Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23228: GROOT NOORD-HOLLANDSCH-KANAAL, LOODSWEZEN - Reglement op het loodsen van zee-schepen door het Groot-Noord-Hollandsch-Kanaal door vaste loodsen, Amsterdam, Bentinck, 1837, 4°, 15 p. Gedrukt.
22450: GROOT, LOUWE, ZAANDAM - Overlijdensbericht betr. Allert Groot, echtgenoot van Aagje Pieters Louwe, d.d. Zaandam 1769, deels gedrukt, folio, 1 p.
17059: GROOT, J.R. DE - Levinus Warner and His Lagacy. Three Centuries Legatum Warnerianum in the Leiden University Library. Catalogue of the commememorative exhibition held in the Bibliotheca Thysiana from April 27th till May 15th 1970. Leiden: Brill, 1970.
55480: GROOT, WILLEM DE - Inleyding tot de practyck van den Hove van Holland. Gravenhage, Tongerloo en Verhoeven, 1656.
55458: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - In-leydingh tot de Hollandtsche rechts-geleertheyt. 4e druk, Rotterdam, Corssen, 1631. [Gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenleggen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van Justitie in Holland. Rotterdam, wed. Bastiaans, 1631.
15309: GROOT, HUGO DE, E.A. - Respublica Hollandiae et urbes. Leiden: J. Maire, 1630.
55148: GROOT, HUGO DE / R. HOGERBEETS - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleertheid. 2e druk, 's Gravenhage, v. Wouw, 1631. [gebonden met:] R. Hogerbeets, Van het aenlegghen ende volvoeren der processen voor de respective hoven van justitie in Holland. Haarlem, A. Roman, 1631.
53211: GROOT, HUGO DE - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid (...) mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op deselve door mr. Simon van Groenewegen van der Made (...) met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door mr. Willem Schorer, Middelburg, P. Gillissen, 1767.
53209: GROOT, HUGO DE - De jure belli ac pacis, libri tres, editio nova cum annotatis auctoris. Amsterdam, J. en C. Blaeu 1642.
30302: GROOT, I DE EN R. VORSTMAN - Sailing ships. Prints by the Dutch masters from the 16th. to the 19th. century, Maarssen 1980, 284 pag., hardback with dustwrapper, ill.
31951: GROOT, J.J.M. DE - Over het belang der kennis van China voor onze koloniën, uit een politiek en wetenschappelijk oogpunt [...] Leiden E.J. Brill 1891
34872: GROOT, EVERT HENDRIK, UIT ZANDVOORT - Bijdrage tot de kennis van de voedingswaarde van boter. Haarlem Planeta 1949
42091: GROOT, HUGO DE - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant (...) met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen. Parijs [= Hoorn, Van der Beeck?], [ca. 1623].
55032: GROOT, W. DE / VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein. 's Gravenhage, 1842.
23066: GROOTEBROEK (NH) - Copie van het verhandelde bij de Staaten van Hollandt aengaende de stede Grootenbroek, in den jare 1575. Gedrukt, folio, 1 p (17e-eeuws).
22800: GROOTEBROEK, HOOGKARSPEL - Blad uit een register van ontvangen overdrachtsbelasting van onroerend goed onder Grootebroek en Hoogkarspel, 19e eeuw, manuscript, 2 p.
17093: GROOTES, E.K. & P.C. PUNT & P.J. VERKRUIJSSE - Objectieve persoonsbibliografie van G.A. Brederoo (1618-1969). Leiden: Martinus nijhoff, 1986.
32387: GROOTH, GEERT DE, UIT WINSCHOTEN - De schuldbekentenis. Proefschrift [...] Amsterdam A.H. Kruyt 1918
40168: GROOTHEEST, T. VAN E.A. (RED.), - Fodor. Tweemaandelijks tijdschrift voor beeldende kunst in Amsterdam, 21 afleveringen uit de jaren 1980, met: Gemeentelijke kunst aankopen Fodor 1984, 85,87,88, 89 en 1990.
1000: GROSSEN, - Die grossen Dynastien Europas 13 dln. Lausanne 1968-1969. Geb., geïll., ca. 7000 p.
55561: GROSSMANN, C.A. - Prent: Drie vechtende mannen met messen in een schuur, naast een omvallende tafel waarop speelkaarten en geld. Ets, met als onderschrift 'C.A. Grossmann inven. del et exc. A.V.[= Augsburg] No 22'.
21028: GROTIUS, HUGO - De iuri belli ac pacis, editit P.C. Molhuysen, Leiden, Sijthoff, 1919, 752 pag., geb.
33456: GROULART, STEPHANUS HARPERTUS DE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis, de jure asylorum [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1728
22584: GROUW, VAN DE VELDE - Vragenlijst met antwoorden (door Kerkvoogd P. van de Velde) betreffende de kerk te Grouw, dd. 1832. Manuscript, folio, 3 p.
16373: GROUW - V.V.V.-gids van Grouw, [ca. 1940?], 36 p.
19872: GROVE, G.L. - Bidrag til Oplysning om en formentlig Slaegtskabsforbindelse mellem den freibergske Kirurg Stephan von Sütphen og den danske Adelsslaegt Zytphen.
59458: C F SIRTEMA VAN GROVESTINS. - Le baron Robert Fagel, La Haye : Ten Hagen, 1857. En francais, 62 pp. Couverture manque.
53228: GRUIWARDT, FERDINANDUS - Zeeusch treur-tonneel geopent ten dienste van de Nederlantsche wereld, waer op sal vertoond werden een tyrannie van meer als vijfmael seven-jaren ... z. pl., z. n., 1693.
57428: GRUNDMAYR, FRANZ; - Liturgisch woordenboek der Roomsch Catholijke kerkgebruiken, Hertogenbosch, Arkesteyn, 1824, 440 pag., geb.
59396: GRUNNING, AMSTERDAM, DOMHOFF. - Rekeningen van Carl H.C. Grunning, kledermakers- en naaistersfournituren, Amsterdam aan de fa, Gebr. Domhoff te Amsterdam, alle gedateerd 1930, 1 omslag (8 stukken). M14689
38284: GRUYTER, JOS DE - Kathe Kollwitz, Amsterdam, z.j., 32 pag., geïll.
38112: GUBITZ, J.W. - Jahrbuch des nützlichen und unterhaltenden, Berlin 1843, ill. Auch: Berlin 1838, ill ( ohne eine pagina der beigebundenen Kalender ). Preis pro stuck € 18
59710: GUERARD, NICOLAS I (C.1648-1719) AND KABEL, ADRIAN VAN DER (1630/31-1705) (OR VAN DER CABEL), PUBLISHED BY ROBERT, NICOLAS (1614-1685) - Landscape with figures
42085: GUEVARA, ANTONIO DE - Leyts-man der hovelingen, vertoonende hoe een hovelinck leeft en leven moet (...) Daer beneffens De misprijsinghe des hofs en het lof der lage staet. Vertaald uit het Spaans door E.E. [= M. v.d. Merwede van Clootwijk], Amsterdam, Nic. Fransz, 1652.
15313: GUICCIARDINI, LUDOVICO - Descrittione di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania Inferiore. Antwerpen: Plantijn, 1581.
42390: GUICHARD, MARTINUS DE - Noctes Granzovianae, seu discursus panegyricus de antiguis triumphis. Amsterdam, Valckenier, 1661.
15931: TRAVELLER’S GUIDE - The traveller’s guide through the kingdom of The Netherlands, with an abstract of the history, constitution, commerce and customs of the inhabitants, etc., 2e druk, Oostende: Scheldewaert, 1827
15323: GUIDE - Guide des voyageurs dans les Pays-Bas et Grand-Duché du Rhin, contenant 1° un aperçu statistique et géographique de ce royaume; 2° observations météorologiques et géographiques à l’usage des voyageurs; 3° mesures de distances, odomètre, pédomètre; [...]. 11de druk. Brussel: Lecharlier, 1820.
15321: GUIDE - Le guide ou nouvelle description d’ Amsterdam; enseignant aux voyageurs et aux negoçians son origine, ses agrandissemens & son etat actuel; sa splendeur, son commerce, & la description de ses edifices, rues, ports, canaux, ponts, ecluses, etc. [...] nouvelle edition ... Amsterdam: Covens & Mortier & Covens Junior, 1772
60662: GUILMOT, FREDDY [ILLUSTRATOR: RABIER, BENJAMIN] - Kattendorp. Geïllustreerd door Benjamin Rabier. Amsterdam, S. L. van Looy, n. d. [1906].
35894: GUIMARAES, JOACHIM FRUCTUOSUS PEREIRA, UIT PARAENSIS EX BRASILIA - Theses quas annuente summo numine ..... Leuven Vanlinthout 1838
40578: GUISE, HENRI II DE LORRAINE, DUC DE - Les memoires de feu monsieur le Duc de Guise, deel I (van 2), Cologne [='s-Gravenhage], Pierre de la Place [= D. en J. Steucker] 1668, 12o, gebonden in geheel perkament uit de tijd, (8) + 458 pag. Mist deel 2. Willems 1790
26322: GUIZOT, F.P.G. - De la démocratie en France ( Janvier 1849 ), Den Haag, C.v.d. Meer, 1849, 79 pag.
35406: GÜLCHER, J.M. - Prent voor de promotiepartij van Mr. J.M.Gülcher Leiden Mulder 1877
38126: GUMBERT, J.P. E.A. (RED.) - Litterae textuales, essays presented to G.I. Lieftinck, Amsterdam , v. Gendt, 1972- 1076, ca. 500 pag., ill.
32355: GUNNING, MARIA JACOBA, UIT BREDA - Gewaande rechten. Het denken over vrouwen en gelijkheid van Thomas van Aquino tot de Bataafsche Constitutie Zwolle W.E.J. Tjeenk Willink 1991
35380: GUNNING, J.H. - Prent voor de promotie van Dr J.H.Gunning Wz., naar een tekening van J. Six. 1882
41584: GUNNING JR., J.H. - Deze wereld of de toekomende? Een woord (.....) n.a.v. het oprichten van een standbeeld voor Spinoza, Utrecht 1880, 31 pag.
60354: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND EYK, ABRAHAM VAN DER (1684-1726) AFTER HOLBEIN, HANS II (1497-1543) - DESIDERIO ERASMO ROTTERODAMO. (Portrait of Erasmus of Rotterdam)
23200: GÜNST - Blad karton, ca. 40x30 cm, met daarop geplakt - in gouden kaderranden - een portretfoto van Dr. F. Günst en een door hemzelf geschreven en ondertekende tekst, d.d. Amsterdam 1883. Met blindstempel "Schlaraffia. Toneelfonds J.L. Wertheim Amsterdam".
60744: GUNST, PIETER VAN (1658-1731) AND HALMA, FRANÇOIS (1653-1722), AFTER BOONEN. ARNOLD (1669-1729) - DAVID VAN HOOGSTRATEN MEDICINAE DOCTOR.
33436: GÜRTLER, NICOLAUS - Oratio inauguralis de vili contemtoque statu Jesu Christi post ipsius introitum in gloriam [...] Franeker Franciscus Halma 1707
33662: GUSSEROW, ADOLPHUS LUDOVICUS SIGISMUNDUS - Quemadmodum ars obstetricia et gynaecologia litterarum medicarum disciplinae peculiares exstiterint [...]
36382: GUTHER, CHRIST. HEINRICH; PRAESES: ROHDE, JOHANN JABOB - Dissertatio ex antiquitate Romana de lectis veterum lucubratoriis Konigsberg Reusner 1714
53265: GUTMANN, W. - Das Fakultätsgutachten im Fall Halsmann (möglichkeit und wahrscheinlichkeit). Eine kritik von W. Gutmann. Mit einer Meinungsäusserung von professor E. Bleuler, 2e- Auflage, Berlijn 1931.
56436: GUTSMUTS, J.C.F., - Volledig leerstelsel van kunstmatige ligchaams-oefeningen. Eene bijdrage tot de opvoeding der jeugd, Deel I. Vertaald uit het Duits door Jan van Geuns, 's-Gravenhage 1818.
53233: GUTT, D.C. - Memorie wegens het gebeurde tusschen Adrianus Wildschut, geemployeerde aan de Nederlandsche Bank, wonende op den N.Z. Achterburgwal bij de Gasthuismolensteeg, en Daniel Christiaan Gutt, makelaar, wonende op de Boomsloot, bij den Ouden Schans alhier. Uitgegeven door D.C. Gutt. Amsterdam, H.W. Helmig [1848].
15331: GUTZKOW, KARL - Uriel Acosta, der Sadduzaer von Amsterdam, Munchen: v. Weber, 1922
22690: GUYOT, UNIVERSITEIT, GRONINGEN - Bul voor promotie in de rechten te Groningen d.d. 16-6-1857 voor Henri Daniel Guyot, uit Groningen. Manuscript, charter op perkament met opgedrukt zegel van de universiteit en de handtekening van Van Kerckhoff, Nienhuys, Philipse, Van Boneval Faure en Van Hall.
37602: GUYOT, P.C.G. - De begrafenispenningen van de twee Leidsche professoren Jacobus Triglandius den ouden en Johannes Fredericus Gronovius, Nijmegen, Vieweg, 1847, 24 pag.
42103: GUYOT, E.G. - Nouvelles recreations physiques et mathematiques. Nouvelle ed. 3 volumes, Paris, 1800.
34758: GYSBERTI HODENPYL, JANUS , UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale de morbis vesicae uirinariae Leiden J. Meerburg 1798
36046: GYSBERTI HODENPYL, ISAACUS, UIT SCHIEDAM - Specimen medicum inaugurale continens historiam icteri ..... Leiden J. Meerburg 1802
34330: GYSELAAR ENGELB.FIL., N. DE, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de foro mercatorio (vulgo bursa) [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
6374: HAAFF, P.S. VAN ‘T EN M.J.C. KLAASSEN - Gedenkboek honderd jarig bestaan der Adelborsten-opleiding te Willemsoord 1854-1954. Bussum [1954]. Geb., geïll., 620 p.
15722: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - De Physiologie van den Haag bekeken door een’ buitenman, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1844
15718: PHYSIOLOGIE DEN HAAG - Physiologie van Den Haag, door een’ Hagenaar, geïllustreerd door H.F.C. ten Kate, ‘s Gravenhage: K. Fuhri, 1843
3618: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER - Het geslacht Van der Haagen 1417-1932. Met beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten, door mr. J.K. van der Haagen. 's-Gravenhage 1932, 322 p., geb., geïll. Gedrukt in 260 genummerde exx.
23660: HAAK, S.P. - Paulus Merula 1558-1607, Zutphen 1901, 164 pag., geïll. [ dissertatie].
41620: HAAK, H.C. TER E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25 jarig bestaan der Gereformeerde Jongelingsvereeniging Nathanael te Haarlem, Haarlem 1917, 112 pag, geb., geïll. Goed exemplaar.
16374: HAAMSTEDE - De duinstreek van het eiland Schouwen. Renesse, Haamstede, Burgh. Uitg. van “Renesse vooruit” en V.V.V. Haamstede-Burgh, 1917, 8 p.
58770: HAAN PSZ., PIETER DE, - De invoer van thee, ter overweging voorgesteld, Leiden, v.d. Hoek, 1827, 85+(2) pag.
40090: HAAN HETTEMA, M. DE, - Oude Friesche wetten, uitg. Friesche Genootschap, 2 delen in 3 banden, Leeuwarden 1846-1851, 283 + 379 pag.
32953: HAAN, ADRIANUS ALPHONS MARIA DE, UIT ROTTERDAM - Het wijsgerig onderwijs aan het gymnasium illustre en de hogeschool te Harderwijk 1599-1811. Proefschrift [...] Harderwijk Flevo 1960
33035: HAAN HUGENHOLTZ, HENRICUS JOANNES DE, UIT RIJSWIJK - Disputatio theologica inauguralis, exhibens interpretationem dictorum Jesu, Joannis C. XIV et XVI, quibus se ad discipulos rediturum eosque revisurum esse promittit [...] Leiden Wed. D. du Saar 1834
35170: HAAN, GUILIELMI DE, UIT AMSTERDAM - Commentatio in quaestionem ab ordine disciplinarum mathematicarum [....] 1822
35776: HAAN, CORNELIS DE, UIT SCHELLUINEN - Over den aard der cotynebacterien ..... Utrecht Den Boer 1896
41348: HAAN, F. DE - Oud Batavia. Gedenkboek (....), 2 delen, Batavia 1922, 559+408 pag., gebonden in blauw linnen, ieder deel met losse kaart. Mist de atlas.
9210: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. Nieuwe uitgave. Arnhem, Is. An. Nijhoff en Zoon, 1857. [2 delen]
9212: HAAR, BERNARD TER - Gedichten. 8e druk. Leiden, A.W. Sijthoff, [1894].
23930: HAAREN, W. VAN - Van Haaren van Dieren. De geschiedenis van een familie, Grave 1986, 48 pag., geïll.
22984: HAARLEM, W.O. II, NOORDHOFF - Collectie periodieken, vnl. uit 1945, betr. Haarlem, meest gestencild, enkele gedrukt.
22752: HAARLEM, MILATZ - Velletje postpapier van de Comestibles en delicatessenfirma M. & H. Milatz, Schouwtjeslaan 3a, Haarlem, ca. 1930?, gedrukt.
22272: HAARLEM, HAARLEMMEROLIE - Reclamebiljet voor Haarlemmerolie van C. de Koning Tilly, gedrukt door Izaak en Johannes Enschedé [18e eeuw], plano (31x25 cm), tweezijdig bedrukt.
22262: HAARLEM, BEGRAFENISBOS - Reglement op de Vrijwillige algemeene bos tot begraaffenissen en onderstand van hoog-bejaarde boven de zestig jaaren oud, Haarlem, Izaak en Joh. Enschedé 1760, 4°, 16 p, gedrukt.
16944: HAARLEM - Officieele geillustreerde gids voor Haarlem en omstreken, door W.P.J. Overmeer, uitg. Informatiebureau voor Vreemdelingen te Haarlem, 2e jrg, 1905, 52 p.
16945: HAARLEM - Harlem en 1913 [Franstalige brochure n.a.v. de herdenkingsfeesten 1813-1913 in Haarlem], druk Emrik & Binger, Haarlem [1912], 16 p.
16389: HAARLEM - Gids van Haarlem. Guide de, Führer durch, Guide of Haarlem. Uitg. Stichting “Haarlems Bloei”, 1938, 71 p.
16390: HAARLEM - Een marktplein en tien straten. Wandelingen door mooi Haarlem onder leiding van Wim Snitker, [‘s-Gravenhage], A.N.W.B., [ca. 1950], 68 p.
16387: HAARLEM - Koppen’s geïllustreerde gids vanHaarlem, Uitg. N.V. Uitg. My. “Haerlem”, Bloemendaal [1932/33], 208 p.
16388: HAARLEM - Een wandeling dwars door Haarlem. Uitg. van de Stichting “Haarlems Bloei”, samengesteld door A. Rauwerda, [1938], 44 p.
16377: HAARLEM - Gids voor Haarlem door J. Craandijk. Uitg. L. Peetoom 1986 naar de druk van 1890, 36 p.
16380: HAARLEM - Officiëele geïllustreerde gids voor Haarlem en omstreken. Uitg. V.V.V., 7e jaargang 1910, 64 p.
16381: HAARLEM - Gids voor het Frans Hals Museum der gemeente Haarlem, door J.O. Kronig, Haarlem, Bohn, 1911, 104 p.
16385: HAARLEM - Geïllustreerde gids voor Haarlem en omgeving, door Jac. C. Meyerink Jr, 16de jaargang. Uitg. V.V.V., 1921, 84 p.
59386: HAARLEM, RECHTBANK. - Cahier (folio) met alfabetische indeling, waarin gegevens over (aankomende) leden van de rechtbank te Haarlem met bijbehorende (los bijgevoegde correspondentie aan de Officier van Justitie te Haarlem betreffende inlichtingen over persoonlijke omstandigheden, gezinssituatie, levenswandel, sollicitatieprocedures, ontslag en benoemingen van tal van juristen, waaronder vertrouwelijke en geheime stukken, 1 deel, 1849-1917.
59387: HAARLEM, RECHTBANK, VRIJLAND. - Correspondentie, foto's, negatieven, tabellen gebruikt door C.W.D. Vrijland voor diens uitgave: Gerecht in klein bestek. Het kantongerecht te Haarlem en zijn voorgangers. Haarlem, Schuyt & Co NV, 1974. Uitgegeven voor de Vereniging "Haerlem". M14680
59342: HAARLEM, FILM, HEIJERMANS, BENNO, - Filmaankondigingen van Actueel Films A. Benno te Haarlem van Op hoop van zegen, Het vloog langs den draad (Bergfilm NV, Amsterdam), 4 Duitse films van HABE-Film, Amsterdam en de film Regie (première in Filmtheater De Uitkijk te Amsterdam). Z.pl., 1936 [4 p. kleurendruk].
16392: HAARLEMMERMEER - De Haarlemmermeer-lijnen. 110 kilometer door 32 polders [door] Jan Feith. Uitg. Holl. Yzeren Spoorweg-maatschappij, 1915, 62 p., oblong.
5538: HAAS, M.A. - Het geslacht Haas, Egmond a. Zee 1978, 64 p. [Westfriese Geslachten XV]
61159: HAASTERT, ISAAK VAN (1753-1834) - Vuë de Ketel pres de la Porta de Rotterdam a Delft
34692: HABBEMA, JOHANNES, UIT LEEUWARDEN - Disputatio prior de SS. Evangeliis ad apocryphos Franeker Coulon 1753
61231: HABERMANN, FRANZ XAVER (1721-1796) - Representation du Rue terrible a Nouvelle York (mirrored)
23942: HABETS, J. - De loonsche leenen in het tegenwoordig hertogdom Limburg, gevolgd van aanteekeningen over Simpelveldt, Roermond 1871, 180 pag. (los in de band).
3362: HABETS, J. - Aanteekeningen op de Maastrichter familie Dolmans. Roermond [1883], 29 p.
34264: HACFORT TOT TER HORST, CASPARUS FLORENTIUS IGNATIUS FRANCISCUS, UIT GELDERLAND - Dissertatio juridica inauguralis ad titulum digestorum cui inscribitur, furti, adversus nautas, caupones stabularios [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1834
38722: HAEFTEN, G.A. VAN - Koninklijk conservatorium voor muziek te 's-Gravenhage, 1826-1926, Gedenkboek. 's-Gravenhage 1926, 130 pag., geb., geïll. Goed exemplaar. Met o.a. naamlijst leerlingen 1865-1925.
9216: HAEFTEN, MARGRIET VAN - Iets van M – –. [2e druk.] [z.p.], [z.n.], 1796.
61172: HAEGH, W. TEN - Naemen ende Waepenen van die Heeren Canzelers, Ordinairis, en Extraordinairis Raaden, inden Hove des Furstendumbs Gelre en Graefschap Zutphen, Zederdt desselfs oprigtinge door Keyser Carel de 5.e inden Jaaren 1545. Alsmede de naemen ende Waepenen vande Heeren Raaden en Rekenmeesters in Gelderlandt Zedert de oprigtinge vande Camer van Rekening, door Coninck Philips de 1.e inden Jaaren 1558. met byvoeginge wanneer de selve Sessie hebbe genomen.
60594: HAELBECK, JAN VAN (? - 1630) - Henry IV on horseback
34838: HAERSMA, HECTOR LIVIUS VAN, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis de lege commissoria et utroque jure retractus Groningen W. Febens 1746
1340: KAFFEE HAG - Wapens van het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg, getekend door S.G. van der Laars. Losbladige uitgave van Koffie Hag Maatschappij. Drie deeltjes met ingeplakte zegeltjes. Brussel 1930.
1350: KAFFEE HAG - Internationale losbladige heraldische werken, met in te plakken wapenplaatjes met gekleurde wapens van landen, provincies, gemeenten, uitgegeven tussen de twee wereldoorlogen in diverse landen door de firma Kaffee Hag (koffie-Hag, Sanka, Cafe Hag, Kaffe Hag, Kava Hag, H.A.G. Coffee), als reclame. Nederland. Provincie en gemeentewapens. Een set van twee delen, waarvan het tweede deel een aantal plaatjes mist.
8136: KAFFEE HAG - Zwitserland: Die Wappen der Schweiz. Heft 4 t/m 19. 15 albums. Heft 17 niet compleet en Heft 18 in xeroxkopie.
9219: HAGEDOORN, ADOLF HENDRIK - Gedichten. Rotterdam, J.P. van Heel, 1794.
15335: HAGEMAN JR., H.H., E.A. - Nederlanders door Nederlanders geschetst. Amsterdam: J.H. Laarman, 1842.
24822: HAGEN, JACOBUS - Huisselyk handboek voor Christenen, 3e- vermeerderde uitgave, Amsterdam, H. Moolenijzer, 1834.
60808: HAGEN, CHRISTIAAN (CA. 1635-1687/1707) AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
1034: HAGEN, CAROLUS HENRICUS - De armigeris, qui germanice dicuntur Wappengenossen. (Diss.) Erlangen 1836, 48 p.
33193: HAGEN VAN DEN HEUVEL, J.J. VAN DER, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de causis successionis legitimae, ex historia juris, in primis francici, et patrii antiqui, illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
36338: HAGEN, FRIEDRICH CASPER EN DIETERICH, JOHANN GEORG - Poetarum Demopatheian Wittenberg Gerdes 1703
57198: HAGENEY, W.; - Tartans. The tartans of the clans and septs of Scotland, with the arms of the chiefs, Rome 1987.
15339: HAGHE, JOHAN VAN DE - Door Hollands watertuin en heuvelland, een schets van ons land, Zwolle: La Rivière & Voorhoeve, [1912]
30762: HAHN, A. EN C. VETH - Prenten van Alb. Hahn, 1e bundel : De oorlog, 2e druk, Amsterdam [ inleiding C.Veth ]. geb., los.
30766: HAHN, A. / H.E.G. - Prenten, Amsterdam, Maas & Van Suchtelen 1906, geïll.
63586: HAID, JOHANN JAKOB (1704–1767) AFTER HUBER, JOHANN RUDOLPH (1668-1748) - DANIEL BERNOULLIUS.
33322: HAIJUNGA, HERMANNUS RUDOLPHUS, UIT CURACAO - Dissertatio iuridica inauguralis, ad locum iuris Napoleonei de prohibitione fideicommissorum [...] Groningen H. Meijer 1812
35886: HAIJUNGA, LEFFERTUS THELENUS ADOLPHUS, UIT CURACAO - Quaestiones juris inaugurales Groningen Roelfsema 1847
59756: HAINING, PETER - Movable Books. An illustrated history. London, New English Library, 1979.
34194: HAITSMA MULIER, JOHANNES, UIT RINSUMAGEEST - Dissertatio juridica inauguralis de domicilio ex jure hodierno [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1837
8048: HALBERTSMA, E.H. EN T.M. - Verzamelindex Nederland's Adelsboek 74 (1983) - 85 (1995) en Nederland's Patriciaat 1 (1910) - 79 (1995/96) 2 delen.
33634: HALBERTSMA, T. - De verdiensten der Engelschen op gynaekologisch gebied en het verband der gynaekologie met de geneeskunde. 1867
33636: HALBERTSMA, JZ, HIDDO - Oratio de iis, quae academiae-Lugduno Batavae anno, 1864-1865 tristia et laeta acciderunt [...]
40276: HALBERTSMA, BROERREN, - Rimen en teltsjes, 4e druk ( met aant. van G. Colmjon), nagezien door W.P. de Vries, Deventer 1895, 438 pag., geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
40988: HALBERTSMA, J.H. - De doopsgezinden en hunne herkomst. Eene ruwe schets, benevens eene lijkrede op Prof. P.O.C. Vorsselman de Heer en eenige kerkredenen, Deventer, de Lange, 1843, 409 pag., geb. in modern half linnen.
14976: HALE, J.R. (RED.) - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, The Low Countries, France and Italy 1517-1518, translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Londen 1979. (= Works Hakluyt Society II, 150.)
25340: HALEVY, L. - Recits de guerre. L'invasion 1870-1871, Parijs, Baussod, Valadon, [ ca. 1890 ] 245 pag., hardcover, illustrated, very good copy.
9221: HALEWIJN, FRANÇOIS - Vaerzen op het tweede eeuwgetijde van Leydens verlossinge. Leyden, C. van Hoogeveen, 1774.
34363: HALFWASSENAER VAN ONSENOORT, FREDERICUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio inauguralis juridica de effectu legum retroactivo [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1833
15341: HALL, MAY EMERY - Dutch Days. New York: Moffat, Yard and Company, 1914.
9224: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Redevoering, over de volstrekte noodzakelijkheid, om, bij het volksonderwijs, een gepast gebruik te maken van de hulpmiddelen, die de schoone kunsten en wetenschappen aanbieden. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, op den 12den van Oogstmaand, des jaars 1817. [z.p.], [z.n.], [1817].
9223: HALL, JACOB NIKOLAAS VAN (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE - De viool van Cremona. Tooneelspel in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Utrecht, J.L. Beijers, 1876.
53252: HALL, M.C. VAN - Een woord over mr. Anne Willem Huidekoper bij de inleiding van jhr. mr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein als lid der arrondissementsregtbank te Amsterdam op den 10den- van Herfstmaand 1841, z. pl. [1841].
9227: HALL, MAURITS CORNELIS VAN - Mr. Jan Bondt, en diens vader Mr. Nicolaus Bondt. [z.p.], [z.n.], 1845.
54815: HALL, M.C. VAN - Meer-en-Berg, en het aldaar op den avond van zondag 9 Maart 1851 gevierde feest. Amsterdam, v. Hulst, 1851.
34182: HALL, JACOBUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historici-juridica de magistro navis. Pars altera [...] Amsterdam Wed. Laur. van Hulst en Zoon 1822
34744: HALL, M.C. VAN - Verhandeling over de pleitrede van C. Caecilius Plinius secundus voor accia variola 1813
35016: HALL, ANNA MAURITIUS CORNELIUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de codicis civilis francici placitis Amsterdam Spin 1830
38044: HALL, M.C. VAN - Gemengde schriften betrekkelijk tot de geschiedenis, de letterkunde en de geschiedenis der vaderlandsche regtsgeleerheid, Amsterdam, Schleijer, 1848, 432 pag., orig. karton.
62079: HALL, VAN M.C; ALTHEER, JOHANNES - Cantate, ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest der Utrechtse Hoogeschool, Utrecht, Joh. Altheer 1836.
47554: HALL, BASIL, - Dagboek gehouden op eene reize langs de kusten van Chili, Peru en Mexico, gedurende de jaren 1820, 1821, 1822, deel 1 (van2), Delft, Allart 1826, 8+277 pag., gebonden in half leer.
61050: VAN HALLE, COLIBRANDT, PIETER JACOB MULLER - Heraldic manuscript containing the coats-of-arms and genealogy of the Van Halle family and their related families.
6018: HALLEMA, A. - Joannes Petrus van Rossum 1860-1943, levens- en karakterschets van een Nederlandsch koopman en industrieel uit de 19e en 20e eeuw, ‘s-Gravenhage 1947, 201 p., geb., geïll. (gedrukt in een oplage van 150 ex.)
40516: HALLEMA, A., - Vier eeuwen weeshuisgeschiedenis [ Bolsward ], 1553-1953, Bolsward 1953, 286 pag., geb., geïll.
40868: HALLEMA, A - Het Klaarkampster weeshuis te Franeker van 1597 tot 1897, Leiden 1929, 256 pag., geïll.
15345: HALMA, FRANÇOIS, EN M. BROUËRIUS VAN NIDEK - Tooneel der Vereenigde Nederlanden en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch en staatkundig woordenboek. 2 delen in een band. Leeuwarden: H. Halma, 1725.
32409: HALTAUS, CHRISTIAN GOTTLOB - Memoriam juris publici certi S. R. Imp. ex Medio Aevo ope diplomatum eruit memoriamque [...] Joh. Friderici Hageri Lipsiensis [...] bonis omnibus commendat Leipzig Breitkopf 1735
56700: HALVERHOUT, C.A.W., - Opmerkingen betreffende het werk Onze Zeemacht van J.H.K. de Roo van Alderwerelt, Nieuwediep, 1866, 43 pag.
20284: HAM, W.A. VAN - Symbolen van Geertruidenberg. Overdruk uit De Oranjeboom 1969, pp 58-78, geíll.
1050: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus.
42769: HAMCONIUS, MARTINUS - [1] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo. Adjecti sunt pontifices Frisiorum ethnici seu praefecti Druydum, episcopi Ultrajectini, comites Hollandiae et Selandiae (...), monasterii Westph. [Munster], Lamb. Raesfeldt, 1609. [gebonden met:] [2] Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus, libri duo (...). Franeker, Lamrinck/Starter, 1620.
61170: MARTINUS HAMCONIUS - Frisia seu de viris rebusque Frisiae illustribus.
22344: HAMEL, VAN, HOF VAN HOLLAND, ORANJE NASSAU - “Aanspraak van de heer mr. Petrus Theodorus van Hamel, advocaat ..... aan prince erfstadhouder, gedaan den 8e Maart 1766”, folio, 3 p, gedrukt (o.a. bij P. v. Os te ‘s-Hage).
33756: HAMEL, JOANNES MATTHAEUS VAN, UIT NANTERRE (FRANKRIJK) - Variae juris positiones [...] Leiden Abraham Elzevier 1709
33758: HAMEL, PETRUS THEODORUS VAN, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis, de indole juris scripti et non scripti [...] Utrecht Joannes Broedelet 1754
54481: HAMELSVELD, YSBRAND VAN / D. KAAS / J. SCHERTSZER - Afscheids-rede aan de gemeente te Goes. Utrecht, 1779. [gebonden met:] Berigt van Y. van Hamelsveld aangaande de redenen die hem bewogen hebben om zijne dimissie als predikant te Goes (...) te vragen. Utrecht, 1779. [en met:] Afgeperst antwoord op het Bericht (...) door Dirk Kaas. Goes, J. Huysman, 1779. [en met:] Brief van Justus Schertszer aan (...) Y. v. Hamelsveld (...) dienende ter opheldering en verdediging. Amsterdam, Houttuin etc., [1780]. [en met:] Brief van N.N. aan (...) Y. v. Hamelsveld. Goes, Huijsman etc., [1780]. [en met:] (Grieks) of het afgeperst antwoord van (...) Dirk Kaas (...) ontleed door Y. v. Hamelsveld. Utrecht, 1780. [en met:] Onpartijdig onderzoek en volledig betoog van de beroepelijkheid van (...) Y. v. Hamelsveld. Dordrecht, Blusse, 1782.
34596: HAMELSVELD, W.Y VAN, UIT HOLLAND - IX theses juridicae 1791
34694: HAMELSVELD, ISBRANDUS VAN - Oratio inauguralis de statu rei Christianae hodierno! Utrecht Van Paddenburg 1784
59236: HAMERLING, R., - Das Blumenjahr in bild und Lied, Berlin, 1881, geb., geïll., 248 pag.
55047: HAMERSTER, DOMINICUS - Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt (...) met zeer veele gewysde zaaken van den Provincialen Hove aldaar nader bevestigt. 3e druk, 2 delen in 1 band, Leeuwarden, H.A. de Chalmot, 1760.
33091: HAMERSTER, ALBERTUS JACOBUS, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio exegetico-theologica de lege ex Pauli sententia [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
59774: HAMMANN, PETER E.M. - Hendrik Paulides. Utrecht 1892 - 1967 Amsterdam. Schilder en verteller / Pelukis dan dalang / Painter and narrator. Singapore & Haarlem, 1997.
36340: HAMMER, GEORG FRIDER., UIT ILEBURG EN BARTHIUS, CHRIST. UIT ILEBURG; PRAESES: ZSCHAU, GEORG FRIEDRICH - Apotheoosion a Stoicis affectatam et assertam Wittenberg Koberstein 1715
58636: PHAEDRUS/L.HAMMERSKOLD; - Augusti Liberti Phaedri fabularum Aesophiarum, libri quinque, med. svenska anmarkningar. Utgifne af L. Hammarskold. Stockholm, 1813.
9239: HAMMIUS, GEORGE JOHANNES (VERT.); JOSEF VON HORMAYR ZU HORTENBURG - Leopold de Schoone. Tafreel der zeden uit de voortyd. Tooneelspel in 5 bedrijven. Vertaald uit het Duits. [Zedelyk schouwtooneel, 16e deel, 1e stuk.] Amsterdam, Wed. J. Dóll, 1808.
1058: HANDLEIDING - Handleiding voor het genealogisch werk in de Nederlandse zending. Den Haag 1961, 58 p., gestencild, in ringband.
36712: HANFF, MICHAELE, UIT COBURG. PRAESES: M.CHR. TIEROFF - Diluvium sacro-profanum sive disputatio historica de primi mundi interitu aquaeo universali ..... Jena Sengenwaldius 1653
57840: HANGER & CO., J. E., - Solvitur ambulando. A symposium on prosthetic achievement, London 1936.
26306: HANGEST BARON D. YVOY, D.M.M. D' - Frankrijks invloed op de buitenlandsche aangelegenheden der voormalige Nederlandsche Republiek, Arnhem 1858, 232 pag.
19480: HANKEN, CAROLINE - Gekust door de Koning. Een historisch-antropologische studie naar de ontwikkeling van de positie van de koninklijke maitresse aan het Franse hof in de zeventiende en achttiende eeuw.
35688: HANKEN, JOANNES HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Over eenige gevolgen van temporaire ligatuur van zenuwen Utrecht Kemink 1885
35724: HANLO, EMILE ALEXANDER JOHAN MARIA, UIT 'S-GRAVENHAGE - Utero-sapingographie Amersfoort S.W.Melchior 1930
37334: HANS, D - Het N.V.B. - boek. Gedenkboek bij het 40- jarig bestaan van den Nederlandschen Voetbalbond, 1889- 1929, z.pl., 1929, 334 pag., geïll. Goed exemplaar.
42475: SCHEEL-HANS [= HANS VON GERSDORFF / VAN GERSDORP] - Chirurgia ofte veldt-boeck van den beroemden M. Scheel-Hans, Ghetrouwlijck overghesedt uyt den Hoogduytsche in onse Nederlantsche tale door Jan Pauwelszoon Phrisius. Amsterdam, J.E. Cloppenburch, 1622.
39608: HANSEN, ELS; - Portretten in Warmond. Foto's van inwoners van Warmond van november 1989 tot november 1990. Wormerveer 1991, 191 pag., geb., geïll. Met stofomslag. Voorwoord van Maarten 't Hart.
35544: HANSES, HENRICUS AUGUSTUS, UIT MAAGDENBURG; PRAESES: MENCKEN, JOHANN BURKHARD - Schediasma de commentariis historicis quos Galli Memoires vocant [...] Leipzig Denuo recusa 1711
15351: HANSJACOB, HEINRICH - In den Niederlanden. Reise-Erinnerungen. 2de druk, 2de deel: Holland. Heidelberg: G. Weiss, 1901.
35612: HAPPEL, GEORG EBERHARD - Senatus orthopoliticus, Das ist Alszfeldische Christliche Wahl-Predigt, von zwölff wohl-qualificirten Raths-Herrn [...] Bey Erwehlung newer Burgermeister, und Ersetzung gemeiner Statt-Aempter [...] Marburg Joseph Dietrich Hampel 1646
5334: HARDENBERG, H. EN R. VAN LIT - Oostduin en de graven van Bylandt, herziene (en aangevulde) uitgave, Den Haag 2000, 157 p., geb., geïll.
19548: HARDENBERG, H.A. VON - Das Geschlecht Von Hardenberg. Portraits, Bilder und Stammtafeln 1139 - 1983.
55442: HARDER, DE - Copy missive van een brief van den gewezene cassier De Harder, geschreeven uit Ravestyn aan een zyner vrienden te Amsterdam. Rotterdam, Vis; Gravenhage, van Os; Amsterdam, J. Kok, [1763].
16393: HARDERWIJK - Gids voor Harderwijk door A. Sonke. Uitg. met medewerking v.h. gemeentebestuur en de Ver. “Harderwijk vooruit”, Amsterdam, Alta, 1924, 68 p.
9254: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
9257: HAREN, WILLEM VAN - Drie uitmuntende gedigten van jonkheer Will. van Haren om agter de Gevallen van Friso (door den zelven heer berymt,) te kunnen geplaast [sic!] worden. Harderwijk, Dionies van Lennep, 1742.
9244: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geuzen, vaderlandsch gedicht. Uitgegeven door Mr. Willem Bilderdijk. Den Haag, J. Immerzeel junior, 1826. [1 van 2 delen]
9241: HAREN, ONNO ZWIER VAN - De Geusen. Amsterdam, Adrianus Hupkes. 1772.
9253: HAREN, WILLEM VAN - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten. Amsterdam, Salomon Schouten, 1741.
9259: HAREN, WILLEM VAN - Aanhangzel, behorende tot de vier deelen, van de uitmuntende gedigten. Aan de Groot-Brittannische natie. [z.p.], [z.n.], [1742].
9255: HAREN, WILLEM VAN - Verzameling van gedichten van, voor en tegen Jr. Willem van Haren, grietman op Het Bildt. [Utrecht], [de Compagnie], [1742].
34928: HARENCARSPEL, JOHAN CORNELIS VAN, UIT NIJMEGEN - De exceptien van aanhangig geding en van verknochtheid Leiden Somerwil 1888
28496: HARINXMA THOE SLOOTEN, E.A. - Verslag der commissie benoemd bij beschikking van den minister.... van 18-6-1896... tot het instellen van een onderzoek inzake de indijking der Lauerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen, Leeuwarden 1900, 172 pag. + 38 bijlagen, waaronder diverse kaarten. Gebonden in half linnen.
32645: HARINXMA THOE SLOOTEN, PETRUS ALBERTUS VINCENTIUS VAN, UIT HOLWERDA - Specimen juridicum inaugurale, exhibens observationes varii argumenti [...] Groningen J. oomkens 1837
35022: HARINXMA THOE SLOOTEN, COERT LAMBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Het binnentreden van woningen Leiden Somerwil 1891
35928: HARINXMA THOE SLOOTEN, ALBERTUS VAN, UIT BEETSTERZWAAG - Stellingen ...... Leiden Kleyn 1896
35930: HARINXMA THOE SLOOTEN, MAURITS JOHAN PICO DIEDERIK VAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
1062: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland. 1ste/2de druk. Z.p. 1966/1968. Geb., geïll., 190 p.
34204: HARMSEN, JANUS PETRUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de reditibus perpetuis qui vulgo dicuntur census constitutivi et reservati [...] Amsterdam C.A. Spin 1830
4748: HARN, W.J. VAN - Het geslacht Stalpert van der Wiele 1279-1853. Vianen 1854, 52 p., geb., Enige bijzonderheden betreffende de geboorte, in de Hofstad, op den 20 april 1851 van Frederik Thomas de Guichenon de Châstillon, laatste afstammeling van Gaspard II, Graaf van Colligni, admiraal van Frankrijk, geboren 1516, en in de St. Bartholomeus nacht op den 24 augustus 1572, vermoord, Vianen, 1854, xii, 52 (2) pages. Printed boards.
1064: HARRIS, L.E. - Vermuyden and the Fens. A study of Sir Cornelius Vermuyden and the Great Level. Londen 1953. Geb., geïll., 168 p.
59156: HARRIS, POUL, - Marselis-slaegten, Blade af dens historie, Centrum1980, 239 pp. In Danish about Marselis-slaegtens herkomst.
39094: HARRIS, FRANK - My life and loves, 4 volumes, Paris, Obelisk Press 1960, 228+289+175+175 pag.
1066: HART, G. 'T - Inventaris van het oud-archief der gemeente 's-Gravenhage. 2 dln. 's-Gravenhage 1957, 722 p.
4744: HART, S. E.A. - Engel van de Stadt 1746-1819. Zijn voor- en nageslacht. 's-Gravenhage 1951, 342 p., geb., geïll. (oplage: 300 exx.)
42669: HARTEVELT, SYMON JANSZ - Waar-agtig relaas van de overkomst van zijn majesteyt William de Derde (...) zyn vertrek uit Engeland den 26 January 1691 en zyn gevaarlyke reys en aankomst in Holland op den 31 van de selve maand (...) neffens een net verhaal van de inhaling (...) in Den Haag den 5 Fabruary gedaan. Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1691.
3468: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum, geschiedenis van een jonkers-familie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw. (Diss.) Groningen 1938, 341 p., met tabellen.
60261: DIRK HARTING (1900-1970) - Zuider buiten Spaarne
60416: HARTING, DIRK (1900 - 1970) - Zuidsingel, Amersfoort
19878: HARTING, H. - Zur Geschichte der Familie Voigtländer, ihrer Werkstätten und ihrer Mitarbeiter.
15355: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners, Utrecht: Van Paddenburg & Comp., 1853
47156: HARTING, F., - Photographien naar de beroemde geschilderde kerkglazen van de Groote of St. Janskerk te Gouda, benevens de geschiedenis der St. Janskerk, Gouda, v. Bentum, [1873].
33320: HARTMAN, CAROLUS MARIUS ANTONIUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de revocatione donationis inter vivos secundum jus Romanum, Francicum et Neerlandicum [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1859
32019: HARTMAN BUSMANN, CHRISTIANUS, UIT SAPPEMEER - Dissertatio iuridica inauguralis de societate delinquendi sive coniuratione [...] Groningen J. Oomkens 1824
32479: HARTMAN VAN HOEK, RUDOLPHUS, UIT STEENBERGEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad Aemilii Papiniani [...] Leiden Philippus Bonk 1747
32761: HARTMAN, A.W. - Academische proeve over misbruik van vertrouwen [...] Leiden Gebroeders Van der Hoek 1859
35028: HARTMAN, JACOBUS JOHANNES - Oratio de eloquentia philologo colenda Leiden Brill 1908
15623: HARTMANN, CAROLUS - Mozarts Reise nach Haarlem, Haarlem: Joh. Enschedé, [1944]
34208: HARTOGH, HENRICUS ALEXANDER, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de regula juris " Locus regit actum" [...] 's Gravenhage J. Kips J.H.z. 1838
32915: HARTOGH HEYS VAN ZOUTEVEEN, HERMANUS, UIT DELFT - Bijdragen tot de statistiek van Drenthe. Akademisch proefschrift [...] Delft J.H. Molenbroek 1864
8198: HARTSEN, ANTHONY; HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); HEINRICH FERDINAND MÖLLER - De graaf van Waltron, krygsspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36676: HARTVELT, G.P. - Patronen van interpretatie, rede Kampen Kok 1966
53288: HARTWECH, ADAM - Defensie van Adam Hartwech, beyde met redenen, waerom hy den wederlegger syns briefs niet anders en antwoort. Rotterdam, F. v. Sambix, 1612.
34832: HASE, CORNELIUS DE, UIT BREMEN - Dissertatio juridica inauguralis de modo usurarum legitimo Groningen Spandaw 1739
8210: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Poëzij. 2e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, [1852].
8227: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Een dichter-album van vóór honderd jaren. De gedachtenis aan Bellamy en zijne kunstvrienden nog eens vernieuwd. Amsterdam, Höveker & zoon, [1890].
8223: HASEBROEK, JOHANNES PETRUS - Studiën en schetsen. Amsterdam, H. Höveker [1860].
33720: HASSELAER, CORNELIS PIETER, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de alimentis ex pietate ac juris necessitate praestandis [...] Leiden Joannes Bos 1762
56708: HASSELT, N. VAN, - De Koninklijke Militaire Academie en hare strafregtspleging, 's-Gravenhage, 1868, 40 pag.
25126: HASSELT, G. VAN - Het oorspronglyk schildery van Karel van Egmond, hertog van Gelre en Grave van Zutphen uitgelegd. Haarlem, A. Loosjes, 1804.
22776: HASSELT, VAN - Genealogisch overzicht familie Van Hasselt, manuscript, 18e eeuws, 1 blad plano en 3 bijlagen.
8229: HASSELT, JOHANNES WILLEM VAN (VERT.); JOHANN CASPAR LAVATER - Abraham en Izaac. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Allart, 1788.
15359: HASSELT, ANDRÉ VANT - Belgique et Hollande. Parijs: Fermin Didot frères, 1844.
30710: HASSELT, C. VAN - Le Héraut du dix-septième siècle. Dessins et gravures de Jacques de Gheyn II et III de la Fondation Custodia, collection Frits Lugt, Parijs 1985, 153 pag. + 80 platen.
31989: HASSELT, NICOLAUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de articulo 9no legis quae generaliora legislationis neerlandicae praecepta continet [...] Groningen W. van Boekeren 1842
31991: HASSELT, IOANNES FRANCISCUS LEONARDUS VAN, UIT ZUTPHEN - Specimen juridicum inaugurale, de legis actionibus [...] Groningen W. van Boekeren 1824
54537: HASSELT, S.F. VAN - Keus tusschen dood en leven. Een preek (...) n.a.v. de aandoenlijke teregtstelling van Ruurd Paschiers van Dijk, uitgesproken den 18-10-1846. Sneek, Joling, 1846.
36892: HASSELT, JOHAN JACOB VAN - Notae et observationes ad Anth. Matthaei (...)) libros quatuor, De Nobilitate, Utrecht 1777, 4o, 160 pag.
43464: HASSELT, G. VAN - Geldersche Byzonderheden I, II en III, Arnhem 1808-1809, 80 pag., gebonden in half perkament, mooi exemplaar.
28572: HATTON, R - Diplomatic relations between Great Britain and the Dutch Republic 1714-1721, London 1950, 283 pag., geb.
33878: HAUCK, NICOLAUS GEORGIUS, UIT BREDA - Specimen literarium inaugurale exhibens nonnullas quaestiones Hesiodeas [...] Leiden H.W. Hazenberg jr 1821
43344: HAUFF, W - Drei marchen, mit 16 original-lithographien und Buch schmuck von Fritzi Low, Wien, Schroll o.j., 16o, 241 pag. Good copy.
27888: HAUG, C.F. - Verhandeling over den geest en de zeden der middeleeuwen, en voornamelijk over de heimelijke en openlijke geregten, tournooijen, kruistogten enz., Amsterdam. G. Portielje, 1823, 44 pag., geb. in half linnen.
20602: HAUPTMANN, FELIX - Die Wappen in der Historia minor des Matthäus Parisiensis, ( Bonn 1930 ), 37 pag. met 6 platen waarop 100 afbeeldingen van wapens.
4874: HAUSDÖRFER, JOH. - Die Herren Von Uttenhofen. Bilder aus der Geschichte eines Adelsgeschlechts. Neustadt 1966, 211 p., geïll.
1076: HAUSEN, CLEMENS VON - Practische Heraldik, dem Adel und den Patriziern gewidmet. Görlitz 1887. Geïll. met 10 losse `Tafeln', 30 p.
53295: HÄUSLER, FRITZ - 101 charakter Köpfe für Schmirkkunst und Charakterausdruck. Berlijn, Klett, 1928 [Friseurbibliothek Band 16].
15361: HAUSSEZ, [CH. LEMERCHER DE LONGPRÉ], BARON D’ - Voyage d’un exilé de Londres a Naples et en Sicile, en passant par la Hollande, la Confédération germanique, Le Tyrol et l’Italie, deel I, Den Haag: G. Vervloet, 1835
29026: HAVARD, HENRY - La serrurerie, Paris [ 1892 ], 171 pag., ill., geb.
15363: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée. Parijs: E. Plon & Cie., 1874.
15371: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Le Coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. Parijs/Amsterdam: Plon/Caarelsen, 1878.
15373: HAVARD, HENRY - La Hollande à vol d’oiseau. Parijs: G. Decaux & A. Quantin, 1881.
15375: HAVARD, HENRY - De Hollandsche schilderkunst, uit het Fransch vertaald door Pieter Geiregat, Gent: Vuysteke, 1887.
15367: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overyssel, Gueldre et Limbourg. Parijs: E. Plon & Cie., 1876.
15369: HAVARD, HENRY - La Hollande pittoresque. Les frontières menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Drenthe, Overijssel, Gueldre et Limbourg. 1ste druk. Parijs: E. Plon et Cie., 1876.
50923: HAVARD, HENRY - La Flandre a vol d'oiseau, illustrations d'apres nature par Maxime Lalanne. Paris, Decaux, 1883.
8233: HAVERKAMP, JAN (VERT.); PIERRE CORNEILLE - Sertorius, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje en Dirk Rank, 1722.
8242: HAVERKORN WZ, WILLEM - Aleida van Poelgeest; treurspel. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785
8239: HAVERKORN WZ, WILLEM - Robbert de Vries, treurspel. 2e verbeterde druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1778.
59546: HAVERMANS-DIKSTAAL, M. - Aangekleed gaat uit. Streekkleding en cultuur in Noord-Holland, 1750-1900. Zwolle, Waanders, 1989, 264 pp. Zo goed als nieuw.
42133: HAVERMANS, ADR. - Kort begriip en bericht van de historie van Brabant. Leiden, v.d. Boxe, 1652.
8249: HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS - Familie en kennissen. 2e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1881.
56580: HAWKINS, B, WATERHOUSE, - The anatomy of the horse, 13th. thousand, London [ ca. ...], 84+48 pag., geïll.
59164: HAZEWINKEL, FERNANDE, - Prostitutiebeleid in Rotterdam 1828-1982. De naakte Feiten over mislukte Pogingen de Prostitutie te concentreren en te kanaliseren. Rotterdam, Gemeentelijke Archiefdienst 1982 (eerste druk) paperback, 160 pag. 21 x 27 cm. In goede staat
8254: HAZLITT, WILLIAM; E.J. POTGIETER (VERT.) - Tafelkout. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1840.
56378: HEATH, J. DUNBAR, - The complete croquet-player, London 1874, geb., 96 pag., ill.
60212: ROGER HEBBELINCK (1912-?) - Landscape with boat
36180: HEBENSTREIT, JOHANNE DANIELE, UIT NEOSTADIO-VARISCO; PRAESES: WEBER, IMMANUEL - Apospasmation (Dit woord in Griekse letters) philologicum ad 1 Timoth. III Capitis comma 15 maxime interpunctionem vulgatam ejus vindicans Leipzig ? 1703
56674: HECKEL, ULRICH, - Klimschs Jahrbuch des graphischen Gewerbes, Band 28, Frankfurt am Main, 1935, geb., geill., 304 pag.
32717: HECKER, GUILIELMUS AUGUSTUS ALPHONSUS, UIT GRONINGEN - Quaestiones de commentariis Caesaris De Bello Gallico. Specimen litterarium [...] Groningen J.B. Wolters 1888
33638: HECKER, WILLEM - Oratio [...] De aarde en de mensch. Redevoering [...]
42081: HECKER, J.F.C. - De danswoede, eene volksziekte der Middeleeuwen in de Nederlanden, Duitschland en Italie, vertaald uit het Hoogduitsch door G.J. Pool. Amsterdam, Sulpke, 1833.
57556: HEDEGAARD, E.O.A., - Militaere bogejermaerker. Exlibris, Elsinore 1966, 208 pag., geïll.
15376: HEDENDAAGSCHE - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren ... deel X, behelzende eene beschrijving van den tegenwoordigen staat der Oostenrijksche, Fransche en Pruissische Nederlanden. Amsterdam: Isaak Tirion, 1738.
34206: HEECKEREN VAN BRANDSENBURG, GUILIELMUS LEONARDUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis referens expositionem doctrinae de communione bonorum legali inter conjuges, inprimis secundum ius novum Hollandicum [...] Utrecht Joh. Altheer 1837
15380: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van ‘t oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, [...] 5de vermeerderde en verbeterde druk. Amsterdam: Jan Bouman, 1678.
15382: HEEMSKERCK, JOHAN VAN / C. VAN BAERLE - Batavische arcadia, waer in, onder ‘t loof-werck van liefkooserye gehandelt werdt [...], leste druk. Amsterdam: Adr. Wor en Erve G. onder de Linden, 1729.
8260: HEEMSKERK, JOHAN VAN; CASPAR VAN BAERLE - Batavische Arcadia , waar in, onder 't loofwerk van liefkoserye, gehandelt werdt van den oorsprong van 't Oudt Batavien, vryheidt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten [...] mitsgaders van andere diergelyke ernstige saaken meer. Laatste druk, met fraaye figuuren vermeerdert, en een verduitsching van alle de uytheemsche taalen. Den Haag, Ottho van Thol, 1756.
32001: HEEMSKERK, AB.Z., JANUS, UIT AMSTERDAM - Speciminis inauguralis de Montesquivio pars prior [...] Amsterdam J.H. en G. van Heteren 1839
31743: HEEMSTRA, BALTHAZAR THEODORUS VAN, NOBILIS FRISIUS - Specimen philosopho-juridicum inaugurale, continens comparationem jurisprudentiae et doctrinae de moribus [...] Groningen P.S. Barghoorn 1835
35890: HEEMSTRA, AARNOUD JAN ANNE ALEID VAN, UIT VREELAND - Stellingen ..... Utrecht De Kruyff 1896
35880: HEERDE, JOHANNES VAN, UIT BUREN - Stellingen ...... Utrecht Den Boer 1896
19096: HEERDT, C. VAN - Nederlandse en buitenlandse ridderorden en onderscheidingen.
3694: HEERDT, A.C. BARON VAN - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht Van Heerdt. Assen 1957, 190 p., geb., geïll., met tabellen.
1090: HEERE, P.H. (RED.) - Zaanstreek-Waterland in genealogisch perspectief. Een bundel genealogisch-heraldische artikelen ter gelegenheid van het eerste lustrum van de afdeling Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Zaandam 1992. Geb., geïll., 345 p.
7910: HEEREN, JAC. - Oud-Helmondsche families. Serie van 27 krantenartikelen uit "De Zuidwillemsvaart" 1934-1935, in map.
40888: HEEREN, J.J.M. - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond, 1938, 350 pag., ingenaaid, geïll., goed exemplaar.
34868: HEERES, J.E. - Belang en minderwaardigheid, rede...aanvaarding..hoogleeraarsambt Leiden Brill 1902
14734: HEERINGA, K. - Beschrijving eener verzameling charters en papieren afkomstig van Jhr A.W. van Borssele, heer van Borssele, berustende in de rijks-archiefbewaarplaats in Zeeland.
1098: HEERINGA, T. - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. (Diss.) Zutphen [1934]. Geïll., 134 p.
1092: HEERINGA, K. - Het oud archief der gemeente Schiedam. Schiedam 1908.
32959: HEERINGA, TETJE, UIT ZUTPHEN - De Graafschap, een bijdrage tot de kennis van het cultuurlandschap en van het scholtenprobleem. Proefschrift [...] Zutphen W.J. Thieme & Cie 1934
47122: HEERINGA, K., - Rechtsbronnen der stad Schiedam, 's-Gravenhage 1904, 35+421 pag.
32271: HEERKENS, JOANNES NICOLAUS JOSEPHUS, UIT ZWOLLE - Specimen juris publici belgici inaugurale, de ordinibus provincialibus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
38444: HEERKENS THIJSSEN, H.F. - De geschiedenis van het Haarlemse Sint Jacobsgilde, 's- Gravenhage 1955, 92 pag., geïll., geb.
47652: HEERKENS THIJSSEN, H.F., - Korte geschiedenis van het Heilig Kerstgilde te Haarlem, Haarlem 1942, 28 pag., geïll.
31969: HEERMA VAN VOSS, ULBO JETZE, UIT TIEL - Defloratie en onderzoek naar het vaderschap in het oud-vaderlandsch recht. Academisch proefschrift [...] Amsterdam J. Clausen 1889
8264: HEEROOM - Heer-oom met de gard, en de Hoerewaardin, twee anecdoten, uit den zelfden hoek, als de Menuet en Dominees Pruik, by wyze van brief in dichtmaat medegedeeld door een Groninger heer aan zynen vriend te A... [z.p.], [z.n.], [1772].
27966: HEES VAN DEN TEMPEL, J.J. V. - Beantwoording der prijsvraag over het stelsel der gemeenten in het graafschap Vlaanderen, Brussel 1835, 4o, 75 pag., orig. blauw papieren omslag.
51992: HEES, P. VAN, E.A.; - Briefwisseling Gerretson - Geyl, 5 delen, Baarn 1979, ca. 2000 pag., geb., met stofomslag. Complete set in goede staat.
61041: OTTO TITIAN VON HEFFNER - Heraldische Bilder Bogen.
36420: HEHRING, GOTTFRIED, UIT COSWIG.ANHALTINUS; PRAESES: KIRCHMAJER, GEORG C. - De eo, quod appelatur Rectum Wittenberg Schroedter 1697
36050: HEIDA, G. - Rechtspraak in agrarische zaken Deventer Kluwer 1980
56298: HEIDE, G.D. V.D., - De laatste dagen van een eiland [Schokland], Kampen [1959?], 48 pag., geïll.
57422: HEIDEMA, A.W. (RED.); - De Hoefsmid. Geïllustreerd maandblad voor hoefsmeden. Jaargang 6 (1901) 190 pag., geb. in rood linnen, geïll.
30558: HEIJBROEK, J.F. ( RED.) - Geschiedenis in beeld 1550-2000, Zwolle 2000, 296 pag., geïll., als nieuw.
56516: HEIJDE, R.J. V.D., - Oogverwondingen en ongevallenwet. Eenige beschouwingen over ruim 1900 verwondingen van het oog en zijne omgeving, behandeld in het Academisch Ziekenhuis te Leiden van begin 1896 tot einde 1905, Haarlem 1901.
37402: HEIJNINCK, E.S. E.A. (RED.) - Bouwkundige Bijdragen, uitgegeven door de My. tot Bevordering der Bouwkunst, vierde jaargang, Amsterdam 1847, 344 kolom., geillustreerd, geb. ( band beschadigd )
34098: HEILBRON, ISAÄCUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de redemtione alienarum litium et constitutione Anastasiana, secundum placita juris Romani [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1838
25218: HEIM, H.J. VAN DER - Het archief van den Raadpensionaris Antonie Heinsius, 2 delen, 's-Gravenhage 1867-1874, 240 + 176 pag., gebonden. Mist deel III.
19614: HEIM, BRUNO B. - Armorial, edited and introduced by P. B. van Duren. Blazons for the Liber Amicorum et illustrorum hospitum by G. Pursuivant.
52919: HEIM, P.R. - Het leven van den rooverhoofdman Louis Dominique de Cartouche, bewerkt door P.R. Heim, Rotterdam, D. Bolle, [1e- helft 20e- eeuw].
35250: HEIM, JOANNES DAVID VAN DER, UIT MIDDELBURG - Dissertatio historico-politica de aquae superfluae in Flandria emissione [....] Leiden J.B. Gebhard 1844
17061: HEIMBUCHER, M. - Die Bibliothek des Priesters. Mit praktischen Winken für deren Anlage und Erweiterung. Zugleich ein Handbuch der katholisch-theologischen Literatur und ein Führer durch die Literatur über die soziale Frage. 6., neubearbeitete Aufl. Rgensburg: G.J. Manz, 1911.
56356: HEINE, J.G., - Wetenschappelijk en geschiedkundig berigt nopens ene staatkundige consultatie. De geneesbaarheid van (.....) gewrichtsverstuikingen (....) vier kinderen van eene aanzienlijke familie betreffende (.....) aan eenen regtsgeleerden, 's-Gravenhage,1834.
35552: HEINE, JOHANN-CHRISTOPH, UIT ZAGAN (SILEZIË); PRAESES: MAGNUS, GEORG FRIEDRICH - Diatriba philologica de lucis gentilium [...] Wittenberg Christian Schroedter 1674
36677: HEINEKEN, WIJNAND, UIT AMSTERDAM - De staat en het kerkbestuur der N.H. sedert het herstel onzer onafhankelijkheid Leiden Hazenberg 1868
40108: HEININGEN, H. V., - Tussen Maas en Waal. 650 jaar geschiedenis van mensen en water, Zutphen 1971, 669 pag., geb., geïll.
36672: HEINSIUS, DANIEL - Orationes. Editio noua, altera parte auctior Leiden Lodewijk Elsevier 1615
53308: HEINTZ, C.A. - Onze politie-agenten in hun verkeer met de burgerij. Drie verhalen. Netto opbrengst ten voordeele van den bestolen politie-bond. 3e- druk, 's Gravenhage, L.J. van Zwijndregt 1894.
36152: HEINTZELER, SIXTUS, UIT ULM; PRAESES: WOLFF, CONSTANTIN - Gallia Concilio Tridentino repugnans ..... Wittenberg Christian Fincelius 1687
38510: HEINZE, G.A. - Theoretische en praktische zangleer, eene handleiding, deel I, 2e druk, Amsterdam 1866, 103 pag. Gebonden met: Koorschool voor volwassenen, 75 pag.
31090: HEIRMAN, R.J.J. - Vlaggenalbum van de gehele wereld, deel II, Gouda, Gouda's Roem, z.j., 24 pag., oblong, met ingeplakte plaatjes. Compleet.
37210: HEKELEN, F.E. VAN E.A. - De polder Jannezand [ onder Dussen ] 1805- 2000, Amsterdam 2000, 168 pag., geb., geïll., met stofomslag.
1108: HELBERS, G.C., EN D.A. GOEDEWAGEN - Goudsche pijpen. Amsterdam 1942. Geb., geïll., 252 p.
22434: HELDER, RUTGERS - Twee foto’s uit 1898 van het bruidspaar P. Helder en M. Rutgers (w.s. Den Haag), elk 9x12 cm.
33149: HELDEWIER, MAURITIUS JANUS LUDOVICUS JACOBUS HENRICUS ANTONIUS, UIT TURIJN - Dissertatio juris gentium inauguralis de juribus et officiis gentium mediarum in bello maritimo Leiden Jac. Hazenberg, Corn. zoon 1852
8275: HELDRING, OTTO GERHARD - Leven en arbeid. Leiden, E.J. Brill, 1881.
15388: HELDRING, OTTO GERHARD - Wandelingen ter opsporing van Bataafsche en Romeinsche oudheden, legenden, enz., eerste [en tweede] stukje. Amsterdam: G.J.A. Beijerinck, 1838-1839, twee deeltjes.
17091: HELLINGA, W.G. - Copy and Print in the Netherlands. An Atlas of Historical Bibliography. Intr. H. de la Fontaine Verwey & G.W. Ovink. Amsterdam: Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf [etc], 1962. 2 dln.
39464: HELLINGA, W.G. - Kopij en druk in de Nederlanden. Atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse Typografie, Amsterdam 1962, 254 pag., geb.
15390: HELLWALD, FRIEDRICH VON; RICHARD OBERLÄNDER - Nordland-Fahrten. Vierte Abteilung. Malerische Wanderungen durch Holland und Dänemark. Land und Leute, mit besonderer Berücksichtigung von Sage und Geschichte, Literatur und Kunst. Leipzig: F. Hirt & Sohn, [ca. 1882].
57599: HELLYNCKX, FULGENTIUS, - Dry-voudige verhandelinge sedelyck en onderwysende aengaende de teerlingh en caert-spelen, den brandewyn dranck en het gebruyck der duyvels-besweerderye ofte belesinge, onderscheydende het geoorloft [...] en quaet Gebruyck deser, Mechelen: van der Elst, [1757].
55784: HELMAN, I.S. - Prent: 'Journee du 21 Janvier 1793. La mort de Jean Capet sur la place de la Revolution. Presente a la Convention Nationale, le 30 Germinal, par Helman', gravure door Helman naar Monnet. Uitgave: l'auteur, rue Honore 1497.
8286: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie, in zes zangen. Gouda, G.B. van Goor , [1839].
8282: HELMERS, JAN FREDRIK - De Hollandsche natie in zes zangen. 5e druk. Den Haag, Johannes Allart, 1821.
8289: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [1 van 2 delen]
8288: HELMERS, JAN FREDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, François Bohn, 1814-1815. [2 delen]
59398: HELMOND, GARENFABRIEK, CARP, DIEPENVEEN. - Kwitantie van J.A. Carp's garenfabrieken NV (Helmond) voor A.C. Diepenveen, met afbeelding fabriek in vogelvlucht, 1932, (1 stuk). M14691
50969: HELMONT, FRANCISCUS MERCURIUS VAN / J.C. AMMAN - Een zeer korte afbeelding van het ware natuurlijke Hebreuwse A.B.C. welke te gelyk de wyse vertoont volgens welke die doof geboren syn, sodanig konnen onderwesen werden dat sy (...) tot het gebruik van spreken komen. Als mede een verhandeling om de doof-geboorene te leeren spreken door Joh. Conrad Amman. Amsterdam, P. Rotterdam, 1697.
32729: HELOMA, MARCUS VAN, UIT HEERENVEEN - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur: An liberi naturales legitime agniti jus habeant ad legitimam, quau dicitur, portionem nullis donationibus, sive inter vivos, sive testamento factae sint, minuendam, aut prorsus adimendam [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1830
40878: HELVOORT, C.J.A. VAN - Hoofdstukken uit de geschiedenis van de stad Woerden, Hilversum 1952, 245 pag., geïll., geb.
34728: HEMERT, PAULO VAN - Oratio funebris in obitum [...] Abraham Arent van der Meersch Amsterdam M. Schalekamp 1792
34328: HEMERT, FRANCISCUS JUNIUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de modis quibus sententia arbitrorum infirmatur [...] Leiden C.C. van der Hoek 1847
43936: HEMERYCK, P.A., - Veilingcatalogus bibliotheek Frank van der Goes, Amsterdam 1940, 37 pag.
8298: HEMKES, FREDERIK LEONARDUS - XL gedichten. Leiden, E.J. Brill, 1882.
15392: HEMKES KZN., H. - Het koningrijk der Nederlanden en zijne overzeesche bezittingen, beschreven op een reistogtje en voor de jeugd bewerkt. Opgehelderd door 16 kaartjes. Gouda: G.B. van Goor, [1852].
8299: HEMPEL, W. - De jodin. Groot melodrama in vijf bedrijven naar aanleiding van het Fransche zangspel La juive. Utrecht, L.E. Bosch, 1838.
60268: AREND HENDRIKS (1916 - 1951) - Westland
28870: HENDRIKS, A - Etsen. Handleiding voor het etsen op koper en zink, Alkmaar z.j., 44 pag. + afb., geïll.
38474: HENDRIKS, JAN - Vijf jaar drukkunst in het verborgene, Utrecht z.j. [ ca. 1946 ], 60 pag., geb., geïll., met stofomslag.
40898: HENDRIKS, J - Dussen- Het eertse kasteel van Dussen, Tilburg 1982, 28 pag., ringband.
34824: HENDRIKSZ, PETRI - Oratio de iis 1831
60520: HENDSCHEL, ALBERT - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek. Utrecht, W.F. Dannenfelser, (ca. 1890).
26864: HENGEL, C.G. V.D. - Leusden 1605-1794, naar de prothocollen van de Gerechten Leusden, Leusbroek, Hamersveld, Snorrenhoef en Donkelaar. Scriptie, Leusden [ca. 1960?], 32 pag.
33306: HENGEL, WESSEL ALBERTUS VAN - Redevoering over de leer van den christelijken godsdienst, beschouwd als de vruchtbare moeder der ware en natuurlijke welsprekendheid [...] gehouden ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid en kerkelijke geschiedenis [...] Amsterdam. Amsterdam Johannes van der Hey 1818
34224: HENGEL, JACOBUS VAN, UIT DRIEHUIS - Specimen juridicum inaugurale de tribus majoriani novellis [...] Leiden C.C. van der Hoek 1833
44084: HENGEL, J.F. VAN; - Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland, Derde stuk: Geneeskundige plaatsbeschrijving van het Gooiland, 's-Gravenhage 1875. Facsimilé herdruk, Loenen 1987.
47660: HENGEL EN EELTJES, VAN, - Veilingcatalogus bibliotheek Mr. J. van Dam van Noordeloos, Rotterdam 1873, 184 pag.
34226: HENGELAAR, MATTHEUS JACOBUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de alimentis, cum liberis tum parentibus, praestandis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
1110: HENGST, C.G.C. VAN - Aanteekeningen betreffende de Fundatie der Douairière Baronnesse Van Reede, Vrijvrouwe van Renswoude te Utrecht. Utrecht 1890, 267 p.
34094: HENGST, HENRICUS WOLTERUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de origine et juribus dominii, hujusque acquirendi modis, qui originarii vulgo dicuntur, imprimis secundum naturae jus [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
34096: HENGST, JANUS HENRICUS CAROLUS VAN, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de rerum singularum dominio, secundum codicem legum civilium [...] Utrecht Samuel Alter 1827
34314: HENGST, ADRIANUS ELIZA VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de donatione inter conjuges stante matrimonio [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
30650: HENKELS, H - 't is alles een groote eenheid, Bert. Piet Mondriaan, Albert van den Briel en hun vriendschap, Haarlem 1988, 159 pag., geïll.
5588: HENKUS, B.A.J. - Henkus, een familie uit Cloppenburg via Amsterdam wereldwijd verspreid. Een verslag van bevindingen sinds 1970, Den Haag 1996, 238 p., geïll.
8303: HENNEBO, ROBERT - Verzamelde dicht-werken. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven. Den Haag (etc.), Pieter van Os (etc.), [1767].
50947: HENNEBO, ROBERT - De uytvaard van meester Andries. Blijspel, vertaald uit het Frans. Amsterdam, Bosch en Leiden, Knotter, 1720.
8301: HENNEBO, ROBERT - Bruilofts-gezang of Smeekschrift aan d'edele hoove van Ciprus. [z.p.], [z.n.], [1726?]. [Met:] De Vogel in het Bosch. Vogelenzang, ter bruiloft van den heere T.D.V. en jongkvrouwe E.B. [z.p.], [z.n.], [1725?].
56588: HENNEKELER, G. VAN, - Korte handleiding tot het gebruik der aardglobe bij het onderwijs in de wiskunstige aardrijksbeschrijving, 4e druk, Assen 1867, 164 pag.
30322: `HENNES, M.F. - Maria E. van Regteren Altena 1868-1938, tentoonstelling van haar werk in de zalen der My. Arti et Amicitiae, Amsterdam 1939, geïll.
51938: HENNIG, R., - Terrae incognitae. Eine zusammenstellung und kritische bewertung der wichtigsten vorcolumbischen entdeckungsreisen, 2e auflage, 4 volumes (Band IV 1e Auflage), Leiden 1944-1953 en 1939.
1114: HENNING, ECKART, EN WOLFGANG RIBBE - Handbuch der Genealogie. Neustadt a.d. Aisch 1972. Geb., geïll., 304 p.
1116: HENRY, GILLES - Recherchez vos ancêtres. Guide de recherches généalogiques. Genève 1983. Geb., 284 p.
4158: HENSEL, S. - Die Familie Mendelssohn 1729-1847, nach Briefen und Tagebüchern. 2 delen. Berlijn 1900, geb., geïll.
25194: HENSELER, G. - Voorvaderen en nazaten van Bastiaan Henseler 1758-1815. poorter en gildemeester te Lochem. Enschede 1999, 182 pag., geb., geïll., met stofomslag.
57000: HEPKEMA, J.; - Het Friesch Museum van Oudheden te Leeuwarden, Heerenveen 1896, 56 pag.
63136: HEPPENER, JOHANNES JACOBUS (1826-1898) - Road in the countryside (weg op platteland).
1118: HERALDICUS [= J.G. MONTIJN] - Lijf- en wapenspreuken van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders enz. 's-Gravenhage 1892. Geb., 192 p.
27884: HERBERGHEN, H. VAN - Coup-d'óeil sur le royaume des Pays-Bas en 1829, Brussel 1829, 79 pag.
36242: HERBST, JOHANN HEINRICH, UIT OTTERWISCHENS. MISN.; PRAESES: MENCKE, GERHARD HERMANN - Dissertatio philologica de osculo manus ori dato occasione Jobi XXXI , 27 ...... Leipzig Brandenburger 1711
6630: HERCKENRODE, LÉON DE - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et convents de la Hesbaye auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciènnes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
32193: HERDERSCHÊE, DIRK, UIT AMSTERDAM - Pleuropneumonie-achtige organismen in weefselkweken. Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rototype 1963
8307: HERDERSZANG - Herderszang ter bruilofte van Thirsis en Galathé. [z.p.], [z.n.], [z.j., laat-18e-eeuws?].
56940: HERFELDT, G., - Mededeelingen over tufsteen en tras, Arnhem, 1884, 50 pag., geïll.
42859: HERGE - De avonturen van Kuifje, Raket naar de maan. Casterman, 1953 (eerste editie).
43192: HERING, J.H. - Bespiegeling over Neerlandsch Waternood tusschen den 21 en 22 November 1776. Amsterdam, Allart, 1778.
32183: HERINGA, JODOCUS - Oratio, de auditorio Academiae Rheno-Trajectinae [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
35366: HERINGA, E. - Prent voor promotiepartij van Mr. E. Heringa op societeit Minerva Leiden A. Vilders 1931
35932: HERINGA, ANNE, UIT HOLWERD - Stellingen ..... Groningen G. Fockens 1899
24719: HÉRISSON, E. - Atlas du dictionnaire de geographie universelle, ancienne, du moyen age et moderne, comparées. Paris, Desray, 1806.
8310: HERLOSSOHN, CARL - Huss en de Hussieten, of Bohemen van 1414-1424. Historisch romantisch tafereel. Vertaald uit het Duits. Dordrecht, H. Lagerweij, 1846. [2 delen]
25782: HERMENS, M - Faïence- en tegelfabriek Westraven 1844-1994, Vianen 2005, 237 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
26522: HERMESDORF, B.H.D. - Rechtsspiegel. Een rechthistorische terugblik in de Lage Landen van het herfsttij. Nijmegen 1980, 435 pag., geb., met stofomslag.
59524: HERRMANN, EMIL/ OSENBRUEGGEN, EDUARD/ KRIEGEL / ALBERTUS / MAURITIUS, - Corpus Juris Civilis. 3 Delen in Latijn. 1. Recognoverunt adnotationibusque criticis instructum ediderunt D. Albertus et D. Mauritius Fratres Kriegelii. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Prior, Lipsiae 1833, 992 p. 2. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum continuatum cura studioque Aemilii Herrmanni. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Altera, Lipsiae 1844, 800 p. 3. Corpus Juris Civilis recognosci brevibusque Adnotationibus criticis instrui coeptum. Absolutum Studio Eduardi Osenbrüggen. Editio stereotypa. Opus uno Volumine Absolutum. Pars Tertia. Novellas et Reliqua Continens, Lipsiae 1844, 893 p.
22634: HERTOGENBOSCH, L.V. BROEDERSCHAP, VERSTER DE BALBIAN - Convocatie van Proosten van het Illuster Lieve Vrouwe Broederschap te ‘s Hertogenbosch, d.d. 1821, gericht aan C.J. Verster de Balbian te “s Bosch voor een vergadering op 26-9-1821 met middagmaal”. Gedeeltelijk gedrukt, 4°, 2 p.
22464: HERTOGENBOSCH, WEYMANS, KEER - Vonnis in de zaak voor gerecht van Den Bosch dd. 26-3-1765 in de zaak tussen Willemina Keer getrouwd met Aart Weymans, wonende in Den Bosch en haar man Aart Weymans, gewezen marktschipper van Den Bosch op Haarlem. Manuscript, folio, 5 p.
22278: HERTOGENBOSCH, HEUSDEN, MARIENDONCK, VAN SOMEREN - Acte d.d. 16-7-1476 uitgevaardigd door de prior van het convent Mariëndonck bij Heusden, waarbij hij kwitantie geeft aan de executeurs testamentair van Martinus van Zoemeren, kanunnik van St. Jan in Den Bosch, in verband met een schenking uit diens nalatenschap aan het klooster. Charter op perkament, tekst in het Latijn. Manuscript.
16946: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch door Vincent Cleerdin, 2e druk, uitg. Gemeentebestuur en Ver. “‘s-Hertogenbosch belang” 1929, 100 p.
16412: ‘S-HERTOGENBOSCH - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van ‘s-Hertogenbosch, door Dr. C.F.Xav. Smits, pr, Den Bosch, A.C. Verhees, 1908, 39 p.
16413: ‘S-HERTOGENBOSCH - ‘s-Hertogenbosch (Nederland). Samengesteld, geïllustreerd en uitgegeven door de Stichting voor Vreemdelingenverkeer. ‘s-Hertogenbosch [1939], 40 p.
16414: ‘S-HERTOGENBOSCH - V.V.V. - ‘s-Hertogenbosch - Markt 3, 2 p, 4° [ 1942].
35582: HERTTENSTEIN, JOHANNES FRIDERICUS, UIT ULM; PRAESES: ROEHRENSE, CHRISTIAN - Positiones quasdam de iuramentis ex iure naturae decerptas [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1704
5210: HERTZ-BEETS, EMMA DINA - Die Urgrosseltern Beets, 16-20 tausend, Hamburg 1917, 76 p., geb.
28154: HERTZ, G. - Geschichte der Uhren, mit 19 erlauternden abbildungen auf einer steindrucktafel, Berlin 1851, 66 pag., orig. paper cover ( back missing ), with folding lithograph.
33640: HERTZ, HEINRICH - Ueber die bedeutung der pathologischen anatomie fur die medicinische wissenschaft.
43954: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek I.Teixeira d' Andrade, Amsterdam 1927, 31 pag.
51472: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus boeken, A.E. Schluter, Ch.E.Nypels e.a., Amsterdam 1935, 96 pag., geïll.
43938: HERTZBERGER, M. / B. HOUTHAKKER, - Veilingcatalogus liquidatie boeken Fa. R.W. P. de Vries, Amsterdam 1934, 89 pag.
43958: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek Dr. Th. G. Dentz van Schaick, Amsterdam 1935, 33 pag.
47658: HERTZBERGER, M., - Veilingcatalogus bibliotheek o.a. van Jhr. W.A. van den Bosch, Doorn, Amsterdam 1957, 40 pag.
43022: HERVIEUX DE CHANTELOUP, J.C. - Traite curieux des serins de canarie / Naaukeurige verhandeling van de kanarievogels, behelzende een beschryving van den aart deezer vogels, hoe die te doen paaren, haare nesten te maaken, de jongen op te voeden, haar te leeren zingen en fluiten (...) door A. Moubach uit het Fransch vertaalt. Amsterdam, H. Schelte, 1712.
35354: HERWAARDEN, D. VAN - Prent ter gelegenheid van het theologisch propaedeutisch examen van D. van Herwaarden Utrecht 1876
47550: HERWAARDEN, J. V., - Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900, Rotterdam 1999, 240 pag., geb., geïll.
5596: HERWEIJER, W.A. EN A.P. V.D. HOEK - Vijfhonderd jaren Herweijer, Puttershoek 1985, 528 p., geb., geïll.
59530: VAN HERWERDEN, PIETER JOHANNES; VON NASSAU, LUDWIG, - Het verblijf [verblyf] van Lodewijk [Lodewyk] van Nassau in Frankrijk [Frankryk], Assen : Van Gorcum, (1932), Proefschrift Groningen, phil. Diss, 220 p. Met apart kaartje inzake receptie na afloop aan het huisadres van Herwerden: Noorderhaven 3.
35696: HERWERDEN, CLAUDIUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Micro-organismen bij epidemische cerebro-spinaalmeningitis s'Hertogenbosch Robijns 1893
34072: HERZEELE, JOANNES JACOBUS PETRUS VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de excusationibus tutorum et curatorum ex jure Romano, et tutorum ex jure hodierno [...] Utrecht Joh. Altheer 182
8314: HESMAN, GERRIT - Christelyke aandachten of vlammende ziel-zuchten eener godvreesende ziele, met een goddelijk antwoord daar op passende. Met eene voorreden ter aanprijsinge van deze zinnebeeldige aandachten door Gerardus Outhof. Deventer, H.W. van Welbergen, 1728.
36643: HESPE, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM, SECRETARIS VAN OUDDORP BIJ ALKMAAR - Theses juridicae miscellaneae inaugurales Harderwijk J. Moojen 1781
15396: HETTEMA, M., EN R.R. POSTHUMUS - Onze reis naar Sagelterland, benevens deszelfs geschiedenis, eene beschrijving van den aard, de zeden, de gewoonten enz. van deszelfs bewoners en eene korte schets en woordenlijst van hunne taal. Franeker: G. Ypma, 1836.
3924: HEUBES, H. - Knipscheer-Knipschaar. 400 Jahre Niederrheinisch-Holländische Schiffer. Stammfolgen und Beiträge zur Geschichte aller Knipscheer-Knipschaar Sippen in Deutschland und den Niederlanden 1500-1973. Keulen 1973, 442 p., geb., geïll.
1130: HEUFF AZ., J.A. - De Neder-Betuwe en haar Ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief. Arnhem, 1902, 137 p.
60795: HEULE, CHRISTIAEN VAN - De Nederduytsche Grammatica ofte Spraec-konst, waer in de gemeyne deelen der Nederduytsche spraeke (na de manier der Grieken ende Latijnen) beschreven zijn.
30728: HEURCK, E.V. EN G.J. BOEKENOOGEN - Notes sur quelques imageries de L' Europe, Antwerpen 1910, 141 pag., geïll. [ extract uit Histoire de l'imagerie populaire Flamande et de ses rapports avec les imageries etrangeres ]
38898: HEUSDE, PHIL. GUIL., VAN - Diatribe in civitatas antiquas, z.pl. 1817, 92 pag., 4o., orig. kartonnen omslag.
39448: HEUSDE, PH. W. V. - C.W. de Rhoer, gekenschetst bijzonder als geschiedkundige, Utrecht 1821, 76 pag.
16415: HEUSDEN - Heusden. Uitg. Stichting V.V.V. Heusden en omstreken [ca. 1970?], 24 p., gestencild.
33882: HEUSDEN, HENRICUS ANTONIUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de origine majestatis aut meri imperii [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1793
3734: HEUSDEN, W.C. VAN - Het geslachts-register van de familie Van Heusden, met de aanverwante takken, naar de officiële inlichtingen van 1716 af, tot de achterkleinkinderen van Jacob van Heusden, predikant te Hilvarenbeek. 's-Hertogenbosch 1888, 70 p.
24964: HEUSSEN, H. VAN - Oudheden en gestichten van het rechte Zuid-Holland en van Schieland.
24962: HEUSSEN, H. VAN - Historie ofte beschryving van ‘t Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelyke en geestelyke gebouwen (...).
24930: HEUSSEN, H. F. VAN - Oudheden en gestichten van Kennemerland, Amstelland, Noordholland en Westvrieland.
43220: HEUSSON, JOH. CHRISTIAN - Diluvium Franconicum Magnum, das ist Wahrhaffte und Historische Nachricht von der grossen Fraenkischen Wasser-Fluth (...) zwischen dem 29 und 30 Sept 1732 (...) wie auch (...) Uberschwemmung und Verwustung verschiedener Provintzen von Europa, so in Portugall, Frankreich, Italien und der Schweitz (...) beschreibung (...) von den grosten Pfahle an denen dammen und deichen durchbohren und zernagen. Franfurt, Bronner, 1733.
19592: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
58532: HEUVEL, H.H. V.D., - Antwoord op de vraag voorgesteld door de Holl. My. der Weetenschappen te Haarlem, welke is de grond van Hollandsch Koophandel, Haarlem [z.jr.]. Gebonden met A. Rogge, Tweede antwoord [op dezelfde vraag], en C. Zillesen, Derde antwoord.
43234: HEY, HENDRIK - Ter gedachtenisse der ontzettendste rampen door den geduchten storm en watervloed tusschen den 30 en 31 Januarij dezes jaars 1809 in het Koningryk Holland voorgevallen. Dordrecht, Bonte, 1809, [gedicht].
37196: HEYCK, E - Geschichte der Herzoge von Zahringen, Freiburg 1891, 607, half leather binding. Splendid copy.
1134: HEYDENREICH, EDUARD - Handbuch der praktischen Genealogie. 2 dln. Leipzig 1913. Geb., geïll., 398+483 p.
36158: HEYLAND, ANTONIO AUGUSTO, UIT LEIPZIG; PRAESES: LIEBE, CHRISTIAN SIGMUND - Romam Babylonem ex nummis adversus V.C.Ioannem Harduinum S.J. .... Leipzig J.H.Koenig 1714
34598: HEYLIGER, V. A., UIT RIO DEMERARA - XIII theses juridicae. 1790
5600: HEYNINGEN, B. V. - Geslacht-lijst van de familie Van Heyningen, afstammende van Evert van Heyningen, Amsterdam [`1834], 4 + 46 p., geb. (modern half linnen)
35290: HEYNS, STEPHANI PETRI, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Commentatio ad quaestionem theologicam [.....] 1833
33087: HEYNSIUS, A. - De vertering van weelde in de dierlijke huishouding. Inwijdingsrede bij het aanvaarden van het hoogleeraarsambt in de physiologie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam. Amsterdam J.H. Gebhard & Co. 1858
33642: HEYNSIUS, A. - Redevoering over het tegenwoordig standpunt der physiologie en haar verband met de geneeskunde [...]
34886: HEYNSIUS, A. - Feestrede bij het derde eeuwfeest der Leidsche hoogeschool Leiden A.H. Adriani 1875
20294: HEZEMANS, H - Uit hezelfde hout gesneden. Een genealogisch-biografiche schets over Hezemansen, Sprundel 1979, 71 p., geill.
32633: HIDDEMA JONGSMA, GEORGIUS, UIT LEEUWARDEN - Disputatio juridica inauguralis, de quaestione: An delinquendi conatus poena sit afficiendus [...] a delicto consummando et conficiendo abstineat? [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1828
33338: HIDDINGA, HARMEN, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis, de vi legis novae in ultimas voluntates, ante conditas, post eam morte confirmatas [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1818
53348: HIDDINGH, W.F. - Landlooperij, Groningen 1894 [juridische dissertatie].
33340: HIDDINGH, GUILIELMUS, UIT KAAP DE GOEDE HOOP - Disputatio juridica inauguralis, de necessariis transactionum requisitis, ex jure civili Gallico [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1831
35844: HIDDINGH, HENDRIK JONAS VAN DER POEL, UIT ASSEN - Stellingen ..... Leiden Van Doesburgh 1874
27952: HIEBINK, H - Het zendelinghuis [ te Rotterdam ] van het Nederlandsche zendeling genootschap in 1855, Rotterdam 1855, 116 pag.
36276: HIERONYMUS [HIERONYMI], HENRICUS; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS - Dissertatio chronologica de aetate mundi Wittenberg M. Wendt 1662
8319: HIGT, ERNST WILLEM; SAM. WERENFELS - Redevoering over de tooneelspelen, opgesteld door den wijdberoemden Sam. Werenfels [...], uit het latijn vertaald door Ernst Willem Higt, waar achter volgt Lof der tooneelpoëzij door denzelfden. Leeuwarden, Willem Coulon, 1746.
8320: HIGT, ERNST WILLEM - Carmen trochaicum in reditum veris. Alkmaar, Jacobus Maagh, 1758.
34710: HIJLCKAMA, BAVIUS ANTONIUS VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale quo ad examen revocatur sententiav. Cl. Thibaut [...] Groningen W. Kamerling 1808
35342: HIJMANS VAN DEN BERGH, H.M. - Prent op de promotie van Mr H.M.Hijmans van den Bergh, naar een tekening van W. Leendertz Wzn. Amsterdam Roeloffzen, Hubner & van Santen 1905
35970: HIJMANS, EDMOND HENRY, UIT TIEL - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1898
6925: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Na vijftig jaar. Noodige en overbodige opheldering van de Camera Obscura door Hildebrand. Haarlem, Erven F. Bohn, 1887.
6928: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 11e herziene druk. (Volksuitgaaf.) Haarlem, Erven F. Bohn, 1877.
6921: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 16e herziene druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1886.
6922: [BEETS, NICOLAAS]; PS. HILDEBRAND - Camera Obscura. 3e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1851.
36418: HILDEBRAND, JOACHIM - De natalitiis veterum sacris et profanis Helmstedt G.W. Hamm 1661
25296: HILDEBRANDT, A.M. UND A. CLOSS (ED.) - Der Deutsche Herold. Zeitschrift für Wappen-Siegel- und Familiënkunde, jrg. 36 (1905): 59 (1928): 62(1931): 63 (1932). Bound. Preis pro jahr: 30
1140: HILDEBRANDT, AD.M., - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. [Tweede druk.] Berlijn 1884. Geb., geïll., 44+48 p.
1138: HILDEBRANDT, AD.M. - Heraldisches Musterbuch. Für Edelleute, Kunstfreunde, Architekten, Bildhauer, Holzscheider, Graveure, Lithographen, Wappenmaler, etc. Berlijn 1872. Geïll., 43 p.tekst; Met 40 platen met heraldische figuren e.d.
57122: HILGER, W. (INL.), - Das altere gebetbuch Maximilians I, facsimile, Graz, 1973.
59052: HILL, JOHN SIR (PSEUD. ABRAHAM JOHNSON)., - LUCINA SINE CONCUBITU: A LETTER HUMBLY ADDRESS'D TO THE ROYAL SOCIETY. Letter (from the 18th century) "In which Is proved by most Incontestable Evidence, drawn from Reason and Practice, that a Woman may conceive and be brought to Bed without any Commerce with Man." First printed in 1750.
55928: HILLE RIS LAMBERS, C., - Diverse preken: Het evangelie door de eenvoudigen verstaan, Jorwerd 1907: Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen, Venhuizen 1897: Ziet dan toe, hoe gij hoort, Lith 1927: Getrouw aan Gods stem in ons, emeritius, 1945: Des menschen heerschappij, Jouwerd z.j. (4 ex.): Waakt en werkt (met J.G.C. Joosting en L. Revoyre, Zaltbommel 1910.
34888: HILLERS, HENRICUS, UIT GRONINGEN - Disputatio metaphysica qua id , quod dubium est in quaestione de creato mundo optimo illustratur Groningen Spandaw 1754
25390: HILTEN, D.A. V. - Van capitulatie tot capitulatie, Leiden 1949, 327 pag., geb., geïll. ( met 37 losse kaarten).
35206: HILTERMAN, THEODOOR IGNACE KAREL MARIA, UIT AMSTERDAM - Het beroepsgeheim, van den journalist Amsterdam J.H. de Bussy 1910
16417: HILVARENBEEK - Souvenir aan het Landgoed “De Utrecht”, z.pl., z.j. [ca. 1915], 78 p, oblong.
16419: HILVERSUM - Hilversum en De Trompenberg als herstellingsoord, uit een medisch-hygiënisch en sociaal oogpunt beschouwd, door J.G.J.J. Mol, Utrecht, Van der Post, 1876, 134 p.
16420: HILVERSUM - Naar Hilversum! Uitg. door de V.V.V., Hilversum 1921, 120 p.
30450: HIND, A.M. - A history of engraving & etching from the 15th century to the year 1914, New York, Dover 1963 after the ed 1923, 487 pag., ill., a very usefull book!
34218: HINLOPEN, JANUS JACOBUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis sistens observationes ad locum codicis civilis, de his quibus ob ingenii imbecillitatem dementiam et furorem bonis interdictum est [...] Utrecht N. van der Monde 1832
40606: HINLOPEN, F.C. - De 18de Junij 1856 en de 28ste Junij 1857 in den Anna Paulowna Polder. Met eene beknopte geschiedenis van de stichting der Herv. Gemeente aldaar door J.C. de Leeuw, Haarlem 1858, 70 pag., beschadigd papieren omslag.
35754: HINS, COERT HENDRIK, UIT DORDRECHT - Inleiding tot een catalogus van plaatsen en eigenbewegingen van 1533 roode sterren z.p. Taconis 1925
31458: HINSBERGEN, PH. J. C.J. - Bronnen voor de geschiedenis van Zeist, 3 delen, Assen 1957- Rotterdam 1996. Deel 1 + 2 gebonden, deel 3 ing. Compleet exemplaar in goede staat. Deel 1: 550 pag., II 397 pag. en deel III 369 pag.
36140: HINSCH, CHRISTIANO, UIT HAMBURG; PRAESES: DATHE, HIERONYMUS - De liberarum imperii civitatum potestate majestatis aemula Wittenberg J.M.Goderitsch 1692
1148: HINTE, JACOB VAN - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19de en 20ste eeuw in de Vereenigde Staten van Amerika. (Diss.) 2 dln. Groningen 1928. Geb. (niet uniform), geïll., 499+626 p.
32411: HINÜBER, GEORG HEINRICH - Exercitatio de iure statuum S. R. G. I. dotis subsidia filiarum illustrium a subditis exigendi per observantiam stabilito Frankfurt / Leipzig J.W. Schmid 1756
59330: HIORT-LORENZEN, H.R., - Annuaire Genealogique des Maisons Souveraines en Europa, Berlin 1883, 256 pag.
29042: HIRSCHMANN, O. - Quellenstudien zur Holländischen Kunstgeschichte IX : Hendrick Goltzius als maler 1600-1617, 's-Gravenhage 1916, 104 pag. + ill.
8325: HIRSCHMANN, A.M. - Uit de courant. Blijspel in één bedrijf. Enschede, M.J. van der Loeff, 1885.
51033: HOCHSTETTER, FERD. VON - Gesammelte Reise-berichte von der erdumsegelung der Fregatte Novara, 1857-1859. Wien, 1885.
47432: HOCKER, O., - Friedrich der Grosse als Feldheer und herrscher, 5e Auflage, Leipzig [ca,1900], 207 + 16 pag. Orig. linen.
32553: HODDE, KEES CAMILLE, UIT AMSTERDAM - Cephalic vascular patterns in the rat [...] Academisch proefschrift [...] Amsterdam Rodopi 1981
56832: GIJSBERTI HODENPIJL, - De werkkring der Nederlandsche Marine, Haarlem, 1886, 151 pag.
30362: HODNETT, E - Marcus Gheeraerts the elder, of Bruges, London and Antwerp, Utrecht 1971, 86 pag. + 60 plates, hardback.
7930: HOEBEN, A.H. - Noord-Brabants Wapenrepertorium, deel I.
35824: HOEBEN, GERARDUS WILHELMUS MARIE, UIT BREDA - Over een centrum oculo-spinale Nijmegen W.Fellinga 1896
35732: HOEDEN, JACOB VAN DER, UIT UTRECHT - De complementbindingsreactie bij echinococcose van mensch en dier Berlijn E. Ebering 1922
41438: HOEFER, F.A - Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch, Arnhem 1908, 123 pag., geïll.
43048: HOEFER, F.A. - Geschiedenis der openbare tijdaanwijzing, met een voorrede van P.J. Kaiser. Leiden, Brill, 1887.
34078: HOEFHAMER, GERH. ANDR., UIT ELBURG - Specimen juridicum inauhurale exhibens animadversiones nonnullas ad locum ex codice legum civilium de successione, quae regularis vulgo dicitur [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
57044: HOEFNAGEL, K., - Ziekten en gebreken van het rundvee, Gouda, 1907.
39950: HOEK, D - Backershagen, 's- Gravenhage 1985, naar de druk uit 1935, 84 + 40 Pag., geïll. [ buiten te Wassenaar]
3752: HOEKEMA - Hoekema-Rige, nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 (1951-z.j.), geïll., ca. 250 p.
31673: HOEKSTRA BZ., S. - De tegenstelling van optimisme en pessimisme [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1880
32533: HOEKSTRA BZ., S. - Het jaarcijfer 81 als getuige van de beteekenis des geloofs, beide voor een krachtig volksleven en voor de wetenschap. [...] Amsterdam P.N. van Kampen & Zoon 1881
33358: HOEKSTRA, JOHANNES, UIT BREDA - Convexe functies. Proefschrift [...] [z.p.] [z.n.] 1927
33378: HOEKSTRA, HENDRIK PIETER, UIT BIERVLIET - Onderzoek van eenige bilineaire congruenties van kubische ruimtekrommen door eene afbeelding op het puntenveld. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1928
8337: HOEN, PIETER 'T - De beste broeder. Tooneelspel in drie bedrijven. [Vaderlandsche Schouwburg, bevattende oorspronglijke tooneelstukken. Gisbert Timon van Paddenburg en zoon en M. Schalekamp, 1790].
15405: HOET JZ., C. TEN - Het Geldersch lustoord, of beschrijving van de stad Nijmegen en derzelver omstreken, met geschied- en oudheidkundige bijzonderheden. 2de vermeerderde druk. Gorinchem: A.G. Winkler Vieweg, [1826].
8339: HOETINK, ARENT (VERT.); ALEXANDRE-SOPHIE COURY DE CHAMPGRAND - De leeuwen-ridders, melodrame in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Groningen, W. van Boekeren, 1812.
34220: HOEUFFT, HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis qua ostenditur, praescriptionem non esse juris naturalis sed eam jure civili recte esse introductam [...] Amsterdam D. Groebe 1836
2998: HOËVELL-NIJENHUIS, R.A. VAN - Ludolf van 's Heerenberg, heer van Hedel en zijne afstammelingen. ['s-Gravenhage 1847], 36 p., met uitsl. platen met zegelafbeeldingen.
53358: HOEVEN, J. VAN DER - Berigt omtrent het mij verleende ontslag als opperdirecteur van 's Rijks museum van Natuurlijke historie te Leiden. Amsterdam, J.H. Gebhard & co., 1860.
27228: HOEVEN, L. V.D. E.A. - Het Kinderziekenhuis te 's-Gravenhage 1885-1925, 's-Gravenhage 1925, 32 pag., geïll.
58314: HOEVEN, J. VAN DER, - Atlas behoorende bij het leerboek der dierkunde ten dienste van het middelbaar onderwijs, Leiden 1865.
31671: HOEVEN, H. VAN DER - Over de vaststelling en invoering van het Wetboek van Strafrecht. [...] Leiden E.J. Brill 1880
32823: HOEVEN, PETRUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de addecuratione maritima [...] Leiden H.W. Hazenberg 1836
34486: HOEVEN, JAN VAN DER, UIT ROTTERDAM - Over de zoogenaamde epispadie bij de vrouw Leiden Somerwil 1889
35300: HOEVEN, JANI VAN DER - Oratio de diligenti veritatis [....] 1826
50644: HOF, J.J.; - Verwijs en het Oera Linda boek, Leeuwarden z.j., 52 pag.
8366: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Malven en asters. Gedichten. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1880. [2 delen in 1 band]
8351: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Theda. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1854.
59046: HOFDIJK, W.J./BULL, A.J. DE E.A., - Historische vrouwen. Dichterlijk album. Haarlem, A.C. Kruseman,1861.
8355: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Historische landschappen. Nieuwe uitgave. Amsterdam, Wed. J.C. van Kesteren & Zn., 1864
8357: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Een vede van drie honderd jaren. Amsterdam, Seijffardt's boekhandel, 1860.
8359: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Ten vierdag gerechtigd. Feestrede gehouden te Alkmaar, den 8sten Oktober 1860. Alkmaar, Johannes Roem, 1860.
8364: HOFDIJK, WILLEM JACOBSZ - Lauwerbladen uit Neerlands gloriekrans. Den Haag, Joh. IJkema, [1875-1878]. [deel 2]
47200: HOFFHAM, O.C.F., - Al stond er de galg op! of de verydelde tooneelkomparitie, blyspel, Amsterdam, Klippink 1783.
34266: HOFFMAN, HENRICUS MAXIMILIANUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de gentium pactionibus et foederibus ex historia illustratis [...] Utrecht Joh. Altheer 1824
32413: HOFFMANN, CONRAD PHILIPP - De notabilioribus delictorum matrimonialium temporibus [...] Königsberg / Leipzig J.Ph. Haase 1726
35108: HOFMAN PEERLKAMP, PETRI - Oratio [...]quo die vexillum militum academicorum in senaculo repositum est 1840
37896: HOFMAN, W.A. EN J.H. LEOPOLD - Groninger zilver, Groningen 1975, 158 pag., geïll.
47270: HOFMAN PEERLKAMP, P., - Carmina Quinque, pertinentia ad calamitaten Leidensem, [quae fuit 12-1-1807]. Groningen/ Amsterdam, Wouters/ Nieman, 1807. Zonder omslag, 15 pag.
52463: HOFMANN - Contes fantastiques, tires des freres de Serapion et des contes nocturnes. Traduction de Loeve-Veimars avec une preface par G. Brunet. 2 delen, Paris, Librairie des Bibliophiles.
52545: HOFMANNSTHAL, HUGO VON - Drei Erzahlungen, mit Zeichnungen von Alfred Kubin. Leipzig, 1927.
32771: HOFSTEDE, WOLTERUS HENRICUS, UIT ASSEN - Dissertatio juridica inauguralis de regiminis in Drenthina regione forma, cum antiqua tum nova [...] Groningen V. van Boekeren 1821
35104: HOFSTEDE DE GROOT, PETRI - Oratio de ecclesiae Christianae [...] 1839
14822: HOFSTEE, E.W. - Sociaal-economische problemen der Groninger veenkoloniën.
40094: HOFSTEE, E. W. E.A., - Rapport betreffende de verbetering van het Eemskanaal en de bouw van een nieuwe zeesluis te Farmsum, Groningen [1947], 281 pag., geïll.
55612: HOGARTH, WILLIAM (1697-1764) - 'Sarah Malcolm, executed in Fleet Street march 7th 1732[= 1733] for robbing the chambers of mrs. Lydia Duncomb in the Temple, and murdering her Eliz. Harrison & Ann Price'.
61450: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF MONS] Mons, Hannonia Urbs potens & ampla, a Carolo Magno, Metropolitano muneze et caesareis privilegijs donata.
61452: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF IEPER] Hypra Flandriarum Civitas Munitissima.
61454: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - Philippopolis vulgo Philippeville munitiss Comitat Hannonice Opp, Marieburgum. Mariebourg, Chimay, Cimacum, comuniter Chimay, Principatus tiulo, in Han prestas Opp, Walcourt, Walcopurt, haud ignobile Comitatus Namurecensis Oppidum.
61456: BRAUN & HOGENBERG (ORTELIUS) - [MAP OF LEUVEN] Loeven. Lovanium, Brabanticarum urbium caput, unica Musarum ac praes Tantissimarum artium sedes, optati, Brabantiae Opp: ad amnem Geta (...).
62642: BRAUN AND HOGENBERG - Leyda, Batavorum Lugdunum, vulgo Leyden. Antique colored map of Leiden.
27912: HOGENDORP, GIJSBERT KAREL VAN - Over de scheiding van Holland en België, 22 october 1830, naar het Fransch, 's-Gravenhage 1830, 87 pag., geb. [ bibliotheekband en -stempels]. Titelpagina beschadigd, randen tekstverlies.
27882: HOGENDORP, G.K. GRAVE VAN - Advijs ingeleverd 17 april 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke provinciën, 's-Gravenhage 1831, 271 pag., orig. karton.
20150: HOGENDORP, G.K. VAN - Bijdragen tot de huishouding van staat in het Koningrijk der Nederlanden, verzameld te dienste der Staten-Generaal, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, ca. 1855, ca 1600 pag. Amsterdam, K.H. Schadd.
52292: HOGENDORP, G.K. VAN, - Bijdragen tot de huishouding van staat in het koningrijk der Nederlanden, 2e verbeterde uitgave onder toezicht van J.R. Thorbecke, 10 delen in 5 banden, Amsterdam, z.j.
34268: HOGENDORP, DIDERICUS CAROLUS AUGUSTUS VAN - Dissertatio juridica inauguralis de interrogationibus in jure faciendis [...] Utrecht C. Bielevelt 1837
43448: HOGENDORP, D. VAN - Memoires du general Dirk van Hogendorp, comte de l'empire etc., 's-Gravenhage 1887, 416 pag., geb. in half linnen.
59407: HOGERVORST, AMSTERDAM, OSIECK, OOSTERHUIS, BULSING, HESLENFELD, ALTING. - Drie rekeningen voor J. Hogervorst te Amsterdam van Amsterdamse bedrijven, 1937-1946 (5 stukken). NB Handel Maatschappij v/h Osieck & Co aan J. Hogervorst; B. Oosterhuis aan Hogervorst; K.L. Hermans, expediteur en meelfactor aan J. Hogervorst; Bulsing & Heslenfeld aan J. Hogervorst; H.H. Alting, handel in koloniale waren en bakkersartikelen; 1937-1946 (5 stukken). M14700
43690: HOGERWAARD, M.B.G., - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, 2e stuk, De Noordkust van Noordbeveland, Middelburg 1884, 32 pag. tekst en 5 tekeningen.
32559: HOHL, PETRUS, UIT PFALZDORF - Iustificatio fide sola adispiscenda secundum Rom. III. 27.28 [...] Elberfeld Friderichs 1869
35436: HOJERUS, ANDREAS; PRAESES: TARNOVIUS, PAULUS - Disputatio de discrimine peccati venialis et mortalis [...] Rostock Moritz Sachs 1614
6797: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.G. Rohloff, 1810.
6799: ANONIEM (VERT.); FRANTZ IGNAZ HOLBEIN - Fridolin, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1836.
8372: HOLBERG, LUDVIG - De onderaardsche reis van Klaas Klim, behelzende eene nieuwe beschryving van den aardkloot, benevens de historie der vyfde, tot nog toe onbekende, monarchy. Vertaald uit het Latijn. 3e druk. Amsterdam, Wed. van Esveldt en Holtrop, 1778.
8376: HOLBERG, LUDVIG - Vyf aardige en vermakelyke blyspeelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Steven van Esveldt, 1768.
16921: HOLCROFT, THOMAS - Travels from Hamburg, through Westphalia, Holland, and the Netherlands, to Paris, 2 delen. Londen: Richard Phillips, 1804
15411: HOLLAND - Holland. The beautiful country of art and scenery. Published by the Netherlands Railways, [ca 1920?].
15413: HOLLAND - Holland. Uitgave Felix P. Abrahamson. Amsterdam [ca 1930?].
15415: HOLLAND - Holland. z.p., z.j. [ca 1930?].
15696: OUD HOLLAND - Oud Holland, Amsterdam: J.M. Schalekamp, [ca 1900?].
8379: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - De familie Willems. Deventer, W. Hulscher GJzn, 1881.
8378: HOLLAND, JAN [PS. VAN ANNES JOHAN VITRINGA] - Van hemel en aarde. Nieuwe uitgave [= 2e druk]. Deventer, W. Hulscher G.Jz., 1881.
15419: HOLLANDE - La Hollande et les Hollandais. Revue pittoresque. Parijs: Picard fils ainé, 1847.
15421: HOLLANDE - La Hollande illustrée. 349 Reproductions photographiques, 35 cartes et plans en noir, 15 planches hors texte en noir, 4 cartes en couleurs, 2 planches hors texte en couleurs. Paris: Larousse, [ca. 1906].
54875: [STEVERSLOOT, L.] / D.D. HOLLANDER - [1] Geuse-kost opgedist in paapse schotelen, handelende van de souvereine oppermagt en heerschappye der Roomsche pausen. z. pl. [= Leiden, Joh. du Vivie], 1725. [gebonden met:] [2] Dominikaansche pastyen, opgedischt in miraculeuse schotels, of brief van D.D. Hollander aan de eerwaarde paters preekheeren, over verscheide door hun verdigte of by hen voor waarheden behelsende uitgestrooide mirakelboeken des Rosen-crans. 's Gravenhage, N.P. Blommendal, 1744.
30606: HOLLANDER, E. - Wunder- wundergeburt und wundergestalt in einblattdrucken des 15e bis 18e Jahrhunderts. Stuttgart 1921, 373 pag., hardback, ill.
32315: HOLLANDER, LOUIS SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het expeditiecontract naar Nederlandsch recht. Proefschrift [...] Rotterdam Wed. S. Benedictus 1892
36657: HOLLANDER, EDUARD SALOMON, UIT ROTTERDAM - Het brievenvervoer uit een privaatrechtelijk oogpunt beschouwd Leiden Groen 1893
37382: HOLLANDER, HAN - Voetbalglorie. Groningen, Stoomkoffiebranderij en Theehandel H.Smith [ ca. 1937 ], geïll. met 85 ingeplakte , echte foto-plaatjes van voetballers, geb., goed en compleet exemplaar.
63128: HOLLAR, WENCESLAUS (1607-1677) - Cappellae Regiae ac Collegiatae S. GEORGII in Castro de WINSORE.... (kasteel Windsor).
35182: HOLLEMAN JR., EGBERT JOHAN WERNHARD, UIT ZUTPHEN - Over de diurese na het drinken van water ´s-Gravenhage G. Naeff 1932
30334: HOLME, CH. ( ED.) - Daumier et Gavarni, with critical and biographical notes by H. Frantz and O. Uzanne, Londen, The studio, 1904, ill., hardback in half leather, splendid copy.
15422: HOLMSTRÖM, C.T. - Resa till Holland. Stockholm: Norstedt, 1915.
36000: HOLSBOER, PHILIPPUS ADRIANUS, UIT ZUTPHEN - Theses juridicae inaugurales Leiden Van der Hoek 1855
59652: HOLSTEYN, PIETER (II) (1614-1673), AFTER BRAY, JEAN DE (1626/27-1697) - Verscheÿde gheschriften op... (Portrait of Jean de la Chambre)
32815: HOLTE, JOHANNES ALBERTUS TEN, UIT DALEN - Specimen juridicum inaugurale, continens selectas observationes ad codicem patrium, quo regitur methodus procedendi in caussis criminalibus militaribus [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32141: HOLTHE TOT ECHTEN, ANNAEUS GUILIELMUS VAN, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Disputatio juris publici inauguralis, de superiore procerum in regnum Belgico concilio [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1838
32813: HOLTHE TOT ECHTEN, HENRICUS GERARDUS, UIT ECHTEN (DRENTHE) - Specimen juridicum inaugurale, de auctoritate mariti, uxori in plurimis vitae civilis negotiis necessaria [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
32017: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de liberalitate majorum nostrorum, quae academiis instituendis augendisque cognita est [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32811: HOLTIUS, ADR. CATH. - Oratio de iure praetorio, cum apud Romanos. tum apud Anglos, ad ius civile supplendum et emendandum aptissimo [...] Groningen J. Oomkens 1822
31585: HOLTZMAN, JANUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de emancipatione juris Romani atque hodierni [...] Utrecht Joh. Altheer 1826
56264: HOLWERDA, J.H., - Das grosse Steingrab bei Emmen, Overdruk Praehistorische Zeitschrift VI,1914, pp. 57-67 geïll.
33270: HOMANS, HENRICUS JOHANNES FREDERICUS, UIT PADANG - Specimen juridicum inaugurale de stellionatu [...] 's Gravenhage Gebr. Belinfante 1859
7922: HOMMEL, LUC - Histoire du noble ordre de la Toison d'Or.
34896: HOMMELIUS, CAROLUS FERDIN. - De interrogationibus in jure faciendis hodie non sublatis [...] orationem Leipzig Langenheim 1750
6334: HOMMES, H.L. - Een uitgestorven tak van Wyttenhorst, overdruk Gelre XLVII, 3 p.
6174: HOMMES, H.L. - Tjaden, overdruk Ned. Leeuw 1944, 7 p.
57631: HOMMIUS, FESTUS; H. KUCHLIN; - Exemplaar van Cicero, Marcus Tullius, Opera Omnia, [Geneve]. G. Laemarium 1596, in geheel perkamenten band met op voorplat in goud "Hermannus Kuchlinus"en op achterplat "Anno MDC" (1600).
39776: HONDERS, H.J. - UIt de historie van de dorpskerk te Wassenaar, 's-Gravenhage 1937, 72 pag., geïll.
60108: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [22] Francisco Floro Anverpiano Pictori (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title
24639: HONDIUS, HENDRICK - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste. Amsterdam, Frederick de Wit, [ca 1660].
60106: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [20] De Guglielmo Caio, Bredano Pictore (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title).
60122: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [47] Ioannes Vredemannus Frisius Leovardiensis.(Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60078: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [3] Dirck Bouts (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60084: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [13] Jan Vermeyen (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60086: HONDIUS, HENDICK I (1573-CA. 1649) - [15] Henri met de Bles (Pictorum aliquot celebrium, præcipué Germaniæ Inferioris, effigies; series title)
60380: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - The Colosseum with golf players
61702: HONDIUS, HENDRICK I (1573-CA. 1649) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
23996: HONE, WILLIAM - The every-day book and table book, or everlasting calendar of popular amusements, sports, pastimes, ceremonies, manners, customs and events. 3 volumes, London, Tegg, 1830, 1720 + 1712 + 860 + 888 pages. Half linen. Illustrated with 436 engravings.
59008: HONERT, JOAN VAN DEN, - Aanmerkingen (.....) op sekeren briev door (.......) Frederik baron de Watteville voorstander der Herrnhutsche broederen buyten Ysselstein en te Amsterdam geschreeven aan (....) Bartholdus Ojers (...) over de redevoering (....) onlangs door J. v.d. Honert (........) uytgegeven, Leiden, Luchtmans, 1739.
53380: HONERT T.H.ZN, J. V.D. / B.J.BONGARD - Aenmerkingen op het werkjen door Do Gerardus Kuipers uitgegeeven, met dit opschrift: Getrouw verhael en apologie of verdediging der zaeken voorgevallen in de gemeente te Nieuwkerk op de Veluwe, waerby gevoegd is een verhael van eenige geleerde en onbesproke menschen die zig, eenige dagen, te Nieuwkerk opgehouden en de zaken aldaer nauwkeurig onderzogt hebben. Amsterdam, A. Wor, 1750.
34564: HONERT, JOHANNIS VAN DEN - Oratio de vita et obitu [....] Francisci Fabricii, [Franciscus Fabricius]. Leiden Luchtmans 1738
38876: HONERT, TACO HAJO VAN DEN - Syntagma dissertationum de stylo novi testamenti Graeco. Amsterdam G. Borstius 1702, 4o, ( 8 ) + 134 pag. Gebonden in modern half linnen.
58752: HONIG, C.J. DR., - Het Huwelijk, medisch-etisch beschouwd, Vereeniging voor geestelijke volksgezondheid op gereformeerden grondslag, Loosduinen, Electrische drukkerij Kleywegt, 8 pag.
57524: HONIG, G.J.; - Catalogus der verzameling "Jacob Honig Jsz jr." in de Zaanlandsche oudheidkamer. Eerste afdeling: De boekerij, Zaandijk 1900, 339 pag., gebonden in geheel linnen band.
1184: HONIG, G.J. - Uit den gulden bijkorf. Genealogisch-historisch-economische studiën over Zaansche families. Koog a.d. Zaan 1952. Geb. (halfleer), geïll., 478 p., groot 4°.
43348: HONIG, G.J. - De watersnood van 1916. Plaatjesalbum Ter Wee's Theehandel, Zaandam [1917], 34 pag., geïll. met 72 ingeplakte plaatjes en en kaart.
44074: HONIG J.J. (SECRETARIS DER COMMISSIE); - Catalogus van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden in het gemeentehuis te Zaandam, West-Zaan, T. de Jong, 1874, 142+32 pag.
8394: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); L.F. DELISLE DE LA DREVETIÈRE) - Timon, de menschenhater, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8397: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); VOLTAIRE (PS. VAN FRANÇOIS-MARIE AROUET) - De onbescheidene minnaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
8399: HOOFF, NICOLAAS WILLEM OP DEN (VERT.); PIERRE-CLAUDE NIVELLE DE LA CHAUSSÉE - Melanide, blijspel. Vertaald uit het Frans. [2e druk.] Amsterdam, Izaak Duim, 1762.
31825: HOOFF, JANUS OP DEN, UIT VIANEN - Dissertatio juridica inauguralis sistens doctrinam jurisconsultorum romanorum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1817
5620: HOOFS, JAN - Hoofs ... Hoezo...? [Rosmalen] 1993, 151 p., geïll.
25100: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien, 4e druk, 2 delen, Amsterdam/Leiden, Wetstein, Sceperus, v.d. Dalen, v.d. Water, 1703, (10)+27+(8)+1242+(42) pag. Gebonden in 2 geheel leren banden.
52611: HOOFT, P.C. - Mengelwerken, ten deele nooit te vooren gedrukt. Amsterdam/Leiden, Wetstein etc., 1704.
33424: HOOFT, ISAAC, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de foederibus [...] Leiden Joannes le Mair; Petrus Delfos jr 1773
34318: HOOFT HASSELAER, HENRIC. CONSTANTIN., UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis de portione quam conjux binubus dare potest conjugi secundo [...] Utrecht Joh. Altheer 1839
34336: HOOFT GRAAFLAND, FERDINAND FOLEF, UIT IJSSELSTEIN - Dissertatio juridica inauguralis de usufructu, secundum principia juris hodierni [...] Leiden Haak en Comp. 1819
35872: HOOFT, PIETER CORNELIS 'T, UIT VEEN - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1876
36078: HOOFT, DANIEL, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de fidejussoribus Leiden A. Elzevier 1699
40040: HOOFT VAN IDDEKINGE, J.E.H., - Friesland en de Friezen in de middeleeuwen, Leiden 1881, 226 pag., geb. in half linnen. Goed exemplaar.
34602: HOOG, H.P., UIT ROTTERDAM - XVI. theses juridicae. 1790
58768: HOOGENDIJK JZ., A., - Eenige beschouwingen over Een Nieuw Leven, geschetst door den hoogleraar J.T. Buys, betrekkelijk de Nederlandsche visscherijen, 's-Gravenhage 1867, 43 pag.
22438: HOOGENHUIJSEN, VAN, VAN REEDE, WAP - Brief van H.A.W. van Reede, aan Dr. Wap te ‘s Hage, dd. Rotterdam 1873, manuscript, 8°, 2p. Met: een brief van Dr Wap, dd. ‘s Gravenhage 1873, 8°, 2 p.
16426: HOOGEVEEN - Gids voor Hoogeveen. Uitg. V.V.V., Hilversum, Ned. Uitg.- en Reclamebureau, [1933], 48 p.
16425: HOOGEVEEN - Hoogeveen, met medewerking van het gemeentebestuur en V.V.V., Groningen, Alta [1923], 54 p.
33426: HOOGEVEEN, GERARDUS VAN, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de manumissionibus [...] Leiden Abraham Honkoop 1761
55042: HOOGEVEEN, C. VAN E.A. / LUZAC, E. EN I.E. - Request van Cornelis van Hoogeveen jr. en Pieter van der Eyk en Daniel Vygh, gepresenteerd aan (...) gerechte der stad Leyden, omme te obtineeren dat (...) het concept placaet tegens godslasterlyke en obscoene boeken (...) werde gedeclineerd. [Leiden], 1770.
8407: HOOGEWERFF, G.C. - Petrus Dathenus. Tragedie in vijf bedrijven. Nijkerk, C.C. Callenbach, 1892.
59866: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HENRICUS IV IMPERATOR.
27656: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - The union of Utrecht in 1579
27653: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Etsen uit de "prentbijbel" van De Hooghe (etchings from the 'prints' Bible' by De Hooghe)
27651: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN [Hermathena. Vignet voor G. Arnold, Historie der Kerken en Ketteren, Amsterdam 1701]
27649: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER KERKEN EN KETTEREN DOOR GODFRIED ARNOLD (Frontispiece)
27645: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zeldzaam Huwelyk [Het raadsel te Nijmegen, 1619]
27642: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beelden, devisen, schilderijen en zinnebeelden zich van buyten vertoonende op de zeege- en eerepoorten voor het Hof / Statues, devises, peintures et emblems du dehors de l'Arc de triomphe devant la cour. [Willem III te 's Gravenhage]
27640: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijschilderijen der zeege- en eerepoorten voor het Hof / Peintures des Bouts de l'arc de Triomphe devant la cour [Willem III te 's Gravenhage]
27638: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Eerepoort op de Markt / Arc de Triomphe sur le Marché [Willem III te 's Gravenhage]
27637: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zijn majesteit verwellekomt op het Binnenhof / Reception de sa Majesté dans la cour. [Willem III in 's Gravenhage]
27634: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - St JANS KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
27623: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Begrafenis te Amsterdam van veldmaarschalk Paulus Wirtz, 24 oktober 1679]
27621: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ['Justitie door graaff Willem de Goede over den bailliou van Zuyd-Holland', 1336]
27619: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - ["Justitie over Jan Smidt, zyn vrou, zoon en dochter", 1538], ets, 22 x 32,5 cm, ongesigneerd.
27615: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Lykstatie van hare hoogheyt de princesse douariere...21 december 1675 [set van 2 bladen/set of 2 folios]
27613: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
27612: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Helpt ons Heere want wij vergaen, 1675
27611: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De Processie t'Uytrecht Uytrechts veranderingen voorgevallen in de jaren 1672, 73 en 74 [3 etsen uit de set van 5], elk ca. 20 x 25 cm, gesigneerd: J. Nav. f".
27609: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Gebeurtenissen 1672 - febr 1674]
27606: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De kuyp aan duygen [arrestatie prins Willem van Fürstenberg, 16 februari 1674]
27594: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
27592: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
27585: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) CIRCLE OF - Prins Wilhem Hendrik doet eet als stadhouder [10 juli 1672]
27583: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - d'Heeren van Utrecht presenteren des stadts sleutels anden koning van Vrankrijk, waer op den koning persoonlyk binnen Utrecht intreckt [ 5 juli 1672]
27581: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Zyn Hoogheyt, d'Heer prins van Oranje wort capiteyn generael gemaakt, den 25 February 1672.
27579: HOOGHE, ROMEYN DE; E. WALTEN? - Spiegel der waarheyd, ofte t'samensprekinge tusschen een armiaan ende vroom patriot, waar inne krachtig vertoont ende bewesen word, dat door de quade directie ende toeleg van eenige heerschende regenten tot Amsterdam, ons land in [...] desen oorlog is ingewickelt met Vrankryk. [z.p.], [z.n.], 1690.
27577: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); E. WALTEN - De Nyd en Twist-sucht nae't leeven afgebeeldt. Zynde een waerachtig verhael van de woelinge en meenigvuldige machinatien van eenige regenten der stadt Amsterdam, teegen [...] Romeyn de Hooge [...]. Met eenige reflectien op de soogenaemde Memorie van Rechten, die sy teegen den selven hebben doen maecken en uytgeeven, onder een valsche tytel en voorwendinge, als of de selve door den heer Adriaen Backer, hoofd-officier der stadt Haerlem, was geteeckendt en overgegeeven aen de [...] heeren scheepenen aldaer, door C.R. theol. propon. Utrecht, Antony Schouten, 1690.
27575: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Nieuw oproer op Parnassus. Zijnde een verhael van de valsche getuygen, die den advocaet Niclaes Muys van Holy, door ordre van Jacob Boreel, hoofd-officier, en Jan Huydekooper, heer van Marseveen, burgermeester der stadt Amsterdam, heeft geworven, en met stads geldt betaelt, om te getuygen teegen [...] Romein de Hooge. [z.p.], [z.n.], [1690].
27573: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708); N. MUYS VAN HOLY? - Romein de Hooge voor den rechterstoel van Apollo, verdedigende zich wegens de snoode misdaaden en vuile lasteringen, welke hem in een zeker geschrift, geintituleerd Vindiciae Amstelodamenses, of Contra-spiegel der waarheid, enz. mitsgaders in verscheidene andere pasquillen te last gelegt worden. Haarlem, Romulus ab Alto, in de Venusbuurt, 1690.
27569: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Beschryving van eenige portraiten, vertoont op Parnassus. [z.p.], [z.n.], [1690].
60788: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
60789: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60776: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) AND VOUW, JOHANNES DE (CA. 1660-1707) - 'T OUDE-HOOFT [from map of Rotterdam]
59862: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAHOMETH
59864: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MAJORINUS NUMIDA.
59826: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - De rampzalige doodt van Cornelis en Joan de Wit, den 20. Augusti Ao 1672
59993: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Schilderyen binnen de eerepoort op de Plaats en op de zyde na de Vyverbergh / Peintures du dedans de l'arc de triomphe sur la Place et du costé du Vivier [Willem III te 's Gravenhage]
59970: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE NIEUWE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60793: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
60787: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel der France Tirannye gepleecht op de Hollantsche dorpen
59860: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - NICOLAUS
59858: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MANES seu MANICHAEUS CORBICUS
59969: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - BAKENESSE KERCK. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
60056: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DAVID JORIS
60057: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - IOHANNES BUCHOLDI A LEYDA
61578: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HISTORIE DER REFORMATIE door BRANDT.
8161: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - SCHOUWBURG Van NEDERLANDTSE VERANDERINGE door ROMEYN de HOOGHE. Schouburgh der Nederlandse veranderingen, geopent in ses tooneelen, waer op de wisselbeurten des vereenigde staets door den Fransen oorlog gebrouwen in historieele sinnebeelden, vertoont en beschreven zijn.
60053: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Innemen van Damiaten 1188 [Capture of Damietta]
59971: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - DE OUDE DOELEN. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59972: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - HEEREN LOGEMENT. [Stadsgezichten in Haarlem / delen van de kaart van Haarlem 1688/1689]
59996: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Allegory of the victory of William III in 1673
60055: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MARTINUS LUTHERUS
59834: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Het Hertoghdom GELDER en Graefschap ZUTPHEN, opgedragen aen SYN K.H. WILHEM HENRICK... januari/februari 1675
59874: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - THEODOR SUTOR.
59872: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - MELANCHTON.
8162: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Spiegel van Staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier, van yder der zeven verbonde provincien en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. [...] , twee delen, Amsterdam, Jan ten Hoorn, 1706-1707
59870: HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - LEO X.
22806: HOOGKARSPEL, BEEREPOOT, RENTENIER - Verzoek tot correctie in het kadaster van de eigendom van een huis onder Hoogkarspel, d.d. 28-2-1889. Jan Beerepoot Corn.zoon is geen eigenaar en Cornelis Rentenier wel. Manuscript, 1 p.
4628: WITTERT VAN HOOGLAND - Bijdrage tot de geschiedenis van het geslacht Van Scherpenseel. Z.p. z.j., 27 p.
4830: WITTERT VAN HOOGLAND, - Genealogie van den tak van het geslacht Van Tetrode, welke zich Vinck genoemd heeft. 's-Gravenhage 1906, 29 p.
34234: HOOGLANDT, ELIAS AEMILIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum varii argumenti [...] Amsterdam G. van Tyen en Zonen 1822
28022: HOOGLEERAAR, EEN [ = J.J.M. DE GROOT ] - Groenlopen. Een ernstig woord aan ouders en voogden van aanstaande studenten, Amsterdam [ 1904], 103 pag.
56282: HOOGSTAD, WILLEM, - Grote-of Sint Laurenskerk Rotterdam, Groningen 1975, 27 pag. [Bibliografie]
17746: PHAEDRUS; DAVID VAN HOOGSTRATEN - Fabularum Aesopiarum libri V. Notis illustravit in usum serenissimi principis Nassavii. Amsterdam, François Halma, 1701.
8409: HOOGSTRATEN, JOHAN VAN - Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1771]. Vervolg op Johan van Hoogstratens Dichtgewijde snipperuuren. [z.p.], [z.n.], [c. 1777]. [2 delen]
43096: HOOGSTRATEN, FRANS VAN / R. DE HOOGHE - Het voorhof der ziele, behangen met leerzaeme prenten en zinnebeelden. Rotterdam, F. v. Hoogstraeten [colophon: H. v. Puer], 1668.
8417: HOOGVLIET, ARNOLD - Vervolg der mengeldichten. [Rotterdam, Philippus en Jakobus Losel, 1753].
31957: HOOGVLIET, JANUS MARIUS, UIT SPAARNDAM - Studia Homerica. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1885
42283: HOONAARD, W. V.D. - Overzigt der uitgestrektheid van het gebied der Vereenigde Nederlanden in 1790 en van de verschillende staatkundige verdeelingen die hetzelve sedert die tijd heeft ondergaan. Amsterdam, 1831.
8435: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 2e druk. Leiden, Jacob Hazenberg & Zoon, 1851.
8436: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Twaalf Daguerréotypen. 3e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1852.
8427: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Het Pinksterfeest. Dichtstuk. Amsterdam, W. Messchert, 1836.
8421: HOOP JR., ADRIAAN VAN DER - Aan de vorsten van Europa. Dichtstuk. 2e druk. Rotterdam, A.F.H. Smit, 1831.
30486: HOOP, J.H. V.D. - Raoul Hynckes, Amsterdam 1947, 42 pag. + ill., geb., met stofomslag.
30564: HOOP SCHEFFER, D. DE E.A. - De meesterwerken van de Europese prentkunst 1410-1914, Amsterdam 1966, 271 pag., geïll.
8437: HOOP JUNIORSZOON, ADRIAAN VAN DER - Geen aalmoes. Dichtregelen. Den Haag, H.C. Susan C.Hz., 1852.
16430: HOORN - Gids voor Hoorn door J.C. Kerkmeijer/Guide to Hoorn translated by C. Kerkmeijer-de Regt. Uitg. V.V.V. Hoorn 1930, 80 p.
16427: HOORN - Geïllustreerde Gids voor Hoorn en omstreken, Hoorn, A.C. Boldingh, [ca. 1900?], 64 p.
16429: HOORN - Gids voor Hoorn door S.H.A. Esser. Uitg. met medew. V.V.V. en K.v.K. West-Friesland [ca. 1924], 80 p.
32101: HOOYKAAS, ISAÄC, UIT NIEUWE TONGE - Geschiedenis der beoefening van de wijsheid onder de Hebreën. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Engels 1862
5980: HOPFENGÄRTNER, DOROTHEE VON - Unsere tante Rappard [= Adelheid von Rappard, geb. von Massenbach]. Ein Lebensbild mit Anhang ihrer eigenen Briefe, Stuttgart [1896], 218 p., geb., geïll.
60378: HOPFER, LAMBERT (FL. 1520-1530) - Ornament print
35524: HOPP, JACOBUS, UIT WOLINO-POMERANUS; PRAESES: FRANCISCI, GEORGIUS GREGORIUS - Dissertatio historica de litanis [...] Leipzig Christian Scholvien 1693
60544: MONOGRAMMIST "J.W.B." (19TH CENTURY) AFTER J.F. HOPPENBROUWERS (DEN HAAG 1819-1866) - Mountainous landscape with the river Rhine (Rijn) in the foreground.
34910: HOPPESTEYN, ADRIANUS, UIT LEIDEN - Disputatio juridica inauguralis de quaestionibus per tormenta Leiden A. Elzevier 1703
60986: HOPTON, STRETTON GRANSOME, CANON FROME, BISHOPS FROME, GEORGE III - Grant of arms donated by Isaac Heard, Garter, principal King of Arms and George Harrison, Clarenceux, King of Arms of the south east and west parts of England, to the reverend William Hopton (?-1841), heretofore known as William Parsons of Stretton Gransome in the county of Hereford, now city of Hereford clerk in order to grant him the arms belonging to the name of Hopton he took earlier in the year by Royal decree.
55449: HORA ADEMA, W.R. - 1889-5/11-1905. Stellingen. Met een voorwoord van dr. Ballard. Het huwelijk van echte minderjarige kinderen i.v.m. art. 92 B.W. Apeldoorn, 1905.
55450: HORA ADEMA, W.R. - 1909. Dichterlijk nationaal gedenkschrift, A-Z, bij de koninklijke geboorte uit het stamhuis Oranje-Nassau-Mecklenburg. Apeldoorn 1909.
55456: HORA ADEMA, W.R. - Gedachten bij gelegenheid van drie jubelfeesten. Apeldoorn, 1911.
55859: HORA SICCAMA, J.; E.A. - Verslag van de commissie der studenten in de zaak van den 10den October 1825. Utrecht, [1826].
1194: HORA SICCAMA, J.H. - Aanteekeningen en verbeteringen op het in 1906 door het Historisch Genootschap uitgegeven Register op de journalen van Constantijn Huygens den zoon. Amsterdam 1915, 808 p.
55452: HORA ADEMA, W.R. - Negen Fransche sonnetten. Koningin Wilhelmina lied (...) en Adres Hora Adema aan de Tweede Kamer der Staten Generaal (...). Apeldoorn, 1911.
31847: HORA SICCAMA, JOHANNES, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale de ministerio publico [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
42422: HORATIUS FLACCUS, Q. - Traduction nouvelle des satyres, des epistres et de l'art poetique d'Horace. Suivant la copie Imprimee. Paris, 1694.
8442: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.) - Het blaadje is omgekeerd. Toneelspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Johannes Coenradus Leeuwestijn, 1798.
8444: HORDIJK VERSTOLK, ADRIAAN (VERT.); JOHANN GOTTFRIED LUCAS HAGEMEISTER - Het hoogste lot, blyspel. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1795.
34450: HORN VAN DEN BOS, JOZEPHUS JOHANNES LEONARDUS VAN DER, UIT VOORSCHOTEN - Colpohysteropexie Leiden J.T. Schut 1894
42833: HORNIUS [= HORN], GEORGIUS - Orbis imperans. Leiden, F. Lopez de Haro 1668 [gedrukt door wed. en erven J. Elzevier].
43162: HORNIUS, GEORGIUS / B. BEKKER / M. LEYDEKKER - Kerkelyke en wereldlyke historie, van de Scheppinge des werelts tot (...) 1666 (...) laatste druk. Amsterdam, J. Rotterdam, 1735.
51384: HORODISCH, A.; - The book and the printing press in printer's marks of the 15th & 16th centuries. Amsterdam 1977, 79 pag., geill., geb.
25056: HORST, TIELEMAN VAN DER - Theatrum machinarum universale of Nieuwe algemeene bouwkunde, waar in (...) geleerdt het maaken van (...) trappen.
17078: HORST, I.B. - A Bibliography of Menno Simons ca. 1496-1561. Dutch Reformer. With a census of known copies. Intr. H. de la Fontaine Verwey. Nieuwkoop: B. de Graaf, 1962.
8445: HORST, JOHANNES JOSEPHUS VAN DER - Oud en nieuw. Nederlandsche legenden. Leiden, J.W. van Leeuwen, 1887.
55537: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, L.] - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) van den oproer der weder-dooperen, Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset. Enkhuizen, J.L. Meyn, 1614.
36236: HOSEMANN, JOHANN GERHARD, UIT HELMSTEDT; PRAESES: ERDMANN, ADAM - Exercitatio moralis de usuris .... Wittenberg Witwe A. Bruening 1683
53988: HOTZ, H.P. - Antwoord uit naam van eenige leden der familie van wijlen den heer Lammers en mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, naar aanleiding der 'Opheldering en mededeeling' van de heeren J.J. Duynstee, J.L. Wiercx en M. Kruyt Az., erfgenamen-boedel beredderaars van wijlen mevrouw de wed. Roeloffs, geboren Lammers, overleden te 's Gravenhage den 6 Januari 1874. 's Gravenhage, mei 1876.
39736: HOUBOLT, E.C. - Wassenaar, gids van de vereeniging Wassenaar Vooruit, Leiden [ ca. 1930? ], 104 pag., geïll. ( vierkant formaat ) met veel advertenties.
60806: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
60804: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) AFTER QUINKHARD, JAN MAURITS (1688-1772) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
42304: HOUBRAKEN, A. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. 3 delen, 2e druk, 's Gravenhage, 1753.
63526: HOUBRAKEN, JACOBUS (1698-1780) - Portrait of Pieter Langendijk (tekenaar Pieter Langendijk).
1202: HOUCK, M.E. - Mededeelingen betreffende Gerhard ter Borch, Robert van Voerst, Pieter van Anraedt, Aleyda Wolfsen, Derck Hardensteyn en Henrick ter Bruggen, benevens aanteekeningen omtrent hunne familieleden. Zwolle 1899. geb. Geïll., 524 p.
33432: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Disputatio juridica de officio praefecti vigilum circa indendia [...] Utrecht Alexander van Megen 1733
33918: HOUCK, FRIDERICUS GOTFRIDUS, UIT STEINFURT (WESTFALEN) - Dispuatio juridica inauguralis de rationibus veterum jctorum falso suspectis [...] Utrecht Alexander van Megen 1734
15429: HOUGH, P.M. - Dutch life in town and country. Londen: Newnes, 1901.
50848: HOUSMAN, LAURENCE [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - Arabische Nachtvertellingen. Naverteld door Laurence Housman, met 24 platen naar aquarellen van Edmund Dulac, Amsterdam, van Holkema & Warendorf, n. d. [ca. 1912].
26052: HOUTE DE LANGE, C.E.G. E.A. (RED.) - Kwartierstatenboek. Verzameling kwartierstaten bijeengebracht t.g.v. de herdenking van het 110 jarig bestaan van het Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 1883-1993, 's-Gravenhage 1993, 175 pag., geb., oblong.
24717: HOUTE, DAMIANUS VAN DEN - Hortulus animae. Dat is, der sielen bogaert, met sonderlinge neersticheyt vernieut ende vermeerdert, overgheset wt den hoochduytsch in onse nederlantsche tale, door H.D. vanden Houte: tot troost van alle liefhebbers der Christelijcker devotie. [copy:] Antwerpen, Jan van Keerberghen, 1606. Probably printed in the Netherlands [Leiden?], early seventeenth century.
8446: HOUTEN, FREDERIK VAN - Geestelyke gezangen en gedigten, in verscheide geleegentheden des tyds en gemoedsgestaltens zaamen gestelt. 2e vermeerderde druk. Amsterdam, Jacobus Borstius, 1722.
34604: HOUTEN, BARTHOLOMAEUS ADRIANUS, UIT DEN HELDER - IV theses juridicae. 1792
53433: HOUTEN, B.A. VAN (UITG.) - Crimineel proces tegen Hendrik Jansen, wegens moedwilligen doodslag aan zijne vrouw begaan, den 22 sten Januarij 1803 te Amsterdam te recht gesteld ... uitgegeven door mr. B.A. van Houten, lid van het committé van justitie aldaar. Amsterdam, H. Gartman 1803.
8449: HOUTMAN THZ, JOANNES (VERT).; PIERRE ALEXANDRE PIEYRE - De school voor de vaders, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1791.
36651: HOUVEN VAN OORDT, ADRIAAN JULIUS VAN DER, UIT HEERDE - Het regeerings-reglement van Suriname Leiden Brill 1895
34934: HOUWING, J.F. - Wet en rechter, rede bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt Groningen Wolters 1895
60258: HOVE, FREDERICK HENDRICK VAN DEN (1628-1698) AFTER VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Mr IACOB CORNELISZ DIENAER DER GEMEINTE CHRISTI.... (portrait of Jacob Cornelisz. van Daalen)
26562: HOVELL TOT WESTERFLIER, J.G.F.M.G., BARON VAN - Van Hoëvell- Van Hövell. Genealogie van een riddermatig geslacht, Alphen a/d Rijn 1999, 310 pag., geb., geïll, met losse stamboom
26124: HOVENDEN, R. - The Registers of the Wallon or strangers church in Canterbury, 3 volumes, Lymington 1891-1898, 886 pag., [ publication of the Huguenot Society ].
36616: HOVY, JOHANNES, UIT LEIDEN - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek Groningen Wolters 1966
32105: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, ANTONIUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de administratione aggerum et agrorum aggeratorum [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1842
42853: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILL.) - Herinnering aan het feest-carrousel gereden op 26 en 28 maart 1889 t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manege. Rotterdam, 1889.
22824: HOYTEMA, VAN - Stuk betr. faillissement vennootschap Gebrs. Van Hoytema, z.j. (ca. 1920?)
57400: HRDLICKA, J., - Prazska heraldica, z. pl., 1993.
52573: HUBBARD, L.L. - Sjouke Gabbes, Een Nederlandsche bron van den Robinson Crusoe. De historie van den El-Ho. Een episode uit de Beschryvinge van het magtig Koningryk Krinke Kesmes door Hendrik Smeets 1708. Herdrukt naar het origineel (...) en vergeleken met de historie van Robinson Crusoe. 's Gravenhage, 1921.
1206: HUBBARD, WILLIAM H. - Familiengeschichte. Materialen zur deutschen Familie seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. München 1983, 277 p.
36130: HUBEL, JOHANNES, UIT NORDLINGEN, ZWEDEN; PRAESES: OLPIUS, SEVERUS CHRISTOPH - Disputatio politica de natura civitatis Jena Johann Nisius 1659
34696: HUBER, ZACHARIAS - Oratio [funebris] D. Sebastiani Schelkens Franeker J. Gyzelaar 1700
34361: HUBERT, GULIELMUS PETRUS, UIT ZWOLLE - Dissertatio juridica inauguralis de criminibus et delictis adversus leges fundamentales commissis [...] Leiden J.C. Cyfveer 1832
35974: HUBERT JR., WILLEM PETER, UIT ZWOLLE - Stellingen .... Leiden Somerwil 1877
43574: HUBERT, EUGENE - Correspondance de Maximilien de Chestret, agent diplomatique du prince-eveque de Liege a Paris et a la Haye (1785-1794), Brussel 1921, 4o, 370 pag.
36166: HUBLER, JOANNES CONSTANTINUS, UIT ERFURTH; PRAESES: WAGENER, GOTTFRIED - Scriptores qui de sua ipsi vita exposuerunt ... Wittenberg Prelo Creusigiano 1716
60931: HUBNER, JOHAN - Beknopte vragen, en grondige antwoorden. Behelsende de genealogie der [...] voornaamsten potentaten. [with:] Beknopte vragen over de geslacht-registers.
17027: HUBREGTSE, S. (RED.) - Sjoerd H. de Roos. Typografische geschriften 1907-1920. Met een inleiding van Jan P. Boterman. ‘s-Gravenhage: SDU, 1989. (Rietveld-project 56).
5640: HUDIG, DIRK EN J. HUDIG DZ - Familie Hudig, [Hilversum 1923], 50 + 9 + 7 + 10 p., geb. in geheel leer, getypt. Ook betr. fam. Larwood, van Coopstad, Stocke.
37076: HUDIG, C.J. E.A. - Catalogus van de tentoonstelling Het Hollandsche interieur in de 18e eeuw, georganiseerd door het K.O.G. en de Vereeniging Het Kantsalet in de zalen van het K.O.G., Amsterdam 1931, 94 pag., geïll.
31108: HUDIG DZ, J. - Familie Hudig, Hilversum 1923, 79 pag.
36710: HUDIG, F. W. - Frederik Hendrik en de kunst van zijn tijd Amsterdam Hertzberger 1928
36978: HUDIG, F.W. - Das Glas mit besonderer berücksichtigung der sammlung im Nederlandsch Museum voor geschiedenis en kunst in Amsterdam, Wenen 1923, 133 pag., orig. papieren omslag, geïll. [ dissertatie ].
28178: HUET, A - Amsterdam een zeestad. Eene studie over de verbinding van Amsterdam met den Boven-rijn en de droogmaking der Zuiderzee, Rotterdam 1880, 83 pag., met 4 uitslaande kaarten. Bibliotheekstempels.
34762: HUET, THEODORE GERTRUDE - De staat en de ouderdom in het Vereenigd Koninkrijk (Old Age Pensions act 1908) Leiden G.L. van den Berg 1912
24952: HUFELAND, CHR. W.; - Die Kunst das Menschliche Leben zu verlängern.
1210: HÜFFER, MARIA - Die Reformen in der Abtei Rijnsburg im 15. Jahrhundert. Münster 1937, 198 p.
31488: HUHNHAUSER, A - Rostocks Seehandel von 1635-1648 ( nach den Warnemünder Lizentbüchern ) I. Die Schiffahrt. Rostock 1914, 149 pag., geb. [ Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock VIII ].
36342: HUHOLD, MARCUS PAULUS, UIT QUEDLINGEN; PRAESES: LYSER, POLYCARPUS - Animadversiones criticae in ephemeridum literatarum inprimis hodiernarum methodum Wittenberg Fincelius 1716
33045: HUIGH, CORNELIUS, UIT ENKHUIZEN - Disputatio juridica inauguralis, continens illustres disquisitiones quasdam ex materia testamentorum defumtas [...] Leiden Sibrand Verruwhert 1664
17080: HUISKAMP, F. - Naar de vatbaarheid der jeugd. Nederlandstalige kider- en jeugdboeken 1800-1840. Een bibliografische catalogus. Leiden: Primavera Pers, 2000.
30262: HUISKEN, J. E.A. - Jacob de Wit, de Amsteltitiaan, Amsterdam 1986, 67 pag., geïll.
16431: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen (Gooi) en omstreken. Uitg. V.V.V. Huizen, [1923] 64 p.
16432: HUIZEN - Gids voor de gemeente Huizen en omgeving. Uitg. Nat. Uitg. en Reclame-bureau, Vlaardingen, 1933, 16 p.
20280: HUIZINGA, J - Mijn weg tot de historie, Haarlem 1947, 54 p., geb., geíll.
57588: HUIZINGA, C., - Cornelis Huizinga en Martha Fernanda Smilde. Genealogische aantekeningen, Heerenveen 2003, geb., 220 p, geill.
59968: HUIZINGA, J. - De opkomst van Haarlem, ['s Gravenhage, 1905-1906], 175 pp.
55130: HUIZINGA, J. - Rechtsbronnen der stad Haarlem. 's Gravenhage, 1911.
33644: HUIZINGA, D. - De ontwikkeling der nieuwere physiologie.
36558: HUIZINGA, J. - Over de grenzen van spel en ernst in de cultuur Haarlem Tjeenk Willink 1933
6342: HULKENBERG, A.M. - Van Zanten 1862-1987. Gedenkboek uitgegeven bij het 125-jarig bestaan der B.V. Kon. Ned. Bloembollenkweekerij en exporthandel Gebroeders Van Zanten Hillegom, Kampen 1987, 93 p., geb., geïll.
1216: HULKENBERG, A.M. - Het huis Dever te Lisse. Zaltbommel 1966. Geb., geïll., 314 p.
31887: HULLEMAN, J.G. - Disputatio critica de Annalibus Maximis Amsterdam Seyffardt 1855
5648: HULLU, J. DE - Geslachtsregister van de familie De Hullu 1627-1897, Deventer 1897, 54 p., geïll.
33197: HULSKEN, JOANNES TIMON HENRICUS, UIT LOSSER - Dissertatio iuridica inauguralis de principio, e quo delicta agraria in cautionem securitatis publicae gravioribus coercentur poenis, deque huius principii ortu atque progressu [...] Groningen M. Smit 1833
35972: HULTMAN, CAROLUS GERARDUS, UIT SAMARANG - Theses juridicae inaugurales Leiden Hazenberg 1855
30660: HUMBERT, E. E.A. - La vie et les oeuvres de Jean Etienne Liotard ( 1702- 1789 ), Amsterdam 1897, 220 pag., geb., geïll., goed exemplaar, goud op snee.
47824: HUMBOLDT, A. VON / KLETKE, H., - Reisen in europaischen und asiatischen Russland, 2 delen in een band, Berlin 1855-1856, 358+361 pag., half leer, met portret.
16436: HUMMELO - Wandelen in Hummelo en Keppel door J.G. Vos. Uitg. V.V.V., 1976, 40 p.
16435: HUMMELO - Gids van Hummelo en Keppel. Uitg. V.V.V. [ca. 1946], 24 p.
36270: HUNERWOLFF, JACOBUS AUGUSTINUS, UIT ARNSTAD; PRAESES: FRIDERICI, JOHANN ARNOLD - Disputatio de fluore albo mulierum Jena S. Krebs 1666
8456: HUNT, LEIGH; E.J. POTGIETER (VERT.) - Studies en schetsen. Vertaald uit het Engels. Deventer, M. Ballot, 1842.
42006: HUNUSGA, W. VAN - Doorbraak. Bekroonde novelle, 2e druk, Haarlem [ca.1900?]. 48 pag., ingenaaid, omslag met houtsnede van overstroming.
20442: HUPP, OTTO - Wider die Schwarmgeister! Erster teil : Berichtigung irriger meinungen uber das wappenwesen; Zweiter teil: Beitrage zur entstehungs- und entwicklungsgeschichte der wappen; Dritter teil : Zu den neuen Staatswappen. Zum Wappengebrauch der Städte und der Bürgerlichen. Der Runenstar. Hantgemal und Wappen. München 1919, 96 p.De drie delen in cassette.
34912: HURCK, PETRUS VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis de testamento inofficioso Leiden A. Elzevier 1707
33414: HURGRONJE, STEPHANUS MATTHAEUS - Oratio de calculo Minervae [...] Delft C. v. Graauwenhaan 1758
6506: HUSA, VACLAV - Der Mensch und seine Arbeit. Die Arbeitswelt in der bildenden Kunst des 11. bis 17. Jahrhunderts. Wiesbaden 1971. Geb., geïll., 228 p.
59086: HUSSEM, WILLEM, - Motet, 16 gedichten 1963. 18 pp.
55839: HUTCHINSON, PETER ORLANDO - De kronyk van Gretna Green. Naar het Engelsch. Deventer, Ballot, 1844.
35200: HÜTSCHLER, FREDERIK WILLEM ANTON, UIT BEMMEL - De gekozene woonplaats Leiden Somerwil 1890
32345: HUUSSEN, AREND HENDRIK, UIT LEIDEN - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht, 1795-1838. Proefschrift [...] Amsterdam Holland Universiteits Pers 1975
8465: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Arzases, of 't Edelmoedig verraad, treurspel. 3e druk. Amsterdam, Izaak Duim, 1743.
53408: HUYDECOPER, T.C.R. - Moord en doodvonnis in 1843. Een woord van ernst en liefde. Uit de nalatenschap van T.C.R. Huydecoper, 's Gravenhage, Mensing & Visser, 1876.
8461: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius, waar achter volgen eenige bijvoegsels en verbeteringen, een kort bericht wegens de letter Y en twee bladwijzers. Amsterdam, E. Visscher en J. Tirion, 1730.
33524: HUYDECOPER, JOAN, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale sistens animadversiones ad statuta quaedam Amstelodamensia [...] Utrecht Wilhelmus van Yzerworst 1791
34306: HUYDECOPER VAN MAARSSEVEEN, JOANNES, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici sistens quaedam de historia et theoria mandati in regiminis forma repraesentativa [...] Utrecht Kemink en Zoon 1847
8463: HUYDECOPER, BALTHAZAR - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrymoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidus. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 2e druk. Leiden, A. en J. Honkoop, 1782-1791. [2 van 4 delen]
15433: HUYGEN, D. - Holland zooals wij het zagen. Teekeningen van Paul Bodifée, beschrijvenden tekst van D. Huygen. Amersfoort: Wascholinefabriek, [1931].
8467: HUYGEN, JAN; GESINA BRIT - Stichtelyke rymen op verscheide stoffen. Waaragter een brief van een moeder aan haar toekomende kind. Amsterdam, Jacob ter Beek, [c. 1740]. [2 delen in 1 band]
42213: HUYGEN, A. - Beschryving van het begin, opkomst en aanwas der stad Doesburg. Nijmegen, Heymans, 1753.
58746: HUYGENS, H., - De schroef, Amsterdam 1852, 40 pag., geïll met uitslaande litho.
58788: HUYGENS, CORNELIE., - De liefde in het vrouwenleven voorheen en thans. Naar aanleiding van ''De liefde in de vrouwenkwestie" van Anna de Savornin Lohman, Amsterdam, H.J. Poutsma, 1899.
34606: HUYGENS, J. H. , UIT 'S-GRAVENHAGE - XVI. theses juridicae. 1792
43828: HUYGENS, C. / JONCKBLOET / LAND., - Musique et musiciens au 17e siecle. Correspondance et oeuvre musicales de Constantin Huygens, publiees par W.J.A. Jonckbloet et J.P.N. land, Leiden, Brill, 1882.
3232: HUYSER, J.G. - De voorouders van Christus. Rotterdam 1951, 116 p., offset, geïll.
36108: HUYSINGA, JOANNES WILLEM - Schuld und schuldursache (Causa). Amsterdam Schroder 1901
33526: HUYSMAN, ANTONIUS, UIT MIDDELBURG - Specimen juridicum inaugurale aliquot juris civilis quaestiones circa dotes sistens [...] Leiden Gerardus Potvliet 1758
31438: HYE, F.H. VON - Auf den Spuren des Deutschen Ordens in Tirol, Bozen 1991, 351 pag., geb., geïll.
31490: HYE, F.H. ( ED.) - Staaten, wappen, Dynastien. XVIII Int. Kongres für Genealogie und Heraldik, Insbruck 1988, 571 pag., geïll., geb.
26374: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs, Eerste stuk, Haarlem 1900, 227 pag., geb., geïll.
32417: ICKSTATT, JOHANN ADAM VON - Vindiciae iuris caesarei investiendi et iuramenta fidelitatis de novo recipiendi a vasallis [...] München / Ingolstadt J.F.X. Crätz 1762
30874: IDEMA, E.D. E.A. (RED.) - Familieboek Idema. Beschrijving van een familie Idema, Westerlee 1968, 128 pag., geb., geïll. ( met 3 pag. aanvullingen ).
39858: IDEMA, B - Welkom groet aan (.....) Willem Carel Hendrik Friso (....) door de burgeren van Oost- Keimpema Espel in Leeuwarden als Z.H. na het volbrengen zijner letter- oeffeningen in de Hoge scholen te Franeker en Utrecht ( ....) in zijn (...) geboorte stad van de burgerschap wierde ingehaalt, Leeuwarden, H. Koopmans, 1729.
1234: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind. Leiden 1946. Geb., geïll. (en met twee losse bijlagen), 112 p.
54964: IDSINGA, S.H. VAN - Zedig en vrymoedig onderzoek van S.H. van Idsinga, hooftman in de hoge justitie-camer van stat Groningen en Ommelanden (...) of de volmagten ten lants-dage in Frieslandt (...) tot het exerceren van criminele jurisdictie geregtigt en bevoegt (...) zijn. Groningen etc., L. Huisingh etc., 1777.
32077: IDSINGA, SIMEON PETRUS VAN, UIT GRONINGEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure praescriptionis, in primis in causus criminalibus [...] Groningen J. Römelingh 1808
34836: IDSINGA, ARNOLD MEIIERT JOHAN VAN, UIT GRONINGEN - Dissertatio juris naturae inauguralis de actionum humanorum rectitudine Groningen J. Dikema 1783
35358: IDSINGA, J.W.H.M. VAN - Prent voor de promotie van Mr J.W.H.M. van Idsinga Leiden Somerwil 1880
56042: IDZERDA, W.H., - De broomverfdruk in de praktijk, Amsterdam, 1917, 72 pag. text en 39 afbeeldingen.
56956: IFFLAND, A.W.; - Die Advokaten. Ein Schauspiel in 5 Aufzugen. Leipzig 1800.
18278: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; AUGUST WILHELM IFFLAND - Schynverdienste. Tooneelspel in vyf bedryven. Vertaald uit het Duits, Amsterdam, H. van Kesteren, 1804.
60860: AFTER MONOGRAMMIST IFL - Pinxter Digt an mijn Seerwaarde Ouders [Wish card, Pentecost]
30310: IHLE, B.L.D. - Portretten van kunstenaars 1500- 1800, Rotterdam 1969, 59 pag. + 20 platen.
30732: IHLE, B.L.D. - Van wambuis tot frac. Het kostuum in de prentkunst ca. 1450- ca 1800, Rotterdam, Boymans, [ ca. 1970 ], 56 pag. + ill.
60442: (AFTER?) HENDRIK KOBELL II (1751-1799) - Sailing boats on a rough sea close to the shore
33027: IJSSEL DE SCHEPPER, GERHARD ANTONY, UIT DEVENTER - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1908
20938: IMHOF, A.E. - Historische demographie als Sozialgeschichte. Giessen und Umgebung vom 17 zum 19 Jahrhundert. Teil I+II, Darmstadt 1975, 1121 pag.
1136: IMHOFF, JACOB WILHELM - Regum pariumque magnae Britanniae historia genealogica.
33580: IMMERSEEL, HUBERTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis de sponsalibus hodiernis [...] Leiden Cryn Visser 1745
8476: IMMERZEEL, JOHANNES - Gedachten van Matthias Claudius, verzameld uit zijne werken. Amsterdam, J. Immerzeel, junior, 1836.
41808: IMMERZEEL JR., J - Lofrede op Rembrandt, Amsterdam, bij den schrijver, 1841.
2354: SEMI-IMPERATOR - Semi-imperator 1888-1918. Eine genealogisch-rassengeschichtliche Aufklärung zur Warnung für die Zukunft - ein packender Kommentar zu den Semi-Alliancen im besondern und Semi-gothaischen Erkenntnisse im allgemeinen. München: Franz Eher, 1919. 12°: 206 p.
55097: INCREPANT, NATHAN - Tweede ernstige nieuwjaarswensch opgedragen aan den zeer vermaarden heere Willem Kleef, priester te Alkmaar. z. pl., [ca. 1741].
23230: INDIË, INDISCH DRUKWERK 1828, BRINK - Boekje van A. Brink, "Het eenvoudig onderwijs in den godsdienst. Verkort. Gedrukt te Pasoeroean bij Tjokro die Wirio 1828", 4°, 18 p.
22520: INDIE, MALANG, LT. E.J. ETTLY - Drie fotoalbums uit 1949, afkomstig van vaandrig (later luitenant) E.J. Ettly, werkzaam bij de plaatselijke geniedienst te Malang. Veel over de herbouw van vernielde gebouwen e.d. Ook foto's van de souvereiniteitsoverdracht en van de feesten t.g.v. het 2-jarig bestaan van de Geniedienst Malang.
22506: INDIË, KIESRECHT, MEYER RANNEFT - Stukken betr. de “Kiesrechtcommissie”, ‘belast met het ontwerpen van een schema voor de algemene beginselen die ten grondslag zullen liggen aan de regeling van het kiesrecht voor de vertegenwoordigende lichamen welke zullen worden ingesteld na totstandkoming van het wetsontwerp betr. de bestuurshervorming’. 1921-1923. Manuscript en getypt, ca. 30 p., folio.
22500: INDIË, PALEMBANG - Naamlijst residenten van Palembang, 1811-1921. Getypt, 2 p., folio.
22498: INDIË, KOMERING OELOE - ‘Aloeran van “Boedjang” en “Gadis” in de marga’s Semandawai Soekoe I, II en III, onderafdeling Komering Oeloe’. Getypt (ca. 1922), folio, 14 p.
22956: INDIË, BENGALEN, VOLLENHOVEN, KRAYENHOFF, TITSINGH - Bewijs van eigendom voor Lambertus Vollenhoven in het dorp Chinsura in Bengalen, voor een stuk grond. D.d. Hoegly in Bengalen 19 januari 1790, getekend namens directeur Mr. Isaac Titzingh, door A.G. Krayenhoff. Manuscript, folio, 1 p.
55527: INGRAM, JOHN KELLS - Geschichte der Sklaverei und der horigkeit (...) Deutsche bearbeitung von Leopold Katscher. Dresden/Leipzig, C. Reissner, 1895.
32885: INNHAUSEN UND KNIPHAUSEN, FERDINAND FOLEF VON, UIT MIDWOLDA - Specimen historico-politicum inaugurale de provinciae Groninganae regiminis forma antiqua et nova [...] Leiden J.C. Cyfveer 1828
54436: INTHIEMA, HERO AB - Circa gentilitiae familiarum domos (...), Disquisitio juridica, ortu suo producta ex causa nobilissimi & strenui herois D. Georgii a Lyauckema (...) contra nobil. Camsteranos a Senatu Frisiorum. Leeuwarden, A. Radaeus, 1619. [gebonden met:] Dezelfde, Responsum juridicum secundum pro maturanda Phrisiorum supremae curiae sententiae executione, adversus frivolas Camsteranorum exceptionis. Leeuwarden, A. Radaeus 1618. [en met:] Dezelfde, Responsum breve tertium & postemum hac in executionis causa Laucumana contra Camsteranos. Leeuwarden, A. Radaeus, 1618.
1254: INVENTARIS - Inventaris van het oud-archief van het hoogheemraadschap Delfland 1319-1853. 's-Gravenhage 1940, 456 p.
4718: INVENTARIS - Inventaris van de Collectie Van Spaen. 's-Gravenhage (Hoge Raad van Adel) 1951, 56 p.
1258: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Los deel III.
1256: INVENTARISSEN - Inventarissen van Rijks- en andere archieven van rijkswege uitgegeven, voorzover zij niet afzonderlijk zijn afgedrukt. 4 dln: 1928, 1929, 1930 en 1931. 's-Gravenhage 1929-1933, 678+447+871+458 p. Niet verder verschenen.
3550: IONGH, JANE DE - Van Gelder Zonen 1784-1934. Haarlem 1934, 192 p., geb., geïll.
15437: IPSEN, ALFRED - Holland. Rejseindtryk og studier. Kopenhagen: Gyldendalske Boghardels Forlag, 1891.
15439: IRELAND, SAMUEL - A picturesque tour through Holland, Brabant and part of France; made in the autumn of 1789, [2nd edition], 2 delen, Londen: T. & I. Egerton, 1796 (op gegraveerde titels 1795)
32369: IRMER, HERBERT BRUNO GHILAIN, UIT AMSTERDAM - Comity, Nederlandse invloed op het recht der Verenigde Staten. Academisch proefschrift [...] Nijmegen Gebr. Janssen 1948
6658: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Ahnentafeln der Regenten Europas und ihrer Gemahlinnen.
1260: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Historische genealogie. München/Berlijn 1940, 101 p.
5660: ISENBURG, WILHELM KARL PRINZ VON - Meine Ahnen. Ahnentafel nebst Register und Quellennachweisen, Leipzig 1925, 8 p. + 129 “tafel” + 48 p.
8126: ISENBURG, W.K. PRINZ VON/F. BARON FREYTAG VON LORINGHOVEN - Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der Europäischen Staaten, Band 1 t/m 5, Marburg 1960 - 1978.
23508: ISING, A. - Haagsche schetsen, Nieuwe (=Tweede) bundel (1885), Vierde bundel [1895], per deel ca. 350 p.. Prijs per deel 28.-
23852: ISPERT, W. (RED.) - Ewiges Volk, nr. 1 [ca. 1941], 34 pag., geïll.
43950: ISRAEL, B.M., - Veilingcatalogus boeken P.A. van Deinse, leeraar te Arnhem, Nijmegen 1934, 40 pag.
60260: JOZEF ISRAELS (1835 - 1911) - Child in crib
36666: ISRAELS, HERMAN LOUIS, UIT GRONINGEN - Internationaal huwelijksgoederenrecht Leiden Van Doesburgh 1883
42183: ISSAVERDENS, JAMES - Armenia and the Armenians, being a sketch of its geography, history and culture. 2nd edition, Venice, 1878.
22250: ISSELT, VAN - Typoscript van een artikel over het geslacht Van Isselt, ca. 1950, 6 p.
35808: ITALLIE, THEODOOR BERNARD VAN, UIT LEIDEN - Bijdrage tot de kennis der verstijfseling ...... Amsterdam Centen 1930
1268: ITERSON, W. VAN - De historische ontwikkeling van de rechten op de grond in de provincie Utrecht. Deel I, band 1 en 2. (Diss.) Leiden 1932, 819 p.
31675: ITERSON J.A.Z., J.E. VAN - De noodzakelijkheid en de hulpmiddelen der critiek in de geneeskunde. Leiden E.J. Brill 1879
8479: ITERSON, FREDERIK HENDRIK GIJSBERTUS VAN - Een paar dichtstukjes in den trant van Vader Cats. Niet in de handel. Arnhem, Is. An. Nijhoff, 1846.
32147: ITTERSUM, JOHANNES GERARDUS JULIANUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus solidariis [...] Utrecht Joh. Altheer 1836
32657: ITTERSUM, FREDER. ALEX. SIPPO ARNOLDUS VAN, UIT KAMPEN - Specimen juridicum inaugurale de fundamento juris puniendi atque legum poenalium fine et de quibusdam poenis criminalibus quibus hodie utimur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
3184: JAARBLAD - Genealogisch jaarblad van de familievereniging Burgemeestre, jrg. 1, nr. 1 (1977), deel 1 (1980) en deel 2 (1981).
32827: JACOB, MARIUS HENRICUS S', UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale ad titulum XXII codicis de ordine judiciorum criminalium, qui agit de probatione delictorum [...] Amsterdam J.D. Sybrandi 1840
35968: JACOB, HENRI S', UIT SOERABAJA - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1877
36630: JACOB, E.H.S' - Foto van het diner t.g.v. het candidaatsexamen rechten van E.H. s'Jacob 1924
53430: JACOBI, ANDREAS LUDOLF - Proeve ener apologie der doodstraffen, vertaald en met ene voorrede en aanmerkingen uitgegeven door mr. C.A. van Enschut. Harderwijk, J. van Kasteel, 1802.
8481: JACOBI, HEYMAN - Gemeyne sendt-brieven. Seer profytelyk voor d'ouders, meesters ende kinderen, om te leeren brieven dicteren, ende ordentelyk schryven. Daer zijn nog bygevoegt sommige notabele dingen die weerdig zijn om te noteeren. Maastricht, Weduwe G. van Gulpen, [ca. 1795].
43026: JACOBI [JACOBSZ], HEYMAN / JOAN FONCK - Sondaags schoole of uytlegginge op de Evangelien van de Sondagen. Antwerpen [= Amsterdam], erven wed. C. Stichter, 1761. [Gebonden met:] Heylige-daags schoole inhoudende schoone uytlegginge op de Evangelien van de Heylige dagen. Antwerpen [= Amsterdam], erfgen. wed. C. Stichter, z.j.
35742: JACOBSE BOUDEWIJNSE, CONSTANTIJN A. L., UIT MIDDELBURG - Over de werking van calomel .... Utrecht Kemink 1887
22878: JACOBSEN, HOUILLIER - Correspondentie, foto's etc. van Ed. Jacobsen uit Mexico en zijn vrouw Nel Verbeek, aan Max. Houillier en diens vrouw Mary, 6 p + 10 foto's en een menu, 1955-1963.
61704: JACOBSEN, HANS (FL. 1595-1610) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
57280: JACOBSON, E., - Mit Dampf! Gesangs-burleske in 3 akten und 5 tableaux. Nach: Les chemins de fer von La biche und Delacour. Musik G. Michaelis, Berlin 1868, geb., 81 pag.
23830: JACOBSON, G.J. - Bydragen tot de algemene zaken van de marine, 1e stukje, Rotterdam D.Vis, 1799, 28 + 35 pag., orig. papieren omslag ( w.s. niet verder verschenen: zeldzaam).
59622: JACQUE, CHARLES ÉMILE (1813-1894), AFTER A. (?) RIBERA - St. Anthony abbot
20148: MEURGEY JACQUES - Les barons Mariani et leurs alliances, Nogent 1933, 118 pag. geïll. en met 5 uitslaande tabellen. Goed exemplaar.
16820: JAEGER - “Provincie Groningen met aanduiding der Wadden, alsmede der monden van de Eems en gedeeltelijk van het Vriesche Gat. Ontworpen en op steen gegraveerd door J. Jaeger. Te Groningen bij J. Oomkens J.zoon”. Derde druk.
59444: JAEGER, J.A., - Repertorium op de registers van de Grafelijkheidsrekenkamer van Holland.
1274: JAGER, H. DE - Het Brielsche Archief. Geschied- en letterkundige naoogst. Eerste stuk. Utrecht 1876, 130 p.
34936: JAGER, JAN ADRIAAN DE, UIT NIEUWDORP (Z) - Eenige beschouwingen over het vraagstuk der "onbepaalde strafvonnissen". Amsterdam Holland 1921
34020: JAGT, MARTENIUS GUILIELMUS VAN DER, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale de teste in testamento [...] 's Gravenhage J. Roering 1838
36674: JAGT, H.C. VAN DER, UIT DRIMMELEN - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland vanaf de reformatie tot 1973 Utrecht Elinkwijk 1981
36058: JAHN, K.E.O. - Turken en Oost-Slaven. Leiden Brill 1950
60090: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - Partie de la Nouvelle Grande Carte des Indes Orientales, contenant les Isles Maldives, Ceylan, Malacca, Sumatra &c.
60088: JAILLOT, ALEXIS HUBERT (1632-1712) - L'Asie divisée en ses empires, royaumes et estats, á l'usage de Monseigneur le duc de Bourgogne...
61444: JAILLOT, HUBERT - [MAP OF HUNGARY AND BALKAN REGION] Nova et accurata regni Hungariae Tabula, ad Usum Serenissimi Burgundiae Ducis.
21132: JAMES, F - The iron age at Beth Shan. A study of levels VI -IV, Philadelphia 1966, 369 pag., geìll.
15443: JANIÇON, FRANÇOIS MICHEL - Etat présent de la république des Provinces-Unies, et des païs qui en dependent. 2 dln. Den Haag: J. van Duren, 1729-1730.
23760: JANIN, JULES - Le prince royal, 2e ed., Parijs, Bourdin [ ], 275 pag., geïll.
35198: JANNINK, GERRIT, UIT ENSCHEDE - Eenige opmerkingen over de gevolgen van den termijn bij verbintenissen Leiden Somerwil 1890
36691: JANS, EVERHARD, UIT ALMELO - Burgerhausformen zw. IJssel u. Ems, 1400 bis 1850 Almelo z.n. 1985
40414: JANS, LIESBETH E.A., - A cire perdue, Amersfoort 1993, 128 pag., geïll., als nieuw.
1284: JANSEN, MARTIN - Inventaris van het oud archief der gemeente Sittard, deel I: 1243-1609. Sittard [1878], 208 p.
56272: JANSEN, J.W., - Vijftiende Jaarverslag 1932 Vereeniging Hendrick de Keyser, 51 pag., geïll.
5624: JANSMA-DE HOOP, T. - Familieboek van het geslacht De Hoop, [Loppersum 1988], 90 p., geïll.
23418: JANSSEN, G.H. - Creaturen van de macht. Cliëntelisme bij Willem Frederik van Nassau (1613-1664), z.pl. 2005, 284 pag. ( Dissertatie met los blad stellingen).
16981: JANSSEN, F.A. - Zethaak en pen. Schrijvende boekdrukkers en drukkende schrijvers. Utrecht: Impress, 1984. (Scaldia Model, 3).
16980: JANSSEN, F.A. - Auteur en drukker in de geschiedenis van de typografische vormgeving. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 24 oktober 1989.
1290: JANSSEN, H.Q., EN J.H. VAN DALE - Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch-Vlaanderen. 6 dln. Middelburg 1856-1863, ruim 2000 p.
31052: JANSSEN, LUDW. - De Familien der Kirchengemeinde Werdum ( 1662- 1900 ), 2 Teile, Aurich 1971- 1975, 931 pag. [ Ostfieslands Ortssippenbücher Band 6 ].
31046: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeinde Middels ( 1684- 1950 ), Aurich 1966, 443 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher, Band 4 ].
31050: JANSSEN, LUDW. - Die Familien der Kirchengemeide Aurich- Oldendorf, ( 1700 1900 ), Aurich 1968, 488 pag. [ Ostfrieslands Ortsippenbücher Band 5 ].
51616: JANSSEN VAN RAAIJ, H.L., - Kroniek der stad Haarlem, van de vermoedelijke stichting der stad tot het einde van het jaar 1890, Haarlem (1894), 281 pag., gebonden in moderne half linnen.
36480: JANSSEN, HANS LOUIS - Het kasteel centraal. Een integrale benadering van een materieel object Utrecht faculteit 1992
53436: JANSSEN, P.A. - Open brief aan Z.E. den heer Minister van Justitie, van P.A. Janssen, oud-kapitein, geschorst directeur van het Huis van Arrest te Middelburg, Middelburg, F.B. den Boer, 1882.
36602: JANSSENS-KNORSCH, UTA EVA MARIA, UIT BIELEFELD - Matthieu Maty and the Journal Britannique 1750-1755 Amsterdam Holland Un. Press 1975
35538: JANUS, DANIEL, UIT AVENS. MISNICI ; PRAESES:JANUS, JOHANN WILHELM - De institutione Platonis [...] Wittenberg Meyer 1706
40154: JAPIKS, GYSBERT, - Frysce rymlerye, yn de spelling fen Dr.J.H. Halbertsma, oerbrocht fen Waling Dykstra, Franeker 1853, 296 pag., orig. kartonnen band.
25478: JAPIKSE, N (UITG.) - Notulen gehouden ter Staten-Vergadering van Holland (1671-1675) door Cornelis Hop en Nic Vivien, Amsterdam 1903, 501 pag., ing.
39286: JAPIKSE, N.; - Johan de Witt, Amsterdam 1915, 358 pag., geb., geïll.
8487: JAPIN, JEAN (VERT.); LEONOR JEAN CHRISTINE SOULAS D’ALLAINVAL (1); PIETER LANGENDIJK (2); LAMBERT VAN DEN BROEK (VERT.); JOSEPH DE LA FONT (3); MICH. - De lastigheid der rykdommen, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1739. [Gebonden met: (2)] De wiskunstenaars, of 't Gevluchte juffertje, blyspel. 3e druk. Amsterdam, David Ruarus, 1730. [en met: (3)] De triumpheerende liefde. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Door het konstgenootschap Ars Usu Juvanda. Amsterdam, Izaak Duim, 1740. [en met: (4)] Lubbert Lubbertze, of De geadelde boer. Blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Albert Magnus, 1686. [en met: (5)] De loogenaar, blyspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Erven Jacob Lescailje, 1699. [en met: (6)] Schrokhart Slingerbeen, in zijn eigen strikken verstrikt; of de worgende Kakus aan den koopbrief van een huis. Blyspel. Gedrukt in de Strafpars der Ondeugd, onder de bescherming der Geregtigheid. [z.p., z.n., ca 1725]. [en met: (7)] De Fransman in Bohemen. Blyspel. Vertaald uit het Duits. Den Haag, Pieter van Cleef, 1744. [en met: (8)] Maria de Medicis, en hare gunsteling Concino Concini, marquies d'Ancré. Blysp
22426: JARIGSE, NANNINK - Extract uit het doopboek van de Eilandskerk te Amsterdam betr. de doop op 31-12-1797 van Hendrik Cornelis Bataav, zoon van Jarig Jarigse en Harmina Petronella Nannink, deels gedrukt, 4°, 1 p.
57336: JASPERS, G.J., - Het Heilige Kerstmisgilde te Haarlem, Het Stoelenboek, Haarlem 2002.
23344: JASPERS, GERARD - De zestiende eeuw in de Stadsbibliotheek Haarlem, Haarlem 1997, 349 pag., geb., geïll., met stofomslag. ( als nieuw )
57066: MOLIERE/JAUFFRET; - Le moliere de la jeunesse ou comedies choisies de Moliere, rendus propres a etre representees dans les pensionnats et dans les familles par M. Jauffret, Paris 1807.
47676: JAUMOTTE, J., - Annuaire meteorologique pour 1917, 1918, 1919, 1920, Brussel 1920-1921, 106+95+92+93 pag., geb.
59339: JAZZ, VINK JR., SCHILPEROORT, DEN HAAG, - Programma van de Propaganda-Avond Dutch Swing College, "Strictly on the Jazzside", onder leiding van Frans Vink jr. programma bestaat uit onder meer verloting, lezing door Peter Schilperoort, jamsessions, presentator Jos Windt. Musici: Peter Schilperoort, clarinet en alt-sax, Joost van Os, trompet, Bill Brant, trombone, Tonny Nuser, drums, Henny Frohwein, bass, Otto W. Gobius, guitaar, Frans Vink jr., piano, Mary Carlson, vocals, Ellen van Boon, vocals, 4 p. gedrukt, advertentie, Z.pl., z.j. [ca. 1945/46].
18259: [STAMHORST, JACOBUS (VERT.)]; JEAN BAPTISTE VIVIEN DE CHATEAUBRUN, BEWERKT NAAR SOFOKLES - Philoctetes. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1758.
42607: JEANNIN, PIERRE - Les negotiations de monsieur le president Jeannin. 4 delen, Leiden, D. Severinus, 1695.
31913: JEEPSZ, HYLCO, UIT JOURE - Specimen juridicum inaugurale, de pacto creditoris pignus distrahi vetantis [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1805
63534: JELGERHUIS, JOHANNES (1770-1836) - De Winter.
31919: JELGERSMA, DOMINICUS GERBRANDUS, UIT DRONGELEN - De fide et auctoritate Dionis Cassii Coccejani. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1879
33618: JELTES, PETRUS ABRAHAM, UIT HAARLEM - Responsio de luxatione humeri in certamine literario civium academiarum belgicarum [...] Leiden S. en J. Luchtmans 1825
28964: JELTES, H.F.W. - Gerard Bilders. Een schildersleven in het midden der 19e eeuw, 's-Gravenhage 1947, 125 pag., geïll., geb., met stofomslag. ( nr. 145 van 625 ex. ). Stofomslag wat rafelig.
23534: JENNY-KAPPERS, HANS - Der kanton Glarus. Ein beschreibender katalog........1880. Frauenfeld 1939, 283 pag. + 567 illustraties, geb. met stofomslag.
33582: JENS, HENRICUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio antiquario-juridica inauguralis de pacto obstagii cum generatim tum speciatim apud veteres batavos [...] Utrecht Johannes Broedelet 1762
36685: JENSMA, THEODOOR ERIK, UIT LEEUWARDEN - Doopsgezinde zending in Indonesie 's-Gravenhage Boekencentrum
60308: JERVIS, SNIJNFEN - View of a small town surrounded by trees and meadows
39014: JINARAJADASA, C - Bloemen en tuinen, beschrijving van een droom, Amsterdam z.j., 79 pag., geb., geillustreerd door Otto van Tussenbroek.
47324: JOANNE, P., - Paris-Diamant, Nouvelle edition, Paris, Hachette 1886, 79+348+88 pag., geïll.
37214: JOANNIS, J.D. DE - Les seize quartiers généalogiques des Capétiens, tome III et IV (= supplement ), Lyon 1963-1965.
25320: JOBERT, L - Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen(...) uit het Fransch vertaald (..) door Mr.J.A., Leiden, Langerack, 1728, (16) + 462+(34) pag. Geïllustreerd met 11 uitslaande gravures. Incompleet, mist de laaste 16 pagina's van de de bladwijzer (letters Q-Z). Deze zijn in fotokopie toegevoegd.
19092: JOCHEMS, J.A. - Beschrijving der prenten van de historische verzameling der schutterij te Amsterdam.
1294: JOCHEMS, J.A. - Amsterdams Oude Burgervendels (schutterij) 1580-1795, Alphabetische naamlijst (23 pag.) met eenige Aanvullingen en Verbeteringen blz. 195 t/m 202. Aanvullingen op de Bijlagen 3 pag. Amsterdam 1891.
34389: JOCHEMS, HENRICUS, UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen juridicum inaugurale exhibens quaestiones varii argumenti [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1822
60802: JODE, PIETER DE II (1606-1674/94) AFTER BERCKMAN, HENDRICK (1629-1679) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
55394: JOHA, THOMAS - Verdeediging van Thomas Joha teegen de beschuldigingen van Sicco Douwe van Aylva, raakende het testament, codicil en nalaatenschap van deszelfs zuster Elisabeth Anna van Aylva. 2e druk, in welke de lasterlyke onwaarheden, zoo in een advertentie in de Leeuwarder Courant van 10-6-1797 als in de Nieuwjaars-Gift verspreid, worden onderzogt en wederlegt. Leeuwarden, v.d. Haak, 1798.
60224: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - Coastal landscape
60220: JOHANNES MATTHEUS GRAADT VAN ROGGEN, (1867- 1959) - 'In Rust'
47384: JOHNSON, W.; - City, rice-swamp, and hill, London 1893, 224 pag., hardback, ill.
31909: JOLLES, JOLLE ALBERTUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-literaria de varia libertatis sacrorum in patria nostra [...] Amsterdam D. Groebe 1837
31921: JOLLES, GUILELMUS HENRICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de absentibus in causis criminalibus [...] Amsterdam R. Croese 1844
32891: JONCKBLOET, W.J.A. - Het professoraat in de Nederlandsche taal en letterkunde. Groningen J.B. Wolters 1877
47546: JONES, TH. / D. MIDDELTON, - Vierde Reys van de Engelse maatschappy na Oost-Indien onder het beleyd van A. Sharpey (....) beschreven door Thomas Jones (.....) als ook de vijfde reis (....) na Java en Banda (....) beschreven van David Middelton, Leiden, v.d. Aa., 1707, 62+(8) pag.
26180: JONG, G.F. DE [ DEJONG ] - The Dutch in America 1609-1974. Boston 1975, 326 pag., hardback, good copy.
6186: JONG, J. DE - Geschiedenis van een Gaasterlandse familie. Parenteel van het echtpaar Anne Geerts Tuinier en Aaltje Wanders Bergsma gehuwd op 23 december 1770 te Hemelum, [Lemmer 1982], 573 p., geb., geïll.
50642: JONG, ALPIT DE; - Knooppunt Halbertsma. Joast Hiddes Halbertsma (1789-1869) en andere talen, over wetenschap en over de samenleving. Hilversum 2009, 480 pag., geïll.
31308: JONG, C. DE - A short history of old Dutch whaling, Pretoria 1978, 90 pag., geïll.
33646: JONG, P. DE - Het belang dat de beoefenaar van het hebreeuwsch heeft bij de kennis der overige semitische talen.
34498: JONG, KORNELIS ELIZABERTUS DE , UIT SLIEDRECHT - Over het ontstaan van kysten in de placenta Leiden IJdo 1899
34500: JONG, SALOMON DE, UIT AMSTERDAM - Over omzetting van melksuiker bij diabetes mellitus Amsterdam Binger 1886
8499: JONG, I. DE - Mijn tuinhuisje. Oorspronkelijk tooneelspel in een bedrijf. Leiden, R. van Baak, 1875.
42203: JONG, CORNELIUS DE - Reize in en door het Kanaal in de jaren 1785 en 1786. Haarlem, Bohn, 1808.
47590: JONG, CORNELIUS DE, - Reizen naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen. Voor jongen lieden bearbeid door J. Olivier, Amsterdam, Beijerinck 1833, 12+208 pag., geb., geïll.
1302: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE - Inventaris der oud-rechterlijke en weeskamerarchieven [in Noord-Holland]. 's-Gravenhage 1932. Geb., 139 p.
27802: JONGE, J.C. DE - Over den oorsprong der Nederlandsche vlag, 's-Gravenhage 1831, 78 pag., orgineel bedrukt papieren omslag.
23672: JONGE, J.K.J. DE - Examen d'une notice et de souvenirs biographiques du comte van der Duyn et du baron de Capellen publiés par le baron C.F. Sirtema de Grovestins, Den Haag, Belinfante, 1852, 30 pag.
18230: [SPATZIER, ANTHONY (VERT.)]; GOTTLIEB STEPHANIE DE JONGE - De deserteur uit ouder-liefde. Tooneelspel in drie bedryven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Pieter Meijer, 1782
1300: JONGE, J.C. DE - Nederland en Venetië. 's-Gravenhage 1852. Geïll., 483 p.
31865: JONGE, GUILIELMUS ADRIANUS CORNELIUS DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens historiam juris mercatorii belgii septentrionalis usque ad annum 1811 [...] Leiden M.C. Hazenberg 1842
34534: JONGE, MARINUS JAN DE, UIT ZIERIKZEE - Specimen juridicum inaugurale sistens diplomata quaedam Zelandica Utrecht A. van Paddenburg 1778
3466: JONGE, J.C. DE - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen. 's-Gravenhage 1820, 253 p., geïll., met o.a. twee `geschiedkundige geslachtlijsten der Evertsen'.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9