Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
G435: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. E.A. - De V.O.C. in Azië.
D20160: ROESSINGH, K.H. - Bezinning en verdieping. Keur uit de verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh.
T14285: HEIDEGGER, M. --- ROESSINGH, K.H. - Martin Heidegger als godsdienstwijsgeer.
T2584: HEIDEGGER --- ROESSINGH, K.H. - De godsdienstwijsgerige problematiek in het denken van Martin Heidegger.
T6620: ROEST, HENK DE - Communicative identity. Habermas' perspectives of discourse as a support for practical theology.
T5079: ROGERS, J.B. - Scripture in the Westminster Confession. A Problem of Historical Interpretation for American Presbyterianism.
T8118: ROGERSON, JOHN - Atlas van de Bijbel. Vertaling en bewerking: drs. E.W. van der Poll.
T8518: ROGERSON, J.W. - Anthropology and the Old Testament.
T17973: ROGET, FRANÇOIS - Van Nicea tot Bonifatius. De kerk verbasterd in Romeinse politiek en samenleving.
K1149: COOLHAES --- ROGGE, H.C. - Caspar Janszoon Coolhaes, de voorloper van Arminius en der Remonstranten. 2 dln.
T12024: ROGGE, BERNARD - Het Evangelie gedurende de Vervolging. Eene geschiedenis van den strijd tegen de Hervormde kerk. Naar 't Hoogduitsch.
T13337: ROGGE, H.C. - Beschrijvende catalogus der pamfletten-verzameling van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam. Stukken I-III. Stuk I, Afd. I: Bibliotheek der Remonstrantsche geschriften; Stuk I, Afd. II: Geschriften betreffende de geschiedenis der Remonstranten; Stuk II, Afd. I: Bibliotheek der Contra-Remonstrantsche en Gereformeerde geschriften; Stuk II, Afd. II: Geschriften betreffende de Nederlandsche Hervormde Kerk, de Socinianen, Kwakers, Hernhutters, Doopsgezinden, Collegianten, Lutherschen, Roomschen, en van Protestantsche Godgeleerden in het buitenland; Stuk III: Stukken betreffende de geschiedenis van Nederland en de andere landen. 5 Vols.
K1484: WTENBOGAERT, J. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand; Dl. III: Ná het Bestand. 3 dln.
T13313: WTENBOGAERT, JOH. --- ROGGE, H.C. - Johannes Wtenbogaert en zijn tijd. Dl. I: Vóor het Bestand; Dl. II: Het Twaalfjarig Bestand. 2 (van 3) dln.
J1677: ROGGEVEEN, LEONARD - Piet en Nel.
T13805: ROGIER, L.J. - Geschiedenis van het Katholicisme in Noord-Nederland in de 16e en 17e eeuw. 3 dln. in 2 bdn. (Deel 3: Register en kaarten)
T8827: ROGIER, L.J. - Henric van Veldeken. Inleiding tot den dichter en zijn werk met bloemlezing.
K1145: ROGIER, L.J. / AUBERT, R. / KNOWLES, M.D. (RED.) - Geschiedenis van de kerk. 10 delen in 11 banden.
P208: ATHANASIUS -- ROLDANUS, J. - Le Christ et l'homme dans la théologie d' Athanase d' Alexandrie. Étude de la conjunction de sa conception de l'homme avec sa christologie.
G1380: ROLLASON, D.W. - The Mildrith Legend. A Study in Early Medieval Hagiography in England.
T7770: ROLOFF, JÜRGEN - Die Apostelgeschichte. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Band 5. 1. Auflage dieser neuen Fassung.
T17377: BONIFATIUS --- ROMAIN, WILLY-PAUL - Bonifatius. Grondlegger van Europa. Ingeleid door Georges Duby.
K1500: VERSTEGEN, RICHARD --- ROMBAUTS, EDWARD - Richard Verstegen. Een polemist der Contra-Reformatie.
G1405: ROMEIN, J., ET AL. - De Tachtigjarige Oorlog 1568-1648.
G1381: ROMEIN, JAN - Geschiedenis van de Noord-Nederlandsche geschiedschrijving in de Middeleeuwen. Bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
G1701: ROMEIN, JAN / ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE - Ahnherren der Holländischen Kultur.: Vierzehn Lebensbilder.
G1611: ROMEIN, JAN EN ANNIE - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk.: Met bijdragen van dr. P.J.Bouman, dr. O. Noordenbos en dr. Richter Roegholt.
T15990: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T7070: EUSEBIUS VAN EMESA --- HAAR ROMENY, R.B. TER - A Syrian in Greek Dress. The Use of Greek, Hebrew, and Syriac Biblical Texts in Eusebius of Emesa's Commentary on Genesis. Met een samenvatting.
T20477: ROMIJN, A. - Marietje heeft het moeilijk.
J2803: ROMIJN, AART - Een gewoon meisje en toch...
T13080: ROMILLY, JACQUELINE DE - A Short History of Greek Literature. Translated by Lillian Doherty.
G1704: ROMPAEY, JAN VAN - De Grote Raad van de Hertogen van Boergondië en het Parlement van Mechelen.: Avec un résumé français.
T15339: RONGEN, G. VAN - Nicodemieten vroeger en nu. De actualiteit van Artikel 28 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis.
T1095: RONGEN, G. VAN - Zijn ene woord. Studie over de eenheid der Schriften Gods en de daaruit voortvloeiende eenheid van ons belijden en de schoonheid van het Gereformeerd Kerkboek.
T2577: RONGEN, G. VAN - Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondteksten.
T4063: RONGEN, G. VAN - Zijn vast verbond. Studies over de bijbelse verbonden in het licht van buiten-bijbelse verbondsteksten.
T17422: RONHAAR, GERDA - Een huis voor Tessa.
T15478: ROODEN, P.T. VAN - Constantijn L'Empereur (1591-1648) professor hebreeuws en theologie te Leiden. Theologie, bijbelwetenschap en rabbijnse studiën in de zeventiende eeuw [Mit einer Zusammenfassung]
T13696: ROODENBURG, HERMAN - Onder censuur. De kerkelijke tucht in de gereformeerde gemeente van Amsterdam, 1578-1700. With a Summary in English.
T637: ROODENBURG, P.C. - Israël, de knecht en de knechten. Een onderzoek naar de betekenis en de functie van het nomen in Jesaja 40-66.
T9573: ROOIJAKKERS, GERARD/ ZEE, THEO VAN DER (RED.) - Religieuze volkscultuur. De spanning tussen de voorgeschreven orde en de geleefde praktijk.
T20127: ROOIJENDIJK, CORDULA - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
T17338: PNT --- ROON, A. VAN - De Brief van Paulus aan de Epheziërs. De Prediking van het Nieuwe Testament.
T17851: ROON, G. VAN - Neuordnung im Widerstand. Der Kreisauer Kreis innerhalb der deutschen Widerstandsbewegung.
T4436: ROON, A. VAN - The authenticity of Ephesians.
T7555: ROON, A. VAN - Een onderzoek naar de authenticiteit van de brief aan de Epheziërs
G544: ROORDA, D.J. - Ambassadeur in de Lage Landen. William Temple Observations upon the United Provinces.
T19046: ROOS, P. (RED.) - De poorten van Sion. 100 jaar geschiedenis van de Chr. Geref. Kerk Damwoude. De kerk - de gemeente - het Woord.
T19579: ROOS, DOEKE - Zeeuwen en de VOC.
L1064: ANNA BIJNS -- ROOSE, LODE - Anna Bijns. Een rederijkster uit de Hervormingstijd.
T17364: ROOSEBOOM, H.J. - Na vijftig jaren. Gedenkboek van de Nederlandsche Zendingsvereeniging.
T16081: ROOSENBRAND, JAN-WILLEM - Drie brieven van Johannes. Bijbelstudie Compact.
T13476: ATTEMA-ROOSJEN, T.H. - De brief van Judas, pastor bij uitstek.
T17142: ROOSJEN, S. - De idee der zelfvervreemding bij Maurice Merleau-Ponty. Avec un Sommaire.
T12872: ROOT, J.M.H. OP 'T - Als je leven zoekt Gezondheid en genezen in anthropologisch perspektief: joodse traditie als levensoriëntatie. With a Summary: 'If you seek life'. Health and Healing in Anthropological Perspective: Jewish Tradition as an Orientation for Life. Mit einer Zusammenfassung.
T10045: MORE, THOMAS --- ROPER, WILLIAM (C.1495-1578)/ HARPSFIELD, NICHOLAS (1519-1575) - Lives of Saint Thomas More. Edited with an Introduction by E.E. Reynolds
G1104: ROS, B. VAN DER (EINDRED.) - Het christelijk dagblad in de samenleving. Roeping en opdracht.
T14438: ROS, AD - Nederlandse Psalmberijmingen. 2 dln.
T2585: HEIDEGGER --- ROSALES, A. - Transzendenz und Differenz. Ein Beitrag zum Problem der ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
T20010: RÖSEL, MARTIN - Bibelkunde des Alten Testaments. Die kanonischen und apokryphen Schriften. Überblicke - Themakapitel - Glossar.
T8481: ROSENBERG, JOEL - King and Kin. Political Allegory in the Hebrew Bible. (Indiana Studies in Biblical Literature)
T4463: ROSENBERGER, VEIT - Griechische Orakel. Eine Kulturgeschichte.
T950: ROSENKREUZ --- - Johann Valentin Andreae 1586-1986. Die Manifeste der Rosenkreuzerbruderschaft.: Katalog einer Ausstellung in der Bibliotheca Philosophica Hermetica.
T12932: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic
T2352: ROSENTHAL, FRANZ - A Grammar of Biblical Aramaic.
T2353: ROSENTHAL, FRANZ - Die aramäistische Forschung seit Th. Nöldeke's Veröffentlichungen.
T17058: ROSMINI, ANTONIO - The Origin of Thought. A New Essay on the Origin of Ideas. - Principles of Ethics. - Conscience. Abridged, edited and translated by Terence Watson and Denis Cleary. 3 Vols.
T17427: ROSNAY, TATIANA DE - Haar naam was Sarah.
T4148: ROSNER, BRIAN S. - Paul, Scripture and Ethics. A Study of 1 Corinthians 5-7.
T20042: ROSSEM, CEFAS VAN / VOORT, HEIN VAN DER (ED.) - Die Creol Taal. 250 years of Negerhollands texts.
T7797: RÖSSLER, D. - Gesetz und Geschichte. Untersuchungen zur Theologie der jüdischen Apokalyptik und der pharisäischen Orthodoxie.
J2731: ROSSUM, RIE VAN - Jetje uit het Huis.
T15353: ROSSUM, J. VAN - De praedeuteronomistische bestanddelen van het Boek der Richters en hun betekenis voor onze kennis van de geschiedenis van het volk Israël en zijn godsdienst. Avec un résumé.
T15475: ROSSUM, J.A. VAN - De gerousia in de Griekse steden van het Romeinse Rijk. With a summary.
T7971: ROST, LEONHARD (ED.) - Die Damaskusschrift. Neu bearbeitet.
T14297: ROTERMUND, H.W. - Geschiedenis van de Geloofsbelijdenis der Protestanten, op den Rijksdag te Augsburg, in het jaar 1530. Uit het Hoogduitsch.
T15863: ROTH, CECIL/ WIGODER, GEOFFREY (ED.) - The New Standard Jewish Encyclopedia. New revised edition.
T20130: ROTHFUSZ, R. / ROZEMOND, A.J.H. (RED.) - De kartuizers en hun Delftse klooster. Een bundel studiën, verschenen ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Genootschap Delfia Batavorum.
T4576: ROTHUIZEN, G.TH. --- - Het leven is meer dan ethiek. Studies aangeboden aan prof. dr. G.Th. Rothuizen.
T13041: BONHOEFFER, D. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Aristocratisch christendom. Over Dietrich Bonhoeffer: leven - verzet - ecumene - theologie.
T14508: ROTHUIZEN, G.TH - Landschap. Een bundel gedachten over de Psalmen. 3 dln.
T980: CALVIN/ CALVIJN, JOH. --- ROTHUIZEN, G.TH. - Tweeërlei ethiek bij Calvijn? Inaugurele rede Kampen (Oudestraat) 1964
K1537: ROTONDÒ, ANTONIO - Studi e Ricerche di Storia Ereticale Italiana del Cinquecento. I
T10009: ERASMUS VAN ROTTERDAM - Van de vrye - wil, tegen D. Martinus Luther.
T4279: ERASMUS VON ROTTERDAM - Vom freien Willen. Verdeutscht von Otto Schumacher.
T4291: ERASMUS VON ROTTERDAM - Colloquia familiaria - Vertraute Gespräche. Übersetzt, eingel. und mit Anmerkungen vers. von Werner Welzig.: Text Lateinisch - Deutsch.
T9806: ERASMUS --- ERASMUS VON ROTTERDAM - Briefe. Verdeutscht und herausgegeben von Walther Köhler. Erweiterte Neuausgabe von Andreas Flitner.
T15087: ROTTNER, ELI - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte. (Eindrücke)
T16465: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T16466: POT --- ROUBOS, K. - II Kronieken. Prediking van het Oude Testament.
T9104: POT --- ROUBOS, K. - I Kronieken/ II Kronieken. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
T19635: ROUKEMA, RIEMER (ED.) - De evangeliën van Johannes en Thomas. Ingeleid ddor Riemer Roukema.
T19271: BRÈS, GUIDO DE --- ROUKENS, A.A. (SAMENST.) - De Nederlandse Geloofsbelijdenis met kanttekeningen en uitgeschreven bewijsteksten. En een beschrijving van de tijd, het leven en werk van Guido de Brès.
T8384: ROUMEN, TON - Vorming in autonomie. Een studie naar de morele ontwikkeling op het terrein van de seksualiteit binnen het godsdienstonderwijs. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Godgeleerdheid. (Theologie & Empirie; nr. 27)
T9522: ROUZET, ANNE - Zestiende-eeuwse drukkers in onze provincies. Tentoonstellingscatalogus/Exhibition Catalogue.
J1685: ROVER, PIET DE - Als 't water roept.
J2012: ROVER, P.A. DE - Jantina van de turfschuit.
J3400: ROVER, P.A. DE - Kerstfeest in de roef.
T15620: CALVIN, J. --- ROVER, P.A. DE - Calvijn, de reus uit Noyon. Levensroman.
J7075: ROVER, P.A. DE - De Waterreus.
K1411: ROVER, P.A. DE - De strijdende kerk. Groot vertelboek van de Kerkgeschiedenis.
J1683: ROVER, P.A. DE - IJsgang.
J1687: ROWAAN, HANS - Fort aan de Lek.
T7701: ROWLAND, CHRISTOPHER - Christian Origins. An Account of the Setting and Character of the most Important Messianic Sect of Judaism.
T5832: ROWLEY, H.H. (ED.) - The Old Testament and Modern Study. A Generation of Discovery and Research. Essays by Members of the Society for Old Testament Study.
T7144: ROWLEY, H.H. - From Joseph to Joshua. Biblical traditions in the light of archaeology.: The Schweich lectures of the British Academy 1948.
T7885: ROWLEY, H.H. - The Relevance of Apocalyptic. A Study of Jewish and Christian Apocalypses from Daniel to the Revelation. New and Revised Edition.
K1342: ROYAARDS, HERM. JOH. - Geschiedenis der Hervorming in de stad Utrecht.: Met een Bijdrage over den oorsprong en de vestiging der Waalsch-Hervormde Gemeente te Utrecht, (1583-1598).
T13865: ROYEN, P.C. VAN - Zeevarenden op de koopvaardijvloot omstreeks 1700. With a Summary in English.
T1932: ROYEN, J.F. VAN - Het vraagstuk der theodicee bij Wilfred Monod.
T15343: ROYEN, P.D. VAN - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste. With a summary in english. Avec un résumé en français.
T19060: ROYER, JEAN-PIERRE - L' Église et le Royaume de France au XIVe Siècle d'après le Songe du Vergier et la jurisprudence du Parlement.
T3049: PHILO VAN ALEXANDRIË --- ROYSE, JAMES R. - The Spurious Texts of Philo of Alexandria. A study of textual transmission and corruption with indexes to the major collections of Greek Fragments.
T17761: ROZELAAR, MARC - Het Hooglied uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een inleidende Studie en een Toelichting voorzien.
T17755: ROZELAAR, MARC - Het boek Job uit het Hebreeuws in Nederlandse verzen overgebracht en van een Inleiding, Toelichting en Verantwoording voorzien.
K1206: ROZEMOND, KEETJE - Archimandrite Hierotheos Abbatios 1599 - 1664.
T14504: RU, G. DE - Woord waarop wij bouwen.
T17151: RUBINGH, EUGENE - Sons of Tiv. A Study of the Rise of the Church Among the Tiv of Central Nigeria.
T7492: RUCKSTUHL, EUGEN - Die literarische Einheit des Johannesevangeliums. Der gegenwärtige Stand der einschlägigen Forschungen. Mit einem Vorwort von Martin Hengel. : Im Anhang: Liste der johanneischen Stilmerkmale mit allen Belegstellen aus dem johanneischen Schrifttum.Sprache und Stil im johanneischen Schrifttum. Die Frage ihrer Einheit und Einheitlichkeit.Added: Article by Eugen Rockstuhl: Zur Antithese Idiolekt - Soziolekt im johanneischen Schrifttum. Sonderdruck from: Studien zum Neuen Testament und seiner Umwelt, 1987, Bd. 12, p. 141-181.
T7472: RUCKSTUHL, EUGEN - Jesus im Horizont der Evangelien.
T7493: RUCKSTUHL, EUGEN/ DSCHULNIGG, PETER - Stilkritik und Verfasserfrage im Johannesevangelium. Die johanneischen Sprachmerkmale auf dem hintergrund des Neuen Testaments und des zeitgenössischen hellenistischen Schrifttums.
T8035: RUCKSTUHL, E. - Die johanneische Menschensohnforschung 1957 - 1969 (= Theologische Berichte 1, 171 - 284).
T9872: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER, K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 15: Liber Chronicorum.
T9886: BIBLIA HEBRAICA STUTTGARTENSIA (ELLIGER,K./RUDOLPH, W., ED.) --- RUDOLPH, W. - Biblia Hebraica Stuttgartensia 8: Liber Jeremiae
T19209: RUE, NANCY - De beslissing. [Antonia's keuze.]
T2566: RUHBACH, G. (HRSG.) - Die Kirche angesichts der Konstantinischen Wende.
T13969: HOMERUS --- RUIJGH, C.J. - Liever dagloner op aarde... Gedachten over de diachronische en de synchronische analyse van het Homerische taalgebruik. Inaugurele rede Universiteit van Amsterdam 27 oktober 1969.
T876: RUIJS, R.C.M. - De struktuur van de brief aan de Romeinen. Een stilistische, vormhistorische en thematische analyse van Rom 1, 16 - 3, 23.
T7505: RUIJTER, C.J. DE - De horizon van het heil. Theorie en praxis bij Johann Baptist Metz en Clodovis Boff, mede in verband met de verkondiging en het diaconaat van de kerk.
T19694: RUITENBEEK, KLAAS - Carpentry and Building in Late Imperial China. A Study of the Fiftheenth-Century Carpenter's Manual Lu Ban jing.
K1063: LINGEN --- RUITER, W. - De man in de schaduw. Ds. Van Lingen strijder voor het Christelijk Middelbaar Onderwijs en Kerkherstel.
T19001: DONNER, JAN --- RUITER, JOB DE - Jan Donner jurist. Een biografie.
D20142: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T17381: RULER, A.A. VAN - Verhuld bestaan. [Overdenkingen]
T12428: RULER, A.A. VAN - Visie en Vaart.
T6664: RULER, A.A. VAN - Droom en Gestalte. Een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van christendom en politiek.
T6672: RULER, A.A. VAN - Theologisch Werk. 6 dln, compleet.
T4889: RULER, A.A. VAN - Blij zijn als kinderen. Een boek voor volwassenen.
K728: AFSCHEIDING --- RULLMANN, J.C. - De Afscheiding in de Nederlandsch Hervormde kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K1501: KUYPER, A. --- RULLMANN, J.C. - Kuyper-Bibliografie. 3 dln. I. 1860-1879; II. 1879-1890; III. 1891-1932.
K1007: RULLMANN, J.C. - Beknopt christelijke encyclopaedie. Kerk in verleden en heden.: M.m.v. S.P.Dee, Jac. Eringa, e.a.
K1006: RULLMANN, J.C. - De strijd voor kerkherstel in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
K731: RULLMANN, J.C. - De Doleantie in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe eeuw. Historisch geschetst.
T4704: HARNACK, ADOLF VON --- RUMSCHEIDT, MARTIN (ED.) - Adolf von Harnack. Liberal Theology at its Height.
T9031: RUNCIMAN, STEVEN - Geschichte der Kreuzzüge.
K1010: RUNCIMAN, STEVEN - Le Manichéisme Médiéval. L'hérésie dualiste dans le christianisme.
T14684: RUNIA, K. - Van feest tot feest steeds voort.
T2196: RUNIA, K. - In het krachtenveld van de Geest. Bundel aangeboden aan prof. dr. Klaas Runia bij diens afscheid als hoogleraar Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit te Kampen.
T9210: RUNIA, K. - Het geheim van Jezus Christus. Het huidige debat over de christologie.
T20299: RUNIA, K. - Op zoek naar de Geest.
T13879: PHILO ALEXANDRINUS --- RUNIA, D.T. - Philo of Alexandria and the Timaeus of Plato. 2 vols.
T6922: PHILO --- RUNIA, DAVID T. - Philo in Early Christian Literature. A Survey.
T8338: PHILO --- RUNIA, DAVID T. (ED.)/ MENDELSON, A., WINSTON, D. (ASS. EDS.) - The Studia Philonica Annual. Studies in Hellenistic Judaism. Vol. VI (1994). (Special Section: Philo in Early Christian Literature). Brown Judaic Studies; nr. 299.
K459: LUTHER -- RUPPERT, M. - Luther en de boerenopstand.
T644: RUPPERT, M. - Het rijk Gods en de wereld. Over de verhouding tussen het Rijk Gods en de wereld naar aanleiding van Luthers onderscheiding van het eeuwige Rijk van God en Gods tijdelijke wereldlijke regiment.
D20034: RUPPRECHT, KONRAD - Der Tempel von Jerusalem. Gründung Salomos oder jebusitisches Erbe?
T17326: RUSSCHER, H. - Filippenzen. Brief aan hemelburgers.
T15615: RUSSELL, BERTRAND - De menselijke kennis. Haar omvang en beperkingen.
T15893: RUSSELL, BERTRAND - Het ABC van de relativiteit.
T16991: CALVIJN, J. --- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden voor zoveel die door hemzelven is uitgeoefend. Ingeleid door Dr. W. van 't Spijker.
K560: CALVIN /CALVIJN -- RUTGERS, F.L. - Calvijns invloed op de Reformatie in de Nederlanden, voor zooveel die door hemzelven is uitgeoefend.
K1299: RUTGERS, C.A. (SAMENST.) - De Utrechtse bisschop in de middeleeuwen.
K1011: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der zestiende eeuw.
T14532: RUTGERS, F.L. - Kerkelijke adviezen. 2 dln.
K1298: JAN VAN ARKEL --- RUTGERS, C.A. - Jan van Arkel. Bisschop van Utrecht [Avec un résumé en français/ Mit einer deutschen Zusammenfassung]
T9854: ORIGENES --- RUTTEN, MATHIJS - Om mijn oorsprong vechtend. Origenes ofwel het optimisme van een mysticus.
T9173: RUYS, H.J.A. - Duyfkens ende Willemynkens pelgrimagie tot haren Beminden binnen Ierusalem, haerlieder teghenspoet, belet ende eynde, met sin-spelende beelden uitghegheven door Boetius a Bolswert. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst.
T15542: RUYTER, B.W.J. DE - De gemeente van de evangelist Johannes: haar polemiek en haar geschiedenis. With a summary.
T15304: RYAD, UMAR - Islamic Reformism and Christianity. A Critical Reading of the Works of Muhammad Rashid Ridä and his Associates (1898-1935). With Appendix and Samenvatting en conclusies.
T3068: RYOU, DANIEL HOJOON - Zephaniah's Oracles against the Nations. A Synchronic and Diachronic Study of Zephaniah 2:1-3:8.
G1705: SAAR, J. DU - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
K470: SAARBERG, J.A. - Der pelgrims metgezel. Leven en arbeid van Joseph Charles Philpot (1802-1869).
K1392: KERSHAW, JOHN --- SAARBERG, J.A. - Waar gij uw voetstap zet. Leven en arbeid van John Kershaw (1792-1870).
K1318: FRANCISCUS VAN ASSISI --- SABATIER, PAUL - Vie de S. François d'Assise.
T16056: SABINE, GEORGE H. - A History of Political Theory.
T19764: SACHAR, HOWARD M. - A History of Israel from the Rise of Zionism to our Time.
T16665: SACHS, HANNELORE / BADSTÜBNER, ERNST / NEUMANN, HELGA - Erklärendes Wörterbuch zur Christlichen Kunst.
T6921: SAFRAI, S./ STERN, M. (ED.), FLUSSER, D./ UNNIK, W.C. VAN (CO-ED.) - The Jewish People in the First Century. Historical Geography, Political History, Social, Cultural and Religious Life and Institutions. 2 Vols.
T6953: SAFRAI, SHMUEL, A.O. (ED.) - The Literature of the Sages. 2 Vols.: Part I: Oral Tora, Halakha, Mishna, Tosefta, Talmud, External Tractates;Part II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism, Contracts, Inscriptions, Ancient Science and the Languages of Rabbinic Literature
T7233: SAFRAI, SHMUEL - Das jüdische Volk im Zeitalter des Zweiten Tempels.
T10076: SALDENUS, GULJELMUS (1627-1694) - De overtuigde Dina, Of korte en noodige waarschuwing tegen het gaan zien van spelen in schouwburgen enz. Samenspraak tusschen Apollos een predikant en Dina een jongejuffrouw. Nieuwe uitgave voorzien van een voorwoord door W.C. Lamain.
T13161: SALISBURY, JOYCE E. - Perpetua's Passion. The Death and Memory of a Young Roman Woman.
T17320: KIERKEGAARD, S. --- SALMONY, H.A. / OYEN, HENDRIK VAN - Kierkegaard-Gedenkfeier veranstaltet am 10. Juni 1963 aus Anlass des 150. Geburtstages. Eröffnungsansprache von H.A. Salmony. Vortrag von Hendrik van Oyen - Kierkegaards Meldung an die Geschichte.
T20064: SALOMO - Das Lied der Lieder von Schelomo. Liebeslyrik aus dem alten Israel.
J1696: SALVAFAMA - Volkomen veilig. Een verhaal uit den tijd der Kerkhervorming in België.
T15246: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk.
T9038: SAMUELS, RUTH - Toledot 'Am Jisraeel. Verkenningstocht door de geschiedenis van het joodse volk. Deel II. Bewerkt door F.J. van der Sluis-Rijxman. (Van: Het nieuwe geestelijke middelpunt in Babylonië, tot: De joden in Nederland tot de emancipatie.)
T14091: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland. Zevenhonderd jaar vervoer te water. Historische en rechtskundige beschouwingen met enige illustraties.
T15365: SANDBERG, G.F. - Overzetveren in Zeeland.
T12022: SMALING, G.F. --- SANDBERG, G.P./ VOS, D. DE (RED.) - Kleur bekennen. Bijdragen van vrienden. Aangeboden aan Ds G.F. Smaling, verbi divini minister, ter gelegenheid van het neerleggen van zijn ambt wegens verleend emeritaat op 7 oktober 2001. Hervormde Marewijkgemeente te Leiden.
T12332: SANDERS, J.G.M. - Waterland als woestijn. Geschiedenis van het kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595.
J1699: SANDERS, ANNIE - Joke's gouden tijd.
T7795: QUMRAN --- SANDERS, J.A. - Discoveries in the Judaean Desert of Jordan IV. The Psalms Scroll of Qumrân Cave 11 (11QPs-a).
T13159: SANDMEL, SAMUEL - Judaism and Christian Beginnings.
K1418: ALBERTI, JOAN --- SANDT, H.W.M. VAN DE - Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classicus in de achttiende eeuw/ Joan Alberti, a Dutch Theologian and Classicist in the Eighteenth Century (With a Summary in English)
T15626: SANTEMA, J.H. - Modellen in de wetenschap en de toepassing ervan. Historische en systematische beschouwing vanuit christelijk-wijsgerig perspectief.
T12127: SAP, J.W. - De reformatorische rechtsstaatgedachte.
T6700: MELITON VON SARDES - Vom Passa. Die älteste christliche Osterpredigt. : Übersetzt, eingeleitet und kommentiert von Josef Blank.
T12897: SASSEN, FERD. - De Wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
T13468: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der Grieken en Romeinen.
T13469: SASSEN, FERD. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwsche wijsbegeerte.
T6188: PSEUDEPIGRAPHA --- SATRAN, DAVID - Biblical Prophets in Byzantine Palestine. Reassessing the
T7715: SATRAN, DAVID - Early Jewish and Christian Interpretation of the Fourth Chapter of the Book of Daniel.
L1010: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, P.D. - Het leven van Nicolaas Beets: Met een volledige lijst zijner geschriften bijeengebracht door Mr. D. Beets en Mej. A. Beets
T1676: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE, D. - Beoordeeling van het werk van Dr. J.H. Scholten over de leer der Hervormde Kerk.
T19675: SAUTER, GERHARD - Einführung in die Eschatologie.
T2349: SAWYER, JOHN F.A. - A Modern Introduction to Biblical Hebrew.
T7461: SAYLER, GWENDOLYN B. - Have the Promises Failed? A Literary Analysis of 2 Baruch.
T13945: SCHAAP, JACOB GIJSBERTUS - Samen leren leven en geloven. Een godsdienstpedagogisch onderzoek naar het omgaan met kernwoorden van geloven in situaties van dialogisch leren en begeleiden. Mit einer Zusammenfassung/ With a Summary.
G1650: SCHACHERL, LILLIAN - Très Riches Heures. Behind the Gothic Masterpiece.
T17937: SCHACHT, J.H. - De noodzakelykheid van ene spoedige bekeering, ter waarschouwing tegen het uitstel van dezelve, voorgesteld en aangedrongen.
T2082: SCHAEFFER, FRANCIS A. / KOOP, C. EVERETT - Wat ging er mis? De verwording van de menselijke samenleving.
T4226: SCHAEFFER, F.A. - De dood over de stad.
G1570: SCHÄFER, ERNST - Laudatio Organi. Eine Orgelfahrt von der Ostsee bis zum Erzgebirge.
T20553: SCHAFF, PHILIP - History of the Christian Church. 8 Vols. Complete. I. Apostolic Christianity A.D. 1-100; II. Ante-Nicene Christianity A.D. 100-325; III. Nicene and Post-Nicene Christianity A.D. 311-600; IV. Mediaeval Christianity A.D. 590-1073; V. The Middle Ages 1049-1294; VI. The Middel Ages 1294-1517; VII. Modern Christianity. The German Reformation; VIII. Modern Christianity. The Swiss Reformation.
T6236: SCHAFF, PHILIP / WACE, HENRY (ED.) - A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. Second Series - Vol III.: Theodoret, Jerome, Gennadius, Rufinus: Historical Writings, etc.Translated into English with Prolegomena and Explanatory Notes.
T6239: AUGUSTINUS, A./ AUGUSTIN, SAINT --- SCHAFF, PHILIP (ED.) - Anti-Pelagian Writings (A Select Library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church. First Series; Vol V)
T8931: SCHAIK, C.J.J. VAN - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
G1924: GROTIUS --- SCHALEKAMP, J.C. - The Grotius Collection at the Peace Palace. A Concise Catalogue.
T6219: SCHALIT, A. - Untersuchungen zur Assumptio Mosis.
T7258: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHALIT, A. (HRSGEB.) - Zur Josephus-Forschung.
K218: BONAVENTURA -- SCHALÜCK, HERMANN F. - Armut und Heil. Eine Untersuchung über den Armutsgedanken in der Theologie Bonaventuras
G842: SCHATBORN, PETER/ SZÉNÁSSY, ISTVAN L. - Iconographie du notariat. Documentation de la fondation pour le progrès de la science notariale.
K915: LUTHER --- SCHEEL, OTTO (HRSG.) - Dokumente zu Luthers entwicklung (bis 1519).
K1396: HOEDEMAKER -- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker.
T14305: HOEDEMAKER, PH.J. --- SCHEERS, G.PH. - Philippus Jacobus Hoedemaker. Herdruk.
T4598: SCHEGGET, G.H. TER - Het lied van de Mensenzoon. Studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2:6-11.
G1883: SCHEIBER, EDUARD - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen. Der Kodex C 20 in der Bibliothek des Priesterseminars von Brixen. Das missale des Utrechter Bischofs Zweder van Culenborch, dessen Aufbau, Inhalt und künstlerische Ausgestaltung. Eine illuminierte Handschrift der holländischen Schule.
T14500: SCHEIDECKER, MARC/ GAYOT, GÉRARD - Les protestants de Sedan au XVIIIe siècle. Le peuple et les manufacturiers.
T12430: SCHELER, MAX - Vom Ewigen im Menschen. Erster Band: Religiöse Erneuerung. 2 Vols in 1.
T8829: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
T15181: SCHELLER, R.W.H.P. - Opmaak & Mise-en - Page. Een onderzoek naar de beginselen der vroegste boekkunst.
T14213: SCHELLEVIS, L. - De betekenis van Jezus' mensheid. Een onderzoek naar de christologie van Karl Rahner [Mit einer Zusammenfassung]
T15700: SCHELLING, P. - De Asafspsalmen hun samenhang en achtergrond.
T8952: SCHELLING, P. - Obadja. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T16903: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Verklikkers-rapporten over Antwerpen in het laatste kwartaal van 1566.
G424: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE -- SCHELVEN, A.A. VAN - Marnix van Sint Aldegonde.
K1013: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. dl. I. Genève en Frankrijk.
K1014: SCHELVEN, A.A. VAN - Het calvinisme gedurende zijn bloeitijd. Zijn uitbreiding en cultuurhistorische betekenis. dl. III. Polen - Bohemen, Hongarije en Zevenburgen.
T14129: SCHELVEN, A.A. VAN (ED.) - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1568.
G617: WILLEM VAN ORANJE --- SCHELVEN, A.A. VAN - Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen.
J1847: VLIET-LIGTHART SCHENK, A. VAN - Liesje en Tineke.
T7827: SCHENK, WOLFGANG - Synopse zur Redenquelle der Evangelien. : Q-Synopse und Rekonstruktion in deutscher Übersetzung mit kurzen Erläuterungen.
L1304: SCHENKEVELD, MARGARETHA H./ SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. (EDS.) - Het is begonnen met David. De honderdvijftig psalmen in het Nederlands berijmd, vertaald, bewerkt door 47 dichters uit vijf eeuwen.
T8826: SCHENKEVELD, MARIA A. - Dutch Literature in the Age of Rembrandt. Themes and Ideas.
T12998: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA A. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de Mengeldichten en het Vervolg der Gedichten.
T13381: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, RIET/ VRIES, WILLEMIEN B. DE - Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier (1620-1695)
K1177: WILLEM DE CLERCQ -- SCHENKEVELD, M.H. - Willem de Clercq en de literatuur [Met brief van de auteur aan G. Kamphuis]
T13382: DEMETRIUS --- SCHENKEVELD, DIRK MARIE - Studies in Demetrius 'On Style'.
T14773: SCHEPS, N. - Interviews over 25 jaar vrijmaking.
T9825: SCHERFT, P. - Een speurtocht door Zeeuws muziekverleden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; Deel 2.
K659: LUTHER -- SCHEURLEN, PAUL - Luther onze huisvriend.
T4690: SCHILDER, K. - Eerste Rede, Eerste Optreden. Gereconstrueerd en ingelijst door Drs. E. A. de Boer.
T3040: SCHILDER, K. - Bij Dichters en Schriftgeleerden. Verzamelde opstellen.
T610: SCHILDER, K. - Licht in de rook.
T14890: SCHILDER, K./ DEDDENS, P. - Eerste- en tweedehands gezag. Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure.
T12477: SCHILDER, ALEID/ VEENHOF, JAN - Van vrijmaking tot bevrijding.
K1017: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure betreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidenden commentaar.
T14873: SCHILDER, K. (SAMENST.) - 't Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords. Medewerkers: E.Th. van den Born, D. van Dijk, S. Greijdanus, B. Holwerda, A. Janse, J. Kapteyn, K. Schilder, C. Veenhof, M.B. van 't Veer, J.A. Vink. Met oorspronkelijke houtsneden van Johan Melse en verzen van oud-Nederlandsche dichters.
K1252: SCHILDER, K. --- - Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam Prof. Dr. K. Schilder 19 december 1890 - 23 maart 1952.
T17647: SCHILDER, K - Gedenkt uw voorgangeren. In memoriam Prof. Dr. K. Schilder 19 december 1890 - 23 maart 1952.
T20366: SCHILDER, H.J. - Rachels troost. Vrouw en vrouwen in de heilshistorie.
D20033: SCHILDER. K. - Aforismen.
T14861: SCHILDER, K. - Bovenschriftuurlijke binding - een nieuw gevaar.
T15129: SCHILDER, K. - Een hoornstoot tegen Assen? (Antwoord op een conscientiekreet).
T12825: SCHILDER, K. - Het mirakel van de vreugde der Immanuel-Gemeenschap. Afscheidsprediking gehouden op Dinsdag 26 September 1933 in de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Delfshaven.
T14298: SCHILDER, K. - Wat is de hemel?
T14409: SCHILDER, K. - Wat is de hemel?
T2920: SCHILDER, K. - Tusschen Ja en Neen. Verzamelde opstellen.
T15614: SCHILDER, K. - Christus en cultuur.
K550: SCHILDER, K. - De dogmatische beteekenis der Afscheiding ook voor onzen tijd.
T1941: SCHILDER, K. - Bezet bezit. Artikelen van de hand van Prof. Dr. K. Schilder opgenomen in de nummers van De Reformatie uit de eerste maanden na de bezetting van Nederland - juni-augustus 1940.
T1943: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. Afdeling I. Preken. Preken uit de jaren 1914-1952. 3 dln.
T1946: SCHILDER, K. - Om Woord en Kerk. Preeken, lezingen, studiën en kerkbode-artikelen. 4 dln.
T3039: SCHILDER, K. - Profeten en evangelisten. Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van Prof. dr. K. Schilder.
T4196: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. Schriftoverdenkingen. 3 dln. Jaren 1915 - 1952.
T4428: SCHILDER, K. - De Openbaring van Johannes en het sociale leven.
T4626: SCHILDER, K. - Verzamelde werken. De Kerk. Afdeling III. 3 dln.
T4882: SCHILDER, K. - Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de Gereformeerde Kerken in Nederland.
T6262: SCHILDER, K. - Christus in Zijn lijden. Overwegingen van het lijdensevangelie. I. Christus aan den ingang van Zijn lijden; II. Christus in den doorgang van Zijn lijden; III. Christus bij den uitgang van zijn lijden. 3 dln.
K1016: SCHILDER, H.J. - Op de grens van kerk en secte. Publicatie van stukken en gegevens uit de procedure bertreffende cand. H.J.Schilder, beroepen predikant te Noordeloos, leidende tot zijn wering uit het ambt volgens in 1944 genomen besluit van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken in Nederland. Met begeleidenden commentaar.
T648: SCHILDER, H.J. - Ik schreeuw het uit. Opstellen over het schreeuwend roepen in het Oude Testament.
K1627: LUTHER, MARTIN --- SCHILDT, JOACHIM - Martin Luther und die deutsche Bibel.
T712: ARISTOTELES -- SCHILFGAARDE, P. VAN - De Zielkunde van Aristoteles.
T14707: SCHILSON, ARNO/ KASPER, WALTER - Christologie im Präsens. Kritische Sichtung neuer Entwürfe
K1109: ZWINGLI --- SCHINDLER, ALFRED - Zwingli und die Kirchenväter.
T15482: SCHIPPER, MARGA - Dienaren van God. De spiritualiteit van de vroeg-christelijke kerk in Ierland.
G1002: SCHIPPER, J. - Eben-Haezer. Geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente van Den Haag en Scheveningen.
T14955: SCHIPPER, PAUL DE - Achter de dijken. [Het verhaal van Zeeuws-Vlaanderen, van Dow en van de mensen die er wonen en werken.]
J3650: SCHIPPER, L. - Kinder-album. Gedichten voor knapen en meisjes.
T612: SCHIPPER, ARY - De kinderdoop in de Heilige Schrift. Geschiedenis van de kinderdoop.
J1403: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - De vijfde.
J2001: HUISMAN-SCHIPPERS, J.H. - Een vast vertrouwen.
T6516: SCHIPPERS, R. --- - Ad Interim. Opstellen over Eschatologie, Apocalyptiek en Ethiek.: Aangeboden aan Prof. Dr. R. Schippers ter gelegenheid van zijn vijf en twintig-jarig ambtsjubileum als hoogleraar aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit.
T14123: SCHIPPERS, R. - Mythologie en eschatologie in 2 Thessalonicenzen 2:1-17. Referaat voor de drieënveertigste Wetenschappelijke samenkomst op 5 juli 1961. Vrije Universiteit te Amsterdam,.
T14124: SCHIPPERS, R. - De geschiedenis van Jezus en de apocalyptiek; Mythologie en eschatologie in 2 Thessalonicenzen 2: 1-17. 2 redes
T2002: SCHIPPERS, R. - De gereformeerde zede.
T2003: SCHIPPERS, R. - Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe Testament.
T17340: SCHLATTER, ADOLF - Das Evangelium nach Matthäus. Ausgelegt für Bibelleser.
T6904: SCHLATTER, ADOLF - Synagoge und Kirche bis zum Barkochba-Aufstand.: Vier Studien zur Geschichte des Rabbinats und der jüdischen Christenheit in den Ersten Zwei Jahrhunderten:I. Die Tage Trajans und Hadrians; II. Die Kirche Jerusalems vom Jahr 70 bis 130; III. Jochanan ben Zakkai, der Zeitgenosse der Apostel; IV. Der Märtyrer in den Anfängen der Kirche.Mit einem Geleitwort von Joachim Jeremias.
T17276: SCHLATTER, ADOLF - Die Apostelgeschichte. Ausgelegt für Bibelleser.
T17091: SCHLATTER, ADOLF - Der Evangelist Johannes. Wie er spricht, denkt und glaubt. Ein Kommentar zum vierten Evangelium.
T17055: SCHLATTER, ADOLF - Das christliche Dogma. Mit einem Vorwort von Wilfried Joest.
T13105: SCHLATTER, A. - Der Ruf Jesu. Predigten. 3. Auflage
T14360: SCHLATTER, ADOLF - Der Brief des Jakobus.
T14940: SCHLATTER, D.A. - Das Christliche Dogma.
T2521: SCHLATTER, ADOLF - Erläuterungen zum Neuen Testament. 10 Vols.
T6128: SCHLATTER, ADOLF - Der Glaube im Neuen Testament.
T7099: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHLATTER, ADOLF - Kleinere Schriften zu Flavius Josephus.: Herausgegeben und eingeführt von Karl Heinrich Rengstorf.
T12253: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Schleiermacher-Auswahl. Mit einem Nachwort von Karl Barth
T8092: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Kurze Darstellung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen. Kritische Ausgabe herausgegeben von Heinrich Scholz.
T8116: SCHLEIERMACHER, FRIEDRICH - Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern. Mit einer Einleitung von Hans Leisegang.
K581: SCHLICHTING, TH.H. - Sint Thomas More.
T14055: SCHLIER, HEINRICH - Der Brief an die Galater. Übersetzt und erklärt.
T6679: SCHLIER, H. - Der Brief an die Galater. Übersetzt und erklärt.: Meyer, Kritisch-exegetischer Kommentar über das NT. 7. Abt.
T7389: SCHLIER, HEINRICH - Der Römerbrief. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Band VI.
T17345: SCHMID, KONRAD / RIEDWEG, CHRISTOPH (EDS.) - Beyond Eden. The Biblical Story of Paradise (Genesis 2-3) and Its Reception History.
T8638: SCHMID, HERBERT - Die Gestalt des Mose. Probleme alttestamentlicher Forschung unter Berücksichtigung der Pentateuchkrise. (Erträge der Forschung; Band 237)
T8637: SCHMID, RUDOLF - Das Bundesopfer in Israel. Wesen, Ursprung und Bedeutung der alttestamentlichen Schelamim. (Studien zum Alten und Neuen Testament; Band IX)
T19336: SCHMIDT, JAN - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Ingeleid en geannoteerd door Jan Schmidt.
T7042: SCHMIDT, CARL - Gespräche Jesu mit seinen Jüngern nach der Auferstehung. Ein katholisch-apostolisches Sendschreiben des 2. Jahrhunderts.: Nach einem koptischen Papyrus des Institut de la Mission Archéol. Française au Caire unter Mitarbeit von Herrn Pierre Lacau etc., herausgegeben, übersetzt und untersucht nebst drei Exkursen von Carl Schmidt.Mit Lichtdruck-Faksimile der Handschrift.Übersetzung des äthiopischen Textes von Dr. Isaak Wajnberg.
K1673: SCHMIDT, W. (HRSGEB.) - Gestalten der Reformation. (With Contributions of Heinrich Bornkamm, Ernst Wolf, Robert Stupperich a.o.).
T20003: SCHMIDT, ARIADNE - Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
T17193: SCHMIDT, WERNER H. - Alttestamentlicher Glaube und seine Umwelt. Zur Geschichte des alttestamentlichen Gottesverständnisses.
T15983: SCHMIDT, LUDWIG (HRSG.) - Epheser und Kolosser.
T2733: SCHMIDT, UTA - Zentrale Randfiguren. Strukturen der Darstellung von Frauen in den Erzählungen der Königebücher.
T6680: SCHMIDT, HANS WILHELM - Der Brief des Paulus an die Römer. ( Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. VI)
T7036: LECHNER-SCHMIDT, W. - Wortindex der lateinisch erhaltenen Pseudepigraphen zum Alten Testament.
T7629: SCHMIDT, JOHANN MICHAEL - Die jüdische Apokalyptik. Die Geschichte ihrer Erforschung von den Anfängen bis zu den Textfunden von Qumran.
T17149: SCHMIDT, P. WILHELM - Ursprung und Werden der Religion. Theorien und Tatsachen.
T16995: SCHMITT, K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick. A Comparative Study
T17521: SCHMITT, JEAN-CLAUDE - Bijgeloof in de Middeleeuwen. Met een nawoord van Marco Mostert.
T2005: SCHMITT, K.R. - Death and after-life in the theologies of Karl Barth and John Hick. A Comparative Study.
L1223: SCHMITZ, WOLFGANG - Het aandeel der Minderbroeders in onze middeleeuwse literatuur. Inleiding tot een bibliografie der Nederlandse Franciscanen.
T1322: SCHMOLLER, ALFRED - Handkonkordanz zum griechischen Neuen Testament. Dreizehnte Auflage 1963/ Concordantiae Novi Testamenti graeci. Editio tertia decima 1963.
T7655: SCHNACKENBURG, RUDOLF - Die sittliche Botschaft des Neuen Testaments. Band I: Von Jesus zur Urkirche. Völlige Neubearbeitung.
T20533: SCHNEIDER, LODY - De koningin van Scheba en het lied van Salomo.
T20532: SCHNEIDER, LODY - Het Hooglied, hetwelk van Salomo is.
T19219: SCHNEIDER, ROBERT - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan Beukels [koning van de Wederdopers]
G1396: SCHNEIDERS, P. - Papieren geheugen. Boek en Schrift in de Westerse Wereld.
T7187: SCHNELLE, UDO - Antidoketische Christologie im Johannesevangelium. Eine Untersuchung zur Stellung des vierten Evangeliums in der johanneischen Schule.
T7700: SCHNIDER, FRANZ - Jesus der Prophet.
T9259: SCHNÜRER, GUSTAV - Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen. 3 dln
K705: SCHNÜRER, GUSTAV - Katholische Kirche und Kultur in der Barockzeit.
G1662: SCHOENMAKERS, TON / JAS, JORIEN - Slang, Esculaap en Gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
T13188: SCHOEPS, HANS JOACHIM - Aus frühchristlicher Zeit. Religionsgeschichliche Untersuchungen.
T17958: SCHÖFFER, I. / WEE, H. VAN DER / BORNWASSER, J.A. (RED.) - De Lage Landen 1500 - 1780.
T16853: SOCRATES SCHOLASTICUS - The Ecclesiastical History of Socrates surnamed Scholasticus, or the Advocate, comprising a History of the Church in Seven Books, from the Accession of Constantine, A.D. 305, to the 38th Year of Theodosius II, including a Period of 140 Years. Translated from the Greek, with Some Account of the Author, and Notes Setected from Valesius.
K582: SCHOLTE, L.R. - Een vreemdelinge in een vreemd land.: Met een inleiding van Rudolf van Reest.
T12630: SCHOLTE, H.P., C.S. - [Adres] Aan Zijne Majesteit den Koning/ Huishoudelijk Reglement voor de Christelijk - Afgescheiden Gemeente te Utrecht (De erkenningsaanvraag)
T12631: SCHOLTE, H.P., ET AL. - Kerkeordening ten dienste van de gemeente Jesu Christi in Nederland. In orde gebragt door de opzieners dier gemeente, in de Nationale Synode, gehouden te Utrecht den 28sten September en volgende dagen, Anno 1837.
T17444: SCHOLTE, WUBBO - Met kippevel. Angst en angststoornissen.
T9196: SCHOLTE, H.P. - Laatste getuigenis tegen de liefdelooze handelingen van het zoogenaamd Hervormd Kerkbestuur, benevens eene opwekking aan de geloovigen, tot afzondering van eenen dank-, vast- en bededag.
T12189: SCHOLTEN, J.H. - De leer der Hervormde Kerk in hare grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. 2 delen met Register.
T16102: SCHOLTEN, L.M.P. - Nuttig tot lering. 136 annotaties voor Bereeërs.
T20383: SCHOLTZ, A.H.M. - Vatmaar. n Lewendagge verhaal van n tyd wat nie meer is nie.
T17926: SCHOMANN, HEINZ - Kunstdenkmäler im westlichen Oberitalien. Lombardei - Piermont - Ligurien - Aostatal.
T7698: SCHONEVELD, JACOBUS - The Bible in Israeli Education. A Study of Approaches to the Hebrew Bible and its Teaching in Israeli Educational Literature.
J1761: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje en Piet.
J1712: SCHOOLLAND, J.L. - Petertje.
J1711: SCHOOLLAND, J.L. - Toch een ketting.
J7009: SCHOOLLAND, J.L. - Van Fieneke en Marjolijn. Lente.
T6186: SCHOON, S. - Christelijke presentie in de Joodse Staat. Mit Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T6337: SCHOON, SIMON - De weg van Jezus.: Een christologische heroriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting.
J1714: SCHOONEVELT, FINE - Siti, het waroengmeisje.
T654: SCHOONHEIM, P.L. - Een semasiologisch onderzoek van Parousia met betrekking tot het gebruik in Mattheus 24/ A Semasiological Research into Parousia, with Special Reference to its Use in S. Matthew 24. With a Summary in English.
T9423: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Jodendom - Christendom - Verlichting. Johann Georg Hamann en Moses Mendelssohn, een achttiende eeuws dispuut als bijdrage aan hedendaagse discussie.
T17261: JANSEN SCHOONHOVEN, T.J. - Intreê-rede over II Cor. II: 12 uitgesproken te Balk den 16 November 1851. En 5 andere preken.
T3020: JANSEN SCHOONHOVEN, E. - Natuur en genade bij J.G.Hamann den Magus van het Noorden (1730-1788).
K1276: SCHOOR, R.J.M. VAN DE - The Irenical Theology of Théophile Brachet de La Milletière (1588-1665).
T994: SCHOOT, E. VAN DER - Hervormde eredienst. De liturgische ontwikkeling van de Ned. Herv. Kerk. Met Aanhangsel.
T12649: SCHORER, WILLEM - Het nut der bedyking tot redres der financie voor de provincie van Zeeland beredeneert; en de nadeelige gevolgen voor de gemeene zaek, resulterende uit de oneenigheden tussen de respective bondtgenooten over de bedykbaere schorren in het Committimus, aengetoont door Mr. Willem Schorer, Praesident in den Raede van Vlaenderen/ Het recht van hun Ed. Mog. de Heeren Staten van Zeeland over de Hoofd- of Hooge Plaat beredeneerd en aangetoond door Leendert van Oosdorp: landman, wonende in den Helena Polder; en oud-schepen der Stad en Lande van Biervliet/ De eygendom der Staten van Zeeland over de Hooftplaet en uyt de gronden van het regt der volkeren en van de Borger Landwet betoogt; als mede de jurisdictie over de Ysendykse schorren aen de Magistraet van Biervliet toegekent en beweert tegen het collegie 's lands van den Vrye door Mr. Willem Schorer, Praesident in den Raede van Vlaenderen.
T9022: SCHORTINGHUIS, WILHELMUS - Het Innige Christendom.
T12547: SCHOT, A. - Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Dertien overdenkingen over het Hooglied.
K1150: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis van den oorsprong, de invoering en de lotgevallen van den Heidelbergschen Catechismus.
G560: SCHOTEL, G.D.J. - Het Maatschappelijke Leven onzer Voorvaderen in de Zeventiende Eeuw.
K513: SCHOTTEN, S. - De deputatie van Pieter Govarts. De houding van Rome en de Staten in de kwestie-Codde (1703-1704).
T12424: SCHOTTENLOHER, KARL - Philipp Ulhart. Ein Augsburger Winkeldrucker und Helfershelfer der Schwärmer und Wiedertäufer (1523-1529).
J1717: SCHOUTEN, H. - De scheepsjongen van de Zeeleeuw.
J1716: SCHOUTEN, H. - Verzwegen kwaad.
T17744: SCHOUTEN, HENNIE - Orgeltrio's van grote componisten. Trios for the Organ of great composers.
T20177: SCHOUTEN, N.M. - Hessel.
T17836: SCHOUTEN, N.M. - Toen Urk nog een eiland was.
J1720: SCHOUTEN, N.M. - De paarden van de Postillon.
T17202: SCHOUTEN, J. - De slangestaf van Asklepios als symbool van de Geneeskunde.
T17105: SCHRAGE, WOLFGANG - Ethik des Neuen Testaments. Das Neue Testament Deutsch - Ergänzungsreihe.
T4400: SCHRAGE, E.J.H. - Het Pad der Gerechtigheid. Bijbel, Recht en Picturale Kunst als Hoekstenen van Civilisatie en Cultuur.
K295: DOEDES -- SCHRAM, P.L. - Jacobus Isaac Doedes.
K471: SCHRAM, P.L. - Hendrik Pierson. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van de inwendige zending.
K208: BERGH, WILLEM VAN DEN -- SCHRAM, P.L. - Willem van den Bergh 1850 -1890
T13957: SCHRAM, DIRK HENDRIK - Norm en normdoorbreking. Empirisch onderzoek naar de receptie van literaire teksten voorafgegaan door een overzicht van theoretische opvattingen met betrekking tot de funktie van literatuur. Mit einer Zusammenfassung/With a Summary.
T7186: SCHRAM, T.L. - The Use of IOUDAIOS in the Fourth Gospel. An Application of Some Linguistic Insights to a New Testament Problem.
T3064: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHRECKENBERG, HEINZ - Bibliographie zu Flavius Josephus.
T6905: SCHRECKENBERG, HEINZ/ SCHUBERT, KURT - Jewish Historiography and Iconography in Early and Medieval Christianity.: I. Josephus in Early Christian Literature and Medieval Christian Art.II. Jewish Pictorial Traditions in Early Christian Art.With an Introduction by David Flusser.
J3587: SCHREIBER-WICKE, EDITH / LAIMGRUBER, MONIKA - La poudre d'escampette.
T17626: SCHREINER, ERNST - De harp van de Hugenote.
T7214: SCHREINER, J. - Alttestamentlich-Jüdische Apokalyptik. Eine Einführung.
T8107: SCHILLEBEECKX, E. --- SCHREITER, R.J. - Edward Schillebeeckx tekst & toelichting. Vert. uit het Engels door R. Langman.
T12203: BLUMHARDT, J.C. --- SCHREUDER, J.C. - De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumhardt. Mit Zusammenfassung.
T15460: POPPER, KARL--- SCHREURS, BEN - Karl Popper en de Metafysica. With a summary.
T13887: SCHREURS, A. - Spirituele begeleiding van groepen. Bijdrage tot een praktijktheorie voor geloofspractica. With a Summary in English.
T974: SCHREURS, NIC. - Geloofsverantwoording. Van apologetiek naar een hermeneutische theologie met apologetische inslag.
T9933: SCHREVEL, A.-C. DE - Recueil de Documents relatifs aux Troubles Religieux en Flandre 1577-1584. 3 Tomes/3 Vols
K1250: SCHREVEL, A.C. DE - Recueil de Documents relatifs aux Troubles Religieux en Flandre 1577-1584. 3 Tomes.
T4524: SCHREY, HEINZ-HORST - Einführung in die Ethik.
T8592: SCHREY, HEINZ-HORST (ED./ HRSGEB.) - Entfremdung. (Wege der Forschung; Band CDXXXVII).
A531: SCHRIJVER, G. - Stormgetij. Een episode uit de historie van Antwerpen. 2 delen.
T17307: SCHRIJVER, J.H. - Korte geloofsleer. Een handreiking aan de christelijke gemeente in de crisis van deze tijd. 3 delen.
T4177: HORATIUS --- SCHRIJVERS, P.H. - Buiten de perken. Horatius' dichtkunst en Bilderdijks De kunst der poëzy. Rede.
K1030: SCHRODT, PAUL / VOGELSTEIN, INGEBORG B. - The Reformation Era Pamphlet in the Ambrose Swasey Library. An Annotated Bibliography.
T19902: SCHROER, SILVIA / STAUBLI, THOMAS - Die Körpersymbolik der Bibel.
T17601: SCHROTEN, H. - Het Boek Job voor de gemeente verklaard.
T14496: CALVIN/CALVIJN --- SCHROTEN, HENDRIK - Christus, de Middelaar, bij Calvijn. Bijdrage tot de leer van de zekerheid des geloofs.
T19587: SCHUBERT, CHARLOTTE - Perikles.
T15570: WINGHE, PHILIPS VAN --- SCHUDDEBOOM, C. - Philips van Winghe (1560-1592) en het ontstaan van de christelijke archeologie. With a summary.
T8823: SCHUIJT, W.J. - Doctrinael des Tijts.
T2947: SCHUIL, A. - Amalek. Onderzoek naar oorsprong en ontwikkeling van Amaleks rol in het Oude Testament.
T17103: SCHULZ, SIEGFRIED - Das Evangelium nach Johannes. Das Neue Testament Deutsch.
T6145: SCHULZ, GUDRUN - Veritas est Adaequatio Intellectus et Rei.: Untersuchungen zur Wahrheitslehre des Thomas von Aquin und zur Kritik Kants an einem überlieferten Wahrheitsbegriff.
T7428: SCHULZ, SIEGFRIED - Q. Die Spruchquelle der Evangelisten.
T16049: SCHUMAN, N.A. / SCHALKEN, T.M. / ABMA, J.F. / MONTSMA, J.A. - Verdiend loon. Opstellen over het recht op vergelding.
T7760: SCHUNCK, KLAUS-DIETRICH - Die Quellen des I. und II. Makkabäerbuches.
T4021: SCHUPP, FRANZ - Abbo von Fleury: De Syllogismis Hypotheticis. Textkritisch herausgegeben, übersetzt, eingeleitet und kommentiert.
T6277: SCHÜPPHAUS, JOACHIM - Die Psalmen Salomos. Ein Zeugnis Jerusalemer Theologie und Frömmigkeit in der Mitte des vorchristlichen Jahrhunderts.
T14935: SCHÜRER, EMIL - Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi. 1. Einleitung und politische Geschichte; 2. Die inneren Zustände; 3. Das Judentum in der Zerstreuung und die jüdische Literatur; 4. Register. 4 vols. complete.
K1646: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN - Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel. Met een inleiding van Prof. Dr. S. van der Linde.
T11038: SCHÜRMANN, HEINZ - Das Lukasevangelium. Erster Teil: Kommentar zu Kap. 1,1 - 9,50. Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament; III/1
T6900: SCHÜRMANN, HEINZ - Gottes Reich - Jesu Geschick. Jesu ureigener Tod im Licht seiner Basileia-Verkündigung.
T12795: SCHÜSSLER, BERT - Nes Ammim. Een internationaal christelijk dorp in Israël.
T2351: SCHUSTER, A. (RED.) - Het Jodendom in de laatste twee eeuwen. Een serie lezingen uitgesproken voor de AVRO-microfoon van 19 april 1959-24 mei 1959.
T16989: SCHUTTE, GERRIT - De Vrije Universiteit en Zuid-Afrika 1880 - 2005. 2 dln.
T19700: SCHUTTE, G.J. - Een Hollandse dorpssamenleving in de late achttiende eeuw. De banne Graft 1770-1810.
G1534: GROEN VAN PRINSTERER --- SCHUTTE, G.J. - Mr. G. Groen van Prinsterer.
T20243: SCHUTTE, G.J. - Het Calvinistisch Nederland. Mythe en werkelijkheid.
T12635: NOOT, J. VAN DER --- SCHUTTER, F. DE - Het vers van Jonker Jan van der Noot. Een ritmologische studie.
K611: SCHUTZ, H.L.C. - De Broeders. Geschiedenis van de vestiging der Hernhutters in Zeist A.D. 1746.
T19540: SCHUURMAN, E. - Techniek: middel of moloch? Een christelijk-wijsgerige benadering van de crisis in de technisch-wetenschappelijke cultuur.
T17083: LUTHER, M. --- SCHUURMAN, L. - Confusio Regnorum. Studie zu einem Thema aus Luthers Ethik.
T15123: SCHUURMAN, E. - De kulturele spanning tussen technokratie en revolutie. Rede.
T2165: SCHUURMAN, E. - Christenen in Babel.
T9293: COORNHERT --- SCHUYTVLOT, A.C. (SAMENST.) - Coornhert 1522 - 1590. Catalogus van een tentoonstelling van brieven, documenten en vroege uitgaven uit eigen bezit. Tentoonstelling van 8 november 1990 t/m 4 januari 1991 Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
T13238: EUSEBIUS --- SCHWARTZ, EDUARD (HRSGEB./ED.) - Kirchengeschichte. Kleine Ausgabe [Greek text with Critical Apparatus]
T3067: JOSEPHUS, FLAVIUS --- SCHWARTZ, SETH - Josephus and Judaean Politics.
T7618: SCHWARTZ, EDUARD - Griechische Geschichtschreiber. Herausgegeben von der Kommission für spätantike Religionsgeschichte bei der deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
T20361: CALVIN, JOHANNES --- SCHWARZ, RUDOLF - Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen. Eine Auswahl von Briefen Calvins in deutscher Ubersetzung von Rudolf Schwarz. 1. Die Briefe bis zum Jahre 1547; 2. Die Briefe der Jahre 1548-1555; 3. Die Briefe der Jahre 1556-1564. 3 Vols.
T16124: SCHWEBEL, HORST (HRSG.) -
K1323: SCHWEITZER, ALBERT --- - Leben, Werk und Denken 1905-1965 Mitgeteilt in seinen Briefen.
T1335: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart.
T1542: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
T656: SCHWEITZER, ALBERT - Geschichte der Leben-Jesu-Forschung.
T8349: SCHWEITZER, ALBERT - Das Abendmahl im Zusammenhang mit dem Leben Jesu und der Geschichte des Urchristentums. Zweites Heft. Das Messianitäts- und Leidensgeheimnis. Eine Skizze des Lebens Jesu.
T17339: SCHWEIZER, EDUARD - Der erste Petrusbrief.
T12361: SCHWEIZER, EDUARD - Jezus, de gelijkenis van God. Wat weten wij echt over het leven van Jezus?
T7520: SCHWEIZER, EDUARD - Gemeinde und Gemeindeordnung im Neuen Testament.
T7771: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Lukas. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Band 3. 1. Auflage dieser neuen Fassung.
T8313: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Matthäus. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 2.
T8315: SCHWEIZER, EDUARD - Das Evangelium nach Markus. Übersetzt und erklärt. Das Neue Testament Deutsch; Tb. 1.
T9436: SCHWEIZER, ED. - Der erste Petrusbrief ausgelegt. (Prophezei. Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde)
T16648: SCHWÖBEL, CHRISTOPH - God: Action and Revelation.
T3093: SCOTT, JAMES M. (ED.) - Exile: Old Testament, Jewish, and Christian Conceptions.
T17316: SEEBASS, HORST - Biblische Hermeneutik.
T1535: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte.I.Die Anfänge des Dogmas im nachapostloischen und altkatholischen Zeitalter II.Die Dogmenbildung in der Alten Kirche III. Die Dogmengeschichte des Mittelalters IV/I. Die Entstehung des protestantischen Lehrbegriffs IV/II. Die Fortbildung der reformatorischen Lehre und die gegenreformatorische Lehre. (Nebst alphabetischem Register über alle vier Bände), 4 Vols. in 5.
T2486: ARISTIDES --- SEEBERG, R. - Der Apologet Aristides. Der Text seiner uns erhaltenen Schriften nebst einleitenden Untersuchungen über dieselben.
T6327: SEEBERG, REINHOLD - Lehrbuch der Dogmengeschichte. I. Die Anfänge des Dogmas im nachapostolischen und altkatholischen Zeitalter; II. Die Dogmenbildung in der Alten Kirche; III. Die Dogmengeschichte des Mittelalters; IV.I Die Lehre Luthers; IV.2 Die Fortbildung der reformatorischen Lehre und die gegenreformatorische Lehre (nebst alphabetischem Register über alle vier Bände), 4 Vols. in 3.
T9783: SEELEY, DAVID - Deconstructing the New Testament.
T8146: SEGAL, MOSHE ZEVI - Sefer Ben-Sira Hashalem. (Hebrew Text)
T6844: SEGBROECK, F. VAN (RED.) - Matteüs opnieuw.
T19078: SEGERS, GERT-JAN - Overwinteren.
T12859: BIBLE, LA SAINTE --- SEGOND, LOUIS - La Sainte Bible, qui comprend l'Ancien et le Nouveau Testament traduits sur les textes originaux hébreu et grec. Nouvelle édition revue.
T7482: SEGOVIA, F.F. - Love Relationships in the Johannine Tradition. Agapè/ Agapan in I John and the Fourth gospel.
T8512: SEIBERT, JAKOB - Hannibal.
T6952: SEIFERTH, WOLFGANG - Synagoge und Kirche im Mittelalter.
G1106: SEIJBEL, MAARTEN - Orgels rond het IJsselmeer.
T20021: SEIJBEL, MAARTEN - Koororgels in Nederland.
G1720: SEIJBEL, MAARTEN - Zes eeuwen Veluwse Orgels.
T16245: SEIJBEL, MAARTEN (SAMENST.) - Orgels in Overijssel.
T1242: SEIPEL, IGNAZ - De economisch-Ethische Theorieën der Kerkvaders.
D20074: SEITZ, CHRISTOPHER R. - Theology in Conflict. Reactions to the Exile in the Book of Jeremiah.
T2875: SELAND, TORREY - Establishment Violence in Philo and Luke. A Study of Non-Conformity to the Torah and Jewish Vigilante Reactions.
T12492: SELDENRIJK, R. - Organen en weefsels op reis: een medisch-ethische afweging van de transplantatiegeneeskunde.
T19515: SELDERHUIS, HERMAN J. - Van Calvijn tot calvinisme. Een kennismaking met Calvijn en zijn invloed op ons Nederlanders. 2 CD's.
T17874: SELDERHUIS, HERMAN J. - Morgen doe ik het beter. Gids voor gewone christenen.
T15720: CALVIN, J. --- SELDERHUIS, HERMAN J. - Calvijn een mens.
T19699: SELIGMAN, ADAM B. (ED.) - Order and Transcendence. The Role of Utopias and the Dynamics of Civilizations.
T19906: DONNE, JOHN --- SELLIN, PAUL R. - So Doth, So Is Religion. John Donne and Diplomatic Contexts in the Reformed Netherlands, 1619-1620.
T9108: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia en Klaagliederen. Deel I - III. De Prediking van het Oude Testament. 3 dln.
T20358: SELMS, A. VAN - Job. Een praktische bijbelverklaring.
T14022: SELMS, A. VAN - Genesis deel I [Genesis 1-20] De Prediking van het Oude Testament
T16472: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T16474: POT --- SELMS, A. VAN - Jeremia. Deel III en Klaagliederen. Prediking van het Oude Testament.
T1978: SELMS, A. VAN - De rol der lofprijzingen. Een der Dode Zee-Rollen vertaald en toegelicht.
T4765: POT --- SELMS, A. VAN - Genesis deel II.: De prediking van het Oude Testament.
T9098: POT --- SELMS, A. VAN - Genesis. Deel I en II. De Prediking van het Oude Testament. 2 dln.
K335: GUNNING, J.H. --- SEMMELINK, J.H. - Prof. Dr. J.H. Gunning, zijn ontwikkelingsgang en zijne beginselen.
T2350: SENDEN, G.H. VAN - Het heilige land of Mededeelingen uit eene reis naar het oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van Hare Koninklijke Hoogheid, de Prinses Marianne der Nederlanden. 2 dln.
T2569: SENECA, L. ANNAEUS - Philosophische Schriften. Lateinisch und Deutsch - zweiter Band. Dialoge VII-XII. Lateinische Text von A. Bourgery und R. Walz.: De vita beata/ Über das glückliche Leben De otio/Über die Musse De tranquillitate animi/Über die Seelenruhe De brevitate vitae/Über die Kürze des Lebens Ad Polybium de consolatione/ Trostschrift an Polybius Ad Helviam Matrem de consolatione/ Trostschrift an die Mutter Helvia. Übersetzt, eingeleitet und mit Anmerkungen versehen von Manfred Rosenbach.
T19065: SENECA - Brieven aan Lucilius. Een bloemlezing, van inleiding en aantekeningen voorzien door H. Wagenvoort.
T17224: SEPP, CHRISTIAAN - Kerkhistorische studiën.
T14480: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliotheek van Nederlandsche Kerkgeschiedschrijvers. Opgave van hetgeen Nederlanders over de geschiedenis der Christelijke Kerk geschreven hebben.
K1415: SEPP, CHRISTIAAN - Het godgeleerd onderwijs in Nederland, gedurende de 16de en 17de eeuw. 2 dln. in 1 band.
T17223: SEPP, CHRISTIAAN - Bibliographische mededeelingen.
T17190: SEPP, CHRISTIAAN - Geschiedkundige nasporingen. I.
T657: SERFONTEIN, W.J.B. - Die psalm as kerklied. Teologiese agtergronde van die Afrikaanse psalmberyming.
T721: DESCARTES -- SERRURIER, C. - Descartes. Leer en leven.
T16218: THOMAS VAN AQUINO --- SERTILLANGES, R.P. - La philosophie de morale de St. Thomas d'Aquin.
T10044: SERVATIUS, T.J., ET AL. - Het Hugenootsche Kruis. 4e Serie. Met bijdragen van T.J. Servatius, C. Veltenaar, A.A. van Schelven, H.J. Bulten, e.a over Taffin, Beza, Marnix, Wendelmoet Claesdochter, Agrippa d'Aubigné, Rabaut St. Etienne, Calvijn, Farel, Oldenbarnevelt en Pieter Adriaansz. v. d. Werff, burg. van Leiden.
T4137: SEVENANT, ANN VAN - Het verhaal van de filosofie. Handzame inleiding tot de wijsbegeerte van vroeger en nu.
T1319: SEVENSTER, G. - Ethiek en eschatologie in de synoptische evangeliën. Een studie over het typische in Jezus' zedeleer.
T6019: PHILO --- SEVENSTER, J.N. - Het verlossingsbegrip bij Philo. Vergeleken met de verlossingsgedachten van de synoptische evangeliën.
T6191: SEVENSTER, J.N. - Rome en de vrije Bijbel.
T6963: SEVENSTER, J.N. --- - Studies in John. Presented to Professor Dr. J.N. Sevenster on the Occasion of his Seventieth Birthday.
T7720: SEVENSTER, G. --- - Placita Pleiadia. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G. Sevenster bij zijn afscheid als hoogleraar te Leiden op 31 mei 1966.
T7769: ZWAAN, J. DE --- SEVENSTER, J.N./ UNNIK, W.C. VAN (SAMENST.) - Studia Paulina. In honorem Johannis de Zwaan septuagenarii.
T15107: SEVERUS, EMMANUEL V --- - Itinera Domini. Gesammelte Aufsätze aus Liturgie und Mönchtum. Emmanuel v. Severus OSB zur Vollendung des 80. Lebensjahres am 24. August 1988 dargeboten.
T19419: SEYBOLD, KLAUS - Unterwegs zum Alten Testament. Exkursionen in die biblische Welt.
T14044: SGARBI, VITTORIO - La Certosa di Pavia. Le tarsie lignee [Text Italian and English]
T5090: SHAMIR, ILANA / SHAVIT, SHLOMO (RED.) - Encyclopedie van de joodse geschiedenis. Het joodse volk door de eeuwen heen.
T6408: SHAMIR, YEHUDA - Rabbi Moses Ha-Kohen of Tordesillas and his book 'Ezer Ha-Emunah.: A Chapter in the History of the Judeo-Christian Controversy.
T14380: SHANKS, HERSHEL - Judaism is stone. The Archaeology of Ancient Synagogues. Preface by Yigael Yadin.
T17685: SHARON, MOSHE (ED.) - The Holy Land in History and Thought. Papers Submitted to the International Conference on the Relations Between the Holy Land and the World Outside It. Johannesburg 1986.
T20151: SHEPARD, THOMAS - Der heiligen kleinood. Een preek over 2 Cor. VII:1 en een zeer gewichtige brief.
T4414: SHEPPARD, THOMAS - De waare bekeeringe, ontdekkende het kleyn getal der waare geloovigen, en de groote moeijelykheid der zaligmakende bekeeringe.: Met een voorreden van Do. Willem Greenhil. Om zyn Nuttigheid in het Nederduytsch vertaald. Vermeerdert met een korte Schets van 't geheele Werk, waar by gevoegt is een tweeledige Verhandeling van de waaragtige bekeeringe des menschen, Volgens de Ley-draad van de XXXIII. Sondag des Heydelbergse Catechismus. Door V.B.K.
T13166: SHIEL, JAMES - Greek Thought and the Rise of Christianity
T19452: SHIN, HYEON WOO - Textual Criticism and the Synoptic Problem in Historical Jesus Research: The Search for Valid Criteria.
T19423: SHIPP, R. MARK - Of Dead Kings and Dirges. Myth and Meaning in Isaiah 14:4b-21.
T15391: WENGEN-SHUTE, R.M. VAN - George Herbert and the Liturgy of the Church of England.
T7198: JUSTINUS MARTYR --- SMIT SIBINGA, J. - The Old Testament Text of Justin Martyr. I: The Pentateuch.
T14397: SICKENBERGER, JOSEPH - Erklärung der Johannesapokalypse.
T8646: NAG HAMMADI --- SIEBER, JOHN H. (ED.) - Nag Hammadi Codex VIII. Contributors: Bently Layton, Marvin W. Meyer, John H. Sieber, Frederick Wisse. (Nag Hammadi Studies; vol. XXXI/ The Coptic Gnostic Library)
T15390: SIEBERS, JOHAN - The Method of Speculative Philosophy. An Essay on the Foundations of Whitehead's Metaphysics. Met een samenvatting.
T15139: FRANCISCUS --- SIER, MAX - Herinneringen aan Broeder Franciscus. Met inleidingen van Henk Loeffen en André Jansen.
T20289: SIERTSEMA, BETTINE (RED.) - Visioen en visie. Het boek Openbaring - uitleg en viering.
T8009: SIERTSEMA, GIJSBERT J. - A Great Pasport of Poetrie: Sixteenth-Century European Psalm Translations and the Emergence of Devotional Poetry in England. (Met een synopsis in het Nederlands).
T9967: SIJNKE, P.W. - Uit de Middelburgse historie.
T17984: SIJNKE, PETER - Middelburg. Deel 1: tekst; deel 2: Foto's; deel 3: stereocopische foto's 1860-1885. 3 delen in cassette.
T17064: SMYETRS, ANTHONI --- SIJS, NICOLINE VAN DER - Het versierde woord. De Epitheta of woordcombinaties van Anthoni Smyters uit 1620. Hertaald door Nicoline van der Sijs.
T1031: SIKKEL, J.C. - Het Boek der Geboorten. Verklaring van het boek Genesis.
T1043: SIKKEL, J.C. - Zie het Lam Gods. Schriftoverdenkingen over het lijden en sterven van den Heere Jezus Christus.
T12291: SIKKEL, J.C. - Wagen Israëls en zijn ruiteren. De profeet Elia: een vuurbaak in de levensbranding.
T14487: SIKKEL, J.C. - Daders des Woords. Overdenking van den brief van den apostel Jakobus voor onzen tijd.
T14716: SIKKEL, DIRK - De zege is Hem beschoren!
T14788: SIKKEL, J.C. - Preeken (volgens stenogram) 1e - 4e Bundel.
T14789: SIKKEL, J.C. - Preeken (volgens stenogram): Catechismuspreeken.
T14849: SIKKEL, J.C. - De Vreeze des Heeren en de Verborgenheid des Heeren. Overdenkingen uit de Psalmen.
T4081: SIKKEL, J.C. - Vakorganisatie naar Christelijke beginselen en Vrijmaking van den arbeid.
T4420: SIKKEL, J.C. - Dienst des Woords.
T6364: SIKKEL, J.C. - Romeinen.
T16490: SILBERMAN, NEIL ASHER / FRERICHS, ERNEST S. - Archaeology and Society in the 21st Century. The Dead Sea Scrolls and Other Case Studies.
T13091: SILBERSTEIN, LAURENCE J. (ED.) - Jewish Fundamentalism in Comparative Perspective. Religion, Ideology, and the Crisis of Modernity.
T2883: POPPER, CARL --- SIMKIN, COLIN - Popper's views on Natural and Social Science.
K978: SIMONS, JOS. - Robert Persons, S.J., Certamen Ecclesiae Anglicanae.
T6354: SIMONSOHN, SHLOMO - The Jews in Sicily. Vol I: 383-1300.
T16722: SIMPSON, J.R. - Animal Body, Literary Corpus: The Old French Roman de Renart.
J1725: SINGER, ISAAC BASHEVIS - Toen Schlemiel naar Warschau ging en andere verhalen.: Vertaling van Mischa de Vreede.
T6229: SINNIGE, THEO GERARD - Matter and Infinity in the Presocratic Schools and Plato.
T7648: SINT, JOSEF A. - Pseudonymität im Altertum. Ihre Forme und ihre Gründe.
T16045: SIRE, JAMES W. - Habits of the Mind. Intellectual Life as a Christian Calling.
T8593: SIRE, JAMES W. - Een wereld van verschil. Bewust leven met de Heer van het Heelal.
T11012: SISAM, CELIA & KENNETH (EDS.) - The Oxford Book of Medieval English Verse.
T14519: SIZOO, A. - De antieke wereld en het Nieuwe Testament.
T13624: AUGUSTINUS --- SIZOO, A. - Het Leven van Augustinus.
T2418: AUGUSTINUS --- SIZOO, A. - Augustinus over den Staat. Gedachten van Augustinus, verzameld, vertaald en ingeleid.
T8281: SIZOO, A. - Geschiedenis der oud-christelijke Latijnse letterkunde.
T8282: SIZOO, A. - Geschiedenis der oud-christelijke Griekse letterkunde.
T8276: SIZOO, A. - Uit de wereld van het Nieuwe Testament.
T7693: SJÖBERG, ERIK - Der verborgene Menschensohn in den Evangelien
T7118: JUSTINUS MARTYR --- SKARSAUNE, O. - The Proof from Prophecy. A Study in Justin Martyr's Proof-Text Tradition: Text-Type, Provenance, Theological Profile.
T12122: SKEMP, J.B. - The Greeks and the Gospel. W.T. Whitley Lectures for 1962.
T20186: SLAGER, KEES - Mijn Zeeland.
T16296: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie. [200 ooggetuigen over de watersnood van 1953, verhalen om nooit te vergeten...]
T19645: SLAGEREN, JACOB VAN - Les origines de l'Église évangélique de Cameroun. Missions Européennes et Christianisme autochtone. Met samenvatting.
T15522: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. - Het klooster Frenswegen.
T17550: BEMOLT VAN LOGHUM SLATERUS, A.J. - Het klooster Frenswegen.
T19214: NAG HAMMADI --- SLAVENBURG, J. - Een sleutel tot gnosis. Inzicht in de betekenis van de Nag Hammadi-vondst voor de mens van nu.
K510: SLEE, J.C. VAN - De Rijnsburger Collegianten. Geschiedkundig onderzoek.: Met inleiding van Dr. S.B.J.Zilverberg.
J3454: SLEGERS, GUUSJE - Daar vaart een man op zee. Kinderversjes.
T20453: SLIEDREGT, C. VAN - Vrouw in kerk en samenleving.
T20495: SLIEDREGT, J. VAN - De toekomst van Sion. [Jesaja 54]
T17389: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon. Bijbellezingen over Genesis 37 t/m 46.
T20262: SLIEDREGT, J. VAN - Kruis en Kroon.
T17678: SLIEDREGT, JOKE VAN - Als een bloem openbloeien. Gedichten.
J2385: SLINGENBERG, BEN - Een e-mail van Lumie.
J3319: SLINGENBERG, BEN - Soms wens je alles anders.
T7970: SLINGERLAND, H. DIXON - The Testaments of the Twelve Patriarchs. A Critical History of Research.
D20180: SLINGS, G. - Een boos en overspelig geslacht [Over de moderne literatuur]
T13428: SLITS, FRANS - Laurentius Torrentinus. Drukker van Cosimo, hertog van Florence ca. 1500-1563.
T17759: SLOT, B.J. - Abel Tasman en de ontdekking van Nieuw-Zeeland.
T18048: SLOTERDIJK, PETER - Het kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering.
J1727: SLUIJS, ANS VAN DER - Mieke's eerste kerstfeest.
K600: SPURGEON -- SLUIJS, C.A. VAN DER - Charles Haddon Spurgeon: een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme/ A baptist between hypercalvinism and modernism/ Ein Baptist zwischen Hyperkalvinismus und Modernismus. With a summary in English. Mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T14758: SPURGEON, C.H. --- SLUIJS, C.A. VAN DER - Spurgeon als prediker.
T17923: SLUIJS, C.A. VAN DER - Gereformeerden zonder God. Over levensheiliging gesproken.
T16988: SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Roëll.
T16996: RÖELL, H.A. --- SLUIS, JACOB VAN - Herman Alexander Röell. Mit einer Zusammenfassung.
T19309: SLUIS, MARIJTJE (SAMENST.) - 'Si ce n'est pour nous alors pour nos successeurs'. Honderdvijftig jaar Bibliothèque Wallonne. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek, 26 september - 3 november 2002. Met een bijdrage van Kasper van Ommen.
T14957: SLUYTER, W. - Buyten-Eensaem Huys-Somer-en Winter-leven. Aenwijsende, Hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't Lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke Steden; Christelyke Doods-betrachting, Bestaende in verscheyde Sterf-Verlangen en Doods-echt-scheydinge; Lyk-reden, Aen de Gemeynte J.C. 't Eybergen; Eybergsche Sang-Lust, Mitsgaders Vreugd- en Liefdesangen; Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe; Psalmen, Lofsangen, ende Geestelyke Liedekens. Op Lees- ende Sang-mate gerijmt, Ende nu noch eenige met bovengestelde bekender Voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het Hooge-Lied Salomons; Jeremia's Klaeg-Liederen; Lofsang Der Heylige Maegd Maria, en Triumferende Christus.
J1729: SMAAL-MEELDIJK, RIE - Het huis aan de haven.
J2662: SMAAL-MEELDIJK, RIE - De kinderen van de Tochthoek.
T19226: SMAAL-MEELDIJK, RIE - En moeder kiest Anneke.
T7022: SMALLWOOD, E. MARY (COLL.) - Documents Illustrating the Pricipates of Nerva, Trajan and Hadrian.
T4246: SMEDING, H. - Paulinische gewetensleer.
T9549: SMEKEN, JAN (C. 1450-1517) - Dwonder van claren ijse en snee. Een verloren en teruggevonden gedicht, met inleiding en aantekeningen uitgegeven door R. Pennink en D.TH. Enklaar. Met een schetskaart.
T19248: SMELIK, KLAAS A.D. - De dood en de bijbel.
T13544: SMELIK, JAN - Eén in lied en leven. Het stichtelijk lied bij Nederlandse protestanten tussen 1866 en 1938. Mit Zusammenfassung: Ein in Lied und Leben. Das Erbauungslied bei den Protestanten in den Niederlanden 1866 bis 1938.
T17978: SMELIK, J.C. - Met troffel en zwaard. Bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van ds. C.J. Smelik, predikant van de Gereformeerde Kerk te Nieuwekerk aan den IJssel op 15 september 1996. Met bijdragen van o.a. J.M. Smelik, Jac. Kruidhof, R. ter Beek, J. van Bruggen.
T14571: PNT --- SMELIK, E.L. - De wegen der kerk. De brieven aan Timotheus, Titus en Filemon.
T14615: PNT --- SMELIK, E.L. - De stiefapostel. De brief van Jakobus.
T16469: SMELIK, WILLEM F. - The Targum of Judges.
T19356: PNT --- SMELIK, E.L. - Het evangelie naar Johannes. De weg van het woord. De prediking van het Nieuwe Testament.
T8482: SMELIK, K.A.D. - Hagar & Sara. De verhouding tussen Jodendom en Christendom in de eerste eeuwen.
T19071: SMEYERS, MAURITS / E.A. - Naer natueren ghelike. Vlaamse miniaturen voor Van Eyck (ca. 1350 - ca. 1420)
T17408: SMIJERS, A. - Van Ockeghem tot Sweelinck. Overdruk uit de Algemeene muziekgeschiedenis.
T12204: SMILDE, E. - Een eeuw van strijd over Verbond en Doop. Met een Woord Vooraf van Prof. Dr. K. Dijk.
T946: KIERKEGAARD --- SMIT, HARVEY A. - Kierkegaard's Pilgrimage of man. The road of self-positing and self-abdication.
T14846: SMIT, GABRIËL - Gedichten.
T9257: SMIT, M.C. - De verhouding van Christendom en historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Avec un sommaire: Les rapports entre christianisme et histoire dans la pensée catholique contemporaine (pp. 201-220).
T15126: SMIT, M.C. - Het Goddelijk geheim in de geschiedenis. Rede.
T15146: SMIT, W.A.P. - Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing.
D20097: SMIT, JOOP - Opbouw en gedachtengang van de brief aan de Galaten. Vier studies. With a Summary.
T17580: SMIT, GABRIËL - De Psalmen.
T2714: SMIT, E.J. - Die ondergang van die ryk van Juda.
T17786: SMIT, MARINUS - Waar gaat de rit naar toe, Gianne?
T19380: MULDER, KLAAS JAN --- SMIT, JAN - Wat harmonie vermag. Herinneringen en felicitaties bij de 70e verjaardag van Klaas Jan Mulder.
T19460: SMIT, JOOP F.M. - About the Idol Offerings. Rhetoric, Social Context and Theology of Paul's Discourse in First Corinthians 8:1-11:1.
T8849: REVIUS, JACOBUS --- SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius. (Utrechtse Herdrukken, VIII)
T9202: SMIT, HENDRIK IZAÄK DE - nèfèsj chàjjá - levende ziel. Dierenleven in Israël. Dierenleven in de Schrift. De sociale Mens.
T20399: SMITH, NICO J. / O BRIEN GELDENHUYS, F.E. / MEIRING, PIET (RED.) - Storm-kompas. Opstelle op soek na n suiwer koers in die Suid-Afrikaans konteks van die jare tagtig.
T12295: BUBER, MARTIN --- SMITH, PAUL CHRISTOPHER - Das Sein des Du. Bubers Philosophie im Lichte des Heidegger'schen Denkens an das Sein.
T13910: SMITH, MORTON HOWISON - Studies in Southern Presbyterian Theology.
T14000: SMITH, GEORGE ADAM - The Historical Geography of the Holy Land. Incl. General Map of Palestine (loosely added)
T2808: WILDER SMITH, A.E. - Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution. Empirische und theoretische Einwände gegen die Evolutionstheorie.
T7427: SMITH JR., DWIGHT MOODY - The Composition and Order of the Fourth Gospel. Bultmann's Literary Theory.
T7727: SMITH, MORTON - Tannaitic Parallels to the Gospels. Corrected reprint 1968.
T9959: SMITH, GEORGE ADAM - De historische aardrijkskunde van het Heilige Land, inzonderheid in verband met de geschiedenis van Israël en van de Oude Kerk. Met eene kaart van Palestina.
T14711: SMITS, C. - De Afscheiding van 1834. Vierde deel: Provincie Utrecht.
G927: GROEN VAN PRINSTERER --SMITSKAMP, H. - Wat heeft Groen van Prinsterer ons vandaag te zeggen?: Uitvoerig ingeleid door H. Colijn.
T16744: GROEN VAN PRINSTERER, G. --- SMITSKAMP, H. - Groen van Prinsterer als Historicus.
D20131: SMITT, J.W. - Levend lidmaat van de kerk. In belijden en beleven.
T7939: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - Paulus en Filippi. Twintig leerredenen uit de wordingsgeschiedenis van, en uit den zendbrief aan de gemeente van Filippi.
T2006: SILLEVIS SMITT, P.A.E. - De organisatie van de christelijke kerk in den apostolischen tijd.
T16970: SMYTEGELT, BERNARDUS - De rijke man en de arme Lazarus. 12 preken uit Een woord op zijn tijd. Overgezet in de hedendaagse spelling door Ds. M. Bergsma.
T4425: SMYTEGELT, B. - Twaalf uitmuntende practicale Leerredenen, over verschillende plaatsen des Ouden Testaments.
T4424: SMYTEGELT, B. - Zestien uitmuntende predikatien. Volgens een onlangs gevonden handschrift, loopende van den jare 1698-1713.
T12799: SMYTEGELT, BERNARDUS (MIDDELBURG, 1665-1739) - Des Christens Heil en Sieraad, Voorgesteld in Vijf en Veertig Predicatiën, over Phlippenzen IV:7, en Colossenzen I:22. Met eene Voorrede door A.W. de Beveren.
T2739: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende predikatiën, waaronder eenige over zeer gewigtige praktikale stoffen. e.v.
T2852: SMYTEGELT, B. - Des Christens eenige troost in leven en sterven of Verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatien.
T6570: SMYTEGELT, B. - Keurstoffen, of verzameling van vijftig uitmuntende Predikatiën: Met eene Voorrede over de noodzakelijkheid van eene ernstige en onderscheidene Predikwijze van Johannes van Diesbach.
T12318: SNAITH, NORMAN H. - The Distinctive Ideas of the Old Testament.
T9598: SNAITH, NORMAN HENRY (ED.) - Sefer Torah Nebi'im u-Ketubim/Sefer Torah Nevi'im u-Chetuvim (Hebrew Old Testament - Hebrew Text)
T13493: SNELLEMAN, W. - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs Parzival.
T9686: HADEWIJCH --- SNELLEN, JOH. - Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met Inleiding en Woordenlijst.
T13437: HADEWIJCH --- SNELLEN, JOHANNA - Liederen van Hadewijch, naar de drie bekende hss. kritisch uitgegeven met Inleiding en Woordenlijst.
L1097: SUSTER BERTKEN --- SNELLEN, JOH. (ED.) - Een boecxken gemaket van suster Bertken die lvij iaren besloten heeft gheseten tot Utrecht in dye Buerkercke.: Naar den Leidschen druk van Jan Seversen. Opnieuw uitgegeven met aantekeningen en een inleiding.
T17411: EURIPIDES --- SNELLER, C.B. - De Rheso tragoedia.
T8190: SNELLER, A. AGNES - Met man en macht. Analyse en interpretatie van teksten van en over vrouwen in de vroegmoderne tijd. With a Summary in English.
T13364: SNELLER, RICO - Hoe het vlees weer Woord wordt. Ethiek tussen incarnatie en desincarnatie.
T16519: POT --- SNIJDERS, L.A. - Jesaja. Deel I. Prediking van het Oude Testament.
T15497: SNIJDERS, L.A. - The meaning of Zar in the Old Testament.
T17390: SNIJDERS, L.A. - Bijbels Woordenboek.
T10037: SNOEK, I. - Aanteekeningen bij de historische gedeelten der Heilige Schrift: Van Adam tot Mozes [Het boek Genesis]
T10038: SNOEK, I. - Koningen van Israëls God gegeven. Saul - David - Salomo.
T13920: SNOEK, JOHANNES - Antwoorden op het lijden. Een bijdrage aan de discussie over contextueel bijbellezen: Job 4-5 in het licht van opvattingen van Nicaraguaanse pinkstergelovigen. With a Summary in English and Spanish.
J1759: SNOEP, J. - Voor Dordt en 't Vaderland. Historisch verhaal over de gebeurtenissen binnen Dordrecht in 1809-1813.
J8005: SNOEP JR., J. - Met God voor 't recht. 1573 Alkmaar.
J2774: SNOEP JR., J. - De Dordtsche poorterszoon. Een historisch verhaal uit veelbewogen dagen 1417 -1421.
T13876: BARTH, KARL --- SNYDER, DALE NORMAN - Karl Barth's Struggle with Anthropocentric Theology.
T7301: SÖDER, R. - Die apokryphen Apostelgeschichten und die romanhafte Literatur der Antike.
T6938: SÖDERBLOM, NATHAN - Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der Religion. Deutsche Ausgabe hrsgeg. von Rudolf Stübe.
T14255: SOETENDORP, J. - De wereld van het optimisme: het Jodendom in wezen en verschijning.
T2356: SOETENDORP, J. - Schepping en Ondergang in het Oude Oosten.
T8557: SOETENDORP, J. - Ontmoetingen in ballingschap. Deel I: 135 - 1250; Deel II: 1250 - 1700. 2 Dln.
T917: SOETENDORP, J. - Symboliek der joodse religie. Beschrijving en verklaring der gebruiken in het joodse leven.
T8005: QUMRAN --- DUPONT-SOMMER, A. - Les écrits Esséniens découverts près de la Mer Morte.
T7261: ELLIS, E. EARLE --- SON, SANG-WON (AARON) (ED.) - History and Exegesis. New Testament Essays in Honor of Dr. E. Earle Ellis for His 80th Birthday
T17283: SOPHOCLES - Oedipus Rex. Edited by R.D. Dawe. [Introduction, Text and Commentary]
T13490: SOPHOCLES - Fabulae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit A.C. Pearson.
T19332: SOUTHERN, R.W. - Medieval Humanism and Other Studies.
T19328: SPAANS, JOKE - Haarlem na de Reformatie. Stedelijke cultuur en kerkelijk leven, 1577-1620.
T17587: SPAERENBURG, P.A. - De val van het Spaanse nest. Een verhaal uit de jaren 1576-1578.
T6416: SPANHEMIUS, FRIDERICUS - Exercitationes de Gratia Universali. Vol. 3.: I. Erotemata L. Pro Gratia Universali, expensa et discussa. II. Anterotemata C. Opposita Universalis Gratiae Defensori
T3058: SPANJE, T.E. VAN - Inconsistentie bij Paulus? Een confrontatie met het werk van Heikki Räisänen.
T17348: SPARKS, ROBERT LOGAN - Ambiguous Spaces. A Contextualisation of Shared Pilgrimage in Ephesus. With a Summary.
T8779: SPEARING, A.C. - Criticism and Medieval Poetry. Second Edition.
G1716: SPECHTLER, FRANZ V./ KORTH, MICHAEL, U.A.. - Der Mönch von Salzburg. Ich bin du und du bist ich. Lieder des Mittelalters.: Franz V.Spechtler, Auswahl, Texte, WorterklärungenM.Korth, ÜbersetzungenJ.Heimrath/ M.Korth, Übertragung und Rhythmisierung der Melodien.N.Ott, Kunstgeschichtliche Erläuterungen.
T13045: CALVIN --- SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk. With a Summary in English.
T19272: SPEELMAN, W.M. (RED.) - Wondtekenen, wondertekenen. Over de stigmatisatie van Franciscus.
T17661: SPEET, BEN - De tijd van monniken en ridders 500-1000. Kleine geschiedenis van Nederland, deel 3.
T13917: SPEK, ROBARTUS JOHANNES VAN DER - Grondbezit in het Seleucidische rijk. With a Summary: Landtenure in the Seleucid Empire.
T6445: SPEK, WOUTER VAN DER - De Messias in de Hebreeuwse Bijbel.: Over het eerste Samuëlboek.
T4124: SPERBER, ALEXANDER (ED.) - The Bible in Aramaic. Based on old manuscripts and printed texts. 5 Vols.: Vol.I. The Pentateuch according to Targum Onkelos Vol. II. The former Prophets according to Targum Jonathan Vol.III. The latter Prophets according to Targum Jonathan Vol.IV A. The Hagiographa. Transition from translation to Midrash.
T20499: MULDERS, MARC --- SPEYBROECK, DAAN VAN - Apocalypse. Een glas-in-loodraam van / A glass stained window by Marc Mulders.
K1569: SPIDLÍK, THOMAS - Joseph de Volokolamsk. Un chapitre de la spiritualité Russe.
J2292: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eigen kracht.
J5045: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Eénlingetje.
J2297: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - 't Sopraantje.
J1580: MENKENS-VAN DE SPIEGEL, D. - 't Voornaamste.
J3049: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Joop wist het.
J3051: MENKENS-VAN DER SPIEGEL, D. - Klein maar dapper.
T15562: SPIELE, INA - Li Romanz de Dieu et de sa Mere d'Herman de Valenciennes Chanoine et Prêtre (XIIe Siècle).
T14456: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T1091: SPIER, J.M. - Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee.
T16063: JASPERS, KARL --- SPIER, J.M. - Filosofie van de onbekende God. Een kritische schets van het denken van Karl Jaspers.
T6632: SPIER, J.M. - Calvinisme en existentie-philosophie.
T9232: SPIER, J.M. - Van Thales tot Sartre. Wijsgeren uit oude en nieuwe tijd.
T19038: SPIERENBURG, PIETER - De verbroken betovering. Mentaliteit en cultuur in preïndustrieel Europa.
T13895: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - 1. Gids voor de studie van het godsdienstig leven in Overijssel in de tijd van de Reformatie en de Katholieke Herleving 1520-1650. 2. Anleitung zur Erforschung der Reformation und katholische Reform in der Grafschaft Lingen 1520-1650.
T13894: SPIERTZ, M.G./ JANSSEN, J.A.M.M. - Gids voor de studie van Reformatie en Katholieke Herleving in Nederland 1520-1650. Met medewerking van M.J.M. Hageman, M.A. Kok en A.J.M. Poulisse.
K1702: SPIERTZ, M.P.G. - Reformatie en herleving van het Katholicisme in Nijmegen (1591 - 1623). Rogier herzien en herdacht. Afscheidscollege Nijmegen 2 juli 1993.
T13933: SPIERTZ, MATHIEU GERARDUS - Maastricht in het vierde kwart van de achttiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801. Mit einer Zusammenfassung/ Avec un résumé.
T16998: SPIJKER, W. VAN 'T E.A. - De synode van Westminster 1643-1649.
T20287: SPIJKER, G.J. (RED.) - Vrijheid. Een christelijk-sociaal pleidooi.
T14891: AFSCHEIDING --- SPIJKER, W. VAN 'T - De kerk bij Hendrik de Cock. Rede.
T13873: CALVIN/ CALVIJN --- SPIJKER, W. VAN 'T - 'Die Fransman...' - Calvijn in 1536.
K312: EXALTO, K. --- SPIJKER, W. VAN 'T/ GRAAFLAND, C., E.A. - Een vaste burcht voor de kerk der eeuwen.: Opstellen en bijdragen aan drs. K. Exalto t.g.v. zijn zeventigste verjaardag (11 juni 1989).
K440: LUTHER, MARTIN -- SPIJKER, W. VAN 'T - Luther belofte en ervaring.
K1035: SPIJKER, W. VAN 'T - Geest, woord en kerk. Opstellen over de geschiedenis van het gereformeerd protestantisme.: Onder redactie van: dr. C. Augustijn, dr. W.H. Neuser, drs. H.J.Selderhuis.
K1114: SPIJKER, W. VAN 'T - Reformatie en geschiedenis.
K494: SPIJKER, W. VAN 'T - Triptiek van de geschiedenis. De verhouding tussen wereld-, heils- en kerkgeschiedenis.
K1636: SPIJKER, W. VAN 'T / NOORLANDT, J.N. / SCHAAF, H. VAN DER (RED.) - Een eeuw Christelijk-Gereformeerd. Aspecten van 100 jaar Christelijke Gereformeerde Kerken.
T14534: SPIJKER, W. VAN 'T - Gereformeerden en Dopers: gesprek onderweg.
T14915: BRUMMELKAMP, ANTHONY --- SPIJKER, W. VAN 'T - Anthony Brummelkamp. Een terugblik op de Afscheiding.
T19331: CALVIJN, J. ---SPIJKER, W. VAN 'T - Bij Calvijn in de leer. Een handleiding bij de Institutie.
T19523: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
K773: BUCER, MARTIN --- SPIJKER, W. VAN 'T - De ambten bij Martin Bucer. With a Summary in English.
T14737: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - Spiritualiteit. M.m.v. J.H. van de Bank, R.H. Bremmer, T. Brienen, L. Floor, C. Graafland, A. Noordegraaf, M.J. Paul, F. van der Pol, B. Roukema-Koning, K. Runia, M.J.G. van der Velden, W.H. Velema, W. Verboom, B. Wentsel.
T14815: SPIJKER, W. VAN 'T/ BALKE, W./ EXALTO, K./ DRIEL, L. VAN (RED.) - De Kerk. Wezen, weg en werk van de kerk naar reformatorische opvatting. Met verdere medewerking van C. Blenk, T. Brienen, J. van Genderen, S. Gerssen, C. Graafland, A. Noordegraaf, J. van Oort, K. Runia, C. Trimp, W. Verboom en B. Wentsel.
T20601: SPIJKER, W, VAN T - Luther belofte en ervaring.
T2612: SPIJKER, W. VAN 'T (RED.) - Bij brood en beker. Leer en gebruik van het Heilig Avondmaal in het Nieuwe Testament en in de geschiedenis van de westerse kerk
T19414: SPIJKER, G. VAN 'T - Ik zal u niet verlaten. Een pastorale handreiking in geestelijke verlatenheid aan de hand van Gisbertus Voetius en Johannes Hoornbeeck.
T6342: SPIJKER, W. VAN 'T / DRIMMELEN, L.C. VAN (RED.) - Inleiding tot de studie van het kerkrecht.
T20512: CALVIJN, JOHANNES --- SPIJKER, W. VAN T - Teksten uit de Insitutie van Johannes Calvijn. Gekozen, vertaald en ingeleid door dr. W. van t Spijker.
T19449: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - Wat is evangelische theologie? De zwanenzang van Karl Barth.
T12169: BARTH, KARL --- SPIJKERBOER, A.A. - De Nieuwe Kern en Karl Barth/ De Nieuwe Kern und Karl Barth (mit einer Zusammenfassung in deutscher Sprache)
G1814: SPIJKERBOER, G. - Het wel en wee van Welzinge. Een ambachtsheerlijkheid op Walcheren.
T9750: SPINDLER, M.R. (ED.), WITH MIDDELKOOP, P.R. - Bible and Mission. A Partially Annotated Bibliography 1960-1980/ Bible et mission. Bibliographie partiellement annotée 1960-1980. (IIMO Research Pamphlet No. 4)
T15662: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Die Ethik. Lateinisch und Deutsch. Nachwort von Bernhard Lakebrink.
T6406: SPINOZA, BENEDICTUS DE - Opera Quotquot Reperta Sunt. 4 Tom. in 2 Vol.: Recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land.
G569: SPÖRL, JOHANNES - Grundformen hochmittelalterlicher Geschichtsanschauung. Studien zum Weltbild der Geschichtsschreiber des 12. Jahrhunderts.
T17222: SPÖRRI, GOTTLOB - Das Evangelium nach Johannes. 1.Teil Kap. 1 - 11; 2. Teil Kap. 12 - 21. 2 Vols.
T14266: CALVIN/ CALVIJN --- SPRENGER, PAUL - Das Rätsel um die Bekehrung Calvins.
T1591: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Catechetiek (Handboek voor de praktische theologie)
T4434: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - Het evangelie van Lukas.
T8580: BERKELBACH VAN DER SPRENKEL, S.F.H.J. - De Kerk. De Brief aan de Efeziërs. (De Prediking van het Nieuwe Testament; Deel VIIIA).
T12311: SPRONK, K./ RIDDERBOS, NIC. H. - Worstelen met een wrekende God. De uitleg van de profetie van Nahum.
T12537: SPRONK, KLAAS - Het verhaal van een vertaling. De totstandkoming van De Nieuwe Bijbelvertaling.
T19782: SPRONSEN, K.C. VAN (REEST, RUDOLF VAN) - Getrouw tot in de dood. Een verhaal van de vervolging in Hongarije in 1673 en de verlossing van een aantal predikanten uit de macht van Rome door Michiel Adriaansz. de Ruyter.
T20040: SPRUIT, MARIAN (ED.) - TXT Exploring the Boundaries of the Book.
T15166: HOEN, CORNELIS --- SPRUYT, B.J. - Ketter aan het Binnenhof. Cornelis Hoen en zijn tractaat tegen de transsubstantiatieleer (1525).
T20539: SPRUYT, BART JAN - Als je eenmaal hebt liefgehad. Over ds. J.T. Doornenbal, geloof, cultuur en politiek.
T4197: MATTHEW OF ORLÉANS --- SPRUYT, JOKE (ED.) - Matthew of Orléans (Mattheus Aurelianensis) (FL.S.XIII). Sophistaria sive Summa Communium Distinctionum circa Sophismata Accidentium. Edited with an Introduction, Notes and Indices.
K1619: HOEN, CORNELIUS --- SPRUYT, BASTIAN JAN - Cornelius Henrici Hoen (Honius) and His Epistle on the Eucharist (1525).: Medieval Heresy, Erasmian Humanism, and Reform in the Early Sixteenth-Century Low Countries
T19234: SPURGEON, C.H. - Alles uit genade. Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus.
T19235: SPURGEON, C.H. - Het leven van Charles Haddon Spurgeon. Naar bescheiden uit zijn Dagboek, Aanteekeningen en Brieven saamgesteld door zijne weduwe.
T13415: SPURGEON, C.H. - De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen. Uit het Engels vertaald door E. Ubels.
T14540: SPURGEON, C.H. - Het Evangelie des Koninkrijks: Mattheüs' Evangelie praktisch verklaard. uit het Engelsch vertaald door Elisabeth Freystadt.
T20158: SPURGEON, C.H. - Het evangelie des Koninkrijks. Mattheüs' Evangelie practisch verklaard.
T2012: SPURGEON, C.H. - Pastorale adviezen. Lezingen voor mijn studenten.
T19145: SPURGEON, C.H. - Jan Ploeger's plaatjes bij Nieuwe praatjes.
T6027: DAGBOEK --- SPURGEON, C.H. - Vensters van Kristal. Bijbels Dagboek.
T9777: SPURGEON, C.H. - Korenaren, tusschen de schooven opgelezen. Naar het Engelsch. Met een voorwoord van W.H. Gispen.
T2015: SRAWLEY, J.H. - The Early History of the Liturgy.
J1769: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T18057: STAAL, M. VAN DER - Een schaap in 's levens woestenij.
T20106: STAAL, JOH. - De Fransche koopmanszoon.
T16437: TEGENWOORDIGE STAAT - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd. 2 dln.
T12939: STADERMANN, G. - Uit de chroniek der stede van Ter Goes. Verlucht met wetenswaardigheden over Leurders, Drukkers en Boekverkopers van vroeger en nu in de stad van Zuid-Beveland.
T6662: CALVIJN --- STADTLAND, TJARKO - Rechtfertigung und Heiligung bei Calvin.
T17228: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger. 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger. 2 Vols.
K1585: BULLINGER, HEINRICH --- STAEDTKE, JOACHIM/ HERKENRATH, ERLAND - Heinrich Bullinger Bibliographie. Band 1 und 2.: Band 1: Beschreibendes Verzeichnis der gedruckten Werke von Heinrich Bullinger.Band 2: Beschreibendes Verzeichnis der Literatur über Heinrich Bullinger.
T7176: OECOLAMPADIUS --- STAEHELIN, ERNST - Oekolampad - Bibliographie.
J1770: STAFLEU-KRUIKEMEIER, LENIE - Peter de parkiet.
T13363: STAFLEU, MARINUS DIRK - De verborgen structuur. Wijsgerige beschouwingen over natuurlijke structuren en hun samenhang (Verantwoording/Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Reformatorische Wijsbegeerte; nr. 4)
T13367: STAFLEU, DICK - Experimentele filosofie. Geschiedenis van de natuurkunde vanuit een wijsgerig perspectief (Verantwoording/ Christelijk wijsgerige reeks, uitgegeven i.s.m. de Stichting voor Refomatorische Wijsbegeerte; nr. 14)
K1669: CALVIN - CALVIJN --- STÄHELIN, E. - Johannes Calvin. Leben und ausgewählte Schriften. 2 Vols.
T17104: STÄHLIN, GUSTAV - Die Apostelgeschichte. Das Neue Testament Deutsch.
T15864: STÄHLIN, WILHELM - Predigthilfen. I. Evangelien; II. Episteln; III. Altes Testament; IV. Die Leitbilder. Die Wochensprüche. 4 Vols.
T8822: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesu Christi. Op alle de Zonnen-Dagen Des Iaers. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door B.A. Mensink. Met musicologische medewerking van J.A.J. Böhmer.
T9946: STALPART VAN DER WIELE, JOANNES - Madrigalia. Met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
K277: KOHLBRUGGE, H.F. --- STAM, P.J. - Hermann Friedrich Kohlbrugge. Een licht des vuurs bij nacht.
T17302: STAM, CLARENCE - Het verbond van Gods liefde. Woord en Wereld 69.
T14212: STAM, CORNELIS - De hemelvaart des Heren in de Godsopenbaring van het Nieuwe Testament. With a Summary in English: The Ascension of the Lord.
T14405: STAM, C. - De opstanding van de doden in de theologie van K. Barth, R. Bultmann en W. Pannenberg. Mit einer Zusammenfassung. With a Summary.
T597: WESLEY -- STAM, CLARENCE - De prediking van John Wesley. Een historisch-kritisch homiletisch onderzoek.
T7634: HYPPOLYTUS --- STAM, JOHN E. - Episcopacy in the Apostolic Tradition of Hyppolytus.
T17322: AALDERS, W. --- STAM, P.J. - 'Het hoofd omhoog, het hart naar boven!' Een leven lang leerling van 'Dominee' Doctor Willem Aalders. Een herinnering als een 'marque d'honneur'.
J5085: STAMPERIUS, J. - Het Veerhuis aan de Ooster-Schelde.
T12031: LUTHERBIBEL STANDARDAUSGABE - Die Bibel nach der Übersetzung Martin Luthers. Revidierte Fassung von 1984. Mit Anhang (mit u.a.: Sach- und Worterklärungen, Zeittafeln u. Stichwortverzeichnis)
T4149: STANDHARTINGER, ANGELA - Studien zur Entstehungsgeschichte und Intention des Kolosserbriefs.
T6234: SOPHOCLES --- STANFORD, W.B. (ED.) - Ajax.: With Introduction, Revised Text, Commentary, Appendixes, Indexes and Bibliography by W.B. Stanford.
T17255: LUTHER, MARTIN --- STANG, C.F.G. - Martin Luther. Sein Leben und Wirken.
T12991: APOSTOLIC FATHERS --- STANIFORTH, MAXWELL (TRANSL.) - Early Christian Writings: The Apostolic Fathers.
T13330: STANTON, GRAHAM N./ STROUMSA, GUY G. (ED.) - Tolerance and intolerance in early Judaism and Christianity.
T7273: STANTON, GRAHAM N. - A Gospel for a New People. Studies in Matthew.
T7696: STANTON, GRAHAM N. - The Gospels and Jesus.
T8850: REVIUS, JACOBUS --- STAPELKAMP, CHR. - Revius-Studiën. Aantekeningen bij de religieuse poëzie van Jacobus Revius. (Teksten en Studiën, XIV)
T6474: STAPLETON(US), THOMAS - Promptuarium Morale super Evangelia Dominicalia Totius Anni: Ad Instructionem Concionatorum. Ad Reformationem Peccatorum. Ad Consolationem Piorum. 2 Vol.: Ex Sacris Scripturis, SS. Patribus, et optimis quibusq. authoribus studiose collectum.Editio altera, ab ipso authore aucta et recognita.
T13744: STAPLETON, THOMAS (1535-1598, LEUVEN) - Promptuarium Catholicum, Ad instructionem Concionatorum contra haereticos nostri temporis, etc. (In parte quadragesimali unius Calvini varia impietas in multis, eisdemque gravissimis fidei dogmatibus aperitur, & accuratè refutatur) 3 vol.
T19242: STARK, RODNEY - For the Glory of God. How Monotheism led to Reformations, Science, Witch-Hunts, and the end of Slavery.
T11052: STATENBIJBEL - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift vervattende al de Canonieke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments. Door last van de Hoogmogende Heeren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, en volgens besluit van de Synode Nationaal, gehouden te Dordrecht, in de jaren 1618 en 1619, uit de oorspronkelijke talen in onze Nederlandse taal getrouwelijk overgezet. Met bijgevoegde verklaringen op de duistere plaatsen, aantekeningen van de gelijkluidende teksten, en registers over de beide testamenten, naar de uitgave van 1657. Uitgave Gereformeerde Bijbelstichting.
T13405: STATENBIJBEL - De Statenbijbel in grote letter. Het Nieuwe Testament. 2 dln.: Mattheüs-Openbaring.
T12305: STAUFFER, ETHELBERT - New Testament Theology. Translated from the German by John Marsh.
T17737: CALVIN, J. --- STAUFFER, RICHARD - Calvins Menschlichkeit.
T8234: STAUFFER, ETHELBERT - Die Theologie des Neuen Testaments.
T8317: STAUFFER, ETHELBERT - Christus und die Caesaren. Historische Skizzen.
T8318: STAUFFER, ETHELBERT - Christus und die Caesaren. Historische Skizzen.
T20496: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Met een woord vooraf door Prof. G.H.L. Zeegers.
T7378: STECK, ODIL HANNES - Israel und das gewaltsame Geschick der Propheten. Untersuchungen zur Überlieferung des deuteronomistischen Geschichtsbildes im Alten Testament, Spätjudentum und Urchristentum.
T17716: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Jeroen en Jessie en de zilverdieven.
T19436: STEEG- STOLK, HANNY VAN DE - Donkere wolken boven Leiden. [1574]
J5046: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline, de tweelingzusjes.
J3210: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Linda en Eline in de dierentuin.
T17589: STEEG-STOLK, HANNY VAN DE - Herrie in de straat!
J1775: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje zit in angst.
J1776: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Met de straaljager naar Princenhof.
J1777: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje en het Hongaartje.
J3050: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Onschuldig verdacht.
J9002: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje en de groene spechten.
J9000: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Heimwee naar Nieuw-Guinea.
J9001: STEEN-PIJPERS, CO VAN DER - Barendje maakt een schoolreisje.
T263: STEENBEEK, B.W. - Doede van Amsweer. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der Reformatie in de provincie Groningen.
T20204: ERASMUS --- STEENBEEK, ANDREA W. (ED.) - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem. Edited with an Introduction, Critical Apparatus and Explanatory Notes. Met samenvatting.
T16866: ERASMUS --- STEENBEEK, ANDREA W. (ED.) - Desiderii Erasmi Roterodami Apologia ad Iacobum Fabrum Stapulensem. Edited with an Introduction, Critical Apparatus and Explanatory Notes.
T17938: STEENSEL, ARIE VAN - Edelen in Zeeland. Macht, rijkdom en status in een laatmiddeleeuwse samenleving.
G964: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
T15223: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
T19341: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
T2983: STEENSMA, D.J. - Ouders en kinderen. Een theologisch-ethische bezinning.
T16320: STEFFE, ALBERT MARTIN - De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof.
T9045: STEGEMANN, WOLF/ EICHMANN, S. JOHANNA - Der Davidstern. Zeichen der Schmach - Symbol der Hoffnung. Ein Beitrag zur Geschichte der Juden.
T8187: STEGMÜLLER, F. - Repertorium Biblicum Medii Aevi. Collegit disposuit edidit Fridericus Stegmüller adiuvante Nicolao Reinhardt. Tomus VIII: Supplementum. (Continens: Apocrypha Veteris et Novi Testamenti et Commentaria in Sacram Scripturam).
J2939: STEHOUWER, JAN - Om de bende van Aldert.
T13580: STEINBERG, S.H. - Die schwarze Kunst. 500 Jahre Buchdruck.
T6424: SIMON, RICHARD --- STEINMANN, JEAN - Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique.
T15525: CASSIUS DIO --- STEKELENBURG, A.V. VAN - De redevoeringen bij Cassius Dio. With a summary.
T15474: STELLER, HANS-ERNST - Giv'on. Solomon's Dream or Ask what I shall give thee. A Study in Midrash Texts and their interrelations. Met een samenvatting.
T4445: STELLINGA, G. - Zinsvormen en zinsfuncties in de Abele Spelen.
T19036: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
G1918: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
K1039: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit. Met facs.-uitgave van 'Een corte undersouckinghe des gheloofs, over de ghene, die haer tot de Duytsche Ghemeynte, die te Londen is, begheven willen. Anno 1555', en: 'Corte belydinghe des gheloofs, der gheenre die over al in Nederlant, ende bysonder in deze Stadt N. de waerachtighe Leere des Euangeliums aenhanghen. Anno 1566'.
T20439: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van drs. H.A. Höweler.
K1356: STELLINGWERFF, J. - De Vrije Universiteit na Kuyper. De Vrije Universtiteit van 1905 tot 1955, een halve eeuw geestesgeschiedenis van een civitas academica.
T17613: SCHILDER, K. --- STELLINGWERFF, J. - Kritiek op K. Schilder als filosoferend dogmaticus.
T16012: VOLLENHOVEN, D.H.TH. --- STELLINGWERFF, JOHAN - D.H.Th. Vollenhoven (1892-1978). Reformator der wijsbegeerte.
T1336: STELMA, J.H. - Christus' offer bij Paulus vergeleken met de offeropvattingen van Philo.
T921: STEMBERGER, GÜNTER - Geschichte der jüdischen Literatur. Eine Einführung.
T9352: STEMPEL, BERTHA M. VAN DER - Roman van den Riddere metter Mouwen, opnieuw naar het hs. uitgegeven en van een inleiding en glossarium voorzien.
T7257: PNT --- STEMPVOORT, P. A. VAN - Oud en nieuw. De brief aan de Galatiërs.
1127: STENGER, WERNER - Strukturale Beobachtungen zum Neuen Testament.
K1417: MARNIX VAN SINT ALDEGONDE --- STERCK, J.G. - Bronnen en samenstelling van Marnix' Biënkorf der H. Roomsche Kercke.: Bijdrage tot de studie van het godsdienstig - polemisch proza in de Nederlanden der XVIde eeuw.
T2884: STERLING, GREGORY E. - Historiography and Self-definition. Josephos, Luke-Acts and Apologetic Historiography.
T1263: STEUART, BENEDICT - The development of christian worship. An Outline of Liturgical History.
T6692: STEVENSON, WM. B. - Grammar of Palestinian Jewish Aramaic.
T8238: STEVENSON, WM. B. - Grammar of Palestinian Jewish Aramaic.
T6010: STIBBE, MARK W.G. - The Gospel of John as Literature.: An Anthology of Twentieth-Century Perspectives.Selected and introduced by Mark W.G.Stibbe
G555: STICKELBERGER, EMANUEL - Het wonder van Leiden.: Roman.
T12395: STIEGEMANN, CHRISTOPH/ WEMHOFF, MATTHIAS (HRSG.) - 799 - Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grosse und Papst Leo III. in Paderborn. Band I: Katalog der Ausstellung Paderborn 1999
T8046: STIENNON, JACQUES - L'Écriture diplomatique dans le diocèse de Liège du XIe au milieu du XIIIe siècle. Reflet d'une civilisation.
T4311: STIER, RUDOLF - Die Reden des Herrn Jesu. Andeutungen für gläubiges Verständniss derselben. Dritte Auflage, auf's neue durchgesehen und mit Zusätzen aus dem Nachlasse des Verfassers vermehrt von seinem Sohne Pastor Friedrich Stier. 7 Bde./ 7 Vols.
T7925: HERMANN KUNST-STIFTUNG - Bericht der Hermann-Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung für die Jahre 1988 bis 1991, 1992 bis 1994, 1995 bis 1998, and: Kurt Aland. In Memoriam. 4 Vols.
T9354: STIPRIAAN, RENÉ VAN (SAMENST.) - Ooggetuigen van de Gouden Eeuw, in meer dan honderd reportages.
T13972: STOCK, JAN VAN DER (ED.) - Stad in Vlaanderen: cultuur en maatschappij 1477-1787. Publikatie naar aanleiding van de gelijknamige tentoonstelling in de Galerij van het Gemeentekrediet te Brussel van 6 maart tot 28 april 1991.
K924: LUTHER --- STOCKUM, TH. C. VAN - Luhter, zijn leven en zijn levenswerk in het kader van zijn tijd.
T14799: STOEL JR., J.P. V.D. - Om de waarachtige vrome [Preken over het boek Job]
J1781: STOEP, D. VAN DER - Jan Vermeer.
T8899: STOETT, F.A. - Middelnederlandsche Spraakkunst. Syntaxis.
T6164: STOFFELS, H.C. - Wandelen in het licht. Waarden, geloofsovertuigingen en sociale posities van Nederlandse evangelischen.
T14079: STOKER, WESSEL/ SAR, HENK C. VAN DER (RED.) - Theologie op de drempel van 2000. Terugblik op 100 jaar Gereformeerd Theologisch Tijdschrift.
T19740: STOKVIS, P.R.D. - De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. With Summary.
K552: STOL, ALBERT - Nestorianen de ondergang van een christenvolk.: Met een woord vooraf van Harry van Mierlo.
T7142: STOLTE JR., BERNARD H. - Henrik Brenkman (1681-1736). Jurist and classicist.: A chapter from the history of roman law as part of the classical tradition.
T17609: GOGH, VINCENT VAN --- STONE, IRVING - Het leven van Vincent van Gogh. Tragiek en triomf van een niet-begrepen, maar van scheppingsdrang bezeten kunstenaar. Biografische roman.
T2359: STONE, MICHAEL E. - A History of the Literature of Adam and Eve.
T2857: PSEUDEPIGRAPHA --- STONE, M.E. - Selected Studies in Pseudepigrapha and Apocrypha. With Special Reference to the Armenian Tradition.
T6016: PSEUDEPIGRAPHA --- STONE, MICHAEL E. (ED.) - Armenian Apocrypha Relating to Adam and Eve.: Edited with introductions, translations and commentary by Michael E. Stone.
T6988: STONE, MICHAEL E. (ED.) - Jewish Writings of the Second Temple Period. Apocrypha, Pseudepigrapha, Qumran Sectarian Writings, Philo, Josephus
T7713: STONE, MICHAEL E. - The Testament of Abraham. The Greek Recensions. Edited and Translated
T7847: STONE, MICHAEL E. - Features of the Eschatology of IV Ezra.
T7877: STONE, MICHAEL EDWARD - Scriptures, Sects and Visions. A Profile of Judaism from Ezra to the Jewish Revolts.
T7927: STONE, MICHAEL E./ SATRAN, DAVID (EDS.) - Emerging Judaism. Studies on the Fourth & Third Centuries B.C. E.
T8573: QUMRAN --- STONE, MICHAEL E./ CHAZON, ESTHER G. (EDS.) - Biblical Perspectives: Early Use and Interpretation of the Bible in Light of the Dead Sea Scrolls. Proceedings of the First International Symposium of the Orion Center for the Study of the Dead Sea Scrolls and Associated Literature, 12-14 May, 1996.
Z215: STOPPELAAR, J.H.DE - Nehalennia altaar.
T8915: STÖRIG, HANS JOACHIM - Kleine Weltgeschichte der Philosophie. Elfte, überarbeitete und erweiterte Auflage.
T4417: JUSTINUS MARTYR --- STORY, CULLEN I K - The Nature of Truth in The Gospel of Truth and in the Writings of Justin Martyr. A Study of the Pattern of Orthodoxy in the Middle of the Second Christian Century.
T20576: STOTT, JOHN R.W. - De boodschap van Galaten. Maar een weg.
T20275: STOTT, JOHN - De christen als tijdgenoot. Een pleidooi om dubbel te luisteren.
T12099: STOTT, JOHN - I Believe in Preaching.
T20395: STOTT, JOHN - Het kruis van Christus. Met studiehandleiding.
T16912: ROOZE-STOUTHAMER, C. - Hervorming in Zeeland (ca. 1520 - 1572) [With a Summary in English]
J1784: STOUTHAMER, P. - Een Batavenzoon gaat naar Amerika.
J9011: STOUTHAMER, P. - Ollie-Dollie en de poedel.
T12894: STRAATEN, HARALD VAN DER - De veerkracht van een volk. Verslag van een joods mirakel [Twintig eeuwen joodse geschiedenis]
J2027: NOREL-STRAATSMA, A. - De Noordstar.
J2028: NOREL-STRAATSMA, A. - De Bijbel in het bos.
T8633: STRACK, HERMANN L./ JEPSEN, A. - Hebräische Grammatik mit Übungsbuch. 14. Aufl. neubearbeitet von Alfred Jepsen.
T14043: STRAELEN S.V.D., H.J.J.M. VAN - De niet-christelijke Godsdiensten en het Christendom. Een historisch-theologische studie.
T7143: STRANGE, W.A. - Kinderen in de vroeg-christelijke kerk.
T16129: STRAUSS, GERALD (ED.) - Pre-Reformation Germany.
T8382: STRAUSS, DAVID FRIEDRICH - Die christliche Glaubenslehre in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Kampfe mit der modernen Wissenschaft dargestellt. 2 Bände/ 2 Vols.
T16711: KANT, IMMANUEL --- STRAWSON, P.F. - The Bounds of Sense. An Essay on Kant's Critique of Pure Reason.
T15309: STRECKER, GEORG (HRSG.) - Theologie im 20. Jahrhundert. Stand und Aufgaben. Unter Mitwirkung von Wolfgang Bienert, Peter C. Bloth, Hermann Fischer, Joachim Mehlhausen und Werner H. Schmidt.
T7274: STRECKER, GEORG - Der Weg der Gerechtigkeit. Untersuchung zur Theologie des Matthäus.
T7291: STRECKER, GEORG (HRSGEB.) - Das Problem der Theologie des Neuen Testaments.
T8987: STRECKER, KARL - Introduction á l'étude du Latin Médiéval. Traduite de l'Allemand par Paul van de Woestijne (Gand)
T17817: BARTH, KARL --- STREEDER, G.J. - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
T12226: BARTH, KARL --- STREEDER, G.J. - Een beoordeeling van Barths exegese van I Corinthen 15.
J1785: STREEFKERK, H. - Een dappere jongen.
T1857: LUTHER --- STREIFF, STEFAN - Novis linguis loqui. Martin Luthers Disputation über Joh 1,14 verbum caro factum est aus dem Jahr 1539.
T8836: REVIUS, JACOBUS --- STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemané. Verzamelde studies over de dichter Revius.
T16607: STRENGHOLT, L. - Uit volle Schatkamers. Opstellen over literatuur.
T19212: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed. Opnieuw bewerkt door W.P. Balkenende.
T17919: STRETTON, HESBA - Jessica's moeder.
T17918: STRETTON, HESBA - Jessica's eerste gebed.
J3646: STREUVELS, STIJN - De oogst.
T12341: STRICKER, B.H. - De oorsprong van het Romeinse circus.
T12549: STRICKER, B.H. - Legis actio sacramento
T12840: STRICKER, B.H. (ED./TRANSL.) - L'océan des pleurs. Poème berbère de Muhammad al-Awzalî (Texte et traduction)
T17649: TAYLOR, JOSEPH --- STRIEN, C.D. (ED.) - A Relation of a Voyage to the Army. In Several Letters From a Gentleman To His Friend In the Year 1707. Edited by C.D. van Strien.
T6216: STRIJBOS, C.B. - Woorden voor het onzegbare. : Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
T15947: STROHEKER, KARL FRIEDRICH - Germanentum und Spätantike.
K1270: STROLL, MARY - Symbols as Power. The Papacy following the Investiture Contest.
G1486: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
T2297: COHEN STUART, G.H. - The struggle in man between good and evil. An inquiry into the origin of the Rabbinic concept of Yeser Hara'.
T9634: STUBBINGS, G.W. - A Dictionary of Church Music.
T16931: STUDER, PAUL/ WATERS, E.G.R. (EDS.) - Historical French Reader: Medieval Period.
G448: STUIJ, P.W. - De lage landen en hun grenzen. Tussen Verdun en Londen: 1000 jaar grensgeschiedenis met Frankrijk.
T17746: STUIP, R.E.V. / VELLEKOOP, C. (RED.) - Visioenen.
T13878: STUIP, R.E.V./ VELLEKOOP, C. (RED.) - Andere structuren, andere heiligen. Het veranderende beeld van de heilige in de Middeleeuwen.
T17867: STUIP, R.E.V. - La Chastelaine de Vergi. Edition, critique du ms. B.N.f.fr. 375 avec Introduction, Notes, Glossaire et Index, suivie de l'édition diplomatique de tous les manuscrits connus du XIIIe et du XIVe siècle.
T9072: STUIVELING, GARMT (ED.) - Esopet. Facsimile-uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift. Met inleiding en toelichting. 2 dln.
T9176: STUPPERICH, ROBERT, ET AL. - Die Wiedertäufer in Münster. Katalog z. Ausstellung Stadtmuseum Münster 1982/83.
K1296: ERASMUS --- STUPPERICH, ROBERT - Erasmus von Rotterdam und seine Welt.
K1644: VERMIGLI, PETER MARTYR --- STURM, KLAUS - Die Theologie Peter Martyr Vermiglis während seines ersten Aufenthalts in Strassburg 1542-1547. Ein Reformkatholik unter den Vätern der reformierten Kirche.
J5087: STURM, H. - Toen 't water kwam. Het verhaal van vijf Walcherse jongens, tijdens de overstroming.
K518: STURM, J.C. - Een goede gereformeerde opvoeding. Over neo-calvinistische moraalpedagogiek (1880-1950), met speciale aandacht voor de nieuw-gereformeerde jeugdorganisaties. With a Summary. Avec un résumé.
J2498: STUVEL, G. / MOURIK, J. VAN - Verborgen schatten in de Oosterschelde.
T14084: SUCHTELEN, ARIANE VAN/ BRUIJNEN, YVETTE/ BUIJSEN, EDWIN - Kunst op Vleugels. Rond een herenigd drieluik van Gerard David.
T13896: SUH, CHUL WON - The Creation-Mediatorship of Jesus Christ. A Study in the Relation of the Incarnation and the Creation.
t13549: SUICERUS, JOH. CASPARUS (1620-1684) - Thesaurus Ecclesiasticus, e Patribus Graecis ordine alphabetico exhibens: Quaecunque Phrases, Ritus, Dogmata, Haereses, & hujusmodi alia spectant. Insertis infinitis pene vocibus, loquendique generibus Graecis, hactenus à Lexicographis vel nondum vel obiter saltem tractatis. Opus Novum: Viginti annorum indefesso labore adornatum. Cum Indicibus necessariis. 2 Vol. in 1.
T17710: SUIJKER, TEUNI - Manege De Driesprong - De ontdekking.
T16422: SUPPE, FREDERICK (ED.) - The Structure of Scientific Theories. Edited with a Critical Introduction and an Afterword. Second Edition.
K1504: SUTER, RUDOLF / TEUTEBERG, RENÉ (RED.) - Der Reformation verpflichtet. : Gestalten und Gestalter in Stadt und Landschaft Basel aus fünf Jahrhunderten.450 Jahre Reformation.
T7458: SUTER, DAVID WINSTON - Tradition and Composition in the Parables of Enoch.
T16739: MIRZA-ASADULLAH --- ELWELL-SUTTON, L.P. - The Horoscope of Asadullãh Mirzã. A Specimen of Ninetheenth-Century Persian Astrology. Translated and Annotated by L.P. Elwell-Sutton.
G894: SUTTORP, L.C./ SNELLER, Z.W. / VELDKAMP, J. - Groen's Ongeloof en revolutie. Een bundel studiën.
T2232: SWAGERMAN, PIETER - Ratio en Revelatio. Een theologisch critisch onderzoek naar het Godsbewijs en de Godsleer uit de menselijke ratio en de verhouding van de natuurlijke theologie tot de geopenbaarde theologie bij enige Nederlandse hoogleraren in de theologie of in de filosofie van 1650-1750.
T17740: SWALUE, E.B. - Het voormalige nonnenklooster Jerusalem, te Bieselinge.
1130: SWANSON, DWIGHT D. - The Temple Scroll and the Bible. The Methodology of 11QT.
T17172: WILLEM VAN ORANJE --- SWART, K.W. - Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584. Ingeleid door Alastair Duke en Jonathan I. Israel. Bezorgd door R.P. Fagel, M.E.H.N. Mout en H.F.K. van Nierop.
T1203: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen. Deel I: 1820-1900; deel 2: 1900-1970.
G722: SWERTS-SLOCK, ALFONS - Beknopte geschiedenis der stad Antwerpen.
T2019: SWETE, HENRY B. - Church Services and Service Books before the Reformation.
T9478: SWIGCHEM, C.A. VAN - Een blik in de Nederlandse kerkgebouwen na de ingebruikneming voor de protestantse eredienst. Inaugurele rede VU
T12651: SWIGCHEM, C.A. VAN - 'Een goed regiment'. Het burgerlijke element in het vroege gereformeerde kerkinterieur.
K1614: SWIGCHEM, C.A. VAN / BROUWER, T. / OS, W. VAN - Een huis voor het Woord. Het protestantse kerkinterieur in Nederland tot 1900.
T17407: SWIGCHEM, C.A. VAN - Het gereformeerd gymnasium te Amsterdam 1889-1964. Gedenkboek.
T19148: SWINBURNE, RICHARD - Het bestaan van God.
T2832: DUNS SCOTUS --- SYLWANOWICZ, MICHAEL - Contingent Causality & the Foundations of Duns Scotus' Metaphysics.
T14130: EPHRAEM SYRUS/ EPHRÄM DER SYRER - Reden über den Glauben. Ausgewählte Nisibenische Hymnen. Deutsche Übersetzung von Sebastian Euringer und Adolf Rücker. Bearbeitet von Winfrid Cramer.
T2361: SYSLING, HARRY - Techiyyat Ha-Metim. De opstanding van de doden in de Palestijnse Targumim op de Pentateuch en overeenkomstige tradities in de klassieke rabbijnse bronnen. With a Summary.
T2023: SZIRMAI, JULIA C. - La Bible anonyme du Ms. Paris B.N.f.fr. 763. Édition critique.
G1016: TAAL. J. - De Goudse kloosters in de middeleeuwen.
T2499: TACITUS/TACITI - Annalium ab excessu divi Augusti libri / The annals of Tacitus.: Edited with introduction and notes by H. Furneaux. 2 Vols.
T19174: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Kronieken. Ab excessu divi Augusti Annales. In de vertaling van Dr. J.W. Meijer.
T7819: TACITUS, CORNELIUS - Annalium ab excessu divi Augusti Libri. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit C.D. Fisher.
T10017: TACITUS, CORNELIUS - Libri qui supersunt. Iterum edidit Erich Koestermann. Tom. I: Ab Excessu Divi Augusti.
T2497: TACITUS - Historiarum libri qui supersunt. Tekst met inleiding, afbeeldingen, kaarten en registers door Dr. H.L.W.Nelson.
T6722: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS - Historiën. In de vertaling van J.W. Meijer.
T14270: TAIK, CHUNG HOON - Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Een onderzoek naar het inwendig verband tussen geloven en handelen in het evangelie naar Mattheüs. With a Summary in English.
T17199: TAKÁCS, BÉLA - Ich liebe, Herr, das Haus, das Dir geweiht... Reformierte Kirchenkunst in Ungarn.
T7086: TALSTRA, E. - Het gebed van Salomo. Synchronie en Diachronie in de kompositie van I Kon. 8, 14-61.
T12275: TAMSE, C.A. - Het Huis van Oranje en andere politieke mythen.
G1403: TAMSE, COEN (RED.) - Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis. Met bijdr. van H.P.H. Jansen, A. Th. van Deursen, J.J. Poelhekke, G.J. Schutte, e.a.
G1433: WILHELMINA --- TAMSE, C.A. (RED.) - Koningin Wilhelmina.
T12112: TANG, M.J. - Herodes en zijn dynastie.
J2900: TANIS-VAN DER WEELE, ANNELIES - Gevaarlijke klusjes...
T6484: TAUBENSCHLAG, RAFAEL - Opera Minora. 2 Vol.. Bd I Allgemeiner Teil, Bd. II Spezieller Teil.
T4407: CALVIN, J. --- TAVARD, GEORGE H. - The Starting Point of Calvin's Theology.
T20083: TAYLOR, LARISSA - Preachers and People in the Reformations and Early Modern Period.
T19431: TAYLOR, MARION ANN - The Old Testament in the Old Princeton School (1812-1929)
T13107: TAYLOR, JOAN E. - John the Baptist within Second Temple Judaism. A Historical Study.
T9421: TEELINCK, W. - De politieke christen. Met voorwoord van Ds. P. Zandt.
T13393: TEELLINCK, WILLEM (1579-1629) --- ENGELBERTS, WILLEM JODOCUS MATTHIAS - Willem Teellinck [Proefschrift 1898]
T8565: TELDER, B. - Sterven ... Waarom? Over sterfelijkheid en onsterfelijkheid in Bijbels licht.
T8292: HASPER, H. --- TELLINGEN, N. VAN - Inventaris van het Archief van Ds. H. Hasper (1886-1974).
T16546: TEMMINK, MATTHEUS - Het kromme dat in de waereld is recht gemaakt door het gelovig zien in Gods heiligdom, of verhandeling over Pred. VII : 13 na een voorbereidende oefening over Hozea XIV : 10.
T8886: TEMPLE, W. - De historische Gedenkschriften, door den Ridder W. Temple, vervattende eerstelijk zijne Aanmerkingen over de Nederlandsche Provintien, zedert het begin der Republijk tot den Jare 1672. En ten tweeden zijne Memorien van 't geene gedenkwaardig in 't Christenrijk is voorgevallen van 1672. tot de Nimweegse Vrede 1678. Den Vierde Druk, op nieuws overgezien, en van veele duistere uytdrukzelen opgeheldert.
T8879: TENHAEFF, N.B. (ED.) - Bisschop David van Bourgondië en zijn stad. Utrechtsch-Hollandsche Jaarboeken 1481-1483 van de hand van een onbekenden, gelijktijdigen schrijver. Naar den eersten druk van Antonius Matthaeus' Analecta (1698), opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien.
T20070: TENNEKES, J. - De Bierkaai en de Bron. Antroplologische kanttekeningen bij hedendaags christendom.
T17763: TENNYSON, ALFRED - In Memoriam. Vertaald door Rudy Bremer. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W. Bronzwaer. [Engels - Nederlands]
T7564: PHILO --- TERIAN, ABRAHAM - Philonis Alexandrini De Animalibus: The Arminian Text with an Introduction, Translation and Commentary.
J1795: TERLOUW, PIET - Trouw aan Oranje. 1. Den Briel voor de Prins: 2. Het geheim van de schipper.
J2763: TERPSTRA, P. - Polderkinderen in de herfst.
J9050: TERPSTRA, P. - Polderkinderen in de lente.
P278: TERTULLIANUS - Ad nationes libri duo.: Edidit J.G.Ph. Borleffs
T13111: TERTULLIANUS/ TERTULLIEN - Apologétique. Texte établi et traduit par Jean-Pierre Waltzing avec la collaboration de Albert Severyns. Deuxième édition [Text in Latin and French)
T7137: TERTULLIANUS --- TERTULLIEN - Le voile des vierges (De uirginibus uelandis) Introduction et commentaire par Eva Schulz-Flügel, adaptés par Paul Mattei. Texte critique par Eva Schulz-Flügel. Traduction par Paul Mattei.
G1406: TESSIER, GEORGES - Le Baptême de Clovis 25 décembre...
T2360: TESTA, EMMANUELE - Nazaret Giudeo - Christiana. Riti. Iscrizioni. Simboli.
T19598: BIBLE - NEW TESTAMENT - Hebrew New Testament.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

10/27