Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22651: NN, - 57e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22652: NN, - 59e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. 1945. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22655: NN, - 63e Jaarverslag over 1949 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22656: NN, - Cuijk aan de Maas de moeite waard.
22304: NN, - Ravenstein. 600 Jaar Stadsrecht 1380-1980..
70824: NN, - Index A. Persoons- en Plaatsnamenindex op Delen I-X..
22350: NN, - Gemeentegids Boekel.
170699: NN, - Gids voor het Negende Studiejaar 1935-1936 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
71151: NN, - Archives Communales Inventaires Tome I - fasc. I-II..
70751: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 60. Tome XVII..
22427: NN, - Wegwijs in de Gemeente Uden 1982..
22432: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
22433: NN, - Gemeentegids Uden 1975..
22448: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1946..
70757: NN, - Code Civil [des Français] contenant la Série des Lois qui le composent, avec leurs Motifs, les Rapports faits au Tribunat, et les Discours prononcés au Corps législatif; suivi d'une Table raisonée des Matières, par l'Auteur du Dictionnaire Forestier. Livre Troisième [III.1, 2,3, 4.].
70756: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique / Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. Tome II., III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XX.1, XXII, XXIV.1, XXV.
70752: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 38] Tome XX..
70753: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 67. Tome XXII..
70754: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 85. [Deel 1 à 42] Tome XXIV..
70755: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 1 à 58. Tome XXV..
36006: NN, - De Toonkunst en haar Beoefenaars. Lijst van Muziekwerken aanwezig in de Openbare Leeszaal 's-Hertogenbosch.
18936: NN, - Gemeentegids Liempde.
22348: NN, - Kleine Geschiedenis Bibliotheek Volkel van 1959 tot 1982..
295281: NN, - Besnijdenis-Register Frank (Tilburg) 1848-1879. Noord-Brabant en Omgeving.
76604: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 519 t/m 522..
71102: NN, - Congres en Tentoonstelling van de Nederlandse Vereniging van Brandweercommandanten ter gelegenheid van het 10-jarig Bestaan.
16598: NN, - Verkoop-Affiche Kanadaboomen Boxtel.
105405: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1916..
65527: NN, - Bij het Veertigjarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938..
95547: NN, - Jaarverslag NCB 1958. Verslag over het Jaar 1958 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
3725: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1962..
3728: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1965..
3625: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
3629: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1829. Vijftiende Jaargang.
67555: NN, - Overzicht van de Provinciale, Regionale en Lokale Historische Verenigingen in Nederland.
76614: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 446 t/m 451..
66003: NN, - De Inkwartieringswet en hare Uitvoeringsvoorschriften. Voorzien van Aanteekeningen.
272657: NN, - Heer Ambrosius van Lerod Virmunt (1648-1684).
21417: NN, - Weverij De Ploeg Bergeijk 1923 - Heden.
71892: NN, - De Vrijheid der Ambtenaren bedreigd?.
170738: NN, - Beknopt Verslag over de Studiejaren 1942-1943 t/m 1946-1947 der Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg.
99245: NN, - Ordonnantie voor den gezworen Makelaar in Granen binnen de Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99249: NN, - Ordonnantie voor den Schipper van den Boeijer bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99242: NN, - Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66499: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1935..
39691: NN, - Elfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. St. Jorisgilde van Brecht.
39678: NN, - Kempische Gildefeesten St.-Lenaarts.
39682: NN, - 13e Landjuweel St. Joris Gilde Rijkevorsel.
39684: NN, - Gilde St. Antonius Olen. Kempische Gildefeesten.
39687: NN, - St. Jorisgilde. Kempische Gildefeesten Brecht.
39688: NN, - Kringgildedag Sint Sebastianus Vianen Gem. Cuyk.
39690: NN, - Groot Kempens Gildefeest Schoten. Sint-Sebastiaansgilde 1577-1977..
4802: NN, - Alphabetisch Register op het Provinciaal Bijblad van Noordbrabant over de Jaren 1852 tot en met 1901..
22417: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1945..
66634: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66632: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1871 en 1872..
66633: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1873 en 1874..
11795: NN, - Sociale Aspecten van de Ruimtelijke Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
12681: NN, - Adresboek voor 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1928..
65991: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 17e jaarverslag 1938..
65990: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 16e jaarverslag 1937..
65988: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 15e jaarverslag 1936..
10344: NN, - Van KOB naar KOV. Een Eeuw Katholieke Vakorganisatie in Zuidoost-Brabant 1897-1997..
27585: NN, - Handboekje der Broederschap van het Kostbaar Bloed van O.H. Jezus Christus.
30178: NN, - Antwerpen. Europese Haven met totale Dienstverlening. Monografie..
25112: NN, - Willemstad. Centrum van het Deltagebied.
34960: NN, - Oost-Brabant. Deel I Het mooie Hageland.
66552: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1916..
66549: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1913..
66550: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1914..
66551: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1915..
65886: NN, - De geldende Bezettingswetgeving voor zoover van Belang voor de Gemeente-Administratie.
65097: NN, - Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65098: NN, - Register II Friesland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65099: NN, - Register III Drenthe. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
24236: NN, - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
45039: NN, - Liber Memorialis. Zaligverklaring van Pater Damiaan.
12229: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1887/1888..
70516: NN , - Verslag over het Voorgevallene tijdens het Hooge Opperwater op de Nederlandsche Rivieren  in den Winter van 1919 op 1920..
18775: NN, - Gids voor de Kroningsfeesten te Helmond op 10, 11 en 12 September 1898..
197301: NN, - De Pers over Veghel in het afgelopen Jaar. 1987..
17217: NN, - Tilburg van A tot Z 1987/1988..
71439: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Zuid-Holland; Provincie Gelderland.
170772: NN, - Gids voor het Elfde Studiejaar 1937-1938 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
170773: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Economische Hoogeschool Tilburg.
66506: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1942..
66507: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1943..
135041: NN, - Eerste Jaarverslag van het Liefdewerk Voor onze Kerken in het Bisdom 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
13750: NN, - Bokhoven. Parel aan de Maas. Gids voor Heden en Verleden.
68978: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
27859: NN, - NCRV Kerkepadgids. 's-Hertogenbosch.
65978: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in rechtsreeksch Verkeer Binnenverkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der Nederlandsche Spoorwegen.
6982: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1838. Vierde Jaar.
6985: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1855. Dix-Neuvième Année.
6990: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1846. Dixième Année.
6991: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1844. Huitième Année.
299848: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
299849: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
10423: NN, - Staat der Bruggen in Openbare Wegen geene Rijks of provinciale Bruggen zijnde.
66529: NN, - Wet op het Regt van Zegel.
66528: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1930 en 1931..
33935: NN, - Geel die barmhartige Stede.
66830: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1879-1881..
135621: NN, - Officieel Verslag van den 6e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch gehouden op 22 september te 's-Hertogenbosch.
10582: NN, - 'Van Herenbond tot Vakorganisatie' 25 Jaar VHP Philips 1972-1997..
41860: NN, - Bij het Honderjarig Bestaan van de Nederlandse Provincie der Sociëteit van Jezus 1849-1949..
43955: NN, - De Christus van San Damiano.
71739: NN, - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan Kampterrein.
13503: NN, - Diakonie.
19024: NN, - Gids voor de Gemeente Nuenen, Gewen en Nederwetten 1995-1996..
66502: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1938..
38591: NN, - Voorjaarstentoonstelling 1973 Haagse School Nederlandse, Belgische en Franse Impressionisten. Kunsthandel Borzo.
38590: NN, - Voorjaarstentoonstelling Kunsthandel Tjerk Wiegersma. Haagse School Nederlandse Impressionisten Nieuwe Aanwinsten.
70329: NN, - Overheidsbemoeienis - Opstellen t.g.v. het 11e Lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
21684: NN, - Waalre. Welkom in uw nieuwe Gemeentehuis.
66247: NN, - Verslagen aan de Koninging, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den Dienst der Rijkspostspaarbank in Nederland 1893-1944..
66246: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1878-1879..
69110: NN, - Van Willibrord tot Wereldraad., Enige aspecten van het geestelijk Leven in Utrecht door de eeuwen heen.
67604: NN, - Liste des Engagères des Domaines du Limbourg et des trois Pays d'Outre-Meuse.
103016: NN, - Lichamelijke Opvoeding en Sport in Noord-Brabant.
43937: NN, - Constitutiën en Regels der Zuster-Vereeniging van den H. Joseph te Amersfoort.
36337: NN, - Provincie Antwerpen. Comiteit van Monumenten en Bestuur van het Museum van Oudheden. Bulletij 1ste Deel.
3638: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1838. Vier-en-twintigste Jaargang.
3637: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1837. Drie-en-twintigste Jaargang.
72084: NN, - Richtlijnen inzake de Zorg voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk.
9437: NN, - Muntvondst van Escharen.
65592: NN, - Rapportage betrefefnde de Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen.
29981: NN, - Topografische kaart. 50-Oost Breda.
299811: NN, - Topografische Kaart 44-Oost Geertruidenberg.
299813: NN, - Topografische Kaart 56-Oost Herentals.
299842: NN, - Topografische Kaart 50-Oost Breda.
170866: NN, - R.K. Wijkverpleging Het Wit-Gele Kruis Tilburg. 31ste Jaarverslag 1950..
3749: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant.
20714: NN, - Jaarboek van het St Joris College en St. Catharina Lyceum te Eindhoven. Cursus 1938-1939..
29969: NN, - Plattegrond Loon op Zand 1: 7500..
6989: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. Année bissectile 1856. Vingtième Année..
11535: NN, - Het Ontstaan en de Organisatie van de Streekarchivariaten in Noord-Brabant.
66822: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Veertigste Deel 1905..
66823: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftigste Deel 1910..
95511: NN, - Jaarverslag NCB 1977..
95512: NN, - Naar grotere Produktie-Eenheden in de Brabantse Veehouderij?.
69005: NN, - Eugenie Cantré. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69006: NN, - Charles Despae. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69002: NN, - Aanplakbiljet: Werkhuisverordening Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken.
69003: NN, - Spa fotoalbum.
103001: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche gemeenten.
65286: NN, - Laat den Weg vrij!. Een Woord van Verweer tegen het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Openbare Vervoermiddelen.
11623: NN, - De Provincie Noord-Brabant.
70366: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
294711: NN, - Jaarverslag 1978 Streekarchivariaat Peelland.
294712: NN, - Jaarverslag 1980 Streekarchivariaat Peelland.
294713: NN, - Jaarverslag 1981 Streekarchivariaat Peelland.
294714: NN, - Jaarverslag 1983 Streekarchivariaat Peelland.
71294: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officieele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
71293: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1911. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1910..
71292: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1913. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1912..
71288: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1939. No. 2. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1938..
71290: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1916. No. 3. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1915..
71291: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1914. No. 4. Verslag over den Landbouw in Nederland over 1913..
66245: NN, - Verslagen over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1867 t/m 1910..
68948: NN, - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
70368: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1937..
295095: NN, - Akten van de Schepenbank Niel. Rijksarchief Antwerpen. Klapper 1653-1796..
12790: NN, - De Bossche Scheurkalender 2004..
256728: NN, - Industrieel Ontwikkelingsplan voor West-Brabant. Deel 1 & 2..
65976: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van Bestelgoederen in Binnenverkeer tusschen Stations der beide Maatschappijen.
41922: NN, - Was ist der Montserrat? Ein Gebirge, ein Heiligtum, ein Kloster.
66240: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893..
66239: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892..
66464: NN, - Handbook of the Netherlands an Overseas Territories.
16582: NN, - Gids voor Esch, Boxtel, Liempde.
70460: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1921. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
26954: NN, - Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
65736: NN, - Inventaris der Archieven van de Hervormde Gemeente Valkenburg-Meerssen 1649- ca. 1970..
299843: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
29990: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
29991: NN, - Topografische Kaart 46 Vierlingsbeek.
10527: NN, - Bont Brabants Busboekje.
11449: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XII. [Brabant en Limburg. Historisch overzicht van de Generaliteitslanden en beschrijving van de regeringscolleges, gerechtshoven, enz.. Geïllustreerde beschrijving van 's-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Bergen op Zoom en van de kwartieren van Oisterwijk, Kempenland, Peelland en Maasland.].
9734: NN, - Instructie voor de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.
66000: NN, - Lijst van Geneeskundigen aan wie de Keuring van Invalide Ambtenaren kan worden opgedragen.
25041: NN, - Van een Romeinsch Dorpje... Historische Rondwandeling door Oudenbosch.
16873: NN, - Werk van Toen. Tentoonstelling bij de Ingebruikneming van het Heemcentrum In de Drye Swaentjes, De Lind 42, Oisterwijk.
29812: NN, - Topografische Kaart 33/1-2 Zoutleeuw - Rummen.
66096: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1908..
65044: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2.1., 2.2., 3..
72052: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
11315: NN, - Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50.000 4 Zuid-Nederland 1838-1857..
113506: NN, - Openluchtrekreatie in Noord Brabant.
170693: NN, - Gids voor het Derde Studiejaar 1929-1930 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170696: NN, - Gids voor het Zesde Studiejaar 1932-1933 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
67061: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Elfde en Twaalfde Deel 1871 en 1872..
68981: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland.
66747: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftiende Deel 1875..
66752: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Twintigste Deel 1889..
66751: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Twintigste Deel 1888..
66750: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Twintigste Deel 1881..
74590: NN, - Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van dienstplichtige Leden hunner Gemeente.
28306: NN, - Gids voor een Bezichtiging van de Sint Jan op eigen Gelegenheid.
32950: NN, - Heel Opwijk viert Feest. Inhuldiging Burgemeester en Gemeenteraadsleden. Praalstoet en Volksfeest 30 april 1989..
67338: NN, - Der grosse Strassburger hinkende Bote 1879..
4857: NN, - Provinciaal Blad & Bijblad 1857. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1857..
67080: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1921..
374931: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1993..
37495: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2003..
69249: NN, - Academia Belgica XXVe Verjaring. Verslag 1958-1963..
66816: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Dertigste Deel 1892..
70304: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1900 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
70170: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 2. De economische Toestand van den Landbouw in 1936/1937 en andere Onderwerpen.
65549: NN, - Alphabetische Bladwijzer op de Circulaires in Drenthe over 1915-1922..
70153: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70154: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1915. No. 5. Verslag der Rijkslandbouwproefstations over 1914/1915..
36071: NN, - Uitvoering Bosch' Gemengd Koor: Der Tod Jesu.
36076: NN, - Damesconcert ter eere der Leden van het VIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.. in de Groote Zaal der Societeit Casino.
78545: NN, - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede Deel. / Nederland in Vroeger Tijd. Deel XXVIII Overijssel.
95517: NN, - Jaarverslag NCB 1949. Verslag over het Jaar 1949 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95516: NN, - Jaarverslag NCB 1951. Verslag over het Jaar 1951 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
38224: NN, - Sprè...kwoorde en Gezegdes die waai vur allie in un Buukske hebbe gezet.
96098: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
112981: NN, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel II Zuidelijk Nederland.
112991: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
112999: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif des Plancettes de. Verklarende Tekst bij de Kaartbladen Moerkant 1W, Essen 1E, Horendonk 2W.
70298: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1882..
70300: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over.
70303: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1899 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
3717: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVIII 1954-1955.I.
27770: NN, - Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda.
105406: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1917..
105407: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1918..
105408: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1919..
178505: NN, - Cataloog Hilvarenbeek Werken Rademaker Proost Schotel.
17372: NN, - 25 Jaar MTS-Tilburg.
29979: NN, - Plattegrond Bladel en Netersel 1 : 10.000.
39406: NN, - De Gilden van Rijsbergen.
22590: NN, - Gemeentegids Cuijk.
12902: NN, - Herdenking van de Bevrijding. Programma.
34900: NN, - Le Guide Fidèle contenant la Description du Brabant Wallon.
70350: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1921..
15420: NN, - Heeswijk-Dinther.
15013: NN, - Jan Cunencentrum. Een Greep uit de Collectie.
29919: NN, - Topografische kaart. 49F Roosendaal.
66542: NN, - Verslag betreffende den Toestand der Vereeniging Centraalisraëlietisch Krankzinningengesticht in Nederland over de Jaren 1933 en 1934..
66241: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1894..
66002: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
12259: NN, - Verslag van den Toestand der Gemeente 's Hertogenbosch over 1856..
11747: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant over de Jaren 1942-1950..
11748: NN, - Nota 2e Nationale Luchthaven Noord-Brabant.
70359: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
20000: NN, - Kennismakingstochten in en om de Kempen.
77915: NN, - Aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche Vrouwen 1898-1938..
20077: NN, - Ontwerp Intergemeentelijk Struktuurplan Kempenland.
70685: NN, - Nederlandsch Handelsmagazijn, algemeen zamenvattend Woordenboek voor Handel en Nijverheid. Tweede Afdeling: Mannsmahd-Zwolle..
65270: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1921..
17004: NN, - Gemeentegids Vught.
170697: NN, - Gids voor het Zevende Studiejaar 1933-1934 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
70339: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1908..
18774: NN, - Helmond 1883-1908. Programma der Feestelijkheden ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van den EdelAchtb. Heer A.H. van Hoeck als Burgemeester van Helmond.
15449: NN, - Zò is Heeswijk-Dinther. VVV 12 ½ jarig bestaan 1979..
15451: NN, - Rosmalen van A tot Z.
15452: NN, - Gemeentegids Rosmalen.
15460: NN, - Rosmalen van A tot Z '88 / '89..
67236: NN, - Heiligdommen en Bedevaarten Nederland.
18223: NN, - Gemeentegids Deurne.
66091: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903..
65775: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtilde du Saint-Sacrement Fonatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuele 1614-1698..
37642: NN, - Catalogus Brabantse Mutsen en Poffers.
67067: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Dertigste Deel 1897..
11940: NN, - De Toekomst van het Deltagebied. Veiligheid en Ontsluiting van Zuid-Westelijk Nederland.
3741: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1980..
66242: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895..
66757: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Dertigste Deel 1899..
66758: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Veertigste Deel 1907..
66090: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1902..
66088: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1900..
65888: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
66833: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1888-1890..
25739: NN, - Roosendaal Hart van de Benelux.
120701: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civiele Zaken voor Schepenen der Hoofdstad 's Hertogenbosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
12234: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1884/1885..
12235: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1885/1886..
66819: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Veertigste Deel 1902..
66817: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Dertigste Deel 1895..
70744: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 46 à 64, 1e Série. Tome IX..
29957: NN, - Topografische kaart. 43G Dinteloord.
29972: NN, - Plattegrond Dongen 1: 6250..
29967: NN, - Plattegrond Middelbeers 1: 18.000..
29968: NN, - Plattegrond Hooge en Lage Mierde en Hulsel 1: 15.000..
71990: NN, - Handleiding voor het Beteugelen van Woelingen. Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensie van 18 Juli 1932, IIde Afd. B, No. 12, met instemming van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie.
38607: NN, - Aantekeningen van de Orgelmaker Adrianus Kuijte.
12701: NN, - Project-Reglement voor de Societeit Casino, te 's-Hertogenbosch.
70297: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1877..
70737: NN, - Journal Officiel du Gouvernement de la Belgique. No. 55 à 80. Tome II..
67082: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Deel 1 (1852) t/m Deel 61 (1921)..
20251: NN, - Informatiegids Gemeente Bladel en Netersel.
18944: NN, - Liemt noar de Mert.
170705: NN, - Nieuwe Koninklijke Harmonie Tilburg. 1843-1993..
19738: NN, - Gemeente Veghel Heeswijk-Dinther, Eerde, erp, Mariaheide, Loosbroek, Vorstenbosch, Zijtaart Adresboek 1987/88..
9832: NN (VORSTERMAN VAN OIJEN?), - Catalogus van Geslachtkundige Werken, Wapens van het Genealogisch en Heraldisch Archief te Oisterwijk.
32045: NN, - Ville de Bruxelles. École Primaire communales. Règlement d'Ordre Intérieur.
27120: NN, - Franciscus in Brabant.
39677: NN, - Kempisch Gildefeest St.-Sebastiaansgilde Westerlo.
39676: NN, - Tiende Landjuweel der Kempische Gilden Herentals.
39669: NN, - St.-Sebastiaan Merksplas. Kempische Gildefeesten.
39663: NN, - Gemeente Kalmthout. St.-Jorisgilde viert grote Kempische Gildefeesten.
39662: NN, - Viering 375 jarig bestaan Kon. St.-Sebastiaansgilde Zandhoven. Schietspelen.
39657: NN, - 450 Jaar Kon. St. Ambrosius Gilde Meer. 1536 - 1986..
39656: NN, - Ridderlijke St Jorisgilde Ekeren. Gildefeesten 1960..
39653: NN, - Feestgids Kring Gildefeesten 525-jarig bestaan Gilde St. Antonius Stiphout.
70363: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1933..
11450: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren Deel XIII Brabant en Limburg. [ beschrijving van de Baronie van Breda, het Land van Cuyk, Grave, Steenbergen, Willemstad, Prinsenland en van de stad en het land van Maastricht ].
27958: NN, - Averbode Abdijkerk.
19969: NN, - Aarle Rixtel 800 Jaar 1179-1979..
109339: NN, - Holland. I. Brabant.
8505: NN, - Taxandria. Gedenkschriften van den Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpsche Kempen. Nieuwe reeks Deel XVI-XVIII. [o.a. Een adellijk Noordbrabantsch-Turnhoutsch geslacht familie de Fierlant; Genealogie de Fierlant; Meester Louis Boone; Juul Taeymans; baron du Four; Jozef Ceulemans; Familie van J.K. Huysmans te Turnhout.].
36070: NN, - Liederavond te Herentals 9 September 1906..
66433: NN, - Gewijzigde Onderwijswet van 1905, (volledig). Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, van 17 aug. 1878, Staatsblad 127........ Tekstuitgave.
70354: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
67064: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Twintigste Deel 1887..
67065: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Dertigste Deel 1891..
67066: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Dertigste Deel 1896..
65263: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1912..
44150: NN, - Congresboek. Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 1878-1978..
39681: NN, - Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland. 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609-1984..
294834: NN, - Klapper op Bevolkingsregister Gemeente Helvoirt 1890 - 1900..
66289: NN, - Uit de Geschriften van mr. H. Vos.
66316: NN, - Adres van den Gemeenteraad van Amsterdam aan den Koning, tot Wijziging van eenige Artikelen der Gemeentewet.
90094: NN, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
90093: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2000..
3740: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1979..
3743: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1982..
3744: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1983..
3650: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1850. Zes-en-dertigste Jaargang.
3651: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
3657: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1857. Drie-en-veertigste Jaargang.
71413: NN, - De Hasseltse Virga Jesse en haar Kerk.
3703: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Derde Jaargang 1937-1938..
65435: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
65733: NN, - De Rijks-Archieven te Roermond in 1899..
12970: NN, - Ter Blijde Herinnering aan het Zilveren Jubelfeest der Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch 1895-1920..
66820: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Veertigste Deel 1903..
9939: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Boter te 's Hertogenbosch.
72291: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
70264: NN, - Verslagen en mededelingen van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. Nieuwe Reeks, Deel 1..
28813: NN, - Catechismus of Christelijke Leering verdeeld in 5 Deelen en 41 Lessen Voor de Katholieke Jeugd onder het Aartsbisdom en alle andere Bisdommen der Provincie Mechelen.
65871: NN, - Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van Port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan.
71763: NN, - Neerland's Koers in de Nieuwe Tijd.
71761: NN, - Parlementaire Geschiedenis Financieele-Kortingswet voor Provinciën en Gemeenten.
70342: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1912..
70341: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1911..
70348: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1919..
70346: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1916..
39667: NN, - 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609 - 1984. Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland.
39368: NN, - St.~Georgiusgilde Stratum MDXII - MCMXII..
26025: NN, - Roosendaal rond Dolle Dinsdag. Bevrijding 1944..
69069: NN, - De Plaag van Stad en Dorp of het Alcoolisme. Verhalen, Zedelessen en Gedichten getrokken uit de beste Werken over Drankmisbruik uitgegeven in België en in Engeland.
11178: NN, - Artsenijhof. Geneeskrachtige Kruiden bij het Museum voor Religieuze Kunst.
66839: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1907-1908..
69134: NN, - Henri Matisse.
29905: NN, - Topografische kaart. 56F Reusel.
70352: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1922..
70351: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
95549: NN, - Jaarverslag NCB 1962. Verslag over het Jaar 1962 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95548: NN, - Jaarverslag NCB 1961. Verslag over het Jaar 1961 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
66505: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1941..
75870: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1919..
75871: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1920..
75872: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1921 (Verkorte Uitgaaf)..
66812: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Achttiende Deel 1878..
66811: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertiende Deel 1873 & Veertiende Deel 1874..
66762: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Vijftigste Deel 1917..
66761: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Vijftigste Deel 1916..
27303: NN, - Achelse Kluis.
29906: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
74336: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1984..
3748: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1987..
37480: NN, - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
17570: NN, - Stichting De Duynsberg. Pelikaanflats te Tilburg.
17586: NN, - Comité voor Maatschappelijke Wederopbouw Tilburg. November 1944 - Januari 1946..
39355: NN, - Vijfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. Brecht.
39360: NN, - 12e Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. St. Jorisgilde van Kalmthout 1671-1985..
17112: NN, - Het Vijf en Zeventig Jarig Bestaan der Kweekschool voor Frater-Onderwijzers van de Congregatie der Fraters te Tilburg. 1850-1925..
77787: NN, - Rabboni! Eenvoudige Overwegingen door een Kloosterlinge der Retraite van het H. Hart.
74321: NN, - Programma van het Negende Landhuishoudkundig Congres te Assen, 1854..
74318: NN, - Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Tholen.
70968: NN, - 525 Jahre St. Sebastianus-Schützenbruderschaft e.V. Beeck.
39556: NN, - Folklore in Brabant (De Gilden).
11614: NN, - Statistisch Zakboekje Provincie Noord-Brabant 1990/91..
78471: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 17e stuk: Markeregt van Laarwolde.
78472: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 16e stuk: Markeregt van Albergen.
76533: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900..
10272: NN, - Helse Hartstochten. 150 Jaar Archeologie in Noord-Brabant.
75557: NN, - [ Steijl ] Steyl in Wort und Bild.
27484: NN, - Het Klooster St. Agatha in den Lande van Cuyk.
66829: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1876-1878..
99385: NN, - Eenige Politie-Verordeningender Gemeente Helmond Provincie Noordbrabant.
75271: NN, - Vlaamse Gerechten.
66092: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1904..
65377: NN, - Gedenkboek ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van het Christelijk Blindeninstituut Bartiméus te Zeist 1919-1949..
66076: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1881..
66760: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Vijftigste Deel 1913..
74045: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
264321: NN, - Gids Expositie Streekhistorie Land van Heusden en Altena in Beeld.
40603: NN, - Hoe het groeide. De Basiliek van Sittard en de Godsvrucht tot O.L. Vrouw van het H. Hart. 1883-1983..
36099: NN, - De Brembosch. Een Bundeltje Liederen.
65576: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zestiende Deel 1876..
12868: NN, - Herdenking van het 100-Jarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius a Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1947..
72168: NN, - Hasselt.
76365: NN, - Codex Juris Canonicis Pii Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV.
12236: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1888/1889..
9942: NN, - Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad 's-Hertogenbosch, zal worden geheven de Belasting op het Gemaal.
10074: NN, - Ordonnantie, waer op binnen de Stadt, Vrydom ende Schantssen van 's Hertogenbosch, verpacht ende geheven sal worden den Veertighsten Penningh, van alle Schepen, Scuyten ende Jachten, die verkocht, andersints veralieneert, ofte mede tot Hypotheecquen gestelt, ende verbonden sullen worden..….
37260: NN, - Vincent van Gogh.
11033: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
12237: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1889/1890..
28259: NN, - Guide pour une Viste individuelle de Saint-Jean.
26306: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
11756: NN, - Een Woord aan de Kiezers door eenige hunner Roomsch Katholieke Medekiezers.
96707: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1964..
96708: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1965..
15485: NN, - Gemeentegids Rosmalen 1968/1969..
19432: NN, - Gemeentegids Sint-Oedenrode 1974..
19434: NN, - Expositie Sint-Oedenrode vanaf.
21071: NN, - Gemeentegids Oirschot 1977-1978..
230871: NN, - Gemeentegids Gemert 1980..
96705: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1962..
96703: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1960..
19810: NN, - Enige Facetten en Perspectieven van het sociaal-economisch Leven in de Gemeente Veghel.
9597: NN, - Bewaring van Stalmest en Gier en de Waarde van Stalmest en Gier voor de Bemesting.
13110: NN, - Extract uyt de Resolutien….
36241: NN, - Overkapping Station Den Bosch.
3626: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
3628: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1828. Veertiende Jaargang.
3627: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
109355: NN, - Toeristische Route Taxandria.
96713: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1969..
64823: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Friesland.
22636: NN, - Drie en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22637: NN, - Vier en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22639: NN, - Zes en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
27500: NN, - Eeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina Gesticht 1838-1938 Bergen op Zoom.
12885: NN, - Eeuwfeest Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1948. Programma.
11924: NN, - Jaarverslag 2008 NV Monumenten Fonds Brabant.
66831: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1882-1884..
27773: NN, - Dichter bij de Zaligheden.
22643: NN, - Veertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22633: NN, - Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1916..
12825: NN, - Een militaire Wandeling door 's-Hertogenbosch.
17594: NN, - De Tilburgse Bevolking in Cijfers. Samenvatting..
69510: NN, - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging {Thijmgenootschap] incl. Supplement 1940..
66610: NN, - No. 88 Algemeen Register van Veren op de Rivieren, Kanalen en andere Wateren des Rijks.
66234: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1876..
66235: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1877..
66236: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1878..
26304: NN, - Dag Vlijmen....
26305: NN, - Vlijmen 1978..
26307: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
41266: NN, - Regel en Constituties van de Zusters der Orde van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
10094: NN, - Algemeen Reglement op de Invordering der Stedelijke Belastingen, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
10093: NN, - Algemeen Reglement voor de stedelijke geadmitteerde beëedigde Werkers, Meters, Wegers, enz., te 's Hertogenbosch.
10097: NN, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
38705: NN, - Vierde Brabantse Antiekbeurs in Oud Kasteel Heeze te Heeze.
41222: NN, - Karmeliter Kloster Mainz 1285-1985. Kalender 1985..
64656: NN, - Topografische Kaart 28F Ootmarsum.
64657: NN, - Topografische Kaart 29A Denekamp.
65121: NN, - Lijst der in 1906 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66665: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1875..
74170: NN, - Synodale Rapporten Zaak-Geelkerken.
74179: NN, - Uitkomsten der Woningtelling gehouden in de laatste Maanden van 1919 in Gemeenten met meer dan 2000 Inwoners en in enkele kleinere Gemeenten.
74259: NN, - Evenredige Vrachtverdeeling in de Binnenscheepvaart. Wenken voor Vervoerder en Verlader.
74178: NN, - Overzicht betreffende de Werking der Wet tot Regeling van de financieele Verhouding tusschen Rijk en Gemeenten.
66229: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1871..
29933: NN, - Topografische kaart. 51A Oisterwijk.
76607: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 358..
26208: NN, - Heusden.
65619: NN, - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische Revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alden Biesen, voormalige Landcommanderij van de Duitse Orde.
28898: NN, - Brabants Goud. Sieraden, Goud, Zilver en Kunstwerken geschonken aan de Lieve Vrouwen van Brabant.
27031: NN, - Bij Moeder Maria in Handel.
27032: NN, - Willibrordjaar 89-90..
90086: NN, - Reglement en Wetten op den stedelyken Dienst voor de gewapende Burgermacht binnen de Stad van den Bosch.
3647: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1847. Drie-en-dertigste Jaargang.
3648: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1848. Vier-en-dertigste Jaargang.
3649: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1849. Vijf-en-dertigste Jaargang.
36511: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
65929: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
39649: NN, - Kringdag Kempenland. De Gulde van S. Joannes Baptista tot Soerendonck 1644-1969..
78201: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1867 aan de Provinciale Staten aangeboden.
78202: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1857 aan de Provinciale Staten aangeboden.
19859: NN, - Asten's Raadhuis door de Eeuwen heen.
17678: NN, - Gids voor de Gemeente Esch.
3739: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1978..
66122: NN, - Verslag van het Een en Twintigste Bedrijfsjaar 1936 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
65199: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1931-1932 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
3658: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1858. Vier-en-veertigste Jaargang.
3659: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1859. Vijf-en-veertigste Jaargang.
3660: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1860. Zes-en-veertigste Jaargang.
10022: NN, - Algemeene Politie-Verordening voor 's-Hertogenbosch 1ste Gedeelte.
3654: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1854. Veertigste Jaargang.
3653: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1853. Negen-en-dertigste Jaargang.
3652: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1852. Acht-en-dertigste Jaargang.
74516: NN, - De Militiewet (Wet van 2 Februari 1912, Staatsblad no. 21) voorzien van toelichtende Aanteekeningen..….
75047: NN, - [Tongeren] Oude Tongerse Herinneringen ofte Vrijthof esbattementen. Broekjes en Rokjes op het Vrijthof.
377068: NN, - Handelingen van het Congres van het Davidsfonds gehouden te Antwerpen.
77906: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1910..
41227: NN, - Vade-mecum voor de Novicen der Orde van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
32154: NN, - De Poorten van Brussel / Les Portes de Bruxelles.
73521: NN, - Les Cérémonies de la Béatification et de la Canonisation.
3666: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
18720: NN, - 800 Jaren Helmond in Beeld.
22653: NN, - 60e Jaarverslag over 1946 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22654: NN, - 61e Jaarverslag over 1947 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
10394: NN, - 40 Jaar Bestaan van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
10395: NN, - Bossche Diocesane Werkliedenbond. Verslag over 1918..
76611: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 371 t/m 373..
65113: NN, - Lijst der in 1913 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65112: NN, - Lijst der in 1927 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65110: NN, - Lijst der in 1911 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65111: NN, - Lijst der in 1925 vastgestelde Wijzigingen in de Registers VI, IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66001: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Strandvonderij.
69826: NN, - Le Stanze di Raffaello.
66238: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1890..
22422: NN, - Gemeentegids Uden 1969/1970..
38660: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
42660: NN, - Museum Mayer-Van den Bergh.
65105: NN, - Register IX Noordholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
113002: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Borgerhout 28E.
38598: NN, - De vijfjaarlijkse jonge Kunst uit Zuid-Nederland.
13758: NN, - Bokhoven.
30700: NN, - Kort Begrip van de Stadt Aerschot synde een Hertoghdom in Brabant.
65281: NN, - Reguleering van den Prijs van electrischen Stroom in verband met de Crisis.
3668: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1868. Vier-en-vijftigste Jaargang.
3632: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1832. Achttiende Jaargang.
36210: NN, - 10 Artistieke Prentbriefkaarten van het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
70353: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1923..
99367: NN, - Verordening op de Invordering van Gelden voor het keuren van Visch in de Gemeente 's Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
66075: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1879..
99432: NN, - Reglement by Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stadt 's Hertogenbosch gearresteert voor den Stads Kruyer, en op het bestellen der Goederen by de Markt en Veer-Schippers binnen voorsz. Stad gebragt worden.
72067: NN, - Boerderijenbehoud. De Zorg voor onze waardevolle landelijke Bouwkunst.
18472: NN, - Gezangen en Gebeden ten dienste der Processie van Geldrop naar Handel.
66834: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1892-1894..
99442: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt.
99378: NN, - Reglement op de Invordering der Plaatselijke Belasting op de Huurwaarde.
9938: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting op de Bouwmaterialen binnen de Stad 's Hertogenbosch.
40301: NN, - Titus Brandsma Zaligverklaring Rome.
3667: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1867. Drie-en-vijftigste Jaargang.
12319: NN, - 12 Stadsgezichten van 's-Hertogenbosch.
65247: NN, - Kort Verslag betreffende de in de Periode van 18 april t/m 1 mei 1935 op 9 Bruggen en 3 Ponten gehouden Verkeerstellingen.
66516: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1953..
66636: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1921 en 1922..
37742: NN, - Beleidsplan voor de Brabant-Collectie 1993-1996..
37737: NN, - Catalogus van de Bibliotheek van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland.
37736: NN, - Brabant. Informatie, Literatuur, Topografie, Brabantse Auteurs.
37732: NN, - Catalogus No. 50 van Nederlandse Romans.
38811: NN, - Gastronomie in Noord-Brabant.
38704: NN, - Negende Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
198539: NN, - Gemeentegids Beek en Donk.
42146: NN, - Voornaamste Bepalingen van het Kerkelijk Wetboek over de Kloosterlingen.
11946: NN, - De Rooms-Katholieke Kinderbescherming in Noord-Brabant.
74369: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1976..
74275: NN, - Atlas Copco. De eerste honderd Jaar 1873 - 1973..
73875: NN, - Gedenkboek verschenen bij het 50 jarig bestaan van de Katholieke Slagersbond op 22 april 1968..
29980: NN, - Plattegrond Eersel 1 : 7.500.
65577: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-vijftigste Deel 1915..
65578: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-vijftigste Deel.
21620: NN, - De beste Hekken komen uit Best.
3665: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1865. Een-en-vijftigste Jaargang.
4700: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1980..
76612: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 377..
70355: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1926..
75046: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Sint-Gillis-Waas 27W..
38014: NN, - Uit Brabant's kerkelijke Verzamelingen.
38016: NN, - Hedendaagse Constructieve Kunst in België.
99419: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Houtschatten [in de Meierij].
67063: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Twintigste Deel 1882..
29965: NN, - Plattegrond Goirle 1: 10.000..
73490: NN, - Formulierboek van het Wetboek der civiele Regtsvordering : met het Fransch oorspronkelijk = Formulaire du code de procédure civile: avec la traduction hollandaise. Tweede Deel K-Z.
76534: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900 + afzonderlijke Bijlagen..
73491: NN, - Historie van het Oud en Nieuw testament met christelyke en stichtende Bemerkingen. Eerste en Tweede Deel. Nieuwen Druk.
19780: NN, - Gids voor de Gemeente Veghel.
70347: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
103002: NN, - Maatregelen en Voorzieningen ten behoeve van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
103003: NN, - Jaarverslag 1950 van de Noordbrabantsche Vereeniging tot Bestrijding van de Tuberculose.
67570: NN, - Stichting Menno van Coehoorn. Ledenlijst 1954..
66093: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1905..
66094: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1906..
67556: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond Heemschut gevestigd te Amsterdam.
30088: NN, - De Kunst in de School. Prijzen der Stad Antwerpen.
106853: NN, - Het Geslacht De Gier.
106856: NN, - Geslachtboom van Jan Karel de Romréé, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1681).
106857: NN, - Geslachtboom van Karel Frans Josef de Partz. Prins der Sint-Jans-Gilde (1743).
106858: NN, - Geslachtboom van Frans Douglas gezegd Schott, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1664).
106859: NN, - Geslachtboom van Joost van der Hoeven, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1616).
95536: NN, - Ons Boekje voor het Gebruik bij de Ziektebestrijding in de Tuinbouw.
99397: NN, - Reglement van Orde voor de Gemeente-Arbeiders van 's-Hertogenbosch, bij het Ontstaan van Brand.
74023: NN, - IADA. 5. Internationaler Graphischer Restauratorentag.
70338: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1907..
65933: NN, - Circulaires Waterstaat 1898-1902..
20094: NN, - Toeristische Informatiegids. Content Kempenland.
3745: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1984..
10011: NN, - Costuymen ende Usancien van de Hooftstad 's Hertogenbos.
65556: NN, - De Duitsche Nota en het Antwoord der Gealliëerden.
3736: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1975..
66842: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1912-1913..
66840: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1909..
11062: NN, - Carte de la Forêt de Soignes et du Bois de la Cambre.
66547: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1886 en 1887..
20882: NN, - Straatnamenboekje van Eindhoven.
32161: NN, - Nieuwe Atlas van Groot Brussel en grote Omgeving.
32163: NN, - Officiële Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den gezant der Verenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel.
65126: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65127: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
66845: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1917..
272642: NN, - Fraters van Tilburg. Eeuwfeestviering. Pontificale Mis van Dank opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. W.P.A. Mutsaerts Bisschop van 's-Hertogenbosch.
70343: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1913..
77852: NN, - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1891..
70743: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 45 (bis) et Tarifs, 1e Série. Tome VIII 2me Partie..
70742: NN, - Journal Officiel du Royaume des Pays-Bas. No. 18 à 45, 1e Série. Tome VIII 1re Partie..
10852: NN, - Waterschap de Haven en Sassen van Zevenbergen. Rapport der Commissie, ingesteld door de A.V. van het Waterschap der 12en Mei 1925..
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
99427: NN, - Ordonnantie en Reglement op het Veer van de Stadt 's Hertogenbosch en Vucht en vice versa, Tyde van Hoog Water van den 29 Maart 1775..
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
205926: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Eindhoven over het Jaar 1882..
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
75851: NN, - 10 Years Lufthansa.
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
37748: NN, - Bibliotheek en Prentenkabinet. Informatiegids.
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
74837: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
121965: NN, - Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980..
12154: NN, - Lyst van de Huizen die geplundert en die de Glazen ingeslagen zyn in den Nagt tusschen 8 en 9 en 9 en 10 November 1787 binnen ’s Bosch..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
74256: NN, - Uitttreksel van Wetten en Acten van het Gouvernement.
74248: NN, - Decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den 13 Mey bevattende: een algemeen Voorschrift voor de Grond-, Districts- en Rings- Vergaderingen,....., ingevolge eenige door het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte nadere Bepalingen.
74250: NN, - Notificatie van den Minister van Financiën van Zijne Majesteit den Koning van Holland betreklijk een Modificatie van het bepaalde bij Art. 60 der Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel….
74251: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, relatief de Invoering van het Regt van het Klein Zegel op eenige Voorwerpen van Handel en Weelde,….
74252: NN, - Instructie voor den Directeur-Generaal voor de Justitie en Politie van het Koningrijk Holland.
72098: NN, - Informatiemap Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.
42041: NN, - Bijzonder Gewetensonderzoek voor Religieusen.
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
73976: NN, - Beschikking van den Minister van Waterstaat tot nadere Wijziging van de Motor- en Rijwielbeschikking.
78004: NN, - Edam met de Visscherswijk Volendam.
20100: NN, - Kempenland.
65119: NN, - Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
77031: NN, - Access tot Archives and Privacy. Proceedings of the twenty-third international archival round Table Conference Austin 1985..
19980: NN, - Mierlo Groei en Ontwikkeling.
72049: NN, - Oorlogsherinneringen van een Dorpsburgemeester.
377054: NN, - Book Auction Sale. The Library of te late F.H.M. Ouwerling formerly Keeper of the Archives of Tilburg.
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
30177: NN, - Antwerpen.
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
108381: NN, - Rekening van Ontvangsten en Uitgaven van het Waterschap de Gecombineerde Polders de Vliert, het Ertveld, het Binnenland van Orthen de Heuf en de Muntel over het Dienstjaar 1893..
25083: NN, - Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Van Pastorie tot Secretarie.
121838: NN, - Gemeentegids 's-Hertogenbosch.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
74396: NN, - Statistiek der Philantropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885..
12497: NN, - Acht Refereinen van de Rederijkerskamer Moyses Bosch uit 1641..
31528: NN, - Instellinghe van het Weerdigh Broederschap van het H. Cruys wettelyck opgerecht in de Kercke vande Eerw. Paters Minder-Broeders Recollecten tot Mechelen op den Feestdagh van H. Cruys-Verheffinghe den 14. september 1713..
31530: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
315301: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
377047: NN, - Museum Plantin - Moretus Antwerpen.
90113: NN, - Register op 'De Brabantse Leeuw' d.d. 12 december 1990..
384535: NN, - Stedelijk Museum Leuven.
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
74164: NN, - Boerderij en Monument.
65417: NN, - Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten.
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
39438: NN, - Eindhoven Gilde-Stad 1982. 5e Europees Koningsschieten.
78499: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1849..
65407: NN, - Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië.
43047: NN, - St. Werenfriduskerk Workum.
41250: NN, - Les Carmes.
74515: NN, - Handleiding bij de Uitvoering der Militiewet 1901, houdende de Bepalingen der Wet en de te harer Uitvoering en Toepassing gegeven Voorschriften, Koninklijke Besluiten,..….
32040: NN, - Manifestation en l'Honneur du Général Belliard Bruxelles 22 septembre 1938..
295079: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provinciale Griffie van Noordbrabant. Eerste Supplement.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
40617: NN, - Lieve Vrouw Psalter.
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
176899: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Hendrikus Wijnhoven, geboren 14 februari 1835, te Helvoirt.
76615: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 453 t/m 454..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..
70156: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923. No. 4. Verslagen betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1922 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1922/1923..
70157: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
70155: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1920. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1919/1920..
70159: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1930. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1929 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1929/1930..
66498: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934..
15472: NN, - H. Laurentius-Parochie 25 Jaar in Beeld.
37309: NN, - Vincent van Gogh. Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen.
64497: NN, - Inventaris van Stukken betreffende de Familie Brouwer en aanverwante Geslachten 17e-19e Eeuw.
64827: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening in Zuidholland, Noordholland en Utrecht.
41252: NN, - Regel van de Orde der Broeders van Onze L. Vrouw van den Berg Carmel.
3635: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1835. Een-en-twintigste Jaargang.
13567: NN, - Officieel Verslag van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910 te 's-Hertogenbosch.
99388: NN, - Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond.
3738: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1977..
17793: NN, - Gedenkboek bevattende de Geschiedenis van het Instituut voor Doofstommen Sint Michielsgestel 1840-1940..
41702: NN, - Twaalf Kapucijnen.
3674: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1874. Zestigste Jaargang.
65966: NN, - Leerlingenschaal en Klassebezetting.
74859: NN, - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland aangaande het Regt van Preferentie der Genen die ter zake van 's Lands Impositien, eenig Voorschot aan den Lande hebben gedaan of zulen doen. Gearresteerd den 17den April 1807..
74848: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeepzieders en Zeepmakers zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Inlandsche Zeep. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
99455: NN, - Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch.
39596: NN, - Gouden Schuttersfeest St. Hubert Rijen 1863-1913..
39032: NN, - Chantal Capelle.
74838: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens welke zich de Brandewijnkoopers, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
67081: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920..
66497: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933..
66494: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918..
99405: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is.
73634: NN, - Articles Convenus pour l 'Administration des dix-huit Hommes de Troupe Françaises Employés en Batavie.
36080: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt zijn [Zangbundel].
66821: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904..
66111: NN, - Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66114: NN, - Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66112: NN, - Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66113: NN, - Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
90012: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van de Ordonnatie voor de Voerlieden gearresteert den 22. February 1753..
76810: NN, - Agenda Landschap. Landschap verantwoord ondernemen voor Iedereen.
66515: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1952..
11793: NN, - De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970..
78045: NN, - Zwijndrecht.
99497: NN, - Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ….
74327: NN, - Leidraad voor het samenstellen en beheren van Topgrafische Atlassen.
74330: NN, - Code des Droits de Timbre, d'Enregistrement, de Greffe et d'Hypotèque ou Recueil Méthodique….
3636: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1836. Twee-en-twintigste Jaargang.
66504: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1940..
66503: NN, - Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939..
66672: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920..
66671: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897..
66670: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893..
66669: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883..
66668: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881..
66667: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878..
66666: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
76282: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
376131: NN, - Nederlandsche Volkskunde. Gelderland, Noord-Brabant, Limburg en Vlaanderen.
90025: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
72061: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
66519: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859..
37297: NN, - Hulde van den 's-Hertogenbosschen Kunstkring aan de Nagedachtenis van Theodorus van Tulden (1606-1669).
38703: NN, - Achtste Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
103017: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
103018: NN, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
95546: NN, - Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
20955: NN, - Eindhoven Informatieboekje voor Jongeren.
99338: NN, - Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch.
106861: NN, - Geslachtboom van Jooris Josef d'Ittre van Caestre, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1695).
9744: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929..
9745: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1930..
65116: NN, - Lijst der in 1918 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9746: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932..
9747: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936..
9751: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant.
9726: NN, - Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant.
99389: NN, - Plaatselijke Verordeningen op Schut en Policie Reglement voor de Gemeente Gemert, Distrikt Helmond, Provincie Nooord-Braband.
66846: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. Hollandsche Ijzeren Spoorweg-Maatschappij. Verslag over het Jaar 1918..
65109: NN, - Lijst der in 1912 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
9593: NN, - Excursie- en Proefveldgids 1937..
66518: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1955..
21672: NN, - Veldhoven ’69 of het Verhaal van een scheve Verhouding.
21691: NN, - Het Kempisch Bakkerij Museum.
9558: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
121826: NN, - Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 september 1900..
66517: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1954..
66237: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880..
38682: NN, - Verhoog uw Omzet spelenderwijs met Chronochime.
108306: NN, - Industrie en Vuilwaterbestrijding in de U.S.A..
108307: NN, - Maas. Rapport Nederlandsch-Belgische Commissie ingesteld tot Onderzoek van de Kanalisatie van de gemeenschappelijke Maas.
9425: NN, - Op de Penning. Penningen uit Brabant en hun maatschappelijke Functie.
108316: NN, - De Maas-Quaestie.
108342: NN, - Recapitulatietabel der Waterhoogten langs den Amer en zijne Takken, waargenomen in het Jaar 1884-1895..
108339: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivieren de Neder-Rijn, de Lek en de Nieuwe-Maas, van den Hoofddam te Pannerden tot Brielle.
108334: NN, - Register der Peilingen behoorende tot de Kaart der Rivier de Ijssel, van den Hoofddam te Westervoort tot Kampen.
108351: NN, - Inondations de la Vallée de la Senne, aux Abords de Bruxelles.
108383: NN, - Handboekje voor Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter Bevordering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk Deel van Noord-Brabant.
108382: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108402: NN, - Beschrijving van het Huldeblijk door Ingezetenen van Noordbrabant der Regering aangeboden ... tot Verlegging der Uitmonding der Maas.
108417: NN, - Analyse Verbetering Brabantse en Midden-Limburgse Kanalen. Deel I en II..
108481: NN, - Handboek voor Dijk- en Polderbesturen in Noord-Braband.
108488: NN, - Verslag over het Voorgevallene tijdens den Ijsgang op de Nederlandsche Rivieren in de Maanden December 1887 en Januari 1888..
38702: NN, - Beurs van Oude Kunst en Antiquiteiten in de voormalige St. Anthoniuskerk te Eindhoven.
10922: NN, - Schelde en Antwerpen Getuigenissen van een Opgang.
11312: NN, - Brabant en Limburg in Prent.
74337: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1975..
120061: NN, - Het Beleg van 's Hertogenbosch in 1629..
121803: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Bestek & Voorwaarden wegens het maken van Afsluitingen van Twee Duikers in den Zuidelijken Vestingwal met bijbehorende Werken.
121805: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken.
121825: NN, - Kohier van den Hoofdelijke Omslag van 's-Hertogenbosch, dat door Burgemeester en Wethouders is voorgedragen.
272779: NN, - Op Bezoek te Postel. De Abdijbibliotheek van Postel.
66105: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957..
74484: NN, - Georg Joachim Göschen sein Verlag 1785-1935 un die Sammlung Göschen.
74525: NN, - Paardenvordering en Paardenkeuring.
41694: NN, - Abbaye de Citeaux Cisterciens.
64653: NN, - Topografische Kaart 58D Roermond.
64654: NN, - Topografische Kaart 58 Roermond-Oost.
99237: NN, - Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99234: NN, - Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99233: NN, - Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99231: NN, - Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch.
99232: NN, - Reglement of Ordonnantie der Belasting, op het Voeder, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
24510: NN, - Hoevens Voorstel tot Grenswijziging.
29900: NN, - Topografische kaart. 58B Panningen.
72216: NN, - Overwegingen over het Heilig Hart van Jezus volgens de wijze van den H. Ignatius of Kennis en Liefde van het Hart van Jezus, gevolgd van een Triduum ter eere van het H. Hart van Maria opgedraagd aan de Zusters der H. Maagd Maria genaamd het Gezelschap, Maria Jezus Maria, Jozef & Meditatiën voor de maandelijksche Afzondering of Recollectie.
33051: NN, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Index Jaarboek 1 t/m 5..
72222: NN, - De Gasindustrie in Amerika.
27638: NN, - Honderd Jaar Onze Lieve Vrouw Visitatie in Tilburg.
32469: NN, - Guide pratique des Environs de Bruxelles.
70881: NN, - Groot Lied-Boek van Brederode naar de oorspronkelijke Uitgave van 1622..
67060: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868..
67058: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864..
67059: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866..
67062: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877..
74591: NN, - Weerbaarheidsvoorschrift 1921..
66813: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883..
299857: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
76509: NN, - Alphabetische Lijst van de Beroepen en Bedrijven vermeld bij de Wet op het Regt van Patent van 21 Mei 1819, benevens de Aanwijzing van de Belasting wegens ieder derzelver verschuldigd.
74835: NN, - Publicatie van den Minister van Financien van zijne Majesteit den Koning van Holland, behelzende Maatregelen ter Voorziening in de Behoeften van Zout voor de Inwoners van Oost-Friesland en Jeverland. Geärresteerd den 24sten Februarij 1807..
74600: NN, - De periodieke Werkzaamheden der Gemeentebesturen, voortvloeiende uit de Militaire Wetten en Voorschriften.
76459: NN, - Instructie voor de Inspecteurs der Administratie bij de Armée van onderscheidene Graden, gearresteerd bij Besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21..
9577: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931..
178946: NN, - Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen.
74839: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelke de Eigenaars, Schippers of Directievoerende van alle Binnenlandsche Schepen en Vaartuigen, mitsgaders de Scheepstimmerlieden binnen dit Rijk, zich zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef van het Binnenlandsch Last-Geld, Water-, Plaizier en Passagie-Geld, gearresteerd bij de Wet van den 23den van Louwmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 12den van den Bloeimaand 1809..
74843: NN, - Besluit, houdende een Reglement, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten 's Lands van Zout, belast bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74840: NN, - Besluit, houdende een Reglement op den Handel in Ruw Zout, ten gevolge der Wet op het Middel van het Zout, gearresteerd den 24den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
74841: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelk zich de Zoutzieders binnen het Koningrijk Holland zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting, gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74842: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Winkeliers en Neringdoende personen in geraffineerd Zout, binnen het Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Belasting op het Zout gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74844: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeehandelaren, Kooplieden en Particulieren, welke buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, onder Genot van Crediet, willen inslaan, ten aanzien van den Ophef der Belasting op gezegde Dranken, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
66523: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903..
37627: NN, - Brabantse Mutsen uit de Collectie van D'n Driedonk.
113001: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthoutse Hoek 6W..
11016: NN, - Wandelkaart van het Landgoed De Utrecht 1: 20.000.
70362: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1932. Register op Verslagen en Mededeelingen over 1924-1932..
11483: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV..
76700: NN, - Topografische Kaart 1 : 25.000 62B Heerlen.
39665: NN, - St. Anthoniusgilde Sambeek. Programma Gildefeesten.
299845: NN, - Topografische Kaart 51 Oost Eindhoven.
299846: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
205931: NN, - Busboekje Stadsdienst Einhoven ’75..
170739: NN, - Katholieke Leergangen in Cijfers. Studententellingen en Statistieken over het Studiejaar 1985/1986. Teldatum 1 september 1985..
66299: NN, - In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken.
66301: NN, - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land.
74016: NN, - Rechtspositiebesluit Nijverheidsonderwijs 1935 + Bijvoegsel.
65240: NN, - Dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
66228: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870..
39668: NN, - St. Sebastiaansgilde Westerlo. Kempisch Gildefeest.
3640: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1840. Zes-en-twintigste Jaargang.
78497: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1847..
65120: NN, - Lijst der in 1909 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
76126: NN, - De Tuberculose onder het Rundvee en hare Bestrijding.
299561: NN, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
76598: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 446 t/m 460..
76599: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 465..
76601: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 487 t/m 497..
76606: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 353 t/m 354..
76605: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 349..
76603: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 502 t/m 517..
76602: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 500..
76600: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 477 t/m 480..
76593: NN, - Friesch Rundvee-Stamboek. 1918..
76594: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 327bis..
76595: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 311 t/m 396..
76596: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432 t/m 434..
76597: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 439 t/m 440..
11017: NN, - De Utrecht.
66527: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929..
74018: NN, - Het Bezuinigingsontwerp 1935. IV Onderwijs.
174001: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
35609: NN, - Sientje van Mierikshoven 2. Trubbels.
75064: NN, - Bronnenoverzicht voor de bestuderig van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e Eeuw.
39582: NN, - Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Sint-Willibrordusgilde gevestigd te Nijlen (Antwerpen). Standregelen.
65203: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1938-1939 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65580: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-veertigste Deel.
74436: NN, - Insecten schadelijk voor Naaldhout. No. 1. De Dennenscheerder Hylesinus piniperda.
121905: NN, - Recreatief Centrum 's Hertogenbosch.
74375: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1985..
74846: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welk zich de Schippers van Schepen enz., zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten ;s Lands, van Zachte Zeep, belast bij de Wet van 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
74582: NN, - Inventaris van het Archief der Gemeente Warmenhuizen 1901..
74371: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1978..
74390: NN, - Algemene Ouderdomswet. Tekst en Commentaar.
74221: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Ekeren 15W..
384513: NN, - 125 Jaar Bossche Kunst Schilderijen - Tekeningen.
38469: NN, - De Heilige Kempen.
38492: NN, - Gemeentemuseum De Wieger Deurne. Catalogus I..
77907: NN, - Wet der Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
37019: NN, - Petrus Verhoeven 1729-1816. Beeldhouwer uit de laatste Periode van de Schuurkerken.
65511: NN, - Blikseminslag in een Kerktoren.
65633: NN, - Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen Schreibungen.
65993: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947..
66084: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889..
66085: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891..
66086: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897..
66087: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II..
28966: NN, - Verslag over den Toestand van het Huis der Bermhertigheid der Heilige Herten van Jezus en Maria te Heverlee-Groenveld bij Leuven.
66106: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959..
66107: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880..
66135: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958..
66133: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956..
66134: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957..
66139: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906..
66140: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908..
66141: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909..
66144: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912..
66145: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913..
66360: NN, - Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan.
66366: NN, - Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938..
21077: NN, - 100 Jaar Oirschotse Stoelen.
66095: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907..
74718: NN, - Drankwet voorheen en thans.
41759: NN, - Het Instituut der Franciscanessen Missionarissen van Maria.
41728: NN, - Necrologium Seraphicum Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum Antiquae Provinciae Flandro-Belgicae.
41732: NN, - Catalogus der Franciscaanse Bibliotheek van het Secretariaat der Derde Orde.
95524: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
28835: NN, - Jubilé Gebeden gedurende het Jubilé, toegestaan door Zijne Heiligheid Paus Gregorius XVI, ter gelegenheid van het Elfde Eeuwfeest gewijd aan de Nagedachtenis van den H. Willibrordus.
65241: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
76049: NN, - Maatregelen ter Voorkoming van de Tuberculose bij Varkens.
76053: NN, - Het Varken. Afkomst, Voeding, Verzorging.
78469: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 20e stuk: Markeregt van Gool.
66509: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1946..
76122: NN, - Mond- en Klauwzeer.
66496: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932..
40518: NN, - Het Vierenswaardig Wonder.
64825: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Oostelijk Gelderland.
65043: NN, - Uitkomsten der Woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld t.g.v. de Negende Volkstelling gehouden op den 31 December 1909..
99451: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Resolutie, houdende Approbatie van den inkoop van het Regt der Geoctroyeerdens van de Wagenposterye tussen de Steden 's Bosch en Maastrigt....
65202: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1936-1937 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
299856: NN, - Topografische Kaart 57 Valkenswaard.
3646: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1846. Twee-en-dertigste Jaargang.
30457: NN, - Brochure Merksem-Gids.
76479: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Utrecht; Provincie Friesland; Provincie Overijssel.
66102: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931..
66104: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944..
66103: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943..
66136: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959..
65517: NN, - Holland aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten opzigte van de Voldoening van derselver Schulden, ten Voorbeeld gesteld.
3645: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1845. Een-en-dertigste Jaargang.
22622: NN, - Tweede Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22624: NN, - Vierde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
65975: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
28825: NN, - Gebeden en Kerkplegtigheden voor de Wijding eens Bisschops, volgens het Roomsch Pontificaal.
28821: NN, - Het eenig noodige of Kort Begrip van al wat een Christen moet weten, gelooven en doen om Zalig te worden gevold door eenige Onderrichtingen en Levensregels dienstig voor alle Staten.
10140: NN, - Ordonnantie: Waer op over de Stadt en Vrydom, mitsgaders onderhoorige Forten ende Schantsen van 's Hertogenbosch, verpacht sal werden den Impost van den Taback.
21688: NN, - Gemeente Luyksgestel.
21090: NN, - Fa. Megens Zaadteelt en Zaadhandel Oirschot. Catalogus 1961-1962..
299854: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
299855: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
78140: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879..
78141: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 januarij 1878..
78571: NN, - Vijfde Internationaal Congres voor Binnenscheepvaart te Parijs in 1892..
99496: NN, - Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99368: NN, - Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
19227: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Schijndel.
3673: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1873. Negen-en-vijftigste Jaargang.
99831: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
65117: NN, - Lijst der in 1919 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
17029: NN, - Vught, Poort van de Hel.
38594: NN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
3656: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1856. Twee-en-veertigste Jaargang.
95593: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven.
299853: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Breda.
72241: NN, - Annual Report 2006-2007 International Institute of Social History.
72231: NN, - Uitkomsten der Zesde Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1879. Provincie Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen Drenthe, Limburg.
17086: NN, - Meubelen van Kennis.
65118: NN, - Lijst der in 1907 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
174002: NN, - Gedenkboek bij Gelegenheid van de plechtige Ingebruikneming van het Paleis van wijlen Z.M. Koning Willem II tot Paleis-Raadhuis der Gemeente Tilburg.
99261: NN, - Instructie voor de Kamer-Bewaarders.
99346: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van Den Bosch [m.b.t] Vroedvrouwen.
65684: NNN, - Guide to the Archives in Israel.
76193: NOBELS, JUDITH, - (Extra) Ordinary Letters. A View from below on Seventeenth-Century Dutch.
31535: NOBELS, LEOPOLD, - De Mechelse Torenbrand naar verholen Oorkonden door een Nazaat der Maanblusschers berijmd en bezongen en zijnen Medestadgenoten goedjonstelijk opgedragen.
377026: NOELS, LIC. H., - Register. Zuidnederlandse Tijdschriften vóór 1850..
19984: NOEREKAMPS, TIES E.A., - Voetbalvereniging NWC Asten 1928-1978. Jubileumuitgave.
18934: NOEST, J., - Het Groot Duyfhuis te Liempde.
11030: NOEST, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
11031: NOEST, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
71782: NOLET, PROF. W., - Middeleeuwse Kerkelijke Instellingen.
99531: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1934..
99532: NOLLEN, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1924..
43538: NOLTE, DR. AUG., - Het Godsbegrip bij Aristoteles.
67172: NOLTEN, MARLEEN, - Maleisië.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala

10/27