Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32581: SPIJK, PIET, KUYKEN-SCHNEIDER, DORRIS & BUISMAN, COOTJE. - Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School. Graficus-ceramist-poppensnijder.
21298: SPIJK. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: SPILBERGEN, JORIS VAN (JORIS VAN SPEILBERGHEN). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
30214: SPITS, JOSINE. - Neeltje Lokerse: van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954).
28651: SPITZEN, WIM & VERSCHUUREN, ANTOINE. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
26687: SPONECK, GENERALMAJOR GRAF VON. - Mit schnellen Truppen an 6 Fronten.
24291: SPONG, H.C.. - Irish Shipping Ltd. 1941-1982.
3551: SPONSELEE, GEORGE, EN ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
25831: SPRANGERS, A.A.C.. - De economische beteekenis van het bosch voor Nederland.
3164: SPRIGGS, ELSIE H. - Wie Wong; een verhaal uit China.
30946: SPROKHOLT, HENKJAN, AKKERMAN, CHRIS, DASSELAAR, MARCEL VAN & BERG, BIANCA VAN DEN (RED.). - Een kijkje in de Keizerstraat. Jaarboek 1994 van de archeologische vereniging Golda.
31930: SPRONK, ANK. - Kattigheden van Micio en Titus.
21247: SPRUIT, J.E.. - Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
30128: SPRUIT, J.E., FEENSTRA, R. EN BONGENAAR, K.E.M. (R. - Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten.
32113: SPRUNDEL. - 'T Dorp Sprundel.
21590: SPÜHLER, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
33277: SQUIERS, CAROL & ALETTI, VINCE. - Avedon Fashion 1944-2000.
3878: ST. CLARA, ABRAHAM À - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
30552: ST.-JOHN, JAMES AUGUSTUS. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
24293: STAALMAN AZN., GERRIT. - Toerroeien in Nederland.
10950: STADE, B. - Ueber den Ursprung der mehrlautigen Thatwörter der Ge'ezsprache.
19075: STADEN, ALFRED VAN, JAN ROOD AND HANS LABOHM (ED.). - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
17055: STADHOUDERS, P.A.J. [ED.]. - De gids van Nederland voor de binnenvaart.
19694: STADLER, KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland (vol. 1-8, compl.)
20197: MIDDELBURG. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20248: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20250: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20192: THOLEN. STADSPLATTEGROND.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
27443: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
14929: VERKEHRS- UND WERBEAMT UND MUSEUM F. STADTGESCHICH. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: STAEHELIN, ERNST. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: STAEHLE, JACQUES. - Gezond door digito-acupunctuur.
30902: STAHLIN, JACOB VAN. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
19383: STAMM, GUNTHER. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
1888: STAMPERIUS, J. - Het Veerhuis aan de Ooster-Schelde.
1909: STAMPERIUS, J. - Mantel, De, der Marketentster.
13259: STIFT STAMS. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
22468: STANLEY, HENRY M. & LIVINGSTONE, D. & C.. - Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie.
31491: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., E.A.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
31547: STARLIN, JIM, APARO, JIM & CARLO, MIKE DE. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
13903: STARMANS, L.. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
11310: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
30660: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
28281: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
20751: STAVENISSE. - Gemeente Stavenisse.
18280: STAVENISSE, M. VAN. - La Hollande.
26091: STECHE, D., STENGEL, E. & WAGNER, M.. - Lehrbuch der Biologie für Oberschulen und Gymnasien. 3. Band für die 5. Klasse mit 5 farbigen und 14 schwarzen Tafeln, 6 erbbiologischen Arbeitsblättern sowie zahlreichen Textbildern.
30764: STECHL, HANS-ALBERT, SCHWEIGHOFER, BARBARA & RIEPL, LUDWIG. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong-Morocco/Marokko-London.
32834: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen de Voorpoort en van ter Zyde te zien/ 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien, 1743.
32086: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen dde Veerpoort en van ter Zyde te zien. / 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien.
18799: STEEL, FLORA, ANNIE. - India.
29545: STEELE, JAMES. - Architectuur Nu.
33146: STEENBERGEN. - De Stad Steenbergen langs de haven te zien.
33024: STEENBERGEN. - Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
23949: STEENHUIS, J.F., E.A.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
22959: STEENKAMP, NICK. - Doe wel en zie niet om; ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
30474: STEENSMA, R., E.A. (RED.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: STEENSMA, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
31876: STEENSTRA, H.W.. - Algemeene geschiedenis van friesland. een volksleesboek.Deel I en II.
23316: STEENSTRA, PYBO. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: OLDRICH STEFAN - Prazské kostely.
18917: STEGEMAN, ELLY AO. (ED.). - Klaas Gubbels.
32908: STEGEMAN, ELLY. - Annet van den Assem. Een eigen voorstelling van ruimtelijkheid. Delftse Momenten I.
25619: STEGER, FRIEDRICH. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
17601: STEIJN, P.P.. - Meestertekens op het dak. Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van plusminus 1580 tot 1995.
32383: STEINER, RUDOLF. - Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde.
26961: STEINER, GEORGE. - Tolstoj of Dostojevski; een oefening in de oude kritiek.
32421: STEINER, HUGO, ET AL. - Ausstellung Goethe in der Buchkunst der Welt, Leipzig 1932. Amtlicher Katalog herausgegeben vom Verein Deutsche Buchkünstler.
26653: STEINGRÄBER, E. (ED.). - Trésors princiers d'Europe.
26001: STEINMETZ, RUDOLF. - Over het Duitsche nationaal-socialisme; een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde.
28276: STEINMETZ, BERT, MONFILS, DON, E.A. (RED.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
25134: STEINMETZ, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
12337: STEINMETZ, S.R., J.A.J BARGE, A.L. HAGEDOORN, A.O.. - De Rassen der Menschheid; wording, strijd en toekomst.
14277: STEINMETZ, R.. - Van vlakke eilanden; verzen 1947-1949.
7973: STEINMETZ, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
23927: STEINRIEDE, FRANZ. - Anleitung zur Mineralogischen Bodenanalyse; insbesondere zur Bestimmung der feineren Bodenmineralien unter Anwendung der neueren petrographischen Untersuchungsmethoden.
8243: STELLINGA, G. - Abele spelen, De; zinsvormen en zinsconstructies.
30985: STEMFOORT, J.W. & SIETHOFF, J.J. TEN. - Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië.
32403: STENDHAL. - Mémoires d'un touriste. Nouvelle édition illustré de 24 gravures contemporaines.
28417: STEPHAN, HEIKE. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
16028: STEPHENS, MEIC. - Linguistic Minorities in Western Europe.
20971: STEPHENSON, JOHN B.P. AND KING, MARY D.. - Handbook of neurological investigations in children.
8245: STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
5666: STERN, BERT - Marilyn. Haar laatste fotosessie.
31904: STERNE, CARUS. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
32368: STERRENBURG, P.. - Overleven op zee- deel 2. Lijfsbehoud.
21187: STES, RENÉ. - Stemstoornissen; stemmisbruik en verkeerd stemgebruik.
32483: STEUTEL, CEES, MEERMAN, ADRI & HOND, JACQUES DE. - Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis.
27742: STEVENS, J.A. & GREVEDAMME, BEN. - Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van ben Grevedamme.
19418: STEVENS, MARYANNE AND MARTINEAU, JANE. - Sickert paintings.
33208: STEVENSWEERT. - De Vesting Stevenswaard aan de Maas/ 't Gouvernement en de Hoofdwagt te Stevenswaard, 1740.
26534: STICHTING V.A.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Materialen, deel 2.
26529: TECHNISCHE DIENST STICHTING V.A.M.. - Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf: Banden, hun onderhoud en verzorging.
30352: STIEFELHAGEN, BEN, KUYVENHOVEN, COR, BARTELINK, KLAUDIE, AAARSEN, ANNET VAN & VERHOOG, PETER. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
33331: STIÉNON DU PRÉ, JEAN. - Les Iles et les dunes.
7005: STIJFSELFABRIEK 'DE BIJENKORF' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: STILLE, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
28804: STOCK, DENNIS. - De wereld van de jazz.
27928: STOCKMANS, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
29338: STOCKUM JR., W.P. VAN. - La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l'histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés par W.P. van Stockum jr.
27730: STOCKUM, THEODORUS JACOBUS VAN. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
32193: STOECKEL, W.. - Lehrbuch der Geburtshilfe.
3791: STOL, PH.TH., EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
28720: STOLK-KUYPER, JAN & JANNETJE (RED.). - Volkskunst van Noord/ Zuid Amerika.
12547: STOLL, H.W.. - Bilder aus dem altgriechischen Leben.
25548: STOLS, A.A.M.. - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens 1894-1924.
10315: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos; een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
14844: STOLZE, RAYMUND. - Schaakkoningen; de duels der grootmeesters van Steinitz tot Kasparow.
22170: STOMPS, THEODOOR JAN. - Kerndeeling en synapsis bij spinacia oleracea l.
5636: ROLLING STONES - Best of the Rolling Stones; vol. II 1972-1978.
27738: STOOSS, TONI (ED.). - Marina Abramovic. Artist body, performances 1969-1997.
15499: STOPPELAAR, G.N. DE. - Het Schuttengilde van den edelen handboog, Confrèrie van St. Sebastiaan, te Middelburg.
33441: STOPPELAAR, J.H. DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.
16862: STOPPELAAR, R.J. DE, JAN P. STRIJBOS EN A.B. WIGMA. - Een jaar natuurleven. Vol.I:Lente, vol.II:Zomer, vol.III:Herst en vol.IV:Winter.
17211: STOPPELAAR, J.H. DE. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
23602: STOPPELAAR, J.H. DE. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
6655: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
20854: STOPPELDIJK. - Gemeente Stoppeldijk.
21901: STORCH, ERNEST. - ERP Frieden Durch Intereurop. Zusammenarbeit.
23443: STORM, ABRAHAM MARTINUS. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
32365: STORMS, MARTIJN. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw.
32673: STORR, ROBERT. - Intimate geometries. The art and life of Louise Bourgeois.
29684: STORR, ROBERT. - Gerhard Richter. Doubt and belief in painting.
25186: STORR, ROBERT, A.O.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
18788: STRAALEN, N.M. VAN, J.A.C. VERKLEIJ (ED.). - Leerboek Oecotoxicologie.
22131: STRASBURGER, E.. - Streifzüge an der Riviera.
30420: STRATEEG. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
24427: STRAUSS, WALTER L.. - The intaglio prints of Albrecht Dürer; engravings, etchings & dryprints.
18524: STRAWINSKY, THÉODORE. - Picasso en de huidige schilderkunst.
13481: STREATER, R.A., AND D.G. GREENMAN. - Jane's merchant ships.1982.
33084: STREEFKERK. - Streefkerk over de Lek te zien, 1750.
33394: STREUVELS, STIJN, TEIRLINCK, HERMAN, BOM, EMMANUEL DE, VERMEYLEN, AUGUST, ET AL (RED.). - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche letterkunde. Eerste jaargang.
6020: STRICKER, B.H. - Geboorte, De, van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII.
19398: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel II Algemeene bedrijfseconomie.
19397: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel 1 Economie.
29484: STRIEN, C.P. VAN. - De Stichtse Lichtwarande; een eeuw gashistorie in Zeist en omstreken.
31493: STRIJBOS, JAN P.. - Hoe heet die vogel? Deel II. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Te illustreeren met van Delft's plaatjes, naar aquarellen van Sjoerd Kuperus.
32668: STRIK, ELLY. - Fantasmas, Novias y otros Compañeros/ Ghosts, Brides & other Companions.
29831: STRINGA, PAOLO. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: STROBL, ANDREAS, A.O.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
33398: STROBL, HELMUT, ET AL. - Michael Pinter. Bilder und Zeichnungen 1994-1997.
31017: STROOBANT JANSE, J.. - De reductie van den Zeeuwsch-Nederlandschen zilveren ducaat, of zoogenaamden Zeeuwschen-rijksdaalder, beschouwd als eene hoofd-oorzaak des vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland.
30533: STROOTMAN, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
10411: STRUBBE, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
33553: STRUYCKEN, A.A.H.. - Nederland, België en de mogendheden. Een historisch-juridisch betoog.
28106: STRYDONCK, MARK VAN & MULDER, GUY DE. - De Schelde; verhaal van een rivier.
33461: STUIJ, P.W.. - Het leven van Philipp von Hohenlohe. Omstreden Staats veldheer in de Tachtigjarige Oorlog. Door huwelijk een verwant van het Oranjehuis/Grondlegger van Zeeuwsch-Vlaanderen.
33449: STURM, HENDRIK. - De oogst rijpt ieder jaar.
33499: STURM, HENDRIK. - Wat voorbij gegaan is (8 verhalen).
33446: STURM, HENDRIK. - Toch komt het voorjaar (11 verhalen).
33500: STURM, HENDRIK. - Het wrede grauwe water en 5 andere verhalen rond Walcherens bevrijding.
13622: STUTTERHEIM, W.F.. - Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.
11206: STUYVER, C.W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
30189: SUET, BRUNO & PASQUALINI, DOMINIQUE T.. - The Time of Tea. 2 vols.
21885: SULKUNEN, PEKKA, HOLMWOOD, JOHN, RADNER, HILARY AND SCHULZE, GERHARD (ED.). - Constructing the new consumer society.
25404: SUNAGAWA, ICHIRO. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
30792: SUPPANTSCHITSCH, VICTOR. - Grundzüge der Briefmarkenkunde und des Briefmarkensammelns.
23286: SURINGAR, W.H.. - Patronaat over de armen.
28876: SUTER, CAROLINE & GREGORY, CELIA. - De kunst van mozaïek. Moderne ideeën voor muurdecoraties, vloeren en accessoires voor huis en tuin.
11146: SUTTER, J. - Die Neo-Impressionisten.
27385: SUTTON, PETER C.. - De eeuw van Rubens.
14133: SUTTORP, L.C.. - Dr. A.W. Bronsveld; zijn visie op een halve eeuw.
10820: SUYS, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
31822: SVEEN, WILLY (ED.). - Bonytt Hyttebok.
6622: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
32186: SWARTE, JOOST, CIESLEWICZ, ROMAN & LECIGNE, BRUNO. - Swarte, hors serie.
12293: SWEDENBORG, E.. - De Ware Christelijke Godsdienst bevattende de geheele Theologie der Nieuwe Kerk.
30131: SWEDENBORG, EMANUEL. - Emanuel Swedenborgs theologische Werke. Oder dessen Lehre von Gott, der Welt, dem Himmel, der Hölle, der Geisterwelt und dem zukünftigen Leben. Nebst einer vorläufigen Abhandlung über das Leben des Verfassers, dessen Schriften, und deren Beziehung auf die gegenwärtigen Zeiten.
33246: SWEELINCK, JAN PIETERSZOON & KAMP, HARRY VAN DER. - Het Sweelinck Monument- Complete Vocale Werken, deel II C. Derde boek der Psalmen Davids. Gesualdo Consort Amsterdam- van der Kamp.
16201: SWEET, HENRY. - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
19718: SWIFT, JONATHAN. - Gulliver's reizen, naar verschillende verre landen.
27281: SWIMBERGHE, PIET & VERLINDE, JAN. - Interieurs in Antwerpen.
20628: SWINNEN, JOHAN M.. - De paradox van de fotografie; een kritische geschiedenis.
24024: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
20704: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
30759: SYLVAIN, A.. - Nus de Tahiti.
18303: SYPT, KRISTIEN VAN DER, RYCKEBOER, HUGO AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Spitten, Eggen, Rollen.
18304: SYPT, KRISTIEN VAN DER AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen.
29695: SZÉKESSY, KARIN & OLSCHEWSKI, PETRA. - Mädchen wie Stilleben. Photedition 11.
33281: TABAK, KEES. - No more heroes. 30 Jaar popfotografie door Kees Tabak.
32437: TADDEI, JACQUES, ET AL. - Raoul e Jean Dufy. Complicité et rupture. Accord and discord.
32122: TADGELL, CHRISTOPHER. - The History of Architecture in India. From the Dawn of Civilization to the End of the Raj.
31895: TAFURI, MANFREDO. - Ontwerp en utopie. Architektuur en ontwikkeling van het kapitalisme. Sunschrift 117.
31299: TAINE, H.. - Philosophie de l'art en Italie.
26259: TAIR, M.A. & TAS, H. VAN DER. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: TAIT, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
31703: TAJANI, RICCI. - Maria Callas. The Cruise '59. Biografie einer Reise.
12522: TALMA, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: TAMAS, U.. - Beatles - biblia.
32059: TAMEN (UITHOORN). - Het Dorp Tamen, langs den Amstel te zien.
21130: TANG, I LENG. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.
19569: TANIS, GEORGE PZN.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19570: TANIS, GEORGE PZN.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19568: TANIS, GEORGE PZN.. - Spelleng in uutspraek van uus Ouddurps; woordenboek Ouddurps-Neederlands.
13493: TANNER, H., AND R.. - Wiltshire Village.
25729: TARABORRELLI, J. RANDY. - Michael Jackson, De Magie en de Waanzin.
19257: TARACENA, BERTA. - Rodriguez Lozano.
32505: TARDI, JACQUES. - Vaarwel Morgendauw, vervolgd door Het Gebroken Geweer.
32499: TARDI, JACQUES. - Het ware verhaal van de onbekende soldaat.
32502: FOREST & TARDI. - Het besloten land.
32498: TARDI, JACQUES. - De IJsdemon. Een avontuur van Serge Lommerrijk.
32503: MANCHETTE & TARDI. - Griffu.
24586: TARRASCH, S.. - Die moderne Schachpartie; Kritische Studien über mehr als 200 ausgewählte Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderder Berücksichtigung der Eröffnungen.
17976: TARRASCH. - Die moderne Schachpartie. Kritische Studien über mehr als 200 ausgewählte Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderer Berücksichtigung der Eröffnungen speziell der spanischen Partie und des Damengambits.
10160: TARTAKOWER, S.G. - Zooals ik het zag; de fraaiste partijen van de match Dr. Euwe - Dr. Aljechin om het wereldkmapioenschap schaken, 3 October - 15 December 1935.
28113: TARTAMELLA, ENZO. - Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo.
20462: TASSE. - Jerusalem délivrée poëme héroïque du Tasse, traduit en françois (2 vols.).
12539: TAUSK, P.. - A short history of press photography.
29661: TAVERNE, ED, SIJMONS, DIRK, KOOIJMAN, MARINUS, CLICHER, PETER, E.A.. - Staats-Spaanse Linies. Valorisering van frontierland Zeeuwsch-Vlaanderen; een planstudie in opdracht van de Provincie Zeeland.
17885: TAVIANI, PAOLO EMILIO. - The voyages of Columbus. The great discovery. Vol. 1 and 2.
33409: TAWFIK, RIEK (RED.). - Fancy. 10 nummers (september 1995-juni 1996).
15156: NED. DELEGATIE V.D IN DE V.S. ONTVANGEN TECHNICAL. - Hotelwezen en toerisme in de Verenigde Staten van Amerika; verslag der Nederlandse delegatie van de in de Verenigde Staten van Amerika ontvangen technical assistance op het gebied van toerisme, hotelwezen en aanverwante gebieden.
19060: TECKLENBURG, AUGUST. - Göttingen, die Geschichte einer deutschen Stadt.
14446: TEERLING, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België en het Britsche Rijk; merkwaardige plaatsen, prachtige natuurtafereelen, zeden en gewoonten.
3984: TEERLINK, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne Bewoners; uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking.
10032: TEGENBOSCH, L. - Kees Verwey.
19036: TEILLERS, J.W.. - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia (Java).
29220: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld Werk, deel 1, 2 en 4. Eerste deel omvattende bio-bibliografische nota, Zelfportret of het Galgemaal, Getuigenissen, Monoloog bij nacht, Verzen, De wonderbare wereld, Het stille gesternte. Tweede deel: Klein proza, 't Bedrijf van den kwade, De Dolage, Het avontuurlijke leven & Van lieven cordaat. Vierde deel: Zon, Het ivoren aapje & Novellen.
29252: TELLEGEN, TOON. - ...m n o p q...
25398: TELLES ANTUNES, MIGUEL. - Um mesosuquiano do Liásico de Tomar (Portugal); considerações sobre a origem dos crocodilos.
30809: YVERT & TELLIER. - Catalogue des timbres-poste de la France et des Colonies Françaises. 1928.
21904: TEMIZAN, KENNAN. - Malgré Tout.
26445: TEMMINK, J.A.J.. - Europa's worstelingen. Het oude probleem van de "Nieuwe Orde".
31371: TEMPELMANS PLAT, A.G.J.. - Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement.
22914: TEMPERMAN, H.. - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 4: "L'encensoir et la navette de la Paroisse Sainte-Maurice à Hoves.
31888: TENDELOO, J.. - Carburatie wetenswaardigheden.
7941: TENGNAGEL, M.G. - Mattheus Gansneb Tengnagel; alle werken waarin opgenomen de paskwillen die ten onrechte aan Tengnagel toegeschreven zijn, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Dr. J.J. Oversteegen.
29796: TENK, HERMINE. - Praktikum der chinesischen Akupunktur und Punktmassage für die Kinderheilkunde; nach einem Lehrgang für chinesische Akupunktur in Nanking.
15462: TENZING, SHERPA, AND JAMES R. ULLMANN. - Een droom werd werkelijkheid.
30332: TERLOUW, PIET. - Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.
33462: TERMOTE, TOMAS. - S.M.S. Prangenhof. De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. Association for Battlefield Archaeology in Flanders Studies IV.
30844: TERNEUZEN. - Gemeente Neuzen.
29000: TERPSTRA, MIRJAM. - Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.
11633: TERRASSE, CH. - Henri Manguin.
27624: TERSTEEG, J.. - Mensen en boeken. Herinneringen van een lezer. Tweede verzameling.
30267: LE CHEVALIER DE SCHOUTHEETE DE TERVARENT. - Les anciennes magistratures du Pays de Waes et leurs titulaires. Recherches historico-biographiques d' Emmanuel-Marie-Jean van der Vynckt (Extrait du Tome III des annales du Cercle Archéologique du Pays de Waes).
22240: TERVASMÄKI, V., KILKKI, PERTTI AND AHTO, SAMPO. - Suomen puolustus voimat.
33142: TETERINGEN. - 't Dorp Teteringen by Breda, 1732.
12245: TETS, G.C.W. VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandsche neutraliteitsproclamaties uit den laatsten tijd.
29393: TEUBNER, CHRISTIAN & GRÄFIN SCHÖNFELDT, SYBIL. - Het grote dessertboek; zoete nagerechten uit de hele wereld en het mysterie der tropische vruchten.
23293: TEUNISSE, A., AND A.M. VAN DER VELDEN. - De nuttige handwerken, handboekje ten dienste der lagere school/ Het naaien en knippen, 3e stukje.
22657: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 4de jaargang (april 1902- april 1903).
22658: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 5de jaargang (april 1903- april 1904).
4605: TEUNISSEN, P. - Nederlandsche insecten.
22683: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 1ste jaargang (april 1899- april 1900).
31914: TEURELINCX, DIEGO, VERBEKE, ALAIN & DECLERQ, EDDY. - De economische betekenis van zeehavenprojecten. Een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen.
31865: THESIGER, WILFRED. - A Vanished World.
29343: THIBAUT-POMERANTZ, CAROLLE. - Papier Peints. Inspirations et Tendances.
28888: THIELENS, ARMAND. - Acquisitions de la flore Belge depuis la création de la Société Royale de Botanique jusque et y compris l'année 1868.
19726: THIIS STANG, RAGNA (RED.). - 25 Nordmen sett av Gustav Vigeland.
23446: THIJS, L. (SAM.). - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
33185: THIJSSE, JAC. P.. - Het Vogelboekje. I. Bibliotheek van "De levende natuur".
18639: THISSEN, FRANS. - Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid. Nederlandse Geografische Studies 191 / Netherlands Geographical Studies.
31102: THOBEN, PETER. - Museumwaaier. Museum Kempenland Eindhoven.
32672: THODE, ANDREA & PAUL, ASTRID. - Koken met Klasse.
20594: THOLEN. - Ter Tolen.
20595: THOLEN. - Tholen.
20596: THOLEN. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
27440: THOLEN. - Tolen.
20855: THOLEN. - Gemeente Tholen.
24233: THOLEN. - De Water-poort te Tholen van binnen. De Groote Kerk te Tholen.
31380: THOLEN. - Tholen.
20346: THOLEN. - De stad Tholen.
27442: THOLEN. - Stadhuis te Tolen.
26503: THOLEN. - 'T Raedhuys tot Tholen.
27439: THOLEN. - De Stad Tholen.
27437: THOLEN. - De Stad Tholen.
27436: THOLEN. - De Stad Tholen.
21001: THOMAS, O.O. (REV.). - Thomas' stowage; the properties and stowage of cargoes.
14799: THOMSON W.. - Thomson's Dictionary of banking.
20243: THOMSON, JAMES. - The poetical works of James Thomson; comprimising all his pastoral, dramatic. lyrical and didactic poems and a few of his juvenile productions; with a life of the author by the rev. Patrick Murdock and notes by Nichols.
30843: THORNTON, GEOFFREY G.. - The New Zealand Heritage of Farm Buildings.
31800: THUNISSEN, A.W.P., E.A.. - Jaarboek Practische Studie Stylos.
17990: THURMAN, PAUL AND BONCQUET, PIET. - Kortrijk. Paul Thurman, Piet Boncquet, Frans Gruwez.
30758: THURNWALD, HILDE. - Menschen der Südsee. Charaktere und Schicksale. Ermittelt bei einer Forschungsreise in Buin auf Bougainville, Salomo-Archipel.
20627: THÜSS, BEN, FORTUIN, ARNOLD, TERPSTRA, RONALD EN T. - Vijftig jaar de Grundel, de geschiedenis van een school.
30321: THYS, P., E.A.. - Provinciaal Museum Sterckhof. Legaat Pierre E. Lunden.
25526: TIBBE, LIESKE, GERLAGH, WIM & HUBREGTSE, SJAAK (SAM.). - William Morris in Nederland, een bibliografie; geschriften van en over William Morris verschenen in het Nederlands taalgebied, 1874-2000.
15175: TIBET - De avonturen van Chick Bill: Rattevergif.
32123: TICHAR, SIAN (ED.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
32256: TICHAR, SIAN (ED.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
12364: TIEDE, E.. - Ur-arische Gotteserkenntnis; ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschlieszung der kleinen und groszen Mysterien.
33540: TIEL. - Tiel. Van de waalzijde.
32836: TIEL. - Het Amptmans Huis te Tiel/ Het Huis te Echtelt, 1728.
32838: TIEL. - Tiel, 1742/ Buurensche Poort te Tiel, 1742.
32839: TIEL. - Kleibergsche Poort te Tiel/ De Groote Kerk te Tiel, 1742.
31126: TIEL. - De stad Tiel, van de Waalkant te zien.
32088: TIEL. - Tiel. / Buurensche Poort te Tiel.
32101: TIEL. - Het Amptmans Huis te Tiel.
18956: TIEMENS, WILLEM H.. - Facetten van de slag om Arnhem.
33085: TIENHOVEN. - Het Huis te Herlaar en het Dorp Tienhoven langs de Lek te zien, 1750.
30997: TIERNAN, TERENCE. - The Adventures of Michael and the Pirates.
24730: TIL, H.N. VAN. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, van vroegeren en lateren tijd.
23819: TILBURG. - Stad Huis van Tilburg - Hôtel de Ville de Tilbourg.
33046: TILBURG. - Markt te Tilborg, 1740.
14886: TILLEMA, MIEKE. - Altijd 's nachts; gedichten.
19269: TILLEMA, MIEKE. - Wandeling; Gedichten.
24803: TILLEMA, J.A.C.. - Schetsen uit de geschiedenis van de Monumentenzorg in Nederland.
33464: TIMMERMAN, JULIETTE. - Schoonheid langs de Oosterschelde. Ode aan de perkoenpaaltjes.
4171: TIMMERMAN, JAN DE - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
23165: TIMMERMAN, AEG. W.. - Hollandsche schilders van dezen tijd/ J. Akkeringa.
20663: TIMMERMAN, JAN DE - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
30531: TIMMERMANS, P.D.. - Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust.
26938: TIMMINS, HOWARD. - Tretchikoff.
26563: TINTRUP, HANS. - Krieg in der Ukraine. Aufzeichnungen eines deutschen Offiziers.
25852: TIRION (UITGEVER). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
31400: TIT, TOM. - Scientific amusements.
14808: TJESSINGA, J.C., AND J.G.N. RENAUD. - Enkele gegevens omtrent Adriaan Pauw en het slot van Heemstede.
24452: TJIA, TIK HING. - The dielectric properties of solutions of water in monoalcohols.
23420: TODOROFF, ULI (RED.). - Patrick Raynaud; Ball der Junggesellen "le bal des celibataires, mème".
28929: TÖKÉS, ISTVÁN. - A Romániai Magyar Református Egyház Élete 1945-1989.
21578: TOL, WOUTER VAN DER (SAM.). - Residence stijlboek.
20511: TOL, COR VAN DEN. - Mensen die langs ons gaan; Flakkeese novellen en schetsen.
26813: TOL, S.C.J. VAN. - De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen).
6676: TOLLÉ, H.A. - Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.
5351: TOLLENAAR, D. - Porositeit van papier.
30819: TOLLENS, H.. - Liedjes van Matthias Claudius.
14243: TOLSTOI. - Ende, Das, eines Zeitalters (Die bevorstehende Umwälzung).
24620: TOLSTOI. - Om de theetafel; verhalen voor de jeugd van Tolstoï.
11402: TOLSTOJ, L.N. - Anna Karenina; ein Roman in acht Teilen. 2 vols.
26618: TOMAN, JIRÍ. - The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.
20006: TOMASEVIC, NEBOJSA. - Joegoslavische naïeve kunst.
29500: TOMEÏ, KAREL. - NL XL.
24044: TONGEREN, F.C. VAN. - Ruptura Perinei. Proefschrift.
21179: TONKENS, EVELIEN. - Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector.
30034: TOOLEY, R.V., BRICKER, CHARLES & ROE CRONE, GERALD. - Geschiedenis van de cartografie.
32614: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 3. Tom Poes op het Eiland van Grim, Gram en Grom.
33353: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32594: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes in het land van de blikken mannen.
32607: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de talisman, serie 3-deel 1.
32593: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de Chinese waaier.
24549: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
19311: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
24536: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de superfilm-onderneming.
24532: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de meester-schilder.
24550: TOONDER, MARTEN. - Panda en de woudrovers.
24552: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24551: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24544: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24543: TOONDER, MARTEN. - Kappie; 1-De Zeewedstrijd - 2-De Grijpvogel.
24546: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24541: TOONDER, MARTEN. - De AMRO-privérekening, een handleiding (met welwillende medewerking van Heer Olivier B. Bommel).
24540: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
24531: TOONDER, MARTEN. - Heer Bommel en de bergmensen.
24547: TOONDER, MARTEN. - Kappie en de schrik der zeeën.
24529: TOONDER, MARTEN. - Kappie en het ijsberg raadsel.
24545: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24539: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
32596: TOONDER, MARTEN. - Heer Bommel en de bergmensen.
32521: TOONDER, MARGJE. - Margje's- eye view. 2nd supplement.
32595: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de superfilm onderneming.
32615: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32616: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 2. Tom Poes en de rare uitvinding.
32617: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 5. Tom Poes en het monster-ei.
26900: TOORENBURG, CARMEN C. VAN & GILS, MARIANNE VAN. - Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
22681: TOORENENBERGEN, ALB. VAN EN KLEYN, H.G.. - Patristisch-Biografisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (Twee delen, compleet).
26680: TOORN, A. VAN DER. - "Te doen onderwijzen". Vijftig jaar scholen Gereformeerde gemeente Middelburg.
19277: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
29833: TÖPFFER, R.. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italiens des Alpes.
28304: TÖPFFER, R.. - Histoire de M. Cryptogame.
33341: TÖPFFER, R.. - Premiers voyages en Zigzag ou excursions dún pensionnat en vacances dans les cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes.
19349: TOPS, A.J.J.H. EN VERSCHUEREN J.M.TH.. - Eindhoven.
17999: TORENBEEK, J. [ED] AND HAGENAAR, RUDOLF. - Rudolf Hagenaar. Verborgen werk. Met teksten van Hans Warren en Jan Juffermans.
27769: TORNQUIST, A.. - Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde.. Für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.
25401: TORRE DE ASSUNÇAO, C.F.. - Rochas Graníticas do Minho e Douro; novos elementos para o seu conhecimento.
19775: TORRE, CLAUDIO DE LA. - Gran Canaria/ Fuerteventura/ Lanzarote (Las Canarias orientales).
31704: TOSI, BRUNO. - Giovane Callas. Con il memoriale di Maria Callas e una testimonianza inedita di Pia Meneghini.
19858: TÓTH, JÒSKA. - De wereld als decor, Hélène van Hoorn.
32414: TOUCHARD- LAFOSSE, G.. - Chroniques pittoresques et critiques de l'oeil de boeuf. Des petits appartements de la cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Par la Comtesse Douairière de B ***, recueillies, mises en ordre et publiées par G. Touchard- Lafosse. Vol. I & II.
15089: TOUCHATOUT. - L'Histoire tintamarresque de Napoléon III. I: Les Années de chance. II: La Dégringolade impériale. 2 Volumes.
6831: TOUNY, A.D. AND S. WENIG - Sport in Ancient Egypt.
24857: TOUSSAINT, A.L.G.. - Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1850.
13096: TOUSSAINT, MAN.. - Colonial art in Mexico.
27667: TRALBAUT, MARC EDO. - Zadkine poète.
17222: TRAPMAN, MARC-JAN A.O. (ED.). - Vraag maar aan de artiesten. StAUT Kindertheater.
32319: TRAVIS, DAVID. - Michel Szulc Krzyzanowski. Sequences.
22720: TREADWELL, NICHOLAS. - Super Humanism, a British Art Movement.
27864: TREPTOW, E., WÜST, S. & BORCHERS, W.. - Bergbau und Hüttenwesen.
24430: TRESIDDER, JACK. - Symbolen en hun betekenis; geïllustreerde gids met meer dan 1000 symbolen en hun traditionele en hedendaagse betekenis.
12581: TRIER, ED.. - Figur and Raum; die Skulptur des XX. Jahrhunderts.
29761: TRIEST, LIESBET, LEFEBVRE, MATTHIAS, DEVOS, MAGDA, KEYMEULEN, JACQUES VAN & TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse dialecten. Deel III: Algemene woordenschat, aflevering 7: Het menselijk lichaam.
30800: TRISTANT, HENRI. - Terres Australes et Antarctiques Françaises. Philatélie histoire postale.
17131: TROLL, THADDÄUS. - Verträumte Burgen.
25537: TROLLOPE, A.. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland; eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeerinsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. 2 Volumes.
16689: TROLOPPE, CHRISTINE. - Yesterday's Town: Pershore.
18255: TROMMEL, J. G.. - Genealogie Trommel.
31739: TROUESSART, E.L.. - Au bord de la mer. Géologie, faune et flore des côtes de France de Dunkerque à Biarritz. Avec 149 figures intercalées dans le texte.
33471: TROUWBORST, D.. - 'Sogenaamde' of 'waare Hebreeen'. Een onderzoek naar de Hebreeën op Walcheren in de periode 1674-1703.
19517: TRUIJEN, EMILE. - Brieven van een designer, een autobiografie.
25568: TRUIJEN, EMILE. - Brieven van een designer, een autobiografie.
19529: TSCHAVRAKOV, GEORGI. - Bulgarische Klöster. Denkmäler der geschichte Kultur und Kunst.
26839: TSCHICHOLD, JAN. - De proporties van het boek.
31253: FATHER TUCK. - Father Tuck's play hours. Postcard painting book complete with paints. Father Tuck's "Patent Paintbox" series.
25013: TUINEN HZ., K. VAN & HOFFMANN, A.F.C.. - Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering.
21538: TULL EN 'T WAAL. - Gemeente Tull en 'T Waal.
32068: TULL EN 'T WAAL. - De kerk in 't Waal. / Het Huis T' Waal.
32510: TULLII, M.. - Ciceronis Orationes Selectae. Illustratae notis et interpretationibus, argumentis, stylo, ac rhetorices figuris, etc., ex laudatissimis philologis depromptis, in usum studiosae juventutis.
27387: TÜMPEL, CHRISTIAN. - Rembrandt.
14036: TÜMPEL, CHR.. - Oude, Het, Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
14051: TURNER, JON.. - Max Kreijn. 1993.
18205: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN. - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas Du Fossé.
31659: TUYPENS, ANTOON. - Antoon van Dyck's oeuvre 1599-1641.
23667: TWIESSELMANN, F. & BRABANT, H.. - Observations sur les dents et les maxillaires d'une population ancienne d'age Franc de Coxyde (Belgique).
33117: TWISK. - 't Dorp Twisk, 1726.
26449: TWIST, G. VAN, HARDONK, J. & SADÉE, A.E.M.. - Het motorrijwielbedrijf.
30219: TYDINGS-NAB, WILLEKE. - Vissers en vissersvrouwen van Arnemuiden 1870-1940.
32370: GOSCINNY & UDERZO. - Asterix Legionarius. In Latinum Rubricastellanus.
32378: GOSCINNY & UDERZO. - Iter Gallicum. Novum periculum Asterigis. In Latinum convertit Rubricastellanus.
23514: UHLENBECK, CHRIS EN MOLENAAR, MEREL. - Mount Fuji; sacred mountain of Japan.
31457: UIL, H.. - Gezichten in de straten van Zierikzee met een historische beschrijving.
23722: UILDRIKS, F.J. VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
31340: UITERT, E. VAN & HOYLE, M. (ED.). - The Rijksmuseum. Vincent van Gogh.
32058: UITHOORN. - De Uithoorn, op Tamen ziende.
32111: ULFT. - t' Slot Ulft van Agteren te zien. - ´t Slot Ulft van Binnen.
21124: ULLMAN, ALARIK. - Softwood contracts.
16833: UNGER, WILHELM. - Beethovens Vermächtnis.
18582: UNGER, WILLIAM. - Dix Eaux-Fortes d'après les Maitres Anciens; Wouwerman, Jan van der Meer et Ruysdael.
11193: UNGER, W.S. - Het archief der Middelburgsche Compagnie.
21817: UNGER, W.S.. - Rijksarchief in Zeeland; de archieven der gewestelijke besturen van Zeeland 1799-1810 (met stukken over 1795-1799).
13378: UNGER, W.S. - De monumenten van Middelburg.
13404: UNGER, W.S.. - Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den landsheerlijken tijd. I-III.
31175: UNGER, W.S.. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste deel: Gedrukte kaarten en plattegronden. Tweede deel: Topografische prenten en teekeningen. Derde deel: Historie en leven. Vierde deel: Portretten en personalia.
27802: UNGER, W.S.. - De levensmiddelenvoorziening der Hollandsche steden in de Middeleeuwen.
14212: UNTERKIRCHER, F.. - Das Stundenbuch des Mittelalters.
19866: UNVERZAGT, C.. - Humus.
22932: UNVERZAGT, C.. - Humus.
18398: URBACH, CARL. - Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie. I. Stufenphotometrische Absorptionsbestimmungen in der Medizinischen Chemie.
21835: URBAN, MARTIN, A.O.. - Emil Nolde; unpainted pictures.
15229: URDIN, KIRO. - Planetarium of Kiro Urdin.
29131: URIOT, JAN. - Ontmoetingen.
4205: URIOT, JAN - Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia, geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Blik auf die ersten zwei Gesänge der Divina Commedia.
19686: UTERMANN, WILHELM. - Jungen- eure Welt! Das Jungenjahrbuch.
32051: UTRECHT. - De Kerk van S. Nikolaas te Utrecht.
32052: UTRECHT. - De Kerk van S. Geertruid te Utrecht.
30687: UTRECHT. - Utrecht. Oude Gracht.
30686: UTRECHT. - Utrecht. De Oude Gracht.
22441: UTRECHT. - Nieuwe Kaart van de Provincie Utrecht.
17619: UTRECHT DRESSELHUIS, J. . - Het distrikt Van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.
32049: UTRECHT. - De Staaten Kamer te Utrecht, van S. Jans Kerkhof te zien.
32050: UTRECHT. - Het Hof Provinciaal te Utrecht.
27765: UTRECHT. - De Provincie van Utrecht.
32053: UTRECHT. - Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
31424: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuws genootschap der Wetenschappen, 2de deel, 1e stuk. De godsdienstleer der aloude Zeelanders, uit oude gedenkstukken, volksoverleveringen en berigten opgemaakt.
21196: UTRECHT. - De Plompe Toren te Utrecht.
21152: UTRECHT. - Utrecht. De Weerdpoort en de oude Ryn. Le Weerdpoort et l'ancien Rhin. Das Weerdthor und der alte Rhein.
32270: UTRECHT. - De Kraan, het Stadt-Huys, en de St. Maartens, of Doms Kerk te Utrecht.
32268: UTRECHT. - Prospect von dem schönen Hauss nach der Mallien Baan anzusehen. / Vuë du Mail d'Utrecht, sur la Maison de Belle Vue.
32269: UTRECHT. - Gesicht van de St. Marice Plaazna de Sadel-Straat en Doms tooren te Utrecht. / Vuë de la PlaceSte Marie pres de rüe Sadél, vers la Porte Cathedrale à Utrecht.
21149: UTRECHT. - Utrecht. Gouvernement.
21150: UTRECHT. - Utrecht. Der Dom-Thurm. De Dom-Toren. Le clocher de la Cathedrale.
21151: UTRECHT. - Utrecht. La porte des dames blanches. Wittevrouwen Poort. Weisse Weiber Thor.
21201: UTRECHT. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht.
21202: UTRECHT. - 't Huys Walesteyn by Utrecht.
32055: UTRECHT. - De Singel te Utrecht by S. Lucie Bolwerk en het Overhaal Schuitje te zien.
32020: UTRECHT. - Het Vreêburg te Utrecht.
32054: UTRECHT. - 'T Martini-Gasthuis te Utrecht.
31258: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1e deel-1e stuk. Inhoudende de Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
31088: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
33283: UTT, MARY LOU & GLENN. - Lalique Perfume Bottles.
15734: UYTENHAGE DE MIST, J.. - Den klagenden veen-boer, Over de faem-roovende pasquillen tegens sijn Hoogheyt den Heere Prince van Orangie, en des selfs loffelijcke Voorvaderen (A). Tevens meegebonden: Aesopus Defensor. Sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden veenboer(B). Tot slot: Den Oprechten Stadthouder in Hollant, Waer in oock aengewesen wort de ydelheydt van de interest van Hollant..etc.(C).
31009: UYTTERSCHOUT, A. (ADRIAAN). - Ledige uyren. I. Deel Rym-Kroniek van Zeeland. II. Deel. Bybel-Stoff'. Bestaende in verscheyde wederleggingen, soo tegen de Joden; ...etc. III. Deel. Jok en Ernst. Meest, toegepast op des makers opkomst en voortgank,... etc
32840: VAASSEN. - 't Huis Kannenberg in de Veluwe, 1744/ 't Huis Kannenberg.
33528: VADER, J.. - De wagenmakerij op Walcheren.
32173: VAEREWIJCK, W.. - Het Keerend Lied. De Bladen voor de Poëzie. Zesde jaargang- nummers 4-5- Dec. 1942.
17879: VAHRENKAMP, W.E. AND VERHOEFF, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
26808: VAHTER, TYYNI & NISSINEN-LINNOVE, AINO. - Vanhoja Kauniita Käsitöitä.
30005: VAIZEY, MARINA. - Christo.
31792: VALENTIEN, FREERK. - HAP Grieshaber. Unikate 1977/78. Ausstellung zum 70. Geburtstag 4. April- 5 Mai 1979.
5315: VALENTIJN, M. - Saxa Locuta Sunt 1901-1951; gedenkboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Steen- en Offsetdrukkerijen en Fotolithografische Inrichtingen.
14199: VALENTIN, A.. - Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.
31240: VALÉRY, PAUL, FARGUE, LÉON-PAUL, LARBAUD, VALERY, ET AL.. - Commerce. Cahiers trimestriels. Cahier XV, 1928.
31300: VALÉRY, PAUL. - Choses tues.
33276: VALETON, J.J.P., ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., ET AL. - Onze Geloofs- en Strijdzangen. Geheelonthoudersliederen.
24765: VALK, WILMA, CORIJN, REGGIE & MEIJAARD, FRANS. - Vijftig jaar visserijfeesten Breskens.
24218: VALKEMA BLOUW, J.P.. - De familie Stastok; tooneelspel in vijf bedrijven naar de "Camera Obscura"van Hildebrand, bewerkt door Ir. J.P. Valkema Blouw.
30462: VALKEMA BLOUW, PAUL (ED.). - The Leiden "Afdrucksel". A type of specimen of the press of Willem Silvius in its last days (1582).
18040: VALKENBURG, RIK. - Laat zich 't orgel overal... Het koninklijk instrument en zijn bespelers.
21198: VALKENBURG. - Het dorp Valkenburg.
33204: VALKENBURG. - Sonneveldt, proche de Valkenburg/ Sonneveldt, by Valkenburg.
19640: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit (deel I t/m IV) 'Over den hoofdpersoon in het jaar 3001', 'De Edisonschool en de multi-multi-millionair', 'Per 'Paparisidorus' naar het onbekende' en 'De komeet met de wonderlijke geluiden'.
33340: VALLERY-RADOT, JEAN. - Le dessin français au XVIIe siècle.
23518: VALLIER, DORA, A.O.. - Vieira da Silva.
22132: VALSECCHI, MARCO. - L'Europa dei Paesaggisti.
27934: VALVEKENS, P.EM.. - Arnold van Leefdael/ Prelaat der Abdij van Averbode (+ 1584).
14389: VALVEKENS, E.. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
30610: VANA, JOH.. - De vroolijke declamator. Nieuwe verzameling van luimige gedichten, berijmde anecdoten, kwinkslagen, enz. voor voordrachten in vergaderingen en vroolijke vriendenkringen.
31636: VANDEKOP, DAVID. - Diary 1962-1977.
31366: VANDELLI, GIUSEPPE. - Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo critico della società Dantesca Italiana. Riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli.
18328: VANDENBERGHE, ROXANE. - Woordenboek van De Vlaamse Dialecten. Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 7: De Zeevisser.
22650: VANDENBERGHE, RAF (RED.). - Schoenmode sinds 1900.
25168: VANDENBROUCKE, J.P. & HOFMAN, A.. - Grondslagen der epidemiologie.
29357: VANDENSANDE, LESJA. - Pour l'honneur et pour la gloire Napoléon et les joyaux de l'empire.
21193: VANDERSTEEN, W.. - Suske en Wiske Vakantieboek; 'De rammelende rally', 'Het vliegende hart' en raadsels en spelletjes.
32681: VANDERSTEEN, W.. - De Avonturen van Suske en Wiske. De Koddige Kater.
32680: VANDERSTEEN, W.. - De Avonturen van Suske en Wiske. De Gouden Cirkel.
31658: VANDERSTEEN, WILLY. - De jonge brigand.
8236: VANDERVELDEN, JOS. - Staat en recht bij Vondel.
14302: VANDEUR, EUG.. - Heilig, Het, misoffer; verklaring der gebeden en ceremoniën.
31174: VANDEWALLE, A.. - Beknopte inventaris van het stadsarchief van Brugge. Deel I: Oud archief.
33290: VANE PERCY, CHRISTOPHER. - Lalique. A collector's guide.
28839: VANGROENWEGHE, DANIEL & GELDOF, TILLO. - Pondera medicinalia. Apothekersgewichten/ Apothecaries' weights.
11362: VANHEMELRYCK, F. - Kruis en Wassende Maan; pelgrimstochten naar het Heilig Land.
13357: VANHOVE, D.. - Sport in Hellas. Van spel tot competitie.
31748: VANKAN, L.J.. - IJsbestrijding bij kunstwerken.
25782: VANNEY, JEAN-RENÉ & MOUGENOT, DENIS. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: La plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes, analyse geomorphologique.
18090: VANSTEENKISTE, CONSTANT. - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval.
18729: VANSTEENKISTE, EUGEEN. - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen door Eugeen Vansteenkiste.
24910: VANVUGT, EWALD. - De verovering van Bali; documentaire reisroman.
30793: VASCONCELOS, ARTUR O. DE. - Catálogo de carimbos postais especiais de Portugal e Ultramar.
19003: VAT, DAN VAN DER. - Pearl Harbor. Dag der Schande.
14304: VECHT, N.J. VAN DE. - Ontstaan, Het, van vlakke vormen.
21526: VECHT, N.J. VAN DE - De grondslag voor het ontwerpen van vlakke versiering; een principieele beschouwing over het ontwerpen van vlakornament voor hen die belang stellen in de ontwikkeling van de toegepaste kunst in Nederland, alsmede voor hen die practisch daarin wrkzaam zijn en ten dienste van het onderwijs.
19054: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19052: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19536: VEELEN, IJSBRAND VAN. - Peter Vermeulen.
32487: VEELO, A. VAN. - Gids bij het Godsdienstonderwijs voor Huisgezin en Catechisatie.
18867: VEEN, O.S. VAN DER. - De Amsterdamsche Jongen of Het Buskruitverraad. Kinder-zangspel in 3 Bedrijven met Naspel.
25487: VEEN, MIRJAM VAN. - "Verschooninghe van de roomsche afgoderye"; de polemiek van Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder met Coornhert.
25358: VEEN, A.S. VAN DER. - Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.
29165: VEEN, K.H.C.W. VAN DER & GERBERS, W.J.P.. - Spoorwegbouw. Deel I: De bovenbouw van de weg.
29979: VEEN, J.E. VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
29824: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur.
20687: VEEN, E.. - De Zaansche handel en nijverheid.
22133: VEEN, B.. - Dictaat algemeene houtteelt en boschbescherming (bewerkt naar colleges van Prof. Ir. J.H. Jager Gerlings). Twee delen.
23057: VEENENDAAL, E.J.. - De Unie van Utrecht en haar hoofdbewerker, Graaf Johan van Nassau.
32048: VEENENDAAL, A.J.. - Het Dorp Veenendaal.
24095: VEENHOF, K.R.. - Phoenix; bulletin uitgegeven door het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, jaargang XIII-XVI (1967-1970).
15265: VEENSTRA, J.H.W.. - Haikoes te geef.
22993: VEENSTRA, IRENE (RED.). - Pause im Theater.
16256: VEENSTRA, H.. - Beoordeelingsleer van het rund.
20190: VEERE.. - Het Stadhuis te Veere.
20336: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27453: VEERE.. - Gezigt der thoren van Sandyck.
27462: VEERE.. -
27414: VEERE.. - Bekende overblyfsel van 't vervalle Kasteel Sandenburg.
22563: VEERE.. - Veere.
21752: VEERE.. - Vere.
27449: VEERE.. - De Cysterne (1551).
27447: VEERE.. - De Stad Veere.
23407: VEERE.. - Groote Kerk Veere.
20752: VEERE.. - Gemeente Veere.
27446: VEERE.. - Veere. 't Schotse Huis.
27467: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27479: VEERE.. - Kade te Veere.
27487: VEERE.. - Nederlandsche oorlogschepen brengen Fransche koopvaarders te Veere op.
27445: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27459: VEERE.. - Veer in Seeland.
27476: VEERE.. - Veere.
27484: VEERE.. - Veere.
27444: VEERE.. - Vere.
31873: VEERE.. - "Veere" Zeeand.
27454: VEERE. - Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
27456: VEERE.. - Ter Vere
27473: VEERE.. - Afbeelding van het Plegtig Eed-Zweeren tot bevestiging der Oude Constitutie, etc.
27451: VEERE.. - Veere. De Warwijckse straat.
31379: VEERE.. - Vere.
27458: VEERE.. - Vere.
27461: VEERE.. - Veere.
25163: VEERE.. - Veere.
31205: VEERE.. - Veere.
27474: VEERE.. - Veere.
20343: VEERE.. - De Stad Vere.
31135: VEERE.. - De Kampveersche Toren te Veere. - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg.
22140: VEERE.. -
27448: VEERE.. - Haven van Veere - Port de Veere.
24349: VEERE.. - Ter Veer.
24353: VEERE.. - Stadhuis te Veere.
27468: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
33511: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere. - Afgebrande kerk.
27913: VEERE.. - Veere.
27452: VEERE.. - De Stad Veere.
27482: VEERE.. - Veere.
25209: VEERE.. - Zonder titel.
31871: VEERE. - (Veere.)
27464: VEERE.. - De Stad Veere.
27466: VEERE.. - Allereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tusschen den 24 en 25 April 1747.
27460: VEERE.. - Veer in Seeland.
26340: VEERE.. - De stad Ter Veere.
27481: VEERE.. - Veere.
20344: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere.
20405: VEERE, RITTHEM, WEST-SOUBURG, MIDDELBURG. - Bekende overblyfsel van't vervalle Kasteel Sandenburg. - Kasteel van Rammekens. - 't Kasteel van Aldegonde. - Het Kasteel van der Hooge.
27604: VEERE.. - Het Kasteel Sandenburch.
27463: VEERE.. - La Maison de Ville de Tervere.
27450: VEERE.. - Veere.
27862: VEEREN, RONALD. - Leiderdorps kiekenboek.
14216: VEGAS, L.C.. - Vlaanderen en Italië; Vlaamse primitieven en Italiaanse renaissance.
22895: VEGTE, J.O. VAN DE. - Apeldoorn in oude ansichten.
31212: VEH, GERHARD M. & RAPSCH, HANS-JÜRGEN (ED.). - Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen.
25409: VEIGA FERREIRA, O. DA, TORRE DE ASSUNÇAO, C.F., MACHADO, F., NASCIMENTO, J.M. A.O.. - Le volcanisme de l'Île de Faial et l'éruption du volcan de Capelinhos. 2 Volumes.
30699: VEIJ, PIET DE. - 75 jaar "Juliana Middelburg" 1933-2008. Hoe begon het? Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wie waren het? Wie zijn het?
29457: VEIL, SIMONE, BREM, ANNE-MARIE DE, MALÉCOT, CLAUDE, A.O.. - Le monde de George Sand. Portraits photographiques.
16983: VEIRE, FRANK VANDE - Tragelaph. De Vleeshal - Middelburg.
12546: VELD, ALBERT IN 'T. - Littekens; met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
30590: VELDEN, JZ., C. VAN DER. - Raad en bestuur. Een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis. 2e stukje.
22910: VELDEN, D. VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War.
30741: VELDEN, PAUL VAN DER. - Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.
32316: VELDHEER, J.G. & NIEUWENKAMP, W.O.J.. - Alte Hollaendische Staedte und Doerfer an der Zuiderzee. Gezeichnet und in Holz geschnitten von J.G. Veldheer.
21537: VELDHUIZEN. - Gemeente Veldhuizen.
28573: VELDKAMP, ALBERT J.. - In het kielzog van Willem Barentsz; met het expeditieschip "Plancius" naar het hoge Noorden.
20580: VELDKAMP, G.R.. - Inleiding tot de analyse; leerboek der differentiaal- en integraalrekening met inbegrip van de theorie der reeksen.
32248: VELDKAMP, J. & BOER, K. DE. - Kun je nog zingen, zing dan mee! Negen en veertig algemeen bekende schoolliederen voor jonge kinderen met pianobegeleiding van P. Jonker.
22818: VELDMAN, J.L.. - De voorziening van aardolieproducten in Nederland gedurende de Tweede Wereldoorlog.
21153: VELP. - Velp. Het kasteel Bilioen.
33502: VELTENAAR, C.. - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig-maatschappelijk-kerkelijk.
12247: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant een gewest in opkomst
19271: VELTMAN, MARTIN. - Zonder titel.
18191: VELUWE, BART VAN DE. - Moment-Opnamen. Schetsen uit het leven.
9201: VEN, L.J. DE - Tijdstudiën voor het middenbedrijf.
22880: VEN, F.J.M. VAN DE. - Hendrik de Laat; graficus uit Brabant.
28705: VENEDIKOV, IVAN & GERASSIMOV, TODOR. - Thracian art treasures.
8214: VENEMA, ADR. - De Ploeg 1918-1930.
6806: VENEMA, ADR. - De ballingen, Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921.
18685: VENETTE, NICOLAES. - Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema.
33110: VENHUIZEN. - Kerk van Venhuizen, 1726.
27345: VENING, C.. - Southampton und Umgebung. Handbuch für Passagiere des "Rotterdamsche Lloyd".
21154: VENLO. - Venlo. Van het dorp Blerik gezien.
33205: VENLO. - De Stad Venlo te zien van den Maaskant, 1741.
11582: VENNE, A. VANDE - Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal.
33508: VENNE, A. VANDE - Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal.
24783: VENTE, ROB. - Topclub Feijenoord, jaaruitgave no. 4.
23556: VENTURELLI, GASTONE. - Incontro con il folclore Piceno; rassegna di canti e danse popolari del Piceno.
28760: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell; Zijn er zoo?
28759: VER HUELL, ALEXANDER. - Zoo zijn er!
31775: VERBAERE, HERMAN. - Oostvlaamse steden.
31456: VERBEEK, W.A.. - Het dorp Kruiningen in gezichten en gedichten.
28216: VERBIEST, DIRK & CAUTEREN, PHILIPPE VAN (ED.). - 3 Räume - 3 Flüsse. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben. I & II.
33066: VERBURG, ALEXANDRA. - Stripmakers in the Picture. 58 Portretten van bekende Striptekenaars.
30551: VERBURGH, HENRIËTTE. - Lucienne ten Have. Schilderijen 1998-2002.
22498: VERCAUTEREN, RICK. - Over mooi, werken van Hans Klein Hofmeijer.
31484: VERDAM, J.. - Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.
4531: VERDAM, J. - Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
4533: VERDAM, J. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift.
31834: VERDENIUS, MARTIE (RED.). - Thuis. Tijdschrift gewijd aan de inrichting der woning. 12 nrs.
26455: VERDUYN, LUDWIG. - Signaal; tijdschrift van het "Oberkommando der Wehrmacht" (1940-1950).
31710: VERGA, CARLA. - Maria Callas. Mito e malinconia.
31717: VERGA, CARLA. - Maria Callas. The lonely myth.
11052: VERGERS, P. - De Bloedstrijd onzer vaderen tegen Spanje, beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
28386: VERGILIUS MARO, P.. - De Georgica (Het Landleven)/ De Bucolica (Herderspoëzie; de eclogae IV, VI en X).
32178: VERGILIUS. - Aeneis.
32415: VERHAEREN, ÉMILE. - Choix de Poèmes.
4995: VERHAGEN, WIM - Anton Pieck; legende van een zondagskind.
25284: VERHAGEN JR., J.. - De geschiedenis der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland.
31899: VERHAGEN, P. & VELD, L.D. IN 'T. - Op de leugenbank. Verhalen van de rivier.
12557: VERHAVE, J. EN J.P.. - Jan de Prentenknipper (1798-1870). Zeeuwse volkskunst langs 's Heeren wegen.
30468: VERHEYDEN, A.L.E.. - Het Gentsche martyrologium (1530-1595).
27940: VERHEYDEN, A.L.E.. - De metamorfosen van het Vilvoords stadhuis.
30867: VERHOEFF, J.G.. - De Gelijkenissen onzen Heer en Zaligmaker. Verklaard en toegepast voor zijne gemeente op Aarde.
29437: VERHOEVEN, CLEMENS. - De gebroeders Van Limburg. Leven, werk en wereld.
19294: VERHOEVEN, BERNARD. - Pax Homnibus, gedichten.
26361: VERHOEVEN, NEL. - Sterk in je werk; gedrag in organisaties.
27729: VERHOOP, J.A.D.. - Chemische en microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem; een geobiologische studie.
31897: VERHULST, FRANK CORNELIS. - Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek.
29003: VERHULST, A. & GOTTSCHALK, M.K.E.. - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België/ Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978, handelingen/ proceedings.
12464: VÉRITÉ, MARCELLE. - De koning, de beer en het egeltje, en andere sprookjes.
2857: VÉRITÉ, MARCELLE, ET FRANCINE COCKENPOT - Rimes enfantines, mises en musique.
20555: VERKERK, JAN WILLEM. - Hollandsche en Engelsche gedichten.
29315: VERKRUIJSSE, PIET. - Plaatjes kijken; raadsels rond illustraties in oude boeken (twaalfde Bert van Selm-lezing).
29829: VERKRUIJSSE, P.J., HENDRIKS, W.A. & MATEBOER, J. (SAM.). - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
32410: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres Complètes. Tome I, II, IV & V. Poèmes saturniens-Fètes galantes-La bonne chanson-Romances sans paroles-Sagesse-Jadis et naguère/ Amour-Parallèlement-Bonheur-Chansons pour elle-Liturgies intimes-Odes en son bonheur/ Les poètes maudits-Louise Leclercq-Les mémoires d'un veuf-Mes hopitaux-Mes prisons/ Confessions-Quinze jours en Hollande-Les hommes d'aujourd'hui.
24766: VERLOOP, A.. - De trieensystemen van de vitaminen D en van verwante verbindingen.
32218: VERMANDERE, WILLEM. - Volle dagen. Fragmenten uit mijn brieven.
23669: VERMEEND, WILLEM, PLOEG, RICK VAN DER EN TIMMER, JAN WILLEM. - Taxes and the Economy; survey on the impact of taxes on growth, employment, investment, consumption and the environment.
31716: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1989-90. Stad Brugge Stedelijke Musea.
29317: VERMEERSCH, RIK. - Rik Vermeersch.
31714: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1982. Stad Brugge Stedelijke Musea.
31715: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1983-84. Stad Brugge Stedelijke Musea.
31713: VERMEERSCH, V. (SAM.). - Jaarboek 1987-88. Stad Brugge Stedelijke Musea.
30082: VERMEIREN, DIDIER. - Solides géométriques. Vues d'atelier.
29137: VERMET, D.M.. - De hofstede "Dies Diem Docet" en herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland.
13584: VERMEYLEN, EDMOND. - Museum Plantin-Moretus.
17795: VERNE, JULES. - Tien gasten.
32723: VERNE, JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen.
8023: VÉRONÈSE, MARCEL, AND JEAN-CLAUDE PERETZ - Mademoiselle 1+1.
16157: VERPAALEN, JOHN. - Verdwenen Belgische windmolens in oude prentkaarten. Moulins à vent belges disparus en cartes postales anciennes.
22462: VERRIJN STUART, C.A.. - Inleiding tot de beoefening der statistiek; eerste deel, "De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demografie".
31346: VERRIJN STUART, G.M., ET AL. - The Netherlands economic and cultural documentation. Volume VII/ Het Nederlands economisch cultureel archief. Deel VII/ Los archivos economicos y culturales Neerlandeses. Tomo VII/ Les archives economiques et culturelles Neerlandaises. Tome VII/ Das Niederländische ökonomische und kulturelle Archiv. Band VII.
33309: VERSCHELLING, BRENDA, GEMERDEN, COCK VAN, KUYK, WILLY, PUTTER, SAAR DE & KORSTANJE, WIL (RED.). - Van vluchthaven tot jachthaven 1962-2012. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Watersport Vereniging Neusen uit Terneuzen.
25253: VERSCHOOR, G.. - Sassenheim in oude ansichten.
15897: VERSCHOOR, A.C. - Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
18121: VERSCHUEREN, FA. L.. - Jubileumuitgave. Fa. L. Verschueren c.v. Orgelbouwers Heythuysen Opgericht 1891.
30928: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
33543: VERSTRAETE, D.. - Over Aardenburg en omstreken.
17882: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Daglicht.
22918: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Een berg verzetten (1982-1985).
28779: VERSTRAETEN, WILLIAM. - William Verstraeten.
22929: VERSTRAETEN, WILLIAM (RED.). - Gerard Lannoye.
22919: VERSTRAETEN, WILLIAM. - "(prenten)tentoonstelling een installatie" 18 september-11 oktober 1982.
20592: VERVAET, EWALD. - Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.
19732: VERVOORN, A.J.. - Het grafische werk van Jan Veth.
12890: VERWEY, ALBERT. - Dichtspel; oorspronkelijke en vertaalde gedichten.
31928: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
31927: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
24359: VERWEY, ALBERT. - Proza, deel I t/m X (compleet).
15198: VERWIJS, EELCO. - Ferguut; opnieuw bewerkt en uitgegeven.
20073: VESTDIJK, S.. - Hoe schrijft men over muziek? Opstellen over muziek.
245: VESTDIJK, S. - Zieke, De, mens in de romanliteratuur.
14532: VETH, CORNELIS. - Prikkel-idyllen. III: Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog; volksroman. IV: Roberta en Ewalda of wel Rooverhoofdman en haremdame; familie-roman. V: Onthullingen door een kamenier ten hove, 2nd ed. VI: Gids voor padvinders; indianan-verhaal. VII: Het geheim van den idioot; toneelspel à grand spectacle. 5 vols.
20148: VETH, JAN. - Hollandsche teekenaars van dezen tijd.
19430: VETH, JAN. - Rembrandt's leven en werk
18439: VETH, JAN. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Reproducties van etsen door Rembrandt.
23455: VETT, CARL. - Seltsame Erlebnisse in einem Derwischkloster.
20169: VETTER, PIERRE-JEAN, GELUWE, JOHAN VAN, E.A.. - Art Museum/ Museum Art
28120: VETTER, JACINTHA (RED.). - De Overslag 2004-2005.
28146: VETTER, JACINTHA, NIESSEN, MARCE & DEES, MELS (RED.). - De Overslag 2006-2007.
32016: VIANEN. - De Landpoort te Vianen.
18580: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De Composition Harmonie et Rythme of Composition Harmony and Rhythm.
32662: MAKYO & VICOMTE. - Het Land van Langvergeten. De Gevangenen van het Moeras.
30287: VIDTS, R. DE, E.A.. - Sint-Niklaas. Van Dorp tot Grootstad. De Priesteragiewijk.
8481: VIEGEN, J. - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst.
24972: VIERGEVER, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
32175: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden. Deel 2.
32174: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden.
31264: VIETH, G.U.A.. - Atlas der oude wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke.
30942: KOOSTAJA VELLO VIIRMAA. - Eesti küla ehitab. Contemporary rural architecture of Soviet Union.
18471: VILÍMKOVÁ, MILADA. - Le Ghetto De Prague.
19983: VILLIERS, ALAN. - Opgegeven als vermist; schepen waarover men nooit meer iets hoorde.
13683: VILLON, FRANCOIS. - Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.
16290: VILLON, FRANCOYS. - Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.
17500: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, M.. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.
28882: VINCKIER, ROMAIN (RED.). - Ieper Tuindag. Zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen.
27100: VINK, A.P.A.. - Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra.
23223: VINK, G.J.. - De grondslagen van het Indonesische landbouwbedrijf.
18366: VINK, A.K. (ED.). - Genealogie der familie Slis.
30433: VINKENBURG, HUUB. - Stimuleren tot perfectie. Kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening.
17793: VINOIS, ROOSE D'HOORE. - De ware legende van Jehanne D'Arc.
26209: VIOLA, F., A.J. & J.. - Marine Specialty and Mill Supply Co., Inc., wholesale distributors of steam specialties, marine hardware, general supplies, electrical supplies and equipment. Catalog 4.
33425: VIRULY, A. & SCHOLTE, HENRIK. - Bird's-eye view of the Netherlands.
31519: VIS, D.. - Jan van Herwijnen. Overzichtstentoonstelling bij zijn zestigste verjaardag.
20969: VISCH- BRINK, E.G., HARSKAMP, F. VAN EN BOER, D. D. - Afasietherapie (Neurologische taal- en spraakstoornissen 1).
32436: VISSCHER- D'HAEYE, BERNADETTE DE. - Hippolyte Daeye 1873-1952. Genese van een oeuvre.
6472: VISSCHER, NICOLAUS - Specvlvm Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
20479: VISSCHER, R.. - Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
23052: VISSCHER, NICOLAUS - Speculum Zelandiae dat is een beschryvinge ofte afbeelding der Steden, Ambachts-Heerlijckheden, Dorpen, Castelen, Ridderlijcke Hofsteden, Huysen en Gebouwen gelegen inde Eylanden en de Graeflijckheyt van Zeelandt; Bij een vergadert door Nicolaus Visscher.
33062: VISSER, H.A.. - De molens van de Hoeksche Waard in oude ansichten.
13162: VISSER, C., A. TEN BRUGGENCATE AND J. SCHREGARDUS. - Onze Hollandsche molen; bijdragen tot de kennis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks.
15794: VISSER, W.M. - Scheepsbouw voor 's Lands Vloot; vervolg op de Proeve van een ontwerp voor een strijder onzer Zeemacht.
3783: VISSER, W.C. - De landbouwwaterhuishouding van Nederland.
20294: VISSER, J.E. DE. - Leendert van Dijk; schilderijen-paintings 1975-2000.
14386: VISSER, J.. - Rovenius und seine Werke; Beitrag zur Geschichte der Nordniederländischen Katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
16154: VISSER, H.A.. - Nederlandse Molens in oude ansichten deel 2.
16155: VISSER, H.A.. - Molens in Utrecht in oude ansichten.
33579: VISSER, P.E.. - Wat de jager eveneens dient te weten. Geweertechnische wenken door P.E. Visser.
32262: VITALE, PETER & SARALEGUI, ALEJANDRO. - The Divine Home. Living with Spiritual Objects.
31365: VITELLESCHI, BARTOLOMEO. - Il passaggio e gli altri scritti del 1463.
28938: VITRINGA, CAMPEGIUS. - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
20609: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Comitatus Pars Batava.
20610: ZEEUWS VLAANDEREN. - Blad no. 8 van de 9-delige kaart van Zeeland van Le Rouge. Geeft Zeeuws-Vlaanderen weer van Philippine tot Hulst en van Ossenisse tot Axel.
22443: VLAANDEREN. - Le Comté de Flandre.
22451: VLAANDEREN. - Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Bouloigne in Vranckrijck.
25268: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Teutonicae.
22146: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Les Environs D'Anvers, Santvliet, Berg-Op-Zoom, Hulst, Axel, L'Ecluse & c.
25433: VLAANDEREN. - Kaartje van 'T Graafschap Vlaanderen.
22113: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Maat en verhouding; proportieleer, ten dienste van het figuurteekenen, geïllustreerd met tal van afbeeldingen der belangrijke canons
29370: ZEEUWS- VLAANDEREN (STAATS-VLAANDEREN). - Sas-de-Gand. Pays Sud-Est du No. 2 Ardenbourg.
23880: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN & CRAMER, RIE. - Kinderliedjes.
18267: VLEESCHAUWER, H.J. DE. - Immanuel Kant.
12727: VLEESCHAUWER A. DE, H. HENDRICKX AND G HEYNDRICKX. - Onderzoekingsmethoden van zuivelproducten.
26439: VLETTER, A. DE. - Na lange marsch...omkijken. Herinneringen en onzwaarwichtige overpeinzingen van een middelbaar-onderwijs-man, na een marsch van meer dan een halve eeuw door de Nederlandse onderwijswereld.
30395: VLETTER, M.E. DE, VOSKUIL, R.P.G.A., DIESSEN, J.R. VAN, E.A.. - Batavia/ Djakarta/ Jakarta. Beeld van een metamorfose.
17715: VLIEGHE, H. [ED]. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika. De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea.
31746: VLIET, EUGÈNE EN EDDY VAN. - Vader.
29612: VLIET, RIETJE VAN & LAMOEN, FRANK VAN. - Syberg. De Zoetermeerse Alchemist.
31417: VLIET, D. VAN (RED.). - Werktuigkundig Weekblad. Verzameling van oorspronkelijke en belangrijke studiën, mededeelingen en berichten uit buitenlandsche technische tijdschriften. Zesde en zevende jaargang in 1 band (1896 & 1897).
20411: VLISSINGEN. - Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys.
29273: GEMEENTEBESTUUR VLISSINGEN. - Vlissingen.
22024: VLISSINGEN. - Les docks, à Flessingue.
22029: VLISSINGEN. - Gezicht op Vlissingen.
23399: VLISSINGEN. - Vlissingen. Vlessinghe.
20753: VLISSINGEN. - Gemeente Vlissingen.
27511: VLISSINGEN. - Flissinga
27508: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27516: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26797: VLISSINGEN. - Chantier de Vlissingen.
31376: VLISSINGEN. - Vlissingen
26231: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26153: VLISSINGEN. - 't Huys Swanen-Burgh.
24722: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
22274: VLISSINGEN. - Vlissingen.
25203: VLISSINGEN. - Vlissingen. Neugierige Passagiere auf Reis.
25148: VLISSINGEN. - Oud Vlissingen van den Jare 1500.
24351: VLISSINGEN. - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant.
25308: VLISSINGEN. - Een vlissingsche loods.
24723: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27509: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
27578: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
27528: VLISSINGEN. - Domus Senatoria Vlissingensis.
27510: VLISSINGEN. - Filissinga.
27522: VLISSINGEN. - Flessingue.
24721: VLISSINGEN. - Flissingen.
27524: VLISSINGEN. - Gevangentoren te Vlissingen.
27532: VLISSINGEN. - Herinnering aan Zeeland.
27530: VLISSINGEN. - Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken.
27531: VLISSINGEN. - St. Jacobstoren Vlissingen.
27525: VLISSINGEN. - 't Huys Lammeren-Burgh.
27529: VLISSINGEN. - 't Stadhuis te Vlissingen.
27533: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27526: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27513: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27515: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27518: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27523: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22571: VLISSINGEN. - Stoomtram Vlissingen-Middelburg. Zomerdienstregeling, aanvangende 1 Juni 1903.
21742: VLISSINGEN. - Vlissingen.
31158: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22268: VLISSINGEN. - Vlissingen.
14691: VLOTEN, J. VAN. - Middelburgs beleg en overgang (1572-1574) naar de oorspronkelijke bescheiden geschetst.
20011: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581 (deel I en II).
28105: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - En het leven een droom. De kunstenaarsfamilie Góth.
30694: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven.
24561: VLOTEN,- DOTING, L. VAN. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).
19704: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - Colour and sun! Artists' colonies by the sea; Domburg-Nidden/Nida-Ahrenshoop 1870-1930.
28225: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).
30571: VOCHT, LODEWIJK DE, PELEMAN, BERT EN DAMME, FRANK-IVO VAN. - Uilenspiegel Ballade.
13578: VOCHT, H. DE., F.M. OLBRECHTS, E.H.L. PHILIPPEN, A. - Nicolaus Clenardus.
31039: VOCINO, MICHELE. - Das Schiff in der Zeit.
28056: VOEGLER, J.G. & MAN, J.C. DE. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, vierde stuk.
31528: VOEGLER, J.G.. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894.
27743: VOERMAN, J., E.A.. - Gedenkboek van de Utrechtsche Indologen Vereeniging 1925-1950.
29750: VOET, H.A. & HERK, R. VAN. - Groeten uit Oudekerk aan den IJssel.
20993: VOET, H.A.. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
29235: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior anno 1961.
19308: VOGELAAR, A.J. (ED.). - Christelijke lagere school 'School met de Bijbel' te Ouddorp 100 jaar. 1885-1985.
32161: VOGELAAR, L.. - 't Gebruis der zee doet Gij bedaren. Herinneringen aan de watersnood in 1953.
33554: VOGELSCHOR, HANS VAN 'T. - Vertelsels van Patjen Guust. Humor uit Zeeuws-Vlaanderen.
27933: VOIGT, ALBAN. - Die Riviera. Junk's Natur-Führer.
18171: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON. - Het wapen stijl en vorm.
31515: VOLKER, T.. - Gedichten.
31749: VOLLAARD, PIET & GROENENDIJK, PAUL. - Architectuurmodellen nr. 1. Directiekeet Oud-Mathenesse van J.J.P. Oud.
4339: VOLLENHOVEN, M.W.R VAN - Het, geslacht Van Vollenhoven (Oud-Overijsselsch geslacht).
21908: VOLLENHOVEN, C. VAN. - Het adatrecht van Nederlandsch-Indië (2 delen in 4 banden).
2067: VOLLEWENS-ZEYLEMAKER, GRETA - Duvel; Mia Mol's laatste schooljaar.
23337: VOLTA, FRANCO (ED.). - Fronte Terra, l'armamento Italiano nella 2a guerra mondiale: Carri armati 2, carri leggeri, parte seconda: carro veloce 33-35 le operazioni belliche.
32512: VOLTAIRE. - Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.
13480: VOLTAIRE. - Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
20951: VOLTELINI, HANS. - Der Wiener und Kremser Judeneid.
33184: VONDEL & LENNEP, J. VAN. - De Werken van Vondel. In verband gebracht met zijn leven, en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen. In 12 delen.
29564: VONDEL, J. VAN & VERWEY, ALBERT. - Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd door Albert Verwey.
8240: VONDEL, I. VAN. - De Heerlijckheit der Kercke.
33219: VONK, MANON, ZUIDERDUIN, SANDRA, VOS, JOHAN, DE, ET AL. - Grote Fotografen. Complete Reeks. Rineke Dijkstra-Carl De Keyzer-Raymond Rutting-Rob Hornstra-Koos Breukel-Hans Heus-Joost Vandenbroek-Robert Capa-Stephan Vanfleteren-Guus Dubbelman-Hellen van Meene-Sebastião Salgado-Gerard Fieret-Ed van der Elsken-Helmut Newton-Robert Newton-Henri Cartier-Bresson-Peter Lindbergh-Man Ray-Anton Corbijn.
21778: VONK, C.. - Is de tegenwoordige strijd over de wedergeboorte der kinderkens wel noodig? Toespraak gehouden in de vergadering van den Raad der Gereformeerden Kerk te Schiedam in December 1943.
16873: VOO, H. VAN DER. - Cel of gemeenschap?
31034: VOOGD, A.. - J. Verheul Dzn., architect Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
17860: VOOGD, G.A.A. (ED.). - De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer.
30072: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. Deel I & II.
26996: VOORBURG. - Het huis de Werve of Klein Matenes bij Voorburg.
33017: VOORBURG. - Het Huis te Binkhorst, onder Voorburg, 1738/ Het Huis Loo, onder Voorburg, 1738.
33574: VOORDA, IACOBI. - Commentarius ad legem Falcidiam, quo multa iuris Iustinianei loca exponuntur, illustrantur, emendantur, vindicantur. Accedit eiusdem dissertatio de legato partitionis.
18853: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
24527: VOORHOEVE, CAREL & MEES, FOKKO. - Reinaert de vos.
18865: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
32731: VOORHOUT. - De Kerk te Voorhout, 1740/ Overblyfsel van 't Slot Boekenburg in Voorhout, 1738.
29280: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Geïllustreerd Nieuws.
29277: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Nieuws in beeld. Wekelijksche uitgave van den Geallieerden Voorlichtingsdienst.
29278: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29279: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
27323: VOORN, HENK. - Papierfabricage in de eerste helft van de negentiende eeuw.
28235: VOORSCHOTEN. - Het Huis ter Horst, 1739.
28237: VOORSCHOTEN. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738.
28236: VOORSCHOTEN. - Het Slot ter Lips, 1739.
32992: VOORSCHOTEN. - Het Huis van Duivenvoorde onder Voorschoten van voren, 1739/ Het Huis van Duivenvoorde van agteren.
32993: VOORSCHOTEN. - Het Slot Ter Lips, onder Voorschoten, 1739/ Het Huis Ter Horst, 1739.
32872: VOORST. - 't Huis het Velde by Voorst, 1743.
32094: ZUTPHEN / VOORST. - 't Huis de Voorst by Zutphen. / 't Huis het Velde by Voorst.
31483: VORM, HOBIUS VAN DER. - Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen...
32590: VORRINK, JOH.. - Een schoone en wonderlijke historie van den zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam, geleid door een zwaan uit het land van Rijssel. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink.
32572: VORST, I.. - Gebeden voor de verzoendag. 2 delen.
30880: VORSTELMAN, C.. - De Eik en de Ekster.
29854: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
15573: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. VAN - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
15690: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter.
11881: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
33450: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Scaldis, Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
33457: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
31453: VORSTHEUVEL LABRAND, G.J.. - Zierikzee rampstad. Verzamelde indrukken van de burgers van Zierikzee over de Rampdagen, Februari 1953.
33069: VOS, A.G. DE. - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht.
30037: VOS, PAUL & WYNEN, JOHN. - Panorama van Mol.
29380: VOS, ART DE & ANTONISSE, RINUS. - 200 jaar Wilhelminapolder; waar eens vloed en ebbe viel.
26750: VOS VAN MARKEN, J.. - Eene mededeling over de oorzaken van zelfontbranding van stoffen in schepen geladen.
22042: VOS, MARCEL. - Akkerman; schilder/ painter.
15534: VOS, CHRIS DE - Beroemde fransche opera's.
1658: VOS, BENNO - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
20384: VOS, A.. - Alblasserdam in oude ansichten.
33483: VOS, P. D. DE. - Bijzonderheden over oude patricische woonhuizen te Zierikzee. Uitgegeven door de Vereeniging "Zierickzee".
12465: VOSBERGEN, H.K.A.. - Nederland; reis- en wandelgids.
29599: VOSKUIL, MENNO (INLEIDNG). - Hans Warren. De collectie van Niek Oele. Catalogus 53 Antiquariaat Fokas Holthuis (Luxe-editie).
27851: VOSMAER, C.. - Gedenkboek.
27499: VOSMAER, G.C.J. & VERNHOUT, J.H.. - Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.
26621: VOSMAER, C.. - Vogels van diverse pluimage.
16596: VOSS VAN HAEFTEN, H.J. DE, EN BEN KNÜPPE. - Jan van Dun 17juni 1917-october 1945.
21758: OUD-VOSSEMEER. - Gemeente Oud-Vosmeer.
32463: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER & JONCKBLOET, W.J.A.. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Derde jaargang, derde aflevering. Roman van Walewein. Eerste deel.
22331: VOTH, HANNSJÖRG. - Zeichen der Erinnerung; Arbeiten von 1973-1986.
33529: VRANDE, L.G.W. VAN DE. - Ons Groot Avontuur. Met 2-14 R.I. Bataljon "Zeeland" naar Indië.
15179: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Vier eeuwen Nederlandsch studentenleven.
32154: VREDENDAAL, JAAP VAN & MEIDEN, WILLEM VAN DER. - Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.
30634: VREDENDUIN PZ., J.. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
27097: VREEDE, C.. - Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.
27096: VREEDE, C.. - Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.
27098: VREEDE, C.. - Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.
13754: VREESE, A.M. DE. - De Haven van Gent.
19923: VRIEND, J.J.. - De bouwkunst van ons land. De steden. Het platteland. Het interieur.
16208: VRIES, THEUN DE.. - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
33392: VRIES, G. DE. - Bij de Berg-Alfoeren op West-Seran. Zeden, gewoonten en mythologie van een oervolk.
4963: VRIES, ANNE DE - En nergens op de wereld....
31807: VRIES, HENDRIK DE & DIJKSTRA, JOHAN. - De Ploeg 20 jaar. Schilderkunst in Groningen (door Hendrik de Vries) en Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst (door Johan Dijkstra). Gevolgd door 12 reproducties naar schilderijen.
28451: VRIES, FENNA DE (RED.). - Co Westerik. Aquarellen/ tekeningen, Watercolours/ drawings.
21915: VRIES, D. DE (RED.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800; een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de collectie Bodel Nijenhuis.
31389: VRIES, MAUREEN DE, UHLENBECK, CHRIS & WESSELS, ELISE. - The pupils of Kaburaki Kiyokata. New Ukiyo-e from the greater Taisho period.
24244: VRIES, G.J. DE. - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
32290: VRIES, V. DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
11382: VRIES, W. DE - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732).
15478: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
18731: VRIES, JOH. DE. - Een kwart eeuw Terneuzen. (1900-1925). Uit het leven van alle dag.
17407: VRIES, JOH. DE. - Oost Zeeuwsch-Vlaanderen 'nu en toen'.
3785: VRIES, H. DE, EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
14850: VRIES, G. DE. - Onze krielhoenders.
4464: VRIES JR., R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
19014: DE VRIES, JOH.. - Postale herinneringen
26935: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
22941: VRIESE, WILLEM HENDRIK DE. - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.
33452: VRIEZE, W.P. DE. - 29 Verhalen. Uit de historie van Schouwens Westhoek.
15438: VRIJE, ADR. DE. - Gedichten.
19400: VRIJENS, J.. - Basis voor verantwoord trainen.
27329: VROEGE, DENS (ED.). - Portraits by Corstiaan de Vries.
25074: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel.
31747: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen compleet.
21765: VROUWENPOLDER. - Gemeente Vrouwepolder.
20981: VRUGT, M. VAN DE. - De criminele ordonnantiën van 1570; enkele beschouwingen over de eerste strafrechtcodificatie in de Nederlanden.
20345: VRYBURG. - Het Huys en Hof Vryburg.
10672: LANDESLOT VAN VRYBURGH - Nieuw Nederland; staat en maatschappij na den oorlog.
19739: VUGS, JOOP (SAM.). - Joop Vugs.
32224: VUIJSJE, ROBERT. - King Klashorst. De biografie.
12618: VUUREN, L. VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
23922: VUUREN, L. VAN. - Geography; development of the geographical knowledge of the Malay archipelago.
30447: VUYK, R.. - Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen.
28688: VUYST, ACHIEL DE. - Genezende handen.
30436: WAAL, W.J. DE. - De geschiedenis van de psychotherapie in Nederland.
11975: WAAL, CORN. J. DE - Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc.
30437: WAAL, W.J. DE. - De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.
29025: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Drie (zee)gedichten.
30442: WAALS, H.G. VAN DER. - Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.
29758: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.
21818: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.
28943: WAARD, C. DE. - De rand van het eiland Walcheren in 1546; met eene schetsteekening van P.L. Bolier naar aanwijzing van H. van Gelderen.
20754: WAARDE. - Gemeente Waarde.
26300: WAARDE. - 'T Dorp Waarden - 'T Zelve anders.
18749: WAARDE. - 'T Dorp Waarden.
32157: WAARSENBURG, HANS VAN DE & MARTENS, JAN. - Je zit aan tafel.
18801: WACHENHUSEN, HANS. - Mijn dagboek van den Fransch-Duitschen Oorlog in 1870 en 1871.
19155: WACKERNAGEL, WILHELM. - Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen.
31220: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe. Deel I t/m IV.
28922: WAGENAAR, JAN. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. 21 delen (Inclusief register).
14998: WAGENAAR, JAN. - Het Leeven van Jan Wagenaar. Benevens Eenige Brieven van en aan Denzelven.
18225: WAGENAAR, HAAKMA TH.. - Historische Monumenten van Schouwen-Duivenland.
31984: WAGENAAR, JAN. - Verkorte vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Getrokken uit het alom beroemde werk van den vermaarden heer Jan Wagenaar, in leven historie-schrijver der stad Amsterdam.
30689: WAGENINGEN.. - Wageningen.
10481: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden; gedichten.
19768: WAGNER, ANNA. - Sierk Schröder. Schilder en tekenaar.
20158: WAGNER, JAN. - Antoon Derkzen van Angeren 1878-1961; de bezielende kracht achter de Rotterdamse grafiek.
14435: WAGNER, A.. - Matthijs Maris.
32235: WAGTHO, EUGÉNIE J.M.. - De weg en de waarheid. De wedergeboorte van de nieuwe mens.
4940: WAIBOER, A.J., A. WIEDIJK EN JAC. H. OUDT - 100 jaar Waard en Groet 1844-1944.
27379: WAL, THEO J. & ERIC VAN DER. - Vaarwel; een verhaal van Theo J. van der Wal verlucht met houtsneden door Eric van der Wal/ Lebwohl; eine Erzählung von Theo J. van der Wal mit Holzschnitten von Eric van der Wal.
14232: WALCH, J.. - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
14231: WALCH, J.. - Boeken die men niet meer leest.
22272: WALCHEREN. - Nieuwe kaart van het eiland Walcheren....
31121: WALCHEREN. - Het vogelschieten op Walcheren (Zeeland).
31122: WALCHEREN. - Het ring rijden.
22512: WALCHEREN. - Map of the Island of Walcheren with te Fortifications & C.
23270: WALCHEREN. - Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
7115: WALCOT, W. - Architectural water-colours & etchings.
33439: WALDHOUWER, G.P.L.. - De twee vaandrigs of de aanslag op Aardenburg in 1672. 2 Delen.
10082: WALDMAN, D. - Joseph Cornell.
21794: WALL, ROBERT. - L'âge d'or des grands paquebots....qui nous font rêver depuis quatre générations.
29263: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film 1978.
29265: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film '76-'77.
30298: WALLE, B. VAN DE. - La transmission des textes littéraires Égyptiens. Avec une annexe de G. Posener.
33060: WALLER-DE WOLFF, N.. - Mijnsheerenland in oude ansichten.
24465: WALLROTH, TILMAN. - Drehmaschinenpraxis für Modellbauer.
25716: WALRAVENS, JAN. - Felix de Boeck.
26610: WALSH, LE VTE.. - Saint Louis et son siècle.
27789: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
19128: WALTER, EMIL DR.. - Unsere Süsswasserfische.
29543: WALTHER, INGO F. (SAM.). - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media en fotografie.
22052: WALTHER, JOHANNES. - Geologie; die Methoden der geologie als historischer und biologischer Wissenschaft.
32645: WALTHÉRY, FRANÇOIS, WASTERLAIN, MARC & WILL. - Natasja. Een afgelegen eiland.
27951: WANDEL, M.. - Oorlogsdagboek 1940- '45.
16045: WANSBEEK, T.J.. - Quantitative effects in panel data modelling.
20075: WAPENAAR, A.. - Literaire overdenkingen.
32391: WARD PRICE, G.. - Ik ken deze dictators.
31561: WARLOP, E.. - The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.
22188: WARMING, EUG. & GRAEBNER, P.. - Eug. Warming's Lehrbuch der Ökologischen Pflanzengeographie.
33202: WARMOND. - Klinkenberg appartenant à Madame la veuve du Sieur François Velters/ Klinkenberg toebehorende Mevrouwe de weduwe van den Heer Frans Velters.
32727: WARMOND. - 't Huis Oud Teilingen of Lokhorst, by Warmond. / 't Huis Oud Teilingen, van agteren, 1740
33203: WARMOND. - La Maison de l'ancienne Alkemade appartenant à Mire. Floris van Alkemade Seigr. de l'ancienne Alkemade & &/ 't Huys oud Alkemade, toebehorende den Hr. Floris van Alkemade, Heere van oud Alkemade & &.
33200: WARMOND. - Entrée de la Maison de Warmont appartenant à Mr. Guillaume de Wassenaar Seigneur de Warmont/ Ingang van het Huys te Warmont, toebehorende den Heer Willem van Wassenaar, Heere van Warmont.
32729: WARMOND. - De Kerk te Warmond/ 't Huis te Warmond, van agteren, 1730.
33201: WARMOND. - Lieu de Plaisance de Monsieur Henry Colonius/ Lustplaats van den Heer Hendrik Colonius
13502: WARNERS, J.D.PH.. - Het Nederlandse kwatrijn.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

5/9