Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20166: JOH. C.V.. - Rotterdamsche Kunstkring/ Gedenkboek 1893-1913.
29709: JOHNE, SVEN (ED.). - Leben und Sterben in Ostdeutschland und anderswo/ Life and Death in East Germany and the Rest of the World.
28642: JOHNSON, PHILIP, A.O.. - Peter Eisenman & Frank Gehry.
17190: JOL, J. A.O. (ED.). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar Rederij Theodora.
23662: JOLLES, J.A.. - De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland; overzicht van hetgeen nog bestaat.
18854: JOLLY, RUDOLF. - Atlas zur Mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie nebst einer Anleitung und erläuterndem Text von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Jolly.
14032: JOLY, N.. - Dessins et tableaux de maîtres; avec la participation du Musée Pouchkine.
24692: JOLY, LAURENT. - Xavier Vallat; du nationalisme chrétien à l'antisémitisme d'État, 1891-1972; biographie.
4456: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
23939: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
12995: JONCKBLOET, W.J.A.. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI.
28542: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
32937: JONES, LOUISE (ED.). - Comix International # 5. Eight full color classic horror stories.
13413: JONES, E.B.. - Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.
28190: JONES, SYDNEY R.. - Old houses in Holland.
24878: JONES, GARETH (ED.). - The Blackwell Companion to Modern Theology.
29483: JONG, SJOERD DE. - Veensch Verleden II (of: "van wie ben jij d'r één?").
20546: JONG, D. DE, KOBEL, H. EN SALIETH, M.. - 'Nieuwe beschryving der Walvisvangst en Haringvisschery'. Heruitgave in facsimile.
24388: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders, in de periode 1956 tot en met 1960 met aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1955. 3 Delen, compleet (A-L, M-Z en repertorium en titelregister).
24383: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1951 tot en met 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 3 Delen (A-L, M-Z en repertorium en titel-catalogus).
8676: JONG, H. DE - Computer-supported analysis of scientific measurements.
25114: JONG, H.W.M. DE. - Demonische ziekten in Babylon en bijbel.
15118: JONG, M. DE. - Drie zestiende-eeuwse esbatementen; Tielebuijs / De blinde die tgelt begroef / De luijstervinck.
21968: JONG, S. DE. - IJssel & Berkelflora; in het voetspoor van David de Gorter.
23953: JONG, J.D. DE, KUYL, O.S., HAGEMAN, B.P., A.O.. - Mededelingen van de geologische stichting, nieuwe serie no. 15.
19111: DE JONG, JON. - 1000x 30x30 April, of hoe het elke dag verder gaat.
18842: JONG, A. DE AND CRAMER, RIE. - Old England. English songs of long ago. The original tunes harmonized by Alex de Jong. Illustrated by Rie Cramer.
13908: JONG, E. DE E. A.. - Miniaturen. Middeleeuwse manuscripten.
33364: JONGE, C.H. DE. - Het costuum onzer voorouders.
33527: JONGE VAN ELLEMEET, B.M. DE. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
26906: JONGE, NICO M. DE. - Landschap, luister der cultuur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de landschapsarchitectuur aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 23 februari 1978.
22104: JONGE- COHEN, TH. E. DE. - De dimerie der fronttanden; een bijdrage tot de morphogenese van 's menschen gebit (overdruk uit het T.v.T. XXXVIII jaargang, afl. 8/9 aug. sept. 1931).
12834: JONGE, B.C. DE. - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge; met brieven uit zijn nalatenschap.
15448: JONGE, J.C. DE. - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen, Luitenant-Admiralen van Zeeland.
29744: JONGE, A.W.J. DE. - De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten.
21221: JONGH, AAD DE. - Provo; een jaar provo-activiteiten.
23521: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw; huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
9795: JONGH VISSCHER, G.C. - Geschiedenis der bouwkunst; een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen.
22975: JOOSEN, P.. - Tilburg's donkere dagen in 1944.
20403: NIEUW EN SINT JOOSLAND. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
27363: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
32713: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
27362: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
21769: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland
16258: JOOSTING, J.G.CH.. - Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen.
33075: JORGENSEN, MOGENS HUGO & KRABBE, STEEN. - Dampskibsselskabet "Norden" 1871-1996. 125 Years on the High Seas.
26719: JOSEPHSON, MATTHEW. - Ruth Gikow.
30419: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche Oudheden of Historie der Joden.
30226: JOSSELIN DE JONG, F. DE. - Dubbele geslachtsnamen.
26425: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle- nouvelle série- XXXVIe année- no. 42: Le surréalisme I.
26424: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle, nouvelle série- XLe année, no. 50: Panorama Italie 78.
26168: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - Hommage à Dali (avec une lithographie de La Bataille de Tétouan d'après originale de Dali).
18772: JOVIUS, PAULUS (PAOLO GIOVIO)(PAULI IOVIJ) AND ULLOA, ALONSO (ALFONSO). - De historien van Paulus Jovius, bisschop tot Nucera: Inhoudende de waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het jaer 1494. tot het 1547. (sic!) in Europa / Asia ende Africa / te water ende te lande / by Keyseren / Coningen / Vorsten ende Heeren met wondere veanderinghen /soo in vreed's als in oorloghs tijden verloopen zijn: tot noch toe by gheene andere soo naecktelijck beschreven (I). Added: Historie ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten Keyser Caerle de vijfde van dien name (II).
27485: JOYEUX, CH. & SICÉ, A.. - Précis de médecine des pays chauds.
10826: JUCQUOIS, G. - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest.
23659: JUDA, ANNELY. - Configuration 1910-1940 and seven Tatlin reconstructions.
32450: JUDIN, JUERG M., JENTSCH, RALPH & MCCLOSKEY, BARBARA. - George Grosz. Die Jahre in Amerika 1933-1958.
13409: JUFFERMANS, JAN. - Albert Roelofs, 1877-1920.
16203: JUIN, HUBERT. - Dessins érotiques de Bertrand II
21789: JUMELET, S.A.. - Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984.
30583: JUMELET, S.A.. - Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984.
28283: JUNG, C.H., DAMME, M.H., E.A.. - Volk in Nood. 5 Jaren Nederlandsche historie.
25050: JUNGMANN, J.A.. - Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de buitengewone zitting van 1840, gehouden van 4 augustus tot 5 september 1840. Iste & IIe Deel, "Verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer, benevens kort verslag van het verhandelde in de Eerste Kamer der Staten-Generaal"/ "Bijlagen van het verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer".
21489: JURDANT, JEAN-MARIE. - Les jardins aquatiques; un rêve, un défi, une découverte!
33459: JUTEN, G.C.A.. - Keuren en handvesten der stad Hulst. Oude vaderlandsche rechtsbronnen.
17887: KAETTERER, O.. - Die Schule des Eislaufes.
5685: KAHMEN, VOLKER - Erotik in der Kunst; Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
5690: KAHMEN, VOLKER - Erotic art today.
9731: KAHN, G. - La peinture galante en France au XVIIIe siècle: François Boucher; Jean Honoré Fragonard.
33149: KAINBACHER, PAUL. - Die Erforschung Afrikas. Die Afrika-Literatur über Geographie und Reisen 1500-1945. Eine Bibliographie von A-Z.
29905: KAINER, HELMUTH. - Holzuhren. Vergleichende Untersuchungen an Schwarzwälder und Schweizer Holzuhren. Furtwanger Beiträge zur Uhrengeschichte, Band 2.
25498: KAISER, J.W.. - Beleving van het evangelie als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door ontsluiering van het evangelie naar Marcus.
23032: KAISER, P.J.. - Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.
32135: KAISER, F.. - De Sterrenhemel. 2 delen.
9210: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
24182: KALFF, MARTIN, E.A.. - Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen.
32482: KALFF, MARTIN. - Onbekende vrienden.
15694: KALFF, MARTIN - In 't hartje der stad; oud en nieuw Amsterdam.
27903: KALININ, M.I.. - Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben.
28879: KALK, EISSE. - Bouwmeesters met draagvlak. Architectenbureau Van Stigt.
32331: KALKHOVEN, W., OSTERLOH, H., PHILIPSEN, A., REEMERS, J. & VERHULST, H. (SAM.). - Tachtig jaar Philips brandweer.
23569: KALKMAN, TON EN HAVER, HENK. - Luister, het Fort vertelt; Kustfort IJmuiden.
27236: KALSHOVEN, L.G.E.. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen.
28766: KAM, WOUTER VAN DER. - Niel Steenbergen; schepping in beelden.
16985: KAMBER, ANDRÉ, HARRY ZELLWEGER AND KATHERINA VATSE. - Mauboulés. Skulpturen - Collagen.
6443: KAMPA, TH., EN H. VANDERSMISSEN - Atlas van de monumenten in de Zeeuwse Delta.
25620: KAMPEN, N.G. VAN. - Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa, sedert den vrede te Parijs in 1815 tot op de tweede Fransche omwenteling in 1830. Twee losse delen (compleet).
22504: KAMPEN. - Kampen. Gezigt aan de kade bij de IJsselbrug.
33214: KAMPEN, N.G. VAN. - Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen opstand.
18451: KAMPEN, H.C.A. VAN & PIET MARÉE. - Varen.
24840: KAMPEN, N.G. VAN. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. Vol. 1 & 2.
18999: KAMPEN, ALB. VAN. - Justus Perthes' Atlas Antiquus. Taschen-Atlas der Alten Welt. 24 Karten in Kupferstich mit Namenverzeichnis und einem Abriss der alten Geschichte.
30673: KAMPEN. - Kampen.
20554: KAMPMANN, RÜDIGER MARIA. - Gesichte des Athanasius Pernath; ein Zyklus in Bildern von Helmut Wenske.
31268: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas.
30574: KAN, JAN. - De geschiedenis van het produktie-, toeleverings- en hoveniersbedrijf "De Betho". Van lijkenhuisje tot "Klein Frankrijk"
29231: KAN, A.H., GELDEREN, H. VAN, E.A.. - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
15000: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas, ten gebruike bij Streckfuss, Geschiedenis der wereld.
30239: KANE, BOB. - Batman en Robin de wonderjongen. 100 pagina's spanning en avontuur.
30238: KANE, BOB. - Batman en Robin de wonderjongen. 10 nieuwe spannende verhalen.
20538: KANN, M.. - Der Arzt im Hause; ein Wegweiser zur Bekämpfung und Verhütung von Krankheiten.
26017: KANTER, J. DE. - Altoosdurende almanak of tijdwijzer/ Geschiedenis, bijzonderheden, verklaring en samenstelling van den almanak.
33477: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - Natuur- en geschiedkundige beschrijving van den watervloed tusschen den 14 en 15 januarij1808.
33478: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - De Franschen in Walcheren.
31283: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - Handboekje voor de ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
10610: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - Provincie, De, Zeeland.
13315: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - De Provincie Zeeland (2 vols.)
12437: KANTERS, H.. - Hans Kanters.
31396: KAPANDJI, I.A.. - Bewegingsleer aan de hand van tekeningen van de werking van de menselijke gewrichten. Deel III: de romp en de wervelkolom.
20600: KAPELLE. - Capelle en't Huis te Bruëlis.
26149: KAPELLE. - Capelle en 't Huys te Mael-Stede.
20125: NIEUWERKERK EN KAPELLE. - 'T Dorp Nieuwerkerk in Duiveland. - Kapelle in Duiveland.
27295: KAPELLE. - Het Slot Maalstede bij Kapelle - Het Huis Barbistein bij Heinkensant.
20253: KAPELLE. - De Kerk te Kapelle.
27294: KAPELLE. - T' Dorp Kapelle - T' Zelve Anders.
20836: KAPELLE. - Gemeente Kappelle.
17138: KAPHERR, EGON VON. - Mit Kreuz und Knute. Das Kosakenbuch von E.v. Kapherr.
29834: KARABELNIK, MARIANNE (ED.). - Stripped Bare. Der entblösste Körper in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie.
12975: KARHOF, N.J. - Middelburg in heden en verleden; een verzameling van verboden foto's uit de bezettingstijd.
31683: KARMARSCH, K. & HEEREN, FR.. - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. Eerste deel (van 3).
24146: KAROW, O.. - Die Architektur als Raumkunst.
4546: KARPELES, G. - Geschichte der orientalischen Literatur in alter Zeit; mit 7 einfarbigen und 7 Tafeln in Farbendruck und 42 Illustrationen im Text.
29066: KARSCH, PROF. DR.. - Flora der Provinz Westfalen. Ein Taschbuch zu botanischen Excursionen für Schulen und zum Selbstbestimmen.
18431: KARSEN, ED.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
24613: KARSTEN, G. AND H. SCHENCK. - Vegetationsbilder. Reihe 1-17.
19010: KARSTEN, HERMANN. - Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Mit Einschluss der fremdländischen medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen, Droguen un deren chemisch-physiologischen Eigenschaften. I, II.
31736: KARWATH, JULIANE. - Das Feuer hinter dem Berge.
27349: KASHTI, YITZHAK. - The socializing community; disadvantaged adolescents in Israeli youth villages.
25246: KASTEN, FRIEDRICH W.. - Szczesny; Malerei und Zeichnung auf Papier 1969-1989.
31419: KATALIN, NÉRAY (ED.). - Stúdio '83/1. A fiatal képzömüvészek Stúdiójának kiállítása Budapest, Ernst Múzeum. 1983. augusztus 19- szeptember 11/ Stúdió '83/1. Exhibition of the Young Artists' Studio, Budapest, Ernst Museum, 19 August-11 September 1983.
28482: KATE, J.J.L. TEN. - Nieuwe Bladen; Italië, uit het dagboek der reisherinneringen van J.J.L. ten Kate.
16673: TEN KATE HERMANSZ, LAMBERT. - Het Leven Van Onzen Heiland Jezus Christus; in-een-getrokken Uit eene nieuwlyks onderzochte schikking van Overeenstemming der Vier Euangelisten, Waer in elk byna volkomen zyne orde behoud. Alles In de Bewoording van de Dordregtsche Overzetting: Met Eenige weinige Inlasschingen in onderscheiden Letters, tot klaerder aentooninge van den Samenhang der redenen. Benevens Ondergevoegde Aenwyzingen der gelykluidende Texten, en Aenmerkingen tot verklaringe en tot opwekkinge van Gemoedelykheid.
23219: KATE, J.J.L. TEN. - Mozaïek; nog eens een nieuw Verjaardag-Album.
30434: KATS, ERIK. - Metaforen en methodologieën. Ontwikkelingen in praktijkgericht onderzoek.
20837: KATS. - Gemeente Kats.
20727: KATTENDIJKE. - Gemeente Kattendijke.
21265: KATWIJK. - 't Huys te Zant by Katwyk.
33199: KATWIJK. - Lieu de plaisance appartenant à Monsr. Vander Kaa a Catwyk/ Lustplaats toebehorende den Heer Vander Kaa tot Katwyk binnen.
33197: KATWIJK. - Lieu de plaisance du Sieur Carolus Boeurs baillif des deux Catwyks et le Zand/ Lustplaats van den Heer Carolus Boeurs, Balliuw van beide de Katwyken en 't Zand (Buitenplaats Hofwijk).
33198: KATWIJK. - La Maison du tres Noble Guillaume Baron de Liere, Seigneur des deux Catwyks le Zant, Carnis, & &/ 't Huys van den Hoog Edele Heer Willem Baron van Liere, Heere van beide de Katwyken en 't Zandt Carnis & &.
18217: KAUTZ, ERICH A.. - Der Hafen von Vlissingen. Seine Stellung und Entwicklungsaussichten im internationalen Verkehr.
25337: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25338: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25339: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25340: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25336: KAVAFIS, K.P.. - Vier gedichten.
25639: KAVAFIS, K.P.. - Ionisch.
14071: KÄYSER, J.D.. - Voordrachten over tropische huidziekten.
23088: KEEMINK, J.W.. - Putten in oude ansichten.
29890: KEERE, PIETER VAN DEN. - Germania Inferior.
8154: KEERSMAEKERS, A.A.. - De dichter Guilliam van Nieuwelandt en de Senecaans-classieke tragedie in de Zuidelijke Nederlanden; bijdrage tot de studie van de Zuidnederlandse literatuur der zeventiende eeuw.
28933: KEIJSER, JAN. - Lang leve Dick Wessels.
27383: KEIJZER, ROB & SMIT ART-STUDIO, TIMOTHY (ED.). - Keijzer; recent oil paintings.
32169: KEIKES, W.H.. - Zierikzee. Toestanden van destijds.
26608: KELDERMAN, P.H.. - Parasolzwammen van Zuid-Limburg, Nederland; lepiota s.l. excl. macrolepiota.
25258: KELK, C.J.. - Katryn, een Jan Klaassen-spel.
33150: KELLER, GERARD. - Italië. Van de Alpen tot de Etna.
14620: KELLER, GERARD. - Amerika in beeld in geschrift; Canada.
25017: KELLER, GERARD. - Vreemd en eigen; geïllustreerd maandschrift; tweede jaargang, II.
22997: KELLER, GERARD. - Zwitserland, naar schetsen van Woldemar Kaden.
18695: KELLER, HELEN. - De wereld waarin ik leef.
21191: KELLER, MAX. - Revolution der Technik Evolutionen des Rechts; Festgabe zum 60. Geburtstag von Karl Oftinger.
14322: KELLER, GERARD. - Kunstkronijk; uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. N.S., 2nd year.
17230: KELLER, GERARD. - Amerika in beeld en schrift. Ten Oosten van de Mississippi.
30502: KELLER, GOTTFRIED. - Zeven Legenden.
23221: KELLY, JERRY S.. - Social choice theory; an introduction.
28223: KEMP, JOHANNES VAN DER. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.
14572: KEMP, PIERRE. - Het wondere lied.
25774: KEMP, JOHANNES VAN DER. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.
24920: KEMPEES, J.C.J.. - Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing.
28178: KEMPEES, J.C.J.. - Beginselen der cijferkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste en tweede stukje in 1 band.
24836: KEMPER, P.H.. - Repertorium der literatuur van den waterstaat van Nederland.
29646: KEMPERDICK, STEPHAN & LAMMERTSE, FRISO. - De weg naar Van Eyck.
15554: KEMPERINK, R.M., ARNOLD, FRANKEN, DE MOL - Geschiedenis van Apeldoorn.
32445: KEMPERS, BRAM. - De schepping van Melle. Visionair realist in de wereld van moderne kunst.
31687: KENIS, JAN. - Patrick Merckaert.
12516: KENNEDY, EDW.. - Partial denture construction; a text book describing the technics of impression taking and the construction of that type of removable partial dentures which are supported and retained by external attachments.
33523: KENNETH, MELCHIOR. - Aardenburg in 1672. Dramatisch tafereel in drie bedrijven.
17838: KENNETT, FRANCES. - Geheimen van de Couturiers. Technieken van kledingmaken, ideeën van grote ontwerpers en een voorwoord van Bill Gibb.
16378: KENS, K. & H.J. NOWARRA. - Die deutschen Flugzeuge 1933 - 1945. Deutschlands Luftfahrt-Entwicklungen bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges.
33498: KENTIN, P.J.. - 15 Jaar Varenscentrum Terneuzen. Schippers- en zeemansverhalen.
32868: KEPPEL. - 't Dorp Keppel buiten, 1743.
32820: KEPPEL. - 't Slot Keppel van vooren/ 't Slot Keppel van agteren, 1743.
20028: KEPPER, G.L.. - De Zuid-Afrikaansche Oorlog; historisch gedenkboek.
23814: KERKRADE. - Ancien Chateau-Fort de Rolduc.
23815: KERKRADE. - Kerkraede.
20728: KERKWERVE. - Gemeente Kerkwerve.
29696: KERSTEN, G.H.. - Bedroefden om der bijeenkomst wil.
29716: KERSTEN, G.H.. - De gelovige verwachting. Predikaties van Ds. G.H. Kersten. 2e bundel, 36 preken.
29715: KERSTEN, G.H.. - Het handschrift uitgewist. Predikaties van Ds. G.H. Kersten. 1e bundel, 38 preken.
16379: KESKINEN, K. & K. STENMAN & K. NISKA. - Dornier Do 17 Z Junkers Ju88A-4.
16382: KESKINEN, K. & K. STENMAN & K. NISKA. - Messerschmitt BF 109G.
31894: KESSEL, RICHARD G. & KARDON, RANDY H.. - Tissues and organs: a text-atlas of scanning electron microscopy.
33534: KESTELOO, H.M. & MAN, J.C. DE. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Zesde deel, derde stuk.
12941: KESTELOO, H.M.. - Domburg en zijn geschiedenis; omgewerkte en vermeerderde uitgave van 'Wandelingen door de voormalige Smalstad Domburg'.
11983: KESTELOO, H.M. - Oostkapelle in woord en beeld.
4145: KESTELOO, H.M. - Wandelingen door de Voormalige Smalstad Domburg.
31858: KESTELOO, H.M., MAN, J.C. DE, HOLLESTELLE, A., E.A.. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Vijfde deel.
18020: KETELE, MAUR. DE. - Techniek der Weefsels. Weefkunde.
26099: KEUKENMEESTER, N.M. & BLOM, S.. - Het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, 1675-1937.
12943: KEULLER, J.M.L.. - Van den lande van overzee.
8131: KEULLER, J.M.L. - De Mensch; eene psycho-physiologische studie.
26673: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden.
26663: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk. De reis naar Ternate, journaal van Reijer Cornelisz., journaal van Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
26666: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk: kaarten.
26671: KEUNING, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. IV: De reis naar de Banda-Eilanden.
23175: KEUNING, H.J.. - Nederlandsch- Duitsche grenslanden; een geografische belichting van het annexatieprobleem.
30919: KEUNING, H.J.. - De Nederlandsche zeescheepvaart. Noorduijn's wetenschappelijke reeks. No. 19, 1944.
3739: KEUR, H. - Waterloopkundige beschouwingen en berekeningen in verband met waterbezwaar en afwatering; handleiding ten dienste van waterbouwkundigen, polderopzichters, gemeente-architecten, landbouwtechnici en studeerenden.
28663: KEYSER, J.P. DE. - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagsche auteurs, op nieuw uitgegeven. 4 delen: 1866 (tweede jaargang, eerste deel/ 1867 (derde jaargang, eerste deel/ 1869 (vijfde jaargang, eerste en tweede deel).
10716: MALKOM KHAN - Les Comédies de Malkom Khan: Les mésaventures d'Achraf Khan; Zaman Khan ou le gouverneur modèle; Les tribulations de Châh Qoulî Mîrzâ.
20440: KHAN, HAZRAT INAYAT. - Tonen van de ongespeelde muziek uit de Gayan.
15062: KHAYYÁM, OMAR. - Rubayat, Les.
10170: KHAZAI, K. - Ontstaan en ontwikkeling van het schrift.
30881: KIEBOOM, A.P.G.. - Substituent effects in the hydrogenation on palladium.
8016: KIECKERS, E. - Sprachstämme, Die, der Erde; mit einer Anzahl grammatischer Skizzen.
30401: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 11, 4. Jahrgang.
30399: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 2 , 4. Jahrgang 1938.
30397: KIEHL, WALTER (ED.). - Vreugde en Arbeid/ Freude und Arbeit/ Joie et Travail. Offizielles Organ des Internationalen Zentralbüros Freude und Arbeit. Heft 9/10, 4. Jahrgang.
24096: KIEPERT, HEINRICH. - Atlas antiquus; twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
26649: KIEPERT, HEINRICH. - Atlas antiquus; twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
12959: KIEWIET DE JONGE, A.J.. - Naar aanleiding van Freud's droomverklaring.
15437: KIJLSTRA, JELLE. - No title.
32034: HICHTUM / KIMSWERD. - T' Dorp Hichtum. / T' Dorp Kimswerd.
29146: KIMURA, KATSU. - Katsu Kimura's works B-o-o-o-x.
12818: KIND, A.. - Die Weiberherrschaft in der Geschichte der Menschheit; mit über 1400 Textillustrationen und 170 Beilagen. I-IV.
20987: KINGMA, SICCO EN DANTZIG, RUDI VAN. - Alexandra Radius en Han Ebbelaar dansen 'Voorbijgegaan' van Rudi van Dantzig; hoe een pas de deux tot stand komt.
17797: KINGSLEY, CHARLES AND VLOTEN, MARTHA VAN. - De waterkindertjes. Een sprookje voor een landkind bewerkt naar Charles Kingsley.
30018: KIPPENBERGER, SUSANNE. - Kippenberger. Der Künstler und seine Familien.
23045: KIRCHNER, OSCAR. - Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süsswassers.
26611: KISHI, KOSABURO, MÖLLENDORFF, P.G. VON, GREIFF, FRANCISQUE, LIMBURG, J., KOENEN, H.J. & TCHACOS, G.. - Das Erbrecht Japans, insbesondere Kritik des Intestaterbrechtes der Codification vom Jahre 1890. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der juristischen Doctorwürde der juristischen Fakultät der Georg-Augusts-Universität zu Göttingen/ Das chinesische Familienrecht/ De l'Origine du Testament Romain; étude d'antiquités juridiques/ Is, met handhaving van het beginsel omtrent de legitieme, wijziging van de regeling der erfopvolging ab intestato wenschelijk; zoo ja, in welken geest?/ De grondslagen van ons familie-, voogdij- en erfrecht/ De la succession en droit Ottoman. Convolute, 6 titles in one binding.
7806: KIST, EWALDUS - Beknopte Beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. Waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het Christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen. Eerste en tweede deel in 1 band.
25288: KLAASSEN, M.E., KOEGLER, L.A., ROPS, W.J.C.M., E.A.. - Voedingsleer en hygiëne.
29579: KLAASSEN, RENÉ. - Oeffelt. Het juiste middelpunt van de Maaskant; de geschiedenis van de gemeente Oeffelt vanaf het ontstaan in 1816 tot aan de opheffing in 1993.
21534: KLAASWAAL. - Gemeente Klaaswaal.
24462: KLASSEN, PETER JAMES. - The economics of anabaptism, 1525-1560.
19980: KLATTER, J. EN CNOSSEN, T.. - Twintig jaren; Europa van oorlog tot oorlog.
31091: KLAVERSMA, NEL & HANNEMA, KIKI (SAM.). - Jan en Casper Luyken te boek gesteld. Catalogus van de boekencollectie Van Eeghen in het Amsterdams Historisch Museum.
21131: KLAZINGA, N.S. EN LEGEMAATE, J. (RED.). - Tien over kwaliteit; opstellen over kwaliteit in de gezondheidszorg; bij het afscheid van prof. dr. A.F. Casparie op 23 mei 2000.
33423: KLEBELSBERG, R V.. - Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. Zweiter Band: Historisch-Regionaler Teil.
29747: KLEBES, GÜNTHER. - Die Inselbahnen Deutschlands in alten Ansichten.
6532: KLEBS, L. - Reliefs, Die, des alten Reiches (2980-2475 v. Chr.).
23921: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P.. - Physical anthropology in the Indian archipelago and adjacent regions.
32177: KLEPPE, C.M.. - Scherpenisse in beeld. Een foto-impressie uit het verleden van Scherpenisse.
24804: KLEPPER, OLIVIER. - A model of carbon flows in relation to macrobenthic food supply in the Oosterschelde estuary (S.W. Netherlands).
17244: KLEPPER, ERHARD (ED.). - Galerie der Moden 1800 - 1930. Nach Zeitgenössischen Vorlagen.
29782: KLERK, A.P. DE. - Een typologie van de nederzettingen op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
29552: KLERK, FRANK DE & MOERLAND, LEEN. - Van gesloten bolwerk tot open stad. Vier eeuwen veranderingen in en rond Goes.
26172: KLEUTERS, JOOST & POETTGENS, ERIKA (RED.). - Deutschland im Wandel; Ansichten über eine neue Ära (Veröffentlichung zum zehnjährigen Jubiläum des Zentrums für Deutschland-Studien, 1991-2001).
27495: KLEVERSKERKE. - T' Dorp Kleverskerke.
18157: KLEYN, A.R. (ED.). - Wapens Blasons Arms Wappen. 1. Nederland, België, Luxemburg, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland.
25282: KLIJN, H.H., PALM, J.H. VAN DER & KLIJN BZ., B.. - De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper, plegtig gevierd op den 17 December 1824 in de maatschappij Felix Meritis.
32575: KLIKSPAAN. - Studenten-typen en -leven/ Studentenleven I/ Studentenleven/ Studentenleven II.
12541: KLIKSPAAN. - De studenten en hun bijloop; December 1840 - Maart 1844.
16562: KLIMBIE, BAS. - De vrachtvaarders van Europa. Portret van de Nederlandse Binnenvaart.
26860: KLINKENBORG, VERLYN, CAHOON, HERBERT & RYSKAMP, CHARLES. - British literary manuscripts. Series I (from 800 to 1800) and II (from 1800 to 1914).
22814: KLINKERT, H.C.. - Conversatie-boek voor het Maleisch, bevattende vijf duizend alfabetisch geordende zinnen en een paar gesprekken.
30511: KLINKHAMER, G.. - Keten der bybelsche geschiedenissen des Ouden en Nieuwen Testaments. Bestaande in 288 prent-verbeeldingen, in dichtmaat uitgebreidt.
15304: KLOEKE, W.. - Notitie-atlas der geheele aarde.
28437: KLOES, J.A. VAN DER. - Onze Bouwmaterialen. Deel I: Natuursteen.
14973: KLOES, J.A. VAN DER, AND J.Z. RISCH CZN. - Handleiding (voornamelijk tot zelf-onderricht) voor den metaalbewerker, meer in 't bijzonder den smid.
32389: KLOES, J.A. VAN DER. - Handleiding voor den metselaar, tevens bevattende eenige aanwijzingen voor den betonwerker, den stukadoor en den steenhouwer.
20188: KLOETINGE. - T 'Dorp Kloetingen.
20838: KLOETINGE. - Gemeente Kloetinge.
27505: KLOETINGE. - Kloetinge.
26583: KLOOS, WILLEM & REYNEKE VAN STUWE, JEANNE. - Liefdesbrieven gewisseld tusschen Willem Kloos en Jeanne Reyneke van Stuwe, van juni 1898 tot 7 september 1899.
23065: KLOOSTER, ANGENITA C.. - Oproerige liedjes uit den bezettingstijd.
25541: KLOPPENBURG, D.. - Voordracht over de waterstaatkundige ontwikkeling van Nederland, aangevuld met de jongste publicaties op dat gebied.
28787: KLOTZ, HEINRICH (ED.). - Revision der Moderne. Postmoderne Architektur 1960-1980.
17075: KLUDAS, ARNOLD. - Die grossen Passagierschiffe Fähren und Cruise Liner der Welt.
17091: KLUDAS, ARNOLD. - Die grossen Passagierschiffe Fähren und Cruise Liner der Welt.
17072: KLUDAS, ARNOLD. - Great Passenger Ships of the World. Vol. 1: 1858-1912. Vol. 2: 1913-1923. Vol. 3: 1924-1935. Vol. 4: 1936-1950. Vol. 5: 1951-1976.
23325: KLUIVER, J.H.. - De souvereine en independente staat Zeeland; de politiek van de provincie Zeeland inzake vredesonderhandelingen met Spanje tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de achtergrond van de positie van Zeeland in de Republiek.
28777: KLÜTSCH, MARGOT, BAUR, OTTO, A.O.. - Fritz v. Wille; der Maler der Eifel.
32359: KNAAP, J.P.H. VAN DER. - Oosterkerk, teken van tegenspraak.
29697: KNAAP, GERRIT, E.A.. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie / Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. II: Java en Madoera / Java and Madura.
22900: KNAPP, W.H.C.. - Het Orgel.
10205: KNAPP, W.H.C. - Antarctica; de geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
17501: KNAPPERT, L.. - Godsdienstig Nederland.
24402: KNAPPERT, L.. - De ramp van Leiden, 12 januari 1807; na honderd jaar herdacht.
22304: KNECHT, RAIMUND. - Main Battle Tank Leopard.
25899: KNEPPERS, G.C.. - Steigers en stutwerk in het bouwvak; handleiding ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, studerenden, metselaars, timmerlieden, opzichters, uitvoerders, enz.
32281: KNIBBE, DAVID. - De leere der gereformeerde kerk, volgens de order van de Heydelbergse Kathechismus.....Alsmeede Een kort onderwys, om een predicatie met order te hooren en te herhaalen.
18575: KNIPPENBERG, H.H.. - Pro Pace. Tijdzang van Dr. H.H. Knippenberg.
29482: KNOL, NICO & SLUIJTER, MARCEL. - Papendrecht 1975-2000; beeld van een dorp in ontwikkeling.
26393: KNOOP, RIEMER R.. - Antefixa satricana; sixth-century architectural terracottas from the sanctuary of mater matuta at Satricum (Le Ferriere).
26903: KNOOP, JOHANN HERMANN. - Beschrijving en afbeeldingen van de beste soorten van appelen en peeren, meest geacht en zorgvuldigst aangekweekt in Duitschland, in Frankrijk, in Engeland, en in de XVII. Provintien./ Beschrijving van vruchtboomen en vruchten, die men in hoven plant en onderhoudt, met derzelver verschillende naamen, voortteeling, groeiplaatzen, aankweeking, huishoudelijk gebruik, wijze van uitleggen, en toebereiding./ Beschrijving van plantagie-gewassen, die men in hoven aankweekt, zo om te dienen tot sieraad bij het maaken van laanen, cingels, heggen, berçeaux, kabinetten, pyramiden, slinger-boschjes, enz., als tot huishoudelijk gebruik. nevens derzelver verschillende naamen, groeiplaatzen, aankweeking, onderhoud en onderscheiden gebruiken. 3 Titles in one binding.
23202: KNOP, G. EN ROGGEN, F. EN C.. - Schylgerlaner Leisboek.
29713: KNUBBEN, THOMAS & OSTERWOLD, TILMAN (ED.). - Marlene Dumas. Wet dreams; watercolors.
10432: KNUTTEL WZN., G. - Charles Eyck.
5494: KNUTTEL WZN., G. - Letter, De, als kunstwerk; beschouwingen en confrontaties met andere gelijktijdige kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op heden.
31589: KNUTTEL WZN., G., LIGTENBERG, A., VERMEYLEN, A., CORNETTE, A.H., E.A. (RED.). - De Kunst der Nederlanden. Deel I, 1e jaargang 1930/1.
24175: KOCH, E.J.W.. - Een woord ter nagedachtenis van Prins Hendrik der Nederlanden; uitgesproken in de Nieuwe Kerk, te Middelburg, zondag 26 januari 1879.
14619: KOCK, E.L. DE. - Die Kosmeet in Egipte.
33122: KOEDIJK. - 't Dorp Koedyk, 1726.
32347: KOELINK, MEINDERT. - De Pijp. Bouwen voor bewoners.
33191: KOEMAN, C. & VISSER, J.C.. - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 7. Nederland/ Zeeland.
23618: KOEMAN, C.. - The history of Abraham Ortelius and his theatrum orbis terrarum, including the (facsimile) atlas.
26922: KOEMAN, C.. - Collections of maps and atlases in the Netherlands. Their history and present state.
29518: KOEN, DOUWE, RIETVELD, RONALD & RIJKENBERG, FREDERICA. - Versteende ridders. De nieuwe Hollandse waterlinie.
33272: KOENEN, M.J., BROGTROP, A.J.M. & HORN, D.. - School en studie. Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs. Zevende en elfde jaargang (1885 en 1889).
20695: KOENEN, LIESBETH, BLOEM, TONY EN JANSSEN, RUUD. - Gebarentaal; de taal van doven in Nederland.
31022: KOENEN, H.J.. - Voorlezingen over de geschiedenis der finantiën van Amsterdam.
29062: A. S.-D. & KOENEN, P.. - De lotgevallen van "Pijpje Drop" II, zooals verteld in het weekblad van de Maatschappij tot Detailverkoop van petroleum "De Automaat".
30154: KOEPPLIN, DIETER. - Joseph Beuys. The secret block for a secret person in Ireland.
15207: KOETSER, E.. - Vademecum der bijzondere ontleedkunde van den mensch; een zakboek, dienende tot leiddraad en herinnering voor artsen en studerenden.
30962: KOETSVELD, C.E. VAN. - Fantasie en waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
24761: KOEVOET, A.L.. - Photochemische reacties der provitaminen D.
20729: KOEWACHT. - Gemeente Koewacht.
4004: KOHL, J.G. - Geschiedenis der Europeesche Volken.
28566: KOHLBRUGGE, J.H.F.. - Die gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XII. no. 4), miet 9 Tafeln.
28567: KOHLBRUGGE, I.H.F.. - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein beitrag zur Evolutionslehre. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XV, no. 1), mit 17 Tafeln.
24652: KOHTZ, OTTO. - Gedanken über Architektur.
17494: KOK, G.A. DE (REDACTIE). - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
6470: KOK, G.A. DE, EN M.C. VERBURG - Ontworsteld land; over zee, land en zeeuw.
6452: KOK, G.A. DE - Van nabij en verre; twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing.
28835: KOKKE, PAUL (RED.). - De Muze als Motor II; Beeldende Kunst in Brabant 1945-1996.
1776: KOL, NELLIE VAN - Dierenvriendjes; verhaaltjes en versjes voor de kleintjes.
1778: KOL, NELLIE VAN - Drie kleine kabouters; verhaaltjes en versjes voor de kleintjes.
30746: KOL, H. VAN. - Naar de Antillen en Venezuela.
15843: KÖLBEL, HERBERT. - Von der Flöte; Brevier für Flötenspieler.
29677: KOLDEWEIJ, A.M. & WILLEMSEN, A. (RED.). - Heilig en Profaan; Laatmiddeleeuwse insignes in cultuurhistorisch perspectief.
25578: KOLKMAN, P.A. & SLAGTER, J.C.. - Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection.
18460: KOLLEWIJN. - Kollewijn's Kleio Algemeene Wereldgeschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. De Oudheid.
18458: KOLLEWIJN. - Kollewijn's Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. N.Tijd - Fr. Omwentel. Nieuwe Geschiedenis.
24943: KOLOZSVÁRY, MARIANNA. - Deim Pál.
27477: KOLSTEE, H.J., PRIEM, G.H. & HOLDA. - De oorlog in Zuid-Afrika, bewerkt naar officieele telegrammen en particuliere brieven.
33061: KOMMERS, ARIAN, ET AL. - Fotojaarboek 2009. Uitgave van de Vereniging Heemkundige Studiekring Halsteren-Lepelstraat.
30376: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse pöezie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in 1000 en enige bladzijden. 12/16, 17/18, 19/20. 3 delen.
28331: KOMRIJ, GERRIT. - De Phoenix spreekt.
29150: KOMRIJ, GERRIT & GIESEN, HANS. - Tequila sunrise/ In een ander land.
32223: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse pöezie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden.
24303: KONDRACKI, JERZY (ED.). - Maly atlas Polski/ petit atlas de Pologne/ little atlas of Poland.
14469: KÖNIG, G., AND I. WANCURA. - Neue Chinesiche Akupunktur (Lehrbuch und Atlas), mit einer theoretischen Studie über naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten der Akupunktur; 110 neu gefundene Punkte, 171 Punkte auszerhalb der Meridiane, 361 Meridianpunkte mit zum Teil neuer Lage, 18 Punkte der Handakapunktur an die europäische Nomenklatur angepaszt.
10922: KÖNIG, ED. - Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.
8152: KÖNIG, EDM. - Kant und die Naturwissenschaft.
33468: KONIJNENBURG, E. VAN. - Schelde-Rijn verbinding.
18948: KONIJNENBURG, E. VAN (ED.). - Roof Restitutie Reparatie.
26491: KONIJNENBURG, WILLEM A. VAN. - Willem A. van Konijnenburg. Schilderijen en teekeningen in de verzameling van G.F.H. van Kooten Kok.
14829: KONING, D.. - Vrede zij U.
19772: KONING, DANIËL. - Tijd van leven, beelden uit de wereld 1967-2003.
23778: KONING, JACOBUS. - Leven van Jan Carel Josephus van Speijk.
18768: KONING, CORNELIS DE. - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
30876: KONINGSBERGER, J.C.. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. LIV: De zoogdieren van Java.
9105: KÖNNECKE, G. - Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur; eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte.
28459: KOOB, FERDINAND, A.O.. - 900 Jahre Starkenburg. Veröffentlichungen zur Geschichte der Stadt Heppenheim. Band 2.
30697: KOOI, KINKE & WESTEN, MIRJAM. - Kinke Kooi.
29994: KOOI, JAN VAN DER. - Bestiarium.
18116: KOOIJ, BARBERA VAN (ED.). - Dumas, Roosen, Van Warmerdam.
10723: KOOLE, J.L. - Studien zum koptischen Bibeltext; Kollationen und Untersuchungen zum Text der Paulusbriefe in der unter- und oberägyptischen Überlieferung.
30815: KOOLHAAS, D.R.. - Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas.
19790: KOOMEN-DE LANGEN, HANNIE, HOOGENDONK, MABEL E.A.. - Galerie Espace 40 jaar; ruimte voor eigentijdse kunst.
33074: KOONING, WILLEM DE, MARC CHAGALL AND OTHERS. - 300 Jaar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten s-Gravehage. De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te s-Gravenhage geeft ter gelegenheid van haar driehonderdjarig bestaan in 1982 drie series grafiek uit in een oplage van 250 exemplaren.
30790: KOOPMAN, H.. - Les cachets à simple cercle de Belgique/ De enkelcirkel-stempels van België.
27976: KOOPMANS, BOTINE & ZEIJL, TON VAN. - The pure city; Zoetermeer, 40 years' courage and ambition in architecture.
31107: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R.. - Graaf Gerrit van Groenestein. Schetsen uit het leven der vogels.
30897: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R.. - Schoenen op keur.
26431: KOOPSTRA, H. & BOUMA NIEUWENHUIS, D.. - Tractoren en verdere mechanische drijfkracht voor de landbouw.
21890: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XXII.
21894: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XX.
21895: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XI.
21855: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XXIII.
21891: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XIII.
21892: KOOT, A.. - Dierkunde. Plaat XVIII.
32518: KOOTEN, F.H. VAN. - Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval.
4400: KOOTEN, JOHN VAN, EN JAAP ZITMAN - Koninklijke Kunst om als scheppend mens te leven.
26437: KOPPEJAN, WILLEM A. & WOELDEREN, HELENE W. VAN. - J. Bernard Nicklin. A Life with God and the Pyramid.
32352: KOPPEJAN, A.R.. - Sturen en turen. De laatste beurtschippers van Zeeland.
32385: KOPPENS- VISSER, HELEEN & VISSER, AR. - Veerdam 30. Kroniek van een familie.
10965: KOPPERS, W. - Die Bhil in Zentralindien.
25847: KOPS, JAN AND H. C. VAN HALL. - Flora Batava of afbeelding en beschrijving van Nederlandsche gewassen. Afgebeeld onder opzigt van J.C. Sepp en zoon. VI. Deel.
28016: KOPS, WILLEM. - Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II.
8674: KOPSCH, FR. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Abt. I: Allgemeiner Teil; Abt. II: Knochen, Bänder; Abt. IV: Eingeweide; Abt. V: Nervensystem; Abt. VI: Sinnesorgane und General-Register.
21522: KORENMAN, TON EN SARIS, FRANS (SAM.). - Eugène Peters.
29299: KORINK, WIM. - 'Een beeld' van Wim Korink. Monografie ter gelegenheid van een tentoonstelling ten huize van Theo Laurentius in Middelburg, juni 2007.
5864: KÖRNER, W. - Erotisches im Alltag; zwischen Kunst und Kitsch.
29573: KORT, JAN DE. - De plaats van het geloof in het leven van Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944); de worsteling van een liberaal katholiek met geloof en moderniteit.
29574: KORT, JAN DE & LOCKEFEER, JAN (RED.). - Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor Bisschop van Gent.
28426: KORTE-BÖGER, ANDREA & HELLENKEMPER SALIES, GISELA (ED.). - Eine Siegburger Töpferwerkstatt der Familie Knütgen; neue archäologische und historische Forschungen zur Unteren Aulgasse.
33417: KORTE, CORNELIS DE. - Brief van Cornelis de Korte, landman onder Mariekerke, in den Eilande van Walcheren, geschreven aan zyne kinders, over den bekeeringsweg, welken God, met hem heeft ingeslagen.
25720: KORTE, HERMANN. - Henric Borsten; Installationen I-VI.
33220: KORTEKAAS, HUUB. - Manifest.
25648: KORTEWEG, ANTON. - Watou, 7 september 1997.
6421: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw 1944 t/m 1968.
25644: KORTEWEG, ANTON. - Die stick.
25650: KORTEWEG, ANTON. - Congres.
25647: KORTEWEG, ANTON. - Bezoeken.
33000: KORTEWEG, ANTON. - Rentenier.
20731: KORTGENE. - Gemeente Kortgene.
27296: KORTGENE. - Nieuw Cortgene. - Out Cortgene.
31084: KORTHALS ALTES, A.. - Prijs der zee. Raakvlak van redding, strandrecht en wrakwetgeving.
21963: KORUNKA, RUDOLF. - ERP Intereuropaische Zusammenarbeit.
30914: WERKGROEP KOS (RED). - Kunstad.
18198: KOSACK, HANS-PETER. - Die Antarktis. Eine Länderkunde. Mit 22 Karten, 24 Textfiguren, 16 Bildtafeln und einer Übersichtskarte 1:11500 000.
18199: KOSACK, HANS-PETER. - Die Polarforschung. Ein Datenbuch über die Natur-, Kultur-, Wirtschaftsverhältnisse und die Erforschungsgeschichte der Polarregionen. 113 Tabellen und 30 Kartenskizzen mit verbindendem Text.
22049: KOSTER, SIMON. - Serenade.
22048: KOSTER, EGBERT. - Natuur onder architectuur/ Architecture for nature.
14555: KOSTER, F.. - Het socialisme in de branding.
15993: KOTOW, ALEXANDER - Train like a Grandmaster.
32739: KOUDEKERK. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk, 1730/ 't Huis Rynenburg, by Koudekerk, 1730.
32743: KOUDEKERK. - 't Huis Groot Poelgeest, te Koudekerk, 1730/ Groot Poelgeest, van agteren.
20398: KOUDEKERKE. - 'T Huys ter boede gelegen in den Eylande van Walcheren toekomende de Hr. en Mr. Jacob Nachtegaal.
32017: KOUDEKERKE. - T' Dorp Koudekerk.
20120: OOST-SOUBURG EN KOUDEKERKE. - T' Dorp Ooster Souburg. - T' Dorp Koudekerk.
31131: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
27493: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk.
27489: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
20327: KOUDEKERKE. - T 'Dorp Koudekerk. - T 'Zelve anders.
21764: KOUDEKERKE. - Gemeente Koudekerke.
33088: KOUDERKERK. - 't Huis Klein Poelgeest te Kouderkerk, 1730.
32027: KOUDUM. - T' Dorp Koudum van buiten. / T' zelve van binnen.
29523: KOUSBROEK, RUDY. - Het raadsel der herkenning; fotosynthese 3.
33520: KOUWENHOVEN, G. & LEERDAM, J. VAN. - Asperen. Een blik in het verleden.
19145: KRAAIJ, ANTON VAN AND M.P. DE BRUIN. - Jan van der Leeuw's beeldverhaal 1889-1946. Een levensbeeld.
16008: KRAAIJPOEL, D., W.L. MEIJER EN J.P.L. VAN SEVENTER. - Henk Helmantel.
22027: KRABBENDIJKE. - Een kleermaker te Krabbendijke.
27297: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
27491: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
20466: KRABBENDIJKE. - T ' Dorp Krabbendijke.
20730: KRABBENDIJKE. - Gemeente Krabbendijke.
27059: KRAIJESTEIJN, HENDRIK. - Mercuur en Ceres, bij het openen der Nieuwe Haven van Middelburg. Zinnebeeldige voorstelling, met zang.
19104: KRAKER, A.M.J. DR. DE EN BLAEIJ, P.E. DRS. DE. - Axel 1945-2002; een samenleving in verandering.
23171: KRAKER, A.M.J. DE, ROYEN, H. VAN EN SMET, EA.. - "Over den Vier Ambachten"; 750 jaar Keure, 500 jaar Graaf Jansdijk.
31234: KRAKER, ADRIE DE & BAUWENS, WILLY. - Polders en waterschappen in het Hulsterambacht. De geschiedenis van zeedijken, vooroever, binnenwater, wegen en van de bestuurlijke organisatie van de waterschappen in het voormalige Hulsterambacht tussen 1600 en 1999.
25855: KRAMER, ERNST R.. - Van hersenschim tot pennevrucht.
17024: KRAMER, J.A.M. [ED.]. - Watersport. Waarmee varen, hoe varen, waar varen. 2 Delen, compleet
4793: KRAMER, J.G. - Leven, Het, van Michiel Adriaansz. De Ruyter in Woord en Beeld.
10854: KRAMERS, J.H. - Semietische, De, talen.
13248: KRANENBURG, H.A.H.. - Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij 1915-1955; jubileumuitgave, waarin opgenomen het jaarversalag 1954.
10850: KRATSCHKOWSKI, I.J. - Die Russische Arabistik; Umrisse ihrer Entwicklung.
14481: KRAUS, D. AND H.. - The hidden world of misericords.
12393: KRAUSE, W.. - Handbuch des Gotischen.
29411: KRAUSE, H.. - Galvanotechniek.
26676: KRAUTH, THEODOR & SALES MEYER, FRANZ. - Die gesamte Möbelschreinerei mit besonderer Berücksichtigung der Kunstwerblichen Form. Erster und zweiter Band (Text & Tafeln). In one binding.
31920: KRAVCHENKO, K. (ED.). - Sergei Konionkov.
32299: KREIJENBROEK, JAN. - Zutphen in oorlogstijd. Van jaar tot jaar, van maand tot maand.
32941: KRENN, KARL. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 6: Das frühdeutsche Gräberfeld von Steinabrunn. Mit 104 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
21957: KREPCIK, KURT. - Wir Bauen Ein Neues Europa.
18774: KREUTZER, LEONID. - Das Normale Klavierpedal vom Akustischen und Ästhetischen Standpunkt.
22438: KREYKAMP, A.M.J., PRAAG, H. VAN EN STEENBERGEN, B. VAN (RED.). - Toekomstonderzoek: theorie in de praktijk.
10911: KRIMMEL, B. - Klaus Fußmann; Gemälde, Gouachen, Aquarelle, Zeichnungen.
33599: KRIMPEN, L. VAN. - De Westkapelsche zeedijk. Overdruk uit het weekblad "De Ingenieur", van 6 augustus 1904, no. 32.
14163: KRIMPEN, HUIB VAN. - Boek over het maken van boeken.
29981: KROES, P.R.M.. - Geen risico! Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. 1939-1989.
29793: KROGT, PETER VAN DER, HAMELEERS, MARC & BRINK, PAUL VAN DEN. - Bibliografie van de Geschiedenis van de Kartografie van de Nederlanden/ Bibliography of the History of Cartography of the Netherlands.
31470: KROGT, PETER VAN DER. - Joan Blaeu Atlas Maior of 1665. Hispania, Portugallia, Africa & America. Los 64 mapas de Portugal, España, África y América con los textos originales de Joan Blaeu extraídos de su Atlas Maior de 1665, "El mejor atlas y el más grande jamás publicado".
31471: KROGT, PETER VAN DER. - Joan Blaeu Atlas Maior of 1665. Italia. Le 60 carte d'Italia di Joan Blaeu con i testi originali estratti dal suo Atlas Maior del 1665, "La raccolta di carte più vasta e più elegante mai pubblicata".
33190: KROGT, P.C.J. VAN DER (RED.). - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 1, Nederland/Zuid Holland.
31468: KROGT, PETER VAN DER. - Joan Blaeu Atlas Maior of 1665. Vol. 1 & 2, Germania & Germania, Austria & Helvetia. Sämtliche 124 Karten von Germanien, Österreich und der Schweiz, sowie Originaltexte von Joan Blaeu aus seinem Atlas Maior von 1665, "dem grössten und prachtvollsten Atlas, der jemals veröffentlicht wurde".
31469: KROGT, PETER VAN DER. - Joan Blaeu Atlas Maior of 1665. Gallia. La totalité des 64 cartes de la France et des textes originaux de Joan Blaeu, extraits de son Atlas Maior de 1665, "L'Atlas le plus grand et le plus admirable jamais publié".
15739: KROM, N.J.. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. Tweede deel.
30828: KROM, HERM., JO.. - Lijkrede, op het overlijden van den Hoogeerw. en Hoog gel. heere Jacobus Willemsen, hoogleraar in de H. Godgeleerdheid op de doorluchtige school, mitsgaders herder en leeraar der gemeente, te Middelburg. Voorgevallen den 31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand 1780.
29779: KRÖNER, ADOLF (ED.). - Die Gartenlaube. Illustriertes Familienblatt. Jahrgang 1896.
32538: KROOK, G.. - Theoretisch en practisch molenboek voor ingenieurs, aannemers, molenmakers en verdere bouwkundigen. Tekstdeel en platenatlas.
27792: KROON, F.. - Onze weermacht in Indië.
22455: KROON, W.. - De Apeldoornse politie tot 1994.
31036: KROPHOLLER, A.J.. - A.J. Kropholler, architect- Scheveningen. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl.
29095: KRUFT, ANTON (RED.). - Kanttekeningen bij de Eerste Wereldoorlog. J.H.J. Andriessen en de Grote Oorlog.
13051: KRÜGER, J.B.. - Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2.
18179: KRUIJFF, L.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de Provincie Noord-Brabant daterende van voor de invoering van de burgelijke stand.
20601: KRUININGEN. - Kruiningen.
20732: KRUININGEN. - Gemeente Kruiningen.
27298: KRUININGEN. - T ' Dorp Kruiningen - 'T Zelve anders.
26157: KRUININGEN. - Cruyningen.
27300: KRUININGEN. - Gezigt van het ondervloeijen van het dorp Kruiningen na de doorbraak van den zeedijk in den nacht tusschen den 14den en 15den januarij 1808.
20255: KRUININGEN. - De Kerk te Kruiningen.
20404: KRUININGEN. - De Heerlycheyt van Cruningen.
27301: KRUININGEN. - Zonder titel.
22014: KRUININGEN. - Een smidse te Kruiningen.
20254: KRUININGEN. - 'T Rechthuis Te Kruiningen.
21965: KRUININGEN. - Een goochelaar te Kruiningen.
20851: SINT-KRUIS. - Gemeente St. Kruis.
25659: KRULL, JACOBUS. - Over den morbus banti.
25106: KRULS, H.J.. - Nederland paraat? (Onze Koninklijke Landmacht).
26688: KRUMMACHER. - Paraboles.
25781: KRUSAT, GEORG. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: Contribuiçao para o conhecimento da fauna do kimeridgiano da mina de Lignito Guimarota (Leiria, Portugal). IV Parte, Haldanodon exspectatus Kühne & Krusat 1972 (Mammalia, Docodonta).
14557: KRUSEMAN, PHILIP. - Wat onze kinderen zingen; een bloemlezing uit onze beste kinderliedjes, bijeengebracht door Philip Kruseman en van pianobegeleiding voorzien, met medewerking van Sam Schuyer.
31516: KRUYSKAMP, C.. - De middelnederlandse boerden.
4596: KRUYSKAMP, C. - Dichten en spelen van Jan van den Berghe.
15133: KRUYSKAMP, C.H.A.. - Refreinenbundel, De, van Jan van Doesborch. Eerste gedeelte.
12258: KÜAS, HERBERT, UND HANS-JOACHIM KRAUSE. - Die Stiftskirche zu Wechselburg. 1. Teil Ergebnisse der Grabungen und Bauuntersuchungen.
25575: KUBIK, KURT (ED.). - Rijkswaterstaat Communications, nr. 12; The application of piecewise polynomials to problems of curve and surface approximation.
16589: KUBISCH, ULRICH. - Borgward war nicht der Anfang: Hansa Lloyd Automobilbau in Bremen und Varel bis 1929.
33231: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 4e deeltje. Kapitein Rob in China.
33233: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 16: Het rijk van de witte mammouth.
33234: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie- Deel 1: Het Mexicaanse afgodsbeeld.
33232: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 5e deeltje. 24.000 Mijlen Oceaanrace.
33238: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie, deel 9: Het goud van de groene slang.
33236: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 20: De rose parels van Tamoa.
33224: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 22: Het smokkelnest van Kid Blauwneus.
9010: KUHN, A. - Emy Roeder.
33226: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 28: De geheimzinnige passagier.
33229: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 21: De aanslag op de "Vliehors".
33230: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De avonturen van het zeilschip "De Vrijheid". 2e deeltje. Het scheepsjournaal van Peer den Schuymer.
33227: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 29: Het raadsel van het Atlasgebergte.
33237: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. 9e deeltje: Het geheim van de tunnel.
33235: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Tweede serie- 8ste deeltje: De terugkeer van Peer den Schuymer.
33228: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. Deel 27: De strijd om het uraniumkwik.
33225: KUHN, PIETER. - De avonturen van Kapitein Rob. De schatten van de Esmeralda.
20808: KUHNT, MARGARETE. - Exotische Zierfische; illustriertes Handbuch für Aquarianer.
15720: KUILE, G.J. TER - Twentsche eigenheimers; historische schetsen van land en volk tusschen Dinkel en Regge.
19101: KUILMAN, M.C.D.. - De vergeten mens, deel I en II.
29012: KUIPER, MARCEL. - Historische topografische kaarten Zeeland; bladen van de chromo-topografische kaart van het Koninkrijk der Nederlanden schaal 1:25.000, 1893-1918.
16134: KUIPERS, C.. - Vliegtuigmotoren in theorie en practijk; handleiding ten dienste van het Nijverheidsonderwijs, alsmede voor monteurs en vliegtuigbestuurders, ter verkrijging van wettelijke bevoegdheden. Deel 1A.
24367: KUITERT, LISA. - Het ene boek in vele delen; de uitgave van literaire series In Nederland, 1850-1900; bevattende velerlei wetenswaardigheden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweede helft der negentiende eeuw; waaraan toegevoegd een lijst van literaire series die in de jaren 1850-1900 in Nederland zijn uitgegeven
21410: KUKENHEIM, L.. - Esquisse historique de la linguistique française et de ses rapports avec la linguistique générale.
22795: KULTERMANN, U.. - Bouwkunst van deze tijd; voorbeelden uit alle landen, die bijdragen tot het ontstaan van een nieuwe bouwstijl.
31052: KUMAI, KYOKO (ED.). - Kyoko Kumai Fiber Works 1975-1990.
16043: KUNÉ, J.H.. - Die Auferstehung Christi im deutschen religiösen Drama des Mittelalters.
26432: KUNST, J.. - De toonkunst van Java. Eerste en tweede deel..
16926: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
13577: ROTTERDAMSCHE KUNSTKRING. - Rotterdamsche Kunstkring; gedenkboek MDCCCXCIII-MCMXIII.
19217: KUNSTLER, CHARLES. - Gaugin, peintre maudit.
19401: KUPRIAN, WERNER (RED.). - Sportfysiotherapie.
31901: KURTZ, G.H.. - Willem III en Amsterdam 1683 - 1685.
13099: KUSCH, E.. - Ancient art in Scandinavia.
15541: KUYK, J. VAN. - Oude politieke spotprenten.
13403: KUYPER, J.. - Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen.
24981: KUYPER, A., HOGERZEIL, H.V., SCHOUTEN HZN., L., FARNCOMBE SANDERS, A.J.W., GEER VAN JUTFAAS, B.J.L. DE, BEMMELEN, P. VAN, HOEDEMAKER, PH.J., GUNNING J - Kerkelijk Conflict; Convoluut, 31 geschriften uitgegeven rond de afscheiding van 1886.
18647: KUYPER, J.. - Gemeente Atlas van de Provincie Zeeland. 1866.
29358: KUYPER, W.. - Woonschepen; verzamelde ontwerpen met foto's van interieurs, losse meubelen, enz.
12662: KUZNETSOV, Y. AND I. LINNIK. - Dutch painting in Soviet Museums.
13422: KYBER, M.. - Einführung in das Gesamtgebiet des Okkultismus vom Altertum bus zur Gegenwart.
21138: LAAN, K. TER. - Groninger Encyclopedie, deel I en II.
23278: LAAN, L. VAN DER. - Geografie; West-Europa, een ruimtelijke analyse.
18218: LAAN, C.L.. - Het Bethel-Boek ter herinnering aan de inwijding der nieuwe Bethel-Kapel op 16 september1900.
17368: LAANSTRA, WILLEM AND MARIKE WIJNAND. - De Familie Coenders intrinsieke schildersdrift.
30424: LAAR, HARRY VAN DE. - Gedichten.
30586: LAARS, S.G. VAN DER. - Nederlandsche heraldiek. Album II: Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten.
17167: LAARS, T. VAN DER (ED.). - Nederlandsche Heraldiek. Album I Provincie - en Gemeentewapens.
31015: LAATSMAN, W.. - Sloeberke Slob. Een verhaal uit Vlaanderen.
11424: LABBERTÉ, H.J. - Gelouterd als het goud; gedichten.
19805: LABBERTÉ, L.D.. - Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnvereenigingen.
15821: LABROCA, MARIA AND VIRGILIO BOCCARDI. - Arte di Toscanini.
23341: LACÉPÈDE, COMTE DE. - Oeuvres du Comte de Lacépède, comprenant l'histoire naturelle des quadrupèdes ovipares, des serpents, des poissons et des cétacés.
23422: LACHNIT, EDWIN & HÖBART, GABRIELE (ED.). - La visión Austríaca; tres generaciones de artistas/ The Austrian vision; three generations of Austrian artists.
22532: LACHOWSKY, MICHÈLE, MÜLLER, FLORENCE & FAVART, DOMINIQUE (ED.). - Mode & Kunst 1960-1990.
11853: LACOMBLÉ, L. - Noorwegen; zijn handel, nijverheid en verkeer.
23366: LACOSTE, M.. - Le Buffon classique de la jeunesse ou résumé d'histoire naturelle. Ouvrage neuf, rédigé pour les jeunes gens des deux sexes, d'apres le texte de buffon, et de tous ses continuateurs, tome premier et second (in one binding).
33249: LACROIX, PAUL. - XVIIme Siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1590-1700. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont 20 tirées hors texte) d'après les monuments de l'art de l'époque.
33248: LACROIX, PAUL. - XVIIme Siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1590-1700. Ouvrage illustré de 17 chromolithographies et de 300 gravures sur bois (dont 16 tirées hors-texte) d'après les monuments de l'art de l'époque.
33250: LACROIX, PAUL. - XVIIIme Siècle. Lettres, Sciences et Arts. France 1700-1789. Ouvrage illustré de 16 chromolithographies et de 250 gravures sur bois (dont 20 tirées hors-texte) d'après les monuments de l'art de l'époque.
30924: LADRIÈRE, R.. - Beknopte muntengeschiedenis der Stad Gent.
31348: LAER S.J., J. VAN. - Vuur over 't land. Naar het oorlogsdagboek van St. de Rijck.
31578: LAERE, ROBERT DE. - Brugse beeldende kunstenaars omstreeks de eeuwwisseling 1870-1920. Deel II.
29690: LAFEBER, C.V.. - Van de innocente Christus tot de christelijke Innocentius.
29689: LAFEBER, C.V.. - Pelgrims, kruisvaarders, handelaars en wereldreizigers in de Middeleeuwen, 1050-1350.
30111: LAFOND, PAUL. - Hieronymus Bosch. Son art, son influences, ses disciples.
26174: LAFORGUE, JULES. - Moralités légendaires.
21407: LAGE, GUY RAYNAUD DE. - Manuel pratique d'ancien français (Connaissance des langues, volume II).
23442: LAGENDIJK, GERARD. - De Einder.
28066: LAGERBERG, KEES. - Schuldig zwijgen; de Papua in zijn bestaan bedreigd.
12325: LAGIER, C.. - Autour de la Pierre de Rosette.
8530: LAGIER, C. - A travers La Haute Égypte; nouvelles notes de voyage.
30315: LAGIER, CAMILLE. - Vacances au bord du Nil.
30299: LAGIER, C. - A travers La Haute Égypte; nouvelles notes de voyage.
33338: LAGRANGE, MARC. - Sublimes.
32144: LAGRANGE, J.L.. - Mécanique analytique. Two volumes.
25682: LAKE, JOHANNES AUF DER & ERMACORA, BEATE. - Sery C.; Ing.-Schaub -Raum, Red Saloon and Revolving Doors, Zeichnungen. 3 Volumes in slipcase.
33212: LALANDE, JOSEPH. - Astronomia of sterrekunde. Derde deel.
21959: LALIA, ALFREDO. - Pour S'Elever Et Vivre Mieux.
16613: LALLEMAN, THEO [ED]. - Heijplaat blijft.
21910: LAMAN, MARION (RED.). - ...En toen ging er een lampje branden! Adcn, het beste uit 25 jaar Nederlandse reclame en grafische vormgeving.
20282: LAMAN, MARION (RED.). - Reclame Jaarboek 2002.
20283: LAMAN, MARION (RED.). - Reclame Jaarboek 2003.
3820: LAMARTINE, A. DE - Locelyn; épisode.
20291: LAMBERT, GÉRARD. - Le Luxembourg romain; documents choisis.
29093: LAMBERT ORTIZ, ELISABETH & RIDGWAY, JUDY. - Oogst in potten, zichtbaar lekker; de kunst van het conserveren in pot en fles.
29363: LAMBERT, ANDRÉ & STAHL, EDUARD. - Handbuch der Architektur. Vierter Teil, 10. Halbband.
33217: LAMBERT, M.. - Comment le jeune Henri apprit a connaître Dieu. Histoire morale et amusante, composée pour les enfans.
17503: LAMBERTS, E.. - Kerk en Liberalisme in het Bisdom Gent (1821 - 1857). Bijdrage tot de studie van het liberaal-katolicisme en het ultramontanisme.
29362: LAMBOO, WIM. - Portraits of Estonian artists 1998-2008/ Portreed eesti kunstnikest 1998-2008.
33492: LAMBRECHTSEN, N.C.. - Hulde aan de nagedachtenis van den Heer Pieter de La Ruë, schrijver van het geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland.
27112: LAMBRECHTSEN, N.C.. - Onderdeelen van bruggen (college bruggen).
17982: LAMBREGHTS, MAURITS. - Antwerpen - Rotterdam. Een pleidooi voor samenwerking.
21728: LAMERS, G.H.. - Levensbericht van Dr. J. Cramer.
23018: LAMERS, INE. - Ine Lamers.
19047: LAMMÈR, JUTTA. - Handboek voor de poppenverzamelaar; antieke poppen herkennen, verwerven, repareren.
19403: LAMMERS, JOS. - Verboden voor onbevoegden; een fotoreportage van een inrichting voor geestelijk gehandicapte mannen.
15298: LAMMERS, W., NELEMANS, F.A., BOUWMAN, TH. J., E.A. (RED.). - Algemene farmacotherapie; het geneesmiddel in theorie en praktijk.
27182: LAMMERTSMA, W.A.. - Boetseren B4. Maquette bij ontw.
25689: LAMOUREUX, JOHANNE. - Tony Brown.
14719: LAMPE, F.A.. - Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.
15093: LAMPERT, I.. - Wonderen der schepping; keur van natuurtafereelen, uit de schriften van beroemde natuurkundigen verzameld door Ignaz Lampert. I, II in 1 vol.
4077: LAMPERT, KURT - Leben, Das, der Binnengewässer.
15642: LAMPERT, KURT. - Bilderatlas des Tierreichs: 3 parts in one book: Säugetiere; Vögel; Kriechtiere.
22872: LAMSTER, J.C.. - Landschap, bevolking, godsdienst, gebruiken en gewoonten, architectuur en kunst van het eiland Bali.
27165: LANCASTRE, MARIA JOSÉ DE. - Fernando Pessoa; uma fotobiografia.
28088: LAND, JENTINE. - Zwakke lezers, sterke teksten? Effecten van tekst- en lezerskenmerken op het tekstbegrip en de tekstwaardering van VMBO-leerlingen.
28608: LANDAUER, GEORG. - Palästina, 300 Bilder.
29894: LANDEGHEM, PETRUS VAN. - Beveren en zijn verleden.
31335: LANDREBEN, ARNOLDUS. - Schrift-maatige verklaaring van Paulus brief aan de Philippensen.
9246: LANDSBERGER, FR. - Einführung in die jüdische Kunst.
12371: LANDUYT, O., AND CH. SZYMKOWICZ. - Octave Landuyt, Charles Szymkowicz; à corps perdu corps retrouvé.
32543: LANDWEHR, JOHN. - Mijn herinneringen aan de wereld van het oude boek.
19511: LANE, ARTHUR. - Later islamic pottery Persia, Syria, Egypt, Turkey.
31742: LANG, H. DE. - Verhandeling over de interpunctie of het plaatsen der leesteekens. Een leesboekje voor de hoogste klasse.
25236: LANG, LOTHAR. - Expressionistische Buchillustration in Deutschland, 1907-1927.
24325: LANG, ROBERT (ED.). - Art et Style no V.
4188: LANGE BOOM, M.M. DE - Neerlands Koningin en de Koningin-Regentes in Walcheren; gedenkboek van Harer Majesteiten verblijf aldaar, 21-25 Augustus 1894.
18271: LANGE, P.W. DE, E. VAN WEEL. AND HOUTE DE LANGE, C.E. TEN. - 'Het voorgeslacht van de 'Alkmaarse' De Lange's. (gevolgd door) 'Iets over het wapen De Lange en de wapens der aangehuwde geslachten'.
22095: LANGE, WILLY. - Die Gartengestaltung der Neuzeit.
32151: LANGE, QUINTEN. - Schatkamers van Nederland. Historisch kaartwerk van Nederland.
24371: LANGEDIJK, D.. - Bibliographie van den schoolstrijd, 1795-1920.
12970: LANGEVELDE, H. VAN, AND W.A. VERBEEK. - Sint Laurens en Brigdamme in praat en prent.
33546: LANGHE, J.E. DE. - De oorsprong der Vlaamsche kustvlakte.
30242: LANGROGNET, DANIEL. - Salvaggio. Promenades et Vibrations Picturales au Rythme des Saisons/ Promenades and Pictorial Vibrations at the Pace of the Seasons.
29071: LANGUI, EMIEL. - Frits van den Berghe 1883-1939; de mens en zijn werk.
28280: LANNOY, DANNY. - Van polderdorp tot badplaats; bijdrage tot de geschiedenis van Knokke.
28942: LANTSHEER, MEINARDUS FREDERICUS. - Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus.
4181: LANTSHEER, M.F., EN F. NAGTGLAS. - Zelandia Illustrata; verzameling van kaarten, portretten, platen enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland, toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dl. I, II en vervolg no. 4.
30992: LAPAIRE, CLAUDE, BEAUD, MARIE-CLAUDE & LASSAIGNE, JACQUES. - César. Rétrospective des sculptures/ Overzichtstentoonstelling van sculpturen.
29313: LAPIDOTH, FRITS. - Fransche teekenaars.
25370: LAPIDOTH, F., E.A. (RED.). - Het Tooneel; geïllustreerd maandschrift. 8 Ingebonden jaargangen 1916-1927.
31639: LAPRADE, ALBERT. - Croquis. Quatrieme album. Region du Centre.
29489: LAPRADE, ALBERT. - Croquis. Paris, Quartiers du Centre, Les Halles, Le Marais.
30640: LAPRÉ, RUUD. - Emile Cornelis. "He wants to create art- not produce it".
32444: LAPRÉ, RUUD, PAALMAN, HANS & JEURSEN, FRANS. - Jan Verschoor. Understated perfection.
33134: LAREN. - Het Dorp Laren in Gooiland te zien van het Laarder Kerkhof, 1743.
33131: LAREN. - Het Dorp Laren, 1739.
15972: LASKER, E.. - Lehrbuch des Schachspiels. Mit 312 Diagrammen.
33538: LASONDER, L.W.A.M.. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
15782: LASONDER, L.W.A.M.. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
26000: LAST, JEF (RED.). - De Vonk; orgaan v.d. intenrn. socialistische beweging. 5e Jaargang, eerste legale nummer.
14432: LAST, JEF. - Vingers van de linkerhand.
11640: LAST, JEF - Zo zag ik Indonesië.
19842: LAST, JEF. - Djajaprana. Tragedie in vijf acten naar een Balisch gegeven.
19291: LAST, JEF. - Tau kho tau.
15358: LAUER, H.E.. - Vom neuen Bilde des Menschen; philosophisch-anthroposophische Betrachtungen.
18244: LAUER, LEO. - Het drama Pisuisse. Waarom is hij vermoord? De eerste, thans uitverkochte, oplaag werd door de Justitie te Amsterdam in beslag genomen, maar wederom vrijgegeven.
30068: SINT LAURENS. - Het Slot Popkensburg van vooren. - Het Slot Popkensburg van agteren.
32205: SINT LAURENS. - T ' Dorp St Laurens
32208: SINT LAURENS. - Sint Laurens - T ' Zelve anders.
20749: SINT LAURENS. - Gemeente Sint Laurens.
31229: SINT LAURENS. - Het Slot Popkensburg van vooren. - Het Slot Popkensburg van agteren.
27390: SINT LAURENS. - Het Kasteel Popkensburg.
27425: SINT LAURENS. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
32712: SINT LAURENS. - De Kerk van St. Laurens 1743
32546: LAURILLARD, E.. - Een rozenruiker. Negental Dichten.
27612: LAUTS, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Vierde deel.
27611: LAUTS, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Derde deel.
28188: LAUWEN, TOON. - Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs.
31385: LAVALLE, A. & LIETZE, MAX (ED.). - Unser Hausgeflügel. II. Teil: die Taubenrassen. Ein ausführliches Handbuch über Zucht, Haltung und Pflege der Tauben.
32983: LAVATER, J.C.. - Over de physiognomie. Vierde deel (1 deel).
33157: LAVATER, J.C.. - Woorden der Waarheid, des Geloofs en des Levens.
28721: LAVEISSIÈRE, SYLVAIN. - Prud'hon ou le rêve du bonheur.
33049: LAWRENCE, MIKE. - Het complete boek volgbiedingen. Strategie en praktijk.
19154: LAZZARINI, LUIGI. - Pius XI.
17373: LEACH, BERNARD A.O. (ED.). - Michael Cardew. A collection of essays with an introduction by Bernard Leach.
15969: LEACH, COLIN - Svetozar Gligoric Collected Games.
22046: LEAF, MUNRO. - Fly away, watchbird! A picture book of behavior.
21014: LÉAUTAUD, PAUL - Lichtzinnige herinneringen. Le petit ami. Le petit ouvrage inachevé.
14590: LEBARBIER, A.. - Schule der Akupunktur.
771: LEBLANC, JACQUES. - Lennon McCartney.
33453: LEBLANC, JACQUES. - Volle kracht vooruit. Geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu.
21180: LEBRUN, YVAN (ED.). - From the brain to the mouth; aquired dysarthria and dysfluency in adults.
33314: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 13-17 1940- no. 1-9 1941. 14 vols.
33313: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. 14 nummers + 2 dubbelnummers. 1941: nr. 8-22. 1942: nr. 7-11-22-23/24. 1943: nr. 1-4-5-24. 1944: nr. 1-2-3-4-9-23/24.
33319: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 4 + 10-24, 1941. 16 vols.
33315: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 3-17 1940 (lacks no. 5) + extra report.
33318: LECHENPERG, HARALD (RED.). - Signaal. No. 11-15, 18 & 19-24 (1941). No. 2-5 (1942). 17 issues in one binding.
14275: LECLAIR, E.. - Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XI (1803); étude historique et critique.
24855: LECOINTE, G.. - Annuaire astronomique de l'observatoire royal de Belgique.
28389: LECOMTE DU NOUY, H.. - Bons Amis.
32934: LECOUTERE, C.. - Een Fragment van Maerlant's Spieghel Historiael/ Een nieuw Fragment van Lodewijk van Velthem's "Spiegel Historiael".
22962: LEENAERTS, REMY J.. - Algemeen genealogisch-heraldisch repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden/ General genealogical and heraldic index of the Southern Netherlands. Bibliografie II.
14378: LEENDERS, J.M.M.. - Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen; families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw.
26767: LEENDERTZ, PAUL. - Het Valkhof te Nymegen. Dertien afbeeldingen en een kaart met bijschrift.
15571: LEENT, F.H. VAN [ED.] - Een lach en een traan; keur van gedichten bijeengebracht door F. H. van Leent.
33383: LEENT, F.H. VAN. - Gedachtenis-album voor het jonge Nederland. Met oorspronkelijke bijschriften van F.H. van Leent.
6024: LEER, W.A. VAN / JANSSEN, J.M.A. - Egyptische oudheden; mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', nr. 12.
33093: LEERDAM. - Het Dorp Leerbroek by Leerdam, 1750.
24226: LEEUW, GERARDUS VAN DER. - Godsvoorstellingen in de oud-Aegyptische pyramidetexten (vols. I and II, complete).
15556: LEEUW, JAN DE - Dynamics of salt marsh vegetation.
27688: LEEUW, RONALD DE, SILLEVIS, JOHN & DUMAS, CHARLES (RED.). - De Haagse School; Hollandse meesters van de 19e eeuw.
30368: LEEUW. L.H. DE. - De Leeuw van Goes. Overpeinzingen van een gedreven wethouder over volkshuisvesting, stadsvernieuwing en ruimtelijke ordening in Goes tussen 1972 en 1990.
31060: LEEUWAARDEN, N.S. VAN. - De Godvreezende Zeeman, Ofte de Nieuwe Christelyke Zeevaart. Waar by gevoegt zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gesangen. Tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevarende Lieden, en alle die by de Zee woonen ofte belang hebben.
17831: LEEUWAARDEN, N.S. VAN. - De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.
17355: LEEUWAARDEN, N.S. VAN. - De Godvreezende Zeeman, Ofte de Nieuwe Christelyke Zeevaart. Waar by gevoegt zyn Verscheydene andere Gebeden en Stichtelyke Gesangen. Tot algemeene stichting, en bysonder van Zeevarende Lieden, en alle die by de Zee woonen ofte belang hebben.
32037: LEEUWARDEN. - De Groote Kerk te Leeuwarden.
21082: LEEUWARDEN. - Leeuwarden. Het paleis van Justitie.
21083: LEEUWARDEN. - Leeuwarden. Van het Verlaat gezien.
32008: LEEUWARDEN. - Stadhouderlijke Hof te Leeuwarden.
24416: LEEUWARDEN. - De voormalige Canselarij of Geregtshof van Friesland.
32007: LEEUWARDEN. - De Vischmarkt te Leeuwarden.
32036: LEEUWARDEN. - De Groote Kerk te Leeuwarden.
21359: LEEUWARDEN. - De Canselary te Leeuwaarden.
21360: LEEUWARDEN. - 'T Stadhuis, het hof en Burger-Weeshuis te Leeuwarden.
21374: LEEUWARDEN. - La Ville de Lewarde.
25610: LEEUWEN, T. VAN. - De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het armwezen, naar de bestaande wetgeving: wenken der geschiedenis en ervaring bij eene nadere wetgeving
32360: LEEUWEN, P. VAN, E.A.. - 40 Jaar buizen. P. van Leeuwen Jr's buizenhandel N.V.
29466: LEEUWEN, J. & MENDES DA COSTA, M.B.. - Homeri Iliadis Carmina cum apparatu critico. Edito altera passim aucta et emendata, accedunt tabulae duae.
23336: LEEUWEN, J. VAN. - Odyssea; cum notis criticis, commentariis, exegeticis, indicibus ad utrumque epos pertinentibus. Vol. I and II.
835: LEEUWEN, JOHANNES VAN. - Matthijs de Castelein en zijne Const van Rhetoriken.
25592: LEEUWEN, BAS VAN, VALENKAMP, BRAM & WEIDE, ALBERT VAN DER (RED.). - Rietveld uitgave nr. 84.
30951: LEFEVER, PEETER J.. - Uit het land van Aa. Verzen met 20 penteekeningen van den schrijver.
12588: LEGENDRE, M., AND E. HARRIS. - La Peinture Espagnole.
15869: LEGGER, R.J.. - Luchtvaarttechniek. Deel 2, Stuk A: Aerodynamica.
22920: LEGIERSE, THÉRÈSE (RED.). - Post Zoetermeer.
32553: LEGNER, ANTON (ED.). - Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. 3 vols.
17293: LEGNER, ANTON A.O. (ED.). - Die Parler und der Shöne Stil 1350 - 1400. Europäische Kunst unter den Luxemburgern. Resultatband zur Ausstellung des Schnütgen-museums in der Kunsthalle Köln.
28512: LEGRAND, L.. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek.
27834: LEHMANN, M.. - Jüdische Erzählungen.
33524: LEHMANN, JOHANNES. - M/s Selandia 1912-1937.
23106: LEHNING, ARTHUR (ED.). - Michael Bakunin; selected writings.
26703: LEIBBRANDT, J.G., GORDEAU, H. & GROOT, JAN H. DE (RED.). - Het Korenland; maandblad voor jongeren. Jaargang 14, 1937. Aflevering 4 (april 1938), jaargang 15, meegbonden.
30674: LEIDEN. - Leyden. De Zeevisch Markt.
30675: LEIDEN. - Leyden. De Breedestraat.
21297: LEIDEN. - in de Ouwdaa by Leyden.
32740: LEIDERDORP. - 't Huis Ter Does onder Leiderdorp, 1730/ 't Huis Ter Does van agteren.
29743: LEIDERITZ, W.J.M.. - De stoomtrams in Oost-Brabant. Deel 3.
24000: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A., BLINK, N.H., DEWEZ, W.J., E.A. (RED.). - Dr. Staring's Friese landbouw-almanak voor 1949.
30898: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A., BLINK, N.H., LANKWARDEN, E.J. & RIEL, J.A. VAN (RED.). - Dr. Staring's Friesche Landbouw-Almanak voor 1940. 93ste jaargang.
21532: LEIGT, CHRISTOPHER. - Jean le Gac.
21257: LEIMUIDEN. - De Kerk te Leymuyden.
33412: LEITHÄUSER, JOACHIM G.. - Mappae Mundi. Die geistige Eroberung der Welt.
33005: LEJARD, ANDRÉ (ED.). - Le Livre. Les plus beaux exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
23899: LEJEUNE, JEAN. - Liège, de la principauté à la métropole.
24384: LEK, G.J. VAN DER & JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1941 tot en met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 2 Delen (Catalogus van boeken en repertorium).
19778: LEKSKES, P.A.. - Motorpraktijk; handleiding bij de bediening en het onderhoud van verbrandingsmotoren.
30410: LELOUP, EUGÈNE. - Faune de Belgique. Coelentérés.
23227: LEMAIRE, M.H.. - Les exemples célèbres, ou nouveau choix de faits historiques et d'anecdotes, propres à orner la mémoire de la jeunesse, et a lui inspirer l'amour de toutes les vertus qui peuvent faire le bonheur et la gloire de l'homme en société.
26760: LEMAIRE, RAYMOND M.. - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in Vlaanderen; architectuur, deel 1: Provincie Brabant, arrondissement Leuven.
24323: LEMMENS, G. & BOGAERS, JULIETTE (SAM.). - Nijmeegs zilver 1400-1900.
31802: LEMMENS, G., GRINTEN, HANS VAN DER, E.A.. - Geurt van Dijk. Schilderijen, tekeningen, prenten en objekten 1963-1987.
6703: LEMMINK, F.H.J. - Het ontstaan van de Staten van Zeeland en hun geschiedenis tot het jaar 1555.
25783: LEMOS DE SOUSA, M.J. & OLIVEIRA, J.T. (ED.). - Memórias dos Serviços Geológicos de Portugal; the Carboniferous of Portugal.
25390: LEMOS DE SOUSA, M.J.. - Contribution a l'etude du bassin houiller du Douro (NW du Portugal); atlas de micropetrographie des peranthracites.
19297: LEMS, ANTOINE. - De laatste Adam.
27970: LENDERINK, H.J.. - Blind-en-doofstom tegelijk. De ontwikkeling der doofstomme blinden in en buiten Europa, benevens eene beschrijving van het doofstommenwezen in Nederland.
29333: LENGLET DU FRESNOY, L'ABBÉ. - Principes de l'histoire pour l'education de la jeunesse, par années & par leçons. Seconde année. Histoire de Grece. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
4697: LENNEP, J. VAN - De twee admiralen.
40: LENNEP, J. VAN - De twee admiralen. Kornelia Vossius. Een schaking in de 17e eeuw.
42: LENNEP, J. VAN - Vier verspreide verhalen. Levensschets van Mr. J. van Lennep.
24609: LENNEP, J. VAN. - De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld (in 4 delen, complete set).
17206: LENNEP, J. VAN, W. MOLL EN J. TER GOUW. - Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti Et Amicitiae, door W.Steelink, J. H. Renneveld, C. L. Van Kesteren en H. Sluijter D.Jz.
32892: LENNEP, J. VAN. - Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje.
25740: LENNEP, MADELEINE VAN (RED.). - Kunst en Kleur Boek.
14027: LENNEP, J. VAN, & COMPAGNIE. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
15422: LENNEP, J. VAN. - Schetsen bij Van Lennep's romantische werken.
12700: LENNON, JOHN.. - Canzoni e musica; dal mito dei Beatles alla realtà di Manhattan.
31011: LENSEN, PIERRE. - Millenaire de Bruxelles. Tirage spécial, reproduction de dessins originaux de Pierre Lensen année 1979.
30569: LEOPARDI, GIACOMO AND WALCHEREN. - Tristano. Amore e Morte.
28713: LEOPOLD, MARIE - Van kinderen en hun lievelingen; verhalen voor kinderen van 6-9 jaar.
13454: LEOPOLD H.M.R.. - Uit de leerschool van de spade. I-VI..
23724: LEOPOLD, J.H.. - Albumblad.
25727: LEPAGE, H.. - Autogestion et capitalisme; réponses à l'anti-économie.
33593: LEPER, J.. - Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945.
23843: LEPOETER, G.J.. - De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld; van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord.
32207: LEPPMANN, WOLFGANG. - Rainer Maria Rilke. Zijn leven en werk.
30562: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Zweite Abteilung vol. III & IV (Pl. I-CLIII).
31969: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Zweite Abteilung vol. V & VI (Pl. I-CLXXII).
31970: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Dritte Abteilung vol. VII & VIII (Pl. CLXXIII-CCCIV).
31971: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Vierte Abteilung vol. IX (Pl. I-XC).
31973: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Sechste Abteilung vol. XI & XII (Pl. I-CXXVII).
31972: LEPSIUS, C.R.. - Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien. Fünfte Abteilung vol. X (Pl. I-LXXV).
19740: LEROUGE, WALTER AND STENBOCK-FERMOR, KATINKA. - Costa Lefkochir, peintures 1989-90.
30450: LEROY, PAUL. - Angst und Lachen. Versuch zur Würdigung des Gleichgewichtes.
9081: LESUEUR, F. - L'église, L' et l'abbaye Bénédictine de Saint-Lomer de Blois.
19428: LEUFKENS, HUB.. - Impressies van Batavia.
26678: LEUFKENS, HUB.. - Impressies van Batavia.
23802: LEUNIS, JOHANNES. - Synopsis der Pflanzenkunde; ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Pflanzen beschäftigen wollen. Zweiter Band, specielle Botanik. Phanerogamen.
23801: LEUNIS, JOHANNES. - Synopsis der Pflanzenkunde; ein Handbuch für höhere Lehranstalten und für alle welche sich wissenschaftlich mit der Naturgeschichte der Pflanzen beschäftigen wollen. Erster Band, allgemeiner Theil.
32237: LEUPEN, J.. - Mon autre monde. Poèmes imaginées et images poétisées. Beeldende woorden en verwoorde beelden.
33025: ETTEN LEUR. - 't Dorp Etten in de Barony van Breda, 1732/ 't Dorp Leur by Etten.
25151: LEUSDEN, HUIB & RENÉE VAN (ED.). - Renée van Leusden; sculpturen in brons.
28186: LEVENE, RICHARD C. & MÁRQUEZ CECILIA, FERNANDO (ED.). - El Croquis. Worlds/ Mundos three/ tres.
28667: DOOR DEN SCHRIJVER VAN DE MIDDAG DES LEVENS. - Het graf. De mensch in zijne betrekking tot dood en eeuwigheid.
31657: LEVÊQUE, J.J. & BOHBOT, M.. - James Coignard. Oeuvres récentes.
5822: LEVINE, NANCY BRUNNING - Hardcore crafts.
14660: LEVISSON, L.. - Door duizend weken; een aantal overdrukken tot een overzicht verwerkt.
22397: LEVY, J.A.. - Maskers af!
15135: LEVYNS, M.R.. - A guide to the flora of the Cape Peninsula.
23284: LEXIUS, J.H.. - Wetten en Bepalingen, nopens het kerk- en armbestuur voor R.C. gemeenten ten platten lande.
17004: LEY, GERD DE (ED.). - Standaard Modern Citatenboek. Citaten, Aforismen en Boutades van de 20ste eeuw, gerangschikt naar trefwoorden en met uitgebreide auteursnota's en bronvermelding.
28654: LEYDS, W.J.. - De eerste annexatie van de Transvaal.
28701: LEYDS, W.J.. - Onze eerste jaren in Zuid-Afrika 1884-1889. Intieme correspondentie van mevrouw Louise W.S. Leyds- Roeff en dr. Willem J. Leyds/ Vierde verzameling (correspondentie 1900-1902), deel I, eerste en tweede band en deel II (bijlagen-index)/ derde verzameling (correspondentie 1900), deel I & II/ tweede verzameling (correspondentie 1899-1900), deel I eerste en tweede band en deel II (bijlagen-index).
27782: LEZER, LEO. - Liedjes van blank en bruin.
11635: LHOTE, A. - André Lhote.
17756: LIAMMÓIR, MICHEÁL MAC, EDWIN SMITH (ED.). - Ierland.
14859: VERENIGING VAN LERAREN EN ONDERWIJZERS IN DE LICHA. - Honderd jaar lichamelijke opvoeding, 1862-1962; gedenkboek.
5935: LICHFIELD, PATRICK - Patrick Lichfield's unipart calendar book.
31931: LIEBETREU, DONALD. - De breiende man.
30213: LIECHTENSTERN, TH. VON & LANGE, HENRY. - Th. von Liechtenstern und Henry Lange's Schul-Atlas zum Unterricht in der Erdkunde. Für den gebrauch der oberen Klassen der Lehranstalten. In 45 Karten.
4731: LIEFDE, J. DE - The Great Dutch Admirals.
24057: LIGT, N.M. DE. - Wat deed ik? Wat zal ik doen? Twee vragen voor hen, die belijdenis des geloofs aflegden.
28907: LIJBERS, R. & PASTEUNING, S.. - Vervangende nieuwbouw. Deel 1 (Een dokumentatie van acht projekten) & deel 2 (Een analyse van vier projekten).
32329: LIJCKE, I.J. VAN DER. - Een kind in oorlogstijd. Herinneringen aan mijn jeugd in Nieuwvliet 1940-1950.
27658: LIJF, M.H. VAN. - Handboek ten behoeve van het hotel-café-restaurant-bedrijf.
28422: LIJSER, PETER DE (SAM.). - Z.O.M.A. (Zeeuws-vlaamse Operette en Musical Amateurs) 40 jaar, 1972/1973-2011/2012.
8185: HEINRIC EN MARGRIETE VAN LIMBORCH - Roman van Heinric en Margriete van Limborch.
25975: LIMBURG STIRUM, PHILIPPE DE, A.O.. - Eugène Verboeckhoven.
27705: LIMBURG STIRUM, S.J. VAN, NOORDRAVEN, T.J. & SERET, G. (RED.). - Almanak voor de koopvaardij 1914-1915.
13146: LIMPERG, K.. - Naar warmer woningen; overzicht van de warmtetechnische eigenschappen van bouwmaterialen en bouwconstructies met bespreking van de wijze waaop hiermede in de praktijk kan worden gerekend.
10710: LINDBLOM, G. - Notes on Kamba grammar; with two appendices: Kamba names of persons, places, animals and plants - salutations.
27333: LINDE, SIMON VAN DER. - De leer van den heiligen geest bij Calvijn; bijdrage tot de kennis der reformatorische theologie.
31887: LINDEBOOM, J.. - Geschiedenis van het vrijzinnig protestantisme. Deel I t/m III. Deel I: "(Tot Lessing): het ontstaan van het neo-protestantisme". Deel II: "De ontwikkeling van het vrijzinnig protestantisme sedert Lessing tot en met het ontstaan van het modernisme". Deel III: "Het vrijzinnig protestantisme sedert 1870".
19810: LINDEMAN, L.. - Het socialisme van de N.S.B.
4474: LINDEMAN, C.M.A.A. - Joachim Anthonisz Wtewael.
28588: LINDEMAN, L.. - Het nationalisme van de N.S.B.; een documentatie over het tijdvak: einde 1931- zomer 1939.
33055: LINDEN, A. VAN DER & HEST, P.J.. - Kroniek van de Drumband 1 Divisie "7 December" 1945-1949. Tussen Bagpipe en Gamelan.
20869: LINDEN, A. (RED.). - Die Judenpogrome in Russland, II. 'Einzeldarstellungen'.
32559: LINDENBURG, M.A.. - Woordenboek Nieuwgrieks-Nederlands.
28065: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
21561: LINSCHOTEN. - Het Huis de Ness. - Het Huis de Ness van eene andere zyde.
14835: LIPPENS, L.. - Les oiseaux de Knokke-sur-Mer.
18626: LIPPMANN, OTTO AND HARTERINK, G.J.. - Handboek voor den metaaldraaier. Handboek voor den bedrijfsleider, werkmeester, constructeur en teekenaar. Tevens leerboek voor studeerenden.
24489: LIPS, E.M.H.. - Metaalkunde en constructie.
32274: LISSABON. - Vue de la Tour de Bellem.
22870: LISSENS, R.F., BROECKX, J.L., DEVREKER, A., E.A. (RED.). - Winkler Prins Encyclopedie van Vlaanderen (3 van 5 uitgebrachte delen).
3161: LISTAL, ALFRED - Van dire-don-don-dijne/ Schippertje waar ga jij naar toe/ Wiege-wiege-waaien/ Klokje Bim-Bam. 4 deeltjes.
3209: LISTAL, ALFRED - Bep, wat wil-je nog meer?
3210: LISTAL, ALFRED - Elsje's feestdag.
31274: LISTAL, ALFRED - Bep, wat wil-je nog meer?
28293: LISTAL, ALFRED & OLFERS, SIBYLLE VAN. - Zoo is 't in 't blije Vlinderland.
12053: LITH, P.A. VAN DER - Nederlandsch Oost-Indië; beschreven en afgebeeld.
15301: LITTEL, S.. - Sander Littel.
10740: LITTEN, W. - Das Drama in Persien.
20866: LITTMANN, ELLEN. - Studien zur Wiederaufnahme der Juden durch die deutschen Städte nach dem schwarzen Tode; ein Beitrag zur Geschichte der Judenpolitik der deutschen Städte im späten Mittelalter (Inaugural-Dissertation).
27019: LITTOOIJ, A.. - De genezing van een doofstomme door Jezus (Marcus 7: 31-37).
13706: LIVERANI, G.. - Italienische Majolika.
26589: CARADOC OF LLANCARFAN. - The historie of Cambria. (London 1584).
32259: LLEONART, AITANA (ED.). - Ultimate Paris Design.
26200: LLORENS SERRA, TOMÀS (ED.). - De Canaletto a Kandinsky; obras maestras de la collección Carmen Thyssen-Bornemisza.
16124: LLOYD, CHARLES W.. - Human reproduction and sexual behavior.
32821: LOCHEM. - Markt te Lochem, 1743/ 't Huis Amssen by Lochem, 1743.
32104: LOCHEM. - Het Steedje Lochem, van de Lochemer Berg te zien.
32860: LOCHEM. - Het Steedje Lochem, van de Lochemer Berg te zien, 1743.
21256: LOCKHORST. - Het dorp Lockhorst.
18143: LODERMEYER, PETER. - Rietmeyer 1997 - 2000 The Florida Series. 1997 - 2000 Works on paper.
18142: LODERMEYER. - Rietmeyer 1997 - 1999 Works on location.
19696: LOEB, W.. - 'Applaus'; Nederlandsch cabaretboek.
13408: LOEB, W.. - 'Applaus'; Nederlandsch cabaretboek.
32019: LOENEN. - T' Dorp Loenen.
32022: LOENERSLOOT. - Le chateau de Loenersloot / 't Slot tot Loenersloot.
32045: LOENERSLOOT. - De Ridder-Hofstad Loendersloot.
32044: LOENERSLOOT. - Het huis te Loenersloot met de rugh naar Baambrugge.
32023: LOENERSLOOT. - Loenersloot.
31332: LOEWENTHAL, RICHARD. - Handbuch der Färberei der Spinnfasern. I. Band.
19318: LOEWIG, ROGER. - Gesichtedünung Handzeichnungen 1954 - 1980.
33354: LOEWINSON-LESSING, VLADIMIR (ED.). - Rembrandt Harmensz. van Rijn. Tableaux dans les musées de l'Union Soviétique.
24658: LOGIE, GORDON. - The Urban Scene.
14217: LOHR, H.. - Voorlichting, De, van het publiek en de hiermede samengaande propaganda, bij de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij.
18655: LOIR, MAURICE. - Gloires et Souvenirs Maritimes.
29930: LON ROMEO, EDUARDO. - Trafalgar (Papeles de la Campaña de 1805).
27695: LONGDON, NORMAN & GUYENNE, DUC (ED.). - Twenty years of European cooperation in space, '64-'84; an ESA report.
15542: LOO, H.C.J. TE. - Oud-Apeldoorn in woord en beeld.
29495: LOO, H. VAN HET. - Bescryvinge van Ameronghen. Mens, bodem en landschap met een verleden.
14842: LOO, STAF VANDER. - Tasten.
32167: LOO, J. VAN & UIL, H.. - Zierikzee toen en nu.
30363: LOO, HANS VAN DER, GEELHOED, JEROEN & SAMHOUD, SALEM. - Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken.
25177: LOOMAN, T.M.. - Het zendelingsblad voor de jeugd, 2 jaargangen in één band (1852-1853 & 1853-1854).
3489: LOOMAN, H.J. - Wij en het water; de strijd der lage landen tegen de erfvijand het water in het verleden, het heden en de toekomst.
4741: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
20629: LOON, J. VAN. - Hout en houtbescherming in de bouw; de invloed van de ondergrond op de eigenschappen van schilderwerk.
15617: LOON, H.W. VAN. - The fall of the Dutch Republic.
32358: LOON JZ., J. VAN & BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
31549: LOON, GERARD VAN. - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V)
33247: LOOPER, BERT, SMAL, JOHN & HEIJS, MARTEN. - De lange negentiende eeuw. De Buitensociëteit te Zutphen 1891-1991.
20879: LOOPSTRA, J.J.. - De assibilatie in de Oudfriese oorkonden.
33135: LOOSDRECHT. - Oud Loosdrecht, 1739/ Nieuw Loosdrecht, 1739.
23120: LOOSJES, A.. - Friesland en Groningen in beeld. Met 320 afbeeldingen. Deel 2.
28360: LOOSJES P.Z., A.. - Nagelaten Gedichten. Eerste deel.
28157: LOOTSMA, BART. - Cees Dam. Architect.
26623: LOOZENOORD, HANS VAN (RED.). - 100 Jaar KNMV; een eeuw motorrijden in Nederland (1904-2004).
18539: LOPEZ, GUIDO. - Milano I Navigli Di Roiter.
8205: LORENZEN, VILH. - Vore Byer; studier i bybygning fra Middelalderens Slutning til Industrialismens Gennembrud 1536-1870. Pt. I-V.
5761: LORENZONI, PIERO - French eroticism; the joy of life.
32533: LORM, JAN RUDOLPH DE. - Amsterdams Goud en Zilver.
28374: LORM, A.J. DE & TICHELMAN, G.L.. - Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks.
31570: LORRAIN, AINÉ. - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: Petit Atlas de la Belgique and: Atlas universel de géographie ancienne et moderne par C.V. MONIN & A.R. FREMIN.
28279: LÖRZING, HAN. - Van Bosplan tot Floriade; Nederlandse park- en landschapsontwerpen in de twintigste eeuw.
24610: LOSOWSKI, A. (ED.). - Führer durch die Sowjetgewerkschaften für Arbeiterdelegationen.
27145: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen.
23674: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.
10131: LOTH, J. - Une visite à l'église Saint-Maclou.
17440: LOTI, PIERRE. - De Pelgrim van Angkor.
32918: LOUÿS, PIERRE. - Les chansons de Bilitis.
27719: LOUKOMSKI, G.K.. - Art Étrusque; étude illustrée sur la peinture murale de Corneto-Tarquinia suivie, a titre comparatif, d'un choix d'oeuvres caractéristiques des principaux musées d'Europe.
32289: LOURENS, PIET & LUCASSEN, JAN. - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustriemet bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900.
15593: LOURO, S. AND HELEN MAJOR (EDITORS) A.O. - Transactions of the 1st International Symposium of Molinology september 1965 Portugal.
15547: LOURO, S. AND HELEN MAJOR (EDITORS) A.O. - Transactions of the 1st International Symposium of Molinology september 1965 Portugal.
33432: LOUS, ADRIE, POUWELSE, KEES & SWIERS, ROBBERT JAN. - Doelwit dijk...bevrijdingsdrama. Burgerslachtoffers van Westkapelle tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog.
31148: LOUTER, JAN, DIS, ADRIAAN VAN & MAAREL, EDDY VAN DER. - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
29258: LOUW, ANDRÉ VAN DER & ZWEERS, MARIJKE (RED.). - Twen nummer 1.
1817: LOUWERSE, P. - Toch Oranje Boven! Of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
1815: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
1853: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
26736: LOVELING, VIRGINIA & ROSALIA & BIZIO GRADENIGO, LEOPOLDO. - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese.
25053: LOVINK HZ., S.H.. - De geschiedenis van Doetinchem.
30701: LOWE, ROBSON (ED.). - The Encyclopedia of British Empire Postage Stamps, volume VI: Leeward Islands. History, postal history, cancellations, postage stamps, postal stationery.
25100: LUB, J.J.. - Sinte Augustijns hantboec; de Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale. Deel I en II.
31740: LUBACH, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
19443: LUBACH, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
17005: LUBBE, SANDOR (ED.). - Art View Creative Red Book 1996/1997. Oriëntatie voor visuele communicatie.
24001: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
19283: LUCEBERT. - De perfekte misdaad; klein radiostemmenspel.
3913: LUCIAN. - La Pharsale de Lucain, traduite en François Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. I, II.
32698: LUCIANUS. - De ontmaskering van de charlatans.
5845: LUCIE-SMITH, EDWARD - Ars erotica; een opwindende geschiedenis van erotische kunst.
5734: LUCIE-SMITH, EDWARD - Eroticism in western art.
29546: LUCIE-SMITH, EDWARD. - KunstNu.
14770: LUCKOW, E.. - Praktisches Hilfsbuch für den Unterricht in den Leibesübungen an Volks- und Höheren Mädchenschulen (Turnen, Spielen, Schwimmen, Wandern); systematisch zusammengestellt und nach Klassen geordnet.
32537: LUCRECE. - Lucrece, de la nature des choses. Traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** (Legrand). Tome I et II.
29555: LUCRETIUS. - Over de natuur.
15188: LUDWIG, EMIL - Wat het leven geeft.
13633: LUDWIG, EMIL. - Europeesche leiders, naar het leven geteekend.
7581: LUGER, JOH. - Wat rijdt er langs de rails. Spoorwegserie no. IV.
32489: LUIDINGA, FRANS & GUNS, NICO. - Willem Ruys- De kroon op de vloot/ Willem Ruys- en de ondergang als Achille Lauro. 2 delen.
32349: LUIKENAAR, JAAP & MALDEGEM, ERNA VAN (RED.). - De Haven van Rotterdam vanuit de Lucht. The Port of Rotterdam from above.
24034: LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - "Nederland en Indië"; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school.
17332: LUKAS, JAN. - A Shrine Of Baroque Sculpture Kuks.
20589: LUN, ERWIN VAN. - Van massamerk naar mensmerk; merken in een veranderende mediacontext.
26384: LUNA, JUAN J.. - Goya, 250 aniversario.
26852: LUNBECK, R.J.. - Het principe van overeenstemmende toestanden in de quantummechanica/ The principles of corresponding states in quantum mechanics.
22454: LUNENBURG, HARRY VAN. - Galop de Camargue.
28776: LÜPERTZ, MARKUS, GOHR, SIEGFRIED, A.O.. - Markus Lüpertz; Gemälde und Handzeichnungen 1964 bis 1979.
26444: LURASCO, F.M. (SAM.). - Onze moderne meesters.
6545: LÜSCHER, B. - Totenbuch Spruch 1; nach Quellen des Neuen Reiches.
10242: LÜTGE, H.A.J. - Leerrede over Ps. 107:43; na het overlijden van Z.M. Koning Willem III, uitgesproken op 30 November 1890 in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
30145: LÜTGE, H.A.J. & EIJKMAN, A.J. (RED.). - Amsterdamsch Zondagsblad "Tot Getuigenis der Waarheid". 3e Jaargang, 1890-1891.
27132: LUTGERT, W.H. & SORGEDRAGER, BART. - 322 Squadron; sporen van zijn verleden, lijnen in zijn geschiedenis.
29597: LÜTH, WOLFGANG & KORTH, CLAUS. - Boot greift wieder an! Ritterkreuzträger erzählen.
33109: LUTJEBROEK. - Kerk van Lutkebroek, 1726.
21907: LUTZ, ALFRED. - Inter-Europäische Zusammenarbeit für bessere Lebensbedingungen.
4367: LÜTZOW, C.F.A. VON - Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler.
28979: LUYKX, THEO. - Johanna van Constantinopel, Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Haar leven (1199/1200-1244), haar regeering (1205-1244), vooral in Vlaanderen.
25342: LUYKX, THEO. - Het grafelijk geslacht Dampierre en zijn strijd tegen Filips de Schone.
27599: LUYKX, TH.. - Dr. Alfons van de Perre en zijn tijd (1872-1925).
18319: LUYTEN, IDA. - De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter. Mededeeling No. 67 Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek.
30235: LYNCH, JAY, KITCHEN, DENIS, CLYNE, DAN, AND OTHERS. - Teen-age horizons of...Shangrila.
31620: MAALOE, ERIK. - Towards a theory of natural architecture. Effect and social importance of order, variation, texture and scale related to architecture.
28272: MAAREL, LEO G.M. (RED.). - Toernooiboekje 37e Hoogoven Schaaktoernooi Wijk aan Zee, 13-1/ 1-2 1975.
11594: MAARSEVEEN, MICHEL P. (A.O.; EDITOR). - Beelden van een strijd; oorlog en kunst vóór de Vrede van Munster 1621-1648.
21254: MAARSSEN. - De Roomsche Kerk by Maarsen.
20597: SINT MAARTENSDIJK. - St. Maartens-Dyk.
32021: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
20852: SINT MAARTENSDIJK. - Gemeente St. Maartensdijk.
31381: SINT MAARTENSDIJK. - St.-Maartensdijk
32494: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
27427: SINT MAARTENSDIJK. - St. Maertensdyk.
27424: SINT MAARTENSDIJK. - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten - Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien..
27426: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
21262: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
17560: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
33206: MAASTRICHT. - De Vrythof, St. Servaas Kerk en Hoofdwagt te Maastricht.
33207: MAASTRICHT. - De L. Vrouwe en St. Nikolaas Kerk te Maastricht/ 't Stadhuis en de St. Mathys Kerk te Maastricht, 1740.
33209: MAASTRICHT. - De ingang van de St. Pieters Berg by Maastricht/ St. Pieters Berg by Maastricht, 1740.
31159: MAASTRICHT. - Maestricht.
21085: MAASTRICHT. - Maastricht. Het Vrijthof.
33211: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien/ Maastricht van de St. Pieters Berg te zien, 1740.
21086: MAASTRICHT. - Maastricht. Van den St. Pietersberg gezien.
33210: MAASTRICHT. - Gezigt op 't Klooster Slavante en Maastricht/ De Slavante van de andere zyde te zien, 1740.
32105: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien.
31272: MAATHUIS-ILCKEN, S.. - De Twaalf Maanden/ Voor Broertjes en Zusjes/ Van Alles Wat/ Wilde Heintje's droom. 4 delen.
15475: PROVINCIALE GELDERSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ. - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij 1940-1955; geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de onderneming.
14364: PROVINCIALE GELDERSCHE ELECTRICITEITS-MAATSCHAPPIJ. - Geschiedenis van de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij 1940-1955; geschreven ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van de onderneming.
22457: MACBRAYNE, DAVID. - Summer tours in Scotland, Glasgow to the Highlands; "Royal route" (via Crinan and Caledonian Canals). With time tables and list of fares.
6223: MACKAY, J.H. - Die Anarchisten. Kulturgemälde aus dem Ende des XIX. Jahrhunderts.
12226: MACLEOD, DONALD. - Clyde, The, District of Dumbartonshire.
22349: MACMILLAN, RICHARD. - Van D-dag tot V-dag.
31610: MARIE-MADELEINE. - Die Indische Felsentaube.
31618: MAETERLINCK, L., E.A.. - Stad Gent. Museum van Schoone Kunsten. Catalogus met één plattegrond en 54 platen buiten de tekst.
29797: MAETERLINCK, MAURICE.. - Le trésor des humbles.
22776: MAGGS, TIM (ED.). - Major rock paintings of Southern Africa.
18528: MAGNE, J.-H.. - Keus der melkkoeijen of beschryving van al de teekenen door middel van welke men de melk-hoedanigheden der koeijen kan waerderen.
21656: MAILLARD, ROBERT (RED.). - Internationaal Jaarboek van Hedendaagse Kunst 1983/ 1984.
32897: MAIMBOURG, LOUIS. - Histoire de la Ligue.
24112: MAIOLI, WALTER. - Klank en muziek, de oorsprong.
31050: MAIORANO, LILIANA (ED.). - Giuseppe Penone.
20743: RILLAND EN MAIRE. - Gemeente Rilland en Maire.
15550: MAJOR, K.& M. AND M.& J. WATTS (EDITORS) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions of the 4th Symposium, England september 1977.
15596: MAJOR, K.& M. AND M.& J. WATTS (EDITORS) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions of the 4th Symposium, England september 1977.
32149: MAKEBLYDE, P. LUDOVICUM. - Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck.
12454: MAKOS, CHR.. - Schicker Schund.
32707: MALET-TARDI, LÉO. - Sluiers over de Pont de Tolbiac.
26068: MALINS, EDWARD & BOWE, PATRICK. - Irish Gardens and Demesnes from 1830.
16955: MALLAN, K.. - Rotterdam 10 - 14 mei 1940. Als de dag van gisteren.... De Duitse overrompeling en vernietiging van Nederlands eerste Havenstad.
13976: MALMSTEN, C.. - Mittens Rike; en bok om handens verk och mänsklig odling.
13180: MALRAUX, ANDRÉ. - Saturne; essai sur Goya.
13174: MALRAUX, ANDRÉ. - Psychologie de l'art. I: Le musée imaginaire; II: La création artistique; III: La monnaie de l'absolu.
28035: MALTHÊTE-MÉLIÈS, MADELEINE. - Georges Méliès 1861-1938.
29043: MAN, J.C. DE. - De Groote Markt te Middelburg.
24773: MAN, J.C. DE. - Over aardappelvezel en haar toepassing bij het ensileren van gras.
6711: MAN, M.G.A. DE - Leven, Het, en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
30210: MAN, J.C. DE. - De regentstukken toebehoorende aan de Godshuizen te Middelburg.
29044: MAN, J.C. DE. - Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
30208: MAN, J.C. DE. - Het zuidelijk deel van den op het laatst der zestiende eeuw afgebroken muur van oud-Middelburg.
33424: MAN, G.A. DE. - De voormalige Middelburgsche Rederijkerskamer het Bloemken Jesse, onder de kernspreuk "In minnen groeyende" en hare gildepenningen.
26268: MAN, G.A. DE. - Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
26514: MAN, JACQUELINE DE. - Kunst op schrift; een inventarisatie van Nederlandstalige publikaties op het gebied van kunsttheorie en esthetica 1670-1820.
30955: MANARA, MILO. - HP en Giuseppe Bergman.
32653: MANARA. - Ontstoken Lusten.
32655: MANARA. - Man van papier.
17232: MANDELE, ANNEKE VAN DER AND AD VAN DER BLOM. - Anneke van der Mandele etsen een overzicht 1961 - 1998.
21345: MANDEMA, E., E.A.. - Catalogus van de bibliotheek van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, deel I (1485-1800) en II (1801-1985).
22217: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mannen en vrouwen van beteekenis/ Vorst Albert I van Monaco (Drie delen in één band).
23683: MANDERS, CHRIS, E.A.. - Imago'88.
8615: MANEN, CHARLOTTE A. VAN - Nederlandsche, De, Overzee Trustmaatschappij; middelpunt van het verkeer van onzydig Nederland met het buitenland tydens den Wereldoorlog 1914-1919. Pt. I/II, III, IV, V/VI, VII, VIII.
32250: MANG, KARL. - History of Modern Furniture.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

5/9