Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70743: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 45 (bis) et Tarifs, 1e Série. Tome VIII 2me Partie..
70742: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 18 à 45, 1e Série. Tome VIII 1re Partie..
10852: NN, - Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925..
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
99427: NN, - Ordonnantie en Reglement op het Veer van de Stadt 's Hertogenbosch en Vucht en vice versa, Tyde van Hoog Water van den 29 Maart 1775..
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
205926: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven over het Jaar 1882..
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
75851: NN, - 10 Years Lufthansa.
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
37748: NN, - Bibliotheek en Prentenkabinet. Informatiegids.
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
74837: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
121964: NN, - Rederijkerskamer Moyses Bosch Historische Schets.
121965: NN, - Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980..
12154: NN, - Lyst van de Huizen die geplundert en die de Glazen ingeslagen zyn in den Nagt tusschen 8 en 9 en 9 en 10 November 1787 binnen ’s Bosch..
205931: NN, - Busboekje Stadsdienst Einhoven ’75..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
74256: NN, - Uitttreksel van Wetten en Acten van het Gouvernement.
74248: NN, - Decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den 13 Mey bevattende: een algemeen Voorschrift voor de Grond-, Districts- en Rings- Vergaderingen,....., ingevolge eenige door het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte nadere Bepalingen.
74250: NN, - Notificatie van den Minister van Financiën van Zijne Majesteit den Koning van Holland betreklijk een Modificatie van het bepaalde bij Art. 60 der Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel….
74251: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, relatief de Invoering van het Regt van het Klein Zegel op eenige Voorwerpen van Handel en Weelde,….
74252: NN, - Instructie voor den Directeur-Generaal voor de Justitie en Politie van het Koningrijk Holland.
72098: NN, - Informatiemap Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.
42041: NN, - Bijzonder Gewetensonderzoek voor Religieusen.
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
73976: NN, - Beschikking van den Minister van Waterstaat tot nadere Wijziging van de Motor- en Rijwielbeschikking.
78004: NN, - Edam met de Visscherswijk Volendam.
20100: NN, - Kempenland.
65119: NN, - Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
77031: NN, - Access tot Archives and Privacy. Proceedings of the twenty-third international archival round Table Conference Austin 1985..
19980: NN, - Mierlo Groei en Ontwikkeling.
72049: NN, - Oorlogsherinneringen van een Dorpsburgemeester.
9671: NN, - Verslagen betreffende den Oeconomische Toestand der Landarbeiders in Nederland. Deel II. Utrecht, Noordholland, Zuidholland, Noordbrabant, Zeeland, Limburg.
377054: NN, - Book Auction Sale. The Library of te late F.H.M. Ouwerling formerly Keeper of the Archives of Tilburg.
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
30177: NN, - Antwerpen.
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
108381: NN, - Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893..
25083: NN, - Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Van Pastorie tot Secretarie.
121838: NN, - Gemeentegids 's-Hertogenbosch.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
74396: NN, - Statistiek der Philantropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885..
12497: NN, - Acht Refereinen van de Rederijkerskamer Moyses Bosch uit 1641..
31527: NN, - Handt-Boecxken inhoudende de Instellinghe, ende Aflaeten van het Broederschap der Gheloovighe Zielen in de Metropolitaene Kercke van den H. Rumoldus tot Mechelen, midtsgaeders verscheyde godtvruchtige Middelen ende oeffeninghen, om de Zielen te helpen uyt het Vagevier, ende het selve te ont-gaen.
31528: NN, - Instellinghe van het Weerdigh Broederschap van het H. Cruys wettelyck opgerecht in de Kercke vande Eerw. Paters Minder-Broeders Recollecten tot Mechelen op den Feestdagh van H. Cruys-Verheffinghe den 14. september 1713..
31530: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
315301: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
377047: NN, - Museum Plantin - Moretus Antwerpen.
90113: NN, - Register op 'De Brabantse Leeuw' d.d. 12 december 1990..
384535: NN, - Stedelijk Museum Leuven.
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
74164: NN, - Boerderij en Monument.
65417: NN, - Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten.
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
39438: NN, - Eindhoven Gilde-Stad 1982. 5e Europees Koningsschieten.
78499: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1849..
65407: NN, - Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië.
43047: NN, - St. Werenfriduskerk Workum.
41250: NN, - Les Carmes.
74515: NN, - Handleiding bij de Uitvoering der Militiewet 1901, houdende de Bepalingen der Wet en de te harer Uitvoering en Toepassing gegeven Voorschriften, Koninklijke Besluiten,..….
32040: NN, - Manifestation en l'Honneur du Général Belliard Bruxelles 22 septembre 1938..
295079: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provinciale Griffie van Noordbrabant. Eerste Supplement.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
40617: NN, - Lieve Vrouw Psalter.
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
176899: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Hendrikus Wijnhoven, geboren 14 februari 1835, te Helvoirt.
76615: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 453 t/m 454..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..
70156: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923. No. 4. Verslagen betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1922 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1922/1923..
70157: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
70155: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1920. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1919/1920..
70159: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1930. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1929 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1929/1930..
66498: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934..
15472: NN, - H. Laurentius-Parochie 25 Jaar in Beeld.
37309: NN, - Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
64497: NN, - Inventaris van Stukken betreffende de Familie Brouwer en aanverwante Geslachten 17e-19e Eeuw.
64827: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht.
41252: NN, - Regel van de Orde der Broeders van Onze L. Vrouw van den Berg Carmel.
3635: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1835. Een-en-twintigste Jaargang.
13567: NN, - Officieel Verslag van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910 te 's-Hertogenbosch.
99388: NN, - Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond.
3738: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1977..
17793: NN, - Gedenkboek bevattende de Geschiedenis van het Instituut voor Doofstommen Sint Michielsgestel 1840-1940..
41702: NN, - Twaalf Kapucijnen.
3674: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1874. Zestigste Jaargang.
65966: NN, - Leerlingenschaal en Klassebezetting.
74859: NN, - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland aangaande het Regt van Preferentie der Genen die ter zake van 's Lands Impositien, eenig Voorschot aan den Lande hebben gedaan of zulen doen. Gearresteerd den 17den April 1807..
74848: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeepzieders en Zeepmakers zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Inlandsche Zeep. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
99455: NN, - Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch.
39596: NN, - Gouden Schuttersfeest St. Hubert Rijen 1863-1913..
39032: NN, - Chantal Capelle.
74838: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens welke zich de Brandewijnkoopers, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
67081: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920..
66497: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933..
66494: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918..
99405: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is.
73634: NN, - Articles Convenus pour l 'Administration des dix-huit Hommes de Troupe Françaises Employés en Batavie.
36080: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt zijn [Zangbundel].
66821: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904..
66111: NN, - Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66114: NN, - Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66112: NN, - Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66113: NN, - Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
90012: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van de Ordonnatie voor de Voerlieden gearresteert den 22. February 1753..
76810: NN, - Agenda Landschap. Landschap verantwoord ondernemen voor Iedereen.
66515: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1952..
11793: NN, - De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970..
78045: NN, - Zwijndrecht.
99497: NN, - Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ….
74327: NN, - Leidraad voor het samenstellen en beheren van Topgrafische Atlassen.
74330: NN, - Code des Droits de Timbre, d'Enregistrement, de Greffe et d'Hypotèque ou Recueil Méthodique….
3636: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1836. Twee-en-twintigste Jaargang.
66504: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1940..
66503: NN, - Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939..
66672: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920..
66671: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897..
66670: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893..
66669: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883..
66668: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881..
66667: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878..
66666: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
76282: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
376131: NN, - Nederlandsche Volkskunde. Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
90025: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
72061: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
66519: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859..
37297: NN, - Hulde van den 's-Hertogenbosschen Kunstkring aan de Nagedachtenis van Theodorus van Tulden (1606-1669).
38703: NN, - Achtste Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
103017: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
103018: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
95546: NN, - Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
20955: NN, - Eindhoven Informatieboekje voor Jongeren.
99338: NN, - Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch.
106861: NN, - Geslachtboom van Jooris Josef d'Ittre van Caestre, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1695).
9744: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929..
9745: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1930..
65116: NN, - Lijst der in 1918 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9746: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932..
9747: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936..
9751: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant.
9726: NN, - Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant.
99389: NN, - Plaatselijke Verordeningen op Schut en Policie Reglement voor de Gemeente Gemert, Distrikt Helmond, Provincie Nooord-Braband.
66846: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1918..
65109: NN, - Lijst der in 1912 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9593: NN, - Excursie- en Proefveldgids 1937..
66518: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1955..
21672: NN, - Veldhoven ’69 of het Verhaal van een scheve Verhouding.
21691: NN, - Het Kempisch Bakkerij Museum.
9558: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
121826: NN, - Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 september 1900..
66517: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1954..
66237: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880..
38682: NN, - Verhoog uw Omzet spelenderwijs met Chronochime.
108306: NN, - Industrie en Vuilwaterbestrijding in de U.S.A..
108307: NN, - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas.
9425: NN, - Op de Penning. Penningen uit Brabant en hun maatschappelijke Functie.
108316: NN, - De Maas-Quaestie.
108342: NN, - Recapitulatietabel der Waterhoogten langs den Amer en zijne Takken, waargenomen in het Jaar 1884-1895..
108339: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivieren de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe-Maas, van den Hoofddam te Pannerden tot Brielle.
108334: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivier de Ijssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen.
108351: NN, - Inondations de la Vallée de la Senne, aux Abords de Bruxelles.
108383: NN, - Handboekje voor Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter Bevordering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk Deel van Noord-Brabant.
108382: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108402: NN, - Beschrijving van het Huldeblijk door Ingezetenen van Noordbrabant der Regering aangeboden ... tot Verlegging der Uitmonding der Maas.
108417: NN, - Analyse Verbetering Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen. Deel I en II..
108481: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108488: NN, - Verslag over het Voorgevallene tijdens den Ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in de Maanden December 1887 en Januari 1888..
38702: NN, - Beurs van Oude Kunst en Antiquiteiten in de voormalige St. Anthoniuskerk te Eindhoven.
10922: NN, - Schelde en Antwerpen Getuigenissen van een Opgang.
11312: NN, - Brabant en Limburg in Prent.
74337: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1975..
120061: NN, - Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629..
121803: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Bestek & Voorwaarden wegens het maken van Afsluitingen van Twee Duikers in den Zuidelijken Vestingwal met bijbehorende Werken.
121805: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken.
121825: NN, - Kohier van den Hoofdelijke Omslag van 's-Hertogenbosch, dat door Burgemeester en Wethouders is voorgedragen.
272779: NN, - Op Bezoek te Postel. De Abdijbibliotheek van Postel.
66105: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957..
74484: NN, - Georg Joachim Göschen sein Verlag 1785-1935 un die Sammlung Göschen.
74501: NN, - Koninklijke Nederlandse Politiehond-Vereeniging 1907-1932..
74525: NN, - Paardenvordering en Paardenkeuring.
41694: NN, - Abbaye de Citeaux Cisterciens.
64653: NN, - Topografische Kaart 58D Roermond.
64654: NN, - Topografische Kaart 58 Roermond-Oost.
99237: NN, - Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99234: NN, - Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99233: NN, - Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99231: NN, - Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch.
99232: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
24510: NN, - Hoevens Voorstel tot Grenswijziging.
29900: NN, - Topografische kaart. 58B Panningen.
72216: NN, - Overwegingen over het Heilig Hart van Jezus volgens de wijze van den H. Ignatius of Kennis en Liefde van het Hart van Jezus, gevolgd van een Triduum ter eere van het H. Hart van Maria opgedraagd aan de Zusters der H. Maagd Maria genaamd het Gezelschap, Maria Jezus Maria, Jozef & Meditatiën voor de maandelijksche Afzondering of Recollectie.
33051: NN, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Index Jaarboek 1 t/m 5..
72222: NN, - De Gasindustrie in Amerika.
27638: NN, - Honderd Jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
32469: NN, - Guide pratique des Environs de Bruxelles.
70881: NN, - Groot Lied-Boek van Brederode naar de oorspronkelijke Uitgave van 1622..
67060: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868..
67058: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864..
67059: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866..
67062: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877..
74591: NN, - Weerbaarheidsvoorschrift 1921..
66813: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883..
299857: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
76509: NN, - Alphabetische Lijst van de Beroepen en Bedrijven vermeld bij de Wet op het Regt van Patent van 21 Mei 1819, benevens de Aanwijzing van de Belasting wegens ieder derzelver verschuldigd.
74835: NN, - Publicatie van den Minister van Financien van zijne Majesteit den Koning van Holland, behelzende Maatregelen ter Voorziening in de Behoeften van Zout voor de Inwoners van Oost-Friesland en Jeverland. Geärresteerd den 24sten Februarij 1807..
74600: NN, - De periodieke Werkzaamheden der Gemeentebesturen, voortvloeiende uit de Militaire Wetten en Voorschriften.
76459: NN, - Instructie voor de Inspecteurs der Administratie bij de Armée van onderscheidene Graden, gearresteerd bij Besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21..
9577: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931..
178946: NN, - Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen.
74839: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelke de Eigenaars, Schippers of Directievoerende van alle Binnenlandsche Schepen en Vaartuigen, mitsgaders de Scheepstimmerlieden binnen dit Rijk, zich zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef van het Binnenlandsch Last-Geld, Water-, Plaizier en Passagie-Geld, gearresteerd bij de Wet van den 23den van Louwmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 12den van den Bloeimaand 1809..
74843: NN, - Besluit, houdende een Reglement, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten 's Lands van Zout, belast bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74840: NN, - Besluit, houdende een Reglement op den Handel in Ruw Zout, ten gevolge der Wet op het Middel van het Zout, gearresteerd den 24den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
74841: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelk zich de Zoutzieders binnen het Koningrijk Holland zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting, gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74842: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Winkeliers en Neringdoende personen in geraffineerd Zout, binnen het Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Belasting op het Zout gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74844: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeehandelaren, Kooplieden en Particulieren, welke buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, onder Genot van Crediet, willen inslaan, ten aanzien van den Ophef der Belasting op gezegde Dranken, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
66523: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903..
37627: NN, - Brabantse Mutsen uit de Collectie van D'n Driedonk.
113001: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthoutse Hoek 6W..
11016: NN, - Wandelkaart van het Landgoed De Utrecht 1: 20.000.
70362: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1932. Register op Verslagen en Mededeelingen over 1924-1932..
11483: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV..
76700: NN, - Topografische Kaart 1 : 25.000 62B Heerlen.
39665: NN, - St. Anthoniusgilde Sambeek. Programma Gildefeesten.
299845: NN, - Topografische Kaart 51 Oost Eindhoven.
299846: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
170739: NN, - Katholieke Leergangen in Cijfers. Studententellingen en Statistieken over het Studiejaar 1985/1986. Teldatum 1 september 1985..
66299: NN, - In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken.
66301: NN, - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land.
74016: NN, - Rechtspositiebesluit Nijverheidsonderwijs 1935 + Bijvoegsel.
65240: NN, - Dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
66228: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870..
39668: NN, - St. Sebastiaansgilde Westerlo. Kempisch Gildefeest.
3640: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1840. Zes-en-twintigste Jaargang.
78497: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1847..
65120: NN, - Lijst der in 1909 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
76126: NN, - De Tuberculose onder het Rundvee en hare Bestrijding.
299561: NN, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
76598: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 446 t/m 460..
76599: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 465..
76601: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 487 t/m 497..
170742: NN, - Gids voor het Twintigste Studiejaar 1946-1947 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
76606: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 353 t/m 354..
76605: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 349..
76603: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 502 t/m 517..
76602: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 500..
76600: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 477 t/m 480..
76593: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1918..
76594: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 327bis..
76595: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 311 t/m 396..
76596: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432 t/m 434..
76597: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 439 t/m 440..
11017: NN, - De Utrecht.
66527: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929..
74018: NN, - Het Bezuinigingsontwerp 1935. IV Onderwijs.
174001: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
35609: NN, - Sientje van Mierikshoven 2. Trubbels.
75064: NN, - Bronnenoverzicht voor de bestuderig van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e Eeuw.
39582: NN, - Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Sint-Willibrordusgilde gevestigd te Nijlen (Antwerpen). Standregelen.
65203: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1938-1939 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65580: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-veertigste Deel.
74436: NN, - Insecten schadelijk voor Naaldhout. No. 1. De Dennenscheerder Hylesinus piniperda.
121905: NN, - Recreatief Centrum 's Hertogenbosch.
74375: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1985..
74846: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welk zich de Schippers van Schepen enz., zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten ;s Lands, van Zachte Zeep, belast bij de Wet van 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
74582: NN, - Inventaris van het Archief der Gemeente Warmenhuizen 1901..
74371: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1978..
74390: NN, - Algemene Ouderdomswet. Tekst en Commentaar.
74221: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Ekeren 15W..
384513: NN, - 125 Jaar Bossche Kunst Schilderijen - Tekeningen.
38469: NN, - De Heilige Kempen.
38492: NN, - Gemeentemuseum De Wieger Deurne. Catalogus I..
77907: NN, - Wet der Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
44005: NN, - Almanak voor het Jaar 1895..
37019: NN, - Petrus Verhoeven 1729-1816. Beeldhouwer uit de laatste Periode van de Schuurkerken.
65511: NN, - Blikseminslag in een Kerktoren.
65633: NN, - Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen Schreibungen.
65993: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947..
66084: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889..
66085: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891..
66086: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897..
66087: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II..
28966: NN, - Verslag over den Toestand van het Huis der Bermhertigheid der Heilige Herten van Jezus en Maria te Heverlee-Groenveld bij Leuven.
66106: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959..
66107: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880..
66135: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958..
66133: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956..
66134: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957..
66139: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906..
66140: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908..
66141: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909..
66144: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912..
66145: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913..
66360: NN, - Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan.
66366: NN, - Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938..
21077: NN, - 100 Jaar Oirschotse Stoelen.
66095: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907..
74718: NN, - Drankwet voorheen en thans.
41759: NN, - Het Instituut der Franciscanessen Missionarissen van Maria.
41728: NN, - Necrologium Seraphicum Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum Antiquae Provinciae Flandro-Belgicae.
41732: NN, - Catalogus der Franciscaanse Bibliotheek van het Secretariaat der Derde Orde.
95524: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
28835: NN, - Jubilé Gebeden gedurende het Jubilé, toegestaan door Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, ter gelegenheid van het Elfde Eeuwfeest gewijd aan de Nagedachtenis van den H. Willibrordus.
65241: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
76049: NN, - Maatregelen ter Voorkoming van de Tuberculose bij Varkens.
76053: NN, - Het Varken. Afkomst, Voeding, Verzorging.
78469: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 20e stuk: Markeregt van Gool.
78470: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 19e stuk: Dat Marckenboeck van Bathman.
66509: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1946..
76122: NN, - Mond- en Klauwzeer.
66496: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932..
40518: NN, - Het Vierenswaardig Wonder.
64825: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Oostelijk Gelderland.
65043: NN, - Uitkomsten der Woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld t.g.v. de Negende Volkstelling gehouden op den 31 December 1909..
99451: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Resolutie, houdende Approbatie van den inkoop van het Regt der Geoctroyeerdens van de Wagenposterye tussen de Steden 's Bosch en Maastrigt....
65202: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1936-1937 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
299856: NN, - Topografische Kaart 57 Valkenswaard.
3646: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1846. Twee-en-dertigste Jaargang.
30457: NN, - Brochure Merksem-Gids.
76479: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Utrecht; Provincie Friesland; Provincie Overijssel.
66102: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931..
66104: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944..
66103: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943..
66136: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959..
66137: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1960..
65517: NN, - Holland aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten opzigte van de Voldoening van derselver Schulden, ten Voorbeeld gesteld.
3645: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1845. Een-en-dertigste Jaargang.
22622: NN, - Tweede Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22624: NN, - Vierde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
65975: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
28825: NN, - Gebeden en Kerkplegtigheden voor de Wijding eens Bisschops, volgens het Roomsch Pontificaal.
28821: NN, - Het eenig noodige of Kort Begrip van al wat een Christen moet weten, gelooven en doen om Zalig te worden gevold door eenige Onderrichtingen en Levensregels dienstig voor alle Staten.
10140: NN, - Ordonnantie: Waer op over de Stadt en Vrydom, mitsgaders onderhoorige Forten ende Schantsen van 's Hertogenbosch, verpacht sal werden den Impost van den Taback.
21688: NN, - Gemeente Luyksgestel.
21090: NN, - Fa. Megens Zaadteelt en Zaadhandel Oirschot. Catalogus 1961-1962..
299854: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
299855: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
78140: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879..
78141: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 januarij 1878..
99496: NN, - Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99368: NN, - Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
19227: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Schijndel.
3673: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1873. Negen-en-vijftigste Jaargang.
99831: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
65117: NN, - Lijst der in 1919 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
17029: NN, - Vught, Poort van de Hel.
38594: NN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
3656: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1856. Twee-en-veertigste Jaargang.
95593: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven.
299853: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Breda.
72241: NN, - Annual Report 2006-2007 International Institute of Social History.
72231: NN, - Uitkomsten der Zesde Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1879. Provincie Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen Drenthe, Limburg.
17086: NN, - Meubelen van Kennis.
65118: NN, - Lijst der in 1907 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
99261: NN, - Instructie voor de Kamer-Bewaarders.
99346: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van Den Bosch [m.b.t] Vroedvrouwen.
75564: NNDIV., - Acta et decreta synodi provincialis Ultrajectensis, Inchoatae die vigesima quarta mensis Septembris, anni millesimi octingentesimi sexagesimi quinti, Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris ac Domini nostri PII divina Providentia Papae noni anno vigesimo, et die quarta mensis Octobris ejusdem anni conclusae; Praesidente in ea R.mo et Ill.mo in Christo Patre ac Domino Joanne Zwijsen, Archiepiscopo Ultrajectensi..
65684: NNN, - Guide to the Archives in Israel.
21593: NNR, - Gids voor de Gemeente Riethoven.
76193: NOBELS, JUDITH, - (Extra) Ordinary Letters. A View from below on Seventeenth-Century Dutch.
31535: NOBELS, LEOPOLD, - De Mechelse Torenbrand naar verholen Oorkonden door een Nazaat der Maanblusschers berijmd en bezongen en zijnen Medestadgenoten goedjonstelijk opgedragen.
377026: NOELS, LIC. H., - Register. Zuidnederlandse Tijdschriften vóór 1850..
19984: NOEREKAMPS, TIES E.A., - Voetbalvereniging NWC Asten 1928-1978. Jubileumuitgave.
18934: NOEST, J., - Het Groot Duyfhuis te Liempde.
11030: NOEST, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
11031: NOEST, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
71782: NOLET, PROF. W., - Middeleeuwse Kerkelijke Instellingen.
99531: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1934..
99532: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1924..
43538: NOLTE, DR. AUG., - Het Godsbegrip bij Aristoteles.
67172: NOLTEN, MARLEEN, - Maleisië.
65932: NOLTHENIUS, MRS. P.M. EN B.J. PLOOS VAN AMSTEL, - Het Regt van Vereeniging en Vergadering. in Nederland.
71038: NOMACHI, KAZUYOSHI, - Pelgrimage. Facinerende Fotorapportages.
176614: NOO,  HEIN DE & WIM SLINGERLAND, - Helvoirt De Protestantse Gemeente en de Oude Sint Nicolaaskerk.
76042: STICHTING VARKENS IN NOOD, - Varkens. Een Bloemlezing.
397015: NOOIJEN, RUUD VAN, - Leven, Werk en Tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813) markant Boxtelaar.
22381: NOOIJEN, TOON, - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen.
22299: NOOIJEN, TOON, - Ze zullen je niet verstaan. Terugblik na meer dan 40 jaar plaatselijke Politiek in Uden of de onstuimige Ontwikkeling van de Gemeente Uden in de Vaart der Volkeren van de Tweede Wereldoorlog tot in de negentiger Jaren van de 20ste Eeuw.
43908: NOORD, TH. J. VAN, - De Stilte van Golgotha.
19794: NOORD, F.M. DE, - De Landbouw in de Gemeente Veghel. Agrarisch-planologische Verkenning.
67166: NOORDEGRAAF, WIM E.A., - Suriname.
26847: NOORDELOOS, P., - Enige Gegevens over Broederschappen van S. Antonius.
71417: NOORDELOOS, P., - La Translation de S. Antoine en Dauphiné.
74721: NOORDENBOS, P. EN H. VAN WIJK, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1966..
74720: NOORDENBOS, P. EN H. VAN WIJK, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1967..
295282: NOORDERMEER, TH.C., - Inventaris van het Archief van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 1974-1999..
74231: NOORDHOFF, MR. L.J. EN M.C. FROGER-VISSER, - Verzameling Stukken afkomstig van Leden van de Familie Trip en vele aanverwante Geslachten; Verzameling Charters afkomstig van een aantal Leden der Familie Trip en afzonderlijke Beschrijving der Minuut-Verzegelingen verleden voor Joost Lewe, voorkomend in inv. nr. 455..
64482: NOORDHOFF, MR. L.J., - Catalogus van Kaarten. Eerste gedeelte: Getekende Kaarten.
69990: NOORDHOFF, L.J., - Archieven van de Ambtenaren van de Waterstaat die binnen het Gebied der tegenwoordige Provincie Groningen en soms mede daarbuiten gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e Eeuw.
75760: NOORDHUIZEN, SUZANNE, - Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78530: NOORDMAN, DIRK, - Economie en Filosofie in de vroege Middeleeuwen 750 – 1250..
78023: NOORDMAN, DIRK, - Economie en Filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250..
65225: NOORDUYN, L.A.W. E.A., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1937..
65226: NOORDUYN, L.A.W. E.A., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1938..
69128: NOORDZIJ, J.H., - Kamer- en Volièrevogels.
383441: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
38344: NOORLANDER, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
76433: NOORT, JAN VAN DEN E.A., - Onvoltooid verleden Tijd. Geschiedenis en Milieu.
108476: NOORT, JAN VAN DEN, - Langs de Rand van het Zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta.
35212: NOOT, JAN V.D., - Jan v.d. Noot Viereynen & Epigrammen uit het Bosken.
35033: NOOT, JAN VAN DER ; INLEIDING EN AANTEKENINGEN DOOR DR. C.A. ZAALBERG., - Lofsang van Braband. Hymne de Braband.
17301: NOOTEBOOM, URIAS, - Dit St. Elisabeth Ziekenhuis.
17017: NOOTEBOOM, URIAS, - Vught, het Verhaal van een Omweg.
10384: NOOTEBOOM, URIAS E.A., - De Oplossing van Brabant 1974-1987..
9922: NOOTEBOOM, URI, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
99221: NOOTEBOOM, URI, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
35572: NOOTEBOOM, URIAS, - Familie. Overwegingen. Gedichten.
36245: NOOTEBOOM, U.H.E.M. (EINDRED.), - Stads- en Dorpsvernieuwing in Noord-Brabant.
35755: NOOTEBOOM, URI, - Journalistieke Opstellen.
66573: NOOTEN, MR. N.F. VAN, - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht.
99555: NOOYEN, C., - Politie-Verordening op het maken en onderhouden van Waterleidingen en Scheidingsslooten in het Waterschap De Polder van Zwartenberg 1932..
99527: NOOYENS, C., - Politieverordening van het Waterschap De Oostpolder gelegen onder de Gemeenten Etten en Leur en Princenhage 1932..
76162: NORTH, FREYA, - Pip. Roman.
10371: NOS, - Het Publiek van en Opinies over Omroep Brabant.
77886: NOTEBAART, JANNIS C., - Windmühlen. Der Stand der Forschung über das Vorkommen und den Ursprung.
272773: NOTEBAERT, A., - Abbaye de la Cambre, à Ixelles.
276882: NOTEBAERT, A., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume II-Extrait. Abbaye de La Cambre à Ixelles.
71212: NOTEBAERT, ALEXANDRE, - Inventaire des Archives de la Federation Medicale Belge.
29736: NOTEBAERT, ALEXANDRE, - Oorkonden van de Abdij ter Kameren betreffende haar Uithof te Giersbergen.
73874: NOTTEN, SJO, - A.O. Zoebèlle.
170595: P. NOTTEN, PASTOOR TE DIESSEN, - Moeder-Cursus in Zes Lessen.
355078: NOUWENS, DR. J. EN JAN MOSMANS, - De Handeldrijvende Middenstand & Het Gildenwezen in de Hanze.
30703: NUFFELEN, JAN VAN E.A., - De Burgemeester en zijn Ploeg zijn Fier over hun Verwezenlijkingen.
43970: NUIJEN, PASTOOR C., - Kerkelijk Hymneboek.
12773: NUSTELING, DR. H.P.H., - Markant in de Markt. Interpharm 1896-1996..
35906: NUYENS, J.F., - De Burgemeester van Scharreldonck. Vrolijke Tooneeltjes uit den goeden, ouden Tijd.
72244: NUYENS, W.N.F., - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze Dagen. Deel I, II, III, IV..
75746: NUYENS, E.M. TH. W., - Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814 - 1913..
74109: NUYTTENS, M., - Inventaris van het Archief van de Stad Geraardsbergen. Hedendaagse Periode.
71137: NUYTTENS, MICHEL, - Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen.
71156: NUYTTENS, M., - Inventaris van het Archief van de Stad Geraardsbergen. Hedendaagse Periode.
65802: OBREEN, A.L.H., - Verschillende Onderwerpen. Opstellen 4de Deel. [O.a. Militaire Inundatie, Kinderstrefte, Droogmakeing der Zuiderzee. ].
26401: OBREEN, MR. H.T., - Het Middeleeuws Kasteel te Heusden.
295132: OBREEN, DR. HENRI, - Onuitgegeven Oorkonden betreffende de Betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de XIIIde Eeuw.
13024: JAN VAN DE VELDE GEZEGD HONSELAER WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken. Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
67127: OELE, L.C. E.A., - Fruit uit eigen Tuin.
24483: OELE, A.J., - Een Eeuw Koninklijk Gezag. De Geschiedenis van de Brigade Koninklijke Marechaussee Ossendrecht/Putte.
78087: OELITSKAJA, LJOEDMILLA, - Een Russische Geschiedenis.
43698: OER, PATER SEBASTIAN VON, - Langs den Levensweg.
256773: OERLEMANS, J.A., - Dorpsverhalen uit Sprang Capelle.
16617: OERLEMANS, MARTIEN E.A., - Brug tussen Kracht en Traditie. Twintig jaar Wiektkunst Moergestel 1998-2017..
29037: OERS, A.L.M. VAN, - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Roosendaal en Nispen.
24478: OERS, BERRY VAN, - 100 Jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam 1893-1993..
11207: OETELAAR, GER VAN DEN & JAC HENDRIKS, - De Geelders, Bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse Kartuizers tot hedendaagse Natuurbeheerders.
36470: OETELAAR, GER VAN DEN, - Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde.
11226: OETELAAR, GER VAN DEN, - Velder en Heerenbeek. Oorsprong en Toekomst van twee Natuurparels in Het Groene Woud.
11227: OETELAAR, GER VAN DEN, - De Liempdse Scheeken tussen gemeijnt en Wederopbouw.
107029: OETELAAR, GER VAN DEN, - Een Thuis in Liempde. Biografie van Mien van Aarle en Theo van den Oetelaar 1930 - 1980..
39894: OETELAAR, GER VAN DEN EN AD VAN DE WETERING, - Dertig Jaar Politiek met Fons van Elderen.
2: OETELAAR, GER VAN DEN, - Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant.
36495: OETELAAR, GER VAN DEN, - Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de Roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg.
76938: OEVEREN, J.C. VAN & C.M. VAN OEVEREN-NEDERPELT, - Kwartierstaat van de Kinderen van Jan Christiaan van Oeveren en Catharina Maria Nederpelt.
42020: P. CONSTANTINUS OFM., - Wenken aangaande ons Kloosterleven.
43962: OHLERTH, REINHOLD, - Credo... Bilder des Christentums in Osteuropa.
74204: OHMSTEDE, V.S., - Wetsontwerp tot Heffing eener Vermogensaanwasbelasting met Memorie van Toelichting.
66354: OHMSTEDE, V.S., - Wegenbelastingwet.
366761: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
10519: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Het Brabants Straatboek.
38832: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
38845: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
377003: OIRSCHOT, ANTON VAN, - De Kranten in Brabant.
273401: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Kasteel De Blauwe Camer. Sint-Catharinadal.
38717: OIRSCHOT, ANTON VAN & BURTON HOBSON, - Antiek kopen. Munten.
38718: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek uit de Nederlandse Provincies.
11399: OIRSCHOT, ANTON VAN EN FLORENCE VAN OIRSCHOT, - Merkwaardigheden in Brabant. Brabant anders dan Gewoon. Deel 2..
35640: OIRSCHOT, A. VAN ; J. R.W. SINNINGHE, J. NAAIJKENS E.A., - Reuzenverhalen.
37757: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Sprookjes uit Brabant.
176811: OIRSCHOT, A. VAN, - Drie Heerlijkheden aan de Lei. Helvoirt, Haaren, Cromvoirt.
11555: OIRSCHOT, A. VAN (EINDRED.), - Vreemd Volk in Brabant.
11398: OIRSCHOT, ANTON VAN EN JACQUES AKERBOOM, - Merkwaardigheden in Brabant.
17672: OIRSCHOT, A. VAN E.A., - Kijkzuil opgericht in oktober 1994 bij de Herinrichting van het Mgr. Bekkersplein te Haaren.
36702: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
36340: OIRSCHOT, ANTON VAN; EN JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
363401: OIRSCHOT, ANTON VAN ; EN JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
363402: OIRSCHOT, ANTON VAN ; JACQUES AKERBOOM, - 't is Zonde van Brabant.
36707: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Middeleeuwse Kastelen van Noord-Brabant, hun Bewoners en hun bewogen Geschiedenis.
19921: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Heeze. Een Heerlijkheid in Brabant.
38812: OIRSCHOT, ANTON VAN (RED.), - Van Water tot Wijn van Korsten tot Pasteien.
38221: OIRSCHOT, ANTON VAN E.A., - Spreuken zo te zien.
17371: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Nooit te oud om te leven. Kroniek van het St. Josephgasthuis, het Rochusgasthuis, het St. Annahofje, de Kievitshorst en de Bijsterstede in Tilburg 1888-1988..
19959: OIRSCHOT, ANTON VAN, - De langste Dag van Brabant.
384502: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Bruegel-Expositie.
38309: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Van houen en trouwen.
38716: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek kopen. Tin.
38714: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Stoelenboek.
38715: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Antiek kopen. Ijzeren Voorwerpen.
11356: OIRSCHOT, A. VAN, - Het Land van de Brabanders.
384038: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Spokerijen in de Meierij en de Langstraat.
107: OIRSCHOT, A. VAN ; DRS. A. C. JANSEN E.A., - Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV.
36676: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Het Kasteel van Heeze.
38379: OIRSCHOT, ANTON VAN EN DR. P. VAN GENNIP, - Optocht in Brabant.
36657: OIRSCHOT, ANTON VAN, - Spoken en Kastelen in Nederland.
40558: OLDENBURG ERMKE, FR. VAN, - San Camillo.
40544: OLDENBURG-ERMKE, F. VAN, - Servaas van Maastricht.
10548: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105483: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105481: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105482: OLDENDORF, DR. A. E.A., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
69371: OLDENHOF, H.J., - In en om de Schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1850 - 1795)..
74563: OLDEWELT, MR. W.F.H., - De oudste Lastgeldrekeningen van Directeuren van de Levantse Handel (1625-1631).
74564: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van het Archief van de Bank van Leening tot 1863..
29779: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris der Z.G. Nieuwe Rechterlijke Archieven, berustend in 's Rijksarchiefdépôt in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch 1811-1838..
74562: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van de Archieven tot 1808 van de Colleges van Regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwerzijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 over het College van Regenten over de Huiszittende-Stadsarmen.
74565: OLDEWELT, MR. W.F.H., - Inventaris van de Rechterlijke Archieven van 1811-1838..
78210: OLIEMEULEN, M.A., - De provinciale Regelementen van Noord-Brabant.
73556: OLTHETEN, TH. H.; K. STEENWIJK, - Het ontwerpen van Formulieren.
121879: OLTHOFF, WILLEM, - Architectuurgids 's-Hertogenbosch.
74529: OLTMANS, ALB., - Het Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Wageningen.
76902: OLYRHOOK MOLENAAR, E., - De Familie Olyrhook.
11093: OMMEN, ERIK VAN EN ROB BRINKHOF, - Het Groene Woud. Beelden van een kleurrijk Nationaal Landschap.
11048: OMMEN, ERIK VAN; EN ROB BRINKHOF, - Het Groene Woud.
38674: OMMEREN, J.E.M. VAN ; DRS.J.J. VAN DER HARST E.A., - De Restauratie van het Smitsorgel te Aarle-Rixtel.
74155: OMMEREN, DRS. H.R. VAN, - Het Archief en de Handschriften van de Grondheerlijkheid Charloi en annexe Polders 1460-1887..
66437: OMMEREN, MR. C.W. VAN EN W.J. HOENDERVANGER, - De Hinderwet en hare Toepassing.
71185: OMMERING, J.G. VAN E.A., - Inventaris van de Collectie Papieren van de Familie van Hengst 1620-1922..
69093: ONCK, A. VAN, - Uit de soepele Pols... Het hanteren van de Werphengel met Molen of draaiende Reel en Vliegenhengel.
69095: ONCK, A. VAN, - Wij Hengelaars, wel en wee in de Hengelsport.
27461: ONDERSTEIJN, DR. M.J. E.A., - Honderd Jaar Berne in Heeswijk 1857-1957..
12665: ONG, GUSS, - Den Bosch ONGezien.
205856: ONNA, NORBERT VAN, - Eindhoven 360..
17215: INST. VOOR ONTWIKKELINGSVRAAGSTUKKEN, - De Ondergang van de Tilburgse Textielindustrie. Deel 3..
36483: OOME, HUUB E.A., - In Memoriam De Brabantse Boerderijen. R.I.P. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
241936: OOMEN, HENK, - Wandelen met een Bredanaar.
38819: OOMEN, NAN, - Aerpel in 't Potje. Oude Gerechten uit Brabant.
39655: OOMEN, JOHAN M., - Vaste Goederen en Eigendommen der Schutsgilden in 1825. Bijdrage tot de Geschiedschrijving der Noord-Brabantse Schutsgilden.
39523: OOMEN, JOHAN M., - Bibliografie der Noord-Brabantse Schutsgilden.
17946: OOMEN, J.A.A.M., - Kent U ze nog... die van Alphen en Riel.
17908: OOMEN, J.A.A.M., - Alphen en Riel in oude Ansichten.
30415: OOMS, FR., - Brechts Muziekleven. Drie-Kwaart Eeuw Eikel.
121947: OORD, KEES VAN DEN E.A., - Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1998. Deel 1: Een Heerlijke Tijd... Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918; Deel 2: De Uren gaan voorbij. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1918-1948; Deel 3: De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
171043: OORD, AD VAN DEN, - Voor Arbeid en Brood. Arbeidersbeweging en collectieve Actie van Werklozen in Nederland. Een vergelijkende Studie van de Jaren dertig en tachtig.
26214: OORD, KEES VAN DEN, - Ronduit Heusden.
16885: OORD, AD VAN DEN & SIEBE THISSEN, - Maatschappelijke Stromingen in Oisterwijk 1918 - 1940. [ De aanhang van SDAP en Zwart Front in het katholieke Oisterwijk & Lokaal-patriottisme in Oisterwijk tijdens het Interbellum ].
9906: OORD, AD VAN DEN, - Noord-Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Een Gids voor Bronnen & Literatuur.
26325: OORD, DR. KEES VAN DEN, - Ronduit Vlijmen.
17961: OORD, DR. AD VAN DEN EN DRS. WIL VAN OOSTERHOUT, - Berkel-Enschot-Heukelom Drie Zielen en één bestuurlijk Hart.
25808: OORD, DR. KEES VAN DEN, - Sprang-Capelle. Een eigen Gezicht.
12830: OORD, DR. C.J.A. VAN DEN, - Twee Eeuwen Bosch Boekbedrijf 1450-1650..
26202: OORD, KEES VAN DEN, - Heusden groeit. Tien Gezichten van de nieuwe Gemeente 1997-2007..
12203: OORD, KEES VAN DEN, - De Gruyter. De Geschiedenis van een Kruideniersimperium.
43938: OORDT, MR. J. T. F. VAN, - Iets over Hubertus Duijfhuis Predikant der St. Jakobs-Kerk te Utrecht.
78311: OORDT, H. VAN & M.C.E. BONGAERTS E.A., - Verslag omtrent de in 1908 en 1909 verrichte Stroomdrijvingen in de Rivieren bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, de Oostpunt van Rozenburg en te Hoek van Holland.
18075: WERKGROEP OORLOGSDOCUMENTATIE, - Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946..
20551: OORSCHOT, DR. JAN VAN, - Onderwijs als Opdracht. Geschiedenis van het confessioneel Bijzonder Onderwijs in Eindhoven.
69835: OORSCHOT S.J., THEODORUS GERARDUS MARIA VAN, - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. I. Text mit Lesarten und Anmerkungen II. Literarhistorische Abhandlung.
205844: OORSCHOT, DR. JAN VAN, - From High Tech Campus Eindhoven to TU/e. Highlights along the River Dommel.
20794: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Tot Zieken gezonden. 150 Jaar Huis van het H.Hart van Jezus. R.K. Binnenziekenhuis Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
21311: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Vorstelijke Vliegers en Valkenswaardse Valkeniers sedert de Zeventiende Eeuw.
20764: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Zorg voor Verzorging. Een halve Eeuw Gezinsverzorging en Thuishulp in Eindhoven, 1944-1994..
20722: OORSCHOT, DR.J.J.M.P VAN, - Eindhoven, een Samenleving in Verandering.
207221: OORSCHOT, DR. J.J.M.P VAN, - Eindhoven, een Samenleving in Verandering.
11962: OORSCHOT, WIM VAN, - Over de culturele Analyse van sociaal Beleid.
205921: OORSCHOT, DR. J.P.M. VAN, - Het Gezicht van Nederland: Eindhoven.
12508: OORSCHOT, DR. J.M.P. VAN, - Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de Rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998..
20549: OORSCHOT, JAN VAN, - Van Berenkuil tot Evoluon, Een monumentale Route door Eindhoven.
66031: OORT, P. VAN, - De Organisatie eener Algemeene Veiligheidspolitie.
74143: OOST, H.G., - Het Archief van de Rentmeester-Generaal der Domeinen van de Staten van Holland in Voorne, (1662) 1704-1728 en in Voorne en de Beijerlanden, 1729-1810..
78529: OOSTEN SLINGELAND, J.F. VAN, - De Sijsselt, een Bijdrage tot de Kennis van de Veluwse Bosgeschiedenis.
75882: OOSTENDORP, IR. D. E.A., - Praktische Schapenhouderij.
106799: OOSTENRIJK, J.W. E.A., - Westbrabanders onder elkaar.
95534: OOSTERBAAN, IR. G.A. E.A., - Landinrichtingsstudie Midden-Brabant.
66371: OOSTERBAAN, JOANNES WILHELMUS ALOYSIUS , GEBOREN TE AMSTERDAM, - Over de physische Gasanalyse volgens de Warmtegeleidingsmethode.
29720: OOSTERHOUT, W.C.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Werkendam 1601-1811 (1813).
70372: MONNIKEN DER SINT PAULUSABDIJ VAN OOSTERHOUT, - De Heilige Benedictus en zijn Orde.
71603: OOSTERWIJK, DR. T.H., - De Gemeentesecretaris.
75292: OOSTERWIJK, HERMAN, - Paul Joostens. Kunstenaars van Heden.
71604: OOSTERWIJK, DR. T.H., - De Gemeentesecretaris.
65810: OOSTROM, FRITS VAN, - Maerlants Wereld.
397069: OOSTRUM, WOUT VAN, - Mijn Weg over het Platteland. Herinneringen, Ervaringen en Adviezen van Rentmeester Adviseur.
11037: OOSTRUM, F. VAN, - De Loonse en Drunense Duinen.
76494: OOSTVEEN, SASKIA VAN, - De Geest van Overijssel. Een Spannende Verhalentocht.
13650: OOSTVEEN, TON, - Liefde als Wapen.
43786: OOSTVEEN, TON, - Bernard Alfrink, Katholiek.
43750: OOSTVEEN, TON, - Bernard Alfrink, Katholiek.
39563: OP DE BEECK, DRS. ROLAND A.E., - Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de Kathedraal van Antwerpen.
20763: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G., - Eindhoven, open Venster op Eckart.
71134: OPENLUCHTMUSEUM, - Boerderijentypen van Nederland. Afbeeldingen.
71969: OPPEN, MR. EUG. VAN E.A., - Nederlandsche Pasicrisie: Bevattende in Alphabetische Methode den Zakelijken Inhoud van alle in Nederland gewezen Rechterlijke Beslissingen en de chronologische Lijst dier Beslissingen, met opgave van al de Verzamelingen van Rechtspraak waarin zij gevonden worden.
67772: OPPENHEIM, PHILIPPUS, - Der Heilige Ansgar un die Anfänge des Christentums in de Nordlichen Ländern.
78079: OPPENHEIM, MR. JACQUES, - Wet tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van Openbare Dronkenschap.
10826: OPSTALL, F.W.H. VAN, - De Waterstaatstoestand van het Noord-Oostelijk Deel der Provincie Brabant.
41352: OPTATUS O.F.M. CAP., P.DR., - De Geest van Clara. Clarissen in Nederland.
42087: OPTATUS O.F.M. CAP., P., - De Geest van de Dienares Gods. Moeder Joanna van Jesus (+ 1648).
40391: ORY, A., - Medjugorje tussen Oost en West.
74592: OS, WILLEM VAN DER, - Inventaris der Boeken, Handschriften, Kaarten, Prenten en andere Voorwerpen gerelateerd aan de Stad Vlissingen.
106955: OSCH, COR VAN, - Genealogisch Onderzoek van Toen en Heden van het Geslacht met de Naam Van Osch.
384564: OSS, JOOST VAN, - Joost van Oss.
27808: OSS, JEROEN VAN, - Sint Jan Waalwijk. Acht Eeuwen Geschiedenis.
15008: JAN CUNENCENTRUM OSS, - 150 Jaar Straten in Maasland.
10846: JAN CUNENCENTRUM OSS, - De Invloed van de Maas op het Maasland.
69195: OSTHOFF, GERDA, - Bibliographie zum Schützenwesen in Westfalen.
31615: OSTYN, DRS. D. & A. LENS, - Tentoonstelling Belforten.
10960: OTEMAN, L. EN J. FRIEDRICHS, - Zuid Nederland. Een Verkenning in 42 Fietstochten.
23098: OTTEN, AD, - Anekdotisch Bankboek. Van halve Cent tot Gemertse Gulden.
23099: OTTEN, AD, - Elke Seconde telt... 400 Jaar Gemertse Brandweer 1600-2000..
35653: OTTEN, AD, - Vertellingen aojt d'n Traonpot.
241973: OTTEN, GERARD E.A., - Het Stadhuis door de Eeuwen Heen.
20654: OTTEN, AD, - Volkshuisvesting in Eindhoven.
23080: OTTEN, AD, - Gemert en de Post.
27598: OTTEN, AD, - De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert. 1200-1500..
274721: OTTEN, AD E.A., - Nazareth 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
69982: OTTEN, F.J.M., - Inventaris van de Papieren van jhr. mr. B.C. de Jonge.
23063: OTTEN, AD E.A., - Historische Relaties Gemert Bakel.
73371: OTTEN, MR. F.P.J., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 30: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
27723: OTTEN, AD E.A., - Kasteel met een Missie. Ubi vult Spirat. 90 Jaar Spiritijnen in Gemert.
20828: OTTEN, AD I.S.M ELISABETH KLIJN, - Philips' Woningbouw 1900-1990..
36712: OTTEN, AD EN TON THELEN, - Kasteel Gemert.
27472: OTTEN, AD E.A., - Nazareth. 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
74950: OTTEN, F.J.M. E.A., - Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
23070: OTTEN, AD E.A., - Aan de Arbeid Een Bloemlezing bij gelegenheid van de honderste 1 Mei-Viering.
40611: OTTENHOF, WILLIBRORDUS, - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951..
40915: OTTO S.J., JOSEPH ALBERT, - Ignatius von Loyola. Bilder der Gotteinsemheit und Menschenliebe eines Heiligen.
66419: OUD, J.J.P., - Het Hofplein-plan van Dr.Berlage.
18823: OUD, J. E.A., - Helmondsch Gezelschap voor Algemeene Ontwikkeling 60 Jaar 1925-1985..
27698: OUDEJANS, FRANS, - In het Voetspoor van Franciskus. 1826-1976..
71475: OUDENDIJK, DR. JOHANNA K., - Willem III: Stadhouder Holland, Koning van Engeland.
130681: OUDENHOVEN, IACOB VAN, - Silva-Ducis aucta et renata of Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien. (Deel II).
130682: OUDENHOVEN, IACOB VAN, - Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien (Deel II).
283182: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN E.A., - De Grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. I. Inleiding; II Schip; III Transept; IV Kooromgang.
12576: OUDHEUSDEN, JAN VAN, - Binnendieze. De Stadsrivier van 's-Hertogenbosch.
114841: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN, - Een pront Wijf, een mager Paard en een Zoon op het Seminarie. Aanzetten tot een integrale Geschiedenis van Oostelijk Noord-Brabant 1770 - 1914..
28276: OUDHEUSDEN, DRS. J. VAN, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
12940: OUDHEUSDEN, JAN VAN, - 's-Hertogenbosch. Portret van een Stad.
28941: OUDHEUSDEN, J.A.F.M. VAN E.A. (REDACTIE), - Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant [ o.a over: 'Het Ontstaan van de Cultus van O.L.V. van 's-Hertogenbosch door G. Verhoeven; 'Organisatie en Instellingen van het Bisdom Luik in N.Br. 1400-1559/1561' door A. Bijsterveld. 'Opvang van verlaten Kinderen in 's-Hertogenbosch' door J. Eijt.].
11410: OUDHEUSDEN, DR. J.L.G. VAN, - Brabantia Nostra. Een gewestelijke Beweging voor Fierheid en 'schoner' Leven 1935-1951..
36806: OUDHEUSDEN, JAN VAN E.A., - De Muze als Motor. Beeldende Kunst en de Ontwikkeling van het moderne Brabant 1796-1940..
28275: OUDHEUSDEN, DRS. J. VAN, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
9907: OUDHEUSDEN, DRS. JAN VAN, - Tussen Vrijheid en Vrede. Het bevrijde Zuiden September '44 - Mei '45..
372521: OUDHEUSDEN, JAN VAN E.A., - De Wereld van Bosch.
13041: OUDHEUSDEN, DRS. J.L.G. VAN, EN DRS. J.A.M. VERBOOM, - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde Zuiden.
355206: OUDHEUSDEN, BERRY VAN, - Met voorbedachten Rade? Moord en Doodslag in Tilburg 1868-1972..
69821: OUDSCHANS DENTZ, F. EN W.R. MENKMAN, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. West-Indië.
36628: OUWENEEL, DRS. HANS, - Op Molenpad in West-Brabant.
39956: OUWERKERK, PETER, - Ongekend. Rini Wagtmans van Straatjongen tot Ridder.
198651: OUWERLING, H.N., - Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
198652: OUWERLING, H.N., - Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
11438: OUWERLING, H.N., - Uit de donkere Gewesten.
10323: OUWERLING, H.N., - Schetsen uit de oude Brabantsche Schoolwereld.
73698: OUYTSEL, RUFIEN VAN, - De tedere Viool van Sinte Clara.
75643: OVERBEEK, P.J. EN C. CHR. J. KIEWIT, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1923..
69851: OVERDIEP, DR. G.S. VAN (ED.), - De Historie van den Vier Heemskinderen, uitg. naar den Druk van 1508, berustende op de UB te München.
70287: OVERHOFF, HENRI, - Adresboek van Katholiek Nederland 1964-1965. Piusalmanak.
35058: OVERSTEEGEN, JOOP UIT EINDHOVEN, - Joop Oversteegen. Transparant Appél. Keuze uit zijn verzamelde Gedichten 1945-1980..
69785: OVERVOORDE, MR. DR. J.C. VAN, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De rechterlijke Indeeling na 1795..
78547: OVERVOORDE, J.C., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Rechterlijke Indeeling na 1795..
67299: EMINE SEVGI ÖZDAMAR, - Het Leven is een Karavanserai heeft twee Deuren door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit.
12872: OZINGA, M.D., - Het Stadhuis te 's Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
42504: OZINGA, M.D., - Gotische Kerkelijke Bouwkunst.
36216: OZINGA, DR. M.D., - Het Stadhuis te 's-Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
29347: PAASSEN, W.A. VAN, - Land van Ravenstein. Graafschap Megen [Archieven van: Drost van Ravenstein 1533-1795; Leenhof van het Land van Ravenstein 1458-1805; Rentmeester van het Land van Ravenstein 1617-1779; Municipaliteit van Ravenstein 1795-1800; Drost/Baljuw van Ravenstein 1800-1810; Graafschap Megen 1331-1815.].
27170: PAESSENS, A., - Tentoonstelling Begijnhoven hier en elders.
74553: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Inventaire des Papiers Soille.
65707: PAGNOUL, A., - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
65708: PAGNOUL, A., - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
71136: PAGNOUL, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
71210: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Ministre de l'Interieure Affaires Electorales 1830-1919. Inventaire.
73995: PAGNOUL, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
74554: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
74596: PAGNOUL, ANNE-MARIE, - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
9413: PALIER, H., - Lijst van Enkele en Dubbele Stadhuispenningen der Stad 's Hertogenbosch.
27012: PALLEMAERTS, J. FR., - Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deel 1..
75996: PALLESKE, WOLFGANG, - Sierduiven.
76432: J.H. VAN DER PALM (UITGEVER), - Bijbel, bevattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds.
23056: PALSROK, H., - Gemeentehuis Gemert.
65443: PANHUYS, JHR. C.E.W. VAN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 12. [o.a. Verslag van een bezoek aan het Panana-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika. ].
384613: PANHUYSEN, PAUL, - Ter Inzage VBBKZN.
75307: PANIZZA, OSKAR, - Het Liefdesconcilie en andere vreemde Geschriften.
101516: PANKEN, P.N., - Archeologische Verkenningen in Noord-Brabant.
113505: PANKEN, P. E.A., - Rapport van de Salariscommissie van de Afdeeling Noord-Brabant van den Nedeerlandschen Bond van Gemeenteambtenaren.
21402: PANKEN, P.N. EN JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, - Bergeik [Bergeijk].
21401: PANKEN, P.N. EN JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT, - Beschrijving van Bergeik [Bergeijk].
39824: PANNE, JAN J. VAN DE, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne. Deel II.
39963: PANNE, JAN J. VAN DE, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne.
272768: PANSTERS, KRIJN, - The Carthusians in the Low Countries. Studies in Monastic History and Heritage.
42093: PAPAIOANNOU, DR. EVANGELOS, - Das Kloster St. Katharina im Sinai.
67283: PAPASTAMOS, DIMITRIS E.A., - Moderne Nederlandse Schilderkunst. Realistische Tendensen. Het expressionistische in de Nederlandse Schilderkunst. Abstractie sinds Mondriaan. Modern Dutch Painting.
27555: PAPE O. PRAEM., L. DE, - Summaria chronologica Insignis Ecclesiae Parchensis Ordinis Praemonstratensis Sitae prope Muros oppidi Lovaniensis.
52: PAPE, MR. J.D.W., - De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijn verrigtingen in dezelve.
70591: PAPE, CORNELIS PETER DAVID ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - De Leer van het werkdadig Berouw in het hedendaagsche Strafregt.
69126: PAPELARD, BOB, - Parabels van Grote Spin.
75191: PAQUAY, JAN, - Tongeren. Gids en Oudheidkundig Inventaris.
75190: PAQUAY, JAN, - Tongres Guide illustré.
19006: PAREREN, ROLAND VAN, - Honderd Jaar Vooruitgang in Nuenen c.a. 1884-1984..
19018: PAREREN, ROLAND VAN, - De Straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind en Eckaert.
32057: PARIS, LOUIS, - Une Association d'Étudiants Bruxellois au Dix-Huitième Siècle.
20111: PARLEVLIET, PROF. DR. J.E. E.A., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XI..
76716: PARRIS, S.J., - Ketterij.
43953: PARROT, ANDRÉ, - De Toren van Babel.
43952: PARROT, ANDRÉ, - Babylon en het Oude Testament.
43958: PARROT, ANDRÉ, - De Zondvloed en de Ark van Noach.
44147: PAS, W.M. VAN DER, - Uit de Duisternis tot het Licht (De Nederlandse Missiegeschiedenis).
17749: PAS, S.A.F., - Parochie in Beweging. 25 Jaar Parochie H. Geest te Goirle 1966-1991..
197991: PAS, A.C.J. VAN DER, - Veghel in oude Ansichten.
19799: PAS, A.C.J. VAN DER, - Veghel in oude Ansichten waarin ook afbeeldingen van Eerde, Mariaheide en Zijtaart.
29164: PASMANS, DRS. P.J.H.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Oost-, West-, en Middelbeers tot 1811..
30421: PASSEN, R. VAN E.A., - Toponymie van Wilrijk.
67248: PASSEPONT, JULES, - Étude des Ornements.
72005: PASSON, T. ; LEMMENS, - De stedelijke Munt van Nijmegen 1457-1704..
205864: PASTOOR, ANS E.A., - Daarom Eindhoven.
73534: PASULKA, BRIGID, - Geschiedenis, Sprookjes en andere (On)Waarheden.
67546: PATEMAN, REINHARD, - Bremische Chronik 1957-1970..
67415: PATEMANN, REINARD, - Bremische Chronik 1976-1980..
67418: PATEMANN, REINARD, - Bremische Chronik 1971-1975..
40360: PATER SERAPHINUS, ORD. M. CAP., - Handboekje voor de Wereldlijke Derde Ordelingen van den H. Franciscus van Assisi.
78224: PATER, J.C.H. DE, - De Raad van State nevens Matthias (1578-1581).
225192: PATIST, C.R., - Het Beleg van de Stad Grave in 1674..
30462: PATROONS, WILFRIED, - Met Konincklijke Groeten. De Geschiedenis van de Brouwerij De Koninck, een toekomstgerichte Onderneming op Mensenmaat.
78176: PATZE, HANS, - Quellen zur Entstehung der Landesherrschaft.
17720: PAULUSSEN, JOS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 7. Leven in de Landbouw.
39306: PAUWELS, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
39248: PAUWELS, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
43904: PAX, - Beknopte Verklaring der Feesten in de Roomsch Katholieke Kerk.
76133: PAYNE, W.J.A., - An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics.
78396: PEDROLI, BAS, - The Nature of Landscape. A Contribution to Landscape Ecology and Ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands.
21366: PEELS, JOKE E.A., - Valkenswaard in Oorlogstijd 11 september 1944..
74361: PEEMANS, MELLE FR., - L'Organisation administrative et l'Action du Ministre du Travail, 1895-1940..
29732: PEENE, LEO, - Land- en Cijnsboek St-Janshospitaal, Brussel ; Excerpten uit Cartularium 1307 en uit Originelen van 1195 tot 1356 - Onomastische Studie, Deel II (M-Z).
29619: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Industriegebouwenbedrijf Uden 1949-1979..
29618: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Gasbedrijf Uden 1956-1969..
29615: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Kulturele Kring Uden 1950-1977..
29617: PEER, M. V., - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Ontginningsbedrijf Uden 1919-1979..
295138: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Maaskant 1920-1949 (1970).
295139: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1942-1970..
295141: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1971-1993..
295142: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1529-1928..
295143: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1929-1970..
22386: PEER, M.A. VAN, - Atletiekvereniging De Keien Uden 1960-1985..
69579: PEER, A. VAN, - Maria van Jesse. Historische Schets van Delffs Ommeganck.
19819: PEER, M.A. VAN, - De Banken zijn hard... Terugblik op het Kerkelijk Leven van de Protestantse Gemeente Veghel-Uden.
295168: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1971-1993..
66356: PEERBOLTE, MR. L., - Gids bij de Uitvoering der Drankwet 1904, voorafgegaan door den Tekst van de Wet, .....
90033: PEERBOLTE, MR. L. EN MR. H. BLAUPOT TE CATE, - Drankwet 1904 met Aantekeningen.
74478: PEERBOLTE, MR. LIETAERT, - Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 265).
17806: PEEREBOOM, ROBERT, - Gijzelaar in Gestel.
165123: PEEREBOOMS, HARRIE & JAN JUFFERMANS, - Duurzaam bouwen op De Kleine Aarde en in de Wijk In Goede Aarde.
107151: PEETERS, MR. F.L.J. EN MR. J.H.M. VOSKUILEN, - Onderzoek naar de Gerechtigden in de Nalatenschap van de Heer Petrus Gerardus Jansen, geboren te Hoogeloon c.a. op 19 oktober 1874 overleden te Hoogeloon c.a. op 14 februari 1959..
170707: PEETERS, RONALD E.A., - Tilburg 'n Beeld van een Stad.
30168: PEETERS, GUY, - Antwerpen. Sint-Felixpakhuis wordt FelixArchief.
282822: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
69950: PEETERS, DR. GASTON J., - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
31381: PEETERS, DR. K.C., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [ o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen ].
3144: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 44. 3e reeks 13e deel. Afl. 1. [O.a. Kerstening van Noord-West Gallië, geschiedenis linnenuitvoer in Engeland, Leuvense notarisakte 1313, Doksaal en het gestoelte in de kerk van Broechem (1617). ].
3145: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 45. 3e reeks 14e deel. Afl. 4. [ Bruxelles en 1775, La Liberté. ].
31471: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 46. 3e reeks 15e deel & jrg. 47. 3e reeks 16e deel. [ O.a. Bruxelles en 1755; De Neringen te Herentals; Duffelse persoons- en plaatsnamen (1370-1439), Antwerps geslacht Vledincx alia Tarrax (15e-16e- eeuw), reis van Gerard Seghers naar Italië en Spanje, Dertiene-eeuwse charters van het Victorinnenklooster bij Biezelinge.  Studies over Schilde en de Kempen ].
69800: PEETERS-VERBRUGGEN, I., - Register. Volkskunde 1939-1960..
3140: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel. [O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen.].
32016: PEETERS, YVO J. D., - De Koelkast op een kier. Een Brussels Denk-Boek.
17410: PEETERS, RONALD, - Tilburg in Beeld 1865 - 1945..
17327: PEETERS, RONALD, - Koning Willem II. Opperbevelhebber van het Leger, Ondernemer en Grootgrondbezitter in Tilburg.
17247: PEETERS, RONALD, - De Paap van Gramschap. Vier Eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
29159: PEETERS, R.M. EN J. VAN GILS, - Inventarissen van het Archief van de Heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. 1648-1938 en de Archieven van de Families, die de Heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. in bezit gehad hebben 1683-1958..
28255: PEETERS, PROF. DR. C., - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch.
27933: PEETERS, FERD., - L'Église Saint-Augustin à Anvers.
3138: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen. ].
3141: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel. Afl. 2-3. [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840.].
3143: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 12e deel. [ 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339).].
31432: PEETERS,DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 3e reeks 11e deel& 12e deel [L'accession de Jacques Speeck au décanat de Saint-Pierre à Louvain, Floris Prims en de Kempen, de tortuur van een Brussels poorter te Diest in 1443, een cijnsrol van de Burchtkerk te Antwerpen, een Status Bonorum van het O.L. Vrouwekapittel te Antwerpen (1346-1362), cijnsrol der kerk te Kontich (1421), einde Unionisme te Antwerpen, Edmond Claysson. 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339) ].
36704: PEETERS, DR. K.C., - Het Steen te Antwerpen.
24258: PEETERS, JOEP E.A., - 25 Jaar Jazz Festival Breda. Jubileumboek 1971-1995..
69951: PEETERS, DR. GASTON J., - Het Vers van Jonker Jan van der Noot. Een Ritmologische Studie.
28307: PEETERS, C., - De Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch.
28282: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
282821: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
33939: PEETERS, STAF E.A., - Profiel van Mol.
33940: PEETERS, FRANS E.A., - Grenzen en Palen in de Voogdij Mol - Balen - Dessel. Van Boom tot Steen - een historisch Onderzoek.
12714: PEETERS, C.J.A.C., - Wildemannen in Den Bosch.
24294: PEETERS, THOM, - 50 Jaar Breda met een Pools Stempel en hoe Vlaanderen daarbij een Rol speelde.
9935: TUYAERTS - PEETERS, - Octrooien van de Jaren 1587 en 1682 der Polders van Ruysbroeck, Willebroeck en Puers. Reglement door het Bestuur der Polders van Ruysbroeck van 28 Augustus 1849..
36343: PEETERS, PROF. DR. K.C. E.A., - Antwerpen. Historische Gevels.
33510: PEETERS, RAYM., - Uit de Geschiedenis van de Brandbestrijding te Turnhout.
9852: PEETERS, THOM, - Eerste Poolse Pantserdivisie in Nederland Operatie Breda.
31402: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel & jrg. 41. 3e reeks 10e deel. [ O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840 ].
31412: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840. Sint-Willibrordus, Antwerpen en Brabant; Hendrik I van Boutersem, heer van Bergen op Zoom; Antwerpse buitenpoorterij; 4 cijnsrollen van Duffel ].
76326: PEETERS, DR. K.C., - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore.
355205: PEETERS, RONALD & ED SCHILDERS, - De Kapel op de Hasselt. Een Bloemlezing uit het Werk van 40 Tilburgse Auteurs.
10255: PEETERS, PROF. DR. K. C., - Volkskunde en Archeologie.
135231: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
13523: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
13532: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Judocus Smits en zijn Tijd I en II..
20202: PEIJNENBURG, J., - Historie van Bladel & Levensbeschrijving van August Snieders..
28930: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1 en 2..
28931: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1..
10496: PEIJNENBURG, J.W.M. E.A., - Kruispunt Beugen. De Geschiedenis van de Spoorlijnen Nijmegen-Venlo en Boxtel-Wezel.
20812: PEIJNENBURG, J. A.J.J.H. TOPS (BEW.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
208121: PEIJNENBURG, J. ; A.J.J.H. TOPS (BEW.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
13520: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De Geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559 - 2009..
27314: PEIJNENBURG, DR. J. E.A., - Berne en Den Bosch.
28983: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek. Deel 2: Vicariaat tot Vaticanum II.
13572: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - De lange Weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vijf Eeuwen Priesteropleiding in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
76149: PEILIEU, CHENG, - Livestock Breeds of China.
40494: PEITZ, MARIETTA E.A., - Abenteuer Gottes. Menschen wie Mutter Teresa.
39419: PEL, MANON, - Schuttersgilden in Boxtel.
15447: PEL, DR. HANS, - Een onmiskenbaar kloosterlijk Huis. Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007..
16584: PEL, DR. HANS, - De Wasschen zijn geheel veranderd. Rentex Lincare 1926-1998..
16517: PEL, DRS. J.A., - Onderdak in Boxtel 75 Jaar Bouwvereniging St. Joseph 1919-1994..
177915: PEL, DR. HANS, - Zuster, kom d'r eens bijliggen. Woon- en Zorgcentrum De Beemden in Sint-Michielsgestel 1965-2005..
16538: PEL, DR. HANS E.A., - Boxtel in de Bataafse en Franse Tijd 1795-1813..
16513: PEL, J.A., - Economische Bedrijvigheid in Transitie. Boxtel in de Negentiende en Twintigste eeuw.
67789: PELEMAN, BERT, - La Meuse - De Maas - Die Maas - The Meuse. Van Bron tot Maastricht en Maaseik. From its Source to Maastricht and Maaseik.
109341: PELGRIM, M., - Wandelgids Oost Brabant 27 Wandelingen.
106983: PELKMANS, A.H.W.M., - Pelkmans/Pelckmans een Geslacht uit Merksplas.
75841: PELSER, ING. L. (EINDRED.), - Handboek voor de Rundveehouderij.
70400: PELSMAKER, PROSPER DE, - Coutumes des Pays et Comte de Flandre. Quartier d’Ypres. Registres aux Sentences des echevins d’Ypres.
18712: PELT - VAN LIEROP, DRS. A.L. VAN, - Een Eeuw Zorg voor Elckerlijc 1902-2002..
75026: PELZERS, E., - Inventaris van het Archief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1873-1967..
43628: PENNING DE VRIES SJ, DR. P., - Deken Thijssen. Een Kennismaking.
42114: PENNING DE VRIES SJ, DR. PIET, - Zusters van Liefde. Kortemark.
40320: PENNING DE VRIES SJ, DR. P., - Voor Geloof en Gerechtigheid. Vijf nieuwe Martelaren.
41984: PENNINGH DE VRIES SJ, DR. PIET, - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid.
15639: PENNINGS, ALBERT, - Van Beerlinghem naar Berlicum. Enkele Hoogtepunten uit de Geschiedenis van Berlicum, Middelrode, Kaathoven en Belver.
177916: PENNINGS, ALBERT E.A., - Sporen. Het religieus Erfgoed in de Gemeente Sint-Michielsgestel.
43598: PEREIRA, NONIO ALVEREZ, - Ulyssiponen Confirmationis Cultus ab Immemorabili Tempore Exhibiti.
66018: PERQUIN S.J., DR. N., - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
78033: PERRE, DIRK VAN DE E.A., - Architectuur van de Verlichting. Jan Baptist Simoens en Tijdgenoten in het Land van Aalst (Tweede Helft Achttiende Eeuw).
73729: PERRE, S. VAN DER, - Middeleeuwse Premonstratenzer Kerken ..
37455: PERRÉE, ROB, - Mareli. Evenwicht op het Scherp van de Snede.
75833: PERRY, JOS, - Jongens op Kostschool. Het Dagelijks Leven Op Katholieke Jongensinternaten.
399001: BRABANT PERS, - Portretten 1993..
39901: BRABANT PERS, - Portretten 1994..
39902: BRABANT PERS, - Portretten 1996..
39903: BRABANT PERS, - Portretten 1997..
39900: BRABANT PERS, - Portretten 1992..
74099: PERSMAN, J.R., - Archieven van de Gewestelijke Besturen in Noord-Holland 1799-1802 en 1807-1810..
74811: PERSMAN, J.R. E.A., - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken, die zich in Originali of Kopie bevinden in het Rijksarchief in de Provincie Noord-Holland.
74810: PERSMAN, J.R., - Inventaris van het Archief van de Classis Edam van de Nederlandsche Hervormde Kerk 1572-1947..
29277: PERSOONS, E. E.A, - Brabant. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven.
29293: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archieven van Brabant. Supplement. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29802: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 25745-27025) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29801: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 27918-28353) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
378581: PERSYN, DR. JUL., - August Snieders. Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad.
378585: PERSYN, DR. J., - August Snieders.
37858: PERSYN, DR. JUL., - August Snieders en zijn Tijd I, II en III..
378584: PERSYN, PROF. DR. JULES, - August Snieders.
34402: PESTER, CHARLES DE, - L'Athénée Royal et l'Enseignement Moyen à Wavre depuis le XVIIe Siècle.
355129: PETERS, JOS, - Mensen over Mensen in de Regio Boxmeer.
26945: PETERS, OTHO EN JAN BEEKMAN, - Het Heilig Bruurke van Megen. Everardus Witte een levend Gebed.
19230: PETERS, B.A.H., - Schijndel in het Groen.
22693: PETERS SENGERS, THEO, - Gaudete in Domino 100 Jaar Harmonie 50 Jaar Drumband. Als er Feest is mijn Dorp dan speelt het Harmonieorkest.
22694: PETERS SENGERS, THEO, - Gedenkboek Jan van Cuijk '31..
24946: PETERS, CHRIST, - Bergen op Zooms verleden geïllustreerd.
22211: PETERS, COR, - Venhorst en de Peel.
26219: PETERS, P.F.J., - Het nieuwe Gezicht van de Oostelijke Langstraat.
74088: PETERS, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van Domburg ca. 1600 - ca. 1814..
74151: PETERS, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen c.a. to ca. 1951..
66386: PETERSEN, WILLIAM, - Some Factors influencing Postwar Emigration from the Netherlands.
76483: PETIT, LOUIS D. & H.J.A. RUYS, - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands, in Tijdschriften en Mengelwerken. 1. Tot op 1900 verschenen. 2. Tot op 1910 verschenen. Derde deel (1911-1920) en vierde deel (1921-1929)..
65678: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne (1237-1783).
65653: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives du Chateau de Messancy.
65654: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives de l'Administration des Eaux et Forets.
71182: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives des Officiers Comptables dans le Duche de Luxembourg et le Comte de Chiny (1408-1795).
74350: PETIT, ROGER, - Les Archives des Administrations Provinciales en Belgique.
74993: PETIT, ROGER, - Inventaires des Archives Communales. Tome II..
74914: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives du Prieure du Val-des-Ecoliers a Houffalize.
40655: PETITOT O.P., R.P.H., - Sainte Thérèse de Lisieux. Une Renaissance spirituelle.
70977: PETRUZIENE, RASA E.A., - Anglu - Lietuviu. Lietuviu - Anglu - Kalbu. Pradziamoksliu Zodynas. English - Lithuanian. Lithuanian - English beginning Learner's Dictonary.
69910: PFANDL, LUDWIG, - Johanna die Wahsinnige Ihr Leben Ihre Zeit Ihre Schuld.
78521: PFEIL, TOM, - Tot Redding van het Vaderland. Het Primaat van de Nederlandse Overheidsfinanciën in de Bataafs - Franse tijd 1795-1810..
71325: PFEILSCHIFTER, GEORG, - Duitsche Beschaving, Katholicisme en Wereldoorlog. Een Verweer hegen het Boek La Guerre Allemande et le Catholicisme.
69544: PFLEGER, V., - A Field Guide in Clour to Molluscs.
71885: PFLICHT, STEPHAN, - Kurfürst Carl Theodor und das Deutsche Theater.
71466: PHAFF, MR. H.E., - Raadhuis-Spreuken. Spreuken en Bouwopschriften van Nederlandse Raadhuizen.
41013: PHILIPON, R.P., - Ecrits spirituels d'Elisabeth de la Trinité.
40971: PHILIPPE, Z. EXC. MGR. PAUL, - De Doeleinden van het religieuze Leven volgens de Heilige Thomas van Aquino.
30501: PHILIPPEN, L.J.M. E.A., - Bijzonder Diest-Nummer.
69018: PHILIPPEN, L.J.M., - Onze Begijntjes hun Naam hun Leven.
66398: PHILIPS, AUGUSTUS , GEBOREN TE ZALTBOMMEL, - Specimen Historio-Juridicum de Dominio Rei Mobilis ad Artic. 2014 Cod. Civ. Neerl..
20960: PHILIPS, FRITS, - 45 Jaar met Philips.
76848: PHILIPS, DRS. J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de Landbouw in Limburg 1750 - 1914..
71858: PHILIPS, DR. RUDOLF, - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en Acceptatie van de Gezondheidsvoorzieningen 1850-1940..
78381: PHILIPS, HERMAN , GEBOREN TE AMSTERDAM, - Opmerkingen naar aanleiding van de Artt. 184-187 der Gemeentewet.
66344: PHILIPSE, A.H., - Le Rôle du Conseil de la Société des Nations dans le Règlement pacifique des différends internationaux.
76125: PICARD, DR. J.H., - De Tuberculose bij het Rundvee, en hare Bestrijding.
76388: PICCARDT, R.A.S., - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Stad Goes.
10827: PIERLINCK, JACOB UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - De verschrikkelyke Watersnood, langs de Rivieren de Waal en Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757..
121958: PIERSON, H., - Christelijke Beschouwing van de jongste Verkiezing voor den Gemeenteraad te 's-Hertogenbosch.
28904: PIESSENS, CHANTAL E.A., - Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-Beweging in West-Brabant en Zeeland.
67251: PIETERS, DIN, - A Survey of the Collection.
36820: PIETERSON, MAARTEN E.A., - 'Grondbetreders' Beelden Installaties Objecten.
78403: PIETTE, ROGER, - Zakbarema ten dienste van Hout en Kolenhandelaars Grondeigenaars, Ambtenaars bij het Boschwezen, Ondernemers, Blokkenmakers, enz..
70416: PIEYNS-RIGO, P., - Inventaire des Autorations d'Etablissements Insalubres et Dangereux Etablis dans la Province de Liege (1815-1908) Tome I & II.
74813: PIEYNS - RIGO, P., - Inventaire des Autorisations d'Etablissements insalubres et dangereux etablis dans la Province de Liège (1815-1908).
747101: PIEYS, JEAN, - Catalogue general des Protocoles de Notaires conserves danss la Province de Liege. Tome I & II..
28832: PIJFERS, HERMAN & JAN ROES, - Memoriale. Een Eeuw Katholiek Leven in Nederland.
69788: PIJNACKER HORDIJK, MR. C., - De Taak van den Beoefenaar der Nederlandsche Rechtsgeschiedenis.
71930: PIJNENBORG, FAM., - Uit het Land van Maas en Waal.
72047: PIJNENBORG, FAM., - Uit het Land van Maas en Waal.
170891: PIJNENBURG, P.D.M., - Bitterzoet.
2615: PIJNENBURG, CEES E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1995 [o.a. Loonse jongens in Indië; Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van loon op Zand; Zesde eeuwfeest van Loonse parochiekerk; Het ontstaan van het NH-kerkje aan de Zuidhollandsedijk; Van openbare school tot Hoorn; Tramramp in Loon op Zand; Volksverhalen uit Loon op Zand e.o.].
2612: PIJNENBURG, CEES E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1992.[o.a. De landschappelijke ontwikkeling van de Loons en Drunense duinen; Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar; Michiel van Esch op zijn praatstoel; Handboogschutterij Doelen Salm Salm; Bomen en struiken in ons Heem; Drie geslachten Jan de Jager; Driekoningen; Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche heide te Loon op Zand.].
35690: PIJNENBURG, J.H., - Jan Liéiéiég vertelt of: ook Honderd Jaar geleden was er Humor in de Kempen!.
39591: PIJNENBURG, M., - Gilde Sint Joris Helvoirt 1598-1998..
107053: PIJNENBURG, DR. P.D.M. [ PEIJNENBURG ], - Peynenborg Boek II: Heer Gosewijn.
73540: PIKE, S.N., - Water-Divining. A Book of Practical Instruction.
98426: PIKET, IR. J., - Defensieve Onrust. Rede.
37703: PIL OSB., DOM. A., - De Vertaler van Lanspergius' Spiegel in de Brusselse Kartuis.
75025: PILGER, B., - Inventaris van het Archief van het Humanistisch Verbond 1946-1976..
71484: PILLECIJN, DR. FILIP DE, - Westland. Kultureel-Letterkundig Tijdschrift voor Vlaanderen. April 1943..
34409: PILLOY-DUBOIS, R., - Folkore d'Hier et d'Auhourd'hui à Villers-la-Ville.
75930: PILON, H., - De Boerderij. Leerleesboek voor Landbouwcursussen en Landbouwscholen. Deel III Het Vee.
68947: PIM, - Silhouetten Handschaduwbeelden.
66187: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en-Zeventigste Deel.
66186: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Zeventigste Deel.
66183: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zeventigste Deel.
66184: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeventigste Deel.
66188: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en-Zeventigste Deel.
66189: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Zeventigste Deel. Incl. alfabetisch Register deel LXIII-LXXII (1902-1911).
93: PIOT, CHARLES, - Chroniques de Brabant et de Flandre.
74605: M. CH. PIOT, J. PROOST, - Inventaires des Archives de la Belgique publiés par Ordre du Gouvernement sous la Direction de M.Ch. Piot. Inventaire ou Table Alphabétique & Analytique des Noms de Personnes contenus dans les Registres aux Gages & Pensions des Chambres des Comptes.
31013: PIOT, G.J.C., - Histoire de Louvain depuis son Origine jusqu'aujourd'hui.
9570: PIPERS, PAUL, - Heideontginning in het nieuwe Kolenbekken.
90071: PIPPEL, J.G., - Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten - Generaal. Zijne Geschiedenis en Toepassing.
76975: PIPPEL, J.G., - Het Reglement van Orde van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Zijne Geschiedenis en Toepassing.
78132: PIRENNE, HENRI ; HENRI NOWÉ; HENRI OBREEN, - Bibliographie de l'Histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des Sources et des Ouvrages Principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1914..
121903: PIRENNE, L.P.L.  , - 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste.
98422: PIRENNE, L.P.L., - De Brabantse Steden in de Opstand tegen Spanje.
40986: PIRENNE, L., - De nieuwe Evangelisatie. In het Voetspoor van Sint Dominicus.
121981: PIRENNE, LOUIS, - Handelsrelaties tussen Antwerpen en 's-Hertogenbosch in de zestiende en zeventiende Eeuw, een Verkenning.
1112: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. ( Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne .).
1111: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VI-VII. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabantse Studenten 1550-1750 ; universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw ; De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650).
1004: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
1006: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1. 1984. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit.).
1015: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 10. 1993. (Diverse artikelen o.a. Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best; De betekenis van Jan van Hooff.).
1013: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 8. 1991. (Diverse artikelen o.a. Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw.).
1118: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. (Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne.).
1011: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6. 1989. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ; Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw.).
17548: PIRENNE, THÉRÈSE EN JAAP VEEN, - Van Nijveroord naar Ringbaan Noord. Grepen uit de Geschiedenis van de Tilburgse Energiebedrijven.
12507: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - 's-Hertogenbosch opmerkelijke Stad.
1012: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 7. 1990. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda.).
1008: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 3. 1986. (Diverse artikelen o.a. Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textielstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919.).
1009: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 4. 1987. (Diverse artikelen o.a. Verdwenen veen en ontbrekende logica ; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ; Roosendaal in het begin van de 19de eeuw.).
1002: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren ; Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
11556: PIRENNE, DR. L.P. L. E.A., - Zuid-Nederland-Nummer.
10576: PIRENNE, DR. L.P.L., - 150 Jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991 in Vogelvlucht.
12296: PIRENNE, DR. L.P. EN DR. W.J. FORMSMA, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
1113: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel IX ( Diverse artikelen o.a. Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch, ca. 1370-1630 ; De ambachtsgebieden in het markiezaat van Bergen op Zoom ; Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.).
34405: PIRENNE, JACQUES-HENRI, - Les Grandes Heures du Canton Wavre.
71345: PIRENNE, HENRI, - Les Villes et Institutions Urbaines Tome I, II..
1018: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 13. 1996. (Diverse artikelen o.a. Vrouwen van stand. Het predikaat 'joffrouw' in de laatmiddeleeuwse archivalia van de stad 's-Hertogenbosch en haar Meierij ; Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het Sint-Elisabeth-gasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken ; Dusela villa Taxandrië. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw.).
1010: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 5. 1988. (Diverse artikelen o.a. De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
11631: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Zuid-Nederland-Nummer.
39952: PIRENNE, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
11993: PIRENNE E.A., L.P.L., - De Betekenis van het Archief van de Raad van Brabant voor de Noordbrabantse en Limburgse Geschiedschrijving.
1017: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 12. 1995. (Diverse artikelen o.a. Brandend Zand. Hoe de Hertog van Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten koste van de lokale en regionale adel ; De 'Megense' fragmenten herondekt; Coenrad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902.).
1003: PIRENNE, DR. L.P.L.E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 5. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
272681: PIRENNE, DR. L., - Bisschop Ophovius en Abt Jan Moors Ondertekenaars van het Capitulatieverdrag van 1629..
38566: PIRENNE, L. E.A., - Brabants Cultuureigen. Wat is dat eigenlijk?.
28938: PIRENNE, DR. L.P.L., - Pater Gerlachus Septuagenarius 1901-1971. Een Overzicht van zijn Leven en Werk.
121908: PIRENNE, L.P.L., - De Oriëntatie van de Bossche Handel in de Nederlanden voor 1550..
397054: PIRENNE, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
9720: PIRENNE, DR. L.P.L., - 150 Jaar Provinciale Staten van Noord-Brabant.
1014: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 9. 1992. (Diverse artikelen o.a. Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.).
1114: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel X. ( Diverse artikelen o.a. Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810 ; Transport en agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902 ; Armenzorg in de Peel 1918-1940.).
1115: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel XI. (Diverse artikelen o.a. Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
12095: PIRENNE, L.P.L., - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht.
122961: PIRENNE, DR. L.P. EN DR. W.J. FORMSMA, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
38567: PIRENNE, DR. L., - Brabant Eén. Waarom wij tegen een Vierendeling van Noord-Brabant zijn.
39052: PIRENNE, DR L.P.L., - Laudatio.
39638: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Tweede Gilde-Congres uit het Hertogdom Brabant te Goirle.
1007: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 2. 1985. (Diverse artikelen o.a. De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze.).
36354: PIRLOT, CONSTANT E.A., - Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Volume 2 Province de Brabant Arrondissement de Nivelles.
67429: PITSCH, FRANZ JOSEF, - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
10352: PLAIS, M.J.J. LE, - Sociale Nazorg na de Meerderjarigheid voor Ex-Voogdij- en Regeeringspupillen.
35273: PLAISIER, KEES, - Krentebloesem in de Kempen.
70514: PLANK, P.H. VAN DER, - Taalassimilatie van Europese Taalminderheden. Een inventariserende en hypothesevormende Studie naar Assimilatieverschijnselen onder Europese Taalgroepen.
67750: PLANTAIN, PAUL-HENRY, - Elseviers Jeugd Natuurgids. Op Avontuur in de Natuur!.
36220: PLANTENGA, J.H., - Les Initiateurs du Style Baroque dans le Brabant.
36208: PLANTENGA, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
362081: PLANTENGA, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
10306: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Kostschool.. Een Les voor het Leven?.
69084: PLAS, MICHEL VAN DER; EN ROBIN LUTZ, - Abdijen in de Lage Landen en de Mensen die er wonen.
40496: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Het Jaar van de drie Pausen.
44124: PLAS, MICHEL VAN DER, - Uit het rijke Roomsche Leven.
21636: PLAS, MICHEL VAN DER, - Kerk & Parochie van Aalst.
37619: PLATEL, INEKE, - Op Klompen door de Brabantse Meierij. Oud Ambacht op moderne Leest geschoeid.
26912: PLATEL, INEKE E.A., - Steek dan voor mij ook een Kaarsje op. Onze Lieve Vrouw in het Bisdom Den Bosch.
16525: PLATEL, INEKE EN GIED SEGERS, - Sleutel naar Zorg. Simeonshof 1959-1999..
75931: PLATENBURG, DRS. TH. J., - Hulpverleening aan Pluimveehouders die door de beperkingsmaatregelen in Nood zijn geraakt en kleine Grondgebruikers.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

5/9