Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB
Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen, Netherlands. Tel (31) 050-3184233 | Fax (31) 050-3112298            Email: info@isis-books.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
630266: GROENEWEG, J. - Controlling the controllable. The management of safety.
621225: GROENVELD, S. - Verlopend getij. De Nederlandse Republiek en de Engelse Burgeroorlog 1640-1646.
625153: GROETHUYSEN, B. - Philosophie et histoire. Édité par Bernard Dandois.
625239: GROETHUYSEN, B. - Autres portraits. Édition établie présentée et annotée par Philippe Delpuech.
5158: GROETHUYSEN, B. - Unter den Brücken der Metaphysik. Mythen und Porträts. Vorwort von Jean Paulhan. Aus dem Franz. übers. von G.H.Müller.
625320: GROETHUYSEN, B. - Mythes et portraits. Avant-propos de Philippe Delpuech. Préface de Jean Paulhan.
611224: GROHMANN, ADOLF, ARNOLD, THOMAS W. - Denkmäler islamischer Buchkunst. Mit 104 Tafeln in Lichtdruck.
16995: GRONINGEN, B.A. VAN - Bedwongen hartstocht of hoe bouwde de Griek zijn beschaving op?
617372: GRONLUND, L. - De socialistische maatschappij. Een uiteenzeting van het hedendaagsche socialisme. Bevat in duidelijken vorm al de voornaamste stellingen van het hedendaagsche socialisme. Beschrijft op heldere wijze het streven der hedendaagsche socialisten
626133: GROOT, HUGO DE, NELLEN, H.J.M. - Hugo de Groot. Een leven in strijd om de vrede 1583 - 1645.
614771: GROOT, HUGO DE - Meletius sive De iis quae inter christianos conveniunt epistola. Critical edition with translation, commentary and introduction by G.H.M. Posthumus Meyjes.
628706: GROOT, G. - Twee zielen. Gesprekken met hedendaagse filosofen.
588895: GROOT, HUGO DE - Annotationes in Novum Testamentum denuo emendatius editae. 9 volumes.
17363: GROOT, HUGO DE, HALLEMA, A. - Hugo de Groot. Het Delftsch orakel 1583-1645. Een levensschets van een groot Nederlander uit de 17e eeuw.
630898: GROOT, G. - De gelukkigste illusies. Over kwaad en verlossing.
619862: GROOT, HUGO DE - Exposition. La vie et l'oeuvre de Grotius (1583-1645) 15 mars - 15 avril.
575283: GROOT, HUGO DE, FEENSTRA, R., ZEYLSTRA, W.G., BOTS, J.A.H., (ED.) - Hugo Grotius. A great European 1583-1645. Contributions concerning his activities as a humanist scholar (Complete translation of the Dutch articles abridged for the exhibition catalogue 'Het Delfts orakel, Hugo de Groot 1583-1645').
625331: GROOT, A.J. DE, NÈVE, P.L. , COPPENS, E.C.C. , (RED.) - Sine invidia communico. Opstellen aangeboden aan Prof.Dr. A.J. de Groot.
590644: GROOT, HUGO DE - Eenige brieven betreffende de eerste uitgave van Hugo de Groot's 'De iure belli ac pacis' (Parijs 1625).
619787: GROOT, HUGO DE, LAGRÉE, J. - La raison ardente. Religion naturelle et raison au XVIIe siècle. Traduction en appendice de Meletius de Hugo Grotius.
621663: GROOT, G. - Plato in tijden van photoshop. Met illustraties van Marc Suvaal.
619861: GROOT, HUGO DE, EYFFINGER, A. - Grotius poeta. Aspecten van Hugo Grotius' dichterschap.
584487: GROOT, A.D. DE - Methodologie. Grondslagen van onderzoek en denken in de gedragswetenschappen.
587326: GROOT, HUGO DE - Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt. Met placcaten, hantvesten, oude herkomen, regten, regts-geleerden, sententien van de hoven van justitie in Hollant ende elders, mitsgaders eenige by-voegsels ende aenmerkingen op de selve door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, secretaris der stad Delft. Door hem nu op nieuws veel vermeerdert ende verbetert. Hier is noch by-gevoegt R. Hogerbeets van het aanleggen en volvoeren der processen, voor de respective hove van justitie in Hollant, mede met nieuwe aenmerckinge door den selven Groenewegen. Mitsgaders het Hollantsche versterf-recht, ook door den selven velen vermeerdert.
622928: GROOT, G. - Plato in tijden van photoshop. Met illustraties van Marc Suvaal.
570914: GROOTE, GEERT, GINNEKEN, J. VAN - Geert Groote's levensbeeld naar de oudste gegevens bewerkt.
619084: GROOTE, P.D. - Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland, 1800-1913.
620243: GROOTEN, J., STEENBERGEN, G.J., (RED.) - Filosofisch lexicon. Met medewerking van K.L. Bellon, F. Bender, I.J.M. van den Berg, E.W. Beth, M.A. Bruna, E. de Bruyne, A.M.J. Chorus, B. Delfgaauw, R. Feys, J. Gonda, L. Vander Kerken e.a.
611820: GROOTHUIS, R. - Ostfriesland. Versuch einer Annäherung. Vorwort Ewald Christophers.
625232: GROSS, P.R., LEVITT, N., LEWIS, M.W., (ED.) - The flight from science and reason.
622618: GROSSETESTE, ROBERT - De cessatione legalium. Edited by Richard C.Dales and Edward B. King.
619465: GRÖSSING, SIGRID MARIA - 'Wir hätten in einem Rosengarten sitzen können'. Liebe und Leid im Hause Habsburg. Mit 24 Abbildungen.
16057: GROTH, K. - Quickborn. Nach der 6. Auflage in Facsimile herausgegeben mit einer Einleitung von L.L. Hammerich.
567221: GROTH, O. - Die unerkannte Kulturmacht. Grundlegung der Zeitungswissenschaft (Periodik). 7 volumes.
604485: GROUT, D.J. - A history of western music. Revised edition.
626576: GRUBE, D.M. - Unbegründbarkeit Gottes? Tillichs und Barths Erkenntnistheorien im Horizont der gegenwärtigen Philosophie.
627425: GRÜNBAUM, A. - Philosophical problems of space and time.
571069: GRÜNBAUM, A. - The foundations of psychoanalysis. A philosophical critique.
573367: GRUNDMANN, H. - Ausgewählte Aufsätze. 3 volumes.
630616: GRUNDMANN, T. - Analytische Einführung in die Erkenntnistheorie.
621281: GRUNDMANN, H. - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
611068: GRUNDMANN, H. - Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Anhang: Neue Beiträge zur Geschichte der religiösen Bewegungen im Mittelalter.
594033: GRUNOW, H. - Dem Frieden dienen. Essays und Ansprachen 1955-1965.
598134: GRUPPELAAR, J.A.G. - Een wereld van eigen makelij. Een filosofisch commentaar.
615916: GRUYS, J.A. , WOLF, C. DE - A short-title catalogue of books printed at Hoorn before 1701. A specimen of the STCN. With an English and Dutch introduction on the Short-Title-Catalogue, Netherlands.
594606: GRUYTER, J. DE - De Haagse school. 2 delen in 1 band.
614162: GUARDINI, R. - Van heilige symbolen. Een inleiding in de levende werkelijkheid der liturgie. Nederlandse vertaling van V. Leemans, aangevuld door C.A. Bouman.
568271: GUARDINI, R. - Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom Menschen.
623079: GUARDINI, R. - Christelijk bewustzijn. Essays over Pascal
623081: GUARDINI, R. - Religiöse Gestalten in Dostojewskijs Werk.
624793: GUARDINI, R. - Die Bekehrung des Aurelius Augustinus. Der innere Vorgang in seinen Bekenntnissen.
614161: GUARDINI, R. - Stationen und Rückblicke.
621411: GUDE, RENÉ, REK, W.DE - Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude.
623395: GUDE, RENÉ, REK, W.DE - Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude.
631173: GUDE, R., STEENHUIS, P.H. - Werk verzetten. Zingeving volgens René Gude.
628861: GUDE, RENÉ, REK, W.DE - Stand-up filosoof. De antwoorden van René Gude.
597264: GUDEMANN, W.E., (RED.) - Lexikon der Geschichte.
2796: GUÉNÉE, A. - Brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche Jooden aan den heer de Voltaire. Benevens oordeelkundige aanmerkingen; in welke de mosaische godsdienst, door den Heer de Voltaire, in verscheidene zyner werken, openlyk aangerand en in een bespottelyk licht gesteld, voortreffelyk verdeedigd wordt. Naar de tweede, derde, vierde en vijfde uitgave, uit het Fransch vertaald. En: Aanhangzel op de eerste uitgave van het eerste deel der brieven van eenige Portugeesche en Hoogduitsche jooden, aan de Heer de Voltaire. Bestaande in brieven, byvoegzels, invullingen, aanteekeningen, enz. zo als dezelve in den tweeden druk van dat deel gevonden worden.
629456: GUENTHER, J. VON - Die Literatur Russlands. Mit 16 Abbildungen auf Tafeln.
605409: GUENTHER, H.V. - Treasures on the Tibetan middle way. A newly revised edition of "Tibetan buddhism without mystification".
626247: GUENTHER, H.V. - Treasures on the Tibetan middle way. Second edition of "Tibetan buddhism without mystification".
596683: GUENTHER, H.V. - Tibetan buddhism in western perspective. Collected articles.
628456: GUÈPIN, J.P. - De drie dichtende broers Grudius, Marius en Secundus in brieven, reisverslagen en gedichten. Met bijdragen van P. Tuynman. 2 delen.
609323: GUÉPIN, J.P. - Het humanisme 1350-1850.
597792: GUÉPIN, J.P. - Het verschil van mening. Deel I. Monopolisering van waarheden en waarden. Deel II. De bezonnenheid. 2 delen in één band.
629588: GUÉPIN, J.P. - De beschaving. Dialectiek. Politiek. De taal der hartstochten. De mening van de ander. Het bloedig fundament van de beschaving.
629009: GUÉRANGER, D. - Saint Cécile et la société Romaine aux deux premiers siècles. Deux chromolithographies, six planches en taille-douce et deux cent cinquante gravures sur bois.
600285: GUÉRIN, E. DE, BARTHÉS, É. - Eugénie de Guérin d'après des documents inédits. 2 volumes.
617393: GUEROULT, M. - Hommage a Martial Gueroult. Textes by Leslie J. Beck, Yvon Belaval, Jean-Louis Brich, Fernand Brunner, Henry Dumery, Victor Goldschmidt, Henri Gouhier, G.G. Granger, Heinz Heimsoeth, Jean Hyppolite, Charles Perelman, Pierre-Maxime Schuhl, :Livio Teixeira, Jules Vuillemin.
580499: GUERRA, F. - American medical bibliography 1639-1783. A chronological catalogue, and critical and bibliographical study of books, pamphlets, broadsides, and articles in periodical publications relating to the medical sciences - medicine, surgery, pharmacy, dentistry, and veterinary medicine. Printed in the present territory of the United States of America during British Dominion and the revolutionary war.
626425: GUHL, KONER, ENGELMANN, R. (HRSG.) - Leben der Griechen und Römer. Vollständig neubearbeitete Auflage. Mit 1061 in den Text gedruckten Abbildungen.
626524: GUICCIARDINI, LUIGI - Beschryvinghe van alle de Nederlanden; anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt. Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven autheur: met alle de landt-caerten der voorseyde landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlyck ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert door Petrum Montanum. Met een seer wijtloopighe tafel van de ghedenckweerdichtste dinghen.
609974: GUICHELAAR, J., HUITEMA, G.B. , JONG, H. DE, (RED.) - Zekerheden in waarnemingen. Natuurwetenschappelijke ontwikkelingen in Nederland rond 1900.
622555: GUILLAUME DE SAINT-AMOUR, DUFEIL, M.M. - Guillaume de Saint-Amour et la polémique universitaire Parisienne 1250-1259.
610037: GUILMARD, D. - Les maîtres ornemanistes. Dessinateurs, Peintres, Architectes, Sculpteurs et Graveurs. École Francaise, Italienne, Allemande et de Pays-Bas (Flamande & Hollandaise). (...) Publication enrichie de 180 planches tirées à part et de nonbreuses gravures dans le texte (...) et précedée d'une introduction par M. le Baron Davillier.
596432: GUINDON, A. - L'habillé et le nu. Pour une éthique du vêtir et du dénuder.
628710: GULIK, R.H. VAN - Sexual life in ancient China. A preliminary survery of Chinese sex and society from ca. 1500 B.C. till 1644 A.D. Reprint.
623476: GUMBERT-HEPP, M. - Computus magistri Jacobi. Een schoolboek voor tijdrekenkunde uit 1436.
587694: GUNAWAN, B. - Kudetá. Staatsgreep in Djakarta. De achtergronden van de 30 september-beweging in Indonesië.
615964: GUNKEL, H., TSCHARNACK, L., BERTHOLET, A., (HRSG.) - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft. In Gemeinschaft mit Hans Frhr. v. Campenhausen, Erich Dinkler, Gerhard Gloege und Knud E. Logstrup. Complete in 7 volumes.
675: GUNNIS, R. - Dictionary of British sculptors.
609059: GUNSTEREN, H. VAN - Woordenschat voor verwarde politici.
621299: GÜNTHER, A. - Dialogkonstruktionen auf der Basis logischer Ableitungen.
599117: GÜNTHER, H. - Der Buddha und seine Lehre. Nach der Überlieferung der Theravadins.
617136: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen übersetzt von G. Lossack. Mit 39 Abbildungen auf Tafeln.
619908: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen. Aus dem Russischen übersetzt von G. Lossack. Mit 39 Abbildungen auf Tafeln.
600885: GURLAND, A., EMIG, D., (HRSG.) - Marxismus und Diktatur.
605986: GURLAND, A., EMIG, D., (HRSG.) - Marxismus und Diktatur.
601224: GURU TEGH BAHADUR, SINGH ANAND, B. - Guru Tegh Bahadur. A biography.
582210: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
609865: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
17233: GURVITCH, G. - Morale théorique et science des moeurs. Leurs possibilités - leurs conditions.
627005: GURVITCH, G. - Les cadres sociaux de la connaissance.
616479: GURVITCH, G., TOULEMONT, R. - Sociologie et pluralisme dialectique. Introduction a l'oeuvre de G. Gurvitch.
608767: GURVITCH, G. - Dialectique et sociologie.
571407: GURVITCH, G. - Déterminismes sociaux et liberté humaine. Vers l'étude sociologique des cheminements de la liberté.
390: GUSDORF, G. - Traité de métaphysique.
615783: GUSDORF, G. - Mythe en metafysica. Een inleiding tot de wijsbegeerte. Met een voorwoord van C.A. van Peursen
631338: GUSDORF, G. - Mythe en metafysica. Een inleiding tot de wijsbegeerte. Met een voorwoord van C.A. van Peursen
579241: GUSDORF, G. - La parole.
584928: GUSDORF, G. - Mythe et métaphysique. Introduction a la philosophie.
622217: GUSDORF, G. - Mythe et métaphysique. Introduction a la philosophie.
607359: GUSDORF, G. - Traité de métaphysique.
579215: GUSDORF, G. - Traité de l'existence morale.
628038: GUSTAFSON, J.M. , BOER, T.A. - Theological ethics after Gustafson. A critical analysis of the normative structure of James M. Gustafson's theocentric ethics.
592926: GUSTAFSON, J.M., LANEY, J.T. - On being responsible. Issues in personal ethics.
631317: GUSTASON, W. - Reasoning from evidence. Inductive logic.
1437: GUTEK, G.L. - Philosophical and ideological perspectives on education.
594414: GUTEKUNST, H.G. - 1864-1977. 112.5 Jahre seit der Gründung des Hauses H.G. Gutekunst. H.G. und Richard Gutekunst, Stuttgart und London, 1864-1919. Gutekunst und Klipstein, Bern, 1919-1951. Kornfeld und Klipstein, Bern, seit 1951. 112.5 Kunstwerke von 1440 bis zur Gegenwart. Bilder - Aquarelle - Zeichnungen - Graphik - Skulpturen.
621559: GUTHKE, K. S. - Literarisches Leben im achtzehnten Jahrhundert in Deutschland und der Schweiz.
617583: GUTMAN, H.G. - The black family in slavery and freedom, 1750-1925.
596064: GUTMANN, (RED.) - Lesebuch für die oberen Klassen der Elementarschulen des Herzogthums Nassau. Neue Ausgabe. 2 parts in one volume.
14992: GUTSCHOW, N., STIEMER, R. - Dokumentation Wiederaufbau der Stadt Münster 1945-1961.
631160: GUTTENPLAN, S. - The languages of logic. An introduction to formal logic.
604698: GUTTERER, D. - Der Begriff des Zwecks. Mit besonderer Berücksichtigung Kants und Hegels.
629606: GUTTING, G. - What philosophers know. Case studies in recent analytic philosophy.
624080: GUTTMANN, J. - Philosophies of judaism. The history of jewish philosophy from biblical times to Franz Rosenzweig. Introduction by R.J. Zwi Werblowsky
628727: HAACK, S. - Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology.
630667: HAACK, S. - Evidence and inquiry. Towards reconstruction in epistemology.
571307: HAAFTEN, A.W. VAN, KORTHALS, M., WIDDERSHOVEN, G. - Ontwikkelingsfilosofie. Een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding.
7013: HAAFTEN, A.W. VAN - Epistemologisch relativisme. Logisch en psychologisch perspectief in de filosofische argumentatie.
683: HAAG, K.H., (HRSG.) - Die Lehre vom Sein in der modernen Philosophie. Mit einem Vorwort von M. Horkheimer.
609942: HAAK, P.J. VAN DEN - Metafoor en filosofie. Studie naar de metaforische werking in de filosofie aan de hand van Julia Kristeva en Paul Ricoeur.
583762: HAAN, C. DE - Dichten in stijl. Duitse kleuring in middelnederlandse teksten
609329: HAAN, F. DE, NIEUWENHUYS, R. - Uit de nadagen van de 'Loffelijke Compagnie'. Een keuze uit de geschriften.
596920: HAAN, A.A.M. DE - Het wijsgerig onderwijs aan het Gymnasium Illustre en de Hogeschool te Harderwijk 1599-1811.
597846: HAAN, T.W.R. DE - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur.
576830: HAAN, J. DE - Research groups in Dutch sociology.
3039: HAAN, J. DEN - Bevindelijk reisboek.
611891: HAAN, J. DEN - Een leven als een oordeel.
624002: HAANTJES, J., HOEVEN, A. VAN DER, (RED.) - Kerkelijke klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders. Met medewerking van H. Berkhof, A.F.N. Lekkerkerker, C.C. de Bruin, P.J. Meertens, W.J. Kooiman, G.C. van Niftrik, H. Mondt, O. Noordmans.
600621: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de Lage Landen. Met illustraties van Rien Poortvliet. 4 delen compleet.
592851: HAAR, J. TER - Geschiedenis van de Lage Landen. Met illustraties van Rien Poortvliet. 4 delen.
18842: HAAR, J.G.J. TER, KONINGSVELD, P.S. VAN, (RED.) - Schriftgeleerden in de moderne islam.
622443: HAAS, J.A.K. - Inventaris van de archieven en de handschriften der abdij Kloosterrade.
619186: HAAS, G. - Konstruktive Einführung in die formale Logik.
573422: HAASE, C. - Untersuchungen zur Geschichte des Bremer Stadtrechtes im Mittelalter.
588575: HABEL, C. - Prinzipien der Referentialität. Untersuchungen zur propositionalen Repräsentation von Wissen.
613066: HÄBERLIN, P. - Das Wunderbare. Zwölf Betrachtungen über die Religion.
614995: HÄBERLIN, P. - Das Gute.
574927: HÄBERLIN, P. - Allgemeine Aesthetik.
612694: HÄBERLIN, P. - Wider den Ungeist. Eine ethische Orientierung.
617848: HÄBERLIN, P. - Der Geist und die Triebe. Eine Elementarpsychologie.
4154: HÄBERLIN, P. - Ethik im Grundriss.
607214: HABERMAS, J., GÖRTZEN, R. - Jürgen Habermas: Eine Bibliographie seiner Schriften und der Sekundärliteratur 1952-1981.
5412: HABERMAS, J. - Marxisme en filosofie
626457: HABERMAS, J., DOORNE, F. VAN, KORTHALS, M., (RED.) - Filosofie en maatschappijkritiek. In debat met Habermas.
607392: HABERMAS, J., PLOEGER, A.K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas.
599903: HABERMAS, J., RADDER, J.A. - De materiële realisering van wetenschap. Een filosofiese visie op de experimentele natuurwetenschappen, ontwikkeld in diskussie met Habermas.
618419: HABERMAS, J., KEULARTZ, J. - De verkeerde wereld van Jürgen Habermas.
4526: HABERMAS, J. - Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze.
631811: HABERMAS, J. - Marxisme en filosofie
578715: HABERMAS, J., WHITE, S.K. - The recent work of Jürgen Habermas. Reason, justice and modernity.
570783: HABERMAS, J. - Marxisme en filosofie
628049: HABERMAS, J. - Recht en moraal. Twee voordrachten. Ingeleid door W. van der Burg en W. van Reijen.
588256: HABERMAS, J. - Philosophisch-politische Profile.
626753: HABERMAS, J. - De nieuwe onoverzichtelijkheid en andere opstellen. Redactie, selectie en inleiding Michiel Korthals
599764: HABERMAS, J., PLOEGER, A.K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas.
630792: HABERMAS, J. - Religion and rationality. Essays on reason, God, and modernity. Edited and with an introduction by E. Mendieta.
622035: HABERMAS, J. - Zur Logik der Sozialwissenschaften.
620594: HABERMAS, J. - Philosophisch-politische Profile.
626454: HABERMAS, J. - Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen.
5817: HABERMAS, J. - Philosophisch-politische Profile.
2509: HABERMAS, J., MCCARTHY, T. - Kritik der Verständigungsverhältnisse. Zur Theorie von Jürgen Habermas. Übersetzt von M. Looser.
577752: HABERMAS, J. - Vergangenheit als Zukunft.
600357: HABERMAS, J., MOSMULLER-CRULL, M. - Ethisch individualisme versus kommunikatief handelen. Kritiek op Habermas' theorie. Deel 1.
630956: HABERMAS, J. - Marxisme en filosofie
610367: HABERMAS, J., GEISS, I. - Die Habermas-Kontroverse. Ein deutscher Streit.
7412: HABERMAS, J., KORTIAN, G. - Metacritique. The philosphical argument of Jürgen Habermas
628957: HABERMAS, J. - Na-metafysisch denken. Ingeleid door W. van Reijen en vertaald door A. Middelhoek.
604624: HABERMAS, J. - Arbeit, Erkenntnis, Fortschritt. Aufsätze 1954-1970.
628045: HABERMAS, J., ROEST, H. DE - Communicative identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology.
4489: HABERMAS, J., SIMON-SCHAEFER, R., ZIMMERLI, W.C. - Theorie zwischen Kritik und Praxis. Jürgen Habermas und die Frankfurter Schule.
616215: HABITO, R. - Barmherzigkeit aus der Stille. Zen und soziales Engagement. Mit einem Vorwort von Hugo M. Enomiya-Lassalle. Ins deutsche übersetzt und bearbeitet von Niklaus Brantschen und Lilian Lotto.
606146: HACK, C. - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op het nieuwe tijds denken.
622179: HACK, C. - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op het nieuwe tijds denken.
629333: HACKETT, J. - The third world war: the untold story.
603254: HACKING, I. - Wat heeft filosofie met taal te maken? Vertaling van Z. Swijtink.
588178: HACKING, I. - Wat heeft filosofie met taal te maken? Vertaling van Z. Swijtink.
599583: HACKING, I. - Wat heeft filosofie met taal te maken? Vertaling van Z. Swijtink.
629156: HACKING, I. - Why does language matter to philosophy?
570386: HACKMANN, H. - Chinesische Philosophie. Mit einem Bildnis Bodhidharmas.
631139: HACKSTAFF, L.H. - Systems of formal logic. Enclosed a foldout paper titled "Summary of Rules and Laws for Major Axiomatic Systems in 'Systems of Formal Logic'" by Hackstaff.
625285: HADDOCK, B.A. - An introduction to historical thought.
626708: HADJINICOLAOU, N. - Kunstgeschiedenis en ideologie
626146: HADORN, W. - Geschichte des Pietismus in den Schweizerischen Reformierten Kirchen.
618371: HAEBLER, K. - Die Religion des mittleren Amerika.
627577: HAECHT, L.J.M.G. VAN - Inleiding tot de filosofie van de kunst.
600588: HAECHT, L.J.M.G. VAN - Inleiding tot de filosofie van de kunst.
628159: HAECKEL, E. - Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Volks-Ausgabe. Mit einem Nachwort: Der Glaubensbekenntnis der Reinen Vernunft.
572434: HAECKEL, E. - Die Lebenswunder. Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie. Ergänzungsband zu dem Buche über die Welträtsel. Mit acht Tafeln zumeist nach Originalen Ernst Haeckels und einem Porträt Haeckels.
613504: HAECKEL, E., GASMAN, D. - Hackel's monism and the birth of fascist ideology.
610384: HAECKEL, E. - Die Welträtsel. Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. Neu bearbeitete Taschenausgabe.
2280: HAECKEL, E., BÖLSCHE, W. - Ernst Haeckel. Ein Lebensbild.
611396: HAECKEL, E. - Der Kampf um den Entwicklungsgedanken. Drei Vorträge, gehalten am 14., 16., und 19. April 1905 im Saale der Sing-Akademie zu Berlin. Mit drei Tafeln und einem Porträt.
602183: HAECKER, T. - Tag- und Nachtbücher 1939-1945. Mit einem Vorwort herausgegeben von Heinrich Wild.
631237: HAECKER, THEODOR - Werke. Complete in 5 volumes.
574210: HAEGEN, R. VAN DER - In het spoor van seksuele differentie.
621349: HAEGEN, R. VAN DER - In het spoor van seksuele differentie.
618606: HAEGHEN . F VAN DER , LENGER, M.T. - Bibliotheca Belgica. Bibliographie générale des Pays-Bas. Complete in 6 volumes.
611069: HAEHLING, R. VON, (HRSG.) - Rom und das himmliche Jerusalem. Die frühen Christen zwischen Anpassung und Ablehnung.
607843: HAENDCKE, B. - Deutsche Kultur im Zeitalter des 30 jähr. Krieges. Ein Beitrag zur Geschichte des siebzehnten Jahrhunderts.
9200: HAERING, T.L. - Hauptprobleme der Geschichtsphilosophie.
567535: HAERSOLTE, R.A.V. VAN - De staat als zuivere vorm des menschen.
606649: HAESAERT, J. - Sociologie générale.
626722: HAESER, H. - Leerboek van de geschiedenis der geneeskunde. Naar de tweede, geheel omgewerkte Hoogduitsche uitgave in het Nederduits bewerkt. Deel 1.
611073: HAFFNER, F. - Die kirchlichen Reformbemühungen des Speyers Bischofs Matthias von Rammung in vortridentischer Zeit (1464-1478).
571028: HAGÈGE, C. - The dialogic species. A linguistic contribution to the social sciences
573387: HAGEL, M. - Der Katholicismus und die Philosophie.
598248: HAGELAND, A. VAN, (RED.) - Toekomstvoorspellingen.
613989: HAGEMAN, M. - De kleren van de keizer. Rituelen van de Karolingische en Ottoonse vorsten in woord en beeld (with a summary in English)
630643: HAGEN, H., (ED.) - Anecdota Helvetica quae ad grammaticum Latinum spectant ex bibliothecis Turicensi Einsidlensi Bernensi.
631768: HAGEN, S. - Boeddhisme is niet wat je denkt. Vrijheid vinden zonder geloven
615132: HAGEN, M. , SKAGEN, M.V. , (ED.) - Literature and Chemistry. Elective affinities.
594364: HAGERS, P. - Het doel der Vereeniging is vereniging. 175 jaar Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels 1815-1990. Beeldredactie: M. Keyser, M. van Vollenhoven.
631249: HAITSMA MULIER, E.O.G., HEESAKKERS, C.L., KNEGTMANS, P.J., (RED.) - Athenaeum Illustre. Elf studies over de Amsterdamse Doorluchtige School 1632 - 1877.
600924: HAKKENBERG, A. - Keuzen en logica in onderzoek en beleid.
616601: HAKS, F., VERDONK, N. - What a wonderful world! Musicvideos in architecture. Groninger Museum/Dienst Ruimtelijke Ordening Gemeente Groningen (deel 1 en deel 2).
617500: HALAYUDHA, AUFRECHT, TH., (ED.) - Halayudha's abhidhanaratnamala. A Sanskrit vocabulary. Edited with a Sanskrit-English glossary by Th. Aufrecht.
625381: HALCOMB, J. - Thesa. A historical perspective. Kommandoflaggen. Illustrations by Kenneth Huddle.
584940: HALÉVY, L. - L'abbé Constantin. Illustré par madame Madeleine Lemaire.
569941: HALÉVY, E. - The era of tyrannies. Essays on socialism and war
597830: HALL, J. - Astrologie, karma en reïncarnatie
574111: HALL, S. - Het minimale zelf en andere opstellen
628667: HALL, S. - Het minimale zelf en andere opstellen
623741: HALLER, A. VON - Albrecht von Hallers Briefe an Auguste Tissot 1754-1777. Herausgegeben von Erich Hintzsche.
585162: HALLER, A. VON - Versuch schweizerischer Gedichte. Neunte, rechtmässige, vermehrte und veränderte Auflage.
620092: HALLETT, R. - Africa since 1875. A modern history.
588140: HALM, G.N. - Economic systems. A comparative analysis.
627236: HALPERIN, S.W., (ED.), (ED.) - Essays in modern European historiography.
580934: HALPHEN, L. - Les barbares des grandes invasions aux conquêtes Turques du XIe siècle.
593460: HAMACHER-HERMES, A. - Inhalts- oder Umfangslogik? Die Kontroverse zwischen E. Husserl und A.H. Voigt.
611058: HAMEL, GLICKL - De memoires van Glikl Hamel (1645-1724) door haarzelf geschreven. Nederlandsde vertaling Mira Rafalowicz.
581820: HAMEL, A.G. VAN - Zeventiende-eeuwse opvattingen en theorieën over litteratuur in Nederland.
625414: HAMER, A.J. - Njáls saga and its christian background. A study of narrative method.
621260: HAMERLING, ROBERT - Ahasver in Rom. Eine Dichtung in sechs Gesängen. Mit einem Epilog and die Kritiker. Mit dem Porträt des Dichters in Radirung.
631156: HAMERLING, R. - Amor en Psyche. Gedicht in zes zangen. Metrisch vertolkt door P.A.M. Boele van Hensbroek. Met een voorwoord van Mr. C. Vosmaer. Illustratiën van Paul Thumann.
619137: HAMILTON, A. - Cronica ordo sacerdotis. Acta HN. Three texts on the family of love. Edited with an introduction and summaries in English.
619132: HAMILTON, A. - Cronica ordo sacerdotis. Acta HN. Three texts on the family of love. Edited with an introduction and summaries in English.
618754: HAMLYN, D.W. - Experience and the growth of understanding.
616635: HAMLYN, D.W. - The psychology of perception. A philosophical examination of gestalt therapy and derivate theories of perception.
626741: HAMLYN, D.W. - Metaphysics.
620709: HAMMARSKJÖLD, D. - Markings.Translated by Leif Sjöberg & W.H. Auden with a foreword by W.H. Auden.
11242: HAMMELBURG, S. - Kaddisj voor Daisy. Herinneringen van holocaust-overlevenden en hun kinderen.
619944: HAMMERMEISTER, K. - Kleine Systematik der Kunstfeindschaft. Zur Geschichte und Theorie der Ästhetik.
631212: HAMMERSLEY, M., ATKINSON, P. - Ethnography. Principles in practice. Second edition.
625142: HAMPE, M. - Het volmaakte leven. Vier bespiegelingen over geluk
598139: HAMPL, F., WEILER, I., (HRSG.) - Vergleichende Geschichtswissenschaft. Methode, Ertrag und ihr Beitrag zur Universalgeschichte. Mit Beiträgen von R. Bichler, P. Haider, F. Hampl, G. Lorenz und I. Weiler.
572289: HAMPSHIRE, S. - Innocence and experience.
624887: HAMPSHIRE, S. - Freedom of mind and other essays.
618386: HAMPSHIRE, S. - Freedom of mind and other essays.
622028: HAMPSHIRE, S., (ED.) - Public and private morality.
582668: HAMPSHIRE, S., (ED.) - Public and private morality.
577430: HAMZAH, A., SALLEH YAAPAR, M. - Mysticism & poetry. A hermeneutical reading of the poems of Amir Hamzah.
596293: HANFLING, O., (ED.) - Fundamental problems in philosophy.
620732: HANISCH, W. , HELBERND, F. , (RED.) - Beiträge zur Geschichte der Stadt Vechta.
627959: MARTINI HANKII (MARTIN HANKE) - De Byzantinarum rerum scriptoribus graecis liber. Autorum quinquaginta, qui de Constantinopolitanis aliisq; Tam civilibus, quam ecclesasticis antiquitatibus monumenta nobis reliquerunt, vitas, scripta, de scriptis judicia distinctiorem in modum recenset. Accesserunt sex indices.
624526: HANNAWAY, C. , BERGE, A. LA, (ED.) - Constructing Paris medicine.
630893: HANNOT, S. - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naaukeurig verklaart en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraaten. De derde druk.
596148: HANSEN, H.J., (RED.) - Europese volkskunst. Met medewerking van: P. Anker, T. Banateanu, A. Böe, L.C. Vázques, R. Creux e.a. Nederlandse bewerking: T.W.R. de Haan.
630601: HANSON, N.R. - Patterns of discovery. An inquiry into the conceptual foundations of science.
629692: HANSON, N.R. - What I do not believe, and other essays. Edited by Stephen Toulmin and Harry Woolf.
599487: HANSSEN, P.J. - Hypnose in de praktijk. Met een ten geleide van prof. H. van Praag.
600667: HARBERS, H. - Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en maatschappij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke onderwijskansen.
570266: HARBERS, H. - Sociale wetenschappen en hun speelruimte. Een onderzoek naar de relatie tussen wetenschap en maatschappij aan de hand van ontwikkelingen in de onderwijssociologie en het politieke debat over ongelijke onderwijskansen.
599033: HARBISON, R. - Deliberate regression.
609949: HARCOURT, E. (ED.) - Morality, reflection and ideology.
612421: HARDIE, FRANK - The political influence of Queen Victoria 1861-1901.
630731: HARDIN, R. - How do you know? The economics of ordinary knowledge.
582036: HARDISON, O.B. - Disappearing through the skylight. Culture and technology in the twentieth century.
622119: HARDT, M., NEGRI, A. - De menigte. Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde
619091: HARDT, M., NEGRI, A. - De menigte. Oorlog en democratie in de nieuwe wereldorde
627494: HARDY, G.H. - Apologie van een wiskundige. Met een voorwoord van C.P. Snow
603818: HARDY, A. - Geest en evolutie. Een herwaardering van de evolutieleer en haar relatie tot de menselijke geest
631816: HARDY, G.H. - A mathematician's apology. With a foreword by C.P. Snow.
628780: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De geuzen: vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. 2 delen in 1 band.
583350: HARING, B. - Kaas en de evolutietheorie.
630494: HARING, B. - De ijzeren wil. Over bewustzijn, het brein en denkende machines.
631530: HARING, B. - Kaas en de evolutietheorie.
609121: HÄRING, B. - De spanning tussen godsdienst en samenleving. Godsdienstsociologie als wekroep. Met een woord vooraf door prof.dr. G.H.L. Zeegers
628820: HARING, B. - De ijzeren wil. Over bewustzijn, het brein en denkende machines.
597953: HARKEMA, R., (RED.) - De veelheid. Nederlandse figuratieve kunst na '45 I. Met een voorwoord door J. van Groeningen-Hazenberg en J. van Groeningen en een inleiding door D. Kraaijpoel.
628905: HARMAN, P.M. - Energy, force, and matter. The conceptual development of nineteenth-century physics.
615142: HARMAN, P.M. - After Newton: essays on natural philosophy.
628813: HARMER, THOMAS - Schetze eener nieuwe verklaringe van Salomons Hooglied door Thomas Harmer, schryver der waarneemingen over 't Oosten, overgeset en met eene voorrede en aanmerkingen verrrykt door Josua van Iperen als een vervolg zyner brieven.
626972: HARMSEN, G., FORTUYN, P., (RED.) - Afscheid van de dialectiek? Rondom het afscheid van Ger Harmsen als hoogleraar.
586700: HARMSEN, G. - Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten.
585385: HARMSEN, G. - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
616084: HARMSEN, G. - Blauwe en rode jeugd. Ontstaan, ontwikkeling en teruggang van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1853 en 1940.
585328: HARMSEN, G. - Rondom Daan Goulooze. Uit het leven van kommunisten.
616017: HARMSEN, G. - Natuur, geschiedenis, filosofie. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de dialektiese wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te Groningen op dinsdag 26 november 1974.
631731: HARMSEN, G. - Herfsttijloos (Colchicum autumnale). Een levensverhaal.
576067: HARMSEN, G. - Nieuwe inleiding tot de geschiedenis.
590510: HARPE, JEAN FRANÇOIS, LA - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. Complete in 16 volumes.
576599: HARRÉ, R., (ED.) - Problems of scientific revolution. Progress and obstacles to progress in the sciences. The Herbert Spencer lectures 1973.
589278: HARRÉ, R. - The philosophies of science. An introductory survey.
593679: HARRÉ, R. - Physical being. A theory for a corporeal psychology.
630168: HARRINGTON, JAMES - The political works of James Harrington. Edited with an introduction by J.G.A. Pocock.
570919: HARRINGTON, M. - The twilight of capitalism.
631553: HARRINGTON, A. - Medicine, mind, and the double brain. A study in nineteenth-century thought.
585658: HARRIS, A., SÉDOUY, A. DE - Voyage a l'interieur du parti communiste.
596712: HARRIS, J.F., SEVERENS, R.H., (ED.) - Analyticity. Selected readings.
622437: HARRIS, L.E. - The two Netherlanders. Humphrey Bradley and Cornelis Drebbel.
631054: HARRIS, J.F. - Philosophy at 33 1/3 rpm. Themes of classic rock music.
628288: HARRIS, M. - The rise of anthropological theory. A history of theories of culture.
624147: HARRIS, R. - The language-makers.
15678: HARRIS, R.W. - Reason and nature in eighteenth century 1714-1780.
612871: HARRISON, B. - Meaning and structure. An essay in the philosophy of language.
628001: HARRISON, J.E. - Prolegomena to the study of Greek religion.
596297: HARRISON, J. - Our knowledge of right and wrong.
570203: HARRISON, R., (ED.) - Rational action. Studies in philosophy and social science.
618631: HARRISON, B.W. - Our right to choose. Toward a new ethic of abortion.
609486: HARROD, R. - Topical comment. Essays in dynamic economics applied.
613707: HARROD, R. , ELTIS, W.A., SCOTT, M.FG., WOLFE, J.N., (ED.) - Induction, growth and trade. Essays in honour of Sir Roy Harrod.
612260: HARSHBARGER, R.J., REYNOLDS, J.J. - Mathematical applications for the management, life, and social sciences.
629105: HARSKAMP, J. - The anatomy of despondency. European socio-cultural criticism 1789 - 1939.
629277: HART, J. - Ethics and technology. Innovation and transformation on community contexts.
590350: HART, M. 'T - Een deerne in lokkend kostuum. Persoonlijke kroniek 1999.
617553: HART, H.H. - Yom Kippur plus 100 days. The human side of the war and its aftermath, as shown throught the columns of The Jerusalem Post.
575634: HART NIBBRIG, C.L. - Ästhetik der letzten Dinge.
619367: HARTERINK, G.J. , STEEN, C. VAN DER - Practische electriciteitsleer. Handboek ten dienste van electriciens, electromonteurs, machinisten, werkmeesters, machinebankwerkers, scheepsmachinisten, bouwkundigen, bedrijfsleiders en voor allen die de electrotechniek en hare toepassingen wenschen te leeren kennen. Vierde geheel herziene en bijgewerkte druk. Compleet in 5 delen.
580928: HARTFIEL, G. - Wirtschaftliche und soziale Rationalität . Untersuchungen zum Menschenbild in Ökonomie und Soziologie.
18055: HARTH, E. - Windows on the mind. Reflections on the physical basis of consciousness.
570151: HARTIG, W. - Moderne Rhetorik. Rede und Gespräch im technischen Zeitalter.
583848: HARTKAMP, S.F. - Equality; a moral realistic view (Towards a simple measure of inequality). With Dutch summary.
593596: HÄRTLING, PETER - Hubert oder Die Rückkehr nach Casablanca.
567300: HARTMANN, N. - Kleinere Schriften. Band III: Vom Neukantianismus zur Ontologie.
627257: HARTMANN, W. - Der historische Festzug. Seine Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. Jahrhundert.
608784: HARTMANN, K. - Politische Philosophie.
628153: HARTMANN, N. - Philosophische Gespräche.
618467: HARTMANN, T. - Unequal protection. The rise of corporate dominance and the theft of human rights.
1760: HARTMANN, K. - Studies in foundational philosophy.
626261: HARTMANN, N., KIEVITS, A.P.M. - Ethiek en religie in de philosophie van Nicolaï Hartmann.
8397: HARTOG, A.H. DE, WICHEN, M. VAN - Realistische theologie. De visie van A.H. de Hartog.
576352: HARTOG, J. - De patriotten en Oranje van 1747-1787.
617918: HARTOG, J. DE - Het koninkrijk van de vrede. Geautoriseerde vertaling: D. Koning m.m.v. T. de Vries. 4 delen. Compleet.
573835: HARTZ, S.L. - The Elseviers and their contemporaries. An illustrated commentary.
627479: HARVEY, WILLIAM - An anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in living creatures
625831: HARVEY, WILLIAM - An anatomical disputation concerning the movement of the heart and blood in living creatures
604343: HARVEY, P., (ED.) - The Oxford companion to English literature. Fourth edition revised by D. Eagle.
588311: HARVEY, B., (ED.) - Business ethics. A European approach.
624679: HARVEY, WILLIAM, KEYNES, G. - The life of William Harvey.
624682: HARVEY, WILLIAM, FRANKLIN, K.J. - William Harvey. Englishman 1578-1657.
620898: HARWIJK, G.H. , SEINEN, J.R. - Stap voor stap langs De Dedemsvaart.
606924: HARZENDORF, F. - So kam es. Der Deutsche Irrweg von Bismarck bis Hitler.
616654: HASAERT, J. - Essai de sociologie et notes doctrinales conjointes.
17912: HASCHE, R. - Die Ereignishaftigkeit der Geschichte. Eine Untersuchung zum Gegenstandsbegriff der Geschichtsphilosophie.
619744: HASHAGEN, INGO - Als sich noch die Flügel drehten. . .
623082: HASKER, W. - God, time, and knowledge.
627323: HASKIL, CLARA, SPYCKET, J. - Clara Haskil. Préface Herbert von Karajan.
608397: HÄSLER, A.A. - Durch-sicht. Texte und Gespräche aus fünfundzwanzig Jahren in der Zeitschrift 'ex libris'.
614422: HASLETT, D.W. - Moral rightness.
607442: HASSE, R.H., SCHNEIDER, H., WEIGELT, K., (HRSG.) - Lexikon soziale Marktwirtschaft. Wirtschaftpolitik von A bis Z.
588728: HASTEDT, H. - Aufklärung und Technik. Grundprobleme einer Ethik der Technik.
569696: HATTUM, J. VAN - Van Odrimond, Millimas en anderen. Met houtgravures van J. Bezaan.
622213: HAUGELAND, J. - Artificial intelligence: the very idea.
574373: HAUPTMANN, G., KOLLWITZ, K. - Die Weber.
574344: HAUPTMANN, G., ZIEGENFUSS, W. - Gerhart Hauptmann. Dichtung und Gesellschaftsidee der bürgerlichen Humanität.
630653: HAUPTMANN, GERHART - Sämtliche Werke. Herausgegeben von Hans-Egon Hass. Complete in 11 volumes.
620481: HAURÉAU, B. - Notices et extraits de quelques manuscrits Latins par de la Bibliothèque Nationale. 6 parts in 3 volumes.
606941: HAUSER, H., MAURAIN, J., BENAERTS, P. - Du liberalisme a l'impérialisme (1860-1878).
583144: HAUSER, KASPAR, MANEN, H.P. VAN - Kaspar Hauser. Zijn leven en plaats in de geschiedenis.
577479: HAUSER, M. - Auf dem Heimweg. Aus den Tagebüchern eines deutschen Juden 1929-1945.
612097: HAUSHERR, R., (ED.) - Die Zeit der Staufer. Geschichte, Kunst, Kultur. 4 volumes. Complete set.
576389: HAUSHOFER, K. - Japan und die Japaner, Eine Landes- und Volkskunde. Mit 28 Karten im Text und 29 Abbildungen auf 15 Tafeln.
628701: HAUSMAN, A. , WILSON, F. - Carnap and Goodman. Two formalists.
617982: HAUSMANN, F. - Reichskanzlei und Hofkapelle unter Heinrich V. und Konrad III.
588903: HAUSMANNINGER, T. - Kritik der medienethischen Vernunft. Die ethische Diskussion über den Film in Deutschland im 20. Jahrhundert.
604722: HAUSSIG, H.W. - Die Geschichte Zentralasiens und der Seidenstrasse in islamischer Zeit.
590782: HAUTE, PETRUS VANDEN - Breviarium historicum ordinis minorum, sive brevis historia pro introductione deserviens ad brevem et specialem chronologiam et in tres tractatus divisum quorum primus continet vitam et acta S. Francisci de Assisio (...): secundus institutionem, essentiam, divisionem et statum hodiernum ordinis minorum; tertius rectores ac regimen ejusdem ordinis.
623355: JOHANNES DE HAUVILLA - Architrenius. Mit einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Paul Gerhardt Schmidt.
618582: HAVARD, H. - L'art a travers les moeurs. Illustrations par C. Goutzwiller.
589014: HAVELOCK, E.A. - The liberal temper in Greek politics.
574900: HAVEMAN, R.H., HALBERSTADT, V., BURKHAUSER, R.V. - Public policy toward disabled workers. Cross-national analyses of eonomic impacts.
594144: HAVEMANN, W. - Geschichte des Ausgangs des Tempelherrenordens.
583387: HAWKING, S., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Stephen Hawking. A life in science.
606155: HAWKING, S., WHITE, M., GRIBBIN, J. - Stephen Hawking. A life in science.
629766: HAWKING, S. - Een korte geschiedenis van de tijd.
623812: HAWKING, S., BOSLOUGH, J. - Stephen Hawkings heelal. 'Een kennismaking met een van de markantste geleerden van deze tijd'
615734: HAWKING, S. - Het heelal. Verleden en toekomst van ruimte en tijd
616702: HAWKING, S., MACEVOY, J.P., ZARATE, O. - Hawking voor beginners
630629: HAY, D. - Annalists and historians. Western historiography from the eighth to the eighteenth centuries.
617253: HAYAKAWA, S.I. - Language in thought and action. In consultation with L. Hamalian and G. Wagner.
8901: HAYAKAWA, S.I. - Symbol, status and personality.
595416: HAYAT, M. - Dynamique des formes et représentation: vers une biosymbolique de l'humain. 6 volumes.
13190: HAYES, C.I. - Nationalismus. Aus dem Englischen übersetzt von J.F.Friedländer. Hrsg. und eingeleitet von J. Goldstein.
629450: HAYWARD, M. - Writers in Russia: 1917 - 1978. Edited and with an introduction by Patricia Blake. Preface by Leonard Schapiro. Bibliography by Valerie Jensen.
626091: HAZARD, P. - The crisis of the European mind 1680-1715
620284: HAZARD, P. - La crise de la conscience Européenne 1680-1715.
3959: HAZARD, P. - La pensée européenne au XVIIIe siècle de Montesquieu à Lessing. Complete in 3 volumes.
629521: HAZARD, P. - Het Europese denken in de achttiende eeuw. Van Montesquieu tot Lessing. Uit het Frans vertaald door F. de Haan.
629004: HAZARD, P. - Het Europese denken in de achttiende eeuw. Van Montesquieu tot Lessing. Uit het Frans vertaald door F. de Haan.
567526: HAZARD, P. - La crise de la conscience européenne 1680-1715.
6973: HAZARD, P. - Die Krise des europäischen Geistes. La crise de la conscience européenne 1680-1715. Aus dem Französischen übertragen von H. Wegener.
9081: HAZEKAMP, E.J. - Gedenkboek Rijks Hogere Burgerschool te Groningen 1864-1964.
568176: HAZEN, R.M., SINGER, M. - Waarom zijn zwarte gaten niet zwart? De onbeantwoorde vragen van de moderne wetenschap
574819: HAZEU, W. - Het literair pseudoniemen boek.
611083: HEALD, S., DELUZ, A. , (ED.) - Anthropology and psychoanalysis. An encounter through culture.
604747: O'HEAR, A., (ED.) - Verstehen and humane understanding.
614423: HEARD, G. - The third morality.
606806: HEARN, LAFCADIO - The buddhist writings of Lafcadio Hearn. With an introduction by Kenneth Rexroth.
630259: HEARN, LAFCADIO - Kokoro. Hints and echoes of Japanese inner life.
596296: HEATON, E.W. - Solomon's new men. The emergence of ancient Israel as a national state.
576772: HEBBEL, F. - Friedrich Hebbels Werke. Neue illustrierte Ausgabe. Herausgegeben von K. Macke. Illustriert von Heran Tischler.
574345: HEBBEL, F. - Briefe. Ausgewählt und eingeleitet von T. Poppe. Mit zwei Porträts in Kunstdruck und einer Faksimilebeilage.
610809: HEBBEL, F., ENZINGER, M., BRUCK, E., (HRSG.) - Briefe an Friedrich Hebbel. 2 volumes. Complete set.
627171: BIBLIA HEBRAICA - Biblia Hebraica, secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden denuo recognitam, recensita. Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, aliorumque editiones, exquisite adornata variisque notis illustrata ab Everardo van der Hooght, V.D.M. Editio longe accuratissima.
608358: HECKER, H. - Das buddhistische Nirvana. Mit einer Stellenlese aus den Pali-Texten.
609419: HECKERT, FRITZ, MEYER, HELGA, MEYER, HANSGEORG - Fritz Heckert. Lebensbild eines Zeitgenossen.
621969: HEDERER, E. , (HRSG.) - Deutsche Dichtung des Barock.
618569: HEDIN, SVEN, WENNERHOLM, E. - Sven Hedin. En biografi.
568067: HEEK, F. VAN - Van hoogkapitalisme naar verzorgingsstaat. Een halve eeuw sociale verandering, 1920-1970.
626336: HEEK, F. VAN, E.A. - Het verborgen talent. Milieu, schoolkeuze en schoolgeschiktheid.
576670: HEEK, F. VAN, BEERLING, R.F., GEVERS, J.K.M., PHILIPSEN, H., (RED.) - Onderzocht en overdacht. Sociologische opstellen voor prof.dr. F. van Heek. Samengesteld ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de empirische sociologie, rijksuniversiteit te Leiden.
602604: HEEK, F. VAN - Westersche techniek en maatschappelijk leven in China.
611921: HEEL, H. VAN - Nader bezien. Waan en wetenschap in onze samenleving.
587713: HEEL, D. VAN, (RED.) - Theologische en philosophische theses gedurende de 17e en 18e eeuw verdedigd in verschillende kloosters van de Nederduitsche minderbroedersprovincie. Verzameld en met een voorrede uitgegeven.
584661: HEEM, J.D. DE, SEGAL, S. - Jan Davidsz de Heem en zijn kring. Met een bijdrage van L. Helmus.
578805: HEER, J. - World events 1866-1966. The first hundred years of Nestlé. English text by A. Braley, G. Heath and P. Walding. 2 parts in 1 volume.
628976: HEER, F. , (HRSG.) - Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes in 22 Bänden. Aus dem Englischen und Amerikanischen übersetzt. Complete in 22 volumes.
7555: HEER, F. - Die dritte Kraft. Der europäische Humanismus zwischen den Fronten des konfessionellen Zeitalters.
609780: HEERDEN, J. VAN - Het vreemde in de blik van Jean-Paul Sartre.
609781: HEERDEN, J. VAN - Een mens als huisdier. Essays.
608071: HEERDEN, J. VAN - Tussen psychologie en filosofie. Essays.
592516: HEERDEN, J. VAN - De zorgelijke staat van het onbewuste.
595966: HEERDEN, J. VAN - Van oude en nieuwe trauma's.
618514: HEERDING, C. - Geneeskunde als wetenschap. Wetenschapsidealen in de Nederlandse geneeskunde van 1840 tot 1970.
616206: HEERING, H.J., VRIES, H. DE, BAANDERS, B. - Vier joodse denkers in de twintigste eeuw. Rozenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim.
630080: HEERING, H.J., VRIES, H. DE, BAANDERS, B. - Vier joodse denkers in de twintigste eeuw. Rozenzweig - Benjamin - Levinas - Fackenheim.
627213: HEERING, H.J., MUNK, R., HOOGEWOUD, F.J., (RED.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie. Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. dr. H.J. Heering.
611710: HEERINGA, K., (RED.) - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. 4 delen
630526: HEERMA VAN VOS, M.S.H.G., KAMSTRA, J.H., MILDE, H., WAGTENDONK, K., (ED.) - Funerary symbols and religion. Essays dedicated to Prof. M.S.H.G. Heerma van Vos on the occasion of his retirement from the chair of the history of ancient religions at the University of Amsterdam.
605916: HEERTJE, A. - Economie en technische ontwikkeling.
608430: HEERTJE, A. - Institutionele economie. Een nadere kennismaking met macht, inkomensverdeling, werkloosheid, de rol van de overheid en alternatieve economische orden.
612544: HEERTJE, A., FASE, M.M.G., KANNING, W. , WALKER, D.A., (ED.) - Economics, welfare policy and the history of economic thought. Essays in honour of Arnold Heertje.
612892: HEERTJE, A. - Hoe slecht gaat het werkelijk met onze economie? Economische dagboekaantekeningen uit de sombere jaren 1974-1980.
583728: HEES, M. VAN, VERKERK, M., (RED.) - Het goede leven: over oude en nieuwe waarden.
612345: HEES, M. VAN, VERKERK, M., (RED.) - Het goede leven: over oude en nieuwe waarden.
627328: HEESTERS, JOHANNES, TRIMBORN, J. - Der Herr im Frack. Johannes Heesters. Biographie. Mit einem Vorwort von Hellmuth Karasek.
602735: HEFFEN, O. VAN, MAASSEN, P., RIP, A., (RED.) - Sociale wetenschappen van ontwerppraktijk naar ontwerpmethodologie. Bouwstenen voor het ontwerpen in de communicatiewetenschap, de bedrijfskunde, de bestuurskunde en de onderwijskunde.
569959: HEFTING, P., WINKEL, C.VAN, (RED.) - Stadsmarkering. Uitgave 1990.
589733: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel.
584580: HEGEL, G.W.F. - Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Herausgegeben von E. Gans. Zweite Auflage besorgt von K. Hegel.
584581: HEGEL, G.W.F. - Vermischte Schriften. Herausgegeben von F. Förster und L. Boumann. 2 volumes.
630570: HEGEL, G.W.F., FULDA, H.F. - Das Problerm einer Einleitung in Hegels Wissenschaft der Logik.
630540: HEGEL, G.W.F., COBBEN, P. - Das Gesetz der multikulturellen Gesellschaft. Eine Aktualisierung voin Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts.
629132: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel. Met 20 illustraties.
631279: HEGEL, G.W.F., SOLL, I. - An introduction to Hegel's Metaphysics. Foreword by W. Kaufmann.
577820: HEGEL, G.W.F., GARAUDY, R. - Dieu et mort. Étude sur Hegel.
630008: HEGEL, G.W.F., PLANT, R. - Hegel.
596324: HEGEL, G.W.F., TSCHIZEWSKIJ, D., (HRSG.) - Hegel bei den Slaven.
630376: HEGEL, G.W.F., DOOREN, W. VAN - Het totaliteitsbegrip bij Hegel en zijn voorgangers.
584576: HEGEL, G.W.F. - Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Herausgegeben von E. Gans.
631182: HEGEL, G.W.F. - Het wezen van de filosofische kritiek. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers.
573048: HEGEL, G.W.F., PLANTY-BONJOUR, G. - Hegel et la pensée philosophique en Russie 1830-1917.
592427: HEGEL, G.W.F., GRIFFIOEN, S. - De roos en het kruis. De waardering van de eindigheid in het latere denken van Hegel.
627711: HEGEL, G.W.F., NICOLIN, F. - Hegel 1770 -1970. Leben, Werk. Wirkung.
570576: HEGEL, G.W.F. - Premières publications. Différence des systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling. Foi et savoir. Traduction, introd. et notes par M. Méry.
15243: HEGEL, G.W.F., MARSCH, W.D. - Gegenwart Christi in der Gesellschaft. Eine Studie zu Hegels Dialektik.
588754: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
610417: HEGEL, G.W.F., WIEDMANN, F. - Hegel. Uit het Duits vertaald door H. van Megen en G. Kriener.
610192: HEGEL, G.W.F., WILCOCKS, R.W. - Zur Erkenntnistheorie Hegels in der Phänomenologie des Geistes.
618450: HEGEL, G.W.F., TIMM, H. - Fallhöhe des Geistes. Das religiöse Denken des jungen Hegel.
619045: HEGEL, G.W.F., STOCKMANS, H.J.P. - De gedachte in de geschiedenis. Hegels speculatieve filosofie als bevrijding van de moderne subjectiviteit.
629644: HEGEL, G.W.F. - Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse mit den Zusätzen aus den Collegien und einigen Anmerkungen zur Erläuterung, Verteidigung oder Berichtigung für den akademischen Gebrauch herausgegeben von G.J.P.J. Bolland.
602780: HEGEL, G.W.F. - Die Religion - de religie
625486: HEGEL, G.W.F., COLLETTI, L. - Marxism and Hegel
631269: HEGEL, G.W.F. - Volk. Staat. Geschichte. Eine Auswah aus seinen Werken. Bearbeitet und eingeleitet von Friedrich Bülow. Mit einem Bildnis.
630579: HEGEL, G.W.F. - Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830). Herausgegeben von Friedhelm Nicolin und Otto Pöggeler,
630934: HEGEL, G.W.F. - Hegels Phenomenology of spirit. Selections translated and annotated by Howard P. Kainz.
584579: HEGEL, G.W.F., MICHELET, K.L. - Einleitung in Hegel's philosophische Abhandlungen + Georg Wilhelm Friedrich Hegel's philosophische Abhandlungen. Hrsg. von K.L. Michelet. 2 parts in one volume.
628063: HEGEL, G.W.F. - Het wezen van de filosofische kritiek. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers.
596773: HEGEL, G.W.F., ROSENKRANZ, K. - Hegel als Deutscher Nationalphilosoph.
607949: HEGEL, G.W.F., BRÖCKER, W. - Auseinandersetzungen mit Hegel.
596227: HEGEL, G.W.F., BERGH VAN EYSINGA, G.A. VAN DEN - Hegel. Met 20 illustraties.
611160: HEGEL, G.W.F. - Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. Auf Grund des von Ludwig Boumann, Friedrich Förster, Eduard Gans, Karl Hegel, Leopold von Henning, Heinrich Gustav Hotho, Philipp Marheineke, Karl Ludwig Michelet, Karl Rosenkranz und Johannes Schulze besorgten Originaldruckes in Faksimileverfahren neu herausgegeben von Hermann Glockner. Mit einem Vorwort zur Jubiläumsausgabe. 17 of the 20 volumes.
570552: HEGEL, G.W.F. - Hegels Vorreden. Mit Kommentar zur Einführung in seine Philosophie von E. Metzke.
12458: HEGEL, G.W.F., GELDER, G.M. DE - Hegel. Enige essentiële gedachten van zijn philosophie.
599801: HEGEL, G.W.F. - Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. In zweiter Auflage neu herausgegeben von G. Lasson.
570668: HEGEL, G.W.F. - Hegels Religionsphilosophie in gekürzter Form, mit Einführung, Anmerkungen und Erläuterungen herausgegeben von Arthur Drews.
570674: HEGEL, G.W.F. - Eigenhändige Randbemerkungen zu seiner Rechtsphilosophie. Aus der Handschrift hrsg. von G. Lasson.
613870: HEGEL, G.W.F., BEYER, W.R. - Freibeuter in hegelschen Gefilden.
589907: HEGEL, G.W.F., O'MALLEY, J.J., ALGOZIN, K.W., (ED.) - Hegel and the history of philosophy. Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
626750: HEGEL, G.W.F. - De filosofie van de objectieve geest. Over recht, moraal en politiek
628829: HEGEL, G.W.F., CORNEHL, P. - Die Zukunft der Versöhnung. Eschatologie und Emanzipation in der Aufklärung, bei Hegel und in der Hegelschen Schule.
627701: HEGEL, G.W.F. - Filosofie als wetenschap. Encyclopedie der filosofische wetenschappen (Heidelberg 1817) 1-37
627694: HEGEL, G.W.F., PÖGGELER, O. , (HRSG.) - Hegel in Berlin. Preussische Kulturpolitik und idealistische Ästhetik. Zum 150. Todestag des Philosophen. Ausstellung der Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin in Verbindung mit dem Hegel-Archiv der Ruhr-Universität Bochum und dem Goethe-Museum Düsseldorf Anton-und-Katharina-Kippenberg Stiftung.
630945: HEGEL, G.W.F., STOCKMANS, H.J.P. - De gedachte in de geschiedenis. Hegels speculatieve filosofie als bevrijding van de moderne subjectiviteit.
616466: HEGEL, G.W.F., CODA, P. - Il negativo e la trinità ipotesi su Hegel. Indagine storico-sistematica sulla 'Denkform' hegeliana alla luce dell'ermeneutica del cristianesimo. Un contributo al dibattio contemporaneo sul Cristo crocifisso come rivelazione del Dio trinitario nella storia.
630323: HEGEL, G.W.F., MARX, W. - Hegels Theorie der Vermittlung. Kritik der diaslektischen Begriffskonstruktionen in der 'Wissenschaft der Logik'.
624838: HEGEL, G.W.F. - Recht, Staat, Geschichte. Eine Auswahl aus seinen Werken. Herausgegeben und erläutert von F. Bülow.
8808: HEGEL, G.W.F. - Jenaer kritische Schriften. Herausgegeben von Hartmut Buchner und Otto Pöggeler.
622958: HEGENER, E. - Studien zur 'zweiten Sprache' in der religiösen Lyrik des zwölften Jahrhunderts. Adam von St. Victor. Walter von Châtillon.
629313: HEGSELMANN, R. - Formale Dialektik. Ein Beitrag zu einer Theorie des rationalen Argumentierens.
597341: HEIDE, F.J. TER - Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958.
620371: HEIDE, A. VAN DER - The Yemenite tradition of the targum of lamentations. Critical text and analysis of the variant readings.
591362: HEIDE, F.J. TER - Ordening en verdeling. Besluitvorming over sociaal-economisch beleid in Nederland 1949-1958.
627724: HEIDEGGER, M., OTTO, W., BRÖCKER, W., GADAMER, H.G., WOLF, E., LÖWITH, K. - Anteile. Martin Heidegger zum 60. Geburtstag.
599005: HEIDEGGER, M. - Essais et conférences. Traduit de l'Allemand par A. Préau et préfacé par J. Beaufret.
598855: HEIDEGGER, M. - Kant et le problème de la métaphysique. Introduction et traduction de l'Allemand par A. de Waelhens et W. Biemel.
607743: HEIDEGGER, M., KÄSTNER, E. - Martin Heidegger. Erhart Kästner. Briefwechsel 1953-1974. Herausgegeben von Heinrich W. Petzet.
619018: HEIDEGGER, M., ALER, J., (RED.) - Martin Heidegger 1889-1976. Filosofische weerklank in de Lage Landen.
603907: HEIDEGGER, M., JONG, A. DE - Een wijsbegeerte van het woord. Een godsdienstwijsgerige studie over de taalbeschouwing van Martin Heidegger.
589901: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
598532: HEIDEGGER, M., ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
630018: HEIDEGGER, M., ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
627847: HEIDEGGER, M., FEICK, H., (RED.) - Index zu Heideggers 'Sein und Zeit'.
627849: HEIDEGGER, M., MARX, W. - Heidegger und die Tradition. Ein problemgeschichtliche Einführung in die Grundbestimmungen des Seins.
620627: HEIDEGGER, M. - Zur Seinsfrage.
630444: HEIDEGGER, M., CARMAN, T. - Heidgger's analytic. Interpretation, discourse, and authenticity in Being and Time.
628405: HEIDEGGER, M., WAELHENS, A. DE - La philosophie de Martin Heidegger.
571264: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger et le nazisme. Traduit de l'espagnol et de l'allemand par M. Benarroch et J.B. Grasset. Préface de C. Jambet.
6144: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
630901: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger en het nazisme. Voorwoord: W. van Reijen
629570: HEIDEGGER, M., SLUIS, J. VAN - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
570635: HEIDEGGER, M., OTT, H. - Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie.
627846: HEIDEGGER, M., GRAAFF, F. DE - Het schuldprobleem in de existentiephilosophie van Martin Heidegger.
573890: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
631381: HEIDEGGER, M., FÜRSTENAU, P. - Heidegger. Das Gefüge seines Denkens.
625879: HEIDEGGER, M. - Was ist das - Die Philosophie?
617228: HEIDEGGER, M., VYCINAS, V. - Earth and Gods. An introduction to the philosophy of Martin Heidegger.
619048: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
630920: HEIDEGGER, M., JANSSEN PERIO, E.M. - Hoe helder is Heidegger? Een in- en uitleiding bij 'Sein und Zeit'.
16407: HEIDEGGER, M., MARX, W. - Heidegger und die Tradition. Ein problemgeschichtliche Einführung in die Grundbestimmungen des Seins.
631593: HEIDEGGER, M., WOLIN, R. - Heideggers kinderen. Hannah Arendt, Karl Löwith, Hans Jonas en Herbert Marcuse
630438: HEIDEGGER, M., JANSSEN PERIO, E.M. - Hoe helder is Heidegger? Een in- en uitleiding bij 'Sein und Zeit'.
630239: HEIDEGGER, M., STEINER, G. - Martin Heidegger
620590: HEIDEGGER, M. - Was ist Metaphysik?
4441: HEIDEGGER, M., GUIBAL, F. - ...et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines I: Heidegger.
620726: HEIDEGGER, M. - Aus der Erfahrung des Denkens.
588423: HEIDEGGER, M., ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
616294: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger und der Nationalsozialismus. Aus dem Spanischen und Franzözischen übersetzt von K. Laermann. Mit einem Vorwort von J. Habermas.
620592: HEIDEGGER, M. - Vom Wesen des Grundes.
612934: HEIDEGGER, M. - Vom Wesen des Grundes.
617152: HEIDEGGER, M., JANICAUD, D., MATTÉI, J.F. - La métaphysique à la limite. Cinq etudes sur Heidegger.
615577: HEIDEGGER, M., BALLARD, E.G., SCOTT, C.E., (ED.) - Martin Heidegger: in Europe and America.
631106: HEIDEGGER, M., GRAAFF, F. DE - Het schuldprobleem in de existentiephilosophie van Martin Heidegger.
627785: HEIDEGGER, M., KOCKELMANS, A. - Martin Heidegger. Een inleiding tot zijn denken.
630890: HEIDEGGER, M., JASPERS, K. - Notizen zu Martin Heidegger. Herausgegeben von H. Saner.
630996: HEIDEGGER, M., SAFRANSKI, R. - Ein Meister aus Deutschland. Heidegger und seine Zeit.
566566: HEIDEGGER, M. - Reden und andere Zeugnisse eines Lebensweges 1910-1976. Herausgegeben von H. Heidegger.
589903: HEIDEGGER, M., BALLARD, E.G., SCOTT, C.E., (ED.) - Martin Heidegger: in Europe and America.
606015: HEIDEGGER, M., NESKE, G., (HRSG.) - Erinnerung an Martin Heidegger.
572514: HEIDEGGER, M., GUILEAD, R. - Être et liberté. Une étude sur le dernier Heidegger. Préface de Paul Ricoeur.
615977: HEIDEGGER, M., GUZZONI, U., (HRSG.) - Nachdenken über Heidegger. Eine Bestandsaufnahme.
615981: HEIDEGGER, M., KEARNEY, R., O'LEARY, J.S., (ED.) - Heidegger et la question de Dieu.
604354: HEIDEGGER, M., SASS, H.M. - Martin Heidegger: bibliography and glossary.
622097: HEIDEGGER, M., RODRIGUEZ, A.R. - Die Technikdeutung Martin Heideggers in ihrer systematischen Entwicklung und philosophischen Aufnahme.
577933: HEIDEGGER, M., ROBINSON, J.M., COBB, J.B., (HRSG.) - Der spätere Heidegger und die Theologie. Ins Deutsche übertr. von E. Fincke.
605360: HEIDEGGER, M., SCHALOW, F. - Heidegger and the quest for the sacred. From thought to the sanctuary of faith.
629117: HEIDEGGER, M., KOCKELMANS, J.J. - Heidegger on art and art works.
629239: HEIDEGGER, H. - Die deutsche Sozialdemokratie und der nationale Staat 1870 - 1920. Unter besonderer Berücksichtigung der Kriegs- und Revolutionsjahre.
626747: HEIDEGGER, M., NESKE, G., (HRSG.) - Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag. Festschrift.
626024: HEIDEGGER, M., FARIAS, V. - Heidegger und der Nationalsozialismus. Aus dem Spanischen und Franzözischen übersetzt von K. Laermann. Mit einem Vorwort von J. Habermas.
615714: HEIDEGGER, M., DERRIDA, J. - Vom Geist. Heidegger und die Frage. Übersetzt von Alexandra Garcia Düttmann.
625899: HEIDEGGER, M. - Der Satz vom Grund.
611700: HEIDEMANN, I. - Der Begriff des Spieles und das ästhetische Weltbild in der Philosophie der Gegenwart.
571546: HEIDEN, K. - Eurpäisches Schicksal.
594517: HEIDORN, G., HEITZ, G., KALISCH, J., (HRSG.) - Geschichte der Universität Rostock 1419-1969. Festschrift zur Fünfhundertfünfzig-Jahr-Feier der Universität. Im Auftrage des Rektors und des Wissenschaftlichen Rates verfasst und herausgegeben von der Forschungsgruppe Universitätsgeschichte. 2 volumes.
629094: HEIDRICH, C.H., (HRSG.) - Konstituenten dialogischer Kommunikation.
618294: HEIJ, P. - Grondslagen van 'verantwoord'' bewegingsonderwijs. Filosofische en pedagogische doordenking van relationeel gefundeerd bewegingsonderwijs.
594338: HEIJBROEK, J.F., THIEL, P.J.J. VAN, SCHOLTEN, F. - Voor Nederland. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het rijksmuseum bewaard.
619752: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER - Engelenplaque. Notities van alledag 1966-2003.
619005: HEIJDEN, M.C.A. VAN DER - Spectrum van de Nederlandse letterkunde. Compleet in 25 delen.
629379: HEIJE, JAN PIETER, ASSELBERGS, A.J.M. - Dr. Jan Pieter Heije of de kunst van het leven.
628994: HEIJERMAN, E. , SCHOOT, A. VAN DER, (RED.) - Welke taal spreekt de muziek? Muziekfilosofische beschouwingen.
578726: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Praktische filosofie. Toeval en noodzaak. Gevoel en verstand. Privé en publiek. Begrip en misverstand.
605221: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur.
586314: HEIJERMAN, E., JACOBS, F.C.L.M., KORTHALS, M. - Vuile handen. Basisboek praktische filosofie.
992: HEIJERMAN, E., WOUTERS, P., (RED.) - Crisis van de rede? Perspectieven op cultuur.
618436: HEIJLOO, R., ESKENS, E. (RED.) - Filosofen lexicon. Leven, werk en citaten van tweehonderd grote denkers.
1250: HEIJST, A. VAN - Verlangen naar de val. Zelfverlies en autonomie in hermeneutiek en ethiek.
619116: HEIJST, A. VAN - Models of charitable care. Catholic nuns and children in their care in Amsterdam, 1852-2002.
629749: HEILBRONER, R.L. - De filosofen van het dagelijks brood. Met een voorwoord van prof. dr. J. Pen. Geautoriseerde vertaling: J.E. Kuiper.
3553: HEILBRONER, R.L., THUROW, L.C. - Economics explained in plain, jargon-free language, two famous American economists tell you everything you need to know about how the economy works and where it's going to.
577160: HEILBRONER, R.L., (ED.) - Economic means and social ends. Essays in political economics by A. Lowe, A. Gurwitsch, E. Nagel, H. Jonas, A. Edel, F. Machlup, A.P. Lerner, C. Kaysen, H.C. Wallich. With an introduction.
613284: HEILBUT, A. - Exiled in paradise. German refugee artists and intellectuals in America, from the 1930s to the present.
623114: HEIM, K., HOLMSTRAND, I. - Karl Heim on philosophy, science and the transcendence of God.
582495: HEIMANN, H.D., (HRSG.) - Von Soest - aus Westfalen. Wege und Wirkung abgewanderter Westfalen im späten Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Mit Beitr. von: D. Berg, W. Eberhard, W.P. Eckert u.a.
567470: HEIMANN, E. - Soziale Theorie der Wirtschaftssysteme.
591899: HEIMANS, E., HEINSIUS, H.W., THIJSSE, J.P. - Geillustreerde flora van Nederland. Handleiding voor het bepalen van de naam der in Nederland in het wild groeiende en verbouwde gewassen en van een groot aantal sierplanten. Met meer dan zesduizend figuurtjes. Negentiende druk bewerkt door J. Heimans, met medewerking van J.H. Kern, G. Kruseman en Th.J. Reichgelt.
614674: HEIMSOETH, H. - Die sechs grossen Themen der abendländischen Metaphysik und der Ausgang des Mittelalters.
685: HEIMSOETH, H. - Metaphysik der Neuzeit.
597952: HEINDEL, M., FOSS-HEINDEL, A. - Astro-diagnose. Een handleiding bij de genezing. Een verhandeling over geneeskundige astrologie en diagnosen uit horoscoop en hand. Uit het Engelsch vertaald door A.J.J. Hattinga Raven.
624855: HEINE, H., SCHWEICKERT, A. - Heinrich Heines Einflüsse auf die deutsche Lyrik 1830 - 1900.
574518: HEINE, H., WOLFF, M.J. - Heinrich Heine. Mit einem Bildnis.
621201: HEINE, H., STERNBERGER, D. - Heinrich Heine und die Abschaffung der Sünde.
12469: HEINE, H. - Religie en filosofie in Duitsland. Nederlands van H.L. Mulder.
577653: HEINE, H. - Buch der Lieder. Mit Scherenschnitten von Almut Ellersiek.
621816: HEINE, H., SNETHLAGE, J.L. - Heinrich Heine 1797-1856. Voorloper van existentialisme en oecumenisch christendom.
625623: HEINE, H., SANDOR, A.I. - The exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
630718: HEINE, H., HEINE-GELDERN, M. FREIHERR VON, KARPELES, G., (HRSG.) - Heine-Reliquien. Neue Briefe und Aufsätze Heinrich Heines. Mit 5 Bildnissen und 5 Faksimiles.
620164: HEINE, H. - Religie en filosofie in Duitsland. Nederlands van H.L. Mulder.
630717: HEINE, H., UYTTERSPROT, H. - Heinrich Heine en zijn invloed op de Nederlandse letterkunde.
607921: HEINE, H. - Buch der Lieder. Deutschland, ein Wintermärchen und andere Gedichte.
613300: HEINEMANN, F. - Lebensweisheit der Griechen.
571190: HEINEMANN, F., (HRSG.) - Die Philosophie im XX. Jahrhundert. Eine enzyklopädische Darstelllung ihrer Geschichte, Disziplinen und Aufgaben. Mit Beiträgen von W. Brüning, G. Debon, J.J.L. Duyvendak, A. Epping, R. Feys, A.A. Fraenkel, E. Frauwallner, F. Heinemann, F. Kaufmann, J. v. Kempski, H. Knittermeyer, M. Landmann, H. Margenau, A. Portmann, F.J. v. Rintelen, P. Wilpert.
615027: HEINEMANN, F. - Der Richter und die Rechtsgelehrten. Justiz in früheren Zeiten. Mit 159 Holzschnitten und Faksimiles.
573385: HEINEMANN, F. - Der Richter und die Rechtspflege in der deutschen Vergangenheit. Mit 159 Abbildungen und Beilagen nach den Originalen aus dem fünfzehnten bis achtzehnten Jahrhundert.
602522: HEINEMANN, K. - Grundzüge einer Soziologie des Geldes.
582451: HEINEMEYER, W., (HRSG.) - Chronica Fuldensis. Die Darmstädter Fragmente der Fuldaer Chronik. Bearbeitet.
619536: HEINTZ, J. - Dans le périmètre de Bastogne. Decembre 1944 - janvier 1954.
630529: HEIRMAN, M. - Oosterse dagen, Arabische nachten. Politiek en religie in de geschiedenis van de islam.
631806: HEISENBERG, W. - Das Teil und das Ganze. Gespräche im Umkreis der Atomphysik.
598182: HEISENBERG, W. - Across the frontiers
623164: HEISENBERG, W. - Fysica in perspectief
631796: HEISENBERG, W. - Physics and philosophy. The revolution in modern science. Introduction by Paul Davies.
606399: HELD, R. - Inquisition. Inquisicion. A bilingual guide to the exhibition of torture instruments from the middle ages to the industrial era presented in various European cities. Photographs: Marcello Bertoni. Spanish translation: A. Gil.
631319: HELDRING, L. - Reisindrukken in het Oosten. Ten voordeele van het Doorganghuis te Hoenderloo. Geïllustreerd.
617543: HELFERICH, C. - Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart und Östliches Denken. Mit 157 Abbildungen.
615120: HELFERICH, C. - Geschichte der Philosophie. Von den Anfängen bis zur Gegenwart und Östliches Denken. Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage mit 192 Abbildungen. Mit einem Beitrag von Peter Christian Lang.
604115: HELFFERICH, D., (RED.) - Nederlandsch jaarboek voor fotokunst 1947.
627081: HELL, H. - Die neapolitanische Opernsinfonie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. N. Porpora. L. Vinci. G.B. Pergolesi. L. Leo. N. Jomelli.
630980: HELLE, H.J. - Soziologie und Symbol. Verstehende Theorie der Werte in Kultur und Gesellschaft.
592059: HELLEMA, D., ZEEMAN, B., ZWAN, B. VAN DER, (RED.) - De Nederlandse ministers van buitenlandse zaken in de twintigste eeuw. Vijfde jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw.
598516: HELLENBACH, L.B. - Das neunzehnte und zwanzigste Jahrhundert. Kritik der Gegenwart und Ausblicke in die Zukunft. Aus dem handschriftlichen Nachlass herausgegeben.
595293: HELLER, J., VOGEL, S. - No laughing matters.
593741: HELLER, A. - On instincts.
623188: HELLER, A. - On instincts.
606627: HELLER, E. - Die Reise der Kunst ins Innere und andere Essays.
609100: HELLINGA, W.G. - De opbouw van de algemeen beschaafde uitspraak van het Nederlands.
628920: HELLMANN, MANFRED, SCHRAMM, GOTTFRIED, ZERNACK, KLAUS, (HRSG.) - Handbuch der Geschichte Russlands. 9 volumes.
615340: HELLMANN, MANFRED, (HRSG.) - Handbuch der Geschichte Russlands. 3 volumes.
580246: HELLO, E., HOH, F. - Ernest Hello. Sein Welt- und Menschenbild im Spiegel seiner Philosophie- und Zeitkritik.
628466: HELLWIG, O. - Wörterbuch der mittellalterlichen indischen Alchemie.
629268: HELM, P., (ED.) - Divine commands and morality.
588143: HELMER, O., RESCHER, N. - On the epistemology of the inexact sciences. U.S. Air Force Project Rand. February, 1960. R-353.
628517: HELMHOLTZ, H. VON, KOENIGSBERGER, L. - Hermann von Helmholtz
624495: HELMHOLTZ, H. VON - Letters of Hermann von Helmholtz to his wife 1847-1859. Edited by Richard L. Kremer.
592834: HELMREICH, S. - Silicon second nature. Culturing artificial life in a digital world.
622151: HELMSTRIJD, F.A., MULLER, N.H., MONCHY, S.J.R. DE, (RED.) - De provinciale wet honderd jaar. Gedenkboek.
575690: HELSDINGEN, W.H. VAN, HOOGENBERK, H., (ED.) - Mission interrupted. The Dutch in the East Indies and their work in the XXth century. A symposium. Abridged English version by J.J.L. Duyvendak.
589896: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
600537: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
602154: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
6837: HEMERT, P. VAN - Gezag en grenzen van de menselijke rede. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J. Plat en M.R. Wielema.
20346: HEMINGWAY, E. - Haben und nichts-haben. Roman. Aus dem Amerikanischen übertr. von A. Horschitz-Horst. Umschlagentwurf von G. Böhmer.
598576: HEMPEL, C.G. - Éléments d'epistémologie. Traduction de B. Saint-Sernin.
585165: HEMPEL, C.G. - Fundamentals of concept formation in empirical science.
631079: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De weeskamer van de stad Groningen 1613-1811.
619250: HEMSTERHUIS, F., BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
629081: HEMSTERHUIS, F. - Oeuvres philosophiques. Édition critique par Jacob van Sluis.
600533: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
618745: HEMSTERHUIS, F. - Waarneming en werkelijkheid. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door M.J. Petry.
604982: HENCKMANN, W., (HRSG.) - Ästhetik.
623482: HENDRIK VAN GORKUM, WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum (+1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters. Deutsch von
585983: HENDRIK VIII, GASQUET, F.A. - Henri VIII et les monastères anglais. Traduction française. Publiée avec l'authorisation de l'auteur par J. Lugné Philipon en collaboration avec le R.P. du Lac. 2 delen.
586631: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
587318: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
581517: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
610262: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
623873: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
624221: HENDRIKSE, K. - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee. Met een voorwoord van H. Kuitert.
620433: HENDRIX, G. - Conspectus bibliographicus sancti Bernardi ultimi Patrum 1989-1993.
630167: HENEIN, GEORGRES - Oeuvres. Poèmes, récits, essais, articles et pamphlets. Georges Henein désormais par Yves Bonnefoy. Avant-partir par Berto Farhi. Édition établie par Pierre Vilar avec la collaboration de la Marc Kober et Daniel Lançon.
619710: ZHANG HENG - Album of famous paintings of the Northern and Southern Song period.
575644: HENGEVELD, G.J.N. - Geologische onderzoekingen ten behoeve van 's lands waterstaat, gewestelijke- en gemeentewerken in Nederlandsch-Indië. Deel 1: 1914-1915.
612139: HENGSTENBERG, H.E. - Sein und Ursprünglichkeit. Zur philosophischen Grundlegung der Schöpfungslehre. Mit einem Vorwort von L.B. Geiger.
580247: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
609411: HENGSTENBERG, H.E. - Autonomismus und Transzendenzphilosophie.
9546: HENGSTENBERG, H.E. - Philosophische Anthropologie.
631170: HENGSTL, J. (ED) - Griechische Papyri aus Ägypten als Zeugnisse des öffentlichen und privaten Lebens. Griechisch-deutsch.
585693: HENNE-AM RHYN, O. - Geschichte des Schweizervolkes und seiner Kultur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Dritte verbesserte und ergänzte Auflage. Erster Band. Herkunft des Schweizervolkes, Entstehung und Ausbreitung der Eidegenossenschaft, Heldenkämpfe der Schweizer um Freiheit und um Ruhm. Von den ältesten Zeiten bis zur Losreissung der Schweiz vom deutschen Reiche (1499).
603265: HENNIG, J.L. - Bestiaire érotique.
628396: HENNIG, R. - Terrae incognitae. Eine Zusammenstellung und kritische Bewertung der wichtigsten vorkolumbischen Entdeckungsreisen an Hand der darüber vorliegenden Originalberichte. Complete in 4 volumes.
574042: HENNIPMAN, P., HEERTJE, A., LAMBERS, H.W., WOLFF, P. DE, (RED.) - Schaarste en welvaart. Opstellen aangeboden aan prof.dr. P. Hennipman ter gelegenheid van zijn vijfentwintig-jarig hoogleraarschap aan de universiteit van Amsterdam.
623578: HENRICO DE GANDAVO, HENDRIK VAN GENT - Syncategoremata. Ediderunt H.A.G. Braakhuis, Girard Etzkorn, Gordon A. Wilson.
602721: HENRICO DE GANDAVO, HENDRIK VAN GENT - Quaestiones variae Henrico de Gandavo adscriptae. Editit G.J. Etzkorn.
613265: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
621347: HENRY, J. - The scientific revolution and the origins of modern science.
571819: HENRY, D.P. - Medieval logic and metaphysics. A modern introduction.
567154: HENSEL, S. - Die Familie Mendelsohn 1729-1847. Nach Briefen und Tagebüchern. Gekürzt und bearbeitet von K.A. Horst.
609009: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
620406: HENTSCHEL, F., (ED.) - Musik - und die Geschichte der Philosophie und der Naturwissenschaften im Mittelalter. Fragen zur Wechselwirkung von 'Musica' und 'Philosophia' im Mittelalter.
621006: HENTZE, C. - Das Haus als Weltort der Seele. Ein Beitrag zur Seelensymbolik in China, Grossasien, Altamerika.
589519: HEPPE, H. - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der Niederlande.
607133: HERACLEIDES PONTICUS, GOTTSCHALK, H.B. - Heraclides of Pontus.
584583: HERBART, J.F. - Pädagogische Schriften. Bearbeitet von K. Richter. 2 volumes
629112: HERBERT, N. - Elemental mind. Human consciousness and the new physics.
576424: HERBERT, J. - Wege zum Hinduismus. Aus dem Franz. und Engl. übertr. von E. von Pelet.
590218: HERBERTZ, R. - Das Wahrheitsproblem in der griechischen Philosophie.
593208: HERBIG, J. - Der Fluss der Erkenntnis. Vom mythischen zum rationalen Denken.
631135: HERBRAND, J. - Logical Writings. Edited by Warren D. Goldfarb. A Translation of the Écrits logiques, edited by Jean van Heijenoort.
614890: HERDER, J.G. - Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele. Bemerkungen und Träume. Beigebunden: Plastik. Einige Wahrnehmungen über Form und Gestalt aus Pygmalions bildenden Träume. 2 texts in one volume.
596614: HERDER, J.G., SMITS, E.J.F. - Herder's humaniteitsphilosophie.
608152: HERDER, J.G., RICHTER, L., (HRSG.) - Johann Gottfried Herder im Spiegel seiner Zeitgenossen. Briefe und Selbstzeugnisse. Mit 41 Abbildungen.
2481: HERDER, J.G., ADLER, E. - Herder und die deutsche Aufklärung. Ins Deutsche übertragen von I. Fischer.
17870: HERDER, J.G., JOBST, M. - Herders Konzeption einer kritischen Literaturgeschichte in den 'Fragmenten'.
604568: HERESCH, E. - Alexej, der Sohn des letzten Zaren. 'Warum kann ich nicht sein wie andere Kinder...'. Biographie mit neuen Dokumenten.
575329: HERGEMÖLLER, B.U. - Quellen zur Verfassungsgeschichte der deutschen Stadt im Mittelalter. Ausgewählt und übersetzt.
575328: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
615129: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
598338: HERIK, H.J. VAN DEN - Computerschaak, schaakwereld en kunstmatige intelligentie.
626358: HERINGA, J., BLOK, D.P., BUIST, M.G., (RED.) - Geschiedenis van Drenthe. Samengesteld in opdracht van het provinciaal bestuur van Drenthe.
584518: HERLIN, H. - Dwaaltocht naar de dood. Het drama van de 'St. Louis'
612870: HERMAN, B. - The optimal international division of labour.
618537: HERMAN, E. S. - Triumph of the market. Essays on economics, politics, and the media.
620269: HERMANN, A.H. - A history of the Czechs.
603669: HERMANS, W.F. - Herinneringen van een engelbewaarder. De wolk van het niet weten.
600156: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
595885: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
621813: HERMANS, W.F. - Drie melodrama's. Conserve. De leproos van Molokaï. Hermans is hier geweest.
594967: HERMANS, W.F. - Houten leeuwen en leeuwen van goud.
609185: HERMANS, H. - Oude meesters van de propaganda. Spotters, redenaars en predikers. Aristophanes, Cicero, Paulus, Urbanus II, Savonarola.
601294: HERMANS, W.F. - Filip's sonatine.
600807: HERMANS, W.F. - Ruisend gruis. Roman.
587442: HERMANS, W.F. - Boze brieven van Bijkaart.
582339: HERMANS, J.L. - Het aandeel van Engeland aan de vorming van het staatswezen der Noordamerikaansche unie.
616578: HERMANS, W.F. - Hypnodrome. Gedichten.
622754: HERMES TRISMEGISTUS, HUDRY, F. (ED.) - Liber viginti quattuor philosophorum.
587661: HERMESDORF, B.H.D., CERUTTI, F.F.X., COOPMANS, J.P.A., GRINTEN, W.C.L. VAN DER, (RED.) - Opstellen over recht en rechtsgeschiedenius aangeboden aan prof.mr. B.H.D. Hermesdorf ter gelegenheid van zijn aftreden als hoogleraar in Romeins en oud-vaderlands recht aan de katholieke universiteit te Nijmegen.
623198: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Uitgegeven door Mr. P.J.Verdam.
593286: HERMET, G., (RED.) - Totalitarismes. En collaboration avec P. Hassner et J. Rupnik.
618550: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
614004: HERMSEN, J.J. - Stil de tijd. Pleidooi voor een langzame toekomst.
601943: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
581520: HERODOTUS, STORK, P. - The aspectual usage of the dynamic infinitive in Herodotus.
616723: HERRICK, M. T. - Italian tragedy in the renaissance.
630851: HERRLITZ, H.G. , KERN, H., (HRSG.) - Anfänge Göttinger Sozialwissenschaft. Methoden, Inhalte und soziale Prozesse im 18. und 19. Jahrhundert. Mit 9 Abbildungen.
615983: HERRMANN, F.W. VON - Der Begriff der Phänomenologie bei Heidegger und Husserl.
569483: HERSCH, J. - Das philosophische Staunen. Einblicke in die Geschichte des Denkens. Aus dem Französischen von F. Fischer und C. Freund.
600073: HERTEL, H. - Generation im Aufbruch. Im Herzen das Vaterland.
623565: HERTZ, FRIEDRICH - Rasse und Kultur. Eine kritische Untersuchung der Rassentheorien. Zweite neubearbeitete und vermehrte Auflage von 'Moderne Rassentheorien'.
577490: HERTZ, N. - I.O.U. The debt threat and why we must defuse it.
628209: HERTZ, N. - IOU. I owe you. Het gevaar van de internationale schuldenlast
597824: HERWERDEN, P.J. VAN - Gedenkboek van het stedelijk gymnasium te Groningen.
572983: HERWIJNEN, G. VAN, (RED.) - Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland. Samengesteld met medewerking van W.G. van der Moer, M. Carasso-Kok, M.J.J.G. Chappin.
609247: HERZBERG, A. - Zur Psychologie der Philosophie und der Philosophen.
602571: HERZBERG, A.J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
584516: HERZBERG, J. - Brief aan wie niet hier is. Tussen Jeruzalem en Amsterdam.
627943: HERZBERG, A.J. - De man in de spiegel. Opstellen, toespraken en kritieken 1940-1979.
601383: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
570307: HERZEN, A.I. - Erinnerungen. Aus dem Russischen übertragen, herausgegeben und eingeleitet von Otto Buek. Mit 8 Abbildungen. Complete in 2 volumes.
630864: HERZEN, A.I. - Feiten en gedachten. Memoires
611195: HERZEN, A.I. - Ausgewählte philosophische Schriften. Aus dem Russischen übersetzt von Alfred Kurella.
577477: HERZL, T., ELDERSHEIM-LEVENBACH, E. - Theodor Herzl. Profeet van de staat Israel.
625810: HERZOG, K. - Die Gestalt des Menschen in der Kunst und im Spiegel der Wissenschaft.
577497: HERZOG, C. - Living history. A memoir.
615866: HERZOG, D. - Cunning.
623995: HESCHEL, A.J. - Onzekerheid in vrijheid. Uit het Engels vertaald door H. de Bie.
594646: HESCHEL, A.J., HARTENSVELD, F. - Het concept mens in het denken van Abraham Joshua Heschel en de betekenis daarvan voor onderwijs en opleiding.
589893: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
589892: HESS, M. - Die europäische Triarchie.
611818: HESS, J.C., WIELENGA, F. , (RED.) - Duitsland en de moderne democratie 1871-1990.
7954: HESS, M. - Ausgewählte Schriften. Ausgewählt und eingeleitet von Horst Lademacher.
580740: HESSE, H. - Peter Camenzind. Erzählung.
568489: HESSE, H., (HRSG.) - Das Glasperlenspiel. Versuch einer Lebensbeschreibung des Magister Ludi Josef Knecht samt Knechts hinterlassenen Schriften.
631545: HESSE, H. - Gesammelte Werke in zwölf Bänden. Werkausgabe. Complete in 12 volumes.
631580: HESSE, M.B. - Forces and fields. The concept of action at a distance in the history of physics.
623306: HESSELING, D.C., PERNOT, H. , (ED.) - Poèmes prodromiques en grec vulgaire.
572279: HESSEN, J. - Das Kausalprinzip.
589899: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
3633: HESSEN, J. - Platonismus und Prophetismus. Die antike und die biblische Geisteswelt in strukturvergleichender Betrachtung.
626924: HESSEN, J., (RED.) - Die Religionsphilosophie des Neukantianismus. Dargestellt und gewürdigt.
576950: HESSEN, J. - Religionsphilosophie. 2 volumes.
623086: HETTEMA, T.L. - Reading for good. Narrative theology and ethics in the Joseph story from the perspective of Ricoeur's hermeneutics.
614986: HETTLING, M. , MÜLLER, M.G., (HRSG.) - Menschenformung in religiösen Kontexten. Visionen von der Veränderbarkeit des Menschen vom Mittellalter bis zur Gegenwart.
595294: HEUER, H.M. - Hax pax max. Wunder und Geheimnisse des Okkultismus.
620643: HEUITER, PONTUS DE, DIBBETS, G.R. - Nederduitse orthographie. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. G.R.W. Dibberts.
629752: HEUMAKERS, A., SMEETS, H., LANGE, S. DE - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
627218: HEUMAKERS, A. - De schaduw van de vooruitgang. Essays.
616132: HEUMAKERS, A., SMEETS, H., LANGE, S. DE - De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden.
631647: HEUNISCH, CASPAR - In canticum canticorum commentarius apocalypticus, in quo textus Hebraeus cum tribus versionibus legitur (...) Cumprimis verò instituitur collatio cum Apocalypsi. (...) juxta veram chronotaxin septem periodorum ecclesiae in septem epistolis, sigillis & Tubiciniis, ostenditurg adeò, nec Hortolani & Cornelii à Lapid, nec Ioh. Cocceji ad apocalypsin accomodationem legitimam esse. Ajecti sunt indices: I. Vocum Hebraicarum. II. Dictorum Scripturae explicatorum. III. Rerum
611816: HEUPEL, W.E. - Der sizilische Grosshof unter Kaiser Friedrich II. Eine verwaltungsgeschichtliche Studie.
614396: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
15387: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
618614: HEUSDE, P.W. VAN - De socratische school of wijsgeerte voor de negentiende eeuw. 4 delen.
14599: HEUSDE, P.W. VAN - Wijsbegeerte van het gezond verstand. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door J.M.M. de Valk.
616039: HEUSDEN, B. VAN - Literaire cultuur. Handboek.
625364: HEUSDEN, B. VAN, KORTHALS ALTES, L. , (ED.) - Aesthetic autonomy: problems and perspectives.
628547: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
605955: HEUSDEN, B.P. VAN, JONGENEEL, E., (RED.) - De spiegel van Stendhal. Over de weergave van de werkelijkheid in literatuur.
605745: HEUSS, A. - 'Ideologiekritik' . Ihre theoretischen und praktischen Aspekte.
606988: HEUSS, A. - Zur Theorie der Weltgeschichte.
622696: HEUSSEN, H.F. VAN (H.V.H.), RIJN, H. VAN (H.V.R.), MIERIS, FRANS VAN - Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien: vijfde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Vriesland tusschen 't Vlie en de Lawers. Waar agter, bij wijze van een nabericht, gevoegt is een beknopte historie van Vriesland, tot onze tijden toe. Van Groeningen, en Groningerland, als mede van het land van Drent. In 't Latijn beschreeven door den heer H.V.R. In 't Nederduits overgezet en met aantekeningen opgeheldert door H.V.R. Bijgevoegd: Zesde deel. Behelzende de outheden en gestichten van Deventer, Kampen, Zwol, Otmarsum, Harderwijk, Doesburg, Hattem, Deutekom, Grol, Lingen, en alle onderhoorige dorpen. Hier komt by een korte verhandeling van het geld, zijn oorspronk, gewigt, waarde, groote en gedaante enz. By wat volkeren het eerst in gwoonte gebragt is: zoo by de Hebreen, Grieken, Romeynen, Fransen en Nederlanderen, en wel inzonderheit in 't stift Utrecht, met de afbeeldingen der eerste, en oudste munten in 't zelve geslaagen (...). Nooit voor dezen in 't licht gegeven, en by den anderen vergaderd door Frans van Mieris.
611085: HEUSSI, K. - Kompendium der Kirchengeschichte. Unveränderter Nachdruck der dreizehnten, durch einen Literaturnachtrag ergänzten Auflage.
581730: HEUTERUS, PONTUS - Opera historica omnia; Burgundica, Austriaca, Belgica: de rebus a principibus Burgundis atque Austriacis, qui Belgis imperarunt, pace belloque praeclare gestis. Insertus est eiusdem De vetustate et nobilitate familiae Habspurgicae et Autriacae liber singularis. Accessereque De veterum ac sui saeculi Belgico libri duo; aliaque. Nunc primum simul edita, opera atque industria viri docti recensita, & capitibus distincta.
612548: HEUTS, L. , REGT, H. DE - De filosofie twittercanon.
577150: HEUVELMAN, A., STAAK, J.L.C. VAN DER, (RED.) - Communicatie over wetenschap en techniek.
626049: HEUVEN GOEDHART, GERRIT JAN VAN , CORDUWENER, J. - Riemen om de kin. Biografie van Gerrit Jan van Heuven Goedhart.
576878: HEWES, G.W., (RED.) - Language origins. A bibliography. Second revised and enlarged edition. 2 delen compleet.
597173: HEYBOER, A., MEYDEN, H. VAN DER - De drie bruiden van Anton Heyboer. Met foto's gemaakt door Maria, Lotti, Marike en Anton Heyboer.
621640: HEYDE, L. - De maat van de mens. Over autonomie, transcendentie en sterfelijkheid.
627119: HEYER, A.H. , (ED.) - Historical sets, collected editions, and monuments of music. A guide to their contents.
581273: HEYER, C.J. DEN, HOUTMAN, C., LIETAERT PEERBOLTE, L.J., (RED.) - Joden, christenen en hun Schrift. Een bundel opstellen aangeboden bij het afscheid van C.J. den Heyer.
569951: HEYER, G. - Generische Kenzeichnungen. Zur Logik und Ontologie generischer Bedeutung.
599480: HEYERDAHL, T. - Aku-aku. Het mysterie van Paaseiland. Geautoriseerde vertaling uit het Noors door N.G. Visser, H.D. Baars en G. Baars-Jelgersma.
617961: HEYERDAHL, T. - Early man and the ocean. The beginning of navigation and seaborn civilization.
3942: HEYM, S. - Die Papiere des Andreas Lenz. Roman. Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von H. Zimnik. Revidierte Fassung.
597056: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
604812: HEYMANS, G. - Die Gesetze und Elemente des wissenschaftlichen Denkens. Ein Lehrbuch der Erkenntnistheorie in Grundzügen.
5920: HEYMANS, P.G. - Wikken en wegen. Enkele verkennende studies ten behoeve van theorievorming over de ontwikkeling van het moreel oordeel.
607008: HEYMANS, G., VISSER, H.J. - Temperament als determinant voor psychische klachten en welbevinden. De actuele betekenis van Heyman's persoonlijkheidspsychologie.
609568: HEYMANS, G., VERWEY, G. - Gerard Heymans (1857-1930) en het Equilibriummodel. Wetenschappelijke soteriologie in rationeel-harmonistische variant benevens Twee inedita van G. Heymans, met inleiding en bibliografie.
598115: HEYMANS, G. - Over metafysica en esthetica. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.G. Hubbeling.
625741: HEYMANS, G. - Inleiding tot de logica en methodologie. Bewerkt en voltooid door W.A. Pannenborg.
4978: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
17629: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
610381: HEYMANS, G. - Die Psychologie der Frauen.
625673: HEYMANS, G., DEKKER, K. - Gerard Heymans herlezen. Bewustzijn en methodologie.
629215: HEYMANS, J.G., (ED.) - Psalters der Moderne Devotie. Psalteria devotionis modernae.
4925: HEYMANS, G., MEIJERING, P.H.T. - Een schijn-psychologie. Een kritische studie over de psychologie van Heymans en Wiersma.
583663: HEYMANS, RICQUIER, G., GILSON, J., MALLEGHEM, VAN - Urbanisme in Belgisch Kongo.
568502: HEYMANS, G. - Einführung in die Ethik auf Grundlage der Erfahrung.
3941: HEYMANS, G. - Einführung in die Metaphysik auf Grundlage der Erfahrung.
604877: HEYMANS, G. - Gesammelte kleinere Schriften zur Philosophie und Psychologie. Complete in 3 volumes.
622919: HEYN, PIET - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband. Met portret. 1 kaart en 2 facsimiles.
627056: HEYOB, S.K. - The cult of Isis among women in the Graeco-Roman world.
625919: HEYSMANS, H., MELKMAN, J., (RED.) - Menorah 5702. Joods jaarboek.
625918: HEYSMANS, H., MELKMAN, J., (RED.) - Menorah 5701. Joods jaarboek.
630538: HEYSSE, T., GOOSSENS, W., (RED.) - Democratie als filosofisch vraagstuk. Lezingen over macht, vertegenwoordiging en politiek. Met bijdragen van Frank Ankersmit, Herman De Dijn, Kris Deschouwer e.a.
630409: HEYTING, F. , LENZEN, D. , WHITE, J. , (ED.) - Methods in philosophy of education.
610641: HEYWORTH, P.L., (ED.) - Medieval studies for J.A.W. Bennett.
620910: HIBBERT, C. - Rome. The biography of a city.
4224: HICK, J., MCGILL, A.C., (ED.) - The many-faced argument. Recent studies on the ontological argument for the existence of God.
631823: HICK, J., (ED) - The myth of God incarnate.
1771: HICKMAN, L. - Modern theories of higher level predicates. Second intentions in the Neuzeit.
624173: HICKS, J.R. - The crisis in Keynesian economics.
589121: HIDDING, K.A.H. - Mens en godsdienst. Levende godsdiensten phaenomenologisch belicht.
623413: HIGGIN, G., (RED.) - Denkprikkels. Filosofie in fragmenten. Nederlandse vertaling.
628651: HIJSZELER, C.C.W.J. - Boerenvoortvaring in de oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drente. I. Tekst.
630035: HIJUM, L.M. VAN - Grenzen aan macht. Aspecten van politieke ideologie aan de hoven van Bourgondische en Bourgondisch-Habsburgse machthebbers tussen 1450 en 1555.
623679: HILBERG, D. - Daders, slachtoffers, omstanders. De joodse catastrofe 1933-1945
625719: HILBERT, D., COHN-VOSSEN, S. - Anschauliche Geometrie. Mit 330 Abbildungen.
617534: HILHORST, H.W.A. - Religie in verandering. Een kritische analyse en evaluatie van de sociologische optiek van Peter L. Berger en Thomas Luckmann (with a summary in English).
622582: HILL, A.V. - The ethical dilemma of science and other writings.
609013: HILLE RIS LAMBERS, C. - De wijzen van het Oosten. Brahmanisme, - Boeddhisme, Chineesche philosophie,- Mazdeïsme.
583578: HILLEN, E. - Kampjongen. Herinneringen aan Java. Vert. H. Martherus.
627094: HILLIER, J. - The uninhibited brush. Japanese art in the Shijo style.
627096: HILLIER, JACK - Japanese prints & drawings from the Vever collection. Complete in 3 volumes.
627079: HILLIER, JACK - Japanese prints & drawings from the Vever collection. Volume one.
631315: HILPINEN, R. - Rules of acceptance and inductive logic.
586069: HILTON, D.J., (ED.) - Contemporary science and natural explanation. Commonsense conceptions of causality.
631552: HILVOORDE, I. VAN - Grenswachters van de pedagogiek. Demarcatie en disciplinevorming in de ontwikkeling van de Nederlandse academische pedagogiek (1900 - 1970).
575842: HIMMELFARB, GERTRUDE - On looking into the abyss. Untimely thoughts on culture and society.
607665: HINDLEY, G. - A history of roads.
629217: HINDMAN, S. - Text and image in fifteenth-century illustrated Dutch bibles. Textus et imagines in codicibus sacrae scripturae Neerlandicis saec. XV imaginibus ornatis.
615659: HINSKE, N. - Lebenserfahrung und Philosophie.
617790: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIII,1946.
617789: HINTE, J. VAN., BROEK, J.O.M., EDELMAN, (RED.) - Tijdschrift van Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam. Tweede reeks, Deel LXIV,1947.
629670: HINTERHOFF, E. - Disengagement. With a foreword by Sir John Slessor.
590829: HINTIKKA, J., (ED.) - Aspects of metaphor.
8355: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
615951: HINTIKKA, J., SAARINEN, E., HILPINEN, R., (ED.) - Essays in honour of Jaakko Hintikka. On the occasion of his fiftieth birthday on january 12, 1979.
628938: HINTIKKA, J. - Knowledge and belief. An introduction to the logic of the two notions.
627987: HINTIKKA, J. - Knowledge and the known. Historical perspectives in epistemology.
629566: HIPPOCRATES, MATTOCK, J.N, LYONS, M.C, (ED.) - Kitab buqrat fi'l-amrad al-biladiyya. Hippocrates: On endemic diseases (Airs, waters and places). Edited and translated with introduction, notes and glossary.
616717: HIPPOCRATES, LEVINE, E. B. - Hippocrates.
627097: HIROSHIGE, UTAGAWA, SUZUKI, J. - Utagawa Hiroshige.
615640: HIRSCH, W. - Law and economics. An introductory analysis.
610483: HIRSCH, S.R. - Horeb. A philosophy of jewish laws and observances
628869: HIRSCH, E. - Geschichte der neuern evangelischen Theologie im Zusammenhang mit den allgemeinen Bewegungen des europäischen Denkens. 5 volumes.
574211: HIRSCHFELD, M., BOHM, E. - Sexualerziehung. Der Weg durch Natürlichkeit zur neuen Moral.
588451: HIRST, P.Q. - Durkheim, Bernard and epistemology.
631295: HIRT, H. - Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und ihre Kultur. 2 volumes.
626988: HIRT, H. - Die Indogermanen. Ihre Verbreitung, ihre Heimat und ihre Kultur. 2 volumes.
599754: HIRTH, W. - Handbuch des Segelfliegens. Mit einem Geleitwort von Generalleutnant Christiansen Korpsführer des NS-Fliegerkorps. Mit 156 Abbildungen.
616615: HISASHIGE, T. - Phénoménologie de la conscience de culpabilité. Essai de pathologie éthique. Présentation de Paul Ricoeur.
619406: HISCOCKS, R. - Poland. Bridge for the abyss? An interpretation of developments in post-war Poland.
615085: HITCHCOCK, H.R. - Netherlandish scrolled gables of the sixteenth and early seventeenth centuries.
620214: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
613119: HITLER, A., FEST, J.C. - Hitler. Die Biographie.
619745: HITLER, A. , TOLAND, J. - Adolf Hitler. Het einde van een mythe.
630179: HITLER, A. , DOMARUS, M. - Hilter. Reden und Proklamationen 1932 - 1945. Kommentiert von einem Zeitgenossen. Two parts in 4 volumes.
591520: HITLER, A., KNOPP, G. - Hitler. Eine Bilanz in Zusammenarbeit mit S. Brauburger, C. Deick, R. Gültner, P. Hartl, J. Müllner. Dokumentation: S. Neizel, U. Nellessen, K. Sondermann.
609110: HLAWITSCHKA, E., SCHMID, K., TELLENBACH, G. , (RED.) - Libri Memoriales. 2 volumes.
606094: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
618663: HOBBES, T., RAPHAEL, D.D. - Hobbes. Morals and politics.
626673: HOBBES, T. - Leviathan. Edited and abridged with an inroduction by John Plamenatz.
628141: HOBBES, T. - Leviathan or the matter, forme and power of a commonwealth ecclesiasticall and civil. Edited by M. Oakeshott. With an introduction by R.S.Peters.
627967: HOBBES, T., MARTINICH, A.P. - Hobbes. A biography.
590942: HOBHOUSE, L.T. - Sociology and philosophy. A centenary collection of essays and articles. With a preface by S. Caine and an introduction by M. Ginsberg.
625585: HOBSON, E.W. - The theory of spherical and ellipsoidal harmonics.
8185: HOCHE, H.U. - Einführung in das sprachanalytische philosophieren.
3695: HOCHHUTH, R. - Der Stellvertreter. Soldaten. Dramen. Mit 33 Diskussionsbeiträgen.
566931: HOCKETT, C.F. - The view from language. Selected essays 1948-1974.
586606: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
593148: HOCKING, W.E., ROUNER, L.S., (ED.) - Philosophy, religion and the coming world civilization. Essays in honour of W.F. Hocking.
617232: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
4104: HOCKNEY, D., HARPER, W., FREED, B., (ED.) - Contemporary research in philosophical logic and linguistic semantics. Proceedings of a conference held at the university of western Ontario, London, Canada.
628830: HODGSON, P.C. , KING, R.H. , (ED.) - Readings in christian theology.
614249: HÖDL, G. , CLASSEN, P. , (HRSG.) - Die Admonter Briefsammlung. Nebs ergänzenden Briefen.
610886: HOECKE, W. VAN, WELKENHUYSEN, A., (ED.) - Love and marriage in the twelfth century.
609227: HOEFNAGELS, H., (RED.) - Sociologie en maatschappijkritiek.
608781: HOEFNAGELS, H. - Wat heet sociaal. Sociologie kan ook anders.
585304: HOEK, S. VAN DER - Hopend op een beter leven. Drentse veenarbeiders/sters verhalen.
604413: HOEK-BEUGELING, S. - Emmen, het grote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
594037: HOEKSTRA, H. - De dooperschen. Historisch overzicht en beoordeling.
624648: HOEKSTRA, H., OLDERSMA, J., (ED.) - Lady Macbeth's sisters. Women's power in political elites in the transition from monarchy to democracy.
609467: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
582822: HOEN, J.J. 'T - Op naar het licht. De Zaanstreek in de periode van de opkomst der arbeidersbeweging 1882-1909.
625399: HOEN, H.W., SELCK, T.J. , (ED.) - Europa: charming Zeus...and numerous others! International political economy of EU Association.
625407: HOEN, H.W., KEMPERINK, M.G., (ED.) - Vision in text and image. The cultural turn in the study of arts.
590992: HOENEN, P. - Philosophie der anorganische natuur.
594004: HOENSBROECH, P. VON - 14 Jahre Jesuit. Persönliches und Grundsätzliches. Mit dem Bilde des Verfassers. 2 delen.
615565: HOERSCHELMANN, T. - Theologische Ethik. Zu Begründungsproblematik christlicher Ethik in Kontext der discursiven Moraltheorie.
622130: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
14647: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
600553: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
630794: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van de fenomenologische rede I.
596260: HOEVEN, J. VAN DER, BRÜGGEMAN-KRUIJFF, A.T., GEERTSEMA, H.G., WILLEMSEN, M.F., (RED.) - Levensecht en bescheiden. Essays over authenticiteit. Afscheidsbundel ter ere van prof. dr. Johan van der Hoeven.
615972: HOEVEN, J. VAN DER - De aantrekkingskracht van het midden. Historisch-kritische studie van een westerse denkwijze.
589379: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
589380: HOEVEN, J. VAN DER - Filosofische reflecties en ontmoetingen. Opstellen van Dr. J. van der Hoeven. Onder red. van R. van Woudenberg, S. Griffioen en H.G. Geertsema.
609203: HOEY, M. - On the surface of the discourse.
594673: HOF, J. - De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573.
618608: HOFDIJK, W.J. - Ons voorgeslacht in zijn dagelyksch leven geschilderd. Tweede druk.Compleet in 6 delen.
630136: HOFER, W. - Geschichtschreibung und Weltanschauung. Betrachtungen zum Werk Friedrich Meineckes.
609173: HOFER, H. - Die Weltanschauungen der Neuzeit. Allgemeinverständlich dargestellt. Wohlfeile Volksausgabe.
631482: HOFF, J.H. VAN 'T - Acht Vorträge über physikalische Chemie gehalten auf Einladung der Universität Chicago 20. bis 24. Juni 1901. Mit in den Text eingedruckten Abbildungen.
601392: HOFF, J.H. VAN 'T - Vorlesungen über theoretische und physikalische chemie. Erstes Heft: Die chemische Dynamik. Mit in den text eingedruckten Abbildungen.
595952: HOFF, B. VAN 'T, LUGARD, G.J. - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving.
618489: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Unter Mitwirkung des Verfassers nach der zweiten Dänischen Auflage übersetzt von F. Bendixen.
9287: HÖFFDING, H. - Psychologie in Umrissen auf Grundlage der Erfahrung. Sechste deutsche, nach der neunten, verkürzten dänischen Ausgabe.
6380: HÖFFDING, H. - Lehrbuch der Geschichte der neueren Philosophie.
603619: HÖFFE, O. - Moral als Preis der Moderne. Ein Versuch über Wissenschaft, Technik und Umwelt.
612553: HOFFMANN-LINKE, E. - Zwischen Nationalismus und Demokratie. Gestalten der französischen Vorrevolution.
631757: HOFFMANN, E.T.A. - Dichtungen und Schriften sowie Briefe und Tagebücher. Gesamtausgabe in fünfzehn Bänden. Herausgegeben und mit Nachworten versehen von Walther Harich. Complete in 15 volumes.
630853: HOFFMANN, D., (HRSG.) - Pädagogik an der Georg-August-Universität Göttingen. Eine Vorlesungsreihe. Mit 7 Abbildungen und 5 Tabellen.
616217: HOFFMANN, H. - Mi-la Ras-pa. Sieben Legenden.
624629: HOFFMANN, B. - The strange story of the quantum. An account for the general reader of the growth of the ideas underlying our present atomic knowledge.
621196: HOFFMANN, E.T.A. - Poetische Werke in sechs Bänden. Complete in 6 volumes.
574438: HOFFMANN, E.T.A., GÜNZEL, K. - E.T.A. Hoffmann. Leben und Werk in Briefen, Selbstzeugnissen und Zeitdokumenten.
628172: HOFFMANN, H. - Mi-la Ras-pa. Sieben Legenden.
631026: HOFFMASTER, B. , FREEDMAN, B. , FRASER, G. , (ED.) - Clinical ethics. Theory and practice.
610231: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
596411: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe. Zweite Auflage
7437: HOFFMEISTER, J., (HRSG.) - Wörterbuch der philosophischen Begriffe.
603802: HOFMANNSTHAL, H. VON, KASCHNITZ, M.L., (HRSG.) - Deutsche Erzähler. Ausgewählt und eingeleitet. 2 delen.
607498: HOFMANNSTHAL, H. VON - Operndichtungen 4. Herausgegeben von Hans-Albrecht Koch.
621972: HOFMANNSTHAL, H. VON - Dramen III 1893-1927. Herausgegeben von Bernd Schoeller in Beratung mit Rudolf Hirsch.
630720: HOFMANNSTHAL, H. VON, BURCKHARDT, C.J. - Briefwechsel.
566170: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
590060: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C. - Einsicht in Ich. Fantasien und Reflexionen über Selbst und Seele. Ausgewählt und in Szene gesetzt. Aus dem Amerikanischen von U. Enderwitz.
602919: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
631141: HOFSTADTER, D.R. - Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band
603353: HOFSTADTER, D.R., DENNETT, D.C., (RED.) - De spiegel van de ziel. Fantasieën en reflecties over ik en geest. Nederlandse vertaling E. Dabekaussen, B. de Lange en T. Maters.
611695: HOFSTADTER, D.R. - Metamagische thema's. Op zoek naar de essentie van geest en persoon
572401: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
592775: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
590986: HOFSTRA, S. - Differenzierungserscheinungen in einigen afrikanischen Gruppen. Ein Beitrag zur Frage der primitiven Individualität.
596723: HOGBEN, L. - Mensch und Wissenschaft. Die Entstehung und Entwicklung der Naturwissenschaft aus den sozialen Bedürfnissen. Ein Buch zur Weiterbildung. Herausgeber der deutschen Ausgabe J. Henry Wild. Mit Zeichnungen von J.F. Horrabin und Abbildungen im Text. Die Übersetzungen besorgten: P. Christoffel, M. Favarger, C. Grob, A.E. Meier, E. Müller, J.H. Wild. Complete in 2 volumes.
628772: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld ten dienste der Staten Generaal. Compleet in 10 delen.
631096: HOGENELST, D., OOSTROM, F.P. VAN - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
576409: HOGERVORST, S. - Staat en welzijn. Het belang van een vernieuwde conceptie van de minimale staat.
629892: HOGESTEEGER, G. - 200 jaar post in Nederland 1799- 1999.
625094: HOKWERD, H. , (ED.) - Constructions of Greek past. Identity and historical consciousness from antiquity to the present.
630910: HOKWERDA, H., (RED.) - Gioconda. De joden van Thessaloniki in de Griekse literatuur. Een bloemlezing. Samenstelling, vertaling en nawoord Hero Hokwerda.
573157: HOLDCROFT, D. - Words and deeds. Problems in the theory of speech acts.
586786: HOLK, A.G.F. VAN, BAAK, J.J. VAN, (ED.) - Signs of friendship. To honour A.G.F. van Holk, slavist, linguist, semiotician. Liber amicorum presented to André G.F. van Holk on the occasion of his 60th birthday, and in celebration of 20 years of Slavic studies under his direction at Groningen University.
9203: HOLK, L.J. VAN - De heilige wake. Een essay over den nood van onzen tijd.
608741: HOLLAND, S. - The socialist challenge.
615427: HOLLAND, N.N. - The critical I.
616616: HOLLENBACH, J. M. - Der Mensch als Entwurf. Seinsgemässe Erziehung in technisierter Welt.
574760: HÖLLERER, W., BENDER, H., (HRSG.) - Akzente. Zeitschrift für Dichtung. 20 years in 5 volumes.
17759: HÖLLHUBER, I. - Geschichte der italienischen Philosophie von den Anfangen des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
611102: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
596259: HOLLIS, M. - Invitation to philosophy.
604490: HOLLIS, M. - The cunning of reason.
630552: HOLLOWAY, O.E. - French Rococo book illustration.
629507: HOLMES, R. - The age of wonder. How the Romantic generation discovered the beauty and terror of science.
600057: HOLMES, R. - De feministe en de filosoof. Een liefdesgeschiedenis
607202: HOLMES, J.G., , WRIGHT, W.D., (ED.) - The perception and application of flashing lights. An international symosium held at Imperial College, London under the joint auspices of the National Illumination Committee of Great Britain and the applied optics secton Imperial College on 19-22 april 1971.
618319: HOLSTEGE, G., VELLEKOOP, J. - Achtergronden van de Nederlandse postzegelproductie tijdens de Duitse bezetting in de tweede wereldoorlog.
612418: HOLT, J.C. - Magna Carta.
625233: HOLTHOON, F.L. VAN - State and civil society. Theories, illusions, realities. A survey of political theories in the 19th century western world.
628358: HOLTHOON, F.L. VAN - State and civil society. Theories, illusions, realities. A survey of political theories in the 19th century western world.
574258: HOLTON, G., BLANPIED, W.A., (ED.) - Science and its public: the changing relationship.
611667: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
597837: HOLTON, G. - The scientific imagination: case studies.
623111: HOLTON, G. - Thematic origins of scientific thought. Kepler to Einstein.
616251: HOLTUS, G. , METZELTIN, M., SCHMITT, C., (HRSG.) - Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). Complete in 12 volumes.
589288: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
621518: HOLZ, HANS HEINZ, KLENNER, H. , LOSURDO, D., LENSINK, J., BARTELS, J., (HRSG.) - Repraesentatio mundi. Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Heinz Holz.
628082: HOLZ, HANS HEINZ, (RED.) - Filosofie-geschiedenis. Vijf benaderingen.
615785: HOLZAMER, K. - Philosophie. Einführung in die Welt des Denkens.
580568: HOLZAPFEL, R.M., ASTROW, W. - Rudolf Maria Holzapfel. Der Schöpfer des Panideal. Ein neues Leben. Mit einem Vorwort von R. Rolland.
587138: HOLZER, H. - Alternatieve geneeswijzen (Beyond medicine)
591901: HOLZHAUSEN, W. - Lackkunst in Europa. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber. Mit 208 Abbildungen und 26 Farbtafeln.
615824: HOLZMÜLLER, G. - Einführung in die Theorie der isogonalen Verwandtschaften und der conformen Abbildungen, verbunden mit Anwendungen auf mathematische Physik. Mit 26 lithographischen Tafeln.
619317: SUNDAY AT HOME - The Sunday at Home: a family magazine for sabbath reading 1857.
604823: HOMERUS - Illias. Übertragen von H. Rupé. Mit Urtext, Anhang und Karten. Complete in 2 volumes.
602280: HOMMEL, H., LANDMAN-KASPER, J. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel der gezondheid
1108: HOMMES, J. - Zwiespältiges Dasein. Die existenziale Ontologie von Hegel bis Heidegger.
626818: HOMOLKA, W. , (HRSG.) - Die Lehren des Judentums nach den Quellen. Neu herausgegeben von Walter Homolka. Complete in 3 volumes.
586764: HOND, M. DE - Dr. Meijer de Hond 1882-1943. Bloemlezing uit zijn werk. Inleiding J. Meijer.
629409: HONDERICH, T., BURNYEAT, M., (ED.) - Philosophy as it is.
2998: HONECKER, M. - Sozialethik zwischen Tradition und Vernunft.
610129: HONEGGER, M. , (ED.) - Dictionnaire de la musique. Les hommes et leurs oeuvres. 2 volumes. Complete.
586023: CORNELIUS DE HOOFDMAN - De hoofdman, in drie boeken. Met plaaten.
610434: HOOFF, J.A.R.A.M. , BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, RABBIE, J.M. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
566832: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
609089: HOOFT, P.C., VEENSTRA, F. - Ethiek en moraal bij P.C. Hooft. Twee studies in renaissancistische levensidealen.
603673: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der verheffinge van den hujze Medicis. Naar de autograaf uitgegeven, ingeleid en toegelicht door J. de Lange.
602097: HOOFT, P.C., TRICHT, H.W. VAN - Het leven van P.C. Hooft.
612087: HOOFT, P.C. - P.C. Hooft's Nederlandse historien in het kort. Samengesteld door M. Nijhoff.
568265: HOOFT, G. 'T - De bouwstenen van de schepping. Een zoektocht naar het allerkleinste.
581894: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
17751: HOOGERWERF, A. - Politiek als evenwichtskunst. Dilemma's rond overheid en markt.
630544: HOOGERWERF, A. - Vooruitgang en verval. Denkers over geschiedenis en toekomst.

Next 1000 books from Antiquariaat Isis, NVvA/ILAB

10/27