Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32233: WATTEVILLE, VIVIENNE DE. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
35966: WATUSEKE, F.S. & D.E.F. HENLEY. - C.C. Predigers Verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in1804.
25154: WEALE, B.L. PUTNAM (BERTRAM LENOX SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
6209: WEBER, WILBERT. - Een gezonken V.O.C. schip 't Vliegent Hart.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20261: WEBSTER, DANIEL. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31619: WECK, WOLFGANG. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
12647: WEEDE, H.M. VAN. - Indische reisherinneringen.
19698: WEEKS, STEPHEN B(EAUREGARD). - The history of negro suffrage in the South.
25775: WEEL, H.B. VAN DER. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
35246: WEERT, SEBALD DE. - Kort ende waerachtigh verhael van't gheene seeckere vijf schepen, van Rotterdam in't jaer 1598 den 27 junij nae de Straet Magaljanes varende, over-ghekomen is, tot den 21 januarij 1600, toe, op welcken dagh capiteyn Sebald de Weert, met 't schip, 't Gheloove ghenoemt, de selve Strate verlatende, bedwongen werd weder naer huys te keeren. Mitsgaders hoe de voorsz capiteyn, niet sonder groot perijckel uyt-ghestaen te hebben, den 13 julij des selven jaers tot Rotterdam weder aen-ghekomen is.
32478: WEGEN, D.H. VAN. - Kunst uit de Kaap. Hollandse en Vlaamse meesterwerken uit de Michaelis Collectie te Kaapstad.
35451: WEGENER SLEESWYK, ANDRÉ. - De Gouden Eeuw van het fluitschip.
31536: WEGENMAN, WILLEM. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
28414: WEIGEL, ERHARD. - Grundmässige Aufflösung des militar-Problematis, warum doch der Türck den Christen nunmehr weichen müsse ? Dessen Ursach uns versichert, dass ingleichen auch die andern Aggressores der Friedliebenden unter denen Christen künfftig eben also diesen weichen werden müssen.
10229: WEISS, M.CH. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
7469: WEISSENBORN, THILLY. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
35023: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under John III, 1521-1557.
26893: WELCH, PEDRO L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
35012: WELCH, SIDNEY R. - Europe's discovery of South Africa.
35024: WELCH, SIDNEY R. - South Africa under King Manuel 1495-1521.
35607: WELDEREN, LOUIS MARIE VAN & JAN HENDRIK VAN KINSBERGEN. - Brief van een Fransche volontair, aan boord van's lands kotter-schip Ajax; gecommandeerd door den Heere Graave van Welderen, in dato 9 Augustus. ... Nog heeft men een brief geschreven aan boord van het schip De Admiraal Generaal, gecommandeert by Capitein van Kinsbergen ...
33707: WELDEREN RENGERS, D.W. VAN. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
34860: WELTEVREDEN. - Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden.
14882: WENNEKES,WIM. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
6571: WERD, G. DE. (HRSG.). - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
32159: WERING, KOOS VAN. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit (de) koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
35686: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje.
35677: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje.
28883: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Een Indisch binnenhuisje. 2e druk.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
35939: WERTHEIM, W.F. - Doopceel van de dichter van de vloekzang. Drie telgen van het geslacht Roorda van Eysinga.
4615: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - Een kijkje in Java.
8296: WERUMÉUS BUNING, ARNOLD. - In en om de kampong. Oost-Indische schetsen.
26802: WERZ, BRUNO E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
35787: WESSELING, H.L. - Europa's koloniale eeuw. De koloniale rijken in de negentiende eeuw, 1815-1919.
25993: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
16023: WESSELS, C. - Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
32289: WEST, BENJAMIN. - The death of General Wolfe.
4149: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
28097: WESTENENK, L.C. - Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken.
10040: WESTENENK, L.C. - Het rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damsté.
35621: WESTENENK, L.C. - De Minangkabausche Nagari. 3e vermeerderde uitgave.
25450: WESTERVELT, FRANCES A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country (1797-1865).
35018: WET, CHRISTIAAN RUDOLF DE. - Three years war (October 1899-June 1902).
31773: WETTENGL, K. (RED.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, KARL. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
23117: WEVER, D. DE, A. KIESKAMP. (RED.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah.
32041: WEVER, HENK. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
31255: WHITE, STEPHEN. - John Thomson (1837-1921). Life and photographs. The Orient - Street life in London - Through Cyprus with the camera.
29304: WHITEHILL, W.M. - Captain Joseph Peabody. East India merchant of Salem (1757-1844). A sketch of his life.
25554: WHYMPER, FRÉDERICK. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
5002: WICHMANN, ARTHUR. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, YRJÖ. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, HENDRIK SAMUEL MAXIMILAAN. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
6537: WIECHEN, PETER VAN. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
31173: WIEGER, LÉON. - Folk-lore Chinois moderne.
32111: WIENCEK, HENRY. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
247: WIERINGA, F.M. (ED.). - De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
29127: WIESEBRON, MARIANNE L. (ED.). - Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654). De West-Indische Compagnie overgekomen brieven en papieren uit Brazilië en Curaçao.
29221: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie.
29265: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29212: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
29219: WIJCK, H(ERMAN) C(ONSTANTIJN) VAN DER. - De agrarische wet.
12500: WIJCK, HERMAN VAN DER. - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du Bus de Gisignies. (1826-1830).
34768: WIJK, J.E. VAN. - Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk.
32541: WIJK, J.E. VAN. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
6213: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië.
16961: WIJNMALEN, TH(EODOR) CH(ARLES) L(ION). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
29724: WILDE, A(NDRIES) DE. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
35454: WILDEMAN, DIEDERICK. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
3751: WILKENS, JACOB EN JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy.
32792: WILKENS, JACOB & JACOB VAN NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
23705: WILLEMS, WIM & JAAP DE MOOR. (RED..). - Het einde van Indië. Indische Nederlanders tijdens de Japanse bezetting en de dekolonisatie.
23285: WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L VAN DER LINDEN EN U. BOSMA. (RED.). - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
34933: WILLEMS, WIM. - Tjalie Robinson. Biografie van een indo-schrijver.
17187: WILLER, T(HOMAS) J(OSEPHUS). - Het eiland Boeroe, zijne exploitatie en Halfoersche instellingen. Uitgegeven met bijdragen en toelichtingen in verband tot Europesche kolonisatie in Nederlandsch-Indie door J.P. Cornets de Groot van Kraaijenburg.
8572: WILLEY, AUSTIN. - The history of the antislavery cause in state and nation.
28548: WILLIAMS, THOMAS & JAMES CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
29303: WILLIAMS, JOHN BROWN. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
25543: WILLIAMS, SHERMAN. - New York's part in history.
32418: WILLIAMSON, JAMES A. - Hawkins of Plymouth. A new history of Sir John Hawkins and of the other members of his family prominent in Tudor England. 2nd edition.
34524: WILLIAMSON, JAMES A. - The voyages of the Cabots and the English discovery of North America under Henry VII and Henry VIII.London, 1929. Reprint.
33056: WILLINK, ROBERT JOOST. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, DANIEL. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
34982: WILLMET, JOHANNES. - Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri.
35472: WILMERDING, JOHN. - Paintings by Fitz Hugh Lane. With contributions by Elizabeth Garrity Ellis, Franklin Kelly, Earl A. Powell, III, Erik A.R. Ronnberg.
21793: WILS, ESTHER. (RED.). - Wonen in Indië. House and home in the Dutch East Indies.
2755: WILS, ESTHER. (RED.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (FRANS CAREL). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
34570: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. Great citie of the world. 2nd edition.
34566: WILTSHIRE, TREA. - Old Hong Kong. 1860-1945.
29295: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
35205: WINDHAM, CHARLES. - The Crimean Diary and letters of Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, with observations upon his services during the Indian mutiny and an introduction by Sir William Howard Russell. The whole edited by Major Hugh Pearse.
25005: WING, J. VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi. (Congo).
12164: WINIUS, G.D. & M.P.M. VINK. - The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East India Company) and its changing political economy in India.
5662: WINK, P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
35790: WINK, P. - De ontwikkeling der inheemsche rechtspraak in het gewest Benkoelen.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (RED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, TIBERIUS CORNELIS. - Op en in de aarde.
32474: WINSCHOOTEN, WIGARDUS VAN. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
5370: WINTER, CAREL FREDERIK. - Kawi-Javaansch woordenboek, ten behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen.
30168: WINTER, CAREL FREDERIK. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
30482: WINTER, CAREL FREDERIK. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
31764: WIRKUS, FAUSTIN & TANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
24749: WIRTH, ALBRECHT. - Vorderasien und Ägypten in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
35788: WIRZ, PAUL. - Die Ornamentik und insbesondere die Darstellung menschlicher Formen in der Kunst von holländisch Süd-Neu-Guinea.
35774: WIRZ, PAUL. - Head-hunting expeditions of the Tugeri into the Western division of British New Guinea.
6211: WISELIUS, S.I.Z., J. VAN DER STEEGE EN J.A. DE MIST. - Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek.
31583: WISELIUS, JAKOB ADOLF BRUNO. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
10044: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug. 2e druk.
9824: WITH, KARL. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
3732: WITSEN, NICOLAAS. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
13486: WITT, JOHAN DE. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
9325: WITTMAN, WILLIAM. - Travels in Turkey, Asia-Minor, Syria, and across the desert into Egypt during the years 1799, 1800, and 1801, in company with the Turkish army, and the British military mission. To which are annexed, observations on the plague, and on the diseases prevalent in Turkey, and a meteorological journal.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
35791: WOENSDREGT, J. - De landbouw bij de To Bada' in Midden Selebes.
18601: WOLDER, SIMON. - Türkischer Untergang, oder Rähtliches Bedencken Kayserl. May. Ferdinando dem Ersten, glorwürdigster Gedächten, Anno 1558 übergeben: welcher Gestalt .. der Gross-Türke .. zu Wasser und zu Land zu überziehen, und mit Hülfe des unüberwindlichen Gottes, zu überwinden wäre .. Aufs neue übersehen und an vielen Orten gebessert.
16377: WOLF, EDMUND JACOB. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
34820: WOLFF, M.P. (RED.). - Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
25591: WOLLEY, CHARLES. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
35924: WONG, E. - Hoofdenverkiezing, stamverdeeling en stamverspreiding der boschnegers van Suriname in de 18e en 19e eeuw.
19264: WOOD, THOMAS. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
34311: WOODCOCK, GEORGE. - The British in the Far East.
20339: WOODMAN, H.D. (ED.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
11795: WORSWICK, CLARK. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with a historical tex by Clark Worswickt. With an introduction by Jan Morris.
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
31251: SHENG XISHAN. - Life and people in Old Beijing - Through the eyes of a painter.
25156: YANG, M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province.
28774: YOKOHAMA. - Foreigners in Japan. Yokohama and related woodcuts in the Philadelphia Museum of Art.
35816: WAGENEN. - DUTCH NEW YORK. - Deed from the Van Wagenen family, conveying land from Evert van Wagenen and others to Goss van Wagenen in Dutch New York.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XI, 58th number.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XIV, 68th number.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
26263: YOUNG, (MARIANNE). - Our camp in Turkey, and the way to it.
5840: ZACH, PAUL & MARY JANE EDLESON. - Jakarta.
35265: ZADEH, KEMAL PASCHA. - Histoire de la Campagne de Mohacz de Suleiman. Avec la traduction francaise et des notes par M. Pavet de Courteille.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
7381: ZEE, DANIËL VAN DER. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
34958: ZEGGELEN, MARIE C. VAN. - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een zwervelinge. 2e druk.
5835: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER. - Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
25518: ZIJLMANS, G.C.& H.A. ENSER. - De Chinezen in Suriname. Een geschiedenis van immigratie en aanpassing 1853-2000. Met een bibliografie en een tijdtafel 1800-2000.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
105: ZIMMERMANN, (EBERHARD AUGUST WILHELM) VON. - Indostan, het land en deszelfs voortbrengsels. Naar het Hoogduitsch.
8594: ZONDERVAN, HENRI. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
13935: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
34957: ZONNEVELD, PETER VAN. (RED.). - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
35812: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
29065: ZUIDHOEK, ARNE. - De mooiste schepen van De Holland West-Afrika Lijn.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
2439: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887.
35630: ZWART, J.M. - Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.

10/27