Juridisch Antiquariaat Lťon
Elandstraat 289, 2513 HW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-12308880            Email: epkoreman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9060002431: VELLINGA, W.H. - Schuld in spiegelbeeld; afwezigheid van alle schuld. Diss.
9789013077650: VELTEN, A.A. VAN - Koop van onroerende zaken, 4e druk
9026819897: VELTEN, A.A. VAN - Regels zijn regels; enkele opmerkingen over het hybride karakter van het begrip appartementsrecht in het Nederlandse privaatrecht - Rede 1989
9026837046: VELTEN, A.A. VAN - Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt; het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariŽle wetenschap
9027108757: VEN, J.J.M. VAN DER - In de kern en over de grenzen van het recht: 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap!' - Rede 1972 & 'Het Laatste Oordeel' - Rede 1970
2044: VEN, J.J.M. VAN DER - De zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen Raad. Diss.
9014021089: VEN, F.J.H.M. VAN DER - De crisis in het rechtssysteem der collectieve arbeidsovereenkomst - Rede
9026812655: VEN, J.J.M. VAN DER - De mens in zijn rechtsorde - Verzamelde opstellen
9026818874: UNIKEN VENEMA, C.A. - Misbruik van voorwetenschap; een bespreking van het rapport van de commissie vennootschapsrecht
9054543922: UNIKEN VENEMA, C.A. - Effectengiro-recht in beweging
9027106274: UNIKEN VENEMA, C.A. - Van common law en civil law; inleiding tot het Anglo-Amerikaanse recht, in vergelijking met het Nederlandse
9027130965: UNIKEN VENEMA, C.A. - Law en Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht; rechtsvergelijkende beschouwingen betreffende de belangrijkste structuren en begrippen in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht
9027131783: UNIKEN VENEMA, C.A., S.E. EISMA - Eigendom ten titel van beheer naar komend recht - Preadvies
9013030084: VERAART, W.J. - Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw. Diss.
9789089744128: VERAART, W. - De passie voor een alledaagse rechtsorde; over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht - Rede 2009
9026839685: VERBEKE, A. - De legitieme ontblood of dood?; Leve de echtgenoot! - Rede 2000
9020003992: VERBURG, J. - Tussen de regels door - Rede 1973
9789013057126: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder; over recht, arbeid en medezeggenschap - Rede 2008
9060003969: VERBURG, J.J.I. - Het beroepsgeheim
9789013084610: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom - Rede 2010
9020010433: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten - Rede 1986
9789013039337: VERBURG, L.G. - Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven. Diss.
9789013065305: VERBURG, G.J.M. - Vaststelling van smartengeld. Diss.
2455: VERBURG, G. - De vrijwillige zaakwaarneming. Diss.
9012081319: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie - Deel I: 1798 - 1898
9001897703: VERBURG, J.J.I. - Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken; een studie over art. 218 Sv.. Diss.
9027127735: VERBURG, J.J.I. - Over toezicht; sturing in de waterstaatszorg - Rede 1987
9027105502: VERBURGH, M.J.P. - De bewijslastverdeling in de zestiger jaren - Rede 1970
9027110123: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollectief belang; verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter - Rede 1974
9789069168487: VERDAAS, A.J. - De bancaire bkredietovereenkomst
4145: VERDAM, P.J. - Herziening van het ondernemingsrecht - Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van de Minister van Justitie van 8 april 1960
1848: VERDAM, J. - Enkele opmerkingen omtrent het nieuwe B.W.
9054543787: VERDAM, A.F. - Stemmen van institutionele beleggers en tegenstrijdig belang - Rede
5453: VERDAM, P.J. - Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum
3573: VERDAM, P.J. - Nietigheid van besluiten. Diss.
9027143153: VERDAM, A.F. - Corporate opportunities; over de toeŽigening door functionarissen van aan de vennootschap toebehorende opportunities. Diss.
9026836201: VERHAGEN, H.L.E., M.H.E. RONGEN - Cessie; de overdracht van vorderingen op naam
9080091669: VERHAS, C.M.O. - De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland; ...tot onderhoudinge van de Politique ordre ende staet der Landen van Hollandt, Zeelandt, Vrieslant ... .Diss.
9069164272: VERHEIJ, A.J. - Vergoeding van immateriŽle schade wegens aantasting in de persoon. Diss.
9026826613: VERHEIJ, N. - Bevoegdheidsverdeling tussen burgerlijke rechter en bestuursrechter
9013006787: VERHEIJ, A.J. - Onrechtmatige daad, 6e druk
9027135347: VERHEIJ, L.F.M. - Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op rivacy. Diss.
9789058501: VERHEIJEN, E.A.M. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie; naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte. Diss.
3579: VERHEIJEN, A.J.B. - De grondslagen der uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Diss.
9789013107487: VERHELST, E.W. - Recht doen aan privacyverklaringen; een juridische analyse van privacyverklaringen op internet. Diss.
9060213459: VERHEUL, J.P. - De openbare orde als tweesnijdend zwaard - Rede 1978
9062152254: VERHEUL, J.P. - Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen
3577: VERHEUL, J.P. - Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht. Diss.
9031205583: VERHEUL, J.M. - Fraude en misbruik in de sociale zekerheid; aspecten van strafrechtelijke handhaving. Diss.
3349: VERHOEVE, J. - Het nieuwe Binnenvaartrecht (Wet van 24 Juni 1939, Stbl. 201). Diss.
9061717787: VERHOEVEN, G., J.A. MOL, H. BREMER - Friese testamenten tot 1550
9026819269: VERHOEVEN, M.A. - Algemene voorwaarden getoetst
9056292684: VERHULP, E. - Maatwerk in het arbeidsrecht? - Rede 2002
3667: VERHULST, P.A. - Kweekersrecht. Diss. (Kwekersrecht)
5603: VERINGA, G.H. - Het gevangeniswezen in de branding - Rede 1964
6811: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid - Rede 1966
9026808577: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument - Rede 1976
9026821018: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid - Rede 1990
9069164531: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel - Rede 2002
9027125562: VERKADE, D.W.F. - Ongeoorloofde mededinging, 2e druk
9789013065510: VERKADE, D.W.F. - Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten
9026815247: VERKADE, D.W.F. - Bescherming van het uiterlijk van produkten; commentaar op de Benelux-Modellenwet en andere relevante regelgeving
9026813066: VERKRUISEN, W.G., H. VAN DEN BRINK - Tegen de stroom in; over gewesten en gemeenten - 2 Redes 1981
5209: MONT… VERLOREN, J.P. DE - Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafprocesrecht in de Noordelijke Nederlanden vůůr de codificatie
905454385X: VERMAAT, M.F. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten: verantwoorde voorziening of participatievoorziening?. Diss.
9060006070: VERMEULEN, B.P. - De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem. Diss.
9789062156: VERMEULEN, G. - Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie: naar een volwaardige eigen rechtshulpruimte voor de Lid-Staten?; kritische analyse en evaluatie van vijf jaar onderhandelingen in het kader van de derde pijler (1 november 1993 - 31 oktober 1998. Diss.
9054541032: VERMEULEN, E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context. Diss.
7354: VERMEULEN, F.M. - Handwissel, dertiende penning en naasting
7037: VERNEDE, J.S. - Handleiding tot de Nederlandsche wetgeving; Vijfde aflevering bevattende het Wetboek van Strafvordering & 'Nalezingen, bijvoegsels en verbeteringen' op alle verschenen delen
1536: VERPAALEN, O.A.C., H.K. K÷STER - Cessie naar huidig en wordend recht
9027109362: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter
9060008227: VERPALEN, M.J.M. - Het strafprocesrecht voor jeugdigen; aantekeningen bij een bijzondere procedure. Diss.
9789054548393: VERSCHOOF, R.J., H.M.M. STEENBERGHE, Y.E. SCHUURMANS - De regiefunctie van de rechter
9027135452: VERSCHOOF, R,J. - Het nieuwe faillissementsrecht
3593: VERSCHOOR, I.H.P. - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee. Diss.
9789013064797: VERSCHUEREN, H., M.S. HOUWERZIJL - Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: BelgiŽ, Nederland, Europa, de wereld
9026826849: VERSCHUUR, R.C. - Vrij verkeer van vonnissen. Diss.
9027151962: VERSCHUUREN, J.M. - De laatste wilde hamster in Nederland en de grondslagen van het Europees internationaal milieurecht - Rede 2000
9026837895: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris; een notariŽle idylle en haar nuchter slot - Rede 2000
9026828586: VERSTAPPEN, L.C.A. - Rechtsopvolging onder algemene titel
9026816863: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht. Diss.
1937: VERSTEEG, T.A., S. STORM - De stichting in het positieve recht (met supplement)
7307: VERSTEEGH, TH.A. - Overgangsrecht, mede in verband met de in voering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
7235: VERSTIJLEN, F.M.J, E.A. - Herijking van het faillissementsrecht
9027149356: VERSTIJLEN, F.M.J. - De faillissementscurator. Diss.
9026837704: VERSTRAATEN, R.T.G. - Het begrip schenking in de zin van de Successiewet 1956 - Rede 2000
3595: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
9038702981: VERVAART, O.M.D.F. - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn 'Topica'. Diss.
3827: VERWAIJEN, F.B. - Early Reception of Western Legal Thought in Japan 1841-1868. Diss.
9027146926: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom. Diss.
9027116865: GILTAY VETH, N.J.P. - De sub judice-regel; fatsoensregel of rechtsregel?, enige verkenningen - Rede 1980
3777: VETH, G. - Simulatie in het privaatrecht. Diss.
9026822677: GILTAY VETH, N.J.P. - Past rechtspersoonlijkheid van de afdeling van een vereniging in het systeem van ons rechtspersonenrecht? - Rede 1990
9026822863: VETTER, H.J. - Geestelijke stoornis
9020015230: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Vruchtgebruik van privť-vermogen in de inkomstenbelasting. Diss.
9026810431: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat - Rede 1978
9026817479: VISSER, J. - De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden; een vergelijkende studie van het recht van zeven Westeuropese landen
9789038708348: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht. Diss.
9027150974: VISSER, D.J.G. - Naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties
1472: VISSER, J.L.A. - Procesgelding van civiele uitspraken (gezag van gewijsde). Diss.
5995: VISSER, TJ.S. - Grensgebied van recht en onrecht: belastingtarieven - Rede 1957
9026804946: VITŃNYI, B. - De scheepvaart op de rivieren in de natuurrechtsleer - Rede 1970
7372: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven - Rede 1998
9026818556: VLAS, P., R.J.H. SMITS - De 'apatride' vereniging; rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht
9026813457: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht. Diss.
9076115087: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Bestuursrechtelijk bewijsrecht; ontwikkelingen na de inwerkingtreding van de Awb
9789013111897: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, 5e druk
9027148244: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Eigenzinnig recht - Rede 1998
9054541709: VLEMMINX, F. - Een nieuw profiel van de grondrechten; een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten, 3e (laatste) druk
9026806515: VLIET, M. VAN - Feiten en normen van lokaal bestuur - Rede 1972
7358: VLIET, N.W. VAN - Het recht van de dertienden penning
9038702414: VLIET, M.J. VAN - Overgang van een onderneming; de artikelen 1639aa-dd BW
9069163535: VLIET, L.P.W. VAN - Transfer of Movables in German, French, English and Dutch Law. Diss.
9027142696: VOERMANS, W. - Sturen in de mist..., maar dan met radar; een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen. Diss.
9789400002715: VOET, S - Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering. Diss.
4710: VOET, G.W. VAN DER - De kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet. Diss.
9026706006: VOLLAARD, J.G.M., G.R. SMITH - De Vierde Richtlijn; gevolgen voor jaarrekening en jaarverslagen van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid
9026804393: VOLLENHOVEN, L. VAN - De zaak TeleVizier, in het bijzonder in auteursrechtelijk verband; een documentaire studie Diss.
1774: V÷LLMAR, H.F.A. - Bijdrage tot de herziening van het vereenigingsrecht. Diss.
7324: V÷LLMAR, H.F.A. - De nieuwe Wet op de naamlooze vennootschappen; handleiding voor de praktijk, 2e ongewijzigde druk
1829: VONCK, N.J. - Wijziging in Statuten van Nederlandsche Naamlooze Vennootschappen en het recht om daartegen op te komen. Diss. (Promoter: E.M. Meijers) (zeldzaam)
9789013067941: ASSCHER-VONK, I.P. - Dienend sociaal recht? - Rede 2009
9027142521: ASSCHER-VONK, I.P. - Eťn sociaal recht, vele uitkomsten - Rede 1995
9789013045925: ASSCHER-VONK, I.P., A. VAN HEES, R.H. MAATMAN, B.J. SCHOORDIJK - Onderneming en integriteit
906092309X: ASSCHER-VONK, I.P. - Toegang tot de dienstbetrekking. Diss.
3940: VONKENBERG, E.J.E.G. - De verdediger in het strafgeding. Diss.
9026819064: VOOGD, R.P. - Statutaire beschermingsmiddelen bij beursvennootschappen. Diss.
6594: BUDDINGH DE VOOGT, J.G. - De persoonlijke octrooirechtelijke licentie in het algemeen en in verband met de haar thans betreffende bijzondere bepalingen
9013039448: VOORDE, H. TEN - Deponering, publicatie en verzet; een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beŽindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring. Diss.
4484: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst. Diss.
9013005802: VOS, P. - Kredietopvraging en insolventierisico; overlevingskansen van bedrijven in financiŽle moeilijkheden en de Faillissementswet. Diss.
6000: VOSKUIL, C.C.A. - Rechtsvinding aan de hand van buitenlandse rechtsregels; vorfrage en verkregen rechten - Rede 1963
9031209015: HEERMA VAN VOSS, G.J.J. - Ontslagrecht in Nederland en Japan; de spanning tussen zekerheid van de dienstbetrekking en flexibiliteit van de onderneming. Diss.
9027140766: KOTTERMAN-VAN DE VOSSE, I - De visie van Hayek; een pleidooi voor persoonlijke vrijheid. Diss.
9789054544609: VRANKEN, J.B.M., I. GIESEN (RED.) - Codificatie en dynamiek; instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties
9054542735: VRANKEN, J.B.M., I. GIESEN - De Hoge Raad binnenstebuiten; verslag van een expiriment
5459: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten
9080051233: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798 - Deel VIII: DeliberatiŽn van den Raad van State over het Burgerlijk Wetboek (1816)
9026812124: VRIES, W.G. DE - Rechtspersonen zijn rechtspersonen; want een mens is maar een mens - Rede 1980
9014078498: VRIES, L. DE - Onteigeningswet - Vorderingswet
9027148139: VRIES, G.J.P. DE - Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, 2e (laatste) druk
9027119139: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER, G.M.M. DEN DRIJVER - Internationale koop van roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht - Preadviezen + verslag
9052500207: VRIES, J. DE - Grondpolitiek en kabinetscrises. Diss.
5490: VRIES, K. DE - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vůůr de vestiging van het Bourgondisch gezag. Diss.
9026812590: VRIES, J.J.M. DE, R.M. SCHUTTE, J.B.M. VRANKEN - Eigendom en woonrecht
9054541091: VRIESENDORP, R.D., J.A. MCCAHERY, F.M.J. VERSTIJLEN - Comparative and international perspectives on bankruptcy law reform in the Netherlands
9026824947: VRIESENDORP, R.D., J.M. BARENDRECHT - Zekerheid door wetenschap; stil pandrecht en de toepassing van artikel 3:12 BW - Rede 1993
9026815344: VRIESENDORP, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud; een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van historische aard. Diss.
9076115133: VRIESENDORP, R.D., F.M.J. VERSTIJLEN, C.W.M. SLEGERS - De Garantstellingsregeling curatoren; Rapport van de evaluatie van de werking van de Garantstellingsregeling curatoren in de praktijk
9026831757: VRIESENDORP, R.D. - Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht
9070089173: VRIJ, M.P. - Ter effening - Rede 1947
3639: VRIJ, M.P. - Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie
4021: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden. Diss.
5405: VRIJLAND, C.W.D. - Die dag was memorabel...; La Cour Impťriale en Het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden (1810-1838)
9065507507: VROLIJK, M. - Recht door gratie; gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). Diss.
1935: VROOM, A.M., J.P. SCHELTENS - De commanditaire vennootschap in het private- en fiscale recht
9051705352: VRUGGINK, J. - Gepakt en gezakt; invloed van de ontnemingsmaatregel op daders. Diss.
9026813309: VRUGT, M. VAN DE - Aengaende criminele saken; drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht
9027127840: MOOR-VAN VUGT, A.J.C. DE - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten; een rechtsvergelijkend onderzoek
9014061102: MOOR-VAN VUGT, A.J.C. DE, J.L. DE WIJKERSLOOTH, N. VERHEIJ - Verschuiving van de magische lijn - Preadviezen & Verslag
9026824092: WAAIJER, B.C.M. - Statuten en statutenwijziging. Diss.
9026830114: WAAIJER, B.C.M. - Aandeelhoudersovereenkomsten
9026809859: WAALS, H.G. VAN DER - Rail en weg; botsing van wetten - Rede 1978
9054541237: WAARD, B.W.N. DE, A.J. BOK, P.C. GILHUIS - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak
9027127018: WAARD, B.W.N. DE - Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het administratief procesrecht. Diss.
6224: WACHTER, B. - Volmacht en onderneming - Rede 1972
9027151075: WACHTER, B., E.A. - Verzekering en Dorhout Mees
3841: WACHTER, B. - De beurtvaart
9027135835: WACHTER, B. - Elk volk krijgt het recht dat bij zijn aard past - Rede 1992
9789033471889: WAELKENS, L. - Civium causa; handboek Romeins recht, 2e herzieneac uitgave
5294: WAELKENS - La thťorie de la coutume chez Jacques de Rťvigny; edition et analyse de sa rťpťtition sur la loi De quibus (D. 1, 3, 32). Diss.
9060007158: WALING, C. - Het materiŽle milieustrafrecht.
9027137854: WANSINK, J.H., A.S.J. VAN GARDEREN-GROENEVELD - Verzwijging bij verzekeringsovereenkomsten, 3e druk
9027127484: WANSINK, J.H. - De algemene aansprakelijkheidsverzekering. Diss.
9041123202: WARENDORF, H., R. THOMAS - Netherlands Antilles Civil Code - Book 2: Companies and other Legal Persons
9789089741936: WATERMAN, Y.R.K. - De aansprakelijkheid van de werkgever voor arbeidsongevallen en beroepsziekten; een rechtsvergelijkend onderzoek. Diss.
9789013046625: WECHEM, T.H.M. VAN - Toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Diss.
9056291904: WEDEKIND, W.G.P.E. - Aanbesteden, een hele opdracht - Rede 2000
5281: WEDEKIND, W.G.P.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw. Diss.
6318: WIJKERSLOOTH DE WEERDESTEIJN, J.L. DE - Een Ministerie van Veiligheid?; een verkeerd antwoord op een verkeerde vraag - Rede 2005
9789013073355: WEIJS, R.J. DE - Faillissementspauliana, Insolvenzanfechtung & Transaction Avoidance in Insolvencies
9013018858: NIEUWE WEME, M.P. - Het verplicht bod op effecten. Diss.
9789046603086: WEMMEL, J. VAN, A. LIEVYNS - Fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen m.i.v. partiŽle splitsing en inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak in vennootschappen (Belgisch recht)
9060002121: WERF, H.G. VAN DER - Overeenkomstenrecht; inleiding tot het aangaan, vastleggen en uitvoeren van obligatoire overeenkomsten
9060002547: WERF, H.G. VAN DER - Gebondenheid aan standaardvoorwaarden; standaardvoorwaarden in het rechtsverkeer met particuliere en professionele contractanten. Diss.
9036507898: WERNER, W.G. - Het recht geworden woord; over de geschiedenis van het rechtspositivisme en de mogelijke betekenis van het pragmatisme voor de toekomst daarvan. Diss.
6009: WERY, P.L. - De autonomie van het eenvormig privaatrecht - Rede 1971
1773: WERY, J.L.L. - Overmacht bij overeenkomsten. Diss.
6010: WESSEL, J. - Burger contra administratie; enkele beschouwingen over rechtsbescherming - Rede 1969
9027107130: WESSEL, J. - Van rechtsbeslissing naar procesbeheersing; enkele beschouwingen over het streven naar een integrale wetenschappelijke benadering van bestuursactiviteiten - Rede 1971
9060003306: WESSELS, B. - Gentlemen's Agreements
9026828748: WESSELS, B., T.H.M. VAN WECHEM - Contracteren in de internationale praktijk - Deel II
9789013033687: WESSELS, B. (RED.) - Contracten maken, 5e (laatste) druk
9789013059342: WESSELS, B. - Judicial Cooperation in Cross-Border Insolvency Cases - Rede 2008
9020005685: WESSELS, R. - De waardebepaling bij overdracht en overgang van aandelen in besloten vennootschappen. Diss.
9027128146: WESSELS, B. - Natuurlijke verbintenissen; civiel- en fiscaalrechtelijke beschouwingen over rechtens niet-afdwingbare verbintenissen. Diss.
7161: WESSELS, B. - Belangenstrijd en insolventierecht - Rede 2008
9027130183: WESSELS, B. - Beroep, bedrijf en onderneming - Rede 1988
9789069168753: WESSELS, B. - Letters of intent
9026830130: WESSELS, B., T.H.M. VAN WECHEM - Contracteren in de internationale praktijk - Deel III
9013008380: WESSELS, B., T.H.M. VAN WECHEM - Grensoverschrijdende contractonderhandelingen
9054090782: WESTERVELD, M. - Keuzes van gisteren een blauwdruk voor morgen?; honderd jaar sociale-verzekeringspensioenen in de Bondsrepubliek Duitsland, Groot-BrittanniŽ en Nederland. Diss.
9075043600: WESTRA, R.L.N. - Fiscale fraudebestrijding: grenzen aan de sturing. Diss.
9054541393: WESTRA, K.M., W. DEN OUDEN - Subsidies
9789054549895: WETERINGS, W.C.T. - De economische analyse van het recht; rechtseconomische beschouwingen
9054544953: WETERINGS, W.C.T. - EfficiŽntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims; een studie naar schikkingsonderhandelingen in de letselschadepraktijk, normering en geschiloplossing door derden. Diss.
9027150729: WETERINGS, W.C.T. - Vergoeding van letselschade en transactiekosten; een kwalitatieve en kwantitatieve analyse
1655: WETTUM, P.M. VAN - Art. 103 Wetboek van Strafvordering. Diss.
6143: WIARDA, G.J. - De wetenschap van het bestuursrecht en de spanning tussen gezag en gerechtigheid - Rede 1948
906095534X: WIARDA, G.J. - Verspreide geschriften
1720: WIARDA, J. - Schets van den rechtstoestand der gehuwde vrouw, volgens het ontwerp tot herziening van het burgerlijk wetboek. Diss.
4421: WIARDA, G.J. - Overeenkomsten met overheidslichamen. Diss.
2694: WIARDA, J. - Cessie of overdracht van schuldvorderingen op naam naar Nederlandsch burgerlijk recht. Diss.
3690: WIARDA, N.H. - Wet overheidsaansprakelijkheid bezettingshandelingen. Diss.
5694: WIARDA, J. - Aard en beteekenis van rechtsbeginselen, inzonderheid de beginselen van goede trouw en billijkheid, in ons positieve recht - Rede 1947
906095646X: WIARDA, G.J. - Rechterlijke voortvarendheid en rechterlijke terughoudendheid bij de toepassing van de Europese Conventie tot bescherming van de rechten van de mens - Rede 1986
410: WIARDA, N.H. - Wet op de materiŽle oorlogsschaden
6025: WIARDA, J. - Mercatura honesta - Eerbare handel; enige beschouwingen over den samenhang tussen handelsrecht en handelsmoraal - Rede 1963
9789013058130: WIBIER, R.M. - Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen
9789013048773: WIBIER, R.M. - Alternatieven voor zekerheid op bankrekeningen. Diss.
3692: WICHERS, A.W. - De Rechtsleer der Levensverzekerings-Overeenkomst
907009469X: WICHMANN, C.G. - Beschouwingen over de historische grondslagen der tegenwoordige omvorming van het strafbegrip. Diss.
9027130728: WIDDERSHOVEN, R.J.G.M. - Gespecialiseerde rechtsgangen in het admistratieve recht. Diss.
9013010237: WIEL, B.T.M. VAN DER - De rechtsverhouding tussen procespartijen. Diss.
5036: WIELANT, P., E.I. STRUBBE - Practijke Civile (1519)
9058500780: WIEMANS, F.P.E. - Onderzoek van gegevens in geautomatiseerde werken. Diss.
6873: RIJPPERDA WIERDSMA, J.V. - De Grondwet in onzen tijd - Rede 1948
9054541555: WIERSINGA, H.C. - Nuance in benadering; culturele factoren in het strafproces. Diss.
3709: WIERSMA, D. - Over toerekeningsvatbaarheid
9060212010: WIERSMA, K. - Testament - Rede 1974
6214: WIERSMA, D. - De forensische psychiatrie; vroeger, nu en later - Rede 1969
9080145130: WIERSMA, H.W. - Tussenoordelen en eindbeslissingen. Diss.
3698: WIERSMA, K. - Het rechtsmiddel verzet van derden. Diss.
9004077537: WIJFFELS, A.A. - Qui millies allegatur; les allťgations du droit savant dans les dossiers du Grand Conseil de Malines (causes septentrionales, ca. 1460-1580) 2 vols. / Tome 1: Texte - Tome 2: Annexes, notes, registres. Diss.
2139: WIJK, H.D. VAN - Hoofdstukken van administratief recht, 1e druk
6015: WIJK, H.D. VAN - Voortgaande terugtred - Rede 1959
6859: WIJK, H.D. VAN - Formeel en vaag; nadere opmerkingen over de leer van de onsplitsbare wilsverklaring - Rede 1958
3139: WIJK, H.D. VAN - Besturen met recht - Een keuze uit het werk van prof. mr. H.D. van Wijk
9060953169: WIJMEN, P.C.E. VAN - Recht, belang en rechtsbescherming; actie en belang, forum en toetsingsgrond - een dwarsdoorsnede van de rechtsbescherming tegen overheidsbestuur. Diss.
9031202355: WIJMEN, F.C.B. VAN - Recht op kwaliteit - Rede 1983
9026821579: WIJMEN, P.C.E. VAN, J.W. VAN ZUNDERT, H.A.A. KIENHUIS, H.J.M. VAN MIERLO, J.K. MOLTMAKER - 150 jaar Onteigeningswet
9026819021: ACKERMANS-WIJN, J.C.E. - Contracten met de overheid. Diss.
5703: WIJNBERGEN, S.F.L. VAN - Openbaarheid van overheidsdocumenten - Rede 1968
7414: WIJNSTROOM, J.J. - Een onderzoek naar het begrip misbruik van recht. Diss.
5286: WIJS, J.J.A. - Bijdrage tot de kennis van het leenstelsel in de Republiek Holland. Diss.
9027121532: WIJTING, W. - Een studie tot hervorming van het onteigeningsprocesrecht. Diss.
9026811241: WILD, A.H. DE - De rationaliteit van het rechterlijk oordeel. Diss.
9038701683: WILDT, J.H. DE - Rechters en vage normen; een jurimetrisch onderzoek naar de uitleg van het begrip 'passende arbeid' uit de Werkloosheidwet. Diss.
9067041068: WILLEMS, J.C.M. - Wie zal de ouders opvoeden?; kindermishandeling en het recht van het kind op persoonswording. Diss.
1550: WILLEUMIER, J. - Het verzuim van den schuldeiser. Diss.
7015: WILLIGEN, J. VAN DER - Herziening der York-Antwerp Rules in 1890. Diss.
9027123012: TJEENK WILLINK, H.D. - De mythe van het samenhangend overheidsbeleid - Rede 1984
9014071973: WILT, C. VAN DER - Het saneringsbevel in de Wet bodembescherming. Diss.
9056293885: WILT, H. VAN DER - Het kwaad in functie - Rede 2005
9072725654: WILTHAGEN, A.C.J.M. - De overgankelijke arbeidsmarkt en het (on)vergankelijke sociaal recht - Rede 2003
3864: WINDHAUSEN, J.P. - Het vraagstuk van de civielrechtelijke bescherming tegen handelingen van geestelijk gestoorden. Diss.
1262: WINHOFF, M, HATTINK, R.E. - Lantrecht der Thwenthe declareert
9027123039: WINKEL, H. - Verzamelde opstellen
9026826575: WINKEL, L.C. - Themis en Clio, bondgenoten of vijanden?; een beschouwing over waarheid in recht en geschiedenis naar aanleiding van de rechtsspreuk 'lis infantiando crescit in duplum': de rechtsstrijd verdubbelt in waarde, wanneer de gedaagde ontkent - Rede 1994
5092: WINSEMIUS, J.P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland. Diss.
3382: WINTER, L.I. DE - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht - Rede 1962
9026823134: WINTER, J.W. - Concernfinanciering. Diss.
9026820526: WINTER, H.B., M. SCHELTEMA, M. HERWEIJER - Evaluatie van wetgeving; terugblik en perspectief
9026810938: WINTER, L.I. DE - Naar een sociaal I.P.R.; een keus uit zijn werk
6067: WINTER, J.W. - Grensoverschrijdend stemmen - Rede 2000
9027124213: WINTER, J.A. - De Europese Gemeenschap, ontwikkelingssamenwerking en de rechten van de mens; enige beschouwingen rond de Derde Conventie van Lomť - Rede 1985
9054090499: WINTER, R. DE - De heersende leer; honderd jaar verspreidingsjurisprudentie: 1892 - 1992. Diss.
6853: WISSELINK, M.A. - Opmerkingen over de heffing van enige belastingen bij de beŽindiging van bedrijfsuitoefening - Rede 1949
9789054545330: WIT, J.J. DE - Matrimonium et Divortium; huwelijk en echtscheiding ten tijde van de Romeinse Republiek
5547: WITTEMAN, P.M. - Buitencontractuele bescherming tegen produktenrisico naar Nederlands recht
9054544619: WITTEVEEN, W., VERSCHUUREN, J. - De fascinatie: wat wetgevingsonderzoekers bezighoudt; berichten uit het Centrum voor wetgevingsvraagstukken
9053564349: WITTEVEEN, W. - De denkbeeldige staat; voorstellingen van democratische vernieuwing
9027148848: WITTEVEEN, W.J., H.G. HOOGERS, D.A.A. BOERSEMA, J. DE HULLU, M.L.W.M. VIERING, R.J.G.M. WIDDERSHOVEN - Strafbaarheid van overheden
9027133298: WITTEVEEN, W.J. - Evenwicht van machten - Rede 1991
9060007697: WLADIMIROFF, M. (RED.) - Facetten van economisch strafrecht
9026818693: WLADIMIROFF, M. - Niets bijzonders; een beschouwing over de dominantie van het bijzonder strafrecht bij de handhaving van sociaal-economische normen - Rede 1989
9054582871: BOELE-WOELKI, K. - Principles en IPR; enkele beschouwingen over de toepassing van de UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts en de Principles of European Contract Law op internationale overeenkomsten - Rede 1995
9789013116274: WOLF, R.A. - De kapitaalverschaffer zonder stemrecht in de BV. Diss.
9789013049503: WOLFERT, E.C.M. - De kwaliteitsrekening. Diss.
9031218391: WOLFF, D. DE - De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Diss.
9031200328: ARENDSEN DE WOLFF, G.J.W. - De informatieplicht van de onderneming; informatieverstrekking en geheimhouding in de betrekkingen tussen de onderneming en de werknemersvertegenwoordigers. Diss.
2028: WOOD, P.R. - Principles of Netting: A Comparative Law Study
9012083249: WOPEREIS, L.W.M. - De grondslagen en grenzen van overheidsvoorlichting. Diss.
9020014056: WORTEL, J. - Vervolgen in belastingzaken. Diss
909011811X: WORTMANN, S.F.M. - Als een eigen kind - Rede 1998
6851: WOUDE, M.H. VAN DER - De grenzen van de mededinging - Rede 2001
9027127158: WULF, C. DE - Erfrechtelijke vernieuwingen in BelgiŽ en Nederland - Rede 1985
9063219474: WYMEERSCH, E. - De regulering van overnamebiedingen in een rechtsvergelijkend perspectief; een vergelijkend onderzoek naar ondernemingsstructuren - Rede 1994
9020020536: YDEMA, O.I.M. - Alva's erfenis; vierhonderd jaar overdrachtsbelasting - Rede 1998
9038704240: YESILG÷Z, Y. - Allah, Satan en het recht; communicatie met Turkse verdachten. Diss.
9038705115: YNZONIDES, M. - Verstek en verzet. Diss.
9059014014: ZAMAN, D.F.M.M. - Juridische fusie en splitsing; civielrechtelijke aspecten voor de fusie, overname en (her)structureringspraktijk
9789012122733: ZAMAN, D.F.M.M. - Een nieuwe rechtsvormgeving; enkele gedachten over de modernisering van de infrastructuur van rechtsvormen binnen het ondernemingsrecht - Rede 2007
9026811969: ZEBEN, C.J. VAN, J.W. DU PON, M.M. OLTHOF - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 3: Vermogensrecht in het algemeen
9026811977: ZEBEN, C.J. VAN, J.W. DU PON, M.M. OLTHOF - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 5: Zakelijke rechten
6024: ZEBEN, C.J. VAN - Een koperen feest; 12,5 jaar ontwerp Nieuw B.W. - Rede 1966
3767: ZEBEN, C.J. VAN, O.W. VAN EWIJK - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 1: Personen- en familierecht / Invoeringswet
3732: ZEBEN, C.J. VAN - De leer van het iustum pretium en misbruik van omstandigheden. Diss.
3766: ZEBEN, C.J. VAN, W.G. BELINFANTE, O.W. VAN EWIJK - Parlementaire Geschiedenis van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Boek 1: Personen- en familierecht
9060213084: ZEEGERS, M. - De nieuwe kleren van de psychiater - Rede 1976
3498: ZEIJLEMAKER, J. - Bewindvoerders, trustees en vertegenwoordigers
1541: ZEVENBERGEN, C. - Leerboek van het Nederlandse recht der order- en toonderpapieren, 4e (laatste) druk
3642: ZEVENBERGEN, W. - Formeele encyclopaedie der rechtswetenschap als inleiding tot de rechtswetenschap
5347: ZEYLEMAKER, J. - Geschiedenis van de wetenschap van het burgerlijk procesrecht (praktijkrecht) in Nederland van de aanvang tot 1813
1802: ZEYLEMAKER, J. - Verleden, heden en toekomst van de naamloze vennootschap
3739: ZEYLEMAKER, J. - Handelskoop
9026835701: ZIEL, G.J. VAN DER - Het cognossement, naar een functionele benadering - Rede 1997
9013080933: ZIEL, G.J. VAN DER, M.A.I.H. HOEKS, H. BOONK, M.H. CLARINGBOULD, P.A.M. SCHOUWENBURG-LAAN, J.H.J. TEUNISSEN - Rotterdam Rules en Boek 8 BW - Preadvies + verslag
9013004040: ZIJDERVELD, A.C., C.P.M. CLEIREN, C.E. DU PERRON - Het opstandige slachtoffer; genoegdoening in strafrecht en burgerlijk recht / Handelingen NJV 2003 - Preadviezen en Verslag
9789013110708: ZIJL, N.J.M. VAN - The Importance of Board Independence; A Multidisciplinary Approach. Diss.
5118: RUITER ZIJLKER, D. DE - Het regt van beklemming uit een staathuishoudkundig oogpunt beschouwd. Diss.
9054541431: ZIJLSTRA, S.E., L.J.J. ROGIER, M.C. DE VOOGD, H.M.L. FRONS, M.V. VAN MUNSTER - Mandaat en delegatie
901302436X: ZILINSKY, M. - De Europese Executoriale Titel; tijdige tenuitvoerlegging van vermogensrechtelijke beslissingen in de Europese Unie bezien vanuit verschillende internationale instrumenten. Diss.
9789013058949: ZIPPRO, E.J. - Privaatrechtelijke handhaving van mededingingsrecht. Diss.
9054544775: ZONDAG, W.A. - De grenzen van het arbeidsrecht - Rede 2004
9038708645: ZONDAG, W.A. - Werktijdverkorting; over plaats en functie van een arbeidsmarktinstrument in het arbeidsrecht. Diss.
4597: ZONDERLAND, P. - Het kort geding tegen de overheid. Diss.
9010104680: ZONDERLAND, P. - Methode van het privaatrecht
9031200069: ZONDERLAND, P. - Recht en plicht bij staking en tegenstaking, 2e (laatste) druk
9789013092479: ZONNENBERG, L.H.M. - Het verrekenbeding, 2e druk
9052501416: ZUTPHEN, A.H. VAN - De rechtspositie van de Rijksambtenaar; aanstelling en ontslag
9004089381: SOEST-ZUURDEEG, L.J. VAN - La 'Lectura' sur le titre 'De Actionibus' (Inst. 4,6) de Jacques de Rťvigny. Diss.
9026833326: ZWAAN, J.W. DE - Het recht als fundament van de Europese Unie; schets van belangrijke beginselen en recente vernieuwingen - Rede 1998
6847: ZWALVE, W.J. - DE nationaliteit van de Nederlander (over Nederlanders en hun allochtonen) - Rede 2007
9054540338: ZWALVE, W.J. - Qui solvit alii; beschouwingen over betaling aan inningsonbevoegden
9059032489: ZWALVE, W.J., L.C.A. VERSTAPPEN, J.B. HUIZINK - Bekrachtiging en aanverwante rechtsfiguren
9026812450: ZWALVE, W.J. - Proeve ener theorie der Denegatio Actionis; een onderzoek naar de positie van de magistraat in het Romeinse burgerlijk procesrecht. Diss.
9027135924: ZWEMSTRA, S. - Bescherming van uitingsrechten door administratieve rechters. Diss.
9013037100: ZWITSER, R. - Order- en toonderpapieren

12/15