Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K516: TOORENENBERGEN, J.J. VAN --- MEEDER, A.W. - Johan Justus van Toorenenbergen. Meer dan een athleet van historiën.
T7599: MEEKS, WAYNE A. (HRSGEB.) - Zur Soziologie des Urchristentums. Ausgewählte Beiträge zum frühchristlichen Gemeinschaftsleben in seiner gesellschaftlichen Umwelt.: Aus dem Amerikanischen von G. Memmert.
T17197: MEER, F. VAN DER - Christus'oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T19522: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst.
T13550: MEER, F. VAN DER/ MOHRMANN, CHRISTINE - Atlas de l'antiquité chrétienne. Traduction de Denise van Weelderen-Bakelants et Pierre Golliet. Préface de HENRI-IRÉNÉE MARROU.
T1393: MEER, L.VAN DER - De magie van de naam. Over noodzaak en methode van het joods-christelijk leergesprek.
T15238: AUGUSTINUS --- MEER, F. VAN DER - Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader.
T15317: MEER, M.N. VAN DER - Formation and reformulation. The Redaction of the Book of Joshua in the Light of the Oldest Textual Witnesses. Met samenvatting.
T1533: MEER, F. VAN DER - Christus' oudste gewaad. Over de oorspronkelijkheid der oud-christelijke kunst.
T16406: MANTZ-VAN DER MEER, A.E.G. - Op zoek naar loutering. Oorsprong en ontwikkeling van de enkratitische ascese tot in het begin van de dertiende eeuw n.Chr.
T17751: MEER, SJOERD DE (RED.) - Het Zeekaarten boek. Vroege zeekaarten uit de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam. With a Summary.
T17362: MEER, F. VAN DER - Geschiedenis ener kathedraal.
T20089: MEER, F. VAN DER - Onbekende kathedralen in Frankrijk..
G891: MEERENDONK, L. VAN DE - Tussen reformatie en contra-reformatie. Geest en levenswijze van de clerus in stad en meierij van 's-Hertogenbosch en zijn verhouding tot de samenleving tussen 1520 en 1570.
T19609: MEERHOFF, KEES - Rhétorique et Poétique au XVIe Siècle en France: Du Bellay, Ramus et les autres.
Z116: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen
T20104: MEERTENS, P.J. - Zeeuwse familienamen.
T4409: MEES, GREGORIUS - Hagars dienst onder de vrye Sara: verdedigende het voorrecht van Godts genade boven de wet om tot Godt te naken Nevens de oorsprongh, aerdt, order, kracht, eygenschappen, werckingen, oogemerck, vruchten etc. der Vermaningen, en aengeknoopte Beloften Godts. Over Jac. IV: vers 8.
T546: MEESTER, J. - De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid.
L1169: MEESTERS, ROB - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse handschrift. Met inleiding en Aantekeningen bij het tekstgedeelte.
T19549: MEESTERS, WOLF - Hielko. Een roman uit de dertiger jaren.
J3258: MEESTERS, WOLF - Grethe uit de blauwe Engel.
T14575: MEESTERS, WOLF - De Bijbel behandeld voor jonge mensen. O.T. en N.T. 2 delen.
T2324: MEESTERS, J.H. - Op zoek naar de oorsprong van de sabbat.
T6563: MEETER, H. HENRY (CALVIN COLLEGE - GRAND RAPIDS) - Het Calvinisme. Zijn theologische en staatkundige grondgedachten.: Vertaald door Dr. P. Prins.
T17875: MEEUSE, C.J. - Een Kind is ons geboren. De geboorte van de Heere Jezus.
K1517: KOHLBRUGGE, H.F. --- MEEUSE, W.C. - Kohlbrugge en Steven de Clerq. Een vriendschap op afstand.: Een samenvatting van hun correspondentie gelezen en bijeengebracht door drs. ir. W.C. Meeuse.
K700: MEEUSE, C.J. - De toekomstverwachting van de Nadere Reformatie in het licht van haar tijd. Een onderzoek naar de verhouding tussen het 17e-eeuwse chiliasme en de toekomstverwachting van de Nadere Reformatie, met name bij Jacobus Koelman.
J5012: KARELS-MEEUSE, M.H. - De zoektocht van Lea Rachel.
J2684: KARELS-MEEUSE, M.H. - De club van negen plus.
J2786: MEEUSE, C.J. - Als een lam geslacht. Het lijden en sterven van de Heere Jezus.
T16372: KARELS-MEEUSE, M.H. - Nu weet jij het ook...
T18061: MEEUSE, C.J. - Van achter de schapen. Het leven van David voordat hij koning werd.
T4446: LUYKEN, JAN --- MEEUWESSE, KAREL - Jan Luyken als dichter van de Duytse Lier.
T12270: MEHLHOSE, PHILIPP - Beiträge zur Reformationsgeschichte der Ephorie Borna.
G951: MEHRTENS, GERHARD - De nieuwe Romeinen. Een cultuurfilosofische verkenning.
K559: CALVIN /CALVIJN -- MEIDEN, J.A. VAN DER - Calvijn en het kerklied: een studie van H. Hasper.
T20076: MEIDEN, WILLEM VAN DER - 'Zo heerlijk eenvoudig' Geschiedenis van de kinderbijbel in Nederland.
K1563: GALENUS --- MEIHUIZEN, H.W. - Galenus Abrahamsz 1622-1706.: Strijder voor een onbeperkte verdraagzaamheid en verdediger van het Doperse Spiritualisme.
K1348: MEIHUIZEN, H.W. - Van Mantz tot Menno. De verbreiding van de doperse beginselen.
T14092: MEIJ, B.J. DE, HOOFD DER SCHOOL TE RITTHEM - Serooskerke (Walcheren) Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis. Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
T16286: MEIJ, J.C.A. DE - De Watergeuzen. Piraten en bevrijders.
T17943: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
T13142: COSTA, I. DA --- MEIJER, J. - Isaac da Costa's weg naar het Christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der Joodsche problematiek in Nederland [diss.-editie]
T7512: COSTA, ISAAC DA --- MEIJER, JAAP - Isaac da Costa's weg naar het christendom. Bijdrage tot de geschiedenis der joodsche problematiek in Nederland.
G790: MEIJER, TH. J. - Kritiek als herwaardering. Het levenswerk van Jacob Perizonius (1651-1715).
L1236: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Credo. Verzen van vroeger en nu.
L1235: MEIJER-SCHUILING, BERENDIEN - Morgen. Gedichten.
T20552: MEIJER, FIK - Jezus en de vijfde evangelist.
G1910: MEIJER, W. - Culturele ommetjes./ Nieuwe ommetjes. 2 dln.
T16815: MEIJER, FIK - Bejubeld en verguisd. Helden en heldinnen in de oudheid.
T17314: MEIJER, REINDER P. - Literature of the Low Countries. A short history of Dutch Literature in the Netherlands and Belgium.
T12830: AUGUSTINUS --- MEIJER, M. - De sapientia in de eerste geschriften van S. Augustinus.
T15502: ARISTOTELES --- MEIJER, P.A. - Chronologie en redactie van Aristoteles' Politica. Avec un résumé.
T1870: MEIJER, W.L. - Kunst en Maatschappij - Kunst en Revolutie. 2 dln.
T2327: MEIJER, JAAP - Waar wij ballingen zijn. Essays over joodse letterkundigen in Nederland.
T20387: MEIJER, J.W. - Tog n lig...! Kroniek van die Vrye Gereformeerde Kerk Pretoria AD 1950-2000
T983: MEIJER, J. - De engelen in de openbaringsgeschiedenis.
T18037: BULLINGER, HEINRICH --- MEIJER, J.A. - De man in de schaduw. Heinrich Bullinger en zijn Tweede Helvetische Confessie.
T2241: ATHANASIUS --- MEIJERIJNG, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. Teil I. Kap. 1-25: Einleitung, Übersetzung und Kommentar; Teil II. Kap. 26-58: Übersetzung und Kommentar. 2 Vols.
T17846: MEIJERING, E.P. - Inspiratie uit de traditie. Gegrond geloof.
T17511: AUGUSTINUS --- MEIJERING, E.P. - Augustin über Schöpfung, Ewigkeit und Zeit. Das Elfte Buch der Bekenntnisse.
T20145: MEIJERING, EGINHARD - Het Nederlands christendom in de twintigste eeuw.
T16870: LUTHER --- MEIJERING, E.P. - Der ganze und der wahre Luther. Hintergrund und Bedeutung der Lutherinterpretation A. von Harnacks.
T19708: MEIJERING, EGINHARD - Hoe God verdween uit de Tweede Kamer. De ondergang van de christelijke politiek.
T15999: MEIJERING, E.P. - Vijftig jaar onder theologen. Hoe het veranderde en gelijk bleef.
K1397: MELANCHTHON --- MEIJERING, E.P. - Melanchthon and Patristic Thought. The Doctrines of Christ and Grace, the Trinity and the Creation.
T17524: MEIJERING, EGINHARD - Wie zeggen de mensen dat ik ben. Lastige vragen over het christelijk geloof.
T15397: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Orthodoxy and Platonism in Athanasius. Synthesis or Antithesis?
T2242: ATHANASIUS --- MEIJERING, E.P. - Athanasius: Die dritte Rede gegen die Arianer. 3 Teile. Kap. 1-67. Einleitung, Übersetzung, Kommentar und theologiegeschichtlicher Ausblick. 3 Vols.
T17813: CALVIN, J. --- MEIJERING, E.P. - Calvin wider die Neugierde. Ein Beitrag zum Vergleich zwischen reformatorischem und patristischem Denken.
K887: JEAN DE LABADIE --- MEIJERINK, H.J. - Reformatie en mystiek. Over Jean de Labadie en het Labadisme.
T6407: MEIJERS, DANIËL - Ascetic Hasidism in Jerusalem. The Guardian-of-the-Faithful Community of Mea Shearim.
K950: MEIJKNECHT, A.P.J. - Bartholomeus van Maastricht ( ... - 1446) monnik en conciliarist. Met een inventarisatie van zijn nagelaten geschriften en een kritische uitgave van het traktaa Victus modestia. Mit Zusammenfassung. Avec un résumé.
T17687: HANEWINCKEL, STEPHANUS --- MEIJNEKE, FRANK C. - Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel. Voettochten en bespiegelingen van een dominee, 1789-1850.
T6533: MEINARDUS, OTTO - Johannes von Patmos und Die Sieben Gemeinden der Offenbarung.
T4964: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geen lust in onze dood. Kom en zie, deel 1.
T4965: MEINDERS, P.R. (EINDRED.) - Geloof en bekering. Kom en zie, deel 3.
T4966: MEINDERS, P.R. - Volharden tot het einde. Kom en zie, deel 4.
J1578: MEINEMA, PIET - Storm over Sint Maarten.
T4723: MEINERS, EDUARD - Oostvrieschlandts kerkelyke geschiedenisse.: Of een historisch en oordeelkundig verhaal Van het gene nopens het Kerkelyke in Oostvrieschlandt, en byzonder te Emden, is voorgevallen, zedert den tyde der Hervorming, of de jaren 1519 en 1520 tot op den huidigen dag. Uit geloofwaardige Schryvers by een verzamelt, met oude stukken, welke of zelden voorkomen, of nooit voorheen het licht gezien hebben als mede met verscheide onuitgegevene oorspronkelyke brieven, rakende deze en gene Nederlandtsche en andere Kerken, onder het Kruis zittende, verrykt, en tot algemene nuttigheit en stichtinge medegedeelt. Deel 1: De Reformatieperiode 1519-1575.
T1849: LUTHER --- MEINHOLD, PETER - Die Genesisvorlesung Luthers und ihre Herausgeber.
T14313: LUTHER, M. --- MEISSINGER, KARL AUGUST - Der katholische Luther.
T952: MEISSNER, BRUNO - Assyrisch-Babylonische Chrestomathie. Für Anfänger
T1497: MEKKES, J.P.A. - De beteekenis van het subject in de moderne waarde-philosophie onder het licht der wetsidee. Rede.
T17839: MELANCHTHON, PHILIPP - Grundbegriffe der Glaubenslehre. (Loci communes) 1521. Mit einem Geleitwort von Prof. D. Karl Heim.
T9084: MELANCHTHON, PHILIPPUS - Loci Communes theologici recens collecti et recogniti a Philippo Melanthone. (Wittenberg 1541)
T8799: MELKER, SASKIA R. DE/ SCHRIJVER, EMILE G.L./ VOOLEN, EDWARD VAN (EDS.) - The Image of the Word. Jewish Tradition in Manuscripts and Printed Books. Catalogue of an Exhibition held at the Jewish Historical Museum, Amsterdam (14 september- 25 november 1990).
T18076: MELLE, P.J. VAN - De koninklijke wet. De brief van Jakobus practisch verklaard.
T14277: CALVIN/CALVIJN --- MELLES, GERARD - Albertus Pighius en zijn strijd met Calvijn over het liberum arbitrium.
L1157: VONDEL -- MELLES, J. - Joost van den Vondel. De geschiedenis van zijn leven.
T17286: MELLINK, A.F. (ED.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel Friesland en Groningen (1530-1550).
T16871: MELLINK, A.F. (BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Tweede deel Amsterdam (1536-1578).
K942: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
K943: MELLINK, A.F. - De wederdopers in de noordelijke nederlanden 1531-1544.
K454: MELLINK, ALBERT - Amsterdam en de wederdopers in de zestiende eeuw.
K1403: MELLINK, A.F. (BEW.) - Documenta Anabaptistica Neerlandica. Eerste deel Friesland en Groningen (1530-1550).
T13581: MENANDER - Dyscolus. Recensuit H. Lloyd-Jones.
T4747: NAG HAMMADI --- MÉNARD, JACQUES-É. - L' Évangile selon Thomas.
T14938: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
T4396: MENDELS, DORON - The Rise and Fall of Jewish Nationalism. Jewish and Christian Ethnicity in Ancient Palestine.
T16746: MENDELSSOHN, MOSES - Gesammelte Schriften. Nach den Originaldrucken und Handschriften herausgegeben von G.B. Mendelssohn. Ed. Gerstenberg - Hildesheim. 7 vols. in 8.
T15574: MENGOZZI, ALESSANDRO - A Story in a Truthful Language. Neo-Syriac Poems by Israel of Alqosh and Joseph of Telkepe North Iraq, 17th century. I. Introduction and Translations; II. Texts and Glossary. Met een samenvatting. 2 Vols.
T12437: MENIUS, JUSTUS (1499-1558) --- SCHMIDT, GUSTAV LEBRECHT - Justus Menius, der Reformator Thüringens. Nach archivalischen und andern gleichzeitigen Quellen. 2 Vols. in 1.
J2081: MENKMAN, HARTGER - Felix, de kleinzoon van de boswachter.
J2082: MENKMAN, HARTGER - Gert en Greetje.: De 1e druk was getiteld: Gertje.
T4729: MENN, ESTHER MARIE - Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis. Studies in Literary and Hermeneutics.
T20410: MENN, ESTHER MARIE - Judah and Tamar (Genesis 38) in Ancient Jewish Exegesis. Studies in Literary Form and Hermeneutics.
T13811: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST --- MENSINK, BERNARDUS ANTONIUS - Jan Baptist Stalpart van der Wiele, advocaat, priester en zielzorger 1579-1630.
T15693: MENTZ, ARTHUR - Beiträge zur Deutung der phönizischen Inschriften.
J3634: MERCIER, PASCAL - Nachttrein naar Lissabon.
T17515: MERKELBACH, REINHOLD - Mani und sein Religionssystem.
T7130: SCHNACKENBURG, RUDOLF, FESTSCHRIFT --- MERKLEIN, HELMUT (HRSGEB./ ED.) - Neues Testament und Ethik. Für Rudolf Schnackenburg.
T7645: MERKLEIN, HELMUT - Studien zu Jesus und Paulus.
T9299: MÉRODE, WILLEM DE - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
T9393: MÉRODE, WILLEM DE - De steile Tocht.
T9392: MÉRODE, WILLEM DE - De stille Tuin.
T14853: MÉRODE, WILLEM DE - De witte Roos. Bloemlezing uit zijn gedichten., samengesteld en toegelicht door Hans Werkman.
T9388: MÉRODE, WILLEM DE - Het Heilig Licht.
T17047: PLINIUS C. SECUNDUS --- MERRILL, ELMER TRUESDELL (ED.) - C. Plini Caecili Secundi Epistularum libri decem.
T12314: PERKINS, WILLIAM --- MERRILL, THOMAS F. (ED.) - William Perkins 1558-1602. English Puritanist. His Pioneer Works on Casuistry: A Discourse of Conscience and The Whole Treatise of Cases of Conscience. Edited with an Introduction.
T19258: QUMRAN --- MERRILL, E.H. - Qumran and Predestination. A Theological Study of the Thanksgiving Hymns.
T7992: LEMAIRE-MERTENS, M.C.J. - Passions et positions. Contribution à une sémiotique du sujet dans la poésie lyrique médiévale en langues romanes./ Passies en posities. Bijdrage tot een semiotiek van het subject in de middeleeuwse lyrische poëzie in de romaanse talen (met een samenvatting in het Nederlands).
T13479: MERTENS, ARNOUT - Loons, Diets en Luiks. Hasselt en de volksvertegenwoordiging in het land van Loon en het prinsbisdom Luik (1477-1538)/ Mit Zusammenfassung: Die Volksvertretung im Land von Loon und dem Fürstbistum Lüttich (1477-1538)/ Avec un résumé: La représentation populaire au pays de Looz et dans la principauté de Liège (1477-1538) Met een woord vooraf van Prof. em. dr. R. van Uytven.
T12661: RUUSBROEC, J. VAN --- MERTENS, THOM (RED.) - Siet, de brudegom comt. Facetten van Die geestelike brulocht van Jan van Ruusbroec (1293-1381)
T18056: MERWE, H. TE - Hendrik van Zutfen monnik en martelaar.
J1585: MERWE, H. TE - Onder het edikt.: Verhaal 250 na Christus.
J2430: MERWE, H. TE - De meester uit De Gecroonde Passer.
J2431: MERWE, H. TE - Legionair bij de val van Jeruzalem.
J2175: MERWE, H. TE - De Levantreis van Wynant Hendricksz.
J3472: MERWE, H. TE - Reddingstocht.
J5072: MERWE, H. TE - Hart tegen hard.
J5092: MERWE, H. TE - Soldaten van het kruis.
J2174: MERWE, H. TE - Wat Koos ontdekte.
J2907: MERWE, H. TE - Uit de Maccabeeëntijd. Verzetsstrijd onder Judas Maccabeüs.
J2909: MERWE, H. TEN - Toen Pompeji ten onder ging.
J3575: MERWE, H. TE - Soldeniers van de Grote Geus.
T20270: MERWE, H. TE - Der Vadren pand. Geschiedenis van ons volk en vaderland.
T20523: MERWE, H. TE - De gezel uit De Druckpersse.
T17933: MERWE, H. TE - Waldenzenstrijd.
T20161: VELDEKE, HENDRIK VAN --- MES, W.A.A. (RED.) - Servaaslegende. Vertaald door L. Jongen en C. Schotel.
T7860: MESSEL, N. - Die Einheitlichkeit der jüdischen Eschatologie
T2886: QUMRAN --- METSO, SARIANNA - The Textual Development of the Qumran Community Rule.
T6995: METTINGER, T.N.D. - King and Messiah. The Civil and Sacral Legitimation of the Israelite Kings.
D20156: LUTHER, MARTIN --- METZGER, WOLFGANG (ED./HRSG.) - Calwer Luther-Ausgabe. 1. Der grosse Katechismus; Die Schmalkaldischen Artikel; 2. Von der Freiheit eines Christenmenschen; 3. Auslegung des Vaterunsers; Sermon von den guten Werken; 4. Von weltlicher Obrigkeit; 5. Predigten über die Christusbotschaft; 6. Predigten über den Weg der Kirche; 7. Das schöne Confitemini; 8. Von wahrer und falscher Frömmigkeit; 9. Das Magnifikat - Vorlesung über den 1. Johannesbrief; 10. Kommentar zum Galaterbrief. Mit 2 Ergänzungsbände: Heinrich Fausel, D. Martin Luther Leben und Werk 1483 - 1546. 12 Bde/ 12 Vols.
T17063: METZGER, MARTIN - Grundriss der Geschichte Israels.
T4478: METZGER, BRUCE M. - The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration.
T550: METZGER, BRUCE M. - Chapters in the History of New Testament Textual Criticism.
T7091: METZGER, BRUCE MANNING - Reminiscences of an Octogenarian.
T17395: MEULEN, H.C. VAN DER (RED.) - Liefdevol oog en open oor. Handboek pastoraat in de christelijke gemeente.
T6725: COORNHERT, D.V. --- MEULEN, P. VAN DER - De comedies van Coornhert.
K1349: MEULEN, P. VAN DER - De wording der Algemeene Doopsgezinde Societeit. Een bijdrage tot de Geschiedschrijving der Nederlandsche Doopsgezinden in de achttiende en negentiende eeuw.
T12923: MEULEN, G. VAN DER/ HONDERS, H.J. - Kruis en Kroon. De geschiedenis der Christelijke Kerk voor de jeugd verteld. Delen I-III. 3 dln in 1 band.
T15867: MEULINK, H. - Na vijftig jaren. Herinneringen uit een halve eeuw predikantsleven. 1900 - 6 Mei - 1950. Met een inleidend woord van Prof. Dr. K. Schilder.
T6412: MEULINK, H. / WOLFF, I. DE - Korte verklaring van de Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland gelijk deze het laatst is herzien op de Gen. Synode van 1951 te Kampen.
T12929: MEULINK, J./ GREIJDANUS, S., ET AL. - Congres van Gereformeerden 30 maart-1 april 1948. Referaten-Bundel en Verslag.
K685: MEUTHEN, ERICH - Kirche und Heilsgeschichte bei Gerhoh von Reichersberg.
T554: MEUZELAAR, J.J. - Der Leib des Messias. Eine exegetische studie über den gedanken vom Leib Christi in den Paulusbriefen.
T19610: MEVAHOR - Zo God het huis niet bouwt. [Uit het leven van de familie Geuzenkamp]
J3500: MEVAHOR - Simon Gieke. De ketter van Scherpenisse.
T16503: EUSEBIUS PAMPHYLI --- MEYBOOM, H.U. (BEW.) - Kerkgeschiedenis van Eusebius Pamphyli. I. Boek I - IV; II. Boek V - VII; III. Boek VIII - X. 3 dln. in 1 band (compl.)
T6443: MEYBOOM, H.U. - De Clemens-Roman. Eerste deel. Synoptische Vertaling van den tekst.
T14141: MEYENFELDT, F.H. VON - Het hart (leb, lebab) in het Oude Testament (With a Summary in English)
T14813: MEYENFELDT, F.H. VON - Tien tegen een. Tien Geboden, één Geest. Deel 1: het eerste en het tweede Gebod; Deel 2: het derde en vierde Gebod; Deel 3: het vijfde en zesde Gebod; Deel 4: het zevende en achtste Gebod; Deel 5: het negende en tiende Gebod. 5 dln.
G219: SWEELINCK -- SIGTENHORST MEYER, B. VAN DEN - Jan P. Sweelinck en zijn instrumentale muziek/ De vocale muziek van Jan P. Sweelinck. 2 dln.
T16599: LUTHER, M. --- MEYER, CARL S. - Luther's and Zwingli's Propositions for Debate. The Ninety-Five Theses of 31 October 1517 and the Sixty-Seven Articles of 19 January 1523. In the original version and contemporary translations. With a New English Translation, Introduction and Bibliography.
T7754: MEYER, RUDOLF - Der Prophet aus Galiläa. Studie zum Jesusbild der drei ersten Evangelien. Mit einer Vorbemerkung zum Neudruck.
K719: POSTHUMUS MEYES, E.J.W. - Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw. Kerkhistorische schetsen.
T9807: MEYIER, K.A. DE - Paul en Alexandre Petau en de geschiedenis van hun handschriften (voornamelijk op grond van de Petau-handschriften in de Universiteitsbibliotheek te Leiden)
K1404: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Hotman's English Connection.
T16865: GERSON JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson - Apostle of Unity. His Church Politics and Ecclesiology.: Translated by J.C. Grayson.
K1376: GERSON, JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson et l'Assemblée de Vincennes (1329). Ses conceptions de la juridiction temporelle de l'Eglise.: Accompagné d'une Édition Critique du De Jurisdictione Spirituali et Temporali.Préface de Marcel Pacaut.
K1701: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - De theologische doctor in de Middeleeuwen. Voordracht.
T15243: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Quasi stellae fulbebint. Plaats en functie van de theologische doctor in de middeleeuwse maatschappij en kerk. Rede.
T15356: GERSON, JEAN --- POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Jean Gerson. Zijn kerkpolitiek en ecclesiologie. Avec une table des matières.
K1454: POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. - Geschiedenis van het Waalse College te Leiden 1606-1699.: Tevens een bijdrage tot de vroegste geschiedenis van het Fonds Hallet.
T14182: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt.
T7868: MICHEL, O./ SAFRAI, S., A.O. - Studies on the Jewish Background of the New Testament. Preface by H. van Praag.
T8065: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Hebräer. Übersetzt und erklärt. 12. Auflage, 6., neubearbeitete Auflage dieser Auslegung. (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 13. Abt.)
T8066: MICHEL, OTTO - Der Brief an die Römer. Übersetzt und erklärt. 12., neubearbeitete und erweiterte Auflage (Meyer - Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament; 4. Abt. - 12. Aufl.)
G1202: MICHELET, J. - De la Révocation de l'Édit de Nantes à la Guerre des Cévennes 1685-1704. Avant-propos Paul Viallaneix.
T8688: MICHELET, J. - Jeanne d'Arc. Les procès de Jeanne d'Arc. Écrits sous la direction de Claude Bertin. Avec une introduction et un repertoire explicatif des notes de Michelet par Emile Bourgeois. Édition Genève, Famot.
T19558: MIDDELKOOP, H.A.C. VAN - Kerken onderweg. Geschiedenis van kerken in Nederland.
T4250: MIDDENDORP, TH. - Die Stellung Jesu ben Siras zwischen Judentum und Hellenismus. Met een samenvatting.
T6169: MIDDLETON, J. RICHARD - The Liberating Image. The Imago Dei in Genesis 1.
J3037: MIEDEMA, ARJEN - Gesprekken met Gabriël.
T13719: REINAERT --- MIERLO, J. VAN - Prof. dr. J. van Mierlo en de proloog van de Reinaert. Huldegave voor de Auteur op zijn 75ste verjaardag aangeboden door zijn Noordnederlandse vrienden en bewonderaars.
T17718: MIJNDERS, HANS - Schuld!
T17723: MIJNDERS, HANS - Cirkels.
J3238: MIJNDERS, HANS - Kleur bekennen.
T16728: MIJNDERS, HANS - Tweestrijd.
T20218: V.O.G.G. - MILHOUS, J. / SIRAG, G. / WOLS, P.J. (RED.) - Koraalboek Psalmen. Deel I - Psalm 1-75; Deel II - Psalm 76-150 en Enige gezangen. VOGG, 2 delen.
G453: MILIS, LUDO - De indiscrete charme van Jan Schuermans, pastoor van Ename (1645-1655).
T19384: MILL, JOHN STUART - Over vrijheid. Vertaling van W.E. Krul. Inleiding van F.L. van Holthoon.
T12312: MILTON, JOHN --- MILLER, LEO - John Milton among the Polygamophiles.
T6035: MILLER, ED. L. - Salvation-History in the Prologue of John. The Significance of John 1: 3/4
T19717: MILLS, DIANN - Als de leeuw brult. Een ongelijke strijd in Soedan.
T19711: MILLS, DIANN - Als de Nijl rood kleurt.
T1872: MILO, D.W.L. - Zangers en Speellieden. Bijdrage tot de ontwikkeling van een calvinistische kerkmuziek.
T9622: MILO, D.W.L. (EINDRED.) - Organist en Eredienst. Maandblad van de Gereformeerde Organistenvereniging. 11e Jaarg., No. 116/ April 1942 - 26e Jaarg., nr. 289/ Dec. 1960, in 4 banden.
T9272: GNAPHEUS, GULIELMUS (1493-1568) --- MINDERAA, P. (ED.) - Acolastus. Latijnse tekst met Nederlandse vertaling. Ingeleid en met aantekeningen voorzien.
K954: MINK, G.J. - Op het tweede plan. Evangelisten in Nederland in de tweede helft van de negentiende eeuw.
T13922: MINNEMA, THEODORE - The Social Ethics of Reinhold Niebuhr. A Structural Analysis.
T5012: MINNEN, J.M. / VRIES, E. DE - Bijbel thora voor kinderen. Wat de Bijbel vertelt aan kinderen.
T19166: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Marcus Minucius Felix. Met een Nederlandsche vertaling van Dr. P.H. Damsté.
T9538: MINUCIUS FELIX, MARCUS - Octavius. Lateinisch - Deutsch. Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Bernhard Kytzler. Bilingual edition: Latin-German.
G1334: MIQUEL, PIERRE - Les guerres de religion.
T19470: MIRGUET, FRANÇOISE - La représentation du divin dans les récits du Pentateuque. Médiations syntaxiques et narratives.
T15229: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
1173: MISKOTTE, H.H. - Pastor en profeet. Over de andere kant van pastoraat.
D20169: MISKOTTE, K.H. - Kennis en bevinding.
K1329: MISKOTTE, K.H. - Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834.
T12829: MISKOTTE, K.H. - Feest in de voorhof. Sermoenen voor randbewoners.
T12841: MISKOTTE, K.H. - Om het levende woord. Opstellen over de praktijk der exegese.
T15881: MISKOTTE, K.H. - Geloof en kennis. Theologische voordrachten.
T16021: MISKOTTE, K.H. - Het wezen der joodse religie. Bijdrage tot de kennis van het joodse geestesleven.
T16176: MISKOTTE, K.H. - In de gecroonde allemansgading. Keur uit het werk van Prof. Dr. K.H. Miskotte, bijeengebracht door Willie C. Snethlage en E.A.J. Plug.
T6521: MISKOTTE, K.H. - Grensgebied.
T6534: MISKOTTE, K.H. - Een keuze uit zijn dagboeken en andere teksten.
T6542: MISKOTTE, K.H. - ...als een die dient.Volledige uitgave van het 'Gemeenteblaadje Cortgene' 27 oktober 1923- 4 april 1925.
T7007: MISKOTTE, K.H. --- - De bibliotheek van K.H. Miskotte.
T7498: MISKOTTE, H.H. - Sensus Spiritualis. De verhouding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in de rooms-katholieke hermeneutiek sinds het verschijnen van de encycliek 'Divino Afflante Spiritu' in 1943 [With a Summary]
T12323: MITCHELL, STEPHEN - The Book of Job. Translated and with an Introduction and Textual and Philological Notes.
T9216: MITCHELL, BASIL (ED.) - The Philosophy of Religion. (Oxford Readings in Philosophy)
K1321: MIURA, HIROSHI - The Life and Thought of Kanzo Uchimura 1861-1930.
K1253: MOCKET, RICHARD - Doctrina et Politia Ecclesiae Anglicanae. An Anglican Summa. Facsimile, with Variants of the Text of 1617.: Richard Mocket's Disciplina et Politia Ecclesiae Anglicanae and Latin Version of the Jacobean Book of Common Prayer, The Thirty-Nine Articles, The Forms of Consecration to Holy Orders with John Jewel's Apologia Ecclesiae Anglicanae and Alexander Nowell's Doctrina Catechetica. Edited with an introduction by M.A. Screech.
T20498: MODLIN, IRVIN M. - The Destiny of Dutch Medicine From Amsterdam to Ambon. Precision Collection of Dutch Medicine.
T2262: CALVIN --- MOEHN, W.H.TH. - God roept ons tot Zijn dienst. Een homiletisch onderzoek naar de verhouding tussen God en hoorder in Calvijns preken over Handelingen 4:1-6:7/ God calls us to His service. A homiletic research on the relation between God and His audience in Calvin's sermons on Acts 4:1 - 6:7 (with a summary in English)/ Dieu nous appelle à son service (avec un résumé en Français).
G1022: MOER, A. VAN DER (ED.) - Een zestiende-eeuwse hollander in het verre oosten en het hoge noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
T19005: STERKENBURG, P. --- MOERDIJK, FONS / SANTEN, ARIANE / TEMPELAARS, ROB (RED.) - Leven met woorden. Opstellen aangeboden aan Piet Sterkenburg bij zijn afscheid als directeur van het Instituut voor Nederlandse Lexicologie en als hoogleraar Lexicologie aan de Universiteit Leiden.
T15924: RUUSBROEC, JAN VAN --- MOEREELS, LOD. - Het rijk der God-minnenden of Het geestelijk leven in de kracht van de Heilige Geest en Zijn zeven gaven. Oorspronkelijke tekst met juxta-hertaling in modern Nederlands door Lod. Moereels.
L1302: HEINSIUS, DANIEL --- MOERMAN, A.K.H. - Daniel Heinsius. Zijn spiegel en spiegeling in de literatuurgeschiedschrijving.
T7306: MOESSNER, DAVID P. - Lord of the Banquet. The Literary and Theological Significance of the Lukan Travel Narrative.
T15610: MOGGRÉ, A.J. - Kinderen van één Vader. 'Over de onderlinge relatie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt)'.
T19565: MOHRMANN, CHRISTINE - Études sur le Latin des Chrétiens. Tome I. Le Latin des Chrétiens.
T13425: MOHRMANN, CHRISTINE (ED.) - Vite dei Santi. I: Vita di Antonio; II: La Storia Lausiaca; III: Vita di Cipriano, Vita di Ambrogio, Vita di Agostino; IV: Vita di Martino, Vita di Ilarione, In memoria di Paola. 4 Vols. Introduzione di Christine Mohrmann. Testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink: Vol. I/ II; A.A.R. Bastiaensen: vol. III; A.A.R. Bastiaensen e Jan W. Smit: vol. IV [Greek and Latin text with Italian translation]
T14457: MOHRMANN, CHRISTINE (ED.) - Vita di Antonio. Introduzione di Christine Mohrmann. Testo critico e commento a cura di G.J.M. Bartelink. Traduzione di Pietro Citati e Salvatore Lilla (Vita dei Santi; vol. I)
T6041: MOHRMANN, CHRISTINE - Études sur le latin des chrétiens. Tome I: Le latin des chrétiens; Tome II: Latin chrétien et médieval; Tome III: Latin chrétien et liturgique. 3 Tomes/Vols.
T9328: MOHRMANN, CHRISTINE - Annus Festivus. Het kerkelijk jaar door een keuze uit Oudchristelijke Latijnsche schrijvers toegelicht (Latijnse tekst) Met een inleiding van Jos. Schrijnen.
D20063: MOL, JURRIEN - Collectieve en Individuele Verantwoordelijkheid. Een beschrijving van corporate personality naar Ezechiël 18 en 20. With a Summary.
T15269: MOLEN, S.J. VAN DER - De klokkestoelen van het Noordererf. Dokumentatie van een landelijke bouwkunst.
T6173: MOLEN, HENK VAN DE - Met de Joden op weg. Van de wieg tot het graf - Van feest tot feest - Van eeuw tot eeuw.
T13043: MOLENBERG, C. - The Interpreter Interpreted. Iso' bar Nun's Selected Questions on the Old Testament.
T18031: MOLENDIJK, ARIE L. - Een hoogstbelangrijke wetenschap De beoefening van de Kerkgeschiedenis in Nederland in de negentiende eeuw.
T9752: MOLENDIJK, ARIE L. - Getuigen in Missionair en Oecumenisch Verband. Een studie over het begrip 'getuigen' in documenten van de Wereldraad van Kerken, de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelicalen, in de periode 1948-1985. Met voorwoord en bijlage van M.R. Spindler. (IIMO Research Pamphlet No. 16).
T9888: MOLENDIJK, ARIE L. - Aus dem Dunklen ins Helle. Wissenschaft und Theologie im Denken von Heinrich Scholz. Mit unveröffentlichten Thesenreihen von Heinrich Scholz und Karl Barth.
T13734: MOLHUYSEN, P.C. - Geschiedenis der Universiteits-Bibliotheek te Leiden.
T16932: VONDEL --- MOLKENBOER, B.H. - De jonge Vondel.
T12421: BRUGMAN, JOHANNES (C. 1400-1473) --- MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. 2 dln.
K1164: BRUGMAN, JOHANNES --- MOLL, W. - Johannes Brugman en het godsdienstig leven onzer vaderen in de vijftiende eeuw, grootendeels volgens handschriften geschetst. 2 dln.
T9784: MERULA, ANGELUS --- MOLL, W. - Angelus Merula, de Hervormer en Martelaar des Geloofs. 1530 - 1557.
K1213: MOLL, W. - Geschiedenis van het kerkelijke leven der christenen gedurende de zes eerste eeuwen. 2 dln.: Deel 1. De kerkelijke maatschappij deel 2. De openbare eeredienst en kerkelijke zeden.
K1214: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 2 dln. + Registers in 5 banden.
T12322: MOLL, W. - Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming. 6 parts (incl. index) in 4 vols.
K949: MERULA --- MOLL, W. - Angelus Merula, de hervormer en martelaar des geloofs. 1530-1557.
T14427: MÖLLE, HERBERT - Das 'Erscheinen' Gottes im Pentateuch. Ein literaturwissenschaftlicher Beitrag zur alttestamentlichen Exegese.
T6718: QUMRAN --- WERNBERG-MÖLLER, P. - The Manual of Discipline. Translated and Annotated. With an Introduction.
T7882: MOLONEY, FRANCIS J. - The Johannine Son of Man. First Edition with the Appendix of the Second Edition: The Johannine Son of Man 1976 - 1977.
G1551: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.-I. Compagnie.
J2914: MOLT, E. - Floris de Vijfde.
T17213: MOLTMANN, JÜRGEN - Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie.
T6940: MOLTMANN, JÜRGEN - Kirche in der Kraft des Geistes. Ein Beitrag zur messianischen Ekklesiologie.
T13173: MOMIGLIANO, ARNALDO - On Pagans, Jews, and Christians.
T12969: HADEWIJCH --- MOMMAERS, PAUL - De visioenen van Hadewijch. Vertaald en van kommentaar en Tekstuitgave. 2 delen.
T19406: RUUSBROEC --- MOMMAERS, PAUL / BRAGT, JAN VAN - Ruusbroec in gesprek met het Oosten. Mystiek in boeddhisme en christendom.
T16147: MOMMSEN, THEODOR - Das Römische Imperium der Cäsaren. Ungekürzte Textausgabe.
T12023: MÖNNICH, C.W./ PLAS, MICHEL VAN DER - Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven.
T16783: PRUDENTIUS --- MÖNNICH, C.W. - Verlossende techniek. Prudentius Cathemerinon 5, 1-28.
T9993: MÖNNICH, C.W. - Het geloof der Oude Kerk.
T6155: MONSHOUWER, D. - Markus en drie jaar Torah. Het evangelie gelezen als drie jaargangen schriftuitleg.
1126: MONSHOUWER, D. / VREEKAMP, H. - Zacharja. Een profeet om te gedenken.: Van Loofhutten naar Pasen.
T19442: MONTESQUIEU, CHARLES DE - Over de geest der wetten (een selectie). Vertaling en annotatie Jeanne Holierhoek. Inleiding Erik Snel.
T20413: MONTESQUIEU, CHARLES DE - Over de geest der wetten. (een selectie) Vertaling en aantekeningen van Jeanne Holierhoek, inleiding van Erik Snel.
T4451: MONTSMA, J.A. - De exterritoriale Openbaring. De Openbaringsopvatting achter de fundamentalistische Schriftbeschouwing. With a Summary in English.
T14269: CALVIN/ CALVIJN --- MOOI, REMKO JAN - Het kerk- en dogmahistorisch element in de werken van Johannes Calvijn/ The church- and dogmahistorical aspect of the works of John Calvin (With Summary in English)
T7825: BRONTÉ, EMILY --- MOOI, J.G. - Emily Brontë. Een studie over vrijheid in haar werk.
K1445: MOOIJ, JACK DE / SMIT, INEKE (RED.) - Balans van een eeuw. Wendingen in de historiografie van het christendom 1901-2001.
T13925: MOOLENBROEK, JACOB J. VAN - Vitalis van Savigny (...1122): bronnen en vroege cultus. Met editie van diplomatische teksten. Avec un résumé en français.
T15314: BERKOUWER, G.C. --- MOOR, J.C. DE - Towards a Biblically Theo-logical Method. A structural analysis and a further elaboration of dr. G.C. Berkouwer's hermeneutic-dogmatic method. Met een samenvatting.
T6313: BERKOUWER, G.C. --- MOOR, J.C. DE - Towards a Biblically Theo-logical Method.: A structural analysis and a further elaboration of dr. G.C. Berkouwer's hermeneutic-dogmatic method.
T4733: MOOR, JOHANNES C. DE (ED.) - Intertextuality in Ugarit and Israel. Papers Read at the Tenth Joint Meeting of The Society for Old Testament Study and Het Oudtestamentisch Werkgezelschap in Nederland en België, Held at Oxford, 1997.
T14642: MOORE, R.I. - The Birth of Popular Heresy.
T16244: MOORE, R.I. - Ketters, heksen en andere zondebokken. Vervolging als middel tot macht 950 - 1250.
T16548: MOORE, ANN - 1. Grace O´Malley; 2. Afscheid van Ierland; 3. Achter de horizon. 3 dln. compleet.
T13119: AMBROSIUS --- MOORHEAD, JOHN - Ambrose. Church and Society in the Late Roman World.
K1425: MOORMAN, J.R.H. - A History of the Church in England.
T20195: MOORREES, BERNARDUS - Om de erve der vaderen. Een verzameling van ten tijde der Afscheiding uitgegeven geschriften van Bernardus Moorrees, in leven hervormd predikant van Wijk (bij Heusden).
G1546: MOORSEL, P.P.V. VAN - Willibrord en Bonifatius.
T1003: MOORSEL, P.P.V. VAN - Rotswonder of doortocht door de Rode Zee. De rol en betekenis van beide in de vroegchristelijke letteren en kunst.
T7113: MORAVCSIK, G. - Einführung in die Byzantinologie.: Aus dem Ungarischen überstetzt von Géza Engl.
T19396: MORE, THOMAS - Utopia. Uit het Latijn vertaald en van aantekeningen voorzien door Dr. A.H. Kan. Inleiding P.W. Brouwer.
T19583: MORE, THOMAS - Utopia. Uit het Latijn vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.H. Kan.
T9809: MORE, THOMAS (1478-1535) - Ter bemoediging (Bloemlezing uit de brieven en A Dialogue of Comfort against Tribulation, vertaald door Gerrit Brinkman)
T8137: MORGAN, BAYARD QUINCY/ STROTHMANN, FRIEDRICH WILHELM (EDS.) - Middle High German Translation of the Summa Theologica by Thomas Aquinas. Edited with a Latin-German and a German-Latin Glossary.
T7195: MORGENTHALER, R. - Statistik des neutestamentlichen Wortschatzes.
T1875: MORISON, STANLEY - English Prayer Books. An Introduction to the Literature of Christian Public Worship.
T6601: DUPLESSIS - MORNAY (PHILIPPE) - Mémoires et Correspondance, 12 tomes, Complète, : Pour servir á l'histoire de la Réformation et des guerres civiles et religieuses en France, sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l'an 1571 jusqu'en 1623.Édition complète, Publiée sur les manuscrits originaux, et précédée des Mémoires de Madame de Mornay sur la vie de son mari, écrits par elle-même pour l'instruction de son fils.
T12097: MORRIS, LEON - The Cross in the New Testament.
T7096: MORRISON, C. - An Analytical Concordance to the Revised Standard Version of the New Testament.
T20326: MORSINK, GERRIT - Twents Psalmbook. De psalmberijming uit het Liedboek voor de Kerken in de Twentse streektaal. Met een voorwoord van J.W. Schulte Nordholt.
T9849: VELUANUS, JOANNES ANASTASIUS (1519-1570) --- MORSINK, G. - Joannes Anastasius Veluanus (Jan Gerritsz. Versteghe, levensloop en ontwikkeling). Mit Zusammenfassung.
T12384: MOSHEIM, J.L. (1693-1755), KANSELIER DER HOOGE SCHOOLE TE GOTTINGEN - Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, Van de Geboorte van Christus tot den aanvang der Tegenwoordige Eeuwe. Uit het Latyn vertaald, En vermeerderd met de Byvoegzels, Aantekeningen, en Tydrekenkundige Tafels van den Eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 in 9 vols (vol. 2 missing) With: Noodige Ophelderingen der Kerklyke Geschiedenissen, Tot den tyd van Constantinus den Grooten. Ontleend uit twee Latynsche werken, over dat tydbestek. Behoorende tot des Autheurs Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen. 3 in 2 vols. Together 11 vols.
T7066: MOULE, C.F.D. - An Idiom Book of New Testament Greek.
T7528: MOULE, C.F.D. - The Origin of Christology.
K1441: MOULIN, PIERRE DU/ MOLINAEUS (1568-1658) --- ARMSTRONG, BRIAN G. - Bibliographia Molinaei. : An Alphabetical, Chronological and Descriptive Bibliography of the Works of Pierre Du Moulin (1568-1658).
T4058: MOULTON, W.F. AND GEDEN, A.S. (ED.) - A Concordance to the Greek Testament. According to the Texts of Westcott and Hort, Tischendorf and the English Revisers.
T14810: MOURS, SAMUEL - Isaac Homel et son temps. Un pasteur martyr au XVIIe siècle (1620-1683) Lettre-Préface de Raoul Gout.
T17336: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk: Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Hollandt'. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
T8861: MOUT, M.E.H.N. (ED.) - Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk: Charles Silvius, 'ghesworen Drucker der Staten 's landts van Hollandt'. Inleiding, transcriptie en vertaling in hedendaags Nederlands.
J3097: MOUT-VAN DER LINDEN, FRIEDA - Jan Jaap beleeft avonturen.: Jan Jaap serie - deel 2.
T2850: MOXNES, HALVOR - Theology in conflict. Studies in Paul's Understanding of God in Romans.
T8889: TYNDALE, WILLIAM --- MOZLEY, J.F. - William Tyndale.
G221: MUDDE, WILLEM - In de hof der evangelische kerkmuziek. Bloemlezing van artikelen en voordrachten van Willem Mudde.
T12180: MÜHLEN, HERIBERT - Der Heilige Geist als Person. Beitrag zur Frage nach der dem Heiligen Geiste eigentümlichen Funktion in der Trinität, bei der Inkarnation und im Gnadenbund.
T14379: OLEVIANUS --- MÜHLING, ANDREAS - Caspar Olevian 1536-1587. Christ, Kirchenpolitiker und Theologe.
T12561: MULDER, L.H. - Revolte der fijnen. De Afscheiding van 1834 als sociaal conflict en sociale beweging (met een bronnenonderzoek in een achttal Friese dorpsgebieden). With a Summary in English.
K1442: HOUTHEM, GERLACH VAN --- MULDER-BAKKER, ANNEKE B. / E. A. - De kluizenaar in de eik. Gerlach van Houthem en zijn verering.
T15220: MULDER, H. - Klein lexicon van bijbelse namen.
T19651: NOLTHENIUS, HELENE --- MULDER, ETTY (RED.) - Terugstrevend naar ginds. De wereld van Helene Nolthenius.
T4901: MULDER, M.J. - Sodom en Gomorra. Een verhaal van dode steden.
T564: MULDER, H. - De eerste hoofdstukken van het evangelie naar Lukas in hun structurele samenhang.
T6031: MULDER, OTTO - Simon de hogepriester in Sirach 50.: Een exegetisch onderzoek naar de betekenis van Simon de hogepriester, als climax van de Lof der vaderen in Ben Sira's concept van de geschiedenis van Israël.
T746: MULDER, H. - De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen.
T8905: MULDER, H. - Lucas I. Een praktische bijbelverklaring. (Tekst en Toelichting).
T9493: MULDER, M.J. - De naam van de afwezige God op de Karmel. Onderzoek naar de naam van de Baäl van de Karmel in 1 Koningen 18. Inaugurele rede/Inaugural Lecture.
T19190: GROEN VAN PRINSTERER --- MULDER, H.W.J. - Groen van Prinsterer. Staatsman en profeet.
T14303: GROOTE, GEERT --- MULDERS, MARTINUS HUBERTUS - Geert Groote en het huwelijk. Uitgave zan zijn tractaat De matrimonio en onderzoek naar de bronnen.
T12003: MULDERS, H.J.B. - Der Archidiakonat im Bistum Utrecht bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Eine rechtshistorische Studie zum kirchlichen Verfassungsrecht.
T14531: LUTHER, MARTIN --- MÜLHAUPT, ERWIN (ED./HRSGEB.) - Evangelien-Auslegung. I. Die Weihnachts- und Vorgeschichten bei Matthäus und Lukas (Matth. 1-2 und Lk. 1-2; 3, 23-38); II. Das Matthäus-Evangelium (Kap. 3-25); III. Markus- und Lukasevangelium (Mark. 1-13; Luk. 3-21); IV. Das Johannes-Evangelium mit Ausnahme der Passionstexte; V. Die Passions- und Ostergeschichten aus allen vier Evangelien. 5 Tle/5 Vols.
T14499: CALVIN/CALVIJN --- MÜLHAUPT, ERWIN (ED./HRSGEB.) - Der Psalter auf der Kanzel Calvins. Bisher unbekannte Psalmenpredigten. Herausgegeben und eingeleitet.
T1657: CALVIN -- MÜLHAUPT, ERWIN - Die Predigt Calvins, ihre Geschichte, ihre Form und ihre religiösen Grundgedanken.: Arbeiten zur Kirchengeschichte 18.
T17808: CALVIN, J. --- MÜLHAUPT, E. - Johannes Calvin. Diener am Wort Gottes. Eine Auswahl seiner Predigten übersetzt von Erwin Mülhaupt.
K958: MULLER, P.H. - Kerkbouwers. Een kerkgeschiedenis in biografieën. Figuren uit de Geschiedenis der Nederlandse Kerk sinds het optreden van Geert Groote tot de Nationale Synode.
T17033: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. Jakobusbrief und der Brief des Judas.
T16161: CALVIN, JOHANNES --- MÜLLER, KARL (HRSG.) - Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift, Band 12, Teil I: Der Brief an die Römer. Übersetzt von Karl Müller.
T17034: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. 1. Johannesbrief.
T6962: MULLER, J.W. - Critische commentaar op Van den Vos Reinaerde naar de thans bekende handschriften en bewerkingen.
T8946: MULLER, P.E. - De dichtwerken van Philibert van Borsselen. Een bijdrage tot de studie van zijn taal en stijl. Met teksten: Strande, en: Den Binckhorst in facs..
T13352: MULLER, P.L. - Onze Gouden Eeuw. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in haar bloeitijd. Dl. I: De opkomst; Dl. II: De Bloeitijd; Dl. III: De laatste jaren. 3 dln.
K612: MÜLLER, TH. - Een blik in de geschiedenis der evangelische broedergemeente.
K959: MÜLLER-KRÜGER, THEODOR - Der Protestantismus in Indonesien. Geschichte und Gestalt.
D20154: BONHOEFFER, DIETRICH --- MÜLLER, CHRISTINE-RUTH - Dietrich Bonhoeffers Kampf gegen die nationalsozialistische Verfolgung und Vernichtung der Juden. Bonhoeffers Haltung zur Judenfrage im Vergleich mit Stellungnahmen aus der evangelischen Kirche und Kreisen des deutschen Widerstandes.
T13962: MÜLLER, BETHEL ANTONIE - Die lewende Woord aan die mens van die hede. 'n Bespreking van die vrae rondom die aktuele Woordverkondiging. With a Summary in English.
D20098: MÜLLER, ACHIM - Proverbien 1 - 9. Der Weisheit neue Kleider.
T17035: CALVIN, JOH. --- MÜLLER, K., ERLANGEN (HRSGEB./ED.) - Auslegung der Heiligen Schrift in deutscher Übersetzung. 1. und 2. Petrusbrief.
T1876: MULLER, P.H.(SAMENST.) - Bibliografie betreffende den bijbel, den godsdienst, het christelijk geloof, de kerkgeschiedenis, enz. 1882-1933.
T7331: MÜLLER, PAUL-GERHARD - Christos Archegos. Der religionsgeschichtliche und theologische Hintergrund einer neutestamentlichen Christusprädikation.
T7640: MÜLLER, ULRICH B. - Messias und Menschensohn in jüdischen Apokalypsen und in der Offenbarung des Johannes.
T7957: MÜLLER, KARLHEINZ - Das Judentum in der religionsgeschichtlichen Arbeit am Neuen Testament.
T12307: MÚNCH, ERNST (HRSGEB.) - Epistolae Obscurorum Virorum aliaque aevi decimi sexti monimenta rarissima/ Die Briefe der Finsterlinge an Magister Ortuinus von Deventer, nebst andern sehr seltenen Beiträgen zur Litteratur-, Sitten- und Kirchengeschichte des sechzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben und erläutert.
T8121: MUNCK, JOHANNES - Paulus und die Heilsgeschichte. Acta Jutlandica/ Publications of the University of Aarhus. Theology Series; no. 6.
T13915: MUNK, R.W. - Wäre Kant Jude gewesen De discussie met Kant in de joodse filosofie. Rede uitgesproken op 23 november 2000 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar vanwege de Stichting Het Vrije Universiteitsfonds op de bij de faculteit der Wijsbegeerte gevestigde Goudeketleerstoel voor moderne joodse filosofie.
T456: HEERING --- MUNK, REINIER/ HOOGEWOUD, F.J. (RED.) - Joodse filosofie tussen rede en traditie.: Feestbundel ter ere van de tachtigste verjaardag van Prof. Dr. H.J. Heering.
T17303: KAPTEYN, K.J. --- MUNNIK, H.A. / BOUMA, C. - God de HEERE, een toevlucht en sterkte. Laatste predikatie uitgesrpoken door Ds. K.J. Kapteyn. Met een levensbericht van Dr. S.O. Los en de redevoeringen bij zijne begrafenis gehouden door Ds. H.A. Munnik Jr. en Dr. C. Bouma.
T566: MUNZ, P. ROMUALD - Die allegorie des Hohen Liedes.
T7448: MURPHY, F.J. - The Structure and Meaning of Second Baruch.
T7638: MURPHY-O'CONNOR, JEROME - St. Paul's Corinth. Texts and Archaeology. Introduction by John H. Elliott
T20400: MURRAY, ANDREW - Het allerheiligste of Ziende op Jezus. Een verklaring van de Brief aaan de Hebreeen. Een handleiding voor het geloofsleven.
G729: MURRAY, JOHN J. - Antwerp in the Age of Plantin and Brueghel.
T20506: MURRAY, IAIN H. - Pinksteren vandaag. Wat is de betekenis van opwekking in bijbels licht?
T12466: MUSCULUS, A. (1514-1581) --- SPIEKER, CHRISTIAN WILHELM - Lebensgeschichte des Andreas Musculus, General-Superintendent der Mark Brandenburg, Consistorialrath, Doctor und erster Professor der Theologie und Pfarrer zu Frankfurt an der Oder. Ein Beitrag zur Reformations- und Sittengeschichte des 16ten Jahrhunderts.
T19333: MUSKENS, M.P.M. - De kerk van de Friezen bij het graf van Petrus. De geschiedenis van de kerk - de kerk in de geschiedenis.
T4504: MUSSCHENGA, A.W. / VOORZANGER, B. / SOETEMAN, A. (ED.) - Morality, Worldview, and Law. The idea of a Universal Morality and its Critics.
J1591: MUSSENDORP, HENK VAN - De Wonderdokter van Amersfoort.
T15661: JOSEPHUS, FLAVIUS --- MUSSIES, G. - De autobiografie van de joodse historicus Flavius Josephus. Vertaald, ingeleid en toegelicht door Dr. G. Mussies.
T4145: MUSSIES, G. - The Morphology of Koine Greek. As used in the Apocalypse of St. John. A Study in Bilingualism.
T6252: MUYS, A.P. - De briefwisseling van Paulinus van Nola en Augustinus.
T8953: NAASTEPAD, TH.J.M. - Acht gelijkenissen uit Mattheus en Lukas. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T8948: NAASTEPAD, TH.J.M. - Tempel en schepping. De profeet Haggaï en Psalm 104. Verklaring van een bijbelgedeelte.
T15910: NAASTEPAD, TH.J.M. - Op de dorsvloer. Toespraken en nieuwe liederen uit het leerhuis.
T8951: NAASTEPAD, TH.J.M. - Salomo. Verklaring van een bijbelgedeelte.
K153: NABONNE, BERNARD - Jeanne d'Albret, reine des huguenots
T17865: SPINOZA --- NADLER, STEVEN - Spinoza's Theory of Divine Providence. Rationalist Solutions, Jewish Sources.
J2010: NAEREBOUT, JOOP - Kerstfeest op de hei.
T15459: NAEREBOUT, F.G. - Attractive Performances. Ancient Greek Dance: three preliminary studies.
Z139: NAGTGLAS, F. - Onze voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.
T20001: NAIDITCH, P.G. - A.E. Housman. At University College, London. The Election of 1892.
J1626: NANDA - Omnibus voor jongere meisjes. Bevat:1. Miek en haar hondje; 2. Joep en Jettie; 3. Puk Calver.
T17754: NANS - Het gezin van den Staker.
K532: EDIT DE NANTES - La révocation de l'edit de Nantes dans les Cévennes et le bas-Languedoc -1685-1985 -.
K533: EDIT DE NANTES - Réforme. L'Édit de Nantes est Révoqué.: Réforme hebdomadaire protestant d'information générale.
T17254: P. OVIDIUS NASO - P. Ovidius Naso. Tom. I. Amores. Epistulae. De Medic. Fac. Ars Amat. Remedia Amoris; Tom. II. Metamorphoses; Tom. III. Tristia. Ibis. Ex Ponto Libri. Fasti. Halieutica. Ex Recognitione Rudolphi Merkelii. 3 Vols. in 1.
T10018: VERGILIUS --- NAT, P.G. VAN DER - Poeta Maximus. Enige beschouwingen over de receptie en beoordeling van Vergilius' Aeneis in de Oudheid. Inaug. rede Leiden 1976
T15596: TERTULLIANUS, QUINTUS SEPTIMIUS FLORENS --- NAT, P. G. VAN DER (ED.) - De Idololatria. Edited with introduction, translation, and commentary. Part 1.
T17939: NATZIJL, H. / DIJK, H.J. VAN - Zoete banden die mij binden. Uit het gezelschapsleven in de Alblasserwaard.
T10082: KOHLBRUGGE, H.F. --- NATZIJL, H. (SAMENST.) - Gedachten van dr. H.F. Kohlbrugge over de Heidelbergse Catechismus. 52 korte meditaties.
T8213: NAU, FRANÇOIS - Histoire et sagesse d'Ahikar l'Assyrien (fils d'Anael, neveu de Tobie). Traduction des versions Syriaques avec les principales différences des versions Arabes, Arménienne, Grecque, Néo-Syriaque, Slave et Roumaine. (Documents pour l'étude de la Bible; Apocryphes de l'Ancien Testament).
T15376: AMMIANUS MARCELLINUS --- NAUDÉ, C.P.T. - Ammianus Marcellinus in die lig van die antieke geskiedskrywing. With a summary.
K1698: NAUTA, D. - Aard van de opstand in de Nederlanden der zestiende eeuw.
K613: FAREL, GUILLAUME --- NAUTA, D. - Guillaume Farel. In leven en werken geschetst..
T13679: NAUTA, D. - Twee geschriften uit de begintijd van de Gereformeerde Kerk in Nederland [Een corte undersouckinghe des gheloofs, 1555/ Corte belijdinghe des gheloofs, 1566]
T15044: NAUTA, D. / BRUIN, C.C. DE E.A. - De Statenvertaling 1637-1937.
K467: NAUTA, D. / DOOREN, J.P. VAN (RED.) - De Nationale Synode van Dordrecht 1578. Gereformeerden uit de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden bijeen.
T13686: NAUTA, D./ DOOREN, J.P. VAN/ JONG, OTTO J. DE (RED.) - De synode van Emden, oktober 1571. Een bundel opstellen ter gelegenheid van de vierhonderdjarige herdenking.
K1051: VIRET --- NAUTA, D. - Pierre Viret (1511-1571). Medestander van Calvijn.: In leven en werk geschetst.
K1153: NAUTA, D. - Verklaring van de kerkorde van de gereformeerde kerken in Nederland.
K624: NAUTA, D. - Het calvinisme in Nederland.
K966: NAUTA, D. - Opera minora. Kerkhistorische verhandelingen over Calvijn en de geschiedenis van de kerk in Nederland.
T14587: CALVIN/CALVIJN --- NAUTA, D. - Calvijn leidsman en voorbeeld. Rede ter gelegenheid van den vijfenzeventigsten gedenkdag van de Stichting van de Vrije Universiteit.
G1688: NAVE, FRANCINE DE (RED.) - Antwerpen en de Scheiding der Nederlanden (17 augustus 1585).
T12156: NAVE, ORVILLE J. - The Nave's Topical Bible. Revised and compiled by Edward Viening.
T795: NEBE, A. - Die evangelischen Perikopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt. 3 Bde./ 3 Vols.
T8901: NEBE, A. - Die epistolischen Perikopen des Kirchenjahres. Wissenschaftlich und erbaulich ausgelegt. 3 Bde
L1136: NECK, M.G. VAN EN NECK, MILDRED VAN - Nederlandsch-Engelsche klank- en zinverwante woorden.
T12807: NEGENMAN, JOHAN - Een geografie van Palestina (Palestina Antiqua; dl. 2)
T20306: NEHLSEN, EBERHARD - Wilhelmus Von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederlandischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert.
T17945: NEIBAUM, HERMANN / PETERS, ROBERT / SCHÜTZ, EVA / SODMANN, TIMOTHY (HRSG.) - Der Deventer Endechrist von 1524. Ein reformationsgeschichtliches Zeugnis. Teil 1: Fasimile-Druck mit einführenden Beiträgen.
T7666: NEIRYNCK, F. - L'Évangile de Luc. Problèmes littéraires et théologiques. Mémorial Lucien Cerfaux.
T7765: NEIRYNCK, F. - Evangelica. Gospel Studies - Études d'Evangile. Collected Essays. Evangelica II. 1982 - 1991 Collected Essays. 2 Vols. Edited by F. van Segbroeck.
T8061: NEIRYNCK, F. AVEC LA COLLABORATION DE J. DELOBEL, TH. SNOY, G. VAN BELLE, F. VAN SEGBROECK. - Jean et les Synoptiques. Examen critique de l'exégèse de M.-É. Boismard.
T8311: NEIRYNCK, F. (ED.) - Colloquium Biblicum Lovaniense/ Journées Bibliques de Louvain/ Bijbelse Studiedagen te Leuven 1 - 50: 1949 - 2001. Added: F. Neirynck: Colloquium Biblicum Lovaniense 1 - 50.
D20056: NEL, PHILIP JOHANNES - The Structure and Ethos of the Wisdom Admonitions in Proverbs.
T17433: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
T1179: NELIS, J. TH. - II Makkabeeën uit de grondtekst vertaald en uitgelegd.
T15042: GROOT, HUGO DE --- NELLEN, HENK J.M. - Hugo de Groot (1583-1645). De loopbaan van een geleerd staatsman.
G1889: GROTIUS, HUGO --- NELLEN, H.J.M./ RIDDERIKHOF, C.M. (EDS.) - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vijftiende deel: januari-september 1644. Uitgegeven door dr. Henk J.M. Nellen en dr. Cornelia M. Ridderikhoff. (Rijks Geschiedkundige Publicatiën. Grote Serie; 238)
T20425: NELSON, ROBERT J. - No Man Is Alien. Essays on the Unity of Mankind.
T8449: NEMOY, LEON (ED.) - Karaite Anthology. Excerpts from the Early Literature. Translated from Arabic, Aramaic, and Hebrew Sources. With Notes.
K1076: WESLEY --- NES, H.M. VAN - John Wesley.
T4176: NES CZN., JAC. VAN - Het Jodendom. Een boek voor Joden en Christenen.
T9578: NEUBECKER, OTTFRIED, MET BIJDR. V. J.P. BROOKE-LITTLE - Heraldiek. Bronnen, symbolen en betekenis. Vertaling en bewerking Jhr. R.C.C. de Savornin Lohman.
T7087: NEUFELD, VERNON H. - The Earliest Christian Confessions.
T13377: JULIANUS [APOSTATA]/ CYRILLUS ALEXANDRINUS --- NEUMANN, CAROLUS IOANNES (ED.) - Iuliani imperatoris librorum contra Christianos quae supersunt. Collegit recensuit prolegomenis instruxit Carolus Ioannes Neumann. Insunt Cyrilli Alexandrini fragmenta Syriaca ab Eberhardo Nestle edita [Text in Latin, Greek and Syriac]
T6691: NEUMANN, PETER H.A. - Zur neueren Psalmenforschung.
T13088: NEURDENBURG, E. - Van Nyeuvont, Loosheit ende Practike: Hoe sij Vrou Lortse verheffen. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst [Tekst met houtsneden in facsimile]
K453: MELANCHTHON -- NEUSER, WILHELM H. - Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons.: Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten Kirche.
K783: CALVIN, CALVIJN, J. -- NEUSER, WILHELM - Calvin.
T13078: NEUSNER, JACOB - Jews and Christians. The Myth of a Common Tradition.
T13144: NEUSNER, JACOB - The Public Side of Learning. The Political Consequences of Scholarship in the Context of Judaism.
T13185: NEUSNER, JACOB - Judaism and Christianity in the Age of Constantine. History, Messiah, Israel, and the Initial Confrontation.
T15943: NEUSNER, JACOB - From Politics to Piety. The Emergence of Pharisaic Judaism.
T4133: NEUSNER, J. (ED.) - Christianity, Judaism and other Greco-Roman cults. Studies for Morton Smith at sixty. 4 Vols. : I. New Testament II. Early Christiantity III. Judaism before 70 IV. Judaism after 70. Other Greco-Roman Cults. Bibliography.
T4175: NEUSNER, JACOB - Development of a Legend. Studies on the Traditions concerning Yo(c)hanan Ben Zakkai.
T4238: NEUSNER, JACOB (ED.) - The Formation of the Babylonian Talmud. Studies in the Achievements of late Nineteenth and Twentieth Century Historical and Literary-critical research.
T6049: NEUSNER, JACOB - A History of the Mishnaic Law of Purities.: Part Twenty-One. The Redaction and Formulation of the Order of Purities in Mishnah and Tosefta.
T6050: NEUSNER, JACOB - A History of the Mishnaic Law of Purities.: Part Twenty-Two. The Mishnaic system of Uncleanness. Its Context and History.
G494: NEVEN, C. - Omme 't woort Gods. Kerkhistorie van Waddinxveen van 1233 - 1657.
T20176: TUKKER, W.L. --- NEVEN, J.P. - De zaligheid is in geen ander. Leven en werk van ds. W.L. Tukker.
T12404: NEWMAN, SIDNEY/WILLIAMS, PETER (COMP.) - The Russell Collection of Early Keyboard Instruments.
T7900: NEWSOM, C. - Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition. (Harvard Semitic Studies; no. 27)
T6582: NEWTON, JOHN - Cardiphonia, of gemeenzame brieven: meestal geschreven aan Godvruchtige vrienden, ter hunne aanmoediging en besturing op den weg des geloofs en der Godsvrucht.
G248: NICHOLAS, DAVID - Stad en platteland in de Middeleeuwen.
G1741: NICHOLAS, DAVID - The Metamorphosis of a Medieval City. Ghent in the Age of the Arteveldes, 1302 - 1390.
T9857: NICHOLS, JR., STEPHEN G. - Romanesque Signs. Early Medieval Narrative and Iconography.
T7464: NICHOLSON, GODFREY C. - Death as Departure. The Johannine Descent-Ascent Schema.
T7447: NICKELSBURG JR., GEORGE W.E. (ED.) - Studies on the Testament of Abraham. : Revised papers of the Society of Biblical Literature Pseudepigrapha Seminar Los Angeles 1972.
T7896: NICKELSBURG, GEORGE W.E./ MACRAE, GEORGE W. - Christians among Jews and Gentiles. Essays in Honor of Krister Stendahl on His Sixty-fifth Birthday.
T7898: NICKELSBURG, GEORGE W.E. - Jewish Literature Between the Bible and the Mishnah. A Historical and Literary Introduction.
T7899: NICKELSBURG, GEORGE W.E./ STONE, MICHAEL E. - Faith and Piety in Early Judaism. Texts and Documents.
T7205: NICOL, W. - The semeia in the Fourth Gospel. Tradition and Redaction.
T12364: NICOLL, W. ROBERTSON (ED.) - The Expositor's Greek Testament. 5 Vols. Complete.
T1928: NICOLL, W. ROBERTSON - The Expositor's Greek Testament. 5 Volumes.
K1343: NICOLSON, ADAM - Power and Glory. Jacobean England and the Making of the King James Bible.
T8448: NIDITCH, SUSAN - Oral World and Written Word. Ancient Israelite Literature. (Library of Ancient Israel).
T20046: NIE, GISELLE DE - Views from a Many-Windowed Tower. Studies of imagination in the works of Gregory of Tours. Met Samenvatting.
T20385: NIEHAUS, CARL - Om te Veg vir Hoop.
T6998: NIEHOFF, M. - The Figure of Joseph in Post - Biblical Jewish Literature.
T570: NIELEN, JOSEF MARIA - Gebet und Gottesdienst im Neuen Testament. Eine Studie zur biblischen Liturgie und Ethik.
K970: NIËLLIUS, C. (1576-1652) --- SAX, CORNELIUS DIDERICUS - Carolus Niëllius.
T16540: PNT --- NIELSEN, J.T. - Het evangelie naar Mattheüs, deel II. Prediking van het Nieuwe Testament.
T7588: IRENAEUS --- NIELSEN, J.T. - Adam and Christ in the Theology of Irenaeus of Lyons. An examination of the function of the Adam-Christ typology in the Adversus Haereses of Irenaeus, against the background of the Gnosticism of his time.
T15133: NIEMAN, HANS - Het leven tussen twee steden. Nieuwe hypothesen over de Rederijkers - literatuur.
J1595: NIEMANN, AUGUST - Pieter Marits. Lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen.
T19530: ISINGS, J.H. --- NIEMEIJER, JAN A. - J.H. Isings. Historieschilder en illustrator.
T20593: NIEMEIJER, PIETER - De kerk: de moeite waard! Wat Paulus schreef en Zacharia zag.
G1066: NIEMEIJER, JAN A. - Leven op het platteland. Illustraties van Cornelis Jetses.
T19618: NIEMEIJER, P. - Bevrijd en teruggekeerd. Doleantie en Vrijmaking: ootmoed en ernst.
J2752: JETSES, C. --- NIEMEIJER, JAN A. - Cornelis Jetses, schilder - illustrator.
J3455: NIEMEIJER, JAN A. - Toen je nog op straat kon spelen.
T20598: NIEMEIJER, PIETER - Wie heeft dit alles geschapen? Het geheim van de schepping.
T572: NIEMEYER, C.TH. - Het probleem van de rangschikking der psalmen.
T15630: NIENHUIS, GERARD - Het gezicht van de wereld. Wetenschap en wereldbeeld.
T17552: NIEROP, HENK VAN - Beeldenstorm en burgerlijk verzet in Amsterdam 1566-1567.
T20247: NIERSE, LEO (EINDRED.) - De Grote Kerk en de Protestanten in Breda.
T14330: NIESEL, WILHELM (HRSGEB./ED.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
T9476: NIESEL, WILHELM (HRSGEB.) - Bekenntnisschriften und Kirchenordnungen der nach Gottes Wort reformierten Kirche. Im Auftrag des Reformierten Bundes und des Reformierten Konventes der Bekenntnissynode der Deutschen Evangelischen Kirche unter Mitarbeit von Wilhelm Boudriot, Hans Otto Georgii, Walter Herrenbrück, H. Klugkist Hesse, Theodor Hesse und Ernst Pfisterer herausgegeben.
T20468: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt, wat hij is. Vertaald door P. Hawinkels met een nawoord van de uitgever.
T20469: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Aldus sprak Zarathoestra. Een boek voor iedereen en niemand. Vertaald door Wilfried Oranje.
T20440: NIETZSCHE, FRIEDRICH - Ecce homo. Hoe iemand wordt wat hij is. Vertaald op basis van de eerdere vertaling van P. Hawinkels door Paul Beers.
G959: NIEUWKOOP, JAC. VAN - Van herders en schapen. Anderhalve eeuw Gereformeerd Rijnsburg.: T.g.v. 150-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk te Rijnsburg.
G1635: NIEUWKOOP, HANS VAN - Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden.: Orgels, organisten en orgelgebruik in de Grote of St.-Bavokerk te Haarlem.
T12188: NIFTRIK, G.C. VAN - Sola Fide. De rechtvaardigingsleer in de nieuwere theologie.
T12982: SARTRE, J.- P. --- NIFTRIK, G.C. VAN - De boodschap van Sartre.
T10025: BENEDICTUS --- NIGG, WALTER/ MADDER, TH.C. (NED. ED.) - Benedictus en zijn tijd. De vader van de westerse monniken. Met een essay van Walter Nigg, uittreksels uit de Benedictus-vita in het tweede boek van de Dialogen van Gregorius de Grote en uit de kloosterregel van Benedictus.
T2470: HERMAS, PASTOR VAN --- NIJENDIJK, L.W. - Die Christologie des Hirten des Hermas. Exegetisch, religions- und dogmengeschichtlich untersucht.: De christologie van de Herder van Hermas. Een exegetische, godsdienst- en dogmenhistorische studie. (Met een samenvatting in het Nederlands)
T15745: CALVIN --- NIJENHUIS, W. - Calvinus Oecumenicus. Calvijn en de eenheid der kerk in het licht van zijn briefwisseling. With a summary.
K923: LUTHER --- NIJENHUIS, W. - Maarten Luther 1483 - 1546. Motieven en vruchten van een herdenking.
K974: NIJENHUIS, W. - Ecclesia Reformata. Studies on the Reformation. Vol. II.
T9491: PONET, JOHN --- NIJENHUIS, W. - John Ponet (c. 1514 - 1556) als revolutionair pamflettist. Inaugurele rede/Inaugural Lecture.
T19744: NIJSTEN, GERARD - Volkscultuur in de late middeleeuwen. Feesten, processies en (bij)geloof.
T7753: NIKIPROWETZKY, VALENTIN - La troisième Sibylle (Études Juives; IX)
T17157: NINEHAM, D.E. - The Gospel of St Mark. The Pelican New Testament Commentaries.
T9751: NISSEN, JOHANNES - Poverty and Mission. New Testament Perspectives on a Contemporary Theme. (IIMO Research Pamphlet, No. 10)
T8653: NOACH, ARNOLDUS - De Oude Kerk te Amsterdam. Biografie van een gebouw.
T16313: NOACK, HERMANN - Allgemeine Einführung in die Philosophie. Probleme ihrer gegenwärtigen Selbstauslegung.
D20064: NOBEL. H. - Gods gedachten tellen. Numerieke structuuranalyse en de elf gedachten Gods in Genesis - 2 Koningen. With a Summary.
T12007: THOMAS AQUINAS --- NOLENS, WILLEM HUBERT - De leer van den H. Thomas van Aquino over het recht.
T14353: ERASMUS --- NOLHAC, PIERRE DE - Érasme en Italie. Étude sur un épisode de la Renaissance, suivi de douze lettres inédites d'Érasme. Nouvelle édition avec additions et fac-similé de l'écriture d'Érasme [Letters: Latin Text]
T14464: NOLTHENIUS, HELENE - Duecento. Zwerftocht door Italiës late middeleeuwen.
A481: NOLTHENIUS, HELENE - Moord in Toscane. Een monnik als speurder in de middeleeuwen.
K317: FRANCISCUS -- NOLTHENIUS, HELENE - Een man uit het dal van Spoleto. Franciscus tussen zijn tijdgenoten.
T4462: NOORDA, S.J. - Historia Vitae Magistra. Een beoordeling van de geschiedenis van de uitleg van Lucas 4, 16-30 als bijdrage aan de hermeneutische discussie.
T8385: NOORDAM, N.F. - Historische pedagogiek van Nederland. Een inleiding.
T19037: NOORDEGRAAF, L. / SMITS-VELDT, M.B. / SPAANS, J. / VAECK, M. VAN / VLIEGHE, H. (RED.) - 1648. De vrede van Munster. Handelingen van het herdenkingscongres te Nijmegen en Kleef, 28-30 augustus 1996, georganiseerd door de Katholieke Universiteit van Nijmegen, onder auspiciën van de Werkgroep Zeventiende Eeuw.
T2949: NOORDEGRAAF, A. - Creatura Verbi. De groei van de gemeente volgens de Handelingen der Apostelen.: The Growth of the Church according to the Acts of the Apostles.(with a summary in English)
K464: MUSIUS ---NOORDELOOS, P. - Cornelis Musius (Mr. Cornelis Muys). Pater van Sint Agatha te Delft. Humanist/ Priester/ Martelaar.
T14933: ABELARD --- NOORDENBOS, O / NOORDENBOS-DE KLERK, T. - Brieven van Abelard en Heloïze. Uit het Latijn overgebracht.
T2410: AUGUSTINUS --- NOORDENBOS, O. - Plan en gericht. Augustinus.
T17809: NOORDMAN, H.W. / OENE, Z.G. VAN - Handwijzer op den grondtekst van den bijbel. Nieuwe Testament. Nederlands-Grieks / Grieks-Nederlands. Onder toezicht van Prof. Dr. Herman Ridderbos.
T20382: NOORDMANS, O. - Verzamelde werken, deel VI. De kerk en het leven.
T6653: NOORDMANS, O. - Zoeklichten.
T6655: NOORDMANS, O. - Zondaar en Bedelaar.
T2332: NOORDTZIJ, M. - Hebreeuwsche spraakkunst ten dienste van het hooger onderwijs.
T12866: NOORDZIEK, J.J.F., ONDER-BIBLIOTHECARIS DER KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Iets over de Rederijkers
T15566: NOORDZIJ, HUIB - Mozes en Aäron. Over de kerk in de Gouden Eeuw.
J2776: NOORT, NIEK VAN - De wraak van de blauwe wolf.
J2517: NOORT, NIEK VAN - Muziek in het oerwoud.: Verhaal over Belgisch Congo.
T1279: NOORT -- - Theologische opstellen opgedragen en aangeboden aan Mgr. Dr. G.C.van Noort.: Bijdragen o.a. K. Bellon, W. Grossouw, F. van der Meer, J. Willebrands
T8233: NOPPIUS, JOANNES - Aacher Chronick. Das ist, Eine kurze historische Beschreibung aller gedenckwürdigen Antiquitäten und Geschichten, sampt zugefügten Privilegien und Statuten des Königlichen Stuhls und H. Römischen Reichs Stadt Aach. Zusammen getragen, und publicirt von erster Stifftung und Fundation obgemelter Stadt bis an das Jahr unsers Erlösers M.DC.XXX. auctore Joanne Noppio
K973: NORDEN, WALTER - Das Papsttum und Byzanz. Die Trennung der beiden Mächte und das Problem ihrer Wiedervereinigung bis zum Untergange des byzantinischen Reichs (1453).
T7382: NORDEN, EDUARD - Agnostos Theos. Untersuchungen zur Formengeschichte religiöser Rede.
T7681: NORDHEIM, ECKHARD VON - Die Lehre der Alten. II. Das Testament als Literaturgattung im Alten Testament und im alten vorderen Orient
T13403: SCHULTE NORDHOLT, H. - Het beeld der Renaissance. Een historiografische studie. With a Summary in English (loosely added)
J2450: NOREL, K. - Aaltje zoekt de herders.
J2475: LUTHER -- NOREL, K. - De monnik van Wittenberg. Maarten Luther.
J2540: NOREL, K. - Jan en Janneke in Canada.
J2543: NOREL, K. - Cor en Corry in het hoge Noorden.
J2514: NOREL, K. - Krojoto's wonderbare reis.
J1346: NOREL, K. - Die kwajongens!
j2932: NOREL, K. - Een vaste burcht. Vertelboek der kerkgeschiedenis.
G987: NOREL, K. / VRIES, ANNE DE / ZWERVER, FRITS DE E.A. - Den vijand wederstaan. Historische schetsen van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers, Landelijke Knokploegen en Centrale Inlichtingendienst.
J9054: NOREL, K. - Kees moddergeus.
T19279: NOREL, K. - Engelandvaarders. 1. Vogelvrij; 2. Vuur en vlam; 3. Verzet en victorie. 3 dln. in 1 band.
J9060: NOREL, K. - 't Is Oranje, 't blijft Oranje.
J2516: NOREL, K. - Schipbreuk op Malta.
A504: NOREL, K. - Politie te water. Wakers over de Europoort.
A568: NOREL, K. - S.O.S. Omnibus. 1. S.O.S.- Wij komen! 2. Loods aan boord 3. Ik worstel en kom boven.
J1340: NOREL, K. - Janneke en Juno.
J1341: NOREL, K. - Houen, jongens!
J2941: NOREL, K. - Mannen en dijken. Nederlanders strijden tegen de zee zo wijd de wereld strekt.
J2966: NOREL, K. - Norel Driemaster. 1. De bakens verzet; 2. Wantij; 3. In de buik van de walvis. 3 dln.
J3181: NOREL, K. - Het pinksterkamp der zeeverkenners.
J3182: NOREL, K. - Pieter onder de Piraten.
T17540: NOREL, K. - Ik worstel en kom boven.
J2630: NOREL, K. - Anneke en rooie Kees.
J2734: NOREL, K. - Pier in het wonderjaar.
J2495: NOREL, K. - Pim, Ineke en hun hondje.
J9061: NOREL, K. - Stille Nacht.
J8012: NOREL, K. - Jeroen en Koosje.
J9052: NOREL, K. - Marijkes kerstvakantie.
J7000: NOREL, K. - Anneke en rooie Kees.
J2515: NOREL, K. - In en uit Siberië.
J1641: NORT, BETSY - In het Zwaluwhuis.
T19392: NORWICH, JOHN JULIUS - The Popes. A History.
T13722: NOTERMANS, JEF - Commentaren op Heinric van Veldeken's Sint Servaaslegende ['De moraal-theologische proloog'] Ten geleide door J. Deschamps.
T8323: NOTH, MARTIN - Das zweite Buch Mose: Exodus. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 5.
T1884: NOTH, MARTIN - Die Welt des Alten Testaments. Einführung in die Grenzgebiete der alttestamentlichen wissenschaft.
T8321: NOTH, MARTIN - Das vierte Buch Mose: Numeri. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 7.
T8322: NOTH, MARTIN - Das dritte Buch Mose: Leviticus. Übersetzt und erklärt. Das Alte Testament Deutsch; Band 6.
T17123: NOTH, MARTIN - Geschichte Israels.
T13541: NOUWEN, HENRI - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'
T20108: NOUWEN, HENRI - Thuiskomen. Verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T16318: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T12206: NOUWEN, HENRI J.M. - Eindelijk thuis. Gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'.
T20084: NOVAES, CATARINA DUTILH - Formalizations après la lettre. Studies in Medieval Logic and Semantics. Met samenvatting.
T14267: CALVIN/ CALVIJN --- LEKULA NTOANE, L.R. - A Cry for Life. An Interpretation of Calvinism and Calvin.
T17699: NUCHELMANS, J. / DIERCKS, G.F. / PENNOCK, J. (SAMENST.) - Kleine Griekse grammatica.
T7049: NUNN, H.P.V. - An Introduction to Ecclesiastical Latin.: Reprint of the Third Edition with the Appendix of Latin Hymns.
T13384: NÜRNBERG, ROSEMARIE - Askese als sozialer Impuls. Monastisch-asketische Spiritualität als Wurzel und Triebfeder sozialer Ideen und Aktivitäten der Kirche in Südgallien im 5. Jahrhundert.
K1398: O'MALLEY, JOHN W. / IZBICKI, THOMAS M. / CHRISTIANSON, GERALD (ED.) - Humanity and Divinity in Renaissance and Reformation.: Essays in Honor of Charles Trinkaus.
T7312: O'NEILL, J.C. - The Theology of Acts in its historical setting.
T8600: THOMAS AQUINAS --- O'ROURKE, FRAN - Pseudo-Dionysius and the Metaphysics of Aquinas. (Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters; Band XXXII)
T20037: O'BRIEN, D. - Pour Interpréter Empédocle.
T9507: PRUDENTIUS, AURELIUS CLEMENS --- OBBARIUS, THEODORUS (ED.) - Carmina. Recensuit et explicavit Theodorus Obbarius.
T19755: OBBEMA, PIETER - De middeleeuwen in handen. Over de boekcultuur in de late middeleeuwen.
T13039: OBBINK, H. TH./ BROUWER, A.M. - Inleiding tot den Bijbel.
K933: LUTHER --- OBERMAN, HEIKO A. - Luther. Mensch zwischen Gott und Teufel.
T14768: OBERMAN, HEIKO A. - Wortels van het antisemitisme. Christenangst en jodenramp in het tijdperk van humanisme en reformatie.
T13046: CALVIN --- OBERMAN, HEIKO A. - De erfenis van Calvijn: grootheid en grenzen: drie lezingen (Kuyper-voordrachten)
T12463: OCHINO, BERN. (1487-1564) --- BENRATH, KARL - Bernardino Ochino von Siena. Ein Beitrag zur Geschichte der Reformation.
T14039: ODEBERG, HUGO - The Aramaic Portions of Bereshit Rabba. With Grammar of Galilaean Aramaic. Vol. I. Text with Transcription; Vol. II. Short Grammar of Galilaean Aramaic. 2 Vols.
T17115: OEGEMA, GERBEN S. - Tussen troost en vermaning. Een inleiding in de eindtijdverwachtingen in het Nieuwe Testament en in de Oude Kerk.
K1288: OEHNINGER, FRIEDRICH - De geschiedenis des christendoms in den loop der tijden.: Voor Nederland bewerkt.
T17235: OEPKE, ALBRECHT/ ROHDE, JOACHIM - Der Brief des Paulus an die Galater. (Theologischer Handkommentar zum Neuen Testament, Bd. 9)
T17694: OERLE, H.A. VAN - Leiden. Een multidisciplinaire benadering van het proces der stadwording en de ontwikkeling van het oudste stadsgebied in de middeleeuwen. With a Summary.
T15150: OEVER, CS. VAN DEN - Het boek Ruth. Naar den letterlijken en geestelijken zin verklaard en toegepast, tot leering, bestraffing, vermaning en vertroosting. In twintig leerredenen.
T19308: OEVEREN, B. VAN - Inleiding op de bijbel. Gids voor de bijbellezer.
T20272: OEVEREN, B. VAN / NOORDEGRAAF, A. / E.A. (RED.) - Tekst voor tekst. De Heilige Schrift kort verklaard en toegelicht.
T17425: OEVEREN, B. VAN - Inleiding op de Bijbel. Gids voor de bijbellezer.
T573: OEVEREN, B. VAN - De vrijsteden in het Oude Testament. Mit einem Übersicht.
T14366: OFFENBERG, ADRI K. / SCHRIJVER, EMILE G.L. / HOOGEWOUD, F.J. (ED.) - Bibliotheca Rosenthaliana. Treasures of Jewish Booklore. Marking the 200th anniversary of the birth of Leeser Rosenthal, 1794-1994. With the collaboration of Lies Kruijer-Poesiat.
T17946: OFFERHAUS, W.A. - De mens en zijn lot. Een confrontatie van geloof en fatalisme in een mensbeschouwing.
T9658: OGIER, GUILLIAM - De Hooveerdigheyt (1644) Herdrukt, ingeleid en aangeteekend door Dr. Willem van Eeghem en versierd met houtsneden door Henri van Straten. (De toneelwerken van Guilliam Ogier 1618-1689 van Antwerpen II.)
T15020: ÖHLER, MARKUS (HRSG.) - Alttestamentliche Gestalten im Neuen Testament. Beiträge zur Biblischen Theologie.
D20014: OHMANN, H.M. - Het Hooglied. De koning te rijk.
T4645: OHMANN, H.M. - Wie kent uw toorn? Het Oude Testament over de toorn van God.
T12263: OHNSORGE, WERNER - Ost-Rom und der Westen. Gesammelte Aufsätze zur Geschichte der byzantinisch-abendländischen Beziehungen und des Kaisertums.
T15311: OHRT, F. - Die ältesten Segen über Christi Taufe und Christi Tod in religionsgeschichtlichem Lichte.(Historisk-filologiske Meddelelser. XXV,1)
T6807: KRAEMER, HENDRIK --- OKHUIZEN, J.E. - Hendrik Kraemers wetenschappelijke methode in zijn opera minora [With a Summary in English/ Avec un résumé en français]
T13818: OKKEMA, J.C./ VIS, G.N.M./ LIEBURG, F.A. VAN/ SPRUYT, B.J. (RED.) - Heidenen, papen, libertijnen en fijnen. Artikelen over de kerkgeschiedenis van het zuidwestelijk gedeelte van Zuid-Holland van de voorchristelijke tijd tot heden.
T15227: SERVATIUS --- OLDENBURG ERMKE, FRANS VAN - Leven en sterven van Sint Servatius.
T14876: OLDENHOF, H. - Jezus Christus en het genadeverbond. Met een voorwoord van Ds. H. Vogel.
T1889: OLEVIANUS, CASPAR - Geschriften van Caspar Olevianus. Verklaring van: De apostolische Geloofsbelijdenis - Het wezen van het Genadeverbond - De getuigenissen van het Genadeverbond [Herdruk in hedendaagse spelling van de in 1868 bij J.C. van Schenk Brill te Doesburg verschenen tweede druk van deze geschriften]
T13988: OLEVIANUS, CASPARUS, DIENAAR DES WOORDS TE HEYDELBERG - De Vaste Grond Dat is: De Articulen van het Oud, waarachtig, Ongetwyfeld Christelyk Geloof, allen Christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren Troost, uyt Gods Woord, zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven. Eerst in 't Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. En nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een Voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, Predikant te Nieuweveen.
T14646: OLEVIANUS, CASPAR - De vaste grond dat is de 12 Artikelen van het oud, waarachtig, ongetwijfeld, Christelijk geloof aan alle Christenen die in deze gevaarlijke droevige tijden, een zekere troost uit Gods Woord zoeken, ten goede verklaard en toegeschreven.
T7014: OLIE, J.H.C. - HEERE! Gij behoudt mensen en beesten. 11 preken over dieren in de Bijbel.: 11 preken over dieren in de Bijbel.
K561: OLIN, JOHN (ED.) - A reformation debate. John Calvin & Jacopo Sadoleto. Sadoleto's Letter to the Genevans and Calvin's Reply.
T16330: OLSON, RICHARD G. - Science and Religion, 1450 - 1900. From Copernicus to Darwin.
T18066: OLTMANS, J.F. - Het Slot Loevestein in 1570. Het huis van het Zeewijf en andere verhalen.
T1064: OMENYO, CEPHAS N. - Pentecost outside Pentecostalism. A Study of the Development of Charismatic Renewal in the Mainline Churches in Ghana [Summary in Dutch]
T6126: ONDERWIJZER, A.S. - Nederlandsche vertaling van den Pentateuch, benevens eene Nederlandsche verklarende vertaling van Rashie's Pentateuch-commentaar. 5 dln.: Met daarbij: Rashie's Leven en Werken, ter inleiding van de verklarende vertaling. 26 pp. Met verschillende Reproductiën.
K401: KOETSVELD -- ONSTENK, A.J. - Ik behoor bij mezelf. Cornelis Elisa van Koetsveld 1807-1893.
J3245: OOMS, J.W. - Een man in de branding. Roman over Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck, de zevende gouverneur van Suriname.
J3556: OOMS, J.W. - De val van de vesting.
T13683: VOETIUS, GISBERTUS --- OORT, J. VAN/ GRAAFLAND, C., ET AL. (RED.) - De onbekende Voetius. Voordrachten wetenschappelijk symposium Utrecht 3 maart 1989.
T15018: AUGUSTINUS --- OORT, J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
T16631: AUGUSTINUS --- OORT, J. VAN - Augustinus. Facetten van leven en werk.
T14718: KIEVIT, L. --- OORT, J. VAN/ REUVER, A. DE / VERDUIN, M. (RED.) - Verbi divini minister. Een bundel opstellen over de dienaar en de bediening van het goddelijke Woord aangeboden aan L. Kievit v.d.m. ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag [Met bijdragen van W. Aalders, W. Balke, C. Blenk, W. Dekker, C.G. Geluk, L.J. Geluk, S. Gerssen, C. Graafland, A.J. de Jong, H. Jonker, L. van Nieuwpoort, J. van Oort, B. Oosterom, A. de Reuver, C.A. Tukker, M. Verduin]
T17006: OORTHUYS, G. - Kruispunten op den weg der kerk: Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge.
T3092: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onzen tijd.
K473: OORTHUYS, G. - Kruispunten op de weg der kerk. Zwingli - De Labadie - Kohlbrugge.: Ingeleid door Prof. Dr. O.J. de Jong
T4185: OORTHUYS, G. / KROMSIGT, P.J. - Grondslag en wezen der Kerk.
T2148: OORTHUYS, G. - De eeuwige jeugd van Heidelberg. De Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onzen tijd.
T7119: OOST, R. - Omstreden Bijbeluitleg. Aspecten en achtergronden van de hermeneutische discussie rondom de exegese van het Oude Testament in Nederland.: Een bijdrage tot gesprek.
T1891: OOSTEN, L.H. - Wat gelooft gij van de kerk? Een bezinning op de betekenis van kerk en kerkgang.
T13838: OOSTENDORP, DERK WILLIAM - Another Jesus. A Gospel of Jewish-Christian Superiority in II Corinthians.
J2275: OOSTERBAAN, LIEK - Huisje bij de molen.: Serie Huisjes in Holland (6-9 jaar) A269
T13826: OOSTERBAAN, D.P. - De Oude Kerk te Delft gedurende de Middeleeuwen. Voor de druk gereed gemaakt door G. van Schravendijk-Berlage. Met een voorwoord van prof. dr. J.L. van der Gouw.
T10094: OOSTERBAAN, J.A. - Barth en Hegel. Leven en denken vanuit de verzoening. Afscheidscollege gehouden op 15 april 1978 te Amsterdam.
T16589: OOSTERHOF, WOUT - Niet door stomme beelden. Het beeldenverbod in de hervormde traditie.
J1610: OOSTERHOFF, FRÉ - De hei van de boswachter.
T14611: OOSTERHOFF, B.J. - Feit of interpretatie. Rede.
T4377: OOSTERHOFF, B.J. - Hoe lezen wij Genesis 2 en 3? Een hermeneutische studie.
T17170: IAMBLICHOS --- OOSTERHOUT, HENRI - Aansporing tot filosofie. Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Henri Oosterhout.
T14662: OOSTERHUIS, THIJS/ URBAN, ELLY (RED.) - Praktijkschets Liturgie.
T17605: FLORIS DE VIJFDE --- OOSTERHUIS, TON - De moordzaak Floris de Vijfde. Hernieuwd onderzoek naar de ware schuldigen.
T17769: PETERSEN-OOSTEROM, G. - De vijfjes.
T1352: OOSTERZEE, J.J. VAN - Al de leerredenen. I. Feestbundel; IV. Mozes. Twaalf leerredenen; IX. Stemmen van Patmos. Leerredenen over vrije stoffen des Nieuwen Verbonds. Vijfde deel. Uit de Openbaring van Johannes; X. Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen - I (1843-1854); Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen II (1855-1866); XII. Tijdpreeken en Gelegenheidsleerredenen III (1867-1875). 6 dln.
T14677: OOSTERZEE, J.J. VAN - Practische Theologie. Een handboek voor jeugdige Godgeleerden. 2 dln. in 1 band.
T15186: OOSTERZEE, J.J. VAN - Stemmen van Patmos. Leerredenen over de Brieven aan de Zeven Gemeenten van Klein-Azië.
T4392: OOSTERZEE, J.J. VAN - De Heidelbergsche Catechismus in twee en vijftig leerredenen.
T9445: COSTA, I. DA --- OOSTERZEE, J.J. VAN - Iets over Da Costa.
T17150: OOSTERZEE, J.J. VAN / KOETSVELD, C.E. VAN / BEETS, NICOLAAS / HASEBROEK, J.P. E.A. - Evangelisch Penning-Magazijn. 8e Jaargang.
T13907: OOSTHUIZEN, GERHARDUS CORNELIS - Theological Discussions and Confessional Developments in the Churches of Asia and Africa.
T4056: OOSTHUIZEN, GERHARDUS C. - The Healer-Prophet in Afro-Christian Churches.
L1314: MAERLANT --- OOSTROM, F. VAN - Maerlants wereld.
L1008: OOSTROM, F.P. VAN - Beatrijs en Tweefasenstructuur: Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen.
L1307: OOSTROM, FRITS VAN - Aanvaard dit werk. Over Middelnederlandse auteurs en hun publiek.
L1135: OOSTROM, FRITS VAN - Maerlants wereld.
G862: OOSTROM, FRITS VAN (RED.) - Historisch tableau. Geschiedenis opnieuw verbeeld in schoolplaten en essays.
L1308: OOSTROM, F. P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
T17311: MAERLANT --- OOSTROM, F. VAN - Maerlants wereld.
T16726: OOSTROM, F.P. VAN - Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400.
T7231: OOSTRUM, W.R.D. VAN - Juliana Cornelia de Lannoy (1738-1782) ambitieus, vrijmoedig en gevat.
J1611: OPHEMERT, C. VAN - Vergeef ons onze schulden.
T15577: OPHUIJSEN, J.M. VAN - Hephaestion on Metre. A Translation and Commentary. Met een samenvatting.
T2337: OPPENHEIMER, JOHN F. - Lexikon des Judentums.
T4204: OPPENHEIMER, AHARON - The 'am ha-aretz. A study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.: Translated from the Hebrew by I.H. Levine.
T20429: OPPENHEIMER, AHARON - The Am Ha-Aretz. A Study in the Social History of the Jewish People in the Hellenistic-Roman Period.
T19317: OPPERMANN, HANS (HRSG.) - Römische Wertbegriffe.
T15559: SOPHOCLES --- OPSTELTEN, J.C. - Sophocles en het Grieksche pessimisme. With a summary.
J5021: ORANJE, CORIEN - Paard ontsnapt.
T17796: WILLEM VAN ORANJE --- - Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 8 juni-26 juli 1984.
G611: WILLEM VAN ORANJE - Verantwoordinge, verklaringhe ende waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen Van Oraengien.: Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door Drs. M.G.Schenk, met een voorwoord van Prof. Dr. A.A.van Schelven en portret van den Prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
T651: SCHLEIERMACHER -- ORANJE, L. - God en wereld. De vraag naar het transcendentale in Schleiermachers 'dialektiek'.
J3399: ORANJE, CORIEN - Marathon in de dierentuin.
J3216: ORANJE, CORIEN - De vreselijke verhuizing.
T17514: ORIGENES --- ORIGÈNE - Commentaire sur Saint Jean. Texte Grec avant-propos, traduction et notes par Cécile Blanc. I. Livres I-V; II. Livres VI et X; III. Livres XIII. Text Greek and French. 3 Vols.
T13114: ORIGENES - Over de (hoofd)beginselen (der geloofsleer). Bewerkt door Dr. H.U. Meyboom
T12791: ORLERS, JAN JANSZ. - Beschrijving der Stad Leyden, Behelzende Het Begin, den Voortgang en Aanwas van die Stad; de Stichting der Kerken, Kloosteren, Gasthuizen en andere openbaaren Gebouwen, gelijk ook de oprechting van de Hooge Schole, Mitsgaders Een Verhaal van alle de Beleegeringen en Aanslagen, die dezelve Stad sedert het Jaar 1203 geleden heeft, tot de laatste zwaare Beleegering en Verlossing, voorgevallen in het Jaar 1574. Met groote moeite uit verscheiden Schriften en Papieren bijeen vergaderd en beschreven door Jan Jansz. Orlers, Oud Burgermeester derzelve Stad. Derde Druk, Met Plaaten. 3 delen in 1 band.
T20252: OWEN, JOHN --- ORME, WILLIAM - Leven en werk van Dr. John Owen. In 1857 verschenen onder de titel: De Gedenkschriften over het leven, de geschriften en het kerkelijk standpunt van Dr. John Owen.
T577: ORR, JAMES - Het Oude Testament beschouwd met betrekking tot de nieuwere critiek.: Bewerkt door dr. J.C. de Moor. Met eene voorrede van prof. Dr. H. Bavinck.
J1883: WAS-OSINGA, A. - De kinderen van het Ruige Veld.
T15348: PLATO --- OSSEWEIJER, F.M. - Plato's Laches tussen Apologie en Epistula VII. With a summary in English.
G1346: OSWALD, GERT - Lexikon der Heraldik.
T240: BULTMANN -- OTT, HEINRICH - Geschichte und Heilsgeschichte in der theologie Rudolf Bultmanns.: Beiträge zur historischen theologie.
T17216: HEIDEGGER, MARTIN --- OTT, HEINRICH - Denken und Sein. Der Weg Martin Heideggers und der Weg der Theologie.
J4016: OTTER, KEES DEN - IJsbrand Jacobsz. de schaliedekker.
K1155: RUUSBROEC, JAN VAN --- OTTERLOO, A.A. VAN - Johannes Ruysbroeck. Een bijdrage tot de kennis van den ontwikkelingsgang der mystiek.
T13733: OTTERSPEER, W. - De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw. With a Summary in English.
T19335: OTTERSPEER, W. (ED.) - Een universiteit herleeft. Wetenschapsbeoefening aan de Leidse Universiteit vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw.
T6235: OTTO, RUDOLF - Reich Gottes und Menschensohn. Ein religionsgeschichtlicher Versuch.
T14284: OTTOLANDER, P. DEN - Deus immutabilis. Wijsgerige beschouwing over onveranderlijkheid en veranderlijkheid volgens de theo-ontologie van Sint-Thomas en Karl Barth.
G1347: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
T7432: OTZEN, BENEDIKT - Judaism in Antiquity. Political Development and Religious Currents from Alexander to Hadrian. (The Biblical Seminar)
T8998: OTZEN, BENEDIKT - De Gammeltestamentlige Pseudepigrafer, I oversaettelse med indledning og noter, 7. Haefte: De 12 Patriarkers Testamenter/ Anden Enoksbog.
T20535: OUDEN, W.H. DEN - De ontknoping van de zilveren koorde. De geschiedenis van de rijkstraktementen in de Nederlandse Hervormde Kerk.
T13825: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN/ ABELS, P.H.A.M./ BIEMANS, J.G.M./ WOUTERS, A.P.F. (RED.) - Ziel en zaligheid in Noord-Brabant.
T17753: OUDVADERS - De erfenis van onze vaderen. Een zestal preken van bekende oudvaders. Met een voorwoord van Ds. G.A. Zijderveld.
J3463: OUIDA - Twee klompjes.: Uit het Engelsch vertaald door Mw. van Westhreene.
T6133: OUSSOREN, PIETER - De stem uit het vuur. De eerste vijf Bijbelboeken naar het Hebreeuws.
T6415: OUTREIN, JOHANNES D' - Het gouden kleinoot van de Leere der Waarheid die naar de Godsaligheid is; vervattet in den Heidelbergschen Catechismus.: Nader uitgebreidt, Opgeheldert en Betoogt.Door sijn Eerw. selfs merkelyk verbetert en vermeerdert; zynde met deszelfs toestemminge, in desen tweeden Druk daar bygevoegt, de uit het Hoogduitsch door J. Le Long vertaalde 'Aanmerkingen en vermeerderingen' van den Hoog Eerw. Heere Frederik Adolph Lampe.
T19274: OUWENEEL, WILLEM J. - Het Godsgetal.
T19320: OUWENEEL, WILLEM J. - Jezus volgen. Oude en nieuwe schatten uit Gods Woord.
T12192: OUWENEEL, W.J. - Gij zijt allen broeders Het Nederlandse Reveil en de vergaderingen van de Broeders; [vervolg] Eén is uw Meester Hoofdstukken uit de geschiedenis van de 'Broeders'. 2 dln.
T17379: OUWENEEL, WILLEM J. - Nachtboek van de ziel. [Over dromen]
T19450: OUWENEEL, WILLEM J. - De Negende Koning. Het laatste van de hemelrijken. De triomf van Christus over de machten.
T19260: OUWENEEL, WILLEM J. - De zesde kanteling. Christus en 5000 jaar denkgeschiedenis. Religie en metafysica in het jaar 2000.
T20223: OUWENEEL, WILLEM J. - De God Die Is. Waarom ik geen atheist ben.
T15628: OUWENEEL, WILLEM J. - Godsverlichting. De evocatie van de verduisterde God. Een weg tot spiritualiteit en gemeenteopbouw.
T19231: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloof, zekerheid, groei.
T19008: OUWENEEL, WILLEM J. - Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding.
T20250: OUWENEEL, WILLEM J. - De zevende koningin. Het eeuwig vrouwelijke en de raad van God.
T17369: OUWENEEL, WILLEM J. - Wijs met de wetenschap. Inleiding tot een christelijke wetenschapsleer.
T3019: OUWENEEL, W.J. - Operatie supermens. Een bijbels-biologische blik op de toekomst.
T6608: OUWENEEL, W.J. - Het domein van de slang. Christelijk handboek over occultisme en mysticisme.
T12235: OUWENEEL, W.J. - De ark in de branding.
T17828: OUWENEEL, WILLEM J. - De kleine kudde. De hugenoten van de Vivarais. Deel 1.
T8917: OUWERKERK, C.A.J. VAN - In afwezigheid van God. Voorstudies tot een psychologie van het geloof.
J7051: OVEN, RO VAN - Tesseltje.
T8452: OVERDIEP, G.S. - De vormen van het aoristisch praeteritum in de Middelnederlandsche epische poëzie.
T17450: OVERDIEP, G.S. - Woordenboek van de volkstaal van Katwijk aan Zee. Met medewerking van C. Varkevisser. Voor den druk bezorgd door G.A. van Es.
T18085: OVERDUIN, JAN - Huurling en herder.
K1236: OVEREEM, EVERT / RIDDERBOS, JAN - Een kerk in beroering. Gereformeerden tussen 1933 en 1945.
A499: OVEREEM, JAC. - Opdat Zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750.
T17770: OVEREEM, JAC. - Moeders Bijbel. Een oud verhaal opnieuw verteld.
J5091: OVEREEM, JAC. - Carla. Carla van der Hoogte een Veluws verhaal. Trilogie. 1. Carla van de heuveltuin; 2. Carla de boerin; 3. Carla's kinderen.
J3288: OVEREEM, JAC. - De schaapherder van Lunteren. Het levensverhaal van ds. H. Roelofsen (1852-1930).
T19014: OVEREEM, JAC. - Siem de Lavier - trilogie. 1. De kleine bultenaar; 2. Siem de Lavier; 3. De koordirigent.
J2885: OVEREEM, JAC. - De oude en de jonge Gerbrand.
J3292: OVEREEM, JAC. - Vuur zonder rook.
T9861: OVERFIELD, JAMES H. - Humanism and Scholasticism in Late Medieval Germany.
J1614: OVERMEER, B. - Alle vijf.
T14220: OWEN, D.D.R. - The Vision of Hell. Infernal Journeys in Medieval French Literature.
T20082: OWENS JR., ROBERT J. - The Genesis and Exodus Citations of Aphrahat the Persian Sage.
T17067: OYEN, HENDRIK VAN - Ethique de l'Ancien Testament. Traduction d'Etienne de Peyer.
T4562: OYEN, HENDRIK VAN - Ethik des Alten Testaments.
T8581: PNT --- OYEN, H. VAN - Christus de Hogepriester. De Brief aan de Hebreeën. (De Prediking van het Nieuwe Testament; Deel XI).
T15383: OZAKI, MAKOTO - Introduction to the Philosophy of Tanabe: According to the English Translation of the Seventh Chapter of the Demonstratio of Christianity.
G872: OZMENT, STEVEN - Magdalena & Balthasar. De authentieke brieven van een Neurenbergs echtpaar schetsen een intiem portret van het dagelijks leven in de 16e eeuw.: Met een toelichting van Steven Ozment.
T19195: PAAS, STEFAN - Schepping en oordeel. Een onderzoek naar scheppingsvoorstellingen bij enkele profeten uit de achtste eeuw voor Christus. With Summary.
K976: PAAS, STEVEN - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593/ The Communion of Saints. Church and Authority in Presbyterian and Separatist Puritan Thought 1570-1593. With a summary in English.
T15742: PAAS, S. - De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570-1593. With a Summary in English.
T4247: PAAUWE, J.P. - Maandelijksche Mededeeling der Vrije Hervormden (Ds. J.P.Paauwe). Met de predikatieën van ds. J.P.Paauwe.
T12199: PACHE, RENÉ - Das Jenseits
T19273: PACKER, J.I. - 'Fundamentalisme' en het woord van God.
T20545: PACKER, J.I. - Wandelen door de Geest.
T20537: PACKER, J.I. - Geen zee te hoog. De actualiteit van het puriteinse ideaal.
T17952: CASSIRER VON MARBURG, ERNST --- PAETZOLD, HEINZ - Ernst Cassirer-von Marburg nach New York. Eine philosophische Biographie.
T12247: PAGELS, ELAINE - De Gnostische Evangeliën. Met een voorwoord van Prof. Dr. Gilles Quispel.
T7037: PAGELS, ELAINE - The Gnostic Gospels
T15354: PAIK, JONG KOE - Constructing Christian Faith in Korea. The earliest Protestant mission and Ch'oe Pyong-hon.
T4692: PAKUDA, BACHYA IBN - The Duties of the Heart. Translation and commentary by Yaakov Feldman.
J2023: PALMA, E. - Wim.
T8053: ARISTOTELES --- MINIO-PALUELLO, L. (ED.) - Categoriae et Liber de Interpretatione. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit L. Minio-Paluello. (Oxford Classical Texts)
T17245: PANHUYSEN, LUC - Rampjaar 1672. Hoe de Republiek aan de ondergang ontsnapte.
T17565: PANHUYSEN, LUC - Jantje van Leiden.
T12731: CALVIN --- PANNIER, JACQUES - L'enfance et la jeunesse de Jean Calvin: ses études, sa conversion, ses voyages en France. Souvenir du 4e centenaire de la naissance de Calvin 1509-1909.
T13092: PAPEIANS, CHRISTIAN - Kunst en beschaving: De Middeleeuwen. 2 dln.
T18099: PAPER, HERBERT H. - A Judeo-Persian Pentateuch. The Text of the Oldest Judeo-Persian Pentateuch Translation British Museum Ms. OR. 5446.
T521: PAPUS - Die Kabbala. Einführung in die jüdische Geheimlehre.: Autorisierte Uebersetzung von Julius Nestler.
T7826: CAESAR, JULIUS --- PARENTI, MICHAEL - De moord op Julius Caesar. Historische mythes over democratie.
T5056: STOOP-VAN PARIDON, P.W.TH. - Het Lied der Liederen. Een filologische analyse van het Hebreeuwse boek sjir ha-shirim. With a Summary in English.
T4406: CALVIN, J. (CALVIJN) --- PARKER, T.H.L. - Calvin's Old Testament Commentaries.
T13807: PARKER, GEOFFREY - Van Beeldenstorm tot Bestand.
T4351: PARKER, D.C. / AMPHOUX, C.-B. (ED.) - Codex Bezae. Studies from the Lunel Colloquium, June 1994.
T12340: PARKES, JAMES - Geschiedenis van het Joodse volk. Ned. bewerking Dr. Henriette Boas.
T19324: PARKS, GEORGE B. - The English Traveler to Italy. First Volume - The Middle Ages (to 1525)
T8996: PARMENTIER, M.F.G. - Isaak gebonden - Jezus gekruisigd. Oudchristelijke teksten over Genesis 22. Ingeleid, vertaald en toegelicht. (Christelijke Bronnen, 9).
T2376: PARROT, A. - Bijbel en archeologie. 13 dln.
T12274: PARRY, J.H. - Trade and Dominion. The European Oversea Empires in the Eighteenth Century.
T19067: REMBRANDT --- PARTSCH, S. - Rembrandt zijn leven -zijn werk.
T19412: PASCAL, BLAISE - Gedachten. Vertaling en aantekeningen Frank de Graaff.
T15236: PASCAL, BLAISE - Gedachten. Ingeleid, vertaald en uitgelegd door Drs. J.A.C. Lenders.
T14400: PASCAL, BLAISE - Oeuvres Complètes. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
T9921: PASCAL, BLAISE - Pensées. Nouvelle édition, revue avec soin.
T17154: PASCAL, BLAISE - Pensées. Dans leur texte authentique et selon l'ordre voulu par l'auteur. Précédées de Documents sur sa vie et suivies de ses Principaux Opuscules. Édition coordonnée et annotée par M. le Chanoine Jules Didiot.
G1660: HOUT, JAN VAN --- PATER, J.C.H. DE - Jan van Hout (1542-1609). Een levensbeeld uit de 16e eeuw.
T9479: PATER, J.C.H. DE - De Opkomst en de Ondergang van het Calvinisme in de stad Doornik.
T16280: PATER, W.A. DE - Logika. Enkele terreinverkenningen.
T15427: PATON, JOHN, G. --- PATON, JAMES - John G. Paton. Zendeling op de Nieuwe Hebriden. 2 dln.
T12125: PATRICK, DALE - The Rhetoric of Revelation in the Hebrew Bible. (Overtures to Biblical Theology)
G529: PATTIST, J.M. - Het Rotterdam der Herinnering.
G1806: PATZELT, ERNA / VOGEL, CYRILLE - Die Karolingische Renaissance. / La Reforme cultuelle sous Pepin le Bréf et sous Charlemagne.: Beiträge zur Geschichte der Kultur des frühen Mittelalters. / (Deuxième moitié du VIIIe siècle et premier quart du IXe siècle).
T6799: PAUL, M.J. - Het Archimedisch Punt van de Pentateuchkritiek. Een historisch en exegetisch onderzoek naar de verhouding van Deuteronomium en de reformatie van koning Josia (2 Kon 22-23) With English Summary.
T17325: PAUL, M.J. - Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente.
T1850: LUTHER --- PAULS, THEODOR - Erziehung und Unterricht in Luthers Theologie. Eine quellenmässige Studie als Beitrag zu einer lutherischen Grundlegung des Erziehungswertes.
T15462: AMMIANUS MARCELLINUS --- PAUW, D.A. - Karaktertekening by Ammianus Marcellinus. With a summary.
T17481: PEARL, CHAIM - Rasji. Een middeleeuws joods denker.
T802: PEARLMAN, MOSHE - De Makkabeeën.
T14905: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992.
T4144: PEDERSEN, SIGFRED (ED.) - New Directions in Biblical Theology. Papers of the Aarhus Conference, 16-19 September 1992.
T919: PEDERSEN, JOHS. - Israel. Its Life and Culture I-II/ III-IV. 2 Vols.
T20452: PEDERSON, RANDALL JAMES - Unity in Diversity: English Puritans and the Puritan Reformation 1603-1689. With Summary. Met Samenvatting.
T6588: OPWAARTSE WEGEN --- PEELEN, G.J. (SAMENST.) - Opwaartse wegen. Een bloemlezing uit de poëzie der 'jong-protestanten' (1923-1940): Samengesteld en ingeleid door Gert J. Peelen
K720: PEELEN, GERT J. - De nieuwe Bijbel van een vrij volk. De Statenvertaling van 1637.
T1536: LIETAERT PEERBOLTE, L.J. - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents.
T7858: LIETAERT PEERBOLTE, L.J. - The Antecedents of Antichrist. A Traditio-Historical Study of the Earliest Christian Views on Eschatological Opponents.
T14808: BULTMANN, R. --- PEERLINCK, FRANS JOZEF - Rudolf Bultmann als Prediger. Verkündigung als Vollzug seiner Theologie.
T12091: BARTH, KARL --- PEETERS, ROBERT JAN - Teken van de levende Christus. De openbaringsdynamische traditieopvatting van Karl Barth. Mit Zusammenfassung.
K1648: PEGG, MICHAEL A. - A Catalogue of German Reformation Pamphlets (1516-1546) in Libraries of Great Britain and Ireland.
T17484: SMITS, JUDOCUS --- PEIJNENBURG, J.W.M. - Judocus Smits en zijn Tijd. Met Bijlage: De Brieven en Artikelen van Judocus Smits. 2 delen.
T19435: PELI, PINCHAS H. - De Tora vandaag, 54 korte essays.
T12242: PELIKAN, JAROSLAV - Jezus door de eeuwen heen. Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis.
T13407: PELIKAN, JAROSLAV - Mary Through the Centuries. Her Place in the History of Culture.
T16359: PELIKAN, JAROSLAV - Jesus Through the Centuries. His Place in the History of Culture.
T17405: VOETIUS, GISBERTUS --- PELT, J.W. VAN - Hoeden tot het heil. Gisbertus Voetius en het pastoraat.
J1916: PENNING, L. - De Olmhoeve. Een dorpsverhaal.
K788: CALVIN, CALVIJN, J. -- PENNING, L. - Het leven van Johannes Calvijn en zijn tijd aan het Nederlandsche volk verhaald.
T20221: PENNING, L. - Het kruis in de wolken. [Keizer Constantijn]
T20212: PENNING, L. - Ten dage, als ik riep... Een verhaal van de bevrijding der Hongaarse predikanten door Admiraal Michiel de Ruyter.
T20550: PENNING, L. - De helden van Zuid-Afrika. De trek der Zuid-Afrikaanse Boeren uit de Kaapkolonie naar Natal. Deel 1.
T20555: PENNING, L. - Vredeburg. Een verhaal uit de Kaapse Boerenopstand (1899-1902). Serie: Voor vrijheid en recht IV.
T14991: PENNINGTON, JONATHAN T. - Heaven and Earth in the Gospel of Matthew.
T16054: PEPERZAK, AD - Zoeken naar zin. Proeve van wijsbegeerte.
T8070: PERATH, MEYER J. - Rabbinical Devotion. Prayers of the Jewish Sages. Preface Th.C. Vriezen. (Semitic Texts with Translations; II)
T17544: PERETTI, FRANK - De eed.
T19665: PERETTI, FRANK - Angst Academie. Het Veritas Project, V.2.
T17608: PERETTI, FRANK - Monster. Thriller.
T17733: PERETTI, FRANK - De bezoeking.
T17630: PERETTI, FRANK - De duisternis aanwezig.
T17747: PERGOLESI, GIOVANNI BATTISTA - Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) Laudate Pueri (1735?) naar manuscripten in de Oesterreichische Nationalbibliothek te Wenen en het Conservatorio di Musica G.B. Martini te Bologna. Opnieuw in partituur gebracht en voor de praktijk bewerkt door Frans Amelsvoort. Sopraansolo, gemengd koor en orkest. Met een korte levensbeschrijving.
G342: JANSSEN PERIO, E.M. - Een nieuwe wereld. Europese ontdekkingsreizen en renaissance rond 1500.
G343: JANSSEN PERIO, E.M. - Vrijheid, gelijkheid en de broederschap van Kaïn en Abel. Getuigenissen en documenten over de Franse Revolutie.
G1887: PERNOUD, REGINE - Afrekenen met de Middeleeuwen
T14293: PERRY, ELISABETH ISRAELS - From Theology to History: French Religious Controversy and the Revocation of the Edict of Nantes.
K1077: GANSFORT, WESSEL --- PERSIJN, A.J. - Wessel Gansfort. De Oratione Dominica. In een dietse bewerking.: De latijnse en middelnederlandse tekst. Met inleiding.
K1287: MAUBURNUS, IOANNES --- PERSIJN, A.J. - De Dietse vertaling der Scala Sacre Communionis van Ioannes Mauburnus.
T15583: PESKI, A.M. VAN - The Outreach of Diakonia. A Study of Christian Service, with Special Reference to its International Aspects.
K1435: BULLINGER, HEINRICH --- PESTALOZZI, CARL - Heinrich Bullinger. Leben und ausgewählte Schriften. Nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen.
T4235: PETERLIN, DAVORIN - Paul's Letter to the Philippians in the Light of Disunity in the Church.
T16645: PETERS, GERLACH - Soliloquium ignitum cum Deo. Brandende alleenspraak met God. Vertaling van Dr. A. Bellemans. (Tekst in Nederlands)
T4387: JOANNES VAN HET KRUIS --- PETERS, J. / JACOBS, J.A. (SAMENST.) - Het donker is mij licht genoeg. Joannes van het Kruis herlezen.
T7799: PETERS, NORBERT - Das Buch Jesus Sirach oder Ecclesiasticus. Übersetzt und erklärt.
T20414: PETERSE, JOHANNES MARINUS - Causa, Fidei, Causa Invidiae? De strijd van Jacobus Hoogstraeten tegen Johannes Reuchlin (1510-1520). Mit Zusammenfassung.
T14988: PETERSEN, SILKE - Brot, Licht und Weinstock. Intertextuelle Analysen johanneischer Ich-bin-Worte.
T2467: GREGORIUS MAGNUS --- PETERSEN, JOAN M. - The Dialogues of Gregory the Great in their Late Antique Cultural Background.
T4350: PETERSEN, WILLIAM L. / VOS, JOHAN S. / JONGE, HENK J. DE (ED.) - Sayings of Jesus: Canonical and Non-Canonical. Essays in Honour of Tjitze Baarda.
T7256: PETERSEN, WILLIAM L. - The Diatessaron and Ephrem Syrus as Sources of Romanos the Melodist./ Het Diatessaron en Ephrem Syrus als bronnen van Romanos (met een samenvatting in het Nederlands).
T4405: PETERSON, EUGENE H. - Pastoral Library. Four Books in One Volume.: I. Five Smooth Stones for Pastoral Work II. Working the Angels: The Shape of Pastoral Integrity III. Under the Unpredictable Plant: An Exploration in Vocational Holiness IV. The Contemplative Pastor: Returning to the Art of Spiritual Direction.
T12088: PETERSON, EUGENE H. - Working the Angles. The Shape of Pastoral Integrity.
T4183: PETERSON, DWIGHT N. - The Origins of Mark. The Markan Community in Current Debate.
T7383: PETERSON, ERIK - Frühkirche, Judentum und Gnosis. Studien und Untersuchungen.
T14104: PETIT-DUTAILLIS, CHARLES - The French communes in the Middle Ages. Translated by Joan Vickers.
T7616: PETIT, F. (ED.) - La chaîne sur la Genèse. Édition Intégrale. IV: Chapitres 29 à 50. Texte établi par Françoise Petit.
T14290: PETRI, FRANZ (HRSGEB./ED.) - Kirche und gesellschaftlicher Wandel in deutschen und niederländischen Städten der werdenden Neuzeit.
T13700: PETTEGREE, ANDREW (ED.) - The Early Reformation in Europe
T6187: PETUCHOWSKI, JAKOB J. - Theology and Poetry. Studies in the Medieval Piyyut.
T1105: PEURSEN, C.A.VAN - Filosofische oriëntatie. Een inleiding in de wijsgerige problematiek.
T12338: PEURSEN, C.A. VAN - De Naam die geschiedenis maakt. Het geheim van de bijbelse godsnamen.
T15378: PEURSEN, W. TH. VAN - The Verbal System in the Hebrew Text of Ben Sira. Met een samenvatting.
T15038: PEY, INEKE - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1996. De St.-Willibrorduskerk te Hulst in nieuwe luister na restitutie en restauratie 1806-1958.
T6641: PEZZIMENTI, R. - The Political Thought of Lord Acton. The English Catholics in the Nineteenth Century.
T4577: PFEIFFER, ROBERT H. - History of New Testament Times. With an Introduction to the Apocrypha.
K979: PFISTER, WILLY - Die Prädikanten des bernischen Aargaus im 16.-18. Jahrhundert 1528-1798.
T4437: PFITZNER, VICTOR C. - Paul and the Agon Motif. Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature.
T16754: CLARKE, SAMUEL --- PFIZENMAIER, THOMAS C. - The Trinitarian Theology of Dr. Samuel Clarke (1675-1729). Context, Sources, and Controversy.
T4561: PFÜRTNER, STEPHAN H. / HEIERLE, WERNER - Einführung in die katholische Soziallehre.
T16030: PHILLIPS, TIMOTHY R. / OKHOLM, DENNIS L. (ED.) - Christian Apologetics in the Postmodern World.
T7083: PSEUDO-PHILO --- JAMES, M.R./ FELDMAN, LOUIS H. - The Biblical Antiquities of Philo. Now first translated from the old Latin Version by M.R. James. Prolegomenon by Louis H. Feldman.
T8214: PHILONENKO, M. - Le Testament de Job. Introduction, traduction et notes. (Semitica XVIII)
T8639: PHILONENKO, MARC - Les interpolations chrétiennes des Testaments des Douze Patriarches et les Manuscrits de Qoumrân. (Cahiers de la Revue d'Histoire et de Philosophie Religieuses; no. 35)
T20146: PHILPOT, J.C. - En dit is het eeuwige leven. Overdenkingen over de heilige menselijke natuur van de gezegende Zaligmaker.
T17056: PHILPOT, J.C. --- PHILPOT, J.H. (ED.) - The Seceders (1829-1869). The Story of a spiritual awaking as told in the Letters of Joseph Charles Philpot and of William Tiptaft. With an Introduction by J.H. Philpot.
T6039: PHILPOT, J.C. - Korenaren uit de volle oogst.: In gedeelten bijeenverzameld door zijn dochters.
T13000: PICHAL, E. - De geschiedenis van het protestantisme in Vlaanderen.
T12326: PIEL, ALBERT - Geschichte des ältesten Bonner Buchdrucks. Zugleich ein Beitrag zur rheinischen Reformations-Geschichte und -Bibliographie.
T18042: PIERSON, A. - De oorsprong der Moderne Rigting.
T7836: PIETERS, K.J./ WERP, D.J. VAN DER/ KREULEN, J.R. - Apologie. Is de Afscheiding in Nederland van het Hervormd Kerkgenootschap, zooals het thans en sedert 1816 bestaat, uit God of uit de mensen? Deze vraag overeenkomstig het Woord Gods en de leer der Gereformeerde Kerk, uitgedrukt in hare Formulieren, op nieuw ernstig en onpartijdig onderzocht en beantwoord, etc..: Eene Bijdrage, Om het kerkelijk standpunt der Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, nader in haren kerkelijken grond en hare ware gedaante te leren kennen.
T1273: PIETERS, W. - Nader voor Zijn Aangezicht!
T13135: PIETERSE, W.CHR. - Daniel Levi de Barrios als geschiedschrijver van de Portugees-Israelietische gemeente te Amsterdam in zijn 'Triumpho del govierno popular'. With a Summary in English.
T9464: ERASMUS --- PIJPER, F. - Erasmus en de Nederlandsche Reformatie.
K995: PIJPER, F. - Beknopt handboek tot de geschiedenis des christendoms.
K994: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
K996: PIJPER, F. - Middeleeuwsch christendom. De heiligen-vereering.
T13769: UTENHOVE, JAN --- PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken.
T14183: UTENHOVE, JAN --- PIJPER, FREDRIK - Jan Utenhove. Zijn leven en zijne werken.
T19371: PINÇON, BERTRAND - L' énigme du bonheur. Étude sur le sujet du bien dans le livre de Qohélet.
T6312: PINDER, ULRICH - Speculum Passionis. Das ist: Spiegel dess bitteren Leydens und Sterbens Jesu Christi.: Der Neudruck des Textes der deutschen Übersetzung von 1663 folgt dem Exemplar aus der Deutschen Staatsbibliothek Berlin (Signatur BS 2405).Die Holzschnitte werden nach der Ausgabe des Speculum passionis von 1507 aus der Universitätsbibliothek Leipzig (Signatur Scr. et eccl. 551) wiedergegeben.Kommentiert von Helmar Junghans und Christa-Maria Dreissiger.
T7920: PINES, SHLOMO - The Jewish Christians of the Early Centuries of Christianity According to a New Source.
T7930: PINES, SHLOMO - An Arabic Version of the Testimonium Flavianum and its Implications.
L1170: DANTE --- PINSKY, ROBERT - The Inferno of Dante. A New Verse Translation by R. Pinsky. Bilingual Edition.
T20179: PIPER, JOHN - Vernieuwd leven. Wat gebeurt er als we worden wedergeboren.
T12196: PIRCKHEIMER, CARITAS (1467-1532) - Die Denkwürdigkeiten (aus den Jahren 1524-1528). Textkritisch herausgegeben von Dr. Josef Pfanner (Caritas Pirckheimer - Quellensammlung; Zweites Heft)
K1458: CLERC, JEAN LE --- PITASSI, MARIA CRISTINA - Entre Croire et Savoir. Le problème de la méthode critique chez Jean le Clerc.
G1647: PITZ, ERNST - Europäisches Städtewesen und Bürgertum. Von der Spätantike bis zum hohen Mittelalter.
K1269: PIXTON, PAUL B. - The German Episcopacy and the Implementation of the Decrees of the Fourth Lateran Council 1216-1245. Watchmen on the Tower.
T9541: CHRISTINE DE PIZAN (C.1365 - C.1430) - De Droom van Christine (Oorspr.: L'Avision Christine, 1405). Voor het eerst vertaald uit het middel-Frans door Albertine Ponfoort
T13552: LA PLACE, PIERRE DE 1520-1572/ SERRES, JEAN DE 1540-1598 - Commentariorum de statu religionis & reipublicae in regno Galliae, I. Partis, Libri III. Regibus Henrico secundo, ad illiusquidem Regni finem, Francisco secundo, &, Carolo nono; II. Partis Libri tres (IV-VI): Carolo nono rege; III. Partis Libri VII, VIII & IX. Ad tertii usque belli civilis Gallici finem postremo pacis Edicto conclusum Carolo nono Rege. 3 vol. in 1 (Cum indicibus)
G1357: PLANITZ, HANS - Die Deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunftkämpfen.
T2581: HEGEL --- PLANT, R. - Hegel.
T4534: PLANTINGA, ALVIN - The Nature of Necessity.
T17698: PLAS, JAN VAN DER - Tusse Wurref en Overrijn.
T7334: GEZELLE, GUIDO --- PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter (1830-1899).
T20548: GEZELLE, GUIDO --- PLAS, MICHEL VAN DER - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter. ( 1830-1899)
T15981: PLASS, ADRIAN - Spoken. Het verhaal van een reünie. Roman.
J2302: GEISLER-PLAT, M. - Een heerlijke dag aan het strand.
T14013: TEMPELMANS PLAT, G.W. - Luidklokken, klokluiden en klokkestoelen.
T9893: PLATO - The Republic. Translated with an Introduction by Desmond Lee. Second Edition (Revised).
T16771: PLATO - Constitutie Politeia. Vertaald door Gerard Koolschijn.
T19159: PLATO - Politeia. Vertaald door Gerard Koolschijn.
T9892: PLATO - Philebus. Translated with an Introduction by Robin A.H. Waterfield.
T17163: PLATO - Verdedigingsrede van Sokrates. Vertaald en ingeleid door Gerard Wijdeveld.
K1468: PLATT, JOHN - Reformed Thought and Scholasticism.: The Arguments for the Existence of God in Dutch Theology, 1575-1650.
T500: PLATTEEUW, J.L. - Hoek in oude ansichten.
T13573: PLAUTUS, T. MACCIUS - Comoediae. Recognovit brevique adnotatione critica instruxit W.M. Lindsay. 2 Vols.
G1366: PLEIJ, HERMAN - Kleuren van de Middeleeuwen.
G1358: PLEIJ, HERMAN - Sprekend over de Middeleeuwen.
T17334: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven.
T16269: PLEIJ, HERMAN (ED.) - De Blauwe Schuit. Uitgegeven en van commentaar voorzien door Herman Pleij.
T12268: PLEIJ, HERMAN - De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd.
T16433: RONKEL, PHILIPPUS S. VAN --- PLOEG, A. VAN DER - Philippus S. van Ronkel (1829-1890) [Vergeten Eerstelingen. Monografieën over Messiasbelijdende joden]
T6528: PLOEG, J. VAN DER - Le Rouleau de la Guerre.: Traduit et Annoté avec une introduction par J. van der Ploeg.
T7365: QUMRAN --- PLOEG, J.P.M. VAN DER/ WOUDE, A.S. VAN DER, AVEC LA COLLABORATION DE B. JONGELING. - Le Targum de Job. De la Grotte XI de Qumran. Édité et traduit.
T8334: QUMRAN --- PLOEG, J.P.M. VAN DER - Vondsten in de woestijn van Juda.
T17086: PLOEGER, ALBERT K. - Dare we Observe? The Importance of Art Works for Consciousness of Diakonia in (Post-) modern Church.
T19330: PLOEGER, ALBERT K. / PLOEGER-GROTEGOED, JOKE J. - De gemeente en haar verlangen. Van praktische theologie naar de geloofspraktijk van de gemeenteleden.
T7670: PLÖGER, OTTO - Das Buch Daniel. Kommentar zum Alten Testament; Band XVIII.
T7800: PLÖGER, O. - Theokratie und Eschatologie.
T17128: PLÖGER, OTTO - Theokratie und Eschatologie.
T13574: PLOMP, NICO - Woerden 600 jaar stad.
T1644: CALVIN -- PLOMP, J. - De kerkelijke tucht bij Calvijn. Avec un résumé en français.
T15439: CASEL, ODO --- PLOOIJ, JACOB - De Mysterie-leer van Odo Casel. Een bijdrage tot het oecumenisch gesprek der Kerken.
T4885: PLOOIJ, MARIUS - Herfsttij van het christelijk geloof. Brieven aan Paulus van Tarsus.
T7371: PLOOIJ, D. - De chronologie van het leven van Paulus.
T8025: PLOOIJ, J. - De verborgen identiteit van Jezus volgens het evangelie van Marcus (een schets). Met een inleiding door prof. dr. Rudolf Boon
T7958: PLOOY, C.P. - Brief van Jakobus. Geloven met-ter-daad.: Zicht op de Bijbel 32.
T19806: PLOTINUS - Enneaden. Porphyrius - Over het leven van Plotinus en de indeling van zijn traktaten. Vertaald en ingeleid door dr. R. Ferwerda.
T17280: CATHARINA VAN KLEEF ---- PLUMMER, JOHN (ED.) - Het Getijdenboek van Catharina van Kleef. Inleiding en commentaar John Plummer.
T6509: PLUMMER, ALFRED - A Critical and Exegetical Commentary on the Second Epistle of St. Paul to the Corinthians.
T19247: POEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
G484: POELHEKKE, J.J. - Geen blijder maer in tachtigh jaer. Verspreide studiën over de crisisperiode 1648 - 1651.
T14161: POELHEKKE, J.J. - Het verraad van de pistoletten?
T13978: POELHEKKE, J.J. - Vondel en Oranje.
T19777: POHLENZ, MAX - Die Stoa. Geschichte einer geistigen Bewegung. 2 Vols.
T15887: POHLMANN, KARL-FRIEDRICH - Das Buch des Propheten Hesekiel. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 22.
T2508: HILARIUS (VAN POITIERS) --- HILAIRE DE POITIERS - La Trinité. Tome I: Livres I-III.: Texte critique par P. Smulders. Introduction par M. Figura et J. Doignon. Traduction par G.M.Durand, Ch. Morel et G. Pelland. Notes par G. Pelland.
T9338: POL, FRANK VAN DER - De Reformatie te Kampen in de zestiende eeuw. Mit Zusammenfassung und Schlussbetrachtung.
T20442: MELANCHTHON, PH. --- POL, FRANK VAN DER (RED.) - Philippus Melanchthon. Bruggenbouwer.
T1903: POLDERMAN, C.P. - Kerk en wereld. Een studie over gereformeerden en hun uiteenlopende relaties met televisie in het licht van politiek, cultuur en theologie. With a Summary and Glossary in English.
J1640: POLDERMANS, D.A. - Het Juttersnest.
T16358: POLKINGHORNE, JOHN - Science and Theology. An Introduction.
T7332: POLLARD, T.E. - Johannine Christology and the Early Church.
K1209: PFLUG, JULIUS --- POLLET, J.V. - Julius Pflug (1499-1564) et la crise Religieuse dans l'Allemagne du XVIe Siècle. Essai de synthèse biographique et théologique.
K1647: BUCHELIUS, ARNOLDUS --- POLLMANN, JUDITH - Een andere weg naar God. De reformatie van Arnoldus Buchelius (1565-1641).
P219: AUGUSTINUS --- POLMAN, A.D.R. - Het woord Gods bij Augustinus (De theologie van Augustinus/ Dogmahistorische studies)
T14672: POLMAN, A.D.R. - De leer van God bij Augustinus (De theologie van Augustinus/ Dogmahistorische studies)
T14894: POLMAN, A.D.R. - Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis. Verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden. 4 delen.
T20136: POLS, CEES - En het werd stil. [De Biesbosch rond 1900]
J1642: POMP, K.S. - De Stille.
T14113: POORTENAAR, JAN - Coster - Niet Gutenberg.
T17812: POORTHUIS, M. / SAFRAI, CH. (EDS.) - The Centrality of Jerusalem. Historical Perspectives.
T20077: POORTMAN, WILCO C. / AUGUSTEIJN, JOOST (SAMENST.) - Kaarten in Bijbels (16e - 18e eeuw).
J3115: POORTMAN, E.B.A. (SAM.) - Aardse weerschijn. Kerstverhalen.: Met o.a. K.van de Woestijne J.W.F.Werumeus Buning Anthony van Kampen ev.
G1525: POORTVLIET, RIEN - ...de vossen hebben holen.
G1898: POORTVLIET, RIEN - Langs het tuinpad van mijn vaderen.
J3212: POORTVLIET, RIEN - Kabouter Spreekwoorden.
T19363: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven.
T613: POOT, L.D.T. - Het oudchristelijk avondmaal en zijn historische perspectieven.
T19257: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Verklaring van een aantal bijbelse woorden.
T6149: POP, F.J. - Bijbelse woorden en hun geheim. Theologische verklaring van een aantal Bijbelse woorden. 2 dln.
T1104: POPMA, K.J. - Inleiding in de wijsbegeerte.
T12748: POPMA, K.J. - De vrijheid der exegese.
T13049: POPMA, K.J. - Calvinistische geschiedenisbeschouwing.
T15696: POPMA, K.J. - Evolutie. Waar blijven de voorvragen?
T1906: POPMA, K.J. - Harde feiten. Kanttekeningen bij het Genesisverhaal.
T5017: POPMA, K.J. - Heersende te Jeruzalem. Over het boek Prediker.
T15709: POPMA, K.J. / WOLDRING, H.E.S. - Monniken en moordenaars. Het dubbelganger-motief in het mensbeeld van Dostojewski.
T6621: POPMA, K.J. - Het leven beschouwd. Facetten van het werk van Prof. Dr. K.J. Popma: Feestbundel ter gelegenheid van zijn afscheid op 1 juni 1974 als bijzonder hoogleraar in de reformatorische wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteiten te Groningen en te Utrecht.
T934: POPMA, K.J. - Levensbeschouwing. Opmerkingen naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus. 7 dln. compleet.
T19177: POPMA, K.J. - Evangelie en geschiedenis.
T2575: POPPER, KARL R. - Conjectures and refutations. The Growth of Scientific Knowledge.
T4509: POPPER, KARL R. - The Logic of Scientific Discovery.
T8652: ODORIC OF PORDENONE - The Travels of Friar Odoric. A 14th-Century Journal of the Blessed Odoric of Pordenone. Translated by Sir Henry Yule. Introduction by Paolo Chiesa.
T7890: PORSCH, FELIX - Pneuma und Wort. Ein exegetischer Beitrag zur Pneumatologie des Johannesevangeliums.
T14202: PORTEMAN, K. - De mystieke lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96-1652). 2 dln.
T15888: PORTEOUS, NORMAN W. - Das Buch Daniel. Das Alte Testament Deutsch; Bd. 23.
J1643: POS, MARY - Toen de zee over het land kwam.
T9000: POSNER, RAPHAEL/ TA-SHEMA, ISRAEL (EDS.) - The Hebrew Book. An Historical Survey. Foreword by Jacob Rothschild.
J1645: POST, C.W.H. VAN DER - Ignas Prinsloo of Volharding bekroond. Een verhaal.
T15257: POST, R.R. - Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de Middeleeuwen.
K737: POST, R.R. - Kerkelijke verhoudingen in Nederland vóór de Reformatie van +/- 1500 tot +/- 1580.
K736: POST, R.R. - Kerkgeschiedenis van Nederland in de middeleeuwen.
T15068: SMIJTEGELT, B. --- POST, S.D. - Bernardus Smijtegelt, leven en werken. Een inleiding met kernteksten.
T20507: MORILYON, PIETER --- POST, S.D. - Mij zal niets ontbreken. Uit het leven van Pieter Morilyon.
T20144: POST, J.E. - Gereformeerd zijn en blijven, een wankel evenwicht?! Een historisch-sociologisch onderzoek naar de ontwikkelingen van de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk en de Christelijke Gereformeerde Kerken in de twintigste eeuw. Met samenvatting. With Summary.
T13003: AUGUSTINUS/ PHILO --- POST, HEDDA MARIA - Metaforen van de Ziel. Vrouw en man in de Genesis-exegese van Philo Judaeus en Augustinus. With a Summary in English.
T15674: POST, P.G.J. - De haanscène in de vroeg-christelijke kunst. Een iconografische en iconologische analyse. La scène du coq dans l'art paléochrétien. Une analyse iconographique et iconologique. Avec un résumé en Français.
T15685: SMIJTEGELT, BERNARDUS --- POST, S.D. (ED.) - Dient de Heere. [Preek over Rom. 12:11, met inleiding door Dr. S.D. Post]
G1731: POSTEMA, J. - Johan van de Corput (1542 - 1611). Kaartmaker, Vestingbouwer, Krijgsman.
T17947: POSTMA, FOLKERT - Viglius van Aytta. De jaren met Granvelle 1549-1564.
K343: HASEBROEK -- POSTMA, L.H. - J.P Hasebroek.
T2415: AUGUSTINUS -- POSTMA, E.B.J. - Augustinus de Beata Vita. Ingeleid en toegelicht. With a Summary in English.
T6591: POSTMUS, J. - Calvinistische vertoogen. Studiën en schetsen.
G1370: POSTMUS, J. - Oud-Holland en de Revolutie. Nieuwe Studiën en Schetsen.
J1646: POSTMUS, J. - De Frontieren over. Holland in het jaar 1672.
T16814: POT, JAN - Het beleg van Zierikzee.
T19144: POTOK, CHAIM - Davita's harp.
J3090: POTOK, CHAIM - Het boek van het licht.
J3094: POTOK, CHAIM - De familie Slepak. Kroniek van een russisch dissidentengezin.
T6371: POTOK, CHAIM - Omzwervingen. De geschiedenis van het joodse volk.
T18014: POTOK, CHAIM - Mijn vriend de boom.
T17959: POTOK, CHAIM - Het boek van het licht.
T9208: RUUSBROEC, JAN VAN --- POUCKENS, J.B./ REYPENS, L./ MIERLO, J. VAN, ET AL. (ED.) - Werken. Naar het standaardhandschrift van Groenendaal uitgegeven door het Ruusbroec-Genootschap te Antwerpen. 4 dln. Compleet.
T7624: POUDROYEN, CORNELIUS - Catechisatie. Dat is een grondige ende eenvoudige onderwijsinge over de Leere des Christelicken Catechismi: Bestaende in Vragen en Antwoorden. Tot dienst van den genen, die haer in de Catechisatien, hier te lande gebruyckelick, willen oeffenen.
K529: POUJOL, ROBERT - Bourreau ou Martyr? L'abbé du Chaila (1648-1702). Du Siam aux Cévennes.
G1045: POWER, EILEEN - Medieval Women.: Edited by M.M. Postan
T19386: POWERS, DANIEL G. - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology.
T17878: POWERS, DANIEL GLENN - Salvation through Participation. An Examination of the Notion of the Believers' Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology. Met samenvatting.
T12663: KUYPER, A. --- PRAAMSMA, L. - Abraham Kuyper als kerkhistoricus.

Next 1000 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

5/9