Antiquariaat Brinkman
Singel 319, 1012 WJ Amsterdam, The Netherlands. Tel. +31 (0)20 623 83 53            Email: info@antiquariaatbrinkman.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
113779: HOMERUS. BOWRA, C.M. - Tradition and design in the Iliad.
89600: HOMERUS. WILAMOWITZ-MOELLENDORFF, U.V. - Homerische Untersuchungen.
81343: HOMMEL, H. - Symbola: kleine Schriften zur Literatur- und Kulturgeschichte der Antike.
15308: HOMMES, T. - Holland im Urteil eines Jungdeutschen. Beitrag zur Kenntnis der geistigen Beziehungen zwischen Holland und Deutschland anlässlich des Wienbargschen Buches: Holland in den Jahren 1831 und 1832.
67274: HOMO, L. - Vespasien, l'empereur du bon sens (69-79 ap.J.C.). Av.16 pl.
40355: HONDIUS, J.J.E. (ED.) - Novae inscriptiones atticae. W.8 pl.
115545: HONDIUS, JODOCUS. - Klare besgryving van Cabo de Bona Esperança. Facs.van de ed. 1652 met engelse vert. van L.C. van Oordt en inl. en aant.d.P. Serton. Met 4 uitsl platen.
88506: COOKE T.D. & B.L.HONEYCUTT. (ED.) - The humor of the fabliaux. A collection of critical essays.
117544: HONIG, R.M. - Humanitas und Rhetorik in spätrömischen Kaisergesetzen.
36477: HÖNIGSWALD, R. - Geschichte der Erkenntnistheorie.
83546: HONTHEIM. ZACCARIA, F.A. - Anti-Frebonius: Febronius abbreviatus, cum notis, adversus neotericos theologos et canonistas.etc.
96424: HOOD, M. - The nuclear theme as a determant of patet in javanese music. W.9 pl.
122869: HOOD, S. - Prehistoric Emporio and Ayio Gala. W.3 folding maps & 307 fig.
129562: AUCTION CATALOGUE: HOOFMAN. - Catalogus van het excelleerende kabinet Papierkunst, nagelaten door wijlen jonkvrouwe M. Hoofman, hetwelk ten sterfhuize te Haarlem op den 9 (=2) junij 1846 en volgende dagen ... door den kunsthandelaar A. Engesmet verkocht zal worden, benevens eene kostbare lampetkan en schotel, met kleuren door Raphaël d'Urbino beshcilderd, schilderijen enz.
7131: HOOFT, P.C. - Gedichten. Uitg.A.Stoett. M.portret.
74022: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien. (M.leven v.Hooft d.G.Brandt &) m.aant.& ophelderingen d.M.Siegenbeek, A.Simons & J.P.van Capelle. M.gegrav.titels & 15 pl.
6955: HOOFT, P.C. - Proeve van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek, I.De Psalmberijmingen. II.Gedichten voor Huygens. Commentaar W.A.P.Smit & F.L.Zwaan.
6954: HOOFT, P.C. - Rampzaeligheden der Verheffinge van den Hujze Medicis. Uitg., inl.& toegel.d.J.de Lange.
6953: HOOFT, P.C. - De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft. Uitg.H.W.v.Tricht. Compleet in 3 delen. M.ill.
6952: HOOFT, P.C. - Achilles en Polyxena.Met inleiding, aant.en woordenlijst door Th.H.d'Angremond.
124659: HOOFT, P.C. - Nederlandsche Historien. (M.leven v.Hooft d.G.Brandt &) m.aant.& ophelderingen d.M.Siegenbeek, A.Simons & J.P.van Capelle. M.gegrav.titels & 14 pl.
5158: HOOFT, P.C. - Proeven van tekst en commentaar voor de uitgave van Hoofts lyriek. II.Gedichten voor Huygens. Uitg.P.Tuynman en F.L.Zwaan.
67877: HOOFT, P.C. - Brieven. Nieuwe, vermeerderde, en naar den oorspronkelijken text herziene uitgave; met toelichting, aanteekeningen en bijlagen (d.J.van Vloten).
15310: HOOFT, B.H.VAN 'T. - Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen. M.26 pl.
113447: HOOFT, P.C. - Brieven. Met titelvignet, wapenvignet en portret van Hooft door Houbraken naar Miereveld. Met inleiding door B.Huydecoper.
128709: HOOFT, A.H. - Een naekt beeldt op een marmore matras seer schoon. Het dagboek van een 'grand tour' (1649-1651). Uitg. met inl. en comm. door E.M. Grabowsky en P.J. Verkruijsse.
115334: HOOFT, P.C. - De "tafelspelen". Naar de autografen en de druk van 1636 uitg., etc. door T.H.J.Broekmans.
6959: HOOG, W.DE. - Studiën over de Nederlandsche en Engelsche taal en letterkunde. 2de herz.uitg.
6957: HOOG, G.C.VAN 'T. - Anthonis de Roovere.
63700: HOOGERHUIS, S.S. - Werk & Criterium. Bibliogr.beschrijvingen, anal.inhoudsopgaven, indices.
127052: HOOGEVEEN, H. - Doctrina particularum linguae graecae. W.2 engraved titlepages
94120: HOOGEWERFF, G.J. - De geschiedenis van de St.Lucasgilden in Nederland. M.16 pl.
92311: HOOGEWERFF, G.J.(UITG.) - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe 1618-1625. M.portr., facs.& 10 pl.
6961: HOOGEWERFF, G.J. - Joannes Stalpart van der Wielen.Zijn leven en keur uit zijne lyrische gedichten. M.ill.
128666: HOOGSTRATEN, D.VAN. - Poematum libri undecim. Editio altera, priori multo auctior.
112746: HOOGSTRATEN, D.VAN & M.BROUËRIUS VAN NIDEK & J.L. SCHUER. - Groot algemeen historisch, geographisch, genealogisch, en oordeelkundig woordenboek : behelzende zo het voornaamste, dat vervat is in de woorden-boeken van Morery, Bayle, Buddeus, enz. als de gehele kerkelyke en wereldlyke geschiedenis, ... als mede een historisch verhaal en zedekundige uitlegging van de oude heidensche verdichtselen en fabelen ... verder een geographische, staatkundige en historische beschryving van keizerryken, koninkryken ... eindelyk eene zeer naauwkeurige genealogische beschryving ... byzonderlyk de zeventien Nederlandsche provincien betreffende . Met frontispice en groot portret van Jan Trip (door Van Gunst?).
115787: HOOGT, J.M.VAN DER. - The vedic chant studied in its textual and melodic form.
115247: HOOGTEIJLING, J. - Door de achterdeur naar binnen. Over de wording van Multatuli's Max Havelaar.
115317: HOOGVLIET, ARNOLD. - Mengeldichten. Met titelvignet van Jan Punt, 1737 met de zinspreuk: Candide Venuste.
82285: HOOGVLIET, M. - Mappae mundi: pictura et scriptura. Textes, images et herméneutique des mappemondes du moyen age long (XIIIe-XIVe siècles). Av.33 pl.
9538: HOOP, J.H.V.D. - Bewusstseinstypen und ihre Beziehungen zur Psychopathologie.
121046: HOOP, H. DE & T. VAN DER WOUDEN. (EDS.) - Linguistics in the Netherlands 2000.
115270: HOOP, A. VAN DER, JR. - Columbus. Een dichtstuk. Met gegraveerd frontispice door J.C. Bendorp naar W.H. Schmidt.
50296: HOOPS, J. (HRSG.) - Reallexikon der germanischen Altertumskunde. M.zahlr.Abb.& Taf.
126884: HOOPS, J. - Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum. M.10 Fig.
9540: HOORN, C.M.V. - Levinus Lemnius 1505-1568. Zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer.
70906: HOORN, J.F. - Metaphor and the brain: a behavorial and psycho-physiological research into literary metaphor processing.
108475: HOORN, L.G.VAN. - Jacob Obrecht. Av.24 planches.
123414: HOORWEG, J. ET AL. - Artisanal fishers on the Kenyan coast. Household livelihoods and marine resource management.
86668: HOOVER, A.L. (ED.) - Nuu-cha-nulth voices, histories, objects and journeys. W.num.ill.(partly col.) & maps.
50322: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali: magische tekeningen uit twee leidse collecties. M.390 afb.
50325: HOOYKAAS-V.LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - De "goddelijke gast" op Bali: I bagoes diarsa. Text, vert.& inl.
50321: HOOYKAAS, C. - Kama and Kala: materials for the study of shadow theatre in Bali. W.96 pl.
50309: HOOYKAAS, C. - Over maleise literatuur.
50315: HOOYKAAS, C. - Balinese baudda brahmans. W.109 fig., 8 pl.& 24 pp.of draw.& 2 maps.
109733: HOOYKAAS, C. - Tantri Kamandaka, een oudjavaansche Pantjatantra-bewerking (text & dutch transl.). W.a sep.suppl.of 64 ills.in pocket.
96428: HOOYKAAS-V.LEEUWEN BOOMKAMP, J.H. - Ritual purification of a balinese temple. W.79 ill.
102125: HOPCROFT, J.E. & J.D.ULLMAN. - Formal languages and their relation to automata.
4283: HOPE, T.E. - Lexical borrowing in the romance languages. A critical study of italianisms in French and gallicisms in Italian from 1100 to 1900.
106557: HOPKINS-JAMES, L.J. - The celtic gospels: their story and their text.
49156: HOPPE, E. - Mathematik und Astronomie im klassischen Altertum.
120375: HOPPE, F. - Portugiesisch-Ostafrika in der Zeit des Marquês de Pombal (1750-1777).
119329: HOPPEN, K.T. - The common scientist in the 17th century. (The Dublin Philosophical Society 1683-1708)
93793: HOPPENBROUWERS, C. - Het regiodialect. Van dialect tot algemeen Nederlands. M.krtn.
81348: HORATIUS. - Sermonen. Erkl. von A.T.H. Fritzsche.
120640: HORATIUS. - Satiren und Episteln. Erkl. von G.T.A. Krüger & Oden und Epoden erkl. von L. Mueller. Mit 2 Karten.
120566: HORATIUS. - Briefe. Erkl.v.A.Kiessling & R.Heinze.
113787: HORATIUS. - Opera omnia. Rec.& ill.F.W.Doering & G.Regel.
120404: HORATIUS. LOWRIE, M. (ED.) - Horace: Odes and Epodes.
113789: HORATIUS. - Satirae, Epistulae , Ars poetica. Rec.& interpr.J.G. Orellius, add.var.lect.Cod.Bentleianorum, Bernensium IV, Sangallensis, Turicensis, Petropolitani, Montepessulani. Cur.J.G.Baiterus. (Editio Maior)
126093: HORATIUS. - (Werke). Oden und Epoden - Satiren - Briefe. Erkl.v.A. Kiessling, R. Heintze & E. Burck.
76835: HORATIUS. FRAENKEL, E. - Horaz.
102671: HORATIUS. - Lierzangen. In nederduitsche dichtmaat gevolgd door Pieter van WINTER, Nsz. Met (ophelderende aanmerkingen &) gegraveerde titel.
356: HORATIUS. - Erkl.v.A.Kiessling & R.Heinze.
121979: HORATIUS. - Opera. Ed. F. Klingner.
95258: HORATIUS. - Satires, Epistles and Ars poetica. Text with an English Translation by H.R. Fairclough.
81351: HORATIUS. BÜCHNER, K. - Horaz.
81355: HORATIUS. OPPERMANN, H. (HRSG.) - Wege zu Horaz.
113203: HORATIUS. RUDD, N. - The satires of Horace.
122322: HORATIUS. CARRUBBA, R.W. - The Epodes of Horace. A study in poetic arrangement.
40378: HORATIUS. - Satirae. Rec.P.Hofman Peerlkamp.
113205: HORATIUS. WILI, W. - Horaz und die augusteische Kultur.
119079: OVIDIUS & HORATIUS. - Publius Ovidius Nasoos heldinnebrieven, vertaelt door J. vanden Vondel. Met gegraveerde titelpagina door W. Jongman naar A. Houbraken, drukkersmerk op de titelpagina en een portret van Vondel naar Phil. Koning met een zesregelig gedicht van D. van Hoogstraten.
125018: HORATIUS. - Episteln. Erklärt von G. Krüger & P. Hoppe.
122611: HORATIUS. PLÜSZ, TH. - Das Jambenbuch des Horaz im Lichte der eigenen und unserer Zeit.
122717: HORATIUS. - Poemata. Ingeleid, vertaald en toegelicht door B.L. Meulenbroek.
89606: HORATIUS. STEIDLE, W. - Studien zur Ars Poetica des Horaz.
100896: HORATIUS. CHRIST, W. - Horatiana.
100900: HORATIUS. NISBET, R.G.M. & M.HUBBARD. - A commentary on Horace. Odes book I.
81353: HORATIUS. ESTRÉ, J.G.F. - Specimen literarium inaugurale exhibens Horatianae prosopographeiae capita duo.
76834: HORATIUS. BOHNENKAMP, K.E. - Die horazische Strophe: Studien zur lex meinekiana.
76841: HORATIUS. SLIJPEN, A. - Disputatio critica de carminibus Horatii sex quae dicuntur Odae Romanae.
71822: HORATIUS. COLLINGE, N.E. - The structure of Horace's Odes.
122321: HORATIUS. COURBAUD, E. - Horace. Sa vie et sa pensée a l'époque des épitres. Étude sur le premier livre.
122779: HORATIUS. - Oden und Epoden. Erkl.v.A.Kiessling & R.Heinze. M.Nachtr.v.E. Burck.
122480: HORATIUS. - Epistulae liber primus. Ed., intr et comm. par J. Préaux.
122702: HORATIUS. - Oden und Epoden. Erklärt von A. Kiessling & R. Heinze.
122325: HORATIUS. HEINZE, R. - Die lyrischen Verse des Horaz.
122326: HORATIUS. KRAGGERUD, E. - Horaz und Actium. Studien zu den politischen Epoden.
122327: HORATIUS. - Epistulae. Text w. comm by B. Istvan.
122333: HORATIUS. BECKER, C. - Das Spätwerk des Horaz.
122341: HORATIUS. - Oden und Epoden. Erkl.v.L.Mueller.
122420: HORATIUS. KLINGNER, F. - Horazens Brief an Augustus.
88625: HORATIUS. WIELAND, C.M. - Horazens Briefe aus dem Lateinischen übersetzt und mit historischen Einleitungen und andern nöthigen Erläuterungen versehen. Neue verb.Aufl.
124549: HORATIUS. - Satiren en Brieven. Ingeleid, vertaald en toegelicht door L. van Laar.
124563: HORATIUS. - Oden en Epoden. In proza vertaald met aantekeningen van W.G. van der Weerd.
81347: HORATIUS. - Satiren. Erkl.v.L.F. Heindorf. Hrsg.m. Zus.v.L. Doederlein.
107929: HORATIUS. - Satiren und Episteln. Lateinisch-deutsch (m.Erl.) v. O. Schönberger.
76826: HORATIUS. - Poemata, cum commentariis J. Min-ellii. Praemisso Aldi Manutii de metris horatianis tractatus & adj.indic.rerum & verb.
86045: HORATIUS. ESTRÉ, I.G.F. - Horatiana prosographeia.
40390: HORATIUS. MINADEO, R. - The golden plectrum: sexual symbolism in Horace's Odes.
76832: HORATIUS. - Sämtliche Werke. Lat.& deutsch v. H. Färber & W. Schöne.
123653: HORATIUS. - Opera.
119433: HORATIUS. IMMISCH, O. - Horazens Epistel über die Dichtkunst.
106558: HORCH, C. - Der Memorialgedanke und das Spektrum seiner Funktionen in der bildenden Kunst des Mittelalters. M.68 Abb.
106559: HORCH, I. - Zur Toponymie des Valle de Mena/Castilla und des Valle de Ayala/Alava. M.11 Krt.
95513: HORECKY, J. (ED.) - COLING 82. Proceedings 9th Intern.Conf.on Computational Linguistics, 1982.
27162: HORN, W. - Historische neuenglische Grammatik. I.Teil: Lautlehre. (Alles w.ersch.). M.Krt.
94841: HORN, F.W. - Geschichte der Literatur des skandinavischen Nordens.
97178: HORN, G. & R.A.HINDE (ED.) - Short-term changes in neural activity and behaviour. W.fig. (Proceedings Conf.King's College Research Ctr.)
108813: HORN, D.B. - The British diplomatic service 1689-1789.
87480: HORN V.D.BOS, H.V.D. - De mensch in zijn bestaan op zich zelven en in zijne betrekking tot de hem omringende wezens. M.2 uitsl.platen.
120013: HORN, J.M. (ED.) - The register of Robert Hallum, bishop of Salisbury 1407-17. W.1 pl.
129521: HORNBLOWER, S. & A. SPAWFORTH (EDS.). - The Oxford classical dictionary.
40397: HORNBOSTEL-HÜTTNER, G. - Studien zur römischen Nischenarchitektur. M.42 Abb.& 67 Taf.
96430: HORNER, I.B. - The collection of the middle length sayings (Majjhima-nikaya).
107253: HORNSCHUH, F. - Aufbau und Geschichte der interterritorialen Kesslerkreise in Deutschland.
62318: HORNUM, M.B. - Nemesis, the roman state and the games. W.28 pl.
106987: HORNUNG, M. - Mundartkunde Osttirols. M.14 Taf.& Kartenbeilage v.41 Krtn.
106767: HORNUNG, M. (HRSG.) - Mundart und Geschichte. (E.Kranzmayer zugeeignet).
124403: HORRELL, D.G. & C.M.TUCKETT. (ED.) - Christology, controversy and community. New Testament essays in honour of David R. Catchpole. W.portrait.
32321: HORRENT, J. - Roncesvalles. Etude sur le fragment de cantar de gesta conservé à l'Archivo de Navarra (Pamelune).
86199: HORRENT, J. - Les versions françaises et étrangères des Enfances de Charlemagne.
50358: HORRER, COMTE D') - Persécution et souffrances de l'église catholique en Russie, ouvrage appuyé de documents inédits, par un ancien conseiller d’état de Russie. Ed.p.C.F.de Montalembert.
55921: HORST, C.H.M.V.D. - Blandin de Cornouaille: introd., édition diplom., glossaire.
85121: HORST, D.J.H.TER. - Isaac Vossius en Salmasius.
6966: HORST, K.V.D. - Inventaire de la correspondance de Caspar Barlaeus (1602- 1648).
15317: HORST, D.J.H.TER. - Franciscus Lievens Kersteman. Het leven van een 18e eeuwschen avonturier. M.7 pl.
120094: HORST, K. VAN DER. - Illuminated and decorated medieval manuscripts in the University Library, Utrecht. An illustrated catalogue.
127700: HORST, T. VAN. - Theatrum machinarum universale; of nieuwe algemeene bouwkunde, waar in op een naauwkeurige klaare, en wiskundige wyze werd voorgestelt en geleerdt, het maaken van veelerley soorten van Trappen, met derzelver Gronden en Opstallen, mitsgaders het uytslaan derzelve, als meede het maaken van allerhande rechte, en kromme ofte wel gewrongen Quartierboomen, Slaapers, Leuningen, Cieraaden en Lofwercken; en ook het maaken van vierkanten, agtkanten, ronde en ovale Lantaarens, en wat meer tot dit soort van Bouwkunde behoord. In't koper gebragt door J. Schenk.
103119: HORSTMANN, C. (HRSG.) - Sammlung altenglischer Legenden. + Neue Folge.
62322: HORSTMANSHOFF, H.F.J. - De pijlen van de pest: pestilenties in de griekse wereld 800-400 v.C.
50362: HORTEN, M. - Die Philosophie des Islam, in ihren Beziehungen zu den philosophischen Weltanschauungen des westlichen Orients. M.Taf.
96434: HORTEN, M. - Muhammedanische Glaubenslehre: die Katechismen des Fudali und des Sanusi übersetzt und erläutert.
112465: HORTON, M. - Shanga. The archaeology of a Muslim trading community on the coast of East Africa. W.307 fig.& 131 pl.
92223: HORWITZ, H. - Revolution Politicks. The career of Daniel Finch, second earl of Nottingham, 1647-1730. W.portr.
89083: HOSKIN, P.M. (ED.) - (English episcopal acta 13:) Worchester 1218-1268.
128664: HOSPITAL, M. DE L'. - Michaelis Hospitalii, Galliarum Cancellarii, Carmina. Editio a prioribus diversa & auctior.
128665: HOSPITAL, M. DE L'. - Michaelis Hospitalii, Galliarum Cancellarii, Carmina. Editio a prioribus diversa & auctior.
128400: HOSSCHIUS, SIDRONIUS. WALLIUS, P. - Elegiarum libri sex. (Subjung. Othonis Zylii Cameracum obsidione liberatum). Antwerpen, ex officina Plantiniana, Balthasar Moretus, 1656. WITH: Guilielmi BECANI. Idyllia & Elegiae.
128408: HOSSCHIUS, SIDRONIUS. - Elegiarum libri sex. ITEM Guilielmi BECANI Idyllia & Elegiae. [...]
121062: HOSTE, A. - De geschiedenis van de Sint-Pietersabdij te Oudenburg 1084-1984. Met afb. in kleur en zw.-w.
2247: HOSTENKAMP, H. - Die mittelalterliche Kaiserpolitik in der deutschen Historiographie seit v.Sybel und Ficker.
123043: HOTTOIS, I. - De muziekiconografie in de handschriften van de Koninklijke Bibliotheek Albert I. Met 88 afbeeldingen.
114644: HOTZ, J.H. - Zur Geschichte des Grossmünsterstifts Zürich und der Mark Schwamendingen vornehmlich der Stiftswaldung und des Stiftsrietes daselbst (vom 9. bis 19.Jht.). Bd.I: Nach den Originalacten (als Manuskript lithographisch abgedruckt). Bd.2: Urkundenbuch. M.Karte.
128889: HOUBRAKEN, ARNOLD. - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen. [..] (1466-1659).
118690: HOUIS, M. - Les noms individuels chez les Mosi.
109739: HOUIS, M. - Aperçu sur les structures grammaticales des langues negro-africaines.
117657: HOULDER, J.A. - Ohabolana, ou proverbes malgaches, réunis et classés. Trad.& ann.p.H.Noyer, éd.p.J.Sibree.
92985: HOULE, P.J. - The English morality and related drama. A bibliographical survey.
2281: HOUPPERMANS, J.M.M. - Raymond Roussel. Ecriture et désir.
94117: HOUPPERMANS, S. - Lectures du désir: De Madame de LaFayette à Régine Detambel et de Jean de La Fontaine à Jean Echenoz.
115001: HOUSLEY, N. - The later crusades from Lyons to Alcazar, 1274-1580. W.14 maps.
64434: HOUT, R.W.N.M.V. - De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen.
56209: HOUTS, E.M.C.V. - Gesta normannorum ducum: een studie over de handschriften, de tekst, het geschiedwerk en het genre.
56226: HOUTTE, J.A.V. - Essays on medieval and early modern economy and society.
40399: HOUTZAGER, J. - De grote wandschildering in de Villa dei Misteri bij Pompeii en haar verhouding tot de monumenten der vroegere kunst. M.68 afb.op 25 pl.
126677: HOUWAERT, JOHAN BAPTISTA. - De vier wterste. Van de doodt, van het oordeel, van d'eeuwigh leven, van de pyne der hellen. Met gegraveerd titelvignet.
81537: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitg.m.inl., verkl.aant.& gloss.d.F.van Vinckenroye.
123324: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitg.m.inl., verkl.aant.& gloss.d.F.van Vinckenroye.
115254: HOUWAERT, J.B. - De vier wterste. Tekstuitg.m.inl., verkl.aant.& gloss.d.F.van Vinckenroye. M.6 ingeplakte foto's.
124010: HOUWEN, L.A.J.R. (ED.) - The sex werkdays and agis. An edition of a late medieval Scots universal history from the Asloan Ms.
118675: HOUWEN, L.A.J.R. (ED.) - The Deidis of Armorie. A heraldic treatise and bestiary. W.3 pl.
109741: HOUWEN, L.A.J.R. (ED.) - Animals and the symbolic in mediaeval art and literature. W.41 ills.
82941: HOUWEN, L.A.J.R.& A.A.MACDONALD (ED.) - Loyal letters.Studies on medieval alliterative poetry & prose.
18152: HOVDHAUGEN, E. - Foundations of western linguistics. From the beginning to the end of the first millenium A.D.
99606: JOHANNES DE HOVEDENE. - Philomena. Hrsg.m.Einl.& Anm.v.C.Blume.
112673: HÖVELMANN, W. - Die Eingangsformel in germanischer Dichtung.
123417: HOVEN, E.VAN. - L'oncle maternel est roi. La formation d'alliances hiérarchiques chez les Mandingues du Wuli (Sénégal).
15318: HOVING, J. - Levensherinneringen van een vrijdenker./Allerlei lui.
50397: HOVORKA, O.V. & A.KRONFELD. - Vergleichende Volksmedizin. M.383 Abb.& 28 Taf.
112346: HOWARD, EDWARD. - The Change of Crowned. Ed.by F.S.Boas. W.1 pl.
103930: HOWARD, G.E. - A history of matrimonial institutions.
101568: HOWARTH, P. - Squire, 'most generous of men'. W.portr.
50402: HOWE, W. - The mining guild of New Spain and its tribunal general, 1770-1821. W.map.
129398: HOWGEGO, R.J. - Encyclopedia of exploration vol.5:: invented and apocryphal narratives of travel.
106012: HOXBY, B. - Mammon's music. Literature and economics in the age of Milton. W.33 ill.
34171: HØYBYE, P. - L'accord en français contemporain.Essai de grammaire descriptive.
119330: HOYLES, J. - The edges of augustanism: the aesthetics of spirituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
105034: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, C. - Historia de rebus ecclesiae Ultrajectinae, a tempore mutatae religionis in foederato Belgio.
103674: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, K.P.VAN. - Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten Van den Aartsch-Bisschoplyken stoel, En van het Kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel. Met 3 uitslaande tafels.
105035: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, K.P. - Historie der Uitrechtsche kerke, Zedert den tyd der veranderde Godsdienst in de Vereenigde Nederlanden. Waar in getoont wordt, dat de gewoonlyke eyge rechten van den aartsch-bisschoplyken stoel, en van het kapittel verlooren gegaan zyn. Met Aanhangzel.
111524: HØYSTAD, O.M. - A history of the heart. W.col.ills.
89087: HOYT, R.S. - The royal demesne in english constitutional history: 1066-1272.
115479: HRÓARSDÓTTIR, T. - Word order change in Icelandic.
106566: HROTSVITHA. SCHÜTZE-PFLUGK, M. - Herrscher und Märtyrerauffassung bei Hrotsvit von Gandersheim.
106565: HROTSVITHA. HAIGHT, A.L. (ED.) - Hroswitha of Gandersheim, her life, times and works, and a compreh.bibliography. W.13 pl.
127420: HROTSVITHA. - Opera. Rec. et emendavit P. de Winterfeld.
91939: HROTSVITHA. - Opera omnia. Ed.W.Berschin.
89089: HROTSVITHA. WILSON, K.M. - Hrotsvit of Gandersheim: the ethics of authorial stance.
9547: HUARD, P. & M.WONG. - Evolution de la matière médicinale chinoise. Av.ills.
119888: HUBAY, I. - Magyar és Magyar vonatkozásu röplapok, ujságlapok, röpiratok az Országos Széchényi Kónyvtárbam 149-1718. / Feuilles volantes, gazettes et pamphlets hongrois ou relatifs à la Bibliothèque Nationale de Budapest, 1480-1718. Av.pl.& facs.
102209: HUBEL, T.& N.BROOKS (ED.) - Literature and racial ambiguity.
126863: HUBER, U. & Z. - Heedensdaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk. [...]
50441: HUBER, H. - Marriage and the family in rural Bukwaya (Tanzania). W.6 ill.& 22 pl.
129500: HUBERT, E. (PUBL.) - Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépèches inédites.
114491: HUBERT, E. - Une page de l'histoire religieuse de la Flandre au XVIIIe siècle: le protestantisme a Doulieu-Estiaires en 1730-1732.
88402: HUBERT, M.J. & M.E.PORTER. (ED.) - The Romance of Flamenca. A provençal poem of the 13th century. W.engl.transl.& 4 pl.
117623: SAINT-HUBERT D'ARDENNE. - Cahiers d'histoire. Tome I - VII. Av.nombr.ills.
91687: HÜBINGER, P.E. - Die weltlichen Beziehungen der Kirche von Verdun zu den Rheinlanden. M.Krt.
99574: HÜBINGER, P.E. - Zur Frage der Periodengrenze zwischen Altertum und Mittelalter.
99572: HÜBINGER, P.E. (HRSG.) - Kulturbruch oder Kulturkontinuität im Uebergang von der Antike zum Mittelalter. M.16 Taf.
113864: HÜBNER, G. (HRSG.) - Deutsche Liebeslyrik im 15.und 16.Jahrhundert. (18.Mediäv.Kolloquium Bamberg 2003).
125611: HÜBNER, JOHAN. - Kort begryp der oude en nieuwe geographie; zynde eene beknopte onderwyzing der land- en kaartkennisse; verhandeld in een beschryvinge van de geheele vlakte des aardbodems, [...] met een korte schets tot de kennisse der globe.
103169: HUBNER, JOHAN. - Drie hondert en drie en dertig geslacht-reken-kundige tafelen, beneffens de daar toe behorende geslacht-reken-kundige vragen, tot verklaring der staatkundige historie, met groote moeyte te zamen gebracht en tot op desen tyd vervolgt.
124588: HUBSCHMANN, H. - Armenische Grammatik. I.Armenische Etymologie. (alles w.ersch.)
50460: HÜBSCHMANN, H. - Die altarmenischen Ortsnamen. M.2 gef.Krtn.
50462: HÜBSCHMANN, H. - Etymologie und Lautlehre der ossetischen Sprache.
86674: HÜBSCHMANN, H. - Kleine Schriften zum Armenischen. Hrsg.v.R.Schmitt.
118014: HÜBSCHMANN, H. - Das indogermanische Vocalsystem.
86676: HUC, (E.R.) - Herinneringen eener reis in Tartarie gedurende de jaren 1844, 1845 en 1846. With 2 plates.
107109: HUCHET, A. - Le chartrier ancien de Fontmorigny: étude générale et catalogue des actes antérieurs au XIVe siècle.
101071: HUCHT, K.A.V.D. ET AL. (ED.) - A massive star odyssey: from main sequence to supernova. Proceedings of the 212th Symposium of the IAU, 2002.
50468: HUDSON, C. - Elements of southeastern indian religion. W.48 pl.& map.
123849: HUDSON-WILLIAMS, T. - Early Greek elegy. The elegaic fragments of Callinus, Archilochus, Mimnermus, Tyrtaeus, Solon, Xenphanes & others. Ed. with intr., text, crit. notes, and commentary.
87481: HUDSON, E.H. - Treponematosis. (W.historical review)
105937: HUDSON, A. (ED.) - The works of a Lollard preacher (ca.1400-1414). W.5 pl.
100417: HUDSON, A. (ED.) - Two Wycliffite texts: The sermon of William Taylor 1406 - The testimony of William Thorpe 1407. W.1 pl.
111323: HUEMER, J. - Ueber ein Glossenwerk zum Dichter Sedulius.
128663: HUET, P.D. - Poemata, latina & graeca, quotquot colligi potuerunt.
83547: HUET, P.D. - Demonstratio evangelica ad serenissimum delphinum. Ed.altera emendatior.
123906: HUET, P.D. - Censura philosophiae cartesianae.
118988: HÜFFER, M. (UITG.) - Bronnen voor de geschiedenis der abdij Rijnsburg. Deel I. (1.Oorkonden (tot 1620); 2.Manboek, rekeningen (tot 1500).
114922: HÜFFER, H. - Oestreich und Preussen gegenüber der französischen Revolution bis zum Abschluss des Friedens von Campo Formio.
78445: HUFFMAN, A. - The categories of grammar: French 'lui' and 'le'.
119829: HUFFMAN, J.P. - The social politics of medieval diplomacy. Anglo-German relations (1066-1307).
90397: HUFTON, O.H. - Bayeux in the late 18th century: a social study. W.map.
112217: HUFTON, O.H. - The poor of eighteenth-century France, 1750-1789. W.7 pl.
56448: HUGENHOLTZ, F.W.N. - Drie boerenopstanden uit de 14e eeuw (Vlaanderen, Frankrijk, Engeland).
50488: HUGHES, T. - History of the Society of Jesus in North America, colonial and federal (1580-1773, & doc.1605-1838). W.10 pl.& 8 maps.
114378: HUGLY, PH. & CH.SAYWARD. - Arithmetic and ontology. A non-realist philosophy of arithmetic.
106568: HUGO VON MÂCON. HARTHUN, K. - Aventure und Askese: die Gesta militum des Hugo von Mâcon.
24462: HUGO, VICTOR. BOER, J.P.CHR.DE. - Victor Hugo et l'enfant.
24459: HUGO, VICTOR. BEDNER, J. - Le Rhin de Victor Hugo.Commentaires sur un récit de voyage.
126163: HUGUENOTS, PERSECUTION. - De lydsaamheid en het gelove der heiligen. Onder so vele sware en bittere vervolgingen, die Gods Kerke nu alomme moet uitstaan, en wel meest in Vrankryk. ... Uit het Fransch vertaalt door Audax Philalethes. Met titelvignet en 21 gravures in de tekst door P. van Schuppen e.a.
104776: HUGUET, P. - Schrikkelijke straffen der staatsomwentelaars vijanden der kerk sedert 1789 tot 1800. Vert.I.Van Bavegem.
31401: HUGUET, E. - L'évolution du sens des mots depuis le XVIe siècle.
36491: HUISJES, C.H. - Norms and logic (esp.in the work of G.H.von Wright).
115803: HUISMAN, A.Z. - Die Verehrung des heiligen Pancartius in West- und Mitteleuropa. M.3 Taf.& 1 Faltkarte.
120340: HUISMANS, P. & K. VAN WONTERGHEM. - Het obituarium van de Sint-Trudoabdij te Odegem, te Brugge en te Male, 1149-2002. M.ills.
124255: HUIZENGA, L.A. - The new Isaac. Tradition and intertextuality in the Gospel of Matthew.
96713: HULBERT, J.R. - Dictionaries British and American.
107127: HULDI, M. - Die Kausal-, Temporal- und Konditionalkonjunktionen bei Christian Kuchimeister, Hans Fründ und Niclas von Wyle (1335-1478)
103283: HULGUERA QUIJADA, J.ET AL. - El canal de Castilla. C.num.ill.
88457: HULK, A.C.J. - Het clitisch pronomen "en". Een dwarsdoorsnede van de Franse syntaxis.
94357: HULL, R.T. (ED.) - Presidential addresses of the American Philosophical Association, 1921-30. W.26 portr.
94356: HULL, R.T. - Presidential addresses of the American Philosophical Association, 1911-20. W.19 pl.
94355: HULL, R.T. - Presidential addresses of the American Philosophical Association, 1901-10. W.19 pl.
120256: HÜLLEN, W. - Networks and knowledge in Roget's Thesaurus.
104800: HULME, H. - The life of Sir John Eliot 1592 to 1632. Struggle for parliamentary freedom. W.4 pl.
115217: HULPIAU, K. - René de Clercq (1877-1932).
100996: HULSEN, M. - Language loss and language processing. Three generations of Dutch migrants in New Zealand.
82296: HÜLSEN, C.R. - Zur Semantik anaphorischer Pronomina: Untersuchungen scholastischer und moderner Theorien.
128435: HÜLSER, K - Die Fragmente zur Dialektik der Stoiker. Neue Sammlung der Texte, m.Übers.u.Komm.
15330: HULSHOF, A. (UITG.) - Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk.
13834: HULSKER, J. - Aart van der Leeuw. Leven en werk. M.ill.
117874: HULSTAERT, G. - Les parlers des Emoma, Mpongo et Nkole. Esquisse linguistique des Booli (Zaïre).
118585: HULSTAERT, G. - Carte linguistique du Congo belge. Av.carte dépl.
109747: HULSTAERT, G. - Esquisse du parler des Nkengo.
109745: HULSTAERT, G. - Dictionnaire lomongo-français.
15332: HULTEN, A.H.M.V. - "Voor wie des daags de zon niet schijnt..." 125 jaar Rotterdams Blindenwerk, particuliere zorg, maatschappelijke integratie. M.ill.
24471: HULTENBERG, H. - Le renforcement du sens des adjectifs et des adverbes dans les langues romanes.
129288: AUCTION CATALOGUE: VAN HULTHEM. - Catalogue raisonné de la précieuse collection de dessins et d'estampes, au nombre de près de 30, 000, formant le cabinet de M. Ch. van Hulthem. Détaissée par M.Ch. De Bremmaecker.
124251: HULTIN, J.F. - The ethics of obscene speech in early christianity and its environment.
50541: HULTKRANTZ, A. - Les religions primitifs de l'Amérique.
94784: HULTMAN, O.F. - Behandlingen av palatalt 'r' i fornsvenskan.
121633: HULUBEI, A. - L'eglogue en France au XVIe siècle (époque des Valois 1515-1589). + Répertoire. Av.20 planches.
113796: HUMBERT, J. - Syntaxe grecque.
87332: HUMBERT, P. - Un amateur: Peiresc, 1580-1637. Av.8 pl.
100906: HUMBERT, J. - Syntaxe grecque.
36500: HUMBOLDT, W.V. BROWN, R.L. - Wilhelm von Humboldt's conception of linguistic relativity.
94358: HUMBOLDT, W.V. MILLER, R.L. - The linguistic relativity principle and humboldtian ethnolinguistics.
36501: HUMBOLDT, W.V. FARINELLI, A. - Guillaume de Humboldt et l'Espagne.
36499: HUMBOLDT, W.V. BINSWANGER, P. - Wilhelm von Humboldt.
103285: HUMBOLDT, W.V. KAEHLER, S.A. - Wilhelm v.Humboldt und der Staat. 2.Aufl.
109749: HUMBOLDT, W.V. - Ueber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts.
36509: HUME, D. BRUNIUS, T. - David Hume on criticism.
118677: HUME OF GODSCROFT, DAVID. - The history of the house of Douglas. Ed.by D.Reid. W.10 pl.
118659: HUME OF GODSCROFT, DAVID. - The history of the house of Angus. Ed.by D.Reid.
36515: HUME, D. TWEYMAN, S. - Reason and conduct in Hume and his predecessors.
36514: HUME, D. METZ, R. - David Hume, Leben und Philosophie.
36507: HUME, D. - Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand. Hrsg.v.R.Richter.
100359: HUME, K. - The Owl and the Nightingale: the poem and its critics.
97472: HUMMEL, M. - Adverbale und adverbalisierte Adjektive im Spanischen. Konstruktionen des Typs 'Los niños duermen tranquilos' und 'María corre rápido'.
114047: HUMMEL, S. - Elemente der tibetischen Kunst. M.1 Pl.
114048: HUMMEL, S. - Geheimnisse tibetischer Malereien. M.41 Abb.
114000: HUMMEL, S. - Zum ontologischen Problem des Dauismus (Taoismus). Unters.an Lau Dsï, Kap.1 & 42.
114046: HUMMEL, S. - Das Gespenstige in der japanischen Kunst (Bakemono). M.12 Abb.
107145: HUMMEL, M. - Cadre, employé und Angestellter. Ein sprachwiss.Beitrag zur vergl.Kulturforschung im deutsch-französischen Sprachraum der Gegenwart.
6975: HUMMELEN, W.M.H. - Amsterdams toneel in het begin van de Gouden Eeuw. Studies over Het Wit Lavendel en de Nederduytse Academie. M.40 ills.
6976: HUMMELEN, W.M.H. - Repertorium van het rederijkersdrama, 1500- ca.1620.
5170: HUMMELEN, W.M.H. - De sinnekens in het rederijkersdrama. M.ill.
12062: HUNDHAUSEN, J. - Zur Atombewegung. Kritik und Neues.
113859: HUNDT, M. - English mediopassive constructions.
128045: HÜNEMÖRDER, C.W. - "Phasianus". Studien zur Kulturgeschichte des Fasans.
127978: GEORGIUS DE HUNGARIA. - Tractatus de moribus, condicionibus et nequicia Turcorum. Nach der Erstausg.v.1481 hrsg., übers., und engeleitet v.R.Klockow.
104524: HUNT, A.S. & C.C.EDGAR (ED.) - Select papyri, vol.I: non-literary papyri, private affairs. Text w. English transl.
43810: HUNT, R.W. - Collected papers on the history of grammar in the middle ages. Ed.by G.J.Bursill-Hall.
112997: HUNT, N. (ED.) - Cluniac monasticism in the central middle ages.
117175: HUNT, A.S. & C.C.EDGAR (ED.) - Select papyri, vol.II: non-literary papyri, public documents. W.engl.transl.
101502: HUNT, R.W. - The schools and the cloister: the life and writings of Alexander Nequam (1157-1217). Ed.by M.Gibson.
104903: HUNTJENS, V. - Chronicon abbreviatum conventus Mosae Trajectensis ordinis praedicatorum (ca.1232-1807). Bew.G.A.Meijer.
19626: HUNZIKER, H.M. - Die bleiche Hautfarbe in der Sicht des Schweizerdeutschen.Versuch einer sprachinhaltlichen Interpretation von Material aus dem Schweizerischen Idiotikon.
128882: HUOT, S. - Allegorical play in the old French motet. The sacred and the profane in thirteenth-century polyphony.
122825: HÜPPER-DRÖGE, D. - Schild und Speer. Waffen und ihre Bezeichnungen im frühen Mittelalter.
109751: HUREL, E. - La poésie chez les primitifs ou contes, fables, récits et proverbes du Rwanda (texte & trad.).
89091: HURNARD, N.D. - The king's pardon for homicide before A.D.1307.
127553: HUROWITZ, V.A. - Inu Anum sirum. Literary structures in the non-juridical sections of Codex Hammurabi.
74940: HURTER, F. - Histoire du pape Innocent III et de ses contemporains.Trad.p.A. de Saint-Chéron & J.B.Haiber.
120837: HUSCHKE, P.E. - Die Oskischen und Sabellischen Sprachdenkmäler. Sprachliche und sachliche Erklärung, Grammatik und Glossarium.
6979: HÜSKEN, W.N.M. - Noyt Meerder Vreucht.Compositie en structuur van het komische toneel in de Nederlanden voor de Renaissance. M.ill.
97554: HUSMANN, K. - Das -mente-Adverb im Italienischen.
91938: HUSS, J. - Hussens Traktat Orthographia bohemica. (Text., Uebers.& Komm.v.) J.Schröpfer.
89094: HUSS. LOSERTH, J. - Huss und Wiclif: zur Genesis der hussitischen Lehre.
105027: HUSSERL. ELEY, L. - Die Krise des Apriori in der transzendentalen Phänomenologie E.Husserls.
105023: HUSSERL. BÄUMER, A.& M.BENEDIKT (HRSG.) - Gelehrtenrepublik-Lebenswelt: Edmund Husserl und Alfred Schütz in der krise der phänomenologischen Bewegung.
36520: HUSSERL, E. - Philosophie der Arithmetik. M.erg.Texten (1890-1901) hrsg.v.L.Eley.
105018: HUSSERL, E. - Formale und transzendentale Logik. M.erg.Texten hrsg.v.P.Janssen.
119340: HUSSERL, E. - Einleitung in die Logik und Erkenntnistheorie (1906-1907). Hrsg.v.U.Melle.
36537: HUSSERL. SOUCHE-DAGUES, D. - Le développement de l'intentionnalité dans la phénoménologie husserlienne.
36533: HUSSERL. MARBACH, E. - Das Problem des Ich in der Phänomenologie Husserls.
36535: HUSSERL. ROTH, A. - Edmund Husserls ethische Untersuchungen.
36536: HUSSERL. SARAIVA, M.M. - L'imagination selon Husserl.
36526: HUSSERL. AGUIRRE, A. - Genetische Phänomenologie und Reduktion. Zur Letztbegründung der Wissenschaft aus der radikalen Skepsis im Denken E. Husserls
36522: HUSSERL, E. - Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, 1905-35. A.d.Nachl.hrsg.v.I. Kern.
36521: HUSSERL, E. - Die Idee der Phänomenologie. Hrsg.v.W.Biemel.
94411: HUSSERL. ALMEIDA, G.A.DE. - Sinn und Gehalt der genetischen Phänomenologie E.Husserls.
83555: HUSSERL. HOLENSTEIN, E. - Phänomelogie der Assoziation: zu Struktur und Funktion eines Grundprinzips der passiven Genesis bei E.Husserl.
105010: HUSSERL, E. - Vorlesungen zur Phänomenologie des inneren Zeitbewusstseins. Hrsg.v.M.Heidegger.
105016: HUSSERL, E. - Erste Philosophie (1923/24). Erster Teil: Kritische Ideengeschichte. Hrsg.v.R.Boehm.
113797: HUSSEY, J.M. - Church & learning in the Byzantine Empire, 867-1185. W.3 maps.
92696: HÜTHER, J. - Die monarchische Ideologie in den französischen Römerdramen des 16.und 17.Jhts.
122009: HUTTER, I. - Corpus der byzantinischen Miniaturhandschriften. Band 5.1: Oxford college libraries.
32901: HUTTON, J. - Essays on Renaissance poetry.Ed.by R.Guerlac. Foreword by D.P.Walker. W.1 ill.
109753: HUTTON, J.H. - Caste in India, its nature, function and origin. W.2 maps.
119345: HUXLEY, T.H. - Collected essays.
83560: HUXLEY, T.H. - Hume, with helps to the study of Berkeley.
10518: HUXLEY, T.H. HUXLEY, L. - The life and letters of Thomas Henry Huxley. W.12 pl.
6449: HUYBERS, H.F.M. - Don Juan van Oostenrijk, Landvoogd der Nederlanden.
7317: HUYGENS, C. MEER, T.TER. - Snel en dicht. Een studie over de epigrammen van Constantijn Huygens.
128807: HUYGENS, R.B.C. (CURA). - Serta mediaevalia. Textus varii saeculorum X-XIII in unum collecti. Cura et studio.
121713: HUYGENS, C. - Niew jaer.
129345: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Journaal van de reis naar Venetië. (Franse tekst & vertaling) en inl.d.F.R.E.Blom.
10528: HUYGENS, CHR. - Oeuvres complètes, tome XII: Travaux de mathématique pure, 1652-1656. Av.nombr.fig.
105287: HUYGENS, C. ADEMA DALEY, K.W. - The triple foole: a critical evaluation of Constantijn Huygens' translations of John Donne.
10526: HUYGENS, CHR. - Percussion.Question de l'existence et de la perceptibilité du mouvement absolu. Force centrifuge. Travaux divers de statique et de dynamique de 1659 à 1666. Av.nombr.fig.
114189: HUYGENS, CHR. - Correspondance 1691-1695. Av.nombr.fig.
113973: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Trijntje Cornelis. Uitg.d.H.M.Hermkens. I/1: inl., tekst & bijschr.m.aant.en varianten. I/2: facs.v.autograaf en apograaf.
123350: HUYGENS, C. - Hofwijck. Hist.-kritische uitgave met comm.d.T.van Strien & studie over de literair- en ideeënhistorische context d.W.B.de Vries. M.22 afb.& 19 gekl.platen.
8254: HUYGENS, C. ZWAAN, F.L. (UITG.) - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
7044: HUYGENS, C. JORISSEN, TH. - Constantin Huygens. Studiën. Eerste deel. (Niet verder versch.).
6987: HUYGENS, G.W. - Hendrik Tollens. De dichter van de burgerij. M.ills.en bibliografie.
6985: HUYGENS, G.W. - De Nederlandse auteur en zijn publiek.Een sociologisch-litteraire studie over de ontwikkeling van het letterkundig leven in Nederland sedert de 18e eeuw.
118955: HUYGENS, C. - Gedichten. Naar zijn handschrift uitgegeven d.J.A. Worp.
119356: HUYGENS, G. - Compendium theologiae, id est Theses ex Summa D.Thomae hebdomatim defensae ab anno 1672 usque ad annum 1684 in Collegio Adriani VI.
5179: HUYGENS, C. - Trijntje Cornelisdr. Uitg.m.inl.en aant.d.H.J.Eymael.
5180: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Ooghen-troost. Uitg.d.F.L.Zwaan.
122748: HUYGENS, C. - Volledige dichtwerken. Met aant.v.P.Leendertz Wz., uitg.onder toezicht van N.Beets.
6907: HUYGENS, C. HERMKENS, H.M. - Bijdrage tot een hernieuwde studie van Constantijn Huygens' gedichten.
6353: HUYGENS, C. BOTS, H. (UITG.) - Constantijn Huygens. Zijn plaats in geleerd Europa.
122768: HUYGENS, C. - Dingen. Uitg.d.J.P.G.Heersche & H.M.Hermkens.
112914: HUYGENS, C. STREEKSTRA, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
5181: HUYGENS, C. - Hofwyck. Uitg.F.L.Zwaan. M.1 pl.& 1 uitsl.plaat.
72060: HUYGENS. HOFMAN, H.A. - Constantijn Huygens (1596-1687). Een christelijk-humanistisch bourgeois-gentilhomme in dienst van het Oranjehuis. M.ill.
13964: HUYGENS, C. - Gedichten. Naar zijn handschrift uitgegeven d.J.A. Worp.
6678: HUYGENS, C. EYMAEL, H.J. - Huygens-studiën. Nalezingen met critische aanteekeningen op uitgaven v.C.Huygens' Werken door Verwijs e.a.
7821: HUYGENS, C. SMIT, J. - Driemaal Huygens. Vergelijkende karakteristieken van Constantijn Huygens' Batava Tempe, 't Costelick Mal en de Uytlandighe Herder.
123360: HUYGENS, C. - Koren-bloemen. Nederlandsche gedichten.
99862: HUYGENS, C. - Correspondance et oeuvre musicales. Publ.p.W.J.A.Jonckbloet & J.P.N.Land. Av.3 pl.
92266: HUYGENS, CONSTANTIJN. - Mijn leven verteld aan mijn kinderen. (Latijnse tekst & vertaling) uitg. & comm.d.F.R.E.Blom. M.38 pl.
123312: HUYGENS, C. - A selection of the poems of Sir Constantijn Huygens 91596-1687). Parallel text & transl., w.intr.& app.by P.Davidson & A.v.d.Weel.
6981: HUYGENS, C. - De jeugd van Constantijn Huygens door hemzelf beschreven. Uitg.A.H.Kan. M.ills.
65819: HUYGENS, C. - Mengelingh. Tekstuitg.etc.d.A. Strien.
7820: HUYGENS, C. SMIT, J. - De grootmeester van woord- en snarenspel. Het leven van Constantijn Huygens. M.ill.
7891: HUYGENS, C. STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. M.facs.
65200: HUYGENS, C. GELDER, H.E.V. - Ikonografie van Constantijn Huygens en de zijnen. M.55 afb.
112171: HUYGENS, CHR. - Correspondance 1691-1695. Av.nombr.fig.
101266: HUYGENS, C. SCHINKEL, A.D. - Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes.
4784: HUYGENS. COLIE, R. - 'Some Thankfulnesse to Constantine'.A study of English influence upon the early works of Constantijn Huygens. W.1 plate.
99584: HUYGENS, R.B.C. - La tradition manuscrite de Guibert de Nogent.
108059: HUYGENS, GUILIELMUS. - Christelycke brieven en godtvruchtige ghepeysen. (Met: Het leven van Guilielmus Huygens). Met titelvignet.
123044: HUYS, B. - Catalogue des imprimés musicaux des XVe, XVIe et XVIIe siècles. Fonds général.
118594: HUYS, B. - Catalogue des partitions musicales éditées en Belgique et acquises par la Bibliothèque Royale Albert Ier 1966-1975.
57076: HUYSMANS, R. - Wazo van Luik in de ideeenstrijd zijner dagen.
86051: HYART, C. - Les origines du style indirect latin et son emploi jusqu'a l'époque de César.
122560: HYDATIUS. MOLÈ, C. - Uno storico del V secolo. Il vescovo Idazio.
119841: HYDE, EDWARD. - Two dialogues: Of the want of respect due to age, and Concerning education. Repr.of the ed.1751 w.intr.by M.W.Brownley.
113798: HYGINUS. WERTH, A. - De Hygini fabularum indole.
85241: HYLDGAARD-JENSEN, K. - Rechtswortgeographische Studien I. Zur Verbreitung einiger Termini der westlichen und nördlichen mittelniederdeutschen Stadtrechte vor 1350.
15336: HYLKEMA, C.B. - Reformateurs. Geschiedkundige studiën over godsdienstige bewegingen uit de nadagen onzer gouden eeuw.
115560: HYLTÉN-CAVALLIUS, G.O. (UTG.) - Sagan om Didrik af Bern.
114493: HYMANS, L. - XXVe Anniversaire de l'inauguration du roi. Les fêtes de juillet. Compte rendu des solennités et cérémonies publiques célebrées a Bruxelles les 21, 22 et 23 juillet 1856. Met talrijke houtsneden in de tekst.
113799: HYPERIDES. COLIN, G. - Le discours Contre Démosthène sur l'argent d'Harpale. Essai de trad. et de reconstruction.
76855: HYPERIDES. - Orationes et fragmenta. Ed., adn.instr.F.G.Kenyon.
120734: HYPERIDES. - Orationes sex cum ceterarum fragmentis. Ed. F. Blass.
62324: HYPERIDES. - Discours. Texte ét. et publ. par G.Colin.
6988: IANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
99806: IBANEZ, R. - Negation im Spanischen.
121009: IBN AGIBA, AHMAD. - L'autobiographie (Fahrasa) du soufi marocain Ahmad Ibn Agiba (1747-1809). Trad.av.intr.& notes p.J.-L.Michon.
128292: IBN AL-MUJAWIR, YUSUF. LÖFGREN, O. - Descriptio Arabiae Meridionalis praemissis capitibus de Mecca et parte regionis Higaz qui liber inscribitur Ta’rih al-Mustabsir secundum codicem Constantinopolitanum Hagiae Sophiae 3080 collato codice Leidensi Or. 5572.
127183: IBN AT-TAIYIB. SANDERS, J.C.J. - Inleiding op het genesiskommentaar van de nestoriaan Ibd At-Taiyib.
87078: IBSCH, E. (ED.) - The conscience of humankind: literature and traumatic experiences (Vol.3 of Proceedings XVth Congr.ICLA "Literature as cultural memory", Leiden 1997).
94376: JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS. - Journal of the history of ideas. An international quarterly devoted to intellectual history. Vol.1-60. Ed. by A.O. Lovejoy, P.P. Wiener a.o.
121408: IDRIS, H.R., K.RÖHRBORN, D.SOURDEL & J.BOSCH VILÁ. - Regierung und Verwaltung des vorderen Orients in islamischer Zeit.
108318: IDSINGA, S.H.VAN. - Het staats-recht der Vereenigde Nederlanden vertoond volgens de geschiedenissen der stad Groningen onder de bisschoppen van Utrecht en de volgende princen. Van 't midden der XI.tot het einde der XVI.eeuw. Met drempeldicht door I.Bent.
117873: IGA, P.O. - A simplified Lugbara-English dictionary.
63793: IGNATIUS DE LOYOLA. GOTHEIN, E. - Ignatius von Loyola und die Gegenreformation.
107941: IGNATIUS. - Lettres (av.Martyre de Polycarpe). Texte, trad.& comm.p.P.T. Camelot.
95272: IGNATIUS. LECHNER, T. - Ignatius adversus Valentinianos? Chronologische und theologiegeschichtliche Studien zu den Briefen des Ignatius von Antiochien.
125712: IGNATIUS DE LOYOLA. BAUTERS, F. - Geestelyke Oeffeningen, getrocken uyt de oeffeningen van den H. Ignatius Loyola, instelder der Societeyt Jesu; en uyt andere schryvers, die de selve uytgeleyt hebben.
114687: IHRE, JOHANNES. - Glossarium Suiogothicum, in quo tam hodierno usu frequentata vocabula, quam in legum patriarum tabulis aliisque aevi medii scriptis obvia explicantur, et ex dialectis cognatis, Moesogothica, Anglo-saxonica, Alemannica, Islandica ceterisque Gothicae et Celticae originis illustrantur. With mounted titlevignette and 2 vignettes in the text, by J.Gillberg.
110368: PICCOLOMINI -PIUS II. - Commentaries, vol.I:books I-II. Ed.(& transl.) by M.Meserve & M.Simonetta. W.2 maps.
110365: PICCOLOMINI -PIUS II. - Ausgewählte Texte hrsg.& übers.v.B.Widmer. M.10 Taf.
113437: NAPOLEON III: - Geheime gedenkschriften van Louis Napoleon Bonaparte. Naar het Hoogduitsch.
106093: ALEXANDER III. - Summa magistra Rolandi, m.Anh.Incerti auctoris Quaestiones. Hrsg.v.F.Thaner.
218: ALTAISTIK III: - TUNGUSOLOGIE v.W.Fuchs, I.A.Lopatin, K.H.Menges & D.Sinor.
114875: COELESTINUS III. - Epistolae et privilegia. THOMAS CISTERNIENSIS & JOANNES ALGRINUS. Commentarium in Cantica. Acc.J.P.Migne.
48508: IJSEWIJN, J. - De sacerdotibus sacerdotiisque Alexandri Magni et Lagidarum eponymis.
81373: IKAROS: - Ikaros: the hellenistic settlements (Danish Arch.Invest.on Failaka, Kuwait). W.198 ill.& a vol.of 78 pl.
129204: IKKINK, C.A. - Een nacht vol dwaasheden. In het land van De Nieuwe Gids.
129486: IKLÉ , CH.F. - Ikat technique and Dutch East Indian ikats.
127415: ILG., A. (HRSG.) - Heraclius, von dem Farben und Künsten der Römer. Text und Übersetzung. Mit Einleitung, Noten und Excursen.
104452: GREGORIUS ILIBERRITANUS. - Quae supersunt. Ed.V.Bulhart. FAUSTINUS. Opera. Ed.M.Simonetti.
104453: GREGORIUS ILIBERRITANUS. - Epithalamium sive explanatio in Canticis Canticorum. Hrsg.m.Komm.v.E.Schulz-Flügel.
109759: ILOGU, E. - Christianity and igbo culture. W.map.
96678: ILSON, R. (ED.) - Lexicography. An emerging international profession.
96455: ILYAS, M. - Astronomy of islamic times for the twenty-first century.
106575: IMAMUDDIN, S.M. - Muslim Spain, 711-1492 A.D.: a sociological study. W.map.& 15 pl.
24484: IMBS, P. - Les propositions temporelles en ancien français. La détermination du moment.
21947: IMHOOF, W. - Der "Europamüde" in der deutschen Erzählungsliteratur.
124799: IMMERZEEL, J & C. KRAMM. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd.
124591: IMMERZEEL, J. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Uitgegeven door C. H. en C. Immerzeel. Met gegraveerd frontispice.
5185: IMMINK, M.W. - De Spiegel der Minnen door Colijn van Rijssele. M.inl., aant.en woordenlijst.
124216: IMP. - Imp. Tijdschrift voor het Nederlandsche verbond van boekenvrienden. M.ills. Jrg.1 (nr.1-3 ), en Jrg.2, nr.4. (met de losse bijlage: In Memoriam mr. J.F. van Royen 16 juni 1942 van Reinold Kuipers)
127461: D'IMPERIO, F.S. (CURA) - Explanatio super Ecclesiasten (CLLM 14614). Un'epitome carolingia del commentario all'Ecclesiaste di Alcuino di York. Ed.critica e comm.
120165: IMRAY, J. - The Mercers' Hall. W.ntr.by D.Keene ed.by A.Saunders. W.77 ill.& 16 plates.
57184: INAMA-STERNEGG, K.T.V. - Deutsche Wirtschaftgeschichte (I) bis zum Schluss der Karolingerperiode.
84020: INCONTRI. - Rivista di studi italo-nederlandesi./Rivista europea di studi italiana. Anno I-XII.
117587: INDEN, R.B. - Marriage and rank in Bengali culture. A history of caste and clan in middle-period Bengal.
6990: INDESTEGE, L. - Middelnederlandse geestelijke gedichten, liederen, rijmspreuken en exempelen. Uitg.naar een pas ontdekt handschrift v.h.einde der 15e eeuw.
5189: INDESTEGE, L. (UITG.) - Een diets gebedenboek uit het begin der zestiende eeuw, herkomstig uit het voormalig klooster Sint-Hieronymusdal te Sint-Truiden.
115255: INDESTEGE, L. E.A. - In memoriam Jef Leynen. M.5 platen.
42876: CULTURAL HERITAGE OF INDIA. - Vol.I: the early phases. Ed.by S.Radhakrishnan. W.8 pl.& 4 maps.
129480: OUDHEIDKUNDIGE DIENST IN NEDERLANDSCH-INDIË. - Oudheidkundig verslag 1912-1949. Uitg.Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
118067: VRIJMETSELARIJ IN NED.-INDIË: - Bijwet voor de achtb. "L'Union Frédéric Royal" te Soerakarta. + Los bijgevoegd: Verbeterblad.
106578: INDREBØ, G. (UTG.) - Sverris Saga. Etter Cod.AM 327 4o.
118621: INDREBØ, G. (UTG.) - Gamal Norsk homiliebok, Cod.Am 619 4°.
114795: INDURKHYA, B. - Metaphor and cognition. An interactionist approach.
82306: INEICHEN, G., A.SCHINDLER & D.BODMER (HRSG.) - Geschichte der Textüberlieferung, Bd.II: Ueberlieferungsgeschichte der mittelalterlichen Literatur. M.48 Abb.
122496: INGARDEN, R. - Der Streit um die Existenz der Welt. Band I (Existentialontologie) & II (Formalontologie).
111632: INGELBIEN, R. - Misreading England. Poetry and nationhood since the second world war.
21949: INGEN, F.V. - Vanitas und Memento Mori in der deutschen Barocklyrik.
57229: INGER, G. - Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden.
101427: MARSILIUS OF INGHEN. - Quaestiones super quattuor libros sententiarum, I: super primum, quaestiones 1-7. Hrsg.v.M.Santos Noya.
89098: INGLIS, J. - Spheres of philosophical inquiry and the historiography of medieval philosophy.
50702: INGLISIAN, V. - Der Diener Gottes Mechithar von Sebaste, Stifter der Mechitharisten (armenischen Benediktiner) und Kulturapostel des armenischen Volkes. M.11 Taf.
95469: INGRAM, J.H. - The true Chatterton. W.24 pl.
82974: INGRASSIA, C. - Authorship, commerce, and gender in early 18th-cent.England.
6993: INKLAAR, D. - François-Thomas de Baculard d'Arnaud, ses imitateurs en Hollande et dans d'autres pays.
117805: INNES, G. - A practical introduction to Mende.
90127: LINGUISTIC INQUIRY. - Linguistic inquiry. Quarterly publ.by MIT. Ed.S.J.Keyser. Vol. 1 to 15.
107132: INSAM, M. - Der Lautstand des Burggrafenamtes von Meran. M.14 Abb.
128118: DEUTSCHE INSCHRIFTEN. - Deutsche Inschriften: Terminologie zur Schriftbeschreibung.
118973: JAHRBUCH DES KAISERLICHEN DEUTSCHEN ARCHÄOLOGISCHEN INSTITUTS. - Hrsg.v.M.Fränkel. Band 1 bis 4. M.zahlr.Abb.& 48 Taf.
121536: INSTRUCTIE. - Instructie voor de geneesheeren, heel- en verloskundigen en de vroedvrouwen, belast met de armenpractijk in de gemeente Tilburg.
42663: CONGRES (VIE) INTERNATIONAL - des Sciences Anthropologiques et Ethnologiques (1960).
11675: RÉUNION INTERNATIONALE - de Chimie Physique: Activation et structure des molécules. Rapports et discussions publ.p.R.Audubert & M.L.Claudel. (Réunion Paris Oct.1928).
122302: IOANNITIS, C. - Le vase des Ibères. Un lécythe du Peintre de Darius. Avec 15 planches.
90827: IORDAN, I. & J.ORR. - An introduction to romance linguistics. Rev.w.suppl.'Thirty years on' by R.Posner.
34196: IORDAN, I. - An introduction to romance linguistics.Its schools and scholars. Rev., trsl.& in parts recast by J.Orr.
124281: IPEREN, J. VAN. - Tweehonderdjarig jubel-feest der Nederlandshe (!) vryheid of plegtige redenvoeringe, ter gedachtenisse der afwerpinge van het Spaansch juk, uitgesproken in de Groote Kerk ter Veere, op den III van bloeimaand MDCCLXXII. Met eenige bylagen.
94830: IPSEN, G./F.KARG. - Schallenanalytische Versuche.Eine Einführung in die Schallenanalyse.
65677: IRANISTIK, I: - Linguistik v.K.Hoffmann, W.B.Henning, H.W.Bailey, G.Morgenstierne, W.Lentz.
86059: IRBY-MASSIE, G.L. - Military religion in roman Britain. W.4 pl.& 5 maps.
123390: IRELAND, SAMUEL. - A picturesque tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the Autumn of 1789. With 2 engraved titles with 2 diffifferent aquatint vignettes, 46 fine aquatint plates printed in bistre (mainly views) and 2 full-page etchings.
124274: IRELAND, D.J. - Stewardship and the kingdom of God. An historical, exegetical, and contextual study of the parable of the unjust steward in Luke 16: 1-13.
112474: IRENAEUS. - Quae supersunt omnia. Accedit apparatus. Edidit A. Stieren. With 2 folding colorlithographic facsimile's.
100913: IRENAEUS. - Démonstration de la prédication apostolique. Trad. de l'arménien av.comm.par L.M. Froidevaux.
119900: IRSIGLER, F. - Untersuchungen zur Geschichte des frühfränkischen Adels.
127687: IRVIN, D. - Mytharion. The comparison of tales from the Old Testament and the ancient near east.
85078: ISAKSSON, S. - Onsjö härad.
18422: ISELIN, I. IM HOF, U. - Isaak Iselin und die Spätaufklärung.
123079: ISELIN, I. - Versuch über die gesellige Ordnung.
99678: ISENBERG, H. - Das direkte Objekt im Spanischen.
129175: ISERT, P.E. - Voyage en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique. Tirés de sa correspondance avec ses amis. Traduits de l'Allemand.
121394: MUHYI AL-DIN AL-'AGAMI AL-ISFAHANI. - Épître sur l'unité et la trinité, traité sur l'intellect, fragment sur l'âme. Texte arabe éd., trad.& annot.p.M.Allard & G.Troupeau.
43838: ISIDORUS. - The letters. Transl.w.intr.by G.B.Ford.
122374: ISIDORUS. DIESNER, H.J. - Isidor von Sevilla und das westgotische Spanien.
99588: ISIDORUS. - History of the Goths, Vandals and Suevi. Transl.by G.Donini & G.B.Ford.
57275: ISIDORUS. - The letters. Translation with introduction by G.B. Ford.
106589: ISIDORUS. - De ecclesiasticis officiis. Ed.C.M.Lawson.
19640: ISING, E. - Wolfgang Ratkes Schriften zur deutschen Grammatik (1612-1630). I.Abhandlung. II.Textausgabe.
76055: ISLWYN (=THOMAS, W.). - Y Storm. Ed.by M.Walters.
125519: ISOCRATES. RIES, K. - Isokrates und Platon im Ringen um die Philosophia.
122019: ISOCRATES. WORP, K.A. & A. RIJKSBARON (EDS.) - The Kellis Isocrates codex (P.Kell.III Gr.95). With intr.by J.L.Sharpe III.
125563: ISOCRATES. KESSLER, J. - Isokrates und die panhellenische Idee.
125386: ISOCRATES. POULAKOS, T. - Speaking for the polis. Isocrates' rhetorical education.
125522: ISOCRATES. ALEXIOU, E. - Ruhm und Ehre. Studien zu Begriffen, Werten und Motivierungen bei Isokrates.
126265: ISOCRATES. - Ad Demonicum et Panegyricus. Ed. by J.E.Sandys.
95275: ISOCRATES. LIVINGSTONE, N. - A commentary on Isocrates' Busiris.
125108: ISOCRATES. - Evagoras. With an introduction and notes by H. Clarke.
126266: ISOCRATES. - Cyprian Orations. Evagoras, ad Nicoclem, Nicocles aut Cyprii. Ed., with intr. and notes by E.S.Forster.
122758: ISOCRATES. - Discours. Tome III. Sur la paix, Aréopagitique, sur l'échange.Texte établi et traduit par G. Mathieu & E. Brémond.
122757: ISOCRATES. - Discours. Tome II. Panégyrique, Plataïque, a Nicoclès, Nicoclès Evagoras, Archidamos.Texte établi et traduit par G. Mathieu & E. Brémond.
122666: ISOCRATES. - Discours. Tome I. Contre Euthynous, Callimakhos, Lokhitès, Sur l'attelage, Trapézitique, Eginétique, A Démonicos, Contre les Sophistes, Hélène, Busiris.Texte établi et traduit par G. Mathieu & E. Brémond.
122860: ISOCRATES. CLASSEN, C.J. - Herrscher, Bürger und Erzieher. Beobachtungen zu den Reden des Isokrates.
126351: ISOCRATES. - Discours. Texte établi et trad.p.G. Mathieu et É.Bremond.
67348: ISOCRATES. SECK, F. (HRSG.) - Isokrates.
125521: ISOCRATES. - Cyprian Orations. Evagoras, ad Nicoclem, Nicocles aut Cyprii. Ed., with intr. and notes by E.S.Forster.
125520: ISOCRATES. - Ad Demonicum et panegyricus. Ed. by J.E.Sandys.
125387: ISOCRATES. KESSLER, J. - Isokrates und die panhellenische Idee.
117532: ISRAEL, J.I. - European jewry in the age of mercantilism 1550-1750.
126482: ISRAEL, J.I. - The Dutch Republic and the hispanic world, 1606-1661. W.3 maps.
86709: ISSER, A. - Walachisch-deutsches Wörterbuch.
98189: STUDI LINGUISTICI ITALIANI. - Dir.A.Castellani & L.Serianni. Vol.1-19.
100277: LESSICO ETIMOLOGICO ITALIANO (LEI). - Ed.M.Pfister. Vol.I-VIII (Ab-Buxulus).
126126: ITALUS. - Quaestiones quodlibetales (aporiai kai lyseis). Ed.princeps v.P.Joannou.
2382: ITERSON, W.V. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland: een rechtshistorische studie aan de hand van noord-nederlandse, en een aantal zuid-nederlandse en andere bronnen. M.2 pl.
15340: ITERSON, W.V. - Geschiedenis der confiscatie in Nederland. M.ill.
126371: ITERSON, W.VAN. - De historische ontwikkeling van de rechtenop de grond in de provincie Utrecht. Deel I: Inleiding - Makeverhoudingen in het Overkwartier en Eemland. Met 5 uitsl.kaarten en 2 overige bijlagen.
79331: ITERSON, P.D.J.V. & P.H.J.V.D.LAAN (UITG.) - Resoluties van de vroedschap van Amsterdam, 1490-1550. M.ill.
74945: ITINERARIA - (hierosolymitana) et alia geographica. Ed.P.Geyer, O.Cunz, R.Weber e.a. W.4 pl.
109767: ITKONEN, T. (=TERHO) - Proto-finnic consonants, I/1: introduction - the history of -k in finnish.
109766: ITKONEN. (FESTSCHRIFT:) - Commentationes fenno-ugricae in honorem Erkki Itkonen.
50743: ITTMANN, J. - Sprichwörter der Kundu (Kamerun, Text & Ueb.).
109768: ITTMANN, J. - Grammatik des Duala.
104211: ARNOBIUS IUNIOR. - Opera omnia. Hrsg.v.K.D.Daur.
123524: PERSIUS & IUVENALIS. - Saturae. Ed. brevique adn. crit. instr. W.V. Clausen.
6206: BALDUINUS IUVENIS. - Reynardus Vulpes. De latijnse Reinaert-vertaling. Uitg.m.vert.d.R.B.C.Huygens. M.2 pl.
91586: EKKEHARD IV. - Die Geschichten des Klosters St.Gallen. Ueb.& Erl.v.H.Helbling.
116029: WILLEM IV: - Het leven van Zyne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau (...) en van Haare Koninglyke Hoogheid Anna, van Brunswyk-Luneburg. Met 2 titelplaten, 2 uitslaande portretten en 9 (deels uitslaande) platen.
99370: EKKEHARD IV. - St.Galler Klostergeschichten. Einl., Text & Uebers.v.H.F.Haefele.
49178: IVANKA, E. - Hellenisches und Christliches im Frühbyzantinischen Geistesleben.
126995: IVANOV, S.A. - Holy fools in Byzantium and beyond. Transl.by S.Franklin.
117750: IVENS, W.G. - Bugotu-English / English-Bogutu concise dictionary.
93502: IVIC, M. - Trends in linguistics.
115016: IWAKUMA, Y. - Instantiae: a study of 12th cent.technique of argumentation, w.an edition of Ms.Paris BN lat.6674 f.1-5.
100914: IZZO, H.J. - Tuscan and etruscan: the problem of linguistic substratum influence in central Italy. W.2 maps.
126221: DRUKKERS JAARBOEK - Het drukkers jaarboek voor 1908. Met talrijke ills. in kleur: bladspiegels, lettertypen en advertenties.
115520: GEEL - JAARBOEK. - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Uitg.Geels Geschiedkundig Genootschap. Nr. 1 t/m 24.
122282: JAARBOEKJE - voor de stad Delft. 1833.
19646: JAATINEN, M. - Die mittelniederdeutsche Uebersetzung der sogenannten Hieronymus-Briefe.Eine sprachliche Untersuchung nebst Textausgabe. M.4 Faks.
24487: JABERG, K. - Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse.Neue Folge. M.Krtn.
31408: JABERG, K. - Sprachwissenschaftliche Forschungen und Erlebnisse. Hrsg.v.Schüler und Freunden. M.Krt.
125041: JACCARD, L.-F. - Saint Cyran. Précurseur de Pascal. Av.portrait.
124710: JACKENDOFF, R. - Semantic structures.
124849: JACKMAN, S.W. & H.HAASSE. (ED.) - A stranger in The Hague. The letters of Queen Sophie of the Netherlands to Lady Malet, 1842-1877.
119639: JACKSON, K. ET AL. - Celt and saxon: studies in the early British border. W.4 pl.
128868: JACKSON, R.A. (ED.) - Ordines Coronationis Franciae. Texts and ordines for the coronation of Frankish and French kings and queens in the Middle Ages.
124126: JACKSON, R. - Doctors and diseases in the roman empire. W.50 ill.
121694: JACKSON-MCNABE, M.A. - Logos and law in the Letter of James. The law of nature, the law of Moses, and the law of freedom.
124270: JACKSON-MCCABE, M.A. - Logos and law in the Letter of James. The law of nature, the law of Moses, and the law of freedom.
62326: JACKSON, J. - Marginalia scaenica.
106592: JACKSON-HOLZBERG, C. (HRSG.) - Zwei Literaturgeschichten des Karmelitenordens (krit.Ed.& Komm.).
120049: JACOB, E.F. (ED.) - The register of Henry Chichele, archbishop of Canterbury, 1414-1443.
57638: JACOB, E.F. - Essays in later medieval history.
94370: JACOBI, F.H. - Lettres inédites. Av.3 pl. Publ.p.J.T.de Booy & R.Mortier.
36563: JACOBI, F.H. - Allwill. Textkrit.hrsg., eingel.& kommentiert v.J.U.Terpstra. M.Portr.
11466: JACOBS, M. - Herman Johannes Lam (1892-1977), the life and work of a Dutch botanist. W.37 ill.
6995: JACOBS, J. - Vormleer van het oudfriesch werkwoord.
81545: JACOBS, J. - De verouderde woorden bij Kiliaan.
112231: JACOBS, J. - Tetela-grammatica (Kasayi, Kongo).
92302: JACOBS, K. - Marriage contracts from Chaucer to the Renaissance stage.
109775: JACOBS, J. - Tetela-teksten.
67786: JACOBS, M.A. - Carry van Bruggen. Haar leven en literair werk.
112238: JACOBS, M. - The content and style of an oral culture: Clackamas Chinook myths and tales.
95276: JACOBS, K. - Gaius Flaminius.
117952: JACOBS, J. & J.J.MEIJER. - De Badoej's.
115305: JACOBS, H. - Het bestuur der provincie Antwerpen van 1836 tot 1900. M.ills.
65498: JACOBS, A.E. - Met oogen slechts daar by. De gedichten van J.Six van Chandelier over zijn reizen door Zuid-Europa. I.Teksten. II.Inleiding en commentaar.
66056: JACOBSEN, R. - Carel van Mander (1548-1606). Dichter en prozaschrijver.
107004: JACOBSEN, L. - Svenskevaeldets fald. Studier til Danmarks oldhistorie i filologisk og runologisk lys. M.16 fig.
29495: JACOBSON, S. - Adverbial positions in English.
104559: JACOBSON, E. - The art of the Scythians: the interpenetration of cultures at the edge of the hellenic world. W.144 ills.on pl.
107003: JACOBSON, S. - British and American scouting and guiding terminology.
50787: JACOBSON, A. - Marriage and money. W.2 fold.tabl.& 2 maps.
72553: JACOBSSON, H. - Etudes d'anthroponymie lorraine.Les Bans de Tréfonds de Metz. (1267-1298).
29497: JACOBSSON, B. - Inversion in English.With special reference to the early Modern English period.
27221: JACOBSSON, U. - Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English.
122283: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. I. Genealogie und Mythographie. a. Nr. 1-63: Kommentar. Nachträge.
122287: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. II. Zeitgeschichte, B. Spezialgeschichten, Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln. Lieferung 3: Historiker des Hellenismus und der Kaiserzeit. Chronographen. No. 154-216: Tekst.
121439: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. II. Zeitgeschichte. A-C.
121435: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. II. Zeitgeschichte. A-D
122704: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. III. Geschichte von Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie), a. Kommentar zu Nr. 262-296.
122705: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. III. Geschichte von Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie), a. Kommentar zu Nr. 262-296.
122706: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker.III. Geschichte von Staedten und Voelkern (Horographie und Ethnographie), B. (Supplement) A Commentary on the Ancient Historians of Athens. (Nos 323a-334): Vol. II. Notes, Addenda, Corrigenda, Index
6891: JACOBY, M. - wargus, vargr. 'Verbrecher' 'Wolf'. Eine sprach- und rechtgeschichtliche Untersuchung.
121438: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. Indexes (3 vols.) by P.Bonnechere.
123190: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. III. Geschichte von Städten und Völkern (Horographie und Ethnographie), C, Fasc. 1; Commentary on Nos. 608a-608. By Charles W. Fornara. WIth 4 ills.
122288: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. II. Zeitgeschichte, B. Spezialgeschichten, Autobiographien und Memoiren. Zeittafeln. LIEFERUNG 4. Nr. 154-261: Kommentar.
122286: JACOBY, F. (ED.) - Die Fragmente der griechischen Historiker. II. Zeitgeschichte, C. No. 64-105: Kommentar.
99596: JACQUES DE VORAGINE. ZUIDWEG, J.J.A. - De werkwijze van Jacques de Voragine in de Legenda aurea. M.pl.& facs.
46238: JACQUES DE RÉVIGNY. WAELKENS, L. - La théorie de la coutume chez Jacques de Révigny: édition de sa répétition sur la loi De quibus.
106594: JACQUES DE RÉVIGNY. BEZEMER, C.H. - Les répétitions de Jacques de Révigny.
93834: JADIN, L. - Relations des Pays-Bas, de Liège et de Franche-Comté avec le Saint-Siège d'après les "lettere di particolari" conservées aux archives vaticanes (1525-1796).
11468: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen eens en thans. M.24 ill., 50 portr.& 1 krt. (last ed.)
81386: JAEGER, W. - The theology of the early greek philosophers.
40486: JAEGER, W. - Diokles von Karystos: die griechische Medizin und die Schule von Aristoteles.
103287: JAEGER, F.M. - Elementen en atomen, eens en thans. M.25 fig.& 32 portr.
113017: JAEGER, W. - Paideia: the ideals of greek culture.
128255: JAFFÉ, P. (ED.) - Monumenta moguntina.
106595: JAFFÉ, P. (ED.) - Monumenta bambergensia.
92987: JAFFÉ-FREEM, E. - Alain Robbe-Grillet et la peinture cubiste. Av.24 pl.
114276: JAGER, ABBÉ. - Histoire de l'Église de France pendant la Révolution.
89811: JAGER, S., J.NERBONNE & VAN ESSEN (ED.) - Language teaching and language technology.
73890: JAGER, A. DE. - Taalkundig magazijn of gemengde bijdragen tot de kennis der Nederduitsche taal.
103127: JAGER, C.DE. (ED.) - Highlights of astronomy, vol.2, as presented at the XIVth general assembly of the I.A.U.1970. W.num.fig.
103129: JAGER, C.DE. - The brightest stars. W.1 ill.& 136 fig.
106848: JAGER, H.DE. (UITG.) - De middeleeuwse keuren der stad Brielle.
7000: JAGTENBERG, F.J.A. - Jonathan Swift in Nederland (1700-1800). M.ills.
50809: JAHANI, C. - Standardization and orthography in the balochi language. W.3 maps.
50827: JAHN, W. - Das Saurapuranam: Ein Kompendium spätind.Kulturgeschichte und des Sivaismus.
95541: GRILLPARZER. JAHRBUCH - der Grillparzer-Gesellschaft. Hrsg.v.C.Glossy. M.Portr. Jahrgang 1 bis 26.
101481: MITTELLATEINISCHES JAHRBUCH. - Mittellateinisches Jahrbuch. Hrsg.v.K.Langosch, F.Wagner u.a. Band 1-39/1. + Register-Bd.1-40 (2006).
104310: BÖNNER JAHRBÜCHER - des Rheinischen Landesmuseum in Bonn. Bände 160, 161, 162, 163, 164, 168, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187.
103942: JAIMINI. - Mimamsa sutras. Ed.w.transl.& comm.by M.L.Sandal.
50852: JAISWAL, M.P. - A linguistic study of Bundeli.
90435: JAKES D'AMIENS. - L'Art d'amours. Crit.uitg.m.inl.& aant.d.D.Talsma.
127963: JAKOB VON PARADIES. FASBENDER, CHR. - Von der Wiederkehr der Seelen Verstorbener. Untersuchungen zu Überlieferung und Rezeption eines Erfolgstextes Jakobs von Paradies. Mit einem Abdruck des Autographs.
127418: JAKOBI-MIRWALD, C. - Buchmalerei. Terminologie in der Kunstgeschichte.
127419: JAKOBI-MIRWALD, C. - Text-Buchstabe-Bild. Studien zur historisierten Initiale im 8. und 9. Jahrhundert.
118935: JAKOBS, H. - Theodisk in Frankenreich.
91697: JAKOBS, H. - Der Adel in der Klosterreform von St.Blasien. M.4 Stammb.& 1 Krt.
118718: JAKOBSEN, A. - Studier i norrøn filologi.
118618: JAKOBSEN, A. - Studier i Clarus saga. Til spørsmålet om sagaens norske proveniens.
96468: JAKOBSON, R. - (FESTSCHRIFT:) To honour Roman Jakobson: essays on the occasion of his 70th birthday.
118029: JAKOBSON, R. - Selected writings. Vol.I. Phonological studies.
86715: JAKOBY, W. - Untersuchungen zur Phonologie und Prosodie einer kajkavischen Mundart (Gornja Stubica).
96469: JAKUBAS, F. - Hornjoserbsko-nemski slownik - Obersorbisch-deutsches Wörterbuch.
121212: JAL, P. - La guerre civile à Rome. Étude littéraire et morale.
24505: JALOUX, E. - D'Eschyle a Giraudoux.
114926: JAMEES, A. (UITG.) - De oorkonden van Pitsenburg, commanderij van de Duitse Ridderorde te Mechelen. Deel 1 t/m 3 (1190-1399).
119347: JAMES, W. - The will to believe.
119348: JAMES, W. - The will to believe.
106509: JAMES. KROOK, D. - The ordeal of consciousness in Henry James.
124231: JAMES. JOLLY, R. - Henry James. History, narrative, fiction.
87023: JAMES. GRAHAM, K. - Henry James, the drama of fulfilment.An approach to the novels.
86999: JAMES. SAMUELS, C.T. - The ambiguity of Henry James.
105983: JAMES, HENRY. HADLEY, T. - Henry James and the imagination of pleasure.
118030: JAMES, E.O. - The ancient gods: the history and diffusion of religion in the ancient east and the eastern mediterranean. W.11 fig., 85 pl.
96473: JAMME, A. - Pièces épigraphiques de Heid bin Aqil: la nécropole de Timna. Av.figs.& 27 pl.
11470: JAMMER, M. - Der Begriff der Masse in der Physik.
103125: JANCEL, R. & T.KAHAN. - Electrodynamics of plasma.
9929: JANDA, C. - Nomina atque synonyma pharmaceutica et technica in lingua latina, bohemica, germanica et slovenica.
118436: JANELL, W. - Ausgewählte Inschriften. Griechisch und Deutsch. Mit 3 Abb.
111688: JANISZEWSKI, ZYGMUNT. - Oeuvres choisies. Av.portrait et biographie p.B.Knaster. Réd.p.K.Borsuk et al.
82313: JANKUHN, H. - Haithabu, ein Handelsplatz der Wikingerzeit. M. Abb.& 22 Taf.
99599: JANKUHN, H., R.SCHÜTZEICHEL & F.SCHWIND (HRSG.). - Das Dorf der Eisenzeit und des frühen Mittelalters. M.98 Abb.& 14 Taf.
112246: JANKUHN, H., W.SCHLESINGER & H.STEUER. (HRSG.) - Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter. (Symposium Rheinhausen 1972). M.zahlr.Abb.& 109 Taf.
116721: JANNI, P. - Etnografia e mito. La storia dei pigmei.
95609: JANSEN, F. - Syntaktische konstrukties in gesproken taal.
79150: JANSEN, J.C.G.M. - Landbouw en economische golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800.
123418: JANSEN, J. - Les secrets du Manding. Les récits du sanctuaire Kamabolon de Kangaba (Mali). (Av.textes & trad.). Av.ills.
13501: JANSEN, H.P.H. - Landbouwpacht in Brabant in de veertiende en vijftiende eeuw.
19658: JANSEN, B. - Tristan und Parzival.
32336: JANSEN-BECK, L.I. - Possessive pronouns and adjectives in Garin le Loheren and Gerbert de Mez.
116586: JANSEN, J. - Fotorepertorium van het meubilair van de Belgische bedehuizen: Provincie Antwerpen.
72041: JANSEN, J.P.M. - The "Suffolk" poems. An edition of the Love Lyrics in Fairfax 16 attributed to William de la Pole.
128647: JANSENIUS, CORNELIUS. - Augustinus. In quo heareses & mores Pelagij contra naturae humanae sanitatem, aegritudinem & medicinam ex S. Augustino recensentur ac refutantur. (Etc.)
50883: JANSKY, H. - Deutsch-türkisches Wörterbuch.
103945: JANSMA, N.S.H. - Ornements des manuscrits coptes du Monastère Blanc. Av.nombr.ill.
58531: JANSMA, T.S. - Tekst en uitleg. Historische opstellen aangeboden aan de schrijver bij zijn aftreden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. M.32 pl.
50887: JANSMA, N.S.H. - Ornements des manuscrits coptes du Monastère Blanc. Av.nombr.ill.
95279: JANSON, T. - Mechanisms of language change in latin.
15271: JANSONIUS, F. - Lodewijk van Deyssel.
49184: JANSSEN, A.J. - Het antieke tropaion. M.198 afb.
85729: [BURCKHARDT, J.] JANSSEN, E.M. - Jacob Burckhardt und die Griechen.
15348: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. (UITG.) - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. "'t Nye Boeck" (1459-1487).
15350: JANSSEN DE LIMPENS, K.J.TH. (UITG.) - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond. M.krt.
16326: JANSSEN, P.W. - Les origines de la réforme des Carmes en France au XVIIe siècle.
89107: JANSSEN, W. & H.STEHKÄMPER. - Der Tag bei Worringen, 5 Juni 1288.
123100: JANSSEN, L.J.F. - Grieksche en Romeinsche grafreliëfs uit het Museum van Oudheden te Leyden. With 8 lithograph plates containing 24 illustrations.
58579: JANSSEN, O. - L'expressivité chez Salvien de Marseille, I: les adverbes.
65307: JANSSEN, F.A. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's 'Beschrijving der Boekdrukkunst' (1801). Tekstverzorging, inl.en aant. M.9 pl.
29509: JANSSENS, G.A.M. - The American literary review. A critical history 1920-1950.
24507: JANSSENS, U. - Matthieu Maty and the Journal Brittanique 1750-1755.
123374: JANSSENS, ALPHONSE. - Vlaamsche kluchtliederen. (+ 7 Franstalige liederen). Verzameling van 69 liederen, als vouwbladeren ingebonden.
32905: JANSSENS-KNORSCH, U. - The life and "Mémoires Secrets" (ed.w.ann., intr.& index) of Jean des Champ (1707-1767). W.12 pl.
114547: JANSSON, S.B.F., E.WESSÉN & E.SVÄRDSTRÖM. - Gotlands runinskrifter. Granskade och tolkade. W.221fig.
87232: JANSSON, V. - Fornsvenska legendariet. Handskrifter och språk. M.5 pl.
118550: JANSSON, S.B.F. - Sagorna om Vinland, I: Handskrifterna till Erik den rödes saga.
85296: JANSSON, V. - Nordiska vin-namn.
85335: JANSSON, V. - Eufemiavisorna. En filologiska undersökning.
90054: JANTON, P. - L'éloquence et la rhétorique dans les Sermons de Hugh Latimer.
71850: JANUS, C. - Musici scriptores graeci. M.2 Taf.& Suppl.
124007: JANZÉN, A. (UTG.) - Personnamn.
87235: JANZÉN, A. - Studier över substantivet i Bohuslänskan.
50894: JAOUICHE, K. - Le Livre du Qarastun de Tabit ibn Qurra (texte, trad.& comm.).
72121: JAPICX. EPKEMA, E. - Woordenboek op de gedichten en verdere geschriften van Gijsbert Japicx.
96919: JAPICX, GYSBERT. - Friesche Rijmlerye. 3e dr.uitg.d.E.Epkema. M.portret.
94701: JAPIKS, GYSBERT. - Frysce rymlerye. Yn de spelling fen J.H.Halbertsma oerbrocht fen Waling Dykstra.
112271: JAPIKS, GYSBERT. - Frysce Rijmlereye, yn de spelling fen J.H.Halbertsma oerbrocht (m.woordenlijst en aant.) fen Waling Dykstra.
118624: JARMAN, A.O.H. & G.R.HUGHES (ED.) - A guide to Welsh literature, vol.I. (6th-13th century). W.7 ills.
76360: JARMAN, A.O.H. & G.R.HUGHES (ED.) - A guide to Welsh literature. Vol.II (1282-1550). W.8 pl.
119414: JARRING, G. - Folk-lore from Guma. (Texts, translations, notes)
109780: JARRING, G. - Ethnological and historical texts from Guma. W.6 pl.
50896: JARRING, G. - Studien zu einer osttürkischen Lautlehre. M.Taf.
112853: JASHEMSKI, W.F. & F.G.MEYER. (ED.) - The natural history of Pompeii. W.386 (partly col.) ills.
120669: JASPER, J.E. & M. PIRNGADIE. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. II. De weefkunst. Met 32 platen en 325 afb. in de tekst.
120668: JASPER, J.E. & M. PIRNGADIE. - De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch Indië. I. Het vlechtwerk. Met 82 platen en 369 afb. in de tekst.
63803: JASPERS, K. WISSER, R. & L.H.EHRLICH (ED.) - Karl Jaspers.
21967: JASPERS, G.J. (HRSG.) - Stephan von Landskron "Die Hymelstrasz". Mit Einl.u.vergl.Betrachtungen zum Sprachgebrauch in den Frühdrucken (Augsb.1484, 1501 und 1510).
63801: JASPERS, K. - Die grossen Philosophen. Bd.I.
36596: JASPERS, K. - Der philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
36592: JASPERS, K. - Philosophie.
36594: JASPERS, K. - Psychologie der Weltanschauungen.
36589: JASPERS, K. - Vernunft und Existenz.
19664: JAUSS, H.R. - Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung.
32341: JAUSS, H.R. - Alterität und Modernität der mittelalterlichen Literatur. Gesammelte Aufsätze 1956-1976.
124332: JAUSS, H.R. - Untersuchungen zur mittelalterlichen Tierdichtung.
112279: JAUSSEN, A. - Coutumes des arabes au pays de Moab. Av.10 pl.
94047: JAY, ANTOINE. - Tableau littéraire de la France pendant le XVIIIe siècle.
128905: JAY, M. - Downcast eyes: the denigration of vision in twentieth-century French thought.
119995: JAYAWICKRAMA, N.A. (ED.) - Buddhavamsa and Cariyapitaka.
96480: JEAN, C.F. - Les lettres de Hammurapi à Sin-idinnam (transcr., trad.& comm.).
24409: JEAN BODEL. HENRY, A. - Le Jeu de saint Nicolas de Jehan Bodel. Publ.av.trad.& gloss.
21973: JEAN PAUL. VERSCHUREN, H. - Jean Pauls "Hesperus" und das zeitgenössische Lesepublikum.
21970: JEAN PAUL. MÜNCH, W. - Jean Paul, der Verfasser der Levana.
83575: JEAN PAUL. CORIN, A.L. (HRSG.) - Hundert Briefe von Johann Ernst Wagner an Jean Paul Fr.Richter und August von Studnitz. M.Portr.& 2 gef.Taf.
65713: JEAN, C.F. & J.HOFTIJZER. - Dictionnaire des inscriptions sémitiques de l'ouest.
10521: JEAN DE CONDET. RIBARD, J. - Un ménestrel du XIVe siècle: Jean de Condé.
50922: JEAN, C.F. - La littérature des Babyloniens et des Assyriens.
25005: JEAN D'OUTREMEUSE. NISSEN, H. - L'ordre des mots dans la Chronique de Jean d'Outremeuse.
24911: JEAN D'OUTREMEUSE. MICHEL, L. - Les légendes épiques carolingiennes dans l'oeuvre de Jean d'Outremeuse. Av.crts & tabl.dépl.
90638: JEAN D'OUTREMEUSE. KURTH, G. - Etude critique sur Jean d'Outremeuse.
24516: JEANROY, A. - Giosuè Carducci.L'homme et le poète.
97240: JEANROY, A. - Anthologie des troubadours, 12e-13e siècles. Ed.ref.av.trad.p.J.Boelcke.
86194: JEANROY, A. - Bibliographie sommaire des chansonniers français du moyen age.
58732: JEANROY, A. - Les origines de la poésie lyrique en France au moyen age.
120058: JEAYES, I.H. - Descriptive catalogue of the charters & muniments of the Gresley family .. at Drakelowe.
112362: JEBB, R.C. - The attic orators. From Antiphon to Isaeus.
106599: JED, S.H. - Chaste thinking (with a facs., transcr.& transl.of Salutati's Declamatio Lucretiae).
105972: JEFFERS, J.M. - The Irish novel at the end of the twentieth century.
119984: JEFFERSON, L. - The medieval acount books of the Mercers of London. Edition & translation. W.2 pl.
125151: JEFFERY, A. - The foreign vocabulary of the Qur'an.
129099: JEFFERY, A. - Index of Qur'anic verses to the English part of Materials for the history of the text of the Qur'an.
97080: JEFFREYS, H. - Scientific inference.
77704: JEFFREYS, H & B.SWIRLES JEFFREYS. - Methods of mathematical physics.
112748: JEFFREYS, E.M. & M.J. - Popular literature in late Byzantium.
115565: JEFFREYS, K.M. (UITG.) - Kaapse archiefstukken, lopende over het jaar 1778, 1779, 1781.
90693: JEHAN DE CONDET. WIEGAND, J. - Jean de Condé, literarhist.Studie.
115051: JELTEMA, A. - Gedichten. Derde druk.
50608: IBN JEMIN. - Bruchstücke. Ueb.v.O.M.v.Schlechta-Wssehrd.
117848: JENEWARI, C.E.W. - Defaka: Ijo's closest linguistic relative.
29512: JENKINS, H. - Edward Benlowes (1602-1676). Biography of a minor poet.
125034: JENKINS, G.K. & H.KÜTHMANN. - Münzen der Griechen. M.695 Abb.auf Taf.
116237: JENKINS, D. (ED.) - Llyfr Colan (Ms Peniarth 30). W.1 pl.
122872: JENKINS, I. & G.B.WAYWELL. (ED.) - Sculptors and sculpture of Caria and the Dodecanese. W.281 ill.on plates.
112340: JENKINS, T.A. & J.M.MANLY (ED.) - La Seinte Resureccion. From the Paris & Canterbury Mss.
115187: JENKINS, T.A. & J.M.MANLY (ED.) - La Seinte Resureccion. From the Paris & Canterbury Mss.
118397: JENNER, K.D. - De perikopentitels van de geïllustreerde Syrische kanselbijbel van Parijs (MS.Paris BN.Syr.341).
122540: JENNY, B. - Der römische Ritterstand während der Republik.
50949: JENSEN, A.E. - Die drei Ströme: Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken. M.33 Abb., 28 Taf.(etw.fleckig) & 1 Krt.
95530: JENSEN, G.E. - The life and letters of Henry Cuyler Bunner. W.1 portr.
124073: JENSEN, F. - The syntax of medieval occitan.
36543: JENSEN, H. - Motivation and the moral sense in Francis Hutcheson's ethical theory.
63092: JENSEN, H. (UDG.) - Eiríks saga víðforla.
96481: JENSEN, A.E. - FESTSCHRIFT für Ad.E.Jensen. Hrsg.v.E.Haberland, M.Schüster & H.Straube. M.46 Taf.
120935: JENSEN, V. , J.POWELL, C.HARRY. - Let's study Shuswap. W.ills.
126254: JENSEN, C., SCHID, W., GIGANTE, M. - Saggi di papirologia Ercolanese.
31411: JENSEN, J.S. - Subjonctif et hypotaxe en italien. Une esquisse de la syntaxe du subjonctif dans les propositions subordonnées en italien contemporain.
129406: JENSMA, G. - Het Oera Linda-boek. Facsimile, transcriptie, vertaling.
13522: JENSMA, TH.E. - Doopsgezinde zending in Indonesië. M.krtn.
95820: JENTE, R. - Die mythologischen Ausdrücke im altenglischen Wortschatz.
40502: JENTEL, M.O. - Les gutti et les askoi à reliefs étrusques et apuliens. Av.un vol.de 73 pl.& 2 crts.
21974: JERICKE, A. - Johann Rists Monatsgespräche.
36605: JERUSALEM, F.W. - Soziologie des Rechts, I: Gesetzmässigkeit und Kollektivität.
36609: JERUSALEM, W. - Einleitung in die Philosophie.
125792: LEONTIUS OF JERUSALEM. - Against the monophysites: Testimonies of the saints and Aporiae. Ed.w.transl.by P.T.R.Gray.
21976: JESKE, H. - Der Kodex Trier 810/1338.Studien zu einer Eiffler Plenar-Hs.aus dem Jahre 1464.
102374: JESPERSEN, O. - Language. Its nature, development and origin.
85253: JESSEN, M. - Phonetics and phonology of tense and lax obstruents in German.
92392: JESSURUN, J.S.C. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
86722: JETTMAR, K. - Die Religionen des Hindukusch. M.24 Abb.& 1 Krt.
109787: JETTMAR, K., H.W.HAUSSIG, B.SPULER, L.PETECH. - Geschichte Mittelasiens. M.9 gef.Krt.
123306: JEU, A.DE. - ''t Spoor der dichteressen'. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrijvende vrouwen in de Republiek (1600-1750).
106600: JEUDY, C. - Israel le grammairien et la tradition manuscrite du commentaire de Remi d'Auxerre à l'Ars minor de Donat.
119084: LE JEUNE, J.C.W. - Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandse volkszangen sedert de XVde eeuw. Gegraveerde titelpagina met een vignet door J.C. Bendorp.
126897: JEYES, U. - Old babylonian extispicy. Omen texts in the British Museum.
109788: JHA, M. - The sacred complex in Janakpur. W.16 figs.& plts.
52762: NOBEL] JNANAMUKTAVALI: - Commemoration volume in honour of Johannes Nobel. Ed.by C.Vogel. W.3 pl.
121423: JOANNES V.EPHESE. LAND, J.P.N. - Joannes Bischof von Ephesos, der erste syrische Kirchenhistoriker. Einleitende Studien. M.Faltkarte.
126124: JOANNOU, P. - Christliche Metaphysik in Byzanz. I. Die Illuminationslehre des Michael Psellos und Joannes Italos. (alles Erschienene).
82326: JOCELIN DE BRAKELONDA. KOENIG, C. - Englisches Klosterleben im 12.Jahrh.
99603: JOCHENS, J. - Women in old norse society.
102243: JÖCHER, CH.G. - Allgemeines Gelehrten-Lexicon. Fortgesetzt und ergänzt von J.C. Adelung und H.W. Rotermund. 4 Hauptbände und 7 Ergänzungsbände. M.1 Porträt & 1 Vignet (im 1.Hauptband) + HENNICKE, K.A. Beiträge zur Ergänzung des Jöcher'schen Allgemeinen Gelehrten-Lexikon's und des Meusel'schen Lexikon's der von 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller. 3 Stücke in 1 Band.
94696: JODL, F. - Ludwig Feuerbach. M.Portr.
36622: JODL, F. - Allgemeine Ethik.
36620: JODL, F. - Geschichte der Ethik in der neueren Philosophie.
36624: JODL, F. - Geschichte der neueren Philosophie.
36632: JOEL, K. - Neue Weltkultur.
105041: JOEL, K. - FESTSCHRIFT zum 70.Geburtstage.
49186: JOEL, K. - Geschichte der antiken Philosophie, Bd.1 (alles was erschien).
36633: JOEL, K. - Wandlungen der Weltanschauung.
40508: JOHANN, H.T. (HRSG.) - Erziehung und Bildung in der heidnischen und christlichen Antike.
126678: JOHANNES RUFUS. STEPPA, J.-E. - John Rufus and the world vision of anti-chalcedonian culture.
95664: JOHANNES VON SAAZ. HAMMERICH, L.L. & G.JUNGBLUTH. (HRSG.) - Der Ackermann aus Böhmen. I.Bibliographie; Philol.Einl.; Krit.Text; Glossar.
126688: JOHANNES SCHOLASTICUS. VÖLKER, W. - Scala paradisi. Eine Studie zu Johannes Climacus und zugleich eine Vorstudie zu Symeon dem neuen Theologen.
115023: JOHANNES DAMASCENUS. CHEVALIER, C. - La mariologie de saint Jean Damascène.
94734: JOHANNES VON SAAZ. HAMMERICH, L.L. - Der Text des "Ackermanns aus Böhmen".
92364: JOHANNES CHRYSOSTOMUS. LEYERLE, B. - Theatrical shows and ascetic lives: John Chrysostom's attack on spiritual marriage. W.pl.
125804: JOHANNES DAMASCENUS. STUDER, B. - Die theologische Arbeitsweise des Johannes von Damaskus.
125805: JOHANNES DAMASCENUS. RICHTER, B. - Die Dalektik des Johannes von Damaskos. Eine Untersuchung des Textes nach seinen Quellen und seiner Bedeutung.
125407: JOHANNES DE CAPUA. HERVIEUX, L. (ÉD.) - Les fabulistes latins, tome V: Jean de Capoue et ses dérivés. (JOHANNES DE CAPUA. Directorium humanae vitae. + BALDO. Fabulae superstites. + (RAYMOND DE BÉZIERS). Raimundi de Bitteris Liber Kalilae et Dimnae.
4445: JOHANNESSEN, K.L. - Liber amicorum Kare Langvik-Johannessen (t.g.v.de 70e verj.& emeritaat hoogl.Nederlands te Oslo). Hrsg.v.K.Porteman & K.E.Schöndorf.
7021: JOHANNESSEN, K.L. - Zwischen Himmel und Erde.Eine Studie über Joost van den Vondels biblische Tragödie in gattungsgeschichtlicher Perspektive.
118269: JÓHANNESSON, J. - Gerðir Landnámabókar.
98150: JOHANNISSON, T. - Ett språkligt signalement.
107122: JOHANSEN, P.& HV.Z.MÜHLEN. - Deutsch und Undeutsch im mittelalterlichen und frühneuzeitliche Reval. M.21 Fig.& 18 Taf.
21980: JOHANSSON, E. - Die Deutschordens-Chronik des Nicolaus von Jeroschin. Eine sprachliche Untersuchung mit komparativer Analyse der Wortbildung.
7999: JOHANSSON, B. - Religion and superstition in the plays of Ben Jonson and Thomas Middleton.
118937: JOHN, V. - Land tenure in early England.
122640: JOHNE, K.P., J. KÖHN & V. WEBER. - Die Kolonen in Italien und den westlichen Provinzen des Römischen Reiches. Eine Untersuchung der literarischen, juristischen und epigraphischen Quellen vom 2.Jahrhundert v.u.Z. bis zu den Severern. Mit 6 Karten und 4 Tafeln.
82333: JOHNER, D. - Wort und Ton im Choral: ein Beitrag zur Aesthetik des gregorianischen Gesanges.
106577: JOHNSEN, E.E. - Sagaspråk og stil. En undersøkelse av språk og stil i de tre eldste norske sagaoversettelser.
59410: JOHNSEN, O.A. - Norwegische Wirtschaftsgeschichte.
124359: JOHNSON. FRIES, U. & H.HELBIG. (HRSG.) - Johnson-Jahrbuch. Bd.1-4.
29202: JOHNSON. EINBOND, B.L. - Samuel Johnson's allegory.
95358: JOHNSON. CLIFFORD, J.L. - Young Samuel Johnson. W.16 pl.
97315: JOHNSON, D. (ED.) - French society and the Revolution.
21982: JOHNSON, S. - Oskar Maria Graf: the critical reception of his prose fiction.
111622: JOHNSON, C.B. - Matías de los Reyes and the craft of fiction.
118033: JOHNSON, M. & M.D.MCLEOD. - Akan-Ashante studies. W.16 pl.
123658: JOHNSON. WAIN, J. - Samuel Johnson, a biography.
94099: JOHNSON. CURLEY, T.M. - Samuel Johnson and the age of travel. W.portr.
93266: JOHNSON. PARKE, C.N. - Samuel Johnson and biographical thinking.
93248: JOHNSON. PEIRCE JR., C.E. - The religious life of Samuel Johnson.
111044: JOHNSON. HUDSON, N. - Samuel Johnson and eighteenth-century thought.
116881: JOHNSON. CHRISTIANI, S. - Samuel Johnson als Kritiker im Lichte von Pseudo-Klassizismus und Romantik.
103288: JOHNSON, R.D. & CH.HOLBROW. (ED.) - Space settlements: a design study. W.ills.
84052: JOHNSON, J. - Etude sur les noms de lieu dans lesquels entrent les éléments court, ville et villiers.
77530: JOHNSTON, T.S.B. (ED.) - Codex Hummercensis.(Groningen, UB, PEIP 12). An Old Frisian legal manuscript in Low Saxon guise. W.ill.
86729: JOHNSTON, H.H. - Liberia. W.appendix on the flora by O.Stapf. W.426 ill., 28 col.pl.& 22 maps.
112314: JOHNSTON, R.C. & D.D.R.OWEN. - Two Old French Gauvain romances. Le Chevalier à l'épée & La Mule sans frein. Ed.w.intr., notes & gloss.
106999: JOKINEN, U. - Les relatifs en moyen français.
86731: JOKL, N. - Linguistisch-kulturhistorische Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanischen.
114243: [RICHARDSON, S.] JOLING-VAN DER SAR, G.J. - The spiritual side of Samuel Richardson. Mysticism, Behmenism and Millenarianism in an 18th century English novelist. W.19 pl.
129159: LE JOLLE, PIERRE. - Description de la ville d'Amsterdam, en vers burlesques. Selon la visite de six jours d'une semaine.
129769: AUCTION CATALOGUE: JOLLES. - Katalog der berühmten Sammlung Handzeichnungen und Aquarellen .. aus de Besitze des Herrn Boguslaw Jolles, Dresden-Wien. Versteigerung zu München 28.-31.Oktober 1895.
51035: JOLLES, A. - Einfache Formen (Legende, Sage, Mythe usw.).
95498: JOLLIFFE, P.S. - A check-list of Middle English prose writings of spiritual guidance.
118942: JOLLIFFE, J.E.A. - The constitutional history of medieval Britain.
7023: JOLMERS, C.S. - A.C.W.Staring als verhalend dichter.
63122: JOLY, A. - William Drummond de Hawthornden, 1585-1649. Av.1 pl.
102115: JOLY, R. - Deux etudes sur la prehistoire du realisme: Diderot, Rétif de la Bretonne.
113805: JONAS, H. - Von der Mythologie zur mystischen Philosophie.
74962: JONAS (DE BOBBIO). - Vitae sanctorum Columbani, Vedastis, Iohannis. Rec.B.Krusch.
114269: JONCKBLOET, G. - Davos voorheen en thans. M.portret & 11 platen.
5222: JONCKBLOET, W.J.A. - Geschiedenis der Middennederlandsche dichtkunst.
7030: JONCKBLOET, W.J.A. (UITG.) - Roman van Karel den Grooten en zijne XII Pairs.(Fragmenten).(M.aant.en verkl.woordenlijst).
94055: JONCKBLOET, W.J.A. - Specimen e literis neerlandicis, exhibens Ludovici de Velthem Chronici, quod inscribitur Speculum Historiale, librum III.
5219: JONCKBLOET, G. - Jonkvrouwe Anna de Savornin Lohman in en uit hare werken.
117035: JONCKBLOET, W.J.A. - Guillaume d'Orange, le marquis au court nez. Chanson de geste du XIIe siècle, mise en nouveau langage.
104575: JONES, I.H. - The Matthean parables: a literary and historical commentary.
124401: JONES, I.H. - The Matthean parables. A literary and historical commentary.
97180: JONES, G. - 'Captain of all these men of death': the history of tuberculosis in 19th and 20th century Ireland.
120145: JONES, P.E.] HOLLAENDER, A.E.J. & W.KELLAWAY. (ED.) - Studies in London history, pres.to Philip Edmund Jones. W.portrait & 7 pl.
59439: JONES, G. - A history of the Vikings. W.58 ill., 30 pl.& 15 maps.
59462: JONES, W.H.R. (ED.) - Vetus registrum sarisberiense - the register of S.Osmund.
76065: JONES, T. (ED.) - Rhyddiaith Gymraeg 1547-1618.
123222: JONES, TH. (PUBL.) - Ysotryaeu seint greal. Rhan I: Y Keis. W.1 plate.
120209: JONES, G. - 'Captain of all these men of death': the history of tuberculosis in 19th and 20th century Ireland.
120155: JONES, P.E. - The butchers of London. A history of the Worshipful Company of Butchers of the City of London. W.18 ill.on pl.
85255: JONES, W.J. - Images of language. Six essays on German attitudes to European languages from 1500 to 1800.
111981: JONES, CH. - A language suppressed. The pronunciation of the scots language in the 18th century.
115115: JONES, M. - Ducal Brittany 1364-1399. Relations with England and France during the reign of Duke John IV.
100031: JONES, J.R. - Antonio de Guevara.
96488: JONES, K.W. - Socio-religious reform movements in British India. W.5 maps.
129321: JONG, DAVID DE. - Een burgerkoning. Roman van een Amsterdamsch Diplomaat uit de Gouden Eeuw.
5230: JONG, E.DE. - Herman Heijermans en de vernieuwing van het Europese drama.
5232: JONG, M.DE. (UITG.) - Drie zestiende-eeuwse esbatementen.Tielebuijs/ De blinde die tgelt begroef/ De luijstervinck.
127124: JONG, MAX DE. - Plaquette. Zes gedichten.
7033: JONG HZN, M.DE. - Het geheim van het Oera-Linda-Boek. M.11 pl.
103952: JONG, R.E.DE. - A grammar of the bedouin dialects of the northern Sinai littoral. W.41 maps.
9556: JONG, H.W.M.DE. - Demonische ziekten in Babylon en Bijbel.
7035: JONG, A.C.DE. - H.L. Spiegels Hertspiegel I. (Uitgeg.& taalk.toegelicht). (Niet verder verschenen). M.facs.
111554: JONG, T.P.M.DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied 1780-1830. M.2 pl.
96490: JONG, J.W.DE. - Textcritical remarks on the Bodhisattvavadanakalpalata.
120709: JONG, I.J.F.DE & J.P. SULLIVAN. (EDS.) - Modern critical theory and classical literature.
15356: JONG, J.A.B.M.DE. - Hendrik Hoogers, patriot en kunstenaar 1747-1814. M.77 afb.
15352: JONG EZN, FR.DE. - J.Saks. Literator en marxist.
122079: JONG, G.DE. - De Duitsche landbeschrijving in de 18e eeuw.
49188: JONG, K.H.E.DE. - Das antike Mysterienwesen in religionsgeschichtlicher, ethnologischer u.psychologischer Beleuchtung.
74066: JONG, J.J.DE. - The case of bound pronouns in peripheral Romance.
127550: JONG-ELLIS, M.DE. (ED.) - Essays on the ancient near east in memory of Jacob Joel Finkelstein.
102425: JONG, C.M.DE. - Gottfried von Neifen. Neuausgabe seiner Lieder und literarhistorische Abhandlung über seine Stellung in der mittelhochdeutschen Literatur. M.Faks.
114732: JONGE VAN ELLEMEET, W.C.M.DE. - Museum Catsianum. Verzameling van W.C.M.de Jonge van Ellemeet, 1839-1870.
93886: JONGE, C.DE. - De irenische ecclesiologie van Franciscus Junius (1545-1602).
108785: JONGE, J.C.DE. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden. Met uitsl.facsimile.
84152: JONGE, J.C.DE. - De Unie van Brussel des jaars 1577. M.uitsl.taf.(tekst) en beschrijvingen van 257 ondertekenaren.
21984: JONGEBOER, H.A. - Im Irrgarten der Modalität. Ein Kapittel aus der deutschen Grammatik.
51057: JONGELING, K. - Names in neo-punic inscriptions.
21986: JONGEN, R. - Phonologie der Moresneter Mundart.
115026: JONGH, H.DE. - L'ancienne faculté de théologie de Louvain au premier siècle de son existence (1432-1540).
114469: DE JONGHE, B. - Ghendtse geschiedenissen of Chronyke van de beroerten en ketterye binnen, en ontrent de stadt van Ghendt sedert 't jaer 1566 tot het jaer 1585. Met titelplaat en enkele ills.in de tekst.
118588: DE JONGHE, E. - Les formes d'asservissement dans les sociétés indigènes du Congo belge.
5236: JONGSMA, P.A. - Dr.J.H.Halbertsma. Een bijdrage tot de kennis van zijn persoon, zijn denkbeelden en zijn arbeid.
94685: JONGSTE, J.A.F.DE. - Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751. M.ills.
128618: JONGTIJS, DANIEL. - Tooneel der jalouzijen, waar op vertoont werden veel treurige gevallen, wonderlijke geschiedenissen, schrikkelijke en wreede uitwerkselen der jaloersheid. (Deel 1.)
32355: JONIN, P. - Les personnages féminins dans les romans français de Tristan au XIIe siécle.
109793: JONKER, J.C.G. - Lettineesche taalstudien.
63751: JONKMAN, R.J. - It Leewarders.In taalsosjologysk ûndersyk nei it Stedsk yn ferhâlding ta it Nederlânsk en it Frysk yn Ljouwert.
29525: JONSON. ZWAGER, N. - Glimpses of Ben Jonson's London. W.10 pl.
29557: JONSON. KING, A.H. - The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1597-1602.
95514: JONSON. KOEPPEL, E. - Ben Jonson's Wirkung auf zeitgenössische Dramatiker und andere Studien zur inneren Geschichte des englischen Dramas.
62723: JONSON. LUNA, B.N.DE. - Jonson's Romish plot.A study of "Catiline' and its historical context. W.1 pl.
61248: JONSON, BEN. - The Case is Altered. Ed.w.intr., notes & gloss.by W.E.Selin.
93235: JONSON. PLATZ-WAURY, E. - Jonsons Komische Charaktere. Untersuchungen zum Verhältnis von Dichtungstheorie und Bühnenpraxis.
92948: JONSON, BEN. - Bartholomew Fair. Ed.by E.M.Waith.
92942: JONSON, BEN. - Sejanus. Ed.by J.A.Barish.
113171: JONSON. PARTRIDGE, E.B. - The broken compass. A study of the major comedies of Ben Jonson.
92301: JONSON. PETERSON, R.S. - Imitation and praise in the poems of Ben Jonson. W.9 ill.
86951: JONSON. CHUTE, M. - Ben Jonson of Westminster.
31342: JONSON. VOCHT, H.DE. - Comments on the text of Ben Jonson's Every Man out of his humour.
114553: JONSSON, E. - Kinyang'wezi Grammatik.
23149: JONSSON, F. (HRSG.) - Egils saga Skallagrímsonar. Nebst den grösseren Gedichten Egils.
118553: JÓNSSON, M. - Guðmundar saga dýra. (W.engl.summ.).
118268: JÓNSSON, F. (UDG.) - Eirspennill. (Nóregs konunga sögur, Magnús góði, Hákon gamli).
109182: JONSSON, B.R. ET AL. (RED.) - Sveriges medeltida ballader. Utg.av Svenskt Visarkiv. W.7 pl.
98281: JONSSON, S. - A primer of modern Icelandic.
59537: JONSSON, R. - Historia: études sur la genèse des offices versifiés.
115974: JÓNSSON, F. (UDG.) - Færeyngasaga.
107186: JONSSON, F. (UDG.) - Gísla saga súrssonar.
106904: JÓNSSON, F. - Seks afhandlinger om Eddadigtene.
103248: JONSTON, ARTUR. - Psalmorum Davidis paraphrasis poetica, nunc demum castigatius edita. W.frontispice & title vignette.
114169: JOOS, A. - Waas idioticon. Herdr.v.d.uitg.1900 m.biogr.& inl.v.L.E.De Meulenaer.
118034: JOOSSE, N.P.G. - The Sermon on the Mount in the arabic Diatessaron.
110092: JOOSTING, J.G.C. - Bronnen voor de geschiedenis der kerkelijke rechtspraak in het bisdom Utrecht in de middeleeuwen. Afd.2-8. (De begrenzing der wereldlijke en kerkelijke rechtspraken tegenover elkander/ ..der kerkelijke rechters onderling/ Provinciale en synodale statuten/ Seendrechten/ Ordonnantiën voor de hoven der officialen/ Handleidingen voor het procesrecht/ De proosdij van West-Friesland.
13553: JOOSTING, J.G.C. & L.KNAPPERT. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
97404: JOPPICH-HAGEMANN, U. & U.KORTH. - Untersuchungen zu Wortfamilien der Romania Germanica.
117030: JORDAENS, WILLEM. - Avellana. A 14h century virtue-vice debate ed.w.intr.by L.J.Johnson. W.1 plate.
59550: JORDAENS, WILLEM. - Conflictus virtutum et viciorum. Hrsg.m.Komm.v.A.Oennerfors.
24535: JORDAN, L. - Ueber Boeve de Hanstone.
120120: JORDAN, W.K. - The charities of London, 1480-1600. W.3 maps.
100099: JORDAN, L. (HRSG.) - Gedichte eines lombardischen Edelmannes des Quattrocento. M.Einl.& Übers.
106613: JORDAN, W.C. - Louis IX and the challenge of the crusade. W.7 ills.& 3 maps.
113383: JORE, L. - Essai de bibliographie du Pacifique.
24308: JØRGENSEN, P. - Zum schleswiger Niederdeutsch. M.1 Krte.
122443: JORGENSEN, J.G. - Salish language and culture. W.map.
19692: JØRGENSEN, P. - Nordfriesische Beiträge aus dem Nachlass Hermann Möllers.
118255: JORGENSEN, P.A. (ED.) - Valla-Ljóts saga. The Icelandic text (Ms AM 161 Fol.) w.engl.transl., intr.& notes.
116231: JØRGENSEN, E. (CUR.) - Annales danici medii aevi.
122142: JORGENSEN, P.A. (ED.) - The story of Jonatas in Iceland. W.2 pl.
85098: JØRGENSEN, B. - Stednavne og administrationshistorie.
85112: JØRGENSEN, B. (RED.) - Stednavne i brug.
85133: JØRGENSEN, B. - Reciprokering. Studier i indbryrdes afhaengighed mellem aeldre danske bebyggelsenavne. M.9 krt.
85115: JØRGENSEN, B. - Dansk gadenavneskik.
85096: JØRGENSEN, B. - Stednavne og samfaerdselhistorie.
123352: JORINK, E. - 'Het Boeck der Natuere'. Nederlandse geleerden en de wonderen van Gods Schepping, 1575-1715.
15373: JORISSEN, TH. (UITG.) - Memorien van Mr.Diderik van Bleyswijk, Vrijheer van Eethen en Meeuwen etc. 1734-1755. Uitg.m.inl., aant.en geneal.tafels.
15371: JORISSEN, TH. - De eerste coalitie en de Republiek der Vereenigde Nederlanden.
106854: JORISSEN, TH. - De omwenteling van 1813.
107000: JOSEFSON, I. - Die Bezeichnungen für 'gross-klein', 'lang-kurz' im Altschwedischen.
51084: JOSEPH, A. & V.F.MURRAY. - Chamorros and Carolinians of Saipan. W.14 ill.
109797: JOSEPHSON, F. - The function of the sentence particles in old and middle hittite.
40527: JOSEPHSON, A. - Casae litterarum: Studien zum Corpus agrimensorum romanorum. M.5 Abb.
113375: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Opera quae exstant omnia. Graece et latine c.interpr.& paraphrasi Gelenii, Ruf.Aquilejensis, Erasmi.
104580: JOSEPHUS, FLAVIUS. KOTTEK, S.S. - Medicine and hygiene in the works of Flavius Josephus.
119553: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Jewish antiquities. Books XII-XIV. Text & English transl.by R. Marcus.
119554: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Jewish antiquities. Books I-IV. Text & transl. by H.ST.J. Thackeray.
113808: JOSEPHUS, FLAVIUS. RENGSTORF, K.H. - A complete concordance to Flavius Josephus. + A.SCHALIT. Namenwörterbuch zu Flavius Josephus.
49193: JOSEPHUS, FLAVIUS. - De bello judaico. Text, Uebers.& Anm.v.O.Michel & O. Bauernfeind. M.Krt.
86090: JOSEPHUS, FLAVIUS. LINDSAY, D.R. - Josephus and faith. Pistis and pisteuein as faith terminology in his writings.
86088: JOSEPHUS, FLAVIUS. - The life (&) Against Apion. Text w. English transl. by H.S.J.Thackeray. W.map.
113806: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Jüdische Altertümer. Uebers.m.Einl.& Anm.v.H.Clementz. M.6 Taf.
125250: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Autobiographie. Texte établi et traduit par A. Pelletier. Av. carte.
40535: JOSEPHUS, FLAVIUS. MASON, S. - Flavius Josephus on the Pharisees.
40536: JOSEPHUS, FLAVIUS. SCHALIT, A. - Namenwörterbuch zu Flavius Josephus.
118645: JOSEPHUS, FLAVIUS. - The Jewish war, books IV-VII. Text & English transl. by H.St.J.Thackeray. With 3 folding maps.
107956: JOSEPHUS, FLAVIUS. FELDMAN, L.H. & G.HATA (ED.) - Josephus, judaism and christianity.
115877: JOSEPHUS, FLAVIUS. - Autobiographie. Texte ét. et trad. par A. Pelletier. Av. carte.
40533: JOSEPHUS, FLAVIUS. DEUTSCH, G.N. - Iconographie de l'illustration de Flavius Josèphe au temps de Jean Fouquet. Av.148 pl.& 1 crt.
89903: JOSHI, A.K. ET AL. (ED.) - Elements of understanding.
110121: JOSHI, E.B. - Meerut. W.1 map & 6 plates.
51101: JOSSELIN DE JONG, P.E.DE. - Minangkabau and Negri Sembilan: socio-political structure in Indonesia. W.pl.& 6 maps.
51104: JOSSON, H. - La mission du Bengale occidental ou archidiocèse de Calcutta. Av.279 grav.& 7 crts pl.
63815: JOST, J.M. - Geschichte des Judenthums und seiner Secten.
86736: JOSTES, F. - Sonnenwende, Bd.I: Die Religion der Keltogermanen. M.27 Abb.a.8 Taf.
115204: JOUBERT, A. & PERRY, A. (ED.) - La passion des jongleurs. Texte établi d'après la Bible des sept estaz du monde de Geufroi de Paris. Ed. crit., intr., notes et glossaire. Avec 4 pl.
128975: JOURDAN, A. - La Révolution batave entre la France et l'Amérique (1795-1806).
122813: JOURNAL OF ROMAN STUDIES, THE. - Publ.by the Society for the promotion of Roman Studies. Vol.68 - 102.
103235: JOURNAL FÜR DIE CHIRURGIE, GEBURTSHÜLFE UND GERICHTLICHE ARZNEYKUNDE. - Hrsg.v.J.C.Loder. Band I (1797). M.9 gef.Kupfern.
15374: JOUSMA, J.A.J. - Oudheid van Vlaardingen. M.3 pl.
119230: JOUWERSMA-RUSELER, J.M. - Practische breimethode voor de school en 't huisgezin.
119231: JOUWERSMA-RUSELER, J.M. - Practische naaimethode voor de school en 't huisgezin.
105940: JOWITT, C. & D.WATT. (ED.) - The arts of 17th-century science. Representations of the natural world in European and North American culture. W.15 ill.
128916: JOYCE. CIXOUS, H. - L'Exil de James Joyce ou l'art du remplacement.
129090: JOYCE. O HEHIR, B. & J.M.DILLON. - A classical lexicon for Finnegans Wake. A glossary of the greek and latin in the major works of Joyce.
113876: JOYCE. GIBSON, A. & S.MORRISON. (ED.) - Joyce's "Wandering Rocks".
29531: JOYCE. LANTERS, J. - Missed understandings. A study of stage adaptations of the works of James Joyce.

Next 1000 books from Antiquariaat Brinkman

3/29