Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-1383: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
250909-2162: NIEMEIJER, JAN A. - Handel en wandel in Groningen. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 150 jaar.
14120-33: NIEMEIJER, CHRIS. - Biedermeier plus.
3417-183: NIEMEIJER, JAN A. EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk.
19913-73: NIEMEIJER, JAN A. (EINDRED.). - Kerkmensen onderweg. Wat heeft ze bezield? 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren.
10520-04: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940-1945.
31317-27: NIEMEIJER, JAN A. - Donkere stad. Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
22117-130: NIEMEIJER, JAN A. - Winschoten.
271118-29: NIEMOLLER, JOOST. - Broers.
28514-134: NIENHUIS, O.J. - De historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Bedum 1594-1981.
11019-36: NIENHUIS, FRANCIS EN JAN VAN WELL. - Altijd Wad.
10718-10: NIENHUIS, O.J. - Familieregister R.K. kerkhof Bedum (1876) 1877-1997.
26718-34: NIENHUIS, J. - Cremer Museumgemaal Termunterzijl.
1516-33: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft, die blijft. Vijfenzeventig jaar EDAH.
311019-07: NIERMEYER, A. - Verhandeling over het booze wezen in het bijgeloof onzer natie. Eene bydrage tot de kennis onzer voorvaderlijke mythologie.
190410-59: NIES, JAN (RED.). - Diligentia. Nieuw leven met een verleden.
250909-739: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
14520-18: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Tiende jaargang 1937-1938. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-19: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Negende jaargang 1936-1937. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
250909-4987: NIEUWENHUIS, G.M. - De stad aan het Spaarne in zeven eeuwen.
250909-832: NIEUWENHUIS, W.J. - Hundert jier Nut en Nocht Nijlan 1868-1968.
20519-08: NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A. - Het Voor- en Nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920).
14520-17: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Eerste jaargang 1928-1929. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-20: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Elfde jaargang 1938-1939. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
61214-57: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1988.
61214-55: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1991.
61214-56: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1992.
250909-4738: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto
16516-51: NIEUWENHUYS, JOSJE. - Kralen van smaragd. Over leven met stoom.
250909-3134: NIEUWESCHANS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuweschans.
301011-54: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Stafkaart Nieuweschans.
91113-69: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Groningen / Nieuweschans. Stafkaart Nieuweschans.
281217-41: NIEUWHOFF, CONSTANCE E.A. - Klederdrachten.
191118-12: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek.
191118-14: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 3 Franekeradeel - Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd.
191118-13: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1 Achtkarspelen - Aengwirden - Baarderadeel - Barradeel - Bolsward
30614-02: NIEZING, HENK EN PRANGER, JACCO. - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
250909-2590: NIJBOER, H. (SAMENSTELLER). - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp.
231011-142: NIJENHUIS, G. E.A. - BOD gedenkboek. 25 jaar plattelandsjongerenwerk.
9818-10: NIJENHUIS, GERARD. - Een plek um te blieven.
250909-4224: NIJENHUIS, HANS. - Man van beroep.
19913-181: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
250909-3711: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
17817-16: NIJHOF, P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
121118-49: NIJHOF, PETER. - 101 industriële monumenten.
250909-3689: NIJHOF, P. - Molenbibliografie.
25219-41: NIJHOF, WIM H. - Heeren en Helden van Haaksbergen. Geschiedenis van een textieldorp in Twente.
101117-36: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Zijldijk tot 1968.
250909-5138: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. Oude opnamen van het dorp Ede en z?n bewoners.
20519-09: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Familie Hellinga Meijer met hun boerderijen te Visvliet, Ruigezand en elders, en de voorgeschiedenis van Het Ruigezand.
5118-03: NIJKEUTER, HENK. - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956.
23717-42: NIJMAN, JAN. - Kruid en onkruid. Milieuvriendelijk tuinieren. Gids voor het voorkomen en beperken van overlast door onkruiden en cultuurplanten.
51119-08: NIJS, PAULINA, DE EN KROEZE, HANS (RED.). - De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden.
18619-03: NIJS, GODFRIED EN MANSCHOT-TIJDINK, HERMINE. - Harreveld doorgrond. Historisch-archeologisch onderzoek naar eene olde haeveseate.
10813-16: NIJSTAD, SAAM. - Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
29917-08: MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID - Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid 1907/1908.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
250909-4225: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van Tol kijkt om.
250909-2273: NIP, R.I.A. - Politie, vroeger en nu in Haren.
271118-36: NIP, RENÉE. - Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (overl. 1087), mens en model. Een bronnenstudie.
170620-29: NIPIUS, A. (FOTOGRAAF). - Java en Bali. Landschap-volksleven.
250909-4868: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M., VAN E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vijfde aflevering.
250909-891: NISPEN TOT SEVENAER, E. VAN, KALF, J., BAART, A. EN KALMA, J.J. - Restaureren in Friesland (monumentenrestauratie en subsidieverlening).
250909-5324: NISSEN, THISBE. - De goede mensen van New York.
10918-65: NISSINK, ED. - Je bent sprekend je lichaam. Lichaamstaal herkennen en interpreteren.
22117-171: NNZ. - Over inhoud en verpakking. NNZ 80 jaar.
15617-15: NOLA, ALFONSO, DI. - Der Teufel. Wesen, Wirkung, Geschichte.
250909-5563: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren.
301018-46: NOMDEN, PIAN E.A. - Kantens, een dorp en zijn bewoners op het Groninger Hogeland.
19615-73: NOOR, HARM. - 25 jaar RUN. Jubileumboek 1976-2000.
171116-18: TOPOGRAFISCHE ATLAS NOORD. - Grote Topografische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland.
4720-10: NOORD, P. - Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2.
25219-27: NOORD, P. - Kent u ze nog... de Winsumers.
250909-4036: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjes dagboeken 1956-1969.
250909-4523: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering. Eerste deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester Prediker Jona Judit Handelingen.
250909-4524: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering 3. Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 psalmen (op muziek).
250909-3136: NOORDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuwe Pekela.
91113-70: GRONINGEN / NOORDBROEK. - Groningen / Noordbroek. Stafkaart Noordbroek.
250909-1701: NOORDEGRAAF, L. EN SCHOENMAKERS, J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
250909-2916: ONS HUIS IN HET NOORDEN - Ons huis in het noorden. Een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor voor de noordelijke provinciën aan de Grote Markt o.z. no 26 te Groningen.
9517-44: NOORDERVLIET-JOL, NEL. - Schevenings bezit. Kleden en leven op Scheveningen door de eeuwen heen.
15414-09: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine & Het oog van de engel.
250909-4152: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Pelican Bay.
121210-05: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Uit het paradijs.
21317-18: NOORDHOEK, WIM. - Pool.
270909-193: NOORDHOFF, INEKE EN STEENHUIS, TRUDY. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw.
170620-04: NOORDHOFF, INEKE EN STEENHUIS, TRUDY. - Het geheugen van Midlaren. Een Drents dorp in de 20ste eeuw.
250909-2111: NOORDHUIS-VAN ?T LAND, F.A.W. (TEKST). - In Zuurdijk daar stond een school.
250909-2390: NOORDHUIS, G.F. - De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13e - 17e eeuw).
260312-119: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE. - Dunderstaintjes dail 2. Viefentwinteg verhoaltjes.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
27918-37: NOOREN, MICHEL EN JANSEN ANGELINA - Scheveningen rond Kerk en Kurhaus.
25520-49: NOORLANDER, H. - Klompen. Hun makers en hun dragers.
15617-11: NOORMAN, JOS (RED.). - Ovenvers. Koekjes, gebak en hartige gerechten.
18219-30: NOORT, J.J. VAN. - Van hoek naar haven. Veertig jaar scheepsbegeleiding in de grootste haven van de wereld. / From hook to harbour. Fourty years of ship pilotage in the largest port of the world.
2919-38: NOOT, JAAP E.A. - 25 jaar Paars & Wit. Iedere geboorte gaat gepaard met weeën. 25 jaar V.V. Hoogezand-Sappemeer, HS'88, 1988-2013.
090710-42: NOOTDORP, BEN, VAN. - Fluitend door het leven. 77 direct toepasbare adviezen voor: een gelukkiger leven - een beter huwelijk - hechtere vriendschappen - meer succes - meer zelfvertrouwen.
111116-09: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
61218-30: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
250909-4721: NOOY, J.M.I. (VOORWOORD). - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
250909-1187: NORDHALBEN. - Nordhalben 800 Jahre 1154-1954. Heimatfest vom 10.-18. Juli. Festschrift und Chronik der Marktgemeinde Nordhalben.
14520-38: NOREL, K. - De Haringstad.
22318-50: NOREL, K. - Oranjeklanten.
9517-40: NORMAN, EDWARD. - Tweeduizend jaar kerken. Van catacombe tot kathedraal.
050219-10: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
250909-4045: NOTE, JORIS. - Timmerwerk.
250909-82: NOTENBOMER, H.A. EN TUITEN, L. (EINDRED.). - Roden, een historisch uitstapje.
250909-4745: NOTTEN, JAN G.M. - De kerk van de H. Gerlachus.
10918-12: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
301119-12: NOVAC, ANA. - De mooie dagen van mijn jeugd.
250909-4137: NOVAIRE, RASHID. - Maïsroest.
8416-37: NOVAK, IVO. - Vlinders. Een beschrijving van meer dan 100 vlindersoorten, met vele illustraties in kleur.
250909-3956: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee, ingericht naar de behoeften van ons land, onder toezicht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
250909-5380: NUROWSKA, MARIA. - Spaanse ogen.
250909-5055: NUSTELING, H.P.H. - Markant in de markt. Interpharm 1896-1996.
13918-19: NYANASAMPANNO, VENERABLE PRA ACHARN MAHA BOOWA. - The Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.
250909-1969: OABELS, OABEL. - Vezide van Jonje Molema.
250909-1844: OABELS, OABEL. - Bie tille harom.
180912-108: OABELS, OABEL. - Ongeboren Roulf. n Grunneger roman.
250909-2183: OCKELS, FRIEDRICH J. EN VISSERING GZN, JAN. - Waarheid en eenheid in het spanningsveld. De waarachtige geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk van Horsten te Stads-Musselkanaal opgetekend door twee van haar leden.
171116-38: ODDING, J. EN RODINK, H.W. - Rondom afscheiding en vrijmaking in Zwolle
250909-5744: ODERWALT, J. - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groe stroomen in de negentiende eeuw.
61218-14: ODINK, HENDRIK. - Uit kroniek en volksmond van de Gelders Achterhoek.
121009-14: ODINK, HENDRIK. - Middewinteraovond. Vetelsels oet den Achterhoek.
20919-47: ODOM, MEL. - De Ondergang van het Woord.
20919-46: ODOM, MEL. - De Magie van het Woord.
5413-05: OEGEMA, JOHANNES. - Neisimmerfrucht. Stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
8713-11: OEGEMA, JOHANNES. - Rypjende ieren. Fersen yn it boerefrysk.
141117-24: OELITSKAJA, LJOEDMILA. - Reis naar de zevende hemel.
290413-12: OEVER, NEEL, VAN DEN. - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar `s Heeren Loo Zorggroep.
5413-27: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland.
250909-1906: OFFERINGA, F. - Ien zien aigen toal.
250909-1584: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
61218-40: CRUIMING EN OFFRINGA. - Een kwart eeuw architectuur in het Noorden.
8618-58: OHLSEN, RONALD. - Gedichten van Ronald Ohlsen. Stadsdichter van Groningen 2005-2006.
22718-44: OHMAE, KENICHI. - Het Oog van de Meester. De Kunst van Japans Management
11114-56: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de Toorn van God.
51020-38: OIRSCHOT, ANTON, VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
250909-4796: HAVERKAMP. OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
251016-63: HAAS-OKKEN. T.K.E. DE. - Olle vrunden in Grönnegerland.
22115-15: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State.
240910-191: OLDEHUS, ALFONS. - Unsere Bauerschaft Drantum.
250909-3137: OLDEKERK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oldekerk.
250909-3966: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vaemecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
25613-06: OLDENBURGER, LEO. - Turfstekers in Oranje.
080712-08: OLDENHOF. H. - In brege dy't bliuwt. Oer de skiednis fan de parochy Easterwierrum.
251016-42: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek (1850 - 1795).
6220-06: OLDENHUIS GRATAMA, MENNO. - Het onuitgegeven Landrecht van Drenthe van 1608 vergeleken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen.
22117-131: OLDENHUIS, MEINEMA EN BROEKEMA. - De geschiedenis van de geldhandel in Groningen.
4914-33: OLDENHUIS, J.F. (EINDRED.). - Met wijsheid en geduld. 100 jaar chr. onderwijs in Baflo.
2822010-29: OLING, BERT EN WALLISCH, HEINZ. - Geillustreerde muziekinstrumenten encyclopedie. Een uniek naslagwerk met alle muziekinstumenten van vroeger en nu.
9615-12: OLIVER, JAMIE. - Jamie. De basis van het koken.
010213-15: OLIVER, PAUL (ED.). - Shelter in Africa.
31518-21: OLTHOF, JAN E.A. - 100 Jaar Gereformeerde Kerk Westeremden. Een historisch overzicht.
8920-48: OLTHOFF, T. - De paardetrams in Noord- en Oost-Nederland.
250909-4138: OLTHUIS, MARTY. - Een slordige cirkel.
5520-07: OLTHUIS, LOETHE. - Vandaag kook ik. Het basiskookboek voor kinderen.
101017-14: OLTMANS, ALB. - De Gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
26316-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak voor uw BL Mini. Een handleiding voor het klein en groot onderhoud van de typen: Mini 850, Mini 1000, Mini Van en -Pick up, Mini 1100 Special, Mini 1100 Clubman, Mini 1100 Clubman Estate 1976-1981.
250909-5699: OLVING, P.H. - Vraagbaak Fiat Panda. 34 en 45 modellen 1980-1984.
6214-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak Opel Ascona 1.3 en 1.6 benzinemodellen 1981-1983.
30313-22: OLYSLAGER, P. - "Vraagbaak Citroën 2cv4 en -6, 1970-1971; Dyane, Dyane 6, 1969-1971."
20117-35: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Ganzenpad. Impressies van het Lauwersmeergebied.
4620-36: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Texel. De Hoge Berg en Het Lage Land.
171116-36: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
22115-33: OMMEN, ERIK, VAN. - Vogels op water en slik.
281119-31: OMMEN, ERIK, VAN. - De Vogelwachter. Kunstenaar op Rottum.
51020-40: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Vossenpad. Impressies van het Dwingelderveld.
210119-38: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
250909-265: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1837. HERDRUK.
250909-266: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1841. HERDRUK.
250909-267: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1955. HERDRUK
150611-26: ONDERDONK, FRANCIS S. - The ferro-concrete style. Reinforced concrete in modern architecture.
180111-41: ONNE, FRANK. - Debussy als criticus en essayist.
28514-138: ONSTWEDDE. - Expositie Streekhistorie 14 juni - 2 juli 1977. Onstwedde 1100.
250909-3138: ONSTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Onstwedde.
8920-33: OOME, HUUB (RED.). - Historische boerderijen in Brabant. Boerderijenstichting Noord-Brabant.
011110-23: OOMEN, H. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
11114-65: OOMS-KORTEWEG, C.J. - De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand.
15518-46: OORDT, HENDRIK, VAN. - Bloemen. Taal en symboliek.
1518-24: OORSCHOT, ARNIM C. VAN. - Gemeente Oldekerk 1811-1990. Bestuur, bevolking, beslommeringen.
250909-2542: OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 2. De bevolking.
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
231109-63: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.
2919-04: OOSTEN, M.S. VAN. - Goorspraken van Drenthe 1583-1589.
4920-21: OOSTENBRINK, WILLEM TJEBBE. - Zolt en Stof.
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
250909-4385: OOSTERHUIS, HUUB. - De onrust van de liefde. Gedichten 1983-1993.
14820-05: OOSTERHUIS, TON. - De Geuzen van Dokkum. Een verhaal uit het begin van de tachtigjarige oorlog, spelend in Friesland en Groningen.
31518-54: OOSTERHUIS, HUIB. - Halverwege. 75 psalmen vrij.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
16720-19: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
25219-48: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
51015-127: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van scholen in de gemeente Veendam.
17313-47: OOSTING, RINK. - Veendam. Blik in het verleden, kijk op het heden.
3417-14: OOSTING, TINUS. - Voormalige gemeente Havelte toen en nu.
1619-23: OOSTLAND, JEANINE. - Verhildersum, het pronkjewail van Tine Clevering-Meijer en haar man Ru Clevering.
30313-03: OOSTRA, A.R. (SAMNSTELLING). - Op fjouwer winen. In kar ut fersen fan jonge dichters mei wurk fan Fryske grafici
22718-10: OOSTROM, FRITS, VAN. - Maerlants wereld.
090611-45: OOSTWOUD, MADELON. - Labels en badges.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
51015-19: OOTSTRA, JOLT. - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
170112-66: OP DEN BUIJS, MARTIN H.G. - Eindhoven, open venster op Eckart.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
21018-05: ORIGO, IRIS. - De koopman van Prato. Het dagelijks leven in middeleeuws Toscane.
021217-15: OS, HENK, VAN. - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
250909-4957: OS, JOHAN, VAN. - Afferden. Een dorpsboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de R.K. Parochiekerk St. Victor en Gezellen te Afferden (Gld).
27918-18: OS, HENK, VAN EN SCHEIJEN, SJENG. - Ilja Repin. Het geheim van Rusland.
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
8917-16: OS, HENK, VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
14120-42: OS, HENK, VAN. - Beeldenstorm in Nederland en België.
251019-39: OS, HENK, VAN. - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
101017-27: OS, HENK, VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
020320-15: OSHO. - Het boek van zijn.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
250909-4611: OSNABRUGGE, M., VAN. - Memorabilia 1840-1965. 125 Jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk van Zutphen.
9219-34: OSORIO, ELSA. - Luz.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
271218-41: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
11419-32: OSTERSEHLTE, CHRISTIAN. - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger.
27920-06: OSUMI, IKUKO AND RITCHIE, MALCOLM. - The Shamanic Healer. The healing world of Ikuko Osumi and the traditionals art of Seiki-Jutsu.
5520-04: OSWALD, EWARD H. - Kruiden deel 1 en 2. Eigenschappen en toepassingen van de natuurgeneeskunde
250909-3456: OTTEMA, NANNE. - Chinese ceramiek.
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
10919-27: OTTEN, KIRSTEN EN MAGNUSKOVA, EVA. - 60 jaar de Papiermolen / 90 jaar Helperzwembad.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
25520-21: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1956.
25520-26: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1953.
25520-23: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1959.
25520-22: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1958.
25520-29: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1957.
25520-25: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1960.
25520-24: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1954.
25520-27: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1952.
25520-28: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1955.
14317-12: OTTERSPEER, WILLEM. - Bolland. Een biografie.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
281219-26: OTTO, JAN EDO (EINDRED.). - Tijdloos bij de tijd. 150 jaar Winkler Prins Veendam, openbare school voor voortgezet onderwijs.
24918-14: OTTO, JAN - Geestmerambacht. Een land gelegen aan de rand van de hel.
14820-37: OTTO, PIET EN BAK, PETER. - Over de de dijk. Een beeldimpressie van Langedijk 1900-1970.
26718-53: OTTO, JAN E.A. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
11113-37: OUD-BUSSEM, MARRIA, VAN E.A. - Huizen hoo `t vroeger was.
070120-32: OUDEMAN, A. - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemrecht, verzameld door Mr. A. Oudeman.
12719-50: OUDEMANS, C.A.J.A. - De flora van Nederland.
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
28514-139: OVERBEEK, RITA. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
311017-26: OVERBEEK, RITA EN WENDLER, LEONIE (RED.). - Gronings groen van toen.
220310-147: OVERDIEP, G. EN TJESSINGA, J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel ? twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
25219-32: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
4317-10: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 16-17. De rechtelijke indeelingen na 1795.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
25619-37: OVIDIUS. - Metamorfoses.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
311019-22: PAARDENSTAMBOEK. - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek deel 3, 1947-1948.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
271218-12: BEROERTEN OVER PACHTERYEN. - Korte Schets der tegenwoordige Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Over het Afschaffen der Pachteryen, Voornaamlyk in de Provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht...
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
14317-14: PAGTER, FRED, DE. - Het geslacht Vening.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
28219-18: PALMAR, W. VAN EN WILDEBOER, G.E. - Emoties in 't Oldambt. De Golden Kette en Hinderk en Hilke (±1880).
100113-03: PALMEN, CONNIE. - I.M. (hardcover)
100113-02: PALMEN, CONNIE. - De wetten.
61218-31: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
271118-30: PALMEN, CONNIE. - Logboek van een onbarmhartig jaar.
240812-20: PALMEN, CONNIE. - I.M.
10320-03: PALMER, HELEN. - Handboek enneagram.
16517-21: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ, VAN. - Duchesse. 20 Kantklospatronen.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
250909-89: PANMAN, ED E.A. - Opus Magnum in de Magnuskerk te Anloo.
29119-05: PANMAN, ED. - Muren spreken. Duizend jaar Magnuskerk in Anloo.
22718-36: PANNEKEET, JAN. - Wa'k zegge wou.
26718-54: PANNEKEET, JAN. - De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
24918-15: PANNEKEET, JAN. - Konkeltoid. Van Kerkies, kroegies en kluisies.
22718-54: PANNEKEET, J.A. - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
25520-12: PARDOE, BLAINE LEE. - Battletech. Measure of a Hero.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
250909-501: PARKER, ROBERT B. - Now & Then.
250909-595: PARKER, ROBERT B. - School days. A Spenser novel.
9219-35: PARKER, ALAN. - De judakus.
1619-11: PARKER, MATTHEW. - Monte Cassino 1944.
21317-23: PARKS, TIM. - Itaiaanse buren.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
25618-18: PASTOOR, RIET. - Rijksmonumenten in de gemeente de Marne.
22117-172: PASTOOR, ELLY (EINDRED.). - Tied veur
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
5118-16: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
8616-06: PATERSON, JENNIFER EN DICKSON WRIGHT, CLARISSA. - Two fat ladies door de bocht. Nieuwe gastronomische avonturen (met motor en zijspan).
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
170620-49: PATTJE. - B.V. Shipyard Waterhuizen J. Pattje. Major shipbuilders for the offshore-industry.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
281119-28: PAUWELUSSEN, WILLEM. - Het BrugBorgBoek. Geschiedenis van de Groningse wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.
311019-15: PAVER, MICHELLE. - Torak en Wolf. Avonturen uit een magisch verleden.
23320-45: PAVER, MICHELLE. - Torak de zielzwerver. Avonturen uit een Magisch Verleden Deel 2.
170620-20: PAVER, MICHELLE. - Torak en Wolf. De verbroken eed.
250909-3887: PAVORD, ANNA. - De tulp. Deel 1.
150119-22: PAVORD, ANNE. - De tulp.
12313-23: PEANSTRA, TSJITS E.A. - De twadde sirkel. Gedichten en ferhalen.
24719-09: PEARCE, JOSEPH CHILTON. - Terug naar de intelligentie van het hart. Het einde van de religie en de wedergeboorte van de Geest.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
29717-03: PEER, AREND, VAN. - 12 Drentse verhaalties
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
281119-20: NIEUWE PEKELA. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Nieuwe Pekela. Groen van Prinstererschool.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
9219-06: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 1. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten.
9219-07: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 2. Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten.
050219-03: PELINCK, E. - Veenhuizen, een buurschap in het kerspel Norg tot 1825.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
17918-35: PENN, HELEN. - Mijn tuin, mijn leven. Zo tuinieren Engelse vrouwen.
11019-19: PENNING, YNSKE. - Emo
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
14120-08: PENTA, ANNA. - Creatief vegetarisch koken.
24719-46: PEPER, RASCHA E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
250909-1353: PERDUE, THEDA EN GREEN, MICHAEL D. - The Columbia Guide to American Indians of the Southeast.
16118-06: PERNOUD, REGINE. - Christine de Pisan.
15914-57: PERRINS, CHRISTOPHER EN CAMERON, AD. - De wereld van de vogels.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
250909-2641: PERTON, HARRY EN KNOTTNERUS, OTTO S. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
25314-10: PERTON, HARRY (EINDRED.) E.A. - Historisch jaarboek Groningen 2013.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
250909-2731: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
31518-34: PETERSEN, AD. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
20419-15: PETERSEN, J.W. EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
050219-47: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
250909-5730: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
6519-40: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
6519-41: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
13218-61: PETTIGREW, JANE. - Thee. Alle informatie voor de liefhebber.
29917-34: PFANNENSCHMIDT, ERNST-ERIK. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
280412-29: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
27920-39: PHILLIPS, ROGER EN BURGERS, TH. F. - Bomen van de gematigde streken. Meer dan 500 soorten in unieke kleurenfoto's.
27920-40: PHILLIPS, ROGER EN STUMPEL-RIENKS, SUZETTE E. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's.
12719-11: PHILLIPS, CHRISTOPHER. - Cafe Socrates. Een frisse kijk op de filosofie.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
10320-14: PICCARDT, H. - De kosterij-goederen der hervormde kerkgemeenten in de provincie Groningen. Een onderzoek van de vraag of de burgelijke gemeenten regts-aanspraak op deze hebben.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
26319-27: PIERIK, PERRY. - Friedrich Knolle. Bekentenissen van en onderzoek naar een SD-officier.
22318-31: PIËST, JAN. - The True Watcher. A memoir of events surrounding the occupation and liberation of Groningen and their aftermath.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
10819-22: PIETERMAN, KLAAS E.A. (RED.). - Dag & deur II. Aaldoags geleuven.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
170620-33: PIETERS, MARK EN RYNCK, PATRICK, DE (SAMENSTELLING). - Over de Styx. Grieken, Romeinen en de Onderwereld.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
23320-27: PIJKEREN, W. VAN EN NAGEL W.F. - t Golden Pirtje. Bliedspul in drei bedrieven veur 3 doames, 4 heren.
15617-43: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
090710-5: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
27218-85: PILAT, ANNE E.A. (RED.). - Middag-Humsterland. Kroniek van een noordelijk landschap.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
15617-27: PINK, KARL. - Die Munzpragung der Ostkelten und ihrer Nachbarn.
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
121009-52: PINTERA, ALBERT. - Katten. Een beschrijving van meer dan 90 soorten katten.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
170112-12: PIROUÉ, SUSI. - Echt Frans koken.
25219-33: PLAAT, JACOMINE, VAN DER EN WINTER, HARM, JAN. - Een leven vol kleur. Stoffer Winter.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
241117-03: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Vader Thijm. Biografie van een koopman-schrijver.
26917-122: PLAS, HARM EN PLAS, WIM. - Religieus Erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden.
281219-65: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
181119-01: PLAS, COR, VAN DER. - De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht.
250909-1256: PLATT, COLIN. - The architecture of medieval Britain. A social history.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4826: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1971.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
150119-24: PLENK, JOZEF JAKOB, VAN. / SOLINGEN, A. VAN. - Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijke geslacht. / Het werktuiglyke der verlossing verklaard betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
26917-123: PLOEG, W.H. VAN DER. - Wildervank van toen.
251019-40: PLOEG, KEES, VAN DER (TEKST). - Johan Dijkstra. Groningerland.
141117-33: PLOEG, KEES, VAN DER. - Langs de oude Gelders kerken. Rivierengebied.
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
10718-24: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten deel 2.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
10819-29: PLOEG, W.H. VAN DER. - Van Burgerschool tot Ubbo. 75 jaar Ubbo Emmius Stadskanaal.
12313-25: PLOEG, DURK, VAN DER. - Troch kadastrale fjilden. Gedichten.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
6514-21: PLOEG, W.H. VAN DER. - Twee eeuwen Stadskanaal.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
51119-40: PLOEGH, P. - Gedenkboek beroepsbrandweer Groningen 1884-1934.
15417-63: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
250909-5090: PLOMP, NICO. - Woerden 600 jaar stad.
8713-02: POE, EDGAR ALLAN AND ARTHUR RACKHAM. - Poe's Tales of Mystery & Imagination.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.
241117-59: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
261016-67: POEL, J.M.G. VAN DER. - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
24719-36: POEL, STEFAN, VAN DER. - Joodse stadjers. De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1796-1945.
9818-22: POEL. J.M.G. VAN DER. - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt bibliografisch vademecum.
021217-30: POEL, J.M.G. VAN DER. - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
250909-969: POEL, J.A.C., DE. - De Poel 1550-1990.
18217-04: POEL, J.F. VAN DER. - List en bedrog.
28818-19: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1932.
28818-18: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
22117-133: POELMAN, FRITS EN ELENBAAS, PETER. - Groningen onbewolkt.
4914-35: POELMAN, JESSICA EN DIETERS-MUSTERS, ELLY. - 125 Jaar obs De Musselhorst Musselkanaal.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-5262: POISSON, MICHEL. - The monuments of Paris. An illustrated guide.
261115-18: POKER, HENK (RED.). - 25 jaar FC Groningen. 25 jaar voetbalgeschiedenis.
11419-13: POL-POUWELS, GREET, VAN DE. - Prettig afvallen met Greet. Gezond, slank en fit met meer dan 350 recepten.
11419-12: POL-POUWELS, GREET, VAN DE. - Op weg naar een verantwoord gewicht met Greet.
18319-54: POL, WILLEM. - De geschiedenis van GREMI. Een eeuw Groninger auto- en motorimport.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
15518-07: POLLING, JANS. - 't kun minder.
10918-06: POLLING, JANS. - Veur riepe vaoders.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
18818-18: POLMAN-VEENDORP, GERDA. - Een opdracht voor Jacob.
22217-27: POLS, LEO EN STROOTMAN, BERNO. - De landschapsstad. Het landschap als basis voor ruimtelijke kwaliteit in woongebieden.
16720-47: POLS. C.P. - Kortgene in oude ansichten. Waarin ook opgenomen Kats.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
271218-44: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. De Schilder van de Noordzee.
271218-43: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
25520-01: POORT, HERMAN. - Opstellen en lezingen.
2919-39: POORT, H.F. - Rudolph de Mepsche of de Faansche gruwelen (1731).
20420-31: POORTHUIS, M. - Dudok in Hilversum.
18319-10: POORTINGA, D. - Genealogie van het geslacht Rop afkomstig van De Kopstaart te Rottum.
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
26917-40: POPMA, HENK EN POST, JAN. - Excelsior. G. Sierksma 80 jaar.
121118-50: POPPEMA, S.H. E.A. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
220310-194: POS, KARSTEN E.A. - Geke Hankel: Model of the Masters. 25 jaar kunstenaarsmodel.
251016-141: POSSEL, J.T. E.A. - Bedum. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
281219-27: POST, HARM D. - Waar het schip aanmeert, is de liefde niet ver weg. De havenavonturen van Harm D. Post
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
8920-24: POST, ANNETTE, VAN DER EN VEEN, HENK, TH. VAN. - Zeven eeuwen Allersmaborg.
61214-03: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - De toekomst van ons grafisch verleden.
14820-46: POST, FREEK. - Een zeemansdroom die werkelijkheid werd. Vrijmoedige herinneringen van Jurjen Hesseling.
16720-23: POST, R.R. - Scholen en onderwijs in Nederland gedurende de middeleeuwen.
51020-59: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
28514-145: POSTEMA, IWE. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
281217-45: POSTHUMUS-VAN EIJKELENBURG, LENNIE. - Kant aan de Staphorster toefmuts.
3417-31: POSTHUMUS, R. - Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen en in Westdongeradeel in het bijzonder.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
10215-09: POSTMA, ANNEMARIE. - Het leven is perfect. Zeven weken en zeven principes voor een gezond en gelukkig leven.
10215-39: POSTMA, W.P. EN KLEIJN, H. - Kooivogels.
281219-17: POSTMA, J.U. - Tussen Overbosch en Oosterhoorn. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
101218-02: DRENTSE POT. - Drentse Pot. Van Kruudmoes en kniepertjes.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
27920-25: POTJEWIJD, T. - Winschoten 1940-1945. Vijf dagen oorlog. Vijf jaren bezetting.
4920-37: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
2517-19: POUW, KYRIA R. - Handboek buikdanskleding. Ontwerpen & naaien. Tips & trucs.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4419-45: PRAGER, HANS GEORG. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
9818-08: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën.
10918-04: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
31318-30: PRICE, SUSAN. - Sterkarm!
25619-09: PRICE, MUNRO. - The fall of the French monarchy. Louis XVI, Marie Antoinette and Baron de Breteuil.
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
4620-43: PRINCE, DEREK. - De pijlers van het christelijk geloof.
3417-151: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
26917-125: PRINS-POORTER, P.A.C. - Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa.
22117-174: PRINS, JELLE E.A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
250909-772: PRINS - SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
110313-10: PRINS, EINTE. - Achter de skerm.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
16720-42: PRINS, HENNY. - Seven songs of innocence.
8618-71: PRINS, J.W.P. (RED.). - Een Mauritskerk. IJzendijke 1614-2014.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
271218-52: ATTO PRODUCTIES E.A. - 326 x Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
61218-15: PROP, G. - De historie van een kleine landstad 'Lochem'.
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
20420-28: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Sodom en Gomorra I.
130420-35: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De gevangene I.
130420-36: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Guermantes II.
27218-47: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
31317-47: PRUISMAN, THOMAS EN PRUISMAN, KLAAS. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1939: PUISTER, HENK. - Mit maddeln en spaddeln. Verhoalen.
100312-07: PULKKINEN, RIIKKA. - De grens.
8920-32: PULLMAN, PHILIP. - De goede man Jezus en de schurk Christus.
250909-547: PURVES, LIBBY. - Continental Drift.
151214-16: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
281117-39: PUTTMANN, FRANCINE E.A. - De joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg in Den Haag. Geschiedenis en restauratieverslag.
250909-3490: PYE, MICHAEL. - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years.
190210-8: QUANJER, PH.C.A.J. - Land en Volk van Nederlandsch-Indie. Handleiding ten dienste van het onderwijs.
250909-5490: QUEFFÉLEC, YANN. - De vrouw achter de horizon.
250909-5575: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt.
250909-5576: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn.
1619-46: QUITE, PIET. - Willem Ruys. Verhalen van de 214, het vlaggeschip van de Lloyd.
13218-47: BO YIN RA. - Het spook van de vrijheid.
13218-49: BO YIN RA. - Eeuwige werkelijkheid / Boven de alledag / Leven in het licht.
13218-48: BO YIN RA. - Het boek van de Koninklijke Kunst.
27218-02: BO YIN RA. - De Wijsheid van Johannes.
23218-02: BO YIN RA. - De zin van het leven.
250909-3477: RAAD, JACQUELINE EN ZADELHOFF, TRUDY, VAN. - Maris. Een kunstenaarsfamilie.
10919-21: RAANGS, K.A. EN NOORD, P. - V.V. Hunsingo Winsum-Obergum 75 jaar. 1 mei 1917-1 mei 1992.
250909-2384: RABBIE, J.M, BURGER, W. E.A. - De gemeente Peize. Een rapport samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk en cultureel onderzoek gehouden door het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht Juli-November, 1955.
22117-196: RADIER, HENDRIK. - De voogdij in het noorden en noord-oosten van ons land gedurende de middeleeuwen.
24720-05: RADZINSKY, EDWARD. - De laatste tsaar. Het drama van Nicolaas II.
21215-50: RAEMDONCK, HENRI. - Evangeliepeilingen. Geloofsverdieping voor de zondagen en feesten. Liturgische jaren A-B-C.
250909-4102: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes.
250909-4482: RAEYMAECKER, D.M.J. DE. - The ego under observation. Childpsychiatric study of 40 three year old low birthweight children and 40 three year old full term and bormal birthweight children.
9315-21: RAHDER, CHRISTIAAN LYDIUS. - Eenige aanteekeningen op het Landrecht voor Drenthe van 1412.
22318-04: BHAGWAN SHREE RAJNEESH. - Ik ben de poort. De betekenis van inwijding / initiatie en discipelschap.
27920-48: RAMADAN, TARIQ. - In de voetstappen van de Profeet. Lessen uit het leven van Mohammed.
14120-34: RAMAEKERS, JAN. - Het schetsen van ruimtelijke vormen.
4317-15: RAMAER, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 15. De Fransche Tijd (1795-1815).
250909-1321: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
19913-184: RAPPOL, M. - In de bodem van Drenthe. Geologische gids met excursies.
261016-66: RASSIN, ERIC. - Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
240910-194: RAST, FRIEDEMANN. - J. Bünting & Comp.1806-1981. Ein Ostfriesisches Handelshaus.
16118-11: RATSCH, CHRISTIAN. - Bilder aus der unsichtbaren Welt. Zauberspruche und Naturbeschreibung bei den Maya und Lakandonen.
250909-3178: RAUWERDERHEM. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Rauwerderhem.
17313-110: RAVEN, RIEJA E.A. - De geschiedenis van landgoed Dennenrode 1922-2007.
21917-41: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
10918-61: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
2617-11: RAYNE, JAN (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 1, 1989. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51020-50: READY, ROMILLA EN BURTON, KATE. - NLP voor dummies. Zet positieve gedachten om in positieve actie.
150611-05: REBSKE, ERNST. - Lampen Laternen Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
250909-5537: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte.
71213-74: REDFIELD, JAMES E.A. - God en de toekomst van de mens. Persoonlijke groei in een stroomversnelling.
7913-07: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse visie. Het nieuwe spirituele ontwaken.
19913-245: REEDER, HAN (FOTOGRAFIE). - Nissen. Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken.
250909-4311: REEKEN, ERICH, VON. - Berühmte Butenostfriesen.
121009-56: REEMERS, JACK. - 75 jaar Rode Kruis Eindhoven in beeld 1909-1984.
250909-4069: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
250909-1196: REES, LAURENCE. - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
25219-54: REESKAMP. J.H.E. - De Nederlandse Paardentram in oude ansichten.
24114-31: REETH, ADELAÏDE, VAN. - Encyclopedie van de mythologie.
311017-54: REEUWIJK, G.F. VAN. - Majesteit, uw trein staat gereed! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland.
18818-13: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN E.A. (RED.). - Stadskernonderzoek in ontwikkeling.
1619-32: REGTOP, ARNOLD. - E.P. Moleveld. De kunst van het stilleven.
7420-06: REIFLER, SAM. - I tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
030711-68: REIJKEN, TIEMEN, VAN DER EN BIE, WILLEM, DE. - Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
250909-233: REIJNTJES, ROEL. - Mien liefste, ach, wat is met mij.
3417-99: REINDERS, C.G. - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
27218-81: REINDERS, KEES EN SCHREIBER, FRÉ (RED.). - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer.
101117-04: REINDERS, PIM EN VERNOOIJ, AAD. - Alles van melk. Geschiedenis van de Nederlandse Zuivelindustrie.
30614-22: REINDERS, ROELF. - Heen en weer op het Hogeland. Dagboek van een forens.
251019-29: REINDERS, C.G. - Ecclesia Warffumensis. Een en ander uit de geschiedenis van de grote kerk van Warffum.
271017-05: REINDERS, PIM E.A. - Koffie in Nederland.
111216-36: REINDERS, G. - Rundveeteelt.
150311-65: REININGA, H.B. - Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel.
271218-33: REININK, H.J. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945.
22217-02: REISINGER, JOSEF. - Die Kupferstecher der Cossmannschule.
250909-5880: REITSMA, DURK TH. - 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999.Van bedstede tot appartement.
4419-46: REITSMA, DURK TH. - Twee witte banden. Driekwart eeuw met Wagenborg over de Waddenzee naar Schiermonnikoog en Ameland.
251016-145: REKER, SIEMON. - Goidag! Taalgids Groningen.
18219-18: REKER, SIEMON. - Toal. Oost-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
26917-126: REKER, SIEMON. - Groninger spelling. Handleiding voor het lezen en schrijven van Groninger teksten.
231011-55: REKER, SIEMON EN HILLENGA, MARTIN. - Taal en teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
031109-9: REKER, SIEMON. - Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrogade lijst.
21917-10: REKER, SIEMON. - Bolt, Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947. Een retrogade lijst.
51119-21: REKER, SIEMON. - Toal. West-Groningen. Een cursusboek West-Gronings in tien lessen.
6220-24: REKER, SIEMON. - Jan Sonius Swaagman's commentatio over het Groninger dialect (1827). Opnieuw uitgegeven en uit het Latijn vertaald.
4920-29: REKER, SIEMON. - Zakwoordenboek Gronings-Nederlands / Nederlands-Gronings.
28219-19: REKER, SIEMON. - Wat stekt mij de poot! Toneel uit West, Noord en Oost (±1930, ±1940 en 1973). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
10918-36: REKER, SIEMON. - Vrij gelijkvormig, en allen daar door niet onaangenaam.
22117-136: REKER, SIEMON. - Werk in uitvoering. Woorden in Oldambster boedelinventarissen vóór 1726.
281219-19: REKER, SIEMON. - Dat dou ik die nait noa. Ede Staal zuzooiend op zondagochtend.
271017-23: REKER, SIEMON. - Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten.
251016-147: REKER, SIEMON. - Voornamen van alle Groningers (1600-1811).
301018-49: REKER, SIEMON. - Toal. Noord-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
120511-81: RENARD, HÉLÈNE. - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood.
29119-23: RENES, HANS EN STROETE, ANNEMIEK, TE (RED.). - Voorbij gevlogen. Veranderingen in het Nederlandse landschap 1985-2010.
26917-127: RENKEMA-KRAMER, D. E.A. (RED.). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Leek.
26718-55: RENTENAAR-BAKKER, NEL. - Efkes gloimen.
250909-5468: RENTES DE CARVALHO, J. - De Hollandse minnares.
26917-128: REUNIECOMMISSIE. - 130 jaar openbaar lager onderwijs Ulrum 1877-2007.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
23218-17: REUZENAAR, ANNE MARIE. - Eet je fit. Gezonde voeding voor meer energie thuis en op het werk.
20510-5: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992.
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
20420-16: REVE, GERARD. - Bezorgde ouders.
271118-70: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
24720-39: REVIUS, JACOBUS. - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619).
15119-23: REYER, HERBERT. - Ostfriesland zwischen Republik ud Diktatur.
28219-20: REYNDERS, SYNCO E.A. - De wildeboudel van t begun. Groninger literatuur van 1830-1850. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
31318-24: REYNTJES, G.M. - Groningen en ommelanden 1580-1594.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
11519-52: RHIJN, J. VAN. - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
10320-20: RHIJN, LIA, VAN. - Sporen in Klei.
3417-152: RHIJN, K.H. VAN E.A. - Vindicat atque Polit 69ste Lustrum Groninger Universiteit.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
5520-46: RHODES, RON. - Het Wonder van de Hemel.
19118-49: RICE, ANN. - De sterfelijke vampier.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
23320-53: RICHEMONT, R.J. DE. - Hr. Ms. Groningen 1954-1981.
081209-1: RICHMAN, ALYSON. - De zoon van de maskermaker.
181218-50: RICHTER, RALF. - Ivan Hirst. Brittischer Offizier und Manager der Volkswagenaufbaus. Heft 8. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
18818-59: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten.
2719-55: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten deel 2.
9517-34: RIDDERBOS, BERNHARD EN VEEN, HENK, VAN. - Om iets te weten van oude meesters. De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
170212-12: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
5520-10: RIEMEN, ROB. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
31017-26: RIEMENS, JAAP. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
29917-35: RIEMERS-LAHNSTEIN, CONNY. - Kleurrijke knipsels.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
250909-2946: RIENKS, K.D. E.A. - Ora et Bibe. R.K.S.V. Abertus Magnus 1896-1996. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
251019-19: RIESEN, WOUTER, VAN. - Albarta ten Oever.
21917-08: RIET, RON, VAN EN BAKKER, JACQUES. - Robert en Bertrand. De Alvestedetocht.
8917-20: KUTSCH LOJENGA-RIETBERG. - Huis Bergh. Kasteel-kunst-geschiedenis.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
181119-70: RIETKERK, WIM. - In dubio. Handboek voor twijfelaars.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
6720-41: RIJNDERS, MIEKE EN REINDERS, PIM. - R.N. Roland Holst. Richard Nicolaus Roland Holst (1868-1938).
51020-09: RIJS, BART. - Het hemels vaderland. Hollanders in Siberie.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
23320-03: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek.
23320-04: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek. Methodiek.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
10320-01: RINSEMA, T.J. - Meppel en het water.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
271118-35: RIO, M.L. - Als wij schurken waren.
10520-34: RIORDAN, RICK. - Helden van Olympus. De verloren held.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
070120-16: RIPPELINO, ANGELO MARIA. - Magisch Praag.
251019-13: RISPENS, M. - Met het oegh (oog) op de toekomst. 100 jaar Christelijk onderwijs in Munnekezijl.
4419-08: RITTER VON FEUERBACH, ANSELM. - Kaspar Hauser. Voorbeeld eener misdaad gepleegd tegen de geestvermogens uit het zieleleven eens menschen.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
050113-30: RITZEMA, PIETER EN GARDENIER, FRITS (SAMENSTELLERS). - Bierum in beeld. Fotoboek.
22117-137: RITZEMA, JAN PIETER. - Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten.
14820-06: RIVIERA-ILSEN, ANKIE, LA. - Har libbensferhaal. Geertje Pieters Hoogland. / Zijn levensverhaal. Justus Fredrik Ilsen.
27218-17: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF EN TERPSTRA, PIETER. - 50 jaar Afsluitdijk. Herinneringen van dijkers, denkers en drammers / 50 jaar IJsselmeer. Afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan.
170620-02: ROBERT, VÉRONIQUE EN DESTOUCHES, LUCETTE. - Céline intiem.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
281219-34: RODDA, EMILY. - Deltora 2. Het Tranenmeer
281219-35: RODDA, EMILY. - Deltora 1. Het Zwijgbos.
281219-33: RODDA, EMILY. - Deltora 3. De Rattenstad.
191118-28: RODENBURG, FLIP (TEKST). - Muzijkstukken. Het dansmuziek-manuscript van Jacob Pieters Beukema.
21018-53: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
4720-20: RODRIGUES. PEREIRA, A.S. - Studies in Aramaic Poetry. (c. 100 B.C.E. c. 600 C.E.). Selected Jewish, Christian and Samaritan Poems.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
61218-16: ROEKEL, G. VAN. - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
241117-28: ROELOFS, J. (VOORWOORD). - Vereeniging Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek. Gedenkschrift 1913-1938.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
22718-51: ROEPER, VIBEKE E.A. - De Batavia te water.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
8618-16: ROESINK-DIETERS, G.D. (VOORWOORD). - Drouwenermond 150 jaar.
140910-36: ROESSEL, NOL, VAN. - B`ons op Gineind.
2719-30: ROEST, HANS. - Overijssel bevrijd.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
15617-52: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
210119-41: ROEVER, MARGRIET, DE (RED.). - Amsterdam: Venetie van het Noorden.
281219-28: ROFFEL, EELCO E.A. - Een geschiedenis apart. 50 Jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
2719-46: ROGERS, ANTHONY. - Battle over Malta. Aircraft losses and crash sites 1940-42.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
8920-49: ROGGEN, C. - Aasters. Dialect Oosterschelling.
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart
4720-21: ROGLAND, MAX. - Alleged Non-Past Uses of Quatal in Classical Hebrew.
271218-26: ROIJEN, R. VAN E.A. - In en om Groningen.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
190410-48: ROMIJN, CLEMENS. - Joseph Haydn. Leven en werken.
26718-42: ROMIJN, WIM. - Van ploegpaard tot polopony.
20419-51: ROMMELSE, GIJS. - Follow me. De M-fregatten van de Karel Doorman-klasse.
181119-28: ROMPELMAN, MATTANA. - Als kinderen vragen. De afscheiding van 1834 voor kinderen verteld.
15518-34: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
29119-29: RONNER, DICK (RED.). - Kerken met een leeuw in De Marne. Ulrum - Niekerk - Vierhuizen.
130420-26: ROOBOL, FEMKE. - De laatste winter.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
20919-37: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - De historie van een Brabants boerenhuis. De musealisering van het platteland.
15617-44: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
7814-62: ROOIJEN, MARTINE, VAN. - Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en ouder.
4119-19: ROOIJEN, J.J. VAN E.A. - 100 jaar Openbaar Onderwijs in Ruischerbrug. Ruischerbrugschool.
20420-50: ROOIJEN, MAURITS, VAN. - Rust en Vreugd. De nalatenschap van het Wassenaarse echtpaar Van Ommeren-de voogt.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
19913-82: ROOKS, P. EN MEIJER, K. - Onstwedde, rond `t Loug en `t Wold.
10919-40: ROOS, JAN ALEXX, DE E.A. - Vogelgebieden in Groningen.
6720-18: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen.
16720-14: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de Bibliotheek de Rijksuniversiteit te Groningen.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
17313-09: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
8319-54: ROOS, DOEKE. - De Nederlandse loods in de Tweede Wereldoorlog.
16720-15: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstijd.
120511-16: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vechten tot waken. Een halve eeuw gezondheidszorg voor de Friese veestapel.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
24720-06: ROOSEVELT, FRANKLIN D. (BEGELEIDENDE BOODSCHAP). - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen - en - pacht. Voor de Periode, geeindigd 30 Juni, 1944.
5118-31: ROOT, GINEKE. - Kralensieraden gehaakt en gebreid.
021217-21: ROOY, A.J.J. VAN. - Nederlandse kerkbouw op een keerpunt.
141117-03: ROOZE, MARTINE. - Rondom het Witte Kerkje. De geschiedenis van de Gereformeerde Kerkje van Eefde-Gorssel.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
51020-51: ROSENBERG, MARTINA. - Moeder, wanneer ga je nu eens dood? Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt.
22718-06: ROSENBLUM, MORT. - Rijk van olijven. Geschiedenis en overlevering van een edele vrucht.
5217-07: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
23814-02: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
141117-20: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
51119-11: BOSCH VAN ROSENTHAL (VOORWOORD). - Groningen.
28217-16: ROSNAY, TATIANA DE. - Het huis waar jij van hield.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
91113-55: DRENTHE /ROSWINKEL. - Drenthe / Roswinkel. Stafkaart Roswinkel.
221119-14: ROTH, PHILIP. - Verontwaardiging.
221119-15: ROTH, PHILIP. - Operatie Shylock.
22217-24: ROTH-BODJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in der mittelalterlichen Tafelmalerei.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
2919-06: ROUKEMA, J.H. E.A. - Ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in de gemeenten Zuidlaren, Anloo, Gieten en Vries.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
10918-25: ROUWELER, HANNIE (SAMENSTELLING). - Uit het Noorden waait de muze aan. Dichters over Groningen.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
130420-18: ROWLING, J.K. - Harry Potter en de Orde van de Feniks.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
61218-32: ROYEN, HELEEN, VAN. - De hartsvriendin.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
191113-22: ROZENDAL, ANDERS M. - Under de sinne fan Ivige.
4119-14: RÖZER, MARCEL. - Zo vader. Een keuze voor de Waffen-ss die generaties lang nadreunt.
9916-21: RUBENSTEIN, RENATE. - Over Israël.
250909-4188: RUBENSTEIN, RENATE. - Tijd van leven.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
121210-08: RUBINSTEIN, RENATE. - Jood in Arabië, Goi in Israël.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-3542: RUDD, NATALIE. - Peter Blake.
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
10918-37: RUITEN, JOEP, VAN EN ZEE, SYTSE, VAN DER. - Het verhaal van de Groninger kerken. Van Waterspuwer tot Hondenslager / Van Focke tot Festival.
22718-55: RUITENBERG, PETER. - Westfriese Streekwoorde.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
8917-18: RULLMANN, MIRJAM (EINDRED.). - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
25618-03: RULOF, JOZEF. - Een blik in het hiernamaals.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
130420-37: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown.
141117-06: RUSSCHEN, JANNES. - De Marne. Land van dijken en wierden.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
250909-3935: RUTGERS, A. - Vogels van Nieuw-Guinea. Deel 1 en 2.
51119-22: RUTGERS, S.J. EN AMERIKA, KASPER. - 700 Jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
11419-27: RUTHERFURD, EDWARD. - Parijs.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
10119-44: RUYSSENAARS, KÄTHE EN THELEN, TON. - Käthe Ruyssenaars. Vrienden voor het leven.
9517-41: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA E.A. - Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
20420-33: SAAKES, SYLVIA I. - De logica van een crisis. Over de logica van gevoelens en emoties bij trauma, depressie, burnout, bij een crisis zonder naam of onder andere naam en bij lichamelijke pijn.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
10520-35: SAGE, ANGIE. - Septimus Heap. Boek één: Magiek.
15617-19: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catilina / De oorlog met Iuygurtha / Historische fragmenten / Brieven aan Caesar / Smaadschrift tegen Cicero / Appendix.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
281219-02: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
27218-12: SÄLZER, SABINE EN DICKHAUT, SEBASTIAN. - Basic cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
31518-47: SANDEN, WIJNAND, VAN DER. - Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
26319-40: SANDERS, R. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Schuinesloot 1915-1990.
18619-36: SANDERS, ROEL. - Schilders van Drenthe.
18319-03: SANDERS, ROEL. - De wonderbaorlijke reizen en aovonturen van meneer Prikkebien.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
18319-43: SANDERS, REINDER. - Slagharen, Lutten en Schuinesloot in oude ansichtkaarten.
251019-14: SANDIJCK, TOM. - 100 Jaar op de Hollanderdijk. Het Groot Hollanderwijkboek.
111216-32: SANDMAN, HERMAN. - De dronken rechtsbuiten en andere helden uit het amateurvoetbal. Verhalen.
4720-22: SANDT, HUUB, VAN DE AND FLUSSER, DAVID. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
19819-23: SANTEMA, WILLEM O. EN STIENSTRA, WIM J. - Zij vielen in Wymbritseradiel. De laatste vlucht van Stirling EF343 OJ-B.
17817-28: SANTEN, BETTINA, VAN. - Scholen en schoonheid. Tweehonderd jaar Utrechtse basisscholen.
250909-1917: SAP-AKKERMAN, NIES. - Tussen swien en big.
250909-1880: SAP-AKKERMAN, NIES. - Opa’s jonge joaren.
8920-12: SAP-AKKERMAN, NIES. - Boetenkaande. Mengelmous 2.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
18319-35: SAS, HANS. - Mien Hogelaand.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
10520-36: SCARROW, SIMON. - Gladiator. Vechten voor vrijheid.
10520-37: SCARROW, SIMON. - Gladiator. Straatvechter.
121118-05: SCHAAF, YPE. - Dodelijke dillemma's in het Friese verzet.
231011-115: SCHAAF, YPE. - Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
10320-02: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
15518-20: SCHAAP, DICK. - The Battle of the Atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
11019-28: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
24719-48: SCHAUER, TH. EN CASPARI, S. - Elseviers Alpengids. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, dieren , stenen en mineralen.
181119-71: SCHEELE, PETER. - Onbekendegod.nl.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
22718-07: SCHEEPSTRA, JEANNE EN STAM, ANNEBET. - Kook-kalender.
20419-52: SCHEEPVAART. - Vom Seenotkreuzer zum Strassenkreuzer. Bremen-Munchen 1987. Die Theodor Heuss schreibt Transport-Geschichte.
31017-02: SCHEER, D.H. VAN DER, BOOM, H. EN LESTURGEON, A.L. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door die podagristen
14520-01: SCHEER, D.H. VAN DER E.A. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst.
20419-27: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
050219-50: SCHEFFER, C. EN NIEMEIJER, A.F.J. - Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945.
141117-34: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Historische kerken in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
250909-4798: SCHELLEKENS, HANS E.A. - Avanti 1931-1981. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan van S.V. Avanti ‘31.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
8618-70: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling... vroeger, deel 1.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
22117-138: SCHELTEMA, H.J. E.A. (SAMENSTELLERS). - Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
281217-48: SCHEPPER, VERONIQUE, DE. - Kant uit Brugse kerken en kloosters.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
22718-26: SCHILSTRA, J.J. - De stolp te kijk.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
281219-10: SCHIMMEL, J.A. EN SIEPENBEEK, PETER. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
191118-24: SCHIPPER, BOB E.A. (LUSTRUMCOMMISSIE). - Groninger Studenten Roeivereniging Aegir 1878-2003.
10320-36: SCHIPPERHEIJN, MARLIES EN BUURMSA, ALBERT. - Scheepswerf Gebroeders van Diepen. Meer dan een eeuw scheepsbouw aam het Winschoterdiep.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
281119-09: SCHMAELING, TONY. - Het groot Grieks Kookboek.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
090117-13: SCHMIDT-WEERDMEESTER, TONJA. - Dienstbode op De Nijensteen. Een IJsselhoeve in de oorlogsjaren.
050219-07: SCHMIDT, ANNIE M.G. EN WESTENDORP, FIEP. - Otjes kookboek. Met recepten van Louise Bos en Roos Voorsluis.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
22718-27: SCHMIDT, HORST. - Rashoenders.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
18818-52: SCHOENMAKER, WIM EN POSTMA, THIJS. - KLu vliegtuigen. De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
251019-61: SCHOL, AAD. - Texelse jutters.
16720-43: SCHOL, ANKIE. - Mysterie in Midsland.

Next 1000 books from Bladzij 20

10/27