Antiquariaat Den Hertog
Elzenkade 6, 3992 AC Houten, NederlandT: 030-6346681, F: 030-6346688            Email: antiquariaat@hertog.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
05715: MEDEMA, H.P. - De Nieuwe Mens. Bijbelstudies bij de Brief van Paulus aan de Efeziërs.
01128: (TOORENENBERGEN, JOHAN JUSTUS VAN) MEEDER, ALBERT WILLEM - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën (diss.).
23212: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
19396: MEER, WILLEM VAN DER AND JOHANNES C. DE MOOR (ED.) - The Structural Analysis of Biblical and Canaanite Poetry (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 74).
09776: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
30615: MEER, BERNARDUS VAN - De synode te Emden 1571 (diss.).
03516: MEER, THEO VAN DER - De wesentlijke sonde van sodomie en andere vuyligheeden. Sodomietenvervolgingen in Amsterdam 1730-1811.
17209: MEERENDONK, ALOYSIUS ADRIANUS JACOBUS MARIA VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen ca. 1520 en ca. 1570 (diss.).
13104: MEERTENS, MARIA - De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw. Volume 1: God H. Drieëenheid. De mysteriën van Christus' leven en lijden (Historische bibliotheek van godsdienstwetenschappen).
23065: (CLEMENS ALEXANDRINUS) MEES, M. - Die Zitate aus dem Neuen Testament bei Clemens von Alexandrien (Quaderni di 'Vetera Christianorum' 2).
34740: MEES, GREGORIUS - Zions worstelperck, vertoonende een goede strydt tegens een quade vyandt [...].
10752: MEESSEN, FRANK - Unveränderlichkeit und Menschwerdung Gottes. Eine theologiegeschichtlich-systematische Untersuchung (Freiburger theologische Studien 140).
33944: MEEUWS, HENK - Diaconie. Van grondslagenonderzoek tot een pleidooi voor een diaconale mystagogie.
17227: (NAUERT, CHARLES G.) MEHL, JAMES V. (ED.) - In laudem Caroli. Renaissance and Reformation Studies for Charles G. Nauert (Sixteenth Century Essays & Studies 49).
17647: MEHLHAUSEN, JOACHIM (ED.) - Das Augsburger Interim von 1548 (Texte zur Geschichte der evangelischen Theologie 3).
19543: MEIER, SAMUEL A. - Speaking of Speaking. Marking Direct Discourse in the Hebrew Bible (Supplements to Vetus Testamentum 46).
31421: MEIER, LUDGER - Die Barfüsserschule zu Erfurt (Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters 38/2).
14009: (ABRAHAMSZ, GALENUS) MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706. Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
11698: MEIJ, W. VAN DER - 125 jaar Algemeen College van Toezicht. Een terugblik op het beheer der kerkelijke goederen en fondsen van de Hervormde Gemeenten in Nederland en het toezicht daarop in de jaren 1870 tot 1996.
31734: (PERIZONIUS, JACOB) MEIJER, THEODORUS JOSEPHUS - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715) (diss.).
34083: MEIJER, TH.J. (ED.) - Album promotorum Academiae Franekerensis (1591-1811).
10755: MEIJERING, E.P. - Voorbij de vadermoord. Over het christelijk geloof in God, de Schepper.
31458: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw.
10754: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
24095: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
34146: MEIJERING, E.P. - Als de uitleg maar goed is. Hoe vroege christenen de bijbel gebruikten.
23530: (BAUR, FERDINAND CHRISTIAN) MEIJERING, E.P. - F.C. Baur als Patristiker. Die Bedeutung seiner Geschichtsphilosophie und Quellenforschung.
24274: (BAVINCK, HERMAN) MEIJERS, S. - Objectiviteit en existentialiteit. Een onderzoek naar hun verhouding in de theologie van Herman Bavinck en in door hem beïnvloede concepties.
13018: (BARTHOLOMEUS VAN MAASTRICHT) MEIJKNECHT, TON - Bartholomeus van Maastricht († 1446), monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaat 'Victus modestia' (diss.) (Maaslandse Monografieën 35).
06433: (TIMMERMANS, FERDINAND) MEILINK-HOEDEMAKER, L.J. - Ferdinand Timmermans (1891-1967). Portret van een beiaardier in het kader van zijn tijd.
34051: MEINDERSMA, W. - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635.
11511: MEINHOLD, PETER - Geschichte der kirchlichen Historiographie (Orbis academicus 3/5).
19499: MEINHOLD, ARNDT AND RÜDIGER LUX (ED.) - Gottesvolk. Beiträge zu einem Thema biblischer Theologie.
18461: (ALTHAUS, PAUL) MEISER, MARTIN - Paul Althaus als Neutestamentler. Eine Untersuchung der Werke, Briefe, unveröffentlichen Manuskripte und Randbemerkungen (Calwer Theologische Monographien - Reihe A - Bibelwissenschaft 15).
09998: MEISER, MARTIN - Galater (Novum Testamentum Patristicum 9).
07478: (LUTHER) MEISSINGER, KARL AUGUST - Der katholische Luther.
31188: MELANCHTHON, PHILIPPUS - Melanchthon deutsch.
34582: MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) - Brevis et utilis commentarius in priorem epistolam Pauli ad Corinthios, & in aliquot capita secundae, scriptus a Philippo Melanthone, et nunc primum excusus.
34581: MELANCHTHON, PHILIPP (1497-1560) - In evangelia, quae usitato more diebus dominicis & festis proponuntur, annotationes Philippi Melanthonis, recognitae et auctae, adiectis ad finem aliquot conciunculis.
08080: (CALVIN) MELLES, GERARD - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium (diss.).
14054: MELLINK, ALBERT FREDRIK - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544 (diss.).
14055: MELLINK, ALBERT FREDRIK - De Wederdopers in de Noordelijke Nederlanden 1531-1544 (diss.).
17396: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 1: Friesland en Groningen (1530-1550) (Kerkhistorische Bijdragen 6/1).
17398: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Volume 5: Amsterdam (1531-1536) (Kerkhistorische Bijdragen 12).
34583: MENIUS, JUSTUS (1499-1558) - Von der Gerechtigkeit die für Gott gilt. Wider die newe alcumistische Theologiam Andreae Osiandri.
31282: MENS, ALCANTARA - Oorsprong en betekenis van de Nederlandse Begijnen- en Begardenbeweging. Vergelijkende studie: XIIde-XIIIde eeuw (Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België - Klasse der Letteren 7).
33570: MENZEL, MICHAEL - Predigt und Geschichte. Historische Exempel in der geistlichen Rhetorik des Mittelalters (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 45).
08289: (CALVIN) MENZIES, ALLAN - A Study of Calvin and Other Papers.
19623: MERENDINO, ROSARIO PIUS - Der Erste und der Letzte. Eine Untersuchung von Jes 40-48 (Supplements to Vetus Testamentum 31).
19622: MERENDINO, ROSARIO PIUS - Das deuteronomische Gesetz. Eine literarkritische, gattungs- und überlieferungsgeschichtliche Untersuchung zu Dt 12-26 (Bonner biblische Beiträge 31).
23266: MERKT, ANDREAS - Das patristische Prinzip. Eine Studie zur theologischen Bedeutung der Kirchenväter (Supplements to Vigiliae Christianae 58).
09110: (MAXIMUS TAURINENSIS) MERKT, ANDREAS - Maximus I. von Turin. Die Verkündigung eines Bischofs der frühen Reichskirche im zeitgeschichtlichen, gesellschaftlichen und liturgischen Kontext (Supplements to Vigiliae Christianae 40).
19500: MERRILL, EUGENE H. - Kingdom of Priests. A History of Old Testament Israel.
09112: MERTENS, A. - De hierarchie in de eerste eeuw des christendoms.
18559: METZGER, BRUCE M. - Der Kanon des Neuen Testaments. Entstehung, Entwicklung, Bedeutung.
31214: METZNER, RAINER - Kaiphas. Der Hohepriester jenes Jahres. Geschichte und Deutung (Ancient Judaism and Early Christianity 75).
14058: MEULEN, P. VAN DER - De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Een bijdrage tot de Geschiedschrijving der Nederlandsche Doopsgezinden in de achttiende en negentiende eeuw.
10760: MEULEN, H.C. VAN DER (ED.) - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente.
18202: MEULEN, RUURD JAN VAN DER - De openbaring in het laatste bijbelboek (diss.).
33949: MEULENBELT, HENDRIK HUIBRECHT - De prediking van den profeet Ezechiël (diss.).
13546: (GREGORIUS VII) MEULENBERG, L.F.J. - Der Primat der römischen Kirche im Denken und Handeln Gregors VII (Mededelingen van het Nederlands Historisch Instituut te Rome 33/2).
30903: MEURER, SIEGFRIED - Das Recht im Dienst der Versöhnung und des Friedens. Studie zur Frage des Rechts nach dem Neuen Testament (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 63).
18879: MEUZELAAR, JACOBUS JOHANNES - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen (diss.).
26047: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische Studie über den Gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen (Van Gorcum's Theologische Bibliotheek 35).
17222: MEYER, JUDITH PUGH - Reformation in La Rochelle. Tradition and Change in Early Modern Europe, 1500-1568 (Travaux d'Humanisme et Renaissance 298).
18560: MEYER, EDUARD - Ursprung und Anfänge des Christentums.
18750: MEYER, MARVIN W. - The Letter of Peter to Philip. Text, Translation, and Commentary (SBL Dissertation Series 53).
17649: MEYER, CARL S. (ED.) - Sixteenth Century Essays and Studies.
33671: (ZWINGLI, HULDRYCH) MEYER, WALTER E. - Huldrych Zwinglis Eschatologie. Reformatorische Wende, Theologie und Geschichtsbild des Zürcher Reformators im Lichte seines eschatologischen Ansatzes.
03605: MEYER, CARL - Der Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte.
07355: MEYER, HEINRICH AUGUST WILHELM - Libri symbolici ecclesiae Lutheranae.
33044: (LUTHER) MEYER, HANS BERNHARD - Luther und die Messe. Eine liturgiewissenschaftliche Untersuchung über das Verhältnis Luthers zum Meßwesen des späten Mittelalters (Konfessionskundliche und kontroverstheologische Studien 11).
11414: (EDER, KARL) MEZLER-ANDELBERG, HELMUT J. (ED.) - Festschrift Karl Eder zum siebzigsten Geburtstag.
22228: (SIDONIUS APOLLINARIS) MICHAEL, ANGELIKA - Das Apsismosaik von S. Apollinare in Classe. Seine Deutung im Kontext der Liturgie (Europäische Hochschulschriften - Reihe 23 - Theologie 799).
13358: MICHEL, A. - Amalfi und Jerusalem im griechischen Kirchenstreit (1054-1090). Kardinal Humbert, Laycus von Amalfi, Niketas Stethatos, Symeon II. von Jerusalem und Bruno von Segni über die Azymen (Orientalia Christiana Analecta 121).
18813: MICHEL, OTTO - Das Zeugnis des Neuen Testamentes von der Gemeinde (Monographien und Studienbücher 308).
18880: MICHEL, O. (ET AL.) - Studies on the Jewish Background of the New Testament.
34285: (PHILOXENUS MABBUGENSIS) MICHELSON, DAVID A. - The Practical Christology of Philoxenos of Mabbug (The Oxford Early Christian Studies).
05719: MICKLEM, PHILIP A. - St Matthew. With Introduction and Notes (Westminster Commentaries).
23048: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MIETHE, TERRY L. (ED.) - Augustinian Bibliography, 1970-1980. With Essays on the Fundamentals of Augustinian Scholarship.
30483: MIETHKE, JÜRGEN - De potestate papae. Die päpstliche Amtskompetenz im Widerstreit der politischen Theorie von Thomas von Aquin bis Wilhelm von Ockham (Spätmittelalter und Reformation - Neue Reihe 16).
11699: MIGAULT, JEAN - Journal de Jean Migault ou malheurs d'une famille protestante du Poitou avant et après la révocation de l'Édit de Nantes.
18751: MILETIC, STEPHEN FRANCIS - 'One Flesh': Eph 5.22-24, 5.31. Marriage and the New Creation (Analecta Biblica 115).
13290: MILIS, LUDO J.R. - Hemelse monniken, aardse mensen. Het monnikenideaal en zijn betekenis voor de middeleeuwse samenleving.
13291: MILLER, MOLLY - The Saints of Gwynedd (Studies in Celtic History 1).
28053: MILLER, FRED P. - Revelation: A Panorama of the Gospel Age.
32119: MILLER, J. GRAHAM - A Day's March Nearer Home. Autobiography of J. Graham Miller.
34666: MILLER, E.L. - Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1:3/4 (Supplements to Novum Testamentum 60).
08351: (CALVIN) MILLER, J. GRAHAM - Calvin's Wisdom. An Anthology Arranged Alphabetically by a Grateful Reader.
31073: MIMOUNI, SIMON CLAUDE - Les traditions anciennes sur la Dormition et l'Assomption de Marie. Études littéraires, historiques et doctrinales (Supplements to Vigiliae Christianae 104).
01964: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
04211: MINTZ, ALAN - Banished from Their Father's Table'. Loss of Faith and Hebrew Autobiography.
23295: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Octavius.
09114: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Octavius.
34884: MISCALL, PETER D. - Isaiah 34-35. A Nightmare / A Dream (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 281).
24001: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 4: Uit de dagboeken 1917-1930.
24002: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 5a: Uit de dagboeken 1930-1934.
24162: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
24006: MISKOTTE, K.H. - Verzameld werk. Volume 11: De kern van de zaak. De blijde wetenschap.
18204: MISSET-VAN DE WEG, MAGDALENA WILHELMINA - Sara & Thecla. Verbeelding van vrouwen in 1 Petrus en de Acta Theclae (diss.).
30943: MITCHELL, LEONEL L. - Baptismal Anointing (Alcuin Club Collections 48).
33131: MITCHELL, ALEXANDER F. - The Westminster Assembly. Its History and Standards. Being The Baird Lecture for 1882.
18815: MIYOSHI, MICHI - Der Anfang des Reiseberichts Lk 9,51-10,24. Eine redaktionsgeschichtliche Untersuchung (Analecta Biblica 60).
07322: (LUTHER) MODALSLI, OLE - Das Gericht nach den Werken. Ein Beitrag zu Luthers Lehre vom Gesetz (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 13).
31223: (CYPRIANUS, THASCIUS CAECILIUS) MODESTO, CHRISTINE - Studien zur Cena Cypriani und zu deren Rezeption (Classica Monacensia 3).
08352: (CALVIN) MOEHN, WILHELMUS HENDRICUS THEODORUS - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7 (diss.).
31110: MOELLER, BERND - Die Reformation und das Mittelalter. Kirchenhistorische Aufsätze.
07118: (LUTHER) MOELLER, BERND (ED.) - Luther in der Neuzeit. Wissenschaftliches Symposium des Vereins für Reformationsgeschichte (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 192).
30684: MOELLER, BERND AND KARL STACKMANN - Städtische Predigt in der Frühzeit der Reformation. Eine Untersuchung deutscher Flugschriften der Jahre 1522 bis 1529 (Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen - Philologisch-Historische Klasse - 3. Folge 220).
18816: MOFFATT, JAMES - An Introduction to the Literature of the New Testament (International Theological Library).
28055: MÖHLER, JOHANN ADAM - Vorlesung zum Römerbrief.
13224: MOKROSCH, REINHOLD AND HERBERT WALZ (ED.) - Mittelalter (Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen 2).
10400: (SCHOLZ, HEINRICH) MOLENDIJK, ARIE LEENDERT - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichten Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth (diss.).
11144: MOLL, HELMUT (ED.) - Zeugen für Christus. Das deutsche Martyrologium des 20. Jahrhunderts.
17727: (MERULA, ANGELUS) MOLL, W. - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
09923: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen.
10090: MOLTMANN, JÜRGEN - Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie.
30546: MOLTMANN, JÜRGEN - In het einde ligt het begin. Een kleine leer van de hoop.
08082: (CALVIN) MOLTMANN, JÜRGEN (ED.) - Calvin-Studien 1959.
33834: (RUUSBROEC, JAN VAN) MOMMAERS, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystical Union with God.
09826: ALEXANDER MONACHUS - Laudatio Barnabae - Lobrede auf Barnabas (Fontes Christiani 46).
11701: MONTEIRO, MARIT, PETER NISSEN, AND JUDITH DE RAAT (ED.) - Steun en toeverlaat. Historische aspecten van geestelijke begeleiding (Metamorfosen 3).
10765: MONTGOMERY, JOHN WARWICK - Tractatus Logico-Theologicus (Theologisches Lehr- und Studienmaterial 11).
10094: MONTSMA, JAN ALBERTUS - De exterritoriale Openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing (diss.).
05954: MOO, DOUGLAS - Romans 1-8 (The Wycliffe Exegetical Commentary).
08532: (CALVIN) MOOI, REMKO JAN - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn (diss.).
11513: MOOIJ, JACK DE AND INEKE SMIT (ED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001.
32654: (HUGONIS DE SANCTO VICTORE) MOORE, REBECCA - Jews and Christians in the Life and Thought of Hugh of St. Victor (South Florida Studies in the History of Judaism 138).
04476: MOORE, DANIEL F. - Jesus, an Emerging Jewish Mosaic. Jewish Perspectives, Post-Holocaust (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 2).
11514: MOORMAN, JOHN R.H. - A History of the Church in England.
17813: MOORREES, F.D.J. - Geschiedenis der kerkhervorming in de Zuidelijke Nederlanden.
29097: MOOSER, JOSEF, REGINE KRULL, BERND HEY, AND ROLAND GIESSELMANN (ED.) - Frommes Volk und Patrioten. Erweckungsbewegung und soziale Frage im östlichen Westfalen 1800 bis 1900.
33789: (THEODORUS MOPSUESTENUS) THEODORE OF MOPSUESTIA - Commentary on Psalms 1-81 (Writings from the Greco-Roman World 5).
18221: MORA, VINCENT - Le refus d'Israël. Matthieu 27, 25 (Lectio Divina 124).
10095: MORELAND, J.P. - Christianity and the Nature of Science.
31694: MORITZ, ANJA - Interim und Apokalypse. Die religiösen Vereinheitlichungsversuche Karls V. im Spiegel der magdeburgischen Publizistik 1548-1551/52 (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation 47).
32965: MORRILL, JOHN (ED.) - The Scottish National Covenant in its British Context 1638-51.
17333: (ANASTASIUS VELUANUS, JOANNES) MORSINK, GERRIT - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling) (diss.).
31418: MOSCHOS, DIMITRIOS - Eschatologie im ägyptischen Mönchtum. Die Rolle christlicher eschatologischer Denkvarianten in der Geschichte des frühen ägyptischen Mönchtums und seiner sozialen Funktion (Studien und Texte zu Antike und Christentum 59).
30221: (CAMPI, EMIDIO) MOSER, CHRISTIAN AND PETER OPITZ (ED.) - Bewegung und Beharrung. Aspekte des reformierten Protestantismus, 1520-1650. Festschrift für Emidio Campi (Studies in the History of Christian Traditions 144).
31082: (ORIGENES) MOSER, MAUREEN BEYER - Teacher of Holiness. The Holy Spirit in Origen's Commentary on the Epistle to the Romans (Gorgias Dissertations 17 - Early Christian Studies 4).
03606: MOSTARD, J.J. - Den Haag Oranje Residentie.
30443: (ABBO FLORIACENSIS) MOSTERT, MARCO - The Political Theology of Abbo of Fleury. A Study of the Ideas about Society and Law of the Tenth-Century Monastic Reform Movement (Middeleeuwse Studies en Bronnen 2).
03517: MOSTERT, M., A. DEMYTTENAERE, E.O. VAN HARTINGSVELDT, AND R.E. KÜNZEL (ED.) - Vrouw, familie en macht. Bronnen over vrouwen in de Middeleeuwen (Amsterdamse Historische Reeks - Grote Serie 11).
13446: MOUSTIER, BENOIT DU - Met de mystieken van overzee.
03607: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
18228: MOXNES, HALVOR - Theology in Conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans (Supplements to Novum Testamentum 53).
22048: MUDDE, WILLEM - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten.
09557: (MAXIMUS CONFESSOR) MUELLER-JOURDAN, PASCAL - Typologie spatio-temporelle de l'Ecclesia byzantine. La Mystagogie de Maxime le Confesseur dans la culture philosophique de l'Antiquité tardive (Supplements to Vigiliae Christianae 74).
24098: MUERS, RACHEL - Living for the Future. Theological Ethics for Coming Generations.
30932: (LUTHER) MÜHLEN, KARL-HEINZ ZUR - Reformatorisches Profil. Studien zum Weg Martin Luthers und der Reformation.
33178: MÜHLEN, HERIBERT - Der Heilige Geist als Person. In der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund: Ich - Du - Wir (Münsterische Beiträge zur Theologie 26).
23521: (APOLLINARIUS LAODICENSIS) MÜHLENBERG, EKKEHARD - Apollinaris von Laodicea (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 23).
34877: MUIS, JAN - Onze Vader. Christelijk spreken over God.
31302: MULDER, M.J. - De targum op het Hooglied. Inleiding, vertaling en korte verklaring (Exegetica - Nieuwe reeks 4).
31036: MULDER, OTTO - Simon de hogepriester in Sirach 50. Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira's concept van de geschiedenis van Israël (diss.).
34327: MULDER, M.C. - Israël in Romeinen 10. Intertextuele en theologische analyse van de oudtestamentische citaten in Romeinen 9:30-10:21.
33820: MULDER, M.C. AND A. NOORDEGRAAF (ED.) - Wees heilig. Joden en christenen luisteren naar Leviticus 19.
13199: (GEERT GROTE) MULDERS, MARTINUS HUBERTUS - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave van zijn tractaat De matrimonio en onderzoek naar de bronnen (diss.).
24099: MULERT, HERMANN - Konfessionskunde. Die christlichen Kirchen und Sekten heute (Sammlung Töpelmann - 1. Reihe - Die Theologie im Abriß 5).
23351: MULLEN, RODERIC L. - The Expansion of Christianity. A Gazetteer of its First Three Centuries (Supplements to Vigiliae Christianae 69).
17349: (BUCER, MARTIN) MÜLLER, JOHANNES - Martin Bucers Hermeneutik (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 32).
23408: (AUGUSTINUS, AURELIUS) MÜLLER, CHRISTOF - Geschichtsbewußtsein bei Augustinus. Ontologische, anthropologische und universalgeschichtlich/heilsgeschichtliche Elemente einer augustinischen 'Geschichtstheorie' (Cassiciacum 39/2 - Res et Signa 2).
24100: MÜLLER, HANFRIED - Evangelische Dogmatik im Überblick.
18944: MÜLLER, ULRICH B. - Zur frühchristlichen Theologiegeschichte. Judenchristentum und Paulinismus in Kleinasien an der Wende vom ersten zum zweiten Jahrhundert n.Chr.
23297: MÜLLER, J.P. - Geschiedenis der ontwikkeling van het christologiesch dogma in de Grieksche kerk 325-680. Eene bijdrage ter waardering der historiesch-kritiesche beschouwing van het dogma.
17652: MÜLLER, GERHARD - Die römische Kurie und die Reformation 1523-1534. Kirche und Politik während des Pontifikates Clemens' VII (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 38).
32411: (SILBERMANN, GOTTFRIED) MÜLLER, WERNER - Auf den Spuren von Gottfried Silbermann. Ein Lebensbild des berühmten Orgelbauers nach urkundlichen Quellen gezeichnet.
30377: (CALVIN) MULLER, RICHARD A. - The Unaccommodated Calvin. Studies in the Foundation of a Theological Tradition (Oxford Studies in Historical Theology).
24368: (KÖBERLE, ADOLF HERMANN GOTTLIEB) MÜLLER, GOTTHOLD (ED.) - Rechtfertigung, Realismus, Universalismus in biblischer Sicht. Festschrift für Adolf Köberle zum 80. Geburtstag.
30168: MÜLLER, J.T. - Die symbolischen Bücher der evangelisch-lutherischen Kirche, deutsch und lateinisch.
32407: MÜLLER, E.F. KARL (ED.) - Die Bekenntnisschriften der reformierten Kirche. In authentischen Texten mit geschichtlicher Einleitung und Register.
07125: (LUTHER) MÜLLER, GERHARD - Causa Reformationis. Beiträge zur Reformationsgeschichte und zur Theologie Martin Luthers. Zum 60. Geburtstag des Autors herausgegeben.
07126: (LUTHER) MÜLLER, KARL - Kirche, Gemeinde und Obrigkeit nach Luther.
34890: MULSOW, MARTIN AND JAN ROHLS (ED.) - Socinianism and Arminianism. Antitrinitarians, Calvinists and Cultural Exchange in Seventeenth-Century Europe (Brill's Studies in Intellectual History 134).
18974: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte (Acta Jutlandica 26/1 - Teologisk Serie 6).
26092: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte (Acta Jutlandica 26/1 - Teologisk Serie 6).
34191: MUNCK, JOHANNES - Paul and the Salvation of Mankind.
29098: MUND, FRITZ - Pietismus - eine Schicksalsfrage an die Kirche heute.
31326: (LUTHER) MUNTER, CORNELIS JACOBUS - Het avondmaal bij Luther (diss.).
31412: MÜNTZER, THOMAS - The Collected Works of Thomas Müntzer.
30176: MÜNTZER, THOMAS - Schriften und Briefe. Kritische Gesamtausgabe (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 33).
07326: (LUTHER) MURNER, THOMAS - Kleine Schriften (Prosaschriften gegen die Reformation). Volume 3 (Thomas Murners Deutsche Schriften 8).
20037: MURPHY, FREDERICK JAMES - The Structure and Meaning of Second Baruch (SBL Dissertation Series 78).
34879: MURPHY, FRANCESCA ARAN (ED.) - The Oxford Handbook of Christology.
30637: MURPHY, THOMAS - Pastoral Theology. The Pastor in the Various Duties of his Office.
33759: MURRAY, MICHAEL J. (ED.) - Reason for the Hope Within.
33956: MUSCHG, WALTER - Die Mystik in der Schweiz 1200-1500.
33814: MUSSER, DONALD W. AND JOSEPH L. PRICE (ED.) - A New Handbook of Christian Theology.
18640: MUSSNER, FRANZ - Jesus von Nazareth im Umfeld Israels und der Urkirche. Gesammelte Aufsätze (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 111).
34698: MYONE, EUTYCHIO [= WOLFGANG MUSCULUS] (1497-1563) - Proscaerus. Liceát ne homini christiano, evangelicae doctrinae gnaro, papisticis superstitionibus ac falsis cultibus externa societate communicare, dialogi quatuor.
13360: (WENDELMOET CLAESDOCHTER) NABER, JOHANNA W.A. - Vrouwenleven in prae-reformatietijd bezegeld door den marteldood van Wendelmoet Claesdochter.
32639: (CALVIN) NAPHY, WILLIAM G. - Calvin and the Consolidation of the Genevan Reformation.
34717: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NAPIER, DANIEL AUSTIN - En Route to the Confessions. The Roots and Development of Augustine's Philosophical Anthropology (Late Antique History and Religion 6).
32916: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NAPIER, DANIEL AUSTIN - From the Circular Soul to the Cracked Self: A Genetic Historiography of Augustine's Anthropology from Cassiciacum to the Confessiones (diss.).
23299: NARSAÏ - Cinq homélies sur les paraboles évangéliques. Introduction et traduction.
09968: (AMBROSIUS MEDIOLANENSIS) NAUROY, GÉRARD - Exégèse et création littéraire chez Ambroise de Milan. L'exemple du De Ioseph patriarcha (Collection des Études Augustiniennes - Série Antiquité 181).
11516: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
17537: NAUTA, D., J.P. VAN DOOREN, AND OTTO J. DE JONG (ED.) - De Synode van Emden, oktober 1571. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking.
17653: NAUTA, D. AND J.P. VAN DOOREN (ED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
34081: NAUWELAERTS, M.A. - De oude Latijnse school van Breda.
33898: GREGORIUS NAZIANZENUS - Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio arabica antiqua. Volume 4: Orationes XI, XLI (arab. 8, 12) (Corpus Christianorum - Series Graeca 85 - Corpus Nazianzenum 27).
33897: GREGORIUS NAZIANZENUS - Sancti Gregorii Nazianzeni opera. Versio iberica. Volume 6: Orationes XI, XXI, XLII (Corpus Christianorum - Series Graeca 78 - Corpus Nazianzenum 26).
15119: NEAL, DANIEL - The History of the Puritans, or, Protestant Nonconformists, from the Reformation in 1517, to the Revolution in 1688 [...].
01966: NEDDENS, MARTIN C. AND WALDEMAR WUCHER (ED.) - Die Wiederkehr des Genius Loci. Die Kirche im Stadtraum - die Stadt im Kirchenraum. Ökologie · Geschichte · Liturgie.
31807: (MASTRICHT, PETRUS VAN) NEELE, ADRIAAN CORNELIS - The Art of Living to God. A Study of Method and Piety in the Theoretico-practica theologia of Petrus van Mastricht (1630-1706) (diss.).
14068: NEFF, CHRISTIAN (ED.) - Der Allgemeine Kongreß der Mennoniten gehalten in Amsterdam, Elspeet, Witmarsum (Holland). 29. Juni bis 3. Juli 1936.
07328: (LUTHER) NEGRI, ENRICO DE - Offenbarung und Dialektik Luthers Realtheologie (Impulse der Forschung 11).
18680: NEIRYNCK, FRANS - Q-Synopsis. The Double Tradition Passages in Greek (Studiorum Novi Testamenti Auxilia 13).
18883: NEIRYNCK, F. (ED.) - L'Évangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 32).
22209: NELLE, WILHELM - Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes.
22210: NELLE, WILHELM - Geschichte des deutschen evangelischen Kirchenliedes.
18235: NEPPER-CHRISTENSEN, POUL - Das Matthäusevangelium ein judenchristliches Evangelium? (Acta Theologica Danica 1).
04143: NES CZN, JAC. VAN - Het jodendom. Een boek voor joden en christenen.
33591: NESBITT, CLAIRE AND MARK JACKSON (ED.) - Experiencing Byzantium. Papers from the 44th Spring Symposium of Byzantine Studies, Newcastle and Durham, April 2011 (Publications of the Society for the Promotion of Byzantine Studies 18).
34075: (LUTHER) NESER, ANNE-MARIE - Luthers Wohnhaus in Wittenberg. Denkmalpolitik im Spiegel der Quellen (Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt - Katalog 10).
33605: NEUMANN, PETER H.A. (ED.) - Das Prophetenverständnis in der deutschsprachigen Forschung seit Heinrich Ewald (Wege der Forschung 307).
32060: NEUMEYER, HEINZ - Kirchengeschichte von Danzig und Westpreußen in evangelischer Sicht (Evangelisches Schrifttum).
17278: (SPIJKER, WILLEM VAN 'T) NEUSER, WILHELM H. AND HERMAN J. SELDERHUIS (ED.) - Ordenlich und Fruchtbar. Festschrift für Willem van 't Spijker. Anläßlich seines Abschieds als Professor der Theologischen Universität Apeldoorn.
17395: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 9).
17503: (ZWINGLI, HULDRYCH) NEUSER, WILHELM H. - Die reformatorische Wende bei Zwingli.
17726: (MELANCHTHON, PHILIPPUS) NEUSER, WILHELM H. - Die Abendmahlslehre Melanchthons in ihrer geschichtlichen Entwicklung (1519-1530) (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 26).
33144: (CALVIN) NEUSER, W.H. (ED.) - Calvinus Theologus. Die Referate des Europäischen Kongresses für Calvinforschung vom 16. bis 19. September 1974 in Amsterdam.
08353: (CALVIN) NEUSER, WILHELM H., HERMAN J. SELDERHUIS, AND WILLEM VAN 'T SPIJKER (ED.) - Calvin's Books. Festschrift Dedicated to Peter De Klerk on the Occasion of his Seventieth Birthday.
08534: (CALVIN) NEUSER, W.H. (ED.) - Calvinus Ecclesiae Doctor. Die Referate des Internationalen Kongresses für Calvinforschung vom 25. bis 28. September 1978 in Amsterdam.
33237: (ELIEZER BEN HYRCANUS) NEUSNER, JACOB - Eliezer ben Hyrcanus. The Tradition and the Man (Studies in Judaism in Late Antiquity 3, 4).
03781: (LE NAIN DE TILLEMONT, LOUIS SÉBASTIEN) NEVEU, BRUNO - Un historien à l'école de Port-Royal. Sébastian Le Nain de Tillemont 1637-1698 (Archives Internationales d'Histoire des Idées 15).
33805: (BUNYAN, JOHN) NEWEY, VINCENT (ED.) - The Pilgrim's Progress. Critical and Historical Views (Liverpool English Texts and Studies).
33977: NEWMAN, CAREY C., JAMES R. DAVILA, AND GLADYS S. LEWIS (ED.) - The Jewish Roots of Christological Monotheism. Papers from the St. Andrews Conference on the Historical Origins of the Worship of Jesus (Supplements to the Journal for the Study of Judaism 63).
17761: NEY, JULIUS (ED.) - Die Appellation und Protestation der evangelischen Stände auf dem Reichstage zu Speier 1529.
09240: NEYMEYR, ULRICH - Die christlichen Lehrer im zweiten Jahrhundert. Ihre Lehrtätigkeit, ihr Selbstverständnis und ihre Geschichte (Supplements to Vigiliae Christianae 4).
23017: (ATHANASIUS ALEXANDRINUS) NG, NATHAN KWOK-KIT - The Spirituality of Athanasius. A Key for Proper Understanding of this Important Church Father (European University Studies - Series 23 - Theology 733).
20117: NICKELSBURG, GEORGE (ED.) - Studies on the Testament of Abraham (SBL Septuagint and Cognate Studies Series 6).
04505: NICKELSBURG, GEORGE W.E. AND MICHAEL E. STONE - Faith and Piety in Early Judaism. Texts and Documents.
31136: (LUTHER) NICOL, MARTIN - Meditation bei Luther.
23432: (ORIGENES) NICULESCU, MIHAI VLAD - The Spell of the Logos. Origen's Exegetic Pedagogy in the Contemporary Debate regarding Logocentrism (Gorgias Eastern Christian Studies 10).
32519: NIE, GISELLE DE - Poetics of Wonder. Testimonies of the New Christian Miracles in the Late Antique Latin World (Studies in the Early Middle Ages 31).
09853: NIE, GISELLE DE - Word, Image and Experience. Dynamics of Miracle and Self-Perception in Sixth-Century Gaul (Variorum Collected Studies Series - CS771).
11963: NIEBERGALL, ALFRED - Die Geschichte der evangelischen Trauung in Hessen (Veröffentlichungen der Evangelischen Gesellschaft für Liturgieforschung 18).
18240: NIEDERWIMMER, KURT - Quaestiones theologicae. Gesammelte Aufsätze (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 90).
30811: NIEHOFF, MAREN - The Figure of Joseph in Post-Biblical Jewish Literature (Arbeiten zur Geschichte des antiken Judentums und des Urchristentums 16).
31124: NIELEN, JOSEF MARIA - The Earliest Christian Liturgy.
05599: NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs. Volume 1 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
05600: NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs. Volume 2 (PNT - De Prediking van het Nieuwe Testament).
08535: (CALVIN) NIESEL, WILHELM - Die Theologie Calvins (Einführung in die evangelische Theologie 6).
08172: (CALVIN) NIESEL, WILHELM - Calvin-Bibliographie 1901-1959).
29678: NIEUWLAND, PETRUS - Lectiones Historico-Ecclesiasticae, ofte Vermaakelijkheden uit de Kerkgeschiedenis [...].
18241: NIEWALDA, PAUL - Sakramentssymbolik im Johannesevangelium? Eine exegetisch-historische Studie.
24560: NIFTRIK, GERRIT CORNELIS VAN - Sola fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie (diss.).
30550: NIJEN, JELLE VAN - Zeven is ruim voldoende. Geloven een kans geven.
17232: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Volume 2 (Kerkhistorische Bijdragen 16).
30121: (CALVIN) NIJENHUIS, WILLEM - Calvinus oecumenicus. Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling (diss.).
17231: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation (Kerkhistorische Bijdragen 3).
03789: (SLADE, MATTHEW) NIJENHUIS, WILLEM (ED.) - Matthew Slade 1569-1628. Letters to the English Ambassador (Publications of the Sir Thomas Browne Institute - New Series 6).
33962: NIKOLSKY, RONIT AND TAL ILAN (ED.) - Rabbinic Traditions between Palestine and Babylonia (Ancient Judaism and Early Christianity 89).
17302: (VADIANUS, JOACHIM) NINCK, JOHANNES - Arzt und Reformator Vadian. Ein Charakterbild aus großer Zeit.
31868: (AUGUSTINUS, AURELIUS) NISULA, TIMO - Augustine and the Functions of Concupiscence (Supplements to Vigiliae Christianae 116).
18601: NODET, ÉTIENNE - The Historical Jesus? Necessity and Limits of an Inquiry (Jewish and Christian Texts in Contexts and Related Studies 3).
09593: (PAULINUS NOLANUS) PAULINUS VON NOLA - Epistulae - Briefe (Fontes Christiani 25).
17573: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog. Historische inleiding (diss.).
17606: (MARNIX VAN ST. ALDEGONDE, PHILIPS VAN) NOLET, WILHELMUS ADRIANUS - Marnix als theoloog. Historische inleiding (diss.).
30133: NOLL, MARK A., DAVID W. BEBBINGTON, AND GEORGE A. RAWLYK (ED.) - Evangelicalism. Comparative Studies of Popular Protestantism in North America, the British Isles, and Beyond, 1700-1990 (Religion in America Series).
34024: NOLL, MARK A. - The Rise of Evangelicalism. The Age of Edwards, Whitefield and the Wesleys (A History of Evangelicalism 1).
33204: NOLLAND, JOHN - The Gospel of Matthew. A Commentary on the Greek Text (NIGTC - The New International Greek Testament Commentary).
19624: NOOMEN, W. - Étude sur les formes métriques du mystère du Vieil Testament (Mededelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen - Afdeling Letterkunde - Nieuwe Reeks 25/2).
03610: NOORDEGRAAF, LEO AND GERRIT VALK - De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen.
26093: NOORDEGRAAF, ALBERT - Creatura verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen (diss.).
30551: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 2: Dogmatische peilingen. Rondom Schrift en belijdenis.
24012: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 1: Het begin. Om de ware humaniteit.
24014: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 4: Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
24015: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 5: Om de rechte orde der kerk.
24166: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 9a: Brieven (1884-1934).
24491: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken. Volume 3: Ontmoetingen. De actualiteit der historie.
31405: NOORT, GERRIT, STEFAN PAAS, HENK DE ROEST, AND SAKE STOPPELS - Als een kerk opnieuw begint. Handboek voor missionaire gemeenschapsvorming.
17308: (VIVES, JUAN LUIS) NOREÑA, CARLOS G. - Juan Luis Vives (International Archives of the History of Ideas 34).
13432: (ATHANASIUS ATHONITES) NORET, JACQUES (ED.) - Vitae duae antiquae sancti Athanasii Athonitae (Corpus Christianorum - Series Graeca 9).
31174: NOTEBAART, CORNELIS WILHELMUS - Metallurgical Metaphors in the Hebrew Bible (diss.) (Amsterdamse Cahiers voor Exegese van de Bijbel en zijn Tradities - Supplement Series 9).
19241: NOTH, MARTIN - Überlieferungsgeschichtliche Studien. Volume 1: Die sammelnden und bearbeitenden Geschichtswerke im Alten Testament.
19244: NOTH, MARTIN - Aufsätze zur biblischen Landes- und Altertumskunde.
19625: NOTH, MARTIN - Die Gesetze im Pentateuch. Ihre Voraussetzungen und ihr Sinn (Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft - Geisteswissenschaftliche Klasse 17/2).
30590: NOTH, MARTIN - Das System der zwölf Stämme Israels.
31561: NOTH, MARTIN - Überlieferungsgeschichte des Pentateuch.
18524: NOTLEY, R. STEVEN, MARC TURNAGE, AND BRIAN BECKER (ED.) - Jesus' Last Week. Jerusalem Studies in the Synoptic Gospels. Volume 1 (Jewish and Christian Perspectives Series 11).
08292: (CALVIN) NTOANE, LEBAKENG RAMOTSHABI LEKULA - A Cry for Life. An Interpretation of 'Calvinism' and Calvin (diss.).
17728: NUGENT, DONALD - Ecumenism in the Age of the Reformation: The Colloquy of Poissy (Harvard Historical Studies 89).
34172: NULLENS, PATRICK ANDRÉ PAUL - Leven volgens Gaia's normen? De verhouding tussen God, mens en aarde, en de implicaties voor ecologische ethiek (diss.).
08551: (CALVIN) NÜRNBERGER, RICHARD - Die Politisierung des französischen Protestantismus. Calvin und die Anfänge des protestantischen Radikalismus.
15176: (BAXTER, RICHARD) NUTTALL, GEOFFREY F. - Richard Baxter (Leaders of Religion).
11706: NUTTALL, GEOFFREY F. - Early Quaker Studies and The Divine Presence.
30664: NUTTALL, GEOFFREY F. - The Holy Spirit in Puritan Faith and Experience.
28059: NYGREN, ANDERS - Der Römerbrief.
29679: NYLÖE, JAKOBUS - Predikaatsien, en andere stichtelyke Mengelstoffen over Uitgeleze Plaatsen van Godts H. Woort.
34276: (GREGORIUS NYSSENUS) GREGORY OF NYSSA - Contra Eunomium III. An English Translation with Commentary and Supporting Studies. Proceedings of the 12th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Leuven, 14-17 September 2010) (Supplements to Vigiliae Christianae 124).
34592: NYSTRÖM, SAMUEL - Beduinentum und Jahwismus. Eine soziologisch-religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten Testament.
31355: (GREGORIUS ARIMINENSIS) OBERMAN, HEIKO A. (ED.) - Gregor von Rimini. Werk und Wirkung bis zur Reformation (Spätmittelalter und Reformation - Texte und Untersuchungen 20).
32782: OBERMAN, HEIKO AUGUSTINUS - Werden und Wertung der Reformation. Vom Wegestreit zum Glaubenskampf (Spätscholastik und Reformation 2).
34541: (KRISTELLER, PAUL OSKAR) OBERMAN, HEIKO A. (ED.) - Itinerarium Italicum. The Profile of the Italian Renaissance in the Mirror of its European Transformations. Dedicated to Paul Oskar Kristeller on the occasion of his 70th Birthday (Studies in Medieval and Reformation Thought 14).
31313: OBERMAN, HEIKO A. - Die Reformation. Von Wittenberg nach Genf.
17738: OBERMAN, HEIKO A. - Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation.
17739: OBERMAN, HEIKO A. - Wurzeln des Antisemitismus. Christenangst und Judenplage im Zeitalter von Humanismus und Reformation.
32333: (WILLIAM OF OCKHAM) WILHELM VON OCKHAM - Dialogus. Auszüge zur politischen Theorie (Bibliothek klassischer Texte).
33942: ODEN, THOMAS C. - The Good Works Reader (Classic Christian Readers).
33150: ODROBINA, LÁSZLÓ - Le CTH 3,7,2 et les mariages mixtes (Acta Universitatis Szegediensis - Acta Antiqua et Archaeologica 31).
18243: OEGEMA, GERBERN S. - Für Israel und die Völker. Studien zum alttestamentlich-jüdischen Hintergrund der paulinischen Theologie (Supplements to Novum Testamentum 95).
33851: OEHL, WILHELM (ED.) - Deutsche Mystikerbriefe des Mittelalters 1100-1550 (Mystiker des Abendlandes).
13478: (THOMAS AQUINAS) OEING-HANHOFF, LUDGER (ED.) - Thomas von Aquin 1274-1974.
19421: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament.
04327: OFFENBERG, ADRI K., EMILE G.L. SCHRIJVER AND F.J. HOOGEWOUD (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th Anniversary of the Birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994.
12174: OHM, JULIANE - Daniel und die Löwen. Analyse und Deutung nordafrikanischer Mosaiken in geschichtlichen und theologischen Kontext (Paderborner Theologische Studien 49).
19592: OHMANN, H.M. - Een levendige voorstelling. Verzamelde opstellen.
10730: (KRAEMER, HENDRIK) OKHUIZEN, JAN EGBERT - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora (diss.).
27020: OKKEMA, J.C., G.N.M. VIS, F.A. VAN LIEBURG, AND B.J. SPRUYT (ED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 6).
19149: OLFORD, STEPHEN F. - A Time for Truth. A Study of Ecclesiastes 3:1-8.
04221: OLIPHANT, MARGARET - Jerusalem. Its History and Hope.
34814: (OLIVI, PETRUS JOHANNIS) OLIVI, PETRUS IOANNIS - De usu paupere. The Quaestio and the Tractatus (Italian Medieval and Renaissance Studies 4).
05249: OLSHAUSEN, HERMANN - Biblical Commentary on St Paul's First and Second Epistles to the Corinthians.
34885: OLYAN, SAUL M. (ED.) - Ritual Violence in the Hebrew Bible. New Perspectives.
11520: OLYSLAGER, W.A. - 750 jaar Antwerpse begijnen.
27015: (KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN) ONSTENK, ALBERT JAN - 'Ik behoor bij mezelf'. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893 (diss.).
20058: OORT, J. VAN - Het evangelie van Judas. Inleiding, vertaling, toelichting.
31592: OORT, J. VAN AND W. WISCHMEYER (ED.) - Die spätantike Kirche Nordafrikas im Umbruch (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 10).
27135: (VOETIUS, GISBERTUS) OORT, J. VAN, C. GRAAFLAND, A. DE GROOT, AND O.J. DE JONG (ED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
33372: (AUGUSTINUS, AURELIUS) OORT, JOHANNES VAN (ED.) - Augustine and Manichaean Christianity. Selected Papers from the First South African Conference on Augustine of Hippo, University of Pretoria, 24-26 April 2012 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 83).
09406: (AUGUSTINUS, AURELIUS) OORT, J. VAN - Jeruzalem en Babylon. Een onderzoek van Augustinus' De stad van God en de bronnen van zijn leer der twee steden (rijken) (diss.).
23513: OORT, J. VAN AND D. WYRWA (ED.) - Autobiographie und Hagiographie in der christlichen Antike (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 7).
09348: OORT, J. VAN AND D. WYRWA (ED.) - Heiden und Christen im 5. Jahrhundert (Studien der Patristischen Arbeitsgemeinschaft 5).
33767: (AUGUSTINUS, AURELIUS) OORT, JOHANNES VAN - Jerusalem and Babylon. A Study of Augustine's City of God and the Sources of his Doctrine of the Two Cities.
17327: (ZWINGLI, HULDRYCH) OORTHUYS, GERARDUS - De anthropologie van Zwingli (diss.).
34823: (HORST, ANTHON VAN DER) OOST, GERT - Anthon van der Horst 1899-1965. Leven en werken.
26049: OOSTENDORP, DERK WILLIAM - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians (diss.).
33688: OOSTERHOFF, B.J. - Jeremia. Volume 1: Jeremia 1-10 (COT - Commentaar op het Oude Testament).
32124: OOSTERHUIS, M.H. - Een rein hart. Rituele reinheidsterminologie in spirituele contexten van het Oude Testament.
31212: OOSTING, REINOUD HENRI - Walls of Zion and Ruins of Jerusalem. A Corpus-Linguistic View on the Participant Zion/Jerusalem in Isaiah 40-55 (diss.).
23524: (ATHANASIUS ALEXANDRINUS) OPITZ, HANS-GEORG - Untersuchungen zur Überlieferung der Schriften des Athanasius (Arbeiten zur Kirchengeschichte 23).
34532: (CALVIN) OPITZ, PETER - Leben und Werk Johannes Calvins.
11973: (RIVETUS, ANDREAS) OPSTAL, ALEXANDER GIJSBERT VAN - André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik (diss.).
24412: (SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH DANIEL ERNST) ORANJE, LEENDERT - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'Dialektik' (diss.).
04439: ORBACH, ALEXANDER - New Voices of Russian Jewry. A Study of the Russian-Jewish Press of Odessa in the Era of the Great Reforms 1860-1871 (Studies in Judaism in Modern Times 4).
32561: ORELLI, C. VON - The Prophecies of Jeremiah (Limited Classical Reprint Library).
33912: ORLIN, LENA COWEN - Private Matters and Public Culture in Post-Reformation England.
18248: ORTON, DAVID E. - The Understanding Scribe. Matthew and the Apocalyptic Ideal (Journal for the Study of the New Testament Supplement Series 25).
34826: OSIANDER, ANDREAS (1498-1552) - Coniecturae de ultimis temporibus, ac de fine mundi, ex sacris litteris.
23256: (HERMAS) OSIEK, CAROLYN - Rich and Poor in the Shepherd of Hermas. An Exegetical-Social Investigation (The Catholic Biblical Quarterly - Monograph Series 15).
24567: OSKAMP, PAUL AND RUDOLF GEEL - Concreet en beeldend preken (Schrijfgidsen voor communicatieve beroepen 7).
07133: (LUTHER) ØSTERGAARD-NIELSEN, H. - Scriptura sacra et viva vox. Eine Lutherstudie (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 10).
33090: OSWALT, JOHN N. - The Book of Isaiah. Chapters 1-39 (NICOT - The New International Commentary on the Old Testament).
09732: OTTEN, WILLEMIEN AND KARLA POLLMANN (ED.) - Poetry and Exegesis in Premodern Latin Christianity. The Encounter between Classical and Christian Strategies of Interpretation (Supplements to Vigiliae Christianae 87).
13451: (RUUSBROEC, JAN VAN) OTTERLOO, A.A. VAN - Johannes Ruysbroeck. Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek.
03760: OTTERSPEER, W. - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Hollandse Historische Reeks 18).
03882: OTTERSPEER, WILLEM - Groepsportret met Dame. Volume 1: Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse universiteit, 1575-1672.
10939: OTTO, GERT - Handlungsfelder der praktischen Theologie (Praktische Theologie 2).
27021: OUDEN, W.H. DEN - Kerk onder patriottenbewind. Kerkelijke financiën en de Bataafse Republiek 1795-1801.
27119: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
11827: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN, P.H.A.M. ABELS, J.G.M. BIEMANS, AND A.P.F. WOUTERS (ED.) - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant (Verzameling bijdragen van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 5).
32751: OUTREIN, JOHANNES D' - Het Alphabeth der Godsaligheid. Ofte de CXIXde Psalm Ontleedet, kortbondig verklaard, en in Rym nagevolgd.
29686: OUTREIN, JOHANNES D' - De gelykenissen van den Verloren Zoon en Onregtveerdigen Rentmeester [...].
29687: OUTREIN, JOHANNES D' - De Redenen van Vreese en Hope In desen tegenwoordigen Oorlog Ende de Vertroosting en Hope der Kerke [...].
10940: OUWENEEL, WILLEM J. - De zesde kanteling. Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis. Religie en metafysica in het jaar 2000.
24170: OUWENEEL, WILLEM J. - De zevende koningin. Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God.
02922: OUWENEEL, WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
23565: OVERBECK, FRANZ - Über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung. Programm zur Rektoratsfeier der Universität Basel (Libelli 153).
22052: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd. Gebundelde overwegingen. - Zo gezien. Gebundelde opstellen.
22053: OVERBOSCH, W.G. - Zo gezegd. Gebundelde overwegingen. - Zo gezien. Gebundelde opstellen.
29694: OWEN, JOHANNES - De Leer van de H. Drie-eenheyd, als meede van de Persoon en Voldoeningen van Christus [...].
17479: OZMENT, STEVEN - Religion and Culture in the Renaissance and Reformation (Sixteenth Century Essays and Studies 11).
31228: OZMENT, STEVEN E. - Mysticism and Dissent. Religious Ideology and Social Protest in the Sixteenth Century.
03168: OZMENT, STEVEN (ED.) - Magdalena and Balthasar. An Intimate Portrait of Life in 16th-Century Europe Revealed in the Letters of a Nuremberg Husband and Wife.
15132: PAAS, S. - De gemeenschap der heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse puriteinen 1570-1593.
19628: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus.
34842: PAAS, STEFAN - Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving.
33714: PAAS, STEFAN - Jezus als Heer in een plat land. Op zoek naar een Nederlands evangelie.
32330: PACAUT, MARCEL - Les moines blanc. Histoire de l
15133: PACKER, J.I. - A Quest for Godliness. The Puritan Vision of the Christian Life.
17447: (ERASMUS, DESIDERIUS) PADBERG, RUDOLF - Erasmus als Katechet. Der literarische Beitrag des Erasmus von Rotterdam zur katholischen Katechese des 16. Jahrhunderts. Eine Untersuchung zur Geschichte der Katechese (Untersuchungen zur Theologie der Seelsorge 9).
24048: (BULTMANN, RUDOLF) PAINTER, JOHN - Theology as Hermeneutics. Rudolf Bultmann's Interpretation of the History of Jesus (Historic Texts and Interpreters in Biblical Scholarship 4).
04035: PALACHE, J.L. - De Hebreeuwsche litteratuur van den na-Talmoedischen tijd tot op onze dagen in schetsen en vertalingen.
16153: (THORNWELL, JOHN HENLEY) PALMER, B.M. - The Life and Letters of James Henley Thornwell.
18752: PANACKEL, CHARLES - Idou o Anthropos (Jn 19,5b). An Exegetico-Theological Study of the Text in the Light of the Use of the Term Anthropos Designating Jesus in the Fourth Gospel (Analecta Gregoriana 251).
26078: (DELORME, JEAN) PANIER, LOUIS (ED.) - Le temps de la lecture. Exégèse biblique et sémiotique. Recueil d'hommages pour Jean Delorme (Lectio Divina 155).
13596: (DUNS SCOTUS, JOHANNES) PANNENBERG, WOLFHART - Die Prädestinationslehre des Duns Skotus im Zusammenhang der scholastischen Lehrentwicklung (Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte 4).
30555: PANNENBERG, WOLFHART - Anthropologie in theologischer Perspektive.
10777: PANNENBERG, WOLFHART - Grundzüge der Christologie.
13343: PAQUAY, JAN - Kerkelijke Privilegiën verleend aan het Kapittel van Windesheim der Reguliere Kanunniken van den H. Augustinus.
31748: PARK, TAE-HYEUN - The Sacred Rhetoric of the Holy Spirit. A Study of Puritan Preaching in a Pneumatological Perspective (diss.).
01531: PARKER, IRENE - Dissenting Academies in England. Their Rise and Progress and their Place among the Educational Systems of the Country.
34530: (CALVIN) PARKER, T.H.L. - Calvin's Preaching.
32975: PARMA, CHRISTIAN - Pronoia und Providentia. Der Vorsehungsbegriff Plotins und Augustins (Studien zur Problemgeschichte der antiken und mittelalterlichen Philosophie 6).
33119: PARRY, ROBIN A. AND CHRISTOPHER H. PARTRIDGE (ED.) - Universal Salvation? The Current Debate.
18250: PARSENIOS, GEORGE L. - Departure and Consolation. The Johannine Farewell Discourses in Light of Greco-Roman Literature (Supplements to Novum Testamentum 117).
34703: (THEOPHILUS ANTIOCHENUS) PARSONS, STUART E. - Ancient Apologetic Exegesis. Introducing and Recovering Theophilus's World.
31229: PARSONS, MICHAEL - Luther and Calvin on Old Testament Narratives. Reformation Thought and Narrative Text (Texts and Studies in Religion 106).
08583: (CALVIN) PARTEE, CHARLES - The Theology of John Calvin.
34797: (JUSTINUS MARTYR) PARVIS, SARA AND PAUL FOSTER (ED.) - Justin Martyr and His Worlds.
13062: (GERSON, JEAN) PASCOE, LOUIS B. - Jean Gerson: Principles of Church Reform (Studies in Medieval and Reformation Thought 7).
31425: PASMA, F.H. - De weerloosheid en het overheidsambt bij de Doopsgezinden der XVIe eeuw.
33772: PASQUIER, ANNE - Eugnoste. Lettre sur le Dieu transcendant (NH III, 3 et V, 1). Commentaire (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 33).
21083: PASQUIER, ANNE - Eugnoste (NH III, 3 et V, 1). Lettre sur le Dieu transcendant (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 26).
24571: PASVEER, JOHANNES - De gemeente tussen openheid en identiteit. Een open-systeemtheorie als model voor de gemeente ten dienste van haar opbouw (diss.).
34724: PATE, C. MARVIN - 40 Questions About the Historical Jesus (40 Questions Series).
03452: PATERSON, J.H. - North America. A Geography of the United States and Canada.
29697: PATRICK, SIMON - Geschiedenis van den Reiziger naar het hemelsche Jeruzalem [...].
33587: PATTERSON, STEPHEN J. - The Gospel of Thomas and Christian Origins. Essays on the Fifth Gospel (Nag Hammadi and Manichaean Studies 84).
19672: PAUL, M.J. - Het archimedisch punt van de Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon. 22-23).
24388: PAUL, M.J. (ED.) - Geestelijke strijd. Demonie en bevrijding in christelijk perspectief.
24387: PAUL, M.J. - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente.
18252: PAULSEN, HENNING - Zur Literatur und Geschichte des frühen Christentums. Gesammelte Aufsätze (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 99).
34487: (CHRYSOSTOMUS, JOHANNES) PAVERD, FRANS VAN DE - St. John Chrysostom, The Homilies on the Statues. An Introduction (Orientalia Christiana Analecta 239).
33067: PEACE, RICHARD V. - Conversion in the New Testament. Paul and the Twelve.
14206: PEACHEY, PAUL - Die soziale Herkunft der Schweizer Täufer in der Reformationszeit. Eine religionssoziologische Untersuchung (Schriftenreihe des Mennonitischen Geschichtsvereins 4).
11260: PEARSE, MEIC - The Great Restoration. The Religious Radicals of the 16th and 17th Centuries.
21071: PEARSON, BIRGER A. (ED.) - Nag Hammadi Codex VII (Nag Hammadi and Manichaean Studies 30).
16114: PECK, THOMAS E. - Writings of Thomas E. Peck.
19352: PECKHAM, BRIAN - History and Prophecy. The Development of Late Judean Literary Traditions (The Anchor Bible Reference Library).
32574: PEDERSEN, OLAF - The First Universities. Studium generale and the Origins of University Education in Europe.
18253: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992 (Supplements to Novum Testamentum 76).
31409: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - Die Paulinische Literatur und Theologie - The Pauline Literature and Theology. Anlässlich der 50. jährigen Gründungs-Feier der Universität von Aarhus (Teologiske Studier 7).
19567: PEELS, H.G.L. - De wraak van God. De betekenis van de wortel NQM en de functie van de NQM-teksten in het kader van de oudtestamentische Godsopenbaring.
10833: (BARTH, KARL) PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth (diss.).
18254: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
04440: PELLI, MOSHE - The Age of Haskalah. Studies in Hebrew Literature of the Enlightenment in Germany (Studies in Judaism in Modern Times 5).
34121: PEMBROKE, NEIL - The Art of Listening. Dialogue, Shame, and Pastoral Care.
14126: PENNER, HORST - Weltweite Bruderschaft. Ein mennonitisches Geschichtsbuch.
18255: PENNINGTON, JONATHAN T. - Heaven and Earth in the Gospel of Matthew (Supplements to Novum Testamentum 126).
31512: PERCY, ERNST - Die Probleme der Kolosser- und Epheserbriefe (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund - Acta Reg. Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis 39).
34135: (GAMMIE, JOHN GLENN) PERDUE, LEO G., BERNARD BRANDON SCOTT, AND WILLIAM JOHNSTON WISEMAN (ED.) - In Search of Wisdom. Essays in Memory of John G. Gammie.
18975: PEREIRA, FRANCIS - Ephesus: Climax of Universalism in Luke-Acts. A Redaction-Critical Study of Paul's Ephesian Ministry (Acts 18:23-20:1) (Jesuit Theological Forum Studies 1).
20038: PÉRÈS, JACQUES-NOËL (ED.) - L'Épître des apôtres, accompagnée du Testament de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ (Apocryphes 5).
34683: PERKINS, PHEME - First Corinthians (Paideia - Commentaries on the New Testament).
09560: (MELITO SARDIANUS) PERLER, OTHMAR - Ein Hymnus zur Ostervigil von Meliton? (Papyrus Bodmer XII) (Paradosis 15).
09710: (HERMAS) PERNVEDEN, LAGE - The Concept of the Church in the Shepherd of Hermas (diss.) (Studia Theologica Lundensia 27).
11966: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes (International Archives of the History of Ideas 67).
31139: (LUTHER) PESCH, OTTO HERMANN - Hinführung zu Luther.
30557: PESCH, OTTO HERMANN AND ALBRECHT PETERS - Einführung in die Lehre von Gnade und Rechtfertigung (Die Theologie).
33182: PESCH, OTTO HERMANN - Frei sein aus Gnade. Theologische Anthropologie.
29038: (FRANCKE, AUGUST HERMANN) PESCHKE, ERHARD - Studien zur Theologie August Hermann Franckes.
32912: PESTHY-SIMON, MONIKA - Die Theologie der Versuchung im frühen Christentum (Traditio Christiana 15).
30652: (CALVIN) PETER, RODOLPHE AND JEAN ROTT (ED.) - Les lettres à Jean Calvin de la collection Sarrau (Cahiers de la Revue d'histoire et de philosophie religieuses 43).
33110: (CALVIN) PETER, RODOLPHE AND JEAN-FRANÇOIS GILMONT - Bibliotheca Calviniana. Les oeuvres de Jean Calvin publiées au XVIe siècle (Travaux d'Humanisme et Renaissance 255, 281, 339).
18258: PETERLIN, DAVORIN - Paul's Letter to the Philippians in the Light of Disunity in the Church (Supplements to Novum Testamentum 79).
14069: PETERS, H.P. - History and Development of Education among the Mennonites in Kansas.
31989: PETERS, ALBRECHT - Rechtfertigung (Handbuch Systematischer Theologie 12).
30300: PETERS, GERLACH - Brandende alleenspraak met God (Mystieke teksten met commentaar 5).
31984: PETERS, ALBRECHT - Gesetz und Evangelium (Handbuch Systematischer Theologie 2).
31987: PETERS, ALBRECHT - Der Mensch (Handbuch Systematischer Theologie 8).
32203: PETERSE, HANS - Jacobus Hoogstraeten gegen Johannes Reuchlin. Ein Beitrag zur Geschichte des Antijudaismus im 16. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung abendländische Religionsgeschichte 165).
31394: PETERSE, JOHANNES MARINUS - Causa fidei, causa invidiae? De strijd van Jacobus Hoogstraeten tegen Johannes Reuchlin (1510-1520) (diss.).
26230: PETERSEN, SILKE - Brot, Licht und Weinstock. Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte (Supplements to Novum Testamentum 127).
26143: (BAARDA, TJITZE) PETERSEN, WILLIAM L., JOHAN S. VOS, AND HENK J. DE JONGE (ED.) - Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical. Essays in Honour of Tjitze Baarda (Supplements to Novum Testamentum 89).
09595: PETERSEN, WILLIAM LAWRENCE - The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist (diss.).
09896: PETERSON, ERIK - Frühkirche, Judentum und Gnosis. Studien und Untersuchungen.
08252: (CALVIN) PETERSON, ROBERT A. - Calvin and the Atonement.
30559: PETERSON, GREGORY R. - Minding God. Theology and the Cognitive Sciences (Theology and the Sciences).
13230: PETRY, RAY C. (ED.) - Late Medieval Mysticism (The Library of Christian Classics 13).
31316: PETTER, FRANK - Profanum et Promissio. Het begrip wereld in de missionaire ecclesiologieën van Hans Hoekendijk, Hans Jochen Margull en Ernst Lange.
21072: PETTIPIECE, TIMOTHY - Pentadic Redaction in the Manichaean Kephalaia (Nag Hammadi and Manichaean Studies 66).
31336: PETUCHOWSKI, JAKOB J. - Studies in Modern Theology and Prayer (JPS Scholar of Distinction Series).
24494: PETZOLD, KLAUS AND MICHAEL WERMKE (ED.) - Ein Jahrhundert Katechetik und Religionspädagogik in Ostdeutschland.
17138: (FRANCK, SEBASTIAN) PEUCKERT, WILL-ERICH - Sebastian Franck. Ein deutscher Sucher.
17243: PEUCKERT, WILL-ERICH - Die grosse Wende.
32494: (BARNARD, WILLEM) PFIRRMANN, MARIA - Uw naam is met wijn geschreven. Bijbel, liturgie en dichtkunst in het vroege werk van Willem Barnard / Guillaume van der Graft.
32471: (BARNARD, WILLEM) PFIRRMANN, MARIA - Freie Poesie und gottesdienstliche Lieder. Zum Verhältnis von Bibel, Liturgie und Dichtung im frühen Werk von Willem Barnard (Guillaume van der Graft) (Veröffentlichungen zur Liturgik, Hymnologie und theologischen Kirchenmusikforschung 36).
17244: PFISTER, RUDOLF - Um des Glaubens Willen. Die evangelischen Flüchtlinge von Locarno und ihre Aufnahme zu Zürich im Jahre 1555.
26174: PFITZNER, VICTOR C. - Paul and the Agon Motif. Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature (Supplements to Novum Testamentum 16).
17245: PHILALETHES, ATHANASIUS SINCERUS (KARL AUGUST GRAF REISACH) - Was haben wir von den Reformatoren zu Offenburg, St. Gallen und andern religiösen Stimmführern des katholischen Teutschlands unserer Tage zu halten? Ein zeitgemäßes Wort zur Beherzigung und Warnung für Katholiken und Nichtkatholiken [...].
22054: PHILLIPS, C. HENRY - The Singing Church. An Outline History of the Music Sung by Choir and People.
30244: PHILLIPS, THOMAS E. - Paul, His Letters and Acts (Library of Pauline Studies).
05446: PHILLIPS, JOHN - Exploring Acts. Volume 2: Acts 13-28.
34154: (PHOEBADIUS AGANNENSIS) PHOEBADIUS - Contra Arianos - Streitschrift gegen die Arianer (Fontes Christiani 38).
23142: (DIADOCHUS PHOTICENSIS) DIADOQUE DE PHOTICÉ - Cent chapitres sur la perfection spirituelle. Vision. Sermon sur l'ascension (Sources Chrétiennes 5).
34827: PHRYGIO, PAULUS CONSTANTINUS (1483-1543) - In Leviticum explanatio Pauli Constantini Phrygionis, omnia eius operis mysteria, quae multa pulcherrimaque sunt, ita explicans, ut cuiuis doctori ecclesiastico ad aedificationem maximopere sint usui futura.
32249: PICHT, GEORG - Hier und jetzt. Philosophieren nach Auschwitz und Hiroshima.
10376: PIETERS, K.J. - Het Baptisme bij het licht der H. schrift en der geschiedenis beoordeeld en in 't licht gesteld. Een ernstig woord van waarschuwing tegen deze gezindte aan de Chr. Afgesch. Gereformeerden [...].
04332: PIETERSE, WILHELMINA C. (ED.) - Livro de bet Haim do Kahal Kados de bet Yahacob. Original Text.
23301: PIÉTRI, CHARLES AND LUCE PIÉTRI (ED.) - Die Geschichte des Christentums. Religion · Politik · Kultur. Volume 2: Das Entstehen der einen Christenheit (250-430).
17301: (UTENHOVE, JAN) PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken (diss.).
13603: PIJPER, F. - De kloosters.
16145: (SPURGEON, CHARLES HADDON) PIKE, G. HOLDEN - The Life and Work of Charles Haddon Spurgeon.
33877: PINNOCK, CLARK H. (ED.) - Grace Unlimited.
34184: PINNOCK, CLARK H. (ED.) - The Grace of God and the Will of Man.
07331: (LUTHER) PINOMAA, LENNART - Sieg des Glaubens. Grundlinien der Theologie Luthers.
07137: (LUTHER) PINOMAA, LENNART - Die Heiligen bei Luther (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A 16).
31704: PIPER, JOHN - 'Love your Enemies'. Jesus' Love Command in the Synoptic Gospels and in the Early Christian Paraenesis. A History of the Tradition and Interpretation of its Uses (SNTS - Monograph Series 38).
03853: PIRENNE, HENRI - Histoire de Belgique. Des origines à nos jours.
33118: PLAISIER, ARJAN - Overvloed en overgave. Een caleidoscopisch geloofsboek.
26050: PLANK, KARL A. - Paul and the Irony of Affliction (SBL Semeia Studies).
34531: (CALVIN) PLASGER, GEORG - Johannes Calvins Theologie - Eine Einführung.
08552: (CALVIN) PLATH, UWE - Calvin und Basel in den Jahren 1552-1556 (diss.).
24392: PLATHOW, MICHAEL - Lehre und Ordnung im Leben der Kirche heute. Dogmatische, rechtstheologische und pastoraltheologische Überlegungen zu den Lebens- und Visitationsordnungen unserer evangelischen Kirche (Forschungen zur systematischen und ökumenischen Theologie 43).
13218: (LULLUS, RAIMUNDUS) PLATZECK, ERHARD-W. (ED.) - Das Leben des seligen Raimund Lull. Die 'Vita coëtanea' und ausgewählte Texte zum Leben Lulls aus seinen Werken und Zeitdokumenten (Heilige der ungeteilten Christenheit).
03679: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
33643: PLEIJEL, HILDING - Der schwedische Pietismus in seinen Beziehungen zu Deutschland. Eine kirchengeschichtliche Untersuchung (Lunds Universitets Årsskrift N.F. - Avd. 1 - 31/4).
31730: PLEIZIER, TEUNIS THEODOOR JOHANNES - Religious Involvement in Hearing Sermons. A Grounded Theory Study in Empirical Theology and Homiletics (diss.).
19152: PLESSIS, S.J. DU - Jesus en die kanon van die Ou Testament (diss.).
18846: DU PLESSIS, ISAK - Nazareth or Egypt: Who was Right? A Historical Perspective on the New Testament.
24572: PLOEGER, ALBERT AND JOKE PLOEGER-GROTEGOED - Morgen... in de verte. Een kerk van mensen.
33810: PLOEGER, ALBERT K. AND JOKE J. PLOEGER-GROTEGOED - De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden.
33101: (HABERMAS, JÜRGEN) PLOEGER, ALBERT K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas.
08584: (CALVIN) PLOMP, J. - De kerkelijke tucht bij Calvijn.
31276: PLOOIJ, D. AND J. RENDEL HARRIS (ED.) - Leyden Documents relating to the Pilgrim Fathers. Permission to Reside at Leyden and Betrothal Records; together with Parallel Documents from the Amsterdam Archives. Facsimile, Transcript, Translation and Annotations.
05961: PLUMER, W.S. - Commentary on Romans (Kregel Reprint Library).
05256: PLUMMER, ALFRED - An Exegetical Commentary on the Gospel According to S. Matthew.
10782: POE, HARRY LEE - Christianity in the Academy. Teaching at the Intersection of Faith and Learning.
17411: POEL, MARC G.M. VAN DER - De declamatio bij de humanisten. Bijdrage tot de studie van de functies van de rhetorica in de Renaissance (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 39).
03883: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648-1651 (Gelderse Bloem 17).
03826: POELHEKKE, J.J. - 't Uytgaen van den Treves. Spanje en de Nederlanden in 1621 (Historische Studies 15).
24394: PÖHLMANN, HORST GEORG - Rechtfertigung. Die gegenwärtige kontroverstheologische Problematik der Rechtfertigungslehre zwischen der evangelisch-lutherischen und der römisch-katholischen Kirche.
24395: PÖHLMANN, HORST GEORG - Abriss der Dogmatik. Ein Kompendium.
24396: POKORNÝ, PETR - Die Zukunft des Glaubens. Sechs Kapitel über Eschatologie (Arbeiten zur Theologie 72).
17067: (BUCER, MARTIN) POL., F. VAN DER (ED.) - Bucer en de Kerk (Reformatie-studies).
17254: POL, FRANK VAN DER - De reformatie te Kampen in de zestiende eeuw (diss.).
34898: POLL, EVERT W. VAN DE - Samen in de naam van Jezus. Over evangelische liturgie en muziek.
17351: (BUCER, MARTIN) POLLET, J.V. - Martin Bucer. Études sur les relations de Bucer avec les Pays-Bas, l'électorat de Cologne et l'Allemagne du Nord, avec de nombreux textes inédits (Studies in Medieval and Reformation Thought 33, 34).
30384: (PFLUG, JULIUS VON) POLLET, J.V. - Julius Pflug (1499-1564) et la crise religieuse dans l'Allemagne du XVIe siècle. Essai de synthèse biographique et théologique (Studies in Medieval and Reformation Thought 45).
31530: (BUCHELIUS, ARNOLDUS) POLLMANN, JUDITH - Religious Choice in the Dutch Republic. The Reformation of Arnoldus Buchelius (1565-1641) (Studies in Early Modern European History).
32917: (AUGUSTINUS, AURELIUS) POLLMANN, KARLA AND MEREDITH J. GILL (ED.) - Augustine beyond the Book: Intermediality, Transmediality, and Reception (Brill's Series in Church History 58 - Religious History and Culture Series 6).
23192: (AUGUSTINUS, AURELIUS) POLMAN, A.D.R. - De theologie van Augustinus. Dogmahistorische studies.
17654: POLMAN, PONTIEN - L'élément historique dans la controverse religieuse du XVIe siècle (Dissertationes ad gradum magistri in Facultate Theologica consequendum conscriptae - Series 2 - 23).
32528: POLYANDER, JOHANNES, ANDREAS RIVETUS, ANTONIUS WALAEUS, AND ANTONIUS THYSIUS - Synopsis purioris theologiae, disputationibus quinquaginta duabus comprehensa ac conscripta.
30484: PONCET, RENÉ - Les privilèges des clercs au Moyen Âge.
11584: (WARMELO, NICOLAAS JACOBUS VAN) PONT, ADRIANUS DROST - Nicolaas Jacobus van Wamelo 1835-1892 (diss.).
07505: PONT, J.W. - Geschiedenis van het Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618.
14072: POOLE, L.G. LE - Bijdragen tot de kennis van het kerkelijk leven onder de Doopsgezinden ontleend aan het archief der Doopsgezinde Gemeente te Leiden.
11158: POPE, LISTON - Millhands & Preachers. A Study of Gastonia.
34614: POPE, ROBERT G. - The Half-Way Covenant. Church Membership in Puritan New England.
32956: POPPER, K.R. - De vrije samenleving en haar vijanden.
03453: PORTA, A. - Joan en Gerrit Corver. De politieke macht van Amsterdam (1702-1748) (diss.) (Van Gorcum's Historische Bibliotheek 93).
32465: PORTER, STANLEY E. AND CHRISTOPHER D. LAND (ED.) - Paul and His Social Relations (Pauline Studies 7).
30939: PORTER, H.B. - The Ordination Prayers of the Ancient Western Churches (Alcuin Club Collections 49).
33738: PORTER, STANLEY E. AND ANDREW K. GABRIEL - Johannine Writings and Apocalyptic. An Annotated Bibliography (Johannine Studies 1).
32593: (OSBORNE, GRANT R.) PORTER, STANLEY E. AND ECKHARD J. SCHNABEL (ED.) - On the Writing of New Testament Commentaries. Festschrift for Grant R. Osborne on the Occasion of his 70th Birthday (Texts and Editions for New Testament Study 8).
13231: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen.
27121: POST, S.D. - Pieter Boddaert en Rutger Schutte. Piëtistische dichters in de achttiende eeuw.
17480: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de reformatie van ± 1500 tot ± 1580.
31085: POST, R.R. - The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism (Studies in Medieval and Reformation Thought 3).
01400: POST, P.G.J. - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
02945: POST, J.J.H. - Een sikkel in een vreemde oogst? De juridische verhouding tussen hervormde gemeenten en de Nederlandse Hervormde Kerk in het bijzonder bij kerkfusie (diss.).
31523: POSTEL, RAINER - Die Reformation in Hamburg 1517-1528 (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte 52).
27126: (RIDDERUS, FRANCISCUS) POSTEMA, H.J. - Strijder op de middenweg. Leven en werk van Franciscus Ridderus.
13063: (GERSON, JEAN) POSTHUMUS MEYJES, GUILLAUME HENRI MARIE - Jean Gerson. Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie (diss.) (Kerkhistorische studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis 10).
10786: POSTHUMUS MEYJES, C.B. - Van Ophouden Weten. De betekenis van het sabbatsgebod voor onze tijd (diss.).
30458: (GERSON, JEAN) POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson et l'assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'église. Accompagné d'une édition critique du De jurisdictione spirituali et temporali (Studies in Medieval and Reformation Thought 26).
30457: (GERSON, JEAN) POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson et l'assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'église. Accompagné d'une édition critique du De jurisdictione spirituali et temporali (Studies in Medieval and Reformation Thought 26).
27122: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Kerkelijk 's-Gravenhage in vroeger eeuw. Schetsen uit de geschiedenis der Hervormde gemeente.
27123: POSTHUMUS MEYJES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
11967: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse College te Leiden 1606-1699. Tevens een bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het fonds Hallet.
30154: (REVIUS, JACOBUS) POSTHUMUS MEYJES, EGBERT JOHANNES WERNHARD - Jacobus Revius, zijn leven en werken (diss.).
14128: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit (Fryske Akademy 584).
31731: (MÖNNICH, CONRAD WILLEM) POSTMA, EWARD ANDERS - Dilettant, pelgrim, nar. De positie van C.W. Mönnich in cultuur en theologie (diss.).
14195: POSTMA, JOHAN SJOUKE - Das niederländische Erbe der preußisch-rußländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika (diss.).
33913: POT, JOHAN HENDRIK JACOB VAN DER - Sinndeutung und Periodisierung der Geschichte. Eine systematische Übersicht der Theorien und Auffassungen.
19153: POTGIETER, J.H. - 'n Narratologiese ondersoek van die boek Jona (Hervormde Teologiese Studies Supplementum 3).
11265: POTTER, HARRY - Hanging in Judgment. Religion and the Death Penalty in England.
32066: POUJOL, D.-F. - Histoire et influence des Églises wallonnes dans les Pays-Bas.
32562: POWELL, IVOR - Mark's Superb Gospel.
30567: POWELL, SAMUEL M. - Participating in God. Creation and Trinity (Theology and the Sciences).
23268: POWERS, DANIEL G. - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 29).
09736: POWERS, DANIEL GLENN - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology (diss.).
31717: (LANGTON, STEPHEN) POWICKE, F.M. - Stephen Langton. Being the Ford Lectures Delivered in the University of Oxford in Hilary Term 1927.
33727: (WEBBER, ZACHARIAS) PRAAMSMA, RIJNHARD FREDERIK HERMAN - Zacharias Webber (1644-1696). Irenisch lutheraan - verlicht protestant. Kerk en theologie in het denken van een zeventiende-eeuwse kunstschilder (diss.).
01809: (KUYPER, ABRAHAM) PRAAMSMA, L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.
18754: PREISKER, HERBERT - Das Ethos des Urchristentums.
09601: PREISKER, HERBERT - Christentum und Ehe in den ersten drei Jahrhunderten. Eine Studie zur Kulturgeschichte der alten Welt (Neue Studien zur Geschichte der Theologie und der Kirche 23).
07479: (LUTHER) PRENTER, REGIN - Spiritus creator. Studien zu Luthers Theologie (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 6).
07138: (LUTHER) PRESS, VOLKER AND DIETER STIEVERMANN (ED.) - Martin Luther. Probleme seiner Zeit (Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 16).
20101: PREUSCHEN, ERWIN (ED.) - Antilegomena. Die Reste der ausserkanonischen Evangelien und urchristlichen Überlieferungen.
18889: PRICE, JAMES L. - Interpreting the New Testament.
22227: PRICE, JOHN - Old Light on New Worship. Musical Instruments and the Worship of God, a Theological, Historical and Psychological Study.
06444: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
23170: PRIEUR, JEAN-MARC - Das Kreuz in der christlichen Literatur der Antike (Traditio Christiana 14).
23302: PRIGENT, PIERRE - Les testimonia dans le christianisme primitif. L'Épître de Barnabé I-XVI et ses sources (Études Bibliques).
22055: PRILL, JOSEF - Liturgik. Eine Einführung in das Verständnis des kirchlichen Gottesdienstes.
13116: PRIMS, E.H. FLORIS - Een Limburgsch Gebedenboek uit de XVde eeuw (Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde - Reeks 8 - Salsmans-Fonds 2).
03366: PRIMS, FLORIS - De groote cultuurstrijd. Volume 1: De religionsvrede 1578-1581.
15138: PRIMUS, JOHN H. - Holy Time. Moderate Puritanism and the Sabbath.
03267: (DUBUS DE GISIGNIES, LÉONARD PIERRE JOSEPH) PRINS, BART DE - Voor Keizer en Koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-Generaal van Nederlands-Indië (diss.).
13631: (GELDENHAUER NOVIOMAGUS, GERARDUS) PRINSEN, JACOB - Gerardus Geldenhauer Noviomagus. Bijdrage tot de kennis van zijn leven en werken (diss.).
30805: PROBST, FERDINAND - Liturgie der drei ersten christlichen Jahrhunderte.
06466: PRÖBSTL, BALTHASAR - Haus-Chronik (Documenta Organologica 4).
17792: (BEZA, THEODORUS) PROOSDIJ, C. VAN - Theodorus Beza, medearbeider en opvolger van Calvijn.
30742: (LODENSTEYN, JODOCUS VAN) PROOST, P. JZN. - Jodocus van Lodenstein. Eene kerkhistorische studie.
30893: PRZYBYLSKI, BENNO - Righteousness in Matthew and his World of Thought (SNTS - Monograph Series 41).
21026: (PTOLEMAEUS ALEXANDRINUS, CLAUDIUS) PTOLÉMÉE - Lettre à Flora (Sources Chrétiennes 24).
03617: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met historici.
03367: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met historici.
02412: (SCHILDER, KLAAS) PUCHINGER, G. (ED.) - Ontmoetingen met Schilder. Prof. dr. K. Schilder 1890 - 19 december - 1990.
34526: (CALVIN) PUCKETT, DAVID L. - John Calvin's Exegesis of the Old Testament (Columbia Series in Reformed Theology).
21027: PUECH, H.CH. AND G. QUISPEL - Op zoek naar het evangelie der waarheid.
30485: PURCELL, MAUREEN - Papal Crusading Policy. The Chief Instruments of Papal Crusading Policy and Crusade to the Holy Land from the Final Loss of Jerusalem to the Fall of Acre 1244-1291 (Studies in the History of Christian Thought 11).
33723: (CLOET, MICHEL) PUT, EDDY, MARIE JULIETTE MARINUS, AND HANS STORME (ED.) - Geloven in het verleden. Studies over het godsdienstig leven in de vroegmoderne tijd, aangeboden aan Michel Cloet (Symbolae - Series A 22).
34438: PUTTEN, L.P. VAN - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
34437: PUTTEN, L.P. VAN - Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796.
17389: (MACROPEDIUS, GEORGIUS = JORIS VAN LANCKVELT) PUTTIGER, H.P.M. (ED.) - Georgius Macropedius' Asotus. Een Neolatijns drama over de Verloren Zoon door Joris van Lanckvelt. Tekst met inleiding, vertaling en commentaar (Bibliotheca Humanistica & Reformatorica 42).
18264: QUESNEL, MICHEL - Baptisés dans l'esprit. Baptême et Esprit Saint dans les Actes des Apôtres (Lectio Divina 120).
33800: QUESTIER, MICHAEL C. - Conversion, Politics and Religion in England, 1580-1625 (Cambridge Studies in Early Modern British History).
20089: QUISPEL, G. - Makarius, das Thomasevangelium und das Lied von der Perle (Supplements to Novum Testamentum 15).
33921: (GROTIUS, HUGO) RABBIE, EDWIN (ED.) - Hugo Grotius, Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas (1613). Critical Edition with English Translation and Commentary (Studies in the History of Christian Thought 66).
04335: RACKMAN, EMANUEL - One Man's Judaism.
19247: RAD, GERHARD VON - Theologie des Alten Testaments (Einführung in die evangelische Theologie 1).
07334: (LUTHER) RADE, MARTIN - Doktor Martin Luthers Leben, Thaten und Meinungen auf Grund reichlicher Mitteilungen aus seinen Briefen und Schriften dem Volke erzählt.
14074: RADEMAKER-HELFFERICH, B. - Een wit vaantje op de Brink. De geschiedenis van de Doopsgezinde gemeente te Deventer (Deventer Reeks).
30721: (CAMPHUYSEN, DIRCK RAFAELSZ) RADEMAKER, LEONARD ALBERT - Didericus Camphuysen (diss.).
03639: (VOSSIUS, GERARDUS JOANNES) RADEMAKER, C.S.M. - Leven en werk van Gerardus Joannes Vossius (1577-1649).
05728: RAGG, LONSDALE - St Luke. With Introduction and Notes (Westminster Commentaries).
33411: (BEZA, THEODORE) RAITT, JILL - The Eucharistic Theology of Theodore Beza. Development of the Reformed Doctrine (AAR Studies in Religion 4).
23157: (IBAS EDESSENUS) RAMMELT, CLAUDIA - Ibas von Edessa. Rekonstruktion einer Biographie und dogmatischen Position zwischen den Fronten (Arbeiten zur Kirchengeschichte 106).
03854: RANDA, ALEXANDER - Handbuch der Weltgeschichte.
22057: RANDHOFER, REGINA - Psalmen in einstimmigen vokalen Überlieferungen. Eine vergleichende Untersuchung jüdischer und christlicher Traditionen (Europäische Hochschulschriften - Reihe 36 - Musikwissenschaft 131).
17564: RANKE, LEOPOLD VON - Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation.
03618: RANKE, LEOPOLD - Französische Geschichte vornehmlich im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert.
09737: RANKIN, DAVID IVAN - From Clement to Origen. The Social and Historical Context of the Church Fathers.
14177: RAPHAËL, FREDDY (ED.) - Les Anabaptistes Mennonites d'Alsace. Destin d'une minorité (Saisons d'Alsace - Nouvelle Série 76).
32893: RASIMUS, TUOMAS (ED.) - The Legacy of John. Second-Century Reception of the Fourth Gospel (Supplements to Novum Testamentum 132).
31985: RATSCHOW, CARL HEINZ - Jesus Christus (Handbuch Systematischer Theologie 5).
30446: (BONAVENTURA) RATZINGER, JOSEPH - La théologie de l'histoire de saint Bonaventure (Théologiques).
34428: RAU, SUSANNE - Geschichte und Konfession. Städtische Geschichtsschreibung und Erinnerungskultur im Zeitalter von Reformation und Konfessionalisierung in Bremen, Breslau, Hamburg und Köln (Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte Mittel- und Osteuropas 9).
13010: (AGNELLUS RAVENNATIS) AGNELLUS VON RAVENNA - Liber pontificalis - Bischofsbuch (Fontes Christiani 21).
34252: RAVESTEYN, HENRICUS - Gedenk-teken der verbrekinge van den staf des broods [...].
05729: RAWLINSON, A.E.J. - St Mark. With Introduction, Commentary and Additional Notes (Westminster Commentaries).
30906: REASONER, MARK - Romans in Full Circle. A History of interpretation.
02782: (RULER, ARNOLD ALBERT VAN) REBEL, JACOB JAN - Pastoraat in pneumatologisch perspektief. Een theologische verantwoording vanuit het denken van A.A. van Ruler (diss.).
18537: REBELL, WALTER - Erfüllung und Erwartung. Erfahrungen mit dem Geist im Urchristentum.
02038: (BARTH, KARL) REELING BROUWER, RINSE HERMAN - Over kerkelijke dogmatiek en marxistische filosofie. Karl Barth vergelijkenderwijs gelezen (diss.).
33183: REELING BROUWER, RINSE AND WIM KLOPPENBURG (ED.) - Bijbelse theologie in praktijk (Om het Levende Woord 20).
29701: REGENBOOG, JACOBUS - Historie der Remonstranten, kortelyk vervattende de geschiedenissen der gereformeerde christenen, die men Remonstranten noemt [...].
03828: REGIN, DERIC - Traders, Artists, Burghers. A Cultural History of Amsterdam in the 17th Century.
19261: REHM, MARTIN - Der königliche Messias im Licht der Immanuel-Weissagungen des Buches Jesaja (Eichstätter Studien - Neue Folge 1).
34819: REICHLING, ALFRED (ED.) - Acta Organologica. Volume 32 (Veröffentlichung der Gesellschaft der Orgelfreunde 250).
34820: REICHLING, ALFRED (ED.) - Acta Organologica. Volume 33 (Veröffentlichung der Gesellschaft der Orgelfreunde 260).
30950: REICHLING, ALFRED (ED.) - Acta Organologica. Volume 26 (Veröffentlichung der Gesellschaft der Orgelfreunde 170).
04337: REICHMANN, EVA G. - Größe und Verhängnis deutsch-jüdischer Existenz. Zeugnisse einer tragischen Begegnung.
18447: O'REILLY, LEO - Word and Sign in the Acts of the Apostles. A Study in Lucan Theology (Analecta Gregoriana 243).
34899: REIMANN, HANNES - Die Einführung des Kirchengesangs in der Zürcher Kirche nach der Reformation.
07335: (LUTHER) REIMERS, EDGAR - Recht und Grenzen einer Berufung auf Luther in den neueren Bemühungen um eine evangelische Erziehung (Göttinger Studien zur Pädagogik - Neue Folge 5).
11536: REINHART, MAX (ED.) - Infinite Boundaries. Order, Disorder, and Reorder in Early Modern German Culture (Sixteenth Century Essays and Studies 40).
13527: REININK, GERRIT JAN - Studien zur Quellen- und Traditionsgeschichte des Evangelienkommentars der Gannat Bussame (diss.).
17786: REITSMA, J. - Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming en der Hervormde Kerk in Friesland.
24497: REITSMA, B.J.G. - Geest en schepping. Een bijbels-theologische bijdrage aan de systematische doordenking van de verhouding van de Geest van God en de geschapen werkelijkheid.
31108: (JUNIUS, FRANCISCUS) REITSMA, J. - Franciscus Junius, een levensbeeld uit de eerste eeuw der kerkhervorming.
21093: REITZENSTEIN, RICHARD - Poimandres. Studien zur griechisch-ägyptischen und frühchristlichen Literatur.
24111: REMMELZWAAL, ALBERT JAN - Actief en afhankelijk. Een praktijktheorie voor leiderschap in kerkelijke gemeenten (diss.).
18948: RENGSTORF, KARL HEINRICH (ED.) - Das Paulusbild in der neueren deutschen Forschung (Wege der Forschung 24).
18949: RENGSTORF, KARL HEINRICH (ED.) - Johannes und sein Evangelium (Wege der Forschung 82).
19160: RENKEMA, JOHAN - 'Misschien is er hoop...' De theologische vooronderstellingen van het boek Klaagliederen (diss.).
33073: RENKEMA, J. - Klaagliederen (COT - Commentaar op het Oude Testament).
05614: RENKEMA, JOHAN - Lamentations (Historical Commentary on the Old Testament).
32620: REULING, HANNEKE - After Eden. Church Fathers and Rabbis on Genesis 3:16-21 (Jewish and Christian Perspectives Series 10).
18890: REUMANN, JOHN - Jesus in the Church's Gospels: Modern Scholarship and the Earliest Sources.
30422: (LUTHER) REUTER, FRITZ - Luther in Worms 1521-1971. Ansprachen, Vorträge, Predigten und Berichte zum 450-Jahrgedenken.
17655: REUTER, FRITZ (ED.) - Der Reichstag zu Worms von 1521. Reichspolitik und Luthersache.
08175: (CALVIN) REUTER, KARL - Vom Scholaren bis zum jungen Reformator. Studien zum Werdegang Johannes Calvins.
08537: (CALVIN) REUTER, KARL - Das Grundverständnis der Theologie Calvins. Unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen Abhängigkeiten (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 15).
24399: REUVER, R. DE - Één kerk in meervoud. Een theologisch onderzoek naar de ecclesiologische waarde van pluraliteit (IRTI Research Publication 3).
31017: (KOHLBRÜGGE, HERMANN FRIEDRICH) REUVER, A. DE - 'Bedelen bij de Bron'. Kohlbrugge's geloofsopvatting vergeleken met Reformatie en Nadere Reformatie.
19397: REVENTLOW, HENNING AND YAIR HOFFMAN (ED.) - Justice and Righteousness. Biblical Themes and their Influence (Journal for the Study of the Old Testament Supplement Series 137).
19466: REVENTLOW, HENNING AND YAIR HOFFMAN (ED.) - Religious Responses to Political Crises in Jewish and Christian Tradition (Library of Hebrew Bible - Old Testament Studies 444).
19572: REVENTLOW, HENNING - Das Heiligkeitsgesetz formgeschichtlich untersucht (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 6).
33349: REX, RICHARD - The Lollards (Social History in Perspective).
18702: REYNIER, CHANTAL - Paul de Tarse en Méditerranée. Recherches autour de la navigation dans l'Antiquité (Ac 27-28,16) (Lectio Divina 206).
34828: RHEGIUS, URBANUS (1489-1541) - Wider die gottlosen blutdurstigen Sauliten und Doegiten dieser letzten ferlichen zeiten, der .lij. Psalm ausgelegt.
13325: (JACOBUS DE VORAGINE) RHEIN, REGLINDE - Die Legenda aurea des Jacobus de Voragine. Die Entfaltung von Heiligkeit in 'Historia' und 'Doctrina' (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte 40).
32495: RHEINDORF, THOMAS - Liturgie und Kirchenpolitik. Die Liturgische Arbeitsgemeinschaft von 1941 bis 1944 (Arbeiten zur Praktischen Theologie 34).
31148: (GANSFORT, WESSEL) RHIJN, M. VAN - Wessel Gansfort.
13629: (GANSFORT, WESSEL) RHIJN, M. VAN - Studiën over Wessel Gansfort en zijn tijd.
09552: (MARTINUS TURONENSIS) RHIJN, C.H. VAN - Martinus van Tours.
18272: RHYNE, C. THOMAS - Faith Establishes the Law (SBL Dissertation Series 55).
10949: RIBI, ALFRED - Eros und Abendland. Geistesgeschichte der Beziehungsfunktion.
11532: (QUAYLE, WILLIAM ALFRED) RICE, M.S. - William Alfred Quayle. The Skylark of Methodism.
18274: RICHARDSON, ALAN - An Introduction to the Theology of the New Testament.
09611: RICHARDSON, CYRIL C. (ED.) - Early Christian Fathers (The Library of Christian Classics 1).
19630: RICHTER, WOLFGANG - Exegese als Literaturwissenschaft. Entwurf einer alttestamentlichen Literaturtheorie und Methodologie.
30583: RIDDER, A.W. - Vreugde als aanzet tot geloof. Over geloofservaring, vreugde en angst, toegespitst op het Oude Testament.
05617: RIDDERBOS, HERMAN - De pastorale brieven (CNT - Commentaar op het Nieuwe Testament).
19464: (MOWINCKEL, SIGMUND OLAF PLYTT) RIDDERBOS, NICOLAAS HERMAN - De 'werkers der ongerechtigheid' in de individueele Psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting (diss.).
19398: RIDDERBOS, J. - Het Godswoord der profeten.
26052: RIDDERBOS, HERMAN - Paulus. Ontwerp van zijn theologie.
34403: RIDDERUS, FRANCISCUS - Vermakelyken weghwyser na den hemel [...].
34402: RIDDERUS, FRANCISCUS - De beschaemde christen [...].
34656: RIDDERUS, FRANCISCUS - Historisch sterf-huys [...].
31602: RIDDERUS, FRANCISCUS - Sevenvoudige Oeffeningen over de Catechismus [...].
17259: (RIEDEMANN, PETER) RIDEMAN, PETER - Account of Our Religion, Doctrine and Faith.
30868: RIEDE, PETER - Vom Erbarmen zum Gericht. Die Visionen des Amosbuches (Am 7-9*) und ihr literatur- und traditionsgeschichtlicher Zusammenhang (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 120).
32459: (LUTHER) RIEGER, REINHOLD - Von der Freiheit eines Christenmenschen. De libertate christiana (Kommentare zu Schriften Luthers 1).
07337: (LUTHER) RIEMERS, CORNELIS - Prolegomena tot een Luthersche paedagogiek (diss.).
13591: AELREDUS RIEVALLENSIS - Aelredi Rievallensis opera omnia. Pars 1: Opera ascetica (Corpus Christianorum - Continuatio Mediaevalis 1).
30631: (AELREDUS RIEVALLENSIS) AELRED VAN RIEVAULX - Affectus. De spirituele kracht van vriendschap en liefde. Vertaling van de geschriften Over spirituele vriendschap, Toen Jezus twaalf jaar was, Gebed tot de Goede Herder (Middeleeuwse monastieke teksten 2).
31802: RIEZLER, SIGMUND - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
17541: (EBERLIN VON GÜNZBURG, JOHANN) RIGGENBACH, BERNHARD - Johann Eberlin von Günzburg und sein Reformprogramm. Ein Beitrag zur Geschichte des sechszehnten Jahrhunderts.
13118: RIJCKEVORSEL, C.TH.J. VAN - De kerk en de koning. Kerkelijke en wereldlijke macht in de middeleeuwen.
32770: (MOULIN, PIERRE DU) RIMBAULT, LUCIEN - Pierre du Moulin 1568-1658. Un pasteur classique à l'âge classique. Étude de théologie pastorale sur des documents inédits (De Pétrarque à Descartes 10).
04338: RINGGREN, HELMER - Israelitische Religion.
34484: (AUGUSTINUS, AURELIUS) RIST, JOHN M. - Augustine. Ancient Thought Baptized.
33358: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus.
33641: RITSCHL, ALBRECHT - Geschichte des Pietismus.
17260: RITTER, GERHARD - Die Weltwirkung der Reformation.
23271: RITTER, ADOLF MARTIN - 'Kirche und Staat' im Denken des frühen Christentums. Texte und Kommentare zum Thema Religion und Politik in der Antike (Traditio Christiana 13).
09358: RITTMUELLER, J. (ED.) - Liber questionum in Evangeliis (Corpus Christianorum - Series Latina 108F).
32807: RITZEMA, HELPERUS - De uitmuntende Heerschappy der zeer overvloedige Genade Gods boven de vermeerderde zonde [...].
26265: ROBBINS, VERNON K. - Jesus the Teacher. A Socio-Rhetorical Interpretation of Mark.
21094: ROBERGE, MICHEL - The Paraphrase of Shem (NH VII, 1). Introduction, Translation and Commentary (Nag Hammadi and Manichaean Studies 72).
21084: ROBERGE, MICHEL - La paraphrase de Sem (NH VII, 1) (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 25).
19631: ROBERT, A. AND E. FEUILLET (ED.) - Introduction à la Bible.
18279: ROBERTS, JOHN HENRY - Die opbou van die kerk volgens die Efese-brief (diss.).
02743: ROBERTS, ARTHUR O. - Exploring Heaven. What great christian thinkers tell us about our afterlive with God.
33198: ROBERTS, RICHARD OWEN (ED.) - Scotland Saw His Glory. A History of Revivals in Scotland.
24301: (BONHOEFFER, DIETRICH) ROBERTSON, EDWIN H. - Dietrich Bonhoeffer. Leben und Verkündigung.
34839: ROBERTSON, PAUL M. - Paul's Letters and Contemporary Greco-Roman Literature. Theorizing a New Taxonomy (Supplements to Novum Testamentum 167).
33762: ROBINSON, JAMES M. - The Nag Hammadi Story (Nag Hammadi and Manichaean Studies 86).
18759: ROCHAIS, GÉRARD - Les récits de résurrection des morts dans le Nouveau Testament (SNTS - Monograph Series 40).
23396: ROCHAIS, HENRICUS M., W. ARNDT, B. KRUSCH, AND W. GUNDLACH (ED.) - Defensoris Locogiacensis monachi liber scintillarum, Desiderii episcopi Cadurcensis epistulae, Vita sancti Desiderii episcopi Cadurcensis, Epistulae Austrasicae (Corpus Christianorum - Series Latina 117).
31248: ROCK, DANIEL - The Church of our Fathers as seen in St. Osmund's Rite for the Cathedral of Salisbury. With Dissertations on the Belief and Ritual in England before and after the Coming of the Normans.
23116: (PSEUDO-JUSTINUS) RODRÍGUEZ, MANUEL ANDRÉS SEOANE - Pseudojustino, Discurso contra los griegos. Sobre la monarquía. Exhortaciòn a los griegos (Ediciones Griegas y Latinas).
18282: ROELS, EDWIN D. - God's Mission. The Epistle to the Ephesians in Mission Perspective.
34224: ROEST, BERT - Franciscan Learning, Preaching and Mission c. 1220-1650. Cum scientia sit donum Dei, armatura ad defendendam sanctam fidem catholicam... (The Medieval Franciscans 10).
33103: (HABERMAS, JÜRGEN) ROEST, HENDRIK PIETER DE - Communicative Identity. Habermas' Perspectives of Discourse as a Support for Practical Theology (diss.).
17359: (COOLHAES, CASPAR JANSZOON) ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius en der remonstranten.
27139: (WTENBOGAERT, JOHANNES) ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd.
07338: (LUTHER) ROGGE, JOACHIM AND GOTTFRIED SCHILLE (ED.) - Themen Luthers als Fragen der Kirche heute. Beiträge zur gegenwärtigen Lutherforschung.
11717: ROGIER, L.J., R. AUBERT, AND M.D. KNOWLES (ED.) - Geschichte der Kirche.
20119: ROIG LANZILLOTTA, LAUTARO - Acta Andreae Apocrypha. A New Perspective on the Nature, Intention and Significance of the Primitive Text (Cahiers d'orientalisme 26).
23041: (ATHANASIUS ALEXANDRINUS) ROLDANUS, JOHANNES - Le Christ et l'homme dans la théologie d'Athanase d'Alexandrie. Étude de la conjonction de sa conception de l'homme avec sa christologie (diss.).
19654: RÖMHELD, DIETHARD - Wege der Weisheit. Die Lehren Amenemopes und Proverbien 22,17-24,22 (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 184).
14075: ROMIJN, H.M. - Kroniek van de Doopsgezinden in Zaandam.
32351: RONEY, JOHN B. AND MARTIN I. KLAUBER (ED.) - The Identity of Geneva. The Christian Commonwealth, 1564-1864 (Contributions to the Study of World History 59).
34871: (HIERONYMUS, SOPHRONIUS EUSEBIUS) RONNENBERG, KARSTEN C. - Mythos bei Hieronymus. Zur christlichen Transformation paganer Erzählungen in der Spätantike (Hermes - Einzelschriften 108).
30396: (L'EMPEREUR, CONSTANTIJN) ROODEN, PETER T. VAN - Theology, Biblical Scholarship and Rabbinical Studies in the Seventeenth Century. Constantijn L'Empereur (1591-1648), Professor of Hebrew and Theology at Leiden (Studies in the History of Leiden University 6).
33451: (L'EMPEREUR, CONSTANTIJN) ROODEN, PETER THEODOOR VAN - Constantijn l'Empereur (1591-1648), professor Hebreeuws en theologie te Leiden. Theologie, bijbelwetenschap en rabbijnse studiën in de zeventiende eeuw (diss.).
30837: (GERARDUS ZUTPHANIENSIS) ROOIJ, J. VAN - Gerard Zerbolt van Zutphen. Volume 1: Leven en geschriften.
09542: (LACTANTIUS, LUCIUS CAECILIUS FIRMIANUS) ROOIJEN-DIJKMAN, HEDWIGIS WILHELMINA ANTONIA VAN - De vita beata. Het zevende boek van de Divinae institutiones van Lactantius. Analyse en bronnenonderzoek (diss.).
26177: ROON, A. VAN - The Authenticity of Ephesians (Supplements to Novum Testamentum 39).
03886: ROORDA, D.J. - Rond prins en patriciaat. Verspreide opstellen door D.J. Roorda.
13120: ROQUEBERT, MICHEL - La religion cathare. Le Bien, le Mal et le Salut dans l'hérésie médiévale.
22152: ROS, AD - Nederlandse psalmberijmingen.
03031: (RENNENBERG) ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten (diss.).
34909: ROSE, ELS - Ritual Memory. The Apocryphal Acts and Liturgical Commemoration in the Early Medieval West (c. 500-1215) (Mittellateinische Studien und Texte 40).
30333: ROSENBERG, JOEL - King and Kin. Political Allegory in the Hebrew Bible (Indiana Studies in Biblical Literature).
32967: ROSENFELD, NANCY - The Human Satan in Seventeenth-Century English Literature. From Milton to Rochester.
33853: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN - Heilkraft und Wahrheit. Konkordanz der politischen und der kosmischen Zeit.
33855: ROSENSTOCK-HUESSY, EUGEN - Zurück in das Wagnis der Sprache. Ein aufzufindender Papyrus.
04477: ROSENZWEIG, FRANZ - Der Stern der Erlösung (Der Mensch und sein Werk - Gesammelte Schriften 2).
04342: ROSENZWEIG, RAFAEL N. - The Economic Consequences of Zionism.
04479: ROSENZWEIG, FRANZ - Sprachdenken. Arbeitspapiere zur Verdeutschung der Schrift (Der Mensch und sein Werk - Gesammelte Schriften 4/2).
18286: ROSKAM, H.N. - The Purpose of the Gospel of Mark in its Historical and Social Context (Supplements to Novum Testamentum 114).
22229: (SPINKS, BRYAN DOUGLAS) ROSS, MELANIE C. AND SIMON JONES (ED.) - The Serious Business of Worship. Essays in Honour of Bryan D. Spinks.
34166: ROSS, ALLEN P. - A Commentary on the Psalms. Volume 1: (1-41) (Kregel Exegetical Library).
33190: RÖSSLER, DIETRICH - Grundriß der praktischen Theologie (De Gruyter Lehrbuch).
32712: ROST, LEONHARD - Einleitung in die alttestamentlichen Apokryphen und Pseudepigraphen einschließlich der großen Qumran-Handschriften.
34791: (MARCION) ROTH, DIETER T. - The Text of Marcion's Gospel (New Testament Tools, Studies and Documents 49).
04344: ROTH, CECIL - Geschichte der Juden. Von den Anfängen bis zum neuen Staate Israel.
32854: (LUTHER) ROTHEN, BERNHARD - Die Klarheit der Schrift. Volume 1: Martin Luther. Die wiederentdeckten Grundlagen.
18287: ROTHENBÜHLER, HEINZ - Der Barfussmessias. Jesus und seine Antwort auf das Hosianna der Geringen. Ein Beitrag [...] zum Gespräch zwischen Christen und Marxisten.
34194: ROTHMANN, BERNHARD - Die Schriften Bernhard Rothmanns (Die Schriften der Münsterischen Täufer und ihrer Gegner 1 - Veröffentlichungen der Historischen Kommission Westfalens 32).
19166: ROTHSTEIN, J.W. - Die Nachtgesichte des Sacharja. Studien zur Sacharjaprophetie und zur jüdischen Geschichte im ersten nachexilischen Jahrhundert (Beiträge zur Wissenschaft vom Alten Testament 8).
02391: ROTHUIZEN, GERARD THEODOOR - Primus usus legis. Studie over het burgerlijk gebruik van de wet (diss.).
17262: ROTT, JEAN - Investigationes historicae. Églises et société au XVIe siècle. Gesammelte Aufsätze zur Kirchen- und Sozialgeschichte (Grandes Publications 31 & 32).
29707: ROTTERDAM, ARNOLDUS - Gods Weg met Nederland, Of Vervolg op Blomherts Geschiedenissen van het Vereenigde Nederland [...].
05800: ROUBOS, K. - 1 Kronieken (POT - De Prediking van het Oude Testament).
05623: ROUBOS, K. - 2 Kronieken (POT - De Prediking van het Oude Testament).
21053: ROULEAU, DONALD AND LOUISE ROY - L'épître apocryphe de Jacques (NH I,2). L'acte de Pierre (BG 4) (Bibliothèque Copte de Nag Hammadi - Section 'Textes' 18).
13394: (THOMAS AQUINAS) ROUSSELOT, PIERRE - L'intellectualisme de Saint Thomas (Bibliothèque des archives de philosophie).
34693: VAN ROY, RUDY - God in Frankrijk. Godsdienststrijd en koninklijk absolutisme in tijden van reformatie en contrareformatie. De ontwikkeling van de 'laïcité'.
03445: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De reis van Thomas Platter de Jongere (1595-1599). Volume 1. (De eeuw van de familie Platter (1559-1599). Volume 2.)
03444: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - De eeuw van de familie Platter (1499-1628). Volume 1: De schooier en de geleerde.
03849: LE ROY LADURIE, EMMANUEL - Montaillou, village occitan de 1294 à 1324 (Bibliothèque des histoires).
29708: ROY, DANIEL LE - Theologia Historico-Didactica, of de Waarheid der Heilige Godgeleertheid [...].
30833: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis der invoering en vestiging van het christendom in Nederland.
10092: (MONOD, WILFRED) ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod (diss.).
24174: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen.
26127: RU, G. DE - De kinderdoop en het Nieuwe Testament.
30570: RÜCKERT, HANNS - Vorträge und Aufsätze zur historischen Theologie.
18448: RUCKSTUHL, EUGEN - Die literarische Einheit des Johannesevangeliums. Der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschungen (Novum Testamentum et Orbis Antiquus 5).
33754: RUF, MARTIN GERHARD - Die heiligen Propheten, eure Apostel und ich. Metatextuelle Studien zum zweiten Petrusbrief (diss.).
01541: RUHBACH, GERHARD AND JOSEF SUDBRACK (ED.) - Grosse Mystiker. Leben und Wirken.
26054: RUIJS, REMBERTUS C.M. - De struktuur van de Brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom 1,16-3,23 (diss.).
34874: RUIJTER, KEES DE - Horen naar de stem van God. Theologie en methode van de preek.
24244: RULER, A.A. VAN - Theologisch werk.
32367: RULER, A.A. VAN - Verzameld werk. Volume 1: De aard van de theologie.
32368: RULER, A.A. VAN - Verzameld werk. Volume 2: Openbaring en Heilige Schrift.
32370: RULER, A.A. VAN - Verzameld werk. Volume 4: Christus, de Geest en het heil.
32369: RULER, A.A. VAN - Verzameld werk. Volume 3: God, schepping, mens, zonde.
17263: RUMMEL, ERIKA - The Confessionalization of Humanism in Reformation Germany (Oxford Studies in Historical Theology).
32779: RUMMEL, ERIKA (ED.) - Biblical Humanism and Scholasticism in the Age of Erasmus (Brill's Companions to the Christian Tradition 9).
31637: (PHILO JUDAEUS ALEXANDRINUS) RUNIA, DAVID T. - Philo and the Church Fathers. A Collection of Papers (Supplements to Vigiliae Christianae 32).
31655: (PHILO JUDAEUS ALEXANDRINUS) RUNIA, DAVID T. - Philo of Alexandria. An Annotated Bibliography 1997-2006 with Addenda for 1987-1996 (Supplements to Vigiliae Christianae 109).
07339: (LUTHER) RUOKANEN, MIIKKA (ED.) - Luther in Finnland. Der Einfluss der Theologie Martin Luthers in Finnland und finnische Beiträge zur Lutherforschung (Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft A 23).
17656: RUPP, GORDON - Patterns of Reformation.
07340: (LUTHER) RUPPERT, M. - Het Rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
07359: RUPPRECHT, WALTER - Die Predigt über alttestamentliche Texte in den lutherischen Kirchen Deutschlands (Arbeiten zur Theologie - 2. Reihe 1).
30595: RUPPRECHT, KONRAD - Der Tempel von Jerusalem. Gründung Salomos oder jebusitisches Erbe? (Beiheft zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 144).
24270: (BARTH, KARL) RUSCHKE, WERNER M. - Entstehung und Ausführung der Diastasentheologie in Karl Barths zweitem 'Römerbrief' (Neukirchener Beiträge zur Systematischen Theologie 5).
30564: RUSE, MICHAEL - Can a Darwinian be a Christian? The Relationship between Science and Religion.
10391: RUSHDOONY, ROUSAS JOHN - The Institutes of Biblical Law.
30565: RUSSELL, JEFFREY BURTON - A History of Heaven. The Singing Silence.
33681: RUSSELL, JEFFREY BURTON AND DOUGLAS W. LUMSDEN - A History of Medieval Christianity. Prophecy and Order.
32323: RUSSELL, BERTRAND - Russell on Ethics. Selections from the Writings of Bertrand Russell (Russell on...).
17265: RUTGERS, F.L. (ED.) - Acta van de Nederlandsche synoden der zestiende eeuw.
19655: RUTGERS, A. - De echtheid van het tweede gedeelte van Jesaja.
08553: (CALVIN) RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
31381: (GREBEL, CONRAD) RUTH, JOHN L. - Conrad Grebel, Son of Zurich.
33786: RUTHERFORD, JANET ELAINE (ED.) - The Beauty of God's Presence in the Fathers of the Church. The Proceedings of the Eighth International Patristic Conference, Maynooth, 2012.
32036: (KIERKEGAARD, SØREN AABYE) RUTTENBECK, WALTER - Sören Kierkegaard. Der christliche Denker und sein Werk.
33361: (SPENER, PHILIPP JAKOB) RÜTTGARDT, JAN OLAF - Heiliges Leben in der Welt. Grundzüge christlicher Sittlichkeit nach Philipp Jakob Spener (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 16).
31046: RUUSBROEC, JAN VAN - Werken.
31690: (DATHENUS, PETRUS) RUYS, TH. - Petrus Dathenus.
17717: (DATHENUS, PETRUS) RUYS, THEODORUS - Petrus Dathenus (diss.).
18291: RUYTER, BENJAMIN WILLEM JACOBUS DE - De gemeente van de evangelist Johannes: haar polemiek en haar geschiedenis (diss.).
18494: RUZER, SERGE - Mapping the New Testament. Early Christian Writings as a Witness for Jewish Biblical Exegesis (Jewish and Christian Perspectives Series 13).
13354: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) SABATIER, PAUL - Leben des heiligen Franz von Assisi.
13472: (FRANCISCUS ASSISIENSIS) SABATIER, PAUL - Vie de S. François d'Assise.
18893: SABBE, M. - L'Évangile selon Marc. Tradition et rédaction (Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 34).
32266: RAIMUNDUS SABUNDUS - Theologia naturalis seu Liber creaturarum. Faksimile-Neudruck der Ausgabe 1852. Mit literargeschichtlicher Einführung und kritischer Edition des Prologs und des Titulus I.
33230: SACCHI, PAOLO - Jewish Apocalyptic and its History (Journal for the Study of the Pseudepigrapha Supplement Series 20).
01308: SACHS, HANNELORE - Erklärendes Wörterbuch zur christlichen Kunst.
33644: SACHSSE, EUGEN - Ursprung und Wesen des Pietismus.
30591: SAEBO, MAGNE - Sacharja 9-14. Untersuchungen von Text und Form (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 34).
31968: (BONAVENTURA) SAKAGUCHI, FUMI - Der Begriff der Weisheit in den Hauptwerken Bonaventuras (Epimeleia 12).
32511: (EPIPHANIUS SALAMINUS) EPIPHANIUS OF SALAMIS - The Panarion of Epiphanius of Salamis. Books II and III. De Fide (Nag Hammadi and Manichaean Studies 79).
30465: (PETRUS ALIACENSIS) SALEMBIER, LUDOVICO - Petrus de Alliaco.
09594: (PERPETUA) SALISBURY, JOYCE E. - Perpetua's passie. Leven en lijden van een Romeinse vrouw (Historische Reeks).
32334: (JOANNES SARESBERIENSIS) JOHN OF SALISBURY - Historia pontificalis - Memoirs of the Papal Court (Medieval Texts).
29023: (BÖHME, ANTON WILHELM) SAMES, ARNO - Anton Wilhelm Böhme (1673-1722). Studien zum ökumenischen Denken und Handeln eines Halleschen Pietisten (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 26).
18895: SAMPLEY, J. PAUL - 'And the Two Shall Become One Flesh'. A Study of Traditions in Ephesians 5:21-33 (SNTS - Monograph Series 16).
30566: SAMPSON, PHILIP, VINAY SAMUEL, AND CHRIS SUGDEN (ED.) - Faith and Modernity.
05626: SANDAY, WILLIAM AND ARTHUR C. HEADLAM - A Critical and Exegetical Commentary on the Epistle to the Romans (ICC - The International Critical Commentary).
10804: (SMALING, G.F.) SANDBERG, G.P. AND D. DE VOS (ED.) - Kleur bekennen. Bijdragen van vrienden. Aangeboden aan Ds G.F. Smaling, verbi divini minister, ter gelegenheid van het neerleggen van zijn ambt wegens verleend emeritaat op 7 oktober 2001.
13586: SANDERS, JOANNES CORNELIS JOSEPHUS - Inleiding op het Genesiskommentaar van de Nestoriaan Ibn at-Taiyib (diss.).
31360: SANDERS, JOHANNES GIJSBERTUS MARIA - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595 (diss.) (Hollandse Studiën 25).
19169: SANDERS, PAUL - The Provenance of Deuteronomy 32 (diss.).
10575: (CHAUVET, MARIE) SANDÍN-FREMAINT, PEDRO A. - A Theological Reading of Four Novels by Marie Chauvet. In Search of Christic Voices.
32394: SANDNES, KARL OLAV - Paul - One of the Prophets? A Contribution to the Apostle's Self-Understanding (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament - 2. Reihe 43).
34732: SANDNES, KARL OLAV - Early Christian Discourses on Jesus' Prayer at Gethsemane. Courageous, Committed, Cowardly? (Supplements to Novum Testamentum 166).
01161: (ALBERTI, JOHANNES) SANDT, HUBERTUS WALTHERUS MARIA VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw (diss.).
30602: SANDT, HUUB VAN DE AND JÜRGEN K. ZANGENBERG (ED.) - Matthew, James, and Didache: Three Related Documents in their Jewish and Christian Settings (SBL Symposium Series 45).
32433: SANOU, BRUNO DOTI - L'émancipation des femmes Madare. L'impact du projet administratif et missionnaire sur une société africaine, 1900-1960 (Studies in Christian Mission 11).
03033: (JULIANA) SANTEGOEDS, EVERT - Juliana, Moeder Majesteit.
13395: (THOMAS AQUINAS) SANTELER, JOSEF - Der Platonismus in der Erkenntnislehre des heiligen Thomas von Aquin (Philosophie und Grenzwissenschaften 7 - 2./4. Heft).
23386: (ISIDORUS HISPALENSIS) SANZ, A. ANDRÉS, J. ELFASSI, AND J.C. MARTÍN (ED.) - L'édition critique des oeuvres d'Isidore de Séville. Les recensions multiples. Actes du colloque organisé à la Casa de Velázquez et à l'Université Rey Juan Carlos [...] (Collection des Études Augustiniennes - Série Moyen Âge et Temps Modernes 44).
24010: (MISKOTTE, KORNELIS HEIKO) SAR, H.C. VAN DER - Verborgen in eenvoud. De hermeneutische functie van de Godsleer in de theologie van K.H. Miskotte (diss.).
34829: SARCERIUS, ERASMUS (1501-1559) - Loci aliquot communes et theologici, in amico quodam responso, ad Presulis cuiusdam orationem, in gratiam boni ac integri, pie nunc memoriae amici, pro aperienda & tuenda veritate, methodicè explicati.
17471: (MORE, THOMAS) SARGENT, DANIEL - Thomas More.
10794: SAROT, MARCEL AND WESSEL STOKER (ED.) - Religion and the Good Life (Studies in Theology and Religion 10).
32286: SARTRE, JEAN-PAUL - Reflecties op het joodse vraagstuk.
24405: SASSE, HERMANN - Sacra Scriptura. Studien zur Lehre von der Heiligen Schrift.
07360: SASSE, HERMANN - Was heisst lutherisch?
18897: SATAKE, AKIRA - Die Gemeindeordnung in der Johannesapokalypse (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 21).
29047: (GOSSNER, JOHANNES EVANGELISTA) SAUER, CHARLOTTE - Fremdling und Bürger. Lebensbild des Johannes Evangelista Goßner.
12168: SAVVIDES, ALEXIS G. AND BENJAMIN HENDRICKX (ED.) - Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization. Volume 1: Aaron-Azarethes.
20041: SAYLER, GWENDOLYN B. - Have the Promises Failed? A Literary Analysis of 2 Baruch (SBL Dissertation Series 72).
31898: (RIDDERUS, FRANCISCUS) SCHAAP, GIJSBERT - Franciscus Ridderus (1620-1683). Een onderzoek naar zijn theologie, bronnen en plaats in de Nadere Reformatie (diss.) (Publicaties van de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis 2).
32629: SCHAEFFER, HANS - Createdness and Ethics. The Doctrine of Creation and Theological Ethics in the Theology of Colin E. Gunton and Oswald Bayer (Theologische Bibliothek Töpelmann 137).
09250: SCHÄFERDIEK, KNUT - Schwellenzeit. Beiträge zur Geschichte des Christentums in Spätantike und Frühmittelalter (Arbieten zur Kirchengeschichte 64).
27128: SCHALKWIJK, FRANS LEONARD - The Reformed Church in Dutch Brazil (1630-1654) (MISSION 24).
30447: (BONAVENTURA) SCHALÜCK, HERMANN F. - Armut und Heil. Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in der Theologie Bonaventuras (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie - Neue Folge 14).
03887: SCHAMA, SIMON - The Embarrassment of Riches. An Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age.
09616: SCHAMONI, WILHELM (ED.) - Heilige Frauen des Altertums (Heilige der ungeteilten Christenheit).
09617: SCHAMONI, WILHELM (ED.) - Bischöfe der alten afrikanischen Kirche (Heilige der ungeteilten Christenheit).
09363: SCHÄUBLIN, CHRISTOPH - Aus paganer und christlicher Antike. Ausgewählte Aufsätze zur Klassischen Philologie (1970-1997).
33635: (PFAFF, CHRISTOPH MATTHÄUS) SCHÄUFELE, WOLF-FRIEDRICH - Christoph Matthäus Pfaff und die Kirchenunionsbestrebungen des Corpus Evangelicorum 1717-1726 (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung abendländische Religionsgeschichte 172).
14144: SCHÄUFELE, WOLFGANG - Das missionarische Bewußtsein und Wirken der Täufer. Dargestellt nach oberdeutschen Quellen (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche 21).
13369: SCHECK, HELENE - Reform and Resistance. Formations of Female Subjectivity in Early Medieval Ecclesiastical Culture (SUNY Series in Medieval Studies).
11464: (HOEDEMAKER, PHILIPPUS JACOBUS) SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker (diss.).
32384: SCHEIB, OTTO - Die Reformationsdiskussionen in der Hansestadt Hamburg 1522-1528. Zur Struktur und Problematik der Religionsgespräche (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 112).
30498: (BRUNNER, EMIL) SCHELD, STEFAN - Die Christologie Emil Brunners. Beitrag zur Überwindung liberaler Jesulogie und dialektisch-doketischer Christologie im Zuge geschichtlich-dialogischen Denkens (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz).
32958: SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH - Vom Ich als Princip der Philosophie (1795). De Marcione (1795) (Historisch-kritische Ausgabe - Reihe 1 - Werke 2).
24406: SCHELLING, PIET - Werkwoorden in de bijbel. Hun betekenis in godsdienst en cultuur.
19548: SCHELLING, PIETER - De Asafspsalmen. Hun samenhang en achtergrond (diss.) (Dissertationes Neerlandicae - Series Theologica).
32959: SCHELLING, FRIEDRICH WILHELM JOSEPH - Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kriticismus (1795). Neue Deduction des Naturrechts (1796/97). Antikritik (1796) (Historisch-kritische Ausgabe - Reihe 1 - Werke 3).
08299: (CALVIN) SCHELLONG, DIETER - Calvins Auslegung der synoptischen Evangelien (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 38).
17766: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563 (Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap (gevestigd te Utrecht) - Derde Serie 43).
17729: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd in de 16e en 17e eeuw. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis.
03406: (WILLEM VAN ORANJE) SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
09713: SCHEMBRA, ROCCO (ED.) - Homerocentones (Corpus Christianorum - Series Graeca 62).
18898: SCHENK-ZIEGLER, ALOIS - Correctio fraterna im Neuen Testament. Die 'brüderliche Zurechtweisung' in biblischen, frühjüdischen und hellenistischen Schriften (Forschung zur Bibel).
05266: SCHENK, WOLFGANG - Die Philipperbriefe des Paulus. Kommentar.
18666: SCHENKE, HANS-MARTIN AND KARL MARTIN FISCHER - Einleitung in die Schriften des Neuen Testaments.
31999: SCHENKE, HANS-MARTIN - Der Same Seths. Hans-Martin Schenkes Kleine Schriften zu Gnosis, Koptologie und Neuem Testament (Nag Hammadi and Manichaean Studies 78).
09618: SCHENKE ROBINSON, GESINE (ED.) - Das Berliner 'Koptische Buch' (P 20915). Eine wiederhergestellte frühchristlich-theologische Abhandlung (Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium 610 & 611).
19598: SCHENKER, ADRIEN - Der Mächtige im Schmelzofen des Mitleids. Eine Interpretation von 2 Sam 24 (Orbis Biblicus et Orientalis 42).
29028: (CANSTEIN, CARL HILDEBRAND VON) SCHICKETANZ, PETER - Carl Hildebrand von Cansteins Beziehungen zu Philipp Jacob Spener (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 1).
04353: SCHILLING, KONRAD (ED.) - Monumenta Judaica. 2000 Jahre Geschichte und Kultur der Juden am Rhein.
34855: (LUTHER) SCHILLING, HEINZ - Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. Eine Biographie.
34305: (ZWINGLI, HULDRYCH) SCHINDLER, ALFRED - Zwingli und die Kirchenväter (Neujahrsblatt zum Besten des Waisenhauses Zürich 147).
09935: (LEO MAGNUS) SCHIPPER, HENDRIK GERHARD - Paus & ketters. Leo de Grotes polemiek tegen de Manicheeërs (diss.).
09619: SCHIPPERS, JACOBUS WILHELMUS - De ontwikkeling der Euhemeristische godencritiek in de christelijke Latijnse literatuur (diss.).
13172: (BERNARDINUS SENENSIS) SCHLÄPFER, LOTHAR (ED.) - Das Leben des heiligen Bernhardin von Siena (Heilige der ungeteilten Christenheit).
30203: (CHRYSOSTOMUS, JOHANNES) SCHLÄPFER, LOTHAR - Das Leben des heiligen Johannes Chrysostomus (Heilige der ungeteilten Christenheit).
18297: SCHLATTER, ADOLF - Die Geschichte der ersten Christenheit.
18667: SCHLATTER, ADOLF - Die Geschichte der ersten Christenheit.
05734: SCHLATTER, A. - Die Kirche der Griechen im Urteil des Paulus. Eine Auslegung seiner Briefe an Timotheus und Titus.
26099: SCHLATTER, A. - Die Geschichte des Christus.
24175: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen.
24411: SCHLEIERMACHER, F.E.D. - Leerredenen over het inwendig christendom.
32998: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Over de religie. Redevoeringen tot de ontwikkelden onder haar verachters (Sleutelteksten in godsdienst en theologie 11).
34679: (CASSIODORUS, FLAVIUS MAGNUS AURELIUS) SCHLIEBEN, REINHARD - Christliche Theologie und Philologie in der Spätantike. Die schulwissenschaftlichen Methoden der Psalmenexegese Cassiodors (Arbeiten zur Kirchengeschichte 46).
09893: (IGNATIUS ANTIOCHENUS) SCHLIER, HEINRICH - Religionsgeschichtliche Untersuchungen zu den Ignatiusbriefen (Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der älteren Kirche 8).
24116: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 1: Der kommende Christus und die kirchlichen Traditionen. Nach dem Konzil.
24117: SCHLINK, EDMUND - Schriften zu Ökumene und Bekenntnis. Volume 2: Ökumenische Dogmatik. Grundzüge.
07361: SCHLINK, EDMUND - Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften (Einführung in die evangelische Theologie 8).
30571: SCHLINK, EDMUND - Ökumenische Dogmatik. Grundzüge.
18299: SCHLOSSER, JACQUES - Paul de Tarse. Congrès de l'ACFEB (Strasbourg, 1995) (Lectio Divina 165).
22062: SCHLOSSER, JOHANN FRIEDRICH HEINRICH - Die Kirche in ihren Liedern durch alle Jahrhunderte.
33567: SCHLOSSER, MARIANNE - Lucerna in caliginoso loco. Aspekte des Prophetie-Begriffes in der scholastischen Theologie (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie - Neue Folge 43).
32480: (BONAVENTURA) SCHLOSSER, MARIANNE - Cognitio et amor. Zum kognitiven und voluntativen Grund der Gotteserfahrung nach Bonaventura (Veröffentlichungen des Grabmann-Institutes zur Erforschung der mittelalterlichen Theologie und Philosophie - Neue Folge 35).
33478: SCHLÜTER, DICK - Betovering en vervolging. Over toverij in Oost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw (Twente Akademie Reeks 4).
26234: SCHMELLER, THOMAS - Paulus und die 'Diatribe'. Eine vergleichende Stilinterpretation (Neutestamentlichen Abhandlungen - Neue Folge 19).
17505: (ZWINGLI, HULDRYCH) SCHMID, HEINRICH - Zwinglis Lehre von der göttlichen und menschlichen Gerechtigkeit (Studien zur Dogmengeschichte und systematischen Theologie 12).
34073: SCHMID, HEINRICH - Die Dogmatik der evangelisch-lutherischen Kirche dargestellt und aus den Quellen belegt.
30519: (BARTH, KARL) SCHMID, FRIEDRICH - Verkündigung und Dogmatik in der Theologie Karl Barths. Hermeneutik und Ontologie in einer Theologie des Wortes Gottes (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 29).
19175: SCHMIDT, WERNER H. - Einführung in das Alte Testament (De Gruyter Lehrbuch).
16134: SCHMIDT, LEIGH ERIC - Holy Fairs. Scottish Communions and American Revivals in the Early Modern Period.
33364: SCHMIDT, MARTIN - Wiedergeburt und neuer Mensch. Gesammelte Studien zur Geschichte des Pietismus (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 2).
19323: SCHMIDT, WERNER H. - Die Schöpfungsgeschichte der Priesterschrift. Zur Überlieferungsgeschichte von Genesis 1,1-2,4a und 2,4b-3,24 (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 17).
13468: (BERNARDUS CLARAEVALLENSIS) SCHMIDT-PAULI, ELISABETH - Bernhard von Clairvaux. Lebensbild.
33608: SCHMIDT, WERNER H. - Alttestamentlicher Glaube in seiner Geschichte (Neukirchener Studienbücher 6).
09741: SCHMIDT, W. ADOLF - Geschichte der Denk- und Glaubensfreiheit im ersten Jahrhundert der Kaiserherrschaft und des Christenthums.
30405: (WESLEY, JOHN) SCHMIDT, MARTIN - John Wesley.
30259: SCHMIDT, FRANCIS - Le Testament grec d'Abraham. Introduction, édition critique des deux recensions grecques, traduction (Texte und Studien zum Antiken Judentum 11).
33360: SCHMIDT, MARTIN - Der Pietismus als theologische Erscheinung. Gesammelte Studien zur Geschichte des Pietismus. Volume 2 (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus 20).
13452: SCHMIDTKE, DIETRICH (ED.) - 'Minnichlichiu gotes erkennusse'. Studien zur frühen abendländischen Mystiktradition. Heidelberger Mystiksymposium vom 16. Januar 1989 (Mystik in Geschichte und Gegenwart - Abteilung 1 - Christliche Mystik 7).
18450: SCHMITHALS, WALTER - Das kirchliche Apostelamt. Eine historische Untersuchung (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 79).
30188: SCHMITHALS, WALTER - Die Gnosis in Korinth. Eine Untersuchung zu den Korintherbriefen (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 66).
13396: (THOMAS AQUINAS) SCHMITT, FRIEDRICH - Die Lehre des hl. Thomas von Aquin vom göttlichen Wissen des zukünftig Kontingenten bei seinen grossen Kommentatoren (diss.).
29100: (NEVIANDT, FRIEDRICH HEINRICH) SCHMITZ, RICHARD - Heinrich Neviandt. Ein Lebensbild.
18563: SCHNACKENBURG, RUDOLF - Neutestamentliche Theologie. Der Stand der Forschung (Biblische Handbibliothek 1).
18301: SCHNEIDER, GERHARD - Jesusüberlieferung und Christologie. Neutestamentliche Aufsätze 1970-1990 (Supplements to Novum Testamentum 67).
11977: SCHNEIDER, AMBROSIUS - Die Cistercienserabtei Himmerod von der Renaissance bis zur Auflösung 1511-1802.
33991: SCHNEIDER, HERBERT (ED.) - Menschwerdung Gottes - Hoffnung des Menschen (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität Mönchengladbach 12).
33993: SCHNEIDER, HERBERT (ED.) - Wie beeinflusst die Christusoffenbarung das franziskanische Verständnis der Person? (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität Mönchengladbach 16).
33994: (DUNS SCOTUS, JOHANNES) SCHNEIDER, HERBERT (ED.) - Johannes Duns Scotus zur Frage: Kann ich Gott über alles lieben? Text des Johannes Duns Scotus in vier Sprachen (Veröffentlichungen der Johannes-Duns-Skotus-Akademie für franziskanische Geistesgeschichte und Spiritualität Mönchengladbach 9).
04355: SCHNEIDER, HERMANN - Kultur und Denken der Babylonier und Juden.
32621: (CLEMENS ALEXANDRINUS) SCHNEIDER, ULRICH - Theologie als christliche Philosophie. Zur Bedeutung der biblischen Botschaft im Denken des Clemens von Alexandria (Arbeiten zur Kirchengeschichte 73).
18302: SCHNEIDERS, SANDRA M. - Le texte de la rencontre. L'interprétation du Nouveau Testament comme écriture sainte (Lectio Divina 161).
18304: SCHNELLE, UDO - Einleitung in das Neue Testament (UTB 1830).
22188: SCHNITKER, THADDÄUS A. AND WOLFGANG A. SLABY (ED.) - Concordantia verbalia Missalis Romani. Partes euchologicae.
31132: (CALVIN) SCHNUCKER, ROBERT V. (ED.) - Calviniana. Ideas and Influence of Jean Calvin (Sixteenth Century Essays and Studies 10).
13125: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen (De Roomsch-Katholieke Standaard-Boekerij).
33545: SCHOBERG, GERRY - Perspectives of Jesus in the Writings of Paul. A Historical Examination of Shared Core Commitments with a View to Determining the Extent of Paul's Dependence on Jesus.
08300: (CALVIN) SCHOCH, SAMUEL - Calvijn's beschouwing over kerk en staat (diss.).
04451: (STEINHEIM, SALOMON LUDWIG) SCHOEPS, HANS-JOACHIM (ED.) - Salomon Ludwig Steinheim zum Gedenken. Ein Sammelband.
03137: SCHOEPS, HANS-JOACHIM - Deutsche Geistesgeschichte der Neuzeit.
03047: SCHÖFFER, I. - Veelvormig verleden. Zeventien studies in de vaderlandse geschiedenis.
15142: SCHÖFFLER, HERBERT - Die Anfänge des Puritanismus. Versuch einer Deutung der englischen Reformation (Kölner Anglistische Arbeiten 14).
11852: SCHOLDER, KLAUS - Ursprünge und Probleme der Bibelkritik im 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Entstehung der historisch-kritischen Theologie (Forschungen zur Geschichte und Lehre des Protestantismus - 10. Reihe 33).
21054: SCHOLER, DAVID M. - Nag Hammadi Bibliography 1995-2006 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 65).
32704: SCHOLER, DAVID M. - Nag Hammadi Bibliography 1970-1994 (Nag Hammadi and Manichaean Studies 32).
08106: (CALVIN) SCHOLL, HANS - Calvinus catholicus. Die katholische Calvinforschung im 20. Jahrhundert.
11550: (SPALDING, JOHANN JOACHIM) SCHOLLMEIER, JOSEPH - Johann Joachim Spalding. Ein Beitrag zur Theologie der Aufklärung.
30486: SCHOLZ, RICHARD - Die Publizistik zur Zeit Philipps des Schönen und Bonifaz' VIII. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Anschauungen des Mittelalters.
03888: SCHONEVELD, CORNELIS W. - Sea-Changes. Studies in Three Centuries of Anglo-Dutch Cultural Transmission (Textxet - Studies in Comparative Literature 8).
02415: SCHOON, S. - Christelijke presentie in de Joodse Staat (diss.).
18314: SCHOONHEIM, PIETER LEENDERT - Een semasiologisch onderzoek van parousia met betrekking tot het gebruik in Mattheüs 24 (diss.).
11946: (BRACHET DE LA MILLETIÈRE, THÉOPHILE) SCHOOR, R.J.M. VAN DE - The Irenical Theology of Théophile Brachet de la Milletière (1588-1665) (Studies in the History of Christian Thought 59).
22063: SCHOOT, E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk.
34391: SCHORER, ISAÄC - Verzameling van uitgeleezene leerredenen over vescheidene bybelstoffen uit het Oude en Nieuwe testament [...].
27023: (SCHURMAN, ANNA MARIA VAN) SCHOTEL, G.D.J. - Anna Maria van Schurman.
03632: SCHOTEL, G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
03765: SCHOTEL, G.D.J. - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw.
03629: SCHOTEL, G.D.J. - Letter- en oudheidkundige avondstonden.
03630: SCHOTEL, G.D.J. - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
01673: SCHOTT, THEODOR - Die Kirche der Wüste. 1715 bis 1787. Das Wiederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.
34368: (REINHARD, FRANZ VOLKMAR) SCHOTT, CHRISTIAN-ERDMANN - Möglichkeiten und Grenzen der Aufklärungspredigt. Dargestellt am Beispiel Franz Volkmar Reinhards (Arbeiten zur Pastoraltheologie 16).
30335: SCHOTTROFF, WILLY - Der altisraelitische Fluchspruch (Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 30).
06362: SCHOUTEN, HENNIE - Drie Franse liederencomponisten. Duparc, Fauré, Debussy (Muziekbibliotheek).
20042: SCHRAGE, WOLFGANG - Das Verhältnis des Thomas-Evangeliums zur synoptischen Tradition und zu den koptischen Evangelienübersetzungen. Zugleich ein Beitrag zur gnostischen Synoptikerdeutung.
18899: SCHRAGE, WOLFGANG - Kreuzestheologie und Ethik im Neuen Testament. Gesammelte Studien (Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 205).
11405: (DOEDES, JACOBUS ISAAC) SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
01165: (BERGH, WILLEM VAN DEN) SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh 1850-1890.
01399: (PIERSON, HENDRIK) SCHRAM, P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
04450: SCHRECKENBERG, HEINZ AND KURT SCHUBERT - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum - Section 3 - Jewish Traditions in Early Christian Literature 3).
31557: SCHREINER, KLAUS - Maria. Jungfrau, Mutter, Herrscherin.
30645: (CALVIN) SCHREINER, SUSAN E. - The Theater of His Glory. Nature and the Natural Order in the Thought of John Calvin.
34876: SCHREINER, THOMAS R. AND MATTHEW R. CRAWFORD (ED.) - The Lord's Supper. Remembering and Proclaiming Christ until He Comes (NAC Studies in Bible & Theology 10).
34059: SCHREINER, THOMAS R. AND SHAWN D. WRIGHT (ED.) - Believer's Baptism. Sign of the New Covenant in Christ (NAC Studies in Bible & Theology).
18538: SCHRENK, GOTTLOB - Studien zu Paulus (Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 26).
01674: (COCCEJUS, JOHANNES) SCHRENK, GOTTLOB - Gottesreich und Bund im älteren Protestantismus, vornehmlich bei Johannes Coccejus. Zugleich ein Beitrag zur Geschichte des Pietismus und der heilsgeschichtlichen Theologie.
07369: (LUTHER) SCHREY, HEINZ-HORST (ED.) - Reich Gottes und Welt. Die Lehre Luthers von den zwei Reichen (Wege der Forschung 107).
24581: SCHRIJVER, J.H. - Korte geloofsleer. Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd (Wegwijzers in de gereformeerde theologie).
33818: SCHROEDER, JOY A. - Deborah's Daughters. Gender Politics and Biblical Interpretation.
03296: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen. Volume 1: Wankele dageraad.
03297: SCHROEVERS, MARINUS - De twintigste eeuw. Een cultuurgeschiedenis van het westen. Volume 2: Het helse middaguur.
13422: SCHUBERT, HANS VON - Geschichte der christlichen Kirche im Frühmittelalter. Ein Handbuch.
14210: SCHUBERT, ANSELM, ASTRID VON SCHLACHTA, AND MICHAEL DRIEDGER (ED.) - Grenzen des Täufertums / Boundaries of Anabaptism. Neue Forschungen. Beiträge der Konferenz in Göttingen vom 23.-27.08.2006 (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 209).
22212: SCHULER, ERNST AUGUST - Die Musik der Osterfeiern, Osterspiele und Passionen des Mittelalters.
32496: SCHULTE NORDHOLT, J.W. - Hymnen en liederen. Een bloemlezing uit de Latijnse gezangen en gedichten van de kerk der eeuwen.
32273: SCHULTHESS, PETER AND RUEDI IMBACH - Die Philosophie im lateinischen Mittelalter. Ein Handbuch mit einem bio-bibliographischen Repertorium.
31526: SCHULTHESS-RECHBERG, GUSTAV VON - Luther, Zwingli und Calvin in ihren Ansichten über das Verhältnis von Staat und Kirche (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft 24).
32440: SCHULTZ, WOLFGANG - Dokumente der Gnosis.
09621: SCHULTZE, VICTOR - Archäologie der altchristlichen Kunst.
18762: SCHULZ, HANS-JOACHIM - Die apostolische Herkunft der Evangelien (Quaestiones Disputatae 145).
07437: (LUTHER) SCHULZ, HANSJÜRGEN (ED.) - Mit Luther im Gespräch. Heutige Konfrontationen.
17273: SCHULZE, ALBERT - Bekenntnisbildung und Politik Lindaus im Zeitalter der Reformation (Einzelarbeiten aus der Kirchengeschichte Bayerns 3).
19633: SCHUMAN, NICOLAAS ABRAHAM - Gelijk om gelijk. Verslag en balans van een discussie over goddelijke vergelding in het Oude Testament (diss.).
32653: SCHÜSSLER, HERMANN - Der Primat der Heiligen Schrift als theologisches und kanonistisches Problem im Spätmittelalter (Veröffentlichungen des Instituts für europäische Geschichte Mainz - Abteilung für abendländische Religionsgeschichte 86).
33481: SCHUTTE, G.J. (ED.) - De geschiedenis aan het volk verteld. Populaire protestants-christelijke geschiedschrijving in de negentiende en twintigste eeuw (Serta Historica 8).
03138: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810.
34082: SCHUTTE, O. (ED.) - Het album promotorum van de Academie te Harderwijk.
06384: (NOOT, JAN BAPTIST VAN DER) SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde - Reeks 6 - Bekroonde Werken 98).
30305: (NOOT, JAN BAPTIST VAN DER) SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde - Reeks 6 - Bekroonde Werken 98).
30572: SCHÜTZ, CHRISTIAN - Einführung in die Pneumatologie (Die Theologie).
11983: (STAPLETON, THOMAS) SCHÜTZEICHEL, HERIBERT - Wesen und Gegenstand der kirchlichen Lehrautorität nach Thomas Stapleton. Ein Beitrag zur Geschichte der Kontroverstheologie im 16. Jahrhundert (Trierer theologische Studien 20).
08230: (CALVIN) SCHÜTZEICHEL, HERIBERT - Katholische Calvin-Studien.

Next 1000 books from Antiquariaat Den Hertog

3/29