Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50521: VINTILA-RADULESCU, IONA, - Le créole français.
59309: VIRGIL / DRYDEN, JOHN (TRANSL.), - The works of Virgil translated into English verse by Mr. Dryden, vols. 2, 3, 4.
59308: VIRGILE / SEGRAIS, J.R. DE (TRANSL.), - Traduction de l'Enéide de Virgile, par Mr de Segrais,... avec les remarques à la fin de chaque livre pour l'intelligence de l'histoire. (Followed by:) Les Georgiques de Virgile. Nouvelle édition, revûë, corrigée, & augmentée de la lettre de Mr Bouchart à Mr de Segrais, ou Dissertation sur la question, si Enée à jamais été en Italie.
58191: VIRGILIUS (VONDEL, J. VAN DEN, VERT.), - Wercken. Vertaelt door J. v. Vondel.
2128: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
6816: VIS, D. & J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
53555: VISAGIE, L.A., - Terug na kommando: Avonture van Willie Steyn en vier ander krygsgevangenes.
45054: VISSCHER, C.J. (WELLSMAN, JOHN, COMMENTARY), - London before the fire: A grand panorama. From original 17th-century engravings by Visscher, Hollar and De Witt.
60539: VISSER, J.W., - Schetsen van het marine-stoomwerktuig, ten gebruike bij het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
22017: VISSER SMITS, D. DE (ED.), - Vrijmetselarij: Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel. Proloog W.Cool. Uitg.op last van de Prov.Grootloge van Ned.Oost Indië.
56284: VISSER, H.K.A. (ED.), - Nutrition and metabolism of the fetus and infant. Fifth Nutricia Symposium, Rotterdam, 11-13 October 1978.
58611: VISSER, M.W. DE, - Ancient Buddhism in Japan: Sutras and ceremonies in use in the seventh and eighth centuries A.D. and their history in later times. (2 vol. set).
41939: VISSER, H.W.C.A. & AMERSFOORDT, H., - Archief voor Vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde [781-1524].
45528: VISSERING, G., - On Chinese currency. Preliminary remarks on the monetary and banking reform in China. Vol. II: The banking problem.
60019: VISVLIET, JACOB, - De onnoozelheid beschermd, of Noodzakelijke verantwoordinge tegens alle spótters, schimpers lasteraars en kwaadspreekers van het van de voet tot in de vorst volbouwde treurgedicht van den heer proponent of predikant Jacob Visvliet.
60062: RAED VAN VLAENDEREN, - Secrete instructien voor de gecommitteerde van wegen den Raed ende Advocaet Fiscael van Hare Majesteyt in den Raede van Vlaenderen, ter executie van het placcaert van den 27. Maerte 1765 ... noodig is besonderlyck t' examineeren, eerst of de publike straeten, ende wel naementlyck d'heirbanen, prochie ende pont-wegen, alomme hebben de breede ... geprescribeert, ten tweeden of de boomen ende hout-gewas zyn geweirt ...
57970: VLEERTMAN, WILLEM, - Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Aproches... Waar in zeer veele aanmerkelyke byzonderheden, de drie laatste oorlogen betreffende, voorkomen. Uit zyn eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt.
31720: VLEESCHOUWERS, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen, 1830-1976.
6396: VLEKKE, B.H.M., - Nusantara. A history of the East Indian Archipelago.
4209: VLIEGEN, W.H., - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der S.D.A.P. in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. (Vervolg op 'De dageraad der volksbevrijding').
60316: VLIET, ADRIAEN VAN DER, - Vruchten der dichtlievenheid.
60603: VLOT, J.D., - "Ambitie en lust om wel te dienen". De maritieme carrière van luitenant-admiraal Willem Baron van Wassenaer (1712-1783).
44737: VOCINO, MICHELE, - La nave nel tempo.
59311: VOGEL, ZACHARIAS, - Verhandeling van alle soorten der breuken, hoe men dezelve grondig kan onderscheiden en kennen. Gelyk ook hoe men de geneezing der hernitomie zonder castratie op eene zeer ligte wyze kan verrigten. Met zeldzaame aanmerkingen en noodige kopere plaaten vercierd. En met eene voor-reeden verrykt door Johan Gerard Magner.
50936: VOGEL, PAUL JOACHIM SIEGMUND, - Biographie grosser und berühmter Männer des Alterthums.
41460: VOIGT, ERICH, - Wirtschaftsgeschichte Niederländisch-Indiens.
59313: VOISIN, ABBE DU, - Dissertation critique sur la vision de Constantin.
55491: VOLCK, B.J.G., - Bijdrage tot de kennis van het kompas en zijne afwijkingen. Naar verschillende bronnen samengesteld.
60671: VOLKENS, GEORG, - Der Kilimandscharo. Darstellung der allgemeineren Ergebnisse eines fünfzehnmonatigen Aufenthalts im Dschaggalande.
17838: COMMISSIE VOOR DE VOLKSCULTUUR, - Darah Bharata. Verzameling van hoofdpersonen uit de Wayang poerwa.
33273: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN, - Het geslacht Van Vollenhoven (oud-Overijselsch geslacht).
58709: VOLTAIRE (ANON. PUBL.), - Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
51343: VOLTAIRE (F.-M.AROUET), - Henrik de Groote. Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere de Voltaire in Nederduitsche dichtmaat overgebragt, onder de zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
59838: VOLZ, WILHELM, - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise. Band I: Die Batakländer; Band II: Die Gajoländer.
361: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (INTROD.), - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600-1900, in het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum.
59748: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (Eerste deel).
52387: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (2 vol. set).
59087: VOORDUIN, J.C., - De werken ter bevloeiing van een deel der afdeeling Brebes (Residentie Pekalongan) uit de Pemalie-Rivier.
22243: VOORHOEVE, J. & A. DONICIE, - Bibliographie du négro-anglais du Surinam. Avec une appendice sur les langues créoles parlées à l'intérieur du pays.
59151: VOORHOEVE, JAN & LICHTVELD, URSY M. (EDS.), - Creole drum: Anthology of Creole literature in Surinam. With English translations by Vernie A. February.
57006: INDONESISCHE VOORLICHTINGSDIENST, - Indonesische Documentatie: 1952, nos. 15, 16, 17, 19, 25 Oct. - 20 Dec. 1952. From 1953: Indonesisch Bulletin: 1954, nos. 3-10, 12; 1955, no. 1; 1956, nos. 2-7; 1957, nos. 2-3.
51354: VOORN, HENK, - Paper mills of Denmark & Norway.
40273: VOORNE, - Keuren ende privilegien des lands ende heerlijckheyts van Voorne. (&) Keuren ende privilegien der stede ende vrye heerlijckheyt van Heenvliet.
46825: VORSTERMANS, J.J., - Consumer credit. Various economic aspects with specific reference to Canada.
60666: VOS, RON DE, - Nederlandse clippers.
44303: VOS, FRITS, - A study of the Ise-Monogatari with the text according to the Den-Teika-Hippon and an annotated translation. (2 vol. set).
51996: VOS, J.C. DE, - Golden-Ten and related trajectory games.
47409: DE VOS, AN, - Gezelles 'Gouden Eeuw': De Zuidnederlandse zeventiende-eeuwse literatuur in het werk van Guido Gezelle.
60650: VOSMAER, A., - Elektrotechniek. Leerboek voor den machinist-elektricien.
58031: VOSSIUS, MATTHAEUS, - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der Graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toe. Vertaelt (uit het Latijn) door Nikolaes Borremans.
48981: VOSSWERKE A.G., - Die Technik der Grossküche. Richtlinien für den Aufbau und die Einrichtung von Grossküchen unter Berücksichtigung der Voss-Geräte.
57829: VOUTE. - Samuel Lancelot en zijne nakomelingen den naam Voûte dragend. (1776-1935).
43487: VREDENBERG-ALINK, J., - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen. Met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
44564: VREE, JOHAN K. DE, COFFEY, PETER & LAUWAARS, RICHARD H. (EDS.), - Towards a European foreign policy: legal, economic and political dimensions. Records of a colloquium held by the Europe Institute of the University of Amsterdam on the occasion of its 25th anniversary.
43417: VREEDE-DE STUERS, C., - Parda: A study of muslim women'l life in Northern India.
22212: VREEDE, A.G. (ED.), - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335).
13669: VRIES, PH. DE & TH. LUYKX (RED.), - Historische W.P. encyclopedie.
59039: VRIES, R.W.P. DE, - Catalogus van boeken over Nederlandsche taal- en letterkunde. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
9354: VRIES, JER. DE, - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
59315: VRIES, S. DE, - De doorlughtige weereld voorstellende een zeer nette genealogische, historische en politische beschrijvingh aller tegenwoordig levende Keyseren, Koningen, Vorsten en Graven; nevens de staten en republiquen des geheelen aerdbodems. (3 vol. set).
60277: VRIES, A.G.C. DE, - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
59162: VRIES, L. DE & ABOEBAKAR, H., - Lhee saboh nang. (Neubeuet keu aneu' miet glaih meujoeb).
58894: VRIES, R.W.P. DE [WALLER, F.G.], - Bibliotheca magica: alchimie, astrologie, atlantide [...] vampirisme, yoga. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur à Amsterdam, dont la vente aura lieu à Amsterdam, le mardi 8 octobre 1918.
60267: VRIESE, W.H. DE, - Handboek voor de kennis der geneesmiddelen ten behoeve van beoefenaars der genees-, heel- en artsenijbereidkunde, naar de tegenwoordigen vorderingen der natuur- en geneeskundige wetenschappen zamengesteld.
60102: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 15 Mey 1755: Rapport en resolutie van den toestand der Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Terschelling, en wat nog verder vereischt word om deselve in een compleete staat te brengen. Overgenoomen.15 Mey 1755.
60112: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 April 1781. Qualificatie op Gecommitteerden tot 's Lands zeeweeringen aan de Helder tot het werkstellig maaken van voorgeslage werken, en daar toe f 94570-0-0 uit 's Lands kas te mogen besteeden.
60106: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.
60104: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Dingsdag den 29 Juny 1756. Berigt van Commissarissen tot de Zeeweeringen op de Helder, Texel en Terschelling noopens het geene door haar ... is gedaan .... En resolutie om het opsigt over het onderhoud ... aan Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier te demandeeren. 29 juny 1756,
60101: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 26 February 1755: Missive van Commissarissen tot de Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Ter-Schelling, met twee rapporten raakende den toestand der selve werken, en waarom geen finaal rapport heeft konnen worden uitgebragt. Notificatie. (Almkerk, den 31 December 1754. Was geteekent, Hendrik Donkersloot).
60113: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 22 Maart 1787. Advis van Gecommitteerde Raaden Noorder-Quartier op 't verzoek van 't Dyk-Collegie van den Hondsbossche en Duinen van Petten, om verhoging van den Schoorlsche Dyk op 's Lands kosten en subsidie; en nader op 't daar toe verzogte subsidie door 't Dyk-Collegie van de Zype en Hazepolder. Overgenoomen. 22 Maart 1787.
60111: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 27 July 1757. Advis van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier op de requeste van die van het dorp Petten om een subsidie tot reparatie van haare zeeweeringen. Overgenoomen. 27 July 1757.
60110: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Saturdag den 23 July 1757. Missive van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier over de slegte en gevaarlijke situatie waar in het eiland Wieringen door de swaare stormen van 7 October en 6 November 1756 en daar op gevolgde sterke ysgangen is gebragt, en om tot het maaken van eenige werken een subsidie te verleenen, &c. Overgenoomen. (Actum Texel den 9 Juny 1757. Geteekent Mattys den Berger).
60109: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 Mey 1757. Advis van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier op de requeste van die van het eiland Marken om subsidie tot reparatie en herstelling van haare dyken. Overgenoomen, 13 Mey 1757.
60100: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit het register der resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland, genomen op den 9 April 1753: Gedeclareert, dat de brouwers sullen kunnen volstaan met ieder drie maanden hunne brouwtens in geschrifte op te geeven, en verder de gaarders gelast als in den text.
60090: GEDEPUTEERDE STATEN VAN VRIESLAND, - Nieuw ontwerp - Reglement, waarbij overeenkomstig art. 150 der Grondwet voor de Provincie Vriesland wordt geregeld de wijze waarop geoefend wordt het gezag en de magt aan de Provinciale Staten bij en ten gevolge van de Grondwet gegeven.
59914: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Ordre ende reglement vanden Hove van Hollandt ende West-Vrieslandt, op de rolle.
59878: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, eñ welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...
60014: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in haer Edele Gr. Mog. vergaderinge genomen op Saturdagh den 28. Ianuary 1690.
60012: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, genomen in Haer Edele Groot Mog. vergaderinge op Vrydagh den 20 January 1690.
60107: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 27 January 1757. Reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie.
60010: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, in haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 5 January 1690. (Propositie Dordrecht, rakende het aanstellen van den Raadsheer [Cornelis Teresteyn van] Halewijn, als Oudtraedt der selver Stadt).
60037: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Steur ende slam (=salm). Ordonnantie, vande Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, op den steur ende salm, die aldaer ten afslach gebracht wordt, omme daer af t'ontfangen den impost van den negenden penningh, als hier naer volght.
59890: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaet: Alsoo wy dagelijcks hoe langer hoe meerder in ervaringe komen, dat verscheyden quaetwillige persoonen (onder pretert van biersteeckers te zijn) hare bieren met groote ende kleyne kannen... om gelt laten drinken... contrarie onse Ordonnantie... tot groote schade ende ruine vande openbare tappers.
60099: STAATEN VAN HOLLANDT EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 13 Mei 1734. Resolutie raakende het testeeren van persoonen van de soo genaamde Pausselijke Weereldsche Ordres: item voortaan geen Paapsche notarissen te admitteeren. (Was geteekent, Willem Buys).
60013: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in Haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Dijnsdagh den 28. February 1690.
60027: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaat over de bevorderinge en beneficieeringe van des gemeene lands verpagte middelen en imposten. Gearresteert den 22 December 1733.
59864: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANT, - Provisioneel accoord ghemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant ter eenre, en den Ghedeputeerden vanden Heeren Staten van Zeelant ter andere zijde. Op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelant gheproponeert, rakende d'administratie vande Iustitie voor den Hove Provintiael vande voorschreven provintie. T'getal vande Raden inden voorsz Hove, electie vanden President, ende officieren vande selve.
57638: GEDENKBOEK VRIJMETSELARIJ. - Gedenkboek van de Vrijmetselarij in Nederlandsch Oost-Indië, 1767-1917. Uitgegeven door de oudste der drie Werkplaatsen op Java: De Ster in het Oosten, Weltevreden, La Constante et Fidèle, Semarang, De Vriendschap, Soerabaia.
59111: VROLIK, G. (SECR.), - Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Derde deel. Met o.a.. J.H. VAN SWINDEN, Verhandeling over HUYGENS als uitvinder der slinger-uurwerken, met de bijlagen. (pp. 27-168).
59115: VROLIK, G. (SECR.), - Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweeden deels, tweede stuk.
52830: VROLIK, GERARDUS, - Oratio de eo, quod Amstelaedemenses ad rem botanicam exornandam contulerunt, publice dicta A.D. III Aprilis a MDCCXCVII, quum ordinariam botanices professionem in illustri Athenaeo Amtelaedamensi auspicaretur.
59110: VROLIK, G. (SECR.), - Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweede deel.
60740: VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT, - Studie-materiaal voor vrouwenkiesrecht.
55336: VÜRTHEIM, J.J., - De Maassluissche tak van het geslacht Dirkzwager ca. 1455-1943.
60216: VUUREN, L. VAN, - Het gouvernement Celebes. Proeve eener monographie, deel 1.
57063: VUYK, BEP (ET AL, EDS.), - Konfrontasi, terbit dua bulan sekali. Nos. 1-18 + 20-22 + 25 + 28 + 30 + 31, Juli/Aug. 1954 - Djuli/Aug. 1959.
60651: VYNCKT, L.J.J. VAN DER, - Nederlandsche beroerten onder Filips II.
15064: WAAL, H. VAN DE, - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding, 1500-1800. Een iconologische studie.
49373: DE WAAL, D.C., - With Rhodes in Mashonaland.
45254: WAAL, H. VAN DE, - Decimal index of the art of the Low Countries D.I.A.L. Abridged edition of the Iconclass system.
47232: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. VIII: West-Borneo zonder de betrekkingen met de buren ten Noorden. Naar 't handschtift uitgegeven door E.A.G.J. van Delden.
47228: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. II: Eindcijfers, bijdragen aan het Moederland, hoofdbestuur, Landmacht.
47231: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. V: Burgerlijk algemeen bestuur (departementaal en gewestelijk), uitvoerige toevoegsels over de Buitenbezittingen. Eerste gedeelte.
41400: WAAL, H.L.E. DE, - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost Indië.
41207: WAARD, C. DE (BEW.), - De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven, 1343-1812.
44836: WAARSENBURG, DEMETRIUS W., - The Northwest necropolis of Satricum. An Iron Age cemetry in Latium Vetus.
8691: WACE, A.J.B., - Mediterranean and Near Eastern embroideries from the collection of Mrs.F.H.Cook.
47579: WADIA, D.N., - Geology of India.
59613: WAEL VAN VRONESTEIJN, WILLEM DE, - Croone der alderheylichste wonden Christi Iesu verclaert met xxxv bemerckinghen, alles getrocken wt de H. Scrifture HH. Vaders, ende kerckelijcke historie.
47961: K.K. GENIE-WAFFE, - Feld-taschenbuch für Genie- und Pionier-Offiziere. Verfasst von mehreren Offizieren der K.K. Genie-Waffe und des K.K. Pionier-Regiments.
3549: WAGENAAR, JAN, - Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
58098: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.
43524: WAGNER, HENRY R., - Sir Francis Drake's voyage around the world. (Reprint of the 1926 ed.: Sir Francis Drake's voyage around the world: its aims and achievements).
52855: WAHL, ADALBERT, - Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter der Französischen Revolution und der Freiheitskriege (1789 - 1815).
57298: WAITZ, THEODOR, - Anthropologie der Naturvölker. Erster Theil (von 6).
38716: WAKKER, GERRY, - Conditions and conditionals: An investigation of Ancient Greek.
3698: WAL, S.L. VAN DER (ED.), - Het onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1900-1940. Een bronnenpublicatie. Education policy in the Netherlands Indies 1900-1940. (With a preface, introduction and survey of the documents in English).
59654: WALCKENAER, C.A., - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection des relations de voyages par mer et par terre. Tome XI (Voyages en Afrique. Livre XII: Suite des premiers voyages dans le Golfe de Guinée, depuis le Royaume de Benin jusq'au Cap Lopez-Gonzalvo).
53145: WALKER, DANIEL, - Rights in conflict. The violent confrontation of demonstrators and police in the parks and streets of Chicago during the week of the Democratic National Convention of 1968.
47831: WALKER, CHARLES, - Thirty-six years at the Admiralty.
1020: WALL, V.I. VAN DE, - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel 1.
30579: WALL, V.I. VAN DE, - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbenhouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en begin der XVIIIde eeuw.
25362: WALLACE, D. MACKENZIE, - Russland. Nach der vollständig umgearbeiteten und durch 5 neue Kapitel vermehrten Originalauflage vom Jahre 1905 überstzt von Friedrich Purlitz.
52333: WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, BEW.), - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
44193: WALLER, F.G., - Genealogie van het geslacht Waller. Voorloopige uitgave.
51782: WALLIS DE VRIES, GIJS, - Spoenk 3.
48803: WALSHE, E.H., - From dawn to dark in Italy. (A tale of the Reformation in the sixteenth century).
20864: WALTHER, K.A. (ED.), - Vom Meer zum Bodensee. Unter Mitwirkung der Verbände zur Förderung der Hochrhein-Bodensee-Wasserstrasse.
48754: WALTHER, B.S., - Die Religions- und Sittenlehre, in so fern wir sie durch den blossen Gebrauch unserer Vernunft zu erkennen vermögen.
60612: WALTON, THOMAS, - Present-day shipbuilding. A manual for students and ships' officers for their respective examinations; ship-superintendents, surveyors, engineers, shipowners, and shipbuilders.
47822: WALTON, THOMAS, - Know your own ship. A simple explanation of the stability, construction, tonnage, and freeboard of ships.
42287: WANNENBURGH, ALF (TEXT), JOHNSON, PETER & BANNISTER, ANTHONY (PHOTOGR.), - The bushmen.
58925: FIRST WORLD WAR. - Mantelnote und Antwort der Allierten und Assoziierten Mächte auf die deutschen Gegenvorschläge (einschliesslich des Abkommens über die besetzten Gebiete).
44325: FIRST WORLD WAR. - Uit de Belgische archieven 1905-1914. Berichten der diplomatieke vertegenwoordigers van België te Berlijn, Londen en Parijs, aan den Minister van Buitenlandsche Zaken te Brussel. Uitgegeven vanwege het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te Berlijn.
43786: WAR OFFICE, THE, - Military engineering (technical training). (Vol. II): Electrical engineering. (Issued with Army Orders for September, 1924).
59434: WARD, THE HON. MRS. [MARY], - The telescope: A familiar sketch combining a special notice of objects within the range of a small telescope, with a detail of the most interesting discoveries which have been made with the assistance of powerful telescopes, concerning the phenomena of the heavenly bodies.
49576: WARD, FLORENCE ELIZABETH, - The Montessori method and the American school.
47752: WARNOD, ANDRE, - La brocante et les petits marchés de Paris.
26685: WARNSINCK, J.C.M., - De retourvloot van Pieter de Bitter (Kerstmis 1664 - najaar 1665).
53749: WARNSINCK, J.C.M., - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst, 1785-1935.
42442: WARREN, KENNETH, - The American steel industry, 1850-1970. A geographical interpretation.
4342: WASSENBERGH, A., - L'art du portrait en Frise au seizième siècle.
40960: WASSERMANN, H.P., - Ethnic pigmentation: historical, physiological and clinical aspects
17345: WASSING, RENE S. (TEXT) & HINZ, HANS (PHOTOGR.), - African art. Its background and traditions.
57874: WATER, J.W. TE, - Tweede eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene openbaare redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII...
58325: WATERMAN, T.T., - The whaling equipment of the Makah Indians. Originally published as Volume 1, Number 1, of the University of Washington Publications in Anthropology, 1920.
58796: WATSON, ROBERT, - Historie der regering van Philips II, koning van Spanje. (Full set of 4 vols.).
60372: WATSON, FREDERICK & NOZEMAN, C., - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. In vier boeken. Uit het Engelsch van ... F. Watson, met merkelyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelius Nozeman.
57793: WATSON, WILLIAM (INTRODUCTION), - An exact typographical reproduction of "The H.F. Beaumont Ms." a.d. 1690 (...). Commentaries by G.E.W. Begemann and W.J. Hughan. (&) Appendix with historical notes on Freemasonry, more especially with reference to the province of West Yorkshire.
52953: WATSON, LYALL, - Heaven's breath: A natural history of the wind.
2309: WATTJES, J.G. & W.T.H. TEN BOSCH, - Rotterdam en hoe het bouwde.
59447: WATTS, ISAAK [ISAAC], - Logica of onderwys van 't recht gebruik der reden, in 't onderzoek der waarheid; Neffens eene meenigte van regelen, tot verhoeding van dwaalinge, in zaaken van godsdienst en 't menschelyk leeven, zoo wel als in de wetenschappen. Uit het Engelsch naar den tienden druk, vertaald en met eene voorrede ter aanpryzinge door (...) Petrus Nieuwland, Predikant in 's Hage.
60699: WAUGH, NORAH, - The cut of women's clothes 1600-1930.
49795: WAUTERS, P.E., - Bemerkingen over de noodzakelykheyd der ziekediensters tot het genezen der zieke, de pligten en werkzaemheden der goede, de gebreken der slegte en den middel om goede aen-te-kweeken.
59816: WEBER, MAX, - Siboga-expeditie (1899-1900): Introduction et description de l'expedition. (Suivi de:) G.F. TYDEMAN, Liste des stations de la campagne scientifique du "Siboga".
59217: WEBER, MAX, - Ethnographische Notizen über Flores und Celebes.
58380: WEBER, JOACHIM, - Kroatien: Regionalentwicklung und Transformationsprozesse.
23558: WEBER, G., - Handboek der algemeene geschiedenis, ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Voor Nederland bewerkt door A.W.de Klerck.
48365: WEBER, MAX, - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre.
59547: FINANCIE-WEEZEN, - Memorie houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het Financie-weezen met bijlaagen, in dato 21 Meij 1790, ten gevolge van haar hoog mogende resolutie van den 4 Meij 1785. Met de resolutie van haar Hoog Mogende daar op genomen, op den 21 Meij 1790. + Bylaagen behoorende tot het generaal rapport van de Personeele Commissie van het Financie-weezen.
58383: WEHBERG, JAN, - Der Fjellbirkenwald in Lappland. Eine vegetationsökologische Studie.
44114: WEIDNER, FRITZ, - Die Haussklaverei in Ostafrika, geschichtlich und politisch dargestellt.
49498: WEIGUO, ZHANG, - Economic reforms and fertility behavior: A study of a Northern Chinese village.
54186: WEISHAUPT, ADAM, - Ueber die Gründe und Gewisheit der menschlichen Erkenntniss. Zur Prüfung der Kantischen Critik der reinen Vernunft.
58475: WEISKE, BENJAMIN GOTTHOLD, - De hyperbole errorum in historia Philippi Amyntae filii commissorum genitrice. (Pars I-III).
44891: WEISMANN, ANABELLA, - Froh erfülle Deine Pflicht: Die Entwicklung des modernen Hausfrauenleitbildes im Spiegel trivialer Massenmedien in der Zeit zwischen Reichsgründung und Weltwirtschaftskrise.
58616: WEISS, K.T., - Handbuch der Wasserzeichenkunde. Bearbeitet und herausgegeben von Wisso Weiss.
49320: WEISSMANN, ADOLF, - Die Primadonna.
45224: WELCH, STUART C., - The art of Mughal India: Painting & precious objects.
54814: WELCKER, J.W., - Nieuwe Rotterdamsche Waterweg, nouvelle voie fluviale de Rotterdam à la mer.
43778: WELLINGTON, J.H., - South West Africa and its human issues.
58405: WENCKEBACH, EDUARD, - De magneto-elektrische telegraaf van Gauss en Steinheil, naar oorspronkelijke berigten en eigen behandeling voor het Nederlandsch publiek beschreven.
30581: WENK, K., - Theo Meier: Bilder aus den Tropen. Pictures from the tropics.
12725: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS (HRSG.), - Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
58684: WENTINK, J.M., - Gids voor den adspirant-viermaander.
36449: SCHIP EN WERF. - D.S.S. Rotterdam van de Holland-Amerika Lijn, gebouwd door de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij N.V.
60629: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
28817: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911. + Eerste vervolg van 1 Januari 1912 tot ultimo December 1916. Met naamlijst van alle schrijvers.
57138: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1864.
57136: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1858.
59560: DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN, - Het rioleeringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië.
16505: DIENST DER PUBLIEKE WERKEN, - Ontwerp voor een tunnelverbinding onder het IJ.
57140: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1871.
57141: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1876.
57137: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1861.
58076: WERNDLY, GEORGE HENRIK, - Maleische spraakkunst, uit de eige schriften der Maleiers opgemaakt. Met eene voorreden, behelzende eene inleiding tot dit werk, en een dubbeld aanhangsel van twee boekzalen van boeken, in deze tale zo van Europeërs, als van Maleiers geschreven. Op kosten van de E. A. Heren Bewindhebberen der Oost-Indische Maatschappye gedrukt.
57969: WERSEBE, AUGUST VON, - Ueber die Niederländischen Colonien, welche im nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhunderte gestiftet worden, weitere Nachforschungen mit gelegentlichen Bemerkungen zur gleichzeitigen Geschichte.
52284: WESSEL, M.G.J. VAN, - Modernity and identity: An ethnography of moral ambiguity and negotiations in an Indian middle class.
7020: WESSELINK, J., - Schilders van den Veluwezoom.
59854: WESSELS, C. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par Saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, 1546-1605. Traduit du néerlandais par J. Roebroek.
42920: WEST, W.J., - The maritime photographs of Francis Frith.
44857: WEST, CLARENCE J. & BEROLZHEIMER, D.D., - Bibliography of bibliographies on chemistry and chemical technology, 1900-1924.
59489: WESTENDORP, NICOLAUS & REUVENS, C.J.C. (RED.), - Antiquiteiten. Een oudheidkundig tijdschrift, tweede deel (bestaande uit 2 stukken).
49283: WESTERHOF, P.W., - Infectieuze endocarditis 100 jaar na Sir William Osler.
42609: WESTERMANN, DIEDRICH (ED.), - Die heutigen Naturvölker im Ausgleich mit der neuen Zeit.
43921: WESTERMANN, DIEDRICH, - Die Kpelle. Ein Negerstamm in Liberia. Dargestellt auf der Grundlage von Eingeborenen-Berichten. Mit zwei Nachträgen: Texte in der Golasprache und Kpelle-Beiträge von H. Rohde nebst einer Kartenskizze.
35543: WESTERWEEL, BART (ED.), - Anglo-Dutch relations in the field of the emblem.
60038: STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND, - Placaat van honderdste en tweehonderdste penningen respective, te betaalen in twee termynen, de eene helft voor den eersten Mey toekoomende, en de weederhelft voor den eersten July daar aan volgende. Mitsgaders van eene personeele quotisatie, te betaalen in een termyn den eersten Augusty toekoomende. Gearresteerd den 23 February 1747.
48753: WETTE, WILHELM MARTIN LEBERECHT DE, - Christliche Sittenlehre. I: Die allgemeine Sittenlehre; II. Allgemeine Geschichte der christlichen Sittenlehre (vorchristlichen und altkatholischen, römisch-katholischen und prostestantischen Sittenlehre); III: Besondere Sittenlehre.
14918: WEY, FRANCIS, - Rome, description et souvenirs.
40991: WEYL, MARTIN (INTRO.), - Treasures of the Israel Museum Jerusalem. Sponsored by Caroloine and Joseph S. Gruss.
46503: WEZEL, E.H.A. VAN, - Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue Museum te Berlijn.
44344: WHIDDEN, GUY C. & SCHOFF, WILFRED H., - Pennsylvanien und seine mannigfachen Betriebe. Bearbeitet für den XII. Internationalen Schiffskongress.
55485: WHITE, E.W., - British fishing-boats and coastal craft: Part I: Historical survey.
60595: WHITE, W.H., - A manual of naval architecture for the use of officers of the Royal Navy, officers of the mercantile marine, yachtsmen, shipowners, and shipbuilders.
43718: WHITEHILL, WALTER MUIR, - The East India Marine Society and the Peabody Museum of Salem: A sesquicentennial history.
46552: WHITNEY, ANNIE WESTON & BULLOCK, CAROLINE CANFIELD (EDS.), - Folk-lore from Maryland.
49398: FAO & WHO, - Pesticide residues in food 2002. Evaluations, part I: residues (in 2 vols.). Sponsored jointly by FAO and WHO. Joint meeting... Rome, 16-25 September 2002.
43960: WIDDERN, CARDINAL VON, - Der Grenzdetachements-Krieg und die Kavallerie-Unternehmungen in Feindesland während der Mobilmachung. Kriegsgeschichtliche und taktische Studie.
21304: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
47759: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Drenthe. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
27616: WIEBERDINK, G.L. (SAMENST.), - Historische atlas Groningen. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
48668: WIEDEMANN, F.P. (BEARB.), - Führer in der Zeit der Turnsperre. Massmann, v. Klumpp, Lorinser, Strass, Diesterweg, C. F. Koch, Kirchner, Nachtegall, Ling, Eiselen.
58580: WIERINGEN, A.G. VAN (ET AL), - Rapport betreffende het kleinbedrijf in de goudindustrie in de kolonie Suriname.
43540: WIERSUM, E. & KERSBERGEN, A.C., - De archieven van kerken en liefdadige instellingen. I: Proveniershuis, Waalsche Kerk; II: Ned. Herv. Kerk te Rotterdam, idem te Kralingen.
43895: WIESE, ERNST, - Urkundenbuch der Stadt Wetzlar. Erster Band: 1141-1350.
52123: WIESE, LEOPOLD VON, - Beiträge zur Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung der Rohzinkfabrikation.
15787: WIESNER, J., - Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technischen Rohstoffenlehre des Pflanzenreiches.
45804: WIJESURIYA, GAMINI S., - Buddhist meditation monasteries of Ancient Sri Lanka.
60556: WIJN, J.J.A., - De werkgelegenheid van de koopvaardij in de negentiende eeuw.
1365: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J., - Door West-Indie: Antillen, Panama, Venezuela, Britsch Guyana, Suriname.
45065: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen, met eene nalezing op de kwartieren. Bronnenstudie.
45017: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Het geslacht Couperus in Nederland van 1580 tot ongeveer 1830.
45033: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De Fremery: De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930.
43766: VAN DEN WIJNGAERT, MARK, - Het beleid van het comité van de secretarissen-generaal in België tijdens de Duitse bezetting 1940-1944.
46848: WIJNINGA, V.M., - Paleobotany and palynology of Neogene sediments from the high plain of Bogotá (Colombia). Evolution of the Andean flora from a paleoecological perspective.
43906: WILBAUX, R., - Les caféiers au Congo Belge. Technologie du café Arabica et Robusta.
44371: WILDERMANN, MAX (ED.), - Jahrbuch der Naturwissenschaften 1893-1894. 9.Jahrgang. Enthaltend die hervorragendsten Fortschritte auf den Gebieten: Physik, Chemie und chemische Technologie; Mechanik; Astronomie und mathematische Geographie; Meteorologie und physikalische Geographie..
58966: WILHELMINA, KONINGIN, - Reproducties naar schilderijen van H.M. de Koningin, ten bate van hen die door de crisis getroffen zijn.
10067: WILKEN, G.A., - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven door C.M.Pleyte.
59411: WILKENS, KATHARINA, - Holy water and evil spirits: Religious healing in East Africa.
45432: WILKINSON-LATHAM, JOHN, - British cut and thrust weapons.
47764: WILKINSON-LATHAM, ROBERT & CHRISTOPHER, - Infantry uniforms. Including artillery and other supporting corps of Britain and the Commonwealth. I: 1742-1855; II: 1855-1939. (2 vol. set).
51104: WILLARD, MYRA, - History of the White Australia policy.
59958: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, aan de Heeren Staten van Zeeland.
58187: WILLEM VAN ORANJE, PRINS, - Apologie, ofte Verantwoordinge des doorluchtigen ende hoogh-geboren Vorsts ende Heers, Wilhelm ... Prince van Orangien ... Teghen den ban ofte edict, by forme van proscriptie, tegen hen ghepubliceert by den Coningh van Spangien. Hier is bygevoegt, uyt de Nederlantsche Historie van P.C. Hooft, hoe den selven Prince ende Heere de souveraniteyt van den lande by eenighe op-gedraghen, doch by hen niet aengenomen is geworden.
59959: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheydt den Heere Prince van Orangie, aan de Heeren Staten van Zeeland.
60041: WILLEM V, PRINS, - Byzondere goede vriend!
48092: WILLEMS, C. & MARX, JAKOB (ET AL), - Festschrift des Priesterseminars zum Bischofs-Jubiläum, Trier 1906.
58390: WILLEMS, A., - Les Elzevier: Histoire et annales typographiques.
57854: WILLER, GEORG (FABIAN, BERNHARD, HRSG.), - Die Messkataloge des sechzehnten Jahrhunderts: Die Messkataloge Georg Willers, 1564-1600. (5 vol. set).
59413: WILLIAMS, F.E., - Depopulation of the Suau District. (Territory of Papua).
58010: WILLICH, A.F.M., - Gezondheidsboek; behelzende wat er al, tot behoud van ligchaams, welvaart en sterkte (...), ten aanzien van lucht en weder, reinheid, kleeding, spijs en drank, oefening, rust, slaap, gemoedsgesteldheid (...) moet worden in acht genomen. Naar het Engelsch.
28244: WILLINK, DANIEL, - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien door ... Gerrit Schoemaker.
57830: WILLIS, FRED C., - Die niederländische Marinemalerei. Inaugural-Dissertation.
47528: WILLUMSEN, J.F., - La jeunesse du peintre El Greco. Essai sur la transformation de l'artiste byzantin en peintre européen. Tome second.
43748: WILMERDING, JOHN, - Robert Salmon, painter of ship and shore. With an introduction by Charles D. Childs.
48118: WILPERT, PAUL (HRSG.), - Antike und Orient im Mittelalter. Vortäge der Kölner Mediaevistentagungen 1956-1959.
48119: WILPERT, PAUL (HRSG.), - Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen.
60374: WILSEN, F.C., - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
8353: WILSON, JOS. S., - Bericht des Commissär des General-Land-Amtes an den Minister des Inneren für das Jahr 1869. (Cover title: Öffentliche Ländereien der Vereinigten-Staaten von America. A.D.1869).
52258: WILSON, GEOFFREY, - The old telegraphs.
44862: WILSON, W. ERIC & BRANSON, DOUGLAS, - The pilots guide to the Thames Estuary and the Norfolk Broads for yachtsmen.
50086: WILSON, ARNOLD, - A dictionary of British marine painters.
42245: DE WINDT, H., - From Pekin to Calais by land.
58055: WINHOFF, MELCHIOR, - Landrecht van Auerissel, tho samen gebracht unde uthgelecht. Tweede druk. Met veele taal-, geschied-, oudheidkundige en rechtsgeleerde aanteekeningen, benevens registers, zo van zaaken als van woorden, vermeederd door J.A. de Chalmot.
4324: WINKEL, J. TE, - De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde.
60580: WINKELMAN, P.H. (ED.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Eerste deel: Nederlandse rekeningen in de tolregisters van Koningsbergen, 1588-1602.
46234: WINKELMANN, W., - Die Wirkstoffe unserer Heilpflanzen. Darstellung und Anwendung. Neuzeitliche Kräuterheilkunde auf mikroskopischer Grundlage. Über 150 mikrophotographische Originalaufnahmen und 100 farbige Pflanzen-Illustrationen.
47355: WINKLER, JOHAN, - Studiën in Nederlandsche namenkunde.
11545: WINKLER PRINS, A., - Geïllustreerde aardrijksbeschrijving. Landen en volken, koopsteden, zee- en handelshavens der vijf werelddeelen.
1031: WINSEMIUS, J., - Nieuw-Guinee als kolonisatiegebied voor Europeanen en van Indo-Europeanen.
58263: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN & MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - Tooneelpoëzy. (Het beleg der stad Leyden; Jacob Simonszoon de Ryk; Monzongo, of de koningklyke slaaf; De Camisards; Maria van Bourgondiën, Gravinne van Holland).
57029: WINTER, J.W., - Beknopte beschrijving van het Hof Soerakarta in 1824. Met voorwoord en eenige nooten van G.P. Rouffaer).
59038: WINTER, C.F., - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Tweede deel: Zamenspraken over salokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
60392: WINTER-VAN MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN, - Germanicus. In zestien boeken.
60393: WINTER-VAN MERKEN, LUCRETIA WILHELMINA VAN & WINTER, NICOLAAS SIMON VAN, - De waare geluksbedeeling, brieven, en nagelaaten gedichten van Lucretia Wilhelmina van Winter, gebooren Van Merken; en gedichten en fabelen van Nicolaas Simon van Winter.
59790: WINTERSWIJK. - Wandelkaart der gemeente Winterswijk 1:25.000.
8086: WIRTH, ALBRECHT, - Vorderasien und Ägypten, in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
43793: WIRZ, PAUL, - Die Ainu: sterbende Menschen im Fernen Osten.
56999: WIRZ, P., - Untersuchungen an Schädeln und Skeletteilen aus dem Gebiet der Humboldt-Bai und dem südlichen Küstengebiet von Holländisch Neu-Guinea.
58900: WIRZ, PAUL, - Religion und Mythus der Marind-anim von holländisch Süd-Neu-Guinea und deren totemistisch-soziale Gliederung. Inaugural-Dissertation.
43129: WISHLADE, R.L., - Sectarianism in Southern Nyasaland.
38203: WISSE, J., - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
44001: WIT, FREDERICK DE, - Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum belgicarum XVIII provinciarum peraccurate delineatarum. Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincien in plattegronden. Facs. van de oorspronkelijke eerste druk, verschenen te Amsterdam in ca. 1698. Facs. of the 1st ed., published at Amsterdam c. 1698.
24180: WIT, H.C.D. DE (ED.), - Rumphius memorial volume.
58156: WITGEEST, SIMON, - Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toverboek, of 't nieuw speel-tooneel der konsten. Verhandelende omtrent zestien hondert natuurlyke toverkonsten, zoo uit de goochel-tas, als kaartspeelen, mathematische konsten (...).
7389: WITH, K. (ED.), - Buddhistische Plastik in Japan: Bis in den Beginn des 8. Jahrhunderts N. Chr. (2 vol. set).
9288: WITKAMP, P.H., - Gedenkboek van Neerland's 50-jarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje.
53168: WITSCHEY, E.C., - De Zuiderzeewerken in woord en beeld.
12030: WITSEN ELIAS, J.S., - De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance.
57884: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Het geheim der Vrijmetselarij opengelegd.
48026: WITT, JEAN DE, - Lettres et négociations entre Mr. Jean de Witt, conseiller pensionnaire & garde des sceaux des provinces de Hollande et de West-Frise, et messieurs les plénipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas. Tome troisième, contenant les négociations de Mr. C. van Beuningen en France, depuis l'an 1664, jusqu'à l'an 1667.
58481: WITT, JOHN DE (COURT, PIETER DE LA), - Political maxims of the state of Holland: comprehending a general view of the civil government of that republic, and the principles on which it is founded (...). Translated from the Dutch original, which contains many curious passages not to be found in any of the French versions. To which is prefixed, historical memoirs of the two illustrious brothers Cornelius and John de Witt.
59573: WITT, JOHAN DE, - Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland (...). Beginnende met den jare 1653, en eindigende met den jare 1668. (2 vol. set).
58331: WITTEN, EDWARD, - Einstein in Alexandria. The Scientific Museum.
4199: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F., - De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering, 1890-1940.
28452: WITTOP KONING, D.A. & E. GRENDEL, - De farmacie in tekening en prent.
35876: WITTOP KONING, D.A., - Harderwijker boekdrukkers.
44188: WITTOP KONING, D.A., - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland. (Herziene uitg. van Stoeder's Geschiedenis der pharmacie in Nedeland).
43852: WOLBACH, S.BURT, TODD, JOHN L. & PALFREY, FRANCIS W., - The etiology and pathology of typhus, being the main report of the Typhus Research Commission of the League of Red Cross Societies to Poland.
59757: WOLFF VON WULFING, H.E., - Algemeene boom- en stamtafel, benevens eenige hulptabellen voor den plantsoendjati (Tectona grandis L.f.; Verbenaceae). (Bijlage bij Stamvorm en inhoud van den djati in plantsoenen).
16139: WOLFF, OTTO, - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten.
59454: WOLFF, CHRISTIAAN [CHRISTIAN VON], - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het rechte gebruik van dien in de kennisse der waarheid, den liefhebberen der waarheid medegedeeld. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
43452: WOLFF, CARL, - Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. II. Regierungsbezirk Hildesheim. 1. u. 2. Stadt Goslar. Barbeitet in Gemeinschaft mit A. v. Behr und U. Hölscher.
52642: WÖLFL, J.W. (ED.), - Philatélique 1965. Annual postage stamp auction records. Jahrbuch der Briefmarkenauktionen. Annuaire des ventes aux enchères philatéliques. Annuario delle aste filateliche.
42119: WOLFSKEHL, KARL, - Zehn Jahre Exil: Briefe aus Neuseeland 1938-1948. Herausgegeben und eingeleitet von Margot Ruben, mit einem Nachwort von Fritz Usinger.
48052: WOLFSON, D.L. (ET AL), - Rapport der commissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1883, no. 16, tot reorganisatie van 's Rijks werven.
58706: WOLSTEIN, JOHANN GOTTLIEB, - Das Buch von innerlichen Krankheiten der Füllen, der Kriegs- und Bürger-Pferde.
32160: WOLTHUIS, G.W., - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studiën over literatuur en folklore: Mariken van Nieumeghen.
60728: WOLTRING, HERMAN, - Ovariaaltumoren en hunne behandeling in de Vrouwenkliniek der Amsterdamsche Universiteit (van Juni 1896 - April 1907).
43653: KANG WOO, - Histoire de la bibliographie chinoise.
45655: WOODRUFF, A.W. & LINCICOME, DAVID RICHARD (EDS.), - International review of tropical medicine. Vol. 4, 1971.
44365: WOOLLARD, CLAUDE, - Les flottilles de Harwich, 1914-1918, sous les ordres du Commodore Tyrwhitt.
56111: WORMSER, J.A. (VOORREDE), - Een silveren trompet gestoocken ter gelegenheyt van de silveren bruyloft van ... Jacobus Philippus van der Land ende mevrouwe Elisabeth Johanna Christina van der Land, geborene Höveker, geviert tot Rotterdam den 16 van bloeymaent 1886.
58255: WORTEL, G.M.L., - De Stokkink collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
27612: WORTMAN, J.L.C., - Het cateterisme voor de algemeene praktijk.
58074: WOUDE, C. VAN DER, - Kronyck van Alckmaar. Met zyn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't Octroy van de Scher-meer.
59373: WOUDE, B.A.L. VAN DER (E.A.), - Het 4e en 5e Veendistrict 1826/1926.
58587: WRIGHT, J. BUCKLAND, - Negen houtsneden van J. Buckland Wright voor de N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven. Als nieuwjaarskaarten voor de jaren 1934-1940 verschenen, behalve nummer 1 & 3, welke hier voor het eerst worden afgedrukt.
48488: WRIGHT, DUDLEY, - Woman and freemasonry.
59154: WULLSCHLAGEL, H.R., - Deutsch-Negerenglisches Wörterbuch. Nebst einem Anhang, Negerenglische Sprüchwörter enthaltend. & Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik
46082: WURFF, RICHARD VAN DER, - International climate change politics: Interests and perceptions. A comparative study on climate change politics in Germany, the United Kingdom and the United States.
44078: WURM, STEFAN, - Studies in the Kiwai languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
55993: WUSTEN, HERMAN VAN DER (ED.), - Urban university and its identity: Roots, locations, roles.
43278: VAN WYK, W.B. VAN, - Die godsdienstige lewe van die kleurlinge op Stellenbosch.
23272: WYN, H. VAN & MEIJER, J.D., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam aangaande de vroegere privilegiën van deszelfs poorters en inwoners.
59638: WYN, H. VAN (ET AL), - Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste t/m twintigste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (in 4 banden) + Register + Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie (in 2 banden).
40784: WYPKEMA, A., - De invloed van Nederland op ontstaan en ontwikkeling van de staatsinstellingen der Z.A. Republiek tot 1881.
50857: WYSS, [JOHANN DAVID], - Le Robinson suisse, ou histoire d'une famille suisse naufragée.
34725: XAVIER, A. (ANNOT.), - Legisleçao colonial sobre abonos.
50928: XENOFON [XENOPHON], - Feldzug nach Oberasien. Verbessert und mit Inhaltsanzeigen und einem Wortregister versehen, von F.H. Bothe.
59464: XENOPHON, - Xenophontis Lacedaemoniorum respublica. Accedit interpretatio Latina Leunclavii.
43965: KARL XII (CARLSON, ERNST, ED.), - Die eigenhändigen Briefe König Karls XII. Gesammelt und herausgegeben von Ernst Carlson. Deutsche Übers. von F. Mewius.
59993: LOUIS XIV, - Memoire des raisons qui ont oblige le Roy à reprendre les armes, & qui doivent persuader toute la Chrestienté des sinceres intentions de sa Majesté pour l'affermissement de la tranquillité publique. (Fait a Versailles, 24 jour de Septembre 1688. Suivant la copie a Paris chez Jean Baptiste Coignard, Imprimeur du Roy).
60095: LOUIS XIV, - De par le Roy. Sa Majesté, ayant égard a la supplication qui luy a esté faite par les marchands François interressez a la pesche, d'accorder une liberté entiêre aux vaissaux des sujets des Estats Généraux des Provinces-Unies ... (Fait á Condé le 17e jour de May 1677. Signé Louis. et plus bas, Colbert).
42118: PHYSICA XV. - International Conference on the Physics of Metals (Amsterdam, 12-17 July 1948).
46004: YALDIZ, MARIANNE (ED.), - Palast der Götter: 1500 Jahre Kunst aus Indien. (Eine Ausstellung im Rahmen der Indischen Festspiele 1991/92.
49315: YAO, JIRO (ED.), - Monetary factors in Japanese economic growth.
55225: HU YAOBANG, - Pidato Dalam Rapat umum memperingati ulang tahun KE-60 Berdirinya Partai Komunis Tiongkok (1 Juli 1981).
60657: YARWOOD, JOHN & EL-MASRI, SOUHEIL, - Al-Muharraq: Architectural heritage of a Bahraini city.
52904: YELLEN, JOHN E., - Archaeological approaches to the present: Models for reconstructing the past
55408: GILLESPIE & COMPANY OF NEW YORK, - General export catalog No. 2.
46808: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1897.
46809: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1903.
36423: YOUNG, G.M., - Early Victorian England, 1830-1865.
50763: YOUNG, G.V.C. & FOSTER, CAROLINE, - Captain Francois Thurot. (Privateer, agent extraordinaire, smuggler, saboteur-elect and naval officer).
59051: YOUNGMAN, W. (PREFACE), - Inquiry into the conditions of paddy cultivation in Ceylon. (Reports of the district sub-committees appointed to inquire into paddy cultivation in Ceylon).
29935: YSSELDIJK, W.E.P. VAN, - 1000 Jaar Yerseke.
47120: YUDELMAN, MONTAGUE, - Agricultural development and economic integration in Latin America.
59673: ZAANSCHE MOLEN, VERENIGING DE, - De windbrief, contactorgaan van de "Zaansche Molen", vanaf mei 1972: mededelingen en informatieblad voor leden van De Zaansche molen. Jaargang 1, nr 1 t/m jaargang 6, nr. 20, mei 1971 - okt. 1976.
58460: ZAANSTREEK. - Besondere privilegien ende handvesten verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d'ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, 't West-end van Knollendam, Westzaanden aan den Regel, Crommenie en Crommenie-dijck.
58476: ZACHARIE (ZACHARIAE, FRIEDRICH WILHELM), - Les quatre parties du jour, poëme traduit de l'allemand ["Die Tageszeiten, ein Gedicht", 1756].
16162: ZANEN, G., - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Kon.Rotterdamsche Lloyd N.V.
41048: ZARNOWSKA, E. (INTROD.), - La nature-morte hollandaise: Les principaux représentants, ses origines, son influence.
27897: ZDUNIC, DRAGO, - Naïeve schilderkunst.
21999: ZED, M., - Kepialangan, politik dan revolusi: Palembang 1900-1950.
58632: ZEDLITZ [-NEUKIRCH, LEOPOLD] VON, - Die Staatskräfte der Preussischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III. Enthaltend 1ster Band die Statistik; 2ter Band die Topographie; 3ter Band die Militairstaat.
20587: ZEEGERS, L.TH., - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
58778: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Flushing route. Time tables of the Zeeland Steamship Co. Royal mail route between Queenboro's Pier and Flushing. Summer service 1909.
58777: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Fahrplan der Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Zeeland". Über Vlissingen nach England. Vlissingen-Queensboro' route. Sommer-Fahrplan 1890.
58782: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Doppelschraubendampfer Prinses Juliana - Oranje Nassau - Mecklenburg der Vlissinger Post Route nach England Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Zeeland".
59130: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Fahrplan der Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Zeeland". (Vlissingen-Queensboro route). Sommerdienst 1897.
59131: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Flushing route. Time table of the Zeeland Steamship Company. Twice daily. Winter-service 1895, 1896.
59978: STATEN VAN ZEELAND, - Resolutie van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant. Den 27. Juny 1684
59957: STATEN VAN ZEELAND, - Advis, van de Heeren van Middelburgh, ingebracht ter vergaderingh van de Ed. Mogende Heeren Staten van Zeelant.
59968: STATEN VAN ZEELAND, - Missive, geschreven uyt Middelburg, in dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een placaet, tot voortsettinge van de negotie in die provintie.
60097: STATEN VAN ZEELANT, - Missive van de Heeren Staten van Zeelant, aen de Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, over het recht der commissievaerders, op de opgebrachte Hollantse schepen, komende van Vranckrijck, geladen met brandewyn, contrarie haar pasport.
48187: ZEEMANSGIDS. - Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel, deel III. Eerste gedeelte: Gasparstraten; Straat Karimata; Westkust Borneo en Toedjoeh-eilanden; Noorkust Java Beo, Hoek Krawang en nabijgelegen eilanden; Straat Bali en Zuidkust Java.
60492: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1845. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60491: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1844. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60490: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1843. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60488: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1841. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60484: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1837. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60483: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1836. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60486: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1839. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60485: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1838. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
47794: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1892. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60508: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1865. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60507: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1864. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60506: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1863. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60505: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1862. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60504: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1861. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60503: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1860. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60482: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1835. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60481: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1834. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60487: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1840. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60495: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1850. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60498: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1855. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60500: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1857. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60477: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1830. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60476: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1829. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60494: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1847. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60493: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1846. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60501: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1858. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60515: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1872. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60525: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1924. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60520: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1878. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60536: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1938. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60535: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1937. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60527: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1926. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60526: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1925. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60516: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1873. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60474: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
47846: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1891. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60533: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1935. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60517: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1874. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60479: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1832. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60534: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1936. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60532: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1934. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60519: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1876. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60480: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1833. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60522: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1882. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60537: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1939. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
47796: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1898. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58961: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1941; idem 1942; idem 1943. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43993: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43994: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43996: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60524: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1923. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60521: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1879. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60523: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1897. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60531: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1933. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60530: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1932. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60509: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60528: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1928. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60529: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1930. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60473: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1826. Uitgegeven onder toezigt van het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60514: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1871. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60499: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1856. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60513: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60511: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60512: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1869. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60510: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1867. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60496: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1851. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60502: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1859. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58921: VEREENIGING VOOR DE ZEEVAART. - Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam. 55e aflevering, Juni 1912.
56647: KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, - Lesboekje Kweekschool voor de Zeevaart, 1896. Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel, benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip: Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch.
31671: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen', 5e-20e jaargang.
44828: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1915.
58236: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, 1e jaargang, 1902.
58241: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1916.
58242: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1917).
58243: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1919).
58245: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1921).
58244: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1920).
58240: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1914.
58239: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1913.
58237: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1908.
59023: ZEGGELEN, W.J. VAN & BERGH, S.J. VAN DEN (RED.), - Tijdschrift Europa. Deel III, 1861.
59021: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (BIJSCHRIFTEN), - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien...
60795: PETER (KROES, G.H.) & ZEMA (VRIES, PHILIP DE), - Kro Faja.
7379: ZERVOS, C., - L'art de la Mésopotamie de la fin du quatrième millenaire au XVe siècle avant notre ère: Elam, Sumer, Akkad.
43283: ZIDE, NORMAN H. (ED.), - Studies in comparative Austroasiatic linguistics.
43337: ZIEGLER, WILHELM, - Ein Dokumentenwerk über die englische Demokratie. (Cover title: Über die englische Demokratie). Im Auftrage des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda herausgegeben unter Mitarbeit des Amtes Wissenschaft und Facherziehung der Reichsstudentenführung.
60430: ZILCKEN, PH., - Reisindrukken: Provence, Venetiaansch leven, in en om Caïro. Met twaalf oorspronkelijke etsen van den schrijver.
58382: ZIMMERMANN-SCHULZE, KIRSTEN, - Ländliche Siedlungen in Estland: deutschbaltische Güter und die historisch-agrarische Kulturlandschaft.
45219: HAIDER JACOBS ZIMMERMANN, - Mechanische Armbandstoppuhren, Chronographen.
41801: ZINSLI, PAUL (ET AL, EDS.), - Sprachleben der Schweiz: Sprachwissenschaft-Namenforschung-Volkskunde.
58949: ZOLLINGER, [HEINRICH], - Bijdragen tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het Oostelijk Java.
14978: ZUIDEMA, E., - Kramers' geographisch handboek der geheele aarde.
57820: ZUIDHOEK, ARNE (TEXT & PLATES), - The maritime Netherlands. Foreword by Anthony van Kampen.
60053: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - De onghregheltheyt dier gheschiet in het werven van volcken van oorloghe in deze landen, ende souverainiteyt van Seine Majesteyt voor vremde princen, niet-teghenstaende de verboden die wy gesonden hebben aen de Gouverneurs ende Commandanten vande steden ende plaetsen, ende aen de Magistraeten vande selve... Ghepubliceert in Consistorie vanden Raede in Vlaenderen..., den 11. Augusti 1672. Onderteeckent: F. Thevelyn.
60054: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.
48648: ZURMÜHL, RUDOLF, - Matrizen. Eine Darstellung für Ingenieure.
58501: ZWAAMENS EN THOMPSON'S, VAN, - Van Zwaamens en Thompson's Almanak voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1815. Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, ... markten, ... het varen der beurtschepen en trekschuiten.
30426: ZWEIG, ARNOLD, - Caliban, oder Politik und Leidenschaft. Versuch über die menschlichen Gruppenleidenschaften dargetan am Antisemitismus.
57422: ZWIEP, IRENE E., - Aristotle, Galen, God. A short history of medieval Jewish linguistic thought.

6/1