Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
55622: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - On the Fringe of a Tjemara Forest [Java]. [Original edition, thus].
55623: LEWIS, GEO P. (PHOTOGRAPHER KURKDJIAN STUDIO SOERABAIA), - Typical Main Road East Java. [Original edition, thus].
55854: LEWIS, GEO.P.(PHOTOGRAPHER, STUDIO TOSARA), - Views of Netherlands India. Series Tosari. [First edition].
3728: LEWIS, A.BUELL, - Javanese Batik designs from metal stamps. First edn.
10254: LEXICA- - Brockhaus' kleines Konversations Lexikon. 5. vollst. neu bearb. Aufl. Neure revidierte Ausgabe.(5th completely revised edn.).
52751: LEXICOGRAPHY - - BIBLIOTHECA CLASSICA sive Lexicon Manuale quo Nomina Propria Pleraque apud scriptores Graecos & Romanos. Editio tertia correctior [Third corrected edition].
7177: LEY, H., - Die Neuzeitliche Seidenfärberei. Handbuch für die Seiden-färbereien, Färbereischulen und Färbereilaboratorien. 2. verm. u. verb. Aufl. (2nd. enlarged and revised edn.).
37691: LEYDEN STUDENT ASSOCIATION (L.S.C.) CAVALCADE - - WILLEM III te 's-Gravenhage in MXCXCI. Gedenkboek van het LXVIe Lustrum van het Leidsch Studentencorps.
37998: LEYDEN UNIVERSITY STUDENT ASSOCIATION L.S.C. - - Virtvs Concordia Fides. Orgaan van het Leidsche Stvdenten-Corps, Het Derde Lustrum. 16e jaargang-no. 429.
37999: LEYDEN UNIVERSITY LUSTRE - J.R. VAN BLOM & C.J.J.G. VOSMAER (COMPILERS), - Lustrum Leiden 1930.
42162: LEYDEN UNIVERSITY COMMUNICATIONS - - Mededeelingen uit de Civitas Academica Lugduno Batva, No. 1. November 1947.
36419: LEYDEN UNIVERSITY MASQUARADES - L(EIDSCH).S(TUDENTEN).C(ORPS), - A collection of tog. 61 original Carte-de-Visite photographs in a Book-shaped wooden oak box.
5844: LEYDEN ANTHROPOLOGICAL MUSEUM MAGAZINE - VERRE NAASTEN... NADERBIJ. - Verre Naasten...Naderbij.
39474: LEYDESDORFF, L., - Jachtwet 1923.Wet van den 2den Juli 1924, S.321, houdende bepalingen betreffende de jacht. Orig.edn.
36570: LEYS, J.K., - By Creek and Jungle. Orig.edn.
56087: [LEYTS, RZN., W.J.] [COMPILER], - Hulde aan Minister Luns. [Originele uitgave; Original issue].
3733: LEZER, L., - Cantinevertellingen. Humor en tragiek uit het oude K.N.I.L. [Tweede druk/2nd. edn.].
47184: LEZER, L., - Cantinevertellingen. [Eerste druk/First edn.].
37455: LEZER, L.[A.], - Liedjes van Blank en Bruin. [2e druk/2nd. edn.]
45419: LEZER, L.A., - Het omgangs-Maleisch. Leerboek voor zelf-onderricht, tevens woordenboekje, in de omgangstaal tusschen Europeanen en Inheemschen en tusschen de diverse Oostersche rassen onderling in den Nederlandsch-Indischen Archipel. Derde druk. [3rd., unchanged, edn.].
3732: LEZER, L.A. - Belanda-Melajoe, jaitoe kitab pengadjaran bahasa belanda oentoek beladjar sendiri tiada dengan pertolongan goeroe
3730: LEZER, L.A. - De vier Indische talen (Empat Bahasa India). Leerboek voor zelfonderricht in de Nederlandsche, Maleische, Soendaneesche en Javaansche taal/Kitab pengadjaran bahasa Belanda-Melajoe-Soenda-Djawa, boeat beladjar sendiri, tiade dengan pertolongan goeroe.
56003: LI XU [INTRODUCTION], - Appearence of Crosses of Ding Yi. [First original edition].
42195: LIAGRE BÖHL, H. DE & G. MEERSHOEK, - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal. Orig. edn.
36821: LIAW YOCK FANG & B. RAJIB, - Pelajaran Bahasa Indonesia. Cet. Kedua. (2nd. edn.).
10238: LIBRARY SCIENCE-GEDENKBOEK, - Gedenkboek ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Bibliothecarissen, 1912-12 Juni-1952.
13126: LIBRARY SCIENCE - - REGELS voor de Alfabetische Rangschukking der titel-beschrijvingen volgens hoofdwoorden vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen. 3e gewijzigde druk. (3rd. revised edn.).
13130: LIBRARY SCIENCE - A.E. TWENTYMAN (EXPL.NOTE), - Scheme of Classification adopted for the Arrangement of the Books on the Shelves in the Board of Education Library, Whitehall, London.
46622: LIBRON, F. & H. CLOUZOT, - Le Corset dans l'Art et les Moeurs du XIIIe au XXe Siècle. [Édition originale/Original edn.].
3736: (LICHTEN, C.R.W.), - Djawatan Tera Republik Indonesia. Konperensi dinas deselnggarakan di Kantor Pusat di Bandung pada tanggal 12 dan 13 Djanuari 1951.
41307: LICHTENVELDE, L. (LE COMTE DE), - Avant l'Orage (1911-1914). Orig. edn.
46833: LICHTVELD, W.H. & J.D. CARRIÈRE (EDITORIAL COMMITTEE), - De Rechtspositie der Burgelijke Overheidsdienaren in Indonesië in verband met de Souvereiniteitsoverdracht. [Title on front wrapper].Orig. edn.
53743: LICHTVELD, NONNI, - Anansi tussen god en duivel [Eerste druk; First edition].
53741: LICHTVELD, NONNI, - ANANSI: De spin weeft zich een Web om de Wereld. [Eerste druk; First edition].
44698: LID VAN DE AKADEMIE [= JACOB VAN LENNEP], - De vermakelijke spraakkunst, bevattende de meest noodige regels en voorschriften om de Nederduitsche taal, gelijk die uit den mond van beschaafde lieden gehoord wordt, te leeren spreken en schrijven, en zelfs om daarin te dichten. Samengesteld ten gevalle van oud en jong, zonder geleerde
51336: LIE PING AN, - Penimpin Journalist dan Drukkerij; beladjar djadi pengarang zonder goeroe dan menoentoen dalem pakerdjahan ilmoe pertjibakan atawa pengetahoean tentang drukkerij/ dimoempoel dan dan ditoelis oleh Gebr. Lie. [First edition].
47952: LIEBERT, E. - Schiffchenarbeit I (Frivolitäten). Vierzehnte Auflage.
7180: LIEBRECHT, H, - Het Tweede Bloemfestoen van Papieren Rozen. Enkele Tradities en Gebruiken van Belgische folklore. Edited by Fr. Hendrickx.
50153: LIEBURG, M.J. VAN - J.M. DIRKSEN, J.R. TER MOLEN (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Het Bataafsch Genootschap na 225 jaar. [1770-1995].
52528: LIEBURG, M.J. VAN, - Het medisch onderwijs te Rotterdam (1467-1967). [Eerste druk; First edition].
3740: LIEDEKERKE, G. (LE COMTE DE), - Sous le Sourire des Boudhas. Ceylan-Java-Bali-Sumatra-Siam-Cambodge. First edn.
36358: LIEDEL, OSCAR, - Oorlog en Bezetting. Gezien door...
45758: LIEFDE, J.L.F. DE, - Toch naar Holland. Zendingsverhaal. [title on front wrapper]. Orig. edn.
54409: LIEFRINCK, F.A., - Bijdrage tot de kennis van het Eiland Bali. [Eerste druk; First edition].
8137: LIEFRINCK COLLECTION JAPANESE PRINTS - - Tentoonstelling van Japanse Houtsneden, Verzameling Ferd. Liefrinck. Ter ere van het 30-jarig bestaan van de Vereeniging Van Vrienden der Aziatische Kunst. Stedelijk Museum [Amsterdam], 11 Juli-19 September 1948.
50724: LIEFRINCK, F.A., - Bali en Lombok. Geschriften van F.A. Liefrinck. [Eerste druk; First edition].
55809: LIEFRINCK, F.A., - Eenige Mededeelingen omtrent den tegenwoordigen toestand van Atjeh-Proper. Separated from:TAG.
55335: LIÉGEOIS (SIC!), CONSTANCE [PSEUDONYM?] - K.A. DE GRUYTER-WINKLER PRINS (RANSLATOR), - Ravensbrück Mauthausen en op weg voor de terugkeer naar het Vaderland. Uit Vrouwenkruisgang. [First dutch lannguage edition translated from the original french Calvaire de femmes, by K.A. de Gruyter-Winkler Prins}.
3741: LIEM LI, SHAN-HU, LIEM-SE, MU-SUN, LIAO-SEN, - Kamus Singkatan Bahasa Indonesia (Tjionhoa). First edn.
43178: LIER, J. VAN, - Verhandeling over de Slangen en Addres die in het Landschap Drenthe gevonden worden. /Traité des Serpens et des Viperes q u'on trouve dans le Pays de Drenthe,...Facsim. after the orig. edn. Amsterdam en Groningen 1781.
50328: LIESHOUT, JAN W.V. VAN, - De stamboom van een Museum Deel 2: Van Slagveld naar Vredesteken. Vijfde herziene druk [Fifth revised edition].
54798: LIESKER, H.A.M. (1927-), - Onze kleine Geschiedenis van Nederlands-Indië, de Pacific-oorlogen Indonesia. Een terugblik op een koloniale periode van drie eeuwen en op de beëindiging daarvan. [Eerste druk; First editiion].
55052: LIESKER, H.A.M.[1927-, ET.AL.], - 2603 [Showa; 1942] -1945. Jongens in de Mannenkampen te Tjimahi, Baros 5 en 4e/9e Bat. [Eerste druk; First edition].
46964: LIFE [MAGAZINE] FILMSTRIPS - - Life Filmstrips based on Life's major pictorial essaysin the fields of History, Art, Science, Social Studies. Orig. edn.
44689: LIGHT, B. DE, - Oorlog aan den OORLOG. Orig. edn.
39987: LIGHTHART, J. & H. SCHEEPMAKER, - De Wereld in! Part 1. 14e druk.
53063: LIGHTHART, J. & H.SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Drientwintigste druk, bewerkt door G. van Hees.[23rd. edition, authentic Facsim., edited by G. van Hees]
57116: [LIGT, B. DE, ET.AL.], - Het Vaderland roept U! Dienstweigeraarsstreunpunten het Fonds voor Inrternationale Solidariteit. [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
38522: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Pt. 3(of 4). 21st edn.
41079: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Buurkinderen. Een vervolg op Nog bij Moeder. Part 1. Negentiende druk (19th edn.)
41620: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - De Wereld in! Verzorgd door J. Eigenhuis. Part VIII. Veertiende druk. (14th edn.).
43718: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Vierde stukje. Zeventiende druk. (17th edn.).
43992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Blond en Bruin. Derde-Vierde stukje, 8e druk. Bezorgd door J. Eigenhuis.
48137: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorloper van De wereld in. Geheel nieuw geïllustreerd. Zesde druk, Vierde deeltje. [6th edition part 4].
48220: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Tweede stukje - vijf en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 2-25th edition, edited by J. Eigenhuis].
48221: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Derde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part -24th edition, edited by J. Eigenhuis].
48223: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Nog bij Moeder. [Ot en Sien]. Vierde stukje - vier en twintigste druk verzorgd door J. Eigenhuis. [part 4-24th edition, edited by J. Eigenhuis].
43051: LIGTHART, J. (1859-1916), - Over Opvoeding. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
43076: LIGTHART, J. (1859-1916), - Verspreide Opstellen. Orig. edn. (thus). Introd. by R. Casimir.
50475: LIGTHART, J. (1859-1916) & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Voor de Scholen in Nederlandsch Oost-Indië. Edited by A.F. Ph. Mann. Facsim. reprint edn. after the orig. of 1911. Veertiende druk. (14th edn.).
41892: LIGTHART, J[AN], - Jeugdherinneringen. 8e druk.
3745: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA - Blond en Bruin. Various edns.
47338: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Dicht bij Huis. Voorlooper van De Wereld In! Tweede stukje (part 2). Nieuwe uitgave/ Vijfde druk.
12679: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F.PH. Mann. Pts. 1, 3, 4.(of 4). Various edns. (16th/15th).
53630: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Het boek van Piet van Dam.[Eerste druk; First edition].
46992: LIGTHART, J. & H. SCHEEPSTRA, - Ot en Sien. Uitgave van Nog bij Moeder. Voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië bewerkt door A.F. PH. Mann. 2e stukje, 15e druk.[ part 2, 15th edn., edited by A.F.PH. Mann].
50404: [LIGTVOET, K.J.A. & E. VAN ZUYLEN], - Rapport betreffende terreinverkenningen en en een spoorwegplan voor Midden-Sumatra, invevolge besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië dato 14 juni 1907 no. 26. [Eerste druk; First edition].
13097: LIJST - Der Aardrijkskundige Namen van Nederland. Orig. edn.
3748: LIJST - der Families en Geslachten van Niet-Kruidachtige Gewassen uit den Botanischen Tuin te Buitenzorg
53698: DÉ-LILAH (= LUCIE VAN RENESSE), - Gecompromitteerd. Indische Roan. [Eerste enige druk; First and only edition].
47385: LILIPALY, A., - Ena dan ikan-ikan. Transl. into Moluccan-malay by X. Lasomer.
3752: LIM, D., - Economic growth and Development in West Malaysia 1947-1970.
3756: LIM TECK GHEE, - Peasants and their agricultural Economy in colonial Malaya 1874-1941.
3755: LIM, (MR. & MRS.) - Pertjakapan Sehari-Hari dalam Bahasa Tionghoa. Tjet. kedoea (2nd. edn.).
3753: LIM, J., - Sold for Silver. An autobiography. Reprinted.
36449: LIM CHONG HUM, - Java. First Reader.[for the Bandoeng-English School].
37882: LIM HAP HAI, - Budak Cinta Budak Racun. Orig. edn.
3754: LIM KIT SIANG, - Time Bombs in Malaysia. (Problems of Nation-Building in Malaysia).
45990: LIM KWI TIE, - Peladjaran Bahasa Tionghwa. Dengan Kamoes Hardan Indonesia - Tionghwa. Perkataan Biasa dan Saderhana. Tjetakan Pertama. [First edn.].
38053: LIM, K.W. - P. LUNSINGH SCHEURLEER, W.P.C. BOLLAAR SPRUYT, (ET.AL.), - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java. Pref. by S.H. Levie. Exhib. catalogue Rijksmuseum Amsterdam 21 april - 3 juli 1977.
52838: LIM YOCK SENG & E. BIRKENMEIER, - Panduan Rengkas Dewan Ilmu Kejadian alam; Brief Guide to Natural History Gallery [Muzium Brunei]. (Original edition).
44230: LIMBOURG, JEAN-PHILIPPES (SIC!) DE, - Traité des Eaux Minerales de Spa. Seconde édition revúë, corrigée & augmentée. [second reviewed, corrected & enlarged edition].
54822: LIMBURG BROUWER, P.A.S. (1829-1873), - Soeltan Akbar. [First edition published in javanese language, translated after the original dutch novel Akbar, een Oostersche Roman, 1872].
56484: LIMBURG, ROB. [SECRETARY LANDELIJK COMITÉ VAN ACTIE TEGEN OORLOG IN INDONESIË], - AAN HET VOLK VAN NEDERLAND. Landgenoten!...Nog is het niet te laat!...Volk van Nederland hoe lang zult Gij dit nog dulden?Wanneer zult gij tot inzicht komen en een einde maken aan dit noodlottig drijven?...Geen soldaat meer naar Indonesië! [Original printed flyer in dutch].
10298: LIMBURG-BEAUJEAN, H.A. (ET.AL.), - Geschiedenis van Limburg. 2e druk.
10271: LIMBURG-HUYGEN, C.A., - Van Graafschap Limburg tot Provincie Limburg. Beknopte kronieken der staten, die heerschappij hebben uitgeoefend over gedeelten van het grondgebied... Pref. by P.J.M. van Gils.
9485: LIMBURG PROVINCE- - A small collection of original Watercolours.
13078: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN, - Aan het Y en langs de Maas. De geschiedenis van de havens van Amsterdam en Rotterdam en hare toeganen naar de zee.
42809: LIMBURG BROUWER, J.J. VAN, - Tjareta brakaj; proeve van madoereesche spelling. Extr. fr.:TITLV, vol. XXIII/4.
56843: LIMPERG, J.H.C.TH., - TE WAPEN! Tegen de Ziekte die overal is en Iedereen bedreigt. [Eerste privé uitgave; First private edition],

Next 100 books from Antiquarian Booksellers Gemilang

4/22