Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
60488: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1841. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60490: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1843. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60491: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1844. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60492: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1845. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60493: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1846. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60494: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1847. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60495: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1850. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60496: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1851. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60498: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1855. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60479: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1832. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60480: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1833. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60481: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1834. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60482: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1835. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60473: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1826. Uitgegeven onder toezigt van het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60474: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60476: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1829. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60477: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1830. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60503: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1860. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60509: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58921: VEREENIGING VOOR DE ZEEVAART. - Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam. 55e aflevering, Juni 1912.
56647: KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, - Lesboekje Kweekschool voor de Zeevaart, 1896. Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel, benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip: Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch.
61012: ZEEWEZEN, - Mededeelingen betreffende het Zeewezen. Twintigste deel. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
61011: ZEEWEZEN, - Mededeelingen betreffende het Zeewezen. Negentiene deel. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
31671: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen', 5e-20e jaargang.
44828: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1915.
61010: ZEEWEZEN, - Mededeelingen betreffende het Zeewezen. Negende deel. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
58241: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1916.
58240: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1914.
58239: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1913.
59021: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (BIJSCHRIFTEN), - Groot Nederlandsch prentenboek met zeven honderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien...
59023: ZEGGELEN, W.J. VAN & BERGH, S.J. VAN DEN (RED.), - Tijdschrift Europa. Deel III, 1861.
60430: ZILCKEN, PH., - Reisindrukken: Provence, Venetiaansch leven, in en om Caïro. Met twaalf oorspronkelijke etsen van den schrijver.
47131: ZIMMERMANN, G.P.H., - Beschrijving van de rivier "De Suriname".
45219: HAIDER JACOBS ZIMMERMANN, - Mechanische Armbandstoppuhren, Chronographen.
58382: ZIMMERMANN-SCHULZE, KIRSTEN, - Ländliche Siedlungen in Estland: deutschbaltische Güter und die historisch-agrarische Kulturlandschaft.
58949: ZOLLINGER, [HEINRICH], - Bijdragen tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het Oostelijk Java.
60876: ZOLTNERS, ANDRIS A. (ET AL), - The complete guide to sales force incentive compensation: How to design and implement plans that work.
14978: ZUIDEMA, E., - Kramers' geographisch handboek der geheele aarde.
57820: ZUIDHOEK, ARNE (TEXT & PLATES), - The maritime Netherlands. Foreword by Anthony van Kampen.
60054: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.
60053: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - De onghregheltheyt dier gheschiet in het werven van volcken van oorloghe in deze landen, ende souverainiteyt van Seine Majesteyt voor vremde princen, niet-teghenstaende de verboden die wy gesonden hebben aen de Gouverneurs ende Commandanten vande steden ende plaetsen, ende aen de Magistraeten vande selve... Ghepubliceert in Consistorie vanden Raede in Vlaenderen..., den 11. Augusti 1672. Onderteeckent: F. Thevelyn.
58501: ZWAAMENS EN THOMPSON'S, VAN, - Van Zwaamens en Thompson's Almanak voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1815. Voorzien met de jaarmarkten, kermissen, ... markten, ... het varen der beurtschepen en trekschuiten.
57422: ZWIEP, IRENE E., - Aristotle, Galen, God. A short history of medieval Jewish linguistic thought.

10/27