Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32161: NN, - Nieuwe Atlas van Groot Brussel en grote Omgeving.
32163: NN, - Officiële Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den gezant der Verenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel.
65126: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65127: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66845: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1917..
272642: NN, - Fraters van Tilburg. Eeuwfeestviering. Pontificale Mis van Dank opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. W.P.A. Mutsaerts Bisschop van 's-Hertogenbosch.
70343: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1913..
77852: NN, - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1891..
70743: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 45 (bis) et Tarifs, 1e Série. Tome VIII 2me Partie..
70742: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 18 à 45, 1e Série. Tome VIII 1re Partie..
10852: NN, - Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925..
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
99427: NN, - Ordonnantie en Reglement op het Veer van de Stadt 's Hertogenbosch en Vucht en vice versa, Tyde van Hoog Water van den 29 Maart 1775..
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
205926: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven over het Jaar 1882..
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
75851: NN, - 10 Years Lufthansa.
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
37748: NN, - Bibliotheek en Prentenkabinet. Informatiegids.
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
74837: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
121964: NN, - Rederijkerskamer Moyses Bosch Historische Schets.
121965: NN, - Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980..
12154: NN, - Lyst van de Huizen die geplundert en die de Glazen ingeslagen zyn in den Nagt tusschen 8 en 9 en 9 en 10 November 1787 binnen ’s Bosch..
205931: NN, - Busboekje Stadsdienst Einhoven ’75..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
74256: NN, - Uitttreksel van Wetten en Acten van het Gouvernement.
74248: NN, - Decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den 13 Mey bevattende: een algemeen Voorschrift voor de Grond-, Districts- en Rings- Vergaderingen,....., ingevolge eenige door het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte nadere Bepalingen.
74250: NN, - Notificatie van den Minister van Financiën van Zijne Majesteit den Koning van Holland betreklijk een Modificatie van het bepaalde bij Art. 60 der Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel….
74251: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, relatief de Invoering van het Regt van het Klein Zegel op eenige Voorwerpen van Handel en Weelde,….
74252: NN, - Instructie voor den Directeur-Generaal voor de Justitie en Politie van het Koningrijk Holland.
72098: NN, - Informatiemap Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.
42041: NN, - Bijzonder Gewetensonderzoek voor Religieusen.
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
73976: NN, - Beschikking van den Minister van Waterstaat tot nadere Wijziging van de Motor- en Rijwielbeschikking.
78004: NN, - Edam met de Visscherswijk Volendam.
20100: NN, - Kempenland.
65119: NN, - Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
77031: NN, - Access tot Archives and Privacy. Proceedings of the twenty-third international archival round Table Conference Austin 1985..
19980: NN, - Mierlo Groei en Ontwikkeling.
72049: NN, - Oorlogsherinneringen van een Dorpsburgemeester.
9671: NN, - Verslagen betreffende den Oeconomische Toestand der Landarbeiders in Nederland. Deel II. Utrecht, Noordholland, Zuidholland, Noordbrabant, Zeeland, Limburg.
377054: NN, - Book Auction Sale. The Library of te late F.H.M. Ouwerling formerly Keeper of the Archives of Tilburg.
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
30177: NN, - Antwerpen.
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
108381: NN, - Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893..
25083: NN, - Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Van Pastorie tot Secretarie.
121838: NN, - Gemeentegids 's-Hertogenbosch.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
74396: NN, - Statistiek der Philantropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885..
12497: NN, - Acht Refereinen van de Rederijkerskamer Moyses Bosch uit 1641..
31527: NN, - Handt-Boecxken inhoudende de Instellinghe, ende Aflaeten van het Broederschap der Gheloovighe Zielen in de Metropolitaene Kercke van den H. Rumoldus tot Mechelen, midtsgaeders verscheyde godtvruchtige Middelen ende oeffeninghen, om de Zielen te helpen uyt het Vagevier, ende het selve te ont-gaen.
31528: NN, - Instellinghe van het Weerdigh Broederschap van het H. Cruys wettelyck opgerecht in de Kercke vande Eerw. Paters Minder-Broeders Recollecten tot Mechelen op den Feestdagh van H. Cruys-Verheffinghe den 14. september 1713..
31530: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
315301: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
377047: NN, - Museum Plantin - Moretus Antwerpen.
90113: NN, - Register op 'De Brabantse Leeuw' d.d. 12 december 1990..
384535: NN, - Stedelijk Museum Leuven.
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
74164: NN, - Boerderij en Monument.
65417: NN, - Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten.
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
39438: NN, - Eindhoven Gilde-Stad 1982. 5e Europees Koningsschieten.
78499: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1849..
65407: NN, - Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië.
43047: NN, - St. Werenfriduskerk Workum.
41250: NN, - Les Carmes.
74515: NN, - Handleiding bij de Uitvoering der Militiewet 1901, houdende de Bepalingen der Wet en de te harer Uitvoering en Toepassing gegeven Voorschriften, Koninklijke Besluiten,..….
32040: NN, - Manifestation en l'Honneur du Général Belliard Bruxelles 22 septembre 1938..
295079: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provinciale Griffie van Noordbrabant. Eerste Supplement.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
40617: NN, - Lieve Vrouw Psalter.
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
176899: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Hendrikus Wijnhoven, geboren 14 februari 1835, te Helvoirt.
76615: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 453 t/m 454..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..

Next 100 books from Antiquariaat Duthmala

4/4