Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
80455: VISSER, MARIKE - Kibri a kultura Marcel Pinas.
79131: VISSERING, G. E.A. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee (4 delen) I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de Werkloosheid; II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913.; III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij; IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tebntoonstelling op Scheepvaartgebied.
77763: VISSERING, G. & B.A. VAN KETEL - De watervloed van 13-14 januari 1916.
51223: VISSINGA, RICHARD & HANS ZOUTENDIJK (RED.) - Bij Hoog en Laag. Zingen in de tijd. Kerkliederen voor kinderen.
79612: VITOUX, FRÉDÉRIC - Het leven van Céline.
80303: VIVANTI, ANNIE - De onderbroken reis.
58722: VIZINCZEY, STEPHEN - Loflied op de rijpe vrouw. De amoureuze herinneringen van András Vajda.
63076: VLAANDEREN, ANDRÉ - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing. Tekst. Platen.
9322: VLAANDEREN, KEES - Aldus sprak de vooruitgang.
61809: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN (SAMENSTELLING) - Dichters over ?t jaargetij.
69602: VLADIMIR ODOJEVSKI - Het jaar 4338.
80205: VLAMINCK, ERIK - Quatertemperdagen .
58194: VLAMINCK, ERIK - Het schismatieke schrijven.
53107: VLAMINCK, ERIK - Angélique.
24383: VLAMINCK, ERIK - Anastasia.
50170: VLEESKENS, F.D.A. E.A. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken..
74053: VLEESKENS, JOAN (RED.) - De grijpbare vorm - Nederlandse figuratieve kunst na '45 II.
74052: VLEESKENS, JOAN (RED.) - De losgezongen toets - Nederlandse figuratieve kunst na '45 III.
78465: VLEK, HANS R. - Hangmat voor Henoch.
39302: VLEKKE, BERNARD H.M. - The story of the Dutch Indies.
25497: VLERK (= BERNARDUS GEWIN) - Reisontmoetingen van Joachim Polsbroekerwoud en zijne vrienden.
73179: VLERK, I.M. VAN DER & F. FLORSCHÜTZ - Nederland in het ijstijdvak. De geschiedenis van flora,fauna en klimaat,toen aap en mammoet ons land bewoonden.
23635: VLETTER, A.A.C. DE - Zegepraal. Zinnebeeldig spel in twee tafereelen met proloog en epiloog.
67358: VLETTER, A.C.C. DE - In dagen van spanning. Oorspronkelijk jongensboek.
34074: VLETTER, A.C.C. DE - Maupie.
33246: VLETTER, A. DE - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
34045: VLETTER, A.C.C. DE - Duizendpoot.
78615: VLETTER, W. DE - Lieveke Harms.
42116: VLETTER, A. DE - De opvoedkundige denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier te lande in de achttiende eeuw.
64834: VLEUGEL, GUUS - Een valse nicht.
69418: VLEUGEL, GUUS & MEIJER, REMCO - Zij kon het lonken niet laten. Liedteksten uit het nederlandse cabaret van 1945 tot nu.
13049: VLEUGEL, SASKIA VAN DE - Beste Bram. Brieven van een gehandicapt meisje aan een denkbeeldige vriend.
65920: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
65815: VLIEGEN, W.H. - Het kapitalisme in Nederland. Een sociaal-ekonomische studie..
67238: VLIEGEN, W.H. - De politieke partijen in Nederland. Overzicht der stof ten behoeve van voordrachten, cursusreeksen en ontwikkelingsclubs; alsmede ten dienste van zelfstudie.
64830: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en tafereelen uit de socialistische beweging in Nederland. Deel I & II.
59622: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 20 jaren van haar bestaan. Drie delen in 2 banden.
65915: VLIEGEN, W.H. - Over oorsprong, geschiedenis en hedendaagsche stand der socialistische beweging. Populaire voordrachten.
57160: VLIEGENTHART, ARJAN - Minotaurus aan banden. Hoe Europa in crisis raakte en hoe we daar weer uitkomen.
12565: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot.
58149: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN - Willem Elsschot. Met een appendix door Marc Somers.
72815: VLIES, I.C. VAN DER (E.A. REDACTIE) - Van toetsing naar bemiddeling.
79958: VLIET, PAUL VAN, ROBERT DE HAAS & PAUL HEFTING. - Tijd van oogsten. Befaamde beeldhouwers in Nederland..
23463: VLIET, ANNERIJE VAN DER (EINDREDACTIE) - Achttiende Jaarboek der sociale en economische geschiedenis van Leiden en omstreken 2006.
60537: VLIET, P.J.C.M. VAN DER (EINDRED.) - Van tandwiel tot chip. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan vakblad Landbouwmechanisatie 1949 - 1999.
63926: VLIET, T. VAN - Op den uitkijk. Maandblad. 1947 compleet.
73266: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
78080: VLIET, P VAN DER - Onno Zwier van Haren (1713-1779). Staatsman en dichter.
57726: VLIET, H.J. VAN - Hoe worden postzegels gemaakt?.
61977: VLIET, EDDY VAN - Het grote verdriet.
61976: VLIET, EDDY VAN - De vierschaar. Gedichten 1962-1972.
61943: VLIET, EDDY VAN - Jaren na maart.
58791: VLIET, H.T.M. VAN - Tussen twee generaties, briefwisseling A.Roland Holst en H.Marsman (1920-1940)Achter het Boek 34.
61883: VLIET, EDDY VAN - De binnenplaats.
74446: VLIET, PAM VAN - Eilandergevoel.
70155: VLIET, ROLAND VAN - Het Manicheïsme als het christendom van vrijheid en liefde.
78783: VLIET, EDDY VAN - Vader.
52526: VLIET, J. VAN DER - Hegel en het Madhyamika. Dialectische filosofie als anti-systeem.
58799: VLIET, H.T.M. VAN - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie.
38094: VLIET, PAUL VAN (SAMENSTELLER) - In lief en leed verbonden. Nederlandse gedichten over het huwelijk.
61559: VLIET, EDDY VAN - Vader.
46658: VLIET, PAUL VAN E.A. - Het Koninklijk Hoogheidje. Vorstelijke geboorteversjes.
79260: VLIET, KAJ VAN - In kringen van kanunniken. Munsters en kapittels in het bisdom Utrecht 695-1227.
79296: VLIET, A.P. VAN - Vissers en kapers. De zeevisserij vanuit het Maasmondgebied en de Duinkerker kapers (ca. 1580-1648).
61121: VLIS, I. VAN DER - In Holland staat een huis. Honderd jaar huishoudelijk werk.
34390: VLIS, NEL VAN DER - Herrie-let.
79476: VLIS, J.A. VAN DER - Texel. Land en volk in de loop der eeuwen.
79800: VLIS, J.A. VAN DER - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
37485: VLODORP, DILIAN - Kabouterwereld.
61267: VLOEDGRAVEN, KOOK E.A. - Oud Staphorst in woord en beeld.
71484: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza.
76599: VLOEMANS, ANTOON - de zin van het leven.
43020: VLOEMANS, ANTOON - De wijsbegeerte van het Oosten.
71381: VLOEMANS, ANT. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
46957: VLOEMANS, A. - Politeia. Geschiedenis van de sociaal-politieke filosofie.
45795: VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
57949: VLOTEN, FRANCISCA VAN - Heimwee houdt ons gevangen. Kunstenaarsbrieven aan Mies Elout-Drabbe in Domburg.
1973: VLOTEN, J. VAN - Baker- en Kinderrijmen. Verzameld en meegedeeld door.
79955: VLOTEN ELDERINCK, D.PH. VAN - De sexueele zeden in woord en beeld. De humor in het geslachtsleven.
60936: VLUGT, SIMONE VAN DER - Schaduwzuster.
40991: VLUGT, SIMONE VAN DER - Het laatste offer.
47718: VLUGT, SIMONE VAN DER - De reünie.
44583: VLUGT, ELSE - Wachtend op de wederkomst.
52423: VLUGT, W. VAN DER - Mr. W. van der Vlugt's belangrijkste geschriften. Ter eere van zijn zeventigsten verjaardag verzameld door de Leidsche faculteit der Rechtsgeleerdheid. Deel 1.
70293: VN - Vrij Nederland. 50 Jaar bovengronds. ABC van de herinnering. Een halve eeuw in trefwoorden..
65235: VOCKE, M.L.; P. HERBIER & J.L. VANDERHAEGEN - De Belgische spoorwegen in kleur Les chemins de fer belges en couleurs. 1980-1988 + CFL.
11230: VODICKOVA, VLASTA - Rotstuinplanten.
55315: VOET, LEON - De gouden eeuw van Antwerpen. Bloei en uitstraling van de Metropool in de zestiende eeuw.
4854: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
70353: VOET, NICO VAN DER - Waarom moet ik altijd helpen? Over zelfhandhaving en zelfverloochening..
24394: VOETEN, BERT - Menselijkerwijs. Verspreide gedichten. Met het oog op morgen; In memoriam; De zon op mijn hand; Vertaalde gedichten.
46417: VOETEN, BERT - De Ammonshoorn. gedichten.
11826: VOETEN, JESSICA - Scapino.
54566: VOETEN, BERT - Een bord bekijken.
66672: VOETS, B. - Blijf, meester, blijf ons bij. Predikaties gehouden in de mirakelweek 1960.
71700: VOGEL, A. - De Kleine Dokter.
42964: VOGEL, ALBERT - Het Japansch Tooneel.
76058: VOGEL, C.J. DE - Ecclesia catholica. Redelijke verantwoording van een persoonlijke keuze..
51234: VOGEL, WILLEM - Het lijdensevangelie naar johannes.
55467: VOGEL, ALBERT - De man met de orchidee, het levensverhaal van Louis Couperus.
69760: VOGEL, ALBERT - Rhetorica. Basis der welsprekendheid.
66723: VOGEL, HANS & MARJAN SMITS - Toekomstland. Europeanen op reis in Argentinië tijdens de gouden jaren (1880-1930).
10364: VOGEL, A. - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten.
47085: VOGEL, HANS - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
47032: VOGEL, DAVID - Huwelijksleven.
75406: VOGEL, C.J. DE - Greek Philosophy. Vol. I : Thales to Plato. Vol. II: Aristotle, the Early Peripatetic School and the Early Academy. Vol. III: The Hellenistic-Roman Period.
72266: VOGEL, MARIANNE - Baard boven baard. Over het nederlandse literaire en maatschappelijke leven, 1945-1960.
68392: VOGEL, P. DE - Boomteelt.
74995: VOGEL, C.J. DE - Een keerpunt in Plato's denken. Historisch-Philosophische studie.
80018: VOGELAAR, C. - Floris Verster. Met een bijdrage van J.F. Heijbroek en een geannoteerde heruitgave van de in 1928 door W. Scherjon uitgegeven catalogus van de schilderijen, waskrijt- en waterverftekeningen en het grafische werk.
75160: VOGELAAR, J.F. (RED.) - Kunst als Kritiek. Tien teksten als voorbeeld van een materialistiese kunstopvatting..
55987: VOGELAAR, CHRISTIAAN E.A. - Jan van Goyen.
27998: VOGELAAR, G.A.M. - Communicatie. Kernproces van de samenleving. Sociologie en cybernetiek.
49760: VOGELER, HEINRICH - An der Frühling. Radierungen von Heinrich Vogeler.
63802: VOGELESANG, HANS - Iedere stad een toren. De wereld van Anton Pieck.
44028: VOGELESANG, HANS - Sporen in de tijd. 25 jaar Transvemij 1962-1987.
16521: VOGELESANG, HANS - De wereld van Anton Pieck.
5390: VOGELS, HANS - Marjolijn van Assem. Tekeningen en schilderijen.
59757: VOGELS, FRIDA - De harde kern. 1: Kanker. De naakte waarheid. 2: Met z'n drieën.
65353: VOGELSANG, HARALD - Die Fahrzeuge und Anlagen des Eisenbahnmuseums Bochum-Dalhausen. Museumsführer.
2551: VOGELWEIDE, WALTHER VON DER - Sämtliche Lieder. Mittelhochdeutsch und in neuhochdeutscher Prosa. Mit einer Einführung in die Liedkunst Walthers. Herausgegeben und übertragen von Friedrich Maurer.
50912: VOGT, A.E. VAN & E. MAYNE HULL - Planeten te koop.
50914: VOGT, A.E. VAN - De meesterbreinen.
45581: VOGT, A.E. VAN - Slan.
50791: VOGT, A.E. VAN - Het gat in de tijd.
76680: VOGT, PER - Fridtjof Nansen. Explorer - Scientist - Humanitarian.
72537: VOGT, CHRISTIAN - L'ombrechatlievre.
54247: VOGÜE, DOM MELCHOR A.O. - Glossaire de termes techniques à l'usage des lecteurs de la Nuit des Temps. 2ème édition..
23230: VOIGT, ALWIN - Exkursionsbuch zum Studium der Vogelstimmen.
38664: VOIGT, ANDREA - Los van de schittering.
64537: VOJNOVITSJ, VLADIMIR - De anti-sovjet Sovjetunie.
62094: VOLDER, KAREL - Werken in Duitsland, 1940-1945.
44868: VOLGER, W. - De leer der Nederlandsche Hervormde kerk. Eerste deel (1816-1852).
47218: VOLKELT, JOHANNES - Gewissheit und Wahrheit. Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der Erkenntnistheorie.
45243: VOLKER, T. - Japansche kunst 1. Japansche kunst II.
60847: VOLKERS, KEES - Excuses voor het ongemak. Dagboek van een treinreiziger.
70024: VOLKOGONOV, DMITRI - Triomf en tragedie. Een politiek portret van Josef Stalin.
26238: VOLLEBREGT, G.N. - De bijbel over het huwelijk.
67159: VOLLENHOVEN, C. VAN - Verspreide Geschriften. Deel II: Internationaal recht..
73227: VOLLENHOVEN, M.W.R. - Is de wereld een gekkenhuis? Critiek op de politieke en diplomatieke waanzin en kwade trouw van 1919-1950.
5762: VOLLENHOVEN, PIERRE VAN - 20 teksten in beton.
66905: VOLLENHOVEN, MIEKE - Schoolleiders in de spiegel. Inspirerend leiderschap als leidraad.
8469: VOLLENHOVEN, PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
51852: VOLLENHOVEN, D.H.TH. - Isagôgè Philosophiae 1930-1945.Tekstkritische uitgave. Filosofie in de traditie van de Reformatie.
8571: VOLLENHOVEN, PIETER VAN - Gevleugelde vrienden.
27530: VOLLENHOVEN, C. VAN - De ontdekking van het Adatrecht.
34044: VOLLEWENS-ZEIJLEMAKER, GRETA - Zonnehuis.
49503: VOLLMAR, H. & C. VOLLMAR VAN WIJK - Wij verbouwen onze keuken.
5984: VOLLMER, CHRISTOPH - Gelukkig verliefd, gelukkig bemind...
36153: VOLMER WEIJLAND, A. - Klein kansje.
40601: VOLMERSTEIN, TINA - Der Stil der Zwanziger. Art Deco - bauhaus - de Stijl.
73205: VOLMULLER (SAMENSTELLER), H.W.J. - Nijhoffs Geschiedenislexicon Nederland en België.
43559: VOLNÝ, JAN - Deutsch Tschechisches Wörterbuch / Nemecko cesky slovnik.
38650: VOLPE, GALVANO DELLA - Critique of Taste.
78350: VOLTAIRE - Briefwisseling met Frederik de Grote 1736-1778.
73404: VOLTAIRE - Choix de lettres. Publié avec une introduction et des notes par L. Brunel.
79175: VOLTAIRE - Gedachten.
63180: VOLTAIRE - Filosofisch woordenboekje.
79055: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
78857: VOLTAIRE - Voltaire en de Republiek. Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders. Keuze en vertaling door Jan Pieter van der Sterre.
60133: VOLTAIRE - Lettres Anglaises. Présentation notes et index de Fernand Massé.
8359: VOLTAIRE - Karel XII van Zweden.
78364: VOLTAIRE - Flosofische vertellingen.
78366: VOLTAIRE - Candide of het optimisme.
78386: VOLTAIRE - Fransman in Londen - Brieven uit Engeland, Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
78387: VOLTAIRE - Candide of het optimisme. Met tekeningen van Paul Klee.
42412: VOLTZ, JOHANN MICHAEL - Bilder aus dem biedermeier. Mit einer einleitung von Eugen Roth. Der Silberne Quell bei Woldemar Klein.
59709: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. D'ondergangh van zijn stad en zijn ballingschap (treurspel).
67885: VONDEL, J. VAN - Lucifer. Praecipitemque immani turbine adegit.
74814: VONDEL, JOOST VAN DEN - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd door Albert Verwey. Opnieuw uitgegeven met een inleiding door Mieke B. smots-veldt en Marijke Spies.
36773: VONDEL, JOOST VAN - Lucifer. treurspel.
66088: VONDEL, J. VAN - Lucifer. Treurspel. Praecipitemque immani turbine adegit.
66089: VONDEL, J. VAN - Adam in ballingschap of aller treurspeelen treurspel. Prima malorum causa.
42230: VONDEL, JOOST VAN DEN - Gysbreght van Aemstel. Met aantekeningen van J.J. Mak.
66944: VONDEL, J. VAN - Adam in ballingschap of Aller treurspelen treurspel. Prima malorum causa.
7488: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
24393: VONDEL, JOOST VAN DEN - O Kersnacht schooner dan de daegen.
76633: VONDEL, J. VAN DEN - De werken van J. van den Vondel 1654-1655 Lucifer - Inwydinge van 't Stadhuis t' Amsterdam.
78826: VONDEL, JOOST VAN DEN - Lucifer. Het Toneel speelt. Programma - Tekstboek.
27799: VONDEL, JOOST VAN DEN - O kerstnacht schooner dan de daegen.
41027: VONDEL, JOOST VAN DEN - Joseph in Dothan bewerkt door B.H. Molkenboer.
64529: VONDEL, J. VAN - J. van den Vondels Treurspelen. Salomon - Lucifer. Met aantekeningen van Mr. J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
61901: VONDEL, JOOST VAN DEN - Tien troostgedichten.
71282: VONDELEN, J. VAN - Inwyding der doorluchtige schoole t' Amsterdam.
39930: VONDELING, HENDRIK - Haarm. Verhael uut et Stellingwarver boereleven begin 20e ieuw.
4149: VONDELING, A. - Nasmaak en voorproef. Een handvol ervaringen en ideeën.
39314: VONDEREN - VAN STAVEREN, M.L. VAN - Protesteren en actiegroepen.
60191: VONHOFF, H.J.L. - Handboek voor de patriot voor elke Nederlander en nieuwkomer.
66662: VONIER, ANSCAR - Het nieuw en eeuwig verbond.
66634: VONIER, DOM ANSCAR - Het sacrament van het kruisoffer.
36730: VONK, HENK - Drenthe in grootvaders tijd.
67132: VONK, G.J. - De coordinatie van bestaansminimumuitkeringen in de Europese Gemeenschap.
6501: VONK, C. - Paraphrase van de brief aan de Galaten en van de twee brieven aan de Thessalonicenzen.
65927: VONK, P.G. - Autocratie, aristocratie democratie.
43327: VONK, H.J. - Dit land van hei en hunebedden.
75756: VONK, DR. P.G. - De "victorieuze" zeeslag op Schoneveld: het hol van De Ruyter.
22461: VONK, C. - Paraphrase van de brieven aan de Galatiërs en de Thessalonicensen 1 en 2.
44405: VOOGT, S.O. - Godsdienstvrijheid bedreigd? Een analyse van de Algemene wet Gelijke Behandeling.
44652: VOOGT, J. DE - Bijbelse getallen en de eindtijd.
54088: VOOLEN, EDWARD & ESTER WOUTHUYSEN [EDS. - ET AL.]. - Marc Chagall en het Joods theater.
45820: VOOLSTRA, SJOUKE - Menno Simons (1496-1561). Leven, beld en boodschap.
23873: VOORBERG, ROB - Veiligheid aan boord. EHBO, medische hulp bij ziekte, zeilen met kinderen, overleven op zee, uitrusting, radio en radar.
660: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
5304: VOORBERGH, CRUYS - Erfenis van eeuwen.
63983: VOORDEWIND, H. - De lustmoordenaar en andere verhalen.
63981: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt verderover donker Amsterdam.
63980: VOORDEWIND, H. - De commissaris vertelt over donker Amsterdam.
33241: VOORHOEVE, J. - Hygiéne. Geïllustreerd handboek voor het huisgezin.
45180: VOORHOEVE, H.C. - De heer der heerlijkheid. Een overdenking over het Evangelie naar Johannes.
40344: VOORHOEVE, J. - Homoeopathie in de praktijk. Medisch handboek. Geheel herzien en aangevuld door dr. R.A. Benthem Oosterhuis.
62383: VOORHOEVE, J.N. (RED.) - Timotheus geiilustreerd weekblad. Jaargang XXXII (1Oct. 1926 - 30 Sept. 1927).
52479: VOORHOEVE, JORIS & H. ROSSIER - Labiele vrede.
19792: VOORHOEVEN, CAREL - Legenden van Holland's kust.
77109: VOORS, BARBARA - Zusje van me.
63323: VOORS, BARBARA - Vertrouwen in jou.
64882: VOORS, BARBARA - De zussen van mijn dochters.
76126: VOORSLUIS, BART - Geïnspireerd leven, Op zoek naar bijbels georiënteerde spiritualiteit.
75370: VOORSLUIS, BART (RED.) - Moderne spiritualiteit tussen traditie en vernieuwing. Over Simone Weil, Abraham Joshua Heschel en Dag Hammarskjöld .
48392: VOORSTEEGH, INEKE - P. Ouborg (1893-1956). Heimwee naar het hart der dingen.
48571: VOORT, PAUL VAN DER - Het innovatieboek. Innoveren van droom tot daad.
11087: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
79301: VOORT, MARCEL VAN DER - Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants Der naturen bloeme.
28989: VOORT, R.H. VAN DER EN L.A. VAN HEIJNINGEN - Sparen in de negentiende eeuw.
44776: VOORTHUIS, F.J. - In de schaduw van het kruis.
38755: VOORTHUYZEN, A. - Het bridgespel. Handleiding voor beginnende spelers.
33000: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
33001: VOOUS, KAREL H. , RUDOLF L. SCHREIBER, PRINS CLAUS, ANTHONY W. DIAMOND - Ruimte voor de vogels.
23672: VOOYS, I.P. DE - Socialisatieproblemen van arbeid en gemeenschap.
80120: VOOYS, C.G.N. DE (ED.) - Middelnederlandse prozaverhalen over de geboorte van Jezus.
71206: VORRINK, KOOS - De Rode Valkenwet en haar toelichting.
71221: VORRINK, KOOS - Hoeveel Rode Valken vliegen in ons nest.
71215: VORRINK, KOOS - Naar beter tijden!.
71299: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 7e jaargang no. 2 & 3.
71300: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71247: VORRINK, KOOS - Feestcultuur; eenvoudige practische wenken voor het organiseren van vergaderingen en feestelijke samenkomsten .
71248: VORRINK, KOOS - Achter de vaandels. Een nieuwe jeugd, een nieuwe taak.
71303: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 3e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71210: VORRINK, KOOS - Naar beter tijden.
71289: VORRINK, KOOS - Het kerstlied van de arbeid..
71298: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 9e jaargang no. 3-4.
71202: VORRINK, KOOS - Stormtij.
71302: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 4e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71301: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 5e jaargang no. 1 t/m 4, compleet.
71295: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 6e jaargang no. 4.
71297: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 8e jaargang no. 2 & 3.
59592: VORRINK, KOOS - Om de vrije mens der nieuwe gemeenschap. Opvoeding tot het demokratiese socialisme. Handboek ten dienste van de vrije jeugdvorming. Eerste deel..
71251: VORRINK, KOOS - De komende nieuwe kultuur.
71232: VORRINK, KOOS - Het vuur, dat niet wordt uitgeblust; afscheidsrede op het Pinksterfeest 1934 der A.J.C..
71296: VORRINK, KOOS (RED.) - Opgang. Driemaandelijks jeugdtijdschrift voor kunst, wetenschap en arbeidersbeweging. 1e jaargang no. 2.
71494: VORRINK, KOOS (RED.) - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders Jeugd Centrale. 17de jaargang, nrs. 1-3, 5, 8-18, 20, 23 & 24.
71200: VORRINK, KOOS - Stormtij.
26997: VORST, ANTON VAN DER - Van achterpoot tot zwezerik.
44830: VORSTELMAN, C. (VERTALER) - Kruisweg volgens de evangeliën van Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes.
64135: VORSTENBOSCH, JAN - Twaalf huishoudelijke apparaten. Filosofische bespiegelingen.
70448: VORSTER, RIEK - Bekende sprookjes opnieuw verteld.
32174: VOS, MARJOLEINE DE (SAMENSTELLER) - Jou willen is je missen.
50388: VOS, A.J. - Inventaris van de archief van de gemeente Haskerland (1826) 1967-1983 (1999).
76345: VOS, H. DE - Nieuwe Testament en mythe.
79952: VOS, LUC DE - Veldslagen in de Lage Landen.
50389: VOS, A.J. - Inventaris van de archief van de gemeente Doniawerstal (1830) 1925-1983 (1991).
49984: VOS, RIK & HENK VAN OS (RED.) - Aan de oorsprong van de schilderkunst. Vroege Italiaanse schilderijen in Nederlands bezit / The Birth of Panel Painting. Early Italian Paintings in Dutch Collections.
32221: VOS, F.J. DE - Energiewinning uit de getijbeweging.
4992: VOS, JAC. M. - Verhalen uit de algemeene geschiedenis.
71255: VOS, MARIE W. - Reikt de handen! Een mei-koor door.
80101: VOS, CARLY - R-23 en zijn helpers. Een geheimzinnige geschiedenis uit de Speurderswereld.
62233: VOS, S. - Oorspronkelijk Israëlitisch Kookboek.
24473: VOS, FRED - Moderne artillerie 2. SP's na en landingstanks van de V.S. vanaf W.O. II tot heden.
53953: VOS, J.W.M. DE - De notariële verklaring van erfrecht.
30400: VOS, COR & MARKETA NAVRATILOVA - Highlights. The 2003 season of roadcycling.
8876: VOS, RON DE EN WIM DE BRUIJN - Sail '95 Amsterdam. Mens en zee.
74449: VOS, MAARTEN DE - Tussen de benen: zeer persoonlijke notities.
12864: VOS SAVANT, MARILYN EN LEONORE FLEISCHER - Hersenwerk.
75869: VOS, A. DE - Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879-1943).
60493: VOS, H.B. - Zestig Nederlandse rijtuigen uit het Nationaal Rijtuigmuseum.
70612: VOS, KLAASKE DE E.A. - Kroonjuwelen.
54601: VOS, FRITS - Liefde rond , liefde vierkant. Bloemlezing uit de sijo-poëzie. Vertaald uit het Koreaans en beschreven door Frits Vos.
54599: VOS, IDA - Miniaturen (gebaseerd op haiku).
61738: VOS, DIRK DE - Musée Groeninge, Bruges. La collection complète.
48797: VOS, KEN - Les Bays-Bas au Japon (1600-1868). Exposition organisée par la Générale de Banque avec la collaboration du Rijksmuseum voor Volkenkunde, Leyde. 5. 10. - 16. 12. 89..
66586: VOS, F. - A study of the Ise-Monogatari with the text according to the Den-Teika-Hippon and an annotated translation (complete in two volumes).
73469: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
35787: VOS, MARGOT - Guldenblauw. Sproken en verhalen.
54187: VOS, FRITS - Liefde rond, liefde vierkant. Bloemlezing uit de sijo-poëzie. Vertaald uit het Koreaans en beschreven door Frits Vos.
54090: VOS, DIRK DE. - Hans Memling. Essays.
59908: VOS, TOM - Punterend door Giethoorn. Oude Gieterse verhalen. In dialect verteld door Gietersen, voorzien van een inleiding en woordenlijst..
9667: VOS, BART - Himalaya dagboek.
79770: VOS, H.H. - Graven in de Pietrskerk. Een verslag.
42456: VOS, A. DE - Africa. The Devastated Continent? man's impact on the ecology of Africa.
71257: VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
76441: VOS, ART DE - Nederland: een natte geschiedenis.
31033: VOS, RUUD E.A. - Historische luchtvaartgids Nederland 1998.
3604: VOS, PIETER DE - De lof van de Bottermarkt.
31522: VOS SAVANT, MARILYN - Brainpower training.
42317: VOS, J.M. - Mixta.
69167: VOSKAMP, G. (SAMENSTE.) - Geesteren door de eeuw heen (Naslagwerk met veel herinneringen aan de 20e eeuw).
80355: VOSKUIL, J.J. - Het bureau 1. Meneer Beerta.
59407: VOSKUIL, K. - Socialistisch commentaar. Een keuze uit de zaterdagavondtoespraken voor de V.A.R.A. microfoon. Met een voorwoord van W. Drees, Minister van Sociale Zaken.
69370: VOSKUIL, J.J. - Het bureau 1. Meneer Beerta.
68684: VOSKUIL, J.J. - Terloops. Voettochten 1957-1973.
31171: VOSKUIL, JULIA - B(l)oeiende planten.
80354: VOSKUIL, J.J. - Het bureau 2. Vuile handen.
63277: VOSKUIL, J.J. - De moeder van Nicolien.
43552: VOSKUIL, J.J. - Bij nader inzien.
34406: VOSMAER, EMMY - Hoe Els in wonderland kwam.
42391: VOSMAER, C. - Amazone.
24359: VOSMAER, C. - Gedichten.
52591: VOSS, G. & E. REESE - Ik doe het zelf. Onderhoud, reparatie en verfraaiing van uw woning.
52793: VOSSEN, MRJAM (RED.) - 'De dood moet een Wener zijn'. Weense dodenakkers en hun legendarische bewoners.
43325: VOSSESTEIN, JACOB - Dealing with the Dutch.
74784: VOÛTE, ADRIENNE - Zwanen in de gracht.
12091: VOVELLE, MICHEL - Mentaliteitsgeschiedenis. Essays over leef- en beeldwereld.
74767: VRAKKING, WILLEM EN ANTON COZIJNSEN - De Organisatie adviseur van junior naar Top Consultant.
72035: VRANDE, WILLEM VAN DE - Zonder paraplu.
72548: VRANKEN, GODFRIED - Boudewijn Büch en Cristoffel Columbus. 2e FNE Büchmania-lezing.
69477: VRANKRIJKER, A.C.J. DE - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
923: VREDE, N.T.M. E.A. (BLOEMLEZERS) - Dichters en gedichten. Elke les een. Bloemlezing voor de tweede klas van de middelbare school.
38417: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der Wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
77637: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
61111: VREE, FREDDY DE (SAMENSTELLER) - Hugo Claus.
41868: VREE, FRANK VAN - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
53027: VREE, FREDDY DE - Jan Cremer.
35828: VREEDE, MATTHIJS DE - Mensen en woestijnen.
36073: VREEDE, MATTHIJS DE - Deserts and men. A Scrapbook by Matthijs de Vreede.
21089: VREEDENBURGH, C. - Tennis voor beginners en leken.
31405: VREELAND, SUSAN - Meisje in hyancintblauw.
79426: VREENEGOOR, ELLEN & JAN KUIPERS - Vondsten in Veere. Middeleeuwse voorwerpen uit een beerput van huis 'In den Struys'.
58739: VREESE, K. DE (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Meesters der Indische vertelkunst.
9078: VREUGDENHIL, A. - Scheepsbranden. Oorzaken en bestrijding.
33140: VREUGDENHIL, D. - Een spinglevend boekje van 400 jaar.
62000: VRIAMONT, JORIS - De exploten van tabarijn.
74160: VRIE, HAN DE (INL.) - Muziek in mijn leven + cd. Schrijvers over de inspirerende werking van klassieke muziek.
59307: VRIELING, H. - Warffum.
58955: VRIEND, J.J. - Architectuur als samenspel van ruimte en vorm.
72701: VRIEND, J.J. - The Amsterdam School.
25196: VRIEND, J.J. - Reflex. Nederlands bouwen na 1945. Building in The Netherlands, Bauen in Holland, l'Architecture Néerlandaise.
58951: VRIEND, J.J. - De bouwkunst van ons land. Deel I: de steden; Deel II: Het platteland; Deel III: Het interieur.
46122: VRIEND, J.J. - Nieuwere architectuur. Beknopt overzicht van de ontwikkeling der architectuur van 1800 tot heden.
23647: VRIENDS, THIJS - Tropische volièrevogels in kleur.
27415: VRIENDS, JAN - De polder in de seizoenen. Grepen uit een levensgemeenschap.
7613: VRIENDS, JAN - Lief en leed in het loofbos. Grepen uit een levensgemeenschap.
7575: VRIENDS, THIJS - Wat houd ik in de tropische volière?.
27474: VRIENDS, JAN - Het leven van de bruine heide. Grepen uit een levensgemeenschap.
68557: VRIENDS, JAN - De ooievaar. Zijn familie en zijn prooi..
35648: VRIENDS, JAN - Met kijker, camera en loupe. Vreedzame strooptochten in de dieren- en plantenwereld.
50395: VRIES, J. DE - Inventaris van het archief van de gemeente Barradeek 1609-1920 (1968).
76753: VRIES, LEONARD DE - 1919-1969 Logboek van vijftig jaar vliegen. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. Vlucht KL-50.
72625: VRIES, J. DE - Etymologisch woordenboek. Waar komen onze woorden vandaan?.
48512: VRIES, PH. DE - Voltaire. Burger en edelman.
12462: VRIES, THEUN DE - Rutger Jan Schimmelpenninck. Republikein zonder republiek.
12463: VRIES, LEONARD DE - Het gebeurde in 1920 - 1929.
26505: VRIES, J.J. DE - Groundwater Flow Systems and Stream Nets in the Netherlands.
63232: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. I: Oude testament; II: Het nieuwe testament.
2996: VRIES, DOLF DE - China in een rugzak.
34742: VRIES, TJITTE DE - Ho Tsji Minh en K'oeng Foe-Tse.
34743: VRIES, TJITTE DE - Transsiberische twist.
15866: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
15902: VRIES, THEUN DE - Eros in hinderlaag. Novellen.
15906: VRIES, THEUN DE - Meester en minnaar. Vijf verbeeldingen rondom Rembrandt van Rijn.
8707: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
49090: VRIES, WOUTER DE EN URSELA ALTENBURG - Milieumarketing.
59421: VRIES, E. DE - Reclamedrukwerk maken met minder kosten en meer succes..
46571: VRIES, M. DE & L.A. TE WINKEL - Woordenlijst voor de spelling der Nederlandsche taal, met aanwijzing van de geslachten der naamwoorden en de vervoeging der werkwoorden. Zevende uitgave bezorgd door Dr. A. Beets.
12109: VRIES, THEUN DE - Marx. De politieke emigratie. Een voorpost in Londen/1.
77641: VRIES, W. DE - Groninger plaatsnamen. Voor den druk bezorgd door G.S. Overdiep.
64054: VRIES, DOLF DE - Je ogen zijn.
41478: VRIES, GERARD DE - De ontwikkeling van wetenschap. Een inleiding in de wetenschapsfilosofie.
45726: VRIES, HIELKE DE (RED.) - 950 Banieren. Groningen 1040-1990. Ain Pronkjewail in golden raand.
57259: VRIES, HENDRIK DE - Hoor! Zo is nooit gezongen hoor! Een bloemlezing uit zijn gedichten, samengesteld en ingeleid door Willem Wilmink.
40304: VRIES, DOLF DE - Indonesië in een rugzak.
30858: VRIES E.A. (REDACTIE), ANNE DE - Groot Nederlands Boerenboek.
77699: VRIES, ALIDA DE - Breemhaar. Een centrum in de wereld.
72513: VRIES, THEUN DE - Het geslacht Wiarda. Noorderzon; Stiefmoeder Aarde; Het rad der fortuin.
24102: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
6463: VRIES, EVERT DE - De Kleine Waarheid in beeld.
73137: VRIES, E.C. & H.G. DE VRIES - Enkhuizer wetenswaardigheden.
80615: VRIES, P.J. DE - De plattegronden van Enkhuizen. Van ganzenveer tot CD-rom.
28431: VRIES, JEROEN DE E.A. SAMENSTELLERS - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal; over het communisme in Nederland.
63276: VRIES, ANNE DE - Reis door de nacht. De duisternis in; De storm steekt op; Ochtendgloren; De nieuwe dag.
27802: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
49531: VRIES, EGBERT DE - De aarde betaalt. De rijkdommen der aarde en hun betekenis voor wereldhuishouding en politiek.
34578: VRIES, LEONARD DE EN WIM ZAAL - Nederlands familiealbum. Samengesteld uit de vele duizenden oude familiefoto's die door de lezerskring van het weekblad Libelle werden ingestuurd..
35641: VRIES, SJOERD DE - Kjoe-kjoe of de lijdenschap van een aanrander.
53958: VRIES, J. DE - Indische volksverhalen.
64314: VRIES, THEUN DE - De Friese postkoets 1.
64313: VRIES, THEUN DE - Het eiland van de zwarte godin.
64309: VRIES, THEUN DE - De Chinese kalender. Gedichten en spreuken uit dertig eeuwen. In het Nederlands herdicht door Theun de Vries.
64310: VRIES, THEUN DE - Het wolfsgetij. De fuga van de tijd of een leven van liefde..
64311: VRIES, THEUN DE - De gesprenkelde vogel. Verhalenomnibus.
64312: VRIES, THEUN DE - Het zondagsbed.
64307: VRIES, THEUN DE - Het hert.
64308: VRIES, THEUN DE - De meesters van de draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
64304: VRIES, THEUN DE - De vuurdoop (1848). Een spook waart door Europa. Nieuwe rivieren. Hagel in het graan.
64306: VRIES, THEUN DE - Het zwaard, de zee en het valse hart. Een sage.
11503: VRIES, THEUN DE - De Vrijheid gaat in 't rood gekleed.
2258: VRIES, MARIJKE DE E.A. (SAMENSTELLERS) - Cairn Terriers in Nederland 1986-1990.
79396: VRIES, D.P. DE & P. NIEUWLAND - 500 Jaar Hof van Friesland. Bijdragen aan het herdenkingssymposium, gehouden te Leeuwarden 24 september 1999.
56144: VRIES, R.W.P. DE - Hoe onze prenten gemaakt worden.
33183: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL - Advertentien 1830 - 1930.
66436: VRIES, HENDRIK DE - Atlantische balladen.
66437: VRIES, HENDRIK DE - Capricho's en rijmcritieken.
64026: VRIES, WIM DE - Voor m'n ongeboren dochter.
11125: VRIES, BECCY DE - Snijbloemen het jaar rond.
33211: VRIES, LEONARD DE & ILONKA VAN AMSTEL - The wonderful world of American Advertisements 1865 - 1900.
65164: VRIES, ANNE DE - Groot vertelboek voor de bijbelse geschiedenis. II Het nieuwe testament.
47465: VRIES, LEONARD DE - Het jongens electriciteitsboek.
49235: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
49238: VRIES, ANNE DE - Kleurbibel. It nije testament.
4591: VRIES, ANNE DE - Dagoe de kleine bosneger.
63485: VRIES, ANNE DE - Kinderen in de bijbel.
52069: VRIES, FENNA DE (RED,.) - Otto Egberts.
42749: VRIES, THEUN DE - De freule.
74163: VRIES, HENDRIK DE - Kritiek als credo. Kritieken, essaysen polemieken over poëzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
1134: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
71910: VRIES, THEUN DE - Ketters. Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
2488: VRIES, LEONARD DE - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouquet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor Jonge Heeren & Juffers en hunne brave Ouders. Met konstige Houtsneden, vele fraaije Kopergravuren en talrijke gekleurde Printjes.
48916: VRIES, THEUN DE - Werken tegen de tralies. Verzamelde verhalen over onderdrukking en verzet (1940/'45).
38046: VRIES, LEONARD (SAMENSTELLER) - Volk en Vaderland. Fotonieuws. Storm SS. De zwarte soldaat. het werkende volk. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1933 - 1945.
76630: VRIES, LEONARD DE - De dolle entree can automobiel en velocipee. Het interessantste en boeiendste, beste, leukste en merkwaardigste uit het blad 'De Kampioen' van de ANWB 1883-1908.
44134: VRIES, J. DE - Heldensagen.
44794: VRIES, SIMKE JITZE DE - Wat wij zaaien zullen wij maaien. De geloofsstrijd in de eindtijd.
63262: VRIES, THEUN DE - De blinde venus.
12398: VRIES, J. DE (REDACTIE) - Nederland 1913. Een reconstructie van het culturele leven.
74128: VRIES, G.J. DE - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
74114: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Het Leven. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1906-1940.
66454: VRIES, HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
66455: VRIES, HENDRIK DE - Groninger Symphonie. Het Munsters-Keulse beleg in 1672.
36008: VRIES, LOUIS DE - French-English Science Dictionary for Agricultural, Biological, and Physical Sciences.
53665: VRIES, J. EDUARD DE - Pantalon potochinomanie-houder, of Arlequin Aschkarman: nieuw groot ballet-pantomime in 8 tafreelen door den balletmeester A.P. Voitius van Hamme.
38717: VRIES, J. DE - Indische volksverhalen.
80614: VRIES, P.J. DE - Wandelen met oud enkhuizen.
74115: VRIES (SAMENSTELLER), LEONARD DE - Panorama. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1913-1973.
1130: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
38606: VRIES, BERT DE - Overmoed en onbehagen. het hervormingskabinet Balkenende II.
63225: VRIES, THEO DE (SAMENSTELLER) - Lanny Budd's wereld in beeld.
59646: VRIES, ANNE DE - Arm .. en toch rijk.
77156: VRIES, THEUN DE - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
79618: VRIES, THEUN DE - De bergreis.
24395: VRIES, WIM DE - Van 8 tot 5. Gedichten.
48353: VRIES, BART DE - Groninger kunstenaars 1963-1973..
59250: VRIES, WIM DE - Zwaar bewolkt, enkele opklaringen.
33758: VRIES, ILONKA EN LEONARD DE - Voor 't Jonge Volkje.
48260: VRIES, HENDRIK DE - Spaanse brieven 1924-1936.
54602: VRIES, HENDRIK DE - Goyescos.
38134: VRIES, ELIZABERTUS DE - De dienst van de kerk aan de industrie-arbeider.
70140: VRIES, ANKE - Blauwe plekken.
76468: VRIES, G. DE (VOORWOORD) - Boerderijenboek Middelstum-Kantens. Bijdragen tot de plattelandsgeschiedenis met een beschrijving van de boerderijen en hun bewoners.
78847: VRIES, THEUN DE - Spinoza. Biografie..
43062: VRIES, LEONARD DE - Vermakelijke natuurkunde in de huiskamer. 150 verbazingwekkende experimenten met huishoudelijke voorwerpen voor jong en oud.
30246: VRIES, GERT JAN DE - Gedroomd wielrennen. De carrière van Leontien van Moorsel.
1131: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
42008: VRIES, HUGO DE - Het Yellowstonepark. Experimenteele evolutie.
31586: VRIES FEYENS E.A., G.L. - Prins Willem van Oranje 1533 - 1933.
74953: VRIES, TEUN DE - Vox Humana. Essays.
74359: VRIES, LEONARD DE - De jongens van de hobby club. Technische romans voor jonge mensen.
67827: VRIES, DAVID PIETERSZ. DE - Straat en bochtvaarders, zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens.
71504: VRIES, R.W.P. DE - Jan Poortenaar en zijn werk.
23429: VRIES, THOM J. DE - Speculum superstitionis.
74011: VRIES, LEONARD DE (RED.) - Leonidas prijscourant 1913. Verkorte heruitgave in facsimile uit de collectie van Jan Koopmans.
76792: VRIES, ANKE DE - Belledonne kamer 16. Een dagboek uit het verzet.
77993: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
67695: VRIES, O. DE - Grepen uit mijn spiritistische ervaringen.
46497: VRIES, SJOERD DE - Boeddhisme voor beginners.
72790: VRIES, HENDRIK DE - Liefste kom. Een lentemelodie.
62604: VRIES, HUGO DE - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
77488: VRIES, W.J. DE - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992..
24879: VRIES, TJ.E. DE - Geland op de maan.
7077: VRIES, THEUN DE - Marx. De heersende machten. Een voorpost in Londen/II.
53077: VRIES, THEUN DE - Rembrandt.
80847: VRIES, LEONARD DE - Nederland 1857-1920 gezien door de stereoscoop.
52974: VRIES, THEUN DE - Sint-Petersburg.
52975: VRIES, THEUN DE - 1848. Een spook waart door Europa. Nieuw rivieren. Hagel in het graan.
52900: VRIES, MICK DE - Knett'rend vuurwerk. Brieven aan S. Vestdijk ingeleid door Hans Visser, Anne Wasman en Gerben Wynia met medewerking van Xaviera Hollander.
1853: VRIES, LEONARD DE (SAMENSTELLER) - Het boek van Artis.
27502: VRIES, G.J. DE (BEWERKER) - Kingatlas van de gehele aarde. Voor school en leven. Aardrijkskundig bewerkt door Drs. G.J. De Vries. Omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
57986: VRIES, HENDRIK DE - Sprookjes.
49512: VRIES, TEUN DE - Doctor José droomt vergeefs.
29887: VRIES, GERT JAN DE - Ik heb geen verstand van poëzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poëzie.
80570: VRIES, OEBELE - Bernardus Bucho Aytta van Swichum - vorstendienaar in priesterhabijt .
28978: VRIES, JAN W. DE , ROLAND WILLEMYNS, PETER BURGER - Het verhaal van een taal. Negen eeuwen Nederlands.
73148: VRIES, P.J. DE E.A. - Enkhuizen en het Grootslag. Twee schilderijen bekeken.
25789: VRIES, ANNE DE - Kleutervertelboek voor de bijbelse geschiedenis.
25734: VRIES, LEONHARD DE - Zweefvliegavontuur in Zwitserland.
39169: VRIES, LEONHARD DE - Zweefvliegavontuur in Zwitserland.
57400: VRIESEMA, INGMAR - Het beroemde broer en zus boek.
22952: VRIESINGA, TH.J. - Hockey en hockeytraining. Handleiding voor spelers en leiders.
63994: VRIESLAND, VICTOR E. - Klopsignalen.
15922: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
73821: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen.
24456: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De spiegel van de Nederlandse poëzie. Van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
62997: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - De onverzoenlijken. Rede uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking van twee jaarlijkse prijzen door de Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945.
62985: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Verzamelde gedichten.
16253: VRIESLAND, VICTOR VAN - Het zilveren boek van de WB-Vereniging.
16214: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
16237: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
28448: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Kortschrift.
25719: VRIESLAND, VICTOR E. VAN - Agesilaos.
63147: VRIEZE, JAN DE - De Maasheggen.
63143: VRIEZE, MATHIJS - Lekker eten en gezonder afvallen.
32801: VRIEZE, JOHN (RED.) - De schatkamer van San Marco Venetië. De Nieuwe kerk te Amsterdam.
51566: VRIEZEN, TH. C. - Hoofdlijnen der theologie van het Oude Testament.
66318: VRIJ, C. - De Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels.
194: VRIJ NEDERLAND - Bevrijdingsnummer 17 mei 1945 (herdruk).
17717: VRIJBURG, G.S. - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog.
68536: VRIJMOED, G. - Medezeggenschap van den Arbeid.
77884: VRIJWILLIGERS VAN HET GEMAAL - De geschiedenis van Gemaal Oterdum.
68590: VROEGE, D. - De schadelijke werking van het zaad van de Ricinus Communis op de gezondheid.
39498: VROEGE, BAS E.A. - Groningen in foto`s A-Z..
48600: VROLIJK, A. - Gesprekstechniek.
78939: VROLIJK, ARNOUD - De taal der engelen. 1250 jaar klassiek Arabisch proza.
53075: VROLIJK, MARGA - Antwoord.
61083: VROMAN, LEO - Spiegelbezoek.
72819: VROMAN, LEO - Manke vliegen.
72768: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
72772: VROMAN, LEO - Het verdoemd carillon. Gedichten.
72771: VROMAN, LEO - De ontvachting en andere gedichten.
58889: VROMAN, LEO - Dagboek Gedichten.
72766: VROMAN, LEO - Twee gedichten.
61891: VROMAN, LEO - De cultuurgeschiedenis, door en voor televisie vereenvoudigd en van uitleg voorzien.
55567: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
72765: VROMAN, LEO - Nieuwsgierig.
64657: VROMAN, LEO - Tineke.
72818: VROMAN, LEO - Tineke.
72817: VROMAN, LEO - Snippers van Leo Vroman.
61804: VROMAN, LEO - Just one more world.
72814: VROMAN, LEO - Inleiding tot een leegte.
64052: VROMAN, LEO - O! Hou me vast.
72767: VROMAN, LEO - Het Het Grauwse Diep. Toneelstuk in drie bedrijven.
54587: VROMAN, LEO - God en godin.
72770: VROMAN, LEO - Poems in English.
54193: VROMAN, LEO - De gebeurtenis en andere gedichten.
66306: VROMAN, LEO & ARIE VAN GEEST - De handelsgeest zweeft boven de wateren.
61890: VROMAN, LEO - Tineke.
79674: VROMAN, LEO - Warm, rood, nat en lief.
80510: VROMEN, J.J. - Economic Evolution: An Inquiry into the Foundations of New Institutional Economics.
79910: VROOM, R.J.A.F. - Aat Veldhoen. Portretten 1950-1987 .
76095: VROOM, H.M. - Geen andere goden. Christelijk geloof in gesprek met boeddhisme, hindoeïsme en islam.
51806: VROOM, HENK - Plaatsbepaling. Christelijk geloof in een seculiere en plurale cultuur.
67782: VROOMEN, W.A.M. - Voorlopig register op de in druk verschenen gedichten van Pierre Kemp.
46436: VROOMEN, NORIKO DE EN LEO DE RIDDER - De zomermaan en andere Japanse kettingverzen.
14337: VROON, PIET - Tranen van de krokodil. Over de te snelle evolutie van onze hersenen.
31921: VROON, PIET - Wolfsklem. De evolutie van het menselijk gedrag.
24826: VROON, PIETER - Psychologie in het dagelijks leven. Signalement van vragen, verschijnselen en praktische informatie.
41616: VRUGT, ANNEKE & MARC SCHABRACQ - Vanzelfsprekend gedrag. Opstellen over nonverbale communicatie.
78121: VUGHT, HENNY VAN - 100 jaar St. Martinuskerk Duistervoorde .
15916: VUIJSJE, HERMAN - Lof der dwang.
70257: VUIJSJE, ROBERT - De scheiding en andere liefdesverhalen.
41675: VUIJSJE, HERMAN & CAS WOUETERS - Macht en gezag in het laatste kwart: inpakken en wegwezen. Een uitgave ter gelegenheid van 25 jaar Sociaal Cultureel Planbureau.
49112: VUIJSJE, HERMAN - Correct. Weldenkend Nederland sinds de jaren zestig.
53861: VUIJSJE, HERMAN - Tot hier heeft de heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
61396: VUIJSJE, BERT - Jazzportretten. Van Ben Webster tot Wynton Marsalis.
39317: VUIJSJE, HERMAN - Nieuwe vrijgestelden. De opkomst van het spijkerpakkenproletariaat.
80183: VULSMA, R.F. E.A. - Geboekt van wieg tot graf. Burgerlijke stand, bevolkingsregister en DTB & Op zoek naar onze voorouders. Handleiding voor genealogisch onderzoek & Overzicht van de verzamelingen berustende bij het Centraal Bureau voor Genealogie en het iconografisch bureau.
47496: VUUREN, JET VAN - Zomerdruk.
70063: VUYK, BEB - Kampdagboeken. Drie verhalen, dagboeken en aantekeningen.
73349: VUYK, BEB - Verzameld Werk: Duizend eilanden; Het laatste huis van de wereld; Het hout van Bara en vijftien verhalen.
80555: VVD PAPERASSEN - Liberaal bestek 1962; Beginselprogramma (vastgesteld 1948); Dit wil de VVD (vouwbrochure c. 1960); Verkiezingsmanifest 1963; Huishoudelijk reglement; 5x Vrijheid en democratie, no. 783, 842, 792, 775 & 878..
74116: VVV - Terschelling beschreven. 32 lezenswaardige verhalen uit 25 jaargangen van De Sjouw.
64992: W H AUDEN (EDITED BY) - Selected poems of Louis Macniece.
62726: W.H.E. SCHREUDER, W. SPOON, L.G.E. KALSHOVEN - Berichten van de afdeling tropische producten van het Koninklijk Instituut voor de tropen. No. 236: Over fermentatie en na-fermentatie bij cacao; no. 241: Cacaoboter en vervangingsmiddelen; no. 243: schimmelaantasting van cacaobonen; no. 246: twee soorten cacaomot in Nederland; no.253: Kan boegroemakka-vet de cacao=boter vervangen?; no 260: Iets over het joodgetal van cacaovet.
40657: WA-SHA-QUON-ASIN (GRIJZE UIL) - Pelgrims der wildernis. Met een voorwoord van Hugh Eayrs.
62132: WA SHA QUON ASIN (GREY OWL) - Tales of an Empty Cabin.
17654: `WAAGENAAR, SAM - De moord op Mata Hari.
38176: WAAGMEESTER, KEES (REDACTIE) - Hoezo vooruitgang. Kroniek van duurzaam Nederland.
64670: WAAGMEESTER, JILLES - De gedichtenmachine.
541: WAAIER, PETRA EN BIBIAN HARMSEN (SAMENSTELLERS) - Klinkende munt.
77378: WAAL, MARGOT DE - Bij tij en ontij : 400 jaar zeeverhalen in de Nederlandse letteren.
39898: WAAL, MIEKE DE - Meisjes: een wereld apart. Een etnografie van meisjes op de middelbare school.
74917: WAAL, FRANS DE - Zijn we slim genoeg om te weten hoe slim dieren zijn.
80591: WAAL, FRANS DE - Good Natured: The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals.
75213: WAAL, ANDRE DE - Minder is meer. Competitief voordeel door beyond budgeting.
22795: WAAL-IRVING, V. DE - De avonturen van Kek, den jongen Koper-Eskimo.
35784: WAAL, C. DE - Uit grootmoeders portefeuille.
72668: WAAL, A.A. DE - Preatatiegericht gedrag.
77216: WAAL, FRANS DE - Chimpansee politiek. Macht en seks bij mensapen. Voorwoord Desmond Morris.
66078: WAAL, ANTON DE - De 20ste september. Een verhaal uit het beleg en de verovering van Rome. Bewerkt door J. Meijer.
77807: WAALKENS, H. - Landbouwvraagstukken in Westerwolde. Rapport uitgebracht door de studiecommissie-Westerwolde, ingesteld door de Stichting voor de Landbouw in Groningen.
57036: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
48523: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris.
59712: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Iris.
22182: WAALS, JACQUELINE VAN DER - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van Jacqueline E. van der Waals.
29937: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER - Laatste Verzen.
68631: WAARD (REDACTIE), ELLY DE - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poëzie, oorspronkelijk verschenen als raam-nummer vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
77380: WAARD, ELLY DE - Eenzang..
77379: WAARD, ELLY DE - Eenzang twee. Het ikst.
51153: WAARD, MICHÈLE DE - Duitsland achter de schermen. Het wonder van de Berlijnse Republiek.
38260: WAARDEN, PAUL VAN - Het Nieuw Nederlandsch Kookboek.
56898: WAARDEN, FRANS VAN - Het geheim van Twente. Fabrikantenverenigingen in de oudste grootindustrie van Nederland +/- 1800 - 1940.
40370: WAARDENBURG, P.J. - Het rassenvraagstuk in onzen tijd. Een biologische toelichting.
64022: WAARSENBURG, HANS VANDE - De mens van het landschap.
6865: WAARSENBURG, HANS VAN DE - Portret van een kunstenaar. A. den Doolaard. Gesprekken over zijn leven en werk.
64056: WAARSENBURG, HANS VAN DE - De woorden volgens hem nog wel.
69593: WAARSSENBURG, HANS VAN DE - Theun de Vries. Voetsporen door de tijd. Portret van een kunstenaar.
64053: WAASDORP, JOOP - De mast had.
55756: WÄCHTER, OTTO - Restaurierung und Erhaltung von Büchern , Archivalien und Graphiken.
23949: WACHTERS, H.J.J. - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch overzicht van het wereldgebeuren van 1900-1950. 4 delen.
66171: WACHTERS, H.J.J. - Petrus Waldes en de Waldenzen.
28189: WACHTERS, JAN - Heet voor de vuren. Een halve eeuw ontvoogdingsstrijd der Rotterdamse metaalbewerkers.
55495: WACKIE EYSTEN, PIET - Honderd jaar kamermuziek in Den Haag.
72444: WADDELL, MARTIN - Uilskuikentjes.
60774: WADE-MATTHEWS, MAX - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
42485: WADE-MATTHEWS, MAX - Beroemde treinreizen rond de wereld. De 95 mooiste treinroutes.
76723: WADMAN, ANNE (RED.) - Frieslands dichters. Bloemlezing uit Friese lyriek sinds 1880, met vertalingen in het Nederlands. Samengesteld, ingeleid en van een bio-bibliografie voorzien door Anne Wadman.
2041: WADMAN, ANNE - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met S. Vestdijk.
71224: WAERDEN, TH. VAN DER - Het Taylorstelsel met een inleiding over stukloon en moderne loonsystemen.
56435: WAETZOLDT, WILHELM - Dürer und seine Zeit.
42125: WAFELBAKKER, F. - Hygiëne voor jonge mensen.
56021: WAGEMAKERS, DENISE - Receptenbrochure.
43377: WAGEMAN, PATTY - Langs Haagse beelden.
72262: WAGENAAR, F.P. - Dat de regeringe niet en bestaet by het corpus van de magistraet van Den Hage alleen. De Sociëteit van 's-Gravenhage [1587-1802]. Een onderzoek naar bureaucratisering.
78689: WAGENAAR, LODEWIJK - Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760..
66587: WAGENAAR, JAN - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en kaarten opgehelderd. Vierde deel. Beginnende, met het jaar 1443, onder de regeeringe van hertoge Filips van Bourgondi:E; en eindigende, met de Kameryksche vrede des jaars 1529, onder de regeeringe van keizer Karel den Vyfden.
79902: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Rotstekeningen van Curaçao, Aruba en Bonaire. The prehistoric rock drawings of Bonaire and Curaçao.
55466: WAGENBACH, KLAUS - Franz Kafka. pictures of a life.
68223: WAGENDORP, BERT - Ventoux.
30387: WAGENDORP, BERT E.A. - Tussen Bordeaux en Alpe d'Huez. Nederland in 100 jaar Tour de France.
66655: WAGENINGEN, J. VAN & F. MULLER ALS BEWERKER - Latijnsch woordenboek.
64187: WAGENINGEN, J. VAN & F. MULLER ALS BEWERKER - Latijnsch woordenboek.
43059: WAGENINGEN, JAN VAN & THOE DEKAMA - Frieslând inna wiel end ho der üt.
57351: WAGENINGEN, J. VAN - Gids voor gymnasiasten. Herzien door C.A.A.J. Greebe.
54362: WAGENVELD, P. & N.W. VELDERS - Natuurkunde 1 & 2.
54361: WAGENVELD, P. & N.W. VELDERS - Werktuigkunde 1 & 2.
49944: WAGENVOORT, HELMA & MARIET DE GEUS - Grenzeloze groenten. Herkomst, teelt en verwerking.
55173: WAGHENAER, LUCAS JANSZ - Spieghel der Zeevaerdt. Leyden 1584-1585.
33127: WAGNER, GEORG - Die Bärenhöhle bei Erpfingen.
62857: WAGNER, HERMANN - Malerische Botanik. Schilderungen aus dem Leben der Gewächse. Populäre Vorträge über physiologische und angewandte Pflanzenkunde.
55465: WAGNER, ANNA - Sierk Schröder, Schilder en tekenaar.
65680: WAGNER, H. - Über die Organisation der Warenhäuser - Kaufhäuser und der großen Spezialgeschäfte.
80160: WAGNER, BIRGIT - Der Winterkönig - Friedrich V., der letzte Kurfürst aus der Oberen Pfalz.
51285: WAGNER, RICHARD - De fliegende Höllander.
51202: WAGNER, RICHARD - Tristan und Isolde. Complete Orchestral Score..
27987: WAGT, GABRI DE - En niet vergeten. Zeventig jaar VARA.
52568: WAHL, A. - Geschichte des europäischen Staatensystems im Zeitalter der französischen Revolution und der Freiheitskriege( 1789- 1815) . ( Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte/ Abt. II: Politische Geschichte).
12498: WAIN, JOHN - Professing Poetry.
54959: WAINAINA, BINYAVANGA - Op een dag zal ik schrijven over Afrika.
32634: WAITLEY, DENIS - Het geheim van succes.
71898: WAITZ, GEORG - Jahrbucher des deutschen Reichs unter Konig Heinrich I.
4974: WAL, S.L. VAN DER - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Achtste deel 21 maart - 20 mei 1947.
74876: WAL, CARIN VAN DE - Koffie, vers(ch) gebrand!.
4973: WAL, S.L. VAN DER - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Zevende deel 6 januari - 20 maart 1947.
4968: WAL, S.L. VAN DER - Officiële bescheiden betreffende de Nederland-Indonesische betrekkingen 1945-1950. Vijfde deel 16 juli - 28 oktober 1946.
45035: WAL, DINEKE VAN DER - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
40871: WAL, F. VAN DER - De oudste vakbond van ons land. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den algemeenen Nederl. Typografenbond beschreven door den hoofdbestuurder.
62510: WAL, JAAP VAN DER - In naam van Oranje.
36168: WAL, GEKE VAN DER (REDACTIE) - Fictieve berichten. Nederlands drama op televisie en radio.
50667: WALBURG, JAN AUKE - Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Van inspecteren naar leren.
74804: WALBURG, J. - Groninger tijdingen deel 1. Het Prinsenhof van fraterhuis tot studio.
73628: WALBURG, JAN AUKE - Integrale kwaliteit in de gezondheidszorg. Van inspecteren naar leren.
28656: WALCH, J.L. - Mannen en vrouwen van beteekenis. Levens en karakterschetsen. Louis Couperus.
79348: WALCH, J.L. - Karolus Magnus.
79813: WALCOTT, DEREK - Omeros.
50089: WALD, ABRAHAM - Sequential Analysis.
70142: WALD-ZEDWITZ, E. VON - Dora's offer.
43870: WALD, ANN - Cooking the Jewish way.
62092: WALDA, DICK - Trompettist in Auschwitz, Herinneringen van Lex van Weren.
33829: WALDA, CAROL - Myth America. Picturing Women 1865-1945.
75742: WALDA, DICK - Gevangen in het ijs . De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla..
40708: WALDECK, THEODORE J. - On safari.
37454: WALDEN, HILARY - Ice Cream.
66559: WALDEN, HILAIRE - Dressings en marinades. Klassieke en nieuwe smaakgevers voor perfecte gerechten.
70895: WALDMAN, DIANE - Joseph Cornell.
65360: WALDORP, H. - Stoomlocomotieven.
38033: WALESON - Waleson's haakboekje. patronen en beschrijving, 1e, 2e en3e stukje.
23683: WALGRAVE, ALOIS - het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
60261: WALKER, PHILIP - The Victorian Catalogue of Tools for Trades and Crafts.
49742: WALKER, JOHN A. - Art Since Pop.
7082: WALKER, ALICE - The temple of my familiar.
42891: WALKER, MICHELE - Machinaal patchwork.
58406: WALKER, KARA - Kara Walker : narrative of a negress.
65597: WALKER, URSITTI & MCGINNIS - Photo Manifesto. Contemporary Photography in the USSR.
1488: WALKER, ALICE - Verliefd en verloren.
60265: WALKER, PHILIP - Woodworking Tools.
29984: WALKER, CORAL - 150 heerlijke recepten voor partyhapjes en cocktails.
537: WALKER, BRYCE S. EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN - De wereld der woeste natuur: De Rocky Mountains.
43767: WALKER, JOHN A. - Kunst seit Pop Art.
37316: WALKER, ALICE - The Color Puple.
62236: WALL BAKE - THOMPSON, PATRICIA VAN DEN - De Franse keuken, een open boek. De basis van de Franse keuken in zes lessen.
60937: WALL, HENNING - Bernina-Express - Im Panoramazug über die Alpen .
60903: WALL, HENNING - Bahnen der Berge ; Bd. 2 Bernina : vom Engadin ins Veltlin.
34233: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur : een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
34234: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur : een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
34235: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur : een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
521: WALLACE, ROBERT EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN - De wereld der woeste natuur: Hawai.
5838: WALLACE, LEWIS - Ben-Hur. Een verhaal uit den tijd van Jezus' omwandeling op aarde.
54991: WALLACE, LEWIS - Ben Hur. Een verhaal uit de tijd van Christus' leven op aarde. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Pieter Cramer.
52226: WALLACE, A. & B. HENKIN - De geest geneest. Hoe we onze genezende vermogens in praktijk kunnen brengen..
536: WALLACE, ROBERT EN DE REDACTIE VAN TIME-LIFE BOEKEN - De wereld der woeste natuur: De Grand Canyon.
18064: WALLACE, EDGAR - The Ringer.
18066: WALLACE, EDGAR - The Green Archer.
18067: WALLACE, EDGAR - The Square Emerald.
18068: WALLACE, EDGAR - The Feathered Serpent.
51014: WALLAGE, JACQUES - Plaats van bestemming.
52560: WALLAGH, BOB - Hoe is de stand Mieke?.
65961: WALLE, FERDIE VAN DER - Mongolië van dinosaurusspoor tot snelle paarden.
38262: WALLER, BRUCE (EDITORS) - Themes in Modern European History 1830-1890.
64139: WALLER, KLAUS - Lexicon van historische vergissingen. Van Adam & Eva tot zeppelin.
39517: WALLER, GEORGE - Kidnap de geschiedenis van de Lindberghzaak.
74978: WALLERSTEIN, ÉTIENNE BALIBAR IMMANUEL - Race, nation, classe. Les identités ambiguës.
32850: WALLIS, MIECZYSLAW - Canaletto the painter of Warsaw.
73365: WALPOLE, HUGH - Levensmoed (Fortitude). Geautoriseerde vertaling van mevrouw G. van Uildriks.
10313: WALRAVEN, B.C.A. - Muga. The songs of Korean Shamanism.
34566: WALRAVEN, HANS - Grand Cru 87.
61685: WALS, W. - Rondschrift No. 2..
8368: WALSCH, NEALE DONALD - Een ongewoon gesprek met God. Mijn vragen en Zijn antwoorden over het leven op aarde.
46639: WALSCH, NEALE DONALD - Vriendschap met God.
46623: WALSCH, NEALE DONALD - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
46622: WALSCH, NEALE DONALD - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
46621: WALSCH, NEALE DONALD - Derde gesprek met God. Zijn antwoorden op de grote vragen van de mensheid.
15918: WALSCHAP, GERARD - Zuster Virgilia. Ingeleid door Kees Fens.
15923: WALSCHAP, GERARD - De kaartridder. Verteld door Soo Moereman en opgeschreven door.
18381: WALSCHAP, GERARD - Het kind.
46985: WALSCHAP, GERARD - Celibaat.
53245: WALSCHAP, GERARD - Een mensch van goeden wil.
4606: WALSCHAP, GERARD - De Francaise.
64043: WALSCHAP, GERRIT - Ik moet in geweten de wijsheid.
76970: WALSER, MARTIN - Een springende fontein.
63968: WALSH-ANGLUND, JOAN - A Book of Good Tidings from the Bible.
65218: WALSH, MICHAEL - Altijd Casablanca.
63971: WALSH ANGLUND, JOAN - Wees altijd... Een ABC boek.
32392: WALSUM-QUISPEL, EDITH VAN - Het trapgat.
57918: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN - Twee ambtswoningen. Burgemeestersvrouw in Delft en Rotterdam.
36593: WALTER, FRIEDRICH - Westfälische Kunsthefte. herausgegeben im Zustrage Provincialverbandes von Provincialkonservator Wilhelm Rave. heft 5. Das westfälische Bauernhaus. Mit unterstutzung der Landesbauernschaft Westfalen.
48565: WALTER, HENRY - Van kwaad tot erger. Pesterijen en psychoterreur op het werk.
65363: WALTERS, DAVID - British Railway Bridges.
42798: WALTERS, NEL - Nederlands spreekwoordenboek.
33638: WALTERS, MARGARET - The Nude Male. A new perspective.
67598: WALTHER, INGO F. & METZGER, RAINER - Chagall 1887-1985. schilderkunst als poëzie..
32028: WAMBACH, H. - De mens heeft vele levens. Onze herinneringen aan een vorig bestaan.
76621: WANDER, P. - Haagse huizen van Oranje. Vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie.
22985: WANDERS, A.J.M. - Het Marsavontuur.Van Fiction (?)...tot Science.
12050: WANG, LULU - Het lelietheater.
12047: WANG, LULU - Het tedere kind.
61037: WANG GUOZHANG, WANG ANLU - Sixty Annotated Tang Poems.
15925: WANG, LULU - Het witte feest. Novelle.
15929: WANG, LULU - Het lelietheater.
15930: WANG, LULU - Brief aan mijn lezers.
56684: WANG WUSHENG - Guilin Scenery Photo Collection.
11711: WANG MENG (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Summer 1990.
16889: WANG MENG - Chuangzuo Shiyizhong Ranshao.
4946: WANG MENG - Le Papillon.
65220: WANG, LULU - Het rode feest.
13482: WANG SHIFU - Romance of the Western Bower.
13483: WANG, LULU - Het witte feest.
28669: WANG, LULU - Het witte feest.
11720: WANG MENG (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1989.
66504: WANG LIANGBI E.A. - The pocket English-Chinese (pinyin) dictionary.
11721: WANG MENG (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1990.
21906: WANG MING - Dao Jia he Dao Jiao. Sixiang Janjiu.
4206: WANG YING - The child bride.
291: WANG, LULU - Het lelietheater.
13523: WANG ANYI - Lapse of Time.
71749: WANG HSING-PEI (ADAPTED BY) - Monkey subdues the white-bone demon. Aap verlaat de witte knekelgeest.
28797: WANG ANYI - Baotown.
13727: WANG HAICHEN AND DUNCAN HEWITT (EDITORS) - Art Times. Chinese contemporary ceramics.
47098: WANGERIN, WALTER - Het boek van God.
52416: WANING, JAC. VAN - De zedelijke taak der politie.
77041: WANNÉE, J.C. - Vonken van het groote vuur.
70141: WANNÉE, C.J. - Kookboek van de Amsterdamsche huishoudschool.
22200: WANNÉE, J.C. (REDACTIE) - Het nieuwe leven. maandschrift.
77589: WANNENBURGH, ALF & J.R. DICKSON - Die Natuurwonder van Suid-Afrika.
40731: WANNENBURGH, ALF - Buschmänner. Eine Kultur stirbt in Afrika.
23151: WANNENBURGH, ALF - The Bushmen.
62710: WANNER, GUSTAF ADOLF - The First Cocoa Trees in Ghana 1858-1868.
42091: WANNSKE, M. - Wie Engelschen seine Mutter suchte. Ein Märchen in Versen von M. Wannske. Bilder von Ernst Kutzer.
42092: WANNSKE, M. - Es waren zwei Königskinder. Liederband 2. Sechs Lieder.
77855: WANROIJ, FRANS VAN - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
66903: WANROOY, MARCEL J. - Leidinggeven tussen professionals.
59296: WANSINCK, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen..
58387: WAP, HANS - DUISTER, FRANS. - Hans Wap: pastels en schilderijen / grafiek en decors.
55678: WAPENAAR, A. - Het komend koninkrijk.
71695: WARBURG, ANNA & ELSA BESKOW - Voor altijd bezige kinderhanden.
56868: WARD, T.W. - De beginselen van perspectief en compositie.
32137: WARD, SUSIE , CLAIRE CLIFTON, JENNY STACEY - The Gourmet Atlas.
47275: WARD, IVAN - Ideas in Psychoanalysis. Phobia.
75694: WARD, CHRISTOPHER - Het Panamakanaal.
61325: WARD, K. ANTHONY - First Editions: A Field Guide for Collectors of English and American Literature.
61310: WARD, A.C. - 20th Century English Literature 1901-1960.
41481: WARDEKKER, W.L. - Wetenschapstradities en onderwijsvernieuwing.
72707: WARHOL, ANDY. - America.
48275: WARHOL, ANDY - Dagboeken. Een selectie onder redaktie van Pat Hackett.
74047: WARHOL, ANDY - Andy Warhol - de Facto Art Magazine.
37295: WARLICK, ASHLEY - The Distance from the Heart of Things.
25809: WARMBRUNN, WERNER - De Nederlanders onder Duitse bezetting 1940 - 1945.
7178: WARMELO, W.L. VAN - Maskers af.
79842: WARMENBOL, EUGENE - Sfinx. De wachters van Egypte.
52917: WARMENHOVEN, ADRIE & EDDY ECHTERNACH - Tijdloos zonnestelsel. 225 jaar Eise Eisinga Planetarium.
74139: WARMER, JOH. A.G. - Java 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesilir, Banjoe Biroe, Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng..
40308: WARMING, WANDA & MICHAEL GAWORSKI - The World of Indonesian Textiles.
61819: WARMOND, ELLEN - Vragen stellen aan de stilte.
24398: WARMOND, ELLEN - Saluutschot met knaldemper. Gedichten.
54579: WARMOND, ELLEN - De groeten aan andersdenkenden.
30883: WARNAARS, H.B.E. EN M.A. HIJLKEMA - Molens en klederdrachten in Nederland.
63571: WARNAR, GEERT - Het ridderboec. over middelnederlandse literatuur en lekenvroomheid.
36598: WARNCKE, CARSTEN-PETER - De Stijl 1917-1931.
74048: WARNCKE, CARSTEN-PETER - De Stijl 1917-1931.
77256: WARNECKE, GEORG - Onze vlinders.
5024: WARNER, W. LLOYD AND PAUL S. LUNT - The social life of a modern community.
49468: WARNER, PHILIP - The Battle of Loos.
55129: WARNER, OLIVER - The life-boat service. A history of the royal national life-boat institution 1824-1974.
55108: WARNER, OLIVER - Great battle fleets.
68762: WARNER, BEN - De ontwerper & de fotograaf; John Stoel, fotograaf & Tineke Wieringa, grafisch ontwerper.
50188: WARNER, BEN - Schoonheid is van alle tijden. Een fotografische recompositie geïnspireerd door schilderijen van John William Waterhouse naar aanleiding van de tentoonstellingBetoverd door vrouwen.
55381: WARNER, OLIVER - Great Sea Battles.
41414: WARNOCK, G.J. - Berkely.
41465: WARNOCK, MARY - Schools of Thought.
63962: WARNSINCK, MARGOT - Meisjes spelen het klaar.
8845: WARNSINCK, J.C.M. - Twaalf doorluchtige zeehelden.
67547: WARREN, HANS - Nakijken, dromen, derven. Een keuze uit eigen dichtwerk.
69300: WARREN, HANS - Herkenningen - vertaalde gedichten..
69297: WARREN, HANS (SAMENST.) - Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dichters van de twintigste eeuw.
37430: WARREN, WILLIAM - The truth about Anna ... and other stories.
59271: WARREN, HANS - Het dagboek als kunstvorm.
41021: WARREN, HANS (SAMENSTELLER) - Dagkalender van de Nederlandse en Vlaamse poëzie 2002. De oudheid.
59274: WARREN, HANS - Geheim dagboek zesde deel 1956-1957.
59282: WARREN, HANS - Om het behoud der eenzaamheid. Hoogtepunten uit veertig jaar "Geheim dagboek.
59272: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1939-1940. Met een voorwoord van Joost Zwagerman.
64532: WARREN, HANS - Geheim dagboek Eerste deel 1942-1944.
59273: WARREN, HANS - Geheim dagboek vijfde deel 1954-1955.
21074: WARREN, HANS - Geheim dagboek derde deel 1949-1951.
67116: WARREN, WILLIAM - The House on the Klong: The Bangkok Home and Asian Art Collection of James Thompson.
21071: WARREN, HANS - Geheim dagboek 1942-1948.
23078: WARREN, HANS - Geheim dagboek derde deel 1949-1951.
23084: WARREN, HANS - Geheim dagboek vierde deel 1952-1953.
80465: WARREN, HANS - Demetrios.
64568: WARREN, ROBERT PENN - New and Selected Poems, 1923-1985.
66388: WARTENA, JAN - Herbarium.
75996: WARTOFSKY, MARX W. A.O. - The Philosophical Forum Vol. XV No. 1 2 Fall Winter 1983 84: Walter Benjamin Philosophy History and Aesthetics.
33480: WASEM, ERICH - Das Serienbild. Medium der Werbung und Alltragskultur.
63088: WASKOW, HOWARD J. - Whitman: Explorations In Form..
74912: WASKOW, ARTHUR I. - From Race Riot to Sit-In: 1919 and the 1960s. A Study in the Connections between Conflict and Violence.
48176: WASKOWSKY, RIEKUS - Wie het eerste z'n stenen kwijt is... een cursus hedendaagse moderne poëzie door de alombekende dichter, zanger, denker & dromer Riekus Waskowsky.
48175: WASKOWSKY, RIEKUS - Tant pis pour le clown.
27932: WASLANDER, SIETSKE - Boven het maaiveld. beter zicht voor de socioloog.
48680: WASSENAAR, ANNA E.A. - Het was in mei. Tien jaar 4 mei-projekt.
65811: WASSERMAN, JACOB - Alexander de Groote in Babylon.
43677: WASSERMANN, JAKOB - Melusine.
76657: WASSERMANN, JAKOB - Tagebuch aus dem Winkel. Erzählungen und Aufsätze aus dem Nachlass.
71477: WASSERMANN. JAKOB - Caspar Hauser of de traagheid des harten.
71478: WASSERMANN. JAKOB - Caspar Hauser of de traagheid des harten.
16183: WASSERMANN, JAKOB - Het goud van Caxamalca.
3665: WASSERMANN, JAKOB - Christian Wahnschaffe. Roman in zwei Bände. Erster Band..
3641: WASSERMANN, JACOB - Das Gold von Caxamalca. Erzählung.
77304: WASSING, GERRIT E.A. - Swaalfies rond Auwerd.
45275: WASSING-VISSER, RITA - Koninklijke geschenken uit Indonesië. Historische banden met het Huis van Oranje (1600 - 1938).
55832: WASSMO, HERBJORG - Sanne.
54446: WASSMO, HERBJORG - De Tora-boeken: Het Huis met de blinde Serre; De stille Kamer; Huidloze Hemel.
47711: WASSMO, HERBJORG - Het boek Benjamin.
38776: WASTIJN, ROGER - In naam van de natuur.
40758: WASTRAPREMA, HIMPUNAN - Kain Adat.
79604: WATELET, MARCEL - Gerardi Mercatoris. Atlas Europae. Onder leiding van Marcel Watelet. Een facsimile-uitgave van kaarten van Gerard Mercator uit de Atlas van Europa ca. 1570-1572. Met bijdragen van James R. Akerman, Peter M. Barber, Arthur Dürst, Mireille Pastoureau en Marcel Watelet..
59813: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentsche gemeente. Ingeleid door E.J.Eggink.
79440: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typisch Drentse gemeente.
77689: WATERBOLK, H.T. - Over de biografie van het Stellingwerver landschap.
79463: WATERBOLK, H.T. - Tussen Rhee en Rolde: Verslag van een archeologische zoektocht..
77694: WATERBOLK, H.T. - Wonen op de Wadden. 1500 jaar boederijbouw op de onbedijkte kwelders. Met een terugblik op een halve eeuw bemoeienis met het terpenonderzoek.
79272: WATERBOLK, H.T. - Scherpe stenen op mijn pad. Deining rond het onderzoek van de steentijd in Nederland.
32064: WATERHOUSE, STEVEN - Life's tough questions.
44245: WATERINK, J. - Brieven aan jonge mensen. Toekomst, levensstijl, sexueel leven, kerk en gemeenschap.
17205: WATERINK, J. - Puberteit. De psychologie van den jongen mensch in de rijpingsjaren.
44921: WATERINK, J. (HERZIENER) - Stock handboek voor de bijbelse geschiedenis. Oude Testament. Nieuwe Testament.
76808: WATERINK, J. E.A. - Moeder. Vakblad voor moeders. Jaargang 1946.
20740: WATERREUS, WILLEM - Het kantoor van de toekomst.
66187: WATERREUS, J. - Het Spiritisme - een werk des duivels - Eene waarschuwing aan alle christenen.
38280: WATERS, SARAH - De kleine vreemdeling.
63324: WATERS, SARAH - De huisgenoten.
64575: WATERS, SARAH - Paying guests.
40259: WATERSCHOOT VAN DER GRACHT, W.A.J.M. - Klimaat- en landverdroging. Natuurlijke en menschelijke invloeden.
31689: WATERSCHOOT, W. E.A. - Culturele geschiedenis van Vlaanderen, Deel 8. Literatuur * Tot einde negentiende eeuw.
78420: WATERSCHOOT, JOS VAN & P.J. BUIJNSTERS [INTROD.]. - Hooggeleerde exlibris.
32537: WATKINS, PAUL - Kalm de avond, kalm de morgen.
68585: WATLING, R. - British Fungus Flora. Agarics and Boleti. 3 | Bolbitiaceae: Agrobyce, Bolbitius & Conocybe.
40100: WATSON, WILLIAM (EDITOR) - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600 - 1868.
61043: WATSON, WILLIAM - Style in the Arts of China.
51685: WATSON, WILLIAM (EDITOR) - The Great Japan Exhibition. Art of the Edo Period 1600-1868.
75100: WATSON, FRANCIS - Paul, Judaism and the Gentiles: A Sociological Approach.
4451: WATSON, W. - China.
72335: WATSON, PETER - Wijsheid en kracht. De biografie van een renaissance-meesterwerk.
9615: WATSON, WILLIAM - Het oude China. De Archeologie tot de Han-dynastie.
42481: WATSON, LUCY - Schetstechnieken. Doeltreffend leren schetsen.
73657: WATT, RICHARD M. - Het einde van een keizerrijk. De Duitse tragedie: Versailles en de Duitse revolutie.
53912: WATTEL, H.M.J. - Het burgerlijk recht voor iedereen.
80526: WATTEL, A. - Vorming voor leidinggevende arbeid in de onderneming. Het economisch-organisatorisch vraagstuk van management development.
80832: WATTERS, REGINALD EYRE (ED.) - British Columbia: a Centennial Anthology.
80446: WATTERSON, BILL - Casper en Hobbes 2: D'r ligt iets onder het bed te kwijlen.
35625: WATTERSON BURKHART, KATHRYN - Growing into Love. Teenagers talk candidly about sex in the 1980's.
63901: WATTJES, J.G. - Wijsgeerige gedachten over het huwelijk.
41971: WATTJES, J.G. - Practische wijsbegeerte.
55206: WATTS, OSWALD M. - The sextant simplified. A practical explanation of the use of the sextant at sea.
71628: WATTUM, SIMON VAN - Kneels en Biene. Verhoalen uut de Veenkolonies.
55711: WATTUM, SIMON VAN - De helft is verzonnen. Vijftig verhalen uit 't Oostereind.
53302: WATTUM, S.F. VAN - De leste. Bliedspul in 1 bedrief.
36644: WATTUM, SIMON VAN - Tussen wenst en wereld. Twijstried.
73609: WAUGH, EVELYN - De dierbare. Een Anglo-Amerikaanse tragedie. Vertaald door Koos Schuur.
59968: WAUGH, EVELYN - The diaries of Evelyn Waugh, edited by Michael Davie.
37516: WAUGH, EVELYN - Helena.
37518: WAUGHPINTER, HAROLD - The birthday party. Annotated by L. Andriessen.
64037: WAUTERS, MARCEL - Voor wijlen Gaston Burssens.
40004: WAYMAN, ALEX - The Buddhist Tantras. Light on Indo-Tibetan Esotericism.
63932: WAYNE JOHNSTON - De goddelijke Ryans.
60966: WEARING, DEBORAH - Voor altijd vandaag.
80302: WEAVER, HARRY - De eerste Treinen. Nummer 2.
71081: WEAVER, HARRY - De eerste Treinen. Nummer 1.
67302: WEBB, SIDNEY AND BEATRICE - Het verval van de kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
67460: WEBB, SIDNEY & BEATRICE - Soviet communism: a new civilisation..
71474: WEBB, MARY - De vos duikt weg.
71472: WEBB, MARY - Kostbaar gif.
8480: WEBB, C.J.J. - Geschiedenis der wijsbegeerte. Van Socrates tot Sartre.
59016: WEBB, SIDNEY AND BEATRICE - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaald door Henri Polak. Deel I.
70092: WEBB, KAREN & WINTJES, JULIUS - Licht op het enneagram.
24903: WEBB, KAYE (COMPILER) - The St Trininan's Story and the pick of the Searle cartoons.
34236: WEBB, B.J. - Naomi of de laatste dagen van Jerusalem.
75036: WEBB, JAMES - The Flight from Reason. Volume 1 of the Age of the Irrational.
75834: WEBB, BARBARA - Scheepstermen in acht talen.
50147: WEBELING (RED.), PIETER - OogApple. Elf Liefdesverklaringen aan de Mac.
56381: WEBER, WILHELM - Histoire de la lithographie. Preface de Raymond Cogniat.
5025: WEBER, ADOLF - Schein und Wirlichkeit in der Volkswirtschaft. Sechs Jahrzehnte im Dienste der Volkswirtschaftslehre. Beiträge zur Klärung Sozialökonomischer Gegenwartsprobleme.
42913: WEBER, F.W. - Dreizehnlinden.
42874: WEBER, W. - Saxa Loquuntur 1 + 2. Steine reden. Geschichte der lLithographie.
56657: WEBER, WILHELM (RED.) - Englische Schabkunstblätter aus ehemaligem kurfürstlichen Besitz in Mainz.
58626: WEBER, EUGEN - Frankrijk, Fin-de-Siècle.
7499: WEBER, H.A. - Besetztes Gebiet.
54751: WEBER, GUNTHARD - Zweierlei glück. Die systemische psychotherapie Bert Hellingers.
75991: WEBER, MAX - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie II. Hinduismus und Buddhismus.
40858: WEBER, HELMUT - Das Jugendbuch im Urteil seiner Leser.
36582: WEBER, W. - Saxa Loquuntur 1 + 2. Steine reden. Geschichte der lLithographie.
53810: WEBER-VAN BOSSE, A - Een jaar aan boord h.m. Siboga.
8708: WEBER, W.M. - De meningen van de filosofen. Negen dwarse doorsneden door de westerse filosofie. Deel I. Boek I: Het bestaan van de buitenwereld. Boek II: De ruimte.
75992: WEBER, MAX - Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie III. Das antike Judentum.
58453: WEBERLING, FOCKO - Watteninsel Schiermonnikoog.
80407: WEBERN, ANTON - Briefe an Hildegard Jone und Josef Humplik.
37506: WEBSTER, JEAN - Daddy-Long-Legs.
6827: WEBSTER, T.B.L. - Het hellenisme.
47585: WECHEL, P. TE - Amiroé. Beelden uit het Dajaksche volksleven. Met 45 afbeeldingen naar fotografische opnamen van den schrijver.
61214: WECK, J. - Koche auf Vorrat! Handbuch für die Frischhaltung aller Nahrungsmittel mit den Weck'schen Einrichtungen. 1. Bändchen: Obst, Gemüse, Pilze, Obst- u. Beeren-Säfte, Mus, Marmelade, Kraut, Gelee u. Latwerge.
59467: WECKERLÉ, E. - Mensch en machine. Vertaling van Joh. Winkler.
13627: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
13628: WEDEKIND, W.G.PH.E. - Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de procesgang in civiele zaken voor het hof van Holland in de eerste helft van de zestiende eeuw.
51444: WEDEL, EZZELINO VAN - Een zoon zoekt zijn vader. De tragiek van de onbeantwoorde liefde van Jezus tot zijn Vader.
30420: WEEDA, WIM - Ken uw sport Wielrennen.
9042: WEEDA, C.J. (REDACTIE) - Vrouw en samenleving. Centrale problemen, alternatieven en overzichten.
76486: WEEDE, H.M. VAN - Indische reisherinneringen met 207 afbeeldingen meest naar photo's van den schrijver.
66466: WEEGEE - Violenti e violentati. Prefazione di John Coplans.
53188: WEEKS, KENT R. - De vergeten graftombe.
77066: WEELDEN, J. VAN - Over de opvoeding van het blinde kind.
46205: WEELEN, PAUL - De droom van de minnezanger. Roman over het leven van Hendrik van Veldeke.
69103: WEEMOEDT, LÉVI - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
69102: WEEMOEDT, LEVI - Liedjes van welzijn, volksgezondheid & cultuur.
63385: WEEMOEDT, LÉVI - Daar komt de bruid--. over trouwen en andere sprookjes.
1013: WEEMOEDT, LÉVI - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
69104: WEEMOEDT, LÉVI - Zand erover.
70427: WEEMOEDT, LÉVI - Geduldig lijden.
17958: WEEMS, JOHN EDWARD - A weekend in September.
71123: WEENINK, BARBARA - Yeah! a Mortar.
37880: WEER, M.C. TER - Altruïsme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australië.
41959: WEERD, HENK DE - Spielerei. Nieuwe grond onder de voeten.
53007: WEERD, GERARD VAN DER - Kerels van het hoge veen. Schilderijen met verhalen van Jan Veenstra. Met bijdragen van Michiel Gerding, Herman van Hoogdalen en Hero Moorlag.
45122: WEERDEN, J.S. VAN - Zuurdiek, mien dörpke. Mit twei schetsen van Geuchien Zielmoa.
77713: WEERDEN, J.S. - Marnememories 1 en 2.
48678: WEERDEN, J.S. VAN - De Petruskerk van Leens.
63144: WEERDT, J. DE - De wereld van de zeevrachtvaart.
79814: WEERLEE, DUCO VAN - Tussen Bali en Bawean. Waddeneiland in de Javazee.
35428: WEERLEE, DUCO VAN - Sambal Duco. Een autobiografische notitie.
59471: WEERSMA, H.A. - De philosophie van het marxisme.
76134: WEERSMA, H.A. - Sociale ontwikkeling. Religieus socialistische vragen II, No. 1.
69718: WEERT, JOHANNES VAN DE - De avonturen van red Rat, deel 11 & 12. Het heimwee & De spijt.
63453: WEES, ELLIS VAN - Riet, een ecologische focus op sloten.
25886: WEEVERS, THEODOOR - Droom en beeld. De poëzie van Albert Verwey.
79486: WEEZEL ERRENS, DOLF VAN - Christus geboorte en jeugd in de gewelfschilderingen van Bolswards St. Maartenskerk.
44225: WEGENER SLEESWYK, EELKE LOK & GOSSE BLOM, A. VAN DEN - De bijbel en zijn boodschap. De nieuwe bijbelvertaling van het Ned. Bijbelgenootschap voor dagelijks gebruik voorzien van eenvoudige aantekeningen en samenvattingen. De boeken Daniël en de twaalf kleine apostelen.
60115: WEGENER SLEESWYK, ANDRÉ - De Gouden Eeuw van het Fluitschip.
55286: WEGENER SLEESWYK, EELKE LOK & GOSSE BLOM, A. VAN DEN - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
40386: WEGENER SLEESWYK, EELKE LOK & GOSSE BLOM, RIENK - Skûtsjesilen. Schippers, kommissies, skûtsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.
73630: WEGGEMAN, MATHIEU - Kennismanagement. Inrichting en besturing van kennisintensieve organisaties.
48748: WEGGEMAN, MATHIEU - Provocatief adviseren. Organisaties mooier maken.
72666: WEGGEMAN, MATHIEU - Leidinggeven aan professionals? Niet doen! - Over kenniswerkers, vakmanschap en innovatie.
8378: WEHL, NANNE VAN - De boschjesclub.
38152: WEHL, JOOST VAN - De toren, een sprookje vor grote mensen.
13583: WEI JINGSHENG - The courage to stand alone. Letters from prison and other writings.
3726: WEI SUNGONG (BIANZHU) - Fofa Tu Shuo. Guanyin Tu.
74513: WEI LIANG, DIANE - Het naamloze meer. Een liefdesgeschiedenis in Beijing.
48706: WEIDEMA, JAAP - Dooie vliegen. Een mepverhaal in rijn en foto's.
79576: WEIDEN, JOHANNES VAN DER - Ongeplande planning, de totstandkoming van een nieuwe stadswijk..
42940: WEIDNER, KLAUS - Wolfgang Wegener. Mit achtzehn farbigen Tafeln und achtundvierzig einfarbigen Abbildungen.
64761: WEIERMAIER, PETER - Photographie Als Kunst 1879-1979, Kunst Als Photographie 1949-1979 (2 Volumes).
56714: WEIGEL, RUDOLPH - Catalog von Kunstsachen und Büchern, welche in der Anstalt für Kunst und Literatur (R. Weigel) in Leipzig vorräthig oder durch dieselbe besorgt werden. Abteilung 1-7.
29590: WEIGERT, HANS - Kerkelijke bouwkunst.
42097: WEIGL, FRANZ & JOHANN ZINKL - Ein Bilderbuch vom Lieben Gott.
55661: WEIJDE, F. - Metselen. Handleiding voor metselaars.
40268: WEIJDEN, W.J.M. VAN DER - Mededeelingen van de Geologische Stichting Serie C - IV - 2- No. 1. Die macrofauna der hervenschen kreide mit besonderer brücksichtigung der Lamellibranchiatten.
65939: WEIJER, A. VAN DE - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad. , Godsdienst-sociografische verkenningen in Tilburg. Met een woord vooraf door Prof.G.H.L. Zeegers.
7558: WEIJLING, M. - Het boek voor de kleurkanariekweker.
68284: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met hout. Houtbewerking in de praktijk.
68285: WEIJS, FREDERIK J. - Een ambacht met riet. Riet, biezen en griendhout.
60858: WEIJTS, ANDRE - Tussen vuur en stoom. De geschiedenis van de Nederlandse stoomtreinen.
54463: WEIJTS, CHRISTIAAN - Via Cappello 23.
75981: WEIL, SIMONE - Oppression et liberté.
75990: WEIL, SIMONE - Cahiers, Tome 1 & 2.
75124: WEIL, SIMONE - The Simone Weil reader. Edited by George A. Panichas.
40997: WEIL, GRETE - De bruidsprijs.
80217: WEIL, JIRI - De ster van Josef Roubicek. Roman met een nawoord van Philip Roth. Vertaald door Kees Mercks.
8664: WEILER, A.G. EN ANDEREN - Structuralisme voor en tegen.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .

5/30