Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
13578: - AVRO Omslag “De radio-omroep in deze week. AVRO”, gebonden in half leer. Op de binnenzijden van het omslag “Lijst van radio-stations in Europa”, ca 1930.
13582: - VEER, DE Herinneringsboekje geloofsbelijdenis, uitgereikt aan Maria de Veer, 23-3-1909 in de Amsterdamse Muiderkerk. Getekend door ds. Voorhoeve.
55478: --- - Nominative staat van eenige militairen, behoord hebbende tot de land- en zeemagt, die daarbij niet meer kunnen worden aangenomen, als zijnde (...) weggezonden of (...) vervallen verklaard van den militairen stand. 's Gravenhage 18-3-1844. Per lijst EUR 38 ex BTW
66806: - Rituaal voor de graad van leerling-vrijmetselaar.
45454: - LANGEBAARD, EDAM--- Aantekeningen (19e eeuws) betreffende bedragen geld die Pieter Dirksz. Langebaard in 1583 aan het weeshuis te Edam heeft geschonken. Manuscript, 1 pag.
45498: - WIJN--- Concept resolutie van de Staten van Holland, d.d. 28-7-1660, betr. het verpachten van de brandewijnen en de koele wijnen. Manuscript, folio, 2 pag.
45460: - SONNEVELT, VAN, ALKMAAR, VAN DUVENVOORDE--- Inventaris van brieven, papieren, munimenten, obligatien, boeken en registers in het sterfhuis van Willem van Sonnevelt, overgeleverd aan de weeskamer van Alkmaar door Jhr. Gijsbrecht van Duvenvoorde, heer van Obdam, 1577. Manuscript, folio, 92 pag.
48764: - BEMMEL, WENNEKERS--- Hedendaagsche bouwkunst. Uitgezochte ontwerpen van vreemden en inlandschen oorsprong, red. H.J.H. Groneman. Afl. 2, Groningen, Wolters, 1867.
9660: - Aan ... Mr. Egbert de Vry Temminck, oud-burgermeester en raadt ... te Amsteldam, bij gelegentheidt des onvoorziens overlijdens van Mevrouwe Margareta Temminck zijn Ed. hoogwaarde echt-genoot, ontslapen binnen Amsterdam den eerste van lentemaandt 1750. z.p. Plano.
9668: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Jan Van borssele ... en ... Anna Margareta Elzabeth Coninck, vrouwe van Ritthem ... gevierd binnen Middelburg in Zeeland op den 26 van wijnmaand 1750. Middelburg, Leendert en Johan Bakker. 4º: [48] p.
66759: - Collection of lithographs by Soetens & Fils Den Haag
49267: - ROERMOND--- Chroniques exposees en divers endroits de la ville de Ruremonde. Folio, gedrukt, 1 pag.
10788: - Liederen te zingen ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van den heer en mevrouw P. Boot-de Graaf, Leiden [Stadsgehoorzaal] 11 Maart 1912. 8º: 15 p. Geïll. met groepsfoto van het gezin.
10790: - Ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den Heer L.H. Boomgaard en Mejuffrouw W. Van Gaard, Amsterdam 17 mei 1912. Amsterdam, Wed. R.J. Coesel. 8º: [4] p.
59133: - Programma Carmen van G. Bizet in het teatro la Fenice te Venetie. Geillustreerd, deels in kleur, met portretten van de acteurs en actrices. In het italiaans. 1939.
49423: - GRAVENHAGE, JURISDICTIE HOF VAN HOLLAND--- Een aantal gedrukte stukken betr. de geschillen over de jurisdictie tussen het Hof van Holland en de magistraat van 's Gravenhage.
51005: - - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne. Zwolle, Z. Heyns, 1607.
64620: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
11455: - KLEEFF, VAN; VAN SCHALKWIJK, VERSTEEGH Twee fraai getekende afbeeldingen in kleur en goud van alliantiewapens. De ene van Cornelis Meeseler van Kleeff en Jaquemina Versteegh. De andere: Willem van Kleeff en Anna van Schalkwijk van de Velde met erbij de tekst: `door mij gedaan Willemina van Kleeff 1752'. Wrs. 19de-eeuws, ieder 40x33 cm.
11462: - KORTENHORST Dossiers, afkomstig van J. Kortenhorst te 's-Gravenhage, betreffende families uit zijn kwartierstaat, 2de helft 20ste eeuw. Deze dossiers zijn van beperkte omvang en bevatten 2 à 20 stukken. Per dossier
11469: - KORTENHORST, GODON Dossier Godon, waarbij een fotokopie van het manuscript `Mijn levenservaringen' van A.P. Godon (vgl. artikel artikel G.W. Huygens in Over Multatuli, nrs. 14-16 (1985-1986).
11477: - KRÄMER Manuscripten voor een boek of collegedictaten van de hand van prof.dr. F.J.L. Krämer: Historia Antiqua, 2 dln.; Historia Reipublicae Romanae, 6 dln.; Historia Patriae, 1 dl.; Historia Medie Aevi, 1 dl.; Historia temp. rec., 6 dln. Met enkele losse bijlagen waaronder een gedrukte aankondiging van een `Dameslezing' te Utrecht door Krämer in 1900: `Het nationalisme in de 19de eeuw'.
48713: - ZOUT--- Concept ordonnantie op het regt van het wit gerafineert zout van buiten Holland inkomende, in het bijzonder het Friese zout, Staten van Holland, 22-1-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
48711: - MOLENS--- Request van koornmolenaars Dordrecht aan Staten van Holland, 18-1-1749, betr. verhoging maallonen. Folio, 2 pag., gedrukt.
9779: - Ter zilveren bruiloft van ... Hendrik Bicker, oud schepen der stad Amsterdam en Vrouwe Klara Magdalena Dedel, gevierd den 11den der bloeimaand 1770. z.p., z.j. 4º: [12] p.
49373: - COESLAGER, OURSEL--- Twee uitnodigingen tot bijwonen van de begrafenissen van Simon Coeslager, d.d. Amsterdam 14-4-1723 en van Madelaine Oursel, wed. S. Coeslager, d.d. Amsterdam 14-1-1727. 4°, oblong, gedrukt.
49283: - WARENGHIEN, DE; KRAIJENHOFF, SLICHER, VAN SCHINNE, MILITARIA--- Collectie van 12 manuscripten van of over L.P.F. baron de Warenghien (1771-1854) uit de jaren 1811-1813. Folio, 32 pag.
49415: - GRAVENHAGE, BINNEN- EN BUITENHOF--- 'Alsoo den deecken en hooftmannen van het Binnen en Buyten-Hoff ...', folio, 2 pag., gedrukt, d.d. 30-9-1729.
9412: - Lijkdichten op het overlijden van ... Gerard Röver, resident van zijn koningklijke majesteit van Pruissen, enz. Verscheiden den 25sten, begraven den laatsten van wintermaand des jaars 1711. z.p. 4º: [8] p.
9409: - 't Huwelyk van monsieur Konstantyn De vogel en jufvrouw Maria Konstant, geviert den 12en der Oogstmaandt 1711. z.p., z.j. 4º: [12] p.
9943: - Lierzang voor den beruchten Elie Luzac, advocaat te Leyden, toen hij voor zijn schoonzoon, Le jeune, door voorspraak van Louis [van Wolfenbuttel] eindelyk zijnen prins een ambt had afgetroggeld. z.p., z.j 8º: 4 p.
9846: - Egt-zangen ter geleegenheid van 't huwelijk van ... Jan Anthony Pryn en ... Stephana Zoodaar, te zamen vereenigt [te Voorschoten] den 18 augustus 1778. z.p. 4º: [32] p.
9849: - Dichtgedagten bij het graf van den prins der God'gewijde Nederlandsche dichteren Joannes Eusebius Voet, in den ouderdom van 73 jaren in 's graavenhaage overleden op den 28 van herfstmaand 1778, door Johannes Christiaan Mohr. Amsterdam,. H. Keyzer. 8º: 24 p.
9718: - Aan de geschonden gedagtenisse van Joan De witt, eertyds voorstander en slagtoffer der Batavische vrijheid. z.p., z.j. 4º: [8] p.
9704: - Ter bruilofte van den Heere Philip Kops en Jongvrouwe Hester Barnaart, binnen Haarlem gevierd den 1sten van wijnmaand 1755. Haarlem, Jan Bosch. 8º: [22] p.
9682: - Ter inwijdinge van ... Joännes De jong tot leeraar der Hervormde kerke te Yzendoorn, in den heiligen dienst bevestigt den 30ste der louwmaande des jaars 1752. z.p. 4º: [20]p.
9685: - Zu dem Heinius und Hof[f]ham[m]-ische Hochzeitfeste, welches zu Amsterdam den 19 des Merzmonaths 1752 vergnügt vollzogen wurde, wunscht ... ein aufrichtiger Vetter Johann Valentin Neuber. Frankfurt a/d Oder, Johann Chr. Winter. 2º: [4] p.
9655: - Ter ondertrouw en bruilofte van ... Abraham Van limburg, bedienaar des Goddelijken woords in de gemeente van J.C. te Heemstede en Johanna Margareta Okhuysen, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam, op des bruidegoms 26sten verjaardag, den 5den van wiedemaand 1749. z.p. 4º: [50] p.
9502: - Op het afsterven van mevrouwe Aletta Pater, weduwe van den here Jacob Martens, enz., enz., overleden den 1 Maart 1725, aan het drietal der heren zonen. Utrecht, Jacob van Poolsum, 1725. Plano, 1 p.
9459: - Dank digt aan ... Laurentius Steversloot ... leeraar in de Chr. Herv. Gem. te Leiden, wegens zijn Ed. kerkreedens ... [Met:] Weergalm op het dankdigt my gezonden van ... juffrouw Katharina Lusia Van ravesteyn ... Leiden, H. v. Damme. 4º: 32 p.
9388: - Ter bruyloft van ... Jan Van den bosch, zeekapitein en ... Albertina Constantia Pater, in den echten staat vergadert [te Amsterdam] den 20 van Bloeimaand 1708. Amsterdam, Francois Halma, 1708. 4º: 15 p.
9385: - Lyk-traanen gestort over het afsterven van mynen eerwaardigen vader Johannes Brandt, leeraar der Remonstranten t'amsterdam. Nijmegen, Sweerus van Goor, 1708. 4º: 11 p.
9386: - Op het seven-en-veertigste verjaren van Juffrouw Rachel Kroll, huysvrouw van Monsieur Andries Schoemaker, den 4 van maart 1708. z.p. 4º. Incompleet, bevat alleen pp. [5-6], 7-12, met een gedicht door J. van Oosterwijk.
62479: - Wapenkaart/Coat of Arms: Alewijn
66661: D.A.G.E.H.W., - Algemeene en Bysondere Uitleg-regelen, volgens welke d'Heeren Coccejus, Heidanus, Burmannus, Heideggerus, Switserus, Gulichius, Momma en andere treffelijke Mannen onses tijds Doorgaans hebben geleerd datmen d'H. Schriftuur behoorde te verklaren. Vervat in twee Ordens Waar van de eene aenwijst de Uitleg-regelen in 't algemeen; de tweede die ontrent de Prophetien in het bysonder moeten waargenomen worden.
60979: - - Item aen-gaende die e. en de ridder-hofsteden, omme mede te conribueren toten Huys-gelt, ofte daer van vrij ofte exempt te zijn (...) Item die rechte Ridderschap des Neder-stichts voorschreven (...), omme de voorsz Vrijheyt te moegen genieten.
60976: - - Traité de paix. Vredes-trakaat.
55001: --- - Echt verhaal van de onlusten voorgevallen in de provintie Groningen sederd de verkiezing van (...) W.K.H. Frizo (...) tot vaststelling van het erfstadhouderschap aldaar. Amsterdam, Verlouw, v. Belkom, Houttuyn, 1748.
54630: [WICQUEFORT, ABRAHAM DE] - Advis fidelle aux veritables Hollandois. Touchant ce qui s'est passé dans les villages de Bodegrave & Swammerdam, & les cruautés inoüies, que les François y ont exercées. Avec un memoire de la derniere marche de l'Armée du Roy de France en Brabant & en Flandre. [Den Haag], [Daniel en Johannes Steucker], 1673.
63950: - - Willem de jonge zwerver, of God verlaat de weezen niet. Een verhaal uit de tegenwoordige tijd
54623: --- - De gruwel der verwoestingen of Vrankryks moord- en treur-tooneel. Ter eeuwiger gedachtenis vertoond in een aantal fraaije afbeeldingen en naauwkeurige verhaalen van de voornaamste gebeurtenissen, geduurende de jongste revolutie in het ongelukkig Vrankryk voorgevallen. Amsterdam, J. Peppelenbos, 1794.
54605: --- - [Koninklijke besluiten d.d. 20-4-1824 nr. 95 en 20-8-1825 nr. 139 betr. beambten bij gevangenissen, 5+3 pag].
53942: --- - Sententie crimineel by den Ed. Hoove Provinciael van Utrecht, den 29. Julij 1651 gepronuncieert jegens Adriaen Ram, tersaecke van seeckere excessen by hem op sijne huijse van Schalckwyck gepleeght. Utrecht, Gijsbert van Zijll en Dirck van Ackersdijck, 1651.
53829: --- - Beknopt verhaal wegens den loop der procedures gevoerd op gronden van het Wetboek Napoleon, tegen J.M. Glaser en S. van Paddenburgh, in hunne kwaliteit van definitive curators in den faillietboedel van J.A. Becker, logementhouder in De Oude Graaf alhier. Amsterdam, Geysbeek & Comp., 1815.
53767: --- - Aanspraak, gedaan door den Heer President van 't Hof van Assises te Middelburg aan Marinus van Nieuwenhuizen en Pieter van Nieuwenhuizen bij het uitspreken van het vonnis, Zierikzee, [1817].
53640: --- - Authentique stucken concernerende het abominabele en ontdeckte dessein jegens dezen staet ondernomen by Jacob Martinet ende CornelisRoelants, met de sententien daer opgevolght. 's Gravenhage, Scheltus, 1690.
53551: --- - Adres van den gemeenteraad van Leeuwarden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betrekkelijk de verplaatsing der strafgevangenis van Leeuwarden naar Medemblik, dd. 25 October 1869. Met 3 bijlagen. Leeuwarden, L. Schierbeek [1869].
62125: - Short history of the first four centuries of the Christian Church.
66816: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5884. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
61446: (JAILLOT, HUBERT) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
61448: (L'ISLE, GUILLAUME DE) - [MAP OF THE BALTIC REGION] No title.
6146: [BLOM, I.A.H. EN F. DE SWART] - Gestadige vernieuwing. De 150-jarige geschiedenis van N.V. Drukkerij H.P. de Swart & Zoon 1804-1954, [‘s-Gravenhage 1954], 40 p., geïll.
61461: - - Lyst Der Gepensioneerde Officieren, Overgeleevert, Door Het Committé Van Het Bondgenootschap Te Lande, Aan De Nationaale Vergadering Op den 27 October 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
61469: - - Le mausolée de la toison d'or, ou les tombeaux des chefs et des chevaliers du noble ordre de la Toison d'Or. Contenant leurs Eloges, Inscriptions, Epitaphes, Alliances, Simboles, Emblemes, Medailles, Divises, Epithétes, & crys de Guerre.
48900: - REIMERSWAAL, VAN--- Vier genealogische schema's betr. de familie van Reimerswaal in de middeleeuwen, elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens, 17e eeuw. Manuscript.
48902: - NIJMEGEN, RAADSEL--- 'Raadsel van Nijmegen, voorgesteld in eene schildering hangende in de voorzaal van het Stadhuis aldaar Ao 1619'. Groot blad (33x41 cm.) met afb. en tekst. 19e eeuws, handgekleurd. Gedrukt.
49359: - GIBRALTAR, PLACE HOUSE HORTON--- The Gentleman's Magazine, august 1791. Aflevering met de pagina's 689-784. Origineel omslag, gedrukt.
49293: - ROTTERDAM, GYMNASIUM--- Twee afleveringen van Tolle Lege betr. lustra Rotterdamsche Gymnasiasten bond, 1930 en 1953, resp. 16 en 32 pag.
49287: - UTRECHT, STUDENTEN Negentien stuks drukwerk betr. de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereniging, 1936-1969.
49538: - WAGENINGEN, VOETBAL--- Grote (45x45 cm.) ontwerptekening in potlood voor een beschilderd bord met voorstelling van een toren deels in ruine met de tekst 'Aangeboden door de ereleden en oudleden der W.V.V. Wageningen 27-8-1911-1951.
49540: - FINLAND--- Finland an English journal, devoted to the cause of the Finnish people, nr. 1, 3-6-1899. Edited by C.H. Perrott, London 1899. Large folio, (8) pag., printed in red and black.
55825: --- - Prent: 'Het oproer binnen Brussel en Antwerpen', anonieme houtsnede met plattegrond van Brussel en omstreken, met aan weerszijden een figuur met zwaard. Eronder een vers van 16 coupletten in 4 kolommen betr. de Belgische opstand van 1830. Centsprent, uitgegeven door T.C. Hoffers te Rotterdam [1830].
57910: - Getekend wapenblad met het familiewapen in kleur van Hugo Andreae Ruysch, heer van De Engh, overl. 6-10-1666, met diens 8 kwartierwapens, 17e eeuws, 21x15 cm.
57911: - Getekend alliantiewapen van het echtpaar Cornelis Pieter Pronckert en Anna Lucia Loogen, 16x14 cm. Fraai, 19e eeuws.
57912: - Getekend wapen van de familie Stavenisse de Brauw, kleur, 16x14 cm.
58100: - Enkele pagina's betr. Uitgeest uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58102: - Enkele pagina's betr. Wadway (NH) uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58103: - Enkele pagina's betr. Warmenhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58104: - Enkele pagina's betr. Wieringerwaard uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58106: - Enkele pagina's betr. Huisduinen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58107: - Verslagen van het 2e, 4e, 5e, en 6e christelijk congres tegen het alcoholisme, resp. 1913, 1926, 1931 en 1936.
58108: - Brochure "Aan het volk van Nederland", getekend Parijs, 22-10-1792 en ondertekend door J.C. de Kock, Hendrik Schilge, J.F.R. van Hooff. 4o, 2 pag.
58110: - Album amicorum in de vorm van oblong doosje met ca. 20 blaadjes, 1839-1846, van Betje Coster uit Alkmaar.
58111: - Album met in manuscript de titel "Door de navolgende ingezetenen van Beekbergen is dit album (...) als blijk van hulde en waardeering aangeboden aan J. Boks, brievengaarder, bij gelegenheid van zijn 25 jarige ambtsvervulling, 1 October 1856-1881. 8o, 50 pag, goud op snee.
58112: - Twee poesiealbums van Mien en Ko Klinkert uit Leiden, zuster en broer, met ca. 50 inschrijvingen uit Leiden, 1884-1895.
58113: - Prentbriefkaart interieur Amsterdamse effectenbeurs, ca. 1930?
58114: - Twee afleveringen van Het Leven, d.d. 14 en 22-8-1925 betr. de cycloon te Borculo, geill.
59440: [CATALOGUS INTERNATIONAAL ANTIQUARIAAT MENNO HERTZBERGER] - Liste 41,met boeken hoofdzakelijk over Amsterdam. 161 nummers op 9 pagina's, folio, gestencild. M14725
59443: - 13 foto's (a4 formaat) met afbeeldingen van letterproeven in Duits, Frans, Nederlands en Engels. Vooral uit de 19e eeuw, vroeg 20e eeuw. Met getypte lijst met beschrijvingen. M14726
59553: - ALPHEN, VAN; HONINGH; JONGENEEL; STORT--- Dichtbundel in manuscript en poesie album/poeziealbum betreffende Honigh-Van Alphen. 1844-1901.
5958: [POEL, J.A.L. DE] - De Poel 1550-1990, Groningen 1994, 355 p., folio, geb., geïll., in hoes
59606: [SCHOONEBEEK, ADRIAAN (FL. 17TH CENTURY)] - Intocht van koning Willem III te Den Haag
66414: - Zilverboek bevattende de stukken en bescheiden aangaande de 25 jarige echtvereeniging van Christian Ludwig Rümke en Cornelia Gerardina Kips, door de zonen aangeboden op 4 september 1915. 8º: 48 p.
10850: - Jo-Chris. Hu- en amoristisch bruiloftsblad [t.g.v. 12 1/2 huw. Christiaan Annie Gerritsen en Johannes Geesink, Almelo 11 maart 1931]. z.p. 2º: [4] p. Geïll.
10856: - Alkmaar-Expresse. Middag-editie [huwelijkskrant t.g.v. het huwelijk van Barend Jacob Leeuwenberg en Paula Hannah Huddleston slater, 29 October 1935 te Alkmaar]. Plano [4] p., geïll.
61070: - - Consumtie van de zeep. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61074: - - Consumptie van den Turf en van de Koolen (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61076: - - Lijste vande Ghevangenen / bekomen door de Wapenen van het Parlement van Engeland, inden laetsten Slach tegens Sijn Kon: Maj, van Groot Britanien, &c. gheschiet by Worceser den 3. September 1651. ouden stijl.
61078: - - Prys-courant met de belasting volgens tarif.
61080: - - Dordrechtsche courant, 23-12-1813.
61082: - - Dordrechtsche courant, 11-12-1813.
61086: - - Binnen gebrouwe bieren. (...) Ingaande met den eersten January 1750.
61088: - - Brood zetting. Burgemeester en wethouderen der Gemeente Alkmaar (...) 8-7-1852.
61094: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) ijser geschut en ammunitie van oorlog.
61096: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...) Vreedes-Negociatie tusschen sijne Groot-Britannische Majesteit en deesen Staat.
61098: - - Manifest van Syne Konincklijcke Majesteyt van Groot Brittangjen, belangende de saeck van 't Palatinaet (...).
61100: - - Prys-courant van obligatien, actien en verdere effecten. Volgens taxatie van gezworen makelaars. Op den 19 Augustus 1796.
61102: - - Publicatie. De Staaten Generaal der vereenigde Nederlanden (...).
61151: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
66788: - Notificatie van den secretaris van staat voor de financien der Bataafsche Republiek relatief het invoeren van het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van handel en weelde (...), 18 April 1806.
66789: - Wet houdende modificatien aangaande het zegel op eenige voorwerpen van weelde enz. 8 december 1807.
66790: - Wet aangaande belastingen welke aan de additionele stuivers zullen worden onderworpen, 30 november 1807.
66794: - Vindobona. Der Wiener Journalisten- und Schriftstellerverein "Concordia" den Armen Österreichs. April 1880.
66796: - Notificatie van den minister van finantien van zijne majesteit den Koning van Holland behelzende eenige modificatien in de ordonnantie op het bestiaal, 9 December 1806.
66797: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66798: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
64385: - Een nieuw lied. Snijders wilt geen laken krenken, of wilt eerst op 't vaandel denken.
64386: - Heilwenschende stemmen opgegaan uit den wederzijdschen Familie- en Vriendenkring van P.N. Muller en C. van Voorst bij het begin, den voortgang en de voltrekking van hunne echtverbindtenis, op 4, 12 en 18 Junij 1857
48770: - MESDAG, SINT LUKAS--- Grote foto (30x24 cm.) van H.W. Mesdag zittend in fluwelen pak met hoed en wandelstok in een stoel. Op de achtergrond een wandtapijt. Foto Alex van Dijck, Den Haag.
48772: - OOSTEROM, VAN; TROMPE L'OEUL--- Trompe l'oeul-tekening in kleur door Jan van Oosterom, oud 61 jaar, 38x30 cm., eind 18e eeuw.
48786: - LEEUWARDEN, FOCKEMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1849 betr. verkoop herenhuis hoek Tweebaksmarkt en Kruisstraat (nu: Twaabaksmarkt 41), eigendom dr. S. Fockema. 1 blad, plano, gedrukt.
48788: - LICHTAARD, REITSMA--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1833 betr. verkoop boerderij te Lichtaard, in gebruik bij Jan Lieuwes Reitsma. 1 blad, plano, gedrukt.
11634: - SCHRÖDER Foto van een groep jonge mannen aan tafel. Verso in potlood: `Promotiediner Mr. P.H. Schröder, 20 december 1918'. Fotograaf de Lange te Groningen. 18x24 cm. op karton.
11635: - SCHULTZ Blaadje met aantekeningen en handtekeningen van Marie Schultz, Ridderstraat, Haarlem. Ca. 1900?
11636: - SCHUYT, VAN DER Gedrukte aankondigingskaart voor het huwelijk van A.L. van der Schuyt en Tini Gomes, Amsterdam 1919. 1 p.
11639: - SIESSEN, MICKER, KANTOORBEHOEFTEN Kwitantie van Jc Siessen voor Johannes Micker betreffende geleverde schrijfboeken, schafte en pennen, een ebbehouten lijn-haelder, grifte en `een nierper schatcamer'. 1676. 4(: 1 p.
11645: - SLOTEN, VALBURG Twee schetsboekjes met topografische tekeningen van Sloten (Friesland) door C.J. van der Veen, burgemeester van Utingeradeel, uit de jaren 1879-1889. Met o.a. afbeeldingen van gemeentehuis, boerderij Mr. Poppes, gezicht op Sloten vanuit Slotermeer, hardrijden op de schaats bij Sloten, schip Jeanette op Slotermeer, de Woudsenderpijp, de Lemsterpijp met molen, de lange brug, huis Dr. E.J. de Jong, logement `De zeven wolven', `Ons huis aan 't Diep', boerderij L. Tjalma, R.K kerk en pastorie, Vischpartij op Slotermeer, Sloten van de Lemsterzijde, gezicht op Tjerkgaart, gezicht op Wijckel bij Sloten, Nieuw Bonia te Oldeboorn, etc. Voorts een aantal tekeningen van de kerk en pastorie te Valburg (Gelderland), 1879-1891, en de inscriptie `Album van Jeannette ten Harmsen van der Beek, Valburg 1879'. In totaal ruim 40 tekeningen, waaronder drie door J.G. Smilde.
11646: - SMIT Carte-de-visite-portretfoto van de heer G.J. Smit, Amsterdam, ca. 1890.
11652: - STEEN, VAN DEN Brief (in het Frans) van J. van den Steen, Haarlem, 15 december 1730, over zaken de r.-k. kerk betreffende. 4(: 3 p.
11558: - OTTENS Carte-de-visite-portretfoto van drie kindertjes Ottens. Bremen, ca. 1890.
11562: - OUWEJAN, ZAANSTREEK Kopie van een door R.J. Ouwejan Kz. gekalligrafeerde wens voor H.M. de Koningin namens de Zaandamse jeugd, op 30 april 1949 per postduif aan haar overgebracht. 3x3 cm.
11564: - OVERDAG Twee carte-de-visite-portretfoto's van Dientje Overdag, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis te Amsterdam, één gemaakt op haar zeventigste verjaardag, 21 november 1908.
65941: - Der Kampf der Festung Breslau, Sonderdruck aus Wehrwissenschaftliche Rundschau.
11111: - LOMANNUS W. Lomannus, `De morgenstond', gedicht van twaalf coupletten, door hemzelf geschreven en ondertekend. Folio, 2 p.
11113: - LULOFS Manuscript Grondbeginselen der algebra, 66 p. in halfleren bandje, met op schutblad: `Dit boekje is geschreven door mijnen geliefden vader in zijne vroege jeugd. Den 18 mei 1856 heb ik het van tante ontvangen met de belofte 't goed te bewaren daar H.Ed. het nu reeds 36 jaar bewaard had. 't Is eene aardige herinnering.' H.J.J.A. Lulofs, 18 mei 1856.
11115: - LUZAC Briefje van de curator der hogeschool te Leiden, J. Luzac, 1864, 1 blad, deels gedrukt.
11120: - MASSA Aantekeningen betreffende Isaac Massa, 19de-eeuws. 2 p., klein.
11121: - MEER, VAN DER; VAN DEN BERG `Geschenk aan J. van den Berg, ter herinnering aan den dag waarop hij voor 25 jaren in dienst is getreden bij de firma Van der Meer op den 16 april 1855-1880 hem aangeboden door zijne medeknechten.' Gekalligrafeerd albumpje met onder andere de namen J. Germans, J. Huisman, H. Holsderver, J. Frölich, H. Jorna, J. van der Woude, R. Sipma, D. Zijlstra, S. Ypma, N. Hoogmolen, S. Hettema.
11126: - MELCHERS Twee brieven van G.W. Melchers te Warga, 1923-1924.
11128: - MIERLO, ELLINCKHUYSEN, VAN DER VLIET Advies van de `onpartijdige rechtsgeleerden' François Ellinckhuysen en Hendr. Corn. van der Vliet, 's-Gravenhage 1733, aan schepenen van het Laathof van Mierlo in de rechtzaak tussen Barbera van Scherpenzeel, vrouwe van Mierlo, en Bern. van Altena, predikant te Mierlo. 's-Gravenhage 30 september 1733. Folio, 1 p.
9808: - Lykpligt ter nagedachtenisse van Jufvrouwe Kornelia [blussé]-vallaré, overleden den 6 grasmaand 1775. z.p. 8º: [8] p.
58151: - Leidsche Courant van 7-6-1848, o.m. met verslag onthulling te 's Gravenhage van standbeeld Willem van Oranje, 2 pag.
53945: --- - Arrest of besluyt vant Hof van Parlement, teghen den seer boosen moorder Francoys Ravaillac. Met een cort begrijp verhalende al de boose parriciden (...) teghen (...) Coning Henry de Vierde. Naer de copie, ghedruct te Parijs by Anthaine Vitrai ghetranslateert. z. pl., 1610.
12823: - DUYST VAN VOORHOUT, MILITAIRE ZAKEN Rekwest van Cornelis Duyst van Voorhout, luit.-kolonel, aan de Staten van Holland. Gedrukt, z.j. [ca. 1703], 1 p.
12829: - ENKLAAR, MARIS Brief van D.Th. Enklaar aan Mej. A. Johanna Maris over nieuwe ontdekkingen betreffende de Stichtse landbrief van 1375, d.d. Utrecht 22 juli 1949. Manuscript, 2 p.
65757: - Uitgelezene verhalen voor jonge lieden. Met platen.
29973: - WANDERS, VISSCHER -- Overlijdensbericht Th.G.D. Wanders, 1949, 1 pag., gedrukt.
29925: - CONCORDIA ET LIBERTATE, VAN DER LAAN -- Formulier waarop de leden van het Genootschap Concordia et Libertate [te Amsterdam] hun instemming konden laten blijken met het aanbieden van een geschenk aan hun thesaurier J. van der Laan, omdat hij deze functie reeds meer dan 25 jaar had bekleed. Dd. 8 april 1803. Manuscript, folio, 3 pag.
51111: - - Tentoonstelling voor de kunstlievende jeugd, van costumes, woningen, huisraad en speeltuigen der aloude volkeren, benevens (...) mengelwerk. Amsterdam, Geysbeek, z. j. [1809].
51113: [SIMONS, GUILLIAUME] - Den Troost der armen, behelzende ligte en souvereine remedien tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen (...) des menschen lichaams. Deze druk is vermeerdert. Gedrukt na de copy van Gent. Dordrecht, Walpot, 1791.
48802: - LEEUWARDEN, V.D. HOEK--- Aanplakbiljet Leeuwarden 1913 betr. verkoop boerderij met grond, Stienserstraatweg 51, 53 en 55 te Leeuwarden, in gebruik bij M. v.d. Hoek e.a. 1 blad, plano, gedrukt.
9528: - Huwlyks-zangen voor ... Louis Trip de Maréz en Hillegonda Van der does, echtelijk vereenigt binnen Amsterdam den 22sten van lentemaand 1729. z.p. 4º: [20] p.
46711: - NUMISMATIEK, DE WAELE--- Gestencild boekwerk door F.J. de Waele, hoogleraar te Nijmegen, 'Munt- en penningkunde der Romeinsche oudheid', Nijmegen, 1947, 64 pag., folio.
46713: - SPOORWEGEN--- Diverse stukken betr. Nederlandse spoorwegen ca. 1920-ca. 1940. Gedrukt en manuscript.
48438: - KOCK, DE; SCHONCK--- Brief van de Kock, d.d. 's Gravenhage 1831, aan mr. J. Schonck, raadsheer Hooggerechtshof. Manuscript, 4°, 2 pag.
46759: - HARTOG, DE, HAARLEM--- Bevestigingspreek van nieuwe leden door dr. A.H. de Hartog, predikant te Haarlem, 29-3-1914 in Groote Kerk Haarlem. Cahier, 4°, 65 pag., manuscript.
46683: - AFSCHEIDING--- Exemplaar van De Bazuin, gereformeerde stemmen uit de Chr. Afgescheidene Kerk in Nederland. Jrg. 1, nr. 1, 4-8-1853. 4°, 4 pag., gedrukt.
48896: - EGMONT, VAN--- Zeven genealogische schema's betr. de familie Van Egmont in de middeleeuwen. elk blad 30x45 cm. en voorzien van een groot aantal handgekleurde familiewapens. 17e eeuws, manuscript.
66228: - Bekendmaking: het College voor de Zeevisscherijen geeft te kennen (...) hunne in span visschende vaartuigen op de Zuiderzee bij nacht met niet meer an twee of drie span samen te koppelen d.d. October 1898.
56324: [BLETZ, J.A. E.A., RED.], - Propria Cures, 2 afleveringen 20 en 27-9-1924.
56326: -- - Rapport omtrent de Stands-bank-van- Lening, Amsterdam 1953.
49661: - KRANTEN, DE AMSTERDAMMER--- Reclamebiljet voor De Amsterdammer, dagblad voor Nederland, 14,5x17 cm. Kleurendruk. Ontwerp: Joh. Braakensiek [ca. 1930?].
58091: - Enkele pagina's betr. Groet, Grootebroek en Groot Schermer uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58092: - Enkele pagina's betr. Harenkarspel en Haringhuizen uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen door J. Belonj
58093: - Enkele pagina's betr. Heemskerk, uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58094: - Enkele pagina's betr. Heiloo uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58095: - Enkele pagina's betr. Hoogwoud uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
58096: - Twee foto's van grafzerken 165 en 166 in de Zuiderkerk te Enkhuizen betr. fam. Van Loosen, met tekeningetje en tekst.
58097: - Enkele pagina's betr. Noord- en Zuid-Scharwoude uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in handschrift van J. Belonje.
58098: - Enkele pagina's betr. Spaarnwoude uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58099: - Enkele pagina's betr. Spanbroek, Stompetoren en Sijbekarspel uit het boek over grafschriften van Bloys van Treslong Prins, met aanvullingen in pen van J. Belonje.
65492: - Nederlandsche Almanak voor 1910
64457: - Hamer, maandblad, 1940-1941
65009: - Instructie voor de moeder of opzichteresse van het Zuider-Hofje binnen deeze stad.
65010: [KISSELIUS, JOHANNES], - De blanke en de zwarte, tooneelspel. Naar 't Fransch van Pigault le Brun: door J.K.
65011: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS], - De reizende dansmeester, of de vermomde aristocraat. Twee deelen.
65017: - ANNALES ACADEMICI 1854-1855
65018: - ANNALES ACADEMICI 1864-1865
65019: - ANNALES ACADEMICI 1866-1867
65020: - ANNALES ACADEMICI 1867-1868
65021: - ANNALES ACADEMICI 1872-1873
65022: - ANNALES ACADEMICI 1870-1871
65023: - ANNALES ACADEMICI 1873-1874
65024: - ANNALES ACADEMICI 1874-1875
65031: - Collection of 18 labels of cigar boxes,
65037: - Beschrijving van het marmeren praalgraf, ter nagedachtenis van den ridder J.C.J. van Speyk, opgerigt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op den 4den Mei 1832/Gezangen bij de plegtige begrafenis van J.C.J. van Speyk den 4den Mei 1832.
65041: - Visitekaartje J.W. Vogelpoel, Houdt Logement, Stalling en Factorij, In de drie Pauwen, op de Vugterdijk no. 237, te 's Bosch
49649: - LOWENSTAM--- Vier etsen van Leopold Lowenstam uit de Kunstkroniek van reproducties naar schilderijen, ca. 1870.
49651: - KAMERVERHUUR--- Aanplakbiljet met gedrukte tekst 'Een voor- en agterkamer te huur. Terstond'. Folio, oblong.
49581: - HAUSTEDT, VAN BEMMEL, LITHOGRAFIE--- Reclameblad, formaat A4, van photo-zincographie Haustedt & van Bemmel, 84 Sarphatistraat Amsterdam, ca. 1900, deels gedrukt.
49583: - BIEMA, VAN; DE GEUS--- Prijsformulier voor M(?) J. van Biema, door instituteur H. de Geus uitgereikt, Amsterdam 1875. 1 pag., deels gedrukt.
49585: - FIKKEN, BIGOT, ONDERWIJS--- Prijsformulier voor F. Fikken, leerling 2e klas op de school van onderwijzer P.T. Bigot, Amsterdam 1844. 8°, 1 pag., deels gedrukt.
7693: [GIJSBERTI HODENPIJL, ANTHONIJ] - De bekeerde zondaar, of Proeve van satyre door A.G.H. Leiden, wed. D. du Saar, 1837.
49361: - LONDEN, RIOLERING, DONALDSON--- Charge delivered to a jury, summoned to make presentments on the district of the eastern division of the Westminster sewers, by the chairman Th.L. Donaldson, 14-7-1840, 22 pag., printed.
49363: - BELGIE, NINOVE, DELWARE--- Verklaring van Lodewijk Josephus Delware, advocaat te Brussel betr. verkoop van onroerend goed te Ninove aan zijn zwager Petrus Pecquenszoon te Ninove, ca. 1828. Manuscript, 3 pag.
49365: - BELGIE, JUPILLE, BAUPAIN, BELLEFLAMME--- Stuk in een rechtszaak te Juppille tussen Hubert Baupain en Bertrent Belleflamme, acteur, d.d. 1788. Manuscript, 4 pag.
49367: - BELGIE, MARCHE, DEHAUT--- Acte betr. Leopold Dehaut, in een rechtszaak te Marche, 1848. Manuscript, 2 pag.
49164: - TEX, DEN; AMSTERDAM--- Burgers van Amsterdam aan mr. C.J.A. den Tex, 5 bladen gelithografeerd in omslag, gedrukt.
12287: - DAALEN (DR.), KOHIER ONROEREND GOED Quohier, 1807, van onroerende goederen onder het carspel Daalen (Dr.). Register in halfperkamenten band, groot folio, 360 p.
12289: - DAENDELS, VAN ENGELS, GASINJET Vier blaadjes uit het album amicorum van Anna Maria Catharina van Engels, 1826.
12292: - DEELMANS Potloodtekening van een pomp etc., gesigneerd J.A. Deelmans, 1852, 1 stuk.
12295: - DIKX, HAARLEM, VAN HOORNBEEK Akte van veniam aetatis voor Cornelia Dikx, 20 jaar, wonende te Haarlem, verleend door de Staten van Holland, 's-Gravenhage 1723. Charter op perkament, uithangend zegel verloren, met opgedrukt zegel en de handtekeningen van Is. van Hoornbeek en Simon van Beaumont.
10888: - 25 jaar 'Onder de linden' [t.g.v. zilveren bruiloft Abraham Tepper en Delina Kram te Veendam]. z.p. 8º: 18 p., geïll. o.m. met foto bruidspaar, gestencild.
10889: - Sex-press. Speciale editie, Zondag 7 April 1963 [t.g.v. 25-jarig huwelijk Max Gerschtanowitz en Edy Davids te Amsterdam]. 4º: [4] p., geïll.
10890: - Willy [N.N.] en Jan [van casteren] 25 jaar. [Programmaboekje]. 4º: 12 p., gestencild.
10891: - Ter herinnering [aan de ouders van Jaap Hoffmann, t.w. moeder A.A. Marsman, overleden Hoorn 8-1-1973 en vader P. Hoffmann, overleden Harlingen 5-2-1977]. Spierdijk, 1977. 8º: [16] p. Gedrukt in 100 exx. met 2 afb. van schepen.
63825: - Hollandsch Penning-Magazijn voor de jeugd
58199: - Extract uit de wet van 22-11-1832, voor zoo veel de vrijwillige inschrijving betreft, 8o, gedrukt, 14 pag.
58200: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verbod tegens het binden van heetbossen met eyken of ander hout, Arnhem, Moeleman, 1804. 4o, gedrukt, 6 pag.
58201: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland, houdende renovatie en ampliatie van het placaat op de veen- en heydebranden, van 31-10-1765, gearresteerd 13-5-1803, Arnhem, v. Goor [1803].
11533: - MIRANDOLLE Het in chromolithografie gedrukte wapen Mirandolle op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
11537: - MONTENEGRO, DE; BLOMMENDAEL Geaquarelleerde alliantie familiewapens op perkament, met onderschrift `Dit is het wapen van Johannes de Montenegro en Maria Blommendael, getrouwt 1674 in september', gekleurd, 17de-eeuws, 26x20 cm. (Verso: `J.K.B.')
11540: - MORRIS, (VAN BRAAM) Genealogie Morris, nu Van Braam Morris (sedert de vestiging in Noord-Amerika). Getypt; 8(: 6 p.
11542: - MULDER Briefje van Dr. L. Mulder, Den Haag 1877, aan de Leidsche Courant, met verzoek een krant te zenden waarin een verslag is opgenomen van een door hem gehouden voordracht te Leiden. 8(: 2 p.
11543: - MÜLLER, MANDL Uittreksel bevolkingsregister Hillegersberg betreffende Friedrich Josef Müller, kantoorbediende, geboren 1915 te Pettak 1935. 4(: 2 p.
56080: J.D.D., - Bij gelegenheid der toneel sluiting van het Genootschap onder de zinspreuk Vermaak door IJver [ Yver], in Amsterdam, den 10 van Grasmaand 1790.
59230: - La Femme, Qualités, Travaux, Histoire, catalogue, Den Haag, Martinus Nijhoff, 1898.
59231: - De tiengeboden voor de dienstbodes, onderschrift I.J. v.M.
5918: [OOSTEN, C.] - Oosten 1853-1943 Haarlem, [Haarlem 1943], 84 p., geb., geïll.
53800: --- - Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse vande justitie voor den Hove van Hollandt in cleyne saecken. Delft, Alb. Heyndrickz, 1583.
53794: --- - Waarachtige historie van 't geslacht, geboorte, leven, bedrijf, gevangenisse, examinatie, bekentenisse, rechters, brieven, laatste woorden en dood, van wijlen den heer J. van Olden-barnevelt; ridder, heere van den Tempel, Berkel, Rodenrijs, advocaat en groot-zegel-bewaarder van Holland, &c. Neffens sijn remonstrantie aan haar ed groot mog. Mede de sententien van hem en de andere gevangene verciert met hare afbeeldzels na 't leven, en andere Prenten, in 't koper gesneden. Den tweeden druk, verbetert, van groote fouten gezuivert, en vermeerdert met verscheide dingen en eenige schriften van Jan Franken, laatst wacht-meester tot Amers-foort, en in zijn jonkheid dienaar van zijn edelheid tot zijne dood, nooit te voren gedrukt. Rotterdam, J. Naeranus, 1670.
58152: - Getekende vouwprent. Dicht gevouwen een militair met sabel, uitgevouwen dezelfde man op een wc pot, met zichtbare ontlasting, 19e eeuw, tekening met kleur. Met verzen eromheen.
58153: - Statuten zangkoor Ave Maria, St. Dominicuskerk te Amsterdam, 1919, 12 pag., gedrukt.
58157: - Publicatie van de Staten van Gelre, d.d. Zutphen 28-10-1768 (druk Arnhem, v. Goor), betr. het luiden van klokken in het graafschap Zutphen. 4o, 4 pag., gedrukt.
58149: - Poesiealbum van Sophie N.N. (overl. 21-1-1922) uit de jaren 1922-1923 te Gelsenkirchen.
58150: - Kaart uitbreidingsplan Tuinstad Slotermeer (1939?). Met brochure 1952, geill.
58147: - Zeven overdrukken, vnl. betr. Amsterdam.
58148: - Reglement van de Enkhuizer HBS-Vereeniging 1923, 12 pag.
58143: - Bundel platen uit de Revue Pratique de Serrurerie, 19e eeuws.
58145: - Verslag van een leerling van een onderwijzeressenschool van een weekje excursie naar Amsterdam, 1927, (25) pag., gestencild (met groepsfoto).
53670: --- - Levensbeschryving en bekeering van Anna Katharina Merks, mitsgaders een echt verhaal van al het geen aan en omtrent haar is voorgevallen in de gevangenisse, van den 5 den des Zomermaande 1763 af, tot zy op den 19 den der zelver maande door de handen der justitie te Rotterdam ter doodt gebracht is. 2e druk, Rotterdam, P. Holsteyn, 1764.
56072: - Gala de Bienfaisance. Les Fastes Belges, Bruxelles, Vromant, geïll., 51 pag.
57997: - Twee brieven van N.N., d.d. Gravenhage 1819. Manuscripten, 4o, 3 pag.
57998: - Brief van M.J. Demers, d.d. Hooghlede 1818 aan De Mey van Streefkerk (?). Manuscript, 4o, 3 pag. (in het Frans).
57999: - Brieffragment van W.A. van Rijn aan J.C.P.W.A. Steenkamp, o.a. over de graaf van Dingen en fam. Schram. 4o, 2 pag., manuscript.
58174: - Vier foto's (13x18cm) en enige correspondentie betr. vorstelijke bezoeken aan Teylers Museum, ca. 1900.
58175: - Foto (15x10cm) en beschrijving van grafkelder Van der Vliet-Borski op Alg. Begraafplaats Bloemendaal.
58193: - Advies Gecomm. Raden op request van schout van Zegwaard betr. Buitenwegschen Polder en Joan Ozy. Folio, gedrukt, 2 pag.
58300: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan van Huchtenbroek, doodgeschoten Oostende 1601, pentekening, 19e eeuw, 4o, 1 pag.
58301: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van mevr. de Moutrey, huisvr. van F.H. de Renesse, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
59468: - Un siècle de Modes Féminines 1794-1894, Quatre cents toilettes reproduites en couleurs, Paris, G. Charpentier et E. Fasquelle, 1896.
9402: - Gelukwenschinge opgedragen op het bekomen van het griffiersampt aan de Weled. Heer, Mijn Heer Hieronimus Antonis Fili Sliggers [= Slicher]. z.p., [1710]. Plano.
9405: - Viro amplissimo D. Danieli Van alphen s.f. j.c., in civitate Leidensi XV consuli et hoc tempore praesidi, summis honoribus ad beatae senectutis Laetitiam florenti patriae ornamento ... haec nova de gallis reportata tropaea venerabundus inscribit Henricus Snakenburg. z.p. 4º: [12] p.
54095: --- - Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en West-Vriesland, mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Deel I [niet verder verschenen]. Rotterdam, J. Naeranus, 1662.
58453: - Grote aquarel (60x42cm) in grijs met tekst "la mer l'a rendu... je le garde" getekend door A. Fievez Dit De Malines (1792- na 1842). Voorstelling: mannenportret boven een zeeschip dat d.m.v. anker een grote steen met tekst Pays Bas ophaalt.
58511: - Het instituut tot onderwijs van blinden. Opgericht door de broederen Vrijmetzelaaren en aan hunnen orde met alle eerbied opgedragen door hun Ed. dienstw. dienaaren. J. Groenewoud & Zn. Amsterdam. Proefdruk, aquatint, 45x53 cm.
58512: - Ontwerptekening voor een garenwinder. Pentekening met kleur, 54x41 cm. Gesigneerd J.P. Bakker, mei 1919 [of S.P. Bakker?].
58515: - Gesicht in het dorp Baarn, 1830. Aquarel in grijs door A. Westendrop-de Clercq, 27x40 cm.
64082: - Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend
54807: --- - Schilderachtige en naauwkeurige brief, van een Amsteldams heer, geschreven aan zyn vrind te Rotterdam, over 't merkwaardigste dat voorgevallen is te Amsterdam, van den 24ste tot den 29ste Juny 1748. Gedrukt in 't jaar doen de Amstelaaren op 's pachters goedren woedend waren [1748].
58744: - Volmaakte grond-beginzelen der keuken-kunde, Amsterdam, v. Esveldt 1958. Sythoff - Leiden 1967, 144 pag., geb. met stofomslag.
58845: - Twee rekeningen met briefhoofden van hotels in Amsterdam en drie kaartjes m.b.t. hotels in Amsterdam op naam van de Heer Drabbe ter zake van overnachtingen in hotel Victoria 1929, Parkhotel 1943, De Roode Leeuw (z.j.) met 2 foto's, American Hotel 1920 en Krasnapolsky (z.j.). Deels gedrukt, deels handschrift.
58846: - Trouwboekje van Johan Klobbie, weduwnaar van Apollonia Wanhaak en Marthe Katharine Deutesfeld gedateerd 28-4-1915, te Vlissingen met 3 bijlagen in het Duits. Deels gedrukt deels in handschrift.
58847: - Advertentien, aankondigingen en verschillende berigten van Utrecht, nummer 13, d.d. 29 januari 1813. Gedrukt, 8 pp. Utrecht: De Leeuw en comp.
56438: - De volledige gymnastiek voor mannelijke leerlingen van 13 tot 20 jaar. Handleiding voor houders van het getuigschrift van geschiktheid voor de leiding van lichaamsoefeningen, 's-Gravenhage 1916.
64974: - Verhalen uit de geschiedenis van merkwaardige personen. Een geschenk voor jonge lieden.
64975: - Anouncement of the marriage of Hendrik Johannes van Speyk and Cornelia Johanna van Brugge, Amsterdam 22 april 1796, parents of J.C.J. van Speyk who would blow up his gunboat for the city of Antwerpen in 1831
64977: - Album Photos "Haarlemmerhoutpark" Maatschappij voor Bouw- en Sport Terreinen Haarlemmerhoutpark te Heemstede
64979: - Photograph of Spaarne, Waag, Bavokerk and Damstraat in Haarlem ca. 1880
64985: - A pictorial and descriptive Guide to London
64991: - Breda, stafkaart, military map, gegevens der militaire verkeningen van 1893 en 1894, schaal van 1/50.000
64992: - 's Hertogenbosch, stafkaart, military map, militaire verkenningen van 1838, schaal van 1/50.000
65000: - De stichtingen voor toevallijders te Haarlem en Heemstede. Geschiedenis van en alle gewenschte inlichtingen omtrent den arbeid onder lijders aan vallende ziekte, met alles wat er mee samenhangt. Met 24 koperdiepdrukken, naar de laaste opnamen.
58219: - Katoenen doek met reclame en verzoek tot hulp betr. de Leidsche Katoenmaatschappy v.h. De Heyder & Co., 1918, 90 x 80 cm.
58223: - Vijf prentbriefkaarten betr. luchtvaart
58225: - Verslagen der Vrouwen-vereeniging van de H. Elisabeth, tot het bezoeken van arme zielen over 1914/15 en 1915/16, 15+15 pag. gedrukt.
59279: - Kermiswens van De Nachtwachs aan de ingezetenen van Amsterdam, september 1848, undersigned by G.W. Hempelman, C.W. Grondman, C. Geerlink en N. Scheevers, nachtwachts in kwartier 9 der 4e sectie van policie. standplaats: Prinsengracht voor de Vijzelstraat. Kommissariaat der Sectie Botermarkt. Amsterdam 1848. Begger with illustration of Prinsengracht and the palace on the Dam, three poems called "Kermislied Pret" and "Kermislied Vrijers", 22x34cm.
59296: - fonds-catalogus van A.W. Sijthoff, Boekdrukker en Uitgever te Leiden, 1851-1899, Leiden A.W. Stijfhoff 1899, 166 pp. in goede staat. Met linnen band met goudopdruk.
59478: - Const-thoonende ivweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou moet blijcken in 't licht gebracht [...] in twaelf spelen van sinne, Zwolle, Z. Heyns, 1607. 18e eeuwse geheel leren band met goudopdruk.
5948: [VEER, G. V.D.] - Petstra uit ... , [Drachten 1994], 76 p., geïll.
9894: - Ter bruilofte van mijnen broeder ... Jan Langeveld J.z. en vrouwe Catharina Erbervelt, wed. van Helden, in den echt vereenigd te Berkel den 13 van Bloeimaand 1781. Leiden, F. de Does P.z., z.j. 8º: 7 p.
9900: - Een nieuw zeemans-lied op de onverwachte victorie van den hersteller van Hollands roem Zoutman, twede verbeterde druk, z.p., z.j. 8º: 4 p.
58916: - Lithografie met afbeelding van standbeeld, 35x27cm, op de Heuvel in Tilburg dat koning Willem II voorstelt.
58921: - Le Bal Costume donné au Palais de S.A.R. Monseigneur le Prince d'Orange au 26 Fevrier 1845 par M. le Comte de Guldenlew. 38x29cm, 18 p. tekst in het Frans in boekdruk met een beschrijving van het gekostumeerd bal gehouden op het paleis van de prins van Oranje (de latere koning Willem III) in Den Haag, met prachtige chromolithografie naar Rochussen gelithografeerd door E. Spanier van het bal.
29531: - VOORHOEVE -- Ruim 20 gedrukte geboorte, huwelijks en overlijdens berichten betr. leden van de familie Voorhoeve. Midden 20e- eeuw.
57964: - Extract Resolutien Staten van Holland 25-1-1770 betr. octrooi voor Antoine George Eckhard, wonende te 's Gravenhage betr. een drukpers voor het drukken op doek en papier. Gedrukt, folio, 3 pag.
57965: - Extract Resolutien Staten van Holland 8-11-1786 betr. missive van de Dordtse gilden betr. nominatie van goede luiden van den Achten. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57968: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-10-1773 betr. premie van 1000 gouden ducaten voor Cornelis Redelykheid voor zijn geinventeerde nieuwe schuifsluizen. Gedrukt, folio, 12 pag.
57969: - Boedelinventaris van Bastiaan Bosman, overleden 6-12-1748. Notariele akte notaris Adr. v.d. Burgh 18-21 december 1748. Manuscript, folio, 62 pag.
57970: - Schetsboek met afbeeldingen van speelgoed. Daarnaast prijzen en bestelnummers, 22 pag., ca. 1930-1940?
49593: - NOORDENBOS--- Map met enige tientallen tekeningen door W. Noordenbos, ca. 1946. Potlood en krijt.
49597: - DRENTHE, HOFSTEDE, LODEWIJK NAPOLEON--- Brief van P. Hofstede, d.d. Assen 3-1-1807, aan Lodewijk Napoleon, met aanbieding van 2 'coqs de Bruijere' en 2 'poules', geschoten in Drenthe. Manuscript, 4°, 4 pag.
49599: - FAILLE, DE LA--- Brief van C. de la Faille & fils, d.d. 's Gravenhage 22-11-1806, aan Lodewijk Napoleon. Manuscript, 4°, 2 pag.
49601: - ROIJE DE WICHEN--- Request d.d. 1807 van Francois Jean Everard de Roije de Wichen, kapitein infanterie, aan Lodewijk Napoleon met verzoek om functie van intendant van het Paleis. Manuscript, folio, 1 pag.
58277: - Boekje met tekeningen en teksten aangeboden aan Akela T. Pluijm, 15 jaar werkzaam in de St. Franciscusgroep van de padvinderij te Schiedam, 30-3-1951, 12 pag.
58278: - Twee prijsformulieren van het Gymnasium Meganum, t.n.v. J. Pluijm uit Rotterdam, 1888.
58279: - Catalogus van Keith, Benham & Dezendorf te Chicago, 1886 voor metalen huishoudelijke voorwerpen.
58280: - Ordonnantie ende instructie volghende de welcke (...) overal in den lande van Hollandt (...) geheven sal werden het middel vande recreatie ofte divertissement-gelt, peyster ende morgen-dranck-gelt. 's Gravenhage, Scheltus, 1674, 4o gedrukt, (6) pag.
58281: - Extract Renovatie Placaat betr. verbod de tonnen van bier- en azijnbrouwers zelf te houden en niet te retourneren. Folio, 1 pag., gedrukt.
9810: - Ten huwlijke van mijnen kleinzoon ... Mr. Harman Van de poll, kommissaris der stad Amsterdam, met ... Sofia Johanna Balde, in den echt vereenigd den 21 van bloeimaend des jaers 1775. z.p. 4º: [8] p.
54790: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz, ghewesen pensionaris der stadt Leyden, den 18-5-1619. Copy nae de eerste exemplaren van Hillebrant Jacobsz. z. pl., [1619].
54785: --- - Copye van de sententie by (...) bailliu, burgemeesteren ende vroetschappen der stadt Rotterdam ghegheven teghens vier predicanten ende eenighe ouderlinghen aldaer, den 7-8-1630. z. pl., 1630.
57957: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-6-1712 en 16-9-1712 betr. introductie van een familiegeld. Gedrukt, folio, 2+7 pag.
57958: - Extract Resolutien Staten van Holland 7-2-1727 met de "Lijst van de taxen op de ampten (tot leeninge)." Gedrukt, folio, 49 pag.
58066: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Friso Hunninga van Oosterwold. Manuscript, 4o, 1 pag.
58067: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Caspar van Lynden en Isabella Belloux. Manuscript, 4, 1 pag.
57942: - Extract Resolutien Staten van Holland 2-10-1782 betr. request Jan Jacob Elsevier e.a. te Rotterdam betr. impost op steenkolen uit Schotland. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
57939: - Gedrukt schrijven van de Raad en Leenhove van Brabant aan Staten Generaal, d.d. 's-Gravenhage 17-3-1786 betr. Brabantse zaken. Gedrukt, folio, 34 pag.
65511: - Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, no. 317 Besluit-proclamatie van 23 juli 1951 inzake de beeindiging van de staat van oorlog met Duitsland
58158: - Placaat van Staten v. Gelre, d.d. Zutphen 14-4-1744 betr. breedte van wagensporen, 4o, 4 pag., gedrukt.
12242: - BOLLE, VAN BYLER, FAGAL Verklaring van Martinus Calthorp, `warden' van de Anglicaanse kerk te Londen, betreffende Catharina Bolle, huisvrouw van D. Wolf sive Wolfgang van Byler, betreffende het testament van D. Fabianus van Vliet, verleden te Antwerpen in 1804 (notaris Hendr. van Uffelen). Betreft o.a. de broers Franciscus en Jacobus Fagal. Londen 1808. Charter op perkament in het Latijn, zegel verloren.
59142: - Poesie, Poesiealbum, dated 1891-1898 belonging to mrs Jacoba Wit, with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"), 21x14cm.
59143: - Poesie Album/Poezie album/Album with poetry of Maria, Bonn 1877-1880, 90pp containing 35 manucript contributions, recto (and verso), many with mounted chromolithogr. poetry album pictures ("poezieplaatsjes/poesieplaatsjes), contemp. full blindst. camel-coloured morocco, frontcover with central heraldic metal supralibros of an (empty) shield topped by a helm and w. elaborate goldcoloured mantling.
58447: - Ter inhuldiging van Willem Frederik George Lodewijk en Anna Paulowna als koning en koningin der Nederlanden, op den 27sten en 28sten binnen Amsterdam. Groot blad plano met versierde rand.
58448: - Register van alle de printen die op de actiehandel zijn uitgekomen in 't jaar 1720. 1 blad folio met 47 titels van prenten, gedrukt.
48664: - MOQUETTE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G. Moquette te Voorburg, 1983. Manuscript, 2 pag.
15107: [COOK] - Cook’s traveller’s handbook to Holland, by Roy Elston. 2de druk. London: Simpkin etc., 1932.
49048: - BUSKRUIT, VERVOER--- Wet omtrent het vervoeren van buskruid in het Koninkrijk Holland, uitgevaardigd door Lodewijk Napoleon, 17-4-1807. Plano, 2 bladen, gedrukt.
49050: - DORDRECHT, GROTE KERK--- Prospectus 'De groote kerk (O.L. Vrouwenkerk) te Dordrecht' door J.L. van Dalen. 4°, 4 pag., gedrukt, geill.
29195: - VLEESFABRIEK, SCHOEMAKER -- Prijscourant van gerookte vleeschwaren van Jan Schoemaker, te Borne, d.d. 1903/04. Gedrukte brochure, oblong, 20 pag.
29201: - HOUTE, VAN DEN -- Gedrukte kennisgeving van de Landdrost van Amstelland dd 11-12-1810 betr. de benoeming van de heer van den Houte, Requestmeester bij de Staatsraad, tot de dienst der bruggen en wegen in de Hollandse departementen. Folio 2p.
29205: - SPRINGER, HAARLEM -- Boekenlegger van papier met reclame van het Steunfonds tot Huisvesting van Ouden van Dagen, penningmeester mej. J.H. Springer te Haarlem, ca. 1950.
29207: - ROCHART -- Handtekening van J.G. Rochart op een stuk 17e- eeuws handschrift. w.s. Belgisch.
29209: - ROTTERDAM, TATEM, KLUMPER, SAUTEIN -- "Naamdigt ten verjaaring mejuffrou Elisabeth Tatem, oud synde 32 jaar, den 7 van Slagtmaand 1749"Gecalligrafeerd gedicht, manuscript, 8° oblong, ondertekend door J. Klumper.
29215: - AMSTERDAM, DUITSE MUZIEKVERENIGINGEN -- Zes programma's van de Deutsche Seemanns- und Stadtmission Amsterdam, Kaiser Wilhelm-Schule zu Amsterdam, Deutschen Männen-gesang Verein 1910-1913, gedrukt.
29225: - ENKHUIZEN -- Exemplaar van "Nieuws- en advertentielad voor de stad Enkhuizen en omstreken" jrg. 2 nr. 32 (11-8-1855). Gedrukt. 4p.
29257: - LEIDEN, POLS, V. D. LINDEN, ROBBE -- Poesiealbum van (He)lena ..., met ca. 50 inschrijvingen te Leiden van vriendinnen en enkele familieleden. 1887-1889.
29259: - AMSTERDAM, STUDENTENCORPS -- Adreslijst van de manlijke gewone leden van het Amsterdamsch Studentencorps, met adres en dispuut, ca. 1930. Gedrukt, 8°, 4 pag.
29263: - GRONINGEN, 1795, VAN KNIJPHUISEN -- Propositie namens de burgergezelschappen te Groningen dd 28-9-1795, gezonden aan de president der kiezers en die der Municipaliteit, met verzoek snel de oranjegezinde bestuurderen te vervangen. Getekend door H. van Knijphuisen, voorzitter. Manuscript, folio, 2 pag.
29265: - PATRIOTTENTIJD -- Vijf spotverzen uit de Patriottentijd, manuscript, 7 pag.
29267: - INDIË, BANTAM, SCHNEPPER, ENDERT, HALEWIJN, WEHLBURG, WIRTZ -- Verslag van een dienstreis van Zuid West Bantam in 1931, door de opperhoutvester van Bantam W.C.R. Schnepper.Getypt, 4°, 22 pag.
29269: - SCHAIK, VAN, DE VEER, KOOP -- "Priesterwijding, van W. de Veer S.J. voor middenstem met begeleiding van orgel of piano. Gecomponeerd door Olivier Koop." Gedrukt, 4°, 4 pag.
29271: - SNEEK -- Diverse publicaties, folders, brochures betr. Sneek, 1932-1970.
29273: - BOYMER ENDE RIMBORCH, LA TOUR, V.D. BRANDE, BRABANT -- Uitspraak van het leenhof van Brabant in de zaak tussen de vrijvrouwe van Boymer ende Rimborch en de juffrouwen La Tour en Van den Brande, dd 2-4-1681. Charter op perkament, manuscript, 1 pag.
29279: - KASTEELE, VAN DE -- Gekleurde tekening van een roos door J.C. van de Kasteele, dd Schoonoord 24-6-1863. ca. 18x24 cm.
29284: - ROEST, RUST -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes in schuifhoes, van een meisje Roest (of Rust), oudste zuster van Manon E. Roest en zuster van Jacob Carel Roest, met 13 inschrijvingen uit de jaren 1833-1844.
29285: - GIESBERGER, KAMPEN, DEN BOSCH -- Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, van Amalia Giesberger, met ca. 40 bijdragen uit de jaren 1829-1842.
29291: - ROTTERDAM, PAROCHIEKERK ST BARBARA -- Obligatie geldlening 5% ten laste van de parochiekerk van Sint Barbara te Rotterdam, 1921. Deels gedrukt.
29293: - ZAANDAM, VEER NAAR AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam en van Zaandam, dd mei 1844, betr. het veer met zeilvaartuigen tussen deze steden. 1 blad, plano, gedrukt.
29297: - SPOORWEGEN, AMSTERDAM -- Kennisgeving van B&W van Amsterdam, dd 17-7-1838 betr. de afbakening binnen Amsterdam van het tracé van de spoorweg Amsterdam-Arnhem. Plano, 1 blad, gedrukt.
29301: - DELFT, NONHEBEL, KOERS -- Convocatie van G.K.A. Nonhebel dat de apotheek en laboratoriuim te Delft per 1-1-1931 overgaat in handen van Mej. C.H. Koers. 4°, 1 blad, gedrukt.
29305: - ZEEMANSHOOP -- Propagandafolder van het college Zeemanshoop, 8°, oblong, leporello 8 pag., ca. 1950.
29309: - MUIJDEN, VAN, VAN DER POT -- Extract uit resolutiën Staten van Holland dd 30-10-1753 betr. beloning van de klerken Van Muijden en Van der Pot, 1 pag. folio, gedrukt.
29311: - BREMEN, VAN, VAN RHIJN -- Kennisgeving van de landdrost van Amstelland, dd 21-12-1810, dat Van Bremen de fouragering van de troepen zal overnemen van Van Rhijn. 2 pag., folio, gedrukt.
29315: - INDIË, KOFFIEVEILINGEN -- Correspondentie tussen makelaars in koffie en de minister van koloniën betr. problemen rond de koffieveiling van de Ned. Handel-Maatschappij in september 1878. Groot folio, 4 pag., gedrukt.
29317: - INDIË, PADANG -- Request van den Padangschen handel aan de Tweede Kamer betr. de heffing van uitvoerrechten van bosproducten in de buitenbezittingen van Ned-Indië, dd Padang 17-10-1899. Brochure, 8°, 8 pag., gedrukt.
29319: - WIJNHANDEL -- Request van de Vereniging van Nederlandse wijnhandelaars aan de Tweede Kamer, dd 22-6-1906, betr. invoerrechten op wijn in Ned. Indië. 4 pag., folio, gedrukt.
29327: - BLOEMBOLLENCULTUUR -- Rede van J.H. Krelage, dd. 19-12-1892, betr. het ontwerp van wet voor een bedrijfs- en beroepsbelasting voor de bloembollencultuur. 10 pag., folio, gedrukt
29333: - SIX, VAN DEN BOOM-- Trouwkaart op o.h. papier betr. het huwelijk van Jhr. Mr. W. C. Six en Pauline G.I. van den Boom, 1937, gedrukt.
29339: - KUNST ZIJ ONS DOEL -- Velletje briefpapier met kop ‘Kunst zij ons doel. Opgericht 1821 Haarlem’. En Haarlem ... 1921. 8°, 1 pag., gedrukt.
29341: - SCHOLANDER -- Brochure betr. afscheidstournee van ‘den beminden Zweedschen zanger Sven Scholander’, 1922, 1 blad, 4°, gedrukt.
29349: - COLLEGEDICTAAT AMSTERDAM, BOSSCHA, RAUWENHOFF -- Collegedictaat 'Antiquitates Romanae’ van J. Bosscha, Ath. Ill., Amsterdam 1845-1846, genoteerd door de student N.W.P. Rauwenhoff, manuscript, 4°, 182 pag., gebonden in half linnen met titel op rug. geïll. met kaartje van Rome.
29355: - BUYS, DOROTHEE -- Briefje van Dorothee Buys aan de heer Sedee dd. Utrecht 1916 over haar laatste boek ‘Een vrouw alleen’. Manuscript, 1 pag.
29361: - TAXIS -- 22 gravures van het wapen (de wapens) van de familie Taxis, elk ca. 10x10 cm, graveurs: C. Galle, Neeffs, de Joode, v.d. Schoore, Borrekens, Rucholle, v. Merlen, e.a., 18e- eeuw.
29365: - LANDRÉ, INSTITUUT, AMSTERDAM, BEKKER -- Prijsboek ( le magasin des enfans, tome I) aangeboden aan Madamoiselle C.N. Bekker, door het Institut de G.N. Landré te Amsterdam, 1818
29371: - BEETS -- Cahier met aantekeningen ‘Natuurkundige aardrijkskunde’ door Alida Beets. Geillustreerd met potloodtekeningen, gesigneerd A B, 4°, 121 pag. manuscript.
48356: - W.O. II--- Circulaire 'Bevel' van Duitsche Weermacht betr. aanmelding arbeidsinzet. 8°, oblong, gedrukt, 1 pag.
48348: - WILHELMINAPOLDER--- Brochure 'De Wilhelminapolder', 8°, 4 pag., gedrukt.
29373: - VEEPEST -- ‘Provisioneele precautien voorgeslagen bij de Medische Faculteit van ‘s lands Universiteit te Leyden tot voorkoming van de besmettelijke siekte onder het rundvee en tot sluiting van den voortgang van deselve’, ‘s Gravenhage, P. en I. Scheltus 1744, 3 pag. folio, gedrukt.
29375: - SLINGER -- Brief van N.H. Slinger, dd. 1975, o.a. over zijn geboortehuis te Alkmaar, manuscript, 2 pag.
29377: - ANDREAE, V. BORSSUM WAALKENS -- Levensbericht van mr. A.J. Andreae door G. H. van Borssum Waalkens, overdruk, 12 pag. Met ca. 10 pagina’s aantekeningen van de auteur, gebruikt voor dit levensbericht.
29379: - ESCHAUZIER, BLOEM -- Prijsboek (La Nature) voor G.H.J.C. Eschauzier, overhandigd Amsterdam 1864 door J.F.W(?) Bloem.
29383: - KOP, CROISET VAN DER, MILIUS --Ca. 50 handgeschreven verzen van diverse dichters, 'verzameld door A. Croiset van der Kop', 1 deel en veel losse stukken.
29387: - MILITARIA -- Publicatie van de Staten van Holland dd. 19-7-1673 betr. de 'monsteringe'. Het betreft aanvullingen op het placcaat van 23-8-1623. 1 blad plano, gedrukt (door J. Scheltus te 's Gravenhage).
29389: - VEER 'S GRAVENHAGE-DELFT -- Instructie voor de commissarissen, hoofdlieden, schippers, knechts, jagers en bestellers van de schuitenveren voor passagiers tusschen de steden 's Gravenhage en Delft. dd. 12-11-1849. 8°, gedrukt, 20 pag.
29413: - INDIË, CONTROLEUR KEPAHIANG, DE LAAT DE KANTER -- Dagboek van de controleur van Kepahiang (Sumatra) april 1937 t/m juni 1938. 4° cahier met ca. 200 beschreven pagina’s.
52633: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Sensatie in de prik-salons!, 's Gravenhage, Van der Ven [1844].
62129: - 'Nieuwe Amsterdamsche Courant; Algemeen Handelsblad'.
52636: [AEPEKER, THOMAS HENDRIK WILLEM] - Rendes-vouz in het Boterstraatje, Den Haag, ter drukkerij van Van der Ven [ca. 1850].
62127: - Promotion sheet of mr. A.J.C. Frantzen.
29417: - PAARDEN -- Instructie van het departementaal bestuur van Texel voor keurmeesters en commissarissen in de Bataafsche Republiek betrekkelijk de paarden-fokkerij, dd. Alkmaar 8-7-1800. Plano, 4 bladen éénzijdig bedrukt.
29421: - BAKSTEEN EN DAKPANNEN, GRONINGEN -- Publicatie van stadhouder en Ged. Staten van Groningen en Ommelanden, dd Groningen 19-1-1768 betreffende invoerrechten op gebakken steen en pannen, die ook in Groningen worden gefabriceert. Gedrukt, plano, 1 blad.
29427: - AMSTERDAM, SIGARENFABRIEK SCHUH -- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van fa. J.J. Schuh & Co. sigarenfabriek, Zwanenburgerstr. Amsterdam, ca. 1850.
29429: - VLISSINGEN, PORSELEINKAARTJES, DE GROOF -- Twee porseleinkaartjes (visitekaartjes op hoogglanspapier) t.n.v. de agenten Retsin, de Groof & Co. en de Belgische consul J.B. de Groof, beiden te Vlissingen. Ca. 1850.
29433: - MAASTRICHT, PORSELEINKAARTJES -- Porseleinkaartjes (adreskaartjes gedrukt op hoogglanspapier, ca. 1850) van bedrijven te Maastricht. Per stuk.
29435: - KOKER, PIETER DE; J. DONKER -- Fraaie met grijs gewassen tekening van een grafmonument met tekst ‘Pieter de Koker, geb. te Rotterdam 18-10-1737, overleeden te Brussel 30-10-1788. Met silouet portret van de Koker. ca. A5.
29437: - MAAT -- Tekening met kleur van twee koeien, gesigneerd Dirk Maat, 19e- eeuws.
29439: - MEER, VAN DER, WALTA -- Brief van S.K. van der Meer te Bolsward, dd. 1922 aan familie Walta te Amsterdam. Manuscript.
29441: - HUITENGA, WALTA -- Brief van M. Huitenga, slager te Franeker aan fam. D. Walta te Amsterdam, 1922, manuscript. 1 pag.
29443: - JORNA, WALTA -- Drie uitvoerige brieven van Homme Jorna te Kerkrade, 1924 en 1926, aan neef Jan Walta te Amsterdam. Manuscripten, 4°, 11 pag.
29449: - MILITARIA, ORANJE -NASSAU, VAN VOORST -- Aanstelling door de Prins van Oranje, dd. ‘s Gravenhage 3-10-1783 van Bernhardus van Voorst tot Luitenant in de compagnie van Luitenant-Kolonel Brender à Brandis, in de plaats van J. van den Enden. Manuscript, deels gedrukt met originele handtekening ‘W. pr. v. Oranje’ en opgedrukt zegel.
29459: - BILLOT, WESTENBERG -- Briefje (op een visitekaartje) van Billot, ambassadeur van Frankrijk in Rome, dd. Rome 9-7-1893 aan ‘mon cher ministre et ami’ Westenberg. 2 pag.
29461: - DEES -- Gekalligrafeerd omslag: ‘1905 10 juni 1933 De Staatscommissie voor de Ned. Burgerlijke Wetgeving aan haren vice president’, kalligrafie A. Dees. Zonder inhoud.
52996: --- - Sententie in der saecke van Cornelis van Deuverden, gewesen adjunct secretaris van de Edele Mogende heeren Staten 's landts van Utrecht, gepronuncieert in de audientie van den Gerechte der Stadt Utrecht op den 7 April 1664. Utrecht, J. van Doeyenburch 1664. Gedruckt naer de originele copye.
29465: - CONINCK WESTENBERG -- Met krijt getekend portret van Max Westenberg, dd. 1906, gesigneerd H.B.(?) Formaat ca. A4.
29469: - PENDERS, KLIMMEN -- Concept briefje van een medicus te Maastricht aan de wed. Penders, landbouwster te Klimmen, dd. 1844 met de mededeling dat het met haar zoon Francois, bij hem in de leer sinds 1843 niet wil lukken. Manuscript, 8°, 2 pag.
29471: - LIMPENS, DE, WENMAEKERS -- Verkiezingsbiljet, waarbij ‘eenige kiezers van Maastricht en omstreken’ dd. 15-4-1855 aanbevelen op C. de Limpens te stemmen en niet op de kandidaten van het blad de ‘Limburger’, de advocaat Wenmaekers en Ed. Sassen. Gedrukt, 4°, 2 pag.
29475: - MILITARIA, HABETS, KONINGS, REYNERS, KLIMMEN -- Militair zakboekje ten name van Hubertus Willem Habets, zoon van Hendrik en Elizabeth Keunens (Coningx), geb. te Klimmen 28-2-1796, in dienst (45e- bat. 2e- comp.) van 1815-1818. Daarna gebruikt als een familieregister. 1 deeltje, deels gedrukt, met veel aantekeningen in pen.
58061: - Genealogisch schema Van Assendelft, 17e eeuw. Folio, oblong, 1 pag. manuscript.
29479: - COLIJN -- Persfoto van het eerste kabinet Colijn tijdens de eerste ministerraad, 18x24 cm.
29481: - MEIJER -- Potloodtekening met kleur van een oud-Hollandse trapgevel, gesigneerd ‘Gerh. Meijer fecit 1847’ 17x22 cm.
29483: - BROMS -- Album amicorum van ... Broms in een in leer gebonden oblong bandje met ca. 45 bijdragen, uit de jaren 1785-1790.
57960: - Extract Resolutien Staten van Holland 15-3-1729 betr. het werk van de grutterijen ten platten lande. Gedrukt, folio, 1+3 pag.
29485: - VLASDROGEN, KETELAAR -- Waarschouwinge van bailliu en mannen van den Hove van Zuyd-Holland, dd. Dordrecht 8-1-1703 met verbod tot het drogen van vlas of kennip met vuur in huizen, keeten of schuren i.v.m. brandgevaar. Gedrukt, plano, 1 blad.
29487: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal, dd. ‘s Gravenhage 26-6-1780, met verbod om bij scheepvaart naar andere landen de ‘derde man’ niet van de vissersschepen en schepen van de OIC etc. te nemen, dit i.v.m. met een tekort aan manschappen. Gedrukt, plano, 1 blad.
29495: - HARDERWIJK, LUYMES, DE RANITZ -- Prijsboekje uitgereikt aan mej. A. de Ranitz door het ‘Institut pour de jeunes demoiselles sous la direction de S.J.A. Luymes née Gampert te Harderwijk.
29497: - FRANSEN, VAN ‘T VLIE -- Zeven documenten betr. families Fransen en Van ‘t Vlie, 19e- en 20e- eeuws.
29499: - BROOS -- Poeziealbum van Mina Broos, 1872-1878 met eigen geschreven en gekopieerde verzen te Utrecht en Haarlem, linnen bandje, 35 beschreven pagina’s.
29505: - DEEN -- Uitvoerig krantenartikel “Wijlen Jacques Deen’ door Omega, 1916.
29507: - MAWSON, DELPRAT -- Krantenartikel ‘Een wereldberoemd tegenvoeter’ door Omega, 1914.
29509: - FAIJT-MOREAU -- Notes genealogiques sur Du Faijt-Moreau, maison comtale d’Avesnes. Cahier, manuscript, 63 pag.
29511: - STOLBERG, SOLMS, RUNKEL, WITTGENSTEIN -- Genealogische aantekeningen over de geslachten Stolberg, Solms, Runkel en Wittgenstein, cahier, 20e- eeuws, manuscript, 144 pag.
29515: - DAM VAN ISSELT -- Tekst ‘Van Dam van Isselt’, 1e- proef voor artikel in Ned. Patriciaat 1940, doch niet aldus opgenomen.
29517: - TOOROP, JAN -- Een tiental krantenberichten uit 1928 betr. het overlijden van Jan Toorop.
29519: - ROOCK, DE -- Genealogische aantekeningen De Roock, ca. 1600- ca. 1900. 4° cahier, manuscript, 4 pag.
29521: - ROOSEBOOM -- Genealogie Rooseboom, ca. 1750- ca. 1900, manuscript, 8°, 16 pag.
29525: - WERNINGH -- Twee tekeningen met kleur van een kelderinterieur en een interieur van een woonkamer, elk 12x16cm. Gesigneerd S.M. Werningh, 19e- eeuws.
29529: - ROEST VAN LIMBURG -- Prijscourant van de fa. Roest van Limburg & co. te Rotterdam, 1922/23, 8° gedrukt, 4 pag.
29537: - VLISSINGEN, VAN WOELDEREN -- Drie krantenberichten uit 1926 betr. de collectie C.A. van Woelderen en het museum te Vlissingen.
29539: - KIST -- Aant. betr. genealogie Kist 19e- en 20e- eeuw, manuscript, 5 pag.
29543: - STORM VAN ‘S GRAVESANDE, VAN LUTSENBURG -- Album van jkvr. Th. Storm van ‘s Gravesande met gedichten, door haarzelf of door anderen in dit album geschreven. Manuscript in fraaie band, ca. 1850, 42 pag.
29545: - DUGTEREN, VAN --‘Opmerkingen omtrent de geestes-gaven’ door P. van Dugteren, predikant te Boxtel, ‘s Hertogenbosch 1846, 116 pag., gedrukt.
29547: - MENSONIDES -- Enkele kaartjes, knipsels, een brief etc. betr. de familie Mensonides, begin 20e- eeuw.
29555: - LANDRE, GLINDERMAN -- Twee programma’s betr. het 100 jarig bestaan van Landré & Glinderman, Amsterdam 1963. 24 pag., gedrukt. Met lijst gasten.
29559: - ROTTERDAM, ONDERWIJS, KIMMIJSER -- Programmaboekje voor het afscheid van mej. A. Kimmijser als directrice van de kweekschool, Rotterdam 1921, 24 pag., geill, gedrukt.
29561: - ZIJLSTRA, DRACHTEN -- Album met ingeschreven verzen, ‘eigendom van Bondina Zijlstra’, 1855-1856. Manuscript, ca. 40 pag.
29565: - GOUDA, VAN BORSELEN -- Boekje, Histoire d’Angleterre, Amsterdam 1834, uitgereikt als schoolprijs aan J.W. van Borselen, dd. Gouda 1835, getekend ‘son père P. van Borselen’.
29573: - KUIKEN, ST JACOBI PAROCHIE -- Notitie van goedren gestolen 5-1-1808 ten huize van Maartje Wops de Groot, wed. Jacob Cornelis Kuiken, onder St. Jacobi Parochie, gedrukt, 4°, 1 pag.
29575: - HUMBERT, SWEERS, DOODVONNIS AMSTERDAM -- Aanspraak van den hoofdofficier Isaac Sweers aan Johan Humbert, ‘sijnde geradbraakt te Amsterdam 10 januari 1766’. Manuscript, folio, 1 pag.
29577: - PAPIER VAN MOS EN IN TEER GEDRENKT, VAN HOUTEN, SCHEEPSBOUW -- ‘Het nuttige en doelmatige van het mos-papier, inzonderheid de in teer bewerkte bladen, tot het beleggen van de bodems der schepen onder de koperen-zinken of spijkerhuid, aangetoond door Willem van Houten te Rotterdam’. [Rotterdam] J.W. van Leenhoff [1840] . 20 pag., gedrukte brochure.
29581: - BIER, BIERDRAGERS, AMSTERDAM -- ‘Also mijne heeren van den geregte der stad Amsterdam .. ‘ [reglement voor de bierdragers], dd. Amsterdam 23-1-1700. Gedrukt, 1 blad plano.
29585: - EMMIKHOVEN, DE JONG -- Conditien en voorwaarden daer op de heeren Staten van Hollandt ... [op 12-17 januari 1722 te ‘s Gravenhage landerijen zullen verkopen], groot folio, op perkament gedrukt, 4 pag.
29587: - RADIO, VAN WOERKOM -- ‘Vademecum voor N.S.F. toestelbezitters’. Gedrukte brochure voor gebruikers van de eerste radiotoestellen van de Nederl. Seintoestell. Fabriek Radio Hilversum. 31 pag. geill. Begin 20e- eeuw.
29598: - SCHAAPVELD, KOOLEN -- Twee brieven van H. Schaapveld dd. Amsterdam 1928 aan mr. dr. D.A.P.N. Koolen te Den Haag.
29602: - ORANGE (FRANKRIJK) -- Diverse aantekeningen, overdrukken etc. over de geschiedenis van het Franse Orange, afkomstig van het echtpaar W.F. Leemans-Prins, midden 20e- eeuw.
29608: - GIRAUD -- Potlood tekening door E. Giraud, 'portrait de son frère Charles', ca. 1835, 13x9 cm.
29612: - DEMARNE -- Schetstekening in krijt van de kop van een koe, gesigneerd 'Demarne', 20x23 cm.
29616: - CULEMBORG, VERMEULEN, BELASTING -- Beschrijvingsbiljet voor de belasting op het personeel t.n.v. Jan Vermeulen Azn. te Culemborg, 1823. Deels gedrukt, folio, 4 pag.
29618: - NIERVAART, KLUNDERT, KORENMOLEN -- 'Publicatie dd. 's Gravenhage 15-1-1715, van Rade en rekeningen van wijlen Willem III en Frederik Hendrik, waarbij de pachters van de hoeven en landerijen van de Oranjes onder Niervaart in de Bloemendaalse, Nassause e.a. polders over de rivier naast Sevenbergen gelegen, verplicht worden de molenaar van de dwang-korenmolen in de Klundert of Niervaart te betalen. Gedrukt, 1 blad, plano.
29620: - GERADTS, AMSTERDAM, HOUTHANDEL -- Visitekaartje in porseleindruk (op hoogglanspapier) voor fa. J.J. Geradts & Co, handel in mahonie en andere fijne houtsoorten, Nes 110 te Amsterdam, 8x12 cm., ca. 1870.
29621: - MACHEN -- Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Aglace Machen, met 35 inschrijvingen uit de jaren 1842-1859. Uit 1842 te Gorinchem, Woudrichem, Giessen; uit 1844 te Schipluiden en Den Bosch; uit 1845 uit Den Bosch en Arnhem; uit 1846 uit Gorinchem; uit 1847 uit Rotterdam en Balgoy en uit later jaren uit Heusden.
29630: - DWERGEN, BERTHOLDE, WORENBERG -- Twee gegraveerde portretten van dwergen ten voeten uit van a- Bertholde of Bertagnona, published by C. Johnson, 19x11 cm. b- John Worenberg, a Switzar ... to be seen now in London 1688, 15x9 cm. Per stuk.
57848: - Aantekeningen, knipsels etc. betr. Godaert van der Poel. Afkomstig van Dr W.M. Zappey.
29632: - FILM, FOTOGRAFIE, PORNOGRAFIE -- Klein (2,5x7,5 cm.) boekje met ca. 60 fototjes die als men het boekje snel doorbladert de indruk geven van een stukje film. Men ziet dan een man die een vrouw ontkleed.
29636: - HERBS, VAN LANGELAAR -- Cahier met door E. Herbs ingeschreven gedichten, 1844. De gedichten o.a. van H.A. van Langelaar Wz. Manuscript, ca. 90 pag.
29638: - ROBIANO, DE, RK -- Lettre du comte Eugene de Robiano à le roi des Pays Bas, dd. Brussel 10-8-1815. Gedrukt, 1 pag, 4°.
29640: - VRIES, ANTHONY DE -- Dossier publicaties en aantekeningen over de illustrator Anthony de Vries, afkomstig van O.H. Dijkstra, midden 20e- eeuw.
29644: - BRUNING, HENRI -- Briefkaart van Han ... aan Henri Bruning te Roermond, 1928, met aant. van Bruning. Manuscript.
29647: - INDIË, SCHEURINK -- Besluit van H.M. Koningin dat de R.K. geestelijke W.J.A. Scheurink beschouwd kan worden als bezittende het radicaal van geestelijke van de 2e- rang in Indië, getypt, 1930, 1 pag.
45851: - DELFT, ACQUET, HUGO 'S GRAVESANDE, DELLAFAILLE--- Kwitanite van Hendrik d'Acquet, Hugo 's Gravesande en J. Dellafaille, kerkmeesteren van Delft betr. ontvangen gelden van Fr. v. Bleyswijk ontvanger. 1699, manuscript, 1 pag.
29649: - SEVERUS -- Aantekeningen van A.C.J. de Vrankrijker over de patroon der wekers: St. Severus, ca. 1943, 4 pag., fotokopie van handschrift en getypte bladen.
29657: - SINGER, FRIEDLANDER -- Portrettekening in potlood door J. Singer 1948, voorstellende M.J. Friedlander, 26x20 cm.
9959: - Neerlands Heilwensch by gelegenheid van den elfden verjaardag van Neerlands erfprins Willem Frederik [van Oranje Nassau] den 24 augustus 1783. Rotterdam, P. v. Dijk, 1783. 8º: 15 p.
9961: - Verjaerwensch voor Nederlands geliefden erf-prins Willem frederik, bij hoogsdeszelfs verjaering op den 24sten Augusty 1783. Rotterdam, Bennet en Hake, 1783. 4º: 8 p.
29661: - VELTMAN -- Portretfoto van H.C. Veltman jr., ca. 1900 fotograaf: Barclay, Londen.
29665: - MOL, V.D. HORST, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Johanna Mol, huisvrouw van Pieter van der Horst, Amsterdam 19-12-1766, ten name van Caspar Morria, 8° oblong, 1 pag.
29667: - LELIE, DE -- Gedrukt kaartje betr. het overlijden van Adrianus de Lelie, 65 jr., Amsterdam 30-11-1820. Lid van het Kon. Ned. Instituut. 8°, oblong, 1 pag.
29669: - LELIE, DE, MORRIA, VAN DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de eerste jaarlijkse diensten voor Maria Theresia Morria, wed. Adrianus de Lelie en voor haar jongste zoon Antonius Lourentius J. de Lelie in de R.K. kerk van W. v. Dijck, Amsterdam, 15-11-1822, folio, 1 pag., oblong.
59139: - 3 foto's van Kraantje Lek te Overveen, foto's van tekeningen uit collectie van F.A. Bijlevelt te Hilversum (1942). O.m. Aquarel van E. van Drielst.
59140: - 3 foto's van Leiden, met Haagsche Schouw 1940, Rapenburg ca 1930 en een schoolfoto dd 12-6-1931, uitstapje van de Aalmarktschool naar Wieringen Bergen.
59141: - Poesie, poesiealbum, dated 1883-1893, (24 pp and 38 blank pages), pen and ink on paper, 2 drawings (one of G. Eisberg with showing "bomshuiten"(sailing ships) on the beach), orig. gilt. dec., 20x13cm with red cover.
29671: - MORRIA, VOS, V. DIJCK -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart en de diensten voor Anna Maria Vos, huisvrouw van Casparus Morria, in de R.K. kerk van W. v. Dijck te Amsterdam, juni 1803, folio, 1 pag., oblong.
29673: - VOS, ONSTEIN -- Gedrukte uitnodiging voor de uitvaart van Cornelis Vos, in de R.K. kerk van J.C. Onstein te Amsterdam dd. 9-9-1789, folio, 1 pag., oblong.
29675: - ROTTERDAM -- Enige tientallen foto’s en prentbriefkaarten van Rotterdam, ca. 1940-ca. 1980.
29677: - ZEELAND, WATERSTAAT -- Verslag aan de minister van Binnenlandse Zaken door de Raad van den Waterstaat voor Zeeland (ingesteld 1860), dd. 1861. Gedrukt, folio, 124 pag., geb. in halflinnen band. Met aant. in handschrift in marge.
29685: - WASSENAAR, RAAPHORST, AFZANDING -- ‘Reglement voor de oppasser van mijn afsandery, alsmede voor de schippers, dewelke zand komen halen’, 1 blad, 40x30 cm., gedrukt.
29687: - ARCHITECTUUR, BETON -- ‘Voorbeelden van cementine-constructie’, uitg. Technisch Bureau Moens & Beck, Bloemendaal [ca. 1905], 32 pag. gedrukt.
29689: - TERNAARD, BOERSMA -- Nota van Jan Cornelis Boersma, kastelein te Ternaard, voor kerkvoogden van Holwerd, dd. 1816, betr. verteringen bij het doen van de kerkerekening, manuscript, 4°, 1 pag.
29697: - STRONCK, STROONCK, KAAP DE GOEDE HOOP -- Brief van S. Stro(o)nck, dd. Cabo de Goede Hoop 22-3-1803 aan vrouwe V... te Rotterdam, manuscript, folio, 3 pag.
29699: - KARSTEN, WINDT -- Foto bruidspaar Dorus Karsten en Catharina Windt, ca. 1920?
29701: - ZIERIKZEE, V.D. VELDE OLIVIER -- Etiket van boekdrukkerij, binderij en boekhandel J. van de Velde Olivier te Zierikzee. 7x9 cm. gedrukt, 19e- eeuws.
29703: - HUIZINGA, WILHELMUS -- Leonard Huizinga, Het Wilhelmus, voor mijn vader, dit verhaal over zijn vaderland, Dan Haag, 27-5-1940. Getypt, A5, 31 pag.
29707: - LEIDEN, LAKENNIJVERHEID -- Publicatie van gerecht van Leiden, dd. 6-4-1734, met ampliatie op de keuren van de draperye en redinge van lakenen, gedrukt, 1 blad, plano.
29709: - STAR NUMAN -- Briefje gericht aan mr. O.W. Star Numan betr. examen voor de weeshuisschool 1879. Manuscript, 1 pag.
29715: - BIJTELAAR, KLOK KAPELLE (Z) -- Potloodtekening door mej. B. Bijtelaar van opschrift luidklok Kapelle (Z), 1945, 30x23 cm.
65454: - Guide to Bruxelles et ses environs, souvenir des Hotels de Belle-Vue et de Flandre edite par la Societe Anonyme des Deux Hotels
29729: - KONING -- Parenteel Koning, 17e- - 20e- eeuw, opgesteld door M.D. Dijt te Den Burg, 1943, getypt, 43 pag.
29731: - ROTTERDAM, SCHUDDEBEURS, SCHI(E)RECK -- Twee zeer grote, dikke plakboeken, één betreffende het leven van Hendrik Gerrit Schuddebeurs (1882-1962) en één betreffende het leven van Anna Schuddebeurs-Schi(e)reck (1882-1975) gehuwd 1906, gescheiden 1923. Samengesteld door hun dochter. Documenten, foto’s, correspondentie etc.
29735: - KEUCHENIUS -- Twee uitvoerige brieven van W.G.W. Keuchenius te Apeldoorn, dd. 1956 aan De Telegraaf en aan Trouw waarin hij opkomt voor Indische Nederlanders. 4°, 4 pag., manuscript.
29737: - BELGIE, BRUSSEL, MODE, PETIT SAINT-THOMAS -- Prijscourant ‘Le guide de la mode Parisienne ... saison hiver 1873-74, au Petit Saint-Thomas, Grand Magasins de Nouveautés, Bruxelles’. 4°, 8 pag.
29741: - FRANKENDAAL, MULDER, BELASTING -- Gedrukte brochure ‘Iets over het door den heer C. Mulder ontworpene plan van een belastingstelsel, door F.W.F.’, Amsterdam, Westerman, 1835, 19 pag. met uitvouwbare plaat.
29743: - PARIJS, SPIJSKAART VERY -- ‘Very, restaurateur, glacier et limonadier, au Jardin des Thuilleries’ groot blad plano, gedrukt, met lijsten van spijzen en dranken met prijzen: soepen, hors d’oeuvres, vlees, vis, gevogelte, desserts, dranken, ca. 1800.
29745: - WATERMANN, HAMELEN -- Verklaring van het bestuur van de ‘Kunst-Drechsler’ te Hameln dat Ernst August Watermann uit Hameln vier leerjaren heeft gediend als kunst-draaier. Hameln 12-9-1828. Groot blad gecalligrafeerd, met handtekeningen van Heinrich Sommer en Ernst Hennies.
29749: - VINKENBURGH, V.D. PUTTE, SLIJSINGH, KEMPENAAR, STRUIJKVerklaring betr. de nakomelingen van Sijtje Joris de Groot, dd. Amsterdam 16-5-1740. Manuscript, folio, 5 pag.
29751: - MAAS, DEICKE -- Dossier met 20 stukken betr. vader en zoon Hendrik Maas en Jan Lodewijk Maas (1807-1871). Manuscripten.
29753: - WEST-INDISCHE COMPAGNIE, ZEELAND -- ‘Brief van een Amsterdammer aan zijnen vriend in ‘s Hage behelzende eenige korte aanmerkingen op de memorie van consideratien van bewindhebberen der West-Indische Compagnie ter Kamer Zeeland.’ Amsterdam, Holtrop, 1791, gedrukte brochure, 27 pag.
29755: - ZIERIKZEE, SLAVENKAS -- Reglement voor de slavenkas te Zierikzee, Zierikzee 1855, 8 pag., gedrukt.
29757: - GAUTIER, SCHILDERKUNST 1845 -- Reeks van 8 krantenartikelen door Theophile Gautier met bespreking van de 'Salon de 1845', 16 pag., gedrukt.
29759: - GASFABRIEK, PERK, DELFT -- 'Reponse a une circulaire de mm. A. Perk Jz. et J.C. Perk de Delft', par Felix Droinet, La Haye 1847. Gedrukte brochure, 18 pag.
29767: - INDIE, VOC, VAN HOGENDORP -- 'Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compognie', door G.K. van Hogendorp, Amsterdam, Doll, 1802, 8°, 37 pag., gedrukt.
29775: - HEERLIJKE RECHTEN -- Extract uit het register der besluiten van de Eerste Kamer van het Vertegenw. Lichaam der Bataafschen volks 21-1-1800, z.pl. [1800], 8°, 20 pag., gedrukt.
29779: - GELDERLAND, TREKPADEN LANGS RIVIEREN -- Placaat van Staten van Gelre, dd. 6-5-1768, betr. renoveren van het placaat op 't Lynpad langs de rivieren in Gelderland van 14-11-1735, 4°, 8 pag., gedrukt (door wed. H. v. Goor, 1768).
29801: - CARLONI, SCHILDERIJ JERUSALEM -- The public entry of the Queen into Jerusalem. Painted by signor Carloni, now exhibiting at 80 Pall Mall, Londen, 1820, 16 pag., gedrukt.
29811: - MILITARIA, ‘S GRAVENHAGE, DE BOCK -- Gekalligrafeerd album betr. de feestelijke herdenking te ‘s Gravenhage van het 70 jarig bestaan van de bataljons grenadiers en jagers, 1829-1899. Oblong album, 8 pagina’s, dd. mei 1899.
29817: - CREUTZBERG --Briefje van de predikant-consulent L.H.F. Creutzberg, aan ‘Eer waarde heer’, dd. Oosterland 1855. Manuscript, 8°, 1 pag.
29821: - BOEKVERBRANDING WARSCHAU 1735 -- 18e- eeuws afschrift van een bericht in de Haerlemsche Courant van juli 1735 betr. het openbaar verbranden te Warschau van het libel ‘Brief van een landbode aan sijn vriend’. Manuscript, 1 pag.
29823: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht op de Felua hoeve te Uddel in 1942, pentekening door J. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29825: - HALL, BOOGMAN -- Gezicht op de kerk te Hall in 1951, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29829: - LUNTEREN, BOOGMAN -- Gezicht op de Goudsberg bij Lunteren. Pentekening door G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29831: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Gezicht op Oostendorp bij Oldenbroek, 1952, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29833: - DE STEEG, BOOGMAN -- Gezicht in westelyke richting naar De Steeg, pentekening van G. Boogman uit Arnhem, 1953. 12x18 cm.
29835: - UDDEL, BOOGMAN -- Gezicht ‘achter het bleeke meer’ te Uddel in 1942, pentekening door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29837: - OLDENBROEK, BOOGMAN -- Pentekening van boerderij te Oldenbroek, 1952, door G. Boogman uit Arnhem. 12x18 cm.
29839: - WOUBRUGGE, BOOGMAN -- Vier pentekeningen door G. Boogman te Arnhem van Woubrugge en Brasemermeer, 1950, elk ca. 12x18 cm.
10664: - Op de bruiloft van Jan U. Terpstra en Trijntje H. De jong. Leeuwarden, Coöperatieve Handelsdrukkerij. 8º: [16] p.
10666: - Broederzang van Burlage, alleen met verandering van den negenden regel, 12 Augustus 1881. z.p. 8º: [3] p.
10672: - Feestgroete aan onze geliefde ouders Johannes Martinus Van herwaarden en Sara Van tiel, ter gelegenheid van hun zilveren huwelijksfeest 1858-19 mei-1883. z.p. Plano. Gedrukt in goud op blauw papier.
29843: - LEEUWEN, GOIJER -- Verzoek van R. Goijer, dd. Leeuwen 13-6-1841 aan de predikant om een dankzegging te doen voor zijn vrouw die in welstand uit het kraambed kwam, manuscript, 1 pag.
29845: - ALMELO, WO II, KOSTERS-MAARDIJK -- Opstel ‘Bevrijding’ geschreven door wijkzuster Kosters-Maardijk te Almelo, mei 1945. 4°, getypt, 9 pag.
29847: - SCHEEPVAART -- Placaat van de Staten Generaal dd. 6-10-1747 betreffende het leveren van ‘den derden man’ op de equipages van schepen van de colleges van de admiraliteit. Gedrukt, 1 blad plano. S
29849: - AALST, VAN; INSTITUUT INGENIEURS -- Diploma betreffende benoeming van J.F. van Aalst als buitengewoon lid van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, dd. ‘s Gravenhage 12-6-1915. Gedrukt op geprepareerd linnen en de namen in handschrift. Opgedrukt zegel.
29855: - HAARLEM, DIACONIEHUIS KOUDENHOORN --Overzicht van de kosten van het nieuwe Diaconiehuis te Haarlem, 1768-1772. Manuscript, folio, 2 pag.
29861: - TONEEL, MAASTRICHT 1777 -- Aankondiging voor een opvoering op 2-1-1777 van de opera Toinon et Toinette (muziek van Gossel) door Les Comédiens Francais. Kaartverkoop bij Sieur Louis, cafetier sur le Vrithof. 1 blad 4° oblong, gedrukt.
29863: - TONEEL, REDERIJKERSKAMER DE GENESTET, AMSTERDAM -- Programma voor toneelstuk Drie Hoeden, in Bellevue 5-4-1877, uitgevoerd door de rederijkerskamer P.A. de Genestet te Amsterdam. Gedrukt, 1 blad.
29865: - TONEEL, NIJMEGEN, MILITARIA -- Toespraken tot het Nijmeegsche publiek ... bij ... Toneelvoorstelling ..., door eenige officieren van het Garnizoen, 5-2-1847. Gedrukt, 4 pag.
29867: - TONEEL, LEEUWARDEN, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES -- Coupletten gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het eindigen der voorstellingen te Leeuwarden 24-7-1855. 1 blad, gedrukt.
29869: - ERMERINS -- Overdruk van het gedicht 'Begrafenis' door F.Z. Ermerins, 19e- eeuw.
29871: - WORMERVEER, 'S HERTOGENBOSCH, BANK -- 'Groot-boek van schipper Wouter Bank van 's Bosch op Wormerveer 1794'. Titelpagina van een grootboek met pentekening in cirkelvorm met deze tekst en een gezicht op een stadje (Wormerveer?) en symbolen van handel en scheepvaart. Folio, 1 blad. Fraai.
29883: - MUUR, VAN DER -- Gedicht door A. van der Muur op de geboorte van de Prins van Nassau Weilburg manuscript, 1 pag.
29891: - LEIDEN, VAN DER HAL, SUYTBROEK, V.D. PLUYM, HOUWAERT, MARSBACH -- Acte verleden voor notaris P.D. van Leeuwen te Leiden 5-5-1641 waarbij Adriana Cornelis dr. Van der Hal, wed. Corn. Willemsz van Suytbroec, tegenw. won. te Leiden in de Nieuwsteeg, verklaart F2434 schuldig te zijn aan Jannetje Lambertsdr Houwaert wed. van ds. Dionisius Marsbach, predikant te Bijdijck. Manuscript, folio, 4 pag.
29899: - LAGERWEY, EUROPA -- Brief van H. Lagerwey aan H.M. de Koningin met het verzoek te willen intekenen op zijn tijdschrift Europa, dd. Dordrecht 1844. Manuscript, 4°, 1 pag.
29903: - DUITSLAND, VON POST -- Verklaring dd. 1-6-1717 van Jörgen Sörensen, richter te Morslandt in Denemarken dat Christian von Post en zijn broer Erich Iwardt von Post in 1709 regelingen getroffen hebben voor het goed Emsing in Münster. Manuscript, folio, 3 pag.
29907: - JONG, KARDINAAL J. DE; VLEKKE -- Twee briefjes van kardinaal J. de Jong, aartsbischop van Utrecht, dd. 1942 en 1947, waarschijnlijk beide gericht aan dr. B.H.M. Vlekke te Maastricht. Manuscript, 8°, 2 pag.
54628: [MAGEN, HIPPOLYTE] - Les deux cours et les nuits de St.-Cloud, moeurs, debouches et crimes de la famille Bonaparte. Londen/Brussel, Jeffs/Briard, 1852.
29909: - WILLEMSOORD(KOLONIE), JENTINK, GOEDKOOP, MATERS -- Brief van ds. A. Jentink, dd. Steenwijkerwold 1824, aan ds. A. Goedkoop te Gent in Oostvlaanderen. Manuscript, 4°, 2 pag.
29915: - HOOGVLIET, BOER -- Drie briefjes van ds. Hoogvliet, aan de theol. cand. G. Boer, Kruisstraat te Haarlem, dd. Leiden en Spaarndam 1853-1854. Manuscript, 8°, 3 pag.
29917: - MARTENS, BORGER, LUTHERSE KERK -- Brief van ds. J.G.D. Martens, dd. Amsterdam 1879 aan 'eerw. heer'. Manuscript, 8°, 2 pag.
29927: - SCHUTZ -- 'Ernst en Luim'. Cahier met overgeschreven gedichten en prozateksten, verzameld door J. Schutz, 1877-1879, 80 pag. manuscript.
29929: - BELGIE, BRUSSEL, VAN DOREN -- Reclamekaartje van Hotel de Tirlemont te Brussel, van de wed. Van Doren, 1827, litho van Jobard.
29931: - SLOTEMAKER DE BRUINE -- Een 25-tal necrologieën betr. prof. dr. J.R. Slotemaker de Bruine, 1869-1941, uit kranten en tijdschriften.
29933: - BELGIE, R.K. GROEPERINGEN -- Brief van La Coelands Lz dd. Avelden 9-4-1816 aan gemeentebestuuren in de Zuidelijke Nederlanden met het verzoek namens de Koning hem mee te delen of er nog geestelijke associatien bestaan die R.K. onderwezen jongelui geloften laten afleggen e.d. Manuscript, 4°, 2 pag.
29935: - ALKMAAR, BOGART -- Verklaring van burgemeester Maclaine Pont dd. Alkmaar 1860 dat Cornelis Bogart onderstand krijgt, deels gedrukt, 4°, 1 blad.
2994: [WITTERT VAN HOOGLAND] - Van Beresteyn. Overdr., 33 p., met 11 fotopagina’s. Gebonden in blauw linnen.
29943: - BELGIE, GENT, MECHELEN -- Verklaring van de proost van de kerk van St. Pharaildis tot den H. Nicolaas te Gent, de Castillion, dat hij aan H. v. Lier, pastoor van St. Salvator te Gent twee partikels van het H. Kruis heeft gegeven. dd. 30-3-1730, 18e- eeuwse kopie, 1 pag., manuscript.
29947: - INDIE, VOC, NADAGEN -- 'Secreet. De Commissie tot de Oost-Indische zaken aan het Staatsbewind der Bataafsche Republiek'. Den Haag 31-8-1803. Gedrukt, folio, 155 pag. Gebonden in met sierpapier beplakt karton.
29955: - GRAVENHAGE, DILIGENTIA -- 'Wetten der My. voor natuur- en letterkunde onder de zinspreuk Diligentia', Gravenhage, 1816, gedrukt, 8°, 28 pag.
29963: - MIDDELBURG; BEGRAVEN -- 'Extract uit de resolutien van Weth. en Raad der stad Middelburg in Zeeland, den 2-12-1752'. Gedrukt, 4°, 7 pag. (Drukker: W. de Klerk).
29971: - ZWAAG, VAN DER; VAN DER LET --Overlijdensbericht van Akke v.d. Let-v.d. Zwaag, 1949, 1 pag, gedrukt.
29975: - KOK, TER VRUGT -- Overlijdensbericht Th.A. Kok-ter Vrugt, 1944, 1 pag, gedrukt.
29985: - TAANMAN -- Bewijs van Nederlanderschap voor Dirk Morian Taanman, geboren Lochem 23-1-1879, dd. Den Haag 1955.
29987: - HORSMAN, VAN NEDERHASSELT -- Vaccinatiebewijs voor Hendrika Wilh. Jac. Horsman, geboren 15-8-1871, dd. Amsterdam 1875. Getekend door de arts J.A.J. van Nederhasselt.
29989: - SLEGTKAMP, STOKMANS -- Distributiestamkaart t.n.v. Francijna Slegtkamp, echtgenote van Elzevier Stokmans, geboren 27-5-1894, wonende Oegstgeest.
29991: - LANGEWEG -- Paspoort voor Petrus Langeweg, geboren Delft 18-1-1893, wonende Enschede, dd. Enschede 1970.
29993: - HEYDT, VAN DER; VLISSINGEN -- Getuigschrift voor W.J.H. v.d. Heijdt betr. het doorlopen van de avondschool voor handwerkslieden te Vlissingen, dd. april 1918. 1 blad, fraai gedrukt met gecalligrafeerde naam. In karton omslag.
30001: - HENDRIKS -- Toeristenkaart t.n.v. Dirk Antonie Hendriks geboren Den Haag 24-10-1914, dd. Maastricht 1938.
30003: - REMBRANDT THEATER, AMSTERDAM -- Permanent toegangsbewijs voor het Rembrandt Theater te Amsterdam 1916/17. Gedrukte kaart, ingevuld voor redactie De Tijd.
30005: - NIEL, VAN; KNIKKENBERG -- Bewijs van huwelijksaangifte voor het echtpaar Willebrordus van Niel en Johanna M. Knikkenberg. Amsterdam, 1849. 1 blad, deels gedrukt.
30007: - SCHAGEN, KOELMAN, DENIJS -- Convocatie van 't nut te Schagen dd. 1844 voor het lid Koelman. 1 blad, deels gedrukt.
30009: - GRUND -- Rapport 2e- klasse O.L. school Rotterdam t.n.v. Suze Grund geboren Rotterdam 20-4-1913, 1922.
30015: - HEGEMAN, BREDA -- Bewijs van lidmaatschap 'Breda Vooruit' voor 1933, t.n.v. H. Hegeman, Boschstraat 28 Breda.
30017: - BRABANT, BARTMAN -- Kosteloze rijkaart voor niet-ingezetenen van Noord-Brabant, 1935/36, t.n.v. C. Bartman te Amsterdam. 1 kaart, deels gedrukt.
30019: - AUTO, GOOSEN -- Internationaal rijbewijs voor Andries Kreuzen, geboren Hilversum 1931, wonende te Badhoevedorp, 1986. Met pasfoto. Deels gedrukt.
30021: - DIJKMAN -- Twee Rijbewijzen voor Herman A. Dijkman, geboren Amsterdam 1914, dd. 1951 en 1956. Met pasfoto's. Deels gedrukt.
30025: - DOUVEN, HENDRIKX -- Distributiestamkaarten t.n.v. Maria C.G. Douven en Wilhelmina M.J. Hendrikx, beiden wonende Berg 119 te Buggenum, gemeente Haelen.
30029: - ARMENZORG -- Vier voorschriften van de overheid betreffende armenzorg in 1810. Gedrukt. Folio, 6 pag.
30033: - SCHOOLMEESTER -- Genealogie Schoolmeester, voor zover bekend op 19-10-1967', manuscript door Corn. van Hemert te Sassenheim, geschreven in 3 exemplaren.
30035: - DUINKER -- Genealogie familie Duinker (uit Huisduinen) door M.D. Dijt. 3 pag. getypt.
30037: - YSSELSTEYN, VAN; NOEST -- Vier brieven van Henri C.E. van Ysselsteyn te Terneuzen, 1891-1894, manuscripten.
30043: - BONGENAAR, TIEL -- Enkele stukken betr. Hubertus Cornelis Bongenaar. Folio, 10 pag., manuscript.
30045: - GEKKENHUIZEN MEERENBERG EN MEDEMBLIK -- 'Nieuwe coupletten van Meerenberg en Medemblik' lied van 2 pag. in een gedrukt liedboekje, zonder titel, gedrukt bij E. v.d. Geer, Egelantiersstraat 17 Amsterdam, ca. 1900.
30049: - LOCKHORST, VAN, HARDEBOL -- Juridisch advies betr. het testament dd. 5-10-1630 van Catharina Hardebol, wed. Cornelis van Lockhorst. Folio, 2 pag., manuscript, 17e- eeuws.
30051: - RIJP, DE; BOONACKER -- Twee brieven van ministerie Buitenlandse Zaken aan B en W van De Rijp, dd. 1855, over het beklag van H. en A. Boonacker over verkeerde handelingen bij de raadsverkiezing in De Rijp. Folio, 2 pag., manuscript.
30053: - RIJP, DE; APPEL, HOOGLANT, VAN HERWERDEN -- Brief van fa. Hooglant & Van Herwerden te Nieuwediep, dd. 1874, aan de heer Appel, secretaris van De Rijp, over een haringbuis. 2 pag., manuscript.
30055: - VLAS, LEGER DES HEILS -- Aflevering van De Strijdkreet dd. 30-9-1939 betr. het afscheid van kommandant Bouwe Vlas en diens echtgenote.
30057: - FREMERY, DE -- 'Werken van dr. P. de Fremery' rugtitel van een in halfleer gebonden boekwerk met enige tientallen bijdragen van en over dr. Paul de Fremery (1900-1941), werkzaam geweest bij Organon.
30065: - BOS -- Dossier betr. de familie Bos, afkomstig van mr. W.A.J. Timmermans.
30069: - HOOGHT, VAN DER -- Verklaring dd. Amsterdam 28-10-1779 dat Jan van der Hooght tussen 1760-1779 niet voorkomt in de registers van 'kennissen en rentebrieven'. 1 pag., folio, deels gedrukt.
30073: - WEGEN OP DE VELUWE -- 'Publicatie van het Departementaal Bestuur van Gelderland, houdende Reglement...', Arnhem, van Goor [1805], 4°. gedrukt, 44 pag.
30075: - WENTHOLT, DE ROY -- 'Publicatie van het Dep. Bestuur van Gelderland dd. 29-8-1804', Arnhem, Moeleman [1804], gedrukt, 4°, 5 pag.
30079: - KAMERONTBINDING 1894 -- Collectie brochures en krantenberichten betr. de ontbinding van de Tweede Kamer in 1894.
30085: - POOL, GOMARUS, ROMAN -- Acte van transport dd. Amsterdam 14-1-1779. Waarbij Maria Pool, wed. Jacob Roman en andere erven Pool, kinderen van Susanna M. Gomarus, wed. van Abr. Pool, overdragen aan Ambrosius Pool een huis op de Binnen Amstel te Amsterdam, vanouds genaamd De Noteboom. Charter op perkament, met lakzegel van schepen Nic. Calkoen.
30091: - SCHUMANN; VAN DEN BOS -- 'Stamregister van het geslacht Schumann, afkomstig uit de stad Kamenz (Bohemen, later Saksen)'. Cahier, 4°, met ca. 70 beschreven pagina's, samengesteld door mr. dr. Willem Martinus Gottfried Schumann, ca. 1920.
30097: - WORKUM -- 'Reglement en taux voor de wagenaars te Workum', dd. 22-4-1816. Gedrukt, 4°, 8 pag.
30101: - HAASTERT, VAN -- Tekening van grafmonument met treurende man en de tekst 'Rust, dierbaar overschot, in Uwer moeder schoot / Uw lievling volgt U rasch op vleuglen van den dood.' gesigneerd J. van Haastert fecit, 11x16 cm., ws. 1e- helft 19de- eeuw, in lijst achter glas.
30105: - GEWAY, V.D. VEEN -- Programma met de tekst: "ontvangst vioolduo James Geway en Rut van der Veen - koffiemaaltijd - Verrassing met prijzen - Causerie over Nature Spirits - vioolduo James Geway en Rut van der Veen." Gefotokopieerde tekening van een kabouter in een bos die het programma vasthoudt.15x10 cm, 8° oblong, 1 pag., ca. 1950?
30109: - SCHOONHOVEN, PAARDEN -- 'Harddraverij Schoonhoven 25-9-1879'. Gedrukt programma, 1 pag. folio.
65453: - A Pictorial and Descriptive Guide to the Isle of Wight
30115: - W.O. II -- Twee inhoudsopgaven voor voedselpaketten van America Red Cross en van Victoria, Dordrecht voor krijgsgevangenen in 1942, 1943.
30117: - GORINCHEM -- Convocatie voor lezing Noto Soeroto voor ver. 'Algemeen Geestelijke Ontwikkeling' te Gorinchem, 1928. 8° oblong, gedrukt.
30121: - FIETS -- Reclamebiljet voor Desy Bell, de twee persoons fiets, ca. 1900, gedrukt.
30123: - ASSEN, GROENENDAAL -- Menu Hotel-rest. Somer van G. Groenendaal jr. te Assen, 1913. Deels gedrukt.
30127: - BARNEVELD -- Reclamevloeiblad van 'Cleveland's egg's meal' te Barneveld, ca. 1900.
30133: - ESSE, CHRETIENNI VAN -- Twee teksten van 'den populairen coupletzanger Chretienni [van Esse]' te Amsterdam. Gedrukt, 7 pag., ca. 1890.
30137: - DOKKUM, VAN -- Reclamebiljet van drukkerij 'De Ster' van Jan van Dokkum, Kerkstraat 64, Amsterdam. Gedrukt, 4°, 2 pag., ca. 1900.
66815: - Jaarboekje voor nederlandsche vrijmetselaren 5889. Uitgegeven ten voordele der Louisa-stichting,
30103: - GRAVENHAGE, INHULDIGINGSFEESTEN 1898 -- Inhuldigingsfeesten 's Gravenhage. Officiele feestwijzer nrs. 1,2,5 en 6. Ca. 60 pag. gedrukt op oranje papier. Veel advertenties.
30141: - VLAARDINGEN, BANK VAN LENING -- 'Afkondiging' dd. Vlaardingen 7-1-1837 betr. reglement op de Bank van Lening, vastgesteld 3-10-1836. Groot blad plano, gedrukt.
30147: - AMSTERDAM, VISMARKT -- Kennisgeving van het stadsbestuur van Amsterdam dd. 10-4-1841 betr. de verplaatsing van de vismarkt naar de Nieuwmarkt, langs de Gelderse kade. Groot blad plano, gedrukt.
30151: - SLOTEMAKER -- Twee brieven van de wed. P. Slotemaker aan haar kinderen, dd. Haarlem 1860. Manuscript, 8°, 5 pag.
30157: - HEIJERMANS, VAN DER VEER -- Herdenkingsprogramma Herman Heijermans, 1924. Brochure, 8 pag., gedrukt.
30163: - DORDRECHT, 1863 -- Historisch verhaal der gebeurtenissen in de Novemberdagen van 1813 binnen Dordrecht, Dordrecht, Blusse, 1863, gedrukt, 15 pag.
30165: - BELGIE, RUYSSELEDE, DAVID, LAZEUR -- Inventaris boedel van Susanna Lazeur, overleden vrouw van Emanuel David, te Ruysselede, 1791. Manuscript, folio, 6 pag.
30167: - GOEDBLOED -- Franse titel van een kinderboekje 'Voor getrouw schoolbezoek geschonken aan Adr. Goedbloed, 1-6-1886'.
30169: - SCHUURMANS, STOOP -- Dagvaarding, dd. Goes 1876, van Adrianus Schuurmans, 28 jaar, leurder te Hulst betr. het uitschelden van Casimir Stoop, te Stoppeldijk. Manuscript, 1 pag., folio.
30171: - BELASTINGEN, ST. LAURENS(Z), BODDAERT -- Belastingaanslag voor de armen van St. Laurens, dd. Veere 1811. Manuscript, deels gedrukt, 1 pag.
30175: - HUS, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier N.V. Meel- en Broodfabrieken 'De Zeeuw', B. Hus, te 's Gravenhage, ca. 1925.
30177: - OTTEVANGER -- Vel briefpapier van Bernard W.M. Ottevanger te Bilthoven, ca. 1930.
30179: - MUIJEN, VAN -- Reclamebrochure van Gerard van Muijen, Den Haag, betr. Gevam's busopener, 1930. Fraai drukwerk.
30181: - AARSSEN -- Geboortekaart voor dochter van Luus en Huub Aarssen te Schiedam. 1957.
30183: - HORA SICCAMA; WASSENAAR -- Kerstkaart van mr. and mrs. Hora Siccama te Wassenaar, ca. 1930. Gedrukt.
30185: - SCHIEDAM, HOLL -- Menu feestmaaltijd 400e- vergadering van De Schiedamse Gemeenschap, o.l.v. M. Holl, 1959. Gedrukt.
30189: - SCHEVENINGEN; VAKSCHOOL ZEELIEDEN -- Oningevuld diploma van de Volkschool voor Zeelieden te Scheveningen, ca. 1930. Gedrukt.
30191: - HAARLEM, HEYME VIS, VERF -- Bedrijfskaart van de verfhandel Heyme Vis te Haarlem, ca. 1920, gedrukt.
30193: - VLIET, VAN, DRUKKERIJ -- Drie nieuwjaarskaarten en een reclamebrochure van Drukkerij De Brug van B. van Vliet te Amsterdam, ca. 1935.
30197: - HESSING, ‘S GRAVENHAGE -- Vel briefpapier van aannemer J.C.S. Hessing te 's Gravenhage, ca. 1935.
30199: - GRAVENHAGE, HAAGSE DRUKKERIJ -- 16 voorbeelden van drukwerk uit de 'Haagse Drukkerij', ca. 1930.
30201: - GRAVENHAGE, DRUKKERIJ SCHERRENBERG, VOORTVAREN -- Collectie van 20 drukwerken, vervaardigd in de drukkerij Voortvaren te 's Gravenhage, ca. 1920.
30207: - HONINGEN, VAN DER DUYN -- Testament dd. Rotterdam ca. 1560 van ... Hillebrantsz en Maritge Aeriaensdr., verleden voor notaris Jacobus Adamsz. van der Duyn, ten huize van Maerten Pietersz op Huys te Honinghen bij Rotterdam. Acte op perkament met notarismerk en devies van Van der Duyn.
30211: - ZUID-AFRIKA 1874-1901, LOUIS -- Collectie brieven en andere manuscripten betreffende de onderwijsman W. Louis in Zuid-Afrika, in de jaren 1874-1901. Twee kopieboeken met afdrukken van uitgaande brieven 1894-1917 en een map losse stukken, waarin o.a. twee aanzetten voor een autobiografie.
30217: - VREDENBURCH, VAN -- Handtekening van E. van Vredenburch als gouverneur van Zeeland, dd. 1839.
30225: - HEERLIJKE RECHTEN -- 'De secretaris van Staat ... aan Z.E. den heere Raadpensionaris'. Gedrukte brochure dd. 5-9-1805 betr. de heerlijke rechten in de nieuwe Staatsregeling. 8°, 17 pag.
30229: - MEERKERK, GOOIJ -- Schrijfoefeningen van Cornelis Gooij, dd. Meerkerk 1783, folio, manuscript, 4 pag.
30237: - ZOETERWOUDE E.O., VLIETBOEZEM -- Verordening op de bemaling van een gedeelte van den Vlietboezem, vastgesteld door Dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland, dd. Leiden 4-2-1856. Groot blad plano, gedrukt.
30278: A.F.W. - Pierre-Paul Rubens, Brussel, Voglet, 1840, 25 pag.
48914: - SUE, JUIF ERRANT, LELOIR--- 'Le juif errant. Scenes tirees du roman de m. Eug. Sue, composees par Heloise Leloir et lithographiees a deux teintes par Regnier & Bettannier. Paris, Desmaisons-Cabasson, [1844].
49453: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT,STUDENTEN--- Album van en voor de deelgenooten der vereeniging van oud-studenten bij de viering van het 250-jarig bestaan der akademie te Groningen. Groningen, J.H. van de Weijer, 1864, (4)+45 pag., geill.
49455: - GRONINGEN, OOSTLANGEWOLDSTERDEEL--- Missive van (...) Staten Generaal (...) aan Ooster-ampsterdeel, Hogelandsterdeel en Oostlangewoldsterdeel (...) in dato 11-3-1735. Folio, 3 pag., gedrukt.
49457: - GRONINGEN, ORANJE NASSAU, LULOFS--- Welkomstgroet aan zijne Majesteit den Koning bij Hoogstdeszelfs komst te Groningen in Bloeimaand 1823. Groningen, Oomkens, 1823, 4°, (8) pag., gedrukt.
49459: - ALBERTHOMA, REDUCTIE GRONINGEN--- Groningens derde jubeljaar sedert de reductie, uitgeroepen door Robertus Alberthoma, predikant te Groningen. Groningen, Febens, 1744, 4°, 16 pag., gedrukt.
66222: - Letter by the Collegie voor de Zeevisscherijen to the minister van Binnenlandsche Zaken d.d. 24 September 1875 concerning the receipt of certain documents
64795: - Resolutien, genomen by de vierde algemeene vergaderinge des Oeconomische Taks van de Hollandsche Maatschappye der Wetenschappen te Haarlem; Op den 13. Juny 1781. en volgende dagen aldaar gehouden.
64032: - Verhandelingen van de gemeenteraadszittingen van Haarlem gedurende 1901
9559: - Op het schielyk en onverwagt afsterven van ... Johanna Van teylingen, gemalinne van ... mr. Johan Van den bergh, raad en eerste presideerende burgermeester der stad Leyden, mitsgaders bailjuw en dykgraaf van Rhynland, etc., etc., etc., overleeden den 7. September 1733. z.p., z.j. Plano.
30512: - Ter gedachtenis aan Josephine Schepp- Born. Voor onze vrienden, Haarlem, Joh. Enschede, 1938, ( 28 ) pag.
30550: - Die Hohenzollern durch Deutsche Augen gesehen, Simplicissimus 1906-1914, 32 pag., geïll.
31060: - Geslachts Register van Abraham Pelt en Eva Vogels, 26 + 58 pag., getypt, gebonden.
31256: - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst, deel X, Noord- Brabant, Utrecht 1931, 439 pag.
31350: - Verbaal der vergadering van aanzienlijken in Amsterdam, den 29 maart 1814, 's- Gravenhage, J. Allart, 1814, 108 pag., geb.
57899: - Getekend familiewapen Hoevelick. Kleur, 17e eeuws, 21x16 cm.
57903: - Mapje met heraldische aantekeningen, afkomstig van J.A. Koopmans e.a., 19e eeuws.
57905: - Anonieme tekening van het interieur van een Leidse lakenwinkel, 12,5 x 10,3 cm, 18e eeuws?
57909: - Getekende familiewapens in kleur, 19e eeuw, 10x11 cm, voorbeelden voor het wapenboek van Weleveld. Prijs per stuk 24 euro.
13248: - VERVOER, ARNHEM, ‘T HOEN Formulier voor een paspoort voor ..... (niet ingevuld) om te varen van Arnhem naar Amsterdam of Utrecht met levensmiddelen. Arnhem 1799. Gedrukt met de handtekeningen met pen van S. van Bronkhorst en P. ‘t Hoen en met opgedrukt zegel.
13262: - FRIESLAND, FABRICIUS, VOLKSDICHTER Gedicht ‘Ik heb mijn pen in hand gekregen; ik was tot dichten weer genegen ...’ door Berent Fabricius uit Drachten, bijgenaamd Baern Lap, manuscript, plano, 2 p., ca 1740?
13263: - ROME Tekst van een lezing “De Catacomben van Rome” door N.N., volgens aant. op schutblad gehouden te Harlingen, Berlikum en L. Vrouwenpolder in 1921, in Tjummarum, Workum, Franeker, Lollum, Sloten en Langerhouw 1922, in Varsseveld in 1923 en in Hattem in 1925, manuscript, 31 p.
13265: - DUPARC Twee overdrukken uit 1900 en 1902 van artikelen over gezondheid, van de hand van A. Duparc, commies ter prov. griffie te Leeuwarden.
13266: - DANTUMADEEL Reglement v.d. Mij tot onderlinge verzekering tegen brandschade in de voormalige gemeente Dantumadeel, 1932, gedrukt, met aanvullingen in handschrift
58184: - Dossiertje betr. het buiten Voorduin te Bloemendaal, afkomstig van C.W.D. Vrijland.
58185: - Correspondentie tussen C.W.D. Vrijland en S.C. Regtdoorzee Greup-Roldanus en mej. Van Eeghen over De Rijp en vooral de familie Van de Rijp. Ca. 1960, manuscripten, 13 pag.
58191: - Zes verschillende vlugschriften, uitgegeven door de Ned. Ver. voor Luchtbescherming, 1937-1938.
64110: [WATZEL, JOHANN KARL], - Meiner Gattin wirkliche erscheinung nach ihrem tode (my wifes true appearance after her death), eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur unpartheiischen Prüfung dargestellt von D. J.K. W.
65692: - Coat of arms/familiewapen of the Rypperda family
64087: - La Choréoplastie, ou l'art d'orner et de modeler le cuir
32: [ADEL], - Dezelfde lijst, doch nu als extract uit het Staatsblad van 1825, alleen in het Nederlands, en gecomprimeerder gedrukt; 21 p.
66545: - Collection: Haarlem 1945-1946 700 jarig bestaan
64492: - Notice sur les Missions du Pole Arctique 1854-1860
48420: - WENNING--- Brief van Johannes Wenning, d.d. Leeuwarden 1893, aan J.A. Koopmans te Lent over het wapen van Nederland en Waldeck Pyrmont op een schilderij in het raadhuis van Leeuwarden. Manuscript, folio, 4 pag.
48382: - MARKEN--- Twaalf foto'tjes (ca. 6x4 cm.) van een bezoek aan Marken in 1924.
65192: - St George's Kalender 1902
9530: - Ter bruilofte van ... Mr. Egbert De vry temminck, regeerent schepen der stadt Amsterdam, en Jongkvrouwe Margareta Temminck, in den echt verëenigt binnen Amsterdam den 17 van bloeimaandt 1729. z.p., 1729. 4º: [16] p.
10203: - Vreugde-klanken toegwijd aan onzen thans waardigen vader Matthijs Feye en onze geliefde moeder Elizabeth Christina Gobels op hunne heilrijke echtvereeniging den 12 april 1801. z.p. Plano.
10207: - Op de tweeden verjaardag van mijn moederloos zoontje Damas Albertus [bisschop], den 19den van oogstmaand des jaars 1801. z.p. 8º: [12] p.
10211: - Ter gedachtenis der vijf en twintig jarige echtvereeniging van den Heer Jacob Van de kreke en Mejuffrouw Elisabeth Sinclair op den 24sten april 1802. z.p. 8º: 8 p.
10218: - Aan de geachte toehoorders van het tooneelstuk Brutus, uitgevoerd door eenige studenten, op den 11 maart 1803. z.p. 8º: 4 p.
10220: - Lijkzangen voor Mr. Hieronymus Van alphen, overleden in 's-gravenhage den 13den [sic] van grasmaand 1803. Rotterdam, Cornel en Van Baalen, 1803. 8º: [126] p.
61992: - Prospectus partis Meridionalis Fossae superioris dictae, Augustae.
61994: - Prospectus de Neva, orientem versus aditus que in galeram Petroburgae
61248: - Resurrectio Christi
61250: - L'Enfant prodigue porcher
61252: - Filius deperditus inter scorta
9851: - Eersteling. Mijnen geneesheer den Weledelen Heere A. Le pla [te Leiden] toegezongen den 2. van sprokkelmaand 1779. z.p. 8º: 7 p.
10090: - Papendrechtse vreugdegalm ter blyden een-en-veertigste verjaardag van zyne doorlugtige hoogheid Willem den vijfden prinse van Oranje en Nassouw ... op den 8 maart 1789. Rotterdam, Johannes Scheffers. Plano, 1 p. Met aan bovenzijde in houtsnede handgekleurde oranjebomen en wapen
58946: - Gedenkplaat ter herinnering aan het zilveren regeringsjubileum van Wilhelmina Helena Pauline Maria, Koningin der Nederlanden (1898-1923). Rotogravure, 44x53cm, uitgegeven door Blankwaardt en Schoonhoven Rijswijk 1923.
58947: - Rotterdamsch Nieuwsblad, Speciale uitgave van Rotterdams Nieuwsblad. Jubileumnummer: Wilhelmina 25 jaar koningin (1898-1923). Dagblad, 65x40cm, 1923, 8 pp, voorpagina in kleur (blauw/oranje).
58952: - Het Leven. 1. Prins Hendrik (1934) / 2. De verloving van Juliana / 3. Tweede verlovingsnummer Juliana/Bernard (1936) / 4 Huwelijksnummer 1937/5. Het leven de doop van prinses Beatrix (1938). Vijf speciale (foto)nummers over het koninklijk huis.
66774: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie waarop binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven de impost op de Wijn.3 Januarij 1806.
66776: - Instructie voor de meters en tauxateurs bij het middel van den turf. 5 maart 1807.
66777: - Wet van zijne majesteit den Koning van Holland bepalende den vervroegden opbrengst op het middel der verponding 28 september 1807.
66778: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende ordonnantie (...) het regt van het klein-zegel, of eenige voorwerpen van handel en weelde. 11 april 1807.
8160: [HOOGHE, ROMEYN DE] - Les Indes Orientales et Occidentales et autres lieux, Leiden 1710. Reprint Amsterdam (van Hoeve) 1979, 47 p., oblong, met los tekstboekje.
8573: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Astrologisch testament of De beste waereld van den alom vermaarden philosooph, en astrologist Johan Christophorus Ludeman, gevonden onder de nagelaten manuscripten van een geleerde dezer eeuw. Rotterdam, A. Bothall etc., [1777].
58233: - Adoro Te. Officieel programma en tekstboek van het cinematografisch beeld der blijde vierdagen van het 27e Intern. Eucharistisch Congres 1924.
58235: - Brochure van Fa B. Edgington te Londen voor een lawn tennis tent, ca. 1900?, 1 blad, gedrukt.
9429: - Op het huwelyk van den heere Dr. Kornelis Van der zee en joffrou Anna Van bortel, voltrokken [te Rotterdam] den 8 van slagtmaent 1713. z..p., z.j. 4º: 7 p.
8215: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en droomen. 9e druk. Leiden, E.J. Brill, [1896].
66769: - Original photograph of the Volendam Harbour with moored sailing ships in 1935.
9923: - Op het afsterven van Nederlands roemrijke dichteresse ... Juliana Cornelia baronesse De lannoy, overleden te Geertruidenberg den 19den [sic] van sprokkelmaand 1782. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1782. 8º: [15] p.
9167: [OLIPHANT-WILSON, MARGARET] - Harry Muir. Een Schotsch familie-tafereel. Door den schrijver van Margaret Maitland enz. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, J.D. Sybrandi, 1854. [2 delen]
53301: --- - Sententie van Louis Francois van den Heeden, over de begane moordt gedaen aen mr. Adriaen de Molenaer, des selfs zwaeger, tusschen Utrecht en de Vaart, op donderdagh den 3en- May 1688 ouden stijl. By den Ed. Gerechte der stadt Utrecht op den 14 dito in de Audientie van den stadthuyse gepronuncieert ende ten selven dage op de Neude geexecuteert. Utrecht, J. v. Poolsum, 1688.
8578: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
12860: - 'S-GRAVENHAGE, VAN WERKHOVEN, VAN WERVE huismerken van Van Werkhoven en getuigen.
57806: - Familieraad d.d. 19 mei 1837 voor Fobie Boas jr., vrederechter te Amsterdam betreffende de voogdij over Mina Fuchs, 15 jaar en Lena Fuchs, 4 jaar, minderjarige kinderen van Wilhelm Fuchs (overleden Amsterdam, 7 januari 1837) en Wilhelmina Cassel.
58298: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Willem van Loo, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
58299: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Johan Kievit Nicolaesz, pentekening, 19e eeuws, 4o, 1 pag.
64038: - collection of poems and songs for the 25th aniversary of th marriage of H.W. Broekhuis and D. Scholten on 21 Januari 1861
35414: N.N. - Twee oude foto's, elk ca 18 x 24 cm, beide eind 19e eeuw, van promotiepartijen te Amsterdam. Fotograaf: Nic. Schuitvlot.
64102: - Geschenk aan jonge jufvrouwen. Met portretten
54947: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours et les ruses dont se servent les putains et les maquerelles (...). Brussel, J.J. Gay, 1883.
65878: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 1905
48696: - GASTEREN, VAN; DE GREEF--- Correspondentie tussen C. de Jong en madame Versteegh te Oudorp, 1985, betr. Van Gasteren en de Greef. Manuscripten, ca. 6 pag.
48698: - DANIELS, VINCENT--- Correspondentie tussen C. de Jong en Mario Vincent te Beaune, 1986, betr. fam. Daniels en Vincent. Manuscripten, 5 pag.
65893: - Photograph of David Cohen, A.J. Luyt and K.A. Nederlof 1910
55040: --- - Publicatie [van het Provinciaal bestuur van Holland, d.d. 8-12-1796]. 's Gravenhage, Landsdrukkerij, 1796.
56568: --, - Statuten en algemeen huishoudelijk reglement van den Nederlandschen Bond van Abstinent studeerenden (N.B.A.S.), z.pl., 1925
9425: - Zegen-wensen ter bruiloft van den Heere Michiel Slagregen de jonge en Jonkvrouwe Maria Krajesteyn de jonge, in den echt vereenigt binnen Haarleme, den 15de van louwmaand 1713. Haarlem, Isaac Enschedé, 1713. 4º: [20] p.
62010: - Vue d’un Jardin Superbe à Coromandel
6218: [VEY MESTDAGH, J.H. DE] - Geslacht-register en raadgeving van Gabriel Lambertus Vidal de St. Germain aan zijnen zoon 1815 (en vervolgd), [Utrecht 1959], 133 p., geïll. (met ingeplakte foto’s), geb.
7414: [EFFEN, JUSTUS VAN] - Le Misantrope. Nouvelle edition revue & augmentée de plusieurs discours importans. Den Haag, Jean Neaulme, 1726. [2 delen]
66229: - Afschrift concerning the nomination of R.J. Verschoor van Nisse, J. R. Boerlage, J.J. Vlis, S. Hoekstra, H.J. Calkoen as members of the College voor de Zeevisscherijen, 12 Juni 1891 signed by De Bosch Kemper, on behalf of Queen Emma.
63972: - Patent of nobility (Adelsbrief/adelsdiploma) in perfect condition
65242: - Ons Nederland, 2e jaargang nr. 12: Haarlem-Heemstede-Hillegom nr.
7888: - Ordonnantie op het plaatzen van wapens in de Groote of St. Jacob's Kerk in 's-Gravenhage.' s-Gravenhage, C. van Zanten, 1739.
61914: - Vuë de La Porte de Scalveck á Harlem (mirrored)
53787: --- - Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt (...) en geexecuteert den 13-5-1619 op 't Binnenhof in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1619.
49643: - MEDISCH, GIRAUD, VIGNARDONNE--- Voorstel van Giraud, Gravenhage 23-7-1806, aan Lodewijk Napoleon om de heer Vignardonne, chirurg de l'ecole de Paris, thans in Den Haag, te benoemen in de vacante functie van chirurg. Manuscript, 4°, 2 pag.
49639: - GRAVE, JOURET--- Brief van Jouret, d.d. Grave 22-12-1813 aan de maire (van Grave?) betr. medische zaken. Manuscript, folio, 1 pag.
48978: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '8 juni 1877', litho van A. Grolman, met o.a. afbeelding van rijtoer naar Hulst en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48980: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '9-12-1874 A.G. 2-2- 1876'. Litho van Grolman, 42x32 cm., met handtekeningen, gedrukt.
48982: - STUDENTEN, UTRECHT Gedachtenisprent 'Groenensoeper 1876', litho van Grolman, 58x48 cm., ontwerp Th. Lucassen, met afbeeldingen van groentijd en handtekeningen, gedrukt.
48986: - STUDENTEN, UTRECHT, RIJZENBURG--- Gedachtenisprent 'Rijpartij der nieuwe leden van het Utrechtsch Studentencorps naar Rijzenburg, gehouden 3-11-1877'. Litho van Grolman, 58x48 cm., met grote afb. van Rijzenburg. Handtekeningen, gedrukt, randen beschadigd.
58385: - Archivalia van modehuis Linda ca 1963-1973. Enkele honderden getypte en geschreven stukken.
9773: - Huwelijkszangen ter bruilofte van ... Mr. Joannes De wit haganaeus en ... Anna Adriana Aletta Parve, in den echt verbonden te Haarlem den 9den van bloeimaand des jaars 1769. z.p. 4º: [72] p. In de tekst een vignet met twee tortelduiven.
49405: - DRESCH, N.J.M.; ALKMAAR, MUZIEK--- Van Alkmaar de Victorie. Ontzet-jubileum 1573-1923, woorden J.J. de Gelder, melodie C. Coster. Muziekblad, 4°, 4 pag., gedrukt.
49387: - SCHUURMANS, SNEP--- Geboorte- en huwelyks gedenkstuk. Handgekleurde ovale stippelgravure, 24x32 cm., met in het midden in handschrift personalia, 18e eeuws.
66317: - Nederland's Adelsboek jaargang 89 2000-2001 N-PI
66318: - Nederland's Adelsboek jaargang 88 1999 M
66319: - Nederland's Adelsboek jaargang 87 1998 L
66320: - Nederland's Adelsboek jaargang 91 2004-2005 Re-Ro
66321: - Nederland's Adelsboek jaargang 90 2002-2003 Po-Ra
66325: - When I was young: or, Gideon and his grandchildren.
66328: M. L. [=M. LOOYAARD], - Sint Jozefskerk te Delft.
52915: --- - Wonderbaeren levens-loop van Ludovicus Dominicus Cartouche, opper-kapiteyn van eene zeer groote bende borze-snyders (gauw-dieven), moordenaars, etc. [...] In druk gegeven geensins tot naevolginge, maar tot voorbeeld der mallende jongheden. Gent, P.A. Kimpe, [ca. 1800].
52918: --- - Wonderbaar leven van Cartouche, hoofd kapitein van eene groote bende beurzensnijders, gauw-dieven en moordenaars. Opnieuw verbeterd en vermeerderd met het boeiend verhaal: De laatste dag van Cartouche. Gent, Snoeck-Ducaju en Zoon, [ca. 1900?].
53585: T., S. V.D. - De misdaad in den hoogsten top, vertoond in een beknopt en volleedig verhaal van de nooit voorheen gehoorde rechtspleeging van den aller ongelukkigsten monarch Lodewijk de XVIde Koning van Frankrijk en Navarre enz, door S.V.D.T., schrijver van de Nieuwe Fransche Tieranny [Amsterdam, Ph. van Leeuwen, 1793].
64972: - Reglement voor de regering der stad Haarlem.
64973: - Grafschrift op den weleerwaarden heer Abraham Rutgers, evangelie-dienaar bij de Hervormde Gemeente te Haarlem overleden in het acht-en-vijftigste jaar zijns ouderdoms den 21sten van Bloeimaand 1809.
65451: - Het boek voor Moeder en Dochter Volledig onderricht in alles wat eene vrouw als huishoudster en moeder dient te weten. Met kerkelijke goedkeuring.
5492: D. - Geisweit, extract Ned. Leeuw 1913, 1 p., geb.
48506: - SCHUTTEN--- Twee brieven van mevr. M. Schutten-Putten Sylvius d.d. Hoorn 1938. 2 pag. getypt en handschrift.
48500: - GINKEL, VAN; HARMSEN--- Familiestamboek uitgegeven Amsterdam 1911 bij het huwelijk van Johannes H. van Ginkel, geb. Utrecht 1882, zoon van J.H. en Maria A.P. Lancee, weduwnaar van A.B. Frijda de Haas, en Petronella G. Harmsen, geb. Amsterdam 1893, dr. van H.P.D. en Hendrika W.J. Horsman. 1 deeltje, deels gedrukt.
48494: - LIGTERINGEN, SNELDER--- Trouwboekje voor Jan Ligteringen, geb. Utrecht 1890, zoon van Hermanus G. en C.J.C. van Schaik, wedr. van J.C.H. Olland, met Hendrika F. Snelder, geb. Utrecht 1891, dr. van Gradus en G. Roes. 1 deeltje, deels gedrukt.
64829: - Vox Studiosorum, tweede deel 1866
64830: - Vox Studiosorum, derde deel 1867
10646: - Bij het graf van ... Louis Suson Pedro Meijboom, in leven theol. dr en predikant bij de Ned. Herv. gem. te Amsterdam. Amsterdam, Ipenbuur en Van Seldam, 1874. 8º: 11 p.
10648: - Tafelliederen ter gelegenheid der zilveren bruiloft van G.C. Hoekstra en K.U. Noordenbosch [te] Reitsum 9 mei 1876. z.p. 8º: [12] p.
10653: - Grand Salon Willers. Feest-proramma bij gelegenheid van den ondertrouw van den heer Vincent Loosjes en mejuffrouw Willemina Willers. Amsterdam, Kon. Ned. Stoomdrukkerij. Plano, 1 blad (groot).
10659: - Lied ter eere van de verloving van C. Benj. Plasberg en mejufvrouw A.H.J. Van rijnberk. z.p. 8º: [2] p.
10662: - Feestzangen op de bruiloft van U.G. Hoekstra en S.A. Rienks, 21 mei 1881. Alkmaar, Kluitman. 8º: [20] p.
10359: - De nagedachtenis van Elias Anne Borger plegtig gevierd op den 20 december 1820 in naam der Leydsche afdeling van de Hollandsche Maatschappij van fraaije Kunsten en Wetenschappen door J.H. van der Palm en H. Tollens Cz. Leiden, D. Du Mortier & Zn, 1821. 8º: 6, 71 p.
10363: - Verhooring van Borgers Klagten aan den Rijn in de lente van het jaar 1820 en de uitboezemingen aan J.H. van der Palm bij Borgers dood, waarbij Borgers boezemklacht bij de graven zijner geliefde panden. z.p., z.j. 8º: 24 p.
10370: - Bij het overlijden van mijnen geliefden vriend ... François Grimm, op den twintigsten october 1820, in den ouderdom van 29 jaren. z.p. 8º: [2] p.
10372: - Bij het overlijden van mijnen waardigen ambtgenoot en ... leermeester, den hoogleeraar A.J. Duymaer van twist [te Groningen]. Groningen, J. Oomkens, 1820. 8º: 8 p.
3444: [ENSCHEDÉ, A.J.] - Geslachtregister van de familie Enschedé. [Haarlem 1870]. Folio, 38 p., geïll.
64458: - Hamer, maandblad, 1941-1942
49158: - ZAAL, SPINNGRUBER--- Menu t.g.v. 25 jaar huwelijk J.J. Zaal en E.Th. Zaal-Spinngruber, 1968. 3 pag., gedrukt.
49160: - ROOIJ, VAN; BANNING--- Menu t.g.v. huwelijk Rein van Rooij en Annemieke Banning, Vught 1962. 3 pag., gedrukt, met foto bruidspaar en manuscript uitnodigingsbrief.
49162: - EERENBEEMT, V.D.; ATTEMA--- Tien menu's t.g.v. gebeurtenissen binnen de familie Van den Eerenbeemt-Attema, ca. 1930-40. Gedrukt.
48570: - ERIKS--- Brief van J.H. Eriks d.d. Amersfoort 1974 over een familiewapen Eriks. Manuscript, 1 pag.
65170: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1918-1919
7235: [BURMAN SECUNDUS, PIETER] - De Amsteldamsche schouwburg. Aan den derden Kato. In Latijnsch liergedigt beschreeven door Amstelophilus en op gelyke wyze in het Nederduytsch overgebragt door *******. [z.p.], [z.n.], [1738].
54962: --- - Extract uyt de Resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt (...) 8 December 1731. ['s Gravenhage, 1731].
64616: - 1859 Tijdschrift ter bevorderng van Nijverheid, zamengesteld door A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H.Z. Uitgegeven door de Nederlansche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid. Tweede reeks deel VII, zesde stuk, (van de geheele reeks deel XXII)
64617: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland
66385: - Plattegrond van Haarlem en Omstreken, inclusief: Bloemendaal en omgeving, Bosch en Vaart en omgeving, produced by N. van Breemen & Co., brandstoffen and Melkinrichting "De Sierkan"- Haarlem
65055: - Verslag aan den minister van Binnenlandsche Zaken over eene verbinding van Amsterdam met de Noordzee, door middel van een kanaal door Holland op zijn smalst, uitgebracht door den Raad van den Waterstaat
9397: - Erkentenis op d'erkentenis van den heer G. Goris, med. doct. z.p., z.j. 4º: [4] p.
65449: - De raadgever op huishoudelijk gebied
47860: - Catalogus van oudheden en bijzonderheden betreffende het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574, welke bij gelegenheid der viering van het vijfde halve eeuwfeest (......) worden ten toon gesteld, Leiden, Herdingh, 1824, 45 pag., gebonden in half leren band uit de tijd. (rug beschadigd)
64823: - Geuzen-almanak voor 1875. uitgegeven ten voordeele van het Geuzengesticht en het Oranje-Weeshuis.
46873: - THONET--- Prijscourant 'Thonet', z. pl., z.j., 8°, 43 pag., uitgave van Ligna, Gedrukt, geillustreerd.
46861: - HOUBRAECKEN, ACKERSDIJCK, HERTOGENBOSCH--- Acte betr. een borgsom, betaald door Jan Laureijns te 's Hertogenbosch voor de gevangen genomen Theodoris van Houbraecken, pastoor van Assche, die tegen de placaten op 17-8-1653 in 's Hertogenbosch was aangetroffen. Folio, manuscript, 1 pag., 1653.
10874: - Programma van de feestelijkheden t.g.v. het priesterfeest van pater Fr. Wolfgang Smeels O.F.M., Vreeswijk 12-8-45. 4º: [20] p., gestencild.
1088: [HEEMSKERK, R. VAN] - Naamlijst van genealogiën, meerendeels bestaande uit Nederlandsche geslachten, met de beschrijving derzelver wapens. Bijeenverzameld door wijlen den heere mr. Reynier van Heemskerk, Reiniersz. Utrecht 1836, 20 p.
10880: - Huwelijksfeest Frans Roelofsen en Diny Geerligs, 23 Mei 1952, Parkzicht, Amsterdam. 4º: [1] p., getypt, met foto's bruid en bruidegom.
10881: - Grootboek van de Fa. v.d. Berg-Roggeband [t.g.v. het 25-jarig huwelijk van Johanna W. Roggeband en Maarten Van den berg op 28-6-1952 in Restaurant 'Rusthof' te Beek. 12º: [14] p.
10883: - Diner ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksfeest van de heer en mevr. W. Elhorst en M.W. Elhorst-hesselink alsmede ter herdenking van het 25-jarig bestaan van de banketbakkerij-kokerij 'Huize Elhorst', Haarlem 30 sept. 1952. 8º: [3] p.
10885: - Programma van de feestelijkheden waarmede de St. Jacobusparochie te Kethel haar pastoor P. Van kampen huldigt bij zijn 40-jarig priesterfeest. 8º: [8] p., geïll.
65169: - Verslag omtrent maatregelen tot verbetering van het Noordzee-kanaal door de commissie ingesteld door de kamer van koophandel en fabrieken in overleg met het gemeentebestuur/Verslag van de commissie belast met onderzoek naar maatregelen tot verbetering van het Noordzeekanaal, van de K. v. K. te Amsterdam
65100: - Veertien Tooneel- en Kluchtspelen, Vaudevilles met Zang voor kleine comedie's en de Chineesche Schimmen, tot uitspanning der jeugd.
65776: [DEFOE, DANIEL], - Het leven en de wonderbare gevallen van Robinson Crusoe, behelzende onder andere ongehoorde uitkomsten een verhaal van zyn agt en twintig jaarig verblyf op een onbewoond Eiland, gelegen op de Kust van America, by de mond van de Rivier Oronooque. Alles door hem zelfs beschreven, nu uit het Engels vertaald, en met Figuren benevens een nette Kaart zyner zwerving verrykt.
65103: [KNEPPELHOUT,JOHANNES], - Dr. Joh. G. Mezger
65105: [KLAARENBEEK, H.], - Grafschrift, op mijnen hooggeachten vriend, Koenraad Hovens, en Meinoutje Elia Fries; beiden overleden op den huize Hartenlust te Bloemendaal op den derden en vijfden van zomermaand 1817 en beiden op hetzelfde uur ten grave gebragt.
65802: - Catalogue de l'exposition de Joh. Enschede en Zonen donnant un apercu de l'art typographique dans les Pays Bas depuis le XVe siecle jusque dans nos jours, Exposition Nationale du Livre a Amsterdam
64444: - Maatschappij tot bevordering der toonkunst, Vijfde algemeen muzijkfeest te Haarlem op den 13den, 14den en 15den Junij 1850
49072: - KIGGELAER, DE RAAT, LIJS--- Briefje van Hendrik de Raat, d.d. Rotterdam 1729, aan de wed. H.F. Kiggelaer in de apotheek te 's Gravenhage. 4°, 2 pag., over geleverde medicijnen.
14188: - OOSTERBEEK, FABIUS, HENKES, KRUSEMAN ‘Dagboek van H.E. Fabius, ter herinnering aan haar verblijf van 1-17 Augustus 1887 bij oom en tante Henkes en mejuffrouw Kruseman op Dreieroord te Oosterbeek’, z.pl., z.j. (ca. 1960?), gedrukt, 44 p.
10896: - De groene bruiloft. Nieuwe verzameling van luimige voordrachten, gezelschapsliederen, enz. voor heeren en dames, door Joh. van A., 2e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon [ca. 1890]
10899: - Bruiloftszangen. Drukkerij van Suringar te Leeuwarden, 16 p.
10900: - Bundel bruiloftsliederen op aangename en bekende wijzen, 2e druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, [ca. 1830], 44 p.
10892: - Programma ter gelegenheid van het 45-jarig huwelijksfeest van Wil [vis] en Jan Mac daniël, op 31 maart 1978 [te Santpoort n.]. 4º. Gedrukt omslag met illustraties, waarin 18 p. met verzen, gestencild.
10893: - [Stukken betr. het gouden huwelijksfeest van Alphonsius Verheyen en Martha Josefina Maria Lemmens, dd 28-8-1978 te Oud-turnhout]. 8º: ca. 20 p.
10894: - Ode aan onze jarige Jo [boelen], Tilburg. 4º: [1] p., gestencild.
10895: - Ab Van der steur: 50. Ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Ab [G.] van der Steur op 3 mei 1988. Gedrukt in 2 exemplaren op Hodumura door Houtpers te Haarlem en 50 exemplaren op Simili Japon voor de leden van 'Het beschreven blad'. Plano, 1 blad. Een der 50 ex. op Simili Japon.
9415: - Lyk-reden over 't afsterven van ... Philippus Van limborch, hoogleraar der Heylige godtgeleertheid onder de Remonstranten, ontslapen den 30 van Grasmaand in 't Jaar 1712. Uitgesproken in 't latijn door Joannes de Klerk, op den 6 van Bloeimaand, den dag zijner begravinge. Amsterdam, Pieter Visser, 1712. 4º: 44 p.
64961: - Jaarboekje voor 1933 uitgegeven door het bestuur der Remontstrantsch-Gereformeerde Gemeente te Haarlem
64966: - Bundel van aanspraken, gebeden en leerredenen, gedaan te Leyden, op den achttienden en vijf en twintigsten van Louwmaand 1807 / door de predikanten J. Roldanus, L. Egeling, prof. S.F.J. Rau, N. Schotsman, H. Proper en W. Broes; op voordragt van den ed. groot achtb. magistraat van gemelde stad, uitgegeven, ten behoeve van de ongelukkkige ingezetenen
64959: - Gebeden der kerk ten tijde van besmettelijke ziekten waaronder de voorgeschrevene in het Bisdom van Haarlem (vooral ten gebruike der Zangers en Misdienaars)
64960: - Kerkelijk Jaarboekje voor de Protestantsche Gemeenten jaargang 1916-1917
64949: LES, L., - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de Staat. De koloniale titel in de Staatsregeling van 1798. (Diss.).
64950: - Henricus Joannes van Buul wanende op Goddelijke beschikking R.K. Bisschop van Haarlem te zijn, ontmaskerd, en zijn herderlijk onderrigt beantwoord; of: de beknopte en doch volledige geschiedenis van het Jansenismus, met authentike bewijsstukken uit de werken van Jansenius zelve
64955: - Reglement voor de bewoonsters van Teylers hofje.
55578: --- - Affiche: 'Schoonmaak aan onze Amsterdamsche universiteit (...) Bij het begin van dit jaar is (...) een lector in de Spaansche taal benoemd (...) dr. J. Brouwer. Wie is deze Brouwer?'. Publicatie van de NSB uit 1941 met o.a. de tekst dat Brouwer in 1922 veroordeeld was tot acht jaar gevangenisstraf wegens roofmoord. N.a.v. dit pamflet bedankte Brouwer voor zijn lector-schap, ging in het verzet en werd in 1943 geexecuteerd wegens de aanslag op het Bevolkingsregister. Eenzijdig bedrukt blad.
55580: --- - Prent: 'The man who starved the girl'. Houtsnede van een vrouw, (de dienstbode Jane Wilbred), met ratten in een kelder, en een binnenkomende man, George Sloane, barrister in The Temple, met kaars in de hand. Eronder Engels gedicht in boekdruk. Uitgever: Birt, Great St. Andrew Street, Londen. Zij stierf bijna uitgehongerd. Ca. 1860.
58206: - Ordonnantie op het proeven, gouseren, lossen en slepen der dranken die van graanen gedistileert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, van buiten binnen deze stad inkomende, Middelburg [1749].
58208: - Extract register staats-besluiten Bataafse Republiek d.d. 9-9-1805 betr. instelling van Commissien van Landbouw in de Republiek.
58210: - Programma van het XXVIIe Nederlandsch Landhuishoudkundig congres te houden te Delft 7-10 juli 1873, Delft [1873], 25 pag., gedrukt.
58211: - Ordonnantie op het proeven der sterke dranken die van graanen gedistilleert zijn, als mout-brandewijn, genever, anijs en rossolis, gearresteert 24-9-1754, Middelburg, [Bakker], [1754].
66848: - Tentoonstelling Nederlandsche portretkunst ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Maatschappij, Maatschappij Arti et Amicitia.
10389: - Lijkrede en lijkzangen uitgesproken in de Maatschappy Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam ter nagedachtenis van ... Pieter Wittigs, gevolgd van eenige zijner nagelaten gedichten. Rotterdam, N.Cornel en J. Pippijn, 1823. 8º: 12, 108 p.
10396: - Lykrede bij het afsterven der weledel gebore vrouwe Constantia Elias, echtgenoote van ... Mr. H.H. Van haersma, ambachtsheer van Nederhorst den berg, Horstwaarde, Overmeer en de Riethoeven, raad der stad Amsterdam, etc., uitgesproken op den 26sten Januarij 1823 door Hs Woerman, predikant te Nederhorst den Berg. z.p. 8º: 49 p.
10398: - Ter nagedachtenis van Anna Suringar geboren De jong. z.p., ter drukkerij van G.T.N. Suringar. 8º: 46 p.
10402: - Ter echtvereeniging van mijnen zoon Gysbertus Adrianus Rietveld en Mejufvrouw Maria Johanna Franzen, den 10den van grasmaand des jaars 1823. z.p. 8º: [4] p.
10407: - Op het vijfentwintig-jarig echtfeest onzer hartelyk geliefde ouderen Frederik Adriaan Witlich meyneken en Huiberdina Maria Gout, verjaard den 5den en gevierd te Rotterdam den 7den augustus 1823. z.p. 8º: 8 p. Incompleet, mist p. 5-6.
10409: - Gedenkzuil voor mr. Rhijnvis Feith. Leeuwarden, G.T.N. Suringar, 1825. 8º: 4, 260 p., met gegraveerd portret door Velijn naar Van der Kooi.
63767: [NOMSZ, J.] - Florian of de afschuwelykheid der wraak, tooneelspel
51576: - Het rad van avontuur of wonderdadige goede gelukzegster, 4e druk, Amsterdam, Moolenijzer 1846, (2)+4+8+118+(2) pag., origineel karton.
66007: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef
66008: - Oud Haarlem. Wat gespaard bleef, tweede serie
66009: - Vleeschhal Haarlem: collection of works concerning the Vleeschhal in Haarlem: Some particulars about the history of the Butchers' Guild and the large butchers hall at Haarlem (Holland);De Vleeschhal te Haarlem en haar bouwmeester, a blueprint of the Vleeschhal
66010: - Catalogus Boekerij verbonden aan het Museum van Kunstnijverheid Haarlem, Eerste deel, afdeeling Bouwkunst en hare versiering, Tweede deel, afdeeling Schilder- en Beeldhouwkunst, Derde deel, afdeeling Boek- en Plaatwerken
66011: - De voordeelen der duin-waterleiding
66016: - Aanteekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem.
11797: - DHONT Oude foto, kabinetformaat, van het jongetje J.P.H. Dhont, ca. 1890.
11803: - DOORN, VAN BEEK Potloodtekening door J. van Beek, `De kerk te Doorn', ca. 1880, 16x21 cm.
11807: - DRENTH, GRONINGEN Afdruk van een houtblok met merk en tekst `W. Drenth, Groningen'. 19de-eeuws.
11809: - DUMOULIN, VAN DER HOUVEN Nota van fa. H.J. Dumoulin te Liège voor een spiegel met lijst (f 362), voor notaris Van der Houven te Maastricht, 1817. 4(: 2 p.
11810: - DUREGE, BARGIGNAC Sonnets sur le mariage de Monsieur Pierre Durege & de Madlle. Benine Bargignac, Amsterdam le 16me mars 1727. Fol. [1] p.
66347: - Jubileum van professor F.C. Donders. gevierd te Utrecht op 27 en 28 mei 1888. Gedenkboek
58600: - Groot Hindoe-droomboek, naar de beste bronnen bewerkt door Edmond.
64925: - Jaarverslag der Vereeniging "Haerlem" over 1904-1916 and 1917-1928
64929: - De Haarlemsche Gids voor nieuwe en oude ingezetenen en gerepatrieerden - nuttig voor allen
64932: - Holland Society of New York membership diploma
64935: - Het Groot Noordhollandsch kanaal 1824-1924 and Anderhalve eeuw Groot Noordhollandsch Kanaal
65965: - Nederlandsche Staatscourant Maandag 6 Februarij 1826 nr. 31
64948: - National Maritime Museum Catalogue of the Library, Volume Three: Atlases & Cartography - Parts One and Two
64922: - Reglement voor de gewapende burger-magt der stad Haarlem 1795.
64905: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, eerste jaargang nr. 1 1937
64906: - De Maastunnel, maanblad van den gemeentelijke technische dienst gewijd aan de belangen van de stad Rotterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder, 4e jaargang nr 11-12 October-December 1941
64901: [PAULL, H.B.], - Ethel Seymour. - charity hopeth all things
64874: - Het Sint-Anthony Gasthuis te Leeuwarden - Wandeling door het oud en nieuw St. Anthony Gasthuis te Leeuwarden
64887: - Het Prentenboek voor de Katholieke Jeugd.
54535: --- - Kort voorstel van het geene omtrent den overgang van Z.H. den heere L. hertog van Brunswyk, in dienst van de Republicq (...) is voorgevallen en vervolgens aanleiding heeft gegeven tot het passeren van zeekere acte tusschen (...) Prince van Orange (...) en Hertog van Brunswyk, op den 3-5-1766 aangegeaan. [Gravenhage, 1766].
49381: - SUIKER--- Request van suiker-raffinadeurs in Holland, gericht aan Staten van Holland, met verzoek om lagere belasting. Folio, 7 pag., gedrukt, 18e eeuws.
8574: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS]6 - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman, vermaard philosooph, medicinae doctor, en astrologist te Amsterdam, aldaar overleden den 22 van Lentemaand, 1757 [...] doorvlochten met het charakter, en de voornaamste avantuuren van de alombekende Britta Beijer. Nijmegen, Van Goor etc., [1784].
8576: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen, of De nieuwe spiegel der waereld, van de roemverdienende philosophische, genees- en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman. [...] Op last van den astrologist Ludeman tot nog toe verzegelt, en begraven gebleven, om eerst 30 jaren na zynen dood waereldkundig gemaakt te worden. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1787 [2 delen in 1 band met doorlopende paginering]. Geb. met: Sleutel van meester Franciscus, op het astrologisch werk van docter Ludeman, getyteld Triumph-zaal, [...]. Arnhem, Johan Hendrik Moeleman etc., 1788.
59096: V [LOTEN, J VAN] - Tesselschade Roemers en hare Vrienden in 1632-1649, (Onuitgegeven Brieven en Dichtjens van Tesselschade, Huygens, van Baerle, en Anderen), Leiden, 1852.
36386: I.B.A.V.A.M. - Meditationes philosophicae de falsa virtute exemplo Alexandri Magni illustrata. Jena Werther 1720
364: B[RAAKENBURG] VAN B[ACKUM], L.J.A., - Armes de quelques familles néerlandaises non-anoblies. Leiden 1901. Geb., Oud-Hollands papier, 38 p.
65962: - Dagblad van het departement Vriesland Vrydag den 7 February 1812 no. 38
64404: - 12 plaatjes naar oude gravures oud 'sGravenhage
3666: [HASENCLEVER, H.] - Stammbaum der Familie Hasenclever aus Ehringhausen. [Ehringhausen 1909], 19 bladen (waaronder grote) in map.
53893: --- - [Publicatie van baljuw en mannen van den Hove ende Hooge Vyerschaere van Zuydt-Hollandt, dd. Dordrecht 29-7-1709]. Dordrecht, J. van Braam, 1709.
52751: --- - Aen syne Konincklycke Majesteyt van Preussen (...) gefondeerde teegenberight (...) ex parte der erffgenaemen van wijlen Uwer (...) Clev- en Marckse geheimen raedts en vice-cancelier De Beyer, contra den geweesen vice-drossart der heerlickheidt Bredevoort Kayser (...) de heer griffier van 't Hoff van Gelderlandt Willem en deszelfs suster Conradina Klerck sael(iger), als gepretendeerde arrestanten. Wesel, erven Joh. Cattepoel, 1719.
36810: - Calendario d'Oro, Annuario nobilare-diplomatico-araldico. Anno XIII 1901, Roma 1901, 689 + 407 + 32 pag. Bound in red linen. (A bit loose.)
36834: - Geïllustreerd sportgedenkboek samengesteld door de Amsterdamsche voetbalvereeniging Wilhelmina Vooruit t.g.v. het zesjarig bestaan. Amsterdam z.j., 216 pag., geïll.
37066: - Catalogus van het West- Friesch museum te Hoorn, eerste gedeelte en tweede gedeelte, Hoorn 1898, 78 en 234 pag.
37078: - Naamregister der predikanten, zo van de Nederduitse als Walsche en Engelsche kerken... in de 7 provincien van Nederland, 's-Gravenhage, 1788, 231 + (5) pag., in perkamenten omslag.
37150: - De roode duivel in den gezelligen kring, of Bosco voor iedereen verklaard en navolgbaar gemaakt. Gouda [ 1861 ], 176 pag., geb. in half linnen.
37220: - Registers der stucken begrepen in alle delen des Groot Gelderschen placaet- boecks, Arnhem, H.v. Goor, 1740, 8o., 444 pag., cont.-perkamenten band.
37388: A, MR. H. VAN [= A. W. ENGELEN ] - Herinneringen van vroeger en later leeftijd en aan gedenkwaardige land- en tijdgenooten, ten vervolg op : Uit de gedenkschriften, Tiel, Campagne, 1884, 258 pag., geïll.
37546: [ANWAND, OSKAR] - Der Handschuh. Ein Vademecum für Menschen von Geschmack, Berlin, Schaefer 1914, 96 pag., hard back. Bound in (imitation?) glove-leather. Stamp on back cover: M. Laimböck, Amsterdam.
37592: [ DOMPIERRE DE CHAUFEPIÉ, H.J. DE ] - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende Gedenkpenningen [ Koninklijk Kabinet van Munten, Penningen en Gesneden Steenen ], 2 delen, 's- Gravenhage 1903 -1906, 298 + 308 pag., geïll. met 43 platen in lichtdruk.
65902: - De zeldzaame en verbaazende Lotgevallen van Celide, het groote en doorluchtige voorwerp van een ongunstig fortuin; een prooi van de wederwaardigheden der liefde; de tederhartigste en verstandigste vrouw; een ouderminnende dochter; een getrouwe minnaares, en een algemeen voorbeeld van kuische schoonheid en minzaame deugd.
37742: - Dyk- regt 's Lands van Schouwen, item manier van procederen, zoo voor dyk-graven en gezworens, als voor burgemeester, Heem- raden, Zierikzee, v.d. Thoorn, 1757, 4o, ( 8 ) +55 pag., zonder omslag.
37792: - Nederlandsche gedenkstukken, opgerigt in de beide groote kerken te Delft, Delft, P. de Groot, 1829, 15 pag. + 7 grote litho's van grafmonumenten, papieren omslag, rug los, voorplat geraffeld en los, vlekkig.
63836: - Indische agenda 1917 published by the Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee Haarlem Holland
37974: - Gutenberg Jahrbuch, geb. Vorhanden die Jahre 1930, 1951, 1952, 1961, 1961, 1977, 1980. Preis pro Teil 25 euro.
38022: [ KOLFF ] - Door tijd en vlijt. Gedenkboek t.g.v. 100 jr. bestaan N.V. Kon. Boekhandel en Drukkerij G.Kolff & Co, Batavia 1948, 98 pag., geb., geïll., mooi exemplaar.
38050: - Dichtstukjes voorgelezen aan den vriendschappelijken maaltijd, gehouden door de leden van de Verééniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, den 8-8-1815, Dordrecht, J. de Vos, 1825, 13 pag.
38076: - Redenvoering voor de vreemdelingen, Middelburg, Taillefert etc. [ ca. 1758 ], 4o ( 6 ) + 13 + ( 1 ) pag.
52591: [BELLAY, J. DU] - La defence & illustration de la langue Francoyse par I.D.B.A., Maastricht, [Stols], 1925.
38224: - Deutsches Geschlechterbuch, Stammfolgen- Verzeichnis für (........) Band 1-50, 71 pag; Stammfolgen- verzeichnis Band 51-63.
48646: - KOMIN--- Brief van J. Komin aan C. de Jong, 1986, betr. fam. Komin. Manuscript, 1 pag.
38342: - Archives littéraires de l' Europe ou melanges de littérature d' histoire et de philosophie. Tome premier, Paris, Henriches, 1804, 414 + 90 pag. Half leather with gold decorated spine, good copy. Only volume 1 of 17.
38378: - Veröffentlichungen der Gutenberg-Gesellschaft, V, VI, VII, Mainz 1908, 235 pag., geb. in half perkament, ill. Mooi exemplaar.
38452: - De werking der linotype geschetst, Amsterdam 1924, 74 pag., geìll.
38472: - Catalogus van de incunabelen, II, Nederland, Begië, Duitschland, Duitsch- Zwitserland, Oostenrijk, Museum Meermanno, 's- Gravenhage 1920, 499 pag.
38560: - Verzameling van gezelschaps-liederen. Bijeenvergaderd ten dienste van een beschaafden stand. 5e druk. Dordrecht, Zender, 1839, oblong, 112 pag. Gebonden met: Nieuwe Verzameling ...., 4e druk. Dordrecht, Zender, 1840, 56 pag. Boekblok los tussen de platten. Mist rug.
64106: [MEERMAN, WILLEM], - Comoedia Vetus of Bootsmans-praetje. Door eenige aenteykeningen opgeheldert en vermeerdert.
38652: - Die Entwicklung des Norddeutschen Lloyd Bremen, Bremen [ca. 1907], 207 pag., ill., mit gefalltete Karte. (Ecke aus der Hinterseite des Umschlages geschnitten).
38686: - Sprookjeswaaier. Een Bijenkorf-uitgave t.g.v. de Boekenweek 1973.
38720: - Honderd en een uitgezochte gezelschaps-liederen voor den beschaafden stand, 5e duizend, Oostburg, A.J.Bronswijk, z.j., 120 pag. Wat gebruikt exemplaar.
49150: - HEKKING, ATTEMA--- Menu t.g.v. huwelijk E.M. Hekking en mej. A.M.C.W. Attema, Amsterdam 1924. 3 pag., gedrukt.
49152: - KUNTENAARSKRING, HOLLANDSCHE--- Menu t.g.v. 25 jarig jubileum Hollandsche Kunstenaarskring, 1913-1938. Amsterdam 15-1-1938, gestencild.
49154: - KOENEN, INTER NOS--- Menu voor het 'avondeten door Hein Koenen zijnen vrienden aangeboden bij zijn vertrek uit Amsterdam, 27-1-1916. 3 pag., gedrukt, met portretfoto van Koenen en de tekst 'Inter nos'.
49156: - KOSTER, VAN MUNSTER--- Menu t.g.v. 25 jarig jubileum Miek Koster, chef de bureau n.v. van Munster's drukkerijen 1917-1942. 1 pag., gedrukt, met handtekeningen.
38816: - [1] Keuren en ordonnantien van 't Hoog-Heemraatschap van Delf-Land, geëmannert t' sedert de generale keuren van februari 1656. Delft, Boitet, 1739 [ gebonden met: 2 ] Keuren en ordonnantien van 't Hoog- Heenraadschap van Delf- Land, geëmaneert t' sedert de keuren in de jaere 1739 gedrukt. Delft, Voorstad 1755 [ en met: 3 ] Keuren 1739- 1790.
38824: - Lieder- buch des Buchhandlungs- Gehilfen- Vereins zu Dresden, Dresden 1864, 50 pag. ( los)
38948: - Het zeilend schoolschip [Orgaan van deze vereniging], nrs. 18 (november 1948), 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38 (= februari 1963), geïll., per aflevering ca. 16-24 pag.
38968: - Kunstkroniek. Associatie met Premiën, uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, tiende jaargang, Leiden, Sijthoff, z.j., 192 pag., geïll. Gebonden in rood linnen, mooi exemplaar.
57843: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, tabakhandel, Amsterdam, met afbeelding van "Het Amsterdamsche stadhuys", ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groter vel, tabakszak?).
49393: - BYLANDT, VAN--- Vijf krijttekeningen door C. van Bylandt van gezichten in Zwitserland en Duitsland? Elk ca. 20x30 cm.
55545: --- - Kort vertoogh van de redenen ende motiven die eerst den burgemeesteren der stadt Leyden, als mede hooft-ingelanden van Rijnlant (...) bewogen hebben om (...) te procederen tegens den heer Adriaen van der Laen, rentmeester van Rijnlandt. [Leiden], 1668.
46675: - COSTA, DA--- Brief van Is. da Costa, d.d. Amsterdam 1883, aan 'geliefde broeder'. 8°, 3 pag., manuscript.
39380: [ BLÉCOURT, A.S. DE ] - Rechtshistorische opstellen aangeboden aan A.S. de Blécourt, Groningen 1939, 259 pag., geb.
39426: - Feest-bundel Dr. Abraham Bredius, aangeboden den 18- 4- 1915, deel I, opstellen, Amsterdam 1915, 315 pag., geïll. (omslag besch.).
39470: - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang 5 ( 1825 ), Amsterdam, Vink, 1825, 437 pag., gebonden in half leer.
39488: - Herinneringen aan de veldslagen van Quatre-Bras en Waterloo (...) medegedeeld door het Algemeen Handelsblad van 16-19 juni 1840, Amsterdam, Diedericks, 1840, 72 pag.
3952: [BARENDREGT, H.J.] - Genealogie van het geslacht Kranenburg. [Rotterdam 1974], 9+48 p., geb., geïll.
39530: - Nasporingen en studien op het gebied der krijsgeschiedenis, 57e (1963); 60e (1966) 61e (1967) en 62e (1968) jaarverslag. ( samen 4 stuks ).
39550: - Verzameling van door het Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland in druk uitgevaardigde aan de plaatselijke besturen gerigte circulaires enz. over de jaren 1814-1850, 2 delen, 's- Gravenhage, Albani 1845- 1856, 674 + 1084 pag. Gebonden in 2 fraaie halfleren banden.
39568: - Table généalogique de la transmission du Fideicommis Princier de Rheine-Wolbeck, dans la descendance chapitrale du fondateur G.J.C. duc de Looz-Corswarem. Groot blad.
39750: - Propositie van de heren ambassadeurs van de republijcque van England, ghedaen in haer Ho: Mo: vergadering den 30 marty 1651, Haarlem, J.v. Tuyrnhout, 1651.
39840: H. VAN V. [= JOHANNES NAERANUS]; - Amsterdamsche buuren-kout over den handel der predikanten van Utrecht en andere zaken. Haarlem, A. van Heusden [= J. Naeranus], 1660. 4o, zonder omslag, 40 pag.
39980: - Marineblad. Orgaan en uitgave van de Ver. van Marine- officieren. Jrg. 59 (1949) 1022 + 56 pag., geb., geïll.
40038: [ BAKKER, JACOB SYBRANDS ], - Zeeplanten of voorlezingen uit het Noorden, Sneek 1837, 16 + 207 pag., origineel kartonnen omslag.
40054: - St. Anthony Gasthuis 1425-1925, Leeuwarden. Leeuwarden 1925, (6) pag. tekst en 46 bladen met afbeeldingen, oblong, gebonden.
4008: [LEMCKE, PH.] - Das Geschlecht Lemcke. [Bad Oeynhausen 1942], 54 p., geb., geïll.
46799: - KUYPER, ABR.--- Zeventien kleine publicaties van dr. A. Kuyper, 19e eeuws, gedrukt.
40096: - Catalogus van het Stedelijk Museum te Leiden, Leiden 1886, 485 pag., slordig exemplaar.
40162: - Bulletin Stedelijk Museum Amsterdam, 70 afleveringen uit de jaren 1990-2000, geillustreerd.
40166: - Koninklijke subsidie voor vrije schilderkunst, Koninklijk Paleis Amsterdam, 9 afleveringen: 1987 t/m 1995.
54051: A.H. [VAN GORCUM?] - Jonkheer Salvador en zijne volks-voordrachten in het Odéon, 3e druk, met een nieuw voorwoord en dertien bijlagen. Amsterdam, A.H. van Gorcum, 1856.
14235: - MAASTRICHT, GRIMSBERG, FILIPSE Gekalligrafeerd blad “Herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van Hendrikus J.W. Grimberg en Camille N.E. Filipse .... Maastricht 12-11-1927. Br. Joannes”. Gesigneerd: Br. Wulfranus, Maastricht.
40536: - Congres archeologique Malines 1911, Notice historiques sur Malines, St. Nicolas, Hulst, Louvain, Mechelen 1911, 72 pag., geïll.
4054: L[ELS], C.J. - Geslachtslijst der familie Von Lindern. Rotterdam 1912, 61 p., geb., geïll.
49034: - ORANJE-NASSAU, TROONOPVOLGING--- Troonopvolging. Brochure van A.J.W. Francombe Sanders, z. pl. [ca. 1890], folio, gedrukt, 3 pag.
49024: - HILVERSUM, BRAND--- Collecte (...) voor de ongelukkige lands-genoten van 't dorp Hilversum tot herstelling hunner schaade geleden in de zwaaren brand van den 25 junij en ter opbouwing hunner afgebrande kerk en huizen.
49028: - GRAVENHAGE, KIESGERECHTIGDEN--- Drie lijsten van kiesgerechtigde inwoners van 's Gravenhage, ca. 1810 , ca. 1825 en 1831. Folio, gedrukt, 13 pag.
49030: - AMBTENAREN, REIS- EN VERBLIJFKOSTEN--- Tarif van reis- en verblyf-kosten van burgerlyke ambtenaren en geemployeerden bepaald den 31-5-1808. Folio, gedrukt, 6 pag.
40600: [ BERDEN, J.W. H.] - Catalogus van de tentoonstelling in het Muiderslot 1913, met eene beschrijving en korte geschiedenis van het kasteel, Amsterdam 1913, 114 pag., geïll.
54490: --- - Publicatie. Burgemeester, wethouder en Raden der stad Utrecht [tegen ontduiking van keuring op geslacht vee]. Utrecht, Muntendam, 1831.
4062: [KANN, J.H.] - Lissa & Kann, 1806-1906, ter herinnering aan het eeuwfeest. 's-Gravenhage 1905, 30 p., geïll. Gedrukt op O.H. papier.
65447: [MANDELE, E.C.M. VAN DER], - Etiquette voor heeren
40636: - N.V. A.J. ten Hope's Handelsmaatschappij. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum, Rotterdam, 1926, 64 pag., geb., geïll.
40682: - Utrecht. Uitgave van het gem. bestuur van Utrecht, met medewerking van de Maatsch. van Nijverh. afd. Utrecht, Utrecht[ca.1920], 176 pag., geb., geïll.
40684: - Verslagen van het onderzoek naar den toestand van den handeldrijvenden en industrieelen middenstand in de provincie Utrecht, Amsterdam [1912?], ca. 350 pag.[=Middenstandsenquete]
41166: - Notice historique sur l'ancienne grande commanderie des chevaliers de l'ordre Teutonique dit Des Vieux-Jongs, dans la province actuelle de Limbourg, Gent 1849, 60 pag.
41386: - Expose de la situation administrative de la province de Limbourg. Annexe au memorial administratif de 1836, Liege 1836, ca. 200 pag. Gebonden met: Proces-verbal de la seance publique d'installation de conseil provincial de la province de Limbourg, 31-8-1836. Annexe du memorial administratif de 1836, 403 pag. Kartonnen band beschadigd.
41440: - Publicatien behelzende het huishoudelijk school-regelement voor het Departement Vriesland, als mede eene klassificatie der scholen, dd. 20/21-10-1806, Leeuwarden, vd. Sluis, 1806, 25 pag.
41662: - Dordrecht voorheen en thans. Gids voor ingezetenen en vreemdelingen, 2e druk, Dordrecht, Morks & Geuze 1897, 64+44 pag., geïll.
51063: - - Eenige vraegh-stucken over de saken der presumtive jonckeren ende Oostenrijcksche Vassal-heeren van Amelandt. Z. pl., ['s Gravenhage, Burghoorn], 1637.
51906: - Gids van Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland, Uitg. Ver. tot Bev. v.h. Vreemdelingenverkeer, Zierikzee [ca. 1910]. Gebonden, 49+(28) pag., geïll. (door J.G. Huyser).
42004: - Hoe koud het was, en...... hoe warm!, 2e druk, Delft, Braat, 1931 [winter 1928/29]. Oblong, 103 pag., geïll.
42024: - Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... naar het leven geteekend en in het koper gebragt door de Hollandsche meesters A. Rademaker, C. Pronk ... Amsterdam, J.S. van Esveldt-Holtrop, 1807.
42030: - Gott mit uns! Festschrift zum 50 jahrigen jubilaum des christlichen Manner- und Junglings-Vereins zu Barmen-Wupperfeld. Elberfeld, 1899.
66276: - Koninklijk Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Catalogus der Bibliotheek F-G: Geschiedenis
66652: - Isaac van Goudoever
42077: [SPIEGEL, LAURENS PIETER VAN DE] - Historie van de Satisfactie, waar mede de stad Goes en het eiland van Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willem van Orange in het jaar 1577. Goes, Huysman, 1777.
12345: - GREVENBROICK, VAN Verklaring van de bestuurderen van de Abdij de St. Corneli, Munster, d.d. 25 augustus 1784, betreffende Adam baron van Grevenbroick, overleden 21 november 1541 als prieur en capitulaire der abdij en Godfroy baron de Grevenbroick, overleden 7 juni 1685, capitulair der abdij. Tevens tekent men in kleur het wapen van Godfroy van Grevenbroick. Folio, 2 p.
12358: - HAARLEM, NEDERKOORN Poeziealbum van Marie Nederkoorn te Haarlem, 1888-1895.
12362: - HAM, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd J. Ham, wrs. Noord-Hollands, ca. 1830. Folio, oblong.
12366: - HARTOG Prijs voor E. Hartog, getekend door directrice A. Bordier van het `Institution' te Parijs, 1892, 1 p., deels gedrukt.
12371: - HASSELT, VAN; STENVERS LEENEMAN Kwitantie voor de ontvangst van twee paarden, getekend G. Stenvers Leeneman, toegezonden door mr. J.A. van Hasselt, Amsterdam 1823, 1 stuk.
5834: [MESSCHERT, A. EN P.A. MESSCHAERT] - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555, Rotterdam 1836, 64 p., groot folio, geb., gedrukt op O.H. papier.
57811: - Familieboekje (trouwboekje) uit de gemeente Amsterdam van Christiaan George Lodewijk Fehr en Carolina Rabeneck getrouwd 6 september 1928 te Amsterdam met 2 geboorte- inschrijvingen uit 1891 en 1897.
42115: [MOREAU DE MAUPERTUIS, P.L.] - Venus physique, contenant deux dissertations, l'une sur l'origine des hommes et des animaux, et l'autre sur l'origine des noirs. Gravenhage, J.M. Husson, 1746.
42125: - Naamlyst der getrouwde -en overleden persoonen binnen de stad Middelburg ... alsmede een lijst der verkogte huizen (...) in den jaare 1802 [1803] en [1804]. Middelburg, Wetter [v. Dalen], 1802-1804.
42129: - - Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende Felix Meritis. Amsterdam, Roos, 1800.
42143: [GUEMADEUC, BAUDOUIN DE] - L'espion dévalisé. London [=Neufchatel], 1782.
42187: - - Volks-liedjens uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen. 1e-, 2e-, 3e-, 4e-, en 5e- stukje. Amsterdam, H. Keijzer e.a., 1789,1789,1790,1791,1806.
49036: - MUSEUM, W.O. II--- Waarschuwing. Dit huis Heerenstraat 28 is door den Staat der Nederlanden als Museum erkend (Ned. Staatsc. 1943 nr. 78). Aanplakbiljet in 4 talen. Gedrukt, plano.
4904: [VERSPIJCK, G.M.] - [Genealogie] Verspijck [Protestant en Roomsch-Katholiek]. [Gorinchem 1930], 35 p.
42201: - - Hededaagsche historie of Tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Amsterdam, Tirion, 1759.
42207: [ROOSWIJK, N. VAN] - Korte historische aantekeningen wegens het voorgevallene in de Spaansche belegering der stad Haarlem in de jaaren 1572 en 1573. Haarlem, Marshoorn / Van Assendelft, 1739.
65151: - Register der overheden en leden van de Utrechtsche Balije der Ridderlijke Duitsche Orde, mitsgaders edele en aanzienlijke geslachten vermeld in de archieven dier Balije.
42217: [LYDIUS, J.M.] - Historisch verhael vande voorneemste swaricheden, verschillen en procedeuren, so wel in kerckelijcke als politijcke saken, dry jaren herwaerts voorghevallen binnen de Stadt Oudewater. Amsterdam, Cloppenburgh, 1618.
42223: [LIGNAC], [...] DE - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in de huwelyken staat door den heer de L... heelmeester. 2 delen, 2e- druk, Amsterdam / Leiden, De Compagnie, 1785.
42227: [GAUTHIER, F.L.] - Traites contre les danses et les mauvais chansons. Lyon, Rusand, 1819.
48523: - WIARDI BECKMAN, KUYPER--- Brief van wed. Wiardi Beckman-Kuyper d.d. 's Gravenhage 1863, aan de generaal majoor Van Meurs. Manuscript, 4°, 3 pag.
48524: - GORINCHEM, NOTARIS, DE GIJSELAAR--- Extract uit Resolutien drossaard en regeerders van Gorinchem 30-12-1778. Manuscript, folio, 1 pag.
42241: [VERSCHUER-VAN BALVEREN, C.W. VAN (RED.)] - Dienende liefde. [Arnhem], 1894.
49022: - UTRECHT, STUDENTEN--- Installatie van den Senatus veteranorum 11-12-1901. Groot blad plano, litho van J. Moesman. Geplakte scheur.
49020: - NOORD-HOLLAND, WATERSCHAPSKAART--- De bladen Alkmaar 1,2,3 en 4 van de Waterschapskaart 1:10.000, herzien 1883, bewerkt 1885. Kleurelitho's. Ieder blad 55x70 cm.
42243: [WESTERBAEN, K.] - Omstandig en naeukeurig verhael van alle de plechtigheden, vreugdebedryven, (...) zoo ter gelegenheid van het honderdjaerigfeest der Utrechtsche Akademie als van de promotie met de Kap van zes Heeren. Utrecht, Muntendam, [1736].
42251: [ZWIERLEIN, K.A.] - De artz voor de minnaaressen der schoonheid. Utrecht, H. v. Emenes, 1792.
42291: [BEVERWIJCK, J. VAN] - Hertogh van Alva. Geessel van Nederlant ende Portugael. Hoe ende waerom beyde het Spaensche jock af-geworpen ende met malkanderen tegens den gemeenen vyandt verbonden zijn. Dordrecht, J. Goris [colophon: Dordrecht, H. v. Esch, 1641], 1641.
63976: - Design of an armorial plate
42346: [NYMEGEN, ELIAS VAN] - Historie der Rijnsburgsche vergadering. Rotterdam, Burgvliet, 1775.
42356: [DODSLEY, ROBERT A.O.] - De huishouding des menscheleyken levens, in twee delen, overgezet in het Engelsch uit een Indiaensch handschrift van een ouden Bramin (...) vertaald uit de 6e Engelse druk door Pieter Adriaen Verwer. Haarlem, Enschede, 1751.
42358: - - Kentekens en waarde van den zuiveren maagdom, uit volksbegrippen, natuurkennis en zedekunde. Vertaald uit het Duits. Groningen, Oomkens etc., 1793.
42384: - - Wegh-wyser, aenwijsende de besonderste vremde vermaecklijckheden die in 't reysen door Vranckryck en eenige aengrensende landen te sien zijn. Tot nut van al die gheneghen zijn om die landtschappen te besichtigen. 2e druk, Amsterdam, N. v. Ravesteyn, 1657.
42410: [FREZIER, A.F.] - Traité des feux d'artifice ou l'on voit la maniere de preparer (...). 's Gravenhage, J. Neaulme, 1741.
42436: [FRORIEP, ROBERT, ED.] - Chirurgische Kupfertafeln. Volume V [Weimar, Landes-Industrie-Comptoir, ca. 1830].
42452: - - Recueil van de tractaten, gemaeckt ende geslooten tusschen de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden ter eenre, ende verscheyde Koningen, Princen ende Potentaten ter andere zyde. 's Gravenhage, J. Scheltus, z.j.
42456: [LETH, H. DE] - Nieuwe geographische en historische atlas van de Zeven Vereenigde Nederlandsche Provintien, bestaande inde vyftig nieuwe accurate kaarten (...). Amsterdam, H. de Leth [= w.s. Jan Meyer, 1773].
42464: - - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 5 stukjes, in één band. Amsterdam, 1793-1807.
42469: [FENELON, F. DE PONS DE SALIGNAC DE LA MOTHE] - Gli auueniment di Telemaco Figliuolo d'ulisse.
42481: [FOKKE SIMONSZ, AREND] - De vaderlandsche historie in themata, vervattende in eene zaakelijke en tevens beknopte orde, alle de voornaamste gebeurtenissen die van den beginne des lands tot heden toe in ons vaderland zijn voorgevallen. 2e druk, Amsterdam, Arend Fokke Simonsz, 1788.
42483: - - De honingbijenteelt behelzende een volledig onderricht van de natuur en huishouding der honingbijen, dezelver voordeelige behandeling (...) soorten van korven. Dordrecht, Blusse, 1797.
42487: [ROSSLIN, EUCHARIUS] - Het kleyn vroetwyfs-boek ofte den vermeerderde Roosengaert van de bevruchte vrouwen. 2 delen, Amsterdam, erven wed. G. de Groot, 1730.
42509: - - Album du Rhin. Ems, L.J. Kirchberger, [ca. 1860?].
42525: - - Leerzaam mengelwerk voor de jeugd, bevattende eene verscheidenheid van onderwerpen, tot nut en vermaak der kinderen. Leiden, P.H. Trap. 1811.
42529: [BOXHORN, MARCUS ZUERIUS VAN] - Commentariolus de statu Confoederatarum Provinciarum Belgii, editio secunda (...) accessit de eadem materia Pauli Merulae. 's Gravenhage, Verhoeve, [colophon: Leiden, Ph. de Croy], 1650.
42533: [AUBERY, ANTOINE] - Het leven en bedryf van den wytberoemden en grooten staatkundigen Julius Mazaryn. 2 delen in 1 band, Leiden, B. v.d. Aa, 1699.
42535: - - Niewe beschryvinge der kleine waerelt, of verhandelinge over de menschelyke natuur. Met curieuse plaaten verciert; behorende tot het Tafereel der Huwelyks liefde. 's Gravenhage, voor de auteur, 1728.
42539: [VENETTE, NICOLAS] - Venus minsieke gasthuis, waer in beschreven worden de bedryven der liefde in den staet des houwelyks (...) door I.V.E. medicinae doctor. Amsterdam, Tim. ten Hoorn, 1687.
65784: - Momus, of De vrolijke spectator van den ouden en nieuwen tijd
42543: - - Naerdere Unie, in 's Gravenhage op de groote zael van 't Hoff van Hollandt den 21-8-1651 geslooten, als mede de Unie in den jare 1579 binnen Utrecht op-gericht. Neffens de propositien van (...) Jacob Cats (...) heere Veth (...) aen die van Zeelandt, Eyndelijck de amnestia over de onlusten in den jaere 1650 voorgevallen. [Gebonden met:] Vervolgh by de Naerder Unie verhandelt. Arnhem, J. v. Biesem, 1651.
9460: - Huwelykszangen ter bruilofte van ... Benjamin De bruyn en ... Bartha Verdijk, in den echt vereenigd binnen Amsteldam. [Amsterdam], Hendrik van de Gaete, 1719. 4º: [12] p. Met groot gegraveerd titelvignet door J. Schijnvoet naar J. Wandelaar met ertegenover "Uytlegging van het tytelplaatje" door H. van de Gaete. Fraai sierpapieren omslag.
9462: - Op het afsterven van den Heere Gerard Verrijn, ontslaapen den 12den en begraven den 18den december 1719. z.p. 4º: [8] p.
42563: [MISSON DE VALBOURG, HENRI] - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan van een reisiger door geheel Engeland, Schotland en Yrland. Utrecht, A. Schouten, 1707.
42595: - - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du Synode Wallon. Dordrecht, Blusse, 1803.
42599: [CUSSAC, J.] - Theorie generale de toutes les chasses au fusil, a coure et a tir, pour le gibier a poil et a plume et des grandes chasses royales. Paris, Corbet, 1823.
49419: - GRAVENHAGE, MEDISCH--- Extract notulen Provisioneel bestuur 's Gravenhage 31-10-1814, betr. kinderziekte. Folio, 1 pag., gedrukt.
48058: - MUSLY--- Een tiental familieadvertenties Musly, 1e helft 20 eeuw.
42609: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien. 2e verm. druk, Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
42611: - - Octroy van de Scher-meer, mitsgaders cavel-conditien ende kaarte. Alkmaar, J. v. Beyeren, [ca. 1740].
42613: - - Octroy van de Purmer, mitsgaders d'approbatie (...) met de Kavel-conditien (...) Item: kavel-register ende kaerte. Amsterdam, erven H. Aaltsz, 1722.
42633: [BOUGEANT, G.H.] - Amusement philosophique sur le langage des bestes. Paris/Francfort, Gissey et Bordelet/Mulz, 1739.
42637: - - Philopaedion. Tijdschrift voor de jeugd. Jaargang [5] 1826, Amsterdam, A. Vink, 1826.
65681: - Coat of arms/familiewapen of the Haersolte family
66194: [LUZAC, E.], - Reinier Vryaarts openhartige brieven, om te dienen tot opheldering en regte kennis van de vaderlandsche historie; en teffens ter aanwyzinge van de waare en wezendlyke oorzaaken van 's Lands vervallen en kwynenden staat, mitsgaders van de middelen om tot beteren toestand te komen.
48620: - GEERLING--- Correspondentie tussen C. de Jong en P.W. Geerling over familie Geerling, 1985. 2 pag.
42647: [KOUMANS, PIETER] - Verklaring van allerhande zo goude als zilvere en andere geld-specien, 2e druk, waar by gevoegt een aantekening van eenige personen die tot den ouderdom van 100 jaren en daarboven gestegen zijn, als mede enige waarnemingen van 't jaarlykse sterfgetal der menschen. Leeuwarden, P. Koumans, 1746.
42653: - - Argvment van een tragische-comedie prophetique gherepresenteert tvoorleden jaer in Syria, voor la Basca de Tripoly. Vertaald uit het Grieks, z. pl., z.n., 1608.
42657: D.P.E. - Toetze op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlyke regeeringe van Holland en West-Vriesland. Leiden, J. Princen, 1662.
42667: - - Placaet ende provisionele reductie ofte tollerantie vande (...) Staten Generaal der Ver. Nederlanden, op den cours vanden gelde, so goude als silvere spetien. 's Gravenhage, v. Wouw, 1638.
42671: [LAMPE], B[AREND] - Sweedsche oorloghen. Dat is Waerachtigh ende grondigh verhael van de voornaemste ende ghedenckweerdighste gheschiedenissen, welcke in de Oorloghe Gustavi Adolphi der Sweden, Gothen ende Werden coninck etc teghens Ferdinandum II, Roomsch Keyser, in Duytschlandt zijn ghebeurt. Dordrecht, J. Troyen [colophon: N. Vincentsz], 1631.
42679: M.S. [= SMALLEGANGE, MATTHEUS] - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen. Amsterdam, J.C. ten Hoorn, 1675.
42689: [REITZENSTEIN, W.E. VON] - Die beste und bewahrteste Erfindung wider das Koppen der Pferde. Mit Kupfern erklaret. Uffenheim, [1764].
42691: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III, roy de France et de Pologne (...) nouvelle edition. Keulen, Pierre du Marteau [= Amsterdam, D. Elzevier], 1666.
42703: - - De voornaamste en minstbekende bijzonderheden voorgevallen gedurende de belegering (...) der stad Breda in den jaare 1793. Bergen op Zoom etc., [1793].
42749: - - The horse; with a treatise on draught and a copious index. London, Baldwin and Cradock, 1831.
62121: - Letter from Louis Charles Levoir/Brief van L.C. Levoir.
42755: [SCRIBANI, CAROLUS] - Aussfuhrliches wolgegrundtes, politisches Bedencken, auff das nach jetz wehrende Kriegswesen im Niderlandt: darinn grundtlich angedeuttet unnd erzehlet wirdt, woher der Krieg entsprossen, wie solcher ein anfang und Mittel gefuhrt, und dann endlich wie derselbe zu einem glucklichen End kondte gebracht werden (...). z. pl. [Duitsland?], 1629.
4278: L.E. - De hertogen uit het Huis van Nassau, in Geldersche Volksalmanak (1902), p. 45-47.
65689: - Coat of arms/familiewapen of the De Roever family
65690: - Coat of arms/familiewapen of the Romer family
42791: - - Recueil de diverses pieces servant a l'histoire de Henry III roy de France et de Pologne. Keulen, P. du Marteau [= Amsterdam, A. Wolfgang], 1666.
42793: [UYTENHAGE DE MIST, JOHAN] - De stadthouderlijcke regeeringe in Hollandt ende West-Vrieslant. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders. Amsterdam, J.C. v.d. Gracht [= Leiden, Hackii?], 1662. [gebonden met:] Toetse op het laster-schrift t'onrecht genaamt stadhouderlijcke regeeringe van Hollandt en West-Vrieslandt, door D.P.E. Leiden, J. Princen, 1662.
63966: [DENIS CAROLET] - De medeminnaar van zichzelven, blyspel, met zang. In een bedryf.
42871: [WITT, JOHAN DE] - Declaratio ordinum Hollandiae West-Frisiaeque ex ipsis fundamentis regiminis Belgici desumpta. Leiden / Amsterdam, Maire / Elzevier, 1654.
58049: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Robbert Goes Willemsz, Resident Denemarken en vrouw Anna Hop Cornelisdr. Manuscript, 4o, 1 pag.
42877: [WITT, J. DE] - Deductie ofte declaratie van de Staten van Hollandt (...) tot justificatie van 't verleenen van sekere acte van seclusie, rakende 't employ van den heere prince van Oraingne (...) op den 4 Mey 1654 ghepasseert. Na de copye. 's Gravenhage, v. Wouw, 1654.
42909: [BURCH, LAMBERT VAN DER] - Sabaudiae Respublica et Historia. Leiden, B. Elzevier, 1634.
42911: [VILLIERS, ABBÉ DE] - L'Art de prescher. Cologne, Pierre du Marteau, 68 pag.
42919: - - Actes et memoires des negociations de la paix de Ryswick. 4 delen, 's Gravenhage, Moetjens, 1699.
42921: - - Christelijke gezangen en liederen. Haarlem, v. Walré, Bohn en Loosjes, 1804.
42927: [HASSELT, J.J. VAN] - Beschryving der stad Bommel (...) door een Gelders regtsgeleerde. Arnhem, Moeleman, 1765.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27