Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55622: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - On the Fringe of a Tjemara Forest [Java]. [Original edition, thus].
55623: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - Typical Main Road East Java. [Original edition, thus].
55854: LEWIS, GEO.P.(PHOTOGRAPHER, STUDIO TOSARA), - Views of Netherlands India. Series Tosari. [First edition].
3728: LEWIS, A.BUELL, - Javanese Batik designs from metal stamps. First edn.
10254: LEXICA- - Brockhaus' kleines Konversations Lexikon. 5. vollst. neu bearb. Aufl. Neure revidierte Ausgabe.(5th completely revised edn.).
52751: LEXICOGRAPHY - - BIBLIOTHECA CLASSICA sive Lexicon Manuale quo Nomina Propria Pleraque apud scriptores Graecos & Romanos. Editio tertia correctior [Third corrected edition].
7177: LEY, H., - Die Neuzeitliche Seidenfärberei. Handbuch für die Seiden-färbereien, Färbereischulen und Färbereilaboratorien. 2. verm. u. verb. Aufl. (2nd. enlarged and revised edn.).
37691: LEYDEN STUDENT ASSOCIATION (L.S.C.) CAVALCADE - - WILLEM III te 's-Gravenhage in MXCXCI. Gedenkboek van het LXVIe Lustrum van het Leidsch Studentencorps.
37998: LEYDEN UNIVERSITY STUDENT ASSOCIATION L.S.C. - - Virtvs Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche Stvdenten-Corps, Het Derde Lustrum. 16e jaargang-no. 429.
37999: LEYDEN UNIVERSITY LUSTRE - J.R. VAN BLOM & C.J.J.G. VOSMAER (COMPILERS), - Lustrum Leiden 1930.
42162: LEYDEN UNIVERSITY COMMUNICATIONS - - Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batva, No. 1. November 1947.
36419: LEYDEN UNIVERSITY MASQUARADES - L(EIDSCH).S(TUDENTEN).C(ORPS), - A collection of tog. 61 original Carte-de-Visite photographs in a Book-shaped wooden oak box.
5844: LEYDEN ANTHROPOLOGICAL MUSEUM MAGAZINE - VERRE NAASTEN... NADERBIJ. - Verre Naasten...Naderbij.
39474: LEYDESDORFF, L., - Jachtwet 1923.Wet van den 2den Juli 1924, S.321, houdende bepalingen betreffende de jacht. Orig.edn.
36570: LEYS, J.K., - By Creek and Jungle. Orig.edn.
56087: [LEYTS, RZN., W.J.] [COMPILER], - Hulde aan Minister Luns. [Originele uitgave; Original issue].
3733: LEZER, L., - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L. [Tweede druk/2nd. edn.].
47184: LEZER, L., - Cantinevertellingen. [Eerste druk/First edn.].
37455: LEZER, L.[A.], - Liedjes van Blank en Bruin. [2e druk/2nd. edn.]
45419: LEZER, L.A., - Het omgangs-Maleisch. Leerboek voor zelf-onderricht, tevens woordenboekje, in de omgangstaal tusschen Europeanen en Inheemschen en tusschen de diverse Oostersche rassen onderling in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Derde druk. [3rd., unchanged, edn.].
3732: LEZER, L.A. - Belanda-Melajoe, jaitoe kitab pengadjaran bahasa belanda oentoek beladjar sendiri tiada dengan pertolongan goeroe
3730: LEZER, L.A. - De vier Indische talen (Empat Bahasa India). Leerboek voor zelfonderricht in de Nederlandsche, Maleische, Soendaneesche en Javaansche taal/Kitab pengadjaran bahasa Belanda-Melajoe-Soenda-Djawa, boeat beladjar sendiri, tiade dengan pertolongan goeroe.
56003: LI XU [INTRODUCTION], - Appearence of Crosses of Ding Yi. [First original edition].
42195: LIAGRE BÖHL, H. DE & G. MEERSHOEK, - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. Orig. edn.
36821: LIAW YOCK FANG & B. RAJIB, - Pelajaran Bahasa Indonesia. Cet. Kedua. (2nd. edn.).
10238: LIBRARY SCIENCE-GEDENKBOEK, - Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, 1912-12 Juni-1952.
13126: LIBRARY SCIENCE - - REGELS voor de Alfabetische Rangschukking der titel-beschrijvingen volgens hoofdwoorden vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 3e gewijzigde druk. (3rd. revised edn.).
13130: LIBRARY SCIENCE - A.E. TWENTYMAN (EXPL.NOTE), - Scheme of Classification adopted for the Arrangement of the Books on the Shelves in the Board of Education Library, Whitehall, London.
46622: LIBRON, F. & H. CLOUZOT, - Le Corset dans l'Art et les Moeurs du XIIIe au XXe Siècle. [Édition originale/Original edn.].
3736: (LICHTEN, C.R.W.), - Djawatan Tera Republik Indonesia. Konperensi dinas deselnggarakan di Kantor Pusat di Bandung pada tanggal 12 dan 13 Djanuari 1951.
41307: LICHTENVELDE, L. (LE COMTE DE), - Avant l'Orage (1911-1914). Orig. edn.
46833: LICHTVELD, W.H. & J.D. CARRIÈRE (EDITORIAL COMMITTEE), - De Rechtspositie der Burgelijke Overheidsdienaren in Indonesië in verband met de Souvereiniteitsoverdracht. [Title on front wrapper].Orig. edn.
53743: LICHTVELD, NONNI, - Anansi tussen god en duivel [Eerste druk; First edition].
53741: LICHTVELD, NONNI, - ANANSI: De spin weeft zich een Web om de Wereld. [Eerste druk; First edition].
44698: LID VAN DE AKADEMIE [= JACOB VAN LENNEP], - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten. Samengesteld ten gevalle van oud en jong, zonder geleerde
51336: LIE PING AN, - Penimpin Journalist dan Drukkerij; beladjar djadi pengarang zonder goeroe dan menoentoen dalem pakerdjahan ilmoe pertjibakan atawa pengetahoean tentang drukkerij/ dimoempoel dan dan ditoelis oleh Gebr. Lie. [First edition].
47952: LIEBERT, E. - Schiffchenarbeit I (Frivolitäten). Vierzehnte Auflage.
7180: LIEBRECHT, H, - Het Tweede Bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele Tradities en Gebruiken van Belgische folklore. Edited by Fr. Hendrickx.
50153: LIEBURG, M.J. VAN - J.M. DIRKSEN, J.R. TER MOLEN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Het Bataafsch Genootschap na 225 jaar. [1770-1995].
52528: LIEBURG, M.J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). [Eerste druk; First edition].
3740: LIEDEKERKE, G. (LE COMTE DE), - Sous le Sourire des Boudhas. Ceylan-Java-Bali-Sumatra-Siam-Cambodge. First edn.
36358: LIEDEL, OSCAR, - Oorlog en Bezetting. Gezien door...
45758: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal. [title on front wrapper]. Orig. edn.
54409: LIEFRINCK, F.A., - Bijdrage tot de kennis van het Eiland Bali. [Eerste druk; First edition].
8137: LIEFRINCK COLLECTION JAPANESE PRINTS - - Tentoonstelling van Japanse Houtsneden, Verzameling Ferd. Liefrinck. Ter ere van het 30-jarig bestaan van de Vereeniging Van Vrienden der Aziatische Kunst. Stedelijk Museum [Amsterdam], 11 Juli-19 September 1948.
50724: LIEFRINCK, F.A., - Bali en Lombok. Geschriften van F.A. Liefrinck. [Eerste druk; First edition].
55809: LIEFRINCK, F.A., - Eenige Mededeelingen omtrent den tegenwoordigen toestand van Atjeh-Proper. Separated from:TAG.
55335: LIÉGEOIS (SIC!), CONSTANCE [PSEUDONYM?] - K.A. DE GRUYTER-WINKLER PRINS (RANSLATOR), - Ravensbrück Mauthausen en op weg voor de terugkeer naar het Vaderland. Uit Vrouwenkruisgang. [First dutch lannguage edition translated from the original french Calvaire de femmes, by K.A. de Gruyter-Winkler Prins}.
3741: LIEM LI, SHAN-HU, LIEM-SE, MU-SUN, LIAO-SEN, - Kamus Singkatan Bahasa Indonesia (Tjionhoa). First edn.
43178: LIER, J. VAN, - Verhandeling over de Slangen en Addres die in het Landschap Drenthe gevonden worden. /Traité des Serpens et des Viperes q u'on trouve dans le Pays de Drenthe,...Facsim. after the orig. edn. Amsterdam en Groningen 1781.
50328: LIESHOUT, JAN W.V. VAN, - De stamboom van een Museum Deel 2: Van Slagveld naar Vredesteken. Vijfde herziene druk [Fifth revised edition].
54798: LIESKER, H.A.M. (1927-), - Onze kleine Geschiedenis van Nederlands-Indië, de Pacific-oorlogen Indonesia. Een terugblik op een koloniale periode van drie eeuwen en op de beëindiging daarvan. [Eerste druk; First editiion].
55052: LIESKER, H.A.M.[1927-, ET.AL.], - 2603 [Showa; 1942] -1945. Jongens in de Mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. [Eerste druk; First edition].
46964: LIFE [MAGAZINE] FILMSTRIPS - - Life Filmstrips based on Life's major pictorial essaysin the fields of History, Art, Science, Social Studies. Orig. edn.
44689: LIGHT, B. DE, - Oorlog aan den OORLOG. Orig. edn.
39987: LIGHTHART, J. & H. SCHEEPMAKER, - De Wereld in! Part 1. 14e druk.
53063: LIGHTHART, J. & H.SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Drientwintigste druk, bewerkt door G. van Hees.[23rd. edition, authentic Facsim., edited by G. van Hees]
57116: [LIGT, B. DE, ET.AL.], - Het Vaderland roept U! Dienstweigeraarsstreunpunten het Fonds voor Inrternationale Solidariteit. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
38522: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Pt. 3(of 4). 21st edn.
41079: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Buurkinderen. Een vervolg op Nog bij Moeder. Part 1. Negentiende druk (19th edn.)
41620: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - De Wereld in! Verzorgd door J. Eigenhuis. Part VIII. Veertiende druk. (14th edn.).
43718: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Vierde stukje. Zeventiende druk. (17th edn.).
43992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Blond en Bruin. Derde-Vierde stukje, 8e druk. Bezorgd door J. Eigenhuis.
48137: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorloper van De wereld in. Geheel nieuw geïllustreerd. Zesde druk, Vierde deeltje. [6th edition part 4].
48220: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Tweede stukje - vijf en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 2-25th edition, edited by J. Eigenhuis].
48221: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Derde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part -24th edition, edited by J. Eigenhuis].
48223: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Vierde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 4-24th edition, edited by J. Eigenhuis].
43051: LIGTHART, J. (1859-1916), - Over Opvoeding. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
43076: LIGTHART, J. (1859-1916), - Verspreide Opstellen. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
50475: LIGTHART, J. (1859-1916) & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Voor de Scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Edited by A.F. Ph. Mann. Facsim. reprint edn. after the orig. of 1911. Veertiende druk. (14th edn.).
41892: LIGTHART, J[AN], - Jeugdherinneringen. 8e druk.
3745: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Various edns.
47338: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Tweede stukje (part 2). Nieuwe uitgave/ Vijfde druk.
12679: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F.PH. Mann. Pts. 1, 3, 4.(of 4). Various edns. (16th/15th).
53630: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Het boek van Piet van Dam.[Eerste druk; First edition].
46992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F. PH. Mann. 2e stukje, 15e druk.[ part 2, 15th edn., edited by A.F.PH. Mann].
50404: [LIGTVOET, K.J.A. & E. VAN ZUYLEN], - Rapport betreffende terreinverkenningen en en een spoorwegplan voor Midden-Sumatra, invevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dato 14 juni 1907 no. 26. [Eerste druk; First edition].
13097: LIJST - Der Aardrijkskundige Namen van Nederland. Orig. edn.
3748: LIJST - der Families en Geslachten van Niet-Kruidachtige Gewassen uit den Botanischen Tuin te Buitenzorg
53698: DÉ-LILAH (= LUCIE VAN RENESSE), - Gecompromitteerd. Indische Roan. [Eerste enige druk; First and only edition].
47385: LILIPALY, A., - Ena dan ikan-ikan. Transl. into Moluccan-malay by X. Lasomer.
3752: LIM, D., - Economic growth and Development in West Malaysia 1947-1970.
3756: LIM TECK GHEE, - Peasants and their agricultural Economy in colonial Malaya 1874-1941.
3755: LIM, (MR. & MRS.) - Pertjakapan Sehari-Hari dalam Bahasa Tionghoa. Tjet. kedoea (2nd. edn.).
3753: LIM, J., - Sold for Silver. An autobiography. Reprinted.
36449: LIM CHONG HUM, - Java. First Reader.[for the Bandoeng-English School].
37882: LIM HAP HAI, - Budak Cinta Budak Racun. Orig. edn.
3754: LIM KIT SIANG, - Time Bombs in Malaysia. (Problems of Nation-Building in Malaysia).
45990: LIM KWI TIE, - Peladjaran Bahasa Tionghwa. Dengan Kamoes Hardan Indonesia - Tionghwa. Perkataan Biasa dan Saderhana. Tjetakan Pertama. [First edn.].
38053: LIM, K.W. - P. LUNSINGH SCHEURLEER, W.P.C. BOLLAAR SPRUYT, (ET.AL.), - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Pref. by S.H. Levie. Exhib. catalogue Rijksmuseum Amsterdam 21 april - 3 juli 1977.
52838: LIM YOCK SENG & E. BIRKENMEIER, - Panduan Rengkas Dewan Ilmu Kejadian alam; Brief Guide to Natural History Gallery [Muzium Brunei]. (Original edition).
44230: LIMBOURG, JEAN-PHILIPPES (SIC!) DE, - Traité des Eaux Minerales de Spa. Seconde édition revúë, corrigée & augmentée. [second reviewed, corrected & enlarged edition].
54822: LIMBURG BROUWER, P.A.S. (1829-1873), - Soeltan Akbar. [First edition published in javanese language, translated after the original dutch novel Akbar, een Oostersche Roman, 1872].
56484: LIMBURG, ROB. [SECRETARY LANDELIJK COMITÉ VAN ACTIE TEGEN OORLOG IN INDONESIË], - AAN HET VOLK VAN NEDERLAND. Landgenoten!...Nog is het niet te laat!...Volk van Nederland hoe lang zult Gij dit nog dulden?Wanneer zult gij tot inzicht komen en een einde maken aan dit noodlottig drijven?...Geen soldaat meer naar Indonesië! [Original printed flyer in dutch].
10298: LIMBURG-BEAUJEAN, H.A. (ET.AL.), - Geschiedenis van Limburg. 2e druk.
10271: LIMBURG-HUYGEN, C.A., - Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg. Beknopte kronieken der staten, die heerschappij hebben uitgeoefend over gedeelten van het grondgebied... Pref. by P.J.M. van Gils.
9485: LIMBURG PROVINCE- - A small collection of original Watercolours.
13078: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN, - Aan het Y en langs de Maas. De geschiedenis van de havens van Amsterdam en Rotterdam en hare toeganen naar de zee.
42809: LIMBURG BROUWER, J.J. VAN, - Tjareta brakaj; proeve van madoereesche spelling. Extr. fr.:TITLV, vol. XXIII/4.
56843: LIMPERG, J.H.C.TH., - TE WAPEN! Tegen de Ziekte die overal is en Iedereen bedreigt. [Eerste privé uitgave; First private edition],
39694: LIN YU TANG, - Miss Tu. Orig.edn.
40241: LINCK, O., - Die Reise nach Java. Orig. edn.
9114: LINCK, O., - Sumatra. Landet for Maend. Folkeliv-Dyreliv Fremtidsmuligheder.
41231: LINCOLN, W. BRUCE, - Passing through Armageddon. The Russioans in War and Revolution 1914-1918. First edn. thus (paperback).
8525: LIND, A.W. - Hawaii's Japanese
53341: LIND, R. [DIRECTOR/PRODUCER], - Fashion trends [in Hairstyling]. [Orig. edition].
10107: LINDE, P. VAN DE, - Koffie-Cursus.
51621: LINDE, J.M. VAN DER, - Het Visioen van Herrnhut en het Apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735-1863; The Vision of Herrnhut and the Apostolate of the Moravian Brethern in Surinam. [Original dissertation Utrecht].
49998: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume V. [Eerste druk/First Edition].
49999: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume IV. [Eerste druk/First Edition].
50000: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume III. [Eerste druk/First Edition].
50001: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume II. [Tweede druk/Second Edition].
50002: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume I. [Derde druk/Third Edition].
50006: LINDEBOOM, [CAPT.] LUCAS (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-Schepen van Tempo Doeloe; Old K.P.M.-Ships from the Past. Volume IX. [Eerste druk/First Edition].
44049: LINDEBOOM, L. (ALIAS POHON LINDE), - Oude K.P.M.-schepen van 'Tempo Doeloe'/Old K.P.M.-ships from the past, vol. I. Orig. edn.
48836: LINDEMAN, L. (COMPILER), - Het Nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak einde 1931-Zomer 1939. [Eerste druk/first edition].
39513: LINDEMAN, COR, - Nonnie's Tweestrijd. Een boek voor Meisjes. Orig.edn.
12819: LINDEMEYER, N. (ET.AL.)(EDS.), - American Patchwork & Quilting. First edn.(7th printing).
42748: LINDEN, H.O. VAN DER, - Banda en zijne Bewoners. Orig. edn.
3760: LINDEN, P. VAN DER - Contemporary soil erosion in the Sanggreman River Basin related to the Quarternary Landscape Development. A Pedogeomorphic and Hydro-Geomorphological case study in Middle-Java, Indonesia. Orig. edn.
8526: LINDEN, J. VAN DER - Een stadje in opkomst, Manokwari; Chr.A.C. Nell, Het Klimaat van Noord-Nieuw Guinea; A. Pulle, Botanische Indrukken van Nieuw-Guinea...In:Natuur en Mensch, 53, 8 (Aug. 1933).
3757: LINDEN, A.L.V.L. VAN DER, - De Europeaan in de Maleische Literatuur. Orig. thesis [Utrecht university].
53985: LINDEN, J. V.D., - Jaarboekje Poerwokerto [Covertitle]. Acta van de 24e Zendingssynodevan de Gereformeerde Kerken in Utrecht en Gelderland op 25 Januari 1949 te Amsterdam. [Originele uitgave; Original edition].
9917: LINDENBORN, M., - Jan Lambrecht Zeger zendeling van Indramajoe, 1870-1890. Uit zijn dagboek getekend.
54146: LINDENBORN, M., - Actuele Zendingsvragen in Ned.-Indië. [Eerste druk; First edition].
53836: LINDETEVES-STOKVIS JOINT-VENTURE: - A large original monochrome photograph situated in front of Borobudur, Java.
43707: LINDGREN, A[STRID] (1907-2002), - Rasmus en de Degenslikker. Transl. fr. the orig. swedis ('Rasmus, Pontus och Toker'), by Rita Verschuur. First dutch edn.
55421: LINDSAY, ZAICKEE, - West Indies. [First edition].
326: LINDT, A.R., - Im Sattel durch Mandschukuo. Als Sonderberichterstatter bei Generälen und Räubern.
39123: LING ROTH, H., - Studies in Primitive Looms. 3rd. edn.
49589: LING ROTH, H., - Oriental Silverwork. Malay and Chinese. A Handbook for connoisseurs, collectors, students and silversmiths. [Photomechanic reprint after the original London 1910].
47046: LINGEN, S[UZE] VAN, - Toetie's Avonturen. Tweede druk. [Second edition].
46688: LINGEN, S. VAN, - Trouwe Vriendinnetjes. [Eerste druk/first edn.].
47046: LINGEN, S[UZE] VAN, - Toetie's Avonturen. Tweede druk. [Second edition].
11198: LINGEN, J.P., - Indonesië.
7183: LINGERIE & FOUNDATIONS - VANITY FAIR MILLS INC - A collection of Price List and Promotional Albums as published by Vanity Fair Mills Inc. New York for Retail Trade.
49437: LINGGADJATI AGREEMENT REGEERINGS VOORLICHTINGS DIENST 1946 - - Commissarissen-Generaal over de Ontwerp-Overeenkomst [Linggadjati Agreement] December 1946. [Eerste druk/first edition].
3766: LINGGADJATI CONFERENCE AGREEMENT - - De Ontwerp-overeenkomst. De toelichting der Commissie-Generaal, de Regeeringsverklaring.
3767: LINIGER, H.]'[¿ - Saja Tuan.
44007: LINK, P., - All American Wool Production. Orig. edn.
7185: LINKS, J.G. - How to look at Furs.
7184: LINKS, J.G. - The Book of Fur. First edn.
54435: LINKS, KAREL L. (1915-), - Moffenspiegel. Een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten. [Eerste druk; Clandestiene uitgave; First edition; clandestine publication].
50023: LINNENGAREN MAATSCHAPPIJ AMSTERDAM - - N.V. De Linnengaren Maatschappij 1940-1945. [Eerste enige druk/First and only edition].
3768: V.O.C. - LINSCHOTEN-VEREENIGING. - Linschoten-Vereeniging Series, vol. I-XCIV.
37217: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN - WARNSINCK, J.C.M. (ED.), - Itinerario. Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen Van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Vol. V-pt. 2: Reys-gheschrift vande Navigatiën der Portuggaloysers.
43559: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN - P. BURGER, JR. & F.W.T. HUNGER (EDS.), - Itinerario. Voyage ofte Schipvaert van Jan Huygen Van Linschoten naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Vol. III: Beschryvinghe van de gantsche custe van van Guinea, Manicongo, &c. Orig. edn.
37170: LINSCHOTEN-VEREENIGING - Linschoten Vereeniging volume I-CVI (All Publ.).
53499: LINSE, A., - Openbaren Brief aan den heer F.W.C. Blom naar aanleiding zijner beschouwingen betreffende de verkoopwijze der oost-indische producten door de Nederlandsche Handel-Maatschappij. [Eerste druk; First edition].
43240: LINT J.A. DE & J.S. VERBURG, - Het Onderwijs in Teekenen, ten dienste van allen, die teekenonderwijs geven en van hen, die zich bekwamen voor de akte van onderwijzer, hoofdonderwijzer of teekenen larger onderwijs. Orig. edn.
11003: LINTHORST HOMAN, JOH., - Het ontstaan van de Gemeenten in Drenthe.
7186: LINTON, G.E. & J.J. PIZZUTO - Applied textiles. Raw materials to finished fabrics. Revised 5th edn.
8529: LINTON, R. & P.S. WINGERT, R.D. HARNONCOURT, - Arts of the South Seas. Orig. edn.
3769: LINTUM, C. TE, - De Nederlandsche Handel-Maatschappij in haren tegenwoordigen Werkkring. Taken from:Neerlands Welvaart.
3770: LION, H.J. - Hoe Indië geregeerd wordt.
42753: [LION, I.J.?], - Het Ministerie Thorbecke en zijne daden op koloniaal gebied. Orig. edn.
43798: [LION, I.J.] - De schuld van den Heer H.C. Bekking in den Rembachsche Kwestie bewezen uit zijne eigene Verdediging en door de feiten. Orig. edn.
3771: LION, H.J., - Het Wets-ontwerp op de Kultuurondernemingen in Nederlandsch Indië.
40156: LION CACHET, F., - Een Jaar op reis in dienst der Zending. Orig. edn.
53951: LION CACHET, C. (1902-1982), - Land en Kerk in Nederlandsch-Indië, historisch-staatsrechtelijke schets. [Eerste druk; First edition]. [Original dissertation Leiden University].
3773: LIP, E., - Chinese temple architecture in Singapore.
41720: LIPTON, M., (INTROD.), - Les tapis-tigrés du Tibet. Avec und Initiation à la culture tibétaine par G. Meurant. Exhib.Catalogue Bruxelles 21 Décembre 1988-5 Mars 1989.
38510: LISTAL, A., - Hoe de Sterrekindertjes uit spelen gaan. Versjes. Transl. after the orig. german edn. 1913 (...'Weisst du wieviel Sternlein stehen? 4e druk.(4th edn.).
55603: LISTAL, ALFRED [= W8ILLEM FREDERIK GOUWE], - Verdwaald in 't Bosch. [Tweede druk; Second edition].
37522: LITH, P.A. VAN DER - Nederlandsch Oost-Indië beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche Volk. First edn.
3775: LITH-VAN SCHREVEN, M.A.E. & J.H. HOOYKAAS-VAN LEEUWEN BOOMKAMP (COMPILERS), - Indisch Vrouwenjaarboek, 1936 (All publ.).
53329: LITJENS, G. (COMPILER), - WAAR? ropet u welkom toe in Patria. Gids voor Repatrieerenden. [Originele Uitgave; Original edition].
7187: LITVINSKY, V., - Tout le Métier de Coiffeur. (Pour les Candidats au C.A.P. et au B.P.).
7188: LITVINSKY, V. - Toute la Permanente (Tous les Procédés et tours de mains).
12988: LIU, G., - Singapore Sketchbook. (The Restoration of a City).
7189: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - Niet op z'n zondags. Met een catalogus van de tentoonstelling door D. Stegeman.
7190: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F., - Nationale Kleederdrachten.
48475: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, F. (COMPILER), - ...die jakken en rokken dragen'. Brabantse klederdrachten en streeksieraden. Original edition.
3776: LLAMZON, TH.A., - A Subgrouping of nine Philippine Languages. With a Preface by J.C. Anceaux.
8530: LLAMZON, TH.A. - A Subgrouping of nine Philippine Languages.
3777: LLEWELLYN, M. (PREF.), - The Y.W.C.A. of Malaya & Singapore Cookery Book. A book of culinary information and recipes compiled in Malaya. 6th edn.
42888: LLOYD GEORGE, - Waarheid en Verdichting. Lloyd George over den duikbootenoorlog. [Transl. into dutch fr. the orig. english].
51414: LLOYD ROYAL HOLLANDAIS AMSTERDAM - - cCroisières de Lude [Lloyd Ryal Holland, Amsterdam]. [Originele uitgave; Original edition].
51416: LLOYD ROYAL HOLLANDAIS AMSTERDAM - - Croisi`res Norvège par S.S. Flandriadu Lloyd Royal Hollandais, 19 Juillet-3 Août; 3 Août-20 Août [Originele uitgave; Original edition].
9266: LOBANOV, N. D., N. & A. TROYEN(EDS.), - Russian Theater and Costume Designs from the fine Arts Museum of San Francisco.
41006: LOCHEM MUNICIPAL COMMEMMORATION - - 700-jarig bestaan van Lochem als Stad. Officieel Programma der Feestelijkheden op Zaterdag 19, Zondag 20, Maandag en Dinsdag 22 Aug. 1933.
55481: LOCHER, FELIX, - Das praktische Färben, Blondienen und Tönen. Ein Bcuch der Praxis für die Praxis. [Erste Auflage; First edition].
40579: LOCHER, G.W., - The Serpent in Kwakiutl Religion. A study in primitive culture.
47402: LOCHER-SCHOLTEN, E., - Verwerking en Koloniaal Trauma. Balans van begrippen; P. SCHUHMACHER, Heb ik Jou door Soekarno?; J. BROUWERS, De dag dat Soekarno stierf; F. van den Bosch, Ah! Bung Karno. Uit een brief aan Joop van den Berg; [and other contributions]. Publ.
3779: LOCHER, G.W. - Indonesië en Azië; DOORN, C.L. VAN, Het eigene als criterium, sociaal-economische politiek in Indonesië; NIEUWENHYZE, C.A.O. VAN, Moslims leven en Indonesische levenssfeer. In:WENDING, Maandblad voorEvangelie en Cultuur, vol. 4-no. 3, Mei 1949.
42981: LOCHER, G.W., - De Sociologie en Cultuurkunde van Zuidoost-Azië en het Zuidzeegebied in haar betrekking tot de algemene cultuurwetenschap. Rede. Orig. edn.
3781: LOCKARD, C.A. & G.E. SAUNDERS, - Old Sarawak.
48939: LOCKE, A. (LT.COL.), - The Tigers of Trengganu. First edition.
48940: LOCKE, A. (LT.COL.), - The Tigers of Trengganu. Reprinted and edited by Tan Sri Dato Dr. Mubin Sheppard.
40070: LOCY, W.A., - Biology and its Makers. 3rd. edn., revised.
50670: LODERICHS, M.A. (ET. AL.), - Medan. Beeld van een stad. [Eerste druk; First edition].
330: LODEWIJKS, J.M., - Stille Pracht in het tropisch Aquarium.
50793: LODEWYCKSZ, WILLEM, - VIBEKE ROEPER & DIEDERIK WILDEMAN (INTRODUCTION, TRANSLATION, ANNOTATION), - Om de Zuid. De Eerste Schipvaart naar oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. [Eerste druk; First edition, thus].
44911: LODEWYCSZ, W. - G.B. HOOYER (COMPILER), - De eerste Schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597.
3784: LOEB, E.M., - Mentawei Religious Cult. In:University of California publications in american Archaeology & Ethnology, vol. 25-no. 2.
40396: LOEB, E.M. & R. HEINE-GELDERN, - Sumatra. Its History and People. [and] The Archaeology and Art of Sumatra. Orig. edn.
51951: LOEB, WOUTER (1897-1977), - Gek en Wijs tijdens Seyss [Cover title]. [Eerste druk; first edition].
56001: LOEB, EDWIN, - Mentawei Myths. Separated from:BKI, vol.83 [1927].
3788: LOEBER, J.A. (JR.) - Het Indische vlechtwerk voor Export.
3799: LOEBER, J.A. (JR.) - Das Batiken. Eine blüte Indonesischen Kunstlebens.
3791: LOEBER, J.A. (JR.), - Het Nederl.-Indisch Bamboe-Ornament.
3794: LOEBER, J.A. (JR.), - Leder-en Perkamentwerk, schorsbereiding en aardewerk in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
3792: LOEBER, J.A. (JR.) - Het Schelpen- en Kralenwerk in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
3797: LOEBER, J.A. (JR.), - Sierkunst uit Midden-Celebes. Published In:NION, Volume 1-No. 6.
42861: LOEBÈR, J.A. (JR.), - Antikwiteiten op Java. Extr.fr.:NION, 5.
8531: LOEBER, J.A. (JR.), - Bamboe-Ornament van Nederlandsch Nieuw-Guinea. Separated from:NION, IV, 9/10 (1919-1920).
3789: LOEBÈR, J.A., - Timoreesch snijwerk en Ornament. Bijdrage tot de Indonesische Kunstgeschiedenis.
50868: LOEBÈR JR., J.A., - Bamboe-Ornament van het eiland Borneo. Separated from:NION, 3-5 (1918).
3795: LOEBER, J.A. (JR.) - Been-, Hoorn- en Schildpadbewerking en het Vlechtwerk in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
49420: LOEBER, J.A. (JR.), - Houtsnijwerk en Metaalbewerking in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
56453: LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983], F. VAN BURKOM - Oelbilder der 20er Jahre. Preface by C. Richartz. [Erste Auflage; First edition].
55536: LOEBER, J.G. [HEAD BOARD OF DIRECTORS], - N.V. Cultuur Maatschappij Serbadjadi gevestigd te Amsterdam. Verslag over het boekjaar 1961-1961-1964; 1966-1969; [Originele uitgave; Oridinal edition].
37219: LOEBÈR, J.A.(JR.), - Textiele versieringen in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
52110: LOEBÈR JUNIOR, J.A., - Javaansche Schaduwbeelden. [Separated from:Tropisch Nederland?].
56049: LOEBER, J.A. (JR.), - Houtsnijwerk en Metaalbewerking in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk/first edition].
56053: LOEBÈR, J.A. (JR.), - Bamboe in Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
7192: LOEBÈR, J.A.(JUNIOR), - Das Batiken. Eine blüte Indonesischen Kunstleben.
3793: LOEBER, J.A. (JR.), - Het bladwerk en zijn versiering in Nederlandsch-Indië. First edn.
3786: LOEBÈR, J.A. (JR.) - Groteske Personen en Dieren uit de Javaansche Wajang [Poerwa]. Published In:NION11-3 (1926).
55883: LOEBER, LOU [LOUISE (LOU) MARIE, 1894-1983] - FRITS BLESS & N.T. SCHEERES (TEXT), - LOU LOEBER: Overzichtstentoonstelling. Museum Coopmanshuis, Commanderije van St. Jan, Frans Halsmuseum. [Eerste druk; First edition].
3802: LOEBIS, M[OCHTAR, 1922-2004] - Weg zonder eind
3834: LOEBIS, M.[OCHTAR, 1922-2004], - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië. 1st.
13448: LOEFF, C. & R. WESTENDORP, - Theater Kostuums. Ontwerpen en realiseren van kostuums in de praktijk van toneel, ballet en opera. First edn.
51070: LOEWENBERG, RUD., WILLY LACHNER (MUSIC), - Glocken von Samarang, Java-Intermezzo. [Original Ausgabe; Original edition].
37037: LOFTS, N., - De zilveren Notemuskaat. Translated ater the orig. english edn. Silver Nutmeg (London, 1947) by S. Franke.
3803: LOFTS, N. - Silver Nutmeg
3804: LOFTUS, P., - The Earth Drum. An experience of Singapore and Malaya. 1st.
37343: LOGAN, J.R.(EDITOR), - Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia.
41667: LOGCHEM, J. TH., - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (The Argunians, A Papuan people in western New Guinea). Orig. thesis (Utrecht University).
53244: LOGE DE VRIENDSCHAPSOERABAIA - - Gedenkschrift uitgegeven bij gelegenheid van het 125-jarig bestaan 28 November 1934. [Originele uitgave; Original edition].
9930: LOGEMANN, J.A., - Indonesië. Ed. by E. Vermeer.
50882: LOGHEM, J.J. VAN, - Vraagstukken der Indische Hygiene. [Eerste druk; First edition].
3809: LOH KENG AUN, - Fifty years of the Anglican Church in Singapore Island 1909-1959.
12514: LOH SOEKON ESTATE REPORT - - Overzicht van de geschiedenis [der] Onderneming Loh-Soekon tot medio 1933. (East Coast Sumatra).
50646: LOHMAN, EMILE A.R.J. (PREFACE), - Huis van Stilte. Een rondleiding door de Onze Lieve Vrouwe Kapel. [Eerste druk; First edition].
7985: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN, - Rajput Sculpture. Its Relations with Rajasthani Paintings. Offprint from:Pratidanam, Indian and Indo-European Studies, presented to Franciscus Bernardus Jacobus Kuiper on his sixtieth birthday.
3810: LOHUIZEN-DE LEEUW, J.E. VAN - De betekenis van het Sanskrit voor de Indische Archipel
40834: LOHUIZEN-DE LEEW, J.E. VAN, - Indo-Javanese Metalwork. Orig. edn.
40218: LOK, P. & W. SCHMIDT, - Voorheen en Thans. Onze Indische Geschiedenis. [2nd. printing].l
45343: LOKIN, D., - Schoenen. [shoes]. Orig. edn.
9265: LOKIN, D., - Schoenen.
44523: LOKOLLO, P., - Ambon's strijd tegen de leugens van Djocja. Orig. dutch edn.
44521: LOKOLLO, P.W., - De stem der Ambonnezen. Rede...op 4 September 1950. Orig. edn.
44522: [LOKOLLO, P.W.], - Ambon beroept zich op Recht en Trouw. Orig. edn.
3813: LOKOLLO, P., - Amboyna's struggle against the lies of Djocja. Orig. english text-edn.
7193: LOMAX, J.W. - Fine Cotton Spinning. A practical Manual. Orig. edn.
40259: LOMBOCK-EXPEDITION REMEMBRANCE - JAC. SPLINTER, - Erkentelijkheid. Marche Brillante. Opgedragen aan de Oudstrijders der Lombok expeditie 1894-1934.
51685: LOMBOK ORDINANCE MAP - - Kleine Soenda Eilanden (Lombok). Blad 113 B (Alg. no. XLIV- 64 B).
7194: LOMER (HEINRICH) (RAUCHWAARENHANDLUNG) - - Preisverzeichnis Winter 1898/99.
9987: LONDON METAL EXCHANGE- - The London Metal Exchange. [A brief survey].
47507: LONG, B., - Esperanto. Its Aims and Claims. A discussion of the language problem and its solution. Orig. edn.
45184: LONGFELLOW, HENRY WODSWORTH (1807-1882), - De Geschiedenis van Hiawatha, de groote sage der Indianen. Voor kinderen oververteld in proza, naar LONGFELLOW.
43261: LONGFIELD, A., - National Museum of Ireland. Guide to the Collection of Lace. Forew. by A.T. Lucas.
43690: LONGHURST, H., - The Borneo Story. History of the first 100 years of trading in the Far East by the Borneo Co. Ltd. (2nd imp.).
36403: LONGOS (LONGUS)-J.BROUWER(TRANSL.), - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloé. Zijnde de klassieke Herdersroman van Longos. Transl. fr. the orig. French of Amyox by J. Brouwer.
44894: LOO, G.A. VAN (1908-1973) - G.H. DEUNK (INTRODUCTION), - Den Trunsler. en andere Verhalen. Orig. edn.
50897: LOO, V. VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Journaliste en Declamatrice in Indië. Biografie [en] Bloemlezing. [Eerste druk; First edition].
46190: LOO, V. VAN DE, - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Voorpublicatie biografie.
37342: LOOHUIS, J.G., - Het Koninkrijk Siam. Een algemeen historisch, geographisch en economisch overzicht. XEROXED from:NION 16 (Den Haag, 1931-1932).
38440: LOOMAN, T.M., - Abbeokoeta; of: de Dageraad tusschen de Keerkringen: Eene schets van het Ontstaan en den vooruitgang der Zending in Yorriba. Transl. fr. the orig. english edn.( by Ch.M.Tucker), revised (enlarged).
52687: LOON, K. VAN, - Keesje Éénarm. [Eerste druk; First edition].
44641: LOON, G[ENTILIS]. VAN, (OFM. CAP.), - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo.
44642: LOON, G[ENTILIS] VAN (OFMCAP.), - Portret van een Parochie. Pangururan in het Aartsbisdom Medan Indonesië. Orig. edn.
50651: LOONEN, ANTON J.M., - Zo zijn onze manieren. [Eerste druk; First edition].
11292: LOOS, D. DE, - Petroleum. 2e druk.
11293: LOOS, D. DE, - Steenkolen.
11294: LOOS, D. DE, - Tin.
40029: LOOS, J.C. VAN DER, - Geschiedenis der voormalige S. Catharijna-Kerk te Amsterdam. Orig.edn.
3817: LOOS, K. - Jan Fabricius en zijne werken. Een dramaturgische studie.
3822: LOOS-HAAXMAN, J. DE - De Franse Schilder Ernest Hardouin in Batavia.
3821: LOOS-HAAXMAN, J. DE - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
3820: LOOS-HAAXMAN, J. DE, - De Landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en Compagneschilders. [Eerste druk/first edition].
3818: LOOS, D. DE, - Diamant en edele metalen.
3816: LOOS, H., - Bijdrage tot de kennis van eenige bodemsoorten van Java en Sumatra. Orig. thesis [Wageningen university].
56891: LOOS, ANITA (1894-1981), - Blondjes genieten de Voorkeur. Dagboek met nuttige wenken van een Beroepsdame. [First dutch language edition translated from the english, Gentlemen prefer Blondes, by P. Bolkestein-Van Zanten
53676: LOOS-HAAXMAN, J. DE - W. FRUIN-MEES & P.C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS (COLLABORATORS). - Johannes Rach en zijn wer;De topographische beschrijvin dert teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees en P.C. Bloys van Treslong Prins. [Eerste en enige druk/first and only edition].
50207: LOOSE, R.F.M. (ET.AL., COMPILERS), - Roermond in de Middeleeuwen. Lesbrief voor de Basisscholen in Roermond en omgeving. [Eerste druk/first edition].
332: LOOSJES, A., - Gelderland in Beeld**.
43084: LOOTSMA, B., - Cees Dam, architect. Orig. edn.
38124: LOOY, S.L. VAN - Iets over de geschiedenis van het Boek en de Beteekenis van den Boekhandel. Rede.
36604: LOPES CARDOZO, A.C. & C.E. ZIJDERVELD (INTROD.), - Koptische Weefsels. Haags Gemeentemuseum. [Exhibition Catalogue The Hague Municpal Museum].
45781: LOPULALAN, FRANS - Onder de Sneeuw een Indisch Graf. Derde druk. [3rd. edn.].
48635: LOPULALAN, F., - Onder de Sneeuw een Indisch Graf.[Eerste druk/first edition],
42792: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 6e jaargang, nr. 4.
42791: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 4e jaargang, nr. 4.
42790: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 4e jaargang, nr. 3.
42789: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 5e jaargang, nr. 4.
42788: LOPULISSA, N. (CHIEF EDN.)(ET.AL.). - Berita Rela. 6e jaargang, nr. 2.
57171: LÖRCHER, ALFRED (EDITOR), - Plaketten, Medaillen, Siegel. [Erste Auflage; First edition].
54887: LORD, JIM [PSEUDONYM], - Vrouwen die zondigen. Ralistische Roman. [Eerste druk; First ediion].
47510: LORENTZ, H.A., - Zwarte Menschen-Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte Nieuw Guinea. Original edition.
50400: LORENTZ, H.A., - Zwarte Menschen-Witte Bergen. Verhaal van den tocht naar het Sneeuwgebergte Nieuw Guinea. Original edition.
41097: LORIÉ, J., - Beschrijving van eenige nieuwe Grondboringen, I-VI & VIII. Orig. edns.
41111: LORIÉ, J., - De Geologische bouw der Geldersche Vallei, benevens beschrijving van eenige nieuwe grondboringen, II. Orig. edn.
41106: LORIÉ, J., - De Hoogvenen en de Gedaantewisselingen der Maas in Noord-Brabant en Limburg. Orig. edn.
41102: LORIÉ, J., - Grondboringen langs de Maas.
41083: LORIÉ, J., - Grondboringen langs de Maas.
41094: LORIÉ, J., - I: De Sluisput bij Neder-Andel in de afdamming der Maas; II: De grondboringen om Wageningen; III: De grondboringen te Winterswijk; IV: De Grondboringen bij Weesp; V: De Grondboringen langs het Merwedekanaal.
41095: LORIÉ, J., - Onze brakke, IJzerhoudende alkalische Bodem wateren. Orig. edn.
41098: LORIÉ, J., - Verslag over eenige boringen in het Oostelijk gedeelte der Provincie Utrecht. Orig. edn.
3824: LORIE, J., - Bijdrage tot de kennis der Javaansche eruptief-gesteente. Orig. thesis [Utrecht university].
50423: LORM, A.J. DE & J.N. VAN WESSEM (PREFACE), - Jan van Goyen [1596-1656]. Stedelijk Museum De Lakenhal, 4 juni-27 27 juli 1969; Arnhem; Gemeentemuseum 31 juli-26 september 1960.
8821: LORM, A.J. DE, - Kunstzin der Eskimo's. Ethnografische voorwerpen uit Oost-Groenland.
36782: LORM, A.J. DE, - Hedendaagse franse Wandtapijten. Exhib. Catalogue Katholieke Hogeschool Tilburg, 16 juli tm 15 september 1964.
8537: LORM, A.J. DE - Over vederschilden van den Keram in Territory of New-Guinea
3825: LORM, A.J. DE & G.L. TICHELMAN, - Beeldende kunst der Bataks. [Eerste druk/first edition]. [with a Preface by B.J.O. Schrieke].
46790: LORM, A.J. DE & G.L. TICHELMAN, - Beeldende kunst der Bataks. Pref. by B.J.O. Schrieke. [Eerste druk/frst edition].
3827: LORM, A.J. DE - Indië in België. Voorwerpen uit Nederlandsch Oost-Indië in Belgische Openbare Verzamelingen. Resultaten van een onderzoek in de jaren 1938 en 1939. [Eerste druk/first edition with an introduction by H.Th. Fischer].
53210: LORM, A.J. DE (INTROD.), - Kunst van de Indische Archipel. Tentoonstelling Gemeentemuseum van 's-Gravenhage, 31 Juni-10 Augustus 1947.
36169: LOSCHEK, I., - Mode. Verführung und Notwendigkeit. Struktuur und Strategie der Aussehensveränderungen.
13498: LOSCHEK, I., - Mode im 20. Jahrhundert. Eine Kulturgeschichte unserer Zeit. 4. durchges. aktualisierte Aufl. (4th revised & updated edn.).
42156: LOSECAAT VERMEER, P.A.J.(ED.), - Wetboek van Strafrecht met verwijzing naar betrekkelijke wetsbepalingen...Veertiende druk (bijgewerkt tot 1 Augustus 1948)(14th edn., updated to 1 August 1948).
55810: LOTH, W.L. (PUBLIC SURVEYOR), - Kaart van een Gedeelte der Kolonie Suriname, waarop de Perceelen land, welke ter ontginning van Goud en antere metalen, aan de rivieren Marowijne, Suriname en Saramacca, in pacht zijn uitgegeven mer arceerlijen aangegeven. Vouvernementslandmeter, Separated from :TAG, 1879
42776: LOTHROP, S.K. - W.F. FOSHAG & J. MAHLER, - Pre-Columbian Art. Robert Woods Bliss Collection. First U.K. edn.
45261: LOTI, P. (=LOUIS MARIE JULIEN VIAUD, 1850-1923), - De Pelgrim van Angkor. Transl. fr. the orig. french into dutch. First edn. [thus].
36909: LOTI, P., - Nelajan di Laoetan oetara.
39779: LOUBER - HUSUNG, M.J.(GENERAL ED.), - Buch und Bucheinband. Aufsätze und Graphische Blätter zum 60. Geburtstage von Hans Louber. Orig. edn.
54118: LOUISE B.B. (=LOUISE DE NÈVE), - Janneke de pionierster. Orig. edn.
3829: LOUWERENS, C.E.J., - Doenia Perniagaan. Kitab batjaan bagi sekolah dagang dan cursus jang ada djoega mengadjarkan 'Ilmoe perdagangan'. Lengkap dengan keterangan perkataan bahasa Melajoe dan bahasa Belanda.
44054: LOUWERSE, P. (ED.), - Het leven van Reintje De Vos.Voor de jeugd bewerkt. Vierde Druk. (4th edn.).
45139: LOUWERSE, P., - Krijgsman en Koopman of hoe het eiland Formosa voor de O.-I. Compagnie verloren ging. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. First edn. [with a preface by author].
38937: LOUWERSE, P., - Janmaat in de Oost, of de vestiging van het Nederlandsch gezag op Celebes. Geschiedkundig verhaal voor Oud en Jong Nederland. 2e veel verb. druk.(2nd. much revised edn.).
43712: LOUWERSE, P., - Bestevaêr Tromp, of hoe de Vereenigde Provinciën eene Zeemogendheid werden. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Vierde, verbeterde druk. [4th revised edn.].
334: LOUWERSE, P., - Bestevaêr Tromp; of hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden.Geschiedkundig verhaal voor Oud en Jong. 5e verb. druk.
46588: LOUWERSE, P., - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. [freely edited after the english The web of the Spider]. [First dutch edn.].
55328: LOUWERSE, P. (1840-1908), - Voor 't Jonge Volkje, Geïllustreerd Tijdschrift vboor de Jeugd. [Eerste druk; First edition].
54426: LOUWERSE, P. (1840-1908), - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. Tweede omgewerkte druk [Second revised edition].
55618: LOUWERSE, PIETER (1840-1908)M - Mannen van Sta-Vast, Of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur=generaal Jan Pietersz. Koen. Een verhaal voor 't jonge Nederland. [Eerste druk; First edition].
13455: LOVE, H., - Harriet Love's Guide to Vintage Chic. First edn.
45555: LOVESTRAND, H., - Nacht über Indonesien. Ein Erlebnisbericht aus den Wirren 1962-1966. Translated after the orig. english [U.S.] edition (Hostage in Djakarta, 1967) into german by Martin Schneider. First edn. (thus).
47234: LOVT FRASER, G., - Textiles by Britain. First edition.
54110: LOW, DAVID, - With all faults. Introduction by Graham Greene. [First edition].
3831: LOW, H., - Sarawak.
3830: LOW, H., - Sarawak: its inhabitants and productions: being notes during a residence in that country with His Exc. Mr. Brooke. Orig. edn.
39658: LOWE, E., - Barnyard Babies. Reprinted.
42075: LOXTON, H., - Katten. Transl. fr. the orig. english (Cats) by B. Beekman. First edn. (thus).
7195: LOY, W. (HERAUSG.), - Taschenbuch für die Textil-industrie 1984.
10307: LUBACH, D., - Natuurlijke historie van Nederland, de bewoners van Nederland. Orig. edn.
38601: LUBBERS, R.L., - Arnold en zijn vriendjes.
9995: LUBIS, MOCHTAR (1922-2004), - Schemer over Djakarta. Roman. Transl. fr. the orig. english by P.H. Fruithof.[Twilight in Djakarta].
12015: LUBIS, M., - Van dingen die ik mij nog herinner - B. VUYK, Over Mochtar Lubis. Publ. in:TIRADE, Nov. 1975-jaarg. 19, 209.
3833: LUBIS, MOCHTAR, (1922-2004), - Twilight in Djakarta. Second unchanged impression. [Translated from the original indonesian into english by Claire Holt].
12218: LUBIS, M[OCHTAR, 1922-2004], - Djalan Tak Ada Udjung. First orig. edn.
45815: LUBIS, M[OCHTAR, 1922-2004], - The outlaw and Other Stories. Translated from the Indonesian by Jeanett Lingard. First english language edn.
46635: LUBIS, M[OCHTAR, 1922-2004], - Pers dan Wartawan. Teori dan Praktik dalam Djurnalistik. Tetakan Kedua. [2nd. edn.].
56342: LUBIS, MOCHTAR, - Kekuatan Yang Membisu Kepribadian dan Peranan Jepang. Cetakan pertama. pFirst indonesian language edition, translated from the original english as published Tokyo 1976].
46684: LUCA, LESLIE DE [ANTONY CORNELIS VAN KEMPEN?], - De Inca-Bruid. Het authentieke verslag van Julia Gregory's [translated from the original english manuscript?]. [First dutch language edn. (thus).
47048: LUCARDIE, W.J., - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azië. Introd. by E. Moresco. [Eerste druk/first edn.].
7986: LUCAS, H., - Ceylon-Masken. Der Tanz der Krankheits-Dämonen. Orig. edn.
44849: LUCAS, A. & A. DJATI, - The dog is dead so throw it in the river. Environmental politics and water pollution in Indonesia. An East Java case study. Orig. edn.
52178: LUCAS, A., - Poppenkleertjes uit Grootmoeders tijd. Modellen en Patronen [First dutch language edition stranslated from the german by Helene Goemans].
38313: LUCAS, H., - Java-Masken. Der Tanz auf einem Bein. Orig.(&only)edn.
55704: LUCAS, ANTON (EDITOR), - Lovcal opporision and Underground Resistance to the Japanese in Java 1942-1945. [First edition].
48052: LUCEBERT [LUBERTUS JACOBUS SWAANSWIJK1924-1994], - De amsterdamse school. [Tweede druk/impressie/second edition].
42767: LUCERNE TOURISM SWITZERLAND - - Jardin des Glaciers Lucerne. Orig. edn.
13096: LUCHNER, O.F., - Die Tiroler Stadt.
52476: LUCKETT, H. (TEXT), - An introduction to the Exhibition The Tree of Life. New Images of an ancient Symbol. [Original edition].
3837: LUDEKING, E.W.A., - Schets van de Residentie Amboina.
41938: LUDENDORFF, E[RICH], - Meine Kriegserinnerungen 1914-1918. 3. Aufl. [3rd. edn.].
46435: LUDLOW BROWNELL, C[LARENCE], - Japansche karaktertrekken. Glimpen uit het leven en de natuur ver van de gewone reisroute in het Land van de Rijzende Zon. [First dutch language edition, translated from the original english by J.G. van Riemsdijk].
54108: LUEB, DOROTHÉ, - Lichaam en Geest [Phytotherapie]. Derde herziene druk. [Third revised edition].
3838: LUERAS, L., - Bali the beautiful Island. 1st Penguin Books edn.
7197: LUGARD, W.J., - Katoen. Historisch overzicht, botanische beschrijving, soorten, morphologie, physiologie, vezel-ontwikkelen en structuur...Orig. edn.
47346: LUGER, J[OHAN] (TEXT) & JO SPIER (ILLUSTRATIONS), - Zwart op Wit. Amsterdam - Artis - Zonderlinge Reizen. [Eerste druk/first edition] (Thus).
10114: LUGER, JOH., G.H. WALLAGH & P.G. ADRIAN, - All about Amsterdam. [Official guide, Canadian Army leave Centre HQ & report centre].
40227: LUGER, JOH. (TEXT)& JO SPIER (ILLUS.), - Artis zwart op wit. First edn.
43313: LUGER, JOH.(TEXT) & JO SPIER (ILLUSTR.), - Amsterdam Zwart op Wit. Tweede druk. (2nd. edn.).
56483: LUIJ, MEDY TE - P.J.M. BEEKMAN [DRAUGHTSMAN, 1911=1959], - De Kabouter zonder Baard. [Eerste en enige druk; First and only edition].
54134: LUIJCKX-WESTEROP, JAMILLA, - Indische Mensen op zoek naar een nieuw evenwicht. Offprint from STABELAN, Vol 15-nr. 4. S.I.,
41908: LUIKEN, JOH. & C., - Het menschelyk bedryf. 100 verbeeldingen van ambachten. Facsim. repr. edn. after the original Amsterdam 1694.
42140: LUIKEN, T. & J. LAMBOO (EDS.), - WFH-verzamelkrant. Over Willem Frederik Hermans.
42165: LUIKEN, T. & J. LAMBOO (EDS.), - WFH-verzamelkrant. Over Willem Frederik Hermans.
43131: LUINGE - STEGEMAN, - De Lander der Wereld. Eenvoudige Aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hogere klassen der Lagere school. Negentiende druk. (19th edn.).
43130: LUINGE, A. - B. STEGEMAN & J.A.J. NONNEKENS, - De Lander der Wereld. Eenvoudige Aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der Lagere school. Zeventiende druk. (17th edn.).
54424: LUIS, JAN (PRESIDENT JUBILEE COMMITTEE/PREFACE), - Wisselseschool 75 jaar; Uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Wisselseschool, 1916-1991. [Originele uitgave;Original edition].
54131: LUITEN, R., - Kleding en Identiteit ter aanvulling op de tentoonstelling van Boks en Boezeroen in het Textielindustriemuseum . Tentoonstelling in het Textielindustriemuseum te Enschede 17 mei tot 1 september 1980. [Originele uitgave; Original edition].
44932: LUITJES, T., - Het Anarchisme en de Algem.[eene] Werkstaking. Rede gehouden op de Openbare Vergadering van de Anarchisten-Conferentie te Arnhem.
40710: LUKE, TH.D., - Spas and health resorts of the British Isles. Their mineral waters, climate, and the Treatment to be obtained. With a section ofCurative Institutions. First edn.
8540: LUKE, H., - Queen Salote and her Kingdom. 2nd.
47647: LUKE TIMORESE - - Lasi Knino Desif Jesoes. Natoein Soelat Nai Loekas. [Lukas in het Timoreesch/Luke Timorese]. Orig. edn.
55297: LUKITO ADI, - Tenses 16 bentuk waktu. Disertai: active, pensive voice, and noun regular verb-irregular verb. [First edition].
3842: LULIUS VAN GOOR, M.E., - Notice sur les Ruines de Panataran et les Récents travaux de Restauration. Offprint from: Études Asiatique EFEO, 25th anniversaire.
41136: LULIUS VAN GOOR, M., - Korte Gids voor de Tempelbouwvallen in de Prambanan-Vlakte, het Diëngplateau en Gedong Sanga. 1e druk (First edn.).
7987: LULOFS, H.J.L., - Trapobane's verrijzing op de oude Wereldkaart.
3845: LULOFS, M., - Die andere Welt. Roman. Transl. fr. the orig. dutch.
3844: LULOFS, M[ADELON], - Sumatra. Roman des Indes Néerlandaises. [Translated into french after the orig. dutch, Rubber.
3846: LULOFS, M[ADELON], - Gummi. Ein Roman aus Sumatra. [Translated after the original dutch, Rubber, into german by W. Kotas].
46610: LULOFS, M[ADELON], - Kuli. Roman aus Sumatra. [6.-10. Tsd.]. [authorized translation from the original dutch by Walther Hjalmar Kotas].
47021: LULOFS, MADELON H., - Rubber. A Romance of the Dutch East Indies. Transl. fr. the dutch by G.J. Renier & I. Clephane. 2nd. edn.
41071: LULOFS, H.J.L., - Trapobane's verrijzing op de oude Wereldkaart. Eerste berichten over Ceylon, tot den Tijd van Ptolemaeus, c. 130 n.Chr. Taken fr.:TAG, XXXVII-3/4 (Mei & Jul. 1920).
52628: LUMBANTOBING, A (1920-1988), - Das Amt in der Batak-Kirche. [Eerste Auflage; First edition].
3847: LUMHOLTZ, C., - Under Tropernes Himmel. To Aar Blandt Hode-Jaegerne paa Borneo.
52211: LUMMEL, H.J. VAN (1815-1877)M - Nieuw Geuzenlied-boek, waarin begrepen is het gantschen handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-boeken bijeenverzameld uit verschillende uitgaven op nieuw bijeenverzameld door....
3848: LUNDBLAD, O., - Zur Kenntnis der Aquatilen und Semi-Aquatilen Hemipteren von Sumatra, Java und Bali. Offpr.fr.:Archiv für Hydrobiologie, 1933, Suppl. Bd. XII, Trop. Beinnengewässer IV.
46281: LUNDQUIST, E., - Barah zoon der Boeginezen. [first dutch edn., franslated fr. the orig Swedish 'Barah son av Bogis', by N. Boelen-Ranneft].
46281: LUNDQUIST, E., - Barah zoon der Boeginezen. [first dutch edn., franslated fr. the orig Swedish 'Barah son av Bogis', by N. Boelen-Ranneft].
8541: LUNDQUIST, E., - Papoea's waren mijn makkers.2nd. edn. Transl. after the orig. Swedish edn. by A.Rutgers van der Loeff-Basenau
8542: LUNDQUIST, E., - Un Suédois chez les Malais et les Papous. Transl. by J. Debarge.
57140: LUNETTEN SOUTH MOLUCCAN RELIEF CAMP MAGAZINE ASSOCIATION SERTA BESTIR JAJASAN - Lunetten Krant Hari Natal 25-12-'77/ & Masuk Thun Baru 1-1-'78. 2e Jaargang, Nr. 12. [Originele uitgave; Original publication].
56644: LUNETTENSTICHTING VUGHT (COMPILERS AND PUBLISHERS), - Programma Molukse Culturele Manifestatie [Vught, Lunetten], 23 oktober 1983. [Eerste enige druk; First and onoly edition].
9570: LUNS, H., - Tweede Tien Wandelingen in Rome.
46453: LUNSINGH SCHEURLEER, P. & M. J. KLOKKE, - Divine Bronze. Ancient Indonesian Bronzes from A.D. 600 to 1600. Catalogue of the Exhibition organized in collaboration with the Society of Friends of Asiatic Art held in the Department of Asiatic Art Rijksmuseum, Amsterdam April 30-July 31, 1988.
53233: LUNSINGH SCHEURLEER, D.F., - Japans Porselein met blauwe decoraties uit de tweede helft van de zeventiende en de eerste helft van de achttiende eeuw. [Eerste druk; First edition, thus].
36483: LUPING, M. - CHIN WEN & E. RICHARDS (EDS.), - Kinabalu. Summit of Borneo.
36483: LUPING, M. - CHIN WEN & E. RICHARDS (EDS.), - Kinabalu. Summit of Borneo.
7198: LURÇAT- J. CASSOU (INTROD.). - Jean Lurçat. Exhib.Catalogue Municipal Museum Amsterdam (15 jan.-16 febr. '59) & Municipal Museum Van AbbeEindhoven (21 febr.-30 maart '59).
48329: LURÇAT, J[EAN], - Le Bestiaire de la Tapisserie du Moyen Age. [Édition originale/original edition].
4528: LUSINK, M.H. - Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1929.
3849: LUSINK, M.J.(ED.), - Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1930.
4525: LUSINK, M.J. - Oostkust van Sumatra Instituut: Kroniek 1925.
4526: LUSINK, M.J. - Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1927.
4527: LUSINK, M.J. - Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1928.
4529: LUSINK, M.J. - Oostkust van Sumatra Instituut, Kroniek 1930.
50962: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50963: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50964: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50965: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50967: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50968: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50969: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
50970: LUTGERS, P.J., (SCULP., LITHOGRAPHER), - Gezigten aan de rivier de Vecht naar de natuur geteekend en op steen overgebragt door P.J. Lutgers (1808-1874).
54038: LUTGERS, P.J., - Gezigten in de omstreken van 's-Gravenhage en Leyden. [Authentic Facism. reprint after the original edition 1856].
52624: LUTGERT, W.H. & R. DE WINTER, - Check the Horizon. De Koninklijke Luchtmacht en het conflict in voormalig Joegoslavië 1991-1995. [Eerste druk; First edition].
54975: LUTHER, MARTIN [1483-1546], BIBLIA; GUSTAVE DORÉ (ILLUSRATIONS), - Die Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments verdeutscht von D. Martin Luther.
10991: LUTTERVELD, R. VAN, - Het Raadhuis van Amsterdam.
51330: LUTZ, T. - J.J. KOK (ET.AL., COMPILERS), - [GEDENKBOEK] uitgegeven ter ter gelegenheid van het vijf-en-twintig jarig bestaan van de Katholieke Radio Omroep [1925-1950].
51191: LÜTZOW, F.,[REAR ADMIRAL], - Oorlog in het Noorden. [Eerste druk; First edition].
50644: LUURTSEMA, G., - In vivo PET assay of functional P-gp in the blood-brain barrier. [Original thesis Amsterdam Free University].
44684: LUXINGER, J., - Drie Nederlanders bestrijden Japan. Een verhaal van ondergronds gewapend verzet tegen de Japanners in Indonesië, 1942-1943. Orig. edn.
9612: LUXTON, E., - Honiton Lace Patterns.
37039: LUYMES, J., - De aaneensluiting der hydrographische opnemingen in de Molukken. Offpr.
49877: LYDIS, MARIETTE (ARTIST) - ERIK-ERNST SCHWABACH, - Miniaturen. In Liebesbillete gesetzt. [Original Ausgabe/Original edition].
3850: LYNCH, HANS [=J.N. VAN HELVERT]. - De wraak van Stalen Hand.
3851: LYNCH, H. [J. VAN HELVERT], - De Detective in de Rimboe. First edn.
39104: LYNCH, H. (= J. VAN HELVERT) - De Held van de Rimboe. Orig.edn.
4014: MA[A]SLAND, J.H. (SIC!), - De Bloedgroepen der Niassers. Offpr.fr.:GTNI, 78-18, 1938.
40981: MAALDRINK, D.M., - Uit de Graafschap. Schetsen uit het Geldersche Dorpsleven. 2e druk. (2nd. edn.).
47034: MAAN, G., - Boelisch-Nederlandsche Woordenlijst met Nederlandsch-Boelisch Register. Orig. edn.
42273: MAANEN, H. VAN, - De Wet van...First edn.
13196: MAANEN, TH. D. VAN, - Irrigatie in Nederlandsch-Indië. Een Handleiding bij het Ontwerpen van Irrigatiewerken ten dienste van Studeerenden en Practici. 2e her. & verm. druk. (2nd. revised & enlarged edn.).
54053: MAAR, H.G. DE, - Engels voor de Nederlandse Strijdkrachten (Vervolg op Engels voor Leger en Vloot). [Eerste druk; First edition].
57120: MAAREN JANSEN, A. VAN DER, - Vroege Bewoners in het Midden der Stad [HAARLEM]. [Offprint from:Vereeniging Haerlem, circa 1933...].
57029: MAARTENS, MAARTEN [PSEUD. JOOST MARIUS WILLEM VAN DER POORTEN SCHWARZ], - Novellen en Verzen. [Verzameld en vertaald door M.A. Schwartz; Collected and translated after the original english Brothers All, London, Methuen, 1909 - And: A sheaf of sonnets, London, Remington 1888]. [Eerste nederlandstalige uitgave; First dutch language edition, thus.].
45171: MAAS, ADR. J., - De Pelikaan. Marsch met Pelikaanlied. Opgedragen aan de Bemanning van de Pelikaan Smirnoff, Soer, Grosveld, Beukering. Orig. edn.
3854: MAAS, C.J.J. VAN DER, - Verslag voor de Vereniging Jan Pieterszoon Coen. Enige reisindrukken van mijn verblijf op Java en Sumatra in 1937.
51895: MAAS, PETER F. & J.E.C.M. VAN OERLE, - Indië verloren, rapspoed geboren. Het moeizame afscheid van Indië van Van Mook, Stikker en Sassen. [Eerste druk; First edition].
53160: MAAS, E.N.W. (PREFACE), - Gids voor Wolvega. [Eerste druk; First edition].
39636: MAASBODE - THE MARINUS VAN DER LUBBE-TRIAL IN NAZI-GEMANY, - [A complete collection of tog. 103 issues of a dutch Rotterdam Newspaper De Maasbode, Dagblad voor Nederland met Ochtend- en Avond-editie].
11296: MAASLAND, J.H., - Bloedgroepenonderzoek bij de Bechoea's op de Batoe-eilanden. Offpr. fr.:G.TNI, 78-21, 1938.
44691: MAASS, A., - Sternkunde und Sterndeuterei im Malaiischen Archipel.Offprint fr.:BKI, LXIV-1-4.
8980: MAASS, A., - Wahrsagekalender (Kutikå) im Leben der Malaien Zentral-Sumatras.
3855: MAASSEN, C.C.J., - De Javaansche Landbouwkolonisatie in de Buitengewesten. 2e druk. (2nd. edn.).
10273: MAASTRICHT-MATTHIJS, K., - Maastricht.
52810: MAATEN, K. VAN DER, - Andermaal Z.E. de Oud Gouverneur-Generaal J.B. van Heutsz en de Defensie van Nederlandsch-Indië. [Eerste druk; First edition].
3856: MAATHUIS, S.C. - Maatschappelijke betrekkingen in Nederland en Nederlandsch Oost-Indië ten aanzien harer verkrijging en vervulling
54560: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54559: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54558: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54578: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54561: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54557: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
54556: MAATJE, G.A.F. - S.A. VERVOORT (COMPILERS/EDITORS), - Bijdragen tot de geschiedenis van het Reeuwijkse Land en zijn bewoners. [Eerste druk; First edition].
44640: MAC GILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-Oostindië. Preface by B.V.A. Röling. Tweede druk. (2nd. edn.).
45020: MAC GILLAVRY, H.D., - Het gouden Boekje, 1880-1930. [Cigarette Fabriek H.D. Mac Gillavry Djatiroenggo].
3858: MAC GILLAVRY, E.E.L. & C.J.J. VAN HALL - Tweede verslag van de Cacao-selectie op Djati Roenggo.
56450: MAC GILLAVRY CIGARETTE MANUFACTURERS GOLDEN JUBILEE - Vijftig Jaren 1880-1930. H.D. Mac Gillavry Ambarawa [Covertitle]. Aangeboden aan onze trouwe Rokers en hen, die belangstelling hebben in een specifiek Indisch bedrijf. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum N.V. Cigarettenfabriek H.D. Mac Gillavry, Djatiroenggo, Ambarawa [Java]. [Eerste druk; F
57106: MACASSAR IMPRINT: - Tjermnin Dunia. Tahun ke II-No. 3 (Juni 1948]. [Original edition].
51635: MACBEAN, TIENEKE & MARGIE (COMPILERS/EDITORS), - Tori fu Pa Mori. Bigimenre wani ondrow. Hoogmoed komt voor de val. Naverteld door Therese MacBean-Morman. [Eerste druk; First edition, thus].
50234: MACBOYLE, DARL (TEXT) - ERNEST R. BALL (MUSIC), - To Have, To Hold, To Love. [Sung by Ms. Dorothy Ward).
3857: MACCALLUM SCOTT, J.H., - Eastern Journey.
46045: MACDONALD BELL, M., - The Days never Know. Uncorrected proof copy.
41392: MACDONALD, A., - Simple Tartan Weaving. First edn.
3860: MACDONALD, D., - Expedition to Borneo. The search for Prosboscis monkeys and other creatures.
3862: MACDONALD, M., - Im Lande der Weissen Radschas. Als Gouverneur in Borneo. Transl. fr. the orig. english (Borneo People) by Susanne Ullrich. First edn. (thus).
3861: MACDONALD, M., - Borneo People. 1st.
8545: MACDONALD, A., - In the Land of Pearl and Gold. A pioneer's wanderings in the Back-blocks and Peraling grounds of Austraila and New Guinea. 2nd impr.
3863: MACDONALD, R. ROSS & SOENJONO DARJOWIDJOJO, - A Student's Reference Grammar of Modern formal Indonesian.
7205: MACFADDEN, B., - Macfadden's new Hair culture. Rational, natural methods for cultivating strenght and luxuriance of the Hair. 4th edn.
52202: MACGILLAVRY, A., - Want ik heb uw Vader gekend. [Eerste druk; First edition].
39872: MACGILLAVRY, A., - Je kunt niet altijd huilen. Een Nederlands gezin in de laatste periode van Nederlands-Oostindië. Preface by B.V.A. Röling. 3e druk.(3d.edn.).
39873: MACGILLAVRY, A., - Dromen. First edn.
38844: MACGOWAN, J., - A Manual of the Amoy Colloquial. Fourth edn.
56492: MACHÁCEK, JULIUS, - Synagogen Textilien. [Erste Auflage; First edition].
52631: [MACHIELSE, A.], - Voorwoord van toelichting bij mijn onderzoek in Indië aangaande de opium smokkelarij meer bekend onder den naam ZAAK CHATEAU LAFITTE. [eERSTE DRUK; fIRST EDITION.
38855: MACIVER, D. & M.C. MACKENZIE, - A Chinese-English Dictionary Hakka-Dialect as spoken in Kwang-Tung Province. Revised and Rearranged with many additional terms and phrases [by M.C.Mackenzie]. New edn.
50975: MACKAY, D.J., - Handhaving van het Europeesch Gezag en de hervorming van het Regstswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Mr. H.W. Daendels over Java en Onderhoorigheden 1808-1811. [Original thesis Leiden university].
41692: MACKENZIE, C.B., - It was like This! A short factual account of the Battle of Arnhem and Oosterbeek./Zo was het! Een kort, zakelijk verslag van de strijd bij Arnhem en Oosterbeek. Foreword by Major-General R.E. Urquhart. Transl. W. van der Heide. 3rd. amplified edn.
3865: MACKIE, J.A. (EDITOR), - The Chinese in Indonesia. Five Essays. First edn.
48957: MACKINNON, K., - Nature's Treasurehouse. The Wildlife of Indonesia. First edition.
41390: MACKINNON OF DUNAKIN, C.R., - Tartans and Highland Dress. Reprinted. (orig. 1901).
3867: MACKINNON, J., - Borneo. [First English language edition].
3866: MACKINNON, J., - In Search of the Red Ape. Reprinted. (2nd impression).
40706: MACKINNON, J., - Field Guide to the Birds of Java and Bali. First edn.
55607: MACKINNON, J., - Borneo. [First Dutch language eidition].
3868: MACKNIGHT, C.C., - Macassans and Aborigines. Reprinted from:Oceania, June 1972, vol. XLII, No. 4.
46414: MACLAGAN, D., - The Bayeux Tapestry. [Reprinted with revised colour plates].
45767: MACLAGAN, E. (PRIEFACE/COMPILER), - Catalogue of English Ecclesiastical Embroideries of the XIII. to XVI. Centuries. Fourth (illustrated) [expanded] edition.
53099: MACLAINE PONT, H., - Javaansche Architectuur. Offprint from:DJAWA, 1923-1924.
41700: MACLAINE PONT, A., - Eenige Opmerkingen naar aanleiding van de Artikelen 324, 325 en 326 van het Burgerlijk Wetboek. Orig. thesis (Leiden university).
36088: MACLAINE PONT, H., - Javaansche Architectuur. Offpr. fr.: Djawa, No. 3/4-1923.
50558: MACLAINE PONT, J., - Overzicht van de Overwegingen welke geleid hebben tot de oprichting van de Oudheidkundige Vereeniging Majapahit. [originele uitgave; oridinal edition].
11297: MACLAINE PONT, H., - De koloniale tentoonstelling Semarang 1914; G.Krause, Pasarleven op Zuid-Bali. In:NION, 4.
48244: MACMILLAN, HAROLD (M.P.), - Text of A speech delivered to the General Assembly of the United Nations on September 29, 1960.
3871: MACMILLAN BROWN, J., - The Dutch East. Sketches and Pictures. First edn.
7206: [MACURE, Y.], - [A collection of original pen-and-ink drawings, being tailoring patterns, noted down by an apprentice of a Brussels tailoring academy].
11994: MADAGASCAR - - LA REVUE DE MADAGASCAR.
52279: MADDISON, A. & G. PRINCE (EDITORS), - Economic growth in Indonesia 1820-1940. [First edition].
2908: I MADE SANDY & R. MOCH. ARIFFIEN J., - Wadas Simping (Lembah Serayu).
49520: MADÉ GRINDAM - NORMAN GRINDING (ET.AL., PERFORMERS), - Museum for the Balinese Shadow Play Gendèr Wayang from Teges Kanyinan Plialan, Bali; played by Madé Grindam, Norman Grinding, Wayan Nyampu, Madé Lochang; Recorded in Bali by Robert E. Brown.
3872: MADE, W.M. VAN DER, - Constante en inconstante eigenschappen der bloedgroepen. De verdeeling der bloedgroepen in West-Java. Orig. thesis [Batavia medical school].
10623: MADI KERTONEGORO, - The Guard of Ubud Corner.
51688: MADIUN RESIDENCY SURVEY MAP - - Overzichtskaart van de Residentie Madioen [Java].
56706: MADJELIS AGUNG WALI-WALI GEREDJA DI INDONESIA: - Kitab Nabi Jesaja nabi Jeremia nabi Jeheskiel. Terdjemahan dalam bahasa Indonesia dengan tjatakan-tjatakan serba singkat atas Madjelis Agung Wali-Wali Geredja di Indonesia. [Tjetakan ke 1; First edition].
56707: MADJELIS AGUNG WALI-WALI GEREDJA DI INDONESIA: - Kitab Keduabelas Nabi,Lagu-Lagu Ratab, nabi Baruch, nabi Daniel.Terdjemahan dalam bahasa Indonesia dengan tjatakan-tjatakan serba singkat atas Madjelis Agung Wali-Wali Geredja di Indonesia. [Tjetakan ke 1; First edition].
3873: MADOC, G.C., - An introduction to Malayan Birds. 1st.
3874: MADOC, G.C., - An introduction to Malayan Birds. (revised edn.).
40648: MADONNA (MADONNA LOUISE VERONICA CICCONE, 1959-....), & G. O'BRIEN (EDITOR), - Sex. First [thus] U.K. edn.
41045: MADSEN, A., - Chanel. A Woman of Her Own. First Owl Book edn.
10727: MADURO, S.A.L. (PREF.), - 14 Juillet '64.
3877: MAEDA, KIYOSHIGE, - Alor Janggus. A Chinese community in Malaya.
44869: MAEDEL, K.E., - Das Lied der Dampflok. [Ein Archiv in Wort, Bild und Ton, sub-title on front wrapper]. Orig. edn.
57138: MAEGT, J. DE (TEXT) - J. DE KLERK (MUSIC), - Het liedje van den IJzer-ring. Dankbaar en genegen aan den Grooten Vriend der Belgen, Heer H. Stinis. [Originele uitgave; Original edition].
3878: MAENGKOM, F.R., - Dagboek van een Tocht uit Todjo naar Mori (Midden-Celebes) en terug naar het Poso-Meer (11-27 April 1906). In:TAG, 1907.
12692: MAERCKERS, M., - Handbuch der Spriritusfabrikation. 8. vollst. neubearb. Aufl., herausgeg. von M. Delbrück.
7207: MAERTENS, A. - Handleiding voor Paramentiek.
5667: MAGALHAES, A. BARBEDO DE, - East Timor; Indonesian occupation and genocide. [Original edition].
7208: MAGASINS DU PROGRES - - -Aux Progrès
36274: MAGINNIS, T., - 'She Saves Who Sews for Victory': Home Sewing on the American Home Front - J.HUNNISETT & M. HADDON, Working with Erté - A.BUCK, Pamela's clothes - a. 5 oth.artt. on costume & fashion. In:Costume, the Journal of the Costume Society, 1992-No. 26.
48599: MAGNA PETE - - Almanak der Groninger Vrouwe Studenten Club -Magna Pete-, 1962.
10125: MAGNE, J.J., - De Wolnijverheid in prenten of het Huisgezin van Dokter Kerkmann.
47407: MAGNIER, C[LAUDE], - Monsieur Masure. [A comedy].
7209: MAGON, B.(INTROD.), - III. Biennale der Deutschen Textilkunst 1982. Exhib. Catalogue deutsches Textilmuseum Krefeld, 3. Oktober 1982 - 2. Januar 1983.
43033: MAGUBANE, P., - Black Child. Zwarte kinderen in Zuid-Afrika. Translaged fr. the orig. english (Black Child, 1982) by Walter van Opzeeland. First dutch edn.
37286: MAGUÉ, CH., - Les Dentelles Anciennes
45832: MAH, S.L. [MA SHULI], - The History of Indonesia's Independence.[Yinni du li Yün dong shi]. Orig. edn.
3879: MAHA VAJIRAVUDH - Notes on the Siamese Theatre; J
47652: MAHATHIRBIN MOHAMMAD, - Dilema Melayu. Cetakan pertama. [un-official publ. translation into indonesian language after the original english language publication Singapore 1976].
46803: MAHDI ISTAMBULI, M[AHMUD], - Have you asked about the most Interesting Thing in the East? Orig. edn.
56534: MAHÉ, J. [FATHER SOC. JESU], - Hooger onderwijs in Indië. [Eerste druk; First edition].
11299: MAHIEU, V. (J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Tjies. Een bundel vertellingen. 1e druk.
11300: MAHIEU, V. (J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Tjies. Vertellingen. (various edns.: 2nd. & 4th.).
48097: MAHIEU, V. (J.J.TH. BOON, 1911-1974), - Tjies. Een bundel Vertellingen. Eerste druk. [first edition].
43501: MAHLER, E., - De witte Karbouw. Herinneringen aan een Oorlog in de Tropen. Orig. edn.
3882: MAHMUD BIN MAT (DATO SIR), - Land Subdivision & Fragmentation (In Malaysia);
8981: MAHMUD JUNUS, - Marilah Semahjangi Tjétakan ketudjuh-belas.
3883: MAHN, G., - Bali. Besinnung eines Europäers.
52794: MAIER, H., D. VAN MINDEN & H. POEZE (COMPILERS), - Wiosseling van de wacht. Indonesiërs over de Japanse bezetting 1942-1945. [Eerste druk; First edition].
38434: MAIER, H.M.J., - Fragments of Reading: the Malay Hikayat Merong Mahawangsa. Orig. thesis [Leyden university].
46288: MAIER, H. - D. VAN MINDE & HA POEZE (COMPILERS), - Wisseling van de wacht. Indonesiërs over de Japanse bezetting 1942-1945. [Eerste druk/First edn.].
55207: MAIJER, L. TH. [?-1915], - Hollandsch-laag-Maleische Samenspraken. [Eerste druk; First edition].
10094: MAIL-INSTRUCTION-INSTITUUT PONT, - Het Middenstandsdiploma.
52362: MAILEY, JEAN, - The Manchu Dragon. Costumes of the Ch'ing Dynasty 1644-1912. [First edition].
48908: MAIN LAND SOUTHEAST ASIA MAP - - Ban Dô Hành Chingh. Viêt -Nam -Làos-Cam Pu Chia. [Original edition].
7212: MAISLIN, L.A. - Die Planung in der Textilindustrie. Transl. fr. the orig. Russian.
8546: MAISONDEAU, N. - Down Under
56233: MAITRE, CL.=E., - L'Art du Yamato. [Separated from:Revue de l'Art Ancien et Moderne]. [First edition, thus].
41912: MAK, J.J., - Middeleeuwse Kerstvoorstellingen. Orig. edn.
42334: MAK, G. & H. VAN STIPRIAAN, - Ooggetuigen van de Wereldgeschiedenis. First edn.
46671: MAKAY, J., - The Allied Japanese Conspiracy. First edn.
55935: MAKDOEMBAKS, NIZAAR, - Chinezen gekwetst in Oost en West. Onthullend beeld van een huitenrechtelijk bloedbad. [Eerste druk; First edition].
42101: MAKKUM, H. VAN, - PH 24 antwoordt niet. Orig. edn.
47844: MAKKUM, H[EIN] VAN, - De ondergang van de PH 24. [eerste druk/first edition].
55554: MAKSIC, P. & P. MESKIL, - Primitive Art of New Guinea. Sepik River Basin. [First edition].
52630: MALABAR WIRELESS TRANSMITTING STATION BANDOENG - - The Wireless Transmitting Station MALABAR. Presented to Members and Participants of the Fourth Pacific Science Congress [1919]. [Original edition].
47845: MALACCA STRAIT PILOT - - Malacca Strait and West Coast of Sumatra Pilot. Comprising Malacca Strait and its Northern approaches, Singapore Strait and the West Coast of Sumatra. Fifth edition.
56659: MALANG PROVINCE MAP, JAVA: - Kabupaten Dati II Malang.
40399: MALANG MUNICIPALITY - - Malang. De bergstad van Oost-Java. Orig. edn.
47483: MALANG MUNICIPALITY - - Stadsgemeente Malang 1914-1939.
4077: MALANG EXPERIMENTAL STATION COMMUNICATIONS - - Mededeelingen van het Proefstation Malang [Communications of the Experimental station Malang)] Nr I-X. [All publ./discontinued].
43966: MALAQUAIS, J. - Les Javanais. Roman. Orig. edn.
55895: MALARIAE MORBUS: - Acta Conventus Tertii de Tropicis Morbis. [First edition].
9761: MALAY LANGUAGE: - A GUIDE to the Spoken Language.
3886: MALAY ARCHIPELAGO... - In: Encyclop. Britt.
45035: MALAY FEDERATION - - The Federation of Malaya Year Book [1961]. Orig. edn.
45039: MALAY NATIVE RACES - - Dasar Kerajaan Berkenaan dengan pentadbiran Orang Asli di-persekuan Tanah Melayu [title on front wrapper]. Orig. edn.
36190: MALAY...VOCABULARY - - Pocket Vocabulary of Malay, Pidgin English, and Japanese Phrases For the Use of U.S. Troops in the Southwest Pacific Area.
38083: MALAY GLOSSARY - - Snel Maleis Leren.
2526: MALAY LANGUAGE - - Handleiding voor de Maleische Taal.
3894: MALAY LANGUAGE COURSE - - Ontwerp Voorschrift Eenvoudig Spreekmaleisch (Modern beschaafd Maleisch).
40195: MALAY VOCABULARY - - A brief Malay Vocabulary. with a few useful Phrases and sentences rendered into both the english and the Netherlands Language. Orig. edn.
50329: MALAY LANGUAGE COURSE - CHIEF GENERAL STAFF ROYAL DUTCH ARMY - - Ontwerp Voorschrift Eenvoudig Spreekmaleisch (Modern beschaafd Maleisch).
3892: MALAY LANGUAGE BIBLE STORIES - : Dari Pirdaoes Ke-Pirdaoes
52619: MALAY VOCABULARY TRAVELLERS OFFICIAL INFORMATION BUREAU, - A brief Malay Vocabulary. with a few useful Phrases and sentences rendered into both the english and the Netherlands Language. [First edition].
45047: MALAYA - - Current List of Publications, Federation of Malaya, January, 1963 [title on front wrapper].
45045: MALAYA - - Malaya in History. The Magazine of the Malayan Historical Society, vol. VI-1, July 1960.
45046: MALAYA - - Senarai Penerbitan Lengkap/Current List of Publications, Federation of Malaysia, September 1972 [title on front wrapper].
3903: MALAYA AND STATES, PART 1 - (Stamp auction catalogue: Malaya and States part 1)
3898: MALAYA-ANNUAL REPORT - of the HOUSING TRUST (Federation of Malaya) for the year 1956.
3888: MALAYA-FEDERATION OF MALAYA. - General Orders.
3889: MALAYA-FEDERATION OF MALAYA, - Privy council practice in relation to the Federation of Malaya.
3901: MALAYA-FEDERATION OF MALAYA, - Schemes of Service. 1956.
3899: MALAYA/INDONESIA RELATIONS. - 31st Ausgust 1957 to 15th September 1963.
45038: MALAYAN ASSOCIATION OF YOUTH CLUBS - - What is M.A.Y.C.? [Malayan Association of Youth Clubs].
1891: MALAYAN ECONOMICS - - The Economic Development of Malaya. Report of a Mission organized by the International Bank for reconstruction and development at the request of The Governments of the Federation of Malaya, the Crown colony of Singapore and the United Kingdom
45051: MALAYAN FAMILY PLANNING - - Escape from Fear. Swee Lian and Ah Chong's marriage was on the rocks because they loved each other....[title and sup-bitle printed in bold red and black type]. Orig. edn.
40337: MALAYAN FEDERATION ANNUAL REPORTS - - Annual Report on the Federation of Malaya, 1948.
3904: MALAYAN HISTORICAL JOURNAL (THE), - The Journal of the Malayan Historical Society. (Founded April 1953).
45043: MALAYAN AGRI-HORTICULTURAL ASSOCIATION - - Pertunjokan Maha Perogram 1962/Maha [Malayan] Exhibition Programme 1962. Orig. edn.
3905: MALAYAN TIN DREDGING INDUSTRY: - A collection of 46 original photos, sized each 20x16cm
52891: MALAYAN BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY - - Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society December 1938. Vol. XVI-Part II. [Odd volume, original edition].
52886: MALAYAN BRANCH OF THE ROYAL ASIATIC SOCIETY - - Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society December 1947. [Odd volume, original edition].
12152: MALAYSIA - BIBLIOGRAPHY, - Katalog Koleksi Dato Paduka Haji Wan Ibrahim Bin Wan Soloh.
2047: MALAYSIA - FEDERATED MALAY STATES, THE - Chamber of Mines (incorporated), Yearbook 1961. 1964, 1968, 1970-1973; 1985-1979.
3921: MALAYSIA - - Organization of the Government of Malaysia 1967.
3926: MALAYSIA & SINGAPORE: - Area Handbook for Malaysia and Singapore
3927: MALAYSIA & SINGAPORE... - MERIAN. Special Issue Malaysia Singapur.
36104: MALAYSIA AND INDO-CHINA TOURISM - - Information for visitors to British Malaya, Dutch-Indies (Java, Bali, Sumatra, etc.) Siam, French Indo-China, Singapore. [First edition].
3910: MALAYSIA- - First Malaysia Plan 1966-1970,
3913: MALAYSIA- - Fourth Malaysia Plan 1981-1985.
3900: MALAYSIA-HANDBOOK TO MALAYA - (Federation of Malaya & the Colony of Singapore) & the Emergency.
3915: MALAYSIA- - Health, Food & Nutrition. A source-book for Malaysians.
9339: MALAYSIA- - Keruing Timber.
3930: MALAYSIA- - Konferensi Peranan Dan Orientasi Sains Sosial dan Ahli? Sains Sosial di Malaysia 17-18hb. Ogos, 1974.
3917: MALAYSIA- - Malaya: The making of a Nation.
3919: MALAYSIA- - Malaysia in Brief. (repr. July, 1964). (1st Sept. 16, 1963).
9341: MALAYSIA- - Meranti Timber.
45044: MALAYSIA MERDEKA - Melaka Semenjak Merdeka. Orig. edn.
3911: MALAYSIA- - Second Malaysia Plan 1971-1975.
3909: MALAYSIA- - The Federation of Malaysia.
3908: MALAYSIA-THE FEDERATED MALAY STATES - Chamber of Mines (Incorporated). Year Book 1964, '68' '70-'73, '75-'79.
3912: MALAYSIA- - Third Malaysia Plan 1976-1980.
9365: MALAYSIA-TIN DREDGING, - CINQUANTE ANS d'Exploitation aux Etats Fédérés Malais. Etains de Kinta.
9096: MALAYSIA-TOURISM - Waterfalls of Malaysia. 1st
45068: MALAYSIA TOURIST GUIDE, - The Plus guide to Peninsular Malaysia. The West Coast and Central Peninsula, with a special supplement for the East Coast States.
3927: MALAYSIA & SINGAPORE... - MERIAN. Special Issue Malaysia Singapur.
3924: MALAYSIA: SARAWAK. - Anggaran Hasil dan Perbelandjaan Bag Tahun 1976/Estimates of Revenue and Expenditure for the Year 1976 (for Sarawak).
3929: MALAYSIA-PROMOTION, - This is Malaysia.Orig. edn.
3909: MALAYSIA- - The Federation of Malaysia.
3907: MALAYSIA- SINGAPORE, - Colour Scenery of West-Malaysia. [Including Singapore].
52870: MALAYSIA YEAR BOOK: FIRST ISSUE- - Malaysia Year Book 1963/64. [FIRST ISSUE, first edition].
40111: MALAYSIAN CONSTITUTION REPORT - - Report of the Federation of Malaya Constitutional Commissin 1957. Orig. edn.
44954: MALAYSIAN INDEPENDENCE COMMEMMORATION - - Kemajuan Ranchangan 5 Tahun yang pertama 1956-1960 (title on front wrapper). Orig. edn.
3928: MALAYSIAN TIMBER- - Directory of Timber Trade, 1976.
47997: MALE - FEMALE TAILORMADE FASHION - - MAATKLEDING Voorjaar/Zomer 1953 [Title on front wrapper].
47579: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. 1963-No. 8.
47580: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. Mei 1964-No. 5. Vaderdagnummer.
47581: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. 1963-No. 5. Vaderdagnummer.
47582: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. November 1961.
47583: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. Januari 1962.
47584: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten.April 1962.
47585: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten.Oktober 1961.
47586: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten.Oktober 1961.
47587: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. Mei 1962. Vaderdagnummer.
47611: MALE FASHION MAGAZINE - - Heer en Mode. Vakblad voor de Herenmode-Branche en tevens officieel orgaan Nederlandse Bond van Herenmode-Detaillisten. vol. 64-No. 5 (19 mei 19XX).
47783: MALE FASHION MAGAZINE - - Style for Men Overseas June, 1947
55100: MALE FASHION INSTRUCTION: - Herenmode. [Eerste druk; First edition].
44392: MALET, G., - Théorie de la Barbe du comment il faut se raser. Orig. edn.
52228: MALIK, ADAM (1917-1984), - In the Service of the Republic [of Indonesia]. [First edition].
3934: MALINO CONFERENCE - - Kesimpoelan-kesimpoelan dan Kepoetoesan-kepoetoesan Moe'Tamar di Malino.
40004: MALINO CONFERENCE 1946 - - Kesimpoelan-kesimpoelan dan Kepoetoesan-kepoetoesan moe'tamar di Malino. Komisariat Pemerintah Oemoem Borneo dan Timoer Besar.
8552: MALINOWSKI []- R. FIRTH - Man and culture
8549: MALINOWSKI, B., - Coral Gardens and Their Magic. A study of the methods of Toilling the Soil and of Agricultural rites in the Trobriand Islands. First edn.
8550: MALINOWSKI, B. - A Scientific Theory of Culture and other Essays
8551: MALINOWSKI, B. - Sex and Repression in Savage Society
56864: MALINOWSKI, BRONISLAW, - Argonauts of the Western Pacific. An Account of Native Enterprise and Adventure in the Archipelagoes of Melanesian New Guinea. Preface by Sir James G. Fraser. Reprinted after the original edition 1922.
50616: MALLARY, KAREN & SARA DAY (EDITORS/COMPILERS), - Wild Flowers; A collection of U.S. Commemmorative Stamps. [First edition].
7216: MALLEMONT, A., - Album Historischer Frisuren. Eine Sammlung streng historischer Coiffuren der verschiedensten Epochen nach Gemälden und wissenschaftlichen Dokementen, nebst Beschreibung der Herstellung jeder einzelnen Frisur. Translated after the orig. french edn. First german edn.
41205: MALLEMONT, A. - Album de Coiffures Travesties. Modèles de la Coiffure françaises illustrée, 1889-1898. Première Série. Deuxième ed. (2nd. edn.).
11937: MALLINCKRODT, J., - De Stamindeeling van de Maanjan-Sioeng-Dajaks, der Zuider, en Ooster-Afdeeling van Borneo. Taken fr.:BKI, 83-4, 1927.
3935: MALLINCKRODT, J., - Ethnografische Mededeelingen over de Dajaks in de Afdeeling Koelakapoeas (res. Zuider- en Ooster-afd. van Borneo) (Vervolg);
3936: MALLINCKRODT, J., - Het Huwelijksrecht bij de Dajaks in de onderafdeeling Boentok. In:BGK, 1925.
9762: MALLINCKRODT, J., - De Stamindeeling van de Majaan-Sioeng-Dajaks, der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo.
3937: MALLINCKRODT, J. - Het Adatrecht van Borneo. Orig. edn.
3938: MALLINCKRODT, J. & L. MALLINCKRODT-DJATA, - Het Magah Liau, een Dajaksche Priesterzang. In:BGK, 1928.
38117: MALLY, F., - Die Deutschen in der Zips.
7221: MALM, F.& A. DIETSCH, - Die Kunst des Kürschners. Ein Handbuch des fachlichen Wissens und technischen Könnens. Orig. edn.
9211: MALMBERG, K. & N. THORLIN, - Modern Kantklossen. Ideeën en werkstukken uit nieuwe en bekende materialen. Transl. fr. the orig. Swedish.
46646: MALOT, H[ECTOR, 1830-1907], - Badan Sapata, djilid V. [Sans Famille]. Ingkang Ndjawekaken M[as] Hardjawiraga. Orig. edn. (thus).
52213: MALOT, HECTOR H. (1830-1907), - Sebatang Kara, Djilid I. Dimelajoekan Abdoel Moeis (1883-1959). [Eerste [maleische] druk; First [malay language] edition.
38679: MALTHUSIANISM (NEO) - PRESERVATIVES PRICE-LIST, - Nieuw-Malthusianisme. Prijscourant der middelen ter voorkoming van groote gezinnen.
54166: MAN-SONIUS, A.M. DE (TEXT) & M.B. WARNINK(MUSIC), - Twaalf nieuwe liedjes voor school en huis. [Eerste, enige druk; First and only edition].
38367: MAN-SONIUS, A.M. DE & H.P. VAN DER LAAK, - Indië in een ver verleden. 3e druk.(3rd. edn.).
42732: MAN, J.TH. DE, - Opdracht Sumatra. Het Korps Insulinde 1942-1946. Orig. edn.
3942: MANADO MUNICIPAL BUDGET- - Ontwerp Begrooting van Uitgaven en Ontvangsten der Gemeente Manado voor het Dienstjaar 1928
38542: [MANAFE, D.P.], - Proeve eener beknopte spraakkunst van het Rottineesch. Pref. by H. Kern. Taken fr.:BKI, 38, 1889.
36688: MANDACH, A. VON, - Der Trajan- und Herkinbald-Teppich. Die Entdeckung einer internationalen Portraitgalerie des 15. Jahrhundets.
56054: MANDALAM, RAVI (TEXT AND PHOTOGRAPHS), - The Kotal Route Sketches. Royal Society Kinabalu Expedition 1964. Original Field Sketches of Prof. John Corner. [First edition].
55214: MANDEAU, EMILE [= F. BORDEWIJK, 1864-1965], - Verbrande Erven. Een plaatsbeschrijving. [Eerste druk; First edition].
53986: MANDELE, EGBERTINE C. VAN DER [= LEO LUTTEL], - Het Wetboek van Mevrouw Etiquette voor Heeren in Zestien Artikelen. [Eerste druk; First edition].
51893: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER, - 1914-1939: Een dynamische tijd. [Eerste druk; First edition].
46984: MANDERE, H. CH. G.J. VAN, - De Suiker in den Volksraad en in de beide Kamers der Staten-Generaal. Offprint from:De Indische Mercuur, 13, 20 & 27 Mei 1921.
3943: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER - De Javasuikerindustrie in Heden en Verleden, gezien in het bijzonder in hare sociaal-economische beteekenis
56185: MANDERE, H.CH. J.G. VAN DER, - Het Vredersvertrag van Versailles en de daarmede verband houdende verdragen van St. Germain, Trianon, Sèvres en Neuilly. Korte schets van den inhoud dezer verdragen, bijgewerkt met de dienaangaande gegeven beslissingen en uitvoerings-maatregelen. [Eerste druk; First edition].
48509: MANDERE, H.CH.G.J. VAN DER (CHIEF COMPILER), - De Wegwijzer voor Repatrieerenden en verlofgangers. Samengesteld naar Officieele gegevens. IIIe uitgave [third publication].
37505: MANDERS, J. (J.E. VAN DIJK-MANDERS), - Het Meisje en de Clown. Orig. edn.
47384: MANDERS, JO. [J.E. VAN DIJK-MANDERS, COMPILER], - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen. Opgespoord en gebundeld. [Eerste druk/first edition].
48673: MANDERS, JO (1900-1948), - Vrouwen achter Prikkeldraad. [eerste druk/first edition].
9477: MANDERS, JO., - Over gloeiende Sintels. Roman. 1st.
3947: MANDERS, JO, (J.E. VAN DIJK-MANDERS), - Crisis. [Eerste druk; First edition].
53977: MANDOS, KEES (CORNELIS ANTONIUS MARIA, 1913-2001), - Het Insulinde Spel. [Originele uitgave; Original edition]. Helmond,
9122: MANGERET (S.M.)(R.P.), - La Croix dans les Iles du Pacifique. Vie de Mgr. Bataillon de la Soc. de Marie, Evêque d'Enos. 3d. edn.
48173: MANGOEN DI KARIA, MAS - HOESSEIN DJAJADININGRAT [R.A.A.] (PRECACE/EDITOR), - Dialect Djawa Banten. Bantensch Javaansch Dialect. Original edition.
46953: MANGOENKOESOEMO, RD. MS. SARSITO (HEAD EDITORIAL COMMITTEE), - Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. Orig. edn.
46952: MANGOENKOESOEMO, RD. MS. SARSITO (HEAD EDITORIAL COMMITTEE), - Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII. Orig. edn.
37359: MANGOLD, M., - A Pronouncing Dictionary of Malagasy Place Names.
56770: MANGUNWIJAYA, Y.B. [1929-....], - Het boek van de Wevervogel. Een Indonesische Roman. First dutch language edition, translated, with an epilogue, after the original Indonesian (Buring-Burung Manyar) into dutch by F. van den Bosch. First dutch edn. [Eerste nederlandstalige druk; First dutch language edition].
49016: MANGUNWIJAYA, Y.B., - Buring-Burung Manyar. Sebuah Roman. Cetakan keenam [Sixth edition].
53758: MANGUNWIJAYA, Y.B., - Ballada Becak atau sebuah riwayat Melodi Yus-Riri. Cetakan Pertama [First edition].
47469: MANIK, T. RADJA, - Kamus Bahasa Dairi Pakpak-Indonesia. Orig. edn.
56126: MANIPOL [MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA[, - Handbook on the Political Manifesto. Two executive directions of Manipol. [First edition].
7223: MANN, H. (EDITOR), - Die Schule des modernen Parfümeurs. Eine einführung in die Fabrikation der Parfümerien und Kosmetika. 2. Manual Druck.
7222: MANN, H. (HERAUSG.), - Die moderne Parfümerie. Eine Anweisung und Sammlung von Vorschriften zur herstellung sämtlichen Parfumerien und Kosmetika. Unter besonderer Berücksichtigung der künstlichen Riechstoffen. Nebst einem Anhang über die parfümierung der Toilettenseifen.
7224: MANN, K. - Peasant Costume in Europe. [combined edn.).
51377: MANNEKE, N., - Korps zonder kapsones. Geschiedenis van de Rotterdamse gemeentepolitie 1340-1993. [Eerste druk; First edition].
44441: MANNEKEN-PIS - - [DIX]10 cartes comiques [ten comic coloured picture postcards of Manneken-Pis].
44442: MANNEKEN-PIS - MARCO MARCOVICI, - Souvenir de Manneken-Pis. 10 Cartes Postales Aquarelle. [title on front cover].
44440: MANNEKEN-PIS - - Histoire et origine de Manneken-Pis, suivie de l'historique de la Place des Martyrs et de l'Église de Sainte-Gudule. Orig. edn.
48583: MANNERHEIM, C.G. [E. VON], - Rit door Azië. Tweede druk [second edition; edited after the original finnish edition by A. Meijer-Forsberg; Doe Hans (1882-1946)].
42661: MANNING, A.F. & M. DE VROEDE (EDS.), - 58 miljoen Nederlanders. Orig. edn.
43090: MANNING, A.F., - Op zoek naar het alledaagse Nederland. Orig. edn.
13209: MANNING-SANDERS, R., - Seaside England. 1st edn.
47764: MANOKWARI FEASABILITY REPORT - - Openlegging van het Achterland van Manokwari. Rapport betreffende het Onderzoek ingesteld door een Commissie van deskundigen in opdracht van de Transmigratie-Raad. [Title on front boards]. Original edition.
47301: MANRIQUE CAPRILES - C. CASIANO, H.J. COHEN HENRIQUEZ, S.A.L. MADURO (ET.AL./ORGANIZING COMMITTEE), - Gedenkboek Nederland-Curaçao 1634-1934. Uitgegeven ter gelegenheid der Herdenking van de driehonderd jarige Vereeniging van Curaçao met Nederland. Orig. edn.
44276: MANSEN PURBA, - Rondahaim. Sebuah kisah kepahilawananan menentang perjajahan di Simalungun. Orig. edn.
7225: MANSFIELD, A. & PH. CUNNINGTON - Handbook of English Costume in the Twentieth Century, 1900-1950. 1st. edn.
55894: MANSFIELD, EVELYN A. - Clothing Construction. [First edition],
54711: MANSUR, FATMA, - Onafhankelijkheid als proces. [First dutch language edition, translated trom the original english 'Process of Independence London 1962 by J.T. de Jonge].
51887: MANSVELT, W.M.F., - Onze kwetsbare Export. Offprint from:Koloniale Studiën, No. 2, 1937.
49064: [MANSVELT, P.A.], - De Kleding. [Dress]. [Original student's illuminated manuscript].
3952: MANT, G., - Grim Glory. (The A.I.F. in Malaya). 6th edn.
3953: MANT, G., - Grim Glory. (The A.I.F. in Malaya). New & expanded edn.
3954: MANT, G., - You'll be Sorry. First edn.
3951: MANT, G., - Grim Glory. (The A.I.F. in Malaya). Forew. by H. Gordon Bennett. 2nd edn.
53017: MANUAL MILITARY TOPOGRAPHY, - TERREINLEER: Samengesteld bij de IXde Afdeeling van het Departement van OOrlog (Topographische Dienst). 4e Herziene Uitgave [fourth revised edition].
7228: MANUAL - for the Dyeing of Wool, Hair and Bristles, and wool in combination with other fibres.
55144: MANUAL INDONESIAN-MALAY LANGUAGE: - MALEISCH: Baknopte handleiding voor de Maleische Taal [covertile only]. [Eerste druk; First edition].
37040: MANUHUTU, W. & H. SMEETS(ET.AL.), - Tijdelijk verblijf. De opvang van Molukkers in Nederland, 1951.
3955: MANUHUWA, D. - Diane op Allang' ed
3956: MANUHUWA-VAN WIJK, D. & D. MANUHUWA - Diane op Ambon. [edited and adapted on behalf of dutch primary school education].
36998: MANUSAMA, J.A.(INTROD.), - Confrontatie met het dekolonisatieproces van het voormalige Nederlands-Indië.
37041: MANUSAMA, J.A., - Om recht en Vrijheid. De strijd om de onafhankelijkheid der Zuid-Molukkers.
41397: MANUSAMA, J.A. (INTROD.), - Konfrontasi. Dengan sepermpat abad diskriminasi hak menetapkan nasibnja sendiri.
44667: MANUSAMA, J.A. (INTROD.), - Confrontatie met een kwart eeuw discriminiatie van het Zuidmolukse Zelfbeschikkingsrecht. Orig. edn.
46795: MANUSAMA, J.A., - Eigenlijk moest ik niet veel hebben van de politiek. Herinneringen aan mijn leven in de Oost 1919-1953. Nezorgd door Henk Smeets en Wim Manuhutu. [Eerste druk/first edn.].
3957: MANUSAMA, A.TH. - Njai Dasima. Het Slachtoffer van bedrog en misleiding. Een historische zedenroman van Batavia. With a preface by Tjalie Robinson.
55676: MANUSAMA, J.A. (PREFACE, ET.AL.), - ...En tòch draait ze! En tòch: Ambon zàl Herrijzen! [Eerste druk; First edition].
3959: MANVILLE FENN, G., - The Rajah of Dah (Rajah Sadi).
7231: MANZONI, P. [OF ELIZABETH ARDEN], - Instant Beauty. The complete way to Perfect Makeup. Introd. by D. Vreeland. First edn.
56093: MAO TUN PSEUD. OFTSCHEN YEN PING] - KUHN, F. & J.L.J.F. EZERMAN [EDITORS AND TRANSLATORS], - Schemering over Sjanghai. Een roman uit het moderne China. [First dutch edition, edited and translated from the chinese language by F.Kuhn and J.L.J.F. Ezerman].
43770: MAP - AUSTRALIA/SOUTHEAST ASIA OCEANIA, - JRO Karte Australien, Südostasien, Ozeanien. Orig. edn.
41038: MAP - AALTEN, - [Geological map of Aalten municipality, De Achterhoek, Gelderland province, the Netherlands].
47137: MAP - AMSTERDAM MUNICIPAL DRINK WATER SUPPLY - - Gemeente Waterleidingen Amsterdam. Winplaatsen der Duinwaterleiding.
48241: MAP - BEAR MOUNTAIN BRIDGE, - Map of Eastern Highways showing main routes to Bear Mountain Bridge. West Point and the Storm King Highway -U.S. 9W.The Bridge is normally open for Traffic Twenty-four hours a Day throughout the year. (title on front flap).
12280: MAP - CANADA, - Gun Lake Area (Bridge River) Lillooet District British Columbia.
37953: MAP - CEYLON [SRI LANKA], - [MAP OF] CEYLON.
48238: MAP - DELHI, - Guide Map of Delhi.
42943: MAP - GERMAN MILITARY MANOEUVRES 1912 - - Karte für die Herbstübungen des XIX. (2. K.S.) Armeekorps 1912. Nur für den Dienstgebrauch. Im Buchhandel unverkäuflich.
41550: MAP - GREAT WAR - W. PAASCHE(ED. & PUBL.), - Der Krieg gegen Russland und der Kampf um die Dardanellen/Der Westliche Kriegsschauplatz.
48089: MAP - ICE SKATING SOUTH HOLLAND PROVINCE - - IJswegen in Zuid-Holland (benoorden Maas en Merwede). Samengesteld door den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland en den Zuid-Hollandschen IJsbond.
47136: MAP - KINGDOM OF THE NETHERLANDS - - Topographische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden.
43176: MAP - KÖLN [COLOGNE], - Stadtplan von Köln.
48401: MAP - WALKING TOURS, - WANDELKAART voor Velp, Rosendaal en omstreken. Bijgewerkt. [Revised].
38669: MAP ENGLAND - BARTHOLOMEW COUNTY MAPS - - Bartholomew's Half Inch to Mile Map of England and Wales [:] Lincoln Fens.
38670: MAP ENGLAND - BARTHOLOMEW COUNTY MAPS - - Bartholomew's Four Miles To the Inch Road Map of England and Wales [:] Norfolk & Lincoln.
38671: MAP ENGLAND - BARTHOLOMEW COUNTY MAPS - - Bartholomew's Half Inch to Mile Map of England and Wales [:] Essex..
38672: MAP ENGLAND - BARTHOLOMEW COUNTY MAPS - - Bartholomew's Half Inch to Mile Map of England and Wales [:] Moffat, Hawick & Borders.
43315: MAP-FRANCE, J. KUIJPER(DRAUGHTSMAN), - Frankrijk. Ontworpen en geteekend door J. Kuijper.
48353: MAP OF FRANCE - BAERSEL, C. VAN (SCULP.), - Carte de France divisée en 83 Départementssuivant les décrets de l'Assemblée Nationale.
49566: MAP OF THE NETHERLANDS - - NEDERLAND. [Originele uitgave/original edition].
43823: MAP - [RESIDENCIES PASOEROEAN PROBOLINGGO] - - Kaart der Residentiën Pasoeroean en Probolinggo. Orig. edn.
38310: MAP - INDONESIA, KAN, C.M.(1837-1919), - Kaart van den Nederlandsch-Indischen Archipel. [With: Toelichting].
41555: MAP - JAVA & MADOERA - J. KUIJPER, - [Kaart van] Java en Madoera. 10e druk.
3977: MAP: JAVA -HAVENGA, W.J. & G.B. HOOIJER - Etappe-kaart van Java en Madoera.
42594: MAP-GRONINGEN PROVINCE - P.H. WITKAMP, - Wegwijzer voor Wielrijders door de Provincie Groningen. Orig. edn.
43037: MAP-HINTERINDIEN UND MALAIEN-ARCHIPEL, - Hinterindien und Malaien-Archipel.
3996: MAP-SUMATRA, BANGKA EN DE RHIOUW-LINGGA ARCHIPEL - I. DORNSEIFFEN(ED.) - Kaart van Sumatra, Bangka en de Rhiouw-Lingga Archipel, bewerkt door I. Dornseiffen.
38968: MAP - WEST-JAVA, - [U.S.Army Map of West-Java].
36426: MAP - ASIATIC ARCHIPELAGO - - London Atlas Map of the Asiatic Archipelago. (title on upper boards).
43037: MAP-HINTERINDIEN UND MALAIEN-ARCHIPEL, - Hinterindien und Malaien-Archipel.
37527: MAP - KALIMANTAN, - Kalimantan.
49465: MAP KALIMANTAN WEST - - Propinsi Kalimantan Barat [Map of West Kalimantan, Indonesian Borneo]. Original edition.
49466: MAP KALIMANTAN EAST- - Kalimantan Timur [Map of East Kalimantan, Indonesian Borneo]. Original edition.
49467: MAP KALIMANTAN SOUTH- - Kalimantan Selatan [Map of South Kalimantan, Indonesian Borneo]. Original edition.
49469: MAP KALIMANTAN CENTRAL- - Kalimantan Tengah [Map of Central Kalimantan, Indonesian Borneo]. Original edition.
37854: MAP - AMBON (AMBOINA) - - Ambon-Groep. Ongewijzigde herdruk. (unchanged reprint after the orig. Topografischen Dienst 1921-1923).
37404: MAP - IRIAN JAYA + MALUKU - -
43905: MAP - KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ, K.P.M., - Kaart der Stoomvaartlijnen van de Koninklijke Paketvaaart Maatschappij, 1ste halfjaar 1931.
37405: MAP - JAVA + WEST NUSA TENGGARA - -
47755: MAP - JAVA AND MADURA ORDINANCE MAP - - Java & Madura: Sheet No. 39/XXXIX.-D. RESTRICTED. [For use by War and Navy Deparment Agencies only. Not for Sale or Distribution. First edition AMS I [reprinted after a dutch map 1940].
47756: MAP - JAVA AND MADURA ORDINANCE MAP - - Java & Madura: Sheet No. 38/XXXIX.-D. [For use by War and Navy Deparment Agencies only. Not for Sale or Distribution. First edition AMS I [reprinted after a dutch map 1940].
47757: MAP - JAVA AND MADURA ORDINANCE MAP - - Java & Madura: Sheet No. 39/XXXIX.-A. RESTRICTED. [For use by War and Navy Deparment Agencies only. Not for Sale or Distribution. First edition AMS I [reprinted after a dutch map 1940].
39948: MAP - JAVA-CHINA-JAPAN LYN, - [Track-map of the Java-China-Japan Line in Southeast Asia].
13309: MAP-: JAVA, - Djawa-Barat/Tengah & Timur.
39532: MAP - JAVA INDIGO ESTATE PANDANSARI, - Indigo Fabriek Pandansari in 1906 aangekocht door N.V. Landb.[ouw] Mij. Kalimati.
39942: MAP - JAVA MOTORING MAP, - Shell Wegengids [voor Java]. [2nd. revised and enlarged edn.].
39534: MAP - JAVA SUGAR ESTATE WONOPRINGGO, - S[uiker]O[nderneming] Wonopringgo, Kalipantjur-Areaal bevloeid door Ondernemingspompstation Bukur.
39586: MAP - JAVA SUGAR ESTATE ALKMAAR, - Areaalkaart S.[uiker]O[nderneming] Kemantran, Java.
39968: MAP - JAVA TOURIST MAP, - Kaart van Java/Map of Java. Orig. edn.
3960: MAP- JAVA [MAP OF THE RUBBER ESTATES], - Kaart van de Rubberondernemingen op Java [Map of the Rubber-Estates on Java].
43904: MAP-JAVA, - Java met de voornaamste Spoor-en Tramwegen in Vogelvlucht/Java with the most principal reilways and tramways in Birdseyeview. Orig. edn.
49463: MAP JAVA CENTRAL - - Jawa Tengah [Map of Central Java]. Original edition.
49464: MAP JAVA EAST - - Jawa Timur [Map of Eastern Java]. Original edition.
49462: MAP JAVA WEST - - Jawa Barat [Map of West Java]. Original edition.
39950: MAP - ACREAGE MAP, - Areaalkaart S.[uiker] O.[nderneming] Soemberhardjo-Bandjardawa.
39524: MAP - JAVA SUGAR ESTATE SUKOREDJO, - Areaalkaart S.[uiker]O[nderneming] Sukoredjo, Java.
39530: MAP - JAVA SUGAR ACREAGES, - Overzichtskaart van de Suikerriet Arealen in Res. Soerakarta.
39533: MAP - JAVA SUGAR ESTATE WONOPRINGGO, - S[uiker]O[nderneming] Wonopringgo, Pompstation Begal.
12856: MAP - JAVA SUIKER ONDERNEMINGEN (J.S.O.); [MAP OF THE JAVA SUGAR ENTERPRISES]: - Overzichtskaart van de nieuwe indeeling der te Suppleerende Gebieden uit de Wadoeks Darma en Setoepatok.
3987: MAP-COLONIAL INDONESIA- - [Kaart van] Nederlandsch-Indië.
39946: MAP - [DUTCH NEW GUINEA] - P. EIBERGEN, - [Kaart van] Nederlands-Nieuw-Guinea.
12893: MAP - DUTCH NEW GUINEA, - Vegetatiekaart van Nieuw- Guinea.
4000: MAP - JAVA/MADURA, - [Map of] Western Java [and] Madura.
13310: MAP: CERAM ISLAND (976) - - Map Ceram Island, Indonesia-Netherlands New Guinea. 5th edn. (after the orig. publ. `1945).
49468: MAP IRIAN JAYA - - Propinsi Irian Jaya [Map of Indonesian New Guinea]. Original edition.
49474: MAP MALUKU & IRIAN JAYA - - Maluku & Irian Jaya [Map of The Moluccas and Indonesian New Guinea, Irian Jaya]. Original edition.
38303: MAP - JAVA MISSION - - Midden Java ten Zuiden, als Zendingsterrein der Gereformeerde Kerken in Nederland.
3964: MAP-[BANKA]-OVERZICHTSKAART - van het District Soengailiat en Merawang
3982: MAP: JAWA BARAT - 'OKI JAKARTA
3983: MAP: JAWA TENGAH 8 - DiJ YOGYAKARTA
3989: MAP: PALEMBANG - (Residency) - Afstandswijzer met kaart
3966: MAP-BANTAM. - Overzichtskaart van de Residentie Bantam
3970: MAP-BORNEO - (Dutch)
3974: MAP-DJOKJAKARTA. - Overzichtskaart van de Residentie Djokjakarta
3984: MAP-MADIOEN. - Overzichtskaart van de Residentie Madioen
9179: MAP-N.[NEDERLANDSCH].O[OST] .I[NDIË]. - Sleeswijk's Kaart van Nederlandsch Oost-Indië.
49454: MAP TIMOR - - Nusatenggara Timur Original edition.
49453: MAP TIMOR - - Propinsi Timor Timur. Original edition.
3967: MAP - BORNEO. - Borneo en Belitoeng.
49120: MAP - EAST INDIA ISLAND - - EAST INDIA ISLANDS [Dutch colonial Indonesia, Malacca, Cambodia, the Philippines, Hainan], Pelew Islands and dutch New Guinea. Original edition.
3976: MAP-JAVA - R. BOS, - Kaart van) Java door R. Bos. Herzien door K. Zeeman. 3e druk.
44960: MAP - EAST COAST SUMATRA, - Cultuurkaart van het Noordelijk gedeelte der Residentie Oostkust van Sumatra.
44961: MAP - EASTCOAST SUMATRA, - Map of the tabacco (sic!) plantations on the Eastcoast of the Island of Sumatra.
37528: MAP - SUMATERA, - Sumatera.
39943: MAP - SUMATRA MOTORING MAP, - Shell Wegengids [voor Sumatra]. Orig. edn.
49473: MAP ACEH [ATJEH] - - Propinsi Daerah Istimewa Aceh [Map of Aceh Province and Dependencies, Sumatra, Indonesia]. Original edition.
49472: MAP BENGKULU [BENCOOLEN] - - Propinsi Benkulu [Map of Bencoolen Proivince, Indonesia]. Original edition.
49452: MAP LAMPUNG PROVINCE - - Propinsi Lampung.[Map of Lampung Province, Sumatra].
3988: MAP-MEDAN TO PADANG, - Roadmap of the Route Medan-Padang
3995: MAP-SUMATRA. - Cultuur-Kaart van het Noordelijk Gedeelte der Residentie Oostkust van Sumatra
3998: MAP-SUMATRA-E. FRANSSEN HERDERSCHEE - Ondernemings-en Overzichtskaart van het eiland Sumatra.
49460: MAP SUMATRA JAMBI PROVINCE - - Propinsi Jambi, Sumatera. [Map of North Sumatra Province]. Original edition.
49459: MAP SUMATRA NORTH - - Propinsi Sumatera Utara [Map of North Sumatra Province]. Original edition.
49458: MAP SUMATRA SOUTH - - Propinsi Sumatera Selatan [Map of Central Sumatra Province]. Original edition.
49461: MAP SUMATRA WEST - - Propinsi Sumatera Barat [Map of West Sumatra Province]. Original edition.
3994: MAP-SUMATRA - Kaart van het Cultuurgebied Oostkust van Sumatra en Oostelijk Atjeh: LANGKAT EN DELI'.
37101: MAP - BALI. - [Map of Bali].
46891: MAP - BALI/JAVA TOURISM - - Toeristenkaart van Bali en het Idjen-Hoogland. Uitgegeven door de J.M.C. De Koninklijke Vereeniging Java Motor Club...in samenwerking met de Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer Batavia-C. Orig. edn.
42676: MAP - TOURIST MAP BALI & IDJEN-HIGHLAND, - Toeristenkaart van Bali en het Idjen-Hoogland. Orig. edn.
49471: MAP BALI - Propinsi Bali [Map of Bali, Indonesia]. Original edition.
49451: MAP LOMBOK-SUMBAWA, - Propinsi Nusa Tenggara Barat [Map of Lombo and Sumbawa]. Original edition.
39535: MAP - INDIGOFACTORY/ESTATE KADJEN, JAVA, - Areaal [kaart] Indigo Fabriek Kadjen, Java.
39947: MAP- INDONESIA - R.BOS & K. ZEEMAN - [Kaart van I:] Indonesië [en II: van] Java. 3e herziene druk. [3d. revised edn. by K. Zeeman].
46893: MAP - MALAY ARCHIPELAGO, - Malay Archipelago. [Orig. edn.}.
10807: MAP-INDONESIA: - Pembagian Administrasi Pemerintahan Negara Republik Indonesia. [Administrative map of the Republic of Indonesia].
39967: MAPS - BIBLICAL MAPS, - Bijbelkaarten benevens Kaart van Nederlandsch-Indië.
50030: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia: Umbi-Umbian Cetakan ke 2 [Second edition].
49949: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia. Tanaman Pelinduang. Jilid 1. Kacang-Kacangan. Cetakan ke 2 [Second edition].
49955: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia. Tanaman Makanan Ternak Jilid 1. Cetakan ke 2 [Second edition].
49948: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia. Kacang-Kacangan. Cetakan ke 1 [First edition].
49953: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Fauna Indonesia. Burung-Burung Yang Hidup Di Pohon. Jilid 1-3. Cetakan ke 2 [Second edition].
49952: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Fauna Indonesia. Burung-Burung Yang dilindungi. Jilid 1-3. Cetakan ke 2 [Second edition].
49956: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia. Tumbuhan Liar. Jilid 1. Cetakan ke 1 [First edition].
49954: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Fauna Indonesia. Burung-Burunga Yang Hidup di Air. Jilid 1. Cetakan ke 2 [Second edition].
49947: MARAH MARADJO, - Kebesaran Ilahi Di Alam Semesta; Flora Indonesia. Tanaman Bambu. Cetakan ke 1 [First edition].
56188: MARAMIS, A.A., - No more legal power of the Netherlands in Indonesia; Belanda tidak Mempoenjai kekuasaan sah Lagi di Indonesia. Nederland heeft geen wettig gezag meer over Indonesia. [Eerste druk; First edition].
54991: MARAMPA, A.T., - Hoe reis ik door Toraja [covertitle only]. [Eerste enige druk; First and only edition].
43045: MARCEAU, M., - Marcel Marceau, pantomimes. Holland Festival 1966.
8556: MARCH, A. - The History and Conquest of the Philippines and our other Island Possessions. Embracing our War with the Filipinos in 1899 tog. with a complete history of those Islands from the earliest times to the present. An authentic history of the Spanish war...The History of Cuba, Porto Rico...First edn.
54596: MARCHAL, H., F.M. SAVINA, LT.-COL. RENONDEAU, (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Noets sur l'architecture de Nåk Pån; Dictionnaire français-mån; Choix de pièces du théatre lyrique japonais. Original edition].
11952: MARCUS, B. (HERAUSG.), - Grosses Textilhandbuch. ein Lehr-und Nachschlagewerk für das gesamte Textil-und Bekleudingsfach. 2. Neubearb. Aufl.
13363: MARCUS-DE GROOT, Y., - De Nationale Kleding. In:Spiegel Historiael, year 15-7/8 (Juli/Augustus 1980).
13289: MARCUS A.S., - Si Bungkuk dan Si Buta.
57156: MARCUS, B. (HERAUSG.), - Grosses Textilhandbuch. ein Lehr-und Nachschlagewerk für das gesamte Textil-und Bekleudingsfach. 2. Neubearb. Aufl.
4004: MARDJANA, M. & M. SAMOED SASTROWARDOJO - Patjitan
4005: MARDJANA, M. & M. SAMOED SASTROWARDOJO - Tuntunan Sinau Basa 1A, 1B, IIA
4008: MARDJANA, M. & M. SAMOED SASTROWARDOJO - Sunau Basa 1A-1B
4009: MARDJANA, M. & M. SAMOED SASTROWARDOJO - Ratjikan Basa
4010: MARDJANA, M. & M. SAMOED SASTROWARDOJO - Sinau Basa Tuntunan Umum
56158: MARDRUS, J.C. - ALBERT HELMAN (TRANSLATION), ANTON PIECK (ILLUSTRATOR), - Alle verhalen van 1001 Nacht (DEEL 1). [translated into dutch by Albert Helman]. [Eerste druk; First edition, thus].
7232: MARÉCHALLE, CH., - Traité de Dessin Géométrique et de Dessin topographique. Traité de l'Art du Lavis. 6e éd.
45879: MARÉE, P[IET], - Linoleum Snede. Handleiding tot het zelf snijden en afdrukken van Linoleumsneden. Orig. edn.
11303: MARGADANT, W.F., - Voor drie jaren naar de Oost. Orig. edn.
53026: MARGRATEN US MILITARY CEMETERY - - 10 [Tien/Ten] Snapshots van Margraten. [Original issue].
56428: MARI, ANTONI, - Trésors De Voyage. Introduction par Adelina von Fürstenberg. [Edition originale; First edition].
56929: MARIANTI, RUDY, - Surviving Spouses. Support for Widows in Malang, East Java. [Original PhD thesis Amsterdam Municipal University].
45053: MARIAP VAN URK, - Urker Ambachten en Bedrijven. Orig. edn.
52090: MARIJS, PIETER (SERGEANT MAJOOR, ALGEMEEN STAMBOEK: 67999] - De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch Indie. Gezien hebbende 's Konings Besluit van den 19den February 1969 Nr. 13, ... een Eereteeken in te stellen voor hen, die deel hebben genomen aan belangrijke Krijgsbedrijven; verklaart dat de Sergeant majoor Pieter Marijs, geregtigd is tot het dragen van
46787: MARIN, P[IETER], - Nederduitsch en Fransch Woordenboek. Weleêr Te Samengesteld door Pieter Marin, doch nu volgens de Spellinge, der, in beide Spraaken, beste Taal-kenneren, zeer verbéterd, en met veele Kunst-woorden, Spreekwyzen, enz. verrykt, door Ernst Zeydelaar.
52201: MARIN, PIETER (COMPILER), - Neder-Duitsch Fransch Woordenboek. Weleêrte samengesteld door....Doch nu volgens de Spellinge, der, in beide Spraaken , beste Taal-kenmerken, zeer verbeterd, en met veele Kunst-woorden, Spreekwyzen, enz, verrykt, door ERNST ZEYDELAAR. Achtste Druk. [Eight extensively revised and enlarged edition].
56740: MARINE VOORLICHTINGSDIENST; LEGER CONTACT [DUTCH NAVY AND ARMY INFORMATION SERVICE, EDITORIAL BOARD]: - WAPENBROEDERS. Uitgave van en voor de Nederlandse Strijdkrachten in Indonesiië; BOUND WITH: SAUDARA[Originele uitgave; Original edition].
52004: MARINE VOORLICHTINGSDIENST; LEGER VOORLICHTINGSDIENST [EDITORS]. - WAPENBROEDERS. Uitgave van en voor de Nederlandsche Strijdkrachten in Nederlandsch-Indië.[
50643: MARING, J.G., - New insights in Pyrimidime Antagonist Chemotherapy. The role of Pharmacokinetics and Pharmacogenetics. [Original thesis Groningen university].
49992: MARINIERS BRIGADE SOERABAIA 1946 [BRIGAGE ROYAL DUTCH MARINE CORPS SURABAYA 1946] - - Mariniers Brigade Soerabaia [Manuscript front cover title]. Speciaal Album voor gelegenheden. Parade op 31 Aug. 1946.
36659: MARINUS, A., - Le Folklore Belge.
9324: MARINUS, A., - Faintaisie sur la Parure.
9325: MARINUS, A., - Fantaisie sur la Coiffure.
7234: MARINUS, A. - Fantasie sur la Toilette. Orig. edn.
49876: MARIO LANZA PRESENTED BY READER'S DIGEST - - READER'S DIGEST Presenteert U de grandioze platencollectie The Best of Mario Lanza; Zes 30 cm. LP's met 65 fameuze en gedenkwaardige opnamen van Mario Lanza, de gouden stem van het witte doek.[Originele uitgave/original publication].
4015: MARISINI, M.[ARESCO] (= M.CH.L. VAN 'T SAS) - Blank en Bruin. Indisch Tooneelspel van Rassenhaat.
43222: MARITAIN, J., - A travers la Victoire. Orig. edn.
40109: MARITIME ADVERTISING ROYAL INTEROCEAN LINES - - Aan jonge Kerels, die veel van de Wereld willen zien.
40528: MARITIME - DUTCH MARITIME DESIGN - - [An original dutch maritime design in original watercolours]
40744: MARITIME - ROYAL NETHERLANDS STEAMSHIP COMPANY, - Map of the Atlantic and Caribbean. [with inset-map of the South Pacific]. KNSM. Record your daily run on this chart.
40297: MARITIME - SCHEEPS-DAGBOEK (SHIP'S LOG) VOL. I. - Scheeps-Dagboek over de 23e reis van het Stoom schip Amerskerk. Varende in de Holland-Australië Lijn, reizende van Hamburg naar Australië via Suez en terug via Suez. Aanvang reis de 10e Juli 1961. Einde reis de zie deel II(viz.part II, not present).
42296: MARITIME EPHEMERA - NEDERLAND LINE ROYAL DUTCH MAIL/N.V. STOOMVAART MIJ. NEDERLAND- - [A contract-bridge scoring booklet].
9488: MARITIME HISTORY- - Mijn Schepenboek.
36187: MARITIME - HOLLAND AMERICA LINE (H.A.L.) - MENUE CARDS - A collection of original Menue-cards.
12628: MARITIME - N.V. STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Algemeen Plan Mailschip M.S. Oranje.
36171: MARITIME - ROTTERDAMSCHE LL0YD - HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A., - De Zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
45883: MARITIME - ROTTERDAMSCHE LLOYD, - Passagierslijst van het Dubbelschroef Mailschip Slamat. Van Rotterdam naar Batavia via Southampton, Lissabon, Tanger, Gibraltar, Marseille, Port-Said, Colombo, Sabang, Belawan, Singapore. Van Rotterdam 4 September 1935. Orig. edn.
36153: MARITIME - SCHEEPS-DAGBOEK (SHIP'S LOG) - OVER DE 47E reis van het Stoom schip Abbekerk. Varende in de Holland-Bimbay-Bengalen Lijn, reizende van Hamburg naar Calcutta via Suez Kanaal en terug via Suez. Aanvang der reis de 30e Maart 1966. Einde reis de 17de September 1966.
44055: MARITIME- - Bijzondere Instructie voor de Scheepsmeters in Nederlandsch-Indië (B.I.S.). Vastgesteld bij besluit van den Hoofdinspecteur, Hoofd van den Dienst van Scheepvaart, van 7 October 1933, No. 776. Orig. edn.
48795: MARITIME HISTORY - SCHEEPVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- - M.S. Pieter Corneliszoon Hooft. Scheepvaart Maatschappij Nederland,
48895: MARITIME HISTORY - KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MAATSCHAPPIJ - ROYAL NETHERLANDS STEAMSHIP COMPANY, - Passagierslijst; Algemeene Inlichtingen. Outward Voyage S.S. : Oranje Nassau: Febr. 21st. from Amsterdam [to Madeira and The West (Indies)]. Orig. edition.
39972: MARITIME TOURISM - K.N.S.M., - Afvaartlijst Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, K.N.S.M.
40147: MARITIME TOURISM - STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND[S.M.N.], - 'N Vacantiereis naar het Zonnige Zuiden.[Varen en Genieten. Toeristenreizen naar Southampton - Algiers en Genua per Stoomvaart-Mij. Nederland].
43003: MARITIME TOURISM - UNION-CASTLE LINE, - Provisional Time Tables of Royal Mail, Intermediate and Royal East African Services between United Kingdom and Continent and South Africa, East and West Africa and Mauritius with calls at Madeira, Canary Islands, Ascension and Tangier, Gibraltar, Palma (Majorca), Marseilles, Genoa, Port Said, Suez..
43004: MARITIME TOURISM - MATSON LINE - LASSCO LINE, - Cruise Fares. South Seas and Oriental Cruise S.S. Mariposa Tariff No. 1. From New York January 16, 1932; from San Franciso February 2, 1932; From Los Angeles, February 3, 1932. Returning to San Franciso - April 28th, 1932. [title on front fold.].
43006: MARITIME TOURISM - RAYMOND & WHITCOMB CO., - The Raymond-Whitcomb Mediterranean Cruise. The Azores, Madeira, Portugal, Spain, Gibraltar Algiers, Corsica, Italy, Athens, Constantinople, Syhria, the Holy Land, Egypt, the Riviera. Sailing February 10, 1923 S.S. Rotterdam (Holland-America Line).
43007: MARITIME TOURISM - HOLLAND-AMERIKA LIJN, - Passage Tarief Toeristen- en Derde-Klasse (title on front wrapper). Passageprijzen van Rotterdam naar New York (of Halifax) en van New York naar Rotterdam
43009: MARITIME TOURISM - UNION-CASTLE LINE, - Sailings & Fares between London and Tangier, Gibraltar, Palma (Majorca), Marseilles & Port Said by Vessels engaged in the East Africa Service of the Union-Castle Line.
43010: MARITIME TOURISM - MATSON LINE - LASSCO LINE, - Intercoastal Fares S.S. Mariposa Tariff No. 2. From New York to San Franciso or Los Angeles (Harbor) and Local Fares from New York to Havana, Cristobal and Balboa. Sailing from New York, January 16, 1932. [title on front fold.].
43012: MARITIME TOURISM - CUNARD WHITE STAR [LINE], - List of Sailings. (subject to change without Notice). No. 3, 1938. (title on front wrapper).
43245: MARITIME TOURISM - - Compagnie Générale Transatlantique French Line. Menue Gala Dinner.
43246: MARITIME TOURISM - - Compagnie Générale Transatlantique French Line. [Dinner Menuecard].
43622: MARITIME TOURISM - - Tours to South America. By R.M.S.P. [Royal Mail Steam Packet Company] & P.S.N.C. [Pacific Steam Navigation Company]. Including a Few Notes on Points of Interest in the Various Localities.
48590: MARITIME TOURISM - - Goedkoope retours naar Engeland & Schotland via Vlissingen & Hoek v. Holland Harwich. (title on tront wrapper). Met vacantie 1939.
39731: MARITIME TRANSPORT IN COLONIAL INDONESIA - - Voorwaarden van Aanbesteding voor het Onderhouden van Geregelde Stoomvaartdiensten in den Indischen Archipel gedurende de jaren 1891 t/m 1905, met toekenning van een uitsluitend recht op het overvoeren van Gouvernementspassagiers, goederen en gelden op de contractuële lijnen.
37384: MARITIME - CROSSING DOCUMENT-THE-LINE CELEBRATION - KÜNZEL, O., - Otto Künzel. Linientaufe S.M.S. Hertha.
11038: MARKEN ISLAND - SNIJDERS, C., - Het Eiland Marken (in woord en beeld). 5e druk.
8559: MARKIN, D. (FOREWORD), -
56348: MARKLE, WILLIAM H., - The Incidence and distribution of Malaria among Westerners in Irian Jaya. [And 7 other contributions about Irian Jaya, published in:IRIAN, Bulletin of Irian Jaya, Volume XVI 1988. Edited by D. Dimara P.J. Silzer]. [Original edition].
11402: MARKS, A.F., - Male and female and the Afro-Curaçaoan household. Transl. fr. the orig. dutch by M.J.L. van Yperen.
45748: MARLE-HUBREGTSE, M.J. VAN, - Ams houdt van Indië. First edn.
51047: MARLEE, P. (= PA NIJBROEK), - Boropata's flitsen. [Eerste druk; first edition].
56681: MARONIER, V.F.C., - De Drinkwatervoorziening van Batavia. Offprint from:De Waterstaats-Ingenieur, No. 8-1929.
46991: MARQUAND, L. & P. ARNULF (COLLABORATO), - Chanel m'a dit. [éd. originale/original edn.].
53624: MARQUAND, JOSEPHINE, - Chi Ming en het Maanfeest. [Eerste nederlandstalige druk; First dutch language edition].
8181: MARRE, A. - Vocabulaire Français-Malgache.
4018: MARRE, A., - Histoire de la Princesse Djouher Manikam. Roman Malais.
4016: MARRE, A., - Aperçu Philologique sur les Affinités de la Langue Malgache avec le Javanais, Le Malais et les autres principaux idiomes de l'Archipel Indien. Offpr.fr.:Travaux de la 6e session du Congrès Intern. des Orientalistes, vol. II.
39131: MARRYAT, (CAPT. FREDERICK)(1792-1848), - De kinderen van het Woud. 6e druk.(6th edn.), Edited (and transl.) by J.J. Goeverneur.
39147: MARRYAT, (CAPT. FREDERICK)(1792-1848), - De Landverhuizers in Canada. 3e druk.(3rd. edn.), Edited (and transl.after the orig. english edn.1844) by [Willem Degenhardt].
39148: MARRYAT, (CAPT. FREDERICK)(1792-1848), - Stuurman Flink, of de Schipbreuk van De Vrede. 10e druk.(10th edn.), Edited (and transl.) by J.J.A. Goeverneur. (after the orig. english Masterman Ready, 1841).
39149: MARRYAT, (CAPT. FREDERICK)(1792-1848), - Het Koningskind. 4e omgewerkte druk(4th revised edn.), Edited (and transl.) by W. Degenhardt. (after the orig. english).
39151: MARRYAT, (CAPT. FREDERICK)(1792-1848), - De lotgevallen van Percival Keene. 7e druk.(7th. edn.), Edited (and transl.after the orig. english edn.: Percival Keene, 1842) by [Willem Degenhardt].
9555: MARS, F.(COMP.), - Van Lompen en Hout tot Papier.
53262: MARS, S., - Het Nautisch Instituut der Koninklijke Paketvaart Maatschappij te Tandjong Priok (Batavia) en de verificatie van Nautische Instrumenten. [Eerste druk; First edition].
341: MARSDEN, K., - On Sledge and Horseback to outcast Siberian Lepers. 4th edn.
4020: MARSDEN, W. - The History of Sumatra. Containing an account of the Government, Laws, Customs and Manners of the Native Inhabitants, with a description of the natural productions and a relation of the ancient political State of that Island. 2nd. edn.
46261: MARSH, N[GAIO], - Photo-Finish. First edn.
10395: MARSH, J.T., - An introduction to textile finishing. 5th impr.
36315: MARSHALL, A.(ED.), - The Guiness Guide to 20th Century Fashion. 1st. edn.
7235: MARSHALL, F., - Fashion Drawing. New edn.
47487: MARSHALL, GEORGE C. (GENERAL], - Biennal Report of the Chief of Staff of the U.S. Army Gen. George C. Marshall (July 1, 1943 to June 30, 1945) to the Secretary of War.
36058: MARSMAN-VAN DEVENTER, H., - Meer dan alles...First edn.
54315: MARSMAN, H., - Verzamelde Gedichten. Negende druk [Ninth edition].
54328: MARSMAN, H., - Verzamelde Gedichten. [Eerste druk; First edition].
53731: MARSMAN, H., A. VAN SCHENDEL, W.S. BITTER, H. DE GREEVE (ET.AL.: 5 OTHER AUTHORS], - De Zwaluwen leggen een band...Tussen U en Nederland. [Eerste druk; First edition].
47630: MARTATI INS. KUMAAT, NY., - Suatu survey mengenai Gereja Indjil di Tanah Jawa. Orig. edn.
49167: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof en de ontevreden Dieren. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49170: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof in Wolkenland. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49171: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof en het raadserl van de Stokertjes. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49172: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof en de Vuurgeest. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49173: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof op het Windeiland. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49174: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof en de schrik der Zwijgzee. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
49175: MARTEN TOONDER STUDIO'S (TEXT AND ILLUSTRATIONS), - Arretje Nof op de Planeet der Horenmannen. [Eerste druk, Tweede serie/First edition, Second series].
52551: MARTIN-GUELLIOT, F.R., - Collection de Poupées en Costumes Populaires. [Édition originale; First edition].
10851: MARTIN, W., - De Hollandsche Schilderkunst in de Zeventiende Eeuw. 2e druk.
40362: MARTIN, R[UDOLF], (PUBL.), - [A] Carib[male]/Caraïbe/Karaibe.Nach photographischer Aufnahme von Dr. Paul Ehrenreich.
41178: MARTIN, K., - Westindische Skizzen. Reise-Erinnerungen. Orig.edn.
40325: MARTIN, R[UDOLF], - [A] Semang. Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. R[udolf] Martin.
40326: MARTIN, R[UDOLF] (ED.), - [A] Tamil[male]Tamile/Tamil. Nach photographischer Aufnahme von Dr. Paul & Fritz Sarasin.
40327: MARTIN, R[UDOLF], (ED.) - [A] Senoi[male]. Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. R[udolf] Martin.
40325: MARTIN, R[UDOLF], - [A] Semang. Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. R[udolf] Martin.
40327: MARTIN, R[UDOLF], (ED.) - [A] Senoi[male]. Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. R[udolf] Martin.
49547: MARTIN BRINKMANN LTD. CIGARETTE ALBUM - - Lloyd Flottenbilder Deutsche Marine. [Erste Auflage/first edition].
40329: MARTIN, R[UDOLF], (ED.) - [A] Solomon Islander[male]/Salomonien/Salomonier. Nach photographischer Aufnahme von Dr. Augustin Krämer.
40360: MARTIN, R[UDOLF], (PUBL.), - [A] Micronesian[male]/Micronesien/Micronesier.Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. Autustin Krämer.
40364: MARTIN, R[UDOLF], (PUBL.), - [A] Melanesian[male]/Mélanesien/Melanesier.Nach photographischer Aufnahme von Prof. Dr. Alfred C. Haddon.
54636: MARTIN, CHARLES, - Sous les Pots de Fleurs. Recueil de dessins à la plume accompagnés de prose rythmée, composés au Front par Charles Martin, 1914-1917. Préface de Mac Orlan. [édition originale h.c./original edition out-of-series].
40354: MARTIN, R[UDOLF], (PUBL.), - [A] Bushman/Boschiman/Buschmann. Nach photographischer Aufnahme von Prof.Dr. Gustav Fritsch.
51569: MARTIN, SAMUEL E., - Easy Japanese. A direct Approach to immediate Conversation. Third Revised Edition [Eight Printing].
39242: MARTINET, A., - Ilmu bahasa Pengantar.
53350: MARTINET, J.F., - Katechismus der Natuur. Verkorte en naar den tegenwoordigen staatder Natuurkennis door J.A. UILKENS. Derde verbeterde druk [Third revised edition].
36073: MARTINI, K., - Seidenbau in Deutschland. Praktische anleitung zu gewinnbringender Seidenraupenzucht.
52315: MARTOMI, MARGARET J., BARHARA HATLEY, ROBYN MAXWELL, KOSWARE AUMAAMIDJAJA, PAUL TICKELL (ESSAYS), - Five Essays on the Indonesian Arts: Music, Theatre, Textiles, Painting and Literature. [Commemmorative publication, First edition].
8560: MARTRON, E. (ARR.) - POPULAR HAWAIIAN MUSIC, - Pua Carnation (The celebrated Hawaiian Song.
50838: MARVAL, G. DE (COMPILER), - Le Monde du Kris Indonésien-Malaisie-Philippines. [Édition originale; First edition].
10693: MARVEL, E., - Guide to Puerto Rico and the Virgin Islands. Orig. edn.
42127: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Mijn Dorp in Friesland. Novellen en vertellingen. Orig. edn.
45707: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Marijke. First edn.
45714: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - De H.B.S.-Tijd van Joop Ter Heul. Vijftiende druk. [15th edn.].
45716: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Joop van Dil-ter Heul. Elfde druk. [11th edn.].
45717: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Joop van Dil-Ter Heul. Dertiende druk. [13th edn.]. 3
45723: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Het nieuwe begin. Derde druk. [3rd. edn.]. .
45724: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Joop en haar Jongen. Vierde druk [4th edn.]. .
45725: MARXVELDT, C. VAN (: SIETSKE BEEK-DE HAAN), - Joop en haar Jongen. Negende druk. [9th edn.],
37802: MARY QUEEN OF SCOTLAND - - The last Letter of Mary Queen of Scotland addressed to her Brother in Law Henry III King of France on the night before her execution at Fotheringay Castle 8th February 1587.
36912: MARYOTT, K.R., - The Phonology and Morphonemics of Tabukang Sangir. Offpr.fr.:Philippine Soc. of Sciences and Humanites review, XXVI-1, 1961.
36911: MARYOTT A., - The Nuclear predication in Singir [language]. Offpr.fr.:Philippine Journal of Science, 92-1, March 1963.
53568: MARZUKI, Y. & F.D. AWUY - Namo Buddhaya; Ere zij BuddhaHet monument van eerbetoon aan Budha: De BoroBorobudur; Glory to Buddha: The Monument of hommage to Buddha, Candi Borobudur. [Eerste druk; First edition].
49598: MÂS RANOE (= E. OVERDUIJN-HEYLIGERS), - Wat niet mocht. Tweede druk [Second edition].
48603: MÂS RANOE [PSLEUD. E.F.M.J. OVERDUIJN-HEYLIGERS], - John Van Aerzens Cadettentijd. [Eerste druk/first edition].
45562: MASAKATSU GUNJI, - Buyo. The Classical Dance [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by James R. Brandon.
55831: MASAO SANO (INTRODUCTION), - The Kanebo Collection [of textiles and fostumes). [First edition].
45564: MASATARO TOGI, - Gagaku. Court Music and Dance [of Japan]. First english language edition, translated and adapted for Western readers, from the original japanese, by Don Kenny. Introd. by William P. Malm.
41394: MASDORP, D., - Frits Verster en zijn Vrienden in Patria en op Celebes. 2e druk. (2nd. edn.).
54135: MASHCO TAILORMADE CLOTHING CATALOGUE: - Tailormade Mashco Clothing, Style-Quality Craftmanship. [Covertitle]. [Original edition].
53372: MASHCO TAILORMADE COATS: - MASHCO Kleeding geeft Distinctie; in 15 Kwaliteiten en 50 kleuren leverbaar; Tailormade Mashco Clothing [cover titles].

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

5/9