Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0042169: VEN, D.J. VAN DER - Folkloristische omzwervingen door Twente, Salland en de gelderse Achterhoek
0034284: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in Context. Handboek Praktische Theologie
0031208: VEN, BERT VAN DER - De stekker in het contact. God vinden door bidden en bijbellezen
0023624: VENEMA, DR. H - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
0029959: VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn eirenicum de pace ecclesiae catholicae (Diss.)
0023980: VENETIË, DS. C. VAN - Wandel maar stillekens achter Hem aan....
0025666: VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14 e eeuw tot heden (1975)
001315: VENTER, A. J. - Analities of sinteties? 'n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die Regverdiging
0029293: DE VERZAMELAAR (NED VER. VAN..) - Uit de verzameling van (8 deeltjes in bewaarhoesje)
0035920: NED. ZONDAGSCHOOL VER. - Lofzangen voor de Schepper
0035828: BIJBEL KIOSK VER. - Rembrandt, de geboorte van Christus.
0040425: HUIJGEN VERA E.A - Tot zo ver deze lezing. De lezingen van het B-jaar gelezen door vrouwen
0039244: VERBEEK, A.M - Schieland. Register van Consenten van Hoog Heemraden van Schieland 1542-1562 (1569) en het Vierschaerbouck van Schieland 1598-1617 (Deel 3 serie Hollandse Bronnen)
0024784: VERBEEK, HERMAN - GETIJDEN. Zangen voor de dagen en de jaren
0032229: VERBEEK, PROF. DR. E. - Geloof en ongeloof bij Sigmund Freud
0037970: VERBERNE, ROGIER - Jeuddiabetes en Ouderdomssuiker
0025754: CHR, GEHEELONTHOUDERS VERBOND - Van Danken en Gedenken (1862-1922)
0023737: VERBOOM, DR. W. (RED.) - Catechese in de praktijk.
0024611: VERBOOM, DR. W. - De catechese van de Reformatie en de nadere Reformatie (Diss.)
0036995: VERBOOM, J.H.R - Dr. Alexander Comrie. Zijn leven en werken, alsmede de historie van zijn gemeente
0038638: VERBOOM, DR. W - Hulde aan de Heidelberger. Over de waarde van de leerdienst en de catechismuspreek
0035370: VERBOOM, SJAAK - De val van de Aleph
0036273: VERBOOM, J.H.R. - Rondom de kansel van Benthuizen
0042126: VERBOOM. DRS. W - Waar liefde woont. Over de levensheiliging in de Efezebrief
0040704: VERBOOM-OUSSOREN, JOKE - Het moment van Zweven & Zweten. Een fietsonderneming: de eeuw uit, de nieuwe eeuw in
0026279: VERBOVEN, LUCETTE - Pelgrims onderweg. Spirituele ervaringen en gesprekken
0037091: VERBRUGGE, AD - Tijd van onbehagen. Filosofische essays over een cultuur op drift
0032786: VERBRUGGE - Eenvoudig verhaal van de bekering van Matje verbrugge, gestorven te Vinkeveen 5 juli 1927
000540: VERBURG, J. - Canon of Credo. Een kritisch onderzoek naar de Bijbel op grond van zijn ontstaansgeschiedenis
0034479: VERBURG, DR. J. (HERV. PRED.) - Wat wil dit alles zeggen? De charismatische beweging in theologie en kerkkelijk leven
0039489: VERBURGH, HUGO S - Een beetje filosofie kan hier geen kwaad. Wijsgerig perspectief op de geneeskunde
0026001: VERCOUTTER, JEAN - Op zoek naar het vergeten Egypte
0040417: VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen
0041705: VERDOUW, C - Maak mij Uw wegen bekend. Uit het leven van ds. A. Breeman
0032185: VERDUIN, DRS. M. - Een man van smarten. Het laatste van de liederen van de Knecht des Heeren (Jesaja 52-53)
0036174: VERDUYN, MARIJKE - De grote woorden voorbij. Een generatie theologen over God, werk en leven
0028213: VEREECKEN, BAS (TEKST); HOMBURG, TON (DESIGN); BERGH, REINOUT VAN DEN (FOTOGRAFIE) - Living apart together. How cultures meet a two-way street. Ontmoetingen tussen vier culturen
0039399: PAULUS VEREENIGING - Uit het leven van de Grootste Kindervriend. Verhalen voor kinderen uit de Bijbel
0026661: NED. CHR. STUDENTEN VEREENIGING (N.C.S.V.( - Gebeden
0023260: CHRISTELIJKE JONGELINGS-VEREENIGINGEN. - Van Hart tot Hart. Een bundel gedichten
0036191: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. 140 jaar samenbindend
0040221: CONFESSIONELE VERENIGING - Belijdend onderweg. De Confessionele Vereniging 140 jaar samenbindend
0030720: BIJBEL KIOSK VERENIGING - 50 + 50 = een eeuw. (Vijftigjarig bestaan der Vereniging)
0032850: NEDERLANDSE BOEKHISTORISCHE VERENIGING - Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 4/1997 (Het boek behouden)
0027075: VERESS, STEFAN (PFARRER) - Kirchen- und Staatswesen in Ungarn. Einflusz der valvinischen Grundsätze
0025345: VERGERS, P. - De Groote hervormers. Hun Leven, Arbeid en Strijd voor het Licht der Waarheid
0041990: MARCONIS P. VERGILLI VERGIL - Carmina Edidit Georgivs Thilo. Editio Streotype
0025476: VERGOTE, ANTOON - Bekentenis en begeerte in de religie. Psychoanalytische verkenning
0029465: VERGUNST, DRS. A. - Neem de wacht des Heeren waar. Korte levensbeschrijving en een keuze uit hetgeen hij geschreven en gesproken heeft
0038107: VERGUNST, DS. A - Uw volk is mijn volk. 42 Meditaties over Ruth
0040996: VERGUNST, DRS. E.F - Rusten in Uw schaduw. Het leven van ouderen onder de glans van het Evangelie
0041172: VERGUNST, P.J - Dienst van mensen. Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten
0039774: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Gebed voor de provincie
0037564: VERGUNST, DRS. J.P. (RED.) - Dromer van een kerk. Opstellen aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf
0035390: VERGUNST, DS. E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven. 52 meditaties
0024320: VERGUNST, DRS. P.J. EN HUL, J. VAN 'T - Levenslang leerling. Een dwarssoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten.
0040427: VERGUNST, DS. E.F - Hij is ons voorgegaan. Ter nagedachtenis aan ds. A. Vergunst. Rouwdienst, begrafenis, persartikelen, predikaties en meditatie
0041307: VERGUNST, DS. E.F. - Tot Opbouw
0041181: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Vervolgd om Jezus' wil. Lijden van christenen in een groot aantal landen
0029744: VERGUNST, DRS. E.F. (E.A.) - Uit de heilsfontein. Bijbels dagboek
0036333: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Christus, onze Hoop. Het Paasappèl toegelicht
0041133: VERGUNST, DRS. P.J. (REDACTIE) - Uw Naam geef eer. Honderd jaar Gereformeerde Bond 1906 - 2006
0038088: VERGUNST, P.J. (RED.( - Mijn leven is voor U. Belijden dat niet vanzelf spreekt
0031270: VERGUNST, DS. A. - Mijn genade is u genoeg. 52 meditaties
0026176: VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland
0038106: VERGUNST, DS. A - De Rots der Eeuwen. 52 meditaties
0036585: VERGUNST, DRS. E.F. - Huisgenoten Gods. Het geheim van Israël en de gemeente
0042195: VERHAGEN, P; VELD, L.D. IN 'T - Op de Leugenbank. Verhalen van de rivier
0033677: VERHAGEN, J. VOORWOORD PROF. M. NOORDTZIJ - De geschiedenis der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland
0038118: VERHEIJ, DS. AB - Korte schets van den toestand van Israël in de dagen van de profeet Jeremia in vergelijking met de dagen waarin wij ons thans bevinden
0033383: VERHELST, THIERRY - Het recht anders te zijn. Naar nieuwe vormen van solidariteit met de Derde Wereld
0040145: VERHELST, MARCEL (EN VELE ANDEREN) - Met rituelen het leven spelen. Initatie-welkom-dank-verzoening-feest
000535: VERHEUL, J. - Het heilige en de wereld. Verkenning van de verhouding tussen cultische heiligheid en 'secularisatie' in het Oude Testament
0034347: VERHEUL, GÉ - De oude dorpskerken boven de grote rivieren. Een reisgids
0032089: VERHEUL, AMBROOS - Het woord Gods vieren. liturgisch-pastorale beschouwingen.
0038876: VERHEUL, GÉ - Een elfkerkenpad
0039507: VERHEULE, JOSÉ EN SÜSS, RENÉ - Op water en brood. De plaats van Israël in de sacramenrten
0042137: VERHEULE, ANTHONIE - ANGST en bevrijding. Theologisch en psychologsch handboek voor pastorale werkers
0040200: VERHEULE, ANTHONIE F - ANGST en bevrijding. Theologisch en psychologisch handboek voor pastorale werkers
0025700: VERHEUS, DR. SIMON L. - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam
0025945: VERHEYDEN, DR. A.L.E. - De Hervorming in de Zuidelijke Nederlanden in de XVIe eeuw
0025949: VERHEYDEN, DR. A.L.E. - Het Brugsch Martyrologium 12 October 1527 - 7 Augustus 1573
0032437: VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix. Heer van Sint Aldegonde
0025127: VERHOEF, P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39 (Diss.)
0040293: VERHOEF, DS A.W. )PRED. GER. GEM) - Jozua genadig geleid door de Heere (Preken)
0040024: VERHOEF, DRS. W.W - Bidden is voor iedereen. Zes overdenkingen over gebed en spiritualiteit
0027430: VERHOEVEN, PEER - Door weer en wind. Gedachten, gebeden en meditaties
0040410: VERHOEVEN, PEER - Zij herkenden Hem . De Goede Week vieren
000442: VERHOEVEN, URSULA, & ERHART GRAEFE (HRSG.) - Religion und Philosophie im alten Ägypten. Festgabe für Philippe DERCHAIN zu seinem 65. Geburtstag
0040409: VERHOEVEN, PEER - Ingebed. Gebeden en voorbeden
0027429: VERHOEVEN, PEER - Je kinderen vieren. Hun Bijbel en bidden, eerste communie en vaste plaats
0027433: VERHOEVEN, PEER - Echt Rood. Van en vanuit Amos profeet
0030743: VERHOEVEN, BERNARD - Over de lach
0038955: VERHOEVEN, DOLLY - Scholen stichten. Gids voor historisch onderzoek naar het onderwijs in de provincie Utrecht
0041348: VERHOEVEN, PEER - Ginds heen, met Kerstmis Pasen en alledag. Gedachten gebeden
0040914: VERHORST, A - Grootmoeders versje
0025882: VERKADE, W.; RAMSELAAR A.C.; BOOY, TH. - Om het gelaat van een nieuwe tijd. Verder gaan met Jan de Koning
0034386: VERKERK, DS. M. (1911-1950) - Zijn Naam (Adventswoord)
0033693: VERKERK, MAARTEN J. - Trust en Power on the Shop Floor (Diss.)
0030138: VERKERK, DS. M.B. - Een vijftal korte overdenkingen. Uitgave ten bate van "Irene", wijkgebouw der ned. Herv. Gem te Mijdrecht
0039568: VERKUYL, DR. J - Zijn alle godsdiensten gelijk?
002745: VERKUYL, PROF. DR. J. - Evangelie en communisme in Azië en Afrika.
0025044: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de Evangelistiek.Met bijdragen van dr. O. Jager
0025045: VERKUYL, DR. J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
0024848: VERKUYL, DR. JOH. - De kern van het Christelijk Geloof.
0035611: VERKUYL, DR. J. - Preken en preekschetsen, in verband met de wereldzending het werelddiakonaat en de ontwikkelingssamenwerking
0037027: VERMAAS, MR. W.H - Uit de opbouw van de Nederlandse Staa. Staatsrechtelijke bloemlezing
0033162: VERMAAT, P. - Als je tijd hebt. Korte meditaties voor momenten van rust
0039624: VERMAAT, P - De apostelen in beeld. Dwalen door verhalen
0039603: VERMAAT, P - Met de apostelen op pad. Mediteren onderweg
0027004: VERMAAT, EMERSON - Misdaad, migratie en cultuur
0027008: VERMAAT, EMERSON - De dodelijke planningvan Al-Qaida
0031279: VERMAAT, EMERSON - "Het is allemaal de schuld van ... Joden en Amerikanen
0042105: VERMAAT, P - Wandelen aan zee. In gedachten en gedichten
0024593: VERMAAT, P. - Liever toch bezoek. Over de laatste eer
0031896: VERMEER, DRS. GERRIT - De Sint-Heribert of het Witte kerkje te Odijk
0031463: VERMEER, MR. JUSTUS - Oefeningen
0040231: VERMEER, MR. JUSTUS - De Leere der Waarheid die naar de Godzaligheid is. LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Catechismus (deel 2)
0028623: VERMEER, MR. JUSTUS - De Leere der Waarheid.LXXXV oefeningen over den Heidelbergsche Catechismus (2 delen)
0032945: VERMEER, MR. JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen
0035944: VERMEULEN, J.M. - Het wonderlijkste wonder. Uit het leven van ds. Joh. van der Poel
001721: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden
0038056: VERMEULEN, P.J. (E.A) - Vanden Levene ons Heren. Een rijmwerk uit de Middeleeuwen
0024252: VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer. (Diss.)
0039280: VERMEULEN, DR. F.A.J - ABC van de bouwstijlen in de Nederlanden
0039418: VERMEULEN, MAARTEN (JOURNALIST NED. DAGBLAD.) - Ik kreeg het op mijn hart. Een boekje over kerktaal
0039303: VERMEULEN, DR. P.J./MOORREES, C.W - Mr. Johan van de Water GROOT PLAKKAATBOEK 'Lands van Utrecht. Aangevuld en vervolgd tot het jaar 1810 (Tweede deel)
0034526: VERMEULEN, H. - Het diep verval van de kerk en hare bediening in onze dagen
0039245: VEROUDEN, MR.A.H.G - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625 (Deel 7 serie Hollandse Bronnen)
002761: VERRIJN, T.D. - Church and Marriage in modern Africa.
0039659: VERSCHRAEGEN, GERT; TINNEVELT, RONALD (RED.) - Internationale rechtvaardigheid. Over politiek en ethiek in een mondiaal tijdperk
0029063: VERSCHUEREN, FIRMA L. (ORGELBOUWERS) - Jubileumuitgave t.g.v. 70-jarig bestaan
000524: VERSCHUUREN, G. M. N. - Het modelgebruik in natuurwetenschappen en theologie. Een vergelijkend wetenschapstheoretisch onderzoek naar theoretische modellen
0042111: VERSLOOT, ERICK (SAMENSTELLER) - Jong geleerd....Liederen uit de christelijke traditie
0032692: VERSLOOT, ERICK - Doctoraalscriptie theologie 'Hoor een heilig koor van stemmen'.
0025284: VERSTAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Church in Zambia . Scope for African leadership and initiative in the history of a Zambian mission church(Diss.)
0026896: VERSTEEG, DR. J.P. - Geest, ambt en uitzicht
0029585: VERSTEEG, DR. J.P. - Eerlijk luisteren naar de Bijbel. Een bundel nagelaten artikelen
0032691: VERSTOEP, DS. W.C. - Wiekslagen van een adelaar. (I.K.O.R.-uitzending 1959)
000693: VERSTRAELEN, F. J. - An African Church in Transition. From missionary dependence to mutuality in mission. A case-study of the Roman Catholic Church in Zambia
0040769: VERSTRAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Chuch in Zambia (Diss.)
0041707: REEKEN-MEZO (VERTALER) - De drie kruisen. De jeugdgeschiedenis van een Hongaarse christin
0039092: VERVLOET, J.J - Omgeroepen vanaf de pui te Ooltgensplaat (1584-1811)
0038985: VERVLOET, J.J - Begraven in en om de kerk van Poortugaal
0039243: VERVLOET, J.J - Boskoop. Dopen 1643 - 1681. (Deel 2 serie Hollandse Bronnen)
0040408: VERVOOREN, FRANS (OCD) - De stille hoop van het verlangen. Een systematisch-theologish onderzoek naar de memoria en de mystiek van Juan de la Cruz (Diss.)
0031480: VERWAIJEN, AP - Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ook julluie huwelijk is te redden
0028502: VERWEERD, JOKE - Joost en Maartje. Kleuterverhalen in de spiegel van het Woord
0035376: VERWEERD, JOKE - Op de huid
0040904: VERWEIJ, H - God in Israël. Vraaggesprekken en visies over de Joodse apartheid, profetie en toekomst
002274: VERWEIJ, ALBERT - Nieuwjaarsmorgen
0033090: VERWEIJ, MARCELLINUS FRANCISCUS - Preventive Medicine between Obligation and Aspiration (Diss.)
0037071: VERWER, WILLEM JANSZOON - Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572 - 1581
0038211: VERWER, GEORGE - Voorbij de Fijngrens
0042232: VERWIMP, REMY - Een gat in de markt. Geen tijd om te zwijgen over God!
0031079: VERWOERD, H.J. - Vliedt uit het Noorderland. Uitgebreide verklaring van het boek Openbaring
0039106: VERWOLF, J - Calvijn, leer en miskenning over ellende en verlossing
0035677: VERZETSMUSEUM - Verstopt, Vervalst, Verzameld. De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam
0025143: VESCOVINI, GRAZIELLA FEDERICI - Arti e Filosofia nel secolo XIV. Studi sulla tradizione aristotelica e i moderni
0035165: OZ-VESHALOM - Violence and the value of life in Jewish tradition
0025546: VETERMAN, EDUARD - Essais
0039167: VIDAL, K (RIOD) - De oorlogskranten. No. 1 t/m 65. Incl. index. Kompleet. (1940-1945)
0038591: VIDLER, ALEC R - The Church in an Age of revolution. 1879 to the present day
0037545: VIEIRA, PAUL - Jesus has left the Building
0026509: VIERSSEN TRIP, G.W. VAN - De gelaarsde kat. Vertelling van een merkwaardige strafzaak
0039492: VIEZEE-FOCK, EMMY - Fluitend naar je werk. Kiezen voor balans in je leven
0024822: MERLE D-AUBIGNE-BUNGENER-DE GASPARIN-VIGUET - Le Christianisme aux trois premiers siècles. Séances historiques données á Genève en Février, Mars et Avril 1857
0042262: NATUUR- EN VOGELWACHT DE VIJFHERENLANDEN - Tussen Lek en Linge. Mens en natuur in de Vijfherenlanden
0040277: VIJVER, HENK - Daarvoor hoef je niet christelijk te zijn. Een pleidooi voor pluriforme organisaties
0033688: VILLERS, ABT. DE - Konst om paarden te kennen: mitsgaders om derzelver ziektens en gebreken te geneezen door beproefde middel. Benevens een nette beschrijving van de aderen van een paard.........(etc.)
0038728: VILNAY, ZEV (PH. D.) - Israël Guide
0035320: VINCENT, ROSE - De zon en het rad
0036735: VINE, W.E - The collected writings of W.E. Vine . Volune 2: 1 Corinthians - Colossians 4:18)
0036736: VINE, W.E - The collected writing of W.E.E. Vine. Volume 3: Thessalonias - 3 John)
0039302: VINET, A - Essais de Philosophie et de Morale Religieuse
0041695: VINET, A - Discours sur Quelques sujets religieux
0038842: VINK, HIJLTJE (EN KINDEREN SAMUELSCHOOL TE GOUDA) - Verliefd en zo...
0027721: VINK, J.A. - Om `t heilig huis. Gedenkboek Afscheiding en Doleantie te Amersfoort (1837-1887-1962)
0036430: VINK, WILLEM DE - Op weg naar Goud. Handboek voor de leerlingen van Jezus
0037556: VINK, NICO T.M - Van rooms naar hedendaags spiritueel. De zoektocht van een randgelovige
0039695: VINKE, HENRICUS EGBERTUS - Schetsen van Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus
0037166: VINNE, VINCENT LAURENSZ VAN DER - Dagelijckse aentekeninge van...Reisjournaal van een Haarlems Schilder 1652-1655
0036416: VINS, GEORGI - Drie generaties vervolging.
0028436: VIOLA, FRANK - De Zin en Onzin van de kerk. De dagelijkse gang van zaken in de nieuw testamentische kerk
0033444: VIROLLEAUD, CHARLES - Légendes de Babylone et de Canaan
001445: VISCHER, LUKAS (HRSG.) - Die Einheit der Kirche. Material der ökumenischen Bewegung. Im Auftrag des Referates für Glauben und Kirchenverfassung
0039401: VISCHER, PHIL - Eddie & Norbert. Een verhaal over twee varkens
0026213: VISEE, DS. G. - Onderwezen in het koninkrijk der hemelen (2e bundel).
0031904: VISSCHER, PROF. DR. H. - De scheiding en de gereformeerde gezindheid 1834-1934
0033538: VISSCHER, NICO - De wereld boven Zwolle. 30 jaar regionale geschiedenis in prenten
0040441: VISSCHER, DS.W. (E..A.) - De toekomst van de gereformeerde gezindte
000532: VISSCHER, H. - Religie en zedelijk leven. Rede bij den aanvang van den cursus 1905-1905
0028119: VISSCHER, PROF. DR. H. - De Staatkundige Beginselen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis
0026459: VISSCHER, MARJA - Ds. C.E. van Koetsveld. Levensbeschrijving. Van dorpsdominne tot hofpredikant
0038412: VISSCHER, DR. H - De oorsprong der religie. Rede bij aanvaarden hoogleeraarsambt aan de Rijks-Universiteit te Utrecht. 15 Februari 1904
0037153: VISSCHER, DR. H - Onze scheidende broeders en wij. Woord aan de SGP en de Herv. Geref. Staatspartij bjj de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1925
0037150: VISSCHER, DR. H - Religie en Arbeid (Christendom en Maatschappij)
0037465: VISSCHER, DR. H - Christelijke Ethiek
0032937: VISSCHER, HUGO - Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken (Diss.)
0035270: VISSER, JAN (TEKST) EN ESSEN, NANDO EN REINA VAN (MUZIEK) - Liedjes rond de bijbel (voor kinderen van 4 -12 jaar)
0041626: VISSER, DS. H - Rotsvast. Symboliek van bergen in de Bijbel
0040496: VISSER, W - Lessen onderweg
0030920: VISSER, HANS - De kerk als markt. Over de ontwikkeling van het Pauluskerkmodel in Rotterdam
0039514: VISSER, DS. H.A - Maak wat van je leven. 7 radio-uitzendingen over de gelijkenis van de talenten
0030854: VISSER, DS. H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de zendbrieven aan de gemeenten in Klein-Azië
0037577: VISSER, A.C.J - Bijbelse namen en begrippen
0032029: VISSER, F. (RED.) - De kruykerk van Westsaerdam
0038151: VISSER, J.J - Pökoot Religion (Diss.)
0037151: VISSER, DR. J. TH DE - Ons Staatkundig Beginsel (Christendom en Maatschappij)
0041382: VISSER, DS. HANS - Jezus als vreemdeling
0024146: VISSER, DR. C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland, tussen katholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
0024488: VISSER, THEO. - Open vensters. Handreiking voor evangelisatie
0026738: VISSER, DS. A. DE - Israëls ambten en bedrijven in Jezus` dagen
0027165: VISSER, DS. H.A. - Vrouwen uit het Nieuwe Testament
0028824: VISSER, CATHARINA - De sluiers van God. Gesprekken over het beeld van de verborgene
0039545: VISSER, DS. H.A. - Ons lieve leven
0041960: VISSER, DS. H - Jeremia. Profeet tussen gericht en genade. 22 bijbelstudies
0032289: VISSER, DS. H. - Tot mijn gedachtenis. Over het Avondmaalsformulier
0031449: VISSER, DS. H.A. - De psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (deel 3: Psalm 51-75)
0031626: VISSER, DIRK JAN (FOTOGRAFIE) EN VERWEIJ, AGNES (TEXT) - Brave new Kosovo. A world of transformation and imagination
0034896: VISSER, DS. HANS - GOD. Soms vond ik de weg, soms raakte ik de weg kwijt
000527: VISSER, HANS - Creativiteit, wegwijzing en dienstverlening: de rol van de kerk in de postindustriële stad (Diss.)
0036618: VISSER, DS. P.J - De hemel dichterbij. Stille tijd met het oog op de eeuwigheid. 52 overdenkingen
0039524: VISSER, DS. H.A - De kunst jezelf te worden
0025820: VISSER, DS. H.A. - De Psalmen in onze tijd. Het altijd jonge lied (6 delen, kompleet).
0026175: VISSER `T HOOFT, DR. W.A. - Gods vaderschap in een eeuw van emancipatie
0024424: VISSER 'T HOOFT, DR. W.A. - Tot eenheid geroepen.
0032799: VITRINGA, CAMPEGIUS - Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere ofte van het Geestelyk Leven ende deszelfs Eigenschappen
001009: VIVIANO, BENEDICT THOMAS - Study as Worship. Aboth and the New Testament
0029603: VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap ( 2 delen)
0041957: VLASTUIN, DR. W. VAN & KEMPENEERS, DS. M.A - Gedienstige geesten. Bijbels onderwijs over engelen
0029660: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Onbekeerd......Wat doe je er mee...?
0029661: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking tot verootmoediging
0039658: VLASTUIN, DS. W. VAN - Bedreigd en ontkomen. Het leven van David, deel 2
0024133: VLASTUIN, DRS. W. VAN - Opwekking
0039661: VLIEK, RIKA (RED.) - Time-out. Bijbels dagboek voor jongeren van 25-35 jaar
0035892: VLIEK, RIKA - Bijbelverhalen boek
0041021: VLIES, DS. J. VAN DER - Het Troostboek. De Heidelbergse Catechismus (6 delen, compleet)
0035930: VLIET, ROB VAN (SAMENSTELLER) - Prisma van de bijbelse persoonsnamen. Alle persoonsnamen uit het Oude en Nieuwe Testament van A tot Z
0038662: VLIET, DR. H. VAN - Belemmeringen voor onze gebeden
0038296: VLIST, MEJ. L.A. VAN DER - Levensschets en enige brieven van Cornelis van der Vlist (Waarder: 20 juni 1892 - Utrecht: 28 juli 1982)
0024645: VLOEMANS, DR. ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden
0041435: VLUG, ELSE - Lucas. Bijbels dagboek voor kinderen
0031345: VLUG, ELSE - Schatgraven. Bijbels dagboek voor kinderen
0032439: VLUG, PETER EN ELSE - En wij hebben het geloof behouden...Door glorieuze overwinningen en onbegrijpelijke beproefingen heen
0039862: VLUG, ELSE - Dubbele oogst. Een zakenman vertelt hoe hij het geheim van dubbele winst ontdekte
0031294: VLUG, ELSE - Weid mijn lammeren. Geestelijke begeleiding en pastoraat aan kinderen
0023736: VOET, NICO VAN DER - Doorlopend bezoek. Over ziek zijn en de omgang met zieken.
0023322: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening.
0037026: VOETIUS - Jaarboekje der Geref. Theologen-Studenten Vereniging VOETIUS (1977 /1978)
0029595: VOETIUS (G.T.S.V.) - Jaarboekje 1995
0023991: VOETIUS, GIBERTUS - Geestelijke Verlatingen.
001720: VOGEL, E. F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0025711: VOGEL, E.F. DE - Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Descriptions of 150 woody Malesian taxa
0039865: VOGEL, ALFRED - Gezond de winter door. De beste natuurtips uit de praktijk van Alfred Vogel
0039802: VOGEL, WILLEMIEN EN GENT, JOS VAN (RED.) - Ik Geloof!
0041778: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. Uit het leven van een aantal ouderlingrn (deel 2)
0041783: VOGELAAR, L - Het koren is rijp. Uit het leven van ds. F.J. Dieleman
0041779: VOGELAAR, L - Tot opzieners gesteld. In gesprek met ouderlingen
0041780: VOGELAAR, L - Gedenk Zijn grote daden. Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
0041781: VOGELAAR, L - Roept Zijn weldaân uit. Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeenten
0032264: VOGELAAR, AART JAN - Gemeentesecretaris van Goedereede (1 juni 1967-1 december 1992)
0041788: VOGELAAR, J. - Gedragen en gered. Persoonlijk en ambtelijk werk van ds. L. Vogelaar
0038302: VOGELAAR, L - 't Gebruis der zee doet Gij bedaren. Herinneringen aan de watersnood in 1953
0037722: VOGELAAR, L - Blaast de bazuin.
0041882: VOGELAAR, DS. L EN VOGELAAR, DS. C - Zo gij Zijn Stem dan heden hoort. Meditaties
0030226: VOGELSANG, HANS - De Wereld van Anton Pieck. Van Reizen en trekken
0023367: VOIGT, GOTTFRIED - Der helle Morgenstern. Homiletische Auslegung alttestamentlicher Texte.
0037730: VOIGT, GOTTFRIED - Homiletische Auslegung der Predigttexte (6 Teilen, Kompleet)
0037530: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE DOOR VOLKMAN. - Rederijkamer "De Olijftak"
0032553: GRONINGER VOLKSALMANAK - Overdrukken uit Volksalmanak
0033568: VOLKSKRANT - Tussen de regels. Vijf jaar verslaglegging in de Volkskrant
0029708: VEREENIGING VOOR CHRISTELIJK VOLKSONDEERWIJS - Reglement van de Afdeeling Zwolle (met toelichting)
0041445: EVANGELISCHE VOLKSPARTIJ - Erfgoed. Geschiedenis en gedachtengoed van tien jaar Evangelische Volkspartij
0025137: VOLLENHOVEN, DR. D.H.TH. - Het Calvinisme en de Reformatie van de Wijsbegeerte
0036454: VOLLENHOVEN, DS. H - Evangelisch commando. Omgang met de buitenkerkelijke naaste in de jongerenwereld
002771: VOLLENHOVEN-MEIJER, MARTIE - Concordantie bij de gezangen van het Liedboek voor de Kerken
0041198: VOLLENHOVEN-MEIJER, M - Op weg naar het Koninkrijk. Israël en de volken in bijbels perspectief
0032075: VOLP, RAINER - Liturgik. Die Kunst, Gott zu feiern (2 Bande)
002493: VOLTEN, RIE; HERNAMT , F.B. (REDACTIE) - Annuarium des S.S.R. Societas Studiosorum Reformatorum 1928
001728: VÖLTER, DANIEL - Die Menschensohn-Frage, neu untersucht
0033125: VOLUY, P. DE - Psalmen in den nacht
0028853: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1P). De Heilige Schrift: Daniël, Kronieken, Ezra, Nehemia
0028844: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1C). De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium
0028854: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Qa).De Heilige Schrift: Mattheüs en Marcus
0026521: VONK, TH.J. (HOOFD DER SCHOOL TE SCHEVENINGEN) - De grammatische figuren en de Tropen
0027344: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel 1a). De Heilige Schrift: Genesis en Exodus
0028111: VONK, DS. C. - Is de tegenwwordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel nodig?
0028846: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1G). De Heilige Schrift: I en II Koningen
0028847: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Hab). De Heilige Schrift:(Jeremia , Ezechiël)
0028857: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1Z). De Heilige Schrift: Openbaring van Johannes
0035345: VONK, DS. C. EN DEURSEN DS. F. VAN - De voorzeide leer (17 delen Oude Testament, kompleet)
0034877: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (deel IIIb. De Nederlandse geloofsbelijdenis art. 22-24 en 27-37)
0041801: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Deel 1 Ha: Jesaja § 19 - § 29
0041802: VONK, DS. C - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. (Deel 1 b) Leviticus
0028843: VONK, DS. C. - De voorzeide leer (Deel 1 Cb). De Heilige Schrift: Deuteronomium
0037264: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561) Leven, beeld en boodschap
0023634: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer. (Diss.)
0034295: VOOLSTRA, J EN VREE, J (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid
0039466: VOORDE, HUGO VAN DE - Het Gouden Oosten. Europa in de schaduw van nu
0041844: VOORDEN, A. VAN (SAMENSTELLER) - Herdenk de trouw. 1888 Opheusden 1988. (Gereformeerde Gemeente in Nederland.)
0041840: VOORDEN, A. VAN (E.A.., REDACTIE) - Leven en werk van ds. T. Dorresteijn (Gedenkt uw voorgangers)
0033571: VOORDEWIND, SIEBEREN (EVANGELIST) - Het leven van twee woonwagenbewoners. Interview met Nieding en Hendrikje Wolters
0039197: VOORDUIN, MR. J.C - Geschiedenis en beginserlen van Nederlandsche Wetboeken. IX. Deel Wetboek van koophandel. II. Deel 230 - 452
0039198: VOORDUIN, MR. J.C - Geschiedenis en beginselen van Nederlandsche Wetboeken. I. Deel. II Stuk
0032778: VOORHOEVE, J.N. - Bereidt uw hart, bereidt uw huis
0025560: VOORHOEVE, DR. MED. J. (RED.) - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid
0037879: VOORHOEVE, J.N - Eenheid en Gemeenschap
0025141: VOORSLUIS, DRS. B. (E.A. REDACTIE) - Vrijheid. Een onderzoek naar de betekenis van vrijheid voor de methodologie van de menswetenschappen
0024817: VOORZANGER, BART - Woorden, Waarden en de evolutie van gedrag. Humane sociobiologie in methodologisch perspectief (Diss.)
0036040: VOS, J. (PREDIKANT) - ...ontwaakt, Zijn Lof ontvouwen (prekenbundel)
0029743: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Uberstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15 (Diss.)
0036586: VOS, J - Dogmatiek in kort bestek
001592: VOS, H. DE - Het godsdienstig kennen volgens Max Scheler. Max Schelers toepassing van de phaenomenologische methode in de godsdienstwijsbegeerte
0024423: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christelijk Geloof.
0026242: VOS, PROF. DR. H. DE - Het Christendom en de andere godsdiensten
0030456: VOS, DR. H. DE - Kant als theoloog
0040757: VOS, DS. MICHIEL CHRISTIAAN EN HUNTINGTON, DS. W - Merkwaardig verhaal aangaande het Godzalig leven en de lotgevallen van ds. Vos (boek 1) en God, de kassier van de armen of de geloofsbank (Huntington, boekl 2)
0030702: VOS, WIEBE - Gratias Agamus/ Studie Liturgica (Volume 17)
0040721: VOS, L. DE - Want Hij zorgt.... Gedchtenbundel
0037516: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943)
0039572: VOS, DICK DE - Jezus is de beste uitlegger van het Oude Verbond. Dr. Ph. S. van Ronkel en de citaten uit het Oude en het Nieuwe Testament
0041437: VOS, LEO DE - Wie heeft God verzonnen? Hoe beantwoord ik moeilijke geloofsvragen van kinderen?
0041504: VOSSEN, DR. H.J.M. - Leren bijstaan van rouwenden. Een cursus voor vrijwilligers in het pastoraat
0042000: VOYLES, JOSEPH B - West Germanic Inflection, Derivation and Compounding
0039041: VREDENBERG, J.P. - Het archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583 - 1914
0022964: VREE, J. - De Groninger Godgeleerden. (Dissertatie)
0026551: VREE, DR. J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874)
0041650: VREEKAMP, HENK - Als Freyja zich laat zien. De code van het christendom
0037614: VREESWIJK, HENK VAN EN OVERDIJK, IDA (SAMENSTELLERS) - Nieuw religieus peil. De God van Nederland
0034121: VREEZE, DR. K. DE - Het Milindapanha
0040299: VREUGDENHIL, DS. C.G - Zijt goedsmoeds Tien predikaties ontleend aan het boek De Handelingen der Apostelen
0036056: VREUGDENHIL, DS. C.G - Het wachtwoord van de kerk. De Apostolische Geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden
0042230: VREUGDENHIL, L.M - Eens zul je nooit meer huilen. Over het verwerken van verdriet en rouw
0032495: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Als je bidt
0036309: VREUGDENHIL,DS. C.G - Nehemia. Een man van gebed en volharding
0029462: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Tot een getuigenis voor alle volken. Bevestiging, intrede en afscheid van ds. Vreugdenhil
0028453: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer. Uitgewerkt t.b.v. Catechese
0041087: VREUGDENHIL, DS. C.A - Simson. De vrijheidsheld en zondeslaaf
0029589: VREUGDENHIL, DS. C.G. (GER.GEM) - Het Woord der verzoening (5 preken)
0029645: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Bekering ook voor jou? Een handreiking.
0026457: VREUGDENHIL, DS. C.G. EN KOLE, J.A. - Kinderen op het zendingsveld
0035399: VREUGDENHIL, DS. C.G - Vreemdelingen en huisgenoten
0029640: VREUGDENHIL, DS. C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des heils
0034448: VREUGDENHIL, DS. C.A. - Mijn God is hulp. Momenten uit den profetischen arbeid van Elisa
0025126: VRIENS, LENNART - Pedagogiek tussen Vrees en Vrede. Een pedagogische theorie over vredesopvoeding (Diss.)
0024324: VRIES, DS. P. DE - Het Zout der Aarde. Geloven en belijden in een geseculariseerde samenleving.
0030270: VRIES, MINKE DE - Christen zijn vandaag. Monastieke inspiratie
0041766: VRIES, TINIE DE - Om door te vertellen. Lees-, praat- en doeboek over verhalen uit de Bijbel voor jonge kinderen, hun ouders en andere opvoeders
0041860: VRIES, MINK DE - Mystiek aan de IJssel. Biddend leven
0041918: VRIES, DR. P. DE - De heerlijkheid van JHWH in het Oude Testament en in het bijzonder in het boek Ezechiël (Diss.)
0041603: VRIES, GEERTJE C. DE - Leren zien / leren geloven. Een praktisch theologische theorie van esthetisch religieus leren.. Diss.
0029650: VRIES, DS. P. DE (E.A.) - Jeugd en opwekking (Appèl Reeks)
0041162: VRIES, SYTZE DE - Zo lang wij adem halen. Teksten en gebeden uit het hart van de gemeente
0041125: VRIES, SYTZE DE - Het rijk alleen. Een bid- en werkboek
0030985: VRIES, W.G. - Marriage in Honor
0039247: VRIES, INGRID DE - Het gezicht van Nederland: Maarssen
000496: VRIES, G. J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus
002744: VRIES, SJ DE EN BROEKHUIZEN, C. - Kijkboek.
0022970: VRIES, ANNE DE - De illegale werker.
0023204: VRIES, H.H. DE - Juridische aspecten van huistelematica. Telewerken en consumeren in het informatietijdperk. (Dissertatie)
0041349: VRIES, DRS. E. DE - Genesis 1 - 3. Een viertal preken
0025793: VRIES, E. DE - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider (Diss.)
0028050: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No 20 .Welke kerk ging stuk?. Nogmmaals: de Vrijmaking in het vuur
0028056: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.12 (De vrijmaking in het vuur)
0028059: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No. 9 (De kerk, pijler of puinhoop)
0028060: VRIES, DR. W.G. DE - Woord en Wereld No.6 (Kerkelijk verdeeld en christelijk samen?)
0037201: VRIES, PROF. MR. C.W. DE - Het grondwettig koningschap onder Koning Willem III 1849-1870
0030078: VRIES, RABBIJN S.PH. DE (MZN) - Joodse riten en symbolen
0036031: VRIES, E. DE - De Brief van Jakobus: Dispositie en theologie (Diss.)
0040626: VRIES, SYTZE DE - Op liefde gebouwd. Woorden die trouw toezeggen en om vertrouwen vragen
0042200: VRIES, DS. GOUKE DE - In dagen van rouw
0029495: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis (Deel 2: N.T.)
0039123: VRIES, THOM J. DE - Politie en Justitie
0040165: VRIES, DR. P. DE - Alvin Plantinga. Zijn betekenis voor de christelijke apologetiek
0039234: VRIES, DRS. S. DE - Monumentenwijzer. Wegwijs in de doolhof van monumenten
0041152: VRIES, DS. P. DE - Gereformeerd of Evangelisch?
0027274: VRIES, DR. W.G. DE - De Hemelse Leer. Preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0038318: VRIES-GEERVLIET, LIET DE - Je hoeft je geloof niet te verliezen. Op zoek naar een nieuwe interpretatie van oude geloofswaarheden
002705: VRIES VAN HEKELINGEN, H. DE - Genève Pépinière du Calvinisme Hollandais. Volume II: correspondance des éléves Théodore de Bèze après leur Départ de Genève.
0041919: VRIEZEN, DR. TH. C & WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israël
0024129: VRIEZEN, DR. TH. C. EN WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER - De literatuur van oud-Israël.
0025294: VRIEZEN, PROF. TH.C. - Die Erwählung Israels nach dem Alten Testament
001002: VRIEZEN, TH. C. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen, qui munere professoris theologiae per XXV anno functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
0030602: VRIEZEN, PROF. DR. TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude testament
001219: VRIJER, M. J. A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn ''Gekrookte riet''
0037111: VRIJER, M.J.A. DE - Het ingekeerde leven
0036758: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Gunning Jr in de kring zijner broeders
0026697: VRIJER, DR. M.J.A. DE - Schortinghuis en het innige Christendom (2 delen in 1 band).
0032605: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Handelingen van de Generale Synode in besloten zirringen in 1964 en 1965 te Rotterdam-Delfshaven
0032606: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Handelingen van de Generale Synode in besloten zitting gehouden te Enschede 1955/1956
0028088: GEREF. KERKEN (VRIJGEM) - Acta van de Generale Synode Geref. kerken Vrijgem. te Amersfoort-West op 18/19 oktober 1966 en 4 april - 9 november 1967
0028333: GEREF.KERKEN VRIJGEM. - Acta van de Buitengewone Particuliere Synode in de prov. Groningen (1963/64)
0028334: GEREF. KERKEN VRIJGEM. - Vertrouwelijke Acta van de Buitengewone Particuliere Synode in de prov. Groningen (1963/64)
0032598: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1996
0032599: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1997
0032596: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT GEREF.KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1994
0029155: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Van Credo tot Amen. Werkboek van de zes belijdenisgeschirften in hedendaags Nederlands
0027726: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van de gereformeerde kerken (Vrijgem.) in Nederland. Samengekomen te Kampen, 15 april 1975.
0032597: THEOLOGISCHE UNIVERSITEIT VAN DE GEREF. KERKEN IN NEDERLAND (VRIJGEM.) - Jaarboek 1995
0032601: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEM.) - Acta van de Generale Synode van 1955 te Enschede
0040068: PREDIKANTEN GEREF. KERKEN VRIJGEM. - De weg uit met moeras. Twaalf preken over Prediker
0027586: BOND VOOR GEREF. JEUGDORGANISATIE (VRIJGEMAAKT) - Werken in het verbond. Handleiding ten dienste van leid(st)ers en ouderbesturen
0032568: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) - Acta van de Generale Synode Ommen 1993
0032567: GEREFORMEERDE KERKEN (VRIJGEMAAKT) - Acta van de Generale Synode Leeuwarden 1990
0023631: VRIJHOF, PIETER HENDRIK - Bijdragen tot de sociologie van godsdienst en kerk.(Diss.)
0035605: VRIJLANDT, M.A. - Liturgiek
0038841: VRIJMOETH-DE JONG, RIET (E.A.) - Opgroeien en opbloeien, Over opvoeden tot een gelovig mens-zijn
0035301: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (VEENENDAAL) - De roem des Heeren. Tien preken
0032825: VROEGINDEWEIJ, DS. A, - Het vaste fundament. 52 overdenkingen
0038716: VROEGINDEWEIJ, DS. L - De zondag in plaats van de sabbat
0038076: VROEGINDEWEIJ, DS. A. (E.A.) - Het Heil is des Heeren. Bijbels Dagboek
0029580: VROEGINDEWEIJ, DS. L. - Zie het Lam Gods (Elf preken)
0036201: VROEGINDEWIJ, DS. A - De enige Naam. Een bundel preken (verzameld door Ds. Vroegindeweij)
0026057: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale ciltuur
000549: VROOM, H. M. - Religies en de waarheid
0038607: VROOM, DR. H.M - Naar letter en Geest. Over het beroep op de Bijbel
0030746: BOND VAN CHR. GEREF. VROUWENVERENIGINGEN - Tot opbouw van uw kerk 1948-1988
0029881: VRYHOF, STEVEN C. - Between Memory and Vision. The case for Faith-Based Schoolung
0028709: VU - gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan der Vrije Universiteit
0025470: VUILLEUMIER, H. - Notre Pierre Viret
0026792: VUNDERINK, G.W.C. - Uit de jeugdkerk
0040254: VUURBAAK, DE - Boekenvrienden. 25 jaar gereformeerde uitgeverij
0030143: VYDRA, JOSEF; KUNZ, LUDVIK - Painting on folk ceramics
0027612: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen, om het uitroepen van de Naam (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038489: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen over de schepping. (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0025705: WAAIJMAN, DR. KEES - Betekenis van de Naam JAHWE
0027611: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen bij ziekte en genezing (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027614: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen, bij het zoeken van de weg (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027610: WAAIJMAN, DR. KEES - Psalmen vanuit de ballingschap (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0026961: WAAL, DR. C. VAN DER - Openbaring van Jezus Christus I
0032165: WAAL, L. VAN DER (E.A.) - Hervormd-Gereformeerd Contact (Lezingen gehouden voor de kring van Hervormd-Gereformeerde intelectuelen (1958-1966) Deel V
0032101: WAALS, JACQUELINE E. - Verzameld Proza
0023893: WAANDERS, G. - Mijn Belijden
0039266: WAARD, DS .A. DE - Geroepen tot de bruiloft des Lams
0024243: WACKIE EYSTEN, P.A. (E.A.) - Pioniers in toga. Ned. Orde van Advocaten.
0040909: WAESBERGHE, HENRI VAN (S.J.) - De proloog. Leven, Woord, Licht
0029886: WAGENAAR, JAN A. - Judgement & Salvation. The Composition & Redaction of Micah 2-5
0031629: WAGENAAR, DR. L.H. - Het reveil en de Afscheiding. Bijdrage tot de Nederlandsche Kerkgeschiedenis van de eerste helft der XIX eeuw (Diss.)
0024405: WAGENAAR, DR. L.G. - De kerkelijke begrafenis
0025647: WAGENAAR, L.G. - Over een amerikaanse wijze van pastoraat. Beschrijving en beoordeling van het pastoral counseling (Diss.)
0037504: WAGENAAR, JAN - Historische verhandeling over de natuur,uitnemenheid en Paalen der waardigheid van stadhouder in de Vereenigde Provinciën
0023636: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieën in Micha 2-5. (Diss.)
0038392: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af. Totaal 24 delen
000491: WAGLER, ROLAND - Der Ort der Ethik bei Friedrich Gogarten. Der Glaube als Ermächtigung zum rechten Unterscheiden
0028432: WAGNER, PETER - De geestelijke gaven voor de opbouw van de gemeente
0039419: WAGNER, HOLLY - Hij/Zij doet ook zo dom. Zelfhulpboek voor vrouwen en mannen
0042277: WAGNER, FRANCISCUS ET BORGNET, P. AUG. - Lexicon Latinum
0035230: WAGNER, C. PETER EN DEIROS, PABLO (RED.) - Opwekking in Argentinië. Getuigenissen van de wonderbaarlijke Argentijnse opwekking en hoe die zich verspreidt
0038731: WAHLE, HEDWIG - Leven uit de bron. Joden en christenen in het spanningsveld van de geschiedenis
0033701: WÄHRISCH-OBLAU, CLAUDIA; MWOMBEKI, FIDON - Mission Continues Global Impulses for the 21st Century
0025941: WAHRMUND, ADOLF - Handwörterbuch der neu-arabischen und deutschen Sprache (3 Bände)
002795: WAINWRIGHT, J.A. - The story of the English New Testament
0026338: WAITE, A.E. - The Holy Kabbalah. A Study of the secret Tradition in Israel
0033469: WAKEFIELD, DR. NORM EN BROLSMA, JODY - Mannen zijn van Israël, Vrouwen zijn van Moab
0028683: WAL, C. VAN DER - Amen en beamen. Doop-Belijdenis-Avondmaal
0032903: WAL, DS. C. VAN DER - Ik ben gedoopt....Mediteren bij het doopvont
0040000: WAL, HENDRIK VAN DER - Aphorismen
0039627: WAL, KOO VAN DER - Wat is er met de ethiek gebeurd? Over ethisch denken onder laatmoderne omstandigheden
0035784: WALGRA, DR. J.H. (O.P) - Op de grondslag van het woord. Openbaring en gelovig bestaan
0040390: WALGRAVE, DR. MAG. J.H - Heil, geloof en openbaring
000490: WALKER, IAN R. - Faith and Belief. A philosophical approach
0037901: WALKER, JANE - 's Heeren Leiding
0036930: WALL, JOHN - Niemand dan Christus, of een klaar en uitnemend Traktaat over de Kennis van Jezus Christus om alle menschen op te wekken en gaande te maken haar te benaarstigen om Jezus Christus en dien gekruisigd te leeren kennen....
0036464: WALLET, DS. BAREND - De zoekende Geest
0023152: WALLET, B. - Ambt en Avondsmaalmijding. Een reformatorisch appèl.
0028044: WALLINGA, H. - Woord en Wereld No. 59 (Liturgie, vorm op zondag, voorbeeld in de week)
0038049: WALLIS, IAN G - The faith of Jesus Christ in early christian traditions. Monograph Series 84.Society for New Testament Studies
0040800: WALLIS, ARTHUR - Vasten voor God. Een geestelijke en praktische handleiding
0041439: WALLNER, MICHAEL - De woestijnloper
0034316: WALRAVEN, A.H. - Geschiedenis van een dorpskerk (Siddeburen)
0033727: WALSER, GEROLD - Neuere Hethiterforschung, mit 17 abbildungen im Text und 6 tafeln
0038365: WALSH, MICHAEL - A Dictionary of Devotions
0022923: WALSTRA, DR. J. - Het donkere gat
0036851: WALSTRA, DR. J - Pastor ondanks alles
0028037: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer
0032561: WALT, B.J. VAN DER - Antheunis Janse van Biggekerke (1890-1960)
0036140: WALTER, P. GONSALVUS - Die Heidenmission nach der Lehre des Hl. Augustinus (Diss.)
0038872: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek. 10.000 spreekwoorden
0038001: WALTON, REV. F.E - Transmission of the Text of the New Testament
0040792: WALZER, MICHAEL - Tolerantie
0023659: WANGERIN, WALTHER - The Book of God. The Bible as a Novel.
0039340: WANING, C.J.W. VAN - Zand- Grint en de IJsselmannen
0030047: WANRAY, WILLEMKEN VAN (CA. 1573-1647 - Om den gelove.Wederwaardigheden van Willemken van Wanray als remonstrantse weduwe in 1619 en 1622 te Nijmegen doorstaan en eigenhandig opgetekend
0036643: WANSBROUGH, HENRY - The Lion & The Bull. The Gospels of Mark and Luke
0029943: WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw (Diss.)
0038976: BOND VAN WAPENBROEDERS - Van Mobilisatiekruisdrager tot Wapennroeder 1925 - 2000
0030953: WAPENVELD - Themanummer: Om armen (nov/dec 1989)
0029451: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbondsgod
0034238: WARNER, DS. N. - Gesprek met God
0040445: WARNER, DS. N - Het Woord van God (Dagboek)
0035650: WARNINK, G. - Liturgie in losse woorden. Praktisch woordenboekje voor kerkgangers
0041752: WARNINK, G, (RED.) - Wat gebeurt er in de kerkdienst? De eredienst uitgelegd aan kinderen
0026802: WARNSINCK, W.H. BZN - Welkomstgroet aan het Koninklijk Gezin
0034051: WARREN, RICK - Doelgerichte gemeente. Met hart vcor God en hart voor mensen
0035205: WARREN, RICK - Doelgericht Samen leven. Waarom zijn we eigenlijk op aarde?
0037116: WARREN, DR. NEIL CLARK - Zo vind je de ware Liefde. 10 principes om de juiste levenspartner te kiezen
0034052: WARREN, RICK - Doelgericht leven. Waarvoor leef ik eigenlijk hier op aarde?
0026638: WARTENA-BOS, H.H.C. - God tegemoet
0030426: WARVEN, RINUS VAN (RED.) - De kerk voorbij? 22 essays over de toekomst van religie
0028992: WASSERZUG-TRAEDER, GERTRUD - Gottes Wort ist Gottes Wort
0039305: WATER, JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten, der Edeele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Tweede deel
0038885: WATERINK, DR. J - Brieven aan jonge mensen
0036442: WATERINK, DR. J - Ons zieleleven
0027860: WATERINK, J. - Plaats en Methode van de ambtelijke vakken
0028546: WATERINK, PROF. DR. J. - En toch: de Christelijke school
0030242: WATERINK, PROF. DR. J. - Calvijn (Uren met Calvijn)
0038410: WATERINK, DS. J - Het Godsdenstig leven in Frieslands Zuid-Oosthoek
0034955: WATSON, THOMAS - The Doctrine of Repentance
0026740: WATSON, JOHN - Lessen over de wonderen en gelijkenissen van onzen Heere Jezus
002036: WATZON, THOMAS - Alle de theologische en practicale werken, behelzende vele uitmuntende predikatien, bestaande in stichtelijke en zoetvloeijende bedenkingen, verklaringen en toepassingen van eenige voorname uitgezochte plaatsen des Ouden en des Nieuwen Testaments
0039271: WAVERIJN, F.J. (J.ZN). OUDERLING GER.GEM TE YESEKE - U wacht ik ook
0029102: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Het lied van den herder. Een meditatie over Psalm 23
0030475: WEBER, MAX - Die protestantische Ethik. Eine Aufsatzsammlung
0026790: WEBER, OTTO - Die Treue Gottes in der Geschichte der Kirche (Gesammelte Aufsätze II)
001603: WEBER, OTTO - Grundlagen der Dogmatik
0028671: WEBER, OTTO - Grundrisz der Bibelkunde
0032672: WEBER, HANS-RUEDI - Power. Focus for a Biblical Theology
0034253: WEBER, HELMUT - Allgemeine Moraltheologie. Ruf und Antwort
0035940: WEBSTER, NOAH - An American Dictionary of the English Language
0042243: WEE, G. TER - "Mijn oog zal op u zijn". Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Kamerik. 1890 - 1990
0040519: DE SPIEGEL. CHRISTELIJK NATIONAAL WEEKBLAD. - Complete jaargang november 1946 tot november 1947
0040520: PANORAMA. WEEKLAD - Nummers 27 t/m 52 (juni 1940 tot december 1940)
0024467: WEEL, HELEEN VAN DER - Alle klokken luide. Over carillons en klokkenspelen
0032548: WEEL, ADRIAAN VAN DER (E.A.; RED.) - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis (13/2006)
0038863: WEELE, WIL VAN DER EN WITH, ANNIKA - De vlindervrouw. Handboek voor vrouwen voor wie het leven zwaar valt
0036434: WEELE, TÉO VAN DER - Blotevoetendokter, ongeschoolde specialisten in de kerk
0037171: WEERD, H. DE (WZN) - Grote blijdschap. Kerstboek
0041108: WEERD, DS. R.J. VAN DER - Laat u met God verzoenen. Een bundel preken bij zijn leven uitgesproken te Veenendaal
0040411: WEERD, DS. A. VAN DE (SAMENSTELLER, CHR. GEREF.) - Werp uw brood uit op het water. Herdenkingsbundel 25-jarig bestaan van de Evangelisatiepost Rehoboth in Gent (België)
0027049: WEERD, H. DE WZN - Apostellegenden (met critisch supplement)
0030130: WEERD, H. DE (WZN) - De drie hervormers (Luther, Calvijn, Zwingli)
0023713: WEERD, H. DE WZ - In de branding der Reformatie (Luther, Calvin, Zwingli)
0033984: WEERDA, JAN - Holbein und Calvin. Ein Bildfund
0032110: WEERDEN, LODEWIJK J. VAN - De waarheid maakt vrij. Praktische sleutels om leugens in je leven te verbreken en de weg van de waarheid te bewandelen.
0036276: WEERSTRA, THIJS - Licht inval. Bijbels dagboek
0026540: WEGMAN, FRANS W. - Phytotherapie. De oudste geneeswijze die de mensheid kent
0040026: WEGMAN, H.A.J - Geschiedenis van de Christelijke Eredienst in het Westen en in het Oosten. Een wegwijzer
000357: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar
0030655: WEIJDEN, T. VAN DER - Leefbaar Nederland. Is dat nog mogelijk? Oproep aan allen in nederland die de Heere Jezus Christus liefhebben uit een rein hart .
0041156: WEIJLAND, DR. H.B - Aan de achterzijde van Gods hand. Hardop denken over God en Zijn wereld als jij het niet meer ziet zitten
0025665: DIV. RK-THEOLOGEN. (REDACTIE: DR. A.G. WEILER) - Geschiedenis van de kerk (10 delen, 11 banden)
000358: WEIMA, J. - Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme
001296: WEIMA, J. - Psychologie van het antipapisme
000456: WEIMA, JAN - De religie, de mens en de geseculariseerde samenleving
0029870: WEIMAR, PETER - Die Meerwundererzählung. Eine redaktionskritische Analyse von Ex. 13,17 - 14,31
0035028: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy
0041929: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte für jeden Tag des Jahres, Der Monat Nissan
0041930: WEINREB, FRIEDRICH - Der biblischer Kalender. Mit einer chassidischen Geschichte für jeden Tag des Jahres. Der Monat Siwan im Zeichen Zwillinge
001737: WELL, JAN VAN - Oecumene metterdaad. De geloofsgemeenschap in de Merenwijk te Leiden
0036170: WELL, HERMAN VAN - Diaken in de praktijk
0037050: WELLE, HERMAN & ELS TER - God is getrouwd. Een geloofsavontuur
0027910: WELLE, HERMAN EN ELS TER - Huwelijk en gezin. Seminars en conferenties
0040232: WELLESZ, EGON - The New Oxford History of Music. Volume I: Ancient and Oriental Music
001743: WELLHAUSEN, J. - Israelitische und jüdische Geschichte
0038971: WELMERS, BERT - Kloosterhoeve, Geertruidenberg/Raamsdonkveer. Een nieuwe toekomst voor een plek met een eeuwenoude historie
0036594: WELZ, CLAUDIA - Love's Transcendence and the Problem of Theodicy. Religion in Philosophy and Theology
0029966: WELZEN, P.H.M. (E.A.) - Exegeten aan het werk. Vertalen en interpreteren van de bijbel. Opstellen van leden van het Bijbels Werkgenootschap St. Hiëronymus
0038969: WENDEHORST, ALFRED - BENZ, STEPHAN - Verzeichnis der Säkularkononikerstifte der Reichskirche (Band 35)
0032027: WENDEL, FRANCOIS - Calvin. Sources et evolution da sa pensée religieuse
0036769: WENDEL, FRANCOIS - Calvin, Ursprung und Entwicklung seiner Theologie
0028813: WENDING - Iemand had twee zonen. 13 opstellen over christendom en jodendom
002600: WENDLAND, JOHANNES - Die religiöse Entwicklung Schleiermachers.
0024406: WENSINCK, PROF. DR. A.J. - Semietische studiën,(uit zijn nalatenschap )
0024419: WENSINCK, A.J. - Hoofdvormen van Oostersch Monotheïsme
0024420: WENSINCK, DR. A.J. - Oostersche Mystiek. Christelijke en Mohammedaansche
0024239: WENSINK, H.E. - Autoregressive model inference in finite samples (Diss.)
0032966: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God. (Dogmatiek deel 3b)
0025423: WENTSEL, DR. B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst (Dogmatiek deel 1)
0025424: WENTSEL, DR. B. - De Openbaring, het Verbond en de apriori's (Dogmatiek deel 2)
0026275: WENTSEL, DR. B. - Hij voor ons en wij voor hem. Over gerechtigheid, verzoening en gericht
0032965: WENTSEL, DR. B. - God en mens verzoend. Geloofsleer, mensleer en zondeleer. (Dogmatiek deel 3a)
0029616: WEREN, WIM; KUITERT, HARRY EN SCHREURS, NICO - Jesus: de Zoon van God?
0037179: R.K. WERKLIEDENVERBOND - Zonneboek
0041641: WERKMAN, HANS - Het leven van Willem de Merode
0026292: WERKMAN, HANS (RED.) - Open Doek 9Chr. Litt. tijdschrift nummer 14, (oktober 2000)
0030184: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - Wording en Werking. Programma voor de geschiedenis van de christelijk-sociale beweging
0042109: WERKMAN, HANS (RED.) - Er gaat een Man door Kanaän. Negen ontmoetingen met Jezus
0030183: WERKMAN, PAUL; WOUDE, ROLF VAN DER - De Sociale strijd kan echteer ontlopen worden. Een plaatsbepaling van de christelijk-sociale beweging en mogelijkheden voor een geschiedschrijving
0033838: WERKMAN, LIEKE (RED. EN VELE ANDEREN) - Niet onder stoelen of banken. In discussie met de ethicus Gerrit Manenschijn
0035610: WERKMAN, HANS - Schrijven en geloven. Gesprekken met een aantal (nog of niet-meer gelovige) schrijvers
0036967: WERKMAN, HANS (RED.) - Ons knoop mekaar se veters vas. Literatuur in Zuid-Afrika
0035805: ST. EVANGELISCH WERKVERBAND - Evangelische Liedbundel, Gitaarbundel
0033094: WERNER, GN - 'Het leven gaat verder....'. Over sterven, begraven en daarna
0039553: WERNER, DICK A - Op zoek naar de mens. Een bundel vrijzinnige gedachten
0033368: WERNER, GN - Toch vrede in je tranen? Rouwverwerking, verdriet en troost
0023880: WERSCH, S. VAN - De gnostisch-occulte vloedgolf. Van Simon de Tovenaar tot New Age. Een kritische beoordeling.
000355: WESLEY, JOHN - Letters, Volumes I & II (1721-1739; 1740-1755). Edited by Frank Baker
0025231: WESSEL, COEN (RED.) - Op het lijf gedragen. Doophemden als uiting van geloof
0031604: WESSELING, DR. J. - Afscheiding en Doleantie in de stad Groningen. Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk, ca. 1834-1900
0035717: WESSELS, ANTON - En allen die geloven zijn Abrahams geslacht
0028419: WESSELS, ANTON - Arabier en Christen. Christelijke kerken in het Midden-Oosten
0040712: WESSELS, ANTON - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen
0036384: CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK ROTTERDAM-WEST - Wandelen in het licht (1927-1977)
0024672: WESTCOTT, BROOKE FOSS - The Gospel According to St. John. The greek text with introduction and notes (Volume II)
0031582: WESTENBRUGGE, JAN VAN - Als Hij maar van mij is. Harmonisaties bij gezangen uit het Liedboek voor de Kerken
0032505: WESTENDORP, NIKOLAAS - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp, van de vroegste tijd tot 1493 van en voor de Provincie Groningen (2 delen)
0042185: WESTERBEEK, RONALD - KAJ
0034209: WESTERDUIN, ANNE - Ongeluk, omgaan met tegenslag
0034900: WESTERHOF-GOEDVOLK, JOKE - Mij niet gezien. Aktieve vrouwen verdwijnen uit de kerk
0030197: WESTERINK, H. - Open voor elkaar. Over de omgang binnen de kerkelijke gemeenschap.
0023135: WESTERINK, H. - Zit jij d'r mee? Vragen over geloof e.d. waar jongeren mee zitten.
0041951: WESTERINK, DS. J - Profeten van het oordeel van God: Nahum, Habakuk en Zafanja
0034045: WESTERINK, HERMAN - Met het oog van de ziel. (Diss.)
0042192: WESTERINK, DR. H.J - Gods Woord in menselijk schrift
0041952: WESTERINK, DS. J - Profeet van de advent van God: Maleachi
0031276: JENNI/WESTERMANN - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (Band 1)
002310: JENNI/WESTERMANN - Theologisches Handwörterbuch zum Alten Testament (THAT). Zwei Bände.
0030896: WESTERMANN, CLAUS - Grundformen prophetischer Rede
0038859: WESTERS, MARGRIET - Geloof en je werk
0037025: WESTLAND, L. (JZN) - De geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Huizen
0027216: WESTLAND, DRS. J. - God onze troost in noden. Een gesprek met hedendaagse theologen over vragen rond God en het lijden
0041701: WESTLAND, DS. W - Gaat heen in deze uw kracht. Acht preken over het leven van Gideon
0035991: WESTLAND, DRS. J - Van horen zeggen. Belijdend spreken over oude en nieuwe thema's
000350: WESTRA, C. M. - A talkyng of the loue of God. Tekstuitgave met commentaar
0024240: WESTRA, EVERT - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen.
0040220: PRANA. TIJDSCHRIFT VOOR SPIRITUALITEIT EN RANDGEBIEDEN DER WETENSCHAP - Ketters en Katharen. Tragiek en triomf van het geweten
0028276: KON. NED. AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN - Leven met de wetenschap
0041374: WETERMAN, J.A.M - De geloofwaardigheid van het wonderverhaal voor hedendaags levensbesef
000346: WETHMAR, CONRAD JOHANNES - Dogma en verstaanshorison. 'n Histories-sistematiese ondersoek in verband met die hermeneutiese funksie van die kerklike dogma met besondere verwysing na die teologie van Gerhard Ebeling
0024007: WETHMAR, C.J. - Dogma en bestaanshorison (diss.)
0027378: WETTSTEIN-ADELT, MINNA - 3 1/2 Maand Fabrieksarbeidster. Eene practische Studie
000753: WETZEL, HERBERT EWALDO - Mem de Sá. Terceiro governador geral (1557-1572)
0033581: WEULEN KRANENBARG, ELIZABETH - Als een vogel zonder angst
0027616: WEVER, DRS. T. - Habakuk (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039850: WEVER - Van Harte. Een jubileumuitgave waaraan 60 auteurs meewerken bij het 60-jarig bestaan van T. Wever B.V
001697: WEYERS, WILLY - Kriegsschäden und Wiederherstellungsarbeiten am kölner Dom
0025363: WEZEL, LEENDERT VAN - Dal van Dura (Novelle)
0029536: WHEAT, ED - Een huwelijk vol liefde
0041815: WHITALL SNITH, HANNAH - Het geheim van een gelukkig christelijk leven
0038720: WHITE, JOHN - Nader tot God. Portretten van biddende mensen
000463: WHITE, DAVID MANNING - The Search for God. A World Treasury of Quotations about the Eternal Quest
0036730: WHITE, REGINALD - Meet at Paul. An introduction to the man, his achievement and his correspondence
0028193: WHITE, JOHN - Tekenen van Gods kracht?
0037693: WHITEMAN, THOMAS A - Niet de dupe. Help je kinderen door je echtscheiding heen
0022936: WHITLAU, ELI (EINDRED.) - Tenachon over de Tora (30 afl.)
0022937: WHITLAU, ELI (EINDRED.) - Tenachon over de Profeten
0037620: WICHEN, DR. M. VAN - Realistische theologie. De visie van A.H. de Hartog
0034980: WIDDER, ELLEN; MERSIOWSKY, MARK; JAHANEK, PETER - Vestigia Monasteriensia (Westfalen - Rheinland - Niederlande)
0038072: WIEAND, ALBERT CASSEL - A New Harmony of th Gospels. The gospel records of the message and mission of Jesus Christ
000453: WIEBE, PAUL - The Architecture of Religion. A theoretical essay. Foreword by Walter H. Capps
001619: WIEGERAAD, B. J. - Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje'
0039364: WIEGERS, JANNEKE - Hij & Jij. Bijbelsdagboek
0030532: WIEHL, LIS (WITH APRIL HENRY) - Face of Betrayal
0026088: WIELEMAKER, K. - Beknopt leerboek der Bijbelsche Oudheidkunde
0036444: WIELENGA, D.K - Merkwaardig denken. Schetsen uit de Soembaneesche gedachtenwereld
002387: WIELENGA, J.D.ZN, D.K. - Morgenglans der eeuwigheid. Op weg naar de stad van het Eeuwig Licht.
0024377: WIELENGA, DR. B. - Zondagsschool Vereeniging "Samuel" Delfshaven. Na 25 jaar (1898-1923)
0025620: WIELENGA, DR. B. - De Bijbel. Het licht voor de kunst
0027295: WIELENGA, DS. D.K. (J.D.ZN) - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld
0029304: WIELENGA, DS. G. - Paulus, in zijn leven en werken. Voor de gemeente opgeteekend.
0037501: WIELENGA, B - De Vrije Arbeider Gehoorzaam !
0026243: WIELENGA, DS. D.K DZN - De akker is de wereld
0029091: WIELENGA, DR. B. - De Leeuw heeft gebruld. Acht tijdpreken uit de profetie van Amos
0029255: WIELENGA, DR. D.J., GZN - De civitate Dei (2 delen)
000343: WIELENGA, B. - Onze catechismus.
0040210: WIEMERS, CAREL - Duel op de bloedheuvel. Historische verhalen in en rond het Haagsche Bos
0036507: WIERENGA, DR. LAMBERT - JOB: het leed, het vuil en de laster. De prozasecties van Job gelezen als routeplanner voor het boek Job
0039107: WIERENGA, DR. LAMBERT - De macht van de taal, de taal van de macht. Over literatuurwetenschap en bijbelgebruik
0023639: WIERINGEN, ARCHIBALD L.H.M. VAN - Analogies in Isaiah. Computerized Analysis of Parallel Text between Isiaiah 56-66 and Isaiah 40-66. (Diss.)
0041228: WIERSBE, WARREN - Be Right. How to be right with God, yourself, and others. N.T. Romans
0033323: WIERSBE, WARREN - In Gods dienst
0035965: WIERSINGA, HERMAN - Geloven bij daglicht. Verlies en toekomst van een traditie
0037215: WIERSINGA, A - Geschiedenis des Vaderlands. Een leerboekje voor de Christelijke School
0025880: WIERSINGA, HERMAN - Op Ooghoogte. Portret van een postmodern geloof
0024967: WIERSMA, JURJEN - Revolutie in de Criminologie? Theologisch-Ethisch Onderzoek (Diss.)
0040073: WIERSMA, DS. J.T - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God
0038458: WIERSMA, J - Een wiel dat draait. Over ethiek en identiteits(her)vorming
0039184: WIERSUM, DR. E - De gemeenelandshuizen van Schiekand
002353: WIESEL, ELIE - De Dodenzang
0038632: WIGRAM, GEORGE V. AND WINTER, RALPH D - The Word Study Concordance. A modern improved and enlarged version of both The Englishman's Greek Concordance and the New Englishman's Greek Concordance
0033618: WIGRAM, CHRISOPHER E.M. - The Bible and Mission in Faith Perspective (Diss.)
0034395: WIJDEVELD, GERARD - Het Voorschot.
0041926: WIJFJES, HUUB - Jounalistiek in Nederland 1850 - 2000. Beroep, cultuur en organisatie
0041397: WIJK, J.M. (E.A.) - Voor orde en vrede. Deel 2 serie; In 't midden der gevaren (Verhalen over de periode 1946-1949 in Ned. Indië)
0029396: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en17e eeuw. Leven en werk onzer Gereformeerde Vaderen.
0026531: WIJK, DR. R. VAN DER - Leerboek der biologie. Eerste deel.
0026542: WIJK, DR. R. VAN DER - Leerboek der biologie. Tweede deel
0036485: WIJK, B.J. VAN - Zoals Gods vinger schrijft. De vaderlandse geschiedenis
0037222: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw (2 delen)
0033173: WIJK, B.J. VAN - Groot Bijbels Dagboek voor jong en oud (deel 1)
0039853: WIJK, HANS VAN - De dans van de blinde bruid. Over de kerk op weg naar haar voleinding
0032558: WIJKHUIZEN, A.C. - De Theologische School te Kampen. Van hare oprichting tot heden
0037613: WIJMA, HAYO & DE JONGE, ANNEMIEK - Hou van je huwelijk
0027065: WIJNEKUS, JUSTUS - God en de nuchterheid. Een verkenning van de woestijn
0039479: WIJNEN, HARMEN VAN; WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Gereformeerd? IK?
0039496: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Kickers. Met gevoel de Bijbel lezen
0039493: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN - Triggers. Geraakt door de Bijbel
0039463: WIJNGAARDEN, HERMAN VAN (RED.) - En nu de Bijbel. Dagboek over de Bijbel voor jonge mensen
0027064: WIJNGAARDS, HANS - Geloven is zo gek nog niet
0041944: WIJNMAALEN, DS. A.J - Wegwijzer (Korte overwegingen)
0041791: WIJNMAALEN, DS. A.J - Een wonder van genade. Uit het leven van N. Wijnmalen-van den Heuvel en verslag van de begrafenis
0039170: WIJNNE, MR. H.A.M - Algemeen reglement voor de waterschappen in de Provincie Utrecht
0026550: WIJST, HELLA VAN DER - Hella`s voesporen. Wandelavonturen op 9 uitzonderlijke routes
0038096: WIKENHAUSER, A; KUSS, OOTTO - Het Nieuwe Testamant met Commentaa. Het Evangelie volgens Matteüs
0027116: WIKENHAUSER, A ; KUSS, OTTO - Het Nieuwe Testament met commentaar (Deel 2: Het Evangelie van Marcus
0027118: WIKENHAUSER, L. - Het Nieuwe testament met commentaar (deel 5: De handelingen der Apostelen)
0027702: WIKENHAUSER, A; KUSS, OTTO - het Nieuwe Testament met Commentaar. De Brieven aan de Tessalonicenzen (Deel 8)
0028067: WILCKENS, ULRICH - Der Brief an die Römer. Teil 1: Röm 1-5 (Evanglisch-Katholischer Kommentar zum Neunen testament)
0035187: WILCKENS, ULRICH - Der Brief an der Römer (Ro, 12-16. Teilband VI/3)
0042096: WILD, REV. JOSEPH - The Lost Ten Tribes
0037427: WILDBERGER, HANS - BKAT. Biblischer Kommentar Altes Testament. Jesaja, Kapitel 1 - 12 (Band X/1)
0037442: WILDBERGER, HANS - BKAT. Teil X/3: Jesaja 28-39
0040806: WILDBERGER, HANS - Jahwe und sein Volk. Gesammelte Aufsätze zum Alten Testament
0025536: WILDE, DR. W.J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie, van Hervormd standpunt bezien
0030657: WILDE, ROEL DE - Tanzania. Van boven en onderste boven. Persoonlijke notitie van vijf jaar Afrika
0034977: WILDEBOER, DR. G - De letterkunde des Ouden Verbonds naar de tijdsorde van haar ontstaan
0036917: WILDIERS, MAX - Theologie op nieuwe wegen. Essay
0041875: BRAKEL. WILHELMUS À - Drie brieven over de opwekking tot het geloof
0030794: WILKERDON, W. VAN - Het verloren kruisbeeld. Een verhaal uit den tijd der vervolging
0041267: WILKINSON, BRUCE - The Prayer of Jabez. Breaking Through to the Blessed Life
0041266: WILKINSON, BRUCE - Secrets of the Vine.Breaking Through to Abundance
0036961: WILLEMS, DR. J.H.J - Bernard ter Haar. Predikant/Poëet/Professor (1806-1880)
0041714: WILLEMSEN, DRS. GERRIE - Luisterende ogen en pratende handen. Over omgaan met auditief beperkten
0041022: WILLEMZE, DS. J - Uit het Woord. Een bundel preeken
0039994: WILLEUMIER-SCHALIJ, DR. J.M - Magie en Mystiek. Expressie en Expiriment
0035191: GOOLD. WILLIAM H - The Works of John Owen (Volume VIII)
0039385: WILLIAMS, PAUL/COOPER, BARRY - Als je God één vraag mocht stellen
001034: WILLIAMS, JAY G. - The Times and Life of Edward Robinson. Connecticut Yankee in King Solomon's Court
0042245: WILLIAMS, DEREK/ROGERS, GERALD - Dwars door de Bijbel. Een praktisch hand- en leesboek voor elke vorm van bijbelgebruik
0042124: WILLIAMS, PHILIP W - Als iemand heengaat die ons zeer na is....
0027979: WILLIAMSON, G.I. - The Westminster Confession of Faith for Study Classes
0025446: WILLIBRORD, BROEDER - Evangelische kloosters. Bruggen naar eenheid
0041028: WILLIGEN, MARIUS ANTON VAN - Ambrosii Episcopi Mediolanensis. De Ioseph (Diss.)
0023020: WILLIGEN, DR. A. DEN - Onze Zieken
0042144: WILLIS, G. CHRISTOPHER - Toerwijding aan Christus. Gedachten over de Brief aan de Filippiërs
001247: WILLISON, GEORGE F. - Saints and Strangers. Being the Lives of the Pilgrim Fathers & Their Failies, with Their Friends & Foes; & an Account of Their Posthumous Wanderings in Limbo, Their Final Resurrection & Rise to Glory, & the Strange Pilgrimages of Plymouth Rock
0040437: WILSCHUT, DR. H.J.C.C.J - Afscheiding? Over oproepen om zich van de GKV af te scheiden. Bijdrage aan een bezinning op de situatie in de GKV
0038598: WILSCHUT, JAN - Kant en klaar. Ernst en humor in het pastoraat
0041346: WILSON, NEIL (VERHALEN) EN DICIANNI, RON (SCHILDERINGEN) - Was je er ook bij? Ontmoet jezelf bij Jezus
0038066: WILSON, MARY - Builders and Destroyers. Book four God's Hand in History. AD. 300 - 700
0028307: WILSON, S.S. - Dat maakt God van ons leven. Bijbelstudie a.d.v.van de zeven scheppingsdagen
0040132: WILSON, JONATHAN - Marc Chagall
0036641: WILSON, R. MCL - The New Century Bible Commentary HEBREWS
0041269: WILTS, H - Gezin naar Gods plan. Studies over huwelijken en gezinnen in de Bijbel
0038544: JANSEN. WIM - De hemel en Jezus en al die dingen. Brandende geloofsvragen
0032171: WIMBER, JOHN EN SPRINGER, KEVIN - Kracht om te groeien
0036612: WIND, RENATE - Christen en dwarsligger. De levensgeschiedenis van Dietrich Bonhoeffer
000690: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw, deel I: Van Edinburgh 1910 tot en met Evanston 1954. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées
000691: WIND, A. - Zending en oecumene in de twintigste eeuw, deel IIa: Van Ghana 1957/58 tot en met Uppsala 1968. Handboek over de geschiedenis van zending en oecumene aan de hand van de grote conferenties en assemblées
0029417: WIND, J. - Het franse meisje Gertrude
0027063: WINDIG, DS. J. - Geïnspireerd liefhebben. Een introductie in de bijbelse manier van dneken en doen met het oog op mensen en vraagstukken van deze tijd
0035378: WINGATE, LISA; WISLER,ALICE J.; GROVE, BONNIE - Trilogie : Bloeimaand; De zoete inval en In herinnering
0040937: WINGERT, HELGA - Spuren in die Vergangenheit. Eine Rekonstruction des alltags von der Steinzeit bis zum Mittelalter
0025593: WINKEL, H. TE - De Hervorming en de de Hervormers herdacht 1517-1917
000338: WINKEL, J. D. TE - Kiezen en delen. Over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving.
0041065: WINKEL, GERARD TE (RED.) - Het woord dat ik bedoel. Poëzie-dagboek
0038999: WINKEL, DR. JQN TE - Maerlant's werken beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw
0024971: WINKLER, CORNELIS - Herinneringen van Cornelis Winkler 1855-1941
0038746: WINNER, LAUREEN F - Vrouw zoekt God .Aangrijpend, niets verhullend, vol verlangen
001596: WINSEN, G. A. CHR. VAN - Meelevend begrijpen. Een studie over het verband tussen de godsdienstwetenschap en de missiologie
0032478: WINSLOW, HARRIET - In dienst van koning Jezus. Herinneringen van een zendelinge
0026237: WINTER, DAVID - Veertig dagen veertig woorden. Woorden van Jezus bij de veertig dagen voor Pasen
0041588: WINTER, MARTIN - Das Vermächtnis Jesu und die Abschiedsworte der Väter. Gattungsgeschichtliche Untersuchung der Vermächrnisrede im Blick auf Joh. 13/17
0038631: WINTER, RALPH D. AND ROBETA H - The Word Study New testament. Containing the numering system to the Word Study Concordance and the Key Number Index to the Standard Reference Works
0041207: WISEMAN, D.J. (GENERAL EDITOR) - Proverbs. An introduction and Commentary by Derek Kidner
0027727: WISKERKE, DS. J.R. - Volk van Gods keuze
0039222: WISPELWEY, A. (SENIOR) - Ontboezeming ter gelegenheid van het Vijftigjarige Nationaal Jubelfeest bij de herinnering van de verlossing van Nederland op den 13. November 1813 (50 jaar Koninkrijk 1863)
0029908: WISSE, DS. OKKE - 121 dagen onvoorwaardelijk. Geestelijke verzorging in een huis van bewaring
0030711: WISSE, PROF. G. - Avondrood. Lucas 24: 29 (Want het is bij den avond)
0038346: WISSE, DS. G - Religie en Christendom (een apologetische bijdrage)
0041692: WISSE, PROF. G - De onreine Geest en de schijnbekering. Tijdrede 24 november 1955 te Rotterdam
0041078: WISSE, PROF. G - Het huis met bezemen gekeerd
0037943: WISSE, PROF. G - Gods sprake uit den stormvloed. Tijdwoord bij de nationale ramp in feb. 1953
0040998: WISSE, G. (JR.) - Het pessimisme
0036945: WISSE, PROF. G - Is Jezus de Christus? Een apologetische bijdrage
0042293: WISSE, PROF. G - De drie ambten van Christus
0033818: WISSE, PROF. G. - De drie gezellinnen op de pelgrimsreis
0025883: WISSE, DS. G. - De dood en het hiernamaals
0033064: WISSE, MAARTEN - Scripture Between Identity and Creativity. A Hermeneutical Theory Building upon Four Interpretations of Job
0037195: WISSE. G - Uit het zieleleven. Over geloofszekerheid
0035260: WISSE, PROF. G - Het nieuwe Jeruzalem. Verhandeling over Openbaring 21
0041899: WISSE, PROF. G - Mag ik ten avondmaal gaan?
0023349: WISSE, G. - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek: Van Middelburg naar Middelburg.
0038196: WISSE, PROF. G - De Heilsfeiten
0036141: WISSINK, JOZEF - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie (Diss.)
0040847: WIT, G.W.M. DE (VERTALER) - De gevangenis....mijn parochie
0027383: WIT, DS. W. - Het boek Ruth. 30 bijbellezingen
0036934: WIT, JAN - Ministeriale. Geestelijke liederen
0030527: WIT, O.C. - Recht en billijkheid. Een theoretische analyse van de sociaal-pedagogische problematiek van het pleeggezin (Diss.)
0036217: WIT, A.W.L. DE - 150 jaar afscheiding. Verleden-heden-toekomst. Visies van 10 bekende kerkelijke personen
0023642: WIT-TAK, THALIEN M. DE - Lysistrata. Vrede, Vrouw en Obsceniteit bij Aristophanes. (Diss.)
0036989: WITSTEIN, S.F EN GROOTES, E.K. (SAMENSTELLERS) - Visie op VONDEL na 300 jaar
0037644: WITT TALMAGE, DR. DE - Talmage's preeken voor onzen tijd. Vierde jaargang
0029842: WITTE, MARKUS UND FÖGE, MARIE THERES - Kodifizierung und Legitimierung des Rechts in der Antike und im Alten Orient
0026528: WITTE, H. - Plantkunde voor school en huis. Wat er, voor iedereen, aan de planten is op te merken
0033734: WITTE, ALDERT - De vormgeving van het boek
0030418: WITTE-RANG, GREETJE - Geen recht de moed te verliezen. Leven en werken van dr. H.M. de Lange 1919-2001 (Diss.)
0041852: WITTEMAN, PAUL - De onvoltooiden. Wat de grote componisten nog te zeggen hadden.
0037042: WITTEMANS, MR. FRANS (E.A.) - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek
0024976: WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes (Diss.)
0028341: WITTEVEEN, DR. K.M. - Het Evangelie tussen pacifisme en geweld (Huldrych Zwingli)
0031803: WITTEVEEN, M.N. - Inventaris van de archieven der Hervormde Gemeente te Veenendaal
002543: WITTIG, FRIEDRICH - Unitas Fratum: Zetschrift fur Geschichte und Gegenwartsfragen der Brüdergemeine
0031053: WITVLIET, THEO - Een plaats onder de zon. Bevrijdigingstheologie in de derde wereld
0040140: WITVLIET, DR. J. TH - Bevrijdingstheologie in de Derde Wereld. Teksten uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika
0032797: WITZ, H. - Twist des Heeren met zijn wyngaert
0039204: WATERLEIDINGBEDRIJF MIDDEN-NEDERLAND (WMN)) - Water, lekker nat
0030123: WNF - Europa's natuurlijk erfgoed. Een nieuwe toekomst voor het oude continent
0028150: WOELDERINK, DR. J.G. - De inzet van de Catechismus. Verklaring van de zondagen 1-VII van de Heidelberger
0024531: WOELDERINK, DS J.G. - Het Doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop
0041754: WOENSEL KOOY, M. VAN (SAMENSTELLER) - Oude en Nieuwe Zangen
0024413: WOENSEL KOOY, M. VAN - Wijding in de kinderkerk. Met aanhangsel van eenige aanvangsdiensten
0037917: VRIJWILLIGE TERMINALE THUISZORG WOERDEN - Zo gewoon, zo bijzonder
0036870: WOERDEN, C.B - De Parijsche Bloedbruiloft. De wrede vervolging van de Kerk van Christus in Frankrijk
0034611: GEREFORMEERDE KERK WOERDEN - Van geslacht tot geslacht 1887-1987
0029436: WOERDEN, P. VAN - De beloften des evangelies. Enkele overdenkingen over geloof, wedergeboorte, doop, belijdenis en assurantie
0032594: GEMEENTE WOERDEN - Binnenstad Woerden. Structuur- en beleidsplan
0034530: WOERDEN, P. VAN (GER. GEM. AKKRUM) - De predestinatie en het Evangelie, en Het geloof en de Rechtvaardigmaking
0033756: HERV. GEMEENTE WOERDEN - Open Brief.(1927)
0034162: GEMEENTE WOERDEN - Hoochwoert enzo.De ontwikkeling van de Woerdense binnenstad. 1949-heden
0034014: WOESTYNE, GUSTAVE VAN DE - Karel en ik. Herinneringen
0041928: WOHLGEMUTH, J. UND BLEICHRODE, J.(PENTATEUCH). LÖWENSTEIN, L.H. UND BAMBERGER, S. (HAFTAROT) - Pentateuch mit deutscher Ubersetzung . Und Haftarot
0031636: WOLDE, ELLEN VAN (RED.) - Het paradijs
0031905: WOLDE, J. DE (E.A.) - Staphorst...., zoals het werkelijk is
0034623: WOLDENDORP, J.J. - De Incarnatione. Een geschrift van Athanasius (Diss.)
0032527: WOLF, HANS HEINRICH - Die Einheit des Bundes. Das verhältnis von Altem und neuem Testament bei Calvin
0035866: WOLF, DR. H.W. (E.A.) - Sleutel tot de Bijbel. Inleiding in Oude en Nieuwe Testament
0030695: WOLF, ERNST - Peregrinatio II. Studien zur reformatorischen Theologie zum Kirchenrecht und zur Sozialethik
0035490: WOLFF, HANS WALTER - BKAT Biblischer Kommentar. Dodekapropheton 3: Obadja und Jona
001766: WOLFF, I. DE, & G. VAN DOOREN - De geschiedenis der Godsopenbaring in hoofdlijnen beschreven
0029244: WOLFF, DS. I. DE - De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815-1834
0037445: WOLFF, HANS WALTER - BKAT. Biblischer Kommentar Altes Testament. Teil XIV/6: Haggai
002414: WOLFF, HANS WALTER - BKAT Biblischer Kommentar Altes Testament. Dodekapropheton I; Hosea
0041127: WOLSEY, BOY EN WALDORP, JAN - Zangzaad voor kampeerders. Een bundel liedjes
0024492: WOLTERINK, W.N. - Alle werken van Jacob Cats (2 delen)
0027761: NN (NED. BEWERKING DRS. HIELKE T. WOLTERS) - Handboek van de wereldgodsdiensten (in woord en beeld)
0032352: WÖLTGENS, THIJS - De overwinning van de erfzonde en de ziel van Europa. Over politiek en geloof
0025460: WOLTJER, DR. R.H. - Het Woord Gods en het woord der menschen
0032416: WOLTJER, J.J. - Tussen vrijhedsstrijd en burgeroorlog. Over de nederlandse opstand 1555-1580
0024312: WOODBROOKERS - Tussen verstarring en vervlakking. Een portret van Willem Banning.
0034335: WOODHEAD, LINDA (AND OTHER( - Religions in the modern world
0035206: WOODWORTH-ETTER, MARIA - Grotere werken zult gij doen
0031004: WOOLLEY, PAUL - The significance of J. Gresham Machen today
0030598: WORP, J. - De melodieën der evangelische gezangen. Bij de Nederlandsche Hervormde Kerk in gebruik, vierstemmig gezet met voor- en tusschenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, harmonium, piano of gemengd koor
0036335: WORP. J - De melodieën der Psalmen en Lof- en Bedezangen. Vierstemmig gezet met voor- en tussenspelen, voor orgel met of zonder pedaal, piano of gemengd koor
0042024: WORTMANN, J.R - Ikonen uit de collectie van Ikonengalerie Wortmann Zeist
0040362: WOUDE, PROF. DR. S. VAN DER (INTROD.) - De Keulse Bijbel 1478/1479. Die Kölner Bibel 1478/1479
0030016: WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Prediking O.T. (Jona; Nahum)
0040273: WOUDE, BERT L. VAN DER - Bijbelse verhalen als spiegel van de ziel. Deel 1: Een leerhuis dieptepsychologisch bijbellezen
0023050: WOUDE, S. VAN DER - Johannes Busch. Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver. (Dissertatie)
0025210: WOUDE, PROF. DR. A.S. VAN DER (VERTALER) - De Dankpsalmen. (De handschriften van de Dode Zee in Nederlandse vertaling)
0025762: WOUDE, G.J. VAN DER - Een halve eeuw uitgeversactiviteiten 1896-1946. Jubileumcatalogus van de uitgeversmaatschappij W. de Haan N.V. te Utrecht
0030433: WOUDE, BERT L. VAN DER - De weg van het licht. Over de gebrandschilderde ramen van de Marktpleinkerk te Winschoten
0028297: WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Uittocht en Sinaï
0039906: WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Prediking O.T. (Habakuk - Zefanja)
0029824: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën. (New avenues in the study of the Old Testament). Volume XXV.
0029823: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën. (Instruction and interpretation. Paper read at the conferende at Louvain 1976). Volume XX.
0029821: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Syntax and meaning. Studies in hebrew syntax and biblical exegesis). Volume XVIII.
0029822: WOUDE, A.S. VAN DER (E.A.) - Oudtestamentische Studiën (Language in hebrew and biblical exegesis). Volume XIX)
0036468: WOUDE, BERT L. VAN DER - Wie kan er aarden hier beneden? Over de betekenis van de hemel
0030019: WOUDE, DR. A.S. VAN DER - Prediking O.T. (Zacharia)
0029785: WOUDENBERG, A.S.L. - Kairos en het eeuwige Nu (Diss.)
0039575: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Als ik in Bagdad was geboren was ik moslim geweest. Filosofische columns
000692: WOUDENBERG, JOHAN A. - Uw Koninkrijk kome. Het Utrechtsch Studenten-Zendinggezelschap Eltheto Hè Basileia Sou (1846-1908)
0040813: WOUT, G. VAN 'T - De Naam onder de volken. Een evangelische benadering van de verering van God in verschillende culturen
0025911: WOUTERS, D.; HULST W.G. VAN DE & HULZEN, A.L. VAN - Ons Nederlandsch. Volledige spelling- en stelmethode voor de christel. scholen, lager en uitgebreid lager onderwijs
0030808: WOUTERS, DOUWE N. - Wegen naar het Land van Morgen. Een zoektocht naar spiritualiteit.
0036167: WOUTERS, DOUWE N - Aids, een testcase voor de kerk
000331: WREN, BRIAN - What Language Shall I Borrow? God-Talk in Worship: A Male Response to Feminist Theology
0035933: WRIGHT, G. ERNEST - De Bijbel ontdekt in aarde en steen
0029030: WRIGHT, CHRIS - Wegwijs in de Bijbel
0030894: WRIGHT, G. ERNEST - De boodschap van het Oude Testament
0034678: WRIGHT, G. ERNST AND FREEDMAN, DAVID NOEL - The Biblical Archeologist Reader (2 volumes)
0030687: WROGEMAN, HENNING - Missionarischen Islam und gesellschaftlicher Dialog. Eine Studie zur Begründung und Praxis des Aufrufs zum Islam
0038308: WULF, LINDA PRESS - Kruistocht
0030823: WÜLLSCHLEGER, DRS. L. - Licht over de stad. Meditatieve bijbelstudies over de gemeente te Antiochië.
0029948: WÜLLSCHLEGER, DRS. L. - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstanten te ''s-Gravenhage (1612-1618)
0027974: WUMKES, DR. G.A. - Bledden fan `e libbensbeam. Hundert Bibeloertinkingen
0040252: WURMBRAND, DS. RICHARD - Wurmband Brieven
0038078: WURMBRAND, RICHARD - Marx & Satan
0028221: WURMBRAND, SABINA - Richards vrouw
000481: WURTH, GERRIT BRILLENBURG - J. H. Scholten als systematisch theoloog
0028554: BRILLENBURG WURTH - Het Calvinisme vandaag
0027103: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraïca)
0027911: WUTZ, FRANZ - Die Psalmen. Texkritisch Untersuch
0025939: XENOPHON - Der Zug der Zehntausend. Cyri Anabasis, Hellenika,Erinnerungen an Sokrates
0038227: YACONELLI, MIKE - Wat zou Jezus doen? Een 30-dagen Xperiment voor jongeren
0038058: YEAGER, RANDOLPH O - The Renaissance New Testament (Volume One: Matthew I - VII)
0032542: YEOMANS, EDWARD - The Shady Hill School. The First Fifty Years
0033636: YERKES, R.K. - Le Sacrifice, dans les religions Creque et Romaine et dans le Judaisme prmitif
0033769: YILMAZ, DR. IHSAN (CONFERENCE COORDINATOR) - Muslim World in Transition: Contributions of the Gülen Movement. (International Conference Proceedings)
0037920: YIZAR, S (AND OTHERS) - Israel Landscape Watercolours by Yair David
0040672: YOUNG, BRAD H - Paul. The Jewish Theologian. A Pharisee among Christians, Jews and Gentiles
0026981: YOUNG, ROBERT - Analytical Concordance to the Holy Bible
0041237: YOUNG, DAVID S - Servant Leadership for Church Renewal
0026244: YTSMA, W. EN BROKERHOF, D. - Godsdienstige opvoeding in het geding. De grondslag en de knelpunten van diverse kanten belicht.
0028798: YUASA, M. - How to write & read Japanese correctly (SeosokuNihongo no Kakikata Yomikata)
0026283: ZAAL, WIM - God en Zoon. Wat iedereen moet weten over bijbel, christendom en kerkelijke feesten
0041675: ZAAL, WIM - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen
0042058: ZACCARIA, D, ENRICO - L'Elemento Germanico nella Lingua Italiana. Lessico con Appendice e Prospetto Cronologio
0027667: ZADOKS, DR. A.N. EN JITTA, JOSEPHUS - Antieke Cultuur in Beeld
0029271: ZAHN, THEODOR - Kommentar zum Neuen Testament, unter mitwerkung von prof. dr. P. Ewald, prof. E. Riggenbach, Pastor G. Wohlenberg
0025003: ZAHN, TH. - Inleiding tot het Nwe. Testament (2 dln).
0026023: ZAHN, DR. THEOD. - De Zondag, voornamelijk in de oude kerk
002839: ZAHRNT, HEINZ - Wachtend op God. (De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw).
0024682: ZAHRNT, HEINZ - Die Sache mit Gott. Die protestantische Theologie im 20. Jahrhundert
0037073: ZAHRNT, HEINZ - God kan niet sterven. Tegen onjuiste alternatieven in theologie en maatschappij
0033765: ZAMAROVSKY, VOJTECH - Auf den Spuren der Hethiter. Ein vergessenes Groszreich wird entdeckt
0038121: ZAMUEL, DR. HESDIE S - Johannes King. Profeet en apostel van het Surinaamse Bosland
0030182: ZANDT, DS. P. - Herdenking van het 25-jarig kamerlidmaatschap van Ds. Zandt op 15 september 1950 te utrecht
0029398: ZANDT, DS. P.(1880-1961) - Gedenkt uw voorganger
0030134: ZANDT, DS. P. - Algemene Beschouwingen over de Rijksbegroting 1954. Twee redevoeringen gehouden in October 1953 in de Tweede kamer der Staten-Generaal (SGP)
0036658: ZANDT, DS. P EN DIS, IR. C.N - Beginselprogramma der Staatkundig Gereformeerde Partij, deel II
0030336: ZANDT, DS. P. - Zalig zijn de doden, die in de Heere sterven. Verslag van zijn begrafenis
0036635: ZANZUCCHI, ANNA MARIA - Moeder zijn, een kunst
0036567: ZASPEL, FRED GEORGE - The Theology of Benjamin Breckinridge Warfield: S Systematic Reconstruction (Diss.)
0024458: ZEE, HENRI VAN DER - 's Heeren Slaaf. Het dramarische leven van Jacobus Capitein
0041383: ZEE, W.R. VAN DER - Opnieuw geloven. Kanttekeningen bij een geloofsbelijdenis
0035914: ZEE, W.R. VAN DER - Op de dag van het licht, Een verhaal over de kerkdienst
0038192: ZEE, INEZ VAN DER - Ik kom van ver. Een persoonlijk verhaal over incestverwerking en therapie
0025193: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING/RIJKSARCHIEF ZEELAND - Voortrekkers en stilstaanders. Vijftien generaties dopers leven in Zeeland
0039963: ZEEUW, P. DE (J.GZN) - De hooiplukkers van Lochem
0039437: ZEEUW, P. DE (JGZN) - Guido de Brès
0037021: ZEEUW, P. DE (J.G.ZN) - In veilige Hoede
0038593: ZEEUW, P. DE (J.G.ZN) - Toen het begon te lichten. Historisch verhaal uit de dagen van Leidens beleg 1574
0042244: ZEEVALKING, MR. H.J - Vrijmetselarij. Een Westeuropees cultuurverschijnsel
0034901: ZEHRER, FRANZ - De boodschap der gelijkenissen. 1. Over God (Van exegese tot verkondiging)
000326: ZEILSTRA, JURJEN - European unity in Ecumenical Thinking, 1937-1948 (Diss.)
0035094: HERVORMDE DIACONIE ZEIST - De getuigen. Verhalen over negentig jaar ouderenzorg (1911-2001
0037978: ILLUSTRITE ZEITUNG - Jahrgang 1911 )Bd. Nr. 3523 - 136. Januar bis April 1911.
0027172: ZELDENREUST, HARRY - De weerbaarheid van een kind. Verhalen over geestelijke weerbaarheid
002528: ZELDENRUST, DRS. H.J. - Ervaring en Keuze (Wat christelijk geloof eigenlijk is)
0042019: ZIBAWI, MAHNOUD - Iconen. Betekenis en geschiedenis
002407: ZIEBERTZ, HANS-GEORG - Moralerziehung im Wertpluralismus
0028331: ZIEL, A. VAN DER - Een laatste appèl
0028332: ZIEL, A. VAN DER - Een eigen gang of de kerkelijke weg?. Nadere verklaring aan de gemeente van Groningen-Zuid omtrent mijn schorsing
000325: ZIELHUIS, LAMBERT - Het offermaal in het heidendom en in de Heilige Schrift
0042202: CHR. GEREF. KERK ZIERIKZEE - ...Niet sterven, maar leven. Ter gedachtenis aan Ds. P. op den Velde
0033314: ZIJDERVELD, DS. G.A. (VOORWOORD) - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders
0036958: ZIJDERVELD, DS. G.A - Van 's Heeren wegen. 6-tal predikaties
0040161: ZIJL, ANNEJET VAN DER - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt
0031026: ZIJL, DR. A.H. VAN - Prediking van het O.T. (I Samuel, deel I en deel II, kompleet)
0031025: ZIJL, DR. A.H. VAN - Prediking van het O.T. (I Samuel, deel I)
0036405: ZIJLSTRA, JAN - Wonderen, ze gebeuren nog steeds
0042145: ZIJLSTRA, JAAP - Verzamelde gedichten
0034769: ZIJLSTRA, DR. WYBE - Ontginningswerk. Bijdragen voor dr. Zijlstra
0040580: ZIJLSTRA, JAAP - Toekomst. Bijbels dagboek
0023199: ZIJLSTRA, JAAP EN TIMMER, CEES. - Honderd en één Heiligen
0041596: ZIJLSTRA, DS. E. (VOORWOORD) - Kroniek van een honderd jarige (Geref. kerk van Wilnis)
0034356: ZIJLSTRA, JAN - De hoofdredacteur spreekt zich uit. Korte overdenkingen
0039791: ZIJLZTRA, JAAP - Toekomst. Bijbels dagboek
0024160: ZIJPP, N. VAN DER - Geschiedenis der Doopsgezinden in Nederland.
0029216: ZIMARA, DR. COELESTIN - Das Wesen der Hoffnung in Natur und übernatur
0040512: ZIMMERLI, WALTHER - Das Gesetz und die Propheten. Zum Verständnis des Alten Testaments
0038581: ZIMMERLI, LIC. WALTHER - 1. Mose 1-11 (2 Teilen). Die Urgeschichte.
0038022: ZIMMERMANN, HEINRICH - Neutetamentliche Methodenlehre. Dartstellung der Historisch-Kritischen Methode
001989: ZINK, JÖRG - De bron van ons verleden. Een reis door de landen waar de Bijbel is ontstaan
0028812: ZINK, JÖRG - Het is nog niet te laat. Bijbelse motieven om niet te berusten
0035060: ZINK, JÖRG - Wat liefde bouwt dat blijft bestaan. Bijbel meditatieboek
0036239: GUNNING. DR. J.H. (J.H.ZN) - William Booth. Een strijder Gods
001986: ZOBEL, MORTIZ - Das Jahr des Juden in Brauch und Liturgie
0033626: ZOCK, T.H EN GLAS, G. (RED.) - Religie in de Psychiatrie
0025603: ZOMER, DS. G. (RED.) - Komende in de wereld; komende tot leven; komende in heerlijkeheid (3 delen)
0031800: ZON, A.M.C. - Inventaris van de archieven van de hervormde Gemeente 's-Gravenmoer 1658-1965
0039441: ZONDAG, W.A - De grenzen van het arbeidsrecht. Rede bij aanvaarding hoogleraarschap te Groningen 2 maart 2004
0039416: ZONDAG, W.A. - Werktijdverkorting. Over plaats en functie van een arbeidsmarktinstrument in het arbeidsrecht (Diss.)
0030648: NED. VER. BEVORDERING ZONDAGSRUST - Een lied op den Sabbatdag (4 deeltjes)
0023205: ZONE, WALTER - In Kielzog.
0037626: ZOODSMA, L - Luthers Zeeland. Bijdragen over de geschiedenis van de Lutherse kerk in Zeeland
0042056: ZORELL, FRANCISCO, S.I - Lexicon Graecum Novi Testamenti
0037017: ZOUTMAN, DOUWINE - Mijn God - Onze God. Een aantal dubbelinterwiews met bekende nederlanders
0040468: ZOUTMAN, DOUWINE - Uit op verzoening in praktijk en theologie
0036424: ZOUTMAN, DOUWINE - Gevangen van de liefde. Een handreiking voor ondersteuning in de mantelzorg
0029841: ZUIDEMA, WILLEM - Hagiga oder was zum Wallfahren gehört (Diss.)
0041647: ZUIDEMA, PROF. DR. S.U - Baanbrekers van het Humanisme. Erasmus, Locke, Rousseau, Feurbach, Humanistisch Verbond
002536: ZUIDEMA, WILLEM - Gods Partner (ontmoeting met het Jodendom)
0033351: ZUIDERSMA, DS. K. (CHR. GEREF. PRED.) - De Duif in de Klove der Steenrotsen. Tweede zestal leerredenen (Hooglied 2:14)
0035536: ZUIJDERDUIJN, D.G. - Gethsemané (Matth. 26: 30-37). Meditatie t.g.v. 50-jarig bestaan Drukkerij Zuijderduijn (januari 1968)
0027163: ZUIJLEKOM, DS. A.J. VAN - De rijkdom van Christus' komst. de heidelbergse catechismus, zondag 11 - 19
0040944: ZUNTZ, G - The Text of the Epistles. A Disquisition upon the Corpus Paulinum
0029831: ZVI, EHUD BEN - Micah. Volume XXIB . (The forms of the Old testament literature)
0024126: ZWAAG, DR. K. VAN DER - Onverkort of gekortwiekt? (Diss.)
0024569: ZWAAG, DRS. K. VAN DER - De kerk op weg naar 2000. Gesprekken met een groot aantal theologen/filosofen
0041959: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
0024533: ZWAAN, DR. J. DE - Imperialisme van den Oud-Christelijken Geest
0024534: ZWAAN, DR. J. DE - Antieke cultuur om en achter het Nieuwe Testament
0027927: ZWAARD, KEES VAN DER - Job, een man uit het land Utz
0040245: ZWAENEPOEL, TOM (SAMENSTELER) - Benedictus XVI.Wie gelooft, is nooit alleen
000322: ZWAN, ROBERT VAN DER - Mysterium Saeculi. Secularisatie en theologisch wereldbeeld in het Indiase christendom, in het bijzonder in het werk van Micahel Amaladoss. Een interpretatievoorstel
000321: ZWANEPOL, K. - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling
0034325: ZWANEPOL, K. (RED.) - Luthers erfenis. Teksten uit het Luthercongres, 22 februari 1996 te Kampen
0036291: ZWANEPOL, DR. KLAAS - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland
0025088: ZWART, HUB - gezondheidsethiek als casus.(Diss.)
0037229: ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator
0031228: ZWARTE--WALVISCH, KLAARTJE DE - Alles ging aan flarden. Het oorlogsdagboek van Klaartje de Zwarte-Walvisch
0037126: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspektief
0037840: ZWEMER, SAMUËL M - Oproep tot gebed
0042201: ZWEMER, JAN - Het gevaar van het hellend vlak. De Gereformeerde Gemeenten en de SGP in historisch perspectief
0023645: ZWIERS, MARIJ - Levensbeëindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een etisch-theoretische evaluatie (Diss.)
0033986: WILLEM DE ZWIJGERSTICHTING - Publicaties jaren 1977 t/m. 1996
0033987: WILLEM DE ZWIJGERSTICHTING - Publicaties jaargangen 1997 t/m. 2011
0035258: ZWIJNENBERG, DRS. G.E. - Het evangelie naar Johannes. Studieboekje voor gespreksgroepen
0034320: ZWIJNENBURG, DS. J. - De Heere onze gerechtigheid. Een drietal preken
000255: ZWINGLI, HULDRICH - Auswahl seiner Schriften. Herausgegeben von Dr. Edwin Künzli
0029991: ZYL, DR. A.H. VAN - Prediking O.T. (I Samuël, deel II)

12/15