Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48229: - AMERIKA, MARTIN STEPHAN, LUTHERSE KERK--- 17 brieven van Martin Stephan jr., zoon van de lutherse predikant Martin Stephan sr. (1777-1846) d.d. Dresden en Wisconsin 1842-1855, gericht aan de consul van de Verenigde Staten te Leipzig dr. J.G. Flugel. Manuscripten, ca. 30 pag.
48231: - HOGENDORP, SMAAK--- 'Mijn eerste levensjaar', album met babyboek en foto's betr. Robert Hogendorp, geb. Amsterdam 22-1-1950, zoon van W. (Harry) Hogendorp en Willy Smaak.
48235: - SCHIEDAM--- Berigt eener negotiatie ten behoeve van de stad Schiedam, groot F 25,000. Folio, 1 pag., gedrukt.
48237: - HANDEL-MAATSCHAPPIJ, NED.--- Plan en voorwaarden eener lening van 10 miljoen gulden aan te gaan door de Ned. Handel My, Amsterdam 4-5-1835. 8°, 4 pag., gedrukt.
48239: - TEXEL, VAN GEUNS, GESTRAND SCHIP--- Verslag eener ontlading door duikers van een met spoorstaven geladen kofschip gestrand en gezonken op de Noorderhaaks bij Texel, Haarlem, nov. 1845. Door J. v. Geuns en gericht aan A. Lipkens. 8°, 6 pag. Gedrukt.
48247: - HAARLEM, ANKERSMIT, DUSTERBECK--- Drie acten van transport van het huis Van Eedenstraat 14 te Haarlem. Notariele acten 1922, 1969 en 1973.
48251: - FIBBE--- 'Diploma' t.g.v. de eerst H. Communie van Conny Fibbe, d.d. Haarlem 1928. 1 blad, deels gedrukt.
48263: - DRENKELINGEN, ZWEMMEN--- A.J. Meijerink, De gevaren der zee voor baders en zwemmers. 18e druk, Haarlem 1938, 16 pag., gedrukt.
48268: - GALEN, VAN; WEIJLL, TIEL, SHEPHERD--- Twee aquarellen, ieder 17x14 cm., met portretten van mr. Hendrik Jan van Galen (1773-1850) en zijn vrouw Anna Catharina Weijll (1782-1848). Gesigneerd Th.H. Shepherd 1823. In twee 19e eeuwse lijstjes achter glas.
48272: - RUIJSCH, TRIP--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 5-1-1684, betr. Pieter Ruijsch, en zijn overleden vrouw Maria Trip. Folio, 6 pag., manuscript.
48274: - JONGBLOET, V. REDE, VEEN--- Extracten uit resolutien Staten van Holland juli en augustus 1637 inzake Cornelis Jongbloet, Ernst van Rede en Johan Veen. Manuscript, folio, 9 pag.
48276: - HOPPEVELT--- Extract uit resolutien staten van Holland d.d. 10-2-1670 betr. Willem Hoppevelt, onder clerc van Viglius. Manuscript, folio, 1 pag.
48278: - AMELONSE, V. WESSEM, TROMER--- Extracten uit diverse resolutien Staten van Holland d.d. 1728 en 1729, betr. N. Amelonse, clerc op de griffie, N. van Wessem, Nicolaas Tromer. Manuscript, folio, 38 pag.
48280: - SLOTERDIJCK, VAN RECHTEREN--- Extract uit resolutien Staten Generaal d.d. 15-9-1734 betr. de gedeputeerde Van Sloterdijck uit Friesland en de gedeputeerde, de graaf van Rechteren uit Overijssel, na een vechtpartij in het Voorhout. Mansucript, folio, 5 pag.
48296: - ENGELAND, 1643--- Eed bij 't parlement van Engelant ingestelt, 1643, 4°, 2 pag., manuscript.
48298: - HAARLEM, BAKKERIJ--- Regelingen betr. het bakken van brood in Haarlem, 1659. Mansucript, folio, 3 pag.
48300: - SPANJE, GAMARRA--- Acte van de ambassadeur van Spanje Gamarra, d.d. 's Gravenhage 19-10-1663, in het Frans. Manusript, folio, 2 pag.
48302: - HANDEL, ENGELAND--- ' Request door de gedeputeerde kooplieden aan H.K.H. overgegeven van wegens redres omtrent de roverij der Engelschen ter zee'. Folio, 4 pag., gedrukt, 18e eeuw.
48304: - HEENVLIET, V.D. KERCKHOVEN, DE LIQUES--- Deductie in de rechtszaak tussen Johan van den Kerckhoven, heer van Heenvliet, houtvester van Holland en Philips baron de Liques, als vader van Philips Charles Bartholome baron de Liques. Manuscript, folio, 68 pag.
48308: - JONG VAN HOEVEN, DE; WESTRAVEN--- Dossier betr. Carl de Jong van Hoeven, geb. 1917, directeur Westraven en van het Departement Nederland van het Institut Int. de Genealogie te Utrecht, ca. 1978 - 1987. Manuscripten en gedrukt, ca. 20 stuks.
48310: - PLANTIJN--- Museum Plantin-Moretus, 20 prentkaarten in mapje, ca. 1910?
48320: - BUNO, WIJHE, DE KLOEZE--- Brief van Johan Willem Buno, d.d. Op de Kloeze (wijhe) 21-8-1793 aan ' mon tres cher cousin'. Manuscript, 4°, 4 pag.
48324: - STEMBERG--- Brief van J. Stemberg, d.d. 's Gravenhage 1879, manuscript, 8°, 2 pag.
48330: - WITTEVEEN, ROTTERDAM--- Enige tientallen foto's van ir. W.G. Witteveen, directeur Gem. Techn. Dienst Rotterdam, ca. 1930-1950, voornamelijk betr. werken te Rotterdam.
48332: - OPZOOMER, WALLIS--- Gerda, Een Noordsche sage, door A.S.C. Wallis, Haarlem, z. j., 71 pag., geb.
48336: - HEUSDEN, VAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A.E.L. van Heusden. Amsterdam, ca. 1900.
48338: - MEDISCH, KWAKZALVERIJ, VAN DER VEEN--- Missive van de landdrost van Amstelland Jan van Styrum, d.d. Haarlem 2-hooimaand-1810. Gedrukt, folio, 1 pag.
48340: - WEISS--- Prentbriefkaart met verkiezingstekst 'Stemt op den bekenden stoeren strijder voor de vrijheid A. Weiss, raadslid, ca. 1900, gedrukt.
48342: - TABAK, ROTTERDAM--- Circulaire van J. Personaart (??) d.d. Rotterdam 1869, met bericht dat hij zich heeft gevestigd als commissionair in tabak. 4°, gedrukt.
48344: - KOOIJ, VAN DER--- Brief van Stichting familie Van der Kooij aan Van Nelle, d.d. 1988, 1 pag., getypt.
48352: - AMERIKA--- Drie facsimile's van historische documenten betr. de Amerikaanse geschiedenis. In enveloppes 'they look and feel authentically old', 1977.
48354: - THEOLOGIE, BIJBEL--- De Delftsche bijbel van 1477. Brochure met microfiche, uitgave NCR 1977.
48362: - ORANJE-NASSAU, UTRECHT, 1766--- Plan van receptie ten tyde Z.H. de heere Prince van Oranje ter vergadering der heeren Staten [van Utrecht] als stadhouder dezer provincie zal sessie nemen. Utrecht, 28-5-1766. Gedrukt, folio, 8 pag.
48364: - MILITARIA, UTRECHT--- Formulier van eed voor alle oversten, colonellen (...) guarnisoen houdende binnen de provincie van Utrecht. Folio, gedrukt, 1 pag., 18e eeuws.
48366: - UTRECHT, BELASTING--- Deductie by de heren dekenen en kapittelen der vijf ecclesien binnen Utrecht aan (...) Staten van Utrecht overgegeven, Utrecht [1757], folio, 11 pag., gedrukt.
48368: - BORSSELE V.D. HOOGE, UTRECHTSE RIDDERSCHAP--- Extract uyt de resolutien der (...) edelen en ridderschappen, representerende den tweeden staat van den lande van Utrecht, d.d. 27-6-1758. Folio, 51+37 pag., gedrukt.
48374: - STUDENTEN UTRECHT--- Vier brochures betr. het lustrum van het Utrechts studenten corps 1956. Gedrukt.
48378: - KARTOGRAFIE--- Parlementaire kaart van Nederland. Bijvoegsel tot het Nieuws van den dag 1891, 1 blad, plano, gedrukt.
48401: - LESTEVENON, BADCOCK, SCOTTEN, MITCHEL--- Verklaring van burgemeesters van Amsterdam d.d. 25-7-1719 dat Thomas Badcock, Joseph Scotten en James Mitchel een attestatie bevestigen. Manuscript, 1 pag., oblong. Getekend B. Lestevenon.
48406: - KELDERMAN--- Kwitantie van gasfitter D.A. Kelderman, Haarlem, d.d. 1923. 1 pag., deels gedrukt.
48410: - KERSTJENS, DE BRESSER--- Enkele stukken betr. gezin Kerstjens-de Bresser, 1914-1929, deels gedrukt.
48412: - SCHWARTZENBERG--- Envelope geadresseerd aan G.F.A. thoe Schwartzenberg en Hohelandsberg, student te Delft, 1860. Manuscript, 1 pag.
48414: - ORANJE-NASSAU, ORANGE--- Verslag van raadsheren van de Prins van Oranje in het vorstendom Orange (Fr.) betr. gewelddadigheden in augustus 1682 daar gepleegd. Manuscript, 19e eeuws, 16 pag.
48416: - CULEMBORG, VAN; TIN--- Kopie brief in het Frans van Floris graaf van Culemborg aan mr. Floris Tin, advocaat te Utrecht, d.d. 19-2-1580. Manuscript, 2 pag. (19e eeuws).
48418: - BRIMEU, DE--- 19e eeuwse kopie van twee brieven van Charles de Brimeu aan de prins van Oranje, d.d. Arnhem 31-8-1563 en 23-10-15.. Manuscript, folio, 1 pag.
48422: - LUTHER, VAN BAKEL--- Brief van Martinus Luther, d.d. Marburg, S. Francisci (4-10) 1529, aan zijn vrouw Käthe. Manuscript, folio, 1 pag.
48424: - SCHEEPVAART, CARDON, VAN BERGEN--- Brief van Ari Cardon, d.d. 13-5-1748, kruissende op het Bergse Velt, aan 'mijne heren en meesters'. Mansucript, 4°, 1 pag.
48428: - GROOT, HUGO DE--- Brief van Hugo de Groot aan de koningin-weduwe d.d. Parijs 27/2 8/3-1635. Met nog enkele andere brieven van De Groot. 17e eeuwse kopien, folio, 1 pag., manuscript.
48430: - HUGUENIN, AMERSFOORT--- Brief van P. Huguenin, d.d. Amersfoort 1787. Incompleet, 4°, 2 (van 3?) pagina's, manuscript.
48432: - MEIJER, TAALKUNDE--- Uittreksels van 5 verhandelingen van J.L. Meijer over taal, 1816-1818. Manuscript, folio, 3 pag.
48434: - AKERSLOOT--- Handtekening op perkament van Aumel (Auwel?) Akersloot, 1629.
48440: - COLLOT D'ESCURY--- Briefje van Collot d'Escury van Heijnenoord, aan raadsheer Schonck, 8°, 1 pag., manuscript, z. j.
48442: - HASSELT, VAN--- Briefje van G. van Hasselt, d.d. Daalhuijsen 1806, aan raadsheer Schonck. 8°, 1 pag., manuscript.
48446: - LANGENHOVE, GASPARIN, AGRARISCHE GESCHIEDENIS--- Brief van A. van Langenhove (Lanzenhove?), d.d. Parijs 1854, aan de comte de Gasparin au Chateau de Orange. Manuscript, 4°, 4 pag.
48448: - QUACK--- Briefje van H.P.G. Quack, d.d. Amsterdam 1893 aan Hr. Verster over zijn vertrek als redacteur van De Gids. 8°, 2 pag., manuscript.
48452: - KARSTEN, V. GOUDOEVER--- Brief van S. Karsten, d.d. Amersfoort 1838 aan prof A. van Goudoever. Manuscript, 4°, 2 pag.
48456: - DYSERINCK--- Brief van Joh. Dyserinck, d.d. 's Gravenhage 1911, aan de heer Hartkamp. Manuscript, 8°, 1 pag.
48458: - ROSSING--- Brief van J.H. Rossing, d.d. Amsterdam 1891. Manuscript, 8°, 1 pag.
48460: - MILITARIA, MACKAIJ--- Verlof voor Frans Mackaij, gesuspendeerde colonel commandant van het geweze regiment van de luit. gen. Douglas, om uit de dienst te treden. 's Gravenhage 22-6-1796. Getekend Rambonnet en Donker Curtius. Plano oblong, deels gedrukt, 1 pag.
64866: - Journal de commerce, Dedié à Son Altesse Royale Monseigneur le Prince Charles-Alexandre Duc de Lorraine et de Bar, Gouverneur & Capitaine-Général des Pays-Bas pour Sa Majeste' Imperiale, Royale et Apostolique. Aoust 1760.
48462: - AARLE RIXTEL, VAN OMMEREN, HEYCOOP--- Verklaring van schepen Ruijter, d.d. Aarle Rixtel 29-11-1788, betr. een boete in de verponding van goederen van de wed. Hendrik van Ommeren (begraven 10-1-1788), te betalen door mr. J.C. van Ommeren en diens zuster, de vrouw van Martinus Heycoop. Manuscript, folio, 3 pag.
48464: - AARLE RIXTEL, JAGERS, VAN GROTEL--- Acte van transport, d.d. 30-12-1767, van 2 huizen te Rixtel, verkocht door Lucia Jagers, wed. Fr. Corstiaans, Maria Jagers wed. Huybert Daandels en Geertruy Jagers. Aan Anthony van Grotel, wonende te Grotel onder Bakel.
48466: - HELMOND--- Extract resolutien Staten Generaal 11-7-1789, betr. Roomse personen in de regering van Helmond. Manuscript, folio, 4 pag.
64771: - Der Schauspielführer Theaterstücke ihrem Inhalte nach wiedergegeben
48474: - VLIERDEN, D, AUMERIE, HEYCOOP--- Korte staat van ontvangsten en uitgaven voor Johan Fr. Daumerie, heer van Vlierden, 1766-1767. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend Antoni Heycoop, secr.
65089: - Accountantskantoor Adr. F. Bollerman
48476: - LIESHOUT, AARLE RIXTEL--- Verklaring d.d. 26-8-1783, van drossaard en schepenen van Lieshout over de eigendom van de rivier De Loop. Deze behoort geheel tot Lieshout en niet tot Aarle Rixtel. Manuscript, folio, 2 pag.
48480: - AARLE RIXTEL, V. OMMEREN, PIEK--- Acte d.d. 11-7-1760 betr. verpachting door H. van Ommeren van hooi op land te Aarle Rixtel van Johannes Roschaes Piek en van de wed. van de advocaat Piek. Manuscript, folio, 4 pag.
48485: - KLOETINGE, SINKE--- Pachtcontract voor bouwland te Kloetinge, gepacht door Jan Sinke Dz. van de capellarij van Kloetinge, 1930. Folio, 4 pag., deels gedrukt.
48489: - STOLK, VAN; SCHELL--- Briefje van majoor Van Stolk, d.d. Rotterdam 1874, aan K.T. Schell. 8°, 1 pag., manuscript.
48491: - TEUNISSEN, BUSSINK--- Trouwboekje van Albert Teunissen, geb. Ede 1907, zoon van Cornelis en Cornelia Versteeg, en Derkje Bussink, geb. Wageningen 1905, dochter van Herman en D. v.d. Brink. 1 deeltje, deels manuscript.
48492: - REEMER, V.D. SLUIS--- Trouwboekje voor George Lodewijk Reemer, geb. Haarlem 1905, zoon van Pieter en Hendrica Bosveld en Helena El. van der Sluis, geb. Haarlem 1912, dr. van Antonie H. en Helena E. Heuperman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48496: - FEIJTEN--- Zes stukken betr. de Chr. declamator J.L. Feijten uit Utrecht, ca. 1920-1940. Gedrukt.
48498: - KRIJGSMAN, MULLER--- Twee acten van indemniteit, afgegeven door de Lutherse gemeente Rotterdam d.d. 28-8-1796. 4°, oblong, deels gedrukt, met lakzegels.
48502: - WIJSMAN, LULOFS--- Menu dejeuner t.g.v. huwelijk Maidie Lulofs en Job Wijsman, Amsterdam 12-11-1929, 3 pag., gedrukt.
48504: - BERG--- Brief van F.J. Berg, d.d. Utrecht 1942, aan genealogisch bureau Halwasse betr. Jan Berg. Manuscript, 4°, 2 pag.
48508: - ZUYLEN VAN NYEVELT--- Brief van baron Andre van Zuylen van Nyevelt, d.d. Arlon 1963, over zijn genealogie. 1 pag., getypt.
48510: - LIMBOURGH--- Twee brieven van J. Limbourgh, d.d. Deventer 1948, betr. genealogische hobby. Manuscript, 2 pag.
48512: - BREDIUS--- Briefkaart van G. Bredius, d.d. Rijsenhout 1962, betr. familiewapen Bredius. 1 pag.
48515: - KRANENBURG--- Brief van dr. B.W. Kranenburg, d.d. Wierden 1976, aan lieve Retha. 4°, 2 pag., manuscript.
48517: - MIENIS, GROOT--- Trouwboekje (Schermerhorn 1897) voor Klaas Mienis, geb. Ursem 1865, zoon van Hermanus en Trijntje Kriek en Arendje Groot, geb. Schermerhorn 1866, dr. van Frederik en Niesje Kos. 1 deeltje, deels gedrukt.
48519: - LEIDEN, VAN ROIJEN, STUDENT--- Poortereed Leiden d.d. 11-4-1783 voor Henricus van Roijen, student in de litterature, geb. Noordwijk aan Zee. 1 blad folio, deels gedrukt. Getekend: IJsbrand van Dam.
48522: - VERMEULEN--- Gedicht 'Runo', door F. Vermeulen, 1842-1843. Manuscript, 4°, 20 pag., in cahier.
65788: - Collection of books and documents concerning Jan Bronner (1881 - 1972) ad his Hildebrand monument in Haarlem
55821: --- - Prent: [De moord op de gebr. De Witt, het verslepen der lijken, de lijken aan de galg, etc.], anonieme ets. Rechts de Gevangenpoort, op de achtergrond het Binnenhof. In de lucht de twee ooievaars.
9445: - Gezangen op het huwelyk van den heere Hendrik Kintsius en mejuffrouw Christina Johanna Backer, in den echt vereenigd den 10den van herfstmaand 1716. z.p., z.j. 4º. Incompleet. Slechts één blad [B] aanwezig met een sonnet, ondertekend 'Amicitia'.
9438: - Lykoris herder- en visscherszang ter geboorteviering van mejuffer Juffr. Katharina Johanna De with, uitmuntentste poëtesse, geviert binnen Uitrecht den 23en van Sprokkelmaant 1715. z.p., z.j. 4º: [8] p.
64111: - Bijbel, het nieuwe testament, met gouden slot (Bible with gold lock)
46535: - VOGEL, DE--- Visitekaartje van L.C.J.A. de Vogel. Utrecht, ca. 1920.
48964: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent Groenensouper 29-10-1877 te Utrecht, litho van A. Grolman, met afbeeldingen van maaltijden etc. en handtekeningen, 55x40 cm., gedrukt.
10937: - Een paar oude Friese bruiloftssangen. Extract, pp. 94-112 uit De Navorscher, 1908.
10938: - Oud-Zaansch bruiloftsfeest, bewerkt naar het naspel van 'De Bloem van Zaandyk, dramatische schets uit de jaren 1793 en 1794', door G.J. Honig en C. v.d. Zeyde, Koog aan de Zaan 1895, 48 p.
38980: - Kurze erzehlung von dem anfange und fortgange der Schiffahrt, biss auff diese unsere zeit. Aus der Holländischen in die Hochdeutsche Sprache gebracht, Hamburg 1676, pp. 213- 236.
9582: - Op het overlijden van ... Mr. Johan Van den broucke, in zijn ... leven in den oudraad der stadt Dordrecht, aan deszelfs zuster jonkvrouw Adriana van den Broucke, en verdere naastbestaanden. z.p., z.j. 4º: [24] p. Incompleet, mist p. [25] - [42].
49040: - Willem iii
48966: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Installatie souper 16-11-1877 [Grieks] 1859-1844', met afbeeldingen van chocolade drinken, de kranten Standaard en Het Oosten en handtekeningen, 43x33 cm., gedrukt.
65521: - Collection concerning Beiaardskunst, klokken en klokkenspelen
49070: - DORDRECHT--- Concep reglement voor de kamere justiciele ende zecretarye der stadt Dordrecht, aen M.H. van den Oudt-Rade voor gedragen den 13-2-1668. Folio, 7 pag., gedrukt.
11409: - HECK, STEENKAMP Ontwerp voor een wapen voor `Heck's Lunchrooms', tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 25x20 cm.
11414: - HEUKELOM, VAN; ROTTERDAM Brief van J. van Heukelom, Rotterdam, 25 maart 1881, zijnde `een podagrist met zijn voet op een stoel, sindts 4 weken bezig, zijn voorvader te verwijten dat deze te goed leefde en daardoor den kleinzoon jicht bezorgde'. 8(: 2 p.
11425: - HOFSTEE, DE BLIECK Pedigree/Kwartierstaat Hofstee/ de Blieck, 3 december 1988, z.p. 57 p., getypt.
11432: - HOUVEN, VAN DER Brief van H. van der Houven, Leiden 8 november 1892. 8(: 4 p.
11442: - IMSCHOOT, VAN Genealogie (Van) Imschoot (alias Puitemans), 2 p., afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met aantekeningen van Van Oyen en correspondentie met Chs. van Imschoot te Oostende, ca. 1910, 10 stuks. 19de-eeuws.
9696: - Het leeven en sterven van Adam, ... Leer-reeden --- ter geleegenheid van het afsterven van den vader des vaderlands jonkheer Adam Adriaan baron Van der duyn, vrijheer van 's Gravenmoer, heer van Benthorn, ... uitgesprooken den 2 december 1753 door Johannes Balthazar Bennet, predikant te Sassenheim. Tweede druk. 's Gravenhage, C. v. Buren, 1754. 8º: [4] 57 [6] p.
65180: - De Heldendaad van Jan Carel Josephus van Speyk, uit den mond der geredde schepelingen opgeteekdend, door Van de Poll, Wiselius, Van Eybergen, Uytwerf Sterling, Grevelink.
11868: - HAARLEM Geliefd bruidspaar. 4(: [8] p.
11870: - HAARLEM, DIAKONIE Aantekenboekje van een diaken van de Nederduits Gereformeerde Diakonie te Haarlem over de jaren 1825-1860. Klein 8(: ca. 250 p., gebonden.
11872: - HAARLEM, VAN GELDORP, VAN TUYL. Eigendomsbewijs van een huis aan de Burgwal te Haarlem, `bij de Grutterspoort op de hoek van de Witwerkerspoort met een kamertje boven dezelve poort', 1778. charter op perkament, beschadigd, zegel verloren.
11874: - HACKE, 'T HOEN, DEN HAAG Gedeeltelijk gedrukt biljet waarbij president en secretaris van het gemeentebestuur van Den Haag (Galles? en P.A. 't Hoen) verklaren dat Jan Baptiste Hacke in het Nationaal Stemregister is ingeschreven. 4(, oblong, 1 p.
54531: [HASSELT, J.J. VAN] - Rechtsgeleerde verhandeling over de noodzaakelykheid van het schouwen der doode lighamen en wat daaromtrent moet in acht genomen worden, door een voornaam Geldersch rechtsgeleerde. Amsterdam, Entrop, 1772. [gebonden met:] Rechtsgeleerde verhandeling over de aanzegging des doods aan een veroordeelden misdadiger. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Verhandeling over den oorsprong en voortgang van de criminele jurisdictie in de Nederlanden. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over eenige rechten de vreemdelingen in de Nederlanden aangaande. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over den doodslag die zonder misdaad geschiedt. Amsterdam, Entrop, 1772. [en met:] Rechtsgeleerde verhandeling over het gebruik en de uitwerking van den smaak in deeze en geene crimineele gevallen en by die gelegenheid over het Yveroffer (...) welk eertijds bij de jooden omtrent eene van overspel verdachte vrouw heeft plaats gehad. Amsterdam, Entrop, 1773.
48820: - LEEUWARDEN, DE ROSKAM, V.D. WEIJ--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop cafe restaurant De Roskam aan de Oude Koemarkt 155, in eigen gebruik bij Joh. Aukes v.d. Weij. 1 blad, plano, gedrukt.
48654: - VOGELS--- Brief van C. de Jong d.d. 1977, aan C.A. Looyenstein over familiewapen Vogels. Manuscript, 1 pag.
66075: [MARCHETTI, G.], - Del concilio di Sardica e de' suoi canoni sù la forma de'giudizj Ecclesiastici. Dissertazione polemico - canonica. Pel dritto delle Appellazioni Romane.
10002: - Herders-zang op de 34ste verjaring van H.K.H. Frederica Sophia Wilhelmina, princesse van Oranje en Nassouw op den 7 Augustus 1785. Rotterdam, P. van Dijk, 1785. 8º: 11p.
66243: - Brieven aan R.M.van Goens en onuitgegeven stukken hem betreffende, IIIe deel, werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, nieuwe serie 56
53235: --- - Advertissement van rechten, gedaan maaken ende den edele Rade en leenhove van Braband [...] overgegeven [...] van wegens Isabella Barbara Salicati, wed. Jacobus van der Bossche, te Mechelen, benevens haare suster Maria Rosalia de Nemis-Salicati, erfgename van wijle Bruno Gysels, gewoont hebbende te 's Bosch, op ende jegens de testamentaire erfgenamen van Adriana Elisabeth Doncquers, ongehuwde dogter, gewoont hebbende te 's Bosch, met namen Johannes L. Schoutheeth, mr. Petrus M. Schoutheeth en Elena F. Schoutheeth en de drie kinderen van Isabelle Schoutheeth en Jan Baptista Ameye. [ca. 1766].
65176: - Beschrijving der gebeurtenissen voorgevallen te Antwerpen, sinds den opstand in België, tot den glorierijken geeindigden tiendaagschen strijd. Komend hierin voor: Het Bombardement, de edele Zelfsopoffering van J.C.J. van Speyk, en het helfdhaftig gedrag van H. van Leuven. Benevens eene Korte Beschrijving van Antwerpen, in vroegere dagen.
65177: - Letter by Gemeente-Bestuur van Haarlem dated 9 october 1893 to M.G. Wildeman ('s Gravenhage) concerning the baptism on March 6 1709 of Agatha, daughter of Cornelis van der Zaan and Cornelia Sweedenrijk
65129: [VANHOREN, PETRUS THEODORUS], - De oprechte bekeering van den zondaar, afgebeeld en voorgesteld in den bootveerdigen David: Of Uytlegging van den 50 Psalm miserere, met met eene Vermaaning aan den Zondaar, en Gebed tot Godt, betrekkelyk op den inhoud van ider vers. Door den autheur van 't Waapenhuys der Geloovigen, etc. Verciert met 22 kopere Plaaten.
49078: - GROOT, DE--- Blaadje uit album amicorum met tekst van broer W.M.L. de Groot, d.d. Maastricht 1841, manuscript (militair).
49080: - GROLL, VAN--- Blaadje uit album amicorum met tekst van J. van Groll, 19e eeuw, manuscript.
54308: --- - 'Waarschouwinge', [van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vierschaar van Zuydholland, dd. Dordrecht 20-3-1719]. Dordrecht, J. v. Braam, [1719].
11529: - MEURS Het in chromolithografie gedrukte wapen Meurs op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
49181: - HESSELBERG, SWAVING, INDIE--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van de onderwijzeres Mina Hesselberg, met 16 inschrijvingen uit de jaren 1884-1893 te Rotterdam en Ned. Indie. Deksel van doosje los.
53409: --- - Bericht van den Hove van Hollant, wegens de sententie ghewesen jegens den drost van Gornichem[sic], nevens een korte memorye op de selve sententie, z. pl., 1676.
53414: --- - Instructie voor de ghedelegueerde rechters in de chambre mi parti, by den heere coninck van Spaignen ende de heeren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden te samen geërigeert. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
55692: --- - Leeven en character-schets van een voornaam boekhandelaar in een der vermaardste koopsteden van Holland. Waerachtige geschiedenis. Niet vertaald. Constantinopel, Jochem Regtuyt, nae onze jaertelling 1209 [= 1794].
54411: [ZOUTELANDE-LINDENAER, JOHANNA DOROTHEA VAN] - La Babylone demasque'e, ou entretiens de deux dames Hollandoises sur la religion Catholique Romaine, & sur les motifs qui doivent engager a l'embrasser, & a renoncer aux sectes qui lui sont contraires, notament au Calvinisme. Paris, Nicolas Pepie 1727
8328: [HOEFNAGEL, NICOLAAS] - Rondborstige en vinnige spoorslag voor de heeren Curtenius, Becol, Hubert, Van Herwerden en verdere predikanten binnen Amsterdam. Amsterdam, [z.n.], [1782].
7501: [FABIUS, H.] - Kleine gedichten voor de lieve jeugd aan de Hoogere Scholen, naar mr. Hieronymus van Alphen. Door een' student. 3e druk. Amsterdam, J.C. Spijker, Az., 1849. [2 bundels]
49383: - BIER, VAN OOSTERHOUT, DU CLO--- Extract resolutien Gecomm. Raden Staten v. Holland 6-8-1749, folio, 3 pag., gedrukt.
49016: - ARTI ET AMICITIA, KUNST--- Eene dames kunstbeschouwing in de kunstzaal der Maatschappij Arti et Amicitia. gravure door J. de Mare naar C. Rochussen, 1851, 30x35 cm.
49012: - SPAARNDAM, STOOMGEMAAL Kaart II. Het stoomgemaal te Spaarndam, 1 October 1843. Gelithografeerd blad, deels handgekleurd, 50x65 cm., met plattegrond van het gehele dorp Spaarndam, en voorgevel en doorsneden van het gemaal.
49014: - DYSERINCK, HAARLEM--- Eeuwfeest der firma Corn. Dyserinck & Zoon te Haarlem. 7 april 1774-1874. grote (33x25 cm.) gravure door J.W. Kaiser met 6 portretten (5x Dyserinck en 1 x A. Noë Lz.) en afbeeldingen van Haarlem.
13330: - BURMAN, SERRURIER, DE VRIES Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci door P. Burman... Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong. Amst. 1706, 8 p. (Kn.15548). - Briev aan een vriend behelsende een regt vertalinge van het berugte vers genaamt Sophiae reduci. (Vert. in proza), dd Franeker, 19 maart 1706, 8 p. - Niet in Knuttel.
13333: - VLAARDINGEN, VAN ‘T WOUDT “Lied voor de Nederlandsche jongens bij de 50-jarige herdenking van den veldslag van Waterloo, door Reijer van ‘t Woud, oud 16 jaren, schildersleerling te Vlaardingen”, Vlaardingen 1865, 2 p., gedrukt.
13334: - ROORDA, VAN DER LUNE, BRUNIA Proefdruk voor een boek “Epke Alberts Roorda and Froukje Wijgens van der Lune”, overgrootouders van William Frans Brunia, de auteur, 48 p., gedrukt, geïllustreerd,losbladig, ca 1940.
9391: - Ter bruilofte van den Heere Jan Hooft en Jongkvrouw Anna Rave, geviert in Amsterdam den 9den van wijnmaand des jaars 1708. Amsterdam, Willem Goeree de Jonge, 1708. 4º: [12] p.
58589: - Extract uit het boek der Besluiten van B. en W. van Amsterdam d.d. 17-12-1874 inzake verhoging van jaarwedde aan C.F. van Haeften, commissaris hoofdcontroleur bij de gemeentebelasting van een personele toelage van f. 600 per jaar. Manuscript, 1 pag., folio.
58591: - Extract uit het aktenboek van Dordrecht d.d. 2-3-1674, waarin het Gerecht ordonneert aan Pieter van Schellebeeck, het bordes van zijn huis naast het erf Leonart van der Hulck in te korten en tevens het regenwater van zijn dak beter op te vangen. Manuscript, 2 pagina's folio.
64734: - Vijftig plattegronden, Uitgave van den A.N.W.B. 1920
66030: - Jaarboekje voor den boekhandel 1840
64737: [HALL, MAURITS CORNELIS VAN], - Gedenkschriften van en door Frank Floriszoon van Arkel. Voorzien van eene opdragt en eene aanprijzende voorrede van de vermaarden heere Lubbert Ignatius Bril junior. Met platen.
64738: - Maatschappij tot exploitatie van Bouwterreinen Crailoo (Bussum, Blaricum)
64659: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1878-1879
64660: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1885-1886
64661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer 1881-1882
64668: - Bahia de Lourenço Marques. Questão entre Portugal e a Gran-Bretanha sujeita á arbitragem do Presidente da Republica franceza. Memoria apresentada pelo governo portuguez. [Segunda Memoria do governo portuguez. (Replica á memoria Ingleza.)
64670: - Etoiles de Mer, album inedit, preface Abel Hermant,
64671: - Les fetes galantes, album absolument inedit, par Bac preface Arsene Houssaye
64673: - Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777 jubileumnummer 1927
64674: - Haarlemsch-Weduwenfonds, staat van het, onder de zinspreuk "De liefde zorgt tot na den dood" opgericht 1 October 1802, voor de jaren 1871, 72, 73, 75-84.
64691: - De vondelingen. een verhaal voor christen kinderen / uit het Hoogduitsch. met platen
64694: - Proeve van oudheid-, taal- en dichtkunde, door het genootschap dulces ante omnia musae.
65969: - Van het Toovervischje en vervolg Hoe Piggelmee groot werd : twee sprookjes.
64698: - Kasteelen-Kalender 1919, 1920, 1921, 1922, 1930
65968: - Een bemoedigend woord
64703: F.A.R., - De dobbelaar, blyspel, vrij gevolgd naar het Fransch
64705: J.V.L., - Katechetische verlustiging of de Heidelbergsche katechismus. Zoo als dezelve, Overeenkoomstig den eigenlyken Text. In dichtmaat gebragt; En te gelyk eenigermaate Toegelicht wordt. Door J. v. L. Onder de spreuk: Nut Kroont Vlyt.
64708: [POST, ELISABETH MARIA], - Gezangen der liefde
64716: - Keuze uit dichtstukken van het Letterkundig Genootschap "de Lelie" te Roermond. 1858.
64718: - Zedelijke tafereelen uit het menschelijke leven
64721: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar.
64658: - Journal Illustré des voyages et des voyageurs
9331: - P. Rabus. Op d'uitvaart van den zeer vermaarden Heere Geeraard Brandt, den ouden. Rotterdam, by Barent Bos, boekverkooper op 't Westnieulant, 1685. 4º: [6] p.
9734: - Echt-zang op het huwelyk van ... Mr. Pieter Hendrik Van de wall, regeerend scheepen en in den oud-raad der stadt Dordrecht, enz. en ... Catharina Berger, in den echt vereenigt binnen Utrecht op den [met pen ingevuld: 6] van sprokkelmaand 1763. z.p. 4º: [8] p. Titelpagina in rood gedrukt.
9507: - Huwlykszangen voor den Heere Albertus Roos en Jongkvrouwe Maria Mulerius, in den egt vereenigd binnen Amsterdam, den 15 van bloeimaand 1726. z.p., z.j. 4º: [49] p.
9509: - Feest-praal op het echtelijk vereenen van den Heere Matthijs Beuning en Jongkvrouwe Christina Luyken [te Amsterdam]. 4º. Incompleet, [6] p.
9505: - Bruilofts gezang, of Smeekschrift, aan de edelen Hoove van Ciprus [op p.5: Proces Crimineel ... van weegen Ysbrand Ysbrandszoon [= Ysbrand Ysbrandsz Vincent] van Vryekeur, jongman, contra Pouwtje Hendriks Kind [= Johanna Paauw] van Vryekeur, jonge dochter, gedaagdesse], z.p. [ca 1750], 8º: , 14 p.
53784: --- - Octroyen, privilegien ende keuren, mitsgaders de ordonnantie van de weeskamer en vierschaar van de Oude-Zijpe ende Hase-polder. Alkmaar, Gerrit Welhem, 1717.
49295: - UTRECHT, STUDENTEN, PHARMACIE--- Twee menu's van de Unitas Pharmacenticorum d.d. nov 1936 en 27-11-1937. Gedrukt.
49297: - UTRECHT, STUDENTEN, TONEEL--- Elf stuks drukwerk betr. het Utrechtsch Studenten Toneel, 1934-1971.
49299: - UTRECHT, STUDENTEN--- Vijf stuks drukwerk betr. societeit P.H.R.M. 1930-1936.
59258: - Manuscript "Eenige spreuken om de kinderen te leeren", met citaten uit de bijbel. 17e eeuws handschrift. Groot folio, 3 beschreven bladen.
59259: - Afschrif (Copy) van een proclamatie aan de inwoners van Pruisen en het armee bevel dd 14 december 1821 (bevel des generaals vorst van Wittgenstein). Manuscript, folio, 4 beschreven bladzijden. Uit het Duits vertaald.
59260: - Twee stichtelijke gelegenheidsgedichten, handgeschreven. Eerste van vader De Klijne aan zijn zoon Johan. Tweede van zoon Johan aan zijn vader. [zonder jaar]. Manuscript, resp. 2 beschreven bladen en 1 beschreven blad, klein formaat.
59261: - Manuscipt, 1 beschreven blad, folio. Berekening (Beloop) van renten gedurende twintig jaar van obligaties ten laste van de provincie Holland ten bedrage van F 1.853065,-. M14637
55736: --- - Prent: 'Hier ist zu sehen in was gestalt Verliern das leben iung und alt ... Am 22 tag August im Jahr 1572', anonieme litho van het neerschieten en vermoorden van admiraal de Coligny in de Bartholomeusnacht te Parijs in 1572.
54995: --- - Publicatie [van de Raad van Leiden, dd. Leiden 6-12-1805]. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1805.
54982: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende geexecuteert den 13-5-1619. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
54423: --- - Alle de gruwelyke en ongepermitteerde quellingen, boosheden en euveldaden, gepleegt door Jacob Gerritsz Leyen, by 't gemeen genaamt Jaap Phlippen, gewesene dienaar van de justitie van de Bedykte Schermeer. z. pl., z. j., [1739/1740].
54428: --- - Memorie voor de klassis van Zevenwouden in cas van revies, contra H. Breijl. Ingeleverd aan de Hoog Eerw. Sijnode van Vriesland op den 21 Julij 1807. Leeuwarden en Franeker, J.W. Brouwer en D. Romar, 1807.
54430: --- - Notificatie [van burgemeesteren van Delft, ter beteugeling en wering van bedelarij]. Delft, dd. 13-1-1823, gedrukt door mr. J.J. Stuerman.
53676: --- - Beredeneert verhaal van den aart, oorsprong, voortgang en einde der zake en procedures tussen den here hooft-officier der stad Leiden ter eenre ende Gillis Christiaan van der Meulen, poorter en fabriqueur aldaar, ter andere zyde. Met de autentique stukken en preuves daar toe specterende. [Leiden, 1754].
54397: --- - De moord, door Jan Drof??? Een greep uit de vele ervaringen van den grooten kamerdetective L.L.(vroeger verschenen in 'De Wekker'). Delft, W.D. Meinema, 1922.
54386: --- - [Rechtspleeging gehouden met Hendrina Wouters wegens twee afschuwelyke moorden, op den 17 December 1746 binnen Amsteldam ter dood gebragt. Amersfoort, M. Langenwagen, 1747].
54377: --- - Zamenspraak gehouden tusschen een regent en burger over het gevangen neemen van den vaandrig den Witte, het gedrag daaromtrent en de gedrogtelyke militaire jurisdictie. Dordrecht, H.U. Koen, 1782.
54370: --- - Dortse en Haagse Woonsdag en Saturdag, of nader opening van de bibliotheecq van mr. Jan de Witth, zijnde een samenspraak tusschen een Hagenaar en Dortenaar. z.pl., 1672.
65145: - Jan van Scorel, Centraal Museum Utrecht
65146: - Aert Schouman, Rijksprentenkabinet Rijksmuseum Amsterdam
54368: --- - The London Gazette, nr. 688 van 20/24-6-1672 met berichten betreffende de gebeurtenissen in Nederland rond de moord op de gebroeders De Witt. Londen, Th. Newcombe, 1672.
49546: - W.O. II, SCHAARSTE 1945-'46, HALSUMA--- Tekening met kleur, 24x30 cm., met het thema schaarste in de maanden na W.O. II. In lijst achter glas met verso 'Reiservaringen na de oorlog 40-45, begin 1946. Geschreven door je vriend Ary Halsuma' (Holsema?).
49551: - UTRECHT, BELASTINGEN--- Notificatie van commissarissen ter administratie der finantien in voorm. gewest Utrecht, d.d. 22-8-1799 betr. belastingen, 1 blad plano, gedrukt (bij G. Post te Utrecht).
49553: - HOLLAND, LEENSTELSEL--- Publicatie van Staten van Holland d.d. 12-3-1722, betr. afkoop van leenroerigheid van leengoederen, tegen 10% van de waarde. 1 blad, plano, gedrukt.
63956: MR. DE G*** [NICOLAS GUEUDEVILLE] - Le censeur, ou caracteres des moeurs
49557: - LOOSDRECHT, GOOI, BELASTINGEN--- Waarschouwing van financieele commissie van voorm. gewest Holland d.d. 11-6-1801, betr. compositie voor inwoners van Loosdrecht, Loenen, Huizen, Blaricum, Laren, Hilversum, 's Graveland en Bussum van impost op tarwe en rogge. 1 blad, plano, gedrukt.
49559: - FRIESLAND, OUDE FOTO'S BOERDERIJEN REPELAER--- Negen grote fraaie foto's, ca. 1890, elk 22x28 cm., op karton, van boerderijen, waarschijnlijk alle eigendom van de familie Repelaer en gelegen in Friesland. Op alle foto's staat voor de boerderij het boerengezin. Prijs per stuk 40 euro.
49561: - UTRECHT, BAKKERIJ--- Publicatie van stadsbestuur van Utrecht d.d. 28-4-1749 betr. bakkersgilde en het bakken van brood. 1 blad, plano, gedrukt (J. v. Poolsum).
49562: - DEVENTER--- Kadstrale tekening van Deventer, sectie C van percelen langs Koerhuisbeek en Schipbeek, 1895. 1 blad plano, manuscript.
49563: - ELBURG, LIJNBAAN, VOSKUYL--- Touwbaan te Elburg, ets door Gijs J. Voskuyl 1947, 21x21 cm., in lijst achter glas.
49565: - GRONINGEN, DRENTHE--- Verhaal van hetgeen is geschied in Groningen, Drenthe en Coevorden onder het bestuur van eenige Utrechtsche bisschoppen. typoscript, 37 pag.
63749: - Heraldisch ex-Libris, armorial bookplate from Henri Jacques Scharp, geb. 1874
49571: - HEERHUGOWAARD--- Keure op het leggen van dammen en het planten van boomen, uitgevaardigd door dijkgraaf en heemraden van de Heer Hugo Waard d.d. 2-8-1828. 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
49573: - HEERHUGOWAARD--- Keure in den Heer-Huigen-Waard van 't wegnemen van de dammen, z. j. (begin 19e eeuw), 1 blad, plano, gedrukt (Coster te Alkmaar).
54336: --- - Sententien van den hoogen scheeps-krijghs-raede, jegens de capiteynen Govert van der Weppelen, Simon Holthuysen, Anthony van der Lith en Cornelis van der Hoeven, gepronuncieert den 4 den Mey 1695. 's Gravenhage, P. Scheltus, 1695.
54343: --- - Wetboek op de regterlijke instellingen en regtspleging in het Koningrijk Holland. ['s Gravenhage], Koninklijke Staatsdrukkerij, 1809.
49673: - VIANEN, HAGESTEIN--- Keur op de waterkeering (...) van den polder genaamd De Uiterwaarden, gemeenten Vianen en Hagestein. Vianen 1899, 9 pag., gedrukt.
49677: - HEYTHUIZEN, HEIBLOEM, WENNEN--- Eerste verslag van de Aloysius kolonie of Heibloem in de provincie Limburg. Amsterdam, 1854, 14 pag., gedrukt.
49679: - GRAVE, BLINDEN--- 1859-1884, R.K. Blinden-instituut voor jongens te Grave. Tilburg 1884, 12 pag., gedrukt.
49681: - VIANEN, BOERBOOMS--- Bestek en voorwaarden waarna ten dienste der R.K. Parochie te Vianen zal worden aanbesteed het gedeeltelijk afbreken van een bestaand huis in de 1e Westerachterstraat en het wederopbouwen van een zusterhuis. Vianen 1881, 31 pag., gedrukt.
49683: - VERZEKERING--- Verslag bij het vijftig-jarig bestaan van de Onderl. Kerkelijke Brandwaarborg Maatschappij St. Donatus te Amsterdam. Amsterdam, 1902, 16 pag., gedrukt.
49691: - WESTERVELDE--- Oude foto van het huis Westervelde, 8x11 cm., ca. 1890?
49693: - AMSTERDAM, MOBIELE SOCIETEIT, MILITARIA--- Wetten der mobiele societeit, gevestigd te Amsterdam, den 29-10-1832. Amsterdam, 1834, 31 pag., gedrukt.
49695: - KEUCHENIUS--- Menu afscheidsdiner aan mr. H.J.C.A. Keuchenius, Leiden 4-3-1880. 2 pag., gedrukt.
49697: - CAPELLEN, VAN--- Menu promotiediner mr. D. van Capellen. Amsterdam, 21-12-1877, 4 pag., gedrukt.
54278: --- - De eerlijkheid en de duitenplaatjes. Een drama in ? bedrijven. Amsterdam, F. Günst, 1856.
54256: --- - Verzameling van een aantal behendige schurkenstreken en listige gaauwdieverijen; aan het licht gebragt ter waarschuwing van eerlyke lieden om tegen de listen en lagen van het uitvaagsel des menschdoms op hunne hoede te zijn. Amsterdam, J.F. Nieman, 1808.
54218: --- - Tractaet crimineel hoemen misdadige persoonen ghevangen nemen ende bewaren sal. [extract uit?], [17e- eeuws].
54210: --- - Advertissement van rechten gedaan maaken, ende den Hoogen Raade in Hollandt [...] overgegeven [...] van wegens Peter Cornelis Timmerman, gevangen op de Voorpoorte [...] contra den procureur generaal. z. pl., [1725].
49329: - BELASTINGEN, HUWELIJK--- Extract resolutien Rekenkamer Holland 27-3-1781 betr. betaling trouwrecht bij huwelijken buiten de provincie. Folio, 1 pag., gedrukt.
48640: - BUTAY--- Correspondentie tussen C. de Jong en M.J. Dou Butaye te Courthezon, 1987, betr. fam. Butay.Manuscript, 5 pag.
48642: - JONG, DE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Pierre Kahn te Forbach 1986, betr. fam De Jong. Manuscripten, 4 pag.
66251: - Het Nederlandsche en Ned. Indische huis oud & nieuw, Tweemaandelijksch prentenboek gewijd aan huis, inrichting, bouw en sierkunst.
63910: - Toeristen-Gids voor 1923 with a map of the island of Walcheren
64103: - Wij Decanen Capittule van Oud Munster te Utrecht
65994: - Pulchri Studio. Hulde aan Jozef Israels 28 januari 1904.
62081: - Architectural drawing of dyke in Rijswijk, 19th century?
64841: - Album Studiosorum. Academiae Rheno-Traiectinae. 1636-1886. Accedunt Nomina Curatorum et Professorum per eadum Secula
10104: - Gedachten op het leezen van De Haagsche Courant [betr. B. Bosch en Poortvliet] z.p. 8º: [4] p.
10106: - Iets nader van B. Bosch aan de schrijver van de Zegepraal der waarheid. z.p. 8º: [4] p.
64832: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Kom! de vreugd niet meer bedwongen
64831: [KLIJN, HENDRIK HARMEN], - Voor-zang. Broeders! Zusters! stemt uw zangen!
66226: - Bekendmaking: Het College voor de Zeevisscherijen maakt (..) opmerkzaam op de nieuwe bepalingen betreffende de kleur en afmetingen der onderscheidingsteekenen van zeevisschersvaartuigen (...)
10087: - Het heil des lands gezocht en gevonden in de gunstige omkeering van zaaken, door de herstelling van ... Willem den vijfden ... in alle waardigheeden ... benevens de zoo heuglyke ... wederkomst van ... deszelfs gemaalinne in 's Gravenhage. Rotterdam, A.J. van Ginkel, 1788. 8º: 40 p.
10089: - Dem verehrungswürdigen Wagner-henschenschen Braut-Paar am Tage ihrer Vermählung. Von dem Königlich Preussischen Justiz-Rath J.F. Striebeck geweiht. z.p., 1788. 4º: [4] p.
10094: - Welkoomst-groet aan ... Willem Frederik, erf-prins van Oranje & Nassauw ... bij hoogstdeszelfs aankomst aan Leydens Hoogeschool, den 2den van Slagtmaand 1789. z.p., z.j. 8º: 7 p.
66641: - Wax seal of Academia Lugduno Batavia (Leiden University) in round brass box
65222: - Haarlem. Haarlem tot aan de Hervorming. Haarlem Bisschopsstad. Geschiedenis van de Oud-Katholieke parochie van de heilige Anna en Maria te Haarlem.
66408: [MARTEILHE, JEAN], - Gedenkschriften van eenen protestant, veroordeelt op de galeijen van Vrankryk, ter oorzake van den godsdienst. Door hem zelf geschreven. (...) Uit het Fransch vertaelt door N.S.
10041: - Lof- dank- en zeege-dicht uitgeboezemd door den oud-burgemeester [van Brielle] Augustus van der Crap, oud 72 jaren, ter gelegenheid van een vreugdemaal door 12 heeren ... gegeven aan ... Gabriel Sturler, colonel, benevens deszelfs ... officieren ... tot dankerkentenisse voor derzelver ... hulp ... bij de ... gevaaren door de soogenaamde patriotten ... voorgevallen op den 20 september 1787. Brielle, Jac van Tertoolen en W.P. Turnbull de Mikker. 8º: 8 p.
10033: - De juichende Haagsche kerkbruid, aan haaren hemelbruidegom den ... Heere Daniel Albert Reguleth, veelgeachten evangeliedienaar der Haagsche kerkgemeente toegewijd, door Johan van Hoogstraten. 's Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1787. 8º: [6] p.
65182: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1925-1926 and 1928
65639: - Wapenkaart/Coat of Arms: Spiering
65210: - Verslag betreffende de aanleg der staatsspoorwegen, van 1 januarij tot 31 december 1879.
66177: - De azijnbereider, of De kunst om twaalf verschillende soorten van azijn op eene goedkoope en eenvoudige wijze te bereiden, zoowel ten dienste van azijnmakerijen als tot huishoudelijk gebruik
61155: - Gesigt, van het Ammunitie Magazijn, binnen de Stadt Delft.
61157: - Vue de l'Eglise Luterinne, pres de la porte a la Haye, a Delft (mirrored)
61161: - La Seconde Plaïe en Egypte (mirrored)
61169: - Isaiah v. 37: 36
61173: - Vue Interieur du Temple de Salomon (mirrored)
61177: - The prodigal son returns to his father asking for forgiveness
61179: - The Easter meal
61181: - La Venus, sixiéme Planete, et son influxion (mirrored)
61183: - Romulus on his throne
61185: - Vue de Vienne
61191: - La Cathedrale de St. Paul a Londre (mirrored)
61197: - Vue de la Place de Louis XV a Paris (mirrored)
61201: - Vue perspective de la Place Royal à Paris ou est posée la statue Equeste de Louis 13
61205: - Perspective view of the Place Royale
61207: - Fontaine dans la Logis a droit du Labyrinthe
61209: - Le Jardin, et le Palais du Luxenbourg, a Paris
61223: - Le Pont de Francfort (mirrored)
61225: - La Ville du Mexique prise du coté du Lac (mirrored)
61227: - Vue du Chateau de plaisance de l'Axarienne pris du Côte du grand basin a Petersbourg
61233: - Vue de la Place Colonnes a Rome (mirrored)
61235: - Monuments de l'ancienne Rome (mirrored)
61237: - Vue du Pont Rialto et de la Prison de Venise
61239: - Le Luxambourg (mirrored)
61243: - Buen Retiro Palace in Spain
61246: - St. Paul in London
61254: - Vuë de Perspective du Grande Bierkade, a la Haye
61346: - - Het Bombardement der Citadel van Antwerpen, voorgevallen in December 1832.
61352: - - Siegsgesang nach der Schlacht bei Leipzig.
61354: - - Privately printed satirical broadsheet on the French in The Neherlands during the War of the First Coalition (1792-1797).
61356: - - Diversche miraculeuse victorien, onlancx ghesien in desen Franzen kriich met de Belegeringe, tot nu toe, met noch eenige France gedichten.
66462: - Adresboek van Haarlem, 1942-1943.
10013: - Traanen gestort by het overlijden van den uitmuntendsten dichter Jacobus Bellamy, in de bloei zijns levens gestorven, elf maart 1786 binnen Utrecht. 's Gravenhage, I. v. Cleeff, 1786. 8º: 14 p.
64441: - Collectie belastingzegels in metalen doosje/collection of fiscal stamps in metal box
64442: - Westland. Blatter fur Landschaft, Geschichte und Kultur an Rhein, Mosel, Maas und Schelde., 1,2 and 3 Folge 1943 and 1 Folge 1944,
66841: - De Weegschaal 1821
65913: - Geschiedenis der martelaren die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen. Vooraf gaat een woord ter inleiding van Dr. A, Kuyper.
65494: - Het jaar 1909 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
65328: - Matthaus Passion, Uitvoering onder leiding van den heer Richard Hol op dinsdag 3 april 1900 te Utrecht
66824: [WOLSON, TH., BERAGE], - De allerverborgenste geheimen van de zeven hoofdgraaden der vrij-metselaarij ontdekt, of Het waare roozenkruis / uit het Engelsch vertaald: waarbij gevoegd is, de Geschiedenis der Noachiten, uit het Hoogduitsch in 't Fransch vert., en in die taal met verbeteringen verrijkt, en nu, naar den Jerusalemschen druk, in 't Nederduitsch overgezet; met aanmerkingen van den vertaaler en met kunstplaaten opgehelderd.
65184: [QUARLES VAN UFFORD, L.J.], - Beknopte beschrijving der stad Haarlem, kunnende dienen tot eenen gids bij de beschouwing der merkwaardigheden, welke deze stad en derzelver omstreken opleveren.
65814: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van De Haarlemsche Football Club 1879-1919
65261: - Lotgevallen en jammerlijk uiteinde van Mevrouw de Budoy, in de maand Januarij 1814, geheel naakt en levende in het Pijreneesch gebergte, departement van l'Arrie`ge, kanton van Vicdessos, gevonden. uit het Fransch vertaald.
65541: - Politieke gedichten door een Schoolmeester.
64502: - Gedenkschriften van de Koninklijke orde der Unie voor de jaren 1807, 1808 en 1809
65499: - Register der Proclamatien, Publicatiën, enz. in 1804, Geärresteerd door het staats-bewind der Bataafsche Republiek.
65930: - Wie wat waar. Jaarboek 1937 van het Rotterdamsch Nieuwsblad
63713: ( BRINK, V.D. ), - In Memoriam Mevrouw H. van 't Lindenhout geb. Sipman 1836-1900
63615: - Centsprent: Het Trouw-Verbond. No 115.
63613: - Centsprent: De Haring-Visschery. no 57.
63611: - Leve Dibbitz, blijf beveelen, U is de vesting toevertrouwd, koning Willem heeft kasteelen op U, Generaals, gebouwd.
63609: - Centsprent: De twaalf Aartsvaderen, de Zonen Jacobs ziet / Men hier ten Trappenrei gesteld ... No. 185.
63607: - Centsprent: Hare Majesteit Frederica Louisa Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
63605: - Centsprent: Klein duimpje en de gelaarsde kat, N. 5.
64743: - Collection of newspaperclippings from the 30-s concerning inheritances/collectie oproepingen uit Nederlandse kranten uit de jaren 30. Ongeveer 50 stuks ten behoeve van erfgenamen
63588: - BERTHOLDE. Engraved from an Original Picture (dwerg hofnar Bertholde, de dwerg van Normandie).
63515: - Centsprent: ‘Oostenrijksche Troepen’ and ‘Fransche Troepen’. No. 13 & No. 14.
63513: - Centsprent: Zie hier o lieve Jeugd! een aantal oorlogs helden: Die door het oorlogsvuur, den vreden eens herstelden, No 4.
63511: - Centsprent: Jeu de Cartes / Jeu de Domino. N. 60.
63509: - Centsprent: Voorstelling der ontvlugting van den zeer beroemden Hugo Grotius of Huig de Groot, No 11.
63507: - Centsprent: De Geschiedenis van den Zwitser Willem Tell, No. 21.
63505: - Centsprent: Mirakuleus beeld van O.-L.-V. te Scherpenheuvel / Image miraculeuse de N.-D., à Montaigu / Den Godzaligen Huyszegen / La bénédiction du Ménage.
65434: - Generale en particuliere ordonnantien van de excynsen binnen de stadt Haarlem
65435: - Jesuiten-kost; of de maaltyd der Jesuiten. Op de welke verscheide Vaaderen der voorsz. societeit; niet alleen hebben koomen te noodigen de Roomse Pausen; maar ook Keiseren, Koningen, Princen en Vorsten. (...) Seer nut en noodig om van alle Rooms-gesinden, maar ook van de Jansenisten en Geusen geleesen te werden.
63501: - Centsprent: [Belgian Revolution / Belgische Opstand] N. 9.
65433: - Kort verhaal van de merkwaardigste voorvallen in de beroerten onder een gedeelte der burgers te Haarlem, voor, by, en na het inrukken van de militie; ten grootsten deele voorgevallen op den 2 en 3 Januari 1750.
63499: - Centsprent: Jeu de l’oie / Ganzenspel. No. 44.
63497: - Centsprent: Het Vermakelijk Harlikein-Spel. No. 95.
63495: - Centsprent: Histoire de Jean et Marguerite / Geschiedenis van Jan en Margaretha. 83.
63493: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63491: - Centsprent: [Life of Cartouche] N. 56.
63489: - Centsprent: [Eight trades / acht ambachten] N. 45.
63487: - Centsprent: [Militaire Ruiterij]. No. 50.
63485: - Centsprent: Hier ziet ge ‘t leven en bedrijf Van Jan de wassener en zijn wijf. No. 5.
63483: - Centsprent: Jan Steen was wijd en zijd vermaard / Maar ook een schilder naar den aard. No 107.
63481: - Centsprent: Duymken uyt een kool gekomen / Word van de moeder aangenomen (...) No. 57.
63479: - Centsprent: Wanneer gij onvermoeid met ijver steeds blijft leeren / Verwacht dan lieve jeugd, nog menig schoone plaat (...) No. 40.
63475: - Centsprent: Hier ziet gij Kloris met zijn Roosje, / Dat lief en lekker suikerdoosje! / Zij houden bruiloft met elkaar; Geluk en zegen aan dit paar. No. 36.
63473: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
63471: - Centsprent: Zie hier, ô lieve Jeugd die ‘t spelen steeds bemint, / wat onze Konst en Vlyt U aanbiedt in deez’ print … No. 66.
63469: - Centsprent: Kom lieve Jeugd! Zie hier een Zomer Veldgezicht / Zoo ik ‘t uw nader zeg / kent gy de plaats zeer ligt. No. 42.
63467: - Centsprent: Zie hier, ô jonge jeugd! Des Waerelds eerste stand; Waarin de boosheid reeds vertoond de overhand. No. 26.
63465: - Centsprent: Wie immer Amsterdam beziet / Vergete toch het Doolhof niet ... No. 13.
63359: - Centsprent: Hier kunt gij voor- en Tegenspoed, / Van twee opregte, brave Liên, / Van Hendrik en van Anna, zien ... V.
63357: - Centsprent: Jongens wil je vreugd vermeeren, Wild in deze print studeeren, Want het is van Tetjeroen, Die een yder kon voldoen, 37.
63355: - Centsprent: Slag van Waterloo / Bataille de Waterloo. No 48.
63353: - Centsprent: Les 3 chemins de l’Eternité.
63351: - Centsprent: Trekken en gedenkwaardigheden uit de levens van beroemde Nederlandsche Mannen. T.
63349: - Centsprent: Hier ziet gy Jonge Jeugd mits dezen, De Vier-getijde des Jaars geprezen. 86.
63347: - Centsprent: Various animals, N. 73.
63345: - Centsprent: Nederlandsche Weldadigheid, Litt. A.
63343: - Centsprent: Bijbelsche Zinnebeelden des Nieuwe Testament, no. 29.
63341: - Centsprent: Willem V, in leven prins van Oranje en Nassau, stadhou-/der, capitein generaal en admiraal der Nederlanden, no. 43.
63274: - Before the woods.
63936: - - Consent tot introductie van een familiegeldt in de provincie van Hollandt en Westvrieslandt, tot verval van de schulden en lasten van den laetsten oorlogh
63248: - Centsprent: Hier ziet gij Steven van der Klok, / En al zijn hooggeroemde daden, / Waar hij zoo veel opzien trok, / En zich met eer zag overladen, N. 25.
63246: - Centsprent: Deez’ prent met veel verscheidenheid, / Wordt lievers u weêr toegeweid … no. 40.
63242: - Centsprent: Rood-kapje kan tot leering zijn, / Aan kind’ren zoo wel groot als klein … no. 3.
63240: - Centsprent: Hier ziet ge de kleedij van ‘t leger dat voor dezen, / Onder Napoleon de vijand deden vreezen. No. 43.
63235: - Centsprent: Het Metalen Kruis. No. 6.
63233: - Centsprent: [National costumes, nationale klederdrachten] No 16.
63231: - Centsprent: Coats of arms of Friesland and Frisian cities.
63226: - Centsprent: Let, schrandre Jeugd! Op 't nut dat u deez' prent-tafreelen / Van veel Historiën des Bybels mededelen, no. 88.
63223: - Centsprent: Hoe moed en trouw, gepaard aan list, / Weleer de Groot te redden wist; / En hoe hij vlugtte als metselaar, / Wordt ge in deez’ fraaije prent gewaar, no. 32.
63221: - Centsprent: Deez’ prent vertoont aan klein en groot, / Van dwazen Robinson den nood ... no. 27.
63218: - Centsprent: Zie hier wat in den Spaanschen tijd, / Het trouwe Leijden heeft geleden ... no 33.
63211: - Centsprent: Bedelaar / Krygsman / Boer / Edelman, No. 2
63209: - Centsprent: Het Stadhuis te Delft / Het Koninklijk Paleis te Amsterdam, No. 47.
63207: - Centsprent: Deeze, nieuw prent kan ons vermelden, / De glorie der september helden ... No. 41.
63202: - Centsprent: Zes Fab’len, lieve jeugd, word’u hier voorgesteld ... No. 45.
63200: - Centsprent: I. Abdy van Rynsburg, 2. ’t Slot te Maarssen, 3. Van Speyks Boot, 4. Gevecht bij Bautersem ... DD.
63197: - Centsprent: Ziet hier, ô Kinderen! De vier Hoofdstoffen samen / Verbeeld; Lucht, Water, Vuur en Aarde ... No. 64.
63132: - Centsprent: Beschouw, o vaderlandsche Jeugd! / Der vadren Trouw en Moed en Deugd. / En dat uw teeder hartontbrand / In zucht voor hun en ’t Vaderland, A.
63130: - Centsprent: Zie hier drie vaderen van de eerste wereld, met / De drie aartsvaderen van Isrel, vóór de wet ... No. 112.
63126: - Centsprent: Paasch-Prys No. 32.
63123: - Centsprent: Hier ziet gij, lieve Jeugd! een overschoon Tafreel, / Van Genoveva’s deugd, en hoe God haar beloonde, / Hoe zij Onschuldig leed, en werd in haar regt hersteld. / Nadat zij Zeven jaar een Wildernis bewoonde ... No. 22.
62987: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baelde
62648: - Boethius after the painting of Justus van Gent.
62628: - Map of Leiden (Leyde)/Kaart van Leiden (Leyden)
62609: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baillet (De)
62607: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bagenrieux (De)
62605: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baertons
62603: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baerle (Van)
62601: - Wapenkaart/Coat of Arms: Badham-Thornhill
62599: - Wapenkaart/Coat of Arms: Bacx
62597: - Wapenkaart/Coat of Arms: Backhuys
62595: - Wapenkaart/Coat of Arms: Back (De)
62593: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baccaart
62591: - Wapenkaart/Coat of Arms: Baars
62589: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aytta
62587: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aylva (Van)
62585: - Wapenkaart/Coat of Arms: Avenhorn
62581: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aumale (d')
62579: - Handwritten letter regarding coat of arms/wapenkaart: Augustinus
62577: - Wapenkaart/Coat of Arms: Auckama
62575: - Wapenkaart/Coat of Arms: Astier (d')
62573: - Wapenkaart/Coat of Arms: Assche (d')
62571: - Wapenkaart/Coat of Arms: Asperen (Van)
62569: - Wapenkaart/Coat of Arms: As (Van)
62567: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arssen (Van)
62565: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arriens
62563: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arntzenius
62561: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnoldy
62559: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arnold
62557: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arminius
62555: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arkel
62553: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arentsma
62551: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arents
62549: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aremberg (d')
62547: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ardenne (d')
62545: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arconnati Visconti
62543: - Wapenkaart/Coat of Arms: Arazola Deonata
62541: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aquin (d')
62539: - Wapenkaart/Coat of Arms: Appelius
62537: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aoust (d')
62535: - Wapenkaart/Coat of Arms: Antheunis
62533: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ankersmit
62531: - Wapenkaart/Coat of Arms: Anhalt
62527: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andres
62525: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andreae
62523: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andre de la Porte
62521: - Wapenkaart/Coat of Arms: Andel
62519: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amya
62517: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amoury
62515: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ammeroy
62513: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ameshoff
62511: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amerongen
62509: - Wapenkaart/Coat of Arms: Amama (Am(m)ama)
62507: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alvensleben
62505: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alting
62503: - Wapenkaart/Coat of Arms: Althuyzen
62501: - Wapenkaart/Coat of Arms: Altena
62499: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alsem (Van)
62497: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aloist
62495: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allershof
62493: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aller
62491: - Wapenkaart/Coat of Arms: Allegambe
62489: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62487: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62485: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62483: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62481: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
62477: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alen (Van)
62475: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alemans
62473: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aleman
62471: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alegambe (d')
62469: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aldin (d')
62465: - Wapenkaart/Coat of Arms Alderwerelt (Van)
62463: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Albrecht
62461: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alberda
62459: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62457: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albarda
62455: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62453: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada
62451: - Wapenkaart/Coat of Arms: Albada (Diederick Ruurts)
62447: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akkersloot
62449: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akersloot
62445: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alarts
62443: - Wapenkaart/Coat of Arms: Akerlaken (Van)
62441: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aken (Van)
62439: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aillon
62437: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aggama van Witmarsum
62435: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Agema
62433: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aeswijn (Van)
62429: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aerssen Beijeren (Van)
62427: - Ontwerp Wapenkaart/Coat of Arms: Aengenent
62425: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aelst (Van)
62423: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62421: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aefferden (Van)
62419: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
62417: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga tot Huym
62415: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda (Van)
62413: - Wapenkaart/Coat of Arms: Humalda
62411: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga van Humalda
62409: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aebinga
62407: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62405: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adrichem (Van)
62403: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adriani
62401: - Wapenkaart/Coat of Arms: Admiraal
62399: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adius
62395: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adema (Hora)
62393: - Wapenkaart/Coat of Arms: Adelen (Oud)
62391: - Wapenkaart/Coat of Arms; Adams
62389: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquoy
62387: - Wapenkaart/Coat of Arms: Acquet
62385: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ackersdijck
62383: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achthoven (Van)
62381: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achtevelt
62379: - Wapenkaart/Coat of Arms: Achelen (Van)
62377: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abresch
62373: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62371: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62369: - Wapenkaart/Coat of Arms: Ablaing (d')
62367: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62365: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aberson
62359: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbinga
62357: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62355: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbenbrouck (Van)
62353: - Wapenkaart/Coat of Arms: Abbema
62351: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aarsen tot Beyem
62349: - Wapenkaart/Coat of Arms: Aapkens
62229: - Maps of Amsterdam (vier plattegronden van Amsterdam).
62227: - Music sheet: 'Treurtoonen' 1865.
62225: - Music sheet: 'Deutschland und Hollands Willkom an Paul Kruger, Prasidenten von Transvaal. Alliirten vom Orange-Freistaat. Lied im Volkston von Friedrich Tuinhout'. 1900.
62223: - Legal documents: French, German and English contracts and terms and conditions (diverse Franse, Duitse en Engelse juridische documenten).
62145: - Mourning of King Willem III.
66428: - Zinryk en schertzend woordenboek, no. 20
62141: - Burial King Willem III.
62139: - Funeral King Willem III.
62137: - Satirical print of Bismarck and the case of Samoa.
62135: - Monument 1830/1831
62133: - 'Abraham Prikkie's Op- en Aanmerkingen'.
62131: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
64583: - Jan Mankes, Tentoonstelling van eenig werk van Jan Mankes, museum Willet Holthuysen zomer 1933
63747: - A history of the operations of the French and British armies in Egypt from the landing of Bonaparte to the restoration of the Ottoman power by several gentlemen
65443: - Reglementen van de twee hofjes van staats en noblet, gesticht, uit de nalatenschap van wylen den Heere, Ysbrand Staats, aan den Jans-Weg, en uit de nalatenschap van wylen den Heere, en de Juffrouwen, Leonard, Sara, en Geertruid Noblet, aan 't Noorder-Spaarne, binnen de stad Haarlem, zoo veelen concernen de bewoonsters van dezelve gestichten, ingevolgen eener Resolutie der regenten van den 5den January 1780, gerevideerd, gecorrigeerd, geamplieerd, en, tot narichting der voorsz. bewoonsteren, gedaan drukken.
49333: - NASSAU, HENDRIK, VAN; MILITARIA, HELCHIN--- Ordonnantie gegeven in het leger te Helchin, op 26 sept. 1707, ondertekend door Hendrick van Nassau, Heer van Auverquerc, veldmaarschalk-generaal over de legers der Vereenigde Nederlanden, voorzien van diens gegraveerde wapen en tegengetekend door N. Ruysch. Manuscript, 1 pag., folio, opgedrukt zegel.
64770: - Führer durch die Operetten - 119 Operettentexte nach Angabe des Inhalts, des Personals und der Szenerie
66849: - Tentoonstelling van pastels uit drie eeuwen.
64494: - Dix années d'apostolat au Pundjab (Indes anglaises) mission confiée aux freres-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la Mission.
65509: - Menukaart huwelijk van Wim en Tjits, Uden 28 Oct. 1941
25254: AA. A.J. VAN DER - Biographisch woordenboek der Nederlanden, 13 delen in 7 banden, Haarlem 1852-1878, reprint Amsterdam, Israel 1969, ca. 3500 pag. Gebonden in stevige linnen banden, met illustraties. Goed exemplaar, als nieuw.
14867: AA, A.J. VAN DER - Beschrijving van den Krimpenerwaard en den Lopikerwaard. Schoonhoven: S.E. van Nooten, 1847.
61618: AA, HILLEBRAND VAN DER (1659-CA. 1721) - ZINNE-BEELDEN der LIEFDE. Door Mr. W Den ELGER R:G
38592: AA, A.J. VAN DER - Biographisch Woordenboek der Nederlanden, Haarlem 1852-1878. Losse delen van de grote uitgave, gebonden in de oorspronkelijke half linnen banden. Prijs per deel € 30. De meeste delen met 1 of 2 gelithografeerde portretten. Aanwezig de delen 4 (D, E), 5 (F, G), 7 (I, J, K), 8 (L.M), 9 (N, O, P, Q).
42314: AA, CORNELIS VAN DER - Geschiedenis van het leven, character en lotgevallen van wijlen Willem den Vijfden. 5 delen, Amsterdam, J. Allart, 1806-1809.
65498: AA, P.J.B.CH. VAN DER ED., - Handelingen van het Committe Revolutionair in Amsteldam.Het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, 1795 and 1796
22844: AAFJES, BLOMMERT - Gedrukte kaart betr. ondertrouw Willem H. Aafjes Jr en Anna D.C. Blommert, Amsterdam 1901.
32373: AALBERSE, PETRUS JOSEPHUS MATTHEUS, UIT LEIDEN - Oneerlijke concurrentie en hare bestrijding volgens het Nederlandsche recht. Proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1897
35332: AALDERS H. WZN, G.J.D. - Mensen als wij, en toch anders Groningen Wolters 1957
23116: AANDEEL, ZUID-AFRIKA - Aandeel ad ƒ 1.000,- N.V. Ned. Zuid-Afrikaansche Stoomvaart My, 1920, 1 stuk, gedrukt, met talon.
22990: AANDEEL, PALEIS VOOR VOLKSVLIJT - Aandeel ad ƒ 10,- in N.V. Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, d.d. 1867. Gedrukt, 8° oblong, 2 p.
22988: AANDEEL - Premie-aandeel ad ƒ 15,- van de Hollandsche Grond-Kredietbank te Amsterdam, d.d. 1904. Gedrukt, plano oblong, 2 p.
5440: AANNEMERSBEDRIJF - Vijftig jaren N.V. Aannemersbedrijf J. van Egteren & Zoon, Enschede 1950, ca 80 p., geïll.
4546: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht Röell en Van Gheel Röell. 's-Gravenhage 1888, 37 p., geïll.
6140: AANTEEKENINGEN - Genealogische aanteekeningen betreffende het geslacht De Stuers, ‘s-Gravenhage 1889, 16 p.
3130: AANVULLING - Aanvulling of IIde deel op de Geschiedenis van de familie Brakman. Ede 1937, p. XI-XL en 178-509.
16056: AARDENBURG - 1000 jaar Sint Baafs Aardenburg, 2e herziene druk, Aardenburg 1974, 32 p.
34592: AARDWEGH, J.J.A. VAN DEN, UIT LEIDEN - IV. theses juridico-politicae. 1840
33752: ABBINCK, BERNHARDUS, UIT GROENLO - Dissertatio juridica inauguralis de origine juris patrii [...] Utrecht Abraham van Paddenburg 1774
64209: ABBINK, J.J., - Het leven van Koning Willem II, en zijn overlijden en plegtige begrafenis, door J.J. Abbink met portret en plaat
14873: ABBOT, JACOB - Rollo in Holland. Boston (USA), 1857.
14570: ABEGG, C.J. - Die Familie Abegg in der Kirchgemeinde Kilchberg und in Küsnacht, 1557-1933.
66631: ABEL, CHRISTIANUS PET., - Schat-kamer der goddelijcke wijsheydt. Vertoonende de Rijckdom der Ziele (...)
33994: ABERSON, DANIËL PAULUS HENDRIK, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale continens quaestiones quasdam de jure hodierno [...] Leiden C.C. van der Hoek 1842
34422: ABERSON, FREDERIK NICOLAAS LUCRETIUS, UIT AMSTERDAM - Het gekozen domicilie Leiden Somerwil 1880
56778: ABLAING IN NIEUWKERK, J.C.L. D', - Dissertatio juridica inauguralis de Viduis intra annum luctus nubentibus, Harderwijk, Mooien, 1762.
6706: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D' - De Ridderschap van Veluwe, of Geschiedenis der Veluwsche Jonkers, opgeluisterd door hunne acht stamdeelen, huwelijken, kinderen en wapens. Hoofdzakelijk getrokken uit de verzameling van handschriften van wijlen den Rijks-Vrijheer W.A. van Spaen.
12: ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. D', - De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's-Gravenhage 1857, 352 p. Geïll.
65153: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Bannerheeren en Ridderschap van Zutphen. Van den aanvang der beroerten in de XVIe eeuw, tot het jaar 1795. Geschiedkundig gedeelte + Tweede of Geslachtkundig gedeelte
35066: ABLAING VAN GIESSENBURG, VINCENTIUS MATTHIAS D´, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de iis [...] Utrecht C. van der Post 1834
65152: D'ABLAING VAN GIESSENBURG, W.J. BARON, VAN MEURS, MR PETER A. N. S., - De ridderschap van het kwartier van Nijmegen. Namen en stamdeelen van de sedert 1587 verschenen edelen. Uitg. met een geschiedkundig overzicht door Peter A.N.S. van Meurs.
65150: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
65149: ABLAING VAN GIESSENBURG,W.J.BARON D'., - Wapenboek der Ridders van de Duitsche Orde, Balije van Utrecht sedert 1581; opgeluisterd door hunne vier opgezworen adelijke quartieren en acht stamdeelen, huwelijken en kinderen.
42925: ABNEY, W. DE WIVELESLIE - A treatise on photography. 10th edition, London, Longmans, 1905.
35522: ABRAHAMI, JOHANNES, UIT PRASMAR. TRANSILV.; PRAESES: SCHULER, ANDREAS - De susceptoribus, ex historia ecclesiastica [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1688
66274: ABRAHAMS, H.P., - De Pers in Zeeland 1758-1900
14875: ABRAHAMSON, S.S. - Holland and our friends the Dutch, by one living amongst them. Amsterdam, 1911
43392: ABRAMSZ, S - Van Sinterklaas en Pieterbaas. 12 Sinterklaas liedjes met piano begeleiding, 2e druk, Zutphen, v. Belkum, z.j., oblong.
31997: ABRESCH, HENRICUS GUICHART, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen juridicum inaugurale, de revocandis legatis secundum art. 1046 seq. cod. civ. gall. [...] Groningen M. van Heijningen Bosch en Zoon 1838
64430: ACERBI, J., - Reizen door Zweeden en Finland tot aan de uiterste grenzen van Lapland in de jaaren 1798 en 1799 door Joseph Acerbi uit het Engelsch
43996: ACHILLES, KORPORAAL (= J.F. NUIJENS), - Aanleiding tot den Engelsch-Transvaalschen oorlog. Feiten op warheid gegrond en voor het nageslacht verzameld, 's-Gravenhage, Veenstra, [1900], (20) pag., geïll.
16060: ACHTERHOEK - Gids naar den Gelderschen Achterhoek, door Chr. Le Roy, Doetinchem, Misset [1937], 96 p., groot 4º.
35628: ACKENHUSEN, CHRISTIANUS DIETERICUS; PRAESES: CONRING, HERMANN - Theses politicae de ortu et mutationibus regnorum [...] Helmstedt Henning Müller 1658
36234: ACKERMANN, DAVID, UIT REICHENBACH; PRAESES: ERNESTI, JOHANN HEINRICH - Ex doctrina civili de prudentia convertendi descriptas ab historicis clarorum virorum vitas in usum politicum ..... Leipzig Joh. Georg 1688
24: ACQUOY, J., - Rechtsgeschiedenis van den adel in Nederland. Eerste stuk. Leiden 1893/1894. 110 p.
40124: ACQUOY, J., - Instellingen van weldaddigheid te Deventer, Deventer 1929, 80 pag.
31617: ADAMA ZIJLSTRA, PETRUS, UIT HARLINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de iis, qui tenentur de aere alieno hereditario [...] Groningen J. Römelingh 1835
65281: ADDISON, J., - Miscellaneous Works, in Verse and Prose, of the Late Right Honourable Joseph Addison, Esq; with Some Account of the Life and Writings of the Author By Mr. Tickell.
1856: NEDERLANDSCHE ADEL - De nederlandsche adel, of alfabetische naamlijst van familiën en personen wier titels of adeldom op de registers van den hoogen raad van adel zijn ingeschreven. Zaltbommel 1846. Geb. in een wit, vrijwel steeds beschadigd stempelbandje; 243 p.
30472: MONDOR/ ADHEMAR - Les gens de médecine dans l' oeuvre de Daumier. Catalogue raisonné, Parijs 1960, 133 pag., geb., geïll., met stofomslag.
6600: ADRESBOEK - Adresboek voor Amersfoort samengesteld door R. Groenveld, chef van het bureau bevolking.Amersfoort
58728: ADRESBOEK, - Naamwyzer en adresboek der leden uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam over den jare 1821, als mede van deszelfs ministers en officianten, Amsterdam, Den Hengst [1820].
58634: ADRESBOEK. - Algemeen adres-boek of naamregister van de notabelste inwoners der stad Amsterdam, (.......) van het jaar 1846-1847, Amsterdam, Stemvers [1846] 306 pag., origineel kartonnen band.
52627: ADRIAANS, J.H. - Edel groot achtbare heer Procureur-generaal bij het Provinciaal Hof van Gelderland, [met een bijlage] Amsterdam 1871.
52629: ADRIAN, D.B. - Openbare denkbeelden omtrent de wettige waarde van mijne zaak en middelen, ten opzigte mijner schuldvordering ten laste van het Departement van Justitie. [Rotterdam] [1861].
35858: ADRICHEM, HENDRIK VAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Somerwil 1875
65194: AELST A C VAN, - Schets der staatkundige en kerkelijke geschiedenis en van den maatschappelijken toestand der Stad Oudewater tot hare inneming en gedeeltelijke verwoesting in 1575
64361: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
65442: AEMILIUS, ROBBERTUS, - Derde deel van het licht der waarheid, doorstraalende in de leere der hervormde kerke, in tegenstellinge van de duisternisse der onweetendheid en dwaalingen der geenen die buiten dezelve zyn (...)
66421: AEMILIUS, ROBERTUS, - Kort ontwerp van het licht der waarheid, waer in de wezentlijkste gronden van de heilige Godtgeleertheit. in het licht der waerheit verklaart, kortbondig worden by een getrokken, tot onderwijzinge der gener, die lust hebben, om toe te nemen in de kennisze van de Leere der Waerheit, die na de Godtzaeligheit is.
61696: AERTSENS, PIETER (1508-1575) - Portrait of Rudolph II, Holy Roman Emperor
59344: AFFICHE, LIEDTEKSTEN, - Uitgave van Editions F. Fiocchi, Rue des Capucins, Brussel. Affiche met liedteksten in Nederlands en Frans: Maar ik wacht; Lambeth Walk; Hoor mijn lied; Violetta, Mama, Moesje, Moeder, Kleine harmonika speler. M'n tante Veronika, Y a d'la Joie, De liefde gaat vlak langs je been. Gedrukt, groot formaat (70 bij 50), gevouwen, datering (ca. 1930/40).
59343: AFFICHE, VARIETE, AMSTERDAM, - Letteraffiche: Broadway presenteert 100% variété. Programma met Fred Allister (papier-manipulaties), Mad. Alwares (danseres), Intern. Attractie en Show Orkest Jurajurin, Rinske-Janine (dansfantasieën), Juffr. Van Dalen in haar creaties, Mr. Janne (goochelaar-buikspreker), Rainey met zijn oolijke geitenfamilie, vanaf vrijdag 24 october [1930 of 1941] groot formaat (94 bij 62), gedrukt (door drukkerij "Neder;land", Amsterdam), gebruikssporen, kleine scheurtjes.
3732: AFSTAMMINGSTAAT - Gedocumenteerde afstammingstaat van het geslacht Van Heurn. (Grote staat, 170x50 cm., met afstamming van Gislebert, ca. 850.) Ca. 1938, geïll.
61828: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - t' Oost-Indisch-Huys
61006: AFTER AACHEN, HANS VON (1552-1616) - The adoration of the Shepherds
60406: AFTER SAFTLEVEN, HERMAN (1609-1685) - Swineherd with four pigs
60958: AFTER WOLFGANG, GOTTLIEB (FL. 1701-1780) AFTER CORNELIS GALLE II (1615-1678) AND ABRAHAM VAN DIEPENBEECK (1596-1675) - Annunciation
60202: AFTER BOL, HANS (1534-1593) PUBLISHED BY COCK, HIERONYMUS (1518-1570) - Mountainous landscape with boats in the foreground
55596: AFTER KONIJNENBURG, WILLEM (ADRIAAN) VAN (1868-1943) - 'Gebr. Hoogerhuis. De minister: Wachter doe die cel goed dicht. De wachter: 't gaat niet excellentie, er zit wat tusschen'.
61193: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753); DE POILLY, (FRANÇOIS, JEAN BAPTISTE OR NICOLAS) - Se. Marie a Londres (mirrored)
61211: AFTER: MOREAU, JEAN-MICHEL (1741-1814); LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vuë de la Place Neuve de Louis XV
60828: AFTER MULDER, JOSEPH (1659/60-1718) - The mausoleum of Michiel de Ruyter (1607-1676) in the Nieuwe Kerk in Amsterdam
61008: AFTER RAPHAEL (1483-1520) AND PENNI, GIOVANNI FRANCESCO (1488/96-1528) - La Vierge au Voile [Madonna with the Blue Diadem]
27660: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Portrait of Carel Rabenhaupt
27647: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - [Zeldzaam Huwelyk, Het raadsel te Nijmegen, 1619 ]
60210: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - IOHANNEZ ZURENUS (portrait of Jan van Zuren)
55744: AFTER PICART, BERNARD (1673-1733) - 'De inquisitie-zaal'
61822: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Pest-Huys
61826: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe zijdts Heeren Logement
61816: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Reguliers Waag
61818: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Stads Herbergh
60732: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Fantasy portrait of an old man
60904: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A man making water
61145: AFTER: HILTROP, JOHANNES VAN (1764-1814-24) ; WINKLER, GEORG GOTTFRIED (1710-1786) - Vuë de l'Eglise neuf dit Doopsgezinde á Utrecht (mirrored)
61149: AFTER; C. PHILIPP JACOB (?) ; LEIZELT, BALTHASAR FRIEDRICH (ACTIVE 1750-1799) - Vue de la Porte d'Utrecht á Amsterdam (mirrored)
61842: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt / De Kerk der Mennonisten die men de Waterlanders noemt
60791: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60792: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Franse wreedheden te Bodegraven en Swammerdam (28-30 December 1672)
61217: AFTER: PANINI, GIOVANNI PAOLO (1691-1765) - Vue des Ruines de Rome
61568: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm to left of a path leading to distant fields
61830: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Nieuwe Lutersche Kerk
61832: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - De Franse Kerk
61834: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadthuys
61836: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Geschudt en Klokgietery
60422: AFTER POOL, MATTHIJS (1676-1740), AFTER WIJNEN, DOMENICUS VAN (1661-1698) - Initiation of a member of the Bentveughels (the Schildersbent)
61570: AFTER BELLA, STEFANO DELLA (1610-1664) - Two views on Amsterdam ['Veue d'Amsterdam' and 'Autre veue d'Amsterdam]
60398: AFTER MATHAM, JACOB (1571-1631) - Winter [The four Seasons: set title]
60602: AFTER WIERIX, JOHANNES (1549-C. 1618) - Portrait of Philip William, Prince of Orange
60682: AFTER BARBIERI, GIOVANNI FRANCESCO (1590-1666) GUERCINO - St. John the Baptist (?)
60678: AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Christ crowned with thorns (set title: Passion of Christ)
59662: AFTER LEYDEN, LUCAS VAN (C. 1494-1533) - S. MATTHEVS.
60790: AFTER HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Smeekbeden der burgers van Bodegraven en Zwammerdam aan de Franse bevelhebber, 28-30 december 1672 [Avis Fidelle]
60854: AFTER BLOTELING, ABRAHAM (1640-1690), AFTER LIEVENS, JAN (1607-1674) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
61820: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Haerlemmer Poort
59980: AFTER LOEMANS, AERNOUT (FL. 1632-1661) - JOANNES AUSTRIACUS CAROLI V. F. [BELGII GUBERNATOR] [Juan I of Austria (1547-1578)]
61812: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys
61814: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - 't Huys Zee-Burg
61838: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - Oude Stadts Herbergh
61876: AFTER BERCHEM, NICOLAES PIETERSZOON (1620-1683) AND VISSCHER, CORNELIS II (1628/29-1658) - Shepherds and animals
61840: AFTER COMMELIN, CASPAR (1636-1693) - A. Hand en B. Voetboogs Doelens
59778: AFTER BROUWER, ADRIAEN (1605/06-1638) - The village surgeon
61189: AFTER: BOWLES, THOMAS (1712-1753) - La Ville de Londres (mirrored)
61229: AFTER: BLANKAERT, P. VAN (18TH CENTURY) - Vuë d'une ruë à Nanking (mirrored)
61266: AFTER VELDE, ESAIAS VAN DE (1587-1630) - Farm beyond a canal (near Haarlem)
63444: AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - A Lion, Three bust portraits and the Bridge at Klein Kostverloren on the Amstel.
63262: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - The well [set: Landscape scenes with ruins] (de put met vrouw en ezel).
63260: AFTER WIJCK, THOMAS (1616/24-1677) - A Harbour with a round tower [set: Landscape scenes with ruins] (haven met ronde toren).
66381: AGATHA, - De jeugd van beroemde mannen, met platen.
42: AGNOOSTUS, - Leen- en papier-adel. Leiden 1864. Geb. (watervlekkig), 226 p.
23742: AGRON, A.N. - Verzameling van opstellen, geschikt om de Hollandsche jeugd ....tot de kennis der Fransche taal op te leiden, 5e druk, Amsterdam J. Allart 1811. 20 + 512 pag., halfleren band. Ietwat smoezelig exemplaar.
50654: AGRON, A.N., - Verzameling van opstellen, geschikt om de Nederlandsche jeugd, door middel van haare moedertaal (.....) tot de kennis der Fransche taal opteleiden, derde druk, Amsterdam, Allart, 1801, 20+560 pag., gebonden in half leer.
44: AHNENPASS, - Der AHNENPASS, herausgegeben vom Reichsverband der Standesbeamten Deutschlands E.V. Berlin [ca. 1938]. 48 p.
43580: AILLY, A.J. ,D' - Willem Bentinck van Rhoon en de diplomatieke betrekkingen tusschen England en de Nederlandsche Republiek gedurende de laaste jaren voor den vrede van Aken in 1748, Amsterdam 1848, 200 pag. [dissertatie].
65296: AIMARD, GUSTAVE, - Vrij-kogel, of De wolvin der prairiën. Naar de vierde Fransche uitgave van Gustave Aimard door L.C. Cnopius.
6737: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; L.C. CNOPIUS (VERT.) - De sterrekamer, een geschiedkundige roman uit den tijd van Jacobus I. Vertaald uit het Engels door L.C. Cnopius. ‘s Gravenhage, K. Fuhri, 1855.
6735: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - Hilary St. Ives. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1872. [2 delen]
6736: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON; J. FRIESSON (VERT.) - Karel Stuart en Cromwell of De koningseik op Boscobel. Vertaald uit het Engels door J. Friesson. Leiden, D. Noothoven van Goor, 1875. [2 delen in 1 band]
6734: AINSWORTH, WILLIAM HARRISON - De Tower te Londen, of Lady Joanna Grey. Amsterdam, J.D. Sijbrandi, 1841. [2 delen in 1 band]
2884: AKERLAKEN, D. VAN EN C.A. CHAIS VAN BUREN - Verzameling van eenige geschriften vervat in het familie-archief van Jhr. Mr. D. van Akerlaken. Haarlem 1889, 148 p. (Een fraaie Enschedé-uitgave op geschept papier, perkament omslag, niet in de handel.)
23542: AKIHARY, H. - Ir. F.J.L. Ghijsels, architect in Indonesia [1910-1929], Utrecht 1996, 128 pag., geb., geíll.
59423: VAN DEN AKKER, PORTRETFOTO, BLEUZÉ. - Portretfoto van Maria Sophia van den Akker, geb. Rotterdam, 28-5-1903, dr. van Antoon van den Akker en Maria Hooijkaas, tr. Rotterdam, 28-3-1929 met Willem Jan Cornelis van Prooijen, zn. van Cornelis van Prooijen en Geetrtruij Jongejan. Foto is gedateerd 2 mei 1923 en gemaakt door W. Bleuzé, fotograaf te Rotterdam [Willem Bleuzé (1898-1954, tot 1923 werkzaam te Rotterdam, daarna te Leiden of Willem Bleuzé (1873-1948), zijn vader, werkzaam tot 1924 te Rotterdam]. M14714
2886: AKKER, W.L. VAN DEN - Oorkondenboek 1413-1913. Leiden 1942, 756 p., geb.
39936: AKKER, W. V.D. - De Oude Kerk te Katwijk aan de Zee, uitgegeven ten bate van het herstel, Katwijk 1924, 46 pag., geïll.
32081: ALBARDA, CORNELIUS, UIT FRIESLAND - Dissertatio juridica inauguralis, de privilegio venditoris rei immobilis [...] Groningen J. Römelingh 1825
34082: ALBARDA, BINSE, UIT FRIESLAND - Dissertatio iuridica inauguralis continens selecta ad locum codicis civilis de bonorum partre, quae liberis ex parentum, et parentibus ex liberorum hereditate debetur [...] Groningen J. Römelingh 1819
32083: ALBERDA VAN EKENSTEIN, WILLEM, UIT GRONINGEN EN OMMELANDEN - Specimen iuridicum inaugurale, de favore nondum natorum in iure [...] Groningen J.J. Homkes 1812
32085: ALBERDA VAN MENKEMA, UNICO ALLARD, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis de divortiis; praecipue de eo quod fit ob malitiosam desertionem [...] Leiden H.W. Hazenberg 1827
64741: ALBERDINCK THYM, J.A., GERLINGS, H., ENSCHEDE, A.J., - Beschrijving der wapens in de Groote of St. Bavo's kerk te Haarlem.
65625: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Verspreide Verhalen in proza. Eerste tot en met vierde deel
3060: ALBERDINGK THIJM, J.A. EN N. DE ROEVER - Het patriciaat van Amsterdam, vertegenwoordigd door de genealogie van 't geslacht Boelens. Amsterdam 1884, 55 p., groot folio.
66525: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Het Trippenhuis en zijne bewoners
66188: ALBERDINGK THIJM, JOS. ALB., - Mr. Isaac da Costa enkele trekken van 's dichters Charakterbeeld
36014: ALBERS, DERK, UIT ZUTPHEN - Gedeputeerde Staten der provincie en hun werkkring 's-Gravenhage Trio 1907
27874: ALBERTS, W.J. ( UITG.) - Dit sijn die wonderlijcke oorloghen van keizer Maximiliaen, Groningen 1957, 176 pag., geb., geïll.
36804: ALBERTS, J.E. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch. Populair geschetst en voorzien van ca. 280 toelichtende illustraties en uitlegbaar model, in 7 afdeelingen, van het vrouwelijke zwangere lichaam. 7e druk, Amsterdam, z.j., 192 pag. Met gekleurde uitvouwbare plaat in 7 lagen van het vrouwelijk lichaam.
14885: ALBERTS, W. JAPPE, EN J.M. VAN WINTER - Nederland vóór honderd jaar, 1859-1959. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Nillmij. ‘s Gravenhage 1959.
24010: ALBLAS, J. EN J.F. VAN SOMEREN - Incunabelen [in Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht], Utrecht 1922, 230 pag., geïll. Goed exemplaar.
59317: ALBUM AMICORUM J.P.E. FAURE, [DEVENTER, LEIDEN, KAAPSTAD] - Album amicorum van J.P.E. Faure, 1830. Oblong boekje geheel in marokijn-leren band met sierrand in goud en goudopdruk op voorkant J.P.E. Faure. Ca. 26 inschrijvingen van onder anderen A. Amyot (Deventer oktober 1830), J.D. Overbeek (Kaap de Goede Hoop maart 1830), P.J. Denijssen (Leiden), uit Deventer: A.E. Amyot, C.L. Amyot geboren Van Karnebeek, jonge vriend Willem Amyot, C.P. Amyot, zuster E.F. Faure geboren Bartholomi, broer A.C. Mom Faure, L.C. Amyot, de ondeugende mevrouw Smit met andere naamstekening L.E., Kaapstad: nicht J.A. Smuts, nicht M.E. Smuts, nicht C.J. Smuts, vriendin A.M. Hoffman, J.C. Jurgens, M.C. Jurgens, J.S. Jurgens, vader A(?) Faure sr, Leiden: oom D. Denijssen, vriend J. Smuts, peetzoon Bram(pie) Denijssen, tante M.C. Denijssen-Smuts, moeder S.M. Faure-Smuts. Met oude familiefoto (vader, moeder en twee kinderen, vergeeld).
9093: MUZEN-ALBUM - Muzen-album. 1849. Amsterdam, Gebroeders Diederichs, 1849. [1 van 2 delen]
65910: DE ALCEGA, JUAN, - Tailor's Pattern Book 1589 (Facsimile)
61874: ALDEGREVER, HEINRICH (1502-1555/61) - Les Grands danseurs de noce / the Large Wedding Dancers [6/12]
41338: ALEM, H. V. E.A. (RED.) - De gouden guld 1933-1983. Kring van schuttersgilden Land van Cuijk, Venlo 1983, 2 delen in 1 band, 655 pag., geb., geïll., met stofomslag.
25058: DIDEROT & D’ALEMBERT - Recueil de planches.
42889: D'ALENCE, JOACHIM - Verhandelingen over de barometers, thermometers en notiometers of hygrometers. Uit het Fransch vertaalt. 's Gravenhage, J. de Jongh, 1730.
52641: ALETRINO, A. - Handleiding bij de studie der crimineele anthropologie, 2 delen, Amsterdam 1902.
36718: ALETRINO, A. E.A. (RED.) - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885- 1910. 's-Gravenhage 1910, 64 + 295 pag., wit kartonnen band met opdruk.
33996: ALEWIJN, JAN. JOH. FRED., UIT AMSTERDAM - Specimen oeconomico-politicum inaugurale, de necessitudine inter tres in civitate divitiarum fontes [...] Utrecht N. van der Monde 1828
58488: ALEXANDER, PRINS DER NEDERLANDEN, - Een vermoedelijk slotwoord, Leiden, Engels, 1879.
64325: ALEXANDER, D, STRAUSS, W.L., - THE GERMAN SINGLE-LEAF WOODCUT 1600-1700, a pictorial catalogue
34850: ALEXANDER, FREDERIK SIGISMUND - Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskundemet die van lateren tijd Amsterdam Stadsdrukkerij 1843
59850: ALFF, PAUL VAN (1878-1962) - HAARLEM: TWAALF STEENDRUKKEN VAN PAUL VAN ALFF
64939: ALFF, P. VAN, - Oud stedenschoon in Zeeland en Noord-Holland. Acht steendrukken van P. van Alff met bijschriften van mr. P.H. Ritter jr.
28164: ALI COHEN, L. E. A. - Praktisch volksboek gewijd aan de verspreiding van kennis en beschaving onder alle standen der maatschappij, Antwerpen, v. Dieren, 1866, geïll. met 175 houtgravures, geb. in linnen stempelband. Goed exemplaar.
60522: ALIGHIERI, DANTE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De Hel van Dante Alighieri. In de dichtmaat van 't oorspronkelijke vertaald door Jan Jakob Lodewijk ten Kate, met platen van Gustave Doré. Leiden, A. W. Sijthoff, n.d. [1880].
25098: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn, 2 delen in één band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
24946: ALKEMADE, C. VAN EN P. V.D. SCHELLING; - Nederlands displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van maaltyden en het drinken.
20487: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Inleidinge tot het ceremonieel en de plegtigheden der begraavenissen en der wapen-kunde, Delft, A. Voorstad, 1713.
52643: ALKEMADE, CORNELIS VAN - Behandeling van 't kamp-regt; d'aaloude en opperste regts-vordering voor 't Hof van Holland onder de eerste graaven, 2e druk, Delft, A. Voorstad, 1702.
42430: ALKEMADE, C. VAN EN P. VAN DER SCHELLING - Beschryving van de stad Brielle en den lande van Voorn. 2 delen in 1 band, Rotterdam, Ph. Losel, 1729.
16065: ALKMAAR - Alkmaar, Holland. Uitg. “Alckmaria” Vereeniging tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer [ca. 1930?], 8p.
16064: ALKMAAR - Alkmaar and its environs, issued by “Alcmaria”, association for the promotion of touring, with the kind assistance of the corporation of Alkmaar, [ca. 1922], 96 p.
16063: ALKMAAR - Souvenir aan Alkmaar, 12 foto’s in groenige afdrukken in leporello-vorm, in blauw linnen omslag, zonder naam en zonder jaar [ca. 1910?].
63955: H.K. GUTMANN ET ALL. - Keur van belangrijke verhalen voor de jeugd tot ontwikkeling van het verstand en veredeling van het hart
14891: ALLAN, F. - Het eiland Ameland en zijne bewoners. Amsterdam: Wed. Borleffs & Ten Have, 1857
19748: ALLARD, H.J. - De Nobelaers, ook in betrekking tot Vondel.
66767: ALLARD, H., - Collection of documents relating to Mr H. Allard mayor of Geertruidenberg.
61392: ALLARD, CAREL - Veld-heere klokspys op 't kasteel v[an] Ryssel
66332: ALLARD, H. J., - Johan-Lodewijk van Nassau-Hadamar.
55823: ALLARDT, HUIJCH - Prent: 'Woedende wraeck van Isack Dorislaer, op den elfden May des jaers 1649 binnen Schraven-haghen, verschenen', gravure Huijgh Allardt exc. tonende de moord op Doreslaar in een Haagse herberg. Met eronder een vers in boekdruk 'elck sijn tijdt'.
27934: ALLEN, W.C. - A Quaker diary in the orient, San Jose 1915, 101 pag., geb., geïll. Good copy.
47452: ALLIES, TH.W., - Journal d ún voyage en France et lettres ecrites d'Italie, Paris, Casterman, 1857, 332 pag., half red. morocco.
66313: ALMONDE, P. VAN, - Part of a letter written by Philips van Almonde in 1702 damaged in the fire of the Ministerie van Oorlog in the Hague in 1844
6756: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Aanspraak aan de leden des Oeconomischen Taks, departement Utregt, bij gelegenheid van de uitdeeling der prijzen op het spinnen, d. 5. April 1781. Gedrukt ten voordeele van het spinwerk en te bekomen voor een zesthalf. Utrecht, A. van Paddenburg, [1781].
56524: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Kleine gedichten voor kinderen, Utrecht, van Terveen, 1821.
34628: ALPHEN, J. T. W. VAN, UIT UTRECHT - V. theses juridicae. 1791
65297: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Mengelingen, in proze en poezy
6752: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 3e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777.
6759: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Gedigten en overdenkingen. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Proeve van stigtelijke mengelpoëzij. Eerste stukjen. 4e druk Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1778.
6758: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; PIETER LEONARD VAN DE KASTEELE - Stigtelijke mengelpoëzie. Utrecht, wed. Jan van Terveen en zoon, 1782.
6757: ALPHEN, HIERONYMUS VAN; KATHARINA WILHELMINA SCHWEICKHART; MARTEN WESTERMAN; FRANCIJNTJE DE BOER - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, wed. J. van Terveen en zoon, 1787. [Gebonden met:] Gedichten voor kinderen. [2e druk]. Haarlem, François Bohn, 1813; [en met:] Gedichtjes voor kinderen. 3e druk. Amsterdam, Marten Westerman, [1825]; [en met:] Gedichtjens voor kinderen. Haarlem, François Bohn, [1822].
6754: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine bijdragen, tot bevordering van wetenschap en deugd. Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1796.
6745: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis, opengelegd voor mijne kinderen. 4e druk. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1835.
65292: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen.
31601: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, UIT NEDERLANDS-INDIË - Dissertatio iuridica inauguralis, continens quaestiones quasdam iuris [...] Groningen J.J. Homkes 1825
6747: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - De gronden mijner geloofs-belijdenis opengelegd voor mijne kinderen. Derde druk, Utrecht, van Terveen , 1813
6748: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Kleine gedichten voor kinderen. Utrecht, J.G. van Terveen en zoon, 1847.
65774: ALPHEN, HIERONYMUS VAN, - Poetry for children by Hieronimus van Alphen; translated into English verse, by F. J. Millard.
6751: ALPHEN, HIERONYMUS VAN - Gedigten en overdenkingen. 2e druk. Utrecht, Jan van Terveen, 1777. [Gebonden met:] Ter gedagtenis. [Den Haag, J. Thierry en C. Mensing, 1800].
33360: ALPHEN, HENRI CHARLES VAN, UIT MEESTER CORNELIS - Stralingsmeting aan Wolframlampen. Proefschrift [...] Utrecht J. van Druten 1927
34626: ALPHEN, J. W. [ MET DE PEN GECORRIGEERD IN J.T.W.] VAN - Theses juridicae 1791
31939: ALSCHE, A.G.C., UIT 'S GRAVENHAGE - Specimen academicum de Jacobo Catsio, jcto [...] Leiden Haak en Comp. 1838
52649: ALSTORPHIUS GREVELINK, P.W., J.A.H. NETSCHER EN A.C. PIERSON. - Rapport aan zijne excellentie den minister van justitie [...] der door hen gedane opneming van eenige buitenlandsche gevangenissen, met daaruit voortvloeijende beschouwingen en voorstellen nopens het gevangeniswezen in Nederland. 's Gravenhage 1858.
43188: ALSTORPHIUS, JOANNES - Dissertatio philologica de Lectis, Subjicitur ejusdem de lecticis veterum, Diatribe. Amsterdam, Wolters, 1704.
65419: ALT, ALBRECHT, - Israel und Aegypten: Die Politischen Beziehungen der Könige von Israel und Juda zu den Pharaonen nach den Quellen untersucht
66184: ALTENA, B., - Tussen anarchisme en sociaal-democratie, "het revolutionaire kommunisme" van Christiaan Cornelissen (1864-1943)
58607: ALTENA, D. VAN, - Receptieboek van Dirk van Altena en zijn echtegenote Neeltje Janssen op vrijdag 4 maart 1974 te Marken om 14,30 uur.
59830: ALTING MEES, F. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
31929: ALTING MEES, FOKKO, UIT APPINGEDAM - Dissertatio juridica inauguralis continens observationes de mora [...] Groningen J. Römelingh 1842
36184: ALTMANN, ANTON. LAURENTIUS, UIT NEOBURGO-FRISIUS ORIENT.; PRAESES: NEUMANN, JOHANN GEORG - Exercitatio historica de originibus cognominum Wittenberg Christian Fincelius 1682
65704: AMBROSIUS, - De catechizeermeester uit Haarlem (catechiseermeester)
16072: AMELAND - Het Friese Waddeneiland Ameland, [uitgave gemeentebestuur, 1956], 24 p.
23074: AMERIKA, PELLA, ROMIG - Ella Dutcher Romig, Another trek to Pella from notes in her diary of May 1942, New York 1945, 43 pag. Gedrukt (in genummerde oplage van 250 exemplaren) op handgeschept papier.
58988: AMERSFOORDT, JACOB, - De vijf artikelen tegen de Remonstranten, vastgesteld op de Synoden, gehouden binnen Dordrecht, in den jaare 1618 en 1619 (....) uitgegeven met een voorrede Amsterdam, C. Byl, 1780, 32+64+(5) pag.
6536: AMERSFOORDT, J.P. - La Suppression des églises Wallonnes dans les Pays-Bas en Août 1843. Amsterdan 1843. 36 p, zonder omslag.
33998: AMERSFOORDT, JACOBUS PAULUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridico-politica de cura magistratus circa institutionem publicam [...] Leiden C.C. van der Hoek 1841
16081: AMERSFOORT - Amersfoort als woonplaats. Uitgegeven door de reclamecommissie der gemeente [ca. 1927], 142 p.
16076: AMERSFOORT - Uit het hartje van Nederland.Wandelgids Amersfoort & omstreken. Amersfoort, Slothouwer, 1899, 120 p.
52655: AMEYDEN, PIETER VAN - Smeekschrift om vergiffenis van gepleegde staatkundige misdrijven in den jaare 1789 aan de Staaten van Holland en West-Vriesland [Leiden, 1798].
36760: AMI DE LA JUSTICE, UN - Une fleur sur le tombeau de Louis XVI. Nouvelle edition, corrigée & augmentée, Berlijn 1793, 112 pag. met sierpapier beplakt kartonnen omslag.
23512: AMICIS, E. DE - Les thermopyles Vaudoises. Extrait de Alle Porte d'Italia (vertaling A.Gautier), Lausanne 1886, 86 pag.
24571: ALBUM AMICORUM - Album amicorum 1779-1797.
60915: AMMAN, JOST - Wapen und Stammbuch darinnen der Keys. Majest., Chur und Fürsten, Graffen, Freyherrn, deren vom Adel, etc. Mit kunstreichen Figuren durch den weitberühmpten Josten Amen gerissen sampt iren Symbolis und mit Deutschen Reymen geziert, (...) verlegt durch Sigmundt Feyrabendt.
19432: AMMANN, JOST - Wappen- & Stammbuch.
55518: AMMANN, [WILHELM] - Die Kriminal-Prozedur gegen Jakob Müller von Stechenrain, im Kanton Luzern, Mörder des sel. Herrn Grossrath Leu von Ebersol, in popularer Darstellung bearbeitet. Zurich, F. Schulthess, 1846.
20049: AMORIE VAN DER HOEVEN JR., ABRAHAM DES - Proza en poëzy. Leeuwarden, Gerard Tjaard Nicolaas Suringar, 1850.
34222: AMORIE VAN DER HOEVEN, MARTINUS DES, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de furtis ex jure XII tabularum [...] Amsterdam C.A. Spin en Zoon 1845
39296: AMORIE V.D. HOEVEN, A. DES; - Redevoering bij de plegtige inhuldiging van het standbeeld van Michiel Adriaensz. de Ruyter te Vlissingen, op den 25-8-1841, Leeuwarden, Suringar, 1841, 34 pag.
66326: AMPE, ALBERT, A.O., - Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Met als bijlage een chronologische tabel en drie kaarten
35432: AMPLINGIUS, JOANNES ASSVERUS - Programma in obitum honestissimae matronae Ursulae Scherffenbergiae, conjugiae viri [...] Dn. Thomae Lindemanni, j.u. doctoris, professoris & practici celeberrimi Rostock Joachim Fuess 1614
42331: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (...) mitsgaders Petri Scriverii, Laure-kranz voor Laurens Koster. Haarlem, A. Rooman, 1628.
43814: AMPZING, SAMUEL / P. SCRIVERIUS, - Beschryvinge ende lof der stad Haerlem in Holland (.....) door S. Ampzing (.....) mitsgaders Petri Scriverii Laure-Kranz voor Laurens Koster, Haarlem, Rooman 1628. 4o. Geheel perkament uit de tijd, (90)+520+(6)+100 pag. Mist de meeste illustraties, boekblok los in de band, watervlekken.
7764: AMSTELBROUWERIJ - Nagalm van de feesten, gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan der Amstelbrouwerij 1870-1945.
22542: AMSTERDAM, HUIS MOLENSTEEG - “Lijst der papieren en bewijzen van eigendom, behorende tot een huis en erve in de Molensteeg, het tweede huis van de Oude Zijds Achterburgwal ZZ, Wijk 3 D1 G24 nr 11 Oude verp. nr 532, nieuw nr 544”, manuscript, folio, 4 p.
59356: AMSTERDAM, HERSTELD EVANGELISCH LUTHERSCHE GEMEENTE, STEENKUIJL, WELCKER, WESTHOFF, MEIJER. - Getuigschrift voor Franciscus Marinus Hohannes Steenkuijl van de Hersteld Evangelische Lutherse Gemeente te Amsterdam als blijk van getrouwe opkomst en getoonde ijver op de zondagsschool gedurende het jaar 1887. Getekend door hoofdonderwijzer H.L. Welcker end e commissieleden J.F.G. Westhoff (stempel) en Joh. C. de Meijer (stempel), gedateerd 8 januari 1888, deels gedrukt (sierrand) en deels in handschrift NB Franciscus Marinus Johannes Steenkuijl, geb. Haarlem, 23-5-1874, zn. van Franciscus Jacobus Steenkuijlen Jacoba Johanna Klara Denker.
16109: AMSTERDAM - Amsterdam, Amsterdam, Allert de Lange [ca. 1900?], oblong boekje met 12 ingeplakte fotografische afbeeldingen met tekst eronder gedrukt. Vochtvlek in papier, niet in de foto’s.
16105: AMSTERDAM - [Lucifers in hoesje t.b.v. toeristen.] Op het omslag “Amsterdam, capital of the Netherlands” en “Amsterdam gateway to Europe” en binnenin “For general information apply to Public Relations Office, Town Hall, room 159” [ca. 1950?]
16106: AMSTERDAM - [Wandelkaart.] Het Amsterdamse bos, Uitg. Dienst Publieke Werken, Amsterdam 1955, 66x39 cm.
16102: AMSTERDAM - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre, Amsterdam 1925, groot 4º, 45 p.
59354: AMSTERDAM, KENNIS, BRUIDS- EN GELEGENHEIDSKLEDING. - Prospectus van John Kennis' Kleding-service te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met afbeeldingen, prijslijst huur dames en herenkleding (bruidsjurken, jacquets enz.), met aanwijzingen voor correcte kleding bij diverse gelegenheden, 8 p., geniet, gedrukt, 1952-1953.
16097: AMSTERDAM - Guide d’Amsterdam, Français, Anglais, Allemand, Hollandais. [ca. 1910], z.pl., 48 p.
16087: AMSTERDAM - Souvenir d’Amsterdam. 58 dessins de Fr. Wittig. Reproduction xylographique par R. Brend’amour & Comp., Düsseldorf, Verlag von Frederik Muller & Co, Amstdm, Amsterdam [ca. 1880].
16089: AMSTERDAM - Amsterdam. Gids met platen. 2e veranderde uitgave. Amsterdam, Van Holkema, 1883, 266 + 48 p.
58941: TRESLING & CO HOF LITHO AMSTERDAM, - Prinses Wilhelmina Helena Paulina Marja. Chromolithografie, 35x25cm. Portret van H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden.
59338: AMSTERDAM, VRIJDENKERS-VEREENIGING "DE DAGERAAD", HEIJERMANS, TONEEL, MESMAN, HELDE, DE REDE - Programma van de Vrijdenkers-Vereeniging "De Dageraad", afdeeling Amsterdam van de Heijermans-ochtend op zondag 12 januari 1930; Jan Mesman draagt voor fragmenten uit "Ghetto" van Herman Heijermans. Muzikale medewerking John Helden, viool en B. van Rede orgel en piano, 4 p., gedrukt.
15724: PHYSIOLOGIE AMSTERDAM - Physiologie van Amsterdam door een’ Amsterdammer, geïllustreerd door F.C. Fuchs. Amsterdam: Ceepel & Brat, 1844, herdruk Zandvoort: Minerva, [ca 1970].
58944: JOS VAS DIAS & CO AMSTERDAM, - Wilhelmina. Kroon-Prinses der Nederlanden. Lithografie, 31x24cm.
59397: AMSTERDAM, DIEPENVEEN. - Rekeningen en kwitanties voor fa. A.C. Diepenveen te Amsterdam van diverse firma's te Amsterdam, gedateerd 1930-1951 ( 9 stukken). NB Dordrecht Gasartikelen aan A.C. Diepenveen; NV Wed. E. Kan & Co's manufacturenhandel aan A.C. Diepenveen; Amsterdamsche Agenturen en Modehandel (D. van der Heijden) aan cliëntèle; J.H. Muller jr voor A.C. Diepenveen; NV v/h S. Henselijn aan A.C. Diepeveen; Leon Hirschel voor A.C. Diepeveen; M. Schönberg & Co aan Fa. Diepenveen; NV Nederlandsch-Aziatische Handelmij voor A.C. Diepenveen (Alcodi); Zellwollgarnspinnerei in Hilden, Duitsland (aanbiedingsbrief bij ingebruikneming fabriek en verschijnen publicatie). M14690
59336: AMSTERDAMS LYCEUM, AMSTERDAM, WOII, - HALO (Het Amsterdamsch Lyceum Orgaan], 24 jgn., 2 september 1941, nr. 1, openingsnummer speciaal voor nieuwe leerlingen, met overzicht van alle werkzame clubs aan dit Lyceum [ills, advertenties, 32 p.].
64915: AUSWARTIGES AMT, - Dokumente zum Konflikt mit Jugoslawien und Griechenland 1939/41 Nr. 7
14901: AMUSEMENS - Les Amusemens de la Hollande. Avec des remarques nouvelles et particuliers sur le genie, moeurs et caractères de la nation. Entremeles d’épisodes curieux et interessans. 2 delen in 1 band. Den Haag: P. van Cleef, 1739-1740.
33039: ANDALA, RUARDUS - Oratio de ecclesia satiata sive irrigua non addenda sitienti, Deut. XXIX. 19 Franeker Henricus Halma 1726
20666: ANDEL, M.A. VAN - Chirurgijns, vrije meesters, beunhazen en kwakzalvers. De chirurgijnsgilden en de practijk der heelkunde ( 1400-1800 ), Amsterdam 1946, geb., geïll., met stofomslag.
32575: ANDEL, MARTINUS ANTONIE VAN, UIT GORINCHEM - Volksgeneeskunst in Nederland. Proefschrift [...] Utrecht J. van Boekhoven 1909
6763: ANDERSEN, HANS CHRISTIAAN; C.M. MENSING (VERT.) - Winteravondvertellingen. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1853.
63876: ANDERSEN, H.C., REUSCHER, JULIUS (VERT.) - H.C. Andersen's Sämmtliche Märchen, Deutsch von Julius Reuscher, Illustriert von Paul Thumann, Theodor Hosemann, Graf Bocci und Oscar Pletsch, zwanzigste vermehrte Auflage mit über hundert in den text gedruckten Holzschnitt-Illustrationen, sechs Tonbildern und 1 Buntdruckbild, Volks-Ausgabe
5156: ANDERSON, MICHAEL A. - Anderson Families of Westertown and the North East of Scotland ..., Chichester 1984, 176 p., geb., geïll.
39232: ANDERSON, J.W.; - Shipmasters business compendium including hints to young shipmasters on insurance (...), 6th edition, Glasgow 1925, 109 pag., geb.
66219: ANDRAU, K.F.R., - Berigt van de directeur der Afdeeling Zeevaart K.F.R. Andrau concerning fishing in 1858
64593: ANDREA, W.F., - 1905-1945 Kunsthandel Andrea Haarlem 40 jaren graveerinrichting en kunsthandel
14905: ANDREAE, A.J. - Oudheidkundige plaatsbeschrijving van de gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, 2 “gedeelten”. Kollum: T. Slagter, 1885.
33211: ANDREAE, GAJUS, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale de privilegiis, hypothecis et decennali inscriptionum renovatione ad articulum 2154 codicis civilis [...] Groningen Wed. M.J. van Bolhuis 1821
34000: ANDREAE, ARNOLDUS JOHANNES, UIT FRIESLAND - Disputatio juridica inauguralis, de autocheiria [...] Groningen J. Rümelingh 1807
33788: ANDREE, GERHARD HEMMO, UIT EMDEN - Disputatio juridica inauguralis de fatis juris romani & germanici [...] Groningen Johannes Lens 1704
64346: ANDREWS, K., - Adam Elsheimer, paintings-drawings-prints
65477: ANDRIESSEN, J., - Deugd en godsdienstzin of tafereelen uit de geschiedenis en uit het leven van bijzondere personen.
65317: ANDRIESSEN, P.J., - Het hof van Koning Lodewijk of Nederland als Koningrijk Holland 1806-1810
44024: ANDRIESSEN, P.J.; - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12-5-1874. Arnhem 1874, 336 pag., geb. in half leer, met portret Willem III.
64684: ANDRIESSEN, P.J., - Johan en Steven of de gevolgen van deugd en ondeugd, door W.J. van der Vegt. omgewerkt door P.J. Andriessen, derde druk. met platen.
27696: ANDRINGA GZN, W - De Oranjevlag ontplooid. Nederlands bevrijding van de Fransche overheersching, Utrecht, z.j. 84 pag., geïll. Leuk gekleurd omslag.
52660: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Pleidooijen van mr. D. van Raalte en mr. G. Delprat in zake jonkheer R.L. van Andringa de Kempenaer eischer, tegen de erfgenamen van wijlen koning Willem II, gedaagden, gevoerd voor Hoogen Raad der Nederlanden op 21 Februarij 1851, 's Gravenhage, Van Langenhuysen, 1851.
52661: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Eene geschiedkundige bijdrage tot eene juiste waardering der staatkundige gebeurtenissen in Nederland in de maand maart 1848, 1e gedeelte 2e druk, 's Gravenhage, H.G. Stahl, januarij 1853.
52663: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Aan zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden, 's Gravenhage 18-11-1853.
52659: ANDRINGA DE KEMPENAER, R.L. VAN - Fragmenten uit mijne portefeuille, door Jonkheer L. [op omslag: R.L.] van Andringa de Kempenaer. 1e- stuk, 's Gravenhage [februari 1851].
31867: ANDRINGA DE KEMPENAER, ANTONIUS ANNE VAN, UIT LEEUWARDEN - Specimen juridicum inaugurale , exhibens selecta quaedam, inprimis ad juris patrii locum van avarye [...] Groningen A. Groenewolt en Zoon 1798
32549: ANDRINGA BOLL, VALERIUS GEERTRUIDUS, UIT GORINCHEM - Eenige opmerkingen over aanneming van schenkingen. Academisch proefschrift [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1882
6764: ANECDOTES - Anecdotes voor menschenvrienden. Leiden, L. Herdingh & zoon [1793]
38744: ANEMA, S. - Een vergeten dichteres uit de 18e eeuw (Clara Feyona Sytzama), Amsterdam 1921, 187 pag., geb., geïll.
22424: TEISSÈDRE L’ANGE - “Enkele niet door mij [= J.G.H.R. Bönhoff] gecontroleerde aantekeningen betreffende het geslacht Teissèdre, naar een handschrift in het bezit van J.F.J. van Goens (in verband met een huwelijk Van Goens-L’Ange)”. Manuscript, folio, 2 p.
59316: HERZOG RENE VON ANJOU, - Livre du cuer d' amours espris (" buch vom liebentbrannten herzen"). Miniaturen und text heraugegeben und erlautert von o. Smital und e. Winkler. III band: Tafeln. Mit 24 faks. Tafeln und zahlr. Abbildungen. Wien, Österreichische Staatsdruckerei 1926. OPgt. mit goldgepr. Wappen auf dem vDeckel und Kgoldschnitt (Textbde.) sowie OHLwd-Kassette mit losen Tafeln. Folio und Gr. Folio.
6766: ANNE, J.M. (VERT.); GIACOMETTI, PAOLO - Elisabeth, koningin van Engeland. Historisch drama in vijf bedrijven. Vertaald uit het Italiaans. Utrecht, W.F. Dannenfelser, 1870.
64493: SIE-ANOE, - Een Reisje van Salatiga naar Tebing-Tinggi en nog iets verder door Sie-Anoe met een woord vanaanbeveling van Dr. K.W. van Gorkom
6768: ANONIEM - Bornley, of De onschuld gered; treurspel. Amsterdam, J.A. Crajenschot, 1792.
6770: ANONIEM - Jan Poulard, of De bedrogen lijs. Kluchtspel in een bedrijf. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1820.
6771: ANONIEM (VERT.) - De goedhartige losbol. Blijspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. [Algemeene spectatoriaale schouwburg, 8e deel, 3e stuk. Amsterdam, Jan Willem Smit, 1799.]
59737: ANONIEM - Anatomical drawing. 19th century. 47 x 31,5 cm.
66281: ANONYMOUS, - Iets aangaande de laatste levensjaren en den dood van Willem, graaf van der Mark, heer van Lumey
66199: ANONYMOUS, - Woorden gesproken bij het open graf van den WelEerw. Zeergel. Heer Bernard Gewin, sedert 5 september 1869 predikant te Utrecht, Overleden 11, begraven 15 maart 1873
60142: ANONYMOUS, AFTER JAN DE BEIJER (1703-1780) - Overveen, gezicht op het rechthuis en het klokhuis (oostzijde) met de herberg "Van Ouds het Raadhuis".
60148: ANONYMOUS (STYLE REMINISCENT OF P.C. LA FARGUE, J. ANDRIESSEN OR J. GOLL VAN FRANKENSTEIN) - Country road to a village.
66513: ANONYMOUS, - Geslagt van Trip
60680: ANONYMOUS (17H CENTURY) - Christ before Pilate
60232: ANONYMOUS (DUTCH, 19TH CENTURY) - The interior of a so-called 'trekschuit' (track boat)
60540: ANONYMOUS AFTER CARRACCI, ANNIBALE (1560-1609) - Madonna della scodella
60254: ANONYMOUS AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Portrait of Frederik de Vries
60154: ANONYMOUS (2ND HALF 18TH CENTURY) - Calligraphy representing a large rooster, a verse on the art of painting and writing, and sheet music with psalms.
66201: ANONYMUS, - Ter gedachtenis van professor Van Gilse
66166: ANONYMUS, - Levensbericht en karakterschets van Matthias van Geuns, med. doct. en emer. prof te Utrecht, overleden den 9den december 1817.
66132: ANONYMUS, - Levens- en karakterschets van mr. August Hendrik de Melanders.
66514: ANONYMUS, - Levensbericht van den wel-eerwaarden zeer geleerden heer Henricus Cats, Laatst predikant te Leiden
42418: ANSON, G. - A voyage round the world in the years 1740, 41, 42, 43, 44, compiled (...) by Richard Walter. 2 volumes, Kilmarnock, 1785.
18277: [STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.)]; ADOLPHE ANTON - Mannen-trots en vrouwen-wraak, ridder-tooneelspel uit de tijden der kruistogten in vier bedrijven.Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1803.
8140: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Alle de gedichten. Hierby komt het Leven des Dichters. 3e druk. Amsterdam, Nicolaas ten Hoorn, 1714.
8141: ANTONIDES VAN DER GOES, JOANNES; HOOGHE, ROMEYN DE (1645-1708) - Gedichten. Amsterdam, Jan Rieuwertsz, Pieter Arentsz en Albert Magnus, 1685. [2 delen in 1 band]
47372: ANTONINI, L., - Les Sabran-Ponteves, une grande famille provencale, Aix 1982, 66 pag., ill.
52148: ANTONINI, ANNIBALE, - Dizionario Italiano Latino e Francese, nuova edizione; Dictionnaire Francois, Latin et Italien, nouvelle edition, 2 volumes, Lyon, B. Duplain, 1770.
19452: ANTWERPEN - Chronycke van Antwerpen sedert het jaar 1500 tot 1575.
60885: ANTWERPEN VERBRUGGE, VAN FREYHOFF, GOOILUST, MENNONITE, MARIA THERESIA - Patent of nobility donated by Roman Empress Maria Theresia of Austria (1717-1780) to Gijsbert Antwerpen Verbrugge (1717-1777) "wechsler zu Amsterdam". The patent of nobility allows Antwerpen Verbrugge to add "Von Freyhoff" to his family name.
16800: ANWB - Kaarten uitgegeven door de ANWB.
14919: ANWB - Zestalige woordenlijst voor toeristen, Den Haag, ANWB, 1928.
14923: ANWB - Reglement op het ANWB-wandelbewijs, Amsterdam: ANWB, [1934]. MET lijst van landgoederen waarvoor het ANWB-wandelbewijs als bewijs van toegang zal gelden, [1934].
14925: ANWB - Reglement voor den rit met onbekende bestemming voor automobilisten en motorwielrijders. Den Haag: ANWB, 1935.
14927: ANWB - Zeshoekige draagmedaille met afbeelding van de Moerdijkbrug en de tekst “Stertocht Moerdijkbrug ANWB 1936”. Verzilverd, stempeltje Begeer, Voorschoten.
63733: APÈL, MARI J. TERNOOIJ, - Bontgevederd, gedichten van Mari J. Ternooij Apèl
23156: APELDOORN, DE VRIES, DIRKS - Gedenkboek (album voor het inschrijven van verjaardagen, gedichten, personalia, etc.) van Hinke de Vries, bijgehouden ca. 1900-1910. Gedrukt met aantekeningen in handschrift.
59054: APELDOORN, L.J. VAN, - Inleiding tot de studie van het Nederlandsche recht, Zwolle, 1937, geb., 259 pag.
78: APELDOORN, L.J. VAN (UITG.), - Uit de practijk van het Hof van Holland in de tweede helft van de zestiende eeuw. Utrecht 1938, 279 p.
65414: APOLLINAIRE, G., - Alcools poemes 1898-1913
66160: APPELTERN, ADRIAAN WILLEM VAN, - Het staatstregt in Nederland vooral met betrekking tot de kerk en de handelingen der regering ten opzigte der afgescheidenen, nader toegelicht.
64676: APPUN, C.F. RIETSTAP, J.B., - Uit vreemde landen. Keur van de meest belangrijke reisbeschrijvingen van den nieuweren tijd. Eerste jaargang 1872. C.F. Appun. Reis door Venezuela. Voor Nederland bewerkt door J.B. Rietstap
42405: AQUAVIVA, CLAUDIO - Industriae: pro superioribus eiusdem societatis ad curandos animae morbos. Rome, Collegio Romano eiusdem societatis, 1615.
49800: ARAGO, J., - Physiologie des foyers et des coulisses de tous les theatres de Paris, Paris 1841, 144+(3) pag.
59302: ARANJO AFFONSO, D. DE A.O., - La Sang de Louis XIV, 2 volumes, Braga 1961-1962.
39016: ARANO, L.C. ( INL.) - Tacuinum sanitatis, Middeleeuwse gezondheidsleer, Utrecht 1976, 155 pag., geb., geïll., in hoes.
18618: VRIJE ARBEID - Vrije arbeid, Geillustreerd studenten-tijdschrift. Tweede jaargang. Utrecht, J.W. Leeflang, 1883.
23966: ARCHENHOLZ, J. W. VON - Annalen der Brittischen Geschichte des Jahrs 1788 [ 1789,1790], als eine fortsessung des werks England und Italien, volumes 1-5, Karlsruhe, Schieder 1790-1791, ca. 2000 pag., orig.boards
6082: FAMILIE-ARCHIEF - Familie-archief van Slingelandt-de Vrij Temminck, overdruk VROA, 71 p., met tabellen
80: ARCHIEVEN, - De ARCHIEVEN van de Nederlandse Hervormde Kerk in korte overzichten. Deel II: Leiden 1974, 212 p. (Zuid-Holland, Zeeland).
22548: ARCHITECTUUR, DEN HAAG, STOFFELS - Voorlichtingen, uitgegeven door Gemeentelijk Bouw- en Woning-toezicht van ‘s Gravenhage”. 39 stukken in map, folio, gedrukt, veelal voorzien van technische tekeningen, 1917-1919.
47448: ARDANT, L., - Nouvelle histoire de France, 6me. ed., Paris 1837, ca. 350 pag., geïll.
52669: ARDES, PIETER - Memorie van de missiven by D. van Hogendorp aen mr. Pieter Ardes in qualiteyt als thesaurier ende rentmeester generaal van Syne Hoogheijdt den heere Prince van Orangien, als anders gheschreven beginnende met den jaere 1661 tot den 2 July 1671 ['s Gravenhage, J. Rammazeyn? 1679].
55282: ARDES, PIETER E.A. - [1] Apologie ofte verantwoording op de beschuldiginge by de heeren raden en meesters van de rekeningen van syne hoogheyt (...) 's Gravenhage, J. Rammazijn, 1678. [Gebonden met:] [2] Kort berigt van de debvoiren die mr. Pieter Ardes heeft aengewent, nae het drucken van zyn apologie. 's Gravenhage, Rammazijn, 1679. [En met:] [3] Nader ontdeckinge van eenige vuyligheden van die van den Rade (...) z. pl., z. j. [En met:] [4] Instructie van mr. Pieter Ardes voor de heer advocaet mr. Johan Stipel (...) z. pl., z. j. [En met:] [5] Korte wederlegginge vande calumnien by mr. Pieter Ardes (...) uytgebraakt jegens Diderick van Hoogendorp. Rotterdam, Leers, 1679. [En met:] [6] Korte wederlegginge ofte beantwoordinge van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, [1679]. [En met:] [7] Tegenberight van mr. Pieter Ardes (...) 's Gravenhage, Rammazijn, z. j.
52671: ARDES, PIETER - Tegen-beright van mr. Pieter Ardes [...] op het noodig, of om beter te seggen on-nodig-berigt van Diederick van Hogendorp. 's Gravenhage, Joh. Rammazeyn [ca. 1679].
25526: AREND, J.P. [ EN O. V. REES, W.G. BRILL EN J.V. VLOTEN] - Algemeene geschiedenis des vaderlands van de vroegste tijden tot op heden, deel I, deel II in 6 stukken, deel III in 5 stukken, deel IV in 2 stukken en deel V eerste stuk, Amsterdam, Haarlem, Leiden 1840-1882. Alles wat verscheen. In totaal 15 delen lopende tot 1748. Zeldzame complete set. Geïllustreerd met staalgravures en litho's. Alle delen gebonden in half linnen, de ruggen echter deels slecht en deels missend.
59176: AREND, J.F., [VOORTGEZET DOOR VAN REES, O. EN BRILL, W.G.] - Algemeene geschiedenis des Vaderlands door J.F. Arend achtereenvolgens voortgezet door Mr. O van Rees en Dr. W.G. Brill, derde deel, vierde stuk, te Amsterdam bij C.L. Schrleijer en zoon, 1868, 879 pp (+11pp).
58942: ARENDZEN, P.J., - H.K.H. Prinses Wilhelmina der Nederlanden. Ets op chine collé, 40x30cm. Overtuigend portret (naar het leven?).
17110: ARENTS, P. - Cervantes in het Nederlands. Bibliografie. Gent: Koninklijke Academie [etc], 1962.
54485: [LETI, GREGORIO], PIETRO ARETINO - [1] Onkuisse t'Zamenrotting of gilde der Roomse hoeren, vergadert in 't conklave over de verkiezing van eenen nieuwen Paus, met een redenwisseling daar over tussen Pasquijn en Marforio. En 't nieuwe Kapittelhuis der nonnen, of de bagijne-klucht van Baltazar Sultanini Bressan. Vertaald uit het Italiaans. Amsterdam, Christiaan Karstensz, 1678. [gebonden met:] [2] Aretino, Pietro, Het leven en d'arglistige treken der courtisanen te Romen zijnde een t'samen-spraeck tusschen Lais en Lamia, twee gerieffelijcke en welbekende dames aldaer. Leiden, P. Koelaart, [1680]
64396: ARIËNS-VOLKER, M., - Dirk Nijland 1881-1955 and Vriendenboek voor Dirk Nijland
30494: ARIËNS KAPPERS, E - S. Jessurun de Mesquita, Amsterdam 1984, 76 pag., geïll.
65815: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld. Uitgegeven van wege het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Eerste tot en met derde stuk
43930: ARKEL, G. VAN EN A.W. WEISSMAN, - Noord-Hollandsche oudheden beschreven en afgebeeld.
39044: ARMELLINO, G - Kunst des Klavierstimmens nebst einen vollständigen anleitung zur erhaltung und wiederherstellung gebrauchten, sowie zur prüfung neuer instrumente, 3e Auflage, Weimar 1872, 92 pag. + 10 folding pages with music and 25 wood engravings in the text.
56154: ARNAUD, M. D', - Euphemie, ou le triomphe de la religion, Drame, 3 rd. ed., Paris, Le Jay, 1768, 304 pag.
20188: ARNAUD, E - Histoire des protestants de Provence , du Comtat Venaissin et de la principauté d'Oranje, 2 delen, Parijs 1884, 573+414 p. met uitvouwbare kaart. Omslagen iets los, bibliotheek stempeltje.
56639: ARNAULT, A.V., - Germanicus. Tragedie en cinq actes et en vers, Bruxelles, Wahlen, 1817, 75 pag.
23192: ARNHEM, WATERMOLEN SONSBEEK, EVERS - Pentekening, 18x26 cm, door B. Evers, d.d. 1912, van de waterradmolen op Sonsbeek te Arnhem. Opgezet op karton. Fraai.
22610: ARNHEM, FONTAIN, TABAK - Adreskaartje op hoogglans papier (“porceleinkaartje”) voor firma Wed. H. Fontain, Roggestraat 268, Arnhem “In den Beer, tabak, snuif- en sigarenfabriek” [1864], 1 stuk.
16939: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 8e druk, uitg. VVV [1907], 109 p.
16147: ARNHEM - Rampzalige jaren voor het Openluchtmuseum Arnhem, [Amsterdam 1945] in drieën gevouwen blad.
16146: ARNHEM - Hôtel-Pension-Cafe-Restaurant-Gids 1940 voor Arnhem en omstreken, uitg. VVV 1940, 24 p (in 3-en gevouwen pagina’s).
16145: ARNHEM - Gids van het [Nederlandsch Openlucht] Museum, door A.A.G. van Erven Dorens, 2e uitgave, 1937, 64+16 p.
16141: ARNHEM - Arnhem (Holland) and its environs, publ. VVV, 1920, 28 p.
16142: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 13e druk, uitg. VVV, Arnhem [1922], 96 p.
16139: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 10e druk. Uitg.VVV [1916], 88 p.
16137: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1910], 83 p.
16135: ARNHEM - Gids voor Arnhem en omstreken, 7e druk, Uitg. VVV, 1903, 136 p.
16133: ARNHEM - Guide for Arnhem and its environs, Published by the Society wishing to attract visitors to Arnhem [ca. 1890], 32 p.
16132: ARNHEM - Führer durch Arnheim und Umgebung, Herausgegeben vom Verein zur Hebung des Fremdenverkehrs [ca. 1890], 30 p.
16129: ARNHEM - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman, Arnhem, H.W. van Marle, 1880.
16136: ARNHEM - Arnhem (als woonplaats). Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitg. VVV [1905], 112 p.
5198: ARNIM, W.W. GRAF - Siedlungswanderung im Mittelalter. Betrachtungen und Sammlung zum Beispiel Arnheim-Arnim. Bad Godesberg 1969, 303 p., geb. geïll.
25104: ARNOLD, GODFRIED - Waare afbeelding der eerste Christenen. Vertaald uit het Duits door W. Sewel, 2 delen, Amsterdam, v. Hardenberg e.a., 1700-1701, (28)+707+(12)+568+(12) pag. Geheel leer, goed exemplaar.
17011: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting. New York: Charles Scribner, 1923.
65460: ARNOLD, W.H. - Ventures in Book Collecting.
14578: ARNOLD, E.J. - John Arnold & Family. Genelogie van een van oorsprong Engelse familie Arnold in Nederland.
6410: ARNOLD, U, C.G. DE DIJN, M. VAN DER EYCKEN, J. MERTENS, L. DE REN - Ridders en priesters. Acht eeuwen Duitse Orde in Noordwest-Europa. Alden Biesen 1992. Ing., geïll., 300 p.
36460: ARNOLDI, BAROLD, UIT LEEUWARDEN - Dissertatio juridica de difficilioribus quibusdam legibus Franeker Coulon 1752
41276: ARNOLDS, F.M.A. - Bossche legenden en verhalen, 4 delen, 's-Hertogenbosch 1890, 355+351+407+443 pag., geïll., geb. Goed exemplaar.
50925: ARNOUD GERKENS, J.C. D' / - Vrouwenliefde en vrouwenleven. Vier tekeningen van J.C. d'Arnaud Gerkens (...) gedicht van Adelbert van Chamisso, vertaald door J.J.L. ten Kate. Amsterdam, 1863.
36048: ARNTZ NIC. FIL, THEODORUS, UIT MILLINGEN - Specimen academicum inaugurale positiones quasdam medicas continens Leiden M. Cyfveer 1800
6837: ARNTZENIUS, ROBERT HENDRIK - Nagelaten gedichten. Haarlem, Vincent Loosjes, 1825. [2 delen]
32253: ARNTZENIUS, OTTO - Oratio de mercurio, facundiae ac mercaturae praeside [...] Amsterdam Samuael Lamsveld 1746
52603: ARNZ, J. - Allgemeiner Schul-und Hand-atlas uber alle Theile der Erde (...) mit 27 illuminirten Karten, nach A. v. Roon (...) bearbeitet. 2e Auflage, Dusseldorf, Arnz, [ca. 1830?].
65381: ARRENBERG, R., - Uit het leven van groote mannen. Boeiende verhalen en karaktertrekken. Met 3 gekleurde platen.
65366: ARRENBERG, R., - Korte verhalen en wetenswaardige voorvallen uit geloofwaardige schrijvers bijeenverzameld door R. Arrenberg. Met platen.
65067: ARROWSMITH, A., - A new General Atlas constructed from the latest Authorities by A. Arrowsmith. Hydrographer to the Prince Regent exhibiting the boundaries and divisions also the chains of mountains and other geographical features of all the known countries in the World comprehended in fifty three maps from original drawings.
65251: ARTIGUES, M. D', - Memoire sur la conservation des blés;
55594: UNKNOWN ARTIST (XVIII CENTURY) - Het geeselen der oproermakers en verbranden van Oranjelinten op het schavot voor het stadhuis van Amsterdam
55600: UNKNOWN ARTIST (XIX CENTURY) - J.C. van Stenis. ter dood veroordeeld door het Gerechtshof van Zuid-Holland den 23 Junij 1843 wegens vergiftiging van zijnen oom Mouthaan op den 30 september 1842
60554: UNKNOWN 19TH-CENTURY ARTIST (SPREEN?) - Three men drinking and smoking outside in the forest round a barrel table
60272: UNKNOWN DUTCH ARTIST (18TH CENTURY) - Print study for the frontispiece of a book
35474: ARTOPOEUS, JOHANN DANIEL; PRAESES: MERBITZ, JOHANN VALENTIN - Dissertatio historico-physica exhibens dissidium animalium [...] Leipzig Johannes Erich Hann 1672
94: ASCH VAN WIJCK, A.M.C. VAN, - Archief voor kerkelyke en wereldlyke geschiedenis van Nederland, meer bepaaldelyk van Utrecht (als vervolg op het Archief ... door wijlen den heer J.J. Dodt van Flensburg). 2 dln. Utrecht 1850-1851, 376, 298 p.
33065: ASCH VAN WIJCK, LUDOVICUS HENRICUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen historico juridicum inaugurale de jure et modo, quo in urbe Rheno-Trajectina ante annum MDXXVIII eligebantur ii, quibus in regenda civitate partes erant [...] Utrecht N. van der Monde 1839
34150: ASCH VAN WIJCK, ANTHONIUS MICHAELIS CORNELIUS VAN, UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale exhibens quasdam observationes juris utriusque civilis [...] Utrecht N. van der Monde 1832
66282: ASKAMP JR., W. A., - Oorsprong familienaam Askamp
55157: ASMODEE [= JOHANNES DAVID DE VRIES] - Een standbeeld uit een zak. Amsterdam, J. de Vries, 1854.
65397: ASQUITH, H.H., - The Genesis of the War
6842: ASSCHENBERG, HERMANUS, ANTHONY HARTSEN, JACOB LUTKEMAN, LUCAS PATER, HENRI JEAN ROULLAUD (VERT.); PIERRE LAURENT BUIRETTE DE BELLOY - Zelmire, treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Izaak Duim, 1766.
57272: ASSELBERGHS, J.J.M.H.M., EN W.R. BLANKERT; - Nederlandsch Spoorweg Museum. Verslag over de jaren 1947-1952 [1953], 47 pag., geïll.
64528: ASSELBERGHS, H. (SAM.), - Beijnes. Een eeuw van arbeid 1838 - 1938
6849: ASSELIJN, THOMAS - Op- en ondergang van Mas Anjello, of Napelse beroerte (voorgevallen in 't jaer 1647). Amsterdam, erven wed. Gijsbert de Groot, 1725
14935: ASSELIN, HENRY - La Hollande. ‘s-Gravenhage [ca. 1925].
35278: ASSEN, CORNELII JACOBI VAN - Oratio de studio juris romani hoc ipso tempore diligenter tuendo 1821
33448: ASSENDELFT, JAN VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de obligationibus ex consensu [...] Leiden Johann. en Herm. Verbeek 1745
57700: ASSENEDE, D. VAN / HOFFMAN VON FALLERSLEBEN. - Floris ende Blancefloer door Diederic van Assenede, Mit Einleitung, anmerkungen und Glossar von Hoffmann von Fallerleben, Leipzig 1836.
31667: ASSER, CAROLUS DANIEL, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de eo quid juris sit, circa pecuniam [...] Amsterdam Van Embden en Co. 1834
23990: ATEN, J. - Wormerveer langs weg en Zaan, Wormerveer 1967, 294 pag., geb., geïll.
16974: ATTERBURY, R.S. - Westerham Press. 25 Years. Westerham Press, 1975.
63268: ATTR. WILLIAMS, CHARLES (FL. 1796-1830) - The Wedding Night [satirical print].
60620: ATTRIBUTED TO PASSE, CRISPIJN VAN DE I (1564-1637) - Portrait of Reinier van Oldebarnevelt
60812: AUBRY, PETER II (1596-1666) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676)
6855: AUCHMAYER, J.C. (VERT.); FRIEDRICH ALOYS GRAF VON BRÜHL - De burgemeester, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. 2e druk. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1794.
23574: AUGUR - Van het Haagsche Binnenhof. Parlementaire schetsen. Amsterdam 1901, 217 pag., geïll.
36681: AUGUSTIJN, C. - Luthers intrede in het klooster Kampen Kok 1968
34488: AUGUSTIJN, PIETER FREDERIC, UIT ZOETERMEER - Abscessus parietis uteri Leiden Blankenberg 1893
41670: AUGUSTIN, SAINT / F. DE VILLENEUVE DE VENCE - Les deux livres de S.Augustin de la grace de Jesus-Christ et du peche originel, traduits en Francois sur l'edition des P.P. B.B.de la Congregration de Saint Maur, Paris, Babuty 1738.
43090: AUGUSTIN, FERD. VRIJHEER VAN - Reize naar Malta en het zuidelyk gedeelte van Spanje in het jaar 1830. Vertaald uit het Duits. Alkmaar, v. Vloten, 1839.
32087: AULNIS DE BOUROUILL, JANUS CAROLUS FERDINANDUS D', UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, de testamento publico juris hodierni [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1833
36066: AULNIS DE BOUROUILL, WILLEM JAN D', UIT GRONINGEN - De wet houdende bepalingen voor het geval van wanbetaling van boeten in strafzaken Leiden Hooiberg 1866
42382: AVANZO - Panorama des Rheins von Mainz bis Cöln. Cöln, gebr. Avanzo, [1827].
14941: AVAUX, J.A. MESMES, GRAAF VAN - Négociations de monsieur le comte d’Avaux en Hollande, depuis 1679, jusqu’en [1688]. 6 delen in 2 banden. Parijs, Durand & Pissot, 1752-1753.
35456: AVENARIUS, GEORG. LUDOV.; PRAESES: KROMAYER, AUGUSTIN GOTTFRIED - Dissertatio logica de confusa eruditione [...] Jena Iohannes Fridiericus Ritter 1721
43122: AVISSE, J.B. - Oeuvres d'Avisse, aveugle, membre de l'Institution des aveugles-travailleurs. Paris, [ca. 1810?].
22918: AVRO - Waar wij werken. Wie wij zijn, mapje met 10 foto's, briefkaartformaat, met portretten van W. Vogt, Nic. Treep, Louis Schmidt, A. Weitzel en scenes uit studio's e.d.
55171: AYLVA, H.D.E. VAN - Deductie en request voor Jr. Hessel Douwe Ernst van Aijlva, oud grietman over Westdongeradeel, overgegeven aan (...) Staten van Friesland. Leeuwarden, 1769.
52681: AYMÉ, JAN JACOB - Ballingschap, zeegevaeren en schip-breuk, Brugge, J. Bogaert en zn., [ca. 1800].
66559: BAALBERGEN, J., - 't Fort Abcoude with extensive notes, additions and further documents by W. Zappey
6859: BAALE, HENDRIK VAN - De Saraceenen, treurspel. Amsterdam, Abraham Mars, 1809.
4900: [BAALEN, D. VAN, E.A. - Verolme, in Gens Nostra 11 (1956), afl. 9.
42953: BAALEN, S. V. - Reistogtje door een gedeelte van Schotland en dezelfs hooglanden. Amsterdam, Beijerinck, 1838.
47678: BAALEN, J. V., - Veilingcatalogus boeken, tekeningen en prenten, nalatenschap E.A. de Jongh, Rotterdam 1833, 63 pag.
32091: BAAR, ANTONIUS JOANNES HUBERTUS VAN, UIT OIRSCHOT - Dissertatio juridica inauguralis, de interdictis jure romano [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
34590: BAAR, A.J.H. VAN, UIT OIRSCHOT - IX. theses juridico-politicae. 1839
65630: BAARDA, M.J. VAN, - Zendeling H. van Dijken. Zijn leven en arbeid op Halmaheira. door M.J. van Baarda, zendeling te Duma.
58674: BAARS, J. V., - Geschiedenis van het St.-Elizabeths-Gasthuis te Curacao 1855-1905, Curacao, Drukkerij Apostolisch vicariaat 1905, 170 pag.
66598: BAART DE LA FAILLE, J., - Hulde aan de nagedachtenis van Gerbrand Bakker, hoogleeraar in de geneeskunde te Groningen / door J. Baart de la Faille
32089: BAART DE LA FAILLE, ROBERT DANIEL, UIT LEEUWARDEN - Beschouwingen over artikel 89 der Grondwet. Akademisch proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1867
22383: BAARTWIJK EN DRUNEN, BASTINGIUS - Tekst bij het herdrukken in 1757 van een rivierkaart uit 1754. Manuscript, 4°, 1 p.
64669: BAC (RED.), - Quelques Tranches de Vie, Decoupees & presentees par Bac, Couturier, Guydo, Léandre, Lourdey, Malteste, Noury, Simonaire, etc.
38074: BACCHINUS, BENEDICTUS - De sistris eorumque figuris (.....) Leonem Strozza dissertatio / Jacobus Tollius dissertatiunculam & notulas adjecit, Utrecht, Halma, 1696.
64244: BACH, ADOLF, - Deutsche Namenkunde.
33478: BACK, JOANNES DE, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philologico-juridica inauguralis ad L.I.ff. In quibus causis pignus, vel hypotheca tacite contrahitur [...] Leiden Joannes van der Linden jr. 1724
55173: BACKER, H.J. - Prent 'De kerkermeester'. Litho van H.J. Backer, 1841, uit het periodiek 'Europa'.
64330: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemagt in hare verschillende tijdperken geschetst
65035: BACKER DIRKS, J.J., - De Nederlandsche zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst, deel I
31545: BACKER, MELLO, UIT GRONINGEN - Dissertatio juridica inauguralis, de dispensationibus, quae dicuntur, sive Venia legis, in causis maxime juris privati [...] Groningen W. van Boekeren 1830
31953: BACKER, GUILIELMUS CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen historico-juridicum inaugurale de ratione, qua Romae illud, quod post legem Calpurniam dictum est repetundarum crimen [...] Amsterdam W. Willems 1845
34144: BACKER, ANTONIUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de varia ratione, qua, in praecipuis Germaniae civitatibus, populi eliguntur mandatarii [...] Amsterdam P.N. van Kampen 1843
34630: BACKER, P. , UIT AMSTERDAM - XX. theses juridicae. 1790
61026: BACKHUIZEN, LUDOLF (1631-1708) - Pick-nick at the sea (Set of ten sea views)
66420: BACON, FRANCIS, - De sapientia veterum, liber.
65268: BADON GHIJBEN, J., - Gronden Der Beschrijvende Meetkunst, voor de kadetten van alle wapenen, Wiskundige leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie.
57078: BADTS DE CUGNAC, CH. DE, A.O.; - Le petit Gotha, Paris 1993.
59038: BAEDEKER'S, - London and its environs, Leipzig, 1905, 471 pag., plans of London, list of the pricipal streets 44 pag, railway map of England and Wales, map damaged.
65464: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz nebst Chamonix, Luganer, Langen- und Comer See. Handbuch für Reisende
14947: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Twaalfde druk. Leipzig 1897.
14949: BAEDEKER, KARL - Belgium and Holland. Veertiende druk. Leipzig 1905.
64289: BAEDEKER, KARL, - Berlin und umgebung handbuch für reisende van Karl Baedeker mit 4 karten, 9 planen und 17 grundrissen
64271: BAEDEKER, KARL, - Baedekers Konstantinopel, Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende
64272: BAEDEKER, KARL, - l'Allemagne et quelques parties des pays limitrophes jusqu'a Strasbourg, Luxemburg, Copenhague, Cracovie, Limberg, Bude-Pesth, Pola, Fiume, manuel du voyageur
64270: BAEDEKER, KARL, - Northern Italy, including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through Switzerland and Austria : handbooks for travelers / by Karl Baedeker
64269: BAEDEKER, KARL, - Londres et ses environs, manuel du voyageur, avec 4 cartes et 20 plans,
14953: BAEDEKER, KARL - Belgien und Holland. Vierentwintigste druk, Leipzig 1910.
14957: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Tiende druk. Leipzig 1881.
14959: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Zestiende druk, Leipzig 1897.
14961: BAEDEKER, KARL - Belgique et Hollande. Achttiende druk, Leipzig 1905.
64984: BAEDEKER, KARL, - Italie Méridionale, Sicile, Sardaigne et excursions a Malte, Tunis et Corfou. Manuel du Voyageur.
64987: BAEDEKER, KARL, - Die Schweiz Chamonix- die Oberitalienischen Seen Handbuch für reisende
64988: BAEDEKER, KARL, - Mittel-und Nord-Deutschland. Westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen
64989: BAEDEKER, KARL, - Paris und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
19670: BAERDT VAN SMINIA, H. - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795.
110: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van Grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795. Leeuwarden 1837. Gebonden in halfperkament, 430 p. Met: A.J. Andreae, Nalezing op de Nieuwe naamlijst van Grietmannen van Jhr.mr. H. Baerdt van Sminia. Leeuwarden 1893. Gebonden in een identieke halfperkamenten band, 171 p. Mooie set.
56054: BAERDT VAN SMINIA, H., - Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden tot het jaar 1795, Leeuwarden 1837, 430 pag. [Gebonden met:] Dezelfde, Naamlijst van de grietmannen die van 1816 tot 1851 hoofden van de gemeenten ten platten lande in Friesland zijn geweest. Een vervolg op de Nieuwe Naamlijst (...), Leeuwarden, 1851, 51 pag.
14702: BAERT VAN SMINIA, H. - Het geslacht Aebbinga, Aebinga.
57054: BAEZA, DR.; - De behandeling van aandoeningen der ademhalingsorganen, hart- en stofwisselingsziekten in de nieuwere inhalatoria, Amsterdam [ca. 1906], 34 pag., geïll.
61036: BAGELAAR, ERNST WILLEM JAN (1775-1837) - Landscape with two figures walking in the woods
64288: BAHLE, J.H., - Staat der Nederlandsche Zeemacht en Koopvaardijvloot verzameld en alphabetisch opgemaakt door J.H. Bahle 1918
36284: BAIER, FERDINAND JACOB, UIT ALTORF. - Oratio de fulminibus literatorum ordini fatalibus Altorf J.W. Kohles 1724
60004: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER MIERIS, FRANS VAN I (1635-1681) - Fran.s Mieris. (portrait of Frans van Mieris I)
61028: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER BORCH, GERARD TER (1617-1681) - A philosopher meditating [Heraclitus]
61030: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Interior with four people
59656: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN, AFTER RIJN, REBRANDT VAN (1606-1669) - Old man in profile
63392: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN - Spectamur Agendo.
63386: BAILLIE, WILLIAM (1723-1810) CAPTAIN AFTER DOU, GERARD (1613-1675) - Old woman, after G. Dou.
60516: BAINVILLE, JACQUES [ILLUSTRATOR: JOB]. - Petite Histoire de France. Par Jacques Bainville de l'Académie française, Imagée par Job. Tours, Maison Alfred Mame et Fils, n. d. [1928].
56452: BAKE, J., - Brief aan den heer Y.D.C. Suermondt over eenige vragen betreffende ons muntstelsel, Leiden 1845, 47 pag.
66159: BAKE, MR. J., - Gedachten over de publieke schuld.
66164: BAKE, J.,, - L.S. / J. Bake/J. Bake. L. S. In prima, quae mihi post Hamakeri, viri desideratissimi obitum ..In memoriam H. A. Hamaker
6860: BAKE, LAURENS - Bybelse gezangen. Amsterdam, Jan Roman, Jan van Heekeren, Pieter Visser en Jan Graal, 1708.
42727: BAKER, HENRY - Nuttig gebruik van het mikroskoop of handleiding tot nieuwe waarneemingen omtrent de configuratien en krystallen (...) Hier agter is gevoegd de natuurlyke historie van de polypen. Amsterdam, Houttuyn, 1756.
65967: BAKHUIS, R. W. M., - Zakatlas van den sterrenhemel.
66117: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R. C., - Rede ter nagedachtenis van Mr. John Bake. Vermeerderd met toespraken van Mr. G. Groen van Prinsterer, J. Bake, J. Geel en R.C. Bakhuizen van den Brink.
54204: BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C. ? - Brief aan mr. F. Serrurier, officier van justitie bij de arrondissements-regtbank te Arnhem, over eenige punten van Nederlandsch staatsregt, naar aanleiding van het requisitoir door Z.E.A. gehouden in de zaak van den heer C.A. Thieme, op den 30 December 1845 [ondertekend: Q.N. =R.C. Bakhuizen v.d. Brink?]. Amsterdam, A. Zweesaardt en Zoon, 1846.
36254: BAKIUS, HERMANN, UIT TREMONIA; PRAESES: GERHARD, JOHANN ERNST - Disquisitio theologica de salute infantum ante Baptismum decedentium ..... Jena Johann Nisius 1671
14963: BAKKER, J.D. EN F. DEELSTRA - Op reis door Nederland. Geïllustreerd aardrijkskundig leesboek voor de volksschool. 2 delen in 1 band, resp. 3de en 2de druk. Groningen: Noordhoff, 1900-1901.
66562: BAKKER, J., - Lofrede op Herman Venema.
32609: BAKKER, MENNO EBE, UIT SNEEK - Dissertatio de doctrina juris francici circa probationes in causis criminalibus [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1839
33480: BAKKER, GEBRANDUS - Oratio de iis, quae artis obstetriciae utilitatem augere possunt, et gratam magis acceptamque reddere [...] Groningen Theodorus Spoormaker 1711
34146: BAKKER, AUGUSTUS CORNELIUS HENRICUS, UIT NIJMEGEN - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr. 1822
65990: BALDASS, LUDWIG, - Geertgen von Haarlem, Kunst in Holland 5-6:
66359: BALEN, MATTHYS (JANSZOON)., - Oem: from Geslachtboomen der Adelijke, Aal-oude, Voortreffelijke- en Aanzienlijke Heeren Geslachten, van, en in Dordrecht, enz.
14967: BALEN, C.L. VAN - Nederland in beeld en woord. Uitgegeven met medewerking van den Nederlandschen Bond voor Vreemdelingenverkeer. 2 delen. Buiksloot: J.M. Schalekamp, [1901-1904].
38330: BALEN, J.H. V. - Een ruiter van de Compagnie. De Engelschen op Amboina. Het beleg van Batavia 1619-1630. Amsterdam [ ca. 1880 ], 182 pag., geb. in orig. linnen stempelband.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27