Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42949: - - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
42959: - - Nauwkeurige beschryvingen van het klooster, of priesters, monnike en nonnetjes leven en al de ordens der Roomsche geestelyke en waereldlyke. Amsterdam, Groenewoud, 1794.
42963: [KOPS, JAN E.A.] - [1] Tegenwoordige staat der duinen van het voormalig gewest Holland, zijnde het eerste deel van het Algemeen Rapport der Commissie van superintendentie over het onderzoek der duinen. Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1798. [Met:] [2] Ontwerp tot vruchtbaar-making der duinen, zijnde het tweede deel van het Algemeen Rapport (...). Leiden, Herdingh en Du Mortier, 1799.
42971: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 4e, 3e, 1e en 1e druk, 4 stukjes, Amsterdam, Keijzer e.a., 1790-1791.
42973: - - Verzameling van gezelschaps-liederen aan Ernst en Vrolijkheid gewijd. 4 stukjes, 2e/3e druk, Amsterdam, Moolenijzer, 1835-1837.
43016: [MATTSPERGER, M. / G.P. HONDIUS] - De kleine print-bybel, waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van bybelsche spreuken verklaart worden, tot vermaak der jeugd. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, D. Onder de Linden, 1793 [op gegraveerde titelplaat: 1792].
43024: - - Nieuwe beschryvinge der kleine waerelt of verhandelinge over de menschelyke natuur (...) behoorende tot het Tafereel der huwelyks liefde. 2e druk, Rotterdam, H. Kentlink, 1744 (op gegraveerde titel: 1728).
43036: [WAGENAAR, JAN] - Vaderlandsche historie verkort en by vraagen en antwoorden voorgesteld. Amsterdam, Tirion, 1758. [Gebonden met:] Vaderlandsche historie verkort, van den jaare 1751 tot op 1788, ten vervolge op dat van Jan Wagenaar. Amsterdam, Tition, 1791.
43044: - - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid der feestelyke opening van den Delagoabaaispoorweg, 1895. Amsterdam, 1895.
65904: [WIBMER, JEAN BAPTISTE DIDIER], - Utopiaansch Weekblad. No. 9
43082: [LENFANT, JACQUES] - 'T leven van Johanna, Paus van Rome, onder den naam van Johannes den achtsten, waar in haar zonderling gedragh uit de oudtheit wordt opgeheldert.
66438: - Philips van Horn en zijn tijd
65897: - Algemeen Handelsblad (Nieuwe Amsterdamsche Courant) maandag 3 februari 1879
66675: N.S.P.A., - De Regels en Besluyten Van het Alderheyligste ende Algemeyn Concili van Trente. Gehouden onder de Pausen, Paulus den III, Julius den III, ende Pius den IV. Getrouwelijk van nieuws overgezet door N.S.P.A. Hier is ook achter by-gevoegt de verklaering van eenige bezondere Woorden, die in 't Concili gebruykt worden.
65790: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem : tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, met plattegrond en vele afbeeldingen. - 6e uitgave
43094: [HEYDEN, J.H. V.D.] - Souvenir de Dordrecht. Dordrecht, lithographie de F. Boger, [1857].
62075: - Fragment of humoristic-satirical magazine ‘Uilenspiegel’, 1881.
62077: - Calligraphed Dutch saying (Kalligrafie).
9622: - Johan van Eysden's Eergroet aan ... Mr. Cornelis de Witt, wanneer Zijn Weled. het burgermeesterschap der stad Dordrecht aanvaardde op den 29 van lentemaand des jaars 1745, uit het latijn nagevolgt. Utrecht, Hermanus Besseling. 4º: [12] p.
9619: - [Titelprent voor gedichten op het huwelijk van William Sterling en Johanna Maria Van rijckevorsel, gehuwd te Rotterdam, 19 augustus 1744]. Gegraveerd door en naar J. Punt, 1744, met de wapens van bruid en bruidegom.
9610: - Op het afbeeldsel van een zeeker kardinaal [de fleury], met het einde van zijn dood-verhaal, 1743. z.p., z.j. 8º: 4 p.
9617: - Nederlands aenspraak aen ... Hendrik Grave, bij zijne verheffinge tot lt. admirael van Holland ... en ter gelegenheid van zijnen aenstaenden tocht ten dienste van Georg den tweeden, koning van Grootbrittanje ... in 't jaer 1744. Amsterdam, Christiaan Wyers. 4º: [10] p.
9606: - Eerzang aen den Ed. Mo. Heere Joan De mauregnault, op des selfs plegtige inleidinge, als president van den ed. Hove van Holland en Zeeland. 's Gravenhage, L. Berkoske jr., 1742. 4º: 15 p.
43098: - - Nieuwen Nederlandschen negociant van Vlaenderen, Braband etc, 2 partyen in 1 band (samen deel I). 3e druk, Gent, Gimblet, 1786.
51035: [VLEERTMAN JANSZ., W.D.; E.D.] - Levensgevallen van Willem Vleertman, commissaris van de Aproches, ten dienste van H.H. Mog. de Heeren Staaten Generaal (...) uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt. Amsterdam, De Wadder, 1742.
43104: - - De kunst om op eene gemakkelijke wijze allerlei soorten van vuurwerken te maken, naar de 3e Franse uitgave. Leeuwarden, Schierbeek, 1832.
43110: [NOMSZ, JOHANNES] - Vaderlandsche chocolaad. Amsterdam, D.M. Langeveld, 1796.
43160: - - De zijdenteelt en kweeking van de moerbezienboom, of volledige beschrijving van de zijwurmen en derzelven voedzel. Dordrecht, Blusse, 1798 [15e stuk van de Volledige Beschrijving van alle konsten, ambachten ...].
43164: [JONG, S. DE] - Wenken ter handleiding in de beoefening der schilderkunst. Utrecht, v.d. Monde, 1835.
43190: - - Tafereelen uit den Algemeenen Watersnood van Februari 1825, Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd. Amsterdam, Meeuwissen, [1825].
43208: [KRUIJFF, H. DE; E.A.] - Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende van de opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741.
43214: - - Verslag over het voorgevallene tijdens het hooge opperwater op de Nederlandsche rivieren in den winter van 1882 op 1883. 's Gravenhage, v. Cleef, 1883.
58387: - Portret van Jacob Campo Weyerman, mezzotint, anoniem, 4o.
58389: - Stukken betr. restauratiebureau Schoonekamp B.V. te Amsterdam, 1978-1981. manuscripten.
43282: [BOUTET, CLAUDE] - Traitte de mignature pour apprendre aisement a peindre sans maitre, avec le secret de faire les plus belles couleurs, l'or bruny & l'or en coquille, 6e edition. Lyon, Guerrier, 1694.
43302: F. - Uitboezemingen bij den algemeenen watersnood in Februari 1825, Rotterdam, v.d. Sprong, 1825 [twee gedichten op de watersnood in Noord-Holland]. Papieren omslag, 4+16 pag.
4340: [WIJNDELTS, J.W. ] - Het geslacht Op ten Noort. Z.p. [1913], 227 p., geïll.
43444: [NOUGARET, P.J.B.] - Anecdotes des beaux-arts, contenant tout ce que la peinture, la sculpture, etc. et la vie des artistes, offrent de plus curieux (.....) chez tous les peuples du monde, 3 delen, 653+716+711 pag. Complete set. Het papier van de omslagen beschadigd en los in de band.
43500: [RENSWOUDE, VAN] - Extract testament van de Vrijvrouwe van Renswoude en regelement, z.pl., 16 pag., geb. in groen linnen.
43526: [SPAAN, PIETER VAN] - Verhandeling over het hooge rechtsgebied in Holland en West-Friesland onder de regeering der graeven van Holland, Henegouwen & Beijeren, 's-Gravenhage, J.A.Bouvink 1780. papieren omslag, 115 pag.
43734: - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoogopperwater op de rivieren de Lek, de Waal, de Maas en Merwede (.....) benevens de dijkregeling van al de dijkscollegien der Dienst-orde langs de rivieren, gearresteerd bij Koninklijk besluit 3-1-1821, Zaltbommel, Noman, 1821. 12o, van papieren omslag mist het voorplat, 4+30+ (2) pag.
43748: - Herinnering aan mijne kostschooljaren in het pensionaat St. Louis Amersfoort, fotoboekje [ca. 1930?].
43766: [SWEERTS, H.], - Koddige en ernstige opschriften op luifels, wagens, glazen, uithangborden en andere tafereelen, Amsterdam Moolenyzer, 1830, 4+216 pag., origineel kartonnen omslag, omslag beschadigd.
43920: [TATTERSALL, JOHN], - Veiling catalogus van de verzamelingen uitsluitend uit de nalatenschap van den heer John Tattersall, gewoond hebbende te Enschede, Enschede 1937, 113 pag., geïll.
43984: [RUPS, A.H.D.]; - Hoogheemraadschap van de Uitwaterende sluizen in Kennemerland & Westfriesland. Onderzoek stoombemaling van Schermerboezem. Rapport, Alkmaar 1895, 24 pag. + 10 staten + 9 uitvouwbare kaarten. Folio.
44010: [AURBACHER, LUDWIG]; - Ein Büchlein für die Jugend, enthaltend die Legende von Placidus (...) vom Verfasser des Volksbuchleins. Stuttgart etc. 1834, 4+314 pag. First edition.
44040: [KLEINMANN, H.], - De Zaanstreek. Uitgave & lichtdruk van H.Kleinmann & Co., te Haarlem.
44052: - Resolutien genomen door de heeren burgemeesteren (.....) der stad Alkmaar op den 18e en 24e-2-1783, omtrent de begeeving van de ampten van burgemeesteren, scheepenen (....) commissien Alkmaar, Coster, 1783, folio, (2)+19+39+35+(1) pag.
9912: - Lykzang ter gedachtenisse van ... Jakob Vosmaer, controlleur van den gemene lands middelen over Holland en Westfriesland, en commis van den gemeene lands middelen in 's graavenhaage enz. overleden den 12 van wintermaand 1781. z.p. 8º: [9] p.
9915: - Aan het vaderland ter gedachtenisse [o.a. op Willem Krull, Oorthuis, Pieter Melvill, mr. E. De vry temminck, J. Rendorp, J. Zoutman, W.J. Bentinck] door Francois Halewijn. Leiden, C. van Hoogeveen jr., 1781. 8º: 16 p.
9945: - Kenschetz der Friesche premiers, of de laagheid der heerschzucht, door Joekoenus. Leeuwarden, Tjerk Raakstra, met privilege van J.W.H. baron van Hambroick. z.j. 8º: 8 p.
9947: - Aan den wel-edelen groot-achtbaaren heere, den heere mr. A.H. Duivensz, burgemeester der stad Enchuizen, op het leezen van zijn ... Patriottische aanspraak aan zijne mede-regenten. z.p., z.j. 8º: 8 p.
9951: - Troostzang voor den hoog welgeb. heer Wigbold Theodoor baron Van der does, vrijheer van beiden de Noordwijken, enz. enz. door Reinier Vryaert. In Holland 1783. 8º: [7] p.
9976: - Aan myne brave landslieden, na het mislukte oproer van den 3 April 1784. Leiden, C.F. Koenig, 1784. 8º: 6 p. Gedrukt op blauw papier.
49140: - RAU, BELLAMY--- Aan Sebald Fulco Rau, gedicht in manuscript, 4 pag., ondertekend J. Bellamy (eigenhandig?).
49142: - HAMMING, WIERDSMA--- Twee zeer uitvoerige brieven van S.H. Hamming-Wierdsma, aan haar moeder, wed. E.C. Wierdsma-Nauta, d.d. Haarlem 1851 en Welbergen (Twello, ten huize fam. Van Ittersum) 1851.
49144: - SUCHTELEN VAN DE HAARE, VAN; RUETER--- Poesiealbum/Poezie Album van Anna Maria Clasina Hugone (Anneke) van Suchtelen van de Haare, met 28 inschrijvingen uit de jaren 1919-1922, veelal te Sloterdijk en Amsterdam.
44150: --; - Oud-Hoorn. Kwartaalblad van de Vereniging Oud-Hoorn. Jaargang 1 (1979), 2 (1980), 3 (1981) en 4 (1982), ca. 400 pag., gebonden in 1 linnen band.
51550: [TEX, C.A. DEN; E.A.]; - Verslag der feestviering bij de inwijding van het gedenkteeken ter eere van J.C.J. van Speijk, in het Burgerweeshuis der stad Amsterdam, Amsterdam 1832.
44155: - HAARLEM; REKENKAMER--- Gedrukt extract van een resolutie uit het 'Register van de Heeren Raden en Vroedschappen der stad Haerlem' van 30 december 1724. Ondertekend met de pen door G. de Glarges. Folio, 3 pag.
44167: - BROECKE, VAN DEN--- Potloodschetsje van het familiewapen Van den Broecke (3 degens), op achterzijde: Breda 1889.
44169: - BRUNSWIJK, VAN--- Handtekening van L.H. van Brunswijk, Den Haag, 11-9-1779.
44173: - GNEISENAU, VON--- Handtekening van August Graf von Gneisenau (1760-1831).
44177: - TOLLENS--- Handtekening van Hendrik Tollens (1780-1856) C. zn.
44179: - ROIJEN, VAN--- Handtekening van Henricus van Roijen (1760-1844), president Eerste Kamer.
44181: - BENTINCK--- Handtekening van Arnold Adolf baron Bentinck van Nijenhuis (1798-1868), d.d. 1848.
44183: - LIMBURG STIRUM--- Handtekening van Leopold graaf van Limburg Stirum (1758-1840).
44185: - HUYSSEN--- Handtekening van Jan Willem baron Huyssen van Kattendijke (1782-1854), minister van buitenlandse zaken 1841-1843.
44187: - MILITARIA; BELGIE; VAN DE WALLE; D'HANE DE STEENHUYSE--- Verklaring van de Prefecture du Departement de l'Escaut, getekend door Jean-Baptiste D'hane de Steenhuyse (1757-1826), d.d. Gent, 3 juni 1814. Inliggend een brief van dezelfde aan N.N., d.d. Gent, 14 juli 1814. Manuscripten, 5 pag.
44189: - HULTMAN--- Bericht van de gouverneur van Brabant, Carel Gerard Hultman (1752-1820), d.d. 's Hertogenbosch, 6 februari 1815. Manuscript, 1 pag.
44193: - HERTOGENBOSCH; VAN BLARKOM; SCHWERI; VAN LOCO--- Verklaring van de Procureur Crimineel Jan van Blarkom (1770-1845), d.d. 's Hertogenbosch, 23 december 1834. Manuscript, 1 pag.
44195: - KRAIJENHOFF VAN DE LEUR; TAALMAN KIP--- De procureur A.Q. Kraijenhoff van de Leur krijgt een bericht van het departement van Marine. Den Haag, 18 mei 1874. Ondertekend door minister Willem Frederik van Erp Taalman Kip (1824-1905).
44197: - BELGIE; GRANDEAU; CARPENTIER-- Ongedateerd bericht van brigadegeneraal Grandeau aan Thomas Corneille Carpentier (1748-1828), burgemeester van Oostende, ca. 1800. Manuscript, 1 pag.
44208: - WESENBURCH; ZWEDEN--- Extract uit het register der resolutien van de Staten Generaal, d.d. 20 maart 1668. Ondertekend Nicolaes Ruijs (1607-1670) en Tengnagell de Gellicum. Manuscript, 1 pag.
44212: - FAGEL--- Begeidende brief bij het sturen van een (niet meer aanwezig) extract (uit de resolutien) van de Staten Generaal aan de Staten van Zeeland over twee paspoorten aan N.N. Den Haag, 13 mei 1710. Ondertekend door Francois Fagel (1659-1746). Manuscript, 1 pag.
44214: - GRAVENHAGE; AARTSEN; MEES--- Bewijs van onvermogen voor Arie Aartsen, i.v.m. procedures tegen J.C. Mees wegens hem competerende gelden, d.d. 's Gravenhage 6-11-1847. Manuscript, 1 pag.
44218: - ZEVENHOVEN; KLEIN--- Bewijs van onvermogen voor Matheus Klein, d.d. Zevenhoven, 24-10-1834. Manuscript, 1 pag.
44220: - ALPHEN; SCHAAP--- Bewijs van onvermogen voor Klaas Schaap, d.d. Alphen, 26-9-1834. Manuscript, 1 pag.
44222: - GRAVENHAGE; PIJPERS--- Bewijs van onvermogen voor de huisvrouw van Christiaan Pijpers zodat zij de confinements kosten in het verbeterhuis niet hoeft te betalen, d.d. 's Gravenhage, 18-7-1828.
44224: - ZOETERWOUDE; DE HEER--- Bewijs van onvermogen voor Leendert de Heer, koornmolenaarsknecht te Zoeterwoude, d.d. Zoeterwoude, 7-6-1826. Manuscript, 1 pag.
44226: - ZEGWAARD; DEN DRIJVER; MULLER--- Bewijs van onvermogen voor Catharina den Drijver, 84 jaar oud, wed. van Daniel Adam Philippus Muller, die probeert via een proces effecten terug te krijgen, d.d. Zegwaard 22-10-1824. Manuscript, 1 pag.
44228: - VOORBURG; SLOOTWEG--- Bewijs van onvermogen voor Johannes Slootweg, thans met verlof binnen deze gemeente, d.d. Voorburg, 16-12-1818. Manuscript, 1 pag.
44230: - GRAVENHAGE; SIEGELAAR--- Bewijs van onvermogen van Johannes Siegelaar, d.d. 's Gravenhage, 26-10-1815. Manuscript, 1 pag.
44232: - GRAVENHAGE; KLOOS--- Bewijs van onvermogen voor Seger Kloos, d.d. 's Gravenhage, 6-2-1815. Manuscript, 1 pag.
44234: - GRAVENHAGE; SNIJDERS--- Bewijs van onvermogen voor de wed. Snijders in de Jacobijnekloosterbuurt, d.d. 's Gravenhage, 10-6-1814. Manuscript, 1 pag.
44236: - GRAVENHAGE; MARKES--- Bewijs van onvermogen voor F. Markes, d.d. 's Gravenhage, 5-11-1813. Manuscript, 1 pag.
44238: - GRAVENHAGE; MUSSELAAR--- Bewijs van onvermogen voor Antje Musselaar, d.d. 's Gravenhage, 25-6-1813. Manuscript, 1 pag.
44240: - GRAVENHAGE; BOSCH--- Bewijs van onvermogen voor Caspar Mathijs Bosch, wonende in de Dennenwegsbuurt, d.d. 's Gravenhage, 6-1-1813. Manuscript, 1 pag.
44242: - GRAVENHAGE; VAN STAPELEN; DE WAAL--- Bewijs van onvermogen voor Maria van Stapelen, wed. van J. de Waal, d.d. 's Gravenhage, 31-8-1812. Manuscript, 1 pag.
44244: - GRAVENHAGE; SCHUTS; ADLER--- Bewijs van onvermogen voor Petronella Schuts, gehuwd met Daniel Adler, d.d. 's Gravenhage, 12-8-1812. Manuscript, 1 pag.
44246: - GEMERT; NISTELROY--- Extract uit het register der resolutien van de Raad van State, d.d. 13 juli 1750. Bestemd voor de schepenen van Den Bosch. Mede ondertekend door I.S(?). van Wassenaer. Manuscript, 2 pag.
44248: - ZOETERWOUDE; QUANT; BRETON VAN DOESWERFF--- Schuldbekentenis van Cornelis Quant de jonge (geb. 1735), timmerman te Zoeterwoude, aan Alexander le Breton van Doeswerff, 2 april 1768. Charter op perkament, zegel verloren. Ondertekend door de schout Gerard van Alphen en schepenen Jan van Oostenrijk en Pieter Vrijenberg.
44254: - KLUNDERT; LE JEUNE--- Opdracht van de Raden en Rekenmeesters van de domeinen aan mederaad mr. L.S. le Jeune om de rekening over 1788 van de Keene Polder (onder de Niervaart of De Klundert) na te zien, d.d. 's Gravenhage, 6 maart 1789. Ondertekend C. de Verdun. Manuscript, 1 pag. Met opgedrukt zegel.
44258: - WASSENAER, VAN; VAN BOETZELAER--- Goedkeuring van een rekening voor de posterijen van Holland uit 1789, d.d. 's Gravenhage, oktober 1794. Afgeknipte strook met de handtekeningen van Willem Frederik van Wassenaer (1752-1799) en Dirk baron van Boetzelaer (1746-1819). Manuscript, 3 pag.
44262: - DRUKPERS EN BOEKHANDEL NIET UITBREIDEN; SALVERDA--- Extract uit een verbaal van de prefect van het departement Wester-Eems [Wichers], aan N.N., d.d. 23 december 1811. Ondertekend door de griffier Matthijs Salverda (1775-1825). Manuscript, 1 pag.
44264: - TIMMERMANS--- Een grote collectie genealogische aantekeningen betr. de familie Timmermans (uit Raamsdonk) van de hand van mr. W(im) A.J. Timmermans te Amsterdam, ca. 1960 - ca. 1990. Flinke doos.
44266: - HANDEL MET BELGIE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 22-8-1739, betr. de grieven betreffende de commercie te Antwerpen. Gedrukt, folio, 24 pag.
44272: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, 30-1-1748, betr. gelden voor recrutering van de militie, douceurgelden en gelden voor het in behoorlijke staat brengen van enkele krijgsgevangen gemaakte regimenten. Gedrukt, folio, 6 pag.
44274: - VISSERIJ--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, d.d. 21-6-1677, betr. afspraak (vrede Nijmegen) over de vrijheid van visserij langs alle kusten, gemaakt met de koning van Frankrijk. Manuscript, 2 pag.
44286: - HOF VAN HOLLAND, AANTAL LEDEN--- Gedrukt stuk betr. het aantal Hollandse en Zeeuwse leden van het Hof van Holland, n.a.v. het accoord van 11-6-1674. Zonder jaar, 2 pag.
44288: - BONCOUR; ST. AUBAN; V. WASSENAER; BURDET--- Extract van een brief van het Hof van Holland, d.d. 6-3-1753, over de zaak van de weduwe van de kapitein De Boncour, Marie S.Th. Pape de St. Auban. Manuscript, 8 pag., in het Frans.
44292: - TRACTAAT VAN BARRIERE--- Extract uit de secrete resolutien Staten Generaal 25-8-1752, betr. kwesties over het Tractaat van Barriere van 1715 en dat van Wenen van 1731. Manuscript, 12 pag., folio.
44296: - MILITARIA 1746--- Stuk betr. militaire situatie in 1746, n.a.v. de resolutie van de Staten Generaal, d.d. 24-1-1746. Franse tekst, 12 pag., folio, manuscript.
44298: - FRANKRIJK; VAN HOEY--- Secrete missive van de ambassadeur Van Hoey, d.d. Fontainebleau, 19-9-1743, over de relaties tussen Frankrijk en de Republiek. Manuscript, folio, 7 pag.
44304: - ORANJE-NASSAU, ERFOPVOLGING--- Eigentijdse kopie van een verklaring van de Staten van Friesland, d.d. Leeuwarden, 19-8-1748, betr. de opvolging van de prins van Oranje na diens eventuele overlijden. Manuscript, folio, 6 pag.
44312: - SOMMELSDIJK--- Rapport van de conferentien tussen Staten van Holland en Zeeland betr. geschillen, d.d. 1751. Gedrukt, folio, 11 pag.
44320: - WINSUM; LEENS; ULRUM--- Brief van ? aan de goeverneur van de provincie Groningen, d.d. Groningen, mei 1831, betr. belastinginning van de Rijksgeldlening 1830 in de gemeenten Winsum, Leens en Ulrum. Manuscript, folio, 8 pag.
44326: - DOES, VAN DER--- Brief van J.W. van der Does, d.d. 1744, aan heer en neef secretaris Sautijn(?). Manuscript, 2 pag.
44328: - SCHERPINGH--- Twee briefjes van E. Comans-Scherpingh, d.d. Bergen op Zoom 1811, betr. geboorte Maria Cath. Scherpingh en Johannes Lambertus Scherpingh te Londen 1692 en 1698. Dochter en zoon van Joh. Lambertus en Elisabeth van Loohuyzen. Manuscript, 2 pag.
44334: - LIMMEN; METSELAAR--- Nota van H. Metselaar te Limmen, 1916.
44336: - LIMMEN; BOON--- Nota van J.C. Boon, bloembollenkweker te Limmen, 191x.
44340: - BEVERWIJK; VAN GENT--- Nota A. v. Gent te Beverwijk, bloembollenkweker, 1912.
44344: - SASSEN--- Nota van mr. G.M.H. Sassen, griffier kantongerecht Eindhoven, 1910.
44346: - BREUKELEN; BRONWASSER--- Nota van NV v/h J.W. Bronwasser Czn. te Breukelen, 1958.
44348: - LEIDEN; PROOT--- Nota van J.A.G. Proot en Zoon, wijnhandel te Leiden, 1911.
44350: - ALKMAAR; SCHILLING--- Nota My. Noord Holland v/h F. Schilling, fabriek van koffiesiroop te Alkmaar, 1920.
44352: - LEIDEN; VAN EWIJK--- Nota van fa. Van Ewijk en Zoon, behangers te Leiden, 1911.
44356: - ELSENBURG--- Nota van Gebr. Elsenburg (Jac. Elsenburg) te Amsterdam, 1933.
44360: - SMITS--- Nota van J.L.H. Smits & Co te Amsterdam, 1899.
44362: - LEIDEN; COOLWIJK--- Nota van Au corset Francais (H.Th. Coolwijk) te Leiden, 1904.
44364: - LEIDEN; V. LINDEN; KNAGE--- Nota van M. en J. van Linden, v/h H. en J. Knage, handschoenenhandel te Leiden, 1909.
44366: - LEIDEN; SLEIJSER--- Nota van J.J. Sleijser, kantoorbehoeften, Leiden, 1911.
44368: - LEIDEN; BRUNING--- Nota van gebr. Bruning, manufacturen, te Leiden, 1915.
44370: - EERENBEEMT, V AN DEN--- Twee nota's van Frans van den Eerenbeemt, drogist te 's Hertogenbosch, 1911 en 1923.
44380: - BLAAUW--- Portet, carte-de-visite formaat van J.F. Blaauw, foto Westerborg Arnhem ca. 1900.
44384: - BUSMAN--- Portretfoto, carte-de-visite formaat van A. Busman, foto: v. Kolkow te Groningen, ca, 1880.
44388: - KATHE KRUSE POPPEN--- Prentbriefkaart 'Vroolyk Paaschfeest' met afb. van Kathe Kruse poppen, ca. 1930.
44390: - SCHEEPVAART; M.S. SIBAJAK--- Vijf foto's van interieur M.S. Sibajak, ca. 1920? 7x10cm.
44394: - BELGIE; KONINGSHUIS--- Briefkaart van koningin Fabiola van Belgie, 1993 met fotoportret van haar en Boudewijn.
44396: - BOEKEL--- Programma voor muziek en toneel uitvoering van 'Eendracht maakt macht' en 'De vriendenkring' te Boekel, ca. 1920. Gedrukt, 1 blad.
44398: - VEENENDAAL; AMERSFOORT--- Uitnodiging voor Oranje-tentoonstelling door boekhandel G.G. Veenendaal te Amersfoort, 1938. Gedrukt, 1 blad.
44400: - PUTTEN, VAN DER--- Portretfoto van ambtenaar min. v. Defensie F.H. van der Putten, 18x8 cm.
44402: - LEVIE--- Portretfoto van dr. S.H. Levie, kunsthistoricus. 1963, 4x3 cm.
44404: - HULLEBROEK; MUZIEK--- Portretfoto van componist Emiel Hullebroek. Ca. 1960, 12x9 cm.
44406: - BAKKER--- Portretfoto van de schrijver Piet O. Bakker, 60 jaar oud. 10x6 cm.
44410: - LEIDEN; KOFFIEVROUWTJE RIKA NIEUWENHUIS--- Portretfoto (van Bongenaar, Leiden), voorstellende Rika Nieuwenhuis, koffievrouwtje. 1910, 12x9 cm., op karton.
44412: - FONTEIN-- Portretfoto van Jacques Fontein d.d. Wiesbaden 1883, carte-de-visite formaat.
44414: - MATEN; GRAANMAAT-- Vergelijkingstafels van de oude graanmaat en de nieuwe Nederlandsche graanmaat, in verschillende Nederlandse steden. 2 pag., 12°, gedrukt.
44418: - PERSFOTO'S--- 20 originele persfoto's uit ca. 1960-1965, 13x18 cm. Portretten van bekende personen.
44422: - HOOP SCHEFFER, DE--- Briefje van J.G. de Hoop Scheffer d.d. Amsterdam 1860, betr. opname van een bijdrage in 'het jaarboekje'. Manuscript, 1 pag.
44424: - HINGST--- Brief van S.J. Hingst, d.d. Amsterdam 1871, betr. het sterfjaar van Nieuwland's moeder. Manuscript, 8°, 1 pag.
44430: - Grondwet 1848--- Aflevering d.d. 21-7-1848 van Prov. Dagblad van Noord-Brabant, voor het grootste deel gewijd aan de grondwetsherzieing in de Tweede Kamer. Gedrukt.
44432: - HAZERSWOUDE; BOUW TOLHUIS; HESSING--- Proces verbaal van openbare aanbesteding wegens het bouwen van een tolhuis aan de Tolboom nr. 2, aan de Hoge Rijndijk onder Hazerswoude, d.d. 26-8-1829. Manuscript, folio, 15 pag.
44436: - JANSEN; ALLERLEI--- Twee cahiers 'Allerlei, verzameld door J.H. Jansen' met aantekeningen uit de jaren 1850-1870. Manuscript, 4°, ca. 350 pag.
44442: - BLINDEN; LEESMACHINE--- Brochure betr. 'The optophone', van fa. Barr and Strout te Glasgow. 1920, 11 pag., geillustreerd, gedrukt.
44444: - LEIDEN; HUISJE MAREDIJK--- Potloodtekening naar de natuur, van 'huisje aan de Marendijk, bewoond door de wed. H. Arbouw, ca. 1856'. 16x20 cm.
49305: - HEMESSEN, VAN; WOUBRUGGE--- Brief van O.C. van Hemessen aan 'vriend Eikelenboom', betr. het lenen van artikelen van zijn hand, ca. 1920? Manuscript, 1 pag.
44446: - LEIDEN; STADSPOORTEN--- 7 tekeningen met penseel en deels in kleur van Leidse stadspoorten, deels gesigneerd J.H. v.d. A., elk ca. 20x15 cm.
63835: - De voormalige stadspoorten van Haarlem, Photografiën naar teekeningen uit de stedelijke verzameling
44456: - ASSEN, VAN; COUSIN--- Brief van C.J. van Assen, d.d. Leiden 1836, aan de generaal infanterie te Breda, betr. de doortocht van de heer Cousin naar Belgie. Manuscript, 4°, 1 pag., met afdruk lakstempel.
44458: - BUREN, VAN; DE JONGE; GROVESTINS--- Brief van H.J. van Buren, d.d. Rotterdam 20-12-1852, aan mr. J.K.J. de Jonge te 's Gravenhage. Manuscript, 4°, 5 pag.
44462: - ZEEUWS-VLAANDEREN; FRUYTIER, FOKKER--- Kwitantie getekend door de ontvanger District Staatsvlaanderen, Fokker, voor ontvangen gelden van de heer Fruytier, schout van Boscappelle voor het Fonds voor verminkte krijgslieden, d.d. Sas van Gent 1815. Manuscript, 4°, 1 pag.
44468: - VONK; ALKMAAR; VAN VEEN; KLUPPEL--- Onderhandse boedelrekening betr. de nalatenschap van Herbertus Johannes Vonk, in leven stadssecretaris en griffier vredegerechten te Alkmaar, d.d. Alkmaar 1820. Manuscript, folio, 12 pag.
44470: - MILITARIA--- Ordinaris staat van oorlog over de laatste negen maanden 1752. Groot blad plano, manuscript.
66001: - Adres aan den gemeenteraad der stad Haarlem omtrent het plan tot demping der Beek.
44476: - MARGARINE--- Etiquet voor 'vegetable oleomargarine' van The Miami Margarine Co te Cincinnati. Gedrukt.
44482: - VOORNE--- Artikel 'Een heel domme fout van de klerken van de graaf van Holland?' door H.J.J. Vermeulen. 53 pag., getypt.
44484: - WARDER; BLOK; SCHOUTEN--- Gedicht 'Op het huwelyksfeest van mijn geliefde zuster en broeder Jacob Blok Hz en Geertje Schouten Gd., Warder 7 mei 1914'. Manuscript, 2 pag., op versierd papier.
44486: - LULOFFS; DE WYS; GEISWEIT--- Gedichten op de promotie van Johannes Luloffs, gedrukt, 18e eeuws, 6 pag., extract uit diens dissertatie.
44490: - HARLINGEN; TROMP--- Tekening van de apostel Judas, gesigneerd 'Harlingen 1846, H. Tromp', 25x20 cm.
44492: - DEVENTER; ATHENAEUM--- 'Programma' voor het feest betr. het 200 jarig bestaan van Deventers Doorluchtige School op 16 en 17 Februari 1830. Plano, gedrukt, (door J. de Lange), 1 blad.
44494: - HERTOGENBOSCH; GERRESE; NOIJONS--- Rekening van timmerman J. Gerrese voor verbouwing van huis van Noijons-Giellen te 's Hertogenbosch, 1894. Manuscript, 8 pag.
44498: - HONDEN--- Vier handleidingen in het Frans voor de verzorging van honden (voer, wassen, medicijnen etc.), ca. 1900?
44500: - VEENDAM; TJABBES; WOLTMAN--- Circulaire van de Veendammer Hypotheekbank, 1905. Gedrukt, 1 pag.
44504: - GEZEGELD PAPIER--- Vel gezegeld papier met in rood gedrukt een zegel van 1 gulden ''s Gr. 1968'.
44506: - MIERLOO; CLERCX--- Briefje van houthandelaar Felix Clercx te Mierloo, 1894. Maunscript.
44512: - NOORDEN, VAN--- Twee omslagen voor 'Doopaankondigingen', ontwerp P. van Noorden ca. 1930, gedrukt.
44516: - HUNSINGO; LANDBOUW--- 'Beschrijving van den landbouw in het district Hunsego' door P. Heidema sr. en E. Dijkema. Extracten uit Tijdschrift uitgegeven door de Ned. My ter bev. van Nijverheid, 1871. Geillustreerd met plaat en grote uitvouwbare kaart, ca. 200 pag., gedrukt.
44518: - MUZIEK; DAANE, DERX; VAN SPEIJK--- Hollands zeemans-lied door J. Daane, op muzijk gebragt door G.W. Derx, Dordrecht, Steuerwald, [1831]. Gedrukt, oblong, 3 pag.
44520: - OOSTERBEEK; HEMELSEBERG; TIMMERMANS--- Schetsboekblad met twee krijttekeningen gesigneerd H. Timmermans 1918, voorstellende huis Hemelse Berg te Oosterbeek en kerk (te Oosterbeek?), 22x30 cm.
44522: - THEOLOGIE--- 'Concio de comuni SS virg. Catharina in Ilip & Capelle 1754'. Religieuze tekst, manuscript, 8 pag.
44528: - STROEK; HARTMAN--- Boedelverdeling van Jan Stroek (Stroeck) overleden te Amsterdam 4-7-1797, tussen zijn vier kinderen. Manuscript, folio, 18 pag.
44532: - PRAINAT; COVILLE--- Huwelijksacte van J. Prainat met M.J.D. Coville te Rouaan, d.d. 23 Frimaire an X, manuscript, 3 pag.
46749: - WORKUM, VAN DIJK--- Optieposten van het boereboelgoed ten sterfhuize van H.J. van Dijk te Workum, 1917. 40 pag., gedrukt.
46745: - HOOFT, 'T--- Brief van Ernee 't Hooft, ca. 1954. Manuscript, 4°, 2 pag.
44536: - ELBINGH; BACHDACH; CRACHTER--- Attestatie van stadsbestuur van Elbingh voor Jacob Janssen Bachdach om te dienen in een proces tegen Christof Crachter te Reeval, 1-9-1667. Manuscript, folio, 2 pag., met fraai ouwelzegel.
64468: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 11
44538: - DUMON--- Brief van A. Dumon, minister van publieke werken van Belgie, d.d. Brussel 1856 aan Heringa, postdirecteur te Schiedam, manuscript, 4°, 2 pag.
44540: - SNOUCKAERT--- Briefje van Snouckaert, 's Hage 1884, manuscript, 1 pag.
44544: - HUGO --- Aantekeningen betr. Hermanus Hugo, begin 17e eeuw, manuscript, ca. 1800, folio, 1 pag.
44548: - BENTINCK; VAN SICHEM --- Huwelijksacte d.d. Werth 3-10-1822 voor huwelijk van Adolph Carl van Bentinck uit Wijhe, 58 jaar en Hillegond van Sichem, 24 jaar. Manuscript, folio, 1 pag. Met zegelafdruk.
44559: - MARTINI --- Kwitantie d.d. 1801 van Martini, ontvanger in het Dep. van de Dommel. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
44575: - GEUNS, VAN--- Feiten uit het leven van med. dr. Jacob van Geuns, 1795-1828. Manuscript, folio, 2 pag. 18e eeuws handschrift. M9474
44581: - JOPPEN DE BEEGDEN --- Extract uit overlijdensregister Maastricht betr. het overlijden op 9-8-1840 van Petrus Th.H.B. Joppen de Beegden. Manuscript, folio, 1 pag.
44583: - STAVENISSE POUS --- Handtekening van mr. H.J. Stavenisse Pous, 1786, op perkament.
44587: - NUMISMATIEK; DE FREMERY, NICOLAI --- Prijsopgave van fa. Begeer voor een penning op het 25 jarig huwelijk van W.J. de Fremery en P.H. Nicolai, 1961. Met schetsje.
44589: - GRAAFLAND --- Ontwerptekening voor een titelpagina voor een genealogie Graafland, ca. 1930 (met fam. wapens).
44591: - ZEE, VAN DER --- Gedicht door A. van der Zee, 1833, 'De hertog van Langeveld'. Manuscript, 8°, 1 pag.
44593: - BENTINCK --- Extract uit overlijdensregister Wijhe, betr. het op 11-3-1837 overlijden van Adolf Carel baron Bentinck tot Nijenhuis. Manuscript, folio, 1 pag.
44595: - WEST INDIE; JUDA; LINCK --- Twee brieven van H.E.(?) Juda, d.d. Paramaribo 1936 aan F. Oudschans Dentz te 's Gravenhage. Manuscript, 4 pag.
44597: - BERGMAN; VEEARTS --- Brief van de veearts Bergman, d.d. Leiden 1817 betr. Commissie tot examineren van veeartsen. Manuscript, 1 pag.
44599: - BERKHOUT --- Envelope geschreven door A.J. Berkhout, schoolopziener te Zaandijk. Manuscript, 1 pag.
44605: - SICKLER; BUMA --- Twee nota's van notaris J.H. Sickler te Augusstinusga, 1885. Deels gedrukt.
44609: - HOLLAND; VERBOD EERETITELS --- Extract uit Resolutien Gecomm. Raden van Staten v. Holland d.d. 24-7-1754, gedrukt, folio, 2 pag.
65221: - Haarlemse kunstenaars uit vijf eeuwen, Stadhuis Bolsward
44610: - BATENBURG, VAN; KUHN --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met een twaalftal losse blaadjes voor Daatje ..., 1857-1869, geschreven te Delft en Haarlem.
44611: - ROTTERDAM; HOLLAND-AMERIKA LIJN; VERHOOG; SCHEEPVAART--- Manuscript 'De Holland-Amerika Lijn 1873-1947', door P. Verhoog. Getypt met veel correcties in handschrift, ruim 100 pag. Ongepubliceerd.
44617: - INDIE; JAVAANSE EN MADOEREESE TAAL --- Twee brochures over het leren van Javaans en Madoerees. Gedrukt.
44619: - UTRECHT; STUDENTENLEVEN; BEETHOVEN --- Menu van het Installatie souper Beethoven d.d. 10-11-1922. Steendruk J.A. Moesman, geillustreerd.
44623: - OPPENHEIM; MY. NED. LETTERKUNDE --- Diploma lidmaatschap Maatschappij Nederlansche Letterkunde te Leiden t.n.v. mej. A.L. Oppenheim, d.d. 1917. 35x45 cm., deels gedrukt, met handtekening president en zegel.
44627: - ALMELO; RUSTHUIS --- 'Rusthuis voor Ouden van Dagen'. Gedrukt prospectus van Diakonie Almelo voor huis op de plaats van de villa Het Paviljoen van de familie Tilanus. 4 pag., gedrukt.
44629: - REDE, VAN --- Luxe-exemplaar van het boek 'Van oude tijden' door W. v. R.[ede], z. pl., 1922, 129 pag., gebonden in bordeaux-rood laken.
44631: - AMSTERDAM; WALENWEESHUIS --- 'Regenten en regentessen Walenweeshuis te Amsterdam 1631 t/m 1727'. Typoscript, 5 pag., gebonden.
44633: - ELIAS --- 'Overzicht van het leven van jhr. dr. Johan E. Elias als historicus, schrijver van de Vroedschap van Amsterdam, enz.' Opschrift op een band waarin een necrologie en 'Een overzicht van mijn leven als historicus' door J.E. Elias (uit Jrb. Amstelodamum 1960).
44637: - GOUDA; DEL MONTE --- Serie van 9 krantenartikelen over de schilderijencollectie van ir. S. del Monte, in het St. Catherina Museum te Gouda, uit de Nw. Dordtse Courant en Goudse courant 1954. In cahier, 19 pag.
44643: - TEMMINCK; BEIJERMAN--- Groepsfoto van 13 jonge mannen en jonge vrouwen voor de deur van een groot pand, huisnummer 4, met in de gang enkele marmeren of gipsen bustes (een school?).
44645: - BRONSMA;UTRECHT --- Foto 13x18 cm. van de amanuensis J.G. Bronsma(?), opgedragen aan de hoogleraar tropische economie te Utrecht, dr. E.C.J. Mohr in 1929 bij een 30 jarig ambtsjubileum.
44649: - FRUIN; VOORHOEVE; STOOP; SMALT; DROST; BORGMAN; UTRECHTSE STUDENTEN --- Zes liefdesverklaringen van Utrechtse noviten, 1886 - ca. 1890, alle gericht aan Betsy (Bep) Koch (geb. 1872), huize Puntenburg te Utrecht. Groentijds opdrachten van J.A.S.? Manuscripten, prijs per stuk 175 euro.
44653: - MOLKWERUM; BROEKENMODE--- Aflevering van het periodiek De Spiegel nr. 9 (pp. 65-72). Uitgegeven in 1805 door A. Loosjes te Haarlem [er verschenen slechts 40 afleveringen]. Gedrukt.
44657: - HART, SIMON; AMSTERDAM --- Acht overdrukken van artikelen door Simon Hart over onderwerpen als migratie en Amsterdam. Gedrukt.
44659: - ROTTERDAM; SPOORWEGEN --- Zeer fraai fotoalbum met 28 ingestoken portretfoto's, kabinetformaat, van spoorwegbeambten te Rotterdam, 1890.
44665: - AMSTERDAM; SOCIETEIT ONDERLING GENOEGEN --- Aflevering van de Amsterdamsche Courant van 16-5-1866 met gehele voorpagina gewijd aan het halve eeuwfeest van de societeit Onderling Genoegen.
44667: - AMSTERDAM; WERKENDEN STAND; VAN VALKENBURG; HEDDEN --- Kwitantie voor 1 week straatreiniging te Amsterdam ad 10 cents, van de My. voor den Werkenden Stand. 6x11 cm., gedrukt.
44669: - AMSTERDAM; ADRESSEN VOOR ROUWCIRULAIRES --- 'Naamlijsten van meest alle voorname inwoners der stad Amsterdam (...) zowel ten dienste van sterfhuizen als tot andere gelegenheden zamengesteld (...) door (...) aansprekers. Amsterdam, J.F. Benneke, 1878/79. Ca. 150 stroken van 40x15 cm.
44671: - ALKMAARSCHE COURANT --- Nieuwe Alkmaarsche Courant. Weekblad voor Kennemerland en West-Friesland, jrg. 2 (1869) en 3 (1870), 104 afleveringen. Compleet, gedrukt.
44675: - MANDOS --- Dankkaart van Kees Mandos te Tilburg, 1945, lino, gedrukt.
44677: - HAVESMAN V.D. HOEVE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Alida Havesman, wed. Adriaan van der Hoeve, op de Ygracht, Amsterdam d.d. 23-6-1836. Gedrukt, 1 pag.
44679: - TIGGELAAR; BREUKERS --- Uitnodiging voor de begrafenis van Seletje Tiggelaar, huisvrouw van Anthony Breukers in de Goudbloemdwarsstraat, d.d. Amsterdam, 18-12-1740. Gedrukt, 4°, oblong.
46717: - HAARLEM, THEO THIJSSENSCHOOL, PLAS--- Vier 'Smoelenboeken' van klassen van de Theo Thijssenschool te Haarlem, ca. 1960-66, gemaakt t.g.v. verjaardagen van de onderwijzer Hans H. Plas.
46673: - LYNDEN, VAN; ONDERWIJS--- Brief van A.F. van Lynden, d.d. 's Gravenhage 1883, aan 'neef', 8°, 2 pag., manuscript.
46657: - BOERHAAVE--- Drie exemplaren van de Leidsche Courant, van 18, 24 en 27 juni 1872, betr. onthulling van het standbeeld voor H. Boerhaave te Leiden. Gedrukt.
46601: - WATERSCHAPSGESCHIEDENIS; WATERSNOOD--- Gedicht 'Gedachte bij de algemeene collecte voor de watersnood Noord-Braband, Februarij 1850', door 'een inwoonder te Utregt'. Manuscript, 4°, 2 pag.
46475: - LANSCHOT, VAN; RYERS--- Geschilderde familiewapens op papier, elk 18x13 cm., van de families Van Lanschot en Ryers of Reijers (ca. 1800?), in twee 19e eeuwse eikenhouten lijstjes.
46341: - VERHOEFF, CATS--- Afdruk in rode lak van een zegelstempel met wapen Verhoeff of Cats?
44683: - ROY, DE --- Uitnodiging voor de begrafenis van Joannes de Roy op de Haarlemmerstraat, d.d. Amsterdam, 18-5-1689. Gedrukt, 4°, oblong.
44685: - PETI --- Uitnodiging voor de begrafenis van de oudste dochter en jongste zoon van Dirck Peti in 't Keyzerrijk, d.d. Amsterdam 3-8-1664. Gedrukt, 4°, oblong.
44687: - WASSENBERGH; VAN DUYN --- Uitnodiging voor de begrafenis van het zoontje van Frans Fransz Wassenbergh de jonge. Wijn-verlater, zoon van Frans Fransz Wassenbergh, kleermaker, schoonzoon van zal. Gerrit Idesz. van Duyn, smid, op de Boomsloot. D.d. Amsterdam 24-7-1660. Gedrukt, 4° oblong.
44691: - FER; STEVENS --- Formulier betr. het overlijden te Amsterdam van Geertrui Stevens, 84 jaar, d.d. 18-12-1816, weduwe van Hillebrand Fer. Was ondersteund door de R.C. Armen. Deels gedrukt, 1 pag.
44693: - OSINGA --- Geboortekaartje voor Nijnke, dochter van Menne en Janny Osinga, Kollumerpomp 1982, gedrukt.
44697: - WERDENS; VREULS --- Nota van A. Werdens voor verricht werk voor notaris Vreuls. Manuscript, 1 pag.
44699: - HERTZDAHL --- Nota van Alx. Hertzdahl, d.d. 1840, voor notaris Vruels. Manuscript, 1 pag.
44701: - BONNIKE, POVEL --- Kwitantie voor het lezen van missen voor de ziel van de wed. L.M. Bonnike-Povel 1927. Manuscript, 1 pag.
44703: - GIPS; VAN LOENEN --- Twee brieven van F.B.J. Gips aan G. Halwasse, d.d. Den Haag 1956, 1954 betr. familiewapens. Manuscript, 2 pag.
44711: - MÜLDER; EMSDETTEN (D) --- Circulaire betr. het overlijden van Franz Mulder sr. te Emsdetten (D), 1862. Ondertekend Frans Mülder jr. Gedrukt.
44733: - ZUIDDORPE; MOERDIJK; KANTOORATIKELEN --- Prijscourant van A. Moerdijk te Zuiddorpe, 1896, 20 pag., gedrukt.
44735: - SIEWERTSZ VAN REESEMA --- Enkele tientallen familieadvertenties betr. de families Siewertsz van Reesema en Van Reesema, ca. 1820 - ca. 1950.
44737: - VILLENEUVE, DE --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. de familie De Villeneuve. Manuscript, 2 pag.
44745: - KOOMANS--- Drie brieven van W.H. Koomans, d.d. Heemstede 1936, aan G. Halwasse betr. zegelring. Met aantekeningen. Manuscript, 9 pag.
44747: - NIEUWLAND --- Aantekeningen van G. Halwasse over de ambachtsheren van Nieuwland en van Sint Joosland, i.v.m. een wapen- en naambord. Manuscripten, 12 pag.
44749: - SPIEKERMAN VAN WEEZELENBURG --- Drie brieven van mevr. M. Harff-Spiekerman van Weezelenburg, d.d. Laren 1955, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Spiekerman van Weezelenburg. Mansucripten, met bijlagen, 7 pag.
44751: - STEENHUYS, VAN --- Aantekeningen van G. Halwasse betr. 7 generaties van het geslacht Van Steenhuys, heren van Oploo, 15e-17e eeuw. Manuscript, 1 pag.
44753: - HOOP, VAN DER --- Kwartierstaart van Sara van der Hoop (1859-...). Manuscript, 1 pag.
44757: - BRUMMELER, TEN --- Enkele aantekeningen betr. de familie Ten Brummeler in de 19e eeuw. Manuscript, 20e eeuw, 3 pag.
44761: - WEST INDIE; SCHOTBORGH --- Brief van H. Schotborgh, d.d. Curacao 11-9-1929 aan G. Halwasse betr. de verhouding Holland-Curacao die door de schandelijke gebeurtenis ernstig verstoord is.
44763: - BEDIER DE PRAIRIE --- Twee brieven van J.V. Bedier de Prairie d.d. Weltevreden 1936, aan G. Halwasse. Betreffende familiewapen, manuscripten, 2 pag.
44765: - HINLOOPEN --- Brief van H. Hinloopen, d.d. 's Gravenhage 1961 aan G. Halwasse betr. de familie Hinloopen. Manuscript, 2 pag.
44768: - HILGERS; PFEIFFER --- Brief van J.H.Ch. Hilgers, d.d. Aruba 1964 aan G. Halwasse betr. de familie Hilgers en Pfeiffer. Manuscript, 2 pag.
44780: - DUSSEN, VAN DER --- Briefje van F. van der Dussen aan G. Halwasse, d.d. Gravenhage 1934. Manuscript.
44782: - BOS --- Brief van C.L.J. Bos, d.d. 's Gravenhage, 1953, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Bos.
44788: - BRIX --- Twee brieven van C.F. Brix, d.d. Palembang 1923, aan G. Halwasse, betr. familiewapen Brix. Manuscripten, 2 pag.
44792: - BRERO, BREDERODE --- Twee brieven van H. v. Brero te Leiden, 1935, aan G. Halwasse, met bijlagen. Over de genealogie Brero/Brederode.
44794: - BRANDELER, VAN DE --- Briefje van mevr. Van de Brandeler-Ameshoff te Bloemendaal, 1930, aan G. Halwasse betr. een geborduurd kamerscherm.
44796: - BRAKKE --- Schetstekening (20e eeuws) van het familiewapen Brakke, naar Mierevelt 1638. 1 pag.
44798: - BOURSSE, LAMMEN --- Brief met bijlagen van mevr. J. Boursse-Lammen aan G. Halwasse betr. een familiewapen Boursse 1938. Mansucript.
44802: - SMIT; GOOR --- Genealogische aantekeningen betr. drie generaties Smit te Goor (O), 1837-1910. Manuscript, 1 pag.
44804: - LINDEN V.D. HEUVELL, VAN --- Brief en briefkaart van J.H. v. Linden v.d. Heuvell te Vlaardingen, 1945, aan G. Halwasse over heraldiek.
44808: - ELDEN, VAN --- Brief van ds. W. van Elden, d.d. Utrecht 1908, met personalia over zichzelf, vader en grootvader. Manuscript, 3 pag.
44810: - KOOT --- Nieuwjaarsgroet 1955 van Fred. Koot, te Blaricum. Gedrukt.
44812: - SCHELLING --- Nieuwjaarswens voor 1957 van H.G.J. en N.A.J. Schelling-Valstar. Gedrukt.
44814: - WINTERINK --- Nieuwjaarskaart van J. en C. Winterink-van Schaik te Laren, 1956, met silhouette van H.D. Voss.
44816: - HARDENBOL --- Nieuwjaarsgroet 1946-47 van J. Hardenbol te Utrecht. Gedrukt kaartje naar eigen ontwerp.
44828: - BURDET; VOGELFOTOGRAFIE --- Mapje 'Les oiseaux dans la nature. 12 vues stereoscopiques d'oiseaux, photografiés en liberté par A. Burdet. Oiseaux des Marecages'.
44832: - THEOLOGIE; NOORD-BRABANT --- Copye van een brief aan N.N. Ik heb hoore verhale dat een aanmerkenswaardige comedie is vertoont in Brabant (...) hier in bestaande dat een persoon verbeelde een ziele begerigh om in den hemel te zijn sigh vertoonde. Gedrukt blad plano, zonder jaar, zonder uitgevers adres, zonder auteursnaam (18e eeuws).
44834: - THEOLOGIE --- 'Bijbelsche geschiedenis. Het Oude Testament. Aangevangen 10-Oct-1811'. Opschrift van een 4° manuscript in vragen en antwoorden, 56 pag.
44844: - BELASTINGEN; MIDDEL OP TROUWEN EN BEGRAVEN HOLLAND --- Ordonnantie van het middel op het trouwen ende begraven [in Holland], gearresteert den 26-10-1695. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1695, 4°, 8 pag., gedrukt.
44846: - ZAANDIJK --- Vier foto's, 13x18 cm, van Gorterspad en Hazenpad te Zaandijk, 1967.
44848: - MENSINGE E.A. LANDHUIZEN --- Fraaie zwart/wit foto's, 18x20 cm. van de landhuizen Mensinge (2x), Laarwoud, Crackstate, Breedenborg, Brecklenkamp, Der Boede, 't Velde, Rijnhuizen, Goudestein, Wedderborg, Soelen en Jagtlust, 1980. Gemaakt door de Grontmij. i.v.m. toekomst van huize Mensinge.
44860: - BEKKER, BALTHASAR --- Penning van J. van Dishoecke ter ere van Balthasar Bekker uit 1692. 5 cm., zilver?
44864: - WORMERVEER --- 45 prentbriefkaarten van Wormerveer, waaronder 19 uit de jaren 1900-1910.
44866: - ENSCHEDE --- Ruim 150 prentbriefkaarten van Enschede, waarvan ca. 50 van voor ca. 1920.
44868: - REVUE SNIP EN SNAP --- Programmaboekje van Snip en Snap Revue 1962/63. 16 pag., geillustreerd.
44870: - MUZIEK --- Programmaboekje 'Bonte Dinsdagavond, Nederland zingt'. Gedrukt, 20 pag., met liedteksten.
44874: - MARINE --- Ca. 15 stickers van de Koninklijke Marine met afb. van schepen, vlootdagen 1981 etc.
44876: - GRAMMOFOON--- Vier prentbriefkaarten in kleur, ca. 1950, met afbeeldingen van oude grammofoons met grote hoorns, o.a. van merk Edison.
44884: - BOUWPLATEN --- Catalogus 'Geknipt voor U' in Lijnbaancentrum Rotterdam 1975, met enkele bijlagen. Gedrukt.
44890: - VERSTOLK VAN ZOELEN --- Handtekening van Johan Gijsbert baron Verstolk van Zoelen (1777-1845), minister van buitenlandse zaken. Manuscript.
44894: - VOOGEL; BENSDORP; POTHAST --- Gecalligrafeerd album, aangeboden aan Antonius Voogel, t.g.v. zijn 25 jarig jubileum in dienst der firma Bensdorp en Co. Calligrafie van B. Pothast, 13 september 1876-1901.
44896: - VOLLENHOVE --- Ca. 25 kleurenfoto's, ca 9x12 cm., uit 1985 van havezaten in Vollenhove.
44902: - ROTTERDAM, GEMEENTEWAPEN --- Het wapen van de gemeente Rotterdam. Uitg. Bureau voorlichting Stadhuis. Reproductie in kleur van het op 19-1-1948 vastgesteld wapen, getekend door A.M. v.d. Plas onder toezicht van W.A. van Rijn. 4°, oblong, 4 pag.
44904: - DRACHTEN; DUURSMA --- Familiepapieren betreffende enige generaties Duursma te Drachten. Manuscripten, foto's, cahiers, brieven etc. etc.
44906: - UHLAN, ALPHONSO XII--- La Polka du colonel Uhlan. 1 blad plano gedrukt met verzen en illustraties, Parijs ca. 1883.
44908: - HUNGER; AMSTERDAM --- Enkele 19e eeuwse papieren betreffende leden van de familie Hunger te Amsterdam.
44910: - TWISK --- Catalogus veiling De Zon van een particuliere collectie antiek, ten huize Dorpsweg K159 te Twisk, 1994, 36 pag., geillustreerd, gedrukt.
44916: - KNOEF --- Collectie van 4 overdrukken van artikelen van J. Knoef, ca. 1935.
44918: - PANNERDENSE KANAAL --- Publicatie Staten Gelre d.d. 3-10-1753 met verbod vee te laten lopen op de krib en pakwerken van het Pannerdense Kanaal. Gedrukt, 4°, 3 pag.
44920: - SCHEVENINGEN; VISSERIJ --- Geschiedenis van Scheveningen. De strijd van de Scheveningers in 1818 tegen het monopolie van het haringkaken. Drie feuilletons NRC 25,26 en 27 september 1915. Gedrukt. Auteur: J.C. Vermaas.
44922: - NAARDEN; VAN BUUREN --- Veilingcatalogus 'Collections Arnold van Buuren, 't Loover, Naarden'. Amsterdam, Mak, 1925, 87 pag. + illustraties.
44924: - CURSUS PLAATSELIJKE EN STREEKHISTORIE HOLLAND --- Dossier betr. de Cursus Plaatselijke en Streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967. Gestencild en getypt. Afkomstig van dr. O.H. Dijkstra.
44926: - HOLLAND; REGLEMENT 1815/16--- Reglement van bestuur voor het platteland der provincie Holland, K.B. 13-12-1815 en 7-3-1816. Z. pl., z. j. [1816], 53 pag., gedrukt.
44928: - ALKMAAR --- Toespraak gehouden door Alkmaars stedenmaagd 15 Juli 1877. Manuscript gedicht, plano, 3 pag.
44933: - KRIJNEN --- Bericht van Bevolkingsregister te Wessem dat Simon Krijnen in 1899 in Wessen is komen wonen. 1 kaart, deels gedrukt.
44935: - SCHAAP --- Briefkaart betr. Albert Cornelis Schaap, geboren Den Helder 1874, i.v.m. schutterij. Deels gedrukt.
44941: - ELIAS --- Twee verslagen van het archiefonderzoek naar de afstamming van het geslacht Elias, door J. van der Hammen Nz. verricht in de jaren 1928-1936 op instigatie van Johan E. Elias. Gestencild, 15 pag.
44943: - OUDHEUSDEN, VAN --- Het geslacht der heeren van Oudheusden. Door F. Beelaerts van Blokland, overdruk Ned. Leeuw 1913, 13 pag. Handexemplaar van de auteur met zeer veel correcties en aanvullingen in handschrift.
44951: - ROTTERDAM, ENGELSE KERK --- A copy of the original subscription list towards the erection of the first English Episcopal Church at Rotterdam in 1708. Bedrukt omslag met deze tekst en 24 pag. fotokopien.
44954: - HEERLIJKE RECHTEN --- Brief van de eerste sectie uit de Staatsraad, d.d. 28 Grasmaand 1809, aan de koning, betr. Heerlijke rechten. Gedrukt, folio, 39+4 pag. [Heerlijke regten]
44956: - SCHEEPVAART --- Les principales lignes de Paquebots, afl. 2 van Apercu du Commerce et de l'Industrie des Pays-Bas. Gedrukt, 47 pag., geillustreerd.
58376: - Relation officielle de la réception de sa majesté la Reine Wilhelmine et de son altesse royale le Prince des Pays-Bas a l'hotel de ville de Paris (2 juin 1912), Paris: J. Barreau, 1920.
44967: - OEMS; WEER; NIJS; HINLOOPEN --- Manuscript lijstje van genodigden bij de bruiloft van Claes Oems Weer, 1640. 4°, 1 pag.
44973: - VECHTEN (U), LANDMETER VAN NOORT --- Getekende kaart van een perceel land van het Barbara Gasthuis, gelegen tussen de Kromme Rijn en de Heerweg te Vechten (U), door de landmeter Marcelis van Oort [= Noort] d.d. 27-8-1618. 40x26 cm., tekening met kleur, windroos, passer en met tekst en handtekening van de landmeter.
44975: - VERHUELL, ALEXANDER; STUDENTENTEKENING --- Potloodtekening van Alexander Verhuell, 20x28 cm., voorstellende een groep van elf studenten in een studentenkamer, drinkend en rokend. Rechts op de voorgrond twee honden, links een skelet op een voetstukje, aangekleed als dienster.
44984: - WILLES, VAN --- Prijscourant van fa. A. van Willes Jzn, Achtergracht 23, Amsterdam, in ijzerwaren en bouwartikelen. 4°, 4 pag., ca. 1900.
44986: - AMSTERDAM; PREDIKBEURTEN--- Preekbeurtenbiljet Amsterdam, maart 1772. Langwerpig gedrukt biljet, 50x9 cm., zwaar beschadigd. Afkomstig uit dakbeschot.
44987: - MORPURGO --- Briefkaart van Samuel Morpurgo, d.d. Amsterdam 28-9-192. aan antiquair J. Reckman, Groot Heiligland te Haarlem. Manuscript.
44988: - RECKMAN; ANTIEK --- Reclamekaart van antiquair J.A. Reckman en Zoon, Groot Heiligland 18, Haarlem. Ca. 1920? Gedrukt.
44996: - SCHERMERHORN --- Geboortekaartje Barend Willem Schermerhorn, Delft 1924. Moeder: Rook. Gedrukt.
44998: - ABERSON --- Drie foto's (9x12 cm.) van Anneliesje Aberson, ong. 1 jaar oud, met haar moeder. Ca. 1920?
45000: - GRONINGEN; GOLTHOORN; RENGERS; NAUTA --- Acte van transport van de beklemminge van 61 3/4 deimatten, zijnde 1/8 portie van het nieuw ingedijkte land De Golthoorn. Verleden voor de grietman R.T. Nauta, d.d. Groningen 8-5-1771. Manuscript, groot charter op perkament met vrij gaaf lakzegel van Nauta (groot schip).
45006: - KATHOLIEKEN; VERBOD 1644--- Beslissing van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 3-3-1644 met verbod tot uitoefening van het r.k. geloof. Manuscript, Franse tekst, folio, 2 pag.
45015: - SLOET; FAGEL --- Briefje van de Staten Generaal, d.d. 1786, aan N.H. met handtekening van J(?) W. Sloet tot Warmelo en H. Fagel. Manuscript, 1 pag.
45023: - MARQUES DE LOS RIOS --- Bericht in het Duits betr. het huwelijk van Franz Marchesen de Los Rios, obristen uber ein regiment zu Fuss en Maria Antonia ... dochter van de schrijver van deze brief d.d. 12-3-1752. Deels gedrukt, folio, 3 pag.
45027: - LEIDEN; BELASTINGEN; BUCAILLE --- Twee kwitanties betr. de heffing op inkomsten in 1799 te Leiden. Folio, deels gedrukt, 2 pag., 1800.
45031: - KORTERAAR; BLOKLANDSE POLDER --- Rekening van Jan Cornelis van der Hoove, molenmeester van de Bloklandse Polder te Korteraar, over 1709-1710. Manuscript, 3 pag., folio.
45037: - DELFT; LOVENVOS; JOLLIE --- Acte van transport, d.d. Delft 12-2-1780, van een huis aan het Oosteinde aldaar, verkocht door Leo Lovenvos aan Mattheus Jollie. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren.
45039: - DOESSCHATE, TEN; DAMAST --- Adreskaartje, 6x8 cm., van magazijn van J.G. ten Doesschate, Leidsestraat Amsterdam. Gedrukt.
45043: - KRAMER, JOHANN PETER; BIBLIOTHEEK --- Lebensregeln. Opgesteld door Joh. Peter Krämer in 1762, oud 25 jaar. Verbeterd en aangevuld in 1770 en 1772. Manuscript, 4°, cahier, 58 pag. Tekst in het Duits.
45051: - ROTTERDAM --- 15 luchtfoto's, prentbriefkaartformaat, van de binnenstad van Rotterdam in 1946 en voor 1940.
45055: - BOLTEN; DELFT --- Twee brochures t.g.v. het afscheid van D.H.G. Bolten als directeur der musea in Delft, 1971. Gedrukt.
45059: - GRAVENZANDE ---Twee drukwerken betr. restaurant De Spaansche Vloot te 's Gravenzande, 1958.
45061: - NIEUWE SCHAND; BRONS; KREMER --- Nota van Jan H. Brons en Comp. te Nieuwe Schans, voor geleverde kanten aan de heer R.C. Kremer, 1801. Manuscript, 1 pag.
45065: - WORKUM; VERVOER --- Reglement voor de wagenaars te Workum, Workum, Olingius, 1784. 4°, gedrukt, (8) pag., sierpapier omslag.
45069: - UTRECHT; ARMWEZEN --- Reglement voor eene kas bestemd tot het verleenenen van voorschotten aan gepensioneerden van den staat. Utrecht, 1830, 7 pag. Gedrukt.
45071: - DORDRECHT; MUZIEK--- Programma uitvoering Dordrechtsch mannenkoor Caecilia. 5-11-1907, 44 pag., geillustreerd.
45073: - LIMBACH --- Enkele financiele papieren betr. Johannes Limbach, Parklaan, Haarlem, 1940-1941.
45075: - JONGKIND --- Nota van J. Jongkind, dierenarts te Haarlem, 1939.
45077: - UTRECHT; BRAND --- Burgemeester en wethouderen der stad Utrecht (...) Reglement van orde der vereeniging tot redding van menschen en goederen ingeval van brand, d.d. 26-1-1829. Gedrukte brochure, 13 pag.
45079: - SCHOON, JEANETTA --- Episode, door Jeanetta Schoon. Manuscript van een roman(?), handgeschreven, ca. 150 pag. In kartonnen omslag, ca. 1930?
45081: - INDIE; TROEPENSCHIP NIEUW HOLLAND; VAN DER STARRE; NIEUWENHUYS --- Caricatuur tekening in lijst, 50x70 cm., door Henk Nieuwenhuys, 1947. De gekleurde tekening toont de bemanning van het schip 'Nieuw Holland', varend naar Ned. Indië met militairen en terug met evacuees. De personen zijn caricaturaal weergegeven en voorzien van hun originele handtekening.
45089: - CRUYS; 'T HOEN; KOELINK; HANDEL --- Notitie van koopmans en andere goederen bestaande in (...) teer touwwerk, hout (...) behorende tot de boedel van Christiaan Cruys, ook genegotieerd hebbende op de firma Goris 't Hoen en Comp. 4°, (28) pag.
45091: - OPGELDER; OP TEN NOORT; ZUTPHEN --- Bericht betreffende het overlijden van Bartha Op ten Noort, wed. G.J. Opgelder, d.d. Zutphen 14-3-1793. Folio, deels gedrukt, 2 pag.
66680: - Portrait of Sybrand Feitama (1694-1758) at 56 years of age, painter, collector.
45096: - HARDINXVELD --- Aardewerk bordje gemaakt t.g.v. het 100 jarig bestaan van de zondagsschool Jedidjah te Boven Hardinxveld, 1878-1978. Diameter 18 cm.
45098: - MUZIEK; VELP --- Officiele gids van het Nat. Federatief concours voor Harmonie -en fanfare- gezelschappen te Velp (G.), 9-10/8/1946 t.g.v. 75 jarig bestaan Velpsche Harmonie, Velp 1946, 24 pag., geillustreerd.
45103: - GRAVENHAGE; AOC-GEBOUW LAAN VAN MEERDERVOORT --- Herinneringen aan de receptie t.g.v. de officiele opening van het A.O.C. gebouw aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag op 15-1-1955. Album met handtekeningen van de genodigden en 3 grote foto's van personen.
45105: - WOLTERS; VEESSEN; WO II--- Evacuatieherinneringen in huize Nijensteen Veessen (gem. Heerde) 5-11-1944 - 31-7-1945 door H.A. Wolters, Arnhem 1945, 21 pag., gestencild. Gedicht.
45109: - ARNHEM; ZIEKENFONDS --- Reglement voor een zieken- en begrafenisfonds te Arnhem, Arnhem 18xx, 7 pag., gedrukt, sierpapier omslag.
64781: - Edelina, eene Nederlandsche geschiedenis
45115: - BERG, VAN DEN; CUYPERS --- De heren Van den Bergh, leenmannen van het Sticht en Gelre, van de 12e -16e eeuw. Doctoraalscriptie van P.M. Cuypers, Nijmegen 1979, 7+183+59 pag., gestencild, ingenaaid.
45119: - ZAALBERG; AARDEWERK --- Twee prospecti van potterij Zaalberg te Leiderdorp. Ca. 1950?, 4 en 6 pag., geillustreerd.
45121: - TUINMEUBELEN; SEMAL --- Prijscourant voor tuinmeubelen van Manufacture Semal-Lacroix, Emile Semal successeur, Nivelles, Belgique. Groot 4°, gedrukt, 33 platen met zeer veel afbeeldingen van meubelen, tuingereedschap, etc.
45123: - ZOCHER; BARBIERS; DRUYVESTEYN; ABERSON; HAARLEM --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van een Haarlemse jongeman uit de jaren 1834-1839.
45127: - POLDERMANS; MODEACADEMIE HAARLEM --- Getuigschrift van de mode-academie van mej. D.H. Poldermans, Nieuwe Gracht 64 Haarlem, d.d. 1906, voor mej. Stevens, 1 blad, deels manuscript.
45128: - BOISSEVAIN --- Exemplaar van de gedrukte, met de pen aangevulde, Geslachtslijst der familie Boissevain, opgesteld met medewerking van D.G. van Epen, Amsterdam 1904, 91 pag., gebonden (gedrukt in 100 ex.). Aangevuld met een groot aantal documenten en manuscripten betr. deze familie.
45130: - VERKADE; CALLENFELS; V.D. SCHEER; SCHIEDAM --- Album amicorum in de vorm van een oblong hoesje in schuifhoes met 18 losse blaadjes met teksten en tekeningen van Annet Verkade, voornamelijk Schiedam, 1835-1864.
45131: - OLIE; WEYTINGH --- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met 13 losse blaadjes met teksten en tekeningen, van C.B. Olie. Amsterdam, 1837-1840.
45136: - LUCHTVAART; VAN DER SLEEN --- Rol 18mm. film in blikken trommel 'Hier is een goede raad: leert vliegen NLS Nationale Luchtvaart School. Opname dr. Van der Sleen'. Ca. 1935.
45140: - WATERSNOOD --- Extra nummer van Het Leven, d.d. 6-1-1926 'Overstroomings-rampen en watersnood'. 16 pag., geillustreerd.
45144: - WATERSNOOD HOLLAND 1726--- Publicatie van de Staten van Holland d.d. 26-2-1726, betr. verbod tot het roven van goederen van slachtoffers van de watersnood. 1 blad plano, gedrukt.
45152: - REYN, VAN; BODEL VAN NIJENHUIS --- Brief van G. van Reijn, d.d. Rotterdam 18-12-1837, aan J.T. Bodel Nijenhuis te Leiden, 1 pag. Manuscript.
45157: - VLEUTEN; VAN STEMBOR --- Verlijbrief door kapittel Oud Munster van een halve hoeve land in het kerspel Vleuten, aan de Oude Rhijn, op Willem van Stembor, heer van Isschot en De Haar na overlijden van Johan Philip van Stembor, zijn broer. Utrecht 2-12-1709. Charter op perkament, met opgedrukt zegel.
45159: - CROMWIJK EN BULWIJK; DE HAAR; STEMBOR --- Verlijbrief van de Staten van Holland op Willem de Stembor, 44 jaar, wonende op Huis Ter Haar, van 64 morgen in Kromwijk en Bulwijk onder Woerden en van een hoeve land op de Lage Haar. D.d. 's Gravenhage 8-12-1730. Charter op perkament. Uithangend zegel verloren.
45165: - BORSTELMAKER --- Foto van een borstelmaker te Amsterdam, ca. 13x18 cm., ca. 1910.
45167: - HAARLEM; R.K. KERK --- Aantekenboekje van een Haarlemse priester uit het jaar 1847. Ingeschreven in een met blanco papier doorschoten exemplaar van Directorium 1847. Ruim 100 pagina's in manuscript.
45171: - BISSCHOFF --- Blaadje uit een album amicorum, met een potloodtekening van Betsie Bischoff, 1852. Ca. 8x12 cm.
45173: - GELDERLAND; ZONDAGVIERING; V. LYNDEN --- Brief van de gouverneur van Gelderland, J.C.E. van Lynden, d.d. Arnhem 11-8-1814 aan de Gelderse burgemeesters betr. zondagsviering. 1 blad, folio, gedrukt.
45175: - MILITARIA; GELDERLAND; V. DEDEM --- Publicatie van de gedelegeerde prefekt van het Dep. van de Boven-IJssel, d.d. Arnhem 13-12-1813.
45179: - LEENKAMERS ZUTPHEN --- Extract uit de ordonnantie over het houden van een goet protocol ende register van opdrachten ende affectatien van onroerende goederen in deze graafschap Zutphen gelegen. Zutphen, 17e eeuws, 1 blad, folio, gedrukt.
45181: - VEEPEST; GELDERLAND--- Publicatie van R.L. van Andringa de Kempenaer, prefect van het Dep. v.d. Boven IJssel, d.d. Arnhem 27-6-1812. Groot blad plano, gedrukt (bij A. van Goor).
45183: - STRAUSS; MEDAILLE; HARTIG --- Bronzen medaille met portret in relief van Johann Strauss en de jaartallen 1825 en 1899. Gesigneerd A. Hartig.
45187: - EENRUM; TENNISCLUB ODIVIA --- Zeven getekende programma's voor cabaret-avonden van de tennisclub Odivia te Eenrum, 1925-1929. Manuscripten.
45189: - ORANJE-NASSAU, 1898--- Programma Inhuldigingsfeesten 1898, kerkelijke plechtigheid 9-9-1898 in Groote Kerk 's Gravenhage. 4°, gedrukt, 12 pag.
45191: - GOOCHELEN --- Catalogus van het Nederlands Goochelinstituut Fantasto, Vondelweg 116 Haarlem. 1949, 12 pag., groot 4°, geillustreerd.
45197: - BELONJE; SAINT LOUIS; BERGERON --- Dossier 'De afstamming van Saint Louis in de Nederlanden' afkomstig van Dr. J. Belonje. Manuscript. Brieven en aantekeningen uit 1977-1979, ca. 100 stuks.
45199: - VEERE; SWARTE THONE--- Acte verleden voor burgemeesteren en schepenen van Veere d.d. 28-8-1538, waarbij Ant. Cornelisz. alias Swarte Thone, poorter van Veere, regelingen treft voor zijn kinderen uit 1e en 2e huwelijk, na zijn overlijden. Charter op perkament, zegel verloren.
45205: - LUCHTVAART--- Collectie van ruim 425 foto's (meest 18x24 cm.) van vliegtuigen, in twee plastic mappen. Jaren 50?
45207: - COSTA, DA; WILLEM DE CLERQ--- Schets van eenige woorden, uitgesproken over de lijkbaar van Willem de Clerq, door zijnen boezemvriend Isaac da Costa. Manuscript, 5 pag., 4°.
45209: - CHENIER; ROUQUET--- Brief van Achille Rouquet, d.d. Carcassonne 1891, aan Leon Dierx, over monument voor Andre Chenier. Manuscript, 1 pag.
45211: - GODEWAERSVELDE; ST. MARIE DU MONT--- Grote litho met gezicht op de abdij van St. Marie du Mont (Mont-des-Cats) te Godewaersvelde (Noord Frankrijk). Litho van G. Dubar te Lille, 40x50 cm., gevouwen, ca. 1905.
45213: - HERTOGENBOSCH, STADHUIS--- Aantekening van schilderijen in de burgemeesterskamer te 's Hertogenbosch in 1832. Manuscript, folio, 2 pag.
45215: - GUIJKING--- Gecalligrafeerde brief van Guijking, 'dessinateur', d.d. 's Gravenhage 1860. Manuscript, 4°, 1 pag.
45217: - KEESER--- Brief van J.F. Keeser, d.d. 's-Hertogenbosch 23-11-1891 aan H.M. de koningin, waarin hij haar een aantal krantenknipsels aanbiedt, manucript, 2 p., folio.
45221: - LUKAS-FEEST, SINT--- Krantenknipsel over het St. Lukas-feest 1654-1854, getekend 't B. Gedrukt, 1 pag., 1854.
45226: - FIJNJE--- Briefje van Fijnje aan F.W. Conrad, d.d. Arnhem 1861, manuscript, 1 pag.
45232: - BERG, S.J. VAN DEN --- Brief van S.J. van Bergh, d.d. 's-Gravenhage 1856, manuscript, 1 pag.
45234: - BEKKER, BETJE WOLFF --- Briefje in facsimile van Betje Wolff, d.d. 's-Gravenhage 23-1-1801, aan vriend, 2 pag., gedrukt.
45236: - GRAFOLOGIE--- Ca. 15 stukjes papier met handschrift of handtekeningen, deels met grafologische verklaringen, 19e eeuws.
45238: - HOOFF, VAN --- 5 brieven of fragmenten van brieven van familie leden van Hooff, manuscripten, 19e eeuws.
45240: - HOOFF, VAN, WENDLIJ, RAMBONNET--- Brief van Juffr. Rambonnet aan Christine Wendly- van Hooff te Zutphen en een brief van vader, moeder en zuster Henriette aan haar d.d. Maastricht 1861.
45242: - MENCEAKY--- Brief van M. Menceaky, minister van Rusland, d.d. Constantinopel 1825, aan colonel Ch. de Rottiers, manuscript, 1 pag.
45244: - WILKENS--- Twee fragmenten van brieven van Jenny en Louise Wilkens, manuscripten, 19e eeuws.
45246: - MUZIEK, BOTGORSCHECK--- Krantenknipsel over de fluitist Franz Botgorscheck, 1840, gedrukt.
45248: - ZOGRAPHO--- Briefje van C. Zographo (1797-1856), d.d. Karlsbad 1854, manuscript, 3 pag.
45250: - SCHMIEDER, CRAEYVANGER--- Briefje van E. Schmieder aan de heer Crayenvanger over repetitie in de Mozes en Aron kerk, manuscript, 19e eeuw, 1 pag.
45252: - GISIUS NANNING--- Briefje van N.A. Gisius Nanning, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
45254: - MUZIEK, HAHN--- Briefje van de pianiste Clara Hahn, ca. 1860, manuscript, 1 pag.
45256: - BOSSCHA--- Brief van J. Bosscha, d.d. 's-Gravenhage 1859, manuscript, 1 pag.
45260: - ROEVER, DE --- Brieffragment met handtekening van Mr. N. de Roever, archivaris, manuscript, 1 pag., ca. 1890.
45262: - PEPE--- Brief van Guillaume Pepe, italiaans generaal, aan colonel Rottiers, d.d. 1827, manuscript, 1 pag.
45264: - LODEWIJK XVI--- Handtekening van Lodewijk XVI, manuscript, 1 pag.
45284: - GUY DE CORAL--- Drie briefjes en enkele kaartjes van het echtpaar Guy de Coral- van Kerchem, gericht aan W. Sweijs, 1844, manuscripten.
45286: - BARNEVELD, BEIJEN, VAN BRUGGEN--- Twee kwitanties voor betaling door de erven van wed. Sweijs-de Bijll aan de arts J.F. Beijen en aan Betje v. Bruggen (verleende trouwe diensten), 1862, beiden te Barneveld, manuscripten.
45288: - MIJNSSEN--- Drie briefjes van H.J. Mijnssen, 1842, aan W.D. Sweijs, manuscript, 4 pag.
45290: - IKLER, INDIE, HARDERWIJK--- Brief van Jan Frederik Ikler, d.d. Harderwijk 28-5-1845, waarin hij afscheid neemt i.v.m. vertrek naar Indie, manuscript, 1 pag.
45292: - HALL, VAN --- Brief van Aat van Hall aan W.D. Sweijs, d.d. Utrecht 1842, manuscript, 2 pag.
45294: - NAIRAC--- Briefje van Nairac, d.d. Barneveld 1842, aan W.D. Sweijs, manuscript, 2 pag.
45298: - LEIDEN, TEXTIEL, CLOS & LEEMBRUGGEN--- Brochure van de fabriek van P.Clos en Leembruggen te Leiden, met staaltjes stof "polemieten voor de China markt", vouwblad met stukjes stof, namen en prijzen.
45304: - AFRIKA, WOLFF, ELIAS--- Aandeel van de Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias, gevestigd te Amsterdam, 1909, gedrukt, 1 pag.
45306: - GELRE, VERKOPINGEN--- Twee gedrukte publicaties van de Staten van Gelre, d.d. 1742 en 1683 betr. het houden van openbare venduen, resp., 4 en 8 pag., 4o, resp. gedrukt bij H.v. Goor te Arnhem 1742 en 1737 (herdruk).
45318: - MACKAY--- Fotokopien van gegealogische aantekeningen betr. geslacht Mackay, 6 pag., afkomstig van D. Mackay te Amsterdam, ca. 1950.
45325: - BARNEVELD, NUT, SWEIJS--- Verhandeling ter inwijding van het Barneveldsch Departement der My tot Nut van 't Algemeen, uitgesproken 15-sprokkelmaand 1810, door de secretaris Jan Coenr. Sweijs, manuscript, 40 pag., gebonden in blauw papieren omslag.
45327: - AMIJA ESSER--- Brief van Amija Esser, d.d. Amsterdam 1845, aan W.D. Sweijs te Barneveld, manuscript, 4 pag.
45329: - ORMEA, SCHAEP--- Briefje van ....Ormea, d.d. 's-Gravenhage 1663 aan N.N. Manuscript, 1 pag., folio.
45335: - GEERTUIDENBERG, STUDIEBEURS SWAANS, V.D. WERK--- Rekening van Adriaan v.d. Werk, rentmeester van de 8 kleine beurzen van Aert Swaans, in leven deken van de Collegiale kerk van Geertuidenberg, over het jaar 1717, manuscript, folio, 3 pag.
45337: - NAARDEN, VAN RENSSELAAR, THIERENS--- Kwitantie betr. ontvangen verponding van Antony van Rensselaar, over 1796, getekend Naarden door de ontvanger Thierens, deels gedrukt, 1 pag.
45347: - GEERTUIDENBERG--- Acte van de Raad en rekeninge van de stadhouder d.d. 15-1-1727 betr. de benoeming van burgemeester, schepenen en tresorier van Geertuidenberg. Manuscript, folio, 2 pag. met opgedrukt zegel en handtekeningen van Pesters en Huijgens.
45351: - WESSELIUS, PIETER DE GROOT--- Brief van Joh. Wesselius, d.d. Leiden 1733, aan een vriend, manuscript, 1pag.
45357: - DORDRECHT, V.D. LINDEN, VERVOORN--- Acte van transport voor schepenen van Dordrecht d.d. 1-12-1751 van een loods en erf op de Vest bij de St. Jorispoort. Charter op perkament, zegels verloren.
45361: - CHANTAL PERE--- Twee brieven in het Frans, d.d. Amsterdam 1813, van Chantal of Chantal Pere, manuscript, 3 pag.
45363: - HOORNSTRA, DU PON--- Bijbel uit 1849 in leren band met tekst in manuscript op schutblad door G.W. Hoornstra.
45365: - HAARLEM, BUIJSANT, V.D. HOECKE, DE CANOIJ--- Acte van transport voor schepenen van Haarlem, d.d. Haarlem 14-5-1672 van een huis in de Kleine Houtstraat. Charter op perkament, zegels verloren.
45367: - ADEL--- "Grondwet op den constitutionelen adel van het Koningrijk Holland", uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 's-Hertogenbosch, 22 Grasmaand 1809, 's-Gravenhage 1809, 1 blad plano, gedrukt.
45369: - ORANJE-NASSAU, VAN GESSELER--- Extract uit register resolutien Staten Generaal, 25-10-1751, getekend J. van Gesseler en Fagel, manuscript, 1 pag.
45371: - MILITARIA, OUDENAARDE EN DOORNIK--- Extract uit resolutien Staten Generaal, d.d. 10-1-1710, manuscript, 1 pag.
45375: - HUWELIJK, ZUTPHEN--- "Huwelicksche Ordonnantien". Manuscript, 4o, 17e eeuws, 9 pag.
45377: - DORDRECHT--- Teksten voorkomende bij het bordes en salet van een pand te Dordrecht, 18e eeuws, manuscript, 4o, 1 pag.
45379: - MUIDEN, DE BRUIJN VAN ERCKELL--- Brief van N. de Bruijn van Erckell, d.d. Muiden 1764 betr. het overlijden van zijn vader Jasper de Bruijn van Erckell, secretaris van Muiden, manuscript, 4o, 1 pag.
45381: - HARINGVANGST--- "Formulier van den eed bij de ventjagers voor het bekomen van hare acten van consent te doen", manuscript, folio, 3 pag., 18e eeuws.
45387: - GOES, CHRISTIAAN VAN DER --- "Dat de graven van Holland souveraine princen geweest sijn", manuscript door Christiaan van der Goes [1674?], 4o, 3 pag.
45389: - NOBELING, KERBIJ, HOFFMAN--- Brief van de Hoge Raad van Holland, d.d. 's-Gravenhage 21-7-1738, aan de Staten Generaal. Manuscript, folio, 6 pag., getekend: Jan Parker.
45392: - BEEFTINGH, VAN --- Brief van Josua van Beeftingh, vendumeester ter Admiraliteit op de Maas, d.d. Rotterdam 1760, manuscript, 4o, 2 pag.
45400: - ORANJE-NASSAU--- Sententies Hof van Holland 30-5-1651 en Hoge Raad 29-7-1651 in zaak tussen de weduwe van de stadhouder tegen de pretendenten tot de voogdij van de prins (prinsen van Portugal en Paltsgraven van de Rijn), manuscript, 4o, 5 pag.
45412: - LETTERKUNDE--- "Pasquillus", manuscript, 4o, 3 pag., 17e eeuws.
45414: - TROMP, MAARTEN--- "Sint Martens feest. Aen den E.E. admiraal Marten Tromp tot een nieu jaer". Manuscript, folio, 2 pag.
45416: - SLATIUS--- "Extract uyt seecker tractaetgen geschreven bij den eygen hant van Henricus Slatius, in sijn gevanckenisse", manuscript, 4o, 4 pag.
45420: - OTTERSDORFF; CLASSIS WOERDEN--- Brief van Wratislaus Sixtus de Ottersdorff in het Latijn, aan de predikanten in de classis Woerden, d.d. Dresden 3-9-1661. Manuscript, 4°, 2 pag.
45424: - ORANJE-NASSAU; DE BATZ--- Achttiende eeuwse kopie van een brief van Frederik Hendrik aan monsieur de Batz. Z. pl., z. j. Manuscript, folio, 1 pag.
45430: - VISSERIJ--- Extract uit de resolutien v.d. Staten van Holland d.d. 11-7-1662. Manuscript, 2 pag., folio.
45432: - ZEELAND--- Extract uit een brief van de raadpensionaris van Zeeland aan Johan de Witt, raadpensionaris van Holland, d.d. 9-12-1660. Manuscript, folio, 2 pag.
45436: - ZUIJLEN VAN NIEVELT--- Zes brieven en andere stukken betr. Jacob van Zuijlen van Nievelt. Manuscripten, 4°, 6 pag.
45438: - STRAATWEG GRAVENHAGE-SCHEVENINGEN, KONIJNEN--- Brief aan de staten van Holland van Gecomm. Raden, d.d. Gravenhage 14-11-1664 betr. konijnenplaag in de duinen naast de nieuwe straatweg van Gravenhage naar Scheveningen. Manuscript, folio, 2 pag.
45440: - RIJNSBURG, ABDIJ; DELFT; ACKERSDIJK--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 20-6-1646. Manuscript, folio, 2 pag.
52431: [NAYLER, B.S.] - Pillen voor recenserende geleerden te slikken en Beenen voor heeren boekhandelaren te kluiven: toegediend door een wezenlijken voorstander der Nederduitsche letterkunde. Amsterdam, Nayler & Co., 1838.
65446: - Trouw-zangen voor den Heere Pieter Blussé en Mejuffrouwe Sophia Arnolda Christina Vermeer. By gelegenheid Hunner Huwelyks-Vereeniging te Rotterdam, Den 14 der Oogstmaand 1771.
45448: - DELFT--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 13-5-1644. Manuscript, folio, 2 pag.
45450: - LEIDEN, VAN DER WERFF--- Extract resolutien Staten van Holland d.d. 27-7-1617. Manuscript. folio, 1 pag.
45456: - WEESP, HINLOPEN--- Kwitantie voor Jacob Jacobsz. Hinlopen van de ontvangers der 200e penning over Weesp, Weesperkarspel en Hoogbijlmer, 1673, manuscript, 1 pag.
45458: - HOGE RAAD, VAN DELFT, BOTH VAN DER EEM--- Sententie van de Hoge Raad in Holland, d.d. 22-12-1601. Charter op perkament met handtekening van Everard Both van der Eem ( ca. 1580-1634).
45464: - VLAARDINGEN--- De heeren van de Rekeninge van Holland verklaren 11-10-1540 dat de baljuw van Vlaardingen zijn eed alsnog moet afleggen. Manuscript, 17e eeuwse kopie, folio, 1 pag.
45466: - LEIDERDORP--- Verklaring van het stadsbestuur van Leiden d.d. 6-11-1679 betr. het verlijen van de heerlijkheid Leiderdorp, met het veer over de Rijn en een tiende.
45468: - ROTTERDAM, GODSCHALKS, KUIP--- Extract uit transportregister Rotterdam d.d. 12-6-1659 betr. een huis aan de Molensteeg aldaar. Manuscript, folio, 2 pag.
45472: - EDAM--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 16-3-1651, voor de stad Edam betreffende verandering van de nominatie en electie van schepenen. Manuscript, folio, 3 pag.
45478: - MEDEMBLIK--- Octrooi van de Staten van Holland d.d. 21-7-1668 voor Medemblik, betr. vermindering van de vroedschap. Manuscript, folio, 2 pag.
45480: - HONDSBOSSCHE, KAMPERDUIN--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 22-3-1658. Manuscript, folio, 2 pag.
45484: - EGMOND--- Verklaring van Gecomm. Raden d.d. 27-11-1618, betr. de drie Egmonden. Manuscript, 2 pag., folio. Met handtekeningen van A. Duijck en L. van Mijerop.
45486: - AMELAND; COLTERMAN; CLINCKAERT--- Passage uit rekening van Johan Colterman, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland, d.d. 1615, betr. betaling van 8 gouden Philips schilden door Ameland. Manuscript, folio, 1 pag.
45488: - OUDKARSPEL--- Acte van Jacoba van Beijeren, d.d. 28-2-1431, waarbij zij de heerlijkheid Outkarspel schenkt aan Johan van Egmond. Manuscript (17e eeuwse kopie), folio, 3 pag.
45490: - AMELAND; TERSCHELLING--- Verklaring van keizer Philips d.d. 1-5-1441 dat inwoners van Medemblik en Enkhuizen de ingezetenen van Terschelling en Ameland beroven. Manuscript, folio, 3 pag. (17e eeuwse kopie).
45492: - MOENS, VAN GEESDORP--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland d.d. 19 en 20-9-1646. Manuscript, folio, 4 pag.
45500: - MILITARIA; ZEELAND--- Extract uit resolutien Staten v. Zeeland 25-11-1660, betr. militaire zaken. Manuscript, folio, 3 pag. Getekend P. de Hubert.
45502: - EKSTERS--- Verklaring van de Staten van Holland, d.d. juli 1652, betr. de grote toename van eksters. Manuscript, folio, 1 pag.
45504: - MILITARIA--- Extract uit de resolutien van de Staten van Holland, d.d. 8-12-1645. Manuscript, 3 pag., folio.
65901: [HEY, JOHANNES VAN DER], - De vrye hand-opening verdedigt. Kamerspel. Door het Kunst-Genootschap, Ridendo dicere verum, quis vetat?
45510: - BELASTINGEN; HOLLAND--- Diverse manuscripten (veelal extracten uit resolutien Staten van Holland) betr. belastingheffing in dit gewest. 17e eeuws, ca. 14 pag.
45512: - THEOLOGIE--- Verklaring dat de ondergetekende zijn zoon zal opvoeden in de gereformeerde religie. Manuscript, begin 17e eeuw, 1 pag.
45516: - EDAM; WEESHUIS--- Request van regenten en vaders van het weeshuis, armenhuis en provenhuis te Edam aan Staten van Holland. Manuscript, folio, 3 pag.
45518: - HONDIUS, STUDIEBEURS--- Verzoek aan Gecommitteerde Raden van Henricus Hondius, zoon van wijlen Wilhelmus Hondius, predikant te Oost-Zaandam, om zijn jaarlijkse studiebeurs te mogen ontvangen. Manuscript, folio, 1 pag. 17e eeuws.
45538: - BUCQUOY, DE; DE SMETH; DE LEEUW--- Familieboekje met aantekeningen uit de jaren 1609 tot 1715, in het Frans en in het Nederlands, betreffende de families De Bucquoy en De Smeth. Ca. 100 beschreven pagina's in een oblong, in leer gebonden, boekje. Goud op snee.
45542: - ROTTERDAM, OPROER, PRINS--- Dagboek aantekeningen van mr. Adriaan Prins (1692-1780), lid van de Rotterdamse vroedschap, over de roerige jaren 1747-49 (verheffing Willem IV) en 1766-67 (verheffing Willem V). Manuscript, ca. 45 pag., 4°.
45544: - NIJMAN, RIJSWIJK--- Poesiealbum van Guus Nijman, geboren Terneuzen, in 1937 wonende te Rijswijk Z.H. Alle inschrijvingen uit Rijswijk e.o. en uit 1937.
45546: - ENGELEN (PENSIONAAT), OUDE WETERING--- Poesiealbum van Jo, een meisje uit de Oude Wetering dat in 1907-1908 op een r.k. pensionaat te Engelen zat. Ca. 35 inschrijvingen.
45558: - WIRDUM, SINNEMA, BUMA, RENEMA--- Aanplakbiljet betr. verkoping d.d. 8-9-1838 betr. weiland aan de Nieuwe Vaart bij de Groenedijk op Hekkemieden onder Wirdum, genaamd Oudland, verhuurd aan IJde Abes Sinnema. Gedrukt, Leeuwarden, M. van den Bosch, 1838.
45566: - HAVELAAR, TIELROOY--- Briefkaart van Just Havelaar aan J. Tielrooy te Alkmaar, d.d. Amersfoort 1918. Manuscript.
45568: - STUDENTEN--- Typen uit de studentenwereld. Gelithografeerde plaat uit een almanak, D.B. del, C.C.A. Last lith en uitg P. Blommers, 25x45 cm.
45576: - MILITARIA, FONDS GEWAPENDE DIENST, TEISSEDRE L'ANGE--- Bundel met publicaties 1815-1825 van en over het Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst in de Nederlanden, 8° en plano, gedrukt, gebonden in half leer uit de tijd.
45578: - REIJNHART, ZUTPHEN--- Brief van M.J. Reijnhart, d.d. Amsterdam 1824. Manuscript, 2 pag.
45580: - SCHOPPERS, SCHRADE, SCHRADEN--- Verklaring betr. voltrokken huwelijk te Utrecht d.d. 23-11-1814 tussen Dirk Schoppers en Peternella Schrade(n?), wed. Gerrit Janssen. Manuscript, 1 pag.
45582: - NIJMEGEN; WILLEM SMIT--- Post, personeelsorgaan Willem Smit en Co's transformatorenfabriek, jaargang 1 (1952), 12 afleveringen van elk 16 pag. Geillustreerd, gebonden.
45584: - LAREN, VAN MOERKERKEN--- Litho, 14x20 cm., van 'Het huis genaamt 't Klooster op het Zevenend te Laren'. Litho van Van Moerkerken 1898.
45586: - VOORBURG, DE LEEUW, KOKSHOORN--- Uittreksel huwelijksregister Voorburg d.d. 21-5-1890 betr. huwelijk Albert Otto de Leeuw en Cornelia Henrietta Kokshoorn. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45590: - VUGHT, VAN ROOIJ, GRIPS--- Kaart met uitnodiging zilveren ambtsjubileum J.H. van Rooij als secretaris van Vught, d.d. 1-6-1944. Gedrukt, 1 pag.
45592: - KLEDERDRACHTEN--- Recensies over de shows van Nederlandse klederdrachten, t.g.v. het Holland Festival 1950, georganiseerd door het Damescomité Amsterdam Ontvangt. Map met 2 programma's en ca. 10 ingeplakte recensies uit kranten en tijdschriften.
45598: - NOTARIAAT--- Publicatie van Prov. Bestuur Holland, d.d. 's Gravenhage 20-12-1796, betr. het overdragen van notariele protocollen. 1 blad plano gedrukt.
45600: - IJKEN VAN VATEN, KANNEN ETC., AMSTERDAM--- Publicatie van Heeren van den gerechte te Amsterdam, d.d. 28-1-1783, betr. het ijken van oliesetsters, melk- en huijvaten, maten, scheppers en bierkannen. 1 blad plano, gedrukt.
45604: - RENSSELAAR, VAN; BOEKHOLT--- Uitnodiging voor de begrafenis van Sara M. Boekholt, wed. mr. Kiliaan van Rensselaar. Amsterdam, 1754, 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45606: - BAUDOUX, DE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Philippus de Baudoux, med. doctor, Amsterdam 10-2-1753. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45608: - HULSCHER, V.D.; GRAVEUR; SELDERS--- Uitnodiging voor de begrafenis van Anna Selders, huisvrouw van Pieter van der Hulscher, mr. plaatsnijder, Amsterdam 11-2-1764. 4° oblong, 1 pag., gedrukt.
45610: - BERGAMBACHT, OSKAM--- Nieuwlaarsgroet van achterkleinzoon J.J. Oskam aan overgrootvader, d.d. Bergambacht 1-1-1881. Gecalligrafeerd en versierd blad. 1 pag., manuscript.
63962: - - afkomst, godvrugtig leven en zalige dood van hare doorlugtigste hoogheid Maria Louise, princesse douairiere van Oranje en Nassau geboren landgravin van Hessen-Cassel, etc. etc. etc. Uit echte stukken zamengestelt.
45614: - HOGENBIJL, DEKKER, REESER--- 22 foto's betr. de uitreiking van de Hogenbijl-prijs 1987 aan Jan Dekker (film) en Eduard Reeser (muziek).
45616: - RINGH, DE--- 4 pentekeningen op 1 blad (20x20 cm.) met onderschriften in het Duits. Gesigneerd P. de Ringh 1877.
45620: - GRAFT, KALLIGRAFIE--- Gecalligrafeerd blad, gesigneerd Graft 1852 (geen naam).
45622: - GENEALOGIE, BLOEDVERWANTSCHAP--- Geslacht tafel om te berekenen de graden van bloedverwantschap. 1 blad folio met ornamenten. Gedrukt bij Elix en Co., 19e eeuws.
45624: - NUYTS--- Aantekeningen betr. David Nuyts, 18e/19e eeuw, deels gedrukt, deels in handschrift, 2 pag., folio.
45626: - VOORNE, JACHT--- Ordonnantie op de wildernissen van den lande van Voorne. 's Gravenhage, Scheltus, 1750. 4°, 19 pag., gedrukt.
45632: - NUT, LEESZAAL WERKENDE MEISJES, KINDERLEESZAAL, AMSTERDAM--- Archiefje van de Nutsleeszaal voor werkende meisjes, Spuistraat 23 Amsterdam, 1929-30, ca. 100 pag.
45634: - KLEEF, VAN; V.D. HORN V.D. BOS--- Nalatenschap van de heer Henri Hubert van Kleef, overleden 3-5-1961. Beschrijving van het fidei-commissaire vermogen d.d. 4-10-1962. Aangifte voor het recht van successie etc. Gestencild en ingenaaid, 40+21+ ca. 50 pag.
45636: - HERALDIEK, BOSCHMA--- 'Nederlandsche pairs, door de C., Eigen Haard 1885. J. V. Boschma fec'. Manuscript, 4°, 14 pag.
45640: - ZUIJLEN VAN NYEVELT--- Pour ou contre Rome, ou le comte de Zuijlen de Nyevelt a la recherche d'un parti politique. 's Gravenhage, Mensing & Visser [1874?]. Brochure door M. Posno?, 40 pag.
45642: - VONDEL--- Vondelsfeest. Afl. van Uilenspiegel 15-2-1879, 4°, 4 pag., gedrukt.
45652: - HAARLEM, STATION--- Foto (18x24 cm.) van een groep van ca. 20 hoge heren op een bouwplaats. Verso in potlood: Bouw nieuw station Haarlem, april 1906.
9705: - Ter lijkstaetsie der Welgeboorene Vrouwe, Mevrouwe Ida Theodora D'orville, gemalinne van ... Mr. Everard Van harscamp, raad in de vroedschap en burgemeester der stad Utrecht, overleden den vierden en begraven den twaalfden van louwmaand des jaars 1756. z.p. 4º: [8] p.
45654: - TIMMERMAN, GEREEDSCHAP--- Werktuigen voor de timmerman. Map met 17 aquarellen, elk 34x23 cm., ca. 1850, met 50 afbeeldingen van timmergereedschap, alles voorzien van bijschriften met de pen.
45656: - HAARLEM, ROOZEKRANS, BUIJS, VAN BOCHOVEN--- Vergunning verleend door B en W van Haarlem 26-3-1934 aan Geertruida Christina Maria Buijs, wed. Martinus Johannes Roozekrans tot de verkoop van sterke drank in het perceel Grote Markt 12 te Haarlem. Getypt met handtekening van secretaris Wesstra. 1 blad plano.
45658: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Diverse stukken betr. het derde eeuwfeest van de universiteit te Leiden, 1875. Gedrukt.
45660: - EEGHEN, VAN; VAN HAERSOLTE--- Brief van Isa H. van Eeghen d.d. 1947 aan W.F. Leemans te Arnhem. Manuscript, 2 pag.
45666: - MILITARIA, V.D. DUYN--- Request aan Staten van Holland van W.A. van der Duyn, oudste luitenant in het Reg. Gardes te paard, om met de vacante compagnie in dit regiment te worden begunstigd. Gedrukt, folio, 1 pag.
45670: - HOORN, BAKKER, SCHUURMAN--- Poesiealbum van Margaretha Bakker met ca. 30 inschrijvingen te Hoorn, in de jaren 1889-1896, 1 deel met ingeplakte zaken.
45672: - VERNOUT, VAN BEAUMONT--- Voorlopig overzicht van gegevens betreffende het geslacht Vernout, van de Haarlemse stamvader Jan Vernout (1728-1766), samengesteld door J.A. Vernout Apeldoorn, 1989. Getypt, 28 pag.
45674: - ROOS--- Enkele stukken betr. Simon P. Roos, p/a Edward Wilson, Ozone Park L.I., New York. Manuscripten.
45683: - LETTERKUNDE, CONGRES ARNHEM, DE VRIES--- Programma van het 22e Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres te Arnhem (28-3 augustus 1893). Gedrukt boekje, 40 pag., 10 pag. advertenties, met gelithografeerd portret van M. de Vries (door Louis le Nain).
45689: - LEIDEN, AERT CLAESZOON--- Artikel 'Aartje de Voller van Leyden', door A.J.K., afgedrukt in Leydsche Courant 6-1-1864. Gedrukt.
45691: - LEIDEN, PAROCHIE H. PETRUS, FRENAY--- Artikel over de Parochie van de H. Petrus te Leiden in de St. Jorissteeg. Door dr. J.D. Frenay, 3 pagina's in Leydsche Courant van 2-5-1870.
45693: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, STUDENTEN--- Programma der feesten t.g.v. het 355 jarig bestaan der Leidsche hoogeschool, uitg. Leidsch studentencorps 1930, 168 pag., geillustreerd, gedrukt.
45695: - GROENE AMSTERDAMMER--- Referendum-nummer, 16-5-1936, De Groene Amsterdammer, t.g.v. zijn 60 jarig bestaan, 56 pag., gedrukt.
45697: - HERALDIEK, DAY--- The illuminated crest book, uitgave van Day and Son, London. Fraaie band, geheel leer met goudopdruk. Inhoud: 23 bladen met uitgeknipte crests en monogrammen, opgeplakt op versierde bladen. Op schutblad jaartal 1867, deels daterend van ca. 1865.
45705: - STEPHAN, MEDISCH--- Verzameling van 11 overdrukken van artikelen op medisch gebied van dr. B.H. Stephan, 1889-1914. Gedrukt.
45709: - VERVOER, ROTTERDAM, GRAVENHAGE--- Ordonnantie gearresteert by schout, burgemeesters en schepenen der stede Rotterdam en 's Gravenhage op de vragt-loonen tusschen de voorschreve twee steden. 's Gravenhage, v. Dijck, [1719], 4°, 22 pag.
45711: - AMSTERDAM, BRUILOFTEN--- Extract uyt het register van de Willekeuren der stadt Amstelredam (...) ordonnantie (...) op t stuck van de bruyloften, maeltijden en 't gene daer aen dependeert. Amsterdam, J. Banning 1655, gedrukt.
45713: - VRIES, DE; DE MEESTER--- Briefkaart van R.W.P. de Vries jr. aan A. de Meester-Obreen. Den Haag 1923, manuscript.
45715: - CROISET, VAN BOESCHOTEN--- Briefje van Max Croiset aan Kareltje [van Boeschoten], d.d. 's Gravenhage [ca. 1950], 1 pag., manuscript.
45719: - HIRSCH, VAN BOESCHOTEN--- Brief van Wolfgang Hirsch aan K. van Boeschoten, d.d. Aken 1959. Manuscript, 3 pag.
45721: - LAMMERS--- Briefje van J. Lammers, d.d. Amsterdam 1966 aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45723: - DAMEN--- Brief van Mgr. J.W.L. Damen d.d. Rome 1965, aan Ernst Lampe.
45725: - DEAR, ROLAND HOLST-DE MEESTER--- Twee brieven van Baukje Dear aan Annie Roland Holst-de Meester, d.d. St. Cloud 1961. Manuscript, 6 pag.
45731: - MEIJER, LAMPE--- Brief van Emile R. Meijer, d.d. Amstelveen 1980, aan Ernst Lampe. Manuscript, 1 pag.
45739: - ISEMBOURG, CAMP--- Brief van de graaf van Isembourg aan hofraad H.F.G. N.Camp, namens de groot-hertog van Saksen. 's Gravenhage 1865, 1 pag., manuscript.
45747: - OEDENRODE, SINT; ARTS J.A. MEIJER--- Aantekeningen der behandelde lijders en derzelver verschillende ziektens, zoo uit- als inwendig, als ook van de geleverde medicamenten, Sint Oedenrode 1836 [-1838]. Cahier met dit opschrift van de hand van de arts J.A. Meijer, 4°, 263 beschreven pagina's.
45749: - HEERLIJKE RECHTEN--- Publicatie van (...) Bataafsch Gemeenebest houdende bepalingen aangaande de Heerlijke regten, 9-6-1806. 's Gravenhage 1808, 7 pag., gedrukt. [ Heerlijke regten].
45751: - DELFT, SNEP, VIGELIUS--- Acte van transport, verleden voor schepenen van Delft d.d. 8-8-1807 van het huis De Spiegel aan de westzijde van de Poutemarkt. Charter op perkament met 2 opgedrukte zegels en handtekeningen van A. v. Stipriaan Luicius, Gerard van Roijen en Maizonnet.
45755: - ADUARD--- Documentatie betr. afbeeldingen van de kerk van het St. Bernardus Klooster te Aduard. Ca. 2000. Getypt en in fotocopie. Ca. 50 pag.
45757: - MUZIEK--- Kasboek uit 1939-1940 van een muziekinmpressariaat te Nieuweramstel dat schoolconcerten organiseerde. Gebonden boek met ca. 50 beschreven pagina's.
45759: - SCHLINGEMANN, RIJKSWATERSTAAT, RIENDERHOFF--- Gecalligrafeerd blad 'Aangeboden aan den hoofdingenieur directeur van den Rijkswaterstaat ir. F.L. Schlingemann bij het verlaten van den dienst in de directie Benedenrivieren op 30 september 1942'. Manuscript.
45761: - LUCHTVAART, KLM, VONK, SCHLINGEMANN--- Aangeboden bij het afscheid van mejuffrouw A.W. Vonk, 30-6-1954, 's-Gravenhage.Gecalligrafeerd album.
45763: - LAST, C.C.A.; VAN RHEMEN; WILTEN; GENDRINGEN--- Album amcorum in de vorm van een oblong doosje met tien losse blaadjes, voor Marinus ..., Amsterdam 1824-1826 en Gendringen 1861-1862.
45765: - WOORTMAN, KALLIGRAFIE--- Cahier met 17 gekalligrafeerde bladen, 4°, met de pen door P.H. Woortman, d.d. 1847. Randen wat rafelig.
45773: - TERSCHELLING, WESTHOFF--- Gedichtenbundel 'Levend barnsteen' door Victor Westhoff, Rijswijk februari 1945. 8°, oblong, 66 pag., gestencild.
45775: - BRIENEN VAN RAMERUS, PHAFF, LOUIS MEIJER--- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Emilie H.G. van Brienen van Ramerus, met 25 bijdragen (voornamelijk tekeningen) uit de jaren 1829-1837.
45777: - RUTGERS VAN ROZENBURG, AMSTERDAM--- Gedrukte brief van J.W.H. Rutgers van Rozenburg, d.d. Amsterdam 1880, aan de koning. 6 pag.
45779: - FRIESLAND, BELASTINGEN--- Adres aan de koning d.d. 27-11-1888, van de Staten van Friesland, betr. verhoging gemeentelijke belastingen. Gedrukt, 7 pag., met 2 bijlagen.
45801: - GREEVE, NUT, SCHIEDAM--- Teksten van een tweetal lezingen, gehouden voor bijeenkomsten van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in de jaren 1857-1873 door mr. L.G. Greeve, kantonrechter te Schiedam. Twee cahiers. Manuscript.
45803: - CAPPELLE, VAN--- Handtekening van J.P. van Cappelle (Vlissingen 1783-Amsterdam 1829).
45811: - DECORATIEVE KUNST--- Een 15 tal prospecti voor boeken en tijdschriften op het gebied der decoratieve kunst. Ca. 1890-1900.
45813: - CORSTIUS, GERLACIUS--- Getekend silhouet portret van ds. M. Corstius, predikant te Groningen. Met opdracht van hem d.d. 1792 aan zijn jonge vriendin Q.J.J. Gerlacius.
45817: - VOORT, VAN DER; VAN DER PERRE--- Casus-positie betr. voogden over Nicolaas van der Voort en een schuld van Anthonij van de Perre, kanunnik van Oud Munster te Utrecht en kapitein in garnizoen Hulst. Manuscript, folio, 2 pag. [Ca. 1700].
45819: - MILITARIA; FER--- Verklaring van directeur-generaal van oorlog d.d. 8-10-1835 betr. toekenning van pensioen aan 1e luitenant M. Fer, wonende te Utrecht. Manuscript, folio, 2 pag. (reparaties).
45821: - MILITARIA--- Regelingen voor een gecombineerde oefening voor land- en zeemacht. September 1885. Manuscript in lichtdruk(?), folio, 2 pag.
45823: - EGMONT, LE BRUN--- Juridisch advies in een rechtszaak tussen Casimir Pignatelli comte d'Egmont en de weduwe van advocaat Le Brun en Pierre Joseph le Brun, ca. 1792. Manuscript, folio, 2 pag.
45831: - VERWEY, ALBERT--- Brief in het Duits van Albert Verwey, d.d. Noordwijk aan Zee 1-7-1921 aan de heer Berendt. Manuscript, 1 pag.
64588: - Mathijs Maris - Tentoonstelling juni 1924 - Kunstzaal Kleykamp
45827: - LOOSJES--- Brief van Jakob Loosjes, d.d. Amsterdam, 1901, aan de heer Vermeer. Manuscript, 2 pag.
45835: - ARMENZORG, LIEFDADIGHEID--- Rapport fait aux Etats-Generaux, en conformite de l'article 228 de la loi fondamentale le 14-5-1819. Brussel 1819, 24 pag. + uitsl. tabel. Blauw papieren omslag, gedrukt.
45847: - DELFT, CLINCQUANT, ANSLAAR, FABIUS--- Kwitantie van ds. D. Clinquant en ds. Guil. Anslaar voor Dirk van Bleyswijk, rentmeester kerkelijke goederen Delft, betr. huishuur van de vacante plaats van ds. Fabius. 1678, manuscript, 4°, 1 pag.
45849: - DELFT, FIJCK--- Kwitantie voor kerkmeesteren van Delft betr. verponding en lantarengeld over 1690. Getekend door J. Fijck (?). Deels gedrukt, 1 pag.
45853: - DELFT, 'S GRAVESANDE, VAN AKEN--- Kwitantie van Corn. 's Gravesande namens de erven ds. Corn. v. Aken voor Franco van Bleijswijk als rentmeester van de kerken te Delft. 1703, manuscript, 1 pag.
45855: - DELFT, REMONSTRANTEN, DE BRUIN--- Contract tussen de Grote Kerkeraad van de Remonstrantse Gemeente Delft met Bruin de Bruin, Koster en voorzanger, in plaats van Philip Blommendael. 1729, manuscript, folio, 3 pag.
45857: - DELFT, ALBERTI, BOXEL, PASCHIER--- Verklaring van ds. Joh. Theod. Alberti betr. een obligatie die zijn schoonvader capt. Andreas Boxel overnam van Teuntje Paschier. Delft, 1748, manuscript, 1 pag.
45859: - DELFT, VAN HEEMSKERK VAN BEEST, DE WINTER--- Rekening, bewijs en de reliqua van dr. Dirk van Heemskerk als administrerend voogd over Cecilia Wilhelmina van Heemskerk, die op 23-5-1751 25 jaar werd. Manuscript, folio, 5 pag.
45863: - VRIJENBAN, ANKEVEEN, DE KEIJSER, BLOK--- Verklaring van M. de Keijser, wed. Blok, d.d. Delft 1780, dat zij de jaarlijkse tijns van 1 stuiver op land in Vrijenban, zal betalen aan de heer van Ankeveen. Manuscript, 1 pag.
45865: - DELFT, VOORZANGER--- Concept reglement voor de voorzanger te Delft, d.d. 3-11-1790. Manuscript, folio, 1 pag.
45869: - DELFT, ACTE VAN BURGERSCHAP--- Oningevuld formulier 'Acte van Burgerschap'. Gedrukt, 1 pag., d.d. 180x.
45871: - DELFT, REMONSTRANTEN, SCHOLTEN, HARTOGH--- Verklaring van J. Scholten geb. Hartogh, huisvrouw van J.A. Scholte(n), dat zij een aantal archivalia van de kerkeraad van de remonstrantse gemeente te Delft heeft overgedragen aan de kerkeraad.
45873: - DELFT, V. SONSBEEK, GODSDIENSTONDERWIJS--- Ontvangstbewijs van diverse boeken voor de stadsschool op de Verwersdijk te Delft, getekend door de godsdienstonderwijzer J. v. Sonsbeek. Delft, 1827, manuscript, 1 pag.
45877: - DELFT, DE GROOT--- Nota van J. de Groot te Delft, d.d. 1843, voor gemeentebestuur van Ackersdijk, betr. geleverde kantoorbehoeften. Deels gedrukt, 1 pag.
45881: - DELFT, VAN DER SPEK--- Gedachtenisblad t.g.v. de eerste heilige communie van Margaretha van der Spek, Delft, r.k. kerk van St. Joseph, 1858.
45883: - JONG, DE, PEETERS--- Extract huwelijksacte, 's Gravenhage 7-11-1860, van Abraham de Jong en Johanna Wilhelmina Peeters. Deels gedrukt, folio, 1 pag.
45885: - DELFT, MUZIEK--- Programma soiree musicale, Delft 1862, van Muziekkorps Stedelijke Schutterij, o.l.v. Boers. gedrukt, 1 pag.
45887: - DELFT, HIPPOLYTUSKERK--- Aankondiging betr. verkoop vrouwenplaatsen in de nieuwe St. Hippolytuskerk te Delft 1886. 1 pag., gedrukt.
45889: - DELFT, PAAP--- Consent aan de wed. C.S. Paap tot het plaatsen van aardappelen etc. op de Klinkerstraat voor haar woning aan de Broerhuislaan, Delft, 1876. 4°, 1 pag., deels gedrukt.
45891: - DELFT, MUZIEK--- Programma concert van Theatre Alhambra te Rotterdam (dir. K.A.J. Sander) in het Feestgebouw te Delft 14-7-1878. 1 pag., gedrukt.
45893: - DELFT, DUINWATERLEIDING--- Voorwaarden voor een concessie tot aanleg en exploitatie van een duinwaterleiding naar en in Delft, 16-6-1882. gedrukt, folio, 4 pag.
45895: - DELFT, MUZIEK--- Programma uitvoering 9-9-1889 van de zangvereeniging 'Zanglust' te Delft. Gedrukt, 4 pag.
45897: - DELFT, BRUG BIJ KOEPOORT--- Ontwerptekening van Prov. Waterstaat Z.H. voor een dubbele ophaalbrug bij de Koepoort te Delft. 5-3-1891. Gedrukt, litho, plano.
45899: - DELFT, STRAATFIGUUR, CORNAX, DU BOIS--- Pumme met Neeltje. Prentbriefkaart van grote man met zijn kleinere vrouw bij wachthuisje bij Lepelbrug te Delft, 1903. Met uitvoerige tekst, geplastificeerd.
45901: - DELFT, MUZIEK--- Programma orgelbespeling Waalse kerk Delft 1924. Gedrukt, 2 pag.
45903: - DELFT, MUZIEK, TABBERNAL--- Programma pianoavond Bernard Tabbernal in Stads Doelen Delft, ca. 1930. Gedrukt, 2 pag.
45905: - DELFT, HUIJBERS--- Hulde van de stad Delft aan h.m. koningin Wilhelmina op haar 40 jarig regeeringsjubileum door H. Huijbers. Delft, 1938. 4 pag., gedrukt.
45907: - DELFT, WO II--- Proclamatie d.d. 5-5-1945 van de SDAP te Delft. 1 pag., gedrukt.
45915: - INDIE, LANDHUIZEN--- Brochure: Tocht naar eenige compagnies landhuizen op zondag 29-6-1930. Algmeen Nederlandsch Verbond afd. Batavia, 5 pag., gedrukt, geillustreerd, in omslag.
45917: - ZILVER--- Reclame-kaart voor Zilfa-pleet, zwaar verzilverd wit metaal. 'Het' eetgerei. Een product van Nederlands oudste schepwerk fabriek Zilverfabriek Voorschoten. 17x19 cm., gedrukt, ca. 1930?
45919: - KLEDING--- Brochure 'Dat staat je goed', uitg. Detex, opl. voor de modebranche, door B.A. v.d. Bosch e.a., 52 pag., geillustreerd, 1997.
45923: - GOBELINS, WANDTAPIJTEN--- Brochure 'Anleitung zur sachgemassen behandlung echter Gobelins (kunst-handwebereien)'. Uitg. van Berliner Gobelin Manufaktur W. Ziesch & Co. 58 pag., gedrukt, geillustreerd, [ca. 1913].
45925: - VLISSINGEN, DE GROOF--- Twee adreskaartjes in porseleindruk van J.B. de Groof te Vlissingen, consul van Belgie en van Retsin. De Groof & Co, agents te Vlissingen, ca. 1860.
45927: - TROSSAERT-ROELANTS--- Adreskaartje in porseleindruk van de fabriek van Trossaert-Roelants & Co. Amsterdam, Herengracht. Ca. 1860.
45929: - AMSTERDAM, HOTEL DES PAYS BAS--- Adreskaart van Hotel des Pays Bas, Doelenstraat Amsterdam, F.Bt. Guimond. Gravure met afbeelding van het hotel.
45931: - SCHAAP, TABAK--- Adreskaartje met zilverdruk op blauw papier van H.A. Schaap J.H. zn., Singel Amsterdam. In tabak en sigaren. 19e eeuws.
45933: - SAS VAN GENT, STUBBE--- Drie verschillende adreskaartjes in porseleindruk van J. Stubbe, expediteur te Sas van Gent, ca. 1860. Met afb.
45941: - WATERSTAAT--- Reglement op de beheering der dijken binnen het koninkrijk Holland. 's Gravenhage, 1810, 10 pag., gedrukt.
45945: - KOENEN, TEMMINCK--- Brief van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838, aan C.J. Temminck, directeur R.M.O., buitenplaats Wildlust te Lisse. Manuscript, 4°, 1 pag.
45951: - KOENEN, VERSTER--- Twee brieven van H.J. Koenen, d.d. Amsterdam 1838 en z.j., aan A.H. Verster van Wulverhorst. Manuscript, 4°, 6 pag.
45955: - BIJLAERT--- Pentekening door J.J. Bijlaert bestemd voor het werk van Bleuland. Icones anat. physiologicae. 19x13 cm.
45957: - GLAS, HUIJINK, GOEBEL--- Glas: een buitenlands produkt in Nederland geproduceerd? Een vergelijking tussen Nederlandse en Duitse glasmakerijen aan het einde van de 17e eeuw. Scriptie VU 1988 door Ria Huijink-Goebel. Gestencild, folio, 84 pag.
45961: - INDIE, BLORA, DJEPON, TJABAK--- Vijf getekende plattegronden van Scholen met omgeving te Blora, Djepon en Tjabak, 1927, elk 21x35 cm.
45987: - BOERHAAVE, WEIJERMANS--- Verhandeling over Hermanus Boerhaave, beschouwd als mensch, burger en Christen. Door J.C. Weijermans, manuscript, 4°, 46 pag., gebonden [ca. 1880?].
45989: - OFFEL, VAN; V.D. ACKER, MUZIEK--- Muziekblad 'Het Kanailje, volkslied. Woorden van Hendrik van Offel, muziek van Jan van den Acker'. 4°, 3 pag., gedrukt.
45991: - VENLO, SINT MAARTEN VIERING--- Twee foto's, elk 13x18 cm., van de Sint Maarten viering te Venlo op 11 november 1924.
45993: - AMERSFOORT, BOON--- 64 Amersfoorters uit de historie, verzameld door R. Boon. Cahier met 15 beschreven pagina's, ca. 1930?
46005: - PAULUS, HULST--- Fragment van een brief van A.J. Paulus, vrederechter te Hulst, d.d. 1814. Manuscript, 1 pag.
46007: - HENGSTDIJK (ZEEUWS VLAANDEREN) IN 1814--- Proces verbaal van de raadsvergadering te Hengstdijk (Zeeuws Vlaanderen) d.d. 20-2-1814 betr. de veranderingen met betrekking tot het vertrek der Fransen. De bestaande functionarissen blijven in dienst. Manuscript, folio, 2 pag.
46009: - AMERIKA, GELE KOORTS--- Publicatie van de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) d.d. Gent 21-2-1810 betreffende het opschorten van maatregelen in verband met ede gele koorts die in december in de Verenigde Staten van Amerika -en in het bijzonder in Philadelphia- woedde. Gedrukt, plano, 1 pag.
46011: - BELGIE, ROOMS KATHOLICISME 1813, GENT--- Publicatie in het Frans d.d. Gent 27-7-1813, waarbij de prefet van het Departement de l'Escaut (Zeeland) bekend maakt dat er moeilijkheden zijn in het r.k. seminarie, dat de superieur Van Hemme ontslagen is, etc. Gedrukt, plano.
46013: - GARDES D'HONNEUR, ZEELAND--- Missive van de sous-prefet van het Departement de l'Escaut (= Zeeland), d.d. 15 april 1813 betreffende de instelling en organisatie van Gardes d'Honneur. Gedrukt, folio, 1 pag.
46015: - BREDA, ISSAC, DE RAEDT VAN KERCKUM--- Acte van transport verleden voor schepenen van Breda d.d. 26-06-1704, waarbij Johan Francois de Raedt van Kerckum, burgemeester van Breda, namens de stad, verkoopt aan mr. Frederick Hendrick Issac, oud burgemeester, Vier achterhuizen met hoven, tuin en speelhuisje daarin. Manuscript, charter op perkament, zegels verloren, met handtekening van Pels.
46019: - BRUCE, LUZAC--- Brief van G.I. Bruce (1803-1850) d.d. 's Hage 1846, aan mr. L. Luzac te Leiden. Manuscript, 4°, 1 pag.
46021: - ENGELHARD, DE LA CHAPELLE, INDIE--- Brief van N. Engelhard (1761-1831), d.d. Batavia 3-1-1811, aan P.B. de la Chapelle, ... en aid de camp te Batavia. Manuscript, 4°, 1 pag.
46023: - SCHARP, DE VISSER--- Bij het huwelijk van mijne geliefde jongste dochter Anna Catharina Scharp, met ... Christiaan de Visser, predikant te Herkingen, op den 16 van Oogstmaand [1818] zynde den 62 verjaardag mijns levens, de 69 mijner waarde egtgenoot en de 40 mijner evangeliebediening. Titel van een vers in manuscript door ds. Jan Scharp, 4°, 8 pag.
46025: - BELASTINGEN--- Regelement omtrent de wijze waarop de kohieren van personelen omslag tot het bestrijden der plaatselijke behoeften zullen geformeerd worden. Uitgevaardigd door Ged. Staten van Noord-Holland d.d. Haarlem 2-3-1815. Groot blad plano, gedrukt, 1 pag.
46029: - JONGE VAN ELLEMEET, DE; DE KETH--- Briefje van de Jonge van Ellemeet(?), d.d. 24-9-1846, aan generaal De Keth, betr. de Hoge Raad. Manuscript, 4°, 1 pag.
46031: - OP DEN HOOF--- Verklaring d.d. 8-9-1855 van de vice president van de Hoge Raad Op den Hoof. Deels gedrukt, deels in manuscript, 4°, 1 pag.
46032: - GOGEL--- Briefje van P.C.(?) Gogel over tractement betalingen, z.j. (19e eeuws). Manuscript, 8°, 1 pag.
46033: - MAANEN, VAN; DE KETH--- Brief van C.F. van Maanen (1769-1846), minister van justitie, d.d. 's Gravenhage 1-3-1841, gericht aan hr. De Keth, adv. gen. Hoge Raad, betr. diens beëdiging door de koning. Manuscript, 4°, 1 pag.
46035: - DUYN, VAN DER; CAAN, DE KETH--- Brief van de minister van justitie Van der Duyn, d.d. 28-4-1842 aan jhr. Caan over een zaak van een wijnhandelaar. Op hetzelfde papier een briefje van jhr. Caan (aan v.d. Duijn?) d.d. 1849, o.m. over de overleden adv. generaal mr. A. de Keth. Manuscript, 8°, 3 pag.
46037: - MEY VAN STREEFKERK, DE; AMBTSKLEDING--- Briefje van De Mey van Streefkerk, d.d. Brussel 1825, aan 'geachte vriend' met opgave van de kosten van borduren van het groot- en klein ambtscostuum door de kleermaker Blaes, samen F 740. Manuscript, 1 pag., 4°.
46045: - HOORN, BEDELAARSGESTICHT--- Publicatie van de gouverneur van Zuid-Holland d.d. 8-12-1817, betr. het nieuwe bedelaars-gesticht te Hoorn. 1 blad, plano, gedrukt.
46047: - DORDRECHT, SCHEPENEN--- Groot planoblad, gedrukt, betr. de afgaande en blijvende schepenen op Michaelis 1786. Gedrukt bij P. v. Braam [1786].
46049: - SCHEEPVAART, JOHAN DE WITT--- Menu voor diner op SS Johan de Witt 31-8-1920. Gedrukt op oranje lint.
46053: - SLOTEMAKER DE BRUINE--- Dossier krantenknipsels betr. prof dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1935-1941.
46057: - VLUGT, DE--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. W. de Vlugt, 1933.
46059: - WIBAUT--- Dossier krantenknipsels betr. dr. F.M. Wibaut, 1929-1936.
46061: - WYTEMA--- Dossiertje krantenknipsels betr. mr. dr. J. Wytema, 1928.
46067: - GHEEL GILDEMEESTER--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. F. van Gheel Gildemeester, 1929.
46069: - GUNNING--- Dossiertje krantenknipsels betr. dr. J.H. Gunning JHzn., 1928-1940.
46071: - HOUTEN, VAN. Dossiertje krantenknipsels betr. mr. S. van Houten, ca. 1930.
46073: - KALFF--- Enkele krantenknipsels betr. minister ir. J.A. Kalff, 1935.
46075: - OPPENHEIM--- Dossiertje krantenknipsels betr. prof. mr. J. Oppenheim, 1919.
46077: - ROOS, DUBOURCQ, HOLMAN--- Brochure 25-jarig jubileum familie C.F. Roos & co., 16-7-1908. Overdruk Eigen Haard, 8 pag., geillustreerd.
46079: - JUDAICA, N. HOLLAND--- Programma der buitengewone godsdienstoefening t.g.v. de troonsbestijging, te houden bij de Ned. Israelitische Gemeenten in het ressort Noord Holland. Amsterdam, 1898, 10 pag.
46081: - MUZIEK, UTRECHT, ZANG--- 23 programma's van de Kon. Utrechtsche mannenzangvereeniging 1863-1952. Gedrukte brochures.
46085: - ZUTPHEN, OOSTERBERG--- Verpakkingszakje van firma W. Oosterberg, muziekinstrumenten. Zutphen, begin 20e eeuw.
46086: - VOORST, VAN; BOUVIN--- Album amicorum in de vorm van een oblong in leer gebonden boekje, van een meisje E.K., geboren 26 Mei 17.. ,waarschijnlijk in Duitsland, met 33 inschrijvingen uit de jaren 1806-1820. Zij wordt een keer Kee genoemd.
46087: - RUIMTEVAART--- Boek in het Russisch over maanlanding, 1967. 106 pag., geillustreerd, gedrukt.
46089: - SCHEVICHAVEN, VAN--- Medaillon portret (4 cm. middellijn) in fraai lijstje van Van Schevichaven, overgrootvader van Caroline Moubis. Geschilderd op ivoor. Verso monogram: H. v.d. B.
66000: - Catalogus der Haarlemsche Stoomverffabriek Haarlem - Haarlem Paintworks Haarlem Holland
46093: - MERCIER--- Dossiertje krantenknipsels betr. kardinaal Mercier, 1926-1935.
46095: - WASSENAAR, OUD CLINGENDAAL--- Exemplaar van Opr. Haarlemsche Courant van 4-3-1863 met advertentie voor verkoop van buitenplaats Oud-Clingendaal te Wassenaar. Gedrukt.
46097: - GOUDA, ZWEMMEN, MEULMAN--- G.Z.C. 1886-1926, 19 mei. Gedenkboek Goudsche Zwem Club. Oblong, 48 pag., gebonden, geillustreerd.
46101: - AMSTERDAM, HULSTMAN, HAPPE--- Elf stukken betr. een huis aan de Lange Leidse Dwarsstraat, achter het Aalmoezeniersweeshuis, tussen Leidse Kruisstraat en Spiegelgracht. Manuscripten, 18e en 19e eeuw. Hierbij 2 charters op perkament: 1740 met zegel van Andries Munter en 1761 met zegels van W.G. Dedel en J.E. Huijdecoper van Maarsseveen.
46103: - TOULON V.D. KOOG, MUZIEK, HOL--- Verbonden-gescheiden-hereenigd. Zes liederen voor sopraan en bariton. Muziekschrift, 4°, 23 pag. gedrukt.
46105: - KOK--- Gedrukt overlijdensbericht van Gerardus Maria Kok, Brasschaat 1947, 1 pag.
46111: - WIT, DE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor A.W.B.M. de Wit. Dinxperlo, 1953.
46113: - VERSCHURE--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Corn. Verschure. Oosterhout 1896.
46115: - PIERARD--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor Gustave Pierard. Brussel 1939.
46119: - STADT, E. V.D. Gedrukte overlijdenskaart voor Engel v.d. Stadt Kz., Amsterdam, 1932.
46121: - HALLEMANN--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor H. Hallemann. Amsterdam, 1939.
46123: - HAMSTRA--- Gedrukte overlijdenskaart voor Rinse Hamstra. Weesp, 1951.
46125: - SOLLEWIJN GELPKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.H.F. Sollewijn Gelpke. Amsterdam, 1952.
46127: - HAMERS--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.J.D. Hamers. Simpelveld, 1945.
46131: - HAMBURGER--- Gedrukte overlijdenskaart voor J. Hamburger JAzn., Utrecht, 1946.
46133: - MUYNCK, DE--- Gedrukte overlijdenskaart voor Reynier de Muynck. Middelburg 1950.
46135: - SCHABBINK--- Gedrukte dank-overlijdenskaart voor echtgenoot van A.M. Schabbink-v.d. Veen. Enschede 1949.
46137: - SCHUTTE--- Gedrukte overlijdenskaart voor H.H. Schutte, weduwnaar van G. Spiele. Enschede, 1949.
46143: - GUNNINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor drs. J.J. Gunnink. Kampen, 1942.
46145: - BAAS--- Gedrukte overlijdenskaart voor N. Baas. Hengelo, 1943.
46147: - BOSCH, V.D.--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.A. van den Bosch. Alkmaar 1894.
46151: - WIJNMALEN--- Gedrukte overlijdenskaart voor ir. J.A. Wijnmalen. Bloemendaal 1945.
46155: - VANLANGENDONCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.Th.M. Vanlangendonck. Brussel, 1942.
46149: - BONKE--- Gedrukte overlijdenskaart voor J.J. Bonke. Rotterdam, 1896.
46157: - WILMINK--- Gedrukte overlijdenskaart voor Joh.G. Wilmink. Haarlem, 1953.
46159: - MEIJER--- Gedrukte overlijdenskaart voor R.O. Meijer. Veendam, 1940.
46160: - DAM, VAN--- Gedrukte overlijdenskaart voor Corn. van Dam, weduwnaar van A. den Ouden. Enschede, 1943.
46162: - BASTEIN--- Gedrukte overlijdenskaart van Kaethe Bastein, Witwe Jacoby. Parijs, 1944.
46166: - FRANCK--- Gedrukte overlijdenskaart voor G.L.M. Franck. Delft, 1942.
46168: - METSELAAR--- Gedrukte overlijdenskaart voor W.A.M. Metselaar. Velp, 1944.
46172: - PRINS--- Gedrukte overlijdenskaart voor Hendrik Prins, echtgenoot van H.H. Ruimschotel. Hengelo, 1953.
46174: - BOOGMAN, KUNSTGESCHIEDENIS--- Ca. 50 tekeningen en 2 albums met foto's van tekeningen, schilderijen, glas in lood, beeldhouwwerk etc., alles van G. Boogman, leraar tekenen, in 1933 wonende te Arnhem.
46179: - GIRO, AMSTERDAM--- Het giroverkeer voor iedereen. Uitgave van het Girokantoor der gemeente Amsterdam, 19e druk, ca. 100 pag., oblong.
46181: - RUTTEN--- Portretfoto, 10x7 cm., van Felix Rutten, fotograaf P. Koekkoek te Leuven, z.j.
46183: - LUTJEBROEK, GRIBLING--- Gedachtenisprentje t.g.v. het 25 jarig priesterschap van Fr.J. Gribling, pastoor te Lutjebroek, 1903. Gedrukt.
46185: - BONGAERTS--- Bidprentje voor Joannes G. Bongaerts, priester te Amsterdam, 1901.
46187: - MOHR--- Gedachtenisprentje t.g.v. 25 jarig priesterschap pastoor B.P.F. Mohr, Ovezand, 1903.
46191: - BENGVOORT--- Gedachtenisprentje gouden jubileum pastoor Antonius Bengvoort, 1850-1900.
46193: - ROOMS KATHOLICISME 1853--- Bronzen penning op herstel Bisschoppelijke Hierarchie in de Nederlanden, 1853.
46195: - AANDELEN, GEBOUW VER. EFFECTENHANDEL--- Bronzen penning t.g.v. opening gebouw der Ver. voor den effectenhandel te Amsterdam. 22-12-1913.
46197: - SMITS--- Bidprentjes voor Judocus A. Smits, rector St. Pius. Amsterdam, 1872.
46201: - BERNSEN--- Gedachtenisprentje priesterwijdiging op 15-8-1863 te Haarlem, van J.F. Bernsen, C. Bouman, W.C. Koevoets, J.J. v. Leipsig, J.P. Mobron, W. v.d. Polder e.a.
46205: - STAAS--- Gedachtenisprentje eerste mis van David Staas. 's Gravenhage, 1864.
46211: - POELHEKKE, DIEKHOF--- Bidprentje voor Joanna Th. Poelhekke-Diekhof (1830-1900).
46213: - KORTEKAAS, KWAKEL--- Gedachtenisprentje voor 25 jarig priesterfeest van W.C. Kortekaas, pastoor te Kwakel 1903.
46215: - JONKER, EHRLICH--- Informatie van bureau Wijsmuller, d.d. 1927, over Lucas Jonker M. Ezn., geb. 22-1-1870, gehuwd met K.A. Ehrlich. Manuscript, 3 pag.
46218: - BENTINCK, V. BORSSELE--- Gedrukte overlijdens aankondiging voor Berend Hendrik baron Bentinck tot Buckhorst, echtgenoot van C.M. v. Borssele. Zwolle, 24-9-1830, 1 blad folio.
46225: - GOES, VAN DER; GERLINGS--- Geknipt silhouetportret van Hendrik van der Goes, geboren Beek 12-1-1875. 'Hoe hij ging!' Parijs, 30-12-1896. Hij vertrok 3-1-1897 van Marseille naar Java.
46231: - ALBERDINGK THIJM, VAN COOTH--- Vers van J.A. Alberdingk Thijm, d.d. 1868, voor het album amicorum van Dora van Cooth. Manuscript, 12° oblong, 2 pag.
46233: - SANDE, TEN; REUVER, BURGERWEESHUIS--- Bewijs van inschrijving bij het Burger Weeshuis te Amsterdam van Carolus M.P. ten Sande, weduwnaar van Maria J.C. Reuver. Amsterdam, 1849. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag.
46227: - RECENSENT OOK DER RECENSENTEN--- Prospectus wegens de hervatte uitgave van het tijdschrift De recensent ook der recensenten, Amsterdam, v.d. Hey [1813]. 8°, 13 pag., gedrukt.
46235: - ONDERWIJS, LINSCHOTEN, JUTPHAAS, MONTFOORT, IJSSELSTEIN--- Scriptie 'En zij maakten van de school een deugd. Een onderzoek naar de praktijk van het onderwijs, n.a.v. de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas, Montfoort en IJssselstein.' Utrecht, 1977, door Dini Beem en Els Muijlaert. Getypt, ca. 300 pag.
46239: - CREVELD, VAN; GELDZAHLER--- Gedrukte en geillustreerde kaart van Dora Geldzahler en Carel van Creveld. Antwerpen-Rotterdam, 1936, 1 pag.
46243: - LOEFF, BAERT--- Huwelijksaankondiging van J. Loeff en J.F.B. Baert, Arnhem 1936. Met houtsnede.
46245: - STRENS--- Twee kaartjes van Eugene Strens betr. 'niet thuis' 1934 en 1935. Geillustreerd door W.J. R[ozendaal]. Gedrukt.
46241: - KUYLEN, V.D.--- Dankkaart van W.C. van der Kuylen, Den Haag. Tekening Ton van Tast. Gedrukt.
46253: - LOTERIJ, MEIJER--- Toespraak tot eenige voornamen in den lande over het bestaan der lotery, door A.D. Meijer, advocaat te Amsterdam. z. pl., 1836, 11+4+44 pag., gedrukt.
46257: - SMIT--- Portretfoto, carte-de-visite formaat, d.d. 1872 van de priester J.W.L. Smit, 's Gravenhage.
46261: - ONGEHUWDE MOEDER--- Maagde klagten door Jacob Cats. Manuscript, 4°, 4 pag., 19e eeuws.
46263: - HILDA VAN SUYLENBURG, GOEDKOOP, DE JONG--- Vijf brochures uit 1898 over de roman Hilda van Suylenburg, geschreven door jkvr. C.W.E.J.P. de Jong van Beek en Donk (1866-1944) en verschenen in 1897. Gedrukt.
46267: - THEESING, KLERCK, MENTHEN, MOESBERGEN--- Brief van H.J. Theesing en D.A. Theesing-Klerck, d.d. Amsterdam 1813 aan tante vrouwe G. Menthen wed. Moesbergen te Deventer. Manuscript, 4°, 1 pag.
46271: - SAVOYE, EUGENIUS VAN; TRAUTMANSTORFF--- Brief van Eugenius van Savoye, d.d. 1728, aan le Comte de Trautmanstorff te Graz. Manuscript, folio, 1 pag. + enveloppe.
46273: - CARPENTIER, DE--- Twee krantenknipsels uit 1930 betr. familie De Carpentier.
46278: - ADOPTIE--- Brochure 'Eenige opmerkingen betreffende het aannemen van kinderen', uitg. F.I.O.M., ca. 1950?, 8 pag., gedrukt.
46280: - HONDEN--- Elf brochures betr. honden. Gedrukt, ca. 1940.
46282: - WICKEVOORT CROMMELIN--- Almanak. Tekst op omslag van een notitieboekje uit 1835, 1836 en 1841, van A[dolf?] van Wickevoort Crommelin te Haarlem. Manuscript, 20 beschreven pagna's.
46290: - SCHOENMAKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam, d.d. 18-1-1778 betr. schoemakerij. 1 blad plano, gedrukt (door P. Mortier).
46292: - BAKKERIJ, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 28-1-1778 betr. het koekebakkers, beschuitbakkers en pastijbakkersgilde. 1 blad, plano, gedrukt (bij P. Mortier).
46294: - ONDERWIJS, PATENTRECHT, AMSTERDAM--- Kennisgeving van stadsbestuur Amsterdam, op verzoek van commissaren over de opheffing van het patentrecht, d.d. Amsterdam 11 grasmaand 1810, aan de houders van kostscholen, halve kostscholen en dag- of avondscholen. 1 blad, plano, gedrukt op blauw papier.
46296: - ONDERWIJS, AMSTERDAM--- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam d.d. 7 lentemaand 1809 betr. collecte voor de stads-armenscholen. 1 blad plano, gedrukt op blauw papier.
46300: - VERVOER, RIJTUIGBELASTING, AMSTERDAM--- Publicatie van stadsbestuur Amsterdam d.d. 21-5-1788, betr. vergunningen voor het rijden met rijtuigen door de stad. 1 blad plano, gedrukt (P.H.Dronsberg).
46302: - AMSTERDAM, NAAMLIJST STADSBESTUUR--- De heeren ses-en-dertig raden der stad Amstelredamme van 't jaar 1787. Groot blad plano met ca. 100 namen van bestuurders. 1 blad plano, gedrukt.
46306: - AMSTERDAM, FEESTEN 1795--- Publicatie van Prov. Representanten van het volk van Amsterdam, d.d. 18-6-1795 betr. nadere regelingen voor de viering op a.s. vrijdag. 1 blad plano, gedrukt (bij P.H. Dronsberg).
46308: - FRIESLAND, BONGE STAATE, V. SIXMA, V. BURMANIA--- Deductie van Jr. Tjalling Aedo Hessel Roorda van Sixma, deducent, contra Jr. Edzart Hobbo van Burmania, deduceerde, aan (...) Staten van Vriesland, Leeuwarden, G. Tresling, 1765. Folio, 15 pag., gedrukt.
46310: - BOEKEN; MESSE; LEIPZIG--- Zeven gedrukte stukken betr. de Buchhandlermesse te Leipzig, mei 1914.
46312: - CLICHE'S, MAKS, GRAVENHAGE, VOORHOEVE--- Prijscourant voor cliché's van de chemigrafische kunstinrichting v.h. H.F. Maks jr., dir. C.Th.J. Voorhoeve, 's Gravenhage, ca. 1940? 10 pag., gedrukt.
46314: - TABAK--- Notificatie van den Minister van Financien (...) behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op de Waag, met betrekking tot den handel in inlandschen tabak, d.d. 5-12-1806. 's Gravenhage, 1806, 4 pag., gedrukt.
46316: - SCHOORSTENEN, ZUMPE, ARCHITECTUUR--- Brochure 'Der Zuverlassige rauch-vertilger, oder (...) anweisung (...) den rauch aus Hausern, Stuben und Kuchen zu entfernen, so wie Schorsteine zu bauen in welchen den rauch nicht zurucktritt. Herausgegeben von Friedrich Zumpe'. Quedlinburg, 1853, 28 pag.
46318: - TABAK, NAPOLEON--- Gedrukt vers 'De lelijke pijp tabak'. Plano, 1 blad, met sierrandje, begin 19e eeuw.
46320: - WESLINGH--- Mengel-digten van verscheide stoffe. Manuscript met verzen door A. Weslingh, 1700-1705. 4°, 310 pag., geb. in half leren band.
46324: - HUYGENS, DE VOGEL, LANS--- Onze gasten, Herinneringen aan onze vrienden. Rotterdam, J.M. Bredee, [ca. 1900].
46327: - LUBERTI, SCHIELE--- Bedrijfskaartje, 6x10 cm., voor Cornelis Luberti 'ten huyse van Hendr. Schiele, mr. broodbakker op de hoek van de Reguliers en Keysers gragt te Amsterdam'.
46329: - TONEEL, ARENTS, ROLVERDELING--- Toneelstuk 'Het gedwongene huuwelyk', door T. Arents, naar Moliere, 3e druk. Amsterdam, Lescaille, 1712, 52+(3) pag., met titelprent en met in pen de rolverdeling in 1818.
46331: - BIERENS--- Bidprentje voor Maria H.W. Bierens, geboren Amsterdam 1894, overleden 18-2-1920.
46332: - ROSSUM, VAN, ZIJLSTRA--- Briefkaart van K.M.P(?) van Rossum d.d. Dordrecht 1911 aan mej. H. Zijlstra. Manuscript.
46345: - MILITARIA, VAN SUCHTELEN--- Aanstelling van Jan Hendrik Mosburger van Suchtelen tot 2e luitenant bij de Cie Vrijwillige Landmilitie te Deventer. 's Gravenhage 29-6-1815, folio, 1 pag., deels gedrukt.
46349: - VLISSINGEN, HANNEMAN--- Exemplaar van het boek Hellas door A. Staal (Amsterdam, 1946) met ingeplakt een fraai gecalligrafeerde opdracht aan ds. J.H. Hanneman.
46351: - BUSCHMAN--- Het geslacht Buschman. Getypt, 22 pag. in omslag.
46353: - RHIJN, VAN--- Genealogische aantekeningen van het geslacht Van Rhijn. 's Gravenhage, 1972, door D.A. Visker. Getypt, 6 pag.
46355: - STAPELKAMP--- Genealogie Stapelkamp. Samengesteld als kwartierstaat door dr. G.J. Stapelkamp te Arnhem, 1977, ca. 50 pag.
46356: - DAELL, VAN--- De familie van Daell. Getypt, 9 pag.
46361: - BUIS--- Genealogische aantekeningen Buis. Getypt, 6 pag.
46365: - BACKER, PORTRETTEN--- Lijst familieportretten Backer, opgesteld door prof v. Bemmelen, 1929, getypt.
46367: - DEZENTJE--- Drie artikelen van H.J. de Graaf over Dezentje van Ampel, Tong Tong 1967-1968, gedrukt.
46369: - COELMONT--- De familie Coelmont. Getypt, 2 pag.
46371: - CHRIST--- Genealogie Christ. Getypt, 2 pag.
46373: - BROESE VAN GROENOU--- Dragers van de naam Broese van Groenou. Getypt, 7 pag.
46381: - HEIJN, ALBERT--- Ca. 30 brochures en knipsels betr. de fa. Albert Heyn, ca. 1960-ca. 1980.
46383: - BOLS--- Ca. 30 brochures, knipsels etc. betr. fa. Lucas Bols, jaren '60 en '70.
46385: - FOCKINK--- Acht brochures en knipsels betr. Wynand Fockink, Amsterdam, ca. 1950-1960.
46387: - LENSEN--- Nota en 3 verpakking-zakjes van fa. Joh. Lensen, banketbakkers. Amsterdam, ca. 1950.
46389: - VLIEGER--- Brochure en 2 knipsels betr. fa. J. Vlieger, papier, 1969.
46391: - POSTVERVOER, BORREBACH, GRAVENHAGE--- Request van stadsbestuur 's Gravenhage aan Staten van Holland betr. Hendrick Borrebach zoon van de postmeester Adolf Borrebach [1703]. Gedrukt, folio, 3 pag.
46393: - CAU, COELEMEY, GRAVENHAGE--- Korte memorie (...) rakende de acte van curateele bij den Hove gedecerneert op den 13-8-1739 in de insolverte boedel van Doctor Caauw. Gedrukt, folio, 6 pag.
46395: - SUASSO DE LIMA, DA SILVA--- Extract uit de Resolutien Staten van Holland, d.d. 15-11-1769 betr. request Joseph Suasso de Lima, koopman te Amsterdam. Gedrukt, 9 pag.
46397: - DAMEN, V. TEST, V. KEMPEN, STIER--- Testament van Maria Jacoba Damen, bejaarde dochter, won. aan de Geldersekade te Amsterdam, d.d. 28-4-1732. Folio, gedrukt, 20 pag.
46399: - VERKADE, ZAANDAM--- Brochure 'De leidende gedachte', uitgave van Verkade. Zaandam, maart, 1931, 15 pag., geillustreerd.
46404: - DUYTZ, DE BOOY, DE LANG--- Getekende genealogie in boomvorm van de familie Duytz, ca. 1570-1836. Groot blad plano.
64777: - LES JEUNES PENSIONNAIRES, OU HISTOIRES DE PLUSIEURS JEUNES DEMOISELLES, RACONTEES PAR ELLES-MEMES.
46408: - FRIESLAND, VAN BEYMA THOE KINGMA, V. NAGEL--- Deductie voor Julius Matthys van Beyma thoe Kingma, eigenerfde van Franekeradeel tegen Willem Anne baron van Nagel, door sommige stemgerechtigden van Franekeradeel mede gestemt tot de nominatie van een grietman. Folio, gedrukt, 7 pag., d.d. Leeuwarden 14-5-1785.
46414: - NIESSEN--- Menu voor een maaltijd op 9-11-1941, bestemd voor Bob Niessen. Tekening.
46416: - MUZIEK, SCHOUWEN, SWENNE--- Muziekblad 'Schouwsch Volkslied, door C.A. Swenne', Zierikzee (ca. 1930?). Groot 4°, 3 pag., gedrukt.
46420: - THEE, VAN VEEN--- Reclamekaartje Van Veen's thee, ca. 1900.
46424: - MEDISCH, V.D. BOON MESCH--- Nota van A.S. van den Boon Mesch, med. doctor, d.d. 1826. Manuscript, 1 pag.
46428: - MEDISCH, APOTHEEK, MOL--- Formulier voor deelname aan vergadering van de Ned. My. tot bevrdering van de pharmacie, ingevuld door A.J. Mol te Goes, 1902. Manuscript, 2 pag., deels gedrukt.
46435: - MEDISCH, APOTHEEK, MOUTON--- Briefje van apotheker J.T. Mouton, d.d. 's Gravenhage 1870. Manuscript, 1 pag.
46443: - MEDISCH, APOTHEEK--- Foto, 24x29 cm. van groep leden van de Ned. My. ter Bevordering der Pharmacie, bij bezoek aan J.C. Eno ltd. te Londen in 1928. Mooie duidelijke foto.
46441: - BOOTH, UTRECHT--- Verklaring van stadsbestuur van Utrecht, d.d. 22-4-1636, dat zij een 17 tal acten uit de jaren 1439-1579 betr. de familie Boot of Boet of Booth gezien hebben en voor echt verklaren. Groot charter (22x60 cm.) op perkament met uithangend zegel in rode was en met handtekening van stadssecretaris Van Nijpoort.
46445: - MEDISCH, APOTHEEK, RENSING, INDIE--- Diploma als apotheker voor Geziena Margaretha Rensing, geb. Joure 2-5-1897, d.d. Groningen 13-1-1921. Deels gedrukt.
46453: - LONDEN, KEY, ASHLEY, RANDWIJCK--- Aantekeningen betr. bezoekers van een Nederlander in Londen, op 29 en 31 augustus 1687 en 1 september 1687. Manuscript, folio, 2 pag.
65999: [DIBBETZ, REINIER], - Heraclyt en Democryt. No. 13.
46426: - MEDISCH, APOTHEEK, POLAK--- Formulier voor deelname vergadering Ned. My. ter bevordering der pharmacie, ingevuld door Jacobus Polak te Amsterdam, 1902. Manuscript, deels gedrukt, 2 pag.
46459: - CRONE, BAAY--- Briefkaart van G.C.E. Crone, d.d. Amsterdam 1919, aan C.H. Baay te Amsterdam. Manuscript.
46461: - VLOEIBLAD, GERDING, SCHRIJFMACHINE--- Twee vloeibladen met reclame voor fa. J.M. Gerding Haarlem betr. schrijfmachine, ca. 1920.
46463: - MILITARIA--- Militair lied 'De troepen komen'. Manuscript, folio, 2 pag., ca. 1930?
46467: - NIGTEVECHT, DE VRIES--- Drie cahiers met schrijfoefeningen van Jb. de Vries en H. de Vries te Nigtevecht 1848, 1856. Manuscripten.
46473: - DRENTHE, VERVENINGEN, WEERDINGE--- Bundel van 28 provinciale bladen van Drenthe, betrekking hebbende op het reglement op de verveningen en op de uitvoering of de toepassing daarvan. 1853-1951. Enige honderden pagina's, gebonden in half linnen.
46479: - GRONINGEN, KLEDING--- Statuten en Huish. Reglement der Groningsche Vereeniging van werkgevers in het kleedingbedrijf, opgericht 1-6-1915. 18 pag., gedrukt.
46485: - RIJK, VAN; HOOFJES--- Verklaring van Staten van Utrecht, op verzoek van mr. Huybert van Rijk, dat de deurwaarder van het Hof Thomas Willemse Hoofjes en Stijntje Alberts, echtelieden ter executie stelt. D.d. Utrecht 1760. Charter op perkament, deels gedrukt, zegel verloren.
46489: - MUNTZ--- Genealogische aantekeningen over de familie en wapen Muntz, oorspronkelijk Muntheren (Muntzhern) te Keulen. 18e eeuws, manuscript, 4°, 4 pag.
46493: - HALL, VAN; VAN NOORLE--- Egentijdse kopie van een brief van F.H. van Hall, dd. Vianen 25-9-1796 aan zijn zoon Dr Teyler van Hall, met eigentijdse kopien van brieven van E.F. en N. van Noorle, 1796. Manuscripten, folio, 7 pag.
46497: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland d.d. 8-11-1787, over privilegien voor 's Gravenhage en vacante Vroedschapsplaats. Folio, 5 pag., gedrukt.
46499: - GRAVENHAGE, VROEDSCHAP--- Nadere memorie van de twaalf raaden in de Haagsche vroedschap. Z. pl., [1767?], 102 pag., gedrukt ,folio.
46501: - GRAVENHAGE--- Extract uit resolutien Staten van Holland, d.d. 14-3-1765, betr. geschillen tussen het Hof en Den Haag. Gedrukt, folio, 2+4 pag.
46503: - GRAVENHAGE--- Rapport en bylagen van het Committe van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, d.d. 22-3-1795. Folio, 34 pag., gedrukt.
46507: - VOUWBRIEF, ORANJE NASSAU 1772, TRANSFORMATION PRINT--- Vouwbrief d.d. 24-8-1772 op de geboorte van een zoon van de stadhouder. Gedrukt, opengevouwen 24x19 cm., dicht 12x10 cm.
46511: - GELDERLAND--- Ca. 20 antiquariaatscatalogi uit de eerste helft van de 20e eeuw, alle betr. werken over Gelderland.
46515: - ANDEL, PUS, VOLTELEN, DE BOCK, VAN AS--- Acte verleden voor schout en schepenen van Andel d.d. 29-12-1733, betr. verkoop van 3 morgen land op de Andelsche Hoogt. Charter op perkament met 2 (van 3) zegels van Dirck Pus en Jan Willemse Najen. Handtekening van Dirck Pus.
46517: - VLISSINGEN, ZIEKENHUIS, WOLTERS, DE MOOY--- Fotoalbum met 52 foto's uit 1934-1936 betr. het Sint Joseph/Bethesda ziekenhuis, te Vlissingen.
46523: - DELFT, DE LINT--- Zes cahiers met boekhouding van de firma De Lint te Delft, 1853-1921. Manuscripen.
46525: - ROTTERDAM, ZENDINGSVERENIGING, CUSELL, DIJKSTRA, NONHEBEL--- Enkele stukken betr. de Nederlandsche Zendings Vereeniging te Rotterdam, ca. 1863. 13 pag., deels gedrukt, deels manuscript.
46527: - WEESP, VAN ENGEN--- Oorkonde t.g.v. geloofsbelijdenis te Weesp voor Gerarda Corn. Maria van Engen, d.d. Weesp 18-7-1943. 1 blad, deels gedrukt.
46529: - STEYAERT, BRIELLE, VAN HELSDINGEN, ROLDANUS--- Familie Boekje Steyaert. Cahier 4°, 130 pag., manuscript, 17e en 18e eeuws.
46531: - HUGENHOLTZ--- Prentbriefkaart van mr. dr. W. Hugenholtz, 1961. Deels gedrukt, 2 pag.
46537: - BOT, DON--- Geboortekaartje Machiel Jan Bot, Vlaardingen, 1953.
46541: - EELDE, VAN--- Fotografische reproductie, 14x10 cm., van hoofdwapen van Johan Cornelis van Eelde en zijn 32 kwartierwapens.
46551: - BARNEVELD, BRIELLAERDT--- Twee krantenadvertenties betr. verkoop landgoed Den Briellaerd te Barneveld, 1841 en 1893.
46553: - MIDDELBURG--- Foto van stadhuis Middelburg, ca. 1870, 10x7 cm.
46555: - MOERMOND--- Enkele knipsels betr. Slot Moermond.
46557: - TELLEGEN--- Aflevering van Vrij Nederland 30-11-1985 'Lou Tellegen een Hollander in Hollywood'. Geillustreerd, gedrukt.
46561: - IJKEN, MATEN EN GEWICHTEN--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam d.d. 24-12-1835 betr. het ijken van lengtematen, inhoudsmaten, gewichten etc. 1 blad plano, gedrukt.
46563: - VOORS--- Preek van A.W. Voors, begin 20e eeuw. Manuscript, 4°, 4 pag.
46567: - EDAM, ZUIDPOLDER--- Rewuest van schout en schepenen van Edam aan Staten van Holland, d.d. 1710, betr. verponding voor de Zuydt-polder, ten zuiden van Edam. Folio, 5 pag., gedrukt.
46569: - OOLTGENSPLAAT, NOORDPOLDER--- Request aan Staten van Holland 1710, van ingelanden van de Noord-Polder, annex Ooltgensplaat betr. verponding. 3 pag., gedrukt, folio.
46585: - LETTERKUNDE, STRICK--- Verzameling van gedichten. Jos Strick. 63 pag., gebonden, manuscript.
46587: - MOL--- Reclamekaart van kapsalon Mol, voorheen De Jonge, Nieuwe Spiegelstraat Amsterdam, ca. 1930? Gedrukt.
46581: - PRESSER, SCHAPER, VAN SCHAIK, WO II--- Exemplaar van 'De tachtigjare oorlog' door Presser, verschenen in 1941 onder de namen van Romein, Schaper e.a. Met op schutblad vers van Presser met opdracht d.d. 4-12-1941 aan Bernard (= mr. B.A. van Schaik).
46583: - SWEERS, ISAAC, SCHEEPVAART--- Twee brieven, van N. Berkelaar en J.F. van Dulm, 1966, over het scheepsembleem van de Isaac Sweers. Manuscripten, 3 pag.
46571: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Decretum contra Sclopeta & Minores bombardas / Decretum contra Explosiones. 1629, 1659, 1 blad plano, gedrukt.
46573: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, V. VOORST--- Rector et Senatus Academiae Lugduno Batavae, L.S. Multiplicatae... 1 blad plano, gedateerd 24-3-1800 en getekend J. v. Voorst, Sen. Acad. ab actis, gedrukt.
46575: - SCHEEPSBOUW--- Placaat Staten van Holland d.d. 26-1-1781, betr. verbod tot exporteren van schepen of artikelen benut tot de bouw van schepen. 1 blad plano, gedrukt.
46579: - THEOLOGIE, BUNYAN, MURRAY--- De heilige oorlog, door Johannes Bunjan, autheur van eens Christens reize naar de eeuwigheid. Manuscript, 416 pag., gebonden in half linnen.
46589: - CONVENTION DE BRUXELLES 1929--- Krantenknipsels betr. het Fransch-Belgisch Militair verdrag, te Brussel gesloten in 1929. Gedrukt.
46593: - GANSHOF--- Negen overdrukken van artikelen van F.L. Ganshof, 1949-1971. Gedrukt.
46595: - ENKLAAR--- 16 overdrukken van artikelen van D.Th. Enklaar, 1924-1959, gedrukt.
46597: - BLOK--- 15 overdrukken van artikelen van D.P. Blok, 1957-1981. Gedrukt.
46603: - BROEK OP LANGENDIJK, KEIJZER, ROOZEE--- Propositie gedaan ter vergadering van de municipaliteijt te Broek op Langendijk den 5 October 1798. Manuscript, folio, 5 pag.
46605: - BROEK OP LANGEDIJK, KEIJSER--- Twee gekalligrafeerde gedichten van de hand van J.R.K. Cornelisz. Keijser, d.d. Broek op Langedijk 1770. Manuscript, folio, 2 pag.
46607: - OBREEN--- Vijf overdrukken van artikelen van Henri Obreen, 1913-1928. Gedrukt.
48386: - WALRE, VAN; MUZIEK--- De reijziger. Tusschen-zang-spel door de heer Jan van Walré. Manuscript, 4°, gebonden in half leer, 44 pag.
48388: - PRETORIA, SPRUYT--- Foto, 18x24 cm., van hotel J.J. Spruyt te Pretoria, in 1902, met versiering en bona ERI. In de deuropening J.J. Spruyt.
46609: - OPPERMANN--- 24 overdrukken van artikelen van O. Oppermann, 1906-1938. Gedrukt.
46615: - INDIE, VAN INGEN, VAN LEER, ANTISEMITISME--- Eigentijdse kopien van 4 brieven van Boekhandel v/h H. van Ingen te Soerabaja, d.d. 1934-1935, aan A. van Leer te Pasoeroean. 4°, 2 pag., getypt.
46621: - KOPYRECHT OP VERTAALDE BOEKEN--- Adres aan de koning door Nederlandse boekhandelaren. Folio, 3 pag., gedrukt [ca. 1818].
46625: - BOEKHANDEL, GRAVENHAGE--- Extract uit Register Resolutien van de Kamer van Politie van Den Haag, d.d. 10-9-1806. folio, 1 pag., gedrukt (met handtekening in pen H. van Panhuijs).
46627: - BOEKHANDEL--- Ca. 40 afbeeldingen van bibliotheken, boekverkopers, antiquaren etc., voornamelijk 19e eeuw.
46633: - TWENTHE, DAGBLAD TUBANTIA--- Kinderkrant van het Twentsch Dagblad Tubantia, nrs. 1-52 (= eerste jaargang 1937), 416 pag., geillustreerd, gebonden in linnen band. Gedrukt.
46637: - VERBERNE--- Tien overdrukken van artikelen van dr. L.G.J. Verbene, 1940-1958.
46643: - BORGER, TYDEMAN--- Iets ter aanvulling van het levensbericht van E.A. Borger (zie Boekzaal januari 1850). En 'Nog iets naders omtrent E.A. Borger'. 8°, gedrukt, 3 pag. Getekend: H.W.T.[ydeman].
46649: - SCHARP, BEELAERTS VAN BLOKLAND--- Brief van H.J. Scharp, secretaris K.O.G. d.d. Amsterdam 1917, aan W.A. Beelaerts van Blokland. Manuscript, 1 pag.
46653: - LEIDEN, UNIVERSITEIT--- Programma der feestelijkheden, (...) t.g.v. het 375 jarig bestaan der Rijksuniversiteit te Leiden, 7-14 juni 1950. 112 pag., gedrukt.
46655: - TONEEL, OBREEN, V. SWINDEREN, V. BYLANDT--- Toneelstuk 'De doorgehakte doodbidder of Odysseus thuiskomst'. Gedrukt, 20 pag., begin 20e eeuw.
46659: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gids 'Studiosi juvare de lectamur, Organisatie voor studentenhulp, Amsterdam 1933-1934'. 72 pag., geill. gedrukt.
46665: - LEIDEN--- Alphabetische naamlijst van de ingezetenen der Stad Leyden, de vereischten bezittende om tot kiezers te kunnen benoemd worden. 1837, 1842, 1845, 1847. Folio, 16 pag.
46667: - ONDERWIJS, SCHOOL MET BIJBEL--- Drie stukken betr. collectes voor een school met de bijbel, 1894. Gedrukt, 8 pag.
46679: - WISSINK, BOSCH--- "Protest". Ondertekend: G. Wissink v.d. M. en H. Bosch, 19e eeuws, 4°, 2 pag. Manuscript.
46681: - WIJCK, VAN DER--- Brief van H.C. van der Wijck, d.d. 's Gravenhage 1887, gericht aan leden der Tweede Kamer. 4°, 1 pag., gedrukt.
46691: - FRIESLAND, W.O.II--- Friesch Dagblad, 15 afleveringen uit de periode 29/7/1940 - 15/10/1940. Gedrukt.
46693: - VERMANDER, V.D. MANDERE--- Genealogische aantekeningen betr. geslachten Vermander en Van der Mandere, 2e helft 20e eeuw, ca. 50 pag.
46695: - WHESSELL--- 10 litho's van koppen van personen, getekend door I. Whessell, 1794, gepubliceerd door T. Simpson te Londen.
46697: - ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ--- Nederlandsche Gedachten, officieel orgaan ten dienste van de A.R. partij, jrg. 2 (1945-46) en 3 (1947), compleet, gedrukt.
46699: - DORDRECHT, GEZELSCHAP SIMPLICITE--- Album nr. 2 van het gezelschap Simplicité te Dordrecht over de jaren 1816-1843. Oblong album in rood marokijn gebonden, met een groot aantal bijdragen, in de vorm van gedichten en tekeningen. Manuscript.
46705: - HASPERS--- Getuigschrift voor sergeant O.J.F.H. Haspers, d.d. 14-1-1942. 1 pag., getypt.
46715: - FRANZ--- Foto, 9x6 cm., van 'Hans Franz met een vriend', 1935.
46719: - RK, UTRECHT, KOCK--- Placaat van Staten van Utrecht d.d. 23-5-1703, betr. Theodorus Kock, 4°, 4 pag., gedrukt.
46725: - JORDENS--- Exemplaar van de overdruk uit Ned. Leeuw van de 'Bijdrage tot de genealogie Jordens' door Kronenberg en Roell. 45 pag., gedrukt.
46729: - BANNING, VAN; ZOETERWOUDE, RK--- Convoluut van 7 publicaties, meest in het Latijn, van Johannes van Banning, r. k. priester te Zoeterwoude, gepubliceerd 1824, 1839, 1840, 1835, en z. j. 8°, gedrukt, gebonden in mooie half leren band uit de tijd.
46735: - MORITZ, TETRODE, RIE CRAMER--- Baby's book. Voor Else Moritz, dochter van R.F. Moritz en H. Moritz-Tetrode, Huize De pol, 't Joppe (Gld.), geboren 24 maart 1927. Ingeschreven op 26 pagina's in een voorgedrukt album met illustraties van Rie Cramer.
46737: - INDIE, VAN STIPRIAAN LUISCIUS, VAN GORKUM--- Map met 14 foto's (ca. 18x24 cm.), ca. 1890, van gezichten in Indie: Oude station Elandsfontain (foto: E.E.Caney); Samarang (3x); doorbraak spoordijk tussen Maroesburg en Florita (?); Bureel staatspoor Malang-Blitah; huis fam. Van Gorkum te Droinfontein (?).
46739: - FAK BROUWER, TAK, SALM--- Poesiealbum van Marinus Fak Brouwer, 1878-1881, met 27 inschrijvingen, voorn. te Middelburg. Met verzilverd schildje op voorplat met M.F.B.
46741: - OOSTVEEN, VAN--- Brief van Mia S.H. van Oostveen, d.d. Leersum 1946. 1 pag., getypt.
46747: - FRANSEN, L.J. COSTER SCHOOL, HAARLEM--- Voor Wim. Ringband met bijdragen t.g.v. het afscheid van Willem Fransen als docent aan de Gemeentelijke Scholengemeenschap Laurens Jz. Coster te Haarlem op 14-7-1988.
46751: - WORKUM, HAIJTEMA--- Optieposten van het groot boereboelgoed ten huize van Sjouke Haijtema te Workum, 1922. 80 pag., gedrukt.
46755: - STEENWIJK--- Veilingcatalogus meubilair, zilver etc. op het landgoed Eikenhof, vroeger genaamd de Ronde Blesse, te Steenwijk, 1880. 18 pag., gedrukt.
46757: - MILITARIA, MAASTRICHT, FRANKAMP, VAN IMBIJZE, MACKAIJ--- Is een goed georganiseerd leger, ook in tijd van Vrede, noodzakelijk? door F..., kapitein der Veld-artillerie. Maastricht, J. Straatmans, 1831. 8°, 18 pag., gedrukt.
46765: - APPINGEDAM, HUIS, ZAGEMAN--- Acte verleden voor burgemeesteren van Appingedam, d.d. 19-12-1785 waarbij de hopman Frans Huis en Anna Geertruida de Bakker een huis met hof er achter aan de Broerstraat te Appingedam verkopen aan monsieur Harm Zageman. Charter op perkament, zegel verloren.
46767: - VOLLENHOVEN, VAN; VAN KAN--- Brief van C. van Vollenhoven aan J. van Kan, n.a.v. diens 'Juridische oorlogsliteratuur van voor honderd jaren', (1915). Manuscript, 4°, 1 pag.
46777: - ELSPEET--- Tekening in kleur van het wapen van Wolterus Elspeet, burgemeester van Harderwijk, ca.1900?
46782: - HAARLEM, KUNSTBEZIT IN STADHUIS--- Memorie behelzende opgave van kunststukken zoo schilder als tapijtwerk, gevonden wordende op het stadhuis en in andere stedelijke gebouwen binnen Haarlem. Door J.A. Graswinckel, 1815. Manuscript, 4°, 18 pag.
46785: - LODEWIJK NAPOLEON IN AMSTERDAM, 1808--- Volkszangen by gelegenheid van de plegtige intrede en het aangenaam verblyf van Z.M. de Koning van Holland binnen Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
46787: - TILBURG, WOUTERS, LOMBARTS--- Huwelijksacte d.d. Tilburg, 9-5-1825, voor Antonie Josephus Wouters, voerman, 32 jaar, zoon van Johannes en Johanna Peijnenburg, met Petronella Wilhelmina Lombarts, 21 jaar, dr. van Antonie F. en Barbara A. Pollet. Folio, 1 pag., manuscript.
46789: - TILBURG, VAN BOMMEL--- Zegenwensch aan onze dierbare ouders J.M. van Bommel en J. Vinken, t.g.v. hunner 25 jarige echtvereniging 12-10-1851. 4°, 3 pag., manuscript.
46793: - DAALEN, VAN; GERRETSON--- Twee brieven van Boeboe, d.d. Arnhem 1913 aan ouders. Ze is in huis bij (tante?) Toetie. Manuscripten, 6 pag.
46795: - TONEEL, FOTO'S VAN ACTEURS, SMIT--- Collectie van 34 foto's, diverse formaten, deels op karton, van toneelspelers c.a., vrijwel alle met opdrachten aan Margaretha Smit (ook Zwarte Griet, Grietepiet); werkzaam in de eerste jaren van de 20e eeuw bij de Stadsschouwburg te Amsterdam.
46797: - OPPERMANN--- Prog. dr. O. Oppermann 1909-1934. Overdruk Tijdschrift voor geschiedenis 49 (1934), 102 pag.
46801: - LEIDEN, STUDENTEN, VISSER--- Twee albums met foto's (voornamelijk studententijd Leiden) van mr. A.R. Visser, later advocaat, Jan v. Nassaustraat 82, 's Gravenhage. De meeste foto's 18x24 cm., 1903-1911.
46806: - SCHEEPVAART, KON. HOLL. LLOYD--- Knipsels betr. Kon. Hollandsche Lloyd, ca. 1900-ca. 1950. Geplakt op bladen, 18 pag.
46808: - MEPPEL, WITHAAN, HEINEN--- Kalligrafie-oefeningen door Hendrikje Withaan, d.d. Meppel 1845. 4°, 2 pag., manuscript.
46809: - DANCKERTS DE RY, DE HOOGHE, V.D. KAMERE--- Uitnodiging voor de begrafenis van Cornelis Danckerts de Ry, artillery-meester en landmeter van Amsterdam, d.d. 14-4-1662, folio, oblong, 1 pag., gedrukt.
46811: - CYPRUS, GJERSTAD--- Brief van Einar Gjerstad, d.d. Stockholm 1933, aan prof. Slothouwer. Manuscript, 4°, 2 pag.
46820: - HEERKENS THIJSSEN, SEVEKE, STALLER--- Anti-choc 1928-1978. Uitgegeven t.g.v. het 50 jarig jubileum van Heerkens Thijssen & Co., makelaars assurantien, Amsterdam, 48 pag., geill., gedrukt.
46823: - BOLSWARD--- Aantekeningen betr. de geschiedenis van de kerk te Bolsward. Manuscript, folio, 19 pag.
46825: - TONEEL, LABICHE--- Toneelstuk Un chapeau de paille d'Italie door Eugene Labiche. Manuscript, folio, getypt, 37 pag. (tekst in het Nederlands).
46827: - TONEEL, STUDENTEN--- Dossier betr. landelijke toneel-studieweken der studententonelen, 1952 en 1953. Folio, ca. 50 pag., met foto's.
46829: - TONEEL, CAPOTE--- Toneelstuk The grass harp door Truman Capote, Nederlandse vertaling door Theatre arts, sept. 1952, gestencild, 53 pag.
46831: - TONEEL , SALACROU--- Toneelstuk L'archipel Lenoin, door Armand Salacrou, Nederlandse vertaling door H.A. Bouman, gestencild, 68 pag.
46835: - KRUININGEN, WO II--- Foto, 6x9 cm., van vernielde spoorbrug te Kruiningen, d.d. juni 1940.
46837: - MIDDELBURG--- Foto, 6x9 cm., van de ruines op de Markt te Middelburg, juni 1940.
46839: - HAITI--- 2 foto's van Port au Prince en 1 foto van Jacmel, 1917.
46841: - VLISSINGEN, FRELIER--- Foto, 14x9 cm., van de heer Frelier tijdens de cursus radiotelegrafie te Vlissingen, 1918.
46845: - SIERRA LEONI--- Twee foto's, 9x3 cm., van Freetown, Sierra Leone, d.d. 1925, met bezoek van de kroonprins.
46847: - DUITSLAND, MILJONAIRS, VAN DELDEN--- Jahrbuch des vermogens und einkommens der Millionaire in Westfalen, von Rudolf Martin. Berlin, 1913, 71 pag., geb.
46849: - MUIDEN, MUIDERKRING--- Cultureel Genootschap De Muiderking 1954-1984, Muiden 1984, 17 pag., in ringband, gedrukt, geillustreerd.
46853: - LEFEBVRE, KAARS SIJPESTEYN, VAN ROSSEM--- Zeven notariele acten betr. mevr. J.A. Lefebvre-Kaars Sijpesteyn te Heemstede en mevr. M. van Rossem-le Febvre te Haarlem, 1919-1939. Manuscripten.
46855: - ORANJE-NASSAU, AMSTERDAM--- Programma feesten 8-14 juni 1937, intocht prinselijk paar te Amsterdam, (12) pag., geill., gedrukt.
46857: - WATERSNOOD, WAGENINGEN, 1855--- 'Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Herinnering Maart 1855. Watersnood.' gedicht door J.G.J., d.d. Amsterdam april1855, gedrukt, 1 pag., versierde rand in rood.
46818: - COLLEGEDICTAAT, VERBERNE--- Dictaten van prof. L.G.J. Verberne. Manuscript, 8°, ca. 100 pag.
46859: - FOSCARENUS VENETIAR--- Charter op perkament d.d. 15-6-1762, uitgevaardigd door Marcus Foscarenus Rei Gra. Dux Venetiar. Met uithangend loden zegel.
46865: - SCHEEPVAART, ORANJE-NASSAU--- Bylagen behoorende tot de missive en memorie door Z.H. den heere prince van Orange en Nassau aan H H M. op den 7 October 1782 overgegeven, houdende een gedetailleerde opening van zyne gehoude directie als admiraal generaal van de Unie. Folio, gedrukt, 213 pag.
46869: - BICKER--- Advertentie betr. overlijden mr. Jan Bernd Bicker, d.d. 16-12-1812, op zijn buiten Oosterbeek bij Den Haag. Gedrukt.
46871: - VERKADE, PLAATJESALBUMS--- Brochure 'Verkade's plaatjes albums. Een en ander over het album, de plaatjes, het verzamelen, het ruilen, de verzending, enz.' Zaandam, 1908, 16 pag., gedrukt, geill.
46877: - C.H.U.--- Brochure 'Urgentie program' van de christelijk-historische unie, september 1945. 8°, 8 pag., gedrukt.
46883: - TALMA STHEEMAN--- Correspondentie en rekeningen gericht aan mr. A.W.L. Talma Stheeman te Nijmegen en Amsterdam, ca. 1920-1930. Manuscripten.
46885: - UTRECHT, ZONDAGSSCHOOL, WITZAND--- Circulaire van de Zondagsschool Johannes te Utrecht betr. 80e verjaardag van H. Witzand, 1912. 4°, 1 pag., gedrukt.
46889: - ROTTERDAM, JACOBS--- Twee brieven gericht aan de heer Jacobs, directeur van de fabriek voor metaal-preserven, Wijnhaven 43 te Rotterdam, 1939, 1945. Manuscripten, 4 pag.
46893: - HAZENBERG, HOMAN--- Drie oude foto'tjes, 8x4 cm., twee van de militair P. Hazenberg en een van Annie Homan.
46895: - ADORP, RENKEMA--- Fraai, in twee kleuren gedrukt, visitekaartje van Hendrikje (K.W.) Renkema te Adorp, ca. 1900.
46897: - DRENTHE--- 'Prospectus van eene Maatschappij op te rigten ter bevordering van de ontginning der Drentsche heidevelden tot bosch'. 1666, 4°, 3 pag., gedrukt.
46899: - HOVE, B.J. VAN--- Vier schetsboekbladen met tekeningen in aquarel in grijs door B.J. van Hove, 'decorateur van de Schouwburg'.
46565: - ADEL, BEELAERTS VAN BLOKLAND, DRONKERS---
45554: - HASSINK, SPIJKER--- Ter plechtige echtvereeniging ter tijd van 25 jaaren van Derk Hassink en Engeliena Spijker. Manuscript vers op gedecoreerd blad, z.j. Getekend door de kinderen: N.D.M.H.
45025: - FARNESE; PARMA; DE TOURNON --- Letter from Octave Farnese, duc de Parme to Cardinal de Tournon, dated 17 November 1551/Brief van Octave Farnese, duc de Parme, d.d. Parma 17-11-1551, aan de kardinaal de Tournon te Venetie
49635: - MOLLERUS, DANCKAARTS--- Brief van J.H. Mollerus, d.d. Gravenhage 9-11-1806, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 1 pag.
64787: [SMOLLETT, TOBIAS], - Histoire et avantures de sir Williams Pickle. Ouvrage traduit de l'Anglois, par l'Auteur Des Moeurs.
64005: - Rapport der hoofd-ingenieurs en ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 10e en 8e district omtrent eene verbetering van de bestaande Keuslche Vaart, van Amsterdam langs Utrecht, Vreeswijk, Vianen en Gorinchem.
64788: [BEAUNOIR, ALEXANDRE LOUIS BERTRAND ROBINEAU DE], - De schoorsteenveger prins en de prins schoorsteenveger. Tooneelspel, in een bedrijf, naar het Fransche.
64789: [HAEFTEN, MARGRIET VAN ESSEN-VAN], - Iets van M - -.
47118: - Memorie betreffende de verdeeling van het fonds der Ridderschap van de provincie Zuid-Holland, 's-Gravenhage 1851, 196 pag., gebonden in rood marokijn.
47152: - Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het 25 jarig bestaan van de Kon. Zeil/Roei/ en Motorsport Vereeniging " De Kaag ", 1935, 156 pag., geïll.
47154: [OLLEFEN, L. VAN], - Gedenkboek van Amsteldam inhoudende onpartydige aantekeningen van het voorgevallene binnen die stad, beginnende bij het gebeurde met de steden Hattem en Elburg, tot (....) het inrukken der Pruissische troepen, Amsterdam 1788, 208 pag. Met frontispice.
47212: - Bergen album, uitgave Bergensche kunsthandel z.j., 4o oblong, 12 bladen met foto's van Bergen Noord-Holland in omslag, bijeengehouden door koortje.
47224: - Souvenirs de la Suisse. Chateau de Laufen, Chute du Rhin, 16 foto's in leporello vorm in rood kartonnen omslag, ca. 1880.
47226: - Album von Coeln, leporello of 12 pages with photographes of Koln [ca.1900?].
47228: - Souvenir de Zurich. C.F. Prell, Lucerne [ca.1900], 18 foto's in leporello vorm in groen kartonnen omslag.
47230: - Erinnerung an IX Deutsches Bundes & Jubilaeums Schiessen vom 3-10 Juli 1887 zu Frankfurt a. M.
47234: - Berigt wegens de geconstitueerde magten en ambtenaren residerende in de stad 's-Gravenhage en aanwijzing hunner woonplaatsen, verbeterd voor het jaar 1828, 's-Gravenhage, Thierry en Mensing 1828, 8+258 pag, 16o, papieren omslag.
63833: - Mostra delle armi ed uniformi napolitane 1734-1860 catalogo
47318: - Ansichten vom Nahethal, [tekst op omslag van oblong boekje met 10 gravures, 16x14 cm, uitgave T.Habicht te Bonn], ca. 1850?
47322: - Nouveau guide aux musee et chateau de Versailles (.....) Versailles, Klefer, 1844, 102 pag.
47346: [LYNDHURST, J. SINGLETON COPLEY, BARON], - Etat de l'Angleterre en 1822, publie par ordre du ministere de S.M. Britannique, 2nd. ed., suive d úne reponse de l'opposition, Paris, Chanson, 1822, 10+238 pag.
49371: - WILDERVANK, OLTHOFF--- Beroepingsbrief van de kerkeraad der Chr. Ger. Gemeente te Wildervank d.d. 9-2-1866, waarbij Klaas Olthoff, onderwijzer aan de school der Geref. Gemeente Rotterdam wordt beroepen als hoofdonderwijzer van de Bijz. school voor Chr. lager onderwijs te Wildervank, 2 pag., getypt.
47390: - Die denkwürdigsten Orte der Christenheit: Jerusalem, Bethlehem und Nazareth, 2e Auflage, Brunn 1834, (6)+84+(4) pag. Geillustreerd met een lithografisch gezicht op Jerusalem, gebonden in half leer. Gebruikt exemplaar. Zeer zeldzaam, niet in Worldcat.
47402: - Der Rhein. Leporello van 12 foto's op karton, elk 9x14 cm, uitgave van J.F. Stiehm te Berlijn, 1880.
47414: [HASLINGHUIS, E.J.], - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Maskerade op 20-6-1905 door de leden van het Leidsch Studentencorps te houden, historische toelichting door E.J.H., Leiden 1905, 130 pag., geb., geïll.
47418: - Frankfurt a. M., leporello van 24 foto's op karton, elk 9,5 x 13 cm., uitgave A.H.John, Frankfurt, 1896.
47442: - Galerie systematique composee de 226 planches gravees sur pierre pour servir a tout. Dictionaire encyclopedique a ll'usage des gens du monde. Paris, Depot d Éstampes et de cartes geographiques [ca. 1810]. Gebonden in half leer.
47520: - De geschiedenis der Stede Grootebroek, [ca. 1930?], 19+25 pag.
47548: - Paris nouveau et ses environs d ápres les photographies, 1857.
47594: [QUACK, JAN DE], - Belangrijke land en zeereizen, togten en wandelingen naar en door de onderscheidene deelen der wereld, deel I (van II) , Amsterdam v. Kesteren 1825, 6+267 pag.
47610: [KRAUS, J. E.A.], - Staatscommissie in zake den toegang tot Nederland door het Noordzeekanaal, verslag aan H.M. de koningin, deel I en II, 's-Gravenhage [1911], 93+23 pag. + vele bijlagen.
47646: - Zaanlandsch Jaarboekje, losse delen, ingenaaid, per deeltje ca. 200 pag. Geillustreerd met lithografien. Prijs per deeltje 18 euro.
47650: - Gedenkboek aangeboden aan Dr. D.F. Scheurleer op zijn 70-sten verjaardag, 's-Gravenhage 1925, 396 pag., geïll.
47706: - Petite mythologie a l' usage de la jeunesse, Paris, Eymery, 1816, 250 pag., ill. with 14 engravings.
47712: [SLUYTERMAN, K. (INL.)], - Arti et Industriae (....) Gedenkboek uitgegeven n.a.v. het 25 jarig bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunstnijverheid 1884-1909, 's-Gravenhage 1909, groot 4o, 18 pag. tekst en 131 pag. platen.
47718: - Eerkroon van Leydens tienmanschap 1748, 4o, 8 pag., gedrukt [gedicht].
64774: - Leben Katharinens der Zweiten Kaiserin von Russland
47780: - Die Schweizer im Dienste der Hollandisch-Ostindischen Compagnie, Zurich 1879, 20 pag. [Neujahrsblatt feuerwerker-gesellschaft, Zurich 1879].
47816: - Stormramp 1927, oblong fotoboekje, uitg. W. Stempher te Deventer, met 10 reproducties van foto's.
47830: [BERNS, J.L.], - Catalogus van de Buma-bibliotheek te Leeuwarden, 1e en 2e gedeelte, Leeuwarden 1889, 15+95+254 pag., geb.
41816: - Gedenkboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van het Centraal Blad voor Israelieten in Nederland, Amsterdam van Creveld, 1925.
47852: [POOLE, L.G., LE], - Catalogus van de stukken en boeken in het archief van het Heilige Geest- of arme Wees-en kinderhuis te Leiden, Leiden 1902, 40+89 pag., geb.
47858: [POOLE, L.G. LE E.A.], - 1638-1938. Een en ander uit de geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Leiden, Leiden 1938, 64 pag., geïll.
47864: [SMISSAERT, H. EN J.W. SCHORER], - Vereeniging tot verbetering der woningen van de arbeidende klasse te 's-Gravenhage. Overzicht van de geschiedenis der vereeniging van 1854 tot 1929, 's-Gravenhage 1929, 59 pag., geb., geïll.
47966: - DELMAS--- Rekening van fa. J. Delmas, Warmoesstraat Amsterdam, ca. 1880. 1 pag., gedrukt.
47972: - LANGENBERG, NAAISTER--- Rekening van Judith Langenberg, naaister, voor mejuffrouw Muller, d.d. 1766-1767. Manuscript, 1 pag., met handtekening voor voldaan.
47974: - GENERALITEITSLANDEN, HUWELIJKSWETGEVING--- Publicatie van de Staten Generaal, d.d. 's Gravenhage 12-7-1792, betr. de huwelijkswetgeving in de Generaliteitslanden (n.a.v. het Echt-reglement van 18-3-1656). 1 blad plano, gedrukt bij I. Scheltus, 1792.
47976: - FILM--- Brochure voor een filmcamera van de fa. Rothschloss te Berlijn: 'Rothschloss Aufnahme Apparat'. 8°, 8 pag., geill., gedrukt, ca. 1920?
47978: - SCHEEPVAART--- 14 prentbriefkaarten van mailschepen uit het begin van de 20e eeuw.
47980: - SPELLING--- Een gevaar voor taal en beschaving? Brief van het bestuur der Ver. tot vereenvoudiging van onze schrijftaal, aan de staatscommissie voor de spelling, ingesteld bij KB 16-6-1916, Hilversum 1917. 26 pag., gedrukt.
47982: - RUYTER, DE--- Programma feestviering 23-3-1907 ter herdenking van 300 jaar M.A. de Ruyter Concertgebouw Amsterdam, gedrukt, 8 pag.
47984: - HEUIJMANS--- Rekening van M. Heuijmans, mr. smid, d.d. Amsterdam 1898. 1 pag., manuscript.
47986: - CIRCUS, COENEN--- Circulaire voor 2e Representation de Blondin, les heros de Niagara, in Paleis voor Volksvlijt, begin 20e eeuw. 2 pag., gedrukt.
47992: - LUCHTVAART--- Oorkonde d.d. 7-10-1959 waarbij de KLM dank betuigt aan geadresseerde wegens steun in de afgelopen 40 jaar. Plano, 1 pag., gedrukt.
47994: - BARENDSE, DE LAPPER, HAARLEM--- Bijvoegsel der Bataviasche Courant d.d. 16-3-1822, met artikel 'Jan Barendse of Jan de Lapper'. Gedrukt, 1 pag.
47996: - INDIE, KAMP TJIDENG, BREET--- Muziekblad Star Dust, 4°, 4 pag., gedrukt.
48002: - LEISTIKOW--- Bericht van een handels-informatiebureau betr. Joh. Anth. Mart. Leistikow, geb. Heino 1884, d.d. 1915, 2 pag., manuscript.
48004: - HOOFT, P.C.--- Hooft herdacht 1581-1881. Speciaal nummer van Eigen Haard, 24 pag., geill., gedrukt.
48006: - GRAUW, DE--- 'Genealogie van het geslacht De Grauw', [door A.A. Vorsterman van Oyen], manusript, 4°, 160 pag., gekalligrafeerd, gebonden in rood marokijnen band met goud opdruk.
48010: - LEESBERG--- In memoriam mr. A.F.A. Leesberg, door E. Everts, 1907. 4 pag. tekst + portret, gedrukt.
48012: - HAEMSTEDE, WITTE VAN--- Enkele artikelen uit de Alg. Konst- en Letterbode over Witte van Haemstede, 1825, geschreven door Snouckaert v. Schauburg en d'Yvoy van Mijdrecht. Gedrukt.
48014: - SCHEEPVAART, BALBIAN VERSTER--- De vaart om de noord, serie krantenartikelen door Omega (= J.F.L. de Balbian Verster), 1916.
48016: - LEQUIN--- Genealogische aantekeningen uit 1962 betr. geslacht Lequin, in de 18e en 19e eeuw. Manuscript, 3 pag., 4°.
48018: - HERWEYER--- Twee brieven van A.C. Herweijer te Huizen NH en Oud-Beyerland, resp. 1965 en 1967. Manuscripten, 4°, 2 pag.
48020: - LOBEN SELS, VAN--- Overlijdensaankondigingen voor mr. J.E. en Ernst van Loben Sels, resp. 1885 en 1863. Gedrukt.
48022: - ZIERIKZEE, EVERSTEN--- Familieadvertentie betr. overlijden van mr. Cornelis Evertsen, oud-burgemeester van Zierikzee, 1809.
48024: - KLUYVER--- Overlijdensaankondiging van Albert Kluyver, Zeist 1931, 1 pag., gedrukt.
48026: - VULPEN, VAN--- Overlijdensaankondiging van Anthonie L. van Vulpen, Alphen 1918, 1 pag., gedrukt.
48030: - TRIEU, DU--- Genealogie Du Trieu, ca. 1350 - ca. 1850. Manuscript, begin 20e eeuw, 5 pag.
48032: - HONEPELL, V.D. LOE, ULFT--- Getekende wapens van Honepell, van den Loe en Ulft, 1 blad, 8°. Met een extract uit een periodiek betr. deze families, 8 pag.
48038: - BRUHL, VON; VON BIEBERSTEIN--- Brief van Ferdinand graf von Brúhl, d.d. Berlijn 1882. Manuscript, 8°, 2 pag.
48040: - DAVIDS, J.I. DE HAAN--- Brochure van A.B. Davids 'Over significa'. Amsterdam, Emmering, 1919, 29 pag., gedrukt.
48042: - NYENRODE, ONNES--- Krantenartikel door Omega (= de Balbian Verster) 1914 'Een kasteel aan de Vecht'. Gedrukt.
48044: - MORRIS--- Genealogie Morris, nu van Braam Morris, 17e-19e eeuw. 8°, 5 pag., getypt.
48050: - GORINCHEM, BEGRAM, TEN HAGEN--- Aan mr. P.L. Begram van Jaarsveld bij de viering zijner 25 jarige dienst in het O.M. bij de regtbank te Gorinchem 1837. Gedicht, manuscript, 8°, 3 pag.
48052: - HEUTSZ, VAN--- Vier krantenartikelen over dood c.a. van J.B. van Heutsz, 1927. Gedrukt.
48060: - KNOTTNERUS--- Eenige familielijnen uit den stamboom van Johann Knöttner, geb. ca. 1580 te Eger (Bohemen), groot blad plano, door A.H. Stikker, Malang 1937, gedrukt.
48062: - VRIES, M. DE; VAN MAERLANT--- Foto, 16x11 cm., van beeld Jacob van Maerlant door H. Pickery, 28-11-1874 aangeboden aan M. de Vries bij diens 25 jarig professoraat.
48066: - AULNIS, D' Brief van J.C.F. d'Aulnis, d.d. Baarn 1899. Manuscript, 2 pag., ter begeleiding van een gedrukte 'Genealogie d'Aulnis', 25 pag.
48068: - WAARD, DE; DE KLERK--- Twee (beschadigde) 19e eeuwse fotoalbums met 108 carte-de-visite en kabinetfoto's van de familie De Waard-De Klerk, met nog wat losse foto's, eind 19e eeuw.
48070: - DEINSE, VAN--- Overdruk van artikel van J.H.L. van Deinse, De scheepswerven en het veiligheidsbesluit van 1913. 's Gravenhage, 1913, 11 pag., gedrukt.
48072: - JANSSEN, AUGUST--- Zes krantenartikelen uit 1919 betr. de kunstverzamelaar August Janssen, gedrukt.
48074: - VEER, DE--- Krantenartikel betr. installatie van mr. F.J.J.L. de Veer als griffier van het Hof in 's Gravenhage, 1891, gedrukt.
48076: - COSTA, DA--- Gedachtenis-viering van mr. Isaac da Costa 28-4-1885 in Felix Meritis te Amsterdam. 4°, 4 pag., gedrukt.
4808: [VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.] - Genealogie van de familie Sijthoff. Leiden z.j., 33 p.
48080: - KRAJENBRINK--- Een drietal krantenknipsels uit Bataviaasch Handelsblad 1871 van J.A. Krajenbrink, gedrukt.
48082: - HARDENBROEK, VAN--- Enige krantenrecensies van het dagboek van Van Hardenbroek, 1902, gedrukt.
48088: - EYSINGA, HUMALDA, MUZIEK--- Repertoire und Kritiken uber Gesangs-vortrage von C. van Humalde (jhr. van Eysinga), Leipzig [1900], 24 pag., gedrukt, met portret.
48090: - NEUSS, VAN--- Brochure 'Henri van Neuss, archiviste, historien, et archeologue, door A. Hansay, Hasselt 1907, 12 pag.
48092: - BEVEREN, DE--- Brief van C.L. de Beveren, d.d. Amersfoort 1884, manuscript, 2 pag.
48094: - BROUWERS--- Brieflkaart van J.W. Brouwers, 1878, aan Vorsterman v. Oyen. Manuscript, 1 pag.
48096: - BONDT--- Aflevering 2-9-1796 van de Nw. Alg. Konst- en Letterbode, 4°, 8 pag., gedrukt.
48098: - MOLL--- ' On the alleged decline of science in England, by a foreigner' [= G. Moll], London 1831, 2+33+8 pag., gebonden in half perkament.
48100: - KEUCHENIUS--- 3 artikelen in Bataviaasch Handelsblad 1871 betr. mr. L.W.C. Keuchenius. Gedrukt.
48102: - HERWAARDEN, VAN; OPHEUSDEN--- ' Omstandig verhaal van de ontzettende gebeurtenis te Opheusden 29-7-1855 (de dood van ds. A. van Herwaarden) door J. de Vletter, onderwijzer en voorzanger'. Wageningen 1855. 8°, 16 pag., gedrukt.
48104: - BAHR--- Nach 25 Jahren. Lieder von Lieb und von Leide, Amsterdam, Vrolijk, 1926. 8°, 78 pag., geb., gedrukt.
48110: - DOUWES--- 2 foto's, 18x24 cm., van afscheid J. Douwes als redacteur Libelle 30-12-1960 te Haarlem.
48112: - MUZIEK, PERE LACHAISE--- 8 foto's, 13x18 cm. van grafmonumenten op Pere Lachaise te Parijs, ca. 1960.
48116: - TROELSTRA--- Foto, 18x24 cm., van standbeeld Troelstra te Amsterdam, ca. 1960.
48118: - UTRECHT--- 17 foto's, ca. 18x24 cm., van stadsgezichten in Utrecht en details van de Domkerk, ca. 1930.
48122: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- 10 foto's en 2 negatieen van koningin Wilhelmina en prins Hendrik.
48126: - EINDHOVEN--- 2 foto's, 18x24 cm., van huizen aan Guido Gezelleplein Eindhoven, ca. 1930.
48128: - DUITSLAND, TIJDSCHRIFTUITGEVERS--- Foto, 18x24 van Der Tisch der Berliner Verleger, 24-6-1938 (aangeboden door Reichsverband der Deutschen Zeitschriftverleger).
48132: - USA, INDIANEN--- 'Greetings from the Indian Country of the great southwest', leporello met 18 gekleurde afbeeldingen van indianen, 1940.
48134: - DOORN--- Foto, 13x18 cm., van de kerk te Doorn, ca. 1930.
48138: - GRAFHORST, VAN--- Brochure door J.H. van Grafhorst, ' Granuline tegen tuberculose', Rotterdam 1913, 31 pag., gedrukt.
48140: - LANDMATEN--- Tafel, dienende ter herleiding van morgen en roeden tot bunders, roeden, ellen en palmen, Nieuwe maat. Manuscript, 1819, 14 pag.
48142: - TABAK, BEUKERS, GRAVENHAGE--- Tabakzakje met opdruk Jan Beukers, hoek Hoogstraat en Plaats 's Gravenhage, begin 19e eeuw.
48144: - PLAS, ZADELMAKER, GRAVENHAGE--- Reclamebiljet voor H. Plas, zadel, koets en tuigmaker, Korte Poten 198 's Gravenhage. Litho van Langenhuijsen, begin 19e eeuw, geill.
48150: - ORANJE-NASSAU, WILHELMINA--- Menu Hotel des Indes 25-8-1907 t.g.v. het huwelijk van koningin Wilhelmina, gedrukt, 2 pag.
48153: - ZEIST--- Poesiealbum van Louise NN, met 35 inschrijvingen, alle te Zeist, in de jaren 1870 en 1871.
48155: - RIJN, W.A. VAN--- Ontwerp voor een reclamefolder voor het Genealogisch-Heraldisch Bureau W.A. van Rijn te Rotterdam, ca. 1930, tekening, 20+25 cm.
48157: - GOUWSLUIS, ALENSOON--- Gravure van penning op Gouwsluis, 1672, voor J. Alensoon.
48159: - HORDIJK, DORDRECHT--- Exemplaar van de Koninklijke Courant d.d. 12-6-1807, plano, 4 pag., gedrukt.
48161: - EPEN, VAN--- Pasfoto van de genealoog Van Epen, overl. 27-8-1930.
48163: - VREE, VAN--- Aantekeningen betr. F.J. van Vree (1807-1861), manuscript, 4°, 2 pag.
48167: - FERGUSON--- Briefkaart van H. Ferguson, Den Haag, 1926. 1 pag., manuscript.
48181: - NORD THOMSON--- Artikel 'Een bezoek aan de Nederlandsch-chemische fabriek van een welbekend industrieel in de hoofdstad'. [ca. 1905], folio, 2 pag., geill.
48185: - TABAK, MAASTRICHT, BALMA--- De stoom-tabakskerverij V. Balma te Maastricht. Extract Het leven 1916, 2 pag., gedrukt, geill.
48187: - BIER, KIRCHMANN--- Artikel: De Zuid-Hollandsche bierbrouwerij te 's Gravenhage, Het leven 1912, 2 pag., geill., gedrukt.
48189: - ROTTERDAM, MARGARINE, BOTERMANS--- Jaarberichten over Oleo-Margarine, Wijnstraat Rotterdam. 1894, 1895, 1900, 1902, 1903, 1904. Gedrukt en lichtdruk, 12 pag.
48191: - SPOORWEG AMSTERDAM-KEULEN--- Plan en voorwaarden van deelneming in eene NV tot daarstelling van eenen ijzeren spoorweg van Amsterdam naar Keulen, 1834, 4°, 2 pag., gedrukt.
48205: - INDIE, RAWANG, ELECTRA--- 5 interieur foto's (13x18 cm.) van de electrische centrale te Rawang, 1925.
48207: - KOFFIE, BREDENBERG--- Prijscourant van koffie, in veiling bij de NHM, Amsterdam 1832, 1 pag., 4°, gedrukt.
48213: - GIROCREDIET-RING, SCHUURMAN, VISSER--- Brochure met propaganda voor de Ned. Cooperatieve Girocrediet-ring (De Ring) gevestigd te 's Gravenhage, 8°, 4 pag., geill., gedrukt.
48215: - VERZEKERING, INDIE, PLOOS VAN AMSTEL, KNEGT--- Verslag van het 46e (1911) boekjaar van de Tweede koloniale zee- en brand-assurantie my. te Batavia. 4°, 4 pag., gedrukt.
48217: - POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN, POSTHUMUS--- Brochure 'Nederlandsche Stichting voor politieke en sociale wetenschappen'. Z. pl., z. j. [ca. 1950], 12 pag., gedrukt.
48221: - INDIE, VERZEKERING, SANTHAGENS, KETELAAR--- Statuten der Oost-Indische Zee- en Brand Assurantie Maatschappij, [1833], folio, 2 pag., gedrukt.
48227: - TJEENK--- Berigt betr. administratie kantoor wed. H.F. Tjeenk, Amsterdam 8-8-1844. 4°, 2 pag., gedrukt.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27