Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0033193: KERN, H. - Verspreide geschriften (Twaalfde deel: Gemaaanch, slot en ander indogermaansche talen)
0033192: KERN, H. - Verspreide geschriften (Elfde deel: Filippijnse Studies , slot en Gemaansch, eerste gedeelte)
0033194: KERN, H. - Verspreide geschriften. (Dertiende deel: Diversen en nalezing eerste gedeelte)
0027858: KERNKAMP, DR. G.W. - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere bescheiden betreffende de Utrechtse Academie
0040301: KERR, DR. WILLIAM F - Zakboekje bij de Bijbel
0026477: KERSBERGEN, DR. L. - Memoralia Herman Boerhave. Optimi medici
0037089: KERSTEN, DS. G.H - De nachtgezichten van Zacharia
0032237: KERSTEN, DS. G.H. - Kerkelijk Handboekje (Geref. Gemeenten)
0029302: KERSTEN, DS. G.H. - Korte lessen over Kort Begrip voor Katechisanten
0037931: KERSTEN, DS. G.H - De Christus in zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken
0037524: KERSTEN, DS. G.H - Enkele mededeelingen van mijn bezoek aan de Geref. Gemeenten in Amerika
0040066: KESSELER-VAN DER KLAUW, AN (SAMENSTELLER) - Ontdek het zelf. Verhalen en gedichten om te beluisteren, te lezen en misschien soms te zien
000706: KESSLER JR., JEAN BAPTISTE AUGUST - A Study of the Older Protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
000931: KESSLER, JEAN BAPTISTE AUGUST - A Study of the Older Protestant Missions and Churches in Peru and Chile, with special reference to the problems of division, nationalism and native ministry
000880: KESTING, HERRMANN - Der Ernst von Bandel und die Baugeschichte des Hermannsdenkmals
0030712: KESTING, C.J. - De roeping van Petrus (5 predikaties)
0030713: KESTING, C.J. - De geschiedenis van Jozef (13 predikaties over Genesis)
0038742: KETTERIJ, DS. M. VAN DE - RUTH. 31 Bijbellezingen
0036533: KETTERIJ, DS. M. VAN DE - Esther. 23 bijbellezingen over het Boek Esther
0026363: KEUCHENIUS, W.H.J. - Wereldbeschouwing, of de zuurdesem der waarheid
0029844: KEULEN, P.S.F. - Manasseh trough the Eyes of the Deueronimists (Diss.)
0037884: KEULEN, DIRK VAN - Bijbel en Dogmatiek. Schriftbeschouwing en schriftgebruik in het dogmatisch werk van A. Kuyper, H. Bavinck en G.C. Berkouwer (Diss.)
0029037: KEULEN, DS. D. VAN - Groeien in geloof. Gesprekken over geestelijke groei.
001105: KEULEN, DIRK VAN - Bibliografie / Bibliography G. C. Berkouwer
0040735: KEULEN, DIRK VAN; HARINCK, GEORGE; BRINK, GIJSBERT VAN DEN (RED.) - Men moet telkens opnieuw de reuzenzwaai aan de rekstok maken. Verder met Van Ruler
0033400: KEUNING, J. - De zwerveling. Een bladzijde uit het begin van de geschiedenis der hervorming in ons land
0029928: KEUR, JACOB EN PIETER - BIJBEL. Dat is de Gansche Heilige Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testament. Uigegeven door de Staten-Generaal (Compleet OT en NT in 3 delen)
0036392: KHOURY, GEORGE EL - Bankier van God
0038176: KIEBOOM, A - Wonderen des Allerhoogsten. In voorzienigheid en genade
0038114: KIEBOOM, A, - Christus de enige en ware schuilplaats en schaduw
0031196: KIECKENS, EWOUT - Het Vaticaan in een notendop. (Bijna) alles wat je altijd wilde weten
0034440: KIEFT, A. VAN DE (OUDERLING GER.GEM-BARNEVELD) - Korte overdenkingen
0033948: KIENLE, HELMUT - Der Gott auf dem Flügelrad. Zu den ungelösten Fragen der synkretischen Münze
0041628: KIERKEGAARD, SÖREN - Auswahl aus dem Gesamtwerk des Dichters, Denkers und religiösen Redners
002302: KIERKEGAARD, SÖREN - Nieuwe werken van Sören Kierkegaard
0028867: KIERKEGAARD, SÖREN - Zwölf Reden: Zasammengestellt v. A (Albert) Bärthold
0033813: KIERKEGAARD, SÖREN - Richtet selbst. Zur Selbstprüfung der gegenwart anbefohlen, zweite Reihe
0028723: KIERKEGAARD, S. - Schotsschriften tegen gevestigde kerkeklijkheid
0030761: KIERKEGAARD, SÖREN - Christliche Reden
0024436: KIERKEGAARD, SÖREN - Keur uit de werken van Sören Kierkegaard
0041296: KIERKEGAARD, SÖREN - Abschlieszende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (Erster Teil)
0032231: KIESKAMP, DRS. R.H. - Ontwaken.... Als de moerbeziënbomen ruisen
0040590: KIESKAMP, DRS. R.H - Wie is God? Het antwoord van de Bijbel, actueel voor de kerk van alle tijden
0032840: KIEVIET, C. JOH. - Een vacantiereis langs de Rijn.
0023065: KIEVIT, DS. L. - Elia, mijn God is de Heere.
0035537: KIEVIT, DS. I. - Een troostbrief van Calvijn (met aanteekeningen)
0031974: KIEVIT, DS. L. - Geloven... en dat vandaag!
0023510: KIEVIT, DS. I. - De Heere is mijn Herder. Psalm 23 verklaard en toegepast.
0024265: KIEVIT, DS. L. - Een goede raad en een groote troost (Preken)
0041077: KIEVIT, DS. I - De verborgenheid der Godzaligheid. Zes preken
0027255: KIEVIT, DS. I. - De Trooster
0030523: KIEVIT, DS. I. - Leven van de hoop
002665: KILIAN, DR. RUDOLF - Literarkritische und Formgeschitliche Untersuchung des Heiligkeitsgesetzes.
0030603: KIM, KYOUNG JAE - Christianity and the encounter of Asian religions (Diss.)
0038627: KING, ROBERT H - The Meaning of God
0033762: KING, L.W. - Babylonian Religion and Mythology
0033290: KINGMANS, H. - Het huisje aan de haven
002434: KIPPENBERG, H.G. & WEWERS, G.A. - Grundrisse zum Neuen Testament
0033845: KIRKELS, VINCENT (RED.) - Eed van Hippocrates. Nog van deze tijd?
0036830: KIRKLAND, KEVIN; MCLLVEEN, HOWARD - Full Circle. Spiritual Therapy for the Elderly
0026699: KIRPESTEIN, J.W. - Groen van Prinsterer. Als belijder van kerk en Staat in de negentiende eeuw (Diss.)
0034943: KIRPESTEIN, DR. J.W. - Gemeenteopbouw in een post-christelijke tijd
0039986: KIRSCHBAUM, ENGELBERT (SJ) UND ANDEREN - Lexikon der Chrislichen Ikonographie (8 Bände, Compleet)
0037642: KIST,EWALDUS - Laatste leerredenen over verschillende onderwerpen, met voorrede van dezelfs oudsten zoon
0042059: KITS, J - Israël. Het land waar wonderen werkelijkheid werden
0029698: KITSON, MICHAEL - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. Het tijdperk der Barok
0027799: KITTEL, GERHARD - Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (10 Volumes + Register; Compleet)
0033441: KITZBERGER, INGRID ROSA - Autobiographical Biblical Criticism. Learning to read between Text and Self
0039588: SMELIK. PROF. DR. KLAAS A.D - De dood en de Bijbel
0039930: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 1: Een Paulusjaar
0039931: KLAASSENS, HARRY & WARRINGA, GEA - Ontmoetingen met Paulus. Deel 2: Een Paulusreis
0036413: KLAMER, DS. A - Ik heb niemand. De pijn en de uitdaging van het alleen-zijn
0036603: KLAPWIJK, JACOB - Kijken naar kopstukken
0029031: KLAUNER, FRIDERIKE - Die Kirche von Stift Melk
0042141: KLEIJN, JOEN - Boerderijen in Nederland
000937: KLEIN, KENNETH H. - Positivism and Christianity. A Study of Theism and verifiability
0028020: KLEIN, P. - Momenten uit de Toledooth van Izaäk
0041163: KLEIN HANEVELD, JOHAN - De derde macht. Thriller
0023717: KLEIN KRANENBURG, E.S. - Trialoog. De DERDE in het pastorale gesprek. (Diss.)
0033775: KLEINER, JULIEN (E.A.) - Uitverkoren, voorrecht of last? (Ojec-serie 7)
0032120: KLEINHEYER, BRUNO - Gottesdienst der Kirche. handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 7.1: Sakramentliche Feiern I. Die Feiem der Eingliederung in die Kirche
0032121: KLEINHEYER, BRUNO; SEVERUS, EMMANUEL VON; KACZYNSKI, REINER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft. Teil 8: Sakramentliche Feiern II.
0033676: KLEISEN, REGINA - Troost Gij mij. Gedichten
0032987: KLERK, JILLES DE - Onderbrekingen. Het begrip 'metaforische waarheid' in de theologie van Eberhard Jüngel (Diss.)
0039398: KLERK, G. DE - Een taak die verrijkt.Vandaag ouderling zijn
000943: KLERK, B. J. DE - Vorme en karakter van die biblisisme
002455: KLERK, L. DE - De Grondsituatie der Puberteitsopvoeding
0041257: KLEUVER, A. DE - Geestelijk Israël....Wat nu??
0038395: KLEYBOLDT, NORBERT (HG.) - Paulus. Identität und Universalität des Evangeliums
0036332: KLIFT-SNIJDER, A.G. VAN DER - Geroepen, gezonden en gezegend. Memoires van een zendelingsvrouw in Zuidoost Celebes
0030039: KLIJN, DR. A.F.J. - Prediking N.T. (Brief aan de Hebreeën)
0034612: KLIJN, A.F.J. - SETH in Jewih, Christian and Gnostic Literature
0041423: KLIJN, HUIB - Wandelen met God. Het leven als een pelgrimage
0030035: KLIJN, DR. A.F.J. - Prediking N.T. (Brief aan de Filippenzen)
0033640: KLIJN, A.F.J. - Het ontstaan van een Nieuw Testament
0036802: KLIJN, DR. A.F.J - Prediking N.T. De Brief van Jakobus
0036803: KLIJN, DR. A.F.J - Prediking N.T. De Brieven van Paulus aan Timoteüs, Titus en Filemon
0023382: KLIJN, JAN W. - Improvisatie. Muziekleven van Martin Mans
0036539: KLIJSEN, SJEF - Paradijs - Zondeval - Redding
0039888: KLINK, DR. H - Tekst en uitleg Dr. W. Aalders en dr. H. Klink in gesprek over het Evangelie van Mattheüs
0030942: KLINKEN, JAAP VAN - Diakonia. Mutual Helping with Justice and Compassion
0040300: KLINKEN, J. VAN; VOGELAAR, L - In 't bangst gevaar. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog
0036527: KLINKEN, DR. L.D. VAN - Dienstbaar aan het onderwijs. Een studie naar de protestants-christelijke peadagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw (Diss.)
0031845: KLINKEN, GERT VAN - Van hunebed tot Bonifatius. Vroege sporen van religie in Nederland
0025178: KLINKENBERG, PIETER - Socialistische opvoedings- en onderwijsdenkbeelden. Met een bibliografie van Jan Noordman (Diss.)
0024480: KLINKHAMER, GOVERT - Keten der bybelsche geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments, Bestaande in CCLXXVIII prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt
0030571: KLINKHAMER, GOVERT - Zinnebeelden (stichtelyke) en bybel-stoffen (2 delen in 1 band)
0029707: KLIS, J. VAN DER-VAN EIJK - Inventaris van de archieven van de gemeente Papekop
0042053: KLOEKE, G.G - Herkomst en groei van het Afrikaans
0038881: KLOET, CO DE - Ontsnapt uit de polder
0036375: KLOK, DS. G.C - Het Huwelijksformulier. Een inzetting van God die Hem behaagt. 6 Bijbellezingen
0031985: KLOK, J. - Brielle. Stad der Watergeuzen (2 deeltjes)
0028070: KLOOSTERMAN, NELSON DEYO - Scandalum Infirmorum et Comminio Sanctorum. Relation between Christian Liberty and Neghbor Love in the Church (Diss.)
000485: KLOOTWIJK, EEUWOUT - Commitment and Openness. The Interreligious Dialogue and Theology of Religions in the Work of Stanley J. Samartha
0038634: KLOPPENBORG VERBIN, JOHN S - Excavating Q. The History and Setting of the Sayings Gospel
0037301: KLOPPERS, P.J - De Zegepraal van het Kruis. Kerkelijk, Godsdienstig, maatschappelijk en Huiselijk Leven en de Vervolgingen der eerste Christenen. Beschreven voor het Nederlandsche Volk
0042060: KLOPPERS, S.F - Israël en die verborgenheid
000944: KLUG, E. F. - From Luther to Chemnitz. On Scripture and the Word
0036552: KLUIJVER, LEENDERT H. DE - Het Antjesgeloof. Het merkwaardige gezelschap van Zwart Jannetje uit Veenendaal
0042174: KLUIS, DS. A.T.W. DE (HOOFD-LEGERPREDIKANT) - Geeft acht!
0029900: KLUIS, DS. A.T.W. DE (HOOFDLEGEREPREDIKANT, SAMENSTELLER) - Een schaduw tegen de hitte (Prekenbundel)
0032129: N.H. GEMEENTE KLUNDERT - De kerk in Klunderts Kerkring door de eeuwen heen
0032559: KLÜSENER, DS. P.A.A. - Mationaal-Socialisme of Calvinisme als nationale Kracht. Een voordracht.
0036986: KNAP, DS. J.J. (HOOFDRED.) - Oude Paden. Jaargang 1915/1916
0026722: KNAP. DS. J.J., CZN - Gelijkenissen des Heeren (3 delen)
0039178: KNAPPERT, L EN BEEKMAN, A.A - Geschiekundige Atlas van Nederland. De Gereformeerde Kerk onder de Republiek omstreeks het midden der 18e eeuw
0036049: KNEGT, DS. G.S.A. DE - Door lijden tot heerlijkheid. 7-tal lijdenspredikaties (Feeststoffen)
0029029: KNEGT, DS. G.S.A. DE - Denken over...Geloof en Gerechtigheid
0036161: KNEPPER, J.A - Een geestelijk huis van levende stenen. Gemeenteopbouw in de prakrijk rond het jaar 2000
0026707: KNEVEL, DRS. A.G. - De wereld in huis. Het christelijk huisgezin en televisie
0035586: KNEVEL, ANDRIES - Ruim van hart. Willem Teellinck en de praktijk van het Heilig Avondmaal
0029117: KNEVEL, ANDRIES - Avonduren. Dagboek van een bewogen jaar
0024719: KNEVEL, DRS. A.G (RED.) - Zonde.
0031285: E.O. (A.G. KNEVEL, E.A.) - Theologische verkenningen. Deel 8: Verkenningen in jesaja)
0028994: E.O. (A.G. KNEVEL) - Theologische verkenningen (Schriftkrtiek)
0028995: E.O. (A.G. KNEVEL) - Theologische verkenningen (Christologie I)
0028996: E.O. (A.G. KNEVEL) - Theologische verkenningen (God en het lijden)
0038404: KNEVEL, ANDRIES - Geloven doet pijn
0037645: KNEVEL, R - Leven in vrijheid. DVD: Bijbelstudies vanuit het land van de vrijheid.
0040348: KNIBBE, DR. P.G - De laatste kans voor de Antirevolutionaire Partij en de Gereformeerde Kerken
0038626: KNIGHT, DOUGLAS H - The Eschatological Economy. Time and the hospitality of God
0040632: KNIGHT, GEORGE W - The Faithful Sayings in the Pastoral Letters (Diss.)
0032242: KNIJFF, DR. H.W. DE - Woorden tegen willekeur. Verzamelde opstellen
0037386: KNIJFF, HENRI DE - Schaarste en overvloed
0032378: KNIJFF, H.W. DE - Tussen woning en woestijn. Milieuzorg als aspect van christelijke cultuur
0035600: KNIJFF, ERNST - Laten we realistisch zijn, laten we dromen en andere hedendaagse Midrasjim
0023080: KNIJFF, DR. H.W. DE - Geest en Gestalte. O. Noordmans' bijbeluitlegging in hermeneutisch verband. (Diss.).
000939: KNIJFF, H. W. DE - Venus aan de leiband. Europa's erotische cultuur en christelijke sexuele ethiek
0027771: KNIPPENBERG, DRS. W.H. TH. EN OUDEJANS, FRANS - Katholiek Woordenboek
0031937: KNIPSCHEER, DS. F.S. - Henricus Leo. Een remonstrantsch-gereformeerd predikant (1575-1648)
0038217: KNOOP, DS. HERM - Om te getuigen van het Licht. Intree-predicatie Geref. Kerk te Rotterdam Delfshaven
0038218: KNOOP, DS. HERM - Pastor Evangelicus. 27 juni 1920 - 1 jan/8 sept. 1957
0025586: KNOPPERS, DR.B.A. - 60 jaar bondsgeschiedenis
0034496: KNOX, MR. JOHANNES - Het heilige leven en de zalige dood van Johannes Knox
0024063: KOBALD, KARL - Alt-Wiener Maler
0024786: KOBIALKA, DR. MARTIN, H. - Mehr als Brot. Wesen und Werk der Adventmission
0031229: KOCH, L. (S.J.) - Die Römischen Katakomben in Valkenburg. Ein neues Denkmal Christlicher Altertümer
0033907: KOCH, ERNST - Die Theologie der Confessie Helvetica Posterior
0027285: KOEHLER, LUWWIG ET BAUMGARTNER, W. - Supplemtum ad Lexion in Veteris Testamenti Libros
002138: KOEHLER, L., & W. BAUMGARTNER - Lexicon in Veteris Testamenti libros
0035984: KOEHLER, LUDWIG; BAUMGARTNER, WALTER - Lexion in Veteris testamanti Libros. Wörterbuch zum Herbräischen en Wörterbuch zum Aramäischen Teil des Alten Testamens, in Deutscher und Englischer Sprache. Toegevoegd Supplemenrtum
0035592: KOEIJER, DS. JOZ. A. DE - Van preken krijg ik nooit genoeg. Uit het leven van Spurgeon
002686: KOEK, GERARD (E.A.) - Zin in ouder worden
0042075: KOEKKOEK, DS. H.G - Jeruzalem waar Jezus was
0041394: KOEKKOEK, DS. H.G - Profetie en vervulling
0040074: KOEKOEK, HANS - Schuld? Interviews over schuldgevoelens en de verwerking daarvan
0041890: KOELEMEIJER, ROSA - Klokkenluider. Het leven van Ad en Joke Bos
0032235: KOELMAN, JAC. - De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden
0035528: KOELMAN, JACOBUS - Over de oprechte liefde tot de Heere Jezus
0029649: KOEMAN, DRS. P. - Verzoend door Christus. Over verzoening door voldoening
0040619: KOENEN, SANDER - Peter van Uhm. Ik koos het wapen. Voormalig Commandant der Strijdkrachten
0039999: KOERS, N.H. (E.A.) - Vier eeuwen domineesland
0034938: KOETEEUW, G. - De verschoonende lankmoedigheid Gods over een schuldig volk, of een roepende stem tot Nederland
0023153: KOETSVELD, CHRISTINE - O Schoonheid, zo oud en zo nieuw. Over christelijke spiritualiteit en de leer waarin zij wortelt met de kerkvader Augustinus als gids.
0024554: KOETSVELD, C.E. VAN - De Vrouw in den Bijbel
0025273: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Novellen. Derde deel: Godsdienstige en zedelijke novellen. Eerste verzameling.
0025274: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en novellen. Vierde deel. Godsdienstige en zedelijke novellen. Tweede verzameling.
0025276: KOETSVELD, C.E. VAN - Volksschriften en Nnovellen. Tiende deel. Het Menschelijk leven in drie woorden
0031795: KOETSVELD, C.E. VAN - Pastorie te Mastland
0023517: KOETSVELD, C.E. VAN - De vriend der kranken. Een bijbelsch dagboek voor de ziekenkamer.
0037793: KOEVOETS, TON - God tegenwoordig. Perspectieven voor een nieuwe geloofsverantwoording
0037420: KOFMEHL, DAMARIS - Eliana. Het gebroken leven van een nachtclubdanseres
0031249: KOHLBRUGGE, H.F. - Een commentaar op Psalm 45 (Diss.)
0032273: KOHLBRUGGE, H.F. - Achtste twaalftal Leerredenen
0030682: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Op weg naar de hemel (3 overdenkingen)
0035184: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Brieven van Kohlbrugge, doorgezien en uitgegeven door Ds. Georg Helbig
0031260: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - De taal Kanaäns. Een gesprek tussen twee reizigers naar de eeuwigheid
0029599: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven (deel 2)
0029969: KOHLBRUGGE, H.F. - Acht Predigten über das Evangelium Johannis Kap. 3. 1-21 und über Römer 8: 32
002612: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen (24 delen + register)
0030045: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Zeven preeken over den Profeet Jona
0031822: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Negen leerredenen, gehouden in 1871
0034291: KOHLBRUGGE, DR, H.F. - Brieven
0025497: KOHLBRUGGE, H.F. - Schriftverklaringen .(Delen 1 t/m 22 + register)
0035183: KOHLBRUGGE, HERMAN FRIEDRICH - Het zevende kapittel van den Brief van Paulus aan de Romeinen, in uitvoerige omschrijving
0033324: KOHLBRUGGE, H.F. - Toevlucht
0026028: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Gesprek over het zondvloedgesprek
0026844: KOHLBRUGGE, J.H.F. - `s Menschen Religie. (2 delen)
0029632: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Brief van Kohlbrugge aan Ds. H. de Cock te Ulrum (geschreven 3 mei 1834)
0029541: KOHLBRUGGE, H.F. - De heerlijkheid der gemeente van Christus. Leerede over Psalm XLV. 14-16 en over Psalm 65:5 en over Rom. VII:14 (3 preken in 1 band)
001658: KOHLBRÜGGE, H. F. - Schriftverklaringen
0029132: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Het Rumoer der Volkeren. Zes leerredenen uitgesproken in het begin der oorlogstijden van 1870
0029577: KOHLBRUGGE, DR. H.F. - Door zijne wonden is ons genezing geworden (Brieven van Kohlbrugge uit het Kohlbrugge-archief te Utrecht)
0023148: KOHLBRUGGE, H.F. - Het Lidmaatschap bij de Hervormde Gemeente hier te lande mij willekeurig belet. Vooraf gaat mijne afzetting als Luthers proponent.
0041036: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Over Psalm 1
0040863: KOHLBRUGGE, DR. H.F - Opleiding tot recht en verstand der Schrift
0032524: KOHLENBERGER, JOHN R. - The NIV Interlinear Hebrew-Englisch Old Testament. Volume 3/ 1 Chronicles - Song of Songs
0030943: KOHLER, MARC EDOUARD - Kirche als Diakonie
0037969: KOHN, HANS - Martin Buber, sein Werk und sein Zeit. Ein Versuch über Religion und Politik von Hans Kohn
0035161: KOHN, JOHANNA - Haschoah. Christlich-Jüdische Verständigung nach Auschwitz
0023675: KOHNSTAMM, PROF. DR. PH. - Individu en gemeenschap. Verzamelde sociaal-paedogogische opstellen.
0028617: KOK, DS. J. (BEDUM) - Gods Huis en de Psalmen (2 delen)
0035777: KOK, J.A. DE (O.F.M.) - Drie eeuwen westeuropese kerkgeschiedenis. Een inleiding: 1680 tot heden
0032853: KOK, A.A. (ARCHITECT) - Amsterdamsche woonhuizen.
0026351: KOK, DS. R. (PRED. GER.GEM) - Het aanbod van Gods genade. Gepredikt en verdedigd door onze reformatorische vaderen
0040988: KOK, DS, R - De ontwaakte BOAZ. Viertal leerredenen uit het boek Ruth
0027045: KOK, J.H. - Uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 1882-1892 en 1893-1902
0027697: KOK, J EN WAAL, C. VAN DER - Van strijd en zegepraal. Werkboekje ten dienste van het onderwijs in de keerkgeschiedenis
0027921: KOK, DS. R. (PRED. GER GEM TE VEENENDAAL) - Zoo groote zaligheid (zestal predikaties)
0042248: KOK, HENK L. (E.A.) - Begraven & begraafplaatsen. Monumenten van ons bestaan
0041418: KOK, DS. R - Onze consciëntie. Een drietal predikaties
0036599: KOK, DS. R - De Heere zegene u. Drie preken ten afscheid
0034511: KOK, DS. R. (GEREF.GEM) - Heerlijke Tijden. Zestal feeststoffen voor Goede Vrijdag t/m Pinksteren
0034240: KOK, J.E. - Voordragen. Een bundel gedichten voor jonge mensen
0037967: KOK, DS. R. (GER.GEM) - Elia, de man Gods. Zeven predikatiën
0034202: KOK, DS, IZ - Knielt! 10 preken
0037797: KOK, KEES - De vleugels van een lied. Over de liturgische poëzie van Huub Oosterhuis
0034978: KOK, DR. J.A. DE (O.F.M.) - Geschiedenis van de kerkelijke instellingen in Nederland (deel 1)
0037798: KOK, KEES (INGESPREK MET HUUB OOSTERHUIS) - Huub Oosterhuis: Licht dat aanblijft. 30 jaar liturgie vernieuwing
0030825: KOK-FENS, TINEKE - De wereld van de glimlach
0030789: KOK-FENS, TINEKE - Hanke. Verhalen en gedichten over geloof en leven
0032508: KOKER, MR. F.C.W. - Onderzoek naar de aard en de geschiedenis der Vicarie-Goederen in Nederland
000207: KOL, H. H. VAN - Japan. Indrukken van land en volk. Met een voorwoord van Prof. Dr. M. W. de Visser
0038500: KOL, EDWIN VAN - Liturgie van het getijdegebed (van de Nikola Kommuniteit)
0023928: KOLDIJK, DIRK EN VOORT, HEINRICH - Die jüdischen Gemeiden in NO-Overijssel und der Grafschaft Bentheim.
0036837: KOLE. DRS. I.A (RED.) - Bijbelse Aardrijkskunde en Oudheidkunde
0040489: KOLE, DRS. I.A - Als je de Bijbel leest.....
0041564: KOLE, DRS. I.A EN LEERTOUWER, DRS. H.G - Kerken, sekten en wereldgodsdiensten
000526: KOLFHAUS, WILHELM - Vom christlichen leben nach Johannes Calvin
0040890: KOLITZ, ZVI - Josl Rakover wendt zich tot God
0039209: KOLLEWIJN, A.M EN KOLLEWIJN M.J - De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland weer onafhankelijk werd (50 jaar Koninkrijk 1813 - 1863)
0035069: KOLM, GERRIT JAN VAN DER - Als grote woorden tekort schieten. Commentaar op kernvragen
0041285: KOMMER, CAROLINE VAN DEN - Hoezo Down? Met fotografie van Eva Snoijink
0023881: KÖNIG, REINHARD - Dwaalwegen naar een nieuwe wereld. New Age
0027790: KÖNIG, EDUARD - Die Genesis
0037040: KONING, EGBERT - Spanbroek 1860. Ware beschrijving wegens den levensloop van mij (Egbert Koning, overleden in den ouderdom van 68 jaar)
0041639: KONING, GER DE - Begraven of cremeren. Wat zegt de Bijbel?
0028362: KONING, B. (GENERAAL-MAJOOR) - Bevrijding van Nederland 1944-1945
0033078: KONING, J.C. DE - Het Groote Boek, verteld voor de kleinsten
0041268: KONING, M.G. DE - De eerste brief aan de Korinthiers. Een verklaring van Paulus' brief, speciaal voor jou
0026624: KONSUMENTEN KONTAKT - Additievenwijzer. Informatie over risico`s van hulpstoffen in voeding
0037013: KOOI, AKKE VAN DER; KÜSTER. VOLKER; REELING BROUWER, RINSE (RED.) - Ontmoetingen. Tijdgenoten en getuigen. Studies aangeboden aan Gerrit Neven
0036000: KOOI, KEES VAN DER - Heil en verlangen. Centrale thema's in het geding tussen christelijk geloof en nieuwe-tijdsdenken
0035688: KOOI, DR. C. VAN DER - Als in een spiegel. God kennen volgens Calvijn en Barth. Een tweeluik
0041463: KOOI, MARGRIET VAN DER; KOOTEN, BERT VAN - Bijzondere gasten. Verhalen van ontmoetingen met kleurrijke mensen in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis te Woerden
0023545: KOOIJ, RIJN VAN - Spelen met vuur. Een onderzoek naar de relatie tussen de charismatische beweging en de Gereformeerde Kerken in Nederland. (Diss.)
0033226: KOOIJ, DS. A. EN TRIMP, PROF. DR. C. (E.A.) - Zaaien op dankdag. Opstellen over het diaconaat van de christelijke gemeente
0034387: KOOIJMAN, DS. F.M. - De jongste lichting treedt aan
0041051: KOOIMAN, DR. W.J - Maarten Luther, doctor der Heilige Schrift. Reformator der kerk
0026454: KOOISTRA, J. - Historisch overzicht van de zending in Rhodesie
0040166: KOOISTRA, BENNIE - Een theoloog van de relevantie. Een kennismaking met Alister E. McGrath
0036944: KOOL, DR. A.M - God moves in a mysterious way. The Hungarian Protestant Foreign Mission Movement (1756-1951). Diss.
0037826: KOOLE, DR. J.L - Liturgie en ambt in de apostolische kerk
0034792: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H. (RED.) - Zichtbare liefde van Christus. Het diakonaat in de gemeente
0041009: KOOLE, WIM IKON) - Een spoor van emoties. Een fragment van televisiegeschiedenis
0040620: KOOLE, D.; VELEMA, DR. W.H - Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling
0032912: KOOLE-WARRIE, L. - Bijbels licht op de eindtijd. Zie Ik kom haastiglijk!
0041115: KOOMANS, DS. M. (CHR. GEREF.) - Zestal leerredenen uit het Oude en Nieuwe Testament
001209: KOOME, JAN (ED.) - Olympische Spelen 1952
0037412: KOOPMAN, DR. J - Wij hebben een koning
0025147: KOOPMAN, JAN - Leer mij de mensen kennen. Bespiegelingen van een wijze kater
0039086: KOORDES, S.H. (PREDIKANT TE MAARSSEN) - Daar is geen ander God die alzoo verlossen kan (Daniël III:29)
0025410: KOOREMAN, H.J. - Daar staat je verstand bij stil. Bespiegelingen over geloof en wetenschap
0029889: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Compendium. Werkboek bij de geloofsleer
0027316: KOOTEN, DS. R. VAN (RED.) - Er zij licht. Bijbels dagboek
0042310: KOOTEN, DRS. R. VAN - Verzoend door Christus
0041453: KOOTEN, DRS. R. VAN - Samen in gesprek.Voorbereiding op het huwelijk
0041216: KOOTEN, DRS. R. VAN - Aan Zijn voeten. Onderwijs en verdieping in de geloofsleer
0033076: KOOTEN, DS. R (RED.) + PREDIKANTEN W. VAN GORSEL, J. HOEK, IZ. KOK, J. MAASLAND EN A. DE REUVER - Naar zijn reine leer. 64 preken over de 52 zondagen van de Heidelbergse Catechismus
0038548: VERHAGE-VAN KOOTEN. MR. M - Recht door de gemeente. Juridische gids voor het pastoraat
0027355: KOOY, JOHN E.A. - Licht, populair wetenschappelijke reeks. Totaal 8 delen. (Serie A 4 delen en serie B 4 delen)
0042246: KOPLAND, RUTGER - Jopie Huisman. Tekeningen, schilderijen en uitspraken
0034380: KOPMELS, ESTHER - Christus en Cultuur. Beelden van Christus in de moderne theologie
000949: KOPMELS, L. A. - Liefde tweeërlei. Een kritische apologie van eros
0042113: KOPPEJAN. J - Buiten en Binnen
0039393: KOPUIT, MAU (EN VELE ANDEREN) - Mijn Israël
0042188: KOREVAAR, DS. C.A - Rouw - maar er is neer
0026373: KORFF, A.J. - Het schild des geloofs.
0028974: KORNET, DS. A.G. - Het boek van Gods Lach (Genesis)
0029727: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature. Pericope 4. Scripture as written and read in antique
0029726: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF - Studies in Scriptural Unit Division. Pericope 3. Scripture as written and read in antique
0029712: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (RED.) - Delimitation Criticism. A new tool in biblical scholarship. Pericope 1 (Scripture as written and read in antique)
0026712: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde kerk
000548: KORTE, ANNE-MARIE - Een passie voor transcendentie. Feminisme, theologie en moderniteit in het denken van Mary Daly
0029400: KORTENHOEF, H. - Ds. Tiptalft, de vriend van ds. Philpot
0025442: KORTHALS ALTES, EDY - Heart and Soul for Europe. An Essay on Spiritual Renewal
0040056: KÖRTNER, ULRICH H.J. UND LEUTZSCH, MARTIN (HRSG) - Schriften des Urchristentums. Dritter Teil: Papiasfragmente Hirt des Hermas
0039941: KOSHY, T.E - Bakht Singh. Een verslag van een Apostolische opwekking in de 20ste eeuw
0039831: KOSTER, DS. TACO (E.A.) - Staan in de frontlinies. Wat kunnen wij leren van christenen uit de vervolgde kerk
0041690: KOSTER, DS. J.H - De rijke man en de arme Lazarus. De afgekeurde inleiding op de Jongelings-vereniging te Montfoort in de jaren '37. Inleiding van J. van Beek
0023672: KOSTER, DIRK, O.S.F.S. - François de Sales
0037127: KOUDIJS, G. (OUD-OUDERLING TE EDERVEEN) - Wat ik zag en hoorde
0041148: KOUDIJS, G - Van deur naar deur en van huis naar huis
0030163: KOYAMA, KOSUKE - Mount Fuji and Mount Sinai. A Pilgrimage in Theology
0036600: KRAAN, DR. K.J.; PIJLMAN, DS. E.; RIETVELD, DR. B.; LAMMENS, DRS. G.N.; KOUWENHOVEN, DS. H.J. - De mens. (Aantal bijbellezingen in 1958/1959 te Rotterdam)
0035704: KRAAN, J.D. - Bijbel en andersgelovigen. Naar een bijbelse basis voor de ontmoeting met andersgelovigen
0026483: KRABBEN, HENRI-C-M VAN DER - La Bible de macé de la Charité (IV: Ruth, Judith,To,bie, Esther, Daniël, Job)
0040698: KRABBENDAM, DRS. ELLY (E.A.) - Havenwerk. Tien jaar pastorale zorg en hulpverlening aan prosituees in Den Haag
0040764: KRAEMER, HENRIËTTE R EN VERDONK, JOOP - Geloven in het Midden-Oosten
0035921: KRAEMER, DR. H - Godsdienst Godsdiensten en het Christelijk geloof
0040084: KRAFT, HEINRICH - Einführung in die Patrologie
0041789: KRAKER-VAN ABBEMA, JAPKE - Paradijs in tranen.Voor kinderen die de liefde van hun ouders moeten missen
0024819: KRAL, DR. H. - De functie van het SOLA FIDE in de Lutherse Belijdenisgeschriften (Diss.)
0035503: KRAMER, DIET - De Bikkel
0033504: KRAMER, SAMUEL NOAH - From the Poetry of Sumer. Creation, Glorification, Adoration
0038210: KRAMER. G.H - De verschijning van Zijn komst. Bijbelstudie over 2 Thessalonikers
0029219: KRAMER, DS. F. - De vergeving der zonden. Stichtelijke opstellen
0036421: KRAMER, DR. F.J.L - De Negentiende Eeuw. Historisch gedenkboek uitgegeven door Het Nieuws van de Dag, bij het einde van de negentiende eeuw
002591: KRANENBORG, R. - De andere weg van Jezus.
002592: KRANENBORG, R. - New Age. Visies vanuit het christelijk geloof.
0038726: KRANENBURG, DS. J. (NGK-PREDIKANT) - Waagstukken. Een bundel preken
0029644: KRANENDONK, W.B. EN TOOR, A.F. VAN - Al 't Heidendom zijn lof getuigen. Ds. G. Kuijt, een pionier onder de papoea's
0035487: KRAUS, HANS-JOACHIM - Biblischer Kommentar Altes Testament. Zwei Teilen.Psalmen I und II. Band XV/1 und XV/2
0035300: KRAUS, HANS-JOACHIM - Julius Schniewind. Charisma der Theologie
0037447: KRAUS, HANS-JOACHIM - BKAT Teil XX: Klagelieder (Threni)
0027773: KRAUS, HANS-JOACHIM - Reich Gottes: Reich der Freiheit. Grundriz Systematischer Theologie
0036692: KRAUS, HANS-JOACHIM - Profetie vandaag. De actualiteit van de bijbelse profetie in de verkondiging
0030167: KRAUS, HANS-JOACHIM - Die Biblische Theologie. Ihre Geschichte und Problematik
0041988: KRAUSS, HENNING - Neues Handbuch der Literatur Wissenschaft. Europäisches Hochmittelalter (Band 7)
0029452: KRECK, WALTER - Die Zukunft des Gekommenen. Grundprobleme der Eschatologie
0026711: KRECK, WALTER - Die Lehre von der Heiligung bei H.F. Kohlbrugge
001293: KREIDER, HARRY J. - History of the United Lutheran Synod of New York & New England 1786-1860
000212: KRESSE, HANS G. - Het land der witte mannen. Eric de Noorman, 38
0038957: KRETSCHMAR, JHR. F.G.L.O. VAN - De portretverzameling Martens van Sevenhoven. Een beeldkroniek van een Utrechtse familie
0040035: KRIEKEN, G.B - KORAALBOEK. Psalmen en Gezangen. Vierstemmige koraalbewerking
0027595: KRIJGER, DR. A. - De tranen van Esau (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039573: KRIJGER, DR. A - De tranen van Esau (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0039047: HOGERE KRIJGSSCHOOL - Honderd jaar Hogere Krijgsschool 1868 - 1968
0042226: KRIJSMAN, JOHAN - Zaaien in de Jordaan. Impressies van evangelisatiewerk in Amsterdam
0042042: KRIKHAAR, DÉSIRÉE - Schittering van detsaren. Kunst uit het Novodevicij-klooster
0025234: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 2 (1976)
0025235: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 3 (1977)
0025236: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 4 (1978)
0025237: DOOPSGEZINDE HIISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 5 (1979)
0025238: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 6 (1980)
0025239: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 7 (1981)
0025240: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 8 (1982)
0025241: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 9 (1983)
0025243: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 11 (1985)
0025244: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 12-13 (1986-1987)
0025245: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 14 (1988)
0025246: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 15 (1989)
0025247: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 16 (1990)
0025249: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING. - Doopsgezinde Bijdragen. Bibliografisch aanhangsel. Nieuwe reeks 17 (1991)
0025250: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 18 (1992)
0025251: DOIOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 19 (1993)
0025252: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 20 (1994)
0025255: DOOPSGEZINDE HISTORISCHE KRING - Doopsgezinde Bijdragen. Nieuwe reeks 23 (1997)
0036198: KRISTENSEN, DR. W. BREDE - Inleiding tot de godsdienstgeschiedenis
0036197: KRISTENSEN, DR. W. BREDE - Symbool en werkelijkeheid. Godsdiensthistorische studiën
0026635: KRO - Ter Overweging. Een selctie van 151 overwegingen via KRO-Radio van 1978-1980
0040614: KROESBERGEN, H.T. - De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal. Naar een alternatieve, systematische theologie . Dissertatie
0037704: KROL, BRAM - Jesus multinationaal, De groei-explosie van de kerk
0029056: KROL, DS. BRAM - Onder Commando. Een kompas voor de gemeente van Jezus Christus
0034041: KROL, DS. BRAM - Gemeentegroei Compleet. Een praktische handleiding
0037272: KROMSIGT, DR. P.J EN KROP, DR. F.J - Waarom tegen de processies?
0033827: KROMSIGT, PIETER JOHANNES - John Knox als kerkhervormer (Diss.)
0023804: KRONENBURG, J. - Episcopus Oecumenicus. Bouwstenen voor een theologie in een verenigde reformatorische kerk. (Diss).
0027550: KROON, K.H. - Openbaring 12 - 22 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0023364: KROON, K.H. - Geloof, Gebod en Gebed. Een bijbels-exegetische catechisatie.
0027549: KROON, K.H. - Openbaring 1 - 11 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0033908: KROON, M.J.J.P. DE - De eer van God en het heil van de mens. Bijdrage tot het verstaan van de theologie van Johannes Calvijn naar zijn Institutie (Diss.)
0023363: KROON, K.H. - Blijvend verzet (Teksten van K.H. Kroon)
0023361: KROON, K.H. - Verwerp de oudwijfse fabelen.
0033824: KROON, DS. K.H. - Martin Niemöller. Wie hij is en wat hij belijdt
0040830: KROOS - Tom Kroos, zijn weg tot God
0023823: KROP, DS. F.J. - De Heere onze Gerechtigheid. Acht predikatiën
0024262: KROP, DS. F.J. - In oorlogstijd. Acht predikatiën.
0033516: KROP, DR. F.J. - De Bartholomeusnacht 1572 - 1922 (24 augustus)
0033043: KROP, DS. F.J. - Verzuchtingen van een predikant der 'Groote Kerk'
0026951: KRÜGER, GUSTAV - Geschichte der altchristlichen Litteratuur in den ersten drei Hahrhunderten. Dritter Band. Erste und Zweite Auflage
0041638: KRUIGER, J.P. - Tussen Rome en Reformatie. De kerkgeschiedenis van 400 na Christus tot 1500
0026064: KRUIJF, GERRIT DE (RED.) - Theologie in dispuut
0039369: KRUIJF, THEO C. DE EN SANDTY, HUUB VAN DER - Sjaloom. Ter nagedachtenis van Mgr.Dr. A.C. Ramselaar
0024947: KRUIJMER, G.H. (RED.) - Uit de geschiedenis van hervormd Putten
0036154: KRUIJNE, TEUNIS - De pastor en zijn identiteit in het geding. Een onderzoek naar de generativiteit van de pastor in verband met een crisis in zijn identiteit (Diss.)
0041642: KRUIJS, M.H. VAN 'T - De melodieën der Psalmen, loof- en bedezangen voor orgel, harmonium, met en zonder pedaal, of piano
0031184: KRUIJSWIJK, GERA A. - Glorie aan God. Het levensverhaal van Gera A. Kruijswijk
0038987: KRUIMEL, MR. J.P. EN VERMATHEN, E.A.M - Gouden Koorden. Reserve- en vrijwillige Politie 1948 - 1998
0036941: KRUIS, DRS. J - Het Conflict
0036061: KRUIS, DRS. J. (CHR. GEREF. PREDIKANT) - Het leven wint. Bijbelstudies
001383: KRUIS, J. M. VAN 'T - De Geest als missionaire beweging. Een onderzoek naar de functie en toereikendheid van gereformeerde theologie in de huidige missiologische discussie
0035983: KRUIS, J.; PLANTINGA, J.; SPIJKER, W. VAN 'T; VERSTEEG, J.P (RED.) - Uw knecht hoort. Theologische opstellen aangeboden aan een aantal hoogleraren aan de Theol. School te Apeldoorn
0026657: KRUISMAN, J. - De Bijbel aan het Woord. Actueel handboek van de christelijke leer
0037686: KRUITHOF, T.W. (RED.) - Vervolging & Overwinning. Bijbels weekboek over de vervolgde kerk voor het persoonlijk leven
0037612: KRUIZINGA, RENSKE (E.A. RED.) - Tussen hoofd en hart. Geloofsbeleving onder gereformeerde studenten
0029477: KRUMMACHER, F.W. - Kerkredenen (Twee delen in één band)
0032274: KRUMMACHER, F.W. - Salomo & Sulamith. 15 leerredenen
0033355: KRUMMACHER, G.D. - Dagelijks Manna (Dagboek)
0033062: KRUMMACHER, G.S. - De worsteling van den aartsvader Jakob en zijne zegepraal (Elf leerredenen)
0034420: KRUMMACHER, G.D. - Leerredenen. Waarheid ter bevordering der Godzaligheid
0035151: KRUSCHE, WERNER - Und Gott redete mit seinen Volk. Predigten aus den achtziger Jahren
0027174: KÜBLER-ROSS, ELISABETH - Leven met stervenden
0036812: KUBNICK, HENRI - De duivel in de stad. De wederdopers
0025434: KUENEN, DR. A. (E.A.) - Het Oude Testament en Nieuwe Testament, opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien (3 delen)
002596: KÜHLER, DR. W.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Doopsgezindenin de zestiende eeuw.
0034161: KUIJPER, EGBERT - Woerdens verleden geïllustreerd
0042261: KUIJPER, EGBERT DE - Oog in oog met het Groene Hart van Holland
0041480: KUIJT, EVERT - Petrus een goede vriend van Jezus. Lees/, kijk/ en doe/boek over de man die Jezus kende beter dan wie ook
0026916: KUIJT, EVERT - Een brug naar de toekomst
0028261: KUIJT, EVERT - Verlangend zingen
0032205: KUIJT, P. - Calvins levenswerk belicht vanuit zijn brieven (12 deeltjes)
0041454: KUIJT, EVERT (E.A.) - Rondom Pasen. Verhalen en gedichten
0030159: KUIJT, EVERT - Kinderbijbel (Oude en NieuweTestament in twee banden)
0037430: KUIJT, EVERT - Haast u naar Bethlehem. Kerstbundel met verhalen en gedichten voor alle leeftijden
0035063: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZIND PRED.) - Als ziende den onzienlijke. Een bundel preeken
0035708: KUIPER, ARIE - Israël tegen de rest van de wereld
0041488: KUIPER, DR. D. TH. (RED.) - Jaarboek voor de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Jaargang 1
0022978: KUIPER, F.H. - Op zoek naar beter Bijbels onderwijs (Dissertatie)
0031373: KUIPER, MARCEL - Luchtfoto-atlas UTRECHT (Schaal 1:14.000)
0039269: KUIPER, J - Geschiedenis der wording en ontwikkeling van het Christelijk Onderwijs in Nederland (16 na Chr - 1897)
0034489: KUIPER, DR. A.K. EN OBBINK, PROF. DR. H. TH. (RED.) - Overdenkingen , Jaargangen 38 t/m 41 (1930 t/m 1933)
0035609: KUIPER, DR. A.K. (DOOPSGEZ. PREDIKANT) - In de schuilplaats des Allerhoogsten (Overdenkingen)
0034191: KUIPER, ROEL - Op zoek naar de samenleving. Over anti-utopisch denken en politieke verantwoordelijkheid
0038439: KUIPER, FRITS (DOOPSGEZIND PREDIKANT) - Ontmoetingen met het Oude Testament
0025034: KUIPERS, HANS-JAN - De wereld als werkplaats. Over vorming van Kees Boeke en Beatrice Cadbury (Diss.)
0040286: KUIPERS, BERT - 12 jaar museumvieringen in Museum Boijmans van Beuningen
0023161: KUITERT, H.M. - Over Religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars
0024643: KUITERT, DR. H.M. - De mensvormigheid Gods. Een dogmatisch-hermeneutiscje studie over de anthropomorfismen van de Heilige Schrift (Diss.)
0026253: KULLBERG, KELLY MONROE - Veritas, geraakt door de waarheid
0023187: KÜLLING, SAMUEL R. - Zur Datierung der "Gensis-P-Stücke". Namentliche des Kapitels Genesis XVII. (Dissertatie)
0041932: KÜMMEL, W.G - Promise and Fulfilment. The Eschatological Message of Jesus
0032477: KÜNG, HANS - Das Judentum. Die religiöse Situation der Zeit
0037029: KÜNG, HANS - De christenheid als minderheid. Theologische meditaties
0028074: KÜNG, HANS - Kentering in de theologie. Naar een oecumenische theologie van de postmoderne tijd
0035162: KÜNG, HANS UND LAPIDE, PINCHAS - Jesus im Widerstreit. Ein jüdisch-christlicher Dialog
0037030: KÜNG, HANS - Kerk in vrijheid. Theologische meditaties
0024086: KÜNG HANS UND KUSCHEL, KARL-JOSEF. - Weltfieden durch Religionsfrieden. Antworten aus den Weltreligionen.
0035259: KUNST, DR. THEO J.W - De gemeente als organisme. Het belang van de kleine groep
0023289: OPENBAAR KUNSTBEZIT - Art in the Netherlands
0038932: KÜPERS, ROB - Kinderen mogen niet sterven. Een vader kijkt terug op het sterven van zijn zoon.
000410: KURIAN, GEORGE - The Indian Family in Transition. A case stury of Kerala Syrian Christians
0028662: KUSHNER, HAROLD S. - Als`t kwaad goede mensen treft.
0039142: KUSHNER, HAROLD S - Als kinderen over God vragen. Een joodse benadering
0040883: KUSHNER, HAROLD S - Waarom zou je geloven
0036939: KUYK, E - Wet en Evangelisatie. Twaalf vragen gesteld door de Commissie van de Synode der Schotse Kerk van 1719 en beantwoord door een aantal dienaren des Woords
0037157: KUYPER, DR. A - Wij, Calvinisten.... Openingswoord ter Deputaten-vergadering van 22 April 1909
0027779: KUYPER, DR. A. - Het werk van den Heiligen Geest in de enkele personen
0037839: KUYPER, DR. A - Bijdrage bij het 60-jarig jubileum van "De Standaard" (Vier hoofdartikelen van Kuyper in de Standaard van 1877)
0038922: KUYPER, D. ABR. - D. Gysberti Voeti. Selectarum Disputationum Fasciculus
0040920: KUYPER, H.S.S - Antons kruis. Met twee platen
0040257: KUYPER, BUBB - Het Hofje van Boeken, Manuscripten en Grafiek
0032288: KUYPER, DR. H.H. - Hamabdil. Van de heiligheid van het genadeverbond
0039710: KUYPER, DR. A - Band aan het woord. Antwoord op de vraag: hoe is eene universiteit aan het Woord van God te binden?
0025684: KUYPER, DR. A. - Encyclopaedie der Heilige Godgeleerdheid (3 delen)
0024414: KUYPER, DR. A. - E Voto Dordraceno (52 zondagen Heidelb. Catechismus)
0025905: KUYPER, PROF. DR. A. - Gedenkboek. Opgedragen door het feestcomité aan prof. dr. A. Kuyper t.g.v. zijn 25-jarig jubileum als hoofdredacteur van De Standaard 1872-1 april-1897
0041500: KUYPER, DR. A - In de schaduw des doods. Meditatiën voor de krankenkamer en bij het sterven
0037438: KUYPER, DR. A - Ex Ungue Leonem. Dr. Doekes methode van symbool-uitlegging op een enkel cardinaal punt getoetst
0035853: KUYPER, DR. A. - Vrouwen uit de Heilige Schrift
0036874: KUYPER, DR. A - Bilderijk in zijne nationale beteekenis (Rede gehouden op 1 oct. 1906)
0036872: KUYPER, DR. H.H. - De christelijke vrijheid
0037155: KUYPER, DR. A - Heilige Orde. Rede in den Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen te Amsterdam. 30 mei 1913
0025730: KUYPER, DR. A. - Biblia. Dat is de gansche heilige schrifture bevattende alle de kanonieke boeken des Oude en des Nieuwen Testaments (3 delen).
0034248: KUYPER, DR. A. - De Vleeschwording des Woords
0038380: KUYPER, DR. A - Convoluut van 14 boeken/lezingen gehouden door Abr. Kuyper in de periode ca 1871-1916
0036924: KUYPER, DR. A. (JR.) - De Vastigheid des Verbonds
0030155: KUYPER, DR. A. - Zijn uitgang te Jerusalem. Meditaties over het lijden en sterven onzes Heeren
0041486: KUYPERS, DR. G - Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie
0033708: KUYPERS, ETIENNE - In de ban van het bestaan. Variaties op de vraag naar zin, naar God en naar schoonheid
0037835: ABRAHAM KUYPERSTICHTING - Antirevolutionaire Beginselen (Maandelijks orgaan; 4 gebonden jaargangen)
0029146: KWANTES, J. - And'ren aangeprezen
0035540: KYNE, PETER B - Het dal der reuzen (The valley of the giants)
0037816: L'ENGLE, MADELEINE - Een scheur in de Ruimte (Tijdkwartet, deel 2)
001963: LAAF, PETER - Die Pascha-Feier Israels. Eine literarkritische und überlieferungsgeschichtliche Studie (Diss.)
0033582: LAAN, H.J. VAN DER - Mag een kerk homoseksuele levensverbintenissen zegenen?
0027551: LAAN, DR. J.H. VAN DER - Openbaring van Johannes (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0042112: LAAN, DS. P.H. VAN DER - Belijdenissen
0031599: LAAN, K. TER EN JANSONIUS, H.J. - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van De Afscheiding in de Provincie Groningen
0025303: LAAN, J.H. VAN DER; KLIN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging. Exegetisch-homiletische commentaren 3. Veertigdagentijd 1
0028258: LAAN, C. VAN DER EN LAAN, P.N. VAN DER - Pinksteren in beweging. Vijfenzeventig jaar pinkstergeschiedenis in Nederland en Vlaanderen
0028407: LAAN, H. VAN DER - Spanningen in de Gereformeerde Kerken
0025302: LAAN, J.H. VAN DER; KLIJN, A.F.J.; NOORT, E. - Woord in beweging (deel 2). Exegetisch-homiletische commentaren. Zomertijd 1.
0032428: LAAN, DS. PETER H. VAN DER - Eenmaal gedoopt. Spiritualiteit van de doop
0026018: LAAN, K. TER - Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen.
0032366: LAAN, JAAP H. VAN DER - Ernst Lange en de Prediking (Diss)
002843: LABOOY, G.H. - Vrijheid en disposities (Dissertatie).
0040887: LABUSCHAGE, C.J - Wat zegt de Bijbel in Gods naam? Nieuwe bijbeluitleg en modern godsgeloof
0029988: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Prediking O.T. (Deuteronomium, deel II)
0029987: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Prediking O.T. (Deuteronomium deel IB)
0039909: LABUSCHAGNE, DR. C.J - Prediking O.T. (Deuteronomim, 4 delen: I a, ! b, II en III Kompleet)
0029986: LABUSCHAGNE, DR. C.J. - Prediking O.T. (Deuteronomium, deel IA)
001701: LACKEN, GEORGE - De geschiedenis der penicilline
0033861: LAEVEN, A.H. - De Acta Eruditorum onder redactie van Otto Mencke (1644-1707). De geschiedenis van een internationaal geleerdenperiodiek tussen 1682 en 1707 (Diss.)
0023555: LAEYENDECKER, L. - Religie en Geloof. De zogenaamde sekten in sociologisch perspectief. (diss.)
0034566: LAEYENDECKER, L.; JANSMA, L.G.; VERHAAR, C.H.A - Experiences and explanations. Historical and sociological essays on religion in everday life
0035969: LAGERWEIJ, DS. L. (E.A.) - Reformatie: blijvende opdracht
0033228: LAGERWERF, LENY; STEENBRINK, KAREL EN VERESTRAELEN, FRANS - Changing Partnership of Missionary and Ecumencial Movements. Essys in honour of Marc Spindler
0029375: LAGEWAARD, DS. DICK (E.A.) - Kruiswoorden. De zeven woorden voor de 21e eeuw in woord en muziek voor de stille week
0034397: LAGNIET, JACQUES EN JEROME DAVID - Les advantures du fameux Cheualier Dom Quixot de la Manche
0038030: LAGRANGE, P.M.-J - Evangile selon Saint Marc
0038685: LAGRANGE, MARIA-IOSEPHVS (O.P.) ; LAVERGNE. CESLAI - Synopsis Evangelica
0030910: LAHAYE, TIM; JENKINS, JERRY B. - Nicolae (De laaste bazuin, deel 3)
0028976: LAHAYE, BEVERLY - De Geest en de moderne vrouw. Hoe de bijbel onze dagelijkse handelingen stuurt
0037861: LAHAYE, TIM - Doeltreffend Bijbelse profetieën bestuderen
0041229: LAHAYE, TIM - Revelation Unveiled
0042123: LALLEMAN-DE WINKEL, HETTY - Ezechiël. Van dood naar opstanding
0038612: LAM, DRS. H.J. EN VERGUNST, DRS. P.J. (RED.) - Kanttekeningen bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0036906: LAM, J.D. 'T - Leven in een doosje
0041417: LAM, ANTON B - Van geluk gesproken. Avonturen van een vader,
0040963: LAMAIN, DS. W.C - Ter gedachtenis 1929-1969
0037092: LAMAIN, DS. W.C - Des Heeren Zegen toegebeden door een scheidenden leeraar. 3-tal predikatiën
0028339: LAMAIN, DS. W.C. - Rondom het kerkelijk leven
0035530: LAMAIN, DS. W.C. - Een terugblik I
0027247: LAMAIN, DS. W.C. - Overdenkingen (Nagelaten geschriften deel 1)
0039291: LAMAIN, DS. W.C - Goddelijke verlossing en goddelijke bewaring
0030608: LAMAIN. J.W.; BEIJEMAN, H.; NATZIJL, H. - Leven en werk van ds. W.C. Lamain
0033303: LAMAN, DS. W.F. (CHR. GEREF. PRED.) - Gods welbehagen betoond
0028940: LAMAN, DS. H.W. - Geloofsbezwaren opgelost door Wilhelmus à Brakel
0035066: LAMAN, DR. G.J. - Groen van Prinsterer als volksvertegenwoordiger (1862-1865)
0031977: LAMBERS, CORNELIS HILLE RIS - De kerkhervorming op de Veluwe 1523-1578 (Diss.)
0042080: LAMBERT, LANCE - De strijd om het beloofde land. De verhouding Israëliërs en Arabieren in verleden, heden en toekomst
0041643: LAMBERT, LANCE - Israël is uniek
0040969: LAMBERT, LANCE - Voorbereiding op de wederkomst
0038277: LAMBERT, TONY - China voor Christus
0040352: LAMBRECHT, JAN - De kracht van het geloof. Bijdragen over het Nieuwe Testament
0040624: LAMBREGTSE, CORNELIUS - In Zijn armen de lammeren
0036063: LAMFERS, DR. W.J - Bonhoeffer en de broeders. De gemeenschap van Christus en de broeders in kerk en seminarie
0037647: LAMMERETZ, ARNO ( VOORZITTER SOFOKLES) - Wat de wetenschapper beweegt. Zeventien wetenschappelijke loopbanen
0040968: LAMMERS, RONALD - In de Geest vervuld leven. De Heilige Geest in de Efezebrief
0031067: LAMMERS, FRED. J. - Juliana, een leven in dienst van Nederland
0024399: LAMPARTER, HELMUT - Die Apokryphen (I und II)
0037624: LAMPARTER, HELMUT - Martin Luther. Dichter der christlichen Gemeinde
0035905: LAMPE, FREDERIK ADOLPH - Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes (Eerste deel, tweede druk)
0023557: LAMPING, A.J. - Ulrichus Velenus and his treatise against the papacy. (Diss.)
0041731: ITALO LANA - Tacito. Classici Latini (2 volumes)
000411: LANCZKOWSKI, GÜNTER - Einführung in die Religionsphänomenologie
0041097: LAND, SIPKE VAN DER - Eerlijk is eerlijk. Bijbels leesboek voor elke dag
0026515: LAND, SIPKE VAN DER - Wat bezielt ze?. Handboek van sekten, stille krachten, bewegingen
0036449: LAND, SIPKE VAN DER - De mooiste geloofsgedichten van de 20e eeuw
0036897: LAND, SIPKE VAN DER - Dag in, dag uit, met kopstukken van de kerk van vroeger en nu
0038566: LAND, SIPKE VAN DER - Humor in de bijbel
0037764: LANDE-NASH, IRENE - 3000 Jahre Jerusalem
0041379: LANDWEHR, DS. J.H. - Handboek der kerkgeschiedenis (4 delen)
0026282: LANERTA - Ik wil alleen een pen zijn in Uw hand.
000426: LANG, ANDREW - Onderzoek naar de ontwikkeling van godsdienst, kultus en mythologie. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door L. Knappert
0029773: LANG, BERNHARD - Ezechiel. Der Prophet und das Buch
0035021: LANGBROEK, CORDULA - Door de pijn weet ik wat Vrijheid is
0038385: LANGE, FRITS DE - Wachten op het verlossende woord. Dietrich Bonhoeffer en het spreken over God
0041933: LANGE, DR. J. DE - P.C. Hoofts Reis-Heuchenis
0023131: LANGE, ALBERT DE - De verhouding tussen dogmatiek en godsdienstwetenschap binnen de theologie. (Dissertatie)
0023264: LANGE, DS. J. DE - Wij zijn des Heeren. In Memoriam Ds. C. Balke
0025172: LANGE, HERMAN DE - De bewapeningswedloop tussen de Verenigde Staten en de Sovjetunie 1945-1980 (Diss.)
0036066: LANGE, FRITS DE - Een aanlokkelijk geloof. De pneumatheologie van Dingemans doordacht
0033706: LANGE, DRS. J.J. DE (EN VELE ANDEREN) - Jodendom in de godsdienstige vorming (Ojec-serie 6)
0040275: LANGE, J.J. DE - Vrijwilligers in de jongerencatechese. Een praktisch-theologisch onderzoek naar aspecten van hun begeleiding (Diss.)
0036918: LANGE, WIESJE DE - Wanneer gij ten strijde trekt (Kie Teetsee Le-Milchama)
0040600: LANGE, WIESJE DE - Een tocht voor Trinie
0041668: LANGE, FRITS DE - De mythe van het voltooide leven. Over de oude dag van morgen
0029672: LANGE, JOHANN PETER - Theologisch-homiletisches Bibelwerk. O.T. und N.T. (Kompleet; 14 Bände)
0029442: LANGEDIJK, DR. D. - De schoolraad voor de scholen met den Bijbel. Gedenkboek 1890-1940
0036999: LANGEDIJK, DR. D - Groen van Prinsterer en de schoolkwestie
0037200: LANGEDIJK, DRS. D - De schoolstrijd
0037219: LANGEN, FERDINAND (RED.) - Letterkundige Maandblad Het Woord. Juli 1946
0040304: LANGEVELD, DS. J.C. - Ds. Js. van der Linden. Ter nagedachtenis
0031880: LANGHENKEL, DICK - Geroepen tot man
0034920: LANGHENKEL, DICK - Man naar Gods hart
0023388: LANGHOUT, DS. A.M. - Galmgaten
0039751: LANGLEY, MYRTLE - Wereldgodsdiensten. Gids over de godsdiensten die de wereld vormgeven
0039818: LANNOY, JULIANA CORNELIA BARONNESSE DE - Dichtkundige werken
0034321: LANS, DS. G. - God - Mijn Lied. gedachtenisrede n.a.v. 25-jarige ambtsbediening
001170: LANSER, VAN DER VELDE, ALMA - Geloven leren. Een theoretisch en empirisch onderzoek naar wederkerig geloofsleren
0035135: LAPIDE, PINCHAS; MUSZNER, FRANZ; WILCKENS, ULRICH - Was Juden und Christen voreinander denken
0027994: LAPIDE, DR. PINCHAS - Ieder komt tot de Vader. Karl Barth, Barmen en een poging tot een nieuwe christolgie
0033099: LAPIDE, DR. PINCHAS - Hoe heeft men zijn vijanden lief. Met een nieuwe vertaling van de Bergrede
002672: LAPIDE, PINCHASE E. - Brandpunt Jeruzalem
0040886: LAPIDE, PINCHAS; KÜNG., HANS - Jezus in tegenspraak. Een joods-christelijke dialoog
0040896: LAPIDE, DR. PINCHAS - Was Eva overal de schuld van? Gespreken over de schepping
0040895: LAPIDE, PINCHAS - Opstanding. Een joodse geloofservaring
0035139: LAPIDE, PINCHAS - Ökumene aus Christen und Juden
0040894: LAPIDE, PINCHAS; MOLTMANN, JÜRGEN - De Heer uw God. Joods monotheïsme en de christelijke leer van de drieëenheid
0023263: LAPIDE, PINCHAS - Hij leerde in hun Synagogen. Een joodse uitleg van de evangeliën
0027701: LÄPPLE, ALFRED - De apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0036065: LÄPPLE, ALFRED - De Apokalyps van Johannes. Boodschap aan de christenheid
0041421: LARCOMBE, JENNIFER REES - Vreugde in plaats van verdriet. Gedachten bij de verwerking van verlies
0027996: CRABB.LARRY - Zoektocht naar God
0037760: LASCARIS, ANDRÉ - Uitzicht voor een oude wereld. West-Europa op een keerpunt
0030168: LASH, NICHOLAS - Change in Focus. A study of doctrinal change and continuity
0038035: PASSUTH. LÂSZLÓ - In Ravenna wurde Rom Begraben
0033715: LÁSZLO, GONDA - The Service of Evangelism. the Evangelism of Service (Diss.)
0039413: LAUBACH, FRITZ - Der Prophet Sacharja (Wuppertaler Studienbibel)
0032733: LAUDAN, DOROTHY - Dr. Quinn
0035488: LAUHA, AARRE - Biblischer Kommentar Altes Testament. Kohelet
0041211: LAURENSON, L; SMITH, HAMILTON; BELLETT, J.G; HOLE, E.B - Classic Christian Commentary, Mathtew, Mark, Luke, John
0028469: LAURENT, DR. EMILE - L`Anthropologie Criminelle et les nouvelles théories du crime
0035234: LAUREY, AGNES - De Apocalyps. Vers voor vers door het boek Openbaring
0038614: LAURILLARD. DR. E - Geen dag zonder God. Stichtelijke overdenkingen voor iederen dag des jaars
0026869: LAURILLARD, DR. E. - Uit het Morgenland. Bloemlezing voor het huiselijk gebruik uit de schriften van het Oude en het Nieuwe Verbond
0027354: LAVISSE, ERNEST ET RAMBAUD, ALFRED - Histoire Générale, du IVe siècle a nos jours. Tome VII, Le XVIIIe siècle (1715-1788)
000431: LAW, BIMALA CHURN - Concepts of Buddhism. With a foreword by the Most Hon'ble the Marquess of Zetland, Secretary of State for India. Published for the Kern Institute, Leiden
0042136: LAWICK, HUGO VAN - The Hugo van Lawick Wildlife Collection (DVD)
0037601: LAWSON, STEVEN - Het Woord van Gods genade. Het bijbels fundament van de genadeleer. 1. Genesis - Job
0042036: LAZAREV, VIKTOR NIKITE - Die Russische Ikone. Von den Anfängen bis zum Beginn des16.Jahrhunderts
0037270: LAZONDER, A.W. (E.A.) - Uit de werkplaats van het Liedboek
0040796: LEA, LARRY - Oren om te horen
0027543: LECOMPTE, DR. C. - I Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0027544: LECOMPTE, DR. C. - II Thessalonicenzen (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0037709: LEDEBOER, DS. L.G.C - Brief aan den opziener "De Hoop" te Oudewater
0041309: LEDEBOER, L.G.C - Brieven van Ledeboer. Een geschenk voor zijn vrienden en strijdgenoten
0034588: LEDEBOER, ANK H - Licht. Gedachten van een mens aan de rand van het duister (Verhaal van een vrouw die leeft met kanker)
0037902: LEDEBOER, L.G.C - 's Heeren Wegen
0033423: LEDEBOER, L.G.C. - Brieven. een geschenk voor zijne vrienden en strijdgenoten
0034532: LEDEBOER, VAN DER GROE EN HUNTINGTON - Vijf boekjes in één band van bovenvermelde de schrijvers (overdenkingen/preken)
0039708: LEDEBOER, L.G.C - Een ABC door een Abéling. Overdenkingen over 2 Timotheüs 3: 1-5
0037475: LEDEGANG, DR. F - Origenes. Een experimenteel theoloog uit de derde eeuw
0032383: LEE, SAMUEL YULL - Grace and power in Pentecostal and Charismatic Theology (Diss.)
0027437: LEE, HANS VAN DER - Verkondig het Koninkrijk. Een bijbelse visie voor diaconaat onder de armen inde Derde Wereld
0039378: LEE, HANS VAN DER - Volg jij Mij? Hoe je groeit in radicaal dicipelschap
0037675: LEE, IDA VAN DER - Allerzielen Alom. Kunst tot herdenken
002165: LEEDE, H. DE - Waarachtig mens-zijn: sterven of streven. In gesprek met Hans Küng over de verhouding van christen-zijn en modern mens-zijn
0040730: LEEMAN, FRED/IWAN VLOOTHUIS - Dinner with Van Gogh. Contemporary recipes by Paul & Marcel Fagel inspired by Van Gogh paintings
0033179: LEEMANS-PRINS, ELISABETH C.M. - Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland
0040717: LEEMPUT, BROEDER GUY VAN - Het kruidenboek van broeder Guy
0037391: RIVIÈRE. LEEN LA - Bidden. 251 Gebeden
0028224: LEENHOUTS, A.A. - Wedstrijd der Altaren
0035052: LEENHOUTS, DS. A.A. - Gods voorlaatste geheim.
0042240: LEENHOUWERS, PIET (E.A.) - Godsverduistering - Godsontmoeting. Beschouwingen over Gods openbaring onder ons
0040053: LEENMANS, PH.J - Gevoelens zoeken een uitweg
0040054: LEENMANS, PH.J - Achter in de reiskoets op de bank - met de rug naar het paard
0037469: LEENMANS, PH.J - Wij zijn niet wat wij zien. Het totaal andere gezicht
0032358: LEER, MARIA - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (1816-1832)
0025419: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsche Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering en bevordering der kennis der Heilge Schrift (Het Nieuwe Verbond)
0025420: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond (deel1)
0025421: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN). - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het Oude Verbond , deel 2.
0025422: N/A. (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het oude verbond .Deel 3.
0025431: N/A (DIV.VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor ale standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift Het nieuwe verbond (deel 1)
0025432: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen, ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 2)
0025433: N/A (DIV. VADERLANDSCHE LEERAREN) - Bijbelsch Magazijn voor alle standen ter verspreiding en bevordering van kennis der Heilige Schrift. Het nieuwe verbond (deel 3)
0031522: LEERTOUWER, DRS. H.G. (E.A.) - Het Blijvende Woord. Kerken, sekten en wereldgodsdiensten.
0036343: LEEST, C. VAN DER - Omgaan met lijden
002465: LEEUW, DR. G. VAN DER - In den Hemel is eenen dans.........
0023559: LEEUW, TH.M.J. - Communal Knowledge and Religious Reality. (Diss.)
0041143: LEEUW, DR. G. VAN DER - Wegen en Grenzen
0024937: LEEUW, PROF. DR. G. VAN DER (E.A.) - Godsdiensten der wereld. (2 delen)
0027596: LEEUW, DS. A. DE - Mozes, Exodus 1-3, 15 (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030570: LEEUW, JEANNETTE DE - De kerkbrug van Miland
0034735: LEEUWEN, DR. A. TH. VAN - Pecunia non olet. Een steekproef uit de theologie van het maatschappelijk handelen
0038862: LEEUWEN, BERT VAN - De beste verhalen en tips uit het tv-programma Het Familiediner
0040831: LEEUWEN, J.D. (RED.) - In Uw spoor. Bijbels dagboek voor kinderen
0037851: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. Paulus zendbrieven aan Efeze, Colosse, Filémon en Thessalonika
000960: LEEUWEN, C. VAN - Le développement du sens social en Israël
0041016: LEEUWEN, SANDER VAN - Liever geen applaus voor ik leef
0023558: LEEUWEN, P.J. VAN - Het Christelijk onsterfelijkheidsgeloof (Diss.)
0036062: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Onder Zijne Vleugelen
001442: LEEUWEN, G. VAN - Christologie en anthropologie. Studie over de christologische fundering van de theologische anthropologie
0030693: LEEUWEN, PROF. DR. G. VAN - Om mens te zijn. Motieven en perspectieven in de verhouding tussen christelijk geloof en opvoeding
0031970: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Literatuur en schriftuur. Rede bij aanvaarding van het hoogleeraarsambt aan de Rijk-Universiteit Utrecht den 2en December 1908
0033130: LEEUWEN, W. VAN (GODSDIENSTONDERWIJZER TE DORDRECHT) - Verloren - Gevonden. Tweetal oefeningen over Lukas 15:3, 4, 5
0033129: LEEUWEN, DRS. P.C. VAN - Inleiding tot de dienst der genezing
0027597: LEEUWEN, DRS. HANS VAN - Zefanja (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0030014: LEEUWEN, DR. C. VAN - Prediking O.T. (Obadja)
0040263: LEEUWEN, WIM VAN - Een boek is iets aangenaams. Uitkomsten van een onderzoek over het image van het boek in Vlaanderen en Nederland
0037843: LEEUWEN, DR. J.A.C. VAN - Kommentaar op het N.T. het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Markus
0038651: LEEUWEN, A. TH. VAN - Christianity in World History. The Meeting of the Faiths of East and West
0041117: LEEUWEN, DS. J. VAN - Eerste Zestal aangeteekende Lijdens-Predikatiën
0030013: LEEUWEN, DR. C. VAN - Prediking O.T. (Joël)
0038391: LEEUWEN, JAC. VAN (PZN) - Keurstoffen. Deel 1: 25 leerredenen
0034885: LEEUWEN-SZABALA, K. VAN EN NATZIJL, H - Hij die u roept, is getrouw. Uit het leven van ds. M. van Beek
0040222: VAN DER LEEUWSTICHTING (E.A.) - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het Liedboek voor de kerken
0041434: LEGUIJT, GUURTJE - Kantelkind
0041430: LEGUIJT, JACCO - Mijn eigen wereld. Het verhaal van een 16-jarige jongen met autisme
0040612: LEGUIT, JACCO - Mijn eigen wereld. Het verhaal van een 16-jarige jongen met autisme
0040905: LEHR, ANDRÉ - Het middeleeuwse klokkenspel van Bethelem
0024933: LEKEBUSCH, SIGRID - Not und Verfolgung der Christen jüdischer Herkunft im Rheinland. 1933-1945. Dartstellung und Dokumentation
0036799: LEKKERKERKER, DR. A.F.N - Prediking N.T. De Brief van Paulus aan de Romeinen (deel I)
0030032: LEKKERKERKER, DR. A.F.N. - Prediking N.T. (Brief aan de Romeinen, deel II)
0030031: LEKKERKKERKER, DR. A.F.N. - Prediking N.T. (Brief aan de Romeinen, deel I)
0038745: LELY, NICO VAN DER; VISSER, MIREILE DE EN LIGTERINK, JOKE (OPRICHTERS VAN DE ALCOHOLPOLI) - Onze kinderen en alcohol
0033722: LEMCHE, NIELS PETER - Prelude to Israel's Past. Background and beginnings of Israelite History and Identity
0027024: LEMME, PROF. DR. LUDWIG - Christelijke Ethiek. (Drie delen in twee banden.)
0040374: LEMMENS, A.H.M.G - Schoolkatechese in Nederland. Gisteren, vandaag en morgen
0025196: LENHARDT, PIERRE - Auftrag und Unmüglichkeit eines legitimen christlichen Zeugnisses gegenüber den Juden
0037989: LENNEP, MR. J. VAN - De lotgevallen van Ferdinand Huyck (deel I)
0038600: LENSELINK, DR. S.J - De PROFUNDUS. Psalm 130 in honderd berijmde bewerkingen van de veertiende eeuw tot 1986
0041742: LENSKI, NOEL (EDITOR) - Age of Constantine
0030466: LÉON, LUIS DE - The Names of Christ
0040562: LËONS, MAX; DOUWES, ARNOLD - Mitswa en christenplicht. Bescheiden helden uit de illegaliteit
0028898: DIETZ EN LEOPOLD (E.A.) - De Witte Wereld. Vertellingen voor jongens en meisjes.
0040630: LEOPOLD, H.C - Exposition of The Psalms
000651: LESSENICH, ROLF P. - Dichtungsgeschmack und althebräische Bibelpoesie im 18. Jahrhundert. Zur geschichte der englischen Literaturkritik
0028564: LESSING, ERICH - Het verhaal van NOACH
0041765: LETERNE, C. (E.A.) - Zes kruiken wijn. Voorleesverhalen uit het Evangelie
0038982: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws + hulpboek
0035163: LEUNER, HEINZ DAVID - Zwischen Israël und den Völkern
0035841: LEURDIJK, G.H - Predikant tussen Piëtisme en Reveil. Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818)
002563: GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND - LEUSDEN - De Dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
0036211: LEVINSOHN, ISAAC - Een blinde zwerveling uit Israëls geslacht, op wonderbaarlijke wijze verlost en terechtgebracht door Hem wiens naam: Wonderlijk is
0029798: LEVINSON, BERNARD M. - L'Herméneutique de l' innovation. Canon et exégése dan l'Israël biblique
0035100: LEWIS, NORM - Top prioriteit. Een pleidooi voor gehoorzaamheid aan Gods opdracht
0032453: HERV. GEMEENTE LEXMOND - De Hervormde kerk van Lexmond
0037979: LEYSER, A (PASTOOR) - De Groote Catechismus, verklaard en toegelicht. 2 delen
0041069: LEIDSE LEZINGEN - Een wijder perspectief? Nadere beschouwingen over het boek: Op zoek naar een nieuwe horizon van Dr. W. Ziijlstra
001309: LIAGRE BÖHL, FRANZ MARIUS THEODOR DE - Opera minora. Studies en bijdragen op Assyriologisch en oudtestamentisch terrein
0027792: LIAGRE BÖHL, DR. F.M.TH; GEMSER, DR. B. - De Psalmen. Tekst en uitleg
000961: KWA JOE LIANG - Het begrip deemoed in I Clemens. Bijdrage tot de geschiedenis van de oud-christelijke ethiek
0042057: LIEBESCHUETZ, J.H.W.G - Decline and Change in Late Antiquity. Religion, Barbarians and their Historiography
0039629: BORGMAN. ERIK; HOEVEN. LIEBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0038552: LIEBI, ROGER - Deze is het.....van Wie de profeten gesproken hebben
0034712: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog
0025622: LIEBURG, F.A. VAN - De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta
0032584: LIEBURG, FRED VAN - De Dordtse Synode (1618-1619)
0024127: LIEBURG, FRED VAN - De engelenwacht. Geschiedenis van een wonderverhaal.
0026262: ST. GEESTELIJKE LIEDEREN - Kerklied in beweging. Bijdragen over de geschiedenis van het Kerklied sinds de Reformatie
002621: DE LIEFDE, L; SCHOCH M.L.W. E.A. - De toekomst dichterbij. Bijbels dagboek voor ouderen.
002622: DE LIEFDE, L.; SCHOCH, M.L.W. E.A. - De toekomst dichterbij. Bijbels dagboek voor ouderen.
0032239: LIEFDE, DS. L. DE - Seinpalen en wissels, Een bijbelverhaal doorgelicht
000791: LIEHL, EKKEHARD, & WOLF DIETER SICK - Der Schwarzwald. Beiträge zur Landeskunde
0042276: LIEMPT, DR. L VAN - Pro Copia Verborum. Een aantal latijnse woorden zakelijk geordend. Voor onderricht en zelfstudie
0027510: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?
0040119: LIES, LOTHAR - Origenes' Peri Archon. Eine undogmatische Dogmatik
001279: LIETZMANN, HANS - Geschichte der alten Kirche
0026949: LIETZMANN, HANS - Symbolstudien I - XIV
0039443: LIEVAART, INGE - Een levend tegenover
0040021: LIEVAART, INGE - Hoor hoe ongehoord
0033672: LIEVENS, JAN (1607-1674) - Prenten & Tekeningen. Prints & Drawings
0033939: LIJNDEN-VAN DEN BOSCH, A.M.C. VAN - Dominee D.A. van den Bosch
0032418: LILJE, HANNS - Portret van Luther in de lijst van zij tijd
0031342: LIMA, J.J. DE - Kracht van de specerijen. Een hutkoffer vol herinneringen
0041632: LIMBACH, E - Steenen des aanstoots. Eene poging tot wegneming van het aanstootelijke en tot oplossing van het schijnbaar tegenstrijdige in de Heilige Schrift
000975: LIMBECK, MEINRAD - Die Ordnung des Heils. Untersuchungen zum Gesetzesverständnis des Frühjudentums
0037487: LIMBURG, ROB - De levende gedachten van Coornhert
0023202: LIMOURIS, GENNADIOS - Icons, Windows on ternity, Theology and Spirituality in Colour.
0032140: LIND VAN WIJNGAARDEN, DR. J.D. DE - Bethelems Bornput. Twaalf leerredenen
0035832: LINDE, PROF. DR.S. VAN DER - Wegen en gestalten in het gereformeerd protestantisme
0039760: LINDE, DR. S. VAN DER - 1000 jaar dorpsleven aan de Vecht. Loenen a/d Vecht 953-1953
0033608: LINDE, FREDERIK DE - De kruisweg der Waarheid. Uit den tijd der Russische geloofs-vervolgingen
0042214: LINDE, DS. D.M. VAN DE - Handelingen XIII-XXVIII (deel 2)
0032669: LINDE, MAARTEN VAN DER - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945
0042187: LINDE, DS. A - Kleine gedachten. Bundeling van stukjes in de Groninger Kerkbode
0041378: LINDEBOOM, G.A - De hemel - De kosmische en de goddelijke
0028347: LINDEBOOM, DS. A.M. - Om de grondslagen van het christendom
0028368: LINDEBOOM, DS. A.M. - Moet dat zo doorgaan? Enkele kritische notities over het kerkelijk leven in de Gereformeerde Kerken
0028542: LINDEBOOM, DS. A.M. - In de maalstroom van verwarring. Opmerkingen over de huidige verhouding hervormd/gereformeerd
0033814: LINDEBOOM, DS. A.M. - Van Sanherib, Kornuit en Hoer. Open brief aan prof. B. Holwerda te Kampen
0032019: LINDEBOOM, DR. J. - Austin Friars. Geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Londen. 1550-1950.
0039458: LINDEBOOM, PROF. DR. G.A - Euthanasie en eutanasiasme
0027271: LINDEBOOM, L. - De brieven van den apostel Paulus aan de gemeente te Thessalonica
0038707: LINDEBOOM. PROF. L - Laatste overdenkingen van prof. Lindeboom
0042103: LINDEN, NICO TER - Uit het land van de Jordaan
0040763: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Over kostgangers van Onze Lieve Heer en de lotgevallen van hun geloof
0041191: LINDEN, NICO TER - In de buik van God
0041190: LINDEN, NICO TER - Jozef
0025413: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 2: Marcus en Mattheus)
0042104: LINDEN, NICO TER - Lieve landgenoten. Stukjes over stukjes zielszorg
0041186: LINDEN, NICO TER - Jakob
0025412: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 1: De Thora)
0027651: LINDEN, DRS. H.A.L. VAN DER LINDEN (E.A.) - Vragen rondom Genesis en de natuurwetenschappen
0024268: LINDEN, DS. JS VAN DER (DEN HAAG) - Christus Consolator. Johannes elf toegelicht voor kranken en lijdenden.
0041187: LINDEN, NICO TER - De stoffer op het blik
0040016: LINDEN, DR. T.G. VAN DER - Volgenderwijs. Een theologische studie over 'navolging' als ecclesiologisch motief
0041357: LINDEN, NICO TER - Druiventros van Kanaän
0037596: LINDEN, CAREL TER - Haghepreken
0025414: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat (Deel 3: Richters en Koningen)
0039721: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water
0033834: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat.....deel 2: Marcus en Mattheüs (Grote letteruitgave!!!!!!!!!!!!)
0041192: LINDEN, NICO TER - Korte verhalen
0041195: LINDEN, NICO TER - Abraham
0034793: LINDEN, CAREL TER - Een land waar je de weg niet kent. Omgaan met rouwenden
0033852: LINDERT, J. TE - Over de status van het menselijk embryo in de joodse en de christelijke ethiek (Diss.)
0026264: LINDIJER, COERT H - Leven & Dood. Zaak van het pastoraat
0036103: LINDIJER, PROF. DR. C.H - Doen wat er te doen staat. Denken over pastoraat
0034780: LINDIJER, COERT H; BANEKE, JOOST J EN CORNELISSEN, EVERT A.A - Jezus ter sprake. Op zoek naar de plaats van Jezus Christus in pastorale praktijk en pastorale psychologie
0031124: LINDIJER, DR. C.H. - Kerk en Koninkrijk
0034630: LINDIJER, COERT H - Op verkenning in het postmoderne landschap
0038543: LINDIJER, COERT H - Schuld en pastoraat
0036036: LINDNER, DR. DR. MANFRED - PETRA und das Königreich der Nabatäer
0040674: LINDSEY, HAL - Satan leeft onder ons....
0028214: LINDSEY, HAL - De Belofte
0030088: LINGBEEK, C.A. - Herinneringen uit den tijd der Doleantie
0041030: LINGEN, ANTON VAN DER - Een profeet onder de profeten. Jeremia
0033384: LINGEN, DR. ANTON VAN DER - Vrouwen rond de koningen van oud-Israël
0038930: LINGEN, SASKIA VAN DER (SAMENSTELSTER) - Programmaboekje met DVD-presentatie de Nieuwe Bijbelvertaling, woensdag 27 oktober 2004 in De Doelen te Rotterdam
0036965: LINNEMANN, DR. ETA - Wetenschap of vooroordeel? Het fiasco van de historisch-kritische bijbelwetenschap
0040855: LIPSCHITS, DR. I - 100 jaar NIW 1865-1965
0039554: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar. Herinneringen in briefvorm aan de Jodenvervolging in Rotterdam
0026388: LIS, HENDRIK VAN - Eenige Oefeningen over verscheidene keurstoffen uit het Oude en Nieuwe testament (2e bundel)
0040168: LISSENBERG-HÖRTER, RIA - Spokerijen in Gelderland. Verhalen over reuzen, heksen etc. van 1835-1904, 1942, 1947
0042182: LISSENBURG, DR. D - Troost voor mensen in rouw
0027054: LITJENS, JOKE EN EUGELINK, LIESBETH - Door het jaar heen. 365 meditaties
0041288: LITTLE, VALLI - Delicious Het kookboek met 120 recepten voor ieder seizoen
0034746: ST. LEERHUIS EN LITURGIE - Werkschrift januari 1991: Utopia: over-morgenland
0038844: LIVINGSTIN, GORDON - Te vroeg oud, te laat wijs. Dertig dingen die je nu zou moeten weten
0035271: STILMA. LIZE - Wuiven naar de dominee. De verstandelijk gehandicapte en de kerk
0031400: STILMA. LIZE - Vrijwillig levenslang. Een stuk rooms-katholiek kloosterleven bekeken door de bril van een protestant
0035242: STILMA. LIZE - Goedkoop troosten
0033785: LLOYD, SETON - The Archaeology of Mesopotamia. From the Old Stone Age to the Persian Conquest
0029902: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Oorzaken en genezing van geestelijke depressiviteit
0040177: LLOYD/JONES, D.M - The Christian Warfare. An Exposition of Ephesians 6 : 10 to13
0036499: LLOYD-JONES, D.M - Drievoudig gezag. Gezag van Jezus Christus; gezag van de Bijbel; gezag van de Heilige Geest
0030922: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Zijn verborgen omgang vinden
0037938: LLOYD-JONES, DR. D. MARTIN - De Bergrede, pastoraal uitgelegd (deel 1)
0036317: LLOYD-JONES, D. MARTIN - Beproeft alle dingen. Over de soevereiniteit van de Heilige Geest
0035525: LLOYD-JONES, D. MARTIN - In God verbonden
0034616: LOADER, J.A. - Polar structures in the book of Qohelet (Prediker)
0029995: LOADER, DR. J.A. - Prediking O.T. (Esther)
0034836: LOADER, DR. J.A. - Prediking O.T. (Esther)
0034985: LOADER, DR. J.A - Prediker. Een praktische bijbelverklaring
0023331: LOCHER, DR. J.C.S. - Nationalisme en Nationaalsocialisme
0029620: LOCHER, TH.J. - Zalig de armen van geest. (Twaalftal preken)
0038067: LOCKWOOD, WILFRID - The Word of God
0034534: LODENSTEYN, VAN DER GROE, BRAKEL - Drie boekjes in één band. Div. Leerredenen van bovenvermelde schrijvers
0025489: LOEN, ARNOLD E. - Säkularisation. Von der wahren Voraussetzung und angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft
0028472: LOEN, DR. A.E. - Het Vooronderstelde. kentheoretische ontgrenzingen
0039712: LOENEN, IRENÉ VAN - Het suizen van een zachte koelte
0025961: MARIJNISSEN. LOES - Liep Jezus over het water? Over geloven en gelovig opvoeden
0037464: LOFF, C.J.A - Bevryding tot Eenwording. Die Nederduitse Gereformeerde Sendingskerk in Suid-Afrika 1881-1994 (Diss.)
001380: LOFFELD, EDOUARD - Le problème cardinal de la missiologie et des missions catholiques
0039407: LOFTS, NORAH - Hoe ver nog naar Bethelem?. De vraag van alle tijden
0040007: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C - Een paard in huis
0030633: LOHSE, BERNHARD - Epochen der Dogmengeschichte
0033732: LOHSE, EDUARD - Die Texte aus Qumran. Hebräisch und Deutsch
0029855: LOHSE, EDUARD - Die Entstehung des Neuen Testaments (Theologischer Wissenschaft)
0028518: LOLKEMA, MARJOLEIN EN PRINS, ANNEMARIE (RED.) - Christelijke kinderboeken in beweging (een overzicht 1955-2005)
0027577: LOMBERG, ELWIN; NORDHOLT, GERHARD; RAUHAUS, ALFRED - Die Evangelisch-reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. Beitrage zu ihrer Geschichte und Gegenwart
0029803: LOMMEL, DR. ANDREAS - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. Primitieve beschavingen
0028420: LONG, THOMAS G. - The Witness of Preacing
0027826: LONKHUIJZEN, DR. J. VAN - Is het nieuwe kerkrecht niet een ernstige dwaling?
0033754: LONS, HERMANN - Aus der Bauernchronik Der Wehrwolf
0031188: LONT, YVETTE - Van Prostituee tot Politica
0036756: LOO, KOOS VAN - Christus voorstellen. De gemeente van Christus redt levens in een postmoderne tijd
0040622: LOOIJEN-DE RIJKE, JOHANNA - In het oog, in het hart. Bijbelse kijktafels voor kinderen
0025619: LOOMAN, T.M. - Handboek ter Bijbelverklaring OT (4 delen, compleet O.T.)
0033248: LOON, GENTILIS VAN - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs (West-Borneo)
0042220: LOON, RENÉ VAN - Orientatie cursus christelijk geloof
0035532: LOON, DR. HENDRIK WILLEM VAN - De mens en zijn kunst
0036412: LOON, GENTILLIS VAN (KAPUCIJN) - Portret van een parochie (Pangururan - Medan)
0034685: LOONSTRA, DR. BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de Eeuwige
0040456: LOONSTRA, DR. BERT - Zo goed en zo kwaad. Naar een ethiek van de christelijke gemeente
0028471: LOONSTRA, DR. BERT - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek
0039558: LOOPIK, DRS. M VAN - De tien woorden in de Mekhilta
0036852: LOOS, J - De theologie van Kohlbrugge
0032573: N.H. GEMEENTE NIEUW LOOSDRECHT - Over een stukje Nieuw-Loosdrecht, dat al heel oud is. De kerk, de pastorie, kasteel Sypesteyn
000965: LOPRESTI, JAMES J. - Transformation of Promise. Operative meanings of the rite of Christian initiation of adults from the initiands' perspective
0037193: LOREIN, DRS. G.W. (RED.) - Naar een nieuwe bijbelvertaling?
0029460: LORENZ, DR. OTTOKAR - Lehrbuch der gesammten wissenschaftlichen Genealogie
000971: LOS, F. J. - Tekst en toelichting van de Geloofsbelijdenis der Nederlandsche Hervormde Kerk
0027257: LOS, DS.P., GZN - De Lusthof Sions. Eenige leerredenen en meditatiën
0036363: LOS, P.L. - Onder anderen. Zes pastorale lezingen
0036362: LOS, DS. D - Gij hebt mijn rechterhand gevat. Pastorale hulp aan terminale patiënten
0036282: LOS, P.L - Van gelijke beweging als wij. Over leren van-, omgaan met- en behandelen van mensen zoals wijzelf zijn
0030744: LOS, P.L.; DS. S.J. POPMA (E.A.) - Leven met homofielen
0024868: LOSCHER, KLAUS UND HAHN, UDO - Ich habe nicht verleugnet. Geor Maus: Leben und Wirken eines Religionslehrersim Dritten Reich
002642: LOSSIN, YIGAL - Pillar of fire; the rebirth of Israël a viual History.
0034707: LOUET FEISSER, DR. J.J. (E.A.) - De Christen-Academicus en de Wetenschap
0035998: LOURENS, MONIQUE - Hoort de bel luidt. Kerkelijk leven in Hierden
0029710: LOUWE KOOIJMANS, DR. L.P. - Opgraven in nederland. Het werk van de archeoloog
0040923: LOUWERSE, P - Ik - Ik! Tik - Tik! Eene vertelling
000655: LÖW, IMMANUEL - Zur jüdischen Folklore
0039379: LUCADAO, MAX - In Gods werkplaats
0042128: LUCADO, MAX - Als Jezus terugkomt
002364: LUCASSEN, JAN - Tracing the past. Collections and research in social and economic history.
000215: LUCKA, EMIL - Die drei Stufen der Erotik
000198: LUDOLPH, G. L. (RED.) - Technisch vademedum. Afdeling E-R, Electro- en radiotechniek
0040015: LUGT, PIETER VAN DER - Psalm en getal. God woont in de witregels
001671: LUGT, J. M. H. VAN DER - L'action religieuse de Ferdinand Brunetière
0034663: LUGT, P. VAN DER - Strofische structuren in de Bijbels-Hebreeuwse poëzie (Diss.)
0041992: LUGT, PIET VAN DER - Bij-voorbeeld. De honingbij als beeld en voorbeeld
0024371: LUGTEN, JEANNETTE EN AAFJES, SIJTJE - Regenachtige dagen (Van allerlei verzameld, kunstjes,knutselwerk, raadsels etc.)
0040822: LUGTIGHEID, PIETER - De Terugkeer van Jhwh's Dienaar. Jes. 44-46 als Betoog (Diss.)
0039803: LUIJENDIJK, TINEKE EN ZWEERS, LOUIS - Parlementaire fotografie. Van Colijn tot Lubbers
0026386: LUIJPEN, DR. W. (O.E.S.A.) - Existentie - ervaring en theologie. Onderzoek naar de mogelijkheid van een vernieuwing in de theologie vanuit het existentiele denken
0039783: LUIKEN, MIENTJE - Helende stilte. Religieuze diepte in zenmeditatie
0026223: LUKKEN, G. - De onverbangbare weg van de liturgie
0037765: LUMB, JANET - Vriendschap en liefde (Handboek)
0040258: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F - Kunst in het klein. De schoonheid van oude tegels
0034152: LURKER, MANFRED - Woordenboek van bijbelse beelden en symbolen
0031960: LUTEIJN, DRS. C.M. - Honderd jaar Confessionele Vereniging 1864-1964.
0031969: LUTEN, J. - 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden 1646-1996
0029540: LÜTGE, DS. H.A.J. - Hij die U roept is getrouw, die het ook doen zal (Leerreden 1. Thess. 5:24, t.g.v. 25-jarige Evangeliesatiedienst in de ned. Herv. kerk)
0028489: SAMEN OP WEG-COMMISSIE (HERV. GEREF. LUTH.) - Onvoltooid verleden. Honderd jaar landelijk kerkenwerk
0023765: COMMISSIE EREDIENST VOOR DE KERKEN (HERV. GEREF. LUTH.) - Dienstboek (een proeve). Schrift, Maaltijd en Gebed.
0039625: LUTHER, MARTIN - Ein Brevier
0040070: LUTHER - Tafelgesprekken
0030211: LUTHER, MAARTEN - De mens is een mirakel. Een bloemlezing van korte notities over de mens, verzameld door Hans Christian Knuth en ingeleid coor Prof. dr. J.P. Boendermaker
0039103: LUTHER, MAARTEN - Rome's overwinnaar. Predikaties en overdenkingen
0037112: LUTHER, D. MARTIN - Der Kleine Katechismus. mit Erlauterungen
0040357: LUTHER, DOCT. MART. - Aurifaber, Tischreden oder Colloqvia. Faksimiledruck der Originalausgabe 1566 aus dem Besitz der Universitätsbibliothek Leipzig
0028753: LUTHER, RALPH - Nieuw Testamentische termen en hun beteekenis
0039112: LUTHER, DR. MARTIN - Kleiner Katechismus mit Erklärung
0037531: LUTHER, MARTIN - Briefe
0026060: LUTHER, MAARTEN - Keur uit de tafelgesprekken van Maarten Luther
0032671: LÜTHI, KURT - Gott und das Böse
0026138: LÜTHI, WALTER - Die Apostelgeschichte, ausgelegt für die Gemeinde
0026303: LÜTHI, WALTER - Die Seligpreisungen. Ausgelegt für die Gemeinde
0034560: LÜTHI, WALTER - Das Lukasevangelium ausgelegt für die Gemeinde (Kapitel 1 - 10)
0039610: LÜTHI, WALTER - De Zaligsprekingen. Voor de gemeente verklaard.
0035059: LÜTHI, WALTER - Andachten für alle Tage des Jahres
0023562: LUTJEHARMS, W. - Het Philadelphisch-oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw. (Diss.)
0040954: LUTJEHARMS, J.L. EN WESTRA, JB - De geschiedenis der oude kerk van Warmenhuizen (St. Ursula)
0039773: LUTTIKHUIS, DS. BERNARD - Tien vormen.om je vrijheid te bewaren ( De Tien Geboden)
0023428: LUTZ, SAMUEL J.L. - Biblische Dogmatik, mit einen Vorworte von Prof. Dr. Schneckenburger
002449: EX ORIENTE LUX - Kernmomenten der antieke beschaving en haar moderne beleving
002450: VOORAZIATISCH-EGYPTISCH GENOOTSCHAP 'EX ORIENTE LUX' - Jaarberichten 1933-1958 (5 delen, 4 banden)
0034095: LUYKEN, JAN - Gedichten uit de poëzietuin
0036720: LUYN, MGR. A.H. - Autonoom en heteronoom. Evenwichtig in de Randstad
0040370: LUYN, MGR. A.H. VAN - Waarden en deugden. Zorgvuldig in de Randstad
0029379: LUYTEN, FRANS - Château De Haar à Haarzuylens
0029805: LYNTON, NORBERT - Gaade'swegwijzers door het rijk der kunst. De moderne wereld
0041592: LYON, DAVID - Karl Marx. Een christelijke evaluatie van zijn leven en denken
0027388: LYSSENKO, T. - Agrobiologie. Genetique, selection et production des semences
0040956: KERKVOOGDIJ HERVORMDE GEMEENTE MAARSEN - Gids Hervormde Kerk te Maarssen, St. Pancratius
0038777: MAARSINGH, DR. B - Prediking O.T (Ezechiël, deel I, deel II en deel III)
0029750: MAARSINGH, DR. B. - Maatschappij-critiek in het Oude Testament. Het Jubeljaar
0030022: MAARSINGH, DR. B. - Prediking O.T. (Leviticus)
0030009: MAARSINGH, DR. B. - Prediking O.T. (Ezechië, deel II)
0030010: MAARSINGH, DR. B. - Prediking O.T. (Ezechiël, deel III)
0031044: MAARSINGH, DR. B. - Prediking O.T. (Leviticus)
0041182: MAARSINGH, DR. B. / BOND TEGEN HET VLOEKEN - De vervloekingen in de Bijbel
0039499: TIJN. MAARTJE VAN - Maak gebeden van mijn verhalen. Verhalen van rabbi Nachman van Bratzlaw
0041471: MAAS, J.P. VAN DER (JR) - Vaders nalatenschap. Een bladzijde uit het leven
0039229: MAAS, SJEF+ STRIJKERS, HARRY - 50 jaar NVBA. Nederlandse Vereninging van Bedrijfsarchivarissen 1947/1997
0033231: MAAS, PAULE - The liber sententiarum magistria (Diss.)
0039212: MAAS, J.J. VAN - Gedenklied voor Nederland in november 1863 (50 jaar bestaan Koninkrijk 1813 -1863)
0040561: MAASBACH, DAVID - De vergeten wonderen uit de Bijbel
0034698: MAASKANT, A.A.C. (E.A.) - Historische landhuizen
0027260: MAC CHEYNE, ROBERT MURRAY - De zendingsreis van Robert Murray Mac Cheune
0039911: MACARTHUR, JOHN - Dagelijkse lessen uit het leven van Christus. Kracht voor iedere dag, deel 1
0041886: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Een hogepriester in eeuwigheid
0041891: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - Christus ons alles. Acht predikaties
0041883: MACCHEYNE, ROBERT MURRAY - De blijdschap van de gelovige
0036729: MACCOBY, HYAM - Paul and Hellenism
0039454: MACDONALD, WILLIAM - Wees Heilig. Het vergeten gebod
0032586: MACDONALD, GEORGE - De visser en de vrouw
0030091: MACFARLANE, REV. D. - Memoir and Remains of Rev. Donald Macdonald (Shieldaig - Ross-Shire)
0031287: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Exodus
0038332: MACKINTOSH, C.H - Koningen bij de gratie Gods (David en Josia)
0039829: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Deuteronomium
0041094: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Genesis, Exodus, Levitus, Numeri en Deuteronomium (set van 5 delen)
0032782: MACKINTOSH, C.H. - Aantekeningen op Leviticus
0039830: MACKINTOSH, C.H - Aantekeningen op Genesis
0041760: MACMULLEN, RAMSAY - Voting About God in Early Church Councils
0025262: MACPHERSON, JAMES / KASTEELE, MR. P.L. VAN DE - De gedichten van Ossian, in het Nederduitsch door Mr. P.L. van de Kasteele (Eerste deel)
001924: AL-MADANI, AMIEN - Het Leidsche oriëntalistencongres. Indrukken van een Arabisch congreslid
0039671: MADSEN, POUL - Het Kruis in de Kolossenzenbrief
000999: MAGNE, JEAN - Sacrifice et Sacerdote. De dépouillement gnostique à la mise en commun des biens de ce communisme pratique à un capitalisme charitable [etc.]
0024209: MAGUIRE, MATTHEW W. - The Conversion of Imagination. From Pascal through Rousseau to Tocqueville.
0036694: MAHDY, CHRISTINE EL - Toetankhamon. Leven en dood van een kind-koning
0041478: MAHEDY, WILLIAM, BERNANDI, JANET - Een generatie op Zichzelf. Twintigers en dertigers op zoek naar hun plaats in de wereld
0038696: MAIER, JOHANN; SCHÄFER, PETER - Kleines Lexikon des Judentums
0036785: MAIER, PAUL - En het geschiedde............De historische gegevens rond de geboorte van Jezus
0039412: MAIER, GERHARD - Der Prophet Daniel (Wuppertaler Studienbibel)
0031434: MAIER, GERHARD - Der Prophet Jona (Wuppertaler Studienbibel)
0036732: MAISCH, INGRID - Der Brief an die Gemeinde in Kolossä (Theologischer Kommentar zum Neuen Testament)
0041997: MAITRE, GABRIEL - Théologie de la vie monastique. Etudes sur la tradition patristique
0023943: MAK, GEERT, - Hoe God verdween uit Jorwerd. Een Nederlands dorp in de twintigste eeuw.
0032857: MAK, GEERT - De eeuw van mijn vader
0030580: MAK, AART (E.A.) - 100 jaar Gereformeerd jeugdwerk
0041627: MAKKENZE, DS. A - Den christen zijn eenige troost. Twaalftal predikaties
0035257: MALGO, WIM - Jozef - Jezus
0040162: MALJAARS, A - Het Wilhelmus. Auteurschap. datering en strekking. Een kritische toetsing en nieuwe interpretatie (Diss.)
0031468: MALLOUHI, CHRISTINE A. - Verklaar moslims De Vrede
0025214: MALONEY, GEORGE A. (S.J.) - A History of Orthodox Theology since 1453
0037110: MALSEN, H. VAN - Alexander Frederik de Savornin Lohman. Karakterschets
0038011: MANARESI, ALFONSO - Storia Medioevale. Per I licei classici scientifici e Gli institut Magistrali
001378: MANCINI, ITALO - Bonhoeffer
001784: MANDEMA, E. E.A. (ED.) - Amyloidosis. Proceedings of the Symposium on Amyloidosis, University of Groningen, The Netherlands, September 24-28, 1967
0034976: MANENSCHIJN, GERRIT - Alleen het verbodene lokt. Seksualiteit en moraal in een postmoderne cultuur
0028946: MANENSCHIJN, DR. G. - Eigenbelang en christelijke ethiek. Rechtvaardigheid in een door belangen bepaalde samenleving
0033692: MANENSCHIJN, GERRIT - Mijn linkerhand is goed genoeg. Over medische ethiek, theologie, politiek en economie
0030379: MANENSCHIJN, GERRIT - Religie terug van weggeweest. Maar waar is GOD?
0035545: MANN, WILLIAM - James Callway's Music in Time
0028470: MANNI, DS. JAN - Een begaanbaar pad. Tien preken
0028415: MANNS PETER ; LOOSE, HELMUTH NILS - Martin Luther
0035616: MANSELL PATTISON, E - Pastor zijn in het sociaal systeem dat kerk heet
0037696: MANSFIELD, STEPHEN - God & Guinness. Het bier dat de wereld heeft veranderd
0036622: MANSON, T.W - On Paul and John. Studies in Biblical Theology No. 18
0036632: MANSON, T.W. - Studies in the Gospels and Epistels
0025746: MANSVELT, DS. G. - De heengaande voorgangers en de blijvende Heer. In memoriam de predikanten A. Voorhoeve en J.J. van Noort (Herv. pred.)
0039005: MANTEN, ARIE A. EN VERKUIL SR, TIES - Een veelzijdig en buitenissig heer. L.C. Dudok de Wit/Kees de Tippelaar/ 1843-1913
0025313: MARAIS, PROF. J.I. - Geschiedenis der Christelijke Kerk.
000278: MARANG, G. P. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters
0026953: MARANG, DR. G.P. - De Zwijdrechtse nieuwlichters (Diss.)
001962: MARBÖCK, JOHANNES - Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie bei Ben Sira
0025033: MARCEL, PIERRE CH. - A l'ecoute de Dieu
0034441: MARCHAL, DR. G.W. - J.G. Woelderink. Een kennismaking
0041406: MARCHAL, DR. G.W - Groeten van God
0034958: MARCHAND, DS. H.C - Paulus en de opstanding
001007: MARCHESELLI-CASALE, CESARE - Risorgeremo, ma come? Risurrezione dei corpi, degli spiriti o dell'uomo? Per un contribuot allo studio della speculazione apocalittica in epoca greco-romana; II sec. a.C.-II sec. d.C.
0024873: MARCHIE VAN VOORTHUYSEN, DS. E. DU - Tot een Wachter gesteld.Verslag van begrafenis en drie predikaties
0033420: MARCK, JOHANNES À (1656-1731) - Het merch der christene Gotgeleertheit. Behelsende te gelijk eene korte leeringe der waarheden en weederlegginge der dwalingen, Oovergenoomen uit het Latijnsche Werk tot dienst der Academische Jeugt opgestelt
0041369: MARCUS, FRED - Zieltjes winnen. 3e wereld in cartoons
0040040: MARGADANT, S.W.F. (SAMENSTELLER) - Twintigduizend citaten, Aphorismen en spreekwoorden
0025689: ANTONIA MARGARETHA - God zal zorgen. Een ware geschiedenis
000794: MARGRAFF, PIERRE - De ware en rare historie van het letterzetten en van de dagbladpers
0037959: MARIJNISSEN, ERNST - Een Mens als Woord van God. Zien en horen met Johannes
0027412: MARILLER, CH. - Manuel du distillateur
0041824: MARIS, DS. HANS W - Zondaars en bedelaars. Over kerk, de gemeenteleden en de verkondiging van het Woord
0035782: MARIS, DR. J.W. (E.A.) - Om de kerk. Theologische opstellenaangeboden aan Prof. dr. W. van ' Spijker bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Theol.. Universiteit te Apeldoorn
0036909: MARIS, DR. J.W - Geloof en schriftgezag (Apeldoornse studies)
0033691: MARK, DR. MARTIN - Mein Angesicht geht (Ex 33,14) Gottes Zusage personaler Führung am Tag der Fürbitte (Diss.)

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

12/15