Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11319: - CARPENTIER Wapen van Jhr. Thomas Cornelius Carpentier. Tekening met kleur en goud op perkament (mist het helmteken). 19de-eeuws. 15x15 cm.
11322: - CHIJS, VAN DER; HANEGRAAFF Kwartierstaat van Leonard van der Chijs, zoon van Cath.Joh. van der Chijs (geb. 1822) en Constance Hanegraaff. Folio, 1 p. Met getekend wapen van Corn. Hanegraaff (1507). 8(: 1 p.
11324: - COENEN, LÜBECK, DE GODOY, MUZIEK Eigenhandige muziekmanuscripten van Frans Coenen en Ernst Lübeck. Van de eerste `Impromptu en forme de valse', 7 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Frans Coenen' en van Lübeck `Scherzo', 12 p., getekend `Guanajuato 10-2-1864, Ernst Lübeck'. Gebonden in fraaie lederen band met goud en rood opdruk en de tekst `A madame Adelma Bournos de Godoy' en op de eerste pagina de opdracht `Veuillez accepter madame, les deux compositions ci-jointes, comme souvenir de une respectueuse amitié et comme hommage à votre beau talent, Mexico 20-2-1864, Ernst Lübeck, Frans Coenen'. Folio, oblong.
48762: - MERODE, V. CUIJLENBORG--- Hoofdwapen en 8 kwartieren van IJsbrand van Merode, waarschijnlijk 19e eeuws, tekening in kleur over gegraveerde omtrek, 30x24 cm.
65762: - Manuscript, arrest warrant for a Mr. Dirk Bus (?) from Amsterdam.
65763: [ZWEERTS, BRUNO], - Het Verheerlykt Leeuwendaal; zinnespel. Met Zang en Dans.
65873: - Photograph of the dies of NISITA (Nos Iungit Semperque Iunget Tenacissima Amicitia) on 28 February 1931
65874: - Photograph of the board (bestuur) and the members of NISITA (Nos Iungit Semperque Iunget Tenacissima Amicitia) in 1931.
65890: - Wax seal of the Rendantur des Kron Tresors
65886: - Constant Rebecque, Barons de Constant Rebecque de Villars.
9552: - Op het huwelijk van den Heer Jacobus Issendorp en Jongkvrouwe Johanna Hartwijk, in den echt verëenigt binnen Amsteldam den 3de van sprokkelmaand 1732. Amsterdam, Joannes Oosterwijk. 4º: 20 p. Met groot titelvignet door en naar J.C. Philips, en ertegenover "Uitlegging op de bruiloftsplaat", ondertekend J. O[osterwijk].
12385: - HOEKSTRA Getekende stamboom (in boomvorm) van de familie Hoekstra, ca. 1650-ca. 1850. Groot plano, enkele beschadigingen, ca. 1850.
12386: - HOGE ZWALUWE, VAN MEEL, SURCEANCE VAN BETALING Akte, uitgegeven door het Hof van Holland d.d. Den Haag, 21 mei 1654, dat Hendrik Jacobsz van Meel, brouwer op de Geyt onder Hoge Zwaluwe door vele ongelukken achteruit geraakt is en zijn schulden niet kan betalen, doch 4 of 5 jaar de tijd krijgt om alles te betalen. Charter op perkament (besch.), gesigneerd door Hogenhouck.
12397: - HOUTEN, VAN Twee prentbriefkaarten met de tekst `Van Houtens Cacaostube, Friedrichstrasse 6', met afbeeldingen van postzegels van Japan en Roemenië.
12401: - INDIË, AMBTENAREN TE BATAVIA Groepsfoto, 8x11 cm., van het personeel van de afdeling begroting van het Dept. van Financiën, Batavia 29 december 1911, opname van A.L. van der Capellen (klerk).
12410: - ISAACQ Hoofdwapen en zestien kwartierwapens van Petrus Isaacq, dite Issac de Gilsberge. 18de-eeuwse tekening op perkament, met kleur, 43x28 cm., met een aantal handtekeningen betreffende collatie en waarborg van de echtheid van J. baron de Bronckhorst 1702, baron Cruce Cruytz (?).
65215: - Algemeen Handelsblad, bijvoegsel jaar in beeld, and binnenlandse en buitanlandse kroniek 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939.
12143: - VRIJMETSELAARSDIPLOMA GOUDA, BÄUMER Diploma voor Willem Arnold Bäumer, geboren te Westbroek, 28 jaar oud, opzichter bij de waterstaat, tot meester-vrijmetselaar in de loge De Ware Broedertrouw te Gouda, d.d. 14 november 5862 (= 1862). Getekend door de vrijmetselaars G. Perk van Lith, Van Zeylen, Van Gennip (?), G.C. van der Want, J.W.E. Donckerman, L.C.G. Ropp (?) en J.J. Groeneveld. Charter op perkament met aanhangend zegel in blikken doosje.
12144: - VROOM Litho, 50x40 cm., van een jong meisje met roos, naast een tafeltje met snuisterijen. Haar onderlichaam is naakt en haar vagina is prominent naar voren gebracht. Het onderschrift in potlood: `Jeune fille à la rose. Epreuve d'artiste. Voor Jan en Eva. Jean Paul Vroom.'
12147: - WAL, DE Twee brieven van G. de Wal, hoogleraar te Groningen, d.d. Leeuwarden 1812 en Groningen 1826, aan een vriend te Leiden.
12153: - WEDTS, ELIASSEN Zegenwensch ter verjaaringe van onze waarde en veel geliefde zuster Apolonia Wedts, oud wordende 40 jaaren, den 21sten januarij Ao. 1792. Plano, gekalligrafeerd en versierd met slingers, een kroon en twee gekroonde leeuwen in goud, zilver en bordeaux.
12156: - WERKHOVEN, VAN Eigenhandig gedicht `Agur's Bede' door M. van Werkhoven, ca. 1835. 4(: 1 p.
12160: - WESTZAAN Gedrukt vers `Een droevige gebeurtenis voorgevallen in het dorp Westzaan op den eersten Januarij anno 1843'. Folio, 1 p.
12161: - WETTERS, VAN DAALEN, MANDEMAKER Vreugdengalm uytgeblaazen op het huwelijck van den deugd rijken jongeman en beminnelijken jonge dogter Melis Wetters en Cornelia van Daalen, voltrokken op den 26 van hooimaand 1778. Plano [1] p., met versierde rand.
12165: - WIEMAN, TOLLENAAR, HILVERSUM Uit vriendschap aan W. Wieman [te Hilversum] bij het schilderij op 2 juli [1911] aangeboden. Fol.: [17] p. Omslag besch.
63860: - Madame Tussaud's Exhibition, souvenir & guide, price 6d with an original entrance voucher dated 27 june 1938 giving the right to see the full programme which includes Kay Francis & Herbert Marshall in "Trouble in Paradise" and Claudette Colbert in "Three Cornered Moon".
56322: - Afl. Het Landhuis, 1939, met artikel interieur in landhuis Silvana te Wassenaar, architect Alb. van Essen, 3 pag., geïll.
13778: - VOORDA, UNIVERSITEIT LEIDEN Extract uit de Resolutiën van de vroedschap van Amsterdam dd 2-4-1789, betr. advies in de zaak Prof. Bavius Voorda, Julio, 8 p., gedrukt.
66574: - Lijkpligt bij het graf van Jan Hendrik van Swinden, den dertienden Maart 1823.
59126: - Extract uit de resoluties van de Staten van Holland en West-Friesland dd 13 januari 1740. betreffende advies op het inkwartieren en de Staat van Oorlog voor dit jaar.
66364: - Rapport nopens den wettigen en noodzakelyken Invloed van de Burgery der Stad Haarlem op haare Vertegenwoordigers, ter Vergadering van de Heeren Raden en Vroedschappen, uitgebragt door de Heeren Burgemeester van Dam, Schepen de Lange, Oud-Burgemeester Kuits, Oud-Schepen van Styrum, Pensionaris van de Kasteele, en Secretarissen van Schuylenburch en Graswinckel, als by Resolutie van den 29 April 1787 (...).
66254: - Levensbericht van P. Caland
64536: - Vaderlandsche gedenkstukken opgerigt in de beide groote kerken te Delft, met 7 afbeeldingen (half leather binding)
49221: - WORKUM, BELASTINGEN, VAN HINGST--- Acte van patent, uitgegeven door gemeentebestuur te Workum, d.d. 1 lentemaand 1810, aan Jan Gerrits van Hingst te Workum negotie doende in kousen, doeken en bonten. 1 blad, folio, deels gedrukt.
10844: - Welkomstlied aan den bruidegom Hein Heerkens thijssen en zijne bruid Anne Van der kun, Haarlem, 'Huize Hildebrand' 17 mei 1930. z.p. 8º: [1] p. MET: nog een lied op dit huwelijk. z.p. 8º: [1] p., ondertekend 'Les coccinelles', Stockel 27 mei 1930.
10846: - Bij het trouwen van Klaas [smit] en Marie [tulp]. Zwolle 26 augustus 1930. z.p. 8º: 8 p.
10848: - Welkomstlied ter gelegenheid van het 12 1/2jarig huwelijksfeest van de Heer en Mevrouw J. Schouten-pelser. z.p., z.j. 8º: 1 p.
10852: - Uit het leven van Dien [schippers] en Henk. 's Gravenhage, Morks. 8º: [12] p.
7141: [BOSCH, BERNARDUS] - De Eigenbaat. 3e druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1785.
54406: --- - Resolutien, acten ende brieven daer by blijckt waeromme ende in wat manieren d'heeren Staten van Hollant (...) den Paep van Sevenbergen hebben doen ghevanghen setten. ['s Gravenhage], Jan Pietersz, 1654.
54408: --- - Der Freund der Zigeuners. Gratis-Blatt herausgegeben vom Schweitzerischen Komitee der Zigeuner-Mission, nr. 17 (juni 1931), 18 (nov. 1931), 20 (mei 1933), 21 (nov. 1933), 22 (onder de naam 'Der Zigeuner-freund, mei 1934), 23 (okt. 1934), 24 (maart 1935).
66842: - Een Nationaal Petitionnement: Open brief aan de studenten onzer universiteiten
65721: - Het spectatoriaal toneel, eerste en twede deel
53855: --- - Sententie van den Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt jegens Johan Pesser, gepronuncieert den tweeden Mey, anno 1670. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1670.
53856: --- - Sententie ten laste van Jacob Pesters, gepronuncieert den 27 January 1735 binnen 's Gravenhage. z. pl., [1735].
64764: - De Haagsche Princelyke en Koninglyke Almanach, voor het schrikkeljaar 1788. Met Plaaten.
10910: - Zangen, z.p., [ca. 1900], 16 p.
10911: - Surprisen-lied, 8º.
10913: - Extra feestlied aan het bruidspaar, 8º.
10914: - Zeven diverse liederen, 8º.
10916: - Aan het bruidspaar, 8º.
10917: - Afscheidsgroet, 8º.
10918: - Welkom aan tafel, 8º.
12627: - TONEEL, VAN KORLAAR-SABLAIROLLES Vier programma's voor de Afscheidscoupletten, gezongen door mevr. Van Korlaar-Sablairolles bij het einde der voorstellingen v.h. Koninklijk Hollandsch Tooneelgezelschap, Nijmegen 1854, Nijmegen 1856, Leeuwarden 1856, Nijmegen 1857, 4 p., gedrukt.
12632: - TONNEMAN, DE LA COURT, WIJNEN Aantekeningen, brieven, knipsels en wapen (tekening in kleur) betreffende de families Tonneman, en De la Court te Amsterdam, 17de-19de eeuw, 10 stuks.
12647: - VERBORCHT Envelop gericht aan de heer Verborcht, raad in de vroedschap en oud-burgemeester van Utrecht. 18de-eeuws? 1 p.
12648: - VERPONDING, DOZIJ `Aanteekeningen omtrent verpondingen', mapje met aantekeningen van de hand van mr. Ch.M. Dozy, genoteerd uit talrijke archivalia, ca. 100 p.
12651: - VISVLIET, VAN; DE LAU (LACQ?) Brief van de arts De Lau of De Lacq aan E.P. van Visvliet, betreffende een patiënt van hun beiden. Met afdruk van zijn lakcachet in rode was. 2 p.
12653: - VOOGD, DE Briefje van H. de Voogd, d.d. 24 april 1918, Galvanistraat 19, 1 p.
57715: - Extract van testament van Elisabeth Schrijver, weduwe van Anthony Knakenhouwer, wonende in de tuinstraat bij de Prinsenhaghe, gedateerd 2 december 1800 en gepasseerd voor notaris A. Houtkoper te Amsterdam (Extract: d.d. 27 februari 1812).,
57716: - Ca. 10 voorbeelden- boekjes met "Bauvorlagen", voorbeelden voor het bouwen met bouwdozen.
854: [FRUIN, R.] - Enqueste ende informatie upt stuck van der reductie ende reformatie van den schiltaelen voertyts getaxeert ende gestelt geweest over de landen van Hollant ende Vrieslant gedaen in den jaere 1494.
50854: [LOOSJES, V.] - Veilingcatalogus van eene fraaije verzameling van Nederduitsche ongebonden boeken, bestaande in aanzienlijke kopijen, grootendeels nagelaten door (...) Jacobus Luberti Augustini, verkocht ten huize van J.C. Springer te Overveen. Haarlem, V. Loosjes, 1822.
66799: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66850: - The Kings and Queens of England.
66292: - Ter herinnering aan Maurits Ernst Belinfante, geboren den 30sten maart 1849, overleden den 26ste maart 1903.
8811: [LENTING, PETRONELLA HELENA CLASINA] - Roosje. Blijspel in twee tafereelen. Tiel, D. Mijs, 1877.
55120: --- - 'Wilhem Henrick (...) Prince van Orange (...) Alsoo eenen Janneken (...) gewesene dienst-maeght op de Voor-poorte (...) op gisteren avondt Abraham van Wicquefort (...) heeft laten eschaperen (...)'. D.d. Hof van Holland 12-2-1679.
64827: - Prospectus Middelbare Technische School Haarlem, vereniging voor nijverheidsonderwijs, afd. bouwkunde, weg- en waterbouwkunde, werktuigbouwkunde, electro-techniek, scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde
65159: - Moderne Hollandsche Interieurs, 2e aflevering J.A. Pool Meubelfabriek "Onder den st. Maarten" te Haarlem
65045: - Afscheid Mej. H. Smit, hoofd der school, Rehoboth Kleuterschool, Haarlem.
10994: - BOELEN Manuscript genealogie Boelen, 15de-18de eeuw, door A.A. Vorsterman van Oyen, 7 p.
65056: - Amsterdamsche Courant zaterdag 24 januarij 1863: de eerste Kamer heeft wetsontwerp Noordzeekanaal aangenomen
57928: - Extract Resolutien Staten van Holland 1-8-1777 betr. request van Paulus Rombertus Nauta Beukens, koopman in wijn te Amsterdam, betr. impost. Gedrukt, folio, 62 pag.
49184: - HILVERSUM, HILL-HOUSE--- Poesie album/Poezie album van Marie ..., leerlinge van de school Hill-House te Hilversum, met 17 bijdragen van medeleerlingen, alle uit 1871, het jaar waarin deze groep leerlingen de school verliet.
36398: N.N. - Erorterung der Frage ob denen Calvinisten eine Kirchen-Versammlung in der Stadt Hamburg zu vergonnen? ..... Hamburg F.K.Greflinger ca 1695
9006: M[EES], A[NNA] J[ACOBA] - Herinneringen uit vroeger en later tijd. Versjes. In druk gegeven 5 Juni 1881. [z.p.].
13427: - WAGENBERG (N.Br.), R.K. KERK Enkele stukken betreffende de R.K. kerk te Wagenberg (N.Br.), 1799-1838.
13435: - LEUVEN, BUL, MEDISCH, SCHASEBARGH, DEN BOSCH Bul van de Hogeschool Leuven voor de medicus Joannes Schasebargh uit ‘s-Hertogenbosch, Leuven 22-10-1756, charter op perkament, gedrukt met gaaf zegel aan oorspr. zijden lint van de geneeskundige faculteit en de handtekening van A.C.J. van Rossum, prior.
64817: [AMERSFOORDT, JACOB PAULUS], - Herinnering aan Maria. Voor allen die haar bemind hebben.
13448: - COLLARD Enkele aantekeningen en een knipsel betr. familie Collard, 3 stuks.
46109: - BUUREN, V.--- Twee gedrukte overlijdenskaarten voor W.J.Chr. van Buuren. Dordrecht, 1923.
29425: - ROTTERDAM, PORSELEINKAARTJE VAN SOMEREN-- Porseleinkaartje (visitekaartje op hoogglanspapier) van de verffabriek R.H. van Someren te Rotterdam, ca. 1850.
56318: -- - Tentoonstelling Honderd jaar Gemeentelijke Archiefdienst, Amsterdam, Waaggebouw 1945, 4 pag.
65480: - The War Cabinet. Report for the year 1917.
64024: - Bekroonde antwoorden ingekomen op de prijsvraag uitgeschreven door de Kegelclub "De Kroon" Haarlem
66102: - De geschiedenis van Jan van Haersolte [1764-1817]
9483: - Huwelykszangen op het huwelyk van ... Pieter Schuurman, en ... Alida Jacoba Beeldsnijder, te zamen in den egten-staat verenigt den 28 van somermaant 1722. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1722. 4º: [11] p. Met titelvignet, met fraai sierpapieren omslag.
9486: - [Huwelijkszangen op de zilveren bruiloft van Jacobus De vos en Katharina Van de rijp.] 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen D2, 3 en 4. 6 p.
9491: - Op het huwelyk van den heere Gerrit Van ruster en mejuffrouw Anna Maria De wind, in den echt vereenigd binnen Amsterdam den 14den van Wintermaand 1723. 4º. Incompleet, slechts de bladen A1 en 4, B1 en 2 aanwezig, 8 p.
9492: - [Huwelijkszangen van Abraham Scherenberg en Johanna Dorothea D'orville]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º. Incompleet, slechts aanwezig de bladen C1 t/m 4, 8 p.
9499: - Lijktranen over ... Joannes Van staveren, leeraer van Gods kerke t'amsterdam, overleden den 6 november 1724. Amsterdam, Gerard onder de Linden, 1724. 4º: [10] p.
29108: [ EWALD, J.L.] - Voorbeelden van deugdzame bedrijven, tweede stukje, Amsterdam, My. tot Nut van 't Algemeen, 1820, 147 pag.
11795: - COMBE, LA; WAALSE KERK UTRECHT Gedrukt boekje Het fonds La Combe van de stichting tot heden (1766-1912), door Dr. G.N. Buddingh de Voogt. Niet in den handel. Haarlem (Tjeenk Willink), 1912. 53 p., Oud-Hollands papier.
64513: - Infanterie: Tactique des armes séparées
49196: - HAARLEM, LEFFELAAR--- Nieuwjaarskaart van Kunsthandel Leffelaar te Haarlem, 1949. Gedrukt, 4 pag.
51390: - S. A. de Flines. Chef der firma Blikman & Sartorius, 1854- 9 februari-1904, Amsterdam 1904, 48 pag., geb., geïll.
66038: - Het seste deel van de Tragische oft klaechlijcke historien in de welcke begrepen sijn seer jammerlijcke feiten, waerachtig geschiet, tot spiegel van alle menschen
48842: - ONDERWIJS, STAATSEXAMEN--- Gelithografeerde prent 'Te zijn of niet te zijn, of het staatsexamen in Nederland. Treurspel in 30 dagen', litho C.W. Mieling naar C.V., uitg. K.W. Pickhardt, Gravenhage, 28x38 cm.
65485: - De zilveren feest van Abraham Blussé en Kornelia Vallaré, geviert den 20 der Grasmaand 1772.
66042: - Beytra¨ge zur Vertheidigung der practischen Religion Jesu Christi wider die Einwu¨rfe unserer Zeit, Siebende Band.
11392: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT `Programma funebre', betreffende de volgende hoogleraren aan de universiteit te Groningen: a. Reneke Busch de Marees, Groningen (Spandaw) 11 juni 1763; b. Wotherum Wolthers, Groningen (Spandaw), 13 februari 1768; c. Petrus Rembertus ab Iddekinghe, Groningen (Spandaw), Juli 1758; d. Leonardus Offerhaus, Groningen (Spandaw), 22 oktober 1779; e. Scatoris Gockinga, Groningen (Spandaw), 12 september 1759. Prijs per stuk:
11396: - GYMNASTIEK, WOELDERS Gedrukte map met twaalf `Spreuken en gezegden van mannen van beteekenis op het gebied der lichamelijke opvoeding, ten dienste van gymnastiek- en lagere scholen, om op te hangen, eerste twaalftal, bijeenverzameld door H.A. Woelders, gymnastiekonderwijzer te Amsterdam'. Amsterdam, 1877. Folio, oblong, 14 p.
65303: - Warnasarie Indisch jaarboekje 1851
11404: - HAMMING Een twintigtal blaadjes uit een poeziealbum van Gerharda Ellegonda Hamming uit de jaren 1878-1889.
11406: - HARMSEN, JANSZ Extract geboorteregister Oude Kerk Amsterdam 1861, betreffende Harmanus Petr. Dan., zoon van Harmanus Harmsen en Petronella G. Jansz.
11408: - HASSELAER Brief van M.A. Hasselaer, Yverdorn en Suisse, 21 december 1751, zich aanbevelend bij `son altesse royalle', om de heer Bosc de la Calmette op te volgen als `ministre' namens de Staten Generaal in de `Cantons evangeliques' in Zwitserland. 4(: 4 p.
10721: - Bij het overhandigen der beeldtenisse van den Heere Willem Bilderdijk. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10723: - Huwelijks-liedjen toegepast op den heere G. de Meyer, bruidegom, en mejufvrouw M. Van den Helm, bruid, door eenige van hun Ed. vrienden. z.p., z.j. 8º: [3] p.
10719: - Ter gelegenheid van het koperen bruiloftsfeest van den Heer Petrus Johannes Hendrikus Sengers en Mejuffrouw Johanna Maria Catharina Seeuwen. z.p., drukkerij J.W. van Leenhoff & Zoon, z.j. 8º: 2 losse blaadjes.
11401: - HAEMSTEDE, VAN; DE RIDDER, FERRAND, REES Diverse 18de-eeuwse genealogieën van de geslachten Van Haemstede, Ferrand en De Ridder, ca. 1500-ca. 1730. 30 stukken (ca. 100 p.). Folio.
11403: - HALL, VAN Enkele dictaatcahiers van J. (Han) van Hall (later J. Vening Meinesz-van Hall). Ca. 1890. 4(.
66758: - Advertising material concerning the publication Verzameling der portretten van de vermaarde Mannen en Vrouwen by publishers Soetens & Fils, Den Haag [1842]
66174: - Excursion in Eastern Quebec and the Maritime Provinces, Guide Book 1, part I and II
64096: - Leerzaem zak-boekjen voor alle standen over de woorden welke meest in gebruik zyn, als: Adel, Aristocratie, Constitutie, Democratie, Eigenbelang, Eendracht, Geldmiddelen, Gemeenebest, Stille Ingezeetenen, Krygsmacht, Majesteits des Volks, Monarchie, Redres, Regeeringsvorm, Stem des Volks, Vryheid en Voorrechten etc.
49411: - GRAVENHAGE, HAAGSCHE BOSCH--- Artikel van Bosman in De Nederlandsche Spectator van 27-10-1877 'Een ontmoeting in Het Haagsche Bosch', 2 pag. + een plaat.
9672: - Ter bruilofte van ... Mr Christian Scholten van asschat, commis van het Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam mitsgaders opper-commissaris van de Walen ... en ... Johanna Catharina Van wesele, in den echt vereenigt den 22 van Wintermaand 1750. z.p., z.j. 4º: 8 p. Fraai sierpapieren omslag.
9670: - Huwelyks-zang op de echtverbintenis van ... mr Christiaen Scholten van a-schat en ... Johanna Catharina Van wezele, plechtelyk voltrokken binnen 's gravenhagen den 22sten van Wintermaand 1750, z.p., z.j. 4º: [8] p.
11937: - KOCH Gedrukt gedicht `doer Johan Wilhelm Daniel Koch', getiteld: `Vreugden volle philosophische opwekking aan den vrienden des huises van Oranjen'. Folio, 4 p.
11942: - KONING, DE; FRIESWIJK, NOLST, 'S-GRAVENHAGE Gedachten op het overlijden van ... Willem de Koning, overleeden den 21 van hooimaand en Benjamin Frieswijk, overleeden den . van slagtmaand, 1809, veelgeachte predikanten in de gemeente Jesu Christie van 's-Gravenhaage. 4(: 5 p.
11947: - KRAGTINGH, GOBELS, COTTAAR, HAARLEM Ter bruiloft van ... Jan Kragtingh en ... Elisabeth Catharina Gobels, gevierd binnen Amsterdam op den 21 van sprokkelmaand 1786. Plano, [1] p.
11949: - KRAIJ Potloodtekening van enige personen in middeleeuws kostuum in een landschap, gesigneerd H[ein] A[uke] Kraij, Dee [19]20, 18x26 cm.
11953: - KUHN, WITHUYS Aan den heere L. Kuhn, bevordert tot doctor in de regten op den 24 juny 1835. 4(: [3] p.
11955: - LACH DE BÈRE `Toegang collectie Lach de Bère, Centraal Bureau voor Genealogie', typoscript, 29 p.
66110: [BRANDT, GEERAERT], - Het leven van den beroemden prins der Nederlandsche dichteren. Joost van den Vondel; : behelzende: zyn afkomst; vertrek uit zyn vaderland (...), benevens een aantal grafschriften en lykdichte
57850: - Aanplakbiljet "Publicque verkoopinge tot Haringhuisen van een winkelhuys en erve, mitsgaders een damschuit, item een vlet en boot op (...) 22-3-1784,1 blad, plano met bovenin een houtsnede van een zeilschip, gedrukt te Alkmaar bij A. Maagh. [1784].
57855: - Brief van P. Scheltema, d.d. Amsterdam 7-4-1858 aan Felix Delhasse te Brussel, manuscript, 8o, 3 pag.
57860: - De betekenis van de wet van Say voor de conjunctuurtheorie, scriptie door W.M. Zappey, 1955, 33 pag., getypt.
6985: [BERNAGIE, PIETER] - Het huwelyk sluyten; blyspel. Amsterdam, Marten Westerman en Coenraad van Hulst, 1826.
12210: - ANTWERPEN, DE SANCT JEHAN, WOUTERS, RUBBENS Akte waarbij Dominicus Wouters, koopman te Antwerpen, en Jan de Sanct Jehan, ouderman van de lakenhallen te Antwerpen, een geschil beslechten over de opbrengst van twee huizen te Antwerpen: Het Moriaans Hoofd en De Coninginne van [de] Mooren, beide in de Moriaenstraat. De zaak loopt vanaf 1561. Groot charter op perkament, verleden voor de schepenen van Antwerpen Jan Bacx en Franchois van der Willighen, d.d. 20 februari 1573. Getekend Martiny. Zegels verloren.
12213: - ARNOLDUS Schilderijtje van riet in huisvlijt, in lijstje van huisvlijt, met de tekst `H. Arnoldus'.
12214: - ASSEN, VAN DEN BERG, ALVING, RODE KRUIS Huwelijksanonce betreffende Berend Jan van den Berg en Grietje Alving te Assen, 1879, 1 p., gedrukt.
12217: - BAARDERADEEL `Betoog van den gemeente-raad van Baarderadeel betrekkelijk de kosterij-goederen in die gemeente...' Weidum 1855, 17+2 p., gedrukt.
12218: - BABILONIËNBROEK Brief van de rijksarchivaris in Noord-Brabant d.d. 1955 betreffende het rechterlijk archief van Babiloniënbroek. 1 p.
13355: - EEM, VAN DER, VAN HARDEVELD Stukken betr. het huwelijk van Dom. Bern. van der Eem en Aaltje van Hardeveld, Wadenoijen 15-6-1940, 3 stukken, deels gedrukt.
13357: - ALPHEN, SCHOUTEN Formulier uit prijsboek t.n.v. Sophia Schouten, d.d. Alphen 1855, getekend door burgemeester S.P. Roos, 1 p., deels gedrukt.
13362: - SCHOONHOVEN, KLOOSTER DE HEM Diverse aantekeningen betr. de geschiedenis van het klooster De Hem, bij Schoonhoven, 19e eeuws.
13363: - ROYEN, VAN, CAMPHUIS, VAN RAESFELT Brief van J.A. van Royen aan Wed. Camphuis, d.d. 1845, inzake het door Camphuis geadministreerde legaat van Raesfelt. 1 p.
13365: - POSTKANTOREN DEN HAAG, ROTTERDAM EN LEIDEN Publicatie betr. de aanbesteding van vernieuwingen en onderhoud aan de koninklijke postkantoren te ‘s Gravenhage, Rotterdam en Leiden, ‘s Gravenhage 1833, 1 blad, plano, gedrukt.
64815: - Het testament of de laatste wil van den Hollandschen eijerboer. Toneelspel in drie bedrijven.
49703: - LEIDEN, STUDENTEN--- Menu 'Reunie 23-6-1880', 3 pag., gedrukt.
49705: - RAMAER--- Menu promotiediner mr. J.W. Ramaer 17-4-1880. 2 pag., gedrukt.
49707: - IDSINGA, VAN--- Menu promotie mr. J.W.H.M. van Idsinga, Leiden 21-10-1880. 4 pag., gedrukt.
49709: - DOORN, VAN--- Menu promotiediner, Leiden 5-7-1879, mr. J.S.D. van Doorn. 4 pag., gedrukt.
49711: - BAUMHAUER, VON--- Menu promotiediner mr. E.M. von Baumhauer, Leiden 12-5-1876. 2 pag., gedrukt.
49717: - COURT, DEL--- Menu promotie mr. H.J. del Court, Leiden 18-3-18xx. 2 pag., gedrukt.
49719: - MENU, ZILLESEN--- 24 menu's, afkomstig van de familie Zillesen, 19e en vooral 20e eeuws.
49721: - KLAVERWIJDEN, LEIDEN, STUDENTEN--- Bul van het Leids Studenten Corps voor Alb. Corn. Klaverwijden, d.d. 21-11-1840. Groot blad plano, oblong, met 2 opgedrukte zegels.
49725: - PLOMP, MELCHERS--- Groepsfoto van vijf heren, w.o. F. Pomp en ds. Melchers, 18x24 cm.
49727: - KRANTEN, HET VOLK, TROELSTRA--- Twee foto's van vijf mannen die Het Volk lezen: De Roode, Ankersmit, Troelstra, Mendels en Van Bruggen. 10x14 cm., op karton.
49729: - OUDEGEEST--- Portretfoto J. Oudegeest, voorzitter Eerste Kamer, 18x13 cm.
49733: - HELDER, DEN--- Tinnen bord, middellijn 21 cm., met wapen van Den Helder en tekst 'Gemeente Den Helder'.
49735: - NEO-MALTHUSIANISME--- Zes boeken en brochures betr. het Neo-Malthusianisme. Gedrukt.
49737: - PIERSON, N.G.--- Twee banden, half leer, met 28 brochures geschreven door N.G. Pierson, 1865-1885, gedrukt.
49741: - INDIE, TIELENIUS KRUIJTHOFF, BEEKMAN--- Vier stukken betr. Hendrik Tielenius Kruijthoff, gouverneur van Makassar. Manuscripten, 1798-1822, 5 pag., folio.
49743: - ZUTPHEN--- Bijvoegsel Zutphensche Courant 6-4-1899, betr. 50 jaar jubileum van de krant, plano, 2 pag., gedrukt.
49745: - TEYLINGEN, VAN--- Brief d.d. Middelburg 30-8-1840 van de broer van mevr. wed. C. de Raadt-van Teylingen te Zutphen, betr. zijn kinderen en hun karakters. 4°, manuscript, 2 pag.
49747: - GAVERE, DE--- Dossier betr. het geslacht De Gavere, Gavre, afkomstig van J. Klaver, ca. 1938 wonende Sperwerstraat te Arnhem, ca. 20 pag., manuscript.
49749: - GRONINGEN--- Gebroken lakzegel van Municipaliteit van stad Groningen, 1802. Afkomstig van H. Klaver te Arnhem.
49751: - PAPIERMOLEN, JANSEN, HOPPECAMP--- Twee kwitanties voor ontvangen haardstedegeld over 1733 en 1734, van Kerst Jansen, voor diens papiermolen. Deels gedrukt, 2 pag.
49753: - VERHUELL--- Brief van A. Ver Huell, d.d. Arnhem 16-6-1883, aan A.A. Vorsterman van Oyen. Manuscript, 8°, 3 pag.
49757: - GRONINGEN, GEERSEMA, WOLBERS--- Acte van transport d.d. Groningen 4-4-1794 van een behuizinge aan de oostzijde van de Oosterstraat te Groningen. Charter op perkament, met groot stadszegel van Groningen en handtekening van secretaris Gockinga.
49759: - ARNHEM, CLOECK, HUYGHENS, CASUN--- Acte d.d. Arnhem 13-9-1656 waarin Everhard Huijgsone, commissaris en Gijsbert Cloeck, borger-lieutenant een buijdtschap aangaan voor 2/3 parten van 5 schaerweyden in 't Arnhemer broek, in de Rammelweyde gelegen. Charter op perkament.
49761: - HEM, BAKKER, V.D. KELDER, ORGEL--- Knipsel (van S. Georgius, 20x14 cm.), met verso 'Ten gedachtenis dat Cornelis Cornelisz. Bakker voor 't eerst in de kerk het orgel gespeelt heeft, den 3 November 1801. Bid voor H. van der Kelder, pastoor te Hem'.
49763: - BUSSUM, LYCEUM--- Lesrooster van het Lyceum te Bussum, cursus 1934-1935. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
49767: - LEIDEN, VAN SCHAECK--- Prijsformulier van het Leidse gymnasium voor Hector F.T. van Schaeck, d.d. 1835. 1 blad, 4°, gekalligrafeerd.
49769: - TIELENIUS KRUIJTHOFF, VRIJMETSELARIJ--- Diploma als vrijmetselaar voor Hendrik Tielenius Kruijthoff in de St. Johns loge nr. 1 in Newport in de staat Rhode Island (USA), d.d. 23-7-1795.
49771: - PEYMA, VAN, KLAASESZ--- Zes stukken betr. een legaat voor Jetske van Peyma te Lancaster, New York, haar aangekomen van Hermanus B. Klaasesz uit Ternaard, 1879. Manuscripten met opgeplakte notariszegels van notaris Herman B. van Peyma.
49773: - KEIJSER, BOUWESCH, DIEPERINK--- Aan mevr. [L.A.] Keijser [- Bouwesch] op haar Ed. verjaardag 9-3-1837. Manuscript, 4°, 2 pag.
49775: - KRUIJTHOFF, SCHONE--- Brief d.d. Gravenhage 1828 van J. Schone, aan zijn (schoon?) zuster, mevr. J.E. Kruijthoff-Keyser. 4°, 1 pag., manuscript.
49777: - MATEN EN GEWICHTEN--- Herleiding der Rhijnlandsche op de nieuwe Hollandsche maat, ingevolge KB 29-3-1817. Cahier, 8°, 26 pag., manuscript.
49828: - Die Masken der Schonheit. Hendrick Goltzius und das Kunstideal um 1600, Hamburg (Kunsthalle) 2002, 176 pag., geb., geïll. met stofomslag.
49872: - De grietmannen in Friesland, Leeuwarden, Eekhoff, 1848, 48 pag., ing.
5050: [WIEGERSMA, G.J.] - Het geslacht Wiegersma. Z.p. [1958], 60 p., geb., geïll. Oplage 50 exx.
50590: [LUBER, J.E. E.A.], - Gedenkboek der feestviering ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Evangelisch Luthersch diaconie Wees-, Oude Mannen- en Vrouwenhuis te Amsterdam, 14-16 januari 1872, Amsterdam, Schleijer, 1872, 8+65 pag.
50602: [GOUDSMIT, F.W. E.A.], - Autobridge. Uw feillooze mede- en tegenspeler [ bord met schuifjes, wijzers etc., in doos].
5062: [WILKENS, J.N. EN C. MENSCH] - Geschiedenis van K. en J. Wilkens [houthandel en dextrinefabriek te Veendam, 1823-1948]. Veendam 1948, 68 p., geb., geïll.
50652: - Uitlegginge van de wijdberoemde en vermaarde glazen binnen de voortreffelijke en vermaarde St. Jans kerk te Gouda, Gouda, v. Bentum, z.j., 52 pag. Origineel blauw papieren omslag, beschadigd.
50746: [ THESINGH-LEIJER, A.G. ] - Leven en daden der vorsten uit het Huis van Oranje, door de schrijfster van De jaren 1830 en 31, Nijmegen, Haspels, 1835, 397+7 pag. Gebonden in half linnen.
50764: - Verzameling van gezelschaps-liederen, bijeenvergaderd ten dienste van den beschaafden stand, 6e druk. Dordrecht, Zender, 1842, 112 pag., oblong. Rugje los.
50824: [ FRANCAIS DE LALANDE, J.J. LE], - Voyage d'un Francais en Italie, fait dans les annees 1765 & 1766, tome 4, Venise/Paris 1769, 576 pag.
50832: - Pompei, oblong in red linen, 12x16 cm.
66780: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie volgens welke, binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven het regt van het klein zegel op eenige voorwerpen van weelde, 2 December 1805.
66781: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende dat art. 11 der publicatie van den 26 December 1799, in dier voege wordt gealtereerd dat in de jaren 1807 en 1808 voor de daar in genoemde runderen, paarden en schapen, de daar bij bepaalde belasting zal worden opgebragt, 30 mei 1806
66782: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende continuatie der surcheance, van het effect van het tweede en derde point, van het tweede gedeelte der publicatie van 26 februarij 1802, nopens den doorvoer van vreemde goederen, 24 mei 1806.
66783: - Publicatie van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest, houdende ordonnantie,volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten, 18 december 1805.
66784: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland aangaande het regt van preferentie der genen die ter zake van 's lands impostien, eenig voorschot aan den Lande hebben gedaan of zullen doen, 17 april 1807.
66785: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk de overlegging van een zegel (...) door alle politieke of militaire, landelijke (...), ambtenaren (...) wegens hunne tractementen en emolumenten (...), 30 Januarij 1807.
66786: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland betrekkelijk eene modificatie van het bepaalde bij art. 60 der Ordonnantie op het middel van het Klein Zegel (...) relatief het transport en de registratie van onroerende goederen enz, 27 Maart 1807.
65985: - Haarlem als industriestad.
48688: - QUENEAU--- Correspondentie tussen C. de Jong en Henry Tranzer te Courtenay, 1984, betr. fam. Queneau e.a. Manuscripten, ca. 6 pag.
57973: - De verkiezingsbode van de Vereenigde Vrijzinnigen voor district III, d.d. 3-6-1905. Candidaat: K. Eland, lid hoofdbestuur Liberale Unie. 4 pag., gedrukt.
57974: - Prijsformulier t.n.v. mej. E. Vriends, leerling van de Maria scholen te Breda, externaat voor jonge juffrouwen, 1907.
57975: - Prijsformulier voor Marie Blok, leerling van de Waalse school te Amsterdam, 1929.
49345: - GRAVENHAGE, VOGELS--- Programma eener internationale tentoonstelling van zang- en kamervogels op 6-8 september 1884 (...) te 's Gravenhage, 12 pag., gedrukt.
47240: - Berlin und umgebung. Leporello from 8 photo's, 9x6,5 cm., on board, verlag Sophus Williams, Berlin, 1886.
Lisboa,_Na_Impressao_Regia,_1817,_1: - Nova Sentinella contra franc-masso
49223: - FRIESLAND, NED. HERVORMDEN--- Extract uit Decreten Prov. Bestuur Friesland d.d. 23-2-1797 betr. opheffing regels betr. verkiezing predikanten, als zijnde 'overblijfselen van het stelsel eener heerschende kerk'. 1 blad, folio, gedrukt.
9596: - Lykdichten voor den heere Sjoerd Lievesz De bruin, jur. utr. studiosus. Overleden binnen Harlingen in den ouderdom van ruim 21tig jaaren, den 27sten van Grasmaand, en ter aarde besteld den 4den van Bloeimaand 1740. z.p., z.j. 4º: 12 p.
9633: - Huwelykszangen voor ... Mr. Jan Frederik Parvé en ... Maria Adriana Van den Broeck, in den echt vereenigd binnen Haarlem den 22sten van lentemaand des jaars 1746. Haarlem, Izaak en Johannes Enschedé. 4º: [10] p.
9626: - Het klagende Delf over het afsterven van ... Cornelis Spiering, Heere van Spieringshoek, in zijn ... leven raad, vroedschap en oudburgemeester der stad Delf, mitsgaders bewindhebber der Oostindische Maatschappye, overleden den 29 van grasmaand 1745. z.p. 4º: 6 p.
9600: - [Zangen voor het huwelijk van Andries Oortman junior en Anna Hooft]. z.p., z.j. 4º. Incompleet, slechts [8] p. van 52 aanwezig.
53892: [VRIES, SIMON DE] - Le putanisme d'Amsterdam. Livre contenant les tours & les ruses dont se servent les putains & les maquereles comme aussi leur maniere de vivre, leur croyances erronées & en general toutes les choses qui sont en pratique parmy ces donzeles. Amsterdam, Elie Jogchemse de Rhin [=J. Bouman?], 1681.
9813: - Huwelijkszangen voor ... Mr. Maximiliaan 's gravesande en ... Anna Van der aar de sterke d'esselickerwoude, plegtiglyk in den echt vereenigd te Woubrugge op den 16 van oogstmaand 1775. z.p. 8º: 59 [2] 8 [4] p.
49313: - TONEEL, ROYAARDS-SANDBERG, GRADER, SCHAER--- Album, samengesteld door de 'oud-toneelspeler Jan Grader' betr. het 25 jarig toneel jubileum van Jacqueline Royaards-Sandberg, 1933. 44 pag., met knipsels etc., oblong.
65688: - Coat of arms/familiewapen of the Röell family
65636: - letter- of symbolenslot/lock with letters
64467: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 10
9436: - Bruiloftzangen op het huwelyk van den heere Mr. Pieter De bye en mejuffer Joanna Van aken, voltrokken den 7 der Oogstmaant 1714. z.p., z.j. 4º: 8 p.
11594: - RECUM (REKUM), VON; WILDEMAN Portefeuille met opschrift `Genealogie Von Recum, slechts gedeeltelijk uitgewerkt. M.G.W[ildeman] 1935'. 4, ca. 100 p.
11602: - RÖELL Foto van Jhr.mr. J. Röell, Amsterdam, z.j., 17x11 cm.
11604: - ROELOFS, KLEMAN Foto van een aantal personen aan het souper bij de zilveren bruiloft van de heer C.O. Roelofs, Amsterdam, 7 mei 1904, aangeboden door H.L. Kleman Jr. aan het bruidspaar. Foto Nico Schuytvlot.
65808: - Haarlems kerk in woord en beeld
11608: - ROQUEVILLE (?), DE; WÜRTTEMBERG Brief in het Frans van De Roqueville (Thoqueville?, Moqueville?), La Haye 1 juli 1789, over een brief van `le duc regnant de Würtemberg à leurs Hautes Puissances', wrs. betreffende Zeeland. Met aantekeningen van de ontvanger dat hij heeft geantwoord te wachten tot de Raad van State over de brief van de hertog d.d. 26 juni 1786 heeft beslist. 4(: 2 p.
65253: - Coats of Arms of Dutch families, familiewapens van Nederlandse families, lithograph in colour, gekleurde litho's
65905: [HAMELSVELD, YSBRAND VAN], - De vraag-al
65909: - Chasse de renard
9709: - Ter bruilofte van den heere Jan Carel Bractearius en jongkvrouwe Anna Elisabeth De la fontaine, in den echt vereenigt binnen Amsteldam den 30 van slagtmaand 1756. z.p. 4º: [16] p. Met groot titelvignet en "Verklaaring der trouw-plaat" door H.W. D[ronsberg].
57935: - Extract Resolutien Staten van Holland 31-5-1788 betr. request bierbrouwers tot verbieding van zekere gist. Gedrukt, folio, 1+7+7 pag.
57936: - Drie gedrukte stukken betr. de Hondsbossche, 18e eeuws, folio, 12+1+3 pag.
57938: - Copie van een vonnis, d.d. Antwerpen 15-5-1555 in geschil tussen hoofdingelanden van de Hondsbossche en Dijkgraaf, heemraden en ontfanger van de Hondsbossche, gedrukt (18e eeuws), folio (6) pag.
10995: - BOLDINGH, HONDIUS, LEEUWARDEN Litho `Gezigt op den ingang van de stedelijke begraafplaats, Leeuwarden', met randschrift in pen `Reinier Jan Boldingh, geboren te Hoorn 8 maart 1838. Overleden te Leeuwarden 14 mei 1862. Begraven 17 mei afd. 1 regel 3 nr. 20'. In originele lijst uit de tijd. Voorts: grafstuk, vervaardigd o.m. van haar, voorstellende een grafmonument met de tekst `P.S.H. geb. 7 Sep. 1833 ovl. 1 juni 1887' en `M.B. geb. 7 Febr. 1868 ovl. 3 juli 1887'. Op verso het etiket `W. Ooms, kunsthaarwerker en graveur te Hoixze(?). Voorts verklaring van de letters: `Petronella Suzanna Hondius (gehuwd met Heiman Hendrik Boldingh, een broer van grootvader Claas Boldingh) en hun dochtertje Maria'. In eigentijds ovalen lijstje.
10997: - BONEBAKKER Uittreksel burgerlijke stand betreffende huwelijk W.C. Bonebakker en A.E. van Loenen Martinet, 1927.
10999: - BOSMAN-VISSING Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Vissing, wed. Hendrik Bosman. Amsterdam 1807. Plano, gedrukt.
11005: - BRUYN KOPS, DE Vijf brieven van de curator der hogeschool te Leiden, W.G. de Bruyn Kops, 1868, 1871, 1872, 1874, 1875, deels gedrukt, deels manuscript.
11011: - COPPENS, BELGIË Brief van prof. B. Coppens, Gent 1794, aan citoyen Siliestre. 4(, 1 p.
11012: - CREMER Dossier stukken, afkomstig van A.A. Vorsterman van Oyen betreffende het geslacht Cremer, met handgeschreven genealogieën van het Gelderse geslacht Cremer, aantekeningen en correspondentie, o.a. met J.T. Cremer van Duin en Kruidberg te Santpoort over genealogie, geld lenen en aandelen N.V. Centraal Bureau voor Genealogie, ca. 1912.
11013: - CRONIER Brief in het Frans van Cronier, 1802. 4(, 1 p.
11021: - DONCKERWALCKE, VAN AMEROM, NIX. Kwitanties van regenten van het Gereformeerd Weeshuis te Haarlem, t.b.v. diakenen van de Waalse kerk aldaar, betreffende schoolgeld voor leerlingen Donckerwalcke, Van Amerom, en Nix. 1899. 3 stuks à 1 pag; prijs per stuk
10935: - Vreugdelied, 8º.
10901: - Verzameling van 266 toasten ten gebruike by bruiloften, kraammalen, verjaar-partijen en andere vriendschappelyke bijeenkomsten, als ook op uitoefening van elk's bestaan. Met toepasselyke versjes, benevens eenige tafelzangen en geboorte-liederen, door wijlen den heer A. Fokke Sz. 4e verbeterde druk. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1843, 54 (= 70) p.
10903: - Verzameling van bruiloftsverzen en liederen, toegepast op allerlei betrekkingen, door J. Hagen. Amsterdam, H. Moolenijzer, 1829, 8 + 80 p.
10905: - Fransche en Hollandsche gelegenheidsversjes, verzameld door An. de Jager, 2e vermeerderde druk. Rotterdam, T.J. Wijnhoven Hendriksen, 1844, 12 + 142 p.
10908: - Ter bruiloft. Keur van gelegenheidsgedichten, feestzangen, toasten, enz., ten dienste van bruiloftsgasten, 3e druk. Tiel, H.C.A. Campagne & Zoon, [ca. 1890], [6] + 95 p.
61203: - La nouvelle porte S. Honore a Paris (mirrored)
56616: [ANDRIEUX, F.G.J.S.], - La comedienne. Comedie en trois actes, en vers (incudes Quelques scenes improptu}, Paris, Nepveu, 1816, 123 pag.
66751: [POULLAIN DE SAINT-FOIX, GERMAIN-FRANÇOIS], - Les trois graces, comedie en un acte. Représenté au Theâtre Français de la Haye, le Mars 1774.
10440: - Rouwklacht bij het lijk van mijn zoontje Jan Roeland Gerardus [van embden], overleden den 27 febr. 1827. [Arnhem], C.A. Thieme. 8º: 6 p.
10442: - Aan myne waarde ouders [wijt] bij gelegenheid hunner vijfentwintigjarige echtvereeniging, gevierd [te Rotterdam?] den 15 van Oogstmaand 1827. Plano, 1 blad, gedrukt op zijde in ornamentale rand.
10444: - Hulde aan de nagedachtenis van ... J. Wijs Jczn., geliefd predikant bij de Herv. Gem. te 's-gravenhage, overleden op den 17 maart 1828. 8º: 15 p.
10446: - Klaag- en troostrede van Pieter Jan Laan, thans emer. predikant te Amersfoort, over den dood van zijnen jongsten zoon Jan Rudolf Laan, overleden den 15 juny 1828, in den ouderdom van 15 jaren en bijna 2 maanden. Amersfoort, B. Blankenberg en Zoon. 1830. 8º: 15 p.
10448: - Aan den nagedachtenis van ... Barend Klijn Barendz. gewijd. 1829. z.p. 8º: [12] p.
49188: - HAJENIUS, TABAK; GREVENSTUK--- Menu 1-2-1907 met afb. pand De Rijnstroom van fa. P.G.C. Hajenius. 4°, gedrukt.
66081: - Het feestvierend Rotterdam bij gelegenheid van het in functie treden (..) van Joost van Vollenhoven als burgemeester dezer gemeente
49219: - FRIESLAND--- Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland. Folio, 31 pag., gedrukt.
8244: [HAVERSCHMIDT, FRANÇOIS] - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. 4e druk. Schiedam, H.A.M. Roelants, [1878].
57846: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op de tabakszakken van J.G. Kons, Prinsengracht te Amsterdam. Met afbeelding van twee zeeschepen en de tekst "De Zeevaart", ca. 1800, ca. 12x10 cm (op groot vel, tabakszak?).
10808: - Verzamel-album. Mevr. J. Blink-Lagerweij [doos in de vorm van een boek met daarin zes bijdragen betr. het huwelijk van Jan en Jeanne Blink, gehuwd 11 april 1918].
58263: - Brief van Hetty Andriese, Bernissestr. Amsterdam 31-10-1942 aan Marian Lindenburg te Delft o.a. over gevangenschap te Kleef. Manuscript, 4 pag.
58266: - Wij padvinders of Naar den Vrede. Voordracht met of zonder zang voor 2 jongens, door Jacobus. Amsterdam ca. 1915, 8 pag.
58267: - Ca. 20 catalogi en brochures betr. munten en penningen, 20e eeuw.
58271: - Dossier met aantekeningen, foto's, correspondentie etc. betr. porselein, ceramiek etc., afkomstig van W.M. Zappey
58272: - Missive van de landdrost van het Dep. Amstelland d.d. 22 louwmaand 1810 aan gemeentebesturen betr. opgaven omtrent het onderhoud der kerktorens. folio, 1 pag., gedrukt.
58273: - Programma voor Hippocrates geboeid, en In 't verguld scalpel, opgevoerd t.g.v. 100 jarig bestaan Maatschappij ter Bevordering van de Geneeskunst, Arnhem 9-7-1949, 29 pag., gedrukt.
10772: - Feestlied ter gelegenheid van het zilveren bruiloftsfeest van Pieter Verduyn en Lijsje Loenen, donderdag 12 mei 1910 in het Artis Restaurant te Amsterdam. z.p. 8º: 4 p.
10774: - Liederen te zingen bij het zilveren huwelijksfeest van R.S. Metzelaar en C.W. Hesselberg, op 11 november 1910. Helder, J.C. Duinker. 8º: [8] p.
10778: - Feestlied bij de vijf en twintigjarige echtvereeniging van F.G.A.J. Van Werkhoven en H. Van Leeuwen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
10780: - Ter gelegenheid der 25-jarige echtvereeniging van den heer A.E. De Kivit en mejuffrouw C. Van der Wilk, 1886 - 6 mei - 1911, [Utrecht?] 1911. 8º: 1 p.
10782: - Huwelijks lied. Amsterdam 28 mei 1911. z.p. 8º: 1 p.
66114: - Une ame de Chef. Le gouverneur general J. Van Vollenhoven.
58672: - [16 brochures en overdrukken betreffende scheepvaart], 20e eeuw, vnl. vanuit economische invalshoek.
66139: - Requeste van de Regenten van Ouddorp, omme redres in den aanslag van haare Verponding over de Landen.
62006: - 2e Vue des Boulvard A Paris (mirrored)
66644: - Wax seal of the Gemeente Monster
58616: [BLOCQUERY, W.F.A. V.D. E.A.], - Van bakkerij, maalderij en kookkunst. Catalogus der historische en oudheidkundige afdeeling van de Int. Tentoonstelling voor bakkerij, maalderij en kookkunst, 's-Gravenhage, 1898.
58608: - Het Geestelijk Zaadkorreltje, eene verzameling van uitgezochte gebeden voor Katholieke Christenen van allen ouderdom, rang of staat, in de verschillende omstandigheden des levens. Met goedkeuring, Amsterdam, C.L. van Langenhuijzen, z.j., [imprimatur: 1853]. Met apart gebonden titelpagina met randversiering Geestelijk zaadkorreltje.
58526: - Klein kaartje (6x10 cm) met daarop gedrukt "Nieuwjaarsgroet van het Personeel van den Pakschuitdienst Amsterdam - Rotterdam Stoomsleepnachtdienst". In bijpassende envelop.
11813: - DYSERINCK Twee brieven van Willem Dyserinck te Aerdenhout aan J.M. Sterck-Proot, d.d. 1943, betreffende de familie Dyserinck. Met: overdruk van artikel van mevr. Sterck over het huis Uit den Bosch, waarin de familie Dyserinck een rol speelt.
11819: - ELLER, ARNHEM Afdruk van een houtblok met het merk van Eller & Comp., Rijnstraat, Arnhem. 19de-eeuws.
11821: - ENGELBERTS, BUIJS, PERK `Bij gelegenheid der echtvereeniging mijner veelgeliefde nicht mej. Clasina Buijs met deze heere Dirk Engelberts, op den 24 zomermaand 1819'. 8(: 9 p., gebonden.
11824: - ERMEN Etiket `G. Ermen's patent No. 30', gouddruk, 6,5x5 cm.
11833: - FYAN, YSSEL DE SCHEPPER Poëziealbum en losse foto's van Maria (Rie) Geertruida Fyan, geb. Haarlem 2 maart 1879 (dochter van ds. S. Fyan en Dieuwertje Smits). Zij huwde 24 september 1908 te Haarlem met dr. O.W. Yssel de Schepper. Dochter: Hansje (Henriette Yssel de Schepper), geb. Gouda, 4 juli 1909.
11839: - GÉRARDIN Portrettekeningen door Marthe Antoine Gérardin. Krijt op chamois papier, ca. 40x25 cm., gedateerd 1930-1932. Per stuk
11842: - GEVAERTS, GUYKING Hulde aan koning en vaderland, eerbiedig door den vervaardiger aangeboden aan ... Jhr. L.R. Gevaerts, lid van het collegie van Ged. Staten van Z.-Holland... 4(, oblong: [1 blad.] Gekalligrafeerd met gekleurde inkten en met guirlandes. [19de-eeuws.]
11844: - GHEIR Juridische notitie betreffende gelden van `Demoiselle Gheir'. Limburg 7 februari 1829, 2 p.
11581: - POEL Carte-de-visite-portretfoto van de heer Poel, Amsterdam, ca. 1880.
11584: - POSTDUIVEN, DORLAND Diploma voor B. Dorland te Hilversum betreffende postduivenvlucht, uitgegeven door de Ned. Algemene Bond van Postduivenliefhebbers, afdeling B, 1921.
11587: - QUEYSEN Gedrukte kwartierstaat van Jan Jacob Anth. Queysen, geb. Breda 4 augustus 1854. De wapens met de hand versierd met goud en kleuren. Fraai, 26x35 cm.
11589: - RANDWIJCK, VAN Blad perkament met het getekende wapen Van Randwijck in kleur en de tekst: `Alexander graf von Randwijck, unser lieber vater / schwiegervater und grossvater kam am 5.5.1926 zu uns. Er blieb, geliebt und verehrt von allen, die ihn gekannt, bis zu seinem seligen ende den 12.3.1927. R.I.P.' 38x30 cm.
11591: - RAVALLET, DE Familiepapieren De Ravallet, 17de-19de eeuw. 75 akten, brieven etc., waaronder wapentekeningen en lakafdrukken.
54176: --- - [Portret met onderschrift 'Jaantje Struik bijgenaamd de millioenen-juffrouw'. Houtsnede van borstbeeld met links onder 'gedeponeerd').
58161: - Concept artikel "Aanteekeningen over en in verband met een verdwenen lusthuis der Brederodes", door C.W.D. Vrijland, Overveen 1944, getypt, ca. 10 pag.
58162: - Placaet ende ordonnantie generaal op (...) impost (...) op de wijnen, bieren, zout, zeep ende laeckenen. 's Gravenhage, Van Wouw, 1633.
58686: [GRAAFLAND, M.F., E.A.]; - Ontwerp spelregels. Bewegingsspelen, z.pl., z.j., 40 pag.
64758: - Verbaal van het verhandelde bij de ridderschap van Holland 1815-1841 (eerste tot en met dertigste vergadering en 1840 en 1841), reglement voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1850, reglementen voor de Ridderschap in de Provincie Noord-Holland 1842, two printed invitations to jhr. F van Hogendorp for the annual meeting of the Ridderschap (1841-1842)
54627: --- - Placaet inhoudende verbodt dat geene jesuiten, priesters, papen, monicken of andere geordende personen van de Roomsche gesinden in dese landen en sullen mogen comen ofte verblijven (...). 's Gravenhage, v. Wouw, 1649.
64618: - Werf Conrad Engineers and shipbuilders Haarlem Holland 1911
54520: K[...], G. VAN - De geheime brieven-schryver, aangetoond met verscheydene voorbeelden, voorstellende veele manieren om brieven te schryven welke niemant zal konnen verstaan als alleen de geene die de sleutel daar af heeft. Amsterdam, B. Mourik, [17..].
54522: [WITTE, E. DE] - Diotrephes, dat is de geest en daaden van Theodorus de Kock (...). z. pl., 1705.
54346: --- - Sententie van den Hove van Holland, tegens Jacob Campo Weyerman. Gepronuncieert den 22 July 1739. Den Haag, Paulus en Isaac Scheltus, 1739.
11515: - MECKEL, VROLIK Brief van F. Meckel, Halle 1830, aan de `très célèbre professeur d'histoire Vrolig' [ws. W. Vrolik?] te Groningen. 4(: 3 p.
11521: - MEES Gekleurde ontwerptekening voor het wapen Mees voor een glasraam in het stadhuis Rotterdam, eerste helft 20ste eeuw. Wrs. afkomstig uit de collectie Snouckaert.
11522: - MENGES Album amicorum in de vorm van een (beschadigd) oblong doosje met losse blaadjes, van Jean Henri Menges. Amsterdam 1841-1872.
49623: - HEEMSKERCK, VAN; DE LAMARA--- Brief van W.P. van Heemskerck, d.d. Delft 20-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon. Manuscript, folio, 1 pag.
49627: - GAILLARD, GIVORE--- Briefje van F. Gaillard, d.d. Parijs 22-10-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon betr. het huwelijk van Gaillards dochter met de heer Givore. Manuscript, 4°, 1 pag.
49631: - CABANIS--- Brief van David Cabanis, d.d. amsterdam 3-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met verzoek om financiele steun. Manuscript, folio, 2 pag.
65956: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 3, Zonde en genade.
65957: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 2, Rijken en armen.
9326: - De zegepralende deugd van ... Pieter De groot, wijlen gezant aen de koningen van Vrankrijk en Zweden ... goed burger, vader des vaderlands ... uyt C. Dankers latijn vertaalt. Rotterdam, by Isaak Naeranus, boekverkooper, 1678. 4º: [22] p.
65432: - Verhandelingen over de verbetering der ontlastinge van Rhijnlands boezem-water
49202: - VERWER, ORGEL, MUZIEK--- Rene S.W.M. Verwer, Aristide Cavaille-Coll. De ontwikkeling van het Frans symphonische orgel 1833-1863. Scriptie, gestencild, 51 pag., geill.
50999: [WICQUEFORT, A. DE] / [FERD. DE GALARDI] - Memoires touchant les ambassadeurs et les ministres publics par L.M.P. Avec des Reflexions faites sur eux et une reponse, au ministre prisonnier. Keulen, P. Marteau [= Brussel, L. Marchant?] en Ville France, P. Petit [= Nederland?].
9571: - Brief aen ... Mr. Francois Jacob Van overschie, raed en schepen der stat Delf op de uitgaef van zijn Oiwd Niiws of volbrachte belofte enz. Rotterdam, Ph. Losel, 1735. 4º: 8 p.
64613: - Commemorative book dedicated to Den weledelen heer A.P. van Stolk president der Rotterdamsche subcommissie voor de Nationale tentoonstelling van Nijverheid te Haarlem 1861.
64614: - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Plan voor de loterij van voorwerpen and programma
52030: [VERRIJN STUART, C.A. E.A.], - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan der Centrale Commissie voor de Statistiek 1892-1917, 's-Gravenhage 1917, 136 pag., geïll.
2844: YVOY VAN MIJDRECHT M.D', - Verbond en smeekschriften der Nederlandsche edelen, vermeerderd met eenige aanteekeningen en verrijkt met bijna alle de facsimilés [van de handtekeningen] door Jhr. G.J. Beeldsnijder. [Utrecht 1833.] Geïll., 86 p.
63974: - Handwritten manuscript on the coats of arms of the family Beaumont ("Wapens uit genealogie van Beaumont e.a.")
66397: - Monkey Brand advertisment
65348: - Dichtvruchten van den vriendenkring, onder de zinspreuk Kunst door vrindschap volmaakter. Eerste, tweede, derde en vierde inzameling
9569: - Rou-klacht over het droevig en zeer ontydig afsterven van ... Mr. Claudius Lormier, advocaat voor beyde de hoove van justitie en out-schepen van Schieland, in den Heere ontslapen den 17 van lentemaand 1735. z.p. 4º: 7 p.
11756: - BERGMAN Briefje van J.T. Bergman, Leiden 1871, aan J.W. Muller te Maastricht, met dank voor een ontvangen boek voor de Bibliothèque Wallonne. 8(: 1 p.
11762: - BLAAUW Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Josephus Franciscus Blaauw te Amsterdam, juli 1858, 50x12 cm., 1 p.
11764: - BLOEMEN, BEYER `Blumen-Sprache für Liebe und Freundschaft', geschreven boekje van 64 p., door Beyer, 15 maart 1830.
11767: - BOERSIJNT, WIESEMAN `Heilwensch aan mijne waarde oom en tante Pieter Boersijnt en Johanna Wieseman ter gelegenheid van hun zilveren bruiloftsfeest, gevierd den ... juny 1852'. 4(: 2 p.
11769: - BÖHTSLINGK, VAN DER SCHAAFF Brief van L.J. Böhtslingk en J.J.A.G. Böhtslingk geb. Noot, d.d. Arnhem 1842, aan mevr. J. van der Schaaff te Aalten. Met bericht van het overlijden van `onze derde dochter Charlotte Pauline'. 4: 1 p.
10530: - Tranen en bloemen op het graf van mijnen vriend ... mr. Hendrik Melchior Vockestaert, in leven officier bij de Arrondissementsregtbank te Dordrecht, overleden aldaar den 25 februari 1840. z.p. 8º: [1] p.
10532: - Feestlied, den Heer G. Verboon toegezongen den 23sten maart 1840. z.p. 8º: [4] p.
10537: - Aan ... Willem Van rossem, bij den dood van z. Ed. echtgenote vrouwe Maria van Rossem geb. Ledeboer. z.p. 8º: [3] p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
10540: - Abschied an meinem Freund M.E. Cleveringa, Groningen. z.p., z.j. 8º: [2] p.
48725: - RAADPENSIONARIS--- Instructie voor de nieuw te benoemen raadpensionaris van Holland, 26-6-1749. Folio, 13 pag., gedrukt.
64464: - Hamer, maandblad, 1940-1941
60717: - - Zamenspraak tusschen een landheer en zijn tuinman over het onweder. Uitgegeven door de Bataafsche Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen.
12663: - WÄCHTER Brief van August Wächter aan de fa. Van Hemert & Marchant te Amsterdam, 's-Gravenhage 1807, betreffende zijn vestiging als August Wächter & Co. te 's-Hage, 2 p., deels gedrukt.
12664: - WAGENAAR, BILDERDIJK `Wagenaar beoordeeld door Bilderdijk'. 1 p., 4(.
12666: - WALLE, V.D Foto van Mara van de Walle, 1920.
12670: - WEETERINGEN, VAN Poeziealbum van een jonge man (wrs. Van Weeteringen), die naar Indië vertrekt, met afscheidsverzen van familieleden, 1884, 1 deel.
12673: - WENORT, VON; BIRGELL Getekende kwartierstaat van Maria van Wenort, dochter van Johan van Wenort-Offenburg (bij Rheinberg) en Beatrix Birgell. 17de-eeuws, dubbel folio.
48723: - ZIJDE--- Propositie van stadhouder aan Staten van Holland, 2-5-1749, betr. herstel nijverheid, voornamelijk zijde manufacturen. Folio, 2+7 pag., gedrukt.
64043: - Lijst en suppletoire lijst van de leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal, tegenwoordig geweest dingdag den 9e December 1823
64039: - Gedenkboek van het Nederl. R.K. Huisvestings-comité te 's-Hertogenbosch.Uitgegeven ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het comité 1914-1924
11230: - WISSEKERKE, LAMBRECHTSEN Brief van C.L.M. Lambrechtsen aan ingelanden van de Thoornpolder te Wissekerke, over dijkverbetering. Folio, 4 p., gedrukt. Toegevoegd: twee brieven aan A. van der Maus te Wissekerke, 1913 en 1914.
11244: - ACHTEVELD, VAN Hoofdwapen van `Charlotte Albertine baronesse van Achteveld tot Stoetwegen, obijt 23-8-1702', met daarnaast haar 16 kwartierwapens. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 40x28 cm.
11266: - BEIJERINCK Blaadje uit een album amicorum met tekening en versje van `uwe vriendin C.B.M. Beijerinck'. Amsterdam, 1836.
11267: - BELGIË, LEGER `Mémoire' van `le directeur général des Costes de l'Armée'; betreft de kusten (of kosten?) van België. [1790] Folio, 2 p.
11272: - BEUMER, STEGWEE Fotoalbum betreffende Cecil Cornelius Beumer, geboren 21 juni 1935 te Biltmore (North-Carolina, USA), zoon van Harry Cornelius Beumer en Jacoba Stegwee. Jeugdfoto's, ouders, omgeving in Biltmore etc., 1935-ca. 1940.
11274: - BIJNKERSHOEK, VAN; HOGE RAAD Eigentijdse kopie van een schrijven van de Staaten van Zeeland met recommandatie van Mr. Cornelis van Bijnkershoek tot president van de Hoge Raad. Middelburg, 9 oktober 1722. Folio, 6 p.
49174: - SPIJER--- Brief van antiquair A.J. Spijer en Zoon te Amsterdam aan J.A. Reckman en Zoon te Haarlem, 1927.
49178: - UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 2 programma's heropening Universiteit Utrecht, d.d. 24-9-1945, 2 pag., gedrukt.
51218: - Bournemouth, a pictorial souvenir of the town and surroundings, Bournemouth, J.H. Bishop [ca.1910?].
51216: - Bruxelles. Grand-place. [12 foto's] uitgave E. Desaix, Brussel [ ca. 1900?].
49648: - ONWEER--- 'Inhout van de inschryvinge in 't vermaert broederschap van den H. Martelaar Donatus'. Gedrukte brochure, 8°, van 4 pag., met de pen gedateerd Walbeek 15-8-1755 en handtekening R.J.F.(?) de Doornick.
65549: - NAPOLEON La Republique, Le Consulat, L'Empire Sainte-Helene
59333: - Rekeningen en kwitanties van en voor G.B. Schmidt, koffiehandelaar te Amsterdam, Keizersgracht 671, Amsterdam, 1898-1925, 1 omslag (20 stukken).
58274: - Voorstel aan alle onze medebroeders en zusters (...) toegedaan de leer der onveranderde Augsburgsche confessie (...) ter bevordering van hun zelven en hun nageslacht (...) geluk en eeuwig heil, Folio, 3 pag., gedrukt [Amsterdam?, ca. 1800?].
58275: - Brochure fa Kitselman Bros voor hekwerken. 4 pag., gedrukt, geill., ca. 1900?
63740: [NEYTS, J.T.(TRANSLATION), PIERRE RENÉ LEMONNIER (ORIGINAL)] - Den bedroogen bailliuw, opera-bouffon
57374: K (.....), VAN DER, - Klapper op de metalen Kruisen en bronzen medailles, uitgereikt aan degenen die aan de Tiendaagse Veldtocht hebben deelgenomen, 1830-1831, getypt, 1960.
57364: -- - Neues genealogisches Reichs und Staats Hand-buch auf das Jahr 1788. Erster Theil, Frankfurt 1788, 418 + 72 pag., geb. in half leer uit de tijd.
65269: - Geschiedkundig overzicht van de telegrafie en telefonie
65234: - Bondsdag te Haarlem, Horecaf, 17 september 1938.
66800: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
66801: - Alewijn/Alewyn coat of arms/familiewapen
59280: - 19th century photo-albumbook with large size photo's (27x20cm) of Germany, Switserland and Italy. Amongst others about the waterfall in Triberg (by J.K. Berberich), Stolzenfels und Kapellen an der Rhein, Denkmal Kaiser Wilhelm I (by Mondel & Jacob Wiesbaden), Le Mont Cervin dep. La Dent Blanche (by Schröder & Cie Zurich), Chamonix, pont St. Marie (by Edition Photoglob), Genève (2x), Montreux, Bateau à volles et le Dent du midi (Schröder & Cie Zurich), Aletschgletscher vp, Eggishorn, Axenstrasse (Galerie), Wasen Gotthardbahn, St. Moritz, Meyringen Aareslucht, Pusclav von Alp Grum, Pontresina, Goeschenen, Andermatt, Bellagio, Lugano, Zurich, Isola Bella, Isola Borromee, Milano, Wiesbaden, Genova, Nervi, Pegli and some photo's loose inserted of Wiesbaden.
49379: - LIMURG, MIJNEN, FRENAY--- Versje van en door W.P. Frenay, invalide mijnwerker, te koop voor 4 cent ter leniging van zijn nood. Gedrukt, 14x9,5 cm.
57799: - 2 aktes betreffende de fam. De Cock.
57802: - 2 stukken betreffende huis Noorderstraat Amsterdam. (I) Proces-verbaal voor Jacobus Mulder notaris te Amsterdam d.d. 10 augustus 1863 van een publieke veiling in de Brakke Grond te Amsterdam waar verkocht werd voor de heer Christiaan Labes een huis en erf in de Noorderstraat te Amsterdam, bij de Vijzelgracht, buurt AA, nr 445, sectie J nr. 2683; Koper is Gerrit jan van Nes, makelaar te Amsterdam ten behoeve van Jacobus Teunisse, banketbakker te Amsterdam voor fl 1925. Manuscript (folio), 4 p. (II) Consent gepasseerd voor Jacobus Mulder, notaris te Amsterdam, d.d. 25-9-1872 waarbij jacobus Teunisse verklaart voornoemd huis in de Noorderstraat verkocht te hebben aan Pieter August Carstens, kleermaker te Amsterdam en voorts de koper te machtigen tot overschrijving van de benodigde akten bij het bureau der Hypotheken. Manuscript (folio), 2 p., authentiek afschrift met opgedrukt notariszegel in lichtblauw (J. Mulder).
59135: - Notificatie betreffende kadastrale grensscheiding der stad Delft, 15 januari 1833, getekend door C. Overgaauw Pennis, en L.J. v.d. Colff, Delft boekdrukkerij J.J. Stuerman en Zoon, 1833. 1 blad.
5636: [HÖEVELL, R.A. VAN] - Genealogie [van Hövell] [2e druk].
56360: - Examen impartial de plusieurs questions de droit public, qui ont ete (......) agitees dans la seconde chambre des etats-generaux du royaume des Pays Bas, Premiere question: Droit de chasse, Brussel, 1818.
56376: A.Z., - De mysteres der groene tafel, bestaande in beschouwingen en opmerkingen aan verschillende speelbanken, gedurende de laatste 20 jaren verzameld met een aanhangsel van treurige en huivering wekkende voorvallen, vertaald uit het Duits, Amsterdam 1845 [casino].
66232: - De minister van Staat en van Binnenlandsche Zaken, 14 Julij 1871, confirms the nomination of W. Sterk Jzn. te Enkhuizen (working in Delfzijl) as Keurmeester van gekaakten haring for one year. Signed on behalf of the minister by secretary General Hubrecht, signed by burgemeester Wichert of Delfzyl after rceiving the oath of W. Sterk (29 Julij 1871).
9517: - Ter bruilofte van den Heere Cornelius Van velzen, waardig dienstknegt van Jesus in de gemeente te Groningen, bruidegom en de Jonkvrouwe Arendina Cornelia Wolthers, bruid. In den egt te zaam vereenigt 16 van sprokkelmaand des jaars 1727. Groningen, Wed. J. van Velsen, 1727. 4º: 20 p.
66496: - Officieele Catalogus der Nationale Bloemententoonstelling te houden te Haarlem van 23 maart tot 29 Mei 1910.
51212: - Hamburg, 24 Ansichten nach kunstlerischen aufnahmen, Frankfurt a. M., G. Blumlein & Co, [ca. 1910?].
51214: - Kjobenhavn. 47 billeder, Carl Stenders, Kunstforlag [1910].
65231: - Stripdagen Haarlem 1+2-06-02
49259: - DELFT, DILETTO ED ARME--- Stukken betr. de Ridderlijke Confrerie Diletto ed Arme (Vermaak en Wapenen) te Delft, 1854-1855. Tekeningen van gevechten en wapens, een erepoort, gezangen, versierd bewijs van lidmaatschap, een versierde menukaart.
65226: - De Hollandse Steden, Haarlem nummer
12224: - BARNEVELD, VAN; BAAK Album met ingeschreven verzen, van Frederique van Barneveld, 1841-1877; 4o, fraai gebonden, goud op snee.
12228: - BELASTINGEN, VERVENING, TAVERNEE `Nota' van F.J. Tavernee `wegens den oorsprong en het oogmerk der waarborgs- of afkoops penningen', 25 oktober 1847; folio, 18 p.
12235: - BLEISWIJK, VAN Handtekening van G. van Bleiswijk, 1 p., z.j. (18de-eeuws).
12236: - BLOCKLAND, VAN; VAN ROUSSELOT DE HEDIVAL Kwartierstaat met de 16 kwartieren van Pierre Anthoine van Blockland. Dubbel folio, 17de-eeuws.
12239: - BLONDIN Programma voor een voorstelling van A. Blondin. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, [Den Haag, ca. 1900], 1 p., 4(, gedr.
11676: - VEEN, VAN; VAN HOOLWERF Gegraveerde opdracht aan Jacob van Veen, schepen van Alkmaar, door S. van Hoolwerf, gravure door Jan Wandelaar met wapen van Van Veen, etc. 4(, 1 p.
11679: - VELTHUYSE Twee carte-de-visite-portretfoto's van de heer H.F.J. Velthuyse, lid firma Schaap en Van Veen, en Mevr. A. Velthuyse-Deutmann. Zwolle, ca. 1900.
11684: - VLASMAN, SPIERINX 17de-eeuwse tekening van een grafzerk met wapens en het opschrift `Hier leyt begraven de heer Pieter Augustijnse Vlasman, die in sijn leven borgemeester deser stadt was, ende sterff den 12 November d. An 1656 en Juffer Chathalina Spierincx sijne huysvrouw'. Tekening in sepia, 24x17 cm.
11697: - VRIJMETSELARIJ, L'UNION ROYALE, DEN HAAG Collectie fotokopieën van archiefstukken van de loge L'Union Royale, in linnen omslag (met blindstempel met logesymbool), aangeboden in 1935 aan de Grootmeester en Meester van Eer der Loge, door de redenaar J.W. Blokpoel. 4(: 45 foto's met begeleidend schrijven.
11708: - WERTHEIM Kwartierstaat in boomvorm, met familiewapens, van `Albertus à Wertheim anno 1381'. Tekening met kleur, wrs. 18de-eeuws. Fraai, 30x20 cm.
48612: - DUGAST ROUILLE--- Correspondentie van C. de Jong met M. Dugast Rouille te Nantes, 1979. Manuscript, ca. 10 pag.
64508: - Fermes & Chateaux, le 'country life' Francais, nr. 12 5 Aout 1906
53726: --- - Citatie. Compareerde in gebannen vyerschare, d'Heer mr. Johan Radermacher ... te kennen gevende dat mr. Alexander de Muinck de Jonge zich zoo verre heeft vergeten dat hy de huysvrouw van d'Heer Francois Velters ... heeft weten te persuaderen om haer man te verlaten ende met hem wegh te loopen. [colophon: Gedruckt naer de copie van Middelburgh, Th. de la Maere [1679]].
53728: --- - Brieven van abolitie by zyn Hoogheid den heere Prince van Orange verleend aan mr. Alexander de Muinck, in dato den 20 July 1681, z. pl., [1702].
10007: - Lijkzangen op het onverwachte afsterven van ... Henricus Peirolet, leeraar in Christus gemeente te Utrecht, overleeden den 26sten der oogstmaand 1785 in den ouderdom van 55 jaaren en ruim 8 maanden. z.p. 8º: 15 p.
66221: - Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Stormwaarschuwingsdienst 1898
58017: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van de heer Beijhart en vr. Anna Lemmens. Hij overl. 1683. Manuscript, 4o, 1 pag.
9264: [HAREN, WILLEM VAN] - Aan de handhavers der vreede, tegen den algemeenen tromslager des oorlogs. [z.p.], [z.n.], [1742].
9266: [HAREN, WILLEM VAN] - 't Verlangen van Europa [...] Den Haag, Isaac Beauregard, 1742.
58009: - Hoofdwapen en 4 kwartieren van mr Gerrit van Loo, Aelbersz en van mr Gerlof Suijker (overl. 27-3-1717). Manuscript, 4o, 1 pag.
58011: - Hoofdwapen met 4 kwartierwapens van Johan Creteau en van Fredrik du Bergie d. Alencon (1713-1727). Manuscript, 1 pag., 4o.
58012: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Agnes Jacoba Bam, wed. Nic. v.d. Duyn, overl. 1716. Manuscript, 4o, 1 pag.
58013: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jhr. Francois van Arkel, capitein. Manuscript, 4o, 1 pag.
59132: - Blad met twee (kinder)gebeden, het ene een lofgezang voor de morgen en het andere een dankgezang voor de avond. Elk gedicht drie coupletten, manuscript, 1 p. 19e eeuw.
53375: --- - Legende van Amsterdam, Aen den dagh gekoomen door de eigene belydenisse van Jan Hol, tegenwoordigh gedetineerde op de Voorpoorte van den Hoove van Hollandt [...] en bevestigt door de by hem gevondene brieven van den Koningh van Vranckrijck en van [...] deszelfs voornaemste minister De Louvoys, aen eenige regenten der stad Amsterdam. z. pl. [1690].
65693: - Coat of arms/familiewapen of the Van Son family
58021: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van Maria Louisa Cau, vrouw van M. Pau, overl. 1729. Manuscript, 4o, 1 pag.
58022: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van ... Chantraine de Broucqsant, overl. 1623. Manuscript, 4o, 1 pag.
58025: - Affiche, plano-oblong, "Aan de kinderen van Nederland" met foto van Beatrix, Irene en Margriet "wij zijn zoo blij dat we terug kunnen komen"...
58026: - Genealogie Van Wijckersloot van Utrecht. Manuscript, folio, 10 pag.
58029: - Genealogisch overzicht betr. de familie Overschie en de daaruit gesproten families Blotelingh en Crombrugge. Ca. 1620 - ca. 1650. Manuscript, 2 pag., folio.
58030: - 32 kwartieren van Quirina Jacoba Louise de Lange (1790-?), gehuwd met jhr. Louis Quarles van Ufford (1782-1839).
58031: - Twee genealogien Van der Does: riddermatig en niet-riddermatig. 40 pag., folio, manuscript.
58034: - Acte d.d. Utrecht 18-9-1618 waarbij Willem Cornelisz Portengen en Joan Gerrits van Ballum, kerkmeesteren van St. Geertruid te Utrecht bevestigen dat Cornelis van Schayck een grafstede in de kerk heeft verkocht. Charter op perkament met handtekening van de kerkmeesteren.
58035: - Hoofdwapens Keeremans/ Rommerswale alias Caluwaerts, met de 8 kwartier wapens. Tekening met kleur, 4O, 1 pag.
59127: - Reglement voor het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds voor de leden van de maatschappij tot nut van 't algemeen.
14374: - TAUREL, ORANJE-NASSAU Getekend portret van Willem de Zwijger, opgewerkt met penseel in zwart en grijs, 27x20 cm, gesigneerd Edouard Taurel. Mooi!
14384: - BALK (FR), MEINES, SCHOOLMEESTER Verklaring van een aantal stemgerechtigde burgers van Balk dat de nieuwe schoolmeester Jelle Meines, aangesteld op 1-11-1796 in de plaats van S.S. Teyema, op een tractement van 160 caroli guldens per jaar, niet gelast moet kunnen worden om de “kerkendienst” (=kosterschap?) te Balk te bedienen en daardoor zijn schooldienst te verwaarlozen. Manuscript, 1 p., folio met de handtekeningen van Joh. Westendorp, Hylke Wytzes, Rijk Harmens, Wytse Harmens, Eibert Wierds, Wybren Doedes, Jan H. Rekers, Fredrik Hendrik Os, Joh. Jacob Müller, F.W. Muller, Epke Cremers, B. Thees.
14395: - OUDENDIJK (nh), MAIJ, BRANDER Gedrukt programmaboekje van de “Gemengde Zangvereeniging ‘Zang en Vriendschap’ te Oudendijk, Directeur K. Maij”, d.d. 30-11-1919, 8º, 11 p. (druk Egmond te Enkhuizen).
14399: - HASKERDIJKEN (FR), BESTEK BOERDERIJ, VEGELIN V. CLAARBERGEN “Bestek en voorwaarden van het maken van eene nieuwe stelphuizinge te Haskerdijken in plaats van de boerehuizinge door de wed. E.L. Bouma bewoond, zijnde eigen aan Jhr. Mr. P.B.J. Vegelin van Claarbergen”, 1848, manuscript, folio, 18 p.
13118: - SWART Visitekaartje `Sietsche Swart', reliëf-stansing.
13126: - TOUR, VAN Prijsboek: Miss Sandham, De tweeling-zusters. Amsterdam 1817, met op schutblad in handschrift: `Evang.-Luth. Jongelingsvereeniging "Behoudt het woord des levens", 's-Gravenhage. Ten geschenke aan mej. Van Tour'.
13131: - UTRECHT, FRONTISPICES DISSERTATIES Vier verschillende frontispices van Utrechtse dissertaties, met gezichten op de stad Utrecht. 18de-eeuws, 4(, gedrukt.
13303: - DRENTHE, KADASTER Notificatie van de gouverneur van Drenthe, P. Hofstede, betreffende kadastrale opmeting van de gemeenten De Wijk, Havelte en Nieuwveen, dd Assen 1-6-1822, 1 p., folio, gedrukt.
13310: - LIMBURG, ANTI-R.K. Aflevering 1 van jrg. 1 van De Kruisspin, maandblad tegen priesterheerschappij en godsdienst, “onder redactie van zes gewezen R.K. priesters”, d.d. 8-1-1910, 4º, 16 p., gedrukt.
13318: - DIEPHUIZEN “Verzameling van dicht- en zangstukjes, ter uitspanning geschikt, 1818, Johanna Carolina Stephania Diephuizen”, cahier met enkele losse bijlagen, manuscript, ca. 50 p.
13323: - FOCKE Gegevens over wapen en familie Focke (Fokke), ca. 20 p., geïll., getypt, ca. 1960.
45398: - COLLIGNIE, DE ; DE COLIGNY--- Brief van C.F. de Collignie (Coligny?), d.d. 's-Gravenhage 1789, manuscript, 4o, 4 pag.
65685: - Two coats of arms/familiewapens of the Van Tijen family
57132: [HUPP, O.]; - Wappen des Kaisers Maximilian I.
57150: -- - Korte natuurkundige aanmerkingen over den aard en menigvuldigheid der koortsen in den jare 1727 met derselver toevallen en gevolgen. Groningen, Cost, 1727.
13140: - VERLOOP Tekening door K. Verloop, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
64760: - Album Amicorum - Souvenir d'Amitie
64390: - The crowning of the Kings of Britain being the Coronation number of The Gentlewoman with supplement in Colours of His Majesty King Edward VII and Her Majesty Queen Alexandra in their robes of state, together with a record of the Coronation Ceremony
65669: - Feestrede, toespraken, feestzangen en liederen, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan des Gezelschaps: Oefening in Wetenschappen, te Haarlem. Opgerigt den 26 november 1798, plegtig herdacht op den 2 december 1848.
65820: [CORNEILLE, PIERRE], - Cinna, o´f goedertierenheid van Augustus. Treurspe´l.
60240: - OOTMARSUM, HEININK, BOEKHOUDEN--- 'Verhandeling over het boekhouden door Susanna Heinink, pensionaire te Ootmarsum'. Manuscript, 1863, 42x29 cm., gebonden in half leren band, ca. 65 pag., goud op snee, gekalligrafeerd.
66122: - Herinnering aan Francois Carl Stoop in leven Predikant te Haarlo en Waterhoek, laatst te Vreeland, daar overleden op 21 November 1873.
64562: - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen en studies door F. Hart Nibbrig tentoongesteld bij Frans Buffa & Zonen
64453: - Het Landhuis, no. 12, 1939:
66040: [CAPELLEN TOT DEN POL, J.D. VAN DER], - Bylage tot de Vaderlandsche historie door J. Wagenaar. Kunnende mede dienen tot een byvoegzel op de Historie van het stadhouderschap, door den heere abt Raynal (uit het Fransch vertaald).
57713: - De schorsing van Mr. P. Maclaine Pont als advocaat-procureur bij het Hoog Geregtshof van Nederlandsch-Indie, nader beoordeeld door eenige deskundigen in Nederland, 's- Gravenhage, Gebr. Belinfante 1889. Niet in den handel. 42 p.,
64571: - Henriette Willebeek Le Mair
64572: - Notice historique et descriptive sur l'abbaye de Villers
52922: --- - Causes célèbres de tous les peuples / Drames judiciaires et petites scènes correctionelles. Série publiée par la Librairie ethnographique, 1848-1849, [gebonden met:] Chronique Correctionnelle.
55168: --- - Arrest van het Provinciaal Geregtshof in Friesland van den 13-4-1870, in zake no. 320. De voorzitter van het Waterschap De Lemstersluis appellant, contra jhr. W. van Andringa de Kempenaer geintimeerde. Overdruk Leeuwarder Courant 5-6-1870.
64459: - Hamer, maandblad, 1942-1943
65190: - Optocht gehouden te Haarlem den 1. April 1872
54324: --- - [Stukken betreffende Carel Frederik graaf van Wartensleben, minister plenipotentiaris van de Staten van Holland te Cassel, 1763; extract uit de Resolutien van de Staten van Holland], 1763.
54289: --- - Sententie over Augustijn Vosch, backer, Tryntje Riddersbach, zijn vrou en Pieter Vosch, de soon, wegens de schrickelijke moort bij haer ghedaen aen Orseltje, dienst-maegt van de heer Reuver op Sondagh den 24. Augusti 1661 binnen Utrecht. Met de executie daer op gevolght en aen haer drien volbracht aldaer op de Neude, den 12 en 13 November 1661. z. pl., [1661].
64357: - Durero en la bibliotheca nacional
58458: - Twee grote fotokopieën van 16- eeuwse kaarten van delen van westelijk Noord-Brabant. ARA Kaart 1738 a en 1741.
49002: - PASIGRAPHIE, DE MAIMIEUX--- Carte generale pasigraphique, Paris, chez l'inventeur M. de Maimieux, Janvier 1808. Uitgave van A. Egron te Parijs 1808. Samengesteld uit 3 bladen, tezamen 60x135 cm. Enkele scheurtjes.
11373: - FRIJDAG `Het geslacht Frijdag', 1360-ca. 1900, 14 p., begin-20ste-eeuws handschrift.
11383: - GINNEKEN, ROOMS-KATHOLIEKE KERK, WILS Rekening van de rooms-katholieke kerk te Ginneken, 1793-1794. 4(: 2 p.
11384: - GOERÉE D'OVERFLACQUÉE Fantasiewapen voor Jhr. Goerée d'Overflacquée, tekening in Oostindische inkt door J.C.P.W.A. Steenkamp. Ca. 1925, 21x25 cm. Fraai.
11387: - GRATAMA Het in chromolithografie gedrukte wapen Gratama op een groot blad, 30x30 cm. Ca. 1880.
59270: - Gas-Lantaarn-Opstekers, kermis-wensch, Opgedragen aan Heeren Kooplieden, Burgers en verdere ingezetenen der stad Amsterdam dd 11 september 1848. Amsterdam: C. Kok, 21x33cm.
65858: - ANNALES ACADEMICI 1856-1857
64465: - Hamer, maandblad, 1942-1943
66807: - Rituaal voor den graad van medgezel-vrijmetselaar.
65635: - Stedelijk Museum te Haarlem no 8
9271: - Lyc-klacht over den ... heere Wilhelm ludwich grave tot Nassau, Catzenellebogen, Vianden, Dietz, etc. heere tot Bilsteyn etc. stadthouder ende capiteyn generael over Vrieslandt, stadt Groninghen, Omlanden ende Drenthe. Die den loop zijns levens begon anno 1560 den 13 Marty tot Siegen. Den selven salich vol-ende anno 1620 den 31 May tot Leewaerden, ende op den 13 July des selven jaers inde Jacopynen kercke aldaer bij zijn sal. huysvrou ... Anna van Orangien ... begraven wierdt ... gheschreven door I. Starter I.U.S. Franeker, J. Lamrinck, 1620. 4º: 24 p. [titelvignet 'Sic itur ad astra']
54819: --- - Reglement tegens d'interventien voor fvgitive ende ingedaeghde delinqvanten. 's Gravenhage, Scheltus, 1670.
66467: - Adresboek van Haarlem 1946.
59254: - 3 Manuscripten betreffende Christiaan Frederik Becker, vleeshouwer te Amsterdam wonende in de Angelierstraat 67. 1) schuldbekentenis gedateerd 18 maart 1876 van C.F. Becker aan Maria Clara van Laar (weduwe Henricus Fransiscus Dankelman) wonende aan de Ij-gracht tbv f 5000 gevestigd op een huis en erf aan de Angelierstraat en de Binnenbrouwerstraat (met aantekening van aflossing dd 3 april 1880). 2) Borderel van schuldvordering, twee beschreven bladen dd 16-7-1869. 3) Schuldbekentenis van C.F. Becker aan Jan Smit Kruisinga, wonende aan de Keizersgracht te Amsterdam en Jan Willem Smit Kruisinga ten bedrage van f 2400 gevestigd op een huis in de Angelierstraat (met aantekening van aflossing dd 16 maart 1876).
59257: - Reglement voor het gezelschap "Utrechts Brandweer"opgericht 6 maart 1851, doel: bevorderlijk te zijn aan het brandwezen, onderlingen oefening en vriendschappelijk verkeer". 15 pp.
59267: - Poesie, Poesiealbum, 19th century with beautiful num. mounted chromolithogr. picture plates ("poezieplaatjes"/"poesieplaatjes"). 30 pages. No text. 26x32cm. Most likely belonging to C. Moor, P.N. Leguit en C.G. Kramer, nieuwlandersingel 40 te Heul.
48652: - LEJEUNE--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lejeune te L'isle Adam, 1984, over fam . Lejeune. Manuscript, 2 pag.
15510: [LEPEINTRE, P.M.M.] - Quatre mois dans les Pays-Bas, voyage épisodique et critique dans la Belgique et la Hollande, par M. de ...., 3 delen, Parijs: Delauney/Leroux, 1829-1830
56146: [SCHELLING, H.G.J.], - Tsjechisch quartet. Een studie gewijd aan de illustraties, exlibris en gelegenheidsgrafiek van de Tjechische grafici Cinybuld, Florian, Lukavsky en Simon. Nijmegen 1958.
56148: [DUSSERRE], - Jeu des blasons " Dans la tradition de Fine de Brianville (1659) et du pere menestrier (1692), Serie Jumelage, Paris, Editions Dusserre, z.j.,
65076: - Onder de stamboom, jubileumuitgave, nummer vier, december 1946
65077: - Het huis Enschedé 1703-1953, zeven geslachten van drukkers en lettergieters en een korte geschiedenis van het bedrijf
65078: [LOOSJES ,A. PZ.], - Oud-vaderlandsche zeden, of Schets der levens van Maurits Lijnslager en Hillegonda Buisman
50991: - - [1] Historisch verhaal der overstroomingen in de Nederlanden byzonder op den 14 en 15 van Slagtmaand 1775 voorgevallen. Amsterdam, Warnars en Den Hengst 1776. [Gebonden met:] [2] Th. v. B[russel], Naauwkeurige beschryving der twee voornaamste watervloeden van de 18e eeuwse in 1717 en 1775. Amsterdam, Bom, 1776. [En met:] [3] Berichten zich bepaalende van den 18 November 1775 tot den 30 dito, wegens het verongelukken, stranden, aan de grond zitten, lek, masteloos en roerloos geworden zynde scheepen. Amsterdam, J. Vriese, 1775.
12415: - JONG, A.M. DE; STOKVIS, VETERMAN Brief van de schrijver A.M. de Jong aan mr.dr. Benno J. Stokvis te Amsterdam, d.d. Blaricum 10 december 1940, 1 p. met envelop.
12419: - KAALGEKNIPTE WEESMEISJES, AMSTERDAM `Vreeselijke geschiedenis van de kaalgeknipte weesmeisjes!!!' Spotprent betreffende de bestraffing in het Hervormd Diaconie-weeshuis te Amsterdam van twee meisjes van 16 à 17 jaar, die onder de catechisatie gelachen hadden en daarvoor met afknippen van het hoofdhaar gestraft werden. 13 taferelen met rijmpjes op één blad, 57x44 cm., lithografie van V.d. Werff, Amsterdam 1879. [Tekening door Hugo Muller.]
12422: - KAREL VI VAN OOSTENRIJK Brief in het Latijn van Carel VI, d.d. Wenen 4 september 1719, aan de Staten Generaal der Verenigde Nederlanden. Folio, 2 p.
14141: - ROSIERSZ, VENIA AETATIS Akte van Venia Aetatis voor Johannes Rosiersz, wonende te Amsterdam, ruim 20 jaar oud, op voorspraak van zijn vader, verleend door de Staten van Holland d.d. 9-5-1787. Charter op perkament met handtekeningen van P. Bleiswijk en Clotterbook en uithangend lakzegel van de Staten van Holland.
14144: - KWAST, VAN DER, DE CLERCQ “Scudo curcumdabit me veritas”. Titel van een gekalligrafeerd cahier met gedichten door Berd van der Kwast, 1946-1947. Manuscrip, 30 p., gebonden
14148: - HINLOPEN ‘Ceremonieel voor de plegtige begrafenis van ... Mr. J. Hinlopen, in leven president van de tweede sectie van den Staatsraad, 28 december 1808’, gedrukt, folio, 2 p.
14152: - SLICHER Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 4-7-1788 betr. de absentie van Mr. Raimond Slicher, secretaris van het Hof van Holland, gedrukt, folio, 3 p.
14153: - HOMMERT, VAN, KOK, VAN ASCH Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 30-5-1789 betr. request van Gerardus van Hommert te Amsterdam, gedrukt, folio, 8 p.
12986: - METTENEYE, DE VOOGHT Pentekening van het alliantiewapen uit de 15de eeuw van Antoine Metteneye en Madelaine de Vooght, 19de-eeuws, 18x14 cm.
12987: - MIDDELBURG, KRIJGER, DE LOOVER Huwelijksvoorwaarden tussen Jan Krijger, meerderjarig, en Lucretia Johanna Dina de Loover, minderjarig, geassisteerd door haar voogden Jan Louis Cornelis de Loover en Leendert Erdegaingh, allen te Middelburg, verleden voor notaris Joh. de Vries te Middelburg d.d. 6 maart 1809. Folio, manuscript (grosse van de akte), 6 p.
12989: - MILITAIREN 1650 Gedrukt blad, plano `Lijste van de afgedanckte ende gelicentieerde comp. gedaen ... door ... syne hoogheydt ende syn excellentie stadt-houder, mitsgaders den raedt van staete ... volgens de resolutie van hare Ho.Mo. van Jovis den 18 Aug. 1650'. Druk: 's-Gravenhage: Wilhelm Breeckevelt, 1650.
12990: - MILL, DERKS, NIEUWENHUIZEN Verzoek om informatie van L.E. Nieuwenhuizen te Leiden aan Van Nelle, betreffende de soliditeit van Fr. Derks te Mill, 1926. 4(, getypt, met manuscript antwoord, 1 p.
12992: - MOERKERKEN, EMILE VAN; RUDIE VAN LIER, JAN GRESHOFF Twee originele portretfoto's van Emile van Moerkerken voorstellende Rudie van Lier en Jan Greshoff, beide geplakt in een boek van deze auteurs, resp. Praehistorie (1944; De Jong 514, oplage 100 exx.) en Steenen voor brood (1939).
12993: - MONDHARPJE, ARCHEOLOGIE Metalen zogenaamd mondharpje uit de zeventiende eeuw (?), gevonden bij een opgraving in Amsterdam. Hierbij: `Notice sur l'art de fabriquer les guimbardes', 2 p. met een gegraveerde plaat, opgenomen in de aflevering van oktober 1806 van het Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, 4(.
12994: - MONOD, FALBE Brief van J. Monod, d.d. Caningaard 1806, aan Staatsraad Falbe te Kopenhagen, 1 p.
12998: - MUIDEN, BOLTEN, RUMPECUS Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 29 april 1749, betreffende het rekwest van Jelmer Bolten, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Anna Rumpecus hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
12999: - MUIDEN, VERMEERE, ROOST Extract uit het register der Resolutiën van de Staten van Holland d.d. 30 april 1749, betreffende het rekwest van Jacob Vermeere, keetmeester te Muiden, waarin deze verzoekt of zijn `comptoir dochter' Cornelia Roost hem mag vervangen bij afwezigheid in zijn zoutkeet, welk verzoek wordt toegestaan. Gedrukt, folio, 2 p.
12505: - OLST Oude foto op karton, 13x18 cm., van het `Huis Ds. W. in Olst'.
12509: - OUDEWATER, HAENTJENS DEKKER, RAHMS Groot blad (50x65 cm.) met 14 foto's en 3 tekeningen en de tekst `40 jarig jubileum, 1856-1896, Oudewater, den Weledelachtbaren Heer R.W. Haentjens Dekker bij het 40 jarig jubileum als burgemeester van Oudewater'.
54632: --- - Beoordeelende beschouwing van het gedrag en de verdediging van den generaal-majoor W. Grave van Bylandt, laatstelyk provinciaal commandant van Zuid-Braband, gedurende de eerste dagen van het oproer binnen Brussel. Naar aanleiding eener door den graaf in het licht gegeven brochure. Rotterdam, Wijnhoven Hendriksen, 1831.
64504: [TIMARETEN.] A. F[RESE] - Verzameling van gedenkstukken in Nederland uit geestelijke, waereldlijke en andere voornaeme gestichten. Beide delen geillustreerd met gravures van grafmonumenten e.d.
10018: - Lykzangen op mejuffrouwe Judith Van kooywijk, echtgenoote van den Heer François Veltman, zalig ontslaapen den 9 augustus 1786 in den ouderdom van ruim 52 jaaren. z.p. 8º: [30] p.
65834: - Album van feestliederen en gezangen te zingen door de typografische vereenigingen die deel zullen nemen aan de onthullings feesten op den 16den juli 1856 te Haarlem.
48666: - STOCKMANS--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. de Nervo te Parijs, 1982, betr. Stockmans, Verborcht, Bailly, Pandelaert e.a. Manuscripten, ca. 15 pag.
6132: [HATTINK, R.E., A.W. STORK EN C.J. SNUIF] - Het geslacht Stork, [Leeuwarden 1915], 14 + 131 p., geïll., geb. (gedrukt in een beperkte genummerde oplage op zwaar papier)
66409: - De proverbia, ofte Spreuken van den Allerwysten Koning Salomon. Inhoudende allerlei Schone, Wyze, en Godvrugtige Leeringen, om in alle Staten ende gelegendheden Wysselyk ende Godvrugtelyk te handelen. Zeer bekwaam om de Jeugd in de Scholen tot haar stigtinge te doen leren.
65661: - Journal des Voyages et des aventures de terre et de mer, 1880-1881
49323: - BELASTINGEN--- Nieuwe ordonnantie op het middel van den 20e penningh op de collaterale successien en den aankleven van dien, gearresteert 11-3-1723. 's Gravenhage, Scheltus 1723, 4°, 19 pag., gedrukt.
65488: - Gids voor de locale rijkstelefoonnetten Benebroek, Haarlem, Santpoort (telefoondistrict Haarlem) uitgave Hbs. PTT (Juli 1936)
9972: - Brief aen ... Joan P. Van hoogstraten, mij kennis geevende van zijn ondertrouw met mejuffrouwe Anna De bruyn, 's gravenhage den 9den van sprokkelmaand 1784. MET: [nog enkele gedichten op het huwelijk van J.P. van Hoogstraten met A. de Bruyn, Amsterdam 22-2-1784]. z.p. 8º: [16] p.
9974: - Liefde-krans ter eere van ... Willem de Vijfde, prins van Oranje en Nassouw ... op hoog deszelfs 36ste verjaardag, den 8ste van lentemaand 1784. Rotterdam, P. v. Dijk, 1784. 8º: 6 p.
64557: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kieskring XI), de Provinciale Staten (Kieskring V), en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1919-1920
65660: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge
54781: --- - Copien van de sententien, ofte vonnissen binnen Utrecht gewesen (...). Utrecht, Salomon de Roy, 1611.
51122: - Leerzame verhalen voor jongelieden, overgenomen uit het tijdschriftje Philarete, 's-Gravenhage, v.d. Beek, 1840, 204 pag. Half linnen band.
65420: - Blut und Tränen. Albrecht Bouts und das Antlitz der Passion Ausstellungen im Nationalmuseum für Geschichte und Kunst Luxemburg vom 7. Oktober 2016 bis zum 12. Februar 2017 und im Suermondt-Ludwig-Museum Aachen vom 8. März bis zum 11. Juni 2017.
65877: - Photograph of Senaatsoverdracht 13 november 1940 of Delftsch Studentencoprs (DSC) in Delft.
66224: - XX Geschaftsbericht der Emder Harings-Fischerei-Actien-gesellschaft betriebsjahr 1890/91
66225: - De Internationale Visscherij-Tentoonstelling te Bergen 1898, gevolmachtigde J.J.B. van der Chijs Junior, Delft Holland.
11061: - HANDEL VAN AMSTERDAM Aantekeningen betreffende handel op Afrika, Indië, Amerika etc., uit Amsterdamse archieven, door C.M. Dozy. Ca. 1880 - ca. 1890. (Door Ant.W.A. Mensing geschonken aan F.C. Wieder, 1915.)
9521: - Geluk aen den Heer vader Pieter Elzevier, predikant in Amsterdam, met zyne zoonen Adriaen Jan, predikant in 's Gravenlande ende Jan Elzevier, onderkoopman op Batavie, in den echt getreeden met de edele Jonkvrouwen Johanna Magtelina De Marez en Ida Dina Van der schuur. z.p. 4º: [8] p.
49094: - DUPPER, KETELAAR--- Geaquarelleerde tekening van grafmonument voor Sija Dupper, geb. Ketelaar, overleden 1-9-1806 (of 1800?). Fraai, 11x10 cm.
65826: - Mengelingen van het Letterkundig Genootschap: Oefening kweekt kennis. Proza
66399: [A.M.] - 't Leven van Johanna, Paus van Rome, Onder den Naam van Johannes den Achtsten. Waar in haar zonderling gedragh uit de Oudheit wordt opgeheldert, de waarheit deezer Historie krachtigh beweert, en door de vermaardste Schryvers bevestigt.
48624: - ZEE, VAN--- Brief van B.J. de Groot te Heukelum 1974, betr. wapens fam. Van Zee, manuscript, 2 pag.
52531: [BORSTIUS, JACOBUS] - De predicatie van 't lang-hayr, gedaan door een voornaam gods-geleerde binnen een aanzienlijke stad genaamt ..., Groningen, Groenewout etc., [1768].
66768: - 4 original photographs of the sailing ship U15 sailing at possibly Kagerplassen/de Kaag.
61187: - l'Hotel des Ambassadeurs, a Vienne, en Autriche (mirrored)
63815: - Oude en moderne schilderijen, miniaturen, oude horloges, fraaie oude kasten een groote collectie Perzische shawls, antiquiteiten en kunstvoorwerpen grootendeels afkomstig uit de verzameling van wijlen den Kunsthandelaar Vincent van Gogh. Veiling op 24 juni 1930 (...) Amsterdam, R.W.P. de Vries
11189: - STOOP Ca. 200 19de-eeuwse familieadvertenties betreffende de familie Stoop, opgeplakt op 10 bladen.
11192: - STUK, DA COSTA Spaanse akte met verklaring van consul Leonard Stuk en vertaler Abm. da Costa, 1787. Folio, 4 p.
11194: - SWINDEREN, VAN; HORA SICCAMA Brief van O. de R. van Swinderen, Zorgwijk 1817, aan J.H.M. Hora Siccama, secretaris te Groningen, over f 3500 die bij prov. scheiding is toegevallen aan de goeverneur Van Imhoff. 4(, 2 p. (met fraai lakcachet).
11200: - THIREAUX, DE WALTERSTORFF Notariële akte. Londen 1785, o.a. betreffende de Amsterdamse handelsfirma's Henry Thireaux en De Walterstorff (o.m. betreffende een gekocht schip). 4(, 3 p.
11203: - TORRI Stamboom (in de vorm van een met potlood geschetste boom met takken) waarin met rode inkt de namen van Blasius Torri (geb. 1664) en van zijn afstammelingen tot Jacob Franz Torri, geb. 1758. (Duits?) 4(, 1 blad.
11204: - TRIEST, BRUGGE Verzoekschrift van Jean Bernard Triest, escuijer seigneur de Terrewalle, aan de heer Van den Bergh, afgevaardigde van de Staten Generaal van de Ver. Provinciën, om te mogen worden voorgedragen tot eerste `eschevin' van Brugge, i.p.v. derde. Hij wijst daarbij op vele belangrijke functies die zijn familie heeft bekleed. Brugge, z.j. Folio, 2 p.
11207: - UTRECHT, HENNEVELT `Nieuwejaars-klanken aan de Mannen-zang-vereeniging te Utrecht aangeboden in 1871' door de bode H.P. Hennevelt. Gelithografeerd, opvouwbaar gedicht met illustraties. Fraai.
11210: - VEENEN, VAN; BASEL `Kollegienbüch' van de universiteit van Basel, voor de theologiestudent Sipke Foppe van Veenen uit Groningen (Kleine Kruisstraat 1). (Docent van o.a. Karl Barth.) 1 deeltje met 2 losse stukken, 1938.
11211: - VILLENEUVE, DE VRIJDAGHS; VAN TEUTEM. Brieven ontvangen door de auteur van Varia Pratique (uitg. P. Noordhoff), 1929, van P.M.A. de Villeneuve te Rotterdam, van P. Vrijdaghs te Scheveningen en van E. van Teutem te Amersfoort. 16 p.
11213: - VOLMER-POGGEMAN Uitnodiging voor de uitvaartmis voor Maria Elisabeth Poggeman, echtgenote van J.B. Volmer. Amsterdam 1853. Plano, gedrukt.
11217: - VRIEZE Uittreksel huwelijksakte Groningen 1859 van Jan Vrieze en Jacoba Cost. 1 blad.
11222: - WERNER Fotoalbum met carte-de-visite foto's, een poeziealbum en een schetsboekje met ontwerptekeningen voor meubels, afkomstig van de Haarlemse familie Werner, gehuwd met Färber en Van Bennekom. Circa 1880-1930. Voorts nog wat losse foto's en prentbriefkaarten.
11229: - WILLMAR, VAN MEURS Brief van L. Willmar, Londen 1865, aan generaal Van Meurs, oud-minister van Oorlog te 's-Gravenhage, over onderhandelingen met Pruisen. 4(, 4 p.
65657: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jonge/De Jonge van Zwijnsbergen
64623: - Praters Magazijn of algemeen praat- en leesgezelschap over verschillende onderwerpen voor 1835
9675: - Zachtmoedig antwoord op scherpen laster en ydle vitterye. z.p., z.j. Plano.
29663: - CORTON, MORRIA -- Gedrukte uitnodiging voor de begrafenis van Agnes Corton, Amsterdam 29-1-1762, geadresseerd aan Caspar Morria, 8°, oblong, 1 pag.
57943: - Extract Resolutien Staten van Holland 26-9-1793 betr. request van A. en J. Tresfon, kooplieden te Rotterdam. Folio, gedrukt, 1+5 pag.
57946: - Extract Resolutien Staten van Holland 20-8-1790 betr. adres van de kooplieden in tabak Alexander Jacobs te Blokzijl en Thorbecke te Zwolle, betr. impost. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57948: - Advies Hof van Holland d.d. 21-7-1777 op request van Etienne Escot, koopman te Amsterdam, over zijn nalatenschap. Gedrukt, folio, 4 pag.
57949: - Extract Resolutien Staten Generaal 5-5-1794 betr. de capitulatie van het fort Landrecy. O.a. over krijgsgevangenen. Gedrukt, folio, 1+6+4 pag.
57953: - Request aan de Staten van Holland, 1701 van Laurens Facett, eertijds koopman te Amsterdam, nu wonende in 's Gravenhage, betr. Daniel Le Blon toen mede koopman te Amsterdam. Gedrukt, folio, 24 pag.
57954: - Berigt van het Hof van Holland d.d. 23-12-1728 of ambachtsheren permissie mogen geven of weigeren tot het uitoefenen van neringen in hun ambacht. Gedrukt, folio, 4 pag.
65083: - Karel van Horst en Amalia van Buchwald, benevens Iko van Inhauzen: twee belangrijke geschiedenissen
9274: - Blyde wellekomst van de vrome borgeren tot Nieupoort, aen hare mede-broederen, de ghevanghen remonstrantsche predicanten, die op den 20. Julij in den morgenstont, door Godts genade van 't huys te Loevesteyn verlost zijnde, tot Nieupoort aengekomen, ende van alle de borgeren vriendelyck gewelkomt zijn, z.p., z.j. Plano, 1(?) p. (losgeknipt en opnieuw opgeplakt).
63829: [MEYNINK, J. PH. E.A.], - Gedenkboek van de inwijding van het Diaconie weeshuis der Nederduitse Hervormde Gemeente te Amsterdam 15 december 1882
9338: - Ter bruilofte van den edelen heer Mr Joan De Witt, heere van Zuid- en Noord-Linschoten ... geheimschrijver der stadt Dordrecht en de ed. jonkvrouw Wilhelmina De witt. z.p., z.j. 4º: [8] p.
10055: - Aan ... Meyndert Meesters! Kapitein van ' t Blaauwe Vaendel met het witte kruis der stad Leyden, bij deszelfs eerste optrekking den 2 van slagtmaand 1787. z.p. 8º: 4 p.
10053: - Aan de edele manhafte Leydsche schuttery, optrekkende onder geleide van den edelen manhaften Kapitein J.Hs Prins van lockhorst, door de luisterryke eerepoort uit burgerliefde opgericht door Martinus Van der bly, mr timmerman op de Haarlemstraat. z.p., z.j. 8º: [12] p. (pagineringsfout? pp. 9 en 10 (A5) zijn twee maal aanwezig)
66673: - Magazijn der nieuwste en meest belangrijke reisbeschrijvingen; een tijdschrift, bevattende eene keur uit de nieuwste ... reisbeschrijvingen, zevende deel, 13e en 14e stuk,
55650: --- - Statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte van Frieslandt, volgens resolutie van de E.M. Heeren Staten des selven landts van den 11 April 1716 op nieuws herzien. Leeuwarden, Halma, 1725.
59643: - Voorlopige recapitulatie rekening van ontvangsten uitgaaf overeenkomstig de boeken en de afzonderlijke aantekeningen van P.H. Smulders (...) 1834, 1835, 1836 en 1837.
8571: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Nieuws tyding uit de andere waereld, of Samenspraak tusschen den beroemden schilder, en schryver Jacob Campo Weyerman, en den beruchten doctor en astrologist Ludeman, principaal over het lasteren der Patriotten, door Ludeman gedaan in zyn Spiegel der Waereld, of Geheime Waarnemingen. Den Haag, Hendrik Bakhuyzen; Amsterdam, H. de Wit en Baalde [etc.], 1768.
52873: --- - Zielwekker of deugdenspoor voor den heere Petrus Burmannus, over deszelfs misval. z.pl. [1709].
13270: - BERLIKUM, VAN DER HARST Teksten voor het “Geheelonthouderskoor ‘Excelsior’, Berlikum. Directeur: H. v.d. Harst”, 4 p., gedrukt.
13271: - JOURE, ZIJLSTRA, VAN DIJK Prijsraadselboekje. Premie voor geabonneerden op het Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Joure en omstreken. Gedrukt boekje van 20 p.
13273: - HELDER, FISELIN, ROBERTSON Portretfoto van een dame door fotograaf Nico Fiselin, Den Helder. Verso “Robertson”.
13274: - BELASTINGEN, VAN SCHOONDERHAGEN Deductie overgeleverd aan ... de ... Staten van Hollandt ... om een nieuw middel op allerhande soort van nagt-ligt te introdiceeren, gedrukt voor den autheur in ‘t jaar 1705, gedrukt pamflet, 4º, 16 p., waarin Pieter van Schoonderhagen voorstelt om belasting te gaan heffen op “kaarsen en alderhande soorten van nagt-ligt”, een en ander om de “langdurenden en bloedigen oorlog” te kunnen blijven bekostigen.
13275: - OVERWEG Gedrukt bericht van overlijden van Johannes Theodorus Coenradus Overweg, overleden te Amsterdam op 12-12-1819, 1 p., 8º oblong
10729: - Bruiloftsklanken ter gelegenheid van het huwelijk van mr A.D.H. Fockema Andreae en Ennie Kosters, Leiden, E. Ydo. Folio, 20 p. geïll.
10731: - Liefdeshistorie [op 25 jarige bruiloft] van den heer A[braham] Capelle en mejuffrouw Helena Te Nuyl, Amsterdam, A. Heitz Jr. Plano (43 x 14 cm), [1] p.
10733: - 21 maart 1901 [op 70e verjaardag van haar echtgenoot Ds. J. Posthumus Meyjes]. z.p., z.j.. 4º: [3] p.
10735: - Afscheid aan tafel. De Kroon, Rembrandtplein, 4 januari 1902. z.p. 8º: 1 blad.
53996: --- - Het testament van Hans Rombouts of de Rombouts fondsen onder beheer van jhr. J. Backer Jr., jhr. W.C. Backer, mr. A.J. van Vollenhoven en jhr. W.G. Dedel. Met eene voor- en narede door Velthuijzen van der Groenekan. Bijdrage tot de kennis van het Wilsonisme in Nederland. Amsterdam, M. van Cleeff, 1888.
11655: - STOLCK, VAN DER; ROOS, ROTTERDAM, SCHIEDAM Vier pagina's schutbladen uit een familiebijbel met aantekeningen betreffende geboorten en huwelijken in de gezinnen Van der Stolck te Rotterdam en Roos te Schiedam, 1624-1681.
11656: - STOLK, VAN; STEENKAMP Twee ontwerptekeningen voor een familiewapen Van Stolk. Tekening met kleur door J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1925, ca. 40x40 cm.
11657: - STRAALMAN Genealogie Straalman, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, 3 p. met wapentekening, 19de-eeuws.
11664: - TIJDEMAN Gekalligrafeerde envelop voor Dr. P.H. Tijdeman. 8(.
11666: - TOPANDER Genealogie Topander, ca. 1580-ca. 1765, 3 p., 18de-eeuws.
11667: - TRIST Ontwerp voor wapen Trist met de acht kwartieren (Trist, Verzwaen, Longq, Jacobsz, Van den Bogaert, Langerak, Bouzer, Kant). Tekening, 18de eeuws (enkele besch.). 34x30 cm.
13283: - PITLO Portretfoto, begin 20e eeuw, van mevrouw Pitlo, 22x16 cm.
48996: - KWARTIERSTAAT FORMULIER--- Groot blad, bedrukt met vakjes verbonden met groen gekleurde takken, samen vormend een formulier waarop men een kwartierstaat van 32 kwartieren kan invullen. 60x100 cm. Gedrukt.
66649: - Album containing 12 Chinese watercolour drawings of punishment and torture.
48721: - CORNABE, LE MONNIER, LEMMENS, GRAVE--- Request aan Staten van Holland van leveranciers van montering van de krijgsgevangenen in Frankrijk om betaald te worden, 5-4-1749. Folio, 5 pag., gedrukt.
57088: -- - Nederlandsch handelsmagazijn of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Twee afdeelingen, Amsterdam, Diederichs, 1843.
65918: [WAGNER, FRANCISCUS], - Het leven van de Keyserinne Eleonora moeder van den Regerenden Keyser. Overgezet uyt het Fransch.
65919: - Maandelyksche berichten uit de andere waerelt, of de spreekende dooden. Bestaande in redeneeringen, tusschen allerhande verstorvene potentaten en personagien van rang, zo van den deegen, tabbaart, letteren, als anders. Dertiende Zamenkomst voor de maand July - December 1722
12060: - RULAEUS, SCHELTE Op het ooverlijden van ... Henricus Rulaeus oudste bedienaar des H. Ev. te Amsterdam, overleden den 22ste en begraven den 28e van wijnmaand 1680. 4(: [2] p. 19de-eeuws afschrift.
9782: - Lierzang op het huwelijk mijns vaders, den Heere Cornelis Van hoogeveen, met mijne nicht, mejuffrouwe Hester Bonk, voltrokken binnen Leyden op de 24 van lentemaand des jaars 1771. z.p. 4º: [8] p.
49124: - TROMPENBURG, 'S GRAVELAND, LINNENSCHMIDT VAN LOFFELT, SCHMEDDING--- Plaintes et reveries. Groot 4° boek in linnen band, door E.F.H.L. v. L. [= Eleonore Ferdinanda Halewijn-Linnenschmidt van Loffelt], gedrukt, 56 pag., [1883].
65880: - Photograph of the installation (installatie) of new members of Hugo Grotius 2 november 1908
65881: - Photograph of a reunion of a student fraternity at Utrechts Studenten Corps (USC) at PHRM on 7 october 1904
49122: - ANDIESSEN, JANSE--- Ontwerp eener duidelijke uiteenzetting van het geslacht van Andriessen, tot narigt mijner dochter Johanna Cornelia (...) tot 29-9-1827 (...) opgemaakt door haren vader J.S. Janse. Groot blad plano, oblong, gedrukt.
8653: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1843
54878: --- - Pointz et articles des charges proposees contre Guillaume de Hornes, seigneur de Heze, avecq la sentence criminelle & capitale sur icelles rendue. Mons/Haynault, R. Velpius, 1580.
54877: [STEVERSLOOT, L.] - Papekost, opgedist in Geuse schotelen, handelende van de Pausselyke opkomst, afgodery en beeldendienst, mis, mitsgaders hun val en einde. In Nederduitsche Dichtkonst gebraght. Blokziel, z. n., [= Leiden, J. du Vivie], 1720.
56492: [ BAZEL, K. DE / J.L.M. LAUWERIKS, RED?], - Bouw- en Sierkunst. Revue bimestrielle de l'art antique et moderne. Jrg. 1 (1898) en Jrg. 2 (?), Haarlem, Kleinmann [ 1898-1899].
64447: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem : tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, met plattegrond en vele afbeeldingen 1902
66826: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Boekwerken der Klossiaansche bibliotheek en Handschriften der Klossiaansche bibliotheek
65497: - Het jaar 1913 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
48678: - WACHTER, MEUGH, BOLOGNE, POLS, V. GANSPOEL--- Correspondentie tussen C. de Jong en Philippe Rossignol te Le Pecq, 1986, betr. Wachter, Meugh, Bologne, Pols en Van Ganspoel. Manuscripten, ca. 50 pag.
48676: - SCHWACHHOFER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Jean Rongy te Alleur, 1981, betr. fam. Schwachhofer. Manuscript, 3 pag.
66660: - Kaping Wijster: december 1975 newspaperclippings
65686: - Coat of arms/familiewapen of the Siberg/Alting Siberg family
65687: - Coat of arms/familiewapen of the Roelants family
15424: [L’HONORÉ, SAMUEL FRANÇOIS] - La Hollande au dixhuitieme siècle. Ou nouvelles lettres contenant des remarques et des observations sur les principales villes, la religion, le gouvernement, le commerce, la navigation, les arts, les sciences, les coutumes, les usages et les moeurs des habitans de cette province. Den Haag: Detune, 1779.
66501: - Het gemeente-bestuur van Nibbixwoud. Verordening inzake het houden van honden d.d. 5 Februarij 1867.
64469: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 9
51246: - Acta Leidensia. Academische bibliographie, uitgegeven vanwege het Leidsch Universiteits-fonds januari-september 1926, Leiden, Van Doesburgh, 1926, 17 pag.
9354: - Tranen van medoogen, gestort op het afgrijselyck moy van de vermaerde doch niet minder geachte poeet Jacobus Visvliet, gedruckt op de Amisfoortse keybergh voor de liefhebbers van de poesy. z.j. Plano, 1 p.
9366: - [Gedicht op het overlijden van Joannes Van der waeyen, hoogleeraar der H. Godtgeleertheit, prediker en historyschryver van Vriesland, overleden den 4 van Slagtmaand 1701]. 4º: incompleet: alleen aanwezig de bladen G en G2 (pp. 25 t/m 28)
9955: - Lykzangen ter gedachtenisse ... Johan Diedrich Deiman, leeraar bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te Amsteldam, aldaar overleden den 9den en te Utrecht begraven den 15den van grasmaand des jaars 1783. Amsterdam, Erven D. Klippink, 1783. 8º: [28] p.
12773: - BROOD Twee pamfletten: Wees zuinig op brood (Rotterdam, zomer 1918, 2 p.) en De Ceresstaking opgeheven ... het vermaarde Ceresbrood weder verkrijgbaar (Amsterdam, 14 december 1918), 1 p., gedrukt.
55131: --- - The genuine account of the trial of Eugene Aram for the murder of Daniel Clark (...), who was convicted at York assizes 5-8-1759. Leeds, 1809.
5770: [KOOY, JOHN] - Onze eeuw. Gerhard Loeber 1846-1946, Amsterdam 1946, 154 p., geb., geïll. (Papierhandel te Amsterdam). Bandontwerp en letter: J. van Krimpen
52868: --- - Proces geventileert voor den Ed. Hove van Utrecht tusschen Dina van Spangen, Wed. van Jan van Woudenberg, als moeder en mombersse over hare onmondige dochter Dina van Woudenberg, imp[etran]ten in cas van defloratie, c[ontr]a den heere ende mr. Petrus Burmannus, professor in de academie alhier, ged[aagde]. Leeuwarden, Eyma Bonnema, 1709.
62083: - Pamphlet 't Loo 1795 (pamflet 't Loo).
52869: --- - De gewaande weduwenaar met het bedroge kermis-kind. Blijspel. Eerste deel, Gedrukt voor den auteur [z.p.] [z.jr.] [1709].
62085: - 16 coloured postcards in Souvenir cover: The Battle of Waterloo (16 ansichtkaarten mbt Waterloo)
62087: - Pamphlet regarding Historical medals and Walcheren, 1660 (pamflet historiepenningen en Walcheren).
62089: - ‘Hollandsche Penning-magazijn voor de jeugd’: Het drooge-dok te Vlissingen (dry-dock/ droogdok Vlissingen) 1840.
65778: - Oranje-vonken. Verzameling van opschriften, in rijm en onrijm. Opgemerkt en gecopieerd bij het feest der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid
49645: - MILITARIA, NAALDENBOEKJE--- Naaldenboekje, oblong, 6,5x10 cm., 8 pagina's van zijde, gevoerd met wol, geillustreerd met afbeeldingen van militairen met geweer in de hand. Als men naalden steekt op de plek van de geweerlopen, lijken deze te glinsteren. Leren band met relief en tekst 'Dame Blanche', vroeg 19e eeuws. Met zilveren vulpotloodje in band.
49249: - MILITARIA, DESERTEURS 1748--- Reglement van sijne hoogheit op de bewaaring en behandeling der deserteurs, 10-4-1749. Manuscript, folio, 8 pag.
49281: - GOOI--- 17 brochures betr. het Gooi. Gedrukt.
49277: - ZEELAND, FINANCIEN, HOOFDPLAAT, IJZENDIJKE--- Extract resolutien Staten van Zeeland 21-7-1777 betr. gelden in de troubles voor 1748 betaald, het geschil over de Hoofdplaat, en over de IJzendijkse schorren. Gedrukt, folio, 8 pag.
51021: [BRUINING, GERBRAND] - Het verheugde Nederland bij de aankomst van het te St. Petersburg gehuwde jeugdige vorstenpaar in de Noordelyke en Zuidelyke provincien des koningrijks en de blijde geboorte der koninklyke telg uit dien heilvollen echt. Leiden, Herdingh, 1817.
58822: - Flora voor dames : handleiding tot het bloemenmaken, met 24 platen, Haarlem, De erven F. Bohn, 1878.
65996: - Gids voor de bezoekers van het Koloniaal museum te Haarlem: tevens beknopte handleiding bij de schoolverzamelingen, met plattegrond en vele illustraties
11553: - NOOTEN, VAN De vier in chromolithografie gedrukte wapens uit Vorsterman van Oyen van de families Van Nooten, Hoola van Nooten, Cambier van Nooten en Sandt van Nooten op één blad. 27x30 cm. Ca. 1880.
49389: - WESSELING, FRANKE--- Feestprogramma 25 jaar echtvereeniging van Joh. Martinus Adr. Wesseling en Huberta Franke, 's Gravenhage 2-8-1903, 8°, 4 pag., gedrukt.
65171: - Lijst van kiezers voor leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten, en den Gemeenteraad, in de gemeente Haarlem 1909-1910
9657: - Welkom-groet aan ... W.C. H. Friso, prinse van Oranje en Nassau ... ter gelegenheid van zyne intrede binnen Groningen op den 22 van slagt-maand 1749. Agricola, [Groningen], W. Febens, z.j. 8º: 8 p. Met handtekening W. Febens.
53706: --- - Sententien by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht ghearresteert ende gepronuntieert op den 22 May 1640 teghens Govaert van Moock, capellaen ende secretaris van Philippus Rovenius van Deventer, praetense bisschop van Utrecht, ende Gerrit Pelt, roomsch-priester ende borgher t' Utrecht. Utrecht, A.J. van Paddenburch 1640.
65071: - Atlas van (eigendommen van) de N.V. Ontginningsmaatschappij "De Drie Provinciën" te Heerenveen
65112: - Het leven van Tyll Uilenspiegel. In Holland.
65070: - Transvaal-album verzameld uit Eigen Haard
65198: - St George's Kalender 1903
4872: [UNGER, J.H.W. ] - Geslachtslijst der familie Unger. Z.p. 1889, 17 (eenzijdig bedrukte) bladen, met aanvullingen in handschrift. Geïllustreerd met getekend en gekleurd familiewapen, gebonden in geheel leren band.
48671: - SEKELING--- Correspondentie tussen C. de Jong en F. Prost in Draguignan, 1985, over fam. Sekeling. Manuscript, 4 pag.
49213: - WORKUM (FR)--- Reglement voor de Bataafsche gewapende burgerwacht binnen Workum. Workum, Olingius, 1798. Blanco papieren omslag, 28 pag.
49289: - UTRECHT, STUDENTEN, HUIJGENS--- Twee plano-brochures betr. installatie soupers van gezelschap Christiaan Huijgens te Utrecht, 1934 en 1937. Gedrukt.
65068: - Rheinalbum with 12 beautiful chromolithograph views of the Rhein and its cities after drawings by Th. Albert, by W. Loeillot (Berlin)
65946: - De opmerker. No. 291.
65951: - Vriesendorp/Bijbel. bevattende al de boeken van het oude en nieuwe testament volgens de staten-overzetting met ophelderende geographische en topographische aanteekeningen.
65955: - Gereformeerde Volksbibliotheek nr. 6, Een groot beest.
65468: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot Gezellig Onderhoud voor beschaafde kringen, bibliografisch album 1862
11566: - PAFFENRODE, VAN; VAN DEN DORPE Tekening met kleur van de grafzerk van `Joncheer Hendrick van Paffenrode ende juffrou Maria van den Dorpe sijne huysvrouw saliger die overleet int jaer 1551 ende Jonckhr Hendrick die overleet 1564 den 24 maert'. Behalve hun wapens ook die van de kwartieren Blitterswijck, Pont van den Dorpe, Van der Vare, Montfort, Heereman van Oostgeest, Van der Meer en Tetterode. 35x24 cm., 17de-eeuws.
11568: - PATKUIL, VAN Genealogie Van Patkuil, afkomstig uit de collectie Vorsterman van Oyen, met wapentekening. 3 p., 19de-eeuws.
11570: - PENNING, BIERENS DE HAAN, TEMMINCK a.) Verzilverde penning `Ter herinnering aan de diamanten bruiloft van Abraham Bierens de Haan en Anna Agneta Temminck, 28 april 1956', binnen een rand van bladeren en een zonnebloem. Verso: tekst uit Deut. 33:27 en de initialen S.L.H[artz], middellijn 5 cm.
11571: - PERONNEAU VAN LEYDEN Extract uit het doopboek van de kloosterkerk te 's Gravenhage 1810 betreffende doop Maria Bernardina, dochter van B.J. Peronneau van Leyden en M.M. van Esen. 's-Gravenhage 1820, getekend A. Bachman, burgemeester. Folio, 1 p.
11574: - PHILIPSE Gedrukte circulaire van A.W. Philipse, procureur-generaal bij het Haags Gerechtshof, d.d. 's-Gravenhage 1830, betreffende de tarieven voor schrijflonen. Folio, 1 p.
58518: - Aanplakbiljet van de Haagsche Tramweg maatschappij m.b.t. extra ritten van de Stoomtram Den Haag-Delft, t.g.v. de Delftse Studentenfeesten, juli 1888. Plano gedrukt op rose papier. 42x62cm.
58519: - Nassausche oranje Tak, vertonende alle de heeren stadhouderen die geregeerd hebben sedert het begin der Nederlandsche Republiek Ao 1579 tot op dezen tijdt Ao 1733, opgedragen (...) door R. en I. Ottens te Amsterdam, [1733]. Gravure, 49x58cm.
10374: - Het huwlijksvuurtjen ter 52ste verjaring van mijne echtgenote A. [van ouwerkerk de vries, geb.] S[appé], den 23sten januari 1821. z.p. 8º: [4] p.
10382: - [vers op verjaardag? van zijn broertje Nijs Oortman]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10383: - Rouwbeklag aan ... A.C. van Eeden en ... B.A. van Eeden geb. Mooy bij het overlijden hunner eenigste dochter Cornelia Maria in den bloeyenden leeftijd van ruim 19 jaren [te Haarlem], den 8 february 1822. Haarlem, Met en Meylink. 8º: 8 p.
10385: - Uitboezeming bij het afsterven van ... Ewaldus Kist, in leven predikant te Dordrecht, overleden den 20 maart 1822. Dordrecht, Blussé en Van Braam. 8º: 8 p.
10387: - Bij het afsterven van den waardigen leeraar Johannes Noordink sedert den jare 1802 predikant bij de Hervormde Gemeente te Zutphen, overleden den 14 July 1822. Zutphen, W.C. Wansleven, z.j. 8º: 8 p.
58334: [SPECHHAN, J. VON?], - Verzameling van 65 voorschriften of middelen van welke de geneeskracht tegen de daarbij opgegevene kwalen als onfeilbaar erkend (.....) bewezen is, voor de auteur, 1837.
59946: N.A. - Haarlem picture of a dutch city, [Haarlem 1962], 17 pp.
65178: - Verslag van het Congres voor Ambachtsonderwijs tijdens de Tentoonstelling van Ambachtsscholen te Haarlem gehouden den 3den Augustus 1891.
8566: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, 1763. [Gebonden met:] Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen in het trekken van den horoscoop, en geopenbaard aan Meester Franciscus, in zyne Spiegel der wereld. 2e druk. Den Haag, H. Backhuyzen, 1759-1762.
8564: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus. Rotterdam, Gerrit van Rooyen, [1758]. Geb. met: Secreete byvoegzels, of nodige sleutel voor de twaalf brieven van den berugten astrologist Ludeman, ter opheldering zyner kunstgeheimen. [z.p.], [z.n.], [z.j.].
8554: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - La vie du comte de Totleben, ci-devant colonel au service des Etats-Géneraux des Provinces-Unies & dernierement lieutenant-général des armées de sa majesté límpératrice de toutes les Russies, contenant ses avantures et ses campagnes , avec un traité intitulé: le comte de Totleben ressuscité et disculpé. Cologne, Pierre Marteau, 1762.
52945: --- - Geschil tusschen J. Clifford, eischer en A. van der Hoop, verweerder. Met de aan hetzelve voorafgegane briefwisseling en eenige daartoe betrekkelyke stukken en bijlagen. z. pl., z. j. [1823?].
58014: - Hoofdwapen en 8 kwartierwapens van jkvr. Cath. van Alsteren, vrouw van Hamale. Manuscript, 4o, 1 pag.
10339: - Bij den dood en ter gedachtenis mijner teederbeminde gade, ontslapen in den jeugdigen leeftijd van 22 jaren, door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 23 p.
10341: - Gedachten bij het graf van ... Henricus Petrus Timmers verhoeven, med. doctor en lid der prov. commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt binnen Dordrecht, aldaar overleden op den 15 van louwmaand 1819, uitgesproken in de vergadering van het Dordrechtsche Dep. der My tot Nut van 't Algemeen ... door A. de Vogel. z.p., 1819 8º: 11 p.
10344: - Rouw-klagt opgericht voor het sieraad van Neerlands Israël, hare Koninkl. Hoogheid Frederika Louisa Wilhelmina, hertoginne douariere van Z.D.H. den hertog van Brunswijk, Lunenburg, geb. prinses van Oranje, overleden in 's gravenhage den 15den van wijnmaand 1819. z.p., z.j. 8º: [7] p.
10346: - Ter gelegenheid van den ondertrouw van den Heer François Grimm en Mejufvrouw Christina Van eysden, binnen Rotterdam, den 30 oktober 1819. z.p. 8º: 16 p.
8448: [HOUTKAMP, HENDRIK] - Het onverwachte huwelyk. Kluchtspel met zang en dans. Leiden, Cornelis van Hoogeveen, junior, 1762.
63784: - D'Oude mode Van den Nieuwen Staat van Oorlogh.
65287: - Festessen zu Ehren der Konigin-Mutter van Holland zu ihrem 43. Geburtstage am 2. August 1901 im Hotel Karlsbad zu Aachen-Burtscheid.
63979: - Advertising/Reclame of Mosa's Porseleinfabriek te Maastricht for "wandborden" (memorial plates)
63980: - Photograph of an armorial plate for the family of Weustenraad
63982: - Catalogus der tentoonstelling van Friesche heraldiek in het Friesch Museum te Leeuwarden 1942
63986: - 19th century unfinished design for the frontispiece of a "Genealogisch Handschrift van het geslacht (...).
63988: - Kunstkronijk, uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten 1841-1849
63990: - India, Burma, and Ceylon information for travellers and residents
48838: - MILITARIA, VAN SERMOND--- Bewijs van lidmaatschap van het korps Cursianen der Artillerie, opgericht 16-2-1877, voor G. van Sermond, d.d. Delft 1878. 1 blad, plano, deels gedrukt, litho C.J. van Doorne te Delft.
48840: - UTRECHT, STUDENTEN--- Zeven gedrukte stukken betr. studentenfeesten te Utrecht op 5 en 6 juni 1850.
64611: - Feestreden en feest-cantate bij het eeuwfeest der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, opgerigt in 1777. gevierd te Haarlem den 18den Juli 1877.
64612: - Lijst van vaartuigen gebouwd door de Naamloze Vennootschap "Werf Conrad", scheepswerf en werktuigfabriek Haarlem
48929: - COSIJN, SCHOONSCHRIJVEN, VAN GESTEL--- Diploma van de Ver. v. leeraren in het schoonschrijven m.o. voor mej. C.H.C. Cosijn, d.d. Amsterdam 4-7-1914. Groot blad, 42x53 cm., ontwerp J. van Schaik. Deels gedrukt.
65236: - La Voliere Imaginaire, Aquarelles d'Oiseaux par Aert Schouman (1710-1792)
65237: - Jan Steen Tentoonstelling in het Stedelijk Museum "De Lakenhal" te Leiden 16 juni-31 augustus 1926
65241: - Middelbare Technische School te Haarlem, 1927
65559: [RAADT, P. DE], - Noortheij 1820-1845-1855. Herinnering aan de feestelijke bijeenkomst op den 30sten junij 1855, ter viering van het vijfendertigjarig bestaan van Noortheij door Petrus de Raadt
66391: - Eenige bijzonderheden omtrent Jan Theunissen de Jonge, burgemeester van Amsterdam.
59266: - Gedenkschrift van het 200 jarig bestaan van het 1e regiment Pioniers 1748-1948, bestaande uit een inleiding en kopieen van documenten betreffende dit regiment. 10 pp. M14643
9101: [NARDOUET, COMTESSE DE] - Onschuld en Boosheid, of de ridder met de zwarte wapenrusting. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1839.
64460: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 5
10153: - Lijkzangen op ... Daniel Albert Reguleth, geacht evangeliedienaar ... in 's -gravenhage, aldaar in den ouderdom van 45 jaaren en 5 maanden overleden den 28n van wintermaand 1794, door Gerret Outhuys en Johs Arnoldus Pluijgers. 's Gravenhage, J.A. Bouvink. 8º: 15 p.
10157: - Bemoedigende opwekking aan de Herv. Haagsche gemeente bij het ... overlijden van .. Daniel Albert Reguleth ... door Johan van Hoogstraten. 's-Gravenhage, J. Thierry en C. Mensing, 1795. 8º: [6] p.
10160: - Lykzangen op Petrus Nieuwland, zalig in zijnen Heer ontslaapen [te 's Gravenhage] den 30n van herfstmaand 1795. 's Gravenhage, G. Backhuysen. 8º: 56 p.
48606: - VERAART--- Correspondentie met F. Chague te Chatenoy over de familie Veraart te Roosendaal, 1984. Manuscript, 4 pag.
48608: - GRINTEN, V.D.--- Correspondentie met H. Colombier te Laventie, 1984, betr. fam. Van der Grinten, 2 pag.
38710: - Catalogus der boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 1e, 2e en 3e gedeelte, 's-Hertogenbosch 1879, 1885 en 1890, 732 pag. Twee delen gebonden, deel 1 en 2 samen.
52992: [DESIRANT, B.] - Troost-schrift voor de Roomsche catholyken door Ver. Prov. verspreyd tegen ses laster-schriften uytgegeven door acht afgevalle sendelingen van Utrecht met noch acht andere van Amsterdam en diergelijke negentien binnen Delft enz., rakende den kerkelyken ban eensdeels door den pauselyken nuntius tot Keulen uyt beduydelyk bevel van [...] Clemens den XI wettelyk uytgesprooken tegen Matthias Tork en anderdeels behaelt door eenige wederspannige kinderen der boosheyd. Z. pl., 1709.
9905: - Lijkzang bij de begrafenis van ... Wolter Jan baron Bentinck, schout bij nacht van Holland en West-Vriesland, benevens adjudant generaal van zijne doorl. hoogheid als admiraal generaal, overleeden aan zijnen bekomen wonde in den beroemden zeeslag tegen de Engelschen op den 5 augustus 1781. z.p. 8º: [4] p.
57931: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 22-3-1740 betr. tractaten tussen de Republiek en Denemarken en Noorwegen gepasseerd. Gedrukt, folio, 30 pag.
57933: - Extract Resolutien Staten van Holland 14-3-1794 betr. request bierbrouwers betr. impost op brandstoffen. Gedrukt, folio, 1+4 pag.
48673: - RAVERDY, INNIGER--- Correspondentie tussen C. de Jong en Nic. Raverdy te Amiens, 1984, betr. fam. Raverdy en Inniger. Manuscripten, ca. 6 pag.
66303: D.D.B., - Levensberigt van Jacob van Campen
49261: - KOSTERS, MULDER, SCHRIJVER--- Gedicht op het zilveren huwelijk van Dirk Kosters en Hendrika Mulder, d.d. Amsterdam 24 zomermaand 1779. Manuscript, plano, oblong, 1 pag.
15673: [NIJHOFF, ISAAC ANNE] - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland [...]. 3de verbeterde en vermeerderde druk. Arnhem: Paulus Nijhoff, 1824.
10108: - De zogenaamde patriotten in rouw, of treurzang voor de zogenaamde patriotten wegens de voor hun smertelyke tijding dat Do B. Bosch zijn beroep te Poortvliet ontzegt is. z.p. 8º: 4 p.
10110: - bosch te Poortvliet blijft onmoog'lijk, of triumph der rechtzinnigheid, door Orthodoxus. z.p. 8º: 16 p.
10112: - [Twee gedichtjes op Du mont-pigalle]. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10116: - Feestzangen ten vijf-en-twintigjaarigen trouwdage van den Heere Johan Van hoogstraten en Mejufvrouw Sara Elizabeth Van well, gevierd in 's graavenhaage den 20. der lentemaand 1791. 's Gravenhage, Jacobus van Karnebeek jr. 8º: [78] .
10117: - Dicht-offer aan ... Henrik Hooft Danielsz ter gelegenheid van zijn ... 75ste verjaaring op den 23 juny 1791. z.p. 8º: 12 p. Met portretprent in aquatint-techniek door F.J. Pfeiffer met tweeregelig vers door P.J. K[asteleyn].
12116: - THIELEN, DE BACK, KNEBEL Gedicht door G.F. Knebel, `Voor mevrouw Thielen geb. de Back op haren verjaardag'. 4(: 1 p.
12124: - TYDEMAN, VAN CLEEF Brief van M. Tydeman, Utrecht 27 oktober 1774, aan de jur.cand. Van Cleef te Utrecht, met opgave van literatuur. 4(: 1 p. met afdruk lakstempel.
12127: - VALKENBURG Gedicht `Valkenburg den 1 Kersdag 1856'. Folio, 2 p.
12130: - VERVOORN Drie bidprentjes betreffende familie Vervoorn te Gorinchem en Amsterdam 1914, 1922 en 1940.
66827: - Het zestigjarig Jubelfeest van Z.K.H. prins Frederik der Nederlanden als Groot-Meester Nationaal der Orde van Vrijm. in het Kon. der Nederl., ... gevierd 27 Julij 1876
54440: [BOXHORN, M.Z. VAN] E.A. - Artykel-brief, ofte ordonnantie op de discipline militaire. [z. pl., 1674].
50927: [NOBEL, ALFRED] - Dynamit Actien-Gezellschaft, vormals Alfred Nobel & Co, Hamburg, 1865-1925. Hamburg, 1925.
66583: [WAP.J.J. F.] - Mr. Cornelis Felix van Maanen en Mr. Willem Bilderdijk : eene historische bijdrage
65531: - Omar, ou histoire abregee du peuple juif pendant les soixante-huit annees qui ont precede la naisance du Christ.
66761: - Ordonnantie Bank van Leening, Reglement voor de inbrengers of inbrengsters (...) voor de stad Haarlem.
9286: - Een seer bedroefde blydtschap over de dood van alle de vrome princen van Oranjen, beginnende van den eersten tot den tegenwoordigen nieu-gebooren prince van Oranjen toe, ... , Delft, Anthony van Heusden, 1650. Plano, 1 p.
9290: - Op de blydschap, over de verlossinge van Amsterdam. Door J. v. Vondel. z.p., z.j., plano.
9284: - Klacht, over de ontydige doodt van sijn hoogheyt Wilhelmus [stadhouder Willem II], prince van Orangien, etc., overleden den 6 November 1650 [met eronder:] Op de geboorte van den jongen prince van Orangie, voorgevallen den 14. November 1650, 's Gravenhage, Michiel Stael, 1650. plano, 1 p. (gerepareerd met plakband)
57918: - Getekend wapen van de familie Idsinga, 19e eeuws, 24x17 cm, fraai.
66843: - Beschrijving der verzamelingen van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bibliotheek van het Groot-Oosten der Nederlanden. Bewerkt door J. Boudewijnse. 3 delen/3 parts, including Eerste en Tweede Supplement.1902-1912.
9719: - Bruiloftszang ter echt-verëeniginge van ... Ewald Hollebeek, hoogleraar in de H. Godtgeleerdheid op de hooge school van Stad en Lande, en ... Anna Maria Gerdes, voltrokken in Groningen den 23 van grasmaand 1758. Groningen, Hajo Spandaw. 4º: 27 p. Mist hoekje van titelpagina.
48844: - ONDERWIJS, UTRECHT, UNIVERSITEIT--- 'Stichtsche school-prent', litho door Desguerrois naar Hora Siccama 1835, 41x47 cm., geplakt op karton. Slijtages.
48850: - WEVEN, SPINNEN, WEEFGETOUW--- Grote tekening (38x48 cm.) van een weefgetouw met een vrouw erachter, van voren en van opzij. Daarbij een spinnewiel en raam- en deurpartijen, 18 of 19e eeuw.
65063: [ZSCHOKKE], - Aballino, de grote bandiet. Treurspel. Gevolgd naar de Geschiedeis van eezen naam, door denzelfden Schryver. Tweede druk.
10812: - De kous. Gezongen op het zilver jubileumfeest van Mejuffrouw E.D. Kerpel. z.p., z.j. 8º: [1] p.
10814: - Lotgevallen uit de vrijage van de heer Herman De vries Jr. en mej. Marie Korte, hun op den dag hunner echtvereeniging eerbiedig opgedragen door hunne tante, Enschede. z.j. 8º: 12 p.
10818: - Excursie-courant, jrg XII, anno 1921 [betr. 25 jr jubileum prof. dr. F.A.F.C. Went te Utrecht 1896-1921]. z.p. 8º: 16 p., geïll.
10820: - Zuurkoollied ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Theo Hendriksen en mejuffrouw To Breeman op Donderdag 8 maart 1923. z.p. 8º: 4 p.
10824: - Feestlied ter gelegenheid van het 12 1/2 huwelijksfeest van den heer en mevr. Zier-Wellensiek, Amsterdam 15 December 1923. 4º: [2] p.
10836: - Feest-revue "Spijkers met koppen", speciaal in scene gezet en opgevoerd t.g.v. het huwelijk van den heer Ton Cooymans en mejuffrouw Dolly Eras, Tilburg, 24 Januari 1928. 8º: 8 p.
10842: - Berijmde geschiedenis opgedragen aan het bruidspaar ... Bertus Johannes Roos en ... Tjaltje Maria Oberg ter gelegenheid van hun huwelijk op donderdag 16 mei 1929. z.p. 4º:[4] p.
65853: - Catalogus der algemeene Nationale Tentoonstelling. Haarlem 1861.
53615: --- - Lyst van de huizen die geplundert en die de glazen ingeslagen zyn, in den nagt tusschen den 8 en 9 en den 9 en 10 November 1787 binnen 's Bosch. 's Hertogenbosch, wed. C.A. Vieweg, 1787.
65668: - Tentoonstelling-nieuws
7373: [DÓLL EGGES, CATHARINA MARIA (VERT.)] - De weldadige Zwitzer, tooneelspel. Vertaald uit het Frans. Zedelyk Schouwtooneel, 5de deel, 2de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
49375: - VROUWENKIESRECHT--- Drie gedrukte brochures: H. Colijn, De vrouw naar de stembus (8 pag.); J. de Heer, De moderne vrouwenbeweging (Zeist z.j., 91 pag.); Vrouwenkiesrecht. Rapport commissie A.R. Partij, ingesteld 13-5-1920 (76 pag.).
50897: [LENNEP, C. VAN ??] - Het boek Anonymi, genaamt Deutero Jubilon, [Leiden 1775].
65894: - Photograph of David Cohen, Nico Krom and A.J. Luyt 1908
50977: - - De Sweedsche Robinson, of 't wonderlyk leven van Gustav Landeron (...) volgens zijn eige handschrift in 't Hoogduits uitgegeeven door G.F.V.M. en (...) in 't Nederduits vertaald. Amsterdam, Ter Beek, 1733.
12132: - VEYE, DE; ELLINCKHUYSEN, BOSC DE LA CALMETTE, MAASTRICHT `Chant Nuptial à l'occassion du marriage de Monsieur Leonard François Marie de Veye, lieutenant ingénieur au service de l'état et Mademoiselle Hillegonde Ellinckhuysen, contracté à Maastricht ce 20 février 1780'. 4(: 8 p., in sierpapieren omslag, goud op snee.
12135: - VINKELES Eigenhandig geschreven gedicht `Vrouwenschoonheid' door Hermanus Vinkeles, 1833. 4(: 6 p.
12140: - VOORT, VAN DER; KRETSCHMER, NORTHIER Aan den heer H.J. van der Voort, bij zijne laatste bijwoning der vergaderingen van het Amsterdamsche Genootschap ter beoefening van de deugd en kunde. 4(: [5] p.
49349: - DORDRECHT, LUTHERSE KERK--- Gezangen op het eerste eeuwfeest der gunstige vergunning van vrije godsdienst-oefeing aan de Luthersche gemeente te Dordrecht, gevierd 5 hooimaand 1789, 4°, 8 pag., sierpapier omslag, Knuttel 21897.
48920: - MITTSCHERLICH--- Gekalligrafeerd verjaarsgedicht voor haar grootvader, door Christina Maria Mittscherlich, 40x30 cm., met timmergereedschap als versiering. Manuscript, fraai blad, ca. 1790?
48888: - SWINDEREN, VAN--- Twee gekalligrafeerde teksten van (en door?) W. van Swinderen, d.d. Groningen 1814 en 1815, groot blad, 80x35 cm., manuscript.
64549: - Les Zouaves etles chasseurs a pied
49321: - DRENKELINGEN REDDEN--- Twee gravures van het redden van drenkelingen uit een wak in het ijs. 10x14 en 9x9 cm., 18e eeuws.
66748: - Oud Holland 1967, 1968, 1969, 1970, 1971
66749: - Oud Holland 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982
59486: - Zijn de mannen van Assen zelf aanranders van het schriftgezag? Bloemendaal, 1928, 43 pag.
59493: - Poorterbrief voor (...) Willemsz., scheepstimmerman, zoon van Willem Fransz. in leven scheepstimmerman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, [datum onleesbaar: 1734?], getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Versleten exemplaar, verso: collectiestempel C.P. Staalman, Amsterdam.
59497: - Poorterbrief voor Willem de Ruyter, naaldenmaker, zoon van Jacob willemsz. De Ruyter, naaldenmaker en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 27 januari 1750, getekend: N. Geelvinck de Jonge. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, zegel ontbreekt. Gebruind exemplaar. [Nicolaas Geelvinck de Jonge (1732-1787), hier nog in de hoedanigheid van secretaris, was later Heer van Stabroek (= Georgetown, Guyana) en opperbewindhebber van de WIC.]
10862: - Op het koperen huwelijksfeest van den heer J.J. Hanse en mevrouw H.R. Hanse-van der wolde, Amsterdam, American Hotel 19 November 1938. Vijf verzen. 8º: [8] p.
10864: - Iepenhoek-kroniek 11 April 1939 [t.g.v. het huwelijk van Marie Thérèse Smit en E.A.M. Ferdinand Dahmen te Bloemendaal]. 4º oblong: [38] p., geïll.
10872: - Feestprogramma t.g.v. het zilveren huwelijksfeest van Piet Van merendonk en Trees Reijven, 24 Juni 1944. 4º: 16 p.
8588: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS?] - De astrologische geheimschryver, of De staats-pen van Europa, voorzeggende op een vrolyke trant door middel van de astrologie, niet alleen alle de cabinetsgeheimen van de voornaamste hoven van Europa; maar de staats en oorlogszaken welke in dezen tyd, en vervolgens naderhand plaats zullen hebben: alles verrykt door een omstandig en vermakelyk verhaal van gedenkwaardige lotgevallen [...]. Leuven, Kuper etc., [1790].
55670: --- - Naeuwkeurigh en waeragtigh verhael aengaende de hostiliteyten door de Franse tegen de Republyk en stadt Genua laetst gepleegt, uit het Italiaens vertaelt. [Amsterdam], J. v. Dijk, 1684.
53208: --- - Placcaet vande hooge ende mog. heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden teghens seecker fameux bouck ofte libel, uyt-ghegheven by Hugo de Groot, gheintituleert Verantwoordinge vande wettelijcke regieringe van Hollandt ende West-Vrieslandt, mitsgaders eenighe nae-buyre provincien etc. 's Gravenhage, Wed. en erven Hillebrant Jacobsz. van Wouw, 1622.
58596: - Memorie van aangifte voor het recht van successie en overgang betreffende de nalatenschap van Magdalena Catharina van der Heij, weduwe van Jacob van der Heij (overleden Lochem 11-9-1892) gepasseerd voor notaris Lodewijk Schiethart te Lochem d.d. 17-10-1892. Manuscript, 2 pag., folio. Met opgave van de nalatenschap van genoemde M.C. van der Heij, ten bedrage van ruim 9500 gulden. Manuscript, 1 pag., folio.
66642: - Seal of Sir Alfred Scott Gatty, Garter Principal King of Arms.
66210: - The Journals of Ralph Davison [1699-1700], The journals as documents and Davison's business activities.
49335: - LOURDES--- Souvenir de Ph.D.(?) de Lourdes. Klein oblong leren boekje, 7x8 cm., met 8 metalen plaatjes waarop een kruis en 14 scenes van de passie. 19e of vroeg 20e eeuws.
49337: - MURREN (ZWITSERLAND)--- Panorama von Mürren, foto in 4 delen als leporello, samen 16x88 cm., ca. 1900?
64763: - Het leven en daden van den wereldberoemden krygsheld prins Eugenius van Savoje
48992: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Stylus Dicendi Magister Installatie-souper 15-11-1877', litho van Grolman, 42x32 cm., met o.a. handtekeningen. Gedrukt.
48990: - STUDENTEN, AMSTERDAM--- Gedachtenisprent 'Feestmaal aan de vertegenwoordigers der vrienden studenten corpsen namens het A.S.C. door den I.S.S.A. aangeboden. Amsterdam 21-6-1882' t.g.v. 250 jaar Universiteit Amsterdam. Litho door W. Six met afb. van poort en handtekeningen, 58x48 cm., gedrukt.
49126: - OVERIJSSEL, RIDDERSCHAP--- Vier naamlijsten der leden van de Ridderschap van Overijssel 1875, 1900, 1911, 1922, gedrukt.
58081: - Doopboek van het opkomend geslacht te Alphen aan den Rhijn, begonnen 1 januari 1818. Manuscript, 4o, gebonden in 2 geheel perkamenten banden [lopend tot 25 december 1852].
58082: - Enkele pagina's betr. Limmen uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafzerken NH Kerk te Limmen, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58083: - 10 pagina's betr. St. Maarten en St. Maartensbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje. 1 illustratiebetreffende grafmonument van Vrouwe De Mey-du Peyrott (Peyrou).
58084: - 38 pagina's betr. Medemblik uit het boek van Bloys van Treslong Prins betr. grafschriften N.H. Kerken, met heel veel correcties en aanvullingen in pen van J. Belonje.
58085: - Enkele pagina's betr. Monnickendam uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
9795: - Brief van Herm. Ger. Oosterdijk aan zijne zuster Kornelia Maria Atlee, geb. Oosterdijk over het afsterven van hunnen broeder Mr. Gerrit Hermannus Oosterdijk, raad in de vroedschap en weesmeester der stad Delft, aldaar, in haar bijzijn, overleeden den 12 van wintermaand 1772. z.p. 4º: [12] p.
58229: - Verslag der Vereeniging van den H. Vincentius a Paulo te Utrecht over 1915, 38 pag., gedrukt.
65572: - Juris-Jurandi a Medicinae Candidatis in illustri Academia Lugd. Batava prius, quam Doctoratus gradum nanciscantur, praesteri soliti Formula.
66033: - Jaarboekje voor den boekhandel 1841
59278: - Kermiswens van de ASCH-KARREMEN aand Amstel's ingezetenen, undersigned by P. van Dijk, Asch-karreman, wijk 26. Amsterdam dd september 1873. Begger print with wood engraving by Tollenaar depicting Rembrandtplein (?) and people dancing and musicians. 16 verses in two columns. 22x32cm.
59277: - Kermiswens opgedragen aan alle Heeren Kooplieden, Burgers en Inwoonders der Stad Amsterdam voor het JAAR 1842 door de AANSTEKER der LAMPTAARNEN (Lantaren). Nommer 69. Amsterdam: J. Wendel en Zoon, Boekdrukkers op de Anjeliersgracht. Begger print with wood engraving by J. Coldewyn depicting lamp lighters working and the "munttoren"in the background. 28 verses in two columns. 22x34cm.
59275: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: J. Bakels dd 9 september 1867. Begger print with 13 verses and illustration of the parklaan plantage, 21x30cm.
59262: - Gelegenheidsgedicht aan de Vriendschap op de wijs "hoe zoet is het daar..". 11 coupletten, manuscript, groot folio. 1 beschreven blad. M. 14638
59263: - Decretum 7 december 1690. In het Latijn. Feria V die VII decemberis 1690. Iuxta exemplar Romanum ex tipographia Reverendae camerae Aposticae 1690. Aan de onderzijde: Typy Hieronimi De Gosin, regione Hallarum 1691. 31 artikelen op 3 beschreven bladen. Folio. M14639.
64757: - Evangelische Gezangen, om nevens Het Boek der Psalmen bij den openbare Godsdienst in de Nederlandsche Hervormde Gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last van Alle de Synoden. Bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805
49530: - BOLSWARD--- Grote foto op karton (29x23 cm.) van Stadhuis Bolsward. Foto W.A. Slager te Leeuwarden. Uitg. De Friesche Bouwkring.
49536: - GROTENS, KNOPTAL--- Grote ets (48x30 cm.) van een gebouw met torentje, gesigneerd A.J. Grootens (1864-1957) en met de tekst in de prent ''t Knoptal'.
65172: - Picture-Gallery in the Town Hall of Haarlem
63932: [DAVID FASSMANN] - Der auf Ordre und kosten Seines Kaeysers, reisende Chineser, was er von dem Zustand und Begebnuessen der Welt, insonderheit aber derer Europaeischen Lande, dem Beherrscher des Chinesischen Reichs vor Bericht erstattet.
9464: - [Huwelykszangen voor Abraham De neufville de jonge en Sara Blaeupot]. Amsterdam, J. Oosterwijk, z.j. 4º:. Incompleet, slechts aanwezig katern C, 8 p.
9470: - Op 't huwelyk van den heere Hermanus Verwit en me-juffrouw Anna Van Cralingen, echtelyk vereenigt binnen Leyden, den 18 van Sprokkelmaand 1721. z.p., z.j. 4º. [18] p.
8510: K. - [Het misverstand, of Elk is een dief in zijne nering. Blijspel, met zang. Leiden, Leendert Herdingh, 1811.]
49385: - WESTZAAN, INSTORTEN TOREN--- Verschrikkelijke gebeurtenis voorgevallen op 1-1-1843 te West-Zaan, Amsterdam, F.G.L. Holst, [1843].
58391: - Stukken betr. het onderzoek omtrent de spoorweg-exploitatie in Nederland, ca 1885, folio, 40 p. gedrukt.
66755: - Elisa, dramma sentimentale in un atto per musica / Elise, melodrame en un acte, repre´sente´ pour la premie`re fois a` Amsterdam, sur le théâtre de l'Amstelstraat. Le 3 Mai 1808.
66756: - Two invoices of Th Anderson & Son, Booksellers, Stationers & Printers of 58 King Street, Manchester dated 18/19 June 1862
66757: - Vellum confirmation of 26 April 1759 signed by R. v. Bleiswijk that Johannes Ebbe was admitted as Notaris (civil notary) by de Staaten van Holland and Westvriesland and that the oath was taken in front of Pieter Meerman, member of the court.
9637: - Bruiloftzangen voor den Heere Pieter Van driel en Mejuffrouwe Anna Teerlink, in den echt vereenigt binnen Dordrecht den 25 van wintermaant des jaars 1746. z.p., z.j. 4º: [10] p.
9635: - Lyk-rede ... ter gedachtenisse van ... Joannes Drieberge, hoogleeraar der H. Godgeleerdheid onder de Remonstranten, uitgesproken door Petrus Bliek, leeraar in de Rem. Gem. te Amsteldam. Amsterdam, Tj. Bliek, 1746. 4º: 28 [12] p.
57664: - Klein verzamelalbum met 13 carte-de-visite, waaronder portret van G. Dore, Corneille, Rembrandt, Moliere, Anna Schuurmans enz.
54966: --- - Publicatie [betreffende geschriften over de zaak van Onno Zwier van Haren], van president en Raaden van Holland, Zeeland en Vriesland, d.d. Gravenhage 8-7-1761. 's Gravenhage, Scheltus, 1761.
58068: - Ordonnantie waer na binnen den Lande van Hollant (...) sal werden geheven den impost op laersen, schoenen, galossen ende muylen (...) na de copie, 's Gravenhage, Scheltus, 1674. 4o, gedrukt, (7) pag.
64097: - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden. Donderdag den 28 Augusti 1777.
65682: - two coats of arms/familiewapens of the Stoop family
10737: - Souvenir ter gelegenheid der 12 1/2 jarige echtvereeniging van Godfried Engelbert Leffelaar en ... Frederika A. Leffelaar-Schwarting, 2 maart 1902 Huize Eik en Linde [te Amsterdam]. z.p. 4º[4] p.:
10739: - Welkomstlied ter gelegenheid van het huwelijksfeest van ... E.A.C. Weber jr. en Mejuffrouw Janna G. Smit, 20 juli 1902. [Amsterdam], wed. R.J. Coesel. [3] p.
10743: - Op het koperen huwelijksfeest van den Heer Pieter Van der Laan en Mevrouw Alida C. van der Laan-Meyer. Amsterdam, 12 dec. 1903. G. Cladder. 8º: 1 p.
10756: - Programma 26 Januari 1907 [bruiloft Last?]. Utrecht, J.A. Moesman. 8º: 10 kaartjes bijeengebonden met een lintje. Met foto van bruidspaar, geïll.
48632: - SCHERMERS--- Correspondentie van C. de Jong met Madama El. Bosshard te Sourdeval, 1983, over fam. Schermers. Manuscripten, ca. 15 pag.
64355: - James Ensor, etchings
66429: - De vriend van 't vaderland, no. 29
57920: - Wapenen der baenderheeren van Altena. Adelijcke geslachten alle gecomen uyt de heeren van Altena. Blad met 23 gekleurde wapentekeningen, 18e eeuws.
49605: - RAVELLI, SCHOORSTEENVEGER--- Request van Jacob Ravelli, schoorsteenveger te 's Gravenhage, d.d. 4-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, folio, 4 pag.
58086: - Enkele pagina's betr. Muiden en Muiderberg uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met veel aanvullingen en correctiesin pen van J. Belonje.
58087: - Enkele pagina's betr. Nieuwe en Oude Niedorp uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58088: - Enkele pagina's betr. Oudorp, St. Pancras en Petten uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen en correcties in pen door J. Belonje.
58089: - Enkele pagina's betr. Eenigenbrug uit het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58090: - Enkele pagina's betr. Egmond binnen, Egmond op de Hoef en Egmond aan Zee van het boek van Bloys van Treslong Prins over grafschriften, met aanvullingen in pen door J. Belonje.
58510: - Interieurtekening in sepia van de S. Dominicus Kerk te Haarlem, 26x37cm. Anoniem.
53973: --- - Signalement van Daniel Reynhart, by sententie van praesident en raaden in den Etstoel, in dato den 16 Decemb. 1803, voor den tyd van twee jaren gebannen uit het Departement van Overyssel. z. pl., [1803].
53586: [CLERY, J.B.C.H.] - Journal de ce qui s'est passé à la tour du temple, pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. Prix six shellins. z. pl.[ Londen] , z. n. [1798].
65850: - ZH (Zacharias Heyns, het landjuweel van 1606 onbekende graveurs en onbekende drukkerijen), De intrede, toelichting and leparello reproduction of "De intrede van de Vlamingen van Haerlem"
49194: - DOORNHEIN, VAN HAEGHEN, MUZIEK--- De orgelbouwer Nicolaes van Haeghen en het orgel van de St. Pauluskerk te Antwerpen. 2 delen, Dordrecht 1986, 7+22 pag., geill., in ringbandjes.
66505: - Kon. Ned. Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Excursie naar Amsterdam op 23 april 1938 ter bezichtiging van de huizen Keizersgracht 567, Heerengracht 497 en 475, Amstel 218, Heerengracht 524 en 284.
59251: - Akte van transport, gepasseerd voor schepenen van Serooskerke [Willeboort Adriaensz., Willem Jansz., Adriaen Maertens, Henrick (-), Adriaen Sijmonsz., Anthonis Mathijsz.] en gedateerd 28-1-1600,
8418: H[OOGVLIET], J[AN] M[ARIUS] - Mengelingen ten voordeele des vaderlands uitgegeven. Delft, B. Bruins, 1831.
14345: - POVEL, VAN OGTROP Enkele documenten en foto’s betr. de families Van Ogtrop en Povel, 19e en 20e eeuw, ca. 50 stukken.
14349: - ARCHITECTUUR, AANNEMER KONDOR, ABC Twee fotoalbums met - veelal grote, 18x24 cm-foto’s van werken van het aannemersbedrijf N.V. De Kondor, gewapend betonbouw. Directeuren W.J. Wisselink c.i. en A. van Geluk. Gevestigd: Gebouw “De Roos”, Rokin 9-15 te Amsterdam (naam later ook: ABC, Algemene Beton Compagnie, ‘s-Gravenhage). Periode ca. 1920-1953.
14335: - FRIESE TAAL, RIEMERSMA-KRAMER Een aantal manuscripten van Rina H. Riemersma-Kramer (1882-1960), Fries schrijfster, (later?) wonende te Enschede. Enkele honderden pagina’s in een aantal cahiers.
14344: - BOMBLED Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes, afkomstig van W.F. Bombled, 1834-1851.
13450: - ROYEN, VAN Elf familieadvertenties Van Royen, begin 20e eeuw.
13453: - HAASTRECHT Brief van een jurist aan N.N. over de kosten van beroepingen van predikanten te Haastrecht. Moeten deze ook betaald worden door de r.k. ingezetenen van Haastrecht? 2 p., 4º, 18-eeuws, manuscript.
13458: - HOUWENINGEN, VAN; ARTILLERIESCHOOL DELFT Brief van de kapitein van de Artillerie en Genie School (Seelig?) aan G. van Houweningen, burgemeester Werkendam, betr. “honorabele demissie” van H.’s zoon, de kadet G. van Houweningen, e.e.a. namens luit. generaal Voet, dd Delft 16-12-1817, 1 p., folio, manuscript.
13462: - VONDEL, SPIEGEL “Op d’afbeeldinge van jongvrou Cornelia Spiegel”, gedicht van 6 regels gesigneerd J. v. Vondel en “Naar ‘s dichters eigen handschrift”, 1 p., 4º, manuscript (18e eeuw).
60688: - - Collection of 16 writings on the disaster of Leiden in 1807, all from 1807.
52765: [BLARKOM, JAN VAN (RED.)] - Verzameling van criminele stukken betrekkelyk zekeren misdadigen en jongst geexecuteerden binnen de stede Beverwijk, den 1ste February 1800, Alkmaar / Amsterdam, van Harencarspel / Brave. [1800].
63942: - - Ick gingh op eenen morgen al door den aerden-hout
55569: --- - Prent: 'Ik ben wel gerust te sterven, maer kan geen redenen bedenken waerom ik sterven moet' . Boven: 13 Mey 1619, links onder: pag. 432. Anonieme ets tonende Oldenbarnevelt en 5 andere personen ten voeten uit. 17e of 18e eeuws.
49331: - BELASTINGEN, HUWELIJK, BEGRAVEN--- Naeder publicatie van Staten van Holland d.d. 3-12-1695 betr. het middel op het trouwen en begraven. Gedrukt, 's Gravenhage, Scheltus, 1695, 1 blad, plano.
13285: - DUMONT, VAN DERHAGE Foto van Henry Dumont, zoon van Henry Dumont sr en Cecil Vanderhage, ca. 1930.
13294: - BELASTINGEN, ZIJDEREDERIJ Twee propositien van zyne hoogheid. Eerstelyk om voor een finaal middel in plaatse van de afgeschafte pagten te introduceren een generaal exclassicaal hoofdgeld (...) en ten tweeden om middelen aantewenden tot herstelling van de binnenlandsche fabriquen en in het bijzonder die van de zijde manifactuuren, 1749, folio, 8 p., gedrukt.
13296: - ALMELO, SCHELFHORST, KOOP OP AFBETALING “Contractboekje” van het Twentsch Meubelhuis fa. H.J. Schelfhorst te Almelo, deels gedrukt, 8 p., 1925.
58522: - Aquarel door J.D. E[bersbach] (1822-1900), met de datum 4-9-1862, gemaakt 4-9-1887 t.g.v. de zilveren bruiloft van echtpaar Huiget (?)-Müller. 35x25cm.
9478: - Rouwklagten uitgeboezemt over het droevig en schadelyk verlies van ... Hobbe Baard van sminia, in zijn Hoog Edts. leven oud-eerste voorzittende raadt in den edelen hove provinciaal van Friesland dezer wereldt door 't gemeen sterflot ontrukt den 23 van Wijnmaandt 1721. Leeuwarden, H. Halma, 1721. 4º: 21 p.
65882: - Photograph of promotiediner Maarten Pieter Vrij on 24 juni 1932 in Amsterdam.
65883: - Menu of Promotiediner Mr. W.P. Hubert Jr. on 7 Dec. 1877.
65482: - Die Kampfwagen fremder Heere, Technische Mitteilungen uber Kampfwagen und Strassenpanzerwagen, heft 2
9294: - Lyk-zucht over de droeve doodt van den onvergelijkelycken zeeheld Maerten Herpertz Tromp, ridder, lieutenant ammiraal; gesneuvelt in 't jaer 1653 op den 10. van Oogstmaand, in den bloedigen zeeslag voor de Maze, tusschen de twee machtige vloten van Neder ende Engeland. Delft, Jacob Jacobsz Pool, 1653. Plano, 1 p.
66024: - De Lettergieterij van Joh. Enschede en Zonen - Gedenkschrift ter Gelegenheid van haar honderdvijftig-jarig bestaan op 9 maart 1893
52070: [CLARIDGE, J.], - De boeren-waarzegger, of waarnemingen van den schaapherder van Banbury, omtrent het weder, gegrond op veertigjarige ondervinding, Amsterdam, Schleijer, 1842, 61 pag. Origineel bedrukt papieren omslag.
49301: - BLAUWE KNOOP, ROTTERDAM, VERKAAIK--- Drie menu's met handtekeningen van diners van het gezelschap Blauwe Knoop, 1935 en 1936.
48878: - LOEVESTEIN, VAN ECK--- Affiche betr. het verschijnen bij uitgever J.M. van Eck te Gorinchem van een nieuwe uitgave van den 10-cents-gids van Loevestein. 1 blad plano, met afbeeldingen van Loevestein en huizen in Gorinchem. [Ca. 1920].
49485: - ZEELAND, FINANCIEN 1796--- Stukken betr. het Plan van Constitutie 24-6-1796 waarbij opgave van de schulden en inkomsten van Zeeland werden gevraagd. Folio, 34 pag., gedrukt.
52527: - - Les trois puissances, ou correspondance entre le temps, la politique & l'equite sur les affaires actuelles. Par une dame Hollandaise. Utrecht, 1785.
65963: - Groninger Courant Vrijdag den 8 november 1833 no. 90
52132: [VRIES, A. DE], - Lotgevallen van Costers woning, Haarlem 1851, 40 pag.
52250: [ JACOBSEN, G.J. / J. V. BAALEN], - Vertogen over de belangen van den koophandel, bij gelegenheid der aanstaande veranderingen in de inkomende en uitgaande regten, nr. 1 en nr. 2, Rotterdam, van Baalen, 1816.
52252: [HORSTMAN, A.], - Iets over en voor den koophandel van Amsterdam, Amsterdam, den Hengst, 1824, [met:] idem., 2e stuk, Amsterdam, den Hengst 1825. Origineel karton, 67+67 pag.
65697: - Wax seal of the city of Zaandam
48580: - HESSELINK, VAN SUCHTELEN--- Machtigingen van Herman F. Hesselink van Suchtelen, burgemeester van Groenlo, Hester H.M.S. Hesselink, gehuwd met D.M.J. Lasonder en Johanna G. Hesselink guhuwd met A. Moll, voor E.S. Labouchere met A. Moll, voor E.S. Labouchere en A. Beunje, betr. Grootboek Nationale Schuld, 1888 en 1889. Deels gedrukt, 3 pag.
49506: - INDIE, GREVENSTUK--- Menu d.d. 1-1-1908 met jaartallen 1883 en 1908, dus t.g.v. 25 jaar ...... Voorts afbeeldingen van plantages in Ned. Indie een woonhuis in Nederland en het portret van ......(met met snor en bakkebaarden). Ontwerp Grevenstuk.
49508: - ARCHITECTUUR, VIGNOLA--- Algemene regelen en maten der vijf bouwkundige orden, naar Vignola, gravure door J.C. Zurcher 1838, naar Tetar van Elven. 35x48 cm.
49512: - POLMAN GRUIJS--- Kwartierstaat van jhr. mr. Jan Ernst Polman Gruijs (1776-1818), met de 16 kwartierwapens. Anonieme tekening met kleur.
49514: - AMSTERDAM, NIEUW BEURSGEBOUW--- Kennisgeving van B en W van Amsterdam, 3-3-1836, betr. een prijsvraag voor een nieuw beursgebouw, op de plaats van de huidige beurs of op de Groote Zeevischmarkt. Plano, 1 blad, gedrukt.
49501: - HOLLAND, 'S LANDS BINNENJACHT--- Extract resolutien Gecomm. Raden van Staten van Holland 18-4-1776 betr. gebruik van turf voor 's lands Binnenjacht. Folio, 1 pag., gedrukt.
49503: - WENDEL, TIMMAN, GUNTER, NIEUWKERK--- Zegen-wensch op 't (...) huwelijk van onze waarde oom Rynier Timman met onze (...) moeder Susanna Gunter, 25-7-1827. Gedicht plano, gedrukt.
49505: - CONSTANT REBECQUE, JACHT, HUBERTUSGILDE--- Lidmaatschapsdiploma d.d. 1877 voor Jean Guillaume baron de Constant Rebecque als broeder in het gilde van St. Hubert, opgericht op Bijenlust 3-11-1803. Groot blad plano, oblong, met afbeeldingen van jacht en portretten.
49347: - MILITARIA, CROOCKEWIT--- Algemeen verslag van het verhandelde in de alg. vergadering Fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapenden dienst, Amsterdam, 28 en 29 hooimaand 1819, 41 pag., gedrukt.
53543: A. D'A. [=LAUER, LEO] - Waarom werd Pisuisse vermoord?, z. pl. [Amsterdam, Excelsior], [1927].
53548: --- - Arrest donné, prononcé & executé contre Gilles Ledenberg (...) le 15-5-1619 (...) translaté de Flaman. 's Gravenhage, L. Elzevir, 1619.
55524: [BARBERI, F.?] - Vie de Joseph Balsamo, connu sous le nom de Comte Cagliostro, extraite de la procedure instruite contre lui a Rome en 1790. Traduite d'apres l'original Italien. Paris, Onfroy/Treuttel, 1791.
55316: --- - V.P.A. Bloedigen Haegh of 't Godsalig af-sterven van Jacob de Graef de jonge op den 29-6-1672 (...) en N.V.M. noyt-gehoorde wreede broedermoort van de heeren mrs. Cornelis en Jan de Wit (...) Treurspel. Hantwerpen, Kees Voorvechter, [1672].
55368: --- - De sterf-huizen en lyk-staetiën door de bier- en wynstormen schandig onteert, vertoont in verscheide zamenspraeken tusschen Timotheus en Didakus. Leuven, v. Overbeek, 1758.
56652: - Status de la societe anonyme la Compagnie Generale du Gaz, pour la France et l' Etranger. Recus par M. Duplan et son collegue notaires a Paris, 11-12-1879, Paris, Chaix, 1879, 28 pag.
54880: [KNOOP, JAN WILLEM] - Deductie voor de heeren van de Ridderschap van Overyssel, nopens de zaak van (...) J.D. van der Capellen tot den Pol en de drostendiensten. Kampen, De Chalmot, 1733 [= 1783].
55488: --- - Het ontroerd Holland, of kort verhaal van de voornaamste onlusten, oproeren en oneenigheden die in de Ver. Nederlanden in voorige tyden en allerbyzonderst in deze laatste jaren zyn voorgevallen. Behelzende ook alles wat omtrent de verheffing van Z.H. den Prinse van Oranje (...) in veele steden is gebeurt. 3 delen, Harderwijk, Brinkink [1748] / Middelburg, Meerkamp [1750].
55510: --- - Publicatie van President ende Raden over Hollandt, Zeelant en Vriesland, d.d. 's Gravenhage 27-7-1716 betr. diefstallen in tuinen, tuinhuisjes etc.
65047: - Enkele gegevens aangaande de oprichters van de firma Hope & Co en hun familie
65262: - Gedenkboek 1910-1935, Nederlandse Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf "Het Ivoren Kruis"
57244: -- - Christelijk Museum Jrg. 4 (1852) en 5 (1853). gebonden in 2 half linnen banden. Prijs samen:
57921: - Map met enige tientallen werkstukken en artikelen van de heraldici Robert en Mireille Louis uit Frankrijk.
60635: - - Dongheualueerde gouden ende silueren Munte van diueersche Coninckrijcken, Hertoochdommen, Graeffschappen, Heerlijcheden, Landen ende Steden, soo oude als nieuwe die noyt in prente en zijn gheweest : Ende oock eenighe Penninghen soo wel van goudt als van siluere ghemaeckt inde Munte vande landen van herwaerts ouer, die welcke niet ghenaempt oft ghestelt en zijn inde leste permissie.
66823: [HASPESLAGH, L.J.], - Godloosheyd der achthiende eeuw. Of kort-begryp van de saemenzweeringen der philosophisten, vry-metzelaers, (franc-mac¸ons,) zoo-gezeyde Verlichte, (illumine´s,) en Jacobins, tegen den godsdienst en den troon, ontdekt door haer-zelven. Getrokken uyt de Schriften der heeren Barruel, Proyart, en andere. Derden druk. Vermeerdert met de Beschryving van het ongelukkig eynde der bezonderste Kop-stukken.
10571: - Bruilofts groete aan ... Cornelis Van rossem en ... Frouke Cardinaal, hun Ed. toegezongen den 6e van bloeimaand 1850. z.p. Plano.
10575: - Zangstukken ter viering van het 25-jarig jubelfeest der bisschoppelijke wijding van ... Johannes Van santen, aartsbisschop van Utrecht, gevierd den 13 november 1850. z.p. 8º: 12 p.
10577: - Dichtproeve aan mijne aanverwanten en vrienden, of weinig uit veel, door G.J. Van der kuyp, em. predikant te Breukelen. Utrecht, A.F. Blanche & Co., 1851. 8º: 16 p.
10579: - Bij de echtvereeniging van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper gevierd den 30 juny 1852. z.p. 8º: [2] p. MET: Ter bruiloft van den Heer H.J. Smits en Mejufvrouw M. Schipper. z.p. 8º: [1] p.
48634: - BIDAL--- Correspondentie van C. de Jong met B. Bourcy te Brignoud, 1983, betr. fam. Bidal. Manuscripten, ca. 10 pag.
10000: - Elogium Egberti De vry temminck, in urbe Amstelaedamensi viri consularis et gymnasii publici curatoris defuncti d. 27 junii. Auctore Richeo van Ommeren ejusdem gymn. rectore, publici recitatum in templo novo A.D. 16 septemb. Aº 1785. Amsterdam, Petrum Schouten, 1785. 4º: 26 p.
51278: - Advys van de gecommitteerde der E.M.H. Staaten van Zeelant (....) nopende het temperament in de religions saken in de Meyerery van den Bosch, Marquisaet van Bergen etc., z.pl. 1747, 4o, papieren omslag, (8) pag.
11991: - MEYER, COKART, JOORMAN Ter zilvre bruilofte van mijn broeder en suster den heer Joost Meijer en mejuffr. Jannetje Cokart op den 10de van wiedemaand 1789. 4(: [6] p.
11993: - MIDDELBURG, PRIJSBANDJE, WELLE Prijsbandje met wapen van Middelburg en op schutblad opdracht aan Cornelis Joannes Welle, getekend op 18 april 1810 door curatoren van het gymnasium te Middelburg: N.C. Lambrechtsen, J.A. Moens, A. Drijfhout, Joannes de Fremery, en door de rector E.C. d'Engelbronner.
12003: - MUIDEN Acht gedrukte akten uit de middeleeuwen betreffende de tol over de Vecht te Muiden, met gegraveerde afbeeldingen van zegels en merken. Folio, 10 p., 18de- of 19de-eeuws.
12005: - NEIDT, OOMEN Distributie-stamkaart t.n.v. Adriana Neidt, echtgenote van J. Oomen, geb. 1922, wonende te Breda. Z.j., doch uit W.O. II.
12007: - NIERBEEK, VAN Kabinetfoto met portret van J.J.V. van Nierbeek (1850-1933), gehuwd met T.P. Schilling (1850-1915).
12010: - NOLST, VAN STEENEVELD `Ter verjaaring van mijn ... zuster Anna Quirina Nolst, den 8ste van wintermaand 1799'. 4(: 3 p.
11745: - BARENBROEK, NOOY Welgemeende gelukwensch aan ... E. Barenbroek en echtgenoote [W.O.W...] ter gelegenheid der 25 jarige echt vereeniging. Amsterdam, 5 maart 1884. 8(, oblong, [1 blad.]
11746: - BART Aantekeningen betreffende de familie Bart te Groningen. 2 p.
11750: - BEERTA, CONFESSIONELE VERENIGING, WILLEKES Enige stukken betreffende evangelisatiewerk te Beerta van de Confessionele Vereniging, ca. 1900. 5 stuks.
11751: - BELDER, COOL, CALISCH Keur van dramatische, oratorische en andere gedichten, bijeenverzameld door H.B. Belder. Z.p., z.j. [19de-eeuws.] 4(: [ca. 300] p. Geb. in halfleer. Op titelschildje: `Gedichten bijeenverz. door H.B. Belder.'
52814: -- - Deductie aan [...] Staten van Friesland voor vrouwe R.M. Lycklama a Nyeholt, wed. wylen de heere M. van Bouricius, in leven Grietman over Aengwirden voor haar zelfs en als moeder [van...] haar dogter D.C. van Bouricius, en voorts vervangende een merkelijk aantal van stemgeregtigde ingezeetenen van de Grietenye Aengwirden. Tusschen de praetendenten van 't volmagtschap ten landsdage van de Grietenye Aengwirden, voor den jaare 1761. z. pl. [1761].
65406: - Naam- en ranglijst der officieren van het Nederlandsche leger en van dat in Nederlandsch Oost-Indie alsmede van de landmacht in West-Indie 1910
49255: - OVERSCHIE, VAN--- Gedrukt biljet met de tekst 'Het woort is ... den ... Februarij 1704. Frederick Wolphert van Overschie, majoor der stad Delft'. 18e eeuws.
12014: - NOORDBEEKE, VELDHUYZEN Klinkdicht ter gelegenheid der 25 jarige evangelie bediening van Petrus Noordbeeke te Amsterdam, 26 juni 1756. 8(, oblong: [2] p.
12018: - NOORDEN, VAN; LUTEIJN Uittreksel geboorteregister Oud Alblas 1863, betreffende geboorte van Pieter August, zoon van Pieter H.C. van Noorden en Augusta G. Luteijn. Folio, 1 p.
12021: - NOOYEN, VAN; DE VOS Dossier betreffende de kwartierstaat van Maria van Nooyen, geboren Rotterdam 1876, afkomstig van W. Wijnaendts van Resandt. Ca. 30 p.
12023: - OISTERWIJK, DE GEUS Pentekening, opgewerkt in sepia, van een herenhuis met poortje ernaast. Onder de tekening `No. 130, aan het Linsteind te Oisterwijk' en `A. de Geus 1845'. 16x22 cm.
66340: - Bijdrage tot de kennis van het karakter van Constantijn Huygens, ontleend aan aanteekeningen wegens het beheer ziijner goederen.
10275: - Treurgalm bij 't overlyden van ... Jean Frederic Faure Van der wilt, leeraar der Walsche Gemeente alhier [= Leiden]. Leiden, Wed. M. Cijfveer Jz., 1809. 8º: 7 p.
10288: - Vriendenzang ter zilveren bruiloft van mijne zeer geachte behuwdbroeder en zuster Johannes Buys en Sophia Margaretha Frerichs, gevierd in Amsterdam den eersten van Wijnmaand 1811. z.p., z.j. 8º: [24] p.
10295: - Bij gelegenheid der echtvereeniging van ... Cornelis Klaverweyden met ... Anna Maria Kragtingh, gehuwd binnen Haarlem den 2den van bloeimaand 1813. z.p. 8º: [4] p.
10298: - Gedachten op den 16den maart, den verjaardag van den voor ons onvergetelijken Van der roest, aan deszelfs diep bedroefd gezin toegewijd. z.p., z.j. 8º: [4] p.
10299: - Mijne traanen op het graf van Lambertus De jager, Med. Doctor, overleden te Utrecht den 17 Junij 1814. z.p.. 8º: 4 p.
10308: - Plegtige gedachtenisviering van wijlen Coenraad Wertz, namens de Amsterdamsche departementen der Mij tot Nut van 't Algemeen door B. Klijn Bsz. in de Remonstrantsch Gereformeerde Kerk op dinsdag den 2den van grasmaand 1816. z.p. 8º: 24 p.
10310: - Ter nagedachtenis van jonkheer Jan Slicher, lid van de vergadering der Staten Generaal, en president van het Provisioneel Bestuur van 's-gravenhage, overleden den 24 van herfstmaand 1815. z.p. 8º: 8 p. Met etsje door Bagelaar van een grafmonument.
10315: - Iets voor mijn kind. Leiden, L. Herdingh en Zn, 1815. 8º: 16 p.
10259: - Huwelyks-versen ter bruilofte van ... Mr. Joännes Christianus Scharp en ... Barbera Van lom, gehouden te Gorinchem den 22sten van herfstmaand 1807. z.p. 8º: [28] p.
10261: - Hulde aan Mr. F.J. Gallé, nu 50 jaren advocaat voor de beide Hoven en andere collegiën van justitie in Den haag, voorgelezen op den vriendenmaaltijd van de practizijns societeit in Den Haag, den 14 october 1807. z.p. 8º: [6] p.
63790: - Reizen van Nederlanders rondom de wereld. Van Noord, Schouten en Le Maire, Hermiet, Abel Tasman.
10272: - Nagedachtenis van Mr. J. Hinlópen, voorzitter der tweede klasse van het Koninklijk Instituut, enz. overleden den 21 december 1808. Amsterdam, 1809. 4º: [11] p.
54514: --- - Verhaal van het geen in (...) 1750 (...) in de (...) Languedoc is voorgevallen, ten opzichte van de gereformeerden in gem. provintie (...) vervolging tegen hen door de geestelykheid. Amsterdam, Borstius, 1752.
52830: --- - Sententie by den raedt van State der Vereenighde Nederlanden ghearresteert tegens Johan Breugel, voor desen commijs van den ghewesen ontfanger generaal mr. Philips Doublet, den elfden December 1668. 's Gravenhage, H. v. Wouw, 1668.
15469: [KIST, WILLEM] - Karakterschetsen, zeden en gewoonten van Nederlandsche ... Amsterdam: E. Maaskamp [1816], facsimile-reprint Haarlem: Erato, 2000.
64392: - Feestzangen ter vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer E. Godee en Mejuffrouw J.R. Kalden, Utrecht 3 april 1864
52840: --- - Korte deductie gedaan, maken ende [...] gecommitteerde Raden [...] overgegeven uyt den naem ende van wegen mr. Hendrick Brouwer, hooft-officier der stad Leyden, impetrant in cas van revisie ter eenre, op ende jegens den advocaat mr. Reynier Rooseboom, eerst aenbrenger en nu gedaeghde in het voorschreven cas ter andere zijde [Den Haag 1679].
61440: - - Treur-zang, wegens de zwaare en verschrikkelyke brand, Voorgevallen op den 18de september 1822, in de Luthersche Nieuwe Kerk, te Amsterdam.
65884: - Menu of Promotiediner Mr R.A. Klerck on 27 February 1878
65507: - 23 NOVEMBER 1945 HAARLEM: gedicht aangeboden aan de schooljeugd door het gemeentebestuur van Haarlem bij de herdenking van het 700 jarig bestaan van de stad,
65506: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 28 november 1962: Wilhelmina overleden
9727: - Treur- en troost-zang over het vroegtydig afsterven van ... Agatha Corvina Van der dussen, in leeven huysvrouwe van Mr. Gerard Van vredenburch, meesterknaap van Holland en Westvriesland, ontfanger generaal der kerkelijke goederen mitsgaders bewindhebber van de Oostindische Maatschappye ter kamere Delft, enz. voorgevallen op den 29sten dag van wijnmaand, in den ouderdom van zes-en-veertig jaaren en twee maanden. z.p. 4º: [8] p.
65875: - Photograph of 5 students at a dinner at societeit PHRM (Placet Hic Requiescat Musae) of Utrechtsch Studentencorps in Utrecht
66682: - Engraved landscape, Pierre Charles CANOT after Jean Baptiste Pillement, L' abreuvoir des ruines.
66435: - Gids voor Haarlem en omstreken, uitgegeven door de Vereeniging voor verfraaiing van Haarlem en omliggende gemeenten en tot bevordering van het vreemdelingenverkeer
10026: - Verklaring van het monument [voor Hendrik Hooft Dz.]. Amsterdam, A. Borchers. Folio, 1 p.
10028: - Aan ... Hendrik Hooft Danielsz. wegens den 26 february 1787. Amsterdam, Petrus Conradi, 1787, echter gedrukt van ander zetsel en met weglating van het adres van Conradi aan het slot.
9864: - Een aertig jongske is weer de vrucht van mijne min. [Eerste regel van een geboortebericht op rijm, door Jakob Komen, betreffende zijn zoontje, geboren te Rotterdam, 3 november 1779.] z.p. 4º: [1] p.
10717: - Ter gelegenheid van den zilveren bruiloft van den weledelen heer W.J.G.J.C. Marpürg en mevrouw M.J. Marpürg-Neyssel, 23 Juli 1899. z.p. 8º: [10] p., geïllustreerd.
49082: - BREUKER--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Thomas Breuker, d.d. Amsterdam 1853, manuscript.
49084: - MACLEOD READ--- Blaadje uit album amicorum van Constance met bijdrage van Marion Macleod Read, d.d. Holyport 1844. Manuscript.
57971: - Ter herinnering aan Uwe afgelegde geloofsbelijdenis. Gedrukte brochure, 8 pag., ingevuld met pen voor Christoph Friedrich Leibbrand, d.d. 31-3-1919.
57972: - Ca. 25 tractaatjes, kleine brochures, uitgegeven door het Ned. Genootschap Christelijke Heiliging van den Zondag te 's Gravenhage, en door het Ned. Godsdienstig Traktaat-Genootschap, ca.1880-ca.1940. Per stuk ca. 10 pagina's. Gedrukt.
65759: - Die oude rechtzinnige academische cronyke. Dier vermaerde Stad. Daer wel eer de Schoolen der Wysheid; haeren Zetel gevestigt had.
49211: - CAECILIA COLLEGIE, MUZIEK, GREVENSTUK--- Menu d.d. 23-1-1908 van het Heylige Cicilia Collegie te Amsterdam, met o.a. afb. van Cecilia orgel spelend en een stille omgang. Ontwerp Grevenstuk.
65229: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan der Koninklijke liedertafel "Zang en Vriendschap" te Haarlem, 1830-1930
11065: - HENDRICHS, `DE TIJD', BOLSIUS Enkele stukken afkomstig van F. Hendrichs, redacteur van De Tijd te Amsterdam, 1906. O.a. een verslag van een lezing van pater H. Bolsius uit Oudenbosch over een `mirakel in onze dagen'.
11073: - HOOYER, DE Uittreksel uit het doopboek van de Zuyder Kerk te Amsterdam, 1791, betreffende doop van Arie, zoon van Arie de Hooyer en Maria R. Biekel. Getekend door de koster Jan van Dijl. Deels gedrukt.
11078: - HULSTT, BELGIË Brief van ... Hulstt, Brussel 1708. 4(, 8 p. (`lettre importante et curieuse', volgens een vroegere verzamelaar.)
8511: K. - Het misverstand of Elk is een dief in zijne nering. Oorspronkelijk Hollandsch blijspel met zang. 2e druk. Leiden, L. Herdingh en Zoon, 1834.
66750: B.P., - Bescherminge van de Roomsche Kerck, tegen de beschuldiging der Protestanten: voorstellende de leere van den Apostel Paulus, ende den H. Augustinus, op het stuk der Verkiezinge en Genade Gods: en met eenen aenwijzende dat de zelve Kerk deze leeringen nog op heden goed keurt en volgt.
65127: - Antenors Reizen door Griekenland en Asie, benevens enige berichten aangaande Egypte; naar een Grieksch handschrift, gevonden in de nieuw opgedolven stad Herculaneum, in het Fransch overgebracht door E.F. Lantier. Met platen. Eerste en Tweede deel
54471: [DANOU, PIERRE CLAUDE FR.] - Geschiedkundige proeve over de wereldlyke magt der pausen, over het misbruik het welk zij gemaakt hebben van hunne geestelyke bediening en over de oorlogen die zij verklaard hebben aan de regerende vorsten. Breda, W. v. Bergen, 1812.
65696: - Design for the coat of arms of the Heeringa family based on the coat of arms of Enkhuizen (Enkhuysen)
48578: - LANGENHOFF, BRUIJNS--- Acte d.d. 17-8-1839, waarbij Johannes Langenhoff, goud en zilversmid te Kalkar (mede namens zijn zuster Margaretha), de voogd over kinderen van Johanna Langenhoff en H. Seegers en de voogd over J.B. Kersten, zoon van de overleden Johanna Langenhoff een machtiging afgegeven. Manuscript, folio, 7 pag.
9681: - Gezang op het overlyden van ... Willem Karel Hendrik Friso prins van Orange en Nassau ... 1751. z.p., z.j. 4º: 12 p.
60758: (LAST, H.W. ?) - Collection of 16 coloured lithographs of The Hague, Scheveningen, Baarn and Soestdijk.
51634: [SCHILPEROORT, T.O.], - Kort begrip van het zamenstel onzer taal, na inzage van Mr. W. Bilderdijks spraakleer (......), Amsterdam, Den Hengst, 1827, (6)+288 pag. + 7 uitslaande tabellen. Gebonden in half leren band.
12706: - ZUTPHEN, PROBLEMEN IN 1783. Exemplaar van de Leydse Courant van 15 december 1783, met o.a. berichten uit Zutphen betreffende het afschaffen van de drosten-diensten, de installatie van Jan Bisschop bij de compagnie van kapitein Van de Capellen, de foute houding van de compagnie van `den bekenden Z...' en andere politieke zaken. Blz 1 en 2 van 4.
12714: - AANEN Foto van Jansje Aanen met haar man, mei 1912, 9x6 cm., op karton.
64470: - Hamer, maandblad, 1941 nr. 2
10919: - Verrassings-potpourri, 8º.
10920: - Het huwelijks weerglas en "De Luijermand", plano.
10921: - Ca. 15 diverse blaadjes, 8º.
10922: - Zes diverse blaadjes, 8º.
10923: - Op het koperen feestgetij, 8º.
10924: - Bruiloftslied, 8º.
10925: - Drinklied en "Welkom aan tafel", 8º.
10926: - Ca 18 liedjes, 8º.
11080: - IMMINK, ZANG Boekje Nederlandse zangeressen door De Bossan, met handgeschreven opdracht van de concertzangeres Jo Immink, 1946, voor mevr. Pauw te Zwolle, met nog een briefje van Jo Immink aan dezelfde, d.d. 23 januari 1946.
11083: - KAT, TEN KATE Extract uit geboorteregister betreffende kind van Floris Kat en Josina ten Kate, Amsterdam 1833.
11085: - KATWIJK Bloknote met aantekeningen van J.A.L. van Haarst betreffende de geschiedenis van Katwijk met een aantal kranteknipsels met artikelen van zijn hand over Katwijk, ca. 1970.
11086: - KEYZER Brief van H. Keyzer, Rozenstraat te Hilversum, aan de redactie van een dagblad, onder meer over het antipapisme van ds. Hogenhuyze. Z.j. [ca. 1930], 4(, 4 p.
11102: - LEIDEN, BUCAILLE Kwitantie betreffende de heffing van twee ten honderd van de bezittingen, Leiden 1801, getekend N. Bucaille. Folio, 1 blad, deels gedrukt.
11108: - LITH, VAN DER; LUTHERSE GEMEENTE DEN HAAG Resolutie van de Staten van Holland betreffende traktement en werkinstructie voor de Hoogduitse predikant te 's-Gravenhage Diederik van der Lith, 29 januari 1699. Eigentijdse kopie. Folio, 1 p.
11109: - LOCHEM, VAN Oproeping (advertentie) betreffende boedel Jacobus van Lochem en Geertruida Steynman. Voorburg 1913, 2 stuks.
49058: - ROSSUM, VAN--- Aquarel van schip en huizen, gesigneerd H. v. Rossum, 22x16 cm., 20e eeuws.
49060: - KALLIGRAFIE, BEZEM--- Getekend blad kalligrafie, folio, oblong, gesigneerd L.(of S.?) Bezem, 1838.
49062: - KROMHOUT, ARCHITECTUUR--- Zeven bouwkundige tekeningen van W. Kromhout Czn., uitg. J.J. Hellendoorn, 1915, gedrukt.
49064: - ONGENA, JUBBE--- Bidprentje voor augustinus D. Ongena, weduwnaar van Angelina Jubbé, 1780-1860, Sinay 1860.
49413: - GRAVENHAGE, GRONDVERGADERINGEN--- Stukken en bylagen tot het werk der grondvergaderingen, gehouden in Den Haag in maart, april en mei 1797. Folio, 36+20 pag., gedrukt.
58214: - Verslagen der Associatie ter bevordering van het onderwijs der katholieke jeugd bijzonder voor behoeftigen in de Ned. overzeesche bezittingen. Amsterdam, 1912, 1918, 36+26 pag., gedrukt.
48660: - MATTHIJS, VAN LUCHTENBURG--- Correspondentie tussen C. de Jong en C.J. Matthijs te Gouda 1983, over wapen Van Luchtenburg. Manuscript, 2 pag.
48662: - BACKERE, DE; SCHIPPERS--- Correspondentie tussen C. de Jong en mej. A. Schippers, 1974, over De Backere. Manuscripten, 3 pag.
65515: - Proceedings of the Huguenot Society of America October 14, 1909, through June 1914.
49275: - GRONINGEN, LIJFRENTEN--- Extract resolutien Staten Generaal d.d. 4 en 5-8-1760 betr. de achterstallige Groningse lijfrenten. Gedrukt, folio, 41+(2)+3 pag.
49657: - KRANTEN, STAKING BEZORGERS--- Aan de abonne's van De Courant en het Amsterdamsche publiek. Brochure van de Courantenbezorgers vereniging 'Bijtijds Ontwaakt'. Spetember [1945?]. 1 blad, 4°, gedrukt.
49186: - DONGEN, VAN--- Distributie stamkaart t.n.v. Cornelis J. van Dongen, geb. 1925, deels gedrukt.
10500: - Gouden bruiloftsfeest van den Heer J.H. Akkerman en Mejuffrouw G. Vis, gevierd binnen 's gravenhage den 3 en 4 augustus 1833. 's Gravenhage, A.D. Schinkel, 1834. 8º: 58 p. Gebonden in origineel karton.
10505: - Cantate bij de redevoering van den hoogleeraar J. Heringa Eliza's zoon ter viering van het 50 jarig bestaan der My tot Nut van 't Algemeen in de Utrechtsche afdeling dier maatschappy den 17 november 1834 door J. Decker Zimmerman, predikant te Utrecht. Utrecht, N. v.d. Monde, 1834. 8º: 7 p. MET: Rijzende en ruischende zangen bij de redekaveling van den uitgestudeerden zoon zijn' s vaders om te vieren het langdurig bestaan der My Tot Spot van Al 't Gemeen in de Schildasche afdeling dier My den 71 van gekkenmaand 4381, door J.D. Miseri Man, dichter te Schilda. Schilda 4381. 8º: 8 p.
10514: - Herinnerings-offer bij het overlijden van den christenleeraar T.M. Van gulpen. Nijmegen, D.J.Haspels, z.j. 8º: 11 p.
10519: - Aan onzen geachten neef en night de Heer Jansen terlet en Mejuffrouw Maria Vermeulen, bij de feestviering van hunne zilveren bruiloft, april 1838. z.p., 1838. 8º: [6] p.
10521: - Aan mijnen vriend den wel-eerw-heer H. Gehle, bij zijne bevordering tot Doctor in de Godgeleerdheid, z.p. 8º: [2] p.
10523: - Gedachtenis-offer aan J.C. Schotel, zeeschilder, door J. van Harderwijk Rzn. z.p., 1839. 8º: 8 p.
10525: - Feest-toonen ter zilveren bruiloft van onze beminde ouders ... Philippus Van der hoeven en ... Johanna Maria Heyligers, gevierd binnen Schiedam den 28sten december 1839. z.p. 8º: [8] p.
10527: - Ontboezeming bij het onverwacht afsterven van den hooggeleerden heer Jodocus Heringa Ez, hoogleraar in de godgeleerdheid aan de hoogeschool te Utrecht, ontslapen in den ouderdom van ruim 74 jaren in de nacht van den 17 January 1840. Utrecht, C. Bielevelt, 1840. 8º: 7 p.
10541: - Bij gelegenheid van het verlovingsfeest van ... H. Weymans en ... A.L. Mouton, gevierd aan het Huis Den Deyl, den 20sten van bloeimaand 1842. z.p. 8º: 14 p.
10543: - Bij het sterven van mijn vader [roodenburg] op den 8 october 1842. z.p., z.j. 8º: 8 p.
10545: - Huwelykszang ter 25 jarige echtverbindtenis van ... Willem Baarslag en ... Cornelia Aletta Van hulst plegtig gevierd [te Amsterdam] den 27 november 1843. z.p. 8º: 14 verschillende gedichten van 1 tot 12 p. ieder.
10549: - Feestlied ter gelegenheid der vijfentwintigjarige echtverbindtenis van den Heer C. Lind en Mevrouw M.A. Lind-walm, gevierd den 23 september 1844. z.p. 8º: [4] [2] [2] p. Met nog twee liederen op deze bruiloft.
10552: - Bij het overlijden van... W. Storm, predikant te Utrecht, op den 29 maart 1845. Utrecht, J. Herfkens Fz., 1845. 8º: 6 p.
10558: - Tafelzangen ter gelegenheid der bruiloftspartij van den Heer H. Adama en Mejuffrouw E. Veen gevierd den 13 mei 1846. z.p. 8º: [16] p.
10565: - Het vijftigjarig hoogleeraarambt van mr. D.J. Van lennep, gevierd te Amsterdam den 19den november 1849. Amsterdam, F. Muller, 1850. 8º: 80 p. Geb.
10486: - Aan mijnen vriend J.C. Westerman, bij deszelfs vertrek naar het leger, den 14 maart 1831. z.p. 8º: 4 p.
10490: - [W.H. Warnsinck], Aan mijne gade op den vijf en twintigsten verjaardag onzer echtvereeniging. 12 mei 1832. z.p. 4º: 8 p.
10493: - Klaagzang bij den vroegen dood mijner onvergetelijke gade Vrouwe H.J. Royaards geb. Both hendriksen, ontslapen te Utrecht den 6 oct. 1832, oud ruim 27 jaren. z.p. 8º: 8 p.
10498: - Aan Chassé en zijn krijgsmakkers, bij hun terugkomst in 't vaderland (junij 1833). Rotterdam, M. Wijt, 1833. 8º: [8] p.
10451: - Op den 26sten van bloeimaand 1829 [betr. feest van de Heer Stoezak]. z.p. 8º: [1] p.
10453: - Bij gelegenheid der vijftigjarige echtverbindtenis van Nicolaas De bruyn en Marijtje Van eskert, gevierd binnen Haarlem den 19 october 1829. z.p. 4º: 4 p.
10455: - Bij het afsterven van ... T. Hoog, in leven oudste leeraar der Nederduitsche Herv. Gem. te Rotterdam, overleden 28 november 1829. Rotterdam, Wed. V.d. Meer & Verbruggen. 8º: 1 blad.
10457: - Lierzang ter nagedachtenis van Neerlands eersten tooneelkunstenaar A. Snoek, Amsterdam, A. Cramer, 1829. 8º: 15 p.
10459: - Koorgezangen bij het lijkfeest van ... B.F. Tydeman, op den 16 maart 1830. z.p. 8º: 8 p.
10461: - Frieslands hulde aan zijnen vertegenwoordiger ... M.P.D. baron Van sytzama bij zijne ronde en moedige verdediging van recht en waarheid in de vergadering der Staten Generaal in 's Hage den 19 november 1830 door R. Posthumus, predikant te Waaxens en Brantgum. Leeuwarden, L. Schierbeek, 1831. 8º: [8] 7 p.
13574: - DIERDORP, DRESSELHUYS Kwartierstaat en opgave nakomelingen van Eefje Dierdorp (1830-1910), gehuwd met I. Jacobus Franken en II. met Jan Folkertsz Verbeek. Kwartieren o.a. Soutman, Schipper, de Vries, Dresselhuys, Dunning Munnikhof, van Ree, ter Laag, 1 staat met enkele bijlagen, manuscript.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27