Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
87864: VERGILIUS. (DAUDÉ, P.) - Sibylla Capitolina, Publii Virgilii Maronis poemation; interpretatione et notis illustratum a S.L. [= Pierre Daudé]
120504: VERGILIUS. - Äneis I-XII. Erkl. von P. Jahn und P. Deuticke. Mit 1 Karte.
128517: VERGILIUS. - Aeneid VI. Ed.w.comm.by F.Fletcher.
98046: VERGILIUS. - Aeneid VI. Ed.w.comm.by F.Fletcher.
116787: VERGILIUS. CANALI, L. - L'eros freddo. Studi sull'Eneide.
121148: VERGILIUS. - Bucolica. Ed.C.Hosius.
87862: VERGILIUS. - The Aeneid. Ed. w. comm. by T.E. Page.
84749: VERGILIUS. - Die grösseren Gedichte, hrsg.& erkl.v. H.Holtorf, Bd.I: Einleitung, Bucolica.
125510: VERGILIUS. - Énéide. Texte publié av.intr.& not.par E. Benoist. Livres I-XII.
61691: VERGILIUS. - Appendix vergiliana. Rec. et adn. crit. instr. R. Ellis. ISSUED WITH: Vitae Vergilianae antiquae. Ed. C. Hardie.
93069: VERGILIUS. HORSFALL, N. (ED.) - A companion to the study of Virgil.
93074: VERGILIUS. OTIS, B. - Virgil: a study in civilized poetry.
103070: VERGILIUS. HEINZE, R. - Virgils epische Technik.
105796: VERGILIUS. WETMORE, M.N. - Index verborum vergilianus.
114879: VERGILIUS. COMPARETTI, D. - Vergil in the middle ages.
63054: VERGNAUD, J.-R. - Dépendances et niveaux de représentation en syntaxe.
50550: VERHAAK, C. (ED.) - Zeger van Kortrijk, commentator van Perihermenias. Inl.& latijnse tekst, m.6 pl.& engl.summary.
15618: VERHAAK, G.TH.M. - Het geestelijk liedboek uit het Tertiarissenklooster "Mariengraff" te Grave. I. Inleiding. II.Liederen.
91329: VERHAAR, J.W.M.(ED.) - Melanesian pidgin and tok pisin (Proc.of the First Int.Conf.).
106416: KORT VERHAEL. - Kort Verhael Van 't Godtvruchtigh Leven ende Glorieuse Martelie van den Heyligen Pater Fidelis a Sigmaringa.
129739: VERHAGEN, A. - Constructions of intersubjectivity. Discourse, syntax and cognition.
62504: VERHAGEN, A. - Linguistic theory and the function of word order in Dutch.
129495: VERHANDLUNGEN. - Verhandlungen des VII.Internationalen Orientalisten-Congresses, Wien 1886. Arische Section.
9237: VERHANDLUNGEN DES - 20.Intern.Kongresses für Geschichte der Medizin. Hrsg.v.H.Goerke & H.Müller-Dietz. M.zahlr.Abb.
63413: VERHANDLUNGEN - Verhandlungen des Zweiten Intern.Dialektologenkongresses, 1965. Hrsg.v.L.E.Schmitt. M.Abb.u.Krtn.
35157: VERHEUGD-DAATZELAAR, E. - Subject arguments and predicate nominals.A study of French copular sentences with two NPs.
121616: VERHEYDEN, P. - Boekbanden uit Maastricht. Met 13 platen.
115706: VERHEYDEN, A.L.E. - Het Brugsch martyrologium (1527-1573).
115295: VERHEYEN, M. - Terugblik op tien jaar Vlaams literair leven aan de hand van "Het Handelsblad der stad en provincie Antwerpen", 1855-1864.
119060: VERHOEK, PIETER. - Poëzy. Nevens zyn treurspel van Karel den Stouten, hertogh van Bourgondie. Met printverbeeldingen. Gegraveerd titelvignet, wapen van Brouerius van Nidek in de tekst en frontispice bij "Karel de Stoute" geëtst door J. Verhoek, een portret van Verhoek en een plaat van het graf van Vergilius.
113150: VERHOEVEN, BERNARD. - Van schijn en schemer. Verzen.
65850: VERHOEVEN, G. - Devotie en negotie. Delft als bedevaartplaats in de late middeleeuwen.
83919: VERHOEVEN, G. & P.J.VERKRUIJSSE (RED.) - Iournael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz.Bontekoe van Hoorn: descriptieve bibliografie 1646-1996. M.talr.ills.
83902: VERHOFSTAD, K.-J.W. - De regering der Nederlanden in de jaren 1555-1559.
104636: VERHOOG, P. & L.KOELMANS. (UITG.) - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665. M.9 krtn.& 8 pl.
105797: VERHOOGT, A. - Regaling officials in ptolemaic Egypt: a dramatic reading of official accounts from the Menches papers (Texts, transl.& comm.). W.5 pl.
112174: VERHULST, A. - Rural and urban aspects of early medieval northwest Europe. (Coll.papers).
70008: VERING, A.M. - Pastorale geneeskunde, of handboek tot eene natuur- en geneeskundige kennis van den mensch voor den geestelijken stand.
123183: VERING, A.M. - Handbuch der Pastoral-Medizin.
128269: VERINO, UGOLINO. - Carlias. Ein Epos des 15.Jahrthunderts erstmals hrsg.v.N.Thurn. + THURN, N. Kommentar zur Carlias des Ugolino Verino.
132018: VERKERKEN, W. - Het land van Buysse, volgens Cyriel Buysse.
109154: VERKLARING: - Verklaring van de doorluchtige en hoog-eerwaardige heeren den aartsbisschop van Utrecht, den bisschop van Haarlem en den bisschop van Deventer ... Zoo ter regtvaardiging van hun gedrag, als ter hunner openlijke verdediging wegens twee gewaande Bullen van Excommunicatie, o naam van Zijne Heiligheid Leo XII.
68586: VERKRUIJSSE, P.J. - Critisch Bulletin. Bibliogr.beschrijvingen, anal.inhoudsopgaven, index.
120594: VERKRUIJSSE, P.J. - Mattheus Smallegange (1624-1710). Zeeuws historicus, genealoog en vertaler. Descriptieve persoonsbibliografie. M.109 pl.
90260: VERKRUIJSSE, P.J. E.A. (RED.) - Johan de Brune de Oude (1588-1658). M.19 afb.
17972: VERKUYL, H.J. - On the compositional nature of the aspects.
8014: VERKUYL, P.E.L. - Battista Guarini's Il Pastor Fido in de Nederlandse dramatische literatuur.
121636: VERLAINE, PAUL. - Paralellement.
25691: VERLAINE. - Oeuvres poétiques complètes. Ed.p.Y.-G.le Dantec & rev.p.J.Borel.
99985: VERLAINE. TOURNOUX, G.A. - Bibliographie verlainienne.
102345: VERLAINE. MONTEL, F. - Bibliographie de Paul Verlaine. Av.portr.
129679: VERLEYEN, S. - Fonction, forme et variatio. Analyse métathéorique de trois modèles du changement phonique au XXe siècle (1929-1982).
120441: VERLOREN VAN THEMAAT, L.M. (RED.) - Oude Dordtse lijfrenten. Stedelijke financiering in de vijftiende eeuw.
110796: VERMA, R.I. - (Census of India 1961, vol.15/VII-b:) Fairs and festivals in Uttar Pradesh. W.11 maps.
80247: VERMAAS, J.C. - Geschiedenis van Scheveningen.M.talr.ills.
120228: VERMAAT, W.K. - The logic of variation. A cross-linguistic account of wh-question formation.
87876: VERMASEREN, M.J. (ED.) - Studies in hellenistic religions. W.map.
73516: VERMASEREN, M.J. (HRSG.) - Die orientalischen Religionen im Römerreich. M.zahlr.Taf.& 2 Krt.
25698: VERMEER-PARDOEN, J.M. - Le chateau. Fonctionnement d'un type figuratif dans la littérature romanesque du XIIe siècle.
91331: VERMEER, H.J. & A.SHARMA. - Hindi-Lautlehre mit Einführung in die Devnagari-Schrift.
8018: VERMEEREN, P.J.H. - De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese.
8020: VERMEERSCH, A.P.L. - De taalschat van het laat-middelnederlandse "Kuerbouc van Werveke".
119944: VERMEESCH, A. - Essai sur les origines et la signification de la commune dans le nord de la France (XIe et XIIe siècles).
123454: VERMEULEN, H.F. - Early history of ethnography and ethnology in the German Enlightenment: anthropological discourse in Europe and Asia, 1710-1808. W.8 fig.
93078: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin. M.8 pl.
8024: VERMEULEN, Y.G. - 'Tot profijt en genoegen'. Motiveringen voor de produktie van Nederlandstalige gedrukte teksten 1477-1540. M.ills.
70012: VERMEULEN, P.F. - De hepate et nonnullis morbis hepaticis.
14542: VERMEULEN, F.A.J. - Handboek tot de geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst. Deel 1-3. (Niet verder versch.).
116624: VERMEULEN-ROOSE, G. - De volksdevotie tot Sint-Antonius-Abt in het bisdom Bruggen en te Belle in Frans-Vlaanderen. M.talr.platen en ills.
116192: VERMEULEN, J. - De centraalafrikaanse woordkunst en de nederlandse Afrika-literatuur.
48184: VERMEULEN, A.J. - The semantic development of gloria in early-christian latin.
6013: VERMEYLEN, A. - Leven en werken van Jonker Jan van der Noot.
16038: VERMIJ, R.H. - Secularisering en natuurwetenschap in de zeventiende en achttiende eeuw: Bernard Nieuwentijt.
73879: VERMOORTEL, P. - De parabel bij Multatuli.
11789: VERMOOTEN, W.H. - De mens in de geographie. M.29 portr.
103150: VERNEDE, S.C. - Iets over het Succinct-rapport, of berigt der commissie tot onderzoek naar de finantieele en politicque gedraagingen der regenten, amptenaaren en ministers van het voorig bestuur.
9797: VERNÈDE, C.H. - Geschiedenis der ziekenverpleging. M.112 afb.
110627: VERNET, A. - Etudes médiévales.
129666: (VERNET, J.-J.] - Dialogues socratiques, ou instructions sur divers sujets de morale.
107141: NICOLAS DE VÉRONE. - Die Pharsale des Nicolas von Verona. Hrsg.v.H.Wahle.
110408: RATHERIUS VERONENSIS. - Praeloquiorum libri VI. Dialogus confessionalis. Cura & st.P.L.D.Reid. Fragmenta e.a.ed.B.Bischof e.a.
110407: RATHERIUS VERONENSIS. - Die Briefe des Bischofs Rather von Verona. Bearb.v.F.Weigle.
101717: RATHERIUS VERONENSIS. - Opera minora. Ed.P.L.D.Reid.
130506: VERPEAUX, J. - Nicéphore Choumnos, homme d'état et humaniste byzantin (ca 1250.1255-1327).
118098: VERRIER, E. - Leçons sur l'accouchement comparé dans les races humaines, professées à l'école pratique de faculté de médecine. W.36 text-illustrations.
106656: VERRIER, P. - Essai sur les principes de la métrique anglaise. Av.fig.
119636: VERRIEST, L. - Serfs et serves des comtes de Hainaut de 1295 a 1567. Tableau statistique.
119354: VERRIEST, ADOLF. - Gedichten en aanspraken.
121805: VERRIJKEN, F. - Strombeek-Bever tot einde 1952. Met 47 pl.& 2 kaarten.
124820: VERSCHAEREN, J. - Julius Vuylsteke (1836-1903), klauwaard & geus.
25702: VERSCHOOR, J.A. - Etude de grammaire historique et de style sur le style direct et des styles indirectes en français.
120876: VERSCHUEREN, J. & M.BERTUCCELLI-PAPI, M. (ED.) - The pragmatic perspective. Selected papers fromt he 1985 Intern.Pragmatics Conference.
120270: VERSCHUEREN, J. - Ideology in language use. Pragmatic guidelines for empirical research.
90170: VERSCHUUR, A. - Klankleer van het Noord-Bevelandsch. M.4 pl.
104665: VERSEPUT, J. (UITG.) - De reis van Mathijs Hendriksz.Quast en Abel Jansz.Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). M.1 facs., 4 platen en 2 uitsl.kaarten.
129678: VERSLOOT, A.P. - Mechanisms of language change. Vowel reduction in 15th century West Frisian.
103212: VERSTEEG, NIKOLAES. - Mozes, in twaelf boeken. Met titelvignet, wapenvignet (van P.A.Vander Parra, GG van Nederlands Indië), uitsl.portret (met lofdicht door D.Bruyninx) van de schrijver door R.Vinkeles.
120246: VERSTEEG, N. - What you know is what you parse. How situational knowledge affects sentence processing.
54834: VERSTEEGH, C.H.M. - Greek elements in arabic linguistic thinking.
123679: VERSTEGEN, V. - Lokeren onder de Franse overheersing. Deel 1 t/m 8 (1792-1815).
131015: VERSTER. - Floris Verster, 9 juni 1861 - 21 januari 1927. Volledige geïllustreerde catalogus van zijn schilderijen, waskrijt- en waterverfteekeningen, en grafisch werk. (Voorwoord W.Scherjon, gedicht van Albert Verwey, bijdrage van H.P.Bremmer, studie van A.M.Hammacher.
116220: VERSTRAETE, E. (SAMENST.) - Wies Moens 1898-1982. Gedenkboek. Met talr.ills.
106664: VERSTRAETE, E. - Etude historique et critique sur l'orthophonie et l'orthoépie tudesques, suivie de la loi runique de modification des articulations.
54836: VÉRTES, E. - Die ostjakischen Pronomina. M.35 Beil.
115921: VERVACKE, S. ET AL. (ÉD.) - Les songes de Clio. Fiction et histoire sous l'Ancien Régime.
128659: VERVLIET, H. & A. GERLO. - Bibliographie de l'humanisme des anciens Pays-Bas, avec un répertoire bibliographique des humanistes et poètes néo-latins.
120670: VERVLIET, R. (RED.) - Leven met een schrijver. Biografie van Alfred Hegenscheidt volgens de memoires van Madeline Hegenscheidt-Heyman, en met editie van onuitgegeven documenten. M.31 ill.op pl.
108026: VERVLIET, H.D.L. (ED.) - Post-incunabula en hun uitgevers / Post-incunabula and their publishers in the Low Countries. A selection based on W.Nijhoff's 'L'art typographique'. M.talr.ills.
16046: VERWER, WILLEM JANSZ. - Memoriaelbouck. Dagboek van de gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Uitg.J.J.Temminck. M.ills.
105274: VERWERS, G.J. - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit. M.83 Abb.& 3 gef.Karten.
123028: VERWEY, ALBERT. - De weg van het licht. Met houtsnede titelpagina en titelplaat door Fokko Mees.
97354: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888. Uitg.d.M.H.Schenkeveld & R.v.d.Wiel.
90441: VERWEY, ALBERT. - Proza.
8029: VERWEY, ALBERT. - Hendrick Laurensz.Spieghel.
93939: VERWIJS, E. (UITG.) - Roman van Cassamus (fragment).
118960: VERWIJS, E. & J.VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. Compleet in 11 delen (incl.'Tekstcritiek en Bouwstoffen' & A.A.Beekman 'Aanvullingen en verbeteringen')
8040: VERWIJS, E. (UITG.) - Roman van Cassamus (fragment).
122104: VERWIJS, E. & J.VERDAM. - Middelnederlandsch woordenboek. Compleet in 11 delen (incl.'Tekstcritiek en Bouwstoffen' & A.A.Beekman 'Aanvullingen en verbeteringen')
50561: VESSEM, H.A.V. - De engelse partij in het koninkrijk Frankrijk gedurende de honderjarige oorlog: verraad en collaboratie in de late middeleeuwen.
8043: VESSEM, A.H.V. - Oogstgerei-benamingen. Een taalgeografisch onderzoek. M.ills.+ 14 uitsl.krtn.
119228: VESTDIJK, S. - Kunstenaars en oorlogspsychologie.
123584: VESTDIJK, SIMON. - De uiterste seconde. Gedichten.
48189: VESTER, E. - Instrument and manner expressions in latin.
35159: VET, J.P. - Temps, aspects et adverbes de temps en français contemporain.
8048: VET, J.J.V.M.DE. - Pieter Rabus (1660-1702). Een wegbereider van de Noordnederlandse Verlichting.
84354: PANEGYRICI VETERES. - Interpr.et notis ill.J.La Baune. Acc.obs.crit.C.Schwarzii.
60742: PANEGYRICI VETERES. - ex ed.C.G.Schwarzii et Arntzeniorum (Delphin classics with the Variorum notes, Bipont comm.& ind.ed.by A.J.Valpy).
125400: GROMATICI VETERES. - Schriften der Römische Feldmesser. Band 1: Gromatici Veteres. Texte und Zeichnungen. Herausgegeben und erläutert von F. Blume, K. Lachmann & A. Rudorff. Mit Frontispiz und 39 Tafeln.
87722: PANEGYRICI VETERES. - Panegyrici veteres. Cum notis et animadversionibus virorum eruditorum. Suas add. H.J. Arntzenius.
125699: POETAE LATINI VETERES. - Ad fidem optimarum editionum expressi.
118964: VETH, P.J. - De leer der signatuur. Met naschrift: De mandragora.
119000: VETH, P.J. - De politieke demonstratie te Batavia in 1848.
110629: VETTER, E. (HRSG.) - Summula: tractatus metricus de musica glossis commentarioque instructus. M.15 facs.
126487: VETTER, E.M. - Die Kupferstiche zur Psalmodia Eucaristica des Melchor Prieto von 1622. Mit 15 Fig.& 185 Abb.auf 114 Taf.
17516: VETTERMANN, E. - Die Balen-Dichtungen und ihre Quellen.
129315: VÉTU, ABBÉ. - Le nouveau Dante, ou Voyage dans l'autre monde au XIXe siècle.
114740: VEULEMANS, JAN. - Ogen krijgen. (Gedichten)
90257: VEURMAN, B., D.BAX. - Liederen en dansen uit West-Friesland. Melodieën en teksten, verzameld en van een inleiding en commentaar voorzien.
121133: VEYNE, P. - L'élégie érotique romaine.
120043: HENRY VI: - Calendar of the Close Rolls preserved in the Public Record Office: Henry VI. Vol.I-V (of VI): A.D.1422-1454.
100408: VIANA, A.R.GONCÁLVEZ. - Apostilas aos dicionários portugueses.
95684: VIANNA KELSCH, G.DE. - Canon Tiburtius. De composition, harmonie et rythme. W.numerous illustrations.
101994: VIATOR: - Viator: medieval and renaissance studies. Ed.by L.White, M.A.Rouse a.o. Vol.1-28.
25708: VIAU, THÉOPHILE DE. - Pyrame et Thisbé. Publ.p.J.Hankiss.
33112: VIAU, THÉOPHILE DE. - Oeuvres poétiques.Ed.crit.av.intr.& comm.p.J.Streicher.
101995: VICAIRE, M.H. & B.BLUMENKRANZ (ÉD.). - Juifs et judaisme en Languedoc, XIIIe siècle-début XIVe siècle. Av.2 ill.& 8 pl.
116733: VICENTE, GIL. - Comédia de Rubena. Ed.G.Tavani.
120241: VICENTE TOJO, L.A. - The syntax of heads and phrases. A study of verb (phrase) fronting.
116694: VICO, G. VENEZIANI, M. - Indici e concordanze delle 'Orazioni Inaugurali' di Giambattista Vico.
83847: VICO, G. - The art of rhetoric. (After the annot.ed.by G.Crifo) transl.by G.A.Pinton & A.W.Shippee.
94626: VICO, G. - De nostri temporis studiorum ratione. Text & Uebers.v.W.F.Otto, m.Komm.v.F.Schalk.
115497: AURELIUS VICTOR. - Historia Romana, cum notis integris D. Machanei, E. Vineti, A. Schotti, J. Gruteri, nec non excerptis F. Sylburgii & A. Fabri filiae, curante J. Arntzenio.With engraved title-page, 1 full-page engraving and numerous coins in the text.
129510: AURELIUS VICTOR. - Historia romana. Ex rec.J.F.Gruner acc.animadversiones.
113540: AURELIUS VICTOR. - Historia Romana, cum notis integris D. Machanei, E. Vineti, A. Schotti, J. Gruteri, nec non excerptis F. Sylburgii & A. Fabri filiae, curante J. Arntzenio.With engraved title-page, 1 full-page engraving and numerous coins in the text.
104221: AURELIUS VICTOR. - Historia Romana, cum notis integris D. Machanei, E. Vineti, A. Schotti, J. Gruteri, nec non excerptis F. Sylburgii & A. Fabri filiae, curante J. Arntzenio.With engraved title-page, 1 full-page engraving and numerous coins in the text.
115595: AURELIUS VICTOR. - Opera ex. rec. J. Arntzenii. W. engraved titlepage.
123167: FRANCISCUS DE VICTORIA. - De Indis et de iure belli relectiones, being parts of Relectiones theologicae XII. Ed.by E.Nys. W.intr.(in french & engl.transl.) by E.Nys, translation of the text by J.P.Bate, revised (latin) text by H.F.Wright, and a facsimile reprint of the edition 1696, w.frontispice.[xxiv
74958: JOHANNES VICTORIENSIS. - Liber certarum historiarum. Ed.F.Schneider.
127825: VIDA, M.G. - The Christiad. A latin-english edition, ed. & transl.by G.C.Drake and C.A.Forbes.
128544: VIDA, MARCUS HIERONYMUS. - Poemata quae extant omnia. Quibus nunc primum adjiciuntur ejusdem Dialogi de rei-publicae dignitate. (Cura R. Russell).
93081: VIDAL-NAQUET, P. - Le chasseur noir: formes de pensée et formes de société dans le monde grec.
121575: VIDOS, B.E. - Storia delle parole marinaresche italiane passate in francese. Av.46 fig.sur 26 pl.
25712: VIDOS, B.E. - Handboek tot de romaanse taalkunde.
101140: VIDOS, B.E. - Handboek tot de romaanse taalkunde.
101011: VIDOS, B.E. - Prestito, espansione e migrazione dei termini tecnici nelle lingue romanze e non romanze.
100213: VIDOS, B.E. - Manuale di linguistica romanza.
100142: VIDOS, B.E. - Handbuch der romanischen Sprachwissenschaft.
31872: VIDOS, B.E. - Manuale di linguistica romanza.
112583: VIDTANATHA. - Le Prataparudriya (Av.le comm.de Kunarasvamin). Trad.av.comm.p.P.S.Filliozat.
108613: VIDYABHUSANA, S.C. - A history of indian logic. W.2 fold.tables.
54851: VIDYARTHI, L.P. - The sacred complex of hindu Gaya. W.10 ill.on pl.& map.
65022: VIDYARTHI, L.P. - Cultural contours of tribal Bihar. W.13 pl.& 1 map.
91394: UNITED NATIONS OFFICE AT VIENNA. - Women in politics and decision-making in the late 20th century.
91333: VIENNOT, O. - Les divinités fluviales Ganga et Yamuna aux portes des sanctuaires de l'Inde. Av.76 pl., 11 fig.& 3 crts.
6036: VIEU-KUIK, H.J. - Het gebruik van Franse woorden door Wolff en Deken.
122955: ZUTPHEN - VIEW. - Gezicht op Zutphen.
129696: VIGÁRIO, M., FROTA, S. & M.J.FREITAS (EDS.) - Phonetics and phonology. Interactions and interrelations.
93085: VIGERUS, F. - De praecipius graecae dictionis idiotismis liber. C.animadv.H.Hoogeveni adj.et suas J.C.Zeunius.
105805: VIGERUS, F. - De praecipuis graecae dicitonis idiotismis libellus. Il.& aux.H.Hoogeveen.
50571: VIGIL, C.M. - Collecion historico-diplomatica del ayuntamiento de Oviedo.
84988: VIGNERON, R. - Etudes sur Stendhal et sur Proust.
97358: VIGNOLA, JACOPO BAROZZI DA. - Gli ordini d'architettura civile, intagliati in rame a semplici contorni. Publicate da G.Vallardi.
8052: VIJLBRIEF-CHARBON, T.A. - Speldegeld en clavarium. Een vergelijkend onderzoek naar betekenis, herkomst en verbreiding van speldegeld, handgeld, godspenning en verwante begrippen en naar de mogelijkheid van samenhang met de begrippen donativum en clavarium in het Latijn.
112584: VIJNANABHIKSU. - The Samkhya-pravacana-bhsaya. Ed.by R.Garbe.
80150: VIJVER, R.V.D. - The iambic issue: iambs as a result of constraint interaction (carib, yupik a.o.).
108971: VIJVER, C.VAN DER. - Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam. Met gelithografeerde titelpagina's en 74 platen.
127102: VIJVER, C.VAN DER. - Jaarboek der stad Amsterdam voor 1831. Mt gegraveerde titelpagina door P.Velijn naar H.P.Oosterhuis.
91337: VIKAR, L. & G.BERECZKI. - Votyak folksongs (330 songs w.texts & music-notes, english commentary and english & hungarian translation). W.75 photogr.
91336: VIKAR, L. & G.BERECZKI. - Chuvash folksongs (350 songs w.texts & music-notes, english commentary & english and hungarian translation). W.54 photogr.
91335: VIKAR, L. & G.BERECZKI. - Cheremis folksongs (320 songs with texts, music-notes, english commentary & english and hungarian translation). W.55 photogr.
65960: VIKNER, S. - Verb movement and expletive subjects in the germanic languages.
127411: JOHANN VON VIKTRING. - Cronica Romanorum. Hrsg.v.A.Lhotsky.
32438: MAHIEU LE VILAIN. - Les Metheores d'Aristote. Traduction du XIIIe siècle publ.p.R.Edgren. Av.3 facs.
111468: VILBORG, E. - A tentative grammar of mycenaean greek.
54855: VILKUNA, K. - Volkstümliche Arbeitsfeste in Finnland.
91338: VILKUNA, A. - Das Verhalten der Finnen in heiligen (pyhä) Situationen.
100028: VILLANUEVA, D. - "El Jarama" de Sanches Ferlosio. Su estructura y significado.
25718: VILLARI, P. - Life and times of Girolamo Savonarola. W.20 pl.
129065: CARTAUD DE LA VILLATE.L. - Essai historique et philosophique sur le gout.
25720: VILLATTE, C. - Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung der eigenartigen Ausdrucksweisen des pariser argot.
102000: VILLEHARDOUIN. - La conquête de Constantinople. Texte et trad.p.E.Faral. Av.crt.pl.
130635: VILLEHARDOUIN. GREVING, B. - Studien über die Nebensätze bei Villehardouin.
124091: VILLER, M. ET AL. (PUBL.) - Dictionnaire de spiritualité, ascétique et mystique. Doctrine et histoire. Tome 1-10 (= fasc.1-71: A-M).
129108: VILLERMONT, C.DE. - La cour de Vienne et Bruxelles au XVIIIe siècle: Le comte de Cobenzl, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas.
131849: VILLIERS, J. - East of Malacca: Three essays on the Portuguese in the Indonesian archipelago in the sixteenth and early seventeenth century.
123699: VILLIERS, J.A.J.DE. - The East and West Indian mirror. Being an account of Joris van Spielbergen's voyage around the world (1614-1617), and the Australian navigations of Jacob le Maire. Transl.w.notes & intr. W.25 folding plates.
25725: VILLON. ZOEST, A.J.A.V. - Structures de deux testaments fictionnels.Le Lais et Le Testament de François Villon.
93977: VILLON. SICILIANO, I. - Mésaventures posthumes de Maître Françoys Villon.
85986: VILLON. KUHN, D. - La poétique de François Villon.
33657: VILLON. CHAMPION, P. - François Villon. Sa vie et son temps. Av.planches. 2e éd.
25723: VILLON. BURGER, A. - Lexique de la langue de Villon.
110633: VIN, J.P.A.V.D. - Travellers to Greece and Constantinople: ancient monuments and old traditions in medieval travellers' tales.
28551: VINAVER, E. - Le roman de Tristan et Iseut dans l'oeuvre de Thomas Malory. Av.3 pl.
25726: VINAVER, E. - The rise of romance. W.14 pl.
35170: VIÑAZA, CONDE DE LA. - Biblioteca histórica de la filología castellana.
110634: VINCENT. MCCARTHY, J.M. - Humanistic emphases in the educational thought of Vincent de Beauvais.
31877: VINCENT, N. & M.HARRIS (ED.). - Studies in the romance verb. Essays offered to Joe Cremona on the occ.of his 60th birthday.
110635: VINCENT. VOORBIJ, J.B. - Het Speculum historiale van Vincent van Beauvais: een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
74543: VINCENZ, A.DE. - Traité d'anthroponymie houtzoule.
68543: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, M. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11-1573), rederijker en humanist. M.afb.
124642: VINCK, P. - Die Historie van Peeter van Provencen ende die schoone Maghelone van Napels. Tekstuitgave m.inl.en aant.
31988: MATHEUS VINDOCINENSIS. - Ars versificatoria. Transl.w.intr.by R.P.Parr.
101437: MATHEUS VINDOCINENSIS. - Opera. Ed.F.Munari.
127434: PETRUS DE VINEA. - Friderici II. Imperatoris epistulae. Novam ed.cur. J.E.Iselius. Nachdr.d.Ausg.1740 m.Einführung von H.-M. Schaller.
116803: VINEIS, E. (CURA). - Latino volgare, latino medioevale, lingue romanze. Atti del Convegno della Soc.Italiana di Glottologia.
116720: VINEIS, E. (CURA). - La toponomastica come fonte di conoscenza storica e linguistica (Atti Convegno della Soc.Italiana di Glottologia 1980).
25731: VINET, A. - History of French literature in the eighteenth century.Transl.by J.Bryce.
122253: VINOGRADOFF, P. - English society in the eleventh century.
46183: VINOGRADOFF, P. - Villainage in England: essays in english mediaeval history.
50577: VINOGRADOFF, P. - English society in the eleventh century.
25733: VINQVIST, H. - Etude sur la langue du Mistere de Saint Adrien.
54866: VINSON, J. - Essai d'une bibliographie de la langue basque. Av.12 facs.
112194: VINTR, J. (HRSG.) - Die älteste tschechische Psalterübersetzung.
119901: VIOLANTE, C. - L'età della riforma della chiesa in Italia (1002-1122). C.ill.
130023: VIOLANTE, C. - Ricerche sulle istitutiozni ecclesiastiche dell'Italia centro-settentrionale nel Medioevo.
124852: VIOLLET-LE-DUC, E. - Dictionnaire raissonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance. Av.90 pl.(prt.col.) & 2064 ill.
75447: VIOLLET-LE-DUC, E. - Dictionnaire raissonné du mobilier français de l'époque carlovingienne à la renaissance. Av.90 pl.(prt.col.) & 2064 ill.
98956: VIRA, R. (ED.) - Manjusri-nama-sangiti in mongolian, tibetan, sanskrit & chinese, and Sekoddesa in tibetan & mongolian.
112585: VIRA, R.& L.CHANDRA (ED.) - Kalacakra-tantra (& other texts in mongolian & tibetan).
106037: A.E.I.O.V. (= VAN ENS, ALIAS (H.) VIS.) - Noodige Vragen Op 't Noodig Vertoog aan de regtzinnige Catholijken, Wegens 't gene ter gelegenheid van des Vertoonders openbare Predikatien over 't stuk van Gods Eeuwige Verkiezing onlangs te dezer plaatze is voorgevallen.
8056: VIS, G.J. - Johannes Kinker en zijn literaire theorie. Bijdrage tot een interpretatie van de voorredes bij zijn gedichten. (1819-1821).
16056: VIS, A.J. - Willelmus Procurator en zijn Chronicon.
115612: VISAGIE, J.C. - Voortrekkerstamouers 1835-1845. M.portretten & 6 losse kaarten.
98233: VISCARDI, A. ET AL. (CURA) - Le origini. Testi latini, italiani, provenzali e franco-italiani.
18343: VISCH, E.A.M. - A metrical theory of rhythmic stress phenomena.
121957: VISCHER, F.T. - ästhetik oder Wissenschaft des Schönen. Band I-III (von VI).
38165: VISCHER, F.T. - Kritische Gänge. Hrsg.v.R.Fischer.
105186: VISCHER, F.T. - Das Schöne und die Kunst.
112587: VISNUSAHASRANAMA. - (Text) w.Bhasia & transl.by R.A.Sastri. ed.by A.G.K.Warrier a.o.
113443: VISSCHER, ANNA ROEMERS. - Honderd Christelijke zinnebeelden naar Georgette de Montenay. Uitg.naar het oorspr.HS. door A.D.Schinkel. Met 1 facsimile.
126159: VISSCHER, ANNA ROEMERS. - Onuitgegeven gedichten. Uitg.Fr.Kossmann.
84761: VISSCHER, F.DE. - Le régime romain de la noxalité.
102226: VISSCHER, R. - Catalogus der stedelijke bibliotheek van Leeuwarden.
54880: VISSER, M.W.DE. - Ancient buddhism in Japan.
111649: VISSER, E. - Syntax definition for language prototyping.
25737: VISSER, M.S. - De figuur van de vrouw in de Troubadourslyriek.
48217: VISSER, A.J. - Nikephoros und der Bilderstreit.
54878: VISSER, H.F.E. - Asiatic art in private collections of Holland and Belgium. W.223 pl.(8 col.).
117815: VISSER, C. - Verkeersindustrieën te Rotterdam in de tweede helft der achttiende eeuw.
117040: VISSER, P. - Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz.Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw. M.talr.ills.
16064: VISSER, C.K. - Van de Heksenwaag te Oudewater en andere te weinig bekende zaken. M.ills.
113224: VISSER, C.E. - Götter und Kulte im ptolemäischen Alexandrien.
108423: VISSER, H. - Simon Vestdijk.Een schrijversleven. M.ill.
100175: VISSER, W.G. - De Geheime Dienst Nederland. Een documentair verslag over een inlichtengroep in bezet gebied 1943-1945. M.ills.
65025: VISSER, J.J. - Pökoot religion. W.8 ill., 5 pl.& 2 maps.
64323: VISSER, G. - Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandse mystiek.(M.uitg.van zijn werk)
131943: VISSER, M.DE. - Richerche storiche sull'Ordine di S.Giovanni Gerosolimitano in Olanda: 1.La commenda di San Giovanni in Utrecht e le commende minori. 2.La commenda di S.Giovanni in Haarlem e le chiese dipendenti.
128686: VISSERING, G. - Een Hollander in Zuid-Afrika.
106473: GOTIFREDUS VITERBIENSIS. - Gesta Friderici I.et Heinrici VI. Ed.G.Waitz.
128187: GOTIFREDUS VITERBIENSIS. - Opera. Ed.G.Waitz.
83967: VITORIA, F.DE. - Relectio de Indis. (Lat.tekst & vert.).
48228: VITRUVIUS. NOHL, H. - Index vitruvianus.
127943: JACQUES DE VITRY. - Iacobus de Vitriaco Vita Marie de Oegnies. + THOMAS CANTIPRATENSIS Supplementum. Hrsg.m.Einl.v.R.B.C.Huygens.
127945: JACQUES DE VITRY. - Iacobi de Vitriaco Sermones vulgares vel ad status. Prologus, I-XXXVI. Publ.av.intr.p.J.Longère.
57940: JACQUES DE VITRY. - Lettres (1170-1240). Ed.crit.p.R.B.C.Huygens.
126491: VIVES, J.L. BONILLA Y SAN MARTÍN, A. - Luis Vives y la filosofía del Renacimento.
46190: VIVES, J.L. - Early writings (De initiis - Veritas fucata - Anima senis - Pompeius fugiens). Text, transl.& comm.by C.Matheeuwsen, C.Fantazi & E.George.
122915: VIVES, J.L. - De l'assistance aux pauvres. Trad.p.R.Aznar Casanova & L.Caby. Av.11 pl.
110640: VIVES, J.L. NORENA, C.G. - Juan Luis Vives (life and thought).
126489: VIVES, J.L. GONZALEZ, E. ET AL. - Vives, edicions princeps. W.num.facs.
113983: TAALONDERWIJS IN VLAANDEREN: - TEMMERMAN, H. De moedertaal, eenig doelmatig voertuig der gedachte in opvoeding en onderwijs. A.& TH.VAN HEUVERSWYN. Eene vreemde spraak als voertaal van 't onderwijs. G.SEGERS. Onze taal in het onderwijs. M.BRANTS. De hervorming van het middelbaar onderwijs.
116617: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche letterkunde. Red.Stijn Streuvels, Herman Teirlinck, Em.de Bom, August Vermeylen, K.van de Woestijne e.a.
120253: VLACHOU, E. - Free choice in and out of context: Semantics and distribution of French, Greek and English free choice items.
119042: VLAEMSCHE REDERYKER, DE. - (Verzamelbundel van artikelen uit De Vlaemsche Rederyker:) o.a. L.van Hoogeveen-Sterck: De diamant van Venetiën. (1845). 80 pp. & De beschouwing der natuer. 29 pp Frans I, koning van Frankyrk & Loize, gravinne de Faverange (1846). / Victoria te Antwerpen. (1845). 52 pp. / Boudewijn: De teregtstelling van een ter dood veroordeelde. (145) 36 pp. Konstantijn Simillion: Hendrik. 6 pp. / Het leen eener jonge dochter. (1854). 6 pp. e.a.
103534: VLAMING, PIETER. (VERT.) - Arcadia van Sannazarius. Benevens eene korte geschiedenis van den huize van Arragon, En het Leven des dichters. Met titelvignet, wapenvignet en 5 (2 uitslaande) platen. (Frontispice ontbreekt)
108828: VLAMING, P.H. - De drie hoofdgeschillen tusschen de Rooms-Catholyken, 1.Wegens het Formulier van Jansenius, 2.Wegens de Bulle Unigenitus, 3.Wegens het Aerts-Bisdom van Utrecht. Opgehelderd in XXII Brieven tegen een Schrift van David Pierman.
35172: VLEDDER, W.H.V. - Cyrano de Bergerac 1619-1655: philosophe ésotérique.
114490: DE VLEESCHOUDERE, PETER. - Rymende uyt-legginghe naer den letterlycken, ver-holen ende sedelycken sin, Van de honderd ende vyftigh Psalmen van den heylighen Koninghlycken Propheet David; Ende van de Lof-sanghen / soo van het oud / als nieuw Testament / de welcke elck op synen dagh in der kerkckelycke Shetyden ghesonghen ende ghelesen worden; ... Mids-gaders eenighe Rymen van ver-scheyden gheleerde Mannen. / Uyt het Latyn over-gheset ende ghedicht.
83973: VLEKKE, B.H.M. - 'Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert'. Studies over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639. M.ills.
8071: VLES, J. - Le roman picaresque hollandais des XVIIe et XVIIIe siècles et ses modèles espagnols et français.
8073: VLETTER, A.DE. - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken.
114177: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
131047: VLIEBERGH, E. - De landelijke bevolking der Kempen gedurende de 19e eeuw.
105907: VLIEGEN, M.L.M.J. - Verben der auditiven Wahrnehmng im Deutschen und Niederländischen.
114793: VLIERBES, DE. - Jaarboek van de Heemkundige Kring "De Vlierbes"van Beerse en Vlimmeren. (Kempen). Jaarboek 1 t/m 31.
119751: VLIET, R. VAN. - Elie Luzac (1721-1796). Boekverkoper van de verlichting. Met afb.
8075: VLIET, P.V.D. - Wolff en Deken's Brieven van Abraham Blankaart. Een bijdrage tot de kennis van de reformatorische Verlichting. M.ills.
98128: VLIET, H.T.M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus. M.120 gekl.ill.op pl.
128786: VLIET, K.VAN. - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
115238: VLIET, H.T.M.VAN. - Tussen twee generaties. Briefwisseling A. Roland Holst en H. Marsman (1922-1940). Bezorgd door H.T.M. van Vliet. M.talr.ills.
6047: VLOTEN, J. VAN. - Zielkundig-historische inleiding ter algemeene en Nederlandsche taalkennis. 2de herz.en verm.dr.der 'Spraakwording'. M.tafel.
14574: VLOTEN, J.V. - Onderzoek van 's konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar het oorspr.hs.uitg.
102008: VOCABULARIUS EX QUO. GRUBMÜLLER, K. - Vocabularius Ex quo: Untersuchungen zu lateinisch-deutschen Vokabularen des Spätmittelalters.
118996: VOCHT, H.DE. - Charisterium H.de Vocht 1878-1978. Uitg.d.J.IJsewijn & J.Roegiers.
98066: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy. A collection of texts. Selected and supplied w.notes & explanations. Thales to Plato; Aristotle, the early peripatetic school and the early academy; The Hellenistic-Roman period.
48235: VOGEL, C.J.DE. - KEPHALAION: studies in greek philosophy and its continuation offered to prof.C.J.de Vogel. Ed.by J.Mansfeld & L.M.de Rijk.
48234: VOGEL, C.J.DE. - Philosophia I: studies in greek philosophy.
118125: VOGEL, RUDOLPH AUGUSTIN. - Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. Editio nova emendatior & cui praefatus est S.A.D.Tissot. W.small vignette on titles.
118099: VOGEL, RUDOLPH AUGUSTIN. - Academicae praelectiones de cognoscendis et curandis praecipuis corporis humani affectibus. W.engr.vignette on title.
117069: VOGEL, S.M. - German literary influences on the American transcendentalists.
118983: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy I. Thales to Plato.
127751: VOGEL, C.J.DE. - Greek philosophy I. Thales to Plato.
112588: VOGEL, J.P. (TRANSL.) - De zegelring van raksjasa door Whisjakhadatta (indisch tooneelspel). W.19 ill.& 8 pl.
107533: VOGEL, V.J. - American Indian medicine. W.24 pl.
130177: VOGELAAR, A.L. - Amsterdam als industrie-; handel- en winkelstad. Langs de Amsterdamsche winkels. Met medew. van Jan Feith.
94085: VÖGELIN, S. - Utz Eckstein.
70014: VOGELPOEL, P.G.I. - Over kern- en celdeeling. M.1 uitsl.pl.
104824: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. - Werke. Text, Prosaübersetzung & Erkl.v.J.Schaefer.
114745: VOGHT, JOZ.DE. - S.Agnes. (Gedichten).
98960: VOGLER, E.B. - De monsterkop uit het omlijstingsornament van tempeldoorgangen en - nissen in de hindoe-javaanse bouwkunst. M.35 pl.
88559: VOGLER, F.W. - Vital d'Audiguier and the early 17th cent.French novel.
94780: VOGT, F. - Geschichte der mittelhochdeutschen Literatur. I.Frühmhd.Zeit - Blütezeit I - Höfische Epos bis auf Gottfried v.Strassburg.
94735: VOGT, W.H. - Altnorwegens Urfehdebann und der Geleitschwur.
118565: VOGT, W.H. - Zur Komposition der Egils Saga, Kpp.I-LXVI.
120928: VOGT, J. - Sklaverei und Humanität: Studien zur antiken Sklaverei und ihrer Erforschung. + Ergänzungsheft.
111473: VOGT, J. (HRSG.) - Bibliographie zur antiken Sklaverei.
87880: VOGT, E. (HRSG.) - Griechische Literatur. M.117 Abb.
77793: VOGTHERR, K. - Das Problem der Gleichzeitigkeit.
129987: VOGÜÉ, A.DE. (PUBL.) - La Règle du Maïtre. Intr., texte (Regula Magsitri), trad.et notes. Av.concordance verbale et index orthographique p.J.-M.Clément, J.Neufville & D.Demeslay.
119436: VOIGT, G. & M. LEHNERDT. - Die Wiederbelebung des classischen Alterthums oder das erste Jahrhundert des Humanismus.
128263: VOIGT, E. (HRSG.) - Ecbasis captivi, das älteste Thierepos des Mittelalters.
50593: VOIGT, K. - Die karolingische Klosterpolitik und der Niedergang des westfränkischen Königstum.
122857: VOIGTLÄNDER, W. - Teichiussa. Näherung und Wirklichkeit. M.37 Abb.
112864: VOLAVKA, Z. - Crown and ritual. The royal insignia of Ngoyo. Ed.by W.A.Thomas, intr.etc.by C.E.Kriger. W.22 ill.on pl.
25743: VÖLCKER, B. - Die Wortstellung in den ältesten französischen Sprachdenkmälern.
78209: VOLDER, J.G.DE. - L'autel et le trône; ou les droits et les devoirs des deux puissances, en égard a la situation de l'Église en Belgique, au commencement de l'année 1817.
77510: VOLKELT, J. - Arthur Schopenhauer. M.Portr.
38175: VOLKELT, J. - Gewissheit und Wahrheit.
38178: VOLKELT, J.] NEUMANN, T. - Gewissheit und Skepsis: Untersuchungen zur Philosophie Johannes Volkelts.
38174: VOLKELT, J. - System der Aesthetik.
64226: VOLKELT, J. - Aesthetik des Tragischen.
64225: VOLKELT, J. - Zwischen Dichtung und Philosophie: Gesammelte Aufsätze.
95720: VÖLKER, G. (HRSG.) - Vom Antichrist. Eine mhd.Bearbeitung des Passauer Anonymus.
50594: VÖLKER, P.G. - Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin, I: Ueberlieferung und Untersuchung.
61111: VÖLKER, P.G. - Die deutschen Schriften des Franziskaners Konrad Bömlin. I.Ueberlieferung und Untersuchung. (alles w.ersch.)
123646: TEGENWOORDIGE STAAT: HEDENDAAGSCHE HISTORIE OF TEGENWOORDIGE STAAT VAN ALLE VOLKEREN. - Deel 1 t/m 22 (1 t/m 5 Azië; 6 t/m 10 Europese landen; 11 t/m 22 Vereenigde Nederlanden) + Groot-Brittannië (2 delen), Frankrijk (2 delen), Spanje en Portugal, Switzerland en Italië (2 delen), Afrika, Amerika (3 delen).
6092: ARCHIV FÜR VÖLKERKUNDE. - Hrsg.v.E.Becker-Donner & A.Hefel. M.zahlr.Taf.& Abb.
120843: VOLKMANN, R. - Die Rhetorik der Griechen und Römer.
119785: VOLKMANN, L. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen. M.110 Abb.
85169: VOLKSBOEKEN - WILLEMS, J.F. - Reinaert de Vos, naer de oudste beryming.
74549: VOLLENHOVEN, C.V. - On indonesian adat law. Ed.by J.F.Holleman.
54902: VOLLENHOVEN, C.V. - Verspreide geschriften. Ed.F.M.v.Asbeck.
124791: VOLLENHOVEN, JAN MESSCHERT VAN. - Proeven eener vrije navolging van eenige stukken uit de werken van Publius Ovidius Naso in Hollandsche verzen. Eerste deel. Met gegraveerde titelpagina v.R.Vinkeles.
103077: VOLLGRAFF, W. - Le décret d'Argos relatif à un pacte entre Knossos et Tylissos. Av.2 pl.
54905: VOLLMER, W. - Wörterbuch der Mythologie aller Völker. Hrsg.v.W.Binder & J.Minckwitz. M.303 Abb.
116312: VOLLRATH-REICHELT, H. - Königsgedanke und Königtum bei den Angelsachsen bis zur Mitte des 9.Jahrhunderts.
9806: VOLMAT, R. & C.WIART (ED.) - Art & psychopathology. W.num.ill.
87294: VOLTA. DIBNER, B. - Alessandro Volta and the electric battery. W.ills.
129010: VOLTAIRE. - 1766-1767: Le Philosophe ignorant. Ed.p.R.Mortier. / André Destouches à Siam. Ed.p.J.Renwick. / L'Examen important de milord Bolingbroke. Ed.p.R.Mortier. Les Questions de Zapata. Ed.p.J.Marchand. / Homélies prononcées à Londres. Ed.p.J.Marchand.
129385: VOLTAIRE. SPEAR, F.A. - Bibliographie analytique des écrits relatifs à Voltaire. 1966-1990.
25750: VOLTAIRE. GUIRAGOSSIAN, D. - Voltaire's Facéties.(étude en anglais).
129429: VOLTAIRE. - Le poëme de Fontenoy.
123228: VOLTAIRE. [GUYON, C.M.] - L'oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. de Voltaire.
129613: VOLTAIRE. CAHIERS VOLTAIRE. - Cahiers Voltaire. Revue annuelle de la Société Voltaire. Red.U.Kölving. Tome 1 - 12.
94644: VOLTAIRE. NAVES, R. - Voltaire et l'Encyclopédie.
94647: VOLTAIRE. ROWE, C. - Voltaire and the state.
98399: VOLTAIRE. LA HARPE, J.F.DE. - Commentaire sur le théâtre de Voltaire. Recueilli et publié par *** (L.-P.Decroix).
94048: VOLTAIRE. (FOUGERET DE MONTBRONT, L.CH.). - La Henriade travestie, en vers burlesques.
129599: VOLTAIRE. BOTTIGLIA, W.F. - Voltaire's Candide: analysis of a classic.
94097: VOLTAIRE. NICOLARDOT, L. - Ménage et finances de Voltaire. Avec une introduction sur les moeurs des cours et des salons au 18e siècle.
94025: VOLTAIRE. - Voltaire a Ferney. Sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha, suivi d'autres lettres et de notes pour Mézerai contre le p.Daniel entièrement inédites. Publ.p.E.Bavoux et A.F. 2e éd.augm.de 27 lettres inédites.
93347: VOLTAIRE. ORIEUX, J. - Voltaire ou la royauté de l'esprit. Av.16 pl.
33121: VOLTAIRE. HEUVEL, J.V.D. - Voltaire dans ses contes.De "Micromégas" à "L'Ingénu". 2e éd.
92842: VOLTAIRE. DELATTRE, A. - Répertoire chronologique des lettres de Voltaire non receuillies dans les éditions de sa correspondence générale.
92745: VOLTAIRE. MASON, H. (ED.) - Pour encourager les autres. Studies for the tercentenary of Voltaire's birth 1694-1994.
92725: VOLTAIRE. LAFARGA, F. - Voltaire en Espagne (1734-1835).
92707: VOLTAIRE. LIZÉ, E. - Voltaire, Grimm et la 'Correspondance littéraire'.
118080: VOLTAIRE. BAVOUX, E. (& A.FRANÇOIS). - Voltaire à Ferney. Sa correspondance avec la duchesse de Saxe-Gotha suivie de lettres et de notes historiques entièrement inédites.
122796: VOLTAIRE. - Mélanges. Ed.p.J.van den Heuvel, préf.E.Berl.
90611: VOLTAIRE. MINDERHOUD, H.J. - La Henriade dans la littérature néerlandaise.
90585: VOLTAIRE. - Oeuvres historiques. Ed.p.R.Pomeau.
92686: VOLTAIRE. VERCRUYSSE, J. - Voltaire et la Hollande.
38187: VOLTAIRE. NOYES, A. - Voltaire. W.5 pl.
124232: VOLTAIRE. - Oeuvres historiques. Ed.p.R.Pomeau.
99843: VOLTAIRE. NAVES, R. - Le goût de Voltaire.
97371: VOLTAIRE. [DECROIX, JACQUES J.M.] - Mémoires et anecdotes pour servir à l'histoire de Voltaire, Depuis sa naissance jusqu'à sa mort; Précédés de son Eloge (etc.).
94637: VOLTAIRE. (ANONYME). - Réflexions impartiales sur M. de Voltaire, pour servir de supplément à ce qu'en ont dit jusqu'à présent ses panégyristes & ses censeurs.
124595: VOLTAIRE. NICOLARDOT, L. - Ménage et finances de Voltaire. Avec une introduction sur les moeurs des cours et des salons au XVIIIe siècle.
129461: VOLTAIRE. STRIEN, K.VAN. - Voltaire in Holland, 1736-1745.
129008: VOLTAIRE. - Romans et contes. Édition intégrale. Ed.p.R. Groos
129609: VOLTAIRE. POMEAU, R. - D'Arouet à Voltaire. 1694-1734.
115845: VOLTAIRE. NABLOW, R.A. - A study of Voltaire's lighter verse.
83855: VOLTAIRE. [GUYON, C.M.] - L'oracle des nouveaux philosophes, pour servir de suite et d'éclaircissement aux oeuvres de M. de Voltaire.
100095: VOLTAIRE. - Oeuvres complètes. With 93 plates after Moreau le Jeune, 14 mathemathical plates & 17 (of 19) portraits.
100063: VOLTAIRE. RIDGWAY, R.S. - Voltaire and sensibility.
129594: VOLTAIRE. - Les oeuvres complètes. Vol.33. Oeuvres alphabétiques I. Édition crit. sous la direction de J. Vercruysse. (Articles pour l'Encyclopédie / Articles pour le Dictionnaire de l'Académie).
94638: VOLTAIRE. LÉVESQUE DE BURIGNY, J. - Lettre de M. de Burigny à M.l'abbé Mercier sur les démêlés de M. de Voltaire avec M. de Saint-Hyacinthe; dans laquelle on trouvera des anecdotes littéraires & quelques lettres de MM. de Voltaire & de Saint-Hyacinthe.
117670: VOLZ, W. - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Kgl.Preussischen Ak.d.Wiss.zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführten Forschungsreise. Bd.2: Die Gajoländer. M.11 Taf., 116 Abb.& 2 gef.Karten in Beilage.
129874: VONDEL, J.V. - Palamedes of Vermoorde onnozelheit. Treurspel, Met aenteekeningen uit 's dichters mondt opgeschreven.
114295: VONDEL, J.VAN DEN. - De werken. Uitg.J.van Lennep. Herzien en bijgewerkt door J.H.W.Unger.
127692: VONDEL, J.VAN. - Alle de treurspelen.
68528: VONDEL. - Twee zeevaart-gedichten. Uitg.m.inl.& comm.d.M.Spies. M.19 afb.
109241: VONDEL, J.V. - Toonneel des menschelyken levens. Of de vernieuwde Gulden Winkel.
6322: VONDEL. BOMHOFF, J.G. - Vondels drama.
108845: VONDEL, J.V. - Palamedes of Vermoorde onnozelheit.Treurspel, Met aanteekeningen uit 's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.+ J.v.Vondels Hekeldigten, Met Aanteekeningen, Uit's digters mondt opgeschreven.Nooit voor dezen gedrukt.
126368: VONDEL. ALBERDINGK THIJM, J.A. - Portretten van Joost van den Vondel. Eene laatste aflevering tot het werk van Mr Jac. van Lennep. Met ingeplakt portret, 2 platen, 1 facsimile van Vondels handschrift, 1 ingeplakte foto van Vondels gebeente & 6 uitsl.genealogische tafels.
119119: VONDEL, J. VAN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met als drukkersmerk een put.
119134: VONDEL, J. VAN. - Bespiegelingen van Godt en godsdienst. Tegens d'ongodisten, verlochenaers der godtheit of goddelijcke voorzienigheit. Met een gegaveerde titelp. door T. Mulder naar J. Goeree en een portret van Vondel.
48251: VONDELING, J. - Eranos.
68293: VONES, L. - Die Historia compostellana und die Kirchenpolitik des nordwestspanischen Raumes, 1070-1130.
54919: VÖÖBUS, A. - Handschriftliche Ueberlieferung der Memre-Dichtung des Jacob von Serug, 3: die zerstreuten Memre: die Handschriften.
12348: VOOGD, J. - Leidsche onderzoekingen over den suprageleidenden toestand van metalen 1927-1930. M.29 fig.
82704: VOORBIJ, J.B. - Het Speculum Historiale van Vincent van Beauvais: een studie van zijn ontstaansgeschiedenis.
128508: VOORDA, JACOBUS. - [Digestorum, seu] Pandectarum, Pars tertia [et quarta, Lib. XII.1-XXVII.10].
126067: VOORDECKERS, E.] DEMOEN, K., VEREECKEN, J. (EDS.) - La spiritualité de l'univers Byzantin dans le verbe et l'image. Hommages offerts à Edmond Voordeckers à l'occasion de son éméritat. Av. portrait.
54921: VOORHOEVE, C.L. - The Flamingo Bay dialect of the Asmat language. W.2 pl., 6 sk.& 2 maps.
108620: VOORHOEVE, P. - Codices Batacici (with a reprint of his: Overzicht van de volksverhalen der Bataks, 1927). W.5 pl.
91343: VOORHOEVE, P. - Südsumatranische Handschriften. M.7 Taf.
119853: VOORN, H. - The paper mills of Denmark & Norway and their watermarks. W.22 ill.on pl.
131016: VEILING-CATALOGUS. ATLAS VAN VOORST. - Catalogus van eenen uitmuntenden historischen atlas der Nederlanden in 18 portefeuilles, en van vele historische platen en portretten, en kunstcatalogusssen. Verzameld door den Wel-Eerw.zeer geleerden Heer J.J. van Voorst, te Amsterdam.
16082: VOORTHUIJSEN, W.D. - De Republiek der Verenigde Nederlanden en het mercantilisme.
84860: VOORTMAN, B. - Regionale variatie in het taalgebruik van notabelen.
89230: VOORWINDEN, N. & M.DE HAAN. (HRSG.) - Oral poetry: das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
46210: VOORWINDEN, N. & M.DE HAAN. - Oral poetry. Das Problem der Mündlichkeit mittelalterlicher epischer Dichtung.
70592: VOORZANGER, J.L. & J.E.POLAK. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
112215: VOORZANGER, J.L. & J.E.POLAK. - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere talen ontleende woorden en zegswijzen.
30263: VOOYS, S.DE. - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century.
72886: VOOYS, C.G.N.DE (UITG.) - Middelnederlandsche Marialegenden. (I.Onser liever vrouwen miraculen - naar het Katwijksche hs., II.Inl., verspreide Marialegenden, aant.)
114271: VOOYS, C.G.N.DE (UITG.) - Middelnederlandsche Marialegenden. (I.Onser liever vrouwen miraculen - naar het Katwijksche hs., II.Inl., verspreide Marialegenden, aant.)
117636: VOOYS, C.G.N.DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de proza-litteratuur en het volksgeloof der Middeleeuwen. Herz.en verm.uitg.
8092: VOOYS, C.G.N.DE. & C.KRUYSKAMP (UITG.) - Dat Baghynken van Parys. Naar de incunabel van ca.1490.
15754: VOOYS, C.G.N.DE. - Conrad Busken Huet.
8089: VOOYS, C.G.N.DE. - Verzamelde taalkundige opstellen.
65034: VORDEMFELDE, H. - Die germanische Religion in den deutschen Volksrechten, I: der religiöse Glaube (alles w.ersch.).
50208: VORETZSCH, K. - Einführung in das Studium der altfranzösischen Literatur. 3.Aufl.
88291: VORETZSCH, C. - Die Composition des Huon von Bordeaux.
124405: VORSTER, W.S. - Speaking of Jesus. Essays on biblical language, gospel narrative and the historical Jesus. Ed.by J.E.Botha.
95735: VOS, T. - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen in dialect verteld, m.inl.& woordenlijst. M.ills.& 14 pl.
74552: VOS, F. - Die Religionen Koreas. M.16 Abb.
54923: VOS, F. - A study of the Ise-monogatari, with the text according to the Den-Teika-hippon and an annotated translation.
128325: VOS, J.S. - Die Kunst der Argumentation bei Paulus.
126663: VOS DE WAEL, G.E.M. - De mystica theologia van Dionysius Mysticus in de werken van Dionysius Carthusianus.
131809: VOS, A.T. - Een kwart eeuw D.A.M.-bedrijf (1920-1945). Een herinneringsbeeld.
115686: VOS AZ, G.J. - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek bij gelegenheid van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en classis van Amsterdam. Met 64 platen en portretten.
8099: VOS, JAN. - Toneelwerken. Aran en Titus, Oene, Medea. Uitg., inleid.en van aantekeningen voorzien d.W.J.C.Buitendijk.
129485: VOSKRESENSKY, A.A. & N.P.TIKHONOV. - Technical study of textiles from the burial mouns of Noin-Ula. + E.B.SACHS. Notes on the weaves of a group of silk fabrics from the burial mounds of Noin-Ula. (Mongolia).
97523: VOSMAER, C. (RED.) - De distel. Etsen van Nederlandsche schilders. 12 afleveringen in 6.
89795: VOSSEN, P.T.J.M. - Grammatical and conceptual individuation in the lexicon.
132157: VOSSEN, R. (ED.) - The Khoesan languages.
16090: VOSSIUS, G.J. - Universalis philosophiae "Akrotèriasmos" (1598). Ed.av.intr.p.M.v.Straaten. M.4 pl.
103078: VOSSIUS, G.J. - Historiae de controversiis, quas Pelagius eiusque reliquiae moverunt libri septem.
132152: VOSSIUS, G.J. - De arte grammatica libri septem.
90436: VOSSIUS, MATTHAEUS. - Annales Hollandiae Zelandiaeque. Ed. altera cura Antonii Borremansii. M. frontispice van Jan Luiken.
73536: VOSSIUS, G.J. - Etymologicon linguae latinae. Praefigitur ejusdem De literarum permutatione tractatus.
128541: VOSSIUS, I.]. - De poematum cantu et viribus rythmi.
31986: VOSSLER, K. - Südliche Romania.Neue erw.Ausg.
25756: VOSSLER, K. - Frankreichs Kultur und Sprache.Geschichte der französischen Schriftsprachen von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2.neubearb.Aufl.
106420: PENNINC & PIETER VOSTAERT. - Roman van Walewein. Uitg.W.J.A.Jonckbloet. BAND II: COMMENTAAR
126477: VOSTERS, S.A. - Antonio de Guevara y Europa.
129042: VOSTERS, S.A. - La dama y el humanista. Doña Mencía de Mendoza y Juan Luis Vives entre Flandres y Valencia.
8101: VOSTERS, S.A. - Spanje in de Nederlandse literatuur.
126472: VOSTERS, S.A. - Het beleg en de overgave van Breda in geschiedenis, litteratuur en kunst. (I & II.De ontwikkeling van het motief. & Supplement. III. Tekstuitgave met inl., vertaling en aant.van Calderón's "El Sitio de Bredá". M.51 afb.
126476: VOSTERS, S.A. - De Nederlanden in de Spaanse literatuur (van 1200 tot 1700). Met ills.
6067: VOSTERS, S.A. - Los Paises Bajos en la literatura española. I.La Edad Media.
91344: VOVELLE, M. - Les métamorphoses de la fête en Provence de 1750 à 1820. Av.figs.& 8 pl.
80148: VOVIN, A. - A reconstruction of proto-ainu.
46221: VRANA, J. - L'Evangéliaire de Miroslav: contribution à l'étude de son origine.
111687: VRANCEANU, GHEORGHE. - Opera matematica, vol.I-II.
103338: VRANCKEN, J. - St.Servatius-Legende. (In vertaling) uitg.naar een Latijnsch handschrift uit de XIVe eeuw (RA Maastricht) en met aanteekeningen voorzien.
100393: VRANICH, S.B. - Ensayos Sevillanos del siglo de oro.
16097: VRANKRIJKER, A.C.J.DE. - Naerdincklant. Gooische studies over: Koptienden, boekwijt en bijen, kerken en kloosters, w eversheiligen. M.ills.
97353: VREDEMAN DE VRIES, H. & S. MAROLOIS. - Perspectiva theoretica ac practica. Hoc est opus opticum absolutissimum: Continens aedificorum, templorum, pergularum aliarumque structurarum perfectissima fundamenta, icones atque delineamenta. With 74 double-page plates (extra: pl. 3 & 12, 33 & 34 printed on 1 pl.)
16099: VREDENBURCH, W.C.A.V. - Schets van eene geschiedenis van het Utrechtsche studentenleven. M.19 pl.
112590: VREEDE-DE STUERS, C. - Parda: a study of muslim woman's life in nothern India. W.figs.& 12 pl.
119108: VREEDE, PIETER (ET AL.) - Vaderlandsche liederen, voor het genootschap van wapenhandel, ten spreuke voerende: Voor vrijheid en vaderland, te Leyden. Met 1 uitslaande plaat met gegraveerde muziek.
127760: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in staatkundige betrekking. (1. Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf (1523-1611), 2.Van de aanvaarding der regering door Gustaaf Adolf, tot den val van Oldenbarneveld. (1611-1618).)
121537: VREEDE, G.W. - Een blik op Noordbrabants materiëlen vooruitgang en politische ontwikkeling sedert 1813. Rede in de algem.vergadering van het Prov.Noord-Brabantsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ... op den 4den Julij 1872 uitgesproken.
6069: VREESE, W.DE. - Gallicismen in het Zuidnederlandsch.Proeve van taalzuivering.
113960: VREESE, W.DE. - Leekebijdragen tot de geschiedenis van Vlaanderen, inzonderheid van Gent. Met 9 platen & 1 uitsl.kaart.
8102: VREESE, W.DE. - Die eerste Bliscap van Maria. Opnieuw uitgegeven en toegelicht.
8103: VREESE, W.DE. - Over handschriften en handschriftenkunde. Tien codicologische studiën. Bijeengebr., ingel.en toegel.d.P.J.H.Vermeeren.
8105: VREESE, W.DE. & J.DE VRIES.(UITG.). - Dat Dyalogus of Twisprake tusschen den wisen Coninck Salomon ende Marcolphus. Naar de Antw.druk van Henrick Eckert van Homberch in het jaar 1501 uitg.
30269: VRIEND, H.J.DE. (ED.) - The Old English Medicina de Quadrupedibus. W.4 pl.
68297: VRIEND, H.J.DE. (ED.) - The old english Medicina de quadrupedibus. W.4 pl. Latin & english text w.intr., comm., notes & ind.verb.
130794: VRIEND, J. - Zweedsche spraakkunst. Met opstellen, lees- en vertaaloefeningen, benevens eene bloemlezing uit de werken der beste Zweedsche schrijvers en dichters; voor Nederlanders bewerkt.
8106: VRIENDT, S.F.L.DE. (UITG.) - Reyse van Bruussele vut Brabant te Constantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen. Twee reisjournaals uit de jaren 1570-1585.
8108: VRIENDT, S.F.L.DE. - Sterke werkwoorden en sterke werkwoordsvormen in de 16de eeuw. M.uitsl.tabel.
8110: VRIENDT-DE MAN, M.J. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord 'zullen' in de 16e eeuw.
93938: VRIES, W.DE. - Palatizering van 'û' in 't Westerlauwers Fries.
115792: VRIES-DE GUNZBURG, J.DE. - Cathérine Pavlovna, grande-duchesse russe 1788-1819. Av.portrait.
16108: VRIES, H.DE. - Landbouw en bevolking tijdens de agrarische depressie in Friesland (1878-1895).
123326: VRIES, MARK DE. - The syntax of relativization.
54936: VRIES, J.DE. - Forschungsgeschichte der Mythologie.
70361: VRIES, H.DE. - Plant-breeding. Comments on the experiments of Nilsson and Burbank. W.114 ill.
93962: VRIES, M.DE (UITG.) - Van den borchgrave van Couchi. Fragmenten.
21117: VRIES, J.DE. (HRSG.) - Rother.
6080: VRIES, W.DE. - Iets over verbreidheid en herkomst van het Fries en Enige opmerkingen op het gebied der Nederlandse taalwetenschap.
54931: VRIES, J.DE. - Die Märchen von klugen Rätsellösern.
54934: VRIES, J.DE. - Kelten und Germanen.
3658: VRIES, HENDRIK DE. - De nacht.
11801: VRIES, H.DE. - Opera e periodicis collata. W.num.fig.on pl.
124664: VRIES, A.G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
16117: VRIES, W.DE. - 150 jaar Welstand. De Maatschappij tot Bevordering van Welstand, voornamelijk onder Landlieden. M.ills.
8117: VRIES, J.M.DE. - Teksten en varianten van A.C.W. Staring. Proeve van onderzoek naar en uitgave van een keuze uit de gedichten met varianten.
119277: VRIES, S. DE. (ED.) - Album palaeographicum. Tabulae LIV selecatae ex cunctis iam editis tomis Codicum graecorum et latinorum photographice depictorum.
14623: VRIES, W.DE. - De opkomst van Zutphen.
130838: VRIES, J.DE. - Nederlands etymologisch woordenboek. Met aanvullingen, verbeteringen en woordregisters door F.de Tollenaere.
108625: VRIES, J.DE. - Betrachtungen zum Märchen, besonderes in seinem Verhältnis zu Heldensage und Mythos.
23437: VRIES, J.DE. - De Skaldenkenningen met mythologischen inhoud.
99958: VRIES, J.DE. - Nieuw Nijmegen 1870-1970. Moderne economische geschiedenis van de stad Nijmegen. M.8 ills.
123026: VRIES, HENDRIK DE. - Vlamrood.
94056: VRIES, A.G.C.DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliografie tot de 18e eeuw.
87240: VRIES, J.DE. - Het korte Sigurdlied.
87428: VRIES, H.DE. - Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. M.4 Fig.
87429: VRIES, H.DE. - Soorten en varieteiten. Hoe zij ontstaan door mutatie.Voordrachten aan Univ.Californie. Vert.g.P.G.Buekers.
8121: VRIES, K.C.J.W.DE. - De Mariaklachten. M.ills.
102228: VRIES, A.G.C.DE. (VOORW.) - Catalogus der bibliotheek van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels te Amsterdam. Deel I-VI (incl.supplement-catalogi 1920-1949 en registers).
119854: VRIES AZN., A.D.DE. - Biografische aanTeekeningen betreffende voornamelijk Amsterdamsche schilders, plaatsnijders, enz. en hunne verwanten.
8123: VRIES, M.DE. - Verspreide taalkundige opstellen. Uitgekozen en herdrukt onder toezicht v.S.G.de Vries.
4102: VROMAN, LEO. - Snippers.
14626: VROOM, W.H. - De Onze-Lieve-Vrouwe-kerk te Antwerpen. De financiering van de bouw tot de Beeldenstorm. M.12 ill.& 20 pl.
65836: VROON, A. - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants predikant en kerkbestuurder. M.33 afb.
4104: VROUWEN-PEERLE, DE, - De Vrouwen-Peerle ofte Dryvoudighe Historie van Helena de Verduldighe - Griseldis de Saeghrmoedige - Florentina de Getrouwe. Met houtsneden.
119631: VRUGT, M.V.D. - De Criminele Ordonnantiën van 1570. Enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden. M.ills.
16124: VUCHT TIJSSEN, J.V. - De politieke partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
128350: VULCANIUS, B. - Correspondance de Bonaventura Vulcanius pendant son séjour à Cologne, Geneve et Bâle (1573-1577). Publ.et annotée p. H.de Vries de Heekelingen.
93396: VULLIOD, A. - Pierre Rosegger, l'homme et l'oeuvre.
84803: VULPIUS (VOLPI), J.A. - Liber de utilitate poetices (acc.orationes III).
73538: VÜRTHEIM, J. - Herinneringen aan Hellas. M.5 pl.
116557: VUYK, S. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften van de Verlichting 1720-1820. M.19 ill.
125638: VUYLSTEKE, JULIUS. - Uit het studentenleven en andere gedichten.
124315: VYCICHL, W.] HARI, R. ET AL. - Mélanges offerts a Werner Vycichl.
125374: WAAG, A. - Nirangistan. Der Awestatraktat über die rituellen Vorschriften. Hrsg.u.bearb.
118045: WAAL, H.L.E. - De invloed der kolonisatie op het inlandsche recht in Nederl. Oost indië.
90186: WAAL, H.VAN DE. - Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. M.120 pl.
9810: WAAL, M.DE. - Dieren in de volksgeneeskunst. M.14 pl.
94824: WAALS, H.G.VAN DER. - Skeireins aivaggeljons thairh Johannen. Vert.m.opm.
103079: WAANDERS, F.M.J. - Studies in local case relations in mycenaean greek.
108626: WAARDENBURG, J.V. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjehers.
87883: WAARSENBURG, D.J. - The northwest necropolis of Satricum: an iron age cemetery in Latium Vetus. W.600 ill.& pl.
38192: WACH, J. - Sociology of religion.
83858: WACH, J. - Einführung in die Religionssoziologie.
103037: WACHTER, L.DE. - Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten (heemkundige dokumentatie 1800-1940; 1940-1950).
25769: WACKER, G. - Ueber das Verhältnis von Dialekt und Schriftsprache im Altfranzösischen.
107751: WACKERNAGEL, PH. (HRSG.) - Lieder der niederländischen Reformierten aus der Zeit der Verfolgung im 16.Jahrhundert.
70000: WACKERNAGEL, W. - Wörterbuch zum altdeutschen Lesebuch.
73543: WACKERNAGEL, J. - Vorlesungen über Syntax.
100176: WACKERNAGEL, W. - Altdeutsches handwörterbuch. 5.Aufl.
106641: WACKERNAGEL, W. - Deutsches Lesebuch. 2./1.Aufl. (I.Altdeutsches Lesebuch m.Wörterbuch; II.Proben der deutschen Poesie seit dem Jahre MD; III/1.Proben der deutschen Prosa seit dem Jahre MD (bis 1740); III/2.Idem bis 1842)
110065: WACKERS, P. E.A. - Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. M.ills.
112592: WADA, T. - The analytical method of Navya-nyaya.
98972: WADDELL, L.A. - Lhasa and its mysteries, with a record of the expedition of 1903-04. W.200 ills.& maps.
110645: WADDING, L. - Annales Minorum seu trium ordinum a S.Francisco institutorum (1208-1540). Ed.by J.M.Fonseca. 16 vols.& index. With continuation: 1541-1632 by J.de Luca, A.Chiappini a.o. 10 Vols.
120443: WADE-MARTINS, P. (ED.) - An historical atlas of Norfolk. W.92 maps & 2 folding maps in pocket.
95543: WADE, I.O. - The intellectual development of Voltaire.
95317: WADE, I.O. - Essays on the age of enlightenment in honor of Ira O.Wade. Ed.by J.Macary.
94651: WADE, I.O. - The structure and form of the french Enlightenment.
131088: WAEGEMANS, E. & H. VAN KONINGSBRUGGE (ED.) - Russische bibliografie over Nederland en Russisch-Nederlandse betrekkingen 1700-2000 / Russkaja bibliografija o Gollandii i russko-gollandskich otnošenijach, 1700-2000.
130306: WAEGEMANS, E. (ED.) - Russia and the Low Countries in the eighteenth century.
129627: WAEGEMANS, E. ET AL. (ED.) - A century mad and wise. Russia in the age of the Enlightenment. Papers from the IX intern.conference of the Study Group on Eighteenth-Century Russia, Leuven 2014.
48269: WAELE, J.A.DE. - Acragas Graeca: die historische Topographie des griechischen Akragas auf Sizilien, I, historischer Teil. M.20 Taf.& 3 Krt.
87433: WAERDEN, B.L.V.D. - Mathematische Statistik. M.39 Fig.
28490: WAERFERTH. TIMMER, B.J. - Studies in Bishop Waerferth's translation of the Dialogues of Gregory the Great.
50620: WAESBERGHE, J.F.A.M.V. - De akense regels voor canonici en canonicae uit 816.
108627: WAGENAAR, C.G. - De joodsche kolonie van Jeb-Syene in de 5 eeuw v.Chr. W.map & 3 pl.
127083: WAGENAAR, J., [FOKKE, J.?] - Amsterdam, in zyne geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe [...]. Om te dienen ten vervolge op het werk van Jan Wagenaar. Vierde stuk. Met 1 [van 2] portretten (J.A. Zoutman) en 1 [van 12] uitsl.pl. (Nieuwe Koornbeurs).
119833: WAGENAAR, J. - Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden.
35191: WAGENAAR, K. - Etude sur la négation en ancien espagnol jusqu'au XVe siècle.
98147: WAGENER, H. - Die Komposition der Romane Christian Friedrich Hunolds.
118123: WAGENINGEN, J. VAN. - Latijnsch woordenboek. 4e druk bew. door F. Muller.
86834: WAGENKNECHT, E. - Henry Wadsworth Longfellow. W.portr.
48273: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature and religion.
113268: WAGENVOORT, H. - Studies in roman literature, culture and religion.
48271: WAGENVOORT, H. - Imperium: studien over het mana-begrip in zede en taal der Romeinen.
74559: WAGNER, G. - The Bantu of north Kavirondo. W.17 pl.& map.
130381: AUCTION CATALOGUE : LENAERTZ WAGNER. - Collections Lenaertz Wagner. Catalogue des tableaux et aquarelles modernes. Antiquités. Dont al vente aux enchères publiques par suite de faillite aural lieu dans les galeries de Pulchri Studio (...) mardi le 19 decembre et 1922 et jours suivants.
75194: WAGNER, M.L. - La lingua sarda.
22700: WAGNER, J.M.(HRSG.) - Archiv für die Geschichte deutscher Sprache und Dichtung.Bd.I. (Alles w.ersch.)
128076: WAGNER, F. - Philologia sacra cisterciensis. Untersuchungen zur mittelalterlichen Dichtkunst der Zisterzienser und ihrer Tradition.
114118: WAGNER, R. (HRSG.) - Bengalische Texte in Urschrift und Umschrift.
90469: WAGNER, J. (ED.) - Lesage, écrivain (1695-1735).
93387: WAGNER, R.-L. - L'ancien français.
95510: WAGNER, A. (HRSG.) - Tundale. Das mittelenglische Gedicht über die Vision des Tundalus.
123423: WAGNER, E.] HEINRICHS, W. & G.SCHOELER. (HRSG.) - Festschrift Ewald Wagner zum 65.Geburtstag. (I.Semitische Studien unter bes.Berücks.der Südsemitistik. II.Studien zur arabischen Dichtung).
96745: WAGNER, R.-L. - Essais de linguistique française.
124409: WAGNER, J.R. - Heralds of the good news. Isaiah and Paul 'in concert' in the Letter to the Romans.
65040: WAGNER, R. - Asiwinarong: ethos, image and social power among the Usen Barok of New Ireland. W.6 fig., 29 pl.& 3 maps.
35194: WAGNER, R. - Stellung des attributiven Adjektivs in altfranzösischen Prosatexten des XIII. bis Anfang des XV.Jahrhunderts.
106663: WAGNER, K. - Deutsche Sprachlandschaften. M.Karten.
106662: WAGNER, G. - "Frech" im heutigen Englisch.
100403: WAGNER, J.M. - Hoffmann von Fallersleben 1818-1868. Fünfzig Jahre dichterischen und gelehrten Wirkens bibliographisch dargestellt.
80151: WAGNER, H. - Das Hethitische vom Standpunkte der typologischen Sprachgeographie.
77183: WAGSTAFF, P. - Memory and desire: Rétif de la Bretonne, autobiography and utopia.
31890: WAHLGREN, E.G. - Etude sur les actions analogiques réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes.
35196: WAHLGREN, E.G. - Etude sur les actions analogues réciproques du parfait et du participe passé dans les langues romanes, I.
78584: WAHLUND, C. (HRSG.) - Die altfranzösische Prosaübersetzung von Brendans Meerfahrt. (Nach d.Paris.HS.BN.fr.1553 m.Einl., latein.u.altfranzös.Parallel-Texten, Anm.u. Glossar). M.4 Taf.
93486: WAHLUND, C., H.VON FEILITZEN & A.NORDFELT. (PUBL.) - Les Enfances Vivien. Chanson de geste.
21126: WAIDSON, H.M. - The modern German novel. A mid-20th century survey.
130601: WAILLY, N.DE. - Joinville et les enseignements de Saint Louis a son fils.
106640: WAINSTEIN, L. - L'expression du commandement dans le français actuel.
78330: WAIS, K. (HRSG.) - Der Arthurische Roman.
120380: WAITZ, G. - Deutsche Verfassungsgeschichte. Die Verfassung des deutschen Volkes in ältester Zeit.
75450: WAITZ, G. (REC.) - Annales Bertiniani.
110646: WAITZ, G. - Jahrbücher des deutschen Reichs unter König Henirich I.
102014: WAITZ, G., O.HOLDER-EGGER E.A. (ED.) - Scriptores rerum langobardicarum et italicarum saec. VI-IX.
28573: WAKELIN, M. (ED.) - Patterns in the folk speech of the British Isles.
61715: WAKKER, G. - Conditions and conditionals: an investigation of ancient greek.
16130: WAL, T.V.D. - Op zoek naar een nieuwe vrijheid. Een kwart eeuw arbeidersbeweging in Friesland (1870-1895).
14648: WAL, S.L.V.D. - De motie-Keuchenius. Een koloniaal-historische studie over de jaren 1854-1866.
90227: WAL, M.J. VAN DER. - De moedertaal centraal. Standaardisatie-aspecten in de Nederlanden omstreeks 1650.
4321: WALBERG, E. (PUBL.) - Contes pieux en vers du XVIe siècle, tirés du receuil intitulé 'Le Tombel de Chartrose'.
8135: WALCH, J. - De varianten van Vondel's Palamedes.
8137: WALCH, J.L. - Studiën over litteratuur en tooneel.
3812: WALCH, J. - Het leven van een heilige (St.Franciscus van Assisi). Een gedramatiseerde legende.
25780: WALDBERG, M.V. - Der empfindsame Roman in Frankreich. I.Teil: Die Anfänge bis zum Beginne des XVIII.Jhts. (alles w.ersch.)
87021: WALDMEIR, J.J. - American novels of the second world war.
98976: WALDSCHMIDT, E.& R.L. - Musikinspirierte Miniaturen, I: Ragamala-Bilder aus dem westlichen Himalaya-Gebiet. M.48 Fig.& 41 (teilw.farb.) Taf.
131928: WALICKIEGO, M. (RED.) - Sztuka polska przedromanska i romanska do schylku XIII wieku.
108630: WALKER, S.S. - Ceremonial spirit possession in Africa and Afro-America.
124151: WALKER, D.C. - Dictionnaire inverse de l'ancien français.
117277: WALKER, S.S. - The religious revolution in the Ivory Coast. The prophet Harris and the Harrist church.
92118: WALKER, E. - Der Monolog im höfischen Epos.
105833: WALKER, R.J. - Anti mias: an essay in isometry.
122505: WALKUS, SIMON SR. - Oowekeeno oral traditions, as told by the late chief Simon Walkus Sr. (Texts w.transl.) by E.W.Windsor, ed.by S.Hilton & J.C.Rath.
35199: WALL, K. - L'inversion dans la subordonnée en français contemporain.
80157: WALL, L. & W.MORGAN. - Navajo-english dictionary.
38199: WALLACE, W. - The logic of Hegel, translated with prolegomena.
38201: WALLACE, W. - Lectures and essays on natural theology and ethics. W.portr. Ed.w.intr.by E.Caird.
108987: WALLACE, I. (ED.) - Aliens - Uneingebürgerte. German and Austrian writers in exile.
125107: WALLACE-HADRILL, A. - Houses and society in Pompeii and Herculaneum. W.num.fig & 8 col.plates.
112423: WALLACE, I., D.TATE & G.LABROISSE. (HRSG.) - Heiner Müller: Probleme und Perspektiven, Bath-Symposion 1998. M.10 Taf.
123244: WALLACE, ALFRED RUSSELL. - Insulinde: Het land van den Orang-Oetang en den Paradijsvogel. Uit het Engelsch vertaald en met aanteekeningen voorzien door P.J. Veth. Tweede deel. Met Frontispiece en 4 platen in houtgravure, 1 kl.litho kaart en 20 afb. in de tekst.
107226: WALLACH-FALLER, M. - Ein alemannischer Psalter aus dem 14.Jahrhundert. (Hs.A.iv.44 UB Basel). (Studie & Text)
46254: WALLACH, L. - Diplomatic studies in Latin and Greek documents of the Carolingian age. W.7 pl.
46256: WALLÉN, P.E. - Die Klage gegen den Toten im nordgermanischen Recht.
123170: WALLENSKÖLD, A. (PUBL.) - Florence de Rome. Chanson d'aventure du premier quart du XIIIe siècle.
84779: WALLENSKÖLD, A. (PUBL.) - Florence de Rome. Chanson d'aventure du premier quart du XIIIe siècle.
11810: WALLER ZEPER, C.M. - De oudste intresttafels in Italië, Frankrijk en Nederland m.herdr.v.Stevins "Tafelen van Interest". M.2 pl.
124800: WALLER, F.G. - Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs. Bewerkt door W.R. Juynboll. Met 61 portr.
54977: WALLESER, M. - Die Sekten des alten Buddhismus.
98977: WALLESER, M. - Die philosophische Grundlage des älteren Buddhismus.
48282: WALLINGA, H.T. - The boarding-bridge of the Romans. Its construction and its function inthe naval tactics of the First Punic War.
103631: WALLIS, H. (ED.) - Carteret's voyage round the world, 1766-69. W.20 pl.
128403: WALLIUS, J. - Poematum libri novem.
87434: WALLMÉN, O. - Alte tschechische Pflanzenname und Rezepte im Botanicon Dorstens.
30283: WALLNER, B. - An exposition of Qui habitat and Bonum est in English. Ed.from the Mss.with intr., notes and glossary.
28591: WALLNER, B. (ED.) - The Middle English transl.of Guy de Chauliac's treatise on "Apostemes". Part I. Text. Book II of the Great Surgery.
106752: WALLNER, B. (ED.) - The Middle English translation of Guy de Chauliac's treatise on fractures and dislocations. (Book V of the great surgery). W.1 pl.
106749: WALLNER, B. (ED.) - A Middle English version of the introduction to Guy de Chauliac's Chirurgia Magna. W.1 pl.
69426: WALLON, H. - Histoire de l'esclavage dans l'antiquité.
102019: WALLON, H. - Saint Louis et son temps.
85357: WALLSTRÖM, S. - Studier i övre språkgeografi med utgångspunkt från Arjeplogmålet.
119985: WALMISLEY, C.A. (ED.) - An index of persons named in early chancery proceedings, Richard II (1385) to Edward IV (1467), preserved in the Pulbic Record Office, London.
112845: WALPOLE, R.N. - Le Turpin français, dit le Turpin I. Ed.(av.variantes etc.). Av.1 pl.
128060: WALPOLE, A.S. (ED.) - Early latin hymns.
119842: WALPOLE, HORACE. - Hieroglyphic tales. Repr.of the ed.1785 w.intr.by K.W.Gross.
105809: WALPOLE, A.S. - Early latin hymns.
98979: WALRAVEN, B.C.A. - Muga: the songs of korean shamanism.
114163: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921-1950, 1951-1965, 1966-1989. Verz.&toegel.d.H.Polis & C.&B.Walschap.
4109: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat. Met tekeningen van J. Cantré.
116221: WALSEMANN, H. (HRSG.) - Pädagogische Quellenschriften.
130046: WALSH, K. & D.WOOD. (EDS.) - The Bible in the medieval world. Essays in memory of Beryl Smalley.
109613: WALSH, VICOMTE (J.-A.) - Journées mémorables de la Révolution Française, racontées par un père a ses fils, ou récit complet des événements qui se sont passés en France depuis 1787 jusqu'en 1804. Avec 2 portraits.
131289: WALSH, JOSEPH ALEXIS. - Vendeesche brieven, of briefwisseling tusschen dry vrienden in 1823, door den Burggraef Waslch. Vryelyk uit het Fransch vertaeld naar de tweede uytgave.
103262: WALSH, (J.-A.) - Lettres vendéennes ou correspondance de trois amis, en 1823. 2e éd. Avec carte dépliante sous couverture.
121136: WALSH, P.G. - The roman novel. The Satyricon of Petronius and the Metamorphoses of Apuleius.
110651: WALSINGHAM, THOMAS. - Ypodigma Neutriae. Ed.by H.T.Riley.
46266: WALSTRA, G.J.J. - Les cinq épitres rimées dans l'appendice des Formules de Sens (Cod.Par.Lat.4627): la querelle des évêques Frodebert et Importun (665/66). Texte, trad.& comm.
23442: WALTER, E. - Studien zur Vápnfirdinga Saga.
67917: WALTER VON CHÂTILLON. CHRISTENSEN, H. - Das Alexanderlied Walters von Châtillon.
130062: WALTER, J.VON. - Die ersten Wanderprediger Frankreichs. (1.Robert von Arbrissel. 2.Bernhard von Thiron, Vitalis von Savigny, Girald von Salles, Bemerkungen zu Norbert von Xanten und Heinrich von Lausanne).
105810: WALTER, A. - Die Grundbedeutung des Konjunktivs im Griechischen.
108989: [GARBER] WALTER, A.E.(HRSG.). - Regionaler Kulturraum und intellektuelle Kommunikation vom Humanismus bis ins Zeitalter des Internet. Festschrift für Klaus Garber.
100054: WALTER, H.-A. - Deutsche Exilliteratur 1933-1950. Bd.II-IV (Europäisches Appaesement und überseeische Asylpraxis; Internierung, Flucht und Lebensbedingungen im 2.Weltkrieg; Exilpresse).
88808: WALTER, E. - Lexikalisches Lehngut im Altwestnordischen.
25784: WALTERS-GEHRIG, M. - Trois fabliaux. Saint Pierre et le jongleur/ de Haimet et de Barat et Travers/ Estula. Ed.crit.
124240: WALTERS, P. (ED.) - From judaism to christianity: tradition and transition. A Festschrift for Thomas H. Tobin, s.j. on the occ.of his 65th birthday.
122870: WALTERS, E.J. - Attic grave reliefs that represent women in the dress of Isis.
110653: WALTHARIUS - (Text, italian transl.& comm.) a cura di E.d'Angelo.
110658: WALTHARIUS. LANGOSCH, K. - Waltharius: die Dichtung und die Forschung.
128069: WALTHARIUS. GEURTS, H. - Der lateinische Waltharius und die deutsche Walthersage. Untersuchungen zur Verfasserfrage und zum Einfluss der Antike, des Christentums und der germanisch-deutschen Heldensage auf den Waltharius.
110659: WALTHARIUS. OENNERFORS, A. - Die Verfasserschaft des Waltharius-Epos.
110656: WALTHARIUS. KRAMMER, H. - Die Verfassersfrage des Waltharius.
102035: WALTHARIUS. SCHWAB, U. - Waldere, testo e commento. Av.2 facs.
102033: WALTHARIUS. HAUG, A. - Zur Entstehung und Entwicklung der Walthersage.
25786: WALTHAUS, R. - La Nieve que arde o abrasa. Dido en Lucretia in het Spaanse drama van de 16de en 17de eeuw. Con resumen en español.
4936: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. SCHOLZ, M.G. - Bibliographie zu Walther von der Vogelweide.
27448: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. MAURER, F. - Die politischen Lieder Walthers von der Vogelweide.
22704: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. HUISMAN, J.A. - Neue Wege zur dichterischen und musikalischen Technik Walthers von der Vogelweide. Mit Exkurs über die symmetrische Zahlenkomposition im Mittelalter.
21149: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. WILMANNS, W. - Leben und Dichten Walthers von der Vogelweide.
21146: WALTHER VON DER VOGELWEIDE. KRAUS, C.V. - Walther von der Vogelweide.Untersuchungen.
75455: WALTRAMUS. - Liber de unitate ecclesiae conservanda. Rec.W.Schwenkenbecher.
48292: WALTZ, P. - La question d'Orient dans l'antiquité.
128167: WALZ, D. - Auf den Spuren der Meister. Die Vita des heiligen Magnus von Füssen. (Mit Text u.Übersetzung).
28227: WALZEL, O. - Gehalt und Gestalt im Kunstwerk des Dichters. Neudruck. M.2 Taf.u.22 Abb.
22708: WALZEL, O. - Vom Geistesleben alter und neuer Zeit. (2.verm.Aufl.v."Vom Geistesleben des 18.u.19.Jhts.").
117533: WAMPER, H. - Das Leben der Brüder Adrian und Peter van Walenburch aus Rotterdam und ihr Wirken in der Erzdiözese Köln bis zum Jahre 1649. M.2 Taf.
127851: WANDALBERT VON PRÜM. STIENE, H.E. (HRSG.) - Vita et miracula sancti Goaris.
114157: WANDER, K.F.W. (HRSG.) - Deutsches Sprichwörter-Lexikon.
106639: WANDRUSZKA, M. - Haltung und Gebärde der Romanen.
91352: WANG, W.S.Y.(ED.) - The lexicon in phonological change.
127813: WANG CH'UNG. - Lun-hêng. (I.Philosophical essays; II.Miscellaneous essays.). Transl.& annotated by A.Forke.
48296: WANGSTEDT, S.V. - Ausgewählte demotische Ostraka (Victoria-Mus.Uppsala & St.Samml.Berlin). M.Beih.v.15 Taf.
119291: WANNER, R.E. - Claude Fleury (1640-1723) as an eductional historiographer and thinker.
62516: WANNER, D. & D.A.KIBBEE (ED.) - New analysis in romance linguistics.Selected papers 18th Ling.Symp.Rom.Lang., Urbana-Champaign 1988.
83054: WANNER, L. - Lexical functions in lexicography and natural language processing.
130655: WANNER, D. - The development of romance clitic pronouns, from latin to old romance.
111483: WANSCHER, V. - Epigraphie étrusque et pré-romaine. Av.22 fig.
83921: WANSEM, C.V.D. - Het ontstaan en de geschiedenis der Broederschap van het Gemene Leven tot 1400.
105365: WANSINK, H. - Politieke wetenschappen aan de Leidse universiteit, 1575-ca.1650.
119487: WAP, J.J.F. - Bloemlezing - honderd stuks - uit de poëzy mijner laatste vijf-en-twintig jaren, door Dr. Wap. Met gesigneerde ingeplakte orig.portretfoto.
112879: WARD, A. (ED.) - Teoría y práctica de la historiografía hispánica medieval.
108633: WARD, W.E.F. - A history of Ghana. W.12 pl.& 11 maps.
64230: WARD, J. - The realm of ends or pluralism and theism.
95502: WARDALE, E.E. - Chapters on Old English literature. W.3 pl.
124414: WARE J.P. - The mission of the church in Paul's Letter to the Philippians in the context of ancient judaism.
22709: WAREMAN, P. - Spielmannsdichtung. Versuch einer Begriffsbestimmung.
54993: WARES, A.C. - A comparative study of Yuman consonantism. W.map.
73701: WARMINGTON, E.H. (ED.) - Remains of old latin Ed. and transl.
128769: WARMINGTON, E.H. - The commerce between the Roman Empire and India.
25792: WARNANT, L. - La constitution phonique du mot wallon. Etude fondée sur le parler d'Oreye (Hesbaye liégeoise). Av.figs.& graphiques.
80160: WARNECK, J. - 60 Jahre Batakmission in Sumatra. M.16 Abb.& Krt.
65047: WARNECK, J. - Toba-batak-deutsches Wörterbuch. M.Beitr.v.J.Winkler & K.A.Adelaar hrsg.v.R.Roolvink.
31895: WARNECKE, R. - Die Syntax des betonten Reflexivpronomens im Französischen.
120062: WARNER, G. (ED.) - The Libelle of Englyshe Polycye, a poem on the use of sea-power 1436. W.6 (2 double) plates.
116456: WARNER-LEWIS, M. - Trinidad Yoruba, from mother tongue to memory.
126431: WARNER, L. - De rebus turcicis epistolae ineditae. Ed. G.N. du Rieu.
120328: LEVINIUS WARNER. - Levinus Warner and his legacy. Three centuries legatum Warnerianum in the Leiden University libarary. With ills.
116764: WARNGART, ST. & R.HELLMANN. - Die Zeitung im deutschen Gefangenen- und Interniertenlager. Eine Bibliographie.
91902: [SAVIGNY]. WARNKOENIG, L.A. - Analyse du Traité de la possession.
92313: WARNSINCK, J.C.M. (UITG.) - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617. M.portr.& frontisp.
90160: WARNSINCK-DELPRAT, C.E. (UITG.) - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aan de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. M.portr., kaart & 7 pl.
115050: WARNSINCK, W.H. BSZ. - Gedichten. Gegraveerde titelpagina.
114694: WARNSINCK BSZ., W.H. - Lorenzo en Bianca, romantisch gedicht, in drie zangen. Met gelithografeerde titelpagina en 4 litho's naar Nicolaas Pieneman.
50654: WARREN, W.L. - Henry II. W.27 pl.& 14 maps.
4111: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
99667: WARTBURG, W.VON. - Französisches Etymologisches Wörterbuch (FEW). (Bd.1-14 A bis Z; Bd.15-17 Wörter germanischen Ursprungs; Bd.18-20: Anglizismen; Orientalia; Wörter aus dem übrigen Sprachen; Bd.21: Materialen unbekannten unsicheren Ursprungs) & Bd.22 einschl.Index. + Beiheft: Ortsnamenregister/Literaturverzeichnis/Uebersichtskarte + Liste des abbréviations.
31899: WARTBURG, W.V. - Von Sprache und Mensch. Gesammelte Aufsätze. Mit Bibliogr.des Verf. M.8 Krtn.
130963: WARTBURG, W.V. - Bibliographie des dictionaires patois.
125793: WASHBURN, D. - Style, classification and ethnicity: design categories on Bakuba Raffia Cloth.
120947: IBN AL-WASSA. - Das Buch des buntbestickten Kleides. Uebers.u.hrsg.v.D.Bellmann.
74568: WASSÉN, S.H. - A medicine-man's implements and plants in a tiahuanacoid tomb in highland Bolivia. W.num.ill. (partly col.).
114641: WASSENAER, NICOLAAS VAN. - Harlemias. Het beleg der stad Haarlem in een Grieksch gedicht verhaald. Uitg.met vert., inl.enz.d.G.C.van Walsem.
130818: WASSENBERGH, EV. - Taalkundige bijdragen tot den Frieschen tongval.
127701: WASSENBERGH, EVERWINUS. - Oratio de bonarum hodie literarum et eruditionis in Belgio commodis et incommodis, eaque vel amplicicandi, vel tollendi modis.
66222: WASSERMAN, J.N. & L.RONEY (ED.) - Sign, sentence, discourse. Language in medieval thought and literature.
101578: WASSERMAN, E.R. (ED.) - Aspects of the eighteenth century.
115478: WAT - Woordeboek van die Afrikaanse taal. Red.P.C.Schoonees etc. Deel 1-3: A t/m G. Met platen.
124796: WATER, J.W.TE. - Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz.van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare beide belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574.
84858: WATER, A.V.D. - De volkstaal in het oosten van de Bommelerwaard.
8144: WATERSCHOOT, W. - De "Poeticsche Werken" van Jonker Jan van der Noot. Analytische bibliografie en tekstuitgave met inleiding en verklarende aantekeningen.
32711: WATHELET-WILLEM, J. - Recherches sur la Chanson de Guillaume. Etudes accompagnées d'une édition.
120116: WATNEY, J. - Some account of the Hospital of St.Thomas of Acon, in the Cheap, London, and of the plate of the Mercers' Company. W.7 ill.& 11 plates.
55013: WATSON, W. - Cultural frontiers in ancient East Asia. W.72 fig.& 103 pl.
98071: WATSON, J. (ED.) - Speaking volumes:orality and literacy in the greek and roman world.
131319: WATSON, G. (ED.) - The new Cambridge bibliography of English literature.
77797: WATSON, H.B. - Modern theories of organic chemistry. W.22 fig. 2nd ed.
112286: WATSON, G.R. - The roman soldier. W.26 pl.
95436: WATT, L.M. - Attic & Elizabethan tragedy.
123428: WATT, W.M., A.T.WELCH, M.MARMURA U.A. - Der Islam. (Bd.I: Mohamed und der Frühzeit - Islamisches Recht - Religiöses Leben; II.Politische Entwicklungen und theologische Konzepte.)
103324: WATT, J. ROBINSON, E. & A.E.MUSSON. - James Watt and the steam revolution. W.19 ill.on pl.& 16 col.pl.
115712: WATT, W.M. - Islamic philosophy and theology.
124410: WATT, J.G.VAN DER. - Salvation in the New Testament. Perspectives on soteriology.
119674: WATT, J.A. - The church and the two nations in medieval Ireland.
68314: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Deutsche Kaiserzeit, Bd.I. Hrsg.v.R.Holzmann.
110666: WATTENBACH, W. - Kleine Abhandlungen zur mittelalterlichen Geschichte. M.Taf.
119281: WATTENBACH, W. & F.-J. SCHMALE. - Deutschlands Geschichtsquellen in Mittelalter. Vom Tode Kaiser Heinrichs V. bis zum Ende des Interregnum. Band I.
110665: WATTENBACH, W. (ED.) - Vita Henrici IV.imperatoris. BRUNO.De bello saxonico. ADAMUS.Geste hammaburgensis ecclesiae pontificum. HERBORDUS Dialogus de vita Ottonis.Ed.G.H.Pertz. CNUTONIS regis gesta.Ed.G.H.Pertz.
110664: WATTENBACH, W. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter. Bd.II: (Die Zeit der Salier - Die Welfen und Weiblinger).
122255: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, Bd.I: Vorzeit - Karlinger - Ottonen).
89238: WATTENBACH, W.& W.LEVISON. - Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: Vorzeit und Karlinger. Heft I-VI, mit Beiheft: Rechtsquellen. Hrsg.v.H.Löwe & R.Buchner.
111999: WATTERS, D.E. - A grammar of Kham.
126466: WATTS, A.CHALMERS. - The lyre and the harp. A comparative reconsideration of oral tradition in Homer and Old English epic poetry.
100055: WATTS, R.J., S.IDE & K.EHLICH (ED.) - Politeness in language. Studies in its history, theory and practice.
114673: WAUGH, L.R. & F.VAN COETSEM. - Contributions to grammatical studies. Semantics and syntax.
117785: WAUGH, E., LECLAIRE, N. & G.CARDINAL. (ED.) - Alberta Elders' Cree dictionary.
99847: WAUGH, E. SYKES, C. - Evelyn Waugh. A biography. W.12 pl.
116583: WAUTERS, A. - Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de la Belgique. Tome 1 - 5 (années 275 - 1279).
127025: WAUTERS, A. - Les délices de la Belgique, ou description historique, pittoresque et monumentale de ce royaume. Av.plan dépl.de Bruxelles et 99 (de100) planches lithographiés d'après Lauters, Stroobant, Ghémar, Vanderhecht, Bielski, etc.
8146: WAVEREN, A.C.V. - P.T.Helvetius van den Bergh.
98986: WAYMAN, A.& R.TAJIMA. - The enlightenment of Vairocana.
124219: [JONSON]. WAYNE, D.E. - Penshurst. The semiotics of place and the poetics of history.
131886: WEALE, W.H.J. (ÉD.) - Exposition des primitifs flamands et d'art ancien. Première section: tableaux. Catalogue.
70019: WEAR, A., J.GEYER-KORDESCH & R.FRENCH (ED.) - Doctors and ethics: the earlier historical setting of professional ethics.
4399: WEBER, H. - La création poétique au XVIe siècle en France. De Maurice Scève à Agrippa d'Aubigné.
55030: WEBER, O. - Die Literatur der Babylonier und Assyrer. M.3 Abb.
105195: WEBER, M. - Gesammelte politische Schriften. Hrsg.v.J.Winckelmann.
38213: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
110667: WEBER, M., G.HASLER U.A. (HRSG.) - Das Tennenbacher Güterbuch (1317-1341). M.4 Taf.& 1 Krt.
122879: WEBER, M. - Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. Hrsg.v.J.Winckelmann
64234: WEBER, A. LUOMA, M. - Die drei Sphären der Geschichte (bei Alfred Weber). M.Portr.
98987: WEBER-KELLERMANN, I. - Ludolf Parisius und seine altmärkischen Volkslieder.M.Herausg.d.Melodien v.E.Stockmann.
130722: WEBER, C. - Die Prosafassungen des "Couronnement de Louis", des "Charroi de Nîmes" und der "Prise d'Orange".
116673: WEBER, CH. (HRSG.) - Silbergestaltung. Zeitgenössische Formen und Tendenzen. With many ills.
84809: WEBER-SCHÄFER, P. - Einführung in die antike politische Theorie.
108765: WEBER, A. - Ueber den zweiten, grammatischen Parasiprakaca des Krishnadasa.
86996: WEBER, C.A. - Bristols Bedeutung für die englische Romantik und die deutsch-englischen Beziehungen.
88543: WEBER, H.. - Das Gattungssystem der französischen Frühaufklärung (1680-1750).
65050: WEBER, F. - Beiträge zur Charakteristik der älteren Geschichtsschreiber über Spanisch-Amerika.
102134: WEBER, S.A. - Theology and poetry in the Middle English lyric. A study of sacred history and aesthetic form. W.7 pl.
46291: WEBER, H. - Die Hülfsverpflichtungen der XIII Orte. (Ein Beitrag zur Geschichte schweizerischen Staatsrechts)
108766: WEBER, A. (HRSG.) - Indische Studien: Zeitschrift für die Kunde des indischen Alterthums. / Beiträge für die Kunde des indischen Alterthums.
64232: WEBER, A. ECKERT, R. - Kultur, Zivilisation und Gesellschaft: die Geschichtstheorie Alfred Webers.
31901: WEBER, E. - Ueber den Gebrauch von devoir, laissier, pooir, savoir, soloir, voloir im Altfranzösischen.
110668: WEBSTER, J.R. - Carmel in medieval Catalonia. W.4 pl.& 1 map.
61726: WEBSTER, T.B.L. - The greek chorus.
48316: WEBSTER, T.B.L. - Von Mykene bis Homer. M.38 Taf.& 1 Krt.
108640: WEBSTER, J.C.B. - Popular religion in the Punjab today.
88340: WECHSSLER, E. - Ueber die verschiedene Redaktionen des Robert von Borron zugeschriebenen Graal-Lancelot-Cyklus.
35212: WECHSSLER, E. - Das Kulturproblem des Minnesangs. Studien zur Vorgeschichte der Renaissance. I.Minnesang und Christentum. (alles w.ersch.).
114703: WEDDIGE, H. - Einführung in die germanistische Mediävistik. M.24 Abb.
123057: WEDEKIND, F. - Marquis von Reith. (Münchener Scenen). Schauspiel in fünf Aufzügen.
123058: WEDEKIND, F. - Franziska. Ein modernes Mysterium in fünf Akten.
14668: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de proces-gang in civiele zaken voor het Hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
55035: WEDEL, W.R. - An introduction to Kansas archeology. W.109 fig.& 97 pl.
101322: VAN DER WEE, H. ET AL. (ED.) - Fifth international conference of economic history / Cinquieme conférence internationale d'histoire économique, Leningrad 1970. (Proceedings).
127342: WEEMAES, E. - Gezangen met uitgekozen muziek, door E.Weemaes, priester van het Gezelschap van Jesus.
50675: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la ville de Doullens pour l'année 1470. Av.facs.
25806: WEERENBECK, B.H.J. - Participe présent et gérondif.
14059: JAN DE WEERT. - Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. Uitg.d.J.H.Jacobs.
11817: WEEVERS, TH. - Fifty years of plant physiology (1895-1945).Intr.by F.W.Wendt.
89241: WEGENER, W. - Böhmen / Mähren und das Reich im Hochmittelalter, 919-1253.
85106: WEGENER, V. & M.KJAER. - To studier i danske fornavne.
73554: WEGNER, M. - Das Musikleben der Griechen. M.22 Fig.& 32 Taf.
55043: WEGNER, R.N. - Zum Sonnentor durch altes Indianerland (Forschungsr.in.N-Argent., Bolivien, Peru & Yucatan). M.226 Abb.& 1 Krt.
83861: WEGSCHEIDER, J.A.L. - Institutiones theologiae christianae dogmaticae.
120440: WEHLEN, W. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung im Zeitalter Ludwigs des Frommen.
55048: WEHR, H. - A dictionary of modern written arabic. Ed.by J.M.Cowan.
55047: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart. + Supplement.
123430: WEHR, H. - Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der Gegenwart.
80430: WEHRLI, M. - Formen mittelalterlicher Erzählung.
121353: WEHRLI, C. (ÉD.) - Les papyrus de Genève. Deuxième volume Nos 82-117. Avec 1 portrait et 37 fac-similes.
125198: WEIBULL, L. - Nordisk historia. Forskningar och undersökningar. (I.Forntid och Vikingatid; II.Stat och kyrka i Danmark under äldre medeltid; III.Från Erik den Helige till Karl XII). W.1 folding map, 10 ill
125431: WEICHERT, M.A. (ED.) - Poetarum latinorum Hostii, Laevii, C. Licinii Calvi, C. Helvii Cinnae, C. Valgii Rufi, Domitii Marsi aliorumque vitae et carminum reliquiae.
60279: MARCUS V.WEIDA. - Der Spiegel hochloblicher Bruderschaft des Rosenkrantz Marie. Hrsg.(m.Faks.d.Ausg.1514) & Komm.v.A.v.d.Lee.
108644: WEIERS, W. - Die Revolution der Chen-qaio: Untersuchungen zur Geschichte und Gründung der Song-Dynastie.
112598: WEIERS, M. (HRSG.) - Die Mongolen: Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur. M.24 Taf.& 2 Krt.
24519: WEIGAND, H.J. - Critical probings.Essays in European literature.From Wolfram von Eschenbach to Thomas Mann.
112786: WEIGAND, F.L.K. - Deutsches Wörterbuch. 2.verb.u.verm.Aufl.
66329: WEIGAND, H. - Linguistically motivated principles of knowledge base systems.
110680: WEIJDEN, P.V.D. - Laudes Domini: tekst, vert.& comm.
61748: WEIJERMANS, L.H. - De genitivus inhaerentiae in het latijn.
91976: WEIJERS, O. (ED.) - Vocabulary of teaching and research between middle ages and renaissance (colloquium).
110679: WEIJERS, O. (ED.) - Les Questions de Craton et leurs commentaires.
102048: WEIJERS, O. (ED.) - Pseudo-Boèce, De disciplina scolarium: introd., texte & comm.
102049: WEIJERS, O. - Terminologie des universités au XIIIe siècle.
84896: WEIJNEN, A.A. - Oude woordlagen in de zuidelijk-centrale dialecten.
70528: WEIJNEN, A. - De dialecten van Noord-Brabant. M.6 uitsl.krtn.
8155: WEIJNEN, A. - Nederlandse dialectkunde. M.krt. 2de dr.
99947: WEIJNEN, A. - Leenwoorden uit de latinitas stratigrafisch beschouwd. M.19 krtn.
8160: WEIJNEN, A. - Liber amicorum Weijnen.Bundel opstellen aang.bij zijn 70ste verjaardag. Red.J.Kruijsen.
126375: WEIJNEN, A.A. - Etymologisch dialectwoordenboek.
8157: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
92269: WEIJTENS, H.P.A.M. - Christus onze tijdgenoot. Een vergelijkende litteratuurstudie over het motief van den wederkerenden Christu in de laatste halve eeuw.
8161: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
129633: WEIL, M.-H. - La morale politique du grand Frédéric d'après sa correspondance.
48323: WEIL, H.] - Mélanges Henri Weil: recueil de mémoires concernant l'histoire et la littérature grecques.
130828: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
8163: WEILAND, P. - Kunstwoordenboek./Woordenboek der Nederduitsche synonimen./Nederduitse spraakkunst.
102713: WEILAND, P. - Handwoordenboek voor de spelling der Hollandsche taal.
6097: WEILAND, P. - Nederduitsche spraakkunst.Uitg.in naam van en op last van het staatsbestuur der Bataafsche Republiek.
8165: WEILAND, P. - Nederduitsch letterkundig woordenboek.
46303: WEILER, A.G. - Heinrich von Gorkum (+ 1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spätmittelalters.
48324: WEILER, I. - Der Sport bei den Völkern der alten Welt.
93098: WEILER, I. - Griechische Geschichte: Einführung, Quellenkunde, Bibliographie.
110044: WEILER, A.G. - De Middeleeuwen voorbij. Humanisme en scholastiek op de drempel van de nieuwe tijd. Verspreide opstellen t.g.v. zijn 65ste verjaardag. Uitg.d.P.Bange.
100077: WEILER, A.G. - Volgens de norm van de vroege kerk. De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene leven in Nederland.
64245: WEILLER, K.V. - Grundlegung zur Ethik als Dynamik zu einer auf die Lehre der Tugendkräfte gegründete Lehre der Tugendgesetze. Herausgegeben von seinem Testaments-Executor.
17137: WEIMANN, R. (HRSG.) - Realismus in der Renaissance.Aneignung der Welt in der erzählenden Prosa.
77802: WEINBERG, A.V. - Kinetische Stereochemie der Kohlenstoffverbindungen. M.25 Abb.
115524: WEINBERG, W. - Die Reste des Jüdischdeutschen.
106177: WEINBROT, H.D. - The formal strain. Studies in augustan imitation and satire.
77804: WEINEK, L. (HRSG.) - Definitive Resultate aus den Prager Polhöhen-Messungen von 1889-92 und von 1895-99. M.Abb.& 2 Taf.
65056: WEINER, J.F. (ED.) - Mountain papuans: historical and comparative perspectives from New Guinea fringe highland societies. W.5 maps.
128192: WEINFURTER, S. - Die Geschichte der Eichstätter Bischöfe des Anonymus Haserensis. Edition - Übersetzung - Kommentar.
22722: WEINHOLD, K. - Die deutschen Frauen in dem Mittelalter.
22723: WEINHOLD, K. - Ueber deutsche Dialectforschung. Die Laut- und Wortbildung und die Formen der schlesischen Mundart. M.Rücksicht auf verwantes in deutschen Dialecten.
21175: WEINHOLD, K. - Festschrift zur 50 jährigen Doktorjubelfeier Karl Weinholds.
77522: WEINMAYER, B. - Studien zur Gebrauchssituation früher deutscher Druckprosa. Literarische Oeffentlichkeit in Vorreden zu Augsburger Frühdrucken. M.10 Abb.
103087: WEINREICH] STROHEKER, K.F. (HRSG.) - Satura, O.Weinreich zum 13-3-1951 dargebracht.
115838: WEINRICH, L. - Quellen zur deutschen Verfassungs-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte bis 1250. Auswahl m.Übers.
71148: WEINSTEIN, B. - Die philosophischen Grundlagen der Wissenschaften.
111488: WEINSTOCK, H. - Die Tragödie des Humanismus.
94831: WEINSTOCK, J. (ED.) - The nordic languages and modern linguistics 3: Proceedings 3rd Intern.Conf.of Nordic & General Linguistics 1976.
55066: WEINTRAUB, W.] - (Festschrift:) For Wiktor Weintraub: essays in polish literature, language and history. Ed.by V.Ehrlich, R.Jakobson e.a.
121224: WEINTRITT, O. - Formen spätmittelalterlicher islamischer Geschichtsdarstellung. Untersuchungen zu An-Nuwairi al-Iskandaranis Kital al-Ilmam und verwandten zeitgenössischen Texten.
89796: WEIR, R.H. - Language in the crib. (Monologues of a two-and-a-half year old child).
105238: WEIS, E. - Geschichtsschreibung und Staatsauffassung in der französischen Encyclopädie.
16406: WEISFLOG, R. - Die Entwicklungsgeschichte der finnisch-deutschen Handelsbeziehungen.
127405: WEISKE, B. - Gesta Romanorum. (1.Untersuchungen zu Konzeption und Überlieferung. 2.Texte, Verzeichnisse).
114717: WEISS, W. - Die elisabethanische Lyrik.
119825: WEISS, R. - Humanism in England during the fifteenth century.
110670: WEISS, U.R. - Die konstanzer Bischöfe im 12.Jahrh.
93261: WEISS, J., J.FELLOWS & M.DICKSON. (ED.) - Medieval insular romance. Translation and innovation. W.4 ill.
124594: WEISS, H. - Kostümkunde. Handbuch der Geschichte der Tracht, des Baues und des Geräthes der Völker des Alterthums. / Geschichte der Tracht und des Geräthes im Mittelalter vom 4ten bis zum 14ten Jahrhundert. / Geschichte der Tracht und des Geräthes vom 14ten Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Mit 1945 Holzgravuren in der Text.
71152: WEISS, F.R. DE. - Principes philosophiques, politiques et moreaux.
38232: WEISSE, C.H. - Kleine Schriften zur Aesthetik und ästhetischen Kritik. Hrsg.v.R.Seydel.
95485: WEISSEL, J. - James Thomson der Jüngere. Sein Leben und Werke.
128293: WEISWEILER, M. (HRSG.) - Die Methodik des Diktatkollegs (Adab al-imla’ wa’l-istimla’). Von Abd-al-Karim ibn Muhammad as-Sam’ani.
127328: WEITEMEIER, B. - Visiones Georgii. Untersuchung mit synoptische Edition der Übersetzung und Redaktion C.
123236: WEITENBERG, J.J.S. - Parallel aligned text and bilingual concordance of the armenian and greek versions of the Book of Jonah.
123239: WEITENBERG, J.J.S. (ED.) - New approaches to medieval armenian language and literature
55073: WEITENBERG, J.J.S. - Die hethitischen U-Stämme.
38234: WEITLING, W. - Garantien der Harmonie und Freiheit (1842).
117664: WEITZEL, A.W.P. - Batavia in 1858. Schetsen en beelden uit de hoofdstad van Nederlandsch Indië. Met kaart en gelithografeerde titel.
106694: WEITZENBÖCK, G. - Die Mundart des Innviertels, bes.von Mühlheim. Lautkunde.
112984: WEITZMANN, K. - Die armenische Buchmalerei des 10. und beginnenden 11. Jahrhunderts. M.63 Abb.auf Taf..
111419: WEIZSÄCKER, C.F.VON. - Zum Weltbild der Physik. 3.Aufl.
104671: WELDEREN RENGERS, W.J.V. - Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland van 1849 tot 1891. Met register. 2de herz.dr.
21194: WELLANDER, E. - Die Bedeutungsentwicklung der Partikel AB in der mittelhochdeutschen Verbalkomposition.
108688: WELLEK, R. - Confrontations: studies in the intellectual and literary relations between Germany, England, and the United States during the nineteenth century.
123709: WELLEKENS, JAN BAPTISTA & PIETER VLAMING. - Dichtlievende uitspanningen, bestaande in herders- hoef- en veldgezangen, tafereelen, brieven enz. Met titelvignet, 13 (titel-)platen en 16 gegraveerde kop- en sluitvignetten, alle door Jan Goeree.
115319: WELLEKENS, JAN BAPTISTA. - Zedelyke en ernstige gedichten. Met het leven van den dichter in't kort beschreven door wylen den heere Pieter Vlaming. Titelvignet met de zinspreuk: Altro diletto ch' imparar non provo.
48335: WELLEN, G.A. - Theotokos: eine ikonographische Abhandlung über das Gottesmutterbild in frühchristlicher Zeit. M.48 Taf.& 3 Beil.
102211: WELLER, E. - Die falschen und fingierten Druckorte. Repertorium der seit Erfindung der Buchdruckerkunst unter falscher Firma erschienenen deutschen, lateinischen und französischen Schriften. + Nachträge.
55077: WELLER, F. - Versuch einer Kritik der Kathopanisad.
55075: WELLER, F. - Ueber den Quellenbezug eines mongolischen Tanjurtextes.
108646: WELLER, F. - Zum Kasyapaparivarta, I: mongolischer Text.
91359: WELLER, F. - ASIATICA: Festschrift für Friedrich Weller z.65.Geburtstag. Hrsg.v.J.Schubert & U.Schneider. M.Portr., Bibliogr., 16 Taf.& 3 Krt.
108767: WELLER, F. - (Turfansammlung:) Zum Blockdruckfragmente des mongolischen Bodhicaryavatara - Die Fragmente der Jatakamala. M.3 Taf.
91975: WELLESZ, E.& M.VELIMIROVIC (ED.) - Studies in eastern chant. W.10 pl. Vol.1 & 2.
130883: WELLING, D. - Floriz Arntzenius
30306: WELLS, J.E. - A manual of the writings in Middle English 1050-1400. + 3 supplements.
117122: WELLS, L. - The greek language of healing from Homer to New Testament times. W.16 ill.& 7 plates.
115645: WELLS, C.J. - German. A linguistic history to 1945.
113387: WELSH, D.V. - Checklist of Philippine linguistics in the Newberry Library.
119762: WELSH, D.V. - A checklist of French political pamphlets 1560-1644 in the Newberry Library.
120344: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594-1610. Met ills.
100986: WELTENS, H.H.G. - The attrition of French as a foreign language.
21197: WELTER, W. - Die niederfränkischen Mundarten im Nordosten der Provinz Lüttich. M.45 Abb.
46314: WELTSCH, R.E. - Archbishop John of Jenstein, 1348-1400.
110673: WEMPLE, S.F. - Women in frankish society: marriage and the cloister 500 to 900.
91266: SUEN WEN (SUN YAT-SEN) - Le triple démisme. Trad.av.comm.p.P.M.d'Elia.
95718: WENCK VON HERRENBERG, JOHANNES. - Das Büchlein von der Seele. Hrsg.v.G.Steer.
91360: WENCKSTERN, F.V. - A bibliography of the Japanese Empire 1477-1906.
114813: WENCKSTERN, F.V. - A bibliography of the japanese empire, being a classified list of all books, essays and maps in european langauges relating to Dai Nihon (1859-1893). To which is added a reprint of L.Pagès: Bibliographie japonaise depuis le XVe siècle jusqu'à 1895.
119656: WENDEBOURG, E.-A. - Westminster Abbey als königliche Grablege zwischen 1250 und 1400.
48340: WENDEL, C. - Die griechisch-römische Buchbeschreibung verglichen mit der des vorderen Orients.
123412: WENDELL, CH. - The evolution of the Egyptian national image, from its origins to Ahmad Lutfi al-Sayyid.
131336: WENDINGEN, JRG. 6 (1924), NR. 9/10. - Uitgevoerde bouwwerken van M.de Klerk.
131335: WENDINGEN, JRG. 6 (1924), NR. 4/5. - Onuitgevoerde werken van M.de Klerk.
131338: WENDINGEN, JRG. 3 (1920), NR.10. - Erich Mendelsohn.
131337: WENDINGEN, JRG. 1 (1918), NR. 8. - Het park Meerwijk te Bergen.
106689: WENDLAND, U. - Die Theoretiker und Theorien der sog.galanten Stilepoche und die deutsche Sprache.
30310: WENDT, G. - Syntax des heutigen Englisch. (I.Wortlehre.II.Satzlehre). 2 Tle in 1 Bd.
46316: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist over de pausin Joanna nagelezen en getoetst.
119673: WENSKUS, R. - Ausgewählte Aufsätze zum frühen und preussischen Mittelalter. Festgabe zum 70.Geburtstag. Hrsg.v.H.Patze. M.Portr.
92903: WENTWORTH, H. & S.B.FLEXNER. - Dictionary of American slang.
89247: WENTZLAFF-EGGEBERT, F.W. - Deutsche Mystik zwischen Mittelalter und Neuzeit.
9814: WENZL, A. - Theorie der Begabung.Entwurf einer Intelligenzkunde.
9816: WENZL, A. - Wissenschaft und Weltanschauung.
98995: WERBLOWSKY, R.J.ZWI & C.J.BLEEKER (ED.) - Types of redemption (symposium).
102551: WERINGH, J.J.V. - Heliand and Diatessaron.
104340: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
111605: WERKEN - Werken van het Amsteldamsch dicht- en letteröefenend Genootschap.
108816: WERKEN - der Bataafsche Maatschappij van Taal- en Dichtkunde.
111826: NIEUWE WERKEN. - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden.
123440: WERKMEISTER, W. - Quellenuntersuchungen zum Kitab al-'Iqd al-farid des Andalusiers Ibn 'Abdrabbih (246/860 - 328/940).
106831: HENRICUS DE WERLA. - (Opera I:) Tractatus de immaculata conceptione beatae Mariae Virginis. Ed.S.Clasen.
84201: WERLAUFF, E.C. & N.OUTZEN. - Preisschriften die dänische Sprache im Herzogthum Schleswig betreffend / Priisskrifter angaande det danske Sprog i hertugdömmet Slesvig.
46322: WERMINGHOFF, A. - Nationalkirchliche Bestrebungen im deutschen Mittelalter.
130894: WERNEKKE, H. - Zur Syntax des portugiesischen Verbs.
102044: WERNER, J. STOTZ, P. (HRSG.) - Non recedet memoria eius: Beiträge zur lateinischen Philologie des Mittelalters im Gedenken an Jakob Werner.
116485: WERNER, H. - Abriss der kottischen Grammatik.
95351: WERNER, R.M. - Vollendete und Ringende. Dichter und Dichtungen der Neuzeit. (Leitner, Frankl, Geibel, Heyse, Pichler, Waldmüller, M.Schmidt, Justus, Torresani, W.Fischer, David, Viebig, Jacobowski, Busse, Hoechstetter). M.19 Portr.
93178: WERNER, A. - Jean de La Taille und sein Saül le Furieux. M.Text.
127398: WERNER, E. & S.SCHWARZE. (CURA) - Fra toscanità e italianità. Lingua e letteratura dagli inizi al Novecento.
69432: WERNER, K. - Die Religionen und Culte des vorchristlichen Heidenthums.
127804: WERNER, E. - Liber Scale Machometi. Die lateinische Fassung des Kitab al mi'radj. Einl., Edition, Glossar.
46329: WERNER, K.F. - Vom Frankenreich zur Entfaltung Deutschlands und Frankreichs. Festgabe zu seinem 60sten Geburtstag.
127326: WERNER, E. - Die Jenseitsreise Mohammeds: Liber scale Machometi, Kitab al-miraj. Mit Einl.und aus dem lat.übersetzt.
46331: WERNHAM, M. - La communauté juive de Salon-de-Provence d'après les actes notariés 1391-1435.
102688: WERNHER, PRIESTER. - Maria. Bruchstücke und Umarbeitungen hrsg.v.C.Wesle.
115844: WERNHER, PRIESTER. FROMM, H. - Untersuchungen zum Marienleben des Priesters Wernher.
74040: WERNINK, J.H.A. - Woonwagenbewoners. Sociologische studie van een marginale groep. M.3 pl.& 1 uitsl.krt.
119933: WERNLI, F. - Studien zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte, Heft 1 - 5. (Die ma.Bauernfreiheit / Die Gemeinfreien des Frühmittelalters / Zur Frage der Markgenossenschaften / Der Hof Benken und die Entstehung der Gemeinden / Die Talgenossenschaft der Innerschweiz).
116202: WERUMEUS BUNING, A. - Marine-schetsen.
91966: VAN WERVEKE, H. - Filips van de Elzas en Willem van Tyrus.
46337: VAN WERVEKE, H. - Burgus: versterking of nederzetting?
68269: VAN WERVEKE, H. - Miscellanea mediaevalia. M.inl.v.F.L.Ganshof, portr.& bibliogr.
122131: VAN WERVEKE, H. - Kritische studiën betr. de oudste geschiedenis van de stad Gent. M.2 pl.
48351: WES, M.A. - Das Ende des Kaisertums im Westen des römischen Reichs.
91361: WESENDONK, O.G.V. - Die religionsgeschichtliche Bedeutung des Yasna haptadhati.
21220: WESLE, K. - Frühmittelhochdeutsche Reimstudien.
33321: WESPI, H.-U. - Die Geste als Ausdrucksform und ihre Beziehungen zur Rede. Darstellung anhand von Beispielen aus der franz.Literatur zwischen 1900 und 1945.
118208: WESSELINGH, D.A. - Native neighbours. Local settlement system and social structure in the roman period at Oss (the Netherlands). W.221 fig.
116560: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
55097: WESSELS, A. - A modern arabic biography of Muhammad: a crit.study of M.H.Haykal's Hayat Muhammad.
110675: WESSELSKI, A. - Mönchslatein: Erzählungen aus dem geistlichen Schriften des XIII.Jahrhunderts.
119508: WESSÉN, E. & S.B.F.JANSSON. - Upplands runinskrifter. Granskade och tolkade. Andra delen. (I.Seminghundra härad; II.Sigtuna stad och Ärlinghundra härad; III.Långhundra och Sjuhundra härad, Frötuna och Länna skeppslag, Norrtälje, Bro och Vätö skeppslag, Lyhundra och Närdinghundra härad, Väddo och Häverö skeppslag; Frösåkers härad. W.363 fig.
21224: WESSÉN, E. - Zur Geschichte der germanischen N-Deklination.
92016: WESSEN, E. - Schwedische Sprachgeschichte.
107520: WESSÉN, E. - Svensk medeltid. (I.Landskapslagar. II.Birgitta-texter). M.6 pl.
75479: WESSLÉN, S. - Slavonic parchment fragments in Sweden, II: Gospels (text, comm.& gloss.).
82720: WEST, F.J. - The justiciarship in England, 1066-1232.
114540: WEST, M.L. (ED.) - Delectus ex iambis et elegis graecis.
105984: WEST, W.N. - Theatres and encyclopedias in early modern Europe. W.22 ill.
112860: WEST, M.L. FINGLASS, P.J., C.COLLARD & N.J.RICHARDSON. (ED.) - Hesperos. Studies in ancient Greek poetry presented to M.L.West on his seventieth birthday.
125371: WEST, E.W. (TRANSL.) - Pahlavi texts.
78856: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar een boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelle's gedichten, gezangen en gebeden.1862-1879-1893.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

5/30