Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen
Havenstraat 17, 3441 BH Woerden, Nederland            Email: antiquariaat@hoeksteenboekhandel.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
0031219: BOFF, LEONARDO - Aan de rand van de hemel. Verhalen over God en wereld
0040121: BOGAARD, THEO VAN DEN - Mijn rust is heen, mijn hart is zwaar. De mooiste liederen uit de klassieke muziek. Met muziek-CD
0038379: BOGUES, DR. - Dr. Bogues Proeve over het goddelijk gezag der Christelijke godsdienst
0034660: BOHEEMEN, PETRA VAN; DIRKSE, PAUL - Duivels en Demonen. De duivel in de Nederlandse beeldcultuur
0026098: BÖHL, DR. EDUARD - Prolegomena voor eene gereformeerde dogmatiek
0029093: BÖHL, EDUARD - Christologie des Ouden Verbonds of verklaring der meest gewichtige Messiaansche Profetieën
0033739: BÖHL, FRANZ M.TH. - Akkadian Chrestomathy. Volume I. Selected cuneiform Tevts
0032297: BÖHME, JAKOB - Christosophia oder Weg zu Christo verfasset in Neun Büchlein, nun in Acht zusammen gezogen welche handeln von wahrer Busse
000078: BOITEN, R. G. H. - Tussen angst en ekstase. Een godsdienstphaenomenologisch onderzoek naar de samenhang tussen angst en ekstase
0041595: BOK, T. DEN EN ANDEL VAN-BARTELS, W.J - Honderdvijftig jaar Gereformeerde Kerk te Dussen (1835-1985)
0024506: BOKMA, T. - "God wil het!" Een verhaal uit den tijd der kruistochten
0034472: BOKMA, T. - Heil den koning. Verhaal gebaseerd op de Bijbel
0029539: BOLHUIS, DS. J. (WEESP) - Door mij regeeren de Koningen, en de Vorsten stellen gerechtigheid. (Spreuken 8:15, preek t.g.v. van de troonsbestijging van Kon. Wilhelmina)
0026165: BOLKESTEIN. DR. M.H. - Zo wordt er gepreekt. Verslag van een onderzoek naar de communicatievormen van 89 preken
0040633: BOLKESTEIN, PROF. DR. M.EN STRIJD, PROF. DR. KR - Keus uit twaalf postillen
0031230: BOLKESTEIN, DR. M.H. - Prediking Nieuwe testament (Het evangelie van Marcus)
0037956: BOLKOVAC, KATHRYN; LYNN, CARI - Klokkenluider in Bosnië. Vrouwenhandel en machtsmisbruik bij de VN
0024765: BOLLAND, PROF. DR. G.J.P.J. - Collegium Logicum (2 dln)
0030877: BOLLE (ROTTERDAM 1880) - De oude soldaat (een verhaal)
0037744: BOM, G.H.VAN DER - Oneindige verantwoordelijkheid. De cultuurfilosofie van Georg Plicht en haar betekenis voor de theologie (Diss.)
0032244: BOMAN, THORLEIF - Die Jesus-überlieferung im Lichte der neueren Volkskunde
0033634: BOMMEL, JAN P. - Dialoog van bidders en strijders
0038814: BOMMEL, JAN - Bijbelse meditaties ter opbeuring
0041873: BONAR, ANDREW A - Het Evangelie van de Persoon van Christus
0041870: BONAR, HORATIUS - Volg het Lam
0041871: BONAR, HORATIUS - Gods weg van heiligheid
0041872: BONAR, ANDREW A - Stromen van levend water
0034745: VRIJZINNIG CHRISTELIJKEN JONGEREN BOND (V.C.J.B.) - Groei. Maandblad jaargangen sept. 1923 tot december 1925
0039306: DIV. THEOLOGEN (GEREF. BOND) - Theologia Reformata. Driemaandelijkse uitgave
0023294: GEREF. BOND - Gedenkboek Gereformeerde Bond (1906-1956)
0024905: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Zevende jaargang (1914)
0024906: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Elfde jaargang (1918)
0024907: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Tweede serie. Twaalfde jaargang (1919).
0024908: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. 1920
0024909: NED. OUDHEIDKUNDIGE BOND - Oudheidkundig jaarboek. Derde serie. Derde jaargang (1923)
0025633: BONDA, DRS. H.J. - Volkskracht. Door zelfwerkzaamheid en overheidszorg
0023028: BONDA, JAN - Het ene doel van God. Een antwoord op de leer van de eeuwige straf.
0027556: BONDA, JAN - De vrouw en haar zaad (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0028787: BONDT, DR. A. DE - Troost en vrede
0029248: BONDT, DR. A. DE - Tekst en Exegese van het Oude Testament
0038901: BONENKAMP, B.J - Zwijgend medewerker en aandachtig luisteraar. 150 jaar Stenografische Dienst der Staten-Generaal
0025219: BONGER, PROF. MR. W.A. - Geloof en ongeloof in Nederland (1909-1920). Een statistische studie.
0032192: BONHOEFFER, DIETRICH - Goede machten. Een keuze uit zijn werk voor een nieuwe generatie
0036841: BONHOEFFER, DIETRICH - De Wijsheid van God - Jezus Christus
0038653: BONHOEFFER, DIETRICH - Bonhoeffer Brevier. Zusammengestellt und herausgegeben von Otto Dudzus
0035657: BONS-STORM, PROF. DR. RIET - Pastoraat als bondgenotschap. Aanzet tot vernieuwing van de kerkelijke praktijk vanuit het vrouwenpastoraat
0036100: BONS-STORM, DR. RIET - Hoe gaat het met jou? Pastoraat als komen tot verstaan
0035911: BONS-STORM, PROF. DR. M EN HOEDEMAKER, PROF. DR. L.A (RED.) - Omwegen door de woestijn.Reflecties over de theologie van prof. dr. Dingemans, bij zijn afscheid als kerkelijk hoogleraar
0023057: BONS-STORM, RIET E.A. - Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest, aangeboden aan Catharina J.M. Halkes.
0024258: BOOER, DS. C. DEN (EINDRED.) - Met vreugde...... Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkenraad
0037751: BOOGAARD, GEERT - Je zult leven. Een keuze uit zijn gedichten
0038834: BOOGAARD, DS. R - De parel van grote waarde. 52 meditaties
0032250: BOOGERT, C.J. VAN DEN; HERTOG, G.C. DEN - Hedendaagse zoekocht naar Heiligheid. Aspecten van heiligheid in de bijbel en in de joodse en christelijke traditie
000084: BOOIJ, T. - Godswoorden in psalmen. Hun funktie en achtergronden, in het bijzonder het godswoord na klachten en gebeden en de goddelijke terechtwijzing
0034193: BOOIJ, MR. RON - Meester in ut recht (Columns)
0040500: BOOL, F.H.; KIST, J.R.; LOCHER, J.L.; WIERDA, F. - Leven en werk van M.C. Escher. Met een volledig Geïll. catalogus van zijn werk
0024670: BOOM, DRS. M. VAN DEN (E.A.) - Werkelijkheid en fiktie in godsdienstonderwijs en katechese. Een bundel opstellen
0033030: BOOM, CORRIE TEN - Marsorders voor de eindstrijd
0031694: BOOM, CORRIE TEN - Niet ik, maar Christus
0032166: BOOM, H, TEN (E.A.) - Geloof, Opbouw en Strijd. De geschiedenis van de classis Rotterdam
0042653: BOOMA, J.G.J - Onderzoek in Protestantse Kerkelijke Archieven in Nederland
0041005: BOOMEN, GERARD VAN DEN - Mozes-huis in de stad. Verleden, heden en toekomst, Amsterdam
0033202: BOOMGAARD, PETER (E.A.) - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw
0042373: BOOMSMA, PIETER - En dan is het maandag
0035836: BOON, DR. RUDOLF - Hebreeuw Reveil. Wat bracht christen-theologen rond 1500 in de leerschool der rabbijnen?
0042821: BOON, J.G.M. - Oudewater 1570 - 1580. Vrijheid en Gezag
0040951: BOON, J.G.M - Vreeswijk voorheen
0028650: BOON, DR. R. - Apostolisch ambt en reformatie. Primair probleem der oecumene
0040659: BOON, L - De Vereninging van Uitgetredenen uit de Ned. Herv, Kerk 1916 -1976
0029175: BOON, J.G.M. - Benschop in tekst en tekening
0030227: BOONE, A. TH - Inspiratie en zorg. Tien jaar Gereformeerd Psychiatrisch Ziekenhuis
0033982: BOOR, DR. WERNER DE - Der Brief an die Römer. Wuppertaler Studienbibel
0042234: BOOS, CARLA - De slavernij. Mensenhandel van de koloniale tijd tot nu
0041649: BOOT, J. (E.A.) - Verzameling van zestig brieven
0023735: BOOT, NELLY EN BRAK, MARJA - Als een stad op een berg. Evangelisatie vanuit de gemeente.
0035588: BOOT, J. (DELFT) EN EENIGE ANDEREN - Verzameling van zestig brieven
0031314: BOOTSMA, DRS. H, - "Maar eens zei ik JA"
0038973: BOOY, E.P. DE (E.A.) - Van erfenis tot studiebeurs. De delftsche fundatie van Renswoude
0042769: BOR, JAN; TEPPEMA, SYTSKE - 25 eeuwen filosofie. Teksten en toelichtingen
000637: BORAAS, ROGER S., & SIEGFRIED H. HORN - Hesbon 1968. The first Campaign at Tell Hesbân: A Preliminary Report
0041341: BORDEAUX SZEKELY, DR. E. - De leer van de Essenen. Het Vredesevangelie van Jezus Christus
0039217: BORG, J. TER - Nederland bevrijd, 1813-1913 Feestliederen. (100 jaar Koninkrijk 913)
0034916: BORG, MEERTEN B. TER - Het geloof der goddelozen
0030859: BORGER, E.A. - Gedichten
0025764: BÖRGER, DS. J. - Twee Preeken in Gouda gehouden op 14 en 28 juni 1925. Tevens afgedrukt de aanklacht tegen de predikant n.a.v. deze preeken
0028575: BORGER, PROF. DR. G.J. - Afstand maakt verschil. Verkorte rede bij aanvaarding ambt van hoogleraar aan de VU
0041366: BORGER, DRS. J.J - François Haverschmidt, de dominee, de dichter, de mens
0024430: BORGERS, DS. D.H. EN R.H. BREMMER, A. NOORDERGRAAF, K. EXALTO, D. RIETDIJK E W.H. VELEMA - Reformatorische Stemmen verleden en heden
002143: BORGHT, E. A. J. G. VAN DER - Het ambt her-dacht. De gereformeerde ambstheologie in het licht van het rapport 'Baptism, Eucharist and Ministry' (Lima, 1982) van de theologische commissie Faith and Order van de Wereldraad van Kerken
0033389: BORGHT, EDDY VAN DER (RED.) - Journal of reformed Theology. Volume 3. No3. 2009
0039771: BORGMAN, ERIK; HOEVEN, LIESBETH - Sporen van afwezigheid. Gedenken in stemmen, stenen en stilte
0025125: BORGMAN, ERIK - Alexamenos aanbidt zijn God. Theologische essays voor sceptische lezers
0042536: BORGMAN, ERIK EN REISEN, MIRJAM VAN - De verbeelding van Marga Klompé. Perspectieven op de toekomst
0035886: BORGMAN, ERIK; BRINK, GABRIËL VAN DE EN JANSEN, THIJS (RED.) - Zonder geloof geen democratie
0027328: BORN, DS. E.T. VAN DEN - De geschiedenis der Vrijmaking te Amsersfoort (6 juli 1945)
0038579: BORNEBROEK, DRS. A.H - Als een goed rentmeester. Een schets van de Van Coeverden Adriana Stichting en haar oprichter
0039405: BORNEBROEK, DRS. A.H - Drogisten van Neérland, komt onder de vaan! Schets van de 100-jarige historie van de Bond voor Drogisten
0042272: BORNECQUE. H/CAUËT, F - Le Dictionnaire Latin-Français du Baccalaurëat
0041014: BORSBOOM, EDWARD J. EN HOGENKAMP, BERT - Radio in beeld. Nederlandse omroepfilms 1931-1955
0026179: BORST, DR. J.C. - Verraden en vertrouwen. Pastoraat aan incestdaders en -slachtoffers
0034491: BORSTIUS, JACOB - Een oud gebed om een nieuwe bekering
0041733: BORZSAK, S - P. CornelisTacitus, Der Geschitsschreiber
0040398: BOS, AAD VAN DEN - Op vaste grond. Over authentiek bijbels geloof
0040880: BOS, HENK (SCHILDER VAN INNERLIJKE MYSTIEK( - Confrontatieboek
0041083: BOS, DS. T - Tweede twaalftal leerredenen
0024021: BOS, DS. T. - De Dordtsche Leerregelen
0023432: BOS, DS. G. - Kolonisten van den Hemel. Verklaring van Openbaring 1-3.
0025991: BOS, G.J.; OUD-FABER, DIEUKE; `T SANT, MIEN VAN; SCHÖLER, ELLEN - De kerstengel. Verhalen voor de jeugd
0035756: BOS, DR. F.J. - Wilhelmus à Brakel
0028239: BOS, PIETER - The Nations Called. Theology of the nations and their redemption
001278: BOS, F. L. - Kruisdominees. Figuren uit de Gereformeerder Kerk onder 't Kruis
0040843: MARTIJN (PSEUDONIEM JOOP BOS) - In het zicht van het Licht........
0042114: BOS, A.C. - Zuid-Beijerland in oude ansichten, deel 1
0026298: BOS, DR. F.L. - Kruisdragers. Nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen
0039736: BOS, DS. D.A. - Iedereen wil toch herkend worden
0039747: BOS, DR. F.L - Weg-Wijzer worden
0036418: BOS, DS. T; HESSELS, DS. J; DIJKSTRA, DS. H (RED.) - De Vrije Kerk. Gereformeerde stemmen voor kerk, godgeleerdheid en zending
0032626: BOSANQUET, MARY - The life and death of Dietrich Bonhoeffer
0041656: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G - Leycester in Nederland (2 delen)
0039485: BOSCH, JOKE - 101 dingen die je moet weten als je moeder wordt
0041584: BOSCH, DAVID - Transforming Mission. Paradigm Shifts in Theology of Mission
0030111: BOSCH, DS. A.C.D. VAN DEN - Vernieuwd geloven. Eerlijke antwoorden op kritische vragen
0036997: BOSCH, DS. J - Groen van Prinsterer en de kerkelijke strijd van heden
0028766: BOSCH, DS. D.A. VAN DEN - De blijde reis. Nagelaten preeken
0028647: BOSCH, J. - Om waarheid en recht. Uit de dagen der Afscheiding
0038596: BOSCH, GERRIT VANDEN - Hemel Hel en Vagevuur. Preken over het hiernamaals in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 17e en 18e eeuw
0033945: BOSCH, DS. C. VAN DEN - Liefde aan 't Kruis. Een bundel preken, radiomeditaties
0030879: BOSCH, JOH. D. - De vraag naar het wonder
0037815: BOSCH, ADRI - Reisgids van hier tot ginder. Het liturgisch jaar doorlopen
002489: BOSCHMA, HILBRANDT - De Tragedie van het Godsrijk
0038979: BOSMA, NANNE - Balthazar Gerards. Moordenaar en martelaar
0041982: BOSMAN, FRANK G - Jezus, wat zeg jij Nu! Negen ongemakkelijke uitspraken van Jezus
0036982: BOSMAN, MIJNKE; GOUD, JOHAN, LEEUWEN, MARINUS VAN - Een weg van vrijheid. Reflecties bij de remonstrantse belijdenis
0042395: BOSMANS, PHIL - De zon blijft schijnen
0041490: BOSMANS, PHIL - Menslief, ik wens je vrede en alle goeds. 365 vitaminen voor het hart
0040906: BOSSHARDT, ALIDA M. (MAJOOR) - Wat ik u graag nog zeggen wil
0028925: BOSTON, THOMAS - De gemeenschap der Heiligen. N.a.v. 1 Cor. 10:17
0041888: BOSTON, THOMAS - De kunst van mensen vangen
0037677: BOSUA, HANNIE - Lieve lege buik. Jezus in je onvruchtbaarheid
0028242: BOSVELD, W. - Studies over het leven van Jezus
0041054: BOT, PETER - Dochters van Debora. het profetisch optreden van vrouwen in de middeleeuwse kerk
0036503: BOTER, G.J. - The Textual Tradition of Plato's Republic (Diss.)
0025430: BOTTEMA, TJEERD - MIJN LEVEN
0033507: BOTTÉRO, JEAN - La Religion Babylonienne
0033650: BOTTÉRO, JEAN - Le Problème des Habiru, a la 4e rencontre Assyriologique Internationale
0024314: BOTTERWECK, G JOHANNES UND RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch (zum Alten TestamentBand I)
0024666: BOTTERWECK, G. JOHANNES AND RINGGREN, HELMER - Theological Dictionary of the Old Testament (6 Volumes)
0024315: BOTTERWECK G. JOHANNES UND RINGGREN, HELMER - Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament (Band II)
0036152: BOUCHETTE, HENRI - Leek en Ambt
0040377: BOUHOURS, FERNAND - Weest mijn getuigen
0040538: BOUHUYS, MIES; WORM. PIET - De man van Nazareth. Gezinsboek over leven, land en vo;k van Jezus
0025526: BOUKEMA, NIEK EN DORP, JAN VAN - Van Christelijke Hoogere Burgerschool naar Christelijk Lyceum (1918-1993). Gedenkboek 75-jarig jubileum Chr. Lyceum Alphen a/d/Rijn.
0036435: BOULAY, SHIRLEY DU - Cicely Saunders. Een leven voor stervenden
0041370: BOUMA, HANS - Als het leven je lief is. Een pleidooi voor milieudefensie
0027527: BOUMA, HANS - Het onze vader : Mattheus 6 (Verklaring van een bijbelgedeelte)
0042147: BOUMA, HANS - Als een boom in de aarde. Spiritueel dagboek
0041758: BOUMA, HANS/MARION SANDER VAN - Uit de mond der kinderen
0037852: BOUMA, DR. C - Kommentaar op het N.T. De brieven van den apostel Paulus aan Timotheus en Titus
0024410: BOUMA, T.D. (B.S) - Gerijpt voor Reformatie. Het evangelie van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden
0027036: BOUMA, DS. H. - De vereniging van 1892,
0028896: BOUMA, HANS - Open kaart. Dagboeknotities
0034343: BOUMA, HANS EN FABER, JAAP - Bidden in het pastoraat
0029001: BOUMA, HANS - Honger en dorst (Bijbels dagboek).
0042164: BOUMA, HANS - Handen vol licht. Dagen van je leven
0035665: BOUMA, HANS - Er valt wat te zingen
0032908: BOUMA, HANS - Dus ik besta. Brevier
0040079: BOUMA, HANS - Licht dat op ons valt. Gebeden
0034201: BOUMA, HANS - Licht in mijn ogen. Preken voor het leven
0037810: BOUMA, HAMS - In de schaduw van de Psalmen
0025189: BOUMAN, C.A. - Sacring and crowning. The development of the latin ritual for the anointing of kings and the coronation of an emperor before the eleventh century (Diss.)
000391: BOUMAN, K. HERMAN - Forgotten Gods. Primitive mind from a traveller's point of view. Introduction by G. van der Leeuw
0030480: BOUMAN, S ; KUIPER E.J. (RED. - Remonstrantse Toetsen. Ervaringen met de theologie 1934-1984
0040223: BOUMAN, DS. D - New Age. Op weg naar een nieuwe wereld?
0033267: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat.Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid (Diss.)
0037078: BOUMAN, DIONISUS (1670-1726) KRANKENBEZOEKER TE IJSSELSTEIN - De ware genade Gods in de ziel. Zeven oefeningen (onveranderde druk)
0037184: BOUMAN, PROF. DR. JOHAN - In gesprek met Moslims
0042408: BOUT, J / SPAAN, N.J - Vrienden van de Bruidegom. Het leven van James Guthrie (1612-1661) en William Guthrie (1620-1665)
0035406: BOUT-MONTEAU, ANJA - De V van Veerle
0038944: BOUTER, HUGO - De profeet ELISA. Bijbelstudies over het leven en de wonderen van Elisa
0031343: BOUTER, HUGO - Lichtende sterren. Lessen uit het leven van de aartsvaders
0030467: BOUWEN, FRANS (E.A.) - The ecumencial movement at a crossroads. After sity years: what does 'Amsterdam 1948' mean for us today?
0042179: BOUWERS, LENZE L - Anne de Vries (1904-1964). Een beeld van de auteur
0031459: BOUWMAN, GIJS - De zonde van Sodom. Ontstaan en verstaan van een bijbelverhaal
0027711: BOUWMAN, DR. M - Geen rechtskrenking. Het tuchtvonnis over dr. K. Schilder getoetst aan de normen van het gereformeerd kerkrecht
0025675: BOUWMAN, DR. H. - Gereformeerd kerkrecht (2 delen)
0024343: BOUWMAN, DS. W.H. - De schaduw der Hemelsche dingen.
0038152: BOUWMAN, DR. H - Van 's Heeren wegen. Rede t.g.v. 75-jarig jubileum van de Theologische School te Kampen
0038998: MINISTERIE VOLKSHUISVESTING EN BOUWNIJVERHEID - Krotopruiming en sanering
0029967: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd
0035447: BOVEN, I EN DIEMEN DE JEL, N.W. VAN - Osanna in Excelsis. Een bundel oude en nieuwe liederen voor gemengd koor en huisgezin
0026462: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Onno de jonge Noorman
0040391: BOVER, J. (S.J.) EN BURGERS, J. (S.J.) - Jezus de Messias, of de vier evangeliën tot een doorlopend chronologisch verhaal samengevoegd
0035623: BOWDEN, JOHN - Edward Schillebeeckx, portret van een theoloog
0038025: BOWERSOCK, G.W (E.A.) - Interpreting late Antiquity. Essays on the Postclassical World
0041452: BOX, SU - Puzzels en woordraadsels. Bijbelverhalen, denk- en rekenvragen
0035372: BOX, SU/ GOSKER EWOUD - Mijn eerste gebedje
0025592: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800
0040727: BOYD-MACMILLAN, RONALD - Een onthullende gids over de wereldwijde vervolging van de kerk
0042523: BRAAKMAN, ARY (INLEIDER) - Verantwoord geloven. Enkele teksten van Bultmann vertaald en ingeleid
0037679: BRAAMSE, MIEKE - Onderweg naar jezelf en de ander. Een voettocht naar Keulen
0031857: BRABER, J.L. - 50 jaar Van Weel-Bethesda Ziekenhuis Dirksland (1934-1984
0038068: BRADLEY, HENRY - The Goths from the earliest times to the end of the gothic dominion in Spain
0040434: BRAHÉ, DS. JAN JACOB - Aanmerkingen over de Vijf Walcherse Artikelen
0040639: BRAHMS, JOHANNES - Deutsche Requiem. Opus 45 Klavierauszug
0026295: BRAKEL, JAN VAN - Ds. L.G.C. Ledeboer. Zijn leven en Kerkstrijd
0032923: BRAKEL, WILHELMUS À - Stigtelyke oeffeningen over de voorbereidinge, betragtinge ende nabetragtinge des H. Avonfmaals
0042455: BRAKEL, WILHELMUS À - Het leven des geloofs op de beloften
0035395: BRAKEL, DS W. À - Redelijke Godsdienst (Bijbels Dagboek)
0041393: BRAKEL, DS. J.E. VAN - De Knecht des Heren. De Tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs
0042255: BRAND, HANS EN JAN - De Hollandse Waterlinie
0037680: BRAND, MARTIN - Muziekboek. 22 nieuwe evangelische liederen.
0040098: BRANDENBURG, MAAIKE (SAMENSTELLER) - Bekende en onbekende Nederlandse Sagen en Legenden
0035671: BRANDES, ERWIN - Grabeden
0040522: BRANDMÜLLER, WALTER; IMMENKÖTTER, HERBERT; ISERLOH, ERWIN (HRSGG) - Ecclesia milirans. Studiën zur Konzilien- und Reformationsgeschichte Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet. Band 1: Zur Konziliengeschichte. Band 2: Zur Reformationsgeschichte.
0034098: BRANDT, CATHARINE - U prijs ik in mijn avondlied
0042457: BRAS, KICK - Leven met Thomas Merton. Wegwijzer naar vrijheid
0041740: BRATCHER, ROBERT G - A Translatror's Guide to the Gospel of Mark
0041577: BRATT, JAMES D AND WELLS, RONALD A - The Best of the Reformed Journal
0039410: BRÄUMER, HANSJÖRG - Das erste Buch Mose Teil 1:Kapitel 1 bis 11. Wuppertaler Studienbibel)
0042254: BRAYBROOKE, MARCUS - De wijsheid van Jezus
0041456: BREARLEY, CHRISTOPHER - Does God approve of war?
0038582: BREDERO, ADRIAAN H - Christenheid en Christendom in de middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving
0039179: HIST. VER. HET LAND VAN BREDERODE - Jaarboek 2002. In het Land van Brederode
0039067: BREE, L.W. DE - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw
0033008: BREEJEN, DRS. P. DEN (E.A.) - Van geslacht tot geslacht. 250 jaar Hervormde gemeente Giessendam-Nederhardinxveld
0041572: BREETVELT, JAAP EN QUARLES VAN UFFORD, PHILIP (RED.) - Als uw leerlingen tussen de volken. Op zoek naar de missionaire roeping van de Protestantse Kerk in Nederland anno 2010
0026423: BREEVOORT, JOHANNA - Vensteren in den Hemel
0041306: BREEVOORT, JOHANNA - Hoe Eva haar juffie verloor en terugkreeg
0030122: BREFELD, JOSEPHIE - A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages. A Case for Computr-Aided Textual Criticism
0034656: BREFFNY, BRIAN DE - De Synagoge, in ballingschap en diaspora
0035437: BREGGERSNA, STIJN - Afscheid van een dagboek
0032726: BREGMAN, C EN KOLE, I.A. (SAMENSTELLERS) - De gedachtenis van de rechtvaardige tot zegen. Enkele facetten uit het leven van ds. L. Rijksen, zevental preken en artikelen uit De Samenbinding
0040485: BREGMAN, C - Klankbord. Een geschiedenis van de Nederlandse literatuur
001738: BREIT, HERBERT, & CLAUS WESTERMANN (HRSG.) - Calwer Predigthilfen, Band 1-12 + Band 13: Taufe
0039817: BREM, CORNELIS - Euangelische Schatkamer of gemengde bijdragen ter bevordering van de kennis en beoefening van den waaren Euangelischen Godsdienst (Deel 2)
0038122: BREMAN, DR. CHRISTINA MARIA - The Association of Evangelicals in Africa. Its History, Organization, Members, Projects, External Relations and Message
0026855: BREMMER, DR. R.H. - Reformatie en Rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581
0041034: BREMMER. DR. R.H - Visioenen op Patmos. Bijbelstudies over de Openbaring van Johannes
0032464: BREMMER, DR. R.H. - Gereformeerde kerk in de storm (1568-1579). Vier radiolezingen over de Unie van Utrecht
0036371: BREMMER, DR. R.H - In gesprek met oudere en nieuwere theologen. De actualiteit van de gereformeerde theologie
0030900: BRENDLER, GERHARD - Martin Luther. Theologie und Revolution
0042819: BRESSEN, J - God heeft het gedaan. Nederland in 1813
0037022: BRESSEN, J - De gedachtenis des Rechtvaardigen. Het leven van H.I. Dibbetz (vriend van A. Kuyper)
0042354: BRETSCHNEIDER, CAROLO GOTTLIEB - Lexion Manvale. Graeco - Latinvm in libros Novi Testamenti
0037736: BREUKELMAN, FRANS - Bijbelse Theologie (IV/2) Theologische opstellen
0042660: BREUKER, PH.H EN JANSE, A - Negen eeuwen Friesland - Holland. Geschiedenis van een haat - liefdeverhouding
0035307: BREWER, JIM - De gevangenen vrijzetten. De bediening van Jezus!
0038846: BREWER, JIM - Bevrijding. De ontbrekende schakel voor een succesvolle bediening
0038260: BREWSTER, P.S - Pentecostal Doctrine
0037074: BRICO, REX - Af en toe een oase. Gesprekken met profeten, prelaten en andere wegbereiders
0037703: BRIDGE, SHEILA - Wie heeft jouw seksleven gestolen?
0036660: BRIEM, CHRISTIAN - Wörterbuch zum Neuen Testament
0036661: BRIEM, CHRISTIAN - Grammatik zum Neuen Testament
0031839: BRIENEN, DR. T EN TUKKER, DR. C.A. - Reformatie en nadere Reformatie in Alblasserwaard en Vijfherenlanden
0039579: BRIENEN, DR. T - De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Ontstaan, ontwikkeling, activiteit, identiteit en perspectief
002863: BRIENEN, DR. T. - Christiaan Meyer (1661-1738). Een vroege bijdrage van een Messiasbelijdende jood.
0030095: SSNR (T. BRIENEN E.A.) - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie (Deel 1: enige figuren)
0031750: SSNR (T. BRIENEN E.A.) - Figuren en thema's van de Nadere Reformatie (Deel 2 uit deze serie)
0036071: BRIENEN, DR. T EN GINKEL, DRS. C. VAN (RED.) - In het spoor van de reformatie. Studies t.g.v. 20-jarig bestaan van de Reformatorische Hogeschool te Zwolle
0036159: BRIENEN, DR. T - De verkondiging in het juiste spoor. De plaats van Israël in de Homiletiek en in de prediking
0040176: BRIGGS, ROBIN - HeksenWaan. De sociale en culturele geschiedenis van hekserij in Europa
0027298: BRIGHT, JOHN - Alt israel in der neueren Geschichtsschreibung
0028165: BRIGHT, JOHN - Jeremiah (The Ancor Bible)
0023787: BRILLENBURG WURTH, DR. G. - De Christelijke Vrijheid.
0040272: BRILLENBURG WURTH, PROF. DR. G EN OVERDUIN, DS. J - Suggesties en religie
0041953: BRINK, GERT VAN DEN & MAASLAND, ARIE - Geloof je dat? Over de toe-eigening van het heil
0032065: BRINK, GIJSBERT VAN DEN EN BURG, ELCO VAN (RED.) - Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein
0032322: BRINK, DS. EGBERT - Een witte roos voor christenen onderweg
0040065: BRINK, JOS - In leegte en gemis. Als liefde verdriet wordt
0024300: BRINK, VAN DEN H.C. - Van het Woord des Levens. Leerredenen over den eerste zendbrief van den H. Apostel Johannes.
0027732: BRINK, DS. H.C. VAN DEN - Manninne (Zes preeken)
0030092: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK (E.A.) - Opstellen, aangeboden aan professor Dr. D. Nauta, bij zijn afscheid als hoogleraar aan de VU te Amsterdam op 7 juni 1968
002180: BRINK, H. VAN DEN - Dr Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap
0037287: BRINK, J.E. VAN DEN - De gemeente in de eindtijd. Toelichting op de Openbaring van Johannes
0037710: BRINK, DS. G. VAN DEN - De brieven van Johannes
0041450: BRINK, DS. G. VAN DEN - De brieven van Petrus en Judas
0035903: BRINK, GABRIËL VAN DEN - Van waarheid naar veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen burgerij
0030868: BRINK, DS. J.K. (E.A.) - Het jaar onzes Heeren 1935. Kerkbrief IV
0033021: BRINK-BLANKESTEIJN, GERIE-ANNE VAN DEN (E.A.) - Vrouwen onderweg. Bijbels dagboek voor vrouwen
0033070: BRINK-BLIJDORP, MIEKE - Open je hart
0036320: BRINKE, H. TEN EN MARIS, J.W. (E.A.) - Geestrijk Leven
0031453: BRINKHOFF, DR. L. (O.F.M.); LAUDY,DRS. G.C (O.PRAEM); VERHEUL, DR. A. (O.S.B.) - Liturgisch Woordenboek (deel 1: A-K)
0024818: BRINKMAN, MARTIEN - God of Lot? Over de schepper van dood en leven
0035713: BRINKMAN, MARTIEN E. EN NOORDEGRAAF, HERMAN - Het Evangelie in het Westen. Nederlandse reacties op Leslslie Newbigin
0042239: BRINKMAN, MARTIEN - "Kom Heilige Geest, vernieuw de hele schepping"
0042431: BRINKMAN, MARTIEN EN HOUTEOEN, ANTON (RED.) - Geen kerk zonder bisschop? Over de plaats van het ambt in de orde van de kerk
0033013: BRINKMAN, MARTIEN E. - Het drama van de menselijke vrijheid. De ambivalente rol van het christelijk vrijheidsbegrip in de westerse ciltuur
0024773: BRINKMAN, M.E. - Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg. Een schets van de ontwikkeling van zijn theologie vanaf 1953-1979 (Diss.)
001471: BRINKMAN, MARTIEN E. - Justification in Ecumenical Dialogue. Central Aspects of Christian Soteriology in Debate
0039788: BRINKMAN, MARTIEN E - Jezus incognito, De verborgen Christus in de westerse kunst vanaf 1960
0032633: BRISCOE, PETER J. - Donkey Business. Over ondernemers en hun ezel. Bijbelse visie op het bedrijf
0038272: BRISCOE, JILL - Samen bidden. Hoe doe je dat?
002236: BRODIE, ISRAEL (ED.) - The Authorised Daily Prayer Book of the United Hebrew Congretations of the British Commonwealth of Nations
0034119: BROECK, DR. O.L. VAN DEN - Islam en het westen
0025075: DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP - Doopsgezind belijden nu
0030756: BROEK ROELOFS, DR. O.C. - Wandelt in het Licht (afscheidspreek Geref. Kerk te Woerden 22 October 1950)
0042210: BROEKE, WILLEM VAN DEN (E.A.) - De Vechtstreek in bedrijf
0041885: BROEKHUIS, DR. J - Oriëntatie in de godsdienstwetenschap
0027574: BROEKHUIZEN, P.H. (E.A., RED.) - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolter-Noordhoff-Complex te Groningen
0036898: BROEKMEYER, MARIUS - Het verdriet van Rusland. Dagelijk leven op het platteland sinds 1945
000306: BROERE, R. - Kennen, Gevoelen en Begeeren. Een eenvoudig overzicht van 's menschen geestelijk leven
0023022: BROERTJES, DS. J. - Goed Nieuws. Wekelijkse overdenkingen
0039816: BROES, PETRUS - De peinzende Kristen of bundel stichtelyke gedachten voor de eenzaamheid
0029450: BROES, WILHELM - De evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde. Opgelegd in breeden tekstenrol ten gebruike van de kerkelijke leerrede
0037033: BROES, WILHELM - Filip van Marnix, Heer van St. Aldegonde bijzonder aan de hand van Willem I: ter inleiding Margareta van Parma en Katharina de Medicis, Willem I en Hendrik IV. (in twee deelen, drie stukken)
0023446: BROEYER, F.G.M. - William Whitaker (1548-1595) Leven en werk van een anglocalvinistisch theoloog. (Diss.)
0032282: BROHIER, R.L. - Sri lanka and The netherlands. A Book of Dutch Ceylon
0032472: BROHIER, R.L. - De Wolvendaalsche kerk. A brochure on the Dutch Church at Wolvendaal, Colomb, Ceylon
0041353: BROKKE-BOOMSMA, LOUWINA - Leven in verwondering. Dichtbundel
0034825: BROM, LUCO J. VAN DEN - Creatieve Twijfel. Een studie in de wijsgerige theologie
0033263: BROM, FRANS W.A. - Onherstelbaar verbeterd. Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem (Diss.)
0039185: BROM, DR, G; LANGERAAD, DR. L.A. VAN - Diarium van Arend van Buchell
0039551: BROMMER, DR. EMILE J.P.; LOOPIK, DR. MARCUS VAN, EN ZUIDEMA. DR. WILLEM - Schrijf ze op de tafel van uw hart. Lessen uit het Leerhuis
0033529: BRONGERS, PIET - Wie kan in mij schoenen staan. Aandacht voor levensvragen voor ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke handicap
0034860: BRONGERS, DR. H.A. - Prediking O.T. (I Koningen)
0029990: BRONGERS, DR. H.A. - Prediking O.T. (I Koningen)
0036104: BRONKHORST, A.J. - Tussen uitdaging en traditie. Kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief
0037317: BRONKHORST, DR. A.J - Illegalen van oud-Israël. Het boek der Richteren
0032333: BRONKHORST, DRS. HANS; HAGOORT, DRS. HENK EN SIEBESMA, DR. PIETER - Een Heiliige Stad.Jeruzalem in jodendom, christendom en islam
0034073: BRONS-VAN DER WEKKEN, DRS. S.H. - Kijk eens naar jezelf
0041945: BRONSVELD, DR. A.W - Historische en Letterkundige Opstellen
0037199: BRONSVELD, A.W - Schetsen uit het godsdienstig en kerkelijk leven in de vorige eeuw
0032068: BRONSWIJK, ALFRED C. - Symbolen, de taal van kunst en liturgie
0042163: BRONSWIJK, A.C - Een hart onder de riem. Aanstekelijke levenskracht uit de woorden van Jezus
0035608: BRONSWIJK, ALFRED C - Soms water, soms wijn, Woorden voor lezers en luisteraars
0032080: BROOME, J.R. - John Warburton. Dienaar van een Verbonds-God
0039349: BROOS, I.E.C.M. (GEMEENTELIJKE ARCHIEFDIENST UTRECHT) - Publicatie 9: Bronnenoverzicht voor de geschiedenis van de stad Utrecht in de Tweede Wereldoorlog
001892: BROUWER, C. - Wachter en herder. Een exegetische studie over de herder-figuur in het Oude Testament, inzonderheid in de pericopen Zacharia 11 en 13:7-9
002196: BROUWER, A. M., E.A. - De Protestantsche Zending. Monographieën
0032452: BROUWER, D. - Beschrijving van de St. Gomarus- of Westerkerk en de St. Pancras- of Zuiderkerk te Enkhuizen
0026248: BROUWER, FRANS (RED.). E.A. - Hendrik Andriessen en het tijdperk der ontluiking.
0030170: BROUWER, ANTON M. - De taak van de kerk in de Nederlandsche Volks- en staatsgemeenschap
0037212: BROUWER, DS J.D.B - Eene levensverhaal. Predikatie over Handelingen XVI:30
0041004: BROUWER, HARRY - Vooran over Ebbingenpoorten Brugge. Bewoningsgeschiedenis van 1621-2003
0039037: BROUWER, DR. J - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den tachtigjarigen oorlog
0036873: BROUWER, P - Een eeuw van strijd. Grepen uit de geschiedenis der Antirevolutionaire Partij
0035016: BROUWERS, J. - Volks Katechismus. Gods Woord voor iedere gelovige (R.K.)
0029956: BROWN, JOHN - The Pilgrim Fathers of new England and their puritan successors
0033312: BROWN, ELAINE - Hoe kom ik hier uit? Leren omgaan met depressie
0042450: BROWN, PETER - The Book of Kells. Forty-Eight pages and details in colour from the Manuscript in Trinity College, Dublin
0040783: BROWN, RAYMOND - The Message of Numbers. Journey to the promised land
0023766: BROWN, REV. JOHN - The Christian Pastor's Manuel. A selection of tracts on the Duties, Difficulties & Encouragements of the Christian Ministry.
0035617: BROWNING, DON S - Normen en waarden in het pastoraat
0036704: BRUCE, DR. F.F/ RU, DR. G. DE (VERTALER) - Mensen rondom Paulus
0041361: BRUGGE, IR. B. TER - Discipelschap in de fabriek
0033566: BRUGGEMAN, JAN EN CAMIJN, AART - Ondernemers verbonden. 100 jaar ondernemingsorganisaties in Nederland
0038760: BRÜGGEMAN-KRUIJFF (E.A., RED) - Geloven en denken
0035874: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament. Lucas, het evangelie als voorgeschiedenis
0035881: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament: Christus op aarde. Zijn levensbeschrijving door leerlingen
0035872: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament: Matteüs, het evangelie voor Israël
0030464: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - CNT. Commentaar op het Nieuwe Testament. Paulus: Pionier voor de Messias van Israël
0023437: BRUGGEN, DR. J. VAN - Het lezen van de Bijbel. Een inleiding.
000106: BRUGGEN, W. VAN - Futurum en eschaton. Over de verhouding van het handelen van God en van de mens in de geschiedenis met het oog op de toekomst
000107: BRUGGEN, J. J. G. VAN DER - Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging. Ontwikkeling van een theorie van gerechtvaardigde afschrikking
0027521: BRUGGEN, DS. E. VAN - Drie aartsvaders en hun God
0035803: BRUGGEN, DR. J. VAN (RED.) - Bijbelvertalingen
0037260: BRUGGEN, A.G. VAN - Let op hun wegen. Biografische schetsen van de in Ede vernoemde predikanten: W. van Ihrhoven, H. Muntingh en D.A. Detmar
0032930: BRUGGEN, DINY VAN - De rivier stroomt heen en terug. Dagboek uit een Cambodjaans kinderziekenhuis
0035871: BRUGGEN, DR. JAKOB VAN - CNT.Commentaar op het Nieuwe Testament: Marcus. het evangelie volgens Petrus
0035718: BRUGGHEN, DS. G.A. V.D - Het Johannes Evangelie
0041846: BRUGMAN, BAUKJE; GEERS, FRED; LANGEJAN, JOLIEN - Alles over IJS
0030769: BRUHN, VERNER - A people and its church. The Lutheran Church in Denmark
0037871: BRUIJEL, F.J - Tijden en jaren. Het natuurjaar in de Bijbel
0041629: BRUIJN, DR. J. DE (RED.) - Een land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940
001101: BRUIJN, COR - Keteltje in de Lorzie
0032447: BRUIJN, J. DE EN LANGEVELD, H.J. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie
0039338: BRUIJN, M.W.J. DE - De bezitters van Paushuize 1517-1584
0041112: BRUIJN, DS. L.G - Versterkt uwe harten. Gods vertroosting in oorlogstijd. Preeken. (1940/1941)
0028738: BRUIJN, COR - Sil de strandjutter
0035772: BRUIJNE, CORNELIS DE - De weg van mijn grootvader, Cornelis Lindeboom 1872 - 1938
0035098: BRUIJNE, PETER J.O - Louter vuur. de tsjoegoejevka christenen. Zij overwonnen de KGB door eenheid
0031503: BRUIJNE, PETER DE - Ik wil leven. Het einde van een gentleman junk
0033339: BRUIJNE, DRS. A.L.TH. DE EN PEELS, PROF. DR. H.G.L. (RED.) - Hart en Handen. Bijbelstudies rond politiek en samenleving
0042308: BRUIN, C.C. DE - Novum Testamentum in Linguam Belgicam Meridioalem Versum. De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Tweede stuk. CSSN Series Maior 2/1.2
0032769: BRUIN, ENNY DE (EN VELE ANDEREN) - De relevantie van Calvijn
0023520: BRUIN, HEIN DE - Paulus in Efeze. (Een schouwspel).
0028220: BRUIN, PÉ DE - Porta Paradisi
0028402: BRUIN, DR. J. DE - `Maar de hemel blijft. preken en meditaties
0028443: BRUIN, DR. J. - Kerkvernieuwing. Een praktisch-ecclesiologisch onderzoek naar de betekenis van Gemeenteopbouw voor de Ned. Herv. Kerk (Diss.)
0040219: BRUIN, TON DE - Je kijkt je ogen uit in Voorburg, Een historische wandeling
0042306: BRUIN, C.C. DE - Diatessaron Leodiense. Het Luikse Diatessaron. Verzameling van middelnederlandse bijbelteksten. Deel I. CSSN Series Minor 1/1
0040589: BRUIN, PÉ DE - Wie is uw Vader?
0041464: BRUIN, KAREL M. DE - Jouw naam staat in Mijn hand
0040827: BRUIN, DS. C.C. DE - De Statenvertaling en zijn voorgangers
0042307: BRUIN, C.C. DE - Novum Testamentum in linguam Belgicam Meridionalem Versum. De Zuidnederlandse vertaling van het Nieuwe Testament. Verzameling van middelnederlandsen. Eerste stuk CSSN Series Maior 2/1.1
0035009: BRUIN, W.M. DE - Vergeefse moeite als oordeel van God. Een onderzoek naar de 'Wirkungslosigkeitssprüche' in het Oude Testament (Diss.)
000110: BRUINING, N. A. - De theologie van F. H. R. von Frank (de Erlanger Theologie)
000406: BRUINING, ALBERT - Bijdrage tot de kennis van den Vedânta
0026613: BRUINS, F. - Driemaal den Aardbol om!. Aardrijkskunde voor de volkschool
0031935: BRUMMEL, DR. L. - Twee ballingen 'lands tijdens onze opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) en Emanuel van Meteren (1535-1612)
0037225: BRÜMMER, VINCENT - Over een persoonlijke God gesproken. Studies in de wijsgerige theologie
0041419: BRÜMMER, VINCENT - Alzo lief heeft God. Overdenkingen over Gods omgang met de mens
0024176: BRUNA, ELPIDIUS (EINDRED.) - Bijdrage tot de Kerkgeschiedenis van Friesland.
0027362: BRUNERS, WILHELM - Hoe Jezus zelf leerde Geloven
0036194: BRUNNER, HELLMUT - Grundzüge der Altägyptischen Religion
0030579: BRUNNER, EMIL - Die reformierte Staatsauffassung.
0030530: BRUNNER, EMIL - Natur und Gnade. Zum Gespräch mit karl barth
0038785: BRUSSAARD, DS. A.J.R - Als een mus op het dak. Wrede trekken in het christelijk belijden
0042756: BRUYLANTS, DOM. P - Parochie-Missaal voor Zon-en feestdagen met Bijbelse Commentaar op alle Zang- en leesstukken
0042838: BRUYN KOPS, C.J. DE (VOORZITTER COMITEE) - Bewaard in het Hart. Abcoude - Baambrugge vroeger en nu
0042139: BUBER, MARTIN - Die Erzählungen der Chassidim
0041977: BUCER, MARTIN - De brief van Paulus aan de Efeziërs
0041698: BUCHAN, ANGUS - Aardappelgeloof. Het verhaal van een boer die alles op het spel zette voor God
0030979: BUCHANAN, JAMES - The Doctrine of Justification. An outline of its history in the church and of its exposition fromscripture
0039929: BUCHBERGER, DR. MICHAEL - Lexikon für Theologie und Kirche (10 Bände + Register)
0036097: BUCK, DS. P. DE - De Profeten van Israël
0031502: BUCKINGHAM, JAMIE - De Zegen van Kritiek. Hoe God mensen gebruikt om ons te vormen
0036953: BUCKINX-LUYKX, A - Zo maar een mens
0025314: BUDDENBROCK, MATHILDE VON (VERTALING GERDES, E.) - Margo's Levensboek. Uit het Hoogduitsch
0041901: BUDDING, DS. D.J - Ik zal wederbrengen
0040483: BUDDING, DS. D.J - Schep mij een rein hart
0040044: BUDDINGH, C. (SAMENSTELLER) - Spectrum Citatenboek. Circa tienduizend citaten, naar onderwerp gerangschikt
000112: BUDIMAN, R. - De realisering der Verzoening in het menselijk bestaan. Een onderzoek naar Paulus' opvatting van de gemeenschap aan Christus' lijden als een integrerend deel der Verzoening
0042556: BUEKENS, FILIP & OGER, ERIK (RED.) - Denken in alle staten. Amerikaanse filosofen vandaag
0040919: BUFFELEN A. VAN DE - De wonderbare rattenvanger.
0040339: BUIJNSTERS, P.J - Het verzamelen van boeken. Een handleiding
0039101: BUIJS, C.J. - Israëls aanneming. Het leven uit de doden
0041587: BUIJS, DR. GOVERT J. RED.) - Als de olifanten vechten.... Denken over ontwikkelingssamenwerking vanuit christelijk perspectief
0034679: BUIJS, GOVERT EN PLOEG, TYMEN VAN DER (RED.) - En plein publique. De samenleving van de morgen en de kerk van nu
0039355: BUIJTENEN, DR. M.P. VAN (RED.) - Spiegel van Behoudenis. Restauratie van Archivalia (7 juni - 25 juli 1973)
0025021: BUIREN, ROB VAN EN SARABER, PAUL - Jubeljaar in de Passaat Vijftigjarig bestaan Emmakerkwijkgemeente van de VPGem. te Curacao
0032429: BUITENWERF, RIEUWERD; HENTEN, JAN WILLEM VAN; JONG-VAN DEN BERG, NELLEKE DE (RED.) - Ambacht en Wetenschap (A & W). Elf wetenschappers over De Nieuwe Bijbelvertaling
0033394: BUITENWERF, RIEUWERD - Klare taal. Een eigentijdse inleiding op het lezen van de Bijbel
0035916: BUITENWERF, RIEUWERD (E.A.) - Lucht en Leegte. Columns over De Nieuwe Bijbelvertaling
0038336: BUKSBAZEN, LYDIA - Zij zochten een srad
0023773: BULCKENS, JEF - Zoals eens op de weg naar Emmaüs. Handboek voor catechetiek.
002168: BULCKENS, JEF, & PAUL COOREMAN (RED.) - Kerkelijk leven in Vlaanderen anno 2000. Opstellen voor Prof. Dr. Jan Kerkhofs bij zijn emeritaat
0034314: BULTMAN, H.C. - De Grote of Bartholomeuskerk te Schoonhoven
0038428: BULTMANN, RUDOLF - Theology of the New Testament. (Two volumes in one band)
0024959: BULTMANN, RUDOLF - Theologie des Neuen Testaments (Fünfte Auflage)
001493: BULTMANN, RUDOLF - Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze. Vier Bände
0035130: BULTMANN, RUDOLFF - Das Evangelium des Johannes
0042344: BUMA, JOOP - De geroofde duitse granaten
0035898: BUNGENER, L.F - Drie Preeken onder Lodewijk XV (Deel 3: In de woestijn)
0025861: BUNING, A. WERUMÉUS - Een kritiek oogenblik. Eene vertelling van mijn vriend Anton Oostland
0040927: BUNJAN, MR. JOHANNES - Komst en welkomst tot Christus, of de tweede ingewanden van Christi Liefde aan den zondaar opengelegd en vertoond, en De parebelen van den Farizeer en den tollenaar en van den onvruchtbare vijgeboom. (Twee boeken in één band.)
0042300: BUNK, J. (E.A., KERKENRAAD ) - Gereformeerde Kerk Arum 1861 - 1946 -1986
0042284: BUNN, T. DAVIS - Verloren kind. Thriller
0034577: BUNN, T. DAVIS - Ruiters op het vale paard
0026068: BUNYAN, JOHN - Al de werken van John Bunyan (4 delen)
0042456: BUNYAN, JOHN - De aangename offerande. De uitnemendheid van een gebroken hart
0035006: BUNYAN, JOHN - Genade verheerlijkt aan den voornaamsten der zondaren
0033356: BUNYAN, JOH. - De man uit de Aarde Aardsch. Figuurlijke schets van eenige Geestelijke Bevindingen
0041311: BUNYAN, JOHANNES - De leere der wet en der genade
0033464: BUNYAN, JOHN - Komen tot Jezus Christus. Hoe zondaren tot hem komen en waarom ze bij Hem welkom zijn
0028352: BUNYAN, JOHN - Eens Pelgrims Reize naar de Eeuwigheid
0040207: BUNYAN, JOHN - De Christen- en Christinnenreis
0031510: BUNYAN, JOHN - De Heilige Oorlog
0035776: BUREN, PAUL VAN - De 'profane' betekenis van het evangelie. Onderzoek m.b.v. de taalanalyse
0040994: BUREN, JAN VAN - De geestelijke strijd door de eeuwen heen. Vanaf de hof van Eden tot Armageddon
000263: BURGER, ANNEMARIE - Religionszugehörigkeit und soziales Verhalten. Untersuchungen und Statistiken der neueren Zeit in Deutschland
0023805: BURGER, GERARD - Ongeschreven wet. Een zoektocht naar Moraal
002491: BURGER, MATTHIJS J. - Kerken in Nederland en België
0038249: BURGER, HANNES - Dagboek voor de man
0023025: BURGER, HILDE - Donkere majesteit. Bijbelverhalen tegendraads gelezen
0040347: BURGERS, JOS - Klanten zijn eigenlijk nét mensen. En 99 andere eyeopeners voor klantgericht werken
0032806: BURGERS, JOS - Hondenbrokken, ofwel, waar worden klanten écht gelukkig van?
0042734: BURGERS, JOS - Wet van Snuf. Wat je geeft, krijg je terug
0023440: BURGGRAAFF, W. - The rise and development of liberal Theology in America (Diss.)
0025813: BURGGRAAFF, HENK - De hemel wagen. Spriritualiteit en christendom
0041561: BURGHOORN, A. (VOORWOORD) - Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een kerk
0040287: BURGT, FLIP VAN DER - 10 geboden, gesneden onder dreiging van kernbomoorlog november 1962
000451: BURKARD, GÜNTER U.A. - Weisheitstexte II
0029373: BURKETT, LARRY - Het Boek in bedrijf. Er is meer te verdienen dan geld.
002208: BURKHOLDER, J. R., & CALVIN REDEKOP (ED.) - Kingdom, Cross and Community. Essays on Mennonite Themes in Honor of Guy F. Hershberger
0025989: BURNIER, ANDREAS - De achtste scheppingsdag. Essys uit 1987-1990
0032885: BUSCH, EBERHARD (U.A.) - Der Brief an die Römer. Ein Kommentar (Band 5.1.)
0024622: BUSCH, EBERHARD - Karl Barths Lebenslauf. Nach seinen Briefen und autobiographischen Texten
0033040: BUSCH, WILHELM - Tussen dood en leven
0042722: BUSCH, EBERHARD - Unter dem Bogen des einen Bundes. Karl Barth und die Juden 1933-1945
0032497: BUSCH, EBERHARD - Credo. Das Apostolische Glaubensbekenntnis
0027899: BUSH, GEORGE - Notes on genesis (2 volumes)
0036886: BUSKEN HUET, CO - Nederlandsche Bellettrie 1857- 1876. Drie bundels in één band
0033940: BUSKES, J.J. - Dienst aan het Woord. Een levensbeeld van ds. Buskes
0040155: BUSKES, DS. J.J. EN SMELIK, DS. E.L. (REDACTIE) - De Komst van het Koninkrijk. Preekenserie (11 delen)
0037752: BUSKES, DS. J.J. - Het eiland, de stad en het koninkrijk
0041362: BUSKES, DS. J.J - De drie groote vragen
0034208: BUSKES, DR. J.J, EN SPIJKERBOER, DS. A.A. (SAMENSTELLERS) - Wat het zwaarst weegt. Artikelen uit 'In de Waagschaal' 1945-1970
0042725: BUSKES, DS. J.J - Job
0035612: BUSKES, DR. J.J - Waarheid en leugen aan het ziekbed
0041578: BUSSINGH, JOHANNES WILHELMUS - De Weldadigheid, lierzang. T.g.v. de verwoestende ramp de stad Leyden overgekomen
0042868: BUSSINK, FRANS EN FEY, TOON - Dwars door het Groene Hart. Landschapsverkenningen door tijd en ruimte
0038615: BUSSY, L.J DE - De maatstaf van het zedelijk oordeel en het voorwerp van het godsdienstig geloof
0038616: BUSSY, L.J. DE - De wetenschap der moraal
0039388: BUTLER, PETRA - Alles aan kant! Met humor ten strijde tegen de wanorde in je huis en hoofd
0030394: BUTSELAAR, JAN VAN - Africans Missonnaires et Colonialistes. les origines de l'Eglise Preb. du Mozambique (Mission Suisse) 1880-1896 (Diss.)
0041963: BUTTER, DS. P. DEN - De Hoop bleef leven. Over de koningen van JUDA II
0041966: BUTTER, DS. P. DEN - Kompas voor kolonisten. Over de Filippenzenbrief
0031719: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest
0041965: BUTTER, DS. P. DEN - Wijsheid in sprekende beelden. Het lesboek van Agur
0040675: BUTTER, DS. P. DEN - Jozua. Boek van Gods trouw
0039237: BUTTERMAN, ROB - Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede in de tweede helft van de zeventiende eeuw (Historische Reeks Kromme-Rijngebied 1)
0033240: BUTTERMAN, D.E. - Life's Frescoes
0030812: BUTTRICK, GEORGE ARTHUR - The Interpreter's Bible (12 volumes, compleet)
0028622: BUTTRICK, GEORGE ARTHUR (AND OTHERS) - The interpreter's Bible. The Holy Scriptures in the King James and revised standard versions (Volume II)
0037175: BUUREN, DS. J. VAN - Een mens leeft met God
0023179: BUURON, P.M.A. - Retail Informatietechnologie. Integratie van concurrentiestrategie, operationele besturing en infrastructuur voor warenhuisketens. (Dissertatie)
0039582: BUWALDA, TSJALLING - Het Huis op de Hoek.(Jan van Arkelstraat 59 te Kampen)
0040644: BUXTEHUDE, DIETRICJH - Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Choralkantate für vierstimmen, zwei Violinen, Violone und Basso continuo
0028899: BUYSSE, EDWARD - Contemplatief dagboek. Menselijke levensverdieping
000117: BUYTENDACH, F. W. - Aspekte van die vorm/inhoud-problematiek met betrekking tot die organiese skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland
0041823: BYERS, ANDREW - Leve de saaie christenen!
0041946: NELSON. BYRON C - Naar hun aard
0027739: BYUN, JONGGIL - The Holy Spirit was not yet. A study on the Relationship between the Coming of the Holy Spirit and the Glorification of Jesus according to John 7:39 (Diss.)
0023214: BYVANCK, W.G.C. E.A. - De Gids. 62ste jaargang. Vierde Serie (1898).
0033953: CAESAR, F.B. - Veilig leren lezen (delen 1 t/m 5 en 7 t/m 12)
0027047: CAESAREA, EUSEBIUS VON - Kirchengeschichte
0040102: CAHEN, JOËL J (EINDRED.) - Wandelingen door Joods Amsterdam
0036821: CAINE, HALL - Het leven van Jezus (2 delen)
0031936: CALAND, FRED. - De Hervormde Gemeente van Sas van Gent
0034600: CALDAROLA, CARLO - Christianity: The Japanese Way
0041209: CALDWELL, J.R - Classic Christian Commentary. The Charter of the Church. Revised notes of an exposition of the First Epistle to the Corinthinas
0037162: CALLENBACH, DS. C.C. - Een zestal preken (zie specificatie )
0025227: CALLENBACH, DR. J.R.; KROP, DS. F.J.; WAGENAAR, DS. G.H. - Het Tijdelijk gezantschap bij den Paus. Toespraken gehouden op de groote protestvergadering te Rotterdam, op 1 juni 1915
0039312: CALLENBACH, DR. J.R - JOAB, de bouwer van een rijk
0036675: CALSTER, STEFAAN VAN (RK PRIESTER) - Wat is pastoraal? Deel 1: Priester en pastor zijn te midden van een veranderende Kerk en Maatschappij
0031499: CALVIJN, JOHANNES - De christelijke vrijheid
0035361: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Het Evangelie van Johannes
0035360: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Evangeliën van Mattheus. Marcus en Lucas. (3 delen, compleet)
0035359: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten, deel 5: Zacharia
0035358: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Kleine profeten, deel 4: Habakuk, Zefanja, Haggaí, Maleachi)
0030708: CALVIJN, JOH. - Kracht en troost. Brieven van Calvijn aan vrouwen.
0035354: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. 1 Samuël (2 delen, compleet)
0035352: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel, Psalmen (2 delen, compleet)
0035351: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Genesis (2 delen, compleet)
0031556: CALVIJN, JOHANNES - Institutie, of onderwijzing in de christelijke godsdienst (3 delen in cassette)
0041848: CALVIJN, JOHANNES - Het lied van Koning Hizkia
002558: CALVIJN, JOHANNES - De artikelen van de faculteit der Heilige Godgeleerdheid te Parijs.
0028182: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Deel II: Lijdensstoffen
002199: CALVIJN, JOHANNES - Uitlegging van de Pastorale Brieven
002204: CALVIJN, JOHANNES - Het gepredikte Woord. Preeken (5 delen)
0032003: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De Handelingen der Apostelen (2 delen , compleet))
0038406: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Nieuwe Testament: Mattheus t/m Judas (10 delen)
0028466: CALVIJN, JOHANNES - De Handelingen der Apostelen (2 delen)
0036493: CALVIJN, JOHANNES - Institutie 1536. Onderwijs in de christelijke religie
0037434: CALVIJN, JOH. - Het Evangelie van Johannes
0035356: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. Ezechiel (hoofdtuk 1 tot 20)
0038405: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel (Kleine profeten . 5 delen: Hosea t/m Zacharia)
002334: CALVIJN, JOHANNES - Institutie (onderwijzing in de christelijke religie). 4 delen in 3 banden.
0035026: CALVIJN, JOH - INSITUTIE of de Onderwijzing in de christelijke religie. Getrouwelijk naar de overzetting van W. Corsmannus. Opnieuw nagezien en overgebracht in de huidige spelling door J.H. Landwehr
001954: CALVIJN, JOHANNES - Apologie van de reformatie der kerk. Drie geschriften
0035348: CALVIJN, JOHANNES - Verklaring van de Bijbel. De profeet Jeremia (4 delen, incl Klaagliederen)
0038377: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian Religion (2 Volumes)
0042485: CALVIN, JOHN - A Commentary of Daniel
0024516: CALVIN, J. - Unterricht in der Christlichen Religion (Institutio Relegionis Christianae). 3 Bände
0029024: CALVIN, JOHANNES - Unterrichtin der Christlichen Religion (Intitutio religonis christianae) Nach der letzten Ausgabe bearbeitet und ins Deutsche übertagen von Prof. D.E.F. Karl Müller
0038929: CALVIN, JOHN - Institutes of the Christian Religion. Translated by John Allen. (Two volumes)
0038541: CALVIN, JOHN - The Necessity of Reforming the Church
0030085: CALVINI, JOANNIS - Opera Selecta (volumes III, IV and V)
0033983: CALVINI, JOANNIS - Opera Selecta. Volumen III und IV. Ediderunt Petrus Barth und Guilelmus Niesel
0036716: CAMERLYNCK, A; COPPIETERS, H - Evangeliorum secundum Matthaeum, Marcum et Lucam. Synopsis Juxta Vulgatam Editionem
0037906: CAMMERAAT, DRS. P - Leren en Leven. Handboek voor bijbelinderwijs. Deel 1: Genesis t/m 2 Kronieken
0034771: CAMPEN, DRS. M. VAN - Toelichting en handleiding voor de catecheet bij de cartechesemethode
0031882: CAMPEN, DR. M. VAN - Het geloof belijden. Voor wie zich voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof
0029027: CAMPEN, DR. M. VAN - Martin Bucer. Een vergeten reformator
0023381: CAMPEN, M. VAN - Leven uit Gods beloften. Een centraal thema bij Johannes Calvijn
0034456: CAMPEN, DRS. M. VAN (RED.) - Gods weg met mensen
0031924: CAMPEN, DRS. M. VAN; GREEF, DR. W. DE; POL, DR. F. VAN DER (RED.) - Reformatie: prediking en ambt. Congresbundel 1992 - 1993
0032286: CAMPEN, DRS. M. VAN - De dood is het einde niet. Leven en sterven in het perspectief van 1 Corinthe 15
0023840: CAMPEN, DRS. M. VAN - Aangaande mij en mijn huis... Over het dienen van God in het gezin.
0039848: CAMPEN, DRS. M. VAN - Geloof je dat nog? Twaalf artikelen voor jongeren van 16 jaar en ouder
0024897: CAMPEN, DRS. M. VAN - In Woord en Wandel. Christen-zijn in het licht van de brief aan de Kolossensen
000287: CAMPS, ARNULF, HENDRIK VROOM & ANTON WESSELS (ED.) - Studies in Interreligious Dialogue, Vols. 1-9
0027119: CAMPS, DR. A.; HOEDEMAKER DR. L.A.; SPINDLER. DR. M.R. EN VERSTRAELEN, DR. F.J. (RED.) - Oecumenische inleiding in de missiologie. Teksten en conteksten van het wereldchritendom
0026594: CAMPSIE, JANE - De thee is klaar
0040415: CANASIUS, PETRUS - Een samenspel van geloof en liefde. Brieven en geestelijk testament van de eerste Nederlandse jezuiet
0040419: CANFIELD, BENEDICTUS VAN - Over de navolging van Jezus in de mystieke beleving
0042160: CANNON, DOLORES - Jesus and the Essenes. Fresh insights into Christ's Ministry and the Dead Sea Scrolls
000802: CANTER CREMERS-VAN DER DOES, ELINE - Van schoenen en schoenmakers
0040128: CANTERBURY, ANSELM VON - Cur Deus Homo. Warum Gott Mensch geworden. Lateinsch und Deutsch
0030716: CAPELLE, M.C. - Moslems als buren
0030225: CAPELLE, M.C. - Kruisgang van het Woord
0031341: CAPELLEVEEN, JAN. J. VAN - Zenden en ontvangen. Over de communicatie van het evangelie. Een serie opstellen aangeboden aan J.J. van Capelleveen.
0031560: CAPELLEVEEN, JAN J. - Het Woord gaat zijn weg. Een geschiedenis van bijbelverhalen en van de invloed van bijbelvertalingen op de samenleving
002029: CAPPON, C. M. - De opkomst van het testament in het sticht Utrecht. Een studie op grond van Utrechtse rechtsbronnen van het begin van de achtste tot het midden van de veertiende eeuw
0042022: CARBON, LIONEL - Hem vertrouwen. Mediteren met iconen
0036671: CARDOEN, EDITH - Niet meer jong. Nog niet oud. Leven na vijftig
0035160: CARGAS, HARRY JAMES - When God and man failed. Non-Jewish views of the Holocaust
0025040: CARLEBACH, JOSEPH - `Das Hohelied: übertragen und gedeutet
0033753: CARLTON, R. BRUCE - Strategy Coordinator. Changing the Course of Southern Baptist Missions
0029732: CARMICHAEL, CALUM M. - Law, Legend and Incest in the Bible. Leviticus 18-20
0039328: CARMODY, JOHN TULLY - God is geen illusie. Meditaties bij het einde van het leven
0026609: CAROSSA, HANS - Eine Kindheit
0040848: CARR, DHYANCHAND - Reading the Bible with New Eyes
0036486: CARSON, D.A - The King James Version Debate. A plea for realism
0038012: CARSON, D.A - New Testament. Commentary Survey
0037688: CARSWELL, JONATHAN EN WRIGHT, JOANNA - Ik wil geen wraak. Het drama van Malatya
0033705: CARTER, G.; EYDEN, R. VAN; HOOGSTRATEN H.D. VAN EN WIERSMA, J. (EDS) - Bonhoeffer's Ethics. Old Europe and Nes Frontiers
0032635: CARTER, G; EYDEN, R. VAN; HOOGSTRATEN, H.D. VAN EN WIERSMA, J. - Bonhoeffer's Ethics. Old Europe and New Frontiers
0033089: CASPERS, CHARLES M.A. - De eucharistische vroomheid en het feest van sacramentsdag in de Nederlanden tijdens de late middeleeuwen (Diss.)
0031135: CASTELLANDS, CESAR - De ladder van succes, Winnen, versterken, toerusten, uitzenden
0025751: CATE, G. TEN - Geschiedenis van de Doopsgezinde Gemeente te `s-Gravenhage
0028014: CATE, ROBERT L. - Laymans Bible Book Commentary . Volume 2: Exodus
0028985: CENTRUM VOOR CATECHESE - Leer ons belijden (werkboek)
0034962: GEREFORMEERDE WERKGROEP CATECHESE - Spelregels. Introductie voor Catechese-teams
0042048: CATHARIJNECONVENT - Byzantijnse Kunst uit Roemenië
002273: VASTRIK CATHARINA - Heidebloempjes
0032913: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Martyn Lloyd-Jones. A Family portrait
0035981: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Martyn Llyod-Jones. Herinneringen aan mijn grootvader
0031202: CATHERWOOD, CHRISTOPHER - Een gedeelde God. Verschillen tussen islam, christendom en jodendom
0028350: CATSBURG, DS. J. (RED.) - KEER WEDER. Opdracht aan het doorluchtige Huis van Oranje en aan den Nederlandse Regering en aan allen onderdanen
0033822: CAUVIN, JACQUES - Religions Neolithiques de Syro_Palestine. (Documents)
0035316: CAVANAUGH, JACK - De Kolonisten (deel 2 uit deze serie)
0035317: CAVANAUGH, JACK - De Puriteinen (deel 1 uit deze serie)
0042025: CAWTHORNE, NIGEL - De kunst van iconen
0038529: CHRISTELIJKE BIBLIOTHEEK VOOR BLINDEN (CBB) - Van lezen word je wijzer. 100 jaar Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden
0023350: CBB - Psalmen en enige Gezangen in groot lettertype (berijming 1773)
0037972: CÉCILE, IRENE - Het Boek Rein
0037495: CELANO, THOMAS VAN - Franciscus van Assisi. Tweede levensbeschrijving
0042412: CERAM, C.W - Goden, Graven en geleerden. Roman van de Archeologie
0024864: CERMAK, FRANTISEK; HRNCIROVA ZDENKA - Nederlands Tsjechisch woordenboek.Nizozemsko cesky slovnik
0029066: CERULLO, MORRIS - De nieuwe zalving
000202: CERVANTES, MARÍA ANTONIETA - Les tresors de l'ancien Mexique. Muséee National d'Antropologie
0024060: CERVANTES - Vertellingen van Cervantes. Uit: Don Quichot van la Mancha.
001429: CETEDOC (ED.) - Instrumenta Lexicologica Latina: Sanctus Aurelius Augustinus, Confessiones
0029733: CHA, JUN-HEE - Micha und Jeremia (Diss.)
002545: MARC CHAGALL - De 105 etsen bij het Oude Testament. Ekspositie in de Synagoge te Groningen. 14 oktober - 30 november 1983.
0035323: CHAIKIN, LINDA - De Zijdeplantage; Onder de sterren van het Oosten; Gevaar voor Kingscote (3 delen)
0031673: CHAIKIN, LINDA - Gevaar voor Kinscote (deel 3 uit serie van 3)
0041807: CHAIKIN, LINDA - Bedreigd geluk
0039383: CHALKE, STEVE/BLAIR, CHERRIE - Stop de traffik. Mensen mogen niet verhandeld worden
0029550: CHAMBERS, OSWALD - My Utmost for his Highest (Dagboek)
0026360: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (E.A.) - Vriendelijk Geleide. Een bundel Proza en Poëzie
0035934: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DR. P.D. - Portretten en Kritieken
0041582: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, DR. D - Al de Leerredenen. 5 delen (kompleet)
0041804: CHAPIN, ALICE - 365 beloften voor mensen met pijn
0036308: CHARLESWORTH, JAMES H; ELLEDGE, C.D.; CRENSHAW, J.L.; BOERS, H; WILLIS, W.W. - Resurrection. The Origin and Future of a Biblical Doctrine.
0039804: CHARPENTIER, ETIENNE - Wegwijs in het Nieuwe Testament
0042561: CHÉRIF, MUSTAPHA - De islam en het Westen. Een ontmoeting met Jacques Derrida
0024187: CHEYNE, A.C. - Studies in Scottish Church History
0036514: CHIBNALL, MARJORIE - The Debate on the Norman Conquest
0038839: CHO, DR. PAUL Y - Het geheim van een succesvol leven
0033700: CHOJNACKI, RUTH J. - Indigenus Apostles. Maya Catholoic Catechists working the Word in Highland Chiapas
0042679: CHOREV, M.I - Kinderen ik schrijf jullie. Brieven uit het strafkamp
0025810: CHOWNING, DANIEL - Wie Zal Mij Genezen? Jan van het Kruis antwoordt....
0041590: KOPPEN. CHRIS A.J. VAN - De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika
0040048: YOUTH FOR CHRIST - Liedbundel. Muziekeditie
0029303: RUHE. CHRISTA - Keria
0039070: CHRISTEMEIJER, J.B - Nieuwe tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging
0033934: CHRISTENSEN, DUANE L. - Experiencing the Exodus from Egypt. A Bibal Press Follow-Up to the Option for the Poor
0042070: CHRISTENSEN, ARNE SOBY - Cassiodorus Jordanes and the History of the Goths. Studies in a Migration Myth
0033380: AMNESTY INT/PAX CHRISTI - Multinational enterprises and human rights
0036662: BRIEM. CHRISTIAN - Das Neuen Testament mit Sprachlichen Erklärungen aus dem Grundtext (Teil 1: Matthäus - Apostelgeschichte)
002715: BERKVENS-STEVELINCK-CHRISTIANE - Inventaris van het archief van Kornelis Heiko Miskotte
0032810: CHRISTIANEN, MICHAEL & MAATJENS, AD - Muziek in Detail. De geschiedenis van de platenhandel in Nederland
0038154: EMMELIUS. JOHAN-CHRISTOPH - Tendenzkritik und Formengeschichte (Diss.)
0030564: CONFERENCE OF EUROPEAN CHURCHES - Gloria Deo. Worship Book 10th Assembly. Prague, CSFR. 1-11 September 1992
0034864: WORLD COUNCIL OF CHURCHES - Cantate Domino. A ecumenical hymn book
0041614: CHURTON, TOBIAS - Geschiedenis van de Gnosis. De kennis van het hart
0030229: CIMRIN, HÜSEYIN - Het Antieke Efeze. Een wereldstad van het antieke tijdperk
0035938: CIURCA, SALVATORE - De mozaïeken van de villa "Herculea" van Piazza Armerina Morgantina
0035829: CLARK, ELIZABETH A - Ascetic Piety and women's faith. Essays on Late Ancient Christianity
001012: CLAY, ALBERT T. - Amurru, Home of the Northern Semites. A study showing that the religion and culture of Israel are not of Babylonian origin
0032206: CLEMENTS, ROY - Zingen uit ervaring. De hoogte- en dieptepunten van het leven, gezien door het oog van de psalmisten
0030509: CLEMENTS, KEITH - Faith on the Frontier. A life of J.H. Oldham
0030514: CLITEUR, P.B.; GENNIP, P.A. VAN; LAEYENDECKER, L. (E.A.) - Burgerschap, levensbeschouwing en criminaliteit. Humanistische, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van de huidige samenlevingq
0027415: CLOAN, HALDANE OF (LORD CHANCELLOR OF GREAT BRITAIN) - Higher Nationality. A study in law and ethics
0023439: CLOETE, WALTER THEOPHILUS, WOLDEMAR - Versification and Syntax in Jeremiah 2-25. Syntactical Constraints in Hebew Colometry. (Diss.)
0039891: CLOUX, A.P.A DU - Een droevige Pinksteren
0026772: M`CLYMONT, DR. J.A. - Het Nieuwe testament en zijn Schrijvers
0039970: CODRINGTON SCHIPPER, PATRICIA - Een boek voor musjes
0031421: CODRINGTON SCHIPPER, PATRICIA - Omi Rachel vertelt....
0034890: COELAND, CHRISTIANE CAROLINE - Het verborgen leven met God. Verhaal harer bekeering tot God. Geestelijke meditatiës en gebeden.
000284: COENEN, LOTHAR, ERICH BEYREUTHER & HANS BIETENHARD (HRSG.) - Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament
000122: COENRAAD, W. - De erfelijkheid in de nieuwere ethiek
0042630: COESÈL, MARGA - Natuurlijk Verkade. Het verhaal van de albums
0032476: COETZEE, C.F.C. - Die Gereormeerde Kerk Potchefstroom 1863-1988
0035124: COHEN, ARTHUR A - Arguments and Doctrines. A reader of jewish thinking in the aftermath of the Holocaust
0026798: COHEN, HERMANN - Religion der Vernunft, aus Quellen de Judentums. Nach dem Manuskript der Verfassers neu durchgearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Bruno Strausz
0035126: COHEN, HERMANN - Der Nächste. Vier Abhandlungen über das verhalten von Mensch zu Mensch nach der lehre des Judentums
0030237: COHEN STUART, DR. G.H. - Land in zicht. Inzichten in het theologisch denken over het land en de staat Israël
0034822: COHEN STUART, DR. G.H. - Tweestrijd. Strijd tussen goed en kwaad bij Paulus en zijn tijdgenoten
0035125: COHEN STUART, DR. G.H. (RED.) - Een bevrijdend woord uit Jeruzalem? In gesprek met Joodse en Palestijnse bevrijdingstheologie
0031580: COILLIE, JAN VAN; VERPLANCKE, KLAAS EN RIEL, ANNEMIE VAN - Ozewiezewoze. Het ABC van de kinderliedjes
0035247: COLE, EDWIN LOUIS - Maximaal man zijn
0035475: COLINET, PH (WIJLEN STICHTER) EN VELE ANDEREN) (RED.) - Leuvensche Bijdragen Jaargangen XIII en XIV Tijdschrift voor Moderne Philologie
0035474: COLINET, PH; LECOUTERE, C; BANG, W EN GOEMANS, L (RED.) - Leuvensche Bijdragen. 2de Jaargang - 1ste Aflevering. Germaansche philologie van de Nederlandsche dialectkunde
000029: COLLANGE, J.-F. - Enigmes de la deuxième épitre de Paul aux Corinthiens. Etude exégétique de 2 Cor. 2:14-7:4
0023800: LODENSTEIN COLLEGE - In het voetspoor van Van Lodenstein. Expositie ter gelegenheid van de officiële opening van het nieuwe Van Lodensteincollege te Amersfoort op 15 mei 1987.
0026025: BUYS BALLOT COLLEGE - En toen ben ik maar naar binnen gegaan. Poëziebundel
0028022: COLLINS, CARY R. AND VRIESE, JEF DE - Doeltreffende pastorale counseling. de herderlijke taak van de plaatselijke gemeente
0037862: COLSON, CHARLES - Opnieuw geboren. De les uit Watergate
0032344: COLSON, CHARLES - Het Lichaam (De Kerk). Licht in zijn duisternis.
0026908: COMAY, JOAN - The diaspora story. The Epic if the Jewish People among the Nations
0038419: COMFORT, PHILIP W - Early Manuscripts & Modern Translations of the New Testament
002668: NEDERLANDS AUSCHWITZ COMITÉ - Auschwitz Bulletin (Herdenkingsnummer)
0034755: MASKERADE COMMISSIE - De Leidsche Hoogeschool. Geschiedkundige herinneringen, 1575-1875
0025484: NED. BIJBEL COMPAGNIE - Het boek der Psalmen nevens de gezangen in gebruik bij de Ned. Herv. Kerk
0041410: COMPERNOLLE, THEO - Zit stil! Handleiding voor het opvoeden van overbeweeglijke kinderen
0032929: COMPERNOLLE, THEO, LOOTENS, HILDE; MOGGRÉ, ROB EN EERDEN, THEO VAN - Alles went, ook een adolescent
0031462: COMRIE, ALEXANDER - Heidelbergschen Catecjismus (Zondagen III en IV)
0032504: COMRIE, ALEXANDER - Maak mij levend om Uws Naams wil
0029397: COMRIE, ALEXANDER - Verzameling van leeredenen (2 delen in 1 band)
0036582: COMRIE, ALEXANDER - Leer mij hoe ik bidden moet
0028956: COMRIE, ALEXANDER - Het oprecht geloof. Verklaring van den VIIe zondag van de H. Catechismus
0029484: COMRIE, ALEXANDER (WOUBRUGGE, 1706-1774) - Brief over de regtvaardigmakinge des zondaars, door de onmiddelijke toerekening der Borg-Geregtigheid van Christus
0038447: COMTE, FERNAND - De Heilige Boeken
0034657: CONINCK, PIETER DE EN DIRKSE, PAUL - Roomsch in alles. Het rijke roomse leven 1900 - 1950
002431: CONTENAU, DR. G. - Civilisation des Hittites et des Mitanniens
0036650: CONYBEARE, W.J. AND HOWSON, J.S - The Life and Epistles of St. Paul
0030782: CONZELMANN, HANS - Die Mitte der Zeit. Studien zur Theologie des Lukas
0035972: CONZELMANN, H. EN LINDEMANN, A - Arbeitsbuch zum Neuen Testament
0023231: COOLEN, ANTON; A. DEFRESNE E.A. - Vrij Volk. Herdenkingsstuk bij de bevrijding van ons land in 1945.
0026766: COOLSMA, DS. C.W.; GRAAF, MR. A. DE; HIJMANS, A.; LAMMERTS VAN BUEREN, DR. J.; RHIJN, MR.DR. A.A. VAN; ROOSE, DR. J.C. - De strijd om het huwelijk. Zes voordrachten over het moderne huwelijksprobleem, gehouden in de martinikerk te Groningen
0037880: COORNHERT, D.V - Zedekunst dat is wellevenskunst, vermids waarheyds kennisse vanden Mensche, vande Zonden ende vande dueghden nu alder eerst beschreven int Nederlandsch
0028141: COPPERNOLL, CHRIS - Verleden vandaag
0035369: COPPERNOLL, CHRIS - Verleden vandaag en de Kloof (2 deeltjes)
0028286: CORMAN, DR. LOUIS - Une école d'héroïsme les campagnes non-violentes de Gandhi
0042458: CORNELISSEN, NIELS - Armando Brakman Mutsaers. Over filosofie en literatuur
001565: CORNFELD, GAALYAHU , E.A. (RED.) - Geïllustreerde encyclopedie van de bijbel. Een geïllusteerde gids tot de archeologische, historische en joodse achtergornden van het Oude en Nieuwe Testament
0039990: COSSEE, E.H - Abrham des Amorie van der Hoeven 1798-1855 (Diss.)
0037512: COSTA, MR. IS. DA - De mensch Willem Bilderdijk, zijn leven, karakter en schriften
0039512: COSTA, ISAÄC DA - De lier die sinds lang niet meer ruiste. Een bloemlezing uit zijn gedichten
0036697: COSTA, DS. R.E. - Uit de kringloop
0026891: COSTA, MR. IS. DA - Bijbellezingen. Band 3
0033885: COSTA, DS. R.E. - Uit het leven gegrepen. Pastorale praktijk voor ambtsdragers
0041618: COSTAS, ORLANDO E - Putting Mission Together
0027308: COSTER, DRS. J.A. (E.A.) - De eeuw in het hart. De bevindelijke gereformeerden op weg naar de eenentwintigste eeuw
0030453: COSTER, DIRK - het kind in de poëzie.
0035906: COTTRET, BERNARD - Calvijn. Biografie
0033534: COUNET, PATRICK CHATELION - De sacrofaag van het Woord. Postmoderniteit, deconstructie en het Johannesevangelie (Diss.)
0029777: COUNET, PATRICK CHATELION - Paulus bij Berendse & Van der Stadt. Romeinse meesterspion of joodse mysticus?
0042316: COURTZ, H; DEKKER, J.; BRINK, G. VAN DEN - Studiebijbel Nieuwe Testament. Deel 11: Woordstudies en Concordantie. 1a - 1009 gônia
0029251: COURTZ, H.; DEKKER J. EN BRINK, G. VAN DEN - Studiebijbel (12). Woordstudies en Concordantie (1010 daimonizomai - 1995 heos)
0028459: COWIE, LEONARD W. - The Reformation of the Sixteenth Century
0039056: COX, J.C/M. - "Der beden des poeters der stede van Alcmair goedertierlijc toe ghenegen" Stadsrecht Alkmaar 11 juni 1254
0038975: COX, J.C.M - Der beden des poeters der stede van Alcmair goederierlijc toe ghenegen. Stadsrecht Alkmaar - 11 juni 1254
0027177: COMMISSIE PROTESTANTSE KERKELIJKE ARCHIEVEN (CPA) - Richtlijnen voor het beheer van de kerkelijke en semikerkelijke archieven
0042881: CRAANDIJK, J - Wandelingen door Nederland. 1875-1888
0039211: CRAANDIJK, J - Eene godsdienstige viering van het vijftigjarig bestaan onzer onafhankelijkheid (50 jaar koninkrijk 1813 - 1863)
0039919: CRABB, DR. LARRY & ALLENDER, DR. DAN B - Lichtpunt in het lijden. Antwoorden op vier vragen van mensen met pijn
0038278: CRABB, LAWRENSE J. (JR) - Bouwen aan een gelukkig huwelijk
0026233: CRABB, LARRY - Van binnenuit. Werkelijke verandering is mogelijk
0032861: CRABB, LARRY / ALLENDERE, DAN - Bemoedigen doet goed. De pastorale opdracht van de gemeente
0025437: CRAMER, DR.S EN PIJPER, F. (BEWERKING) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming inde Nederlanden. Deel 9: Geschriften van gemengden aard; van Utenhove, Cooltuyn e.a.)
0031944: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons. Vooafgaand door eene inleidende verhandelng over den oorsprong en de opkomst der Doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
0038560: CRAMER, DR. S EN PIJPER, DR. F (BEWERKING) - Biblotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden. (10 delen, compleet)
0025438: CRAMER DR. S. EN PIJPER, F. (BEWERKING) - Bibliotheca Reformatoria Neerlandica. Geschriften uit den tijd der hervorming in de Nederlanden. Deel 10: Geschriften van Dirk Philipsz)
0031741: CRAMER-SCHAAP, D.A. - De jongen met de herdersfluit. Verhalen over kinderen uit de bijbel
0032808: CRÉBAS, BOB - Iedere dag vrij. Autobiografie over oprichter van Het Goed, Marktplaats.nl en Brandnetels....
001812: CREMER, HERMANN - Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität
0028639: CREMERS, HERMANN - Biblisch-theologosches Wörterbuch des Neutestamentischen Griechisch
0042791: CRIJNEN, TON EN HERBERS, INA - P.C. Callenfels. Het veelbewogen leven van de NSB-burgemeester van Vlissingen en Woerden
0026246: CRIJNS, HUB (E.A.) - Arbeid, zin en geloof. Handboek arbeid en kerk
0036259: CRISPIJN, MARGREET & REINA - Het lied der seizoenen
0026928: CROISSANT, KLAUS - Proces en republique federale allemande.
0034069: CROMPVOETS, HERMAN - Veenderijterminologie in Nederland en Nederlandstalig België (Diss.)
0037587: CROSBY, DR. STEPHEN - Autoriteit,verantwoordelijkheid en de Apostolische beweging
0031189: CROSSMAN, EILEEN - Als het regent in de bergen. Biografie van James O Fraser (de kracht van het gebed)
0041205: CROUGHS, DR. R.W.M - Het kind in gezin en samenleving
0036764: CROUGHS, DR. R.W.M - Leven in de tussentijd. Gods heilsplan en onze imitaties
0025789: CRUCE PETERS, DR. JOANNES A - Geloof en mystiek. Een theologische bezinning op de geestelijke leer van Sint-Jan van het Kruis
0034015: CRUZ, JUAN DE LA - Gotteserfahrung
0035284: CULLMANN, OSCAR - Urchristentum und Gottesdienst
0035168: CULLMANN, DR. OSCAR - Neotestamentica et patristica. Einen Freundesgabe zu seinem 60. Geburtstag
0023708: CUMMING, ROBERT - Kijken en Zien. Een boek over schilderijen.
0042452: CUNEO, TERENCE - Religion in the Liberal Polity
0024739: CUNNINGHAM, WILLIAM - Historical Theology. A review of the principal doctrinal discussions in the Christian Church since the Apostolic Age (2 volumes)
0040635: CUNNINGHAM, WILLIAM - The Reformers and the Theology of the Reformation
0034368: CUPERUS, DS. J.R. - De Doopspractijk (1e deel: verschijnselen)
0027997: CUSVELLER, B.S. (RED.) - Zorg dragen. Naar een christelijke visie op zorg
0034172: CUSVELLER, B.S. (RED.) - Volwaardige verpleging. Morele beroepsverantwoordelijkheid in de zorgverlening
0038960: CUYPERS, DR. P.J.H. (VVORZITTER) - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel 1: De Provincie Utrecht
0023438: CZERWIK, STANISLAO - homilia Paschalis apud Patres Usque Ad SA Eculum Quintum (Diss).
0023226: DA COSTA, MR. IS. - Herinneringen uit het leven en den omgang van Willem de Clercq. Medegedeeld in de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
0034352: DA COSTA, ISAAC - Bijbellezingen. (Deel 3: Jesaja - Maleachi)
0041583: DÄCHSEL, K. AUG. - BIJBEL of de geheele Heilige Schrift (9 delen, compleet O.T en N.T.)
0029159: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbelverklaring. (10 delen, compleet, Oude en Nieuwe Testament)
0039697: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbelverklaring (Deel 1: Genesis t/m Deuteronomium)
0040461: DÄCHSEL, K. AUG. - Bijbel, De geheele Heilige Schrift van het Nieuwe Testament ( 5 delen, kompleet), Mattheus t/m. Openbaringen
0026552: DAEWEL, HARTWIG - Predigtgedanken aus Vergangenheit und Gegenwart (4 Teilen)
0023174: DAHLBY, FRITHIOF - Bijbels Woordenboek
0040367: DAJCZER, TADEUSZ (PR.) - In de School van de heilige Familie. Overwegingen over het geloof
0032268: DALTON, HERMAN - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Polen. van Duitschland en van England
0027772: DALTON, HERMANN - Geschichte der Reformierten Kirche in Russland
0028784: DALTON, HERMANN - Johannes von Muralt Eine Pädagogen- und Pastoren-gestalt der Schweiz und Ruszlands aus der ersten hälfte des XIX Jahrhunderts
0030505: DALY, MARY - Voorbij God de Vader. Op weg naar een feministische bevrijdingsfilosofie
0042469: DAM, GIDEON VAN - Dichter bij het Onuitsprekelijke. Over geestelijke begeleiding voor en door pastores
0038994: DAM, DRS. PAUL VAN - Historische reeks 13: Land van Heusden en Altena
0024433: DAM, DS. CHR, VAN - Een troostrijke wetenschap. Levensbeschrijving van en geschreven door ds.Chr. van Dam
0032262: DAM, M.J. VAN EN HOEKMAN-VAN DRIEL, M.G. - Honderd jaar een School met de Bijbel te Dirksland
002262: DAM, A.VAN - The family of Jacobus and Johanna van Dam
0039433: DAM, DR. W.C. VAN - Stanger en Buchman. Twee modellen van strijdbare zielszorg (Diss.)
0042581: DAM, AREND VAN - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen
0035643: DAM, GIDEON VAN EN EITJES, MARJO - 'Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen! '. Over seksueel misbruik door pastores
0039337: DAMAZIO, FRANK - From Barrenness tot Fruitfulness. Restoralion for the heart and soul of leaders
0033456: DAMMANN, ERNST - Grundrisz der Religionsgeschichte
0041085: DAMSTÉ, DS. E.R - De kroon des levens. 32 meditarties
0024799: DAMSTEEGT, PIETR GERARDUS - Toward the theology of mission of the Seventh-Day Adventist Church (Diss.)
000129: DANE, H. - Verlichting en vergeving. Over kerkelijk vormingswerk (Diss.)
0032207: DANHOF, RALPH JOHN - Charles Hodge as a dogmatican (Diss.)
0033638: DANHOF, DS. H. EN HOEKSEMA, DS. H. - Van Zonde en Genade
0037913: DANIELOU, JEAN - Gods gang naar mij
0035774: DANKBAAR, DR. W.F. - Calvijn, zijn weg en werk
0032426: DANKBAAR, DR. W.F. - Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen
0038051: DANKER, FREDERICK W - Multipurpose Tools for Bible Study
0033260: DANNEELS, KARDINAAL GODFRIED - Gekneusd vertrouwen, vaste hoop
0038802: DANNOWSKI, HANS WERNER - Kompendium der Predigtlehre
0026129: DANTE, ALIGHIERI - De goddelijke komedie
0041208: DARBY, J.N. (EDITED BY WILLIAM KELLY) - The collected writings. (35 volumes, complet)
0039336: DARBY, J.N. - Synopsis van de Bijbel. O.T. (4 delen)
0029871: DARBY, J.N. - Synopsis van de Boeken van de Bijbel (O.T. en N.T., compleet 8 delen)
0041225: DARBY, J.N - Letters of J.N.D. (3 volumes)
0041226: DARBY, J.N - Notes and Comments on Scripture (7 volumes)
0040876: DAROM, DR. DAVID - De mooiste planten uit de Bijbel. Van hysop tot de machtigste cederbomen
0039309: DASBERG, DR. L EN JANSING, DRS. J.W.G. - Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 1843-1914
0032276: DATHENUM, PETRUS - De Cl Psalmen Davids, met eenige andere lofzangen en formulieren.
0042854: BOUW DAVE (E.A.) - De Hofsteden van de Lopikerwaard
0039837: PAWSON. DAVID - Jezus doopt in één Heilige Geest. Hoe? Wanneer? Waarom?
000359: DAVID, FRANCIS - Defensio Francisci Davidis and De Dualitate Tractatus Francisci Davidis (Cracoviae) 1582. Introduced by Mihály Balázs
0037697: DAVID, U - Bekentenissen van een ondernemer. Boordevol tips voor zzp'ers, freelancers en directeuren
0034222: DAVIDSE, PROF. DR. IR. JAN - Het is vol wonderen om u heen. Gedachten over techniek, cultuur en religie
0041923: DAVIDSON, E - Wie is God. Tempel of moskee
0027781: DAVIDSON, ROBERT - The Cambridge Bible Commentary on the new English Bible (Genesis 12-50)
0033796: DAVIES, PAUL J. - Faith Seeking Effectiveness: The Missionary Theology of José Miguez Bonino (Diss.)
0031685: DAVIES, PHILIP R. - Yours Faithfully. Virtual Letters from the Bible
001337: DAVIS, JOHN MERLE - Johan Merle Davis. An Autobiography
0042274: DEBEAUVAIS, LÉON (ET AUTRES) - Cours de Langue Latine A L'Usage de l' Enseignement Secondaire. Vocabulaire Latin
0042297: DEBRABANDERE, DR. FRANS - Zeeuws etymologisch woordenboek. De herkomst van de Zeeuwse woorden
0027350: DEDDENS, D EN KAMPHUIS, J. (RED.) - Doleantie - Wederkeer. Opstellen over de Doleantie van1886
0042896: DEDDENS. K - Annus Liturgicus? (Diss.)
0042301: DEDDENS, DR. K EN HOUWEN, DS. R - Het Nieuwe Kerklied (3 delen)
0032203: DEDDENS, DR. K. EN HOUWEN, DS. R. - Het nieuwe kerklied. Toelichting op proefbundel uit het Gereformeerd Kerkboek (Deel 1)
0027312: DEDDENS, PROF. D. - Cursus bij kaarslicht. Lezingen van K. Schilder in de laatste oorlogswinter (deel 1)
0027313: DEDDENS, PROF. D - Cursus bij kaarslicht. Lezingen van K. Schilder in de llatste oorlogswiner (Deel 2)
0027349: DEDDENS, D. EN KAMPHUIS, J. (RED.) - Afscheiding - Wederkeer. Opstellen over de Afscheiding van 1834
0028195: DEE, J.J.C. - K. Schilder, zijn leven en werk (deel 1: 1890-1934) Diss.
0028952: DEE, DR. J.J.C. - K. Schilder-oecumenius. (K. Schilder over het kerkelijk vraagstuk)
0036595: DEE, DR. J.J.C - Een Schrift-geleerde aan het Woord. Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder
0027884: DEE, DRS. J.J.C. - Picturalia. Fotobiografie K. Schilder
000132: DEEMTER, R. VAN - Der Hirt des Hermas. Apokalypse oder Allegorie?
0025104: DEEN, KEES - Totdat de Hemel in U woont. Dichtwerken.
0033969: DEETMAN, DS. P. (VOORWOORD) - De Kerkvaders: Augustinus, Bernardus en Anselmus
0031855: DEETMAN, DS. P. - De Christelijke Asdversaria of verzameling van levens- en bekeeringsgeschiedenissen uit den Oudenen Nieuwen Tijd
0042522: DEFOORT, CARINE & STANDAERT, NICOLAS - Hemel en aarde verenigen zich door rituelen. Een bloemlezing uit het werk van de chinese wijsgeer Nunzi
0042038: DEGUER, ANDRÉ - Ikonen
0034908: DEIJL, ARNOUD VAN DER (E.A.) - Doornse Catechismus. Oude vragen, nieuwe antwoorden
0042005: DEKAHAYE, HIPPOLYTE - Les Legendes Hagiographiques
0040285: DEKKER, GERARD EN STOFFELS, HYME - Een kerk die bij mij past. Gereformeerde jongeren over de kerk
0036045: DEKKER, DRS. WIM - Langs de afgrond. Theologische reflecties bij de kloof tussen geloof en leven
0042794: DEKKER, WIM - Afwezigheid van God. Een onderzoek naar antwoorden bij: W. Pannenberg, K.H. Miskotte en A. Houtepen (Diss.)
0038727: DEKKER, DS. T. (VRIJG. GEREF-PREDIKANT) - Ja en Amen. Preken
0036770: DEKKER, GERARD; HEITINK, GERBEN - Samen op de goede weg? Een pleidooi voor een eigentijdse kerk
0036443: DEKKER, WIM (REDACTIE) - Verborgene die bij ons zijt (Dagboek)
0028672: DEKKER, DS. W. - Het licht overwint. Een meditatieve uitleg van Genesis 1: 1-3 en Johannes 1: 1-18
000133: DEKKER, A. - Homines bonae voluntatis. Das Phänomen der profanen Humanität in Karl Barths Kirchlicher Dogmatik
000135: DEKKER, G. - Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland
002757: DEKKER, DR. G. - Godsdienst en Samenleving. Inleiding tot de studie van de Godsdienstsociologie.
0026131: DEKKER, GERARD - Oude wijn in nieuwe zakken. Over de christelijke godsdienst in de moderne samenleving
0028666: DEKKER, DS. W. - Concordantie op de nieuwe psalmberijming (1967)
0031374: DEKKER, JEANINE EN HEYNING, KATIE (E.A.) - De Abdij van Middelburg
0041113: DEKKER, DR. WILLEM MAARTEN - De rationaliteit van God. Onafhankelijkheid en relatie in de godsleer en ontologie van Francesco Turrettini en Eberhard Jüngel. (Diss.)
0023720: DEKKER, DRS. W; STAM, DS. C.B.; WÜLLSCHLEGER, DRS. L. (RED.) - Context. Achtergrondinformatie over de boeken van het Nieuwe Testament. Situatie-Boodschap-Vertolking.
0034957: DEKKER, DS. W.J - Elisa. Dichter bij God
0029765: DEKKER, GERARD - Een mooeizaam gevecht. Mijn geschiedenis met de kerk
0042371: DEKKER, WIM - Het licht overwint. Een meditatieve uitleg van Genesis !: 1-3 en Johannes 1: 1-18
0039581: DEKKER, GERARD - Zodat de wereld verandert. Over de toekomst van de kerk
0039590: DEKKER, DR. J - De rotsvaste fundering van Sion. Exegetisch onderzoek naar het bijbelwoord van Jesaja 28,16 (Diss.)
0036955: DEKKER, DR. A; PUCHINGER, DRS. G - De oude Barth, zoals we hem hoorden in colleges en gesprekken
0042831: DELAHAYE, ALBERT - Van Dorestadium tot Waderlo
0025107: DELDEN, J. VAN - De Tale Kanaäns. Bijbelse woorden, spreekwoorden en uitdrukkingen
0026232: DELDEN, J.A. VAN - De wet van de liefde
0031003: DELDEN, DRS. J.A. VAN (RED.). - Wat is er gebeurd? de betrouwbaarheid van de Bijbel en de evolutieleer in de biologie
0032915: DELDEN, J.E. VAN (E.A.) - Uitgedaagd door de Kloof
0038046: DELEBECQUE, E - Evangile de Luc
0041908: DELEHAYE, HIPPOLYTE (S.I.) ET DOM B.P. PITRA - L'oevre des Bollandistes 1615 - 1915 et Collection des Actes des Saints (2 parts, 1 band).
0039026: DELFGAAUW, DR. BERNARD - Geschiedenis en vooruitgang (3 delen)
000136: DELFGAAUW, G. J. J. A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijke-historische staatsopvatting
0030594: GEREFORMEERDE KERK (DELFT) - 25 jaren SOLO-Zending (1912-1937)
0039764: DELLEMAN, TH. - Jehovah's Getuigen
0041074: DELLEMAN, TH. (E.A.. RED.) - Homiletica. Deel 9
0041071: DELLEMAN, TH, (E.A. RED) - Homiletica, Deel 6
0028009: DELLEMAN, DS. TH. - Gebeden
0041072: DELLEMAN, TH (E.A. RED.) - Homiletica, Deel 7
0034878: DELLEMAN, DS. TH. - Hij laat niet varen het werken zijner handen
0041073: DELLEMAN, TH, (E.A RED.) - Homiletica, Deel 8
0041075: DELLEMAN, TH. (E.A. RED.) - Homiletica. Deel 10
000137: DELLEPOORT, J. J. - De priesterroepingen in Nederland. Proeve van een statistisch-sociografische analyse
0027180: DELSINK-VAN EGMOND, REINÉ - Werkboek voor maken christelijke wenskaarten, scrapbooks en memory-werkstukken
0028380: DEMASURE, KARLIJN - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na sexueel misbruik
0042170: DEMOED, E.J - In een liefelijk landschap. Wandelingen door de historie van Maarn, Doorn, Langbroek, Cothen, Leersum en Amerongen
0038062: DEMOSS, MATTHEW S.; MILLER, J. EDWARD - Dictionairy of Bible and Theology Words
0040453: DEMPER, C - Een haven in een havenstad. Honderd jaar Gereformeerde Gemeente Rotterdam-Zuid. 1894-1994
0037684: DEMUTH, MARY - IJle plaatsen. Gods aanraking in mensenlevens
0034895: DEMYTTENAERE, BART - De stoel van Petrus. Achter de schermen van het Vaticaan
0042355: DENHAM, JPYCE / TEMPORIN, ELENA - Franciscus van Assisi
0028335: DENLEY, IAN - Flute Time 1 (with CD)
0041232: DENNETT, EDWARD - The Children of God. An Expositon of the Fatherhood of God
0042793: DEPOORTERE, FREDERIEK - Christ in Postmodern Philosophy
0032215: DEPUTATEN A.S.E. - Thuisfront. Missionaire projecten in Nederland en Vlaanderen
0039796: DERICUM, CHRISTA - Maximiliaan I. Keizer tussen Middeleeuwen en Nieuwe Tijd
0042531: DERKSE, WIL - Een levensregel voor beginners. Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven
0023457: DERKSEN, N. - Eigenlijk wisten we het wel, maar we waren het vergeten. Een onderzoek naar de parochieontwikkeling en geloofscommunicatie in de parochies van het aartsbisdom Utrecht. (Diss.)
0035759: DERKSEN, GUIDO EN MOUSCH, MARTIN VAN - Handboek voor het hiernamaals. Reizen naar hemel en hel
0038232: DERX, G.W. (ORGANIST DOOPSGEZINDE GEMEENTE TE HAARLEM) - De melodieën der evangelische gezangen voor piano of orgel (zonder pedaal).35e werk
0037275: DETMAR, DS. D.A - Gods vrijmagtige Genade aan eenen zondaar verheerlijkt, in eenige brieven aan eenen vriend medegedeeld
0034493: DETMAR, DS D.A - Gods vrijmachtige genade aan een zondaar verheerlijkt
0036908: DEUGD, C. DE - Uit vier eeuwen. Bloemlezing uit de Nederlandse Christelijke dichtkunst
0041976: DEURLOO, KAREL - De Vader van het landvolk. Exegetische vertelsels over Abraham
0035012: DEURLOO, KAREL EN LINDEN, NICO TER - Niet zo, maar zo. Honderd en enige vraagtekens bij de Nieuwe Bijbelvertaling
0026005: DEURLOO, KAREL - Nog dichterbij Genesis. Opstellen over het eerste bijbelboek
0023015: DEURLOO, KAREL/ZUURMOND ROCHUS (RED.) - De Bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese.
0040130: DEURLOO, KAREL; HOEKEMA, ALLE (RED.) - Van Masker tot Aangezicht
0029527: DEURLOO, KAREL; VENEMA, RENÉ (RED.) - Antwoord aan het nihilisme, met Miskotte op de weg der verwachting
0037740: DEURLOO. DR. K.A - Verklaring van de Hebreeuwse Bijbel (Jona)
0035263: DEURLOO, K.A.; HEMELSOET, B.P.M.; HOOGEWOUD, F.J. EN ZUURMOND, R (RED.) - Amsterdamse Cahiers, voor exegese en bijbelse theologie
0033207: DEURLOO, PROF. DR. H.A. EN GRAAFLAND, PROF. DR. C. - Eén bijbel, twee gedachten
0027589: DEURLOO, DR. K.A. - Jozua (Verklaring van een Bijbelgedeelte)
0035607: DEURLOO, KAREL - Een kind mag in het midden staan. Exegetische vertelsels voor kleine kinderen
0040159: DEURLOO, K.A EN HOOGEWOUD, F.J. (REDACTIE0 - Beginnen bij de letter Beth. Opstellen over het Bijbels Hebreeuws en de Hebreeuwse Bijbel voor dr. Aleida G. van Daalen
0042396: DEURSEN, DR. A. VAN EN MEIMA, G - Palestina in woord en beeld. Toelichting en vertellingen bij de plaat Jeruzalem, gezien van de Olijfberg
0041799: DEURSEN, F, VAN - De voorzeide leer. (Deel Ir en Is). De Heilige Schrift. Handelingen van de Apostelen II, hfdst 1 -28, compleet
0041800: DEURSEN, F. VAN - De voorzeide leer. Deel It. De Heilige Schrift: Romeinen
0028842: DEURSEN, DS. F. VAN - De voorzeide leer (Deel 1J) De heilige Schrift: Psalmen (I)
0039576: DEURSEN. A. TH. VAN - Een hoeksteen in het verzuilde bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005
0039578: DEURSEN, F. VAN - Ruth
0039230: DEURSEN,, PROF. DR. A. TH - Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Hel en Hemel
0040443: DEURSEN, PROF. DR. A. TH VAN - Mensen van klein vermogen. Het kopergeld van de Gouden Eeuw
0037321: DEURSEN, DR. A. VAN - Bijbelsch beeld- en woordenboek
0041961: DEURSEN, F. VAN - Esther
000484: DEUTZ, RUPERT DE - Les oeuvres du Saint-Esprit, II: livres III et IV (De Trinitate, pars III) Introduction et notes par Jean GRIBOMONT; texte établi et traduit par Élisabeth de SOLMS
0038868: DEVENISH, DAVID - Demolishing Strongholds
0033184: RIJKSKWEEKSCHOOL VOOR ONDERWIJZERES (ESSEN) TE DEVENTER - Gedenkboek 50-jarig bestaan (1877-1927)
0042510: DEVISCH, IGNAAS - De ivoren toren. Pleidooi voor een hardnekkige filosofie
0028746: DEVOTI, JOHANNIS - Johannis Devoti et Aposlicae sedis gratia Episcopi olim Ananiensis veneta Aechiepiscopi Carthaginensis Institutionum Canaicarum Libri IV. Nova editio veneta omnino ad Instar ultimae romanae. Tomus primus, secundus, tertius et quartus. (2 volumini)
0042353: DEVRIES, ANNE - You Only Live Once
0038009: DEWEY, DAVID - Which Bible? A guide to English translations
0042650: DEYS, H.P - De Gelderse Vallei. Geschiedenis in oude kaarten
0042771: DHAVAMONY, MARIASUSAI - Hindu-Christian Dialogue. Theological Soundings and Perpectives
0039261: DHV - Rioolwaterzuiveringsinrichting Nieuwegein. Provincie Utrecht
0029339: DIBBETS, DR. G.R.W. - Joannes Vollenhove (1631-1708) Dominee -dichter
0040045: DICHTERSGROEP WOERDEN (MAARTJE VAN DEN BOSCH, SAMENSTELLER) - Karakters
0041447: DICKENS, A.G - De contra-reformatie
0031661: DICKSON, ATHOL - Wassend water
0034378: DIELEMAN, JAAP - Nieuwe wijn. Louter vreugde
0028306: DIELEMAN, JAAP - Apostolisch Vaderschap. De bediening van Elia in deze tijd
0038274: DIELEMAN, JAAP - Terug naar de Toekomst. Speurtocht naar de oorsprong om je bestemming te kennen
000780: DIELS, A. E. - Opvattingen van ondertrouwde vrouwen omtrent de grootte van haar toekomstig gezin
0024886: DIEMER, H. - Vermenigvuldigde gedachten. Grepen uit de eerste helft der twintigste eeuw
0033660: DIENING, FRITZ - Das Hebräische bei den Samaritanen. Ein Beitrag zur vomasoretischen Grammatik des Hebräischen (Heft 24)
0037003: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A - Groen van Prinsterer
0037004: DIEPENHORST, PROF.MR. P.A EN BREEN, DR. JOH. C - Wetenschappelijke samenkomst op 2 juli 1924 (twee lezingen)
0042184: DIEPENHORST, PROF. MR. I.A - Ja heb je
0041543: DIEPENHORST, PROF. DR. P.A - Mr. Th. Heemskerk. De christen-staatsman
0040668: DIEPENHORST, I.A - Historische bijdrage tot de leer van den Christelijke Staat. (Diss.)
0041024: DIEPERINK, MARTIE - Dochters naar Mijn Hart. Spiritualiteit in de Middeleeuwen
0029007: DIEPERINK, MARTIE - New Age en christelijk geloof. Over de invloed van New Age op de kerk
0027903: DIEPERINK, MARTIE - God roept de vrouw. Over de plaats en taak van de christenvrouw
0036355: DIEPERINK, MARTIE - Op zoek naar het oorspronkelijke christendom. Feit en fictie in de Da Vinci Code en de moderne gnostiek
0042832: DIEPEVEEN, DR. W.J - De vervening in Delfland en Schieland tot het einde der zestiende eeuw (Diss.)
000149: DIERMANSE, J. M. R. - De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie
0036843: DIETRICH, MICHAEL (E.A.) - Pastoraat aan kinderen
0040498: READER'S DIGEST - Dorpen in Nederland, Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes.
0035442: READERS DIGIST - De grote wereldatlas
0041867: DIJCK, W.J.D. VAN - De klerk van den inquisiteur. Een tafereel uit den tijd der reformatie in ons vaderland (1556-1566)
0037988: DIJK, ROB VAN (E.A.) - Zing het Woord. Liedboek voor kinderen
0029369: DIJK, DS. M.P. VAN - Theologie tussen gisteren en morgen
0036462: DIJK, A.F.L. VAN - Oecumene. Eenheid van God & Eenheid van de mens
0040910: DIJK, A. VAN - Tjitankal. Schetsen uit Pasoendan
0031591: DIJK, DR. K (EN VELE ANDEREN) - De Reformatie van '86. Gedenkboek bij het halve-eeuwgetij der Doleantie
0023279: DIJK, JAC. VAN - Uw vreugde tegemoet. (Bijbels dagboek)
0026256: DIJK, GERTJAN VAN - Het geloof der vaderen. De denkwereld van de bevindelijke gereformeerden
001266: DIJK, J. B. VAN - Joseph von Görres en de kerk van Duitschland in zijn tijd (1776-1848)
0038748: DIJK, P. VAN - Uit grooten nood gered, De laatste uren van Wijntje Nap, overleden te Woerden
0025295: DIJK, P. VAN - Op de grens van twee werelden. Een onderzoek naar het ethische denken van de natuurwetenschapper C.J. Dippel (Diss.)
0027633: DIJK, B.M. VAN - Inventaris van de archieven van de Hervormde Gemeente van Sluipwijk (1647-1959/1985)
0028736: DIJK, PROF. DR. K. (REDACTIE) - Verkondig het Woord. Preekschetsen, tweede bundel
0028912: DIJK, DS. D. VAN (1887-1985, VRIJGEM. PREDIKANT) - Hoe het geworden is (vervolg op: Hoe het vroeger was)
0030117: DIJK, DS. M.P. VAN - Voor alle zekerheid. Vragen aan Kuitert
0037533: DIJK, DIRK VAN (PRED. TE HOLLUM) - Synopsis 1. Overzicht van de zuiverste theologie samengevat in 52 verhandelingen en beschreven door Polyander, Rivetus, Walaeus en Thysius.
0029370: DIJK, DS. M.P. VAN - Edward Schillebeeckx. Hoofdlijnen in de christologie van zijn Jezus-boeken
0030247: DIJK, DS. A.F.L. VAN - Het vierde evangelie als bron van meditatie
0040278: DIJK, JANET VAN (RED.) - God tegenkomen? Zeven denkers over God (Houtepen, Kuitert, Bons-Storm, Wiersinga, Manenschijn, Biezeveld, Van Woudenberg)
0039637: DIJK, DS. J.J. (RED.) - Als ziende den onzienlijke. Memoriam dr. F.J. Krop (1875-1945)
0041841: DIJK, DR. K - Over de laatste dingen (3 delen)
0024336: DIJK, DR. K. - Van eeuwigheid verkoren. De belijdenis der predestinatie.
0037168: DIJK, A.F.L. VAN - Paulus. Een herkenning
0034183: DIJK, DS. J. VAN - Met eeuwige liefde....
0038792: DIJK, GRIETJE VAN (DOORNSPIJK, 18 FEBR. 1863) - De groote genade Gods
0026224: DIJK, DS. JAC. VAN - Leven in een paasloze wereld
0042286: DIJK-HEMMES, FOKKELIEN VAN - 't is kwaad gerucht als zij niet binnen blijft. Vrouwen in oude culturen
0040816: DIJK-HEMMES, FOKKELIEN VAN & BRENNER, ATHALYA (EDS) - Reflections on Theology and Gender
0039798: DIJKEN, JANNIE VAN (RED.) - Opklaring. Cahiers voor christelijke geloofsopvoeding: Gezin en geloofsgemeenschap
0039799: DIJKEN, JANNIE VAN (RED.) - Opklaring. Cahiers voor christelijke geloofsopvoeding.Gebed aan huis
0039800: DIJKEN, JANNIE VAN (RED.) - Opklaring. Cahiers voor christelijke geloofsopvoeding. De Bijbel tot leven
0026010: DIJKHUIZEN, SIETO - Om gezien te worden. 75 jaar kijk op blindenzorg
0027176: DIJKMEIJER, JOLANDA - Sneeuwsporen
0037522: DIJKSTRA, R - Taco's jeugd
0032092: DIJKSTRA, KLAAS - Christelijke symbooltaal.
0041921: DIJKSTRA, PETER - Vallen en opstaan. Dordtse 'witte duivel' vindt rust
0023315: DIJKSTRA, LIDA - Sint Nicolaasga. Rooms Katholieke Kerk (Neo-gotische kerken in Friesland)
0023372: DIJKSTRA, DS. R. - Beelden en gestalten uit het Oude Testament
0024470: DIJKSTRA, DS. R. - Boek van rijke herinneringen aan de reformatie der kerk te Amsterdam (1578-1928)
0037083: DIJKSTRA, E.M.C; VERHOEF, A.C.; HAUTVAST-HAAKSMA, H - Verzorgen 308 Huishoudkunde
0028206: DIJKSTRA, DS. R. - Boek van rijke herinnering, (aan de reformatie der kerk te Amsterdam, aangevangen op 24 mei 1578 en voortgezet tot op dezen dag)
0029754: DIJKSTRA, MEINDERT EN VRIEZEN, KAREL (RED.) - Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiërs, o kinderen Israëls.....(Amos 9:7)
0030786: DIJKSTRA, HETTY - Ansjou, kind van een gloeiende steen
0034934: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - Kerk naar buiten. Gids voor vrijwilligers in missionaire werkgroepen
0040284: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - Pastoraat voor iedereen. Praktische adviezen voor de gemeente
0028002: DIJKSTRA-ALGRA, NYNKE - `Wie ben ik nu helemaal? Over omgaan met jezelf

Next 1000 books from Boekhandel & Antiquariaat De Hoeksteen

3/29