Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32629: COSTER, CHARLES DE. - De Legende van Uilenspiegel en van Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders.
33572: COSTER, CHARLES DE. - Le Tour du Monde- La Zélande.
24784: COTTAAR, JAN (RED.). - Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.
21107: COTTERILL, R.S.. - The Southern Indians; the story of the civilized tribes before removal.
20883: COUDENHOVE-KALERGI, R.N.. - Paneuropa; zur Locarno Krise/ Hodza in Wien/Der neue Dreibund/ Briefwechsel/ Rings um Europa/ Quer durch Europa/ Aus der Bewegung.
16261: COUISSINIER, M.B.. - Bilderkatechismus.
10755: COULBEAUX, P.S. & SCHREIBER, J.. - Dictionnaire de la langue Tigraï.
34467: COULOMB, CH.. - Dictionnaire etymologique. Le Latin et le Français par les racines. Familles de mots, groupements d'idées.
7050: COULON, PH. DE - Ebauches, Les; ouvrage publié à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire d'ebauches s.a.
20943: COUMANS, PAUL (RED.). - Gescheurd door Sandberg.
15569: THE LONDON CITY COUNCIL - Administrative county of London development plan.
33180: COUPERUS, LOUIS. - Wreede portretten.
33181: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
29825: COUPERUS, LOUIS. - Verzamelde Werken, I t/m XII.
33174: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
33172: COUPERUS, LOUIS. - De Komedianten.
35080: COUPERUS, LOUIS. - Psyche.
6733: COUPERUS, LOUIS - Over lichtende drempels.
33176: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
25301: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
33751: COURT, PEETER LA. - Inleydinge tot de Cyfer-Konst. Waer in de hooft specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uyt-geleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de selve op korten tydt te leeren.
28904: COURT VAN DER VOORT, PIETER DE LA. - Byzondere aenmerkingen over het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
22214: COURTY, M.. - Cours de géologie et de minéralogie.
31403: COUVREUR, YVES (ED.). - Sasmayoux. Pastels.
32220: CÓVENS, CORNELIS. - Beknopte handleiding tot de kennis van ons zonnestelsel, benevens een aanhangsel over de verwisseling der saisoenen, de schijngestalten der maan en de eclipsen.
27593: CÓVENS, AGATHA AMELIA. - Ter bruilofte van mijnen broeder, den heere Cornelis Cóvens, en de jongkvrouwe Margareta Jacoba Costerus, vereenigd den 23sten van herfstmaand 1794.
16242: COX, BENJAMIN G.. - The book of Evesham: the story of the town's past.
30653: CRAANDIJK, J.. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften van J. Craandijk.
31727: CRAENHALS, F.. - Het gevecht in de bergen.
31606: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De Avonturen van Pom en Teddy. 1: "Teddy voor de camera". 2: "Het gevecht in de bergen". 3: "De nieuwe avonturen van Pom en Teddy". 4: "De avonturen van Pom en Teddy". 4 delen.
31726: CRAENHALS, F.. - Alarm in Hollywood.
31725: CRAENHALS, F.. - De held van Ardabhad.
31728: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De avonturen van Pom en Teddy. De zwarte talisman.
31729: CRAENHALS, FRANÇOIS. - De avonturen van Pom en Teddy.
31730: CRAENHALS, F.. - De microfilm.
31724: CRAENHALS, F.. - Teddy voor de camera.
23983: CRAMER, RIE. - Otje de Bas.
31485: CRAMER, N.A. (RED.). - De reis van Jan van Mandeville naar de middelnederlandsche handschriften en incunabelen vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
33828: CRAMER, S.. - Doopsgezinde bijdragen, 48e Jaargang.
31250: CRAMER, RIE & VOS, BENNO. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
1697: CRAMER, RIE - Dokter Levertraan.
1699: CRAMER, RIE - Dommie-Dik.
1698: CRAMER, RIE - Luilekkerland.
19870: CRAMER-SCHAAP, D.A.. - Het gulden meisjesboek 2de.
23994: CRAMER, RIE. - De poppen-bruiloft.
24041: CRAMER, RIE & ROZA- VAN DE BLANKEVOORT, M.. - Bekende versjes.
20130: CRAMER, A.C.. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
24225: CRAMER, F.H.. - Microplankton from three palaeozoic formations in the province of Leon (NW-Spain).
18885: CRAMER, P.J.S.. - Één of meer gewassen per onderneming? Eenige opmerkingen naar aanleiding van een lezing, door den directeur van het caoutchoucbedrijf van het Boschwezen over bedrijfspolitiek bij overjarige cultures te Paramaribo gehouden.
29184: CRAMER, RIE. - Versjes van vroeger
1740: CRAMER, RIE & TAGORE, RABINDRANATH. - De brief van den Koning (The post office).
1732: CRAMER, RIE & BLES, JACQUELINE. - Voor 't kleine volkje; "De bruiloft van Rozemarijntje".
24052: CRAMER, RIE & CHERUBINI, E.. - Pinokkio in Afrika.
34008: CRAMER, RIE. - Liedjes bij prentjes.
24071: CRAMER, RIE. - Het diamanten-prinsesje.
24078: CRAMER, RIE EN JONG, ALEX. DE. - Oud-Nederlandsche kerstliederen.
24083: CRAMER, RIE. - Oudt Nederlandsche Minneliedjes, mat pianobegeleiding van Willem Pijper.
28885: CRAMER, A.. - Kleine tooneelspeler of de vondeling aan den grooten weg naar Parijs.
2161: CREMER, A.F. - Tien maanden in 't ijs.
30693: CREMER, J.J.. - Distels in 't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. "Grietje op 't Hönings-arf", "'t Kriekende Kriekske, "'t Pauwenveerke", "Op de Kniehorst", "Bruur Joapik", "'t Blinkende hoantje" & "Oan 't kleine revierke".
34491: CREPAX, GUIDO. - Valentina. Deel 1: Baba Yaga, deel 2: Blauwbaard, deel 4: Op weg naar de allerhoogste, deel 5: Het Koningskind, deel 6: De onversaagde Valentina. 5 delen.
32633: CREVELS, H.H. & BUUL, T. VAN. - Uilenspiegel in Brabant en andere verhalen voor kinderen van tien tot veertien jaar.
27075: CRIE, THOMAS M'. - Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee).
25630: CRIEP, F.. - Sententien: By den Hove van Hollant, ghearresteert jegens Reynier van Oldenbarnevelt/ heere van Groenevelt: David Coorenwinder/ gewesene secretaris van Berckel: Adriaen Adriaensz van Dijck/ gewesene secretaris van Bleyswijck/ over haer luder grouwelijcke en moordadige conspiratie/ jegens den persoon van den doorluchtigen en hoogh-gebooren dorst/ den Heere Prince van Orangien, & c. mitsgaders tegens den welstandt van 't landt.
21898: CROCE, GUISEPPE. -
15791: CROMMELIN, C.A. - Het lenzen slijpen in de 17e eeuw.
21606: CROSFIELD, ARTHUR. - Reminiscences of Kenwood and the Northern Heights.
14848: CROSSMAN, E.C., AND R.F. DUNLAP. - The book of the Springfield; a textbook covering the military, sporting and target rifles chambered for the caliber .30 model 1906 Cartridge; their metallic and telescope sights and the ammunition suited to them. I: As existing in 1931, II: supplemental text to each chapter to bring subject matter up to 1952. 1 vol.
29654: CROUZET, ROBERT. - Daniel Mena.
22230: CROW, DUNCAN [ED.]. - British AFVs 1919-1940 (Armoured fighting vehicles of the world, volume 2).
27267: CROWE, SYLVIA & MILLER, ZVI (ED.). - Shaping tomorrow's landscape; vol. 1, the landscape architect's role in conservation.
2351: CRUCQ C.J.Z., J.K.. - Cryptogamen.
34933: CRUCQ, PAUL M.. - "We never blamed the crews". The flooding of Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase I.
34946: CRUMB, ROBERT. - Robert Crumb's Mister Snoid en wat andere verhalen.
33445: CRUYNINGEN, P.J. VAN. - Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws-Vlaanderen 1650-1850. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 28.
17022: CUESTA DOMINGO, M.. - Over onbekende zeeën. De ontdekkingstochten van de Feniciërs tot James Cook. Met een inleiding van Fernand Vanhemelryck.
30668: CULEMBORG. - Culenborg.
31010: CUNAEUS, PETRUS. - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden,....vertaald door een Liefhebber der Joodse Oudheden (H.W. Goeree) + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree.In 4 delen.
12321: CURRY-LINDAHL, K.. - Les Oiseaux migrateurs á travers mer et terre.
12684: CURRY, M.. - Wolken, Wind und Wasser.
34907: CURTIUS, ERNST ROBERT. - Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter.
31640: CURZI, DANIEL (ED.). - Andrew Vicari.
34617: CUTTOLI, MARIE. - Teppiche. Arp-Bissier-Bissière-Calder-Ernst-Vieira da Silva-Klee-Laurens-Léger-Miró-Picasso. Ausstellung Oktober-November 1961.
32659: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam.
32657: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam. De kruisridder zonder naam.
32658: CUVELIER, PAUL & GREG. - Zilveren Vlam. Het stralende schild.
34731: CUVELIER, PAUL & HAMME, JEAN VAN. - Epoxy.
34732: CUVELIER, PAUL & HAMME, JEAN VAN. - Epoxy.
33042: CUYK. - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik, 1739/ 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik, 1739.
33041: CUYK. - 't Dorp Kuik, 1737/ 't Dorp Kuik van de Maas te zien.
16653: CYNK, JERZY B.. - History of the Polish Air Force. 1918 - 1968.
19275: DAALEN, MARIA VAN. - Brief over het eindige.
25667: DAALEN, MARIA VAN.. - Deze geschiedenis.
22871: DABLANDER, VINZENZ & SIEBERER, JOSEF (ED.). - 600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962.
17697: DAELS, FRANS. - Heelkundige verpleging en kraamverpleging. Met 343 illustraties.
28889: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. Deel I & II.
15169: DAETER, B., AND A. WEYSTERS. - Impressies van Bergen op Zoom, vanuit een andere hoek bekeken.
32849: DAFF. - Gezigt op het Dorp Daff langs de Maas by Namen/ 't Huis Daff langs de Maas op het Dorp ziende 1740.
30482: DAGEN, S. BARBARA. - Op weg. Gedichten.
35104: DAGEN, PHILIPPE & MICHÈLE CHAMPENOIS. - Gérard Rondeau. Chroniques d'un portraitiste 1986-2006.
33808: DALE, J.H. VAN. - Cadsandria. Zeeuwsch-Vlaamsch jaarboekje voor het jaar 1857.
31064: DALE, J.H. VAN - Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en leerlingen.
33071: DALEN, J.L. VAN. - Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrechten hare naaste omgeving tijdens het grafelijke Huis van Holland, 1006-1299.
18950: DALTON, HERMAN. - Johannes a Lasco. Bijdrage tot de Hervormingsgeschiedenis van Polen, van Duitschland en van Engeland.
30337: DAM, H. VAN. - Korte beschrijvinge van het Eylandt Westvoorn, ende de geschiedenissen van de Stadt Goederede.
16202: DAM, C.F. VAN,. - Marrakech.
23960: DAM, J.G.C. VAN. - Bodemgeschiktheidsonderzoek, in het bijzonder bij asperges, appels en stooktomaten. With a summary: Soil suitability research, in particular with asparagus, apples and hothouse tomatoes.
15650: DAM, J. VAN, DEN BOUMEESTER - Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen.
15679: DAMAS. - Haagsche Omtrekken.
12532: DAMAS, LE R.P. DE. - Sinaï et Judée; voyages en Orient.
34664: DAMHOUDER, JOOST DE. - Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, Borgermeesters, ende Schepenen, &c. Hier is noch by ghevoeght d'Ordonnansie op 't stuck van de Criminele Justitie in dese Nederlanden. Alles met schoone figueren, daer toe dienende, verciert.
31741: DAMM, CHR. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
20366: DAMM, CHR. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
33590: DAMMANN, CARL. - Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haussäugetiere. Praktisches Handbuch.
20696: DAMME, A.K.W.. - Zwart-wit; eenvoudige handleiding voor het damspel.
19453: DAMME, CLAIRE VAN. - Marcel Maeyer.
24184: DAMME, JAN VAN, NIJS, JAN DE, OUT, NICO, E.A.. - 10.220 Dagen beeldende kunst in Vlissingen; 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.
31553: DAMME, JAN VAN, OUT, NICO, RIEKWELL, LEON E.A.. - 10.220 Dagen Beeldende Kunst in Vlissingen. Speciale uitgave. 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy 19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.
34455: DAMMERMAN, K.W.. - Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.
27869: DAMOISEAUX, J.H., STEUR, G.G.L. & HEIJINK, W.. - Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad 49 Oost Bergen op Zoom/ Algemene begrippen en indelingen.
29322: DANE, JAN EN JAN PIETER GILLESEN. - Zeelands chronyk verkort. 4 Delen.
15211: DANIËLS, C.E.. - Een dominé-operateur in de zeventiende eeuw en nog iets.
17655: DANNENBERGER, H.. - Micha Ullman.
18480: DANTE AND URIOT, JAN. - Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Interprétation des deux premiers chants de Divinia Commedia.
21660: DANTEC, DENISE AND JEAN PIERRE LE. - Splendeur des jardins de Paris.
30353: DARMON, OLIVIER. - De grote eeuw van Bibendum.
30791: DARTEYRE, DIDIER (ED.). - Les études philatéliques et annales internationales de la timbrologie. Le complément indispensable du catalogue; 300 reproductions dans le texte, renseignements sur les timbres-poste de tous pays, variétés, erreurs, retouches, oblitérations, nuances, doubles frappes, timbres sur lettres, tirages, valeurs d'avenir ou trop peu cotées, etc.
14644: DARU, LE COMTE. - Histoire de la république De Venise. I - IV.
34622: DAUDET, ALPHONSE. - Oeuvres complètes. Jack.
21998: DAUDET, ALPHONSE. - La Belle-Nivernaise; histoire d'un vieux bateau et de son équipage.
34621: DAUDET, ALPHONSE. - Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros Tarasconnais.
21580: DAUGUET, CLAIRE AND GUILLEME-BRULON, DOROTHÉE. - Reconnaître les origines des faïences françaises.
29067: DAUTUN, DANIEL HENDRIK. - Géographie des enfans, selons tous les changemens arivés jusqu'à ce jour. Accompagnée de XXI cartes.
34407: DAUZAT, ALBERT (ED.). - Où en sont les études de Français. Manuel général de linguistique française moderne. Ouvrage en six parties. Phonétique et orthographe- Morphologie et syntaxe-Sémantique-Lexicologie et dialectologie-Français régional, Français populaire, Onomastique-La langue des ecrivains.
26637: DAVIDOV, DINKO, STANIC, RADOMIR & TIMOTIJEVIC, MIROSLAV. - War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991.
25885: DAVIDSON, JOHN & GRAY, ALEXANDER. - The Scottish staple at Veere; a study in the economic history of Scotland.
22414: DAVIES, COLIN, HODGKINSON, PATRICK AND FRAMPTON, KENNETH. - Michael Hopkins and Partners, Bauten und Projekte.
24139: DAVIES, JOHN. - Phase 11.
29143: DAVIS, WILLIAM C.. - Rebels & Yankees. Soldaten des US-Bürgerkrieges.
22130: DAVIS, W.M.. - Les falaises et les récifs coralliens de Tahiti (extrait des annales de géographie, tome XXVII, 1918 (nos. 148-149 du 15 juillet-15 septembre 1918).
33293: DAWES, NICHOLAS M.. - Lalique Glass.
24576: DAY, D.E. (ED.). - Relaxation processes in glasses; proceedings of the third Rolla ceramic materials conference on relaxation processes in glasses, Baden-Baden, Germany, 3-7 June 1973.
24449: DEBAENE, LUC.. - De Nederlandse volksboeken; ontstaan en geschiedenis van de Nederlandse prozaromans, gedrukt tussen 1475 en 1540.
32451: DEBBAUT, JAN, SOONS, MARIËLLE (RED.) E.A.. - El Lissitzky 1890-1941; architect, schilder, fotograaf, typograaf.
33274: DEBBAUT, JAN, LUNGHI, ENRICO, ET AL. - Many colored objects placed side by side to form a row of many colored objects. Works from the collection of Annick and Anton Herbert. Programme.
34464: DEBBAUT, JAN. - Biennale di Venezia 1993. Padiglione di Fiandra e Olanda. texts/ testi. Jan Vercruysse/ Padiglione Fiandra. Niek Kemps/ Padiglione di Olanda. 3 vols.
29415: DEBECQUE-MICHEL, LAURENCE. - Hopper et l'art Américain.
20108: DECAVELE, JOHAN, DANIËL DE MOOR AND NOËL KERCKHAER. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
20111: DECAVELE, JOHAN, DANIËL DE MOOR AND NOËL KERCKHAER. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
31886: DECKER, CYNRIK DE & ROBA, JEAN-LOUIS. - '40-'45 boven Schelde, Dender en Durme. Vijf jaar luchtoorlog boven de arrondissementen Aalst en Dendermonde.
31211: DECLEER, MISJEL & SEYS, JAN. - Onze kust anders bekeken.
30866: DECSEY, ERNST, GUGITZ, GUSTAV, KLIMA, A., PORGES, FRIEDRICH, A.O.. - Die Fünf Sinne. Ihre Einflussnahme und Wirkung auf die Sexualität des Menschen. Das Gehör. Eine Sexualphysiologische und Psychologische Darstellung der Rolle Bedeutung des Gehörsinnes im Triebleben des Menschen.
14265: DECUGIS, H.. - Le destin des races blanches.
24115: DEENEN, JOHANNES MARINUS. - Breuken in kool en gesteente.
32043: DEERSUM. - 't Dorp Deersum.
21285: DEEST. - St. Antonis Kapel te Deest.
21286: DEEST. - Capelle te Deest.
19498: DEFOER H.L.M. AND WÜSTEFELD, W.C.M.. - Fasciculus temporum; arte Tardo-medieval do Museu Nacional het Catharijneconvent de Utreque.
32552: DEFOUR, FRANS. - Zeven eeuwen meubelkunst in België; XIIIe tot XXe eeuw in Vlaanderen en Wallonië.
25488: DEGELS, L.. - Restaureren en verzamelen van schilderijen en houtsnijwerk.
33587: DEGENHARDT, W.. - Lucht en water.
23511: DEGERING, HERMANN (HERAUSG.). - Die schöne Magelone. Hystoria von dem edeln ritter Peter von Provenz und der schönsten Magelona, des königs von Naples tochter.
27622: DEGRAER, STEVEN, WITTOECK, JAN, APPELTANS, WARD, COOREMAN, KRIS, E.A.. - De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.
26829: DEGUCHI, KYOTARO. - The great Onisaburo Deguchi.
22256: DEIBEL, J.H.. - De Engelschen in Zeeland in 1809.
27278: DEIJ, FRANK & CONINCK, HANS DE. - Op Goese Gronden, Reynier de Muynck.
11202: DEIJNCKENS, L., EN J. PAS - Odette Collon.
22119: DEIJNEN, JACQUES W.. - Lootsluyden en Hystoriën.
21281: DEIL. - T'Dorp Dyl aan de Linge.
25553: DEINSE JR., A.J. VAN. - Iets over de subsidien van de achterliggende- ten behoeve der calamiteuse- polders in Zeeland; eene bijdrage tot de kennis van onsch Nederlandsch staatsregt.
18269: DEK, A.W.E.. - Het geslacht Wittekoek.
31597: DEKHUYZEN, M.C.. - Het onderzoek van dierlijke weefsels, voornamelijk van het kraakbeen, in het gepolariseerde licht. Academisch proefschrift.
17943: DEKKER, C.. - Zuid-Beveland. De historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen.
32187: DEKKER, JEROEN J.H.. - Het verlangen naar opvoeden. Over de groei van de pedagogische ruimte in Nederland sinds de Gouden Eeuw tot omstreeks 1900.
15461: DEKKER, C.. - Zuid-Beveland; de historische geografie en de instellingen van een Zeeuws eiland in de Middeleeuwen.
30572: DEKKER, C.. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
31171: DEKKER, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
21787: DEKKER, DICK. - Maarssen in oude ansichten.
20865: DEKKER, G.. - Teekeningen van G. Dekker.
31247: DEKKER, JEANINE, HEYNING, KATIE, BROEKE, HAN VAN DEN, HEIJDEN, WIM VAN DER & HEIJDEN- VAN DER WERFF, LIZA VAN DER (RED.). - De Zeeuwse streekdrachten 1800-2000.
28962: DEKKER, C., BAETENS, R. & MAARSCHALKERWEERD-DECHAMPS, S.. - Album Palaeographicum, XVII Provinciarum. Paleografisch album van Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk/ Album de paléographie des Pays-Bas, de Belgique, du Luxembourg et du Nord de la France.
31172: DEKKER, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
24564: DEKKING, P.. - Mechanical properties of high polymers.
32138: DELABAR, G.. - Anleitung zum Linearzeichnen, mit besonderer Berücksichtigung des gewerblichen und technischen Zeichnens, als Lehrmittel für Lehrer und Schüler an den verschiedenen gewerblichen und technischen Lehranstalten, sowie zum Selbststudium. Erster und zweiter Theil: 1.: Das geometrische Linearzeichnen. 2.: Das projective Zeichnen oder die darstellende Geometrie. Zweite Abtheilung: Die weitere Ausführung der rechtwinkligen Projektionsart.
33660: DELAHAYE, ALBERT. - Vraagstukken in de historische geografie van Nederland. Deel I (Noviomagus, Dorestadum, Walacria, Batua Renus) & II (Trajectum).
33920: DELAHAYE, ALBERT. - Archief van de Ambachtsheerlijkheid "Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe" 1410-1962.
26714: DELAHAYE, A.. - De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
30301: DELAPORTE, LOUIS. - Les Hittites. Avec 34 figures au trait, 3 cartes et 4 planches hors texte.
29472: DELARUE, BRUNO, CHAINE, CAROLINE & ICKOWICZ, PIERRE. - Les peintres a Dieppe. Varengeville, Pourville et Arques-la-Bataille.
34516: DELARUE-MARDRUS, LUCIE. - Mes mémoires.
17871: DELAUNAY, CH.. - Practische en theoretische Mekaniek. Geheel opnieuw bewerkt door C. Krediet.
30483: DELAVIGNE, CASIMIR. - De kinderen van Eduard den Vierden. Treurspel in drie bedrijven.
31018: DELCHEVALERIE, CHARLES. - A la Meuse. Poême.
32430: DELEBECQUE, A. & HOFFMAN, J.-B., EECKMAN, LÉON & SPRONCK, LOUIS. - Les codes en vigueur en Belgique avec les modifications introduites de 1814 a 1884. Édition annotée.
29445: DELEPIERE, ANNE MARIE, AERSCHOT- VAN HAEVERBEECK, SUZANNE VAN, E.A.. - De Westhoek. Tussen de IJzer en het kanaal van Duinkerke.
34700: DELEU, LUC. - Urbild eines beweglichen Denkmales.
18798: DELFGAAUW, LEO AND BERT JANSEN. - Ben sleeuwenhoek. Een keuze 1987-2001 A selection.
33095: DELFT. - Het Huis Altena by Delft, 1729.
32564: DELFT, MARIEKE VAN & WOLF, CLEMENS DE (ED.). - Bibliopolis. History of the printed book in the Netherlands.
30671: DELFT. - Delft.
20921: DELFT. - Delft. De groote kerk en het stadhuis. Die Grosse Kirche und das Rathhaus. La grande église et la maison de ville.
20923: DELFT. - Delft. Graf van Willem II. Grabmal Wilhelm's II. Monument De Guillaume II.
25368: DELFT. - Ursula kerk te Delft. - Eigen Etsdruk.
23822: DELFT. - Het Magazyn van Holland, Zoo als het afgetekent is in den jare 1667.
23102: DELFT, A.J.A.C. VAN. - Uit Brabants Centrum.
23821: DELFT. - Afbeelding van het Geweeze Klooster St. Agata, de Fransche Kerk, en het Prinsenhof. Oude Prinsen-Hof dienende nu voor een gedeelte tot de Say-Hal.
30669: DELFT. - Delft.
33098: DELFT. - Gedeelte van het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Groote Markt te Delft.
34471: DELINOTTE, L. PAUL. - Dictionnaire pratique des synonymes français.
32137: DELPRAT, J.P.. - Wiskundige Leercursus ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie. Beginselen der Mechanica voor de Kadetten der Artillerie en Genie.
30890: DELSMAN, H.C. (RED.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI.
27745: DELSMAN, H.C. (RED.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII.
16298: DEMAND, CARLO. - Die grossen Atlantikflüge 1919 bis heute.
29144: DEMEY, ANTHONY (SAM.). - Gents zilver in Laarne; magie van de edelsmeedkunst, deel III.
19051: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
33759: DENEKAMP, A., ET AL. - Jubileum Zeeland Sport 1 juli 1955-1 juli 1980. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de voetbal-, atletiek- en handbalvereniging "Zeeland Sport" te Vlissingen.
23153: DENNINGER- SCHREUDER, CAROLE. - De onvergankelijke kijk op Kortenhoef; een schildersdorp in beeld.
24607: DENUCÉ, J.. - De loop van de Schelde; van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
32371: DENUCÉ, J.. - Schelde-Album. De Schelde in het Verleden.
25704: DEPONDT, PAUL. - Beeldenstorm 1990; tentoonstellingen georganiseerd in het kader van "Zuidnederlandse Ontmoetingen- Beeldende Kunst 1990"; deeluitgaven, in de periode maart, april, mei 1990. Inclusief 27 losse catalogi.
29682: DERCKX, MATHIEU, KOOIMAN, MARINUS & SCHEFFENER, VIBEKE. - Nieuwe Landgoederen. State of the Art.
33294: DERCON, CHRIS, WILLINK, SYLVIA, ET AL. - Carel Willink. Zelfportret en architectuur.
25656: DERCSÉNYI, BALÁZS, HEGYI, GÁBOR, MAROSI, ERNÖ & TAKÁCS, BÉLA. - Calvinist Churches in Hungary.
29996: DERKS, SERGIO. - Vogelvluchtopnamen van Nederland 1946-1959. Foto's van KLM Aerocarto Luchtfotografie.
35020: DERT, LUDO F.. - Michiel Adriaansz de Ruyter 1607-1676.
27388: DESCHARNES, ROBERT & NÉRET, GILLES. - Dalí, het geschilderde werk. Deel I (1904-1946) en II (1946-1989), in 1 band.
30203: DESJARDIJN, D.. - Wie komt er in mijn hokje? Prenten en tekeningen 18e-20e eeuw. Stachelswine catalogus V.
32898: DESPARS, NICOLAES. - Cronijcke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen,.... Van de jaeren 405 tot 1492. Voor de eerste mael thans in het licht gegeven naer het oorpronkelyk handschrift,.... met noodige aenteekeningen opgehelderd door J. de Jonghe.
29678: DESPRIET, PH.. - Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk/ Overleie (1686-1950); de noodopgravingen van 1994 en 1995. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen.
21667: DETERVILLE, PHILIPPE. - Richesse des châteaux du pays d'Auge.
21906: DEUR, BRIAN E.. - Prosperity. The Fruit of Co-operation. European Recovery Programme.
20924: DEVENTER. - Deventer. De groote kerk.
32848: DEVENTER. - 't Huis Holthuizen by Deventer, 1744/ 't Huis Holthuizen.
30446: DEVEREUX, GEORGES. - Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve.
27041: DEVIES, LUCIEN, COUZY, JEAN, A.O. (ED.). - La Montagne & Alpinisme; Revue du Club Alpin Français et du Groupe de Haute Montagne. 19 Issues, No. 7, 1956/ No. 25, 1959.
15487: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 3: De huizen te Brugge (van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwersstraat).
19985: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 8 'De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge/ Inventaris'.
15485: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 4: De Zwinstreek.
15486: DEVLIEGHER, LUC. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 6: De Onze-Lieve-Vrouwekerk te Kortrijk.
34824: DEVOOGHT, ELINE. - René Vanden Berghe. Kunstschilder (1926-1980). Kunstmonografie.
18297: DEVOS, MAGDA AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.
18298: DEVOS, MAGDA AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland. Wetenschappelijk Apparaat.
32578: DEVOTO, GIACOMO & OLI, GIAN CARLO. - Il Dizionario della lingua Italiana. Edizione 2000-2001. Società Dante Alighieri.
23027: DEWAILLY, AMÉLIE. - Nos enfants, poésies; avec une lettre de François Coppée.
25159: DEWEZ, M.. - Géographie du Royaume des Pays-Bas.
34004: DEYSSEL, L. VAN. - De kleine Republiek. Eerste deel en tweede deel, in 1 band.
14503: DEZUTTER, W.P., R. VAN DE WALLE, J. VAN HAVER, A.O. - Volkskunde in Vlaanderen; huldeboek Renaat van der Linden.
30275: DHANENS, ELISABETH. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen. III: Sint-Niklaaskerk Gent.
30269: DHONDT, J. & KEYSER, P. DE. - Steden en Landschappen X: Gent.
32709: DICKENS, FRANK (ED.). - Linus. Bumper Spring Number. May 1970. Enclosed: Litte Nemo in Slumberland.
31260: DICKENS, CHARLES (EDIT.). - The Pic Nic Papers. By various hands.
32587: DICKENS, CHARLES. - Der Weihnachtsabend.
32354: DIELEMAN, GRÉ. - Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.
27129: DIELEMAN, P.. - België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.
25705: DIELEMAN, PIET & VERSTRAETEN, WILLIAM. - Fotografie.
34708: DIELEMAN, EDMOND. - Luc Deleu. Schaal en Perspektief 2. Installatie. Cycloop. R. Fueglistahler/ J. Wilhelmus. Video. Publicatie horende bij deze expositie.
27760: DIEM, PETER. - Die Symbole Österreichs. Zeit und Geschichte in Zeichen.
17585: DIEMEN, CORRIE VAN. - De beurs 125 jaar jong.
21280: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek op Zijde.
21278: DIEMEN. - t'Diemermeerse tolhek van voore.
13680: DIEMER-VON HILLERN, H.. - Oberammergau und seine Passionsspiele; ein Rückblick über die Geschichte Oberammergaus und seiner Passionsspiele von deren Entstehung bis zur Gegenwart, sowie eine Beschreibung des Ammergauer Landes, der Volkssitten und Gebräuche seiner Bewohner.
31373: DIEMER, E.. - Vrijheid van drukpers. Eenige opmerkingen over haar staatsrechtelijke regeling, voornamelijk in Nederland.
33582: DIEPENBEEK, ANNEMARIE VAN. - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdieren.
30961: DIERICX, CHARLES-LOUIS. - Mémoires sur la ville de Gand. Tome second.
17280: DIETERICH, ANTON. - Spanien. Band 1: Der Norden. Spanien. Band 2: Der Süden.
32330: DIETRICH, DOROTHEA. - The Collages of Kurt Schwitters. Tradition and Innovation.
34428: DIETVORST, JAN, GRAM, ERIC DE, MAAS, KEES, (RED.) ET AL. - De Enschedese School. Moderne Kunst. Nummer 10.
32253: DIETZ, MATTHIAS & MÖNNIGER, MICHAEL. - 300 Lights- Leuchten- Lampes.
32252: DIETZ, URSULA, THYRIOT, MALEEN, HAAS, MIEKE DE, ET AL (RED.). - Meubels die geschiedenis maken.
28375: DIGGELEN, P.J.G. VAN, EN J. SNIJDER. - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850).
20649: DIJCKMEESTER, V.C. EN ELSENBURG, J.J.. - Tegen vuur en dieven.
34745: DIJCKS, FRITS & HAAS, SANDER DE. - On speaking terms.
25594: DIJK, ROEL VAN. - Klinkers en mede klinkers; oftewel de bouwstenen van een handzetter.
26290: DIJK, MARCEL VAN. - Natural Interior Design.
19082: DIJK, J.B. VAN. - Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk.
33807: DIJK, F. VAN. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel. Raad en burgemeester van Goes. Historische Bibliotheek nr. 73.
32255: DIJK, EMILE VAN, ROELOFS, CEES & KLEUVER, BEATRIX. - Het Nonchalante Wonen van Emile van Dijk.
32160: DIJK, C. VAN. - Alexandre A.M. Stols 1900-1973. Uitgever/ Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/ of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en J. Duijzer.
29447: DIJK, EMILE VAN, ROELOFS, CEES & VERLINDE, JAN. - Emile van Dijk, architectural designer. In essentie/ in essence.
25224: DIJKEN, H. VAN & WEIJENBERG, J.. - Verslag van een praktijkperiode in de Sudan, September 1962-April 1963/ Report of a training-period in the Sudan.
33748: DIJKSHOORN, J. VAN. - De landing der Engelschen in zeeland.
28941: DIJKSTRA, R.. - Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.
14146: DIJKSTRA, H.. - Duisternis en licht; de zending in Oost-Afrika en op Madagaskar. Cham's zonen; de zending in West-Afrika. Martinus en Pedro; een historisch verhaal uit het midden der twaalfde eeuw by D. van Wijck.
32404: DIJKSTRA, H., HANE- SCHELTEMA, M. D', PIETERS, J.TH.M.F., ET AL (RED.). - Caesar. De Gallische oorlog.
32981: DIJKSTRA, IJ.S., HABRAKEN, N.J., PENNINK, P.K.A. & WIJERS, L. (RED.). - Forum voor architectuur en daarmee verbonden kunsten. Volume XIX- Nr. 3, 1965. Stad op Pampus.
21733: DIJKUIZEN, ROELF. - Experimentele niertuberculose; een onderzoek over de behandeling van niertuberculose bij konijnen met dihydrostreptomycine en paraaminosalicylzuur.
30639: DILL, CLAUS-MICHAEL & GALLWITZ, KLAUS. - AXA Art. Corporate Collecting Today.
22025: DILLENS, ADOLF. - Ringrijden.
22026: DILLENS, ADOLF. - Voor het pothuis.
22030: DILLENS, ADOLF. - Heulen.
22031: DILLENS, ADOLF. - Op weg naar de kermis.
22032: DILLENS, ADOLF. - Een zeeuwsche slede.
24352: DILLENS, ADOLF. - Op het ijs.
22033: DILLENS, ADOLF. - De kroon der jeugd.
22035: DILLENS, ADOLF. - Een boerenbinnenhuis op Walcheren.
22011: DILLENS, ADOLF. - Een melkmeisje.
30307: DILS, PETER, TASSIER, MANU, PREYS, RENÉ, E.A. (RED.). - De Scriba. Tijdschrift van Egyptologica Vlaanderen. Nummers 1 t/m 6.
14282: DINETTO, L.. - L. Dinetto.
31372: DINGEMANSE, A.. - Bijzonderheden uit het leven en de bekeering van A. Dingemanse, geboren te Gapinge, eiland Walcheren, Zeeland en overleden te Denver, Colorado, Noord Amerika (medegedeeld in brieven aan vrienden en uitgegeven door zijne weduwe).
19797: DINTER, W.S. VAN. - Een tocht door het land van Maas en Niers (Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum, Gennep, Oeffelt, Heijen) 1900-1925.
35029: CASSIUS DIO. - Augustus. Keizer van Rome.
32705: DIONNET, JEAN-PIERRE & GAL, JEAN-CLAUDE. - De Legers van de Veroveraar.
34748: DIRAISON-SEYLOR, O.. - Amours d'Extrême-Orient.
22643: DIRCKINCK-HOLMFELD, KIM. - Guide to Danish architecture 2, 1960-1995.
20233: DIRNBÖCK-SCHULZ, J.. - Gruss vom Lindenhof.
25255: DIRVEN, HERMAN & DEKKERS, PIET. - Princenhage in oude ansichten, waarin ook enkele afbeeldingen van Effen.
33718: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
30978: DISNEY, WALT. - Mickey's very first book.
31607: DISNEY, WALT & COLLODI, C.. - Pinocchio.
31608: DISNEY, WALT. - Assepoester.
31721: DISNEY, WALT. - Le grand méchant loup et le petit chaperon rouge.
15178: DISNEY, WALT - Ik Donald Duck; deel 2.
23275: DISNEY, WALT. - Donald Duck, een vrolijk weekblad; complete jaargang 1954, ingebonden in twee banden.
24935: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1956.
24934: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1957.
24936: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1958.
24937: DISNEY, WALT. - Donald Duck. 1959.
21352: DISNEY, WALT. - Het verhaal van Pinocchio, met liedjes uit de film door Bert van Dongen (Inclusief langspeelplaatje).
34484: DISNEY, WALT. - Mickey Magazine. Jaargang 1952.
25079: DIX, J. F. CH. (ED.). - Kamerplanten.
21588: DIX, J.F.CH. EN HOOG, M.H.. - De veredeling van tulpen, hyacinten, narcissen en irissen/ De oorsprong van de tulipa.
34562: DIXHOORN, COR VAN. - Cor van Dixhoorn.
33957: DIXON THAYER, MARY. - New York and other poems.
32387: DOBBELAAR, TANNY & SCHOOR, LEONIE VAN DEN. - Magie in de keuken. Portretten van topkoks in België en Nederland.
26656: DOCKSTADER, FREDERICK J.. - Indian art in South America; pre-Columbian and contemporary arts and crafts.
33161: DODDS, WALTER K.. - Humanity's footprint. Momentum, impact, and our global environment.
33774: DOEDES, J.I.. - Twaalf preken. Jaargang 1859.
33775: DOEDES, J.I.. - Preken.
33463: DOELEMAN, H.. - De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940 tot en met 1945, benevens een onderzoek van parasietendragers.
34614: DOELMAN, C.. - Picasso. 72 lithographieën.
18389: DOËLOY, YVES LE. - La terre A L'Envers.
34039: DOERFER, GERHARD. - Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen. Unter besonderer Berücksichtigung älterer neupersischer Geschichtsquellen, vor allem der Mongolen- und Timuridenzeit. Band I: Mongolische Elemente im Neupersischen. Band II: Türkische Elemente im Neupersischen, alif bis ta. Band III: Türkische Elemente im Neupersischen, gim bis kaf. Band IV: Türkische Elemente im Neupersischen (Schluss) und Register zur Gesamtarbeit. 4 vols.
32809: DOESBURG. - De Stad Doesburg te zien van den IJssel, 1743/ Groote- en Gast Huis-Kerk te Doesburg, 1743.
30670: DOESBURG. - Doesborgh.
32439: DOESBURG, THEO VAN. - Grundbegriffe der neuen Gestaltenden Kunst.
32806: DOETINCHEM. - Gruit Poort te Deutichem, 1743/ Homburger Poort te Deutichem.
32807: DOETINCHEM. - Raad Huis te Deutichem/ Kerk te Deutichem, 1743.
32808: DOETINCHEM. - 't Huis Slangenburg by Deutichem van agteren/ 't Huis Slangenburg van vooren, 1743.
32095: DOETINCHEM. - Raadhuis te Deutichem. / Kerk te Deutichem.
32858: DOETINCHEM. - De Stad Deutichem langs den ouden IJssel, 1743.
18812: DOGGER, A.. - Het nieuwe bouwen een bijdrage tot synthese in woord en ontwerp.
27712: DOHMEN, PETER & SIEBEN, HENK (RED.). - Pieter Wiersma; architektuur in zand.
32028: DOKKUM. - De kerk te Dokkum. / Gezicht binnen Dokkum.
24987: DOKTER, COR. - Flick-Flack; anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
18702: DOLFFUS, JEAN. - Atlas van West-Europa.
13283: DÖLLINGER, J.J.. - Heidenthum und Judenthum; Vorhalle zur Geschichte des Christenthums.
28355: DOMBAY, JÁNOS. - Die Siedlung und das Gräberfeld in Zengövárkony; Beitrage zur Kultur des Aeneolithikums in Ungarn.
22665: DOMBURG. - Domburg.
21754: DOMBURG. - Het Schutters Hof Te Domburg.
24236: DOMBURG. - De Stede Domburg.
22090: DOMBURG. - Het Schutters Hof te Domburg.
20820: DOMBURG. - Gemeente Domburg.
29502: DOMBURG. - De Stad Domburgh.
20329: DOMBURG. - Domburg naar duin te zien. - De markt te Domburg.
34313: DOMINICUS, LILIAN. - Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen.
26560: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
24348: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
33750: DOMMISSE, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
33703: DOMMISSE, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
31157: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
33959: DOMMISSE, P.K.. - Eenige grafschriften uit de afgebrande St. Jacobskerk te Vlissingen. Met archivalische toelichtingen.
26638: DOMMISSE, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
15746: DOMMISSE, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
28177: DONCK, J.J.C.. - Theorie der Cijferkunst. 2 Delen in 1 band.
33970: DONCKER, MAURITS DE. - Kwatrijnen.
32683: DONDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. De Keizerkraker.
32682: DONDERSTEEN, WILLY. - Suske en Wiske. De Keizerkraker.
25387: DONGEN, FRANS VAN & VERBEEM BJ., HAN (RED.). - Ambrogio Spinola 1622.
31879: DONK, W.B.H.J. VAN DE & PRÖPPER, I.M.A.M.. - Loodsen tussen overheid en markt. Geschiedenis, problematiek, relevante ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.
30570: DONKER, NELLIE. - De Paddenstoelen Elfjes.
24450: DONKERSLOOT, H.B.. - Bibliografie van de Nederlandse buitenlandse politiek, Nederland-Indonesië 1942-1980; geannoteerde systematische bibliografie.
32488: DONNER, J.H.. - Beknopt onderricht in de bijbelsche geschiedenis voor catechisatiën.
34059: DONZEL, E, VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of proper names/ Index des noms propres to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
34442: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
33031: DOORNE. - 't Huis te Doorne/ 't Oude Huis te Doorne, 1738.
33030: DOORNE. - Kerk te Doorne in Peelland, 1738/ Kapel te Vlierden by Doorne, 1738.
32081: DOORNENBURG. - 't Slot Doornenburg in de Overbetuwe. / Voorburg van 't Slot Doornenburg
32811: DOORNENBURG. - 't Slot Doornenburg in de Overbetuwe, 1742/ Voorburg van 't Slot Doornenburg.
32810: DOORNWEERD. - 't Kasteel Doornweerd van vooren, 1744/ 't Kasteel Doornweerd van agteren.
32855: DOORNWEERD. - 't Kasteel Doornweerd by Arnhem, 1744.
30754: DOP, TONKO & MULLER, ANNEKE. - Ellen Vogel. Een hommage.
31841: DOPTER (ED.). - Atlas. 8 Puzzles.
33070: GEMEENTE DORDRECHT. - Dordrecht.
24358: DORDRECHT. - De nieuwe haven.
20926: DORDRECHT. - Dordrecht. Gezien van steenekamer, over de rivier.
19473: DORGELO, J.I.. - De electrische modelspoorweg. Aanleg en bediening van miniatuur-spoorweginstallaties.
28349: DORP, H. VAN. - Moderne eenvoudige meubels
29396: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Amsterdamse grachtentuinen; geschiedenis en schoonheid.
24713: DORRESTEIN, RENATE. - Voor liefde: klik op F.
29353: DORRESTEIN, RENATE, KLEIJN, KOEN & STRAK, HAROLD. - Behind the Facades. Gardens of Canal Houses in Amsterdam.
18863: DOSTOJEWSKI. - Die Brüder Karamasow. Band I, II. Schuld und Sühne. Band I, II. Ein Werdender. Band I, II. Der Idiot. Band I, II. Der Spieler. Das Dorf Stepantschikowo. Erniedrigte und Beleidigte. Aufzeichnungen aus einem Toten Hause. Weisse Nächte. Arme Leute, Kleine Romane und Erzählungen 1846 - 1848.
32987: DOTREMONT, CHRISTIAN, ET AL. - Cobra 1975.
30428: DOUËT-D'ARCQ, M.L.. - Comptes de l'Hotel des Rois de France aux XIVe et XVe Siècles.
20565: DOUGHERTY, JUDE P.. - The logic of religion.
27799: DOUVILLE, FÉLIX. - La natation pour tous.
24098: DOZY, G.J.. - Historische atlas der algemeene geschiedenis, afbeeldingen en kaarten.
22120: DOZY, J.J.. - Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda.
23174: DRAAK, J. DEN. - De woonfunctie van het stadscentrum; een sociologische facetstudie.
32541: DRAGUET, MICHEL. - Serge Vandercam of de kijk van een nomade/ ou le regard nomade.
27158: DREISCHOR. - Het Huis Windenburg in Dreischor.
27190: DREISCHOR. - 'T Slot Windenburgh.
27188: DREISCHOR. - Windenburg.
21762: DREISCHOR. - Gemeente Dreischor.
33251: DREWS, DR. ARTHUR. - Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grundriss. Zweite durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe.
33299: DREWS, DR. ARTHUR. - Nietzsches Philosophie.
34665: DREXEL, JEREMIAS. - Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus Conscientiae, Caelitum, Corporis.
16780: DREYER, A. - Zuid-Afrikaanse Monumenten Album. Bevattende een verzameling van Hollands-Afrikaanse Volksmonumenten en Gedenkstenen.
33699: DRIEST, F. VAN DEN, HEIJDEN, W.P. VAN DER, JOUSTRA, SJ., KLERK, A.P. DE, ET AL. - De veldnamen van Serooskerke, Veere, Vrouwenpolder.
27159: DRIEWEGEN. - 'T Dorp Driewegen. - 'T Zelve anders.
20821: DRIEWEGEN. - Gemeente Driewegen.
20258: DRIEWEGEN. - T ' Dorp Driewegen.
30304: DRIOTON, ÉTIENNE & VANDIER, JACQUES. - Les Peuples de l'Orient Méditerranéen. II: L'Égypte. "Clio", introduction aux études historiques.
13420: DROGENDIJK, A.C.. - Over encephalitis postvaccinalis.
26929: DRONKERS, DIRK. - Beschouwingen over het jaarverslag van de Centrale Directie van Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang hebben bij polders, aan zee- of zeearmen gelegen.
30559: DROOGENDIJK, J.M. & VERBURG, J.S.. - Langs Rotte, Maas en Schie. Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam. Eerste en tweede deeltje.
26559: DROOGENDIJK, J.M. & MOQUETTE, H.C.H.. - Rotterdamsche straatnamen geschiedkundig verklaard.
15553: DROULERS, EUG. - Iconologie; dictionnaire des attributs, allegories, emblemes et symboles.
35016: DRUENEN, PETER VAN. - Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten.
15957: DRUIF, C.. - Nederlandse gemeentewapens.
27009: DRUIF, J.H.. - Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.
32812: DRUTEN. - 't Huis te Druten in 't Ampt van tusschen Maas en Waal, 1732/ 't Dorp Puffelik by Druten, 1732.
28927: DUBOIS, PIERRE H. & SIMONE. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805; een biografie.
20042: DUBOSCH, JONY. - Ody, zijn odyssee.
23524: DUCHATEAU, A., GAUTIER, A., HEIREMANS, R., E.A.. - Van dieren en mensen; getuigenissen uit prehistorie en oudheid.
20237: DUCHÂTEAU, ARMAND. - Benin; vroege hofkunst uit Afrika.
12964: DUCHAUSSOIS, P.-J.. - In de ijsvelden van den poolcirkel; Indianenen Eskimo's.
34658: DUCKSBURY, SALLY. - Females.
34050: DUCREY, MARINA. - Félix Vallotton. His Life-His Technique-His Paintings.
34327: DUDLEY, ERNEST. - The crooked straight.
34130: DUEREN, JOHAN VAN. - Vertoog van de ongelukkige regeringe en het rampzalige leven der zes Engelsche koningen die voorheen den naam van De Tweede gevoert hebben.
30943: DUEZ, GEORGES. - Vincent au Borinage.
32916: DUFAY, PIERRE (ED.). - L'enfer des classiques. Poèmes, légers des grands ecrivains du 15e au 18e siècle. Recueillis & annotés par Pierre Dufay.
26650: DUFOUR, R.. - Van de Bosnische crisis tot Serajewo. De internationale verhoudingen van 1909 tot 1914 (28 juni); voor het Nederlandsch comité tot onderzoek van de oorzaken van den Wereldoorlog.
29412: DUFRÊNE, THIERRY. - Le journal de Giacometti.
22434: DUIJNSTEE, X.P.. - St. Aurelius Augustinus over kerk en staat.
25587: DUIJZER, HENK, FONTAINE VERWEY, ISA DE LA, JASPERS, GERARD, E.A. (RED.). - Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
17881: DUINEN, KOOS VAN. - De blinde man en andere figuurstukken. JanPeter Muilwijk.
27994: DUINKER, A.. - Claude de Sainte-Marthe, prêtre et confesseur de Port-Royal; essai biographique.
30243: DUINKERKEN. - Afbeeldinge vande vermaerde Seehaven ende Stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Piete Codde van Enchuysen. Etc.
24941: DUISTER, FRANS, EIKENAAR, HENK & GARCIA LORCA, FEDERICO. - Henk Eikenaar.
27331: DUISTER, FRANS, SCHAPELHOUMAN, MARIJN, JANSSENS, HELEEN, PELT, JOKE VAN, E.A.. - Nicolaas Wijnberg 1918-2006.
22659: SCHOUWEN-DUIVELAND. - Provincie Zeeland. Schouwen en Duiveland.
20822: DUIVENDIJKE. - Gemeente Duivendijke.
24483: DULAURENS, J.G.. - Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.
18002: DULIEU, JEAN AND MATLA, HANS. - Imago. Paulus de boskabouter - special.
18652: DULIEU, JEAN. - Paulus en de mol.
14904: DULIEU, JEAN. - Paulus en Eucalypta.
14882: DULIEU, JEAN. - Paulus en Poetepoet.
14909: DULIEU, JEAN. - Het winterboek van Paulus.
18904: DULIEU, JEAN. - Het winterboek van Paulus.
19854: DULKEN, STEPHEN VAN. - Patenten op de 19e eeuw.
34145: DUMAS FILS, ALEXANDRE. - Théatre complet avec préfaces/notes inédites. Tomes I-VIII. Tome I: La dame aux Camélias-Diane de Lys-Le bijou de la Reine; Tome II: Le demi-monde-La question d'argent; Tome III: Le fils naturel-Un père prodigue; Tome IV: L'ami des femmes- Les idées de Madame Aubray; Tome V: Une visite de noces- La Princesse Georges- La femme de Claude; Tome VI: Monsieur Alphonse- L'Étrangère; Tome VII: La Princesse de Bagdad- Denise- Francillon; Tome VIII: Notes.
34340: DUMAS FILS, ALEXANDRE. - La dame aux perles.
17451: DUMONTIER, F.A.C.. - Framboesia in colonia Surinamensi.
16198: DUNAS, JEFF. - Mademoiselle Mademoiselle!
19254: DUNCKER, DIETER R. EN WEISS, HELMUT. - Het hertogdom Brabant in kaart en prent.
20041: DUNNETT, DOROTHY AND DUNNETT, ALASTAIR. - The Scottish Highlands.
29496: DUPIN, JACQUES. - Alberto Giacometti. Eclats d'un portrait.
19509: DUPONT, JACQUES AND GNUDI, CESARE. - La peinture Gothique (les grands siècles de la peinture).
34509: DUPONT, IRENE. - Lust. Twaalf erotische verhalen. Onverkorte uitgave.
20902: DUPRAY, SOPHIA.. - Fougue Amoureuse; poèmes.
34873: DUPUIS, MICHEL. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
15693: DUPUIS, MICHEL. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
28784: DURDENT. - Beautés de l'histoire Grecque, ou tableau des événemens qui ont immortalisé les Grecs; actions et belles paroles de leurs grands hommes, avec une esquisse des moeurs, et un aperçu des arts et des sciences à différentes époques, depuis Homère jusqu'a la réduction de la Grèce en province romaine.
28785: DURDENT, R.-J.. - Époques et faits mémorables de l'histoire d'Angleterre, depuis Alfred-le-Grand jusqu'à ce jour. Ouvrage composé pour donner aux jeunes gens une idée de ce que les annales de ce pays contiennent de plus intéressant.
17007: DURNOWO, LYDIA, A. AND SIRARPIE DER NERSESSIAN. - Armenische miniaturen.
28767: DUROZOI, GÉRARD. - Matisse.
15501: DUSAR, A.. - Limburgs kunstbezit; van prehistorie tot classicisme.
20044: DUSAR, A.. - Limburg.
20025: DUSAR, A.. - Limburgs kunstbezit; van prehistorie tot classicisme.
22506: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Het Kasteel Te Wijk Bij Duurstede.
32046: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Wyk te Duurstede
32047: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Wyk te Duurstede
21563: ZUILENBURG AND WIJK BIJ DUURSTEDE. - De Ridder-Hofstad Zuilenburg. - Het Huis Dompselaar.
25421: DUVAL, Y.. - Sports insolites/ Ongewone sporten.
19864: DUYN, EDNA VAN. - Jeroen Snijders.
27172: DUYS, J.E.W.. - Ter oriënteering; eenige beschouwingen naar aanleiding van enkele vragen van democratie.
32431: DYKEMAN, C.H. (ED.). - Ford times. The car owner's magazine. 20 issues, period 1957-1963.
34392: DYKSHOORN, J. VAN. - De landing der Engelschen in zeeland.
31806: DYKSTRA, R.H.. - W. Schuhmacher. De Vrije Bladen, Schrift 2 van Jaargang 11.
17977: DYLLA, SABINE, ELGER, DIETMAR AND ZECH, HANNE. - Anne Berning.
31918: DYPRÉAU, JEAN. - Octave Landuyt. 21 Juni-16 September 1973.
30528: EARLE GODDARD, PLINY. - Elements of the Kato language. University of California Publications in American archaeology and ethnology.
25583: EASTIN, JUNE. - Bottles West, vol. I.
34595: EBBINGE WUBBEN, J.C, ET AL. - Willem Buytewech 1591-1624.
33584: EBBINGE, BARWOLT. - De rotgans.
18348: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
17802: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18347: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18849: EBERHARD. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
31799: ECAMA, C. - Nieuwe andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd.
32914: ECHARA, GRIMAUDIN D'. - Plaisirs fangeux. Petit roman ultra-réaliste sur les détraquées, stercoraires & blasphématrices.
25465: ECHEVERRÍA, CARLOS FRANCISCO. - Jose Sancho; esculturas/ sculptures.
18172: ECK, TH. G. VAN. - De Familie Van Eck. (Met 6 portretten.)
17712: ECK, A. VAN. - De bonte historie van Breda.
26639: ECK, R. VAN. - "Luctor et Emergo"..of..Geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel. Eerste en tweede deel in één band.
20937: EDAM. - Edam. Van den purmerringdyk gezien.
32786: EDAM. - De Noorder-Poort en Groote Kerk te Edam, 1726/ De Groote Kerk te Edam van voren, 1726.
31118: EDAM. - De Haven van Edam. - Le Port de Edam.
21368: EDAM. - Grondtekening der Stad Edam. Haven der Stad Edam. Oorgat genaamd.
24271: EDELMAN, C.H.. - Petrologische provincies in het Nederlandsche kwartair.
29122: EDMONDS, JAMES E.. - History of the Great War based on official documents by direction of the historical section of the committee of imperial defence. Military operations. France and Belgium 1914 Mons, the retreat of the Seine, the Marne and the Aisne, August-October 1914/ 1916, Sir Douglas Haig's command to the 1st July: Battle of the Somme/ 2nd July 1916 to the end of the battles of the Somme/ 1917 the German retreat to the Hindenburg line and the battles of Arras/ 1917 7th June- 10th November Messines and third Ypres (Passchendaele). 5 vols.
23097: EDWARDS, ROBERTO. - Painted bodies, by forty-five Chilean artists.
20718: EEDE. - Gemeente Eede.
29098: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
25614: EEGHEN, I.H. VAN. - Van stadscouranten drukkerij tot stadsdrukkerij van Amsterdam.
16715: EEKHOFF, W.. - Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest.
34711: EEKHOUD, GEORGES. - Mes communions.
19201: EEMANS, NESTOR. - Fernand Khnopff.
22421: EEMANS, BEATRIJS EN WITTOCX, EVA (ED.). - Soon and Now; Marijke van Warmerdam.
18340: EENENNAAM, JOHAN GERARD VAN. - Hé! Van Eenennaam ... de groeten van je voorouders uit Arnemuiden! Overzicht van het geslacht van Eenennaam in Zeeland. Dit boek beslaat een periode van ruim driehonderd jaar! Het bevat veel meer dan duizend namen. Het eerste genealogische overzicht van een eenvoudige Zeeuwse familie, welke tot bloei kwam in Arnemuiden.
14025: EERDBEECK, W. VAN. - De broze vaas.
23923: EERDE, J.C. VAN. - A review of the ethnological investigations in the Dutch Indian archipelago
24939: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN (RED.). - Opgang; geïllustreerd weekblad. Tweede jaargang 1922. Ingebonden in één band.
33684: EERNSTMAN, T.. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën.
1754: EEWIJCK, EGBERT - De gelukkige gast; sprookjes.
15505: EFFEN, JUSTUS VAN. - Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. 6 Parts in 11 volumes. First volume of part 1 missing.
13609: EFFEN, JUSTUS VAN. - De Hollandsche Spectator. 7/8 in 1 vol.
16365: EGGENSTEIN, K.. - The Prophet Jakob Lorber predicts coming catastrophies and the True Christianity.
25475: EGMOND, MARCO VAN, JASKI, BART & MULDER, HANS (RED.). - Bijzonder onderzoek; een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.
32777: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee, 1730/ 't Dorp Egmond op Zee, 1730.
32776: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee in 1742/ Kerk te Egmond op Zee in 1744.
32749: EGMOND. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond, 1730/ Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde, 1730.
21559: EGMOND. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond. 1730. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde. 1730.
21560: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee. 1730. - 't Dorp Egmond op Zee. 1730.
25042: EHRLICH, J.. - Proeve eener geschiedenis van het brandwezen te Middelburg. Voorgedragen in eene algemeene vergadering der leden van het brandwezen aldaar, den 4e february 1857.
15674: EHRLICH, J.. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
26686: EICKE, HERMANN. - Kämpfer und Helden Germaniens.
15299: KONINKLIJKE OUDE HARMONIE VAN EIJSDEN. - Feestprogramma ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-1964.
34404: EIK, JAAP VAN. - De bas moet knorren. Een muzikaal leven met o.a. The Moans, Cuby + Blizzards, Livin' Blues, Solution en Trace (1965-1977).
13017: EIKENDAL, W.J.C.. - Constructie - werking onderhoud en reparatie van den automobiel; handboek voor vakman en automobilist. I: De motor. II: Carburatie, ontsteking, chassis.
32419: EILER RASMUSSEN, STEEN. - Byer og Bygninger. Skildret i Tegninger og Ord.
14628: EILERS, B.F.. - Typisch Holland. Camerawerk van Bern. F. Eilers.
28593: ELFFERS, JOOST, HIMMEL, ERIC, A.O. (ED.). - De magie van M.C. Escher.
19624: ELIËNS, TITUS M.. - A.D. Copier & Lino Tagliapietra; inspiratie in glas.
28666: ELIËNS, TITUS M. & SINGELENBERG- VAN DER MEER, MIEP. - Lexicon Nederlandse glaskunst van de twintigste eeuw.
34636: ELIOT, GEORGE. - Adam Bede.
26060: ELIOVSON, SIMA. - Os jardins de Burle Marx.
27160: ELKERZEE. - Het Dorp Elkerzee. - Overblyfzels van 't Klooster Bethlehem.
20823: ELKERZEE. - Gemeente Elkerzee.
29845: ELLAWALA, H.. - Social history of early Ceylon.
32813: ELLEKOM. - 't Dorp Ellekom, 1743/ 't Lust Huis Dieren, 1743.
20824: ELLEMEET. - Gemeente Ellemeet.
20598: ELLEWOUTSDIJK. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500.
20599: ELLEWOUTSDIJK. - 't Huis en Ambagts heerlykheidt van Elfdyk.
27161: ELLEWOUTSDIJK. - De Kerk te Ellewoutsdyk. - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk.
20719: ELLEWOUTSDIJK. - Gemeente Ellewoutsdijk.
25556: ELLIAN, AFSHIN. - Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
34939: ELLIOTT, M. & HEMINGWAY, K.L. (ED.). - Fishes in estuaries.
19851: ELLIOTT, DAVID, ET AL. - Giulio Paolini.
30755: ELLIS, WILLIAM. - A la recherche de la Polynésie d'autrefois. Polynesian researches. 2 vols.
30193: ELSSCHOT, WILLEM.. - Pensioen.
16394: ELST, ANDRÉ VER. - Tweehonderd vliegtuigen in beeld. Deux cents avions en images.
13508: ELST, ANDRÉ VER. - Icarus in oorlog en vrede; beeldjournaal van 100 jaar luchtvaart. I-III
15317: ELUARD, PAUL & PAUL RODENKO. - Le Visage de la Paix.
15947: EMANTS, M.. - Inwijding. Haags leven.
18395: EMERY, MARIE. - Le Chemin De Fer.
30846: EMMEN, J.. - Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam.
23177: EMMER JR., H.. - De grenzen van Nederland; van de Wielingen tot aan den Rijn.
32307: EMMERZAEL-MOOLDIJK, W.. - Nieuwenhoorn in vroeger tijden. Deel 1.
4251: EMPEL, M. VAN, EN H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.
6663: EMPEL, M. VAN, EN H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I en II.
21582: EMPEREUR, JEAN-YVES. - Alexandrie redécouverte.
13488: REDACTIE VAN DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE. - Winkler Prins atlas.
28699: ENGEL, C. V.D. & KRALINGEN, B. VAN. - Zo was Hoogvliet.
18485: ENGELBERTS GERRITS, G.. - Het Leven en de Daden, van M.A. de Ruiter, Neêrlands Doorluchtigsten Zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. Tweede druk. Bound with: Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met platen en portretten. Eerste druk. Bound with: Het Leven, de Bedrijven en Lotgevallen van Willem den Eersten, Prins van Oranje, Grondlegger van Neêrlands Vrijheid en Onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen. Met portret en platen. Eerste druk.
28600: ENGELENBURG, F.V.. - Genl. Louis Botha.
20512: ENGELMAN, JAN.. - Tympanon; opstellen over kunst en gewijde kunst.
32082: HUMMELO. / ENGHUIZEN.. - 't Huis Enghuizen by Hummel. "t Dorp Hummel by Doesburg.
33715: ENGRAMELLE, M.D.J.. - Papillons d'Europe, peints d'après nature par M. Ernst.
21545: ENKHUIZEN. - Keeten-Poort te Enkhuizen. 1726. - Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen. 1726.
20929: ENKHUIZEN. - Enkhuizen. Gezigt op de buitenhaven.
32759: ENKHUIZEN. - Keeten-Poort te Enkhuizen, 1726/ Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen, 1726.
32758: ENKHUIZEN. - Domburg of Drommedaris en Oost-Ind. Toren, 1726/ Denenburger-Poort en Willigenburg te Enkhuizen, 1726.
32757: ENKHUIZEN. - Domburg en Blaauwe-Poort te Enkhuizen, 1726/ Kleine Kerk en Nieuwe Weeshuis te Enkhuizen, 1726.
32756: ENKHUIZEN. - Stadhuis te Enkhuizen, 1729/ Oost Indisch-Huis te Enkhuizen, 1729.
32755: ENKHUIZEN. - Wester-Kerk, Oude Wees-Huis en Oude Mannen Huis, 1729/ Giethuis en Noorder Poort te Enkhuizen, 1729.
32754: ENKHUIZEN. - Kruit-huis te Enkhuizen, 1729/ Geschut- en Klokgietery te Enkhuizen, 1726.
21685: ENKHUIZEN. - Stad Enkhuysen in de Zuyder zee.
21367: ENKHUIZEN. - Grondtekening der stad Enkhuisen.
19898: ENKLAAR-LAGENDIJK, JANNETJE. - Adalbert Stifter/ Landschaft und Raum (met een samenvatting in het Nederlands).
28729: ENLIN, YANG. - Chinese porcelain decoration in the 17th and 18th centuries.
24282: ENNEN, H., LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.
26950: ENSINK, BERNARDINE & BERLO, WILLY VAN. - Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting.
21275: ENSPIJK. - Het dorp Enspyk.
24909: ENT, ARIE VAN DER. - De buurman van God; een Poesjkin-biografie.
34894: ENTHOVEN, VICTOR (RED.). - Een haven te ver. De Britse expeditie van 1809.
19347: ENZINCK, W.. - Gérard Grassère, een monografie met twee en veertig afbeeldingen.
21779: EPS, FRANK S. AND MARION B. VAN. - Rejoice always; or, happiness is for you.
33689: ÉRASME. - Le Pèlerinage.
26489: ERASMUS, DESIDERIUS. - Colloquia, ex doctorum Virorum emendatione, cum notis selectis.
35001: ERENS, FREDERIK & JAN MEMELINK. - Pieter Puype. Een Zeeuwse beeldhouwer in Apeldoorn.
31838: ERIXON, SIGURD. - Bilder fran Skansen hus och gardar.
26844: ERLEVOORDT, FRANS VAN (RED.). - Het Leven Geïllustreerd. Complete 10e jaargang, 1915. In twee banden.
30300: ERMAN, ADOLPHE. - L'Égypte des Pharaons. Avec 1 carte, 57 figures et 53 gravures hors texte.
5963: ERMAN, ADOLF - Die Ägyptische Religion.
16568: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
26635: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren.
12832: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
27083: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder.
13226: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. I-VIII.
20369: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel).
32146: ERNESTI, AUGUSTO. - Initia doctrinae solidioris.
18692: ERNST GÜNTER, TROCHE. - Niederländische Malerei. Des Fünfzehnten und Sechzehnten Jahrhunderts.
34331: L'EROTIN. - Satyre ou mémoires d'un exhibitionniste.
20009: ERSHAD, HUSSAIN MUHAMMAD. - Selected paintings: Bangladesh.
33254: ERVINCK, NICK, SABBE, HELEEN & VERSTRAETE, MIA. - GNI-RI jul2016.
17984: ESMANN, WILHELM AND MAUSOLF, ANDREAS. - Leinen Los! Die Geschichte der Schreiber - Reederei.
32571: DE L'ESPINE. - Nieuw Interest-boek, ten honderd in het jaar. In achtervolgende tafels door optelling berekend, door de l'Espine, en op nieuw voor de nieuwe Nederlandsche munt bewerkt.
21876: ESPOLIN JOHNSON, PAL. - Norway's coastal voyage; to the top of the world.
17886: ESSARTS, ALFRED DES, PHILIBERT AUDEBRAND AO.. - Sous la Neige Chacun son récit. Ouvrage Illustré par L. Lasalle.
23016: ESSINK, H.B.M.. - De archieven van kerkelijk en wereldlijk Orthen.
25484: ESTHER, JEAN-PIERRE, GRAUWE, JAN DE & DESMET, VIVIAN. - Het Kartuizerklooster binnen Brugge; verleden en toekomst.
21566: GENDRINGEN AND ETTEN. - 't Huis het Wilt by Gendringen. - 't Dorp Etten by Gendringen. 1743.
32864: ETTEN. - 't Dorp Etten by Gendringen, 1743.
26897: ETTER, PHILIPPE & BURCKHARDT, CARL. - Exposition Internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation Paris, du 10 juillet au 15 août 1947. Section officielle de la Suisse.
23535: ETTINGHAUSEN, RICHARD. - Les trésors de l'Asie; la peinture Arabe.
30766: EURIPIDES. - Tragödien. Teil I-VI.
18526: EVENBLIJ, JOHANNES. - Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheidene ziekten van het rundvee.
2155: EVERS, WILLEM - Tien, De, van Thor.
29534: EVERS, KARIN. - Cees Dam.
35015: EVERS, SANDRA & MARC SPINDLER (ED.). - Cultures of Madagascar: Ebb and Flow of Influences/ Civilisations de Madagascar: Flux et Reflux des Influences.
17497: EVERSDYK, C.F.. - Pagt-tafelen, waar door alle onervaarene in de rekenkonst zeer vaardig en gereed, konnen calculeren de pagt, huur, onkosten en koop van landen; ten advenante van alle voorgestelde prys by 't gemet, de morgen, of bunder.
32871: SLIJK-EWIJK. - 't Kasteel te Loinen in de Overbetuw., 1732.
23755: EX, SJAREL, BERG, LEN VAN DEN, BEENKER, ERIK (RED.), A.O.. - Benno Premsela, een vlucht naar voren.
25248: EX, SJAREL. - Kim Adams.
25710: EXEL, PHILIP. - Timon en het leven; vier novellen.
30960: EYLERT, R.FR.. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen, Frederik Willem III. Derde deel.
20147: EYMAEL, H.J.. - C. Huygens' Trijntje Cornelisd. klucht.
21960: EYNDE, GASTON VAN DEN. - Par le plan Marshall cooperation intereuropeenne pour un niveau de vie plus eleve.
34128: EYNDHOVEN, PETER VAN ( P. AB EYNDHOVEN, P.F.JCTI). - De inani actione propter inopiam. Dissertatio Theoretico - Practica Ad L.VI Pandect.d. Dolo Malo.
34686: EZERMAN, J.L.J.F.. - Hoe het kerstboompje in de wereld is gekomen en andere vertellingen.
28388: EZERMAN, J.L.J.F.. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon.
28530: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
28529: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Sint Philipsland, waarin opgenomen het historisch kadaster 1645-1832.
33429: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
29391: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Vlissingen/ West-Souburg/ Ritthem. Serie Walcheren, deel 2.
28527: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk. Serie Schouwen-Duiveland, deel 1.
29007: FABIUS, A.N.J.. - Een stoere Nassauer; leven en daden van Johan Maurits den Braziliaan.
29351: FABRI, RIA & HOUT, NICO VAN (RED.). - Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens; meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de kathedraal.
32588: FABRICIUS, JOHAN. - Hans de Klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen.
23649: FABRICIUS, JOHAN - Hans de klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen van Johan Fabricius.
17672: FABRICIUS, JOHAN - Hans de klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen van Johan Fabricius.
29537: FAHR-BECKER, GABRIELE (SAM.). - Oost-Aziatische Kunst. Set van 2 delen.
30810: FALCÃO, VITOR (ED.). - Congresso Nacional de Filatelia. Conclusões- Teses e comunicações.
34992: FALCIANI, CARLO & ANTONIO NATALI (ED.). - Pontormo and Rosso Fiorentino. Diverging paths of mannerism.
20968: FALGER, V.S.E.. - Evolutie en politiek; biopoliticologische verhandelingen/ Evolution and politics; biopolitical disquistions (with a summary in English).
33163: FALKE O. VON. - Pantheon. Monatsschrift für Freunde uns Sammler der Kunst. January 1931 - December 1938.
26756: FALLENTIN, M.C., HOEVE, K. & MADEN, K.L.W. VAN DER (RED.). - Jong Holland; orgaan der jongens- en knapenvereenigingen in het Nederlandsch jongelingsverbond. Nr. 1, 34e jaargang 1939.
30222: FARRELLY, MICHAEL. - For the safety of all. Images and inspections of Irish lighthouses.
19213: FÄSSER, JOH. CHR.. - Das Wiedertäuserreich zu Münster in Westfalen.
28393: FAULL, TREVOR. - A collectors guide to 60's Brit-pop instrumentals.
32422: FAYE, M. GEORGE DE LA. - Principes de chirurgie.
30373: FEAR, YPK FAN DER. - Martin van Waning. De schilder van Schiermonnikoog.
32669: FEAVER, WILLIAM. - Lucian Freud. Drawings.
32974: FEBRE, R.A. LE. - High-silica zeolites and their use as catalyst in organic chemistry.
19062: FEEN, A.H. V.D.. - De idealist.
34507: FEENSTRA, Y.. - De gevaren in den Atlantische Oceaan geschetst en beschreven, met algemeene beschouwingen over de rotsen, blinde klippen en andere gevaren des oceaans.
28516: FEEST, CHRISTIAN F. (SAM.). - Noord-Amerikaanse Indianen. Cultuur en Levenswijze.
32131: FEHLING, HERMANN. - Die Operative Geburtshilfe der Praxis und Klinik in zweiundzwanzig Vorträgen.
31282: FEHMERS, FRANK. - De ouderhoek. Geschiedenis van een Zeeuwsche Poon. Deel 1: Kenmerken van een Poon.
13221: FEININGER, A., AND K. SIMON. - New York.
20316: FEITH, J.A.. - De Ommelander borgen en haar bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
29539: FELDBUSCH, STEFANIE & WIESNER, ANDREAS (ED.). - Thorsten Brinkmann.
34504: FELIX, D.A.. - De bescheiden, krachtens het Koninklijk besluit d.d. 23 april 1929, S. nr. 176, naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Registers, tafels en stukken betreffende den burgerlijken stand in Zeeland, (1796) 1811-1842. Rijksarchief in Zeeland.
32960: FELLER, F.X. DE. - Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt.....etc
25157: FÉNELON. - Les aventures de Télémaque, suivies des aventures d'Aristonoüs.
26919: FENEMA, J.G. VAN. - Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden.
29260: FERDINANDUSSE, RINUS, LOUW, ANDRÉ VAN DER, ROODNAT, BAS & SMEDTS, MATHIEU (RED.). - Taboe. nr. 3.
9266: FERGUSON, G. - Technisch rapport.
32947: FERINGA, J., FRERICKS, S.J.H. & HOLLANDER, J. DEN. - Theorie Elektriciteitsleer 1. Monteur. Leerwerkboek.
18447: FERNHOUT, J.M.H.. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon Librum Quintum Commentarius Exegeticus.
27988: FÉRON, CLAUDE. - La longue histoire de la ligne Dieppe-Brighton puis Newhaven.
32508: RODOLPHE & FERRANDEZ. - De man met de klauw.
508: FERRANTE, FIE DE, EN J.C. VAN SCHAGEN. - Duetten.
32217: FERRARI, GIORGIO & TROMELLINI, ELISABETTA (ED.). - Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia.
15103: FERRARI, E. LAFUENTE. - Breve historia de la pintura Española.
29387: FERREZ, GILBERTO. - The Brazil of Eduard Hildebrandt.
28694: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
25910: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
16367: FEUERSTEIN, ERWIN. - Mit und ohne Ritterkreuz. Die Erfolgreichsten der Deutschen Luftwaffe. Eine Dokumentation in Zahlen.
34332: FEUILLET, OCTAVE. - Julia de Trécoeur.
32192: FEY, B., MOCQUOT, P., OBERLIN, S., QUÉNU, J. & TRUFFERT, P. (ED.). - Traité de technique chirurgicale. Six parts in seven volumes.
26565: FICHTE, LUDWIG. - Die Wirtschaftskraft des Reiches, 1: Die deutschen Wirtschaftsmessen im Kriege.
16098: FIERENS, P. [ED.] AND OTHERS. - Les arts plastiques: James Ensor. No. 1 Janvier 1950 Février.
10441: FIERENS, P. - Les dessins d'Ensor.
16184: FIET, A.. - Geïllustreerd tuinboek. Practische handleiding tot het aanleggen en onderhouden van tuinen, benevens beschrijving en kweekwijze van de verschillende soorten van groenten, ooft- en sierboomen, heesters, planten en bloemen. Met een aanhangsel over de cultuur van kamerplanten.
34754: FILIP, ZDENEK (ED.). - Nakladatelství Svoboda 1945-1975. Soubor grafik a versu.
33678: FILIUS, J.M., KATER, H.C. DE, LOOFF, J.J. DE & MAAS, P. VAN DER. - Noordbevelandse veldnamen, benevens een aantal historische biezonderheden van het voormalige eiland.
19505: FILLITZ, HERMANN (COÖRD.). - Schatten van het gulden vlies.
12598: FILOW, B.D.. - Die Altbulgarische Kunst.
33306: FINBERT, ELIAN-J.. - Le Perroquet Fabuleux. Divertissement sur des Thèmes Orientaux.
18030: FINE, REUBEN. - Schaak verovert de wereld! Het schaakgebeuren in de geheele wereld belicht.
28769: FINKELSTEIN, NAT. - Warhol.
31238: FINSTERWALDER, RICHARD. - Photogrammetrie.
29928: FIRPO, LUIGI (ED.). - Erasmo da Rotterdam. Il lamento della pace; con un saggio su "Erasmo e l'arte".
27613: FISCHER, M.G.. - Stypen. Handboek voor de stypeur.
14246: FISCHER, JAAP. - Versjes van Jaap Fischer.
31631: FISCHER, EGIL. - Dragor.
15638: FISCHER, ANNA - De vrouw als huisdokter; Een overzicht der gezondheidsleer en der familiale geneeskunde.
34835: FISHENDEN, R.B. (ED.). - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume XLVIII, 1954.
32625: FISHENDEN, R.B. (ED.). - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume XXXIX, 1937.
25684: FISHER, JEAN & BLAKE, JOHN. - "De Vleeshal", een installatie van John Blake.
31922: FLAMAND, FRÉDÉRIC. - Plan K. The Fall of Icarus.
10546: FLAUBERT, G. - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
31678: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Moeurs de province. Édition définitive suivie des réquisitoire, plaidoirie et judgement du procès intenté a l'auteur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des 31 janvier et 7 février 1857.
33343: FLAVIGNY, LAURE (ED.). - Larousse. Les Cuisine du Monde. 900 recettes.
20019: FLEERACKERS, JOHAN. - Landcommanderij Alden Biesen; acht eeuwen Europese geschiedenis in het land van Rijn en Maas.
19930: FLEISCHER, F.C., ELIAS, PH. E.A. (RED.). - In Zilverkrans, gedenkboek; uitgegeven t.g.v. het vijfentwintig jarig bestaan van het Groene Kruis.
31667: FLEISCHMAN, THEO. - Le Roi de Gand. Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les cent-jours.
34843: FLEURI (CLAUDE FLEURY), D. GHYS.. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri.
12326: FLINDERS PETRIE, W.M.. - Les Arts & Métiers de l'Ancienne Égypte.
20098: FLIPPO, WILLEM G.. - Lexicon of the Belgian Romantic Painters.
16647: FLORIAN. - Fables de Florian, de l'Académie Française, de celles de Madrid, Florence, etc.
20278: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1996.
20281: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1997.
20280: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1999.
23583: FLORY, JEAN-CLAUDE. - Maubeuge 1914-1918.
14757: FLOTTES, P.. - La pensée politique et sociale d'Alfred de Vigny.
34417: FLU, P.C.. - Tropenhygiëne. Populaire voordrachten.
370: FOCQENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W. F. Hermans.
28522: FOCQUENBROCH, W. VAN. - Alle de werken van W.V. Focquenbroch, verzamelt en uitgegeven door Abraham Bógaert. Eerste en tweede deel in één band.
26456: FOERSTER, HORST-DIETER & LOSSOW, KARL HEINZ. - Die älteste Eisenbahnverbindung über die Ostsee; Schiffe der Fährlinie Warnemünde-Gedser.
20377: FOKKE SIMONSZ., A.. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
33550: FOKKER, E.. - Kantteekeningen op het verdrag met België. N-B.
23459: FOKKER, G.A., NEYT, P.J., KERN, H., E.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.
32988: FOKKER, A.D., OOSTERHUIS, F., POL, B. VAN DER, ET AL (RED.). - Physica. Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde. 10 Jaargangen, 1, 3, 4, 5, 7 t/m 11 en 13.
19415: FOKKER, G.A.. - Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.
13992: FOKKER, A.A., J.C. DE MAN, AND J.P. BERDENIS VAN B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
23456: FOKKER, A.J.F.. - Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders.
28758: FOKKER, G.A.. - De lomberd en de bank van leening te Middelburg.
25806: FOLTZ, F.. - Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz.
28110: FONGI, Y.. - Wer ist Kohlenklau?
21586: FONK, HANS. - Curaçao, architectuur & stijl.
33213: FONS, J.P. DE LA. - A description of the new patent instrument for extracting teeth; alsoof a patent method of fixing artificial teeth.
29887: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de Wereld van het Boek. Deel I: "Humanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw" en II: "Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw".
24523: FONTAINE, P.F.M.. - De Raad van State; zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588-1590.
24834: FONTAINE, JOS (RED.). - Uit Suriname's historie; fragmenten uit een bewogen verleden/ From Suriname's history; fragments from a stirring past.
17467: FONTIER, JAAK. - Luc Peire.
31223: FORAIN, J.L.. - Doux pays. 189 dessins.
30561: FORCANO, MANUEL, PRUNÉS, AGNÈS, A.O.. - Francisco Javier 1506-1553. La Ruta de Oriente/ Hespèrion XXI La Capella Reial de Catalunya.
7434: FORET, JOSEPH - L'Apocalypse
16082: FORMAN, W. AND B.. - L'Art des pays lointains: Egypte, Afrique, Amérique, Océanie, Indonésie.
22639: FORRIER, MARLEEN (ED.). - De orde van Malta in de Zuidelijke Nederlanden (12de-18e eeuw).
27800: FORSBERG, GERALD. - Long distance swimming.
33334: FORT, PAUL. - Anthologie des ballades Françaises 1897-1917.
29133: FORTGENS, PHILIP HENDRIK. - Proteinases and extracellular matrix degradation in breast cancer.
29520: FOSSEN, ROELAND. - BEWTH; 15 onvoltooiden in foto.
29614: FOSSI, GLORIA (ED.). - Le Portrait.
34151: FOUCHÉ, PIERRE. - Phonétique historique du français. Introduction.
35061: FOURNIER, M. ÉDOUARD. - Le théatre français au XVIe et au XVIIe siècle ou choix des comédies les plus remarquables antérieures a Molière.
18211: FOUTRY, VITA AND NECKERS, JAN. - Als een wereld zo groot waar uw valg staat geplant Kongo 1885-1960.
15778: FOX, CARL. - The Doll.
18808: FOX, EDWARD L. AND DONALD K. MATHEWS. - Fysiologie van lichamelijke opvoeding en sport.
21920: FRAIPONT, G.. - L'art de peindre a l'aquarelle; ouvrage accompagné de 300 dessins inédits de l'auteur et de 6 fac-similés d'aquarelles.
12526: CLUB ALPIN FRANCAIS. - Manuel d'Alpinisme. Tome 1: partie scientifique, t. 2: partie technique.
13158: FRANCASTEL, G.. - L'Art de Venise.
32400: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes. Illustrées de Anatole France. Tome XII. Histoire contemporaine- L'anneau d'améthyste- Monsieur Bergeret à Paris.
32401: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes. Illustrées de Anatole France. Tome XI. Histoire contemporaine- L'orme du mail- Le mannequin d'osier.
32399: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes illustrées de Anatole France. Tome I. Alfred de Vigny- Étude- Poésies.
4008: FRANCÉ, R.H. - Die Alpen.
21925: COMITÉ DE L'ART DES JARDINS DE LA SOCIETÉ NATIONALE D'HORTICULTURE DE FRANCE. - Jardins d'aujourd'hui.
33403: FRANCE, ANATOLE. - Les contes de Jacques Tournebroche.
31019: FRANCO MAFFINA, G.. - Trentacinque artisti Varesini.
32042: FRANEKER. - T' Laboratorium te Franeker.
21362: FRANEKER. - Het Stadthuis te Franeker.
21363: FRANEKER. - Franeker van den kant van Schalsum te zien.
24482: FRANEL, MARIE S.. - Madeleine of Grootvader's boek; geschiedenis voor de jeugd.
24574: FRANKEN DZ., D.. - Adriaen van de Venne; peintre, dessinateur, poëte, 1589-1665.
31953: FRANSE, KEES. - Kees Franse. Tentoonstelling Galerie Fenna de Vries- feb.-maart '69.
33578: FRASER, ALLAN. - The Bull.
28100: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
22294: FRASER, DOUGLAS, HIBBARD, HOWARD & LEWINE, MILTON J. (ED.). - Essays in the history of architecture presented to Rudolf Wittkower.
28102: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts- 1936. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
28101: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts 1939. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
17700: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
17698: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
30209: FREDERIKS, K.J. (RED.). - De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.
30544: FREDERIKS, JOHAN WILLEM. - Monumentenrecht.
27771: FREEDEN, JOACHIM VON (ED.). - Stadentwicklung und Archäologie.
16302: FREEMAN, R.A.. - Camouflage & Markings United States Army Air force 1937 - 1945.
16227: FREESE, U.. - De eeuwigheid in den tijd of de Wederoprichting aller Dingen.
24374: FREIHERR VON FRITSCH, THOMAS. - Die Gothaischen Taschenbücher Hofkalender und Almanach.
24707: FRESCO, NADINE. - Fabrication d'un antisémite.
14686: FRETS, H.. - L' élément germanique dans l'oeuvre d'Émile Verhaeren.
27027: FREUCHEN, PETER. - Groot wild.
28544: FREUD, SIGM.. - Über Psychoanalyse. Fünf Vorlesungen gehalten zur 20Jährigen Gründungsfeier der Clark University in Worcester Mass., September 1909 von Prof. Dr. Sigm. Freud LL.D.
15022: FREUD, SIGM. - Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse; drei Teile: Fehlleistungen, der Traum, allgemeine Neurosenlehre.
24479: MOREAU & FREUDENBERG. - Trois suites d'estampes, pour servir à l'histoire des modes et du costume des Français dans le dix-huitième siècle; nach den Originalausgaben herausgegeben.
19210: FREYTAG, KURT AND FRANK, WOLFGANG. - Westward-ho! Die Zeit der grossen Segelschiffe.
24171: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
24169: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
33753: FREZIER, SR.. - Traité des feux d'artifice, ou l'on voit I. La manière de préparer les matières qui entrnt dans la composition des feux d'artifice. II. La méthode de faire & de composer toutes fortes de feux d'artifice.III. Où l'on donne une idée de la conduite des feux de joye.
16148: FRIAR, STEPHEN. - A dictionary of heraldry.
30096: FRICKE, STEFAN & WAGNER, NIKE. - Christina Kubisch-Bernhard Leitner. Zeitversetzt/ Shifted in time. Ettersburger Klangräume/ Ettersburg Sound Spaces.
19417: FRICKE, ROBERT. - Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung und ihrer Anwendungen.
32116: FRIED, MICHAEL. - Menzels Kunst und Verkörperung. Realismus im Berlin des 19. Jahrhunderts.
33864: FRIEDLAENDER, LUDWIG. - Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine. Vol. I- IV.
28378: FRIEDLÄNDER, MAX J., FALKE, OTTO VON, A.O.. - Die Sammlung Richard von Kaufmann.
25725: FRIEDMAN, LAWRENCE M. & MACAULAY, STEWART. - Law and the Behavioral Sciences.
13033: FRIEDRICH, C.J.. - Politik als Prozesz der Gemeinschaftsbildung; eine empirische Theorie.
27785: FRIESWIJK, JOH., HUIZINGA, J.J., JANSMA, L.G. & KUIPER, Y.B. (RED.). - Skiednis fan Fryslân 1750-1995.
4594: FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
27895: FRIS, VICTOR & CRAMER, RENÉ DE. - Gand monumental et historique.
22843: FRISO, WILLEM CAREL HENDRIK. - 's Gravenhaegse Vrydagse Courant, 4-den February 1752.
12796: FRISON-ROCHE, R., AND P. TAIRRAZ. - Mont Blanc aux sept vallées.
12794: FRISON-ROCHE, R.. - Premier de Cordée; roman.
34284: FRITZ, JOSEF. - Die historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus. Naar den Utrechtschen druk van Reynder Wylicx uit het jaar 1597.
32919: FRITZROY, HERBERT. - Widerspenstige Frauen. Mit 44 Originalfotos.
34991: FRIZOT, MICHEL & ANNIE-LAURE WANAVERBECQ. - André Kertész.
35088: FROBENIUS, LEO. - Das Zeitalter des Sonnengottes. Erster Band.
18559: FRORIEP, L.F. VON. - Handboek der verloskunde.
33072: FRUIN, J.A.. - De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. Eerste en tweede deel.
33927: FRUIN TH. AZ., R.. - Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33926: FRUIN, R.. - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeuwsche overgebracht. Het Bourgondisch-Oostenrijksche tijdvak 1433-1584. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33987: FRUIN TH. AZ., R.. - Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
18672: FRUIN, R.. - Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33458: FRUIN, R.. - De keuren van Zeeland. Oud-vaderlandsche rechtsbronnen.
18311: FRUITIER DE TALMA, E.A.. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. 7 delen: Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / 2 Samuël - 2 Koningen 17 / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
25375: FUCHS, RUDI (ED.). - Gilbert & George; the cosmological pictures 1989.
32635: FUNCKEN, L. & F.. - De Witte Ruiter. Gevolgd door: De Magische Drank.
25275: FUNKE, C.P.. - Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid en karakterschetsen, vooral ten dienste der jongelingschap. Eén deel (van twee). Dit betreft het eerste deel.
31592: FYLKING, K.E.. - Solna och dess Läroverk. Festskrift.
30884: GAAG, F.J. VAN DER. - ZSM-5 type zeolites: synthesis and use in gasphase reactions with ammonia.
25829: GAALAAS, HARALD. - Godt virke gir oket utbytte; en undersokelse av endel kvalitetsfeil i Norsk trevirke.
22873: GABRIEL, UWE, PFLEGER, SUSANNE & SEIFERMANN, ELLEN (ED.). - Ingeborg Gabriel, Zeichnungen.
29365: GADDA, CARLO EMILIO. - Die gore klerezooi in de Via Merulana.
32661: GAÏL. - Lone Sloane.
32686: DIONNET-GAL. - De Legers van de Veroveraar.
33270: AL GALIDI, RODAAN. - Dorstige rivier. Roman.
28902: GALINDO, JULIÁN, HULS, BRUNO & SABATÉ, JOAQUÍN (ED.). - Building the modern city. Amsterdam's experience.
27215: GALLAND. - Les mille & une nuits contes Arabes. Complete set of 4 volumes.
9913: GALLAND, G. - Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus.
20219: GALLAND, A.. - Duizend en één nacht.
30558: GALLÉE, J.H.. - Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen.
33834: GALLO, ALFONSO. - Le malattie del libro, le cure ed i restauri.
25397: GALOPIM DE CARVALHO, A.M.. - Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo.
31718: GAMBETTI, GIACOMO & PASOLINI, PIER PAOLO (ED.). - Film e discussioni. Medea. Un film di Pier Paolo Pasolini.
16964: GAMELIN, PAUL. - Objectif Douvres. Les Batteries Lourdes Allemandes Du Pas-de-Calais La Riposte Anglaise.
20414: GAPINGE, WULPENBURG EN KLARENBEEK . - Wulpenburg. - Clarebeek. - Der Gapinge.
27162: GAPINGE. - T' Dorp Gapinge. - T' Zelve anders.
19518: GARBERI, MERCEDES PR.. - Frescoes from Venetian villas.
28315: GARCÍA, EDUARDO (ED.). - Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years.
27804: GARD, MICHAEL F.. - Electromagnetic interference control in medical electronics. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume X.
32925: GARDE, MARCELLIN LA (ED.). - L'Illustration Européenne. Neuvième année 1878-1879.
17579: GARDIN, A.. - Histoire illustrée du Mont Saint-Michel. Texte et dessins de A. Gardin.
29815: GARDNER, LAURENCE. - Het mysterie van de Ark des Verbonds; verbazingwekkende onthullingen over de onvoorstelbare kracht van de Ark.
25849: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
20939: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
4166: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden.
6621: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.
30923: GARLAND KOCH, C.. - Battling Brinio (driemaal Eliëzer). Holland-België roman.
25744: GARNER, PHILIPPE. - Emile Gallé.
35095: GARNER, PHILIPPE & DAVID ALAN MELLOR. - Cecil Beaton. Photographies 1920-1970.
31672: GARNERIA, JOSE. - Ripolles. Arte Español Contemporaneo 21.
24484: GARZIA Y KAMPO SANTO, JUAN DIEGO DON. - Over de regtmatige en gepaste vervulling der huwelijkspligt. Eene leerrede, gehouden in de kerk van den heiligen Adhelmus te Santa Fé.
22861: GASCAR, PIERRE, PERCEVAL, ALAIN, CHEVALLIER, RAYMOND & CALI, FRANÇOIS. - La France.
17261: GASCHT, ANDRE. - Claude Lyr.
32427: GASCOIGNE, BAMBER. - How to identify prints. A complete guide to manual and mechanical processes from woodcut to ink-jet.
31397: GASKELL, D.V. & WEBBER, B.A.. - Fysiotherapie bij longziekten. "The Brompton Hospital Guide to Chest Physiotherapy".
34432: GASPARI, CLAUDE, NGUYEN, MICHEL, ET AL. - Derrière le Miroir. no. 246-mai 1981. Chagall, lithographies originales.
32904: GASSNER, E.. - TTL 74er Digital. TTL + cmos. Integrierte Schaltungen/ Datenlexikon/ Vergleichstabelle.
31720: GASTEL CHIARELLI, CRISTINA. - Maria Callas. Vita immagini parole musica.
4434: GASTEREN, L. VAN, C.S. - Project Neeltje Jans fase 1.
28303: GASTON, M.J.. - The Tug Book.
20519: GATTI, ATTILIO. - Kamanda, een Afrikaanse jongen.
34734: GAUTIER, THÉOPHILE. - Émaux et camées. Édition ornée de cent dix aquarelles, reproduites en couleurs.
34707: GAUTIER, THÉOPHILE. - Les Jeunes-France. Romans Goguenards. Avec deux dessins originaux de Th. Gautier reproduits en fac-simile.
19045: GAY, JOHN. - The fox at the point of death.
31681: GEBHARD, HELMUT. - System, Element und Struktur in Kernberichten alter Städte, dargestellt an der Stadt Dinkelsbühl und den Nachbarstädten Rothenburg o.d.T., Nördlingen und Donauwörth.
31913: GEE, CHUCK Y.. - International Hotel Management.
34300: GEEFKENS, LEONIE (RED.). - BEV. Blad van Eva. 5 nummers. Jaargang 1, nummer 1 (1988) en Jaargang 1, nummers 2, 3, 4 en 5 (1989).
21815: GEEL, CHR. J. VAN. - Het Zinrijk.
27824: GEELEN, KRIS. - Het Eilandje.
32687: GEELHOED, DIEDERIK. - Onderwijs in de behandelingder hemel globe. Kunnende strekken tot een eerste leerboek in de sterrekunde.
20480: GEER, CEES VAN DER. - Dies de Jonge, etsen/ etchings.
34318: GEERSE, JOHAN. - Die?......die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug.
23107: GEERTS, G.A.. - Eresaluut aan een vergeten leger; 140 jaar vreugde en verdriet van de bewoners van "Bronbeek".
29875: GEERTSEMA, H.. - Foto album oud Delfzijl. Verzameling foto's en tekeningen hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1960.
28257: GEERVLIET. - Het Hof van Putten, 1749.
33022: GEERVLIET. - Het Hof van Putten, 1749/ Het Hof van Putten en de Kerk van Geervliet, 1749.
30986: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
27276: GEEST, JAN VAN. - Wim Schuhmacher, de Meester van het Grijs. Een studie over leven en werk van de schilder W. Schuhmacher, 1894-1986, gevolgd door een oeuvrecatalogus alsmede documentatie.
13522: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
29441: GEEST, JOOST DE, WAEL, YANNICK DE, A.O.. - Bruno Vekemans. Kinshasa Congo.
14756: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
17307: GEIRLANDT, K.J. A.O. (ED.). - Expressionisme in Berlijn 1910 - 1920. Paleis voor schone Kunsten, Brussel. 22 September - 4 November 1984.
17320: GEIRLANDT, K.J. A.O. (ED.). - L'Art en Belgique depuis 45.
34372: GEIRLANDT, KAREL J., HOET, JAN, ET AL. - Museum van Hedendaagse Kunst. Catalogus van de verzameling/ Catalogue de la collection/ Katalog der Sammlung/ Catalogue of the collection.
32442: GEIRLANDT, KAREL, HOET, JAN, LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE, BOREL, FRANCE & KNOPS-MORTIER, FRANÇOISE. - Antoine Mortier.
33380: GEISSLER, H., SARAN, B., HARNEST, J. & MISCHLEWSKI, A.. - Gruenewald. Le Retable d'Issenheim.
15510: GELDER, DIRK VAN. - Veere. 14 Houtgravures door Dirk van Gelder.
30623: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
10985: GELDER, DIRK VAN - De scheppingsdagen.
24136: GELDER, J.G. VAN EN GUDLAUGSSON, S.J. (RED.). - Nederlandsch kunsthistorisch jaarboek 1947.
31526: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
31845: GELDEREN, JAN VAN, KERSTEN, KAREL, ROOIJ, JAN DE, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Halve jaargang, nr. 29 t/m 53 1971.
22440: GELDERLAND. - Nieuwe Kaart van de Provincie Gelderland.
23907: GELDERLAND. - Nieuwelijx gegraavene Doorvaart bij Panderen, getrokken van de Waal in den Rijn; Zijnde in de over Betuwe in Gelderland.
21631: GELDERLAND. - Kaart van de Provincie Gelderland.
21756: GELDERLAND. - Gelderland.
31475: GELLERT, C.F.. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel.
23129: GELLERT, C.F.. - C.F. Gellert's mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften.
23095: GEMERT, G.H. VAN EN MINDERAA, R.B. (RED.). - Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap.
24400: GEMERT, M.J.C. VAN. - Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids.
19135: GEMERT, ANTON VAN AND FONS ELDERS. - Richard Hefti. Middelburg.
34702: GEMERT, ANTON VAN & HAAN, INGRID. - Nico van den Boezem.
33397: GEMKOW, HEINRICH. - Unser Leben. Eine Biographie über Karl Marx und Friedrich Engels.
29354: GENDERS, CHARLES (RED.). - Ariane Tonino uit de schaduw van de kleur.
21273: GENDRINGEN. - Het slot Zwaanenburg by Genderingen.
32865: GENDRINGEN. - 't Huis het Wilt by Gendringen.
35103: GENICOT, LUC FR.. - Het groot kastelenboek van België. Kastelen en buitenplaatsen/ Burchten en hoevekastelen. 2 delen.
734: GENLIS, GRAVIN DE, EN E. BEKKER. - Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III.
20848: SAS VAN GENT. - Gemeente Sas van Gent.
25314: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
25366: GENT. - Gent.
31448: GENT, TOBIAS VAN & PAESIE, RUUD (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
27417: SAS VAN GENT. - Der Sasz von Gendt belägert den 28 Juli 1644.... und durch Accord erobert den 6 Septem. dieses Jahrs.
27416: SAS VAN GENT. - Het Sas van Gent beleegert den 28 July anno 1644 en door accoort verovert den 6 September.
27419: SAS VAN GENT. - 'T Sas van Gent.
27538: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
18684: GEORGE, TAYLOR. - Klytia. Historischer Roman aus dem sechszehnten Jahrhundert.
32676: FRANÇOIS-GEORGES. - De 4 helden en de heilige koe.
32677: FRANÇOIS-GEORGES. - De 4 helden en de nachtelijke bezoeker.
21498: GÉRARD, JO. - Histoire de la sculpture Belge.
30996: GÉRARD, JO. - 12x Bruegel.
28596: GERARDS-NELISSEN, INEMIE (RED.). - Gerard van Rooy. Etser 1938-2006.
18495: GERDES, E. AND ZYLSTRA, R. JR.. - Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.
21108: GERITS, ANTON. - Op dubbelspoor en Pilatusbaan; boeken als middel van bestaan.
4168: GERLACH, H.J.E. - Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.
19865: GERNAND, BRUCE. - Serpents and snails; virtual modelling and material process.
33656: GERRETSON, C.. - Nederland, Vlaanderen, België. Memories en vertoogen.
16866: GERRITSMA, J. (ED.). - Symposium Yacht Architecture ' 75.
24801: GERSTENHAUER, J.G.. - Costumes des Pays-Bas; 7ième serie interieurs hollandaises.
19080: GERTH VAN WIJK, H.L.. - A Dictionary of Plant-Names by H.L. Gerth Van Wijk. (Teacher at the 'Hoogere Burgerschool'and at the 'Gymnasium' at Middelburg, Prov. Zealand; the Netherlands.) Pt. I, Pt. II.
34752: GERTZ, ULRICH. - Alfaro- September bis November-Köln 1979.
28992: GERUNGAN, LONNY. - De stille kracht van de Indonesische keuken.
29449: GERVEREAU, LAURENT (ED.). - Topor. Le dictionnaire.
32542: GESENIUS, WILHELM & BUHL, FRANTS. - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament.
28926: GESTEL, J.L.M. VAN & HOEKSEMA-BAKKER, C.M.C.. - Paramedische trainingsbegeleiding; trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus. Deel 1: Training van spierkracht en spierfunctie.
15788: GEUNS, B. VAN, EN J. GROOT. - Herinneringen aan D.Donker Hz Bijeenverzameld en uitgegeven onder medewerking zijner hem in liefde gedenkende leerlingen en vrienden.
23193: GEUTER, KARL P.. - Bozen- Gries und Umgebung; ein Geleit- und Gedenkbuch.
29874: GEUZE, M.A.. - Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland.
30124: GEYER, J., BRUCK, ALBRECHT, SCHULZ, KARL & FISCHER-OELS, H.. - Erinnerungen Alt Meissen Albrechtsburg Dom. Original-Radierungen von J. Geyer, Albrecht Bruck, Karl Schulz und H. Fischer-Oels.
14561: GEYTER, J. DE. - Reinaart de Vos; in nieuw Nederlandsch.
30091: GEZELLE, GUIDO.. - Loquela.
26238: GEZELLE, GUIDO.. - Keurgedichten van Guido Gezelle. 2 Delen.
25355: GHÊNE, PIERRE. - Paul Delvaux; de besloten wereld.
28031: GHÉON, HENRI. - Genesius.
17314: GHIJSEN, H.C.M.. - Woordenboek der Zeeuwse dialecten; bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.
33823: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven; karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
15077: GHODS-NAKHAÏ, HOSSEIN. - Rubaiyat.
33611: GHORRA-GOBIN, CYNTHIA, RESTANY, PIERRE & SINGH, MADANJEET. - Cataláa. Parcours à la paix.
34053: GIBB, H.A.R., KRAMERS, J.H., SCHACHT, J., BOSWORTH, C.E., DONZEL, E. VAN, HEINRICHS, W.P., ET AL (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. Volume I- X. New Edition. Photomechanical reprint. 10 vols. With the supplement, fascicules 1-2, 3-4, 5-6 (3 softcover vols.). Index to Volumes I-VI. Index of proper names to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6. Glossary and index of technical terms to volumes I-VII and to the supplement, fascicules 1-6. Index of subjects to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6.
15136: GIBBON, EDW.. - The history of the decline and fall of the Roman Empire.
30797: GIBBONS, STANLEY. - Channel Islands. Specialised catalogue of stamps and postal history.
22253: GIBSON, C.D.. - Americans, drawn by C.D. Gibson.
31292: GIDE, ANDRÉ. - Numquid et tu?...Écrits intimes. Collection publiée sous la direction de Ch. Du Bos.
31384: GIEBEN, A.TH.. - Stijl en ornamentenleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen.
18444: GIELEN, JOS J. (ED.). - Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Hulst. Jaarboek 1932.
34111: GIETMANN, GERHARD. - Allgemeine Ästhetik.
26547: GIFFEN, A.E. VAN. - Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën, geologische sectie. Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd.
33405: GIFFORD, DENIS. - Mad Doctors, Monsters and Mummies! Lobby Card Posters from Hollywood Horrors! A Dennis Gifford Collection.
9465: GIGER, P. - Die Kunst des Rhythmus; professionelles Know How in Theorie und Praxis.
33620: GIHR, NIKOLAUS. - Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt.
6060: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer.
32640: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 5. Hersenschimmen.
32638: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 7. Het Zegel van Beselek.
32636: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de Tijd 1. De Slapende Ster.
32637: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 6. De Meester-Dromers.
32642: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de tijd 2. De golvende dood.
32639: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 8. Ortho-Menta's.
32641: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de tijd 2. De golvende dood.
34947: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de Tijd. Deel 1 t/m 8. De Slapende Ster/ De golvende dood/ Labyrinten/ Dodelijk universum/ Hersenschimmen/ De meester-dromers/ Het zegel van beselek/ Ortho-menta's.
32643: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 9. Terra.
24126: GILTAIJ, JEROEN EN KELCH, JAN. - Lof der zeevaart; de Hollandse zeeschilders van de 17e eeuw.
18290: GIMBERG, J.. - Zutphensche Monumenten.
15037: GIMFERRER, P.. - Antoni Tàpies et l'esprit Catalan.
32631: GIMPEL, TINE, HICHTUM, N. VAN, LUDWIG, EMILIE AND BARENTZ-SCHÖNBERG. - Tijl Uilenspiegel.(no. 27) Negersprookjes I.(no.26) Repelsteeltje het kaboutertje. (no. 28) Negersprookjes II. (no.29) De muizenkoningin. (no.30) Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes- Bibliotheek.
30934: GINKEL, ROB VAN, JANSEN, HENK, MAENHOUT, JACQUELINE, MÜLLER, THADDEUS & ROUKENS, KITTY (SAM.). - Het verloren paradijs. Sociografie van stad en land.
27794: GINNEKEN, JAC VAN.. - Sint Peter Kanis van Nijmegen; een voorlooper onzer Gouden Eeuw.
25091: GINTEN, DANIELA, TONNIER, NICOLE, FAUSER, MARTINA, A.O. (ED.). - Duane Hanson; more than reality.
11575: GIRALDI, G.B. - Novellen aus den Hekatommithi.
28396: GIRARD, XAVIER. - Monique Frydman.
13039: GIRAUD, R.. - L'Argot d'éros.
33685: GIRKMAN, KARL. - Flächentragwerke. Einführung in die Elastostatik der Scheiben, Platten, Schalen und Faltwerke.
30710: GISBURN, HAROLD G.D.. - The postage stamps and postal history of the Bahamas.
27040: GISEKIN, JO. - Het eiland van elkaar.
14592: GITTENBERGER, FRANZ AND HELMUT WEISS. - Zeeland in oude kaarten.
33683: GLAESER, ERNST & WEISKOPF, F.C.. - Der Staat ohne Arbeitslose. Drei Jahre "Fünfjahresplan".
16965: GLERUM, J.P., C.A.M. BROEKHOF AND C.J.G. WILDEMAN-. - DESIGN 1840 - 1990. Kunstnijverheid / Decorative Arts. Veiling 124A / december 1996. Auction No. 124A / december 1996.
22291: GLIBOTA, ANTE. - Helmut Jahn.
28096: GLIKSMAN, ALAIN. - De glorie van de zeilsport (1815-1914).
29282: GMELICH MEIJLING- VAN HEMERT, GEES R.. - Han Reijnhout; portret van een Zeeuws kunstenaar.
33755: GMELICH MEIJLING- VAN HEMERT, GEES R.. - Vissen op Zeeuws water.
32459: GNANN, ACHIM & PLOMP, MICHIEL C.. - Rafaël en zijn school.
34892: GOBBERS, WALTER. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760- ca. 1810).
31601: GOBERT, PHILIPPE DE. - Artists' rooms.
28121: GODDERIS, P.J.. - Cyffer-boek ofte rekenkundig werk, bevattende de hoofd-stoffen en grond-regels der rekenkunde, verzaemeld en opgesteld door den wel-eerweirden Heer P.J. Godderis, pastor tot Meirelbeke.
34394: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Tiende Deel.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs

10/27