Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T17869: WOLF, JOH. DE - Schaduwen van het Licht. Bijbelstudie over het boek Leviticus.
T13932: WOLFAARDT, JOHAN ANDRÉ - Kerklike konfrontasie-oorde. 'n Deskriptiewe, analitiese studie met die Evangeliese Akademies as model. Mit einer Zusammenfassung.
T7402: WOLFF, CHRISTIAN - Jeremia im Frühjudentum und Urchristentum.
K1091: WOLFF, I. DE - De strijd om de Kerk in de 19e eeuw 1815-1834.
T14871: WOLFF, I. DE - Het Licht op de Kandelaar. Hoofdlijnen van de geschiedenis der kerk van Enschede van haar ontstaan tot de Reformatie.
G1709: WOLFF, H. CH. - Die Musik der alten Niederländer (15. und 16. Jahrhundert).
T13365: WOLFF, ROBERT PAUL - The Autonomy of Reason. A Commentary on Kant's Groundwork of the Metaphysic of Morals.
T14922: RAD, GERHARD VON --- WOLFF, HANS WALTER (HRSG.) - Probleme biblischer Theologie. Gerhard von Rad zum 70. Geburtstag.
T4493: WOLFF, ROBERT PAUL - Understanding Rawls. A Reconstruction and Critique of A Theory Of Justice.
T794: WOLFF, I. DE EN DOOREN, G. VAN - De geschiedenis der Godsopenbaring. In hoofdlijnen beschreven. 6 delen.
T8268: WOLFF, I. DE - De laatste jaren dezer wereld.
T8267: WOLFF, I. DE - Krachten van het komende koninkrijk. [Over het boek Daniel]
T16993: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
K1092: WOLFS, S.P. - Das Groninger Religionsgespräch (1523) und seine Hintergründe.
G1225: WOLFS, S.P. - Litterae de Beneficiis O.P. (1243-1524).
T7466: WOLL, D. BRUCE - Johannine Christianity in Conflict: Authority, Rank and Succession in the First Farewell Discourse.
T15629: WOLTERS, ALBERT M. - Schepping zonder grens. Bouwstenen voor een bijbelse wereldbeschouwing.
T8943: WOLTHUIS, G.W. - Mariken van Nieumeghen. (Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore; dl. I, alles)
K732: WOLTHUIS, L.J. & VREE, J. (RED.) - De Vereniging van 1892 en haar geschiedenis.
T9520: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw.
T13010: WOLTJER, ROBERT HERMAN - De Platone prae-Socraticorum philosophorum existimatore et iudice.
T19737: CICERO --- WOOD, NEAL - Cicero's Social and Political Thought.
T14316: WORMSER, J.A. - Brieven van J.A. Wormser, medegedeeld door Mr. Groen van Prinsterer. Eerste Deel (1842-1852); Tweede Deel (1853-1862) 2 dln in 1 bd.
T6611: WORMSER, J.A./ GROEN VAN PRINSTERER, G. - De onkerkelijke rigting, die zich bij vele gelovigen openbaart.: Met een Voorberigt van Mr. G. Groen van Prinsterer.
T17985: WOUDE, C. VAN DER - Kronyck van Alckmaar. Met zyn Dorpen. Tweede druk. Vermeerdert met 21 Gezigten, zo om als binnen Alckmaar, na 't leven getekent door Abraham Rademaker.
T9494: GROTIUS, HUGO --- WOUDE, C. VAN DER - Hugo Grotius en zijn Pietas ordinum Hollandiae ac Westfrisiae vindicata. Inaugurele rede/Inaugural Lecture Kampen (Oudestraat)
T13660: LUBBERTUS, SIBRANDUS (1555-1625) --- WOUDE, C. VAN DER - Sibrandus Lubbertus. Leven en werken, in het bijzonder naar zijn correspondentie.
T20364: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Micha. De Prediking van het Oude Testament.
T20344: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Haggai en Maleachi. De Prediking van het Oude Testament.
T17750: WOUDE, A.S. VAN DER - Profeet en establishment. Een verklaring van het boek Micha.
T9099: POT --- WOUDE, A.S. VAN DER - Habakuk/ Zefanja. De Prediking van het Oude Testament.
T9597: WOUDE, A.S. VAN DER - Uittocht en Sinaï. Inaugurele rede Groningen.
T15603: WOUDENBERG, R. VAN (RED.) - Kennis en werkelijkheid. Tweede inleiding tot een christelijke filosofie.
T16033: WOUDENBERG, RENÉ VAN - Toeval en ontwerp in de wereld. Apologetische analyses.
J1950: WOUDTS, SOPHIE - Beatrijs.
J7082: WOUDTS, SOPHIE - Drie vriendinnen met kerstvacantie.
J1951: WOUTERS, WIELAND - De Uilenhoeve.
T13971: WOUTERS, A.P.F. - De Reformatie en de eerste predikanten in de Meierij 1648-1672.
L1114: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied.: Met een aantal liederen.
T13832: WOUTERS, A.P.F. - De Nederduits Gereformeerde predikanten in stad en markiezaat van Bergen op Zoom en stad en baronie van Breda, 1580-1625. 2 dln.
T4834: WOUTERS, PAUL - Denkgereedschap. Een filosofische onderhoudsbeurt.
T20190: WOUTERS, A.P.F. - De Nederduits Gereformeerde predikanten in stad en markiezaat van Bergen op Zoom en stad en baronie van Breda, 1580-1625. 2 dln.
T13780: WOUTERS, A.PH. F./ ABELS, P.H.A.M. - Nieuw en ongezien. Kerk en samenleving in de classis Delft en Delfland 1572-1621. 1: De nieuwe kerk; 2: De nieuwe samenleving. 2 dln. With a Summary in English.
T19568: WRIGHT, M.R. - The Presocratics. The main fragments in Greek with introduction, commentary and appendix containing text and translation of Aristotle on the Presocratics.
K364: HUNTINGTON -- WRIGHT, THOMAS - Uit het leven van William Huntington.
T12648: WTENBOGAERT, IOH. - Cort Berecht. Nopende seeckere Copije van een Remonstrantie, die (soo men voor-gheeft) in den Druck van de Conferentie in den Haghe ghehouden/ naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief des Eerwaerdighen ende Hooch-gheleerden D. Ioannis Wten-bogaert aen synen Vrient N.G. gheschreven/ ende door den selven in Druck wt-ghegheven.
T13688: WTENBOGAERT, JOHANNES - Brieven en onuitgegeven stukken. Verzameld en met aanteekeningen uitgegeven door H.C. Rogge. I. 1584-1618; II. 1e afd. 1618-1621; II. 2e afd. 1621-1626; III. 1e afd. 1626, 1627; III. 2e afd. 1628,1629; III. 3e afd. 1630; III. 4e afd. 1631-1644. 3 dln. in 7 bdn.
T14045: WTENBOGAERT, JOHANNES - Copye, Van een Missive den II. Aprilis 1619, aen eenen particulieren ende oudt-bekenden vrient afgeveerdicht, Waer in Hy zijnen staet ende oorsaeck van zijne (niet teghestaende verscheyde, uyt last vande ghedelegheerde Rechteren, citatien) noncomparitie in 't cort ende duydelijck te kennen gheeft. Tot onderrechtinge van alle Lief-hebbers der waerheydt.
K1096: WÜLLSCHLEGER, L. - Scheurmakers en Nieuwlichters. Over Remonstranten en Contra-Remonstranten te 's-Gravenhage (1612-1618).
T18084: WUMKES, G.A. - Het Friese Reveil in portretten.
J2340: GRAAFF-WÜPPERMANN, A. DE - Twee jaar op 't jachthuis.
T16858: WÜRTHWEIN, ERNST - Die Bücher der Könige. 1. Das Erste Buch der Könige, Kapitel 1 - 16; 2. 1. Kön. 17 - 2. Kön. 25. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 11/1, 11/2. 2 Vols.
T15825: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
T16295: WÜRTHWEIN, ERNST - Der Text des Alten Testaments. Eine Einführung in die Biblia Hebraica.
T19629: WÜSTEFELD, W.C.M. - De boeken van de Grote of Sint Bavokerk. Een bijdrage tot de geschiedenis van het middeleeuwse boek in Haarlem.
T7766: WUTTKE, G. - Melchisedech, der Priesterkönig von Salem. Eine Studie zur Geschichte der Exegese.
T17413: WUYTS, A. - Le Patriarcat Russe au Concile de Moscou de 1917 - 1918.
T967: PLATO --- AALDERS H.WZN., G.J.D. - Het derde boek van Plato's leges. I. Prolegomena.
T9327: XENOPHON - Helléniques. Tome I: Livres I - III/ Tome II: Livres IV - VII. Texte établi et traduit par J. Hatzfeld. 2 Tomes/ 2 Vols. (Collection des Universités de France)
T14238: YADIN, YIGAEL - Masada. Herodes' burcht en het laatste bolwerk der joden.
T17141: YANCEY, PHILIP - I Was Just Wondering.
T1069: YANDELL, KEITH E. - Basic Issues in the Philosophy of Religion.
T7477: YARBROUGH, O. LARRY - Not like the Gentiles. Marriage Rules in the Letters of Paul.
T12913: YATES, FRANCES A. (INTRODUCTION) - La ioyeuse Entree de Charles IX Roy de France en Paris, 1572. A Facsimile with an Introduction.
T16481: YEE, GALE A. - Composition and Tradition in the Book of Hosea. A Redaction Critical Investigation.
T12081: YELVERTON, ERIC E. - The Manual of Olavus Petri 1529. [Published for the Church Historical Society]
T5087: YEO, KHIOK-KHNG - Rhetorical Interaction in 1 Corinthians 8 and 10.: A Formal Analysis with Preliminary Suggestions for a Chinese, Cross-Cultural Hermeneutic.
1133: YEROUSHALMI, DAVID - The Judeo-Persian Poet Emrani and his 'Book of Treasure'.: Emrani's Ganj-name, a versified Commentary on the Mishnaic Tractate Abot. Edited, translated and annotated together with a critical study.
T13911: YEWANGOE, ANDREAS ANANGGURU - Theologia Crucis in Asia. Asian Christian Views on Suffering in the Face of Overwhelming Poverty and Multifaceted Religiosity in Asia.
T15619: PHILO --- YONGE, C.D. (TRANSLATED) - The Works of Philo. Complete and Unabridged. New updated edition. Foreword by David M. Scholer.
T6106: YOUNG, GEORGE W. - Subversive Symmetry. Exploring the Fantastic in Mark 6:45-56.
T20540: YOURCENAR, MARGUERITE - Hadrianus Gedenkschriften. Vertaald door J.A. Sandfort.
T4344: YPEIJ, A. / DERMOUT, I.J. - Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 dln. + Aanteekeningen op de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. 4 dln.
T7421: NOOT, JAN VAN DER --- ZAALBERG, C.A. - Das Buch Extasis van Jan van der Noot.
T19572: ZABARA, JOSEF IBN - Reis met de duivel. Sefer Sja'asju'im. Vertaald door R. Fontaine, A. Schippers, I.E. Zwiep.
T16705: MAÏMON, SALOMON --- ZAC, SYLVAIN - Salomon Maïmon. Critique de Kant.
J1125: ZACHARIASSE, G. - De zwarte boer.
T7069: ZAEHNER, R.C. - The Dawn and Twilight of Zoroastrianism.
T14296: CALVIN, J. --- ZAHN, ADOLPH - Die beiden letzten Lebensjahre von Johannes Calvin. Revidierter Neudruck.
T14931: ZAHN, THEODOR - Skizzen aus dem Leben der Alten Kirche.
T12686: ZAHN, THEODOR - Der Brief des Paulus an die Römer (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament, Band VI)
T2180: ZAHN, THEODOR - Grundriss der Einleitung in das Neue Testament.
T778: ZAHRNT, HEINZ - Wachtend op God. De Duitse protestantse theologie in de twintigste eeuw.
T12785: ZANDEE, J. - Het Evangelie der Waarheid, een gnostisch geschrift.
T4369: ZANDEE, J. - De Messias. Opvattingen aangaande het koningschap in de godsdiensten van het Oude Nabije Oosten. Rede.
T6553: ZANDT, P. - Redes, uitgesproken op de Algemene Vergadering der Staatkundig Gereformeerde Partij te Utrecht: De Wet en de Profeten (1952); De S.G.P. en de Kerk; Tot de Wet en tot de Getuigenis (1948); De Heere zij geloofd (1947); Christelijke Politiek (1960); Het wee en het wel in het menselijk leven (1958); De Weg tot Vrede en Welvaart (1955); De Fundamenten omgestoten (1954); Mozes en de Profeten (1949); Des Heeren Wet (1950). 10 redes met: Herdenking van het 25-jarig Kamerlidmaatschap van Ds. P. Zandt, gehouden te Utrecht op 15 september 1950.
T6109: ZANDT, HERMAN S.J. - Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme, inzonderheid in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T14095: ZANTEN, MIEKE VAN - Gids voor Behoud en Beheer van Kerkelijk Kunstbezit. Een praktische handleiding/ Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.
K636: ZEE, G. VAN DER - Vaderlandsche kerkgeschiedenis. Deel I: Voor de Hervorming: Deel II: De Hervorming Deel III:Van de Hervorming tot heden.
T780: ZEE, G. VAN DER - De ballingschap. Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis 738-430 v. Christus. I. Met ballingschap bedreigd; II. In ballingschap gevoerd (Eerste stuk); III. In ballingschap gevoerd (Tweede stuk)/ Uit ballingschap verlost
T13239: ZEITLIN, IRVING M. - Jesus and the Judaism of His Time.
T6636: NEWMAN, J.H. --- ZENO - Newman's leer over het menselijk denken.: Inleiding op Newman's Grammar of Assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
T13223: HADEWIJCH --- ZEYDE, M.H. VAN DER - Brieven van Hadewijch. In de oorspronkelijke tekst en in nieuw-Nederlandse overzetting met aantekeningen uitgegeven door M.H. van der Zeyde.
T19471: ZIEGLER, YAEL - Promises to Keep. The Oath in Biblical Narrative.
T1063: ZIEL, A. VAN DER - Een laatste appèl.
T15452: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken.
T6671: ZIELEMAN, G.C. - Middelnederlandse Epistel- en Evangeliepreken.
T17082: ZIERIKZEE - Zierikzee. Plattegrond van Zierikzee ca. 1925. An original hand coloured lithographie. Schaal 1 : 7500.
T16484: POT --- ZIJL, A. H. VAN - I Samuël. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T16485: POT --- ZIJL, A.H. VAN - I Samuël. Deel II. Prediking van het Oude Testament.
T9102: POT --- ZIJL, A.H. VAN - I Samuël. Deel I en II. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln. Compleet
K1394: ZIJLSTRA, S. - Nicolaas Meyndertsz.van Blesdijk (1520/21-1584). Een bijdrage tot de geschiedenis van het Davidjorisme.
T13833: ZIJLSTRA, S./ VIS, G.N.M./ ZEINSTRA, D.J.M. (RED.) - Vroomheid tussen Vlie en Lauwers. Aspecten van de Friese kerkgeschiedenis.
1168: ZIJLSTRA, W. - Klinische Pastorale Vorming.
T12708: ZIJLSTRA, W. - Klinisch pastorale vorming. Een voorlopige analyse van het leer- en groepsproces van zeven cursussen/ Clinical Pastoral Training in the Netherlands. With a Summary in English/ Mit einer deutschen Zusammenfassung.
T6303: ZIJLSTRA, W. --- - Gestalten van Pastoraat.: Een bundel opstellen over pastoraat aangeboden aan dr. W. Zijlstra bij zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam.
K502: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.: Met een voorwoord van H.L.M. Defoer.
G251: ZILVERBERG, S.B.J. - Ketters in de Middeleeuwen.
G1732: ZILVERBERG, S.B.J. - David van Bourgondië, Bisschop van Terwaan en van Utrecht (ca. 1427 - 1496)/ David de Bourgogne, Évêque de Térouanne et d'Utrecht (ca. 1427 - 1496).
G241: ZILVERBERG, S.B.J. - Geloof en geweten in de zeventiende eeuw.
T12687: ZIMMERLI, WALTHER - Die Weltlichkeit des Alten Testaments
T16501: ZIMMERLI, WALTHER - Grundriss der alttestamentlichen Theologie.
T9439: ZIMMERLI, WALTHER - 1. Mose 1-11: Die Urgeschichte, ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde). 2 Vols.
T19771: ZINTZEN, CLEMENS (HRSG.) - Der Mittelplatonismus.
J3202: LUTHER --- ZEEUW J.G.ZN., P. DE - De Mijnwerkersjongen van Mansfeld. Het leven van Maarten Luther.
T762: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - Hoog bezoek. Over het komen Gods tot verlossing van zijn wereld.
T763: WIELENGA J.D.ZN., D.K. - De akker is de wereld.
T6924: ZOCK, HETTY - A Psychology of Ultimate Concern. Erik H. Erikson's contribution to the psychology of religion.
T8081: ZOCK, HETTY (RED.) - Geloven tussen Waan en Werkelijkheid.
T12379: ZOLLIKOFER, G.J. (1730-1788) - Gebeden en overdenkingen ten dienste van de openbaare en huiselyke Godsdienstoefening. 2 dln in 1 band.
T15749: ZOMER, G. (RED.) - Komende tot leven.
T2712: ZOMER, G. (RED.) - Komende in heerlijkheid.
T2934: ZOMER, G. (RED.) - Komende in de wereld - Komende tot leven - Komende in heerlijkheid. 3 dln.
T17617: ZOMER, G. - Uit liefde tot Sion. 15 preken.
K1632: ZOUWEN, J. VAN DER - De gereformeerden en de Vrije Universiteit.: Sociologisch onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een instelling en haar recruteringsveld voor steunverlening.
K535: ZUBER, ROGER ET THEIS, LAURENT - La Révocation de l'Édit de Nantes et le protestantisme français en 1685.: Actes du colloque de Paris (15-19 octobre 1985).
T19560: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
T7425: ZUIDEMA, WILLEM HERO - Der Mischnatraktat Hagiga oder Was zum Wallfahren gehort. Einleitung, Text, Ubersetzung, Kommentar und textkritischer Apparat, nebst drei Anhangen zur Halacha. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Halacha. 2 Vols.
T14872: ZUIDEMA, S.U., E.A. - Denkers van deze tijd. II. Heidegger - Dostojewski - Jaspers - Toynbee.
T6047: ZUIDEMA,S.U./ RIDDERBOS, HERMAN, E.A. - Denkers van deze tijd. I. Kierkegaard - Nietzsche - Barth - Bultmann - Niebuhr - Sartre.
T7029: ZUIDEMA, WILLEM - Gods partner. Ontmoeting met het jodendom.
T9217: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- ZUIDEMA, S.U. (ED.) - Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.TH. Vollenhoven, aangeboden ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
T14770: ZUIJLEKOM, A.J. VAN - De rijkdom van de wet [De Heidelbergse Catechismus] Zondag 34-44.
T8359: KUNSTGEWERBEMUSEUM ZÜRICH (HRSGEB.) - Hebräische Schrift. Von der Steinschrift zum Poster. Ausstellungskatalog, Neuauflage 1987. Mit dem Supplement Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin, 23. Sept. 1987 - 31 Okt. 1987. 2 vols.: Konzeption der Ausstellung: Susi Guggenheim-Weil.
G510: ZUURDEEG, J.P.B. - De Stad-, Recht- en Raadhuizen op Tholen.
T6431: ZUURMOND, ROCHUS / DEURLOO, KAREL - De dagen van Noach. De verhalen rond de vloed in schrift en oudste traditie.: Met een bijdrage van Margreet van Apeldoorn.
K1229: BILDERDIJK, W. --- ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Réveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
K1230: ZWAAG, W. VAN DER - De Reformatie der Puriteinen. Kerkhistorie van Engeland tussen Reformatie en Revolutie.
T20600: ZWAAG, W. VAN DER - Reveil en afscheiding. Negentiende-eeuwse kerkhistorie met bijzondere actualiteit.
T17383: AUGUSTINUS --- ZWAAG, K. VAN DER - Augustinus, de kerkvader van het westen. Ingeleid door dr. J. van Oort.
T20560: ZWAAG, W. VAN DER - Twaalf Reveilgetuigen. Willem Bilderdijk en zijn geestverwanten
T17981: DOEVEREN, WOUTER VAN --- ZWAAG, PIETER VAN DER - Wouter van Doeveren (1730-1783). Leven en werken van een 18e eeuws hoogleraar in de geneeskunde. With a Summary.
T17041: ZWAAN, J. DE (ED.) - Griekse papyri. Ten dienste van het onderwijs in het Nieuwtestamentisch Grieks uitgegeven door J. de Zwaan.
T16935: ZWAAN, F.L. - Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
T12753: HUYGENS, CONSTANTIJN --- ZWAAN, F.L. (ED.) - Cluijs-werck. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
T8091: ZWAAN, F.L. (ED.) - Jacob van der Schuere. Nederduydsche spellinge.: Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Dr. F.L. Zwaan.
T7773: ZWAAN, J. DE - II Petrus en Judas. Textuitgave met inleidende studiën en textueelen commentaar.
T783: ZWAAN, J. DE - Syntaxis der wijzen en tijden in het Grieksche Nieuwe Testament.: E.W.Burton's syntax of New Testament moods and tenses voor het Nederlansch taaleigen bewerkt door J. de Zwaan.
T7907: ZWAAN, J. DE - The Treatise of Dionysius Bar Salibhi against the Jews. Part. I. The Syriac Text edited from a Mesopotamian MS. (Cod. Syr.. Harris. 83)
T14279: ZWAANSTRA, HENRY - Reformed Thought and Experience in a New World. A Study of the Christian Reformed Church and its American Environment 1890-1918.
T9205: VOS AZ., G.J. --- ZWANENBURG, L.G. - Gerrit Jan Vos Az.. Het recht van de kerk. (Diss.)
T17860: ZWANEPOL, KLAAS - Onderscheiden. Een studie naar achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling. Mit Zusammenfassung.
T19525: ZWANEPOL, KLAAS (ED.) - Belijdenisgeschriften voor de Protestantse Kerk in Nederland. Ingeleid door Klaas Zwanepol.
G600: ZWART, JAN - Van een deftig orgel. Maassluis 1732-1932.
G986: ZWART, AAT - Vaderlandse vertellingen uit de vroege Gouden Eeuw.
J2134: ZWART, P.J.S. - De club van Pieterjan.
T16874: CALVIJN, J. --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van den reformator. Vertaald en toegelicht door W. de Zwart.
T14831: CALVIN/ CALVIJN --- ZWART, W. DE - Calvijn in het licht zijner brieven. Honderd brieven van de reformator vertaald en toegelicht.
T6577: HEEROMA, K. --- ZWART, DIRK (RED.) - 'Ik heb mijzelf in woorden weggegeven'. K. Heeroma als literator.
T14465: ZWART, ARIE/ BRAUN, KAREL - Heksen, ketters en inquisiteurs [Geloofsvervolging en heksenprocessen door de eeuwen]
T1187: HUGH OF ST. VICTOR --- ZWIETEN, JAN VAN - The Place and Significance of Literal Exegesis in Hugh of St. Victor. An Analysis of his Notes on the Pentateuch, the Book of Judges, and the Four Books of Kings.
T19110: ZWINGLI, HULDRICH - Huldrich Zwingli's zeven en zestig artikelen en zijn Korte Christelijke inleiding. Vertaald en toegelicht door Dr. G. Oorthuys.
T8890: ZWINGLIVEREIN (HRSGEB.)/ SCHINDLER, ALFRED/ STUCKI, HEINZPETER (RED.) - Zwingliana. Beiträge zur Geschichte Zwinglis, der Reformation und des Protestantismus in der Schweiz. Band XXI (1994). With a.o.: HEIKO A. OBERMAN: Via Calvini: Zur Enträtselung der Wirkung Calvins, and: GUNTER ZIMMERMANN: Freiheit und Aberglaube in der Theologie des Genfer Reformators.
T20314: ZYL, A.H. VAN - The Moabites.

10/27