Juridisch Antiquariaat Lťon
Elandstraat 289, 2513 HW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-12308880            Email: epkoreman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9060006275: MOLS, G.P.M.F. - Staande de zitting; een beschouwing over het onmiddellijkheidsbeginsel - Rede 1989
9789060002: MOLS, G.P.M.F. - Strafbare samenspanning; een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek. Diss.
9026841485: MOLS, G.P.M.F. - Getuigen in strafzaken
9020020056: MOLTMAKER, J.K. - Belastingrechtspraak op de Nederlandse Antillen en Aruba - Rede 1998
9026805918: MOLTMAKER, J.K. - De vorm als norm; het vormvereiste als normatief gegeven bij de rechtsvinding met betrekking tot de uiterste wilsbeschikking - Rede 1972
9789060409336: MOM, J.H.M. - Kabeltelevisie en auteursrecht; de auteursrechtelijke problemen rond kabeltelevisie. Diss.
9085060729: MONTESQUIEU, C.L. DE - Over de geest van de wetten
3346: MONTIJN, A.M.M. - Aanteekening op De Leer van het Internationaal Privaatrecht bij Bartolus. Diss.
3243: MOOR, J.M. DE - De gemengde onderneming in hare economische beteekenis. Diss.
9026815522: MORTELMANS, K.J.M. - Ordenend en sturend beleid en economisch publiekrecht - Rede 1985
9027144842: MOSTERMANS, P.M.M. - De processuele behandeling van het conflictenrecht. Diss.
9789013083590: MOURIK, M.J.A. VAN - Gemeenschap, 6e druk
9027128782: MOURIK, M.J.A. VAN - Inkomen en vermogen in het privaatrecht - Rede 1988
9026811845: MOURIK, M.J.A. VAN, A.K.P. JONGSMA - De eenmans-bv; civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen
9027111170: MOURIK, M.J.A. VAN - Onderneming en erfrecht - Rede 1975
9789012388009: MOURIK, M.J.A. VAN, B.M.E.M. SCHOLS, R.L.M.C. JANSEN, R. KOOGER, A.L.G.A. STILLE, R.L. ALBERS-DINGEMANS, F. SCHONEWILLE - Verdeling in de notariŽle praktijk
9055161764: MUL, V. - Banken en witwassen
9038707444: MUL, V. - Banken en witwassen; wetgeving omtrent de beteugeling van het witwassen van geld. Diss.
9026806825: MULDER, G.E. - Rechtdoen en rechtspraak - Rede 1973
5562: MULDER, G.E. - Verklaren voor recht - Rede 1984
5853: MULDER, A. - Met mate; verkenningen naar enkele maatstaven in het strafrecht - Rede 1961
9038703481: MULDER, G.E. - Schijn van recht; de geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting
6807: MULDER, A. - Humane spanningen in het strafrecht - Rede 1965
906000365: MULDER, G.E. - Om het recht - Verzamelde geschriften
A000000001531: MULDER, C.F., P.J.P. TAK - De bekennende verdachte
2016: MULDERIJE, H. - Aanvaring, aanrijding en hulploon
1996: MULLER, A.P. - Scheepshypotheek. Diss.
9014082045: MULLER, E.R. - Conflictbeslechting: kruisbestuiving van rechtswetenschap en bestuurskunde - Rede 2001
9027143390: MUS, J.B. - Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter. Diss.
9058500322: MYJER, B.E.P. - De vijftig voorbij; aantekeningen over het 'Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden' en de Nederlandse strafrechtspleging - 2e, herziene en vermeerderde druk van Rede uit 2000: "Bij een vijftigste verjaardag"
9058500948: MYJER, B.E.P. - Straatsburg zit er niet voor zweetvoeten; over de nog immer toenemende werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, over het Veertiende Protocol en over mensenrechten waar ze thuishoren - Rede 2004
9031201561: NABER, H. - Van een preventief ontslagverbod naar een repressief ontslagrecht?. Diss.
9060006429: NAEY…, J. - Heterdaad; politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk, 2e (laatste) gewijzigde druk. Diss.
9055162468: NAGELKERKE, F.F., E.J.H. VIS-OSENDARP - Handelsplatformen
9026806787: NAGELKERKE, J.J. - Contractweigering in het Franse en Nederlandse recht; een onderzoek naar de onrechtmatigheid der weigering. Diss.
9060920015: RUDELSHEIM-NANNINGA, E.A. - Boek 1 B.W.; personen- en familierecht oud en nieuw
9013031617: NAPEL, H.M.T.D. TEN, W.J.M. VOERMANS - De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen
9013039235: NEDERVEEN, A. - Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten
9878958505798: NEHMELMAN, R., P.E. DE MORREE, S. SOTTIAUX - Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien
9789013049756: NELEMANS, M. - Het verbod van marktmanipulatie. Diss.
9789056812805: NELEN, J.M. - Evidence maze; het doolhof van het evaluatieonderzoek - Rede 2008
3631: NELISSEN, F.A. - Van Stockholm, via Rio naar Johannesburg; enige volkenrechtelijke beschouwingen over het beginsel van goed nabuurschap - Rede 2002
9062622321: NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot, erflater
9027112606: NET, B.J. VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs. Diss.
9026836228: NET, C.B. VAN DER - Grenzen stellen op het Internet; aansprakelijkheid van intenet-providers en rechtsmacht. Diss.
9060004493: NEUT, J.L. VAN DER - Discriminatie en strafrecht
9023209559: NEVE, P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden; competentie - territoir - archieven. Diss.
9026832052: NEVE, P.L., J.J. VERBEEK (RED.) - Forma servata; vijf opstellen over formulieren en formulierboeken in het notariaat van de Middeleeuwen tot vandaag
7359: N»VE, P.L. (RED.) - Hoofdstukken uit de historische ontwikkeling van het privaatrecht
9060001540: NIEBOER, W. - Wetens en willens - Rede 1978
3067: JONCKERS NIEBOER, J.H. - Onteigeningsrecht
1498: NIEBOER, W. - Aegroto suum; de toerekening in het strafrecht bij psychische afwijkingen. Diss.
4420: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel
9060007727: NIEBOER, W. - Schets materieel strafrecht
9789054544791: NIEMEIJER, E. - Een wereld van geschillen; over het gebruik van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures - Rede 2006
9041100113: NIEPER, F., A.S. WESTERDIJK - Niederlšndisches BŁrgerliches Gesetzbuch - Buch 2 Juristische Personen
9060007271: NIESSEN, R.E.C.M. - Fiscale problemen van multinationals in Europa - Rede 1990
9056291874: NIESSEN, C.R. - īVluchten kan niet meer ...ī; iets over beleids- en beheersproblemen en hun oplossing - Rede 2001
907189424X: NIEUWENHUIS, A.J. - Persvrijheid en persbeleid. Diss.
9026830750: NIEUWENHUIS, J.H. - De ramp op het pikmeer; bezwaren tegen de geest van het postmoderne aansprakelijkheidsrecht - Rede 1996
9026813716: NIEUWENHUIS, J.H. - Anders en eender; beschouwingen over samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad - Rede 1982
6413: NIEUWENHUIS, J.H. - Paternalisme, fraternalisme, egoÔsme; een kleine catechismus van het contractenrecht - Rede 2009
9054580089: NIEUWENHUIS, J.H., J.H. WANSINK, H.TH. BOUMA, T.A. KNOOP PATHUIS, P. VAN DER NAT - (Nieuw)BW en personenschade
9062279988: NIEVELT, C. VAN - Bronnen van de Nederlandse codificatie van het zee- en assurantierecht 1798-1822. Diss.
9038707053: NIFTERIK, G.P. VAN - Vorst tussen volk en wet; over volkssoevereiniteit en rechtsstatelijkheid in het werk van Fernando VŠzquez de Menchaca (1512-1569). Diss.
9789038707: NIJBOER, J.F. - De waarde van het bewijs, 2e (laatste) druk
9038701322: NIJBOER, J.A. - Criminaliteit als politiek probleem - Bundel naar aanleiding van het op 18 en 19 juni 1992 te Groningen gehouden gelijknamige congres
9038708068: NIJBOER, J.F. - De taken van de strafrechter
6273: NIJBOER, J.F. - Het gekooide denken; over de rol van discipline binnen feitenonderzoek en bewijs in het recht - Rede 2002
9060002482: NIJBOER, J.F. - Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht; commentaar op de artt. 338-344 W.v.Sv. in het algemeen en op de artt. 338 en 339 in het bijzonder. Diss.
9013035469: NIJBOER, J.F. - Forensische expertise - steeds opnieuw een uitdaging in de (straf)rechtspleging, 3e (laatste) druk
9026837100: NIJHOF, M.B. - De concessie in Europeesrechtelijk perspectief; een onderzoek naar de plaats van de concessie in het Europese recht en het Nederlandse bestuursrecht. Diss.
9026828950: NIJHOLT, H. - Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in de bouw. Diss.
9053835377: NIJKAMP, J.N. - Novatio; schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht. Diss.
9789013120615: NIJLAND, J. - De overheidsonderneming; overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd. Diss.
9789026838064: NIJMEIJER, A.G.A. - Welstandstoezicht juridisch getoetst. Diss.
901300377X: NISPEN, C.J.J.C. VAN - Sancties in het vermogensrecht, 2e (laatste) druk
9026825196: NISPEN, C.J.J.C. VAN - De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht - Rede 1993
9026810326: NISPEN, C.J.J.C. VAN - Het rechterlijk verbod en bevel. Diss.
2804416879: NOELS, D. - De commissionair-expediteur
4118: NOLDUS, W.J.M. - Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap. Diss.
3275: NOLEN, W. - Handleiding voor arbiters, 3e (laatste) druk
9056291289: NOLLKAEMPER, A. - De dialectiek tussen individuele en collectieve aansprakelijkheid in het volkenrecht - Rede 1999
9026830882: NOLTA, J.V. - Taal in toga; over toegankelijke (straf)rechtstaal
3340: NOLTE, H.J.A. - Het strafrecht in de bijzondere wetten. Diss.
7216: NOORDAM, A.J. - Schuldsanering en goede trouw. Diss.
9031204102: NOORDAM, F.M. - Recht en reÔntegratie - Rede 1987
9060005759: NOORDRAVEN, G. - De Fiducia in het Romeinse recht. Diss.
9026821786: NOORDRAVEN, G. - De regeling van de ‹berschuldung in het Duitse vennootschapsrecht
1583: BAKKER-NORT, B. - Schets van de rechtspositie der getrouwde vrouw in Duitsland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Diss.
9026807139: NOTA, J.A. - Veranderend gezinsrecht - Rede 1973
2194: NOTA, J.A. - De adoptie; rechtsinstituut in ontwikkeling. Diss.
9060920317: NOTA, J.A., G. VAN DER BURGHT - Het nieuw burgerlijk recht - deel 1: Personen- en familierecht (artikelsgewijs commentaar)
2218: NOYON, T.J., G.E. LANGEMEIJER - Het wetboek van strafrecht, 6e (laatste) druk - 2 delen
9026836708: NUFFEL, P. VAN - De rechtsbescherming van natio- nale overheden in het Europees recht; de beleidsruimte van centrale en decentrale overheden tegenover de EG-overheid. Diss.
9026828705: NUYTINCK, A.J.M. - Gelijke behandeling van man en vrouw in het personen- en familierecht - Rede 1996
9026828713: NUYTINCK, A.J.M. - Van huwelijksvermogensrecht naar samenlevingsvermogensrecht? - Rede 1996
9026816952: NUYTINCK, A.J.M. - Bevoegdheid van echtgenoten in het huwelijksvermogensrecht. Diss.
9027142041: NUYTINCK, A.J.M., C.C. VAN DAM, W.M.A. KALKMAN, H.A. COUSY - Verzekering naar komend recht - Preadvies + verslag
5089: OBREEN, H.T. - Dijkplicht en waterschappen aan Frieslands westkust. Diss.
9038703368: OEI, T.I. - Feit en fictie; de psychiater en het strafproces - Rede 1995
9789013038286: OERS, M.H.M. VAN - De doorstart van een NV/BV bij insolventie. Diss.
6272: OFFERHAUS, J. - De strijd om de mazen van het net; over de wederzijdse wettelijke bescherming van schip en lading - Rede 1962
6075: OKMA, N. - Werkelijkheid en beginsel in het vereenigingsrecht (onderneming en rechtsvorm) - Rede 1946
1962: OKMA, L.K. - Vijf jaren burgerrechtelijke rechtspraak. Diss.
3290: OKMA, N. - Misbruik van recht. Diss.
978950957427: MIEKE OLAERTS - Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiŽle moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders. Diss.
9789058503763: OLCER, F.P. - Eerlijk proces en bijzondere opsporing. Diss.
9789013062717: OLFERS, M. - Sport en mededingingsrecht. Diss.
9027139245: OLFFEN, M. VAN, D.F.M.M. ZAMAN - Nieuwe bepalingen omtrent uitgifte en levering van aandelen op naam - Preadvies
9026836336: OLFFEN, M. VAN - Beschermingsmaatregelen in de 21e eeuw
9026819005: OLFFEN, M. VAN - Ondernemer en ondernemingsvermogen; juridische aspecten bij het dienstbaar maken van vermogen aan ondernemingsactiviteiten. Diss.
9054544813: OLFFEN, M. VAN, F.K. BUIJN, P.H.M. SIMONIS - Splitsing van ondernemingen, 2e (laatste) druk
9026833652: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Het migratierecht en zijn dynamiek: het artefact van het 'schijnhuwelijk' - Rede 1998
5742: JESSURUN D'OLIVEIRA, H.U. - Internationale verkeersongelukken; het slagveld van een grondslagenstrijd in het I.P.R. - Rede 1965
9020011642: OLMER, F.X., W. RODENHUIS - Maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap
9026813481: OLY, G.G. - Algemene beschouwingen over de 'Eenvormige wet op de internationale koop van goederen' in historisch perspektief. Diss.
9789056295967: OOMEN, B. - Universele rechten, lokale gevechten; over de werking van het rechtspluralisme - Rede 2009
9026807406: OOMEN, C.P.C.M. - De terbeschikkingstelling op de keper beschouwd - Rede 1974
3296: OOMEN, C.P.C.M. - Voorlopige hechtenis en vrijheidsbenemende straffen; een poenametrisch onderzoek bij enkele vermogensdelicten. Diss.
3298: OORDT, W.C. VAN - Overheidsaansprakelijkheid in BelgiŽ en Nederland; een rechtsvergelijkende studie. Diss.
6728: OOSTEN, M.S. VAN - De ambtshalve vervolging naar Oud-Friesch recht. Diss.
9026807090: OOSTENBRINK, J.J. - Algemene beginselen van behoorlijke wetgeving? - Rede 1973
9053831258: OOSTENBRINK, J.J. - Wetten, waarden en symbolen - Rede 1992
9060643224: OOSTENBRINK, J.J. - Kanttekeningen bij de wetmatigheid van het bestuur - Rede 1978
9789004196056: OOSTERHUIS, JANWILLEM - Specific Performance in German, French and Dutch Law in the Nineteenth Century; Remedies in an Age of Fundamental Rights and Industrialisation. Diss.
9027147604: OOSTERVEEN, W.J.G., M.A. VAN DE LAARSCHOT, J.H.J. TEUNISSEN, K.F. HAAK, A. VAN BEELEN, M.H. CLARINGBOULD, R.E. JAPIKSE - Vervoersrecht in Boek 8 BW - Preadvies
5497: OOSTING, J.G.CH. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1518-i604 - Uitgegeven door Mr. J.G.Ch. Joosting / Oude vaderlandsche rechtsbronnen - Eerste reeks nr. 16
9054541601: OOSTRUM, H.A.J. VAN - Toevallige weetbaarheden; een onderzoek naar integriteitsbewaking in advocatenkantoren. Diss.
9026822952: OPHOF, H.P.J. - De Actio Pauliana: terug van weggeweest of ook: 'wegwezen'? - Rede 1992
3391: OPPENHEIM, A.S. - Het Prospectus der Naamlooze Vennootschap. Diss.
9789012380591: ORANJE, F.J., C.M. STOKKERMANS, B. BIER, G.M. PORTIER, D.F.M.M. ZAMAN - Het nieuwe BV-recht voor de praktijk
9789013092196: ORTLEP, R. - De aantasting van stabiele bestuursrechtelijke rechtsvaststellingen in het licht van het Unierecht. Diss.
9038700776: OSINGA, P. - Transactie in strafzaken. Diss.
9026839952: OSKAMP, A. - Agenten, terecht! - Rede 2001
9026832621: OSKAMP, A. - Rechtsinformatica: vooruitzien in de informatiemaatschappij - Rede 1998
9038701837: OTTE, M. - Het stelsel van gedragsregels in het wegverkeer. Diss.
6954: OTTERVANGER, T.R. - Maatschappelijk verantwoord concurreren: mededingingsrecht in een veranderende wereld - Rede 2010
2570: OUD, P.J. - Het constitutioneel recht van het Koninkrijk der Nederlanden, 2e (laatste) druk in 2 banden
9038700016: OUDELAAR, H. - Civielrechtelijke executiegeschillen. Diss.
9026838875: OUDEN, W. - De subsidieverplichting, wie betaalt bepaalt?; een onderzoek naar de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen. Diss.
9789013077919: OUDEN, W. DEN, M.J. JACOBS, N. VERHEIJ - Subsidierecht, 2e druk
9071478743: OUT, J.C. - Vormen van accessoriŽteit; een romanistische studie over het verschijnsel accessoriŽteit bij het goederenrechtelijke zekerheidsrecht. Diss.
9027117489: OVEN, A. VAN, M. VAN BRUINING-VOLMER - Handelsrecht; leerboek ten gebruike bij universitaire en daarmee overeenstemmende studie
6138: OVEN, A. VAN - Privaatrechtelijke bedrijfsorganisatie - Rede 1950
6144: OVEN, A. VAN - Aere perennius; over de onvergankelijkheid van het privaatrecht - Rede 1956
9027119058: OVEN, A. VAN - Objectieve en subjectieve waarheid als grondslag van het handelsrecht - Rede 1982
3307: OVEN, A. VAN - De uniformeerende werking van het Brusselsche Aanvaringstractaat. Diss.
5034: OVEN, J.C. VAN - Leerboek van het Romeinsch privaatrecht
5216: OVEN, A. VAN - Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in Nederland in de 19e eeuw
9062721613: OVERDIEP, G. - De strafzaak tegen IJje Wijkstra
7334: OVERDIEP, G. - Paleis van Justitie te Groningen
9060004345: OVERDIEP, G. - Ons eedsgebaar
9027115494: OVEREEM, R. - Smartegeld; een rechtsvergelijkende beschouwing over de vergoeding van niet-economische schade
9026809115: OVEREEM, R. - De reisovereenkomst
9031204617: LEVELT-OVERMARS, W.M. - Halen de volksverzekeringen het jaar 2000?; de toekomst van de Nederlandse volksverzekeringen in Europees perspectief - Rede 1988
4254: PABBRUWE, H.J. - Gebruik en gebruikelijk beding. Diss.
9026814526: PABBRUWE, H.J. - De betekenis van de onafhankelijke bankgarantie - Rede 1983
9789013115352: PAIJMANS, B.M. - De zorgplicht van scholen; de grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Diss.
9026814151: PALS, L.H. - Onrechtmatige doodslag; van beperkte naar volledige schadevergoeding. Diss.
6208: PANHUYS, H.F. VAN - Regionaal of algemeen volkenrecht?; een te simpele vraagstelling - Rede 1960
9026833636: PASMAN, H., G.M.F. SNIJDERS, W.J.M. VAN ANDEL - Overnemen, een hele onderneming
5220: PAUW, W. - Observationes tumultuariae novae 1743-1787 in 3 delen (compleet)
9026835426: PAVERD, C.A.M. VAN DE - De opzegging van distributieovereenkomsten; een onderzoek naar regels betreffende de opzegging van distributieovereenkomsten, in het bijzonder naar de grondslagen daarvan. Diss.
9069163586: PEEPERKORN, D. - Het tribunaal van de publieke opinie; Malesherbes over de vrijheid van drukpers
9789089520548: PEETERS, M. - Met recht naar klimaatbescherming; over de rol van het recht en de markt voor het klimaatbeleid - Rede 2009
9070094997: PEIJPE, T. VAN - De ontwikkeling van het loonvormingsrecht. Diss.
9054540230: PELETIER, M.E.M.G. - Rechterlijke vrijheid en partij-autonomie; over de toepassing van discretionaire wijzigingsbevoegdheden in het contractenrecht. Diss.
7309: PELETIER, M.W. - Notarieel mengelwerk; bloemlezing uit de jaarboekjes voor het notaris-ambt van de jaren 1867-1900
9027138176: PELLIS, L.T.L.G. - Forum arresti; aspecten van rechtsmachtscheppend (vreemdelingen-)beslag in Europa. Diss.
9054546387: PELLIS, L.TH.L.G. - Internationaal procesrecht: een dwarsdoorsnede; enkele kanttekeningen bij de huidige stand van het Nederlandse internationaal procesrecht
9001706800: PEN, J. - Onder juristen - Rede 1986
9789490947774: PENNA, D. - The Byzantine Imperial Acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th-12th Centuries; A Comparative Legal Study. Diss.
9013010342: PENNINGS, F.J.L. - Heeft het werklandsbeginsel zijn langste tijd gehad? - Rede 2003
9013021093: PENNINGS, F.J.L. - De betekenis van internationale normen voor de Nederlandse sociale zekerheid - Rede 2004
9789013048599: PENNINGS, F.J.L. - Nederlands arbeidsrecht in een internationale context
9026834659: PERRON, C.E. DU - Overeenkomst en derden; een analyse van de relativiteit van contractswerking. Diss.
9054543795: PESSERS, D.W.J.M. - Big Mother; over de personalisering van de publieke sfeer - Rede 2002
9789013043815: PETER, J.A.J. - Levering van roerende zaken. Diss.
9053525599: PETERS, C.E. - Verdeelde macht; een onderzoek naar invloed op rijksbesluitvorming in Nederland. Diss.
9013039306: PETERS, S. - Verdund sociaal recht; onderscheid naar ondernemingsomvang bij medezeggenschap, ziekte en ontslag
9056292862: PETERS, J. - Wie beschermt onze grondwet? - Rede 2003
1859: PETERS, A.A.G. - Opzet en schuld in het strafrecht. Diss.
9026806191: PETERS, A.A.G. - Het rechtskarakter van het strafrecht - Rede 1972
6360: PETIT, C.J.J.M. - Het beeld van den mensch in de burgerlijke wetgeving - Rede 1947
9027133131: PEURSEM, G.R.B. VAN - Enige juridische aspecten van de overeenkomst met derdenbeding naar huidig en nieuw BW
9054589256: PHEIJFFER, M., C. SCHAAP - Forensische accountancy + Forensische expertise op financieel terrein - Redes 2000
2494: PHEIJFFER, M., B. HOOGENBOOM - Nieuwe ronde, nieuwe kansen - Rede 2001 / Inzake financieel-economische criminaliteit - Rede 2001
9031203874: PIETERS, D.C.H.M. - Aan het werk...; beschouwingen over het arbeidsethos in het sociale zekerheidsrecht van vandaag en morgen - Rede 1986
9038705298: PINCKAERS, J.E.H.M. - Artikel 101a RO. Diss.
9054544058: PINNA, A. - The Obligation to Inform and to Advise; A Contribution to the Development of European Contract Law. Diss.
9060003004: PITLO, A. - College Pitlo
4657: PITLO, A. - Na 3 maart 1905
9001712231: PITLO, A. - Gespreide keuze
6833: PITLO, A. - Verdedig Themis - Rede 1964
9026841736: PITLO, A., T.R. HIDMA, G.R. RUTGERS - Pitlo 7 / Bewijs, 8e (laatste) druk 2004
4448: PITLO, A. - De lach in het recht
3568: PITLO, A., I. KISCH - De legitieme portie
9026813090: PITLO, A. - Niet alleen artikel ťťn; een vleug notariŽle cultuurgeschiedenis
3376: PITLO, R.W.H. - De ontwikkeling der executeele. Diss.
5441: PITLO, A. - De geschiedenis der notariŽle wetenschap
9013012256: PITLO, A., A.F. GEHLEN - De zeventiende en achttiende eeuwse notarisboeken - Bewerkt door Prof. mr. A.F. Gehlen
9013006779: PITLO, A., M.J.G.C. RAAIJMAKERS - Pitlo 2 / Ondernemingsrecht, 5e (laatste) druk 2006
5242: PITLO, A. - Uit oude schrijnen
5449: PITLO, A. - De zeventiende en achttiende eeuwsche notarisboeken en wat zij ons omtrent ons oude notariaat leeren
9027150400: PLAISIER, M.J.A. - Het verstek in strafzaken. Diss.
9013025315: PLAS, C.G. VAN DER - De taak van de rechter en het IPR ; een verkenning van de grenzen van de taak van de Nederlandse rechter bij de toepassing van vreemd privaat- en publiekrecht. Diss.
9027140197: PLESSEN, W. (RED.) - Bewijsrecht in het sociaal recht
9013007562: PLESSIS, P.J. DU - A History of 'Remissio Mercedis' and related legal institutions. Diss.
7132: PLIESTER, G. - Leerboek der NotariŽle Wetenschap - Eerste deel: Over het Burgerlijk Regt of theoretisch gedeelte van het Notaris-Ambt; Tweede deel: Over den vorm van NotariŽle Acten of practisch gedeelte van het Notaris-Ambt - 2e (laatste) vermeerderde druk (in 1 band)
9051895550: PLOEG, T.J. VAN DER, L.H. VAN DEN HEUVEL - Ontslag van bestuurders van rechtspersonen
9026824181: PLOEG, T.J. VAN DER - De verleidingen van de rechtspersoon - Rede 1993
9026810407: PLOEG, T.J. VAN DER - Het Burgerlijk Recht en de vrijwillige organisaties; beschouwingen n.a.v. de regeling van de vereniging en de stichting in Boek 2 B.W. Diss.
6832: POEL, J. VAN DER - In dubio pro fisco of contra fiscum - Rede 1958
9060008634: POEL, S. VAN DER - In de bisnis; professionele jongensprostitutie in Amsterdam. Diss.
0444855963: POELHEKKE, J.J. - Hugo de Groot, een gefrustreerd staatsman? - Rede 1983
6330: POELJE, S.O. VAN - Verscheidenheid in eenheid - Rede 1966
3581: POELJE, G.A. VAN, F.F.X. CERUTTI, A.M. DONNER, W.C.L. VAN DER GRINTEN, M.G. LEVENBACH, S.O. VAN POELJE, C.H.F. POLAK, B.S. TIGCHELAAR - Nederlands bestuursrecht, 3e uitgave - I: Algemeen Deel / II: Binnenlands bestuur / III: Economisch en sociaal bestuur + supplementen bij elk deel (compleet)
9060004487: POL, U. VAN DE - Openbaar terecht; een onderzoek van het openbaarheidsbeginsel in de strafrechts pleging. Diss.
7434: POLAK, M., WESSELS, B. - Serie Insolventierecht - 10 delen - Complete set 1e druk
9026834373: POLAK, J.E.M. - Burgerlijke rechter of bestuursrechter?; de gewenste verdeling van de rechtsmacht bij: regelgeving, schadeveroorzakend overheidshandelen, tweewegenleer-vragen. Diss.
1961: POLAK, J.M. - De Wet op stichtingen, Wet van 31 mei 1956 (Stb. 327); Tekst en Commentaar
3653: POLAK, M., F.G. SCHELTEMA, J. WIARDA - Wissel- en chequerecht, 4e druk (
9026817657: POLAK, M.V. - Arbeidsverhoudingen in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Diss.
9001719767: POLAK, N.J. - Mr. M. Polak's handboek voor het Nederlandse handels- en faillissementsrecht - Deel 1, derde gedeelte: Faillissement en sursťance van betaling, 7e druk
6167: POLAK, L. - Hegel's leer der straf - Rede 1925
6195: POLAK, C.H.F. - Het geleide contract - Rede 1947
9026820941: POLAK, M.V. - Internationaal privaatrecht voor het forum van de Hoge Raad - Rede 1990
9789069167145: POLAK, M.V. - Inbedding van Europese procesrechtelijke normen in de Nederlandse rechtsorde
9026809654: POLAK, J.M. - Herkenning en erkenning van juristen - Rede 1977
9055160881: POLAK, M.V., I.M. VAN MIERLO - Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten
1632: POLAK, M. - De verplichting van den verkooper tot eigendomsverschaffing. Diss. (fraaie band)
5883: POLAK, R.J. - Verkeer en risico - Rede 1959
2287: POLAK, J.M. - Theorie en practijk der rechtsvinding. Diss.
9060007891: POLITOFF, S.I., F.A.J. KOOPMANS - Schuld, 2e (laatste) druk
9053660216: POLL, F. VAN DE, S. BAKKER - Schreden naar Parnas; de onderkomens van de Amsterdamse rechtbank van middeleeuwen tot heden
9062561950: POLMAN, J.J.S. - Temporele werkingen van wetten; op het burgerlijk recht geŲrienteerde beschouwingen van theoretische aard over en naar aanleiding van een visie op het overgangsrechtelijke deelprobleem van de mogelijke functies van een nieuwe wet. Diss.
2296: POMPE, W.P.J. - Handboek van het Nederlandse strafrecht, 5e (laatste) druk
5774: POMPE, W.P.J. - Strafrecht en zedelijkheid - Rede 1947
5569: POMPE, W.P.J. - Strafrecht en vertrouwen in de mede-mens - Rede 1963
3550: POMPE, W.P.J. - Vijf opstellen van Willem Pompe
5570: POMPE, W.P.J. - Eenige aspecten van het Politieke Strafrecht - Rede 1947
6250: POMPE, W.P.J. - De persoon des daders in het strafrecht - Rede 1928
3566: POMPE, W. - De strijd tegen de straf
5223: POMPE, W.P.J. - Geschiedenis der Nederlandse strafrechtswetenschap sinds de codificatie-beweging
9050950469: PONET, B. - Bescherming van benamingen van oorsprong, geografische aanduidingen en herkomstaanduidingen; een juridische analyse naar Belgisch, Frans, Nederland, Europees en internationaal recht. Diss.
9059286553: PONET, F. - De overeenkomst van internationaal wegvervoer CMR; overzicht van Belgisch en buitenlandse rechtspraak, 3e herziene uitgave
9026836244: PONSEN, N.V., P. KLEMANN - Beleggingsinstellingen nader belicht - Preadviezen voor de Vereniging voor Effectenrecht 2000
9069162520: PONTIER - Conflictenrecht: grondslagen, methoden, beginselen en belangen; een politiek liberaal perspectief
9056293869: PONTIER, J.A. - Europees conflictenrecht; een complexe geschiedenis in vogelvlucht - Rede 2004
9069160285: POORTINGA, E. - De scheiding tussen publiek- en privaatrecht bij Johan Rudolph Thor becke (1798-1872); theorie en toepassing. Diss.
9069164213: POSSEN, F.H.M. - Van Tariefcommissie naar Douanekamer
9789054545208: POST, M. - Detentie en culturele diversiteit; de effectuering van de rechtspositie door etnische minderheden in detentie. Diss.
9058294293: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst?; de juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlands Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie. Diss.
9031200514: POSTMA, A. - De mislukte pogingen tussen 1874 en 1889 tot verbetering en uitbreiding van de kinderwet-Van Houten. Diss.
5663: POT, C.W. VAN DER - De plaats van het koningschap in ons hedendaagsche staatsrecht - Rede 1939
9026831943: POTJEWIJD, G.H. - Beschikkingsbevoegdheid, bekrachtiging en convalescentie; een romanistische studie
9026807449: PRAKKE, L. - Pluralisme en staatsrecht - Rede 1974
9026841523: PRAKKE, L. - Pluralisme van staatsrecht - Rede 2003
4460: PRAKKE, L. - Toetsing in het publiekrecht. Diss.
9027135010: PRAKKE, L., T. KOOPMANS, J.M. BARENDRECHT - Toetsing
9026805578: PRAKKE, L. - Toetsingsrecht
9013027962: PRAKKEN, T. - Het laatste woord; zes opstellen over verdediging in strafzaken
9038707460: PRAKKEN, T. - Beginselen van een goede verdediging - Rede 1999
9060007719: PRINCEN, J.G. - Fair Trial; taken en verplich- tingen voor rechter en partijen resulter
5889: PRINS, W.F. - Officieren 1848 - Rede 1969
6866: PRINS, W.F. - Mens en staat
9026827008: PRINS, J.E.J. - Overtollig recht inzake informatietechnologie; privaatrecht en informatisering in het zicht van het nieuwe millennium - Rede 1995
9027142815: PRINSEN, L.L.M. - Rekenplicht en aansprakelijkheid. Diss.
9789089747730: PRINSEN, L.L.M. - Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen; 'scheidngsmelding' in het ondernemingsrecht. Diss.
9013018831: PRINSEN, J.J. - Converteerbare obligaties; omzetting van schuld in eigen vermogen. Diss.
999049214X: PRONK, P. - De staatsinrichting van Aruba, 2e druk
9013033288: PUNSELIE, E.C.C. - Voor een pleegkind met recht een toekomst; een studie naar de (rechts)positie van (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen in geval van langdurige uithuisplaatsing. Diss.
9789013055108: PUNSELIE, E.C.C. - Gezag over minderjarigen
9789013079753: PUNT, H.M. - Het vennootschapsrecht van Holland; het vennootschapsrecht van Holland, Zeeland en West-Friesland in de rechtspraak van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland. Diss.
9060959302: PUNT, B.C. - Ontvankelijkheid en omvang van het beroep tegen administratieve beschikkingen. Diss.
9026818343: PUNT, H.G. - Produktenaansprakelijkheid; de voorgestelde regeling in het BW
9026804857: KAKEBEEKE-VAN DER PUT, M.A. - Leugen en waarheid in het privaatrecht - Rede 1970
9014024754: PUTTEN, A. VAN - Werkgelegenheid, winst en inflatie - Rede 1975
9026838700: QUAEDVLIEG, H.M.J. - Ondernemende autoriteiten?. Diss.
9038703570: QUANT, L.H.A.J.M. - Verplichte procesvertegenwoordiging en andere kostbare zaken - Rede 1995
9068560093: RAA, M.G. TEN - Conciliatie en justitie - Rede 1986
9027139539: RAAIJMAAKERS, M.J.G.C., C.A. UNIKEN VENEMA - Herziening van de fusiecode
9026823452: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over joint ventures
9026808143: RAAIJMAKERS, M.J.G.C. - Joint ventures; enkele beschouwingen omtrent het rechtskarakter en de concernbetrekkingen van de gemeenschappelijke dochteronderneming. Diss.
9789054542489: RAAIJMAKERS, G. - Garanties bij overnames; over garanties bij professionele koop, meer in het bijzonder bij bedrijfsovernames. Diss.
9054546788: RAAIJMAKERS, G.T.M.J. - De effectiviteit van regels in het ondernemings- en effectenrecht - Rede 2005
9789013046465: RAAIJMAKERS, G.T.M.J., R. ABMA - Achter de schermen van beursaandeelhouders - Preadvies + verslag
5895: RAALTE, E. VAN - Een constitutionele puzzle - Rede 1954
2184: RAALTE, E. VAN - Nederlandse vorstelijke huwelijken en hun problematiek
3353: RAALTE, E. VAN - De ontwikkeling van het minister-presidentschap in Nederland, BelgiŽ, Frankrijk, Engeland en enige andere landen; een studie van vergelijkend staatsrecht
9054540281: RAAS, R.P. - Het Benelux Merkenrecht en de Eerste Merkenrichtlijn: overeenstemming over verwarring?. Diss.
9027144036: RADEMAKER, J. - De digitale strafrechtspleging; strafrechtelijke informatisering in meervoudig perspectief. Diss.
2647: RAGHOEBARSINGH, I. - Overdracht van roerende zaken. Diss.
1871: RANDWIJCK, A.J. GRAAF VAN - De geschiedenis der zeven en twintig ontwerpen van wet tot herziening der Grondwet in 1847-1848 toegelicht
9060164199: RANG, J.F. - PatiŽntenrecht - Rede 1973
3358: RANITZ, R.E.P. DE - Herziening van arresten en vonnissen. Diss.
9072122496: RANK, W.A.K. - Verrekening door de bank als oneigenlijke zekerheid
9027149836: RANK, W.A.K. - De (on)hanteerbaarheid van het Nederlandse recht voor de moderne financiŽle praktijk; beschouwingen over sale en lease back, leveraged leasing, repo's en securitisation - Rede 1998
A000000002867: RANK, W.A.K. - Geld, geldschuld en betaling. Diss. (proefschrifteditie)
9026830730: RANK, W.A.K., E.M. VAN ARDENNE-STACHIW, C.W. RŘTTE - Bewaring en eigendom van effecten - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 1996
9055162444: RANK, W.A.K. - Vermogensscheiding in de financiŽle praktijk - Bundel samengesteld onder redactie van Prof. mr. W.A.K. Rank
1514: RAS, H.E. - Het tussenvonnis in het burgerlijk procesrecht. Diss.
9026817517: RAVENHORST, C. VAN - Bankrekeningen - Bankverrichtingen (passief bedrijf)
9013019218: RAYER, C.W.G., I.P. ASSCHER-VONK - Aanstellingskeuringen
2366: REEDE, J.J. DE - Twee belangrijke beperkingen van het octrooimonopolie. Diss.
9789013050301: W.H.M. REEHUIS - Overdracht, 4e druk
9027145806: REEK, W.A.J.P. VAN DEN - Mededelingsplichten in het burgerlijk procesrecht. Diss.
1767: REENEN, M. VAN - De ontbinding van Provinciale Staten en gemeenteraden. Diss.
9060006283: REIJNTJES, J.M. - Boef of burger? - Rede 1989
9060001966: REIJNTJES, J.M. - Strafrechtelijk bewijs in wet en praktijk. Diss.
9027138397: REIJNTJES, J.M. - Voorarrest
9013030602: REIJNTJES, J.M. - Een afrekening; over het toerekenen van gedrag aan daders en mededaders - Rede 2005
9789054548652: REIMERT, V.M. - Buitenwettelijke afstemming van beschikkingen; naar meer eenheid van bestuur?. Diss.
9789089740519: REINHARTZ, B.E. (RED.) - Derden in het privaatrecht
913022715: REINHARTZ, B.E. - Het notariaat: heel speciaal?! - Rede 2003
1586: REISIG, D. - Het aanbod van getuigenbewijs. Diss.
5711: REMMELINK, J. - Spanningen tussen recht en strafwet - Rede 1992
9060006801: REMMELINK, J. - Tijd en plaats in het strafrecht - Rede 1989
6346: REMMELINK, J. - Samenloop in nieuwe banen; enige opmerkingen over de jongste ontwikkeling van de rechtspraak van de Hoge Raad omtrent de samenloop van strafbare feiten en van strafbepalingen - Rede 1964
9060007662: REMMELINK, J. - De Hoge Raad: ook in de toekomst nog een bindend element in ons koninkrijk? - Rede 1990
9027139121: REMMELINK, J., G. KNIGGE, T. DE ROOS, W. SORGDRAGER - Herbezinning op (de grondslagen van) het Wetboek van Strafvordering - Handelingen NJV 1994 - Preadviezen en Verslag
9070089742: REMMELINK, J. - Het verhoor in strafzaken - Rede 1976
3793: REMMELINK, J. - Onbevoegde uitoefening van beroepen in het Nederlands strafrecht. Diss.
9038704615: REMMELINK, J. - Mr. D. Hazewinkel-Suringa's Inleiding tot de studie van het Nederlanse Strafrecht, 15e (laatste) druk
9027135169: REMMELINK, J. - Remmelink concludeert - Advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1968-1988 / Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden 1988-1992
9789013049923: REUMERS, M.L.H. - Samengevoegde afwikkeling van faillissementen. Diss.
901302775X: REURICH, L. - Het wijzigen van overeenkomsten en de werking van de redelijkheid en billijkheid.
9789012387453: REURS, M., M. STRONKS - Pioniers in het vreemdelingenrecht
9057460017: RHEE, C.H. VAN - Litigation and Legislation; Civil Procedure at First Instance in the Great Council for the Netherlands in Malines (1522-1559). Diss.
9026835035: RHEE, C.H. VAN - Adam, ubi es?; het burgerlijk procesrecht als juridische wetenschap met Europese allure - Rede 1999
7407: RIBBIUS, H.R. - Lenigheid en strakheid in de wetgeving - Rede 1918
2032: RIBBIUS, H.R. - Het Nederlandsche wisselrecht
9060214811: RIDDERIKHOFF, C.M. - Jean Pyrrhus d'Anglebermes; rechtswetenschap en humanisme aan de universiteit van Orlťans in het begin van de 16e eeuw. Diss.
9027135045: RIEZEBOS, C. - Recht van petitie; een rechtsvergelijkend onderzoek naar een juridische mogelij kheid van toegang tot het politieke systeem in Nederland en in de Bondsrepublie k Duitsland. Diss.
7393: PELS RIJCKEN, L.D., W.F. DE GAAY FORTMAN - Op welke wijze dient de wet de overeenkomst van borgtocht te regelen?
9026834853: DRIJVER-VAN RIJCKEVORSEL, J.E.F.M. DEN, A.W. VAN ENGEN - Onteigening, 3e druk
9026814011: RIJKEN, G.J. - Exoneratieclausules; een analyse van de omstandigheden van welker waardering het afhangt of een beroep op een exoneratieclausule vrijstaat. Diss.
9026822170: RIJKEN, G.J. - Het consumentenrecht in de jaren negentig: een zware taak voor consumentenorganisaties - Rede 1991
9026823789: RIJKEN, G.J. - Redelijkheid en billijkheid
5601: RIJKSEN, R. - De impasse der sociologische criminologie - Rede 1955
5691: RIJKSEN, R. - De vrijheidsstraf - Rede 1961
9789056296643: RIJPKEMA, P. - De persoon op de grenzen van het recht - Rede 2010
2381: RINGELING, J.H.A. - Rechtvaardig ontslag; een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse ontslagrecht
907732027X: RINKES, J.G.J. - European Consumer Law: making sense - Rede 2005
9077320261: RINKES, J.G.J. - Reasonable expectations of honest men; over privaatrecht, contractenrecht en vertrouwen - Rede 2005
9031202738: RIPHAGEN, J. - Ontslag en het recht op WW-uitkering; een onderzoek naar de relatie tussen onts lag en de daarmee samenhangende sanctiebepalingen in het werkloosheidsrecht. Diss.
9031205761: RIPHAGEN, J. - Rechtspraak in de sociale zekerheid: toegang tot Europa of toevlucht in de provincie? - Rede 1989
5903: RIPHAGEN, W. - De relaties tussen volkenrecht en nationaal recht in de regeling van het internationale economische verkeer - Rede 1960
99026836627: ROBBE, J. - De bestemmingsplanprocedure en de zelfstandige projectprocedure. Diss.
9067150118: ROBBEN, C.P. - De action directen en de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen. Diss.
3514: ROBIJNS, M.J.F. - Radicalen in Nederland (1840-1851). Diss.
9026815530: RODENBURG, P. - Misbruik van bevoegdheid. Diss.
9054580399: ROELVINK, H.L.J., L.J. BAKKER, L. DOMMERING-VAN RONGEN, A.J. VAN DORST, P. WEIJDEMA - Personenschade door bedrijfsongevallen; aansprakelijkheid en afwikkeling - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1993
9069160633: ROERMUND, G.C.G.J. VAN - Wet en belofte; overdenkingen omtrent gebondenheid uit overeenkomst - Rede 1990
9027121109: ROERMUND, G.C.G.J. VAN - Wetten en weten; 'theorie van het recht': een wijsgerige kritiek. Diss.
9026836082: ROES, J.S.L.A.W.B. - Het oude zakelijke recht van de Dertiende Penning
9060000579: ROES, J.B.M. - Hypotheek; een zakelijk recht. Diss.
9026829147: ROEST, J. - Medezeggenschap van werknemers bij financieel-economische besluiten; met enige beschouwingen naar Duits recht. Diss.
3678: ROETHOF, H.J. - Het zelfbeschikkingsrecht der nationaliteiten. Diss.
1154: ROGAAR, P.J. - Documentaire credieten
9050950647: ROGGENKAMP, M.M. - Het juridisch kader van pijpleidingen in de olie- en gasindustrie; de regulering van petroleumpijpleidingen in de Europese Gemeenschap, Nederland en de Noordzee. Diss.
9038708270: ROGIER, L.J.J. - Commentaren op het Voorontwerp Algemene wet bestuursrecht Vierde tranch
9054542810: ROGIER, L.J.J., J.P. DE HAAN, J. SYBESMA, M.C. DE VOOGD - Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse Antillen en Aruba
9789013042085: ROGMANS, B.G.P. - Verkeersopvattingen, 3e druk
6872: R÷LING, B.V.A. - De opvoedingsgedachte in het strafrecht - Rede 1933
2065: R÷LING, B.V.A. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth
2370: ROMBACH, J. - Opmerkingen over rechtswetenschap en logica. Diss.
9026822057: DOMMERING-VAN RONGEN, L. - Produktenaansprakelijkheid; een nieuwe Europese privaatrechtelijke regeling vergeleken met de produktenaansprakelijkheid in de Verenigde Staten. Diss.
9026828993: DOMMERING-VAN RONGEN, L. - Schade vergoeden door Fondsvorming - Rede 1996
9789026836862: DOMMERING-VAN RONGEN, L. - Productaansprakelijkheid; een rechtsvergelijkend overzicht
9026804830: ROO, E.J. DE - Godslastering; rechtsvergelijkende studie over blasfemie en andere religiedelicten. Diss.
9031201170: ROOD, M.G. - Bedrijfsdemocratie: vlag of lading? - Rede 1979
9001763804: ROOIJ, R. VAN - De positie van publiekrechtelijke regels op het terrein van het internationaal privaatrecht. Diss.
6400: ROOIJ, M. DE - De vrijheid van de journalist - Rede 1958
6550: PITLO-VAN ROOIJEN, W.M.S. - Woorden om Justitia; spreekwoorden en uitdrukkingen aan het recht ontleend
9789058502858: ROOIJEN, C. VAN - Scheiden zonder vrijheid; is gezamenlijk ouderlijk gezag na echtscheiding in het belang van het kind?. Diss.
9038700490: ROOS, P. - Nieuwe regels voor de eenpersoonsvennootschap
9026822537: RUTTEN-ROOS, A. - Waar haalt de jeugd het recht vandaan? - Rede 1992
9060008820: ROOS, T.A. DE - Verdediging van belangen: het belang van de verdediging; enkele principiŽle en praktische vragen over de rol van de verdediging in strafzaken - Rede 1991
9026808216: RUTTEN-ROOS, A. - Jeugdigen in burgerrechtelijke relaties. Diss.
9026832710: ROOY, R.E. DE - Betalingsverkeer (bijzondere betaalmiddelen), 2e druk
9026838125: ROOY, R.E. DE - Emissies op de Nederlandse markt, 3e druk
9026815956: ROOY, R.E. DE - De betaalcheque. Diss.
9789013096033: ROOZENDAAL, W.L. - Werk en privť; de strijd om tijd in het arbeidsovereenkomstenrecht. Diss.
9038700814: BEUKERING-ROSMULLER, E.J.M. VAN - De expeditie-overeenkomst. Diss.
9789013069648: ROSSEL, H.J. - Huurrecht algemeen, 2e druk
9026821883: ROSSUM, M.M. VAN - Dwaling, in het bijzonder bij koop van onroerend goed. Diss.
9026820887: ROSSUM, A.A. VAN - Aansprakelijkheid voor de tenuitvoerlegging van vernietigde of terzijde gestelde rechterlijke beslissingen. Diss.
3923: ROSSUM, J.P. VAN - Het wetsontwerp tot wijziging van de Rechtspleging bij de Zeemacht
9027149682: ROSSUM, M.M. VAN - Misbruik van omstandigheden
9026830815: DELFOS-ROY, Y.L.L.A.M. - Informatieverstrekking en informatievergaring in het kader van de toezichthoudende en raadgevende taak van de Raad van Commissarissen. Diss.
9026806477: CRINCE LE ROY, R. - Onrecht in de ruimtelijke ordening - Rede 1972
5595: CRINCE LE ROY, R. - De vierde macht - Rede 1969
6199: ROYER, S. - Een paardesprong in het privaatrecht - Rede 1964
3965: ROYER, S. - Hoofdzaken der vervoerdersaansprakelijkheid in het zeerecht. Diss.
7317: ROYER, S., F.J.W. L÷WENSTEYN - Verbintenissenrechtelijke aspecten van de geldontwaarding
1730: ROZENDAAL, J. - Rechten van derden ten aanzien van ongeldige besluiten en antistatutaire handelingen bij de Naamlooze Vennootschap. Diss.
9027128340: RU, H.J. DE - Prijst de wet zich uit de markt? - Rede 1988
3905: RUITER, J. DE - Beschouwingen over de algemeenheid van goederen in het Ontwerp-Burgerlijk Wetboek. Diss.
9027132739: RUITER, J. DE - Een vat vol tegenstrijdigheden - Rede 1990
6871: RUITER, D.W.P. - Kloven in het bestuursrecht - Rede 1978
905629167X: RUITER, C. DE - Voor verbetering vatbaar - Rede 2000
9026813252: RUITINGA, D.P. - Misbruik van economisch overwicht als grond voor het aantasten van overeenkomsten; een studie naar Frans, Amerikaans en Nederlands recht. Diss.
5364: RULLER, S. VAN - Genade voor recht; gratieverlening aan ter door verdeelden in Nederland 1806-1870. Diss.
3392: RULLER, S. VAN, S. FABER - Afdoening van strafzaken in Nederland sinds 1813. Ontwikkelingen in wetgeving, beleid en praktijk
2650: RUSSCHEN - Crediethypotheken. Diss.
9060959337: RUTGERS, G.R. - De verplichte procesvertegenwoordiging; enige aspecten van de verplichte procesvertegenwoordiging in het burgerlijk geding in Nederland. Diss.
9026813651: RUTGERS, G.R. - Over dagvaardingen, deurwaarders en wat verder ter sprake komt - Rede 1982
6869: RUTGERS, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat - Rede 1933
9038700385: RUTGERS, M. - Strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen; een onderzoek naar de grenzen van het strafrecht. Diss.
2419: RUTTEN, L.E.H. - De devolutieve werking van het appel in het burgerlijk procesrecht. Diss.
5913: RUTTEN, L.E.H. - Eigenrichting - Rede 1961
9013031064: RUYGVOORN, M.R. - Afbreken van onderhandelingen
9012060958: SACKERS, H.J.B. - Omvang en gebruik van rechtsbescherming in het administratieve recht. Diss
7371: SAGEL, S.F. - Werk en zekerheid: ontslag'recht doen' in tijden van hard en fast rules - Rede 2014
2977: SALOMON, R. - Het qualificatieprobleem in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026839774: SALOMONS, A.F. - De genade en ongenade van de eigenaar; omvat het eigendomsrecht de bevoegdheid om eigen kunstschatten te vernietigen? - Rede 2001
9056292285: SALOMONS, A., M.W. HESSELINK, E. DU PERRON - Uitgesproken teksten: 'De genade en ongenade van den eigenaar', 'De nieuwe Europese rechtscultuur' & 'Een afgesloten weg' - Redes 2001
2430: SAMKALDEN, I. - Het college van gedelegeerden uit den volksraad. Diss.
6338: SAMKALDEN, I. - Een internationale wet op de Rechten van de mens, de weg erheen en het probleem van de handhaving - Rede 1978
9026831587: SAMKALDEN, D., B. VAN DEN BERG - Publiekrechtelijke aspecten van ondergronds bouwen / Privaatrechtelijke aspecten van ondergronds bouwen / 25 jaar Vereniging voor Bouwrecht
6395: SAMKALDEN, I. - Structuur en bestuurskracht van internationale organisaties - Rede 1960
9062350216: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Diss.
1510: SANDBERGEN - Nederlandsche en Nederlandsch-Indische scheepsnationaliteit. Diss.
9038703317: SANDEE, F.J. - Algemene voorwaarden en Fabrikatenkoop. Diss.
9056294504: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, C.W. - De dans van Zarathustra; Nietzsche en de vrolijke rechtswetenschap - Rede 2004
6161: SANDERS, P. - Naar een Europese N.V.? - Rede 1959
9026836953: SANDERS, P. - Het Nederlandse arbitragerecht; nationaal en internationaal, 4e druk
9050953611: SANDERS, H. - De tenuitvoerlegging van buitenlandse strafvonnissen. Diss.
6096: SANDERS, P. - Naar herziening van ons arbitragerecht? - Rede 1981
9789085067320: SANDERS, P. - Herinneringen
7392: SANDERS, P., A.S. FRANSEN VAN DE PUTTE - Dient de wettelijke regeling omtrent arbitrage te worden gwijzigd?
9013007147: SANDERS, P., W. WESTBROEK, F.K. BUIJN, P.M. STORM - BV en NV, 9e druk
1503: SANDERS, P. - De aantasting van arbitrale vonnissen. Diss.
9027150672: SANGEN, G.J.H. VAN DER - Rechtskarakter en financiering van de coŲperatie; een onderzoek naar de civielrechtelijke kenmerken van de coŲperatie in het licht van de vraag of daaruit beperkingen voortvloeien voor de financiering van haar ondernemingsactiviteiten. Diss.
9026823983: SANTEN, A.H.M. - De Kantharos van Stevensweert - Rede 1993
9026817886: SANTEN, A.H.M. - Aanbod en aanvaarding bij het kopen van een woning - Rede 1988
9080658537: SAP, J.W. - De oorsprong van de Europese grondwet - Rede 2004
9783406594786: SATZGER, H. - International and European Criminal Law
9026812469: SAUVEPLANNE, J.G. - Rechtsstelsels in vogelvlucht, 2e (laatste) druk
9026808399: SAUVEPLANNE, J.G. - De methoden van privaatrechtelijke rechtsvergelijking
4438: SAUVEPLANNE, J.G. - De bescherming van de derde verkrijger te goeder trouw van roerende lichamelijke zaken
9026829451: SCHAAFSMA, J.R., S. PERRICK, D.H. CROSS, L. TIMMERMAN, F.G.B. GRAAF, J.M.M. MAEIJER, H.M.L. DINGS, J. ROEST - Ontwikkelingen in het effectenverkeersrecht; voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 1995 te Nijmegen
9026818769: SCHAAFSMA, J.R. - Geld speelt een rol - Rede 1988
9789013065916: SCHAAFSMA, S.J. - Intellectuele eigendom in het conflictenrecht; de verborgen conflictregel in het beginsel van nationale behandeling. Diss.
9027124841: SCHAAFSMA, J.R., E. WYMEERSCH - Bescherming van beleggers ter beurze / Europese effectenreglementering - Preadviezen + verslag
9060005961: SCHAAP, U., R. SCHELTES - Als juristen twisten - De wording van de Rotterdamse faculteit der rechtsgeleerdheid
5283: SCHAAP, H.P. - Philips Wielant en diens Corte instructie omme jonghe practisienen in civiele zaken
198: SCHADEE, H.M.A. - Kantteekeningen op het Wetsontwerp Zeerecht
6191: SCHADEE, H. - Het schip en zijn schulden - Rede 1963
6332: SCHAFFMEISTER, D. - De korte vrijheidsstraf als vrijetijdsstraf - Rede 1982
9789013050561: SCHAICK, A.C. VAN - Eerste aanleg
1495: SCHAIK, H.L.M. VAN - Beschouwingen naar aanleiding van Kelsen's gelijkstelling van staat en recht. Diss.
9038705727: SCHALKEN, T.M., S.W. MUL (RED.) - Het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en van Aruba - Bronnenpublicatie; Deel 1: Parlementaire stukken
9054545933: SCHARENBORG, M.H.G. - Fraude en faillissement
901301576X: SCHELHAAS, H.N. - Het boetebeding in het Europese contractenrecht. Diss.
9031212652: SCHELL, J.L.M. - De Algemene bijstandswet. Diss.
9012092515: SCHELLEKENS, M. - Aansprakelijkheid van internetaanbieders. Diss.
9026811500: SCHELLEN, J. VAN - Wat doet de Hoge Raad?; kanttekeningen bij de koers van de moderne cassatierechtspraak - rede 1979
9026814135: SCHELLEN, J. VAN - Aspecten van internationaal stakingsrecht - Rede 1983
9026814453: SCHELLEN, J. VAN - Wat leert de Hoge Raad?; denkpatronen bij de Hoge Raad in de tachtiger jaren - Rede 1983
3131: SCHELTEMA, F.G. - Overheidszorg voor waterstaatswerken. Diss.
9060923502: SCHELTEMA, F.G., W.R. MEIJER - Wissel- en chequerecht; algemeen deel, 6e druk
9001779018: SCHELTEMA, M. - Zelfstandige bestuursorganen - Rede 1974
9026830149: SCHELTEMA, M.W. - Onverschuldigde betaling. Diss.
9013023371: SCHELTEMA, M.W. - Publiekrechtelijke geld- schulden
9789089746511: SCHELTEMA, M.W. - Effectiviteit van privaatrechtelijke regulering: is dat meetbaar? - Rede 2012
7417: SCHELTEMA, F.G. - Werkelijkheid, recht en gerechtigheid - Rede 1927
9789013066784: SCHELTEMA, A.H., M. SCHELTEMA - Financieel toezicht in bestuursrecht en privaatrecht; noodzakekelijke veranderingen na de crisis - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2009
2451: SCHELTEMA, F.G., H.J. SCHELTEMA - Nederlandsch burgerlijk bewijsrecht
9026831072: SCHELTEMA, M. - De wondere wereld van het bestuursrecht - Rede 1997
3411: SCHELTEMA, F.G. - Verspreide geschriften
5695: SCHELTEMA, F.G. - De betrekkelijke waarde van rechtsconstructies - Rede 1927
9013026176: SCHELTEMA, M. - Het recht van de toekomst; de gevolgen van de internationalisering van het recht - Rede 2004
9026808070: SCHELTENS, D.F. - De ethische grondslag van het recht - Rede 1975
1814: SCHELTUS, G.A. - Voorziening in de behoefte der belligerenten aan steenkolen. Diss.
9054588764: SCHENDEL, W.A.M. VAN, F.TH. KREMER, J.F.M. HENNEKAM, J.M. BEER, A.J. AKKERMANS, D.H.M. PEEPERKORN, A. HAMMERSTEIN, E.M. VAN HILTEN-KOSTENSE - De kwaliteit van het schaderegelingsproces - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2000
9026813260: SCHENDEL, W.A.M. - Vertegenwoordiging in privaatrecht en bestuursrecht. Diss.
6840: SCHEPPER, J.M.J. DE - Strafrecht en Wereldbeschouwing; beschouwingen over het wezen van misdaad en straf in heden en verleden - Rede 1935
9026810180: SCHERMERS, H.G. - Integratie van internationale organisaties - Rede 1978
5989: SCHERMERS, H.G. - Een terugblik - Rede 1993
6109: SCHERMERS, H.G. - Een nieuw Europees Hof voor de Rechten van de Mens - Rede 1993
2462: SCHERMERS, H.G. - Gespecialiseerde organisaties; hun bouw en inrichting. Diss.
9013016170: SCHILDER, A., W.H.J.M. NUIJTS, D.C. MEERBURG, S.C.J.J. KORTMANN - Het advies en de rol van de adviseur
9013027873: SCHILFGAARDE, P. VAN, H. SCHUTTE-VEENSTRA, P.J. DORTMOND - Vereenvoudiging en felexibilisering van het Nederlandse BV-recht
9026827040: SCHILFGAARDE, P. VAN, P.J. DORTMOND, L. TIMMERMAN, P.C. VAN DEN HOEK, D.C. BUIJS, H.P.J. OPHOF, H. BECKMAN, J.W. WINTER - Knelpunten in de vennootschapswetgeving; is met het oog hierop wijziging van de vennootschapswetgeving wenselijk?
9026808585: SCHILFGAARDE, P. VAN - Rechtspersonen; algemeen deel, 2e (laatste) druk
2812: SCHILFGAARDE, P. VAN - Toerekening van rechtshandelingen; opmerkingen over het partij-zijn bij een contract in vertegenwoordigingsverhoudingen. Diss.
9069844699: SCHILFGAARDE, P. VAN - AccidituÔtie in de rechtsvinding - Rede 2005
9026804903: SCHILFGAARDE, P. VAN - Doorbraak van aansprakelijkheid in het N.V.-recht - Rede 1970
9026816170: SCHILFGAARDE, P. VAN, P.J. DORTMOND, P.C. VAN DEN HOEK, H.L.J. ROELVINK, H.J.M.N. HON…E - De nieuwe misbruikwetgeving; verslag van een congres gehouden op 21 en 22 november 1985
5368: SCHILTKAMP, J.A. - De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagni; voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot 1964. Diss.
9054583347: SCHIRMEISTER, F.C. - Amerikaanse toestanden in het schadevergoedingsrecht?; de vergoeding van letselschade in de Verenigde Staten. Diss.
9054542969: SCHL÷SSELS, R.J.N. - Het besluitbegrip en draad van Ariadne; enige beschouwingen over de rechtsmacht van de bestuursrechter - Rede 2003
9789012120616: SCHL÷SSELS, R.J.N., A.J. BOK, A.G.A. NIJMEIJER, L.J.M. TIMMERMAN - In eenheid; over rechtseenheid en uniforme rechtstoepassing in het bestuursrecht
9066930675: SCHL‹TER, D. - Met den koorde of door het zwaard; criminele rechtspraak, dood- en lijfstraffen in Twente vanaf de middeleeuwen
6312: SCHMIDT, A.H.J. - Bedreigen computers ons rechtssysteem? - Rede 2004
5239: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieŽle en formeele straf- recht van toepassing op dienaren van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie. Diss.
9060952251: SCHNITZLER, J.G. - Het forensisch-psychiatrisch ziektecriterium in de civiele en in de strafrechtspraak - Rede 1984
9789013060188: SCHOEP, G.K. - Straftoemetingsrecht en strafvorming. Diss.
9058501078: SCHOEP, G.K., P.M. SCHUYT - Instrumenten ter ondersteuning van de rechter bij de straftoemeting; een onderzoek naar de (potentiŽle) effectiviteit van de Databank Straftoemeting en de oriŽntatiepunten voor de straftoemeting
9027144095: SCHOKKENBROEK, J.G.C. - Toetsing aan de vrijheidsrechten van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens; een onderzoek naar de toetsing aan de beperkingsclausules bij de Europese vrijheidsrechten in de Europese en in de Nederlandse rechtspraak. Diss.
9789013091427: SCHOLS, F.W.J.M. - Schenking en gift
9059032969: SCHOLS, F.W.J.M., K. BLANKMAN, J.B. VEGTER - Bewind en aan bewind verwante vormen
6861: SCHOLTEN, P. - Beginselen van Samenleving - Voordrachten gehouden op uitnoodiging van het Leidsch Universiteitsfonds op 24, 31 januari, 14 februari 1934
2378: SCHOLTEN, P., E.M. MEIJERS - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938
2407: SCHOLTEN, P., E.M. MEIJERS - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938 + Redevoeringen uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de honderdjarige burgerlijke wetgeving
6116: SCHOLTEN, P. - Afscheidsrede - 1945; met de daarna gehouden toespraken van Prof. dr. M.W. Woerdeman, Prof. mr. H.R. Hoetink, Prof. dr. C.U. Ariens Kappers en mr. J. Wiarda en met een bibliografie van de werken van Prof. mr. P. Scholten door mr. R.J. Polak
3415: SCHOLTEN, P. - Beschouwingen over recht
9027115869: SCHOLTEN, P. - Verzamelde Geschriften van Prof. mr. Paul Scholten - Vier delen in 2 banden (reprint editie 1949)
7408: SCHOLTEN, P. - Recht en gerechtigheid - Rede 1932
6982: SCHOLTEN, J.M.B. - Comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse jiristenschool der zeventiende eeuw. Diss.
9027132429: SCHOLTEN, P., E.M. MEIJERS - Gedenkboek Burgerlijk Wetboek 1838-1938
5699: SCHOLTEN, P. - De structuur der rechtswetenschappen - Rede 1945
9014021488: SCHOLTEN, G.H. - Politiek en bestuur - Rede 1972
5636: SCHOLTEN, L.W.G. - Grondwetsherziening en defensie - Rede 1966
4482: SCHOLTENS, J.E. - De geschiedenis der natuurlijke verbintenis sinds het Romeinse recht. Diss.
9020015001: SCHONIS, H.M.N. - Europese dimensies in het Nederlandse belastingrecht - Rede 1992
9027129614: HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W.C.E. - Ouderschap, anders geregeld?
9026825536: HAMMERSTEIN-SCHOONDERWOERD, W. - Samen door het leven ...
9026818173: SCHOORDIJK, H.C.F., M.J.G.C. RAAIJMAKERS, B. WACHTER - Handelsrecht tussen 'koophandel' en Nieuw BW - Opstellen van de Vakgroep Privaatrecht van de Katholieke Universiteit Brabant bij het 150-jarig bestaan van het WvK
9027120811: SCHOORDIJK, H.C.F. - Mede-eigendom, gemeenschap, rechtspersoonlijkheid; een studie naar aanleiding van de Gemeenschapstitel 3.7 van het Nieuw B.W.
9027124981: SCHOORDIJK, H.C.F. - Nogmaals: ongegronde vermogensvermeerdering - Rede 1986
9026814615: SCHOORDIJK, H.C.F., J.E.J.T. DEELEN - Onderhandelen te goeder trouw ("Een der mooiste parels aan de kroon van de laureaat" - Prof. mr. M.A.M.C. van den Berg in de Schoordijkbundel 'In het nu, wat worden zal' pag. 15) - I.P.R. en de afgebroken onderhandelingen
6068: SCHOORDIJK, H.C.F. - De toerekeningsmomenten van de middellijke vertegenwoordiging - Rede 1964
1284: SCHOORDIJK, H.C.F. - Het nieuwste huwelijksvermogensrecht
9027143366: SCHOORDIJK, H.C.F. - Redelijkheid en billijkheid aan de vooravond van een nieuw millennium - Rede 1996
9026820992: SCHOORDIJK, H.C.F. - Verspreid Werk
9026812493: SCHOORDIJK, H.C.F., A.A. VAN VELTEN, E. AARDEMA, E.A.A. LUIJTEN, M.J.A. VAN MOURIK - Economische eigendom - 16e Landelijk Notarieel Studentencongres 1981
9026816677: SCHOORDIJK, H.C.F. - Vermogensrecht in het algemeen naar Boek 3 van het nieuwe B.W. (titel 1 t/m 5, titel 11)
9026819870: SCHOORDIJK, H.C.F. - De aansprakelijkheid van een producent voor defecte producten tegenover opeenvolgende kopers (een rechtsvergelijkende verkenning)
9026822006: SCHOORDIJK, H.C.F. - Tracing, constructieve trust, ongegronde verrijking, zaaksvervanging - Rede 1991
9026822014: SCHOORDIJK, H.C.F. - Rechtsverwerking - Rede 1991
9026810997: SCHOORDIJK, H.C.F. - Het algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht naar het Nieuw Burgerlijk Wetboek
9026819285: SCHOORDIJK, H.C.F. - Verweermiddelen en derdenbescherming onder United Nations Convention on International Bills of Exchange
9026806337: SCHOORDIJK, H.C.F. - Oordelen en vooroordelen - Rede 1972
9027148023: SCHOORDIJK, H.C.F. - Onverschuldigde betaling aan de faillissementscurator - Rede 1997
9026814690: SCHOORDIJK, H.C.F. - Bestuursrecht en privaatrecht; een interne rechtsvergelijking - Rede 1984
6226: SCHOORDIJK, H.C.F. - De aandeelhouder en zijn stem - Rede 1968
9026818483: SCHOORDIJK, H.C.F. - Zaakwaarneming; een onderbelichte bron van verbintenis - Rede 1988
9026820798: SCHOORDIJK, H.C.F. - Het handelen ten behoeve van de vennootschap in oprichting
5929: SCHOORDIJK, H.C.F. - De verbintenis uit de wet; enige gedachten over een rechtsontwikkeling - Rede 1968
4511: SCHOORDIJK, H.C.F. - Beschouwingen over drie-partijen-verhoudingen van obligatoire aard. Diss.
3715: VELLINGA-SCHOOTSTRA, F. - Inbeslagneming en huiszoeking; de dwangmiddelen ter inbeslagneming. Diss.
9789013107630: SCHOUTEN, M.C. - The Decoupling of Voting and Economic Ownership. Diss.
6843: SCHOUTEN, C.H. - Economische en juridische momenten en motieven in het ordeningsrecht - Rede 1968
9060212657: SCHRAGE, E.J.H. - Libertas est facultas naturalis; menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Diss.
9789013054576: SCHRAGE, E.J.H. - Verbintenissen uit andere bron dan onrechtmatige daad of overeenkomst, 2e druk
9789013106770: SCHRAGE, E.J.H. - Misbruik van bevoegdheid, 2e druk
9027115982: SCHRANS, G. - Rechtsbescherming in het economisch recht - Rede 1979
2158: SCHRAVENDIJK, O.E. VAN - Leemten in het gratierecht; een kritisch onderzoek als inleiding tot een regeling van het instituut der voorwaardelijke gratie en tot herwaardering van het legislatief gratierecht. Diss.
9071346145: SCHREINER, A., H. BOUWMEESTER, A. VAN DOOREN - In de ban van het recht
6314: SCHRIJVER, N.J. - Bij een zestigste verjaardag: de toekomst van het Handvest van de Verenigde naties - Rede 2005
9057302594: SCHRIKS, C. - Het Kopijrecht - 16e tot 19e eeuw. Diss.
9027150095: SCHROEVERS, S.M. - Met Recht, humor - Citaten voor magistraten en advocaten, 2e druk
9056293036: SCHUELER, B.J. - Het zand in de machine; over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming - Rede 2003
9013007244: SCHUELER, B.J. - Het zand in de machine; over de noodzaak tot beperking van de rechtsbescherming - Rede 2003
4160: SCHUIJLENBURG, F. - Enkele oude concentratieverschijnselen en hun samenhang met het tegenwoordige probleem. Diss. (in 2 delen: Deel I - Text; Deel II - Bijlagen)
9026824238: SCHUIJT, G.A.I. - Publieke omroep, hoezo publiek ? - Rede 1993
2485: SCHULTSZ, J.C. - Eigendomsverkrijging bij koop van roerende goederen in het Westeuropees interna tionaal privaatrecht. Diss.
5963: SCHUT, G.H.A. - Presteren en garanderen; over de prestatieplicht van de verkoper en het stilzwijgend garantiebeding - Rede 1965
9789027121424: SCHUT, G.H.A. - De iure - Verzamelde geschriften van mr. G.H.A. Schut
9054091134: SCHUT, L.A.J. - Internationale normen in het Nederlandse stakingsrecht. Diss.
2483: SCHUT, G.H.A. - Rechtelijke verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid. Diss.
9789013065614: SCHUTGENS, R.J.B. - Onrechtmatige wetgeving. Diss.
9013019463: SCHUTTE, C.D. - The European Fundamental Right of Property
9060007875: SCHUTTE, J.J.E. - Ter vergroting van de afpakkans; een inleiding op de ontwikkeling van interstatelijke samenwerking gericht op het ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel - Rede 1990
9020003569: SCHUTTEV¬ER, H. - Privaatrecht en belastingrecht; betrekkingen en wisselwerkingen. Diss.
9026811950: SCHUTTEVAER, H. - Opgaan, blinken enverzinken; kroniek van het voormalig dienstvak der registratie en domeinen 1812-ca. 1940
6917: ELINK SCHUURMAN, W.H.A. - De berekening en het bewijs van brandschade. Diss.
9013037569: SCHUURMANS, Y.E.; A.F.M. BRENNINKMEIJER; J.F. NIJBOER, J.C. JARIGSMA - Bewijzen en beslissen - Bijdragen aan het symposium, dat ter afscheid van prof. mr. W.D.H. Asser op 7 oktober 2005 aan de Universiteit Leiden werd gehouden
9013030750: SCHUURMANS, M.Y. - Bewijslastverdeling in het bestuursrecht; zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen. Diss.
2502: SCHUYT, C.J.M. - Recht, orde en burgerlijke ongehoorzaamheid. Diss.
9014032447: SCHUYT, C.J.M. - Ongeregeld heden; naar een theorie van wetgeving in de verzorgingsstaat - Rede 1982
9087280068: SCHUYT, K. - Democratische deugden; groeps- tegenstellingen en sociale integratie - Rede 2006
9026816758: SCHWARZ, C.A. - Blokkering van aandelen. Diss.
9027131562: SCHWARZ, C.A. - Aandelen zonder stemrecht - Rede 1990
9789490962159: SECK, P.A.M. - Reisbevrachting en cognossementsvervoer; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de verhouding tussen de reisbevrachting en het cognossementsvervoer als gevolg van de uitgifte en de overdracht van een order-cognossement bij de uitvoering van reisbevrachting. Diss.
9090044337: SECKER, W.P. - Ministers in beeld; de sociale en functionele herkomst van de Nederlandse ministers (1848-1990). Diss.
6962: SEELEN, A.J.D. - Werkstaking van mabtenaren. Diss.
1588: SENS, J.B. - Eigendom van zaken, voor den openbaren dienst bestemd. Diss.
9789013105964: SERI»RE - Als de (stille?) noodklok luidt ...; overheidsingrijpen in privaatrechtelijke verhoudingen ten behoeve van stabiliteit in de financiŽle sector - Rede 2011
9026817606: SERRI»RE, V.P.G. DE, S. PERRICK - Effecten (algemeen deel).
9027119147: SETERS, P. VAN - Ander recht - Rede 1981
9026833288: SETTEN, L.D. VAN - De commissionair in effecten. Diss.
9027130191: VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, R.M. - De positie van de assurantietussenpersoon en zijn relatie tot de verzekeringsnemer en de verzekeraar. Diss.
9027153787: VRIESENDORP-VAN SEUMEREN, R.M. - Algemene voorwaarden en verzekeringsrecht
1965: NISPEN TOT SEVENAER, C.M.O. VAN - Waarom de Hooge Raad faalde; een beschouwing naar aanleiding van Mr. van den Dries' pleidooi voor "de Hooge Raad tijdens de bezetting"
9027148503: SEVENSTER, H.G. - Eco-imperialisme binnen de Europese Unie: een juridisch probleem? - Rede 1996
9026823517: SEVENSTER, H.G. - Milieubeleid en gemeenschapsrecht; het interne juridische kader en de praktijk. Diss.
9013020828: SIEBURGH, C. - Tertium datur; de niet uitgesloten derde in het burgerlijk recht - Rede 2004
902683657: SIEBURGH, C.H. - Toerekening van een onrechtmatige daad. Diss.
9789013043570: SIEMERINK, L.A.R. - De overeenkomst van Internet Service Providers met consumenten. Diss.
9789054547707: SIESLING, M. - Multiculturaliteit en verdediging in strafzaken; een onderzoek naar de manieren waarop in het Nederlandse strafrecht ruimte wordt gevonden voor het verwerken van de culturele achtergrond van de verdachte. Diss.
9012118263: SIETSMA, R. - Gegevensverwerking in het kader van de opsporing; toepassing van datamining t.b.v. de opsporingstaak: afweging tussen het opsporingsbelang en het recht op privacy. Diss.
9789013076608: SIJMONSMA, J.R. - Het inzagerecht; artikel 843a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
9067040649: KO SWAN SIK - De verplichting in het volkenrecht - Rede 1990
1502: SILLEVIS, J.W. - Het recht van gratie. Diss.
9027136572: SIMON, H. - Publiekrecht of privaatrecht?; een geschiktheidsonderzoek aan de hand van het nutsmaximalisatiebeginsel toegespitst op het gebruik van het privaatrecht door het bestuur. Diss.
1786: SIMONS, D. - Problemen van het strafrecht
5244: SIRKS, A.J.B. - Qui annonae urbis serviunt; de juridische regelingen in het Romeinse keizerrijk inzake het vervoer van 'onus fiscale', met name voor de 'annona', over zee en over de Tiber. Diss.
9060007212: SJ÷CRONA, J.M. - De kleine rechtshulp - Nederlands procesrecht ten behoeve van buitenlandse justitie en politie; een onderzoek naar de betekenis van de artikelen 552h-552q van het Wetboek van Strafvordering. Diss.
9026819420: SLAGTER, W.J. - Schaarse rechten - Rede 1989
1850: SLAGTER, W.J. - De rechtsgrond van de schadevergoeding bij onrechtmatige daad. Diss.
9054540079: SLAGTER, W.J., B. WESSELS - Risicobeheersing
9026837879: SLAGTER, W.J. - IPR-aspecten bij grensover- schrijdend contracteren
6003: SLAGTER, W.J. - Rechtvaardigheid en doelmatigheid; enige beschouwingen over het compromiskarakter van het recht - Rede 1961
5937: SLAGTER, W.J. - Juridische en economische eigendom - Rede 1968
9026818599: SLAGTER, W.J. - Enkele rechtsvergelijkende beschouwingen over moeder-dochterverhoudingen
9055161292: SLAGTER, W.J. - Commentaar op de Algemene Bankvoorwaarden, 2e druk
9090099697: MEIJDAM-SLAPPENDEL, M. - Adoptie in Nederland. Diss.
9060115228: SLOB, E - Luxuria; regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek. Diss.
9054546794: HARINXMA THOE SLOOTEN, L.R. VAN - Toegang tot het recht in perszaken. Diss.
9026813805: SLOT, P.J. - Regelen en ontregelen; over deregulering en economisch recht - Rede 1982
6316: SLOT, R. - Beschouwingen over enige aspecten van de reservevorming in de open naamloze vennootschap - Rede 1963
9026808550: SLUIJK, C. - Internationale voogdijvoorziening na echtscheiding
9026805977: SLUIJTER, H.J. - Standaardcontracten; de grenzen van de particuliere wetgever - Rede 1972
9013027989: SLUIJTERS, B.; M.C.I.H. BIESAART - De geneeskundige behandelingsovereenkomst, 2e druk
9789056294991: SLUITER, G. - Het internationaal strafprocesrecht; de geboorte van een rechtsgebied - Rede 2007
9031203122: SLUYTERS, B. - Geknipt verband - Rede 1985
9789077320709: SMEELE, F.G.M. (RED.) - Conflictenrecht in ontwikkeling
9026832346: SMEELE, F.G.M. - Passieve legitimatie uit cognossement. Diss.
901303375X: SMELT, A.A.J. - Goederen met een negatieve waarde in het Nederlandse vermogensrecht. Diss.
9050952569: SMEULERS, A. - In staat van uitlevering; houden uitleveringsrechters in Nederland, Duitsland en de V.S. voldoende rekening met het proces en de behandeling die de opgeŽiste persoon in de verzoekende staat na uitlevering te wachetn staat?. Diss.
3865: SMIDT, H.J. - Geschiedenis van het Wetboek van Strafrecht (5 delen) 2e druk
5941: SMIDT, J.T. DE - Codificatie-perikelen - Rede 1966
7347: SMIDT, J.TH. DE - Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het Burgerlijk Wetboek verwijst. Diss.
5578: SMIT, N.W. DE - Torens van Babel; de toekomstige relatie tussen psychiatrie en strafrechtspleging - Rede 1973
9020015346: SMIT, J.A. - Bezwaar in belastingzaken; een normatieve studie naar de kwaliteit van de bezwaarfase in de fiscale rechtsbescherming. Diss.
9012114543: SMIT, J., G. DE GROOT, J.B.M. VRANKEN, A.J. VAN, J.M. BARENDRECHT, G.W.L. VERBURG-BALKE, A.J. AKKERMANS - Positieve discriminatie; maatschappelijke ongelijkheid en rechtsontwikkeling in de Verenigde Staten en in Nederland. Diss.
9020004328: SMIT, D.C. - Grepen uit de historie van de Nederlandse successiebelasting - Rede 1975
9038701950: SMIT, N.W. DE - Schering en inslag; over de relatie gevangenis en maatschappij vanuit forensisch-psychiatrisch perspectief - Rede 1993
906051422X: SMIT, N.W. DE - Het pat principe; over de communicatie tussen psychiatrie en strafrechtspleging - Rede 1971
9027127212: SMIT, E.J.R. VAN DER - Vermogens- en uitkeringsregelingen bij uittreden van vennoten. Diss.
3157: SMIT, F.M. - De agentuurovereenkomst tussen handelsagent en principaal, 2e druk
9027144265: SMITS, P. - Artikel 6 EVRM en de civiele procedure; over de betekenis van art. 6 EVRM voor het Nederlands burgerlijk procesrecht. Diss.
9038703961: SMITS, J.M. - Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid; beschouwingen omtrent de dogmatiek van het overeenkomstenrecht. Diss.
4476: SMITS, P.R. - De externe gebondenheid van het vennootschapsvermogen; een studie betreffende vennootschapsgoederenrecht. Diss.
9050951163: SMITS, J.M. - Europees privaatrecht in wording; naar een Ius Commune Europaeum als gemengd rechtsstelsel
9026836309: SMITS, J.M. - The Good Samaritan in European Private Law; On the Perils of Principles without a Programme and a Programme for the Future
7344: SMITS, N. - Mosaicarum et romanarum legum collatio. Diss.
9054542950: SMITS, J. (RED.) - De richtlijn consumentenkoop in perspectief
9027114722: SILLEVIS SMITT, J.L.W., G.J. WIARDA - Dient de regeling van cassatie in burgerlijke zaken te worden gewijzigd en zo ja, in hoeverre en op welke wijze?
9020014943: SNIJDER, M.A. - Informatietechnologie binnen de fiscaliteit - 1992
9026815476: SNIJDERS, H.J. - Troubles en doubles in het burgerlijk procesrecht - Rede 1985
9038704097: SNIJDERS, H.J. - Toegang tot buitenlands burgerlijk procesrecht, 2e druk
9026827024: SNIJDERS, H.J. - Retrocipatie; opmerkingen over het beroep op onder het oude B.W. gevormde precedenten bij de toepassing van het huidige, dit in aansluiting op beschouwingen over de betekenis van precedenten in het algemeen - Rede 1994
7410: SNIJDERS, W. - De aansprakelijkheid van de wederpartij van de vervoerder voor schade aan het schip - Rede 1962
9038700962: SNIJDERS, H.J. - Op de grens van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht; beschikkingsbevoegdheid, toebehoren, vertegenwoordiging, rechtshandeling, overeenkomst en onrechtmatige daad, in en rond het burgerlijk proces - Rede 1992
9065446362: SNIJDERS, H.J., M. YNZONIDES - Role and Organization of Judges and Lawyers in Contemporary Societies; Ninth World Conference on Procedural Law - Netherlands National Reports
9038704976: SNIJDERS, H.J. - Toegang tot buitenlands vermogensrecht
9026828012: SNIJDERS, H.J., S.L. BURUMA - Rond de arbitrage met name in bouwzaken / Capita selecta ter zake van de beslechting van geschillen door de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven in Nederland, en andere arbitrage-instituten en de overheidsrechter
905629234X: SNIJDERS, W. - De betrekkelijke waarde van de wet in euroland - Rede 2001
9026810369: SNIJDERS, H.J. - Rechtsvinding door de burgerlijke rechter; een kwantitatief rechtspraakonderzoek bij de Hoge Raad en de gerechtshoven. Diss.
5945: SNIJDERS, W.L. - Mededinging en mededingingsrecht - Rede 1964
9027118019: SOETEMAN, A. - Norm en logica; opmerkingen over logica en rationaliteit in het normatief redeneren met name in het recht. Diss.
9051898669: SOETEMAN, A. - De droom van recht; zijn rechten nog van deze eeuw?
9080763330: SOLEIMANI, A. - Islamitisch Personen- en Familierecht conform de Sjaria - Goedgekeurd door het Iraanse Parlement "de Islamitische Raad" en "de raad van Toezicht" en "de raad van Arbitrage", met de meest recente herzieningen d.d. 12 mei 2004
9080763381: SOLEIMANI, A. (VERT. & BEW.) - Islamitisch Wetboek van Strafvordering & Islamitisch wetboek van Strafvordering der Revolutionaire Tribunalen conform de Sjaria - Goedgekeurd door het Iraanse Parlement "de Islamitische Raad" en "de Raad van Toezicht" en "de Raad van Arbitrage"
9026839979: SOLINGE, G. VAN, M. HOLTZER - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2001-2002
9013005187: SOLINGE, G. VAN, M. HOLTZER - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2002-2003
9013010466: SOLINGE, G. VAN, E.A. - Personenvennootschappen
9026824734: SOLINGE, G. VAN - Grensoverschrijdende juridische fusie; beschouwingen aan de hand van de drde en tiende EEG-richtlijn inzake het vennootschapsrecht. Diss.
9027152187: SOLINGE, G. VAN, M.P. NIEUWE WEME - Gedragsregels inzake een openbaar bod op aandelen; onderzoek in opdracht van het Ministerie van FinanciŽn en het Ministerie van Economische Zaken naar het functioneren van Hoofdstuk 1 van het SER-besluit Fusiegedragsregels 1975
9013037070: SOLINGE, G. VAN, H. BECKMAN, F.J.P. VAN DEN INGH, H.J. DE KLUIVER, R.J. ABENDROTH, H.M.N. SCHONIS, M. VAN OLFFEN, V.P.G. DE SERRIERE, R.J.M. DASSEN - De financiering van de onderneming
2804414388: SOMERS, E. - Scheepvaart op zee; internationaalrechtelijke aspecten (Belgisch recht)
9067040398: SONDAAL, H.H.M. - De Nederlandse verdragspraktijk. Diss.
9026819250: SOONS, A.H.A. - Zeegrenzen en zeespiegelrijzing - Rede 1989
5947: SOONS, A.L.M. - Twee kapiteins op ťťn schip - Rede 1967
9054540567: SPAANS, L.A.J., F.C.M.A. MICHIELS - De waarde(n) van milieukwaliteitsnormen
9026816618: BUCHEM-SPAPENS, A.M.J. VAN - Anticipatie
4281: SPEETJENS, T.W.F. - Ontbinding van de naamlooze vennootschap naar Nederlandsch recht. Diss.
9026839227: SPIER, J. - Rampscenario's; de prijs van de onzekerheid na de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001
9080092010: SPIER, J. - De maalstroom van het aansprakelijkheidsrecht - Rede 1992
9026830025: SPIER, J., O.A. HAAZEN - Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-grondslag
9026812604: SPIER, J. - Overeenkomsten met de overheid. Diss.
9027151350: SPIER, J. - Een nieuwe dageraad voor het aansprakelijkheidsrecht? - Rede 1999
9026823290: SPIER, J. - Schadevergoeding: algemeen, deel 3
9026827164: SPIER, J., C.H.W. STERK - Aansprakelijkheid voor gevaarlijke stoffen
9026833865: SPIER, J. - Schade en loss occurence-verzekeringen; rechtsvergelijkende beschouwingen over schade, het ontstaan van schade en daarop gebaseerde aansprakelijkheidsverzekering
9026820968: SPIER, J. - Sluipende schade - Rede 1990
7345: SPIERINGS, C.N. - De waterkeringszorg in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Diss.
9013023770: SPINATH, I. - Achtergestelde vorderingen
2547: SPOELDER, J. - De schadestaatprocedure. Diss.
9070062089: SPONG, G. - De duivelskunstenaar - Rede 1985
9027132186: SPOOR, J.H. - De gestage groei van merk, werk en uitvinding - Rede 1990
9038708378: SPRONKEN, T.N.B.M. - Verdediging; een onderzoek naar de normering van het optreden van advocaten in strafzaken. Diss.
9013008496: SPRONKEN, T. - A Place of Greater Safety; bespiegelingen over een Europees Statuut voor de strafrechtadvocaat - Rede 2003
9060006364: SPRUIT, J.E. - Rechtsgeleerde muurbloempjes uit de 17e eeuw; curieus verglaasde wandtegels met taferelen uit de Pandecten
9026807171: SPRUIT, J.E. - C. Plinius Caecilius Secundus en het erfrecht van zijn tijd; een rechtshistorisch vertoog over Plinius' Epistulae V,7 II,16 en IV,10
9789069845531: SPRUIT, J.E., R. FEENSTRA, K.E.M. BONGENAAR - Corpus Iuris Civilis; tekst en vertaling - Deel I: Instituten
9026818017: SPRUIT, J.E. - Romeins recht, terugblik en uitzicht - Rede 1987
9026819293: SPRUIT, J.E. - Themis en de tuinen van Rome - Rede 1989
6353: SPRUIT, J.E. - De Lex Iulia et Papia Poppaea; beschouwingen over de bevolkingspolitiek van Augustus - Rede 1969
9069162032: STAAL, C.J. - De vaststelling van de reikwijdte van de rechten van de mens; een bespreking a.h.v. de rechterlijke praktijk n.a.v. artt. 8.1 & 6.1 ECRM en artt. 1, 6.1, 7.1 & 7.3 en 9.1 Gw. Diss.
5951: STADEN, A. VAN - Machteloosheid van de macht, macht van de machteloosheid - Rede 1986
9054585706: STADERMANN, F., W.D.H. ASSER, C.C. VAN DAM, H. STEIN, M.M. MENDEL, C.J.J.M. STOLKER - Bewijs en letselschade - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1998
3060: STADIG, L. - De jurisprudentie op de bekentenis in het burgerlijk geding 1856-1905. Diss.
9058502104: STAMHUIS, E.F. - Gemeen gevaar - Rede 2006
9031209643: STAVEREN, H.T. VAN - Op de grens van sportregel en rechtsregel - Rede 1992
5953: STEENBEEK, J.G. - De beproefde grondwet - Rede 1967
9026830610: STEFFENS, L.F.A. - Overgang van vorderingen en schulden in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Diss.
9026841256: STEGE, A. - De CAO en het regelingsbereik van de sociale partners. Diss.
9026823576: STEIN, P.A. - Fiducia cum amico - Rede 1992
9013010881: STEIN, P.A. - Zekerheidsrechten; hypotheek
5954: STEIN, P.A. - Vorming en hervorming van het privaatrecht - Rede 1966
9026815271: STEIN, H. - Plaats en tijd in het IPR - Rede 1984
6193: STEIN, H. - Praeconstitutieve rechtsbevoegdheid; verkenningen naar aanleiding van art. 40 K - Rede 1967
9026825900: STERK, C.H.W.M. - Verhoogd gevaar in het aansprakelijkheidsrecht. Diss.
9026811209: STERK, T.A.W. - Vrij moedige procesvoering - Rede 1979
9026841175: STEUR, J.C. VAN DER - Grenzen van rechtsobjecten; een onderzoek naar de grenzen van objecten van eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten. Diss.
A000000003096: STEVENS, R.J.J., L.J. GIEBELS, P.F. MAAS - De formatiedagboeken van Beel 1945-1973 - Handboek voor formateurs
9060929055: STEYGER, E., R.J.G.M. WIDDERSHOVEN, A.W.H. MEIJ - Europees recht en het Nederlands bestuursrecht - Preadviezen & Verslag
9012096898: STEYGER, E. - Besturen in het Europese recht ; over de invloed van het communautaire recht op de nationale bestuursrechtelijke tradities - Rede 2002
9050956092: STIJNS, S., K. VANDERSCHOT (RED.) - Contractuele clausules rond de (niet-)uitvoering en beŽindiging van contracten (Belgisch recht)
9026831765: STILLE, A.L.G.A. - In der minne gescheiden - Rede 1997
9026815964: STOLLENWERCK, A.H. - Het fideicommis de residuo. Diss.
9789013043778: STOLP, M.M. - Ontbinding, schadevergoeding en nakoming; de remedies voor wanprestatie in het licht van de beginselen van subsidiariteit en proportionaliteit. Diss.
2341: STOLTE, B.H. JR. - Henrik Brenkman (1681-1736), Jurist en classicist
9014027141: STOLWIJK, F.F. - De definitie van de arbeidsovereenkomst - Rede 1977
5702: STOLWIJK, S.A.M. - Voorarrest; kanttekeningen bij tien jaar toepassing van voorlopige hechtenis - Rede 1985
9054546565: STOOP, J.L.H.M. - Betekenissen van wetgevingskwaliteitsbeleid; een theoretisch onderzoek naar betekenissen van het wetgevingskwaliteitsbeleid in processen van beleidsvorming. Diss.
9020919296: STORME, M. - Dromen van gerechtigheid; beschouwingen over Gerecht en Rechtvaardigheid
9026817983: STORME, M.L.L.V. - Het proces: als in een spiegel - Rede 1988
9060002652: STRIJARDS, G.A.M. - Facetten van dwaling in het strafrecht. Diss.
9060006747: STRIJARDS, G.A.M. - Revisie; inbreuken en executiegeschillen betreffende het strafgewijsde
9027129452: STRIJARDS, G.A.M. - Uitlevering
9038705603: STRIJARDS, G.A.M. - Een universeel strafhof; Chimere of realiteit? - Rede 1997
9060003217: STRIJARDS, G.A.M. - Internationaal strafrecht, strafrechtsmacht - algemeen deel
9071478254: STRIJBOSCH, F. - Aan de grenzen van het rechtspluralisme; over de sociale en juridische betekenis van migrantenrecht in Nederland - Rede 1993
9026812396: STRIKWERDA, L. - Partij-autonomie en het internationale geval - Rede 1980
9789046601815: STRIKWERDA, L., P. VLAS, M. ZILINSKY - Internationale incasso van geldvorderingen
9054092114: STROINK, F.A.M., A.W. HERINGA, A.R. NEERHOF - Vijf jaar JB en Awb
9027137757: STROINK, F.A.M. - Rechterlijke organisatie en rechtspraak in beweging
901041020X: STRUBBE, E.I. - De luister van ons oude recht - Verzamelde rechtshistorische studies
9789013059458: STRUIK, H., SCHELVEN, P.C. VAN, HOORNEMAN, W.A.J. - Softwarerecht; bescherming en gebruik van computerprogrammatuur onder auteursrecht en octrooirecht
9090154728: STRUYCKEN, A.V.M. - 's Lands wijs, 's lands eer - Rede 2001
9026805551: STRUYCKEN, A.V.M. - Naar eenheid van rechtsbede ling in Europa - Rede 1971
9026804679: STRUYCKEN, A.V.M. - De gracieuze jurisdictie in het internationaal privaatrecht; beschouwingen over de rechtsmacht van de Nederlandse rechter. Diss.
9054542349: STUURMAN, C. - Digitale ruimte, analoge regels?; over juridische normen en vormen in de informatiemaatschappij - Rede 2002
1945: SUERMONDT, G.L. - Schets van het nieuwe strafproces (artikelsgewijs commentaar met inleiding)
7409: SUIJLING, J.P. - Het wereldverkeer in het privaatrecht - Rede 1911
3849: SUIJLING, J.P. - Levend en stervend recht
1908: SUIJLING, J.P. - De subjectieve rechten in het positieve privaat- en publiekrecht (sluit aan bij 'Recht en staat in de empirische wetenschap' (1945) en 'Levend en stervend recht' (1947)
2221: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De doolhof van het beroepsgeheim
6696: HAZEWINKEL-SURINGA, D. - De straf en haar achtergrond - Rede 1932
042191260X: SUSSKIND, R. - The Susskind Interviews; Legal experts in Changing Times
9054544678: S‹TO, V.J.A. - Nieuw vermogensrecht en rechtsvergelijking - reconstructie van een wetgevingsproces (1947-1961). Diss.
7274: SUYLING, J.PH. - Recht en staat in de empirische wetenschap (volkenrecht; wetsuitlegging; verkregen rechten)
9060001230: SUYVER, J.J.H. - De zeggenschap over het politie orgaan naar Nederlands recht. Diss.
9026809638: SWART, A.H.J. - De toelating en uitzetting van vreemdelingen. Diss.
3489: SYBENGA, T. - De Grondwet van 1887 toegelicht ook in verband met de praktijk
9789013042429: TJONG TJIN TAI, T.F.E. - Zorgplichten en zorgethiek. Diss.
9058500810: TAK, P.J.P., J.P.S. FISELIER - Denemarken - Nederland; de rechtspleging vergeleken
9060007417: TAK, P.J.P. - DNA en strafproces
9060006887: TAK, P.J.P., J.A.W. LENSING - Het vooronderzoek rechtsvergelijkend onderzocht
9026814542: TAK, A.Q.C. - Bevoegdheidsafbakening van de AROB -rechter; kunstig of gekunsteld? - Rede 1984
9058502171: TAK, P.J.P. - Rechters zonder toga; over lekenrechters en lekenrechtspraak in Europa
9038702248: TAK, P.J.P. - De kroongetuige en de georganiseerde misdaad
9027115214: TAK, P.J.P. - Leven en laten leven; over pater- nalistische strafwetgeving - Rede 1978
3491: TAK, A.Q.C. - Het huisrecht. Diss.
9050951325: TAK, P.J.P. (RED.) - Heimelijke opsporing in de Europese Unie - De normering van bijzondere opsporingsmethoden in de landen van de Europese Unie
9038700377: TAK, P.J.P., J.A.W. LENSING - Vormverzuimen
9060005988: TALSMA, J. - Het recht van petitie, verzoekschriften aan de Tweede Kamer en het ombudsmanvraagstuk; Nederland 1795-1983. Diss.
3451: TELDERS, J.H. - Het onderzoek van wetsvoorstellen in wetgevende vergaderingen. Diss.
9054543469: TERLOUW, A. - Uitspraak en afspraak; samenwerking tussen vreemdelingenrechters bij ontbreken van hoger beroep. Diss.
9013021433: TEUBEN, K. - Rechtersregelingen in het burgerlijk (proces)recht. Diss.
9026812884: VERLOREN VAN THEMAAT, P. - Tussen werkelijkheid, kunts en wetenschap; beschouwingen over enkele moderne ontwikkelingen in beeldende kunst, recht en wetenschap - Rede 1981
9027135061: VERLOREN VAN THEMAAT, P., T.R. OTTERVANGER - Concentraties en joint ventures in het mededingingsrecht - Preadvies + verslag
3900: THESINGH, H. - De grondslagen van de bewijslast in de civiele procedure. Diss.
9789013066470: THIJSSEN, M.B.J. - De Wbp en de vennootschap. Diss.
2272: THORBECKE, W. - Stelsel en toepassing der onteigeningswet (zeldzaam)
7326: THORS, J. - Het recht van terughouding. Diss.
9789087040314: THUIJS, F. - De ware Jaco; Jacob Frederik Muller, alias Jaco (1690-1718), zijn criminele wereld, zijn berechting en zijn leven n de dood
9054540478: TIGCHELAAR, J. - Gescheiden zorgen; zorg en autonomie in het politiek-juridisch debat over het alimentatierecht. Diss.
9789013110593: TILBURG, F.A. VAN - Effecten van civielrechtelijke aansprakelijkheid op openbare-ordebeleid; empirisch onderzoek naar de invloed van civielrechtelijke aansprakelijkheid op het beleid van de burgemeester en politie als handhavers van de openbare orde. Diss.
9026825706: TILSTRA, L. - Grenzen aan het stakingsrecht; het Nederlands rechtsoordeel over collectieve actie van werknemers getoetst aan het Europees Sociaal handvest. Diss.
9013026672: TIMMER, J. - Politiegeweld; geweldgebruik van en tegen de politie in Nederland. Diss.
9789087040260: TIMMER, R. - Profeet in eigen land; Philips van Leiden en het publiek belang. Diss.
9026831552: BIE LEUVELING TJEENK, J. DE - Gerechtigden tot schadevergoeding bij zaakschade. Diss.
9789013076783: TJEPKEMA, M.K.G. - Nadeelcompensatie op basis van het ťgalitťbeginsel; een onderzoek naar nationaal, Frans en Europees recht. Diss.
9026825781: TJITTES, R.P.J.L. - De hoedanigheid van contractsparijen; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de betekenis van de (onderlinge) hoedanigheid van partijen voor de totstandkoming en de vaststelling van de inhoud van rechtshandelingen. Diss.
9026829213: TJITTES, R.P.J.L., M.A. BLOM - Bank & aansprakelijkheid
9026829221: TJITTES, R.P.J.L. - Bezwaarde verwanten - Rede 1996
9789069167138: TJITTES, R.J.P.L. - Uitleg van schriftelijke contracten
9038703333: TOMESEN, L. - De strafvorderlijke inbeslagneming van gegevensdragers en de vrijheid van meningsuiting en drukpers in een internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. Diss.
9789013066197: TONKELAAR, J.D.A. DEN - Optimus Iudes+ over het belang van de selectie van onze rechters - Rede 2009
9027119236: TONKELAAR, J.D.A. DEN - Resultaatsverbintenissen en inspanningsverbintenissen
9027138370: TONKELAAR, J.D.A. DEN - Opschortende en ontbindende voorwaarden, 2e druk
9060920600: TONKELAAR, J.D.A. DEN - Vrijheid en gebondenheid in het verenigingsrecht; de gewone vereniging onder boek 2 B.W. Diss.
9789027149: TOORENBURG, M.M. VAN - Medeplegen. Diss.
9060003527: TORRINGA, R.A. - Strafbaarheid van rechtspersonen. Diss.
9060003225: TORRINGA, R.A. - De rechtspersoon als dader; strafbaar leiding geven aan rechtspersonen, 2e druk.
3277: NOLST TRENIT…, J.G.L., W. NOLST TRENIT… - Zeeverzekering, 2e (laatste) druk
1849: TROOSTWIJK, M. - Gemeentelijk strafrecht. Diss.
5991: TROOSTWIJK, M., A.L. WILKESHUIS, W.G. VERKRUISEN - Naar een herziene gemeentewet - drie inleidingen gehouden tijdens de academische dag te Groningen op 23 november 1967
9027149933: TUIJN, K.E. VAN - Botsende belangen; de afweging tussen mobiliteit en verkeersveiligheid bij de intrekking van de rijbevoegdheid. Diss.
9056252186: TUKKER, W.B. - Lex et Historia; waardeoordeel over wet en recht in de profane Latijnse historiografie. Diss.
9060005791: TULKENS, J.J. - Graden van vrijheid; over hervormingsmogelijkheden van de vrijheidsstraf - Rede 1988
9789054543411: TZANKOVA, I.N., W.C.T. WETERINGS - Preprocessuele afwikkeling van personenschadeclaims; een rechtsvergelijkende studie naar de mogelijkheden tot structurering van het proces van buitengrechtelijke afwikkeling van personeneschadeclaims in Nederland aan de hand van procedurele normen en ande
9789012109666: TZANKOVA, I.N. - Strooischade; een verkennend onderzoek naar een nieuw rechtsfenomeen
9789013043945: TZANKOVA, I.N. - Toegang tot het recht bij massaschade. Diss.
902682087: URLUS, H.E. - Agentuurovereenkomst
9026824742: VALK, W.L. - Rechtsverwerking in drievoud. Diss.
5973: VALKHOFF, J. - Recht en economie - Rede 1967
5974: VALKHOFF, J. - Vermaatschappelijkt vermogens recht in het nieuwe B.W.? - Rede 1967
9038704062: VAN, A.J. - Onzekerheid over daderschap en causaliteit; drie visies op civielrechtelijke aansprakelijkheid, meerdaderschap en multi-causaliteit. Diss.
9026815719: VANDENBERGHE, G.P.V. - Software - Orakels? - Rede 1985
9027110212: VEEGENS, D.J., H.W. WIERSMA, K. WIERSMA - Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken - 2 Bewijs door geschriften
9027106355: VEEGENS, D.J., E. KORTHALS ALTES, H.A. GROEN - Cassatie in burgerlijke zaken, 2e druk
1569: VEEGENS, D.J. - Cassatie in burgerlijke zaken (eerste editie)
9027129363: VEEGENS, D.J., E. KORTHALS ALTES, H.A. GROEN - Cassatie in burgerlijke zaken, 3e druk
9027108552: VEEGENS, D.J., K. WIERSMA - Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken - 1 Algemene Grondslagen en Verdeling van de Bewijslast
2399: VEEGENS, D.J., H.W. WIERSMA, K. WIERSMA - Het nieuwe bewijsrecht in burgerlijke zaken - Deel 1: Algemene grondslagen en verdeling van de bewijslijst & Deel 2: Bewijs door geschriften (compleet)
9027135827: VEEN, W.J.M. VAN - De levensverzekering; een privaatrechtelijke en successierechtelijke beschouwing. Diss.
6818: VEEN, TH.W. VAN - Straf als instrument - Rede 1969
9027143757: VEEN, T. - Met dank aan Du Perron; over terminologie, begripsvorming en het vermijden van anachronistische redeneringen in het rechtshistorisch bedrijf - Rede 1996
9013041825: VEEN, W.J.M. VAN; M.A. DE BL…COURT-WOUTERS; M.P. BONGARD; E.T.H. LIEM; G.J. VAN RIJTHOVEN - De Europese coŲperatieve vennootschap (SCE)
906550195: VEEN, T. - 'En voor berisping is hier ruime stof; over codificatie van het burgerlijk recht, legistische rechtsbeschouwing en herziening van het Nederlandse privaatrecht in de 19e en 20e eeuw - Bijlage bij 'Pro Memorie 2001/2 (bijzonder leuk boekje)
9789013059403: VEEN, W.J.M. VAN, J.W. BELLINGWOUT - De Arubaanse vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (VBA)
9026819838: VEEN, T.J. - Recht en nut; studiŽn over en naar aanleiding van Ulrik Huber (1636-1694)
9789013064292: VEEN, W.J.M. VAN - Parlementaire Geschiedenis van de Arubaanse Landsverordening vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
2007: VEENHOVEN, A. - Eigendomsoverdracht tot zekerheid. Diss.
9056811991: VEERMAN, G.J. - De wet als zinsbegoochelingstoestel; over kwaliteit van wetgeving - Rede 2004
9060005686: VEGTER, P.C. - Rechter en executie
9060006291: VEGTER, P.C. - Vormen van detentie; een onderzoek naar verschillen bij de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf en de bemoeienis van de strafrechter. Diss.
9026819390: VEGTER, J.B. - Grondslagen der beneficiaire aanvaarding naar Nederlands en Duits recht. Diss.
9012109434: VEGTER, M. - Vergoeding van psychisch letsel door de werkgever. Diss.
2410: VEGTING, W.G. - Publiek domein en zaken buiten den handel
6130: VEGTING, W.G. - Plaats en aard van het administratiefrecht - Rede 1946
7017: VEGTING, W.G. - Het algemeen Nederlands administratiefrecht - 2 delen
9067500313: VELDE, J. VAN DER - Grenzen aan het toezicht op de naleving van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. Diss.
9013040446: VELDE, W. VAN DER - De positie van het zeeschip in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026818440: VELDEN, F.J.A. VAN DER - Het Weense koopverdrag 1980 en zijn rechtsmiddelen. Diss.
9060408824: VELDEN, W.G. VAN DER - De ontwikkeling van de wetgevingswetenschap; een rechtstheoretisch onderzoek. Diss.
9068611917: VELDEN, S. VAN DER - Stakingen in Nederland; arbeidersstrijd 1830-1995. Diss. (met CD-rom)
9789088501623: VELDEN, B.D. VAN DER - Ik lach met Grotius, en alle die prullen van boeken; een rechtsgeschiedenis van CuraÁao
3810: VELDEN, P.A.L.M. VAN DER - De vereniging-rechtspersoon en haar leden; enige beschouwingen over het geldende en het komende Nederlandse recht. Diss.
9789013017717: VELDHUYZEN, W.R. - Het handelsregister, 4e (laatste) druk
9026833385: VELDKAMP - Overbrengen van afvalstoffen. Diss.
9031200867: VELDKAMP, G.M.J. - Afscheid van de verzekeringsgedachte; over het oneigenlijk gebruik van het begrip verzekering in het Nederlands systeem van sociale zekerheid - Rede 1978
9031202746: VELDKAMP, G.M.J. - De didactiek van de sociale zekerheid - Rede 1984
6816: VELDMAN, A.R. - Bescherming van speurwerkresultaten - Rede 1947
9038705638: VELDT, M.I. - Het EVRM en de onpartijdige strafrechter. Diss.
9060002431: VELLINGA, W.H. - Schuld in spiegelbeeld; afwezigheid van alle schuld. Diss.
9789013077650: VELTEN, A.A. VAN - Koop van onroerende zaken, 4e druk
9026819897: VELTEN, A.A. VAN - Regels zijn regels; enkele opmerkingen over het hybride karakter van het begrip appartementsrecht in het Nederlandse privaatrecht - Rede 1989
9026837046: VELTEN, A.A. VAN - Het notariaat: inderdaad een elastisch ambt; het Nederlandse notariaat in de tweede helft van de twintigste eeuw, geschreven t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Stichting tot bevordering der notariŽle wetenschap
9027108757: VEN, J.J.M. VAN DER - In de kern en over de grenzen van het recht: 'Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap!' - Rede 1972 & 'Het Laatste Oordeel' - Rede 1970
2044: VEN, J.J.M. VAN DER - De zorgvuldigheidsnorm krachtens art. 1401 B.W. toegepast door den Hoogen Raad. Diss.
9014021089: VEN, F.J.H.M. VAN DER - De crisis in het rechtssysteem der collectieve arbeidsovereenkomst - Rede
9026812655: VEN, J.J.M. VAN DER - De mens in zijn rechtsorde - Verzamelde opstellen
9054543922: UNIKEN VENEMA, C.A. - Effectengiro-recht in beweging
9027106274: UNIKEN VENEMA, C.A. - Van common law en civil law; inleiding tot het Anglo-Amerikaanse recht, in vergelijking met het Nederlandse
9027130965: UNIKEN VENEMA, C.A. - Law en Equity in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht; rechtsvergelijkende beschouwingen betreffende de belangrijkste structuren en begrippen in het Anglo-Amerikaanse privaatrecht
9027131783: UNIKEN VENEMA, C.A., S.E. EISMA - Eigendom ten titel van beheer naar komend recht - Preadvies
9026818874: UNIKEN VENEMA, C.A. - Misbruik van voorwetenschap; een bespreking van het rapport van de commissie vennootschapsrecht
9013030084: VERAART, W.J. - Ontrechting en rechtsherstel in Nederland en Frankrijk in de jaren van bezetting en wederopbouw. Diss.
9789089744128: VERAART, W. - De passie voor een alledaagse rechtsorde; over vergeten, herinneren en vergeven als reacties op historisch onrecht - Rede 2009
9026839685: VERBEKE, A. - De legitieme ontblood of dood?; Leve de echtgenoot! - Rede 2000
9020003992: VERBURG, J. - Tussen de regels door - Rede 1973
9789013057126: VERBURG, L.G. - De koers van de bestuurder; over recht, arbeid en medezeggenschap - Rede 2008
9060003969: VERBURG, J.J.I. - Het beroepsgeheim
9789013084610: VERBURG, L.G. - Het Nederlands ontslagrecht en het BBA-carcinoom - Rede 2010
9020010433: VERBURG, J. - Fiscale fragmenten - Rede 1986
9789013039337: VERBURG, L.G. - Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven. Diss.
2455: VERBURG, G. - De vrijwillige zaakwaarneming. Diss.
9012081319: VERBURG, M.E. - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie - Deel I: 1798 - 1898
9001897703: VERBURG, J.J.I. - Het verschoningsrecht van getuigen in strafzaken; een studie over art. 218 Sv.. Diss.
9027127735: VERBURG, J.J.I. - Over toezicht; sturing in de waterstaatszorg - Rede 1987
9027105502: VERBURGH, M.J.P. - De bewijslastverdeling in de zestiger jaren - Rede 1970
9027110123: VERBURGH, M.J.P. - Privaatrecht en kollectief belang; verdediging van kollektieve belangen via de Nederlandse burgerlijke rechter - Rede 1974
9789069168487: VERDAAS, A.J. - De bancaire bkredietovereenkomst
4145: VERDAM, P.J. - Herziening van het ondernemingsrecht - Rapport van de Commissie ingesteld bij beschikking van de Minister van Justitie van 8 april 1960
1848: VERDAM, J. - Enkele opmerkingen omtrent het nieuwe B.W.
5453: VERDAM, P.J. - Een commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum
3573: VERDAM, P.J. - Nietigheid van besluiten. Diss.
9027143153: VERDAM, A.F. - Corporate opportunities; over de toeŽigening door functionarissen van aan de vennootschap toebehorende opportunities. Diss.
9026836201: VERHAGEN, H.L.E., M.H.E. RONGEN - Cessie; de overdracht van vorderingen op naam
9080091669: VERHAS, C.M.O. - De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland; ...tot onderhoudinge van de Politique ordre ende staet der Landen van Hollandt, Zeelandt, Vrieslant ... .Diss.
9069164272: VERHEIJ, A.J. - Vergoeding van immateriŽle schade wegens aantasting in de persoon. Diss.
9013006787: VERHEIJ, A.J. - Onrechtmatige daad, 6e druk
9027135347: VERHEIJ, L.F.M. - Horizontale werking van grondrechten, in het bijzonder van het recht op rivacy. Diss.
9789058501: VERHEIJEN, E.A.M. - Nederlandse strafrechtelijke waarden in de context van de Europese Unie; naar een beoordelingsschema ter waarborging van karakteristieken van materieel strafrecht in de Europese rechtsruimte. Diss.
3579: VERHEIJEN, A.J.B. - De grondslagen der uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Diss.
9789013107487: VERHELST, E.W. - Recht doen aan privacyverklaringen; een juridische analyse van privacyverklaringen op internet. Diss.
9060213459: VERHEUL, J.P. - De openbare orde als tweesnijdend zwaard - Rede 1978
9062152254: VERHEUL, J.P. - Erkenning en tenuitvoerlegging van vreemde vonnissen
3577: VERHEUL, J.P. - Aspekten van Nederlands internationaal beslagrecht. Diss.
9031205583: VERHEUL, J.M. - Fraude en misbruik in de sociale zekerheid; aspecten van strafrechtelijke handhaving. Diss.
3349: VERHOEVE, J. - Het nieuwe Binnenvaartrecht (Wet van 24 Juni 1939, Stbl. 201). Diss.
9061717787: VERHOEVEN, G., J.A. MOL, H. BREMER - Friese testamenten tot 1550
9026819269: VERHOEVEN, M.A. - Algemene voorwaarden getoetst
9056292684: VERHULP, E. - Maatwerk in het arbeidsrecht? - Rede 2002
3667: VERHULST, P.A. - Kweekersrecht. Diss. (Kwekersrecht)
5603: VERINGA, G.H. - Het gevangeniswezen in de branding - Rede 1964
6811: VERINGA, G.H. - Integratie van strafrechtelijk beleid - Rede 1966
9026808577: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en consument - Rede 1976
9026821018: VERKADE, D.W.F. - Intellectuele eigendom, mededinging en informatievrijheid - Rede 1990
9069164531: VERKADE, D.W.F. - Het belang van een bagatel - Rede 2002
9027125562: VERKADE, D.W.F. - Ongeoorloofde mededinging, 2e druk
9789013065510: VERKADE, D.W.F. - Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten
9026815247: VERKADE, D.W.F. - Bescherming van het uiterlijk van produkten; commentaar op de Benelux-Modellenwet en andere relevante regelgeving
9026813066: VERKRUISEN, W.G., H. VAN DEN BRINK - Tegen de stroom in; over gewesten en gemeenten - 2 Redes 1981
5209: MONT… VERLOREN, J.P. DE - Geschiedenis van de wetenschap van het strafrecht en strafprocesrecht in de Noordelijke Nederlanden vůůr de codificatie
905454385X: VERMAAT, M.F. - Voorzieningen in de Wet voorzieningen gehandicapten: verantwoorde voorziening of participatievoorziening?. Diss.
9060006070: VERMEULEN, B.P. - De vrijheid van geweten, een fundamenteel rechtsprobleem. Diss.
9789062156: VERMEULEN, G. - Wederzijdse rechtshulp in strafzaken in de Europese Unie: naar een volwaardige eigen rechtshulpruimte voor de Lid-Staten?; kritische analyse en evaluatie van vijf jaar onderhandelingen in het kader van de derde pijler (1 november 1993 - 31 oktober 1998. Diss.
9054541032: VERMEULEN, E.M. - Nederlandse rechtsbescherming in communautaire context. Diss.
7037: VERNEDE, J.S. - Handleiding tot de Nederlandsche wetgeving; Vijfde aflevering bevattende het Wetboek van Strafvordering & 'Nalezingen, bijvoegsels en verbeteringen' op alle verschenen delen
1536: VERPAALEN, O.A.C., H.K. K÷STER - Cessie naar huidig en wordend recht
9027109362: VERPAALEN, O.A.C. - Hart en nieren van de Nederlandse burgerlijke rechter
9060008227: VERPALEN, M.J.M. - Het strafprocesrecht voor jeugdigen; aantekeningen bij een bijzondere procedure. Diss.
9789054548393: VERSCHOOF, R.J., H.M.M. STEENBERGHE, Y.E. SCHUURMANS - De regiefunctie van de rechter
9027135452: VERSCHOOF, R,J. - Het nieuwe faillissementsrecht
3593: VERSCHOOR, I.H.P. - Het Verdrag van Brussel van 1938 betreffende hulp en berging van of door luchtvaartuigen op zee. Diss.
9789013064797: VERSCHUEREN, H., M.S. HOUWERZIJL - Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: BelgiŽ, Nederland, Europa, de wereld
9026826849: VERSCHUUR, R.C. - Vrij verkeer van vonnissen. Diss.
9027151962: VERSCHUUREN, J.M. - De laatste wilde hamster in Nederland en de grondslagen van het Europees internationaal milieurecht - Rede 2000
9026837895: VERSTAPPEN, L.C.A. - De practycke van de notaris; een notariŽle idylle en haar nuchter slot - Rede 2000
9026816863: VERSTEEG, A.J.H.W.M. - Verdeling van rechtsmacht. Diss.
1937: VERSTEEG, T.A., S. STORM - De stichting in het positieve recht (met supplement)
7307: VERSTEEGH, TH.A. - Overgangsrecht, mede in verband met de in voering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek
7235: VERSTIJLEN, F.M.J, E.A. - Herijking van het faillissementsrecht
9026837704: VERSTRAATEN, R.T.G. - Het begrip schenking in de zin van de Successiewet 1956 - Rede 2000
3595: VERSTRAATEN, R.T.G. - Fusie en interne reorganisatie in de indirecte belastingen. Diss.
9038702981: VERVAART, O.M.D.F. - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn 'Topica'. Diss.
3827: VERWAIJEN, F.B. - Early Reception of Western Legal Thought in Japan 1841-1868. Diss.
9027146926: VERWEIJ, J.H. - De bestuurlijke dwangsom. Diss.
9027116865: GILTAY VETH, N.J.P. - De sub judice-regel; fatsoensregel of rechtsregel?, enige verkenningen - Rede 1980
3777: VETH, G. - Simulatie in het privaatrecht. Diss.
9026822677: GILTAY VETH, N.J.P. - Past rechtspersoonlijkheid van de afdeling van een vereniging in het systeem van ons rechtspersonenrecht? - Rede 1990
9020015230: VIJFEIJKEN, I.J.F.A. VAN - Vruchtgebruik van privť-vermogen in de inkomstenbelasting. Diss.
9026810431: VIS, J.J. - Rechtsstaat en verzorgingsstaat - Rede 1978
9026817479: VISSER, J. - De werking van contractuele bepalingen ten nadele van derden; een vergelijkende studie van het recht van zeven Westeuropese landen
9789038708348: VISSER, M.J.C. - Zorgplichtbepalingen in het strafrecht. Diss.
9027150974: VISSER, D.J.G. - Naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, fonogrammenproducenten, filmproducenten en omroeporganisaties
1472: VISSER, J.L.A. - Procesgelding van civiele uitspraken (gezag van gewijsde). Diss.
5995: VISSER, TJ.S. - Grensgebied van recht en onrecht: belastingtarieven - Rede 1957
9026804946: VITŃNYI, B. - De scheepvaart op de rivieren in de natuurrechtsleer - Rede 1970
7372: VLAARDINGERBROEK, P. - Ouder worden, ouder blijven - Rede 1998
9026818556: VLAS, P., R.J.H. SMITS - De 'apatride' vereniging; rechtspersonen op het snijpunt van (internationaal) privaat- en publiekrecht
9026813457: VLAS, P. - Rechtspersonen in het internationaal privaatrecht. Diss.
9076115087: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Bestuursrechtelijk bewijsrecht; ontwikkelingen na de inwerkingtreding van de Awb
9789013111897: SCHREUDER-VLASBLOM, M. - Rechtsbescherming en bestuurlijke voorprocedure, 5e druk
9054541709: VLEMMINX, F. - Een nieuw profiel van de grondrechten; een analyse van de prestatieplichten ingevolge klassieke en sociale grondrechten, 3e (laatste) druk
9026806515: VLIET, M. VAN - Feiten en normen van lokaal bestuur - Rede 1972
7358: VLIET, N.W. VAN - Het recht van de dertienden penning
9038702414: VLIET, M.J. VAN - Overgang van een onderneming; de artikelen 1639aa-dd BW
9069163535: VLIET, L.P.W. VAN - Transfer of Movables in German, French, English and Dutch Law. Diss.
9027142696: VOERMANS, W. - Sturen in de mist..., maar dan met radar; een onderzoek naar praktisch haalbare vormen van computerondersteuning bij het ontwerpen van regelingen. Diss.
9789400002715: VOET, S - Een Belgische vertegenwoordigende collectieve rechtsvordering. Diss.
4710: VOET, G.W. VAN DER - De kwaliteit van de WMCZ als medezeggenschapswet. Diss.
9026804393: VOLLENHOVEN, L. VAN - De zaak TeleVizier, in het bijzonder in auteursrechtelijk verband; een documentaire studie Diss.
1774: V÷LLMAR, H.F.A. - Bijdrage tot de herziening van het vereenigingsrecht. Diss.
1829: VONCK, N.J. - Wijziging in Statuten van Nederlandsche Naamlooze Vennootschappen en het recht om daartegen op te komen. Diss. (Promoter: E.M. Meijers) (zeldzaam)
9789013067941: ASSCHER-VONK, I.P. - Dienend sociaal recht? - Rede 2009
9027142521: ASSCHER-VONK, I.P. - Eťn sociaal recht, vele uitkomsten - Rede 1995
906092309X: ASSCHER-VONK, I.P. - Toegang tot de dienstbetrekking. Diss.
3940: VONKENBERG, E.J.E.G. - De verdediger in het strafgeding. Diss.
6594: BUDDINGH DE VOOGT, J.G. - De persoonlijke octrooirechtelijke licentie in het algemeen en in verband met de haar thans betreffende bijzondere bepalingen
9013039448: VOORDE, H. TEN - Deponering, publicatie en verzet; een onderzoek naar de procedures rond vereffening, omzetting, kapitaalvermindering, fusie, splitsing en beŽindiging van de overblijvende aansprakelijkheid uit een 403-verklaring. Diss.
4484: VORSTMAN, L.D. - Onrechtmatige daden van derden tegenover partijen bij een overeenkomst. Diss.
9013005802: VOS, P. - Kredietopvraging en insolventierisico; overlevingskansen van bedrijven in financiŽle moeilijkheden en de Faillissementswet. Diss.
6000: VOSKUIL, C.C.A. - Rechtsvinding aan de hand van buitenlandse rechtsregels; vorfrage en verkregen rechten - Rede 1963
9031209015: HEERMA VAN VOSS, G.J.J. - Ontslagrecht in Nederland en Japan; de spanning tussen zekerheid van de dienstbetrekking en flexibiliteit van de onderneming. Diss.
9027140766: KOTTERMAN-VAN DE VOSSE, I - De visie van Hayek; een pleidooi voor persoonlijke vrijheid. Diss.
9789054544609: VRANKEN, J.B.M., I. GIESEN (RED.) - Codificatie en dynamiek; instrumenten ter begeleiding van de omgang met codificaties
9054542735: VRANKEN, J.B.M., I. GIESEN - De Hoge Raad binnenstebuiten; verslag van een expiriment
5459: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De staatsleer van Hugo de Groot en zijn Nederlandsche tijdgenoten
9080051233: GREUTER-VREEBURG, Y.M.I. - Bronnen van de Nederlandse codificatie sinds 1798 - Deel VIII: DeliberatiŽn van den Raad van State over het Burgerlijk Wetboek (1816)
9026812124: VRIES, W.G. DE - Rechtspersonen zijn rechtspersonen; want een mens is maar een mens - Rede 1980
9052500207: VRIES, J. DE - Grondpolitiek en kabinetscrises. Diss.
9014078498: VRIES, L. DE - Onteigeningswet - Vorderingswet
9027148139: VRIES, G.J.P. DE - Recht op nakoming en op schadevergoeding en ontbinding wegens tekortkoming, 2e (laatste) druk
9027119139: VRIES, H. DE, R.S. MEIJER, G.M.M. DEN DRIJVER - Internationale koop van roerende zaken naar materieel en internationaal privaatrecht - Preadviezen + verslag
5490: VRIES, K. DE - Bijdrage tot de kennis van het strafprocesrecht in de Nederlandse steden benoorden Maas en Schelde vůůr de vestiging van het Bourgondisch gezag. Diss.
9026812590: VRIES, J.J.M. DE, R.M. SCHUTTE, J.B.M. VRANKEN - Eigendom en woonrecht
9026824947: VRIESENDORP, R.D., J.M. BARENDRECHT - Zekerheid door wetenschap; stil pandrecht en de toepassing van artikel 3:12 BW - Rede 1993
9054541091: VRIESENDORP, R.D., J.A. MCCAHERY, F.M.J. VERSTIJLEN - Comparative and international perspectives on bankruptcy law reform in the Netherlands
9026815344: VRIESENDORP, R.D. - Het eigendomsvoorbehoud; een onderzoek naar een praktische verkoperszekerheid in het huidige en komende Nederlandse recht met een slotbeschouwing van historische aard. Diss.
9076115133: VRIESENDORP, R.D., F.M.J. VERSTIJLEN, C.W.M. SLEGERS - De Garantstellingsregeling curatoren; Rapport van de evaluatie van de werking van de Garantstellingsregeling curatoren in de praktijk
9026831757: VRIESENDORP, R.D. - Onbehoorlijk bestuur in het insolventierecht
9070089173: VRIJ, M.P. - Ter effening - Rede 1947
3639: VRIJ, M.P. - Verzameling uit zijn geschriften op het gebied van strafrecht en criminologie
4021: VRIJ, M.P. - Beperking der meerderheidsmacht in vereeniging en vennootschap door rechten der leden. Diss.
5405: VRIJLAND, C.W.D. - Die dag was memorabel...; La Cour Impťriale en Het Hoog Geregtshof der Vereenigde Nederlanden (1810-1838)
9065507507: VROLIJK, M. - Recht door gratie; gratie bij doodslagen en andere delicten in Vlaanderen, Holland en Zeeland (1531-1567). Diss.
9051705352: VRUGGINK, J. - Gepakt en gezakt; invloed van de ontnemingsmaatregel op daders. Diss.
9026813309: VRUGT, M. VAN DE - Aengaende criminele saken; drie hoofdstukken uit de geschiedenis van het strafrecht
9027127840: MOOR-VAN VUGT, A.J.C. DE - Algemene beginselen van behoorlijk bestuur en buitenlandse equivalenten; een rechtsvergelijkend onderzoek
9014061102: MOOR-VAN VUGT, A.J.C. DE, J.L. DE WIJKERSLOOTH, N. VERHEIJ - Verschuiving van de magische lijn - Preadviezen & Verslag
9026824092: WAAIJER, B.C.M. - Statuten en statutenwijziging. Diss.
9026830114: WAAIJER, B.C.M. - Aandeelhoudersovereenkomsten
9026809859: WAALS, H.G. VAN DER - Rail en weg; botsing van wetten - Rede 1978
9054541237: WAARD, B.W.N. DE, A.J. BOK, P.C. GILHUIS - Rechtsvergelijking bestuursrechtspraak
9027127018: WAARD, B.W.N. DE - Beginselen van behoorlijke rechtspleging, met name in het administratief procesrecht. Diss.
6224: WACHTER, B. - Volmacht en onderneming - Rede 1972
9027151075: WACHTER, B., E.A. - Verzekering en Dorhout Mees

Next 1000 books from Juridisch Antiquariaat Lťon

3/29