Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Fryslân / Friesland / Friesische Landschaft / Frisian Countryside.
Description: Osinga. Friesland / Fryslân - s.j. - paperback - fotoboek mei s/w foto's en fjouertalige tekst - 96 s. - Al wer in fotoboek oer Fryslân. Dit is Fryslân sjoen troch het each fan in oar. Helga vom Wege en Wolfgang Kemmler binne sels gjin Friezen, mar komme hjir faek. (VG-) Gewicht: 390 gr. Past door brievenbus: Ja.

Keywords: 9789060663011

Price: EUR 6.90 = appr. US$ 7.50 Seller: Antiquariaat Essef
- Book number: 8137591

See more books from our catalog: Topografie