Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
59843: RAHIR, EDOUARD, - Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siècle.
45139: RAISS, WILHELM, - H. Rietschel's Lehrbuch der Heiz- und Lüftungstechnik.
40832: RAKUSIN, M.A., - Die Untersuchung des Erdöles und seiner Produkte. Eine Anleitung zur Expertise des Erdöles, seiner Produkte und der Erdölbehälter.
58965: RAMAKERS, G., - Rekenkundige verscheidenheden. 2de stuk, bevattende een aantal vraagstukken, meest betreffende de waarschijnlijkheids-rekening.
60266: RAMAZZINI, BERNARDINO, - Opera omnia, medica & physiologica. Accessit vita autoris a Barthol. Ramazzino.
57666: RAMBONNET, H.G., - Geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie gedurende het tijdvak 1903-1928.
46350: RAMCHAND, KENNETH, - The West Indian novel and its background.
52841: RAMDIN, T., - Mauritius: A geographical survey.
52133: RAMGE, HANS, - Die Siedlungs- und Flurnamen des Stadt- und Landkreises Worms.
46845: RAMOS, F. FERREIRA, - Da exposicao de S. Luiz a' California ao Colorado e ao Canada (na America do Norte) sob o Ponto de Vista Brazileiro: Agricultura, immigracao et colonisacao.
58496: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - Les voyages de Cyrus, avec un discours sur la mythologie.
60193: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
46551: RANDIER, JEAN, - Hommes et navires au Cap Horn, 1616-1939.
42358: RANGER, T.O. & KIMAMBO, I.N. (EDS.), - The historical study of African religion. With special reference to East and Central Africa.
58970: RANI, SHARADA (ED.), - Buddhist tales of Kashmir in Tibetan woodcuts. (Narthang series of the woodcuts of Ksemendra's Avadana kalpalata).
45221: RAO, M.S. NAGARAJA (ED.), - Kusumanjali: New interpretation of Indian art and culture. (2 vol. set). Sh. C. Sivaramamurti Commemoration volume.
48997: RAPOPORT, ROBERT N., - Community as doctor. New perspectives on a therapeutic community.
58621: RAS, J.J., - The shadow of the ivory tree. Language, literature and history in Nusantara.
18483: RATTRAY, R. SUTHERLAND, - Hausa folk-lore, customs, proverbs, etc.; collected and transliterated with English translation and notes. Pref.by R.R.Marett.
59588: RAUCAT, THOMAS, - De Shang-Haï à Canton.
58895: RAUCH, NICOLAS, - Très beaux livres: Autographes. catalogue no 5.
44016: RAUERS, FRIEDRICH, - Kulturgeschichte der Gaststätte.
41493: RAVIZZA, VITTORIO, - Turin style: Tecnocity and its province. Treasures of Piedmont.
44901: RAYCHAUDHURI, HEMCHANDRA, - Studies in Indian antiquities.
58486: RAYNAUDUS, THEOPHILUS (RAYNAUD, THEOPHILE), - De martyrio per pestem ad martyrium improprium et proprium vulgare comparato, disquisitio theologica.
32639: REA, A., - Châlukyan architecture; including examples from the Ballâri district, Madras presidency.
41663: REAU, LOUIS, - Fragonard, sa vie et son oeuvre.
59566: RECHTERE, C. DE, - Antwoorde vande Ridderschap, Eedelen ende de meeste steden van Hollandt ende Westrvrieslandt, op de Verclaringhe ende Remonstrantie van syne Excell. aende Staten Generael ghedaen tot Dordrecht den VII en Septembris 1587.
43972: RECLUS, ONESIME, - France, Algérie et colonies. Ouvrage illustré de 120 gravures sur bois.
57561: BOOK AUCTION RECORDS (BAR), - Book Auction Records. A priced and annotated annual record of international book auctions, vols. 62-87, seasons 1964/1965 - 1989/1990. (in 26 vols.).
47683: REDLICH, MONICA, - The pattern of Enlgand. Some informal and everyday aspects.
52908: REDMAN, CHARLES L. (ET AL, EDS.), - Social archeology: beyond subsistence and dating.
60618: REED, E.J., - Our iron-clad ships; their qualities, performances, and cost. With chapters on turret ships, iron-clad rams, &c.
59142: NEDERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING, - Verzameling van wetten en besluiten betreffende de zeescheepvaart of daarop betrekking hebbende in Nederland.
53947: REETZ, HENNING, - Pitch perception in speech: a time domain approach. Implementation and evaluation.
46193: REGISTER. - Register zu den ersten zwanzig Jahrgängen der Allgemeinen musikalischen Zeitung (1798-1818). & Fortsetzung (1819-1828) & Fortsetzung und Beschluss (1829-1848).
41354: REGLEMENT, - Reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië. Officiele uitgave.
60452: REGLEMENT. - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
57721: REGNIER, HENRI DE, - Histoire des décorations françaises contemporaines.
57687: REGOUT, P., - De bezwaren van handel en nijverheid tegen het wetsontwerp tot herziening van het tarief van in-, uit- en doorvoer, verzameld door P. Regout. (1e t/m 3e en laatste verzameling).
45062: REGTER, WILLEM, - Imitation and creation: Development of early bucchero design at Cerveteri in the seventh century BC.
47274: REHBOCK, TH., - Deutsch-Südwest-Afrika. Seine wirtschaftliche Erschliessung unter besonderer Berücksichtigung der Nutzbarmachung des Wassers. Bericht über das Ergebnis einer im Auftrage des "Syndikates für Bewässerungsanlagen in Deutsch-Südwest-Afrika" durch das Herero- und Gross-Namaland unternommenen Reise.
60803: REICHARDT, WALTER, - Acoustics dictionary. Quadrilingual: English, German, French, Dutch.
53405: REICHARDT, E. NOEL, - The significance of ancient religions in relation to human evolution and brain development.
42222: REICHEL, HERBERT, - Berühmte Orient-Teppiche aus historischer Sicht.
43722: REICHMANN, FELIX & THARPE, JOSEPHINE M., - Bibliographic control of microfilms.
57822: REIJNHOUT, M.J., - Redevoering ... over den natuurkundigen, zedelijken en verstandelijken toestand der Goudkust en hare bewoners.
56258: REILLY, ELIZABETH CARROLL, - A dictionary of colonial American printers' ornaments and illustrations. A tribute to Alden Porter Johnson.
59448: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
59444: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
22032: REIN, A., - Die europäische Ausbreitung über die Erde.
45096: REINLE, ADOLF, - Das stellvertretende Bildnis. Plastiken und Gemälde von der Antike bis ins 19. Jahrhundert.
30965: REISEL, J.H., - Isaac Israels. Portret van een Hollandse impressionist. Oeuvre en persoonlijkheidsstructuur.
47105: REJAI, MOSTAFA (ED.), - Decline of ideology?
52234: REMBRANDT, - Rembrandt's etswerk.
60326: REMOND, FLORIMOND, - Opgang, voortgang, en nedergang, der ketteryen deser eeuwe (...). Hier is oock by-ghevoeght de Fabel van Jeanne de Pausinne van Roomen. Met klaer ende onwederlegghelijck bewijs, datter noyt Vrouwe Paus te Roomen gheweest ofte ghekosen en is.
59603: REMUS, GEORG & CHARLES V, EMPEROR, - Nemesis Karulina. D. Karuli V. Imp. Caes. pp. Aug. Invictiss. Et Gloriosissimi Principis, Sacriq. Imperi. Rom. Ordinum Leges capitales: A Georgio Remo paraphrasi expositae; scholiisq[ue] illustratae.
43904: RENAUT, F.P., - La question de la Louisiane, 1796-1806.
45976: RENIER, G.J., - The ill-fated princess: The life of Charlotte, daughter of the Prince Regent, 1796-1817.
58805: RENOULT, [JEAN BAPTISTE], - Les avantures de la Madona et de François d'Assise. Recueillies de plusieurs ouvrages des docteurs Romains. Ecrites d'un stile recreatif; en même temps capable de faire voir le ridicule du Papisme sans aucune controverse.
57791: RENS, D., - N.V. Maatschappij tot voortzetting der zaken voorheen Fuchs en Rens, 1886-1936.
48319: RENWICK, GEORGE, - War wanderings. A record of war and war travel, 1914-1916.
60129: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Gelykheid, vryheid. Waarschuwing. Medeburger! Het Hof van Justitie over de voormalige gewesten Holland en Zeeland, en het Gemeente Bestuur van den Haag, ingevolge speciaalen last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, wordt Gy by deezen door ons gewaarschuwd ... uiterlyk voor den 30sten October ... optebrengen een van elke honderd Guldens der waarde van Uwe bezittingen en eigendommen ... (In de Haag den 1 September 1799. Ter ordonnantie van het Hof en Gemeente Bestuur voornoemd. Hk. Arnd. Kreet, J. Arnold).
60075: BATAAFSCHE REPUBLIEK, - Gelykheid, vryheid, broederschap. Notificatie. Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Hollandsch Gewest ... doet te weten: dat het Uitvoerend Bewind ... het zelve heeft geauthoriseerd tot het revooreren of intrekken van de publicatiie van het voormaalig Provintiaal Bestuur van Holland ... waarin alle de grondvergaderingen ... waren opgeroepen tot het verkiezen van kiezers en plaatsvervangers ... voor het zelve Pronvintiaal Bestuur ... (Gedaan in den Hage den. 30. January 1798. A. Loosjes ... C. Scheffer).
60086: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Memorie ter wederlegging der gronden en redeneeringen, vervat in de missive van den Raad van Binnenlandsche zaaken der Bataafsche Republiek, op den 10den Juny 1803, geschreeven aan het Staatsbewind, en betreffende de zaak der Heerlykheden.
44351: REUVENS, C.L., - Nederlandsche Entomologische Vereeniging: Catalogus der Bibliotheek.
58018: REUVER, GERHARDUS H., - Disputatio juridica inauguralis de discrimine inter communionem conjugalem lucri damnique et communionem fructuum atque redituum.
43654: REVESZ, BELA, - Geschichte des Seelenbegriffes und der Seelenlokalisation.
22760: DUN'S INTERNATIONAL REVIEW, - The port of Rotterdam. In: Dun's International Review, March 1920.
57427: HUNGARIAN BOOK REVIEW. - Hungarian Book Review. A quarterly review of the Hungarian Publishers' and Booksellers' Association, years 1974-1988. (Lacks issue 1983 nr. 4).
58045: REVIUS, JACOBUS, - Daventriae illustratae, sive Historiae urbis Daventriensis, libri sex. Perducti usque ad annum à nato Christo MDCXLI.
57890: REVOIL, BENEDICT HENRY, - Pêches dans l'Amérique du Nord.
58399: BATAAFSCHE REVOLUTIE. - Korte beschrijving van het feest, gevierd door de Societeit voor Eenheid en Ondeelbaarheid, te Amsteldam, den 23. van Herfstmaand 1797, het derde jaar der Bataafsche Revolutie.
36895: REYCHLER, LUCIEN, - Mutatie bij orchideeën: Uitslagen verkregen door kruisingen met mutanten van Cattleya; "Freaks"; Verschijnselen van telegonie? (With:) Complément de l'album La mutation chez les orchidées: La nature et nous; Nouvelles constatations chez les orchidées par le croisement de deux mutants de Cattleya Labiata; Encore la télégonie?
57944: REYN, G. VAN (VOORW.), - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Met bijschriften.
33807: REZENDE, M. DE (ED.), - Memoria historica de D. Fr. Francisco de S. Luiz Saraiva. Tirada dos seus escriptos, acompanhada de notas e peças justificativas.
7377: RICE, DAVID TALBOT & EVANS, JOAN (RED.), - De glorie der middeleeuwen. (Oorspr.titel: The dark ages & The flowering of the Middle Ages. Ned.bew. D.Ouwendijk).
44576: RICE, REBECCA, - The compleat cook, or the secrets of a seventeenth-century housewife. Compiled and introduced by Madeleine Masson.
24222: RICE, B.L., - Mysore and Coorg from the inscriptions.
15885: RICH, E.E. & C.H. WILSON (EDS.), - The economy of expanding Europe in the sixteenth and seventeenth centuries.
58736: RICHARD (PS. OF AUDIN, N.), - Guide du voyageur en Belgique et en Hollande.
41272: RICHARD, L., - Comprehensive geography of the Chinese Empire and dependencies. Translated into English, revised and enlarged by K. Kennelly.
48108: RICHARDSON, JAMES, S., - The mediaeval stone carver in Scotland.
40909: LE RIDANT, PIERRE (ANON. PUBL.), - Examen de deux questions importantes sur le mariage. Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empechemens dirimans le mariage?
45959: RIDLEY, EDWARD, - The Pharsalia of Lucan. Translated into blank verse.
59557: RIEBEEK, JAN VAN, - Dagverhaal 1651.
41559: RIECK, G.D. & VERBEEK, L.H., - La lumière artificielle en photographie, traitant des sources lumineuses artificielles et de leur emploi en photographie.
44164: RIEMENS-REURSLAG, J., - Het jeugdboek in de loop der tijden.
45708: RIEMSDIJK, T.H.F. VAN, - De rechtspraak van den Graaf van Holland. Deel. 1 (van 3).
45282: RIESS, CURT, - Das gab's nur einmal. Das Buch der schönsten Filme unseres Lebens.
43677: RIETVELD, G.TH. (GERRIT), - Rietveld 1924. Schröder Huis.
43715: RIGAUX, FRANCOIS (ET AL), - Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé. Étude des solutions en vigueur dans les six pays du Marché Commun.
59102: MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN, - Vijf jaren beleid met betrekking tot de overzeese gebiedsdelen. I: De Indonesische kwestie; II: De staatkundige ontwikkeling in de West.
26174: RIJNBERK, G. VAN, - Een greep uit het werk.
53455: RIJNTJES, G.J.P. (RED.), - Sijbe Budde, fotograaf, typograaf.
59742: RIJPERMAN, H.H.P. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Twaalfde deel: 1602-1603.
41230: RILEY, JO, - Chinese theatre and the actor in performance.
15990: RINGELMANN, M., - Genie rural, appliqué aux colonies. Cours professé à l'Ecole national supérieure d'agriculture coloniale.
432: RINKES, D.A., N. VAN ZALINGE & J.W. DE ROEVER (RED.), - Het Indische boek der zee.
52459: RITTER, RICHARD, - Zahnradgetriebe. Konstruktion und Berechnung geradverzahnter Getriebe für Werkzeugmaschinen.
52455: RITTERBAND, CH., - Jidische melodier. Redigeret af A. Slep.
57986: RITZEMA VAN IKEMA, K.J., - Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'.
3263: RIVIERPOLDERS. - Reglement op het beheer der rivier-polders in de provincie Gelderland.
55334: ROBBERS, H.B. (PUBL.), - Holland Steamship Company (H.S.M.), Amsterdam. English edition.
19223: ROBBERS, H. & MOTTA, G. (PREF.), - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
43920: ROBEQUAIN, CHARLES, - Malaya, Indonesia, Borneo, and the Philippines. A geographical, economic and political description of Malaya, the East Indies and the Philippines. Translated (from the French) by E.D. Laborde.
52092: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol. III: Printed material relating to discovery, exploration and travel, published in Europe, except the Netherlands, to 1853.
45395: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol.III: Printed material about Australia and the South Pacific issued in Europe: 1477-1785.
31267: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a V.O.C. bibliography, 1602-1799: Dutch voyages and travels in the area covered by the Charter of the V.O.C., published 1602-1899.
47265: ROBERTS, FRANK H.H. (ED.), - River Basin Surveys Papers. Inter-agency archeological salvage program. Numbers 15-20.
58746: ROBERTSON, MERLE GREENE (ED.), - Primera mesa redonda de Palenque, part II. A conference on the art, iconography, and dynastic history of Palenque.
59304: ROBERTSON, WILLIAM, - Geschiedenis van Schotland, geduurende de regeeringen van Koningin Maria, en Koning Jacobus den VI, tot diens komst op den Engelschen throon. Benevens een kort verslag der Schotsche geschiedenis vóór dat tydperk. (4 vols., incl. supplement vol.).
58802: ROBERTSON, [WILLIAM], - Histoire du règne de l'Empereur Charles Quint, Précédée d'un tableau des progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle. Ouvrage traduit de l'anglois.
59214: ROBINSON, CHARLES N., - Old naval prints, their artists and engravers.
43107: ROBINSON, E.A.G. (ED.), - Economic development for Africa South of the Sahara. Proceedings of a conference held by the International Economic Association.
58499: ROBINSON, [JOHN], - L'etat present de la Suede, avec un abrege de l'histoire de ce royaume. Traduit de l'anglois de M. Robinson. Nouvelle edition augmentée de plusieurs remarques, du régne de Charles XII & de l'avénement de la Reine au trône, jusqu'à present.
60429: ROCH, EUGENE, - Persécutions contre les juifs de Damas, à la suite de la disparition du R.P. Thomas, religieux de l'Ordre des Capucins et de son domestique. Recueil des documents.
47158: ROCHA LIMA, H. DA, - Estudos sobre o tifo exantemático (Studies on typhus fever). Coligidos e reproduzidos pelo Edgar de Cerqueira Falcao. Comentados pelo Otto G. Bier.
40797: RODRIGUES DA COSTA, J.C., - Joao Baptista, gravador Português do século XVII (1628-1680). Contribuicáo para a história da gravura em Portugal.
58127: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. Het III. deel. Overgheset door Iacobus Susius. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas. Vol. III of 3).
58111: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninge der volmaecktheyt ende Christelycker deugden. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas].
59740: ROELEVINK, J. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vijfde deel: 1621-1622.
56369: RÖELL, WILLEM, - De inrichting der Algemeene Rekenkamer.
19087: ROES, J. (RED.), - Bronnen voor de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns, 1887-1901.
8572: ROESSINGH, M.P.H., - Het archief van de Nederlandse factorij in Japan. The archive of the Dutch factory in Japan, 1609-1860.
42032: ROFF, RENEE, - Bibliography of the writings of Charles & Mary Lamb: the first editions in book form by Luther S.Livingston. With appendices: the books of the two John Lambs; contributions to periodicals by J.C. Thomson.
58002: ROGER, ABRAHAM [ROGERIUS, ABRAHAM], - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. Traduite en François par Thomas la Grue.
47671: ROGERS, RICHARD ALLEN, - England and the Channel Tunnel.
44410: ROGERS, LEONARD, - Recent advances in tropical medicine.
57855: ROGET, AMEDEE, - Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade (1536-1568).
42082: ROGGEN, M.A. VAN, - Rapport studiereis betreffende de kinacultuur in Belgisch Congo, Mei/Juni 1949.
51378: ROGLIATTI, GIANNI, - The Ferrari idea.
54914: ROIG, ADRIEN, - Antonio Ferreira. Etudes sur sa vie et son oeuvre. ( 1528 - 1569).
58093: ROLAND (LA PLATIERE, NEE PHILIPON, M.J. DE), - Appel a l'impartiale postérité, par la citoyenne Roland, femme du Ministre de l'Intérieur; ou recueil des ecrits qu'elle a rédigés, pendant sa détention aux prisons de l'Abbaye et de Sainte-Pélagie.
47863: ROLLA PEREIRA, A., - Notas sobre culturas na provincia de Satary da India Portugueza.
56368: ROMPELMAN JANSZ., H., - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen; benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve.
57763: RONHAAR, JAN H., - Woman in primitive motherright societies.
57904: RONKEL, S.J. VAN, - Hebreeuwsche en Joodsche oudheden; bevattende eene korte beschrijving van de instellingen, kerkgewoonten, zeden en gebruiken der oude Joden; ten gebruike der scholen, en van meergevorderden.
47466: RONSARD, - Oeuvres complètes. (2 vol. set). Texte établi et annoté par Gustave Cohen.
60850: RÖNTGEN, ROBERT E., - The book of Meissen.
21010: ROON, J. VAN & P. HAVERKAMP, - Leerboek der zeevaartkunde.
7363: ROORDA, T.B. (ED.), - Keur van werken van Oost-Aziatische kunst in Nederlandsch bezit, 1e serie.
13244: ROORDA, T., - Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. Tweede deel: Leesboek.
3983: ROOSBROECK, R. VAN, - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog. Voorw. H.Brugmans; nawoord G.Eyskens.
41772: ROOSEBOOM, MARIA, - Microscopium.
59298: ROOSES, MAX & MAES, JOS., - Musée Plantin-Moretus à Anvers. Photo-autotypies par Jos. Maes, notice historique et descriptive par Max Rooses.
26518: FRANKLIN D. ROOSEVELT - Four Freedom Awards, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994.
28422: ROOSJEN, S.O., KROESE, N.D. & EEKHOFF, W., - Merkwaardigheden van Hindeloopen; bevattende historische bijzonderheden omtrent de woningen, kleeding, gebruiken en taal der Hindeloopers, benevens taalproeven in rijm en onrijm.
51927: ROSA, AUGUSTO, - Recordaçoes da scena e de fóra da scena.
18484: ROSCOE, J., - The Baganda; an account of their native customs and beliefs.
58835: PETITE COLLECTION ROSE. - La Chanson de Roland.
45704: ROSENBERG, HANS, - Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands. Vom Eintritt der neuen Ära in Preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges. Eine kritische Bibliographie. 1. Band (von 2).
48715: ROSENFELD, CH.W., - The teachings of humanity. A treatise throwing some light on certain movements of the day. Translated from Hebrew by M.M.
59896: ROSENHANE, SCHERING, SLINGELANDT, G. VAN (ET AL), - Tractaet, tusschen den Koningh van Sweden, ende de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aengegaen en geslooten tot Elbingh, op den 1/11 September anno 1656. Midtsgaders d'elucidatie van dien tot Helsingneur den 20 November/9 December 1659. daer op gevolght.
51564: ROSENSTIEL, ANNETTE, - Education and anthropology: An annotated bibliography.
43457: ROSINI, JOHANNIS [ROSIN, JEAN], - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doctissimis et locupletissimis Thomae Dempsteri. Cui accedunt Pauli Manutii libri II de legibus, et de senatu, cum Andreae Schotti electis: I. De priscis Rom. gentib. ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c.
19205: ROSSEL, A. & J. VIDAL, - Découverte de Paris. Avant-propos de M.-P.Fouchet, présent.de E.Pognon.
44950: ROSSELL, HENRY E. & CHAPMAN, LAWRENCE B. (EDS.), - Principles of naval architecture. (2 vol. set).
57304: ROSWAG, C. (FREMY, M., ED.), - Encyclopédie chimique, tome V, section II, 2e partie, 7e cahier: Métallurgie de l'argent.
40596: ROTERS, EBERHARD, - Maler am Bauhaus.
56303: ROTH, RICHARD, - In den Werkstätten. Onkel Leopolds und seiner jungen Verwandten Wanderungen durch die Stätten des Gewerbefleisses. (2 vol. set).
60446: ROTHFELD, OTTO & DHURANDHAR, M.V., - Women of India.
46260: ROTHSTEIN, ANDREW, - The soldiers' strikes of 1919.
59841: ROTTERDAMSCHE LLOYD, STEAMSHIP COMPANY, - Java the wonderland. Passenger's handbook.
60234: ROUFFAER, G.P., - Was Malaka Emporium voor 1400 A.D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari Ma Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste & Tweede gedeelte.
58937: ROUGE, E. [EMMANUEL] DE, - Etude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale.
38149: ROUSIERS, PAUL DE, - La vie américaine. Ouvrage illustré d'une héliogravure et de 320 réproductions sur cuivre (...) d'après les photographies (...) par Georges Rivière, et de 17 plans ou cartes dont 2 en couleur.
58816: ROUSSEAU, JEAN JACQUES, - Les confessions de J. Jacq. Rousseau. Edition stereotype, d'apres le procedé de Firmin Didot. (4 vol. set).
58118: ROUSSEL, P.J.A. & PLANCHER-VALCOUR, A., - Annales du crime et de l'innocence, ou choix de causes célèbres anciennes et modernes, réduites aux faits historiques; par MM. R*** et P. V***, anciens avocats. Tome vingtième.
60763: ROUSSELET, LOUIS & GUADALUPI, GIANNI, - L'India dei Rajah.
57839: ROUSSELLE, HIPPOLYTE, - Bibliographie montoise. Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580 jusqu'à nos jours.
44405: ROVAMYCINE. - Documents expérimentaux et cliniques sur la Rovamycine (5337 R.P.-Spiramycine).
44904: ROWLANDS, W., - Cambrian Bibliography: Containing an account of books printed in the welsh language, or relating to Wales. Ed. & enlarged by D. Silvan Evans.
41872: ROWLEY, CHARLES, - Fifty years of work without wages (labore est orare).
57079: ROYEN, J.W. VAN, - Nota over de Lampoengsche Merga's.
58579: ROZANTAL, A., - Arts antiques de l'Asie Occidentale à partir du IVe millénaire avant J.C. et les origines des motifs de la céramique islamique archaïque.
41999: RUBANO, JUDITH, - Culture and behaviour in Hawaii. An annotated bibliography.
48924: RUBIN, BARRY, - Islamic fundamentalism in Egyptian politics.
47716: RUBIN, VERA & SCHAEDEL, RICHARD P. (EDS.), - The Haitian potential. Research and resources of Haiti.
52631: RUBIN, DEREK, - Marginality in Saul Bellow's early novels from Dangling Man to Herzog.
58344: RÜBNER, HARTMUT, - Konzentration und Krise der deutschen Schiffahrt. Maritime Wirtschaft und Politik im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.
42237: RUDELSBERGER, HANS (ED./TRANSL.), - Altchinesische Liebes-Komödien. Aus dem chinesischen Urtexte ausgewählt und übertragen.
58956: RUDELSHEIM, S.A., - Onze Feestdagen. I: Het Pésachfeest of het Feest der ongezuurde brooden.
41093: RUGE, SOPHUS, - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen.
48967: RUITENBEEK, H., - Kijkcijfers. De Amsterdamse Schouwburg 1814-1841.
60872: RUITER, STIJN (ET AL, RED.), - Eenvoud en verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers.
43781: RULON, PHILLIP JUSTIN, - The sound motion picture in science teaching.
49388: RÜNCKEL, A. (UITG.), - Nederlandsche wapens van het Rijk, de Provinciën en de Gemeenten, voorts van waterschappen, heerlijkheden enz. Beschreven volgens het officieele register onder toezicht van den voorzitter en den secretaris van den Hoogen Raad van Adel.
44411: RUPPRECHT, PAUL, - Die Krankenpflege im Frieden und im Kriege. Zum Gebrauch für Jedermann insbesondere für Pflegerinnen, Pfleger und Ärzte.
41952: RUSCH, WALTER, - Klassen und Staat in Buganda vor der Kolonialzeit. Über die Entwicklung der Produktionsverhältnisse in Buganda bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und die Herausbildung eines Staates, seinen Aufbau und seine Funktionen.
60425: RUSIUS, ALBERTUS, - Alberti Rusii Oratio de jejuna quorundam et barbara juris compendiaria. Lugduni Batavorum in frequentissimo auditorio majori recitata, cum ibi juris professionem auspicaretur.
52159: RÜSTOW, W., - De Duitsch-Fransche oorlog van 1870/71 (2 vol. set). Vrij vertaald uit het Hoogduitsch door H.M.F. Landolt & E.H. Brouwer.
17548: RUTGERS, F.L., - Idenburg en de Sarekat Islam in 1913.
59010: RUTTEN, ROSANNE (ED.), - Brokering a revolution: Cadres in a Philippine insurgency.
19536: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-Indië.
58397: RUTZ, WERNER & SIBETH, ACHIM (HRSG.), - Karl Helbig - Wissenschaftler und Schiffsheizer. Sein Lebenswerk aus heutiger Sicht. Rückblick zum 100. Geburtstag.
26941: RUZ LHUILLIER, A., - Costumbres funerarias de los antiguos Mayas.
49996: RYAN, JUDITH (ED.), - Shell presents Van Gogh: His sources, genius and influence. With essays by Wilfred Niels Arnold & Christopher Allen.
45251: RYAN, THOMAS FORTUNE, - The London Company of Virginia. A brief account of its transactions in colonizing Virginia.
58070: VREDE VAN RIJSWIJK / PEACE OF RYSWICK, - Historisch verhaal van de werreld-vermaarde noodlottige clausul in het vierde artikel van de Ryswyksche vrede. Waarin aangetoont word, op wat wyze dezelve op de baan gebragt, en tegens alle plechtige beloften is doorgedrongen; zoo als ook hare verbazende uitgestrektheid, en al het geene zedert den jare 1697 tot nu toe onder de mogentheden in dien opzichte is voorgevallen. Als mede een uitvoerig voorbericht, dienende als eene inleiding tot het werk, met veel moeite uit loutere authentique stukken en bewyzen opgestelt, en onpartydig beschreven door een voornaam staatkundigen.
58904: RYU, E., - Chronological reference of leptospires and leptospirosis.
31818: SA, AYRES DE, - Frei Conçalo Velho.
49975: SACHER, PAUL, - Musikhandschriften aus der Sammlung Paul Sacher. Festschrift zu Paul Sachers siebzigstem Geburtstag. In Verbindung mit Ernst Lichtenhahn und Tilman Seebass herausgegeben von F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G.
60640: SACHS, MICHAEL (ANONIEM VERSCHENEN), - Lusthof der Goddelyke historien. Zynde een korte verhandeling van alles wat in de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, vervat is. By vrage en antwoort opgestelt... In ’t Hoogduits beschreven, en na den zesden druk, uit die taal overgebracht.
56279: SACHS, MOSHE Y. (ED.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volume B (Food science and technology, general).
56280: SACHS, MOSHE Y. (ED.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volumes C1 & C2 (Food science and technology, specific).
56281: SACHS, MOSHE Y. (ED.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volume F (Nutritional science; Food and nutrition policy and planning).
42176: SACHSE, F.J.P. (ET AL, EDS.), - De oude plichten. (The old charges). Herdruk van de uitgave gedaan op last van de Provinciale Grootloge van Indonesië, naar de oudste Engelse uitgave (1723), in Engelse en Nederlandse tekst.
29665: ARTE SACRA. - Arte sacra. Nos antigos coutos de Alcobaça.
27600: LA SAGRA, RAMON DE, - Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. Tome I: Hollande; Tome II: Belgique.
13078: SAHER, E.A. VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost Indie. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
55329: SAHIB, - Croquis maritimes.
55813: SAHLIN, CARL, - Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar.
35052: SAID, HAMED (TEXT) & D. KAZIC (PHOTOGR.), - L'art contemporain d'Egypte.
59988: SAINCT DISDIER, [ALEXANDRE LIMOJON DE], - Extract uyt seecker brief van monsieur de Sainct Disdier aen monsieur de Mesmes. + Extract uyt seeckeren brief aen M. de Mesmes, 9 Jan. 1684 + Extract uyt seecker Brief van Pere Limojon, aen le reverend Pere Grenier, tot Marseille, a la Haye le 2 Janvier 1684.
59288: SAINT MARC, [JEAN PAUL ANDRE DE RAZINS] DE, - Oeuvres de Monsieur de Saint Marc.
679: SAINT-PIERRE, J.B.H. DE, - Paul et Virginie.
48742: SAINT-MICHEL, LEONARD, - Aux sources de l'Atlantide. Etat actuel de la question atlantéenne avec la traduction des textes platoniciens.
49543: SAINT-MEAR, JOURGNIAC, - Jourgniac Saint-Méard devant le Tribunal de l'Abbaye. Jourgniac à Nancy - Mon agonie de trente-huit heures - Ordre du jour ou saligondis - Pétition du duc de Bellune.
59469: SAINT-REAL, CESAR VICHARD [VISCHARD] DE, - Cesarion ou entretiens divers.
58516: SAINTE-MARTHE, CLAUDE DE (ANONYMOUSLY PUBL.), - Considérations chrétiennes sur la mort. Revuës et augmentées de plusieurs titres tres-utiles pour l'intelligence de ces considerations et d'une préparation tres-Chrétienne pour se disposer tous les ans à la mort.
14415: SAINTINE, X.-B., - Histoire des guerres d'Italie. [Deuxième partie].
52361: KAROLINGISCHES SAKRAMENTAR, - Codex Vindobonensis 958. (Faksimile-Ausgabe) & UNTERKIRCHER, FRANZ (Einführung), Karolingisches Sakramentar. Fragment. Codex Vindobonensis 958 der Österreichischen Nationalbibliothek.
51492: SAKURAI, KUNITOSHI (ED.), - Cleaner production for green productivity: Asian perspectives.
51073: SALM, CAROLINE VAN DER, - Weathering in forest soils.
58192: SALMASIUS, CLAUDIUS, - Koninklijkke verdediging voor Kaarel den I. Aan den doorluchtigsten Konink van Groot-Brittannien, Kaarel den II., oudsten sone, erfgenaam, ende wettelijken naasaat.
59657: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. VIII. deel: Behelzende den tegenwoordigen staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche kreitsen in 't byzonder. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
58473: SALMON, [THOMAS], - Modern history: or the present state of all nations. Vol. VIII: Continuation of the German Empire: North part of Upper Saxony, Lower Saxony, Upper and Lower Rhine, and Westphalia, with the present state of the United Netherlands.
59749: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken, van derzelver kusten, havens, rivieren en gebergten; kort begrip der historie, van den godsdienst en Inquisitie ...
59031: SALMON, G., - Traité de géométrie analytique à trois dimensions. Première partie: Lignes et surfaces du premier et du second ordre. Traduit de l'anglais par O. Chemin.
48616: SALOMON, SIDNEY, - The Jews of Britain.
41582: SALOMONS, R.P., - Fünfzehn Wiener Papyri.
48585: SALTER, LORD & PAYTON, S.W., - The development of Iraq. A plan of action.
49061: SALVANY I BLANCH, JOSEP, - Fotografies 1910/1926. Selleccio i edicio a cura d'Assumpta Armengol i Ricard Marco.
58284: SAMAT, J.-B. (TEXT), - Le gibier.
60688: SAMSON, HILLEL, - The island set apart; preceded by a record of the inception of the Truth-seekers' Club.
53556: SANCHEZ-CANTON, F.J., - Promenades à travers Madrid et excursions à ses environs.
28232: SANDE, FREDERICUS A (SANDE, FREDERIK VAN DEN), - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, cum collatione jurium & consuetudinum, quae in Geldriae vicinis ditionibus obtinent.
12009: SANDERS, J.M. & H.J. PASSTOORS, - Annexatie-vraagstukken en Groot-Eindhoven.
48705: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en lief uit Bantam.
60860: SANDON, JOHN, - The dictionary of Worcester porcelain. Volume 1: 1751-1851.
24840: SANGAJI, S., - Dictionary Urdu-English. Based on Shakespear and the best modern authorities.
46090: SANTORO L'HOIR, FRANCESCA, - The rhetoric of gender terms: Man, woman, and the portrayal of character in Latin prose.
35155: SARASIN, PAUL & FRITZ, - Reisen in Celebes, ausgeführt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. Zweiter Band.
41853: SARASON, D. (ED.), - Der Schlaf. Mitteilungen und Stellungnahme zum derzeitigen Stande des Schlafproblems.
51447: SARASWATI, S.K., - Early sculpture of Bengal.
30783: SARDJONO, KOES, - De botjah-angon (herdersjongen) in de Javaansche cultuur.
60413: SARTINE, [ANTOINE] DE, - Arrest du Conseil d'État du Roi, qui ordonne le renvoi en France, des originaux des titres de créance sur la Compagnie des Indes, déposés dans les Gresses des Conseils des Indes & des Isles de France & de Bourbon. Du 10 Février 1776. Extrait des registres du Conseil d'Etat.
60296: SASAKI, SYUN'ITI, - A catalogue of the Government Herbarium.
59856: SASRASOEGANDA, R., - Baoesastra Mlajoe-Djawa.
58413: SASSE VAN YSSELT, A. (VOORWOORD), - Kroniek van Geertruidenberg. Chronologisch overzicht van de geschiedenis van Geertruidenberg. Uitgegeven ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van 'Geertruidenberg 725 jaar stad', 27 Augustus- 4 September 1938.
59163: SASTRAATMADJA, R. RG. (ET AL), - Ganda-sari, boekoe batjaan pikeun klas II di sakola Soenda.
58422: LA SAUSSAYE, L. DE, - Equitation d'extérieur: Dressage.
44800: SAUVAGE, ODETTE, - L'itinéraire érasmien d'André de Resende (1500-1573).
5734: SAVAGE, GEORGE, - Céramique anglaise. Poteries, faiences, faiences fines, grès, porcelaines. Trad. par J. Giacomotti.
58691: SAVOIE, PRINCE LOUIS-AMEDEE DE & FILIPPI, FILIPPO DE, - Le Ruwenzori. Voyage d'exploration et premières ascensions des plus hautes cimes de la chaine neigeuse située entre les grands lacs équatoriaux de l'Afrique centrale.
40806: SAVORNIN, J., - La région d'Oudjda: Esquisse géologique. (Followed by:) F. Roman & J. Dareste de la Chavanne, Paléontologie.
48856: SAVOURET, PIERRE, - Les associations diocésaines.
8531: SAVOYEN, L.A. VON, - Die Stella Polare im Eismeer. Die erste italienische Nordpolexpedition, 1899-1900.
52051: SAXE, CHRISTOPH, - Monogrammata historiae Batavae a vetustissimis inde temporibus usque ad saeculi, quod vivimus, annum tertium decimum, servata episcoporum Trajectinorum ... ; in usum scholarum domesticarum adumbrata cura et stilo Christophori Saxi.
53097: SCARFE, GERALD, - Scarfe's seven deadly sins.
59534: SCARNECCHIA, TIMOTHY, - The urban roots of democracy and political violence in Zimbabwe: Harare and Highfield, 1940-1964.
47511: SCARZELLA, PATRIZIA, - Il bel metallo. Storia dei casalinghi nobili Alessi.
59624: SCHAAIJK, M. VAN, - Draaiboek nationale rekeningen Suriname. Een handleiding voor het maken van de nationale rekeningen van Suriname.
45613: SCHÄFERS, BERNHARD (ED.), - Soziologie und Sozialismus. Organisation und Propaganda. Abhandlungen zum Lebenswerk von Johann Plenge. Mit einem Anhang: Johann Plenge, Obtinenz und Realität.
56927: SCHAIK, J.A.S. VAN, - Nieuw beknopt en volledig muzikaal woordenboek,enevens een overzicht van de grondbeginselen der toonkunst. Bewerkt door K.v.M.
6893: SCHAKEL, M.W., - Geschiedenis van de hoge en vrije heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
60238: SCHALKER, W.J.P.J. & MULLER, W.C., - Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Vijfde vervolg (1916-1920). Met naam- en zaakregister.
59082: SCHALKWIJK, AART & BRUIJNE, AD DE, - Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen: welstand, etniciteit en woonpatronen in Paramaribo.
59672: ZAANSE SCHANS. - Orgaan van de "Vereniging van Vrienden van de Zaanse Schans", nrs. (1)-44, 1962-dec. 1972.
51525: SCHANZE, ERICH (ET AL), - Rohstofferschliessungsvorhaben in Entwicklungsländern. Teil 2: Probleme der Vertragsgestaltung.
18529: SCHAPERA, I., - Married life in an African tribe.
24329: SCHÄRER, H., - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo: Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
58270: SCHARNHORST, G. VON, - Militair zakboek tot gebruik in het veld. Naar het Hoogduitsch.
59302: SCHARP, J., - Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
20850: SCHAT, A.P., - The lifeboat launching problem. 2: From swung out to the water (with listed or rolling ship).
11121: SCHAT, A.P., - Paying out the boat falls (where and how).
58117: SCHATZ, JOHANN JACOB, - Erläuterter Homannischer Atlas, welcher eine geographische, physicalische, moralische, politische und historische Erklärung der nach Johann Hübners Methode illuminirten Universalcharten enthält (...).
42700: SCHÄTZ, JOS. JUL. (ED.), - Wunder der Alpen.
44618: SCHÄUFFELEN, OTMAR, - De laatste grote zeilschepen. .
19356: SCHAUFFLER, R.H., - Romantic Germany.
8684: SCHEEN, PIETER A., - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars, 1750-1880. Herzien door P. Scheen.
58876: SCHEEPERS, J.F.M., - Catalogus van een zeer belangrijke verzameling boeken der 16e-18e eeuw zijnde de bibliotheek van wijlen J.F.M. Scheepers. Eerste en tweede gedeelte.
58887: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Verzameling Mensing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam I. Bibliotheek (eerste gedeelte).
58703: SCHEER DE LIONASTRE, JEAN-FREDERIC, - Theorie balistique.
126: SCHELDE, KON. MIJ. DE, - De schepen die wij bouwden, 1875-1950. The ships we built. Les navires que nous avons construits. Los buques que hemos construido. Gedenkboek van de N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'.
59601: SCHELLING, P. VAN DER, - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de Graafelykheid en de Heerelykheden van Holland en Westvriesland.
43975: SCHELLING, P. VAN DER, - De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden.
35959: SCHELTEMA, P., - De Beurs van Amsterdam.
3934: SCHELTEMA, J., - De uitrusting en ondergang der Onoverwinnelijke Vloot van Philips II, in 1588. (&:) Toevoegsels tot het werk.
2019: SCHELTEMA, P., - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam.
47356: SCHELTEMA, JACOBUS, - Geschiedenis der heksenprocessen. Eene bijdrage tot den roem des Vaderlands.
43603: SCHERFF, W. VON, - Die Lehre von der Truppenverwendung als Vorschule für die Kunst der Truppenführung. 1. & 2. Band: Die Formenlehre (1. bis 10. Buch).
60308: SCHEUCHZER, JOHANN JAKOB, - Herbarium diluvianum collectum à Johanne Jacobo Scheuchzero.
11126: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten, verzameld door -. 1e deel: 1572-1654, 2e deel: 1655-1678, 3e deel: 1678-1800.
15812: SCHIDROWITZ, P., - Rubber.
47559: SCHIDROWITZ, LEO, - Sittengeschichte des Intimen: Bett, Korsett, Hemd, Hose, Bad, Abtritt. Die Geschichte und Entwicklung der intimen Gebrauchsgegenstände.
29928: SCHIEDAM. - Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam.
58077: SCHIELAND. - Keuren ende ordonnantien van 't Heemraedschap van Schielant ende den gevolge van dien. Gemaeckt by Hoohe Heemraden des zelffs Landt.
58839: SCHILLER, FRIEDRICH VON (MINIATURE BOOK), - Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen.
6840: SCHILSTRA, J.J. (RED.), - De polder Oostzaan.
58301: SCHIMPER, A.F.W., - Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage.
21647: SCHIPHOL. - Luchthaven Schiphol: Plan voor uitbreiding.
43805: SCHIPPERS, P. & BONSET, E.J. (ET AL, EDS.), - Bibliographia Anastatica. A bimonthly bibliography of photomechanical reprints. (Full set of 12).
41792: SCHLÄPPER, ROBERT, - Die Mundart des Kantons Baselland. Versuch einer Deutung der Sprachlandschaft der Nordwestschweiz.
60788: SCHLIESINGER, JOACHIM, - Elephants in Thailand. Vol. 1: Mahouts and their cultures today; Vol. 2: Through the ages; Vol. 3: White elephants in Thailand and neighboring countries.
59232: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Curt Danneil & A.W. Pulle.
59231: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by L. RÜTIMEYER, Ueber westafrikanische Steinidole.
59224: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, P.R. Bos & L. Frobenius.
59222: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Hy. Ling Roth & M.C. Schadee.
59220: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by H.H. Giglioli, Wm. Gray, H. ten Kate & S.K. Kusnezow.
59230: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by N. ADRIANI & ALB. C. KRUYT, Geklopte boomschors als kleedingstof op Midden-Celebes.
59229: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Dr. Karitz, O. Sierich, a.o.
59221: SCHMELTZ, J.D.E. (ED.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, B. Langkavel, J.D.E. Schmetz.
59587: SCHMID, PROFESSOR [JOHANN MICHAEL], - Vollständiges wissenschaftliches Gedankenverzeichnis zum Behufe einer allgemeinen Schriftsprache. + Anhang mit Ergänzungen und Beispielen. & Cogitationumclator: completus scientificus pasigraphiae.
60465: SCHMIEDER, WOLFGANG, - Thematisch-systematisches Verzeichnis der musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach. Bach-Werke-Verzeichnis (BWV).
48077: SCHMITT, ALFONS, - Die Liberaliserung des innerdeutschen Wasserstrassenverkehrs, inbesondere auf dem Rhein, unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten.
42470: SCHMITT-VON MÜHLENFELS, ASTRID, - Die "Funeral Elegy" Neuenglands: Eine gattungsgeschichtliche Studie.
20105: SCHMITZ, W. (ED.), - 50 Jahre Rhein-Verkehrs-Politik.
49990: SCHNABEL, MAX, - Leipziger Stadtansichten. 12 Reproduktionen nach Originalen von Max Schnabel. Geschichtliches und Bilderläuterungen H. Wichmann.
42689: SCHNEGG, S.A., - Tausend und ein Schweizer Bild.
24860: SCHNITGER, F.M., - The archaeology of Hindoo Sumatra.
45709: SCHNORR VON CAROLSFELD, LUDWIG, - Porzellan der europäischen Fabriken. Band II.
44118: SCHOELCHER, VICTOR, - Esclavage et colonisation.
59063: SCHOEMAKER, J.P., - Verhalen uit de Indische krijgsgeschiedenis (Java, Boni, Bandjermasin).
19576: SCHOENFELD, M.P., - The restored House of Lords [1660].
56254: SCHOKKER, H.W., - Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen. Met eenen atlas van 60 platen.
59134: SCHOLL, LARS U. & WILLIAMS, DAVID M. (EDS.), - Crisis and transition. Maritime sectors in the North Sea region 1790-1940. 8th North Sea History Conference, Bremerhaven 2005.
52143: SCHOLTEN, J.H., - De vrije wil. Kritisch onderzoek.
60305: SCHOMBURGK, RICHARD, - Catalogue of the plants under cultivation in the Government Botanic Garden, Adelaide, South Australia.
43088: SCHOMBURGK, HANS, - Fahrten und Fährten.
52078: SCHONKEN, J.D., - Dorre Suid-Afrika.
58905: INFANTRY SCHOOL, - Aerial delivery techniques. Prepared by the Airborne Army Aviation Department, The Infantry School, Fort Benning, Georgia.
6458: SCHOONHEYT, L.J.A., - Boven-Digoel.
60235: SCHOONHEYT, L.J.A., - Bijdrage tot de anthropologie der bevolking van Batavia en naaste omstreken.
9948: SCHOORL, J.W., - Kultuur en kultuurveranderingen in het Moejoe-gebied [Ned.Nieuw-Guinea].
51790: SCHOOT, KEES (TEKST) & GOSSINK, ROB (TEKENINGEN), - Haye en de wobbezucht. Een vermakelijke en leerzame geschiedenis voor oude en jonge vorsers.
58513: SCHOPPE-WEISSE [=WEISE], AMALIA, - Avond-vertellingen van de familie Sonnenfels. Een leesboek voor jongelingen en meisjes.
59337: SCHORTA, REGULA, - Klöppelspitzen. 12 Musterbriefe nach Spitzen aus dem Rätischen Museum in Chur.
58037: SCHORTINGHUIS, HENRICUS, - Beschryving van een nieuw lunarium of starrekundige maanwyzer, ter onderrichting in, en gemaklyke waarneeming van de byzonderheden van den omloop der Maane om de Aarde (...).
15333: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden, gehouden te Zaandam in Augustus en September 1874.
58946: SCHOTEL, G.D.J., - De abdij (abdy) van Rijnsburg.
50341: SCHOTEL, G.D.J., - Het maatschappelijk leven onzer vaderen in de zeventiende eeuw.
60466: SCHOTMAN, J.W., - Der geesten gemoeting. Vier Morgendlandse dromen in verzen met originele Chinese illustraties van Moh Shih Chen. Geheel typografisch verzorgd door H.Th. Wijdeveld.
58744: SCHOUTE, D., - Occidental therapeutics in the Netherlands East Indies during three centuries of Netherlands settlement. (1600-1900).
30893: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan van een onderzoekingstocht in Midden Sumatra. & Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie.
25388: SCHRANKA, E.M., - Tabakanekdoten. Ein historisches Braunbuch. Aus den verschiedensten Quellen im Laufe der Jahre zusammengetragen und nach den Persönlichkeiten alphabetisch geordnet.
59581: SCHRASSERT, J., - Commentatio ad reformationem Velaviae.
58700: SCHRASSERT, J., - Practicae observationes, quibus continentur varios casus & quaestiones in praxi occurentes decidendi rationes & argumenta, ex jure Gelre-Zutphanico, & circumjacentium (...).
8641: SCHRIEKE, B., - Indonesian sociological studies. Selected writings.
21400: SCHRIJNEN, J. - Donum natalicium Schrijnen. Verzameling van opstellen door oud-leerlingen en bevriende vakgenoten, opgedragen aan Mgr.Prof.Dr.Jos.Schrijnen b.g.v. zijn 60-sten verjaardag, 3 Mei 1929.
40906: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde.
40905: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde.
46533: SCHROEDER, ALBERT H., - The archaeological excavations at Willow Beach, Arizona, 1950.
59853: SCHROVEN, B.H., - Schetsen van Nederlandsch-Indië.
47949: SCHUBART, L., - Justus Perthes See-Atlas. 24 Karten in Kupferstich. Mit nautischen Erläuterungen.
55448: SCHUBERT, KURT, - Der Walfang der Gegenwart.
59669: SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON, - Reis door Zweden, Noorwegen, Lappland, Finnland en Ingermannland in de jaren 1817,1818 en 1820. Tweede deel: Reis door het Noordelijke Zweden en Lappland. Uit het Hoogduitsch.
59668: SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON, - Reis door Zweden, Noorwegen, Lappland, Finnland en Ingermannland in de jaren 1817,1818 en 1820. Eerste deel: Reis door het Zuidelijke en Oostelijke Zweden. Uit het Hoogduitsch.
59107: SCHUCHARDT, HUGO, - Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam.
58981: SCHÜCK, A., - Beiträge zur Meereskunde. III (Fortsetzung): Zur Kenntnis der Wirbelstürme. Bahnen. (Westindien, Indischer Ozean, Süd- und Nord-Ost Pacific).
46910: SCHÜCK, A., - Die Wirbelstürme oder Cyclonen mit Orkangewalt nach dem jetzigen Standpunkt unserer Kenntnis derselben in Form eines Handbuches gemeinfasslich dargestellt.
43892: SCHUH, FRED. (ED.), - Christiaan Huygens. Internationaal mathematisch tijdschrift, 2e jaargang nr. I - 4e jaargang nr. II, 1922-1925.
41522: SCHUHL, PIERRE-MAXIME, - Pour connaître la pensée de Bacon.
30525: SCHUILING, R., - Nederland tusschen de tropen. Aardrijkskunde onzer kolonien in Oost en West.
60800: SCHUIT, STEVEN R. & BEEK, JAN M. VAN DER (ET AL), - Dutch business law: legal, accounting and tax aspects of business in the Netherlands.
57314: SCHULLER TOT PEURSUM, L.C. (RED.), - Onesimus 1916. Jaarboekje van Nederlandsch Mettray.
40908: SCHULTZE, H., - Wetgeving op de nationale militie, volgens de wetten van 8 Jan. 1817, 28 Nov. 1818, en 27 April 1820; en aanteekeningen, inhoudende de dicisien en inlichtingen, tot regt verstand en ter behoorlijke executie dier wetten, genomen en gegeven (...). Met de modellen der registers, lijsten en certificaten, bij de wetten gearresteerd (...).
59083: SCHULZ, J.P., - Zeeschildpadden in Suriname.
46897: EYERMANN & SCHULZ, - Die Gasturbinen. Ihre geschichtliche Entwicklung, Theorie und Bauart.
11634: SCHULZE, FRANZ, - Balthasar Springers Indienfahrt 1505/06. (&) Wissenschaftliche Würdigung der Reiseberichte Springers zur Einführung in den Neudruck seiner 'Meerfahrt' vom Jahre 1509.
51356: SCHUMACHER, PETER, - Expedition zu den zentralafrikanischen Kivu-Pygmäen. Band 2: Die Kivu-Pygmäen (Twiden).
59408: SCHUMPETER, JOSEPH, - Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung. Eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus.
58962: SCHUSTER, GEORGE HENRI, - Correspondance militaire, ou recueil de modèles, pièces et actes authentiques relatifs au service militaire, contenant: rapports, pétitions, ordres de jour, dispositions de tactique, plans d'opération, proclamations, instructions (...). Avec un vocabulaire militaire français-allemand.
57918: SCHUTTERIJ. - Wet op de Schutterijen, met bijvoeging der voornaamste motieven, waarop dezelve is daargesteld... Gevolgd van een alphabetisch register.
41802: SCHÜTZEICHEL, RUDOLF & ZENDER, MATTHIAS (EDS.), - Namenforschung. Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31. Januar 1965.
43912: SCHUYT, R.N., - The morphology of Slavic verbal aspect. A descriptive and historical study.
55580: SCHWADTKE, KARL-HEINZ, - Deutschlands Handelsflotte 1968.
57183: SCHWARZ, WALTER, - Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten Mächte. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band I).
30675: SCHWARZ, J.A.T. (ED.), - Tontemboansche teksten + Vertaling + Aanteekeningen.
59521: SCIORTINO, J.A., - Fishing harbour planning, construction and management.
58220: SCORESBY, WILLIAM, - Seven log-books concerning the Arctic voyages of Captain William Scoresby, Senior of Whitby, England. Issued in fac-simile (...) with reproductions in color of portraits in oils of Captain William Scoresby, Senior and of Captain William Scoresby, Junior. Introduction and notes by Frederick S. Dellenbaugh.
45057: SCOTT, RUSSELL T. & SCOTT, ANN REYNOLDS (EDS.), - Eius Virtutis Studiosi: Classical and postclassical studies in memory of Frank Edward Brown (1908-1988).
58332: SCOTT, ROBERT F., - Kapitän Scott: Letzte Fahrt.
27509: SCRIVERIUS, PETRUS, - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert.
58110: SCRIVERIUS, PETRUS, - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien. Mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der (...) Graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als oock: [DUYM, JOCOB], Een corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerten tot in den iare 1635 incluys met de afbeeldinge der gouverneurs en andere chrychs-helden.
59042: SCRIVERIUS, PETRUS, - Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae icones et historia.
60690: SEABROOK, W.B., - The magic island.
44861: SEEGER, ELIZABETH, - Sedjarah Tiongkok selajang pandang. (Indonesian translation of 'The pageant of Chinese history').
58901: DEUTSCHE SEEWARTE, - Der Kompass an Bord. Ein Handbuch für Führer von eisernen Schiffen.
55738: SEGAL, JACOB, - Die deutschen Juden als Soldaten im Kriege 1914-1918. Eine statistische Studie.
47463: SEGALAT, ROGER-JEAN (ED.), - Album Eluard.
59904: SEGUIER, [PIERRE], GHENT, J. (ET AL), - Geëxtraheerde articulen uyt het tractaet van vriendtschap, confoederatie, navigatie, commercie ende marine, geslooten tusschen den Koningh van Vranckrijck ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, binnen Parys den seven en twintighsten April 1662.
59903: SEGUIER, [PIERRE], GHENT, J. (ET AL), - Articles extraicts du traicté d'amitie, confoederation, navigation, commerce & de marine, entre le Roy de France & Messieurs les Estatz Generaux des Provinces Unies des Pays-Bas, faict à Paris le 27 avril 1662.
39618: SEGUR, MARQUIS DE, - Monseigneur de Ségur: Souvenirs et récit d'un frère.
43000: SEILER, OTTO J., - Nordamerikafahrt: Linienschiffahrt der Hapag-Lloyd AG im Wandel der Zeiten.
41477: SEILER, OTTO J., - Einhundert Jahre Ostasienfahrt: der Hapag-Lloyd AG, 1886-1986. & Einhundert Jahre Australienfahrt, 1886-1986.
55945: SELESKOWITZ, LOUISE, - Wiener Kochbuch.
41615: SELIGMANN, HERBERT J., - The negro faces America.
45942: SELLIN, J. THORSTEN, - Slavery and the penal system.
60314: SELS, WILLEM HENDRIK, - Salomon koning van Israel. In XII boeken.
44686: SEMARANG. - Gedenkboek der gemeente Semarang, 1906-1931. Uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der gemeente.
43427: SEN, S.P. (ED.), - Historians and historiography in modern India.
59382: SENSI, ALESSANDRA (ET AL, EDS.), - Biosafety resource book. A: Introduction to molecular biology and genetic engineering; B: Ecological aspects; C: Risk analyses; D: Test and post-release monitoring of genetically modified organisms (GMOs); E: Legal aspects.
35252: GEOGRAPHICAL HANDBOOK SERIES - West Africa. Vol.I.: The Federation. December 1943.
16021: SERING, M., - Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas in Gegenwart und Zukunft. Landwirtschaft, Kolonisation und Verkehrswesen in den V.S. und in Britisch-Nordamerika.
48894: SERPELL, DAVID RADFORD, - The condition of protestantism in France and its influence on the relations of France and England 1650-1654.
58801: SERRES, JEAN DE (ANON. PUBL.), MANUEL, NIKLAUS (TRANSL.), - Gedächtnussen des dritten Landtkriegs der letsten Trübsalen inn Franckreych under Carolo dem Neiindten. Durch Niclausen Manuel zu Bernn auff das triiweste aus Französcher Spraach in das Teütsch gebracht und in drey Bücher abgetheylt. Das erst Buch ist seydt dem Friden des 1568. Jars bis auff den Todt des Fürsten von Conde. Das ander Buch ... bis auff die Schlacht beschähen vor Montgontour. Das dritt Buch von dem so sich seydhar an mancherley orten zugetragen hat.
59237: SERRURIER-TEN KATE, M., - De Compagnie's Kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
59765: AERONAUTICAL CHART SERVICE, - USAF flight chart Paramaribo, Surinam to Belém, Brazil (FC 51). Scale 1:1,000,000.
45262: NETHERLANDS INFORMATION SERVICE, - Pertinent facts on the Netherlands royal family.
51809: SETH, MIRA, - Wall paintings of the Western Himalayas.
6102: SETON-WATSON, HUGH, - The Russian empire, 1801-1917.
45543: SEVERANCE, HENRY ORMAL, - The story of a village community. [Walled Lake, Michigan].
59569: SEVERS, JAN, AURELIUS, CORNELIUS & VEER, ELLERT DE, - Die chronycke van Hollant, Zeelant ende Vrieslant. Beghinnende van Adams tijden tot die gheboorte ons Heeren Jesum voortgaende tot den jare M. CCCCC. ende XVJJ... + Dat tweede deel vande Hollantsche ende Seelantsche cronycke... + Historie ofte wiider verclaringhe vande Nederlantsche gheschiedenissen... + Appendix, andersins genoemt een byvoechsel, waer in verhaelt worden van de gedencweerdichtste gheschiedenissen, de oorloghen belangende.
58122: SULPICIUS SEVERUS, - Quae exstant opera omnia. In duos tomos distributa, quorum prior continet antehac edita cum notis Joannis Vorstii, alter epistolas antea. editas ex recensione et cum notis Joannis Clerici.
49486: SEYLER, GUSTAV A., - Geschichte der Siegel.
28381: SGROTEN, CHRISTIAAN, - Kaarten van de Nederlanden. In reproductie uitgegeven onder auspiciën van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Met een inleiding van S.J. Fockema Andreae & B. van 't Hoff.
27846: SHAW, THOMAS, - Reizen en aanmerkingen, door en over Barbaryen en het Ooste. Uit het Engelsch vertaald door P. Bodaert, met aanteekeningen van den vertaler, S. Rau, M. Tydeman en C. Saxe. (Dutch translation of Travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant (Oxford 1738)).
49431: SHEMILT, L.W. (ED.), - Chemistry and world food supplies: The new frontiers, Chemrawn II. Invited papers presented at the International Conference on Chemistry and World Food Supplies, Manila, Philippines, 6-10 Dec 1982.
45619: SHIGERU, NAKAYAMA (ET AL, EDS.), - Science and society in modern Japan. Selected historical sources.
52938: SHIH, JASON CHENG-CHUAN, - Optimum subsurface and onderground shell structures for better housing in hot-arid lands.
60609: LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, - List of patent anchors sanctioned by the committee.
60555: DAMEN SHIPYARDS, - Damen Shipyards equipment and parts. Edition 1.02.
53447: SHORT, K.R.M. (ED.), - Western broadcasting over the Iron Curtain.
11578: SHORTEN, J.R., - The Johannesburg saga.
44262: SHORTT, ADAM (ED.), - Documents relating to Canadian currency, exchange and finance during the French period. (2 vol. set).
52493: SHOTWELL, JAMES T., - At the Paris Peace Conference.
58480: SICCAMA, SIBRAND, - Lex Frisionum sive antique Frisorum leges, A reliquis Veterum Germanorum Legibus separatim aeditae & notis illustrata.
56216: VAN SICLEN, GEO W., - American sentiment on the Boer War. (A plebiscite upon the Boer War).
50376: SIEBS, BENNO EIDE, - Grundlagen und Aufbau der altfriesischen Verfassung.
55835: SIEGEL, GUSTAV, - Die Preisbewegung elektrischer Arbeit seit 1898.
58951: SIEGENBEEK, M., - Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 20 van Zomermaand 1839.
6527: SIJPESTEIJN, C.A. VAN, - Beschrijving van Suriname, historisch, geographisch en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebragt.
19568: SILBERT, A., - Le Portugal mediterraneen a la fin de l'ancien regime, XVIIIe - debut du XIXe siecle. Contribution a l'histoire agraire comparee.
47784: SILCHER, FRIEDRICH & ERK, FRIEDRICH, - Allgemeines Deutsches Kommersbuch. Ursprünglich herausgegeben unter musikalischer Redaktion von -.
60669: SILVA BARROS, CARLOS VITORINO DA, - A ilha da Madeira.
53582: SILVA, PURNAKA LOHENDRA DE, - Political violence and its cultural constructions: paramilitary narratives in times of war.
56295: DE SILVA, C.C. & BAPTIST, N.G., - Tropical nutritional disorders of infants and children.
47593: SILVA, S.F. DE, - A regional geography of Ceylon.
52960: SIMMEL, GEORG, - Philosophie des Geldes.
15124: SIMON THOMAS, M., - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
48182: SIMONI, ANNA E.C., - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
58800: SIMONIS, JOHANNES (ED.), - Biblia Hebraica manualia ad praestantiores editiones accurata. [Hebrew text].
38511: SIMONS, P., - Historische verhandelingen.
49078: SIMONS, J.A.A., - Film, language, and conceptual structures. Thinking film in the age of cognitivism.
27157: SIMONS, R.D., - Het Neger-Engelsch, spraakkunst en taaleigen (1e stuk).
34945: SIMPSON, GEORGE, - Narrative of a journey round the world, during the years 1841 and 1842.
43143: SINCLAIR, KEITH, - William Pember Reeves: New Zealand Fabian.
52839: SINGH, KARAN, - Shadow and sunlight: An anthology of Dorga-Pahari songs.
40990: SINKKANEN, ULLA (ED.), - Suamalaista veistotaidetta. Finnish sculpture [1910-1980].
60444: SIPMAN, M.A., - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman.
47423: SIRISENA, W.M., - Sri Lanka and South-East Asia: political, religious and cultural relations from A.D. c. 1000 to c. 1500.
43263: SIRSIKAR, V.M., - Political behaviour in India. A case study of the 1962 general elections.
60738: OEY TJENG SIT, - Een keizer? Neen, een vlag.
51801: SIVARAMAMURTI, C., - South Indian paintings.
58899: SIX, J.D. (ET AL), - Rapport van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Oct. 1910, no. 21. (Staatscommissie tot herziening van de bestaande verhouding tusschen het Gouvernement en de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië).
34556: SJÖSTEDT, Y., - Acridiodea Australica. Monographie der bisher von Australien bekannten Heuschrecken mith kurzen Fühlern.
6068: SKANDINAVIEN. - Skandinavien: Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland. Baukunst, Landschaft und Volksleben.
11708: SKELTON, R.A., T.A. MARSTON & G.D. PAINTER, - The Vinland Map and the Tartar relation. Foreword by A.O.Vietor.
46628: SKELTON, R.A., T.A. MARSTON & G.D. PAINTER, - The Vinland Map and the Tartar relation. Foreword by A.O.Vietor.
41877: SKIRL, WERNER, - Mesures électriques. Traduit par Alfred Sengel.
59318: SLATIUS, HENRICUS, - De gepredestineerde dief, ofte een t'samensprekinge gehouden tusschen een predicant der Calvinusgesinde, ende een dief, die verwesen was om te sterven. (Gevolgd door:) J.A. CORVINUS, De bekeeringe van den gepredestineerden dief. (1e deel): Gedruck nae de copye tot Frederickstadt (z.j.).
43768: SLEEBOOM, MARGARET E., - Academic nationalism, its categorizations and consequences explored in China and Japan (I); Academic nationalism with socialist characteristics: The institutional role of CASS in the formation of the Chinese nation-state (II).
12938: SLEVOGT, M., - 96 Reproduktionen nach seinen Gemälden. Vorw.v.K.Voll.
59893: SLINGELANT, G. VAN (ET AL), & MARIE, PRINCES ROYAL VAN ORANGIEN [MARY STUART]. - Schryvens wegens d'Heeren Nederlantsche ambassadeurs uyt Coppenhage aen een gequalificeert Heer, aengaende den tegenwoordigen toestandt van den vrede tusschen Denemarcken en Sweden. Ende hoe de Fransche en d'Engelsche plenipotentiarisen daer tegens zijn. Item een brief vande Princes Royal van Orangien, uyt Breda aen de Heeren Staten Generael geschreven, klagende over 't verlies van Orangien, en verders 'tgene sy belangende de wan-debvoiren van den gouverneur graef van Dona, daer ontrent verklaert.
59863: SLOOS, L.P., - Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections with analytical bibliographic descriptions of 10,000 works
9654: SLUYS, W.G.J. VAN DER, - Het land van de bijbel. Oude kaarten en prenten van Israel.
44182: SLUYSER, MEYER, - Before I forget. Translated from the Dutch by the author. Ed. & intro. by Angelo Cohn.
60055: SMALLEGANGE, M., - Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
58173: SMALLEGANGE, M., - Geslacht-rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau en Oraenjen, waer in den oorspronk, aenwas, en voortgank der selver, met het gene sy verricht hebben sedert den jare 682, tot het jaer 1675.
48169: SMALLEY, BERYL, - Historians in the Middle Ages.
46527: SMART, C.M., - Muscular churches. Ecclesiastical architecture of the High Victorian period.
58713: SMIDS, LUD., - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
48773: SMIDS, LUD., - Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland, met konstplaaten vercierd.
58042: SMIDT VAN GELDER, P., - Papiernijverheid in Japan.
4699: SMIT & CO., L., - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst.
40319: SMIT, J.G. & ROELEVINK, J. (RED.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vierde deel: 1619-1620.
25596: SMIT, J. (RED.), - Een regentendagboek uit de 18e eeuw. Naar de bronnen bewerkt.
43099: SMITH, HADLEY E. (ED.), - Readings on economic development and administration in Tanzania.
39810: SMITH, ROBERT C., - Frei José de Santo Antonio Ferreira Vilaça, escultor Beneditino do século XVIII.
43147: SMITH, WILLIAM R., - History as argument: Three Patriot historians of the American Revolution (David Ramsay, Mercy Otis Warren, Chief Justice John Marshall).
58346: SMITH, CHARLES EDWARD, - From the deep of the sea. Being the diary of the late Charles Edward Smith, surgeon of the whale-ship Diana, of Hull. Edited by his son Charles Edward Smith Harris.
52081: SMITH, L.D., - Carpet weavers and carpet masters: The hand loom carpet weavers of Kidderminster 1780-1850.
52857: SMITH, O.B. & BOSMAN, H.G. (EDS.), - Goat production in the humid tropics; Proceedings of a workshop at the University of Ife, Ile-Ife, Nigeria, 20-24 July 1987.
52903: SMITH, BRUCE D. (ED.), - Mississippian settlement patterns.
58827: SMITH, THOMAS, - De Republica Anglorum. Libri tres. Ovibus accesserunt chorographica illius descriptio, aluque politici tractatus.
41557: SMITH, MUNROE, - Militarism and statecraft.
46229: SMITH, K.J.M., - James Fitzjames Stephen. Portrait of a Victorian rationalist.
59550: SMITHSON, CARMA LEE, - The Havasupai woman.
58300: SMITS, C.F.XAV., - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij: De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door A.F.O. van Sasse van Ysselt.
57258: SMITS VAN WAESBERGHE, J. (ED.), - Bernonis Augiensis abbatis de arte musica disputationes traditae. Pars A: Bernonis Augiensis De mensurando monochordo; Pars B: Quae ratio est inter tria opera de arte musica Bernonis Augiensis. (2 vol. set).
60637: SMN (NAAR GEGEVENS VAN GRONEMAN, J.), - Met de 'Nederland' naar Indië en terug. Officiëele gids van de Maatschappij 'Nederland'. Bewerkt naar gegevens van J. Groneman.
60599: SMN, - Beschrijving van de stoomwerktuigen, ketels en hulpwerktuigen van het stalen schroefstoomschip "Koning Willem I" der Stoomvaart-Maatschappij "Nederland." Gebouwd door de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen.
36870: SMN - Reis-atlas der Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' [Route Amsterdam-Genua].
60604: SMN, - N.V. Stoomvaart Maatschappij "Nederland". Johan van Oldenbarnevelt.
299: SMN, - Reis-atlas der Stoomvaart Mij. 'Nederland'. (Route Amsterdam-Batavia).
44963: SMOLITSCH, IGOR, - Geschichte der russischen Kirche, 1700-1917. Erster Band.
47806: SMYTHIES, WILLIAM, - The unworthy non-communicant: A treatise shewing the dangerous condition of them that neglect their duty to receive the blessed Sacrament of the Lords Supper, and rectifying the mistakes of many in this age concerning it.
44274: SNEATH, P.H.A. (ED.), - COSPAR Life sciences and space research XII. Proceedings of the open meeting of the working group on space biology of the Sixteensth Plenary meeting of COSPAR, Constance, FRG, 23 May - 5 June 1973. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" of the Federal Republic of Germany.
44047: SNIDER, C.H.J., - Under the Red Jack: Privateers of the Maritime Provinces of Canada in the War of 1812.
1010: SNOUCK HURGRONJE, C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften).
57713: SNOUCK HURGRONJE, C., - The Achehnese. Translated by A.W.S. O'Sullivan. (2 vol. set).
44997: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 2e deel. Uitgegeven door E. Gobée & C. Adriaanse.
24092: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 3e deel.
1704: SNOW, PHILIP & WAINE, STEFANIE, - The people from the horizon. An illustrated history of the Europeans among the South Sea Islanders.
56274: SOCIETE FRANCAISE D'ANESTHESIE, D'ANALGESIE ET DE REANIMATION, - V European Congress of Anaesthesiology, Paris, France, September 4-9, 1978: Abstracts.
8962: CONGRESS ORIENTAL SOCIETY. - Akten des 24.Internationalen Orientalisten-Kongresses, München, 28.Aug.bis 4.Sept.1957. Ed.by H.Franke.
8726: NETHERLANDS SOCIETY, - Addresses made at the Annual Meetings of The Netherlands Society of Philadelphia, Bellevue-Stratford Hotel, 1913 to 1930.
57423: WORLD SHIP SOCIETY. - Ship Ahoy. Quarterly journal of the World Ship Society (South Wales Branch). Vols. 9-16, 1962-1969. (Uninterrupted run of 32 issues).
51070: SIAM SOCIETY, - Selected articles from the Siam Society Journal, volume VIII: Relations with France, England and Denmark.
60744: SOEN, JEF VAN, - Groot keukenboek. Keus van voorschriften tot het toebereiden van allerlei spijzen.
10078: SOEPOMO, RADEN, - Het adatprivaatrecht van West-Java. Uitgegeven vanwege het Dep.van Justitie. Gedrukt in de Strafgevangenis te Soekamiskin.
15933: SOEPOMO, - De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta.
57032: SOEST, G.H. VAN, - Geschiedenis van het kultuurstelsel. (Full set of 3 vols.).
58756: SOETERIK, ROBERT (RED.), - De verwoesting van Palestina.
59036: SOHLBERG, S., - Talmud Torah hu sefer Bereshit. Woord voor woord in het Nederlandsch vertaald voor de jeugd.
48049: SOLDAN, DR. ING. (HRSG.), - Die Wasserwirtschaft Deutschlands und ihre neuen Aufgaben. Band III: (Teil I): Stand vom Jahre 1925. Teil II: Sonderbeschreibungen von Hafenanlagen... Teil III: Wasserwirtschaft und Wirtschaftsleben.
55257: SOLF, W.H. (FORMER GERMAN COLONIAL MINISTER), - Colonial policies. My political testament.
59535: SOLLAS, W.J., - Ancient hunters and their modern representatives.
58290: SOMEREN, J.F. VAN, - Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht: Pamfletten, niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken.
59126: SOMEREN, J.F. VAN, - Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van Nederlanders. Vervolg op Frederik Mullers catalogus van 7000 portretten van Nederlanders. (Compleet in 3 delen).
52270: SOOM, ARNOLD, - Der baltische Getreidehandel im 17. Jahrhundert.
42916: SOSNOWSKI, JERZY (ED.), - Stocznia Szczecinska Im. A. Warskiego. Szszecin Shipyard.
58787: SOSRODIRDJO, MOEDJONO (ET AL, EDS.), - Jogjakarta.
57134: SOUSA, J.M. CORDEIRO DE (ED.), - Inscricoes Portuguesas de Lisboa (Seculos XII a XIX).
58675: SOUSA-LEAO, JOAQUIM DE, - Frans Post, 1612-1680.
24793: SOUSA DIAS, G., - Julgareis qual é mais excellente... No tricentenário da restauraçao de Angola.
57982: SOUTHEY, ROBERT (TRANSL.), - The chronicle of The Cid, Rodrigo Diaz de Bivar, the Campeador. From the Spanish.
58745: SOUTO, AMELIA NEVES DE, - Guia bibliografico para o estudante de história de Moçambique (200/300 - 1930).
60373: SPAEN, W.A. VAN, - Historie van Gelderland. Eerste deel.
58112: SPARRMAN,ANDREW, - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic Polar Circle, and around the world., but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres, from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original.
58259: SPEDICATO, MARIA TERESA (ET AL, EDS.), - Aquatic telemetry: Advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe Ustica, Italy, 9-13 June 2003.
40801: SPEELEVELDT, T., - Brieven over het eiland Walcheren.
59423: SPEETJENS, J., - Economic aspects of the history of Dutch St. Maarten: Abbreviated tourist edition.
17198: SPENCER, HERBERT, - An autobiography.
45535: SPENCER, ROBERT F., - The North Alaskan Eskimo. A study in ecology and society.
52412: SPERANZA, ALESSANDRA O.M., - Solar and anthropogenic forcing of late-Holocene vegetation changes in the Czech Giant Mountains.
21326: SPIER, JO (TEKENINGEN) & BAKKER, PIET (TEKST), - Oost; West; Thuis best. (3 delen).
43658: SPIERDIJK, C., - Horloges en horlogemakers.
59819: SPILLMANN, JOSEPH, - In der Neuen Welt. Erste Hälfte: Westindien und Südamerika. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend.
59820: SPILLMANN, JOSEPH, - In der Neuen Welt. Erste Hälfte: Westindien und Südamerika. Ein Buch mit vielen Bildern für die Jugend.
59254: SPINDLER, PAUL, - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. XCVI./XCVII. Band.
51365: SPINK, - Indian miniature painting: To be exhibited for sale by Spink and Son Ltd., 25th November to 18th December 1987.
41040: SPITERIS, TONY, - Art de Chypre des origines à l’époque romaine.
43303: SPITTEL, R.L., - Wild Ceylon. Describing in particular the lives of the present day Veddas.
58392: SPOELDER, J., - Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels.
57135: NEDERLANDSCHE ZUID-AFRIKAANSCHE SPOORWEGMAATSCHAPPIJ, - In memoriam N.Z.A.S.M.
59759: SPUIJBROEK, FRANS (DRUK), - Portret van Maarten Harpertszoon Tromp.
44417: SRINGERNYUANG, LUECHAI, - Availability and use of medicines in rural Thailand.
60541: STAALMAN, G., - Album van teekeningen behoorende bij de handleiding tot het verkrijgen van maten en modellen van zeilen en het bewerken daarvan, voor zeevarenden en zeilmakers.
59176: STAATSCOMMISSIE, - Ontwerp-reglement op de burgerlijke regtsvordering voor de Nederlandsche West-Indische kolonien door de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 27 September 1852, no. 46, ingediend bij missive van 13 Augustus 1858.
43459: STADEN, HANS, - Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der wilden nacketen grimmigen Menschfresser Leuthen in der Newenwelt America gelegen. Faksimile-Wiedergabe nach der Erstausgabe "Marpurg uff Fastnacht 1557" mit einer Begleitschrift von Richard N. Wegner.
48776: STADEN, HERMANN VON (HRSG.), - Hikayat Hang Tuah. Die Geschichte von Hang Tuah. Aus dem Malayischen überstezt von H. Overbeck.
10186: STANEK, M., - Sozialordnung und Mythik in Palimbei. Bausteine zur ganzheitlichen Beschreibung einer Dorfgemeinschaft der Iatmul, East Sepik Province, Papua New Guinea.
50012: CUNARD WHITE STAR, - Launch of No "534" in the presence of Their Majesties The King & Queen at the yard of John Brown & Co., Ltd., Clydebank, Wednesday September 26th, 1934. Text by E.P. Leigh-Bennett.
58333: STARBUCK, ALEXANDER, - The history of Nantucket: county, island, and town including genealogies of first settlers.
59801: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., - Verslag betreffende eenige oudheden in de provincie Gelderland, kwartieren Zutphen en Veluwe, gevonden.
59602: STARLING, THOMAS, - Geographical annual or family cabinet atlas.
44560: STARY, PETER & SCHLINGER, EVERT I., - A revision of the Far East Asian Aphidiidae (Hymenoptera).
60080: RAAD VAN STATE, - Generale petitie en Staaten van Oorlog voor het jaar 1783. (Aldus gedaan en gepetitioneert by den Raad van State in den Hage den 27 December 1782. Was geparapheert, N. Geelvinck ... geteekent, I.J. van Hees).
41659: DEPARTMENT OF STATE, - Proceedings of the Fourth International Congresses on Tropical Medicine and Malaria, Washington, D.C., May 10-18, 1948.
57928: STATIONSBUCH. - Heiliger von Christo Jesu, in seinem bittern Leiden gebahnter mit vielen heiligen Ablassen begnadigten allen mitleidenden Christen zur schuldigen Nachfolge angewiesener Kreuzweg. In den Kirchen der P.P. Franciskanern, Kölnischer Provinz.
41328: BUREAU DE STATISTIQUE D'AMSTERDAM, - Amsterdam, sa vie économique et sociale, ses institutions hygiéniques et philantropiques. Notice publiée à l'occasion de l'Exposition Internationale de Bruxelles.
58324: STATON, FRANCES M. & TREMAINE, MARIE (EDS.), - A bibliography of Canadiana: being items in the Public Library of Toronto, Canada, relating to the early history and development of Canada [1534-1867]. & First supplement.
58682: STAVORINUS, J.S., - Voyages par le Cap de Bonne-Espérance dans l'Archipel des Molucques, de 1768 à 1771 et de 1774 à 1778. Tome premier: Voyage à Batavia, à Bantam et au Bengale; Observations sur l'Ile de Java, etc., sur le Bengale, sur le Cap de Bonne-Espérence. Traduits du Hollandois par H.J. Jansen.
58067: STAVORINUS, J.S., - Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia, à Samarang, à Macassar, à Amboine, et à Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du hollandois. (2 vol. set).
51807: STCHOUKINE, IVAN, - La peinture indienne à l'époque des Grands Moghols.
45544: STEARNS, PETER N., - Lives of labour: Work in a maturing industrial society [Britain, Belgium, Germany, France, 1890-1914].
47121: STEDMAN, J.G., - Narrative, of a five years's expedition against the revolted negroes of Surinam, in Guiana on the Wild Coast of South America from the years 1772 to 1777: elucidating the history of that country (...). With an account of the Indians and negroes of Guiana. Introduction and notes by R.A.J. van Lier.
45563: STEEL, ROBERT W. (ED.), - British geography, 1918-1945.
44691: STEENHUIS, J.F., - Inventaris van geologische kaarten in Nederlandse bibliotheken.
43867: STEENSMA, F.A., - Voedingsleer. Een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
45947: STEFANI, GIUSEPPE, - Insurance in Venice from the origins to the end of the Serenissima. Documents published for the 125th anniversary of the company, 1831-1956. (2 vol. set).
49288: STEGNER, WALLACE, - The gathering of Zion. The story of the Mormon trail.
41461: STEIJN PARVE, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, ingevolge artikel 60 der Grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans is verordend in onze en in eenige vreemde koloniën.
60265: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde.
60248: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde, nader toegelicht door den schrijver
60832: STEIJNS, ED & SPONSELEE, GEORGE, - Het Land van Hulst en aangrenzend gebied in heden en verleden.
51962: STEINER, JESSE FREDERICK, - The Japanese invasion. A study in the psychology of inter-racial contacts.
50849: UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH, - Jaarboek 1936.
44786: STELLER, GUSTAV, - Der wirthschaftliche Werth einer bayerischen Grossschifffahrtsstrasse.
35786: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
57108: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
57109: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628..
11987: STEPHANIC, J.W. (BEW.), - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam. Catalogus van de muntenverzameling, bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
58582: STEPHENSON, JOHN & CHURCHILL, JAMES MORSS, - Medical botany; or, illustrations and descriptions of the medicinal plants of the London, Edinburgh, and Dublin Pharmacopoeias. Comprising a popular and scientific account of poisonous vegetables indigenous to Great Britain. (3 vol. set).
41960: STERN, THEODORE, - The Klamath tribe: A people and their reservation.
41695: STERN, WILLIAM, - Die differentielle Psychologie in ihren methodischen Grundlagen. An Stelle einer zweiten Auflage des Buches: Über Psychologie der individuellen Differenzen (Ideen zu einer differentiellen Psychologie).
44142: STERNFELD, WILHELM & TIEDEMANN, EVA, - Deutsche Exil-Literatur, 1933-1945. Eine Bio-Bibliographie.
59299: STEUERWALD, J.D., - Een kunstpraatje.
57664: STEUR, A.G. VAN DER (UITG./INL.), - Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt, een pre-kadastrale kaart uit 1667, vervaardigd door Johan Dou(w).
41330: STEUR, P.J.P. VAN DER & STEUR-DE BRAUW, A.E. VAN DER, - Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland. Opnieuw bewerkt. Uitgegeven door het Dep. van Waterstaat.
47696: STEVENS, C.W.M., - L'écriture solaire d'Hélène Cixous. Travail du texte et histoires du sujet dans Portrait du soleil.
57818: STEVENSON, ENRICO, - Inventario dei Libri Stampati Palatino-Vaticani. Edito per Ordine di S.S. Leone XIII P.M. (Complete in 5 vols.).
48217: STEWART, RICHARD MORRIS, - The Church of Scotland from the time of Queen Margaret to the Reformation.
59746: STIBBE, D.G. & UHLENBECK, E.M. (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Vierde deel: Soem - Z.
51947: STIEDA, WILHELM, - Der Büchermarkt an den Hochschulen Erfurt, Wittenberg und Halle in der Vergangenheit.
879: STIELER, K., H. WACHENHUSEN & F.W. HACKLAENDER, - De Rijn, van zijn oorsprong tot aan zee.
21480: STILTING, A.J., - Geschiedenis van de 'Spoorwegstakingen' en de totstandkoming der 'Spoorwegwetten' in Nederland, 1903.
59173: STOCKUM, A.J. VAN, - Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname. Dagboek van de Saramacca-expeditie.
55603: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN, - Land en volk van Nederland. Catalogus van oude en nieuwere werken over plaatsbeschrijving.
32638: STÖHR, W., - Kunst und Kultur aus der Südsee: Sammlung Clausmeyer Melanesien.
44239: STOKHOF, W.A.L., - The extinct East-Slovincian Kluki-dialect. Phonology and morphology.
52217: STOKVIS, H.J., - Wetten, besluiten en overeenkomsten betrekkelijk de electro-magnetische telegrafen in Nederland, 1 Decenber 1847 - 1 October 1873.
51509: STOLK, WILMA, - Lymphatic Filariasis: transmission, treatment and elimination.
48020: STOLL, HEINRICH WILHELM, - Handbuch der Religion und Mythologie der Griechen. Nebst einem Anhang über die Römische Religion. Für Gymnasien bearbeitet.
60182: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1942 No. IX-X.
59752: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1940 No. II.
60178: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. V.
60179: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. VI.
60177: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1940 No. III & IV.
60183: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1942 No. XI-XII.
60181: STOLS, A.A.M. (RED.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. VIII.
46213: STOOB, HEINZ, - Geschichte Dithmarschens im Regentenzeitalter.
58774: STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ 'NEDERLAND', - Mittelländisches Meer und Ägypten. Ceylon und Britisch Indien. Straits und Niederländisch Indien. China, Japan und Australien. 1913.
53860: STOOPENDAAL, DANIEL & BRUIN, CLAAS, - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante riviere de Vecht, remonstrant diverses veües des lieux de plaisances (...).
1224: STOPPELAAR, J.W. DE, - Balambangansch adatrecht.
42265: STORM VAN LEEUWEN, J., - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. With a summary in English: The Hague bookbindings of the 18th century in the Royal Library and the Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
33456: STOUT, EARL J. (ED.), - Folklore from Iowa.
55371: STÖWER, WILLY (HRSG.), - Der Deutsche Segelsport.
13424: STRAATEN, H.S. VAN DER, - Brazil, a destiny. Dutch contacts through the ages.
60693: STRADA, FAMIANO, - Della guerra di Fiandra. Deca prima. Volgarizzata da Carlo Papini. Con le figure.
33188: STRAHLHEIM, C., - Die Wundermappe, oder sämtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs. Dritter Band: Grossbritannien.
41550: STRASBURGER, EDUARD, - Das kleine botanische Practicum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik. Einführung in die mikroskopische Technik.
52726: UNIVERSITÄT STRASSBURG, - Katalog der Flückiger-Bibliothek im Pahrmazeutischen Institute der Universität Strassburg.
52000: STREFFLEUR, V., - Die primitive physikalische Beschaffenheit der Nord-Polarländer.
49076: STRIJKER, D., - Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992.
46813: STROYEN, WILLIAM B., - Communist Russia and the Russian Orthodox Church, 1943-1962.
60625: STRUIK, DIRK J., - The land of Stevin and Huygens: A sketch of science and technology in the Dutch Republic during the Golden Century.
45429: STRUTT, M.J.O. (BEARB.), - Verstärker und Empfänger.
13653: STUART-FOX, D.J., - Bibliography of Bali. Publications from 1920 to 1990.
52005: STUCKI, KARL, - Die Mundart von Jaun im Kanton Freiburg. Lautlehre und Flexion.
44859: AFRIKA INSTITUUT - STUDIECENTRUM, - The future of customary law in Africa. L'avenir du droit coutumier en Afrique. Symposium-colloque Amsterdam 1955. Organized by the Afrika Instituut - Studiecentrum, Leiden, in collaboration with the Royal Tropical Institute, Amsterdam.
59649: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAAN & TIEDE, JOH. FREDERIK, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes. Derde deel (July - September).
21986: STUTTERHEIM, W.F., - Tjandi Bara-boedoer: naam, vorm, beteekenis.
15104: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
58028: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
48759: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAIUS, - C. Suetonius Tranquillus. Ad optimas editiones collatus. Praemittitur notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae.
44215: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAIUS, - Opera quae exstant. Carolus Patinus, doctor medicus Parisiensis, notis et numismatibus illustravit, suisque sumptibus edidit.
59433: SUGENHEIM, S., - Russlands Einfluss auf, und Beziehungen zu Deutschland vom Beginne der Alleinregierung Peters I. bis zum Tode Nikolaus I. (1689 - 1855); nebst einem Rückblicke auf die frühere Zeit. (2 vol. set).
57096: PROEFSTATION VOOR DE JAVA-SUIKERINDUSTRIE, - Handleiding ten dienste der molencontrole.
45132: SUKANDA-TESSIER, VIVIANE, - Bibliographie d'une documentation indonésienne contemporaine. 1950-1970.
55265: SULLIVAN, EDWARD & PRITCHETT, R.T. (ET AL), - Yachting. (2 vol. set).
42140: SULLIVAN, MICHAEL, - Chinese ceramics, bronzes and jades in the collection of Sir Alan and Lady Barlow.
59963: SUNDERLANT, GRAVE VAN & CHUDLEIGH, J., - Antwoort van Syn Koninklijcke Majesteyt van Groot-Brittanje, aen den Heer Citters, ambassadeur van Haar Hoog-Mog. de Heere Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Tot Londen gegeven den 29. February 1684. & Memoriaal van den heer Chudleigh, envoyé extraordinair van Syn Majesteyt van Groot-Brittanje. Overgelevert den 17. Maert 1684.
59524: GOVERNMENT OF SURINAM, - Preliminary study on the possibility of utilizing the forests of Surinam.
51395: DIENST LANDSBOSBEHEER SURINAME, - Zeeschildpadden in Suriname.
59013: SUSELO, HENDROPRANOTO (ET AL, EDS.), - Indonesia's urban infrastructure development experience: critical lessons of good practice.
59218: SVOBODA, W., - Die Bewohner des Nikobaren-Archipels nach eigenen Beobachtungen, aelteren und neueren Quellen. (Complete in 3 instalments).
60375: SWALUE, E.B., - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
58038: SWAMMERDAM, JAN (ET AL), - The natural history of insects, compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith, &c. Intended as a companion to Buffon's natural history.
29519: SWART, FRIEDA (ET AL, EDS.), - Gedenkboek 1902-1977 van de scholen der 'Carpentier Alting Stichting' te Batavia-Jakarta en te Buitenzorg-Bogor.
57873: SWART, PAULUS, - Specimen medicum inaugurale de hydrorhachia.
59125: SWART, JACOB, - Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen, benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden.
43395: SWARUP, SHANTI, - A study of the Chinese communist movement (1927-1934).
59306: SWEDIAUR, F., - Traité complet sur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. (2 vol. set).
59386: SWELLENGREBEL, N.H. (ET AL, EDS.), - Documenta Neerlandica et Indonesica de morbis tropicis. Quarterly journal of tropical medicine and hygiene. Vol. III, nos. 1-4, March to December 1951.
41424: SWIETEN, J. VAN, - De luitenant-generaal J. van Swieten contra den luitenant-generaal G.M. Verspyck.
58206: SWIFT, JONATHAN, - Gulliver's travels into several remote nations of the world. With a short biographical account of the author.
59938: SWINDEREN, W. VAN (ET AL), - Extract uit het Resolutie-boek der stadt Groningen, Martis den 22. May 1666.
46305: SYLLA, EDITH & MCVAUGH, MICHAEL (EDS.), - Texts and contexts in Ancient and Medieval science studies on the occasion of John E. Murdoch's seventieth birthday.
59616: SYNGE, EDWARD (ANON. PUBL.), - La religion d'un honneste homme qui n'est pas théologien de profession. Avec les fondemens & les raisons qui l'établissent. Discours, où l'on prouve la vérité de la religion chrêtienne en général... Traduit de l'anglois.
49433: SZABOLCS, I., - European Solonetz soils and their reclamation.
53245: SZCZEPANSKI, MAX VON, - Napoleon III. und sein Heer. Ein Beitrag zu den Wechselbeziehungen zwischen Wehrverfassung und Staatsverfassung während des zweiten Kaiserreiches der Franzosen.
48117: SZCZESNIAK, BOLESLAW, - The Knights Hospitallers in Poland and Lithuania.
48545: SZNER, ZVI (ED.), - Extermination and resistance. Historical records and source material. Vol. 1.
51416: SZWED, JOHN F. & ABRAHAMS, ROGER D., - Afro-American folk culture: An annotated bibliography of materials from North, Central and South America and the West Indies. (2 vol. set).
60658: TABARLY, JACQUELINE & GILLES, DANIEL, - Eric Tabarly: Ein Seglerleben.
57862: TAEMSZ, CORNELIS (?), - Caert-thresoor, inhoudende de tafelen des gantsche werelts landen, met beschryvingen verlicht, tot lust vanden leser, nu alles van nieus met groote costen ende arbeyt toegereet. Nawoord door Jan Werner.
50089: TAEVERNIER, AUG., - James Ensor. Catalogue illustré de ses gravures, leur description critique et l’inventaire des plaques. Geïllustreerde catalogus van zijn gravures (...).Illustrated catalogue of his engravings, their critical description and inventory of the plates
58120: TAILHE, JACQUES, - Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois. Recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet & autres auteurs célebres.
58997: TAINTON, N.M. (ED.), - Veld management in South Africa.
29490: TALBOT-BOOTH, E.C. (ET AL, EDS./ILLS.), - Merchant ships. (3 volume set).
43856: TALEKAR, N.S. (ED.), - Diamondback moth and other crucifer pests. Proceedings of the Second International Workshop Tainan, Taiwan, 10-14 December 1990.
60769: TAM, CAPITAINE, - A Madagascar. Carnet de campagne d'un officier.
60273: TAMBURINO, THOMA [TAMBURINI, TOMMASO], - Methodus expeditae communionis tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis. Liber unicus.
44110: TARG, WILLIAM (ED.), - Bibliophile in the nursery. A Bookman's treasury of collectors' lore on old and rare children's books.
44789: TARRANT, V.E., - The U-boat offensive, 1914-1945.
41607: TATON, R., - Causalités et accidents de la découverte scientifique. Illustration de quelques étapes caractéristiques de l'évolution des sciences.
59612: TAULER, JOHANNES, - Het merch der zielen, oft van volcomenheyt alder deuchden. Een seer innich ende devoot boecxken, waer in meer wort ghetreft den gront der zielen, dan den uytwendighen schijn... overgheset uyt de Overlantsche taele inde Nederlantsche, door ... Anthonis van Hemert ...
18119: TAX, SOL (ED.), - XXIXth International Congress of Americanists. Acculturation in the Americas. Proceedings and selected papers. Introd.by M.J.Herskovits.
20857: TAYLOR, D.W., - The speed and power of ships. A manual of marine propulsion.
52246: TAYLOR, MICHAEL & SEWELL, BROCARD, - Saint Dominic's Press. A bibliography 1916-1937. With a memoir by Susan Falkner, an introduction by Brocard Sewell, a preface by Michael Taylor, and an appendix by Adrian Cunningham.
58685: TAYLOR, ISAAC (OLIVIER, J., BEW.), - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika. Naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz.
58315: TAYLOR, C.R.H., - A Pacific bibliography. Printed matter relating to the native peoples of Polynesia, Melanesia and Micronesia.
59494: TAYLOR, ISAAC (OLIVIER, J., BEW.), - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azië. Naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz.
57671: TCHEMERZINE, AVENIR, - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs francais des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similes de titres et de gravures.
49160: TEELKEN, JACOBA C., - Market mechanisms in education: A comparative study of school choice in The Netherlands, England and Scotland.
57669: TEILLERS, J.W., - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java). Plaat I-XII.
60226: TEILLERS, J.W. & WEDIO DI POERO (DR. RADJIMAN), - Bond van Nederlandsch-Indische Kunstkringen. Jaarvergadering te Jogjakarta op 1, 2 en 3 Augustus 1919. Kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië.
43499: TELDERS, J.M. (ET AL), - Verslag van de Commissie van Advies (J.M. Telders, W.F. Leemans, J. Kraus, J.E. de Meijier) nopens de werken in de Solo-vallei, door den Heer Minister van Koloniën benoemd bij beschikking van 23 Dec. 1898, Litt. A3., no. 37.
31461: TEMMINCK GROLL, C.L. (ET AL), - De architektuur van Suriname, 1667-1930.
21803: TENHAEFF, N.B., - Verspreide geschriften, aangevuld met een schets van zijn leven en werk, een lijst van zijn geschriften en een bladwijzer. Uitg. J.Romein.
59478: TERENCE, - Publius Terentius Afer. (Andria, Eunuchus, Heauton Timorumenos, Hecyra, Adelphi, Phormio).
50940: TERENCE, - Les comedies de Terence. Traduites en François par Madame D*** [Anne Dacier] avec des remarques.
59811: TERENTIUS, - P. Terentii Afri Comoediae sex. Belgica interpretatione, ac notis ad loca difficiliora illustratae. Opera ac studio Henrici Zwaerdecroon.
58531: TERENTIUS, - De zes comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole tot Rotterdam. (Op gegraveerde titel: De ses comedien van P. Terentius. Verduitst door H. Swaerdekroon, rector der Schole tot Rotterdam).
58178: TERENTIUS, - Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana: Cum annotationibus Thomae Farnabii, in quatuor priores: et M.C. Is. F. in duas posteriores.
45964: TERNAN, TREVOR, - Some experiences of an old Bromsgrovian: soldiering in Afghanistan, Egypt and Uganda.
60407: BANQUE TERRITORIALE. - Liquidation de la Banque Territoriale. Fonds d'annuités.
48107: TERRY, CHARLES SANFORD, - A catalogue of the publications of Scottish historical and kindred clubs and societies and of the volumes relative to Scottish history issued by His Majesty's Stationery Office 1780-1908, with a subject index.
12806: TERWEN-DE LOOS, J., - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandse koloniën Indonesië en Sri Lanka.
60217: TERWEY, S. & EMMINK, A. (EDS.), - Grafisch tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vakblad voor de typografie in Nederlandsch-Indië. Eerste jaargang 1917. (No. 1, Februari 1917 - No. 12, Januari 1918).
41794: TEUCHERT, HERMANN, - Die Sprachreste der niederländischen Siedlungen des 12.Jahrhunderts.
57954: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, - De antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis.
45712: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. Deel III: Bestand 1609-1619.
59793: TEXEL. - Kaart van Texel. Schaal 1:33.333.
538: TEXIER, EDMOND, - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de MM. Rouargue frères.
47839: THACKER, FRED. S., - The Thames Highway. A history of the locks and weirs.
59026: THAER, A.D. (BEWERKT DOOR ENKLAAR, E.C.), - Grondbeginselen van een wetenschappelijken landbouw. Derde deel.
41310: THEISSEN, J.S. (INL.), - Catalogus van de tentoonstelling der Universiteitsbibliotheek t.g.v. het derde eeuwfeest der Instelling van Hooger Onderwijs te Amsterdam, gehouden van 18 Juni tot 4 September 1932 in het Stedelijk Museum.
51852: THEISSEN, S., - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
42010: THESING, WILLIAM B., - Victorian prose writers after 1867.
40818: THIEBAUT, L., - Recherche et étude économique des gîtes métallifères par L. Thiébaut, suivi de Notions pratiques d'hygiène aux pays chauds à l'usage des prospecteurs par le Docteur Gustave Martin. Préface de L. Cayeux. Préface de L. Cayeux.
42343: THIEL, A.W.R., - Chinese pottery and stoneware.
11841: THIENEN, F.W.S. VAN & J. DUYVETTER (TEKST), - Klederdrachten.
39979: THIENEN, G. VAN (ED.), - Incunabula in Dutch libraries. A census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections. (2 vol. set).
37422: THIJSSEN-SCHOUTE, C.L., - Nicolaas Jarichides Wieringa: een zeventiende-eeuws vertaler van Boccalini, Rabelais, Barclai, Leti e.a. Bevattende ook een onderzoek naar de vermaardheid dier schrijvers in Nederland.
39417: THOBEN, P. (RED.), - Een keuze uit het oeuvre van Peer van den Molengraft, van professie portretschilder.
31445: THODEN VAN VELZEN, H.U.E., - Politieke beheersing in de Djuka maatschappij. Een studie van een onvolledig machtsoverwicht.
38812: THOM, ALEXANDER, - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de Linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid, ronddraaijenden aard, snelheid en rigting van hun voortgang, daling des barometers en andere er mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden Az.
57302: THOMAS, LOUIS, - Buch der denkwürdigsten Entdeckungen auf dem Gebiete der Länder- und Völkerkunde. Band II: Entdeckungen und geographisch bedeutsame Unternehmungen nach Auffindung der Neuen Welt bis zur Gegenwart.
45717: THOMAS, J.M.C. & BAHUCHET, S., - Encyclopédie des Pygmées Aka: Techniques, langage et société des chasseurs-cueilleurs de la fôret centrafricaine (Sud-Centrafrique et Nord-Congo). I: Les Pygmees Aka, fasc. 2: Le monde des Aka.
58359: THOMES, WM.H., - The whaleman's adventures in the Sandwich Islands and California.
58417: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
41620: THOMPSON, RALPH, - American literary annuals & gift books, 1825-1865.
58420: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXVI. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58418: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIII. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58419: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
44112: THOMPSON, EDGAR T., - Plantation societies, race relations, and the South: The regimentation of populations. Selected papers.
42392: THOMPSON, L.M., - The unification of South Africa, 1902-1910.
655: THOMSON, W.M., - The land and the book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land.
21539: THORBECKE, J.R., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Delen I-IV: 1830-1845. Uitgegeven door G.J. Hooykaas & J.C. Boogman.
49585: THORP, RAYMOND W. & BUNKER, ROBERT, - Indian killer. The saga of Liver-Eating Johnson.
44469: THRESHER, U.S.S., - Loss of the U.S.S. "Thresher": Hearings before the Joint Committee on Atomic Energy Congress of the United States 88th Congress, first and second sessions on the loss of the U.S.S. "Thresher", June 26, 27, July 23, 1963, and July 1, 1964.
44716: THROCKMORTON, PETER (ED.), - History from the sea: Shipwrecks and archaeology, from Homer's Odyssey to the Titanic.
48760: THYE HANNES, J.A. VAN, - Tractatus juris publici foederati Belgii de inauguratione principum Belgicorum.
58545: THYSIO, ANTONIO [THYSIUS, ANTONIUS], - Compendium historiae Batavicae, a Julio Caesare usque ad haec tempora. Accessit eiusde discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
3705: TICHELMAN, F. (RED.), - Socialisme in Indonesie. De Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, 1897-1917. Deel 1.
24067: TICHELMAN, FRITJOF, - Stagnatie en beweging. Sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband.
60437: TIDEMAN, B.J., - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
4560: TIDEMAN, B.J., - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
45340: TIDEMAN, B.J., - IJzer en staal. Eene beschrijving van de wijzen, waarop men ijzer en staal wint uit de ertsen, zuivert en verwerkt; met aanwijzingen voor het keuren of beoordeelen van het metaal in ruwen of bewerkten toestand.
59046: TIEDE, ERNST, - Ur-Arische Gotteserkenntnis. Ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschliessung der kleinen und grossen Mysterien.
43529: TIELE, P.A., - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
59135: TIELE, P.A., - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
59124: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
49212: TIENHOVEN, J.P. VAN, - De effectenbeurs van Parijs. Organisatie.
8014: TIETGENS, R., - Die Regentrommel.
59756: TIJDSCHRIFT. - Maandelijksche kronijk. Geschiedenis van den dag. 10de jaargang, Juny t/m December 1862.
42340: TIJDSCHRIFT. - Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jaargang 3, 1905 Red. Emm. de Bom, P.C. Molhuysen e.a.
53311: TIKTAK, AALDRIK, - Modeling non-point source pollutants in soils. Applications to the leaching and accumulation of pesticides and cadmium.
51358: TILAKASIRI, JAYADEVA, - Handicrafts of Sri Lanka.
40692: TILBORGH, LOUIS VAN & VELLEKOOP, MARIJE, - Vincent van Gogh: schilderijen, Nederlandse periode, 1881-1885, I.
60841: TILBURG, JOS VAN (INTRO), - G-Star Raw 1989-2014: 25 years of denim innovation.
2851: TILLEMA, J.A.C., - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland. Ter herdenking van een eeuw regeringsbeleid 1875-1975.
42624: TILLEMA, H.F., - 'Kromoblanda'. Over 't vraagstuk van het wonen in Kromo's groote land. 3e & 4e deel. Met aanhangsel op deel 1 en registers op de deelen 3 en 4.
42625: TILLEMA, H.F., - 'Kromoblanda'. Over 't vraagstuk van het wonen in Kromo's groote land. 4e deel. Met aanhangsel op deel 1 en registers op de deelen 3 en 4.
58618: TILLEY, HELEN & GORDON, ROBERT J. (EDS.), - Ordering Africa: Anthropology, European imperialism, and the politics of knowledge.
24886: TIMES, THE. - The Times atlas of the world. Comprehensive edition.
13267: TIMMER, H., - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen. Uitg.door de Mij.tot Nut van't Algemeen.
47747: TIMMERMAN, AEGIDIUS W., - Tim's herinneringen.
5850: TIMON, - Livre des orateurs.
22867: TINNEVELD, A. (RED.), - De Liemers. Gedenkboek Dr J.H. van Heek. Opgedragen aan Dr J.H. van Heek bij zijn 80e verjaardag, 20 Oct.1953.
52221: TIPPETT, ALAN R., - Peoples of Southwest Ethiopia.
58091: TIRION, ISAAK (UITG.) & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
59595: TIRION, ISAAK (UITG.), - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren. XIIIde deel, vervolgende de beschryving der Vereenigde Nederlanden, en vervattende byzonderlyk die der Provincie Gelderland.
60396: TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere Generaliteits-kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
19213: TIROL, - Salzburg und Oberbayern. 325 Photos nach neuesten Original-Aufnahmen von Wuerthle & Sohn, Salzburg, Fritz Gratl, Innsbruck, Ferdinand Finsterlin, Mchn., u.a. Mit ausfuerlichem Text.
57362: TOBACCO AND SALT MUSEUM & HERRING, ANN (EDS.), - Tobacco and Salt Museum.
41470: TOBLER, ADOLF, - Die altvenezianische Übersetzung der Sprüche des Dionysius Cato.
60646: TOLKIEN, J.R.R., - The Lord of the Rings. Collector's edition.
60391: TOLLENS, H., - Minnedichtjes.
52832: TOMASI, SILVIA DE (ET AL), - Bibliografia institutional: Produccion intelectual del INTA 2004.
7368: TONEYAMA, K., - The popular arts of Mexico. (Or.title: Mekishiko no Mingei. Transl.by R.L.Gage). Foreword by C.Espejel.
52377: TOOLEY, R.V., - English books with coloured plates 1790-1860: A bibliographical account of the most important books illustrated by English artists in colour aquatint and colour lithography.
14950: TOOLEY, R.V., - Maps and map-makers.
45813: TOSA, MARCO, - Dolls. Translated (from the Italian) by Wendy Dallas.
60778: TOSO, CARLO, - I Pana' del Centrafica: storia, sociatà, religione.
8249: TOUCHARD-LAFOSSE, G., - La Loire, historique, pittoresque et biographique. De la source de ce fleuve à son embouchure dans l'océan.
59663: LA TOUCHE, [PIERRE] DE, - L'art de bien parler francois, qui comprend tout ce qui regarde la grammaire & les façons de parler douteuses. Sixième éd., revue exactement sur la grammaire de Mr. l'Abbé Regnier Desmarais ..., et augmentée de plusieurs articles impartans. TOME SECOND.
60540: TOUDOUZE, GEORGE G.- (ET AL), - Histoire de la Marine.
16418: TOUDOUZE, GEORGE G.- (ET AL), - Histoire de la Marine.
58908: TOULORGE, COLONEL, - Le service d'état-major en campagne : Les quartiers généraux et les états-majors allemands en 1870-71.
60460: TOULOUSE-LAUTREC, MAPIE DE, - La cuisine de Mapie.
11127: TOWER, CH., - The Charlemagne Tower collection of American colonial laws.
60815: INDEX TRACTATENBLAD. - Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Cumulatieve Index op de jaargangen 1951-1970.
60721: TRAVAGLINO, P.H.M., - Leiddraad bij de voorbereiding tot het examen in krankzinnigenverpleging.
48943: TREHERNE, J.E. (ED.), - Insect neurobiology.
40815: TREPTOW, E., WÜST, F. & BORCHERS, W., - Bergbau und Hüttenwesen. Für weitere Kreise dargestellt.
26308: TRETJAKOW, S. (ED.), - Tscheljuskin: Ein Land rettet seine Söhne.
42084: TREUB, M.W.F., - Nota van Mr. M.W.F. Treub, voorzitter van den Ondernemersraad voor Nederlandsch-Indië, over den inkomstenbelasting, de extrawinstbelasting en de overwinstbelasting van naamlooze vennootschappen, de productenbelastingen en de uitvoerrechten op producten van ondernemingen.
48748: TRICHT, OTTO VAN, - Kort begrip der Christelijke geloofs- en zedeleer, opgemaakt uit de redevoeringen en de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galatiërs. (Bound with:) HEYNINGEN, H. VAN, Geloofs- en zedeleer van Paulus, naar zijne redenen en schriften (...).
50613: TRICOT-ROYER, DR., - L'imprimeur Plantin et les sciences médicales.
58334: TRIPP, WILLIAM HENRY, - "There goes flukes": The story of New Bedford's last whaler, being the narrative of the voyage of schooner John R. Manta on Hatteras Grounds, 1925, and whaleman's true yarns of adventures in old deep-sea whaling days.
45935: TROEYER, BENJAMIN DE, - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. I: Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken; II: Pars bibliographica. De edities.
60597: TROGNEUX, G., - Notice historique sur les divers modes de transport par mer.
58609: TROIN, JEAN-FRANCOIS, - Les Souks marocains. Marches ruraux et organisation de l'espace dans la moitié nord du Maroc.
60844: TROMLITZ, JOHANN GEORGE, - The keyed flute by Johann George Tromlitz. Translated and edited with an introduction by Ardal Powell.
60718: TROOYEN, G.P. VAN, - Redevoeringen, geschriften en verhandelingen. (Bandtitel: Eigen werk van G.P. van Trooyen, arts).
48502: ACTA TROPICA, - Thérapeutique nouvelle de la bilharziose et de l'ambiase. Symposium de Lisbonne, 2 au 4 Juin 1965.
42887: TROUP, KENNETH D. (ED.), - The Seventh International Tug Convention, organised by Thomas Reed Publications Ltd. Complete papers and discussions fully illustrated.
42888: TROUP, KENNETH D. (ED.), - First North American Tug Convention, organised by Ship & Boat International. Complete papers and discussions fully illustrated.
45753: TROUTMAN, O.F., - The cotton and silk textile industry of Australia. Issued under the auspices of The Australian Institute of International Affairs, New South Wales Branch. A report in the International Research Series of the Institute of Pacific Relations.
47330: TSCHICHOLD, J., - Geschichte der Schrift in Bildern.
43857: TSUDA, SOKICHI, - A study of the Tso-chuan in the light of the development of Confucian thought.
54623: TUIKWERD, F. VAN, - S.S. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het dubbelschroef turbine stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn.
60727: TUMBELAKA, ROLAND, - Ziekte van Redlich-Alzheimer.
41210: TUNG, JULIA (COMP.), - Bibliography of Chinese government serials, 1880-1949. Material in Hoover Institution on War, Revolution, and Peace.
57619: INSTITUT PASTEUR DE TUNIS, - Archives de l'Institut Pasteur de Tunis, tomes 22-37, 1933-1960. Publication trimestrielle. (Lacks vol. 29, 1940 & vol. 35, 1958, issue no. 1).
60602: TUR TORRES, ANTONI, - La sal de l'illa: Les salines d'Eivissa al segle XVI. Estudi dels "llibres de la sal" (1639-1640). XI premi de recerca Josep Ricart i Giralt, 2010.
53868: TURBA, GUSTAV, - Die Grundlagen der Pragmatischen Sanktion. I: Ungarn; II: Die Hausgesetze.
60542: TURK, L.K., - Opgaven en berekeningen van Zr. Ms. schepen van oorlog.
41155: TURNER-SAMUELS, M., - The law of married women.
59343: TURNER, MARGARET, - Bedfordshire lace patterns: A personal selection. Introduction by Anne Buck.
59579: TURRETTINI [TURRETIN], JEAN ALPHONSE, - Orationes academicae. Quibus multa, ad scientiarum incrementum, Christianae veritatis illustrationem, pietatis commendationem, pacémque Christianorum, pertinentia continentur.
57731: TUTEIN NOLTHENIUS, A.B., - Overzicht van de literatuur betreffende de Molukken (exclusief Nieuw Guinea). Deel II: 1922-1933.
58335: TUTTLE, CAPT. FRANCIS (ET AL), - Report of the cruise of the U.S. Revenue Cutter Bear, and the overland expedition for the relief of the whalers in the Arctic Ocean from November 27, 1897 to September 13, 1898.
60301: TUUK, H.N. VAN DER (TRANSL.), - De Scheppingsgeschiedenis volgens Genesis I, overgebragt in de taal der Bataks.
24324: TUUK, H.N. VAN DER, - A grammar of Toba Batak. (Or.title: Tobasche spraakkunst (1864/67). Transl.by J.Scott-Kemball. Ed.by A.Teeuw & R.Roolvink).
60632: TUXEN, J.C., - Die Deviation der Compassnadel so wie Regeln für die Aufstellung und Untersuchung des Compasses an Bord. In das Deutsche übertragen von H. Graff.
60251: TWIESSELMANN, FRANCOIS, - Le fémur néanderthalien de Fond-de-Forêt (province de Liège).
58583: TYSENS, G. (TEKST), - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten, van Sandtvoordt af tot Haarlem. Versierd met twaalf naauwkeurige afbeeldingen.
42735: UHLE, MAX, - The Emeryville shellmound.
30800: UHLENBECK, E.M., - De structuur van het Javaanse morpheem.
25983: ULLMANN, C., - Hervormers voor de Hervorming in Duitschland en de Nederlanden. Uit het Hoogduitsch vert.door G.P.Kits van Heijningen.
29529: BOLETIM GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXII No.368, Fev.1956 - ano XLIV No. 511/512 + Numero especial, Jan./Fev.1968.
45705: JUNTA DE INVESTIGAÇOES DO ULTRAMAR, - Estudos sobre a etnologia do Ultramar Portugues. (Vol. I).
7592: UMBGROVE, J.H.F., - Structural history of the East Indies.
59345: UNDERWOOD, BARBARA, - Introducing traditional Bedfordshire lace in 20 lessons.
58891: JAPANESE NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO, - Who's who among Japanese writers. Japanese National Commission for UNESCO Japan P.E.N. Club. Foreword by Yasunari Kawabata & Suekichi Aono.
58783: UNGER, W.S., - Cornelis Goliath, kaartmaker en bestuursambtenaar.
29206: UNGER, W.S. (UITG.), - De tol van Iersekeroord. Documenten en rekeningen 1321-1572.
58202: NAERDERE UNIE. - Naerdere Unie in 's Gravenhage op de groote zale van 't Hoff van Hollant den 21. Augusti in 't iaer 1651 geslooten.
59927: ESTATS GENERAUX DES PROVINCES UNIES, - Copie d'une lettre escrite au Roy de la Grande Bretange (sic), par Messieurs les Estats Generaux des Provinces Unies des Païs-Bas, le 25 Octobre l'an 1673.
57275: SECRETARIAT OF THE NETHERLANDS-INDONESIAN UNION, - Report of the Committee New Guinea (Irian) 1950. I: Preface; II: Text and appendixes of the Netherlands main constituent; III: idem of the Indonesian; IV: Appendixes.
43503: UNITED STATES, DEPT. OF STATE, DIVISION OF NORTHEAST ASIAN AFFAIRS, - United States relations with Japan, 1945-1952. Prepared as a background paper for the Conference on Japanese-American Relations to be held at Honolulu, January 17-20, 1953, under the auspices of the Japan Institute of Pacific Relations and the Institute of Pacific Relations of Hawaii.
58939: UNIVERSAL. - Anleitung zur Bedienung und Instandhaltung der Typograph-Setzmaschine "Universal". Mit Anhang Modell A und B. (Cover title: Zeilensetz- u. Giessmaschine Typograph).
58279: CORNELL UNIVERSITY (GIOK PO OEY, COMPILER), - Cornell University Libraries: Southeast Asia catalog. (Full set of 7 vols.). In commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Cornell University Southeast Asia Program.
22602: UNLANDT, N.G.W., - ... E si fetz mantas bonas chansos ... Techniques romanes dans le Minnesang allemand du 13e siècle.
55682: URQUHART, R.M., - Scottish civic heraldry: regional, islands, district.
60130: GEDEPUTEERDEN VAN DE STATEN 'S LANTS VAN UTRECHT, - Ordonantie op de paerde-merckten tot Utrecht. (Gedaen tot Utrecht, den 17. May 1655. Was geparapheert, H. van Outerff ... ende was onderteeckent, Ant. van Hilten).
60132: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Ordonnantie ende conditien, waer naer de Heeren van de Vroedtschappe der stadt Utrecht verpachten willen, den impost op 't uytgaende beestiael, voor den tijdt van drie aen-een-volgende jaren. (Aldus gedaen ende gearresteert ... den IIIen October 1653. J. van Nijpoort).
60158: GEMEENTE-BESTUUR DER STAD UTRECHT, - Alteratie op de ordonnantie, waar naar de weekelyksche vleeschmarkt, ingevolge het geärresteerde by het Intermediair Gemeente Bestuur dezer Stad, van den 7 April 1800, wordt gehouden. (Aldus geärresteerd by het Gemeente-Bestuur der stad Utrecht, op den 30e September 1805. In kennisse van my P. de Roock ... C.A. Duker).
60157: STATEN VAN DEN LANDE VAN UTRECHT, - Ordonnantie omtrent het onderhoud der armen, als mede het afvorderen en uitleveren van acten van indemniteit binnen de provincie van Utrecht. Gearresteert den 5 Augustus 1777. (Gedaen t'Utrecht den 5. Augustus 1777. Was geparapheert, J.H. Grave van Rechteren, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
44129: BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, - Espana e Hispanoamerica: Catalogo de libros espanoles y publicaciones extranjeras sobre Espana e Hispoamerica.
60146: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie tegens het inbrengen van vleesch om dat te verkopen. Gearresteert by de Vroedschap der stad Utrecht den 2en December 1748, en (more solito) gepubliceert den 13en dito. (In kennisse van my J. v. Baerle).
60144: VROEDSCHAP DER STADT UTRECHT, - Publicatie. Extract uit de resolutien van de Ed. Achtb. Heeren Burgemeesteren en Vroedschap der stadt Utrecht. Maendagh den 2. May 1746. (Accordeert in kennisse van my, J. v. Baerle).
60145: VROEDSCHAP DER STADT UTRECHT, - Publicatie. (Aldus gerenoveert en gepubliceert van den Stadhuyse t'Utrecht, op den 22en November 1747. In kennisse van my, Johan van Baerle).
60143: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht, in ervaring gekomen zynde, dat de besmettelyke ziekte onder het rundvee, in andere provincien grassende, reeds in verscheydene plaatsen op de frontieren dezer provincie ontstoken is, hebben goedgevonden, het placaat van de Heeren Staten, den 12. Augusti 1713 geëmaneert, te renoveren ... (Was geparapheert, Hendk. Smissaert, vt. ... Was geteeckent, G.F. de Milan-Visconti).
60147: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De Staten van den Lande van Utrecht, doen te weeten: Alsoo wij goedgevonden hebben het middel op de dienstboden en paerden, mitsgaders het hoorngeld, vallende ten platten lande deeser provincie ... in forme van collecte ... te doen innen ... (Gedaen t'Utrecht den 26. Maart 1749. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60160: BURGEMEESTER EN WETHOUDEREN DER STAD UTRECHT, - Publicatie. Burgemeester en Wethouderen der stad Utrecht, brengen door deze ter kennis der belanghebbenden ... dat, ten gevolge van het bijzonder ongunstige jaargetij, een aantal landlieden en veehouders, uit hoofde van gebrek aan voeder, zich genoodzaakt zien, een groot gedeelte van hun vee te slagten of te verkopen, tegen een prijs, ver beneden de waarde ... (Gedaan te Utrecht den 21en October 1829, en gepubliceerd des daags daaräanvolgende. Burgemeester en Wethouderen voornoemd H.M.A.J. van Asch van Wijck, vt. Ter ordonnantie van dezelve P. de Roock).
60156: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht, in ervaringe gekomen zynde, dat niet tegenstaande de ordres ... van tyd tot tyd rundvee, aan de grasseerende ziekte laboreerende, hebben goedgevonden allen ... nader te ordonneren ... zig omtrent den invoer, doorvoer en uitvoer van het rundvee exactelyk te reguleeren ... (Gedaen t'Utrecht den 16 Mey 1775. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, C.A. Vos).
60155: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De gedeputeerden van de Staten 's Lands van Utrecht doen te weten: dat wy, om den toevoer van rundvee naer de naburige provincien te faciliteren ... hebben goedgevonden ... het transit of doorpasseren ... mede te permitteren. (Gedaen t'Utrecht den 2. February 1770. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60152: STATEN VAN DEN LANDE VAN UTRECHT, - Publicatie, op de ordonnantie van het aanbetaalen der ongelden, den 29. November 1752 geemaneert, en waar van de IV. V. VI. en VII. articulen, voor zo veel het platte land betreft, by dezen buyten effect gesteld, en de VIII. en IX. articulen gealtereert worden. Gearresteert den 22. Juny 1753. (Gedaen t'Utrecht den 18. February 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60151: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Ordonnantie. Waar na by forme van collecte zal, in de stad en steden dezer provincie, en de vryheden van dien, geheven en ge-int zal worden den impost op de zeep, met het zegel van dien; mitsgaders den impost op de zooy van de zeep. Gearresteert den 18 February 1750. (Gedaen t'Utrecht den 18. February 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60161: GEMEENTE UTRECHT, - Ordonnantie op het verkoopen en de keuring van vleesch in de gemeente Utrecht.
60154: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, tot het doen continueren van de contributie van een en een half per cento; voor den lopenden jare 1754. volgens de ordonnantie den 29. November 1752. daar op deëmaneert, met weglating van het extraordinaris middel. (Gedaen t'Utrecht den 19 Maart 1754. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60153: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, tot renovatie en ampliatie van de ordonnantie van den impost genaamt het hoorn-geld, van den jare 1647. Gearresteert den 23. April 1754. (Gedaen en gearresteert t'Utrecht den 23. April 1754. Was geparapheert, J.H.G. v. Rechteren, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60150: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Ordonnantie. Waar na by forme van collecte zal worden geheven den impost op de boter, met het zegel van dien. Gearresteert den 29. April 1750. (Gedaen t'Utrecht den 29. April 1750. Was geparapheert, G. de Tuyl de Serooskerken, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60149: STAATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie. De Gedeputeerden van de Staaten 's Lands van Utrecht, gevonden hebbende, dat veele van de lijsten van het hoorn-geld, in de schouten ten platten lande ... abusivelyk zyn geformeerd ... (Gedaen t'Utrecht den 10. Juny 1749. Was geparapheert, R.A. van Renesse, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60148: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, rakende eenige veranderingen in de ordonnantie van den impost op de slagerye en 't beestiaal, van den 31. December 1749. (Gedaen t'Utrecht den 18. September 1753. Was geparapheert, A.F. Godin, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
60142: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie aengaende de vetweyders en vleeschhouders rakende het slagten in de natydt. Aldus providionelijk by de Vroedschap gearresteerd den 23 November 1739. en van den Stadhuyse (more solito) gepubliceert op den 24 dito. (In kennisse van my secretaris, J. v. Baerle).
60140: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Publicatie tegens het brengen en verkopen van spoeling- of brandewynsverkens, op de ordinaris merkt. Aldus provisionelijk in de Vroedschap gearresteert op den 28 October 1737. en van den Stadhuyse (more solito) gepubliceert op den 29 dito. (In kennisse van my, J. v. Baerle).
60133: VROEDSCHAP DER STAD UTRECHT, - Ampliatie vande ordonnantie op het geslacht. In den eersten, dat alle ende een yegelijk, van buyten in dese sradt ... met eenigh vlees of speck ... in schepen, schuyten, of op wagens aenkomende ... gehouden sullen zijn den pachter of sijnen collecteur aen te brengen ... ende den impost daer van te betalen ... (Aldus gearresteert ... den XIIIen Augusti 1666 ... My secretaris pñt. J. Quint).
60131: GEDEPUTEERDEN VAN DE STATEN 'S LANTS VAN UTRECHT, - Ordonnantie, in-houdende interdictie tegens publijcke venduen of verkopingen by op ofte af-slach ten platten lande der provincie van Utrecht, van ossen, koeyen ende andere vette beesten. (Gedaen t' Utrecht, den twintichsten October 1664. Was geparapheert, Ludewijck Thiens ... ende was onderteeckent, Ant. van Hilten).
57946: UNIE VAN UTRECHT. - Extract uit de Resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden, Donderdag den 28. Augusti 1777.
60696: UVSV. - Lustrum almanak der Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging voor het jaar 1934.
58532: UYTENHAGE DE MIST, J. (TOEGESCHREVEN AAN), - De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt ende West-Frieslandt. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders ... Prins Willem de I. en ... Prins Willem de II. Gebonden met: J. C[ATTENBAERT], Hollands op-komst, oft bedenkingen, op de schaadelijke schriften, genaamt Grafelyke regeeringe, en interest van Holland. Uit-gegeven door V.D.H. [= Pieter de la Court].
43470: VACHON, MARIUS, - La Renaissance francaise. L'architecture nationale: Les grands maitres maçons. Préface de H.Daumet.
59804: VACILANTE, DISCRETO, - Nova relação das condiçoens dos homens ou par voices dos cazados. Carta de guia para hum solteiro poder andar pelo caminho deste mundo. Obra poetica, composta em romance.
59708: EMIGRATIE STICHTING QUO VADIS, - Suriname: wij emigreren met "Quo Vadis", - waarom? - waarheen? - hoe? (Voorwoord J.E. Velthoek; inleiding W.A.J. Robert).
4246: VAILLANT, C.E., - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
6577: VALBEZEN, E. DE, - Les Anglais et l'Inde. Avec notes, pièces justificatives et tableaux statistiques.
57836: VALIER, MAX, - Raketenfahrt. 2. Auflage, zugleich 6. Auflage von Vorstoss in den Weltenraum.
59377: VALKEMA BLOUW, PAUL, - Typographia Batava 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541-1600. Vol. I: A-Z; vol. II: Overheidspublicaties. Official publications. Indices. In ordinem digessit A.C. Schuytvlot.
22955: VALKENBURG, C.C. VAN, - Liber amicorum Jhr.Mr. C.C. van Valkenburg.
59596: VALLE, EUSEBIO MARIA DEL, - Curso de economía política.
51922: VALLEE, G. (ED.), - Au service de la Compagnie des Indes. Lettres inédites d'une famille du Poitou au XVIIIe siècle: Les Renault de Saint-Germain.
58262: VALMONT DE BOMARE, J.C., - Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke historie; behelzende de historie der dieren, planten en mineralen, en die der hemelsche lichamen, der verhevelingen, en andere voorname verschynselen der natuur. Benevens de historie en beschryving der enkele drogeryen, welke de drie ryken opleveren; hun gebruik in de geneeskonst, in het gemeene leven, landbouw, konsten en handwerken.
20059: VANACKER, V.F., - Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVe, de XVIe en de XVIIe eeuw.
13206: VANDENBOSCH, A., - The Dutch East Indies: Its government, problems, and politics.
58820: VANDER STEEN, CHRISTIANUS CHRISTIANI, - Den naeckten Geus, ontbloot van alle heylighe Schriftuer. Ten thoon ghestelt door Christianus Christiani Vander Steen; die met eenen in 't kort bewijst dat alle de uytlegginghen, consequentien of vervolgen, die de nieu-gesinde uyt de H. Schrifture maken, niet machtich noch bestandt en zijn om hun gheloof of salicheyt daer op te grontvesten.
57973: VANDER HAEGHEN, F. (ET AL), - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. I: Monographies; II: Recueils. Extrait de la Bibliotheca Belgica ou Bibliographie générale des Pays-Bas.
57872: VANDERVAEREN, ENTHEAUME, - Réflexions sur le rapport et le projet de la loi fondamentale du Royaume des Pays-Bas, présentés à Sa Majesté le Roi, le 13 juillet 1815.
47192: VANDEVELDE, A.J.J., - Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1900 verschenen; idem over 1901. (Followed by:) Répertoire des travaux publiés sur la composition, l'analyse et les falsifications des denrées alimentaires pendant 1902-1910.
32980: VANDIER-NICOLAS, N., - Chinesische Malerei und Tradition der Gelehrten. (Or.title: Peinture chinoise et tradition lettrée.
50932: VANESSE, J., - Description géographique et commerciale du royaume des Pays-Bas.
60547: VANGSTEIN, EINAR (ED.), - Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette), Organ for hvalfangerforeningen. Jan. - Dec. 1952. 41. Arg., nrs. 1-12.
60548: VANGSTEIN, EINAR (ED.), - Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette). Jan. - Dec. 1955. 44. Arg., nrs. 1-12.
44699: VANOSSI, REINALDO, - Catalogo de las publicaciones periodicas existentes en la biblioteca de la Sociedad Cientifica Argentina.
5844: VANWYN, C.Q., - La polyglotte, ou recueil de neuf mille mots les plus usites dans huit langues et deux idiomes. Vade mecum de l'homme du monde... Francais, allemand, anglais, russe, polonais, espagnol, hollandais, italien, et idiomes russe-polonais. Avec cinq vocabulaires ou repertoires, francais, hollandais, allemand, espagnol et anglais.
56373: VARDY, STEVEN BELA, - Modern Hungarian historiography.
41409: VAS DIAS, M., - De Nederlandsche scheepvaartwetgeving, geschiedkundig toegelicht door het verhandelde zoo in als buiten de Kamers der Staten-Generaal.
23981: VASCHIDE, V., - Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d'armée qui y ont pris part.
58671: VECHT, C.F.PH.D. VAN DER, - De steenen spreken. De goddelijke boodschap der Groote Pyramide. Bewerkt naar The Great Pyramid, its divine message door D.Davidson, M.I.Struct & H.Aldersmith.
47558: VEEN, H.N. TER, - Problemen der samenvoeging van Zaangemeenten. Met 6 sociografische nota's door J. Diederich en A. Hoekstra.
20522: VEEN, J.S. VAN (RED.), - Briefwisseling tusschen Margaratha van Parma en Charles de Brimeu, Graaf van Megen, Stadhouder van Gelderland, 1560-1567.
42266: VEEN, C.F. VAN (VOORW.), - Kinderen lazen kinderen lezen.
41383: VELDE, J.J. VAN DE, - De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indië, staatsrechtelijk beschouwd.
46373: VELDE, C.W.M. VAN DE, - Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven.
1059: VELDE, C.W.M. VAN DE, - Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven. (Introd. by W.A. Braasem).
24055: VELDE, S. VAN DE (ED.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 1e (=20e) jaarg.nrs.1-28 (Juni-Dec.1948) + 22e jaarg.nrs.27-52 (Juli-Dec.1950) + 23e jaarg.(1951) + 24e jaarg.nrs.1-21 (Jan.-Mei 1952).
58537: VELLEIUS PATERCULUS, C., - Quae supersunt. N. Heinsius Dan. F. recensuit, et castigationum libellum addidit.
58201: VELLEIUS PATERCULUS, MARCUS, - Historiae Romanae. Cum notis Gerardi Vossii G.F.
20440: VELTHOVEN, H. VAN, - Noord-Brabant, een gewest in opkomst.
43378: VELUWE. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom. Met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
49494: VEN, A.J. VAN DE, - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den zeepolder Oosterwolde.
1039: VENNER, DOMINIQUE & WESTERLING, R.P.P., - Westerling, de eenling.
58701: VENTURINI, CARL [KARL HEINRICH GEORG], - Geschiedenis van den oorlog, in de jaren 1812-1815. I & II: Oorlog in Rusland; III & IV: Oorlog in Duitschland; VI & VII: Oorlog in Frankrijk; VII & VIII: Oorlog in de Nederlanden, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald.
58440: VER HUELL, Q.M.R., - Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën. Eerste deel.
49806: VERARDI, GIOVANNI, - Harigaon Satya Narayana, Kathmandu. A report on the excavations carried out in 1984-1988.
33117: VERBART, A.F.M., - Fellowship in 'Paradise lost': Vergil, Milton, Wordsworth.
45715: VERBEEK, R.D.M. & FENNEMA, R., - Description géologique de Java et Madoura . Tome I.
42071: VERBURG, PIETER A., - Taal en functionaliteit: Een historisch-critische studie over de opvattingen aangaande de functies der taal vanaf de prae-humanistische philologie van Orleans tot de rationalistische linguistiek van Bopp.
47051: VERBURG, M.E., - Geschiedenis van het Ministerie van Justitie. Deel I: 1798-1898; Deel II: 1898-1940.
59761: VERBURGT, J.W. (TEKST), - Oud Leiden. Veertien reproducties van oude teekeningen. Uitgegeven door de Vereeniging "Oud Leiden".
7254: VERDAM, J., - Middelnederlandsch handwoordenboek + Supplement door J.J. van der Voort van der Kleij. Van het woord 'sterne' af opnieuw bewerkt door C.H.Ebbinge Wubben.
48835: VERDY DU VERNOIS, J. V[ON], - Studien über Felddienst. Neu bearbeitet auf Grund der Felddienst-Ordnung vom 20. Juli 1894. 3 Hefte in 1 Band. I: Selbständige Kavallerie, Vorposten derselben und gemischte Vorposten. II: Avantgarden-Kavallerie, Bereitschaftsstellung der Infanterie-Division. III: Arriere-garden und Seitendeckungen
59044: VERE, KETMIA, - Compass der Weisen, von einen Mitverwandten der innern Verfassung der ächten und rechten Freymäurerey beschrieben.
47941: VEREENIGING VAN AARDRIJKSKUNDIGEN, EENE, - Handwoordenboek der algemeene aardrijkskunde, volgens de beste bronnen bewerkt; door eene vereeniging van aardrijkskundigen.
21019: MARINE-VEREENIGING, - Vereeniging ter behandeling van op de Zeemacht betrekking hebbende Onderwerpen: Verslagen jaargang 1883 t/m 1912-1913.
59751: DELI PLANTERS VEREENIGING, - Rekest en betoog der Deli Planters Vereeniging aan den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië naar aanleiding van het ontwerp van Mr. A.F. van Blommestein.
60047: NATIONALE VERGADERING, - Organisatie van het corps zee-officieren, ten dienste van de Bataafsche Republiek. Gearresteert by de Nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland, den 28 Maart 1797. Het derde jaar de (sic) Bataafsche vryheid.
45848: VERHEIJEN, J.A.J., - Het hoogste wezen bij de Manggaraiers.
49474: VERHELLEN, EUGEEN (ED.), - Understanding children's rights. Collected papers presented at the first International Interdisciplinary Course on Children's Rights, University og Ghent (Belgium), July 1998.
59758: VERHEUL DZN., J., CUYPERS, J.T.J. (E.A.), - Verzameling van afbeeldingen van oude gebouwen. 30e-33e aflevering, platen 153-169.
46315: VERKAAIK, OSCAR G.A., - Inside the Citadel: fun, violence, and religious nationalism in Hyderabad, Pakistan.
56273: VERKRUIJSSE, B. (ET AL), - Annotated bibliography: gender and irrigation and soil and water conservation.
58888: VERLINDEN, C., - Bibliografie van de geschiedenis van de Belgische scheepvaart. Bibliography of Belgian maritime history.
60790: VERMEER, JAN (FOTO'S) & ESSEN, FRIEDA VAN (TEKST), - Antarctica.
15406: VERMEULEN, F.A.J., - De Tielerwaard.
28748: VERMEULEN, F.A.J., - De Bommelerwaard.
59301: VERNEDE, JACOB HENRI, - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, par feu Mr. Jacob Henri Vernede, pasteur de l'Église Walonne de La Haye.
50399: VERRIEST, HUGO (PREF.), - Congo en Indië. De Belgische Jezuieten in de missiën.
42081: VERRIJN STUART, C.A., - Inleiding tot de beoefening der statistiek. I: De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demografie; II: ... op de zedelijke en verstandelijke eigenschappen van den mensch; III: ... op het gebied van het soc.econ. leven en van de huishouding der publiek-rechtelijke lichamen.
44795: VERSCHAFFEL, TOM, - Beeld en geschiedenis. Het Belgische en Vlaamse verleden in de romantische boekillustraties.
13611: SURINAAMSCH VERSLAG. - Surinaamsch Verslag 1938-1945. 1938, I: Tekst van het verslag van bestuur en staat van Suriname over het jaar 1937; II: Statistisch jaaroverzicht van Suriname over het jaar 1937; Statistical annual of Surinam for the year 1937. Idem 1939 (for the year 1938); idem 1940 (for 1939); idem 1943 (for the years 1940-42); idem 1944 (for 1943); idem 1945 (for 1944).
29967: LAUWERZEE-VERSLAG, - Lauwerzee-verslag 1904. Verslag der Commissie benoemd (...) tot het instellen van een nader onderzoek in zake indijking der Lauwerzee i.v.m. eene verbeterde afstrooming van boezemwater in de provinciën Friesland en Groningen.
58132: VERTOT, ABBÉ DE, - Ambassades de messieurs de Noailles en Angleterre. Redigees par feu M. l'Abbé de Vertot. Ouvrage posthume de cet auteur. (5 vols.).
32044: VERVOOREN, F. & KENTIE, W.C. (SAMENST.), - Nederland in den oorlog! Historisch document met reproducties van officieele stukken.
58636: VERWOERT, H., - Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt.
53037: VERWOERT, H., - Theorie der geregtelijke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der Rijks- en Gemeentepolitie, bijzonder voor de rijksveldwachters, marechaussées, plaatselijke beambten van politie en gemeenteveldwachters.
58606: VESCONTE, PIETRO, - Seekarten. Mit einem Geleitwort von Otto Mazal. Einführung von Lelio Pagani.
29580: VETH, P.J., - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
5625: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
10077: VETH, P.J., - Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden.
57690: VETH, CORNELIS, - Comic art in England. With an introduction by James Greig.
60360: VETH, P.J., - Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 13den Augustus, 1850.
60362: VETH, P.J., - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
41046: VETH, C., - Der Arzt in der Karikatur. Mit einer Einleitung von Friedrich Krauss.
60352: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
30901: VETH, P.J., - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch-historische beschrijving.
60346: VETH, D.D., - Reizen door Sumatra.
60345: VETH, P.J., - De leer der signatuur. Met een naschrift: De Mandragora.
60344: VETH, P.J. (TEXT), - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C.L. van Kesteren.
60359: VETH, P.J., - De Nederlanders in Afrika.
60357: VETH, P.J., - Een blik op de Nederlandsche Volksschool, naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
60356: VETH, D.D., - Eene stoomtram-verbinding tusschen Padang en de Padangsche Bovenlanden en de exploitatie der Ombilinkolen met behulp van eenen zwevenden kabelspoorweg naar de Brandewijnsbaai.
1001: VETH, P.J., - Borneo's Wester-afdeeling, geografisch, statistisch, historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands.
25016: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch.
2129: VEURMAN, B. & D. BAX (RED./INL.), - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten.
50498: VEZIN, HENRIK AUGUST, - Geschiedenis van het straf- en dood-regt van het gelukkig eiland Teneriffe; meer dan roman. Met eenige stukken daar toe betrekkelijk. Uit het Hoogduitsch... vertaald, en met aanmerkingen enz. vermeerderd, door H.W. Tijdeman.
45702: VICENTE, ANTONIO PEDRO, - Manuscritos do Arquivo Histórico de Vincennes referentes a Portugal. Vol. II (1803-1806).
50629: VICKERS, SIMON, - Between the hammer and the sickle: Across Russia by cycle.
60681: VIEIRA DE FREITAS, ALFREDO, - Era uma vez... na Madeira. Lendas, contos e tradições da nossa terra.
48251: VIEIRA, ANTONIO, - Cartas. (2 vol. set).
19357: VIELITZ, LISA, - Thüringen in Bild und Poesie.
49422: VIETNAM. - Tiêm nang Viêt Nam thê ky XXI. Vietnam's potential in the 21st century.
59360: VIEVILLE, DOMINIQUE & DARGERE, SOPHIE, - Les collections de dentelle du Musée de Calais. Guide du visiteur.
34129: VILHENA, J. DE, - D. Pedro V e o seu reinado [1853-1860].
60568: VILLARCEAU, YVON & MAGNAC, AVED DE, - Nouvelle navigation astronomique. Théorie & Pratique.
5856: VILLEMAIN, M., - Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature.
3696: VILLIERS, J.A.J. DE, - Storm van 's Gravesande. Zijn werk en zijn leven, uit zijne brieven opgebouwd.
56461: VILLIERS, G.D.B. DE, - Die moontlike ligging van die ou Franse Hugenote kerkie (1694-1716), met sy oude kerk grond en die historiese omliggende plase te Drakenstein.
57813: VILLIERS, FREDERIC, - Peaceful personalities and warriors bold.
60439: VILLIERS DE L'ISLE ADAM, [P.A. DE] & BAUER, M.A.J. (ILLS.), - Akëdysseril van Villiers de l'Isle Adam. In het Nederlandsch bewerkt door K.J.L. Albertingk Thijm. Met acht etsen van M.A.J. Bauer.
43616: VINACKE, HAROLD MONK, - Modern constitutional development in China.
41864: VINCENT, A., - Nouveau guide général illustré du Palais de Fontainebleau.
43678: LEONARDO DA VINCI, - Trattato della pittura, dal Codice Urbinate Vaticano.
431: VINGBOONS, JOH., - Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent, benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zowel in de Spaansche, Engelsche als Nederlands Indien gelegen Alle zeer net naar 't leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't alphabeth.
50521: VINTILA-RADULESCU, IONA, - Le créole français.
59309: VIRGIL / DRYDEN, JOHN (TRANSL.), - The works of Virgil translated into English verse by Mr. Dryden, vols. 2, 3, 4.
59308: VIRGILE / SEGRAIS, J.R. DE (TRANSL.), - Traduction de l'Enéide de Virgile, par Mr de Segrais,... avec les remarques à la fin de chaque livre pour l'intelligence de l'histoire. (Followed by:) Les Georgiques de Virgile. Nouvelle édition, revûë, corrigée, & augmentée de la lettre de Mr Bouchart à Mr de Segrais, ou Dissertation sur la question, si Enée à jamais été en Italie.
58191: VIRGILIUS (VONDEL, J. VAN DEN, VERT.), - Wercken. Vertaelt door J. v. Vondel.
2128: VIS, D., - De Zaanstreek. Een beschrijving van het Zaansche volksleven in zijn historische ontwikkeling.
6816: VIS, D. & J., - Vis a Saandyk. Kroniek van een Zaans geslacht.
53555: VISAGIE, L.A., - Terug na kommando: Avonture van Willie Steyn en vier ander krygsgevangenes.
45054: VISSCHER, C.J. (WELLSMAN, JOHN, COMMENTARY), - London before the fire: A grand panorama. From original 17th-century engravings by Visscher, Hollar and De Witt.
60539: VISSER, J.W., - Schetsen van het marine-stoomwerktuig, ten gebruike bij het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
22017: VISSER SMITS, D. DE (ED.), - Vrijmetselarij: Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel. Proloog W.Cool. Uitg.op last van de Prov.Grootloge van Ned.Oost Indië.
56284: VISSER, H.K.A. (ED.), - Nutrition and metabolism of the fetus and infant. Fifth Nutricia Symposium, Rotterdam, 11-13 October 1978.
58611: VISSER, M.W. DE, - Ancient Buddhism in Japan: Sutras and ceremonies in use in the seventh and eighth centuries A.D. and their history in later times. (2 vol. set).
41939: VISSER, H.W.C.A. & AMERSFOORDT, H., - Archief voor Vaderlandsche, en inzonderheid Vriesche geschiedenis, oudheid- en taalkunde [781-1524].
45528: VISSERING, G., - On Chinese currency. Preliminary remarks on the monetary and banking reform in China. Vol. II: The banking problem.
60019: VISVLIET, JACOB, - De onnoozelheid beschermd, of Noodzakelijke verantwoordinge tegens alle spótters, schimpers lasteraars en kwaadspreekers van het van de voet tot in de vorst volbouwde treurgedicht van den heer proponent of predikant Jacob Visvliet.
60062: RAED VAN VLAENDEREN, - Secrete instructien voor de gecommitteerde van wegen den Raed ende Advocaet Fiscael van Hare Majesteyt in den Raede van Vlaenderen, ter executie van het placcaert van den 27. Maerte 1765 ... noodig is besonderlyck t' examineeren, eerst of de publike straeten, ende wel naementlyck d'heirbanen, prochie ende pont-wegen, alomme hebben de breede ... geprescribeert, ten tweeden of de boomen ende hout-gewas zyn geweirt ...
57970: VLEERTMAN, WILLEM, - Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Aproches... Waar in zeer veele aanmerkelyke byzonderheden, de drie laatste oorlogen betreffende, voorkomen. Uit zyn eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt.
31720: VLEESCHOUWERS, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen, 1830-1976.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat

9/13