Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31088: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
15734: UYTENHAGE DE MIST, J.. - Den klagenden veen-boer, Over de faem-roovende pasquillen tegens sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, en des selfs loffelijcke Voorvaderen (A). Tevens meegebonden: Aesopus Defensor. Sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden veenboer(B). Tot slot: Den Oprechten Stadthouder in Hollant, Waer in oock aengewesen wort de ydelheydt van de interest van Hollant..etc.(C).
31009: UYTTERSCHOUT, A. (ADRIAAN). - Ledige uyren. I. Deel Rym-Kroniek van Zeeland. II. Deel. Bybel-Stoff'. Bestaende in verscheyde wederleggingen, soo tegen de Joden; ...etc. III. Deel. Jok en Ernst. Meest, toegepast op des makers opkomst en voortgank,... etc
32173: VAEREWIJCK, W.. - Het Keerend Lied. De Bladen voor de Poëzie. Zesde jaargang- nummers 4-5- Dec. 1942.
17879: VAHRENKAMP, W.E. AND VERHOEFF, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
26808: VAHTER, TYYNI & NISSINEN-LINNOVE, AINO. - Vanhoja Kauniita Käsitöitä.
30005: VAIZEY, MARINA. - Christo.
31792: VALENTIEN, FREERK. - HAP Grieshaber. Unikate 1977/78. Ausstellung zum 70. Geburtstag 4. April- 5 Mai 1979.
5315: VALENTIJN, M. - Saxa Locuta Sunt 1901-1951; gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen.
14199: VALENTIN, A.. - Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.
31240: VALÉRY, PAUL, FARGUE, LÉON-PAUL, LARBAUD, VALERY, ET AL.. - Commerce. Cahiers trimestriels. Cahier XV, 1928.
31300: VALÉRY, PAUL. - Choses tues.
24765: VALK, WILMA, CORIJN, REGGIE & MEIJAARD, FRANS. - Vijftig jaar visserijfeesten Breskens.
24218: VALKEMA BLOUW, J.P.. - De familie Stastok; tooneelspel in vijf bedrijven naar de "Camera Obscura"van Hildebrand, bewerkt door Ir. J.P. Valkema Blouw.
30462: VALKEMA BLOUW, PAUL (ED.). - The Leiden "Afdrucksel". A type of specimen of the press of Willem Silvius in its last days (1582).
18040: VALKENBURG, RIK. - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
21198: VALKENBURG. - Het dorp Valkenburg.
19640: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit (deel I t/m IV) 'Over den hoofdpersoon in het jaar 3001', 'De Edisonschool en de multi-multi-millionair', 'Per 'Paparisidorus' naar het onbekende' en 'De komeet met de wonderlijke geluiden'.
23518: VALLIER, DORA, A.O.. - Vieira da Silva.
22132: VALSECCHI, MARCO. - L'Europa dei Paesaggisti.
27934: VALVEKENS, P.EM.. - Arnold van Leefdael/ Prelaat der Abdij van Averbode (+ 1584).
14389: VALVEKENS, E.. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
30610: VANA, JOH.. - De vroolijke declamator. Nieuwe verzameling van luimige gedichten, berijmde anecdoten, kwinkslagen, enz. voor voordrachten in vergaderingen en vroolijke vriendenkringen.
31636: VANDEKOP, DAVID. - Diary 1962-1977.
31366: VANDELLI, GIUSEPPE. - Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo critico della società Dantesca Italiana. Riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli.
18328: VANDENBERGHE, ROXANE. - Woordenboek van De Vlaamse Dialecten. Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 7: De Zeevisser.
22650: VANDENBERGHE, RAF (RED.). - Schoenmode sinds 1900.
25168: VANDENBROUCKE, J.P. & HOFMAN, A.. - Grondslagen der epidemiologie.
29357: VANDENSANDE, LESJA. - Pour l'honneur et pour la gloire Napoléon et les joyaux de l'empire.
21193: VANDERSTEEN, W.. - Suske en Wiske Vakantieboek; 'De rammelende rally', 'Het vliegende hart' en raadsels en spelletjes.
30907: STUDIO VANDERSTEEN. - De Familie Snoek. 6. De lachende Snoek.
30237: VANDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. Het Gouden Kuipje.
31658: VANDERSTEEN, WILLY. - De jonge brigand.
8236: VANDERVELDEN, JOS. - Staat en recht bij Vondel.
14302: VANDEUR, EUG.. - Heilig, Het, misoffer; verklaring der gebeden en ceremoniën.
31174: VANDEWALLE, A.. - Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge. Deel I: Oud archief.
28839: VANGROENWEGHE, DANIEL & GELDOF, TILLO. - Pondera medicinalia. Apothekersgewichten/ Apothecaries' weights.
11362: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en Wassende Maan; pelgrimstochten naar het Heilig Land.
13357: VANHOVE, D.. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie.
31748: VANKAN, L.J.. - IJsbestrijding bij kunstwerken.
25782: VANNEY, JEAN-RENÉ & MOUGENOT, DENIS. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: La plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes, analyse geomorphologique.
18090: VANSTEENKISTE, CONSTANT. - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval.
18729: VANSTEENKISTE, EUGEEN. - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen door Eugeen Vansteenkiste.
30280: VANSTEENKISTE, R.. - Geschiedenis van Meenen, volgens de "Histoire de Menin" van Dr. Rembry-Barth.
24910: VANVUGT, EWALD. - De verovering van Bali; documentaire reisroman.
30793: VASCONCELOS, ARTUR O. DE. - Catálogo de carimbos postais especiais de Portugal e Ultramar.
19003: VAT, DAN VAN DER. - Pearl Harbor. Dag der Schande.
14304: VECHT, N.J. VAN DE. - Ontstaan, Het, van vlakke vormen.
21526: VECHT, N.J. VAN DE - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering; een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin wrkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
19054: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19052: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19536: VEELEN, IJSBRAND VAN. - Peter Vermeulen.
32487: VEELO, A. VAN. - Gids bij het Godsdienstonderwijs voor Huisgezin en Catechisatie.
18867: VEEN, O.S. VAN DER. - De Amsterdamsche Jongen of Het Buskruitverraad. Kinder-zangspel in 3 Bedrijven met Naspel.
25487: VEEN, MIRJAM VAN. - "Verschooninghe van de roomsche afgoderye"; de polemiek van Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder met Coornhert.
25358: VEEN, A.S. VAN DER. - Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.
29165: VEEN, K.H.C.W. VAN DER & GERBERS, W.J.P.. - Spoorwegbouw. Deel I: De bovenbouw van de weg.
29979: VEEN, J.E. VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
29824: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur.
20687: VEEN, E.. - De Zaansche handel en nijverheid.
22133: VEEN, B.. - Dictaat algemeene houtteelt en boschbescherming (bewerkt naar colleges van Prof. Ir. J.H. Jager Gerlings). Twee delen.
23057: VEENENDAAL, E.J.. - De Unie van Utrecht en haar hoofdbewerker, Graaf Johan van Nassau.
32048: VEENENDAAL, A.J.. - Het Dorp Veenendaal.
24095: VEENHOF, K.R.. - Phoenix; bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, jaargang XIII-XVI (1967-1970).
15265: VEENSTRA, J.H.W.. - Haikoes te geef.
22993: VEENSTRA, IRENE (RED.). - Pause im Theater.
16256: VEENSTRA, H.. - Beoordeelingsleer van het rund.
20190: VEERE.. - Het Stadhuis te Veere.
20336: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27453: VEERE.. - Gezigt der thoren van Sandyck.
27462: VEERE.. -
27414: VEERE.. - Bekende overblyfsel van 't vervalle Kasteel Sandenburg.
22563: VEERE.. - Veere.
21752: VEERE.. - Vere.
27449: VEERE.. - De Cysterne (1551).
27447: VEERE.. - De Stad Veere.
23407: VEERE.. - Groote Kerk Veere.
20752: VEERE.. - Gemeente Veere.
27446: VEERE.. - Veere. 't Schotse Huis.
27467: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27479: VEERE.. - Kade te Veere.
27487: VEERE.. - Nederlandsche oorlogschepen brengen Fransche koopvaarders te Veere op.
27445: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27459: VEERE.. - Veer in Seeland.
27476: VEERE.. - Veere.
27484: VEERE.. - Veere.
27444: VEERE.. - Vere.
31873: VEERE.. - "Veere" Zeeand.
27454: VEERE. - Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
27456: VEERE.. - Ter Vere
27473: VEERE.. - Afbeelding van het Plegtig Eed-Zweeren tot bevestiging der Oude Constitutie, etc.
27451: VEERE.. - Veere. De Warwijckse straat.
31379: VEERE.. - Vere.
27458: VEERE.. - Vere.
27461: VEERE.. - Veere.
25163: VEERE.. - Veere.
31205: VEERE.. - Veere.
27474: VEERE.. - Veere.
20343: VEERE.. - De Stad Vere.
31135: VEERE.. - De Kampveersche Toren te Veere. - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg.
22140: VEERE.. -
27448: VEERE.. - Haven van Veere - Port de Veere.
24349: VEERE.. - Ter Veer.
24353: VEERE.. - Stadhuis te Veere.
27468: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27913: VEERE.. - Veere.
27452: VEERE.. - De Stad Veere.
27482: VEERE.. - Veere.
25209: VEERE.. - Zonder titel.
31871: VEERE. - (Veere.)
27464: VEERE.. - De Stad Veere.
27466: VEERE.. - Allereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tusschen den 24 en 25 April 1747.
27460: VEERE.. - Veer in Seeland.
26340: VEERE.. - De stad Ter Veere.
27481: VEERE.. - Veere.
20344: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere.
20405: VEERE, RITTHEM, WEST-SOUBURG, MIDDELBURG. - Bekende overblyfsel van't vervalle Kasteel Sandenburg. - Kasteel van Rammekens. - 't Kasteel van Aldegonde. - Het Kasteel van der Hooge.
27604: VEERE.. - Het Kasteel Sandenburch.
27463: VEERE.. - La Maison de Ville de Tervere.
27450: VEERE.. - Veere.
27862: VEEREN, RONALD. - Leiderdorps kiekenboek.
14216: VEGAS, L.C.. - Vlaanderen en Italië; Vlaamse primitieven en Italiaanse renaissance.
22895: VEGTE, J.O. VAN DE. - Apeldoorn in oude ansichten.
31212: VEH, GERHARD M. & RAPSCH, HANS-JÜRGEN (ED.). - Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen.
25409: VEIGA FERREIRA, O. DA, TORRE DE ASSUNÇAO, C.F., MACHADO, F., NASCIMENTO, J.M. A.O.. - Le volcanisme de l'Île de Faial et l'éruption du volcan de Capelinhos. 2 Volumes.
30699: VEIJ, PIET DE. - 75 jaar "Juliana Middelburg" 1933-2008. Hoe begon het? Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wie waren het? Wie zijn het?
29457: VEIL, SIMONE, BREM, ANNE-MARIE DE, MALÉCOT, CLAUDE, A.O.. - Le monde de George Sand. Portraits photographiques.
16983: VEIRE, FRANK VANDE - Tragelaph. De Vleeshal - Middelburg.
12546: VELD, ALBERT IN 'T. - Littekens; met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
31616: VELDE, CARL VAN DE & VLIEGHE, HANS. - Stadsversieringen te Gent in 1635 voor de blijde intrede van de kardinaal-infant.
30590: VELDEN, JZ., C. VAN DER. - Raad en bestuur. Een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis. 2e stukje.
22910: VELDEN, D. VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War.
30741: VELDEN, PAUL VAN DER. - Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.
32316: VELDHEER, J.G. & NIEUWENKAMP, W.O.J.. - Alte Hollaendische Staedte und Doerfer an der Zuiderzee. Gezeichnet und in Holz geschnitten von J.G. Veldheer.
21537: VELDHUIZEN. - Gemeente Veldhuizen.
28573: VELDKAMP, ALBERT J.. - In het kielzog van Willem Barentsz; met het expeditieschip "Plancius" naar het hoge Noorden.
20580: VELDKAMP, G.R.. - Inleiding tot de analyse; leerboek der differentiaal- en integraalrekening met inbegrip van de theorie der reeksen.
32248: VELDKAMP, J. & BOER, K. DE. - Kun je nog zingen, zing dan mee! Negen en veertig algemeen bekende schoolliederen voor jonge kinderen met pianobegeleiding van P. Jonker.
22818: VELDMAN, J.L.. - De voorziening van aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
21153: VELP. - Velp. Het kasteel Bilioen.
12247: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant een gewest in opkomst
19271: VELTMAN, MARTIN. - Zonder titel.
18191: VELUWE, BART VAN DE. - Moment-Opnamen. Schetsen uit het leven.
9201: VEN, L.J. DE - Tijdstudiën voor het middenbedrijf.
22880: VEN, F.J.M. VAN DE. - Hendrik de Laat; graficus uit Brabant.
28705: VENEDIKOV, IVAN & GERASSIMOV, TODOR. - Thracian art treasures.
28611: VENEMA, ADRIAAN. - De Bergense School.
8214: VENEMA, ADR. - De Ploeg 1918-1930.
6806: VENEMA, ADR. - De ballingen, Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921.
18685: VENETTE, NICOLAES. - Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema.
27345: VENING, C.. - Southampton und Umgebung. Handbuch für Passagiere des "Rotterdamsche Lloyd".
21154: VENLO. - Venlo. Van het dorp Blerik gezien.
11582: VENNE, A. VANDE - Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal.
24783: VENTE, ROB. - Topclub Feijenoord, jaaruitgave no. 4.
23556: VENTURELLI, GASTONE. - Incontro con il folclore Piceno; rassegna di canti e danse popolari del Piceno.
28760: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell; Zijn er zoo?
28759: VER HUELL, ALEXANDER. - Zoo zijn er!
31775: VERBAERE, HERMAN. - Oostvlaamse steden.
31456: VERBEEK, W.A.. - Het dorp Kruiningen in gezichten en gedichten.
28216: VERBIEST, DIRK & CAUTEREN, PHILIPPE VAN (ED.). - 3 Räume - 3 Flüsse. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben. I & II.
30551: VERBURGH, HENRIËTTE. - Lucienne ten Have. Schilderijen 1998-2002.
22498: VERCAUTEREN, RICK. - Over mooi, werken van Hans Klein Hofmeijer.
31484: VERDAM, J.. - Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.
4531: VERDAM, J. - Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
4533: VERDAM, J. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift.
31834: VERDENIUS, MARTIE (RED.). - Thuis. Tijdschrift gewijd aan de inrichting der woning. 12 nrs.
26455: VERDUYN, LUDWIG. - Signaal; tijdschrift van het "Oberkommando der Wehrmacht" (1940-1950).
31710: VERGA, CARLA. - Maria Callas. Mito e malinconia.
31717: VERGA, CARLA. - Maria Callas. The lonely myth.
11052: VERGERS, P. - De Bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje, beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
28386: VERGILIUS MARO, P.. - De Georgica (Het Landleven)/ De Bucolica (Herderspoëzie; de eclogae IV, VI en X).
32178: VERGILIUS. - Aeneis.
32415: VERHAEREN, ÉMILE. - Choix de Poèmes.
4995: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck; legende van een zondagskind.
25284: VERHAGEN JR., J.. - De geschiedenis der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland.
31899: VERHAGEN, P. & VELD, L.D. IN 'T. - Op de leugenbank. Verhalen van de rivier.
12557: VERHAVE, J. EN J.P.. - Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen.
32294: VERHEUL DZN., J.. - Oude boerenhofsteden in Zuid-Holland. 36 Reproducties naar aquarellen, waarvan 4 in kleuren.
30468: VERHEYDEN, A.L.E.. - Het Gentsche martyrologium (1530-1595).
27940: VERHEYDEN, A.L.E.. - De metamorfosen van het Vilvoords stadhuis.
30867: VERHOEFF, J.G.. - De Gelijkenissen onzen Heer en Zaligmaker. Verklaard en toegepast voor zijne gemeente op Aarde.
29437: VERHOEVEN, CLEMENS. - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld.
19294: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Homnibus, gedichten.
26361: VERHOEVEN, NEL. - Sterk in je werk; gedrag in organisaties.
27729: VERHOOP, J.A.D.. - Chemische en microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem; een geobiologische studie.
31897: VERHULST, FRANK CORNELIS. - Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek.
29003: VERHULST, A. & GOTTSCHALK, M.K.E.. - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België/ Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978, handelingen/ proceedings.
12464: VÉRITÉ, MARCELLE. - De koning, de beer en het egeltje, en andere sprookjes.
2857: VÉRITÉ, MARCELLE, ET FRANCINE COCKENPOT - Rimes enfantines, mises en musique.
25481: VERKAIK, JAN WILLEM. - De moord op Graaf Floris V/ The killing of Count Florence V of Holland.
20555: VERKERK, JAN WILLEM. - Hollandsche en Engelsche gedichten.
29315: VERKRUIJSSE, PIET. - Plaatjes kijken; raadsels rond illustraties in oude boeken (twaalfde Bert van Selm-lezing).
29829: VERKRUIJSSE, P.J., HENDRIKS, W.A. & MATEBOER, J. (SAM.). - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
32410: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres Complètes. Tome I, II, IV & V. Poèmes saturniens-Fètes galantes-La bonne chanson-Romances sans paroles-Sagesse-Jadis et naguère/ Amour-Parallèlement-Bonheur-Chansons pour elle-Liturgies intimes-Odes en son bonheur/ Les poètes maudits-Louise Leclercq-Les mémoires d'un veuf-Mes hopitaux-Mes prisons/ Confessions-Quinze jours en Hollande-Les hommes d'aujourd'hui.
24766: VERLOOP, A.. - De trieensystemen van de vitaminen D en van verwante verbindingen.
32218: VERMANDERE, WILLEM. - Volle dagen. Fragmenten uit mijn brieven.
23669: VERMEEND, WILLEM, PLOEG, RICK VAN DER EN TIMMER, JAN WILLEM. - Taxes and the Economy; survey on the impact of taxes on growth, employment, investment, consumption and the environment.
31716: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1989-90. Stad Brugge Stedelijke Musea.
29317: VERMEERSCH, RIK. - Rik Vermeersch.
31714: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1982. Stad Brugge Stedelijke Musea.
31715: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1983-84. Stad Brugge Stedelijke Musea.
31713: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1987-88. Stad Brugge Stedelijke Musea.
30082: VERMEIREN, DIDIER. - Solides géométriques. Vues d'atelier.
29137: VERMET, D.M.. - De hofstede "Dies Diem Docet" en herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland.
13584: VERMEYLEN, EDMOND. - Museum Plantin-Moretus.
17795: VERNE, JULES. - Tien gasten.
8023: VÉRONÈSE, MARCEL, AND JEAN-CLAUDE PERETZ - Mademoiselle 1+1.
23477: VERONESI, GIULIA. - Style 1925; triomphe et chute des "Arts-Déco".
16157: VERPAALEN, JOHN. - Verdwenen Belgische windmolens in oude prentkaarten. Moulins à vent belges disparus en cartes postales anciennes.
22462: VERRIJN STUART, C.A.. - Inleiding tot de beoefening der statistiek; eerste deel, "De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demografie".
31346: VERRIJN STUART, G.M., ET AL. - The Netherlands economic and cultural documentation. Volume VII/ Het Nederlands economisch cultureel archief. Deel VII/ Los archivos economicos y culturales Neerlandeses. Tomo VII/ Les archives economiques et culturelles Neerlandaises. Tome VII/ Das Niederländische ökonomische und kulturelle Archiv. Band VII.
25253: VERSCHOOR, G.. - Sassenheim in oude ansichten.
15897: VERSCHOOR, A.C. - Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
18121: VERSCHUEREN, FA. L.. - Jubileumuitgave. Fa. L. Verschueren c.v. Orgelbouwers Heythuysen Opgericht 1891.
30928: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
17882: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Daglicht.
22918: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Een berg verzetten (1982-1985).
28779: VERSTRAETEN, WILLIAM. - William Verstraeten.
22929: VERSTRAETEN, WILLIAM (RED.). - Gerard Lannoye.
22919: VERSTRAETEN, WILLIAM. - "(prenten)tentoonstelling een installatie" 18 september-11 oktober 1982.
24501: VERSWIJVER, GUSTAAF, PALMENAER, ELS DE, BAEKE, VIVIANE & BOUTTIAUX-NDIAYE, ANNE-MARIE (ED.). - Schatten uit het Afrika-Museum Tervuren.
20592: VERVAET, EWALD. - Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.
19732: VERVOORN, A.J.. - Het grafische werk van Jan Veth.
12890: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel; oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
31928: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
31927: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
24359: VERWEY, ALBERT. - Proza, deel I t/m X (compleet).
15198: VERWIJS, EELCO. - Ferguut; opnieuw bewerkt en uitgegeven.
20073: VESTDIJK, S.. - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
245: VESTDIJK, S. - Zieke, De, mens in de romanliteratuur.
14532: VETH, CORNELIS. - Prikkel-idyllen. III: Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog; volksroman. IV: Roberta en Ewalda of wel Rooverhoofdman en haremdame; familie-roman. V: Onthullingen door een kamenier ten hove, 2nd ed. VI: Gids voor padvinders; indianan-verhaal. VII: Het geheim van den idioot; toneelspel à grand spectacle. 5 vols.
20148: VETH, JAN. - Hollandsche teekenaars van dezen tijd.
19430: VETH, JAN. - Rembrandt's leven en werk
18439: VETH, JAN. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Reproducties van etsen door Rembrandt.
23455: VETT, CARL. - Seltsame Erlebnisse in einem Derwischkloster.
20169: VETTER, PIERRE-JEAN, GELUWE, JOHAN VAN, E.A.. - Art Museum/ Museum Art
28120: VETTER, JACINTHA (RED.). - De Overslag 2004-2005.
28146: VETTER, JACINTHA, NIESSEN, MARCE & DEES, MELS (RED.). - De Overslag 2006-2007.
32016: VIANEN. - De Landpoort te Vianen.
18580: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De Composition Harmonie et Rythme of Composition Harmony and Rhythm.
30287: VIDTS, R. DE, E.A.. - Sint-Niklaas. Van Dorp tot Grootstad. De Priesteragiewijk.
8481: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
24972: VIERGEVER, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
32175: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden. Deel 2.
32174: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden.
31264: VIETH, G.U.A.. - Atlas der oude wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke.
30942: KOOSTAJA VELLO VIIRMAA. - Eesti küla ehitab. Contemporary rural architecture of Soviet Union.
18471: VILÍMKOVÁ, MILADA. - Le Ghetto De Prague.
19983: VILLIERS, ALAN. - Opgegeven als vermist; schepen waarover men nooit meer iets hoorde.
13683: VILLON, FRANCOIS. - Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.
16290: VILLON, FRANCOYS. - Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.
17500: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, M.. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.
28882: VINCKIER, ROMAIN (RED.). - Ieper Tuindag. Zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen.
27100: VINK, A.P.A.. - Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra.
23223: VINK, G.J.. - De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf.
19840: VINK, A.K. (ED.). - Rupsen.
18366: VINK, A.K. (ED.). - Genealogie der familie Slis.
31322: VINKEN, JAC. G., BOYENS, JOSÉ & TEGENBOSCH, LAMBERT. - Arthur Spronken.
30433: VINKENBURG, HUUB. - Stimuleren tot perfectie. Kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening.
17793: VINOIS, ROOSE D'HOORE. - De ware legende van Jehanne D'Arc.
26209: VIOLA, F., A.J. & J.. - Marine Specialty and Mill Supply Co., Inc., wholesale distributors of steam specialties, marine hardware, general supplies, electrical supplies and equipment. Catalog 4.
31519: VIS, D.. - Jan van Herwijnen. Overzichtstentoonstelling bij zijn zestigste verjaardag.
20969: VISCH- BRINK, E.G., HARSKAMP, F. VAN EN BOER, D. D. - Afasietherapie (Neurologische taal- en spraakstoornissen 1).
32436: VISSCHER- D'HAEYE, BERNADETTE DE. - Hippolyte Daeye 1873-1952. Genese van een oeuvre.
6472: VISSCHER, NICOLAUS - Specvlvm Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
20479: VISSCHER, R.. - Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
23052: VISSCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
13162: VISSER, C., A. TEN BRUGGENCATE AND J. SCHREGARDUS. - Onze Hollandsche molen; bijdragen tot de kennis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks.
15794: VISSER, W.M. - Scheepsbouw voor 's Lands Vloot; vervolg op de Proeve van een ontwerp voor een strijder onzer Zeemacht.
3783: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland.
20294: VISSER, J.E. DE. - Leendert van Dijk; schilderijen-paintings 1975-2000.
14386: VISSER, J.. - Rovenius und seine Werke; Beitrag zur Geschichte der Nordniederländischen Katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
16154: VISSER, H.A.. - Nederlandse Molens in oude ansichten deel 2.
16155: VISSER, H.A.. - Molens in Utrecht in oude ansichten.
32262: VITALE, PETER & SARALEGUI, ALEJANDRO. - The Divine Home. Living with Spiritual Objects.
31365: VITELLESCHI, BARTOLOMEO. - Il passaggio e gli altri scritti del 1463.
28938: VITRINGA, CAMPEGIUS. - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
20609: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Comitatus Pars Batava.
20610: ZEEUWS VLAANDEREN. - Blad no. 8 van de 9-delige kaart van Zeeland van Le Rouge. Geeft Zeeuws-Vlaanderen weer van Philippine tot Hulst en van Ossenisse tot Axel.
22443: VLAANDEREN. - Le Comté de Flandre.
22451: VLAANDEREN. - Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Bouloigne in Vranckrijck.
25268: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Teutonicae.
22146: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Les Environs D'Anvers, Santvliet, Berg-Op-Zoom, Hulst, Axel, L'Ecluse & c.
25433: VLAANDEREN. - Kaartje van 'T Graafschap Vlaanderen.
22113: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Maat en verhouding; proportieleer, ten dienste van het figuurteekenen, geïllustreerd met tal van afbeeldingen der belangrijke canons
29370: ZEEUWS- VLAANDEREN (STAATS-VLAANDEREN). - Sas-de-Gand. Pays Sud-Est du No. 2 Ardenbourg.
23880: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN & CRAMER, RIE. - Kinderliedjes.
18267: VLEESCHAUWER, H.J. DE. - Immanuel Kant.
12727: VLEESCHAUWER A. DE, H. HENDRICKX AND G HEYNDRICKX. - Onderzoekingsmethoden van zuivelproducten.
26439: VLETTER, A. DE. - Na lange marsch...omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld.
30395: VLETTER, M.E. DE, VOSKUIL, R.P.G.A., DIESSEN, J.R. VAN, E.A.. - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
17715: VLIEGHE, H. [ED]. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika. De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea.
31746: VLIET, EUGÈNE EN EDDY VAN. - Vader.
29612: VLIET, RIETJE VAN & LAMOEN, FRANK VAN. - Syberg. De Zoetermeerse Alchemist.
31417: VLIET, D. VAN (RED.). - Werktuigkundig Weekblad. Verzameling van oorspronkelijke en belangrijke studiën, mededeelingen en berichten uit buitenlandsche technische tijdschriften. Zesde en zevende jaargang in 1 band (1896 & 1897).
20411: VLISSINGEN. - Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys.
29273: GEMEENTEBESTUUR VLISSINGEN. - Vlissingen.
22024: VLISSINGEN. - Les docks, à Flessingue.
22029: VLISSINGEN. - Gezicht op Vlissingen.
23399: VLISSINGEN. - Vlissingen. Vlessinghe.
20753: VLISSINGEN. - Gemeente Vlissingen.
27511: VLISSINGEN. - Flissinga
27508: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27516: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26797: VLISSINGEN. - Chantier de Vlissingen.
31376: VLISSINGEN. - Vlissingen
26231: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26153: VLISSINGEN. - 't Huys Swanen-Burgh.
24722: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
22274: VLISSINGEN. - Vlissingen.
25203: VLISSINGEN. - Vlissingen. "Neugierige Passagiere auf Reise".
25148: VLISSINGEN. - Oud Vlissingen van den Jare 1500.
24351: VLISSINGEN. - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant.
25308: VLISSINGEN. - Een vlissingsche loods.
24723: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27578: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
31209: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
27528: VLISSINGEN. - Domus Senatoria Vlissingensis.
27510: VLISSINGEN. - Filissinga.
27522: VLISSINGEN. - Flessingue.
24721: VLISSINGEN. - Flissingen.
27524: VLISSINGEN. - Gevangentoren te Vlissingen.
27532: VLISSINGEN. - Herinnering aan Zeeland.
27530: VLISSINGEN. - Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken.
27531: VLISSINGEN. - St. Jacobstoren Vlissingen.
27525: VLISSINGEN. - 't Huys Lammeren-Burgh.
27529: VLISSINGEN. - 't Stadhuis te Vlissingen.
27533: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27526: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27513: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27515: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27518: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27523: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22571: VLISSINGEN. - Stoomtram Vlissingen-Middelburg. Zomerdienstregeling, aanvangende 1 Juni 1903.
21742: VLISSINGEN. - Vlissingen.
31158: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22268: VLISSINGEN. - Vlissingen.
14691: VLOTEN, J. VAN. - Middelburgs beleg en overgang (1572-1574) naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst.
20011: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581 (deel I en II).
28105: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - En het leven een droom. De kunstenaarsfamilie Góth.
30694: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven.
24561: VLOTEN,- DOTING, L. VAN. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).
19704: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Colour and sun! Artists' colonies by the sea; Domburg-Nidden/Nida-Ahrenshoop 1870-1930.
28225: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).
30571: VOCHT, LODEWIJK DE, PELEMAN, BERT EN DAMME, FRANK-IVO VAN. - Uilenspiegel Ballade.
13578: VOCHT, H. DE., F.M. OLBRECHTS, E.H.L. PHILIPPEN, A. - Nicolaus Clenardus.
31039: VOCINO, MICHELE. - Das Schiff in der Zeit.
28056: VOEGLER, J.G. & MAN, J.C. DE. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, vierde stuk.
31528: VOEGLER, J.G.. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894.
27743: VOERMAN, J., E.A.. - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950.
29750: VOET, H.A. & HERK, R. VAN. - Groeten uit Oudekerk aan den IJssel.
20993: VOET, H.A.. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
29235: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior anno 1961.
19308: VOGELAAR, A.J. (ED.). - Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985.
32161: VOGELAAR, L.. - 't Gebruis der zee doet Gij bedaren. Herinneringen aan de watersnood in 1953.
27933: VOIGT, ALBAN. - Die Riviera. Junk's Natur-Führer.
18171: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON. - Het wapen stijl en vorm.
31515: VOLKER, T.. - Gedichten.
31749: VOLLAARD, PIET & GROENENDIJK, PAUL. - Architectuurmodellen nr. 1. Directiekeet Oud-Mathenesse van J.J.P. Oud.
4339: VOLLENHOVEN, M.W.R VAN - Het, geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijsselsch geslacht).
21908: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (2 delen in 4 banden).
2067: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Duvel; Mia Mol's laatste schooljaar.
23337: VOLTA, FRANCO (ED.). - Fronte Terra, l'armamento Italiano nella 2a guerra mondiale: Carri armati 2, carri leggeri, parte seconda: carro veloce 33-35 le operazioni belliche.
32512: VOLTAIRE. - Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.
13480: VOLTAIRE. - Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
20951: VOLTELINI, HANS. - Der Wiener und Kremser Judeneid.
8240: VONDEL, I. VAN. - De Heerlijckheit der Kercke.
21778: VONK, C.. - Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel noodig? Toespraak gehouden in de vergadering van den Raad der Gereformeerden Kerk te Schiedam in December 1943.
16873: VOO, H. VAN DER. - Cel of gemeenschap?
31034: VOOGD, A.. - J. Verheul Dzn., architect Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
25878: VOOGD, KARIN (ED.). - De pianostemmer van het mosvezelsysteem en andere teksten over kunst en hersenen/ Neuro-artonomy, van kunstenaars en hersenwetenschappers; een tentoonstelling.
17860: VOOGD, G.A.A. (ED.). - De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer.
30072: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. Deel I & II.
26996: VOORBURG. - Het huis de Werve of Klein Matenes bij Voorburg.
18853: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
24527: VOORHOEVE, CAREL & MEES, FOKKO. - Reinaert de vos.
18865: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
29280: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Geïllustreerd Nieuws.
29277: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Nieuws in beeld. Wekelijksche uitgave van den Geallieerden Voorlichtingsdienst.
29278: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29279: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
27323: VOORN, HENK. - Papierfabricage in de eerste helft van de negentiende eeuw.
28235: VOORSCHOTEN. - Het Huis ter Horst, 1739.
28237: VOORSCHOTEN. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738.
28236: VOORSCHOTEN. - Het Slot ter Lips, 1739.
27757: VOORST TOT VOORST, J.M.W. VAN. - Tussen Biedermeier en Berlage. Meubel en interieur in Nederland 1835 - 1895. Deel 2 van 2 delen.
32094: ZUTPHEN / VOORST. - 't Huis de Voorst by Zutphen. / 't Huis het Velde by Voorst.
31483: VORM, HOBIUS VAN DER. - Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen...
32572: VORST, I.. - Gebeden voor de verzoendag. 2 delen.
30880: VORSTELMAN, C.. - De Eik en de Ekster.
29854: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
15573: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. VAN - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
15690: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter.
11881: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
31453: VORSTHEUVEL LABRAND, G.J.. - Zierikzee rampstad. Verzamelde indrukken van de burgers van Zierikzee over de Rampdagen, Februari 1953.
30037: VOS, PAUL & WYNEN, JOHN. - Panorama van Mol.
29380: VOS, ART DE & ANTONISSE, RINUS. - 200 jaar Wilhelminapolder; waar eens vloed en ebbe viel.
26750: VOS VAN MARKEN, J.. - Eene mededeling over de oorzaken van zelfontbranding van stoffen in schepen geladen.
24254: VOS, K.. - Menno Simons 1496-1561; zijn leven en werken en zijne reformatorische denkbeelden.
22042: VOS, MARCEL. - Akkerman; schilder/ painter.
15534: VOS, CHRIS DE - Beroemde fransche opera's.
1658: VOS, BENNO - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
20384: VOS, A.. - Alblasserdam in oude ansichten.
12465: VOSBERGEN, H.K.A.. - Nederland; reis- en wandelgids.
29599: VOSKUIL, MENNO (INLEIDNG). - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53 Antiquariaat Fokas Holthuis (Luxe-editie).
27851: VOSMAER, C.. - Gedenkboek.
27499: VOSMAER, G.C.J. & VERNHOUT, J.H.. - Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.
26621: VOSMAER, C.. - Vogels van diverse pluimage.
16596: VOSS VAN HAEFTEN, H.J. DE, EN BEN KNÜPPE. - Jan van Dun 17juni 1917-october 1945.
21758: OUD-VOSSEMEER. - Gemeente Oud-Vosmeer.
32463: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER & JONCKBLOET, W.J.A.. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Derde jaargang, derde aflevering. Roman van Walewein. Eerste deel.
22331: VOTH, HANNSJÖRG. - Zeichen der Erinnerung; Arbeiten von 1973-1986.
15179: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
32154: VREDENDAAL, JAAP VAN & MEIDEN, WILLEM VAN DER. - Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.
30634: VREDENDUIN PZ., J.. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
27097: VREEDE, C.. - Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.
27096: VREEDE, C.. - Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.
27098: VREEDE, C.. - Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.
13754: VREESE, A.M. DE. - De Haven van Gent.
19923: VRIEND, J.J.. - De bouwkunst van ons land. De steden. Het platteland. Het interieur.
16208: VRIES, THEUN DE.. - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
30061: VRIES, JOH. DE. - Historie van het jongste verleden van Terneuzen.
4963: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld....
31807: VRIES, HENDRIK DE & DIJKSTRA, JOHAN. - De Ploeg 20 jaar. Schilderkunst in Groningen (door Hendrik de Vries) en Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst (door Johan Dijkstra). Gevolgd door 12 reproducties naar schilderijen.
28451: VRIES, FENNA DE (RED.). - Co Westerik. Aquarellen/ tekeningen, Watercolours/ drawings.
21915: VRIES, D. DE (RED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800; een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de collectie Bodel Nijenhuis.
31389: VRIES, MAUREEN DE, UHLENBECK, CHRIS & WESSELS, ELISE. - The pupils of Kaburaki Kiyokata. New Ukiyo-e from the greater Taisho period.
24244: VRIES, G.J. DE. - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
32290: VRIES, V. DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
11382: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732).
15478: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
18731: VRIES, JOH. DE. - Een kwart eeuw Terneuzen. (1900-1925). Uit het leven van alle dag.
17407: VRIES, JOH. DE. - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 'nu en toen'.
3785: VRIES, H. DE, EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
14850: VRIES, G. DE. - Onze krielhoenders.
24488: VRIES JR., S. DE. - Ruiters op de aethergolven; een eigenwijs boek van een oude spotter met een jonge liefde: DE RADIO!
4464: VRIES JR., R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
19014: DE VRIES, JOH.. - Postale herinneringen
26935: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
22941: VRIESE, WILLEM HENDRIK DE. - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.
20176: VRIESE, PIETER DE. - Historisch verhaal van het leven en sterven van den eerwaarden geliefden godtvruchtigen en geleerden heer Do. Bernardus Smitegelt, in syn eerw: getrouw leerbaar in de gemeinte jesu christi, tot Middelburg: geloovig in den heere ontslapen op den 6 mey 1739.
15438: VRIJE, ADR. DE. - Gedichten.
19400: VRIJENS, J.. - Basis voor verantwoord trainen.
27329: VROEGE, DENS (ED.). - Portraits by Corstiaan de Vries.
25074: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel.
31747: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen compleet.
21765: VROUWENPOLDER. - Gemeente Vrouwepolder.
20981: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
20345: VRYBURG. - Het Huys en Hof Vryburg.
10672: LANDESLOT VAN VRYBURGH - Nieuw Nederland; staat en maatschappij na den oorlog.
19739: VUGS, JOOP (SAM.). - Joop Vugs.
32224: VUIJSJE, ROBERT. - King Klashorst. De biografie.
21414: VUILLEMIN, JULES. - Essai sur la signification de la mort.
12618: VUUREN, L. VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
23922: VUUREN, L. VAN. - Geography; development of the geographical knowledge of the Malay archipelago.
30447: VUYK, R.. - Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen.
28688: VUYST, ACHIEL DE. - Genezende handen.
30436: WAAL, W.J. DE. - De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland.
11975: WAAL, CORN. J. DE - Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc.
30437: WAAL, W.J. DE. - De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.
29025: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Drie (zee)gedichten.
30442: WAALS, H.G. VAN DER. - Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.
29758: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.
21818: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.
28943: WAARD, C. DE. - De rand van het eiland Walcheren in 1546; met eene schetsteekening van P.L. Bolier naar aanwijzing van H. van Gelderen.
20754: WAARDE. - Gemeente Waarde.
26300: WAARDE. - 'T Dorp Waarden - 'T Zelve anders.
18749: WAARDE. - 'T Dorp Waarden.
32157: WAARSENBURG, HANS VAN DE & MARTENS, JAN. - Je zit aan tafel.
18801: WACHENHUSEN, HANS. - Mijn dagboek van den Fransch-Duitschen Oorlog in 1870 en 1871.
19155: WACKERNAGEL, WILHELM. - Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen.
28922: WAGENAAR, JAN. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. 21 delen (Inclusief register).
14998: WAGENAAR, JAN. - Het Leeven van Jan Wagenaar. Benevens Eenige Brieven van en aan Denzelven.
31220: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel I t/m IV.
18225: WAGENAAR, HAAKMA TH.. - Historische Monumenten van Schouwen-Duivenland.
30689: WAGENINGEN.. - Wageningen.
10481: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden; gedichten.
19768: WAGNER, ANNA. - Sierk Schröder. Schilder en tekenaar.
20158: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961; de bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
14435: WAGNER, A.. - Matthijs Maris.
32235: WAGTHO, EUGÉNIE J.M.. - De weg en de waarheid. De wedergeboorte van de nieuwe mens.
4940: WAIBOER, A.J., A. WIEDIJK EN JAC. H. OUDT - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
27379: WAL, THEO J. & ERIC VAN DER. - Vaarwel; een verhaal van Theo J. van der Wal verlucht met houtsneden door Eric van der Wal/ Lebwohl; eine Erzählung von Theo J. van der Wal mit Holzschnitten von Eric van der Wal.
32126: WAL, GIJSBERT VAN DER. - Wijd open ogen. Stukken over kunst en kijkplezier.
14232: WALCH, J.. - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
14231: WALCH, J.. - Boeken die men niet meer leest.
22272: WALCHEREN. - Nieuwe kaart van het eiland Walcheren....
31121: WALCHEREN. - Het vogelschieten op Walcheren (Zeeland).
31122: WALCHEREN. - Het ring rijden.
22512: WALCHEREN. - Map of the Island of Walcheren with te Fortifications & C.
23270: WALCHEREN. - Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
7115: WALCOT, W. - Architectural water-colours & etchings.
10082: WALDMAN, D. - Joseph Cornell.
21794: WALL, ROBERT. - L'âge d'or des grands paquebots....qui nous font rêver depuis quatre générations.
29263: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film 1978.
30298: WALLE, B. VAN DE. - La transmission des textes littéraires Égyptiens. Avec une annexe de G. Posener.
24465: WALLROTH, TILMAN. - Drehmaschinenpraxis für Modellbauer.
25716: WALRAVENS, JAN. - Felix de Boeck.
31808: WALSCHAP, GERARD. - Jan Frans Cantré. De Vrije Bladen, Schrift 3 van jaargang 9.
26610: WALSH, LE VTE.. - Saint Louis et son siècle.
27789: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
19128: WALTER, EMIL DR.. - Unsere Süsswasserfische.
29543: WALTHER, INGO F. (SAM.). - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media en fotografie.
22052: WALTHER, JOHANNES. - Geologie; die Methoden der geologie als historischer und biologischer Wissenschaft.
27951: WANDEL, M.. - Oorlogsdagboek 1940- '45.
16045: WANSBEEK, T.J.. - Quantitative effects in panel data modelling.
20075: WAPENAAR, A.. - Literaire overdenkingen.
32391: WARD PRICE, G.. - Ik ken deze dictators.
31561: WARLOP, E.. - The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.
22188: WARMING, EUG. & GRAEBNER, P.. - Eug. Warming's Lehrbuch der Ökologischen Pflanzengeographie.
31347: WARNECKE, HANS-JÜRGEN. - Schiffsantriebe. 5000 Jahre Innovation.
13502: WARNERS, J.D.PH.. - Het Nederlandse kwatrijn.
23163: WARNSINCK, J.C.M.. - De kweekschool voor de zeevaart en de stuurmanskunst 1785-1935.
4728: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden.
30973: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
29229: WARREN, HANS.. - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
31552: WARREN, HANS. - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
25296: WARREN, HANS.. - Zeg maar Binus.
637: WARREN, HANS. - Kritieken.
32230: WARREN, HANS. - Geheim Dagboek 1998-2000. Eenentwintigste deel.
20068: WARREN, HANS.. - Een vriend voor de schemering/ Tussen Borssele en Parijs (uit Geheim dagboek 1945-1951). Twee delen, uitgegeven als set.
30974: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
28251: WASSENAAR. - Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
13478: WATER, WILLEM TE, EN JACOB VAN GRYPSKERKE. - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
20261: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
20938: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
24669: WATER, H. VAN DE, BUKMAN, C. & VAART, T. VAN DER. - Wiskunde en model; met toepassingen in bedrijfskunde en economie.
15137: WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
27051: WATER, J.W. TE. - Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water.
32215: WATERINK, J. (RED.). - Moeder. Practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin. Complete jaargang 1941.
32214: WATERINK, J. (RED.). - Moeder. Practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin. Complete jaargang 1940.
32213: WATERINK, J. (RED.). - Moeder. Practisch tijdschrift voor de vrouw in het gezin. Complete jaargang 1939.
20755: WATERLANDKERKJE. - Gemeente Waterlandkerkje.
3727: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1983.
3728: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1984.
3726: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1981.
3718: WATERSCHAP WALCHEREN, DAGELIJKS BESTUUR - Verslag van de toestand van het Waterschap Walcheren over 1985.
18629: WATERSCHOOT, C. TH. A. VAN A.O.. - Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.
31028: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Dirk van Gelder.
29917: WATKIN, DAVID. - De westerse architectuur; een geschiedenis.
21967: WATTEL, WILLEM. - Structural and functional development of rat and mouse gastric mucous cells in relation to their proliferative activity.
30824: WATTJES, J.G.. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studeerenden voor bouwkundige examens. Eerste deel: Eenvoudige constructies.
31940: WATTJES, J.G.. - Berekening van bouwconstructies. Hand- en leerboek voor practijk en onderwijs ten dienste van architecten, opzichters en teekenaars en studeerenden voor bouwkundige examens. Tweede deel: Meer ingewikkelde constructies.
5353: WEAVER, P. - Technique, The, of lithography.
5941: WEBB, PETER - Erotic, The, arts.
30071: WEBER JR., GEORGE W.. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analysis.
17614: WEBER, R.E.J.. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609 - 1621.
14015: WEBSTER, MARY. - Johan Zoffany, 1733-1810.
15713: WEDGWOOD, C.V.. - Willem de Zwijger
28222: WEEBER, CAREL & STIPHOUT, WOUTER VAN. - Het Wilde Wonen.
32344: WEEGEE. - Weegee's New York. Photographien 1935-1960.
22107: WEEKENSTROO, H.J.. - Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling.
30366: WEELDEN, DIRK VAN & ARKEL, FREEK VAN. - Report Rotterdam. 25 jaar havenfotografie/ 25 years harbour photography.
32125: WEERHEIJM, J.A.. - De kunst van het koken. Recepten- en menuleer.
23805: WEEZENVRIEND, EEN (JACOBUS KOUSEMAKER). - Levensgeschiedenis van een Zuid-Bevelandschen wees; bijdrage tot kenschetsing van Zuid-Bevelandsche toestanden, gebruiken en eigenaardigheden; uitgegeven ten voordeele van het opterigten Zuid- en Noord-Bevelandsch plattelands-Weeshuis.
15726: VEREENIGING VOOR TOEPASSING VAN BITUMINEUZE WEGCON. - Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland.
23170: WEGEHAUPT, HEINZ. - Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher.
17435: WEHL, NANNY VAN. - Do en Lo Verster.
25714: WEIBEL, PETER (ED.). - Die Wiener Gruppe- The Vienna Group, a Moment of Modernity 1954-1960/ the Visual Works and the Actions. Friedrich Achleitner, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Gerhard Rühm & Oswald Wiener.
31694: WEIDE, ALBERT VAN DER. - Polski Wyklad/ A Polish Lecture/ Een Poolse Lezing.
16505: WEIGNER, G. & B. MOOSBRUGGER. - l'Aventure de l'Expo. La Suisse aujourd'hui et demain. Das Erlebnis der Expo. Die Schweiz heute und morgen
29746: WEIJTS, ANDRÉ. - De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld.
27410: WEINBACH, MENDEL. - Give us life; mesholim and masterwords of the Chofetz Chaim.
18189: WEINLAND, R.. - Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.
31507: WEISSMAN, A.W. (RED.). - De Bouwwereld. Weekblad voor theorie en praktijk. Een en twintigste jaargang.
10570: WEISSMAN, A.W. - Geschiedenis der Nederlandsche bouwkunst.
32435: WEKKER, J.B.CH.. - Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667.
27747: WELSEM, J.W.A. VAN & BACKER, C.A.. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen.
3604: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610.
19476: WELTER, BABS. - Wil Wiegant.
14728: WELTSCH, R.. - An der Wende des modernen Judentums; Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten.
26404: WELZL, JAN. - Dertig Jaren onder de Kluizenaars van de Pool.
23827: WEMELDINGE. - T' Dorp Wemeldinge. - T' Zelve Anders.
20756: WEMELDINGE. - Gemeente Wemeldingen.
19955: WENCKEBACH, L. OSWALD. - Een droom (1942)
14348: WENDEL, FRIEDRICH. - Der Sozialismus in der Karikatur von Marx bis Macdonald; ein Stück Kulturgeschichte.
31170: WENNEKES, A.F.. - Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.
20160: WERD, GUIDO DE. - Barend Cornelis Koekkoek 1803-1862/ Zeichnungen.
32152: WERDA, C.. - Muzikaal handwoordenboek.
31890: WERDLER, KAREL & ZEEDZEN, JOB. - De wereld in toeristische bestemmingen.
28418: WERF, M. VAN DER & MOUS, HUUB. - Kunstenaarsportretten. Prenten van Michel van der Werf.
18715: WERFF, ABE VAN DER. - Het Klimaat. Buitenlandse beeldend kunstenaars in Nederland.
22100: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
22101: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
21702: WERMER, F.E. EN PRAAG, H. VAN. - Van leunstoel tot leerstoel; gedachten en gegevens over instructieve televisie.
20874: WERUMÉUS BUNING, A.. - Een zeeofficier-oranjeman en andere schetsen; bloemlezing uit de werken van A. Weruméus Buning.
19602: WERUMEUS BUNING, J.W.F.. - De vergulde druiventros.
17644: WERUMÉUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaansche reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onzen grooten zeeheld.
27539: WATERLOOZE WERVE. - Het Huis Waterloozewerve.
27540: WATERLOOZE WERVE. - 't Huys Waterloose-Werve.
10904: WESCHER, P. - Jean Fouquet et son temps.
13514: WESSELING, J.. - De geschiedenis van Axel.
32156: WESSELINK, JOHAN. - De dwaze Sancho.
3426: WESSELS, A.M. - Waar de Schelde stroomt; een bundel bijdragen tot de historie van Zeeland.
6581: WESSELS, A.M. - Ons Zeeuwsch verleden; schetsen - legenden - folklore - historie - plaats- en persoonsbeschrijving - kerkhistorie uit de provincie Zeeland.
15702: WESSELY, RUD. AND ANT. DEIMEL DON LAURENTIO VAN DEN EERENBEEMT - Codex Hammurabi. 4 Parts bound in one volume:Textus primigenius; Transscriptio et translatio Latina denuo in lucem edita; Vocabulorum denuo in lucem editus; Tabulae signorum.
30862: WEST, P. VAN. - Vlaardingen en Vlaardinger-ambacht. Voorheen en thans.
26655: WESTBROOK, ADELE (ED.). - LeRoy Neiman on safari.
20856: WESTDORPE. - Gemeente Westdorpe.
12636: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de Provincie Groningen, ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. I, II.
26401: WESTENDORP, TON. - Perspectieven.
32382: WESTENDORP, A., HOOG, A.D. VAN 'T & TUINZING, W.D.J.. - Het vlechten van ovale manden met teen. Een handleiding, aangevuld met tal van bijzonderheden over mandenmakerij, griendteelt en een lijst van vaktermen in vier talen.
30622: WESTENDORP-OSIECK, B.. - Oud-Hollandsche gevelsteenen.
25382: WESTERHOF, ARNE (ED.). - Papier en water/ paper and water.
15835: WESTERHOFF, R.. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben.
28352: WESTERHOVEN JUNIOR, JAN VAN. - Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.
28951: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het kasteel Westhoven.
20340: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het Kasteel Westhoven. 1743 - Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743
28952: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Westhoven.
27565: WESTKAPELLE. - Het Bezichtigen van den Westcappelschen Dijk, met der zelver bewerkingen, door zijne Doorl. Hoogh. Willem de V.... Den 1ste Julij, 1786.
20341: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle.
30847: WESTKAPELLE. - Gemeente Westkapelle.
27567: WESTKAPELLE. - De dijk te Westkappel in Januarij 1863.
27569: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27573: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27558: WESTKAPELLE. - De Westkappelsche Dijk.
27560: WESTKAPELLE. - Doe wel en zie niet om. Doorn van Westkapelle.
27548: WESTKAPELLE. - T' Stadhuis te Westkapelle.
27563: WESTKAPELLE. - West - Capell - S. Mertens Dijck.
27557: WESTKAPELLE. - West=Capell.
27570: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27571: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27562: WESTKAPELLE. - Westkapelle.
28924: WESTRHEENE WZ., T. VAN (RED.). - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Vijfde en zesde jaargang 1864 en 1865 (in één band).
21296: OUDE WETERING. - Aan de Oude Wetering.
31411: WEUG, J.W. (INL.). - 75 Jaar Bazenvereniging De "Schelde" 1908-1983.
19094: VAN WEZEL, RUUD. - IJzer aan de Oude IJssel; wonen en werken van gieterijpersoneel langs de Oude IJssel 1880-1980.
27607: WHITE, DONALD R.J.. - EMI Control Methodology and Procedures.
26089: WHITNEY, DAVID (ED.). - Eric Fischl.
21016: WHITNEY, WILLIAM DWIGHT. - Taal en taalstudie; voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (Twee delen in één band).
18638: WHITNEY, MARY (ED.). - Dunkirks across America.
17565: WHITTAKER, J.R.. - Containerization.
20517: WIART, CL., A.O.. - Art et folie.
24147: WIEBERDINK, G.L. (SAM.). - Historische atlas Zeeland; chromotopografische kaart des Rijks 1: 25.000
32176: WIEBRENS, L. & HUIBERS, H.. - Ons Dorp Bruinisse 1945-1960.
13339: WIEDERSHEIM, R.. - Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet.
30588: WIEGMAN, LEO A.W. & RIERA OJEDA, OSCAR (ED.). - Heirlooms to live in. Homes in a new regional vernacular. Hutker architects.
25023: WIELEMAKER, K.. - Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
13053: WIELEMAKER, K.. - Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.
22897: WIELEN, P. VAN DER. - Cacao. Cultuur en Bereiding; een populair overzicht.
20706: WIELINGA, MENNO. - Het sprookje van het Groninger Museum.
21853: WIELINGA, R.J.. - Tuinhuizen in Friesland.
25595: WIELINGA, MENNO. - Binnen beelden, gedichten en tekeningen.
31884: DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER (SAM.). - Wording en opbouw van de Wieringermeer. Geschiedenis van de ontginning en kolonisatie van de eerste IJsselmeerpolder.
32254: WIETZEL, CAROLINE & LAUBIER, GUILLAUME DE. - Sarah Lavoine. Architecture Intérieure.
27774: WIGAND, ALBERT. - Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit besonderer Rücksicht auf die Pharmacopoea germanica ed. II. sowie als Anleitung zur naturhistorischen Untersuchung vegetabilischer Rohstoffe.
22341: WIJDEVELD, H.TH.. - Naar een internationale werkgemeenschap; een plan met 16 illustraties door H. Th. Wijdeveld.
22583: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia; no. 1 1924; bouw-beeldhouw-werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
31427: WIJDEVELD, H.TH.. - De Nieuwe Orde. Inventies.
28137: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.
28498: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN & JAEGER, J.. - Atlas der geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 kaarten, de wereldkaart, de werelddeelen, de landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche bezittingen.
18073: WIJK, N. VAN.. - Franck's etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal.
18796: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling.
4635: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
21398: WIJNSTROOM, J.J.. - René de Clercq.
30014: WILDE, E. DE, ALECHINSKY, P., DRAGUET, M., AND OTHERS. - Ensor.
13227: WILDE, OSCAR. - Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. 4 vol.
13561: DUMONT-WILDEN. - La Belgique illustrée.
13515: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland).
17070: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland)
22383: WILHELMINAPOLDER (ZEEUWS-VLAANDEREN). - Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776.
17996: WILKENS, I.. - Waar eens Troje lag. Het geheim van Homerus' Ilias en Odyssee onthuld.
27708: WILKINSON-LATHAM, JOHN. - British cut and thrust weapons.
26471: WILLE, HERMANN. - Germanische Gotteshäuser, zwischen Weser und Ems.
28268: WILLEBEEK LE MAIR, HENRIËTTE & SCHUMANN, ROBERT. - Schumann Album. Pianomuziek voor Kinderen.
28442: WILLEMS, HENK. - Meer dan turf. Uit zeven eeuwen parochie H. Nicolaas Meijel.
23542: WILLEMS, HARCO EN CLARYSSE, WILLY (RED.). - Keizers aan de Nijl.
27186: WILLEMSEN, AUGUST. - De Val.
32112: WILLEMSTAD. - Willemstad. Willemstad van de andere Zyde te zien.
25626: WILLEMZEN, JAKOB. - Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
31401: WILLIAMS, ARCHIBALD. - How it is made. Describing in simple language how various machines and many articles in common use are manufactured from the raw materials.
28292: WILLIAMS, D.W., A.O.. - The Mariner's Handbook. Eight edition 2004.
29863: WILLIAMS, W.H. & ROBIN, P.A. (ED.). - Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall.
25746: WILLIAMSON, SUE & JAMAL, ASHRAF. - Arts in South Africa; the future present.
30333: WILLIGENBURG, THEO VAN, E.A.. - Goudzoekers. Portretten uit Abdij Koningshoeven.
20368: WILLKOMM, MORITZ. - De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen.
13423: WILLSBERGER, J.. - Goud.
32317: WILMINK, WILLEM & DEKKERS, GER. - Twente. Mens en Landschap.
21194: WILMSHURST, W.L.. - De beteekenis der vrijmetselarij.
21218: WILMSHURST, W.L.. - De Maçonnieke Inwijding.
28501: WILSON, R.L.. - Das Gesetz der Prärie. Die Waffen des Wilden Westens.
28477: WILSON, R.L.. - Winchester, eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Winchester Feuerwaffen und Munition von 1849 bis zur Gegenwart.
28486: WILSON, R.L.. - Colt. Eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Colt-Feuerwaffen von 1836 bis zur Gegenwart.
17742: WILSON, HUGO. - Het mooiste motorboek.
32226: WILSON, COLIN. - The lewd nurse. Derby adult series, for entertainment of adults only.
28606: WILTON-ELY, JOHN. - Giovanni Battista Piranesi. Zijn visie en zijn werk.
22924: WIMMER, STEFAN (ED.). - Cold Cut; Wolfgang Ellenrieder.
17202: WINDE, HENK DE. - Rederij T. Muller.
22350: WINDE, H.J. DE. - Terneuzen sleepboothaven.
10861: WINDEKENS, A.J. VAN - Études Pélasgiques.
23919: WING EASTON, N. & KEMMERLING, G.L.L.. - Vulcanology
19761: WINGEN, ED. - Eugène Brands.
26940: WINGEN, ED. - Aart Lamberts; beelden/ sculptures.
31543: WINGEN, ED. - Galerie Mokum presenteert twaalf "Nieuwe Figuratieven".
31183: WINGLER, H.M.. - Piet Mondrian. Neue Gestaltung/ Neoplastizismus/ Nieuwe Beelding.
32460: WINGLER, HANS M.. - Die Mappenwerke. "Neue Europäische Graphik".
29283: WINKEL, DOS & ROEBERS, GEERT-JAN. - De koraal-driehoek; schatkamer van de wereldzeeën.
21930: WINKELEN, C. VAN. - Serooskerke (W) zoals het was.....; een geschiedenis in beelden.
32171: WINKELEN, C. VAN. - Noodklok over Stavenisse.
11285: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
31801: WINKLER, T.C.. - De gewervelde dieren van het verleden. Palaeontologische studiën in Teyler's museum.
14006: WINKLER, FR.. - Albrecht Dürer; Pflanzen und Tiere.
30157: WINTER, JAY & BAGGETT, BLAINE. - 1914-1918. De Grote Oorlog en de vorming van de 20ste eeuw.
25056: WINTER, NICOLAAS SIMON DE. - De Amstelstroom, in zes zangen.
31281: WINTERS, EUG. A.. - De prinses en de drie verborgen schatten.
30215: WINTLE, MICHAEL. - Zeeland and the Churches. Religion and Society in the Province of Zeeland (Netherlands) in the Nineteenth Century.
24334: WIRZ, PAUL. - Der Totenkult auf Bali.
28681: WISSE, J.. - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
22023: WISSEKERKE. - Wissekerke (Noord-Beveland)
20757: WISSEKERKE. - Gemeente Wissekerke.
25992: WISSEL, A.. - Regen en Zonneschijn.
31251: WIT, AUGUSTA DE. - Java. Feiten en fantasiën.
31832: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.
25036: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en haar bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Three volumes in one binding.
30479: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus Libri Quattor.
30484: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - Exercitationes Sacrae in Symbolum quod Apostolorum dicitur. Et in Orationem Dominicam. Editio secunda.
31677: WITT TALMAGE, T. DE. - The masque torn off.
30539: WITTE, E.TH.. - Een keur van vaste-planten geschikt voor snijbloemen en cultuur in den tuin.
31917: WITTEKOEK, J.A.. - Een kwart eeuw herinneringen aan het station Middelharnis en de tramhuizen aan de Langeweg.
15378: WITTMANN, W.. - Sizilianisch, Sweschnikow Variante.
31393: WITTOP KONING, D.A.. - Compendium voor de geschiedenis van de pharmacie van Nederland.
30762: WITTOUCK, S.F., AND OTHERS. - Exploration of Portuguese Timor.
19585: WITZLEBEN, ELISABETH VON. - Les vitraux des cathédrales de France.
28306: WOELDEREN, C.A. VAN, E.A.. - Vlissingen.
31786: WOELDEREN, HELENE W. VAN. - Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England? Artikelserie in vier Teilen.
30691: WOERDEN.. - Woerden. Strafgevangenis.
6826: WOLF-BRINKMANN, E.M. - Versuch einer Deutung des Begriffes 'b3' anhand der Überlieferung der Frühzeit und des Alten Reiches.
29459: WOLF, SYLVIA. - Polaroids Mapplethorpe.
31671: WOLFF, CARL. - Im Schatten der Liebe. Neue Gedichte von Carl Wolff.
723: WOLFF, GEB. BEKKER, ELISABETH (ZIE OOK BEKKER-WED. DS. WOLFF, E.) - Keur van Nederlandsche Letteren; zeven en veertigste stukje.
28469: WOLFF, CHRISTIAAN. - Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen. Derde deel. Bevattende de optica, catoptrica, dioptrica, perspectiva, sphaerische trigonometrie, astronomie, geographie, chronologie, en gnomonica. Beneffens een kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
20304: WOLFSON, RUTGER EN BEX, FLORENT. - Pieter Slagboom- Tekeningen.
31514: WOLKERS, JAN. - Omringd door zee.
20482: WOLLE, CHRISTOPHORUS. - De verbis graecorvm mediis commentationes, L. Kvsteri/ I. Clerici, S. Clarkii et E. Schmidii.
20758: WOLPHAARTSDIJK. - Gemeente Wolphaarsdijk.
30478: WOLTERBEEK- VAN DER VLERK, LYDIA. - De statige dame. Ina Rahusen 1895-1977.
16564: WOLTERS, REIN. - blik Op Zuid deel 4. Herinneringen van Rien Wolters met foto's van Jan Roovers.
19878: WOLTERS, HESTER (RED.) E.A.. - De kracht van heden.
29494: WOLTERS, J.. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe; geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
21529: WOLTJER, J., SICKING, L.J., SNIJDERS, HERMAN, E.A.. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.
19520: WOOD, ROGER AND DROWER, MARGARET S.. - Egypte in kleur.
30774: WOOD, H.S.. - Herm Island stamps and postal history.
28358: WOOD, THEODORE, MOLESWORTH, MRS., A.O.. - The Child's Pictorial. Year 1894 & 1895.
16325: WOOLNOUGH, JOHN H.. - The Attlebridge Diaries. The History of the 466th Bombardment Group (Heavy).
25062: WORCHEL, STEPHEN, MORALES, J. FRANCISCO, PÁEZ, DARIO & DESCHAMPS, JEAN-CLAUDE (ED.). - Social Identity; international perspectives.
13458: WORMSER, C.W.. - Semper idem.
32568: WORP, J.A.. - Een onwaerdeerlycke Vrouw. Brieven en verzen van en aan Maria Tesselschade.
29130: WORSLEY, FRANK. - First Voyage in a Square-Rigged Ship.
30882: WORTEL, TH.M.. - Some applications of zeolites in organic chemistry.
26051: WORTHINGTON, JANE. - Jane Worthington, Designing Life.
5886: WORTLEY, RICHARD - Pictorial, A, history of striptease; 100 years of undressing to music.
1644: WOUDE, JOHAN VAN DER - De Faun.
13799: WOUDE, R. VAN DER, AND G. DE GOEDEREN. - 50 jaar 'Noord-Zuid', 1935-1985.
3514: WOUDENBERG, A., MET MEDEW. V. G. VAN WIERINGEN - Buiten de bandijken (rivierwerken c.a.)
11556: WOUDT, K - Van canefas tot coral; de geschiedenis van een Krommenieër familie-onderneming.
32561: WOUTERS, NEL. - Het leven van Rik Wouters doorheen zijn werk.
18597: WRIGHT, G.F.. - Wetenschappelijke bijdragen tot bevestiging der oud-testamentische geschiedenis.
31307: WROTH, LAWRENCE C.. - The voyages of Giovanni da Verrazzano 1524-1528.
21785: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos.
16971: WUITE, J. (ED.). - Doopsgezind Jaarboekje voor 1929.
32292: WUMKES, G.A. & VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch woordenboek.
26291: WUNDERINK, ROB, A.O. (ED.). - China-Naarden, Wall-to-Wall/ Legio fotofestival Naarden 2001.
7250: WUNDERLICH, PAUL - Paul Wunderlich; lithographies et peintures.
18666: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet. Erster Band A-K. Zweiter Band L-Z. Dritter Band, Nachträge und verzeichnis der Monogramme.
12600: WUYTIERS, M.. - Sproken.
26955: WUYTS, JAN. - Wat ons ten diepste beweegt; homilieën.
21954: WYSS, ALBAN. - Reconstruire l'Europe.
17874: XENOPHON. - La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.
23933: YBEMA, H.J.. - Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).
22519: YERSEKE. - T 'Dorp Jersike. - T 'Zelve anders.
20858: YERSEKE. - Gemeente IJerseke.
27633: YERSEKE. - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't verschiet.
16211: YMKER, J.H. / NELL, CHR. A.C.. - Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.
29837: YOHN, TIM & MCCARTHY, KAREN (ED.). - Paul McCarthy.
16179: YORESH, Y.. - The flag of Israël. Variations on the theme.
32249: NEW YORK. - Der Einzug der Königlichen Völcker in Neu Yorck. / L'Entré triumphale de Troupes royales a nouvelle Yorck.
30709: YOSHIDA, ICHIRO (ED.). - Specialized catalogue of postage stamps of Nippon 1941-2.
32136: YOUNG, CHARLES A.. - A text-book of general astronomy for colleges and scientific schools.
15196: YSABEAU, A. AND J. REMY. - Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.
30085: YSSELDIJK, W.E.P. VAN. - De geschiedenis van Kapelle (Z.-B.). (Kapelle, Biezelinge, Eversdijk, Schore).
3978: YSSELSTEYN, H.A. VAN - Der Hafen von Rotterdam.
20948: YULE, WILLIAM AND RUTTER, MICHAEL (ED.). - Language Development and Disorders.
31285: ZAAIJER, T.. - Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei".
31092: ZAALBERG, MEINDERT. - Potterij en Potterie. Meindert Zaalberg, vijftig jaar pottebakker.
21766: ZAAMSLAG. - Gemeente Zaamslag.
21158: ZAANDAM. - Zaandam
31574: ZAAYER, M. (SAM.). - Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.
30933: ZABECKI, DAVID T.. - Steel Wind. Colonel Georg Bruchmüller and the birth of modern artillery.
16943: ZACHARIAS, I.. - Sticken, Stricken, Flechten.
23905: ZAGWIJN, W.H.. - Aspects of the pliocene and early pleistocene vegetation in the Netherlands.
15592: ERIK ZAHLE (ED.) - Kunsthandwerk in Scandinavië.
31125: ZALTBOMMEL. - De stad Bommel.
13771: ZALUSKI, Z., AND L. GRABOWSKI. - M. Bylina.
26845: ZAMMARCHI, FABRICE. - Sidney Bechet.
29233: ZANDE, F. VAN DER. - Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.
31818: ZANDER, VALENTINE. - Saint Séraphim de Sarov.
31454: ZANDVLIET, KEES. - Mapping for Money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
31572: ZANEN, G. (RED.). - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
28061: ZANTKUIJL, H.J.. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 3 Delen (van 4).
31811: ZAUGG, RÉMY. - Die List der Unschuld. Das Wahrnehmen einer Skulptur.
6081: ZAUZICH, KARL-THEODOR - Hieroglyphen ohne Geheimnis; eine Einführung in die altägyptische Schrift für Museumsbesucher und Ägyptentouristen.
28757: ZBORZILL, ED.. - De kunst om honden te dresseeren naar eene gemakkelijke en nieuwe methode bevattende grondige handleiding om zonder hardheid alle soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes, alsook de juiste manier tot het onder appèl brengen van den jachthond, en dressuur van politiehonden, benevens practische handleiding betreffende voeding, verpleging, voortteling en genezing van ziekten der honden en eenige wenken aan eigenaars van kamerhonden.
22666: ZEE, D.V.D.. - Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953.
30696: ZEE, GEERTH VAN DER. - Jan Montyn en de samenwerking met Stichting OKK 1962-1999.
21197: ZEEBURG. - Zeeburgh.
26925: ZEEGERS, W. (SAM.). - Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.
20606: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
20607: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus. Novissima et Accuratissima delineatione mappa Geographica repraesentatus per Matthaeum Seutter.
20613: ZEELAND.. - Charte von Zeeland, nebst dem Antheil der General Staaten an Flandern, worauf der Lauf der Schelde von Antwerpen bis zu ihrem Ausfluss zu sehen ist.
23820: ZEELAND.. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio.
23909: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
31872: ZEELAND.. - Carte de la Flandre òu sont les environs d'Axel, d'Hulst dans la Flandre Hollandaise de Middelburg, Goes, et Tolen en Zélande....
20654: ZEELAND.. - De Cust van Zeeland. Begrypende in sich de zee gaten, als van de Wielingen, Ter Veere, Ziericzee, Brouwers-haven, goeree en de Maes.
20659: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
24513: ZEELAND.. - Zelandiae typus.
25310: ZEELAND.. - Een boer uit Zuid-Beveland. - Een boer van Walcheren.
25145: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
25309: ZEELAND.. - De Schutterkoning.
23813: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae Tabula emendata a Frederico De Wit Amstelodami.
27906: ZEELAND.. - Carte particuliere des environs de Berg-op-Zoom, Tolen, Steenberg, Willemstat, Ziericzee, et Bomene.
31204: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22789: ZEELAND.. - Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae orientaliores Zelandiae Cisscaldinae; vermacule, De Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld.
31129: ZEELAND.. - Zelanda, e Parte Orientale della Flandra.
31156: ZEELAND.. - Carte Nouvelle de la Province de Zelande & de ses Fleuves.
27914: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae.
27915: ZEELAND.. - Zeelandia Comitatus.
23906: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
26501: ZEELAND.. - Zelandiae Typus.
20724: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
20441: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
22081: ZEELAND.. - La Zelande avec une partie de la Flandre Hollandoise tirée des meillieurs cartes dus païs même.
22083: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland.
26507: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20651: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
20652: ZEELAND. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria.
20443: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20662: ZEELAND.. - Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graefschaps Zeeland.
21691: ZEELAND.. - Carte Des Entrées de L'Escaut et de la Meuse.
22513: ZEELAND.. - Zelande.
21755: ZEELAND.. - La Zelande.
29958: ZEELENBERG, JAN (SAM.). - Oudenhoorn, een agrarisch dorp.
31529: ZEEUW, ARIE DE & HARENBERG, JAN. - Zutphen in oude ansichten. Deel 3.
32545: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Gedichten. Lach en Luim/ Kijkjes in 't Leven/ Hoofd en Hart/ Sprokkels/ Luimige Verhalen/ Vroolijke Schetsen/ Licht en Bruin/ Stekjes uit den Vreemde. Gebonden in één band.
25718: ZEGHER, M. CATHERINE DE (ED.). - Andrea Robbins and Max Becher.
26319: ZEILER, FRITS DAVID. - Tussen Schie en Gouwe; voorgeschiedenis en ontstaan van het hoogheemraadschap van Schieland.
21162: ZEIST. - Zeyst. De kerk.
31179: ZELANDUS. - Vervolg der Vaderlandsche Gezangen.
32102: ZELHEM. - ´t Dorp Zelhem.
22636: ZELM VAN ELDIK, J.A. VAN. - Moed en deugd, ridderorden in Nederland; de ontwikkeling van een eigen wereld binnen de Nederlandse samenleving (deel I en II, compleet).
15278: ZEMBSCH, JAN. - '17 landschappen.'
24421: ZEVENAAR. - Zevenaar. Het stations gebouw.
20252: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
24354: ZIERIKZEE. - Het stadhuis te Zierikzee.
31374: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
28948: ZIERIKZEE. - Het Raadhuys tot Ziericzee. Bree-brugge en Gasthuyskerk. Blokhuys en Duvelandsche poort.
22676: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de land syde.
20859: ZIERIKZEE. - Gemeente Zierikzee.
27364: ZIERIKZEE. - De Nobel-Poort te Zierikzee 1743 - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe 1745.
22675: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
27293: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
27640: ZIERIKZEE. - Ziricksee.
27641: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee, van den West-Haven-Dijk te zien.
27645: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
27647: ZIERIKZEE. - De Breede Brug, Beurs en Kleine Kerk te Zierikzee.
27648: ZIERIKZEE. - De beide Havenpoorten en Bok te Zierikzee.
27651: ZIERIKZEE. - Toren van de groote kerk te Zierikzee.
27652: ZIERIKZEE. - Stadhuis te Zierikzee.
27654: ZIERIKZEE. - Bree-brugge en Gasthuyskerk tot Ziericzee.
27655: ZIERIKZEE. - Nieuwe Grondtekening van Zierikzee.
27657: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
27659: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
31866: ZIERIKZEE. - De Stad Zieric-Zee
23271: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
31029: ZIJLSTRA, JAAP. - Speelman. Dertig gedichten.
32327: ZIJLSTRA, KAREL, WAL, HEDY VAN DER & HOUTER, JAN. - Vlieland. Met licht geschreven.
32566: ZIJP, A.. - De Wereldoorlog. 27 nummers in 1 band*.
23022: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS. - Poèmes de Marbre; sculptures cycladiques du musée Barbier-Mueller.
24626: ZIPS, WERNER (ED.). - A universal philosophy Rastafari in the third millennium.
30777: ZIRKLE, HELEN K.. - The postage stamps and commemorative cancellations of Manchoukuo/ Manchukoku, Manshukoku, Manchou Tikuo, Manchukuo.
22507: ZOELEN. - Zoelen. Echteld. Stadspoort te Buren.
31712: ZOGGEL, KARL H. VAN (ED.). - Maria Callas Magazine. 35 vols. no. 44- 78 (2005-2016).
31708: ZOGGEL, KARL H. VAN. - Maria Callas in Nederland en België.
28775: ZOMER, HENK (SAM.). - Henk Zomer; schilderijen, tekeningen en grafiek.
23131: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; het lage Noorderstrand.
23135: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; tabaksbouw in Deli- Sumatra.
23133: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; rijstbouw- Java.
23134: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld; de steile Zuidkust.
20760: ZONNEMAIRE. - Gemeente Zonnemaire.
27368: ZONNEMAIRE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
21313: ZONNEVELD, JACOBUS JOHANNES MANTUANUS. - Angore Metuque; woordstudie over de angst in de rerum natura van Lucretius.
20918: BERGEN OP ZOOM. - Bergen-Op-Zoom. De groote markt.
32013: BERGEN OP ZOOM. - De Kerk en Markt te Bergen op Zoom.
20761: ZOUTELANDE. - Gemeente Zoutelande.
24718: ZOUTELANDE. - T 'Dorp Zoutelande. - T 'Zelve anders. Proefdruk zonder tekst.
25942: ZSCHALER, HANS, A.O.. - Dem Spiel auf der Spur, Mythos Modelleisenbahn; die Geschichte des Hauses Märklin von 1859 bis heute.
19204: ZSCHOKKE, HEINRICH. - Gods almagt in de werken der natuur.
20762: ZUIDDORPE. - Gemeente Zuiddorpe.
31919: ZUIDERHOEK, D.. - De bouwkunst van het kleine landhuis.
19419: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 6, 'Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945'.
17997: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen 1939-1945. Deel 5. Varen voor de vrijheid (I).
20215: ZUIDHOEK, ARNE. - Roep van de zee; de Nederlandse koopvaardijer.
20860: ZUIDZANDE. - Gemeente Zuidzande.
32018: ZUILEN. - T' Dorp Zuilen
32040: ZURICH. - T' Dorp Surich.
27597: ZURK, EDUARD VAN & SCHELLING, P. VAN DER. - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.
24639: ZÜRN, F.A.. - Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung.
30692: ZUTPHEN. - Zutphen.
32103: ZUTPHEN. - De Stad Zutphen langs den Yssel.
32097: ZUTPHEN. - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
32096: ZUTPHEN. - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de wal te zien.
22074: ZUUR, A.J.. - Over de bodemkundige gesteldheid van de Wieringermeer/ Over de ontzilting van den bodem in de Wieringermeer (twee delen in één band).
28970: ZUURDEEG, J.P.B.. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
12719: ZWAGERMAN, C.. - De boterbereiding op de Zeeuwsche boerderij.
12718: ZWAGERMAN, C.. - Doelmatige varkensfokkerij in Zeeland
29969: HISTORISCHE WERKGROEP ZWARTEWAAL. - Zwartewaal in oude ansichten.
18349: ZWEERES, K., AND R. STUURMAN. - Vogelleven.
5202: ZWEIJGARDT, J.C. - Boekdrukkerij, De; Johan Coenraad Zweijgardt's Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Benevens eene handleiding over de inrigting, werkingen en vereischten eener boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige opgave van al de formaten.
31946: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas.
29089: ZWIERS, L. - Waterbouwkunde. 5 Delen in 1 band. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 4: Gewone wegen en tramwegen, bew. door J.R. Altink. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink. Mét de atlas.
30455: ZWIGTMAN, C.. - Zeeuwsche boere-kermis.
30413: ZWIGTMAN, C.. - Levensbijzonderheden van Adriaan Brouwer.
25325: ZWIRNER, DOROTHEA (RED.). - Marcel Broodthaers; Korrespondenzen/ Correspondances.
21163: ZWOLLE. - Zwolle. Sassen-Poort.
21159: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21160: ZWOLLE. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21161: ZWOLLE. - Zwolle. De groote markt.
30878: ZWOLSMAN, JEAN JACQUES GÉRARD. - Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary/ Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium.

5/30