Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
594938: JOHNSON, P. - The birth of the modern. World society 1815-1830.
594991: JOHNSON, S. - Interface culture. How new technology transforms the way we create and communicate.
595592: JOHNSON-LAIRD, P.N. - The computer and the mind. An introduction to cognitive science.
176: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
606971: JOHNSON, D.W. - Battlefields of the world war. Western and Southern fronts. A study in military gepography. With a foreword by general Tasker H. Bliss.
605500: JOHNSON, O.A. - The problem of knowledge. Prolegomena to an epistemology.
592560: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
591622: JOHNSON-LAIRD, P.N. - De computer en de menselijke geest. Een inleiding in de cognitiewetenschap
16525: JOHNSON, O.A. - Rightness and goodness. A study in contemporary ethical theory.
612558: JOHNSON, S., BOSWELL, J. - The life of Samuel Johnson L.L.D. Introduction by John Wain. Index by Alan Dent.
596731: JOHNSON, L.B. - My hope for America.
590009: JOHNSON, A.H. - Experiential realism.
612419: CHEVALIER DE JOHNSTONE - A memoir of the 'forty-five'. Edited with an introduction by Brian Rawson.
622566: JOLIVET, J. , LIBERA, A. DE, ELAMRANI-JAMAL, A. , GALONNIER, A. , (ED.) - Langages et philosophie. Hommage à Jean Jolivet.
568587: JOLIVET, R. - Les sources de l'idéalisme.
622155: JOLIVET, J. - Philosophie médiévale Arabe et Latine. Recueil d'articles.
615130: JOLIVETTE, C. , (ED.) - British art in the nuclear age.
615250: JOLIVETTE, C. , (ED.) - British art in the nuclear age.
588270: JOLLES, H.M. - Op verloren posten. Opstellen uit het grensgebied van wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeleid.
570895: JOLY, R.P. - The human person in a philosophy of education.
576466: JONES, E. - Reading the book of nature. A phenomenological study of creative expression in science and painting.
607866: JONES, R. - The rescue of Emin Pasha. The story of Henry M. Stanley and the Emin Pasha relief expedition, 1887-1889.
616254: JONES, JOHN PAUL - A calendar of John Paul Jones manuscripts in the Library of Congress. Compiled under the direction of Charles Henry Lincoln.
577643: JONES, R.M. - Hebreeuwsche helden. Naar het Amerikaansch door I.C. Thomson-Wentholt.
615651: JONES, R.M. - Quakergeloof en quakerleven. Geautoriseerde vertaling van R. Limburg.
570414: JONES, R. - Literary remains consisting of lectures & tracts on political economy.
622840: JONES, R.F. - The seventeenth century. Studies in the history of English thought and literature from Bacon to Pope.
594925: JONES, R.S. - Physics as metaphor. With drawings by Mike Norman.
576581: JONES, W.H.S. - Philosophy and medicine in ancient Greece. Including an edition of Hippocrates Ancient medicine. Introduction, Greek text, English translation, commentary, notes and bibliography.
586194: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
587914: JONG, M. DE, GROOT, I. DE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. 1, 15de & 16de eeuw.
585845: JONG, L. DE - De bezetting. Beeld van Nederland in de Tweede Wereldoorlog gepresenteerd op de televisie.
612095: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830). Met een woord vooraf van prof. dr. H. Baudet.
587191: JONG, M. DE, GROOT, I. DE - Ornamentprenten in het Rijksprentenkabinet. 1, 15de & 16de eeuw.
616043: JONG, J. DE - Een deftig bestaan. Het dagelijks leven van regenten in de 17de en 18de eeuw.
616244: JONG, I.J.F. DE, SULLIVAN, J.P. , (ED.) - Modern critical theory and classical literature.
605631: JONG, A. DE, (RED.) - Fries stamboek. 500 jaar proza uit Friesland.
598521: JONG, F. DE, (RED.) - Stedebouw in Nederland: 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
575655: JONG, J.M. DE, BERKHOF, H., HEERING, H.J., STRIJD, K., (RED.) - Voorrang aan de toekomst. Een keuze uit het werk van dr. J.M. de Jong, in leven rector van het Theologisch Seminarium der Nederlandse Hervormde Kerk te Driebergen.
601195: JONG, E. DE, SLEUTELAAR, H., (RED.) - Nieuwe sprookjes van de Lage Landen. Bijeengebracht bewerkt en van aantekeningen voorzien. Geïllustreerd door P. Vos.
594648: JONG, J. A. DE - As the waters cover the sea. Millennial expectations in the rise of Anglo-American missions 1640-1810.
568932: JONG, J.J. DE - Politieke organisatie in West Europa na 1800. With an English summary and 10 diagrams showing the actual structure of the principal political parties.
617000: JONG, A. DE - Traditions of the Magi. Zoroastrianism in Greek and Latin literature.
602243: JONG, C. DE, OUDSTEN, F. DEN - Nooit gebouwd Nederland. 'Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en practische bezwaren...'.
597924: JONG, E. DE, SLEUTELAAR, H. - Sprookjes van de Lage Landen met tekeningen van P. Vos. Bijeengebracht en bewerkt.
600162: JONG, G. DE - Germ de Jong, een schildersleven. Overzichtsexpositie, ingeleid door F. Kelk-de Jong. Augustus-september 1973 in het gemeentelijk museum Het Pricessehof.
614526: JONG, F. DE, (RED.) - Stedebouw in Nederland: 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
613669: JONG, O.J. DE - Nederlandse kerkgeschiedenis. Tweede herziene en uitgebreide druk.
597298: JONG, H.J. DE - Schoonebeek. Olierijk in zuidoost-Drenthe. Een onderzoek naar de economische en maatschappelijke effecten van de aardoliewinning in Schoonebeek.
599821: JONG, L. DE - Opkrabbelen. Met een voorwoord van B.J.J. Ansink.
581941: JONG, T.P.M. DE - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830.
568193: JONG, F.J. DE - Boven en onder het mes. Een bijdrage tot de filosofie van de geneeskunde.
603521: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
592643: JONGE, D. DE, (RED.) - Het Amsterdamse bos van cultuursteppe tot bospark. Met een voorwoord door burgemeester A.J. d'Ailly.
623279: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
600624: JONGE, J.A. DE - De industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914. Met een ten geleide van W.J. Wieringa.
586265: JONGE, A.A. DE - Het nationaal-socialisme in Nederland. Voorgeschiedenis, ontstaan en ontwikkeling.
600089: JONGELING, P. - 14 jaar in de Tweede Kamer.
577389: JONGEN, R., (RED.) - La métaphore. Approche pluridisciplinaire.
623024: JONGENEEL, J.A.B. - Het redelijke geloof in Jezus Christus. Een studie over de wijsbegeerte van de Verlichting.
618920: JONGH, A. DE - Provo. Een jaar Provo-activiteiten.
614833: JONGH, G.T.J. DE - De verzekering van werklieden, tegen ongelukken in Duitschland, historisch-critisch beschouwd.
618517: JONGKEES, A.G. - Excursiones mediaevales. Opstellen aangeboden aan prof.dr. A.G. Jongkees door zijn leerlingen. Met een woord vooraf van prof.dr. H. Schulte Nordholt.
600197: JONGMA, J. - Het aanzien van vijf jaar. '50 '51 '52 '53 '54.
613161: JONKER, E., ROSSEM, M. VAN, (RED.) - Geschiedenis en cultuur. Achttien opstellen.
623250: JONKERS, P. , VELDE, R. TE, (RED.) - Geloof en rede. Opstellen naar aanleiding van de encycliek Fides et ratio.
597487: JONKERS, W.H.A., CORSTENS, G.J.M., MULDER, G.E., (RED.) - Straffen in gerechtigheid. Opstellen over sancties en executie, uitgegeven ter nagedachtenis aan W.H.A. Jonkers.
622766: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederland-Indië. Memoires vam mr. J. A. Jonkman.
590404: JONSON, BEN - Ben Jonson. Edited by C.H. Herford and P. Simpson. Complete in 11 volumes.
621697: JOOSSE, L.A. - Why a philosopher needs others. Platonic and Stoic models of friendship and self-understanding.
614759: JOOST, TH. VAN, EVERDINGEN, J.J.E. VAN (RED.) - Meer dan huid alleen. Cultuurhistorische verkenningen.
615367: JOOSTEN, L.M.H. - Katholieken en fascisme in Nederland 1920-1940.
617481: JOOSTING, J.G.C. - De archieven van den etstoel en van de hem opgevolgde collegiën tot 1811.
617482: JOOSTING, J.G.C. - Het archief der abdij te Dikninge.
616623: JORDAENS, WILLEM - Conflictus virtutum et viciorum. Mit Einleitung und Kommentar herausgegeben von Alf Önnerfors.
617427: JORDAENS, JACOB, BUSCHMANN, P. - Jacob Jordaens. Eene studie. Naar aanleiding van de tentoonstelling zijner werken ingericht te Antwerpen in 1950.
617121: JORDAN, W.C. - The French monarchy and the Jews. From Philip Augustus to the Last Capetians.
9944: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
611817: JORDAN, K. - Die Bistumsgründungen Heinrichs des Löwen. Unteruchungen zur Geschichte der ostdeutschen Kolonisation. Mit 2 Tafeln.
570908: JORDAN, H.J. - De causale verklaring van het leven. Haar invloed op het godsdienstig en wijsgeerig denken.
620956: JORDAN, Z.A. - Philosophy and ideology. The development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the second world war.
615082: JORDY, W.H. - American buildings and their architects. The impact of European modernism in the mid-twentieth century.
623072: JORGENSEN, P.H. - Die Bedeutung des Subjekt-Objektverhältnisses für die Theologie. Der theo-onto-logische Konflikt mit der Existenzphilosophie.
591653: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
590138: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
588372: JORNA, R.J.J.M. - Kennisrepresentaties en symbolen in de geest. Een analyse van het reperesentatiebegrip en het symboolbegrip in de cognitieve psychologie.
573868: JORRAND, P., SGUREV, V., (ED.) - Artificial intelligence II. Methodology, systems, applications. Proceedings of the Second International Conference on Artificial Intelligence: Methodology, Systems, Applications (AIMSA '86) Varna, Bulgaria, 16-19 september, 1986.
587803: JORRITSMA, H.E.J. - Damergou. Een historische en sociaal-ekonomische studie van een landstreek in midden-Niger.
9821: JOSEPH, J.E., TAYLOR, T.J., (ED.) - Ideologies of language.
600428: JOSEPH, C. - Versuch einer systematischen Beleuchtug der ersten Elemente einer christlichen Philosophie.
609585: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Naar het Grieksch in 't Engelsch gebragt en verkort, waar by gevoegd is: De twee boeken van Josephus tegen Appion; Zyn richtsnoer der reden, of het martelaarschap der Macchabeen, en 't gezantschap van Philo den Jood aan den keizer Cajus Caligula. Uit het Engelsch in het Nederduitsch vertaald. 3 delen.
614951: FLAVIUS JOSEPHUS - Des hoochberoemden Joodschen histori-schrijvers boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van sijn eyghen leven. Noch vanden Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: item van de oude afcomste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten noch een van des vernufts conste ende der Machabeer lijden. Daer byghevoecht zijn Egesippi vijf boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgeset uyt de Hoochduytsche sprake, achtervolgende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten uytghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der capittelen der Bybelschen Concordantien Jaer-reeckeningen ende Registeren noyt te voren in druck ghegheven.
570444: FLAVIUS JOSEPHUS - Alle de werken van Flavius Josephus. Met aanmerkingen uitgegeeven, door J.F. Martinet. Met nieuwe plaaten. 9 delen.
574132: JOST, D. - Eine kurze Geschichte der Literatur aus dem Kanton St. Gallen. Von der Gründung des Kantons 1803 bis heute.
599685: JOSTEN, J. - Oh my country.
602803: JOUBERT, W.A. - De verhouding tussen gelooven en weten in de Nederlandsche theologie der XIXe eeuw, in het bijzonder bij Doedes en Van Oosterzee.
600239: JOUHANDEAU, M. - Bausteine. Elemente einer Ethik. Übersetzung von A. Voill.
621602: JUCKER, A.H. - Social stylistics. Syntactic variation in British newspapers.
597007: JUDGE, W.Q. - The ocean of theosophy.
616255: JUDIS, J.B. - Grand illusion. Critics and champions of the American century.
620051: JUDSON, H.F. - The eight day of creation. Makers of the revolution in biology.
610068: JUDT, T., SNYDER, T. - Thinking the twentieth century.
609648: JUDT, T., SNYDER, T. - Thinking the twentieth century.
586291: JULIANA, KONINGIN - Koningin Juliana. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van de troonsbestijging van hare majesteit Koningin Juliana Louise, Emma, Marie, Wilhelmina 6 september 1948 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Ingeleid door J.R.H. van Schaik.
8245: JULIARD, P. - Philosophies of language in eighteenth-century France.
597365: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
597949: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
598020: JULIEN, P. - Kampvuren langs den evenaar. Herinneringen aan tien jaar bloedonderzoek in west- en centraal Afrika. Verlucht met 40 oorspronkelijke foto's van den schrijver en 15 vignetten door C. Julien.
617068: JULIEN, PHILIPPE - Le retour à Freud de Jacques Lacan. L'application au miroir.
614200: JULLIAN, P. - Decadente dromers. Symbolistische schilders uit de jaren 1890
16649: JUMELET-VAN DOEVEREN, T. - Eene inrigting voor grondig en min kostbaar onderwijs. 150 jaar muziekscholen in Rotterdam 1844-1994.
587098: JUNG, C.G. - Seelenprobleme der Gegenwart.
587156: JUNG, C.G. - Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie.
587091: JUNG, C.G. - Psychologische Betrachtungen. Eine Auslese aus den Schriften. Zusammengestellt und hrsg. von J. Jacobi.
620777: JUNG-STILLING, J.H - Lebensgeschichte. Vollständige Ausgabe, mit Anmerkungen herausgegeben von G.A. Benrath.
605158: JUNG, C.G., BROME, V. - Jung waarheid en legende
597594: JUNG, C.G., LEEUWE, J. DE - Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis.
587426: JUNG, C.G. - Psychiatric studies. Second edition. Transl. by R.F.C. Hull.
587112: JUNG, C.G. - Psychologische typen. Geautoriseerde vertaling: R. Limburg.
574590: JUNG-STILLING, J.H. - Lebensgeschichte. Vollständiger Text nach den Erstdrucken (1777-1817). Mit einem Nachwort von W. Pfeiffer-Belli.
620867: JÜNGER, ERNST, SCHMITT, CARL - Briefe 1930-1983. Herausgegeben, kommentiert und mit einem Nachwort versehen von Helmuth Kiesel.
621565: JÜNGER, ERNST, MEYER, M. - Ernst Jünger.
581634: JUNGERIUS, P.D. - Zur Verwitterung, Bodenbildung und Morphologie der Keuper-Liaslandschft bei Montfort in Luxembourg.
585029: JUNGHUHN, F.W. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken.
604450: JUNGK, R., MUNDT, H.J. (HRSG.). - Das umstrittene Experiment: Der Mensch. Siebenundzwanzig Wissenschaftler diskutieren die Elemente einer biologischen Revolution. Sonderausgabe aus der Sammlung Modelle für eine neue Welt. Aus dem Englischen übertragen von K. Prost.
614846: JUNIUS, FRANCISCUS - D. Francisci Junii Opuscula Theologica selecta. Recognovit et praefatus est D. Abr. Kuypers.
620195: JUNKELMANN, M. - Die Legionen des Augustus. Der römische Soldat im archäologischen Experiment.
619945: JÜRSS, F., MÜLLER, R., SCHMIDT, E.G., (HRSG.) - Griechische Atomisten. Texte und Kommentare zum materialistischen Denken der Antike. Aus dem Griechischen und Lateinischen übersetzt.
591014: JÜRSS, F. - Von Thales zu Demokrit. Frühe griechische Denker.
594343: JUYNBOLL, W.R., DENIS, V., (RED.) - Winkler Prins van de kunst. Encyclopedie van de architrectuur/ beeldende kunst kunstnijverheid. 3 delen
617070: KAARTINEN, M. - Breast cancer in the eighteenth century.
610235: KADARE, I. - De adelaar. Roman
579421: KADDOURI, A., SAÏB, J., ZEGGAF, A., (ED.) - Le Maroc et la Hollande. Etudes sur l'histoire, la migration, la linguistique et la sémiologie de la culture.
609031: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
600963: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
576024: KADT, J. DE - De consequenties van Korea. Een pleidooi voor vrede door kracht.
593319: KADT, J. DE - Beweringen en bewijzen.
576323: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
591802: KADT, J. DE - Uit mijn communistentijd.
574008: KADT, J. DE - Verkeerde voorkeur.
613537: KADT, J. DE, HAVENAAR, R. - De tocht naar het onbekende. Het politieke denken van Jacques de Kadt.
578693: KADT, J. DE - De deftigheid in het gedrang. Een keuze uit zijn verspreide geschriften.
573007: KAEGI, W. - Historische Meditationen. Zweite folge.
569647: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
616086: KAEGI, W. - Historische Meditationen. 2 volumes.
590136: KAEGI, W. - Werner Kaegi als universeel historicus. Samenstelling en redactie H.R. Hoetink.
13003: KAFKA, G. - Die Vorsokratiker. Mit einem Bildnis des Anaximander nach einem antiken Relief.
586730: KAFKA, F., STERN, J.P., (ED.) - The world of Franz Kafka.
621886: KAFKA, F., KOBS, J. - Kafka. Untersuchungen zu Bewusstsein und Sprache seiner Gestalten. Herausgegeben von Ursula Brech.
583503: KAFKA, F., ROBERT, M. - Franz Kafka's loneliness
574400: KAFKA, F., STERN, J.P., (ED.) - The world of Franz Kafka.
584218: KAFKA, G., EIBL, H. - Der Ausklang der antiken Philosophie und das Erwachen einer neuen Zeit. Mit einer antiken allegorischen Darstellung der Epikureischen und stoischen Philosopie.
574409: KAFKA, F., CAPUTO-MAYR, M.L., HERZ, J.M. - Franz Kafka. Eine kommentierte Bibliographie der Sekundärliteratur (1950-1980, mit einem Nachtrag 1985).
18320: KAFKA, G. - Sokrates, Platon und der sokratische Kreis. Mit Bildnissen von Sokrates und Platon nach antiken Hermen.
598129: KAHANE, H. - Logic and philosophy. A modern introduction.
3601: KAHL-FURTHMANN, G. - Zeit Dialoge. Grundsätzliche Erörterungen in drei Bänden. Complete in 3 volumes.
577502: KAHLER, E. VON - Judentum und Judenhass. Drei Essays.
620180: KÄHLER, H. - The art of Rome and her empire.
606302: KAHRS, E. - Indian semantic analysis. The nirvacana tradition.
617529: KAIBEL, F. - Die Filosofie der Selbstverständlichkeit (Fysiosofie). Ein Elementar-Versuch.
612496: KAINZ, F. - Vorlesungen über Ästhetik.
604646: KAINZ, F. - Psychologie der Sprache. 2 delen.
599121: KAISER, W., (HRSG.) - Ägytisches Museum Berlin. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz.
571928: KAISER, G. - Kolportage. Komödie in einem Vorspiel und drei Akten nach zwanzig Jahren.
614191: KAKU, M., TRAINER, J. - Beyond Einstein. The cosmic quest for the theory of the universe.
613680: KALDOR, N. - Essays. 4 volumes.
623043: KALECKI, M. - Selected essays on the dynamics of capitalist economy 1933-1970.
592281: KALFF, L.C. - Kunstlicht und Architektur.
588616: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
574281: KALFF, L.C. - Kunstlicht und Architektur.
580665: KALFF, G. - Het lied in de middeleeuwen.
608625: KALIN, M.G. - The utopian flight from unhappiness: Freud against Marx on social progress.
620144: KALLFELZ, H. - Lebensbeschreibungen einiger Bischöfe des 10. - 12. Jahrhunderts. Leben des hl. Ulrich, Bischofs von Augsburg, verfasst von Gerhard. Leben des hl. Bruno, Erzbischofs von Köln, verfasst von Ruotger (...) Übersetzt von Hatto Kallfelz. Vitae quorundam episcoporum saeculorum X, XI, XII.
582163: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
599278: KALMA, D. - Samle fersen. Besoarge en mei in ynlieding fan J. Knol.
586727: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden met een lijst van 17de -eeuwse kleine Friese gelegenheidsgedichten. Verzameld en toegelicht.
583992: KALMA, J.J., SPAHR VAN DER HOEK, J.J., VRIES, K. DE, (RED.) - Geschiedenis van Friesland.
612624: KALMA, J.J. - Mensen in en om de Grote Kerk. Beelden uit de Leeuwarder kerkegeschiedenis.
617132: KALMA, J.J. - Om Gysbert Japiks hinne. Fryslan yn de XVII-de ieu. Skreaun yn opdracht fan it 'Gysbert Japicx Komité 1666-1966'. Mei tekeningen fan J.B. de Leeuw.
615161: KALNEIN, W. VON , (HRSG.) - Die Düsseldorfer Malerschule. Kunstmuseum Düsseldorf 13. Mai - 8. Juli 1979. Mathildenhöhe Darmstadt 22. Juli - 9. September 1979.
578566: KALTSCHMID, J. - Menschsein in der industriellen Gesellschaft. Eine kritische Bestandaufnahme.
614237: KALUZA, ZÉNON, BAKKER, P.J.J.M. , (ED.) - Chemins de la pensée médiévale. Etudes offertes à Zénon Kaluza. Avec la collaboration de Emmanuel Faye et Christophe Grellard.
587985: KALVEEN, C.A. VAN - Het bestuur van bisschop en staten in het Nedersticht, Oversticht en Drenthe, 1483-1520.
609996: KAMAL, H. - A dictionary of pharaonic medicine.
591092: KAMARCK, A.M. - Economics and the real world.
12079: KAMBARTEL, F., MITTELSTRASS, J., (HRSG.) - Zum normativen Fundament der Wissenschaft.
623304: KAMBYLIS, ATHANASIOS, VASSIS, J. , HENRICH, G.S., REINSCH, D.R., (HRSG.) - Lesarten: Festschrift für Athanasios Kambylis zum 70. Geburtstag dargebracht von Schülern, Kollegen und Freunden.
577140: KAMENKA, E., TAY, A.E., (ED.) - Justice.
577290: KAMERLING, R.N.J. - Indonesië toen en nu.
619479: KAMMELAR, R. , SICKING, J. , WIELINGA, M. , (RED.) - Het monster van de oorlog. Nederlandse liedjes en gedichten over de Eerste Wereldoorlog.
613159: KAMP, A.F. - 's Konings oudste dochter. Kleine geschiedenis nopens wedervaren en onderkomen van De Nederlandsche Bank. Foto's van Cas Oorthuys en anderen.
587268: KAMPEN, H. VAN - Vliegende schotels. Waan of wetenschap?
617655: KAMPEN, N.G. VAN, VEEGENS, D. - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen.
621011: KAMPEN, T. , VERHOEVEN, I. , VERPLANKE, L. , (RED.) - De affectie burger. Hoe de overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid.
586920: KAMPEN, L. VAN, MULDER, J.J., VEER, J.J. VAN DER, (RED.) - Friesland 1940-1945.
607990: KAMPS, J. - A logical approach to computational theory building with applications to sociology.
611217: KANITSCHEIDER, B. - Die Materie und ihre Schatten. Naturalistische Wissenschaftsphilosophie.
587581: KANNEGIESSER, H.J. - Knowledge and science.
619059: KANT, I., KAULBACH, F. - Immanuel Kants 'Grundlegung zur Metaphysik der Sitten'. Interpretation und Kommentar.
619060: KANT, I. - Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. Herausgegeben von K. Vorländer. Mit einer Einleitung von J. Kopper und einem zusätzlichen Anhang von R. Malter.
610824: KANT, I., BOTUL, J.B. - Het seksuele leven van Kant. Over de kuisheid van Kants kritische denken.Vertaling: C. Doude van Troostwijk.
589246: KANT, I., SCHOTT, R.M. - Cognition and eros. A critique of the Kantian paradigm.
611834: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von K. Vorländer.
616855: KANT, I., CAVAGNA, G.B. - La soluzione Kantiana del problema epistemologico fondamentale.
2093: KANT, I., PAULSEN, F. - Immanuel Kant. Sein Leben und seine Lehre.
20958: KANT, I., WEIL, E., RUYSSEN, T., VILLEY, M. - La philosophie politique de Kant.
18541: KANT, I. - Schriften von 1783-1788. Herausgegeben von A. Buchenau und E. Cassirer.
18544: KANT, I. - Vorkritische Schriften. Band II. Herausgegeben von A. Buchenau.
575405: KANT, I., PUDER, M. - Kant. Stringenz und Ausdruck.
616716: KANT, I., VOS, H. DE - Kant als theoloog.
596208: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant.
620768: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
419: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
11348: KANT, I., KAYSER, R. - Kant.
615584: KANT, I., SCRUTON, R. - Kant. Nederlandse vertaling: T. Bos.
610201: KANT, I., RATKE, H. - Systematisches Handlexicon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
566605: KANT, I. - Briefe. Herausgegen und eingeleitet von J. Zehbe.
4144: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
586616: KANT, I., REHBERG, A., JONES, R., (ED.) - The matter of critique. Readings in Kant's philosophy.
606533: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
607226: KANT, I. - Schriften zur Metaphysik und Logik.
610408: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
618673: KANT, I. - On history. Edited, with an introduction, by LW. Beck
606439: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Nach der ersten und zweiten Original-Ausgabe neu herausgegeben von R. Schmidt.
611574: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer. Mit einer Bibliographie von Heiner Klemme.
596053: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Hrsg. von R. Toman.
603890: KANT, I., VOS, H. DE - Kant als theoloog.
602366: KANT, I., NOORDRAVEN, A. - Kants moralische Ontologie. Historischer Ursprung und systematische Bedeutung. Aus dem Niederländischen von K. Zeyer.
566404: KANT, I., BARTLING, D. - De structuur van het aesthetisch a priori bij Kant. Inleiding tot de 'Kritik der ästhetischen Urteilskraft'.
11217: KANT, I., SIMMEL, G. - Kant. Sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universität.
14476: KANT, I., TUYLL VAN SEROOSKERKEN, H.O.R. BARON VAN - De strijd om het Ding an sich in eenige na-kantische beschouwingen.
621805: KANT, I. - Over filosofie. De eerste inleiding tot de Kritk der Urteilskraft. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Raymakers.
618999: KANT, I., BERGER, H. - Leeswijzer bij de 'Kritiek van de oordeelskracht'.
619051: KANT, I., KUYPERS, K. - Kants Kunsttheorie und die Einheit der Kritik der Urteilskraft.
588899: KANT, I. - Anthropologie. Herausgegeben von O. Schöndorffer. Fortschritte der Metaphysik. Vorlesungen Kants über Pädagogik. Herausgegeben von O. Buek. Vorlesungen Kants über Logik. Herausgegeben von A. Buchenau.
566200: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben von R. Hoyer.
618833: KANT, I. - Kritik der praktischen Vernunft. Herausgegeben von K. Vorländer.
569015: KANT, I. - Essai pour introduire en philosophie le concept de grandeur négative. Traduction, introduction et notes par R. Kempf. Préface de G. Ganguilhem.
614145: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
621837: KANT, I. - Vorlesungen über Philosophische Enzyklopädie.
606532: KANT, I., DELEKAT, F. - Immanuel Kant. Historisch-kritische Interpretation der Hauptschriften.
620274: KANT, I., KUEHN, M. - Kant. A biography.
615773: KANT, I., THOMPSON, A.T.C. - Emmanuel Kant. Zijn tijd en zijn philosophie.
610368: KANT, I., SCHMID, C.C.E. - Wörterbuch zum leichtern Gebrauch der Kantischen Schriften. Neu herausgegeben, eingeleitet und mit einem Personenregister versehen von N. Hinske. Dritte, um ein Nachwort ergänzte Auflage.
576576: KANT, I., WALSH, W.H. - Kant's criticism of metaphysics.
5161: KANT, I., RASKER, A.J. - De ethiek en het probleem van het booze. Een studie naar aanleiding van de ethische en godsdienstphilosophische geschriften van Immanuel Kant.
623282: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Eingeleitet und mit Anmerkungen herausgegeben von Konstantin Pollok.
17916: KANT, I., RIGOBELLO, A. - Die Grenzen des Transzendentalen bei Kant. Aus dem Italienischen übersetzt von J. Tscholl.
17924: KANT, I., AEBI, M. - Kants Begründung der 'Deutschen Philosophie'. Kants transzendentale Logik. Kritik ihrer Begründung.
569185: KANT, I. - Werke in acht Büchern. Ausgewählt und mit Einleitung versehen von H. Renner. 6 parts in 2 volumes.
616729: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - De godsdienstphilosophie van Immanuel Kant.
623281: KANT, I. - Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. Herausgegeben von K. Vorländer.
7926: KANT, I., BEETS, M.G.J. - The shape of reality. An approach to Kant's analogies.
622108: KANT, I., BENNETT, J. - Kant's dialectic.
580176: KANT, I., FISCHER, K. - Kant's Leben und die Grundlagen seiner Lehre. Drei Vorträge.
580209: KANT, I., NIESCHMIDT, G.P. - Praktische Vernunft und ewiger Friede. Eine Untersuchung zum Freiheitsbegriff in der Philosophie Kants.
576467: KANT, I., SEUNG, T.K. - Kant's Platonic revolution in moral and political philosophy.
18540: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Herausgegeben von A. Görland.
595393: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
2134: KANT, I., SAMSOM, A. - Kants kennis der Grieksche philosophie.
578005: KANT, I., EISLER, R. - Kant-Lexikon. Nachschlagewerk zu Kants sämtlichen Schriften, Briefen und handschriftlichem Nachlass. Bearbeitet.
621797: KANT, I. - Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de praktijk. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door B. Delfgaauw.
616105: KANT, I., KRAUSER, P. - Kants Theorie der Erfahrung und Erfahrungswissenschaft. Eine rationale Rekonstruktion.
618678: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
568217: KANT, I., STOCKHAMMER, M. - Kants Zurechnungsidee und Freiheitsantinomie.
622791: KANT, I. - Critique of pure reason
569517: KANT, I., WATSON, J. - Kant and his English critics. A comparison of critical and empirical philosophy.
622773: KANT, I. - Over schoonheid. Ontledingsleer van het schone. Inleiding en aantekeningen van J. De Visscher
621421: KANT, I., DUINTJER, O.D. - Hints voor een diagnose. Naar aanleiding van Kant. Over aard, grenzen en alternatieven van het rationeel-empirisch bewustzijn.
579659: KANT, I., SNETHLAGE, J.L. - Kant. Met 20 illustraties.
611782: KANT, I., COHEN, H. - Kants Theorie der Erfahrung.
621757: KANT, I. - Opmerkingen over het gevoel van het schone en het verhevene
580767: KANT, I., SRZEDNICKI, J.T.J. - The place of space and other themes. Variations on Kant's first 'Critique'.
618967: KANT, I., MERTENS, T. - Kritische filosofie en politiek. Immanuel Kant over oorlog en vrede.
614984: KANT, I., VINCI, T.C. - Space, geometry, and Kant's transcendental deduction of the categories.
621808: KANT, I. - Kritik der Urteilskraft. Herausgegeben von Karl Vorländer.
592251: KANT, I. - Selected pre-critical writings and correspondence with Beck
598697: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
7042: KANT, I., BOUTROUX, E. - La philosophie de Kant. Cours de M. Émile Boutroux.
612148: KANT, I. - Politische Schriften. Herausgegeben von O.H. von der Gablenz.
610190: KANT, I. - Kants Briefe. Ausgewählt und hrsg. von F. Ohmann.
609788: KANT, I., SEUNG, T.K. - Kant's Platonic revolution in moral and political philosophy.
16762: KANT, I. - Critique de la raison pure. Index analytique établi par P. Savidan. Traduction, présentation et notes par A. Renaut.
617059: KANT, I., SCHÖNDÖRFFER, O. - Kants Leben und Lehre.
5168: KANT, I., PEKELHARING, C. - Kant's teleologie.
618963: KANT, I., GERDING, J.L.F. - Kant en het paranormale.
567248: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
604417: KANT, I. - Critique de la faculté de juger. Traduction, présentation, bibliographie et chronologie par A. Renaut.
605698: KANT, I. - First introduction to 'The critique of judgment'
606170: KANT, I. - Selected pre-critical writings and correspondence with Beck
620992: KANT, I. - Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft. Die Metaphysik der Sitten.
609241: KANT, I., WALKER, R.C.S. - Kant. The arguments of the philosophers.
610946: KANT, I., DIETZSCH, S. - Immanuel Kant. Eine Biographie.
617470: KANT, I., WEISCHEDEL, W., (RED.) - Kant-brevier. Een filosofisch leesboek voor vrije minuten. Uit het Duits vertaald door Hans Driessen.
11034: KANT, I. - Schriften zur Naturphilosophie. Herausgegeben von Otto Buck. 2 volumes.
6117: KANT, I., NEVOIGT-LIEPOLD - Das Verhältnis von rationaler Kosmologie und transzendentaler Antinomie in der transzendentalen Dialektik Kants.
605566: KANT, I., WOLFF, R.P., (ED.) - Kant. A collection of critical essays.
611785: KANT, I., CASSIRER, E. - Kants Leben und Lehre.
605283: KANT, I. - Kritik der reinen Vernunft. Text der Ausgabe von 1781. Unter Benutzung der Ausgabe von Karl Kehrbach neu herausgegeben von R. Hoyer.
618799: KANT, I. - Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Nach der Handschrift herausgegeben von Gerhard Lehmann. Mit neuer Bibliographie von Thomas Lehnerer.
600608: KANT, I., ROTENSTREICH, N. - Experience and its systematization. Studies in Kant.
620118: KANT, I. - Grondslagen van de ethiek. Grondslag voor de metafysica van de zeden
600416: KANT, I., HÄGERSTRÖM, A. - Kants Ethik im Verhältnis zu seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systematisch dargestellt.
609931: KANT, I., ZINKSTOK, J. - Kant's anatomy of logic. Method and logic in the critical philosophy.
618978: KANT, I., PLAT, J. - Beschouwingen over de ethiek van Immanuel Kant. Uit de geschriften van Prof.dr. J. Plat C.M. over de moraalfilosofie van Immanuel Kant, bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag en afscheid als hoogleraar in de kennisleer en metafysica aan de Katholieke Universiteit van Nijmegen, verzameld en ingeleid door Prof.dr. C.E.M. Struyker Boudier.
583780: KANT, I. - Frühschriften. Unter Mitarbeit von M. Buhr herausgegeben und eingeleitet von G. Klaus. 2 volumes.
577742: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
575018: KANT, I. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Herausgegeben von K. Vorländer.
615679: KANT, I., LYOTARD, J.F. - Het enthousiasme. Kants kritiek van de geschiedenis
569987: KANT, I., WETTSTEIN, R.H. - Kritische Gegenstandstheorie der Wahrheit. Argumentative Rekonstruktion von Kants kritischer Theorie.
5165: KANT, I., WESTEROUEN VAN MEETEREN, H.B.F. - Het schema bij Immanuel Kant.
4408: KANT, I., CAIRD, E. - The critical philosophy of Immanuel Kant. 2 volumes.
3821: KANT, I., MACANN, C.E. - Kant and the foundations of metaphysics. An interpretative transformation of Kant's critical philosophy.
18543: KANT, I. - Schriften von 1790-1796. Herausgegeben von A. Buchenau, E. Cassirer, B. Kellermann.
17918: KANT, I., MATTERN, C.D. - Personal freedom within the third antinomy.
16385: KANT, I. - On history. Edited, with an introduction, by LW. Beck
608740: KANT, I., WERKMEISTER, W.H. (ED.). - Reflections on Kant's philosophy.
622112: KANT, I., WILKERSON, T.E. - Kant's critique of pure reason. A commentary for students.
621965: KANT, I., SCHULTZ, U. - Immanuel Kant
4416: KANT, I., CLAVEL, M. - Critique de Kant. Avant-propos de J.T. Desanti.
579701: KANT, I., RATKE, H. - Systematisches Handlexicon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
620826: KANTOR, ALFRED - Het boek van Alfred Kantor
597976: KAPLAN, E.A., (ED.) - Postmodernism and its discontents. Theories, practices.
620297: KAPLAN, K. - Report on the murder of the general secretary
620287: KAPLAN, R.D. - Krijgspolitiek. Lessen voor de toekomst van klassieke denkers
622093: KAPLAN, E.A., (ED.) - Postmodernism and its discontents. Theories, practices.
607438: KAPLAN, M.A. - On historical and political knowing. An inquiry into some problems of universal law.
465: KAPLAN, F.I. - Bolshevik ideology and the ethics of soviet labor. 1917-1920: the formative years.
618132: KAPLEAU, P. - The wheel of life and death. A practical and spiritual guide.
618059: KAPLEAU, P. - Zen: Dawn in the west. With a foreword by A. Low.
618148: KAPLEAU, P. - To cherish all life. A buddhist case for becoming vegetarian.
611726: KAPP, E. - Ausgewählte Schriften.
619313: KAPPEN, O. VAN - Geschiedenis der Zigeuners in Nederland. De ontwikkeling van de rechtspositie der Heidens of Egyptenaren in de Noordelijke Nederlanden (1420-circa 1750).
17617: KAPTEIN, H.J.R. - Ethiek tussen twijfel en theorie.
619165: KARA, G. - Chants d'un barde Mongol.
591070: KARAGIANNIS, D., (ED.) - Information systems and artificial intelligence: integration aspects. First workshop Ulm, FRG, march 19-21, 1990. Proceedings.
5434: KARAM, P., MOURGUES, T. - Les guerres du Caucase des tsars à la Tchétchénie.
620432: KARDAUN, M. - Der Mimesisbegriff in der griechischen Antike. Neubetrachtung eines umstrittenen Begriffes als Ansatz zu einer neuen Interpretation der platonischen Kunstauffassung.
603697: KAREL V KEIZER, SEIBT, F. - Karl V. Der Kaiser und die Reformation.
14903: KAREL I VAN ENGELAND, PAYNE-GALLWEY, R. - A history of the George worn on the Scaffold by Charles I. Illustrated.
595069: KARGER, H. - Heinz Karger zum 60. Geburtstag am 10. November 1955.
613475: KARLS DES KÜHNEN, PARAVICINI, W. , (HRSG.) - Der Briefwechsel Karls des Kühnen (1433-1477). Inventar. Redigiert von Sonja Dünnebeil und Holger Kruse. Bearbeitet von Susanne Baus, Sonja Dünnebeil, Johann Kolb, Holger Kruse, Harm von Seggern und Thomas Sgryska. Complete in 2 volumes.
615160: KARLSTROM, P.J. , (ED.) - On the edge of America. California modernist art 1900-1950.
608694: KARO, YOSEF - Sefer megine 'erets: Shulhan "arukh 'orah hayim ...("im) Magen David...Magen Avraham..."Ateret zekenim...Be'er ha-golah; hosafnu ba-zeh sefer Dagul me-Revavah...Hok Ya"akov...Pri hadash ve-'Even ha-"ozer.
617010: KARPOV, B., ULYANOVA, I., (ED.) - Russian orthodox church.
582313: KARSTEN, L. - De achturendag. Arbeidstijdverkorting in historisch perpsectief 1817-1919.
587967: KARTINI, R.A., VIERHOUT, M. - Raden Adjeng Kartini 1879-1904. Een Javaansche over de nooden en behoeften van haar volk.
622382: KASACK, H. - Die Stadt hinter dem Strom. Roman.
617073: KASSNER, RUDOLF - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft heraugegeben von Ernst Zinn. Volume 7.
617074: KASSNER, RUDOLF - Sämtliche Werke. Im Auftrag der Rudolf Kassner Gesellschaft heraugegeben von Ernst Zinn. Volume 5.
583155: KASTELEIN, T.J., BAUDET, H., KOOIJ, P., DRUKKER, J.W., (RED.) - Uit sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent in de faculteit der economische wetenschappen, op 1 maart 1989.
619768: KASTELEIN, T.J., BAUDET, H., KOOIJ, P., DRUKKER, J.W., (RED.) - Uit sympathie. Vijftien opstellen, aangeboden aan Taco Kastelein ter gelegenheid van zijn afscheid als universitair hoofddocent in de faculteit der economische wetenschappen, op 1 maart 1989.
611813: KASTLER, J. , FRITSCH, R. , (RED.) - Renaissance im Weserraum. Band I. Katalog. Ausstellung in Schloss Brake bei Lemgo 22. April bis 1. Oktober 1989.
607912: KÄSTNER, E. - Das fliegende Klassenzimmer. Ein Roman für Kinder. Illustriert von Walter Trier.
598408: KÄSTNER, E. - Bei Durchsicht meiner Bücher... . Eine Auswahl aus vier Versbänden.
573398: KÄSTNER, E. - Der kleine Grenzverkehr oder Georg und die Zwischenfälle. Mit farbigen Illustrationen von Walter Trier.
621599: KASTOVSKY, D. , (ED.) - Historical English syntax.
573397: KAT, A.I.M. - De geschiedenis der kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming. Bekroond door het Nuyensfonds.
617796: KAT ANGELINO, A.D.A. DE - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indië. Compleet in 3 delen.
591576: KATOUZIAN, H. - Ideology and method in economics.
621964: KATUSHEMERERWE, F. - Computational morphology and Bantu language learning: an implementation for Runyakitara.
622671: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
611934: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
574214: KATZ, D., EKMAN, G., HUSÉN, T., (ED.) - Essays in psychology dedicated to David Katz.
613900: KATZ, J.J. - The philosophy of linguistics.
589101: KATZ, J.J. - Language and other abstract objects.
606164: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
595593: KATZ, J.J. - The underlying realitity of language and its philosophical import.
2398: KATZ, J.J. - The philosophy of language.
588865: KAUFMAN-OSBORN, T.V. - Politics, sense, experience. A pragmatic inquiry into the promise of democracy.
592403: KAUFMANN, M. - Rechtsphilosophie.
622273: KAUFMANN, G. - Geschichte der deutschen Universitäten. 2 volumes.
573681: KAULBACH, F. - Einführung in die Philosophie des Handelns.
610325: KAULBACH, F. - Einführung in die Metaphysik.
614044: KAUS, G. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
574694: KAUS, G. - Katharina die Grosse. Mit 16 Bildtafeln.
606839: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
622049: KAUTSKY, K., SALVADORI, M. - Karl Kautsky and the socialist revolution 1880-1938
588573: KAUTSKY, K. - Het Erfurter programma. In zijn hoofdpunten toegelicht (Een catachismus der sociaal-democratie). Bewerkt naar de vijfde Duitsche uitgave door C. van Gelder.
4235: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
613072: KAUTSKY, K. - Het bolsjewisme in het slop. Geautoriseerde vertaling C.P. de Roos-Oudegeest.
621373: KAUTSKY, K. - De oorsprong van het christendom
576136: KAWAMATA, T. - Bridge and archives. Photos by Leo van der Kleij. Herausgegeben von der Stitung Museum Schloss Moyland, Sammlung van der Grinten, Joseph Beys Archiv des Landes Nordrhein-Westfalen.
606901: KAY, L.E. - A history of the genetic code.
603862: KAY, B. - As a woman.
576112: KAYSER, E. - Abriss der allgemeinen und stratigraphischen Geologie. Mit 305 Textabbildungen, 65 Versteinerungstafeln und einer geologischen Übersichtskarte von Mitteleuropa.
617006: KAYSER, W. - Das sprachliche Kunstwerk. Eine Einführung in die Literaturwissenschaft.
599394: KAYSER, H. - Die ägyptischen Altertümer im Roemer-Pelizaeus-Museum in Hildesheim.
606299: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
618808: KAYZER, W. - Een schitterend ongeluk. Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson. De gesprekken zijn vertaald door P. Adelaar, B. de Lange, T. Maas, L. Teixeira de Mattos, G. Wallinga.
567803: KAYZER, W. - Vertrouwd en o zo vreemd. Over geheugen en bewustzijn. Eindredactie G. Wallinga.
615368: KAYZER, W. - Onfatsoenlijke herinneringen.
622192: KEARNEY, H.F. - Origins of the scientific revolution.
610114: KEARNEY, H. - Und es entstand ein neues Weltbild. Die wissenschaftliche Revolution vor einem halben Jahrtausend. Aus dem Englischen übertragen von Kurt Neff.
596231: KEARNS, J.T. - Reconceiving experience. A solution to a problem inherited from Descartes.
590705: KEARNS, J.T. - The principles of deductive logic.
609672: MARQUIS CURZON OF KEDLESTON - British government in India. The story of the Viceroys and Government Houses. 2 volumes.
585363: KEDWARD, R. - De anarchisten. Onmacht van het geweld
601117: KEEFER, S.L., BREMMER, R.H., (ED.) - Space, text and margin in medieval manuscripts.
595619: KEENE, G.B. - Language and reasoning.
619113: KEENEY, W.E. - The development of Dutch Anabaptist thought and practice from 1539-1564.
612300: KEERS, C. - Argumentatie. Redeneren-argumenteren-debatteren.
618919: KEESING, F.A.G. - De conjuncturele ontwikkeling van Nederland en de evolutie van de economische overheidspolitiek 1918-1939.
613977: KEESING, F.A.G. - Het evenwichtsbegrip in de economische literatuur.
620249: KEIJZER, C., JONKER, H. - De Anna Paulownapolder 1846-1946.
586077: KEIL, F.C., WILSON, R.A., (ED.) - Explanation and cognition.
1554: KEIZER, P.K. - Inflatie, een institutionele benadering. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar de invloed van ideologie en militantie op inflatie.
588159: KEKES, J. - Pluralism in philosophy. Changing the subject.
594856: KELDERMAN, C. - Ampt ende plicht der vroed-vrouwen. Ingeleid door P. Boeymans.
617298: KELK, C.J., DIJKHOFFZ, M., BLEES, G.J. - Nederlansche boekverkoopersbond 1907-1947.
623088: KELLENBERGER, J. - God-relationships with and without God.
574541: KELLER, G., FRÄNKEL, J. - Gottfried Kellers politische Sendung.
584575: KELLER, G. - Italie. Van de Alpen tot aan de Etna.
614452: KELLER, W. - En de bijbel heeft toch gelijk. Onderzoekers bewijzen de waarheid van het Oude Testament
601252: KELLER, W. - En de bijbel heeft toch gelijk. De historische juistheid wetenschappelijk bewezen. Herziene uitgave, met een nawoord van J. Rehork
610009: KELLER, M. - Was tut gut? Lebensfreude als Orientierungshilfe im Umgang mit Medizintechnologie am Beispiel des Proteinchips. Grundlagen einer epikureischen Medizin.
574672: KELLER, G., ERMATINGER, E. - Gottfried Kellers Leben. Mit Benutzung von Jakob Baechtolds Biographie dargestellt. Mit einem Bildnis.
574673: KELLER, G., SCHAFFNER, P. - Gottfried Keller als Maler. Mit sechzig Abbildungen.
574676: KELLER, G. - Briefe an Vieweg. Hrsg. von J. Fränkel.
604456: KELLER, W. - Vom Wesen des Menschen.
574678: KELLER, G., KÖSTER, A. - Gottfried Keller. Sieben Vorlesungen.
622797: KELLERHALS, E. - Der Islam. Seine Geschichte. Seine Lehre. Sein Wesen.
600910: KELLNER, E. - Christentum und Marxismus - Heute.
615993: KELLY, K. - De wil van technologie
607309: KELLY, J. - Women, history & theory. The essays of Joan Kelly.
618945: KELSANG GYATSO, G. - Heart of wisdom. A commentary to the Heart Sutra.
619695: KELSEN, H. - Demokratie und Sozialismus. Ausgewählte Aufsätze. Herausgegeben und eingeleitet von Norbert Leser.
575387: KELSEN, H., SCHAIK, H.L.M. VAN - Beschouwingen naar aanleiding van Kelsen's gelijkstelling van staat en recht.
569460: KELSEN, H. - De politieke theorie van het bolsjewisme. Een critische analyse
619738: KELSEN, H. - Vom Wesen und Wert der Demokratie.
6977: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
569781: KEMENY, J.G., SNELL, J.L., THOMPSON, G.L. - Introduction to finite mathematics.
592564: KEMENY, J.G. - Een wijsgerige visie op de wetenschap
617597: KEMP, C.M. VAN DER - Het gedrag van Prins Maurits van Oranje omtrent de Remonstranten verdedigd tegen de aanmerkingen van Adr. Stolker.
616887: KEMP, P. - Verzameld werk. 3 delen.
616101: KEMPENAER, A. DE - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamloze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
621465: KEMPER, J.M. - Proeve over den invloed der staatkundige gebeurtenissen en der godsdienstige en wijsgeerige begrippen, sedert ruim vijf en twintig jaren, op de ware verlichting in het godsdienstige en zedelijke bij de volken van Europa. Tweede druk.
608681: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
602481: KEMPERS, B. - Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen 1250 - 1600.
617917: THOMAS A KEMPIS - De navolging van Christus. Uit het Latijn vertaald door Is. van Dijk.
621855: THOMAS A KEMPIS - Ven. viri Thomae Malleoli a Kempis, canonici regularis ordinis D. Augustini. Opera omnia: Ad autographa eiusdem emendata, aucta, & in tres tomos distributa: Opera at studio R.P. Henrici Somalii è Societate Jesu. Testatur ipse author ex his opusculis nonnulla se anno domini 1441 scripsisse, quaedam vero alia, anno 1456. Edito quarta.
620865: KEMPOWSKI, WALTER - Das Echolot. Ein kollektives Tagebuch. 11 volumes.
567795: KEMPS, J. - De dageraad van den nieuwen tyd. De Nijverheidsscholen in Groningen 1921-1923. Opdracht, ontwerp en stedenbouwkundige situatie.
613749: KENDALL, P.M., ILARDI, V., (ED.) - Dispatches with related documents of Milanese ambassadors in France und Burgundy, 1450-1483. Edited with translations. 2 volumes.
589994: KENGEN, J.H.L. - Memoriale credencium. A late middle English manual of theology for lay people edited from Bodley MS Tanner 201.
597975: KENNAN, G.F. - Siberien. Nach den im 'Century Magazine' erschienenen Aufsätzen. Deutsch von G. Gärtner. 2 delen.
615923: KENNAN, G. - Leven en lijden der ballingen in Siberië. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks. Compleet in 2 delen.
578541: KENNEDY, P. - De wereld in een nieuwe eeuw
600223: KENNEDY, P. - In Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert. Aus dem Amerikanischen von G. Hörmann.
583197: KENNEDY, M. - The concise Oxford dictionary of music. Based on the original publication by P. Scholes.
619917: KENNEDY, G.A. - The art of rhetoric in the Roman world 300 B.C. - A.D. 300.
614884: KENNETT, R.J. - Zen is eternal life. Formerly published as 'Selling water by the river'.
623457: KENNICK, W.E. - Art and philosophy. Readings in aesthetics.
597120: KENNY, A. - A brief history of western philosophy.
608870: KENNY, A., (ED.) - The Oxford illustrated history of western philosophy.
597754: KENT, J.T. - Lectures on homoeopathic philosophy.
615882: KEPLER, J. , VOELKEL, J.R. - Johannes Kepler and the new astronomy.
623495: KEPLER, J. , BANVILLE, J. - Kepler. Roman
613771: KEPPEL, BERNHARDUS, STARING, JACOB GERARD - Bybels zakelyk-woordenboek. In het welke niet alleen alle landen, steden en gewesten, gebouwen en merkwaardige plaatsen, zeën, rivieren en bronnen, bergen, dalen en bomen, tempels, godts- en afgoden-huizen, offerhanden en godtsdiensten, afgoden der joden en heidenen, volkeren en natiën, man- en vrouws-personen, dieren, berg-stoffen, gewichten, ellen, maten en munten; (...). Kortelyk, alles wat tot ophelderinge van donkere en zware schriftuurplaatsen des Ouden en Nieuwen Testaments eenigszins dienen kan, en daarin vervat is. Uit de verklaringen, redevoeringen en schriften, als meede andere aanmerkingen der beste godtgeleerden, zinryke oudheid-kundigen en beroemdste kerk-leeraren, by een gezamelt, volgens eene alphabetische ordeninge geschikt, en ten zonderlingen nutte en gemakkelykheit voor schriftuur-lievende wereldlyke en kerkelyke redenaren. Thans in druk uitgegeven door Bernhardus Keppel. (..) En verciert met eene voorrede van den hoog-eerwaarden hoog-geleerden heere Albertus Voget. 11 delen + 1 deel handgeschreven register. Compleet.
608863: KER, N.R. - Medieval manuscripts in British libraries. 2 volumes.
602364: KERCKHOVE, D. DE - Brainframes. Technology, mind and business.
616806: KERFERD, G.B. - The sophistic movement.
586650: KERKEN, L. VANDER - Een filozofie van het wonen. Essay.
586655: KERKEN, L. VANDER - Menselijke liefde en vriendschap. Essay.
586649: KERKEN, L. VANDER - Mensen willen gelukkig zijn.
621310: KERN, F. - Gottesgnadentum und Widerstandsrecht im früheren Mittelalter. Zur Entwicklungsgeschichte der Monarchie.
608658: KERN, F. - Asoka. Kaiser und Missionar. Herausgegeben von Willibald Kirfel. Mit 4 Tafeln.
589597: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
613354: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
588438: KERNER, G.C. - The revolution in ethical theory.
623408: KERNIG, C.D., (HRSG.) - Sowjetsystem und demokratische Gesellschaft. Eine vergleichende Enzyklopädie. 6 volumes.
593285: KERS, MARTIN - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld. Martin Kers. Tekst: Marijke Kers.
620348: KERSHAW, I. - Der Hitler-Mythos. Führerkult und Volksmeinung. Aus dem Englischen von Klaus Kochmann und Boike Rehbein.
2079: KERSTEN, F. - Phenomenological method: theory and practice.
14689: KERSTHOLT, F.T.S. - Tussen rationele keuze en durkheimiaanse solidariteit. Over voortang in theorie en onderzoek van sociale ongelijkheid.
606297: KESSELS, J. - Geluk en wijsheid. Filosoferen voor beginners. Met illustraties van Joep Bertrams.
602737: KETCHAM, R. - Individualism and public life. A modern dilemma.
622917: KETELAAR, J.J. - Journaal van J.J. Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Uitgegegeven door J.PH. Vogel. Met 1 kaart en 30 afbeeldingen.
588915: KETTERIJ, C. VAN DE - Grammaticale interpretatie van zeventiende-eeuwse teksten.
5055: KETTLER, W. - Das Jüngste Gericht. Philologische Studien zu den Eschatologie-Vorstellungen in den alt- und frühmittelhochdeutschen Denkmälern.
617877: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
614920: KEUNING, H.J. - Het Nederlandse volk in zijn woongebied. Hoofdlijnen van een economische en sociale geografie van Nederland.
618918: KEUZENKAMP, J.H. - Gemeentewapens in Nederland, 1914-1989. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
605886: KEUZENKAMP, H.A. - Probability, econometrics and truth. A treatise on the foundations of econometric inference.
587920: KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
621550: KEVERLING BUISMAN, F., GERDING, M.A.W., HUIZING, L., (RED.) - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
573417: KEVERLING BUISMAN, F., (RED.) - De monumenten van Drenthe. I. De bouwgeschiedenis van de kerk te Ruinen. De bouwgeschiedenis van het Huis te Echten. De vernieuwing van de plattegrond van Coevorden van 1609-1617. De Asser Ijzergieterij als producent van funerair gietijzer.
609876: KEYNES, J.M., HARROD, R.F. - The life of John Maynard Keynes.
577167: KEYNES, J.M., LEKACHMAN, R. - The age of Keynes.
568909: KEYNES, J.M., HARROD, R.F. - The life of John Maynard Keynes.
613070: KEYNES, J.M., SKIDELSKY, R. - John Maynard Keynes. Complete in 3 volumes.
588591: KEYNES, J.M., LINDEN, J.T.J.M. VAN DER, ADRIAANSEN, W.L.M., (ED.) - Post-Keynesian thought in perspective.
623176: KEYNES, J.M. - Essays in biography. New edition with three additional essays. Edited by Geoffrey Keynes.
613432: KEYNES, J.M., KLEIN, L.R. - The Keynesian revolution.
612390: KEYNES, G. - The gates of memory.
623031: KEYNES, J.M., HARROD, R.F. - The life of John Maynard Keynes.
586559: KEYSER, P. DE, (RED.) - Ars folklorica Belgica 2. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst.
589749: KEYSER, HENDRICK DE - Gedenkboek van de vereeniging Hendrick de Keyser. Oud-Hollandse bouwkunst en haar behoud. Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan der vereniging 'Hendrick de Keyser', tot behoud van archictectonisch of historisch belangrijke oude gebouwen 1918-1928.
575582: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
9661: KEYSERLING, H. - Das Buch vom Ursprung.
571210: KEYSERLING, H. - Amerika. Der Aufgang einer neuen Welt.
584863: KEYSERLING, H. - Das Spektrum Europas.
599975: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
612267: KEYSERLING, H. - Betrachtungen der Stille und Besinnlichkeit. Neue Auflage
590157: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen. 2 volumes.
12727: KEYSERLING, H. - Reise durch die Zeit. I. Ursprünge und Entfaltungen. Die Herausgabe des Werkes besorgte Goedela Gräfin Keyserling-Bismarck.
604889: KEYSERLING, H. - Graf Hermann Keyserling. Ein Gedächtnisbuch. Herausgegeben vom Keyserling-Archiv Innsbruck-Mühlau.
567897: KEYSERLING, H. - Das Reisetagebuch eines Philosophen.
621754: KHAYYAM, OMAR - Een schoone waanzin van de hoogste dichterlijke soort. Tien kwartijnen van Omar Khayyam vertaald door P.C. Boutens met illustraties van W. Arondéus.
619477: KHEVENHÜLLER, CARL, HAMANN, B. - Mit Kaiser Max im Mexiko. Aus dem Tagebuch des Fürsten Carl Khevenhüller 1864-1867.
622796: KHOURY, RAIF GEORGES - Les légendes prophétiques dans l'Islam. Depuis le 1er jusqu'au IIIe siècle de l'Hégire. D' après le manuscrit d'Abu Rifa'a Umara b. Watima b. Musa b. al-Furat al-Farisi al-Fasawi. Kitab Bad' Al-Halo Wa-Qisas Al-Anbiya. Avec édition critique du texte.
617833: KHYENTSE, D.J. - What makes you not a buddhist.
569830: KI-ZERBO, J. - Histoire de l'Afrique noire. D'hier et demain.
621272: KIECHLE, F. - Sklavenarbeit und technischer Fortschritt im römischen Reich.
582499: KIEFER, M. - Auf der Suche nach nationaler Identität und Wegen zur deutschen Einheit. Die deutsche Frage in der überregionalen Tages- und Wochenpresse der Bundesrepublik 1949-1955.
594365: KIENITZ, F.K. - Das Mittelmeer. Schauplatz der Weltgeschichte von den frühen Hochkulturen bis ins 20. Jahrhundert.
620519: KIENZLE, B.M. , DOLNIKOWSKI, E.W., DRASGE HALE, R. , (ED.) - Models of holiness in medieval sermons. Proceedings of the International Symposium (Kalamazoo, 4-7 may 1995).
615519: KIERKEGAARD, S., DELFGAAUW, B. - Kierkegaard. Waarheid en menselijkheid.
613080: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. 'Het ogenblik' c.a
588242: KIERKEGAARD, S., SCHÄR, H.R. - Christliche Scholastik. Kierkegaard über den Gebrauch der Reflexion in der Christenheit.
606635: KIERKEGAARD, S., DIJK, A.F.L. VAN - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
619142: KIERKEGAARD, S. - Jezus de dwarsligger. Dagboeknotities. Een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door W.R. Scholtens.
620628: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
615536: KIERKEGAARD, S. - Angst. Uit het Deensch vertaald door S. van Praag.
615535: KIERKEGAARD, S., HÖFFDING, H. - Sören Kierkegaard als Philosoph. Übersetzt von A. Dorner und Chr. Schrempf. Mit Bildnis.
622852: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - Kierkegaards werken. Een inleiding.
616393: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
586661: KIERKEGAARD, S., FRIEMOND, H. - Existenz in Liebe nach Sören Kierkegaard.
615530: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
621810: KIERKEGAARD, S. - Dagboeknotities. Een keuze. Samengesteld, vertaald en van biografische inleidingen voorzien door W.R. Scholtens met een woord vooraf van B. Delfgaauw.
619248: KIERKEGAARD, S., GILG, A. - Sören Kierkegaard.
614541: KIERKEGAARD, S., VIALLANEIX, N. - Écoute, Kierkegaard. Essai sur la communication de la parole. Préface de Jacques Ellul. 2 volumes.
619295: KIERKEGAARD, S., ESSER, P.H. - Kierkegaard.
882: KIERKEGAARD, S. - The concept of dread
615532: KIERKEGAARD, S., VELTMAN, M. - Søren Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap.
612066: KIERKEGAARD, S., ADORNO, T.W. - Kierkegaard. Konstruktion des Ästhetischen. Mit einer Beilage.
588447: KIERKEGAARD, S., HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard. Uit het Deens vert. door S. Ferwerda.
608890: KIERKEGAARD, S. - Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard. Uit het Deensch vertaald door R. Chantepie de la Saussaye met een voorrede van Is. van Dijk.
613467: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard. Zijn werken / zijn gebeden.
621428: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - Alle gekheid op een stokje. Kierkegaard als psycholoog.
621429: KIERKEGAARD, S. - Schotschriften tegen de gevestigde kerkelijkheid. 'Het ogenblik' c.a
621933: KIERKEGAARD, S. - Het begrip angst. Een eenvoudige psychologische meditatie, die heenwijst naar het dogmatische probleem van de erfzonde door Vigilius Haufniensis
584157: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Sören Kierkegaard. Eine Einführung.
616802: KIERKEGAARD, S., EREMITA, VICTOR - Enten-eller. Et livs-fragment udgivet af Victor Eremita. Første deel inbeholdende A.'s papirer. Part one.
598636: KIERKEGAARD, S. - Liefdedaden. Eenige christelijke overwegingen in den vorm van redevoeringen. Naar den zevenden druk uit het Deensch vertaald door J.L. Maris-Fransen van de Putte. Woord vooraf van Prof. Is. van Dijk. I.
606442: KIERKEGAARD, S., NIEUWENHUIZEN, M. VAN DEN - Dialectiek van de vrijheid. Zonde en zondevergeving bij Sören Kierkegaard.
610081: KIERKEGAARD, S., KUYPERS, E., (RED.) - De levende Kierkegaard. Met bijdragen van P. Cruysberghs, E. Kuypers, W. Scholtens, J. Sperna Weiland, J. Taels en J. Watkin.
605008: KIERKEGAARD, S., BOHLIN, T. - Kierkegaards dogmatische Anschauung in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. Aus dem Schwedischen von I. Mener-Lüne.
573720: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard.
584828: KIERKEGAARD, S. - Philosophische Brosamen und unwissenschaftliche Nachschrift. Unter Mitwirkung von N. Thulstrup und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben von H. Diem und W. Rest.
623397: KIERKEGAARD, S. - Stadia op de levensweg. Studiën door verschillende personen, bijeengebracht, bezorgd en uitgegeven door Hilarius Boekbinder. Ingeleid door W.R. Scholtens
620667: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
1448: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
922: KIERKEGAARD, S. - Entweder/Oder. Mit Nachwort von C. Schrempf. Übersetzt von W. Pfleiderer und C. Schrempf. 2 volumes.
615037: KIERKEGAARD, S. - Weest daders van het woord! Een woord voor den tegenwoordigen tijd ter overdenking aangeboden. Nederlandsch van R. Houwink.
621430: KIERKEGAARD, S. - Johannes Climacus ofwel Men moet aan alles twijfelen (De omnibus dubitandum est). Ingeleid, vertaald en geannoteerd door W.R. Scholtens. Over het begin van alle wijsbegeerte.
622115: KIERKEGAARD, S., LEOPOLD, S. - Soren Kierkegaard. Geniets tragedie.
9202: KIERKEGAARD, S., MCKINNON, A., (ED.) - Kierkegaard. Resources and results. With an introduction.
623058: KIERKEGAARD, S., KJAER, G. - Kierkegaards kinderjaren en zijn visie op opvoeding
615538: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - De onbekende Kierkegaard. Zijn werken / zijn gebeden.
566670: KIERKEGAARD, S., ESSER, P.H. - Kierkegaard.
621802: KIERKEGAARD, S. - Denken en zijn
1694: KIERKEGAARD, S., DOKTER, T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
354: KIERKEGAARD, S., DIEM, H. - Kierkegaard's dialectic of existence
621087: KIERKEGAARD, S. - Entweder-oder. Unter Mitwirkung von Niels Thulstrup und der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben von Hermann Diem und Walter Rest. Deusche Übersetzung von Heinrich Fauteck.
605240: KIERKEGAARD, S. - Die Tagebücher. Eine Auswahl. Herausgegeben und übersetzt von H. Gerdes.
615381: KIERKEGAARD, S. - Met Kierkegaard het jaar rond.
610088: KIERKEGAARD, S., WEY, A. VAN DER - Met Kierkegaard op zoek. Zijn er nog echte christenen?
619171: KIERKEGAARD, S. - Oordeel zelf! Tot zelfonderzoek mijn tijdgenoten aanbevolen. Ingeleid en vertaald door W.R. Scholtens.
956: KIERKEGAARD, S. - Einübung im Christentum. Zwei ethisch-religiöse Abhandlungen. Das Buch Adler oder der Begriff des Auserwählten. Unter Mitwirkung der Kopenhagener Kierkegaard-Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet von Walter Rest..
17832: KIERKEGAARD, S., FISCHER, F.C. - Existenz und Innerlichkeit. Eine Einführung in die Gedankenwelt Sören Kierkegaards.
623009: KIERKEGAARD, S. - Training in christianity and the edifying discourse which 'accompanied' it
615522: KIERKEGAARD, S., LEENDERTZ, W. - Sören Kierkegaard. Fragmenten uitgekozen en ingeleid. Uit het Deens vertaald met medewerking van N. Boelen-Ranneft.
615523: KIERKEGAARD, S., MUNSTER, H.A. VAN - De filosofische gedachten van de jonge Kierkegaard 1831-1841.
618788: KIERKEGAARD, S., SCHÄFER, K. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
615510: KIERKEGAARD, S. - Gebeden. Bijeengebracht, ingeleid, vertaald en van verklaringen voorzien door W.R. Scholtens.
597228: KIERKEGAARD, S., CLIMACUS, J. - Philosophical fragments, or a Fragment of philosophy by Johannes Climacus. (...). Responsible for publication S. Kierkegaard. Originally translated and introduced by D.F. Swenson. New introduction and commentary by N. Thulstrup. Translation revised and commentary translated by H.V. Hong.
623004: KIERKEGAARD, S., GARDINER, P. - Kierkegaard. Nederlandse vertaling: A.J. Visser.
609892: KIERKEGAARD, S., HOHLENBERG, J. - Søren Kierkegaard. Uit het Deens vertaald door S. Ferwerda.
606031: KIERKEGAARD, S. - Christelige Taler. Fjerde udgave ved H.D. Lange.
605543: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners. Unter Mitarbeit von R. Hirsch besorgt von E. Hirsch.
605058: KIERKEGAARD, S., CROXALL, T.H. - Kierkegaard studies. With special reference to (a) The Bible (b) Our own age. With a foreword by Lord Lindsay of Birker.
605060: KIERKEGAARD, S. - Der Begriff Angst. Vorworte. Übersetzt von E. Hirsch.
606415: KIERKEGAARD, S., WATKIN, J. - Kierkegaard.
572230: KIERKEGAARD, S., LEEMANS, V. - Sören Kierkegaard. Met een inleiding van A. de Waelhens.
605003: KIERKEGAARD, S., GRAU, G.G. - Die Selbstauflösung des christlichen Glaubens. Eine religionsphilosophische Studie über Kierkegaard.
621928: KIERKEGAARD, S., KUYPERS, E., (RED.) - De levende Kierkegaard. Met bijdragen van P. Cruysberghs, E. Kuypers, W. Scholtens, J. Sperna Weiland, J. Taels en J. Watkin.
6999: KIERKEGAARD, S., SCHULZ, H. - Eschatologische Identität. Eine Untersuchung über das Verhältnis von Vorsehung, Schicksal und Zufall bei Sören Kierkegaard.
603253: KIERKEGAARD, S., DOKTER, T. - De structuur van Kierkegaard's oeuvre.
622012: KIERKEGAARD, S., SCHOLTENS, W.R. - Kierkegaards werken. Een inleiding.
585767: KIERKEGAARD, S., SCHREY, H.H., (HRSG.) - Sören Kierkegaard.
572598: KIERKEGAARD, S. - Religion der Tat. Sein Werk in Auswahl. Mit einem Vorwort von G. v. Mutius hrsg. von E. Geismar. Deutsch von E. Geismar und R. Marx.
615997: KIERKEGAARD, S., DIJK, A.F.L. VAN - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
622716: KIERKEGAARD, S. - Dagboeknotities. Een keuze. Samengesteld, vertaald en van biografische inleidingen voorzien door W.R. Scholtens met een woord vooraf van B. Delfgaauw.
585113: KIERKEGAARD, S., MONRAD, O.P. - Sören Kierkegaard. Sein Leben und seine Werke.
621089: KIERKEGAARD, S. - Aforismen. Verzameld en vertaald door W.R. Scholtens.
575828: KIERKEGAARD, S. - Skrifter i udvalg. Med inledning af C. Koch. Ny aendret udgave.
568785: KIERKEGAARD, S. - Auswahl aus seinen Bekenntnissen und Gedanken. Herausgegeben von Fritz Droop.
608795: KIERKEGAARD, S. - Der Begriff der Angst. Philosopische Schriften 2. In der Übersetzung von Christian Schrempf, Wolfgang Pfleiderer und H. Gottsched.
358: KIERNAN, C. - Science and the Enlightenment in eighteenth-century France.
620824: KIESER, E. - 'Unternehmen Seelöwe'. Die geplante Invasion in England 1940.
16172: KILIAN, H. - Das enteignete Bewusstsein. Zur dialektischen Psychologie.
612868: KILIAN, H. - Meister der Chirurgie und die Chirurgenschulen im gesamten deutschen Sprachraum. 2., neubearbeitete Auflage. 68 Abbildungen, 11 Tafeln.
622667: KILVINGTON, RICHARD - The sophismata of Richard Kilvington. Text edition by Norman Kretzmann and Barbara Ensign Kretzmann.
585799: KIMBALL, N., (ED.) - Fille de joie. The book of courtesans, sporting girls, ladies f the evening, madams, a few occasionals & some royal favourites.
607892: KIMBALL, R. - Experiments against reality. The fate of culture in the postmodern age.
595251: KIMMAN, E.J.J.M. - Marktethiek.
616293: KIMMERLE, H., (HRSG.) - Das Andere und das Denken der Verschiedenheit. Akten eines internationalen Kolloquiums.
17972: KIMMERLE, H. - Mazungumzo. Dialogen tussen Afrikaanse en westerse filosofieën.
616269: KING, S.B. - Buddha nature.
612392: KING, E. - England 1175-1425.
598355: KING, F.X. - Handboek voor waarzeggers. Nederlandse vertaling.
595761: KING, F.X. - Handboek voor waarzeggers. Nederlandse uitgave.
580849: KINGHORN, A.M. - The chorus of history. Literary-historical relations in renaissance Britain.
580944: KINGSLEY, C. - The water-babies. A fairy tale for a land-baby. With one-hundred illustrations by Linley Sambourne.
611753: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
576309: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
16610: KINKER, J., VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorrredes bij zijn gedichten (1819-1821).
585129: KINKER, J., RISPENS, J.A. - De geharnaste dromer. Mr. Johannes Kinker als aestheticus en dichter.
608841: KINKER, J., WAL, M.J. VAN DER - De taaltheorie van Johannes Kinker.
620077: KINNEAVY, J.L. - A theory of discourse. The aim of discourse.
575886: KINNER, K., RICHTER, R., (HRSG.) - Rechtsextremismus und Antifaschismus. Historische und aktuelle Dimensionen.
578875: KIPLING, R. - Le livre de la jungle. Traduction de Louis Fabulet et Robert d'Humières. Préface de S. de Sacy.
614259: KIRCHNER, J. - Das deutsche Zeitschriftenwesen. Seine Geschichte und seine Probleme. 2 volumes.
16630: KIRCHNER, J., (HRSG.) - Bibliographie der Zeitschriften des deutschen Sprachgebietes bis 1900. In 4 Bänden. 4 volumes
569006: KIRCHNER, W. - Studies in Russian-American commerce 1820-1860. With 47 tables, 10 appendices and 10 plates.
568094: KIRJAVAINEN, H., KOISTINEN, T., LEHTONEN, T., (ED.) - Philosophical studies in religion, metaphysics, and ethics. Essays in honour of Heikki Kirjavainen.
591859: KIRN, P. - Das Bild des Menschen in der Geschichtsschreibung von Polybios bis Ranke.
619062: KIRSCH, G. - Die Betroffenen und die Beteiligten.
611307: KIRSCHBAUM, E., (HRSG.) - Lexikon der christlichen Ikonographie. In Zusammenarbeit mit G. Bandmann, W. Braunfels, J. Kollwitz, W. Mrazek, A.A. Schmid, H. Schnell. Sonderausgabe. Complete in 8 volumes in slip-case.
622829: AL-KISA'I - The tales of the prophets of al-Kisa'i
590806: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch berichtet: China Geheim.
574666: KISCH, E.E. - Entdeckungen in Mexiko.
595668: KISCH, E.E. - De vliegende reporter. Samengesteld en van een nawoord voorzien door G. van Istendael en M. Schaevers
569699: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch berichtet: China Geheim.
569706: KISCH, E.E. - Egon Erwin Kisch beehrt sich darzubieten: Paradies Amerika.
615386: KIST, WILHELMUS - De ring van Gyges wedergevonden, of verzameling van Nederlandsche karakters door den schrijver van den Landjonker van Blankenheim. Niet vertaald. Deel 1 en 2 in een band.
18137: KITSON CLARK, G. - The critical historian.
619844: KITTO, H.D.F. - Poiesis. Structure and thought.
611437: KJORUP, S. - Humanities. Geisteswissenschaften. Sciences humaines. Eine Einführung. Aus dem Dänischen von Elisabeth Bense.
16508: KLAASSEN, K.W.P. - Misdaad en pers. Met een nawoord van N. Müller.
607757: KLABUND - Der Kreidekreis. Spiel in 5 Akten nach dem Chinesischen. Bilder: Georg Mayer-Marton.
604011: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
614544: KLAGES, F. - Aufbau und Eigenschaften der Materie im Mikro- und Makrokosmos. Mit 52 Abbildungen und 13 Tafeln.
578064: KLAGES, L., RATSCHOW, C.H. - Die Einheit der Person. Eine theologische Studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
592425: KLAGES, L., RATSCHOW, C.H. - Die Einheit der Person. Eine theologische Studie zur Philosophie Ludwig Klages'.
19349: KLAGES, L. - Persönlichkeit. Einführung in die Charakterkunde.
588094: KLAGES, L. - De grondslagen der karakterkunde. Voor het Nederlandse taalgebied bewerkt door H. Dulfer.
576859: KLAGES, L., BREUKERS, E.M.J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
580920: KLANGE ADDABBO, B., (ED.) - Codici miniati della biblioteca comunale degli intronati di Siena. I. Secoli XI-XII.
579093: KLARWILL, V., (HRSG.) - Fugger-Zeitungen. Ungedruckte Briefe an das Haus Fugger aus den Jahren 1568-1605. Mit 24 Bildtafeln.
619131: KLASSEN, P.J. - The economics of anabaptism 1525-1560.
568748: KLAUS, G. - Moderne Logik. Abriss der formalen Logik.
566318: KLAUSER, H. - Lexikon deutscher Herrscher und Fürstenhäuser.
585545: KLAVER, IMKE - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Inkele oanteikene dingen út de jonge tiid oan 1925. Ingeleid door G. Harmsen. Aantekeningen van J. Frieswijk.
616085: KLAVER, IMKE - Herinneringen van een Friese landarbeider. Enkele opgetekende zaken uit het jongste verleden tot 1925. Inkele oanteikene dingen út de jonge tiid oan 1925. Ingeleid door G. Harmsen. Aantekeningen van J. Frieswijk.
619686: KLECATSKY, H., MARCIC, R. , SCHAMBECK, H. , (HRSG.) - Die Wiener rechtstheoretische Schule. Schriften von Hans Kelsen, Adolf Merkl, Alfred Verdross.
621271: KLEES, H. - Herren und Sklaven. Die Sklaverei im oikonomischen und politischen Schrifttum der Griechen in klassischer Zeit.
609469: KLEIJN, K., SMIT, J., THUNISSEN, C. - Nederlandse bouwkunst. Een geschiedenis van tien eeuwen architectuur.
617780: KLEIN, W.C. - Nieuw Guinee. With an english summary. Complete in 3 Volumes with two separate plates and 3D looking-glass.
613216: KLEIN, E. - Gespräche mit der Spinx. Die Paradoxien in der Physik. Aus dem Französischen von Hans Günter Holl.
602334: KLEIN, K.H. - Positivism and christianity. A study of theism and verifiability.
592787: KLEIN, W.K. - Repairing and restoring China and glass. The Klein method.
618503: KLEIN, NAOMI - No space, no choice, no jobs, no logo. Taking aim at the brand bullies.
600909: KLEIN WASSINK, B. - Credo quia absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
3404: KLEIN, C.A., (HRSG.) - Blätter für die Kunst. Elfte und Zwölfte folge 1919 in einem Buch.
620222: KLEIN, R. , (HRSG.) - Das Staatsdenken der Römer.
607244: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
570543: KLEINLUGTENBELT, D. - Mensbeelden en levenskunst. De mens en de kunst het eigen leven vorm te geven.
574531: KLEIST, H. VON, GRAHAM, I. - Heinrich von Kleist. Word into flesh: a poet's quest for the symbol.
621894: KLEIST, H. VON, HOVERLAND, L. - Heinrich von Kleist und das Prinzip der Gestaltung.
613663: KLEIST, H. VON, (HRSG.) - Berliner Abendblätter. Nachwort und Quellenregister von Helmut Sembdner.
574650: KLEIST, H. VON - Werke in sechs Teilen. Auf Grund der hempelschen Ausgabe neu hrsg. mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von H. Gilow, W. Manthey, W. Waetzoldt. 6 dln in 2 banden.
573494: KLEIST, H. VON, KOCH, F. - Heinrich von Kleist. Bewusstsein und Wirklichkeit.
4665: KLEMM, D.E. - Hermeneutical inquiry. Volume I: The interpretation of texts.
613287: KLESSMANN, E. - Die Welt der Romantik. Mit 280 Abbildungen und 24 Farbtafeln.
590287: KLESSMANN, E. - Prinz Louis Ferdinand von Preussen 1772-1806. Gestalt einer Zeitenwende.
614383: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
568611: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
3399: KLEVER, W.N.A. - Dialectisch denken. Over Plato, wiskunde en de doodstraf.
599120: KLIBANSKY, R., (ED.) - Contemporary philosophy. A survey. III. Metaphysics. Phenomenology. Language and structure. / La philosophie contemporaine. Chroniques. III. Métaphysique. Phénoménologie. Langage et structure.
591065: KLIBANSKY, R., (ED.) - Philosophy in the mid-century. A survey. La philosophie au milieu du vingtième siècle. Chroniques. Complete in 4 volumes.
622400: KLIEGE, H. - Weltbild und Darstellungspraxis hochmittelalterlicher Weltkarten.
574597: KLIENEBERGER, H.R. - The christian writers of the inner emigration.
622168: KLIJN, A. - Verlangen naar verbetering. 375 jaar academische geneeskunde in Utrecht.
598442: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een nieuw testament.
619846: KLINGNER, F. - Studien zur griechischen und römischen Literatur.
587935: KLINKENBERG, P. - Socialistiese opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. In 1973 van een aanvullende bibliografie voorzien door J. Noordman.
602253: KLOET, C. DE, (RED.) - Morgen komt een nieuwe dag. Liedjes van en om de oorlog 1939-1946.
604901: KLOK, J., RUSTICUS, G. - Dat gaat nooit weer uit. Een verhaal van Frederik Antonie Klok en Jantje Veldman. 17 mei 1948 - verliefd. 29 juli 1951 - verloofd. 27 oktober 1955 - getrouwd. 27 oktober 2004 - een gouden paar.
617413: KLOK, G. - 5 x 25. Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993. Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijfentwintigjarig bestaan van Het Hogeland College in Warffum. Illustraties: A. Betten.
601685: KLOMP, D.A. - In en om de Bergensche school.
617358: KLOMPIEN, MARTEN, TAMMELING, B. - Marten Klompien.
572329: KLOMPMAKER, H. - Studiën over de geschiedenis van het kapitalisme.
622858: KLOOS, J. - Noordwijk in den loop der eeuwen. Met 94 illustraties, uitslaande kaart en platte grond + Prospectus.
597157: KLOOS, P. - Filosofie van de antropologie.
619076: KLOOS, G.J. - De handelspolitieke betrekkingen tusschen Nederland en de Vereenigde Staten van Amerika, 1814-1914.
622135: KLOOS, P. - The Maroni river Caribs of Surinam.
566844: KLOOS, P. - Antropologie als wetenschap.
591910: KLOOSTERMAN, S. - It jubeljier 1793-1813.
617689: KLOOSTERMAN, J. , LUCASSEN, J. - Rebels with a cause. Five centuries of social history collected by the IISH
1213: KLOPSTOCK, F.G., BURKHARDT, G., NICOLAI, H. - Klopstock-Bibliographie. Redaktion: Helmut Riege unter Mitarbeit von Hartmut Hitzer und Klaus Schröter.
566312: KLOPSTOCK, F.G. - Epigramme. Text und Apparat. Herausgegeben von Klaus Hurlebusch.
621370: KLOPSTOCK, F.G. - De Messias; heldendicht, in XX zangen: Het Hoogduitsch van F.G. Klopstok in dichterlijk prosa gevolgd. 5 delen.
597867: KLOSTERMAIER, K., BOCKEN, I., DUPRÉ, W., VELDE, P. VAN DER, (ED.) - The persistent challenge. Religion, truth, and scholarship. Essays in honour of Klaus Klostermaier.
610761: KLOSTERMAIER, K.K. - A survey of hinduism
610865: KLOSTERMAIER, K.K. - A concise encyclopedia of hinduism.
615086: KLOTZ, H. , (HRSG.) - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980. Mit Beiträgen von Volkert Fischer, Andrea Gleiniger-Neumann a.o.
616658: KLOTZBACH, K. - Bibliographie zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1914-1945.
613147: KLUBERTANZ, G.P. - The philosophy of human nature.
573861: KLUGE, G., (HRSG.) - Aufsätze zu Literatur und Kunst der Jahrhundertwende.
574654: KLÜGER, R. - Weiter leben. Eine Jugend.
614053: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
622999: KLUGKIST, A.C. , SYBRANDY, S. - Van knekelhuis tot kloppend hart. Geschiedenis van de bibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen . 1615 tot heden.
589917: KLUKHUHN, A., JAEGER, T., (RED.) - Schrijvende denkers. Met bijdragen van: H. Achterhuis, F. Boenders, J. Bor, D. van Brederode, M. Februari, A. Heumakers, A. Klukhuhn, R. Kousbroek, G. Meijsing en W. van Reijen.
593232: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
622973: KLUKHUHN, A. - Sterf oude wereld. Een inleiding tot de 21ste eeuw.
618219: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
613894: KLUKHUHN, A. - De geschiedenis van het denken. Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de oudheid tot nu.
575336: KLÜVER, J., WOLF, O., (HRSG.) - Wissenschaftskritik und sozialistische Praxis. Konsequenzen aus der Studentenbewegung. Beiträge von J. Klüver, H. Krüger, C. Marzahn u.a.
618111: KLÜVER, J. - Operationalismus. Kritik und Geschichte einer Philosophie der exakten Wissenschaften.
1917: KLÜVER, J. - Operationalismus. Kritik und Geschichte einer Philosophie der exakten Wissenschaften.
612921: KLUYT, J.A., LAAN, KO VAN DER - In de Amsterdamsche Jordaan. Een romantisch brok stadshistorie. Vijftig jaar lief en leed, handel en wandel, spel en bedrijf, stilte en rumoer, proza en poëzie in westelijk Amsterdam. Verlucht met oorspronkelijke tekeningen van Herman Moerkerk, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten.
2388: KMITA, J. - Problems in historical epistemology
608682: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
610107: KNAPEN, B. - De lange weg naar Moskou. Nederlandse relaties tot de Sovjet-Unie, 1917-1942.
620505: KNAPP, F.P. - Similitudo. Stil- und Erzählfunktion von Vergleich und Exempel in der lateinischen, französischen und deutschen Grossepik des Hochmittelalters. 1. Band: Einleitung.Vorstudien. 1. Hauptteil: Lateinische Epik.
583261: KNAPP, F. - Die künstlerische Kultur des Abendlandes. Eine Geschichte der Kunst und der künstlerischen Weltanschauungen seit dem Untergang der alten Welt. 3 dln.
600741: KNAPP, G.P., (HRSG.) - Autoren damals und heute. Literaturgeschichtliche Beispiele veränderter Wirkungshorizonte.
622270: KNAPP, F.P. , MIETHKE, J., NIESNER, M. , (HRSG.) - Schriften im Umkreis mitteleuropäischer Universitäten um 1400. Lateinische und volkssprachige Texte aus Prag, Wien und Heidelberg: Unterschiede, Gemeinsamkeiten, Wechselbeziehungen.
19609: KNAPP, G.P., LABROISSE, G., (HRSG.) - Wandlungen des Literaturbegriffs in den deutschsprachigen Ländern seit 1945.
621691: KNAPPERT, L. - De beteekenis van de folklore voor de godsdienstgeschiedenis onderzocht en aan de Holda-mythen getoetst.
599508: KNEEPKENS, C.H.J.M. - Het iudicium constructionis. Het leerstuk van de constructio in de 2de helft van de 12de eeuw. Een verkennende en inleidende studie gevolgd door kritische uitgaven van Robertus van Parijs, Summa 'Breve sit' en Robert Blund, Summa in arte grammatica en door een werkuitgave van Petrus Hispanus (non-papa), Summa 'Absoluta cuiuslibet'. Compleet in 4 delen.
602043: KNEGT, L. - Uurhoek- en vragen-astrologie. Een practisch systeem voor de oplossing van levensvraagstukken.
615366: KNEGTMANS, P.J. , SCHULTEN, P. , VOGEL, J. - Collaborateurs van niveau. Opkomst en val van de hoogleraren Schrieke, Snijder en Van Dam.
607188: KNIGHT, D. - The age of science. The scientific world-view in the nineteenth century.
607152: KNIJFF, H.W. DE, - Teksten over theologie en natuurwetenschap. Gekozen en ingeleid.
12726: KNIPPENBERG, M.P.J. VAN - Dood en religie. Een studie naar communicatief zelfonderzoek in het pastoraat.
569962: KNITTERMEYER, H. - Grundgegebenheiten des menschlichen Daseins. 12 Vorlesungen zu einer philosophischen Anthropologie.
613975: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
572027: KNOESTER, A., (RED.) - Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
593012: KNOESTER, A., WELLINK, A.H.E.M., (ED.) - Tinbergen lectures on economic policy.
618917: KNOESTER, A., (RED.) - Lessen uit het verleden. 125 jaar Vereniging voor de Staathuishoudkunde.
611862: KNOL, E. - De familie Vonck uit Humsterland. Nakomelingen van Jacob Harmens Vonck en Ettien Franssen Doorenbusch landbouwers op de Ritsemaheerd op Kenwerd onder de klokslag van Oldehove.
602674: KNOLLENBERG, B. - Origin of the American revolution: 1759-1766.
622485: KNOP, G. - De spraakkunst der Terschellinger dialecten.
568324: KNOPP, G. - History. Geheimnisse des 20. Jahrhunderts. In Zusammenarbeit mit Alexander Berkel, Stefan Brauburger, Christian Deick, Friederike Dreykluft, Anja Greulich u.a. Dokumentation: Annette von der Heyde, Mario Sporn.
608090: KNORR, K.D., KROHN, R., WHITLEY, R. - The social process of scientific investigation.
10114: KNORR, K.D., STRASSER, H., ZILIAN, H.G., (ED.) - Determinants and controls of scientific development.
622351: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
5002: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
603695: KNOWLES, D. - The evolution of medieval thought.
574662: KNOWLES, L.C.A. - The industrial and commercial revolutions in Great Britain during the nineteenth century.
572036: KNUTTEL, G. - De letter als kunstwerk. Beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
11856: KÖBBEN, A.J.F., DOBBELAERE, K., HART, J. DE, (RED.) - Homo prudens. Religie, cultuur en wetenschap in de moderne samenleving.
607704: KÖBBEN, A.J.F., BOVENKERK, F., BUIJS, F., TROMP, H., (RED.) - Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben.
623165: KÖBBEN, A.J.F., TROMP, H. - De onwelkome boodschap of hoe de vrijheid van wetenschap bedreigd wordt.
622529: KOBUSCH, T., (HRSG.) - Philosophen des Mitelalters. Eine Einführung.
604158: KOCH, H.W. - Over hellebaarden donderbussen en huurlingen
608042: KOCH, DIETRICH - Verhör. Zerstörung und Widerstand. 3 volumes.
596642: KOCH, A.C.F., BRANDS, N., HALEWIJN, M. VAN, PUT, H., (RED.) - Anton Koch herinnerd 1923-1990.
584587: KOCH, T., (HRSG.) - Porträts deutsch-jüdischer Geistesgeschichte.
597889: KOCH, C. - Die Gier des Marktes. Die Ohnmacht des Staates im Kampf der Weltwirtschaft.
617280: KOCH, H. - Die religiösen Verhältnisse der Dareioszeit. Untersuchungen an Hand der Elamischen Persepolistäfelchen.
598607: KOCH, A.C.F., BRANDS, N., HALEWIJN, M. VAN, PUT, H., (RED.) - Anton Koch herinnerd 1923-1990.
617016: KOCH, E.M.F. - De kloosterpoort als sluitpost? Adellijke vrouwen langs Maas en Rijn tussen huwelijk en convent, 1200-1600.
599317: KOCH, D.M.G. - Herleving. Oorsprong, streven en geschiedenis der nationalistische beweging in Britsch-Indië.
614909: KOCH, H.W. - Medieval warfare.
620675: KOCK, T., SCHLUSEMANN, R., (ED.) - Laienlektüre und Buchmarkt im späten Mittelalter.
13093: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589234: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
589235: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
588482: KOCKELMANS, A. - Phaenomenologie en natuurwetenschap. Een inleiding in de wijsbegeerte der natuurwetenschappen.
621311: KOCKEN.E. - De theorie van de vier wereldrijken en van de overdracht der wereldheerschappij tot op Innocentius III.
591381: KODALLE, K.M., (HRSG.) - Der geprüfte Mensch. Über Sinn und Unsinn des Prüfungswesens.
613856: KOEHLER, W. - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Bewusstseins.
621467: KOEHLER, L., BAUMGARTNER, W., (ED.) - Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebraïschen Alten Testament in deutscher und englischer Sprache. Wörterbuch zum aramaïschen Teil des Alten Testaments in deutscher und englischer Sprache. Editio photomechanice iterata cui adjectum est Supplementum Lexicon germanico-hebraicum (-Aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.
613855: KOEHLER, W. - Dogmengeschichte als Geschichte des christlichen Bewusstseins. Das Zeitalter der Reformation. Vorwort von H. Barth. Aus dem Nachlass herausgegeben.
604853: KOEJEMANS, A.J. - Van 'ja' tot 'amen'.
595010: KOEJEMANS, A.J. - Van 'ja' tot 'amen'.
581043: KOEK, G. - Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan.
594787: KOEK, G. - Verlangen naar wijsheid. Moderne filosofie en ouder worden.
615779: KOEK, G. - Tussen twee grenzen. Filosofische meditaties over de eindigheid van ons bestaan.
600028: KOELEGA, D.G.A. - Niet alles van waarde is vervangbaar. Een liberaal perspectief op behoud van natuur en cultuurgoederen in een technologische samenleving.
617660: KOENEN, H.J. - Geschiedenis van de vestiging en den invloed der Fransche vluchtelingen in Nederland.
590837: KOENIG, J.P., (ED.) - Discourse and cognition: bridging the gap.
590563: KOENIGER, A.M., (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der Sendgerichte in Deutschland. Mit Unterstützung der Savignystiftung.
611930: KOENIGSBERGER, D. - Renaissance man and creative thinking. A history of concepts of harmony 1400-1700.
621348: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
598143: KOENIS, S., PLANTENGA, J., (RED.) - Amerika en de sociale wetenschappen in Nederland.
590158: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
590159: KOENIS, S. - Tussen marge en professie. Frankfurt en Chicago: twee visies op de praktische rol van sociologen.
16974: KOERNER, K., (ED.) - First person singular II. Autobiographies by North American scholars in the language sciences.
620484: KOERNER, E.F.K., EMBLETON, S., JOSEPH, J.E., NIEDEREHE, H.J., (ED.) - The emergence of the modern language sciences. Studies on the transition from historical-comparative to structural linguistics in honour of E.F.K. Koerner. 2 volumes.
622327: KOERNER, K. - Practicing linguistic historiography. Selected essays.
600205: KOESEN, W., (RED.) - Aanzien 30-40. Tien jaar wereldnieuws in beeld.
607076: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
589252: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
605541: KOESTLER, A. - Promise and fulfilment. Palestine 1917-1949.
616304: KOESTLER, A. - Insight and outlook. An inquiry into the common foundations of science, art and social ethics.
616547: KOESTLER, A. - The Gladiators
581501: KOESTLER, A. - Die Nachtwandler. Das Bild des UNiversums im Wandel der Zeit. Einzig berechtigte Übertragung aus dem Englischen von W.M. Treichlinger. Deutsche Fassung vom Autor Überarbeitet und genehmigt.
571459: KOESTLER, A. - De menselijke tweespalt
605397: KOESTLER, A. - The roots of coincidence. With a postscript by R. Haynes.
616256: KOESTLER, A., KOESTLER, C. , HARRIS, H. , (ED.) - Arthur and Cynthia Koestler. Stranger on the square. Edited with an introduction and epilogue.
571457: KOESTLER, A. - The lotus and the robot.
603774: KOESTLER, A. - Living with Koestler. Mamaine's Koestler's letters 1945-51. Edited by C. Goodman.
18401: KOFLER, L. - Zur Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Versuch einer verstehenden Deutung der Neuzeit.
567197: KOHANSKI, A.S. - Philosophy and technology. Toward a new orientation in modern thinking.
617857: KOHL, J.F. - Die Suryaprajnapti. Versuch einer Textgeschichte.
17079: KOHL, H., PRUYS, K.H. - Helmut Kohl. Die Biographie. Mit 104 Fotos und Dokumenten. Mit einem Essay von J.P. Picaper.
576375: KOHLER, W. - Die Lotus-Lehre und die modernen Religionen in Japan.
574663: KÖHLER, K.H. - Poetische Sprache und Sprachbewusstsein um 1900. Untersuchungen zum frühen Werk Hermann Hesses, Paul Ernsts und Ricarda Huchs.
600074: KÖHLER, H. - Deutschland auf dem Weg zu sich selbst. Eine Jahrhundertgeschichte.
580196: KOHN, H. - Bürger vielen Welten. Ein Leben im Zeitalter der Revolution. Aus dem Englischen übertragen von A.K. Ulrich-Debrunner.
570982: KOHN, H. - Die Idee des Nationalismus. Ursprung und Geschichte bis zur Französischen Revolution. Übersetzt von G. Nast-Kölb.
605304: KÖHNLECHNER, M., (HRSG.) - Handbuch der Naturheilkunde. 2 delen compleet.
601810: KOHNSTAMM, P.A. - Persoon en samenleving. Opstellen over opvoeding en democratie.
2903: KOHNSTAMM, P.A., HOFSTEE, H. - Het bijbels personalisme van Prof.dr. Ph.A. Kohnstamm. Deel 1: Ontstaan en grondslagen.
567187: KOIGEN, D. - Ideen zur Philosophie der Kultur. Der Kulturakt.
600463: KOJÈVE, A. - Le concept, le temps et le discours. Introduction au système du savoir. Présentation de B. Hesbois.
591106: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
612615: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
609493: KOK, P.T. - Burgers in de bijstand. Werklozen en de ontwikkeling van de sociale zekerheid in Leeuwarden van 1880 tot 1930.
603483: KOK, R., SOMERS, E., (RED.) - Documentaire Nederland en de tweede wereldoorlog. 52 afleveringen in 2 verzamelbanden + 1 deel 'De oorlog na de oorlog' door P. Koedijk, R. Kok, E. Somers.
612780: KOKER, D. - Dagboek geschreven in Vught.
599456: KOKKOKA - Koka Shastra en andere geschriften uit India over de liefde. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A. Comfort. Met een voorwoord van W.G. Archer. De Nederlandse vertaling is van J.F. Kliphuis.I
12065: KOLAK, D., MARTIN, R. - Wisdom without answers. A guide to the experience of philosophy.
589286: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
618081: KOLAKOWSKI, L. - Over het alledaagse leven
606834: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
610255: KOLAKOWSKI, L. - Leben trotz Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von L. Reinisch.
621673: KOLAKOWSKI, L. - Gesprekken met de duivel. Acht verhandelingen over het kwaad en twee stukken
609177: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
12741: KOLAKOWSKI, L. - Der Himmelschlüssel. Erbauliche Geschichten. Aus dem Polnischen von W. Bronska-Pampuch und M. Dutsch.
603783: KOLAKOWSKI, L. - Geschiedenis van het marxisme
623371: KOLAKOWSKI, L. - Religie. Stel: 'Er is geen God'.... Over God, de duivel, zonde en andere perikelen van de zogenaamde filosofie van de religie
573736: KOLAKOWSKI, L. - Der Mensch ohne Alternative. Von der Möglichkeit und Unmöglichkeit, Marxist zu sein. Einzige vom Verfasser autorisierte Übertragung von Wand Bronska-Pampuch.
581738: KOLAKOWSKI, L. - De mens zonder alternatief. Essays
569379: KOLAKOWSKI, L. - Traktat über die Sterblichkeit der Vernunft. Philosophische Essays. Aus dem Polnischen von P. Lachmann.
2894: KOLAKOWSKI, L. - Leben trotz Geschichte. Lesebuch. Ausgewählt und eingeleitet von L. Reinisch.
3042: KOLAKOWSKI, L. - Over de sterfelijkheid van de rede. Filosofische essays
612750: KOLB, R. - Blind watchers of the sky. The people and ideas that shaped our view of the universe.
609543: KÖLBEL, G. - Über die Einsamkeit. Vom Ursprung, Gestaltwandel und Sinn des Einsamkeitserlebens.
612968: KOLDAM, W.E. VAN, - Vrouw Wilsoors of Afijn Olthofs Gasthuis.
612965: KOLDAM, W.E. VAN, - Weldadige stichting Ketelaar-Bos.
613446: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
588545: KOLFSCHOOTEN, F. VAN - Valse vooruitgang. Bedrog in de Nederlandse wetenschap.
623249: KOLK, H. - Vrije wil is geen illusie. Hoe de hersenen ons vrijheid verschaffen.
574227: KOLLER, H., (HRSG.) - Reformation Kaiser Siegmunds.
579041: KOLLEWIJN, A.M., (RED.) - Tijdschrift voor geschiedenis. Eerste jaargang.
575967: KOLLONTAI, A. - Wege der Liebe. Drei Erzählungen. Übertragung aus dem Russischen von E. Federn-Kohlhaas. Mit einem Nachwort von H. Zinner.
598743: KOLPAKTCHY, G. - Livre des morts des anciens Égyptiens. Nouvelle version française avec 60 pages d'introduction et des notes explicatives (éditée en français, italien et allemand). Avec 60 illustrations.
617097: KOMMERELL, M., JENS, I., (HRSG.) - Werke und Briefe aus dem Nachlass. Mit einem Einführenden Essay von Helmut Heissenbüttel. Complete in 3 volumes.
583746: KOMTER, A. - De macht van de dubbele moraal. Verschil en gelijkheid in de verhouding tussen de seksen.
623200: KÖMÜRJIAN, EREMYA CHELEBI, SANJIAN, A.K., TIETZE, A. , (ED.) - Eremya Chelebi Kömürjian's Armeno-Turkish poem 'The jewish bride'.
581180: KONCZEWSKA, H. - L'unité de la matière et le problème des transmutations.
618729: KONERSMAN, R. , (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Metaphern.
569956: KÖNIG, R. - Soziologische Orientierungen. Vorträge und Aufsätze.
583766: KÖNIG, J., DELIUS, H., PATZIG, G., (HRSG.) - Argumentationen. Festschrift für Josef König.
620724: KÖNIG, R. - Leben im Widerspruch. Versuch einer intellektuellen Autobiographie.
617599: KONING, J. - Geschiedkundige aanteekeningen, betrekkelijk de lijfstraffelijke regtsoefening te Amsterdam; voornamelijk in de zestiende eeuw.
615066: KONING, J.C., KEIJZER, A. DE, DAVELAAR, P. , (RED.) - Nieuwe ruimte. Sociaal-economische en stedebouwkundige ontwikkeling van Zuidelijk Flevoland.
572150: WILHELMINA KONINGIN - Vijftig jaren. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van hare majesteit koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria 1898- 31 augustus - 1948. Ingeleid door zijn excellentie jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland.
15586: KONINGSVELD, H. - Het verschijnsel wetenschap. Een inleiding tot de wetenschapsfilosofie.
16225: KONINGSVELD, H. - Empirical laws, regularity and necessity.
13844: KONRAD, G. - Der Komplize. Roman. Aus dem Hungarischen von H.H. Paetzke.
623217: KONRAD, A. - Untersuchungen zur Kritik des phänomenalistischen Agnostizismus und des subjektiven Idealismus.
603841: KONRÁD, G., SZELÉNYI, I. - Die Intelligenz auf dem Weg zur Klassenmacht. Übersetzt von H.H. Paetzke.
619125: KOOI, G. VAN DER - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
605164: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
601472: KOOI, B.P. - Knowledge, chance, and change.
584823: KOOI, J. VAN DER, BOS, E., KRAAIJPOEL, D. - Jan van der Kooi. Schilder. Tekenaar.
579692: KOOI, J. VAN DER - Volksverhalen in Friesland. Lectuur en mondelinge overlevering. Een typencatalogus.
603979: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
622480: KOOIJ, P. - Groningen 1870-1914. Sociale verandering en economische ontwikkeling in een regionaal centrum.
604430: KOOIJ, J. VAN DER - Het oorzakelijkheidsbeginsel.
585548: KOOIJMAN, P.A. - Neem en eet. Bomaanslag en opruiing als sociale filosofie.
573218: KOOIJMANS, K., BOS, T.S.H., (RED.) - Bron en publikatie. Voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen, uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis.
20424: KOOIMAN, G. - Schrijversgezichten. Dertig auteurs geportretteerd door Gerrit Kooiman. Met een inleiding van A. Nuis. Uitgave bij gelegenheid van zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
606253: KOOLE, R., (RED.) - Denkers over dilemma's.
585285: KOOLSCHIJN, J. - De technische ontwikkeling in de theorie van Harrod en Joan Robinson.
619163: KOOPMAN, E.M. - Reading suffering. An empirical inquiry into emphatic and reflective responses to literary narratives. Lezen over lijden. Een empirisch onderzoek naar empathie en reflectie in reactie op literaire verhalen.
620533: KOOPMANS, J. , MEADOW, M. , MEERHOFF, K. , (ED.) - Rhetoric - Rhétoriqueurs - Rederijkers.
612958: KOOPS, W.R.H., ENGELS, L.J., HUISMAN, G.C., KINGMA, J., (RED.) - Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der rijksuniversiteit te Groningen.
621010: KOOPS, WILLEM, WUBBELS, T. , ABMA, R. , BOS, J. , (RED.) - Du choc. Du choc des opinions jaillet la lumière. De botsing. Uit de botsing der meningen vonkt het licht. The clash. The clash of opinions generates light. Liber Amicorum Willem Koops.
576436: KOOY, T.P. VAN DER - Op het grensgebied van economie en religie.
616672: KOPLAND, R. - Songer à partir. Poèmes. Traduit du Neerlandais par Paul Gellings. Introduction de Jean Grosjean.
570165: KOPPE, F. - Sprache und Bedürfnis. Zur sprachphilosophischen Grundlage der Geisteswissenschaften.
571339: KOPPIUS, F. - Specimen theologicum, continens vitas ac gesta abbatum Adwerdensium.
617102: KÖRBEL, T. - Hermeneutik der Esoterik. Eine Phänomenologie des Kartenspiels Tarot als Beitrag zum Verständnis von Parareligiosität.
580754: KORDIG, C.R. - The justification of scientific change.
606355: KORFF, G., (HRSG.) - Preussen. Versuch einer Bilanz. Eine Ausstellung der Berliner Festspiele GmbH (15. August - 15. November 1981, Gropius-Bau (ehemaliges Kunstgewerbemuseum) Berlin. Katalog in fünf Bänden. Complete in 5 volumes.
612644: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. III. Teil. Frühromantik.
612645: KORFF, H.A. - Geist der Goethezeit. Versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch-romantischen Literaturgeschichte. IV. Teil. Hochromantik.
7451: KORNBLITH, H., (ED.) - Naturalizing epistemology.
587571: KÖRNER, S. - Experience and conduct. A philosophical enquiry into practical thinking.
619198: KÖRNER, S. - Experience and theory. An essay in the philosophy of science.
587: KÖRNER, S. - Fundamental questions of philosophy. One philosopher's answers.
1684: KÖRNER, S., SRZEDNICKI, J., (ED.) - Stephan Körner - Philosophical analysis and reconstruction. Contributions to philosophy.
615061: KORNILOWITSCH, KIRA - Kunst in Russland. Von den Anfängen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Aus dem Russischen übersetzt von Ingeborg Doerfer. 57 färbige und 51 schwarz-weisse Abbildungen.
621603: KORREL, L. - Duration in English. A basic choice, illustrated in comparison with Dutch.
622050: KORSCH, K. - Recht, Geist und Kultur. Schriften 1908-1918. Herausgegeben und eingeleitet von Michael Buckmiller.
619534: KORTEKAAS, G.A.A. - Historia Apollonii regis Tyri. Prolegomena, text edition of the two principal Latin recensions, bibliography, indices and appendices.
618468: KORTEN, D.C. - When corporations rule the world. Updated and explained - including five new chapter. Foreword by D. Glover.
618466: KORTEN, D.C. - The post-corporate world. Life after capitalism.
605336: KORTEWEG, A., BUIJNSTERS, P.J. - 't is vol van schatten hier. 2 delen.
569677: KORTEWEG, A., BUIJNSTERS, P.J. - 't is vol van schatten hier. 2 delen.
574799: KORTEWEG, A.S., CHAVANNES-MAZEL, C.A. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tentoonstelling in het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het boek 17 december 1980 - 15 maart1981.
574046: KORTEWEG, S., HAAN, H. DE, KUIPERS, S.K., POSTMA, J.K.T., (RED.) - Mens en keuze. Opstellen aangeboden aan prof.drs. S. Korteweg ter gelegenheid van de voltooiing van zijn zeventigste levensjaar.
620415: KORTHALS, M. - Kritiek van de maatschappijkritische rede. De structuur van de maatschappijkritiek van de Frankfurter Schule.
601856: KORTHALS, M., KUNNEMAN, H. - Arbeid en interaktie.
605238: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
595555: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
590117: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
592380: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
618561: KORTHALS, M., KUNNEMAN, H. - Arbeid en interaktie.
588431: KORTHALS, M., (RED.) - Wetenschapsleer. Filosofisch en maatschappelijk perspectief op de natuur- en sociaal-culturele wetenschappen.
622241: KORTHALS, M. - Filosofie en intersubjectiviteit. Een kritische inleiding in de systematische filosofie.
573121: KORTMANN, C.N.M. - Het rechtsphilosophisch begrip van het algemeen welzijn.
574472: KORTOOMS, TOON - Omnibus. Liefde in Peelland. De kleine emigratie. Parochie in de Peel.
1601: KORZUS, B., NOEHLES, G., (RED.) - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt. 24.0.1978 - 26.11.1978 Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster.
623196: KORZYBSKI, A. - Science and sanity. An introduction to non-Aristotelian systems and general semantics. With new preface.
575033: KOSCHATZKY, W., STROBL, A. - Die Albertina in Wien.
596933: KOSCHATZKY, W., SOTRIFFER, K., (HRSG.) - Die Kunst vom Stein. Künstlerlithographien von ihren Anfängen bis zur Gegenwart. Eine Ausstellung der Graphischen Sammlung Albertina Wien. Museum Villa Stück München 24. Januar bis 16. März 1986.
603540: KOSCHNICK, W.J. - Kompaktwörterbuch der Sozialwissenschaften. Compact dictionary of the social sciences. 2 volumes.
4403: KOSKENNIEMI, S., PARPOLA, A., PARPOLA, S. - Materials for the study of the Indus script. 1. A concordance to the Indus inscriptions.
575880: KOSLOWSKI, P., (HRSG.) - Europa imaginieren. Der europäische Binnenmarkt als kulturelle und wirtschaftliche Aufgabe.
618798: KOSLOWSKI, P., SPAEMANN, R. , LÖW, R. , (HRSG.) - Moderne und Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters.
592659: KOSSEN, W.J., RIEGER, A. - Rondom de Oude Kerk. De kroniek van een stadswijk. Het water, de huizen, de mensen, handel, arbeid, minne in grijs verleden en keurig heden. Verlicht met krijttekeningen van Frans Boers, foto's van Jaap Doeser en reproducties naar oude prenten.
618366: KOSSMANN, E.F. - Geschiedenis als olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann. Samengesteld en ingeleid door Frank Ankersmit en Wessel Krul.
617122: KOSSMANN, E.H. - La Fronde.
620891: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
620299: KOSSMANN, E.H. - La Fronde.
612778: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
605649: KOSSMANN, E.H. - De lage landen 1780-1940. Anderhalve eeuw Nederland en België.
5440: KOSSMANN, E.H. - Vergankelijkheid en continuïteit. Opstellen over geschiedenis.
614618: KOSSO, P. - Reading the book of nature. An introduction to the philosophy of science.
610485: KOSTER, M.D. - The Peshitta of Exodus. The development of its text in the course of fifteen centuries.
593026: KÖSTER, H.L. - Geschichte der deutschen Jugendliteratur in Monographien. Unveränderter, berechtigter Nachdruck 1968 der 4. Auflage von 1927. Hrsg. und mit einem Nachwort und einer annotierten Bibliographie versehen von Walter Scherf in Zusammenarbeit mit der Internationalen Jugendbibliothek, München.
615183: KOSTER, E.A. - Stadsmorfologie. Een proeve van vormgericht onderzoek ten behoeve van stedenbouwhistorisch onderzoek.
623209: KOSTER, A. - Prelates and politicians in Malta. Changing power-balances between church and state in a mediterranean island fortress (1800-1976).
597840: KOSTER, K., VERBEEK, I. - Abraza. Drie verhalen van Koos Koster uit 1980 met inktschetsen van Irene Verbeek uit 1982. 'In de verte van de herinnering' van Irene Verbeek uit 1995, met citaten uit brieven van Koos Koster.
575888: KÖSTER, H.M.G. - Auszug der politischen Geschichte von dem Ursprung aller Völcker bis auf die letzte Friedens-Schlüsse fortgesetzt und zum Gebrauch der Jugend verfertigt.
620532: KOTTEK, S. , HORSTMANSHOFF, M. , (ED.) - From Athens to Jerusalem. Medicine in hellenized jewish lore and in early christian literature. Papers of the symposium in Jerusalem, 9-11 september 1996.
578123: KÖTTELWESCH, C., (HRSG.) - Bibliographisches Handbuch der deutschen Literaturwissenschaft 1945-1969. Mitarbeit H. Hüttermann und C. Maihofer. 3 volumes.
592284: KOTTING-MENKO, R.H. - Individu en kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
567305: KOTTJE, F. - Illusionen der Wissenschaft. Eine notwendige Selbstbesinnung zur heutigen Kulturkrisis.
598027: KOUSBROEK, R. - Vincent en het geheim van zijn vaders lichaam. Roman.
591352: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
579946: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
577308: KOUSBROEK, R. - Het Oostindisch kampsyndroom. Anathema's 6.
592863: KOUSEMAKER, E., KOUSEMAKER, K., (RED.) - Wordt vervolgd. Stripleksikon der Lage Landen
594765: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
578036: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
614384: KOUWENHOVEN, A. - Inleiding in de economische ethiek. Met een voorwoord van T.P. van der Kooy.
588258: KOUWENHOVEN, A. - Vrijheid en gelijkheid. Bijdrage tot de critiek op de immanentie-filosofie als grondslag van de economische wetenschap.
618463: KOVEL, J. - The age of desire. Reflections of a radical psycoanalyst.
588950: KOX, A.J., CHAMALAUN, M., (RED.) - Van Stevin tot Lorentz.
620448: KOYAMA, C. , (ED.) - Nature in medieval thought. Some approaches east and west.
593151: KOYRÉ, A. - Du monde clos à l'univers infini. Traduit de l'anglais par R. Tarr.
578752: KOZUSCHEK, W., REITH, H.B., (HRSG.) - Das Polytrauma. Diagnostik - Therapie. 170 Abbildungen und 133 Tabellen, 1993.
587995: KRAAN, K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
606438: KRAAN, K.J. - Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin.
571111: KRABBE, J.J. - Historisme in economisch denken. Opvattingen van de historische school in de economie.
577137: KRAEMER, H., OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora.
601922: KRAFFT, F. - Geschichte der Naturwissenschaft I. Die Begründung einer Wissenschaft von der Natur durch die Griechen.
18288: KRAFT, J. - Die Unmöglichkeit der Geisteswissenschaft.
576590: KRAFT, V., TOPITSCH, E., (HRSG.) - Probleme der Wissenschaftstheorie. Festschrift für Victor Kraft.
15086: KRAFT, V. - Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus. Ein Kapittel der jüngsten Philosophiegeschichte.
601560: KRAJEWSKI, W., (ED.) - Polish essays in the philosophy of the natural sciences.
595739: KRAJEWSKI, W., (ED.) - Polish philosophers of science and nature in the 20th century.
597819: KRAJICEK, J. - Bounded arithmetic, propositional logic, and complexity theory.
612763: KRAKOWSKI, É. - La philosophie gardienne de la cité de Plotin a Bergson.
599734: KRÄMER, F.J.L. - De negentiende eeuw. Eene schets van hare geschiedenis. Historisch gedenkboek uitgegeven door 'Het nieuws van den dag' bij het einde der negentiende eeuw.
615162: KRAMER, H. - The age of the avant-garde. An art chronicle of 1956-1972.
577207: KRAMERS, J. - Kramers' geographisch woordenboek der geheele aarde. Tweede druk. Geheel herzien en naar de beste bronnen bewerkt door J. Jurrius. 2 delen.
598626: KRAMERS, H.A., HOLST, H. - De bouw der atomen en moleculen. Naar: De bouw der atomen. Bewerkt door: H.C. Brinkman.
578903: KRANNHALS, P. - Das organische Weltbild. Grundlagen einer neuentstehenden deutschen Kultur. Ungekürzte Volksausgabe. 2 delen.
604810: KRANSBERG, D., MILS, H. - Kastelengids van Nederland. Middeleeuwen.
578168: KRAUS, K. - Briefe an Sidonie Nádherný von Borutin 1913-1936. Herausgegeben von Heinrich Fischer und Michael Lazarus. Complete in 2 volumes.
1266: KRAUS, E.H., SLAWSON, C.B. - Gems and gem materials.
568373: KRAUS, K. - Auswahl. Grimassen. In dieser grossen Zeit. Vor der Walpurgisnacht. 3 delen compleet.
584955: KRAUS, K. - Die Sprache.
583479: KRAUS, K. - Weltgericht.
573389: KRAUS, K. - Pro domo et mundo.
608141: KRAUS, O., LIPSIUS, F., LINCKE, P.F., PETZOLDT, J. - Zur Relativitätstheorie. Beiträge.
590941: KRAUSE, F., (HRSG.) - Die Bibliothek der Brüder Grimm. Annotiertes Verzeichnis des festgestellten Bestandes. Erarbeitet von L. Denecke und I. Teitge. Mit 29 Abbildungen.
601009: KRAUSE, W. - Die Stellung der frühchristlichen Autoren zur heidnischen Literatur.
18663: KRAUSE, K.C.F. - Philosophische Abhandlungen. Aus dem handschriftlichen Nachlasse des Verfassers herausgegeben von P. Hohlfeld und A. Wünsche.
609024: KRAUSKOPF, G. - Die Heilslehre des Buddha. Eine Einführung. Dritte, veränderte und erweiterte Auflage.
590128: KRAUSS, H., (HRSG.) - Europäisches Hochmittelalter.
574473: KRAUSS, E. - Das Tor. Gedichte und Traumgesichte.
607821: KRAUSSER, HELMUT - UC. Roman. Unter Zuhilfenahme eines Märchens von H.C. Andersen.
620335: KRAYE, J. , SAARINEN, R. , (ED.) - Moral philosophy on the threshold of modernity.
614606: KRECK, WALTER, GEYER, H.G., REIFFEN, H. , KLAPPERT, B, (HRSG.) - Freispruch und Freihet. Theologische Aufsätze für Walter Kreck zum 65. Geburtstsag.
617386: KRECKEL, R. - Soziologische Erkenntnis und Geschichte. Über Möglichkeit und Grenzen einer empirisch-analytischen Orientierung in de Humanwissenschaften.
622948: KREEKEL, WILLEM, BAUD, JEAN CHRÉTIEN, VER HUELL, Q.M.R. - De reis van Z.M. 'De Vlieg', commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807 - 1808. 2 delen.
609607: KREININ, M.E. - International economics. A policy approach.
577660: KREISKY, B. - Zwischen den Zeiten. Erinnerungen aus fünf Jahrzehnten.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

3/9