Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42261: RONDOT, N. - Notice du vert de Chine et de la teinture en vert chez les Chinois. Paris, Lahure, 1858.
52419: RONSARD - Ronsard lyrique & amoureux. Orne d'images du temps, La Sirene, 1922.
2228: ROO VAN ALDERWERELT, J.K.H. DE - De grootmeester en de inspecteurs der artillerie van de Koninklijke Landmacht van 1814 tot 1939. Z.p. 1939, 162 p.
17904: ROO, LEONARDUS WILHELMUS DE - Bloemgeschenk aan myne kinderen. [Rotterdam], [J. Hendriksen], 1818.
31611: ROO, ENGELBERTUS ANTONIUS DE, UIT DORDRECHT - Disputatio politica inauguralis continens historiam pactorum mercatus commercii et navigationis patriae nostrae cum Gallia [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1842
17920: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); KARL VON HOLTEI - Shakspeare terug in zijne geboorteplaats. Historisch drama in vier bedrijven of zes tafereelen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1857.
17918: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); ANICET BOURGET; AD. D'ENNERY - De giftmengster. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman & Zoon, 1846.
17913: ROOBOL, CORN.J. - William Shakspeare, of De roeping. Historieel tooneelspel in één bedrijf. Vrije navolging. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1840.
17911: ROOBOL, CORN.J. (VERT.) - Christina van Rusland en Milna Peterhoff, of De vorstin en de kamerjuffer. Historieel blijspel met zang in een bedrijf. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1839.
17909: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); J.P. SIMON DIT LOCKROY, E. BADON - Liefde en wraak, of Een tweegevecht ten tijde van den kardinaal De Richelieu.Tooneelspel in drie bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1833.
17905: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Een eenige misstap. Tooneelspel, in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, M. Westerman, 1831.
17907: ROOBOL, CORN.J. (VERT.); F.W. ZIEGLER - Engeland in het jaar 1651, of Deugd en misdaad. Geschiedkundig tooneel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
31649: ROOIJENS, G.G. - Redevoering over het wezen der Christelijke Godsdienst [...] Amsterdam J. van der Hey en Zoon 1828
27684: ROONPTSY, CH.E.D. [= R.A. PELISSERY] - Le caffé politique d' Amsterdam ou entretiens familiers d'un francois, d'une anglois, d'un hollandois et d'un cosmopolite sur les divers interets economiques & politiques de la France, de l'Espagne et de l'Angleterre. nouvelle edition. Tome premier, Amsterdam 1778, 398 pag., papieren omslag. [ alleen deel I van 2 delen].
61034: ROOPE HARRIS, BRISTOL, GREENWAY, AGATHA CHRISTIE, LEAKE, TOWNLEY - Grant of arms donated by Stephen Martin Leake, Garter and Charles Townley, Clarenceux, Kings of Arms, to Roope Harris (1747-1811) of Bristol. Roope Harris became Roope Harris Roope afterwards.
17923: ROORDA VAN EYSINGA, JOSINA - Losse dichtstukjes. Oud en nieuw (bijeengebragt.) Enkhuizen, H. de Ringh, 1853.
54000: ROORDA, R.S. EN J.J. SPAHR V.D.HOEK - Kriminaliteit yn Achtkarspelen 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958. [Gebonden met:] Kriminaliteit yn Kollumerlan 1700-1811. Oerprinte ut Nieuwsblad van N.O. Friesland, 1958.
54001: ROORDA VAN EYSINGA, S.; N. LOBRY - Historische en godsdienstige beschouwing over het ... afsterven van Klaas Hooft, door leenmannen van den lande van Blois op eisch van den bailluw J. van Blarikum plegtig ter dood veroordeeld en voor het rechthuis van de banne West Zaanen ... den 31sten October 1801 met de koorde gestraft door S. Roorda van Eysinga, predikant bij de Herv. Gem. te Westzaan ; benevens eene leerrede over de gedachten en gevoelens waartoe openbare rechtsoefeningen den christen behoren op te leiden, door N. Lobry, predikant bij de Herv. Gem. te Zaandijk. Westzaandam, H. v. Aken, 1802.
54002: ROORDA VAN EYSINGA, S.E.W. - Verzamelde stukken van S.E.W. Roorda van Eysinga (niet eervol ontslagen ingenieur). 's Gravenhage, B. Liebers & Co., 1889.
31541: ROORDA, TACO - Oratio de poëtriis Hebraeis [...] Amsterdam Stadsdrukkerij 1828
34373: ROORDA, J., UIT DEVENTER - Specimen iuridicum inaugurale de domicilio civili [...] Leiden H.W. Hazenberg 1825
36560: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw Groningen Wolters 1971
58850: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen van Carlsbad/Karlsbad, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 23x23 cm, gevouwen ca. 13x7 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
23226: ROOS, SOUVENIR - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 21 topografische afbeeldingen van Zuid Afrika, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
19240: ROOS, G.P. - Beknopt geschied- en aardrijkskundig woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens westelijk deel (voorm. 4e district van Zeeland).
60236: ROOS, CORNELIUS STEPHANUS (AMSTERDAM 1845 - 1882) - 'DE BARBAARSCHE KOK of Het noodlottig einde eener gedeserteerde Poes'. 1880
49844: ROOS, C.F. E.A., - Veilingcatalogus van oude schilderijen. Kunstverzameling Hodshon, nagelaten door (......) douariere Roell geb. Hodshon, Amsterdam 1872, ca. 50 pag. Los in de band, mist rug.
31893: ROOS VAN BIENEMA, EPKE, UIT OUDESCHOOT - Dissertatio juridica inauguralis de donatione per interpositas personas prohibita [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
58849: ROOS, SOUVENIR, - Souvenir-roos. Gelithografeerde set van 28 topografische afbeeldingen, gevouwen in de vorm van een roos. Maten: uitgevouwen ca. 25x25 cm, gevouwen ca. 12x6,5 cm. Uitgegeven in het midden van de 19e eeuw, vaak bij J.C. Adler te Hamburg.
33097: ROOS, J. TE ZAANDAM. - De eerste wijsgeer der ervaring aan de Groningsche hoogeschool. Kritisch-wijsgeerige beschouwing der inwijdingsrede van den hoogleeraar jhr. B.H.C.K. van der Wijck [...] Utrecht J.G. Broese 1863
2232: ROOSBROECK, R. VAN - Emigranten. Nederlandse vluchtelingen in Duitsland (1550-1600). Leuven 1968. Geb., 412 p.
38606: ROOSBROECK, R. V. - De kroniek van Godevaert van Haecht over de troebelen van 1565 tot 1574 te Antwerpen en elders, 2 delen , Antwerpen 1929- 1930/1933, 266 + 336 pag.
31651: ROOSENBURG, JACOB CHRISTIAAN, UIT ENSCHEDE - Iets over de levering van onroerende goederen, bij wijze van legaat verkregen. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1879
16595: ROOSENDAAL (N.BR.) - Roosendaal en Nispen in verleden en heden door J.T. Boekholt. Uitg. met medewerking van het gemeentebestuur, Amsterdam, Alta, 1924, 92 p.
33574: ROOSENDAEL,JAC.FRED.FIL., STEPHANUS, UIT ROTTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de injuriis et famosis libellis [...] Leiden Abraham Kallewier 1748
35934: ROOSMALE NEPVEU, WILLEM, UIT AMSTERDAM - Stellingen .... Utrecht Den Boer 1895
17927: ROOY, ANTHONY DE - Taal-, oudheid- en oordeelkundige mengelstukjes. Dordrecht, Pieter van Braam, 1774.
60873: ROP, ANT. L. DE [ILLUSTRATOR: DORÉ, GUSTAVE] - De sprookjes van moeder de gans, verteld door Ant. L. de Rop, geïllustreerd met 40 houtgravuren naar tekeningen van Gustave Doré. Amsterdam, uitgevers-maatschappij "Elsevier", n.d. [ 1890].
47794: ROPCKE, ED EN W.V. HOYTEMA, - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen, Rotterdam 1904, 192 pag.
41948: RORING, W.G.A.J. - Kerkelijk en wereldlijk Twente. Historische schetsen, deel II, Oldenzaal 1911, 331+19 pag., geb., geïll.
5678: RÖSCH, S. - Caroli Magni Progenies, pars I, Neustadt a/d Aisch 1977, 229 p., geb.
34670: ROSEBOOM, COERT, UIT AMSTERDAM - XXI. theses juridicae. 1793
54574: ROSEN, ERWIN [=CARLÉ, ERWIN] - In het vreemdelingen-legioen. Herinneringen en indrukken. Naar het Hoogduitsch door J.L. v.d. Moer. Utrecht, Honig, 1911.
38268: ROSENBAUM, E - Geslacht De Koff ( 18e en 19e eeuw ) in vier tafels, Zeist 1913, mist tafel 1.
35570: ROSENHAYN, NICOL., UIT EISLEBEN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH - De summa virtutum gentilium akme, collata cum Christianarum virtutum perfectione [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1711
35608: ROSENKRANTZ, CHRISTOPH - Die außerwehlte Stisserin, aus dem Spruch Sanct Pauli, Rom. 8/33/34 [...] Bey Christlicher Beerdigung der Fr. Marien Elisabethen [...] Hn. M. Chiliani Stissers [...] gewesenen hertzgeliebten Hauß-Ehre [...] Halle Wed. en erven Christoph Salfeld 1674
33702: ROSENSTEIN, SIEGMUND - Het tegenwoordig karakter der geneeskunde.
42316: ROSINUS, JOHANNES - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum. Amsterdam, S. Schouten, 1743.
47386: ROSMALEN, P.J. V.; - Het college van collectanten der Nederduits Hervormde gemeente te 's-Gravenhage, 1812-1912, 's-Gravenhage 1912, 224 pag.
24868: ROSS (ROSAEUS), ALEXANDER; VIRGIL - Virgilii evangelisantis christiados libri XIII. Rotterdam, A. Leers, 1653.
42721: ROSS, JOHN - Narrative of a second voyage in search of a North-West passage and of a residence in the arctic regions, during the years 1829, 1830, 1832, 1833, Including the reports of (...) James Clark Ross (...) and the discovery of the Northern Magnetic Pole. London, Webster, 1835.
6284: ROSSEM, N.J.A.C. EN H.L. HOMMES - Van Westerbeeck, overdruk Ned. Leeuw 1958, 13 p.
22888: ROSSEM, VAN; HOFFMANN, ROTTERDAM - Fotoalbum van de familie Van Rossem, bevattende ca. 98 foto's, meeste carte-de-visite formaat, ingestoken in kartonnen bladen met uitsparingen. De albumbladen met randversieringen en leren band met koper beslag. De foto's alle uitvoerig geannoteerd met namen en data van de voorgestelden.
36492: ROSSEN, MARIA JOHANNA JACOBUS GERARDA, UIT WEURT - Het gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid in Nederland. Tilburg en Enschede 1900-1925 Tilburg Z.H.C. 1988
60879: ROSSETTI, CHRISTINA [ILLUSTRATOR: HOUSMAN, LAURENCE] - Goblin Market, by Christina Rossetti, illustrated by Laurence Housman, London, Macmillan and Co., 1909.
17936: ROTGANS, LUCAS - Scilla, treurspel. Amsterdam, Pieter Rotterdam, 1711.
35578: ROTHIUS, HENRICUS, UIT SAGAN; PRAESES: KLAUSING, HEINRICH - De amore rationali, utrum primum sit moralitatis principium, & summum bonum, & imago Dei, & ipsa fides salvifica ? [...] Wittenberg Martin Schultz 1709
36334: ROTHIUS [ROTH], PHILIPPUS, UIT GORLICH; PRAESES: BUCHER, SAMUEL F. - Conclusum Hebraeorum gynaeceum Wteenberg Creisig 1716
23186: ROTTERDAM, STUDENTEN, GELUK - Bul betreffende het lidmaatschap van W. Geluk voor het Rotterdamsch Studenten Gezelschap, d.d. Rotterdam 20-10-1945. Groot blad plano, deels gedrukt, deels gekalligrafeerd. Met (beschadigd) uithangend zegel.
22308: ROTTERDAM, SEKTE DER KNABBENHOUWERS - “Waarschouwinge aan de Kerke van Nederlandt, wegens de seer gevaarlijke en zielverderffelijke gevoelens van de soo genaamde Knabbenhouwers die in de schoot van Nederlants Kerk huysvesten”, z.pl., z.j. [1742], 4°, 8 p.
16601: ROTTERDAM - Souvenir de Rotterdam. 24 vues. Edition spéciale du Grand Bazar Français, z.pl., [1920?].
16598: ROTTERDAM - De Groote Kerk te Rotterdam door J.R. Callenbach, Rotterdam, Immig, 1910, 48 p.
43239: LIEFHEBBER VAN ROTTERDAM - Reis naar Heusden of een kort doch waarachtig verhaal van verscheide droevige ontmoetingen by, in en na de laatste doorbraak en overstrominge in 't lant van Heusden op den 24-12-1740 (...) door een liefhebber van Rotterdam. Rotterdam, Losel, 1741.
57378: ROTTIER, H.C.E.M., - Kwartierstaat Rottier- de Kerf, Landgraaf 1998, 446 pag., geb., geïll.
4570: ROTTIER, H.C.E.M. - Kwartierstaat Erik Auguste Olof Rottier. Nieuwenhagen 1992, 368 p., geb., geïll.
61106: ROUCK, THOMAS DE - Adelyk Tooneel of Historische Beschrijvinge van allerley Trappen van Adeldom, en Ridderlijke Ordens (...).
1141: ROUCK, THOMAS DE - Den Nederlandtschen Herauld ofte Tractaet van Wapenen en politycken adel.
25157: ROUD, F.C.; HIERNONYMUS VAN ALPHEN - Imitation des petits Poêmes de H. van Alphen. 2e verbeterde druk. Rotterdam, J.A. van Belle, 1849
5376: ROUHART-CHABOT, J. - Inventaire des archives de la famille de Crassier et de ses allies, Brussel 1960, 237 p.
24886: ROUSSEAU, J.J. - Emile, ou de l'education.
52553: ROUSSEAU, J.J. - Les reveries du promeneur solitaire, precede de Dix jours a Ermenonville par Jacques de Lacretelle. Paris, Chamontin, 1926.
43102: ROUSSEAU, J.J. - Discours sur l'origine et les fondemens de l'inegalite parmi les hommes. Amsterdam, Rey, 1755.
50864: ROUSSEAU, J. - Code theatral, physiologie des theatres, manuel complet de l'auteur, du directeur, de l'acteur et de l'amateur. Paris, Roret, 1829.
42446: ROUSSET DE MISSY, J. - Les interets presens des puissances de l'Europe, fondez sur les traitez conclus depuis la Paix d'Utrecht inclusivement, & sur les preuves de leurs pretentions particulieres. 5 volumes, 's Gravenhage, A. Moetjens, 1733-1736.
42757: ROUSSET DE MISSY, JEAN - Echt verhaal van de groote staatsverwisseling voorgevallen in de Republyk der Vereenigde Nederlanden in den jaare 1747, met eene genealogische tafel (...) van Nassau en een verhaal van den Franschen inval in het Hollandsch Vlaanderen (...) naar het Fransche (...) door J. Haverkamp. Amsterdam, Jan 't Lam, 1747.
17944: ROUSTAN, ANTOINE JACQUES - Aen God en het Vaderland.Vertaald uit het Frans. Rotterdam, De Leeuw en Krap, 1786.
27396: ROUVEZ, A. TH. - Le jubilé Nationale de 1905. 75e Anniversaire de l'independance de la Belgique. Compte rendu des fe'tes et cérémonies, Brussel 1906, 864 pag., geb., geïll. Met aanbiedings brief aan Comte van der Stegen de Putte.
16979: ROUZET, A. - Zbirka Biskupic. Geïllustreerde uitgaven. Brussel: Koninklijke Bibliotheek, 1985.
31641: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de philosophia socratica [...] Franeker G. Ypman 1834
31643: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS, UIT DORDRECHT - Commentatio juridica in M. Tullii Ciceronis orationem pro Q. Roscio Comoedi [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1826
33726: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra optimatibus praecipue et civitatum rectoribus sapientiae magistra [...] Utrecht T. de Bruyn 1862
33728: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de aetate nostra historiologiae fautrice [...] Groningen J.B. Wolters 1854
33730: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Oratio de critica, historiae diligenter adhibenda [...] Franeker G. TYpma 1828
33732: ROVERS, JACOBUS ADOLPHUS CAROLUS - Sermo insertis promotorum verbis et responso [...] Gregorii Mees Adriani fil. Utrecht T. de Bruyn 1861
17947: ROY, B. LE - De triomph van de voorleden, tegenwoordige, en toekomende tyden. Blyspelen met dezelver divertissementen. Meerendeels gevolgt naar het Fransche van den heer Le Grand. Amsterdam, Izaak Duim, 1759.
30588: ROY, ALAIN - Theodoor van Thulden. Een Zuid- Nederlandse barokschilder, Zwolle 1991, 303 pag., geïll.
26592: ROYAARDS, H.J. - Geschiedenis van het gevestigde christendom en de christelijke kerk in Nederland gedurende de middeleeuwen, deel I ( van 2 ), Utrecht 1849, 364 pag., zonder band.
31955: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de commutationis quam subiit theologia in Nederlandia [...] Utrecht C. van der Post 1850
33057: ROYAARDS, WILLEM HERMAN JOHAN, UIT UTRECHT - Veranderingen in de gemeentelijke indeeling des rijks. [...] Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1884
33059: ROYAARDS, ANTON, UIT SCHERPENZEEL - Stellingen [..] Utrecht J. de Kruyff 1896
33061: ROYAARDS, JOHAN SEBASTIAAN, UIT UTRECHT - Wijzigingen in de provinciale wet, noodzakelijk geworden ten gevolge van de Grondwetsherziening van 1887. Proefschrift [...] Utrecht J. de Kruyff 1895
34964: ROYAARDS, HERM. JOH. - Oratio de hominum gentiumque varietate in Christianae societatis historia observanda Utrecht Van Paddenburg en Van Schoonhoven 1823
15812: ROYEN, JACOB VAN - Antiquitates Belgicae of Nederlandsche oudtheden, zijnde d’eerste opkomst van Holland, Zeeland, ‘t Sticht, Utrecht, Overyzel, Vriesland, Brabant, Vlaanderen, enz beneffens dier landaarts oorspronk, voortgang, eerste christendom, en wonderlyke geschichten, te dier tyden, zo in deze, als in andere landen voorgevallen. [...]. Amsterdam: Jacob van Royen, 1701.
33572: ROYEN, RIPPERTUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, ad legem XVIII cod. de transactionibus [...] Leiden Petrus van der Eyk 1761
34452: ROYEN, JOSEPHUS WILHELMUS , UIT MALANG - De Palembangsche marga en haar grond- en waterrechten Leiden G.L. van den Berg 1927
63142: ROYER, JEAN MATHIAS (CA. 1755-AFTER 1778) AFTER POLIDORO DA CARAVAGGIO (C. 1500-1536/7) - From the Façade of Milesi Palace: two scenes.
40378: ROZENBURG, ROEL, - O Holland, Amsterdam z.j., ongepagineerd, geïll.,geb.
16607: ROZENDAAL (G) - Langs historische monumenten in de gemeenten Rozendaal en Rheden. Uitg. Oudheidk. Kring Rheden-Rozendaal, [ca. 1965], 32 p.
16606: ROZENDAAL (G) - De wandschildering in de Hervormde Kerk te Rosendaal, vervaardigd door den heer G. van den Hoef uit Amsterdam, naar het gedachten-ontwerp van Dr. J.D. Bierens de Haan, is ingehuldigd op zondag 5 februari 1905 door Dr. J.D. Bierens de Haan, predikant te Rosendaal, z.pl., z.j. [1905], 15 p.
17951: ROZENKNOPJES - De rozenknopjes. Een oorspronkelijk Nederlandsch familietafereel door de Weduwe O..... , nieuwe uitgave. Zaltbommel, Joh. Noman en Zoon, 1835.
32483: RÜCKER, JOANNES GERARDUS CHRISTIANUS, UIT WINDSHEMIO FRANCUS (WINDESHEIM?) - Dissertatio juridica inauguralis de L.6 par. 1 D. quemadm. servit amitt. L 49 de re judic. & de effect. sentent. [...] Leiden Contad Wishoff 1751
35606: RÜDIGER, FRIEDRICH CHRISTOPH - Eines Christlichen Ritters Geistliche Streit- und Kriegs-, Freud- und Siegs-Fahne. Bey Hoch-adelicher Leich-Bestattung deß Herrn Georg Sittichs von Schlitz, genant von Görtz [...] Giessen Johann Eberhard Petri 1679
35476: RUDINGERUS, CHRISTOPHORUS, UIT DRESDEN; PRAESES: CLODIUS, JOHANN - De spiritibus familiaribus vulgo sic dictis [...] Wittenberg Christianus Schröter 1674
52525: RUE, D.L. DE LA - Eerekroontjes voor Oranje. Vlissingen, Jan Nortier, [1787].
52487: RUE, PIETER DE LA - Geletterd Zeeland verdeeld in drie afdeelingen bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars. Middelburg, M. Schryver, 1734. [Gebonden met:] Staatkundig en heldhaftig Zeeland. Middelburg, Callenfels, 1736.
19608: RUE, LOUIS FELIX DE LA - Etat armorial de noblesse, chevalerie & dignités, accordés par S.M.I.R.A. depuis son avenement au thrône jusqua aujourdhuy. Z.pl., z.j. [Brussel 1775] 45 (+2) p.
31599: RUEB, CHRISTOFFEL, UIT UTRECHT - De baraterie, proeve over de schelmerij van schipper en scheepsvolk [...] Leiden P. Somerwil 1871
42621: RUEFF, A. - Baumeister's Handleiding tot de paardenkennis voor veeartsen, paardenfokkers en paardenliefhebbers. Bewerkt (...) door J.A. Alers. Gouda, 1858.
42340: RUFF [= RVFFEN OF RUFFEN], JACOB - 'T boeck vande vroet-wijfs. Vertaald uit het Duits door M. Everaert. Amsterdam, W.J. Blaeu, 1616.
42477: RUFF, JACOB - 't Boeck van de Vroet-wyfs. In 't welcke men mach leeren alle Heymelyckheden van de Vrouwen, ende in wat gestalte de Mensche in zijn Moeders Lichaem ontfanghen, groeyet en ghebooren wort. Vertaald uit het Duits door Martyn Evebaert B. [= Everhart], Amsterdam, Broer Jansz, 1622.
5886: RÜHL, D. - De verwantschap tusschen het huis Oranje-Nassau en de souvereinen van Europa, met prins Willem van Oranje als stamvader, Bandoeng 1939, groot blad plano, gevouwen in band
32947: RUIJS J.PZN., THEODORUS, UIT KAMPEN - De gezworene gemeente in Overijssel en Gelderland [...] historisch toegelicht. Academisch proefschrift [...] Kampen Laurens van Hulst 1873
54779: RUIJSCH, N. - Articulen ende eysch van den Procureur Generaal, op ende tegens mr. Johan van Bancken, bailju van 's Gravenhage. z. pl., 1679.
56556: RUIJTER DE WILDT, A. DE, - Iets over de afschaffing der Tienden, Amsterdam, 1867.
56538: RUIJTER, J., - Eerbied voor de dooden. Lijkbeaarding of lijkverbranding? Uitgave Vereeniging St. Willibrodus-Vereeniging, 1908,,62 pag.
4584: [RUIJTER DE WILDT, F.P.J. DE EN C.B.V.G. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruijter. Den Haag [1957], geb.
60906: RUISDAEL, JACOB ISAACSZ VAN (CA. 1628-1682) - Two farmers with their dog (The Great Beech)
34784: RUITINGA, DOUWE, UIT KNIJPE - Verslag der chirurgische kliniek aan de rijks-universiteit te Leiden gedurende den cursus 1883-1884 Franeker F. Koksma 1885
17970: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); ANTOINE MARIN LE MIERRE - Willem Tell, beschermer der Zwitsersche vryheid. Treurspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Pieter Johannes Uylenbroek, 1791.
17968: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); CHARLES SIMON FAVART - De schoone Arsène. Zangspel met balletten. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1789
17962: RULOFFS, BARTHOLOMEUS (VERT.); LOUIS ANSEAUME - De spreekende schildery. Zangspel. Vertaald uit het Frans. 2e druk. Amsterdam, Jan Helders, 1783.
47172: RULOFFS, BARTH., - Amsterdam hervormd, in drie zangen, Amsterdam, F. de Kruyff, 1778.
59385: RUNDERVOORT, DAGBOEKEN, JAREN '40-'60, AMSTERDAM, SCHEIKUNDE. - Dagboeken van Henk Jan Rundervoort (geb. Hengelo, 25-5-1929, over. Amsterdam, 22-11-2004) over de jaren 1946-1968, 4 delen (cahiers, folio-formaat, met knipsels, losse aantekeningen, tekeningen, pasfoto's, ingepakte typoscripten, losse brieven, enkele faire-parts). In alle delen wel enige kanttekeningen bij het geschrevene uit later jaren.
2250: RUPP, J. DANIEL - Chronologisch geordnete Sammlung von mehr als 30.000 Einwanderern in Pennsylvanien aus Deutschland, der Schweiz, Holland, Frankreich u.a. Staaten, von 1727 bis 1776. Hildesheim 1975. Geb., 478+89 p.
50879: RUPPE, C.F. - Twaalf gezangen, gecomponeerd voor drie stemmen. Leiden, Herdingh, 1802. [met:] Tweede twaalftal. Leiden, Herdingh, 1807. [en met:] Derde twaalftal. Leiden, Herdingh, 1808.
47690: RUPPE, C.F., - Platen behorende tot de Theorie der hedendaagsche muzijk, Groningen, Oomkens, 1818, oblong, 23+47 gegraveerde platen met muziekschrift, half leren band.
54463: RUSSEL, JOS - De rooverbenden in de landen van Overmaas, Brabant, Holland en aan den Rijn, in de vorige en in het begin der tegenwoordige eeuw. Maastricht, Jos Russel, [1877].
58996: RUST, DR., - Brief over de besmettelijken aard der Aziatische cholera van den voorzitter Dr. Rust, aan (.....) Alexander von Humboldt, vertaald door G. Vrolik, Amsterdam 1832, 49 pag.
43856: RUTER, A.J.C., - Rapporten van de gouverneurs in de provincien 1840-1849, 3 delen, (1840-1845), niet verder verschenen, Utrecht 1941-1950, 444+274+555 pag.
6024: RUTGERS JR, F.L. - Kwartierstaat van de acht kinderen van Frederik Lodewijk Rutgers (1836-1917) en Cornelie Cath. H. Guye (1855-1908), z.pl. 1978, ca 100 p., geb.
32477: RUTGERS VAN ROZENBURG, JANUS GUILIELMUS HENRICUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio historico-juridica inauguralis de paroemio ecclesia non sitit sanguinem [...] Amsterdam C.A. Spin & zoon 1854
32603: RUTGERS VAN DER LOEFF AZN., ABRAHAM, UIT 'S HEERENBERG - Bijdragen tot de kennis van semietische kosmogonieën. Proefschrift [...] Tiel D. Mijs 1895
33115: RUTGERS, CAREL PIETER LOUIS, UIT GRONINGEN - Het niet verschijnen van partijen in rechten. Proefschrift [...] Groningen J.B. Huber 1884
33117: RUTGERS, FREDERICUS LUDOVICUS, UIT SOESTERBERG, GEB. TE BREEDE - Disquisitio de fundamento quo Iohanne auctore fidem sibi habendam niti voluerit Christus [...] Leiden E.J. Brill 1860
35102: RUTGERS, ANTONII - Oratio de Samuelis in populo Israelitico formando VI saluberrima 1838
36512: RUTGERS, V.H. - Strafrecht en rechtsstaat Amsterdam De Standaard 1933
40100: RUTGERS, D. (RED.), - Old Burger Weeshuis te Sneek, gedenkboek 350- jarig bestaan, Sneek 1931, 141 pag., geïll.
16608: RUURLO - Gids voor Ruurlo. Uitg. “Ruurlo’s Belang”, Ruurlo, [ca. 1908], 46+16 p.
17984: RUYL, JOHANNES - Groningen ontzet, vaderlandsch treurspel, in vijf bedrijven. 2e druk. Amsterdam, M. Westerman & Zoon en C. van Hulst, 1833.
17992: RUYS, W. (VERT.); EMILE AUGIER - De giftbeker. Blijspel in twee bedrijven en in verzen. Amsterdam, J. Noordendorp, 1853.
22388: RUYSCH, VAN TETROODE - Brief van A. Ruysch, dd. Vlissingen 1865, aan de heer Van Tetroode, kunsthandelaar te ‘s Hage. Manuscript, 8° 1 p.
17989: RUYSCH, ARIE - Geregtigheid en wraak, of De vader regter over zijnen zoon. Tooneelspel in vijf bedrijven, naar het ontwerp van den heer Felicien Mallefille. Vlissingen, Z. de Buisonjé en P. Wedts de Swart, 1838.
17986: RUYSCH, ARIE - Het kasteel van Tourville, of De Hollandsche Zeelieden in Frankrijk. Oorspronkelijk tooneelspel in drie bedrijven. Uitgegeven ten voordeele van den verminkten Kanonnier Van der Bol, welke zijne beide armen, door het springen van granaten, heeft verloren. Vlissingen, P. Wedts de Swart, 1835.
60942: RUYSCHER, JAN (C. 1625-1674) AND WATERLOO, ANTHONIE (1609-1690) - View of Rhenen (series title: Six Landscapes)
22722: RUYTENBURG, VAN DE WOLFPUT - Stuk betr. de boedel van Gerrit Ruytenburg mr chirurgijn en Maria van de Wolfput, manuscript, dd. Amsterdam 1687. Incompleet, slechts 2 p van ...? aanwezig.
23196: RUYTER, DE - Schematische stamboom [nakomelingen van] Michiel de Ruyter, lichtdruk, 40x40 cm.
35906: RYCK DE GROOT, APOLLONIUS VAN, UIT DEMERARIE - Dissertatio juridica inauguralis continens duas quaestiones de jure romano Leiden Van Leeuwen 1839
34274: RYCKEVORSEL, CAROLUS JACOBUS ANTONIUS VAN, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de excusatione in delictis, quae a legum poenalium nescitia petitur [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1832
61000: RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
61003: RYCKHUYSEN, GYSBERT VAN; ABRAHAM DELFOS - Wapenkaart, behelzende alle de wapens en naamen van de Edele Groot Achtbaare Heeren Veertigen der stad Leyden, geschikt naar den rang, waar in dezelve verkooren zyn zedert den 11 July 1449 tot den 11 July 1758 (...).
30962: RYE, KEES I. VAN , A.O. - Genealogy of Van Rye family 1455-1964, Illinois 1964, 74 pag., geb., geïll., ( bibliotheek exemplaar met stempel etc.).
33286: RYKE, DIDERICUS, UIT AMSTERDAM - Annotationum in loca selecta novi foederis specimen alterum [...] Leiden A. en J. Honkoop 1811
23096: SAALBORN, JAAP HARTEN - Enkele stukken betr. Dr. A. Saalborn en L. Saalborn, manuscripten, 5 stuks.
2258: SAALTINK, H.W. - Hoorn in kaart. Vier eeuwen Hoornse stadsplattegronden. Hoorn 1981. Geb., geïll., 152 p.
38382: SABBE, M - Uit het Plantijnsche huis. Verpreide opstellen, Antwerpen 1924, 207 pag., geb., geïll.
18007: SACHSE, J.E. - De slag bij Duins in 1639. Leiden, A.W. Sijthoff, [1888].
60438: SADELER, JUSTUS (1583-1620) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - Landscape with town in the background
60436: SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Riverscape with galleys (Eight Bohemian land and riverscapes)
60432: SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER BOL, HANS (1534-1593) - The baptism of Christ (Land and River landscape with storiae of the Old and New Testament)
60434: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, JOHANNES I (1550-1600) AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - Nativity with three angels
59684: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - EULOGIUS (nr. 16 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59690: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - LEONARDUS (nr. 11 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
59686: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - ONOFRIUS (nr. 27 from the serie SOLITUDO SIVE VITAE PATRUM EREMICOLARUM)
59688: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - NATHANAELIS (nr. 4 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60560: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AND SADELER, JOHANNES I (1550-1600), AFTER VOS, MAARTEN DE (1532-1603) - AMMON (nr. 26 from the serie ORACULUM ANACHORETICUM)
60444: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - Landscape with birdcatcher
60446: SADELER, RAPHAEL I (1560-1632) AFTER BRIL, PAUL (1554-1626) - View on a Harbour
60450: SADELER, RAPHAEL II (1584-1632) AFTER STEVENS, PIETER II (CA. 1567-1626/32) - View on harbour
60428: SADELER, MARCUS CHRISTOPH (1614-1650) AFTER SADELER, AEGIDIUS (CA. 1570-1629) AFTER SAVERY, ROELANDT (1576-1639) - Wooded landscape [Six mountainous landscapes in Tyrol: serie title]
60404: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Judith with the head of Olophernes
59628: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607), AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558 - 1617) - Caerle ver Mander van Molebeke... (Portrait of Karel van Mander)
60400: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Evening: a banquet (set title: Four times of the day)
60402: SAENREDAM, JAN (C.1565 - 1607) AFTER GOLTZIUS, HENDRICK (1558-1617) - Autumn (set title: Four Seasons)
61348: SAENREDAM, I.P. - Caerte vanden lande ende Graefschappe van Hollandt Midtsgaders het landt van Utrecht de deelen ende houcken van andere lande annex hollt gelegé, Ende t setue landt naest beleyt hebben, Perfect gemaect nade tegenwoirdige situatien gelegenheyt
52475: SAGE, A.R. LE - Histoire de Gil Bas de Santillane precede d'une preface de H. Reynald. 4 volumes, Paris, 1879.
23654: LE SAGE - Histoire de Gil Blas de Santillane , 12 boeken in 6 delen, Parijs 1798, ca. 1000 pag., geb. in orgineel kartonnen bandjes.
35500: SAGITTARIUS, CASPAR, UIT LÜNEBURG - Historia antiquissimae urbis Bardewici [...] Jena Johann Werther voor Johann Jakob Bauhöfer 1674
25032: SAHER, E.A. VON - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost-Indie, eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
24878: SAINT SIMON, LOUIS DE - Memoires de monieur le Duc de S. Simon, ou l'observateur veridique sur le regne de Louis XIV. Londen & Paris & Marseille, 1788.
23870: SAINT-REAL, C.V. DE - Conjurations des Espagnols contre la république de Venise et des Gracques, précédées de 7 discours sur l'usage de l'histoire, Paris. Didot, 1803, 12°, 239 pag., half morocco.
23764: SAINT-HILAIRE, E.M. DE [= EMILE MARE] - Choix d'anecdotes, de contes... de bons mots, tant en prose qu'en vers, 3e ed., augmentée d'anecdotes .. sur l'empereur Napoleon, Paris, Lebigre, 1833, 16° , 512 pag., ill.
57080: SAISSEVAL, CUY COUTANT DE; - Les maisons imperiales et royales d'Europe, Paris 1966.
40156: SALFELD, A, - De ontginning der Nederlandsche heiden en het gebruik der hulpmeststoffen, vertaald door J.Lorie, Arnhem 1890, 176 pag., ing.
42113: SALMON, TH. / M. V. GOCH - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige Staat van alle volkeren, deel VII. Amsterdam, Tirion, 1735.
43088: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of Tegenwoordige staat van alle volkeren IX deel, behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordigen staat des Duitschen Keizerryks (...) Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen alsmede (...) Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen. Amsterdam, Tirion, 1737.
43146: SALMON, TH. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren VIII en IX, behelzende (...) 't Duitsche Keizerrijk. Amsterdam, Tirion, 1736-1737.
43280: SALMON, WILLIAM - Polygraphice or the arts of drawing, engraving, etching, limning, painting, washing, varnishing, gilding, colouring, dying, beautifying, and perfuming, in seven books, 5th edition. London, Passinger etc., 1685.
4438: SALOMON, H.P. - The `De Pinto' manuscript. A 17th Century Marrano Family History. Assen 1975, 62 p., geïll.
54035: SALVADOR, MOZES - Adres aan heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland betreffende het bestaande te kort in de Bank van Lening en het daarover verhandelde in den gemeente-raad van Haarlem, door jhr. M. Salvador, lid van den gemeente-raad. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1852.
54038: SALVADOR, MOZES - Adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken betreffende eene zoogenaamde schrijffout in eene resolutie van heeren Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Holland en art. 199 der Gemeentewet, met bijlagen, door jhr. M. Salvador. Amsterdam, F. Günst, 1854.
54029: SALVADOR, MOZES - Een brief aan mijne vrienden [door] jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. v. Loghem, 1848.
54031: SALVADOR, MOZES - Een brief aan zijne medekiezers door jhr. M. Salvador. Haarlem, J.B. van Loghem, 1850.
54033: SALVADOR, MOZES - Adres van jhr. M. Salvador aan heeren Gedeputeerde Staten der Provincie Noordholland en het daarop bekomen antwoord, betreffende de laatste gemeente-verkiezingen van Haarlem, benevens een adres aan Z.E. den minister van Binnenlandsche zaken. 's Gravenhage, gebr. Belinfante, 1851.
54052: SALVADOR, MOZES / IZ. J. LION - Verklaring van beginselen, een woord aan onze landgenooten over de oprigting van een nieuw dagblad, door jhr. M. Salvador en Iz.J. Lion. Amsterdam, Joh. Visser, 1856.
33708: SALVERDA, M. - De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis.
33272: SALVERDA, ZENO, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de iure civili papiriano [...] Groningen J. Oomkens 1825
2260: SAMBERG, J.W. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirna. De geschiedenis eener handelskerk. (Diss.) Leiden 1928. Geïll., 254 p.
42573: SAMOUELLE, GEORGE - The entomologist's useful compendium, or an introduction to the knowledge of British insects. London, Boys, 1819.
4642: SANDBERG, G.F. - Inventaris van het familiearchief Schorer 1577-1983. [Middelburg], 1983, 375 p., geïll.
34106: SANDBRINK, EDUARDUS ALEXANDER, UIT DRIEBERGEN - Specimen historico-juridicum de advocatorum qui in Belgio septemtrionali floruerunt, juribus ac doctrina [...] Utrecht J. dde Kruyff 1849
54057: SANDE, FREDERIK VAN DEN - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, 2e vermeerderde druk. Arnhem, J. Biesii, 1637.
33674: SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE - De methode welke thans bij de beoefening der sterrenkunde moet gevolgd worden [...]
34302: SANDEN PRINS, JANUS HENRICUS VAN, UIT DEMERARY - Disputatio juridica inauguralis ad legem tricesimam primam digestorum depositi [...] Leiden H.W. Hazenberg 1835
58696: SANDER, CARLE PH.; - Brief aan (...) Uboo Emmius van Berchuys (...) over de consubstantiatie in het leerstuk van het Heilige Avondmaal, door zyn Weleerw. den Lutheraanen als hun gevoelen den 6-2-1786 toegeschreven, 2e druk, Groningen, Muller, 1786.
15822: SANDER, HEINRICH - Beschreibung seiner Reisen durch Frankreich, die Niederlande, Holland, Deutschland und Italien; in Beziehung auf Menschenkenntnis, Industrie, Litteratur und Naturkunde insonderheit. Deel I. Leipzig: Jacobaer, 1783.
54060: SANDERS, J. - Het castratievraagstuk. Een onderzoek naar de gevallen van castratie van sexueel abnormale personen in Nederland en in het buitenland. 's Gravenhage, 1935.
55465: SANDERS, T. - De beschuldiging in zake de Amsterdamsche tramkwestie. Amsterdam, Holdert, 1890.
40492: SANDERS, T., - Een nieuw tramwegnet voor Amsterdam en omstreken, Amsterdam 1885, 51 pag.
41006: SANDERS, A. (ED.) - Walter Legge. Words and music, London 1998, 282 pag., geb., geïll., met stofomslag.
4602: SANDERS, P. EN H. SANDERS - Het Zwitsers geslacht Zander-Sanders te Delft. 's-Gravenhage 1984, 203 p., geb., geïll. Oplage 160 genummerde exx.
51470: SANDERUS, A., - Bibliotheca Belgica manuscripta, 2 delen in I band, facsimile-druk, Brussel 1972, 368+280 pag.
51506: SANDFORD, CHR., - Cockalorum. A sequel to Chanticleer and Pertelote. Being a bibliography of The Golden Cockerel Press 1943/1948, Leominster 1948, 112 pag., geb., geìll. met stofomslag.
43018: SANDHAM, ELISABETH / ANNA MARIA MOENS (VERT.) - De tweeling-zusters of de voordeelen van den godsdienst. Vertaald uit het Engels, Amsterdam, W. v. Vliet, 1817.
34104: SANDICK, ONNO ZWIER VAN, UIT 'S GRAVENHAGE - Dissertatio juridica inauguralis continens quaestiones quasdam ad locum iuris hodierni de condictione indebiti [...] Groningen J.J. Homkes 1827
58978: SANDIFORT, G., - Aanmerkingen omtrent de breuk van den hals van het dijebeen, Extract.
34276: SANDRA, JOACHIMUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, sistens disquisitionem in juris hypothecae naturam atque progressum [...] Utrecht O.J. van Paddenburg 1821
18014: SANDWIJK, GIJSBERTUS VAN - Boert en ernst. Zestal voorlezingen. Purmerend, J. Schuitemaker, [1868].
36876: SANDWIJK, G. VAN - Kronijkmatige en geschiedkundige beschrijving van Purmerend en omliggende dorpen, Purmerend 1839; reprint Zaltbommel 1969, 330 pag., geïll., geb.
33123: SANNES, THOMAS ADRIAAN, UIT WILDERVANK - Het staatsverband. Eene vergelijkende rechtsstudie. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1875
59337: SANREMO, GRAND HOTEL BELLEVUE & KURHAUS., - Menukaart Mittagessen dd 11 augustus 1922 [ 1 blad, gevouwen, typoscript, randversiering in Jugendstil].
61620: SANSOM, FRANCISCUS (FL. 1780S) AFTER LANGENDYK, DIRCK (1748-1805) - [Presented to M.r VAN DER PALS, by his obliged, and most obed.t Serv.t F. Sansom]
63428: SANSON, GUILLAUME (1633-1703) - Partie Septentrionale du Comte de Hollande...
51057: SANTHEUVEL, ANTH. VAN DEN; E.A. - Beknopt verslag van dijkrichter en hoogheemraaden van Rhijnland aangaande derzelver verrichtingen zedert maart 1796 tot den 22-10-1798. Leiden, Honkoop, 1798.
33842: SANTHEUVEL, ADRIANUS VAN DEN - [Disputatio juridica inauguralis, de modis, quibus extinguuntur crimina] Leiden Janssonius van der Aa 1723
19678: SANTOS FERREIRA, G.L. - Descripcao methodica dos Braseos d'armas das familias nobres de Portugal.
54783: SAPMA, DOMINICUS - Droeve ghevanckenisse ende blijde uytkomst van Dominicus Sapma (...) vervaet in seeckere brieven, so uyt de ghevanckenisse als oock daer na geschreven, mitgaders een remonstrantie (...) aen (...) burghemeesteren (...) der stadt Amsterdam. z. pl., 1621.
18535: V[ISSERING?], MARGARETHA SARA - Korte levensschets en briefwisseling eener vroeg ontslapene. 2e druk. Nijkerk, G.F. Callenbach, 1869.
56308: SARFATIJ, H., - Amateurs der archeologie in Zuid-Holland, Overdruk 1969, pp. 45-62, geïll.
24824: SARGENT, G.F. - Shakespeare illustrated in a series of landscape & architecture designs. London, 1842.
2268: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voorname huizen en gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche schepenprotocollen loopende van 1500-1810. 3 dln. 's-Hertogenbosch [1910-1914]; 453, 594, 662 p. Bibliotheekexemplaar, ietwat slordig, doch gebonden.
2266: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Beschrijving van het H. Kerstmisgilde te Haarlem. 's-Gravenhage 1905. Geïll., 236 p.
2264: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Aanteekeningen betrekkelijk eenige Haarlemsche geslachten. Overdruk Bijdragen v.d. Geschiedenis v.h. Bisdom Haarlem (1897), 48 p.
5122: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - De voormalige ambachtsheerlijkheid Ysselt en de familie van dien naam. Den Bosch 1936, 64 p., geïll.
31783: SASSE VAN YSSELT, LODEWIJK JOSEPH MARIE VAN, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden H. Kleyn 1903
31861: SASSE VAN YSSELT, HENDRIKUS JOHANNES LUDOVICUS VAN, UIT BOXMEER - Over de verpligting des verkoopers tot vrijwaring wegens verborgene gebreken. Academisch proefschrift [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1862
33288: SASSE, HENRICUS FREDERICUS AUGUSTUS - Dissertatio philosophica inauguralis, exhibens observationes quasdam, de plantarum officinalium collectione et praeparatione Groningen J. Römelingh 1828
35868: SASSE VAN YSSELT, ALEXANDER FREDERIK OSCAR VAN, UIT WAALWIJK - Stellingen ...... Leiden Blankenberg 1876
43370: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. V. - Afbeeldingen van kerken, kasteelen en andere gebouwen in oostelijk Noord-Brabant, door H. Spilman, 1e stuk (tekst), 's-Hertogenbosch 1921, 96 pag., geb. in half linnen.
7768: SASSEN, A. - De protocollen der Helmondsche notarissen (1595-1798).
31859: SASSEN, LEONARD ANTOON MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
32169: SASSEN, KAREL CONRAD JOZEF MARIE, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1897
34278: SASSEN, JOANNES GUILIELMUS LEONARDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inaugurale continens quaedam de damni resarcitione praesertim coram poenali judice petita [...] "s Hertogenbosch J.F. Demelinne 1845
35046: SASSEN, JACOBUS NICOLAUS GODEFRIDUS, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Dissertatio juridica inauguralis de societate commanditaria 'sHertogenbosch J.F. Demelinne 1844
34916: SATINCK, HERMANNUS JOANNES, UIT BREDEVOORT - Disputatio juridica inauguralis de officio judicis Leiden A. Elzevier 1710
36576: SAUPPE, GUSTAVO ALBERTO; GOTTLOB WILH. MUELLER - Ad declamationum discipulis classis primae habendarum solemnitatem Joh. Frid. Schroeder rector scholae Torgau....... Torgau Wildeburg 1827
51478: SAUTIJN KLUIT, W.P., - Arnhemsche Couranten, Amsterdam 1892, 148 pag., los en omslag beschadigd.
51450: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Rotterdamse Courant.Extract (Leiden 1878), pp. 3-92.
58470: SAUTIJN KLUIT, W.P., - De Amsterdamse beurs in 1763 en 1773. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den handel, Amstrdam 1865, 131+(1) pag.
43554: SAUTIJN KLUIT, W.P. - Het Algemeen Handelsblad van 1828 tot 1865; geschiedenis der Nederlandsche dagbladpers tot 1813, Amsterdam 1896, 284 pag., geb., mooi exemplaar.
43556: SAUTIJN KLUIT, W.P. - De Nieuwsbladen voor den boekhandel, Amsterdam 1885. Overdruk Bijdr. Gesch. Boekhandel II, pp. 1-128, geb., mooi exemplaar.
31719: SAUVAGE NOLTING, WILLEM JACOB JAN DE, UIT AMSTERDAM - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee. Proefschrift [...] Utrecht J. Hoeijenbos 1947
60504: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing beggar before a village
60506: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing armed soldiers [set title]: Cavalier seen en face
60508: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier in right profile
60510: SAVERY, SALOMON (1594-1678) AFTER QUAST, PIETER JANSZ. (1605/6-1647) - Standing cavaliers and ladies [set title]: Cavalier seen from back
59422: SAVORNIN LOHMAN, POLITIEKE PARTIJEN. - Jhr. A.F. De Savornin Lohman, Hereeniging. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1916. [gedrukt, 56 p., omslag rafelig, geplakt]. NB Betreft controverse tussen Abraham Kuyper, oprichter in 1879 van de Anti-Revolutionaire Partij en De Savornin Lohman, die zich na een conflict over het kiesrecht in 1894 afscheidde en de Vrije Anti-Revolutionaire Partij oprichtte, een van de voorlopers van de Christelijk Historische Unie. M14713
36524: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE - De verhouding tusschen het recht, den staat en de overheid, rede Amsterdam Wormser 1890
33844: SAXE, CHRISTOPH - Oratio aditialis de artium Graecarum Romanarumque iudicio hodie regundo [...] Utrecht Johannes Broedelet 1755
33846: SAXE, CHRISTOPH - Oratio pro antiquitatis scientia [...] Utrecht Johannes Broedelet 1753
42551: SCALIGER, JOSEPHUS - De Re Nummaria. Dissertatio. Liver posthumus. [Leiden], Plantiniana Raphelengii, 1616.
52062: SCARRON, - Roman comique, par M. Scarron. Nouvelle edition, 4 volumes, London 1781.
35490: SCAVENIUS, MARTINUS, UIT AIN (FR.); PRAESES: MEISNER, JOHANN - De historia [...] Wittenberg Michael Wendt 1648
54066: SCHAAF, J.H. VAN DER - Proeve van een geregtelijk geneeskundig onderzoek betreffende de vraag in hoe verre dronkenschap, aanleiding gevende tot de misdaad van moord, in de toerekening van straf in aanmerking komt, inzonderheid wanneer dezelve tot monomanie overslaat of daarmede in verband staat? Mitsgaders in hoe verre deze laatste zielsgesteldheid, of beide te zamen, als punten van defensie, tot vrijspraak al of niet in judicio criminali kunnen dienen? [...] Waar achter, bij wijze van bijlage, gevoegd zijn eenige aanteekeningen met betrekking tot den schedel van Elias Koster, vervat in eene missive van den hoogleeraar W. Vrolik aan den schrijver. Amsterdam, M. Schooneveld en zoon, 1838.
33364: SCHAAKE, GERRIT, UIT AMSTERDAM - Afbeeldingen van figuren op de punten eener lineaire ruimte. Academisch proefschrift [...] Groningen P. Noordhoff 1922
39400: SCHAAKE- VERKOZEN, C. EN J. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel, Amsterdam ( Wellner- zilver ], zj., 56 pag., geb., geïll.
30352: SCHAAR, E. E.A. - Invenit et sculpsit. Zeichnungen und graphik des Niederländischen manierismus, Hamburg 1992, 67 pag., geïll.
30934: SCHAAR, P.J. V.D. - De geschiedenis van een Rotterdams ziekenhuis [ Coolsingel 1851-1951 ], Rotterdam 1951, 152 pag., geb., geïll.
38500: SCHABERG, J.P. - Vaderlandsche gezangen voor school en huisgezin. Nieuwe (...) uitgave, bij gelegenheid van de troonsbestijging. Kampen 1898, 32 pag. Mooi omslag in kleurendruk. Exemplaar als nieuw.
35318: SCHACHT, JOSEPH - De Arabieren en de Islam Leiden Brill 1954
63140: SCHAEPKENS, ARNAUD (1816-1904) - Three etchings of landscapes and plants (Landschap en planten).
60891: BEIJEREN VAN SCHAGEN - Manuscript sheet with the coat-of-arms of the Beijeren van Schagen family, together with 30 coats-of-arms of related families.
18022: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. 2e druk. Meppel, H. ten Brink, 1858 [2 delen in 1 band]
18021: SCHAICK, CORNELIS VAN - Tafereelen uit het Drentsch dorpsleven. Haarlem, A.C. Kruseman, 1848 [2 delen in 1 band]
38518: SCHAIK, W. V. - P.V. de Wit in zwart en wit. De vertrekkenden directeur van de openbare Leeszaal en Bibliotheek Laren- Blaricum aangeboden op 20-11-1934. Groot 4o, 20 tekeningen van Van Schaik betreffende De Wit en bibliotheekwezen.
2278: SCHAKEL, M.W. - Geschiedenis van de Hoge en Vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland. Noordeloos 1955. Geb., geïll., 340 p. Met los naamregister, [1960], 15 p.
31468: SCHALKWIJK, H. V. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven, Hilversum 1989, 362 pag., geïll.
36584: SCHARFFENBERGH, NICOLAS; PRAESES: COTHMANN, ERNEST - Themata subsequentia de utilissima transactionum materia Rostock Joach. Pedani 1614
18033: SCHARP, JAN - Avond-godsdienst op den driehonderdjarigen feestdag der Hervorming den tweeden van Slagtmaand 1817, in de groote Kerk der Hervormden te Rotterdam. Rotterdam, J. van Baalen en Groenendijk & Van Selm, 1817. [Gebonden met:] De ouderdom. Eene leerrede. Rotterdam, J. van Baalen, 1821. [en met:] Afscheid van den openbaren evangeliedienst, bijzonder van de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Rotterdam den 23e april 1826. Rotterdam, J. van Baalen, 1826.
18029: SCHARP, JAN - Historische brieven [...] over den zich noemenden Frederik Gerard Meijer, geëxecuteerden binnen die stad den 26sten mey 1796. Behelzende deszelfs character, zeldzaame leevens-geschiedenis, gesprekken, brieven, gevoelens en dood. Doormengd met veele weetenswaardigheden betreffende de godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid en wijsbegeerte. 2e druk. Rotterdam, Johannes Hofhout en Zoon, 1797.
32691: SCHARP, JOANNES CHRISTIANUS, UIT AXEL - Specimen juridicum inaugurale, de vi et effectu conditionum, ultimae voluntati adjectarum, quae libertatem matrimonii vel impediant vel restringant [...] Groningen N. Veenkamp en Zoon 1804
38326: SCHARP, J - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken, Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [ 1806 ], 16 + 135 pag., geb. in laat 19e eeuwse halflinnen bandje.
42157: SCHARP, J. - Oudheid- en geschiedkundige verhandeling over de beffen of halskragen, inzonderheid der kerkelijken. Rotterdam, J.P. v. Ginkel, [1806].
4614: SCHARP, H.J. - Genealogie van het geslacht Scharp. Oisterwijk 1893, 24 p., geïll.
4616: SCHAS, L.D.J. - Het geslacht Schas. Den Haag 1929, 33 p., Oud-Hollands papier, geïll., exemplaar met aanvullingen in handschrift.
18037: SCHATKAMER - Schatkamer der Nederlandsche dichteren. Geöpend door een genootschap van dichtminnaeren onder de spreuk "Nut vermaek". Leiden, C. van Hoogeveen junior, 1771-1775. [2 delen in 1 band]
36378: SCHEDUM, TOBIAS, UIT CRUCIB SILES, HENNING, JACOB UIT SALOV. EN BYLSKI, MATHIAS D. UIT KUMILSCENS. PRAESES: SCHULTZ, CHRISTOPH - Dissertatio historica de spiritu familiari Konigsberg Reusner 1694
58726: SCHEFFER, W., - Arthur Schopenhauer. De philosophie van het pessimisme, Leiden 1870, 157 pag., geb. in half linnen.
2284: SCHEFFER, J.H.; F.D.O. OBREEN - Rotterdamsche Historiebladen. Eerste, tweede en derde afdeeling. Rotterdam 1871-1880. Geïll., 3 bdn.: 216, 858, 834 p.
54073: SCHEFFER, P.J. / G. RIJK / J. VILLETTE / C.F. BAHRDT - Merkwaardige levensschets van Pieter Joseph Scheffer, pastoor te Keulen, wegens het vermoorden van twee vrouwen, op den 27 December 1803 te Aaken openlijk geguillotineerd, grotendeels door hem zelven beschreven. benevens verscheiden uittreksels uit eenigen zijner leerredenen, verhandelingen, brieven, vaerzen e.z.v. en het verhaal zyner rechtspleging ... Uit het Hoogduitsch vertaald. Amsterdam, G. Roos, 1804. [gebonden met 2:] Beschrijving van het laatste gedrag van Leenderd van Willigen (in Amsterdam op den 26sten van Slachtmaand, des jaars 1796 op het schavot ... met de koorde gestraft) ten betooge dat eene zinsverandering in de laatste dagen van het leven oprecht kan zijn, voorgedragen in eenen brief van G. Rijk, leraar der Herv. Gem. te Nieuwerdam aan zijnen vriend te ... Amsterdam, M. Schalekamp [1796]. [gebonden met 3:] Leeven en de gevoelens van den heere William Dodd ... predikant te Londen ... en aldaar om gepleegd bedrog ter aanschouwing van duizende van menschen ter dood gebr
32863: SCHEFFER, HENDRIK JAN, UIT WOENSEL - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw. Proefschrift [...] Leiden H.E. Stenfert Kroese 1960
3838: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Huyssen van Cattendijke. Rotterdam 1879, 47 p.
40618: SCHEFFER, H.J. EN F.D.O. OBREEN - Rotterdamsche Historiebladen, Tweede Afdeling, geschiedkundige stukken, Rotterdam 1876, 858 pag., geb., geïll. met 3 litho's.
4180: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Meyners. Rotterdam 1878, 50 p.
4472: SCHEFFER, J.H. - Genealogie van het geslacht Prins. Rotterdam 1878, 94 p.
53739: SCHEFFERS, R. - Brief van den heer Richardus Scheffers, Med. doctor aan zynen vriend den heer en mr. Nicolaas Muys van Holy, advt. tot Amsterdam. Amsterdam, P. Visser, 1706.
2286: SCHEIBLER, H.C.; K. WÜLFRATH - Westdeutsche Ahnentafeln. Deel I. Weimar 1939. Geb., geïll., 650 p.
22874: SCHEIDIUS, MIDDELBURG - Brief van E. Scheidius, d.d. Middelburg 1868 aan "amice", manuscript, 4 p.
7944: SCHEIDT, WALTER - Einführung in die naturwissenschaftliche Familienkunde (Familienanthropologie).
63118: SCHEITS, MATTHIAS (CA. 1640-1700) - Peasants in front of an inn (boeren voor een herberg).
19005: SCHELE, J.W. - Collectiones miscellaneae, observationes varias historico genealogicas exhibentes Aenëis Tabulis repraefentatae ab Historiarum Studioso.
50933: SCHELE, J.W. E.A. - Verzamelde mengelstoffen, verscheide geschicht en geslagtkundige aanmerkingen aantoonende, in kopere platen verbeeld door een liefhebber der geschiedenissen. Haarlem, Marshoorn, 1745 [1752?].
60947: SCHELE, J.W. - Stemma Austriacum ad originibus Habsburgicis ad nostra usq. tempora per tabulam historico heraldico genealogicam deductum G.I.M.G.I.
54075: SCHELLENS, W. - Knevelarijen door griffiers bij de rechterlijke macht in Nederland. [Rotterdam, 1911].
43042: SCHELLING, P. VAN DER - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de graafelykheid (...) van Holland en Westvriesland. 2 delen, Rotterdam, Losel, 1727.
27722: SCHELTEMA, P - Oud en nieuw uit de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde, deel I en II, Amsterdam 1844-1847, 238 + 256 pag., orig.karton.
22420: SCHELTEMA, F. ADAMA VAN; FREDERIK MULLER - Dossier stukken betreffende Frederik Adama van Scheltema, geb. Hoorn 1846, zoon van Carel Steven en Hendrikje Stokhuijzen. 11 stukken, voornamelijk manuscripten, diverse formaten.
18978: SCHELTEMA, P. - Het archief der IJzeren Kapel in de Oude of Sint Nikolaas Kerk te Amsterdam.
18052: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel III / 2. Utrecht, J.G. van Terveen, 1823.
18050: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel II / 1. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
18049: SCHELTEMA, JACOBUS - Geschied- en letterkundig mengelwerk. Deel I / 3. Amsterdam, Hendrik Gartman, 1818.
51664: SCHELTEMA, JACOBUS, - Toevoegsels tot het werk. De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot (....), Haarlem 1828.
14887: SCHELTEMA, J. - Alexander, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1814, Amsterdam: H. Gartman, 1814.
55944: SCHELTEMA, J., - Staatkundig Nederland. Een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam, 2e deel, 1e en 2e stuk (rep. L-S en T-Z) Amsterdam, ten Brink 1806.
32389: SCHELTEMA, MICHAEL WILHELM, UIT HAARLEM - Beschouwingen over de vooronderstellingen van ons denken over recht en staat. Proefschrift [...] Groningen / Batavia J.B. Wolters 1948
33332: SCHELTEMA, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Diatribe in Hadriani Junii vitam, ingenium, familiam, merita litteraria [...] Amsterdam M.H. Schonekat 1836
35750: SCHELTEMA, CAREL ALBERT, UIT UTRECHT - De tweede vorm der bewegingsvergelijkingen van Lagrange Leiden Brill 1875
37226: SCHELTEMA, P. - Aemstel 's Oudheid, of Gedenkwaardigheden van Amsterdam, deel 1- 2 en 4- 7, in 6 niet uniforme banden, Amsterdam 1855- 1885, ca. 200 pag. per deel, geïll.
39252: SCHELTEMA, P. - Het leven en de letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver mr. Jacobus Scheltema, Amsterdam, Portielje, 1849, 202 pag., geb. in half linnen. Met lith. portret. Mooi exemplaar.
42659: SCHELTEMA, P. - Over het instinct bij menschen en dieren. Arnhem, 1840.
33025: SCHELTUS, GERARD ADRIAAN, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P. den Boer 1804
2292: SCHELVEN, A.A. VAN - Kerkeraads-protocollen der Nederduitsche vluchtelingen-kerk te Londen 1560-1563. Amsterdam 1921, 551 p. Geb. ex.
36306: SCHELWITZ, GEORGIUS CHRISTIANUS, UIT TAENNSTAD; PRAESES: SCHUBERTH, GEORG ADOLPH - De foederibus inaequalibus Leipzig Tietze 1715
60704: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - Willem D'Orville...
60706: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - GERBRANDUS VAN LEEUWEN...
60710: SCHENCK, PIETER (1660-1713) AFTER LAIRESSE, GERARD DE (1641-1711) - GERARDVS LARISSE (sic!) PICTOR LEODIENSIS
60712: SCHENCK, PIETER (1660-1713) - JOANNES ANTONIDES vander GOES...
42467: SCHENCK, P. - Praetorium Dieranum (...). Amsterdam, ca. 1700.
17019: SCHENDEL, A. - Over boeken. Amsterdam; Antwerpen: Wereldbibliotheek Vereninging, 1954.
18055: SCHENK, ADRIANUS CORNELIS - By het opsteken der Hollandsche vlag, in november 1813. Lierzang. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1813.
59442: SCHENK, M.G. DRA., - De Achtergrond, les 2, een sociaal-paedagogische verantwoording van de opleiding Algemeen Vrouwelijke Vorming (een herkansing van het in ontwikkeling achtergebleven meisje), culturele beleving is zonder ontwikkeling onmogelijk, Amsterdam, de Stichting IVIO, 1955.
35822: SCHENK, VICTOR WILLEM DAMIEN, UIT MEPPEL - Een hemicephaal Utrecht Vijlbrief 1931
42360: SCHENK, P. - Delineatio domus recreatricis adjacentium que prospectuum amoenissimorum extra urbem Zutphaniensem. Amsterdam, ca. 1700, oblong.
5842: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH.M. - De Rotterdamse familie Van Mierop en aanverwante geslachten, deel I (1585) 1660-1755 (1784), [Assen] 1990, 226 p., geïll., en deel II 1755-1842, [Assen] 1994, 214 p., geïll.
32573: SCHEPEL, CORNELIS JAN HERMAN, UIT WINSUM - Wegenrecht in Nederland. Proefschrift [...] Groningen J.B. Wolters 1895
33021: SCHERER, DIDERICUS JACOBUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio historico-politica, continens historiam satisfactionis rheno-trajectinae [...] Amsterdam J.C. Sepp en Zoon 1836
31152: SIMONS/ TRESLING/ BOERS/ LEENDERTZ./ VAN SCHERMBEEK - Annales academiae rheno- traiectinae 1832- 1833, Utrecht, Altheer 1835. Prachtig exemplaar in rood marokijnenband met stempeling en titelschild. Goud op snee.
39066: SCHERTEL, E - Der erotische Komplex. Untersuchungen zum ploblem der paranomalen erotik in leben, literatur und bildnerei, Band 1, Berlin z.j., 304 pag., hardback, ill.
39326: SCHEURLEER, D.F. (INL.) - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen, 's- Gravenhage 1900, 16 + 255 pag., ing., ( mist voorplat ).
14620: SCHEUS-BAUMANN, T. - Bodenheim-Wispelwey. Rehrmann-Kirschbaum. Baumann-Hintermann.
33121: SCHEVICHAVEN. SAMUEL REINIER JOHAN VAN, UIT HEUMEN - De beteekenis en de waarde van het gelooven op gezag. Academisch proefschrift [...] Utrecht Nolet en Zoon 1864
16609: SCHIEBROEK - Gids ten dienste van de nieuwe inwoners van Schiebroek. Door A.W. Cossee, 2e uitg. Juli 1935, 100 p.
4630: SCHIERBEEK, A. - Het geslacht Schierbeek en verschillende gegevens over de door huwelijk verwante geslachten inzonderheid Landweer, Mees, Pitlo en Tiemersma. 's-Gravenhage 1930, oblong, 15 p.
34080: SCHIFF, JANUS WILHELMUS, UIT OOSTERBEEK - Dissertatio juridica inauguralis de dividenda hereditate exs jure hodierno [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1824
4384: SCHIJNDEL, B.W. VAN - Généalogie Otten, dit Otto de Mentock, avec notices sur les familles alliées. Antwerpen 1954, 477 p., in 2 banden, geïll.
59403: SCHIJVESCHUURDER, AMSTERDAM, BARKHAUS. - Engelsche Eenheidsprijs Kleermakerij (Ab. Schijveschuurder) aan C.P. Barkhaus, 1934 (1 stuk). M14696
6564: SCHILLEMANS, S. - Inventaris van het archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913
20486: SCHILLING, H. EN H. DIEDERIKS - Bürgerliche Eliten in den Niederlanden und in Nordwestdeutschland, Keulen etc. 1985, 493 pag., geb.
32447: SCHILLING, KARL ANDREAS - De epistola fideicommissaria opusculum ex principiis [...] Merseburg Christ. Frider. Mylius 1685
36360: SCHILLING, CAROLUS JACOB, UIT DRESDEN; PRAESES: STRUNZE, FRIEDRICH - De Dalemincia Saxonum colonia Wittenberg Gerdes 1708
25636: SCHILSTRA, J.J. - De Heerhugowaard. De geschiedenis van de Huygenwaert. Heerhugowaard 1981, 160 pag., geb., geïll., met losse kaart en met stofomslag.
59154: SCHILTHUIS, - Genealogie van Jan Pieters Schilthuis (170(?) - 1784 en Lubbijna Neringh, Groningen, oktober 1995.
18068: SCHIMMEL, HENDRIK JAN - Sproken en vertellingen. Schiedam, H.A.M. Roelants, 1855.
55410: SCHIMMEL, H.J. - Opstellen over spiritisme. Met portret van den schrijver en een voorwoord van H.N. de Fremery. Bussum, 1908.
35396: SCHIMMEL, G.W. - Prent voor de promotie van Mr G.W.Schimmel, litho van R.J.Coesel Amsterdam R.W.Coesel 1882
42733: SCHIMMEL, W.C. (SECRETARIS) - Het Geldersch paardenstamboek, opgericht door de Commissie tot bevordering der paardenfokkerij in Gelderland. Aflevering 1, 1891, uitg. door de Commissie, 1892.
31529: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, ALEXANDER WILLEM, UIT 'S GRAVENHAGE - Luxemburg tegenover het Duitsche verbond, Leiden P. Somerwil 1885
31845: SCHIMMELPENNINCK, ALBERT GERARD, UIT AMSTERDAM - Stellingen [...] Utrecht J. de Kruyff 1896
33229: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, GUILIELMUS ASUERUS JACOBUS, UIT KARLSRUHE - Specimen juridicum inaugurale de portu in quem navis se periculi causa recipiat [...] Academisch proefschrift over de noodhaven [...] Amsterdam C.A. Spin en Zonen 1855
34668: SCHIMMELPENNINCK, JAN, UIT DEVENTER - Theses juridicae. 1792
36034: SCHIMMELPENNINCK J.F., GERARDUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale de eo quatenus feminarum conditio cum jure romano ..... Amsterdam Weddepohl 1829
36274: SCHINDLER, DAVID, UIT LIGNITIO SILES.; PRAESES: STRAUCH, AEGIDIUS - Priscae Ecclesiae in censendis haereticis aequitas Wittenberg M. Wendt 1663
35126: SCHINNE, ISACUS VAN, UIT NED. INDIE - Dissertatio juridica inauguralis de conjunctionibus [...] Leiden J. van der Kluis 1746
56464: SCHINZ, H.R., - Volledige natuurlijke historie der zoogdieren, volgens de nieuste onderzoekingen en ontdekkingen (...) met 168 meest naar de natuur geteekende platen, Amsterdam, Schleijen 1845.
34844: SCHIPHORST, SICCO, UIT APPINGEDAM - Disputatio juridica inauguralis de fide instrumentorum et amissione eorum Groningen Spandaw 1738
59152: SCHIPPER, J (RED.), - Onze Tijd, Wat is waar?, De nationale Denktank en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen presenteren tijdloze thema's door de ogen van verschillende generaties, Meppel 2011.
27862: SCHIRMER, JOHANN FR. - Uebersetzung und erklärung einiger apostolischen briefe, Breslau + Leipzig 1782, halb leder, 46 + 70 + 12 pag.
36344: SCHLEGEL, ERNEST FRIEDRICH, UIT RADEBERG; PRAESES: THORSCHMIED, JUSTUS CHRISTIAN - Francisci Poggii Florentini vita et merita in rem literariam Wittenberg Gerdes 1713
34780: SCHLINGEMANN, F.L. , UIT ZWOLLE - Theses juridico-politicae 1838
52417: SCHLOSSMACHER, KARL - Edelsteine. Kostbarkeiten der Natur. Wie sehen Sie aus? Das Reich der edelsteine. Eine zusammenstellung von 42 der bekanntesten edel -und Schmucksteine aus aller welt [ca. 1955?].
34484: SCHMAL, FRANCISCUS DINGEMAN, UIT VOORBURG - Over de pathologische anatomie van het endometrium Leiden IJdo 1890
59510: SCHMALIX, ADOLF. - Die Millionen von Surinam und ihre Erben: Eine Beweis- und Rechtfertigungsschrift. Im Anhang: Geschlechtertafeln der Schäferschen Erben und ihrer Zessionäre. Erfurt: Selbstverlag der Schäferschen Erbengemeinschaft 1936, 625 pp, illustrated. In good condition, green cover with gold print. Written in German. Dedicated to Adolf Hitler and Wilhelmina. About the legacy of Kaspar Schafer (1681-1735) and Johann Heinrich Schafer (later Schaap) (1709-1764), an inheritance of about 7 million which Schmalix (1890-1957) through forgery tried to steal. The property existed of several plantations and more than 1000 slaves. With genealogy of the families Schafer , Rubesahmen, Boppich, Bair, Fleisch, Breitruck, Zinke, Hartlepp, Krause, van Goeben and Borheck.
32045: SCHMALLHAUSEN, RUDOLPHUS HENRICUS JACOBUS, UIT MAASTRICHT - Dissertatio juridica inauguralis de cautione damni infecti [...] Utrecht Kemink en Zoon 1851
18081: SCHMID, CHRISTOPH VON - Tooneelspelen, ingerigt om door kinderen gespeeld te kunnen worden. Inhoudende: Jakob, of de stem van het geweten; De eijerdief, of boontje komt om zijn loontje; De kleine schoorsteenveger, of eerlijk duurt het langst. Amsterdam, G.J.A. Beijerinck, 1844. [1 van 2 delen]
36218: SCHMID, JOHANN ANDREAS, ABT MARIAEVALLENSIS - Helmstadium seculis XIV et XV per Frauwenradam valde adflictum tandem diplomatibus et bullis Magni Pii Ducis Brunsvicensis Ioannis ac Henrici abbatum Werdinensium .... Helmstedt H.D.Hamm [ca 1715]
4634: SCHMID, L.M.A. VON - Ueber eine Genealogie und ein Geschlechtswappen. 's-Gravenhage 1931, 44 p.
27294: SCHMIDT DEGENER, F. - Catalogus der schilderijen en teekeningen .Tentoonstelling in het museum Boymans te Rotterdam, Rotterdam 1921, 196 pag.
30968: SCHMIDT- RODENAS, K.J.A. - Sylter Geschlechter um und nach Lorenz Petersen de Haan, Bredstedt 1981, 417 pag., geb., geïll., met stofomslag.
35452: SCHMIDT, JOH. DANIEL; PRAESES: KUENHOLD, FRIEDRICH ALEXANDER - Semicenturiam comparationum verae et simulatae Jctorum philosophiae [...] Leipzig Immanuel Titius 1718
47902: SCHMIDT, W.H., - Verbandsabzeichen des Heeres. Band 1. Artillerie und Topographie, Neustadt 1984, 269 pag., geïll.
18085: SCHMITZ, TONY (VERT.); PORDES-MILO, ERICH URBAN - De dans-advocaat. Vaudeville in drie bedrijven. Muziek van Walter Schütt. Rotterdam, G.W. v. Biene, [ca. 1895]
32047: SCHNEITHER, JULIUS AUGUSTUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, qua loca e Plinii junioris scriptis, quae ad jus civile pertinent, recensentur et illustrantur [...] Groningen W. van Boekeren 1827
42386: SCHNERR, JOHAN JACOB - Onderrigt in het vervaardigen van kartonwerk. Vertaald uit het Duits door J. de Beet, Arnhem, J.G. Meijer, 1841.
34298: SCHOBER, JOANNES HENRICUS, UIT UTRECHT - Specimen juris mercatorii Batavi sive disputatio de procuratoribus mercatorum qui commissionarii appellantur [...] Schoonhoven S.E. van Nooten 1839
18086: SCHOCK, W. - Geschiedenis der aanvankelijke vereeniging van twee gereformeerde kerkengroepen in ons vaderland. Goes, G.M. Klemkerk, 1892.
18088: SCHOENMAKER - Schoenmaker houd u bij uwe leest! Hoe het een geleerd broodbakker verging. Leiden, A.W. Sijthoff, 1855.
35136: SCHOENMAKER, JACOBUS JOHANNES, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis de exercitoria actione Leiden J. le Mair 1771
37206: SCHOENMAKER, L - Tegen de helling van de heuvelrug. Rhenen in oude tekeningen, 1600- 1900, Utrecht 2007, 303 pag., geb., geïll. met stofomslag.
25422: SCHOFFER, I - Het nationaal-socialistische beeld van de geschiedenis der Nederlanden, Arnhem etc. 1956, 359 pag. (dissertatie).
59002: SCHOLTE, H.P., - De heilige doop of het teeken in het vleesch, ook voor de kleine kinderen der geloovingen, ter verzegeling van het eeuwig verbond, Amsterdam 1845, 12+112 pag.
2314: SCHOLTEN, H.R. - Sibbe en stamboom. Leerboek der sibbekunde voor de hoogste klassen der lagere school, en de jeugd die de school reeds heeft verlaten. Amsterdam 1943. Geb., geïll., 67 p.
32011: SCHOLTEN, J.H. - Afscheidsrede bij het neerleggen van het hoogleeraarsambt [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1881
32043: SCHOLTEN TOT GANSOIJEN, GUILIELMUS FOLKERTIUS, UIT WAALSDORP - Specimen juris publici de imperii formis, quae in patria nostras sive tentatae sive institutae fuerunt a conversa republica [...] Utrecht C. van der Post jr 1836
32341: SCHOLTEN, JOHANNES MARINUS BERNARDUS, UIT HENGELO - Het begrip comitas in het internationaal privaatrecht van de Hollandse juristenschool der zeventiende eeuw. Academisch proefschrift [...] Utrecht / Nijmegen Dekker & Van de Vegt 1949
33860: SCHOLTEN, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica exhibens quaestiones quasdam juris civilis [...] Leiden Joannes Haesebroek en Gerardus Corts 1770
35874: SCHOLTEN, HERMAN, UIT LAGE ZWALUWE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1877
40996: SCHOLTEN, H.J.G.M. - Het loopt ongenadiglijk mat. Het schaakleven in Nederland in de negentiende eeuw. De sociaal-culturele achtergrond van het ontstaan van schaakverenigingen, Bilthoven 1999, 635 pag., geb., geïll.
6148: SCHOLTENS, H.H. - Inventaris van de papieren van het geslacht Van Swieten, Leiden (Kon. Inst. v. Taal-, Land- en Volkenkunde) 1975, 47 p.
33862: SCHOMERUS [SCHOMER], MICHAEL CHRISTOPHORUS, UIT MECKLENBURG - Dispuatio inauguralis juridico-practica de vero jure et effectu immissionis ex IIdo decreto, addictionis in solutum, et adjudicationis Mecklenburgicae [...] Leiden Joh. Arnold, Langerak 1728
42070: SCHONBART, M. BARBATIUM - Barbe majestas dass ist Ein schoner, lustiger und auszfuhrlicher real-discurs von den Barten. Haarburgh, 1644.
18093: SCHONCK, EVERHARD JAN BENJAMIN - Lierzang op den eersten verjaardag van Willem den Vijfden [...] na hoogst deszelfs en Nederlands heuchelijke verlossing, uit hunne drukkende omstandigheden. Plegtig gevierd op den VIII. maart, door een aanzienlijk gezelschap waare eendragts-vrienden binnen Nijmegen. Nijmegen, A. van Goor, 1788.
47320: SCHONE, J.H., - Beschreibung der Wartburg und ihrer merkwurdigkeiten, nebst geschichtlichen erlauterungen, Eisenach, Barecke, [1835], 152 pag.
2318: SCHÖNFELD, M. - Veldnamen in Nederland. Tweede druk. Amsterdam 1950, 199 p., los.
35904: SCHONFELD, JAN FREDERIK, UIT WINDESHEIM - Stellingen ..... Groningen J. Creemer 1899
42873: SCHOOK, MARTINUS - De ecstasi tractatus singularis. Groninga Frisiorum, J. Sipkes, 1661.
6730: ABRAHAM VAN ST. CLARA [PS. VAN ULRICH MEGERLE]; J. SCHOOLHOUDER (VERT.) - Judas den Aarts-schelm. Vertaald uit het Duits door J. Schoolhouder. 5e druk. Amsterdam, de Janssoons van Waesberge, 1745. [3 dln.]
8851: [LINDE, GERRIT VAN DE] PS. DE SCHOOLMEESTER - De Gedichten van den Schoolmeester, uitgegeven door mr. J. van Lennep. 7e druk. Amsterdam, Gebr. Kraay, 1875.
57551: SCHOONDERMARK, PROF. DR. MED. J. JR. - De bouw en verrichtingen der geslachtsorganen van den Man, met 6 in den tekst gedrukte afbeeldingen, benevens 3 beweegbare platen, van den Mannelijke Geslachtstoestel, door Prof. Dr. Med. J. Schoondermark Jr., W.B. Moransard, Amsterdam, 1902.
16611: SCHOONHOVEN - Gids voor Schoonhoven, Vlaardingen, Nat. Uitgevers- en reclamebureau, 1933, 32 p.
56422: SCHOOR, O. VAN, - Brokken uit de geschiedenis der pharmacie. Een historico-pharmaceutische snelrit langs de autostrada der eeuwen, 2e uitgave, Antwerpen 1935, 31 pag., geïll.
37394: SCHOPENHAUER, A - Die Welt als Wille und Vorstellung, 6e Auflage, 2 Teile, Leipzig 1887, 633 + 743 pag., halb leinen.
37400: SCHOPENHAUER, A - Die beiden Grundprobleme der Ethik behandelt in zwei akademischen preisschriften, 3e auflage, Leipzig 1881, 42 + 275 + (1 ) pag., halb leinen.
42105: SCHÖPFFER, C. - De aarde staat stil. Bewijzen dat de aarde zich noch om hare as, noch om de zon beweegt. Vertaald uit het Duits door M.J. v. Oven. Utrecht, De Zwaan, 1853. [gebonden met:] Josua, De aarde staat niet stil. Duitsche onzin in het Hollandsch wederlegd. Utrecht, De Zwaan, 1853.
33049: SCHOPMAN, JOHANNES, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio juridica inauguralis ad L. Corneliam de Sicariis & Veneficis [...] Leiden Theodorus Haak 1727
32449: SCHORCH, CHRISTIAN FRIEDRICH IMMANUEL - Meditationes, in quibus praecipua capita doctrinae de cura bonorum absentis examinantur Leipzig / Frankfurt wed. Joannes Melchior 1761
36464: SCHORER, JACOB ANTON, UIT HEINKENSZAND - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland Leiden IJdo 1897
36468: SCHORER, JOHANNES PETRUS, UIT MIDDELBURG - Dissertatio juridica inauguralis de obligationibus quae ex delicto nascuntur Utrecht Broedelet 1767
44058: SCHORER, J.W.M., - Profielen der provincie Noordholland, Haarlem, Enschede, 1895, 80 pag. met 13 profielen op 7 uitvouwbare bladen, imitatie- perkamenten omslag.
34464: SCHOT, CORNELIS CHRISTIAAN, UIT BABAUW (NED. INDIE) - Voorbereiding en aanvang der in de Ned. Hervormde kerk in de eerste helft der 19e eeuw voorgevallen afscheiding Utrecht Bijleveld 1879
4644: GENS SCHOTANA - Gens Schotana, geschiedenis van het geslacht Schotanus. Delen 1, 8a, 8b en 9 (1980-?).
25756: SCHOTEL, G.D.J. - Kerkelijk Dordrecht, een bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche Herv. kerk deel I, Utrecht 1841, 542 pag., in afleveringen, geïll. Alleen het eerste deel, van twee delen.
25166: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek, Haarlem 1874, 94 pag., geb., geïll. ( met gelithografeerd omslag en 4 gekleurde litho's).
23730: SCHOTEL, G.D. J. ( INL.) - De legende van den geuzen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 , Leiden 1872, 48 pag., gedrukt met oude letters ( Fa. Enschedé ) en gebonden in sierpapieren omslag.
23510: SCHOTEL, G.D.J. - Geschiedenis der Rederijkers in Nederland, 2 delen en een fraaie, halfleren band, Amsterdam 1862-1864, 300+300 pag.
2326: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan mr. J. de Wal, hoogleeraar te Leijden, over 's Rijks Archief te 's Hage. 's-Gravenhage 1850, 23 p.
2324: SCHOTEL, G.D.J. - Brief aan prof. G.W. Vreede, over eene beroemde verzameling van handschriften en oudheden, welke in december 1847 te Amsterdam zal verkocht worden. 's-Hertogenbosch 1847, 47 p.
6510: SCHOTEL, G.D.J. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. eerste editie, Haarlem 1870, 520 pag. gebonden in half leer.
37418: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van de tabak, 2e verm. druk, Kuilenburg, Blom & Olivierse, [ 1878 ], 152 pag., omslag los.
38294: SCHOTEL. G.D.J. - Oude zeden en gebruiken in Nederland. [ Dordrecht 1859 ], 76 pag., orgineel blauw omslag.
39720: SCHOTEL, G.D.J.; - Dordrecht. Dordrecht 1858, 70 pag., orig. bedrukt papieren omslag. O.a. het geslacht Van der Myle, maar ook ca. 15 andere bijdragen.
41728: SCHOTEL, G.D.J. E.A. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1871, Harderwijk 1871, 104 pag., geb.
42038: SCHOTEL, G.D.J. - Letterkundige bijdragen tot de geschiedenis van den tabak, de koffij en de thee. Gravenhage, 1848.
4236: SCHOTEL, G.D.J. - Het geslacht Van der Mijle, in Dordrecht (1858), p. 7-48.
42707: SCHOTEL, G.D.J. - De Academie te Leiden in de 16e, 17e en 18e eeuw. Haarlem, 1875.
58998: SCHOUTEN, H.J., - Ontleed-, natuur- en ziektekundige onderzoekingen aangaande den aard en de geneeswijze van de cholera morbus (....) en van de Aziatische, Amsterdam 1832., 104 pag.
18101: SCHOUTEN, JAN - Gedichten en gezangen. Rotterdam, J. Immerzeel junior, 1819.
18103: SCHOUTEN, MARIA (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Estelle, of Vader en dochter, tooneelspel in één bedrijf. Vertaald uit het Frans. Den Haag, G. Vervloet, 1836.
59944: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - GEZICHT van het ADMIRALITEITS - MAGAZYN, en SCHEEPS-TIMMERWERF, te AMSTERDAM
60992: SCHOUTEN, HERMANUS PETRUS (1747-1822) - Spaerwouerpoort tot haerlem [Amsterdamse Poort in Haarlem]
33384: SCHOUTEN, J.A. - Over de ontwikkeling der begrippen ruimte en tijd in verband met het relativiteitsbeginsel. Rotterdam Nijgh & Van Ditmar 1920
52555: SCHOUTEN, WILLEM CORN. / ARIS CLAESSZ, - Journael van de wonderlijcke reyse gedaen door Willem Cornelisz Schouten van Hoorn, in de jaren 1615, 1616 en 1617, Verhalende hoe dat hij bezuyden de Straet Magalanes eenen nieuwen doorganck gevonden heeft (...). Amsterdam, Saeghman [colophon: J.J. Bouman, 1651].
18106: SCHOUWBURGBRAND - Naeuwkeurige en schilderachtige brief van een' Amsteldamsch heer aan zynen vriend te Haerlem, wegens den oorsprong, voortgang en de gevolgen van het noodlottig afbranden van den Amsteldamschen Schouwburg en eenige nevensstaende gebouwen, op maandag den 11den mei, 1772. 2e druk. Amsterdam, Jan Doll, [1772].
37664: SCHRADER, H. - Leerboekder proefondervindelijke wol-, katoen- linnen- en zijdeverwerij (....) bearbeid (...) door Th. G. Entrup Bavink. 2 delen in 1 band. Groningen, Oomkens 1840, 119 + 294 pag., geb. in moderne halfleren band.
35650: SCHRADERUS, CHILIANUS; PRAESES: EICHEL, JOHANN - Theses juridicae de origine, natura et divisione contractuum [...] Helmstedt Henning Müller 1672
18117: SCHRAGE, ANTONIUS - Grondig onderwijs in de Nederduitsche dichtkunde, bevattende eene beredeneerde opgaave van alle de regelen dier kunst, opgehelderd met voorbeelden, onöntbeerelyk voor alle jonge dichters. Amsterdam, J.B. Elwe, 1786.
50883: SCHRAGE, A. (VERT.) - Geneeskundig zakboekje of beknopt zamenstel der geneesöefeninge, getrokken uit de beroemdste schrijveren dezer eeuwe, uit het Engelsch vertaald (...) door A. Schrage. Amsterdam, Elwe, 1783.
32357: SCHRAGE, ELTJO JOHANNES HIDDE, UIT GRONINGEN - Libertas est facultas naturalis. Menselijke vrijheid in een tekst van de Romeinse jurist Florentinus. Proefschrift [...] Leiden Universitaire Pers Leiden 1975
38338: SCHRANKA, E.M. - Tabak- anekdoten. Ein historisches Braunbuch, Köln 1914, 302 pag., geïll.
42040: SCHRANKA, E.M. - Tabak-anekdoten. Ein historisches Braunbuch. Koln, 1914.
42135: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Hardewyck. Eerste en tweede deel in een band, het eerste deel in tweede druk. Harderwijk, Lunterbosch en Brinkink, 1732.
42209: SCHRASSERT, J. - Hardervicum antiquum, ofte beschryvinge der Stadt Harderwyck. 2e- druk, 2 delen in 1 band, Harderwijk, Lunterbosch / Brinkink, 1732.
57346: SCHREBER, D.G.M.; - Leerwijze om den ligchaamsbouw van kinderen te regelen en hunne gezondheid te bevorderen, Amsterdam 1864.
15833: SCHREIBER, ALOYS - Aix-la-Chapelle, Spa et Borcette. Manuel dédié aux étrangers, aux habitans et aux baigneurs. Heidelberg: J. Engelmann, [ca 1820?].
39886: SCHREUDER, L.F.G.P. EN C.J. V. MANEN - Handleiding ter uitvoering der wet van den 11 April 1827 houdende oprichting van schutterijen, Utrecht 1869, 30 + 620 pag., half leer, band los en beschadigd.
33754: SCHREURS, HENDRIK JOZEF HUBERT, UIT ROERMOND - Over carbothialdine. Academisch proefschrift [...] Leiden W.T. Werst 1878
39276: SCHREVELIUS, CORNELIUS; - Lexicon manuale Graeco-Latinum, enlarged edition by H.L. Holzkampius, Amsterdam H. en Wed. T. Boom 1709. Geheel perkament, (18)+1060 pag. Illustrated with engraved titlepage and portrait of the author. Shabby copy.
55025: SCHRIJVER, CORNELIS E.A. - Rapport-memorie aan (...) Staaten Generaal (...) wegens het geene gepasseert is gedurende zijn verblijf op de rivier van Lisbon in den jaare 1748. Z. pl., [1748].
55026: SCHRIJVER, CORNELIS, E.A. - Memorie de Corneille Schryver, lieutenant-admiral de Holland & West-Frise, (...) touchant ce qui s'est passé durant son sejour sur la Riviere de Lisbonne dans cette Annee 1748. Z. pl., [1748].
60836: SCHRÖDER, KARL (1760-1844) AFTER RIJN, REMBRANDT VAN (1606-1669) - Portrait of Michiel de Ruyter (1607-1676) in armour
14610: SCHRÖDER, ERNST - Krupp. Geschichte einer Unternehmerfamilie.
31174: SCHRÖDER, J.E. - Gedenkboek van den bouw der Nieuwe Kerk der Evangelische Luthersche Gemeente te Arnhem, Arnhem 1898, 106 pag., geïll. In beschadigd imitatie perkamenten omslag.
32265: SCHRÖDER, JOANNES FREDERICUS LUDOVICUS - Oratio de majoribus cirporum coelestium permutationibus , quatenus ex iis progressum naturae in his corporibus formandis suspicari licet [...] Utrecht O.J. van Paddenburg en J. van Schoonhoven 1816
36886: SCHRÖDER, A. (RED.) - Westfälische Auswanderer, pp 7-488 in Beiträge zur Westfälischen Familienforschung Band 22-24 (1964-1966), (omslag los, Buchdecke lose).
35506: SCHROEDER, JOH. DANIEL, UIT LANGOSALZA-THURINGO; PRAESES: GRAUN, CASPAR HEINRICH - Carolus Hispaniarum princeps, Philippi II filius [...] Wittenberg Matthaeus Henckel 1687
36200: SCHROEDER, JOHANN, UIT REG. PRUSS.; PRAESES: SCHWENNER, PETER - Disputatio juridica de jure domuum, Vom recht der Hauser .....Editio secunda Jena Heller 1724
36362: SCHROEERUS [SCHROER], JOHANN FRIEDRICH, UIT LAUSITZ; PRAESES: BERGER, JOHANN W. - Origines Marchiae Brandenburgicae ex monimentis antiquis Wittenberg Kreusig 1722
40824: SCHUBART, J.W. E.A. - Verzameling van bescheiden betrekking hebbende op de herdenking van het 3e eeuwfeest der Unie van Utrecht, gehouden op 20-9-1879, Utrecht 1879, folio, 55 pag.+ 5 platen. Voor en achterplat los.
18121: SCHUBERT, G.H. VON - Flavius en Pelagia. Een verhaal uit de tijden van de vervolging der christenen onder keizer Diocletianus. Vertaald uit het Duits. Amersfoort, W.J. van Bommel van Vloten, 1845.
37302: SCHUBERT VON SOLDERN, Z. RITTER - Das stilisieren der thier- und menschen- formen, Leipzig 1982, 222 pag., hardback, ill. ( ex. library copy ).
35600: SCHUD, CONRAD - Davids und aller Gläubigen beste Lehrmeister und gewisseste Wegweiser [...] Bey Ansehnnlicher und volckreicher Leichbegängnüß Deß weyland [...] Justi Kornmanns [...] Frankfurt Balthasar Christoph Wust 1677
33812: SCHUER, CORNELIUS VAN DER, UIT MAASTRICHT - Disputatio juridica inauguralis, de appellationibus [...] Utrecht Franciscus Halma 1690
34460: SCHUEREN, JOHANNES-BAPTISTA JOSEPHUS NICOLAAS DE VAN DER, UIT 'S-GRAVENHAGE - Over artikel 411 Code Penal Leiden J.W. van Leeuwen 1864
23188: SCHUHMACHER, K.M.A. - Kapplan van een stadhuis. Bouwtekening door de cadet-sergeant der genie aan de Kon. Militaire Academie H.O. Schuhmacher d.d. 1915, 70x90 cm, pen en kleur.
35850: SCHUIT, CORNELIS, UIT BEVERWIJK - Stellingen ..... Beverwijk D.S.Slotboom 1897
31418: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen, Groningen 1950, 177 pag., geb. [ dissertatie met los blad stellingen ].
36230: SCHULENBURG, CHRISTIAN CHRISTOPH, UIT HANOVER; PRAESES: LOESCHER, VALENTIN ERNST - Exercitatio inauguralis de periodis et conversionibus hierarchiae ecclesiasticae .... Wittenberg Gerdes 1708
18122: SCHULL, PETRUS STEVEN - Ernst en luim. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1829.
3930: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. - Ysbrand de Kock 25 januari 1808 - 1908. Amsterdam 1907, 22 p., geb., geïll. Los in band, watervlekkig.
37850: SCHULMAN, J - Catalogue d'une riche collection de monnnaies (....) collection Dr. O. Thone, directeur du gymnase à Hanovre, Amsterdam 1900, 60 pag., geïll.
35566: SCHULTE, DAVID, UIT HAMBURG; PRAESES: SCHURZFLEISCH, CONRAD SAMUEL - Lemmata doctrinae poeticae [...] Wittenberg Prelo Gerdesiano 1703
36694: SCHULTE VAN KESSEL, ELISABETH MARIA RICHARDA, UIT MAASTRICHT - Geest en vlees in godsdienst en wetenschap 's-Gravenhage Staatsuitgeverij 1980
42577: SCHULTE, JOHANN HENDRIK - De wel onderwezene vroedvrouw, of grondig en beknopt onderwys van het geen een vroedvrouw weeten (...) moet. 's Gravenhage, H. Bakhuysen, 1771.
32893: SCHULTENS, ALBERTUS - Laudatio funebris in memoriam [...] Campegii Vitringa, SS. Theologiae Doctoris, ejusdemque ac historiae ecclesiasticae professoris, dum fuit, ordinarii [...] Franeker Henricus Halma 1722
55855: SCHULTETUS AENEAE, B.W. - De Leidsche senaatskamer ontwijd. Openbare brief aan prof. dr. S.S. Rosenstein. Leiden, Fuik, [1879/1880].
35510: SCHULTZE, MARTINUS, UIT LÜBBEN (BRANDENBURG); PRAESES: WERNSZDORFF, GOTTLIEB - De Apollinare Laodiceno ex historia ecclesiastica repraesentato [...] Wittenberg Wed. Christian Gerdes 1719
35564: SCHULZIUS, ELIAS, UIT SCHWERIN; PRAESES: HEYLIUS, JOHANNES - Disputatio oratoria de periodo [...] Wittenberg Johann Gottfried Meyer 1703
36328: SCHULZIUS, JOHANN GEORG, UIT BARUTHENSIS; PRAESES: HECHT, GOTTFRIED - Ex literatura formulam in praesentiarum Wittenberg Gerdes 1709
56448: SCHUMANN / WILLEBEEK LE MAIR, H., - Schumann album of children's pieces for piano, with illustrations by H. Willebeek le Mair, London [1913].
18124: SCHUPPIUS [ SCHUPP ], JOHANN BALTHASAR; JACOB SCHOOLHOUDER (VERT.) - De bedorvene werelt, zynde een vervolg op de verstandige heekelaar, bestaande in verscheydene rede-voeringen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, Johannes Ratelband, 1716-1717. [2 delen in 1 band]
63592: SCHURMAN, ANNA MARIA VAN (1607-1678) - Portrait of Anna Maria van Schurman at the age of 33 (Anna Maria Schuurman).
18126: SCHUT, J.L.A. (VERT.); FRANÇOIS COPPÉE - Om de kroon. Drama in 5 bedrijven. Amsterdam, Erven H. van Munster & Zoon, 1895.
18125: SCHUT, J.L.A. - Een woord van eer. Historische schets in vier tafreelen. [Overdruk uit:] Verscheidenheid. Bundel dramatische werken in proza en poëzie. Amsterdam, L.F.J. Hassels, 1868.
6060: SCHUT, J. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 Jaar geschiedenis van een Gronings-Drentse familie en genealogie, z.pl. 1999, 129 + 112 + 25 p., geïll.
59570: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Death of Saint Sebastian
60502: SCHUT, CORNELIS (1597-1655) - Livres d'enfants (Title page)
20250: SCHUTTE, O - Het archief van de familie Teding van Berkhout z.pl, 1974. 258 p., geíll, met uitslaande tabel.
41508: SCHUTTE, O - De Vriese, overdruk Ned. Leeuw 1989, 128 pag., geïll., met losse tabel.
4942: SCHUTTE, O. - Het archief van de familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven. 's-Gravenhage 1968, 99 p.
33209: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN, UIT ZIERIKZEE - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1873
33974: SCHUURBEQUE BOEIJE, JACOBUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inaugurale continens explicationem legis 22 cod. de administratione tutorum vel curatorum, et pecunia pupillari foeneranda vel deponenda [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1839
33976: SCHUURBEQUE BOEIJE, MARINUS JANUS, UIT ZIERIKZEE - Dissertatio juridica inauguralis continens expositionem requisitorum quae concurrere debent ut poena mortis furi infligatur [...] Leiden L. Herdingh en Zoon 1837
36450: SCHUURBEQUE BOEIJE, JOHAN , UIT ZIERIKZEE - Stellingen ..... Leiden Van der Hoek 1867
31857: SCHUURMAN, JOHANNES GUILIELMUS, UIT UTRECHT - Dissertatio juridica inauguralis de natura pignoris quod creditor habet ex contractu bodemeriae [...] Utrecht L.E. Bosch 1838
32267: SCHUURMAN, PETRUS MEINARDUS, UIT STEENWIJK - Specimen juridicum inaugurale, continens explicationem articuli 1763 codicis civilis [...] Groningen M. van Bolhuis Hoitsema 1829
32675: SCHUURMANS STEKHOVEN, JACOBUS, UIT HARDERWIJK - Het fragment van Muratori. Academisch proefschrift [...] Utrecht A.J. van Huffel 1877
33866: SCHUYL, NICOLAUS, UIT DELFT - Dissertatio medica inauguralis de dysenteria [...] Leiden Joannes van Kerckhem 1728
31917: SCHUYLL VAN DER DOES, MAURITIUS PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis, de pluribus ab eodem commissis criminibus, imprimis vero de crimine quod repetitum dicitur [...] Utrecht J. van Schoonhoven 1826
1342: KAFFEE HAG; HUBERTUS SCHWARTZ (BEW.) - Danziger Wappenwerk. Losbladige uitgave van Kaffee Hag, met ingeplakte wapenzegeltjes.
29158: SCHWARTZ, G. - Rembrandt. Alle etsen op ware grootte afgebeeld, Haarlem 1977, geïll.
36332: SCHWARTZ, NICOLAUS FRIDERICUS; PRAESES: STRUNZ, FRIEDRICH - Linguas Mercurio apud Graeecos sacras ad Homeri Odyss Wittenberg Creusig 1716
36436: SCHWARTZ, JOHANN CONRAD - Dissertatio theologica de usu et praestantia daemonum ad demonstrandam naturam Altdorf J.W. Kohles 1715
41676: SCHWARTZ, G. EN M.J. BOK - Peter Saenredam. De schilder in zijn tijd, 's-Gravenhage 1989, 344 pag., geb., geïll. met stofomslag. Goed exemplaar.
55059: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, U. THOE - De blinden-inrichting te Utrecht en haar bestuur in 1888. Mededeelingen en ophelderingen. [Tweede druk], Utrecht, [1890].
33316: SCHWARTZENBERG EN HOHENLANSBERG, HENRICUS THOE, UIT HICHTUM - Disputatio juridica inauguralis, qua inquiritur, quatenus juris civilis et criminalis praecipua capita ex juris naturalis principiis sint derivanda [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1836
35642: SCHWARTZENFELS, GUNTHER VON, EQU. THÜRING.; PRAESES: CONRING, HERMANN - Aphorismi centum politici de judiciis in republica recte instituendis [...] Helmstedt Henning Müller 1666
36406: SCHWEINITZ, JOHANN SIGISMUND VON, EQUES SILESIUS; PRAESES: CYPRIAN, ERNST SALOMON - Dissertationem historico-theologicam de Caes. Maximiliano Primo pontificatum maximum affectante Jena Werther 1716
36206: SCHWENCK, JOACHIM, UIT FLENSBURG; PRAESES: MOELLER, NICOLAUS - Venerandum antiquitatis verae titulum, gentiles inter gentibus cultis politisque ...... Kiel Barthold Reuther 1701
20546: SCHWENCKE, CHR. - Een maquette staat model, ( Maastricht ), Delft 1979 oblong, 132 pag., geïll.
37778: SCHWENCKE, J.; - Oude Haagse hofjes en godshuizen, Zaltbommel 1975, 136 pag., geb., geïll.
39344: SCHWENCKE, J - De bloei van de Nederlandse exlibriskunst in de laatste 25 jaar, Amsterdam 1957, 105 pag., geïll.
58734: SCHWENNICKE, D.; - Europaische Stammtafeln. Neue Folge. Band I,1; I,2; I,3; III, 5; 17 t/m 26, totaal 14 delen. Frankfurt 1997 - 2008.
42519: SCHYN, HERMANNUS - Geschiedenis dier Christenen welke in de Ver. Nederlanden onder de protestanten Mennonieten genaamd worden (...) 2e druk op nieuws uit het Latyn vertaald (...) door Gerardus Maatschoen. 3 delen, Amsterdam, K. de Wit, 1743-1745.
7434: [ENGELBERTS GERRITS, GERRIT (VERT.)]; WALTER SCOTT - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, G. Portielje, 1832. [2 delen]
54092: SCOTT, JOHN LEE - Narrative of a recent imprisonment in China after the wreck of the Kite. Londen, W.H. Dalton, 1841.
18433: [TOUSSAINT, ANNA LOUISA GEERTRUIDA (VERT.)]; EUGÈNE SCRIBE - Een glas water. Blijspel in vijf bedrijven en in proza. Amsterdam, [z.n.], 1841.
57042: HALEVY / E. SCRIBE, - La juive. Grand opera en cinq actes, musique de M. Halevy, paroles de Eugene Scribe, La Haye, H.S.J. de Groot, 1850.
59370: SCRIBE, MM ET DELAVIGNE GERMAIN, - Robert-le-Diable, opéra en cinq actes, musique de Mr. Meyerbeer, représenté pour la premiere fois, sur le theatre de l'academie royale de musique, le 21 novembre 1831, représenté pour la premiere fois a Amsterdam sur le theatre Francais le 13 septembre 1834 orné de décors peints par CICERI, Décorateur de l'Academie royale de Musique. Amsterdam Van Tetroode 1836, 48 pp. Voorzijde mist.
6793: ANONIEM (VERT.); EUGÈNE SCRIBE - Brama en Zoloé, of De verliefde Bayadere; zangspel in twee bedrijven. Vertaald uit het Frans. Muzijk van Auber. Amsterdam, Marten Westerman & zoon en Coenraad van Hulst, 1835.
18141: SCRIVERIUS, PETRUS [PIETER SCHRIJVER] - Gedichten. Benevens een uytvoerige beschryving van het leeven des dichters, verrykt met deszelfs afbeeldingen, en lofdichten, zo van oude, als hedendaagsche poëeten. Amsterdam, Jan Hartig, 1738.
42823: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche en Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
42787: SCRIVERIUS, P. - Beschrivinge van Out Batavien. 2 volumes in 1, Amsterdam, Broer Jansz, 1646.
42825: SCRIVERIUS, PETRUS - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Amsterdam, Boom / Pluymer / Commelinus, 1663.
42867: SCRIVERIUS, PETRUS - Hollandsche, Zeelandsche ende Vriesche chronyck ofte een gedenkwaerdige beschryvingh van den oorsprong, opkomst en voortgang der selver landen. 's Gravenhage, J. Veely en J. Doll, [1678].
36212: SCULTETUS, GOTTFRIED ABRAHAM; PRAESES: JOECHER, CRISTIAN GOTTLIEB - Biantem prienaeum in nummo argenteo .... Leipzig Immanuel Tietze 1714
20852: SEBREGTS, LODE - Drie generaties Sinjoren. Familiekroniek 1850-1925, Antwerpen 1976, 155 pag., geb., geïll.
51394: SEEBREGTS, P., - Catalogus der Bibliotheek van Ver. ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam, deel VII: Supplement-catalogus 1949-1964, 's-Gravenhage 1965, 943 pag.
36412: SEELEN, JOHANN HEINRICH VON, RECTOR GYMNASIUM LUBECK - Memoria viri magnifici generosi atque illustris Domini Nicolai a Broemsen....vulgo Broemsen-Thaler Lubeck Operis Greenianis 1723
58626: SEELIGMANN, SIGMUND, - David Nassy of Surinam and his lettre politico-theologico-morale sur les juifs. Overdruk American Jewish Hist. Society 1914, pp. 25-38.
36414: SEHMIUS, JOHANN DAVID, UIT CYGN. MISNICUS; PRAESES: LOESGER, CHRISTIAN W. - In veterum consuetudinem literarum studio opificia jungendo Wittenberg Schroedter 1696
35598: SEIPEN, JOHANN-LUDWIG - Christliche Leich-Predigt [...] bey Christl. und Volckreicher Leich-Bestattung Frauen Maria Hessin, Gebohrner Meygingerin, Hn. Johannes Hessen, Bürgern und Kirchen-Seniorn hier zu Lich, gewesene Ehelichen, lieben Hausz-Frau seligen [...] Giessen Friedrich Karger 1674
47266: SEITS, H., - Bardisanen som svenskt drabant-och befalsvapen, Stockholm 1943, 127 pag., geill.
32451: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - De Iure Imperatoris Circa Concessionem Privilegiorum In Territoriis Statuum Imperii Oratio [...] Göttingen Victorini Bossigel 1757
32453: SELCHOW, JOHANN HEINRICH CHRISTIAN VON - Commentatio de Statv Ingenvorvm In Germania. [samen met:] De Ivribvs Ex Statv Ingenvorvm In Germania Pendentibvs Liber Singvlaris Göttingen Victorini Bossigel 1756
54093: SELD, A. FREIHERRN VON - Aus der Verbrecherwelt. Erfahrungen von A. Freiherrn von Seld. 2 delen, Halle, R. Mühlmann, 1865.
39684: SELS, J. - Beschrijving der stad Dordrecht, Dordrecht 1854, 5 afleveringen 352 pag., in papieren omslagen.
31486: SEMAINVILLE, P. DE - Code de la noblesse Francaise ou précis de la législation, 2e ed., Parijs 1860, 813 + ( 9) pag., geb. in modern linnen band. Goed exemplaar.
47290: SEMENTERY, M., - La descendance de Nilolas Ier, roi du Montenegro, Paris 1985, 100 pag., geïll.
47294: SEMENTERY, M., - Oberkampf, sa famille et sa descendance, Paris 1990, 313 pag., geïll.
20842: SEMIGOTHA - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges. Erster Jahrgang 1912, München, Kyffhäuser 1912, 607 pag. geb.
19660: SEMIGOTHA. - Weimarer historisch-genealoges Taschenbuch des gesamten Adels jehudäischen Ursprunges, zweiter Jahrgang 1913.
24810: SENANCOUR, E.P. DE - De l'amour, selon les lois primordiales et selon les convenances des sociétés modernes. 4th- edition. Brussels, Hauman, 1835.
51027: SENDEN, G.H. VAN - Alpenrozen, 2e druk (...) vermeerderd (...) door B.T. Lublink Weddik en P.H. Witkamp. Amsterdam, Brinkman, [1856].
34252: SENDEN, EVERHARDUS GERHARDUS VAN, UIT NENDORP (OOST-FRIESLAND) - Specimen juridicum inaugurale continens de judice a praetore in causis privatis dato [...] Leiden D. du Mortier en Zoon 1841
56460: SEPP. CHR., - Proeve eener pragmatische geschiedenis der theologie hier te lande, sedert het laast der vorige eeuw tot op onzen tijd, Haarlem, 1860 [ Verhandelingen Teyler's Godgeleerd genootschap XXXVI]
33298: SERRARIS, THÉODORE EMANUEL, UIT 'S HERTOGENBOSCH - Stellingen [...] Utrecht A.J. van Huffel 1902
18153: SERRE, JEAN PUGET DE LA; WILLEM SPIRING (VERT.) - De spiegel die niet vleid, handelende van de verachtinge der waereld en des doods. Amsterdam, J. Krellius, 1709.
33296: SERRURIER, GUILIELMUS, UIT OVERIJSSEL - Specimen juridicum inaugurale animadversionum ad locum Gaji de potestate, manu et mancipio [...] Utrecht N. van der Monde 1828
34254: SERRURIER, PHILIPPUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio philosophico-juridica inauguralis de divisione officiorum juriumque in perfecta et imperfecta [...] Leiden Wed. M. Cyfveer, Jz. 1824
43450: SERRURIER, H.C. - Kronijk of korte opgaaf der gebeurtenissen (......) voornamelijk getrokken uit de Fransche Leidsche Courant, 12e stukje 1804, 's-Gravenhage, Vosmaer 1805, 144 pag. Los in de band.
52447: T'SERSTEVENS, A. - Le livre de Marco Polo, ou le devisement du monde, nouvellement mis en Francais moderne et commenté par A. T'Serstevens. Paris, Susse, 1944.
25190: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Het burgemeestersambt van 's-Gravenhage, 's-Gravenhage 1895, 28 pag., geïll., [ Werken Die Haghe I ].
23944: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Inventaris van de buurtboeken (...) in het oude archief der gemeente 's-Gravenhage 1902, 81 pag.
54144: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - De kerkeraad contra de classis in de zaak van diaken Spude. Eene Haagsch kerkrechterlijke quaestie uit de 18de- eeuw. 's Gravenhage, 1886.
54097: SERVAAS VAN ROOIJEN, A.J. - Met de pen in de hand, jrg. 1 en 2, Zeist, 1917-1918.
60452: SERWOUTERS, PIETER (1586-1657) - Peasants feasting and eating in an inn
60966: SEUTTER, JOHANN GOTTFRIED (1717-1800) AFTER BERGMÜLLER, JOHANN BAPTISTE (1739 - 1785) - Ave Maria gratia plena. / Dominus tecum [The Annunciation]
43062: SEVERINUS, ADRIANUS / K. CRUCIUS - [1] Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden. 4e druk (...) vermeerdert met de treffelyke oratie van (...) mr. Karel Crucius. Leiden, Honkoop, 1757. [Gebonden met:] [2] Afbeelding van de Hoogstraet en Vischbrugge te Leyden met de veranderingen veroorzaekt door den brand op den 3-10-1766 (...) gevolgd van eenige toepasselijke gedichten. Leiden, Hoogeveen, 1767. [En met:] [3] Beschryving en afbeelding van den brand in het armeweeshuis binnen Leyden, voorgevallen 28-4-1768. Leiden, Hoogeveen, 1768.
50868: SEVERINUS, A. / K. CRUCIUS - Oorspronckelijke beschrijving van de vermaerde belegering en 't ontzet der stad Leiden, (...) 5e druk, (...) vermeerderd met (...) Oratie van den heere mr. Karel Crucius (...) op de 100ste verjaergetyde van Leidens Ontzet, 1674. Leiden, Honkoop, [177x].
49796: SEWRIN, M., - Une soiree de Carnaval, comedie-folie en un acte et en prose, Paris 1810, 39 pag., origineel paper covers.
32073: SEYDLITZ, PAUL JOSEPH, UIT MAASTRICHT - Opmerkingen over de wet van 19 augustus 1861 [...] in verband met het 8ste hoofdstuk der Grondwet. Proef schrift [...] Groningen J.B. Wolters 1885
32845: SEYDLITZ, HENRICUS CAROLUS FRANCISCUS, UIT VENLO - Disquisitio historico-juridica de flagranti delicto [...] Leiden Jac. Hazenberg Cz 1849
36202: SEYFFERT, CHRISTIAN DAVID, UIT CROEBRA MISNICI ; PRAESES:SEYFFERT, CHRISTIAN EHRENFRIED - Disputatio historico-moralis de nummis in ore defunctorum repertis .... Leipzig Literis Brandenburgerianis 1709
60883: SHAKESPEARE, WILLIAM [ILLUSTRATOR: CRAMER, RIE] - Macbeth, Treurspelen van William Shakespeare, vertaald door Jac. van Looy, geïllustreerd door Rie Cramer. Utrecht, W. de Haan, n.d. [ca. 1920].
42020: SHAKESPEARE, W. [W. CRANE] - Shakespeare's comedy of The Merry Wives of Windsor, represented in eight pen designs by Walter Crane. Engraved and printed by Duncan C. Dallas. London, George Allen, 1894.
42849: SHAKESPEARE, W. [ILLUSTRATOR: DULAC, EDMUND] - La Tempête. Traduction de Robert Lefranc, Illustrations de Edmond Dulac. Paris, H. Piazza, n. d. [ca. 1920].
15841: SHOBERL, FREDERIC (RED.) - The world in miniature, edited by Frederic Shoberl. The Netherlands; containing a description of the character, manners, habits, and costumes of the inhabitants of the late seven United Provinces, Flanders and Brabant, illustrated with eighteen coloured engravings. Londen: R. Ackermann, [1823].
33814: SIBENIUS, ANDREAS, UIT GRONINGEN - Disputatio historico-juridica inauguralis de dignitatibus [...] Utrecht Guilielmus van de Water 1705
60614: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Louis de Requesens
60608: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Charles V
60616: SICHEM, CHRISTOFFEL VAN I (1546-1624) - Portrait of Jean Francois le Petit [LA GRANDE CRONIQUE... (1601): set title]
43014: SICHEM JR., CHRISTOFFEL VAN - Bybels lusthof, ofte twee hondert, zoo historien als leeringen des bybels (...) gesneede door de beroemde meester Christoffel van Sichem, seer nuttig voor de jeugt om zig aan des heeren woord te gewennen en in de bybelsche geschiedenissen ervaren te werden. 2 delen in 1 band. Amsterdam, J. Klooster, 1739.
43118: SICHEM DE JONGE, CHRISTOFFEL VAN - Bibels tresoor, ofte der zielen lusthof. Amsterdam, P.I. Paets, 1646.
15843: SICHERER, C.A.X.G.F. - Lorelei. Deel I. Leiden: A.W. Sijthoff, 1870.
31851: SICHTERMAN, PAULUS CORNELIS ADRIAAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het recht van aanwas bij legaten en erfenissen [...] Leiden P. Somerwil 1881
36572: SIEBELIS, CARL GOTTFRIED, RECTOR - Zu dem Rede-Actus welchen das Bautzner Gymnasium zur Feyer des dritten Jahrhundertfestes der Reformation.....halten wird, ladet der Rector ....ein Leipzig Tauchnitz 1817
32455: SIEGEL, JOHANN GOTTLIEB - Tractatus de literis investiturarum, Von Lehn-Briefen [...] Leipzig J. Christian. Langenheim 1739
23530: SIEGENBEEK, M - Geschiedenis der Leidsche hoogeschool van hare oprigting in den jare 1575 tot het jaar 1825, deel 2, Leiden 1832, 473 pag. Gebonden in mooie halfleren band. Geillustreerd met 2 portretten in stippelgravure. Mist deel 1.
18165: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Haarlem, Erven François Bohn, 1826.
18161: SIEGENBEEK, MATTHIJS - Museum, of Verzameling van stukken ter bevordering van fraaije kunsten en wetenschappen. Deel 1 t/m 4. Haarlem, A. Loosjes Pz., 1812-1817. [4 delen in 1 band]
39404: SIEGENBEEK, M - Redevoeringen en verhandelingen over onderwerpen tot de vaderlandsche geschiedenis en letterkunde behoorende, Dordrecht 1836, 383 pag., org. karton ( rug beschadigd ].
59507: SIETSES, ANNE (RED.) (DEEL 1) EN PAAPE, M. (DEEL 2), - Ons Kampboek, een herinnering aan de Ipenrode-Kampen in 1944, 2 delen, aangeboden aan onzen Kampvader (drukker B.F. Enschedé) ter gelegenheid van zijn een en vijftigsten verjaardag 19 augustus 1944.
31589: SIEWERTSZ VAN REESEMA, GUILELMUS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de bodemeriae avarias contributione [...] Leiden J.H. Gebhard en Comp. 1840
18168: SIFFLÉ, ALEXANDER FRANÇOIS - Nieuwe gedichten. Middelburg, J.C. & W. Altorffer, 1844. [2 delen in 1 band]
4926: SIGAL, M.C. - Genealogie van het geslacht Visser. 's-Gravenhage 1935, 15 p.
41574: SIGMOND, J.P. - Nederlandse zeehavens tussen 1500 en 1800, Amsterdam 1989, 261 pag., geb., geïll. met stofomslag. Als nieuw.
41900: SIGMOND, J.P. - Object van historisch onderzoek, Rede, Amsterdam 1999, 23 pag., geïll.
14462: INTERNATIONAL CODE OF SIGNALS - The International code of signals for the use of all nations. Prepared under the authority of the board of trade by Robert Jackson Esq. Londen 1884, ill., 44 + 16 + (10) + 108 + 238 p. [WITH:] The British Code List for 1884 for the use of ships at sea, and for signal stations, 24 + 112 p., orig. hleather
18351: SIJBERDEN DZ, DIRK - Mijne bloemenmand. Poëzij. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, H. Moolenijzer Jzoon, 1853.
32753: SIJBOUTS, HERMAN, UIT LEEUWARDEN - Disputatio iuridica inauguralis, de delictis et quasi-delictis cum in iure Romano tum in codice civili quo utimur [...] Groningen W. van Boekeren 1821
32153: SIKKEL GROOS, NICOLAUS, UIT WOERDEN - Disputatio juridica inauguralis ad locos tituli cod. civ de familia erciscunda [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1841
34586: SIKKEL GROOS, N., UIT WOERDEN - III . Theses juridicae 1838
59558: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691), AFTER CALLOT, JACQUES (1592-1635) - Veue de la Ville de'Mellazo
59560: SILVESTRE, ISRAËL (1621-1691) - Veduta del Ponte S.te Maria
42565: SIMLER, JOSIAS - De Republycke van Switzerlandt, inhoudende den ghemeijnen staet van de derthien cantons (...) beschreven in Latijn door Josias Simler ende overgeset door Martin Everaert. Delft, A. Gerritz, 1613.
2396: SIMON THOMAS, M. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij. (Diss.) Amsterdam 1935. Geb., geïll.
61014: SIMON, PIERRE-HENRI - Le Roi des Brises ou la rançon d'amour. Conte. Sept planches hors-texte de Jean Dornier
53193: SIMONIDES, SIMON - De worstelinge Jacobs, vervattende de wonderlijke worstelinge en zalige overwinninge van Jacob van der Graef, 14e- druk, Amsterdam, erve G. de Groot, 1729.
59772: SIMONS, G.J. - Beschrijving van het eiland Curacou. Amsterdam, S. Emmering, 1968. [Reprint].
33938: SIMONS, JANUS, UIT STOLWIJK - Specimen juridicum inaugurale de imperio & jure gladii [...] Leiden Theodorus Haak 1762
33143: SINGELS, HADRIANI FILIUS, NICOLAUS IOANNES, UIT LEEUWARDEN - De Lucani fontibus ac fide commentatio. Specimen literarium inaugurale [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1884
15845: SINGLETON, ESTHER (RED.) - Holland, as seen and described by famous writers. New York: Dodd, Mead and Co., 1910.
36260: SIRICIUS, MICHAEL - Discursus academicus theoretico practicus de lachrymis Jesu Christi Salvatoris Mundi Giessen J.D.Hampel 1671
26088: SIRTEMA V. GROVESTINS, LE BARON - La conference de Londres et Guillaume Ier, Paris 1844, 251 pag., geb.
23608: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. (RED.) - Gedenkschriften van den graaf Van Der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen, 2e druk, Amsterdam 1857 ( op voorplat 1859 ) , 370+5 pag., geb.
57308: SITTER, W. DE, - Short history of the observatory of the university at Leyden 1633-1933, Haarlem 1933.
33139: SITTER, WILLEM DE, UIT GRONINGEN - Positiones iuridicae inaugurales, ad locum codicis civilis de repudianda hereditate [...] Groningen J. Römelingh 1820
33141: SITTER, GUILIELMUS DE, UIT GRONINGEN - Specimen jurisprudentiae comparatae, continens collationem juris antiqui, maxime secundum Grotium, et hodierni patrii in loco, qui est de tutelis [...] Groningen J.B. Wolters 1843
35212: SITTER, ALBERT JOHAN DE, UIT WINSCHOTEN - Quaestiones juris inaugurales [...] Groningen Wolters 1855
34846: SIX, GULIELMUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica de magno mariae privilegio Amsterdam P. Schouten 1779
34920: SIX, PETRUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis ad senatus consultum vellejanum Leiden A. Elzevier 1708
35882: SIXMA VAN HEEMSTRA, DANIEL ADRIAAN, UIT LEEUWARDEN - Stellingen ..... Leiden Kleyn 1899
57140: SLATER, S., A.O.; - The world encyclopedia of flags and heraldry, London 2007.
54110: SLATIUS, H. / J. BLANSAERT - Copie vant klaer vertoogh gheschreven ende onderteyckent by de eyghene handt van Henricus Slatius, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe mitsgaders van twee brieven geschreven ende onderteyckent by de eygene handt van Ian Blansaert, in sijn gevangenisse in 's Graven-Haghe. 's Gravenhage, wed. en erfgen. H.J. v. Wouw, 1623.
38520: SLECHTE, H. EN L. PRIESTER. - Het groot Schiedamse prentenboek, Schiedam 2007, 412 pag., geb., geïll., oblong., met stofomslag.
6694: SLEE, J.C. VAN - De Illustre School te Deventer 1630-1878. Hare geschiedenis, hoogleeraren en studenten, met bijvoeging van het Album Studiosorum.
2400: SLEE, J.C. VAN - De kloostervereeniging van Windesheim. Eene filiaalstichting van de Broeders van het Gemeene Leven. Leiden 1874, 355 p.
16843: SLEESWIJK - Kaarten, uitgaven van Sleeswijk te Bussum.
32627: SLEESWIJK VENING, CORNELIUS, UIT LEMMER - Disputatio juridica inauguralis, qua exponuntur diversae de fine poenbarum sententiae [...] Groningen Wed. M. van Heijningen Bosch 1826
18176: SLICHER, ANNA CATHARINA - Weegschaal van het waare en schijn-vermaak. 2e druk. Amsterdam, Johannes Allart, 1786.
33940: SLICHER, WIGBOLDUS, UIT AMSTERDAM - Disputatio juridica inauguralis de officio tutorum & curatorum [...] Leiden Abraham Elzevier 1706
33282: SLICHTENBREE, JOANNES LEMKER, UIT DEVENTER - Dissertatio juridica inauguralis continens annotationes quasdam ad titulum codicis civilis de cura [...] Deventer J. de Lange 1841
60139: SLICHTENHORST, AREND VAN - Hoe ende wanneer Gelderlandt tot een vooghdye is afgezondert.
26392: SLIGGERS, BERT E.A. - De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de verlichting. Haarlem 2006, 287 pag., geb., geïll., met stofomslag.
22744: SLIJPER, BLARICUM - Aanplakbiljet “Te huur. Te bevragen bij den makelaar S.B. Slijper, Blaricum Telef. 398”. Gedrukt. (Gerepareerd met cellotape.)
57570: SLIKKE, J.A. VAN DER., - Geslacht Van der Slikke. genealogie 1570 - 2003. Den Burg 2004, 407 pp, geb. en geill.
32747: SLINGENBERG, JANUS, UIT COEVORDEN - Dissertatio medico-forensis inauguralis, de infanticidio [...] Groningen J. Oomkens 1834
16844: SLINGERLAND - Zakkaart voor reizigers, van het Koningrijk der Nederlanden door H. Reding. Te ‘s-Gravenhage bij J.J. Slingerland: Utrecht. Op linnen gedrukte provinciekaart, lith. van J.E.Schoevers Az, met handgekleurde grenzen. In origineel kartonnen hoesje met de tekst “Provinciale zak-kaart voor reizigers door Utrecht”, 30x40 cm [ca. 1850].
2408: SLOET, J.J.S.; J.S. VAN VEEN; A.H. MARTENS VAN SEVENHOVEN - Register [= Repertorium] op de leenaktenboeken van het Vorstendom Gelre en Graafschap Zutphen. 5 dln. Arnhem 1898-1924, ca. 2500 p. Met index (Arnhem 1937, 498 p.) Gebonden in uniforme grijs linnen banden.
34256: SLOET, LUDOLPHUS ANNEUS JANUS WILTUS, UIT VOORST (GELDERLAND) - Dissertatio juridica inauguralis de differntiis juris Francici et novi Belgici ratione testamentorum [...] Zutphen H.C.A. Thieme 1830
33324: SLOOTEN, JANUS CORNELIUS VAN, UIT WILDERVANK - Dissertatio juridica inauguralis de discrimine sententias interlocutorias inter et praepararatorias [...] Groningen C.M. van Bolhuis Hoitsema 1834
56828: SLOTEMAKER, A., - Eerste vervolg op de handleiding tot de geregelde uitwerking van de werkzaamheden (.....) wet op de schutterijen, Dordrecht, 1833, 45 pag.
31523: SLOTEMAKER, LAMBERTUS HENRICUS, UIT MAASSLUIS - Disquisitio qua comparatis nonnullis [...] Leiden Gebr. v.d. Hoek 1856
16621: SLOTEN - Sloten. Monument in miniatuur. Tekst: Drs. H.A. van Zwieten. Sloten 1975, 24 p.
55169: SLOTERDYK, H. (GRIFFIER) - Deductie van het Hof van Friesland over de sake van het pardon in gemeene delicten en besonder den doodslag, overgegeven aan de (...) Staaten van voorschreven provintie den 13-3-1738. Leeuwarden, v. Dessel, 1739. [gebonden met:] Nadere deductie d.d. 2-3-1739.
32917: SLOTHOUWER, FREDERIK GERRIT, UIT KUINRE - Bijdrage tot de geschiedenis der Doelisten. Academisch proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1875
30240: SLOTS, J. - 300 jaar familie Slots, Baarlo 1986, 143 pag., geïll. [ ook : Dings, Vestjens, Topeeters ].
20472: SLUIJTER, RONALD G.H. - Tot ciræt, vermeerderinge ende heerlyckmaeckinge der universiteyt. Bestuur, instellingen, personeel en financiën van de Leidse universiteit 1575-1812. Hilversum 2004, 344 pag. ( dissertatie met los blad stellingen )
15853: SLUIJTERS, H. - Aardrijkskundige beschrijving van de provincie Zeeland. Ten dienste der scholen, Breda: Broese & Comp., 1836
43788: SLUIJTERS, H., - Korte levensschets van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen, Middelburg 1845, 4+106+(2) pag.
32249: SLUIS, JACOB VAN, UIT FRANEKER - Herman Alexander Röell. Proefschrift [...] Leeuwarden Fryske Akademy 1988
33145: SLUIS, HERMANNUS HENRICUS ADRIANUS, UIT LOPPERSUM - Specimen juridicum inaugurale de codificatione apud populos nominatim apud Romanos [...] Groningen Johannes Römelingh 1832
18181: SLUITER, WILHELM - De werken van Willem Sluiter: (1) Buyten- eensaem huys- somer- en winter-leven [...] 9e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [Gebonden met: (2)] Eybergsche sang-lust ...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (3)] Vreugd- en liefde-sangen. Aen de gemeynte J. Christi binnen [...] Eybergen. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (4)] Christelyke doods-betrachting, bestaende in verscheyde sterf-gesangen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1731. [en met: (5)] Lykreden, aen de gemeynte J.C. t'Eybergen [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (6)] Gesangen van heylige en godvruchtige stoffe [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (7)] Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens [...]. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot, 1739. [en met: (8)] Jeremia's klaeg-liederen [...]. 8e druk. Amsterdam, Erve van de wed. Gysbert de Groot,
32201: SLUITER, CAREL PHILIP, UIT AMSTERDAM - Bijdrage tot den bouw der kieuwen van lamellibranchiaten. Academisch proefschrift [...] Leiden E.J. Brill 1878
23332: SLUYTERMAN, K.E. E.A. - Drie eeuwen De Kuyper. Een geschiedenis van jenever en likeuren 1695-1995. Schiedam 1995, 95 pag., geb., geïll., oblong.
32867: SLUYTERMAN, KATE EVELINE, UIT AMSTERDAM - Ondernemen in sigaren. Analyse van bedrijfsbeleid in vijf Nederlandse sigarenfabrieken in de perioden 1856-1865 en 1925-1934. Proefschrift [...] Tilburg Zuidelijk historisch contact 1983
35076: SLUYTERMAN VAN LOO, GUILIELMUS LUDOVICUS, UIT OUDDORP - Specimen juridicum inaugurale de advocato romano Leiden M. Cyfveer 1820
38124: MOES/ SLUYTERMAN - Nederlandsche kasteelen en hun historie, deel II, Amsterdam 1914, 280 pag., geb., geïll.
39622: SLUYTERMAN, K - Het huis van ouds genaamd Portugal te Delft, 's- Gravenhage 1917, 53 pag., geïll.
54114: SLYPE, J.H. VAN - Omstandig bericht van het geene den ondergeteekende mr. J.H. van Slype, vice-hoofd-schout [...] binnen Maastricht, is wedervaaren. [Maastricht, 1785].
59584: SMAALE, 1799 - Schrijfoefeningen van Maria Smaale, Amsterdam 1799.
6088: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes, Groningen 1979, 230 p., geïll.
32317: SMEETS, MATHIEU JACOB, UIT ROERMOND - Inkomen en vermogen en hun betekenis voor de welvaart. Proefschrift [...] Amsterdam H. van der Marck 1932
39284: SMETIUS, HENRICUS - Prosodia in novam forman digesta, Amsterdam, H. en Wed. T. Boom, 1683. Geheel perkament, (16)+526 pag. Geillustreerd met gegraveerde titelpagina.
15855: SMIDS, LUDOLF - Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heerenhuysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en landswijsen, [...]. Amsterdam: Pieter de Coup, 1711.
34712: SMIDT, DIDERICUS, UIT BREMEN - Disputatio juridica inauguralis de jure primariarum precum secundum pacem Westphalicam Utrecht Van Megen 1736
36702: SMIDT, J. TH. DE - Een nieuw huwelijksbeletsel? Amsterdam N.H.Uitg.Mij. 1956
20624: SMIT, COR - Ondernemers en geleerden. Leiden 1778-2003, Leiden, Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel 2003, 216 pag., geb., geïll.
20286: SMIT, J.P.W.A. - Het wapen van Breda, overdruk De Oranjeboom 1949, pp 17-43, geíll.
60036: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Waare Afbeeldinge na het Leven van het overstroomen der Revieren, en het Doorbrecken van den Dyck by Elden gelegen naby de Stat Aarnhem...
60196: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - De Nieuwe Tuin (Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
60194: SMIT, JAN II (FL. 1741-1748) - Zonnehof(Amsterdam Theater Decorations, series of 12 plates)
51258: SMIT, J., - De volledige briefwisseling van E.J. Potgieter en Cd. Busken Huet, 2 delen, 's-Gravenhage 1972, 766 + 786 pag., geb.
33266: SMIT, PETRUS JACOBUS, UIT LEIDEN - Observationes ad Dionysii Halicarnassensis. Antiquitates Romanas. Specimen litterarum inaugurale [...] Leiden Gebr. Van der Hoek 1879
34258: SMIT, HENRICUS JANUS, UIT ASSENDELFT - Dissertatio juridica inauguralis de tutoris officiis [...] Leiden J.W. van Leeuwen 1835
58792: SMIT, J., - De arts voor gehuwden en ongehuwden : een handboek voor mannen en vrouwen die aan onmagt, onvruchtbaarheid en andere werktuigelijke geslagtsgebreken lijden. Amsterdam 1810.
36568: SMIT, PETER FRANS CHRISTIAAN, UIT "S-HERTOGENBOSCH - Enige opmerkingen over de considerans van het Placaet van Verlatinge van 26 juli 1581 Leiden De Jong 1952
41842: SMIT, J - Den Haag in den Franschen tijd. Een drietal schetsen, z.pl., z.j., 47 pag., geb.
25188: SMIT, J. - Den Haag in den Patriottentijd, Den Haag [ ca. 1916 ], 64 pag., [ Die Haghe, kleine geschriften II ].
24659: SMITH, ADAM - An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. 3 vols. 7th edition. London, A. Strahan and T. Cadell, 1793.
38998: SMITH, W. ( ED. ) - Getijdenboek voor Farnese, Utrecht 1976, 168 pag., geb., geïll., in hoes.
42111: SMITH, JOH. - Oppidum Batavorum seu Noviomagum. Amsterdam, Blaeu, 1644.
8856: [LINDO, MARK PRAGER] PS. DE OUDE HEER SMITS - Een nieuwjaarswensch aan zijne vrienden van Den Ouden Heer Smits. Arnhem, D.A. Thieme, 1855.
58680: SMITS, EDOUARD, - Nationale statistiek. Ontwikkeling der 31 tabellen uitgegeven door de commissie voor de statistiek en betrekkelijk tot de gesteldheid der bevolking in de Nederlanden sedert de oprigting van het Koningrijk tot en met 1827, Memorie, Brussel 1827.
14602: SMITS, E. - Genealogie en historische achtergrond van de familie Seepma.
32231: SMITS, GUILIELMUS PETRUS, UIT DORDRECHT - Specimen iuridicum inaugurale de albo nautarum (de monsterrol) [...] Leiden Jac. Hazenberg, Corn.zoon 1851
34048: SMITS VERBURG, JANUS, UIT AMSTERDAM - Specimen juridicum inaugurale, de lege ad praeteritum non revocanda [...] Leiden H.W. Hazenberg, jr 1823
34926: SMITS, CAROLUS GISBERTUS HENRICUS , UIT UTRECHT - Specimen juridicum inaugurale de obligationibus dividuis et individuis Utrecht C. van der Post 1841
40680: SMITS, F.W. - Banden geslaaakt en banden gelegd of Afscheidsrede in de gemeente Baarn en Eembrugge en intree-leerrede in de gemeente van Hellevoetsluis, Hellevoetsluis 1865, 93+(2) pag., gebonden.
36518: SMITSKAMP, H. - Calvinistisch Nationaal besef in Nederland voor het midden der 17e eeuw 's-Gravenhage Daamen 1947
51500: SMYTH, JAMES CARMICHAEL, - Chronological epitome of the wars in the Low Countries from (.....) 1659 to (....) 1815, with reflections military and political, London 1825.
18194: SNAKENBURG, HENDRIK - Poëzy van Hendrik Snakenburg, uitgegeven door Frans de Haes. Leiden, Samuel Luchtmans en Zoonen, 1753.
33942: SNAKENBURG, THEODORUS FREDERICUS VAN, UIT LEIDEN - Dissertatio juridica inauguralis ad legem juliam majestatis [...] Leiden Petrus van der Eyk 1763
32859: SNAPPER, FRITS, UIT GRONINGEN - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719. Academisch proefschrift [...] Amsterdam v/h Ellerman Harms 1959
16949: SNEEK - Sneek voor den vreemdeling, uitg. Fa. Kooij & Visser, Sneek [ca 1930?], 40 p., groot 4º, oblong
16623: SNEEK - Dit is Sneek. Industrie-kern, watersportcentrum, werk- en woonstad. Sneek 1970, 32 p.
16622: SNEEK - Sneek. Come to Sneek and enjoy the Friesland lakes! Vouwblad, uitg. V.V.V., 6 p [ca. 1920?].
18197: SNEEUWKLOKJENS - Sneeuwklokjens. Poezy. Amsterdam, H.J. van Kesteren, 1854.
58630: SNELLEN, H., - De grondslagen van het Nederlandsch Gasthuis voor behoeftige en minvermogende ooglijders, Utrecht, Beijers, 1890.
33284: SNELLEN, THOMAS, UIT UTRECHT - Stellingen [...] Utrecht P.J. Zandvliet 1898
32033: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, SAMUEL CONSTANS, UIT ROTTERDAM - Dissertatio philosophico-juridica de matrimonio [..] Leiden S. & J. Luchtmans 1839
35666: SNELLEN JR, HERMAN, UIT UTRECHT - Netvlies-aandoeningen .... Utrecht van Boekhoven 1892
56286: SNELLER, Z.W., - Rotterdam naar de berichten van tijdgenoten in de 16e, 17e en 18e eeuw, Historia 1941, pp. 7-15, geïll.
8014: SNELLER, Z.W. (RED.) - Geschiedenis van den Nederlandschen landbouw 1795-1940.
34558: SNIJDER, GEERTO AEILKO SEBO, UIT WINTERSWIJK - De forma matris cum infante sedentis apud antiquos Wenen 1920
56776: SNIJDERS, A.C.J., - De Komeet van Halley en het vergaan der wereld, Amsterdam [1910].
35670: SNOECK HENKEMANS, DIRK, UIT 'S-GRAVENHAGE - Bacterium coli commune Nijkerk Callenbach 1892
61350: GIJSBERTUS JOHANNUS VAN DEN BERG EN JEREMIAS SNOEK - Verklaaring van de zinnebeeldige kunstprint, op de Nationaale vergadering representeerende het volk van Nederland.
32713: SNOUCK HURGRONJE, JACOBUS JULIANUS, UIT MIDDELBURG - Specimen hermeneutico-theologicum inaugurale, de parallelismo membrorum in Jesu Christi dictis observando [...] Utrecht Paddenburg en Comp. 1836
34262: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, ALBERTUS CAROLUS, UIT NIJMEGEN - Dissertatio inauguralis, juris gentium, de legatis rebusque, ab his agendis [...] Utrecht Joh. Altheer 1827
47194: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. EN P.F.W. V. ROMONDT, - Nederlanders in het buitenland, 1e jaarg. 1928, 's-Gravenhage [1928], 438 pag., geb., geïll.
41958: SNUIF, C.J. - Verzamelde bijdragen tot de geschiedenis van Twente, Amsterdam 1930, 519 pag., geb. in modern kunstleren band, geïll.
18203: SOBELS, MICHIEL ADRIAAN - Het thee-salet. Amsterdam, Van Arum & Comp., 1832.
34260: SOEK, CORNELIS GULIELMUS, UIT DELFT - Dissertatio juridica inauguralis de donationibus inter virum et uxorem confirmandis ex oratione Antonini Caracallae [...] Leiden H.W. Hazenberg en Comp. 1838
42471: SOERMANS, MARTINUS / M. VEERIS - Kerkelyk register van de plaatsen en namen der predikanten van alle de classes gehoorende onder de synodus van Zuyd-Holland, van 't begin der reformatie tot dezen tyd toe. Dordrecht, D. Goris, 1695.
43148: SOERMANS, MARTINUS / H. DE JONGH - Academisch register behelsende de namen en waardigheden der geene welke sijn geweest in bedieninge der Universiteyt tot Leyden (...) benevens het register der Academie tot Utregt. Leiden, Teering, 1704.
35146: SOEST, JOHANNES VAN DER, UIT ALKMAAR - Dissertatio juridica inauguralis ad L. 44 D. de re judicata Leiden B. van der Aa 1741
36104: SOEST, H.W. VAN, UIT 'S-GRAVENHAGE - De civielrechtelijke garantieovereenkomst in de Griekse papyri ..... Leiden Brill 1963
24748: SOETEN, MATTHEUS - Algemeene manier tot het maaken van zonnewysers op allerley effen vlakken. Zynde heel klaar te verstaan en ligt te doen, voor alle persoonen die met een passer gewoon zyn om te gaan, als stierluyden, timmerluyden, steenhouwers, en meer andere bouw- en handwerkslieden, sonder eenig onderwys of kennisse van de meet- en sterrekonst, dan alleen dit boekje van nooden te hebben. Amsterdam, Johannes Loots, 171 [=1710].
27536: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven, Leiden z.j. ( ca.1880), 239 pag., geb. in linnen stempelband, geïll. met ets van Steelink.
40438: SOMER, KEES, - Mecanoo, architecten. Rotterdam, 010, 1995, 126 pag., geb., geïll., met stofomslag, als nieuw.
56544: SOMEREN, C. VAN, - Het Hollandsche-IJssel boek, Alphen 1984, 210 pag., geb., geïll.
39314: SOMEREN, P.H.VAN - Over het volkslied Wilhelmus van Nassauwen met eene bijdrage door Mr. P.A. Brugmans, Utrecht 1834, 56 pag.
18211: SOMON, J. - Nederland aan [...] Willem III, koning der Nederlanden [...] bij gelegenheid van hoogstdeszelfs plegtige inhuldiging te Amsterdam, den 12 mei 1849. Amsterdam, L. Romijn, 1849.
18209: SOMON, J. - Eene stem uit Nederland, op den jaardag des konings, 6 december 1848. Feestzang. Den Haag, A.J. van Tetroode, 1848.
4714: SON, H.J.A. VAN - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Van Son, eertijds geheeten Van Broechoven, alleen deel VI.
32053: SON, WILLEM VAN, UIT RHEDEN - Eenige beschouwingen over de Wet, houdende verbodsbepalingen tegen het dragen van wapenen [...] Utrecht J. de Kruyff 1891
54763: SONMANS, A. - Resolutien ende missiven betrefffende d'Heer Arent Sonmans, raedt ende vroedtschap der stadt Rotterdam. Rotterdam, wed. M. Wagens, 1672.
31595: SONSBEECK, FREDERICUS LUDOVICUS VAN, UIT GRONINGEN - Specimen juridicum inaugurale, ad legem 4 digestorum de captivis et de postliminio [...] Groningen J.B. Wolters 1842
33001: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN, UIT ZWOLLE - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare. Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1885
37770: SONSTRAL, J H. - De verlossing van Nederland, in verband met den vrijheidstrijd der volkeren van Europa in 1813- 1815, Amsterdam 1863, 360 pag., linnen relief band.
36228: SORGERUS, JOHANN GEORG, UIT MARTISBURG; PRAESES: HUBNER, CHRISTIAN - Fridericus Bellicosus, academiae Lipsiensis ante hos trecentos annos fundator historice descriptus .... Halle Chr. Henckel 1709
23940: SOUTENDAM, J. - Register der bescheiden (...) in het secreet vertrek van burgemeesteren en regeerders der stad Delft, Delft 1861, 118 pag.
18216: SOUTHWORTH, EMMA; S.J. VAN DEN BERGH (VERT.) - De twee zusters. Een Amerikaansch verhaal. Vertaald uit het Engels. Haarlem, J.J. Weeveringh, 1860. [2 delen in 1 band]
24904: SPAAN, P. VAN; - Verhandelingen over het rechtsgebied in Holland en Westfriesland onder de regeering der graeven. 's Gravenhage, 1780, [gebonden met]: Dezelfde, Verhandeling over het burgerlyke rechtsgebied ...
24794: SPAAN, GERARD VAN - Beschrijvinge der stad Rotterdam en eenige omleggende dorpen, 2e druk, Rotterdam, P.de Vries, 1713.
59391: SPAARBANK DEVENTER, POT. - Spaarbankboeke van Roelofina Pot bij de Spaarbank te Deventer, lopende van 1929-1966. Mogelijk is dit document in verband te brengen met de familie Pot uit Deventer, waarvan nog een foto en een document gevonden is op het Waterlooplein bij dezelfde koopman (zie hieronder).
24910: SPAEN, W.A. VAN; - Proeven van historie en oudheidkunde.
54128: SPAEN, WILLEM ANNE VAN - Verhandeling over de crimineele ordonnantie van koning Philips in Gelderland. Voorgelezen in 't Gezelschap Prodesse Conamur te Arnhem den 10-12-1793. Arnhem, J. Nijhoff, 1794.
34300: SPAKLER, JOANNES CHRISTOPHORUS, UIT ROTTERDAM - Disputatio juridica de communione lucri et damni inter conjuges [...] Amsterdam A. Zweesaardt 1842
42683: SPALL, T. VAN - Een huisselyk tafereel uit Noordholland, of trekken van het karakter, de zeden en gewoonten der Noordhollanders. 's Gravenhage, A. Kloots, 1832.
42945: SPALL, P.W.A. VAN - Verslag over de koffij- en kaneel-kultuur op het eiland Ceylon in het jaar 1861. Batavia, Ogilvie, 1863.
18226: SPANDAW, HAJO ALBERT - De invloed des gevoels op den geest en de verstandelijke vermogens. Redevoeringen. Groningen, J. Oomkens, 1842.
18224: SPANDAW, HAJO ALBERT - Gedichten. Nieuwe uitgave. Groningen, J. Oomkens, 1836. [1 van 4 delen]
35462: SPANGENBERG, JACOBUS GEORGIUS; PRAESES: STRUVIUS, BURCARDUS GOTTHELFFIUS - Dissertatio academica de quinquertionibus eruditis [...] Jena Johann Friedrich Ritter 1721
4726: SPANGENBERGER - De Spangenberger, jrg. 1 (1976) t/m 10 (1985), 2 dln.
18232: SPECTATOR - De Nederlandsche spectator. Leiden, Pieter van der Eyk, 1749-1760. [12 delen in 6 banden]
47298: SPEE-BONN, A. GRAF VON, - Die nachkommen des grafen Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg 1750-1819, Glucksburg 1951, 151 pag., geïll.
15867: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het eiland Walcheren. Den Haag: Immerzeel, 1808.
34998: SPEELMAN, CORNELIS JACOBUS, UIT HEERENVEEN - Dissertatio juridica inauguralis continens commentationem ad Frisiae statutorum titulum 17 libri primi de successione ab intestato. Leiden Hazenberg 1842
23480: DE SPEELWAGEN - De Speelwagen, populair maandblad ..... Hollands Noorderkwartier, jrg. 1 (1946) t/m/ jrg. 10 (1955), complete set in 10 half linnen banden. Mooi exemplaar.
18235: SPEELWERC - Het nieuwe Hoornse speel-werck, bestaende uyt verscheyden ernstige en vroolijcke gezangen en gedichten van C.G., v.d. H. en C.G.K. etc. Versamelt door C.C. 2e druk, vermeerdert, en in nette ordre gebragt. Hoorn, Jacob Duyn, 1732.
58500: SPEENHOFF, J.H., - Twaalf liedjes met wijsjes, gezongen door mevr. C. Speenhoff-Prinz, z.pl., z.j., 27 pag.
1152: SPEET, B.M.J. - Historische stedenatlas van Nederland. Uitgave van de T.H. Delft en Universiteit van Amsterdam. Afl. 1: Haarlem. Tweede herziene druk, Delft 1982, 39 p. Met 2 losse kaarten.
14542: VLAGGEN-SPEL - Het vlaggen-spel. Cardboard box, 21 x 34 cm, with this title and inside 6 cards, each 17 x 20 cm, with pictures of flags, and 47 small cardboard flags. Also a description how to play., [ca. 1940?]
17030: SPENCER, H. - House Rules/ Lund Humphries. Bradford: The Country Press, z.j.
52334: SPENCER, R. (ED.) - Whistler, a retrospective. New York, 1991.
61470: SPENER, P.J. - Theatrum nobilitatis Europeae, tabulis progonologicis praecipuorum in cultiori christiano orbe magnatum et illustrium progenitores 118. 64. aut 31. justo ordine repraesentantibus exornatum studio.
14676: SPERL, AUGUST - Castell, Bilder aus der Vergangenheit eines deutschen Dynastengeschlechtes.
58534: SPIEGEL, L.P., VAN DE, - Brieven en negotiatien van Mr. L.P. van de Spiegel als raadspensionaris van Holland gedurende de jongsten oorlog, 3 delen, Amsterdam, Allart, 1803.
33019: SPIEGEL, LAURENTIUS PETRUS JANUS VAN DE, UIT 'S GRAVENHAGE - Disputatio historica juris gentium inauguralis, de jure quo M. Brittannia reipublicae provinciarum unitarum die 20 dec. anni 1780 bellum indixerit [...] Leiden J.C. Emeis 1836
18239: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hertspieghel en andere zedeschriften, met verscheidene nooit gedrukte stukken verrijkt, en door aenteekeningen opgeheldert door P. Vlaming. Met nieuwe figuuren. Amsterdam, Andries van Damme, 1723.
7077: [BILDERDIJK, WILLEM]; SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ - Hartspiegel. In nieuwer taal en dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk. Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1828.
56124: SPIEKER, C.W., - Sophia Overveld of het huishoudelijk meisje, een leerzame familiegeschiedenis voor jonge dochters van alle standen, vrij gevolgd naar 't Hoogduitsch, Haarlem, Loosjes, 1808.
14438: FLAGGEN SPIEL - Das Flaggen Spiel. Cardboard box, 26 x 37 cm, (Verlag J.W. Spear & Söhne, Nürnberg) with this title and inside 6 cards. each 21 X 28 cm, with pictures of flags and 47 small cardboard flags. Also a description how to play, [ca 1930?]
2450: SPIERING, W.F.E. - De bewijsmiddelen der wettige afstamming ... idem. Gebonden met: A. Maclaine Pont, Eenige opmerkingen naar aanleiding van de artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. (Diss.) Leiden 1884, 57 p.
33125: SPIERING, FREDERIK JOHAN WILLEM GERARD, UIT TIEL - Eenige opmerkingen over uitvoerders van uiterste wilsbeschikkingen. Proefschrift [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1886
18241: SPIESS, CHRISTIAN HEINRICH - Muizenvallen, blaasbalgen koop! Eene wonderbaare, maar echter zeer natuurlijke geschiedenis. Vertaald uit het Duits. Haarlem, François Bohn, 1803.
57460: SPIESZ, ADOLF, - Das turnen in den gemeinubungen, in einer lehre von den Ordnungsverhaltnissen bei den gliederungen einer mehrzahl fur beide geschlechter vorgestellt, Basel 1846, 230 pag., geïll.
7655: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)]; CHRISTIAN HEINRICH SPIESZ - De gevolgen van een eenige leugen, tooneelspel. Vertaald uit het Duits. Zedelyk schouwtooneel, 5de deel, 3de stuk. Amsterdam, wed. J. Dóll, 1798.
36646: SPILL, JOAN HUGO WICHER QUIRIJN TER, UIT NIJMEGEN - Het rechtskarakter der rekenplichtigheid s-Gravenhage Mouton 1903
61604: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Nieuwenstein
61606: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis de Ness van eene andere zijde
61608: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp den Berg
61684: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61518: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Hagestein
61514: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Heiligenberg bij Amersfoort
61694: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Ham van agteren.
61682: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblijfsels van 't Huis Oosterwijk bij Wijk aan Duin. 1740. / Overblijfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk. 1740.
61686: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61692: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Ypestein van agteren. 1730
61690: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Kerk van Watweide 1726.
61688: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61508: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Jaarsveld, van de Overzijde der Lek te zien. 1750.
61512: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Honswijk
61624: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Lopikker Kapel
61626: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Lievendaal
61588: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Stormdijk
61590: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Riddermaatig Huis Rijsenburg
61424: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Enghuizen bij Hummel. 1743
61676: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren.
61672: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
61674: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743.
61382: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Slangenburg bij Deutichem van agteren. / 't Huis Slangenburg van vooren. 1743
61398: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis het Wilt bij Gendringen.
61640: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738
61298: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk van St. Laurens. 1743.
61380: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Hof ter Burg. 1743. / 't Steedje ter Burg. 1743.
61384: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Oploo bij 's Heerenberg. 1743
61386: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tussechen Maas en Waal. 1732.
61388: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Woldenburg bij Netterden. 1743
61526: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Draakestein
61528: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Doorn. / Het Huis Doorn.
61434: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te Heumen 1741.
61428: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Klooster Engelhuizen te Grol. 1743.
61372: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis het Velde bij Voorst. 1743
61736: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Vrouwenklooster aan de Bilt bij Utrecht. / De Kerk aan de Bilt.
61308: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. 1743.
61310: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Haamstede en 't Dorp in 't Verschiet. 1743.
61312: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Grypskerke. 1743.
61314: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61316: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Ellewoutsdyk. 1743. / Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk. 1743.
61332: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Steedje Aardenburg te zien van de Koornmoolen. 1739.
61612: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis ter Mey, bij de Haar
61614: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Jagthuis van den Bisschop Schenk bij Martensdijk
61628: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
61630: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Nieuwersluis langs de Vegt, aan den Noordkant te zien. 1744.
61632: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Lopik / Het Dorp Lopik van eene andere zijde
61498: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732 / 't Kasteel Oyen.
61286: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe. 1745.
61496: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Overblijfsels van een Ouden Toren te Steenbergen. 1740 / Stad Huis en Kerk te Steenbergen.
61370: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Hummel bij Doesburg. 1743
61552: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Wayestein
61584: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof Provinciaal te Utrecht
61586: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Tienhoven
61334: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van ter Zyde.
61600: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61602: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Nijveld
61374: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Groote Kerk te Tiel. 1742
61378: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Steedje ter Burg. 1743.
61376: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Stadhuis te Tiel 1728.
61430: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg. 1743 / Zeddamsche Poort te 's Heerenberg. 1743
61300: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland. 1743.
61292: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke. 1745. / Meliskerke van een andere zyde. 1745.
61288: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Nieuwekerk in Duiveland. 1745.
61290: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Meliskerke in Walcheren. 1745.
61406: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61318: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Kraystein in de Heerlykheid Burg. 1743.
61580: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oude Gein
61598: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
61532: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Bunnik
61506: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Jutfaas
61644: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61420: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Voorburg van 't Slot Doornenburg.
61592: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Renswoude
61594: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Reinauwen
61596: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Park buiten Utrecht
61408: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
61410: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Amssen bij Lochem. 1743
61412: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Sabels Poort te Arnhem van binnen 1742. / Arnhem. 1742
61414: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Slot Poort te Bronkhorst. 1743
61416: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Kannenberg.
61328: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van vooren. 1745.
61534: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Broekhuisen
61658: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61284: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oosterland. 1745. / Oosterland van een andere zyde. 1745.
61536: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Batestein, bij Harmelen
61582: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - S. Sebastiaans of Kruis-Gasthuis te Utrecht
61494: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Dorp Terheide in de Baronny van Breda. 1732
61634: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Renswoude / Het Huis te Renswoude van eene andere zijde
61636: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Zoestdijk / Het Huis Zoestdijk van eene ander zijde
61638: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Kerk te Doorne in Peetland. 1738 / Kapel te Vlierden bij Doorne. 1738
61472: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Kerk te Wester-Souburg. 1743.
61474: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel te Wester-Souburg. 1743.
61476: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Westkappelsche Dijk 1743.
61478: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel Westhoven. 1743. / Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743.
61480: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't Verschiet 1743.
61482: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis Waterloozewerve. 1745.
61484: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Water-Poort te Tholen van binnen. 1743. / De Groote Kerk te Tholen. 1743.
61486: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - Stadhuis en Markt te Sluis. 1739
61488: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Serooskerke in Schouwe. 1745.
61490: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748 - 't Kasteel van Wouw. 1739
61492: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Stad Woudrichem van de Merwe te zien.
61500: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik. 1739
61502: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Markt te Helmond. 1740
61504: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Graave te zien van den Maaskant. 1739.
61540: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Zuilenburg.
61542: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Kasteel te IJsselstein. 1744. / 't Kasteel te IJsselstein.
61544: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Wijnestein
61546: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Woudenberg
61548: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk te Westbroek
61550: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Dorp Werkhoven
61554: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het huis Waalenburg
61556: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, op Utrecht te zien. / Vreeswijk of de Vaart, van eene andere zijde.
61558: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Vreeswijk of de vaart, van eene andere zijde.
61426: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Etten bij Gendringen. 1743
61642: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Dorp Kuik van de Maas te zien
61610: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Moersbergen
61646: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Hof ter Burg. 1743.
61648: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - S. Jans Poort te Arnhem
61650: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raad Huis te Deutichem
61652: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot Kinkelenburg bij Bemmel
61654: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen
61656: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Holthuizen bij Deventer. 1744.
61560: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Voorn, van ter zijde
61622: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Lunenburg
61294: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten. 1743.
61296: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Maalstede by Kapelle. 1743.
61302: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - De kerk en Stadhuis te Hulst. 1739.
61324: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Steedje Biervliet. 1739.
61326: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate. 1745.
61322: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Brueelis. 1743.
61402: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Mastpoort en Vismarkt te Zutphen 1744.
61400: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis de Voorst bij Zutphen. 1743.
61520: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Kerk van de Haar
61522: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Groenestein
61524: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder Hofstad Den Eng
61678: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER HAEN, ABRAHAM DE (1707-1748) - 't Huis Oud Alkemade, van voren. / 't Huis Oud Alkemade, van agteren. 1730.
61680: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - ´t Huis Rolland bij Overveen. 1746. / Overveen. buiten Haarlem. 1746.
61422: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis te Druten in 't Ampt van tusschen Maas en Waal. 1732.
61418: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Stad Doesburg te zien van den IJssel. 1743
61538: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Ridder-Hofstad Amelisweerd langs den Krommen Rhijn.
61320: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Burgt. 1745.
61432: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot te 's Heerenberg. 1743
61530: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Het Huis Dompselaar
61404: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Eeze bij Almen. 1743 / 't Dorp Almen bij Zutphen. 1743
61330: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Baarland van agteren. 1743.
61306: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis Barbistein by Heinkensant. 1743.
61304: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Kasteel van der Hooge van vooren. 1743.
61274: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis de Pottere. 1745. / Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes. 1745.
61276: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Slot Popkensburg van vooren. 1743.
61278: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis. 1745.
61280: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Dorp Oostkapelle en 't Huis in 't verschiet. 1745.
61282: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Het Huis te Oosterland. 1745. / Overblyfsels van het Huis te Oosterstein. 1745.
61338: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
61342: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - De Boogen boven de Berkel te Zutphen aan de Wal te zien. 1744.
61340: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen. / Groote Kerk te Zutphen 1744.
61344: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Heeze Poort te Nymwegen van buiten. / Heeze Poort van binnen. 1732
61358: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - Wimel Poort van de andere zyde.
61360: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Hulsen onder Nijmegen 1739.
61362: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Huis Mussenburg bij Nijmegen. 1744. / 't Huis Mussenburg
61364: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Slot Loevestein. 1732. / Voorburgt van Loevestein.
61366: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - Markt te Lochem. 1743
61368: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER BEIJER, JAN DE (1703-1780) - 't Slot Keppel van vooren. / 't Slot Keppel van agteren. 1743
61396: SPILMAN, HENDRICUS (1721-1784) AFTER PRONK, CORNELIS (1691-1759) - 't Huis de Oude Tempel bij Winsen. 1732.
18248: SPINDLER, CARL - Fridolijn Schwertberger. Eene schets uit het huiselijk en gezellig leven eener Zuid-Duitsche stad. Vertaald uit het Duits. Deventer, A. ter Gunne, 1846. [3 delen]
18246: SPINDLER, CARL; A. VON WEINGARTEN - Nieuwe verhalen. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.M.E. Meijer, 1832.
18244: SPINDLER, CARL - De bastaard, een zedekundig tafereel uit de tijden van keizer Rudolf den Tweeden. Vertaald uit het Duits. Haarlem, Erven François Bohn, 1827. [3 delen in 1 band]
18249: SPINNIKER, ADRIAAN - De werken en vergelding der barmhertigheid, en onbarmhertigheid. Uit Matth. XXV berymd. Amsterdam, Wed. P. Arentz en K. van der Sys, 1711.
30812: SPITZEN, G.W. (RED.) - Maandblad Groningen jrg. I ( 1918 ) 2 (1919-20) en 3 ( 1920-21), Groningen 1918 1921, 282 + 254 + 240 pag., geb in bruin linnen banden, geïll.
47170: SPLITGERBER, L., - Beschrijving van den Atlas van Amsterdam van Louis Splitgerber, 1874, 12+126 pag.
43292: SPOELDER, J - Prijs boeken op de latijnse school (....) met een repertorium van wapenstempels. Amsterdam 2000, 852 pag., geb., geïll. met stofomslag, als nieuw.
39162: SPOELSTRA, H.A.C.; - De invloed van de Duitsche letterkunde op de Nederlandsche in de tweede helft van de 18e eeuw, Amsterdam 1931, 161 pag. [dissertatie met los katern stellingen].
18253: SPOOR, GERARD JALKES - Sproken, verhalen en legenden. Gedichten. Amsterdam, G. Theod. Bom, [1873].
57568: SPOORENBERG, JAN, - De familie Spoorenberg uit Woensel, 's-Hertogenbosch 2005, 346 p, geb., geill.
22460: SPRANG (N. BRABANT), DE BYE - Stuk in een rechtzaak te Sprang betr. voogdij over de minderjarige kinderen van Corstiaan de Bye en Catharina Mutzaart, 1754. Manuscript, folio, 2 p.
41758: SPREEKMEESTER, ISIDORE LEONARD [PSEUDO. VADERTJES BROMBEER] - Reinaard de Vos speelt voor huisbaas, Een verhaal van Vadertje Brombeer. Amsterdam, De Bezige Bij, 1946.
18254: SPRENGER VAN EIJK, JACOBUS PETRUS - De Fakkel, of Bijdragen tot de kennis van het ware, schoone en goede. 2e jaargang. Rotterdam, Mensing en Van Westreenen, 1826.
32673: SPRENGER, FREDERIK JACOB, UIT MIDDELBURG - Is de opname van klachtdelicten in het strafrecht noodzakelijk? Academisch proefschrift [...] Leiden P. Somerwil 1881
42249: SPRENGER VAN EIJK, P.G.Q. - Geschiedenis en merkwaardigheden der stad Vlaardingen. Rotterdam, Allart, 1832.
36148: SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URLATISL. SILES; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Insignia quatuor Evangelistarum Leipzig Johann Georg 1667
36264: SPROTTA, GOTTFRIED, UIT URATISL. SILES.; PRAESES: THOMASIUS, JACOBUS - Insignia quatuor Evangelistarum Jena C.E. Buchta 1672
31713: SPRUYT, C.B. - Het empririocriticisme, de jongste vorm van de "wijsbegeerte der ervaring"[...] Amsterdam J.H. de Bussy 1899
32569: SPRUYT, C.B. - Over de waarde en de onwaarde van het academisch onderwijs in de wijsbegeerte. Amsterdam J.H. de Bussy 1887
31759: STAAL, JACOB, UIT SOEST - Stellingen [...] Leiden S.C. van Doesburgh 1869
31841: STAAL VAN PIERSHIL, OTHON DANIEL VAN DER, UIT BREDA - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1876
33946: STAAL, CLAUDIUS VAN DER, UIT ROTTERDAM - Specimen juris publici inaugurale de jure stapulae [...] Leiden Cornelius de Pecker 1758
5916: STAAT - Tegenwoordige staat der familie van Oordt, ter gelegenheid van 4 juni 1910, Leiden 1910, 24 p., geb., klein 16º
58838: STAATS EVERS, J.W., - Kroniek van Arnhem van 1789 tot 1868, Arnhem 1866, geb., 111 pag.
26526: STAATS EVERS, J.W. - Gelderland's voormalige steden. Arnhem 1891, 442 pag., los, in origineel papieren omslag.
31178: STAATS EVERS, W - Iets over Arnhem, naar aanleiding van zijne begrooting over 1848, Arnhem 1848, 103 pag., geb.
35054: STADNITSKI, PETRUS CHRISTIANUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de arbitrio secundum principia juris romani et francici. Leiden A. van Benten 1834
56024: STAEHELIN, W.R., - Wappenbuch der stadt Basel, 2e Teil, 4 Folge, Basel, z.j.
34584: STAEY, CORNELIUS VAN DER, UIT KOLI-BRANT, DORDRECHT - Positiones subsequentes examini publico subjicio [21 Stellingen voor D. Bernardo Schotano] Leiden z.n. 164.
54149: STAFFORD, J. - Eenvoudige en noodige bemerkingen ter ophelderinge van het proces tusschen de regenten van het R.C. godshuis te Haarlem en de executeurs van het testament van wylen Frans van Dyk, als mede ter wederlegginge van zeker boekje, tot tytel voerende 'Consultatie van 22 advocaten van het Parlement van Parys van 11 Nov. 1786'. Amsterdam, T. Crajenschot, 1787.
52595: STAHL, P. J. (RED.) [ILLUSTRATOR: GRANDVILLE, J.J.] - Vie Privée et Publique des Animaux. Vignettes par Grandville, Publiée Sous la Direction de P. J. Stahl. Paris, J. Hetzel, 1867.
25178: STAHL, F.J. - Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche, 29 akademische Vorlesungen, Berlijn 1863, 393 pag. Gebonden in halfleer. Fraai exemplaar.
33984: STAKMAN BOSSE, CAROLUS JOHANNES CORNELIUS, UIT AMSTERDAM - Dissertatio juridica inauguralis de mandato e jure romanop ac francico [...] 's Gravenhage J. Kips, J.H.z. 1834
33954: STALPART VAN DER WIELE, NATUS VINCK, PETRUS, UIT SCHIEDAM - Specimen juridicum exhibens theses selectas ex jure patrio [...] Utrecht Joannes Broedelet 1766
56310: STAM, J., - Iets over Weezenverpleging en beantwoording der vraag of het wenschelijk is dat de Burger-Weezen voortaan in het huisgezin worden verpleegd, Amsterdam 1904, 44 pag.
6032: STAMBOOM - Stamboom Vereeniging Familie Salm te Amsterdam 1998, 4 grote tabellen met 2 p. inleiding in omslag
41780: STAMKART, J.A. - Gedenkboek der gebeurtenissen van 1815-1832, Amsterdam, Allart, 1865.
30270: STAMPFLE, F - Giovanni Battista Piranesi. Drawings in the Pierpont Morgan Library, New York 1978, 121 pag., geïll.
7940: STAMPFUSS, R. UND A. TRILLER - Geschichte der Stadt Dinslaken 1273-1973.
32095: STAR BUSMANN, CORNELIS WILLEM, UIT LEEUWARDEN - De exeptio plurium litisconsortium in het burgerlijk procesrecht. Proefschrift [...] Utrecht P. den Boer 1902
32099: STAR BUSMANN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Specimen juridicum inaugurale, de falso [...] Groningen W. van Boekeren 1821
32159: STAR NUMAN, CORNELIUS, UIT SAPPEMEER - Diatribe in Nicolai Machiavelli opusculum del Principe inscriptum. [...] Utrecht Joh. Altheer 1833
33544: STAR NUMAN, C. - Responsio ad quaestionem ab ordine philos. theor. et lit. hum. in academia Gandavensi propositam, anno 1823 "Conscribatur Laudatio Vigilii ab Aytta Zuichemi" [...] [z.p.] [z.n.] 1824
35706: STAR, WILLEM AART VAN DER, UIT AMSTERDAM - Over de behandeling van vernauwingen der urethra Amsterdam Scheltema & Holkema 1875
36232: STARCKE, TOAIAS, UIT LAUBA-LUS; PRAESES: KRAUSEN, MICHAEL EHRENFRIED - De pervigilio Paschatos anastasimou, Von der Oster-Nacht ..... Leipzig J.G.Bauch [ca 1720]
56290: STARING, A., - Jan de Graef, beeldhouwer te Rotterdam, Oudheidkundig Jaarboek 1944, pp. 80-83, geïll.
6516: STARING, A. - De Hollanders thuis. Gezelschapstukken uit drie eeuwen. Den Haag 1956. Geb., geïll., 206 p.
30256: STARING, A - Jacob de Wit 1695- 1754, Amsterdam 1958, 197 pag. + 126 ill., geb.
31781: STARREN, JEAN JOSEPH MARIE HUBERT, UIT MAASTRICHT - Stellingen [...] Leiden P. Somerwil 1877
56548: STAVEREN, D. VAN, - De bioscoop en het onderwijs, Leiden 1919.
36697: STAVERMAN, RUDOLF JOZEF, UIT AMSTERDAM - Volk in Friesland buiten de kerk Assen Van Gorcum 1954
32457: STECK, JOHANN CHRISTOPH WILHELM VON - De interpolationibus Raymundi de Penna Forti, decretalium compilatoris commentariolum [...] Leipzig Langenheim 1754
2460: STEEL, DON - Discovering your family history. Londen 1980. Geïll., 172 p.
55021: STEELANT, JOH. FRED VAN - Belang, consideratien en advis van den advocaat fiscaal van Braband, overgegeven aan den (...) Rade en leenhove van Braband, houdende eene contra-deductie der souveraine regten van hun Hoog Mog. op de Baronie van Breda. Speciaal dat aan den Raad van Braband de suritendance en correctie van de politique officieren aldaar competeert en dat die, even gelyk alle de officieren der andere districten van Braband, verpligt zijn om van begane sware delicten aan de Raad van Braband kennis te geven (...) geschreven en overgegeven den 12-7-1773. Z. pl., [1773].
18273: STEELE, RICHARD; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De christen held, of Bewys, dat geene beginsels als die van den godsdienst bequaam zyn om een groot man te maaken. Naa den negenden druk uit het Engelsch vertaald. Utrecht, Arnoldus Lobedanius, 1744.
18272: STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. 2e druk. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1734. [3 delen]
18271: STEELE, RICHARD; [JOSEPH ADDISON]; PIETER LE CLERCQ (VERT.) - De Guardian of De Britsche zedenmeester. Vertaald uit het Engels. Rotterdam en Amsterdam, Jan Daniel Beman en Balthazar Lakeman, 1730-1731. [3 delen]
18269: STEELE, RICHARD - De boekzaal der juffers, geschreven door een vrouw van aanzien, uitgegeven door den ridder Richard Steele. Nu uit de Engelsche in de Nederduitsche taal overgezet door een kenner van beide talen. Amsterdam, Adriaan Wor en de Erve van Gerard onder de Linden, en Middelburg, Michiel Schryver, 1733-1735 [3 delen]
63632: STEELINK, WILLEM (1856-1928) AFTER AFTER MULLER, JAN (1571-1628) - Portrait of Jan P. Sweelinck.
63628: STEELINK, WILLEM (1856-1928) AFTER SCHELTEMA, TACO (1760-1837) - Jan P. Sweelinck at the organ [Arti et Amicitiae].
31843: STEEN, PAULUS, UIT AMSTERDAM - Specimen exegetico-theologicum de loco tès apokatastaseoos pantoon [...] Amsterdam Ten Brink & De Vries 1856
33948: STEEN, FRANCISCUS WILHELMUS VAN DEN, UIT TIEL - Dissertatio juridica inauguralis de actione doli non concedenda, ubi alia competit [...] Leiden Samuel en Johannes Luchtmans 1758
18281: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); FRIEDRICH GUSTAV HAGEMANN - De vuurproef. Tooneelspel in vijf bedrijven. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
18283: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO) - De zoon in vijandelijken dienst. Tooneelspel in vier bedrijven. Een vervolg op Den militairen stand van denzelfden schrijver. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1805.
18279: STEENBERGEN VAN GOOR, JAN WILLEM JACOBUS (VERT.); CHRISTLIEB GEORG HEINRICH ARRESTO - Het plan tot een blijspel, blijspel in één bedrijf. Vertaald uit het Duits. Leeuwarden, Wed. J.P. de Boij, 1804.
55549: STEENBERGEN VAN GOOR, [J.W.J.] - De mensch en de misdaad. Belangrijke oorkonden uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging, bijeen verzameld uit de werken van Feuerbach, Bisschoff en anderen. Leeuwarden, Suringar, 1840.
5338: STEENBERGEN, ALB. - Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw. Het journaal van A. en P. Calkoen, Hoogeveen 1975 (facsimilé van de uitgave 1902, met kanttekeningen van H.J. Prakke), geb., geïll.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

5/9