Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Verhandelingen uitgegeeven door de Nederlandsche maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen. Met platen.
Description: Amsterdam, H.Keijzer, A.Fokke, C.de Vries, H.van Munster e.a., 1786-1835. In 23 delen. Deel 1 t/m 14 orig.halfleren banden met ribben en marokijnen rugtitels, deel 15 t/m 23 orig.kartonnen banden. (enkele delen wat water- en schimmelvlekkig; enkele platen slordig gevouwen; een paar banden iets beschadigd, bibl.stempels, overigens goed) - Compleet. Over de Verhandelingen: "De Oorsprong van het zelve is aan één der Hoofd Leden toe te schrijven; deze had sints eenige jaaren de onkunde des Gemeenen Mans gezien. Hij overwoog daar bij, hoe nuttig het zoude kunnen weezen, indien er Verhandelingen, geschikt naar de vatbaarheid van den Gemeenen Burger, en wel over allerlei nuttige en geleerde Onderwerpen het licht zagen, en tevens voor een laagen prijs te bekomen waren. Dit zag hy als een middel aan, om den lust tot leezen onder den Gemeenen Burger en Ambagtsman optewakkeren; ..." (Voorrede). De gepubliceerde Verhandelingen waren de met erepenningen bekroonde antwoorden op prijsvragen. Ze bestrijken een breed terrein: Van ware godsvrucht, het opvoeden van kinderen, welke ambachten geschikt zijn voor de kinderen, straffen en belonen, bijbelkennis, huishoudkunde, zedeleer, volksopvoeding, Bekroonde volksliederen (met uitslaande plaat met gedrukte muziek in het type van Rosart); Handboek voor gevangenen, Volks-meetkunde, Volksscheikunde, Zedekundig handboek voor den militairen stand, Gezondheidsleer, Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde, Handboek voor de timmerman, enz.enz.

Keywords:

Price: EUR 1150.00 = appr. US$ 1249.87 Seller: Antiquariaat Brinkman
- Book number: 115696

See more books from our catalog: Nederlandse Geschiedenis