Antiquariaat De Hanze
Postbus 1090, 3840 BB Harderwijk, The Netherlands. Tel: + 31 (0)341-550707, b.g.g. + 31 (0)341-561991, Fax: +31 (0)341-550707            Email: timrom@hetnet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
006421: - Gedenkboek N.V. Internationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" 1863-1938
013735: - D.S. Mail Motorschip Sibajak
007594: - Bintang Soerabaja. Krontjong-melodieen
015032: - Kris kras door het land! Een paar honderd tochten door Nederland
014308: - Oud dorp van storm en stilte (=Bergen)
007316: - Opdat Het nageslacht het wete. Gedenkboek voor de mannen die op 2 October 1944 uit ons dorp werden weggevoerd
008688: - Jaarboek van De Hollandsche Molen
008691: - Numaga
008692: - Numaga
008779: - Neerlands volkslied
010283: - Reisatlas IndonesiŽ
009041: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
009043: - Jaarboek Achterhoek en Liemers
010330: - Indonesische sprookjes
010331: - (Inventarisatie van oudheden)
002489: - Atlas van de terreinen der Protestantsche Zending in Nederlandsch Oost- en West-Indie
009213: - Papuas Building their Future
009340: - Souvenir Bloemendaal en Overveen
009015: - Lou Lichtveld / Albert Helman
015609: - Sticusa Jaarboek 1950
008991: - Industrieel Ontwerp '92
007978: - Het Nederlandsche boek
009647: - De eeuwige belofte van Eldorado
011989: - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008
016002: - De mannen van overste Wastenecker. De geschiedenis van de B.S. in Noord-Hollands Noorderkwartier
007542: - Achter Kawat en Gedek
007211: - Gereformiert Landtrecht van Veluwen und Veluwen-zoom
009784: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de boekbinderij de uitgeverij van Bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland
009806: - Pissarro. Camille Pissarro 1830-1903
000503: (DOUWES DEKKER, N.A.RED.) - Tanah Air Kita. The Country and People of Indonesia
015619: - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek t.g.v. 25-jarigen zendingszrbeid op Soemba
013732: - L. Smi'& Co's internationale sleepdienst
014847: - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafische werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950)
010779: - Uitlaat, De, Personeelsorgaan KPM
015949: - De Gelderse toren. Landgoed aan de IJssel s
015951: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
015953: - Een smaldeel van de vloot der Stoomvaartmij "Nederland"
015954: - Dubbelschroefmotorschip "Christiaan Huygens"
015955: - M.S. Marnix van St. Aldegonde
014978: - Rapport Aan den koning door de Staatscommissie
016003: - Geuzenliedboek 1940-1945
009982: - Jaarverslag van den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indie Over 1922
010430: - Ruimte.Fl. Eigentijs Flevoland
013202: - Van Alpha en Omega
013204: - 10 fietskaarten met internationale informatie omtrent het culturele aspect van de fiets in de samenleving
012732: - Drieentwintig Nederlandse exlibris
010051: - Welcome to Jakarta
006404: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over 1961
000275: - Een dal in Ambarawa
010167: - Vestdijknummer Podium
007344: - Groot gedenkboek van de jaren vijftig
009230: - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels. 75 jaar Noordelijk Scheepvaartmuseum
010196: - Noord Sumatra in oorlogstijd
016090: - Tentoonstelling van Zeeuwsche kleederdrachten, woningen, meubelen, volkskunst, gebruiken enz.
007974: - Het Nederlandsche boek
006528: - Verslag omtrent het beheer en den toestand van het Landsopvoedingsgesticht te Semarang
014515: - Urker woorden- en spreekwoordenboek
010230: - Gezichten in Rheden en Rozendaal
014728: - Ceylon. Information for Visitors to the Island
010352: - KIJK Den Helder in foto's
010358: - Dorpen in Nederland. Een toeristische gids naar meer dan 250 historische dorpen en stadjes
010363: - Twee honderd jaar bevodering van de proefondervindelijke wetenschappen 1769-1969
008345: - Gids voor bezoekers aan het Proefstation voor de Java-suikerindustrie Pasoeroean
010445: - Door tyd en vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. Kon.Boekhandel & Drukkerij G. Kolff & Co
010467: - A. Roland Holst 1888-1973
010468: - Multatuli 1820-1887
013497: - Grote Provinciale Atlas / Provincie Gelderland / Veluwe
013498: - Grote Provinciale Atlas - Utrecht
013440: - Zoogdieren en andere landdieren van West- en Midden-Europa
009499: - Surrey Archaeological Collections. Relating to the History and Antiquities of the County
010533: - Y2KABC, Het lettertype van de eeuw
016110: - Alphabetische kijst der namen, voorkomende op de kaart van Java, Madoera en Bali
006659: - Vraagbaak Harderwijk geeft antwoord
016155: - Gids voor Garderen en omstreken
013824: - De EM 'er. Orgaan 7 December Divisie
008391: - Letrpf. Letterproef Monotype Lasercomp
010821: - Scheepsrampen in oorlogstijd
008956: - Liber amicorum Kees Snoep
011955: - Manu Propria
006552: - Handbook of the Netherlands East-Indies
015753: - De Mode-Revue en de vrouw in haar huis
003297: - Wel en wee der A.A.T.
007254: - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum
000539: - Misjnah / Misnah
013887: - Rode konen bolle koppen . Vijf jaar Unigarant Bolkoppenrace
015247: - Topografische Atlas Ede
006973: - Tafelen voor Elsschot
008904: - Haarlem. Stad van drukkers
013436: - Vissen en andere waterdieren van West- en Midden-Europa
013733: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
011496: - Publications
011489: - Jaarboek Binnenvaart 2008
011497: - Publications
011487: - Limburg. Compact Provincie Atlas
007703: - KIdoeng Soenda. Beunang njalin tina basa kawi lalakon alam Madjapait
005084: - The War in Pictures
007704: - Dunia modern
007711: - Te voet door Zuid-Limburg
008557: - Jong-Java
012579: - Indrapoera
016015: - Nieuwe Kiekjes van Weltevreden
006432: - Toeristenkaart Bandoeng en omstreken
016099: - Enige grondslagen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van 's-Gravenhage-
013736: - Dubbelschroefmailschip Johan de Witt
015621: - Drie VARA-produkties
011824: - Frank Lloyd Wright in Holland
015031: - Volkspele uit sonnige Suid-AFrika
015046: - Landschapstekeningen van Hollandse meesters uit de XVIIe eeuw
013728: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeninging van Gezagvoerders bij de Binnenvaart
013729: - L. Smit Co's internationele sleepdienst
012602: - Beatles Compleet. Alle songteksten
012007: - Het Boek
014866: - Rapporten van de Commissie in Nederlandsch-Indie voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera 1902
008644: - Java-expres. Maandblad der Staatsspoorwegen
008604: - Indisch genootschap
013519: - Edda. De liederen uit de Codex Regius en verwante manuscripten
006430: - Toeristenkaart Garoet en omstreken
011239: - De glzaen berg. Estische sprookjes
005233: - Vijftig jaren boekdruk
013972: ARTILLAC BRILL. P.J. D', - Tjo. Een brokje Indo-leven
007998: - Drukkersweekblad/Autolijn. Kerstnummer
007983: - Kinderliedjes die eeuwen oud zijn
007975: - Het Nederlandsche boek
008006: - Opstellen bij afscheid van bibliotheek RU aangeboden aan G.A. Evers
007973: - Het Nederlandsche boek
007399: - Views of Netherlands India. Serie Tosari
007783: - Syriac Bible
007339: - Co Westerik. Zelfportretten 1946-1999
006325: - Friesland in vogelvlucht
007900: - Baudartius College
015256: - N.V. Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij
006950: - Zee-togt van Kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen
007897: - Stadhouder Willem III School t.g.v. 25 jarig Bestaan
011950: - Vademecum voor Nederlands Nieuw-Guinea
010307: - Marken
014467: - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van Friesland
006827: - Avontuur. Literair tijdschrift
009593: - Hellfire Pass Memorial. Thailand-Burma Railway
006594: - Jaarboek Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
014506: - Restaureren in Friesland
012499: - De Velsertunnels
016088: - Ceylon. Information for Visitors to the Island
009642: - De Koran
014989: - Geuzenliedboek. Tweede vervolg
014990: - Catalogus van de technische bibliotheek
002659: - Soekarno. Nederlandsch onderdaan 1901-1950 en President 1950-1970
007077: - Scolae Judeorum. De Joden in Limburg en hun synagogen
011754: - Passagierslijst Stoomvaartmij Nederland
007114: - Beschrijving van de "Kaerte Figuratyf" van Mr. D.E.van Bleyswijck Delft 1678
015048: - Iohann Holbein. Le livre de portraits a Windsor Castle
006403: - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea over 1957
012956: - Kort overzicht van de geschiedenis van L.j.Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
013033: - Nederland in vroeger tijd. Utrecht
007896: - CHS t.g.v. 50 jaar Christine Hermine School
011495: - Publications
006739: - Miscellanea Trajectensia. Bijdragen tot de geschiedenis van Maastricht
008584: - Artillerievuur in de tropen
007989: - Vierentwintig en 1
015099: - Hagada voor de Seideravondviering
009292: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek
009296: - Traditional Henna Designs
015316: - Esopet
013437: - Paddestoelen van West- en Midden-Europa
014073: - Melodie der oude Maasstad
010695: - De Vliegende Hollander 22 mei 1943 - 10 mei 1945
012597: - Kroller-Muller Museum
007332: - Tau Te Tjing
013256: - Hoe Groningen streed. Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940-1945
008216: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H.de Roos
008221: - Tentoonstelling van De Olm tot De Roos
008035: - Grote Historische Provincie Atlas. Limburg 1837-1844
016029: - Schakels
011972: - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952
013163: - Kisah
006461: - Soldaat Overzee
013148: - Reproducties van de foto's, voorkomende in het album, door de officieren van het leger in Nederlandsch-Indie aangeboden aan H.M.de Koningin en Z.K.H. den Prins der Nederalnden
013730: - L. Smit & Co's internationele sleepdienst
010197: - Noord Sumatra in oorlogstijd. Het dagboek van Zuster Koch
006631: - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
013577: - Zeeen van Nederlandsch Oost-Indie
006436: - Barang Tahlil pada gunanja Djamaat Mesehi Indjili
013221: - Ghegroet so si die maghet soet
013135: - Roode Kruis Batavia. Verslag der werkzaamheden gedurende de periode, onmiddelijk volgend op de Japansche Capitulatie
006422: - Gedenkboek Nederlandsch-Indische Gas-Maatschappij 1863-1938
007249: - Eastermar
013738: - Dubbelschroefmotorschip P.C. Hooft
006540: - Een nieuw begin
014031: - De slag om Overloon 17 September - 14 October 1944
006513: - De laatste loodjes...
007976: - Het Nederlandsche boek
006616: - Gedenkboek t.g.v. 40-jarig bestaan Brandweer Hilversum 1907-1947
010532: - Het Nederlandse boek 1892-1906
015025: - Paolo Piva. Architektur & Design
002870: - - Tussen sawahs en bergen. Het leven van de Soldaat in de Tijger-Brigade
013734: - L. Smit & Co's internationale sleepdienst
006274: - Kulit Lokan (schelpenboek)
006246: - Oost en West
006245: - Oost en West
013747: - Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
013750: - De Nederlandse zeehavens/The Netherlands Seaports
013749: - De Nederlandsche zeehavens/The Netherlands Seaports
013751: - De Nederlandse zeehavens / The Netherlands Seaports
013085: - Grote Provincie Atlas Utrecht
006192: - De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966
006184: - Rapport van de Commissie Nieuw-Guinea (Irian)
006163: - Buku Kenang-Kenangan. Reuni ke-IV HBS V Bandung
006153: - Onze vloot. Maandblad gewijd aan de Nederlandsche zeestrijdkrachten
006143: - Tropisch Nederland. Tijdschrift ter verbreiding van kennis omtrent Oost- en West-Indie
011002: - Kamulah garam dunia
013764: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013947: - Historisch album Groningen
013765: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013767: - Noord Sumatra in oolrogstijd
013769: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013768: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013040: - Hoogland 100 jaar Martinuskerk. Een wis hooi achter de weezeboom
013771: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013770: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013772: - Noord Sumatra in oorlogstijd
013773: - Noord Sumatra in orlogstijd
014457: - De herinneringen blijven. Indonesie 1945-1950
008627: - Supplement op het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII
013689: - Enkele namen uit de historie van IJsselstein
013661: - Fries zilver
013657: - Oud Woerden
013655: - Uitstapjes door Nederland in 1934
012952: - Het huis Enschede 1703-1953
014382: - De reddingboot komt!
015509: - Netherlands Indies, The,
015462: - Indonesie herleeft!
015447: - De Heilige Qor'aan met Nederlandse vertaling
015441: - Lenteleven
015440: - Lenteleven. Godsdienstige liederen
015388: - Hedendaagsche zending in onze Oost. Handboek voor Zendinsstudie
008932: ZO GOED A - Indie bepaalde ons leven
011961: JANSSEN.FRANS A., - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving
005093: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden. De geschiedenis van de strijd van de Duitse nachtjagers en geallieerde luchtmachten boven Noord-Nederland in de jaren 1940-1945
005155: JANSEN AB.A., - Wespennest Leeuwarden
009200: HAHN JR. A.,RED: - Albert Hahn Sr.. Een keuze uit zijn werk
001747: F. SPRINGER E.V.A.; - Er is niets poŽtischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli
015909: VERGUNST, A. & H., - Een foto-verslag van een reis op Irian Jaya
004554: AA, MANU VAN DER, - E. du Perron en de avant-garde. Kroniek van een heilzame ziekte
000187: AA, H. - Undang-undang Negara Republik Indonesia
016335: AAFJES, BERTUS, - In den beginne
013874: AAFJES, BERTUS, BEW. - De reis van Sinte Brandaan
003581: AAFJES, BERTUS, - De reis van Sinte Brandaan
016336: AAFJES, BERTUS, - De lyrische schoolmeester
014298: AAFJES, BERTUS, - Gerrit Achterberg. De dichter van de sarcophaag
016334: AAFJES, BERTUS, - Maria Sibylla Merian
016337: AAFJES, BERTUS, - Een voetreis naar Rome
008707: AALBERS, HENK, - Bedrijvig Dieren vroeger en nu
005494: AALBERS, P.G., - Justitiae sacrum. Zeven eeuwen rechtspraak in Arnhem
000001: AALBERS, J., - Rijcklof Van Goens.Commissaris en Veldoverste der Oost-Indische Compagnie
016181: AALDERS, H.G., - Van ellende edel. De criticus Slauerhoff over het dichterschap
011947: AALDERS, P.G.,SAMENST.: - Slag om Arnhem. Bibliografie van gedrukte werken
013401: AAMODT, SANDRA, & SAM WANG - Het geheim van je brein
016285: AAR, J.A.VAN DER, - Santpoort
008792: AARSE, J.A.A., & B. MARINUS - "Hou zee kameraad!" Een documentaire over de NSB
013641: AARSSEN, P.J., - Rilland, Bath en Maire in de loop der eeuwen
008919: AARTS, C.J., - Al is hun taal mij zo vreemd. Willem Elsschot in vertaling
001520: AARTS,C.J., & N. VAN DER MEULEN - Het literair eeuwboek 1885-1985. Honderd jaar het boek van het jaar
011157: AARTSMA, MONICA, EDWIN HOFFMAN,EA: - De stille kracht van leiderschap. Een Indisch perspectief
003490: ABBAS, ERIC, - Een brief naar IndiŽ
015684: ABDOLAH, KADER, - Spijkerschrift. Notities van Aga Akbar
012627: ABDOLAH, KADER, - De Koran/ De boodschapper
010709: ABDOLAH, KADER, - Het huis van de moskee
013862: ABDOLAH, KADER, - Portretten en een oude droom
015859: ABDOLAH, KADER, - De koning
012773: ABEYASEKERE, SUSAN, - Jakarta. A History
002294: ABINENO, J.L.CH., - Liturgische vormen en patronen in de Evangelische Kerk op Timor
014719: ABMA, G., - Encyclopedie van het hedendaagse Friesland
008712: ABMA, R., B. BOERSEMA,EA(RED): - Stad aan de Waal. Nijmegen van Romeinse tot moderne stad
009075: ABRAHAMSE, JAN, WOUTER JOENJE,EA(RED): - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken
016160: ABRAHAMSE, J., S. BOTTEMA,EA(RED): - Het Drentse landschap
011631: ABRAR, YUSRA, & K.H. RAAMDHAN - Hoegeng. Polisi Idaman dan Kenyataan
012680: ACCORD, CLARK, - Tussen Apoera en Oreala. Een liefdesgeschiedenis in de regenwouden
003750: ACCORD, CLARK, - De koningin van Paramaribo
004411: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
004915: ACDA, G.M.W., - Voor en achter de mast. Het leven van de zeeman in de 17e en 18e eeuw
001577: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
008958: ACHTERBERG, GERRIT, - I I I
001569: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
001573: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen
001578: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
009905: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
001579: ACHTERBERG, GERRIT, - Hoonte
001580: ACHTERBERG, GERRIT, - Cryptogamen 4
012929: ACHTERBERG, GERRIT, - Blauwzuur
008457: ACHTERBERG, GERRIT, - Voorbij de laatste stad
009902: ACHTERBERG, GERRIT, - Autodroom
004370: ACHTERBERG, GERRIT, - Sneeuwwitje
004371: ACHTERBERG, GERRIT, - Eurydice
004372: ACHTERBERG, GERRIT, - Vergeetboek
001574: ACHTERBERG, GERRIT, - Existentie
001576: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
008959: ACHTERBERG, GERRIT, - Bijenkorf
013188: ACHTERBERG, GERRIT, - Radar
011735: ACHTERBERG, GERRIT, - Gedichten
012867: ACHTERBERG, GERRIT, - Verzamelde gedichten
004367: ACHTERBERG, GERRIT, - Ballade van de gasfitter
004368: ACHTERBERG, GERRIT, - Osmose
004369: ACHTERBERG, GERRIT, - Doornroosje
000470: ADAMS, CINDY, - Sukarno. Autobiografie, uit de mond van de President opgetekend
010645: ADAMS, MARIA, MICHEL TER BERG,EA: - Een keuze uit de verzameling van Museum Van Bommel-van Dam
005373: ADAMS, SIMON, VIV CROOT,EA: - De geillustreerde geschiedenis van de twintigste eeuw
005374: ADAMS, SIMON, MARGARET CROWTHER,EA: - De complete geschiedenis van de negentiende eeuw. Geillustreerd
000951: ADAMS, CINDY, - Sukarno. Autobiografie
006294: ADAMS, ROY, - Borobudur in Photographs - Past and Present
010928: ADHIN,J.H., - Development Planning in Surinam in Historical Perspective
002343: ADHYATMAN, SUMARAH, & CHENG LAMMERS - Tempayan di Indonesia/Martavans in Indonesia
015083: ADHYATMAN, SUMARAH, & REDJEH ARIFIN - Manik- Manik di Indonesia / Beads in Indonesia
011560: KOPIJN-ADIDI, YVETTE, - Haar geschiedenis. Vrouwen verhalen van ver en dichtbij
002110: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Java, het laatste front. Sociale gevolgen van de Japanse bezetting op Centraal-Java voor IndonesiŽrs en Europeanen
006260: RINZEMA-ADMIRAAL, W., - Romusha van Java - het laatste front 1942-1945
000773: ADOLFS, GERARD P., - Soerabaia
000040: ADRIAANSE, L. - De zendingsarbeid onzer Gereformeerde Kerken onder de Javanen en Chineezen op Midden-Java
013638: ADRIAANSE, J., - De Kroniek van Arnemuiden
012697: ADRIAENSEN, REIN, - Het goud voor de keizer
013442: AECKERLIN, TJAAL, & RICK SCHOONENBERG - De jaren van asal ssoel. Indische Nederlanders in de Japanse tijd
005703: AERTS, REMIEG, & THEODOR DUQUESNOY,RED; - Een ereschuld. Hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis
014980: AGERBEEK, BARNEY, - Njai Inem. Kroniek van een steen
001402: AGT, J.J.F.W.VAN, - Waterland en omgeving
015094: AGT, J.F.VAN, & E.VAN VOOLEN - Nederlandse synagogen
003268: IDE ANAK AGUNG GDE AGUNG - Renville als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen
002909: ANAK AGUNG GDE AGUNG, IDE, - "Renville" als keerpunt in de Nederlands-Indonesische onderhandelingen
000048: AHEE, A.C. VAN - "...maar zijn hart is hier achtergebleven. Reisontmoetingen in IndonesiŽ
005371: AIKEMA, BERNARD, & BOUDEWIJN BAKKER - Painters of Venice. The Story of the Venetian "Veduta"
016089: LID VAN DE AKADEMIE - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de noodige regels en voorschriften om de Nederduirsche taal, gelijk die uit de mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten
013006: AKEHURST, RICHARD, - The World of Guns
014083: AKEN, JAN VAN, - De afvallige
006567: AKIHARY, H., - Ir. F.J.L. Ghijsels. ARchitect in Indonsia (1910-1929)
011119: AKKER, LOUIS VAN DEN, - Indische schoonfamilie
011724: AKKER, W.J. VAN DEN, - Een dichter schreit niet. De aspecten van M. Nijhoffs versexterne poetica
006187: AKKERMAN, K, J.W. HOLTERMAN,EA(RED): - Nationale Luchtvaart Encyclopaedie. Het boek van de luchtvaart
011823: AKKERMANS, ILSE, - Bestemming Soerabaja. Een verzwegen verleden in Nederlands-Indie
015204: AKKERMANS, A.J.M., M.A.M. VAN DEN HEUVEL,EA:(RED): - Zevenaar srad in de Liemers
014177: AKSE, GEARD, - Moluks geheugen
015986: AKVELD, LEO, ED.+I NL.: - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cirnelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azie. 1605-1608
006673: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER,EA(RED): - Vier eeuwen varen. Kapiteins kapers kooplieden en geleerden
002118: AKVELD, LEO, & ELS M. JACOBS - De kleurrijke wereld van de VOC
000427: AL, JOOP, - Ambarawa, Bandoengan en de Belg Refuge. Mythe en werkelijkheid over twee Japanse kampen
012061: ALBERS, PETER, RED: - 50 jaar Valk
015868: ALBERS, L.H., B. OLDE MEIERINK,EA. - Vam buitenplaats tot museum. Kasteel Het Nijenhuis
002813: ALBERTS, A., - Een koning die van geen nee wil horen. De Europese ambities van Lodewij XIV(1638-1715)
014845: ALBERTS, A., - De eilanden
002127: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost. Reizen met de Lloyd en de Nederland tussen 1920 en 1940
002128: ALBERTS, A., - De Hollanders komen ons vermoorden. De scheiding tussen Noord- en Zuid-Nederland 1585-1648
000866: ALBERTS, A., - Per Mailboot naar de Oost
001539: ALBERTS, A., - In de tijd gezet
010841: JAPPE ALBERTS, W., - De Nederlandse Hanzesteden
005810: ALBERTS, A., - Semper Mare Navigandum. 100 jaar Stoomvaartmij Nederland
000586: ALBERTS,A.,& J.E.VERLAAN - Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje, gevolgd door het Plakkaat van Verlating
003487: ALBERTS, A., - De eilanden
000041: ALBERTS,A. - Het einde van een verhouding. IndonesiŽ en Nederland tussen 1945 en 1963
000642: ALBERTS, A., - Namen noemen
003488: ALBERTS, A., - Een kolonie is ook maar een mens
003489: ALBERTS, A., - In en uit het paradijs getild
009287: ALBERTS, A., - Haast hebben in september
002416: ALBERTS, A., - Leven op de rand. Uit de geschiedenis van Apeldoorn
015002: ALBUS, VOLKER, REYER KRAS,A.O. - Icons of Design ! The 20th Century
004848: ALDERS, G., J.A.M.Y. BOS-ROPS,EA: - De Waeleshoeve te Hendrik-Ido-Ambacht
011998: ALDUS - "Allemaal Flauwekul" en andere typografische notities
015098: ALEICHEM, SJOLEM, - Mottel. De zoon van Pesje de voorzanger
003486: ALEX, OOM, - Uit het land der flamboyants. Indische verhalen
013141: ALEX, OOM, - Luitenat-generaal J.B.van Heutsz
004141: ALEXY, TRUDI, - The Mezuzah in the Madonna's Foot
001534: ALGRA, H., - Jubileumboek Friesch Dagblad
010162: ALGRA, A.BEW: - Kroniek van een Friese boer
000193: ALGRA, A. - De Kerke Christi te Batavia. Het principaelste wit
013485: ALINK, B., RED: - Hoevelaken. Huis en heerlijkhid
007123: VREDENBERG-ALINK, J.J., - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk
011630: ALKATIRI, ZEFFRY J., - Dari Batavia sampai Jakarta 1616-1999
000045: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
000588: ALKEMA, B. - Ons Insulinde. Hoe we 't verkregen en wat het door ons werd
006282: ALKEMA, B.M., - Kiekjes uit de Soendalanden
013038: ALKEMADE, W.R.C.,J.F.K. KITS NIEUWENKAMP,EA: - Langs de Oude Rijn
015106: ALLEN, ROSE MARY, COEN HEIJES,EA: - Emancioatie en Acceptatie. Curacao en Curacaoenaars .Beeldvorming en identitteit hondersveertig jaar na de slaverij
007364: ALLENDE, ISABEL, - Afrodite. Liefdesverhalen en andere zinnenprikkels
012633: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
013760: ALLENDE, ISABEL, - Het huis met de geesten
007479: ALMA, HANS, - Tijls curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen
016264: ALMA, R.H., & W.E. GOELEMA,RED: - Rechtspraak in Drenthe
013717: ALPATOV, MIKHAIL, & IRINA RODNIKOVA - Pskov Icons 13th -16th Centuries
001283: ALPHEN, W.W. VAN, - Esperanto. Leer- en leesboek
004763: ALPHEN, J.VAN, & J.VAN VOORTHUIZEN - De Bommelerwaard 1939-1945
000978: ALPHEN, P.&A.VAN, - Helmond van plaggenhut tot paalwoning
001729: ALTENA, PETER, & MYRIAM EVERARD,RED: - Onbreekbare Burgerharten. De historie van Betje Wolff en Aagje Deken
006535: SCHMIDT AUF ALTENSTADT, A.VON, - Jack's Gedenkschriften
003745: KORTHALS ALTES, THEO E., - Koninkrijk aan Zee. De lange vlucht van liefde in het Caribisch-Nederlands bestuur
008795: KORTHALS ALTES, A., - Luchtgevaar. Luchtaanvallen op Nederland 1940-1945
014113: KORTHALS ALTES, A., J. KIST EA(RED) - Leidse letters . Bloemlezing
007459: KORTHALS ALTES, W.I., - De geschiedenis van de gulden. Van Pond Hollands tot Euro
007564: CARPENTIER ALTING, RINI, - Verdroomd seizoen
013970: AMAL, NIKILA, - Maia's nachtlied
010344: AMATMOEKRIM, KARIN, - Het gym
009419: AMATMOEKRIM, KARIN, - Wanneer wij samen zijn
011256: AMBESI, ALBERTO CESARE, - Oceanic Art
011233: AMBIORIX - Drie Keltische verhalen
010619: AMBROSE, STEPHEN E., - Citizen Soldiers
010620: AMBROSE, STEPHEN E., - D-Day. June 6, 1944. The Climatic Battle of World War II
006238: AMELUNXEN, C.P., - De geschiedenis van Curacao
000212: AMEN, WOODY VAN - 240 days/dagen/jours/tage
007669: AMERIKA, J.L., - Indie. Geschied- en aardrijkskundig leesboekje
015033: AMERONGEN, MARTIN VAN, - Heine in Holland
004513: RIEGO AMEZAGA, BERNARDO, MARIA CALLEJA GONZALEZ,EA: - Gijon transatlantic
013299: AMICIS, EDMONDO DE, - Liefde en gymnastiek
016095: AMIET, PIERRE, FRANCOIS BARATTE, EA. - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Antike
007570: AMOUR, MONSIEUR D', - Maar geluk duurt nooit lang. Maleise verhalen vol bitterheid
015622: VANDENBOSCH. AMRY, - The Dutch East Indies. Its government, problems and politics
008525: AMSTEL, HANS VAN, - De laatsten der Wajarikoele's in Suriname
015213: ANBEEK, CHRISTA, & ADA DE JONG - De berg van de ziel. Persoonlijk essay over kwetsbaar leven
010446: ANBEEK, TON, - De schrijver tussen de coulissen
012972: ANBEEK, TON, - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
004287: ANBEEK, TON, - Het donkere hart. Romantische obsessies in de moderne Nederlandstalige literatuur
000483: ANDEL, H.A.VAN,& N.A.C. SLOTEMAKER DE BRUŌNE,RED: - Morgenrood. Korte verhalen en schetsen
004729: ANDELA, MARTIJN, - De Gelderse Toren. Landgoed aan de IJssel
003955: ANDERSEN, H.C., - Sprookjes, vertellingen en reisverhalen
011253: ANDERSON, UTA, ED: - Papoea sprookjes
005164: ANDERSON, DUNCAN, - D-day
014806: ANDERSON, MARIE, - Uit Multatuli's leven
002580: BRUIN, ANDR… EN COK DE, - 125 jaar Woerden 1871-1996. Een gemeenschap in beweging
015935: FOCKEMA ANDREAE, S.J., - HOogheemraadschap van Rijnland. Zijn recht en zijn bestuur van den vroegsten tijds tot 1857
004702: FOCKEMA ANDREAE, S.J., J.G.N. RENAUD,EA: - Kastelen ridderhofsteden en buitenplaatsen in Rijnland
012291: ANDREUS, HANS, - Klein boek om het licht heen
016352: ANDREUS, HANS, - Om de mond van het licht . Een kleine case history
016353: ANDREUS, HANS, - De ruimtevaarder en andere gedichten
010141: ANDREUS, HANS, - Schilderkunst
016351: ANDREUS, HANS, - Natuurgedichten enn andere
010112: ANDREUS, HANS, - Aarde
010113: ANDREUS, HANS, - Het explosieve uur
012688: MUSAPH-ANDRIESSE, R.C., - Wat na de Tora kwam. Rabbijnse literatuur van Tora tot Kabbala
004431: ANDRIESSE, CO, - Verstoorde aarde
005351: ANDRIESSEN, J.H.L., - De Eerste Wereldoorlog in foto's
005997: KAT ANGELINO, P.DE, - Mudra's op Bali. Handhoudingen der priesters
003582: KAT ANGELINO, A.D.A.DE, - Staatkundig beleid en bestuurszorg in Nederlandsch-Indie
004584: ANONIEM - Louis Paul Boon
002064: ANONIEM - Travel Guide of the Nederland Royal Mail Line
004114: ANONIEM - Peutjoet (erebegraafplaats)
002218: ANONIEM - Holland in Hollandia
001314: ANONIEM - Kroniek van Harderwijk 1231-1931
000501: ANONIEM - Herinneringsalbum 1e Infanterie.brigadegroep C Divisie 7 December
005469: ANONIEM - Daemon en masker in Melanesie
001524: ANONIEM - Het boek in Vlaanderen. Jaarboek
014503: ANONIEM - Uitstapjes per Alkmaar Packet
001719: ANONIEM - Vlootpraet
001953: ANONIEM - Menukaarten
001951: ANONIEM - Menukaarten
001952: ANONIEM - Menukaarten
000272: ANONIEM - Berichten uit Nederlandsch Oost-IndiŽ voor de leden van den Sint-Claverbond
002010: ANONIEM - Koers West
001470: ANONIEM - De best verzorgde boeken van 1986
001484: ANONIEM - Boekbanden in de Nationale Bilbiotheek
001683: ANONIEM - Van der feesten. Een proper dinc
000696: ANONIEM - Wij varen weer!
004038: ANONIEM - Foto-atlas Provincie Utrecht
001556: ANONIEM - IndiŽ in beeld
003425: ANONIEM - De vliegende Hollander
004071: ANONIEM - Wij varen... op 12 Mei 1940 met de Johan de Witt van Amsterdam naar Batavia via Kaap De Goede Hoop
003538: ANONIEM - Indonesian Art
001162: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
002488: ANONIEM - Tjoklatsagen. Indische vertellingen
004376: ANONIEM - Gedenkboek Nederlandsch Indisch Onderwijzers Genootschap
001130: ANONIEM - Engelsche Tieranny
004062: ANONIEM - Gedenkboek 35 jaar Geredja Indjili Maluku "een wonderbare spijziging"
003164: ANONIEM - Automobielkaart Java en Madoera
002463: ANONIEM - Gedenkboek Billiton 1852-1927
005091: ANONIEM - Ken - je - die? Bundeltje volkshumor uit oorlogsjaren
005086: ANONIEM - Uittreksels uit de illegale (Friese) Koerier 1944-1945
002290: ANONIEM - Gravenserie in Zuid West Pacific. Ereveld Menteng Poelo
002175: ANONIEM - Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in de strijd tegen Japan, Het,
001955: ANONIEM - Menukaarten
000258: ANONIEM - Handleiding voor de rubberbereiding
003405: ANONIEM - Zeven fabelen voor hedendaagsche kinderen
002743: ANONIEM - Pioniers overzee. Geschiedenis van het Bataljon Genietroepen van de Eerste Divisie "7 December"
004031: ANONIEM - Puspa Warna
001160: ANONIEM - Oost-Java. Gedenkboek der 4e Infanteriebrigade
003522: ANONIEM - Rapport der Pauperisme-commissie
001684: ANONIEM - Truwanten
005877: ANONIEM - Door Tyd en Vlyt. Gedenkboek t.g.v. 100 jarig bestaan boekhandel en drukkerij Kollf
003165: ANONIEM - Afstandstabellen Java en Madoera
004662: ANONIEM - Gelders zilver
005294: ANONIEM - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders / Contemporary Dutch sea painters
004800: ANONIEM - Provinciaal blad van Noord-Holland
002370: ANONIEM - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea
001037: ANONIEM - Kadastrale Atlas Gelderland 1832: Harderwijk
002075: ANONIEM - Gravenserie in Zuid-West Pacific, De,
005492: ANONIEM - Huis van Maarten van Rossem te Arnhem
002959: ANONIEM - Gereformeerde willekeuren ende stadt-rechten van Harderwyck
003229: ANONIEM - Nieuwe geographische Nederlandsche Reise
001513: ANONIEM - Het Salamanderboek
003788: ANONIEM - Speciale catalogus van de postzegels van Nederland/IndonesiŽ/Suriname/Ned.Antillen
004993: ANONIEM - Darah Bharata. Verzameling van hoofdpersonen uit de Wajang Poerwa
001757: ANONIEM - GeÔllustreerde Atlas van Europa
002808: ANONIEM - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen (1861-1911
005571: ANONIEM - Enkele Gebeurtenissen uit de Geschiedenis der Nederlandsche strijders 1940-1943
001948: ANONIEM - Menukaarten
001867: ANONIEM - OfficiŽle muntencatalogus Nederlands-IndiŽ
003617: ANONIEM - Dynamiek van oud & nieuw. Zwolse monumenten- en archeologiebeleid na de eeuwwisseling
000797: ANONIEM - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905-1915
000798: ANONIEM - Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band
003562: ANONIEM - De fragmenten van De tweede rose
003561: ANONIEM - Een esbattement van smenschen sin en verganckelijcke schoonheit
005601: ANONIEM - Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland
001004: ANONIEM - 50 jaar deelhebberschap
002960: ANONIEM - Verslag van de Militaire Exploratie van Nederlandsch-Nieuw-Guinee
001009: ANONIEM - td
001010: ANONIEM - Lettertypen van Tetterode-Nederland
001016: ANONIEM - Beitršge zur Lebensgeschichte Johann Friedrich Ungers
001318: ANONIEM - Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, 1965-1975
005257: ANONIEM - Walam Olum. Het heilige boek van de Delaware-Indianen
001956: ANONIEM - Menukaarten
001957: ANONIEM - Menukaarten
001890: ANONIEM - Welkom bij de Koninklijke Nederlandse Stoomboot-Maatschappij N.V.
001499: ANONIEM - The Indonesian Problem. Facts and Factors
006015: ANONIEM - Indie in woord en beeld / Sari Hindia
000990: ANONIEM - S.L. Hartz in de grafische wereld
004585: ANONIEM - Kijk, Louis Paul Boon. De schrijver in beeld
000252: ANONIEM - Ziekten en plagen van Hevea Brasiliensis in IndonesiŽ
004360: ANONIEM - Rapport inzake Nederlands-Nieuw-Guinea
003127: ANONIEM - De Ramp
003933: ANONIEM - Technische voorschriften voor de levering en
012443: ANOTNOWA, IRINA, & JORN MERKERT,ED. - Berlin Moskau 1900-1950
002435: ANROOIJ, FRANCIEN VAN, - Groeiend wantrouwen. Onderwijsbeleid in Nederlands-Indie onder gouverneur-generaal D. Fock(1921-1926)
014902: ANROOIJ, FRANCIEN VAN, DIRK H.A. KOLFF,EA(EDS) - Between People and Statistics. Essays on Modern Indonesian History
003359: ANROOY, F.V., W.J. FORMSMA,EA: - Nederland in stukken. Beeldkroniek van Nederlandse archieven
002102: ANSEMS, H.J., - Eťn jaar "W"-brigade
012559: ANTEN, HANS, - Het bekoorlijk vernis van de rede. Over poetica en proza van F. Bordewijk
008045: ANTHIERENS, JOHAN, - WiIlem Elsschot. Het ridderspoor
005838: ANTONISSE, J.H., & B.N. VAN DER VELDEN,RED; - Indie en het opium
012975: ANTONISSE, J., - De jacht in Nederland
015236: ANTONISSE, RINUS, - Energie in wisselnd tij. De openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland / Worsteling om water. De openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland/ Een nieuwe koers. De vorming van NV Delta Nutsbedrijven
006714: ANWAR, YOZAR, - Dagboek van een kami-student
010993: ANWIR, B.S., B. LATIF,A.O. - Kamus istilah tehnik. Bahasa-Belanda & Belanda-Bahasa
000061: RAADT-APELL, M.J.DE, - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan
003950: APOLLINAIRE, GUILLAUME, - Het dierenboek of Stoet van Orpheus
014159: APPEL, KAREL, - Over Karel Appel
009641: ARCHER, BERNICE, - The Internment of Western Civilians under the Japanese 1941-1945
002088: ARCKEL, G.VAN, - Magie en Adat in de Gordel van Smaragd
009306: ARENSE, J.L., - Luchtfotografie in Nederland en de fotograferende luchtvloot van de KLM
015020: ARETS, WIEL, - AZL Heerlen
013245: ARGELOO, MARC, - Maleo. De kip met de gouden eieren
002479: VEER, ARIE & DIRK VAN DER, - Het zilver van de zee. Logboek van de Nederlandse zeevisserij
014400: MARTINUS ARION, FRANK - Heimwee en de Ruine. Verzamelde gedichten
008610: MARTINUS ARION, FRANK - De laatste vrijheid
011854: MARTINUS ARION, FRANK, - De deserteurs
003762: MARTINUS ARION, FRANK, - De deserteurs
012115: ARISTOTELES - Over melancholie
014206: ARISTOTELES - Poetica
003757: ARKIEMAN(=PETZOLDT), TJ., - Suriname. Het vergeten land
008909: ARMANDO - Gedichten
006885: ARMSTRONG, KAREN, - Een geschiedenis van God. Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam
003937: ARNKEN, R.A., - De ontwikkeling van het vliegtuig
005568: ARNOLDO, FR. M., (= A.N. BROEDERS) - Gekweekte en nuttige planten van de Nederlandse Antillen
006095: ARNOLDO, FR. M., (= A.N. BROEDERS) - Zakflora. Wat in het wild groeit en bloeit op Curacao, Aruba en Bonaire
014648: ARTS, A.W.P., - Het brievenpostwezen te 's-Hertogenbosch. Ontstaan en ontwikkeling 1399-1806
000210: BOETZELAER VAN ASPEREN EN DUBBELDAM, C.W.TH. BARON VAN, - De Protestantsche kerk in Nederlandsch-IndiŽ. Haar ontwikkeling van 1620-1939
005536: ASPINALL, ALGERNON E., - The Pocket Guide to the West Indies
013197: ASSCHER, MAARTEN, - De Brief
005060: ASSELBERGHS, EDGAR, - Tussen licht en donker 1943-1945
007928: ASSID - De eeuwige cirkel. Leven en strijd van de Indianen en Marrons in Suriname
009302: ATMOWILOTO, ARSWENDO, - Indonesia from the Air
014237: AUBOYER, JEANNINE, MICHEL BEURDELEY,U.A. - Handbuch der Formen- und Stilkunde. Asien
014611: AUCTOR - De Boeren van Oolen
013356: AUSEMS, TH.W.A., - Klank- en vormleer van het dialect van Culemborg
016087: AUSTER, PAUL, - Sunset Park
002617: DIV. AUTEURS - Drie jaren Indisch natuurleven. Opstellen over landschappen, dieren en planten
004112: DIV. AUTEURS - Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963
002465: DIV. AUTEURS - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik
000770: VELE AUTEURS - Kinderen van ons eigen volk. Plant hen in uw hart
001414: DIV. AUTEURS - Van Hem en haar / Van hier tot daar
001157: DIV. AUTEURS - GeÔllustreerde gids van Ootmarsum en omstreken
000516: DIV. AUTEURS - Officieel Gedenkboek van de feestelijke ontvangst van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina Helena Pauline Maria
002726: DIV. AUTEURS - De zeeŽn van Nederlandsch Oost-IndiŽ
002721: VELE AUTEURS - Max Havelaar of De Utrechtsche Studenten Almanak
000707: DIV. AUTEURS - Jaarboek Centraal Bureau Genealogie
001467: DIV. AUTEURS - The New England Book Show. The Bookbuilders of Boston
000117: DIV. AUTEURS - Met het C.A.S.-lyceum naar Oost-Java
005807: DIV. AUTEURS - Met andere ogen. 30 vrienden over de fotoboeken van Rob Nieuwenhuys
014527: DIV. AUTEURS - Den Zaodbarg. Un spintvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhoek en Liemers
000571: DIV. AUTEURS - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen bij illustraties van Cornelis Jetses
001265: DIV. AUTEURS - Sonnevanck 1908-1958
003275: VELE AUTEURS - Naar ruimer horizon
003843: DIVERSE AUTEURS - Verslag Vijfde Colloquium De Brabantse Stad
001518: DIV. AUTEURS - Leergang voor het grafisch bedrijf
003814: DIVERSE AUTEURS - Nederlandsch tijdschrift voor volkskunde
002278: DIV. AUTEURS - Liber amicorum J.P. Mieras
003590: DIV. AUTEURS - Achterbergkroniek
002282: DIV. AUTEURS - Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen t.g.v. haar vijfde halve eeuwfeest
012210: VELE AUTEURS - Uren met Karel van het Reve
003815: DIVERSE AUTEURS - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdrachten, houding en voorkomen van de verschillende standen
008376: DIVERSE AUTEURS - Soest, Baarn en Eemnes. Schetsen uit de geschiedenis van drie Eemlandse buurgemeenten
000535: DIV. AUTEURS - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java
001357: DIV. AUTEURS - Gedenkschrift aangeboden aan den Heer Herbert Cremer
001673: DIV. AUTEURS - Earefrissel foar Prof. Dr. E.G.A. Galama ta syn santichste jierdei
003102: DIV. AUTEURS - Tropisch Nederland in zakformaat
003113: DIV. AUTEURS - Het lied in soorten
003111: DIV. AUTEURS - K. ter Laan (90 jaar)
005644: DIV. AUTEURS - Op 't Harde. Een Veluws dorp schrijft geschiedenis
000695: DIV. AUTEURS - Op de uitkijk, aan het roer
000787: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
004874: DIV. AUTEURS - Het Gooi leeft. Vroeger, nu en straks
003185: DIV. AUTEURS - Cultureel IndiŽ
002395: DIV. AUTEURS - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit
005814: DIV. AUTEURS - Gedenkschrift Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie
008283: DIV. AUTEURS - Over stad en scholtambt Lochem 1233-1983. Een beschrijving na 750 Jaar
003769: DIVERSE AUTEURS - Arubaans akkoord
005743: VELE AUTEURS - Driemaandelijks bericht Deltawerken
003212: DIV. AUTEURS - Bijdragen uit het land van IJssel en Vecht
000739: DIV. AUTEURS - De wereld van het zwart en wit
000740: DIV. AUTEURS - De vijfhonderdste verjaring van de boekdrukkunst in de Nederlanden
001772: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/51
000767: DIV. AUTEURS - Gedenkboek van de Vereniging van ambtenaren bij het Binnenlands Bestuur in Nederlands-IndiŽ(Wij Gedenken...)
005739: DIV. AUTEURS - Leiderdorp aan jaagpad en snelweg. 1200 jaar wonen
001310: DIV. AUTEURS - Irminloo 75 jaar 1907-1982
001773: DIV. AUTEURS - Cobra 1948/1951
000786: DIV. AUTEURS - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal
000788: DIV. AUTEURS - 40 jaar Henric van Veldeke-college 1920-1960
003444: DIV. AUTEURS - Noord Sumatra in oorlogstijd. Oorspronkelijke dagboeken uit interneringskampen chronologisch samengevoegd. Deel 1945 AP III, Brastagi/Aek Paminke III
000806: VELE AUTEURS - Lithografie in Nederland
000108: DIV. AUTEURS - Von Hinter-Indien bis Surabaja. Forscher & Abenteuer in SŁdost-Asien
001320: DIV. AUTEURS - Gelders mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland
002117: DIV. AUTEURS - Ooggetuigen van oorlog. 60 verhalen van Nederlandse slachtoffers over Japanse terreur 1942-1945
001911: DIV. AUTEURS - Water ter verdediging
006134: DIV. AUTEURS - Gedenkboek van "Hou' en trouw". Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925
014605: DIV. AUTEURS - Brabants jaarboek
004157: DIV. AUTEURS - "Zij waren in Laren...". Buitenlandse kunstenaars in Laren en 't Gooi
013016: DIV. AUTEURS - Ach lieve tijd. 900 jaar Amersfoort, de Amersfoorters en hun rijke verleden
010123: DIV. AUTEURS - Alles of niets. Hommage aan Jan G. Elburg
014192: DIV. AUTEURS - Architectuur door andere ogen
002799: AVE, JAN B., & VICTOR T. KING - Borneo: Oerwoud in ondergang. Culturen op drift
000036: AV…, JAN B.,& VICTOR T. KING - Borneo. Oerwoud in ondergang/Culturen op drift
013667: AVEST, HUGO P.TER, - Harlinger zilver
007264: AVRIL, FRANCOIS, - Manuscript painting at the court of France. The 14th Century (1310-1380)
015936: AW, TASH, - Kaart van een onzichtbare wereld. Indonesie 1964
014032: KOOIMAN. DIRK AYELT, - Montyn
011645: AYER, A.J., - FIlosofie in de twintigste eeuw
011644: AYER, A.J., - De kernproblemen van de filosofie
008396: MUCHLIS & AZMY - Lagu-lagu untuk Sekolah. Dasar dan Lanjutan
013113: B., D.L., - Gids door Walcheren
006036: BAAL, J.VAN,EA(EDS): - Bali. Further Studies in Life, Thought, and Ritual
000026: BAAL, J.VAN, - Ontglipt Verleden I + II
016194: BAALEN, H.J.,VAN, - Deventer en zijn schilders (19e en 20e eeuw)
013629: BAALEN, C.C.VAN, - Paradijs in oorlogstijd? Onderduikers in de Noordoostpolder 1942-1945
002823: BAAN, ANNIE DE, - Welvaart en teloorgang in Batavia
010919: BAAN, CORRIE VAN DER, - Scherven brengen geluk . Een verhaal uit Suriname
011784: DEKKER-DE BAAN, A., - Alles op een rij
013045: BAAN, CEES, - De getuigen. Verhalen over 90 jaar ouderenzorg van de Hervormde Diaconie in Zeist (1911-2001)
006817: BAAR, PETER-PAUL DE, ROB GROOTENDORST,EA: - Het Amsterdam van Theo Thijssen
014785: BAAR, CISKA, - Gebroken tijd
007534: BAARDEWIJK, FRANS VAN, MIRIAM BEIJERT,EA: - Geschiedenis van Indonesie
014095: BAARDMAN, C., - Een lied van de Biesbosch
012039: BAARDMAN, C., J.J. VAN ES,EA(RED): - Tussen Noord en Lek. Het land van de molens
000822: BAARDMAN, C., - Schoonhoven. Trots op zijn verleden - bouwt aan zijn toekomst
012878: BAAREN, THEO VAN , - Een wereld van as
005156: BAARLE, W.H.VAN,RED: - Slag om B2. Een Herinnering in woord en beeld aan het Commissariaat Noodvoorziening
003365: BAARS, H.L., - Grepen uit de geschiedenis van IJsselmonde
011200: BAARS, MARCO, - Nog geen krasje op een rots...Sporen van de Nederlandse beschaving in Indonesie
003616: BAARSEL, G.E.VAN,RED: - Jo Spier. Tekenaar van een tijdperk
002685: BAARSEL, JAN J.E.VAN, - IJmuiden in de branding
014837: BAARSEN, PIET VAN, - Jaarboek Stichting Veteranen 4-10- R.I.
008169: BAARSEN, REINIER, - "De Lelijke Tijd". Pronkstukken van Nederlandse interieurkunst 1835-1895
009346: BAART, JAN, WIARD KROOK,EA: - Opgravingen in Amsterdam. 20 jaar stadskernonderzoek
015800: BAART, JAC.J., - Rotterdam Oorlogshaven
001410: KOORN-BAAS, TRIJNTJE, - Ans dat moidje
008524: BAAS, HENK, SAARTJE DE BRUIJN,EA: - De stelling van Amsterdam. Harnas voor de hoofdstad
010053: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indie
009993: BAAY, REGGIE, - Portret van een oermoeder. Beelden van de Njai in Nederlands-Indie
014804: BAAZ, SANDER, - Een Vlaming op Sumatra. Kedap, kedip. Een subjectief reisverslag
003556: BACHTIAR, H.S.A., H. EGGINK,EA: - Aardrijkskunde voor de middelbare school in IndonesiŽ
004105: BACKER, C.A., - Onkruidflora der Javasche suikerrietgronden
002382: BACKER, J.F., - Schaep en Burgh te 's-Graveland
010027: BACKER, DAM, - Buigend riet. Dagboek van een krijgsgevangene in Japan en Mantsjoerije 1944-1945
000251: BACKER,C.A.,&D.F. VAN SLOOTEN - GeÔllustreerd handboek der Javaansche theeonkruiden en hunne beteekenis voor de cultuur
011978: BACOU, ROSELINE, - Piranesi. Gravures, etsen en tekeningen
000545: BAECK, LEO, - Das Wesen des Judentums
000058: BAERVELDT, W. - Edelwild in de archipel
014110: BAESJOU, P.C.N., H.A.C. BRANDERHORST, EA: - Leiden 1860-1960
010828: BAEYENS, ERIK F., - De verraderlijke zee. Scheepsrampen in de Noordzee
011028: SYAMSUL BAHRY, H., - Cepat pintar membaga menulis mengerti Al Qur'aan
013004: BAILEY, DE WITT, IAN HOGG,A.O. - Guns & Gun Collecting
009177: BAK, J.H. VAN DE, - Kudde in veelvoud. Kleine kerkgeschiedenis van Ede
000039: BAKELS, JET, & NICO DE JONGE, - Indie ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West
008585: BAKELS, JET, - Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Kerinci, Sumatra
001377: BAKER, W.A., - The Engine Powered Vessel. From Paddle-Wheeler to Nuclear Ship
008934: BAKER, W.DE, & G.BERKELMANS - Anderhalve eeuw in Oisterwijk
003537: BAKER, CATHERINE, - The Innocent Artists. Student Art from Papua New Guinea
005514: BAKKER, EVELIEN, LEO DALHUISEN,EA: - Geschiedenis van Suriname
000389: BAKKER, H. TH., - De K.P.M. in oorlogstijd
016203: BAKKER, HANS, - Bonkige skutsjes - Bondige schippers. Geschiedenis van het skutsjesilen in Friesland
014187: BAKKER, KEES DE, - Onder wuivende palmen . Bill Buysman's 50-jarige Kilima Hawaiians-story
010353: BAKKER, PIET, EN L.J.KLEYN - Ruimte! Zeilend door Friesland
001288: BAKKER, F.J., & T. BERGSTRA - Elburg...goed Bekeken
010663: BAKKER, B., E. FLEURBAAY,EA: - De verzameling Van Eeghen. Amsterdamse tekeningen 1600-1950
000052: BAKKER, PIET, - De Slag
013280: BAKKER, THEO, & BESSEL VRIJHOF - Passagiersschepen in Harderwijk / Herinneringen aan oom Eibert
014675: BAKKER, PIET, - S O S varen!
000351: BAKKER, PIET, - Bali in kleuren
012724: BAKKER, D., - Nunspeet - Elspeet - Vierhouten in woord en beeld
001232: BAKKER, HANS, - Ameland, van Hollum tot de Hon
009450: BAKKER, PIET, - Naar "de West"
015812: BAKKER, SJAAK, PAULA GOUDZWAARD,EA: - Ostrabeke bekeken. 33 Natuurmonumenten in en rondom Oosterbeek
005650: BAKKER, SIEM, - Literaire Tijdschriften. Van 1885 tot heden
016260: BAKKER, EDDIE, - Schiermonnikoog 1640-1965. Geschiedenis van een eiland
014941: BAKKER, FOKKE, & TOM BERGSTRA - De Zuiderzee-stoomtram. De tramlijn Nunspeet-Elburg-Zwolle, 1908-1931 en de zijlijn naar Kampen
001279: BAKKER, PIET, - Storm op de kust. Reddersvolk tussen de grondzeeŽn
002663: BAKKER, KEES DE, & HERMAN ARNOLDS - De vijftig boekenweekgeschenken 1932-1985
011056: BAKKER, MAARTEN, GRADDY BOVEN,EA: - Chef Kreuger. Fotograaf in opdracht van de Koninklijke Marine
013742: BAKKER, PIET, - S.O.S. varen!
006741: BAKKER, GERBRAND, - Boven is het stil
005718: BAKKER, J., - "Maar Verder is hier niks gebeurd..." Oorlog en bevrijding Gemeente Scheemda
015130: BAKKER, GERBRAND, - De omweg
008675: BAL, MIEKE,RED: - Mensen van papier. Over personages in de literatuur
003269: BALDAEUS, PHILIPPUS, - Afgoderye der Oost-Indische heydenen
015007: BALDEWEG, JUAN NAVARRO, - Navarro Baldeweg
005946: BALDEWSINGH, RABIN S., - Ro Heilbron. Portret van een kunstarbeider
009350: BALEN, W.J.VAN, - Antilia. Een gids door de Caribische wereld
000494: BALEN, J. HENDRIK VAN, - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld
015837: BALEN, J.HENDRIK VAN, - Lorenco da Silva. De Avonturen van Tholinx en Huydecoper. De Nederlanders in de Molukken, de verovering van de Banda-eilanden en Batsjian 1608-1610
003771: BALEN, W.J.VAN, - Ons gebiedsdeel Curacao
009846: BALJEU, JOOST, - Theo van Doesburg
015513: MICHIELSEN-BALJON, ELS, - Alles is in Orde...Fushimban Ijo Arimasen
008390: BALK, J.TH., - Onze havens
000027: BALLARD, CHRIS,STEVEN VINK EA. - Race to the Snow. Photography and the Exploration of Dutch New Guinea 1907-1936
003144: BALLINTIJN, G., - Rumphius. De blinde ziener van Ambon
003349: BALM, S.W., H.J. CALKOEN,EA: - Drie baarsjes en een ham. Over geschiedenis en volksleven van Spaarndam en zijn naaste omgeving
000057: BALS, KEES, & MARTIN GERRITSEN - De IndonesiŽ-weigeraars
007489: BALZAC, HONORE DE, - De huid van chagrijn
014356: BALZAC, HONORE DE, - Vrijmoedige Verhalen. Een klassiek erotisch meesterwerk
016124: BANCHOFF, THOMAS F., - De vierde dimensie. Wiskunde in hogere sferen
009267: BANGE, PATTY, TON BRANDENBARG,EA: - Tussen heks en heilige. Het vrouwbeeld op de drempel van de moderne tijd, 15de/16de eeuw
005259: BANHAM, RUSS, - De eeuw van Ford. Ford Motor Company en de vernieuwingen die de wereld vorm hebben gegeven
000211: BANK, JAN - Katholieken en de Indonesische Revolutie
006369: BANNINK, B.J., J. ERDTSIECK,EA: - Over ziel en zaligheid. Geloofsbeleving in Overijssel
006569: BANTJE, H.F.W., - Twee eeuwen met de weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed. J.van Nelle N.V. 1782-1982
015110: BANTOEK, NICK, - Griffin & Sabine. Een bijzondere correspondentie
014723: BARBIER, JEAN PAUL, & DOUGLAS NEWTON - Islands and ancestors. Indigenous Styles of South Asia
015772: BARCKHAUSEN, JOACHIM, - Oom Paul (Kruger)
015783: BAREND-VAN HAEFTEN, MARIJKE, & FRITS BAREND., - Matzes en mie. De lotgevallen van de families Barend en Van Haeften
014727: BARETTA, J.M., - Halmahera en Morotai
009785: BARKER, NICOLAS, - The Oxford University Press and the Spread of Learning 1478-1978
000054: BARLEY, NIGEL - Ongevaarlijk Tijdverdrijf. Een liefdesverklaring aan IndonesiŽ
011584: BARNARD, TIMOTHY P., - Multiple centres of authority. Society and environment in Siak and eastern s Umatra, 1674-1827
013237: BARNARD, WILLEM, - Een fluitje van een cent
014035: BARNETT, CORRELLI, - The Deser Generals
011228: BARNEVELD, PIET, & JAN HEERZE,RED: - Sprookjes van Anderen. Moderne Nederlandse en Vlaamse sprookjes
009572: BARNOUW, DAVID, - Geschiedenis van Nederland 1940-1945. De Canon van de Duitse bezetting
010605: BARNOUW, DAVID, - Anne Frank voor beginners en gevorderden
002131: BARNOUW, A.J., - A trip through the Dutch East Indies
011246: BARREVELD, DIRK J., - De route om de West
013464: BARRIE, J.M., - Peter Pan
009147: BARTELINK, GERARD, MARKUS HUNECKE,U.A. - Quellen und Studien zur Geschichte Vredens und seiner Umgebung
003109: BARTELINK, G.J.M., - Twents volksleven
004495: BARTELINK, G.J.M., - Klassieke letterkunde
012717: BARTELS, JACQUES A.C., - Tropenjaren. Ploppers en Patrouilles. Het dienstplichtig 2e Eskadron Huzaren van Boreel in Nederlands-Indie 1947-1950
014060: BARTELS,J.A.C., & W. KALKMAN - Texel. Nederlands laatste slagveld. De muiterij van de GeorgiŽrs april 1945
013642: BARTH, A.J., & A.L. KORT - Van broekstuk naar witte Boord. 175 jaar bestuur van vier Bevelandse gemeenten Eversdijk, Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge 1795-1970
011597: BARTHELD, M.VON, - Jeugd in de kolonie
002277: BARTISCH, GEORG, - Ophtalmodouleia. Das ist Augendienst...
000511: BARTMAN, G.H., - FotografieŽn van Soerabaja
007327: BASTET, F.L., - Tussen Keulen en Parijs. Keuze uit de Wandelingen door de antieke wereld
016171: BASTET, F.L., - Een zuil in de mist. Van en over Louis Couperus
007098: BASTET, FREDERIC, - Louis Couperus. Een biografie
007104: BASTET, FREDERIC, - De wereld van Louis Couperus
016332: BASTET, F.L., - Haagse Krengen. Alfabet uit de kist van Vincent Vere
011855: BASTET, F.L., - Het maansteenrif. Wandelingen door de antieke wereld
011525: BASTIAANS, JULIA, - Memoires van het bomenvrouwtje
003484: BASTIAANS, W.CH.J., - Indonesia Merdeka
007525: BASTIAANS, W.CH.J., - Magische invloeden en occulte waarde van edel- en sierstenen
000717: BASTIN,JOHN,&BEA BROMMER - Nineteenth Century Prints and Illustrated Books of Indonesia. A descriptive Bibliography
005288: BATCHELOR, JOHN, & MALCOLM V. LOWE - Geillustreerde encyclopedie van de luchtvaart
002070: SLICHER VAN BATH, B.H., G.D. VAN DER HEIDE,EA(RED): - Geschiedenis Van Overijssel
007145: BATTA, E.C.M.A., B.H.D. HERMESDORF,EA(RED): - Limburg's Verleden. Geschiedenis van Nederlands Limburg tot 1815
013154: BATTEN, F, & A.A.M. STOLS,SAMENST.: - Bibliografie van de werken van Charles Edgar du Perron
006310: BATTERSBY, MARTIN, - Art Deco Fashion. French Designers 1908-1925
006809: BATTUS - Letterkunst
015711: BAUDELAIRE, CHARLES, - De bloemen van het kwaad/Les fleurs du mal
000654: BAUDET, H,& I.J. BRUGMANS,RED: - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-IndiŽ
000050: BAUDET, H,&M.FENNEMA - Het Nederlands belang bij IndiŽ
014679: BAUDIN, LOUIS, - Zo leefden de Inca's voor de ondergang van hun rijk
000587: BAUDUIN, F., - Het Nederlandsch eskader in Oost-IndiŽ 1914-1916
005955: BAUER, CLEMENCE M.H., - Kleine Sarina. Een schets uit het leven van een inlandsch meisje
006708: BAUM, VICKY, - Liefde en dood op Bali
015771: BAX-BOTHE, M.A., & D. BAX - Adrikaans verhalend proza
014427: BAY, EUGENE, & ROB HUISMAN - Dutch design/Nederlands Ontwerp
006189: INTEN BAYAN (PS. VAN RENE ADEBOI) - Njai Loro Kidoel. Volgens de Soendanese Overlevering in dichtvorm naverteld
016022: BAYAR, MARIS, - Lof voor onwerkelijken
006355: BAYON, DAMIAN, & MURILLO MARX - L'Art Colonial Sud-Americain. Domaine Espagnol et Bresil
003585: BAZEN, ROEL, - Ons kent ons. De types van Van Kooten en De Bie
013059: BEAUFORT, R.F.P.DE, & LOUIS H. JANSEN - Uit de geschiedenis en het volksleven van Woudenberg
004132: BEAUFORT, R.F.P. DE, & HERMA M. VAN DEN BERG - De Betuwe
004657: BEAUFORT, R.F.P.DE, & HERMA M.VAN DEN BERG - De Betuwe
008001: BEAUMONT, RENE,HFDRED: - Grafisch Nederland. Kerstnummer. Geld
000753: BEAUMONT, ELIE DE,INL.+ED. - De vastberaden Ridder
014416: BEAUVOIR, SIMONE DE, - De gevoelige leeftijd/Monoloog/De gebroken vrouw
003858: BEAUVOIR, SIMONE DE, - Een welopgevoed meisje
015477: VUYK BEB, - Het laatste Huis van de Wereld
004691: BECKER, EDWIN, RAMON PRAHL,EA(RED): - Praag 1900. Poezie en extase
001669: B…DIER, JOSEPH, BEW. - De roman van Tristan en Isolde
001449: BEEK, ARIE TER, - Spakenburg en de Zuidwal. Wedstrijden en Visserij
013405: BEEK, ARIE TER, - Zuiderzeevloot. Scheepsmodellen in Museum Spakenburg
012977: BEEK, H.H., - Waanzin in de Middeleeuwen. Beeld van de gestoorde en bemoeienis met de zieke
008252: TER BEEK, A., O. DEKKERS,EA: - Van schuytenmaekerye tot botterwerf. Reilen en zeilen van de helling in Spakenburg
007747: BEEK, AART VAN, - Hart van Java
014387: BEEK, WIL VAN, - Voor de linies
014285: BEEK, ARIE TER, - Een enkie kuieren. Een wandeling door de geschiedenis van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk
009176: BEEK, TOM VAN, - Paspoort. Een parade van Nederlandse reisdocumenten
012470: BEEK, JOHAN VAN DE, RED: - Architectuurgids Groningen 1900-1990
014706: BEEK, ARIE TER, - Historische wandeling rond de Boerenleenbank (Bunschoten)
003620: BEEK, MARIJKE, - Geschiedenis van de welstandszorg in Nederland
009487: BEEKHUIS, HENK, HERMAN BUSSEMAKER,EA: - Geillustreerde Atlas van de Bersiapkampen in Nederlands-Indie 1945-1947
002396: BEEKHUIZEN, WES, - Groen was mijn dorp. Renkum in de jaren 1900-1925
015330: BEEKMAN, A.A., - Nederland als polderland. Geschiedenis en tegenwoordige staat van de lage gronden van Nederland
008539: BEEKMAN, E.M., - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands/Indie 1600-1950
005018: BEEKMAN, KLAUS, & MIA MEIJER - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers
013702: BEEKMAN, E.M.,ED. - ,Fugitive dreams. Anthology of Dutch Colonial Literature
014393: BEEN, JOH.H., - De Jongens de Baas (en de Meisjes niet te vergeten)
015962: BEENAKKER, JAN, - Van Rentersluze tot strijkmolen. De waterstaatsgeschiedenis en landschapontwikkeling van de Schager- en Niedorperkoggen tot 1653
010814: BEENAKKER, J.J.J.M., & H.S. DANNER,RED: - Strijd tegen het water. Het beheer van land en water in het Zuiderzeegebied
014435: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1900 tot ca. 1950
002324: BEENS, HENK, - Het Erfgoed der Vaderen. Een cultuurhistorische beschrijving van de stad Genemuiden
014451: BEENS, HENK, - Schakels in de tijd. Genemuiden van 1800 tot 1900
016061: BEEREN, WIM,EA: - De grote utopie. De Russische avant-garde 1915 - 1932
014547: BEEREN, W.A.L., - Het nieuwe werk van Karel Appel 1979-1981
005621: BEEREN, W.A.L., J.M. JOOSTEN,EA: - Kazimir Malevich 1878-1935
000469: BEERS, A.C.VAN, - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
000078: BEERS, A.C.VAN - Periscoop op! De oorlogsgeschiedenis van den Onderzeedienst der Koninklijke Marine
009193: BEETS, NIC, - Niet meer aan denken. Burma-Thailand 1943
015786: LEEUWEN-BEETS, LIDEKE VAN, - "Met zoveel mensen om je heen" Dagboekaantekeningen. Ervaringen 1942-1945 Nederlands-Indie
000383: BEETS, N. - De verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
000069: BEETS, N. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner
003772: BEETS, D.J., - Lithology and Stratigraphy of the Cretaceous and Danian Succession of Curacao
010609: BEEVOR, ANTON, - D-day. Van de landing in Normandie tot de bevrijding van Parijs
010341: BEEVOR, ANTON, - Berlijn. De ondergang 1945
011580: BEGEMANN, F.A., - Oud worden met de oorlog
014769: BEGEMANN, F.A., - De Indische naoorlogse generatie. Herinneringen, verhalen, analyse
010228: BEGHEYN, PAUL J., & RUUD PRIEM - Jan Toorop studies
008008: BEGHEYN, PAUL J., & ELS F.M. PETERS - Gheprint te Nymeghen 1479-1794
007481: BEHRAND, GEORGE, - Geschiedenis van de luxetreinen. Van Pullman tot TEE
001302: BEIJER, T., & J.W.P. VAN DIJK - St. Jansdal. Van Johanniter Commanderij te 's Heerenloo tot streekziekenhuis te Harderwijk
005422: BEIJNUM, KEES VAN, - Over het IJ
005423: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
015848: BEIJNUM, KEES VAN, - De ordening
011894: BEIJNUM, KEES VAN, - Zoon van
002067: THOLE BEISHUIZEN, G., - De geschiedenis van Carthago
011571: BRUCKEL-BEITEN, MARY, - Aan de zus van Anton. Dagboek, brieven en tekeningen uit Indie 1942-1945
013098: BEKIUS, H.J., H.BEKIUS-MEIJERINK,EA: - Geschiedenis Werkeiland Lelystad 1950-1958
000741: BEKK, J., - Het papier. De vervaardiging, het gebruik en het onderzoek
011835: BEKKER, F.P., W. BRUIL-VAN DER STAAIJ,EA(RED): - Rijksscholengemeenschap Meppel 1881-1981
004408: BEKKER, CAJUS, - Vervloekte zee. Ondergang van een oorlogsvloot
015850: BEKKERING, HARRY, DAAN CARTENS,EA(RED): - Willem Wilmink. Ik droomde dat ik wakker was
000984: BEKKERING, HARRY, P.J.BUIJNSTERS,EA(RED): - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland&Vlaanderen van de Middeleeuwen en tot heden
007095: BEKKERS, JORIS, & HENK HOEKS,RED; - Een zondagmiddag met J.J. Voskuil
011483: BEKMAN, BERNARD, & HUB. LEUFKENS - Het tweede bedrijf
011480: BEKMAN, BERNARD, - Vijftig jaar Staatsmijnen in Limburg. De boom en zijn vruchten
003865: BELCAMPO - Rijswijk in zijn historie bezien
012475: BELIEN, HERMAN, & MONIQUE VAN HOOGSTRATEN: - Koopmansgeest. Monumenten van de handel
010764: BELIEN, HERMAN, MARTIN BOSSENBROEK,EA(RED): - In de vaart der volken. Nederlanders rond 1900
012012: BELINFANTE, H.J., & P. BORST - Vijf-en-twintig jaren boedrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek
015234: BELINFANTE, PETER, & JAN HAAKMAN,: - 75 jaar Ford in Nederland 1924-1999
010400: BELL, QUENTIN, - Virginia Woolf. A Biography
006975: BELLE, HILDE VAN, & KOEN RYMENANTS,RED: - Kaaskwesties. Beschouwingen over Elsschot in vertaling
009623: BELLINGHAM, DAVID, - De Kelten. Mythologie en cultuur
006895: BELLONCI, MARIA, - Il milione. Het originele reisverslag van Marco Polo
013028: BELONJE, B, J>DEN BESTEN,EA: - Molenboek provincie Utrecht
007994: BEMELMAN, MARIEKE, HANS JANSEN,EA(RED): - Grafisch Nederland
000757: BEMELMANS, LUDWIG, - Een Kerst Geschiedenis
013231: BEMMEL, H.CHR.VAN, - Tentoonstelling Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande
000205: BEMMELEN, R.W.VAN, - Naar hooge toppen en diepe kraters
001714: BEMMELEN, J.F.VAN, & G.B. HOOYER - Reisgids voor Nederlansch-Indie
014071: BEMMELEN, W.VAN, - Her Raadsel der groote Pyramide
013838: BEMMELEN, J.F.VAN, & G.B. HOOYER - Reisgids voor Nederlandsch-Indie
005411: BENALI, ABDELKADER, - De Langverwachte
004491: BENDELER, GUUSJE, LEONTINE VAN DER BOOM,EA(RED): - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken
010454: BENDERS, RAYMOND J., & EILBERT SMULDERS(RED) - Apollo in Brasserie Lipp. Bespiegelingen over Willem Frederik Hermans
015826: BENIMA, TAMARAH, - Kippesoep was dndenkbaar zonder saffaan . Joods leven in Nederland voor 1940
007960: BENJAMIN, LLOYD W., - The Art of Designed Environments in The Netherlands
014582: BENNETT, ADELAIDE, WALTER CAHN,EA: - Meesterlijke Middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute
008727: BENNINGA, NOACH, - Oorlogsherinneringen
016034: BENOIT, FRANCOIS, - Blake le Visionnaire . Un Maitre e l'Art
006890: BENTLY, PETER, - XYZ van de Mythologie
013459: BERCKEN, CATHELIJNE VAN DEN, ESTHER CAPTAIN,EA: - De smaak van verlangen. Droomrecepten en verhalen uit bezet Nederlands-IndiŽ
015916: BERCKMAN,F.W.M.,SAMENST. - 25 Jaren Decentralisatie in Nederlandsch-Indie
013967: BERENDSEN, ANNE,RED: - Elseviers tegelboek. Een internationaal overzicht van de tegel door de eeuwen heen
011084: BERENPAS, KOEN, SILKE KLEINEN,EA(RED) - Het was slechts Oorlog.15 interviews met oude en jonge Friese veteranen
015637: BERG, ARIE VAN DEN, & MARIE VERHEIJ - Nijkerkse prentenatlas
009048: BERG, K.J.VAN DEN, - Fort Kijkduin. Van nieuwbouw naar restauratie
002031: BERG, JOOP VAN DEN, - Soebatten, sarongs en sinjo's. Indische woorden in het Nederlands
009743: BERG, JOOP VAN DEN, - Regen over de Digoel. Indische en Nieuw-Guinese verhalen
012344: BERG, MIELE VAN DEN, - Een tocht door dit ingedijkt laagland. Holland draagt mijn sporen
015931: BERG, BERT VAN DEN, - Onze vrijheid moest duur worden betaald 1940-1945 en dorpen rondom Haulerwijk
010505: BERG, HERMA VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Dantumadeel
009229: BERG, JOOP VAN DEN,RED: - De keerzijde van de medaille. Verhalen van Nederlandse en Indonesische auteurs 1945-1950
012946: BERG, ARIE VAN DEN, - Kikkers, muizen & nieskruid
011365: BERG, NICOLAAS, - Dood op Deshima, of De weg en de orde
007397: BERG, JOOP VAN DEN, KESTER FRERIKS,EA(RED): - In Indie geweest
006457: BERG, NORBERT VAN DEN, & STEVEN WACHIN - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indie
001405: BERG, HERMA M. VAN DEN, - West-Friesland, Tessel en Wieringen
006104: BERG, JOOP VAN DEN, - Bersiap. Nederlands-Indonesische verhalen
011598: BENTZ VAN DEN BERG, ROEL, - Dagen van vertrek
012425: BERG, MIEKE VAN DEN, & DIRK IDZINGA - Trots en in zichzelf besloten. Da Gerhardt. Afkomst en eerste deel van haar leven
008561: BERG, C.C., - Kidung harsa-Wijaya
014512: BERG, J.H.VAN DE, J. KRUISDIJK E.A.: - Het veranderende Wierden
000066: BERG, JOOP VAN DEN, - De Wajangfoxtrot. Sporen uit een Indisch verleden
007087: BERG, HETTY,THERA WIJSENBEEK,EA(RED): - Venter Fabriqueur Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940
007134: BERG, C.VAN DEN, - H.B.J.van Rijn. Burgemeester van Venlo. Pionier der milieuhygiene
011981: BERG, HETTY, & SAM HEMAN,EDS - Facing West. Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus
001297: BERG, H.D. VAN DEN, - Onse Joeden. Nijmegen en de geschiedenis van haar Joden
010504: BERG, HERMA M. VAN DEN, - Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel
016054: BERG, RIEN VAN DEN, & MARC VAN OOSTENDORP - Dat is andere taal! Streektalen en daialecten van Nederland
000059: BERG, G.W.H VAN DEN - Baalen droefheid. Biak-Ned.Nieuw-Guinea sche(r)tsenderwijs
003064: BERG, HERMA M.VAN DEN, & CATHARINA I - De stenen droom. Opstellen over bouwkunst
012506: BERGE, H.C.TEN, - De beren van Churchill
001018: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
000659: BERGE, TOM VAN DEN, - Karel Frederik Holle. Theeplanter in IndiŽ 1829-1896
006399: BERGE, GIED TEN, - Met open ogen
012505: BERGE, H.C.TEN - Een Italiaan in Zutphen
005475: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Willem Marinus Dudok. Architect-stedebouwkundige 1884-1974
014971: BERGEIJK, HERMAN VAN, - Berlage en Nederlands-Indie. "Een innerlijke drang naar het schoone land '
015171: BERGEIJK, HERMAN VAN, - W.M. Dudok
004870: BERGEIJK, HERMAN VAN, & PAUL MEURS - Raadhuis - HIlversum - W.M. Dudok
009103: BERGEN, JOHAN VAN, FENNO L. SCHOUSTRA,EA: - Oud Leeuwarden om nooit te vergeten...
001984: BERGEN, LEO VAN, - Voor onze jongens een sigaar. Een geschiedenis van het Nederlandisch-Indisch Roode Kruis (1870-1945)
007898: BERGER, JAPPIE, ADA BRON-SPIERENBURG,EA(RED): - Baudartius College 1920-1995
016272: BERGERS, A., - Zaandam zo was het
012930: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Kansen op een wrak
011818: BERGH, NICO VAN DEN, & CONSTANT VAN CASTEREN - Respect en Erkenning. Veteranen Schaijk-Reek in Nederlands-Indie 1945-1950
014541: BERGH, G.C.J.J.VAN EEN, RED: - Staphosrt en zijn gerichten. Verslag van een juridisch-antropologisch onderzoek
002785: BERGH, P.H. VAN DEN, - In de rimboe. Romantische Vertelling uit de Indische Samenleving "ergens" in de Buitengewesten
012834: BERGH, HERMAN VAN DEN, - Verzamelde gedichten
010999: BERGH, J.D.VAN DEN, - Spraakkunst van het Banggais
000032: BERGHAUS, ERWIN - Paradijsvlucht. Een luchtreis naar Java
014992: BERGSHOEFF, KIM, - Nederlandse literatuur voor in bed, op het toiler of in bad
013907: BERGSMA, W, & E.H. WATERBOLK - Kroniekje van een Ommelander boer in de zestiende eeuw
013935: BERK, GAIT L>, - Zij leefden van water. Herinneringen aan de Noordwesthoek van Overijssel
009771: BERK, GAIT L., - De Punter
010424: BERKELMANS, FRANS, - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes Over drie genrebundels van Ida Gerhardt
012328: BERKELMANS, FRANS, - Stralende aanhef. Over Kosmos de eerste bundel van Ida Gerhardt
012330: BERKELMANS, FRANS, - Aan het water. Over het veerhuis De tweede bundel van Ida Gerhardt;
012329: BERKELMANS, FRANS, - Blinde Groenling. Over Buiten Schot de derde bundel van Ida Gerhardt
012327: BERKELMANS, FRANS, - Dit ben ik. Over Uit de eerste hand verzenselectie van Ida Gerhardt
008084: BERKHOUT, JEROEN, - Grens / Border
016127: BERKUM, AUG.VAN, D.P. BLOK,EA: - Liudger 742-809. De confrontatie tussen heidendom en christendom in de Lage Landen
010007: VERMEER-VAN BERKUN, CARLA, - Kon ik maar weer een gewoon meisje zijn. Dagboek uit Japanse kampen '44-'45
009423: BERLAGE, H.P., - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architectuur
000194: BERLAGE, H.P. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst
009427: BERLAGE, H.P., - Over stijl in bouw- en meubelkunst
009426: BERLAGE, H.P., - Normalisatie in woningbouw
012034: BERLITZ, CHARLES, - Het geheim van Atlantis. De laatste gegevens in het fascinerende verhaal over een continent dat verdween
011829: BERLO, BERTUS VAN, - En ons moeder skruwde...Gemertse jongens als militair in Indonesie en Nieuw-Guinea 1945-1962e
004127: BERMANT, CHAIM, & MICHAEL WEITZMAN - Ebla. An Archaeological Enigma
003917: BERMANT, CHAIM, - Joods gezinsleven. Traditie en levend heden
009236: BERNARD, CAPITAINE, - A travers Sumatra de Batavia a Atjeh
008088: BERNARD, PIERRE, & MURIEL PARIS - Pierre di Schiullo. Experiences graphiques et typographiques
000986: BERNARDUS, HEILIGE, - Godtvrughtighe oefeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus
014184: BERNARDUS, GRACE, SYLVIA PESSIRERON,EA: - Mutiara. Molukse parels aan de Vecht
003641: BERNHARD, MARIANNE, - Klooster. Honderd wonderen van het avondland
014532: BERNINK, J.B., - Ons Dinkelland. Natuurhistorische beschrijving van Oost-Twente
009517: BERNLEF, J., - De verdwijning van Kim Miller
012933: BERNLEF, J., - Hoe wit kijkt een eskimo
008504: BERNLEF, J., - De schoenen van de dirigent
010734: BERNLEF, J., - Op slot
011997: BERNLEF, J., - Stenen spoelen
005320: BERNLEF, J., - Boy
012634: BERNLEF, J., - Buiten is het maandag
013902: BERNLEF - Geleende levens
016331: BERNLEF, J., - De noodzakelijke engel
016330: BERNLEF, J., - Vreemde wil
015724: BERNLEF, J., - Onbewaakt ogenblik
016401: BERNLEF.,J., - Grensgeval
011641: BERNLEF, J., - Morene
007198: BERNS, J.L., - Rechtsbronnen der stad Harderwijk
010794: BERNS, JAN, - We zien wel waar het schip strandt. Zee- en scheepvaarttermen in het dagelijks taalgebruik
008545: BERNS, JAN, - Zuid-Gelderse dialecten
006672: BERTELS, J.H., - Het ornament in de edelsmeedkunst. Een beknopte stijlleer voor edelsmeden en juweliers
004320: BERTENS, HANS, & THEO D'HAEN - Geschiedenis van de Amerikaanse literatuur
014077: BERTIN, PIERRE, - Le Fantassin de France
004096: BERVOETS, JAN, - Alexander Ver Huell 1822-1897. Een levensbeschrijving
004092: BERVOETS, JAN, & RODY CHAMULEAU,ED: - Het dagboek van Alexander Verhuell 1850-1865
010124: BES, GERARD, - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten
010346: BESSELAAR, HERMAN, - Molens van Nederland
012909: BESTEN, AD DEN,, - Stroomgebied. Bloemlezing uit en inleing tot de poezie van de na-oorlogse dichtergeneratie
013071: BESTEN, J.DEN, & G.H. KEUNEN - Utrechts molenbestand
009930: BETHGE, RENATE, & CHRSTIAN GREMMELS,RED: - Dietrich Bonhoeffer. Zijn leven in beeld
012620: BETHGE, RENATE, - Dietrich Bonhoeffer. Een schets van zijn leven
008490: BETLEM, MAARTEN, - Zo was Hilversum. Tekeningen
016251: BETTEN, KLAAS, - Over de liefhebberij voor boeken. Honders jaar Boekhandel Van der Velde
014683: BETTING, WALTER, & J.J. VRIEND - Bungalows
016286: POST-BEUCKERS, L., - Land en volk van Gaast en Klif. Historie en legenden, traditie , volkskarakter, volksleven, taal en folklore , dieren en plantenwereld
012968: BEUGEL, INA VAN DER, TH. HEYBLOM,EA: - Honderd Vijftig Jaar
012690: BEUKEMA, HANS, - De orkaan van 1953. Redders trotseren natuurgeweld
002482: BEUKEMA, HANS, - Wagenborg 100 jaar. Transport over water, wadden en wegen
003583: BEUKEN,W.H.,ED: - Vanden levene ons Heren
007449: BEUKERS, R, L. BUDDINGH',EA: - Schooltijd. Honderd jaar voortgezet onderwijs Ermelo 1907-2007
000430: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh
016229: BEUNDERS, HENRI, & MARCELLA VAN DER WEG - Pers & politie in Amsterdam
007136: BEUNINGEN, P.TH.VAN, - Wilhelmus Lindanus als inquisiteur en bisschop. Bijdrage tot zijn biografie (1525-1576)
011473: BEURSKENS, HUB, & PIET DERKS.SAMENST. - Rond de toren. Uit de geschiedenis van Heel, van Catualium
000064: BEUS, J.G. DE - Het laatste jaar van Nederlands-IndiŽ. Van de zwaardhouw der Tweede Politionele Actie tot de handtekening onder de Souvereiniteitsoverdracht
002730: BEUS, J.G.DE, - Morgen bij het aanbreken van de dag. Nederlands-IndiŽ. Nederland driemaal aan de vooravond van oorlog
010685: BEUTICK, FRITS, & CHERELT KROEZE - Kapitaal Nederland. 100 markante momenten uit de financiele geschiedenis van Nederland

Next 1000 books from Antiquariaat De Hanze

5/30