Antiquariaat Boekhandel Hamelink
Katwijk, Nederland            Email: info@boekhandelhamelink.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T1480: STRUYKER BOUDIER, C.E.M. - Morgen is het zondag. Verkenningen in hedendaags scheppingsdenken.
K734: BOUMA, H. - De Vereniging van 1892. Een episode uit de geschiedenis van het oecumenische streven van de Afgescheiden en de Dolerende kerken in Nederland.
T17416: LEFÈVRE D'ÉTAPLES, JACQUES --- BOUMA, T.D. - Zicht op een spoor van licht. Bijbelse vroomheid in 'duistere middeleeuwen' op aanwijzing van Jacobus Faber Stapulensis.
T17036: BOUMA, C. - De Brieven van den Apostel Paulus aan Timotheus en Titus uitgelegd. Kommentaar op het Nieuwe Testament; XI.
P229: BOUMA, J.A. - Het Epithalamium van Paulinus van Nola. Carmen XXV met inleiding, vertaling en commentaar.
P235: BOUMA, S.J. - Dionysius van Alexandrië.
T144: BOUMA, C. - De literarische vorm der evangeliën
K1216: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de Reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
T19107: BOUMA, HANS (RED.) - Met de Psalmen zing je het uit. [Laat zich goed gebruiken als dagboek, elke dag een psalm, kun je er 150 dagen mee vooruit. Maar met de psalmen zelf kun je je leven lang vooruit]
Z159: BOUMAN, P.J. - Geschiedenis van den Zeeuwschen landbouw in de negentiende en twintigste eeuw en van de Zeeuwsche Landbouw-Maatschappij 1843-1943.
T20142: BOUMAN, C.P. - Technische tijd en sabbat. Een onderzoek naar de relatie tussen de sabbatstijd als tijd van de openbaring en tijd in een door techniek bepaalde werkelijkheid.
T8360: BOUMAN, JOHAN - In gesprek met Moslims
T16536: BOURBECK, CHRISTINE (HRSG.) - Gleichnisse aus Altem und Neuem Testament.
T7587: BOUSSET, WILHELM - Kyrios Christos. Geschichte des Chistusglaubens von den Anfängen des Christentums bis Irenaeus.: Mit ausführlichen Registern.
T1616: BOUSSET, WILHELM - Die Offenbarung Johannis.
T3097: BOUSSET, D. WILHELM - Religionsgeschichtliche Studien. Aufsätze zur Religionsgeschichte des Hellenistischen Zeitalters.: Herausgegeben von Anthonie F. Verheule.
T9814: BOUTENS, P.C. - Homeros' Odyssee in Nederlandsche hexameters overgebracht.
T20340: ATHANASIUS --- BOUTER, P.F. - Athanasius van Alexandrie en zijn uitleg van de Psalmen. Een onderzoek naar de hermeneutiek en theologie van een psalmverklaring uit de vroege kerk.
T1617: BOUTERSE, J. - De boom en zijn vruchten. Bergrede en Bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw. Mit Zusammenfassung.
T13888: BOUTERSE, J. (ED.) - Classicale Acta 1573-1620, III: Particuliere synode Zuid-Holland. Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620.
T14275: BULLINGER, H. --- BOUVIER, ANDRÉ - Henri Bullinger, réformateur et conseiller oecuménique, le successeur de Zwingli, d'après sa correspondence avec les reformés et les humanistes de langue française, suivi de notes complémentaires et de XXVI lettres inédites en appendice.
G1659: BOUVY, D.P.R.A. - Middeleeuwsche beeldhouwkunst in de Noordelijke Nederlanden.
J3593: BOUWERS, LENZE L. - Lieve vader, vuile schurk.
T13601: BOUWMAN, H. - Gereformeerd kerkrecht. 2 dln.
T17843: BOUWMAN, G. - De brief aan de Efeziërs. Vertaald en toegelicht.
T14844: BOUWMAN, H./ LANDWEHR, J.H./ KAAJAN, H./ RULLMANN, J.C. - De Dordtsche Synode van 1618-1619. Ter gedachtenis na driehonderd jaren.
T14648: BOUWMAN, M. - Geen rechtskrenking. Het tuchtvonnis over Dr. K. Schilder getoetst aan de normen van het Gereformeerd kerkrecht.
T15418: REINAERT DE VOS --- BOUWMAN, A. TH. - Reinaert en Renart. Het dierenepos Van den Vos Reynaerde vergeleken met de Oudfranse Roman de Renart. 2 dln.
K767: BOUWMAN, H. - Onder veilge hoede. De Theologische school te Kampen gedurende de jaren 1854 - 1924.
T14649: BOUWMAN, M. - Tweeërlei kerkrecht? Het zoogenaamde 'oude' kerkrecht noch oud, noch gereformeerd.
T19056: BOUWMAN, WILLEM - Het Gereformeerden Boek.
K1232: BOUWMAN, H. - De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht.
K1242: BOUWMAN, H. - De crisis der jeugd. Eenige bladzijden uit de geschiedenis van de kerken der Afscheiding.: Opnieuw uitgegeven met een woord ter inleiding van Dr. C. Smits.
K1226: KNOX, JOHN --- BOUWMEESTER, G. - John Knox de Hervormer van Schotland.
K1294: LASCO, JOHANNES À --- BOUWMEESTER, G. - Johannes à Lasco. Een uitverkoren instrument Gods.
K578: ZACHARIAS URSINUS --- BOUWMEESTER, G. - Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus.
T15298: CASPAR OLEVIANUS --- BOUWMEESTER, G. - Caspar Olevianus en zijn Reformatorische arbeid.
T18075: CALVIJN, J. --- BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
K782: CALVIN --- BOUWSMA, WILLIAM J. - John Calvin. A Sixteenth-Century Portrait.
J2453: BOVENKAMP, C. VAN DEN - Onno de jonge Noorman.
T17516: BOVON, FRAÇOIS E.O. - Les Actes Apocryphes des Apotres. Christianisme et monde païen.
T9611: BOWEN, MARJORIE - Engeland bij den Vrede van Rijswijk (1697)
T9380: BOWERS, R.H. - The Legend of Jonah. (An historical survey of Patristic and Renaissance commentaries on and interpretations of the book of Jonah, from the New Testament through the English Renaissance)
T13164: BOWERSOCK, G.W. - Martyrdom and Rome. The Wiles Lectures given at the Queen's University of Belfast.
G166: BOWLE, JOHN - A history of Europe.: A Cultural and Political Survey
G1145: BOXER, C.R. - Het profijt van de macht. De Republiek en haar overzeese expansie, 1600-1800.
G1024: BOXER, C.R. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800.
D20133: BOYD, GREGORY A. & BOYD, EDWARD K. - Brieven van een scepticus. Een zoon schrijft met zijn ongelovige vader.
K172: BOYD, STEPHEN B. - Pilgram Marpeck. His Life and Social Theology.
T13871: BOYLE, LEONARD E. - A Survey of the Vatican Archives and of Its Medieval Holdings.
T15739: COEBERGH VAN DEN BRAAK, A.M. - Meer dan zes eeuwen Leids Gymnasium. Herziene, tot 1997 bijgewerkte uitgave.
T15573: BRAAKHUIS, H.A.G. - De 13de eeuwse tractaten over syncategorematische termen. 2 vols. I. Inleidende studie; II. Uitgave van Nicolaas van Parijs' Sincategoreumata. [Text in Latin and Dutch]
G152: BRADFORD, ERNLE - Kreuz und Schwert. Der Johanniter/ Malteser Ritterorden.
T16365: BRADLEY, RAYMOND / SWARTZ, NORMAN - Possible Worlds. An Introduction to Logic and Its Philosophy.
T12393: BRAKEL, THEODORUS À - De Trappen des Geestelijken Levens. Beschreven door Theodorum à Brakel, In zijn leven Predikant tot Mackum. En volgens zijn bevel na zijn doodt in 't licht gebracht door W. à Brakel. Den vyfden Druk, met een ontleedinge des Tractaets en met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
T6742: BRAKEL, THEODORUS À - De Trappen des Geestelycken Levens.: Beschreven door Theodorum à Brakel, In sijn leven Predikant tot Mackum. En volgens sijn bevel na sijn Doodt in 't licht gebracht Door W. à Brakel, Th.F. Predikant tot Leeuwarden.Den Vyfden Druk, met een ontledinge des Tractaets, ende met het Af-sterven des Autheurs vermeerdert.
T6606: BRAKEL, WILHELMUS À/ VIGNON, JOHANNES DU - Leere en Leydinge der Labadisten, Ontdekt en wederlegt in een Antwoord op Yvons Examen over onse Trouwhertige Waarschouwinge. Den Tweeden Druk, Met een Voorrede door Johannes du Vignon,: behelsende een redenerend Onderrecht, Aangaande zeker Boek, genaamt Nuttige t'Samenspraak, ofte Ziels Eenzame Meditatiën, t'Saamgestelt door J.E. en ten twede en derde maal uitgegeven door J.B., Waar in het schadelyke en verdervelyke, in het zelve vervat, ontdekt word, tot waarschuwinge tegen de verleidinge en archlistige bedriegeryen der menschen, op dat en Waarheit en Godzaligheit onkreukbaar gehandhaavt werde, en onafscheidbaar hand aan hand gepaart gaan.
T14674: BRAKEL, W. À - Logike latreia, dat is Redelijke Godsdienst in welken de Goddelijke waarheden van het Genade-verbond worden verklaard, tegen partijen beschermd en tot beoefening aangedrongen, alsmede de bedeeling des Verbonds in het O. en N. T. en de ontmoeting der kerk in het N.T. vertoond in eene verklaring van de Openbaringen van Johannes. In de tegenwoordige spelling, onveranderd naar de beste uitgave, onder toezicht van J.H. Donner. 3 dln in 2 bdn.
T17440: BRAKEL, J.P. VAN - Vissen in vrijheid. Katwijk van de franse tot de duitse tijd.
T16509: BRAKEL, WILHELMUS À - Logike latreia, dat is Redelijke Godsdienst, in welken de Goddelyke Waerheden des Genade-Verbondts worden verklaert, tegen partyen beschermt, en tot de practyke aengedrongen. Als mede de Bedeelinge des Verbondts in het O.T./ ende in het N.T., ende de Ontmoetingen de kerke in het N.T./ vertoont in eene Verklaringe der Openbaringe van Johannes. 3 dln. in 2 bdn.
J2978: BRAKEL, JAN VAN - Een menselijke veroordeling...een Goddelijke vrijspraak.: Uit het leven van een Duits predikant die zijn leven eindigde voor het vuurpeloton.
T18011: BRAKEL, WILHELMUS À - Halleluja of Lof des Heeren over het genadeverbond opgesteld naar aanleiding van de verklaring van Psalm 8. Herschreven door C.J. Meeuwse.
T16126: BRAND, ARIE - Toetsing en kritiek. Over objectiviteit en kennisbelang bij Weber en Habermas.
T13636: BRANDEN, L. VAN DEN - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
G1147: BRANDENBARG, TON - Heilig familieleven. Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15de/16de eeuw).
T17005: BRANDENBURG, INGRID UND KLAUS - Hugenotten. Geschichte eines Martyriums.: Mit einem Geleitwort von Lothar de Maizière.
T15066: BRANDENBURG, INGRID/KLAUS - De Hugenoten.
T13436: BRANDENBURG, TON/ EKKART, RUDI, M.M.V. WENDELA BROUWER (RED.) - De wereld der geleerdheid rond Vermeer. Uitg. t.g.v. de tentoonstelling 1 maart-2 juni 1996 Museum van het Boek/Museum Meermanno-Westreenianum.
T7876: BRANDENBURGER, EGON - Die Verborgenheit Gottes im Weltgeschehen. Das literarische und theologische Problem des 4. Esrabuches.
T16556: BRANDES, FRIEDRICH - John Knox, der Reformator Schottlands.
G1861: BRANDI, KARL - Reformation und Gegenreformation.
T7313: BRANDON, S.G.F. - The Fall of Jerusalem and the Christian Church. A Study of the Effects of the Jewish Overthrow of A.D. 70 on Christianity.
T7716: BRANDON, S.G.F. - The Trial of Jesus of Nazareth.
J3285: BRANDS, JENNE - Uitkijken!
T16880: BRANDSCHEID, FRIDERICUS (ED.) - He kaine diatheke. Novum Testamentum Graece. Textum recensuit, breves capitulorum inscriptiones et locos parallelos uberiores addidit. Editio critica altera, emendatior.
T15433: VONDEL, JOOST VAN DEN --- BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Joost van den Vondel. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.
L1208: P.C.HOOFT --- BRANDT, GEERAARDT - Het leven van Pieter Corn. Hooft en de lykreeden. Uitgegeven door Dr. P. Leendertz Jr.
T12401: BRANDT, J. EN ZOON (SAMENST.) - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952 [Linnen]
T8392: BRANDT, R. VAN DEN (RED.) - Het heil van de filosofie.
T20233: BRAS, KRIJN ELZARD - Mint de Minne. Eros en Agape bij Jan van Ruusbroec. Mit Zusammenfassung.
K960: MÜNTZER, THOMAS --- BRAÜER, SIEGFRIED (ED.) - Historien von Thomas Müntzer. Herausgegeben, transkribiert und mit einem Nachwort versehen von Siegfried Bräuer.
D20065: BRAULIK, GEORG (HRSG.) - Das Deuteronomium.
D20093: BRAULIK, GEORG - Die deuteronomischen Gesetze und der Dekalog. Studien zum Aufbau von Deuteronomium 12-26.
T7904: BRAUN, HERBERT - An die Hebräer. Handbuch zum Neuen Testament; 14.
T19365: AUGUSTINUS, A. --- BRAUNE, K. - Monnika en Augustinus of De kracht van het Christendom.
K1645: ALAND, KURT --- BRECHT, MARTIN (HRSGEB.) - Text - Wort - Glaube. Studien zur Überlieferung, Interpretation und Autorisierung biblischer Texte, Kurt Aland gewidmet.
G400: KRUGER, P. -- BREDELL, H.C./ GROBLER, PIET (ED.) - Gedenkschriften van Paul Kruger. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door Frederik Rompel.
T15178: BREDERO, ADRIAAN H. - Christenheid en christendom in de Middeleeuwen. Over de verhouding van godsdienst, kerk en samenleving.
T14062: BERNARDUS --- BREDERO, ADRIAAN HENDRIK - Études sur la Vita prima de saint Bernard.
T17686: BREE, L.W. DE / HAM, GIJS VAN DER - Zeeland 1940-1945. Deel 1 en 2.
T15509: ARRIANUS --- BREEBAART, A.B. - Enige historiografische aspecten van Arrianus' Anabasis Alexandri. With a summary.
T6070: BREEBAART, A.B. - Clio and Antiquity. History and Historiography of the Greek and Roman World.
T15355: BREEVAART, HANS VAN DE - Authority in Question. Analysis of a Polemical Controversy on Religion in the Netherlands, 1948-1998. With a summary in English. Met een samenvatting in het Nederlands.
J1131: BREEVOORT, JOHANNA - In den kerkstrijd. Een verhaal uit het Rotterdamsche volksleven tijdens de kerkelijke beweging, 1606-1613.
J1133: BREEVOORT, JOHANNA - De meisjes uit de zesde klasse
J1134: BREEVOORT, JOHANNA - Nooit eene andere vriendin
T19035: BREEVOORT, JOHANNA - Van twee zusjes en drie broertjes.
T14324: BREEVOORT, JOHANNA - Vensteren in den hemel.
T9357: BREFFNY, BRIAN DE - De synagoge in ballingschap en diaspora.
T9289: BREGMAN, C. (SAMENST.) - Het hoogste goed: een thematische bloemlezing van 17e-eeuwse religieuze poëzie. (Met gedichten van Van Lodenstein, Luiken, Revius, Sluiter, Valerius en anderen).

Next 100 books from Antiquariaat Boekhandel Hamelink

4/4