Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T13200: ALTE TESTAMENT - Das Alte Testament Hebräisch-Deutsch. Biblia Hebraica mit deutscher Übersetzung.
T7926: TESTUZ, MICHEL - Les idées religieuses du Livre des Jubilés.
T17765: TEUNIS, H.B. - Anjou 1050-1125. Heersers en Heiligen in de Middeleeuwen.
T9240: HUGENHOLTZ, F.W.N. --- TEUNIS, H.B./ TONGERLOO, L. VAN (RED.) - Middeleeuwen: tussen Erasmus en heden. Bundel aangeboden aan Prof. Dr. F.W.N. Hugenholtz bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.
T9673: TEUNIS, H.B. - Crisis. Studie over een structuur- en normverandering in het Frankrijk van c. 1150 - c. 1250/ Crisis. A study of change in structure and norms in France from c. 1150 - c. 1250 (with summaries in English and French).
K1320: TEUNIS, H.B. / HAGOORT, H.N. / SPIJKER, I. VAN 'T / WEGMAN, H.J.A. (RED.) - Kerstening van christenen. De verhouding van geestelijken en leken in de hoge middeleeuwen.
T13494: TEUSINK, D. - Das Verhältnis zwischen Veldekes Eneide und dem Alexanderlied.
T7374: THEISOHN, JOHANNES - Der auserwählte Richter. Untersuchungen zum traditionsgeschichtlichen Ort der Menschensohngestalt der Bilderreden des Äthiopischen Henoch.
T4105: THELEMANN, OTTO - Handreichung zum Heidelberger Katechismus. Für Prediger, Lehrer und Gemeindeglieder.
T6345: THEMMEN, WILHELMUS - Nuttige zamenspraken van een heilzoekend leeraar met zijne akkerlieden, bij zijne gewone en buitengewone huisbezoeken. 3 dln. in 1 bd.: Met een aanbevelend voorwoord van den eerw. heer P. Deetman.
T17318: THENIUS, OTTO - Die Bücher Samuels.
T17636: CALVIJN, J. --- BEZA THEODORUS - Het leven en sterven van Johannes Calvijn. Nieuwe uitgave, toegelicht door drs. H. Florijn.
T16468: THETTAYIL, BENNY - In Spirit and Truth. An Exegetical Study of John 4:19-26 and a Theological Investigation of the Replacement Theme in the Fourth Gospel.
T1245: PLUTARCHUS --- THEUNISSEN, W.P. - Ploutarchos' leven van Aratos. Met historisch-topographisch commentaar.
T17840: THEVISSEN, G. - De eerste brief van Petrus. Vertaald en toegelicht.
T19297: THIELE, JOHANNES (RED.) - De Minne is al. 19 Portretten van vrouwelijke mystieken uit de middeleeuwen.
T14083: BURIDANUS, JOHANNES --- THIJSSEN, J.M.M.H./ ZUPKO, JACK (ED.) - The Metaphysics and Natural Philosophy of John Buridan
T16971: COPPENS, J. --- THILS, G. E. O. - In memoriam Mgr. J. Coppens 1896 - 1981. [Extrait des Ephemerides Theologicae Lovanienses, t. 57, 1981, pp. 225 - 340]
T2095: THOBEN, J.A.H. - De liederen van Gods volk. Een studie over milieu, theologie en literaire vorm van de psalmen.
T19439: THOENE, BODIE EN BROCK - Nachtwake in Jeruzalem. De erfenis van Sion, deel 1.
T19474: THOENE, BODIE EN BROCK - Onweer boven Jeruzalem. De erfenis van Sion, deel 2.
K1618: THOMAS, WERNER - In de klauwen van de Inquisitie. Europese protestanten in Spanje, 1517-1648.
T9568: THOMAS, MARCEL (ED.) - Scènes de l'Ancien Testament illustrant le Psautier de Saint Louis. Reproduction des 78 enluminures à pleine page du Manuscrit Latin 10525 de la Bibliothèque nationale de Paris. Introduction et commentaires de Marcel Thomas, conservateur en chef du Cabinet des manuscrits.
K458: THOMPSON, KENNETH A. - Bureaucracy and Church Reform. The organizational response of the Church of England to Social Change 1800-1965.
T16940: THOMPSON, THOMAS L. - Early History of the Israelite People. From the Written and Archaeological Sources.
T726: ERASMUS --- THOMPSON, CRAIG R. - The Colloquies of Erasmus.
T7578: THOMPSON, ALDEN L. - Responsibility for Evil in the Theodicy of IV Ezra. A Study Illustrating the Significance of Form and Structure for the Meaning of the Book.
K1118: THOMSON, JOHN A.F. - The Early Tudor Church and Society, 1485-1529.
T16797: GUNDULF --- THOMSON, RODNEY (ED.) - The Life of Gundulf Bishop of Rochester. Text in Latin, with introd. and notes in English.
T6826: THUNG, MADY A. - The Precarious Organisation. Sociological Explorations of the Church's Mission and Structure. Met samenvatting.
K1616: BUNYAN, J. --- TIBBUTT, H.G. - Bunyan meeting Bedford 1650-1950.
T12964: REEDIJK, C. --- TICHELAAR, P.A., ET AL. (RED.) - Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Bundel samengesteld door medewerkers van dr. C. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage/ En: W.R.H. KOOPS, et al. (red.), Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. 2 bdn.
T13697: TIDEMAN, JOANNES - De Remonstrantsche Broederschap. Biographische Naamlijst van hare Professoren, Predikanten en Proponenten, met historische aanteekeningen omtrent hare Kweekschool en Gemeenten. Tweede druk. Volgens opdracht van de Algemeene Vergadering der Remonstrantsche Broederschap bewerkt door H.C. Rogge en B. Tideman Jzn.
T16708: TIDEMAN, JOANNES - De stichting der Remonstrantsche Broederschap, 1619 - 1634, uit en met de oorspronkelijke bescheiden. Deel 1: 1619 - 1623; Deel 2: 1624 - 1634. 2 dln. in 1 band.
J3003: TIEL, GRÉ VAN - Vader! ...kom toch!
T5030: GÉNESTET, P. A. DE --- TIELE, C.P. - De dichtwerken van P. A. de Génestet. Met een levensschets.: Verzameld en uitgegeven onder toezicht van C.P. Tiele.
T13899: TIELEMAN, DICK - De dienst van de kerk in de wereld van het hoger onderwijs. Een praktisch-theologische verkenning van het studentenpastoraat. With a Summary/ Mit einer Zusammenfassung.
T20209: TIELEMAN, DICK - Geloofscrisis als gezichtsbedrog. Spiritualiteit en pastoraat in een postmoderne cultuur.
T20471: TIELEMAN, DICK - Leven met verbeelding. Betekenisverandering van geloof en godsdienst in een postmoderne cultuur.
T20073: TIERNEY, BRIAN - Origins of Papal Infallibility 1150 - 1350. A Study on the Concepts of Infallibility, Sovereignty and Tradition in the Middle Ages.
T19004: TIGCHELAAR, RIET - Haro de Viking.
J2641: TIGCHELAAR, RIET - Luisteren naar de bijbel. Verhalen uit de bijbel naverteld aan jonge kinderen.
T9039: TIJN, MAARTJE VAN - Het boek van goed én kwaad. Uitleg van Genesis 2, 3 en 4.
T9041: TIJN, MAARTJE VAN - Midrasjim II: De tocht door de wildernis. Vertaald, ingeleid en toegelicht.
T7131: TILBORG, SJEF VAN - The Jewish Leaders in Matthew.
T19259: TILBORG, SJEF VAN - The Jewish Leaders in Matthew.
T2493: TACITUS --- TILL, RUDOLF - Das Leben des Iulius Agricola. Lateinisch und Deutsch.
D20172: TILLICH, PAUL - Systematische Theologie. Band I - III. 3 Vols.
T14097: TILLMANN, HELENE - Pope Innocent III. Translated by Walter Sax.
T10051: TILLYARD, E.M.W. - The English Epic and its Background.
T13880: TIMMER, JOHN - Julius Wellhausen and the Synoptic Gospels. A Study in Tradition Growth.
T9309: TIMMERMANS, FELIX - Adagio. Met meditaties door Herman-Emiel Mertens.
A297: TIMMERMANS, FELIX - De familie Hernat.
J3228: TIMMERMANS, FELIX - Naar waar de appelsienen groeien.
T19596: TIMMERS, J.J.M. - Christelijke symboliek en iconografie.
T8178: TISSERANT, EUGÈNE - Ascension d'Isaie. Traduction de la version Éthiopienne avec les pricipales variantes des versions Grecque, Latines et Slave, introduction et notes.
T17554: TJALSMA, JELLE - Een Germaanse jongen in Galilea.
K608: LUTHER -- TODD, JOHN M. - Maarten Luther.
T19486: TODI, JACOPONE DA - Lauden. Italienisch mit deutscher Übertragung von Hertha Federmann.
G1084: TOEBES, C.J. - Haagse Hervormde historiën.
T4384: ZAALBERG, J.C. --- TOEBES, C.J. - Dominees-drama. (Dr. J.C. Zaalberg Pz. 1828-1885).
J3225: TÓIBÍN, COLM - Het kruisteken. Reizen door katholiek Europa.
T3037: TOIT, D.A. DU - Neergedaal ter helle.... Uit die geskiedenis van 'n interpretasieprobleem.
T8969: TOMSON, PETER - De zaak Jezus en de Joden.
T20135: TOMSON, PETER J. - 'Als dit uit de Hemel is...' Jezus en de schrijvers van het Nieuwe Testament in hun verhouding tot het Jodendom.
T14792: TONGEREN, H. VAN - Bewaard bevel. De Vrijmaking in kort bestek. Schets ten dienste van het onderwijs in de kerkgeschiedenis voor gezin, kerk en school.
T19637: NIETZSCHE, F. --- TONGEREN, PAUL J.M. VAN - Reinterpreting Modern Culture. An Introduction to Friedrich Nietzsche's Philosophy.
T19642: NIETZSCHE, F. --- TONGEREN, PAUL VAN (RED.) - Nietzsche als arts van de cultuur. Diagnoses en prognoses.
T17503: TONGERLOO, ALOIS VAN / OORT, JOHANNES VAN (EDS.) - The Manichaean nous. Proceedings of the International Symposium organized in Louvain from 31 July to 3 August 1991.
T17497: TONGERLOO, ALOÏS VAN / CIRILLO, LUIGI (EDS.) - Il Manicheismo. New Perspectives in Manichaean Studies. [Nuove prospettive della richerca.] Quinto Congresso Internazionale di Studi sul Manicheismo. Dipartimento di Studi Asiatici Università degli Studi di Napoli L'Orientale, Napoli, 2-8 Settembre 2001. Text in English, French, German, Italian.
T2691: TOOM, W. DEN - Over de levensduur. Een theologisch-etische studie over enige medische vragen, levensverlenging - euthanasie - suïcide.
T20129: HONKOOP, P. --- TOOR, A.F. VAN / TOOR, F. VAN - Weid Mijn schapen. Uit het leven van ds. P. Honkoop (1891 - 1963).
T20288: ELSHOUT, A. --- TOOR, A.F. VAN - Aan armen uit gena. Uit het leven van Ds. A. Elshout (1923-1991)
K1581: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE --- TOORENENBERGEN, J.J. VAN - Marnixiana anonyma. Nieuwe verscheidenheden uit en over zijne nalatenschap.
T13675: TOORENENBERGEN, J.J. VAN - De Symbolische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk in zuiveren kritisch bewerkten tekst haar aangeboden tot wettig gebruik. Tweede, herziene uitgave.
T16661: TOORENENBERGEN, J.J. VAN (ED.) - Het oudste Nederlandsche verboden boek. 1523 Oeconomica Christiana. Summa der godliker scrifturen. Toegelicht en uitgegeven [Tekst Latijn en Nederlands]
T2676: TOORENENBERGEN, ALB. VAN / KLEYN, H.G. (BEW.) - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der christelijke kerk, inzonderheid volgens de Real-encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck.: 2 dln.
T17928: TOORN, KAREL VAN DER / BECKING, BOB / HORST, PIETER W. VAN DER (EDS.) - Dictionary of Deities and Demons in the Bible. (DDD)
T6165: TOP, W. - Fijn en frisch. Seksuele voorlichting onder Gereformeerden 1900-1965.
T17191: TOPITSCH, ERNST - Sozialphilosophie zwischen Ideologie und Wissenschaft.
T17057: CALVIN, JOHN (CALVIJN, JOHANNES) --- TORRANCE, DAVID W, AND TORRANCE, THOMAS F., (EDS.) - Calvin's Commentaries New Testament. I - II, A Harmony of the Gospels Matthew, Mark and Luke; III, A Harmony of the Gospels Matthew, Mark and Luke and The Epistles of James and Jude; IV -V, The Gospel according to St. John and The First Epistle of John; VI-VII, The Acts of the Apostles; VIII, The Epistles of Paul The Apostle to the Romans and to the Thessalonians; IX, The First Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians; X, The Second Epistle of Paul The Apostle to the Corinthians and the Epistles to Timothy, Titus and Philemon; XI, The Epistles of Paul The Apostle to the Galatians, Ephesians, Philippians and Colossians; XII, The Epistle of Paul The Apostle to the Hebrews and The First and Second Epistles of St. Peter. 12 Vols. Complete.
J1803: TORRE, AGNI - De gevluchte vogels.
T17043: TORREY, CHARLES CUTLER (ED./TRANSL.) - The Lives of the Prophets. Greek Text and Translation.
T7688: TORREY, CHARLES CUTLER - The Apocryphal Literature. A Brief Introduction.
T12367: TORY, GEOFROY (C. 1480-1533) --- BERNARD, AUGUSTE - Geofroy Tory, peintre et graveur, premier imprimeur royal, réformateur de l'orthographe et de la typographie sous François Ier. Deuxième édition, entièrement refondue.
T20388: TOTIUS - TOIT, JACOB D. DU - Totius Versamelde Werke. Eeufees-uitgawe o.r.v. prof. dr. Hertzog Venter. 11 delen compleet.
K542: WALDENZEN --- TOURN, G. - De Waldenzen. De eerste protestanten en hun 800-jarige geschiedenis.
T19115: GREGORY OF TOURS - The History of The Franks. Translated with an Introduction by Lewis Thorpe.
T6220: TOWNER, WAYNE SIBLEY - The Rabbinic Enumeration of Scriptural Examples. A Study of a Rabbinic Pattern of Discourse with Special Reference to Mekhilta D'R. Ishmael.
T7181: JUSTINUS MARTYR --- TRAKATELLIS, DEMETRIUS CHRIST - The Pre-Existence of Christ in the Writings of Justin Martyr: An Exegetical Study with Reference to the Humiliation and Exaltation Christology.
J3429: TRAYLOR, ELLEN GUNDERSON - Jona, de profeet die niet wilde.
T7404: TREBILCO, PAUL - Jewish Communities in Asia Minor
T17321: TRESMONTANT, CLAUDE - Essai sur la Pensée Hebraïque.
T19017: TREUR, FRANCA - Dorsvloer vol confetti.
L1211: HOOFT, P.C. --- TRICHT, H.W. VAN - P.C. Hooft.
T9644: TRIGLANDIUS, IACOBUS, DIENAER DES GODDELIJCKEN WOORTS, INDE GHEMEYNTE CHRISTI TOT AMSTELDAM. - Verdediging vande Leere end Eere Der Gereformeerde Kercken ende Leeraren, tegen verscheyden lasteringen, insonderheyt Iohannis Wtenbogardi in zijn Boeck t'onrecht Geintituleert Verdedigingh vande Resolutie der Mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant.
T9797: TRIGLANDIUS, JACOBUS - Kerckelycke Geschiedenissen, Begrypende De swaere en Bekommerlijcke Geschillen, in de Vereenigde Nederlanden voor-gevallen, met derselver Beslissinge, Ende Aenmerckingen op de Kerckelycke Historie van Johannes VVtenbogaert. Uyt Autentycke stucken getrouwelijck vergadert, ende op begeerte der Zuyd en Noort-Hollantsche Synoden uytgegeven, tot nodige onderrichtinge.
T1405: TRILLHAAS, WOLFGANG - Ethik.
T7494: TRILLING, WOLFGANG - Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäus- Evangeliums
T12987: TRIMM, JAMES SCOTT - The Hebraic-Roots Version Scriptures. Containing The Tanak and Ketuvim Netzarim. Translated out of the original Hebrew and Aramaic.
T5091: TRIMP, C. - Klank en weerklank. Door prediking tot geloofservaring.
K908: LODENSTEYN --- TRIMP, J.C. - Joost van Lodensteyn als pietistisch dichter / Joost van Lodensteyn sebabagai penjair pietis.
K1166: LODENSTEYN, JODOCUS VAN --- TRIMP, J.C. - Jodocus van Lodensteyn. Predikant en dichter.
T2942: TRIMP, C. - Betwist Schriftgezag. Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel.
T1011: TRIMP, C. (RED.) - De biddende kerk. Een bundel studies over het gebed aangeboden bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de Theologische Hogeschool te Kampen
T1185: TRIMP, C. - De dienst van de mondige kerk. Een confrontatie met het appèl van de 'mondige' wereld.
T19411: TRIMP, C. - Zorgen voor de gemeente. Het ambtelijke werk van ouderlingen en diakenen toegelicht.
T19379: TRIMP, C. - Ministerium. Een introductie in de reformatorische leer van het ambt.
T20202: TRIMP, C. - Heilsgeschiedenis en prediking. Hervatting van een onvoltooid gesprek.
T2042: TRIMP, C. - Communicatie en ambtelijke dienst. Rede.
T2043: TRIMP, C. - De actualiteit der prediking. In het licht van het 'Sola Scriptura' der reformatie.
T2046: TRIMP, C. - Tot een levendige troost zijns volks. Enkele beschouwingen over de leer der Uitverkiezing Gods.
T3074: TRIMP, C. - Woord, water en wijn. Gedachten over prediking, doop en avondmaal.
T20412: TRIMP, P.J. - Sprekende beelden. Bijbelstudie over gelijkenissen van Jezus.
T6153: TRIMP, C. - Bevindingen. Verzamelde opstellen. Schriftverklaring - Kerkelijk leven - Opleiding.
T5014: TRIMP, C. - Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van Assen-1926 en haar terzijdestelling in 1967.
T668: BARTH, KARL --- TRIMP, C. - Om de oeconomie van het welbehagen. Een analyse van de idee der 'Heilsgeschichte' in de 'Kirliche Dogmatik' van K. Barth.
T8658: TRIMP, C. - Het altaar gebroken - de tafel hersteld. De reformatie van de avondmaalsliturgie in de gereformeerde kerken van de zestiende eeuw. (Reformatorische Stemmen)
T20457: TRIMP, C. - De preek. Een praktisch verhaal over het maken en houden van preken.
T7514: TROCMÉ, ETIENNE - De vroege jaren van het christendom.
T17950: JOANNES VAN HET KRUIS --- TROELSTRA, S.H. - Geen enkel beeld. Mystieke weg, deprojectie en individuatie bij San Juan de la Cruz. With a Summary.
T2454: TRÖGER, KARL-WOLFGANG (HRSG.) - Gnosis und Neues Testament. Studien aus Religionswissenschaft und Theologie.
T19776: TROMBLEY, FRANK R. - Hellenic Religion and Christianization C. 370-529. 2 Vols.
T4893: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandsche Concordantie des Bijbels.
T17597: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel.
T12766: TROMMIUS, ABRAHAM - Volkomene Nederlandsche Concordantie ofte Woord-register des Ouden en Nieuwen Testaments; Waer in gevonden worden alle de Nederlandsche woorden na order van 't Nederduytsche ABC; met alle de Hebreeusche, Chaldeeusche en Grieksche Grond-woorden daer by gevoegt; mitsgaders de verscheydene Beteekenissen en andere bequame Onderscheidingen der Nederlandsche woorden. Zynde noch achter aen gehegt een Compleet Hebreeusch en Grieksch Register van alle de Grond-woorden met bygevoegde Nederlandsche woorden daer mede deselve in de Nederlandsche oversettinge zijn.
T12938: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Veertiende grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
T2050: TROMMIUS -- - Woordgebruik in zes bijbel-vertalingen. Supplement bij Trommius Concordantie van de Bijbel.
T6430: TROMMIUS, ABRAHAM - Nederlandse Concordantie van de Bijbel. Twaalfde grondig herziene en veel vermeerderde druk bewerkt naar de originele uitgave.
T2858: PSEUDEPIGRAPHA --- TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A Critical edition with Commentary.
T9332: TROMP, JOHANNES - The Assumption of Moses. A Critical Edition with Commentary.
T20311: TROOST, PLEUN R. - Sander Baars.
T13588: TROOST, A.F. - Aan stille wateren. Bijbels dagboek.
T17607: TROUWBORST, C. - De voorlaatste brief. De Brief van Judas. Een bijbelstudie.
T7005: TROYER, K.M.L.L. DE - Het einde van de Alpha-tekst van Ester.: Vertaal- en verhaaltechniek van MT 8, 1-17, LXX 8, 1-17 en AT 7, 14-41
T13616: TSOUGARAKIS, DIMITRIS (ED.) - The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem. Text, Translation, Commentary [Greek and English Text]
K1285: TSOUGARAKIS, DIMITRIS - The Life of Leontios Patriarch of Jerusalem. Text, Translation and Commentary.
T19696: HOBBES, THOMAS --- TUCK, RICHARD (ED.) - Leviathan.
T12508: TUCKETT, C.M. - Nag Hammadi and The Gospel Tradition. Synoptic Tradition in the Nag Hammadi Library (Studies of the New Testament and its World)
T19695: TUINSTRA, E.W. - Hermeneutische aspecten van de Targum van Job uit Grot XI van Qumrân. With Summary.
T9101: POT --- TUINSTRA, E.W. - Spreuken. Deel I (1-9). De Prediking van het Oude Testament
T19576: TUKKER, C.A. - De Classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering.
T19573: TUKKER, C.A. - De Classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering.
T20528: TUKKER, W.L. - Om treurigen te troosten. Meditaties over de Heidelberger Catechismus. Verzameld en van een Woord-vooraf voorzien door drs. J. Koolen.
T8172: TUKKER, C.A. - De Kanttekeningen van het Oude en Nieuwe Testament. Van toelichtingen voorzien door dr. C.A. Tukker. Redactie: V. Tukker-Terlaak. Met: C.A. Tukker, Aantekeningen bij Kanttekeningen. 5 dln.
T13564: TUKKER, CORNELIS ANDRIES - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde Kerk in de periode van haar organisering (Diss. ed.)
K704: TUKKER, C.A. - De classis Dordrecht van 1573 tot 1609. Bijdrage tot de kennis van in- en extern leven van de Gereformeerde kerk in de periode van haar organisering.
T13006: TUKKER, C.A. - Bronnen bij de belijdenis. Stemmen uit de geschiedenis van het christelijk geloof: Vroege kerk - Middeleeuwen - Reformatie - Na de Reformatie - Nieuwste tijd. 4 dln.
T17442: TUKKER, W.L. - De orde van het heil.
T985: TUKKER, C.A. - Een verborgen schat in den acker. Over geschiedenis en betekenis van de eerste gereformeerde Bijbel.
T12396: TUMBÜLT, GEORG - Die Wiedertäufer. Die socialen und religiösen Bewegungen zur Zeit der Reformation.
T5094: TÜMPEL, CHRISTIAN (ED.) - Het Oude Testament in de Schilderkunst van de Gouden Eeuw.: In samenwerking met Jacqueline Boonen, Peter van der Coelen e.a.
K936: MARNIX VAN ST.ALDEGONDE -- TUNDERMAN, J.W. - Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de Nederlanden der 16e eeuw.
T2052: TUNDERMAN, J.W. - 't Beginsel der eeuwige vreugde. 52 Catechismuspreeken. 2 dln. Met een inleidend woord van Ds. J.A. Vink.
T12359: TÜRCKE, CHRISTOPH - Keerpunt: Religie. Een dogmatiek in brokstukken.
T8181: TURDEANU, ÉMILE - Le dit de l'empereur Nicéphore II Phocas et de son épouse Théophano. Introduction, textes slaves, traduction et commentaires.
T6154: TURDEANU, ÉMILE - Apocryphes Slaves et Roumains de L'Ancien Testament.
T8310: TURDEANU, ÉMILE - Le Livre des Secrets d'Hénoch: son origine, sa diffusion et sa traduction vieux-slave. (Estratto da: Ricerche Slavistiche; Vol. XXXII-XXXV 1985-1988)
T7581: TURNER, JOHN D. - The Book of Thomas the Contender from Codex II of the Cairo Gnostic Library from Nag Hammadi (CG II,7): The Coptic Text with Translation, Introduction and Commentary.
T7621: TURRETINUS, FRANCISCUS - Compendium Theologiae Didactico-Elenchticae, ex Theologorum Nostrorum Institutionibus Theologicis auctum & illustratum, etc.. Editio posterior priori recognitior, & à pluribus erratis ... emendatior.
J2272: TWAIN, MARK - Tom Sawyer. Naverteld door Dirk Walbrecker.
J7055: TWAIN, MARK - Prins en bedelknaap.
T20317: TWERSKY, ISADORE - A Maimonides Reader. Edited, with introductions and notes.
T1262: TYCIAK, JULIUS - Gegenwart des Heils in den östlichen Liturgien.
T17417: TYNDALE, WILLIAM --- - William Tyndale 1536 oktober 1986. De Herdenking. Jaarboek VI Heemkundige Kring Hertog Hendrik I - Vilvoorde.
T9258: UBACHS, P.J.H. - Twee heren, twee confessies. De verhouding van Staat en Kerk te Maastricht, 1632-1673. Mit einer Zusammenfassung/ Avec un Résumé.
K306: ECKHART -- UBBINK, R.A. - De receptie van Meister Eckhart in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen. Een studie op basis van middelnederlandse handschriften. Mit Zusammenfassung.
T14923: UCHELEN, NICO ADRIAAN VAN - Abraham de Hebreeër. Een literair- en historisch-kritische studie naar aanleiding van Genesis 14: 13. With a Summary in English.
T16507: POT --- UCHELEN, N.A. VAN - Psalmen. Deel I (1-40). Prediking van het Oude Testament.
G589: UITZ, ERIKA - Women in the medieval town.
T8406: ULEYN, ARNOLD - Ego's en echo's. Opstellen over psychotherapie en religie. (KSGV Tweede serie Geestelijke Volksgezondheid; dl. 2 - 55)
T1257: UNDERHILL, EVELYN - Worship.
T9826: UNGER, W.S. - De geschiedenis van Middelburg in omtrek.
T6548: VRIJE UNIVERSITEIT --- - Een vrije universiteitsbibliotheek. : Studies over verleden, bezit en heden van de bibliotheek der vrije universiteit.
T7123: UNNIK, W.C. VAN - Nestorian Questions of the Administration of the Eucharist, by Isho'Yabh IV. A Contribution to the History of the Eucharist in the Eastern Church.: With Facsimile-Reproduktion of Codex-Mingana Syriacus566, Fol. 1B-34A, 46B-48A.
T4776: UNNIK, W.C. VAN - Woorden gaan leven. Opstellen van en over Willem Cornelis van Unnik (1910-1978).
T6006: CULLMANN, OSCAR --- UNNIK, W.C. VAN (ED.) - Neotestamentica et Patristica. Eine Freundesgabe, Herrn Professor Dr. Oscar Cullmann zu seinem 60. Geburtstag überreicht.
T6221: UNNIK, W.C. VAN (ED.) - La Littérature Juive entre Tenach et Mischna.: Quelques problèmes sous la rédaction de W.C. van Unnik.
T7283: UNNIK, W.C. VAN - Het Godspredikaat het begin en het einde bij Flavius Josephus en in de Openbaring van Johannes.
T7855: VRIEZEN, TH. C. --- UNNIK, W.C. VAN/ WOUDE, A.S. VAN DER, E.A. - Studia Biblica et Semitica, Theodoro Christiano Vriezen qui munere professoris theologiae per xxv annos functus est, ab amicis, collegis, discipulis dedicata
T7909: JOSEPHUS, FLAVIUS --- UNNIK, W.C. VAN - Flavius Josephus als historischer Schriftsteller. Franz Delitzsch Vorlesungen; Neue Folge: 1972
T8002: UNNIK, W.C. VAN - De verlossing 1 Petrus 1: 18 - 19 en het probleem van den Eersten Petrusbrief.
T9456: URSINUS, ZACHARIAS - Over het gebed. Uit het 'Schatboek', samengesteld door David Pareus; vertaald door Festus Hommius en door Johannes Spiljardus met toepassingen verrijkt. Opnieuw bewerkt door H. Reisiger.
Z132: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
T16692: VADER, J. - Een Oud-Walcherse boerderij.
T8041: VAILLANT, A. (ED.) - Le Livre des secrets d'Hénoch. Texte slave et traduction française.
T6218: VAJDA, GEORGES - Deux Commentaires Karaïtes sur l'Ecclésiaste.
T12693: VAJTA, VILMOS (HRSGEB.) - Das Evangelium und die Bestimmung des Menschen. Gottes Heilshandeln und die gesellschaftliche Verantwortung des Menschen (Evangelium und Geschichte; Band 2)
T1847: LUTHER --- VAJTA, VILMOS - Die Theologie des Gottesdienstes bei Luther.
T17234: VALDÈS, JUAN DE / BENEDETTO, DON - The Benefit of Christ. Living Justified Because of Christ's Death. Abridged and Edited by James M. Houston. Introduction by Dr. Leon Morris.
T19020: VALEN, L.J. - De heerlijkheid van Libanon. Wonderwerken in Wales.
T20519: VALEN, LEEN J. VAN - Eeen brandend hart voor Jezus. Graaf Zinzendorf en zijn passie voor het Evangelie.
T20096: VALEN, L. J. VAN - Gelijk de dauw van Hermon. Wonderwerken in de Schotse Hooglanden.
T17774: PATERSON, ALEXANDER --- VALEN, L.J. VAN - Evangelist in sloppen en stegen. [Over de Schotse evangelist Alexander Paterson]
T2653: VALK, M.H.A. VAN DER - Mozes' boeken in Egyptisch licht.
T17533: VALKEMA BLOUW, PAUL - Typographia Batava 1541-1600. In ordinem digessit A.C. Schuytvlot. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. / A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541 and 1600. Vol 1: A - Z; Vol. 2: Overheidspublicaties / Official publications / Indices. 2 Vols.
D20073: THOMAS AQUINAS --- VALKENBERG, W.G.B.M. - Did not our heart burn? Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas. Met samenvatting.
J1807: VALKENBURG, RIK - Neline en haar kanarie.
D20030: JONGELING, P. --- VALKENBURG, RIK - Jongeling ten voeten uit.
1136: VALKENBURG, RIK - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
T14384: VALKENBURG, RIK - Het begon onder synagogetijd.
T2921: VALLENSIS, LEPUSCULUS - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis in het licht der H. Schrift. Samengesteld en van een handleiding voorzien ('Belijden naar het Woord Onze belijdenis-geschriften in het licht der H. Schrift I)
T12584: VANDER HAEGHEN, FERD./ ARNOLD, TH.-J.-I./ VANDEN BERGHE, R. (ED.) - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. I. Monographies; II. Recueils. 2 Vols.
T19137: VANDERJAGT, ARIE JOHAN - Qui sa Vertu Anoblist. The Concepts of noblesse and chose publicque in Burgundian Political Thought. (Including Fifteenth Century French Translations of Giovanni Aurispa, Buonaccorso da Montemagno, and Diego de Valera) Met samenvatting.
T13897: VANDERVELDE, GEORGE - Original Sin. Two Major Trends in Contemporary Roman Catholic Reinterpretation.
T8824: VANDERWAL TAYLOR, JOLANDA - A Family Occupation. Children of the War and the Memory of World War II in Dutch Literature of the 1980s.
T9670: VANHEMELRYCK, F. - De criminaliteit in de ammanie van Brussel van de Late Middeleeuwen tot het einde van het Ancien Regime (1404-1789)
T7056: VANHOYE, A. (ED.) - L' Apôtre Paul. Personnalité, style et conception du ministère
T13851: VANNOY, J.ROBERT - Covenant Renewal at Gilgal. A Study of I Samuel 11:14-12:25
K1305: VANOENE, W.W.J. - Inheritance Preserved. The Canadian Reformed Churches in historical perspective.
T19672: HEIDEGGER, M. --- VASTERLING, VERONICA - Waarheid en Tijd bij Heidegger.
T19691: VATTIMO, GIANNI - Het woord is geest geworden. Filosofie van de secularisatie.
T15874: VAUX, R. DE - Hoe het oude Israël leefde. De instellingen van het Oude Testament. 2 dln.
T8335: QUMRAN --- VAUX, R. DE - L'Archéologie et les manuscrits de la Mer Morte. The Schweich Lectures of the British Academy 1959.
T8387: VEDDER, A. - The Values of Freedom. De waarden van vrijheid (met een samenvatting in het Nederlands).
T20331: NIELAND-VAN VEEN, E. - Levend geloof. Bijbelstudie over de brief van Jakobus.
T17304: VEEN, H.G. VAN DER (ED.) - Nije mearstimmige, greatliks oirsprunklike sangen.
T20323: CALVIJN, J. --- VEEN, MIRJAM VAN - Calvijn.
L1303: VEEN, P.A.F. VAN - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken.: Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur.
T13740: VEEN, S.D. VAN - Het godsdienstonderwijs en de aanneming van lidmaten in de Gereformeerde kerk. Tweede, herziene uitgave door L.F. Groenendijk.
K1045: VEEN, S.D. VAN - Voor tweehonderd jaren. Schetsen van het leven onzer gereformeerde vaderen.
T14241: VEEN, S.D. VAN (ED.) - Uit drie Eeuwen. Zes jubeljaars-predicatiën, gehouden door Ds. J. Martinus, Dr. Abr. Trommius, Prof. C. van Velzen, Ds. M. Corstius, Ds. M.A. Amshoff en Dr. S.D. van Veen. Met een naamlijst van predikanten te Groningen en korte levensschetsen.
T15342: VEEN, P.A.F. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselchapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur. Avec un résumé en français.
K693: VEEN, WILKEN - Collaboratie en Onderwerping. Het Duitse protestantisme in 1933.
T15416: VEEN-VIËTOR, MARY VAN - Het verbondsteken. Een cultuursociologische studie over de besnijdenis in verschillende perioden van het jodendom.
T20132: VEEN, SYTZE VAN - Brill 325 jaar uitgeven voor de wetenschap. Met bijdragen van Paul Dijstelberge, Mirte D. Groskamp, Kasper van Ommen.
T15454: BUUREN-VEENENBOS, C.C. VAN - The Buke of the Sevyne Sagis. A Middle Scots Version of The Seven Sages Of Rome. Edited from the Asloan Manuscript (NLS Acc. 4233), c. 1515.
T2057: VEENHOF, C. - Om de Unica Catholica. Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie.
T20544: VEENHOF, JOH. G. - Mannen van het buitenspoor.
T17239: OYEN, HENDRIK VAN --- VEENHOF, JAN - Geist und Liebe. Die systematischen Voraussetzungen der Ethik Hendrik van Oyens.
T1826: KUYPER --- VEENHOF, C. - Souvereiniteit in eigen kring. Schets van de leer der souvereiniteit in eigen kring, zoals die door Dr. A. Kuyper werd ontwikkeld.
T2952: VEENHOF, C. - Prediking en uitverkiezing. Kort overzicht van de strijd, gevoerd in de christelijke afgescheidene gereformeerde kerk tussen 1850 en 1870, over de plaats van de leer der uitverkiezing in de prediking.
T4458: VEENHOF, J. - Revelatie en Inspiratie. De Openbarings- en Schriftbeschouwing van Herman Bavinck in vergelijking met die der ethische theologie.: Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache/ With a Summary in English.
T7999: VEENHOF, JAN - De Parakleet. Enige beschouwingen over de Parakleet-belofte in het Evangelie van Johannes en haar theologische betekenis. Inaugurele rede V.U. 11 oktober 1974.
T4996: BAVINCK, H. --- VEENHOF, C. - Volk van God. Enkele aspecten van Bavincks kerkbeschouwing.
T4004: VEENHOF, C. - Om kerk te blijven. [Vrijmaking 1944]
T19620: VEENSTRA, JAN - Dat ik toch vroom mag blijven... Terugblik en bezinning op geloofskeuzen.
L1166: VEENSTRA, F. - Bijdrage tot de kennis van de invloeden op Hooft.
T17335: VEER, GERRIT DE - Waerachtighe Beschryvinghe Van drie seylagien, ter werelt noyt soo vreemt ghehoort.
T812: CALVIN/ CALVIJN, J. --- VEER, M.B. VAN 'T - Catechese en catechetische stof bij Calvijn.
J1810: VEER, HENK VAN 'T - Bob de strijder. Een verhaal uit de mobilisatietijd.
T19569: VEER, GERRIT DE - Nova Zembla. Vertelling van de derde zeiltocht om de noord en de overwintering in het Behouden Huis. Vertaald door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
T15505: OPZOOMER, C.W. --- VEER, H. VAN 'T - Mr. C.W. Opzoomer als wijsgeer. With a summary.
T684: VEER, M.B. VAN 'T - Het rijke woord. Schriftoverdenkingen.
T997: VEER, M.B.VAN 'T/ BORN, E.T. VAN DEN E.A. - De goede belijdenis.
T813: CALVIN - VEERMAN, A. - De stijl van Calvijn in de Institutio Christianae Religionis.
J1811: VEERMAN, NEL - Mario van Koosje.
T16119: VEERMAN, ALEXANDER L. - Ontredderd. Het proces in de kerkenraad als de predikant seksueel misbruik heeft gepleegd. With a summary.
J3310: VEGT, J. VAN DER - De voorloopers der Hervorming.
T8791: VONDEL, JOOST VAN DEN --- VEKEMAN, H./ UFFELEN, H. VAN (EDS./HRSGEB./SAMENST.) - Jetzt kehr ich an den Rhein. Eine Aufsatzsammlung zu Vondels 400stem Geburtstag/ Een opstellenbundel bij Vondels 400ste verjaardag
T8838: VEKEMAN, H. (ED.) - Van minne spreken... Nederlandse mystieke teksten uit de 13e eeuw. Uitgegeven door de projectgroep Hadewijch van de sectie Nederlands - K.U. Nijmegen onder begeleiding van H.Vekeman. Met woordenlijst
T13669: VEKEMAN, H. (ED.) - Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie in de Nederlanden 1530-1800.
T14378: VELD, BERTUS VAN 'T - De klacht over de vergankelijkheid van het menselijk leven in het Oude Testament tegen de achtergrond van andere Oudtestamentische en van oud-oosterse uitspraken inzake de vergankelijkheid. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache: Die Klage über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens im Alten Testament.
T13709: VELD, H. VAN 'T - Beminde broeder die ik vand op 's werelts pelgrims wegen. Jan Luyken (1629-1712) als illustrator en medereiziger van John Bunyan (1628-1688). With a Summary in English.: Summary: Beloved brother whom I found on this world's pilgrim's ways. Jan Luyken (1649-1712) as illustrator and fellow-traveller of John Bunyan (1628-1688).
K236: BRUMMELKAMP, A. --- VELDE, MELIS TE - Anthony Brummelkamp (1811-1888)
T4315: VELDE, ABRAHAM VANDE (MIDDELBURG) - De wonderen des Alder-Hoogsten,: Ofte Aanwijzinge van de oorzaken wegen en middelen waardoor de Geunieerde Provintien uit hare vorige onderdrukkinge zoo wonderbaarlijk tegen vermoeden van de heele Wereld tot zoo grooten magt, rijkdom, eere en ontzaggelijkheydt zijn verheven, Gelyk dezelven in verscheyden voorname Historie-schryvers voorkomen, en tot noodig gebruyk en verscheyde nuttigheden, na deze tyds gelegentheyd by een vergadert zyn.
T11075: VELDE, P.A. TE - Popmuziek. Een christelijke visie op populaire muziek.
T20437: VELDE, M. TE (RED.) - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa.
T17954: VELDE, M. TE (RED.) - Confessies. Gereformeerde geloofsverantwoording in zestiende-eeuws Europa.
T20342: VELDEN, M.J.G. VAN DER / AA, W.P. VAN DER / BIE JR., H.J. DE - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie.
T20438: VELDEN, M.J.G. VAN DER / AA, W.P. VAN DER / BIE JR., H.J. DE - Als wij samenkomen. Liturgie in de gereformeerde traditie.
T14633: MISKOTTE, K.H. --- VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek [Mit einer Zusammenfassung]
T17976: MISKOTTE, K.H. --- VELDEN, M.J.G. VAN DER - K.H. Miskotte als prediker. Een homiletisch onderzoek [Mit einer Zusammenfassung]
T8780: VELDHOEN, N.H.G.E./ AERTSEN, H. (EDS.) - Companion To Early Middle English Literature.
T6192: SCHILDER, K. --- VELDHUIZEN, P. - God en mens onderweg. Hoofdmomenten uit de theologische geschiedbeschouwing van Klaas Schilder. With a Summary in English.
T3022: VELDHUIZEN, H. / KIESKAMP, R.H. - Wij belijden. De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht.
T20483: VELDKAMP. H. - Van reformatie tot deportatie [Jeremia 1-24], Een dubbelleven [Jeremia 25-52]. 2 delen.
T13051: VELDKAMP, H. - Dubieuze posten. Figuren uit de bijbel.
T1330: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
T13463: VELDKAMP, H. - Een dubbelleven. Over Jeremia 25-52.
T14834: VELDKAMP, H. - Moeders in de Bijbel.
T15651: VELDKAMP, H. - Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël.
T2228: VELDKAMP, H. - Beslagen vensters. Over het gebed.
T2606: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. 2 dln.
T5072: VELDKAMP, H. - De twee getuigen (Haggaï en Zacharia)
T6716: VELDKAMP, H. - De zoon van Beëri. Over het boek Hosea.
T7008: VELDKAMP, H. - In de schemering van Christus' wederkomst.
K1220: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
K1046: VELDMAN, H. - Licht en schaduw in de Lage Landen. Figuren en aspecten van de Nederlandse kerkgeschiedenis.
T8834: VELDMAN, ILJA/ SCHAIK, KARIN VAN - Verbeelde boodschap. De Illustraties van Lieven de Witte bij 'Dat leven ons Heeren'(1537)
K1218: ZWINGLI --- VELDMAN, H. - Huldrych Zwingli hervormer van kerk en samenleving.
K1641: VELDMAN, H. - Gods gevangene. Karel V en de kerkhervorming.
T14569: VELEMA, A.W. - God ter sprake. Een homiletisch onderzoek naar de vooronderstellingen van de prediking bij Karl Barth in vergelijking met Hans Joachim Iwand, Ernst Lange en Rudolf Bohren. Mit Zusammenfassung.
T14585: VELEMA, W.H. - Ethische vragen in prediking en pastoraat.
T17620: VELEMA, W.H. - Geloof en gevoel.
T12162: VELEMA, J.H. - Loflied van het geloof. Meditatieve gedachten over Romeinen 8: 31-39.
J2330: VELEMA, GERRY - Daan krijgt een pup.
T14812: VELEMA, J.H. - De kerk centraal. Zestig jaar in dienst van de kerken.
T6665: RULER, A.A. VAN --- VELEMA, W.H. - Confrontatie met Van Ruler. Denken vanuit het einde.
T12160: VELEMA, W.H. - Christen zijn in deze wereld.
T12165: VELEMA, J.H. - Jeruzalem - Emmaüs vice versa. Overwegingen naar aanleiding van Christus' verschijning aan de Emmaüsgangers, Lucas 24: 13-35.
T14661: VELEMA, W.H. - Door het Woord bewogen
T2065: VELEMA, W.H. - Oriëntatie in de christelijke ethiek.
T4924: VELEMA, W.H. / QUIST, W.J. / TRIMP, C. / VERBOOM, W. - Delen in het heil. Over de toeëigening van het heil in Christus.
T687: VELEMA, J.H. - Fundamentalist? Fundamenteel! Spiegel en stimulans voor de gereformeerde gezindte.
T12044: VELING, KARS - Ruimte voor de rede. Filosofie als systematische reflectie.
T15398: VELING, KARS - Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie.
T850: VELING, K. - Luisteren en spreken. Over het streven naar autonomie in wijsgerig onderzoek.
T12498: VELLEKOOP, K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H., M.M.V. W.P. GERRITSEN/ A.C. HEMMES-HOOGSTADT - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeck van 1544. I: Liederen; II: Commentaar. 2 dln.
T6698: VELLEKOOP,K./ WAGENAAR-NOLTHENIUS, H. , M.M.V. GERRITSEN, W.P./ HEMMES-HOOGSTADT, A.C. - Het Antwerps Liedboek. 87 melodieën op teksten uit Een Schoon Liedekens-Boeckvan 1544. 2 dln, Dl. I: Liederen, Dl. II: Commentaar.
J3415: VELLINGA, B. - Ontknoping op maandag.
T16913: VELTENAAR, C. - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig - Maatschappelijk - Kerkelijk.
T15540: KUES, NIKOLAUS VON --- VELTHOVEN, THEO VAN - Gottesschau und Menschliche Kreativität. Studien zur Erkenntnislehre des Nikolaus von Kues. Met een samenvatting.
T20203: VELTKAMP, JAN WILLEM - De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert. De Walcherse Artikelen 1693 tegen de achtergrond van de Vroege Verlichting in de Republiek. With Summary. Mit Zusammenfassung.
J2019: VELTMAN, JAN - De familie Goeling.
J3016: VELTMAN, JAN - Van een jonker die werkman en van een boendermaker die jonker wilde worden.
T12090: KIERKEGAARD, SÖREN --- VELTMAN, MARIA - Sören Kierkegaard. Een biografische schets aan de hand van zijn geschreven nalatenschap
T19229: VELTMAN, JAN - De Vlaamsche Spitsbroeders.
T19441: VELUWENKAMP, J.W. - Ondernemersgedrag op de Hollandse Stapelmarkt in de tijd van de Republiek. De Amsterdamse handelsfirma Jan Isaac de Neufville & Comp., 1730-1764. With Summary.
J2445: VELVIS, H. - Alexander en de mannen van de witte fiat.
T17900: VELZEN, F.B. VAN - Twee meisjes, even oud, maar....
T8195: VELZEN, S. VAN - Stemme eens wachters op Sions muren.
T19315: VEN, J.A. VAN DER - Ecclesiologie in context.
T1131: VEN, J.M. VAN DER - Dag en jaar van Christus' kruisdood. Een chronologische studie.
T4787: VENEMA, H. - Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe?
T16077: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T2066: VENEMA, H. - Uitverkiezen en uitverkiezing in het Nieuwe Testament.
T5002: VENEMA, F.F. - Wat is een christen nodig te geloven?
T17683: VENEMA, G.J. - Schriftuurlijke verhalen in het Oude Testament. Deuteronomium 9-10; 31, II Koningen 22-23, Jeremia 36, Nehemia 8.
K381: JUNIUS -- VENEMANS, B.A. - Franciscus Junius en zijn Eirenicum de pace ecclesiae catholicae. Avec un résumé en français.
T12347: BARTH, KARL --- VENEMANS, B.A. - De eenheid in het geding. Over politieke controversen, kerkelijke eenheid en Karl Barth. Met een vertaling van Karl Barth's brochure 'Politische Entscheidung in der Einheit des Glaubens' en een Woord vooraf van prof. dr. N.T. Bakker.
T17432: CORNELIUS SCHONAEUS --- VENNE, HANS VAN DE - Cornelius Schonaeus Goudanus (1540-1611). Leven en werk van de Christelijke Terentius. Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van de Latijnse Scholen van Gouda, 's-Gravenhage en Haarlem. With a Summary.
G1683: VENNER, J.G.C. - Beeldenstorm in Hasselt 1567. Achtergronden en analyses van een rebellie tegen de prins-bisschop van Luik.
T13647: VENTE, MAARTEN ALBERT - Vijf eeuwen Zwolse orgels 1441-1971. Een terugblik naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van het Schnitgerorgel in de St. Michaels- of Grote Kerk te Zwolle 1721-1971.
T14099: VENTE, MAARTEN ALBERT - Orgels en organisten van de Dom te Utrecht van de 14e eeuw tot heden.
T13900: VENTER, ANDRIES JOHANNES - Analities of sinteties? 'n Analise van die dilemma insake die werklikheid van die regverdiging.
T17887: VERBEEK, DOREEN EN BART (RED.) WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE - Onze oude kinderversjes.
T15024: ASMA, FEIKE --- VERBEEK, M.C. - Feike Asma organist.
T15616: MULLER, SAMUEL --- VERBEEK, ANNELIES - 'Menniste Paus'. Samuel Muller (1785-1875) en zijn netwerken. With a summary.
T19904: VERBEKE, G. / MONCHO, J.R. (EDS.) - Némésius D'Émèse. De Natura Hominis. Édition critique avec une introduction sur l'Anthropologie de Némésius par G. Verbeke et J.R. Moncho.
T19160: VERBEKE, WERNER / MILIS, LUDO / GOOSSENS, JEAN (EDS.) - Medieval Narrative Sources. A Gateway into the Medieval Mind.
T15394: VERBIJ-SCHILLINGS, JEANNE - Beeldvorming in Holland. Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400. Mit Zusammenfassung.
T8444: MÜNSTER, VREDE VAN --- ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648 - 1948. Voorwoord van Jhr. Mr. F. Beelaerts van Blokland. Met bijdr. van K.E. Oudendijk, J.C.H. de Pater, J.W. Wijn, Z.W. Sneller, e.a..
T14622: VERBOOM, W. - Een gids voor het leven. Een eenvoudige uitleg van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1: Zondag 1-24.
T20208: VERBOOM, J.H.R. - Het pad langs de rotsen. (16e eeuw)
K1660: LEDEBOER, L.G.C. --- VERBOOM, J.H.R. - Rondom de Kansel van Benthuizen. Gedocumenteerd verhaal over het leven van Ds. L.G.C. Ledeboer en het ontstaan van het dorp Benthuizen.
G291: VERBOOM, W. - Waddinxveen in oude ansichten.
T16122: VERBOOM, WIM - Het bevindelijke nest.
J5057: VERBREE, ADRIAN - Jibbe wil naar de tandarts.
J3349: VERBREE, ADRIAN - Eclips. Verslag van een burn-out.
J3492: VERBREE, ADRIAN - Est.
T12997: VERBREE, ADRIAN - Buiten het boekje. Columns.
T17476: VERBREE, ADRIAN - Ezechiël. Bijbelstudie.
T19693: VERBREE, ADRIAN - Papua, 50 jaar later.
J1813: VERBURG, GO - Het water kwam.
T12143: DOOYEWEERD, HERMAN --- VERBURG, MARCEL E. - Herman Dooyeweerd. Leven en werk van een christen-wijsgeer.
T592: VERBURG, J. - Adam. Een onderzoek naar de betekenis van de figuur van een eerste mens in het christelijk geloof.
T4448: VERDAM, J. (BEW.) - Middelnederlandsch Handwoordenboek. Onveranderde herdruk en van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt
T6151: VERDEGAAL, C.M.L. - De statenbijbel en de rabbijnen. Een onderzoek naar de betekenis van de rabbijnse traditie voor de vertaling van het boek Job.
T20484: JAN VAN RUUSBROEC --- VERDEYEN, PAUL - Jan van Ruusbroec. Mystiek licht uit de Middeleeuwen.
K505: VERDEYEN, PAUL - Ruusbroec en zijn mystiek.
T8817: VERDEYEN, R. (UITG./ ED.) - Het Naembouck van 1562. Tweede druk van het Nederlands-Frans Woordenboek van Joos Lambrecht.
T20009: VERDEYEN, PAUL - Willem van Saint-Thierry en de liefde. Eerste mysticus van de Lage Landen.
T8659: VERDONK, W.E. - Peut être. De betekenis van Sade's antropologie voor de ethiek. Een hoofdstuk uit de problematiek van de Verlichting. Avec un résumé en Français.
T2608: VERDUIN, M. - Avondmaal vieren in de enige troost. Een eenvoudige verklaring van het klassieke formulier van het Avondmaal.
T20505: VERDUIN, M. - De spiegel van het boek Jona. Een bijbelstudie.
T2070: VERDUIN, M. - Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het Hooglied in de Statenbijbel van 1637.
T2609: VERDUIN, M. - Zwart, doch liefelijk. Gedachten bij het Hooglied volgens de uitleg van het 'Lied der liederen' in de Vroege Kerk.
T10016: VERGILIUS MARO, P. --- VERGILI - Opera. Recogn. F.A. Hirtzel.
T10015: VERGILIUS MARO, PUBLIUS - De Aeneis. Metrisch vertaald door P.W. de Koning.
T13486: VERGILIUS - Appendix Vergiliana. Recognov. et adnotatione critica instruxerunt W.V. Clausen, F.R.D. Goodyear, E.J. Kenney, J.A. Richmond.
T2368: VERGOTE, J. - De Egyptenaren en hun godsdienst.
T14688: VERGUNST, P.J. (RED.) - De kerk op adem. Hervormd-gereformeerden in een driestromenland. Met medewerking van K. Blei, G. Dekker, G.D. Kamphuis, R.H. Kieskamp, W.J. Ouweneel, W. Verboom.
T20280: VERGUNST, P.J. (RED.) - In de kerk, bij God. Aspecten van de reformatorische eredienst.
T17447: VERGUNST, E.F. - Uit het Woord, voor ons geschreven. 52 meditaties.
T5067: BUNYAN --- VERGUNST, A. - De geestelijke pelgrim. 55 meditaties over Bunyan's Christenreis.
T17693: GRAAF, J. VAN DER --- VERGUNST, P.J. (RED.) - Dromer van een kerk. Opstellen, aangeboden aan dr. ir. J. van der Graaf.
T6184: VERHAGEN, A. / ROELOFSEN, H. / BRAHE, J.J., E.A. - Convoluut.: Met:1. A. Verhagen - Drie leerredenen, Kampen 1927, 48 pp.; 2.Oordt, J.R. van/Hofman, M./Fraanje, J./Kersten, G.H. - Gedachtenisredenen uitgesproken bij de herdenking van de 25-jarige vereeniging der Gereformeerde Gemeenten in Nederland op 10 october 1932 te Rotterdam, De Banier 34 pp.; 3.Visscher, H. - Het verbond der genade in ons kerkelijk leven, Rotterdam, De Banier 1929, 31 pp.; 4. Kok, R. - Mijn Vader, Mijn Vader, wagen Israëls en zijne ruiteren! Pred. over 2 Kon. 2:12 uitgesproken bij het overlijden van Ds. H. Kievit, Woerden 1928, 16 pp.; 5.Brahe, J.J. - Godgeleerde stellingen over de leer der rechtvaardigmaking des zondaars voor God. Rotterdam, De Banier 38 pp.; 6.Hofman, M - De toebereide troon. Tijdwoord uitgesproken te Krabbendijke op 10 juli 1932, De Banier 22 pp.; 7. Verslag van de begrafenis van ds. H. Roelofsen - Het geloof behouden, De Banier 18 pp.; 8.Roelofsen, H. - Paulus' zegenbede aan de gemeente te Efeze. Afscheid van Ederveen 1895, De Banier 1930, 22 pp.; 9. Roelofsen, H. - Levensschets door hemzelf beschreven, met een voorwoord van ds.G.H.Kersten, De Banier 1930, 91 pp.
T19413: VERHAGEN, P.J. - Depressiviteit en depressie. Een christelijke handreiking.
T16583: FRANCISCUS VAN ASSISI --- VERHEIJ, SIGISMUND/ZWEERMAN, THEO - Om respect en mededogen. Levenskunst bij Franciscus en Clara van Assisi.
T6958: VERHEIJ, A.J.C. - Verbs and Numbers. A Study of the Frequencies of the Hebrew Verbal Tense Forms in the Books of Samuel, Kings and Chronicles.
T7798: BOUSSET, WILHELM --- VERHEULE, ANTHONIE F. - Wilhelm Bousset. Leben und Werk. Ein theologiegeschichtlicher Versuch.
T9586: MEIHUIZEN, H.W. --- VERHEUS, S.L./ VISSER, D./ ZEEUW, R. DE (RED.) - Vooruitzien en terugzien. Feestbundel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van H.W. Meihuizen.
T20014: VERHEUS, S.L. - Naarstig en vroom. Doopsgezinden in Haarlem 1530 - 1930.
K1366: VERHEUS, S.L. - Zeugnis und Gericht. Kirchengeschichtliche Betrachtungen bei Sebastian Franck und Matthias Flacius.
T19050: VERHEUS, S.L. - Kroniek en Kerugma. Een theologische studie over de Geschichtbibel van Sebastiaan Franck en de Maagdenburger Centuriën. Mit Zusammenfassung.
T17690: VERHEUS, SIMON L. --- - Theologie in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Bijdragen over de collecties en verwante verzamelingen alsmede Doopsgezinde Adversaria verschenen bij het afscheid van Dr. Simon L. Verheus als conservator van de kerkelijke collecties.
K1395: VERHOEF, E. - W.C. van Manen. Een Hollandse Radicale theoloog.
G427: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- VERHOEF, C.E.H.J. - Philips van Marnix Heer van Sint Aldegonde. (Uitgegeven naar aanleiding van de 400ste verjaardag van de Scheiding der Nederlanden - 1585).
T15690: VERHOEF, C.E.H.J. - Nieuwpoort 1600. De bekendste slag uit de Tachtigjarige Oorlog.
T3033: VERHOEF, P.A. - Die vraagstuk van die onvervulde voorsegginge in verband met Jesaja 1-39.: (With an English Summary)
T694: VERHOEF, EDUARD - Er staat geschreven… De Oud-Testamentische citaten in de brief aan de Galaten.
T6360: VERHOEFF, J.G. - De gelijkenissen van onzen Heer en Zaligmaker verklaard en toegepast voor Zijne gemeente op aarde.
1185: VERHOEVE, PIETER - Ik ben de Wijnstok en gij de ranken. Een zoektocht naar de Nadere Reformatie in Wijngaarden tussen 1690 en 1712.
T13827: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen/ Piety and the exploitation of shrines. Pilgrimages to Delft in the later middle ages (with a summary in English)
J2601: VERHORST, A. - Het kruis op den heuvel. Een verhaal.
J2602: VERHORST, A. - Het verkeerde adres. Een verhaal.
T15498: VERHUYCK, P.E.R. - La Bible de Macé de La Charité II. Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, Juges.
T16173: VERKAIK, JAN WILLEM - De moord op graaf Floris V.
T15600: VERKERK, MAARTEN J. - Sekse als antwoord.
Z138: VERKRUIJSSE, P.J. (EINDRED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). Een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw.: Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen deel 6.
T1394: VERKUYL, JOH. - De kern van het christelijk geloof.
T13569: VERKUYL, J. - Inleiding in de nieuwere zendingswetenschap
t17329: DOSTOJEWSKI, F.M. --- VERKUYL, J. - Dostojewski's visie op de mens.
T14115: VERKUYL, J. - De taak der missiologie en der missionaire methodiek in het tijdperk van saecularisatie en saecularisme. Inaugurele rede (missiologie) Vrije Universiteit Amsterdam.
T15750: VERKUYL, J. - Met moslims in gesprek over het evangelie.
T695: VERKUYL, J. - Inleiding in de Evangelistiek. M.m.v. dr. O. Jager.
J3307: VERMAAT, NELLIE - De inbreker.
T17983: VERMAAT, NELLIE - Niemand weet waarom.
T20102: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433 - 1574. Een vrucht van de Moderne Devotie.
T14921: VERMASEREN, BERNARD ANTOON - De Katholieke Nederlandsche Geschiedschrijving in de XVIe en XVIIe eeuw over den Opstand.
J1818: VERMEER, C. - De vlag op den toren.
J1820: VERMEER, C. - Franse Jan.
T19491: VERMEER, JUSTUS - De leer der waarheid, die naar de Godzaligheid is voorgesteld, bevestigd en toegepast in 85 oefeningen over de Heidelbergse Catechismus. 2 dln.
T9639: VERMEER, JUSTUS - Verzameling van eenige Oefeningen, behelzende uitgelezene Verhandelingen over verscheidene plaatsen des O. en N. Testaments, gedaan bij verschillende gelegenheden, voornamelijk op Avondmaalstijden en Bededagen. Met eene voorrede van Gerhardus van Schuilenborgh. Nieuwe onveranderde uitgave. Nieuwe druk.
T19006: VERMEER, JAN - Kameraad Zhang. Een verhaal over het meest gesloten land ter wereld, Noord-Korea.
T4659: VERMEER, JUSTUS - De leere der waarheid, die naar de godzaligheid is, voorgesteld, bevestigd en toegepast in LXXXV oefeningen over den Heidelbergschen Katechismus.: Met een voorrede van Gerhardus van Schuylenborgh. 2 dln.
T13792: VERMEEREN, PETRUS JOSEPHUS HENRICUS - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
T12794: VERMES, G. - The Dead Sea Scrolls in English. Second Edition.
T4746: VERMES, G. - Scripture and Tradition in Judaism. Haggadic Studies.
T7657: VERMES, GEZA - The Religion of Jesus the Jew.
T8216: QUMRAN --- VERMÈS, G. - Les Manuscrits du Désert de Juda.
T14355: BARTH, KARL --- VERMEULEN, C. - Het hart van de kerk. De plaats van de Heilige Geest in de theologie van Karl Barth.
T6093: BARTH, KARL --- VERMEULEN, CORNELIS - Cor Ecclesiae. Een onderzoek naar de pneumatologische consequenties van Karl Barths verkiezingsleer in het geheel van zijn 'Kirchliche Dogmatik' (with a summary in English; the heart of the church)
T20324: VEROUDEN, A.H.G. (BEWERKT) - Actaregister van de kerkenraad Nederduits Gereformeerde Gemeente te Arnemuiden 1575-1625.
J2030: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Het vreemde meisje.
J2074: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Josje en Jaapje in de tunnel.
J2075: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Josje en Jaapje vakantie kregen.
J2076: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Hoog bezoek bij Josje en Jaap.
J6025: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Ver van elkander.
T17729: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kees van Dam in de watersnood.
J8011: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Met brombeer naar de bergen!!!
J2730: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Kerstfeest in het witte huis.
J3301: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Herrie-Let.
J3302: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Guus van Gouwe Gerrit.
J1837: VERSCHOOR-VAN DER VLIS, NEL - Toen Jop van school kwam.
Z134: VERSCHUUR, A. - Klankleer van het Noord-Bevelandsch.
J1838: VERSLOOT, G. - Mieke's zingende muis.
T6903: VERSTEEG, J.P. - Bijbelwoorden op de man af.
G1670: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
T13906: VERSTRAELEN-GILHUIS, GERDIEN - From Dutch Mission Church to Reformed Church in Zambia. The Scope for African Leadership and Initiative in the History of a Zambian Mission Church.
T9945: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) - Passietooneelen uit Frans Vervoort's Die Woestijne des Heeren (1551). Met eene inleiding door Prosper Verheyden.
T9934: VERVOORT, FRANS (C. 1490-1555) --- PEETERS, GASTON J. - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
T18024: VERWEERD, JOKE - Paradiso.
T19613: VERWEERD, JOKE - De jongen met de vechthaan.
J2740: VERWEERD, JOKE - Wapenbroeders.
T19281: VERWEERD, JOKE - Permissie.
T20563: VERWEERD, JOKE - Vogelvlucht.
T17801: VERWEIJ, BERNARDUS - Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid. Door den schrijver van 'De middag des levens'.
T15954: VERWEIJS, P.G. - Evangelium und neues Gesetz in der ältesten Christenheit bis auf Marcion.
T19490: VERWER, ADRIAEN - Taalkundige geschriften (1707-1711). Met de Letterkonstige, dichtkonstige en redenkonstige schetse van de Nederduitse tale, uit het Latijn vertaald door Adriaan Kluit en brieven over taalkunde van Willem Séwel en Arnold Moonen. Bezorgd en ingeleid door Igor van de Bilt.
T8641: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Meester Harman Schinckel. Een Delftse boekdrukker van de 16e eeuw.
T12870: FONTAINE VERWEY, H. DE LA - Uit de wereld van het boek (I): Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw.
G584: VERWEY, GERLOF - Op zoek naar het wezenlijke in de Nederlandse geschiedenis.
G1415: VERWEY, GERLOF - Geschiedenis van Nederland. Levensverhaal van zijn bevolking. Ingeleid door Prof. dr. I.Schöffer.
T19607: VERWOERT, H. - Handwoordenboek der Vaderlandsche Geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt. 2 delen.
T16475: VESCO, JEAN-LUC - Le psautier de David traduit et commenté. Préface d'Adrian Schenker. 2 Vols.
G588: VESSEM, H. A. VAN - De engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog.: Verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
T7045: RABUS --- VET, J.J.V.M. DE - Pieter Rabus (1660 - 1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting. With a Summary in English [Studies van het Instituut voor intellectuele betrekkingen tussen de Westeuropese landen in de zeventiende eeuw; 6]
J5078: BODENHEIM, NELLY --- VETH, CORNELIS - Nelly Bodenheim. Illustratrice.
T17658: WILLEM VAN ORANJE --- VETTER, KLAUS - Aan het Hof van Willem van Oranje.
T15565: VIANE, A.E.L. - Psychologie van het onheilsvoorspellen. Over het Kassandra-complex. Avec un résumé. With a summary. Mit Zusammenfassung.
T9003: VIELLIARD, JEANNE - Le Guide de Pélérin de Saint-Jacques de Compostelle. Texte Latin du XIIe siècle, édité et traduit en Français d'après les manuscrits de Compostelle et de Ripoll.
T14461: VIÉNOT, JOHN - Promenades a travers le Paris des martyrs 1523-1559.
K1050: VIÉNOT, JOHN - Histoire de la Réforme Française des Origines à l'Édit de Nantes.
T8664: VIJLBRIEF - CHARBON, THEODORA ANNA - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn. With a Summary in English: Pinmoney and Clavarium.
T13949: VIJVER, HENDRIK WILLEM - Theologie en bevrijding. Een onderzoek naar de relatie tussen eschatologie en ethiek in de theologie van G. Gutiérrez, J.C. Scannone en R. Alves. With a Summary in English.
T15572: TINKLER-VILLANI, V. - Visions of Dante in English Poetry. Translations of the Commedia from Jonathan Richardson to William Blake.
T19397: VILLANUEVA, FREDERICO G. - The 'Uncertainty of a Hearing'. A Study of the Sudden Change of Mood in the Psalms of Lament.
T17583: BUTH-VILLERIUS, L. - De verdwenen brieven van Anneke Kok.
T13950: VILLIERS, DAWID ETIENNE DE - Die Eiesoortigheid van die Christelike Moraal.
T2982: VILLIERS, J.L. DE - Die betekenis van 'huiothesia' in die briewe van Paulus (With an English Summary)
T3036: VILLIERS, J.L. - Die Handelinge van die Apostels verklaar. 2 dln.
T7124: VILLIERS, PIETER G.R. DE - Leviatan aan 'n lintjie. Woord en wêreld van die sieners.
T15357: VIN, A. DE - Het dialect van Schouwen-Duiveland.
T8789: VINAVER, EUGÈNE - The Rise of Romance.
J7097: VINCX, J.F. - Leuke verhaaltjes voor jong en oud.
J7067: VINCX, J. F. - De Wonderbare Schilderij.
T4117: VINET, A. - Proeven van Evangeliebeschouwing.: Uit het Fransch vertaald door M.Cohen Stuart.
T4118: VINET, A. - Homiletiek of Theorie der Prediking.: Uit het Fransch vertaald en met aanteekeningen voorzien door E. Moll.
T4119: VINET, A. - Histoire de la Prédication parmi les réformés de France au dix-septième siècle.
T9427: VINET, ALEXANDRE - Philosophie morale et sociale. Recueil d'essais, d'articles et de fragments, publiés, d'après les éditions originales et les manuscrits, par Ph. Bridel, avec la collaboration de Paul Bonnard. 2 vols.
T20327: VINK, LEENDERT DE - Dialect en dialectverandering in Katwijk aan Zee. With Summary.
T17337: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
T15590: VINK, A.G. - Philo's slotconclusie in de Dialogues concerning natural religion van David Hume.
G1890: VIS, G.N.M. - Oud en arm. Hervormde bejaardenzorg in Alkmaar, 1744 - 1994. Studie verschenen bij gelegenheid van het 250-jarig jubileum van de ingebruikneming van het Hof van Sonoy als Diakoniehuis van de Hervormde gemeente van Alkmaar.
T2076: VIS, A. - The Messianic Psalm Quotations in the New Testament. A critical Study on the Christian Testimonies in the Old Testament.
T20300: VIS, PIETER - 450 jaar Oranjeliederen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tijdens Oorlog en Vrede.
T9865: ARENTSZ., JAN ( -1573) --- VIS, G.N.M. - Jan Arentsz., de mandenmaker van Alkmaar, voorman van de Hollandse reformatie.
T15316: VISCHER, WILHELM - Das Christuszeugnis des Alten Testaments. I. Das Gesetz; II. Die früheren Propheten. 2 Bde.
T14731: VISEE, G. - Onderwezen in het koninkrijk der hemelen. Keuze uit de persarbeid van ds. G. Visee. 1e en 2e bundel. 2 dln.
T17449: VISSCHER, SYTSKE G. / BLEIJIE, WIM - Hervormde en gereformeerde predikanten te Leiden van de reformatie tot de plaatselijke vereniging.
T9632: VISSCHER, H. - Het Calvinisme en de tolerantie-politiek van Prins Willem van Oranje. Rede bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleeraar in de Gereformeerde Godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Leiden.
J1839: VISSCHER, G.J. - In mist en storm.
T4158: VISSCHER, H. - De staatkundige beginselen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis in hun Schriftuurlijk karakter getoetst en gehandhaafd.
T9603: VISSCHER, H. - Het Paradijs-Probleem.
K221: BONHOEFFER, D. -- VISSER, DOUWE - Het zondebegrip bij Dietrich Bonhoeffer.: Een bijdrage tot de analyse van de ontwikkelingsgang van Bonhoeffer's theologie
T14289: LUTHER, M. --- VISSER, C.CH.G. - Luther's geschriften in de Nederlanden tot 1546
K452: MELANCHTHON -- VISSER, DERK - Niets menselijks is mij vreemd. Leven en werken van Philippus Melanchthon (1497-1560).
K493: URSINUS, ZACHARIAS --- VISSER, DERK - Zacharias Ursinus. Leven en werk van een Hervormer tegen wil en dank.
K657: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T13537: VISSER, DIRK - Paraklese in het perspectief van de parousie. De betekenis van de structuur van de brieven aan de Tessalonicenzen voor de exegese van de eschatologische gedeelten 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11 en 2 Tessalonicenzen 1:5-10 en 2:1-12. With an Abstract in English.
K1539: VISSER, J. TH. DE - Kerk en Staat. 3 dln.: I. Buitenland; II. Nederland (vóór en tijdens de Republiek); III. Nederland van 1796 tot op heden.
G1559: VISSER, TINE - Vernieuwing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw. Innovation of elementary education in Zeeland in the first half of the nineteenth century. With a Summary in English.
T19526: MENNO SIMONS --- VISSER, PIET - Sporen van Menno. Het veranderende beeld van Menno Simons en de Nederlandse mennisten. Met medewerking van Mary Sprunger en Adriaan Plak.
J3012: VISSER, W.F.H. - Storm over 'De Polle'.
J3156: VISSER, P. - Het beleg van Haarlem.
J3220: VISSER, P. - Het beleg van Alkmaar. Geïllustreerd door H.C. Louwerse.
J3456: JETSES, CORNELIS --- VISSER, GERDA (RED.) - Zal ik je eens wat vertellen... Een boek vol nieuwe kijk- en leesverhalen. Met o.a. Alet Schouten, Dick Walda, Nannie Kuiper.
T15010: VISSER, P. - Leiden's Ontzet.
T16428: VISSER, C.CH.G. - De Lutheranen in Nederland tussen kaholicisme en calvinisme 1566 tot heden.
T4102: PNT --- VISSER, A.J. - De Openbaring van Johannes. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T4856: VISSER, H. - Tussen de gouden kandelaren. Acht preken over de Openbaring van Johannes.
T17695: VISSER, H.B. - De geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende eeuw.
T14347: VISVLIET, J.P. VAN (ARCHIVARIS DER PROVINCIE)(ED.) - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel I. Kaarten en teekeningen (van de vroegste tijden tot 1812); Deel II. Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574 (Uitgegeven op last der Staten van Zeeland) 2 dln. in 1 band
K1277: XAVIER, FRANCISCO DE --- VITZTHUM, ELISABETH GRÄFIN - Die Briefe des Francisco de Xavier 1542-1552. Ausgewählt, übertragen und kommentiert von E.Gräfin Vitzthum.
T14835: VLAARDINGERBROEK, J. - Jezus Christus tussen joden en christenen.
J1843: VLAS, ELJA - Avontuur in de storm.
T19517: VLASBLOM, JAAP / WINDT, JAAP VAN DER (RED.) - Heel de kerk. Enkele visies op de kerk binnen de 'Ethische Richting'. Uitgave ter gelegenheid van het vijfentwintigste lustrum van het Theologisch-Litterarisch Studentengezelschap 'Excelsior Deo Iuvante' 18 oktober 1995.
K1516: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. - Kohlbrugge en Westendorp. Een levenslange vriendschap, deel 1.: Een uitgebreide weergave van hun correspondentie met historische toelichtingen en aantekeningen.
T13216: KOHLBRUGGE, H.F. --- VLASBLOM, J.K. (SAMENST.) - Kohlbrugge als prediker en pastor in zijn brieven. 2 dln.
T20405: VLASTUIN, WILLEM VAN - De Geest van opwekking. Een onderzoek naar de leer van de Heilige Geest in de opwekkingstheologie van Jonathan Edwards (1703-1758) With a Summary.
J5047: VLIEK, RIKA - Protest!
K1566: VLIERDEN, MARIEKE VAN - Willibrord en het begin van Nederland.
T19111: STRABO --- VLIET, E.CH.L. VAN DER - Strabo over landen, volken en steden.
T8162: HEGEL --- VLIET, J. VAN DER - Hegel en het madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
J2762: VLIS, NEL VAN DER - Joosje.
T16496: VLKOVÁ, GABRIELA IVANA - Cambiare la luce in tenebre e le tenebre in luce. Una studio tematico dell'alternarsi tra la luce e le tenebre nel libro di Isaia.
T19019: AUGUSTINUS, AURELIUS --- VLOEMANS, ANTOON - Augustinus. Bekeerling op het Keerpunt der Tijden.
T16691: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
T20372: VLOT, AD - Techniek tegen het Licht.
T13654: HAREN, W. EN O. Z. VAN --- VLOTEN, J. VAN - Leven en werken van W. en O. Z. van Haren, Friesche edellui. Naar tijdsorde toegelicht.
T6389: MAERLANT, JACOB VAN --- VLOTEN, J. VAN - Jacob van Maerlants Merlijn, naar het eenig bekende Steinforter handschrift.
J2717: VLOTEN, J. VAN - Nederlandsche baker- en kinderrijmen verzameld. Met melodiën, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.: Opnieuw uitgegeven en van een inleiding en aanvullingen voorzien door B.W.E.Veurman.
T13691: FYNE, PASCHIER DE (1588-1667) --- VLOTEN, J. VAN (ED.) - Paschier de Fyne naar zijn leven en schriften (uit gedrukte en ongedrukte stukken)
T13243: VOES, HENDRIK (... - 1523), EYK, W.B.J. VAN - Hendrik Voes. Een tafereel uit de geschiedenis der martelaren voor de evangelische godsdienstvrijheid (1522-1523)
T16067: VOETIUS, GISBERTUS - Vraegen over den Catechismus. Seer dienstich tot duydelijck ondersoeck, ende onderwysinge van den Eenvoudigen; Op-geteeckent ende vergadert uyt de Catechizatien van Gisbertus Voetius dienaer des Woords ende Professor der Theologie tot Utrecht. Ende nu tot ghemeyne stichtinge uytgegeven door C.P.H. [1e druk]
T9645: VOETIUS, GISBERTUS/ ET AL. - Consideratien Over het calumnieus, bedriechlijck ende stout voor-geven der tegenwoordige Tafel-houders tot Utrecht, en: Waerschouwinge ende Advijs over het stellen van de Banck van Leeninge, Reverentlijcken toe-ghedient de Ed: ende Achtb: Heeren Burgemeesteren ende Vroetschap der Stadt Utrecht (Voetius, 12 pp.), met Extracten uit acta van part./prov. synodes etc. en geschriften van Rivetus, Makowsky/Maccovius, Boxhornius, e.a. tegen de tafelhouders of lombarden.
T14631: VOETIUS, GTSV - Het hoge Woord. Theologische bijdragen over het Schriftgezag van reünisten der Gereformeerde Theologen Studenten Vereniging Voetius te Utrecht ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan. Met bijdragen van S. Meyers, A. Noordegraaf, S. van der Linde, H.G. Abma, H. Jonker, B.J. Oosterhoff, C. Graafland.
T3014: VOETIUS, G. - Voetius' catechisatie over den Heidelbergschen Catechismus. 2 dln.: Naar Poudroyen's editie van 1662 op nieuw uitgegeven, bij ons publiek ingeleid, en met enkele aanteekeningen voorzien door A. Kuyper.
T20038: VOGEL, C.J. DE - Rethinking Plato and Platonism.
T14029: VOGEL, HEINRICH/ HARDER, GÜNTHER - Aufgabe und Weg der Kirchlichen Hochschule Berlin 1935-1955 [Heinrich Vogel, Das erste Stadium 1935-1945; Günther Harder, Das zweite Stadium 1945-1955]
T6453: VOGEL, C.J. DE - Greek Philosophy. Vol. I. Thales to Plato.: A Collection of Texts selected and supplied with some notes and explanations.
T20476: PLATO --- VOGEL, C.J. DE - Plato. De filosoof van het transcendente.
T6017: SCHLEIERMACHER --- VOGELSANG, A.A. - De preeken van Schleiermacher.
T8554: DOLEANTIE --- VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
K625: VOLGER, W. - Om de vrijheid van de kerk. Achtergrond en ontstaan van de Doleantie.
T13836: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde Kerk (1816-1852)
T19562: VOLKER, WALTHER (HRSG.) - Quellen zur Geschichte der christlichen Gnosis.
T6020: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Geschiedenis der wijsbegeerte. : Eerste Band. Inleiding en geschiedenis der grieksche wijsbegeerte vóór Platoon en Aristoteles. Niet verder verschenen.
K932: LUTHER --- VOLZ, HANS (HRSG.) - Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte von Martin Luthers Schmalkaldischen Artikeln. (1536-1574).: Unter Mitarbeit von H. Ulbrich, und erläutert von H. Volz.
T7636: VOLZ, PAUL - Die Eschatologie der jüdischen Gemeinde im neutestamentlichen Zeitalter. Nach den Quellen der rabbinischen, apokalyptischen und apokryphen Literatur.
T8545: VOLZ, PAUL - Mose und sein Werk.
T8472: VOMSTEIN, W. - Trudpert Neugart und die Einführung der biblischen Sprachen in das Theologiestudium an der Universität Freiburg i. B.. Ein Beitrag zur Geschichte der bibelsprachlichen Studien in der deutschen katholischen Theologie der Aufklärung. (Beiträge zur Freiburger Wissenschafts- und Universitätsgeschichte; 23. Heft)
T17507: VONA, COSTANTINO - L'Apologia di Aristide. Introduzione Versione dal Siriaco e Commento.
T13570: VONDEL, J. VAN DEN - Lucifer. Treurspel.
T1314: VONK, C. - De voorzeide leer. De Helige Schrift. I en II Samuel. Deel If.
T1316: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Jesaja. Deel I Ha.
T9141: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I P, De Heilige Schrift: Daniël, Kronieken, Ezra, Nehemia.
T9124: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Deel Ib. (Leviticus)
T1310: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift. Inleiding op de profeten, Jozua. Deel Id.
T1307: VONK, C. - Inleiding, Genesis, Exodus - De voorzeide leer Ia.
T14657: VONK, C. - Huisbezoek in Gods gemeente/ Huisbezoek naar Gods geboden. 2 dln.
T4699: VONK, C. - De Nederlandsche Geloofsbelijdenis Art. 1 - 21 en 25 - 26. De Voorzeide Leer, Deel IIIa.
T9122: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Qb De Heilige Schrift: Lucas - Johannes.
T9123: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Inleiding, Genesis, Exodus. Deel Ia.
T9125: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Numeri, Deuteronomium. Deel Ic.
T9128: VONK, C. - De Voorzeide Leer. Deel I Z, De Heilige Schrift: De Openbaring van Johannes.
T9130: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: I en II Koningen. Deel Ig.
T9131: VONK, C. - De Voorzeide Leer. De Heilige Schrift: Jeremia/ Ezechiël. Deel I Hb.
T9132: VONK, C. - De voorzeide leer. De Heilige Schrift: Hosea - Maleachi. Deel I Hc.
T20402: VONKEMAN, HANS - Door Zoeloes geboeid. Zendingsontmoetingen in Afrika.
T4709: VOOLSTRA, S. - Het Woord is vlees geworden. De melchioritisch-menniste incarnatieleer.
T16216: VOOLSTRA, SJ. / VREE, J. (RED.) - Protestants Nederland tussen tijd en eeuwigheid ['Welke opvattingen over de eschata, 'de laatste dingen', heeft het Nederlands Protestantisme in de afgelopen twee eeuwen gehuldigd? De algemene indruk is dat sterke eindtijdverwachtingen bij de hoofdstroom der gevestigde protestantse kerken ontbreken. ... Het bewustzijn dat men in de eindtijd leefde was het sterkst ontwikkeld bij een minderheid die affiniteit vertoonde met het Piëtisme en het Reveil.']
T20490: VOOLSTRA, S. (RED.) - Doopsgezinden en kunst in de zeventiende eeuw. Doopsgezinde Bijdragen, Nieuwe reeks 16.
T9908: REINAERT DE VOS --- VOORHOEVE, CAREL - Reinaert de Vos. In nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
K1547: NEERCASSEL, JOHANNES VAN --- VOORTVELT, C.P. - De Amor Poenitens van Johannes van Neercassel (1626-1686).: Ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van een verhandeling over de strenge biechtpraktijk.
T15712: VOOYS, INSTITUUT DE - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971). 4 dln.
T17784: VOOYS, C.G.N. DE / KRUYSKAMP, C. (UITG.) - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca. 1490.
D20071: VORLÄNDER, HERMANN - Die Entstehungszeit des jehowistischen Geschichtswerkes.
T19464: VORM-CROUGHS, MIRJAM VAN DER - The Old Greek of Isaiah: An Analysis of its Pluses and Minuses. Met Samenvatting.
G1852: VOROBYEV, NIKOLAI A. - The history and art of the Russian Icon from the X to the XX centuries.
T2078: VORSTER, D.A. - Protestantse Nederlandse mystiek.
T4262: VORSTER, WILLEM S. - Speaking of Jesus. Essays on Biblical Language, Gospel Narrative and the Historical Jesus.: Edited by J. Eugene Botha.
J2399: FAHNER-VOS, G. - Arike van het groene woud.
K303: VOS JACZN., ANTONIE - Johannes Duns Scotus.
T8590: VOS, H. DE - Inleiding tot de wijsbegeerte. 10e druk.
T13297: VOS, J.C. DE - Das Los Judas. Über Entstehung und Ziele der Landbeschreibung in Josua 15. Met Nederlandse samenvatting.
T13869: VOS, LOUIS ARTHUR - The Synoptic Traditions in the Apocalypse.
T6638: VOS, H. - Filosofie van de moraal. Inzicht in moraal en ethiek.
T7552: VOS, J.S. - Traditionsgeschichtliche Untersuchungen zur paulinischen Pneumatologie.
T8111: VOS, J. - Dogmatiek in kort bestek.
T8591: VOS, H. DE - Inleiding tot de ethiek.
T15503: HEERMA VAN VOSS, M.S.H.G. - De oudste versie van Dodenboek 17a. Coffin Texts Spreuk 335a.
T4370: ZANDEE, J. --- HEERMA VAN VOSS, M. A.O. (ED.) - Studies in Egyptian Religion. Dedicated to Professor Jan Zandee.
T7348: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Pierre. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7349: VOUAUX, LÉON - Les Actes de Paul et ses lettres apocryphes. Introduction, textes, traduction et commentaire. (Les Apocryphes du Nouveau Testament.)
T7302: VOUGA, FRANÇOIS - Jésus et la loi selon la tradition synoptique.
T7875: VOUGA, FRANÇOIS - Le cadre historique et l'intention théologique de Jean.
G899: VRANKEN, JOS. - Valerius' Gedenck Clanck bewerkt voor klavier (of harmonium) en zang.
G1418: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
G1419: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - De motiveering van onzen opstand. De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.: De theorieën van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581
T19138: KUYPER, A. --- VREE, J. - Abraham Kuyper als Amsterdams predikant (1870-1874).
K546: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Mit einer Zusammenfassung.
T16581: KUYPER, A. --- VREE, JASPER/ ZWAAN, JOHAN - Abraham Kuyper's Commentatio (1860) The Young Kuyper about Calvin, a Lasco, and the Church. I: Introduction, Annotations, Bibliography, and Indices; II: Commentatio [Latin Text] 2 Vols.
Z181: VREEKEN, J. - Zeeuwsche zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
T13133: AUGUSTINUS --- VREESE, L. DE - Augustinus en de astrologie. With a Summary in English.
T20278: VREUGDENHIL, C.G. - De lofzang van Dordt. [verkiezing en verwerping]
T20066: VREUGDENHIL, C.G. - Omgang met God. Bevindelijk geloven naar Schrift en belijdenis.
T20566: VREUGDENHIL, TIM - Overstag. Het evangelie volgens Petrus.
T20459: VREUGDENHIL, C.G. - Onnaspeurlijke rijkdom. Bijbelstudies over de Efezebrief.
T16101: VREUGDENHIL, J. - Onze geloofsleer uitgewerkt voor catechisanten.
T20168: VREUGDENHIL, C.G. - Alles uit Hem. Over de orde des Heils.
T16990: VRIELINK, J.H. - Het waarheidsbegrip. With a Summary.
T6728: VRIENDT, S.F.L. DE - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw.
T19724: VRIES, HUIB DE - Eredienst aan huis. De verrassende wereld van thuislezers en gezelschapsmensen.
J2627: VRIES, ANNE DE - Panokko en de wildernis. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 1.
J2628: VRIES, ANNE DE - Panokko en zijn vrienden. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 2.
J2629: VRIES, ANNE DE - Panokko en de witte mensen. Serie: Kinderen van het oerwoud. Dl. 3.
J2594: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 2. Gerrie heeft nog vlechten.
J2595: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 3. Jaapje krijgt een hond.
J2596: VRIES, ANNE DE - Jaapje en Gerrie. Deel 4. Gerrie gaat verhuizen.
J2535: VRIES, ANNE DE - Op de grote heide.
J1873: VRIES, ANNE DE - Het kleine negermeisje.
J1874: VRIES, ANNE DE - De stroper.
J2092: VRIES, ANNE DE - De witte pet.
J1503: VRIES, ANNE DE - Toen Jezus geboren werd.
J1505: VRIES, ANNE DE - Abraham de vriend van God.
K1538: GROEN VAN PRINSTERER, G. --- VRIES, T. DE - Mr. G. Groen van Prinsterer. Een bibliografie.
T20191: VRIES, P. DE - Vreugde in God. De betekenis van de leer van de Drie-eenheid voor het geloof en de geloofsbeleving.
T19550: VRIES, B. DE - Hoofdlijnen en motieven in de ontwikkeling der Halachah.
T19243: VRIES, JOHAN DE - Johan de Vries vertelt. Over Terneuzen, hoe het was en wat er van geworden is.
J1866: VRIES, ANNE DE - Mientje, ons moedertje.
J1867: VRIES, ANNE DE - Met z'n vieren.
J1868: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld.
J1869: VRIES, ANNE DE - Ratje een jongen van de straat.
T8866: VRIES, ANNE DE --- VRIES, ANNE DE (1944) (SAMENST.) - Bibliografie van Anne de Vries 1904 - 1964.
G264: VRIES, D.H. DE - Een Amsterdamse koopman in de Molukken 1883-1901..: Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
K1699: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
K1223: VRIES, W.G. DE - Calvinisten op de tweesprong. De Internationale Federatie van Calvinisten en haar invloed op de onderlinge verhoudingen in de Gereformeerde Kerken in Nederland in de dertiger jaren van de twintigste eeuw.
A353: VRIES, ANNE DE - De levensroman van Johannes Post.
J2528: VRIES, ANNE DE - Vader en Jaap.
J2815: VRIES, ANNE DE - Anne de Vries vertelt. 25 verhalen voor de kleintjes.
T17845: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T18005: SPINOZA --- VRIES, THEUN DE - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
J2700: VRIES, ANNE DE - Als Jezus wederkomt.
T20351: VRIES, P. DE - De weg Zijner getuigenissen. Een roeping om te volharden in de Gereformeerde religie.
J3303: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
J3304: VRIES, ANNE DE - Het boek van Jan Wilem. 1. Jan Willem kan fluiten; 2. Jan Willem gaat vissen; 3. Jan Willem koopt een ijsje; 4. Jan Willem gaat uit.
J3581: VRIES, ANNE DE - Jaap en Gerdientje.
P275: TERTULLIANUS -- VRIES, G.J. DE - Bijdrage tot de psychologie van Tertullianus.
T20522: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de Bijbelse Geschiedenis.
T15411: VRIES, ANNEKE DE - Schilderkunst in Florence tussen 1400 en 1430. Een onderzoek naar stijl en stilistische vernieuwing. With a summary.
T4928: VRIES, E. DE - Jakobus. Een praktische bijbelverklaring. Tekst en Toelichting.
T4064: VRIES, W.G. DE - Het ene Woord en de vele sekten.
T4174: VRIES, S. PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T17650: VRIES JR., ANNE DE - Een zondagskind. Biografie van mijn vader.
T6635: VRIES, HENDRIK DE - Theologie im Pianissimo & zwischen Rationalität und Dekonstruktion. Die Aktualität der Denkfiguren Adornos und Levinas'.
T738: VRIES, W.G. DE - Het eeuwige evangelie en de vierde mens. Gedachten over bijbel, kerk en moraal.
J3043: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. Omnibus.
T8254: VRIES, W.G. DE - Abraham, Isaak en Jakob. Begenadigde voorvaders.
T8739: VRIES, G.H. DE (ED.) - Bronnen voor de geschiedenis van het Nieuwe Testament.
T8787: VRIES, J.W. DE - Elementair Gotisch.
K1462: VRIES, W.G. VAN DE (ED.) - Eender en anders. Correspondentie tussen K. Schilder en D.H.Th. Vollenhoven.: Uitgegeven en geannoteerd door dr. W.G. de Vries, met een verantwoording door ds. H. Vollenhoven en dr. W.G. de Vries.
T17595: OWEN, JOHN --- VRIES, P. DE - Die mij heeft liefgehad. De betekenis van de gemeenschap met Christus in de theologie van John Owen (1616-1683). With a Summary.
J3033: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de Bijbelse geschiedenis. Deel I: O.T.; deel II: N.T. 2 dln.
T19593: VRIES, RABBIJN S.PH. DE - Joodse riten en symbolen.
T14709: SMYTEGELT, B. --- VRIESE, PIETER DE - Historisch verhaal van Het leven en sterven van de eerwaarde, geliefde, godvruchtige en geleerde heer ds. Bernardus Smytegelt, in zijn leven getrouw leraar in de gemeente van Jezus Christus te Middelburg; gelovig in de Heere ontslapen op 6 mei 1739. Nieuwe uitgave, toegelicht door H. Florijn.
T12796: VRIEZEN, TH.C./ WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israël.
T20554: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
T2372: VRIEZEN, TH.C. / WOUDE, A.S. VAN DER - Literatuur van Oud-Israël.
T20525: VRIEZEN, TH. C. / WOUDE, A.S. VAN DER - De literatuur van Oud-Israel.
K1696: VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM, BIBLIOTHEEK - Aanwinsten uit de Mr. H. Bos - Bibliotheek. 6 vols. Vol. 1: Martin Luther. 2: Jean Calvin; Théodore de Bèze. 3: Engelse drukken tot 1640 (English printed books to 1640). 4: Hugo de Groot. 5: Niet-Nederlandse drukken 1501-1520 (Books printed outside the Netherlands and Belgium 1501-1520). 6: Ulrich Zwingli; Heinrich Bullinger.
K1249: GUNNING JR., J.H. --- VRIJER, M.J.A. DE - Gunning Tragicus. Prof. Dr. J.H.Gunning Jr. in den kring zijner broeders.
K514: SCHORTINGHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en zijn analogieën. Met deel II: De vertolking van Het innige Christendom.
K652: VRIJER, M.J.A. DE - Ds. Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet.
K1028: SCHORTINHUIS -- VRIJER, M.J.A. DE - Schortinghuis en Het innige Christendom. (Oorpsronkelijke titel: Schortinghuis en zijn analogiën)
K1291: VRIJMAKING - Uitgebreide collectie van 140 brochures uit de tijd van de Vrijmaking 1944. Samengesteld aan de hand van Van Gelderen/Veldman - Schisma 1944 in geschriften. (Ook niet gecatalogiseerde brochures).
T14529: VRIJMAKING --- - Reformatie Stemmen [Heruitgave 1e jaargang 1944-1945]
T17885: VROEGINDEWEIJ, L. - 't Goed, dat nimmermeer vergaat. Een elftal preken voor hoogtijdagen in het kerkelijk jaar.
T18080: VROEGINDEWEIJ, A. - De roem des Heeren. Tien preken. Preken van J. / A. / L. en W. Vroegindeweij.
T19443: VROLIJK, PAUL D. - Jacob's Wealth. An Examination into the Nature and Role of Material Possessions in the Jacob-Cycle (Gen. 25:19 - 35:29)
T9134: VROLIKHERT, GODEWARDUS, PREDIKANT TE VLISSINGEN. - Vlissingsche Kerkhemel, ofte Levensbeschryving van alle de Hervormde Leeraren, die, sedert den afval van Spanjen 1572, tot op dezen tyd, in de Nederduytsche Kerke van Vlissingen gearbeydt hebben, waar by komen de lysten van alle de Engelsche en Walsche Leeraren dier stad; als ook der genen, die in alle de Zeeuwsche steden, en te Dordregt, in de Latynsche tale onderwezen hebben.
T14133: VROOM, H.M. - De Schrift alleen? Een vergelijkend onderzoek naar de toetsing van theologische uitspraken volgens de openbaringstheologische visie van Torrance en de hermeneutisch-theologische opvattingen van Van Buren, Ebeling, Moltmann en Pannenberg. With a Summary in English.
T16222: VROOM, HENK / WOLDRING, HENK (RED.) - Religies in het publieke domein.
T19361: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
T12604: MONTANUS, JOHANNES FABRICIUS --- VULPINUS, THEODOR - Der lateinische Dichter Johannes Fabricius Montanus (aus Bergheim im Elsass) 1527-1566. Seine Selbstbiographie in Prosa und Versen nebst einige Gedichten von ihm verdeutscht von Theodor Vulpinus.
K1068: VUYK, SIMON - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek. (1780-1800)
T4138: VUYST, J. DE - De structuur van de apokalyps.
T14892: VUYST, J. DE - Mensenzoon, mensengetal, mensenzielen, mensenmaat. Rede uitgesproken t.g.v. de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de nieuwtestamentische vakken aan de Theologische Hogeschool van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland te Apeldoorn op vrijdag 9 september 1988.
K987: POSTMA --- VYVER, G.C.P. VAN DER - Professor Dirk Postma 1818-1890.
T6391: WAAGENAAR, SAM - De joden van Rome.
T3002: WAAL, C. VAN DER - Gij kustlanden. Een trektocht door de arbeidsterreinen van de apostelen Paulus en Johannes.
T2129: WAAL, C. VAN DER - Het Nieuwe Testament: Boek van het Verbond.
T3052: WAAL, C. VAN DER - Die Dordtse Leerreëls verdor nie. Die vyf Artikels teen die Remonstrante vertaal en toegelig.
T4628: WAAL, C. VAN DER - Commentaar op het evangelie naar Johannes.
T529: WAAL, C. VAN DER - Liquidatie der Reformatie. Over de oecumenische beweging en haar theologie.
T530: WAAL, C. VAN DER - Openbaring van Jezus Christus. Inleiding en vertaling
T8269: WAAL, C. VAN DER - Wat staat er eigenlijk?
T20277: WAALS, JAQUELINE VAN DER - Schrijven moest ik als ik schreef. Een keuze uit haar poezie, ingeleid door Henk van der Ent.
T12059: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten, ingeleid en tezamengesteld door Roel Houwink.
T10056: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris
L1091: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste verzen.
L1062: ANNA BIJNS -- WAARD, ELLY DE - Anna Bijns. O God wat hooren wij nu al rumoers.
T20295: WAARD, G.C. DE - Zijn hulp zal blijken. Een verhaal uit de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).
T7667: WAARD, J. DE - A Comparative Study of the Old Testament Text in the Dead Sea Scrolls and in the New Testament.
K1642: WACKERNAGEL, PHILIPP - Bibliographie zur Geschichte des deutschen Kirchenliedes im XVI. Jahrhundert.
T19139: WADDELL, HELEN - Vaganten in de Middeleeuwen. Nawoord Olga Weijnen.
K1069: WAESBERGHE, J.F.A.M. VAN - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 816. Een antwoord aan Hilderbrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
K1072: WAGENAAR, L.H. - Van strijd en overwinning. De Groote Synode van 1618 op '19, en wat aan haar voorafging.: Voor het christelijk volk beschreven.
D20089: WAGENAAR, JAN A. - Oordeel en Heil. Een onderzoek naar samenhang tussen de heils- en onheilsprofetieën in Micha 2-5. With a Summary.
J1880: WAGENINGEN, DICK VAN - Zon in het oerwoud.
T19072: WAGENVOORT, H. - Studies in Roman Literature, Culture and Religion.
T14980: WAGNER, J. ROSS - Heralds of the Good News. Isaiah and Paul In Concert in the Letter to the Romans.
T6002: WAHL, RAINER MARTIN - Theologie, die aufs Ganze geht. Theologische Zeitdiagnose bei Karl Barth und Paul Tillich während und nach dem Ersten Weltkrieg.
T20472: WAL, C. VAN DER - Amen en beamen. Doop - Belijdenis - Avondmaal.
T20197: WAL, J. VAN DER (RED.) - Psychische nood. Ambt, gemeente en hulpverlening.
D20045: WÄLCHLI, STEFAN - Der weise König Salomo. Eine Studie zu den Erzählungen von der Weisheit Salomos in ihrem alttestamentlichen und altorientalischen Kontext.
T8744: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
T7410: SOZOMENUS/ PHILOSTORGIUS --- WALFORD, E. - The Ecclesiastical History of Sozomen, comprising a History of the Church, from A.D. 324 to A.D. 440. Translated from the Greek: With a Memoir of the Author. Also the Ecclesiastical History of Philostorgius, as Epitomised by Photius, Patriarch of Constantinople. Translated by Edward Walford.
J3333: WALINGA, HEERCO - Chess.
K605: WALKER, WILLISTON - A History of the Christian Church.
T19366: WALKER, JAMES - The Theology and Theologians of Scotland Chiefly of the Seventeenth and Eighteenth Centuries.
T9368: WALKER, JULIA M. - Medusa's Mirrors. Spenser, Shakespeare, Milton, and the Metamorphosis of the Female Self.
T15153: COSTA, ISAÄC DA --- WALSEM, K. VAN - De Chaos en het Licht. Een halve-eeuw-lied. Da Costa's ontwikkeling van 1823 tot 1860 en zijn laatste tijdzang. Met inleiding en toelichting door K. van Walsem.
T19535: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r. La querelle des évêques Frodebert et Importun (an 665/666).
T830: WALSTRA, J. - Tegen beter weten in. Een proeve van christelijke identiteit.
T2554: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq epitres rimees dans l'appendice des formules de sens. Codex Parisinus latinus 4627, fol. 27v-29r.: La querelle des évêques Frodebert et Importun (an 665/666).
T1328: WALT, TJAART VAN DER - Die koninkryk van God - naby! Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuienis van die sinoptiese evangelies.
T4606: WALTON, MARTIN - Marginal Communities. The Ethical Enterprise of the Followers of Jesus.
T9753: WALTON, MARTIN - Witness in Biblical Scholarship. A Survey of Recent Studies 1956-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 15)
T13812: WALVIS, IGNATIUS - Goudsche onkatolijke kerkzaken. Bezorgd en ingeleid door P.H.A.M. Abels.
T12080: WANDEL, LEE PALMER - The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy.
T17116: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse Universiteit 1575 - ca. 1650.
T6028: IRENAEUS --- WANSINK, P.L. - Irenaeus en het Oude Testament. Gnostische en heilshistorische exegese in de tweede eeuw.
J1881: WAPENAAR, A. - Naar zee.
T20154: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van des Heeren handelingen in voorzienigheid en genade. In twee delen.
T19023: WARBURTON, JOHN - Weldadigheden van een Verbonds-God. Een beschrijving van 's-Heeren handelingen in voorzienigheid en genade met John Warrburton, dienaar van het Evangelie te Trowbridge, alsmede een beschrijving van zijn laatste levensdagen.
L1102: HADEWIJCH -- CORSMIT WARD - Hadewijch. Een Diets-Middeleeuws model van Creatief Christendom.
T14987: WARE, JAMES P. - The Mission of the Church in Paul's Letter to the Philippians in the Context of Ancient Judaism
J1882: WARNAAR, A. - Die zijn verbond houden.
J3567: WARNAAR, A. - Door het geloof alleen.
T15582: WARNAR, GEERT - Het Ridderboec. Over Middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid. With a summary.
T20022: RUUSBROEC, JAN VAN --- WARNAR, GEERT - Ruusbroec. Literatuur en mystiek in de veertiende eeuw.
T8806: WARNERS, J.D.P. - Mozes-Mozaïek. (Utrechtse Publikaties voor Algemene Literatuurwetenschap; no. 4)
T4194: WARNING, WILFRIED - Literary Artistry in Leviticus.
T15744: WASSENAAR, J.D.TH. - 'Om te zien, hoe het hun gaat'. Een historisch onderzoek naar bedoeling en werkwijze van de kerkvisitatie.
T1194: KLEIN WASSINK, B. - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
T3075: WATER, J.W. TE - Kort verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe: Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem te Water, in zyn leven Predikant te Axel
G1427: WATERBOLK, E.H. - Verspreide opstellen. Aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de RU te Groningen.
J3118: HULST, W.G. VAN DE --- WATERINK, J. (RED.) - Moeder 1954. Tijdschrift met 12 verhaaltjes van W.G. van de Hulst.: Met o.a.: Die rare broek; Van twee domme bengels; Noortje en de eekhoorn; Lientjes Kerstfeest.
T14779: WATERINK, J. - Grondslagen der didactiek. Met een aanhangsel door Dr. G. Wielenga.
T2138: WATERINK, J. - En toch: De christelijke school.
T2136: WATERINK, J. - De wet van God in de opvoeding.
T13257: WATSON, FRANCIS - Paul, Judaism and the Gentiles. A Sociological Approach.
T14999: WATT, JAN G. VAN DER (ED.) - Salvation in the New Testament. Perspectives on Soteriology.
T15551: WATTEVILLE, J. DE - Le Sacrifice dans les Textes eucharistiques des premiers siècles.
T16408: WATTS, J. - Kort begrip der geheele Schriftuurlyke Historie, nevens een Vervolg der Joodsche Historie van het einde des O. Verbonds, tot op de komst van J. Christus; waar by gevoegd is Een Berigt der voornaamste Voorzeggingen, die tot J. Christus betrekkelyk zyn: Voorgesteld by wyze van Vraagen en Antwoorden. Opgehelderd door verscheiden Aanmerkingen over de Historie en den Godsdienst der Aartsvaders, Jooden en Christenen; en over de Wetten, Regeering, Gezindheden Gewoontens en Schriften der Jooden en versierd met Afbeeldingen, betrekkelyk tot hunnen openbaaren Godsdienst. In 't Engelsch opgesteld door J. Watts D.D. Vertaald en met eene Korte Aanleiding tot de H. Tyd-en Aardrykskunde, en de daar toe behoorende Landkaartjes, en veele Printverbeeldingen vermeerderd.
T9698: WAUTERS, C.A./ BLEIJ, W. DS. - Waar Woord & Toon elkander wijden... 30 Meesterwerken der Geloofsmuziek
A700: WEBB, B.J. - Naomi of De laatste dagen van Jerusalem.
T1327: WEBBER, F.R. - Studies in the Liturgy.
T4288: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HRSGB.) - Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe, 14. Band: Auslegung des Johannes-Evangeliums.: Übersetzt von Martin Trebesius und Hans Christian Petersen.
T6580: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HRSGB.) - Auslegung der heiligen Schrift. Neue Reihe, 8. Band, Der Prophet Jeremia und Die Klagelieder.: Auf Grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Ernst Kochs.
T6579: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HRSGEB./ ED.) - Auslegung der heiligen Schrift. Neue Reihe, 9. Band, Ezechiel (1 - 20) und Daniel.: Auf Grund der gedruckten Vorlesungen in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Ernst Kochs.
T6581: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HRSGB.) - Auslegung der heiligen Schrift. Neue Reihe, 6. Band, 1. Hälfte, Jesaja (1 - 35): Übersetzt und bearbeitet von Wilhelm Boudriot
T20230: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. With an introduction by Anthony Giddens.
G601: WEBER, CHRISOPH - Kirchliche politik zwischen Rom, Berlin und Trier 1876-1888. Die Beilegung des preussischen Kulturkampfes.
G1804: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609-1621.
T4294: CALVIN, JOHANNES (CALVIJN) --- WEBER, O. (HERAUSGEB./ ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift. Neue Reihe, 20. Band, 2. Ergänzungsband: Predigten über das Buch Hiob. : Auf Grund der französischen Sermons von 1563 in Auswahl übersetzt und bearbeitet von Ernst Kochs.
T12072: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, and Other Writings. Edited, Translated, and with an Introduction by Peter Baehr and Gordon C. Wells.
T4085: WEBER, CHARLES W. - International Influences and Baptist Mission in West Cameroon. German-American Missionary Endeavor under International Mandate and British Colonialism.
T6034: WEBER, OTTO - Grundlagen der Dogmatik. 2 Bde.
T17811: WEBER, MAX - The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Translated by Talcott Parsons. With a Foreword by R.H. Tawney.
T16125: WEDGWOOD, C.V. - Der 30jährige Krieg.
J1885: WEEDEN, GINA VAN - His geeft haar vriendschap.
T2414: AUGUSTINUS --- WEEGEN, A.J.H. VAN - Preek en dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de tractatus in Ioannis Evangelium.
J2378: WEERD, WIM DE - Henk Visser, een jongen van het eiland.
T4944: WEERD, W. DE - De Domeneer van Turfland. Tien jaren evangelisatie-arbeid in de Drentsche veenkoloniën.
K1182: MERULA, ANGELUS --- WEERNEKERS, J. - De theologie van Angelus Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie/ Die Theologie des Angelus Merula, vor allem untersucht hinsichtlich ihrer Beeinflussung von der Reformation her (miet einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
T12627: WEERS, A.J.M. VAN - De rechten van de mens en de filosofie van de persoon (Betekenis en perspectieven van een grensoverschrijdende theorie). Voordracht t.g.v. de aanvaarding van de Prix Emmanuel Mounier 1989.
T20200: WEGMAN, H.A.J. - Het Paasoktaaf in het Missale Romanum en zijn geschiedenis.
T14942: WEHOFER, THOMAS M. - Untersuchungen zur Altchristlichen Epistolographie.
T14146: WEIDEN, W.A. VAN DER - Le Livre des Proverbes. Notes philologiques
T1221: WEIJDEN, P. VAN DER - Laudes Domini. Tekst, vertaling en commentaar.
T19167: NIETZSCHE, F. --- WEIJERS, ELS - Nietzsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is. With Summary.
T19485: PSEUDO-BOÈCE --- WEIJERS, O. (ED.) - De Disciplina Scolarium. Met Samenvatting.
T2546: PSEUDO-BOÈCE --- WEIJERS, O. (ED.) - De Disciplina Scolarium.
T14701: AUGUSTINUS --- WEIJLAND, HENDRIK BERNARD - Augustinus en de kerkelijke tucht. Een onderzoek naar de grenzen van de kerk bij Augustinus tegen de achtergrond van het donatistisch schisma. Avec un sommaire en français.
K1452: WEIL, GÉRARD E. - Élie Lévita. Humaniste et Massorète (1469-1549).
T19068: WEILAND, A. - Geloof en ongeloof in een Noord-Hollandse polder.
T12387: WEILAND, P. - Nederduitsche Spraakkunst, Uitgegeven in Naam en op Last van het Staatsbestuur der Bataafsche Republiek. Nieuwe door den Auteur zelven overziene en verbeterde druk.
T16347: WEILER, A.G. - Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos parvus van Arnold Gheyloven van Rotterdam, 1423. Een Summa van moraaltheologie, kerkelijk recht en spiritualiteit voor studenten in Leuven en Deventer.
T19690: WEINBERG, JULIUS R. - A Short History of Medieval Philosophy.
D20122: WEIPPERT, HELGA - Schöpfer des Himmels und der Erde. Ein Beitrag zur Theologie des Jeremiabuches.
T8324: WEISER, A./ ELLIGER, K. - Das Buch der zwölf kleinen Propheten I/II. I: Die Propheten Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jona, Micha. Übersetzt und erklärt von Artur Weiser; II: Die Propheten Nahum, Habakuk, Zephanja, Haggai, Sacharja, Maleachi. Übersetzt und erklärt von Karl Elliger. Das Alte Testament Deutsch; Bde 24/25. 2 vols. in 1.
T6489: WEISER, ARTUR (HRSGB.) - Das Alte Testament Deutsch. Tl. 2 (Genesis) - 25 in 17 Bde.: In Verbindung mit Walther Eichrodt, Karl Elliger, Kurt Galling, H.M. Hertzberg, Otto Kaiser, Martin Noth, Norman M. Porteous, Gerhard von Rad, Helmer Ringgren, Claus Westermann, Ernst Würthwein, Walther Zimmerli, herausgegeben von Artur Weiser.
T8329: WEISER, ARTUR - Das Buch Jeremia. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Teilband 20/21.
T8330: WEISER, ARTUR - Die Psalmen. Übersetzt und erklärt. Das alte Testament Deutsch; Teilband 14/15.
T17020: WEISS, JOHANNES - Der erste Korintherbrief. Bearbeitet von Joh. Weiss. Neudruck der völlig neubearbeiteten Auflage 1910.
T19393: WEISS, ANDREA L. - Figurative Language in Biblical Prose Narrative. Metaphor in the Book of Samuel.
T8059: WEISS, HANS-FRIEDRICH - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt. (Meyers kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament, Band 13 - 15. Aufl., 1. Auflage dieser Auslegung.)
T2146: WELBEDACHT, K. - Ester. Diplomate en advocate van het volk van God.
T20362: WELCH, C.H. - Gaan voor Goud. De prijs van de bovenroeping Gods. De brief aan de Filippenzen.
J1887: WELDEN, NONNIE - Idylle met Benno.
T652: SCHLEIERMACHER -- WELKER, KLAUS EBERHARD - Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher.
T8546: WELLHAUSEN, JULIUS - Grundrisse zum Alten Testament. Herausgegeben von Rudolf Smend. (Theologische Bücherei. Neudrucke und Berichte aus dem 20. Jahrhundert. Altes Testament; Band 27.
G1851: WELSCH, A.G. - Voornaamste Bladzijden uit de Geschiedenis van de Stad en de Provincie Utrecht, aan het volk verhaald.
T16458: NIETZSCHE, FRIEDRICH --- WELTE, BERNHARD - Nietzsches Atheismus und das Christentum.
T13348: WELTEN, J.B.V. - Hervormers aan de Oosterschelde. De practijcke der Godtsalicheyt 1598-1653.
T20268: LOGMANS-WELTEVREDE, M.C. - Rudi gaat zwerven.
G1109: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T19405: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T14998: PRICK VAN WELY, M.A. - Het orgel en zijn meesters.
T17225: WELZIG, WERNER (HRSG.) - Predigt und soziale Wirklichkeit. Beiträge zur Erforschung der Predigtliteratur.
T9166: BUCER, MARTIN --- WENDEL, F. (ED.) - Martini Buceri Opera Latina. Volumen XV: De Regno Christi. Libri Duo, 1550.
T17066: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Ethik des Neuen Testaments. Eine Einführung.
T1065: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Kirche in der revolutionären Gesellschaft. Sozialethische Aufsätze und Reden.
T1406: WENDLAND, HEINZ-DIETRICH - Die Kirche in der modernen Gesellschaft. Entscheidungsfragen für das kirchlichen handeln im zeitalter der Massenwelt.
T8055: WENGST, KLAUS - Häresie und Orthodoxie im Spiegel des ersten Johannesbriefes
T15949: WENSINCK, A.J. - Semietische Studiën uit de nalatenschap van Prof. Dr. A.J. Wensinck (7 augustus 1882 - 19 september 1939).
T753: WENTSEL, B. - Natuur en genade.Een introductie in en confrontatie met de jongste ontwikkelingen in de rooms-katholieke theologie inzake dit thema.
T17598: WENTSEL, B. - Het Woord, de Zoon en de Dienst. Dogmatiek, deel 1.
T14960: WENTSEL, B. - Het gericht en de gerichtsbeleving.
T976: WEREN, W.J.C. -
J2265: WERF, LO VAN DER - Uit de school geklapt. Oude schoolliedjes verzameld en bewerkt.
T14301: WERINGHA, JUW FON - Heliand and Diatessaron
L1092: HART, MAARTEN 'T --- WERKMAN, HANS - Een calvinist leest Maarten 't Hart.
T20501: MERODE, WILLEM DE --- WERKMAN, HANS - De wereld van Willem de Merode.
T13759: WES, MARINUS ANTONY - Das Ende des Kaisertums im Westen des Römischen Reichs.
K1079: WESSEL, J.H. - De leerstellige strijd tusschen Nederlandsche Gereformeerden en Doopsgezinden in de zestiende eeuw.
T16855: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Groningerland. I. De classis Middelstum; II. De classes Appingedam en Pekela van de Afgescheiden kerken; III. De classis Groningen van de Afgescheiden kerken. 3 dln.
T14754: WESSELING, J. - De Afscheiding van 1834 in Friesland. Deel II. De classis Drogeham (Drachten) en Leeuwarden van de Afgescheiden kerken.
T20329: WESSELIUS, J.W. - Korte grammatica van het Bijbels Hebreeuws. Met CD.
G505: WESSELS, A.M. - Zeeland in den Patriottentijd.
K1057: WESSELS, A.M. - Een merkwaardig vijftal. Ds. B. Smytegelt, Ds. H.J.Budding, Ds. D. Bakker, Ds. P. van Dijke, Ds. L. Boone. Bijdrage tot de kerkelijke historie van Zeeland. Opnieuw bewerkt door H.M. Stoppelenburg.
Z164: WESSELS, A.M. - Verraad en dapperheid. Een bladzijde uit de historie van de oude veste Sluis.
T13465: WESSELS, PAULUS BERNARDUS - Die Landschaft im jüngeren Minnesang.
T16551: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
T14895: ACTA/ HANDELINGEN SYNODEN GKV AMERSFOORT- WEST - Acta van de Generale Synoden van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Amersfoort-West op 18 en 19 oktober 1966 en gehouden te Amersfoort-West van 4 april 1967 tot 9 november 1967/ Met: Handelingen van genoemde Synoden in besloten zittingen. 2 dln.
Z157: WESTENDORP BOERMA, J.J. EN SWIGCHEM, C.A. VAN - Zierikzee vroeger en nu.
T17251: ASMA, FEIKE --- WESTERING, PAUL CHRISTIAAN VAN - Feike Asma.
T4340: WESTERINK, J. - Nahum, Habakuk en Zefanja. Profeten van het oordeel van God.
J2525: WESTERINK, H. - De rattenvanger van Deventer.
T12426: WESTERINK, H.J. - Gods Woord in menselijk schrift.
T17480: WESTERINK, J. - Joël en Amos. Profeten van het recht van God.
T14035: WESTERINK, H. - Roep Mij aan. Over de praktijk van ons bidden.
T17372: WESTERINK, H.J. - Het Heiligheidsbegrip in de Theologie der Reformatie.
T20521: WESTERINK, J. - Hosea profeet van de liefde van God.
T754: WESTERINK, H.J. - Het koninkrijk Gods bij Paulus.
T988: WESTERINK, H.J. - De Deformatie van het Heiligheidsbegrip in de Roomse Kerk en Theologie.
T17313: WESTERMANN, CLAUS (HRSG.) - Theologie. VI x 12 Hauptbegriffe. Claus Westermann - Altes Testament; Eduard Schweizer - Neues Testament; Bernhard Lohse - Kirchengeschichte; Heinrich Ott - Dogmatik; Heinz Eduard Tödt - Ethik; Werner Jetter - Praktische Theologie.
T4560: WESTERMANN, CLAUS - Genesis 1 - 11 en 12 - 50. 2 Bde.
T4569: WESTERMANN, CLAUS - Kurze Bibelkunde des Alten Testaments.
T8326: WESTERMANN, CLAUS - Das Buch Jesaja. Kapitel 40 - 66. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 19.
T15385: WESTRA, ABE - De gelijkenis van de Rijke Man en de Arme Lazarus. (Lk. 16, 19-31) bij de vroeg-christelijke Griekse schrijvers tot en met Johannes Chrysostomos. With a summary.
T6208: MONSHOUWER, DIRK --- WESTRA, GERBEN (RED.) - Liturgisch centrum Taal in Schrift en Eredienst. Opstellen voor Dirk Monshouwer.
T19108: WESTSTRATE, J.C. - De Christus gepredikt. Verklaring van het boek Leviticus.
T756: WEVERS, H.E. - Jezus Christus van waar komt Hij? Een systematisch-theologisch en bijbels-theologisch onderzoek naar het oorsprongsdenken in de christologie en de preëxistentie als facet hiervan, uitgaand van de huidige christologie van beneden. With a Summary in English.
T20337: BROUNS-WEWERINKE, DOOR - In verhalen krijgt geschiedenis betekenis. Verbeelding van Jezus lijden en dood in het Johannesevangelie. With Summary.
T16300: WEYL, HERMANN - Mathematische analyse des Raumproblems. Vorlesungen gehalten in Barcelona und Madrid. / Was ist Materie? Zwei Aufsätze zur Naturphilosophie.
J3226: WEZEL, LEENDERT VAN - Bladstil. Novelle.
T7921: JOSEPHUS, FLAVIUS --- WHISTON, WILLIAM (ED.) - The Works of Flavius Josephus, The Learned and Authentic Jewish Historian, And Celebrated Warrior. To Which is Added, Three Dissertations, Concerning Jesus Christ, John the Baptist, James the Just, God's Command to Abraham, &c., &c..Translated by William Whiston. Complete in One Volume.
T12109: JOSEPHUS, FLAVIUS --- WHISTON, WILLIAM (TRANSL.) - Complete Works. Includes: Life of Flavius Josephus; The Antiquities of the Jews; The Wars of the Jews; Antiquity of the Jews - Flavius Josephus against Apion; Discourse concerning Hades; Seven Dissertations; Tables of Jewish Weights and Measures; List of Ancient Testimonies and Records cited by Josephus; Texts of the Old Testament Parallel to Josephus' Histories.
T7462: WHITACRE, RODNEY A. - Johannine Polemic. The Role of Tradition and Theology.
P267: WHITE, T.H. - The book of Beasts. Being a translation from a latin bestiary of the twelfth century.
T16965: WHITLEY, CHARLES F. - Koheleth. His Language and Thought.
T19571: WICKERT, ULRICH - Studien zu den Pauluskommentaren Theodors von Mopsuestia. Als Beitrag zum Verständnis der antiochenischen Theologie.
K1075: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
T9211: WIEDER, F.C. - De Schriftuurlijke Liedekens. De liederen der Nederlandsche Hervormden tot op het jaar 1566. Inhoudsbeschrijving en bibliographie.
T14136: WIEDERKEHR, DIETRICH - Die Theologie der Berufung in den Paulusbriefen.
T19293: HEGEL, G.W.F. --- WIEDMANN, FRANZ - Hegel.
T17101: WIEFEL, WOLFGANG - Das Evangelium nach Lukas. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. III)
K1357: VISSCHER, HUGO --- WIEGERAAD, B.J. - Hugo Visscher 1864-1947. 'Een calvinist op eigen houtje'.: With a Summary in English. Mit einer Zusammenfassung in Deutscher Sprache.
T13331: AMMIANUS MARCELLINUS --- WIEL, PIA VAN DE - Hoofdstukken uit de geschiedenis van Rome in Ammianus Marcellinus 'Res Gestae'/ Chapters from the history of Rome in the 'Res Gestae' of Ammianus Marcellinus (with a Summary in English)
T20370: WIERENGA, W. - Liever vijf woorden met mijn verstand. Een pastorale handreiking over gaven van de Geest.
G1867: WIERINGA, FROUKE (RED.) - Republiek tussen Vorsten. Oranje, Opstand, Vrijheid, Geloof.
T20492: WIERINGEN, ARCHIBALD L.H.M. - The Implied Reader in Isaiah 6-12.
J5077: WIERSEMA, BERT - Spokenjacht per helikopter. Chris en Jorieke 7.
T20269: WIERSEMA, BERT - De tombe van de Tempeliers.
T20494: WIERSEMA, BERT - De vergeten strijd van 45- 50. [Nederlands-Indie]
J3416: WIERSEMA, BERT - Brandalarm in de nacht. Chris en Jorieke 6.
J3629: WIERSEMA, BERT - Gijzeling op Pampus. Chris en Jorieke 12.
J3200: WIERSEMA, BERT - Jacht op de verdwenen buit. Chris en Jorieke 8.
T20149: BONHOEFFER, D. --- WIERSINGA, HERMAN - De vitale vragen van Bonhoeffer.
T19043: WIERSMA, J.T. - Het geloof van mijn vader en moeder. Leesboek voor het leren kennen van God.
T14371: WIESEMANN, FALK - Kommt heraus und schaut - Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel in alter Zeit. [ Katalog zur Ausstellung: Kommt heraus und schaut - Jüdische und christliche Illustrationen zur Bibel aus alter Zeit]: Mit Beitr. von Marion Aptroot und William l. Gross.
T19233: WIESENTHAL, SIMON - Elke dag gedenkdag. Kroniek van het Joodse lijden.
T13705: WIGGERS, A./ ABELS, P.H.A.M./ BOOM, H. TEN/ BOS, P.J./ UIL, H. (RED.) - Rond de kerk in Zeeland. O.a.: W.J. op 't Hof, De Nadere Reformatie in Zeeland. Een eerste schets, en: J.R. Luth, Josua van Iperens betekenis voor de geschiedenis van de kerkzang in het gereformeerde protestantisme.
T923: WIGMANS, C.M. - Onderwijs en bevrijding. Ontwikkelingstheorie vanuit een messiaans vooroordeel.
T12111: WIGODER, GEOFFREY - Joodse cultuur. Oorsprong en bloei. Een geschiedenis van de Joodse cultuur en haar uitstraling. Vertaald door Tinke Davids.
T6828: MISKOTTE, K.H. --- WIJER, E.J. DE - De Naam op de Toverberg. De denkfiguren uit Thomas Manns 'Zauberberg' als transparanten voor de cultuurkritiek van K.H. Miskotte.
T12783: SPURGEON, C.H. --- WIJK, G. VAN - Charles Haddon Spurgeon: zijn leven in beeld.
K1100: WIJK, B.J. VAN - Kruisgezanten uit de 16e en 17e eeuw.: Leven en werken onzer Gereformeerde Vaderen.
T15045: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het Engelsch en Hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
J1897: WIJNBEEK, PHÉ - Een hele rij.
T17557: WIJNGAARDEN, C.H. VAN - Haastrechtse 'Kercke Rekenbouck' 1584-1811.
T17624: LIND VAN WIJNGAARDEN, J.D. DE - Bethlehems Bornput. Twaalf leerredenen.
T15468: WIJNTJES, M.J.A. - 'Spatial Form' in I en II Samuel en I Koningen 1 en 2.
T9426: WIKENHAUSER, A./ KUSS, O. (EDS./HRSGB.) - Het Nieuwe Testament met Commentaar (Oorspr.: Regensburger Neues Testament). Dl. 1- 4: J. Schmid, Het Evangelie volgens Mattheüs, Het Evangelie volgens Marcus, Het Evangelie volgens Lucas/ A. Wikenhauser, Het Evangelie volgens Johannes. 4 dln.
J3493: WILBOURNE, DAVID - Tussen heidenen en heiligen.
T8353: WILCKEN, ULRICH - Griechische Geschichte im Rahmen der Altertumsgeschichte.
T19514: WILCOCK, MICHAEL - De boodschap van Openbaring. Ik zag de hemel geopend.
T7052: WILCOX, MAX - The Semitisms of Acts.
T12472: WILD (FERUS), JOH. (1497-1554) --- PAULUS, NIKOLAUS - Johann Wild. Ein Mainzer Domprediger des 16. Jahrhunderts.
K1087: WILDE, W.J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie. Van hervormd standpunt bezien.
K1086: WILDE, W.J. DE - Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie. Van hervormd standpunt bezien.
T4610: WILDER, AMOS N. - Eschatology and Ethics in the Teaching of Jesus. Revised Edition.
T13737: WILDERMANN, ANSGAR (ED.), EN COLLABORATION AVEC VÉRONIQUE PASCHE. - La visite des églises du diocèse de Lausanne en 1453. Préface de Pierrette Paravy. 2 vols.
T17659: HILDEGARD VAN BINGEN --- WILHELMY, WINFRIED / KORING, INES (EDS.) - Hildegard von Bingen 1098-1179. Herausgegeben von Hans-Jürgen Kotzur.
T13277: CHRYSOSTOMOS, JOHANNES --- WILKEN, ROBERT L. - John Chrysostom and the Jews. Rhetoric and Reality in the Late 4th Century.
T20334: WILKINS, MICHAEL J. - Discipleship in the Ancient World and Matthews Gospel.
T8788: WILLARD, CHARITY CANNON - The Livre de la Paix of Christine de Pisan. A Critical Edition with Introduction and Notes.
T6380: MARNIX VAN ST. ALDEGONDE --- WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Openbare les gehouden den 18den ocktober 1918 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.: Met herdruk van G. Hervet's brief.
T9588: WILLEMART, PIERRE - Het visioen Jeruzalem. Kruistochten en Jihad 1096/1189. De eeuwige strijd tussen christenen en moslims.
K1621: HAAR, B. TER --- WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant/Poëet/Professor.
T12444: WILLEMSE, F.C. (SAMENST.) - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
T7138: WILLEMSE O.P., J.J.C. - Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur.
T7944: WILLEMZE, J. - Uit het Woord. Een bundel preeken.
K1667: TYNDALE, WILLIAM --- WILLIAMS, C.H. - William Tyndale.
T13205: WILLIAMS, MARGARET H. - The Jews among the Greeks and Romans. A Diasporan Sourcebook.
T13267: AMBROSIUS --- WILLIAMS, D.H. - Ambrose of Milan and the End of the Nicene-Arian Conflicts.
T4547: WILLIGENBURG, T. VAN / HEEGER, F.R. / BURG, W. VAN DER (EDS.) - Nation, State and the Coexistence of Different Communities.: Proceedings of the 1994 Conference of the Societas Ethica - the European Society for Research in Erhics. Berekfürdö, Hungary, August 1994.
T20157: WILLIGENBURG, THEO VAN / DUBBINK, JOEP - Van aanschijn tot zaaizaad. In gesprek met de vertaler van de Naardense Bijbel.
T19497: AUGUSTINUS, A. --- WILLIS, G.G. - St. Augustine's Lectionary.
T7440: WILLIS, W.L. - Idol Meat in Corinth. The Pauline Argument in 1 Corinthians 8 and 10.
T13623: WILLS, GARRY - Pauselijke zonde. Geconstrueerd bedrog. : Uit het Engels vertaald door Lutgart Debroey.
T14262: AUGUSTINUS --- WILLS, GARRY - Augustinus
A303: WILMA - Leven en werken van Joseph Wittig. Een wonder van God.
J3490: WILMA - De lichte nacht.
J3627: WILMA - Ruimtevaart. Novelle.
T15726: WILMA - Opstanding.
T12583: WILSCHUT, ARIE - De tijd van ontdekkers en hervormers 1500-1600. Kleine Geschiedenis van Nederland, deel 5.
T20095: WOELDERINK, J.G. --- WILSCHUT, H.J.C.C.J. - J.G. Woelderink: om de 'vaste grond des geloofs'. De ontwikkeling in zijn theologisch denken, met name ten aanzien van verbond en verkiezing.
T17310: WILSCHUT, H.J.C.C.J. - Aan de belofte genoeg?! Gereformeerd tegenover evangelisch/charismatisch. Woord en Wereld 72.
T9589: WILLEM III/WILLIAM III --- WILSON, CHARLES/ PROCTOR, DAVID (EDS.) - 1688 - The Seaborne Alliance and Diplomatic Revolution. Proceedings af an International Symposium, Held at the National Maritime Museum, Greenwich 5-6 October 1988.
G1445: WILSON, DEREK - A Tudor Tapestry. Men, Women and Society in Reformation England.
P294: WILSON-KASTNER, PATRICIA - KASTNER, G. RONALD, E.O. - A lost tradition. Women writers of the Early Church.
T13084: WILSON, A.N. - Paul. The Mind of the Apostle.
T1325: WILSON, R. MCL. - The Gospel of Philip. Translated from the Coptic text, with an Introduction and Commentary.
T7929: WILSON, ROBERT MCLACHLAN - Gnosis und Neues Testament.
T17133: WILSON, R.MCL. - Hebrews. The New Century Bible Commentary.
T8470: WILSS, WOLFRAM (ED./ HRSGEB.) - Übersetzungswissenschaft. (Wege der Forschung; Bd. 535)
T12460: WIMPINA, K. (CA. 1465-1531) --- NEGWER, JOSEPH - Konrad Wimpina. Ein katholischer Theologe aus der Reformationszeit.
K420: KUYPER, A. --- WINCKEL, W.F.A. - Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper.
T8919: WINDELBAND, WILHELM - Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Mit einem Schlusskapitel: Die Philosophie im 20. Jahrhundert, und einer Übersicht über den Stand der philosophiegeschichtlichen Forschung, herausgegeben von Heinz Heimsoeth. Fünfzehnte, durchgesehene und ergänzte Auflage.
T12949: WINDELBAND, W. - Geschichte der antiken Philosophie. Dritte Auflage, bearbeitet von Prof. Dr. Adolf Bonhöffer.
T7903: WINDISCH, HANS - Der Hebräerbrief. Handbuch zum Neuen Testament; 14.
T13685: WINGENS, MARC - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
T2168: WINGREN, GUSTAF - Die Predigt.
L1218: MAERLANT --- WINKEL, JAN TE - Maerlants werken, beschouwd als spiegel van de dertiende eeuw.
T6754: WINKEL, JAN DERK TE - Kiezen en delen. Over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving.
T12300: WINKELMAN, JOHANNES HENDRIKUS - Die Brückenpächter- und die Turmwächterepisode im 'Trierer Floyris' und in der 'Version Aristocratique' des altfranzösischen Florisromans. Eine vergleichende Untersuchung. Met samenvatting (Niederländische Zusammenfassung)
K673: WINKELMAN, P.H. - Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot.
J2560: WINSEMIUS, DIEUWKE - Vogeltjes in een doopvont.
J1940: WINSEMIUS, DIEUWKE - Dat valt niet mee, Carien!
T7053: PHILO --- WINSTON, D./ DILLON, J. - Two Treatises of Philo of Alexandria. A Commentary on De Gigantibus and Quod Deus sit Immutabilis.
G254: WINTER, J.M. VAN - Ridderschap ideaal en werkelijkheid.
T7435: WINTER, PAUL - On the Trial of Jesus. (Studia Judaica, Band I)
T9804: ERASMUS/ LUTHER --- WINTER, ERNST F. (ED./TRANSL.) - Erasmus - Luther: Discourse on Free Will.
T6686: WINTHER-NIELSEN, N./ TALSTRA, E. - A Computational Display of Joshua. A Computer-assisted Analysis and Textual Interpretation.
J3091: WISE, ROBERT L. - Onvoltooid verleden.
T4080: WISKERKE, J.R. - Léven tussen sterven en opstanding.
T2987: WISKERKE, J.R. - De strijd om de sleutel der kennis. Een bundel opstellen over theologie en filosofie.
T4664: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods roeping. Over Rom. 9: 1-9 en Gal. 3: 16. Geroepen volk. Een studie over Rom. 9: 10-29. 2 dln. : .
T7490: WISKERKE, J.R. - Volk van Gods keuze.: Met een inleidend woord van Prof. H.J. Schilder.
T12063: WISSE, A.P. - De Jehovah's Getuigen aangeklaagd. Een onthullend verhaal.
T19660: WISSE, G. - De droefheid naar God.
T2669: WISSE, G. - De zeven Kruiswoorden.
T20276: WISSE, G. - Memoires. Onvergetelijke bladzijden uit mijn levensboek. Van Middelburg naar Middelburg.
T8713: WISSE, G. - De moderne Theosophie.
T17862: BARTH, KARL --- WISSINK, J.B.M. - De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven en geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie. Mit Zusammenfassung.
T20012: WISSINK, J.B.M. / ZWEERMAN, TH. H. (RED.) - Ruimte van de Geest. Over ascese, spiritualiteit en geestelijk leiderschap.
K1237: BERGH, W. V.D. --- WIT, D. DE - Een boetgezant. Dr. Mr. W. van den Bergh in zijn leven en arbeid geschetst.
T17159: WIT-TAK, THALIEN M. DE - De oorsprong van de Griekse Bijbel. De Brief van Aristeas over het ontstaan van de Septuagint. Ingeleid, vertaald en toegelicht door dr. Thalien M. de Wit-Tak.
T20534: WIT, W. DE - Uw God is mijn God. 30 Bijbellezingen uit het boek Ruth.
T12864: WIT, W. DE - Het boek Ruth. 30 Bijbellezingen.
T16516: WITEK, BERNARD - Dio e i suoi figli. Analisi retorica della Prima Raccolta Salomonica (Pr 10,1 - 22,16)
T8366: WITKAM, J.J. - Van Leiden naar Damascus en weer terug. Over vormen van islamitische lees- en leercultuur. Inaugurele rede. (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Nr. 52)
T12920: WITKAMP, L.TH. - Kolossenzen. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting)
T1382: WITKAMP, L.TH. - Jezus van Nazareth in de gemeente van Johannes. Over de interaktie van traditie en ervaring.
T8723: WITSIUS, HERMANNUS - Geestelijke Printen, van een Onwedergeboorne op sijn Beste, en een Wedergeboorne op sijn Slechtste./ Practicale Godgeleertheid, of Algemene Pligten der Christenen ten opzigte Van Godt, van Christus, van zich zelven en zijn Naasten. Waar in de zuivre en opregte Godgeleertdheid des Harten Kortbondig voorgestelt, aangeprezen en verklaart word. (1680)
T6933: VONDEL --- WITSTEIN, S.F. / GROOTES, E.K. (ED.) - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen verzameld door S.F. Witstein en E.K. Grootes t.g.v. de driehonderdste sterfdag van Joost van den Vondel.
T4316: WITTE, PETRUM DE (LEYDEN) - Catechizatie Over den Heidelberghschen Catechismus, Der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven Na voorgaende Visitatie en Approbatie des E. Classis van Hoorn.
T955: CALVIN (CALVIJN) -- WITTE, J.L. - Het probleem Individu-Gemeenschap in Calvijns geloofsnorm. 2 delen.
K814: GERDES -- WITTEVEEN, K.M. - Daniel Gerdes.
T14659: ZWINGLI --- WITTEVEEN, K.M. - Het evangelie tussen pacifisme en geweld: Huldrych Zwingli.
T19559: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Colleges over ethiek, esthetica, psychologie en religieus geloof. Vertaling van Henriët Plantenga, inleiding van H.G. Hubbeling.
T7438: WITTGENSTEIN, LUDWIG - Losse opmerkingen. Een keuze uit de nalatenschap geredigeerd door Georg Henrik von Wright. Met medewerking van Heikki Nyman.
J2122: WITVLIET, MARIANNE - Ademloos.
T18018: WITVLIET, MARIANNE - Kind van het water.
T4317: WITZ, HARMANNUS - Twist des Heeren Met sijn Wyngaert, De selve Overtuygende van Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al te dertele Weeldrigheydt.: In schadelijcke nieuwigheden van Opninien, En schandelijcke Outheydt van quade zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade.
T774: WOELDERINK, J.G. - Verbond en bevinding. Ingeleid door Ds. C. v.d. Wal
T6670: WOELDERINK, J.G. - Van den Heiligen Geest en van Zijn werk.
K688: WOELDERINK, J.G. - De Afscheiding en wij. Referaat gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Utrecht op 12 april 1934.
T12662: WOELDERINK, J.G. - Het Doopsformulier. Een verhandeling over zijn leer van den H. Doop.
T1983: WOELDERINK, J.G. - De rechtvaardiging uit het geloof alleen.
T2848: WOELDERINK, J.G. - De gevaren der doopersche geestesstrooming.
T12722: MIJNDERS-VAN WOERDEN, M.A. - Maarten en zijn vrienden. Het leven van Maarten Luther. Deel 1
T15524: ERASMUS, DESIDERIUS --- WOERDEN, A.V.N. VAN - Vrouwelijk en mannelijk bij Erasmus. Een onderzoek inzake genus.
T16678: WOERDEN JR., C.B. VAN (VERT.) - Schotsche geloofshelden en heldinnen. Uit het Engelsch vertaald door C.B. van Woerden Jr.
T6703: WOERDEN, P. VAN - De beloften des evangelies, met enkele overdenkingen over Het Geloof, Wedergeboorte, Doop, Belijdenis en Assurantie.
T12697: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Thessalonicherbrief (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XII)
T12698: WOHLENBERG, G. - Die Pastoralbriefe (der erste Timotheus-, der Titus- und der zweite Timotheusbrief) Mit eiem Anhang: Unechte Paulusbriefe (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XIII)
T12711: WOHLENBERG, G. - Der erste und zweite Petrusbrief und der Judasbrief (Th. Zahn, Kommentar zum Neuen Testament; Band XV)
D20062: WOLDE, ELLEN VAN (ED.) - Narrative Syntax and the Hebrew Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996.
T19374: WOLDE, ELLEN VAN (ED.) - Narrative Syntax and the Hebrew Bible. Papers of the Tilburg Conference 1996.
T1529: WOLDRING, H.E.S. (RED.) - Identiteit en tolerantie. Nederlandse filosofen aan het begin van de nieuwe tijd.
T9143: CALVIN --- WOLF, HANS HEINRICH - Die Einheit des Bundes. Das Verhältnis von Altem und Neuem Testament bei Calvin. (Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche; 10. Band).
T12418: WOLF, GUSTAV - Quellenkunde der deutschen Reformationsgeschichte. Band I: Vorreformation und Allgemeine Reformationsgeschichte; II: Kirchliche Reformationsgeschichte, 1. u. 2. Teil; III: Namen- und Sachregister. 4 Parts in 2 Vols.
T19736: WOLF, PIET VAN DER - Kerk Evangelie Israël. De actualiteit van de zendingsopdracht onder de joden.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

10/27