Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29295: WINCHESTER, SIMON. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
25005: WING, J. VAN. - De geheime sekte van 't Kimpasi. (Congo).
33744: WINK, ANDRÉ. - Al-Hind. The making of the Indo-Islamic world. VolumeI: Early medieval India and the expansion of Islam. 7th-11th centuries.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (RED.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, TIBERIUS CORNELIS. - Op en in de aarde.
32173: WINNING, ELISABETH MARIE 'NENG' VON. - Lebenslauf des Moritz von Winning (1835-1920).
32474: WINSCHOOTEN, WIGARDUS VAN. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
5370: WINTER, CAREL FREDERIK. - Kawi-Javaansch woordenboek, ten behoeve van degenen, die Javaansche gedichten wenschen te lezen.
30168: WINTER, CAREL FREDERIK. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
30482: WINTER, CAREL FREDERIK. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
16218: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel.
31764: WIRKUS, FAUSTIN & TANEY DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
24749: WIRTH, ALBRECHT. - Vorderasien und Ägypten in historischer und politischer, kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht geschildert.
31583: WISELIUS, JAKOB ADOLF BRUNO. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
10044: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug. 2e druk.
9824: WITH, KARL. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
32991: WITSEN, NICOLAAS. - Nicolaas Witsen, burgemeester en Raad van Amsterdam, extraordinaris ambassadeur in Groot-Britanje enz.
3732: WITSEN, NICOLAAS. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
13486: WITT, JOHAN DE. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
32507: WITTEVEEN, MENNO. - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
12545: WOENIG, FRANZ. - Eine Pusztenfahrt. Bilder aus der ungarischen Tiefebene.
32668: WOERDT, A.A. VAN DER. - Werken zolang het dag is. Jacqueline Cornélie van Andel-Rutgers (1874-1951) gereformeerd zendelinge in Midden-Java.
16377: WOLF, EDMUND JACOB. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
25591: WOLLEY, CHARLES. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
34603: WONG, K.F. - Borneo scene. With an introduction by Malcolm MacDonald.
19264: WOOD, THOMAS. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
34654: WOOD, W.A.R. - A history of Siam from the earliest times to the year 1781, with a supplement dealing with more recent events.
34311: WOODCOCK, GEORGE. - The British in the Far East.
20339: WOODMAN, H.D. (ED.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
30560: WOODWARD, DAVID. (ED.). - Five centuries of map printing.
19404: WOOLCOCK, HELEN R. - Rights of passage. Emigration to Australia in the 19th century.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
11795: WORSWICK, CLARK. - Japan. Photographs 1854-1905. Edited and with a historical tex by Clark Worswickt. With an introduction by Jan Morris.
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
12901: WOUDRICHEM VAN VLIET, LEONARD VAN. - Engelands wereldhandel. Verslag der commissie van onderzoek uit het Engelsche parlement, omtrent de werking der scheepvaart-wetten, op handel, scheepvaart en fabriekwezen. Uit het Engelsch vertaald, onder toezigt van L. van Vliet.
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
18799: WRIGHT, RONALD. - On Fiji Islands.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
15883: WRIGHT, DENIS. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
14195: WULLSCHLÄGEL, H.R. - Kurzgefasste Neger-Englische Grammatik. Bautzen, 1854. Reprint.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
31251: SHENG XISHAN. - Life and people in Old Beijing - Through the eyes of a painter.
25156: YANG, M.C. - A Chinese village. Taitou, Shantung province.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (58th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK (68th) OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
5840: ZACH, PAUL & MARY JANE EDLESON. - Jakarta.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
25767: ZANDVLIET, KEES. - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met L. Blussé, W. van den Doel, R. Raben en H. Stevens.
20004: ZANDVLIET, KEES. - Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries. (2nd edition).
34191: ZATTA, ANTONIO. - Le coste di Barbaria ovvero i regni di Marocco di Fez di Algeri di Tunisi di Tripoli coi Paesi circonvicini.
32881: NEW ZEALAND. - HET DRIE KONINGEN EYLAND. - L'ISLE DES TROIS ROIS.
33473: EGMOND AAN ZEE. - EGMOND AAN ZEE.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
33029: ZEEBERG, JAAP JAN. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery.
29707: ZEEBERG, JAAP JAN. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
11898: ZENTGRAAFF, HENRI CAREL. - Atjeh.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
105: ZIMMERMANN, (EBERHARD AUGUST WILHELM) VON. - Indostan, het land en deszelfs voortbrengsels. Naar het Hoogduitsch.
5374: ZOETMULDER, P.J. - Kalangwan. A survey of old Javanese literature.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
25799: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Johan Arnold Zoutman, Vice Admiraal van Holland en Westvriesland
33802: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Zeeslag, voorgevallen op Doggersbank, in den ogtent van den 5de augustus 1781, tusschen de Hollandsche vloot, onder bevel van .. Schout by Nacht J.A. Zoutman; en de Engelsche vloot, onder bevel van den Viceadmiraal Parker; zo als dezelve zig by het eyndige vertoonde. Opgedragen aan .. J.A. Zoutman, viceadmiraal van Holland en Westvriesland, door .. J. Stanhoffius Andriesz.
25983: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - (Sepulchral monument for Johan Arnold Zoutman).
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.

9/13