Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0030876: GREIVE, HERMANN - Die Juden. Grunzüge ihrer Geschichte im Mittelalterlichen und neuzeitlichen Europa
0033069: GRELL, OLE PETER - Paracelsus. The man and his reputation his ideas and their transformation
0036864: GRESCHAT, MARTIN; JACOBS, MANFRED; LINDT, ANDREAS - Neuzeit. Kirchen- und Theolgiegeschichte in Quellen (2. Teil, 1870-1975)
001491: GRIJP, KLAUS VAN DER - Geschichte des spanischen Protestantismus im 19. Jahrhundert
0026828: GRIMM, G (GEORG) - Die Lehre des Buddha. Die Religion der Vernunft
0033663: GRIMME, HUBERT - Doe Oden Salomos 1 42.. Syrisch-Hebräisch-Deutsch. ein kritischer Versuch
0025121: GRIMMELSHAUSEN, HANS VON - De avontuurlijke simplicissimus
0027557: FRYSK YNSTITUT OAN DE RYKSUNIVERSITEIT TO GRINS - Liturgyske Teksten foar de Herfoarme en Grifformearre Tsjerken
0043079: GROE, TH. V.D. - De gereformeerde grondleer
0031461: GROE, THEODORUS VAN DER - Heidelbergse Catechismus (2 delen)
0039068: GROEN, MR. K - Ambtsgebeden in Nederlanse openbare colleges
0036177: GROEN, DS. J - Niet door kracht - door mijn Geest (11-tal preken)
0034076: GROEN, HILLE DE - Het leven als valstrik. Listen en lagen van het kwaad
0038718: GROEN, DS. K - Een drietal Adventspreken, over de komst van Christus als Profeet, Priester en Koning
0028388: GROEN, DS. J. - Gods Woord houdt stand
0041067: GROEN, DS. K - Zions wandelwegen. Tweede zestal leerredenen
0036926: GROEN, DS. K - De heilsbeloften. 6 predikatiën
0037034: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Verspreide geschriften (2 delen)
002272: GROEN VAN PRINSTERER, G - Vaderlandsche Zangen
002259: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Het regt der hervormde gezindheid
0037000: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Grondwetherziening en Eensgezindheid
0037036: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Adviezen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal (zitting 1849 en zitting 1849-1850 (3 delen in 1 band)
0037135: GROEN VAN PRINSTERER, MR. - Parlementaire STUDIEN EN SCHETSEN (3 deeltjes, Nr. I t/m. XLVIII)
002648: GROEN VAN PRINSTERER, G. - Ongeloof en Revolutie.
0025721: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G. - Ongeloof en Revolutie. Een reeks van historische voorlezingen
0037035: GROEN VAN PRINSTERER, MR. G - Heiligerlee en Ultrmontaansche Kritiek
0042203: GROENENBERG, DS. P - Gevouwen handen, open ogen
0037209: GROENENDIJK, ANNERIEN - Vasthoudend en voortvarend. Achtergronden van het conflict rond ds. J.G. Geelkerken in 1926 (doctoraalscriptie)
0031828: GROENENDIJK, DR. L.F. EN LIEBURG, DRS.F.A. - Voor edeler staat geschapen. Levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerden kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw
0031478: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien predikatien (w.o. afscheid- en intree-predikatien)
0036931: GROENEWEGEN, JOHANNES - Verzameling van veertien uitgezochte en stichtelijke zoo afscheids- als intree- en andere predikatiën, over verscheidenen keurige stoffen des O. en N. Testaments. Uigesproken voor de gemeente van Aarlanderveen en Werkendam
0023785: GROENEWEGEN, DS. JOHANNES - Veertien Afscheids- en intree- en andere predikatiën
002263: GROENEWEGEN, HENRICUS - Pneumatica
0033337: GROENEWEGEN, JACOB - De lofzangen Israëls, waaronder de Heere woont (Ps. 22:4)
0031586: GROENEWOUD, G.; HAAS, W. DE; OS, J.F. VAN; VOORSLUIS, B. (RED.) - Tegenwoordigheid van Geest. Opstellen over spiritualiteit en mensbeschouwing
0038222: GROENEWOUD, H.G - Open die deur
0024887: GROLLE, J.H. - De boodschap van Kohlbrugge nu!
0030488: GROLLENBERG, LUCAS - Die moeilijke Paulus.
0035733: GROLLENBERG, LUCAS - Modern bijbellezen
0035614: GROLLENBERG, LUCAS - Jezus weg naar een hoopvol samen leven
002677: GROM, BERNHARD - Religions Pädagogische Psychologie des Kleinkind-, Schul- und Jugendalters.
0033655: NED. HERV. ZONDAGSSCHOLENBOND (GEREF. GRONDSLAG) - Gedenkboek 1928-1953
0039884: BOND VAN NED. HERVORMDE VROUWENVERENIGING OP GEREFORMEERDE GRONDSLAG - De Hervormde Vrouw. Jaargang 1971 van het maandelijks verschijnend blad.
0025597: GRONEMEIJER, DS. C.F. - Pastorale Onderonsjes
0033752: GEREF. STUDENTEN VERENIGING GRONINGEN - Dwaasheid voor de Grieken. Apologetiek in onze cultuur
000382: GRONINGEN, B. A. VAN - Over Hellas en Hellenen. Verspreide opstellen
0029907: GRONINGEN, H. VAN - Liefde en liefde is twee
0034072: GRONINGEN, H. VAN (RED.) - In vertrouwen. 25 jaar Vluchtheuvel
0042878: GRONINGEN, CATHARINA L. VAN - De Krimpenerwaard
0042879: GRONINGEN, CATHARINA L. VAN - De Alblasserwaard
0041718: GRONINGEN, B.A. VAN; MULLER, F.; FIL, JAC.; VOLLGRAFF, C.W - MNEMOSYNE. Bibliotheca Philologica Batava
0041741: GROOM, SUE - Linguistic Analysis of Biblical Hebrew
001528: GROOS, HELMUT - Der deutsche Idealismus und das Christentum. Versuch einer vergleichenden Phänomenologie
0026460: GROOT, DR. H.J. DE - Onder de bekoring van Kohlbrugge en zijn vrienden. Deel 14 uit de serie Onze Tijd
0034570: GROOT, PROF. DR. JOH. DE - In de binnenkamer van het Oude Testament (Uitleg van tien Psalmen)
0037813: GROOT, DR. D.J. DE - De Wedergeboorte
0026878: GROOT, DR. A. EN SCHRAM, DR. P.L. (RED.) - Aspecten van de Afscheiding
000553: GROOT, D. J. DE - Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift
0025110: GROOT, MARIA DE - Cherub. Gedicht
0027762: GROOT, DIRK JAN - De schatten van de Kerk
0041833: GROOT, FRANCIS DE - Adam en Eva. het begin van de psychologie. Kennismaken met de gedragsanalyse
0029090: GROOT, DR. JOH. DE - Weg met het Oude Testament?
0038641: GROOT, JAN DE (BURGEMEESTER VAN HARDERWIJK, VOORWOORD) - De keerzijde van een passie. Herdenkingsboek over een fatale brand in Harderwijk op 27 januari 1998, waarbij twee hoofdbrandwachten (Harm Foppen en Erik Timmer) om het leven kwamen
0031968: GROOT, DR. JOH. DE - De Palestijnsche achtergronden van den Pentateuch. Rede bij aanvaarding hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen, op 22 september 1928
0034148: GROOT, MARIA DE - Klein handvest. Gebeden
0030473: GROOT, MARIA DE - De vrouw bij de bron. Fragmenten intuïtieve theologie
0040897: GROOT, DR. D.J. DE - Verweer en Verantwoording. Het bestaansrecht der Gereformeerde Kerken
0043072: GROOT, HUGO DE - Over goede trouw en onbetrouwbaarheid
0024732: GROOT-KRUSEMAN, HESTER DE - Cytokines and graft function in heart transplant recipients (Diss.)
0030686: GROOTHEDDE, A. EN JANSE, C.S.L. - De kerk in het midden. Fotojaarboek gereformeerde gezindte 2008
0042197: GROOTVELD, RONALD; KOOPMANS, BOTINE - Gebundeld verleden. Jubileumboek Historisch Genootschap Oud Soetermeer 1949-1989
0037848: GROSHEIDE, DR. F.W - Kommentaar op het N.T. De tweede brief van den apostel Paulus aan de kerk te Korinthe
0034000: GROSHEIDE, DR. F.W. - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. De Brieven van Paulus aan de Efeziërs en de Kolossenzen
0038719: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W - Hoe verwachten wij Jezus' komst?
0042525: GROSHEIDE, F.W - The New International Commentary on the New Testament. The First Epistle to the Corinthians
0037845: GROSHEIDE, DR. F.W - Kommentaar op het N.T. De handelingen der apostelen (2 delen)
0035288: GROSHEIDE, DR. F.W. - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. De eerste Brief aan Korinthe
0024901: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W.; ITTERZON, DR. G.P. (RED.) - Christelijke Encyclopedie (6 dln, compleet)
0035268: GROSHEIDE, DR. F.W. - Kommentaar op het Nieuwe Testament. Deel V (2): Handelingen 15 - 28
0035266: GROSHEIDE, DR. F.W. - Kommentaar op het Nieuwe testament. (2 delen)
0037842: GROSHEIDE, DR. F.W. - Kommentaar op het N,T, Het Heilig Evangelie volgens Mattheus
0023886: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W. EN ANDEREN - Geschiedenis der Kerk (3 dln).
0033958: GROSHEIDE, DR. F.W. - CNT. Commentaar op het Nieuwe Testament: Mattheüs
0034833: GROSHEIDE,DR. F.W. - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën en de brief van Jakobus
0036160: GROSHEIDE, DR. F.W - Onze kerkgang
0035289: GROSHEIDE, DR. F.W. - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. Tweede Brief aan Korinthe
0041082: GROSHEIDE, PROF. DR. F.W. (E.A.) - Wetenschap en kunst
0033995: GROSHEIDE, H.H. - Commentaar op het Oude Testament. Ezra - Nehemia (deel 1)
0035264: GROSHEIDE, DR. F.W. - Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament
0034165: GROSSOUW, W. - Innerlijk leven. Overwegingen voor alle dagen van het jaar
0037775: GROSSOUW, W.K - Bijbelse vroomheid. Beschouwingen over de spiritualiteit van het Nieuwe Testament
0033046: GROSSOUW, W.K. - Een overlevende uit de voortijd. Spirituele beschouwingen
0042312: GROTE, GREGORIUS DE - Het leven van Benedictus
002276: HUGONIS GROTII - Novum testamentum
0025362: GROVES, C.P. - The planting of Christianity in Africa (Volume IV. 1914-1954)
0025784: GROVES, C.P. - The planting of Christianity in Africa 1878-1914 (Vol.III)
0025785: GROVES, C.P. - The planting of Christianity in Africa 1840-1878 (Vol. II)
0025786: GROVES, C.P. - The planting of Christianity in Africa to 1840 (Vol I)
0033506: GRUBE, DIRK-MARTIN - Unbegrüdbarkeit Gottes? Tillichs und Barths Erkenntnistheorien im Horizont der gegenwärtigen Philosophie
0029804: GRUBE, ERNST J. - Gaade's wegwijzers door het rijk der kunst. De wereld van de islam
0040673: GRUEN, ERICH S - Heritage and Hellenism. The Reinvention of Jewish Tradition
0035220: GRUEN, ERNEST J - Vrijheid om te kiezen. Principes voor een overwinnend leven
0039790: GRÜN, ANSELM - Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag
0039713: GRÜN, ANSELM - Klein handboek bij grote vragen
0039476: GRÜN, ANSLEM; HENSELMANS, MARIEKE, WOUDENBERG, MARIËTTE (E.A.) - Gelukkig met minder geld. Met veel praktische tips & adviezen!
0039823: GRÜN, ANSLEM - Das Geheimnis der Begegnung
0039824: GRÜN, ANSELM - Du bist ein Engel für mich
0029267: GRÜNDLER, OTTO - Die Gotteslehre Girolami Zanchis und ihre Bedeutung für seine Lehre von deer Prädestination
0042369: GRUNDMAN, WALTER - Das Evangelium nach Lukas (Teil 3 von diese Serie)
0035145: GRUNDMANN, WALTER - Das Evangelium nach Markus
0042207: GRUTTER, DS. D - De gouden najaarslaan. Dagboek voor ouderen
0032706: GUERRA, JORGE CASTILLO; WIJSEN, FRANS EN STEGGERDA, MONIEK - Een gebedshuis voor alle volken. Kerkopbouw en kadervorming in rooms-katholieke allochtonengemeenschappen
001025: GUILLOT, ALEXANDRE - Le siècle de la Réforme à Genève
0041248: GUINNESS, M. GERALDINE - The Story of the China Inland Mission (2 volumes)
0030804: GUISE, J.W. - De breede en smalle weg. Eenvoudige dichtregelen
0041467: GULIK, KOEN VAN (E.A.) - Willibrord tussen Ierland en Rome. Een bundel historische en muzikaal-liturgische bijdragen
0035202: GUMBEL, NICKY - Een leven dat zin heeft
0036429: GUMBEL, NICKY - Vertel het anderen. Waarom en hoe doe je een Alpha-cursus?
0035654: GUNNING, DR. J.H. (JHZN) - Oudejaarsbrief
0037011: GUNNING, J.H. (JR.) - Een woord over onzen kerkelijken toestand
0037012: GUNNING. DR. J.H. (JR.) - Op Nebo's top. Een oproep tot blijdschap (geschrift uit het jaar 1879)
0040777: GUNNING, DR. J.H. ().HZN) - In het Heiligdom. Gebeden voor verschillende omstandigheden des levens
001360: GUNNING, J. HZ., J. H. - Prof. Dr. J. H. Gunning, leven en werken (Compleet)
0031891: GUNNING, DR. J.J. (J.H.ZN) - Het Protestantsche Nederland onzer dagen. Uit een kerkelijk-godsdienstig oogpunt beschouwd en historisch toegelicht
0029097: GUNNING, DR. J.H. (J.HZN) - Van Babel naar Jeruzalem. Godsspraken over Sions lijden en heerlijkheid (Jesaja 40-66)
0036877: GUNNING, J.H. (JR.) - De Heilige Schrift, Gods Woord. Antwoord aan Dr. Kuyper op zijn "Confidentie"
001359: GUNNING JR., J. H. - Blikken in de openbaring
0039611: GUNNINK, DS. G - Vrede door vrijspraak. Bijbelstudie over de brief van Paulus aan de christenen in Rome (Romeinen)
0039952: GUNNINK, DS. GERRIT - Thuis in Gods huis. Over eigentijds gereformeerd zijn. Een praktisch bezinningsboek
0033763: GURNEY, O.R. - Some Aspects of Hittite Religion. The Schweich Lecture 1976
0028049: GURP, DR. P. VAN - Woord en Wereld No. 21 (Kerk en zending in de twintigste eeuw)
0028053: GURP, DR. P. VAN - Woord en Wereld No. 15 (K. Schilder, Christus en cultuur)
000197: GURP, P. VAN - Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975). Een plaatsbepaling (Diss.)
0035653: GUTBROD, KARL - Das Buch vom Lande Gottes. Josua und Richter
0027405: GUTERMAN, N ET LEFEBVRE, H. - La Conscience mystifiée
0029455: GUTHRIE, WILLIAM - Een roepstem uit de dooden (laatste preek van auteur)
0037480: GUTIÉRREZ, GUSTAVO - Gerechtigheid om niet. Reflecties op het boek Job
000640: GUTMANN, JOSEPH - Jüdische Zeremonialkunst
001977: GUTMANN, JOSPEH - Ancient Synagogues. The State of Research
0037345: GUTTERIDGE, RENE - Stormdreiging (Thriller)
0030623: GUY, J.A. - The public career of Sir Thomas More.
0040379: GYSELEN, MARK (E.A.) - Hoe menselijk is mystiek?
0023885: GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND (GZB) - Alle volken. Op weg met het Woord in Toradjaland en Kenya.
0031350: GZB - GZB, waarheen? Een dringend appèl op de gereformeerde Zendingsbond in de Nederlandse hervormde kerk
0029625: HAAFTEN, NOOR VAN - Sterren van de hemel.Laat je licht schijnen
0042021: HAAG, HERBERT (E.A.) - Maria. Die Gottesmutter in Glauben, Brauchtum und Kunst
0023934: PATRIMONIUM DEN HAAG - Gedenkboek van de Afdeeling Den Haag van Patrimonium. 1 maart 1880-1930.
0025376: COMMISSIE TOT BEHOUD VAN DE ELANDSTRAATKERK (DEN HAAG) - Met het oog op de toekomst.Een bloemlezing van verhalen die een basis vormen voor de toekomst
0030650: HERV. GEMEENTE DEN HAAG - Van Lucaskapel tot Lucaskerk. Diakonale Bakkerij Brood bakken 1895 & Brood delen 1995)
0037028: HAAG, HERBERT - Het begin. Theologische meditaties
0040337: HAAGEN, C. VAN DER - De Ziener op Patmos. Parafrase op het Boek Openbaring.
0027716: HAAK, C.J. (E.A.) - Met vereende krachten. De zendingssynode van Middelburg 1896 na 100 jaar herdacht (GMO bulletin 6)
0031791: HAAN, HILDE DE (E.A.) - Gebouwd voor muziek Conservatorium van Amsterdam
0030500: HAAN, DR. R.L. - Reformatie en Revolutie. Over het 'nochtans' in het nucleaire tijdperk (Kuyper-voordrachten)
0040710: HAANTJES, DR. J EN HOEVEN, DR. A. VAN DER (SAMENSTELLERS) - Kerkelijke Klassieken. Inleidende beschouwingen over geschriften van oude en nieuwe kerkvaders
0026409: HAAR, DS. J. VAN DER - De verhouding tussen wet en evangelie bij Maarten Luther. Bloemlezing uit de verklaring van de Galatenbrief door Maarten Luther, waaraan toegevoegd de 95 stellingen
0032283: HAAR, DS. J. VAN DER; BERGSMA, A.; SCHOLTEN, L.M.P. - Het bijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is
0024468: HAAR, B TER; MOLL, W EN DR. SWALUE, E.B. - Geschiedenis der Christelijke Kerk in Nederland, in tafereelen (2 dln)
0035527: HAAR, DS. J. VAN DER - Tekenen ten goede. Ambtelijke ontmoetingen
0026765: HAAR, BERNARD TER - Woorden van Troost en Besturing in de dagen van droefheid en rouw (leerredenen)
0038339: HAAR, DS. J. VAN DER (EINDRED.) - Het blijvende Woord. plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is (Deel 1)
0027396: HAAR, DS. B. TER - Geschiedenis der Kerkhervorming in tafereelen (2 delen)
0038128: HAAR, DS. J. VAN DER - Na vijftien verhoren door God verhoord (J. Philpot)
0038340: HAAR, DS. J. VAN DER (EINDRED.) - Het blijvende Woord. Plaatsen waar, en predikanten door wie dit Woord verkondigd is. (Deel 2)
0036932: HAAR, DS. J. VAN DER - Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth
0041068: HAAR, DS. J. VAN DER - Lieflijk in Psalmen. een bundel meditaties
0038129: HAAR, DS. J. VAN DER - Het geestelijk leven bij Calvijn (de onbekende Calvijn)
0036402: HAAR ROMENY, DRS. H.J. TER - Ik ben in de gevangenis geweest. Ervaringen van een gevangenispredikant
0029342: HAAREN, DS. J. VAN - Het verborgen manna (I)
0034700: HAAREN, DS. J. VAN - Het lied van Gods pelgrims. Psalm 84 nader verklaard in 23 meditaties
0023447: NEDERDUITSCHE HERVORMDE GEMEENTE TE HAARLEM - Orde der Teksten die op en na de Christelijke Feestdagen en in de Lijdensweken jaarlijks gepredikt worden in de Ned. Herv. Gemeente te Haarlem
0025512: BISSCHOP VAN HAARLEM - Regel van St. Augustinus en Constituties van de congregatie der zusters Augustinessen te Heemstede
0035639: HAAS, W. DE (E.A.) - Verhalen, vertellen. het verhaal van de bevrijding; de bevrijding van het verhaal
0030950: HAAS, JEAN-PAUL - Lebensbilder. 150 Jahre Diakonissenanstalt in Strassburg
0026741: HAAS, DS. P. DE - Sermoenen van Utrechtsche kansels
0028033: HAAS, JOH. DE - Gedenkt uw voorgangers (Deel 3: peruiode 1915-1945)
0030654: HAAS, J. DE - Van Dominees en Gemeenten. Schetsen uit de geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland
0029229: HAAS, DS. W.J. DE - Beter dan dicht Goud. De praktijk der godzaligheid in het Maatschappelijk leven uit het Spreukenboek toegelicht
0033668: HAAS, VOLKERT - Der Kult von Nerik. Ein Beitrag zur hethitischen Religionsgeschichte
0033764: HAAS, VOLKERT - Magie und Mythen im Reich der Hethtieter. 1. Vegatationskulte & Pflanzenmagie
0042535: HAAS, CATHARINA DE - Vreindschap. Een tweede ik
0036653: HABEL, NORMAN C & BALABANSKI, VICKY - The Earth Story in the New Testament
000592: HACK, CHRISTINA - Groter dan ons hart. De verhouding van God en mens bij Karl Barth en Emmanuel Levinas met het oog op Het nieuwe tijds denken
0026561: HACK, H. - Prima Vera. A communal settlement of immigrants in Paraguay
0033729: HACKETT, ROSALIND I.J. (EDITED) - Proselytization Revisited. Rights Talk, Free Markets and Culture Wars
0036847: HACKING, PHILP - Jesaja ontdekken (Bijbelgids)
0037602: HADEWIJCH - Een bloemlezing uit haar werken
0040569: HAFER, TODD; KUYPER, VIKKI; KLASSEN, MIKE; CARUANA, VICKI - Life Saver. Sterker worden en meer betekenen voor anderen
0029833: HAGEDORN, ANSELM C. - Between Moses and Plato. Individual and Society in Deuteronomy and Ancient Greek law
000650: HAGEN, MARTINUS - Lexicon biblicum
0023182: HAGEN, A.M. - De lof der Nederlandse taal.
0034160: HAGEN, DS. J.C. - Achter de hoven. Bundel overdenkingen uit de Elisabethbode
0023451: HAGENBACH, DR. K.R. - Den Christne Kirke, de tre forte Aarhundreder.
0036664: HÄGG, TOMAS (HG) - Kirche und Ketzer. Wege und Abwege des Christentums
0028692: HÄGGLUND, BENGT - Geschichte der Theologie. Ein Abrisz.
0032818: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Ziekte en genezing
0034672: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - De Bijbel betrouwbaar
0039827: HAGOORT, DRS. HENK (RED.) - Als God liefde is?
0028677: HAHN, HERBERT F. - The Old Testament in Modern Research
0031775: HAISTMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de hervormde (Gereformeerde) kerk van Boskoop van 1566-1974
0041240: HAITJEMA, THEODORUS LAMBERTUS - Augustinus´ Wetenschapsidee. Dissertatie
0036772: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. (E.A.) - Een proeve van actueel belijden
0027962: HAITJEMA, PROF. DR. TH.L. - De Heidelbergse Catechismus
0032000: HAITSMA, DR. J. - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de Hervormde (Gereformeerde) Kerk van Woerden van 1593 t/m 1963
0029178: HAITSMA, DR. J. - Hervormd Mijdrecht in de loop van vier eeuwen van 1568-1973
0026321: HAITSMA, DR. J - Fragmenten uit de geschiedenis van de hervormde (gereformeerde) gemeente van Woerden rondom en in de Franse tijd
0031333: HAITSMA, DR. J. - De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland (Woerden)
0025540: HAITSMA, DR. J. (GEREF. KERK MIJDRECHT) - 100 jaar Gereformeerde Kerk Mijdrecht
0027488: HAITSMA, DR. J. - Fridericus Ragstat A Weill (1648-1729)
0042604: HAK, DURK - Lemmer. "Forneamde haven aan 'e Sudersé"
0034711: HAKE, DR. J.A. VOR DER (RED.) - Commentaar op de Heilige Schrift
0026637: HAKKENES, EMIEL - Achter de schermen van de PKN. een jaar met kerkleider Bas Plaisier
0036766: HALKES, CATHARINA J.M - Oorsprong en einder. Cultuurkritische overwegingen vanuit vrouwenstudies theologie
0025328: HALL, DONALD E. - Musical Accoustics (Third Edition)
0042132: HALL, SIMON - 1956 De wereld in opstand
0042916: HALLEMA, A - Prins Maurits 1567-1625. Veertig jaren strijder voor 's-lands vrijheid
001382: HALLENCREUTZ, CARL F. - Kraemer Towards Tambaram. A Study in Hendrik Kraemer's Missionary Approach
0034784: HALLEWAS, EDDY - Breuklijnen in het leven
0037557: HALLEWAS, EDDY EN MUDDE, HANS (RED.) - Luthers gezien. Een oude traditie in een nieuwe kerk
002253: HALLEWAS, C. F. G. E. - In de schaduw des doods. Pastoraat aan mensen in rouw (Diss.)
0039960: HALLIHAN, BARBARA - De mijnramp
0040709: HALM, N. VAN - Claim van de duivel
0042275: HALSBERGHE. DR. G.H. - Standaard Latijns-Nederlands Lexicon
0024217: HALSEMA, DS. G. VAN (E.A.) - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
0037723: HAM, DS. H. VAN DER - De minste der broederen. Portretten van Christelijke Gereformeerde voorgangers
0032974: HAM, DS. H. VAN DER - Professor Wisse. Aspecten van leven en werk
0042837: HAM, WILLEM VAN DER - De Grote Waard geschiedenis van een Hollands landschap
0042986: HAM, J. VAN - Kent u ze nog... de Middelburgers
0030116: HAMELSVELD, YSBRAND VAN - Bijbel-Geschiedenis (2 delen, O.T. en N.T.)
0032631: HAMILTON, KENNETH - Life on One's Stride. A short study in Dietrich Bonhoeffer
0040001: HAMILTON, C. ANTOINE - Memoires du Comte de Grammot. I Partie
0036399: HAMILTON, PAULINE - Langs de rand van de afgrond. Een autobiografie
0042768: HAMMER, KARL - De zetel van Franciscus. Een fascinerend onderzoek naar religie, reliken en roof
000240: HAMMER, FELIX - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbild und seine Grenzen
0023491: HAMMER, FELIX - Theonome Anthropologie? Max Schelers Menschenbeeld und seine Grenzen. (Diss.)
0029940: HAMMERSHAIMB, E. - Some Aspects of Old testament Prophecy from Iasiah to malachi
0030504: HAMMOND HAGBERG, AMY - 100 answers to 100 questions to ask before You say: 'I Do'
0031953: HAMOEN, G. - 350 jaar Meteren en Est. De geschiedenis van de Hervormde Gemeenten Meteren en Est.
0025309: HAMOEN, DS. GIJBERT; DIJK, DRS. JANET VAN - Maatschappij van Welstand. 1822-1997. 175 jaar steun aan kleine protestantse gemeenten
0040643: HANDEL, G.F - The Messiah. A sacred oratorio
0031265: GEREFORMEERDE GEMEENTEN (HELPENDE HANDEN) - Kind van ons. Een eerste handreiking aan ouders van kinderen met een handicap
0034337: HANEGRAAFF, WOUTER J. - New Age Religion and Western Culture. Esotericism in the Mirror of Secular Thought
001306: HANEKAMP, J. C. - An Appeal for Justice. The life of Dr. Henry Bathurst, Lord Bishop of Norwich, 1744-1837 (Diss.)
0038956: HANEVELD, DR. G.T - Interne Geneeskunde in Utrecht. Historisch overzicht van het Academisch onderwijs
002240: HANHART, KAREL - Het open graf. Marcus' nieuwe versie van de opstanding
0033740: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0036237: SCHROEDER. HANS-W - Over de wederkomst van Christus
0033741: HIRSCH HANS - Untersuchungen zur altassyrischen Religion
0040314: JANSEN. PROF. DR.HANS - Onderwijs van de palestijnse Autoriteit moedigt aan tot heilige oorlog tegen Israël
000863: HANSEN, MARIUS - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het Nieuwe Leven (Diss.)
001975: HANSEN, M. - Het ascetisme en Paulus' verkondiging van het Nieuwe Leven
0036663: HANSON, ANTHONY TYRELL - Studies in Paul's Technique and Theology
0036620: HANSON, ANTHONY TYRRELL - The new Testament Interpretation of Scripture
0033430: HARDEN, DONALD - The Phoenicians. Ancient people and places
0032659: HARDIMAN, RICHARD EN SPEELMAN, HELEN - In de voetsporen van Abraham. Het Heilige Land in ingekleurde foto's
0027803: HARDUF, DAVIS MENDEL (PH.D.) - Biblical Proper Names
0041258: HARE, DOUGLAS R.A - The Thme of Jewish Persecution of Christans in the Gospel According to St Matthew
0039431: HAREL, MENASHE - Dweilers of the montain. The Geography of Jewish Habitation of Ancient Judea
0040875: HAREUVENI, NOGAH - Ecology in the Bible
002708: HARFORD, GEORGE & STEVENSON, MORLEY - The Prayer Book Dictionary
0035304: HARFOUCHE, ROBIN - Kanaal van Misleiding. Een waar gebeurd verhaal
0037899: HARINCK, DS. C - Tot belijden geroepen
0026149: HARINCK, DS. C. - De toeleidende weg tot Christus
0040879: HARINCK, DS. C.; EDWARDS, J; SPURGEON, C.H.; WHITEFIELD, G. - Vrije Genade (Preken)
0035706: HARINCK, DS. C - De prediking van het Evangelie. Het aanbod van de genade
0035809: HARINCK, DS. C - Het leven van Maria Magdalena
0023825: HARINCK, DS. C. - Moeders van Christus. Een achttal preken.
0031252: HARINCK, DS. C. - Wie is Jezus van Nazareth?
0040436: HARINCK, DRS. G,. (E.A.) - Diakonie, in verleden en heden
0042690: HARINCK, DS. C - Verkiezing en verantwoordelijkheid. Tien predikaties
0042149: HARINCK, DS. C - Ik geloof in God
0038143: HARINCK, DS. C - Ontmoetingen met Jozef. 19 meditaties
0034442: HARINCK, DRS. G. - K. Schilder. Een keuze uit zijn werk
0040857: HARINCK, DS. C - Die Jeruzalem verkiest. Drie preken
0029301: HARINCK, DS. C. - Ons Doopformulier
001076: HARLEY, C. DAVID - Missionary Training. The history of All Nations Christian College and its predecessors (1911-1981)
0040218: HARMS, M.J. (E.A., RED.) - Kroniek van Voorburg. 2000 jaar Voorburg. Twintig eeuwen wonen en werken langs de Vliet
0026529: HARNACK, ADOLF VON - Dogmengeschichte
0032122: HARNONCOURT, PHILIPP; MAUER, HANSJÖRG AUF DER - Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Litugiewissenschaft. Teil 6.1: Feiren im Rhythmus der Zeit II/1 und Feste und Gedenktage der Heiligen.
0040008: HARREBOMÉE, P.J. - Spreekwoordenboek der Nederlandse taal (3 delen)
0038594: HARRIS, LIZ - Bezield bestaan. De wereld van een chassidische familie
0041218: HARRIS, GREG - Der Kelch und die Herrlichkeit. Lektionen über das Leiden und die Herrlichkeit Gottes
0024605: HARRIS, RENDEL - The origin of the prologue tot the St John's Gospel
0042779: HARRIS, HARRIET A. AND INSOLE, CHRISTOPHER J. - Faith and Philosphical Analysis. The Impact of Analytical Philosophy on the Philosphy of Religion
0039678: HARRIS, ALEX EN BRETT - Denk groot en sterk. Tienerrebelutie tegen lage verwachtingen
0024597: HARRISON, R.K. - A History of Old Testament times
0034296: HARSKAMP, ANTON VAN - Het nieuw-religeuze verlangen
0030775: HARST, PAUL VAN DER - Kerk Steeds opnieuw. Vragen aan kerk en zending vanuit een pastoraal experiment in Nicaragua
0034650: HARST, IR. G.J. VAN DER - Monumentale kerkgebouwen. Een lust voor de kerk!
0030830: HART, CO 'T - Vertrouwen dat God leidt (Gedichten)
0030584: HART, P.D. 'T - Teneinde het voortwoekeren van allerlei kwalen te voorkomen
0039653: HART, ASTRID EN MAK, AART - Zieleroeselen en speldeprikken. Gedichten en verhalen om te lezen en te gebruiken
0039316: HART, MAARTEN 'T - Johan Sebastian Bach
0040423: HARTE, KEES - Er zijn woorden voor. Woorden voor bezinning en viering
0042642: HARTEN. J.D.H (E.A.) - De tuin van Utrecht. Geschiedenis en waarden van het landschap in het landinrichtingsgebied Groenraven-Oost
0024107: HARTEN, DR. P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte. (Diss.)
0037371: HARTEN, DS. C.A. VAN - Ik geloof..... De Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente
0028468: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes
0030465: HARTINGSVELD, DR. L. VAN - Die Eschatologie des Johannes-Evangelium. Eine auseinandersetzung mit Rudolf Bultmann
0038939: HARTLIEB, ELISABETH; METHUEN, CHARLOTTE - Sources and Resources of Feminist Theologies. Quellen feministischer Theologie. Sources et Resources des Théologies féministes (Volume 5)
0042351: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code
000253: HARTMANN, BENEDIKT - Die nominalen Aufreihungen im Alten Testament
0038807: HARTMANN, KARL - Atlas-Tafel-Werk zu Bibel und Kirchengeschichte. Karten Tabellen Erläuterungen. (8 Mappen, 5 Banden)
000226: HARTNACKE, WILHELM - Naturgrenzen geistiger Bildung. Inflation der Bildung - Schwindendes Führertum - Herrschaft der Urteilslosen
0041155: HARTOG, JAQUES - S. Jadassohn Leerboek der Harmonie
0037277: HARTOG, DR. A.H. DE - De historische critiek en het geloof der gemeente
0036936: HARTOG, A.H. DE - Uut 't Lève
0023657: HARTOGH, G.M. DEN - Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871. Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionare Partij. (Diss.)
0039490: HARTOGSVELD, WILMA - Dagelijks geloven. Vormgeven aan geloven vandaag
0041274: HARTRIDGE, W.R - Revelation of Jesus Christ
0043089: HARTVELT, GERRIT PIETER - Verum Corpus
0032370: HARTVELT, DR. G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers
0030101: HARTVELT, DR. G.P. - Gekozen is gekozen
0036072: HARTVELT, DR. G.P - Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden
002020: HARVEY, A. E. - Jesus and the Constraints of History.
0038951: HARZING, WIM - Driebergen en Rijssenburg. Hoe zij ontstonden en groeiden
0024030: HASE, K. - Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Römisch-Katholische Kirche.
0040684: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Eerste en latere gedichten
0024519: HASPER, H. - Gezangen en geestelijke liederen
0041703: HASPER, H (INLEIDING) - Onze Eredienst. Bestemd ter begeleiding van de liederen in het liturgisch handboek ten dienste van de Protestantse Geestelijke Verzorging van Zee-, Land- en Luchtmacht
0035936: HASPER, H - Calvijns beginsel voor den zang in den eredienst. Verklaard uit de Heilige Schrift en uit de geschiedenis der kerk. Een kerkhistorisch en hymnologisch onderzoek
0028454: HASSELAAR, DR. J.M. - Beluisterde Schriftwoorden
0034443: HASSELAAR, DR. J.M. - Karl Barth. Theologisch geboortebewijs in een briefwisseling tussen 1913 en 1930
0038568: HASSELAAR, PROF. DR. J.M - Inleiding tot het denken van E. Rosenstock-Huessy
0032870: HASSELAAR. MIJA; MUYNCK, BRAM DE - Ik wil er ook bij horen. Weerbaar worden tegen pesten
001849: HASTINGS, ADRIAN (ED.) - A World History of Christianity
0024787: HASTINGS, ADRIAN - African Christianity. An essay in interepretation
0040038: HASTINGS, JAMES - The Greater Men and Women of the Bible .(6 volumes)
0041993: HATCH, EDWIN AND REDPATH, HENRY A - A Concordance to the Septuagint and the orther Greek Versions of the Old Testament (including the Apocryphal Books)
0037910: HAUCK, FRIEDRICH - Theologisches Fremdwörterbuch
0029945: HAUDEBERT, PIERRE - Le Pentateuque. Débats et Recherches
0039322: HAUER, GERHARD - Verlangen naar tederheid. Liefde en seksualiteit bij jongeren en ongehuwden
0039859: HAUMANN, TJEU - Afrika, geef me je ogen. Mensen met een missie
0024938: HAUPTMANN, GERHARD - Gesammelte Werke in 6 Bänden + 2 Ergänzungsbände (Komplett)
0027566: HAUSAMMAN, SUSI; KUROPKA, NICOLE; SCHERER, HEIKE - Frauen in dunkler Zeit. Schicksal und Arbeit von Frauen in der Kirche zwischen 1933 und 1945. Aufsätze aus der Societöt Frauen im Kirchenkampf
0033789: HAUSSIG, HANS WILHELM - Götter und Mythen im vorderen Orient. Wörterbuch der Mythologie - Band 1
0042049: HAUSTEIN-BARTSCH, EVA - Ikonen
0024681: HAVE, HENK TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van jJremy Bentham op het medisch denken en handelen (Diss.)
0025228: HAVE, P. TEN - Een methode van bijbelse catechese (Diss.)
0026614: HAVE, J.J. TEN - Beknopte aardrijkskunde van Nederlandsch Oost- en West-Indië
0024767: HAVE, DR. P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie (2 dln)
0030949: HAVELAAR, J.J. - De Hervormde Diakonie aan de Parkstraat (Den Haag)
0040129: HAVEMAN, BEN - Oh, gelukkige eenzaamheid
0026795: HAVERGAL, F.R. - Geheel voor den Heer
0030293: HAVERKAMP, DS. E. - Samen ontdekken - geloven - weten (Catechisatiemateriaal voor 12-15 jarigen
0039320: HAWKER, PAUL - Soul Survivor. A spiritual quest through 40 days in the wilderness
0041409: HAYDEN, ERIC - Hij won hen voor Christus
0040645: HAYDN, JOSEPH - Die Jahreszeiten. The Seasons. Oratorium für Soli, Chor und Orchester. Mit Text. Klavierauszug.
0040636: HAYDN, JOSEPH - Schöpfung Creation. Klavierauszug
0035223: HAYFORD, JACK - Hunkeren naar Gods volheid
0041236: HAYS, J. DANIEL AND PATE, C. MARTIN - Apocalypse. A Stirring Tale of Mystery, Intrigue, Romance and Persecution
0037971: HAYWARD, ALAN - Bestaat God? De wetenschap zegt ja
0040259: HAZELEGER, MARISKA EN POELEN, SEBASTIAAN - En nu, JIJ. Antwoord op jouw vragen
0042931: HAZELET, K - Burgers en bestuurders. Het Stadhuis van Oudewater
0033612: HAZELTON, JOHN E. - Inasmuch. A history of the Aged Pilgrims' Friend Society 1807-1907
0031812: HAZEU, J. (C.ZN) - Stichtelijke liederen voor de huisgezinnen en de gezelschappen der christenen
0041301: HEATON, E.W - A Shortintroduction to the Old Testament Prophets
001304: HEBLY, J. A. - Het Proselitisme. Verkenning van een oecumenisch vraagstuk
0034203: HECKE, LODE VAN - Bernardus van Claivaux en de religieuze ervaring
0039022: HEEL, PATER DALMATIUS VAN EN SLOOTS, PATER CUNIBERTUS - Bijdragen voor de geschiedenis van de Provincie der Minderbroeders in de Nederlanden (Bundel XIII: Veritatem facientes in Charitate)
0027068: HEEMSKERK, DS. M. - Woord en Wereld No. 66 (Preken vandaag)
0041304: HEEMSKERK, DS. D - Wiens gunst ons troost. Een prekenserie over de Heidelbergse Catechismus. Verklaring van de Zondagen 1 tot en met 24
0040759: HEER, JOH. DE - De Psalmen en 59 gezangen der Gereformeerde Kerken in cijferaccoorden
0042800: HEER, JOH. DE - Zangbundel 833 liederen en koren. Geschikt voor orgel, piano of gemengd koor. (Klavarskribo)
0042767: HEER, JOS DE - Lucas / Acta. (Deel 1: De oorsprongen van het geloof) . Het evangelie volgens Lucas en de Handelingen
0040758: HEER, JOH. DE - Gezangen der Ned. Herv. Kerk in cijferaccoorden. Zonder notenkennis direct te spelen
0041121: HEER, JOH, DE - Zangbundel. 833 liederen en koren, geschikt voor piano, orgel of gemengsd koor (Kooruitgave)
0030419: HEER, JOS DE - Lucas / Acta (Deel 2: Het verhaal van Jezus). het evangelie volgens Lucas en Handelingen
0033856: HEER, DS. J.M.D. DE (E,A,) - Opdat zij barmhartigheid verkrijgen. Twaalf en een half jaar werk onder Israël vanuit de Gereformeerde Gemeenten
0035333: HEER, JOH. DE - De Psalmen in cijferaccoorden
0035780: HEERDE, JAN VAN - Zonde dat er zonde is. Over de herkomst van het kwaad
0035907: HEERDE, JAN VAN - Bidden zonder gebeden. Waarom bidden zo moeilijk voor ons is en hoe anders het zou kunnen
0043121: HEERE, DRS. P.H. - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief
0036703: HEERING, HERMAN (E.A.) - Hannes de Graaf 1911-1991. Een leven in dienst van de vrede
0037915: HEERING, PROF. DR. G.J - Wat ons staande houdt
0030463: HEERING, H.J. - De religieuze toekomstverwachting. In het bijzonder in de amerikaanse theologie (Diss.)
002780: HEERING, P. - Overijselsche Vertellingen (met 3 tekeningen van Israëls).
0025605: HEERING, DR. G.J. (EINDRED.) - De Remonstranten. Gedenkboek bij 300-jarog bestaan
0031492: HEERING, DRS. J.P. (E.A. RED.) - De kerk verbouwen. Dingemans'ecclesiologie critisch bekken
0037079: HEERING, DRS. J.P. (RED.) - Leidse lezingen: Jezus'visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie
0024761: HEERING, DRS. J.P. (E.A.) - Nogmaals waarom? Artikelen over en reakties op het gelijknamige boek over lijden, schuld en God
0024302: HEERINGA, G. - Ambonia-Ambon. Een volk in de diaspora.
0029714: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. (E.A.) - Travels in the world of the Old Testament. Studies presented to Professor M.A. Beek, on the occasion of his 65th birthday
0036005: HEEROMA, KLAAS - Der Mensch in seiner Sprache
0036925: HEEROMA, DR. K - Reünie van jong-protestantse dichters
0038948: HEES, BEP VAN - De Luciferkoning (Een autobiografie)
0038029: HEFELE, CAROLUS JOSEPHUS - Patrum Apostolicorum Opera
0042066: HEFLEY, JAMES AND MARTI - Arabs, Christians, Jews. They want peace now!
0027353: HEGEL, G.W.F. - Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse mit den Zusätzen aus den Collegienund einigen Ammerkungen zur Erläuterung. Verteidigung für den akademischen Gebrauch. hrsg. von G.J.P.J. Bolland
0023803: HEGEMAN, DS. C - Gedachten uit het verleden
0038740: HEGGER, DS. H.J - De Gemeente van mijn dromen. De Oecumene van het hart
0029554: HEGGER, H.J. - Vader, ik klaag u aan
0033862: HEGGER, DS. H.J. - Gesprekken met Heada. Een briefwisseling tijdens de weg tot het licht
0031011: HEGGER, H.J. - Eén in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid
0029635: HEGGER, DS. H.J. - De grote toekomst. Gedachten over de wederkomst van Christus en het eeuwige leven
0032855: HEGGER, DS. H.J. - Terug naar de levende Christus
0029214: HEGGER, DS. H.J. - Hoe leef ik met een genadig God?
0034074: HEGGER, DS. H.J. - De kinderdoop.....een spreken van God
002184: HEIDEMAN, J. E. L. - The Cinquecento Chapel Decorations in S. Maria in Aracoeli in Rome (Dissertatie)
0035584: HEIDEN, DS. B. VAN DER - De ware Wijnstok. 52 medeitaties
0041000: HEIDEN, DS, B, VAN DER - De geestelijke wapenrusting. 20 meditaties over Efeze 6:13-17
001910: HEIDLAND, HANS-WOLFGANG - Die Anrechunung des Glaubens zur Gerechtigkeit. Untersuchungen zur Begriffsbestimmung von 'Hschb' und 'Logizesthai'
0036364: HEIJ, DRS. P.A - Een boekje open over het GPZ. Gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktijk
0037123: HEIJ-KRAAYEVELD, GONNIE; LEMSTRA- VAN DER KOOI, TJITSKE (RED.) - Je lust en je leven
0034736: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld
0041821: HEIJDEN, CHRISTIAAN VAN DER - Paus Franciscus. De nederigheid aan de macht
0032365: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Revisie. Het geheim van succesvol missionair jeugdwerk vanuit de kerk
0032208: HEIJDEN, SABINE VAN DER - Het mysterie tussen God en jou
0031947: HEIJE, JAN P. - Ruikers van Toen. Negentiende eeuwse teksten opnieuw geschikt
0025857: HEIJERMANS, IDA - De glazen bal en de blonde krulletjes
0042018: HEIJKOOP, JESSICA - Handboek Ikonen. Geschiedenis-praktijk-symboliek
0042161: HEIJKOOP, H.L - Het boek Ruth
0040508: HEIJKOOP, H.L - Die Opfer. Vorträge von H.L. Heijkoop 1968-70
0042615: HEIJMAN, H - Historische gids van Elburg. 750 jarig bestaan der stadsrechten van Elburg. 1233 - 1983
001291: HEIJST, ANNELIES VAN - Longing for the Fall
0025862: HEIKAMP, J.D. (RED.) - Dagelijks wakende aan zijn poorten. Bijbels dagboek.
0024870: LEGER DES HEILS - Orders en reglementen voor officieren van het Leger des Heils. Ontworpen door de stichter
0040091: LEGER DES HEILS - Liederen van het Leger des Heils (bladmuziek in boekvorm)
001503: HEIMANN, BETTY - Studien zur Eigenart indischen Denkens
0043015: HEIMBUCHER, KURT - Daarvoor breng ik U dank
0041876: HEIMERIKS, NETTY (INLEIDSTER) - Verhalen en versjes van vroeger. Voorzien van prenten
0040784: HEINE, HEINRICH - Religie en filosofie in Duitsland
0040516: HEINISCH, DR. PAUL (E.A) - Theology of the Old Testament
0040090: MÜLLER. HEINRICH - Licht und Dunkel
0035119: HEINZ, HANS - Wereld wacht radicale omkeer
0034919: HEIRMAN, MARK - De twaalf zuilen van Israël. Een culturgeschiedenis van de Joden
000237: HEISENBERG, WERNER - Wandlungen in den Grundlagen der Naturwissenschaft
0036753: HEITINK, GERBEN - Praktische Theologie. Geschiedenis, theorie, handelingsvelden
0042547: HEITINK, DR. G. EN VEENHOF, DR. J. (RED.) - Heil, heling, gezondheid
0041541: HEITINK, GERBEN - Golfslag van de tijd. Europa's niet te stillen verlangen naar God
0034787: HEITINK, GERBEN - De kunst van ontfermen (Studies aangeboden bij zijn afscheid)
0026099: HEITINK, G. (E.E.) - Voortgang. Bundel theologische opstellen t.g.v. 125-jarig bestaan van de Theol. Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen
0026862: HEITINK,GERBEN - Biografie van de dominee
0033115: HEITINK, GERBEN EN STOFFELS, HIJME (RED.) - Niet zo'n kerkganger. Zicht op buitenkerkelijk geloven
0036073: HEITINK, GERBEN; MEENT. JAAP VAN DE; STOPPELS, SAKE (RED.) - Een gezamenlijke trektocht. Meedenken met Jan Hendriks over gemeenteopbouw
0036992: HELGE, J.E. - Schetsen van delfstoffen
001715: HELLEMAN-ELGERSMA, W. - Soul-Sisters. A Commentary on ENNEADS IV 3 (27), 108 of Plotinus
0039812: HELLEMANS, G.A.F.; KLOPPENBORG, M.A.G.T; TIELEMAN, H.J. (RED.) - De moderniteit van religie (Utrechtse Studies)
0043067: HELLENBROEK, DS. A. - Bijbelse keurstoffen, deel 1
0043092: HELLENBROEK, ABRAHAM - De Beloofde Messias
0026000: HELLER, DAVID - De toren van Lego. Kinderen praten over de Bijbel
0033509: HELTZER, M.; OHANA, M. - The Extra-Biblical Tradition of Hebrew Personal Names (Volume II)
0039569: HEMELSOET. B - Marcus (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0034886: HEMELSOET, PROF. B. - Het Evangelie van Matteüs in het grieks en vier vertalingen
0040563: HEMENWAY, PRYA - Maria
0034487: HEMMERS, J.H. - L.I. Nommemsen. Apostel der Batakkers
001868: HEMPEL, JOHANNES - Die Texte von Qumran in der heutigen Forschung. Wieter Mitteilungen über Text und Auslegung der am Nordwestende des Toten Meeres gefundenen hebräischen Handschriften
0027302: HEMPENIUS, DS. E.J. - Openbaring 1. Bijbelstudie over Openbaring 1 - 11
0038216: HEMPENIUS, DS. E.J - Bijbelstudie
0026632: HEMPHILL, ROSEMARY - Kruiden voor smaak, gezondheid, geur en schoonheid het hele jaar door
0026255: HENAU, E. EN JESPERS, F. (RED.) - Liturgie en kerkopbouw
0029044: HENDRICKS, JEANNE - Bijbelse vrouwen vandaag. Facetten van modern vrouw-zijn belicht vanuit de Bijbel
0031739: HENDRIKS, PETER - Ontmoetingen met God. Een basiscursus geloven met bijbelse verhalen
0041358: HENDRIKS, JAN (RED.) - Kijken met andere ogen. Een rondreis langs open en gastvrije kerken
0042655: HENDRIKS, M - Zuidwesthoek Reeks. Balk van vlecke tot centrum van bedrijvigheid. 150 jaar beknopte geschiedenis
0026048: HENDRIKS, DR. A.N. - Die in de waarheid leidt. Bijdragen over de Heilige Geest en zijn werk
0034026: HENDRIKS, DR. A.N. - Tot alle rijkdom van een volledig inzicht
0022925: HENDRIKS, DR. A.N. - Die Here is en levend maakt.
0031742: HENDRIKS, PETER - Basiscursus geloven. Handleiding met CD-Rom
0040080: HENDRIKS, JAM - Op weg naar de Herberg. Bouwen aan een open kerk. Voorbeelden, voorwaarden, aanpak, grenzen
0039720: HENDRIKS, PETER - Tegels & Screensavers. Bijbelse geloofsteksten voor elke week
0042191: HENDRIKS, M.G.H - Gaasterland - Sloten in oude ansichten
0026309: HENDRIKS, J. - Gemeente als herberg. Een concrete utopie
0036721: HENDRIKSE, KLAAS - Geloven in een God die niet bestaat. Manifest van een atheïstische dominee
0042481: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Philippians
0042480: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary, Ephesians
0042479: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. Galatians
0042477: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. The Gospel of Mark
0042476: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. The Gospel of Matthew
0042482: HENDRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. I & II Thesalonians
0041581: HENDRIKSZ, DS. D - Onderwijs in de leer der Godsdienst naar 't Kort Begrip der Christelijke Religie
0037058: HENGST, DS. W. DEN - Openbrief van een vriend over de uittreding van Ds. W. den Hengst te Veenendaal uit de Geref. Kerk
0037095: HENGST, W.DEN - Uitgetreden, rekenschap van gevoelens en handeling door W. den Hengst
0038506: HENGSTENBERG, C.W - Christology of the Old Testament (2 volumes)
0040276: VROOM. HENK - Religie als ziel van cultuur. Religieus pluralisme als uitdaging
0029559: MEDEMA. HENK P. - De Hemel is dichtbij. Waar het echt omgaat in het Christelijk geloof
0028393: JONGERIUS HENK - Naar woorden zoeken, Gebeden, liederen en voorbeden
0025218: HENKELS, F.R.A. (PREDIKANT, ESSAYIST EN UITGEVER) - God met ons
0028745: HENNEMAN, JEROEN - Obscure
0037470: HENNING, KURT - Als onze woorden klein zijn. Op bezoek bij ernstig zieken en stervenden
0038815: HENNING, LAMBERT (CSSR) - Memoires van een jeugdbederver
0036048: HENRY, MATTHEW - Ons gebed
0039950: HENRY, MATTHEW - Belangrijke thema´s uit de BIjbel
0041553: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament. Deel II (Jozua - I Koningen)
0038636: HENRY, PATRICK - New Directions in New Testament Study
0041556: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel II (Johannes - Handelingen)
0043010: HENRY, MATTHEW - Op U betrouw ik. Bijbels dagboek over de psalmen
0029637: HENRY, MATTHEW - Wandelen met God. (Bijbelsdagboek)
0039878: HENRY, MATTHEW - Aan zijne tafel. Onderwijzing tot het recht gebruik van des Heeren Heilig Avondmaal
0041557: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel III (Romeinen - Openbaringen)
0041552: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Oude Testament, Deel I (Geneisis - Deuteronomium)
0041555: HENRY, MATTHEW - Verklaring van het Nieuwe Testament. Deel I (Matthëus - Lukas)
0040662: HENRY, MATTHEW - Matthew Henry's Commentary. On the whole Bible in one volume. Genesis tot Revelation.
0039822: HENSEN, WILFRIED - Christus ervaring
0042241: HENSRIKS, DR. A.N - Om de bediening van de Geest. Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat
0042478: HENSRIKSEN, WILLIAM - New Testament Commentary. The Gospel of Luke
0029961: HEPPE, DR. HEINRICH - Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich der Niederlande
0023796: HEPPE, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-reformierten Kirche. Dargestellt und aus den Quellen belegt.
0036548: HEPPENSTALL-WEST, ANNIE - Vraag het de vogels. 70 keltisch-christelijke Bijbelstudies. Met 70 contemplatiekaartjes
0039156: DE NEDERLANDSCHE HERAUT - Tijdschrift op het gebied van geslacht-, wapen- en zegelkunde
0030622: HERBRUGGEN, H.S. - Sir Thomas More. Neue briefe mit einer einfführung in die Epistolographische tradition
002723: HERMAN, JAN - Der Alte Judische Friedhof in Prag
0042267: MENGE. HERMANN - Larteinische Synonymik
0033749: HERMANS, MR. DR. H.E.G.M. - Zorg en markt in historisch en huidig perpectief
0026658: HERMANS, TOON - Levensboek
0041679: HERMSEN, HERMANUS - De kracht van Christus liefde. Een drietal krachtdadige bekeringen
0039326: HERNGREEN, G.F.W. (E.A.; REDACTIECIE.) - 100 jaar christelijk onderwijs 1893-1993 (School met de Bijbel De Wegwijzer te Kockengen)
0040536: HERNHUTTERS - Dagteksten van de Evangelische Broedergemeente Hernhutters
0025836: HERODOTOS - Veertig verhalen gekozen en vertaald door Gerard Koolschijn
0026566: HEROLD, EDMUND - Heilwerte aus dem Bienenvolk. Teil 6
0025152: HERRMANN, EBERHARD - Scientific Theory and Religious Belief. An Essay on the Rationality of Views of Life
0042472: HERTOG, DR. G.C. DEN EN NOORDEGRAAF, DR. A (RED..) - Dienen en delen. asisboek diaconaat
0041534: HERTOG, G.C. DEN EN KOOI, C. VAN DER (RED.) - Tussen leer en lezen. De spanning tussen bijbelwetenschap en geloofsleer
0036919: HERTOG, G.C. DEN; VEGT, H.M. VAN DER (RED.) - Woestijn en openbaring. Bijbelse wortels Joodse en Christelijke interpretaties
0037384: HERTOG, GERARD DEN - Mensen van de weg
0029394: HERWAARDEN, DS. A. VAN (OVERLEDEN TE OPHEUSDEN, 1855) - Levenschets en een aantal nagelaten leerredenen
0026500: HERWEG, RACHEL MONIKA - Die Judische Mutter. Das verborgene Matriarchat
0023997: HERWIJNEN, DRS .W. VAN - Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crisissituaties.
0034170: HERWIJNEN, DRS. W. VAN - Als je moeilijk geloven kunt
0037060: HERZEN, F, ( E.A.) - Lekbrug Vianen (set van 4 delen in cassette)
0034334: HERZL, THEODOR - Old New Land
0035440: HESKES, LOEK - Groene Hart(s)tochten. 8 gebundelde wandeltochten (2e serie)
0039323: HESS, TOM - The Watchmen. Being prepared and preparing the way for Messiah
0043078: HESSE, HERMANN KLUGKIST - Hermann Friedrich Kohnbrugge
0024503: HESSELS, WILLEM - Het Randgebied
001786: HEUFF, JAN - Toervaren op de Wadden, van Den Helder tot de Wesermonding
0033508: HEUSCH, LUC DE (E.A.) - Le Povoir et le Sacré
0037670: HEUSDEN, ARNOLD VAN; KOK, ARIE; MEDEMA, HENK P - Gods agenda: een wereld van verschil. Een wereldwijde oproep voor geestelijke en maatschappelijke verandering
0030353: HEUSS, THEODOR - Erinnerungen 1905-1933
0036247: HEUVEL, P. VAN DEN (RED,) - De toelichting op de kerkorde van de Protestantse kerk in Nederland
0032667: HEUVEL, ALBERT H. VAN DEN - Waarnemer
0042639: HEUVEL, H.W - Oud-Achterhoeks Boerenleven in Beeld
0033112: HEUVEL, H.W. - De kerk van Borculo
0023035: HEUVEL, P. VAN DEN - De Hervormde Kerkorde. Een praktische toelichting. Onder verwerking van de uitspraken vande Generale Commissie van Bezwaren en Geschillen.
0037818: HEUVEL, DICK VAN DEN - De kraaien van Van Gogh (Thriller)
000459: HEXHAM, IRVING - Concise Dictionary of Religion
0039511: HEYER, DR. C.J. DEN - De maaltijd van de Heer. Exegetische en bijbeltheologische studie over Pascha en Avondmaal
0033760: HEYER. DR. C.J. DEN - Een joodse Jezus-de Christus der kerken. De plaats van Israël in de Christologie (Verkenning en bezinning deel 6)
0036009: HEYER, DR. C.J. DEN - De Messiaanse weg (3 delen)
0023173: HEYER, C.J. DEN - Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema.
0026044: HEYER, DR. C.J. DEN - De oude bijbel in een moderne wereld
0040713: HEYER, C.J. DEN - Van Jezus naar Christendom. De ontwikkeling van tekst tot dogma
0038435: HEYER, DR. C.J. DEN - Marcus II. Een praktische bijbelverklaring
0042309: HEYMANS, J.G - Psalteria Devotionis Modernae. Psalters der Moderne Devotie. Verzameling middelnederlandse bijbelteksten. Deel II. CSSN Series Minor 5/2
0042305: HEYMANS, J.G - Psalterium Leningradiense. Het Psalter van Leningrad Verzameling van middelnederlandse bijbelteksten. (CSSN Series Minor 5/1)
0023492: HEYMEL, MICHAEL - Das Humane Lernen. Glaube und Erziehung bei Sören Kierkegaard
0032851: HEYNEN, RALPH - De kunst om als christen te leven. Christelijk geloof en geestelijke gezondheid
0034959: HEYNIS, BETTY - Omega: Wonderen in deze tijd (verhalen uit de EO-televisieserie Omega, deel 1)
0034432: HEYNIS, BETTY (RED.) - De gevonden Vader. Hoe jongeren tot het geloof komen
0029618: HEYST, DS. D. VAN - Wat zegt Kohlbrugge over Genesis 3?
0036818: GRESCHAT (HG.) - Vom Konfessionalismus zur Moderne
0028948: HERVORMD-GEREFORMEERDE JEUGDBOND (HGJB) - Leer ons geloven. (6 delen, compleet)
0039127: WIJNGAARDEN. HERMAN VAN (HGJB) - Daar vraag je wat. Dagboek voor tieners
0028893: HICHTUM, N. VAN - SIP-SU. De knappe jomgen, een eskimo-geschiedenis
0030787: HIDALGO, HAN - Van de maan af gezien zijn wij allen even groot. Praktijkervaringen van A tot Z
0030768: HIDDING, DR. K.A.H. - Geestestructuur en cultuur.Hoofdlijnen ener fenomenologische anthropologie
0023090: HIJMANS, DS. A. - Geloofsgenezing. Met een ten geleide van het moderamen van de Generale Synode van de N.H. Kerk.
0031143: HIJSZELER, FRANCIS - Gebeden uit de eerste eeuwen
0040075: HILBERS, DS. A - Een goddelijke beroep
0041623: HILLE, H - Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt
0024447: HILLENIUS-VAN DRAANEN, HANSJE - Ondernemen met en voor mensen april 1955-april 1993
0041991: HILLGARTH, J.N - Visigothic Spain, Byzantium and the Irish
0041676: HILLSTROM, ELISABETH L - Schijn of werkelijkheid. Bijna dood-ervaringen, bijzondere genezingen, contact met geesten e.d.
0040382: HILST, KEES VAN DER - Helpende omgang. Een leergang praktische agogie
0034080: HILST-MATER, LIDA VAN DER - Leven aan het Licht. Ethiek en pastoraat rond de geboorte van een zeer ernstig gehandicapt kind
0042093: HINES, JOHN - The Scandinavian Character of Anglian England in the pre-Viking Period
0039058: HINGMAN, J.H - Inventaris van het oude archief van het Hoogheemraadschap De Vijf-Heerenlanden, lopende tot maart 1857
0040856: HINLOPEN, FRANCINA - De geschiedenis van de harp en haar betekenis in de eredienst van Israël
0031351: HINLOPEN, JACOBUS - Overdenkingen
000395: HINNELLS, JOHN R. (ED.) - Comparative Religion in Education. A Collection of Studies
0034950: HINTE. J. VAN - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg
0035152: HINZ, CHRISTOPH - ....und Friede auf Erden....
0041866: HITCHCOCK, MARK - Het Midden-Oosten staat in brand. Is de zich verspreidende onrust een teken van de eindtijd?
0024104: HOCHHUTH, ROLF - Soldiers. An obituary for Geneva.
0024475: HÖCKERUS, J. - Speculum. 1. Logico-Theologicum
0031185: HODDENBAGH, H.W. - Gods Heilsplan
0030986: HODGE, REV. ARCHIBALD ALEXANDER, MARTIN, REV. HUGH - The Atonement (part 1))and The Atonement in its relation tot the covenant, the priesthood, the intercession of our Lord (part. 2)
0039692: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Gedenkboek (1868-1908). 40-jarige ambtsbediening
0032143: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - De christelijke feesten en de lijdensgeschiedenis
0023088: HOEDEMAKER, PH. J. - Het probleem der vrijheid en het Theïstisch Godsbegrip. (Diss.)
0026848: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - Jakob-Israël (1e deel, verklaring Genesis XXV: vs 11-50))
0039757: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Handboek voor het onderwijs in het Oude Testament ten dienste van de Catechisatie, het Huisgezin en de Zondagsschool
0023087: HOEDEMAKER, DR. PH. J. - Op het Fondament der Apostelen en Profeten. Bijdragen voor Kerk en Theologie.
0032687: HOEDEMAKER, DR. PH.J. - De Mozaïsche oorsprong van de wetten in de boeken Exodus, Leviticus en Numeri
0039693: HOEDEMAKER, DR. PH. J - Een staat met den Bijbel
0042189: HOEDEMAN, JAN - Veenendaal in de Tweede Wereldoorlog
0030674: HOEF, DS. R.J. VAN DE - ...hetgeen weldra geschieden moet. Flitsen en signalen van de eindtijd
0034524: HOEF, DS. JACOB VAN DE (GEREF. GEM - AMERIKA; 1878-1942) - Ter gedachtenis
0032989: HOEK, DR. J. - Gemeentezijn dat houdt wat in
0023076: HOEK, DS. H.J. (RED.) - Feestdagen van de Kerk. Een bundel feeststoffen voor bijzondere feestdagen
0031681: HOEK, JAN EN PAAS, STEPHAN (E.A.) - Handboek voor de HBO-theoloog. Praktijkgericht
0028931: HOEK, J. - Daniël Colonius (1566-1635). Theoloog tussen reformatie en orthodoxie (Diss.)
0030824: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert
0042601: HOEK, SIETSE VAN DER (TEKST) EN KONING, DANIËL (FOTO'S) - Tot in eeuwigheid. Op reis langs luisterrijke begraafplaatsen
0030289: HOEK, DR. J. - Leven en dood in Hoger hand
0041935: HOEK, DR. J. (RED.) - Profetisch licht. Toekomst voor Israël en de kerk
0039619: HOEK, DR. J. (RED.) - Vers christendom. Getuigenissen uit de vroege kerk
0042181: HOEK, DR. J - Verzoening daar draait het om
0027424: HOEK-VAN KOOTEN, ALIE - Trouw en Teder. Seksualiteit in het huwelijk
001397: HOEKEMA, A. G. - Denken in dynamisch evenwicht. De wordingsgeschiedenis van de nationale protestantse theologie in Indonesië (ca. 1860-1960) (Diss.)
0035303: HOEKENDIJK, KAREL - Batak-land
0030178: HOEKENDIJK, J.C. (1912-1975) - Eerst horen dan zien. Fragmenten uit het niet gepubliceerde werk. Samengesteld en ingeleid door L.A. Hoedemaker
0039435: HOEKENDIJK, DS. C.J - Levensvragen
0030817: HOEKENDIJK, J.C. - Kerk en volk in de Duitse zendingswetenschap (Diss.)
0029070: HOEKENDIJK, BEN - Leven in de Geest. Een boek voor zelfstudie; handboek voor kringleiders
0035113: HOEKENDIJK, KAREL - De Wapenrusting Gods
0027976: HOEKSEMA, REV. H. - De plaats der verwerping in de verkondiging des Evangelies
0041047: HOEKSTRA, DS. H - De heerlijkheid des Heeren. Tien leerredenen over Exodus 24 - 32 - 33 en 34
0038643: HOEKSTRA, DS. H - Salomo's Hooglied. Zestien leerredenen. Eerste drie hoofdstukken.
0023206: HOEKSTRA, HAN. G./ VRIESLAND, VICTOR VAN - De Muze en het Ambacht
0028135: HOEKSTRA, DR. T. - Twijfel
0042600: HOEKSTRA, E.G. EN IPENBURG, M.H - Handboek Christelijk Nederland. Kerken, gemeenten, samenkomsten en vergaderingen
0042906: HOEKSTRA, DR. T - Gereformeerde Homiletiek
0042370: HOEKSTRA, DRS. E.G EN IPENBURG, M.H - Wegwijs in religieus en levensbeschouwelijk Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties
0036831: HOEKSTRA, DRS. E.G.; IPENBURG, M.H. - Wegwijs in gelovig Nederland. Handboek religies, kerken, stromingen en organisaties.
0037597: HOEKSTRA, DRS. J.G - Geopende ogen. Dit geheimenis is groot
0041305: HOEKSTRA, DS. H - Adam en Christus. Negen leerredenen
0037591: HOEKVELD-MEIJER, `GERDA - Naar men meende een zoon van Jozef. De stamboom van Jezus
0042270: HOËVELL, MR. J.D. VAN - Nederlandsch-Latijnsch Woordenboek
0030667: HOEVEN, DR. H. VAN DER (JR.) - Psychiatrie. Een handleiding voor Juristen
0032326: HOEVEN, T.H. VAN DER - Het imago van Satan. Een cultuur-theologisch onderzoek naar een duivels tegenbeeld (Diss.)
0023493: HOEVEN, J. VAN DER - Kritische ondervraging van Fenomenologische rede (Diss.)
0025174: HOEVEN, PROF. DR. J. VAN DER - Enkele hoofdzaken van het canonieke recht
0040023: HOEVEN, JOHAN VAN DER - Inademen. Oefeningen in Schriftlezen
0039162: HOEVEN, MR. J. VAN DER - Ook engelen kunnen huilen.
0026379: HOEVERS, G.A. - Jezus Christus
0029295: HOEZEE, SCOTT AND MEEHAN, CHRISTOPHER H. - Flourishing in the Land. A hunderd-Year History of Christian Reformed Missions in North America
0024110: HOF, W.J. OP 'T. - Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-1622. (Diss).
002154: HOF, W. J. OP 'T - Engelse Piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622
0030093: SSNR (OP 'T HOF E.A.) - De bibliografie van de werken van Eeuwout Teellinck
0031005: HOFFECKER, W. ANDREW - Piety and the Princeton Theologians Archibald Alexander, Charles Hodge, Benjamin Warfield
000224: HOFFMANN, HENRICUS - Petrulus Hirritus, « Der Struwwelpeter » sive fabulae lepidae et picturae iocosae. Picturas secundum Hoffmanni exemplar delineavit et lignis incidit Fridericus Kredel; versiculos in sermonem latinum transtulit Eduardus Bornemann
0030609: HOFMAN, DS. A. - Uit mijn leven
0026783: HOFMAN, E. - De invloed van het systeem en de systeemdwang in de gereformeerde Gemeenten
0024153: HOFMAN, DR. H.A. - Contouren van Gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw.
0035765: HOFMAN, DR. E - Nieuw licht op het Wilhelmus en zijn dichters
0031572: HOFMAN, BERT - Crisis in der kerk. De Nederlandse Reformatie in de spiegel van tachtig schriftuurlijke liederen
0041080: HOFMAN, DS. M - Een vertoornde God en een schuldig volk. Drie bid- en dankdag leerredenen
0041081: HOFMAN, DS. M - Een huichelaar te Sion ontmaskerd. Vijf predikatién
0040477: HOFMAN, DS. A - Volgt hun geloof na. Een verhandeling over het leven van twintig Bijbelheiligen
0038773: HOFMAN, DS. H - Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdragers en gemeenten
001857: HOFMAN, T. M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620
0043041: HOFMAN, DS.A. - Tot de grijsheid toe.
0033357: HOFMAN-HOEK, BEATRICE EN JONGSMA, MALANIE - Omgaan met kanker thuis
0033859: HOFMANN, FRANK-MATTHIAS (PASTOR) - Wegweisung der Freiheit zum Leben.
0035472: HÖFNER, PROF. DR. MARIA - The library of Enno Littmann (1875-1958), with an autobiographical sketch
0041063: HOGENHUIS, CHRISTIAAN; KOELEGA, DICK; NOORDEGRAAF, HERMAN (RED.) - Spritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht
0036848: HOHLENBERG, JOHANNES - Soren Kierkegaard
0037606: HOJOUJ, ASHRAF EL - Kaddafi's zondebok. Ter dood veroordeeld voor een misdaad die ik niet heb begaan
0042867: HOL, DR. A.R - De Betuwe
0024965: HOLDEREGGER, ADRIAN - Suizid und Suizidgefährdung. Humanwissenschaftliche Ergebnisse Anthropologische Grundlagen
0036203: HOLDIJK, MR. G - Christenen en burgerlijke ongehoorzaamheid
0040601: HOLDIJK, MR. G - Dominee in de politiek. Het Tweede Kamerlidmaatschap van ds. H.G. Abma 1963--1981
0034832: HOLL, ADOLF - De linkerhand van God. Een biografie van de Heilige Geest
0042622: PROV. NOORD-HOLLAN - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
0031432: HOLLAND, MARTIN - Der Prophet Hosea (Wuppertaler Studienbibel)
0030149: HOLLAND, DS. C.B. (N.H. PRED. TE PUTTEN) - Licht en Leiding. 18 predikaties
0038468: HOLLANDER, DR. H.W. (RED.) - Spectrum van bijbelvertalingen. Een gids
0025145: HOLLANDER, A.N.J. DEN - Divering Parallels. A comparison of American and European thought and action
0041716: HOLLEBRANDS, M - De bekering en het sterven van Sara Louisa Hollebrands (16 jaar oud in 1848)
0043017: HOLLESTELLE, J. - Steenbakkerij in de Nederlanden
0042774: HOLMES, J. DEREK; BICKERS, BERNARD W - A Short History of the Catholic Church
0038374: HOLSTEIN, GERARD VAN - Ik zing het morgenrood wakker. Bidden en vieren met groot en klein
0025415: HOLT, DS. H. OP 'T - De Onderwijs-kwestie. Een woord in het belang van Gereformeerd School-onderwijs
0031035: HOLTEN, F. VAN - Engelse Geloofsgetuigen. 12 geleerden uit de 16e en 17e eeuw
0036826: HOLTEN, JOHAN VAN - Rol & Roeping. Een praktisch-theologisch onderzoek naar de rolopvatting van aanstaande, beginnende en oudere predikanten gerelateerd aan hun roepingbesef (Diss.)
0023770: HOLTIUS, NICOLAUS - De rechtvaardiging uit genade, door het geloof. Twee predikaties over de XXIII en XXIV Zondag van de Heidelbergse Catechismus.
0026406: HOLTIUS, NICOLAUS (1756) - De Rechtvaardiging uit genade, door het geloof.
000740: HOLTROP, H. - De verschijningen onzes Heeren te Jeruzalem en in Galilea
0042555: HOLTZAPFFEL, KOEN EN LEEUWEN, MARIUS VAN (RED.) - De Remonstrantie 400 jaar. Ontstaan/historie/actualiteit
0028137: HOLTZMANN, PROF. H.J. (UND ANDEREN) - Hand-commentar zum Neuen Testament (4 Teilen)
0027713: HOLWERDA, D.E. - The holy spirit and eschatology in the gospel ofJohn. A critique of Rudolf Bultmann`s present eschatology 9Diss.)
0028499: HOLWERDA, BENNE (EINDRED.) - Man en macht. Een avontuurlijke tocht naar het innerlijk van de man
0028389: HOLWERDA, PROF. B. - Psalm 89 (Dictaat-exegese)
0034680: HOLWERDA, B. - Begonnen hebbende van Mozes
0041119: HOMBURH, CORNELIA - De schatten van Van Gogh
0037733: HOMMES, DR. N.J - Misère en grootheid van CALVIJN
0024563: HOMMES, DR. N.J. E.A. - Het Nieuwe Testament, van verklarende aanteekeningen voorzien
0033141: HONDERS, DR. H.J. - Uit de historie van de dorpskerk te Wassenaar
0023521: HONDERS, A.C. - Doen en Laten in Ernst en Vrede (Diss.)
0029257: HONDERS, DR. H.J. - Andreas Rivetus. Als invloedrijk gereformeerd theoloog in Hollands bloeitijd (Diss.)
0041408: HONDSMERK, ROB; KOK, ELS; BAARDSE, RENATE - Een geheim teveel.... Met kinderen in gesprek over seksueel misbruik
0042735: HONG, EDNA - En Bethel lag in Duitsland..... Ware verhaal van een gehandicapt kind dat in de nachtmerrie van Nazi-Duitsland een haven vol liefde vindt
0026198: HONIG, DR. A.G. - Handboek van de Gereformeerde Dogmatiek
0027825: HONIG, DR. A.G. - Van Comrie tot De Cock, of: Het Credo der Afscheiding
0029220: HONIG, DR. A.G. - De persoon van de Middelaar in de nieuwere Duitsche Dogmatiek
0027753: HONIG, DR. A.G. (JR.) - Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser
0033313: HONKOOP, DS. A.F. - Kom en zie. 52 meditaties
0034558: HONKOOP, DS. P. (SR) - En onze ziel tot zaligheid. Zeven predicatien over het Hooglied
0025704: HOOF, DR. PIETER VAN - Intermezzo. Kontinuïteit en diskontinuïteit in de theologie van A.A. van Ruler. Echatologie en kultuur (Diss.)
0042467: HOOGENBIRK, A.J - Kinderzangbundel voor school, zondagschool en huis
0030613: HOOGENDOORN, CEES - Nochtans. Werk en leven van ds. J.J. Poort
0026411: HOOGENDOORN, A EN POST, S.D. - Concordantie van de Belijdenisgeschriften
0040478: HOOGERLAND, DS. A - Heilsbespiegelingen. 26 meditaties
0031262: HOOGERLAND, DS. A. - Belijdenis doen, en dan....
0033402: HOOGERLAND, DS. A. - Bij Jozefs leven in vrede sterven. Ter nagedachtenis van ds. A. Hoogerland
000711: HOOGERWERF, E. - Transmigratie en kerkvorming. Het ontstaan en de ontwikkeling van de Christelijke Kerk van Zuid-Sumatra (Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan - GKSBS) (1932-1987)
0041796: HOOGERWERF-HOLLEMAN, R - Hoewel ik niets ben. Uit het leven van Jan Ligtenberg te Rijssen
0031315: HOOGEVEEN, PIET (RED.) - Belijden in context I. 37 Nieuwere geloofsbelijdenissen 1963-1980
0031316: HOOGEVEEN, PIET (RED.) - Belijden in Contect II. Tendenzen en motieven in het actuele christelijke belijden
0029756: HOOGEWOUD, FRITS - Om voor te lezen - Miqra (Exegese van de Bijbel en zijn tradities)
0038990: HOOGEZAND, A.H.R. (VZ. VERENIGING OUD UTRECHT) - Kaartenmakers van 't Sticht. Overzicht van de historische kartografie van de provincie Utrecht, 1500-1870
0043091: HOOGHT, EVERHARDUS VAN DER - J. van Lodensteyns negen predikatien
0040936: HOOGHWERFF, B. (RED.) - Omdat Hij het gedaan heeft. Vriendenbundel aangeboden aan ds. G.J. van Aalst bij zijn 25-jarig ambtsjubileum
0042689: HOOGHWERFF, B - De beloofde dominee. Uit het leven van ds. D. Bresser en zijn geestverwanten
0025625: HOOGLAND, TOM - Schoonhoven van A tot Z
0033257: HOOGLANDER, DRS. H.J. (E.A.) - Goedgezinde politiek. Nederlands gezinsbeleid in Europees peerpectief
0029330: HOOGSTRATEN, HANS DIRK VAN - Versteende religie. Essay over enkele essentiële elementen in de islamdiscussie
0033882: HOOGSTRATEN, H.D. VAN - Geld & Geest Over milieu-ethiek
0034132: HOOGSTRATEN, MONIQUE VAN , SCHULTE, ADDIE EN SETTEN, GERT JAN VAN - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur
0035555: HOOGSTRATEN-SCHOCH, A. VAN; LANSBERG, DR. PH.A (SAMENSTELLERS) - Verzen van stilte en inkeer
0035073: HOOGWERF, J - Bijbels vertelboek. (2 delen; O.T en N.T.)
0029579: HOOGWERF, J. - Bijbels vertelboek (O.T.)
0030219: HOONING, FROUCK VAN DER - Drielandenprinses (Roman)
0042764: HOOVEN, MARCEL TEN & JONG, RON DE - Geschiedenis van de Christelijk-Historische Unie. 1908-1980
0030700: HOOVEN, MARCEL TEN; WIT, THEO DE (RED.) - Ongewenste goden. De publieke rol van religie in Nederland
0037812: HOOYDONK, JAN VAN (RED.) - Jezus de enige ware? Debat over de uniciteit van Jezus
0026024: HORA ADEMA, WIM - De Rijstebrijberg
0032279: HORMAN, DR. T.M. - Eenich Achterdencken. Spanning tussen Kerk en Staat in het gewest Holland tussen 1570 en 1620 (Diss.)
0034488: HORNIG, ERNST - Der Weg der Weltchristenheit
0040030: HORNSTRA, LIEUWE - Brieven aan Elisabeth. Over Jezus en het Godsrijk
002117: HOROVITZ, H. S. (ED.) - Mechilta d'Rabbi Ismael, cum variis lectionibus et adnotationibus
000984: HOROWITZ, CHARLES (HRSG.) - Jeruschalmi / Der palästinische Talmud: Nedarim / Gelübde
000985: HOROWITZ, CHARLES (HRSG.) - Jeruschalmi / Der palästinische Talmud: Sukkah / Die Festhütte
0037617: HORST, PIETER W. VAN DER - Het leven van Simeon de pilaarheilige
0023001: HORST, DR. W. TER - Over troosten en verdriet
0035489: HORST, FRIEDRICH - Biblischer Kommentar Altes Testament. HIOB (Teilband 1)
0042984: HORST, WIM TER - Over troosten en verdriet
0041411: HORST, DR. W. TER - Nieuw licht. Over liefhebben, opvoeden en troosten
0041350: HORST, DR. W. TER - Wijs me de weg! Mogelijkheden voor een christelijke opvoeding in een post-christelijke samenleving
0032637: HORST, KEES VAN DER; MONSHOUWER, DIRK; WESTRA, GERBEN (E.A.) - Voor de achtste dag. Het Oude Testament in de eredienst. Een bundel opstellen voor prof. dr. J.P. Boendermaker t.g.v. zijn 65e verjaardag
0032880: HORST, DR. W. TER - Christelijke geloofsopvoeding
0041060: HORST, TRUUS VAN DER - Sterren in de nacht.
0033621: HORWATH, PETER (E.A.) - Humanism and the Good Life. Proceedings of the Fifteenth Congress of the World Federation of Humanists
0041495: HOSINKSI, THOMAS E - Wat gebeurt er in Gods naam? Een nieuwe kijk op wereld, God en religie vanuit het procesdenken van Alfred North Whitehead
0034264: HOUDIJK, RINUS EN PIEPER, JOS (RED.) - Dienst aan mensen. Opstellen aangeboden aan Harry Spee ss.cc.
0041104: HOUGH, ROBERT ERVIN - Verreweg het beste. De christen na het sterven
0032317: HOUGHTON, S.M. - Letters of George Whitefield. For the period 1734-1742
0033679: HOUR, JEAN L' - Die Ethik der Bundestradition im Alten Testament (Stuttgarter Bibel-studien 14)
0039445: GEREFORMEERDE GEMEENTE HOUTEN - Dit is van den Heere geschied. Bijzondere momenten rond het ontstaan van de Gereformeerde Gemeente Houten
0030405: HOUTEPEN, ANTON; NOODERGRAAF, HERMAN ; BOSMAN-HUIZINGA, MIJNKE (RED.) - Waakvlam van de Geest. 40 jaar Raad van kerken in Nederland
0033713: HOUTEPEN, ANTON (ED..) - Ecumenism and Hermeneutics
0036030: HOUTEPEN, ANTON AND PLOEGER, ALBERT (EDS.) - World Christanity Reconsidered. Contributions for Bert Hoedemaker
0039723: HOUTEPEN, ANTON - Geloven in gerechtigheid. Bijdragen tot een oecumensiche sociale ethiek
0033169: HOUTEPEN, DR. A.W.J. EN STEENDAM, DRS. H. (E.A.) - Uitzien naar God. Perspectieven aan de secularisatie voorbij
0024680: HOUTEPEN, ANTON - God, een open vraag. Theologische perspectieven in een cultuur van agnosme
0026245: HOUTEPEN, ANTON - Theologen op zoek naar God. Twintig portretten van katholieke theologen uit de tweede helft van de 20ste eeuw
0023245: HOUTMAN, DINEKE - A Synoptic Inquiry intot the Relationship between Mishnah and Tosefta in the Tractates Berakhot and Shebiit. With Appendix (Dissertatie)
0043027: HOUTMAN, DR.C. - Exodus I. Tekst en toelichting. Een praktische Bijbelverklaring
0036563: HOUTMAN, DR. C - Bijbelse geschiedenis herverteld. Woord en beeld - Vraag en antwoord
0036520: HOUTMAN, GERIT - Terug naar het gewone pastoraat
0026532: HOUTSMULLER, DR. A.J. EN LUBRECHT, DRS. M.M.A. - Het Dr. Houtsmullerdieet. Voeding als sterk wapen tegen kanker
0026992: HOUWELINGEN, DRS. A.A. VAN (E.A.) - Demonstrant, lobbyist of gesprekspartner? De presentie van de kerk in de samenleving
0027698: HOUWELINGEN, P.H.R.; KAMP, H.R. VAN DE; MEIJER, J.A. - Exeget(h)isch. Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen
0035875: HOUWELINGEN, DR. P.H.R. VAN - CNT. Commentaar op het Nieuwe Testament: 1 Petrus, rondzendbrief uit Babylon
0035876: HOUWELINGEN, DR. P.H.R. VAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament: 2 Petrus en Judas, testament in tweevoud
0033842: HOVEN, MARIËTTE VAN DEN - A Claim for Reasonable Morality. Commonsense Morality in the Debate on the Limits of Morality (Diss.)
0029404: HOVEN, H. VAN DE - Overgeschoten brokskens van Jan de Ruiter (Hardinxveld), Leen Capelle (Maassluis) en Neeltje Breedveld (Delft)
0037194: HOVIUS, DRS. W. CHR - Gij zijt, maar ik ben. Tien bijbelstudies met gespreksvragen
0028737: HOVY, DS. J.A.L. - De gang der Godsopenbaring in het Oude Testament
0040787: HOWARD, JOHN - Leven & Overvloed.door Jezus Christus
0038038: HOWARD-FLANDERS, WILLIAM - A Thousand Years of Empire (Volume 1)
0040661: HOWLEY, G.C.D; BRUCE, F.F.; ELLISON, H.L - The New Layman's Bible Commentary (in one volume)
0026548: HOYER, A.G.E. - Bloemensport. Een boekje voor allen die met botaniseren beginnen
0041259: HSU, ALBERT Y - Alleen gaand. Een nieuwe kijk op ongetrouwd zijn
0034017: HTS - Teologiese Studies. Theological Studies
0034767: HUBER, WOLFGANG - Kirche
001267: HUBY, J. - Christus. Handboek voor de geschiedenis der godsdiensten
0036453: HUDSON, TREVOR - In gesprek met God
0027568: HUET, B. VAN - De club van Rustoord
0027569: HUET, B. VAN - De Rustoordsche Vrienden
0028015: HUEY, F.B. (JR) - Laymans Bible Book Commentary (Volume 12: Ezekiel, Daniel)
0035138: HUG, HERBERT - Das Volk Gottes. Der Kirche Bekenntnis zur Judenfrage
0026092: HUGGETT, JOYCE - Gewoon goede vrienden? Groeien in relaties
0041338: HUGGETT, JOYCE - Samen één. Groeien in je huwelijk
0041805: HUGGETT, JOYCE - Groeien in liefde
0031327: BOUTER. HUGO - Van aangezicht tot Aangezicht. Voorvallen uit het leven van Mozes, de man Gods
0028158: HUH, SOON GIL - Presbyter in volle rechten. Het debat tussen Charles Hodge en James Thornwell over het ambt van ouderling (Diss.)
0023249: HUIJG, ADR. (O.S.B.) MONNIK TE EGMOND. - De Bijbel op tegels.
001020: HUISER, PIETER J. - Models, Theories and Narratives. Conditions for the Justification of a Religious Realism
0022966: HUISKAMP, HARRIE - A Genealogy of Eccllesiastical Jurisdictions. Schematic Outline, illustrating the Development of the Catholic Church in Territories Assigned to Portugal by Treaty of Tordesilas in 1494.
0038917: HUISMAN, JAAP - Eerherstel voor een feestzaal. De hernieuwde Ridderzaal
0039580: HUISMAN, DS. P - Een gezonde plant....met wilde loten. Een Bijbelstudie over 1 en 2 Thessalonicenzen
0040479: HUISMAN, DS. L - Wet en Evangelie (6 preken)
0035400: HUISMAN, DS. L - Geen ander Evangelie (deel 5: 7 preken)
0041687: HUISMAN C - De bijbelse geschiedenis met vragen en antwoorden (3 delen)
0036169: HUISMAN, DS. P - Gods vijanden verslagen en Gods Rijk triomfeert! Bijbelstudie over Openbaring 19-22
0036168: HUISMAN, DS. P - Harde strijd om de mens tussen God en de anti-machten. Bijbelstudie over Openbaring 12-18
0036173: HUISMAN, DS. P - Op weg naar Gods toekomst, Bijbelstudie over Openbaring 4-11
0031894: HUISSEN, LYCIA EN KAAI, ROELAND - Levenslijnen. Verhalen en portretten van ouderen
0035277: HUISSEN, LYCIA - Straatleven. Verhalen van dak- en thuislozen
0036910: HUIZINGA, J - De mensch en de beschaving
0042142: HUIZINGA, SIEBE - Vestingsteden
0034748: HUIZINGA, MEVR. E (RED.) - Arminianen in Groningerland
0041043: HUIZINGA, C - Het beste komt nog.. Over ziek zijn en beter worden, sterven en opstaan in de Bijbel
0041300: HUL, J. VAN 'T - Boerenzoon uit Abel-Mehola. Het leven van Elisa
0041053: HULSHOF, J. (E.A.) - Op grond van vertrouwen. De R.K.Kerk in Nederland op de drempel van de 21ste eeuw
000327: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw, leven en werk
0042761: HULSKER, JAN (INLEIDER/SAMENSTELLER) - Vincent van Gogh (1853-1890) Een leven in brieven
0029739: HULST, ALEXANDER REINARD (GEWIDMET VON FREUNDEN UND FOLLEGEN) - Ubersetzung und Deutung. Studien zu dem Alten Testament und seinere Umwelt
0038879: HULST, W.G. VAN DER - Allemaal katjes
0042345: HULST, W.G. V.D. - Rozemarijntje naar school
0026763: HULST, W.G. VAN DER (JR.) - Kip-Kakel
0034498: HULST, W.G. VAN DER (JR.) - Wilhelmus
0040815: HULZEN, A.L. VAN - School en Kind
0042520: HULZEN. DR. A. VAN - Utrechtse kerken en kerkgebouwen
0042519: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht en het verkeer 1850 - 1910
0039190: HULZEN, DR. A. VAN - Utrecht bij gaslicht
0036488: HUME, C.R - Reading Through Galatians
0033627: HUMMEL, UWE EN TELAUMBANUA, TUHONI - Cross and Adu . A socio-historical study on the encounter between Chrisrianity and the Indigenious Culture on Nias and the Batu Islands, Indonesia 1865-1965. (Diss.)
0038331: HUNRTEMAN, GEORG - In den beginne de Waarheid.
0041015: HUNT, ANGELA - De Reizigers
0034269: HUNT, DAVE; MCMAHON, T.A. - Christendom in Verleiding. Geestelijke verleiding in het laatst der dagen
0035182: HUNTINGTON, WILLIAM - De geschiedenis van Klein Geloof
0035491: HUNTLEY, MARTHA - To Start a Work. The Foundations of Protestant Mission in Korea (1884-1919)
0030503: HUPP, S.M. - 100 answers to 100 questions about GOD
0041757: HÜSING, MARIE - Vergaderopeningen
0043060: HUSING, MARIE - Even uw aandacht
0026801: HUSSEM, H. - Dichtregelen, uitgesproken te Dockum, op den 19 julij 1860, bij het nederleggen van den schedel van Dirk Raphaelsz. Kamphuyzen ondeer den van de voormalige naar de tegenwoordige begraafplaats overgebragten gedenksteen
0042322: HUTCHINS, ROBERT MAYNARD (EDITOR) - The Confessions The City of God On Christian Doctrine. Brillant Great Books: 18.: Augustine
0026616: HUTTEN, J. EN WÜRSTEN W.F. - Die Sprache der Praxis. Deel 1
0026617: HUTTEN, J. EN WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Praxis. Deel 2
0026618: HUTTEN, J EN WÜRSTEN, W.F. - Die Sprache der Praxix. Deel 3
0042052: HUTTERER, CLAUS JÜRGEN - Die Germanischen Sprache. Ihre Geschichte in Grundzügen
0039549: HUYSER, HENK J - Door een geleende bril. Een kijk op de letters, de woorden en het land van de Joodse Bijbel
0034879: HUYSER, HENK J - Vieren in 4-ren. Liturgie dank zij Israël
0040577: HYBELS, BILL AND WIKINS, ROB - Tender Love. God's Gift of Sexual Intimacy
0037860: HYBELS, BILL - Op zoek naar God
0028757: HYBELS, BILL & MITTELBERG, MARK - Zo word je een Aanstekelijk Christen
0035824: IDSARDI - Jakob. de gunsteling Gods
0030559: IERSEL, PROF. DR. B.M.F. VAN (E.A.. RED.) - Van taal tot taal. Opstellen over het vertalen van de Schriften
0023528: IERSEL, B.M.F. VAN (S.M.M.) - Der Sohn. In den synoptischen Jesusworten (Diss.)
0030171: IHRHOVEN, W. VAN; MUNTINGH, H.; DETMAR, D.A. - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten
0041171: IJMKER, JANNE - Afscheid van een engel
0042544: ILLICH, IVAN - De rivieren ten noorden van de toekomst. Laatste gesprekken over religie en samenleving met David Cayley
0023806: IMBACH, JOSEF - Der Glaube an die Macht und die Macht des Glaubens. Woran die Kirche heute krankt.
0032892: IMBERECHTS, HENDRIK - John Henry Newman. Ontmoetingen met een christelijk humanist
0039881: IMMENS, PETRUS - Het Genadeverbond. Een Reveil-boek
0034417: IMMENS, PETRUS - Enige uitmuntende Oefeningen en Predikatiën
0028979: IMMINK, F.G. - Divine Simplicity (Diss.)
0041521: IMMINK, F.G - In God geloven. Een praktisch-theologische reconstructie
0022935: IMPETA, DR. C.N. - Kaart van kerkelijk Nederland
0031786: INDEKEU, BRUNO (RED.) - Over papen, Geuzen en Smousen. Historiek van de katholieke, protestantse en joodse geloofsgemeenschappen te Lommel inde 17de en de 18de eeuw
0030441: TYNDALE COMMEMORATION VOLUME REPRODUCING SUNSTANTIAL PARTS OF TYNDALE'S REVISES TESTAMENT OF 1534. ALSO AN ACCOUNT OF THE TRANSLATOR'S LIFE AND INFLUENCE - Mozley, J.F. and Coates John R.
0041920: INGRAHAM, PROF. J.H. - The Prince of the House of David. Three years in the Holy City
0027469: INGRAHAM, PROF. J.H. - De prins uit het huis van David. Drie jaren in de Heilige Stad
0037607: INGWERSEN, A - Bijbel en natuur
0026718: INGWERSEN, G. - Bijbel in vertelling en beeld
0041323: WALDMAN. EMIL (INLEIDER) - Akbrecht Dürer
0038409: FIDES QUAERIT INTELLECTUM - Studenten-Almanak 1885 van FIQ te Kampen
0034495: IPEMA, ALI - Liefdevolle Bemoedigingen. Dierbare brieven van Ali Ipema aan Marrie Aantjes-Broere
0040745: IPEREN, DR. WILBERT VAN - Balanceren in de kerk. Onderzoek naar presentie, profilering en receptie van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland 1995-2010 (Diss.)
0039542: IRIK, A.P EN ROOBOL, W.H - Genesis. Boek van mensen op aarde. In gesprek met de apostelgeschriften
0038457: IRIK, PAULA - Een dapper zootje ongeregeld. Kerk zijn met en in de buurt
0037916: ISARIN, JET - Zorg en zeggenschap. Van ouder tot activist
0034504: NEDERLANDSCHE VEREENIGING VOOR ISRAËL - Gedenkboek bij de herdenking van het 50-jarig bestaan: Gods Groote Daden aan Israël (1861-1911)
0042043: IVANOV, PADRE VLADIMIR - Il Grande Libro delle Icone Russe
0036347: IZB - Een voortreffelijk werk. Handreiking voor ambtsdragers
0025072: JAAKKE, A.W.G. EN TUINSTRA, E.W. - Om een verstaanbare bijbel. Nederlandse bijbelvertalingen na de Statenbijbel.
0031771: JAANUS, H.J. - Hervormd Delft ten tijde van Arent Cornelisz (1573-1605). Diss.
0040699: OVEREEM. JAC. - Het veilig Kompas. De 10 geboden eenvoudig behandeld voor de jeugd
0041652: OVEREEM. JAC - De vriend van Hoenderloo. Het levensverhaal van ds. Otto Gerhard Heldring
0042224: OVEREEM. JAC - Opdat Zijn huis vol worde. Het indrukwekkende verhaal over de opwekking op de Veluwe in de 18e eeuw. Historische roman
0035494: JÄCKEL, MARTIN - De stem uit het Braambos
0037619: JACOBS, ILONA - Echt gebroken. Hecht verbonden. Een handreiking voor partners van seksverslaafden
0040898: JACOBS, DS. J.G - Het Oude Testament. Leerboekje voor het middelbaar onderwijs
0036959: JACOBSE, MUUS - Het kind en andere gedichten
0023383: JACOBSON, DAN - In de ban van het Boek
0023435: JACOBSON, DAN - De Godskinderen.
0030502: JACOBSON, DAVID - Rookie Dad. Thoughts on First-Time Fatherhood
0039691: JAENICKE, HANNES - Die Grosse Volksverarsche. Wie Industrie und Medien uns zum Narren halten
0037785: JAGER, OKKE EN PLAS, MICHEL VAN DER - Op de tocht. Gesprekken over geloof en kerk
0041416: JAGER, OKKE - Hier koos de Heer zich vaste voet. Meditatief verslag van een reis door Israël en Jordanië
0041245: JAGER, OKKE - Land van Jahwe. Impressies uit het land van de Bijbel
0027157: JAGER, PROF. DR. H.J. - Kernwoorden van het Nieuwe Testament
0034196: JAGER, OKKE - Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens
0034139: JAGER, JEF DE - Rituelen. Nieuwe en oude gebruiken in Nederland
0037573: JAGER, JEF DE - De KING Familie. Geschiedenis van een pepermuntje
0042372: JAGER, OKKE - Worden als een kind
0042738: JAGERSMA. DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel. Nehemia
0037741: JAGERSMA, DR. H - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Genesis 1:1 - 25:11)
0027594: JAGERSMA, DR. H. - Abraham (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0039373: JAGERSMA. H - De onbekende rijkdom van de Bijbel
0038123: JAGESSAR, DR. MICHAEL N - Full Life For All. The work and theology of Philip A. Potter: A Historical Survey and Systematic Analysis of Major Themes
0042315: JAGT, J.W. VAN DER; BRINK, G. VAN DEN; DEKKER, J. - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 13: Woordstudies en Concordantie, 1996 zaö - 295 môros
0023531: JAGT, H.C. VAN DER - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973. (Diss.)
000908: JAHN, G. - Über die Person Jesu und über die Entstehung des Christenthums und den Werth desselben für moderne Gebildete, mit einer Kritik der Evangelien und der neuesten Schriften über Jesus
0026835: JAHN, G. - Uber den Gottesbegriff der Alten Hebraeer und ihre Geschichtschreibung. Algemein verständlich dargestellt
0041670: JAHNKE, TIMO - In Würde altern und alt sein. Praktisch-Theologische Bausteinen zu einem würdevollen Alterungsproczess im Kirchen- und Gemeindekontext. (Diss.)
0028123: JAKOB, FRIEDRICH - Die Orgel. Orgelbau und Orgelspiel von der Antike bis zur Gegenwart
0038871: JAKOBS, WILBERRY EN OVERDIJK, IDA - Wereldburgers. Grote denkers over de toekomst
0029982: JAMES, SIDNEY V. - The New England Puritins
0040349: JAMES, S.H.J - De ziel der samenleving
0033648: JAMES, E.O. - Mythes et Rites dans le Proche-Orient Ancien
0038526: JAMIESON, ROBERT; FAUSSET, A.R AND BROWN, DAVID - A Commentary on the Old and New Testament. (Volume 3: New Testament)
0038860: VERMEER. JAN - Hoe lees je de Bijbel? Praktische tips voor (beginnende) bijbellezers
0042880: BOSCH. JAN - Van alle markten thuis. Een impressies van het Nederlandse marktleven
0031001: VEENHOF. JAN - De dubbele Jezus. meditaties en teksten van de evangelisten
0036705: JANSE, H - De lotgevallen der Nederlandse Kerkgebouwen
0026328: JANSE, A. - Leven in het Verbond
002607: JANSE, S. - Paulus en Jeruzalem. Een onderzoek naar de heilshistorische betekenis van Jeruzalem in de brieven van Paulus. (Dissertatie)
0034531: JANSE, L. - Jacobus Koelman (1632-1695)
0041049: JANSE DE JONGE, DR. A.L - Antopologie en geestelijke volksgezondheid
0042079: JANSEN, DRS. CH - Encyclopedie van het Midden-Oosten. Tekst en uitleg
0026522: JANSEN, J.F. (HOOFDONDERWIJZER TE HARLINGEN) - Beroemde Nederlanders. Leesboek voor de lagere scholen.
0027001: JANSEN, KOLET - Taarten en toetjes. Creatief bakken met kinderen. Met recepten van Robert Inghelram
0031724: JANSEN, WIM - Levend hart. Stervenskunst als levenskunst
0039928: JANSEN, DR. HARMEN - Door Simon gezien. Anderhalve eeuw theologisch debat in het Nederlandse protestantisme over de opstanding van Christus. Een systematisch-theologische studie (Diss.)
0041723: JANSEN, JEROEN - Brevitas. Beschouwingen over de beknoptheid van vorm en stijl in de renaissance (Diss.)
0034904: JANSEN, GERT - Naar een oecumenische hermeneutiek. De hermeneutiek van Wolfert Pannenberg belicht tegen de achtergrond van het hermeneutisch debat binnen Faith and Order vanaf 1963 tot 1993
0035645: JANSEN, WIM - Voor het preken de kerk uit. Pleidooi en handreiking voor het verbeeldend preken met kinderen en volwassenen samen
0024570: JANSEN, LEENDERT EN VERLOOIJ, CORNELIS - Booswichten in Nieuwkoop. De geschiedenis van 600 jaar misdaad en rechtspraak in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat 1396-1996
0037794: JANSEN, DS. WIM - Een open huis met lage drempels. Nieuwe en oude vormen van geloofsbeleving
0039856: JANSMA, KLAAS EN SCHROOR, MEINDERT (RED.) - Onze vaderlandse geschiedenis
0031986: JANSSEN, LEONHARDT JOHANNES FRIEDRICH (1806-1869) - De Nederlandsche Hervormden in Kleefsland, vooral te Wezel, in de XVI eeuw en derzelver tienjarige vreemdelingschap aldaar, gegrond op een HS. uit die dagen ter herinnering aan den roem onzer vaderen,
0039618: JANSSEN, WIM - De staf van Mozes
000849: JANSSEN, GERT, CEES MAAS & FRANK VIERGEVER - Over Zee- en Hollanders. Het succesverhaal van Nederlandse emigranten in West-Michigan
0036281: JANSSEN, JANNES - Kavels tarwe in de woestijn. Gemeente, pastoraat en homofilie
0031980: JANSSEN, H.Q. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der Stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen. Eene geschiedkundige proeve.
0042392: JANSSEN, DOUWE - Wat een Naam kan doen
0038590: JANSSEN, WIM - Hij zei: Noach maak een ark. Een voettocht in de kantlijn van Genesis. Van Noach tot Abraham
0034903: JANSSENS, RIENK - De opbouw van de Antirevolutionare Partij 1850-1888 (Diss.)
0038759: JANZ, CURT PAUL - Friedrich Nietzsche. Complete biografie.
000883: JAROS, KARL - Esther. Geschichte und Legende
0035158: JASPER-BETHEL, GERHARD - Stimmen aus dem neureligiösen Judentum in seiner Stellung zum Christentum und zu Jesus
0028591: BOISSAVIT-CAMUS (BRIGITTE); RIOU (YVES-JEAN); RÉROLLE (MICHEL); LABANDE-MAILFERT (YVONNE); CORTE-REAL (ISABEL); PAPINOT (JEAN-CLAUDE) ET HIERNARD (JEAN) - Le Baptistère Saint-Jean de Poitiers
0033860: JEAN, CHARLES-F. - La religion Sumériennen. D'apres les Documents sumériens antérieurs a la Dynastie D'Isin (-2186)
0031331: JEENINGA, WILLEKE - De Lutherse kerk te Hoorn
0039640: JEHOSHUA, ABRAHAM B - Vroeg in de zomer van 1970. (Moderne Hebreeuwse Literatuurreeks)
0037238: JELSMA, AUKE EN JUCH, HARRY (RED.) - Ruimte om op adem te komen. Bezinning over spiritualiteit
0026093: JELSMA, DR. AUKE - De blaffende hond. Aspecten uit het leven van Wynfreth Bonifatius
0035837: JELSMA, AUKE - Bonifatius. Zijn leven, zijn invloed
0039801: JELSMA, AUKE EN KLINKEN, GERT VAN (RED.) - Kruis en Zwaard. Terugblik op de kruistochten 1096-1996
0028371: JELSMA, PROF. DR. AUKE - Handboek van de geschiedenis van het Christendom
0036737: JELSMA, AUKE - De vergeten kerk
0037240: JELSMA, AUKE - Tussen heilige en helleveeg. De vrouwen in het christendom
0041443: JELSMA-RIPPEN, ALI - De rouwkreet van de struisvogel
002019: JENKINS, DAVID - The Scope and Limits of John Macquarrie's Existential Theology
0026415: JENSMA, GOFFIE & KUIPER YME (RED.) - De God van Nederland is de beste. Elf opstellen over religie in de moderne Nederlandse literatuurKok Agora
0029774: JEPPESEN, KNUD & OTZEN, BENEDIKT - The Production of Time. Tradition history in Old testament Scholarship
0029757: JEPPESEN, KNUD; NIELSEN, KIRSTEN AND ROSENDAL, BENT - In the last days. On Jewish and Christian Apocalyptic and his period
0040825: JEROENSE, JEROEN; OVERDUIN, THEO - Nieuw Heilig. Over hedendaagse inspiratie
0040077: JEROENSE, JEROEN - De speelse kerk. Een pleidooi voor theater in de kerk
0040062: JESSICA, REINIER, ROSANNE (E.A.) - Bijbelstudie over ingewikkelde dingen
0032817: JESZE, GEORG EN HELEN - Zorgen zijn te zwaar....om mee te nemen
0032547: GEREF. GEMEENTEN (JEUGDBOND) - Dichterbij dan je denkt....
0026996: JEUGDBOND GEREF, GEMEENTEN - Zolang het zonlicht schijnt. 75 jaar jeugdwerk in de Gereformeerden gemeenten
000917: JEURISSEN, RONALD - Peace and Religion. An Empirical-Theological Study of the Motivational Effects of Religious Peace Attitudes on Peace Action
0039768: JEYARAJ, DASAN - Followers of Christ Outside the Church in Chennai, India. A Socio-Historical Study of a Non-Church Movement
0025588: JEZUIETEN - Boeken en Brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in het algemeen en de Orde der Jezuieten in het bijzonder
0030562: JIANGYONG - Vrouwenschrift. Verhalen en liederen in het geheime vrouwenschrift van Jiangyong.
0033295: JIRKU, ANTON - Der Mythes der Kanaanäer
0033298: JIRKU, ANTON - Von Jerusalem nach Ugarit. Gesammlte Schriften
002454: JIRKU, ANTON - Kanaanäische Mythen und Epen aus Ras Schamra-Ugarit
0033681: BECKER. JOACHIM - Messiaserwartung im Alten testament (Stuttgarter Bibel-studien 83)
0027593: JOBSEN, DR. A. - Izebel en Achab (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0038073: JÖCKLE, CLEMENS - Encyclopedia of Saints
0031889: JOESTEL, VOLKMAR - Martin Luther. Rebell und reformator
0041318: VREUGDENHIL. JOH. - De Bijbelsche Geschiedenis verteld aan onze kinderen (O.T en N.T)
0041084: WALL. JOHAN - Niemand dan Christus. Een klaar en uitnemend traktaat over de kennis van Jezus Christus
0039304: WATER. JOHAN VAN DE - Groot Placaatboek vervattende alle de placaten, ordonnantiën en edicten, der Edele Mogende Heeren Staten 's Lands Utrecht; mitsgaders van de Ed. Groot Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der Stad Utrecht tot het jaar 1728 ingesloten (Eerste deel)
0037267: CALVIJN. JOHANNES - Zoek mijn aangezicht. Een korte verklaring van Psalm 87
0023538: JOHANNES, ANT. - Johann Kaspar Lavater, als pastor. (Diss.).
0035357: CALVIJN. JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten (deel 2: Joël, Amos, Obadja)
0032079: JOHN, J EN STIBBE, MARK - Kort & krachtig. Aanstekelijke gedachten en explosieve uitspraken
0042428: JOHNSON, RICK - 10 things great dads do. Strategies for raising great kids
0037075: JOHNSON, BARBARA - Zet een geranium op je hoofd en wees BLIJ
002366: JOLLES, H.M. - Op verloren posten
0038657: PAULIEN. JON - De wereld verandert. De taak blijft gelijk. Geloof doorgeven aan mensen van nu
0032682: JONATHAN - Door Gods hand geleid. Het leven van den hervormer Johannes Calvijn
0038358: HILL. JONATHAN - The Crucible of Christianity. The Forging of a World Faith
0028869: JONATHAN - Waarheid en Droomen
002112: JONES, JAMES W. - Religion and Psychology in Transition. Psychoanalysis, Feminism, & Theology.
0039334: JONES, ROB - The Power of Godly Wisdom
0038298: JONES, BRYN - Doeltreffend gebed.
0037394: JONG, DRS. PIETER L - 50 x de Heilige geest. Bijbels dagboekje
0034212: JONG, DS. P.L. DE - Als een toren in de tijd. In gesprek met de Heidelbergse Catechismus
0038131: DE VRIEND VAN OUD EN JONG - De oude schoolmatres en hare vrienden. Episode uit de geloofsvervolging in het begin der negentiende eeuw
0041622: JONG, S. DE - Een Javaanse Levenshouding (Diss.)
0042662: JONG, TIM DE - In huis en hart. Interviews met pleegouders
0041040: JONG, DRS. H. DE - Versterkende middelen. Een bundel Schriftstudies
0041829: JONG, DRS. H. DE - Eén Bijbel - twee Testamenten. Of het ongelijk van Marcion
0029628: JONG, DE-DE VROEDT, JOKE - Verworpen of een Koningskind?
0040889: JONG, H. DE - Nog gaat Ge ons voor. Gedichten over het navolgen van Christus
0040736: JONG, NIELS DE - David beter begrijpen. Meer zicht op bijbelverhalen uit het Oude Testament
0042557: JONG, DS. P.L. DE - Aartsvaders m/v. Van Noach tot Rachel
0040733: JONG, NICOLIEN DE - Werken aan je moraal in professie en privéleven
0034025: JONG, DS. FR. DE - Kun je zingen van de verkiezing?
000806: JONG, DOMIEN DE - Momenten uit drie eeuwen kluishistorie
000807: JONG, DOMIEN DE - Eremietenregels Achelse Kluis. De oorspronkelijke tekste van 1689 en de versie van 1731/32
0023536: JONG, AAD DE - Weerklank van Job. Over geloofstal in bijbellessen (Diss.)
0023537: JONG, M. DE - Paulus, Struikelblok of toetssteen. Een studie over 2 Korintiërs 2:12 - 4:6, als bijdrage in het gesprek met Israël (Diss.).
0027904: JONG, DS. R. K. DE - Het christendom als levensleer
0043097: JONG, H.M.E. DE - Michael Maiers Atalanta Fugiens
0041615: JONG, DR. CHR. G.F - Geschiedenis van de Nederlandse Zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie
0040552: JONG, ANJA DE - Simply Single (zonder prins op het witte paard)
0037448: JONG, DS. TJ. DE (RED.) - Verzamelde aren (Bijbels dagboek 2012)
0038904: JONG, ALBERTUS DE - Geschiedenis en begrip van gratie (Diss.)
0039586: JONG, DR. CHR. G.F. DE - De Gereformeerde Zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie
0039615: JONG, DR. A. DE - De mens gekroond? Wetenschap, occultisme en vooruitgangsgeloof belicht vanuit de Bijbel

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

6/1