Juridisch Antiquariaat Lťon
Elandstraat 289, 2513 HW Den Haag, The Netherlands. Tel.: +31 (0)6-12308880            Email: epkoreman@ziggo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9050183271: FRANKE, H. - De macht van het lijden; twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland
9026838972: FRANKEN, H. - Nemo plus ... - Rede 2001
9001321208: FRANKEN, W.K. - Aspecten van concernrecht. Diss.
5566: FRANKEN, H. - Een taak voor de wetgever met betrekking tot computercriminaliteit - Rede 1987
9038705484: FRANKEN, H. - Onafhankelijk en verantwoordelijk; een paradox in de positie van de rechter? - Rede 1997
9054545194: FRANKEN, A.A. - Voor de vorm - Rede 2004
9060926358: FRANKEN, H., I.TH.M. SNELLEN, J. SMIT, A.W. VENSTRA - Beschikken en automatiseren - Preadviezen & Verslag
9038701799: FRANKEN, A.A. - Voeging ad informandum in strafzaken. Diss.
9023218914: FRANSSEN, H.M. - Tweede Kamer en Binnenlandse Zaken; een verkennend onderzoek naar parlementaire invloed onder het kabinet-Den Uyl
5536: FRANX, J.K. - De vorm van internationale testamenten; recente ontwikkelingen met betrekking tot art. 992 B.W.
9027130949: FREDERICQ, S. - Verkeersverzekering - Rede 1987
9026826214: FRENK, N. - Kollektieve akties in het privaatrecht. Diss.
9031200042: FRENKEL, B.S. - De spanning in het arbeidsrecht - Rede 1974
9001321801: FRENKEN, F.E. - De onwetenschappelijkheid van het strafrecht. Diss.
9789012382502: FREUDENTHAL, M. - Grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging
9026829523: FREUDENTHAL, M. - Incassoprocedures; opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen. Diss.
9060005856: FRID, A., P.H.J. DE HOMMEL-STEENBAKKERS - Tolken strafzaken - vreemdelingen zaken
9060007042: FRIELINK, P.M. - Infiltratie in het strafrecht; een onderzoek naar de materieelrechtelijke en formeelrechtelijke aspecten van het opsporen van strafbare feiten door middel van infiltratie. Diss.
9789013076929: FRIELINK, K., M. VAN EERSEL - Toezicht trustkantoren in Nederland, 2e druk
9060925246: FRISSEN, P.H.A. - De versplinterde staat+ over informatisering, bureaucratie en technocratie voorbij de politiek - Rede 1991
7011: FRUIN, R. - De Provincie Zeeland en hare rechterlijke indeeling vůůr 1795
4686: FRUIN, J.A. - Nederlandsche Wetboeken editie 1952
9024790220: FRUIN, R. - Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek, 2e druk
9027128022: FRUIN, J.A. - Nederlandse Wetboeken editie 1988 (bevat het oude BW en het nieuwe vermogensrecht)
9027147434: FRUIN, J.A. - Nederlandse Wetboeken editie 1998
9060007581: KUIJL. J.G. - Geven en nemen; fiscale aspecten van de wetgeving op de jaarrekening in historisch perspectief - Rede 1990
926833962: GAALEN, M.S. VAN - Vruchtgebruik. Diss.
902713250X: GAASTRA, A.F., F.C.M.A. MICHIELS, P.J.J. VAN BUUREN - Gelet op het ambtsbericht; ambtsberichten van de Adviseur t.b.v. de Raad van State in geschillen omtrent bestemmingsplannen en planschadevergoeding
9060113861: GALL, H.C. - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 - Deel III: Personen-, en familierecht 1798-1820. Diss.
9070062097: GALL, H.C. - Willem Bilderdijk en het privatissimum van professor D.G. van der Keessel
9789013105827: GALLE, J.G.C.M. - Consensus on the Comply or Explain Principle within the EU Corporate Governance Framework; Legal and Empirical Research. Diss.
9027144702: GALLE, R.C.J., M.J.G.C. RAAIJMAKERS - Na twintig jaar Boek 2 BW
9038702698: GAR…, D. - Het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces. Diss.
9026820135: GEENS, K., W.C.L. VAN DER GRINTEN, R.P. VOOGD, A.G. SOLINGE, H.J.M.N. HON…E, P.J. DORTMOND, J.H.V. STUYCK, J.A.W. SCHREURS - Beschermingsconstructies
9031204927: GEERS, A.J.C.M. - Recht en humanisering van de arbeid. Diss.
9031206946: GEERS, A.J.C.M. - De sociale kwestie; honderd jaar later - Rede 1990
5657: GEHLEN, A.F. - In materie van appellatiŽn; hoger beroep te Maastricht in de 16e - 18e eeuw - Rede 1998
9023218485: GEHLEN, A. FL. - Het notariaat in het tweeherig Maastricht; een rechtshistorische schets van de inrichting en practijk van het Maastrichtse notariaat vanaf zijn opkomst tot aan het einde van de tweeherigheid over de stad (1292-1794). Diss.
9038704682: BAAIJENS-VAN GELOVEN, Y. - Overdracht en overname van strafvervolging
9069165368: GEND, S.J.A.M. VAN, G.J. VISSER - Artikel 12 Sv.
9026824157: WESSELING-VAN GENT, E.M., E.E. MINKJAN, R.W. HOLZHAUER - De kosten van een procedure
9037301681: GENUGTEN, W.J.M. VAN - Mensenrechten in ontwikkeling: het 'goede doel' voorbij - Rede 1992
5659: GEPPAART, C.P.A. - Enige fiscale aspecten van de sociale rechtsstaat - Rede 1967
6944: GERBENZON, P. - Excerpta Legum; onderzoekingen betreffende enkele Friese rechtsboeken uit de vijftiende eeuw. Diss.
2920: GERBRANDY, S. - Industrieele eigendom en subjectief recht. Diss.
4018: GERBRANDY, P.S. - Het Heimstšttenrecht. Diss. (proefschrift van de latere Minister-President in Londen 1940-1945)
9789089741783: GERBRANDY, A. - Convergentie in het mededingingsrecht; de invloed van het EG-recht op materiŽle toepassing, toegang, bewijs en toetsing bij de Nederlandse mededingingsbestuursrechter, bezien in het licht van effectieve rechtsbescherming. Diss.
9013028616: GERDES - Derdenverrijking. Diss
9064760640: GERRETSEN, J.M. (RED.) - De vennootschap volgens titel 7.13 BW; een civiele en fiscale verkenning van het komend personenvennootschapschaprecht
9031211311: GERRITSEN, A.M. - Onderscheid naar leeftijd in het arbeidsrecht. Diss.
9026825528: GERVER, P.H.M. - Zijn regels wel regels?; enige opmerkingen over de toepassing van de redelijkheid en billijkheid in het hypotheekrecht - Rede 1993
9026838417: GERVER, P.H.M. - Luijten en Kleijn nader bekeken
9001334911: GERVER, P.H.M. - Het notariaat in ItaliŽ. Diss.
5660: GEURTS, A.C. - Criminaliteit in wording? - Rede 1967
9026812914: GEURTS, A.C. - De rechtspositie van de gevangene of, Hoe het was, is en zou kunnen zijn - Rede 1981
9031206199: GEVERS, J.K.M. - Beschikken over cellen en weefsels - Rede 1990
9054546336: GIARD, R.W.M. - Aansprakelijkheid van artsen; juridische theorie en medische praktijk. Diss.
9060007336: GIELE, J.F.M. - De BTW op Europees palet - Rede 1990
9027151636: GIELEN, C. - Bescherming van bedrijfsgeheimen - Preadvies
4233: GIELEN, C. - Enkele merkenrechtelijke vraagstukken. Diss.
9054541407: GIER, A.A.J. DE, M.L.P. VAN HOUTEN, J.J. VERMEULEN, T. ZWART, J. VAN DER BIJ, R. STRAATHOF, M. VERBERK - De ketenbenadering in de Awb
9789013046250: GIESEN, I. - Alternatieve regelgeving en privaatrecht
9054546433: GIESEN, I. - Handle with care!; de waarschuwingsplicht in het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht - Rede 2005
9789013059595: GIESEN, I, T.F.E. TJONG TJIN TAI - Proportionele tendensen in het verbintenissenrecht
9013023231: GIESEN, I. - Toezicht en aansprakelijkheid; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rechtvaardiging voor de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad van toezichthouders ten opzichte van derden
9027150524: GIESEN, I. - Bewijslastverdeling bij beroeps aansprakelijkheid
9038705565: GIJZEN, J.A. VAN, M. HOPSTAKEN - De Europese ondernemingsraad
2705: GHEEL GILDEMEESTER, G.L. VAN - Vererving en boedelscheiding in het internationaal privaatrecht
9027129991: GILHUIS, P.C. - Milieurecht op weg naar de jaren negentig - Rede 1988
9058500683: MAC GILLAVRY, E.C. - Met wil en dank; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de medewerking aan strafvordering door bedrijven. Diss.
9038707266: MAC GILLAVRY, E.C. - Meewerken aan strafvordering door banken en Internet Service Providers; een onderzoek naar wetgeving en praktijk. Diss.
9789013079203: GINNEKEN, M.J. - Vijandige overnames; de rol van de vennotschapsleiding in Nederland en de Verenigde Staten. Diss.
9026826826: GLASZ, J.R. - Enige beschouwingen over zinvol commissariaat. Diss.
9026823363: GLASZ, J.R. - De commissaris; aanbevolen gedragsregels, 2e druk
9012109612: GLERUM, V., V. KOPPE - De overleveringswet; overlevering door Nederland
6931: GOCKINGA, C.H. - Brieven over het regt van beklemming, gerigt aan Mr. C.J. van Assen
6935: GOCKINGA, C.H. - Beschouwingen over eenige punten van beklemregt
6334: GOEDE, B. DE - Overheid en frustratie - Rede 1965
6323: GOEDE, B. DE - De staatsvrije sfeer - Rede 1958
1649: GOEDHART, G.J. - De ontwikkeling van de werkloosheidsverzekering in Nederland. Diss.
2702: GOKKEL, H.R.W. - 98 juristen en hun feestbundels
9027137498: GOLDSCHMIDT, J.E. - We need 'different' stories: Een ander verhaal in het recht - Rede 15 januari 1993 / Verhalen van verschil - Rede 14 mei 1993
9789058503749: GOMMER, H. - Onder de rechter. Diss.
1620: GOMPERTS, B.P. - Schuldvernieuwing en schuldoverneming. Diss.
9042200677: GOORDEN, C.P.J., M.M. DEN BOER, F.K. BUIJN - Zbo's, verzelfstandiging en privatisering - Preadviezen & Verslag
9789064763083: GORISSEN, N.H.A. - Gewekt vertrouwen in Europees perspectief; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de rol van het vertrouwensbeginsel in het Nederlandse, Belgische, Duitse en Europese 9belasting)recht. Diss.
9055162132: GORKUM, W.M.E. VAN, J.R. DE CARPENTIER - Toezicht op trustkantoren
9024703654: GOSSES, I.H., R.R. POST - Handboek tot de staatkundige geschiedenis der Nederlanden; deel I: De Middeleeuwen, 4e druk
5224: GOSSES, I.H. - De organisatie van bestuur en rechtspraak in de landschap Drenthe (tot den tijd der Republiek)
1793: GOUDEKET, J. - Afspraken tot het sluiten van overeenkomsten (pacta de contrahendo). Diss.
6651: GOUDOEVER, H. VAN - Over samenloop en strijd van eigen wetten in het Burgerlijk Recht - Rede 1917
1808: GOUDOEVER, H. VAN - Bijdragen tot de leer der zaakwaarneming. Diss.
9060004701: GOUDSMIT, W. - Over hedendaagse problemen van de psychiatrie - Rede 1986
6929: GOUDSMIT, J.E. - Pandecten-systeem - Deel 1: Algemeen deel; Deel 2: Verbintenissen, algemeene leer
6263: GOUDSWAARD, K.P. - Sociale convergentie - Rede 1996
2798: GOUW, J.L. VAN DER - De ring van Putten; onderzoekingen over een hoogheemraadschap in het Deltagebied. Diss.
9789013097702: GRAAF, F.G.B., R.A. STEGEMAN - Regulering van de otc-derivatenmarkten in de EU en de VS; ontmanteling van de 'financiŽle massavernietigingswapens' of 'regulatory overkill'? - Preadvies Vereniging voor Effectenrecht 2011
9013036597: GRAAF, T. DE - Exoneraties en (ICT-)contracten tussen professionele partijen. Diss.
9026817614: GRAAF, F.G.B. - Euromarket Finance; Issues of Euromarket Securities and Syndicated Eurocurrency Loans
5670: GRAAFF - Een grensverkenning - Rede 1971
2743: GRAAFF, H.H. - De militair-rechterlijke organisatie en haar verband met de bevelsverhoudingen bij de landmacht 1795-1955. Diss.
5669: GRAAFF - De militaire rechter en zijn onafhankelijkheid - Rede 1951
9027148228: GRAAT, P.A.M.J. - Maatschappelijk bestuur; een derde weg tussen overheid en private sector. Diss.
9789013109573: GRńLER, J.G. - Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk
9013006795: GRńLER, J.G. - Mandeligheid. Diss.
9020025740: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Bescherming, beroving, belasting; in tienduizend jaar van embryonale naar vplwassen belastingheffing
9020019333: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Fiscaal beleid in Nederland van 1800 tot na 2000 - Rede 1997
9060115112: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Convoyen en licenten; of hoe het gekrakeel daarover tussen zeven in een Unie verenigde republiekjes de geboorte inluidde van de oudste rijksdienst van Nederland, en hoe daaruit, nadat de groeistuipen na enige eeuwen waren overwonnen, een volwassen dienst der invoerrechten en accijnzen ontstond tot nut van het gemenebest en zijn bewoners - Rede 1986
9789087220549: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Tax Tales from the Second Millenium; Taxation in Europe (1000-2000), the United States of America (1765-1801) and India (1526-1709) & Taxes Through the Ages; A Pictorial History
9020004484: GRAPPERHAUS, F.H.M. - Kanttekeningen bij de vrijheid van de ondernemer in het belastingrecht - Rede 1976
9038704690: GRAS, M., F. BOVENKERK, K. GORTER, P. KRUIJSWIJK, D. RAMSOEDH - Een schijn van kans, twee empirische onderzoekingen naar discriminatie op grond van handicap en etnische afkomst
9026810814: GRAS, F.A.J. - Standaardkontrakten; een rechtssociologische analyse
6934: GRATAMA, S. - Het beklemrecht in zijne geschiedkundige ontwikkeling
9027150664: EIJK-GRAVELAND, J.C. VAN - Verzekerbaarheid van opzet in het schadeverzekeringsrecht. Diss.
9027142025: GRIEDE, B.R., B.C.P. VAN KOPPEN - Joint ventures, 2e druk
9058500330: GRIEND, E.S.G.N.A.I. VAN DE - Hiaten in de strafrechtelijke rechtsbescherming; een onderzoek naar aanleiding van het gebruik van het kort geding in strafzaken. Diss.
9026805810: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, W. WESTBROEK, J.M.M. MAEIJER, P. SANDERS - Het nieuwe vennootschapsrecht
9060008278: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, H.F.J. JOOSTEN, W. WESTBROEK - Uitkoop en geschillenregeling
9026806841: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, J.M.M. MAEIJER, S.J.H. HUIJBEN, A.G. LUBBERS - De nieuwe structuur van de grote N.V. en B.V.
3378: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, Y. SCHOLTEN - De rechtspersoon; enkele vragen betreffende de regeling van de rechtspersoon in het nieuwe Burgerlijk Wetboek
6132: GRINTEN, W.C.L. VAN DER - De structuur der naamloze vennootschap - Rede 1951
9026828683: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, S.C.J.J. KORTMANN, S. PERRICK - Civielrechtelijke gevolgen van handelen in strijd met effectenregelgeving
0444856757: GRINTEN, W.C.L. VAN DER - Afstammings- en naamrecht - Rede 1987
9027134278: GRINTEN, W.C.L. VAN DER, S.C.J.J. KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, H. WAMMES (RED.) - Onderneming en nieuw burgerlijk recht;
9027121990: GRINTEN, W.C.L. VAN DER - Discriminatie en burgerlijk recht - Rede 1984
9026823703: GROEFSEMA, L. - Bevoegd beschikken over andermans recht. Diss.
9060006194: GROEN, J.J. - Rechterlijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Diss.
9027125740: GROENENDIJK, C.A. - Heeft wetgeving tegen discriminatie effect? - Rede 1986
902711747: GROENENDIJK, C.A. - Bundeling van belangen bij de burgerlijke rechter. Diss.
6264: GROENEVELD, E.R. - Speurkunst en wetenschap; instrumenten voor de knappe strafrechter - Rede 1999
9060213971: GROENEVELD, E.R. - Criminalistiek: deskundige en recht - Rede 1981
9070094959: GROENHUIJSEN, M.S. - Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding. Diss.
1830: GROOT, L. DE - Het personeel statuut van apatriden en bipatriden volgens Nederlandsch internationaal privaatrecht
9789013058475: GROOT, G.R. DE; M. TRATNIK - Nederlands nationaliteitsrecht, 4e druk
9026812167: GROOT, G.J. DE, G. HAMAKER, J.G. DE VRIES ROBB… - Planschadevergoeding / Schadeloosstelling en schadevergoeding; enige overeenkomsten en verschillen / Aktuele aspecten van onteigeningsrecht
6684: GROOT, G. DE - Rechtspraak met hart voor de zaak - Rede 2012
9026819641: GROOT, G.R. DE - Vergelijkt alles en behoudt het goede; beschouwingen over onderwijs en onderzoek op het gebied van rechtsvergelijking - Rede 1989
5195: GROOT, H. DE - Inleidinge tot de Hollandsche rechts-geleerdheid; met de te Lund teruggevonden verbeteringen, aanvullingen en opmerkingen van den schrijver en met verwijzingen naar zijn andere geschriften uitgegeven en van aantekeningen en bijlagen voorzien.
902681290: GROOT, G.J. DE - Vergoeding van planschade. Diss.
9062622526: GROOT, H. DE - De Oudheid van de Bataafse nu Hollandse Republiek - naar de editie van 1651 en met een inleiding door G.C. Molewijk
9789070062507: GROOT, H. DE, A. EYFFINGER - De vrije zee / Mare Liberum; een uiteenzetting over het recht van de Nederlanders om handel te drijven in Oost-IndiŽ - Latijnse tekst met vertaling
9056811959: GROOT, G.R. DE - Towards a European Nationality Law - Rede 2003
9060212975: HUUSSEN-DE GROOT, F.M. - Rechtspersonen in de negentiende eeuw; een studie van privaatrechtelijke rechtspersonen in de 19e-eeuwse wetgeving van Frankrijk, Nederland en Duitsland. Diss.
9038701802: TOMBE-GROOTENHUIS, M. DE - De partij-getuigenverklaring in het burgerlijk procesrecht; het functioneren van de partij-getuige inde civiele rechtspraktijk, mede bezien tegen de achtergrond van de historische ontwikkeling. Diss.
7299: GROOTH, G. DE - De invloed van dwaling op rechtshandelingen
1828: GROOTH, G. DE - De rechtsleer der rekenig-courant en de compensatie; critisch-dogmatische,rechtsvergelijkende studie
9789012386203: GROOTHUIS, M.M. (RED.) - Bestuursrecht en ICT
9789013090680: GROSHEIDE, F.W. - Intellectuele Eigendom
1852: GROSHEIDE, G.H.A., A.M. VROOM - Machtsverhoudingen in naamloze vennootschappen
9026816308: GROSHEIDE, F.W. - Auteursrecht op maat. Diss.
9054582626: GROSHEIDE, F.W., K. BOELE-WOELKI - Europees Privaatrecht 1995 - Opstellen over Internationale Transacties en Intellectuele Eigendom
9027152004: DEL GROSSO, N.Y. - Parlement en Europese integratie. Diss.
6950: GROTIUS, H. - De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur cum annotatis auctoris
5348: GROTIUS, H. - Anthologia Grotiana - A Lugduni Batavorum Universitatis discipulis in colloquio, cui nomen 'Societas Juridica Grotius' congregatis collata
5245: GROTIUS, H., J. VAN DER LINDEN, H.F.W.D. FISCHER - Hugonis Grotii institutiones iuris Hollandici e Belgico in Latinum sermonem translatae a Joanne van der Linden J.U.D.
2956: GR‹NEBAUM, A. - Het karakter van den bewijslast in het burgerlijk geding
9027142173: GRUNOW, D., H.P.J.A.M. HENNEKENS, H.M. DE JONG, D.W.P. DE RUITER - Lokale democratie vergeleken
7016: GRUYS, C. - De strijd over de historische interpretatie. Diss.
9012013739: GRUYTER, P.S. - Nietigheden in het strafproces en de techniek der appelrechtspraak in strafzaken, 5e (laatste) druk
9060008987: GULDENMUND, R.M. - Strafrechtelijke handhaving van gemeenschapsrecht
9027134367: GUNNING, M.J. - Gewaande rechten; het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie. Diss.
6265: GUNSTEREN, H. VAN - Veerkracht - Rede 2003
9013009573: HAAK, K.F., R. ZWITSER - Opdracht aan hulppersonen; over logistieke dienstverlening in het vervoer, 2e (laatste) druk
9026825544: HAAK, W.E. - Interregionaal privaatrecht - Rede 1993
9027136077: HAAK, K.F. - De expediteur: een grensgeval - Rede 1992
9789001264161: HAAK, K.F. - De aansprakelijkheid van de vervoerder ingevolge de CMR. Diss.
9013019838: HAAK, K.F., F.L. KOOT (RED.) - Bewuste roekeloosheid in het privaatrecht
6967: HAAK, W.E. - De Hague Rules en het Alnati-arrest; over de rijkweidte van het Brussels Cognossementsverdrag - Rede 1968
5679: HAAN, P. DE - Kadaster en agrarisch recht - Rede 1962
9789013078596: HAAN, W.J.M. DE - 'T kon minder; geweldscriminaliteit, leefbaarheid en kwaliteit in de veilgheidszorg - Rede 1997 + Mag het ietsje meer zijn?; criminologisch onderzoek naar geweld in het publieke domein - Rede 2010
4742: HAAN, C.J. DE - Eigendomsovergang van roerende zaken. Diss.
9789077320655: HAAN, W.G. DE, G. OOSTERHUIS - Geheimhouding en transparantie in het financieel recht en het mededingingsrecht
3634: HAARDT, W.L., D.W.O.A. GROSHEIDE - De Commissaris
1619: HAARDT, W.L. - De veroordeling in de kosten van het burgerlijk geding. Diss.
9789013060041: HAAS, D. - De grenzen van het recht op nakoming. Diss.
7141: HAAS, S.P., T. HARTLIEF - Verkeersaansprakelijkheid; vergoeding van personenschade in Europees perspectief
9026832117: HAECK, J.F. - Idee en programmaformule in het auteursrecht. Diss.
9060214854: HAENENS, J. D' - Hervorming van het strafrecht en het strafprocesrecht in BelgiŽ - Rede 1981
9789041126399: HAENTJENS, M. - Harmonisation of Securities Law; Custody and Transfer of Securities in European Private Law. Diss.
5683: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - Meervoud der vrijheid - Rede 1963
9027122504: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - De mens en het zijne - Rechtsfilosofische bijdragen
9026807961: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - Monoloog met mijn schuldeiser - Rede 1975
1844: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - De staat als zuivere vorm des menschen. Diss.
9060006100: HAFFMANS, C. - De berechting van de psychisch gestoorde delinquent; handleiding voor juristen bij vraagstukken op het raakvlak van strafrecht en psychiatrie. Diss.
9001365302: HAGELSTEIN, G.H. - De parlementaire commissies. Diss.
9789026836909: HALLEBEEK, J., H.J. SCHEPEN, S.J.G.N.M. WILLARD (RED.) - Duizend jaar Utrechtse rechtspraak; van Sint-Paulusabdij tot Hamburgerstraat
9071478025: HALLEBEEK, J. - Quia natura nihil privatum; aspecten van de eigendomsvraag in het werk van Thomas van Aquino (1225-1274). Diss.
6983: TIEBOEL VAN DEN HAM, M.G. - De kracht van buitenlandsche vonnissen in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026804911: HAMAKER, G. - De vordering uit onverschuldigde betaling naar Nederlands recht. Diss.
6951: HAMEL, G.A. VAN - De internationale arbitrages van Nederland van 1813 tot heden. Diss.
6124: HAMEL, J.A. VAN - De macht der persoonlijkheid - Rede 1917
2973: HAMEL, G.A. VAN - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche strafrecht, 4e (en laatste) druk; bijgewerkt door J.V. van Dijck
9020011634: HAMERS, P.R.M., M.G. VAN RAVESTEYN, A.J. SCHMIDT - De eenmanszaak
9026829337: HAMERS, J.J.A. - Verpanding van aandelen en de beslotenheid van kapitaalvennootschappen. Diss.
9059014030: HAMERS, J.J.A., L.P.W. VAN VLIET - De personenvennootschappen naar titel 7.13 BW
9789026833555: HAMMERSTEIN, E. - Betalingsverkeer (wissel, orderbriefje en cheque), 2e druk
3373: HAMMERSTEIN, A. - Eigenlijke en oneigenlijke zaaksvervanging. Diss.
9059031768: HAMMERSTEIN, A., A.J. AKKERMANS, M.G. FAURE, W.H. VAN BOOM - Causaliteit - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2003
9090211225: HARDER, W. DEN - Aanmerkelijk onvoorzichtig; de ondergrens van de schuld in het verkeersstrafrecht. Diss.
9789089741059: HARDY, R.R.R. - Differentiatie in het (Europees) contractenrecht; rechtsvergelijkende studies nar de consument, de ondernemer en hun overeenkomsten. Diss.
9038702108: HART, A.C. 'T - 0penbaar Ministerie en rechtshandhaving; een verkenning
901304017: HART, F.M.A. 'T, C.E. DU PERRON - De geÔnformeerde consument; is informatieverstrekking een effectief middel om consumenten afgewogen financiŽle beslissingen te laten nemen? - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2006
9060920538: HART, A.C. 'T - Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico. Diss.
9027111464: HART, A.C. 'T - Om het O.M.; een verkenning van enkele aspekten van taak en funktioneren van het openbaar ministerie in Nederland - rede 1976
9060007220: HARTEVELD, A.E. - De rechter-commissaris in strafzaken; enkele oriŽnterende beschouwingen. Diss.
9026812078: HARTKAMP, A.S. - Het Weense Koopverdrag; beschouwing over het VN-verdrag inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken (1980) - Rede 1980
9026822251: HARTKAMP, A.S. - Wetsuitleg en rechtstoepassing na de invoering van het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Rede 1992
9026831676: HARTLIEF, T. - Ieder draagt zijn eigen schade - Rede 1997
9054543833: HARTLIEF, T., S. KLOSSE (RED.) - Einde van het aansprakelijkheidsrecht?
9026825773: HARTLIEF, T. - Ontbinding; over ongedaanmaking, bevrijding en rechterlijke bevoegdheden bij ontbinding wegens wanprestatie. Diss.
9054587008: HARTLIEF, T., G.M. TILANUS-VAN WASSENAER, H.J.J. DE BOSCH KEMPER, R.P.J.L. TJITTES, R.A. SALOMONS, J.M. BARENDRECHT - Het belang van de dader - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1999
9026833466: HARTLIEF, T., R.P.J.L. TJITTES - Verzekering en aansprakelijkheid, 2e (laatste) druk
9023209257: BIEGMAN-HARTOGH, A.M. - Ongegronde verrijking. Diss.
6355: HATTUM, W.F.C. VAN - But for the grace of God, there goes John Bradford - Rede 1957
9789058507600: HATTUM, W.F. VAN - Non bis in idem; de ontwikkeling van een beginsel. Diss.
9789012129008: HAVEKES, H. - Functioneel decentraal waterbestuur: borging, bescherming en beweging; de institutionele omwenteling van het waterschap in de afgelopen vijftig jaar. Diss.
9027145040: HAYTON, D.J., S.C.J.J.KORTMANN, A.J.M. NUYTINCK, A.V.M. STRUYCKEN, N.E.D. FABER - Vertrouwd met de Trust; Trust and Trust-like Arrangements
9027150486: HAYTON, D.J., S.C.J.J. KORTMANN, H.L.E. VERHAGEN - Principles of European Trust Law
9038702949: HEBLY, J.M. - Verkrijging van getuigenbewijs in het buitenland in burgerlijke en handelszaken. Diss.
9077320059: HEBLY, J.M. - Bouwrecht in geding - Rede 2004
9060091000: HEEDERIK, G.J. - Van kasboekregister tot burgerlijke stand; medisch-demografische aspecten van de registratie van huwelijken, geboorte en sterfte. Diss.
4717: HEEMSKERK, T. - Over huwelijken van Nederlanders buitenslands; aanteekening op art. 138 en 139 B.W. Diss. (proefschrift van de latere Minister-President 1908-1913 en Minister van Justitie 1918-1925)
9060958527: HEEMSKERK, W.H. - De eis in reconventie. Diss.
2124: HEEMSKERK, T. - Een woord over de genummerde driestarren van Dr. KUYPER
7287: HEEMSKERK, J. AZ. - Eigendom van voortbrengselen van den Geest - met een inleiding door R.J.Q. Klomp
9027147140: HEES, J.J. VAN - Leasing. Diss.
9026819110: HEES, A. VAN - De achtergestelde vordering; in het bijzonder de achtergestelde geldlening. Diss.
9054585268: HEES, J.J. VAN, R.M. HERMANS, S.C.J.J. KORTMANN - Vermogensrechtelijke aspecten van leasing
9077320091: HEESWIJK, V.J.A.C. VAN, M.J.W. VAN INGEN, A.W. JONGBLOED, R. WESTRIK - De executieveiling; enige aspecten nader toegelicht
9026819935: HEIDA, G. - Van boerenbedrijf tot landbouwonderneming - Rede 1990
9042201835: HEIDA, H.P., F.A.M. STROINK, P.C.E. VAN WIJMEN - Complexe besluitvorming - Preadviezen & Verslag
5730: HEIDE, J. TER - De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht; een functioneel-analytische beschouwing - Rede 1970
9026823118: HEIDEN, A.J.J. VAN DER - Franchising
2231: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER, W.C.L. VAN DER GRINTEN - Handboek voor de Naamloze Vennootschap naar Nederlands recht, 8e druk + Supplement
9027135223: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER, W.C.L. VAN DER GRINTEN, H.J.M.N. HON…E, TH.C.M. HENDRIKS-JANSEN - Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, 12e druk
979013113228: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER, W.C.L. VAN DER GRINTEN, P.J. DORTMOND - Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, 13e druk
9027111332: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER, W.C.L. VAN DER GRINTEN - Handboek voor de Naamloze en de Besloten Vennootschap, 9e druk + supplement 'Aanpassingswet Tweede Richtlijn' 1981
3215: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER - De oorzaak in het contractenrecht
3829: HEIJDEN, E.J.J. VAN DER - Handboek voor de Naamlooze Vennootschap naar Nederlandsch recht, 3e
9031204730: HEIJDEN, P.F. VAN DER - Grondrechten in de onderneming - Rede 1988
9026829620: HEIJDEN, C.M. VAN DER - Insolventie en rechtspersoon. Diss.
6693: HEIJDER, A. - Resocialisatie; een ideaal in de gevangenis - Rede 1966
9060006011: HEIJDER, A. - Management van de politiefunctie - Rede 1989
2716: HEIJDER, A. - Bewakers en bewaakten; een bijdrage tot de studie van het gevangeniswezen. Diss.
9026804881: HEIJDER, A. - Kritieke zones in de strafrechtswetenschappen - Rede 1970
9013022847: HEIJER, H.J. DEN - De geoctrooieerde compagnie; de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap
9090021299: PRIES-HEIJKE, A.P. - De zaak Suchovo-Kobylin. Diss.
1884: HEIJNSBERGEN, P. VAN - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland; beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900
905454502X: HEINSIUS, J. - Collectief ontslagrecht; enkele voorstellen betreffende betere een betere regelgeving. Diss.
9060129385: HEKMA, G., E.A. - De roze rand van Amsterdam; de opkomst van een homoseksuele kroegcultuur 1930-1970
9789069167022: HEL, J.A. VAN DE, M.C.A. NIEUWENHUIJZEN, J.H. VERDONSCHOT - Het Voorontwerp Insolventiewet nader beschouwd
5860: NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A. VAN - Triptiek van beschermingsomvang; beschouwingen over enkele aspecten van de bepaling der beschermingsomvang van rechten van intellectuele eigendom - Rede 1966
9060003950: NIEUWENHOVEN HELBACH, E.A. VAN - Verzamelde geschriften
9026825712: HELDEN, R.J.C. VAN, O.L.O. DE WITT WIJNEN, A.G. VAN SOLINGE, P.J. DORTMOND, J.M.M. MAEIJER, H.J.M.N. HON…E, E. BOSWINKEL, J. ROEST - Problemen rondom de algemene vergadering ; voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 12 en zaterdag 13 november 1993 te Nijmegen
1532: HELLEMA, A.W. - Beschouwingen over de aanknopingsleer in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026805799: HELLEMA, A.W. - Dwaling over toekomstverwachtingen - Rede 1972
1635: HELMICH, W.B. - De theorie van het rechtsmisbruik in het Romeinsche, Fransche en Nederlandsche recht. Diss.
4247: HELSDINGEN, W.H. - De staatsregeling van Suriname van 1955
9027141088: HENDRIKS, R.W.F. - De stichting in concernverband; enkele privaatrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen. Diss.
9027139008: HENDRIKS, L.E.M. - Techniek en normstelling in het milieustrafrecht; een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke handhaving van emissievoorschriften. Diss.
9789077320921: HENDRIKSE, M.L., J.G.J. RINKES - Verzekeringsvoorwaarden en de consument
9789013055115: HENDRIKSE, M.L.; J.G.J. RINKES - Risicoverzwaring in het verzekeringsrecht
9027153310: HENDRIKSE, M.L. - Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht. Diss.
9789490962111: HENDRIKSE, M.L., J.G.J. RINKES - Juridische aspecten van verzekeringsvoorwaarden
9789077320846: HENDRIKSE, M.L., J.G.J. RINKES - Knelpunten in het verzekeringsrecht - Deel 2
9789013087055: HENDRIKSE, M.L., PH.H.J.G. VAN HUIZEN, J.G.J. RINKES - Verzekeringsrecht praktisch belicht, 3e druk
9789013019087: HENDRIKSE, M.L., N.H. MARGETSON - Capita zeerecht; een praktische benadering van de overeenkomst van goederenvervoer over zee
9013012248: HENDRIKSE, M.L., A.W. JONGBLOED - De toekomst van het Nederlands burgerlijk procesrecht
9027153167: HENNEKENS, H.P.J.A.M. - Overheidsaansprakelijkheid op de weegschaal - Rede 2001
9026807791: HENRIQUEZ, E.C. - Naar beste weten; opmerkingen over rechtsverhoudingen bij kunstveilingen - Rede 1974
4262: HENRIQUEZ, E.C. - Het vennootschapsstatuut; een vergelijkende studie over het statuut van de naamloze vennootschap in het internationaal privaatrecht. Diss.
9026832697: HENSSEN, E.W.A. - Twee eeuwen advocatuur in Nederland 1798-1998
9060008421: HERIK, H.J. VAN DEN - Kunnen computers recht spreken? - Rede 1991
9060110595: HERINGA, J., F. KEVERLING BUISMAN, P. BROOD - Drentse rechtsbronnen; Willekeuren, Supplement op de Ordelen van de Etstoel, Goorspraken en Indices
9033012715: HERMANS, H.L.C. - Om des gewetens wille; de geschiedenis van een arrest in oorlogstijd
9060004051: HERMANS, H.L.C. - Het verbeurde recht; het verbeuren van recht als gevolg van strafbare feiten of van niet-strafbare, door de wet als onrechtmatig beschouwde gedragingen. Diss.
5706: HERMESDORF, B.H.D. - Poena talionis - Rede 1965
6689: HERMESDORF, B.H.D. - Enkele beschouwingen over het Romeinsch recht in verband met het Academisch Statuut - Rede 1928
902559753X: HERMESDORF, B.H.D. - Schets der uitwendige geschiedenis van het Romeins recht, 7e (laatste) druk
9026820372: HERWEIJER, M. - Macht en onmacht bij de toepassing van het bestuursrecht - Rede 1990
9789013057386: HESEN, G.G., S.D. LINDENBERGH, G.E. VAN MAANEN - Schadevaststelling en de rol van de deskundige
9054543698: HESSELINK, M.W. - Contractenrecht in perspectief
9026838603: HESSELINK, M.W. - The New European Legal Culture - Rede 2001
9026837518: HESSELINK, M.W., G.J.P. DE VRIES - Principles of European Contract Law
9060005902: HESSING, D.J. - De regels van het spel - Rede 1988
9013013902: HEUFF, W. - Legitieme portie
9031204846: HEUVEL, L.H. VAN DEN - Tussen vrijheid en bescherming - Rede 1988
9090206779: HEUVEL, L. VAN DEN - Orde op zaken alvorens het ontslagrecht te herzien - Rede 2006
9026823479: HEYMAN, H.W. - Interdisciplinaire samenwerking een notarieel dilemma? - Rede 1991
9060004469: HIDMA, T.R. - Huwelijksvoorwaarden staande huwelijk. Diss.
9013015336: HIJMA, J., W.L. VALK - Wettelijke bedenktijd
2734: HIJMANS, I.H. - Algemeene problemen van Internationaal Privaatrecht
6899: HIJMANS, I.H. - Romeinsch zakenrecht & Romeinsch verbintenissenrecht, 2e (laatste) druk - 2 banden
9090053255: HILLEBRAND, R. - De antichambre van het parlement; kandidaatstelling in Nederlandse politieke partijen. Diss.
6274: HILTEN, M.E. VAN - De Europese dimensie van door de fiscus opgwekt vertrouwen in de BTW en het douanerecht - Rede 1998
2092: HILTEN, H.W. VAN - Joint Ventures; enkele facetten van de Joint Business Venture. Diss.
9060012798: HOEFNAGELS, G.P. - Het einde der feiten; welzijn tussen mens en systeem - Rede 1973
9060008510: HOEFNAGELS, G.P. - De goede jurist - Vierentwintig feestredes van oude meesters voor jonge meesters in de rechten over hun beroep
5717: HOEFNAGELS, G.P. - Anderen dan daders; de straffer en de generaal-preventieve werking - Rede 1966
9027136521: HOEFNAGELS, P. - Het huwelijk; A Comedy of Errors - Rede 1992
9026804806: HOEFNAGELS, G.P. - Rituelen ter terechtzitting; een voorstudie van emoties, attituden en interakties tijdens het strafproces ter terechtzitting om te komen tot een methode van strafprocesvoering - Rede 1970
9060111060: HOEK, J.B.M. VAN - Eike van Repgow's rechtsboek in beeld; observaties omtrent de verluchting van de Sachsenspiegel. Diss.
9054092605: HOEK, A.A.H. VAN - Internationale mobiliteit van werknemers; een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn. Diss.
9026808615: HOEK, P.C. VAN DEN - 'Oneigenlijk' gebruik van emissiebevoegdheid door besturen van naamloze vennootschappen - Rede 1975
9056293494: HOEKEMA, A.J. - Rechtspluralisme en interlegaliteit - Rede 2003
9027105863: HOEKEMA, A. - Schadeplichtigheid in het verkeer; de betekenis van de overtreding van verkeersregels voor civielrechtelijke aansprakelijkheid. Diss.
905356294X: HOEKEMA, A.J., N.F. VAN MANEN, G.M.A. VAN DER HEIJDEN, I.C. VAN DER VLIES, B. DE VROOM - Integraal bestuur; de behoorlijkheid, effectiviteit en legitimiteit van onderhandelend bestuur
9054541377: HOEKZEMA, J.W. - Kwalitatieve aansprakelijkheid voor ondergeschikten en aansprakelijkheid voor eigen onrechtmatige daad. Diss.
9060920953: HOETINK, H.R. - Rechtsgeleerde opstellen
5720: HOEVEN, J. VAN DER - Pseudo-wetgeving - Rede 1967
9027122954: HOEVEN, J. VAN DER - Staats- en bestuursrecht - Opstellen
9060923847: HOEVEN, J. VAN DER - De drie dimensies van het bestuursrecht; ontstaan en vorming van het Nederlandse algemene bestuursrecht
5719: HOEVEN, J. VAN DER - Regelmaat en norm - Rede 1960
9789013085624: HOFF, G.T.J. - Openbaarmaking van koersgevoelige informatie. Diss.
9027141495: HOFMAN, J.A. - Vertrouwelijke communicatie; een rechtsvergelijkende studie over de geheimhouding van communicatie in grondrechtelijk perspectief naar internationaal, Nederlands en Duits recht. Diss.
9026839715: HOFSTEE, E.J. - TBS, 2e druk
9060008723: HOFSTEE, E.J., T.M. SCHALKEN - Strafrecht binnen het Koninkrijk; beginselen van interregionaal en internationaal strafrecht
9027137242: HOITINK, J.E., F.C.M.A. MICHIELS - Handhaven met beleid; een empirisch-juridische studie over handhaving van bestemmingsplannen
9026824106: HOL, A.M. - Gewogen recht; billijkheid en efficiŽntie bij onrechtmatige daad. Diss.
9027132127: HOL, A.A., M.A. LOTH (RED.) - Dilemma's van aansprakelijkheid
1603: HOLLANDER, L.S. - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Diss.
5138: HOLLEMAN, F.A. - Rechtsgeschiedenis der Heerlijke veren in Holland. Diss.
9026815905: HOLLEMAN, A. - Schadevergoeding bij rechtmatige bestuurshandelingen van de overheid. Diss.
9027141185: HOLTERMAN, T. - Constanten in het publiekrecht met het oog op besturen
9789013064520: HOLTZER, M., A.F.J.A. LEIJTEN, D.J. ORANJE - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2008-2009
9789013075717: HOLTZER, M., A.F.J.A. LEIJTEN, D.J. ORANJE - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2009-2010
9789013056426: HOLTZER, M., A.F.J.A. LEIJTEN, D.J. ORANJE - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008
9027138699: HOLZHAUER, R.W. - Ontoelaatbare reclame
9026805837: EIKEMA HOMMES, H.J. VAN - De elementaire grondbegrippen der rechtswetenschap: een juridische methodologie
6788: HOMMES, H.J. - De methodische betekenis van het rechtsbegrip - Rede 1965
9039308217: HONDIUS, E.H. - Het verjaarde recht - Rede 1994
9026809786: HONDIUS, E.H. - Standaardvoorwaarden. Diss.
9026829302: HONDIUS, E.H., G.J. RIJKEN - Consumentenrecht; een overzicht van de rechtspositie van de consument
9054580860: HONDIUS, E.H., L.A.D. KEUS - Naar een Europees burgerlijk recht - Europees privaatrecht; een bonte lappendeken
9789013049831: HONDIUS, E.H. - Sense and Nonsense in the Law; Towards Clarity and Plain Language - Rede 2007
9026812671: HONE…, H.J.M.N. - Concernrecht en medezeggenschapsregelingen. Diss.
9026811047: HON…E, H.J.M.N. - De benoeming van commissarissen bij grote vennootschappen
9027145067: HON…E, H.J.M.N. - Commissarissen, gezanten uit Niemandsland? - Rede 1996
9026831544: HONIG, R. - Het gerechtelijk vooronderzoek in de praktijk
9012109876: HOOGENBOOM, B., G. BAKKER, M. PHEIJFFER - De suggestie van toezicht en handhaving
9038707231: HOOGENDIJK, B. - De loondoorbetalingsverplichting gedurende het eerste ziektejaar. Diss.
1761: HOOGENHUIS, H.L. - Voorwaarden en rechtsgrond van het recht van den derde bij de overeenkomst ten behoeve van een derde. Diss.
9012109590: HOOGEVEEN, M.J., W.J.M. VAN VEEN, S.A. STEVENS, W. BURGERHART - Bedrijfsopvolging; civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten
9080145173: HOOGEWERF, C.L. - Het Haarlemse stadsrecht (1245); inleidende beschouwingen, tekst, vertaling en artikelsgewijs commentaar. Diss.
2374: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - Parlementaire geschiedenis der sociale verzekering (2 delen)
9054546328: HOON, M.W. DE - Conflictbeheersing bij opzegging. Diss.
9020004115: HOORN, J. VAN - De rechtspersoonlijkheid in het fiscale recht - Rede 1974
5724: HOOYKAAS, J.P. - Problemen van administratief recht - Rede 1952
5469: PIJNACKER HORDIJK - Het Fideicommissum de Residuo volgens de Nederlandsche wet-
9054091398: HORNE, A. VAN - In het voorportaal van de rechter; een onderzoek naar de bemiddelende en adviserende rol van bedrijfscommissies bij geschillen tussen ondernemer en ondernemingsraad. Diss.
9062568483: HORST, H.J. VAN DER - Compensation for Improvements; The Roman Dutch Law in Sri Lanka. Diss.
2727: HOUBEN, J.M. - Artikel 42 Wetboek van Strafrecht. Diss.
9013027113: HOUBEN, I.S.J. - Contractdwang. Diss.
2188: HOUBEN, F.J.M. - Het certificaat. Diss.
9789013069242: HOUDIJK, J.C.A. - Publieke belangen in het mededingingsrecht: een onderzoek in vijf domeinen; het Europese en Nederlandse antitrustrecht in botsing met belangen van intellectuele eigendom, vrije beroepen, cultuur, gezondheidszorg en milieubescherming. Diss.
9054546352: HOUWELING, P. - Van vergunning naar algemene regel; een onderzoek naar de vergunningvervangende amvb's op het terrein van het milieurecht. Diss.
6722: HOUWING, PH.A.N. - Zekerheid omtrent het recht - Rede 1947
3025: HOUWING, P.A.N. - Subjectief recht, rechtssubject, rechtspersoon. Diss.
6118: HOUWING, P.A.N. - Onrechtmatigheid en schuld in art. 1401 B.W. - Rede 1939
2733: HOUWING, J.F. - Rechtskundige opstellen
6122: HOUWING, P.A.N. - De onwaarheid en het privaatrecht - Rede 1948
3496: HOUWING, PH.A.N., J. WIARDA - Overdracht van toekomstige rechten
3242: HOUWING, PH.A.N. - Rechtsverwerking
9013030044: HOVENS, F.J.H. - Het civiele hoger beroep; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de functies van het hoger beroep in burgerlijke zaken. Diss.
1924: HUART, F.J.A. - Verspreide geschriften
1926: HUART, F.J.A. - Nagelaten geschriften
9027113637: HUBER, U. - Oratio [III] - Redevoering waarin wordt uiteengezet waarom vroeger het publiekrecht aan onze Academie niet met een professoraat vereerd is; gehouden te zijnen huize, voorafgaande aan de eerste vergelijking van de wetenschap van het staatsrecht met de staatskunde op 6 mei 1682 - Latijn + vert. door F. Akkerman, T.J. Veen & A.G. Westenbrink; met ann. & inleiding door T.J. Veen
5725: HUDIG, J.C. - Problemen rondom de strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij kinderen - Rede 1959
9056291270: HUGENHOLTZ, P.B. - Sleeping with the Enemy; over de verhouding tussen auteurs en exploitanten in het auteursrecht - Rede 1999
2056: HUGENHOLTZ, W. - Naar nieuw Burgerlijk Procesrecht?; een critische beschouwing van het in april 1948 verschenen verslag der in september 1947 ingestelde commissie tot herziening van ons procesrecht
9026819684: HUGENHOLTZ, P.B. - Auteursrecht op informatie; auteursrechtelijke bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde-Staten en West-Duistland - een rechtsvergelijkend onderzoek. Diss.
9026829043: HUIJGEN, W.G. - Burgerlijk recht in 25 adagia - Ius Civile In XXV Adagiis (met fraaie illustraties van mr. Q.J. Marck en mr. J.D.A. den Tonkelaar)
9026830688: HUIJGEN, W.G. - Rechtszekerheid of rechtsbescherming?; ofwel: taak en plaats van de notaris in het vermogensrecht - Rede 1997
9026821433: HUIJGEN, W.G. - Aansprakelijkheid van de overheid; graadmeter voor de verhouding tussen publiek- en privaatrecht. Diss.
9026840039: HUISJES, S.C. - Over dode lijnen en een heuvel recht; de privaatrechtelijke aansprakelijkheid voor schade als gevolg van falende telecommunicatiedienstverlening. Diss.
90200036232: HUISKAMP, J.C.L. - Internationale belastingvlucht - Rede 1972
9027138273: HUISKES, C.R. - De Europese vennootschap; enkele beschouwingen omtrent het ontwerp-Statuut (1991) voor een Europese vennootschap. Diss.
9027136203: HUIZEN, P.H.J.G. VAN, P.M.C. DE LANGE - Pensioenverzekering, 2e druk
4607: HUIZEN, P.H.J.G. VAN - Het transportverzekeringsbedrijf; juridische en rechtsvergelijkende beschouwingen. Diss.
3764: HUIZINGA, J.J. - J. Heemskerk Azn. (1818-1897) conservatief zonder partij. Diss.
9038702892: HUIZINK, J.B. - Kapitaalbescherming; de stand van zaken
9038701047: HULLU, J. DE - Zijn er grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid? - Rede 1993
9013009530: HULLU, J. DE - Recidive en straftoemeting - Rede 2003
1764: HULLU, J. DE - Over rechtsmiddelen in strafzaken. Diss.
9038707010: HULLU, J. DE, I.M. KOOPMANS, T.A. DE ROOS - Het wettelijk strafmaximum. Onderzoek naar het patroon van strafmaxima in het commune en het bijzondere strafrecht
9026839987: HULLU, J. DE, F.W. BLEICHRODT, O.J.D.M.L. JANSEN - Herziening van het sanctiestelsel
9026824491: HULS, N.J.H. - Wet op het Consumentenkrediet
9026833881: HULS, N.J.H. - Make my day; een rechtssociologische herwaardering van faillissementen - Rede 1998
9054545011: HULS, N.J.H. - 'God dobbelt niet'; realiteiten en mythen van kansspelberekening - Rede 2004
9026812221: HULS, N. - Consumentenkrediet; sociaal-juridische beschouwingen, in het bijzonder met betrekking tot huurkoop van roerend goed. Diss.
5843: HULSMAN, L.H.C. - Handhaving van recht - Rede 1965
3850: H‹LSMANN, J.H.H. - De ongeldigverklaring van meerderheidsbesluiten op grond van wilsgebreken en haar gezag van gewijsde. Diss.
6560: H‹LSMANN, H.J. - Geschiedkundig overzicht betreffende de historische interpretatie in het privaatrecht. Diss.
9789462360372: HULST, J.E. VAN DER, A.J. AKKERMANS, S. VAN BUSCHBACH - Excuses aan verkeersslachtoffers; een onderzoek naar baten, effectiviteit en methode van het bevorderen door verzekeraars van het aanbieden van excuses aan verkeersslachtoffers
9074541062: HUUSSEN, A.H. - Veroordeeld in Friesland; criminaliteitsbestrijding in de eeuw der verlichting
9030211075: HUUSSEN, A.H. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. Diss.
5439: HUUSSEN, A.H. - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 - Deel II: Huwelijks- en huwelijksgoederenrecht tot 1820
9789054549611: HUYDECOPER, J.L.R.A., G.A. VAN DER VEEN, F.B. FALKENA - De prijs van het gelijk; een (kritische) bespreking van het systeem van vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
9789026838347: HUYDECOPER, J.L.R.A. - ReŽle executie, 2e druk
9054580623: KOKKINI-IATRIDOU, D., F.W. GROSHEIDE - Eenvormig en vergelijkend privaatrecht 1993
9026818432: KOKKINI-IATRIDOU, D. - Een inleiding tot het rechtsvergelijkend onderzoek
9013040489: IBILI, F. - Gewogen rechtsmacht in het IPR; over forum (non) conveniens en forum necessitatis. Diss.
7224: IDEMAN, H.A. - De Indische Wetboeken van Strafrecht 1848-1934 - Rechtspraak, eenige literatuur en korte inleidingen; algemeene leerstukken
9024230756: IJSSELMUIDEN, P.G. VAN - Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940. Diss.
5130: IMMINK, P.W.A. - De wording van staat en souvereiniteit in de middeleeuwen [collegedictaat], 2e herziene en vermeerderde druk
9069165325: INGELSE, P. - Commentaren op fundamentele herbezinning
9020011774: INGH, F.J.P. VAN DEN, E. BOS, P.C.J. OERLEMANS - De stichting als ondernemingsvorm
9026821522: INGH, F.J.P. VAN DEN - Certificering en certificaat van aandeel bij de besloten vennootschap. Diss.
9026824726: INGH, F.J.P. VAN DEN, S.C.J.J. KORTMANN, M.J.M. BUITING, N.E.D. FABER, R.W.T. NORBRUIS, J.W. VAN DER STAAY - Converteerbare obligaties en aandelen
9026832369: INGH, F.J.P. VAN DEN, G. VAN SOLINGE, J.M.M. MAEIJER - Drie Nijmeegse redes; beschouwingen over financiering, enquÍterecht en privatisering - Redes 1997
9026833997: NIESKENS-ISPHORDING, B.W.M. - De Ontvanger/Hamm en het scheermes van Occam; de muur tussen verbintenissen- en goederenrecht verder geslecht - Rede 1998
9027147795: NIESKENS-ISPHORDING, B.W.M., E.M. HEMMEN, T.H.D. STRUYCKEN (RED.) - Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid
6721: S'JACOB, E.H. - Wederopbouw van staatsrecht - Rede 1946
9023222121: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629; de bestuursorganisatie van een Brabantse stad. Diss.
9789013062557: JACOBS, A.T.J.M., P.M.M. MASSUGER, W.G.M. PLESSEN - De arbeidsovereenkomst (exclusief het ontslagrecht)
9054540508: JACOBS, A.T.J.M., R.D. VRIESENDORP - Werknemersrechten in faillissement; een rechtsvergelijkende beschouwing
9057493306: JACOBS, M.J. - Subsidieovereenkomsten; een onderzoek naar de rechtsvormen van subsidies, in het bijzonder overeenkomsten. Diss.
9789461670342: JACOBS, A.T.J.M. - Wetenschappelijkheid en Creativiteit door Rechtsvergelijking - Rede 2011
1672: JACOBSON, D. - De vereischten voor eene veroordeeling wegens bedriegelijke bankbreuk. Diss.
9789069169965: HARTOG-JAGER, W.H.B. DEN - Wettelijke rente
9076871493: JANS, J.H. - Doorgeschoten?; enkele opmerkingen over de gevolgen van de Europeanisering van het bestuursrecht voor de grondslagen van de bestuursrechtspraak - Rede 2005
9027127050: JANS, J.H. - Grensoverschrijdend milieurecht; een onderzoek naar verplichtingen tot toepassing van het non-discriminatiebeginsel en het beginsel van gelijke rechtstoegang bij dreigende milieuverontreiniging in het Nederlands-Westduitse grensgebied. Diss.
9027136327: JANS, J.H. - Over grenzen van Europees milieurecht - Rede 1992
9056292714: JANSEN, C.J.H. - Rechtshistorische beschouwingen over het moderne arbeidsovereenkomstenrecht - Rede 2003
9026838557: JANSEN, C.E.C. - Totstandkoming en inhoud van design & construct-contracten voor complexe infrastructurele projecten
9069163217: JANSEN, O.J.D.M.L. - Het handhavingsonderzoek; behoren het handhavingstoezicht, het boeteonderzoek en de opsporing verschillende te worden genormeerd? een interne rechtsvergelijking. Diss.
1938: JANSEN, F.M.J. - Nietigheid in het burgerlijk procesrecht. Diss.
9789013041644: JANSEN, C.H.M. - Onrechtmatige daad: algemene bepalingen, 3e druk
9027151458: JANSEN, C.J.H. - De negentiende-eeuwse wortels van het moderne zekerheidsrecht; vreemd recht als voorbeeld voor de Nederlandse privaatsrechtbeoefening vanaf het einde van de 19e eeuw - Rede 1999
2950: JANSEN, C.J.H. - Vereeniging Handelsrecht 1918- 1993
9031215732: JANSEN, C.J.H., C.J. LOONSTRA - Functies onder spanning; een nieuwe oriŽntatie op de gezagsverhouding in de arbeidsovereenkomst
9026818696: HENDRIKS-JANSEN, T.C.M. - Vermogensbescherming en persoonlijke aansprakelijkheid bij de besloten vennootschap. Diss.
9789013104332: JANSEN, K.J.O. - Informatieplichten; over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. Diss.
9054542829: JANSEN, C.J.H. - Rechtshistorische beschouwingen omtrent het moderne arbeidsovereenkomstenrecht - Rede 2003
9055161691: JANSEN, J.B. - De positie van De Nederlandse Bank N.V. onder de Bankwet 1998
9031208671: JANSEN, C.J.H., C.J. LOONSTRA - Kopstukken arbeidsrecht
9055161934: JANSEN, C.J.H., E.R. SCHREUDER, H.L.E. VERHAGEN - Prospectusaansprakelijkheid
4589: JANSSEN, H.L. - Constitutionele interpretatie; een rechtsvergelijkend onderzoek naar de vaststelling van de reikwijdte van het recht op persoonlijkheid. Diss.
9038702299: JANSSEN, J. - Latijnsamerikaanse drugskoeriersters in detentie: ezels of zondebokken?
9789013081381: JANSSEN, B.A.M. - Wie heeft de leiding?; de eigendom van kabel- en leidingnetten. Diss.
900143181X: JANSSEN, H.C.J.G. - De uitdaging van het oosten - Rede 1992
6719: JANSSEN, H.C.J.G. - Recht als mensenwerk; mensbeeld van juristen, juristenbeeld van mensen - Rede 1979
9027138680: GERRITS-JANSSENS, M.P. - Behoorlijke klachtbehandeling; contouren van een geharmoniseerd klachtprocesrecht. Diss.
9027120080: JAPIKSE, R.E. - Het schip en zijn schuldenaren - Rede 1982
6162: JAROLÕMEK, J. - Het eigendomsrecht in Oost- en West-Europa; een proeve van vergelijking - Rede 1960
9031204315: JASPERS, A.P.C.M. - Collectieve onderhandelingen; de macht in juridische banen of het recht in de ban van de macht - Rede 1987
9027117381: JASPERS, T. - Rechtspreken in de maatschappij; een onderzoek naar opvattingen over plaats en funktie van de rechtspraak in het Nederlandse ekonomische, sociale en politieke bestel van het einde van de achttiende tot het begin van de twintigste eeuw. Diss.
1954: COHEN JEHORAM, H. - Over codificatie. van voor Portalis tot na Meijers
2766: COHEN JEHORAM, H. - Goodwillrecht. Diss.
5590: COHEN JEHORAM, H. - Wie geeft de burgerlijke wet? - Rede 1967
9026833687: COHEN JEHORAM, H. - Parallelimport, recht en beleid - Rede 1998
5744: JEUKENS, H.J.M. - De wetten zijn onschendbaar - Rede 1963
9014018312: JEUKENS, H.J.M. - Recht en politiek; enige aantekeningen bij een advies van de Hoge Raad - Rede 1970
9013015905: JOSEPHUS JITTA, M.W., M.R. MOK - Het recht van enquÍte onderzocht - Preadvies
9789085068143: JOHANNES, G-J. - De communicerende vaten van Oscar van Leer; ondernemerschap en filantropie in de Van Leer Entiteit 1958-1986
1682: JOLLES, J.A. - Het periculum bij den koop. Diss.
9013003966: JONG, J. DE, H.D. PLOEGER, A.A. VAN VELTEN, J.A. ZEVENBERGEN - Naar een meer positief stelsel van grondboekhouding?
9789013037319: JONG, T.F. DE - De structuur van het goederenrecht; over het afschaffen van het begrip van de onlichamelijke zaak, het onderscheid tussen rechten en hun voorwerpen en een opening in het systeem. Diss.
9013029876: JONG, G.T. DE - Niet-nakoming van verbintenissen, 2e druk
9789054548379: JONG, H. DE - Stephanus en zijn Digestenonderwijs. Diss.
9031200174: JONG, E.P. DE - Een inleiding tot het denken over arbeidsconflictenrecht; een vergelijkende studie van arbeidsconflicten in het recht en het systeem van arbeidsverhoudingen in Groot-BrittanniŽ en Nederland. Diss.
9060003829: JONG, D.H. DE - Rechtsbescherming in een beslissende fase - Rede 1985
5332: JONG, R. DE - Tussen ambt en vrij beroep; het notariaat tussen 1842 en 1999; een samenvattend overzicht v.h. Nederlandse notariaat, geschreven t.g.v het 50-jarig bestaan van de Stichting tot Bevordering der NotariŽle Wetenschap
9013040802: JONG, B.J. DE, M.P. NIEUWE WEME - Publicatie van de jaarrekening; onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (...)
9054541660: JONGBLOED, A.W. (RED.) - Samen sterk; over het optreden in rechte door groeperingen
9013003079: JONGBLOED, A.W. - Bijzondere beslagen - Rede 2002
9026823207: JONGBLOED, A.W. - De nieuwe civiele kantongerechtsprocedure
9789054540175: JONGBLOED, A.W. - Aansprakelijkheid voor optreden van de rechterlijke macht; symposium d.d. 15 mei 1998 in verband met het 40-jarig bestaan van het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht
9038701934: JANSE DE JONGE, J.A., M. MOERINGS, A. VAN VLIET (RED.) - Binnen de steen van dit bestaan; over rechtsbescherming en totale instituties
9060008111: JANSE DE JONGE, J.A. - Om de persoon van de dader; over straftheorieŽn en voorlichting door de reclassering. Diss.
9026821654: JONGENEEL, R.H.C. - De Wet algemene voorwaarden en het AGB-Gesetz. Diss.
9789013120424: JONGH, J.M. DE - Tussen 'societas' en 'universitas'; de beursvennootschap en haar aandeelhouders in historisch perspectief. Diss.
902320980X: JONGMAN, R.W. - Ongelijke kansen in de rechtsgang - Rede 1972
7024: JONKERS, E.J. - De invloed van het christendom op de Romeinse wetgeving betreffende het concubinaat en de echtscheiding. Diss.
7226: JONKERS, J.E. - Handboek van het Nederlandsch-Indische strafrecht
9789462510869: JOOSEN, E.P.M.; M.K.Z. GROOT - Kapitaal- en liquiditeitseisen voor banken
9789013119053: JOOSEN, E.P.M., R.P. RAAS - Vijf jaar Wet op het financieel toezicht - Preadvies Vereniging voor Financieel Recht 2013
9027148287: JOOSEN, E.P.M. - Overdracht van ondernemingen uit faillissement. Diss.
9020011804: JOOSTEN, H.F.J. - Medezeggenschap
9026820585: JOPPE, I.S., K.D. DE LANGE, W. WESTBROEK - Twee haagse verdragen
9026818491: J÷RG, N. - De strafbaarheid van de leiding van corporaties in het Amerikaanse en Nederlandse recht
9027122946: JOUBERT, E.L. - De naamloze vennootschap naar Nederlands-Antilliaans recht
9026830769: JOUSTRA, C.A. - De internationale consumentenovereenkomst. Diss.
9090059814: JURG, W., H. KORSMAN - 100 jaar Gerechtsgebouw in Alkmaar 1893-1993
9789089741271: JURGENS, G.T.J.M., F.J. VAN OMMEREN - De opmars van het onderscheid tussen publiekrecht en privaatrecht in het Engelse recht vanuit rechtsvergelijkend perspectief
9062567436: JURGENS, E.C.M. - Over burgerplicht en hoogverraad - Rede 1988
9789013056167: KAAR, B.J. VAN HET - IPR-bewijsrecht en bewijsverkrijging. Diss.
9026812329: KABEL, J.J.C. - Uitingsvrijheid en absolute beperkingen op handelsreclame. Diss.
9026831404: KABEL, J.J.C. - Communicatie & commercie; grenzen aan de uitbating van publiek bekostigde informatievoorziening - Rede 1997
6940: KALB, WILHELM - Roms Juristen nach ihrer Sprache dargestellt
9789013050448: KALFF, M.L.S., R. MULDER, S.H. DE RANITZ (RED.) - De integere curator
2205: KALKMAN, W.M.A., R.T.F. BOONACKER - Levensverzekering en notariaat - Preadvies en Verslag 1992
9027146160: KALKMAN, W.M.A. - Begunstiging bij levensverzekering, in het bijzonder met betrekking tot het huwelijksvermogensrecht. Diss.
9056294431: KALKMAN, W. - ...Papier, hier!...' - Rede 2006
9058500187: KALMTHOUT, A.M. VAN - "Si non solvit in opere ... "; bijdragen over de geschiedenis en ontwikkeling van onbetaalde arbeid als strafsanctie. Diss.
9026805179: KALSHOVEN, F. - Een zaak van leven of dood - Rede 1971
9026809166: KALSHOVEN, F. - Het paradoxale Rode Kruis - Rede 1976
9781107600324: KALSHOVEN, F., L. ZEGVELD - Constraints on the Waging of War, 4th. edition
4786: KALSHOVEN, F. - Belligerent Reprisals. Diss. (in mint condition)
5485: OLDE KALTER, A.L. - Dicta et promissa; de aansprakelijkheid van de verkoper wegens gedane toezeggingen betreffende de hoedanigheid van de verkochte zaak in het klassieke Romeinse recht. Diss.
5864: OLDE KALTER, A.L. - Enkele gedachten over de betekenis van en het onderwijs in het Romeinse Recht - Rede 1964
9052783144: KAMMINGA, M.T. - De humanisering van het volkenrecht - Rede 2001
3824: KAMPHUISEN, P.W. - Beschouwingen over rechtswetenschap
1547: KAMPHUISEN, P.W. - De collectieve en de individuele arbeidsovereenkomst
1843: KAMPHUISEN, P.W. - Dwaling bij obligatoire overeenkomsten
2008: KAMPHUISEN, P.W. - Koning en minister; een staatsrechtelijke studie
4473: KAMPHUISEN, P.W. - Gewoonterecht
9072672011: KAMPMAN, J.G. - Te-recht in Winschoten; hon- derdvijftig jaar rechtspraak in Oost-Groningen
9027128898: KAMSTRA, O.W.M., F.B.M. KUNNEMAN, C.W. MARIS - Nederlandse rechtswetenschap; tussen distantie en betrokkenheid: paradigma's in de twintigste eeuw
3474: P.J. DE KANTER - Rechtsgronden en rechtsmiddelen. Diss.
1258: MOORMAN VAN KAPPEN, O. WOUDE, A. POSTMA, A.J. WEEL - De ontwerpen Lijfstraffelijk Wetboek 1801 en 1804 - 2 banden (compleet)
9069165660: KAPTEIN, H. - Kwade zaken?; de moraal van het juridisch beroep
9056292382: KAPTEYN, P. - Een Europese grondwet: retoriek en realiteit / European Constitution: Rhetoric and reality - Rede 2001
9060920066: KASDORP, J.E. - Register van de protocollender notarissen die in de periode 1916-1969 in Nederland in functie waren
9026828675: KASPERSEN, H.W.K. - Recht en informatietechnologie: een zaak van intensief onderhoud - Rede 1996
9031206725: LUTTMER-KAT, A.M. - Ondernemersbesluiten onder actievuur - Rede 1990
3094: KATE, T.B. TEN - Het request-civiel. Diss.
9013026117: KATE, T.B. TEN, KORSTEN-KRIJNEN, M.M. - Herroeping, verbetering en aanvulling van burgerrechtelijke uitspraken
9020020463: KAVELAARS, P. - Harmonisatie van vrij personenverkeer: een drieluik - Rede 1998
9060958780: KEIJSER, J.A.M.P. - Civielrechtelijke aspecten van leasing in Nederland. Diss.
9789013060034: KEIJSER, T.R.M.P., J.A.M.P. KEIJSER - FinanciŽlezekerheidsovereenkomsten
9026811039: KEIJZER, N. - Het Europees verdrag tot bestrijding van terrorisme - Rede 1979
9038706111: KEIJZER, N. - Hoop en wanhoop om het oorlogs strafrecht - Rede 1997
9038708009: KEIJZER, N. - Contempt of Court - Rede 2000
9789013103939: KEIRSE, A.L.M., S.D. LINDENBERGH, M.B.M. LOOS, A.J. VERHEIJ - Beter burgerlijk recht - Jubileumbundel van de Vereniging voor Burgerlijk Recht
9789013080360: KEIRSE, A.L.M., P.M. VEDER - Europeanisering van het vermogensrecht
9038703090: KELK, C. - De menselijke verantwoordelijkheid in het strafrecht
9070094878: KELK, C, P. MOEDIKDO, M. MOERINGS, A.H.J. SWART - Grenzen en mogelijkheden - Opstellen over en rondom de strafrechtspleging
9789089740373: KELK, C. - Strafrecht binnen menselijke proporties - Rede 2008
9080409812: KELK, C. - Recht en vertrouwen; over de solidariteit met de medemens - Rede 1997
2006: KEMPE, G.T. - Criminaliteit en kerkgenootschap
6742: KEMPE, G.TH. - Schuldig zijn - Rede 1950
9070094126: KEMPE, G.T., L.M. MOERINGS, M. ROOD-DE BOER, C. KELK, A.A.G. PETERS - Dilemma's in het hedendaagse strafrecht - Lezingen gehouden in oktober 1974 t.g.v. het 40-jarig bestaan van het Willem Pompe Instituut
6936: KEMPE, G.TH., J. VERMAAT - Criminaliteit in Drenthe
9058500349: KEMPEN, P.H.P.H.M.C. VAN - Heropening van procedures na veroordelingen door het EHRM; over redres van schendingen van het EVRM in afgesloten strafzaken, alsook afgesloten civiele en bestuurszaken. Diss.
9031203165: KESSEL, J.G.F.M. VAN - Sociale zekerheid en recht - Rede 1985
9038708564: KESSLER, M. - Subjectieve bestanddelen in bijzondere wetten. Diss.
9038703694: KEULEN, F.B. - Economisch strafrecht
9020023152: KIRPENSTEIJN, P., L.H. DONKERS, M.D.P. ANKER - Juridische splitsing
5762: KISCH, I. - Echtscheiding op eenparig verzoek - Rede 1968
7395: KIST, J., K. WIERSMA - Behoort de wet algemene regelen te bevatten omtrent de verhouding tussen de vorderingen uit onrechtmatige daad en die uit overeenkomst, en zo ja, welke?
9013005179: KLAASSEN, C.J.M., R.J.N. SCHL÷SSELS, G. VAN SOLINGE, L. TIMMERMAN - Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt
9789013039252: KLAASSEN, C.J.M. - Schadevergoeding: algemeen, deel 2
9013013198: KLAASSEN, J.G. EL, J. EGGENS, E.A.A. LUIJTEN, W.R. MEIJER - Huwelijksgoederen- en erfrecht - Eerste gedeelte: Huwelijksgoederenrecht, 13e (laatste) druk
9027152772: KLAASSEN, C.J.M. - Schadeveroorzakend handelen in functie...; diverse wegen leiden naar de werkgever; enkele beschouwingen over de aansprakelijkheid van de werkgever en de ondergeschikte voor schade toegebracht of opgelopen in het kader van het werk - Rede 2000
9789054586203: KLAASSEN, C.J.M., A.J. AKKERMANS - Het moment van ontstaan van schade
9027133050: KLAASSEN, C.J.M. - Risico-aansprakelijkheid; de afdelingen 6.3.2 en 6.3.3 NBW, alsmede art. 31 Wegenverkeerswet. Diss.
3479: KLEFFENS, P. VAN - Het onderzoek der geloofsbrieven bij het Nederlandsche stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Diss.
9026820704: KLEIJN, W.M. - Vruchtgebruik
9027130094: KLEIJN, W.M., J.S. RIJKELS - Leasing - Preadviezen + verslag
9038700180: KLEIJN, W.M. - Koop van onroerend goed en efficiŽnte consumentenbescherming - Rede 1992
2019: KLEIN, J.J.W. - Bijdrage tot de studie van het intergentiel privaatrecht - vermogensrecht. Diss.
2013: KLEYN, W.M. - De boedelscheiding. Diss.
9789046601907: KLIJN, A.R., A.M. NIJBOER, A.A. VAN VELTEN, J.C. TOORMAN, H.A.H. STAM - Het recht van kabels en leidingen
9789013054767: KLIK, P. - Conformiteit bij koop. Diss.
9027149046: KLINK, B. VAN - De wet als symbool; over wettelijke communicatie en de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij arbeid. Diss.
9013017797: KLIP, A.H. - Uniestrafrecht / Le droit pťnal de l'Union Europťenne / Criminal Law in the European Union / Strafrecht in der Europšischen Union - Rede 2004
9038702833: KLIP, A. - Buitenlandse getuigen in strafzaken. Diss.
9027152446: KLOMP, R.Q.L. KLOMP, M.M. MENDEL, C.E. DU PERRON, A.C. VAN SCHAIK - Het eigen gezicht van het handelsrecht - Preadvies
9072122836: KLOMP…, M.E.J. - Wet toezicht beleggingsinstellingen
9054093366: KLOSSE, S. - Moderne sociale zekerheid: efficiency met behoud van fundamentele waarden - Rede 2003
9004089691: KLOSTERMANN, W.E.M. - Huwelijkstrouw als publiek belang; voorgeschiedenis van Augustus' wetgeving ter beteugeling van echtbreuk. diss.
6725: KLUIT, M.E. - Cornelis Felix van Maanen tot het herstel der onafhankelijkheid. Diss.
9026823509: KLUIVER, H.J. DE - Onderhandelen en privaatrecht. Diss.
9050950639: KLUIVER, H.-J. DE, J. WOUTERS - Beginselen van vennootschapsrecht in binationaal perspectief; vergelijkende beschouwingen naar Belgisch en Nederlands recht
901300878X: KLUIVER, H.J. DE, S.H.M.A. DUMOULIN, P.A.M. WITTEVEEN, J.W. BELLINGWOUT - De Europese vennootschap (SE) - Preadvies
9027148341: KNIGGE, A. - Effectieve toegang tot het civiele geding. Diss.
6882: KNIGGE, A., A.C. BERGHUIS - Raadsman zonder verdachte / Strafrechtelijk Drente vergelijkenderwijs
9060003470: KNIGGE, G. - Verandering van wetgeving; beschouwingen over de artt. 4 A.B. en 1 Sr. Diss.
9026806744: KNIJFF, D. - Gebrekkige zaken. Diss.
9026813597: KOEKKOEK, A.K. - Bijdrage tot een christendemocratische staatsleer - Rede 1982
9026816790: KOEMAN, N.S.J. - Aansprakelijkheden in het milieurecht; enkele beschouwingen over de eenheid in het milieurecht - Rede 1986
9789056296186: KOEMAN, N.S.J. - Een wereld te winnen; enkele beschouwingen over de toekomst van het omgevingsrecht - rede 2009
9060923537: KOEMAN, N.S.J., J.H.W. DE PLANQUE - Overheidsaanprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter - Preadviezen & Verslag
9060008375: KOENRAADT, F. (RED.) - Ziek of schuldig ? Twee eeuwen forensische psychiatrie en psychologie
9013017959: KOENRAADT, F., A.W.M. MOOIJ, J.M.L. VAN MULBREGT - De persoon van de verdachte; de rapportage pro justitia vanuit het Pieter Baan Centrum, 3e (laatste) druk
9038705093: KOENRAADT, F. - Ouderdoding als ultiem delict. Diss.
9789089740731: KOENRAADT, F. - De centrale positie van grensgevallen; hun plaats, tijd en persoon in de forensische psychologie - Rede 2008
9026826001: KOENS, M.J.C. - Jeugdigen in de knel; maatregelen van jeugdbescherming in de toekomst - Rede 1994
9038703198: KOENS, M.J.C., G. DE JONGE - Het nieuwe strafrecht en strafprocesrecht voor jeugdigen
9060922808: KOERS, A.W. - Juridische informatica; spelen met de computer of spelen met het recht? - Rede 1987
9054543108: KOETSER, M.B. - Overheid en schadevergoeding
9060925688: KOETSER, B.M., CH.J. LANGEREIS, R.M. VAN MALE - De belanghebbende - Preadviezen & Verslag
9065508791: KOK, G.C. - In dienst van het recht; uit de geschiedenis van het Gerechtshof 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden)
9026805209: KOK, G.C. - Het Nederlandse notariaat. Diss.
9789087040901: KOK, G.C. - Rotterdamse juristen uit vijf eeuwen
90130336988: KOLKMAN, W.D. - Schulden der nalatenschap. Diss.
6778: KOLLEWIJN, R.D. - Interregionaal en internationaal privaatrecht - Rede 1938
6776: KOLLEWIJN, R.D. - Zekerheid van recht - Rede 1936
5233: KOLLEWIJN, R.D., T.A. FRUIN - Geschiedenis van de Nederlandse wetenschap van het internationaal privaatrecht tot 1880 / Geschiedenis van de wetenschap van het Nederlandsch burgerlijk procesrecht na 1811
9026808089: KOMEN, A. - Denken over encyclopedie... - Rede 1975
9054583576: KONIJNENBELT, W., R.P.J.L. TJITTES - De administratieve rechter al schadevergoedingsrechter / Herbezinning op de grondslagen van de overheidsaansprakelijkheid
9054540788: KONING, H., E.M.J. CROMBAG - De autonomie van het bestuursrecht
9031204897: KONING, F. - Fusies en (centrale) ondernemingsraden - Rede 1988
9789077320471: KONING, I. - Aansprakelijkheid in het luchtvervoer; goederenvervoer onder de verdragen van Warschau en Montreal. Diss
9080080659: KONING, F. - Het arbeids- en medezeggenschapsrecht in de 21e eeuw - Rede 2000
9060213912: KOOIJMANS, P.H. - Op zoek naar het recht van een nieuwe internationale economische orde: abstractie of realiteit? - Rede 1981
9060920430: KOOIJMANS, P.H. - De volkenrechtswetenschap en de crisis in het volkenrecht; poging tot een analyse - Rede 1978
6771: KOOIJMANS, P.H. - Actie, harde actie; enkele opmerkingen over de volkenrechtelijke toelaatbaarheid van eenzijdige sanctie-maatregelen - Rede 1983
6772: KOOIJMANS, P.H. - Volkenrecht en sociale gerechtigheid; een peiling - Rede 1965
7027: KOOL, P. - De phylakieten in Grieks-Romeins Egypte. Diss.
9038704453: KOOPMANS, I.M. - De strafbaarstelling van milieuverontreiniging. Diss.
9027150346: KOOPMANS, T. - Juridische grensverkenningen - Rede 1998
0444855572: KOOPMANS, T. - Juridische dialektiek - Rede 1981
9058502325: KOOPS, B-J. - Tendensen in opsporing en technologie; over twee honden en een kalf - Rede 2006
9026839707: KOOTEN, H.J. VAN - Restitutierechtelijke gevolgen van ongeoorloofde overeenkomsten; een rechtsvergelijkende studie naar Nederlands, Duits en Engels recht. Diss.
9075645015: KOP, P.C. - Slachtoffers van het Duitsche geweld; de gedenkplaten in het Paleis van Justitie
9013012736: KOPPEN, P.J. VAN - Verankering van rechtspraak; over de wisselwerking tussen burger, politie, justitie en rechter - Rede 2003
9013018939: KOPPEN, P.J. VAN - Paradoxen van deskundigen; over de rol van experts in strafzaken - Rede 2004
9060005139: KOPPEN, P.J. VAN, J. TEN KATE - Tot raadsheer benoemd; anderhalve eeuw benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden (met foto's)
9026840055: KOPPEN, P.J. VAN, D.J. HESSING, H.L.G.J. MERCKELBACH, H.F.M. CROMBAG (RED.) - Het Recht van Binnen; Psychologie van het recht
9026831374: KOPPEN, F.P. VAN - Actio Pauliana en onrechtmatige daadvorming. Diss.
901300427X: KOPPEN, P.J. VAN, J. TEN KATE - De Hoge Raad in persoon; benoemingen in de Hoge Raad der Nederlanden 1838-2002
9026839839: KORDELAAR, W.F.J.M. - Beslissingsondersteuning onderzoek Geestvermogens in het strafrecht volwassenen. Diss.
9789056296025: KORF, D.J. - Coke bij de vis; misdaad en moraal - Rede 2009
9789054549550: KORF, D.J., F. BOVENKERK - Dubbel de klos; slachtofferschap van criminaliteit onder etnische minderheden
9789013041484: KORST, P.J. VAN DER - Bedrijfsgeheimen en transparantieplichten; vertrouwelijke bedrijfsgegevens in het vermogensrecht, burgerlijk procesrecht, vennootschapsrecht en effectenrecht. Diss.
9054547154: KORST, P.J. VAN DER, J.W. WESTENBERG, R.M. HERMANS, E.M. WESSELING-VAN GENT - Het verzamelen van feiten en bewijs: begrenzing versus verruiming, een kruisbestuiving tussen civiel procesrecht en ondernemingsprocesrecht
9060007069: KORTENHORST, B.M. - De motiveringsverplichting in strafzaken; een analyse van de artikelen 358 en 359 van het Wetboek van Strafvordering. Diss.
7022: KORTENHORST, L.G. - Was samenwerking met den vijand geoorloofd?
7023: KORTEWEG, K.N. - De heerlijkheid Altena en de veer- en vischrechten op het boveneinde der Merwede. Diss.
9012112281: KORTMANN, S.C.J.J., F.J.P. VAN DEN INGH, M.P. NIEUWE WEME, C.M. GRUNDMANN-VAN DE KROL, K. FRIELINK, J.J. VAN HEES, N.E.D. FABER - 10 jaar "JOR" - Alsnog geannoteerd
9789027149695: KORTMANN, S.C.J.J., W.A.K. RANK, M.H.E. RONGEN, G. VAN SOLINGE, H.L.E. VERHAGEN - Onderneming en effecten
9026813781: KORTMANN, C.A.J.M. - De Grondwetsherziening 1983
9026812817: KORTMANN, C.A.J.M. - Elefantiasis; beschouwingen over een zieke staat - Rede 1981
9789013064131: KORTMANN, C.A.J.M. - Staatsrecht en raison d'Etat - Rede 2009
9789056295745: KORTMANN, J. - The Tort Law Industry - Rede 2008
9027148392: KORTMANN, S.C.J.J., F.J. ORANJE, A.A. VAN ROSSUM, J.W.H. VAN WIJK - Overheid en onderneming; tussen publiek en privaat ondernemen
9027140142: KORTMANN, S.C.J.J., P.J. DORTMOND, A.W. KIST, N.E.D. FABER, A. VAN HEES, F.J.P. VAN DEN INGH, A.J.M. NUYTINCK - Financiering en aansprakelijkheid
9027148740: KORTMANN, S.C.J.J., N.E.D. FABER, E. LOESBERG - Corporate Governance in perspectief
9013019757: K÷RVER, P.H.J. - De besluitwetgeving van de Nederlandse regering in Londen in internationaalrechtelijk en staatsrechtelijk perspectief. Diss.
9789013068788: KOSTER, H. - De Nederlandse juridische splitsing in Europees en rechtsvegelijkend perspectief. Diss.
5781: K÷STER, H.K. - Causaliteit en voorzienbaarheid; de betekenis van de begrippen causaliteit en voorzienbaarheid voor de omvang van de buitencontractuele schadevergoeding - Rede 1962
2182: KOSTERS, J. - Het internationaal burgerlijk recht in Nederland
3177: KOSTERS, J. - Het oude tiendrecht. Diss.
6752: KOSTERS, J. - De leer van het natuurrecht en het positieve recht in Frankrijk - Rede 1939
2061: KOSTERS, J., C.W. DUBBINK - Algemeen deel van het Nederlandse internationaal privaatrecht
2042: KOSTERS, J. - De plaats van gewoonte en volksovertuiging in het privaatrecht
9055162116: KOTHE, C.J., E.L.M. VAN KRANENBURG - Toezicht op financieringsmaatschappijen
2060: KOTTING, A.N. - De materiŽle rechtsidee. Diss.
9026837844: KRAMER, X.E. - Het kort geding in internationaal perspectief; een rechtsvergelijkende studie naar de voorlopige voorziening in het internationaal privaatrecht. Diss.
9789013046410: MELLEMA-KRANENBURG, T.J. - Executele en bewind
9026817854: MELLEMA-KRANENBURG, T.J. - De legitieme portie. Diss.
7008: KRANENBURG, R., DONNER, TH.G., TIGCJ.HELAAR, B.S. - Nederlands bestuursrecht, 2e uitgave - I: Algemeen deel / II: Bijzonder deel, in 2 banden (compleet)
9789013063172: KRANS, A. VAN DER - De virtuele aandeelhoudersvergadering. Diss.
4139: KREMER, M. - Onrechtmatig verkregen bewijs in civiele zaken. Diss.
9027127670: KREMER, F.T. - Het indemniteitsprincipe; een juridische (her)waardering. Diss.
2372: KRIJNEN, M.M., M.R. MOK - Het rekest-civiel herroepen; een actualisering, aangeboden aan Th. B. ten Kate, ter gelegenheid van zijn afscheid als procureur-generaal bij de Hoge Raad
9058500969: KRISTEN, F.G.H. - Misbruik van voorwetenschap naar Europees recht; een onderzoek naar de grondslag en de werking van het Europese verbod van misbruik van voorwetenschap, met aandacht voor de doorwerking van EG-richtlijnen in het strafrecht Diss.
9062154360: KROL, C.B. - Als de Koning dit eens wist...!; over gezag en kennis, onschendbaarheid en onfeilbaarheid, in hun onderlinge historie. Diss.
9038701268: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Uitgifte en levering van aandelen op naam
9054546719: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Koersen door het effectenrecht; beschouwingen omtrent het Nederlands effectenrecht, 6e druk (laaste naar oud recht Wte)
9026829666: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M., F.J.P. VAN DEN INGH - Parlementaire geschiedenis van de Wet toezicht effectenverkeer 1995
9038703678: GRUNDMANN-VAN DE KROL, C.M. - Recente wetgeving effectentransacties
7412: KRONENBERG, H.G. - Rechtsgeschiedenis van den aanwas. Diss.
0444856390: KRUISHEER, J. - Het ontstaan van de stadsrechtoorkonden van Haarlem, Delft en Alkmaar
2629: KUIJK, G.J.H. - Vrijwaring bij koop. Diss.
6328: KUILE, H.J.C. TER - Besluitvorming en de bekrachtiging van onbevoegdelijk genomen besluiten van de naamloze vennootschap - Rede 1963
9027130973: KUILE, B.H. TER - Hoe ver ligt Den Haag nog van Brussel?; bespiegelingen op Prinsjesdag over slinkende bevoegdheden van onze provinciale Staten-Generaal binnen de Europese Gemeenschap Rede 1989
9031210285: KUIP, S.W. - Ontslagrecht met bijzondere aandacht voor de dringende reden. Diss.
9026820046: KUITENBROUWER, F. - Wanneer computers koppelen...; over de noodzaak massaal toezicht per computer beter te controleren - Rede 1990
5167: KUNST, A.J.M. - Van Sint Elisabeths-Gasthuis tot Gereformeerd Burgerweeshuis (1485- 1814). Diss.
6348: KUNST, A.J.M. - Europees rechtsleven in Erasmus' tijd - Rede 1963
6412: KUNST, A.J.M. - Opmerkingen over het juridisch onderwijs tussen de tweede en de twintigste eeuw - Rede 1969
5168: KUNST, A.J.M. - Historische ontwikkeling van het recht - in 2 banden (compleet)
5334: KUYK, J. VAN - Historische beschouwingen over het antwoord van den gedaagde. Diss.
9789013047967: KUYPERS, P.H.L.M. - Forumkeuze in het Nederlandse internationaal privaatrecht. Diss.
9026820933: KWAAK, D.J. VAN DER - Rechtskarakter van het beslagrecht; een analyse van een procesrechtelijk begrip aan de hand van een vergelijking met rechtsfiguren uit het burgerlijk recht, in het bijzonder met de zakelijke zekerheidsrechten, en met het faillissement. Diss.
9060008189: LAAN, P.H. VAN DER - Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Diss.
9789058501967: LAARHOVEN, M.J. VAN - Samenhang in rechtsverhoudingen; een beknopte studie voorbij het onderscheid tussen contract en onrechtmatige daad. Diss.
6928: LABAN, P, J.C. LIGTVOET - Lager-onderwijswet 1920; met aanteekeningen, ontleend aan de officieele stukken der Staten-Generaal, aan administratieve beslissingen en aan de literatuur - Deel I-A, Deel I-B, Deel II, Vervolg op Deelen IA, IB en II & 2e Vervolg op Deelen IA, IB en II (Compleet in 5 banden)
9789054548805: LABUSCHAGNE, B.C. - Recht en religie; de civiele dimensie van godsdiensten als geestelijke grondslag van de democratische rechtsstaat
9050950086: LAER, C.J.P.M. VAN - Het nut van comparatieve begrippen; een studie omtrent de toepassing van begrippen in de rechtsvergelijking. Diss.
9026831234: KOPPENOL-LAFORCE, M.E. - Het Haagse Trustverdrag. Diss.
9026825552: LAMBERS, C. - De ontbrekende schakel in het milieurecht - Rede 1994
9789013092981: LAMERS, A.H. - Contracteren door intermediairs in de muziekindustrie. Diss.
9789490962425: LAMERS, A.H. - Opdracht, lastgeving en bemiddeling
9038707975: LAMP, R.M.I. - Misdaadvermogen en het internationaal strafrecht; de internationale samenwerking door Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba inzake de bestrijding van het witwassen en de confiscatie van wederrechtelijk verkregen voordeel. Diss.
9027148279: LANGBROEK, P.M., K. LAHUIS, J.B.J.M. TEN BERGE - Kwaliteit van rechtspraak op de weegschaal; Bijdragen aan het congres over kwaliteit van rechtspraak, gehouden op 25 september 1997 te Zutphen
9789089740571: LANGE, R. DE - Court, Legislatures and Fundamental Rights - Rede 2007
5789: LANGEMEIJER, G.E. - Opmerkingen omtrent de huidige stand van de wijsbegeerte des rechts - Rede 1954
5293: LANGEMEIJER, G.E. - De wijsbegeerte des rechts en de encyclopaedie der rechtswetenschap sedert 1880
9789089740526: LANGEMEIJER, R.A.C.M. - Pensioenovereenkomstenrecht
6793: LANGEN, M. DE - Het Uur u - Rede 1992
9038701993: LANGEN, M. DE - Overheidszorg voor kinderen; over legitimatie en grenzen van overheidsbemoeienis met het gezins- en kinderleven - Rede 1993
9789012380324: LANGSTRAAT, P. T. HARTLIEF, J. WILDEBOER, H. LEBBING, T. KREMER, M.G. FAURE, W.C.T. WETERINGS, A. AKKERMANS - De kosten van het geschil - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2008
2728: LANKHORST, G.H. - De relativiteit van de onrechtmatige daad. Diss.
9789012387026: LANKHORST, G.H., F.R. SALOMONS, M.A. BROEDERS, S. PERRICK, B.E. REINHARTZ - Insolventierecht in de notariŽle praktijk
9789046602669: LANTING, B.B.B. - Sociale zekerheid van ambtenaren en overheidswerknemers; een onderzoek naar het proces van normalisering van het socialezekerheidsrecht in de sectoren Rijk, Gemeenten en Onderwijs. Diss.
5170: LASPEYRES, E.A. - ‹ber die Entstehung und šlteste Bearbeitung der Libri Feudorum (Neudruck der Ausgabe Berlin 1830)
9026817304: LAUMEN, M.L. - De Optiebeurs
9069843463: LAUWAARS, R.H. - De Verdragen van Amsterdam en Nice over de Europese Unie - Rede 1998 en 2001
9027108404: LAUWAARS, R.H. - Dwarsverbindingen; over de noodzaak van een globale visie binnen de Europese Gemeenschappen - Rede 1973
9001532969: LAUWAARS, R.H. - Constitutionele erosie - Rede 1994
9789067500: LAWSON, R.A., E. MYJER (RED.) - 50 jaar EVRM - Bijzondere aflevering NJCM-Bulletin / Jaargang 25, nummer 1
9026834632: LAWSON, R.A. - Het EVRM en de Europese Gemeenschappen; bouwstenen voor een aansprakelijkheidsregime voor het optreden van internationale organisaties. Diss.
9026825021: LEBOLT, A.T., J.A.W. LENSING - Privaatrechtelijke boete
1717: LEDEBOER, D.H. - Het regt van den verzekeraar tegen derden; beschouwing van art. 284 K. Diss.
3270: LEDEBOER, D.H. - Het regt van den verzekeraar tegen derden: beschouwing van art. 284 K.. Diss.
9026829841: LEE, J. VAN DER - Maritaal beslag
4634: LEE, P.P. VAN DER - Legitimiteit en onpartijdigheid bij vervolging; een vergelijking van de verhouding tussen het openbaar ministerie en de minister van Justitie in Frankrijk, ItaliŽ en Nederland. Diss.
9014017987: LEEMANS, A.F. - Hervorming in het bestuur - Rede 1970
9789054549864: LEEMANS, T.C. - De toetsing door de bestuursrechter in milieugeschillen; over rechterlijke toetsingsintensiteit, bestuurlijke beslissingsruimte en deskundigenadvisering. Diss.
4725: LEESBERG, A.F.A. - De getuigen bij notarieŽle acten, volgens de Nederlandsche wetgeving. Diss.
6341: LEEUWE, M.V.M. VAN - Belastingrecht en privaatrecht; een verkenning in het grensgebied - Rede 1966
9069165414: DOCTERS VAN LEEUWEN, A.W.H. - W.C.L. van der Grinten-lezing - Rede 2004
9060004388: LEEUWEN, A.M.H. VAN - Altijd onvoltooid; over toerekeningsvatbaarheid - Rede 1986
9026819676: LEEUWEN, H.J. VAN; D.A. VAN DER STELT; J.P. VAN SOEST - Algemene Bankvoorwaarden - Fiscale gedragscode, 2e (laatste) druk
9060008669: GROOT-VAN LEEUWEN, L.E. DE - De rechterlijke macht in Nederland; samenstelling en denkbeelden van de zittende en staande magistratuur. Diss.
5584: LEGEMAATE, J. - Recht en realiteit; juridische normering en het therapeutisch proces - Rede 1994
9060007794: LEGEMAATE, J. - De rechtspositie van vrijwillig opgenomen psychiatrische patiŽnten. Diss.
9026840128: LEIJ, J.B.J. VAN DER - Bejegening op maat; de behandeling van getuigen in strafzaken. Diss.
9012112109: LEIJTEN, J.C.M. - De binnenkant van het recht, van buitenaf bezien
9050182631: LEIJTEN, J. - De achterkant van het recht
9027134006: LEIJTEN, J.C.M. - We need stories - Rede 1991
9050181570: LEIJTEN, J. - De verschrikkelijke eenzaamheid van de inbreker
9026829582: LELIJ, A.J. VAN DER - Levering van roerende zaken door middel van een zakenrechtelijk waardepapier. Diss.
9789086617197: LEMMENS, K., F.OST - Recht & Literatuur
9013019528: LENNARTS, M.L., J.N. SCHUTTE-VEENSTRA - Versoepeling van het BV-kapitaalbeschermingsrecht
9054585587: LENOS, E.E.V. - Bestuurlijke sanctietoepassing en strafrechtelijke waarborgen in de sociale zekerheid. Diss.
9012111048: LENSELINK, B.J. - De verlening van exploitatiebevoegdheden in het auteursrecht; een rechtsvergelijkend onderzoek naar overdracht en licentieverlening in auteursrechtelijke exploitatieverhoudingen naar Nederlands, Duits en Amerikaans recht. Diss.
9789054548331: LENT, L. VAN - Externe openbaarheid in het strafproces. Diss.
3185: LENTERS, H. - De rol van de rechter in de echtscheidingsprocedure. Diss.
9065505180: LEONARD, C. - De ontdekking van het onschuldige criminele kind; bestraffing en opvoeding van criminele kinderen in jeugdgevangenis en opvoedingsgesticht 1833-1886
9026827099: LEUFTINK, A.L. - Sursťance van betaling
5805: LEVENBACH, M.G. - Organisatievormen in het Nederlandse arbeidsrecht - Rede 1939
2120: LEVENBACH, M.G. - Het nieuwe burgerlijkrechtelijke ontslagrecht; juridische beschouwingen
9789089744678: LEWIN, G.C.C., P.A. WILLEMSEN, E.M. WESSELING-VAN GENT - Hoger beroep
9027107874: LEYTEN, J - De achterkant van de jurisprudentie; honderd en ťťn korte overdenkingen, opgeluisterd door lange citaten, voorzien van voorwoord en inleiding ten behoeve van juristen en andere ontwikkelde personen
9026804814: LEYTEN, J.C.M. - De rechter op de schopstoel - Rede 1970
5041: LICHTENAUER, W.F. - Geschiedenis van de wetenschap van het handelsrecht in Nederland tot 1809
2311: LICHTENAUER, W.F. - De vernietigende verjaring en aanverwante rechtsfiguren, beschouwd naar wezen, begrenzing en onderlinge verhouding. Diss.
9789013037821: LIEROP, W.A.J., E.H. PIJNACKER HORDIJK - Privaatrechtelijke aspecten van het mededingingsrecht
9026817444: LIEVENS, J., H.J.M.N. HON…E, W.C.L. VAN DER GRINTEN, J.M.M. MAEIJER, P. VAN SCHILFGAARDE, H. LANGMAN, J. BLOEMARTS, G. NOORDRAVEN, M.I. ZELDENRUST-VISCH - FinanciŽle kruisverbanden en andere aspecten van concernfinanciering
9055162248: LIEVERSE, C.W.M. - Wettelijke informatieverplichtingen van financiŽle instellingen
9789013077889: LIEVERSE, C.W.M., J.G.J. RINKES - Oneerlijke handelspraktijken en handhaving van consumentenbescherming in de financiŽle sector - Preadvies voor de Vereniging voor Effectenrecht 2010
9070062119: LINDEN, J. VAN DER - Redevoering over het geen de ondervinding van eene halve eeuw mij geleerd heeft, dat een advocaat voornamelijk behoort in acht te nemen, of te vermijden - te Amsterdam, bij P. den Hengst en Zoon MDCCCXXIV (1824)
5177: LINDEN, J. VAN DER, J.TH. DE SMIDT - Ontwerp Burgerlijk Wetboek 1807/1808; heruitgave met enige nog onuitgegeven stukken; verzorgd door Mr J.Th. de Smidt, hoogleraar te Leiden en Amsterdam (de originele uitgave is zeer zeldzaam)
9070062011: LINDEN, J. VAN DER - De ware pleiter
9789013032499: LINDENBERGH, S.D. - Arbeidsongevallen en beroepsziekten, 2e druk
9026836163: LINDENBERGH, S.D., J.M. TROMP, M.F.H.M. VAN HAASTERT, F.T. KREMER, W.S. DE VRIES - Buitengerechtelijke kosten - Vijf visies op de redelijkheid
9789054544302: LINDENBERGH, S.D. - Alles is betrekkelijk; over de relatie tussen normschending en sanctie in het aansprakelijkheidsrecht - Rede 2006
9789013059212: LINDENBERGH, S.D. - Smartengeld; tien jaar later
9054094125: LINDENBERGH, S.D., W.H. VAN BOOM, C.H. VAN DIJK, R.P.J.L. TJITTES, S.C.P. GIESEN - Schade: vergoeden of beperken? - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2004
9789012383554: LINDENBERGH, S.D. (RED.) - Een nieuwe aanpak!; inleidingen gehouden op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2010
9054541455: LINSSEN, J.G.A. - Voordeelsafgifte en ongerechtvaardigde verrijking; een rechtsvergelijkende beschouwing. Diss.
9789058502971: LINTZ, J.M. - De plaats van de Wet terroristische misdrijven in het materiŽle strafrecht; een onderzoek naar de wederzijdse beÔnvloeding door de Wtm en het Wetboek van Strafrecht en enkele bijzondere wetten. Diss.
3832: LIPPMANN, T.W.M. - Mededelingsplicht bij verwezenlijking van het verzekerde risico. Diss.
9060924215: LISSENBERG, E. - Verlagen en verheffen - Rede 1989
9789089747297: LOCHEM, P.J.P.M. VAN - Rechtsrelativering; een verkenning op het terrein van het overheidshandelen. Diss.
7406: LOGEMANN, J.H.A. - Wegen der rechtswetenschap - Rede 1947
9060003144: SOETENHORST-DE SAVORNIN LOHMAN, J. - De go-between; een verkenning op het grensgebied tussen helpen en straffen - Rede 1983
9065500758: LOKIN, J.H.A., C.J.H. JANSEN, F. BRANDSMA - Het Rooms-Friese recht; de civiele rechtspraktijk van het Hof van Friesland in de 17e en 18e eeuw
9027142017: LOKIN, J.H.A., C.J.H. JANSEN-NIEUDORP - Tussen droom en daad - De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1995
9014043309: LOOISE, J.C. - Werknemersvertegenwoordiging op de tweesprong; vakbeweging en vertegenwoordigend overleg in veranderende arbeidsverhoudingen. Diss.
5666: GLASTRA VAN LOON, J.F. - Recht en menselijke natuur - Rede 1959
19: GLASTRA VAN LOON, J.F. - Norm en handeling; bijdrage tot een kentheoretische fundering der sociale wetenschappen
9026836465: LOONSTRA, C.J. - De kantonrechter als arbeidsrechter - Rede 2000
9054546891: LOOS, M.B.M. - Spontane harmonisatie in het contracten- en consumentenrecht; over verstoring en herstel van de coherentie van het nationale contracten- en consumentenrecht onder invloed van het Europese recht - Rede 2006
9789013073881: LOOS, M.B.M., W.H. VAN BOOM - Handhaving van het consumentenrecht
9789013069686: LOOS, M.B.M. LOOS - De koopregeling in het voorstel voor een richtlijn consumentenrechten - Rede 2009
9789089742568: LOOZEN, E.M.H. - Het begrip mededingingsbeperking zoals neergelegd in artikel 101(1) VWEU: een beslismodel. Diss.
9789013107791: RODRIGUES LOPES, D.L. - Eigendom en beperkte rechten
9026832389: LOTH, M.A. - Recht spreken, recht doen; over de functies en het functioneren van burgerlijke rechtspraak - Rede 1997
9060005554: LOTH, M.A. - Handeling en aansprakelijkheid in het recht. Diss.
9054542802: LOTH, M.A., J. SYBESMA (RED.) - Hoofdstukken Nederlands-Antilliaans en Arubaans recht, 2e (laatste) geheel herziene druk
9013020127: GROENEVELD-LOUWERSE, J.G. - Publieke wenselijkheid of private beleidsvrijheid; de positie van besturen van verenigingen en stichtingen in het kader van de subsidieverstrekking of toelating (in het bijzonder van woningcorporaties). Diss.
5809: L÷WENSTEIN, F.J.W. - De relativiteit van de contractuele norm - Rede 1967
6327: L÷WENSTEYN, F.J.W. - Over het rechtmatig en onrechtmatig 'handelen' van de naamloze vennootschap - Rede 1964
9026804938: L÷WENSTEYN, F.J.W. - De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
9026817754: LUBACH, D.A. - Over grenzen in het bouwrecht - Rede 1987
9026819803: LUBACH, D.A., J.H.M. VAN ERP - Misbruik van privaatrecht door de overheid
5845: LUBBERS, A.G. - Het professionele verschoningsrecht - Rede 1988
9026809212: LUBBERS, A.G. - Van scheiden en delen - Rede 1977
9027106665: LUBBERS, G., Y. SCHOLTEN - De besloten vennootschap - Preadvies + verslag
2130: LUBBERS, A.G. - Mondeling en schriftelijk bewijs naar Engels en Nederlands burgerlijk recht; proeve ener rechtsvergelijkende beschouwing. Diss.
9026810695: LUBBERS, A.G. - Gemeen goed - Rede 1979
9026814372: LUBBERS, A.G. - Bestuur en toezicht, keerzijden van ťťn medaille - Rede 1983
5181: LUCAS, J.J.A. - Veerrechten naar het keizerlijk decreet van 21 october 1811. Diss.
9055161829: LUCHTMAN, M.J.J.P. - Geheimhouding en verschoning in het effectenrecht
9789013083613: LUIJTEN, E.A.A. - Erfrecht; algemene inleiding en erfrecht bij versterf
5814: LUIJTEN, E.A.A. - Si mulier virum supervixerit; enkele historische en rechtsvergelijkende beschouwingen omtrent de vermogensrechtelijke positie van de langstlevende echtgenoot - Rede 1965
9056812483: LUJA, R.H.C. - Stimulerende belastingheffing - Rede 2006
9027130485: LUNSHOF, H.R. - Welzijn, wet, wetgever; op zoek naar de taak van de wetgever. Diss.
9031208620: LUTJENS, E. - Pensioenrecht - Rede 1992
9027130523: LUTJENS, E. - Pensioenvoorzieningen voor werknemers; juridische beschouwingen over ouderdoms pensioen. Diss.
9026815492: LUTTER, M., W. WESTBROEK, H.J.M.N. HON…E, J.M.M. MAEIJER, G.M.J. ACKERMANS - De besloten vennootschap
9060957636: LUTTERS, A.H.A. - Gedeputeerde staten, hun taken en bevoegdheden. Diss.
9054547167: LUTTIKHUIS, A.P.K., R.E. TIMMERMANS - Insolventierecht in cijfers en modellen; schuldeisersbenadeling en conclusies
9054547774: LY, F. DE, K.F. HAAK, W.H. VAN BOOM - Eenvormig bedrijfsrecht: realiteit of utopie?
9013022286: MAANEN, G.E. VAN; R. DE LANGE - Onrechtmatige overheidsdaad, 4e druk
9789013099164: MAANEN, G.E. VAN, S.D. LINDENBERGH - EVRM en privaatrecht: is alles van waarde weerloos?
9026820860: MAANEN, G.E. VAN - Publiek domein en het belang van de overheid bij bodemsanering; een ongewasschen varken? - Rede 1990
9054543256: MAANEN, G. VAN (RED.) - De rol van het aansprakelijkheidsrecht bij de verwerking van persoonlijk leed
6172: MAARSEVEEN, H.T.J.F. VAN - De heerschappij van de ministerraad - Rede 1969
9013037909: MAATMAN, R.H. - Het belangrijkste financiŽle product; over de grens tussen een zekere mate van onzekerheid en onbetrouwbaarheid - Rede 2006
9060006135: MACHIELSE, A.J.M. - Een requiem voor het gerechtelijk vooronderzoek - Rede 1989
9026828652: MAEIJER, J.M.M., H.M.N. SCHONIS, A.H.M. DANIELS, P.H.J. ESSERS - Fiscale en civielrechtelijke aspecten van de commanditaire vennootschap
9026811063: MAEIJER, J.M.M., W. WESTBROEK, W.C.L. VAN DER GRINTEN, Y. SCHOLTEN - Het vennootschapsrecht en de Tweede E.E.G.-Richtlijn
9026810008: MAEIJER, J.M.M., J. RONSE - De vertegenwoordiging van rechtspersonen naar Nederlands en Belgisch recht
9027130140: MAEIJER, J.M.M. - 25 jaren belangenconflict in de naamloze vennootschap - Rede 1988
9026807996: MAEIJER, J.M.M., W. ALBEDA, W.C.L. VAN DER GRINTEN, H.W. LAMBERS - Problemen bij fusie van NV en BV
9789013057874: MAEIJER, J.M.M., E.A. - Flexibele rechtsvormen; voordrachten en discussieverslag van het gelijknamige congres op vrijdag 9 en zaterdag 10 november 2007
9026813538: MAEIJER, J.M.M., W.C.L. VAN DER GRINTEN, H.J.M.N. HON…E, A.G. VAN SOLINGE, G.M.J. ACKERMANS - Ondernemingsraad en vennootschap
901302744X: MALSCH, M., J.F. NIJBOER - De zichtbaarheid van het recht; openbaarheid van de strafrechtspleging
9038700938: MANNEKE, N. - Uit oogpunt van policie; zorg en repressie in Rotterdam tussen 1870 en 1914. Diss.
5821: MANNOURY, J. - Enige aspecten van de gedachte van een nationale gezondheidsdienst - Rede 1967
9026837968: MANUNZA, E.R. - EG-aanbestedingsrechtelijke problemen bij privatiseringen en bij de bestrijding van corruptie en georganiseerde criminaliteit. Diss.
3363: MARINUS, J.H. - De internationale rechtbank in Saarland (1956-1959). Diss.
9027146012: MARIS, A.G. - Stakingen tegen de overheid; civielrechtelijke, constitutioneelrechtelijke en historische beschouwingen. [inclusief cd-rom]
9069163616: MARIS, C.W. - Brieven over vrijheid
9013012744: MARLE, H. VAN - Tussen wet en wetmatigheid; de forensische psychiatrie in sociaal perspectief - Rede 2004
9789089743756: MARSEILLE, A.T., A.D. REILING, J.D.A. DEN TONKELAAR - Toegang tot de rechter; spanningen tussen waarborgen en efficiency
9038700512: MARTENS, S.K. - De geschiedenis van artikel 22 RO; verslag van een historisch onderzoek door een amateur
9027115222: MASCHHAUPT, J.H., P.M. STORM - De Tweede EEG-Richtlijn inzake vennootschapsrecht - Preadviezen + verslag
9060003365: MAZEL, P.E. - In naam van het recht; de Hoge Raad en de Tweede Wereldoorlog
9013019145: MCKENDRICK, E. - The Creation of a European Law of Contracts - Rede 2004
9060022114: MEELES, D.A. - Inflatoire belastingheffing - Rede 1976
1714: MEER, G.M.A. VAN DER - De eigendomsovergang bij de zuivere, contractueele, middellijke vertegenwoordiging. Diss.
9090093869: MEER, J.A.J.M. VAN DER - Made for Men; The Lex Voconia, mulier heres institui non potest. Diss.
9789089740717: MEER, A.J. VAN DER, J.G.A. LINSSEN-VAN ROSSUM, J.C. VAN OVEN - De reikwijdte van het beslag
3170: DORHOUT MEES, T.J. - Schadeverzekeringsrecht, 4e (laatste) druk
7070: DORHOUT MEES, T.J. - Nederlands Handels- en faillissementsrecht - Deel I, II, III, III* en IV
9065509232: MEETEREN, A. VAN - Op hoop van akkoord; instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw. Diss.
1723: MEEUWEN, E.A. - Het Domicilie naar het Burgerlijk Wetboek. Diss.
9789085064237: MEIHUIZEN, J. - Sans ťgards; Prof. mr. A. Pitlo en zijn conflicten met Joodse juristen
9026841477: MEIJ, P. DE - Samenloop van CMR-verdrag en EEX-verordening. Diss.
9060952995: MEIJ, J.M. DE - Van zender naar ontvanger; enkele opmerkingen over de plaats van het publiek in het kader van de uitingsvrijheid - Rede 1984
9075727674: MEIJ, J.M. DE - Geen daden maar woorden; koloniale uitingsvrijheidsprocessen en de naweeŽn hiervan - Rede 2003
9075727968: MEIJ, J.M. DE, A.W. HINS, A.J. NIEUWENHUIS, G.A.I. SCHUIJT - Uitingsvrijheid; de vrije informatiestroom in grondwettelijk perspectief, 3e (laatste) druk
3726: MEIJBURG, W.H., F.G. SCHELTEMA - Reorganisatie van het kapitaal der Naamlooze Vennootschap
3212: MEIJER, W.R. - Effectenbewaring. Diss.
9789013049572: MEIJER, R. - Staatsaansprakelijkheid wegens schending van Europees gemeenschapsrecht; de invloed van het Europese recht op het nationale stelsel van overheidsaansprakelijkheid. Diss.
901301027X: MEIJER, M.E. DE - Het Openbaar Ministerie in civiele zaken. Diss.
5502: LINSINGH MEIJER, A.F.W. - De rechtspositie van de eigenerfden in Drenthe. Diss.
4490: MEIJERS, E.M., J.T. VERMEULEN - Het kort geding, 2e (laatste) druk
3703: MEIJERS, E.M., J. EGGENS, F.J. DE JONG, J. DRION, G. DE GROOTH - Ontwerp voor een Nieuw Burgerlijk Wetboek - 1e t/m 3e gedeelte: Tekst en Toelichting Boek 1 t/m 6
5207: MEIJERS, E.M., J.J. SALVERDA-DE GRAVE - Le livre des droits de Verdun
5206: MEIJERS, E.M. - Le droit ligurien de succession en Europe occidentale - Tome 1: Les pays alpins (tout paru - niet verder verschenen)
5488: MEIJERS, E.M. - Des graven stroom - Rede 1940
7338: MEIJERS, E.M. - De Universiteit van Orlťans in de XIIIe eeuw
6005: MEIJERS, E.M. VAN - Goede trouw en stilzwijgende wilsverklaring - Rede 1947
3039: MEIJERS, E.M., J. EGGENS - Het testament - Een bundel monografieŽn uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Broederschap der Candidaat-Notarissen
4477: MEIJERS, E.M. - De arbeidsovereenkomst; met inleiding en aanteekeningen ontleend aan de gewisselde stukken, de gevoerde beraadslagingen en de rechtspraak, 3e (laatste) druk
3890: MEIJERS, E.M. - Responsa doctorum Tholosanorum
9026829604: MEIJERS, V.A.E.M. - Civielrechtelijke beschouwingen over de rechtspositie van de commanditaire vennoot. Diss.
4565: MEIJERS, E.M. - Bijdrage tot de geschiedenis van het internationaal privaat- en strafrecht in Frankrijk en De Nederlanden
5662: MEIJERS, E.M. - Vergelijkingen met breuken in middeleeuwsche rechtsteksten - Rede 1928
9789013022148: MEIJERS, V.A.E.M. - Handboek handelsregister
3169: MEIJERS, E.M. - Algemene begrippen van het burgerlijk recht, 2e (ongwijzigde) druk
9027136963: MEIJERS, L.C.M. - Verdrag en strafproces; gedachten over een methode van werken - Rede 1993
9027126259: MEIJKNECHT, P.A.M. - Heeft de verzoekschriftprocedure (de) toekomst? - Rede 1987
6796: MEKKES, J.P.A. - De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee - Rede 1949
6158: MELAI, A.L. - Het strafrecht en de cirkel van de abstractie - Rede 1969
3048: MELAI, A.L. - Het gezag van norm en feit in strafzaken. Diss.
9070089726: MELAI, A.L. - De tyrannie van de telastelegging
9060003764: MELAI, A.L. - Van sociale kliniek naar rechtspraak - Rede 1984
978913055894: MELLENBERGH, R. - Bedrijfsovername en milieurecht. Diss.
9026818939: MENDEL, M.M. - Het vennootschappelijk belang, mede in concernverband beschouwd - Rede 1989
9026808410: MENDEL, M.M. - De rechtsbescherming van de sollicitant, mede in verband met het psychologisch onderzoek waaraan hij zich onderwerpt - Rede 1975
9026810911: MENDEL, M.M. - MeningsbeÔnvloeding als wapen bij stakingen en andere vormen van collectieve actie - Rede 1979
9020009400: MENS, K.L.H. VAN - Civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke aspecten van het schenkingsbegrip. Diss.
9026826168: MENU, J.M.M. - De toezegging in het privaatrecht. Diss.
9038702884: MESSER, E.A. - Risico-aansprakelijkheid voor milieuverontreiniging in het B.W. Diss.
2781: MEURS, J.H. - De verhouding van Romeins en hedendaags recht in het licht der vergelijkende rechtsgeschiedenis - Rede 1925
9027107025: MEUWISSEN, D.H.M. - Rechtsvinding en staatsrecht - Rede 1971
9027147558: MEVIS, P.A.M. - Hoofdlijnen van het strafrechtelijk sanctiestelsel, 2e druk
9060006771: MEVIS, P.A.M. - Binnen zonder kloppen?; het betreden van woningen in het kader van de strafvordering. Diss.
9026809263: MEYER, J.B. - Risicoverdeling in het zeevervoer - Rede 1977
9060920465: MEYERS, H. - Fasen van volkenrechtsvorming en het nut van internationaal gewoonterecht - Rede 1979
9054541024: MICHIELS, F.C.M.A. - Kleur in het omgevingsrecht - Rede 2001
9027139261: MICHIELS, F.C.M.A. - De boete in opmars? - Rede 1994
9054544376: MICHIELS, F.C.M.A., L. LAVRYSEN - Milieurecht in de lage landen - Rechtsvergelijkende studies over de milieuvergunnin, emissiehandel, de watertoets, natuurbescherming en bestuurlijke handhaving in Vlaanderen en Nederland
6302: MICHON, J.A. - Criminaliteit en rechtshandhaving: een kritiek van de begrensde rede - Rede 1994
9054540443: MIERLO, A.I.M. VAN, G.J. MEIJER, F.M. BEIJER - Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht
905454127X: MIERLO, A.I.M. VAN - Nieuw Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Rede 1999
9789054547013: MIERLO, A.I.M. VAN - Aruba, the place to be for arbitration? - Rede 2005
9054540052: MIERLO, A.I.M. VAN - De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement - Rede 1994
9054545860: MIERLO, A.I.M. VAN, P.N. VAN REGTEREN ALTENA, R.H. HAPP…, W.L. VALK - Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade
9031202096: MIJN, W.B. VAN DER - Wie stelt de dokter de wet? - Rede 1983
9026834896: MIJNARENDS, E.B. - Richtlijnen voor een verdragsconforme jeugdstrafrechtspleging; 'gelijkwaardig maar minderjarig'. Diss.
9060608275: MIJNSSEN, F.H.J. - Regresrecht van de schadeverzekeraar - Rede 1969
9789013058512: MIJNSSEN, F.H.J.; A.I.M. VAN MIERLO - Materieel beslagrecht, 4e druk
4383: MIJNSSEN, F.H.J. - Geld in het vermogensrecht
9789013066029: MIJNSSEN, F.H.J. - De rekening-courantverhouding, 4e druk
9027122636: MIJNSSEN, F.H.J., J.M. BOLL - De bankgarantie - Preadviezen + verslag
5533: MILLENAAR, K. - Enkele beschouwingen over fiscale rechtsvorming - Rede 1962
9050950078: MILO, J.M. - Het rechtsvergelijkende argument in de ontwikkeling van het Nederlandse vermogensrecht 1838-1940: aansprakelijkheid voor zaken, artikel 2014, publiek domein en de relativiteit van de onrechtmatige daad. Diss.
903870295: MOERINGS, M. - Hoe punitief is Nederland?
9038707517: MOERINGS, M., C.M. PELSER, C.H. BRANTS - Morele kwesties in het strafrecht
9060007786: MOERINGS, M., G. TER HAAR (RED.) - Buiten de muren; relaties van gedetineerden
9789089740458: MOERINGS, M., M. BOONE, A.A. FRANKEN - Meningen van gedetineerden - vijftig jaar later
9789059317215: MOERINGS, M. - Een veilige terugkeer in de samenleving; 'dat zal ons een zorg zijn' - Rede 2001
9054583517: MOERKOERT, B. TH., H.J. BUNJES, R.P.J.L. TJITTES, C.J.J.M. STOLKER, P.A.J. KAMP, J.L. DE WIJKERSLOOTH, A.J. HOEKEMA - Massaschade; vergt de behandeling van massaschade een bijzondere benadering? - inleidingen gehouden op het symposium van de Vereniging van Letselschade Advocaten 1996
9026822642: MOHR, A.L. - Rechtspersonen- en vennootschapsrecht 1992; de per 1 januari 1992 in werking getreden wijzigingen in het rechtspersonen- en vennootschapsrecht met inbegrip van het overgangsrecht; per artikel behandeld en van commentaar voorzien
9026816731: MOHR, A.L. - NachgrŁndung en onroerend goed-praktijk; gevolgen voor de onroerend goed-praktijk voortkomend uit de invoering per 20 januari 1986 van artikel 204c Boek 2 BW
9026814992: MOHR, A.L., P.J. DORTMOND - De BV, voor en bij haar oprichting
9038701462: MOHR, A.L. - Spijkers; ondernemingsrecht op de breuklijn van praktijk en wetenschap - Rede 1993
9013004059: MOHR, A.L., M.J.A. VAN MOURIK, H.M.N. SCHONIS - Personenvennootschappen - Preadvies
9027147183: MOK, M.R. - Pacta sunt servanda; ja toch? - Rede 1997
9026819552: MOK, L. - Van codificatie tot codificatie; een alternatieve blik op 50 jaar rechtsontwikkeling - Rede 1989
9027115028: MOK, M.R., M. SCHELTEMA - MateriŽle fusiecontrole in Nederland? - Preadvies + verslag
9026810717: MOK, L. - Onrechtvaardige rechtspraak; de toepassing van art. 1406 BW met enkele opmerkingen over de schaderegeling bij letsel en overlijden - Rede 1979
9027106215: MOK, L. - Op prijs gesteld; overheid en prijzen in een tijd van inflatie - Rede 1971
9056294075: MOK, M.R. - Door de bank genomen; bank en klant - verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid - een grensverkenning - Rede 2005
9026824906: MOLENAAR, F. - De autonomie van het bankrecht - Rede 1993
3160: MOLENAAR, A.N. - Arbeidsrecht - Deel 1: Algemeen gedeelte + Deel 2a & 2b: Het geldende recht (compleet)
9026804733: MOLENAAR, F. - Handel in goede naam; enige opmerkingen over het in licentie geven van een systeem (franchising) - Rede 1970
2160: MOLENAAR, F. - Een hele onderneming; onderzoek naar de vraag of en in hoeverre een executie van de handelszaak mogelijk is. Diss.
9026836929: MOLENAAR, F., H.J. PABBRUWE, W.H.G.A. FILOTT - Kredietverlening, 2e druk
9038703414: M÷LENBERG, L.J.H. - Het collectief actierecht voor consumentenorganisaties op het terrein van de algemene voorwaarden. Diss.
1836: MOLENGRAAFF, W.L.P.A. - Kort begrip van het nieuwe Nederlandsche zeerecht
9060006275: MOLS, G.P.M.F. - Staande de zitting; een beschouwing over het onmiddellijkheidsbeginsel - Rede 1989
9789060002: MOLS, G.P.M.F. - Strafbare samenspanning; een rechtshistorisch en rechtsvergelijkend onderzoek. Diss.
9026841485: MOLS, G.P.M.F. - Getuigen in strafzaken
9020020056: MOLTMAKER, J.K. - Belastingrechtspraak op de Nederlandse Antillen en Aruba - Rede 1998
9026805918: MOLTMAKER, J.K. - De vorm als norm; het vormvereiste als normatief gegeven bij de rechtsvinding met betrekking tot de uiterste wilsbeschikking - Rede 1972
9085060729: MONTESQUIEU, C.L. DE - Over de geest van de wetten
3346: MONTIJN, A.M.M. - Aanteekening op De Leer van het Internationaal Privaatrecht bij Bartolus. Diss.
3243: MOOR, J.M. DE - De gemengde onderneming in hare economische beteekenis. Diss.
9026815522: MORTELMANS, K.J.M. - Ordenend en sturend beleid en economisch publiekrecht - Rede 1985
9027144842: MOSTERMANS, P.M.M. - De processuele behandeling van het conflictenrecht. Diss.
9789013083590: MOURIK, M.J.A. VAN - Gemeenschap, 6e druk
9026811845: MOURIK, M.J.A. VAN, A.K.P. JONGSMA - De eenmans-bv; civielrechtelijke en fiscaalrechtelijke beschouwingen
9027111170: MOURIK, M.J.A. VAN - Onderneming en erfrecht - Rede 1975
9789012388009: MOURIK, M.J.A. VAN, B.M.E.M. SCHOLS, R.L.M.C. JANSEN, R. KOOGER, A.L.G.A. STILLE, R.L. ALBERS-DINGEMANS, F. SCHONEWILLE - Verdeling in de notariŽle praktijk
9055161764: MUL, V. - Banken en witwassen
9038707444: MUL, V. - Banken en witwassen; wetgeving omtrent de beteugeling van het witwassen van geld. Diss.
9026806825: MULDER, G.E. - Rechtdoen en rechtspraak - Rede 1973
5562: MULDER, G.E. - Verklaren voor recht - Rede 1984
5853: MULDER, A. - Met mate; verkenningen naar enkele maatstaven in het strafrecht - Rede 1961
9038703481: MULDER, G.E. - Schijn van recht; de geschiedenis van de vrederechtspraak gedurende de Duitse bezetting
6807: MULDER, A. - Humane spanningen in het strafrecht - Rede 1965
906000365: MULDER, G.E. - Om het recht - Verzamelde geschriften
A000000001531: MULDER, C.F., P.J.P. TAK - De bekennende verdachte
2016: MULDERIJE, H. - Aanvaring, aanrijding en hulploon
1996: MULLER, A.P. - Scheepshypotheek. Diss.
9014082045: MULLER, E.R. - Conflictbeslechting: kruisbestuiving van rechtswetenschap en bestuurskunde - Rede 2001
9027143390: MUS, J.B. - Verdragsconflicten voor de Nederlandse rechter. Diss.
9058500322: MYJER, B.E.P. - De vijftig voorbij; aantekeningen over het 'Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden' en de Nederlandse strafrechtspleging - 2e, herziene en vermeerderde druk van Rede uit 2000: "Bij een vijftigste verjaardag"
9058500948: MYJER, B.E.P. - Straatsburg zit er niet voor zweetvoeten; over de nog immer toenemende werkdruk van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, over het Veertiende Protocol en over mensenrechten waar ze thuishoren - Rede 2004
9031201561: NABER, H. - Van een preventief ontslagverbod naar een repressief ontslagrecht?. Diss.
9060006429: NAEY…, J. - Heterdaad; politiebevoegdheden bij ontdekking op heterdaad in theorie en praktijk, 2e (laatste) gewijzigde druk. Diss.
9055162468: NAGELKERKE, F.F., E.J.H. VIS-OSENDARP - Handelsplatformen
9026806787: NAGELKERKE, J.J. - Contractweigering in het Franse en Nederlandse recht; een onderzoek naar de onrechtmatigheid der weigering. Diss.
9060920015: RUDELSHEIM-NANNINGA, E.A. - Boek 1 B.W.; personen- en familierecht oud en nieuw
9013031617: NAPEL, H.M.T.D. TEN, W.J.M. VOERMANS - De betekenis van de Europese Grondwet voor de Nederlandse staatsinstellingen
9013039235: NEDERVEEN, A. - Inleiding tot het federale effectenrecht van de Verenigde Staten
9878958505798: NEHMELMAN, R., P.E. DE MORREE, S. SOTTIAUX - Parlementaire immuniteit vanuit een Europese context bezien
9789013049756: NELEMANS, M. - Het verbod van marktmanipulatie. Diss.
9789056812805: NELEN, J.M. - Evidence maze; het doolhof van het evaluatieonderzoek - Rede 2008
3631: NELISSEN, F.A. - Van Stockholm, via Rio naar Johannesburg; enige volkenrechtelijke beschouwingen over het beginsel van goed nabuurschap - Rede 2002
9062622321: NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot, erflater
9027112606: NET, B.J. VAN DER - Kringenrechtspraak voor leerkrachten bij het bijzonder onderwijs. Diss.
9026836228: NET, C.B. VAN DER - Grenzen stellen op het Internet; aansprakelijkheid van intenet-providers en rechtsmacht. Diss.
9060004493: NEUT, J.L. VAN DER - Discriminatie en strafrecht
9023209559: NEVE, P.L. - Het Rijkskamergerecht en de Nederlanden; competentie - territoir - archieven. Diss.
7359: N»VE, P.L. (RED.) - Hoofdstukken uit de historische ontwikkeling van het privaatrecht
9060001540: NIEBOER, W. - Wetens en willens - Rede 1978
1498: NIEBOER, W. - Aegroto suum; de toerekening in het strafrecht bij psychische afwijkingen. Diss.
4420: JONCKERS NIEBOER, J.H. - De schadevergoeding bij onrechtmatig lichamelijk letsel
9060007727: NIEBOER, W. - Schets materieel strafrecht
9789054544791: NIEMEIJER, E. - Een wereld van geschillen; over het gebruik van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures - Rede 2006
9041100113: NIEPER, F., A.S. WESTERDIJK - Niederlšndisches BŁrgerliches Gesetzbuch - Buch 2 Juristische Personen
9060007271: NIESSEN, R.E.C.M. - Fiscale problemen van multinationals in Europa - Rede 1990
9056291874: NIESSEN, C.R. - īVluchten kan niet meer ...ī; iets over beleids- en beheersproblemen en hun oplossing - Rede 2001
907189424X: NIEUWENHUIS, A.J. - Persvrijheid en persbeleid. Diss.
9026830750: NIEUWENHUIS, J.H. - De ramp op het pikmeer; bezwaren tegen de geest van het postmoderne aansprakelijkheidsrecht - Rede 1996
9026813716: NIEUWENHUIS, J.H. - Anders en eender; beschouwingen over samenloop van wanprestatie en onrechtmatige daad - Rede 1982
6413: NIEUWENHUIS, J.H. - Paternalisme, fraternalisme, egoÔsme; een kleine catechismus van het contractenrecht - Rede 2009
9054580089: NIEUWENHUIS, J.H., J.H. WANSINK, H.TH. BOUMA, T.A. KNOOP PATHUIS, P. VAN DER NAT - (Nieuw)BW en personenschade
9062279988: NIEVELT, C. VAN - Bronnen van de Nederlandse codificatie van het zee- en assurantierecht 1798-1822. Diss.
9038707053: NIFTERIK, G.P. VAN - Vorst tussen volk en wet; over volkssoevereiniteit en rechtsstatelijkheid in het werk van Fernando VŠzquez de Menchaca (1512-1569). Diss.
9789038707: NIJBOER, J.F. - De waarde van het bewijs, 2e (laatste) druk
9038701322: NIJBOER, J.A. - Criminaliteit als politiek probleem - Bundel naar aanleiding van het op 18 en 19 juni 1992 te Groningen gehouden gelijknamige congres
9038708068: NIJBOER, J.F. - De taken van de strafrechter
6273: NIJBOER, J.F. - Het gekooide denken; over de rol van discipline binnen feitenonderzoek en bewijs in het recht - Rede 2002
9060002482: NIJBOER, J.F. - Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht; commentaar op de artt. 338-344 W.v.Sv. in het algemeen en op de artt. 338 en 339 in het bijzonder. Diss.
9013035469: NIJBOER, J.F. - Forensische expertise - steeds opnieuw een uitdaging in de (straf)rechtspleging, 3e (laatste) druk
9026837100: NIJHOF, M.B. - De concessie in Europeesrechtelijk perspectief; een onderzoek naar de plaats van de concessie in het Europese recht en het Nederlandse bestuursrecht. Diss.
9026828950: NIJHOLT, H. - Op weg naar een bestuursrechtelijke normering van het gemeentelijk aanbestedingsbeleid in de bouw. Diss.
9053835377: NIJKAMP, J.N. - Novatio; schuldvernieuwing in het middeleeuwse geleerde recht. Diss.
9789013120615: NIJLAND, J. - De overheidsonderneming; overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd. Diss.
9789026838064: NIJMEIJER, A.G.A. - Welstandstoezicht juridisch getoetst. Diss.
901300377X: NISPEN, C.J.J.C. VAN - Sancties in het vermogensrecht, 2e (laatste) druk
9026825196: NISPEN, C.J.J.C. VAN - De terloopse hercodificatie van ons burgerlijk procesrecht - Rede 1993
9026810326: NISPEN, C.J.J.C. VAN - Het rechterlijk verbod en bevel. Diss.
2804416879: NOELS, D. - De commissionair-expediteur
4118: NOLDUS, W.J.M. - Ongeldigheid van besluiten in de naamloze vennootschap. Diss.
3275: NOLEN, W. - Handleiding voor arbiters, 3e (laatste) druk
9056291289: NOLLKAEMPER, A. - De dialectiek tussen individuele en collectieve aansprakelijkheid in het volkenrecht - Rede 1999
9026830882: NOLTA, J.V. - Taal in toga; over toegankelijke (straf)rechtstaal
3340: NOLTE, H.J.A. - Het strafrecht in de bijzondere wetten. Diss.
7216: NOORDAM, A.J. - Schuldsanering en goede trouw. Diss.
9031204102: NOORDAM, F.M. - Recht en reÔntegratie - Rede 1987
9026821786: NOORDRAVEN, G. - De regeling van de ‹berschuldung in het Duitse vennootschapsrecht
1583: BAKKER-NORT, B. - Schets van de rechtspositie der getrouwde vrouw in Duitsland, Zwitserland, Engeland, Frankrijk en Nederland. Diss.
9026807139: NOTA, J.A. - Veranderend gezinsrecht - Rede 1973
2194: NOTA, J.A. - De adoptie; rechtsinstituut in ontwikkeling. Diss.
9060920317: NOTA, J.A., G. VAN DER BURGHT - Het nieuw burgerlijk recht - deel 1: Personen- en familierecht (artikelsgewijs commentaar)

Next 1000 books from Juridisch Antiquariaat Lťon

6/1