Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1845: LUTHER, MARTIN -- HARNACK, TH. - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. I. Luthers theologische Grundanschauungen; II. Luthers Lehre von dem Erlöser und der Erlösung. 2 Bde/ 2 Vols.
T7329: HARNISCH, W. - Die Gleichniserzählungen Jesu. Eine hermeneutische Einführung.
T7441: HARNISCH, WOLFGANG - Verhängnis und Verheissung der Geschichte. Untersuchungen zum Zeit- und Geschichtsverständnis im 4. Buch Esra und in der syr. Baruchapokalypse.
T15470: MAERLANT, JACOB VAN --- HARPER, R.A. - Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de 'vijanden van het christelijke geloof'. With a summary.
T8930: MAERLANT, JACOB VAN --- HARPER, RAYMOND - Als God met ons is... Jacob van Maerlant en de vijanden van het christelijke geloof.
K679: HARRIS, JOHN - Saga of the Pilgrims. From Europe to the New World.
T13619: HARRISON, MARTIN - Ein Tempel für Byzanz. Die Entdeckung und Ausgrabung von Anicia Julianas Palastkirche in Istanbul. Geleitwort von Sir Steven Runciman.
T16048: HARSKAMP, ANTON VAN / MOMTSMA, BERT / TROCH, LIEVE / WESSELS, ANTON - Fundamentalisme. Tussen afkeer en herkenning.
G847: BACH, J.S. --- HART, MAARTEN 'T - Johann Sebastian Bach.
T19389: VICO, GIAMBATTISTA --- HART, A.C. 'T - Recht en Staat in het denken van Giambattista Vico.
T2093: HARTEN, C.A. VAN - Ik geloof... De Apostolische Geloofsbelijdenis uitgelegd voor de gemeente.
T6040: ERSKINE, E. EN R. --- HARTEN, P.H. VAN - De prediking van Ebenezer en Ralph Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte.
T12436: MELANCHTHON, PHILIPPUS --- HARTFELDER, KARL - Philipp Melanchthon als Praeceptor Germaniae.
T6007: HARTIN, P.J. / PETZER, J.H. (ED.) - Text and Interpretation. : New Approaches in the Criticism of the New Testament.
T10040: HARTING, D. - Grieksch-Nederduitsch Handwoordenboek op het Nieuwe Testament.
T12919: HARTINGSVELD, L. VAN - Openbaring. Een praktische bijbelverklaring (Tekst en toelichting)
T2913: HARTINGSVELD, L. VAN - Jezus de Messias. Commentaar op het evangelie van Johannes.
J1366: HARTMAN, COEN - De geheimzinnige code.
Z156: HARTMAN, H.J.G. - Neerlands Koningin en de Prins der Nederlanden in Zeeland. Gedenkboek van het verblijf van H.M. en Z.K.H., 12, 13, 14 september 1907.
T17073: HARTMAN, J.J. - Beatus Ille. Een boek voor iedereen over Horatius.
J3378: HARTMAN, EVERT - Morgen ben ik beter.
T16446: HARTMAN, J.J. - De avondzon des heidendoms. Het leven en werken van den wijze van Chaeronea (Plutarchus)
T7741: HARTMAN, LARS - Prophecy Interpreted. The formation of some Jewish Apocalyptic texts and of the eschatological discourse Mark 13 par.
T15539: HARTOG-DE HAAS, ELISABETH DEN - Sein und Zeit als reconstructie van de wending tot authenticiteit. With a summary.
T19291: HARTOG, A.H. DE - Noodzakelijke Aanvullingen tot Calvijn's Institutie. I. Openbaring, God Drieëenig, de Vader; II. De Zoon als heilsmiddelaar; III. Heilige Geest en Kerk. 3 dln.
T1745: HARTOGH, G. DEN - Voorzienigheid in donker licht. Herkomst en gebruik van het begrip 'Providentia Dei' in de reformatorische theologie, in het bijzonder bij Zacharias Ursinus.: Providence in Dark Light: Origin and Use of 'Providentia Dei' in Reformed Theology, particularly with regard to Zacharias Ursinus. With a Summary in English.
K677: HARTOGH, G.M.DEN - Het Christelijk Gereformeerd Seminarie te Amsterdam. Een poging tot openbaring der Hervormde of Gereformeerde Gezindheid (1850-1852).
T17218: HARTOGH, G.M. DEN - In de lijn der Afscheiding.
T6777: HARTOGH, J. DEN - De joodse weg. Een inleiding in de godsdienst van het jodendom.
T1647: CALVIN -- HARTVELT, G.P. - Verum Corpus. Een studie over een centraal hoofdstuk uit de avondmaalsleer van Calvijn.
T338: HARTVELT, G.P. - Omgaan met het verleden. Tussen ja-zeggers en nee-zeggers.
T6059: HARTVELT, G.P. - Symboliek. Een beschrijving van kernen van christelijk belijden.
T17378: HARUNA, SUMITO - Religion, Science and Philosophy. Speech for the Second International Symposium sponsored by the Association for Calvinistic Philosophy held at Zeist, The Netherlands August 23-27, 1982.
T13412: JOHANNES EPHESUS --- HARVEY, SUSAN ASHBROOK - Ascetism and Society in Crisis. John of Ephesus and the 'Lives of the Eastern Saints'.
T6217: HARY, BENJAMIN H. (ED.) - Multiglossia in Judeo-Arabic. : With an Edition, Translation, and Grammatical Study of the Cairene Purim Scroll by B.H. Hary.
K1188: HASE, K.A. - Kirchengeschichte. Lehrbuch zunächst für akademische Vorlesungen.
K1187: HASE, KARL - Geschiedenis der kerk. Een leerboek inzonderheid ten gebruike bij akademische lessen.
T1256: HASE, KARL VON - Handbook to the Controversy with Rome.: Translated from the seventh ed. of the ' Handbuch der Protestantischen Polemik gegen die Romisch-Katholische Kirche'.
T6369: HASEL, MICHAEL G. - Domination and Resistance.: Egyptian Military Activity in the Southern Levant, ca. 1300-1185 B.C.
G1666: HASELEN, H.J.L. - Willem van Haren's Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
T9190: WORMSER, J.A. --- HASELEN, J.F. VAN (SAMENST.) - Gedachten van Wormser. Verzameld en ingeleid.
T12835: HASPER, H. (1886-1974) - Een lied voor de wereld [Herdenkingsuitgave 1886-1986]
T1748: HASPER, H. - Een reformatorisch kerkboek.: Voordracht t.b.v. de conferentie voor praktische theologie te Arnhem in het Oolgaardthuis, september 1941.
T6437: HASSELAAR, J.M. - Beluisterde Schriftwoorden.
T339: HASSELAAR, J.M. - Erfzonde en vrijheid. With a summary in English.
T20185: HATCH, EDWIN AND REDPATH, HENRY A. - A Concordance to The Septuagint and the other Greek versions of the Old Testament. (Incl. the Apocryphal Books.) 3 vols. in 2.
G1446: WINTER, J.M. VAN --- HATTINGA VAN 'T SANT, E.H., ET AL. (RED.) - Convivium; aangeboden aan prof. jkvr. dr. J.M. van Winter bij haar afscheid als hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Met bijdr. v. F.W.N. Hugenholtz e.a.
T16179: BOSCH, J. --- HATTUM, M. VAN / STRENGHOLT, L. / ZONNEVELD, PETER VAN (RED.) - Folia Bilderdijkiana. Bladen voor Bosch. Ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Prof. Dr. J. Bosch.
T16006: HAUSDORFF, D. (ED.) - Haggada. [Hagadah shel Pesach]
T6786: HAVE, HENK TEN - Geneeskunde en filosofie. De invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen.
T15521: HAVE, J.B. VAN DER - Roman der Lorreinen: de fragmenten en het geheel.
T17987: HAVE, P. TEN - Bij de Bron. Handleiding ten dienste van godsdienstonderwijs, catechese en bijbelstudie. Deel I: Oude Testament; Deel II: Nieuwe Testament. 2 dln.
A319: HAVERSCHMIDT, FRANCOIS - Winteravondvertellingen.: Bezorgd en van een nawoord voorzien door Marita Mathijsen en Dik Zweekhorst.
T7153: HAWKINS, JOHN C. - Horae Synopticae. Contributions to the Study of the Synoptic Problem. Second Edition.
K1528: HAYE, RÉGIS DE LA - Apogée de Moissac.: L'abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac á l'époque de la construction de son cloître et de son grand portail.
T13830: LA HAYE, R.M. DE/ ABELS, P.H.A.M./ NISSEN, P.J.A./ SNEL, J.D. (RED.) - Religie aan de grens. Aspecten van de Limburgse kerkgeschiedenis.
T6876: BRONKHORST, A.J. --- HEBLY, J.A./ JONGENEEL, J.A.B. - Tussen uitdaging en traditie. Kerkelijk belijden in historisch en oecumenisch perspectief.: Opstellen aangeboden aan Alexander Johannes Bronkhorst ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit te Utrecht en als directeur van de afdeling Oecumenica van het Interuniversitair Instituut voor Missiologie en Oecumenica te Utrecht.
T16293: SPINOZA --- HECKER, KONRAD - Spinozas allgemeine Ontologie.
T7734: HEDRICK, CHARLES W. (ED.) - The Historical Jesus and the Rejected Gospels. Semeia 44, 1988.
T4546: HEEGER, F.R. / WILLIGENBURG, T. VAN (EDS.) - The Turn to Applied Ethics: Practical Consequences for Research, Education, and the Role of Ethicists in Public Debate. Societas Ethica.: Proceedings of the 1992 Conference of the European Society for Research in Ethics (Societas Ethica). Woudschoten/Utrecht 24-28 August 1992.
T17260: KUYPER, A. --- HEEMSKERK, TH. - Een woord over de genummerde driestarren van Dr. Kuyper.
T17308: HEEMSKERK, M. - Preken vandaag. Woord en Wereld 66.
T20502: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 952 liederen en koren geschikt voor orgel, piano en/of gemengd koor.
T19591: HEER, JOH. DE - Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. 869 liederen en koren geschikt voor orgel, piano en/of gemengd koor.
J2336: HEERDE, G. VAN - In dagen van gevaar.
J9099: HEERDE, G. VAN - Het geheim van de oude watermolen.
J2325: HEERDE, G. VAN - De tamme kraai.
T17641: HEERDE, G. VAN - Bernulf, de zoon van Baarling.
T19064: FABER, J.A. --- HEERES, W.G. / E.A. (EDS.) - From Dunkirk to Danzig. Shipping and Trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850. Essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of Economic and Social History at the University of Amsterdam.
T16900: GROTIUS, HUGO --- HEERING, J.P. - Hugo de Groot als apologeet van de christelijke godsdienst.: Een onderzoek van zijn geschrift De veritate religionis christianae (1640).With a Summary in English.
T4582: HEERING, G.J. - Geloof en openbaring. 2 dln. in 1.
T6089: JONGE, MARINUS DE --- HEERING, J.P. (RED.) - Jezus' visie op Zichzelf. In discussie met De Jonge's christologie.
T6301: ZIJLSTRA, W. --- HEERING, J.P. (RED.) E.A. - Een wijder perspectief?: Nadere beschouwingen over het boek 'Op zoek naar een nieuwe horizon' van Dr. W. Zijlstra.
T7225: HEERING, H.J. - Wat heeft de filosofie met God te maken?
T14180: HEERINGEN, ROBERT M. VAN/ HENDERIKX, PETER A./ MARS, ALENDRA (RED.) - Vroeg-Middeleeuwse ringwalburgen in Zeeland.
T7626: BEEK, M.A. --- HEERMA VAN VOSS, M.S.G.H./ HOUWINK TEN CATE, PH.H.J./ UCHELEN, N.A. VAN - Travels in the World of the Old Testament. Studies presented to Professor M.A. Beek on the occasion of his 65th birthday.
T9913: REINAERT DE VOS --- HEEROMA, K. - De andere Reinaert.
T12351: HEEROMA, K. (ED.) - Protestantse Poëzie der 16de en 17de eeuw. 2 dln.
L1176: HEEROMA, K. /LINDENBURG, C.W.H. - Liederen en gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste deel - niet verder verschenen.
T19808: HEEROMA, K.H. - Hollandse Dialektstudies. Bijdarge tot de ontwikkelingsgeschiedenis van het algemeen beschaafd Nederlands.
T17209: HEESAKKERS, C.L. - Tussen Erasmus en Leiden. Hadrianus Junius en zijn betekenis voor de ontwikkeling van het humanisme in Holland in de zestiende eeuw. Rede.
T19779: HEFFERNAN, THOMAS J. / MATTER, E. ANN (EDS.) - The Liturgy of the Medieval Church.
T17830: HEG, LISETTE VAN DE - Mara.
T14063: HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH - Het wezen van de filosofische kritiek [Oorspr.: Über das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältnis zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere, 1802] Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Peter Jonkers [Agora Editie]
T20261: HEGGER, H.J. - Judas, een brief om God te loven.
T20290: HEGGER, H.J. - Een in de levende Christus. Door het geloof vanuit de liefde naar de eenheid.
T17300: HEGGER, H.J. - Zij is Mijn bruid.
T6334: HEGGER, H.J. - Mijn weg naar het licht.
J2435: HEIDE, A. VAN DE (=VRIES, ANNE DE) - Het huisje aan de plas.
T20447: WILMA --- HEIDE, NIEK VAN DER - Mijn voeten hebben Zijn spoor gevolgd. Over leven en werk van de schrijfster Wilma.
T15963: HEIDE, A. VAN DER - Messias in meervoud. Het leven van Mozes Chaim Luzzatto (1707-1746) [Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Judaïstiek aan de faculteit der godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam op 13 april 1984]
T16434: HEIDE, ALBERT VAN DER - Hebrew Manuscripts of Leiden University Library.
T4297: HEIDE, ALBERT VAN DER - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical Text and Analysis of the variant readings.
T19758: HEIDE, A. VAN DER - Het Jodendom.
T8032: HEIDE, ALBERT VAN DER - The Yemenite Tradition of the Targum of Lamentations. Critical Text and Analysis of the Variant Readings.
T6895: COMENIUS, JAN AMOS --- HEIDORN, HEINZ-JOACHIM (HRSGEB.) - Geschichte und Aktualität. 1670 - 1970. 2 Bde.: Band 1: AbhandlungenBand 2: Eine Bibliographie des Gesamtwerkes
1166: HEIJ, P.A. - Psychisch, dat is óók wat! Omgaan met psychiatrie.
T15659: HEIJ, J.F. - Berouw van God en mensen.
J3284: HEIJBOER, ANDRÉ - Gust en de grote oorlog.
J2619: HEIJDEN, J. VAN DE - Piet Hein en de zilvervloot.: Serie: Hollandse Helden no. 6.

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4