Antiquariaat Goltzius
Heereweg 341a, 2161 BL Lisse, The Netherlands. Tel. +31 (0)618686644            Email: info@goltzius.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48596: - BOAS--- Ontslag voor mr. E.A.L. Boas als griffier Raad van beroep te Amsterdam, d.d. 's Gravenhage 1917, 1 pag., manuscript.
57929: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-3-1770 betr. request van enige tientallen grutters uit Hollandse dorpen om hun waren bij de afnemers thuis te bezorgen. Gedrukt, folio, 22 pag.
57930: - Brief van J.J. Mauricius, d.d. Hamburg 8-4-1740, aan de Staten Generaal betr. "Naleesingen om te strekken tot stoffe voor een depeche over het regt, gepretendeert by de kroon van Noorwegen op de noordelijke eilanden en landen [o.a. Schotland], gedrukt, folio, 2+9 pag.
51091: [DANS, JOHAN VAN?] - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste en aangenaamste minne-zangen en voysen. 3 delen in 1 band. Amsterdam, Kannewet, 1752, 1750 en z. j.
9578: - Ter zilvere bruilofte van den Heere Jan Walyen en Mejuffrouw Susanna Welsingh [te Amsterdam]. z.p. 4º. Incompleet, 1 p.
9573: - Op het weergaeloze dichtwerk van den Heer Mr. Francois Jakob Van overschie, raedt en schepen der stat Delf. z.p., z.j. 4º: [4] p.
52499: - - Volks-liedjens uitgegeven door de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen, 1e, 2e, 3e en 4e stukje. Amsterdam, 1790 (1e stukje, vierde druk), 1789 (2e stukje, 1e druk), 1790 (3e stukje, 1e druk), 1791 (4e stukje, 1e druk).
55446: --- - Imprimerie & librairie. Extrait du registre aux arretes du prefet du departement de l'Escaut. Gent, A.B. Steven, 1811.
59838: - Redevoering van den heer Mr. L.W.C. Keuchenius, gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal den 21 februarij 1867.
12246: - BOUDIER-BAKKER, ROTARY DORDRECHT `Voordracht gehouden door mevr. Ina Boudier-Bakker op de bijeenkomst van de rotaryclub Dordrecht ter eere van haar 5-jarig bestaan op 1 febr. 1936'. Folio, 7 p., gestencild.
65394: - Mengelwerk van het Dordrechts gedenkboek
55720: --- - Prent: 'Ruine van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg', anonieme gravure met afbeelding van de gehele straat, te zien naar de Oude kerk.
55724: --- - Prent: 'Afbeelding van het gruwzaam oproer, aangericht door de Prinsgezinden te Goes, op den 30 Januarij 1787', anonieme gravure.
62119: - Memory of the arrival and inauguration of King Willem II.
49699: - LEIDEN, STUDENTEN, SASSE, WIJTENBURG--- Menu Utile Dulci 21-6-1880. Leiden, J.P. Sasse cuisinier, 2 pag., gedrukt.
54541: --- - Copye van het vonnis by translaet uyt het Frans in 't Nederduyts. Den Raedt ende procureur generael, aenleggere, Therese Ernette, gevangene (...). Brussel, J.J. Boucherie, [1740].
55426: --- - Bataille ontstaan tot Amsterdam tusschen een boer en een Brabander, over het spottend zeggen van een geuse wind. Z. pl., [1688].
55421: --- - Zwitserland en de Jezuitenvraag. In brieven. Naar de 2e druk uit het Hoogduitsch vertaald. Arnhem, v.d. Wiel, 1845.
55424: [RABUS, PIETER] - Historie van den oproer te Amsterdam voorgevallen door den Stads-Gr. Achtb. Overheid en trouwe borgers (...) gestild, zedert den 31-1-1696. Amsterdam, Jan Graal, 1717 [op gegraveerde titelpagina Willem Lamsveldt 1702].
51065: [ONDERDEWIJNGAART CANZIUS, J.H.] - Het genootschap Christo Sacrum binnen Delft. Leiden, van Thoir, 1801.
10162: - Opwekkende overweeging bij het graf van ... Maria Henrietta Slicher, echtgenoote van ... Gerlag Jan Herbert Van der heim, oud raed in den Hove van Holland ... overleeden den 12 january 1796. z.p. 8º: 3 p.
10164: - Iets ter gedachtenis aan Ewald Hollebeek, in leven doctor en hoogleeraar der H. Godgeleerdheid in Leydens school, overleden den 24 van wijnmaand 1796, van het gezelschap Non arte sed amore poeseos. Leiden, D. du Saar, 1796. 8º: [4] 43 p.
10166: - Aan ... Gisbertus Bonnet, ter gedachtenisse van deszelfs echtgenoote Mevrouwe Anna Apollonia Wesseling, overleden 8 april 1797. z.p. 8º: [8] p.
10167: - Aan mijnen zoon J.T.W. Van alphen en deselfs bruid A.W.P. Pauw, op den dag van hunne echtvereeniging, den 12 juni 1797. z.p. 8º: [4] p.
10168: - Lijkzangen op ... P.J. Bachiene, professor in de H. theologie en predikant te Utrecht. Utrecht, J.C. ten Bosch, 1797. 8º: 32 p. Zonder het titelvignet door J. v. H. naar H. v. M en zonder blad muziekschrift "Romance".
10173: - Ter gedachtenis [aan de kleinzoon van Hieronymus Van alphen, overleden april 1799, aan zijn zoon, overleden 4 juli 1799, aan zijn schoondochter, overleden 2 juni 1800]. z.p., z.j. 8º: 39 p.
10174: - Gedachten bij het ontijdig afsterven van den beroemden Haagschen kerkleeraar Johannes Henricus Hacke, in den vroegen morgen, op zondag den 26 van bloeimaand 1799, oud zijnde 34 jaaren en 8 maanden. z.p. Plano. In versierde rand met symbolen van doodskoppen.
54148: --- - Gereformeerde en geamplieerde stadt-reght van Zutphen. Zutphen, wed. J. van der Spyck [1742]. [met:] Reglement op de wesecamer binnen de stadt Zutphen, etc. Zutphen, wed. J. van der Spyck, [1742]. [met:] Publicatie [van stadsbestuur Zutphen betr. een ampliatie op art. 16 en 23 van het weeskamerreglement van 1742, dd. 14-2-1756]. Zutphen, 1756.
15585: [MAUVILLON, FRIEDRICH WILHELM VON?] - Nederland, zoo als het was, is en worden zal of kan. Uit het Hoogduitsch met ophelderingen en teregtwijzende aanteekeningen van F.W. von Mauvillon, voorheen kolonel in Hollandsche dienst en van den vertaler, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1845
65133: - Keur van Nederlandsche letteren, jaargang I, 1-6, 7-12, 13-18, 19-24, 31-36, 37-42, 43-48, 49-53 stukje.
8935: [LUDEMAN, JOHAN CHRISTOPHORUS] - Echte sterrenvoorzegkundige brieven van den waereldberoemden astrologist J.C. Ludeman. Eerste verzameling. Amsterdam, Jan Barend Elwe etc., 1789.
60721: - - Cort verhael van tghene ghehandelt is metten oversten Sonoy, ende den soldaten leggende binnen Medenblick.
56352: - Catalogus van de tentoonstelling van visscherij-gereedschappen, gehouden door het collegie voor de zeevisscherijen, met medewerking van de Ver. voor Volksvlijt, te Amsterdam, Leiden 1861, 86+4 pag.
53652: --- - Sententien by schepenen der stadt Leyden ghearresteert jeghens Jan Pietersz Lijndraeyer, Samuel de Plecker ende Gerrit Cornelisz. Cleermaecker, over de grouwelicke ende moordadige conspiratie jegens [...] den heere Prince van Orangien [...] gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden den 21 Junij 1623. Leiden, Jan Claesz van Dorp, 1623.
10020: - Feestzangen ter koperen bruilofte van ... Johannes Christiaan Mohr en ... Geertruy Boldering, verscheenen en gevierd den 10den van slagtmaande 1786. z.p. 8º: [56] p.
9335: - Bataviers-vreughde op het geluckig arriveren in Holland, van sijn kooninglycke majesteyt Wilhelmus de iii, koning van Groot Brittanje, etc etc, erf-stadhouder van Holland etc etc. Leiden, H. van Damme, 1691. Plano, 1 p.
53111: FR. - De ontvluchtings-geschiedenis van een zestal zwaar veroordeelden uit de gevangenis te Leeuwarden, Heerenveen, Hepkema, [ca. 1918].
53123: --- - Sententie van den Hove van Holland tegens Dirk Frerking, in dato 1 July 1748. 's Gravenhage, I. en J. Scheltus, 1748.
13279: - LAMPE-GINJOOLEN Twee portretfoto’s van Jeanny Lampe-Ginjoolen, met dochters Willy Lampe en Jeanny Lampe
13281: - GOUDA, METZ Foto, kabinetformaat, begin 20e eeuw, van de boerderij van Metz te Gouda. Met portretfoto Bé Metz.
53146: --- - De apostel P.J.F. de Geest getoetst aan een vonnis der correctioneele regtbank te Brussel, waarbij hij veroordeeld werd tot vierjarige gevangenisstraf. Amsterdam, J. de Vries 1855.
53151: --- - Insinuatie en protest uit name van Hendrik Gellink, lieutenant van de compagnie Wijk no. 60 en verschyde schutters in de zelve wyk wonende (...) op den 8sten Maay 1749 aan den edelen en manhaften heer Cornelis Weyrbroek in qualitijt als oudste colonel van de burgerye der stad Amsterdam, door mr. Joan Bernd Commelin, advocaat alhier [...] geexploicteerd. Amsterdam, [1749].
66634: - Het Nieuwe Testament, Ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi. Door Last van de E: Hoogh Mog: Heeren Staten Generael Der Vereenighde Nederlanden, ende volgens ’t Besluyt van de Synode Nationael, gehouden tot Dordrecht, in de Jaren 1618 ende 1619. Uyt d'oorspronckelicke Griecksche Tale in onse Nederlandtsche getrouwelick overgeset. Ende Door gemeene ordre der Kercken verbetert van Druckfauten en Misstellingen die in den eersten Druck gevonden worden.
49166: - WINTERSWIJK, LEESGEZELSCHAP--- Reglement van de vereniging leesgezelschap Tot Oefening en Vermaak, opgericht 1827, te Winterswijk, 1856. Manuscript, 4°, 20 pag. Met de handtekeningen van bestuur en leden in 1856.
53249: --- - Sententie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt jegens mr. Simon van Halewyn, gepronunchieert den 31 Julii 1693. 's Gravenhage, J. en P. Scheltus, 1693.
10691: - Grand théatre de famille, brillante voorstellingen en representaties bij gelegenheid van de heuglijke ... echtverbindtenis van den Heere Johannes Cornelis Maurits Van Eelde met Jonkvrouwe Antonia Elizabeth Van Rappard, Utrecht 15 september 1888. z.p. Plano (zeer groot: 72 x 54 cm).
10693: - Reglement voor het koperen feest van W.A. Weytlandt en M.W. De Bas, gegeven op ons kasteel Prinsegracht nr 12, den 23 Mei 1889. z.p. Folio, [1] p.
9784: - Nagedachten op het afsterven van ... Cornelia Van wijn, huisvrouwe van ... Petrus Schols van asperen, predikant in de Gasthuiskerk te Delft, in den Heere ontslapen den 6 october 1771, zijnde zes weeken voor het overlijden van haar enigst kindje Abraham Adolph Schols van Asperen. z.p. 4º: 31 p.
10051: - Zegezang op de ... overwinning der haat en heerschzucht ... bevochten door ... Willem de vijfde ... by geleegenheid van hoogstdeszelfs ... intreede binnen de muren van Utrecht ... op den 16 September en volgende dagen. Vlissingen, Jan Nortier, z.j. 8º: 16 p.
54772: --- - Publicatie. Vryheid! Gelykheid! Broederschap! De raad der gemeente der stad Utrecht ... Utrecht, P. Muntendam, 1795.
65495: - Het jaar 1910 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
14907: [ANDRIESSEN, J.] - Morgenwandelingen door en in den omtrek van ‘s Gravenhage. ‘s Gravenhage 1832.
13883: - MIDDELBURG, THIBOUDT ‘Sauveguarde voor den heer Mr. Hendrick Thiboudt, raedt ende voor dezen borgemeester de stede Middelburgh in Zeelandt’, uitgevaardigd door het Hof van Holland, Zeeland ende Vriesland d.d. Den Haag 13-10-1651, gedrukt blad plano (Den Haag, Wed. van Wouw 1651).
13886: - ZUTPHEN, POLYHYMNIA Cahier met de teksten van “Vrije voordragten gehouden in de Vereeniging Polyhymnia te Zutphen, 1871-1872”, 90 p., 4º, manuscript gebonden in half linnen band met op de rug “1871-72”. Fraai handschrift.
13891: - THEOLOGIE “Concept-plan om de Lemmata der corresponderende sinoden, tot gemak der correspondentien, na ordre van het alphabet, zoo veel mogelijk op eenen voet te brengen”, manuscript, 6 bladen van ieder 33x42 cm, 18e-eeuws.
13892: - AMSTERDAM, VOLRAAD NEDDERMAN, BARENDSE Akte van transport, d.d. Amsterdam 14-12-1791, waarbij de erven van Joachim Volraad Nedderman een huis aan de Wittenburgergracht, naast het Blauwe Anker, verkopen aan Hans Barendse. Charter op perkament met de handtekening van A. van Slingelandt.
13878: - FRANKRIJK, MARLE Akte verleden door de baljuw van het graafschap Marle, d.d. 4-2-1491, charter op perkament, zegel verloren.
13880: - ST. MAARTENSDIJK, SCHERPENISSE (THOLEN) Domeinrekeningen over de geestelijke goederen van Sint Maartensdijk en Scherpenisse over 1674 en 1676. De rekeningen werden afgelegd door Pieter Munnincx, rentmeester (aangesteld door de Prins van Oranje in 1671) en afgehoord door de Camer van Rekeningen in resp. 1677 en 1678. Manuscripten, folio, ieder ca. 360 p., gebonden in perkamenten banden. Per stuk
13877: - REDDINGWEZEN Twee brochures van de Mij. tot Redding van drenkelingen “Hoe men een drenkeling op het droge moet brengen” en “Hoe men een schijnbaar doode drenkeling weer tot het leven terug moet brengen”, Amsterdam ca. 1915, 8+8 p., gedrukt, geïll.
13867: - WEST-INDIË, DE FRIDERICI Album amoricum van Maria Geertruida (Mietje) de Friderici (1794-1865), lopende over de jaren 1810 tot 1816, met 19 inschrijvingen. Losse, oblong, blaadjes, zonder hoesje of omslag.
13873: - HAARLEM, KLINKERT & HEYNSIUS Nota van Klinkert & Heynsius (verfwinkel) te Haarlem, 1881.
13297: - HAARLEM, JONGEMANNEN VERENIGING, VISSER Oorkonde op perkament van de Haarlemsche jongemannen vereeniging “Pred. 12: 1”, dd 1930, betr. aanbieding eerelidmaatschap aan Joh.S. Visser, lid van de raad van commissarissen , “voor al het bidden en werken dat hij in den loop der jaren ... heeft gedaan”.
13299: - IJMUIDEN, SCHEEPVAART Foto van de ss Eastwell, 16-3-1913 gestrand op de pieren van IJmuiden, genomen vanaf de kop van de Noorderpier.
13302: - PREKEN MET TOPOGRAFISCHE CONNECTIES Een aantal gedrukte preken met topografische connecties, per stuk
10701: - Feestzangen expresselijk gefabriceerd voor het heugelijk feest van 22 mei 1891 door oude en jonge rijmelaars [betr. huwelijk Bas de Regt uit Rotterdam en Anna Malefijt uit Haarlem]. Rotterdam, Stoomdrukkerij Nijgh & Van Ditmar. 8º: 11 p. Geïllustreerd.
10705: - Tafelzangen ter gelegneheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer J.C. Snijder en mejufvrouw N. Snijder-Wendel 1868-13 April - 1893. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º.Mapje met losse blaadjes met anonieme versjes.
10707: - Ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Johan E.H. De vries en mejuffrouw Marie W. Boeklage, 19 april 1994 [sic]. 8º: [4] p. Gedrukt met goud op versierd papier.
10711: - Tafelzangen ter gelegenheid van het huwelijksfeest van den heer J.F. Tak en mejuffrouw C.S. Snijder, 8 September 1895. Leeuwarden, L.G.L. Hoekstein. 8º: Mapje met losse verzen.
12374: - HEEMSKERCK, DE JONGE VAN ELLEMEET, VAN LINTELO Onderhandse verklaring d.d. Wassenaar 12 augustus 1688, getekend C. de Jonge van Ellemeet en C. van Heemskerck, betreffende het niet verkopen van de landerijen van de heer Van Lintelo, heer van Boxbergen. 1 p., met beider handtekeningen.
12381: - HILVERSUM, PASTOOR VAN SCHAIK, VAN DER HEIJDEN Kerkboekje met inscriptie `Aan Maria van der Heyden Wd., als prijs in den catechismus, van haar pastoor G.C. van Schaik, Hilversum 1906'; 1 deeltje.
12383: - HISTORISCH MUSEUM AMSTERDAM Map krantenknipsels e.d. betreffende het gebouwencomplex van het Burgerweeshuis tussen Kalverstraat en Nieuwe Zijds Voorburgwal en de vestiging aldaar van het Historisch Museum, 1931-1975, afkomstig van de verzamelaar B. de Ridder.
12258: - BROEK, VAN DEN; NIEUWENHUYSEN Poëziealbum van Nine (van den Broek?), 1885-1891 (1900), 1 deel.
12261: - BRUÏNE, DE Foto van Tom en Frits de Bruïne, Palembang 1906, 1 stuk.
12266: - BURGERLIJK HUWELIJK INGEVOERD Krantenbericht, mei 1795, betreffende invoering van het burgerlijk huwelijk, m.i.v. 1 juni 1795, 1 p.
12270: - CAGE, MICHEL Geschreven nieuwjaarswens voor familieleden te Middelbeers, d.d. Cage 1 januari 1875, met begeleidende brief van L. Michel, havenbeambte 3de Boschbrug, 2 p., 4( (beschadigingen).
12250: - BRAAK, TER; OUD-VOSSEMEER Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Cato ter Braak te Oud-Vossemeer, 1836-1838.
12253: - BREDA Vers `logogriphe', gesigneerd F.J.N., geschreven in een vroeg 19de-eeuws notitieboekje. Op de eerste pagina in een andere hand een opdracht van een moeder aan zoon Henri, ter herinnering aan haar echtgenoot (= F.J.N.? de vader van Henri?), gedateerd Breda 1 december 1838.
48370: - GELDERSE VALLEI--- Dossier met tientallen stukken, gedrukt en manuscript, betr. de geschiedenis van de Gelderse Vallei, vnl. 1e helft 20e eeuw.
48390: - RIJN, VAN--- Bidprentje voor Petrus van Rijn, overl. 's Gravenhage 12-4-1859, 53 jaar oud. Gedrukt.
48400: - AUGE, BRUNET, ELIAS--- Verklaring van burgemeesteren van Amsterdam d.d. 11-5-1720, dat Elie Auge, Jacques ... en Jean Francois Brunet hun verklaring handhaven. Getekend P. Elias. Manuscript, oblong, 1 pag.
46775: - ZEGELS, KERKEN--- Een dertigtal kerkelijke zegels, uitgeknipt uit drukwerk uit de 18e en 19e eeuw.
46763: - MIDDELBURG; ORANJE NASSAU--- Herinnering aan het feest gevierd door leerlingen der Rijksleerschool te Middelburg bij gelegenheid van de 10e verjaardag van prinses Wilhelmina, 1890. Gedrukte kaart met portret.
46689: - JURISTEN VERENIGING--- 38 brochures, publicaties, etc. van de Calvinistische Juristen Vereniging, 1926-1940. Gedrukt.
48286: - BRUGGE, TULPINCK--- Dossier stukken afkomstig van Camiel Tulpinck te Brugge, ca. 1900-ca. 1930. Manuscripten, ca. 100 pag., vlekkig.
63975: - File containing clippings, advertisments, photographs and other material concerning the production of tiles and plates by Dutch earthenware and porcelain manufacturers,
65421: - Glitter-Wax, boetseerwas, gebruiksaanwijzingen
64098: - Aanspraaken, ter gelegenheid der eerste vergadering van regenten en regentessen in het armenhuis der Doopsgezinde Gemeente, vergaderende op 't Kl. Heiligland, te Haarlem. Op den 26 van Hooimaand 1782.
66178: - Veritable huile de Waaning Tilly, remede d'une grande reputation seuls fabricants Waaning-Tilly Freres Haarlem Hollande
66085: - Officieele stukken in de zaak van den heer dr. J. van Vloten, uitgegeven op last van den Raad der Gemeente Deventer.
9422: - Huwelijkszangen ter bruylofte van den heere Roelof Veening en mejuffrouwe Hendrika Thin. Incompleet. Slechts aanwezig "verklaaringe van het tytelplaatje" door H. van de Gaete. 4º: [1] p.
9419: - Huwelyks zangen ter bruylofte van den Heere Jan Waterman en Mejuffrouwe Johanna Veening, in den echt vereenigd den 19den van zomermaand des jaars 1712. Amsterdam, Jan Boom, 1712. 4º: 21 p.
66764: - Brotterodes Brandungluck Preussen
61988: - Portus Bresti/Le Port de Brest
61990: - Apotheca Autica comparationis, ad Fluvium Fontacka Petroburgae
59131: - Circulaire tot toelichting en aanvulling van het besluit van den minister van Binnenlandsche Zaken van 26 November 1909, waarbij nieuwe tabellen zijn vastgesteld voor de statistiek van het armwezen. 27 pp. gedrukt.
58597: - Zes stukken betreffende de afhandeling van de nalatenschap van Belia van Domselaar, weduwe van Hendrik Bekker te Amsterdam.
66779: - Publicatie van zijne majesteit den Koning van Holland houdende dat geenerhande arresten zullen verleend of gedoogd worden op gelden, effecten, papieren (...), berustende onder ministers in hunne qualiteit, of op eenige bureaux of kantoren tot den administratie van het rijk behoorende, 3 maart 1807.
48988: - STUDENTEN, UTRTECHT--- Gedachtenisprent 'Ponto, 6-11-1876', litho Nikerk, 42x55 cm., met afbeeldingen van speelkaarten en drank, gedrukt.
48034: - BOIS, DU--- Twee briefkaarten van C. du Bois, d.d. Amsterdam 1910, aan Vorsterman van Oyen, over een door Du Bois geschreven levensbericht. Manuscripten.
57865: - Lijste van diversche koopmanschappen, die souden konnen werden verlicht, en sonder diversie te maken in de commercie ende navigatie dezer landen tot substitentie van de collegien ter admiraliteit in de convoyen en licenten wederom daer tegen beswaert. 2+(26) pag., gedrukt, folio [ca. 1700?].
57866: - Prospectus van J. Immerzeel, d.d. 1825, voor gedenkboek van Nederlands watersnood in Sprokkelmaand 1825, 4 pag., gedrukt.
57867: - Schets met krijt van Henry Mounier (1799-1877), staande op een toneel, 20x13cm, w.s. door Mounier zelf.
53507: --- - Deductie gedaan maken ende de [...] gecommitteerde raden van de Staten van Holland [...] overgegeeven uit den naam ende van weegens Gerard Johan Kohlgartner, winkelier in den Hage [...] op ende jegens Frederik Hendrik baron van Wassenaar [...] als bailluw van den Hage [met:] Dictum van de sententie ... dd. 8-11-1762, [1762].
53405: --- - Missive van een voornaam rechts-geleerde in 's Gravenhage op de dispensatie in huwelyx saken, gedateerd den ... 1719. z. pl., z. j.
57526: [WEEDER, J.]; - Sterrenkundige atlas bij het werk getiteld: De sterrenhemel doorzocht met Teleskoop en Mikroskoop [1895].
57528: [BLAUPOT TEN CATE, S.]; - Geschiedenis van Nederlands Zeevaart en handel, Amsterdam 1836. Reeks: Nieuwe werken der Mij. tot Nut van 't Algemeen.
57534: - Wappenbuch der Burgerlichen Geschlechter der Stadt Bern, Bern 1932.
57548: [SCHREIBER, J.F.] - Anatomische platen. Copyright Lat. tekst. Importeur Fa. S. de Jong, Amsterdam, n.d. [ca. 1950].
53010: --- - Sententie van den Hoogen Krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden jegens Eerich Dieurklouw, gewesene major van 't Regiment Gardes te voet van syne Hoogheyt den Heere Prince van Orange. Ge-executeert in 't Hooft-quartier tot Quaringnon den 25 Augusti 1674. 's Gravenhage, J. Scheltus, 1674.
54637: --- - Reformatie der lantrechten gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Arnhem, Jan Janssen, 1604.
51055: - - School-reglement, in de Steeden en ten platten Lande, in de Heerlijkheeden en Dorpen, staande onder de Generaliteit. 's Gravenhage, Scheltus, 1725.
55718: --- - Prent: 'Executie verrigt aan Mr. Van den Burg te Leeuwarden 1788' [= 1789], anonieme gravure, rond met grote strik aan de bovenzijde.
63859: - Inventaire des dessins et aquarelles donnés a l'Etat Belge par Madame la douairière de Grez
57793: - Schuldbekentenis gepasseerd voor schout en schepenen van Dordrecht d.d. 23 december 1788. Anthonie Stuivers, gehuwd met Pieternella Laurentius bekent schuldig te zijn aan Jan Beekman en Jan van Chastelet in hun kwaliteit als voogden van de minderjarigen kinderen van Rebecca Beekman in leven weduwe van Ary van den Berg, de somma van fl. 600 tegen 3% rente jaarlijks; Kapitaal en rente gevestigd op huis en erf in de Heermanshuisstraat (Heer Heymanssuysstraat), binnen Dordrecht op de hoek van de Doelstraat belend door de Doelstraat en het huis van de weduwe van P. van de Plas.
57721: - Kort en bondig vertoog, behelsende de maniere van Regeringe van het Dijkgraefschap genaemt den Hondsbossche en Duynen tot Petten. 31-8-1716. Folio, 12 pag., gedrukt.,
57979: - Extract Resolutien Staten van Holland 19-8-1790 betr. request mr Isaac Scheltus, drukker, met verzoek privilege zoals zijn voorgangers in 1677 en 1748 ook was verleend. Gedrukt, folio, 1+5 pag.
58778: [MARTINET, L.F.], - Nieuw geschenk voor de jeugd, Amsterdam, Allart, 1791.
58282: - Het wassende water, eerste publicatie van deze roman in afleveringen in De (groene) Amsterdammer, weekblad voor Nederland, nrs 2479 tot 2508, ca. 1924-'25. Gebonden.
64446: - Aantekenboekje van het Koloniaal Museum te Haarlem 1909
49611: - MUNTS--- Request van Jacobus Munts, d.d. 9-7-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om opnieuw te worden aangesteld als tuinman op het Oude Hoff, uit welke functie hij in 1798 door tijdsomstandigheden is ontzet. Manuscript, folio, 2 pag.
49445: - FRIESLAND IN 1796--- Aan het volk van Friesland! Folio, 3 pag., gedrukt, d.d. 4-3-1796.
63918: - Lehrbuch der Gotischen Construktionen,
10324: - Bundel van gebeden, aanspraken en gedichten, uitgeboezemd ter gelegenheid der 25 jarige echtvereeniging van onze geliefde ouders H.C.A. Thieme en G.G. Van eldik, plegtig gevierd te Zutphen den 9den van herfstmaand 1817. Arnhem, C.A. Thieme, 1817. 8º: 63 p.
10326: - Lofrede op Pieter Van braam, uitgesproken door Ewaldus Kist. Dordrecht, Blussé en Van Braam, 1818. 8º: 135 p. Met titelvignet en silhouetportret tegenover de titelpagina.
10330: - Ter honderdste verjaring van Mevrouw Anna Noë, weduwe van ... Thomas Balthazar Haver, m. dr., geboren binnen Leyden den 2 jan. 1718. z.p. 8º: 5 p.
10334: - Uitboezemingen bij de ziekte en het overlijden van ons tedergeliefd eenigst kindje Constantia Wilhelmina [lulofs], gestorven den 31 july 1818, in den ouderdom van bijna negen maanden. Groningen, J. Oomkens, 1818. 8º: 16 p.
10338: - Ter echtverbindtenisse van onzen geliefden broeder den heer Henricus Van voorthuysen en jonkvrouwe Margaretha Du marchie sarvaas, echtelyk vereenigd binnen Utrecht den 3den van Herfstmaand 1818. z.p., z.j. 8º: 8 p.
66540: - Boekhandel H. Coebergh Haarlem 60 jaar, 1892-1952
63862: - C.A.T.A. Tours, Bruges
54817: --- - Extract uit het Register der Resolutien van de (...) Staaten Generaal, 15-4-1707. z. pl., [1707].
48890: - LEEUWARDEN--- Portefeuille voor op een leestafel, 44x30 cm. linnen met koperen noppen en de tekst 'Engelsche bladen'. Voorts een groot aantal advertenties op de vier platten voor bedrijven in Leeuwarden. Ca. 1900?
65611: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer G.H. Broekhuijzen Jr. en mejufvrouw H.W. van Ophoven. Den 29 Junij 1844.
61137: - La ville de Rotterdam (mirrored)
61139: - Rotterdam as seen from the harbor
59364: - Het leven van Jan Calvyn, Amsterdam Wytingh & van der Haart 1842. 55 p. Met gele papieren omslag.
59410: - Publicatie van burgemeesteren, schepenen en raad van de stad Zutphen, waarbij de vacantien voor Zutphen gereguleerd worden, gedateerd 18 februari 1760 en ondertekend door Herm[an] Schomaker, gedrukt, 2 p.M14703
59642: - Akte van aanwijzing Noodweg door Norbertus Petrus Cyriocus Allard te Geertruidenberg, aan: Anna Beekmans te Oosterhout, en anderen. D.d. 10-6-1892.
16025: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Tableau d’Amsterdam, ou guide des étrangers dans cette ville. Ouvrage nécessaire aux étrangers et même aux Amsterdamois, et ou est indiqué tout ce qu’il y faut connoitre et éviter, 3e druk, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1810.
10047: - Aanspraak aan de ... schutterye van 's Gravenhage bij de verkiesinge van ... Willem G.F. grave van Benthink, heere van Rhoon ... tot hoofdschout van 's gravenhage. 's Gravenhage, J.F. Jacobs de Agé, 1787. 8º: 8 p.
50893: - - Volledige handleiding tot het boekhouden voor den kleinhandelaar en winkelier (...) zamengesteld door een geoefend boekhouder. 2e druk, 's Hertogenbosch, Muller, 1850.
64455: - Roterdamsche Courant 1821
48756: - STUDENTEN, UTRECHT--- Marsch van de Utrechtsche Shelfish club. Utrecht, z. j., 5 pag., plano, gedrukt.
48758: - GOUDE--- Omslag voor foto's van 'Helena Goude, fotograaf Den Haag', 35x28 cm.
48760: - BOEKGESCHIEDENIS, WITKAMP--- Tekening door P.E.S. (= P.H.?) Witkamp van de 'zegewagen betreffende de lithographie' in de optocht te Amsterdam d.d. 16-11-1863 (viering 1813-1863), ca. 30x40 cm.
48752: - SCHERMEER--- Rekeningen van de Schermeer 1811 t/m 1825, gebonden in 16 geheel perkamenten banden, elk ca. 100 pag. Manuscripten.
66144: - Catalogus der Eeretentoonstelling van het werk van S.H. de Roos gehouden te gelegenheid van de viering van diens zeventigsten geboortedag in het Frans Halsmuseum te Haarlem.
64099: - De middelaar gods, en der menschen, geboren, besneden, gekruist, gestorven, en begraven, ten derden dage volheerlyk opgewekt, en geplaatst aan 's Vaders rechterhand om als koning over Sion te heerschen in eeuwigheid. Uit de vier Euangelisten vertoond, zoo als het Jaarlyks in de Kerken van Haarlem gepredikt wordt. Met aanwyzinge van eenige Prophetische Texten op het zelve toepasselyk. Waar achter een naamlyst der gereformeerde predikanten, die sedert de Reformatie den H. Dienst aldaar hebben waargenomen.
65309: - ANTHOLOGIA POETICA.In usum Gymnasii Amstellodamensis. Editio Tertia, aucta et emendata.
49613: - NOEL--- Request van de commies aan het Ministerie van Oorlog, Noel, d.d. Parijs 10-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, met verzoek om een baan aan het hof. Manuscript, folio, 3 pag.
49615: - GOUSIGUE, GOUSIGNE--- Briefje van T(?) Gousigue (of Gousigne?), d.d. 8-6-1807, aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, met uitnodiging aanwezig te zijn bij zijn benefice. Manuscript, 4°, 1 pag.
64466: - Hamer, maandblad, 1944 nr. 8
64050: - The shipowners' handy book of particulars of steamers with handwritten remarks of unknown author
12169: - WITTE, DE; DE HUYBERT, DE LA PORTE, VEERE Eigentijds extract uit het notulenboek van het stadsbestuur van Veere van 23 mei 1671 inzake voogden over de minderjarige erfgenamen van Anna de Witte. Pieter en Cornelis de Witte zijn als zodanig in gebreke gebleven. Adriaen de Huybert is overleden. Als nieuwe voogd wordt nu Anthony de la Porte aangesteld. Folio, 1 p., gesigneerd De Vos.
12171: - WOLTHUIS, OUDSHOORN Kinderlijke ontboezeming op moeders [Wolthuis] verjaardag. 4(: [2] p.
12173: - WTTEWAALL, TYDEMAN Briefje van G. Wttewaall, Leiden 1832, aan prof. Tydeman om te komen dineren en dan het lid der Staten Generaal Van Nes te ontmoeten. 8(: 1 p.
12178: - ZAANDAM, GRUYS, NIEUWJAARSWENS Gedrukt blad, 40x31 cm., met de titel `Nieuwe-jaars zegenwensch opgedragen aan de burgerij van Zaandam, die in mijn wagt wijk wonen, op het jaar onzes heeren 1830'. Daaronder in twee kolommen een vers van twaalf coupletten, ondertekend `Ue dw dienaar en nachtwagt C. Gruys'. Om het geheel tien houtsneden.
16024: [WITSEN GEYSBEEK, P.G.] - Het tegenwoordig Amsterdam, met 8 platen, Amsterdam: L.A.C. Hesse, 1809
64545: - Gesamtverzeichnis der in den Gothaischen Genealogischen Taschenbüchern behandelten Häuser
54822: [LYDIUS, JACOBUS] - Den Roomschen uylen-spiegel. Getrocken uyt verscheyden oude Roomsch-catholijcke legende-boecken (...). Dordrecht, S. Onder de Linde, 1671.
65087: [KLINGER, F.M. VON], - Leven van doctor Faustus naar den derde druk, uit het Hoogduitsch vertaald. Met plaaten.
63791: - Collectors copies of mainly medieval wax seals in terracotta and plaster, verzamelaars kopieen van voornamelijk middeleeuwse waszegels in gips en aardewerk, 20th century/20 eeuws
9452: - Herders-zang op het huwelyk van mynen broeder Petrus Verwer, leeraar der Remonstranten te Leyden, en ... Kornelia Hals. z.p., z.j. 4º: [4] p.
9449: - Kerkgedichten ter inwydinge van den Heere Herman Van bracht tot leeraar der gemeinte van Brandwijk en Gybeland, op den 18 der hooimaand des jaars 1717. z.p. 4º: [18] p.
10676: - Vondel en de Visschertjes. Ten huize van Van Gherwen (in 't Roode Kruis, in de Warmoesstraat over de St. Annastraat). Op de koperen bruiloft van den Heer R.W.P. De vries en mevrouw M.C. de Vries-de graaff, 20 april 1884. z.p. 4º: 13 p. O.-H. papier.
10683: - Een silveren trompet gestoocken, ter gelegenheyt van de silveren bruyloft van ... Jacobus Philippus Van der land ende ... Elisabeth Johanna Christina van der Land geborene Höveker, geviert tot Rotterdam den 16 van bloeymaent 1886. Amsterdam, J.A. Wormser. 4º: 26 p., geïll. met oude houtblokjes uit het bezit van Wormser. Fraaie uitgave op Oud-Hollands papier.
10685: - De Nederlandsche Tafelwetten, uitgegeven onder toezicht van mrs Ceremoniemeesters ter gelegenheid van de 12 1/2 jarige echtvereeniging van den heer W. Krabbendam en mevrouw E.M.H. Krabbendam-robert, Amsterdam Wou ,& Lise 1886. 16º: 19 p., geb. in blauw omslag met goudopdruk.
10687: - Gijsbert Karel, Grave van Hogendorp, spreekt: [vers op het huwelijk van J.H.W. Unger, archivaris van Rotterdam, met Cornelia G. Stapert.] z.p., z.j. Plano, [1] p.
65551: - Catalogus van de schilderijen op het museum der stad Haarlem
52042: [POLAK, S. EN H.], - Het socialistisch liederboek. Achttien socialistische liederen voor zang met pianobegeleiding, bewerkt naar " Socialistisch liederenboekje van Stella Polak en Henri Polak", Rotterdam, Wakker, z.j.
8213: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 4e vermeerderde druk. Haarlem, Erven F. Bohn, 1856.
8214: [HASEBROEK, JOHANNES PETRUS] - Waarheid en Droomen. 6e druk. E.J. Brill, 1885.
53612: --- - Verzameling van stukken betreffende het gedrag der curateuren van Holland's universiteit te Leyden, in de jaren 1796 en 1797, bijzonder in de zaak van mr. Johan Luzac, professor in de Grieksche taal en vaderlandsche geschiedenissen aldaar. Leiden. A. en J. Honkoop, 1797.
65716: [ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS], - Aan het publiek in den Amsteldamschen Schouwburg, by den aanvang van de negentiende eeuw
66382: - Algemeen adresboek Haarlem 1887
11143: - OVERGOOR, WOLTERS Blaadje papier met opschrift `En librum quem in gratitudinis atque amicitiae tesseramquam meam scilicet erga te interituram nunquam putes, ex optatissimo, atque integerrimo amico suo Do Maximiliano Francisco Overgoor M.D. ddd J.P. Wolters ss theol.-stud. Lugd. Batavus.' 1 p.
11151: - POLDER DE GROOTE BLOCK, BIEZEVELT Kwitantie van Gillis ... als penningmeester van de Nieuwe bedijckte polder van de grooten Block inzake ontvangen gelden van de pensionaris Biezevelt. 4(, 1 p.
11152: - POMMÉ Briefkaart van J. Pommé, 1930, vanuit Olten, met aanduiding van de plaats van zijn huis.
11156: - RADERMACHER Tekeningetje door W(ilhelmina) D(ana) Radermacher (huwde in 1813 G. Vosmaer) uit een album amicorum: `Cabillario sur les Alpennins'.
11162: - RHIJN, VAN Handtekening J. van Rhijn. 's-Gravenhage, 26 februari 1633.
11170: - ROTTERDAM, VAN ACKER Kwitantie van gelden uit de boedel van de weduwe Willem van Acker, Rotterdam, 18 februari 1709, getekend o.a. Ary Verburgh, W. van Eyndhoven, Jacobus Wachnach (?) en Mathijs Coenraets. 4(, 1 p.
11174: - SAKSEN, VAN Brief in het Frans van Albert ... de Saxen, aan `cher duc', die waarschijnlijk afscheid neemt en terugkeert naar zijn land. Z.p., z.j. 4(, 2 p. (18de-eeuws of vroeg-19de-eeuws.) Volgens een potloodaantekening betreft dit de goeverneur-generaal Albert Casimir van (Tisden?).
11178: - SCHEERS VAN HARENCARSPEL, VAN BEEK Brief van R. Scheers van Harencarspel aan A. van Beek te Utrecht, 's-Gravenhage 1843, betreffende Van Beeks sollicitatie. Scheers zal op hem stemmen, evenals Den Tex. 4(, 3 p.
11182: - SCHRÖDER Lidmaatschapsbul voor J.F.L. Schröder, hoogleraar wis- en natuurkunde te Utrecht, als lid consultant van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam, 22 maart 1830. Getekend C. Dalen, president-directeur en J.B. Ockers Cau, directeur en 1ste secretaris. Charter op perkament met (papieren) zegel, gedeeltelijk gedrukt.
11184: - SPIEGEL, VAN DE; EISEN VOOR EEN GOED AMBTENAAR Kopie `missive aan een jong mensch die tot een minsterieelen post bij een college van regeering is aangesteld, waarvan auteur is wijlen de heer R.P. van de Spiegel', 1791. Folio, 10 p.
11187: - STEENBERGEN, VAN Twee brieven van M. (=W?) D. van Steenbergen, Amsterdam 1914, over de toestand in de wereld.
9518: - Lyk-digten op het ontydig afsterven van ... Mr. Dirk Van groeneveld, in zijn ... leeven raad en oud-burgermeester, etc. der stad Lyden, zalig in den Heere ontslapen den 21 van grasmaand 1727. z.p. 4º: [7] p.
48994: - DYCKERHOFF--- 'Stammbaum der Familie Dyckerhoff', 1903. Groot blad, gedrukt in kleur, 70 x 120 cm, geplakt op linnen, met de nakomelingen van Dirk Dyckerhoff (1651-1704).
11876: - HAGEN, VAN DER Acht stukken betreffende de eigendom van een graf in de Oude Kerk te Amsterdam ten name van Johannes en Petrus van der Hagen, 1725-1799.
11886: - HAWKWOOD, SIR JOHN Enige stukken betreffende Sir John Hawkwood en zijn Free Company, 1375. Twee brieven, aantekeningen en een facsimilé, fraai gebonden in rood linnen band met gouden letters op de rug.
11889: - HECKER Eigenhandig geschreven vers `Horatie Ode 6 lib. 2' door Willem Hecker (geb. 1817), gedateerd 4 oktober 1833. 4(: 1 p.
11894: - HELDRINGH, CLAESSEN Kopie van een briefje van Heldringh, president der Ver. Christen Werkman, d.d. 30 mei 1853, aan een `medebroeder', betreffende het karakter van Juffr. Claessen en haar zuster. 8(: 1 p.
8880: [LOOSJES PZ, ADRIAAN] - M. Junius Brutus. [Haarlem], [A. Loosjes Pz.], [1798].
65395: - Het Metalen Kruis Naam- en ranglijst der Leden en Afdeelingen van de vereeniging Het Metalen Kruis opgedragen aan alle Deelgeregtigden tot het dragen van het Metalen Kruis.
46743: - BAVEL, VAN; BERNE--- Brief van pater H. van Bavel, d.d. Heeswijk 1967. Manuscript, 4°, 2 pag.
48169: - BENTINCK, KNIPHAUSEN--- Points essentiels relatifs à l'affaire de la seigneurie de Kniphausen, appartenant au comte Bentinck (presentes au congres d'Aix-la-Chapelle). Folio, 3 pag., gedrukt, (1818).
10804: - Ter zilveren bruiloft van den heer en mevrouw [Kees] Callenbach-[Koos] Spruyt. z.p. 8º: [8] p.
10806: - Mr. Lohman's feest. Herinneringen aan de tachtigsten verjaardag van jhr. mr. A.F. De savornin lohman, verzameld door G.G. van As. 's-Gravenhage, D.A. Daamen, 1917. 4º: 96 p., geïll.
65810: - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-museum der gemeente Haarlem. En in de zalen en vertrekken van het raadhuis en van de aangenzende gebouwen.
65520: - Gravures de paysagistes hollandais du XVIIe siecle de la Fondation Custodia Collection Frits Lugt
14352: - EGMOND AAN ZEE Potloodtekening (17x24 cm) van het dorp Egmond aan Zee (ruïne, kerk met huizen en strand) met het woord “Eghmont” en “J. Ruisdael”. 17e- of 18e-eeuws. Het watermerk in het papier: “P.B.”.
14365: - KRUIDENIERSWINKEL, TEN KATE Foto van interieur van een kruidenierswinkel naar een tekening van Jan ten Kate met achterop gedrukt gedicht “Een cent te kort”, door J.J.L. ten Kate, ca. 1890?, 16x11 cm.
14368: - SCHELLINKHOUT Convocatie van de Vereeniging Beschaving en oefening te Schellinkhout, secretaris P. Ton, voor vergadering in 1863 met als spreker J. Smit van Bovencarspel, 1 p., 8º oblong, deels gedrukt.
14372: - ALDRIDGE Potloodtekening, 22x16 cm van “eene negerin te Rio de Janeiro” en gesigneerd E.B. Aldridge.
28224: - The devises, motto's etc. used by the parliament officer on standards, banners etc. in the late civil wars, proper to be bound up with y lord Clarendons His[to]ry, 1 page folio with 48 engraved flags. I. Cole sculp. 18th century.
59240: - Akte in het Frans (moeilijk leesbaar), waarschijnlijk 17 eeuws, waarbij betrokken zijn: Andionet Ducerreau [ du Cerreau], Claude Caram, J. Carques.
58953: - Wereldkroniek 7 januari 1937, 24pp. Geïllustreerd, slappe kaft, uitgave ter ere van het huwelijk van Juliana & Bernard.
48976: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dicendo Dicere Discunt 20-11-1874'. Litho van Grolman met afbeeldingen van studentenleven en handtekeningen, 42x32 cm., gedrukt.
48622: - MEYVLIET, GONTIER DE BIRAN--- Correspondentie tussen C. de Jong en Catherina Gil te Issoudun, 1985, betr. het buiten Meyvliet en de familie Gontier de Biran. Manuscripten, ca. 10 pag.
64541: - Livre d'or de la Carte de Feu of Marcel H.G. Grenier
65638: - Joh. Enschede en Zonen, relatiegeschenk, present for their relations, drukkersmerk van Enschede
12775: - BRUSSEL, VAN EYCK Drie stukken betreffende het onroerend goed geketen T'serhuygekensteen, bestaande uit vijf diverse woningen naast elkaar, op de hoek van de Nedermarkt en de Boterstraat te Brussel, 1678. Twee charters op perkament en een stuk. Manuscript.
12776: - BUNGENER Brief van ... Bungener, d.d. Genève 1868, 3 p.
12777: - BURGER, KAASSCHIETER, DE HAAN Fotoalbum met familiefoto's van grootouders C. Burger (1861-1949) en J.H. Kaasschieter (1862-1929), hun zonen Gerard Burger (geb. 1886) en Jo Burger (geb. 1892). Voorts van de aangehuwden J.F. de Haan (1878-1942), J.A. de Haan (1884-1952), Tamme Jans de Haan (geb. 1914), Bertha J. Brouwer (geb. 1925).
12785: - CHATTEL, DU Tekening door F.J. du Chattel, 1871, een stilleven, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 55x75 cm.
12790: - CONSTANT DE REBECQUE, BENJAMIN Kwartierstaat van Benjamin Constant (Benjamin Henri de Constant Rebecque, 1767-1830, auteur en vriend van Belle van Zuylen). Folio, 16 p., handschrift in voorgedrukte formulieren.
12796: - DARFIELD, LEGHOUS, CAMBERLIJN Verklaring van `Frère Eugene, abbé du monastere dit la maison-dieu de l'éternité de Notre Dame de la trappe, de l'ordre de Citeaux de la primitive observance à Darfield, pays de Munster en Westphalie', dat hij zal bidden voor het echtpaar René Louis Joseph Leghous en Thérèse Caroline Françoise Camberlijn, d.d. Geens (?), 20 januari 1818. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel (Dame de la Trappe) en diverse handtekeningen.
12803: - DELFT, STOLKER, ONDERWIJS Extract uit de raadsnotulen van Delft d.d. 27 november 1841, betreffende toelage voor Theresia Stolkert, `stads dag- en kostschoolhouderesse'. Folio, manuscript, 1 p.
12512: - OVEREEM, VAN; 'T NUT Gedrukt vers Notulen van de vergadering van 24 maart 1868 in het Nut, door Een Luisteraar [= P.A. van Overeem]. Amsterdam 1868, 2 p.
12516: - PAUS PIUS VI `Epitaphium' voor paus Pius VI, d.d. 29 augustus 1799. Plano, 1 blad, gedrukt, met een aantal lof-uitingen in het Latijn.
12530: - RAB, HARLINGEN Portretfoto, Harlingen ca. 1910, van R. Rab, 1 stuk.
12532: - RADERS, VAN Gedrukt adresstrookje voor Jkvr. E. van Raders, Van Hogendorpsplein te Rotterdam.
12533: - RAHUSEN, WURFBAIN, ETC Album amicorum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna N.N., 1855-1860.
12534: - RAPPARD, VAN; ZUTPHEN Dankbetuiging van W.L.F.C. van Rappard, officier van justitie te Zutphen, d.d. Zutphen 26 september 1838, voor medewerking in bijna 18 jaar. Nu geroepen tot een `hogere betrekking'. Folio, 2 p., gedrukt, met handtekening met pen.
12536: - RATTENKRUID Gedrukt biljet waarin de heer Damodru in het Frans meedeelt de stad te komen bezoeken en eigenaar te zijn van een wonderbaarlijk geheim poeder waarmee men ratten en muizen in huizen binnen 12 uur kan verdelgen. Het is niet schadelijk voor mensen en desgevraagd zal de heer Damodru van het poeder eten om dat te bewijzen. 1 p., 4(.
12537: - RENESSE `Bestek voor aanbesteding van het afvlakken en met rijs beslaan van het duin bij den lichtopstand te Renesse ... benevens het aanleggen van twee ronde rijshoofden ...' 's-Gravenhage 1852. Folio, 4 p., gedrukt.
12539: - REYERSE, STOUTJESDIJK `Ter herinnering aan het zilveren huwelijksfeest van P.M. Reyerse en C.J. Stoutjesdijk, 4 juni 1920-1945'; 1 omslag, 4(.
12101: - STRAATEN, VAN; LONCKE Heiligenprentje, volgens opschrift op achterzijde in 1828 door pater J. Loncke te Amsterdam uitgereikt aan Hs. Js. van Straaten, `voor het opzeggen van zijn communieboekje'. 1 p.
12107: - SUURLAND, VAN DER STAAL Uittreksel huwelijksregister Middelburg 1897, betreffende huwelijk Johannes Adrianus Jacobus Suurland en Helena Pieternella van der Staal. Folio, 1 p.
12109: - SWARTBOL, HOFMAN, SCHUDDEBOOM Zangstukje, bij gelegenheid der echtvereeniging van Hendrik Cornelis Swartbol met Elizabeth Hofman op den 19 mei 1852. 8(: [50] p. Geb., geïllustreerd met twee ornamentale litho's in groen gedrukt (door O.D. Emrik, Haarlem) met `Bruidegom' en `Bruid' in handschrift en twee losse bijlagen.
12111: - TENTOONSTELLING OUD-HOLLAND TE AMSTERDAM Set van het blad Oud-Hollandts Nieustydinghe 1895, nrs. 1 t/m 174 (de laatste), mist nr. 48. 692 p. Folio, gedrukt.
12114: - TEX, DEN Drie gedrukte brochures betreffende Jhr.mr. C.J.A. den Tex, burgemeester van Amsterdam, 1879, 1880 en 1883. Ca. 20 p., geïll.
29323: - SCHEEPSBOUW -- Verzoekschrift van de Amsterdamsche Expediteursvereniging aan de minister van Waterstaat, dd. 6-11-1908, n.a.v. het plan van de My Zeeland om drie nieuwe schepen in het buitenland te laten bouwen. 3 pag., folio, gedrukt.
14080: - OS, VAN Gedrukte brief van Decanus & Canonici, d.d. Utrecht 10-3-1825, getekend C. de Jong, betr. het overlijden op 28 februari van Willibrordus van Os, aartsbisschop van Utrecht, folio, 1 p.
14082: - AMSTERDAM, KAAKEBEEN, TICHLER Nominatie formulier d.d. 17-10-1836 voor vacature predikant door overlijden van Ds. D. M. Kaakebeen, uitgebracht door diakenen. Gedrukt, 4º oblong, 1 p.
14089: - KERWAL, VAN WAENEN, HELVETIUS Gedichten op de promotie van Michael Kerwal, extract uit dissertatie, 18e eeuws. Gedrukt, 4º, 4 p.
14102: - TAETS VAN AMERONGEN Veilingcatalogus Mak Dordrecht 6-8 mei 1952, o.a. collectie H.L. baron Taets van Amerongen te Bergen NH. Gedrukt, 52 p., 4º.
14106: - PASPOORT, DUITSLAND Paspoort voor Johann Wilhelm Rüch om van Frankfurt am Main naar Opplingen te reizen, d.d. Frankfurt 1801. Folio, oblong, 1 blad, deels gedrukt, met opgedrukt zegel.
14108: - WIJS, AMSTERDAM Prijsformulier van het gymnasium (?) te Amsterdam voor J. Wijs, d.d. Amsterdam 1848, getekend A. F. van de Laar Jr.
14112: - BELASTINGEN, LEIDEN, DE MEIJ Twee publicaties betr. zegelrecht te Leiden 1813 en personele belasting 1822, 2 bladen, gedrukt.
13466: - DRIES, VAN DEN; STAATSSPOORWEGEN Album met namen en als titel “Aan A. van den Dries ter gelegenheid van zijne 25-jarige dienstvervulling bij de Staatsspoor, van zijne collega‘s, 6 juli 1883 - 6 juli 1908”, 1 deel, 8º.
13471: - VOORBURG, BEENAKKER, WITTERS Communie-herinnerings-platen uit 1948, uitgereikt te Voorburg aan Monica, Jessie en Annemieke Witters door pastoor J. Beenakker, 3 bladen, plano, deels gedrukt.
13476: - MITTWEIDA Groepsfoto (13x18 cm) van 12 mannen van middelbare leeftijd, drinkend en musicerend in een kamer. Op achterzijde: “Koninginnefeest 31 Augustus 1905, Mittweida”.
13060: - ROO, DE; OPZOOMER, LYCKLAMA À NYEHOLT Gedrukte dissertatie De Cartesii Methodo, van Leonardus W.G. de Roo, uit Moerdijk, gepromoveerd 16 april 1859 te Utrecht. Hierbij een tweede exemplaar van dit boek, met blanco pagina's, met een aantal gedichten in De Roo's handschrift. Voorts twee getuigschriften voor L.W.G. de Roo, één d.d. 16 mei 1859 van Opzoomer, zijn Utrechtse hoogleraar, en één d.d. 18 november 1859 van I.S. Lijcklama à Nijeholt, bij wie hij aan huis had lesgegeven.
13064: - ROTTERDAM Adreskaartje, gedrukt, eerste helft 19de eeuw, van het New Bath-Hotel, Boompjes A82, Rotterdam (Hendriksen & Co.), vertrekplaats van de stoomboten.
13065: - ROTTERDAM, BEDRIJFSLEVEN 19DE EEUW Gedrukte circulaires van Rotterdamse bedrijven met mededelingen over veranderingen in de bedrijfsvoering, verhuizing, vestiging, liquidatie, nieuwe vennoten, overleden directieleden, etc., etc. Meestal 1 p. 4(, per stuk
13069: - ROTTERDAM, JANSEN Circulaire van Joh.Ed. Jansen te Rotterdam, agent van diverse huizen, 1891. 4(, gedrukt, 1 p.
13514: - GRAVENHAGE, POST Ontwerptekening voor een diploma voor het erelidmaatschap van de Haagse winkeliersvereniging voor F. Post sr., 1926, 1 blad, plano.
13524: - HENSBEEK, VAN Aant. betr. familie Van Hensbeek, ca 1500-ca 1800, 4 p., manuscript, 20e-eeuws.
14284: - ZEESLAG BIJ PLYMOUTH 1692 “Premier avis de la grande victoire remporté sur l’armée navale de France par les flotes Angloise & Hollandoise, le 29e May 1692”, 1 blad, folio, gedrukt.
14290: - KORTEWEG, CLANT, HEELSUM Poesie-album van Cornelia M. Korteweg-Clant, 1900-1948, manuscript, 8º.
14298: - ZWITSERLAND, VAN NOOTEN, FOTOGRAFIE Gedrukt boek door N.F. van Nooten, “Bezoek van Zwitserland in den zomer van 1865”, Utrecht [1879], 64 p., geïllustreerd met 56 originele albumine foto’s (9,5x6 cm): 41 naar schilderijen en prenten en 15 originele foto’s van gezichten in Zwitserland. Gebonden in half linnen.
13624: - AMERIKA, BELASTING Ca 16 kwitanties voor ontvangen belastingen van inwoners van Charlestown, Middlesex, Massachusetts, USA, 1814-1830.
13630: - LEENSTELSEL Publicatie van Lodewijk Napoleon dd 1809 betr. verder vervallen verklaring van het leenstelsel, 1 blad, plano, gedrukt.
13632: - THOLEN, BOLL Acte van transport van een perceel land in Jan Jacobs Queck onder Schaeckerloo (Tholen), verkocht door de erven van Adriaen Boll (zeer uitvoerige familierelaties vermeld!) aan Jan Cornelisz Commersse. Verleden voor schepenen van Schaeckerloo dd 8-3-1678, charter op perkament met handtekening van Marinus J. van Vrijberghe, zegel beschadigd.
13606: - HINDELOOPEN Verziilverde medaille met tekst “1225 Hindeloopen 1975 / 750 jaar stad”.
13609: - ABCOUDE, GOUSSET, BUYS Verklaring van Johannes Gousset, schout van Abcoude, betr. het huwelijk van Claas Symens Buys en Maritie Jans Buys, dd Weespercarspel 7-1-1717. 1 p., folio, manuscript.
13619: - LIEDEKERKE, LUIK Drie brieven van de graaf van Liedekerke, gouverneur van Luik, dd 1819, aan de generaal-majoor Vermaesen, commissaris van de koning van Nederland te Brussel, manuscript, 4 p.
13621: - BELASTINGEN, AMSTERDAM, 1813 Biljet betr. betalingen voor de aanwerving van manschappen in het leger, dd Amsterdam 13-12-1813, getekend door J.J. May, P.J. van Namen, G.J. Jacobson, C. Apostool, E.E. Burgklij Glimmer en J. van Voorthuizen, gedrukt.
13221: - INDIË, DE SORNIE, VINCENT Vertrouwelijke brief van mr. H.R. van Taalingen aan mr. P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia, dd Aerdenhout 1936, betr. Joseph de Sornie (Sorny), een Spanjaard die zich in 1832 te Semarang vestigde en bij Elisabeth Juliana Vincent enkele kinderen kreeg, waaronder schrijvers grootmoeder, getypt, 2 p.
13223: - BREGGEN PAUW, VAN DER Briefje van de remonstrantse predikant P. van der Breggen Pauw, dd 1816, aan N.N., manuscript, 1 p.
13228: - QUELLINUS, EIBINK Prijspenning met tekst “Kunstnijverheidsschool Quellinus, afd. bouwkunstig teekenen. A. Eibink, cursus 1912/13”, verzilverd
13230: - VONDEL, JOOST VAN DEN Blauw bord van Sphinx, Maastricht met portret van Vondel en de jaartallen 1587-1937, 26 cm middellijn
13236: - DONDERS, LICHT EN KLEUREN Krantenknipsels met verslag van vijf voordrachten over licht en kleur door prof. F.C. Donders, gehouden te Utrecht in het Physisch laboratorium in 1880. Ingeplakt in cahier, 26 p.
13246: - GOUDA, GOEDEWAAGEN, BENDER Prijsformulier voor N. Goedewaagen, leerlinge meisjesschool te Gouda, 1892, 1 p., deels gedrukt, getekend J.H. v.d. Voort en door schoolhoofd M.L.J. Bender
13698: - PARIJS, MUSIC-HALL DANSER JACK GARCY Dossier brieven, knipsels, programmma’s etc. afkomstig van de danser Jack Garcy (pseudoniem voor Henry Guarracino), 1925-1930, 26 stukken, meest in handschrift of getypt.
13708: - LISSE, HEERMAN, DRIJFHOUT “Korte memorie” voor de Staten van Holland door Frederick Jacob Heerman, heer van Lisse, betr. zijn gedrag bij het beroepen van een nieuwe predikant te Lisse, 1724, folio, 30 p., gedrukt.
13710: - DRUKKEN VAN THEOLOGSICHE BOEKEN Extract uit de resolutien van de Staten van Holland dd 17-6-1740 betr. het drukken van theologsiche boeken zonder kerkelijke goedkeuring. Met concept placaat met verbod tot het drukken van religieuze teksten zonder approbatie van de kerkeraad, classis of hoogleraar theologie, folio, 4 p., gedrukt.
13717: - LEIDEN, UNIVERSITEIT, SCHEIDIUS Contract der weduwen-societeit van de professoren aan ‘s lands universiteit te Leiden dd 14-1-1792, ten name van Ev. Scheidius met aantekeningen van Scheidius over betalingen etc. uit 1793 en 1794, folio, 8 p., deels gedrukt.
13731: - DURING, BUYS, DE STOPPELAAR Brief van G. Buys dd Amsterdam 1839 aan G. v. During te Rotterdam betr. bomen in de tuin van de oude mevrouw de Stoppelaar, 4º, 1 p., manuscript.
13671: - TOLLENS “Volksgezang”, vers van 10 coupletten door H. Tollens Czn, 4º, 2 p., manuscript.
13679: - DUMAS, GRONINGEN Acte verleden voor burgemeesteren en raad in Groningen, dd 31-5-1740, inzake een erfenis in de familie Dumas, Franse tekst, charter op perkament, met handtekening van Peter Rembert van Iddekinge, zegel verloren.
13681: - HEUSDEN 28 Kerkelijke attestaties betreffende personen die vanuit diverse plaatsen naar Heusden trokken en aldaar lidmaat zouden kunnen worden, 28 p., deels gedrukt, met handtekeningen van de predikanten van de plaatsen waaruit men vertrok en gedrukte of gestempelde afb. van de kerkelijke zegels.
13684: - ELIEKIN, HEUSDEN Kerkelijke attestatie voor Maria Eliekin, lidmate te Heusden, bij haar vertrek naar Delft, 1841, 1 p., deels gedrukt.
13656: - KRUISLAND (N.-Br), KERK EN SCHOOL Visitatie-rapporten door gecommitteerden van de classis Bergen op Zoom en Steenbergen, betreffende de kerk en school te Kruisland, 1786-1809, folio, 22 p., manuscript.
13662: - GOUDKOORTS IN AUSTRALIË Verklaring van een vijftal kapiteins/gezagvoerders van Nederlandse schepen in de haven van Sydney en van een slagter te Sydney, op verzoek van kapitein B.J. Doornik van het Nederlandse barkschip “Willem Ernst”, dat zij het gezouten vlees aan boord van de “Willem Ernst” hebben geïnspecteerd en bevonden dat dit “goed en niet bedorven of stinkend was”. Getekend Sydney 24 december 1853 door K. Pool, A(?) Wap, J. Hensing, J.M. Borghorst en ? , 1 blad, folio, manuscript.
13664: - GRONINGEN, FRANSE KOSTSCHOOL “Conditien en voorwaarden tot een Fransche kostschool voor jonge juffrouwen” te Groningen, uitgevaardigd ten raadhuize van de stad Groningen dd 28-3-1803, 4º, 7 p., gedrukt.
13158: - WAAIER Tekening voor een waaier, een Oosters landschap met twee personen, getekend op een dubbel vel sterk en dun papier, zodat het waarschijnlijk de bedoeling was van dit blad een waaier te maken. 19de-eeuws? 30x50 cm., halfrond van boven (mist een stukje aan de bovenzijde).
13161: - WATERSNOOD 1825 Missive van de gouverneur van Zuid-Holland aan de gemeentebesturen betreffende collectes t.b.v. de watersnood. Folio, gedrukt, 2 p.
13170: - WERVEN, VAN, VAN DER KOLK Negen stukken betreffende Jan Gerrit van Werven, geb. Zwollerkerspel 16 augustus 1900, Hendrikje van Werven, geb. 1899, Hendrikje van Werven-van der Kolk, geb. 2 mei 1875; ca. 1920-1950.
13172: - WESTMAN Tekening in kleur van een tak rozen, gesigneerd J. Westman, 1858, 20x18 cm.
14331: - KERKERADE, SINT VINCENTIUSVERENIGING “Protocolle der St. Vincenz-Conferenz zum Heil. Lambertus in Kirchrath, von 1868-1880 inclusive”. Manuscript, 4o, 227 p., gebonden in half leer met op rug “Conferenz des h. Vincenz von Paul in Kirchrath”.
12300: - DOMIS, CORNELIUS, HOLTSLAG, INDIË `Leeringen van de Sabdha Alaya en metaphysische leeringen. Meditaties uit Java's Vorstenlanden gedurende de Japansche overheersing', door mevr. S.H. de Senerpont Domis geb. Cornelius, Bronovolaan 18, Den Haag. Manuscript, deels getypt, deels in handschrift, ca. 200 p., 4(, geb., ca. 1950.
12303: - DOUMA `Familie-gegevens van Eelke Douma, aug. 1970', cahier met elf generaties Douma, krantenfoto van geboortehuis Eelke Douma (geb. 9 oktober 1896) te Oudeschoot, etc.
12321: - FEYE Twee gedichten in handschrift van M. Feye; 19de-eeuws. 4(, 6 p.
12322: - FODOR Handtekening van C.J. Fodor als thesaurier van de Commissie tot de Stedelijke Tentoonstelling; 1 stuk.
12325: - FRIESLAND, TOLHEFFING, FOLLEGABRUG Publicatie van de gouverneur van Friesland d.d. 1847 betreffende de tolgelden voor schepen die door de Follegabrug in Lemsterland varen. Plano, 1 p., gedrukt.
12329: - GAYMANS Album, klein oblong, met religieuze citaten en `Pyrmont 22-7-1874'. Inschrijvingen uit de jaren 1874-1881, o.a. E. van Dam en M.J.v.D. Voorts de aantekening: `Dit boekje is ws. geweest van `nicht' Alide Gaymans 1841-1927. Mijn vader was haar executeur-testamentair, D. van der Hoop van Slochteren'.
13768: - MOLSTER Stukken betr. prof. mr. Frederik Adriaan Molster en diens gezin, manuscript en druk, 19e-eeuws, ca 60 stukken.
13771: - SCHOUTEN, KLEINHANS Bijbeltje uit 1884 met opdracht in handschrift door vader en moeder A. Schouten en J.M. Schouten-Kleinhans aan hun kind bij de belijdenis, 1 deeltje.
13780: - GRAFT, SCHERMER, NOIJEN, TEETJES Familieaantekeningen Schermer te Graft 1735-1782, 4º, 4 p. manuscript, ca. 1780.
13800: - KAPTEIN, TE ROLLER Receptiealbum: “Felicitatieregister ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van den heer en mevrouw G.J. Kaptein-te Roller, op donderdag 21 augustus 1947”, 12 p., 4º, manuscript.
13805: - HOOGELAND, KAAGMAN Kwitantie d.d. 1782 waarbij Jan Hoogeland verklaart ƒ4,10 te hebben ontvangen van de heer Kaagman voor “een jaar opwinden en onderhouden en schoonmaken [van] U Ed staand horloogie”, 1 stuk, 7x18 cm, manuscript. Achter glas in lijst.
13818: - ROTTERDAM, N.H. KERK Rooster van collecteerbeurten voor het college van collectanten ter instandhouding van den openbaren eeredienst bij de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Rotterdam, 1942, brochure, 20 p., gedrukt.
13822: - HOFMAN, DE JONGE Nota van Neeltje de Jonge d.d. 1788, voor de Wed. Hofman, betr. 4 mutsen genaaid à 12 stuivers, 1 blad, manuscript.
13842: - POSTSTEMPELS WENEN, PRAAG Duitstalige brief van Frau Kirsch, d.d. Wenen 24-2-1843, aan Jos Bunz, Goldarbeiter in Prag, 4º, 2 p.
13847: - AMSTERDAM, MONNIKX, KARSEBOOM, GROEN, VAN LEEUWENDAAL, VAN DE POLL Akte van transport, d.d. Amsterdam 16-2-1786, waarbij Maria Monnikx, gehuwd met Jan Karseboom, een huis op Kattenburg verkoopt aan Carel Groen. Zij had het huis geërfd van Pieter Marinus van Leeuwendaal. Chater op perkament met uithangend zegel van schepen Jan van de Poll de jonge.
13909: - HAARLEM, GROENEWOUD Afl. 4 van Haarlemmerolie, huisorgaan van Coöperatie Haarlem, Augustus 1954, geheel gewijd aan het afscheid van directeur G.A. Groenewoud. Gestencild, folio, 5 p.
13913: - HAARLEMMERLIEDE, ROTTEPOLDER Twee nota’s ingekomen bij de Rottepolder, onder Haarlemmerliede, 1922-1923.
13918: - ORANJE NASSAU, DOKKUM Foto, 13x18 cm, tonende Prins Hendrik met een groep personen op de zeedijk bij Dokkum, ca. 1900? Foto: W. en K. Heeringa te Dokkum.
13947: - VOGELVANGER, EXRIK Extract uit Register Resolutien Nat. Rekenkamer d.d. 2-7-1802 betr. benoeming tot eerste secretaris van J.A. Exrik, in plaats van Guilielmus Vogelvanger, die wordt bedankt en een zilveren tabaksdoos krijgt, manuscript, 3 p., folio.
13919: - TIMMER, ONDERWIJS, HAARLEM Enkele papieren afkomstig van G.Q.J. Timmer (1892 - ca. 1939), leraar aan de Mulo school te Haarlem
13929: - PAUVERT, VAN DEN Cahier met meest overgeschreven verzen van Nederlandse en Franse dichters, door H. (?) van den Pauvert, ca. 1850, manuscript, 170 p., geb.
13696: - ORANJE Extracten uit de resolutien van de Staten en van het Hof van Holland, 1759, betr. de opening van het testament van prinses Anna, weduwe van Willem II en betr. de aanwijzing van voogden over haar kinderen: haar vader, haar schoonmoeder en haar neef Louis van Brunswijk, folio, 11 p., gedrukt.
13697: - LODEWIJK XVI Commissie voor Joseph Etienne Sipion de Thonun, “garde du corps de notre très cher et très ainé frère Monsieur en la Compagnie de Levia”, tot kapitein der cavallerie, getekend te Versailles, 4-4-1781, charter op perkament met de handtekening van “Louis” en een (beschadigd) zegel.
13949: - BRABANT, VERHOUDING RK-HERVORMD Extract uit Register Resolutien van de Staten Generaal d.d. 19-9-1768, betr. het feit dat ambtenaren in Brabant Hervormd dienen te zijn en als zij hun ‘Religie komen te versaaken’ of trouwen met een RK vrouw, zij vervallen zijn van hun ambt.
13963: - OUDEWATER, GOUDA, DE MOOR Brief van Thomas de Moor, d.d. Gouda 24-10-1804 aan J.J. Montijn, baljuw van Oudewater, manuscript, 2 p.
13965: - OUDEWATER, HAASTRECHT, DE BRUIN Brief van A. van der Dussen, baljuw van Haastrecht, d.d. Haastrecht 1809, aan de baljuw van Oudewater betreffende Gerrit de Bruin, gepatenteerd koopman te Haastrecht die in een herberg te Oudewater een horloge afhandig gemaakt is door iemand die zich “de deurwaarder” noemde. Manuscript, 2 p.
13021: - ONDERWIJS AAN MEISJES, KAPTEYN `Gedenkboek' Nic. Beets: kalender waarin men met de pen gedenkwaardige zaken diende in te schrijven. Dit exemplaar, met op schutblad `Herinnering aan mej. Bertemie Kapteyn, overl. jan. 1927', bevat per datum de namen van een honderdtal meisjes uit `betere kringen', met hun geboortejaar en een aanduiding van een periode van 2 à 3 jaar uit de late jaren tachtig. Waarschijnlijk waren het de leerlingen van mej. Kapteyn, steeds zo'n 14-17 jaar oud.
13023: - OOSTERWIJK (GEM. KEDICHEM Z.-H.), TAVERNIER Tekening met pen en penseel in grijs van `Oosterwijk bij Leerdam'; gemerkt verso `H. Tavernier fec.', 14x20,5 cm.
13026: - PANNEKOEK Genealogisch schema Pannekoek, 17de-20ste eeuw, te Zonnemaire, 1 blad.
13027: - PARLEVLIET, KOK Foto van `Jb. Parlevliet en Max Kok', d.d. 16 mei 1910, fotograaf: Van Rijn te Amsterdam, 9x14 cm.
13030: - POEPJES, DUBOIS, AANSPREKER Aquarel, 16x12 cm., gesigneerd C. Dubois, van een aanspreker die van een formulier de dood opleest van Jan Bastiaan Poepjes; 19de-eeuws.
13032: - PORSELEINKAARTJES Porseleinkaartjes (adreskaartjes op hoogglans karton) uit het midden van de 19de eeuw. Ca. 6x10 cm., per stuk
14002: - KOMST, HUYSER, LOURENS Aantekeningen betr. huwelijk Willem Komst en Sophia Hendrika Huyser, d.d. Amsterdam 1819, en hun twee kinderen Willem Pieter Corn. en Cornelis, manuscript, 4º, 1 p., [ca. 1825].
14004: - LAUGEMAN Twee gedrukte overlijdensberichten d.d. Amsterdam 1872 en 1880 resp. van Johan Melchior Laugeman, 65 jaar en Gerrit La(u)geman, 74 jaar.
14008: - FRANKRIJK, DU CHALLION, LACROIX Brief van ... Du Challion (Du Chattion?) aan M. Lacroix, d.d. Martigny 1783, manuscript, 2 p., 4º, met afdruk lakcachet Du Challion.
14009: - FRANKRIJK, LACROIX Brief van ? aan Monsieur Ge Lin (?), procureur au bailliage de Mascon, d.d. St. Germain 1713, o.a. over Antoine Lacroix, manuscript, 3p., 4º, met afdruk lakcachet.
13990: - EVERHARD, VAN MARLE Gekleurde tekening van het grafmonument voor Willemina van Marle, weduwe van Jan Coenraad Everhard, geb. 7-3-1762, gestorven 17-3-1823, anoniem, 1823, 28x19 cm. Randen beschadigd.
13995: - TROONOPVOLGING, FARNCOMBE SANDERS A.J.W. Farncombe Sanders, ‘Troonopvolging’, z. pl. [ca. 1900], 3 p., folio, facsimilé van handschrift en tekening.
13976: - OUDEWATER, DELFT, VAN SEIJST Portrettekening van Cornelis Jan van Seijst, predikant te Delft in 1794, oud 47 jaar en predikant van Oudewater van 27-6-1779 tot 6-2-1780. Naar een gravure van Snoek, d.d. R’dam 1794, 26x14 cm.
13981: - STEENSMA “Op de 63ste verjaardag van onze vader G. Steensma, 5 Jan 1829”, manuscript, 4º, 2 p.
13989: - GELDER, ALMANAK, FRIESLAND ‘Friesch Comptoir Almanack over het schrikkeljaar 1776’, Leeuwarden 1776, 12º, met almanak-deel, naamlijst, wagtregelingen te Leeuwaren, luiden poortklok Leeuwarden, genealogie potentaten in Europa, fondslijstje van P. Koumans te Leeuwarden en aant. in handschrift. Met de afwasbare kartonnen bladen, in (beschadigd) leren bandje met goudstempeling en zilveren slot.
14063: - SCHAAFF, VAN DER Brief van J.H. van der Schaaff, d.d. Leiden 1-2-1883, aan zijn echtgenote te Kleef, 2 p., manuscript, folio oblong.
14069: - HALVERSTAD, POUW Enkele documenten betr. Felix Halverstad, ca. 1970.
14072: - DUITSLAND, SEGESTE “Rechnung der Gemeinde Segeste für das Jahr 1850/1851”. Getekend 1-8-1851 door Albers. Manuscript, folio, 36 p.
14040: - HOGENDORP, FREDERIK VAN, DUMAS “Overschriften uit Frederik van Hogendorp’s brieven aan zijne moeder geschreven uit Afrika-Bloemfontein”, 1876-1878 en uit latere brieven 1880-1886. Manuscript, 23 p., 8º gebonden in fraai stempelbandje.
14061: - CALKOEN Twee etsen en een aquarel van Henk J. Calkoen (1894-1979).
14011: - AELDERS, VAN DER HAER, KERSTEN Brief van D.B. (?) van der Haer aan R. Kersten Heerengracht 602 te Amsterdam, d.d. Leeuwarden 25-4-1831, manuscript, 2 p., 4º.
14019: - WIBAUT ‘Florentius Marinus Wibaut 1859-1936’, publicatie van N.V. De Arbeiderspers n.a.v. het overlijden van Wibaut, 1936, gedrukt, 32 p., 42x29 cm, geïll.
14022: - VERZEKERINGSWEZEN, CORNELISSEN, BOEREN ‘Het lijfrentekantoor. Komisch karakterduet, vervaardigd en met enorm succes voorgedragen door de Hollandsche duettisten A. Cornelissen en P. Boeren’, ‘s-Hertogenbosch H. Mosmans, ca. 1890. Gedrukt muziekstuk, groot 4º, 4 p. met afb. van “Kantoor van levensverzekering en lijfrente” op omslag.
12571: - SCHIPPER, GRAFT, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie, gesigneerd Gerrit Schipper. Graft 1830, folio, oblong.
12576: - SCHOUTEN, WIJN `Lied der wijsheid, of de wijsheid in den wijn'; 8(, 3 p., ca. 1820, gesigneerd: Haarlem, J. Schouten.
12579: - SCHUMAN, KALLIGRAFIE Blad kalligrafie met de tekst `Johanna Schristina Schuman, gebooren 29 junij 1801', 1 p., folio, oblong.
12585: - SIBERG, BISLICK, CREMERS, TIELENS, MAAS EN WAAL Repliek van Ludolph Caspar Ludewiek vrijheer van Siberg, drossaart van Bislick, heer van Veurde (en) Stockum in een rechtzaak voor het landgericht van het ambt Tussen Maes en Wael, tegen Jan Cremers, stadhouder te Hernen, en Roeloff Tielens. Het stuk van 147 p. folio bestaat uit 1013 punten en is ondertekend door de advocaat W. Vermeer [ca. 1730].
12589: - SOESTDIJK Aflevering van de Utrechtsche Courant van 25 mei 1818 met verslag van de feestelijke ingebruikname door de prins en prinses van Oranje van het Jachtslot Soestdijk, in 1815 hun aangeboden ter herinnering aan de Slag bij Waterloo. Plano, 1 blad.
14137: - SCHIEDAM ‘Orde der feest- en lijdensstoffen, die jaarlijks in de Christelijk Hervormde Gemeente van Schiedam gepredikt worden’, Schiedam, Abr. Bakker 1781, 16º, 102+9 p., geb. (in modern bandje).
14139: - WASSEN, ELLING, NOORD SLEEN Portretfoto, kabinetformaat, van Aaltje Wassen, echtgenote van Willem Elling, te Noord Sleen. Fotograaf: J. de Vries te Assen, ca. 1910.
14120: - BLINDENONDERWIJS AMSTERDAM Kwitantie en toegangsbewijs voor het Instituut tot onderwijs van blinden te Amsterdam, ca. 1825. Deels gedrukt.
14122: - SCHARP, SCHIPHORST, KREEFT “Ter egtverbintenis van ... Jacob Schiphorst captein van eene compagnie Invanterie en vrouwe Gerarda Maria Kreeft”, manuscript, folio, 2 p.
14129: - POUW Vers op het huwelijk van Lien Pouw en Frederik ... uit Delft, ca. 1900, manuscript, 8º, 2 p.
14130: - LOTERIJ Aandeel ad ƒ2.50 in de loterij van de Vereniging tot Bevordering van’s lands weerbaarheid, d.d. 1871. gedrukt, 4º, 2p.
12977: - MAKS, VOET, CLICHÉFABRIEK Ons Boek, fraai gebonden boekwerk met geschreven teksten betreffende het gezin Henk Maks en Stijntje Voet (gehuwd Haarlem 28 april 1898) en hun dochter Christine Sandeune Maks (geb. Haarlem 7 november 1900). Ca. 200 p. (1898-1960), geschept papier in perkamenten band met gouden letters. Fraai!
13336: - DREKMA, VAN DE WAAG Briefje “Schipper Harmen gelieft voor mijn, Hendr. Drekma, te gaan aan den dam bij de captyn van de Waag om te verneemen of daar ook goet geborgen is, want hebbe een rijssaake in ‘t gedrang vermist (...)”, 1 p., 4º, 18e-eeuws
13338: - MUIDEN, ZUIDERZEE, SCHAAP Verklaring van Marten Schaap, dd Muiden 18-2-1825, dat hij in 1825 de Zuiderzee niet heeft bevaren, 1 blad, 8º oblong, deels gedrukt.
13343: - DROSTE, SCHOTEL Exemplaar van Coenraet Droste, Overblijfsels van geheugchenis, ‘s Gravenhage, Viejou, 1728, 4º, 196 p., gebonden in perkamenten band, afkomstig uit de bibliotheek van G.D.J. Schotel en met zeer veel aantekeningen van zijn hand.
13345: - NAARDEN, JOODSE SYNAGOGE Twee brieven betr. de Joods-Portugese synagoge te Naarden, 1856, 4º, 5 p., manuscript.
13350: - KRAFT Zur Erinnerung an Marianne Schriber-Kraft (1932-1965), Lebensbild und Trauerrede, von Herrn Pfarrer E. Schweingruber, 1965, 16 p., 8º oblong, gedrukt, met ingeplakte foto.
14708: [GARNAUS, ADOLF S.] - Die Familie Römer von Zürich, 1622 - 1932.
14754: [KLOMPENHOUWER, H. E.A.] - Familiekroniek Terberg 1869 - 1999.
14155: - LEIDEN, GEERLOF, DIENTEGARD Extract uit de Resolutien van de Staten van Holland d.d. 11-9-1789 betr. het verbod voor een huwelijk tussen Adrianus Antony Geerlof, meerderjarig en Adriana Dientegard, minderjarig (moeder Adriana Moraal) allen te Leiden, gedrukt, folio 8 p.
14159: - HAREN, RUMMERINK, HOIZING Gedrukt bericht betr. het overlijden van Jan Rummerink, scholte van Haren, ca. 62 jaar, d.d. Haren 25-10-1761. Ondertekend door Margreta Hoizing, wed. Rummerink. Folio, met zwarte rand.
14173: - CLERQ, DE Correspondentie ontvangen door A. de Clerq; gemeenteontvanger te Groede, ca. 1870-1890, 10 stuks.
14179: - SAPPEMEER ‘Willekeur betreffende de klap en batten bij het Achterdiep te Sappemeer, benevens de Molenweg... tot het welk de deelgenooten zijn de eigenaren van de plaatsen land bij het Achterdiep vanaf nr 102 t/m nr 115, d.d. Sappemeer 5-6-1830’. Afschrift ca. 1900. Manuscript, folio, 2 p.
14183: - ROTTERDAM, RUIJBROEK, VAN OMMERING “Herinnering aan den doop” van Christiaan, zoon van Johan Christoffel Ruybroek en Pieternella van Ommering, Rotterdam (Ev. Luth. Gem.), 16-10-1932, deels gedrukt, 8º oblong.
13174: - WINTERSWIJK, VAN HOYTEMA Tekening met kleur door Antoinette Agathe van Hoytema (1875-1967) van een boerderij te Winterswijk, 24x31 cm.
13179: - WOUBRUGGE, KROON Briefje van A. Kroon CJzn te Woubrugge, 189?. Deels gedrukt, 2 p.
13182: - WUMKES G.A. Wumkes, Op Thabor. Afscheidswoord bij het neerleggen van het predikambt 1 november 1924. Sneek 1924; 8(: 16 p., gedrukt, met portretfoto (cliché-afdruk) van Wumkes en in pen: `Benoemd in 1924 tot bibliothecaris der Prov. Bibliotheek van Friesland'.
13185: - WIJNGAARD, DORDRECHT `Aan mijne dochter als bruid', gedicht van 3 p., folio, handschrift, ondertekend Dordrecht 19 januari 1872, J.H. Wijngaard.
13186: - ZAANDIJK, FANFARE Zaandijks fanfarecorps, kwartaalblad 1947-1951, gestencild, 8(.
13197: - ZUYLEN VAN NYEVELT Twee gedrukte circulaires, getekend J.A. de Zuylen van Nyevelt, Rotterdam 1813, folio.
12591: - SONTTOL `Tol-rolle in den Orizond, voor d'onderdaenen der Geunieerde Nederlandsche Provincien'. Amsterdam (Laurens Gunter), 1695. 4(, 12 p., gedrukt.
12597: - SUIKERRAFFINADERIJEN IN HOLLAND Extract uit Resolutiën Gecommitteerde Raden Staten van Holland 15 juli 1778, betreffende het uitkeren van een premie aan de suikerraffinadeurs in Holland, 3 p., gedrukt.
12600: - SWEMMELAAR Handtekening van J.M. Swemmelaar, Leeuwarden 1769, 1 stuk.
12602: - TAETS VAN AMERONGEN Getekend familiewapen Taets van Amerongen, met zilver en kleuren op zwarte ondergrond, 30x24 cm., gesigneerd E. Dick.
14210: - STAATSBLAD Besluit van Koning Willem I d.d. 18-12-1813 betreffende uitgave van een “Staatsblad der Vereenigde Nederlanden” met ingang van 1-1-1814. Folio, 2 p., gedrukt.
14212: - LOTERIJEN, AANPLAKBILJETTEN Handingekleurde litho door Bourdet, 16x20 cm: “Le Réalisme Parisien: l’affichomanie”. Spotprent op het overdreven beplakken van huizen in Parijs met levensgrote aanplakbiljetten. Op de voorgrond “Assurances générales contre les assurances, primes, tontines, loteries...”, ca. 1830, in lijst achter glas.
14214: - BREDERODE, VAN, TOONKUNST, HAARLEM Afrekening van J.J. van Brederode te Haarlem, voor Mij van Toonkunst afd. Haarlem voor verkochte toegangsbiljetten voor concerten, 1880, manuscript, groot blad.
14216: - KEUSS Geschilderd portret op perkament of ivoor voorstellende Bernard Herman Keuss, geb. 27-4-1798, overleden te Neuenkirchen 26-11-1861, 11x8 cm, in lijst achter glas.
14219: - KLEIJ, VAN DER, RUIS, HIBBEL, MAAS, HAZERSWOUDE “Familiealbum met genealogie en kwartierstaat van de families Van der Kleij, Ruis, Hibbel, Maas, beschreven door W.D. van der Kleij”, manuscript, 4º, getypt met ingeplakte, veelal originele, foto’s en documenten, 167 p.
14224: - RITSCHL, GIZA, EVERTS Portretfoto, 6x4 cm, van de dichteres Giza Ritschl (1869-..), met verso “voor Maria van Giza. Gekiekt 21-10-1940”.
14227: - REICHENFELD Foto, 9x12 cm, van Erwin Georg Franz Reichenfeld, d.d. Leiden 1920, geoffreerd aan C.W. du Boeuff. Wat verbleekt.
14185: - SCHUYLENBURCH, VAN, BERGHUIS KRAK Album met ingeschreven gedichten. Op schutblad “Voor Bolly van Joan”, ca. 1930.
14187: - FIETSEN “‘Wielrijders-lied’, ‘Sneeuwvlokjes’. Twee liederen op één blad plano, gedrukt, uitgave Jan de Bruin”, ca. 1900.
14238: - ROOS EN BURG Potloodtekening van een huis “Roos en Burg”, ca. 1770. Het huis heeft vier woonlagen, waarvan de hoogste onder een kap, naast het huis een lager bijgebouw. Het papier heeft een op 1769 te dateren watermerk. Rechts onder een vaag leesbaar woord “Neiv.nsigen”, 20x32 cm.
14247: - IMAGINAIRE KAART Pentekening van een imaginaire kaart met gebouwen, straten, wateren etc. met bijschriften. 30x40 cm, ca. 1900?
14249: - WASSENAAR-VOORSCHOTEN, LANDBOUW, VAN SANTEN Diploma van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, afdeling Wassenaar-Voorschoten, d.d. 1882, uitgereikt aan J. van Santen te Voorschoten als derde prijs voor eigengefokte koeien. Getekend door Van der Oudermeulen als voorzitter en M. Hemer (?) als secretaris. Litho met kleur, ontwerp J. Helemelch..., druk wed. E. Spanier & Zn., 70x50 cm, enkele scheuren.
12731: - AMSTERDAM, TEKENING BUITENGASTHUIS, TEN CATE Tekening, opgewerkt in grijs als aquarel, van het Buitengasthuis te Amsterdam, gesigneerd door Hendrik Gerrit ten Cate (1803-1856) en gedateerd 1821, 23x31 cm.
12735: - AMSTERDAM, ZIJDEVERVERSGILDE Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam, d.d. 29 januari 1778, betreffende een aanvulling op de keur van de zijdehandelaars en zijdeverwers uit 1648, namelijk dat gildeleden eerst poorter dienden te zijn en vier jaar bij een zijdeverwer dienden te hebben gearbeid. Plano, gedrukt.
12737: - ANDEL, VAN; HACKE Portrettekening in pennenkunst van Johannes Henricus Hacke, predikant te 's-Gravenhage, getekend door F. van Andel. Middelburg 1798, 22x18 cm.
12740: - ASSEN, BOS, GEERTS, CRIMINALITEIT Signalementen van Henricus Bos en Klaas Geerts, bijgenaamd Wol-Klaas, gezocht wegens `frauduleusche invoer' door de officier van justitie te Assen, 14 okt. 1847. Folio, gedrukt, 1 p.
12742: - ASSEN, TORSTER, CRIMINALITEIT Signalement van Wilpert Torster, gezocht wegens diefstal uit de staatskas van Zürich, door de officier van justitie te Assen, 30 november 1846. Folio, gedrukt, 1 p.
12743: - ASSON, D'; VAN HEESEL Twee uitvoerige brieven van de graaf D'Asson, d.d. Mechelen en Spa 1789, aan de Haagse procureur Van Heesel, 6 p.
12756: - BISTHOVEN, VAN Perkamenten blad met hoofdwapen en acht kwartierwapens, waarschijnlijk 17de-eeuws, zwaar beschadigd. Rechtsboven het kwartierwapen van Bisthoven. De andere niet leesbaar of niet ingevuld. 30x24 cm.
12759: - BLEISWIJK, VAN; DELFT, BUYS Verklaring van de Staten van Holland d.d. 14 december 1740 dat mr. Maarten van Bleiswijk, ontvanger van de gemeenelands middelen over het kwartier van Delft, uit dit ambt wordt ontslagen. Folio, manuscript, 1 p., met opgedrukt zegel van de Staten van Holland en de handtekening van Willem Buys.
12765: - BOUTMY `Aanteekeningen over het geslacht Boutmy'. Getypt, 4(: ca. 100 p.
12770: - BROCKHAUS Briefje van Hermann Brockhaus, hoogleraar Sanskriet te Leipzig, d.d. 1861, 1 p.
14255: - RIETSTAP, WAPPLER Tekening met kleur van het familiewapen Rietstap met de tekst “Commemorating 1891-1951 Johannes Baptista Rietstap, eminent Dutch author of Armorial Général ... 1829 - ... 1891”, 30x30 cm, 1951. Fraai blad.
13998: - WITKAMP, WAKKER, KOMST Verklaring van goed gedrag voor Jan Witkamp, geb. Haarlem 15-11-1890, wonende sedert 1906 te Amsterdam, Hartenstraat 34, d.d. Amsterdam 1910. Deels gedrukt, 1 p., folio, getekend A. Röell, burgemeester.
13999: - LAND Tekstboekje van kinderoperette Hans Drift, uitgave muziekuitg. A. Land Ezn. te ‘s-Gravenhage, 16 p., gedrukt [ca. 1940].
14302: - GRONINGEN, GEREFORMEERDE KERK Enige tientallen stukken betreffende geschillen en scheuring binnen de Gereformeerde Kerk te Groningen in 1944. Gedrukt, getypt en gestencild, ca. 100 p.
14307: - GRAVENHAGE, VAN HOYTEMA Gekleurde tekening door Antoinette Agatha van Hoytema (1875-1967), voorstellende huisje aan Wassenaarseweg te Den Haag, d.d. 1942, 26x32 cm, ingelijst en achter glas.
14308: - SCHUCH, SILHOUET Portret in de vorm van een getekend silhouet van “Madame Schuch, overl. 1787”, 19x12 cm.
65684: - Two coats of arms/familiewapens of the De Jong van Rodenburgh family
65612: - Ter gelegenheid der ondertrouw van den heer George Hendrikus Broekhuizen Jr. en mejufvrouw Henderika Wilhelmina van Ophoven. Amsterdam, Den 29 Junij 1844
65613: - Naamlijst der voornaamste Bloemisten in de omstreken van Haarlem. Met derzelver Woonplaatsen. 1804 en 1805. Naamlijst der Lijnwaad- en Garenbleekerijen.
65614: - De weeshuizen der doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
54677: [WAAL, ISAAK DE] - Karel Bouwens of het onwelvoegelijke, ligtzinnige en strafwaardige van het misbruik van Gods heiligen naam, het vloeken en verwenschen van zich zelven en anderen. Een leesboek voor de jeugd, uitgegeven door de My. Tot Nut van 't Algemeen. Leiden etc., 1840.
65970: - Paix d' Utrecht: coats of arms of the negociators for the peace treaty ending the Spanish Succession War
65491: - Nederlandsche Almanak voor 1908
65725: - Liefde boven all. Liedjes uitgereikt bij gelegenheid der maskerade, ter viering van het 215jarig bestaan der Utrechtsche Hoogeschool, door de Kamer derRederijkers van Haarlem, van ouds: De Wijngaertranck. 25 junij 1851
58078: - Licht in donkere dagen. Ervaringen in de kampen van jeugdige werkloozen. Uitgave C.V.W., gesticht op initiatief van den Raad van Ned. Kerken voor practisch Christendom, Utrecht 1938, 32 pag. oblong, gedrukt.
58079: - Waarschuwing van het Hof en de municipaliteit van Den Haag aan een inwoner om voor 22-12-1798 een van elke honderd gulden op de bezittingen te betalen, 1 blad, folio, gedrukt.
58080: - Praeadvies van de gecommitteerden van de Hollandsche collegien ter amiraliteit op de propositie van syn Hoogheid, glorieuser gedagtenis, betr. de middelen welke souden dienen te worden aangewend tot verbetering van de commercie in de Republicq. Folio, 18 pag., gedrukt, d.d. 18-4-1752.
12065: - SAUTIJN Op het overlijden van ... Mr Jan Sautijn, oud burgermeester der stad Amsterdam. Z.j. Fol.: 2 p.
12070: - SCHELTENS, GILTAY, AMSTERDAM Kwitantie van de uitgeverij Scheltens & Giltay, Amsterdam 1909.
12081: - SCHROK, SOERABAJA Poesiealbum/poezie album van Anna P. Schrok, Soerabaja 1880-1881. 4(: 1 deel.
59245: - Akte van verhuur voor schepenen (Jacob Cornelisz en Claes Marthensz) van onbekend gerecht ["onder de jurisdictie van Wall(-)"] gedateerd 11-1-1589 door de voogden van de onmondige kinderen van Gillis Hooftmans uit zijn derde huwelijk met Margriet van Nispen aan Cornelis Ghijn, Adriaen Coppens en Cornelis Thoenisz van twee kavels land, manuscript, 1 blad, tweezijdig beschreven (folio), aan bovenzijde beschadiging met licht tekstverlies.
66396: - Kloekmoedigheid van den fusilier Clausse betoond met het redden van zijnen gewonden wapenbroeder Bugstev op den 19 Jan ij 1831 in het gevecht bij het Kasteel Castert aan de linker Maas-oever nabij Maastricht. Opgedragen aan Z. Exc. de Luitenant-Generaal Dibbets, opperbevelhebber der vesting Maastricht door L.A. Vintcent.
64471: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 3
54159: --- - Regtsgeding van J.C. van Stenis, schuldig verklaard aan vergiftiging. 's Gravenhage, J. Belinfante, 1843. [gebonden met:] v. Diggelen en Snijder, regstgeding tegen Jean Baptiste de Loeil. Middelburg, Abrahams, 1850, 195 pag. + illustraties.
9344: - Op het huwelijk van Matthijs Van dulken en Anna Oortman, voltrokken t'utrecht den 31 van Winter-maand anni 1694. Utrecht, Arnoldus van den Eynden, 1694. 4º: [12] p.
9348: - Zé- en Landklagten uitgestort ter uytvaart van ... Maria stuart, koningin van Grootbrittanje ... begraaven binnen Londen op den 15. van lentemaand des jaars 1695. Utrecht, Gerrit Muntendam, 1695. 4º: 12 p.
66766: - Eenvoudige navigatie voor het IJsselmeer
9341: - Strik van diamanten, geknoopt ter gesegender egtstrengel van ... Matteus Chity en ... Elisabeth De dieu, weduwe van ... Mr. Jacob ten Grotenhuis, in sijn leven raad en schepen der stad Amsterdam gevuurd en ingesegend op den eersten van hoimaand des jaars 1693. Leiden, bij Johannes van de Kellenaer, boekdrukker op de hoek van de Heeresteeg, bij de Pieterskerk, 1693. 4º: [8] p.
9934: - Spoore aan Nederland, bij gelegenheid van het onverwagt inloopen der vloot onder den viceadmiraal Andries Hartzink. z.p., z.j. 8º: [6] p.
12036: - PENNINGSKEN, HET Oblong boekje in een mooi bewerkte 18de-eeuwse band, rijk met goud bestempeld op groen en bordeauxkleurig leer, met daarin de administratie van `Het Penningsken', 1866-1911.
12047: - RIDDER, DE Afdruk van een houtblok met de tekst `Gt. de Ridder Jr.', 19de-eeuws.
12048: - RIEBER Tekening met de pen, ingekleurd, van het familiewapen Rieber, 15x13 cm., 19de-eeuws.
13745: - DRENKELINGEN, AMSTERDAM Diploma, uitgereikt door de Amsterdamsche vrijwillige brigade tot redding van drenkelingen, opgericht 16-5-1913. Ontwerp D.A. Bueno de Mesquita 1925, 1 blad folio, gedrukt.
13746: - LEEMPOEL, DE GRAAFF, DEN HAAG Acte van transport, verleden voor schepenen van Den Haag dd 17 mei 1802, waarbij de erven van Matthijs Leempoel aan Anthony de Graaff drie huizen aan de Nieuwe Vlaarsteeg te Den Haag verkopen. Charter op perkament, met opgedrukte zegels en de handtekening van Carré.
13750: - VALOIS, PHILIPS, ARIËNS Fraaie geaquarelleerde portrettekening van mevr. Philips-Ariëns, gesigneerd A.C.A. Valois. Kniestuk, 30x22 cm, ca 1840.
13761: - ZIERIKZEE “Orde der predik-beurten in Zierikzee, 1756, Okt 10. gedrukt biljet, 11 x 6,5 cm.
11959: - LANDE, DE Briefje van M.(?) de Lande aan zijn moeder, met het verzoek aan zijn sergeant een kleed mee te geven t.b.v. zijn zieke soldaten. 6 oktober 1704, 8(, oblong, 1 p.
11962: - LECLOUS Oude foto van twee kinderen: Renée en Laurent Leclous. Ca. 1900.
11963: - LEER, VAN Tekening in Oost-Indische inkt (bosgezicht), door mevr. Van Leer-Daeberg (?), 1951, 20x14 cm.
11964: - LEEUWEN, VAN; AMSTERDAM Kwitantie van de Boek- Kunst en Handelsdrukkerij K. van Leeuwen. Amsterdam 1903.
11972: - LIGNY, DE Brief van Charles de Ligny aan Monsieur L'Escollastre de Cambray (= écolâtre, geestelijk schoolhoofd). Smeekschrift om terug te komen op de afwijzing van een eerder verzoek van De Ligny; een afwijzing die was ingegeven door een vrouw; reden waarom De Ligny de uitersten beschrijft waarin de vrouw kan optreden, als engel en als feeks. De Ligny beschrijft uitgebreid hoe beklagenswaardig hij is en hoe hij (en de kinderen?) te lijden hebben gehad van een beest van een moeder, die als een Medea het beulswerk voltrok over haar eigen kinderen. De ontaarde moeder is vermoedelijk ook degene die het schoolhoofd had ingefluisterd om het rekwest te weigeren. Groot folio, 1 p. Begin 17de eeuw?
12556: - ROTTERDAM, TONEEL, PAMBO, VELZE `Bekentmaking aen de liefhebbers van de Nederduytsche toneel poëzij dat de troep nieuwe commediante onlangs opgerecht binnen dese stadt Rotterdam, van voornemens zijn aenstaende dijnsdag 27 February 1740 te vertoonen ... Jacoba van Beyeren'. Katern handgeschreven teksten waarvan dit het begin is.. 18de-eeuws, 8(: 28 p.
12559: - RUYCHAVER, MEDICIJNEN, DU PUYTREN Getuigschrift van de medische hoogleraar baron Du Puytren, 1er chirurgien du Roi, d.d. Parijs 1828, waarbij hij verklaart dat M.J. Ruychaver, geboren te Rotterdam, bij hem in 1827 en 1828 heeft gestudeerd. 1 p.
12552: - ROTTERDAM, KETJEN, VAN DER VOORT, DIAKONIE Gedrukt schrijven d.d. 6 maart 1798 van diakenen van Rotterdam (?) Everhard Ketjen en S.G. van der Voort, aan `zeer geëerde medebroeder onzer gemeente', betreffende verzoek om bijdragen voor de `fabriek' van de Diakonie, waar linnen, laken, carsaijen, baijen en kousen gemaakt worden. Folio, 3 p.
14115: - FEY, SCHOUTEN, HERREWEG Extract uit Register van Schepenen van Amsterdam, d.d. 1764, waarbij Dirk Fey ontslagen wordt als voogd over de erven van Hendrik Schouten en Grietje Herreweg (test. 1754), 5 p., folio, manuscript.
12560: - RIJNSBURG, HOGEWONING, DEN HAAN Poeziealbum van Jannetje Hogewoning te Rijnsburg, 1887-1891.
12563: - SAPPEMEER, EDRES Poeziealbum van Nettie Edres te Sappemeer, 1918-1921.
12568: - SCHERMER Notulen van het waterschap De Schermer, 1858-1930, gebonden in halfperkamenten band, folio, gedrukt, vele honderden pagina's.
12717: - ALPHEN AAN DEN RIJN, LINSCHOTEN, CHANFLEURY Exemplaar van het boekje Korte schets der godlijke waarheden ... door J. d'Outrein, Amsterdam 1736, met op schutblad: `Dit boekske, zijnde de derde prijs van de Eerste Tafel, word als een vreugdegift vereert aan Gerrit Linschoten, toen hij, oud zijnde 16 jaren en 5 maanden, vaerdig en vrijmoedig openbaar in het Choor van de Alphense kerk ten aenhoren & tot verwondering van een groot getal menschen, uit het geheugen opzeide niet alleen den ganschen brief aen den Romeinen, den brief van Jacobus, den I en II brief van Petrus, den I, II en III brief van Johannes en den brief van Iudas, maer daerenboven ook nog allen de stukken van de Hervormde Christ. Geloofsbelijdenis ...' Getekend: Alphen 19 October 1740, u leeraer J.C. Chanfleury, predikant te Alphen. Gebonden in half perkament.
12718: - AMERSFOORT, HEIDEBRANDEN, WILLY SLUITER, SNOEK Diploma door de burgerij van Amersfoort `aangeboden aan den kapitein fung. plaatselijk adjt. J.A. Snoek, als blijk van erkentelijkheid voor het verrichte blusschingswerk bij de heidebranden te Amersfoort op 22 en 24 juli 1921. Plano, oblong, deels gedrukt, met afbeelding (kleurenlithografie) door Willy Sluiter van blussende militairen in het Lange Bosch.
12719: - AMSTERDAM, BEURTVAART OP HAMBURG Publicatie van het stadsbestuur van Amsterdam ter bescherming van de beurtschippers van Amsterdam op Hamburg, d.d. Amsterdam 28 januari 1790. Plano, 1 blad, gedrukt.
12721: - AMSTERDAM, DYSERINCK Briefje van het Uitvoerend Comité Aprilfeesten Amsterdam 1887, aan C. Dyserinck, betreffende insigne. 1 p.
12865: - GRONINGEN, UNIVERSITEIT Gedrukte aanplakbiljetten betreffende universitaire gebeurtenissen, in het Latijn. Plano, per stuk
12868: - GUTZLAFF, VORSTMAN Cahier met een `opstel' over oude geschiedenis van de hand van de zendeling-kwekeling Carel F.A. Gutzlaff (1803-1851). 4(, manuscript, ca. 100 p.
12875: - HALL, TEYLER VAN; VAN MARKEL Monument voor het 25-jarig huwelijk in 1811 van A. Teyler van Hall en C.M. van Markel. Grote aquarel, 53x43 cm.
12879: - HASSELBACH Tekening door J.A. Hasselbach, een ornament, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x40 cm.
12881: - HEINSIUS Brief van Otto Friedr. Theod. Heinsius, hoogleraar te Berlijn, d.d. 1827, 1 p.
12024: - OLDENBORGH, VAN; VRIESENDORP, DORDRECHT [Album met verzen etc., ter gelegenheid van het huwelijk van Louter C. van Oldenborgh en Nicoline S.A. Vriesendorp te Dordrecht (Nieuwe Haven 61), op 21 juli 1892.] Ca. 180 p., met foto van het bruidspaar.
12032: - PANHUYS, VAN Een aantal stukken door of betreffende leden van de familie Van Panhuys, 18de- en 19de-eeuws, 12 stuks.
12034: - PATRAS, VAN SCHINNE, WEYER, INDIË Gedrukte `Deductie ... uyt den naam en van weegens Magdalena Adriana van Schinne, wed. Anthony Patras, in zijn leeven Raad en Burgemeester der stad Slooten in Vriesland ... die geweest is eenige ... erfgenaam van Abraham Patras, in leeven gouverneur generaal van Nederlandsch Indiën ... jegens Jolle Jolles en Johannes Rietveld, als curatoren over den insolventen boedel van Leonard Weyer, in zijn leeven Water Fiscaal te Batavia'. Folio, 66 p., z.j. (ca. 1766.)
14313: - BUIKSPREKER Geëtst portret van “James Burns or squeaking Tommy, a well known ventriloquist through the county of Nottingham, died January 7th 1796”, 21x14 cm, ten voeten uit, published 1804.
14323: - KRINGS Kerkelijke attestatie in het Duits voor Johannes Krings, gegeven te Wulde ..., datering 22-8-1790, getekend door Joh. M. Michael, prediger.
14329: - BRONKHORST, VAN, GRAVENHAGE “Missive geschreven uit Amsterdam door Hendrik van Bronkhorst, sig recommanderende om te werden vader van het Oude Vrouwe en Kinderhuis in ‘s Gravenhage”, 1726, manuscript, eigentijdse kopie, folio, 3 p.
12831: - ESQUIROS Briefje van Alphonse Esquiros, auteur van boeken over Nederland, d.d. Leiden 18.., betreffende Dr. Wap, 1 p.
12833: - EWIJCK, VAN Het Burensche geslacht Van Ewijck. Manuscript, 5 p., begin 20ste eeuw.
12835: - FILM Stukken betreffende de film L'Affaire Maurizius van Franco Loudon Film te Parijs, 1955. 4(: 12 p., gestencild, afkomstig van Jac A. Hazelaar te Dordrecht.
12841: - GABELENTZ, VON DER Brief van H.K. von der Gabelentz, Geheimrat en minister te Altenburg, kenner van Oost-Aziatische talen, d.d. 1849, 1 p.
12848: - GOEDHART, VAN DER WERF, ALKMAAR Exemplaar van het boek Gedichten door Immerzeel, met prijs voor D. van der Werf, getekend `Alkmaar 1844 J. Goedhart, instituteur'.
12849: - GOES, SERRARENS, MULDER Verzoek om informatie van de zaadhandel Ch.P. Serrarens te Goes aan Van Nelle te Rotterdam, over de soliditeit van P. Mulder, grossier in koloniale waren te Venlo, 1926. 1 blad, getypt, met concept antwoord.
13586: - BEGRAFENISBRIEFJES, SCHUURMAN Kwitantie van de regent A.J. de Bordes van het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam betr. 100 geleverde begrafenisbriefjes voor het lijk van Hilletje Schuurman, 1771.
13588: - LOTERIJ Lot in de “verloting van een tapijt en eenige huishoudelijke en weelde-artikelen” ten bate van de Ned. Ver. voor Hulp aan Zieken van Geest, april 1940, 1 stuk, gedrukt.
13590: - BACKER, VAN TONGEREN Transport van een losrentebrief ad 1250 gulden, gepasseerd voor schepenen van Amsterdam (w.o. Dirck Bas) dd 29-3-1681, verkocht door de erven Backer aan Jan van Tongeren, zeepzieder, charter op perkament, zegel verloren, verbleekt.
13591: - PETTEN, KLINKHAMER, HOED “Op de beroepingh en intreede van de Wel Eerwaarde heere Jacob Klinkhamer Pietersz tot herder en leeraar in de gemeente van Jezus Christus te Petten, den 23e maart en den 7e juny 1761”, gedicht in manuscript, 2 p., getekend J.M. Hoed.
14686: [DRIEL, VAN] - Geslachtboom ofte de affkomstelingen van Doen Beijense van Driel.
13380: - LINDENHOUT, VAN ‘T; NEERBOSCH Verdediging van Joh. van ‘t Lindenhout, weesvader te Neerbosch. Of het geheim der weesinrichting, hekeldicht van 15 coupletten, z.j., 1 p., 4º, gedrukt.
13381: - UTRECHT, EDEMA Reclameblad / vel pakpapier voor theekantjes en tafeltjes (=koekjes) van Pieter en Joost Edema in de Schoutesteeg te Utrecht, in het huis waar in 1726 Jurian Pieterson was begonnen ze te bakken, 35x25 cm, ca 1830.
13386: - AMSTERDAM, HARINGPAKKERSTOREN, LINDEMAN De klagende Haringpakkers-toren te Amsterdam, bij zijnen afbraak in augustus 1829, 1 blad, plano, gedrukt.
44776: - BOUHUYS --- Brief van A. Bouhuys d.d. Arnhem 1939 aan G. Halwasse betr. zijn familie. Manuscript, 1 pag.
44772: - DOUVEN --- Twee brieven van mevr. M. Baar-Douven d.d. Heerlen 1953 aan G. Halwasse betr. een zegelring. Manuscripten, 2 pag.
49168: - VLOEIBLAD, HOLL. SOC. LEVENSVERZEKERING--- 2 vloeibladen Hollandsche Societeit van Levensverzekeringen, 1964.
13853: - BREUKELEN, VAN SANTEN, EINTHOVEN Album amoricum in de vorm van een oblong doosje met losse blaadjes van Anna van Santen betreffende haar kostschooltijd te Breukelen, 1853-1855
13859: - DAVIDS, LOUIS ‘Een reisje langs den Rijn’, door Louis en Rika Davids, uitg. Louis Davids Jr., Rotterdam, 4º, 4 p., gedrukt, geïll.
13862: - OOSTERBEEK, HUIZE DENNENKAMP ‘Dennenkamp Oosterbeek’, tekst in gouden letters op een blauw linnen omslag waarin 6 19e-eeuwse foto’s van het huis en de tuinen van Dennenkamp.
48916: - CERJAT, SILHOUET--- Geknipt silhouet, 34x23 cm., met portret van 'Henri Cerjat, age 9 ans et 9 mois en avril 1768'.
10411: - Lykkrans bij den dood van mijnen waardigen oom Herman Muntinghe ... rustend hoogleraar ... te Groningen, ... overleden den 24sten april 1824 in den ouderdom van ruim 71 jaren. Door mr. B.H. Lulofs. Groningen, J. Oomkens, 1824. 8º: 12 p.
10415: - Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper ... hoogleraar in de regten te Leyden. Aflevering 89 van 26-7-1824 van de Leydsche Courant, waarin dit gedicht, één kolom over de volle hoogte.
10419: - Dichtmatige levensschets van ... Willibrordus Van os, aartsbisschop van Utrecht, president en pastoor van het Bisschoppelijk Seminarium te Amersfoort, en aldaar den 28sten february 1825 overleden, in den ouderdom van 81 jaren ... door Johannes Aug. van der Pels, R.K. priester en pastoor te Krommenie. Amsterdam, Scholten en Gortmans, 1825. 8º: [8] 57 p.
10421: - In occasione delle Auguste Nozze di S.A.B. il Principe Federico De paesi bassi con S.A.R. la Principessa Luigia Di prussia, in luglio 1825 [te Berlijn]. z.p. Plano, gedrukt op rose zijde.
10422: - Aan mijnen vriend H.J. Ruempol, bij zijn vertrek als predikant naar de Oost-Indien, in zijn album. (= Euphonia nr. 20 (mei 1826), p. 301-305.)
10424: - Grafschrift op ... Henricus Smith, in leven rustend leeraar bij de N.H. Gemeente te Utrecht, geboren den 16 September 1753 en overleden den 31 December 1825. Utrecht, Kemink, z.j. 4º: [1] p.
10426: - Uitboezeming bij den dood van ... Pieter Koumans Brouwer, leeraar bij de Herv. Gem. op de Joure. z.p., z.j. 8º: 6 p.
10438: - Gedachten bij het lijk mijner ... moeder, Vrouwe Catharina Elisabeth Van hoogeveen, weduwe van ... Mr. Hendrik Vockestaert, overleden te 's-gravenhage den 4 february 1827. z.p. 8º: 6 p.
52038: [BOELEN, J.], - Beschouwing van de ontworpen communicatiemiddelen: de vaart over Pampus, de N-H spoorbrug, het centraal spoorwegstation door J.B., Amsterdam 1867, 30 pag.
56288: - Toelichting bij de platen. Bouw van een heerenhuis te Rotterdam, [Walenburgerweg], Extract Huis Oud & Nieuw, pp. 145-150, geïll.
13737: - HOORNE, VAN HOORN “Genealogie van het geslacht van Van Hoorne, vervolgens genaamt Van Horen en thans Van Hoorn, Oorspronkelijk van Brugge in Vlaanderen. Beginnende met Quintijn van Hoorne welke te Brugge leefde omtrent den jaare 1570 en eyndigende met het eynde van de 8e generatie in den jare 1797”, manuscript uit 1797, groot folio, 24 p.
13742: - LACROIX, REITEMA Collectie familiefoto’s van de familie Lacroix-Reitema, 75 stuks, begin 20e eeuw, o.a. vader H.W. Lacroix en moeder Lacroix-Reitema, grootmoeder G. v.d. Heiden-van Setten, oma en opa Lacroix, Jan Reitema, Gerard Reitema, Jo Reitema (overleden 25-10-1926, 32 jaar).
65640: - Wapenkaart/Coat of Arms: Stoop
65641: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong
65642: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Zijll de Jong
66556: - 1483 10 november 1883 De vierhonderdjarige gedenkdag der geboorte van Maarten Luther
43076: [BIJBEL] - Het boek der psalmen, nevens de gezangen bij de hervormde kerk van Nederland in gebruik. Amsterdam, Ratelband en Bouwer, 1781.
9908: - Dichtlievende inval aan den vriendendisch van het illustre Kunstgenootschap Kunstliefde spaart geen vlijt, bij het overlangen van den gullen drinkbeker aan ... Wigbold Jan Th. baron Van der does, heere van beide Noordwijken ... toen Zijn Hoogedelheid als beschermheer van het Haagsche dichtrenchoor werd begroet, op den 28 van oogstmaand 1781. Leiden. 8º: 11 p.
66500: - Gouda, rapport uitgebracht aan het gemeentebestuur door het Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland en het Economisch-Technologisch Instituut voor Zuid-Holland in overleg met het Architectenbureau Verhagen, Kuiper, Gouwetor en de Ranitz.
65562: - Herrinnerings-album betreffende de Belgische vluchtelingen te Haarlem van af augustus 1914. Possibly of J.J. Cock, notaris in Haarlem.
53201: --- - Sententie van den hoogen crijghs-rade der Vereenighde Nederlanden, jegens den heere Louys Francoys baron de Grisperre (...) geexecuteert in 's Gravenhage op de Gevangenpoorte op den 13-11-1673. 's Gravenhage, M. v. Heyningen [1673].
65857: - ANNALES ACADEMICI 1857-1858
64379: - Lisse, een studie van sociaal-economische structuur en de stedebouwkundige problemen
64376: - Vrij Nederland, je maintiendrai, onafhankelijk weekblad voor alle Nederlanders
64375: - The brothers Le Nain, an exhibition commemorating the acquisition of The Familt Dinner by Mathieu Le Nain
64374: - Nederlandsch Indië, Oud en Nieuw, Algemeen geillustreerd maandblad op Kol. gebied 9e jaargang nrs 6 en 7, 10e jaargang nrs 7, 9 en 10
64365: - Von Herkules gekrönt, die Idealprospekte Jan und Rymer van Nickelens für Landgraf Karl
64363: - Charles le Brun 1619-1690 peintre et dessinateur
66270: - Ter nagedachtenis van Cornelis Fransen van Eck, Getrokken uit de 'Godgeleerde Bijdragen' Vierde deel, derde stuk.
64335: - Semigothaismen. Allgemeines und Persönliches vom Semigothaismus. Beiträge zu dessen Sein und Werden, nebst einer Auswahl der wertvollsten Äußerungen aus den dies- und jenseitigen Lagern über die semigothaischen Ereignisse
64334: - Semigothaisches Genealogisches Taschenbuch ari(st)okratisch-jüdischer Heiraten mit Enkel-Listen (Deszendenz-Verfolgen) , Aufsammlung aller adeligen Ehen mit vollblutjüdischen und gemischtblütigen Frauen - und 18 Ahnentafeln. 3. Jahrgang 1914.
64315: - De tweelingbroeders, of, De hut in het gebergte
64312: - RUBENS ET LA PEINTURE FLAMANDE DU XVIeme SIECLE/ RUBENS E LA PITTURA FIAMMINGA DEL SEICENTO,
64309: - Nota over de ontginning van grond door inlanders op Java en Madoera
64306: - De Oudheid in de Achttiende Eeuw, Classical Antiquity in the Eighteenth Century
64296: - Het Nieuwe testament (Family bible)
64295: - The Scottish Clans and their Tartans
64292: - Richters Reiseführer Rivera Die oberitalienischen Seen. Mailand. Turin. mit 50 Karten, Plänen und Skizzen
64284: [JOSEPHUS FELIX AZEVEDO COUTINHO Y BERNAL], - Genealogie van het geslagte van de Kempenaer
64282: - Gereformeerde schatkamer der gebeden, voorbiddingen, en danckseggingen. Oft seer ordentlijcke vergaderinge en t' samenvoeginge der voortreffelijckste gebeden / uytnemenste voorbiddingen / en alderheerlijckste danckseggingen / die nootsakelijck zijn voor alderley personen / op allerlei tijden / en tot alderleye saken. Vergadert uyt de voornaemste autheuren / door een liefhebber der gebeden / ten profijte en opweckinge der gereformeerde huysen en personen.
64283: P.H.A.I.C.E., - Een hemelings voortgang uyt de wereld na den hemel. Vertoont in het voorstellen van een gesicht, de voornaemste gestalte van een gelovige Ziele, wanneer het de Heere behaegt hem te trecken uyt de duysternis tot sijn wonderbaerlyk licht.
64547: - Naamlijst voor den Telefoondienst januari 1915
64268: - Mededeelingen betreffende den Nederlandschen landbouw, van de Geldersche maatschappij van landbouw en de Overijsselsche Vereeniging ter ontwikkelin van Provinciale Welvaart over 1850
64265: - Printemps Parfumé, Roman Coréen, traduction de J.-H. Rosny
64263: - Elegant Extracts: being a copious selection of instructive, moral, and entertaining passages, from the most eminent British poets.
64261: - Nieuwen Bommelsche Comptoir en Schryf- Almanach, Voor 't Jaar 1782. Voorzien met Jaar- Paarde- Beeste- en Leermarkten enz. Neffens des Maans Op- en Ondergang.
64260: - Nuttige Huis en Bybelsche Almanach. Voor het Jaar 1777. Waar in Behalven het noodige tot een Almanach behoorende, gevonden word, niet alleen eene Handleiding om de Jeugd tot kennisse van de heilige Historie en Landbeschryving op te leiden; maar ook om dezelve te stichten met veele andere nuttige, zedige en tevens vermaakelyke onderwerpen. Versiert met 12 Bybelsche Konst-Tafrelen en derzelver dichtmaatige Verklaaringen.
64259: - Van Zwaamens en Thompson's Almanak op 't Schrikkeljaar ons Heren Jezu Christi, 1824. Voorzien met de Jaar- / Paarde- Beesten- Leermarkten; en de Maans op en ondergang.
64257: - Zeelands Chronyk Almanach voor den Jaare 1777. Bevattende eene Beschryvinge der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot deezen tegenwoordigen Tyd. Ten Dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
64247: - Illustrated catalogue of the Heraldic Exhibition Burlington House 1894
64240: - Tentoonstelling exlibriskring W.B.-vereniging, het hedendaagse Nederlandse Exlibris
64235: - 9x11(+11/11) Plezeer-Chariteit, Momus-Jubilei 1839-1939
64231: - Het Israël der Alpen, vrij gevolgd naar het Fransch volgens de Revue des Deux Mondes 1867, 1868, 1869
64230: - Melbourne Centennial International Exhibition 1888, New South Wales Mineral Court 04478
64226: - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas
64223: - De Bussy's atlas van Nederland voor kantoor, school en thuis
63933: - - Collectanea van Zeeuwsche Zaaken
65429: - De Rhoer, coat of arms, letter written by Centraal Bureau voor Genealogie to Gerard Halwasse concerning the coat of arms (familiewapen) of De Rhoer family
64204: - Ter gelegenheid van de vieringe der vijf en zeventigste verjaring van het Roomsch-Catholijke weeshuis, genaamd St. Jacob te Haarlem; Ingevallen op en xxviii Junij MDCCXC.
64201: - Huwelijkszangen. Ter Bruilofte van den heer Willem Hendrik Warnsinck, bsz. en jongkvrouwe Cornelia Maria Haakman, gevierd te Amsteldam, den 12den van bloeimaand, 1807.
64199: - Op de Zilveren Bruiloft van Mr. F. van de Poll en vrouwe Clara Catha. Bonn, gevierd te Utrecht den 23. April 1842.
64198: - Boertige samenspraak ingericht ter welmeenende heilgroete aan den welëdelen heer Mr. Ludovicus Timon de Kempenaer, bruidegom; en de welëdele jonkvrouwe Anna Elizabeth Blankert, bruid. In den Echt vereenigd binnen Alkmaar, Den xx. van Oogstmaand MDCCLXXV.
64197: - Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige echtvereeniging van den heer H. Struijk en mejufvrouw A.M. Veth. Den 4 maart 1837.
64196: - Tafelzangen, ter gelegenheid van het huwelijk van den heer Jacobus van Loon, Jz. en mejuffrouw Aafke Noordenbos. Voltrokken te Wommels, den 29 Julij 1858.
64195: - Haarlem Toll (telefooncentrale)
64194: - Naamloze Vennootschap Haarlemsche Melkinrichting "De Sierkan"
64192: - Pedigree chart of the family Van Nijhoff
64186: - Verslag van den toestand van de gemeente Haarlem over het jaar 1863, 1864, 1865, 1866 door burgemeester en wethouders uitgebragt aan den gemeenteraad
64185: - Genealogie van het geslacht Van Egmond 1208-1795
64184: - Disguised vision
64175: [BOSCH, BERNARDUS], - De weelde in Nederland, met ophelderende aantekeningen en bijvoegzels.
64168: - Plattegrond van Valkenburg,
66504: - Groen van Prinsterer collection: In memoriam, Guillaume Groen van Prinsterer, Notice Biographique par M. Cohen Stuart/De Ministerien De Kempenaer en Thorbecke, in hun politieke verwantschap beschouwd door Mr. G. Groen van Prinsterer/ Mr. G. Groen van Prinsterer herdacht/ Het leven en werken van Mr. G. Groen van Prinsterer.
64161: - Utrechtsch Jaarboekje voor het schrikkeljaar 1916 vijfenzeventigste jaargang
64156: - Thirsis minnewit. Bestaande in een verzameling der moyste minne-zangen en voysen.
64153: - Annual Banquet, the Overseas Bankers Club, Monday 3rd February 1969, Guildhall in the city of London, John Thomson (guests of the evening: Sir Chares Trinder, Louis Rasminsky, Roy Jenkins).
64150: - Aan myne huisvrouw Susanna [loosjes-]van westerkappel op onzen vijf-en-twintigjarigen trouwdag, den 26sten April 1840.
64131: - Klapper Oudt Holland I tot en met LXXXIII, letter A-H
64128: - Mislukte proef op den dans ofte bemerkingen over een schandelyk Schriftjen, het welk onlangs in 't licht gegeven is, onder den naem van den Meyer van Bassevelde
64126: - La grande cartomancie ou l'art de faire les cartes aux autres et à soi mème et d'y lire le passé, le présent et l'avenir, d'après les combinaisons francaise, allemande et espagnole la methode italienne de grand Etteilla suivi de la chiromancie & de la physiognomonie (...) terminé par la phrénologie
64125: - Nationale Militie, ligting 1845, nominatieve staat van dienstpligtigen, welke aan de inschrijving of de ontvangen oproeping niet hebben voldaan
64123: - Angelika Kauffmann und ihre zeit graphik und zeichnungen von 1760-1810
52691: --- - Kort verhaal van een stuk dat bij Balk gebeurd is, Leeuwarden, G.S. van der Werff, [1850].
53535: --- - Landrechten van Over-yssel, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien mitsgaders de hofrechten. [gebonden met:] Nadere reglementen, ampliatien, plakkaten en resolutien. Deventer, Jan van Wyk, 1724.
64067: - Les femmes galantes, scènes reconstituées par la photographie d'apres nature
57923: - Groot besoigne, gehouden met de Hrn Ged. Raden in de beyde Quartieren, 11-1-1742 betr. personele quotisatie. Manuscript, folio, 16+6 pag.
57924: - Extracten Resolutien Staten Generaal d.d. 20-3-1727 tot 28-4-1727 betr. de middelen te water: "of in de binnenlandsche paspoorten van goederen die niet na de waarde betalen, de waarde moet worden uitgedrukt", gedrukt, folio, 73 pag.
65631: - De Zuid-Afrikaansche Republiek verslag uitgebracht door den consul van Belgie te Pretoria. (Vertaald)
64040: [KRUIJF, E. DE] ET AL, - Verslag van de door het bestuur der stad Amsterdam benoemde kommissie tot onderzoek naar de mogelijkheid om, door het smalle gedeelte van Holland, een kanaal geschikt voor de groote scheepvaart en eene veilige haven aan te leggen.
66828: - Gids voor den leerling V.M. zevende druk.
61171: - Isaiah v. 7: 1.
61136: - Argentarium Roterdami / La Lonja de Mercadores de Roterdam
61133: - Porte de Harlem en Hollande (mirrored)
61141: - La G.de Rue de Leyde en Hollande (mirrored)
61143: - Facies Portae Mosae Orientalis e regione Basilicae s. Laurentiane Roterdami
62115: - Children's colouring album.
66829: - Algemeene wet der Orde van Vrijmetselaars onder het Groot-OOsten der Nederlanden.
14877: [ACCARIAS DE SERIONNE, JACQUES] - Die Handlung von Holland oder Abriss von den Holländischen Handlung in den vier Theilen der Welt. Leipzig: E.B. Schwickert, 1771.
13142: - VERMEER, LOSECAAT `Familieaanteekeningen in het bezit van prof.mr. Losecaat Vermeer te 's-Gravenhage, gecopieerd 1942'. Folio, getypt, 14 p.
13144: - VERWARMING, LETESTU Tekening en beschrijving van `la nouvelle grille, inventé par M. Letestu': een ijzeren draaibare bol tussen twee standaards met openingen. Folio, manuscript, 1 blad, 19de-eeuws.
13150: - VLOE-DAMAST Propagandabiljet voor `Löschdamast' van de fa. Urban & Co. te Frankfurth a.M., gedrukt op dit op textiel gelijkend vloepapier. Ca. 1900?
13156: - VRACHTVERVOER RIJNSCHIPPERSGILDE Publicatie van de Staten van Holland d.d. 's-Gravenhage 24 januari 1660 met maatregelen ter bescherming van de vrachtvaart van de Hollandse steden op Friesland, Twente, Drenthe, e.d.: uitsluitend toegestaan aan gildebroederen van 't Rhijn-schipperengilde. Plano, 1 blad, gedrukt.
12900: - HOYNCK Twee tekeningen door Frans Hoynck, 1891 (oud 12 jaar).
12902: - HUIDEKOPER Aquarel in grijs, gesigneerd G.M.H. Huidekoper, 6 november 1809, 15x19 cm.
12914: - KALLIGRAFIE, MÜHL Blad kalligrafie, geschreven door Jacob Mühl, 18de-eeuws, 39x24 cm.
12916: - KALLIGRAFIE, VAN WINTER Negen bladen kalligrafie, ieder 37x46 cm., gesigneerd Pieter van Winter, 1754-1758.
12918: - KALLIGRAFIE, ZEEMAN, MARKEN Zes bladen kalligrafie door Jan Pietersz Zeeman te Marken, 1807 en 1812. Folio.
12921: - KANON Constructietekening, pen en kleur, met maten etc., van een bronzen kanonsloop en bijbehorend houten affuit. Opschrift: `Grundriss eines 3lb regiment stuck so im Jahre 1746 ... von denen stuckgiesfern schneidewin vor den ober-rheinischen Creys unter Direction des Herrn Lieutenants Steller gegossen worden. Zu zweyenmahlen jedesmahl 6, davon 2 das erstmal verunglückt. Die ganze Lenge des Stucks ist 4 Shuh 1 2011 Nürnbergisch'. 24x36 cm.
12923: - KATWIJK Kadastrale kaart van een aantal percelen te Katwijk, eigendom van N., J. en L. Parlevliet, H. Verloop en G. van Duyn. 3 lichtdrukken, ca. 1930.
12927: - KESTEREN, VAN; LIERNUR Blad uit het album amicorum van F.M. (Riek) Liernur, met een tekening en tekst van de hand van C.L. van Kesteren. Z.j. (19de-eeuws). Aardige landschapstekening, 9x15 cm.
12940: - KOUWELS Tekening door A.(?) Kouwels, een Grieks beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 70x50 cm.
12942: - KRALINGEN, VAN Krijttekening door B. van Kralingen, 1876, een pleiserbeeld, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 73x55 cm.
12946: - KRUSEMAN, WILLINCK Album amicorum van een meisje Kruseman, in de vorm van een oblong doosje, met drie inliggende bijdragen: een borduurwerkje van Gerharda Willinck, Campen 1845; een landschapstekening van haar broer H. Kruseman, Amsterdam 1848; en een tekening van eendenjagers in een roeibootje, gemerkt J.B. 1853.
12947: - KRUIJS Fragment-genealogie Kruijs, Leerdam. Manuscript, ca. 10 p., begin 20ste eeuw.
12951: - LEESGEZELSCHAP Lijstje met de namen van de leden van een leesgezelschap, met de data van het lenen van een boek, 1840-1841. Deels gedrukt.
12954: - LEIDEN, MATHESIS Tekening van een klassieke vaas, ca. 1880, in wit krijt op paarsig papier, 65x50 cm., gemonteerd op karton met eronder de gedrukte tekst: `Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix, Leiden'.
62093: - Postcard: Willem II and the Battle of Waterloo, 1815 (ansichtkaart)
49663: - PAPIER, BLAUW OF WIT--- Mededeling van de landdrost van Zeeland, d.d. Middelburg 27-6-1807 met regelingen betr. de kleur van papier. 1 blad, plano, gedrukt (De Winter) op blauw papier.
48656: - LUX, GUNTZER, ARBOGAST--- Correspondentie tussen C. de Jong en Alain Lux te Rixheim, 1986, betr. fam. Lux, Guntzer, Arbogast e.a. Manuscripten, ca. 10 pag.
48658: - MANCHE--- Correspondentie tussen C. de Jong en F.G.M. Manche, te Amersfoort 1986, betr. wapen.
48669: - VADURET, DIGUET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Genevieve Pamart te Isbergues 1986, betr. fam. Vaduret, Diguet. Manuscript, 3 pag.
62007: - A General View of the City of Lisbone the Capitel of the Kingdom of Poturgal
62008: - Vue de la Ville de Richelieu en Poitou (mirrored)
62009: - Vüe perspective du berceau merveilleux qui est dans le jardins du gouverneur a Pondichery ville des Indes Orientales sur la côte de Coromandel
52967: --- - Sententie gepronuncieert den 25. January 1662 tot Amsterdam, jegens Isaac Coeymans, koopman en Burger der selver stadt, Rotterdam, Floris Willemsen 1662.
59271: - Courant-ombrengers Kermis-wensch, opgedragen aan de ingezetenen der stad Amsterdam 12 september 1864. Amsterdam, Wed. C. Kok 1964. De begger print is undersigned by Wed. J. Aurik, Groeneburgwal, het 2de huis van de Staalstraat, boven no 342.
59272: - Kermiswens "Gedachten van den nachtwacht bij het paleis voor volksvlijt 9 september 1861". Amsterdam: C. Le Blansch. With 16 verses and illustration of the palace. 21x30cm.
59273: - Kermiswens "De Nachtwacht aan Amstels ingezetenen". Amsterdam: Prinz dd 12 september 1853. Begger-print with 25 verses and illustration of the plantage. 21x30cm.
59274: - Kermiswens "De Nachtwacht". Amsterdam: C. le Blansch dd 6 september 1862. Begger print with 18 verses and illustration of the tolhuis ("tollhouse"), 21x30cm.
58217: - Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de verstrooiiing, 5 stuks. Per stuk ca. 15 pag., gedrukt, ca. 1900. Prijs voor 5 stuks.
57922: - Correspondentie tussen bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek te Amsterdam en de hoogleraren I.J. Brugmans, J.H. van Stuijvenberg en W.M. Zappey, jaren 1960-1970. Dossier afkomstig van Dr W.M. Zappey.
58163: - Placaat van honderdste en tweehonderdste penningen, respective te betaalen in twee termynen (...) gearresteert den 17-1-1789. Groot blad plano.
58170: - Brochure "Notitie der veiling van boomen staande op het landgoed Elswout te Overveen, aan den verharden weg op het voormalig buitenverblijf Duinvliet", Overveen 1941, 7 pag., gedrukt.
58340: - 500 beste Hausarzneimittel gegen alle krankheiten der menschen als (.....) auch die wunderkrafte des salten wassers nebst Hufeland's Haus-und Reiseapotheke, 4o, Auflage Quedlinburg [ca. 1845], 98 pag.
7199: [BUDDEN, M.E.] - Claudine, of Nederigheid is de grondslag van alle deugden. Eene Zwitsersche vertelling. Vertaald uit het Engels. Amsterdam, Hendrik Frijlink, 1835.
49114: - ECKHARDT--- Blaadje uit een album amicorum met bijdrage van G.E.A. Eckhardt, ca. 1810, manuscript.
49118: - HUIJGENS, GRAVENHAGE--- Formulier t.b.v. een attestatie de vita voor het contract van overleving in 1770 te Gravenhage opgericht onder de naam Uit Voorzorg. Administrateur Willem Jacobus Huijgens. Gedrukt, folio, oblong.
49120: - BARNEVELT, VAN--- Genealogisch schema familie Van Barnevelt door J.H. Scheffer, 1881, 1 blad, plano, oblong, manuscript.
65831: - Naamlijst der overledenen en gehuwden benevens het getal der geborenen, binnen Haarlem en deszelfs jurisdictie, volgens de daarvan, bij den burgerlijken stand, gedane aangifte, alsmede eene lijst der verkochte huizen, lustplaatsen, landerijen, enz. in de maand maart 1856.
7653: [GEEST, WYBRANDUS DE (VERT.)] - De gewaande tovery, zangspel. Vertaald uit het Frans. Amsterdam, Jan Helders en Abraham Mars, 1785.
66773: - Grant of Arms donated by John Bernard Burke, Ulster King of Arms to Colonel Leicester Curzon, herinafter known as Leicester Smyth on 26 November 1866.
7651: [GEER, ANTHONY GUSTAAF VAN LINTELO DE] PS. A.V.P. - Gerijmd en ongerijmd. Horae successivae. Door A.v.P. Voor rekening van den schrijver. Amsterdam, S.L. van Looy, 1893.
49074: - BARBEDOR, KALLIGRAFIE--- Zes stukken handschrift (kalligrafie) van de hand van Louis Barbedor (1589-1670), schrijfmeester te Parijs, elk ca. 7x9 cm.
66771: - Regenboog: 3 original photographs and two newspaperclippings of Regenboog sailing ships.
65496: - Het jaar 1911 aangeboden door Gebroeders van Brederode, Boekhandel, Haarlem
49128: - HUIJGENS, FAMILIE--- Aantekeningen afkomstig van notaris W.J. Huijgens over de familie. Manuscripten, 19e eeuws.
49000: - FRANKRIJK, KAART--- Grote (80x58 cm.) gegraveerde kaart van een deel van Frankrijk 'Carte routiere des Provinces du Maine, de L'Anjou et de la Touraine, divisee en 4 Departemens (...) dressé par Fremin, geographe 1836'. Gravure van J.B. Tardieu. Uitgave van Jean te Parijs.
66077: - Batava Tempe 't Voor-hout van 's Gravenhage. met eene omschrijving in ongebonden stijl en met ophelderende aanteekeningen door de leden van het Genootschap Constanter te Leeuwarden
9933: - Klinkdicht ter gelegenheid des verjaardags van ... Mr. Egbert De vry temminck, oudsten burgemeester en raad in de vroedschap der stad Amsterdam den 22sten van wintermaand des jaars 1782. Amsterdam, F.H. Demter. Plano.
65680: - Coat of arms/familiewapen of the Backer (Huijhens) family
9334: - Hollants wellekomst aan zijne majesteit van Groot Brittanje. Amsterdam, J. Robijn, 1691. Plano, 1 blad.
4938: M., V. - Het geslacht Van Vloten, slot: Lijst van de geschriften van Prof. Dr. J. van Vloten. 's-Gravenhage 1907, 12 p.
49325: - BELASTINGEN--- Ordre en de reglement voor alle ontfangers, rentmeesters ende controlleurs van de gemeene middelen, verpondingen (...) den staet der Ver. Nederlanden competerende. 's Gravenhage, v. Wouw, 1662, 4°, 16 pag., gedrukt.
66152: - Staatsraad Mr. T. M. C. Asser 19 april 1860 - 19 april 1910
9072: [MOUFFLE D'ANGERVILLE] - De Fransche spion, of De geheimen van het hof van Lodewyk den XV. Door eene meesterlyke hand vertaald uit het Frans. Amsterdam en Harlingen, Petrus Conradi en V. van der Plaats, 1781.
9077: [MÜLLER, HEINRICH AUGUST]; J[AN] DE Q[UACK] (VERT.) - De wraak, of De verwoesting der gevangenissen van de inquisitie te Toledo. Van den schrijver van Paulowna, Het blinde meisje, enz. Vertaald uit het Duits. Amsterdam, J.C. van Kesteren, 1822.
58393: - Oorkonde van De Vrijwillige Liefdebeurs in alles getrou betr erelidmaatschap van Dr A.E. ten Oever, dd Haarlem 22-4-1926.
49215: - WORKUM, BELASTINGEN--- Notificatie van burgemeesteren van Workum met reglement van belasting voor Workum en juridisdictie, d.d. Workum 16-9-1814.
49217: - WORKUM, BOLSWARD, VERVOER--- Reglement voor de trekschippers varende van Bolsward op Workum en van Workum op Bolsward. Workum, Brandenburgh, 1828, 37 pag., blauw papieren omslag.
9368: - Het allerchristelykste Europe in rou over den doorluchtigsten grootmachtigsten vorst Willem den derden door Godts genade koning van Groot Britanje, Vrankrijk en Ierlant, beschermer des geloofs, enz. 's Gravenhage, G. v. Limburg, 1702. Plano, 1 blad.
65736: - De school der zeven wijzen, in gelijkenissen en verhalen / uit het Hoogduitsch. Met platen.
9557: - Ter eeuwiger geheugenisse van de hoog-eedel-welgeboorene vrouwe, mevrouwe Tjallinga Edonia Van eisinga, in een bloejenden ouderdom van haaren echtgenoot, den welgebooren heere Idzard Van sminia, grietsman over Hennaarderadeel, reekenmeester van Vriesland, etc., etc., weggerukt den 27sten van Hooimaand 1733 en ter aarde besteld den 4den van Oogstmaand. Franeker, Jakobus Ennema, 1733. 4º: 12 p.
9555: - Zangen ter zilvere bruilofte van ... Jacob Van oosterwijk en ... Anna Bruyn, verschenen den 13den van bloeymaand 1733. Amsterdam, Hendrik Smets, 1733. 4º: [36] p.
9930: - Ter bruilofte van ... Henricus De haan hugenholtz, thans nog predikant te Jutphaas en beroepen na Campen, en ... Elberta Elisabeth Ter bruggen, in den echt vereenigt binnen Ijsselstein de twee-en-twintigsten van herfstmaand 1782. z.p. 8º: [8] p.
43236: M. - Herinnering aan onzen togt naar eenige Noordhollandsche dorpen, overstroomd op den 4-2-1825. Amsterdam, M. Westerman, 1825, [gedicht].
65200: - Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscheerende troepen in het Koningrijk der Nederlanden. Te zamengesteld bij het Topografisch Bureau van het Departement van Oorlog, in verband met de bij dat bureau mede vervaardigde etappe-kaart van het rijk.
59016: - Orde der texten zoo als dezelve jaarlyks op de feestdagen (.......) in de Hervormde gemeente van Amsteldam gepredikt worden, Amsterdam, Wessing [1779], ca. 1000 pag.
5902: [DISSEL, M.E.J.F. VAN] - Stichting Le Normant-van Dissel, z.pl. [1950], 96 p., geïll., met tabellen.
12272: - CATOR, ZINKWERKER, UTRECHT Stukken betreffende G. Cator sr. en G. Cator Jr., zinkwerkers aan de Jacobijnenstraat 16 te Utrecht, ca. 1890-ca. 1940, ca. 65 stukken.
12280: - COLIJN, JORDAAN Stripverhaal `Hier word U, o jeugd, gegeeven, Hein Colijn, zijn roemrijck leeven'; 15 tekeningen van Jordaan in de vorm van een centsprent met onderschriften. Gedrukt, 1 blad.
12281: - COMMANDEUR Briefje van de burgemeester van Spanbroek, A. Commandeur, met diens handtekening, 1920.
12283: - COMMERSTEYN, LOMANS, REAAL, VAN LOON, BAS Attestatie verleden voor notaris Caspar van Wallendal te Amsterdam d.d. 20 september 1695, waarbij Maria Commersteyn, huisvrouw van mr. Gerard Schatter, en Evert Lomans, boekhouder van het St.-Pieters Gasthuis aan de notaris toonden twee boeken betreffende de boedel van Wijntje Oetjens en burgemeester Frans Reaal. Zij verklaarden op verzoek van de kinderen van Jan van Loon en Wendelina Bas dat de boeken waren geschreven door wijlen de vader van Maria Commersteyn, dr. Johannes Commersteyn, en door Evert Lomans. 2 p., folio met groot opgedrukt zegel.
53747: --- - Naam-lyst van alle persoonen die binnen Amsterdam sederd het jaar 1693 tot 1766 door scherprechters handen zyn ter dood gebragt. Met eene korte aanwyzinge van hunne afkomst, de misdaden om welke zy gevonnist zyn, ende wyze hoe zy hunne executie desweegens ontvangen hebben. Merkelyk vermeerdert en verbeeterd. Amersfoort, Maurits Langenwagen, 1766.
66395: - Hasselt 8 augustus 1831
65648: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65649: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65650: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65651: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel
65646: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van der Wyck
65647: - Wapenkaart/Coat of Arms: Speelman
65566: [NOMSZ, J.], - Het leven van den wydberugten en geleerden Jochem Jochemius, gerenomeerd bruggemaker te Querlequitsch in twaalf zangen.
65644: - Wapenkaart/Coat of Arms: Steengracht
65643: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Jong van Rodenburgh
65624: - Herdenking van het 300-jarig bestaan der stichting Het Weeshuis der Doopsgezinden te Haarlem 1634-1934
65653: - Wapenkaart/Coat of Arms: Van Rijckevorsel van Kessel
65656: - Wapenkaart/Coat of Arms: Braakenburg
50951: [KERSTEMAN, FRANCISCUS LIEVENS] - Gedenkwaardige levensbeschrijving van den wereldberoemden Johan Christophorus Ludeman (...) doorvlochten met (...) avantuuren van (...) Britta Beijer. Nijmegen, van Goor etc., [1784].
65936: - Oorlogsgravenstichting 1946-1971
65938: - De duizend en ene nacht, Arabische vertellingen. Uit het Fransch vertaald. Merklyk verbetert, en vermeerdert, met drie Delen, die nooit te voren in 't Nederduitsch vertaald geweest zyn.
58810: - Album 1836, Family album in leather with 171 numbered pages. On the spine in gold "Album 1836".
2838: X - The right to bear arms. Londen 1899. Geb., 183 p.
65818: - ANNALES ACADEMICI 1850-1851
65819: - ANNALES ACADEMICI 1863-1864
5228: [HASSELT, W.J.C. VAN] - Geschiedenis van het geslacht van Bevervoorde, Amsterdam 1824, 86 p.
59130: - Verslag over de jare 1866 van het koninklijk oudheidkundig genootschap te Amsterdam, gedrukt dbij gebroeders Binger te Amsterdam. met namenlijst, 14 pp, gedrukt.
58546: - Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II, Essen 1988.
59269: - Kermiswens "De nachtwacht brengt ter gelegenheid van de kermis van 1860 aan amstels ingezeten zijnen heilgroet." "Hij wenscht dat de Kermis geene teleurstellingen moge baren aan hen, die door haar voordeel hopen te behalen en allen, welke aan hare vermaken deel te nemen, geene andere dan betamelijke genoegens mogen smaken." 20x31cm.
51101: [WILMSEN, F.P. EN G. BRUINING] - Mannelijke grootheid van ziel en heldendapperheid in tafereelen uit de geschiedenis voor de Nederlandsche jeugd. Zutphen, Thieme, 1820.
52262: [ELSKEN, J.J. VAN DER], - Brief van Sincerus tout-droit aen d'heer Ernestus de Keuremenne, z.pl. [1788]. Sierpapieren omslag, 16 pag.
52060: [TIMMER, H.?], - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen, uitgegeven door de My tot Nut van 't Algemeen, Leiden etc., Mortier etc., 1843.
12330: - GEERTRUIDENBERG `Index op 1e Ordonnantie Boek der Stad Geertruydenberg, beginnende 1593 en eyndigende 1625;. Folio, 8 p.
12333: - GELDERLAND, WATERRECHT `Copie. Dit nabeschreven is van waterrecht Landen ende Sanden toe bevoieren hoe men dat hantieren ende bestaen sall'. Extract uit een register ter kamer van de rekening te Arnhem, fol. XV vso en ultra, begin 17de eeuw, getekend J. Henrickx. Folio, 21 p.
12339: - GOES Twee fotokaarten, 1909 en 1913, betreffende de gymnastiekvereniging `Volharding' te Goes.
12341: - GOEYINGS, VAN SOMERVELD, ARNHEM Onderhandse boedelscheiding (magescheyd) tussen de erven van Hermannus Goeijings en Sophia van Somerveld. Arnhem 8 februari 1796. Folio, 7 p.
59137: - Grafelijk Beveelboek 1408-1416, index op de Leenkamer Holland nr 324a en 324b. Manuscript, 19 pp folio. 19e eeuws handschrift.
59138: - The blue star paper, reclamebiljet betreffende fotopapier, kleurfixeerbad en fotografische artikelen. 1 pp.
9766: - Ter bevordering van den Heere Lucas Dijl tot meester der beide rechten. z.p., 1768. 8º: [4] p.
6897: [BEETS, NICOLAAS] - Proza en poezy. Verzameling van verspreide opstellen en verzen. Haarlem, Erven F. Bohn, 1840.
58187: (KUYPER, J.) - Schiedam (prov. Zuid-Holland). Origineel gelithografeerd kaartje uit de Gemeenteatlas, ca. 1868, met handgekleurde grenzen, 17x22 cm.
49341: - PANORAMA, WATERLOO--- Panorama van den slag van Waterloo. Korte beschrijving en kaarten met uitleg. 12 prentbriefkaarten in omslag, uitgave van P.I.B., Zwarte Vijversstraat te Brussel, [ca. 1920?].
49343: - TABAK, GRAVENHAGE--- Tabakszakje t.n.v. Mexico, A.C. Bakker, Korte Poten 26, 's Gravenhage.
65489: - Nederlandsche Almanak voor 1906
65490: - Nederlandsche Almanak voor 1907
63715: - Sententie uyt-ghesproocken ende gepronuncieert over Rombout Hogerbeetz ghewesen pensionaris der Stadt Leyden den achthienden May Anno sesthien-hondert negenthien
15563: [MAASKAMP, E.] - The travellers guide, containing the roads and stations through France and Germany, the distances of the principal cities from each other, and all the interesting and curious objects contained in any of them. Being an explanation of a new and very accurate itinerary map. Amsterdam: Maaskamp, [1815].
48968: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent '1855-1874 Stylus Dicendi Magister, 17-11-1874' met afbeeldingen van studenten en drank. Litho, 42x32 cm., gedrukt.
49052: - MACDOUGALL, MAC BAIN--- Circulaire van Macdougall & Co of Inverness, d.d. 1882, betr. nieuwe partner mr. D. Mac Bain. 1 blz., 4°, gedrukt.
61215: - Vue perspective du Palais Royale de coté du Jardin
58205: - Publicatie van het Departementaal bestuur van Gelderland houdende verordeningen op de uitoeffening van alle de takken der geneeskunde in het Dep. Gelderland, gearresteerd 9-12-1802, Arnhem, Moeleman [1802].
63889: - Le Cabinet d'Estampes d'un Amateur
49516: - AMSTERDAM, DIAKONIE N.H. KERK--- Verdeling van het Dienstwerk der diakenen en diakenessen Ao 1833 [te Amsterdam]. Groot blad plano, 1 pag., gedrukt.
53390: --- - Sententien tot laste van Pieter van Houten, ende Richard Saab, midsgaders Willem Teeckman, gewesene borgermr. der stad Amersfoort, ge-executeert binnen Amersfoort op den 3 October 1703. Gedruckt na de copye, van Jacobus van Paddenburg, Anno 1703.
66129: - Goedkoope Reisgelegenheid met de Ned. Centraal Spoorweg-Maatschappij Utrecht - De Bilt - Baarn, met 5 illustratien en wandelkaartje
48690: - LUCHTMANS--- 'Bij S. en J. Luchtmans te Leyden zijn in den loop van het jaar 1846 uitgegeven de navolgende werken'. Borchure, 1 pag., gedrukt.
48702: - VULSMA--- Correspondentie tussen C. de Jong en R.F. Vulsma, 1986, over diens Who is who in genealogenland. Manuscripten, 3 pag.
65871: - De onovertroffen goochelaar en toovenaar. Keur van ruim 300 der gemakkelijkste en aardigste goocheltoeren, kunstjes van de kaart, vermakelijke rekenopgaven, aardigheden, en
53730: --- - Korte aanwysinge vande validiteyt vande brieven van abolitie, verleent by den heere stadhouder deser provintie van Zeeland aan mr. Alexander de Muncq op den 20. July 1681, Middelburg, A. v. Poulle [1702].
53732: --- - Provisionele korte beknopte stukken hoorende tot den memorie Ververser, z. pl., z. j. Incompleet.
57962: - Extract Resolutien Staten van Holland 9-5-1772 betr. impost op turf n.a.v. request J. Fargherson c.s. sterkwaterstokers en salpeter-rafinadeurs. Gedrukt, folio, 1+6 pag.
57963: - Collectie stukken betr. het land van Waes, ca. 1706. Gedrukt, folio, ca. 80 pag.
66624: [LAET, JOHANNES DE], - Belgii Confederati Respublica: sev Gelriae, Holland, Zeland Traject. Fris. Transisal. Groning. Chorographica Politicaque descriptio.
55099: --- - Oogzalve voor de Roomsch Katholyke gemeente van Alkmaar. Leuven, P. Overbeek, 1741.
55102: --- - Brief aan den zeer eerwaardigen heere Petrus Siby, Roomsch priester te Schagen. d.d. Amsterdam, 14-2-1741, z. pl., [1741].
48984: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Utile Dulci 1863-1888 10 November'. Uitg.: Somerwil, litho, 58x48 cm., met div. afbeeldingen, waaronder prinses Wilhelmina en handtekeningen, gedrukt.
65837: - Wet voor de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden, opgerigt in 1766.
45087: - MOLENS; DELFT --- Prospectus van De Hollandsche Molen, 1926, betr. behoud windmolen De Roos te Delft (eigenaar K. v. Rhijn). 4°, 2 pag., gedrukt.
45053: - DELFT --- Catalogus tentoonstelling Delfts Verleden, mei 1946, 60 pag., geillustreerd.
44931: - DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN; VLAANDEREN --- Technische excursie 1938 Vlaanderen. Gestencild verslag van een excursie van de Ver. Directeuren Gemeentewerken. 27 pag., geillustreerd met ingeplakte originele foto's.
44888: - BELASTINGEN; ROTTERDAM; MEIJNERS --- Aanslagbiljet heeregeld, koffij en theegeld en plaiziergeld over 1797, voor N. Meijners te Rotterdam. 1 blad, 4° oblong, deels gedrukt.
44778: - BOSSCHART --- Briefje van mej. L. Bosschart, d.d. Haarlem 1936 aan G. Halwasse, betr. haar familiewapen. Manuscript, 1 pag.
44774: - HÖHMANN --- Briefkaart van C. Hohmann te Apeldoorn aan G. Halwasse, 1935, betr. familiewapen Bouman. Manuscript, 1 pag.
44770: - WERTHER --- Brief van H.A. Werther, d.d. Haarsteeg 1945 aan G. Halwasse, betr. wapen Werther. Manuscript, 2 pag.
44755: - HOOGVLIET; MEERHOUT --- Briefje van het Leidse archief aan G. Halwasse, 1962, betr. huwelijk Hoogvliet-Meerhout. Manuscript, 1 pag.
44743: - BRONGERS --- Zeven brieven van G.A. Brongers, d.d. Middelstum 1950-1954 aan G. Halwasse, betr. zegelringen, tabak, familieadvertenties, familie Brongers etc. Manuscripten, 7 pag.
44739: - LODEESEN --- Brief van C. Huisken, d.d. Amsterdam 1955, aan G. Halwasse betr. de familie Lodeesen. Manuscript, 1 pag.
44681: - HAN, SCHOUTEN --- Uitnodiging voor de begrafenis van Agata Han, wed. Hendrik Schouten, d.d. Amsterdam 2-6-1711. Gedrukt, oblong.
44607: - MEN; LOMMEN --- Bidprentje en dank-kaart na overlijden (Delft 1957) betr. Karel Joh. Otto Men, weduwnaar van Maria F.C. Lommen. Gedrukt, met fotoportret.
44603: - ZIJNEN-WARTEL --- Getekend silhouet portret van A.B. Zijnen-Wartel jr., 19e eeuws, 13x9 cm.
44585: - HAGEN; WEITZEL; LOCHMAN --- Parenteel van de nakomelingen van een echtpaar Van Hagen. Schema op papier, 19e eeuws, 35x55 cm.
44579: - CRAMER; DUISBURG --- Brief van H.W. Cramer, d.d. Duisburg, 1804. Manuscript, 8°, 3 pag.
44569: - HENDRIKSE; HOGENVELD; VAN BEKKUM --- Familieaantekeningen Hendrikse, Hogenveld, van Bekkum, ca. 1900. Manuscript, 1 pag.
48912: - BRANDWEER, BEURS AMSTERDAM--- Afbeelding van de plaats geschikt tot de jaarlijksche exercitie der slang brandspuyten binnen Amsterdam. Gravure, 30x12,5 cm., gedrukt.
44374: - LEIDEN; BENSCHOP--- Nota van fa. Benschop (J. Berman en W. v. Deventer) te Leiden, wijnkopers, 1914.
44338: - LIMMEN; DEKKER--- Nota van Jb. Dekker Wz., bloembollenkweker te Limmen, 1911.
44322: - KOORN--- Aant. betr. fam. Koorn te Aartswoud, in de 18e eeuw, manuscript, begin 20e eeuw, 1 pag.
44290: - GOOI, GRENS MET UTRECHT--- Extract uit de resolutien Staten van Holland, d.d. 20-7-1719, betr. de limietscheiding tussen de Stichtsche bodem en Goijland. Manuscript, folio, 4 pag.
61390: - - Publicatie, Wy Willem Frederik, by de Gratie Gods, Prince van Oranje Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden (...) Toen wij op den 2 dezer in Amsterdam (...).
11709: - WEUSTENENK, UTRECHT `Aan het bruidspaar Weustenenk-Polm, 27 februari 1952, van directie en personeel gemeentewerken [Utrecht]'. Vier bladen perkament, gekalligrafeerd, met de getypte namen van 150 collega's.
11713: - WINKEL, TE Blanco voorgedrukte formulieren voor het familieregister van Joh.W. te Winkel, zoon van dr. Jan te Winkel en Johanna C. Lodeesen.
11723: - ALKMAAR, LEESGEZELSCHAP Ledenlijstje van een leesgezelschap dat gezamenlijk een aantal tijdschriften las. 19de-eeuws. 4(: 1 p.
11726: - ALMELO, SCHEURLEER, MULDER Boekje uit 1839, uitgereikt volgens tekst op schutblad aan C.J. Scheurleer, Almelo 28 juny 1847, `wegens aangewende vlijt in de beoefening der engelsche taal', door zijn onderwijzeres B. Mulder.
11735: - ASSCHENBURGH, VAN; VAN AKENSHOISEN Volmacht van Sibilla en Josina van Asschenburgh aan hun resp. echtgenoot en zwager Hendrik Diederik van Akenshoisen, om landerijen te verkopen. Groningen 20 juni 1631. Folio, 2 p.
11737: - ASSMANN Diploma voor 25-jarig lidmaatschap van de Sint Josephs-gezellen-vereeniging te Amsterdam, toegekend 1929 aan J.P.M. Assmann. 35x45 cm.
11739: - ASSMANN Getuigschrift voor 25-jarige dienst bij de gemeente Amsterdam, toegekend in 1928 aan Johannes Petrus Marinus Assmann. 40x30 cm.
53624: [REGLEY, ABBÉ] - Histoire de Louis Mandrin, depuis sa naissance jusqu'a sa mort. Avec un détail de ses cruautés, de ses brigandages & de son supplice, Nouvelle édition revue &corrigée. Amsterdam, E. van Harrevelt, 1756.
62004: - Epularis Aula in hortis Versalicis
12424: - KATWIJK C.A., VERLOSSINGEN `Lijst der door mij gedane verlossingen' en `Verlossingen door mij gedaan te Katwijk aan Zee 1840', resp. 3 en 3 p. in een folioboek met andere medische aantekeningen, geb. in halfleer.
12433: - KOEGRAS, MANN, LOOPUYT Correspondentie betreffende Het Koegras, betreffende waterhuishouding, aanleg duikers, 1902, ca. 20 p.
12436: - KOLP(A) Twaalf getekende prentbriefkaarten, gesigneerd P. K[olpa?], Almelo 1911, enkele met gezichten in Twenthe.
12440: - KOUMANS-VAN KAMPEN Cahier `versjes door P.J. Koumans', 1853-1854; 4(, 26 p.
12447: - LANOY, DE Oude portretfoto (ca. 1910) van tantje Fransje en tante Jeanne de Lanoy, foto gemaakt te Zutphen/Deventer.
65989: - Agenda 1953-1954 N.V. Haarlemsche Machinefabriek voorheen Gebr. Figee Haarlem
49617: - JACOBS, MILITARIA--- Request van Joseph Jacobs, ex dragon de la comp. d'elite du 5me regiment, d.d. Antwerpen 23-6-1806, aan Lodewijk Napoleon, om een functie. Manuscript, folio, 2 pag.
11498: - LINDEN, VAN DER Wapenkwartierstaat van `Heer Ferdinande van der Linden, riddere, wautmre van Brabant'. Tekening met kleur, 18de-eeuws. 40x60 cm.
11500: - LINGIUS `Twee zusters, romantisch tafereel door A. Lingius, opgedragen aan mijnen geliefden vader den heere F.J. Lingius, 29 november 1850'. Manuscript van ca. 100 p., gebonden. 4(.
11507: - LUBBERS, POLAK Uittreksel geboorteakte Augusta Truuke Lubbers, geboren 14 augustus 1972. Vader: Polak. Met briefje consultatiebureau. 8(: 2 p.
63919: - Panorama-gebouw aan den Bezuidenhout te 's Gravenhage
48618: - FIEBIG--- Correspondentie van C. de Jong met Otto Fiebig, Frankfurt 1984, over Auswanderliste. Manuscript, 5 pag.
63847: - Geschenk voor de juffrouwen
49441: - RIJN, LEK, 'S GRAVENWAARD--- Extract resolutien Staten van Holland 8-9-1763 betr. hoog water langs de Nederrijn en Lek en de herdijking van 's Gravenwaard. Folio, 1+11+12 pag., gedrukt.
66170: - Tijdschrift voor Neerland's Indie, 3e jaargang 1840
49587: - SCHUTTERIJ, AMSTERDAM--- Menu t.g.v. Historische verzameling der schutterij, Amsterdam 1895-1920. Doelenhotel 5-7-1920, 3 pag., gedrukt.
8655: [KOETSVELD, CORNELIS ELISA VAN] - Schetsen uit de pastorij te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den Nederlandschen dorpsleeraar. 3e druk. Schoonhoven, S.E. van Nooten, 1844
65346: - Memorie ter wederlegging der gronden en redeneringen, vervat bij de nadere missive van den Raad der Binnenlandsche zaaken der Bataafsche Republiek, op den 11 april 1804, wegens de zaak der Heerlijkheden aan het Staatsbewind geschreeven van weege een groot aantal geinteresseerden bij de stichtsche heerlijkheden, aan het wetgevend lichaam der Bataafsche Republiek overgegeven met eenige daartoe behorende bijlagen.
53333: --- - Bericht van schout en schepenen der stad Amsterdam aan [...] Staten van Holland [...] in de zaake van mr. Jan Christiaan Hespe en Jan Verlem. Amsterdam, P. Schouten, [1785].
52995: --- - Sententie van Cornelis van Deuverden, gewesene adjunct secretaris van de Ed. Mog. heeren Staten 's landts van Utrecht, by den Ed. Gerechte der stadt Utrecht gewesen ende gepronuncieert op den 7 April anno 1664, Utrecht, M. v. Dreunen [1664]. Gedruckt naer de originele copye.
51087: [KRUIJFF, H. DE; E.A.] - [1] Verzameling van eenige geloofwaardige berigten en brieven betreffende de elende vande opgezetenen der overstroomde landen in Nederland. Amsterdam, Tirion, 1741. [Gebonden met 2:] Verhaal van de wyze op welke de penningen ten behoeve der noodlydenden in de overstroomde landen van Gelderland en Holland in den aanvang des jaars 1741 te Amsterdam en elders ingezameld bestierd en besteed zijn. Amsterdam, Tirion, 1742. [En met 3:] Verhaal van de droevige waternood en inbreuken van een groot gedeelte van Gelderland en Holland in 't laatst van den jare 1740 en in den beginne van 't jaar 1741. Amsterdam, J. ten Houten, 1741.
14970: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland; up the Rhine; and across the Netherlands, to Ostend. Londen: Murray, 1831. Deel 23 in The Family Library.
14972: [BARROW, JOHN?] - A family tour through South Holland. 3de druk. Londen: Murray & Tegg, 1839.
12960: - LEIDSE SCHUTTERIJOFFICIEREN, KATWIJK, ARNZ, HENKES Leidse schutterijofficieren op de schietbaan te Katwijk in 1845. Grote litho (36x47 cm.) door O. Arnz, d.d. 1 september 1845. Rechts op de achtergrond een tent. Zeldzaam.
12963: - LIGNE, DE Brief van prins Eugène de Ligne (1804-1880) aan Monsieur Bonnefoy te Ath, d.d. Beloeil, z.j. 8(: 1 p.
12973: - MAARTENSDIJK, KLOOS Briefje van A.J. Kloos te Maartensdijk, 1860, betreffende sigaren. 8(, manuscript, 1 p.
15066: [CARR, JOHN] - Analyses of new works of voyages and travels, lately published in London: A tour through Holland ... London: Phillips, [1808].
11479: - L'HOMME, DE; VAN STIJGEREN AMSTERDAM, WEET-LUST. Fraai gebonden handschrift `Gedichten door Jan Louis l'Homme', met op het titelblad een getekend silhouet en de regels `Zie 't schaduwbeeld mijns mans, door mijne hand getekend / Bezat mijn kunst meer kragt dan was het fiks en spreekend / Dog die dees mengeling van dicht tafreelen leest / Ontdekt een juiste schets van 's mans verheeven geest / Anna Jacomina de L'Homme, gebooren van Stijgeren.' Groot 4(: 158 p., gebonden in halfleer met op de vergulde rug: `Gedichten door Jan Louis de l'Homme'. Het betreft de periode 1773-1797.
11486: - LEEUWARDEN, STEENKAMP Ontwerptekening met kleur voor een diploma voor de tentoonstelling te Leeuwarden 1906 ter viering van het 50-jarig bestaan der Vereniging `Nijverheid', door J.C.P.W.A. Steenskamp. 36x48 cm. Fraai.
11487: - LEHMAN Carte-de-visite-foto van jongetje E.A. Lehman, Amsterdam, ca. 1900.
11494: - LEY, VAN DER Carte-de-visite-portretfoto van Mej. W.C.A. van der Ley, dienstbode bij de familie Van Veen-Blokhuis, Amsterdam, ca. 1900.
66433: - In memoriam Wernard van Deventer, Johanna Gerhardina Helena Kirsten, Elisabeth Christina van Ake, Jannetje Henriëtte van Ake, Elfreda Ingeborg Griffioen, Elsina Petronella H. C. Jansen, Iny Koning, Carla Marytje de Mes, Cornelia Poelman
66434: - Wetten van de classis van Haarlem, goedgekeurd den 24 july 1987 en met de wetten raakende de Weduwe-beurs, nader gearresteerd den 6 may 1788.
9811: - Hieronymus Van alphen bij het graf van zijne [echtgenote] Johanna Maria Van goens. Utrecht, J. van Terveen, 1775. 8º: 23 p. Gedrukt op papier met zwarte rand.
65445: - Ter gelegenheid van het tweede zilveren huwelijks-feest van Abraham Blussé met Cornelia Pot. Verjaard op den 11 Februarij, en gevierd te Dordrecht, op den 30 Junij van het Jaar 1801.
48650: - LALET--- Correspondentie tussen C. de Jong en Roger Lalet te Hyeres, 1986, betr. wapen Lalet. Manuscript, 3 pag.
60636: - [THREE COIN ORDINANCES FROM THE NETHERLANDS 1610] 1. Placcaet ende ordonnantie va[n]de hooge en[de] mogende heeren de Staten Generael der Vereenichde Nederlanden, soo opten cours van t' gelt, als opte politie ende discipline betreffende d' exercitie vande munte en[de] muntslach: Midtsgaders t' stuck vanden wissel ende wisselaers, scheyders, affineurs, gout ende silver-smeden, juweliers, ende alle andere in de Vereenichde Nederlanden. [BOUND WITH] 2. Beeldenaer ofte figuer-boeck, dienende op de nieuwe ordonnantie vander munte, gearresteert ende uytgegeven by de [...] Staten Generael [...] op den sesten iulij 1610. [BOUND WITH] 3. Manvael ofte handtboeck, inhoudende die weerde vanden marck, once, engelsche, en? aes van alle ghevalueerde ende onghevalueerde munte.
54167: --- - Vervolgh van stukken rakende de proceduren van den Hove (...) van Holland (...) tegens (...) Willem Stoop als schout der Stede Dordrecht. z. pl., [1685].
57680: [GROOT, B.H. DE E.A.], - Rapport inzake maatregelen, van overheidswege te treffen ter meer intensieve bestrijding van de ernstige gevaren voor de zeden, waaraan de jeugd heden ten dage is blootgesteld. Uitgebracht door de commissie daartoe ingesteld door de interdiocesane jeugdcommissie bij haar besluit dd. 18-12-1933, 's-Hertogenbosch 1934, 48 pag.
57694: - Korte formulieren van den H. doop en 't H. Avondmaal, met de bygevoegde Gebeden en Dankzeggingen, z. pl., z. j, [18e eeuw].
57696: [JONKER, T], - tien jaren arbeid over de verstootenen (ver. hulp voor onbekuisden), Amsterdam 1913, 30 p, geill.
64105: - This indenture made the twenty eighth day of September
65872: - Uittreksels of aantekeningen uit de kerkenboekjes, voor zo verre den opbouw den kerk betreft. Beginnende met het jaar 1400.
65329: - Letterknife/brievenopener/briefopener of Stoomvaart Maatschappij Nederland
65889: - Collection of heraldic designs of coats of arms
51916: - Der Aeon. In fünf Aufzügen bearbeitet. Exputeo. Blaricum, Waelburgh, 1924. Ingenaaid (rug gerepareerd), 303 pag. Nummer 260 van de oplage van 300 exemplaren. Omslag ontwerp J. Briede.
65958: - Toneel ofte vertooch der Bybelsche historien. Historien des Nieuwen Testaments vermaeckelyck afgebeelt, en geetst door Pieter H. Schut ende nieulyckx uytgegeven door Nicolaes Visscher anno 1659.
48730: - WOERDEN--- Rapport bij Staten van Holland 30-7-1749 betr. Groot waterschap Woerden. Folio, 3 pag., gedrukt.
52330: [DUIN, STEEF VAN E.A. (RED.)], - De werkstaking bij Van Heek & Co, 13 januari-16 juni 1902. Een verslag van de werkgroep Twentse textielstaking, Amsterdam 1971, 78 pag., gestencild.
55109: --- - Alzo aan myne heeren van den geregte der stad Amsterdam (...) [d.d. 14-5-1754. Verbod op twee boekjes]. Amsterdam, S. Lamsveld, 1754.
11910: - HORST, TER Conté-tekening van een bebaarde manskop, gesigneerd J. ter Horst, 30x22 cm.
11920: - JUNGE Portrettekening met zwart krijt, gehoogd met wit krijt, gesigneerd `Th. Junge fecit 1842'. 40x30 cm.
11922: - KAUPE, FABRICIUS Aanspraak van eenen Hollander tot eenen Duitscher en gelukwensching van beiden aan bruidegom en bruid F.W. Kaupe en J.A. Fabricius, Amsterdam, 12 juli 1849. 8(: [14] p.
11925: - KEMPER, WAP Bij het spoedig en onverwacht overlijden van ... Jan Melchior Kemper. 4(: [3] p.
11932: - KLAVERWIJDEN, KRAGTINGH Bij de eerste heiligen communie van mijne waarde nicht Johanna Jakoba Klaverwijden. Ca. 1827. 4(: [3] p.
11935: - KLOCK Herderszangh ter 53ste verjaaring van de heer Johs. Klock op den 29 jan. 1763. 4(: [4] p. Met 4 pp. muziekschrift
30067: - POORT, DE GEUS-VAN BLOCKLAND -- Genealogisch schema Poort-de Geus-van Blockland, 19e- eeuw, manuscript, 1 pag.
59122: - herinnering geloofsbelijdenis van Grietje van den Berg op 25 maart 1903 in de Westerkerk door ds J.J. van Noort [8 p., deels handschrift, deels gedrukt].
59124: - Missiven en dispositien van de Minister van Waterstaat en de Minister van Financien aan de Land-Drost van het departement Amstelland, betreffende dijk- en polderbesturen, gemeentebesturen, 1810, 5 stuks ieder 3 pp bedrukt. Vermeld worden J.H. Appelius, Jan van Styrum, Le Duc de Plaisance.
57925: - Brief van J.J. Mauricius d.d. Hamburg 14-4-1740 aan de Staten Generaal betr. derde nalezing over IJsland en Groenland, gedrukt, folio, 1+6 pag.
53623: [REGLEY, ABBÉ] - Levens-beschryving van Louis Mandryn, waar in de voornaamste gevallen en bedrijven van dien beruchten contrebandier sedert zyn eerste jeugt tot aan zyne dood te vinden zyn. Naar het oorspronkelyke uit het Fransch vertaald. Amsterdam, Jan Morterre, [ca. 1760].
66787: - Notificatie van den minister van financien van zijne majesteit den Koning van Holland houdende algemeene en bijzondere bepaligen rakende de aangeving der goederen voor de verponding, 9 Augustus 1806.
66383: - Canada's Weekly Friday 1 June 1945 no. 3243 Vol. CXXV
51196: [TIL, H.N. VAN], - Het Geldersch schoolboek: of merkwaardige voorvallen en personen uit de geschiedenis van Gelderland, 2 stukjes, Nijmegen, Thieme, 1831-1832.
65637: - Tabaksdoos, tobaccobox
51766: - Catalogus van boeken in Noord-Nederland verschenen van den vroegsten tijd tot op heden, samengesteld door de tentoonstellings-commissie der Nat. Tent. van het Boek, 1910, 's-Gravenhage, 1911, 10 delen in 2 banden.
51768: - Staat van den landbouw op Java onder het bestuur van den burggraaf Du Bus de Gisignies als kommissaris-generaal over Nederlands Indie, Brussel 1846.
51722: [SAALMINK, L.G.], - Nederlandse bibliografie 1801-1832. Uitgegeven door de Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage, Houten 1993.
49409: - GRAVENHAGE, STANDBEELD WILLEM II--- Dossier stukken betr. de oprichting van het ruiterstandbeeld voor Koning Willem II te 's Gravenhage, 1924. 7 foto's, 3 convocaties en krantenknipsels.
9247: [HAREN, ONNO ZWIER VAN] - Deductie voor Jr Onno Zwier van Haren, [...], ter zyner noodwendige zuiveringe, van de lasterlyke geruchten en imputatien, tegen hem verspreid en ingebragt. [Leeuwarden], [1761]. [Gebonden met:] Tweede deductie voor Jr Onno Zwier van Haren [...]. Leeuwarden, Abraham Ferwerda, 1762. [en met:] Verdediging van de heeren Johan Alexander van Sandick, en Mr. Wilhem van Hogendorp, tegen de verregaande beschuldigingen, hen en hunne huisvrouwen, benevens anderen, ten laste gelegt, by zekere volumineuse Deductie door Jr. Onno Zwier van Haren [...]. Den Haag, Pieter van Cleef en Pierre Gosse Junior, 1761. [en met:] Verdediging van Mr. Wilhem van Hogendorp [...] tot wederlegginge van eenige verregaende beschuldigingen, in de tweede deductie [...]. Rotterdam, Jan Daniel Beman en Zoon en Reinier Arrenberg, 1762. [en met:] Verdediging van Aegidius vander Dussen [...] tegen de verregaande beschuldigingen hem ten laste gelegt [...]. Den Haag, Benjamin Gibert, 1762. [4 delen]
10605: - Ter gedachtenis mevrouw H.G. Kiehl (Theodora Sophia Sablairolles), geboren te 's gravenhage 18 maart 1817, aldaar 2 february 1859 overleden. Amsterdam, A.H. van Gorcum. Plano, 1 blad.
10606: - Op den dood van mijn kind. Joseph von Eichendorff met eenige vrijheid nagezongen ter herinnering aan het overlijden van mijn zoontje Albertus Alewijn [de jager], geboren 2 july 1858 overleden 20 september 1859. z.p. 8º: 7 p.
10610: - Tafelzangen ter eer van Dr. H. Oort en zijne bruid E.W. De goeje [21 nov. 1860]. z.p. 8º: 23 p.
10612: - [Gedichten op het huwelijk van Gusje Tendering en ?] z.p. 8º: 7 p.
10615: - Merens dood. Boezemklanken. Utrecht, W.J.A. Mulder. 4º: 8 p.
55680: --- - Alexander de Injosta onthoofd en 80 capiteynen gedeporteert om haer quade compartement, in 't leger van (...) Prince van Oranje. Te Bodegrave op maendagh den 8-8-1672. Amsterdam, Pieter Claesz, [1672].
10617: - Op de bruidspartij van den heer P.I. Fennema en mejufvrouw A.I. Rinkes, junij 1864. z.p. 8º: [14] p.
10619: - Welkomst-lied, 6 augustus 1865. z.p. 8º: [1] p.
10624: - Aan bruid en bruidegom, feestzang (op 25-jarig huwelijk). 18 september 1866. z.p. 8º: [3] p.
10626: - Feest-bede [op huwelijk van ?] z.p. 8º: [1] p.
10632: - Dichtregelen gezongen door de weezen der N.H. Diaconie bij gelegenheid der feestviering van den Heer D.A. Keuskamp, ter herinnering aan zijne 25-jarige hoofdonderwijzers-betrekking in het Diaconie-weeshuis. Gevierd te 's-gravenhage den 25 july 1867. z.p., C.H. Susan jr. 3, 4 p.
65508: - Buitengewone Nederlandse Staatscourant 4 september 1948: Juliana Queen of the Netherlands
49233: - WORKUM--- Drie nota's voor burgerweeshuis te Workum, d.d. 1894. deels gedrukt, 3 pag.
9652: - Aan ... Mr. Egbert De vry temmink, oud schepen, raad, gedeputeerde ... ter admiraliteit ... bewindhebber van de Oost-Indische maatschappy ... verkooren tot burgermeester der stad Amsteldam den eersten february 1749. Amsterdam, Dirk onder de Linden. Plano.
54257: --- - Verzameling van wetten, besluiten en voorschriften betreffende het gevangeniswezen, over de jaren 1860-1864, 1865-1869,1875-1879, 1880-1884, 1885-1889, 1890-1897,1908-1909, 1910-1911, 1918-1919. 9 delen, 's Gravenhage, Landsdrukkerij.
10017: - Lijkzangen bij het afsterven van ... Mr. Adrianus Johannes Van royen, overleden den 16 van grasmaand 1786. Leiden, C. Heyligert. 4º: [24] p., met titelvignet met o.a. familiewapen.
49377: - ELSRYK, AMSTELVEEN, WELLEKENS--- J.B. Wellekens, Gezangen voor Elsryk. Extract uit de gedichtenbundel van Wellekens, 1e druk, 1710, pp. 1-38.
66071: - Catalogus van schilderijen, Verkooping op donderdag 24 october 1878 in de Brakke Grond te Amsterdam onder directie vann C. F. Roos en C. F. Roos jr
11776: - BRANDT Kerkbriefje (gedrukt) van bevestiging en intrede van Ds. Arnold Hermann Wilhelm Brandt te Amsterdam, mei 1852, 50x12 cm., 1 p.
11784: - BRINK, TEN; BORWINKEL Ter nagedagtenisse van ... Rudolph Arend ten Brink, ... leeraar in de gemijnte van Jesus Christus te Amsteldam en aldaar overleeden 29 september 1775. 4(: [1] p.
11787: - BROUWER, NALES Na vijf en twintig jaren. [Album betreffende de zilveren bruiloft van Jacob L. Brouwer en Aaltje Nales.] Oblong album met 36 bladen met foto's en met 16 bladen gedicht. Op omslag, in goud: `1895 28 augustus 1920'.
11791: - CLEEFF, VAN Gedicht `De Hoogmoed beteugeld', gesigneerd door N.T. (of J.?) van Cleeff, 4 december 1780. 4(: 4 p.
11792: - COBBÉ, WOUTERS, ANTWERPEN Brief van F.F.P. Cobbé aan haar nichtje, getekend Sleutels 10 september 1782, over de eventuele komst van d'heer pastoor bij haar in Antwerpen, met verso een briefje over dezelfde zaak van de heer Wouters, penningmeester in de Lange Nieuwstraat te Antwerpen. 4(: 2 p.
12179: - ZAANSTREEK, KARMAN Gedrukt Zaanlands voornaamste bijzonderheeden en gebeurtenissen van het afgeloopene jaar 1791, dichtmatig opgeschetst ... door Simon Karman Jacobszoon. Plano, 1 blad.
12186: - AALTEN, PENNING, BEKINK Bericht van het voorgenomen huwelijk van V.P.J.(?) Penning en M.J. Bekink, Aalten 4 september 1857, 2 p.
12188: - ALBLAS, DRIEHUIZEN, KALLIGRAFIE Twee bladen kalligrafie, gesigneerd door `J. Alblas onderwijzer', Driehuizen 1836, 1841. Ieder blad 32x42 cm.
13688: - VOORBACH, BREDA Kerkelijke attestatie voor Johannes Voorbach, lidmaat van Breda, bij zijn vertrek naar Gendringen, 1815, 1 p., deels gedrukt.
13690: - BOUVE, DEN BOSCH Kerkelijke attestatie voor Gerretje Bouve, lidmate te ‘s-Hertogenbosch, bij haar vertrek naar Willemstad, 1777, 1 p., deels gedrukt.
13692: - TEX, DEN Brief van C.A. den Tex, secretaris van het Koninklijk Instituut, dd 1844, aan de minister van onderwijs te Parijs, 2 p., manuscript.
12887: - HEYBROCK Aquarel in bruin gesigneerd: Osnabrück 1861, Emma Heybroc(k?), 22x30 cm.
12892: - HOFSTEDE DE GROOT Verklaring van Dr. C. Hofstede de Groot, d.d. 's-Gravenhage 1912, betreffende de echtheid van een op koper geschilderde afbeelding van een jonge krijgsman door Gerard ter Borch (thans in Rijksmuseum). Manuscript, 8(, 1 p.
12894: - HON, LE Brief van Charles graaf van Le Hon, Belgisch staatsman, aan De Koss, gezant van de koning van Denemarken. Z.p., z.j. (begin 19de eeuw), 2 p.
12896: - HOOP SCHEFFER, DE Potloodtekening (huisjes), gesigneerd J.D. Hoop Scheffer, 18 oct. 1859, 18x27 cm.
12898: - HOROSCOOP CA. 1800, JOHANNES `Levens Beschrijving van den heer Johannes, gebooren den 16 maart 1780 onder de planeet Saturnus in conjunctie Venus in het 5de afspeekt Leo'. Manuscript horoscoop, ca. 1800; folio, 3 p., gesigneerd J.F.(?)
13055: - RIEMSDIJK, VAN; LITHOGRAAF Twee exemplaren van een litho van een aantal personen (onder wie militairen) in banken, gesigneerd CFR (?) '95, ieder ca. 28x35 cm. Op het opzetkarton: `Originele steentekening van Ricardo Flores (van Riemsdijk) Parijs (teekende in diversche Fransche Illustraties, o.a. in Le Rire), geteekend te Utrecht ten huize van prof. Hubrecht, 3de afdruk. Bij de 3de afdruk brak de steen. Steendruk Moesman.'
13056: - ROBLES, DE Potloodschets van het wapen van Franciscus Johannes de Robles. 19de-eeuws, 1 p.
13057: - ROEDINGER, KREHL Brief van ... Roedinger, hoogleraar oriëntalistiek te Halle, aan Ludolf Krehl te Leipzig, 1848, 1 p.
13059: - ROERMOND, BONHOMME Circulaire van expeditiekantoor Oscar Bonhomme te Roermond, 1874, betreffende vestiging. 4(, gedrukt, 1 p.
12688: - WIJN, BOURGEOIS, MAUX Brief van Félix Bourgeois, wijnkoper te Narbonne, aan Roucaud Maux & Cie te Bordeaux, 1871, betr. wijn.
12692: - WIJN, VAN; HUYGENS Extract uit de registers van het `Tribunal de première instance' in Den Haag betreffende de erfenis van Lodewijk van Wijn, overleden te 's-Gravenhage. Erfgename is zijn dochter Johanna Albertina Margaretha van Wijn, meerderjarig, wonende te 's-Gravenhage. Gemachtigde mr. Willem Jacobus Huygens. 3 p., folio, met handtekeningen van Casparus Krieger en D.J. van Steyn Parvé.
12695: - ZALINGEN, VAN; VAN RAAM Briefje van oudtante G.W. van Zalingen, voor Bern. Kornelis van Raam t.g.v. diens H. doop, 23 april 1871. 8(: 2 p.
12700: - ZEVENBERGEN, VERHOEF, ALLARD Akte van transport van een half bunder zaailand, gelegen `int Landeken Voordage' onder Zevenbergen, verkocht door de erven van Anthony Verhoef, in leven oud-burgemeester van Geertruidenberg, voor 2/3 deel en familieleden Van der Hulst, aan de drie minderjarige kinderen van wijlen Josephus Allard, Zevenbergen 16 maart 1758. Charter op perkament, getekend door de secretaris Ant. Anemaet.
12701: - ZEVENJARIGE OORLOG, VAN HAUZEUR, DE BELDERBUSCH, VAN HARSCAMP Collectie van 15 brieven van `M. de Hauzeur, commissaire général de guerre sur la guerre de sept ans', d.d. Aix, 1757-1758, ca. 30 p.
13106: - SMILDE, JOLDERTSMA, CRIMINALITEIT `In den nacht van 20 op 21 julij zijn uit de woning van den landbouwer Rentze Joldertsma te Smilde ontvreemd de navolgende goederen'. Folio, 1 p., gedrukt, d.d. 23 juli 1850.
13109: - SPELLINGHERVORMING Acht brochures betreffende spellinghervormingen, 1891-1934, gedrukt.
13113: - STEENKAMP, SCHRASSERT BERT, MILITARIA Collectie van 28 briefkaarten, alle uitvoerig aan beide zijden betekend door de militair en heraldisch tekenaar J.C.P.W.A. Steenkamp, ca. 1930-1940. De kaarten zijn gericht aan Koenraad C.L.G. Schrassert Bert, majoor der artillerie, geb. 24 maart 1866, wonende Laan van N.O.I. 168 te Den Haag. De tekeningen betreffen grappen en herinneringen aan gezamenlijke militaire belevenissen, o.a. in Indië (Atjeh?). Ook diverse rebussen. Fraai!
13073: - ROTTERDAM, TANDARTS, SON Circulaire van tandarts Maurice Son betreffende diens verhuizing en de verkrijgbaarheid van zijn tandenborstels bij coiffeur J.H.A. van Santen, 1884. 8(, gedrukt, 1 p.
13078: - RIJST Tekening door ... Rijst, klassiek beeld, ca. 1880, academietekening van het Genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix te Leiden, 60x50 cm.
13077: - RIJK, DE Tekening met rood krijt (een voet), gesigneerd J. de Rijk, 20x23 cm.
13088: - SCHEEPVAART, SCHEFFER, VAN DER VALK `Berigt en reglement eener societeit van Nederlandsche scheepsbouw en scheepvaart, ... onder directie van Petrus Scheffer en Zoon te Amsterdam'. Amsterdam 1825. 8(: 32 p., gedrukt.
13090: - SCHEIDIUS, ELST Enkele stukken betreffende het goederenbezit van ds. F.A. Scheidius, predikant te Elst, overleden in 1777; 1778-1803. Folio, 20 p.
13094: - SCHIEDAM, VAN MEENE Uittreksel uit het geboorteregister van Schiedam betreffende de geboorte van Leendert van Meene op 23 november 1824, zoon van Ariaantje van Meene en van een onbekende vader. 8(: 1 p., oblong, deels gedrukt.
13202: - COENEN, WIGY Doopbewijs voor Anna Josepha, dochter van Gerard Coenen en Maria Barbera Wigy, gedoopt te Leuven in 1761, dd. Leuven 1785, manuscript, 1 p.
13204: - BULLAERT, DE COSTER Verzoek van J. (?) de Coster, dd. Brussel 7-11-1633, gericht aan monsieur Bullaert, conseiller ... intendant du Mont de Pieté te Arras, om betaling van 24 florins. Met aantekening van Bullaert en met diens handtekening, manuscript, 2 p.
13208: - CAPELLEN, VAN DER; DIBBOUT, VAN WIJKERSLOOTH, UTRECHT Minuut van een acte van schuldbekentenis verleden voor het gerecht van ... : Garlach van der Capellen, heer van ‘s Heer Aertsbergh, verklaart ƒ1800.- schuldig te zijn aan de gezusters Richarda Dibbout, wed. van de griffier Portengen, en Johanna Dibbout. Tevens ƒ1500.- aan Anthony van Wijkerslooth, spruitende uit een obligatie dd 20-7-1667. Hij zal betalen vóór 1682 en hij verleent hypotheek op zijn huis aan de Wittevrouwenstraat te Utrecht, manuscript, 2 p., fol. (ca. 1675)
13210: - LACLÉ Gedicht: “Op het graf van zijne doorl. hoogheid Willem George Frederik prince van Orange”, gesigneerd W.J. LaClé, stud., manuscript, 1 p.
13211: - STEENLANDT, VAN; BELGIË Stuk in een rechtzaak voor de vierschaar van Nieuw Munster (België), 1681, manuscript op perkament, 3 p.
14258: - OUKERKE, VAN Genealogisch overzicht van de verwanten van Laurens van Oukerke, geb. 1707, gehuwd I. 1737 met Catharina Voorhelm (ovl. 1737) en II. 1739 met Levina v.d. Vinne. De gegevens werden midden 18e eeuw door deze Laurens van Oukerke opgeschreven en gaan drie generaties terug en betreffen ook de kinderen van Laurens. Voorts gegevens over moeders familie: Pluym en Kastelijn en grootmoeders familie: Van den Boogaard. Andere namen: Spillebout, van Beverwijk, Huurkamp, van Nieuwenhuyzen, van Elsland, van der Vlugt, etc. Manuscript van 30 p., groot folio.
14260: - GERLINGS, FONTEIN Getekende kwartierstaat van Freek Gerlings, assuradeur (1882 - ?) huwde 1910 Johanna H. Brinckman. Tekening met gekleurde wapens door H.H. van Dam 1927, 38x50 cm.
14271: - ORANJE-NASSAU, ROUWKLEDING WILLEM IV “Aanmerkingen aangaande het rouw dragen over zijne Doorl. Hoogheid”, gedrukt, folio, 4 p., gepubliceerd door M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751. ‘Met’: “Zedige Reflectien over de aanmerkingen op het draagen van den rouw”, gedrukt, folio, 4p., publ. M. Gaillard te ‘s-Gravenhage 1751.
14275: - METZELAAR Tekening in grijs van een “Albaneesch soldaat”, gesigneerd J. Metzelaar, 1833, 20x15 cm.
14281: - LODEWIJK NAPOLEON, 1810 Eigentijdse kopie van een brief van Lodewijk Napoleon aan het Corps Législatif, d.d. Haarlem 1 juli 1810, manuscript, 5 p., folio.
13896: - BOUSQUET, VAN IDDEKINGE Extract uit de Registers Burgelijke Stand te Amersfoort betr. het overlijden op 17-9-1868 van Johanna A.H. Bousquet, Wed. Jhr. Mr. Willem Pieter van Iddekinge, 1 p., deels gedrukt.
13901: - SCHRIJFMACHINES, BENIER Adreskaart van H.F. Benier & Co., Singel hoek Spui te Amsterdam, leverancier van schrijfmachines, ca. 1900?
13904: - HAARLEM ‘Damiaatjes-lied. Woorden van Piet Mossinkoff. Muziek van Jan Nibbering, Haarlem 1946’, 4 p., groot 4º, gedrukt met omslagtekening met Grote Kerk, door J.P. Scheepens.
13908: - WEST-INDIË Gids voor de West-Indische tentoonstelling van de Haagsche Natuur-historische vereeniging “Hydra”, gehouden in de HBS te ‘s-Gravenhage, 1933, 24 p., gedrukt.
13484: - GENNEP, PASTOOR SCHUIRKENS Kwitantie van Hubert Schuirkens, pastoor te Gennep, voor gelden ontvangen van secr. Johan F. Mentrop inzake begrafenis Tunnisken Timmermans, Gennep 1778, 1 p., manuscript.
13486: - ALKMAAR, DILHOFF, HALFMAN Aantekeningen uit de 18e eeuw (uit een familiebijbel?) betr. de geboorten van 5 kinderen van ... Dilhoff en Anna Geertruy Halfman, 1764-1778 en van het overlijden van laatstgenoemde, 1779. 1 blad, folio, manuscript.
13492: - BACKER Fotokopie van de getekende kwartierstaat van de kinderen van Jan Dam Backer en Rudolfine J. Swart, 1 blad.
13504: - KAMPEN, VAN Ontwerptekening in kleur voor een titelpagina van een “Genealogie van het geslacht Van Kampen”, met fraai getekend familiewapen tussen twee engelen.
13505: - STOCKHAUSEN, VON Twee ontwerptekeningen voor titelpagina’s van een “Geslachtsboek Von Stockhausen”, 2 p., folio.
13507: - SCHLENCKER Ontwerptekening voor een titelpagina “Genealogisch handschrift van het geslacht Schlencker”, 1 p. folio.
13511: - BROWN, VLIS Certificaat betr. deelname aan een cursus voor mevr. C.D. Brown-Vlis, 1965, 1 p., folio, deels gedrukt.
13512: - AAR, VAN DER Ontwerp voor een titelblad van een “Genealogie van het geslacht Van der Aar”, tekening, 1 p., folio, 20-eeuws.
14251: - WOLTHERS, DOESBURG, KALLIGRAFIE Groot blad kalligrafie “In den echt vereenigd 22 juny 1843 Derk Theodory Wolthers, geboren 30-8-1819, met Clarissa Elisabeth Doesburg, geboren 25-5-1822” en “J. Wolthers fec 1863”, pentekening 45x57 cm.
14252: - HANSEN, KALLIGRAFIE, HOVY Blad pennekunst “Souvenir. Ter nagedachtenis van den hoog welgeboren heer den heer mr. H.L.P. Hovy, gep. kolonel der infanterie innig geliefde echtgenoot van ... mevr. Hovy-bsse Van Reede van Oudtshoorn, overleden te ‘s-Gravenhage 20 Oct 1892 in den ouderdom van 63 jaren. Door den vervaardiger eerbiedig aangeboden” en “Penteekenkunst van E. Hansen”. Fraai blad, zilveren letters op zwarte ondergrond, 40x30 cm.
13592: - VUNDERINK, BORGART, RIETBERGH Uittreksel uit het doopboek der Noorderkerk te Amsterdam betr. de geboorte dd 26-11-1777 van Magdalena B., dochter van Dirk Vunderink en Johanna W. Borgart (getuigen Jan Vunderink en Klara Burger). Amsterdam 1810, getekend door de koster ad interim Pieter Rietbergh, 1 p., deels gedrukt.
13595: - REGTDOORZEE GREUP Correspondentie tussen G. Halwasse en D.H. Regtdoorzee Greup te Vierhouten, 1954-1955, over de familiewapens Greup en Regtdoorzee, 13 stukken.
53792: --- - Historie van het leven en sterven van heer Johan van Oldenbarnevelt, [...] waerachtelijck beschreven door een liefhebber der Waerheydt. 2e druk, vermeerderd met het gene in den eersten druck was uytgelaten en andere noodige dingen. Op Loevesteyn, voor Lieven van Vrijheyd, 1658.
12082: - SCHWEER, GUTTEN Feestviering ter gelegenheid van het 25 jarig huwelijksfeest van den heer en mevrouw H.W. Schweer-Gutten. Z.p., 15 oktober 1933. Folio: [3] p.
12087: - SITTER, DE Brief van W. de Sitter, burgemeester te Groningen, z.j., betreffende verhindering om een vergadering van het bestuur van Mettray bij te wonen. 8(: 1 p.
12090: - SMAALE, HAARLEM Poëziealbum van mej. A.W. Smaale, 1856-1871, voornamelijk te Haarlem. 1 deel, mooi exemplaar.
12093: - SOCIËTEIT DE VRIENDSCHAP Groot blad, gekalligrafeerd, met de tekst `Naamlijst van de leden der wintersociëteit De Vriendschap', waaronder de namen volgen van drie directeuren en 49 leden, van wie er 26 hebben bedankt of zijn overleden. Z.p., z.j., wrs. 19de-eeuws. Plano, 1 blad.
48931: - HUFFELEN, VAN; APELDOORN--- Gedachtenis aan de belijdenis van Jannetje van Huffelen als lidmaat van de N.H. kerk. Apeldoorn 22-3-1918. Plano blad, deels gedrukt.
53655: --- - Sententien van den Hove van Hollandt (...) tegens Huych Bastiaensz vander Meer ende Daniel Paludanus, gepronuncieert op den 8-2-1652. Dordrecht, J.J. Verheul, 1652.
66840: - Geheimen der vrijmetselarij naar de tweede Duitsche uitgave.
65939: [WOUDE, CORNELIS VAN DER], - Kronyk der stad Alkmaer, Met desselfs omgeleegene dorpen, heerlykheden, en adelyke gebouwen; Waar in verhaald worden de voornaamste Oorlogen, en onlusten der Kenmers; en Westvriesen; Beneevens de voornaamste Previlegien, Handvesten, Costumen, en Ordonnantien
58392: - Blad kalligrafie met tekst betr. muziek. 30 x 40 cm. Ingelijst.
65691: - Coat of arms/familiewapen of the De Roo family
7161: [BRAUW, J. DE] - Mijne emigratie in Duitschland, Engeland en Ierland, in de jaren 1799 - 1802; met een verslag omtrent de Hollandsche Brigade in dienst van Groot-Brittannien, onder bevel van Z.D.H. den heere Erf-prins Van Oranje Nassau, alsmede eene korte beschrijving van eenige bijzonderheden te Londen, opgeteekend gedurende mijn verblijf aldaar in het jaar 1804. Utrecht, N. van den Monde, 1837.
52998: --- - Brief aen seker vrient tot Amsterdam, houdende een sommier verhael van de gevanckenis en de sententie, gepronuncieert den 17. April 1664, nieuwen stijl, publijcquelick in de opene audientie en vierschare van d'Ed. Achtbare heeren van den gerechte der stadt Utrecht, tegens en ten laste van den heer Deuverden, secretaris van de Ed. Mogende heeren Staten van Utrecht. Z. pl. [1664].
59498: - Poorterbrief voor Jan Smit, blikslager, zoon van Cornelis Smit in leven varensman en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 5 januari 1752, getekend: Joan Thierry. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel 1751.
59499: - Poorterbrief voor Joannes Schoolman, loodgieter, zoon van Jacob Schoolman, mede loodgieter en poorter te Amsterdam. Amsterdam, d.d. 10 november 1694, getekend: Van Loon. Perkament, 1 blad, deels gedrukt, incl. zegel.
63751: - Photograph, foto, Garderen, church, kerk, pastorie, Dorpsweg, Stroe
65860: - ANNALES ACADEMICI 1840-1849
64523: - Voorschrift op den velddienst voor het Nederlandsche Leger 1896
65608: - Kasteelen in Gelderland/the maps/lijst van kasteelen en historische landhuizen in Gelderland met vermelding van eventueele oorlogsschade
65652: - Wapenkaart/Coat of Arms: De Sonnaville
65523: - Gids voor Bergen op Zoom en Omstreken ten dienste van stadgenoot en vreemdeling. Met 19 wandelkaarten en 67 illustratien.
49096: - MOM FAURE--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van A.C. Mom Faure, d.d. Leiden 1822, manuscript.
49108: - SMITS, LEKZICHT--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van L.F.(D?) Smits, d.d. Lekzigt 1848, manuscript.
49110: - WESTENBERG--- Blaadje uit album amicorum met bijdrage van Louise Westenberg, d.d. 1840, manuscript.
49112: - KOLFF, BOUFFIJ, VAN HOEIJ--- Blaadje uit album amicorum van C.L. Kolff, met bijdrage van 'zuster' J.M. van Hoey geb. Boufij [Bouffij], manuscript, ca. 1798.
64021: - De eerste spoortrein in Nederland
11337: - DELPRAT Familiewapen Delprat, aquarel in kleur, 19de-eeuws. 4(.
11343: - DOMPIERRE Alliantiewapen Touroude de Saint Amant x Dompierre, met daarnaast de 16 kwartieren Dompierre. Tekening met kleur, 19de-eeuws. 35x25 cm.
11349: - DUITSLAND, PRINS ALEXANDER Briefje van prins (?) Alexander van ..., getekend Darmstadt 3 januari 1888, gericht aan `Herr Major'. Met een portret in lichtdruk, 16x10 cm.
11351: - DUSSEN, VAN DER Kwartierstaat (16 kwartieren) van de kinderen van Pieter van der Dussen en Anna van der Stock. Met de 16 kwartierwapens. Dubbel folio, 1 blad. Begin 20ste eeuw.
11357: - ELINK STERK Briefje van Elink Sterk aan N.N. met het verzoek de concept-notulen door te lezen, alvorens hij ze in het net overschrijft. Over hemzelf: `Bij al het vele dat hij mist, heeft hij ook nog weinig van een goede secretaris.' Z.j. (19de-eeuws.) 8(: 2 p.
64461: - Europeesche krygs-roman of heldendaden en liefdesbedryven der vorsten van Europa. Derde deel.
66808: - Rituaal voor den graad van meesterl-vrijmetselaar.
66670: - Journal officiel du royaume des Pays Bas, tome huitieme, 1er partie 1816
9538: - Gezangen voor den huwelijke van ... Mr. Herman Aukema stedehouder van Muyden en ... Cornelia Van nieuwstadt, statelijk in den egt vereenigt [te Hoorn] den 26. van lentemaand 1730. Hoorn, Reinier Beukelman, z.j. 4º: [62] p.
9678: - Treurtoon gezongen ter gedachtenisse van 't smertelyk afsterven [te Rotterdam] van mejuffrouwe Divertina Maria Van der houwe[n], echtgenote van den heere Jacob Abresch. 4º. Incompleet, alleen de bladen B2 en [B3], pp. 11-14.
49239: - WIJN, SCHEEPVAART, OORLOG--- Extract resolutien Staten van Holland 26-9-1659. Folio, 9 pag., manuscript.
53696: --- - Sententien gepronuncieert by den generalen krijghs-raedt der Vereenighde Nederlanden, tegens Jan Barton de Mombas, commissaris generael van de ruyterye ende Jacob Rogier, capiteyn, z. pl. [1672].
53574: [ LIMBORCH, FRANS VAN ] - Brief betreffende twee preuven dat het Hof van Holland voor den jaare 1429 is opgeregt. Geschreven aan H.Z.D.V.A.R.D.I.M. door E.L.E.O.D.H.O., Leiden, P. van der Aa, 1717.
53924: --- - Omstandigh verhael van alle 't gene in de processen van mylord Preston en van d'heer Johan Ashton gepasseerd en voorgevallen is. Der selver examinatie, overtuyginge en opgevolgde sententie over de misdaedt van hoogh verraet tegen haere majesteyten de Koningh William en de Koninginne Maria begaen. Vertaald uit het Engels, 's Gravenhage, M. Uytwerf, 1691.
53913: --- - Publicatie. De Staaten des Furstendoms Gelre en graaffschaps Zutphen [...], Arnhem, wed. H. van Goor, 1777.
48952: - GROENENDIJK, HOEVENAAR, BERCHEM, ROTTERDAM--- Grote gravure (54x40 cm.) door J. Groenendijk (werkz. 1765-1794) te Rotterdam, 1790, van een landschap met Romeins tempeltje en vee, naar een schilderij van Nic. Berchem. Gedrukt.
48956: - HATTEM--- Pentekening, ca. 18x24 cm., 'slop Hattem', 1911, gesigneerd Marinus Koot (Kort?), ca. 25x15 cm.
66832: - 1767-1967 Historie Loge l'Inseparable.
9653: - Ter bruilofte van de Heere Lucas Bardon en Jongvrouwe Geertruyd Smit, egtelijk vereenigt binnen Amsteldam den 25 van lentemaand anno 1749. Amsterdam, Hendrik Sligtenhorst. 4º: [16] p. Fraai sierpapieren omslag. Groot titelvignet met tuingezichten, gegraveerd door J.C. Philips, waartegenover "Op de titelplaat".
55144: --- - De seer grouwelicke ontschakinge vande edele jonckvrouwe Catharina van Orleans door Hans Diderick van Mortaigne ende 't geene daer ontrent gepasseert is. Gorcum, 1664.
55153: --- - Placcaet vande Doorluchtige Ho. ende Mo. heeren die Staten Generael (...) teghens het maecken, inbrenghen, drucken, verkoopen ofte stroijen van allerhande argerlicke ende seditieuse boucxkens, liedekens etc. 's Gravenhage, H. Jacobssz, 1621.
63741: - Tableaux de la civilisation et de la vie seigneuriale en Allemagne dans la derniere periode du moyen age d'apres un manuscrit allemand de XVe siecle
64350: - Adam Elsheimer, Werk, künstlerische Herkunft und Nachfolge
44555: - KOCK, DE; SCHILGE; VAN HOOF; 1793--- Eigentijdse kopie van de 'Waarschouwing aan het Volk van Nederland' d.d. Antwerpen 18-1-1793, getekend Het Comite Revolutionair der Bataven J.C. de Kock, Hendrik Schilge en Jean F.R. van Hoof. Manuscript, folio, 3 pag.
13557: - AKEN, STUDENTEN, MEYER Muziekstuk “Hollandia Marsch, R. Kauschmann. Aangeboden door A. Meyer aan de studentenvereniging Hollandia te Aken”, uitg. Waltman, Delft, 4 p., groot 4º, gedrukt, met ill. op omslag.
13558: - ECKSTEIN Adreskaartje van Cn Wm Eckstein te Amsterdam, “Empfolen durch F.E. Eckstein Sohn”, 1 stuk.
13562: - SCHAGEN, KUYN Reglement begrafenisfonds “Red U Zelven”, opgericht te Schagen, 2 december 1850, brochure, 13 p., gedrukt, met achterin: “Akte van lidmaatschap” t.n.v. Hopje Kuyn, 24 jr. dd 1864, deels gedrukt.
13565: - TACONIS Visitekaartje van P.C. Taconis, majoor art. te Leiden, 1939, met env. geadresseerd aan W.P.F. Schutz, 1 stuk.
13566: - WEMEN, VAN Krant “Negentienhonderd” dd nov. 1953, met uitvoerig verslag van de moord op freule Joanna Justina Alexandrina van Wemen op 30 mei 1902 aan de Raamvest te Haarlem, 4 p., plano, gedrukt.
13572: - BRUNSWICK, NUMISMATIEK “Abridged genealogical chart of the dukes of Brunswick-Wolfenbüttel and Luneburg and of the kings of Hanover. Indicating the members of the house of Guelph by and for whom coins and medals were issued”, groot schema op linnen, 20 generaties, ca 1200 - ca 1850, fraai, met handtekening.
65373: - De Iersche Gil-Blas : lotgevallen en avonturen van Con Gregan op zijn zwerftochten uit Ierland naar Canada, de Vereenigde Staten, Texas, onder de goudzoekers door Algiers, Spanje, Frankrijk enz., door hem zelven beschreven.
48970: - STUDENTEN, UTRECHT--- Gedachtenisprent 'Dies viering van Utile Dulci 13-11-1876', litho Nikerk met afbeelding en handtekeningen, 35x43 cm., gedrukt.
48904: - PESKI, VAN; KATENDRECHT--- Tekening van het huis 'Te Katendrecht', gebouwd door Frederik van Peski, getekend t.g.v. het koperen huwelijksfeest van Vincent van Peski en Emmy Intveld, 19-3-1914, door Frederika H. .......
8651: [KOERTEN, JOANNA] - Het stamboek op de papiere snykunst van mejuffrouw Joanna Koerten, huisvrouw van den heere Adriaan Blok. bestaande in Latynsche en Nederduitsche gedichten der voornaamste dichters. Amsterdam, de Compagnie, 1735.
6893: [BEETS, NICOLAAS] - Kuser. Een verhaal door den autheur van José. Haarlem, Erven F. Bohn, 1835. [Gebonden met:] Guy de Vlaming. Een verhaal. Haarlem, Erven F. Bohn, 1837.
48626: - HOEVEN, V.D.; FLIER--- Correspondentie tussen C. de Jong en E. van den Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven te Soest, 1984, betr. families Van der Hoeven en Flier, manuscript, 5 pag.
13634: - BIERVLIET, VAN OOSDORP, LANDMETER VERMEULEN “Figueratieve caerte verthoonende de gelegentheydt van seeker hoffstede en landen gelegen in den Helena Polder, als mede nog zeeker partie landt gelegen in de Pieters Polder, in den lande van Biervliet, bewoondt en gebruykt wordende door Leendert van Oosdorp.” Getekende kaart op perkament door Abraham Vermeulen, geadmitteerd landmeter, dd Biervliet 25 november 1749, pen en aquarel, onregelmatige vorm, ca 70x60 cm, wat gevlekt en beschadigd op de vouwen.
13639: - SPRANGERS Scriptie “De Nederlandsche kinderbescherming” door C.M.A. Sprangers, ca 1960, 20 p., getypt.
13651: - MEINERTSHAGEN Drie brieven van Jacob en Abr. Meinertshagen, dd Keulen 1723, 1724 en 1743, aan hun nicht Maria Jacoba Meinertshagen te Utrecht en aan een neef, 8 p., manuscript.
13851: - ZAANDAM, BLEEKER “Reglement ofte Cuere wegens de Bloemegragt ofte Cornelis Bleekers Ven, in dato 16-1-1655”, kopie uit de 18e eeuw, 8 p., folio, manuscript.
65891: - Paper seal/Siegelmarke of K.K. Priv. Riunione Adriatica di Sicurta in Triest
65892: - Siegelmarke/paper seal of Gebr. Stollwerck, Kais. Kol. Hoflieferanten Cöln
57844: - Afdruk van een houtsnede gebruikt op tabakszakken van Christoffel Prange, St. Jansstraat, "In de oude harderin" te Amsterdam, met afbeelding van een wapen met drie struikjes en de letters C.P., ca. 12x10 cm, ca. 1800 (op groot vel, tabakszak?).
10928: - Ik zal altijd zoet zijn, plano.
10930: - Hef op Uw glas, 8º.
10931: - Aan het zilveren paar, 8º.
10933: - Zeven blaadjes. 8º.
66493: - Frans Halsfeesten, herinneringsalbum aan 14 juni 1900, buitengwone uitgave van de Oprechte Haarlemsche Courant en Stadseditie.
63870: - 1622-1922 Purmer Gedenkboek
51220: S.V.L. - Het wel verdiende bannissement of vervolg van de billyke gezelroei, voor de zoo genaemde Hollandsche patriot, Gedrukt voor de autheur [1735].
66290: - Levensschets van N.E.F. von Gumoens, kolonel bij den generalen staf in Nederlandsche dienst; ridder der M. Willemsorde 4e klasse op den laatsten dag van de roemvolle verdediging der citadel van Antwerpen verscheidene wonden hebbende bekomen en aan de gevolgen van dezelve den 29 december 1832 in het hospitaal te Antwerpen overleden.
53340: --- - Brief van een Leids heer, zig in 's Gravenhage bevindende, aan een heer buyten de provincie, behelzende het verhandelde en geresolveerde op de Haagse convocatie van eenige leeden der Generale Nederlandsche Lyfrente Compagnie, onder de administratie van den heer J. van der Hey, met de acte van protest op dezelve convocatie gearresteerd 18 September 1777. Arnhem, Troost etc., [1777].
48574: - MUIDEN, BURGER, V.D. WEERT--- Extract huwelijksacte d.d. Muiden 15-4-1832 betr. huwelijk Hendrik Burger en Maria E. van de Weert, 4°, manuscript, 1 pag.
48576: - LINDEN, V.D.; MEIJERSZ, ENGELENBERG, LAKEMAN--- Zes stukken betr. Arnoldus v.d. Linden, zoon van W. van der Linden en Sara Meijersz, gehuwd met El. W. Engelenberg, dochter van W. Engelenberg en A.W. Lakeman. Manuscripten, 19e eeuw.
58598: - Nijverheid. Wetten van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid 1836, Haarlem, Vincent Loosjes, z.j.[1836], 40 pag.
49633: - LAVRILLIERE--- Brief van G.L.V.(?) Lavrilliere aan de grootmeester van Lodewijk Napoleon, d.d. Parijs 10-11-1806, om financiele bijstand. Manuscript, folio, 2 pag.
48856: - MOLKENBOER, KURTZ--- Portrettekening van dr. G.H. Kurtz, archivaris van Haarlem, gekleurd krijt, door Ant. H.J. Molkenboer, mei 1958. 38x28 cm.
48858: - MOLKENBOER, SCHIPPERS--- Portrettekening van J.A. Schippers, wethouder van Haarlem, door Ant. H. J. Molkenboer, tekening met krijt, 1959. 38x28 cm.
64474: - Hamer, maandblad, 1943 nr 6
64475: - Hamer, maandblad, 1944 nr 11
64472: - Hamer, maandblad, 1942 nr. 1
64473: - Hamer, maandblad, 1943 nr. 2
64025: - Vijf en twintigste Christelijk Nationaal Zendingsfeest op Boekenrode (bij Haarlem), den 4den juli 1888
64026: - Dertiende Christelijk Nationaal Zendingsfeest te Beeckesteijn (nabij Velzen) den 5den juli 1876
65441: - Requeste van agtien leeden van de vroedschap der stad Haarlem, met een Memorie tot haare Justificatie tegens het Berigt van wylen haare Koninglyke Hoogheid, glorieuser gedagtenisse, op haare voorige Requeste, raakende de aanstelling van Salomon van Echten tot Burgermeester der Stad Haarlem. Zo als het zelve op den 8. February 1759 ter Vergaaderinge van de Edele Groot Mogende Heeren Staaten van Holland en Westvriesland is ingeleeverd: met alle de daartoe gehoorende Bylaagen.
58592: - Twaalf stukken betreffende Georg Bernhard Schmidt, makelaar te Amsterdam, in zijn privé en als enige beheerder van de te Amsterdam gevestigde Georg Bernhard Schmidt Stiftung.
45687: - LEIDEN, PRENTENKABINET, CORNET--- Aanwinstenlijsten van het kabinet van pleisterbeelden, teekeningen en prenten van de Hogeschool te Leyden, over de jaren 1867-1873. Opgesteld door J.L. Cornet en afgedrukt in afleveringen van de Leijdsche Courant 1868-1873.
10224: - Het treurgewaad na drie maanden opgelicht of samenspraak tusschen een bemoedigde en treurige christen wegens hunnen onlangs afgestorvene ... leeraar Jacobus Hinlopen, Utrechts oudsten predikant, overleden den 23 juny 1803 in den ouderdom van ruim 81 jaaren. Utrecht, P. v. Oort, 1803. 8º: 16 p. Incompleet, mist p. 3-6 en 11-14.
10228: - Ter ondertrouw van den Heer Abraham Van ketwich en Mevrouw Gerarda Bartina Bernard, en tevens ter een-en-zestigste verjaring van even gemelden Heer, den 19den van grasmaand 1804. z.p. 8º: [8] p.
10240: - Zang ter zilvere bruilofte van den Heere Ernst Willem Cramerus en Mejuffrouw Henderiena Noordink, gevierd den 23 april 1805. z.p. 8º: [3] p.
10244: - Jani Hoogeveen, Carmen elegiacum exhibens orationem caji Marii cos. exulis, carthaginis deletae ruderibus insistentis, dictum publice Delphis in aede gallicana d. 13 augusti 1805. Delft, C. en S. van Graauwenhaan, 1805. 4º: 18 p.
10247: - Ter zilveren bruilofte van den heere Isaac Haakman en vrouwe Helena Adriana Styger, gevierd binnen Amsterdam den 29sten van grasmaand 1806, z.p., z.j. 8º: 43 p.
10250: - Ouderlyke toonen op de vijfde verjaardag van hun oudste zoontje Willem Johannes Van houten, heden den 14 van louwmaand 1807 [te Rotterdam] door deszelfs vader Willem van Houten junior. Rotterdam, J.D. Demelinne. 8º: 20 p.
10255: - Op het treurig afsterven van ... Mr. Ysbrand Van dam, raad der stad .... in den ouderdom van 36 jaar. Binnen Leyden den 28 [met de pen gecorrigeerd] van grasmaand 1807. z.p. 8º: 4 p.
53857: --- - Proces civiel tusschen Johanna Junkers, weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735. [gebonden met:] Brieven tusschen Jacob Pesters, zyn soon Jan Pesters en andere persoonen gewisselt; met de stukken daer toe relatief. Gedrukt op ordre van den hoove van Hollandt. 's Gravenhage, H. Scheurleer, 1735.
53858: --- - Proces civiel tusschen Louisa Johanna Junkers weduwe [...] mr. Daniel de Win, als moeder en voogdesse van haare minderjarige dochter Maria Elisabeth de Win, wonende tot Gorinchem, ende ook de voorschreve Maria Elisabeth de Win [...] contra Jacob Pesters, raad en rekenmeester [...] en Jan Pesters, deszelfs minderjarige soon [...] midsgaders de sententie crimineel tegens Jacob Pesters [...] 17-1-1735. 's Gravenhage, H. Scheurleer op ordre van den Hove van Hollandt, 1735.
53860: --- - Toets of proef-steen aengaende het placcaet van [....] Isabella Clara Eugenia [...] of de coninck Philips, haer vader, soo goedertieren ende lieffelijck met de Nederlanden [...] ghehandelt heeft als sij daer in verhaelt, dan of hy niet veel meer als een tyran, soo met ghewelt als met list in alle wreedicheydt teghen haer ghewoedt heeft tot haer gantschen vernielinghe ende uitropinghe. z. pl., z. j. [1599]. [gebonden met:] Toetsteen waer aen men waerlick beproeven mach hoe valsch ende ongefondeert dat zijn de leugenachtighe calumnieuse libellen, pasquillen en faemroovische schriften die door eenige Spaensche oft Jesuits gesinde in Brabant, Vlaenderen oft elders versiert ende alhier in onse landen gestroyt ende in druck over ghesonden werden. Mitsgaders oock onlancx door haren fenijnighen Domp-horen haer vergift [...] teghen ons uitspouwen [...]. z. pl., 1603. 4°, (12)+66 pag. [en met:] Refereyn op den Domp-hoorn. z. pl., z. j. [1602?]. 2 pag., eenzijdig bedrukt. [en met:] Een incompleet
58594: - Extract uit het Grootboek der Nationale Schuld d.d. 6-9-1905.
58595: - Rekening en verantwoording, gedateerd 17-11-1903, voor Lucie van Hoorn te Nijmegen door haar vader en voogd Simon van Hoorn van het erfdeel van haar moeder Christina Erkelens (overleden 11-4-1892 te Amsterdam). Manuscript, 16 pag.
58203: - Ordonnantie van een personeele taxatie of hoofdgeld, tot remplacement van de afgeschafte middelen van verpagtinge, gearresteerd 15-10-1748. Utrecht, Reers, 1748.
58204: - Reglement van het Departementaal bestuur van Gelderland op het stuk van de jagt, gearresteerd 5-10-1802, Arnhem, Moeleman, [1802].
64046: [HILLERN, WILHELMINE VON], - Ein Autographensammler, characterbild in einem Aufzuge von W. v. H.
48740: - COCQ, V.D.; OCKHUYSEN, MORIAANSHOOFD. Advies Staten van Holland 15-11-1749 op request van Corn. v.d. Cocq, Jacobus Ockhuysen, Meindert en Leendert Steffens, Arend van Bleysweijk en Arnoldus Moriaanshoofd over financien. Folio, 2 pag., gedrukt.
66763: - Koningin Wilhelmina visits Nationale Tentoonstelling Vereniging tot bevordering der Pluimveehouderij en Tamme Konijnenteelt Nederland (V.P.N.)
9333: - Op het huuwelijk van de Heer Mr. Simon Muis van holy, Heeren Arentszoon en Jongkvrouw Anna Elisabeth De witt, Heeren Cornelisdochter, vereenigd in Dordrecht den 22. van zoomermaand 1688. z.p. 2º: [8] p.
45408: - WITT, DE ; VAN WIJNGAERDEN--- Aantekeningen betr. de sententie, d.d. 5-11-1649, over Jacomina de Witte, huisvrouw van de president Van Wijngaerden over corruptie e.d., manuscript, 4o, 2 pag.
65711: E.V., - Europische Mercurius, behelzende al het voornaamste 't geen, zo omtrent de zaaken van Staat als Oorlog, in alle de Koningryken en Landen van Europa, en ook zelfs in verscheidene Gewesten van d'andere Deelen der Wereld, is voorgevallen. Op een onverwarde en klaare Historische manier beschreeven, en met alle de daar toe noodige Authentyke Stukken en Bewyzen voorzien (...)
65710: - Manuscript concerning the heraldry and genealogy of the Roosterman family
11302: - BREMER Tekst in het Frans, geschreven en ondertekend door Frederika Bremer, Stockholm 1864. 8(: 4 p.
11315: - BUSCHMAN, DE VIRIU, VAN EVERDINGEN, DRIEL, GELLICUM Een aantal documenten betreffende de familie Buschman, 1672-1811.

Next 1000 books from Antiquariaat Goltzius

10/27