Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
31562: KIELSTRA, E.B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
5524: KIERS, LUCAS. - Coen op Banda. De conqueste getoetst aan het recht van den tijd.
4447: KIERS, JANTINUS. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
21882: KILLINGRAY, DAVID. - De Europeanenplaag. De Westerling in Afrika sinds de vijftiende eeuw.
9357: KIMMAN, EDUARD. - Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management).
7003: KING, H.G.R. - The Antarctic.
18063: KING, MARIE M. - Port of the North. A short history of Russell, New Zealand. Also a guide to places of interest in the township and in the Bay of Islands.
32257: KINGSLEY, MARY HENRIETTA. - Travels in West Africa. Congo Français, Corisco and Cameroons. 2nd edition, abridged.
32922: KIPPING, ROBERT. - Beknopte handleiding voor het mastenmaken, masten en tuigen van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en hennep-touwwerk, enz. voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Engelsch door J. Serquet Nieuwenhuijsen.
32762: KIRBY, PERCIVAL R. - A source book on the wreck of the Grosvenor East Indiaman. Compiled and edited, with introduction & notes.
32776: KIRBY, PERCIVAL R. - Andrew Smith and Natal. Documents relating to the early history of that province. Selected, edited and annotated by Percival R. Kirby.
22593: KLEIN, JACOB WOUTER DE. - Het Preangerstelsel (1677-1871) en zijn nawerking.
30804: KLEINEN, J., B. VAN DER ZWAN, H. MOORS, T. VAN ZEE - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
11716: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
16770: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
5608: KLERCK, E.S. DE. - De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog.
222: KLERK,R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
27178: KLEVER, U. - Bruckmann's Handbuch der afrikanischen Kunst.
31057: KLEYN FORTUIN, RITA. - Bataksche vrouw.
33723: KLEYN, A.R. - Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
5871: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - Facsimilé's van eenige Maleische handschriften. Ten dienste van hen, die zich in het lezen van Maleisch-Arabisch letterschrift willen oefenen.
28176: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabische karakter. Naar de beste en laatste bronnen bewerkt. 2e verbeterde en vermeerderde druk.
29656: KLINKERT, H(ILLEBRANDUS) C(ORNELIUS). - De pelandoek djinaka of het guitige dwerghert. Naar een ander Maleisch handschrift voor de pers bewerkt.
29177: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.
20947: KLIS, W.C. - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen.
12666: KLOKKE, MARIJKE J. - The Tantri reliefs on ancient Javanese candi.
18698: KLOOSTER, H.A.J. - Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994.
34375: KLOOSTER, WIM. - The Dutch moment. War, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world.
33105: KLOOSTER, O. VAN DER & M. BAKKER. (RED.). - Monumentengids Aruba.
2687: KLUIT, ADRIAAN. - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
33773: KNAAP, GERRIT, HENK DEN HEIJER, MICHIEL DE JONG. - Oorlogen overzee. Militair optreden door compagnie en staat buiten Europa 1595-1814. Met medewerking van Thijs Brocades Zaalberg & Petra Groen (redactie).
33705: KNAAP, G.J., W. MANUHUTU & H. SMEETS. (RED.). - Sedjarah Maluku. Molukse geschiedenis in Nederlandse bronnen.
32710: KNAAP, G.J. - Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814.
5526: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk.
34652: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696.
25676: KNAAP, GERRIT & GER TEITLER. (RED.). - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie.
21203: KNAAP, GERRIT. - Cephas, Yogyakarta. Photography in the service of the Sultan. With a contribution by Yudhi Soerjoatmodjo.
3835: KNAPP, W.H.C. - Antarctica. De geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
33313: KNELL, WILLIAM CALLCOTT. - A two-masted barque together with other vessels in a calm sea off the coast.
9703: KNIBBS, G.H. (ED.). - Federal handbook. Prepared in connection with the 84th meeting of The British Association for the Advancement of Science held in Australia, August 1914.
29290: KNIGHT, FRANKLIN W. - Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr.
23220: KNIGHT, FRANKLIN W. - The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism.
33200: KNIPSCHILD, HARRY. - De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.
31528: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Thuisvaart.
31529: KNOBEL, (FRIDOLIN MARINUS). - Sprokkelingen uit Azië.
31102: KNOL, META, REMCO RABEN, KITTY ZIJLMANS. (RED.). - Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
32329: KNOOPS, W.A. & F.CH. MEIJER. - De Spaanse Armada. De tocht en ondergang van de Onoverwinnelijke Vloot in het jaar 1588.
34659: KNOX-JOHNSTON, ROBIN. - The Cape of Good Hope. A maritime history.
1672: KOEBEL, WILLIAM HENRY. - In the Maoriland bush.
3837: KOHL-LARSEN, LUDWIG. (HRSG.). - De Poolvlucht van de 'Graf Zeppelin' in opdracht van de vereeniging 'Aeroarctic' beschreven. Vertaling A.M. Buis.
31702: KOHL, JOHANN GEORG. - Reisen in Südrussland.
12593: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman).
4456: KOKS, JOSEPH THEODORE. - De Indo.
4458: KOL, HENDRIKUS HUBERTUS VAN. - Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland.
32505: KOLFF, DIRK HENDRIK. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff.
17037: KOLFIN, ELMER. - Van de slavenzweep en de muze. Twee eeuwen verbeelding van slavernij in Suriname.
4460: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie.
24265: KONETZKE, R. - Geschichte des spanischen und portugiesischen Volkes.
34686: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1988.
34685: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1986.
34689: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1995 and a pictorial review of the past fifty years.
34672: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1967.
34673: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1963.
34674: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1964.
34675: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1966.
34688: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1990.
34677: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1969.
34671: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1962.
34680: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1978.
34684: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1987.
34676: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1968.
34687: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1989.
34681: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1979.
34678: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1971.
34682: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1982.
34679: HONG KONG. - Hong Kong. Report for the year 1973.
34560: HONG KONG. - Hong Kong. Reis naar het hart van de draak. Een eerbetoon aan Hong Kong en Macau in woord en beeld. Tekst Ian Morris, Robert Cottrell, Vernon Ram, Earl Kowall, Arthur Hacker, Frank Ching, Ben McGrath.
34683: HONG KONG. - Hong Kong. A review of 1983.
14377: KONINCKX, CHRISTIAN. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K. Glamann.
13377: KONING, JACOBUS. - Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve.
14272: KONING, JACOBUS. - Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst.
22001: KONING-VAN DER VEEN, MIA. - Dromen over Sabang.
26603: KOOLBERGEN, M. - Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen voc-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
32876: KOOLEN, BEN. - VOC & onderwijs. Een inventarisatie.
30052: KOOLHOF, SIRTJO & GERT OOSTINDIE. (RED.). - Koloniaal dodenkabinet.
30918: KOPIJN, Y. & H. MINGOEN. - Stille passanten. Levensverhalen van Javaans-Surinaamse ouderen in Nederland.
34593: KOPSTEIN, FELIX. - Een zoölogische reis doorde tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische dierenwereld.
4652: KORTE, J.P. DE. - De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC Verenigde Oostindische Compagnie.
34609: KORVER, H.J. - Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
32779: KOTZÉ, D.J. (ED.). - Letters of the American missionaries 1835-1838.
32227: KOTZEBUE, AUGUST FRIEDERICH FERDINAND VON. - Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose, librement traduite de la pièce allemande .. par L. Bursay.
31744: KOTZEBUE, MORITZ VON. - Reis naar Perzie met het Russisch keizerlijk gezantschap in den jare 1817. Uit het Hoogduitsch vertaald.
18701: KOUWENHOVEN, A. & M. FORRER. - Siebold en Japan. Zijn leven en werk.
29905: KRAAN, ALFONS VAN DER. - Lombok: conquest, colonization and underdevelopment, 1870-1940.
5072: KRAEMER, H. - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl.
29491: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
29492: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPH). - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
29462: KRAJENBRINK, J(OHAN) A(DOLPF). - Nota over de oorzaken der toenemende schaarste en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. Voorgedragen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, den 27 Maart 1865.
34353: KRAMER, JAN GERRIT. - Jan Pieterszoon Coen.
24184: KRAMP, LUCAS WILLEM. - Verschuldigt antwoord .. aan den agter het scherm zittenden schrijver van de Boekzaal der Heeren en Dames.
3850: KRARUP NIELSEN, AAGE. - Door de tropen naar de zuidelijke IJszee ter walvischvaart. Uit het Deensch vertaald door Mary Schlüter-Horrix.
22739: KRARUP NIELSEN, AAGE. - Helvedet hinsides havet en straffefanges optegnelser Fra Guyana.
34553: KRAUSE, LUDWIG. - The war memoirs of commandant Ludwig Krause 1899-1900. Edited by Jerold Taitz with Ken Gillings and Arthur Davey.
33364: KRAYENBELT, J(AN). - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië.
14235: KRECKE, FREDERIK WILHELM CHRISTIAN. - Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. 3e verbeterde en vermeerderde druk.
3742: KREEKEL, WILLEM & Q.M.R. VERHUELL. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
32784: KREEKEL, WILLEM. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Deel I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud.
34387: KREEMER, J. - Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden.
16373: KREIDER, H.J. - The beginnings of Lutheranism in New York (under Dutch rules). Written for the United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America. Foreword by Fr.R. Knubel.
25522: KRELL, PETER. - Clarkstown, Rockland County.
31434: KRIEGER, CAREL CONRAAD. - The infiltration of European civilization in Japan during the 18th century.
2805: KRIEKEN, G. VAN. - Kapers en kooplieden. De betrekkingen tussen Algiers en Nederland 1604-1830.
28712: KRISHNAMURTHY, B. - The French East India Company and the indigenous merchant community in the Coromandel during the seventeenth and eighteenth centuries.
5616: KROESKAMP, HENDRIK. - De westkust en Minangkabau (1665-1668).
34139: KROGT, P.C.J. VAN DER. (RED.). - Tooneel des aerdrijcx. Catalogus bij de tentoonstelling oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht.
4469: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
5286: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk.
30757: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
5287: KROM, NICOLAAS JOHANNES. - De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
6299: KROMHOUT, R. (RED.). - Het machtige eyland, Ceylon en de VOC.
34474: KROMHOUT, BAS. - Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop).
34261: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725.
34422: KROON, PIETER. (RED.). - Atlas of Cape Horn. The cartography of South America 1500-1725.
25756: KRUYT, ALBERT CHRISTIAAN. - Het animisme in den Indischen Archipel.
4473: KUENEN, PHILIP HENRY. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrord Snellius.
31229: KUHN, D. - Die Song-Dynastie (960 bis 1279). Eine neue Gesellschaft im Spiegel ihrer Kultur.
33352: KUHN, F.A. - Beschouwing van den toestand der Surinaamsche plantagieslaven. Eene oeconomisch-geneeskundige bijdrage tot verbetering deszelven.
9424: KÜHNE-VAN DIGGELEN, WIET. - Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
15472: KÜHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's westerafdeeling. (1896-97). (Herdruk). Ingeleid door H. Claessen en H. Poeze.
29283: KUIJP, A.W. VAN DER. - VOC monumenten op Sri Lanka. Kaarten en platen uit het verleden foto's van het heden. Dutch East India Company monuments. Maps and prints from the past, photograph's of the present. With an English translation by Fr.H.A. Rummens.
33562: KUIPERS, JAN J.B. - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
21390: KUIPERS, ANSKE HIELKE. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers.
7701: KUITENBROUWER, M. - Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme. Koloniën en buitenlandse politiek 1870-1902.
30711: KUNEMAN, JULIUS. - De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
33209: KUNISADA - The actor Iwai Tojaku = Iwai Hanshirõ V
518: KUNST, A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
5952: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-V.WELY. - De toonkunst van Bali (beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
450: KUNST, JAAP. - Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition.
8340: KUNST, J. - Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins
31156: KUO SUNG-T'AO, LIU HSI-HUNG AND CHANG TE-YI. - The first Chinese embassy to the West. Translated and annotated by J.D. Frodsham.
10291: KURTZE, BRUNO. - Die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Ostafrikas.
34374: KURUPPATH, MANJUSHA. - Staging Asia. The Dutch East India Company and the Amsterdam theatre.
22683: KUTZNER, JOHANN GOTTLIEB. - Geographische Bilder enthaltend das Interessanteste und Wissenswürdigste aus der Länder- und Völkerkunde und der Physik der Erde. 2. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage von Adolf Kutzner.
32845: KUYLENSTJERNA, ALEXIS. - Bland Kineser och Mongoler.
33606: KUYPER, JACOB. - Atlas van Nederland en de overzeesche bezittingen.
34325: KUYPER, HENRIETTE SOPHIA SUZANNA. - Een half jaar in Amerika.
1022: KUYPER, ABRAHAM. - Om de oude wereldzee.
33823: LAAN, ADOLF VAN DER. - Een Vriesche smack, nevens ropsijl van't westen.
33885: LAAN, ADOLF VAN DER & SIEWERT VAN DER MEULEN. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
33822: LAAN, ADOLF VAN DER. - Twee Hollandse Oost-indische scheepen, en een Hollands fregattje.
33825: LAAN, ADOLF VAN DER. - Een koffe schip, nevens Broeck by Enckhuijsen.
33732: LAAN, MENNO VAN DER. - Uit verre landen. Koffie, thee en andere koloniale waren.
8317: LABOULAYE, EDOUARD. - Paris en Amérique par René Lefebure. 8me édition.
33738: LACH, DONALD F. - Asia in the making of Europe. Volume I: The century of discovery.
33739: LACH, DONALD F. - Asia in the making of Europe. Volume II: Century of wonder.
31669: LACROIX, FREDÉRIC. - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'empire Russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
33117: LACROIX, PAUL. - XVIIme siècle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700.
32382: LACY, DAN. - The Lost Colony.
7711: LAET, JOHANNES DE. - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boecken (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck.
34379: LAET, JOHANNES DE. - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus commentarius.
31104: LAET, JOHANNES DE. - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637. Bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma.
29456: LAM, JAN DIRCKSZ. - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ingeleid en bezorgd door H. den Heijer.
34565: LAM, ROBERT P.F. - The Hong Kong Album. A Selection of the museum's historical photographs. 4th edition.
16354: LAMARTINE (DE PRAT), (MARIE LOUIS) ALPHONSE DE. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
17590: LAMMENS, ADRIAAN FRANÇOIS. - Bedenkingen bij het lezen van het artikel: Koloniën, voorkomende in het 7de deel der bijdragen tot de huishouding van staat van G.K. Grave van Hogendorp.
28878: LAMUR, H.E. - Family name & kinship of emancipated slaves in Suriname. Tracing ancestors. Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname. Zoeken naar voorouders.
7780: LAMUR, H.E. - The demographic evolution of Surinam 1920 - 1970. A socio-demographic analysis.
6698: LAMUR, C. - The American takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921.
32323: LANDSTRÖM, BJÖN. - Columbus. De geschiedenis van Don Cristóbal Colón, admiraal ter zee en zijn vier reizen om de west naar Indië naverteld naar bronnen uit zijn tijd. Vertaald door E. Giphart.
7292: LANDWEHR, JOHN. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company: 1602 - 1800. Ed. by P. van der Krogt. Introduction by Ch.R. Boxer. Preface by G. Schilder.
34542: LANE, JACK. - The war diary of Burgher Jack Lane, 16 November 1899 to 27 February 1900.
28199: LANGEN, K(AREL) F(REDERIK) H(ENDRIK) VAN. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat.
25627: LANGENFELD, ELLY & HENK. - Tussen dood en recht. De Tempel: van begraafplaats tot Openbaar Ministerie.
17697: LANS, W.H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
31697: LANSDELL, HENRY. - Through Siberia. 4th edition.
18573: LARSEN, MAY & HENRY. - Black sand. New Hebrides: its people and places. Translated by John and Patricia Russell.
18210: LARSEN, MAY & HENRY. - The golden cowrie. New Caledonia: its people and places. Translated by James Hogarth.
33127: LARWOOD, JACOB. - The story of the London parks.
19358: LASERON, CHARLES FRANCIS. - The face of Australia. The shaping of a continent.
4558: LASSEN, (CHRISTIAN). - Geschiedenis van den Indischen Archipel. (Uit het Duits vertaald, verbeterd en bewerkt) door A.W. de Klerck. (Met noten van H.N. van der Tuuk).
23595: LAUFER, BERTHOLD. - Milaraspa. Tibetische Texte in Auswahl übertragen.
9694: LAUGIER, E. - Usage du cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques.
24610: LAUNAY, A. - Les cinquante-deux serviteurs de dieu français - Annamites - Chinois. Mis à mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856 dont la cause de béatification a été introduite en 1840, 1843, 1857. Biographies. Tome II.
33343: LAURENTIUS, FRANS & MACHIEL J. ROOS. - Met veele schoone figueren verçiert. Een bijzondere Bijbel. Publicatie ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling.
8835: LAUTERER, JOSEPH. - Japan. Das Land der aufgehenden Sonne einst und jetzt. Nach seinen Reisen und Studien geschildert.
24988: LAVEILLE, E. - Le P. de Smet. Apotre des Peaux-rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. 4me édition.
2592: LAWRENCE, WILLIAM. - Life of Amos A. Lawrence. With extracts from his diary and correspondence. (Edited) by his son.
31477: LAWSON, KATE. - Highways and homes of Japan by Lady Lawson, member of the Japan Society and of the Red Cross Society of Japan.
1881: LAYARD, AUSTEN HENRY. - Nineveh and its remains: with an account of a visit to the Chaldaean christians of Kurdistan, and the Yezidis, or devil-worshippers; and an enquiry into the manners and arts of the ancient Assyrians. 3rd edition.
32807: LAZARD, PAOLA & BERTRAND. - Collection de Paola et Bertrand Lazard. L'Orient et la Terre Sainte. Livres et dessins.
31687: LEACH, MARIA & JEROME FRIED. (ED.). - Funk & Wagnalls standard dictionary of folklore, mythology and legend.
33893: LEAL DA GAMARA, TOMÁS. - Le Pôle Nord.
34336: LEÃO, FRANCISCO G. CUNHA. - O Índico na Biblioteca da Ajuda. Catálogo dos manuscritos relativos a Moçambique, Pérsia, Índia, Malaca, Molucas e Timor.
28680: LEDDEN, W.P. VAN. - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
8979: LEENDERTZ, C(OENRAAD) J(ACOBUS). - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde.
24359: LEENHARDT, MAURICE. - Notes d'ethnologie Néo-Calédonienne.
12626: LEEUW, W.J.A. DE. - Het Painansch contract.
29048: LEEUWAARDEN, NICOLAAS SIMON VAN. - De godvreezende zeeman, of nieuwe christelijke zeevaart, schriftmatig behandeld in XXV bijbelteksten, met gebeden, dankzeggingen, en gezangen. Ter algemeene stichting voor zeevarende lieden en minvermogende huisgezinnen der christenen. 2e druk (= 12e druk).
30118: LEEUWEN, PIETER JOHANNES VAN. - De Maleische Alexanderroman.
32574: LEEUWEN, F.C. VAN, D. OOSTDAM, S. VINK. - Dutch envoys in Arabia. Photographic impressions 1880-1950. 4th edition.
20493: LEGÊNE, PETER MARTIN. - De gevloekte plantage. (1e druk).
32413: LEGÊNE, SUSAN & JANNEKE VAN DIJK. (ED.). - The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum. A colonial history.
33624: LEGGE, JAMES. (ED.). - De keizer Tching Tih en zijne hovelingen. Een oorsponkelijk Chineesch verhaal. Op aanbeveling en onder medewerking van James Legge, .. voorzitter van het Anglo-Chinesche college te Malacca. In het Engelsch vertaald door Fkin Shen, student aan genoemd College en daaruit in het Nederduitsch overgebragt.
27811: LEHANE, BRENDAN. - De Noordwestelijke doorvaart.
20724: LEICHHARDT, F.W. LUDWIG. - The Letters. Collected and newly translated by M. Aurousseau.
33439: LEIGH, CHARLES. - Zee-togt van kapiteyn Charles Leig, gedaan na Gujana, en des selfs volk-plantinge aldaar begonnen, mitsgaders de ongelukkige reyse van het schip de Olijf-bloesem, tot des selfs onderstand derwaards gesonden. In het jaar 1604. Door een der reysigers, die desen togt heeft by-gewoont, en de handen der wilde gelukkig is ontkomen, in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
32444: LEIGH. - Leigh's new picture of London; or, a view of the political, religious, medical, literary, municipal, commercial, and moral state of the British metropolis. New edition, carefully revised.
9418: LEINENGA, JURJEN R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
30817: LEIPOLDT, C. LOUIS. - Jan Van Riebeeck. Die grondlegger van 'n blanke Suid-Afrika.
32384: LEITHÄUSER, JOACHIM G. - Worlds beyond the horizon. Translated by Hugh Merrick.
32662: LELYVELD, J.E.A.M. - 'Waarlijk geen overdaad, doch een dringende eisch'. Koloniaal onderwijs en onderwijsbeleid in Nederlands-Indië 1893-1942.
459: LELYVELD, TH.B. VAN. - De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom.
1159: LENORMANT, FRANÇOIS. - Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 9me édition. Revue, corrigée, considérablement augmentée. Tome I-II.
6240: LENZ, OSKAR. - Skizzen aus Westafrika. Selbsterlebnisse.
31543: M'LEOD, JOHN. - Voyage of his majesty's ship Alceste, along the coast of Corea, to the Island of Lewchew; with an account of her subsequent shipwreck. 2nd edition.
22358: SIERA LEONA. - Vue des montagnes nommées Sierra Leona. - Gezigt van't gebergte Sierra Leona. - Maisons de Sierra Leona. - Huizen op Sierra Leona.
11638: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
28973: LEQUIN, FRANK. - Het personeel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de 18e eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen. 2e herziene druk.
28886: LEQUIN, FR. - Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking.
32546: LEQUIN, FRANK. - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften als filosoof, diplomaat & koopman.
27755: LEQUIN, FRANK. - A la recherche du Cabinet Titsingh. its history, contents and dispersal. Catalogue raisonné of the collection of the founder of European Japanology.
5464: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
32087: LEROY-BEAULIEU, PAUL. - De la colonisation chez les peuples modernes. 6me édition complètement remaniée et considerablement augmentée.
9612: LEROY-BEAULIEU, PIERRE. - Les nouvelles sociétés Anglo-Saxonnes. Australie - Nouvelle-Zélande - Afrique australe.
9550: LEUFTINK, ARNOLD E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
3447: LEUFTINK, ARNOLD E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
29746: LEUR, J.C. VAN. - Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history.
32490: LEUSHUIS, E. - Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk.
26946: LEUZINGER, E. - Die Kunst von Schwarz-Afrika.
18506: LEVY, ROBERT I. - Tahitians. Mind and experience in the Society Islands.
31360: LEVY, H.S. - Chinese footbinding. The history of a curious erotic custom. Foreword by A. Waley. Introduction by W. Eberhard.
32352: LEWIS, MICHAEL. - The Spanish Armada.
32025: LEWIS, MICHAEL. - The navy of Britain. A historical portrait.
18337: LEWIS, OSCAR. - Hawaii, gem of the Pacific.
8537: LEWIS, MATTHEW GREGORY. - Journal of a West India proprietor, kept during a residence in the island of Jamaica.
32340: LEY, CHARLES DAVID. (ED.). - Portuguese voyages 1498-1663. Foreword by Edgar Prestage.
32447: LEYDECKER, MELCHIOR. - Historia ecclesiae Africanae illustrata, qua ecclesiae Africanae origo, status, variaque illius fata & interitus exponuntur, et de illius principiis, fide, cultu, libertate, & pugna praecipue cum schifmaticis Donatistis differitur pro ecclesiae reformatae veritate & libertate.
34081: VATICAN LIBRARY. - Vaticani Biblioteca in Roma. - Vüe d'optique representant la biblioteque du Vatican a Rome.
21175: LICHNER, H. - Gypsy dance.
32554: LIEBOWITZ, DANIEL. - The physician and the slave trade. John Kirk, the Livingstone expeditions, and the crusade against slavery in East Africa.
28730: LIEFRINCK, F.A. - Een staatsstuk van den vorst van Lombok.
28559: LIER, R. VAN. - Tropische tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname.
14870: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam.
33079: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Inleiding en aantekeningen bij Stedman, reize naar Surinamen.
765: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Samenleving in een grensgebied. Een sociaal-historische studie van de maatschappij in Suriname.
6527: LIER, RUDOLF ASUEER JACOB VAN. - Ontwikkeling en karakter van de Westindische maatschappij. Rede.
29260: LIER, I.C. VAN. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst.
24506: LIISBERG, BERING. ( ED.). - Danmarks søfart og søhandel fra de aeldste tider til vore dage.
33397: HOLLAND-AFRIKA LIJN. - Huttenplan - Cabinplan M.S. Boschfontein.
33736: LIJNDEN, DIDERICUS WALTERUS JACOBUS CAROLUS VAN. - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis.
21704: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM SAMUEL VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. (1872). Verzorgd door P.N. van Eyck.
25693: LIMBURG BROUWER, PETRUS ABRAHAM - Akbar. Een Oostersche roman.
28245: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN. - Akbar. Een Oosterse roman. 9e druk.
34577: LIN, LEE KIP. - The Singapore house 1819-1942. Edited by Gretchen Lin.
31771: LINDBLOM, GERHARD. - Afrikanische Relikte und Indianische Entlehnungen in der Kultur der Buschneger Surinams. Eine vergleichende ethnographische Studie.
7905: LINDE, J.M. VAN DER. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735 - 1863. The vision of Herrnhut and the apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735 - 1863.
15287: LINDE, J.M. VAN DER. - Jan Willem Kals. Leraar der Hervormden; advocaat van Indiaan en neger. (Suriname).
32218: LINDEN, B.L.T. VAN DER. - Nou .. tabé dan. De 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949.
6961: LINDEN, A.L.V.L. VAN DER. - De Europeaan in de Maleische literatuur.
5984: LINDEN, PH. VAN DER & E. JACOBSON. - Simaloer (Simeuloeë).
32226: LINDEN, JAN VANDER. - (H)eerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig land ende de stad van Jeruzalem .. in't jaer ons Heere 1633. .. Van Nieuws overzien/ verbetert/ en vermeerdert met een Byvoegsel/ getrokken uyt eenen brief/ geschreven uyt Jeruzalem den 20. maerte 1779/ op den tegenwordigen toestand van die stad.
32040: LINKE, HANS. - Die Geschichte der Borkumer Walfängerfamilie Meyer (1606-1906).
30811: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Deel IV-V: Reys-gheschrift van de navigatien der portugaloysers. Uitgegeven door J.C.M. Warnsinck.
19580: LINSCHOTEN - GELDER, R. VAN, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (RED.). - Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken).
30501: LINSCHOTEN, JOHANNES HENDRICUS VAN. - Tafereelen uit de geschiedenis der zending onder de Heidenen, uitgegeven door de Calwer-Vereeniging. Vertaald en met aanteekeningen voorzien. Met een voorbericht van O.G. Heldring. Nieuw-Zeeland - Australië - Polynesië - Melanesië - Noord-Amerika.
32810: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerarium, ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien. - Reys-geschrift van de navigatien der Portugaloysers in Orienten. - Beschrijvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, Angola, Monomotapa, en tegen over de Cabo de St. Augustin in Brasilien ...
30809: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario .. Deel III: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. volcht noch de beschryvinghe van West Indien. Uitgegeven door C.P. Burger en F.W.T. Hunger.
8372: LINSCHOTEN, JAN HUYGEN VAN. - Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Uitgegeven door H. Kern. 2e druk, herzien door H. Terpstra.
7876: LINTON, RALPH & PAUL S. WINGERT. - Arts of the South Seas. In collaboration with Rene d'Harnoncourt.
18339: LIPSCOMB, CHARLES J. - Tiki. A Tahitian adventure.
31541: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Levensbericht van Pieter Johannes Veth.
4560: LITH, PIETER ANTHONIE VAN DER. - Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
29013: SANDYS/ LE BLANC/ PINTO/ LITHGOUW. - Four 17th century Dutch editions of classic travel-accounts of all parts of the world, bound in one volume.
31197: LIU, KWANG-CHING. - Americans and Chinese. A historical essay and a bibliography.
11232: LIVINGSTONE, W.P. - Mary Slessor of Calabar. Pioneer missionary. 6th edition.
33089: LIVINGSTONE, DAVID. - David Livingstone and the Victorian encounter with Africa.
34529: LIVINGSTONE, DAVID. - David Livingstone South African papers 1849-1853. Edited by I. Schapera.
32254: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa.
32255: LIVINGSTONE, DAVID. - Missionary travels and researches in South Africa. New edition.
31695: LIVINGSTONE, DAVID. - Livingstone. Ontdekkingsreizen in de binnenlanden van Afrika. In schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen, vooral met betrekking tot de groote ontdekkingen in Zuid-Afrika, gedurende de jaren 1840-1856. Vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
34691: LLOYD, IAN & IRENE HOE. - Singapore from the air.
7896: LLOYD, CHRISTOPHER. - The search for the Niger.
7528: LLOYD, RACHEL. - Elizabethan adventurer. A life of Captain Christopher Carleill.
34146: LOCHEM. - Lochem en omstreken.
34305: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942.
4499: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Ethiek in fragmenten. Vijf studies over koloniaal denken en doen van Nederlanders in de Indonesische Archipel 1877-1942.
13760: LOCHER SCHOLTEN, ELSBETH. - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
7620: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der Protestantse Kerk in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
19275: LOCKWOOD, DOUGLAS. - The front door. Darwin 1869-1969.
18845: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins.
34044: WILLEM LODEWYCKSZOON. - Afbeeldinge vande danssinge der Javanen.
34046: WILLEM LODEWYCKSZOON. - Twee afteeckeninghen van de uytlandsche koopluyden tot Bantam. A. Sijn de Persianen ofte Coraconen. B. Sijn de Arabierens. C. Sijn de Pegi. D. Sijn de Malaysche koopluyden. E. Sijnde Quillin. F. Is een afteeckeninghe van haar vrouwen, met haer kleedinghe.
34045: WILLEM LODEWYCKSZOON. - Afteeckeninghe van drie Bantamer soldaten.
14344: LOFTHOUSE, JOSEPH. - A thousand miles from a post office or, twenty years' life and travel in the Hudson's Bay regions. With a preface by the Archbishop of Canterbury.
7066: LOHUIZEN, J. VAN. - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790.
15063: LOHUIZEN-DE-LEEUW, JOHANNA ENGELBERTA VAN. - The 'Scythian' period. An approach to the history, art, epigraphy and palaeography of North India, from the 1st century B.C. to the 3rd century A.D.
32915: LOIR, MAURICE. - L'escadre de l'amiral Courbet.
34399: LOMBARD, DENYS. - Kerajaan Aceh. Zuman sultan Iskandar Muda (1607-1636).
34435: LOMBARD, DENYS. - Le sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636.
21331: LOMBOK. - - EENIGE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE LOMBOK.
18746: LONDON, JACK. - Jerry of the islands.
24215: LOO, I.J. VAN. - Profijt voor Daniël ? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630.
30546: LOOMEIJER, FRITS. - De Insulinde. Geschiedenis van een legendarische moterreddingboot.
29114: LOON, L.G. VAN. - Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of old New York.
4506: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië.
1317: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders.
1226: LOOS-HAAXMAN, J. DE. - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong.
8338: LOOS-HAAXMAN, J(EANNE MARIA CORNELIA) DE. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
18310: LORD, WALTER. - Lonely vigil. Coastwatchers of the Solomons.
21028: LORIMER, JOYCE (ED.). - English and Irish settlement on the river Amazon 1550-1646.
33990: LOSARANG. - European couple sitting at a table in a tropical garden with Indonesian servant.
28444: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal et Lina, ou les enfans Africains, histoire religieuse, a l'usage de la jeunesse; imitée de l'Allemand par J.L.A. Dumas. Nouvelle édition revue et augmentée.
30933: LOTH, W.L. - Kaart van Suriname naar de opmetingen van J.F.A. Cateau van Rosevelt en J.F.A.E. van Lansberge, aangevuld tot 1898.
27323: LOTH, HEINRICH. - Sklaverei. Die Geschichte des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika.
26866: LOTH, H. - Die Frau im alten Afrika.
34607: LOUBÈRE, SIMON DE LA. - The kingdom of Siam. With an introduction by David K. Wyatt.
27089: LOUDON, JAMES. - Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse.
2634: LOUGHNAN, R(OBERT) A(NDREW). - New Zealand at home.
4508: LOUTER, JAN DE. - Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië. 3e herziene uitgave.
34450: LOUWERSE, PIETER. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland. 5e, verbeterde druk.
18864: LOVETT, RICHARD. - James Chalmers. His autobiography and letters.
32119: LOWANCE, MASON. (ED.). - Against slavery. An abolitionist reader. Edited and with an introduction.
34564: LUAN, TAN BENG & CHUA CHEE HUAN. - Singapore lifetime. The river and its people.
3454: LUBBOCK, BASIL. - The colonial clippers. 2nd edition.
29364: LUBBOCK, BASIL. - The Arctic whalers. (1937). Reprint.
29363: LUBBOCK, BASIL. - The Blackwall frigates. 2nd edition.
32000: LUBBOCK, BASIL. - The Western Ocean packets. 2nd edition.
2235: LUBBOCK, BASIL. - The last of the windjammers.
32003: LUBBOCK, BASIL. - The Down Easters. American deep-water sailing ships 1869-1929. 2nd edition.
32002: LUBBOCK, BASIL. - The Nitrate clippers.
15077: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
33130: LUBLINK WEDDIK, BARTHOLOMEUS THEODORUS. - Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede.
20629: LUCAS, HENRY S. (ED.). - Dutch immigrant memoirs and related writings.
18069: LUCAS, F.J. - Popeye Lucas. Queenstown.
31065: SAINT LUCIA. - 150TH ANNIVERSARY OF THE ABOLITION OF SLAVERY 1834-1984.
28870: LUDOLPH, JOB. - Nieuwe doch aanmerkens-waardige historie van Abissinien, andersints Ethiopien, getrokken uit de Latijnsche historie .. en nu in't Nederduitsch gebracht door Willem Calebius.
32442: LUDWIG, JOHANN FRIEDRICH. - Neueste Nachrichten von Surinam. Als Handbuch für Reisende und Beytrag zur Länderkunde, herausgegeben und mit Anmerkungen erläutert von Philipp Friedrich Binder.
130: LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, DUCA DEGLI ABRUZZI. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht. Uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Maurits Snellen.
26293: LUIJTSEN, AAGJE. - Kikkertje lief. Brieven van Aagje Luijtsen, geschreven tussen 1776 en 1780 aan Harmanus Kikkert, stuurman in dienst van de VOC. Ingeleid en bezorgd door Perry Moree. Met medewerking van Ingrid Dillo, Vibeke Roeper en Theo Timmer.
18231: LUKE, HARRY. - Queen Salote and her kingdom (Tonga).
32389: LUNSHOF, H.A. - De stuurman van 'De groene Leeuw'. Leven en bedrijf van Michiel de Ruyter.
34728: LUNSINGH SCHEURLEER, PAULINE & MARIJKE J. KLOKKE. - Ancient Indonesian bronzes. A catalogue of the exhibition in the Rijksmueum Amsterdam with a general introduction.
28511: RAVENEAU DE LUSSAN. - Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique en 1684. & années suivantes. 2e edition (= 3e edition).
32313: LÜTGEN, KURT. - Kapers, muiters, kapiteins. Historische zeeverhalen.
24225: LUTGERT, W.H. - Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711.
8602: LUTKE MEIJER, G. - De walvisvaart.
19766: LUTTERVELT, R. VAN. - De 'Turkse' schilderijen van J.B. Vanmour en zijn school. De verzameling van Cornelis Calkoen, ambassadeur bij de Hoge Porte, 1725-1743.
33180: LUYKEN, JAN & CASPER. - De mosselman.
16432: LUYKEN, JAN. - Tocht naer Nova Zemla in den jaere 1596.
33556: LUYKEN, JAN & CASPER. - De walvischvangst.
33179: LUYKEN, JAN & CASPER. - De visscher
33184: LUYKEN, JAN & CASPER. - De haringvangst.
26699: LYDECKER, WILLIAM JOHN FISHER. - Collection from William John Fisher Lydecker, a member of the Holland Society of New York. This part of his research-library is focused on the genealogies and baptisms of many Dutch families in America. Mostly cyclostyled or in reprint. 28 folders.
25392: LYDECKER. CH.E. - Jean Roemer, LL.D. (Amst., 1812- New York 1892, professor at the college of the city of New York over 43 years).
10323: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Narrative of the United States' expedition to the river Jordan and the Dead Sea.
23923: LYNCH, W(ILLIAM) F(RANCIS). - Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee. Naar den 6e druk uit het Engelsch vertaald door J.P. Stricker.
29378: LYNCH, BOHUN. (ED.). - Isles of illusion. Letters from the South Seas. (New Hebrides).
5582: DELI-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkschrift aangeboden aan Herbert Cremer, directeur N.V. Deli-Maatschappij.
4968: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
33950: NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. - Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925.
8135: MACEDO, JOAQUIM MANUEL DE. - Notions on the chorography of Brazil. Translated by H. Le Sage.
33379: MACGREGOR, JOHN. - Veertien dagen op de zee van Galilea. Naar het Engelsch door C(arel) S(teven) Adama van Scheltema.
27326: MACKENZIE-GRIEVE, AVERIL. - The last years of the English slave trade. Liverpool 1750-1807.
18749: MACQUARRIE, HECTOR. - Vouza and the Solomon Islands.
32424: MADARIAGA, SALVADOR DE. - Hernán Cortés conqueror of Mexico.
21040: MADOX, RICHARD. - An Elizabethan in 1582. The diary of Richard Madox, Fellow of All Souls. By Elizabeth Story Donno.
32960: MADRID. - Prospect des Sivade Platzes zu Madrid. - Vuë de la fontaine et de la Place Sivade zu Madrid.
32984: MADURA. - Mishandeling te Arosabaïa.
33041: MAËL, PIERRE. - Naar de Noordpool. Uit het Fransch door Titia van der Tuuk. 2e druk.
20011: MAGUIRE, ROCHFORT. - The journal of Rochfort Maguire 1852-1854. Two years at Point Barrow, Alaska, aboard HMS Plover in the search for Sir John Franklin. Edited by John Bockstoce.
31228: MAHLER, J.G. - The Westerners among the figurines of the T'ang dynasty of China.
33101: MAIJER, L.TH. - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
30233: MAIJER. L.TH. - Lakon Kresna-Goegah.
31617: MAIJER, L.TH. - Javaansche legenden en sagen.
8731: MAILLEFER, P. - Histoire du canton de Vaud dès les origines.
15170: MAINE, HENRY SUMNER. - Village-communities in the East and West. Six lectures delivered at Oxford.
31300: MAIR, V.H. - Painting and performance. Chinese picture recitation and its Indian genesis.
28827: MAIR, LUCILLE MATHURIN. - Women field workers in Jamaica during slavery.
3721: LE MAIRE, JACOB & WILLEM CORNELISZ. SCHOUTEN. - De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden.
9780: MAKIN, WILLIAM J. - South of Suez.
32778: MALAN, FRANÇOIS STEPHANUS. - Die konvensie-dagboek van sy edelagbare François Stephanus Malan 1908-1909. Uitgegee en toegelig met inleiding en voetnote deur J.F. Preller. Engelse vertaling deur A.J. de Villiers.
34646: MALASPINA, ALEJANDRO. - The Malaspina expedition 1789-1794. Journal of the voyage by Alejandro Malaspina. Edited by Andrew David, Felipe Fernandez-Armesto, Carlos Novi, Glyndwr Williams. Introduction by Donanld C. Cutter. Translated by Sylvia Jamieson.
22689: MALET, RAWDON. - Les périls de la grande chasse. Traduit de l'Anglais.
34129: MALLÉE, M.C. - Alphabetische lijst van jaarboeken, periodieken en serie-werken, aanwezig in de boekerij van het Departement van Koloniën.
33716: MALONI, RUBY. - Presence and response: Europeans in 17th century Gujarat.
1889: MALTE-BRUN, (CONRAD). - Tafereel van het koningrijk Saksen.
15248: MANDERS, JO. - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
34574: MANN, RICHARD. - The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists.
26331: MANNING, SAMUEL. - American pictures. Drawn with pen and pencil.
27313: MANNING, PATRICK. - Slavery and African life. Occidental, oriental, and African slave trades.
34291: MANUSAMA, ZACHARIAS JOSEF. - Historie en sociale structuur van Hitu tot het midden der zeventiende eeuw.
33997: MANUSCRIPTS. - Dienstbrieven aangeboden aan den directeur der Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Madioen .. gericht aan den gouverneur van Oost-Java.
31778: MARGADANT, W.F. - Met de adelborsten aan boord van de 'Aldebaran'.
9478: MARGERIE, EMMANUEL DE. - Catalogue des bibliographies géologiques. (1896). Réimpression.
34630: MARKHAM, CLEMENTS. (ED.). - Book of the knowledge of all the kingdoms, and lordships that are in the world, and the arms and evices of each land and lordship, or of the kings and lords who possess them. Writen by a Spanish Franciscan in the middle of the XIV century. Published for the first time with notes by Marcos Jiménex de la Espada in 1877. Translated and editited.
30530: MARKS, A.F. - Male and female and the Afro-Curaçaoan household.
9336: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra. London, 1811. Reprint of the third edition introduced by John Bastin.
30240: MARSDEN, WILLIAM. - A grammar of the Malayan language, with an introduction and praxis.
33353: MARSDEN, WILLIAM. - Maleische spraakkunst .. in 1812 te London gedrukt, en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout. - Grammaire de la langue Malaie .. publié a Londres en 1812, et traduite de l'Anglais par C.P.J. Elout.
30244: MARSDEN, WILLIAM. - Nederduitsch en Maleisch woordenboek, gevolgd van een Fransch en Maleisch woordenboek (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Engelsch en Maleisch woordenboek. Dictionnaire Hollandais et Malai, suivi d'un dictionnaire Français et Malai de W. Marsden.
19631: MARSDEN, WILLIAM. - Maleisch, Nederduitsch en Fransch woordenboek, (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch woordenboek. Dictionnaire Malai, Hollandais et Français .. traduit du dictionnaire Malai et Anglais de W. Marsden.
5622: MARSDEN, WILLIAM. - The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island. 3rd edition, with corrections, additions.
8260: MARSDEN, PETER. - De laatste reis van de 'Amsterdam'.
14318: MARSH, HENRY. - Slavery and race. A story of slavery and its legacy for today.
18738: MARSHALL, DONALD. - Ra'ivavae. An expedition to the most fascinating and mysterious island in Polynesia.
22120: MARSHALL, DONALD. - Island of passion. Ra'ivavae.
34308: MARSHALL, P.J. (ED.). - The eighteenth century. Assistant editor Alaine Low.
31948: MARTENS, FRIEDRICH. - Naukeurige beschryvinge van Groenland of Spitsbergen, waer in de walvis-vangst, gelegentheyd van't ys, en haer wonderlyke kragt en figuren, duydelyk worden aangewezen: nevens den aard van't land, gewassen, ys-bergen, gevogelte, viervoetige dieren, en vissen dezer contryen. ook hoe de walvisschen gevangen, gekapt en gesneden worden: benevens verscheide avontuurlyke voorvallen in Groenland. Met een verhaal van de gevangene walvisch by St. Anne-Land.
34650: MARTENS, FRIEDRICH. - Spitzbergische oder Groenlandische Reise Beschreibung gethan im Jahr 1671. Aus eigner Erfahrunge beschrieben ..
34647: MARTENS, FRIEDRICH. - Hispanische Reise-Beschreibung de anno 1671. Herausgegeben von W. Junk.
18522: MARTIN, MARIE TISDALE. - Samoan interlude.
32342: MARTIN, COLIN & GEOFFREY PARKER. - The Spanish Armada.
33280: MARTIN, COLIN. - Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada. With appendices by Sydney Wignall.
1688: MARTIN, KARL. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Herausgegeben mit Unterstützung von 'Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam'.
6895: MARTIN, KARL. - Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java.
29308: MARTIN, HENRY BYAM. - The Polynesian journal of Captain Henry Byam Martin, R.N. In command of H.M.S. Grampus - 50 guns at Hawaii and on station in Tahiti and the Society Islands August 1846 to August 1847.
32110: MARTIN, S.I. - Britain's slave trade. Introduction by Trevor Philips.
31727: MARTINENGO-CESARESCO, EVELYN. - Essays in the study of folk-songs.
31653: KAIYO-MARU. - Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws Japans oorlogsschip.
16068: MASON, PHILIP. - The men who ruled India.
9205: MASSELMAN, GEORGE. - The cradle of colonialism.
7352: MASSIE, ALLAN. - Byron's travels. Introduction by Elizabeth Longford.
33340: MATELIEF DE JONGE, CORNELIS. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid door Leo Akveld.
34344: MATHEW, K.S. (ED.). - Studies in maritime history.
34360: MATHEW, K.S. & AFZAL AHMAD. - Emergence of Cochin in the pre-industrial era: a study of Portuguese Cochin.
32999: MATHEWS, LEONARD HARRISON. (ED.). - The whale.
34285: MATOS, ARTUR TEODORO DE & LUIS FILIPE F. REIS THOMAZ. (ED.). - A carreira sa Índia e as rotas dos estreitos. Actas do VIII Seminário Internacional de História Indo-Portuguesa.
34337: MATOS, ARTUR TEODORO DE. - O estado da Índia nos anos de 1581-1588. Estrutura administrativa e económica. Alguns elementos para o seu estudo.
33194: MATTHAEUS, CHRISTIAAN SIGISMUND. - Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert.
27156: MATTHEWS, N. & M.D. WAINWRIGHT. - A guide to manuscripts and documents in the British Isles relating to Africa. Edited by J.D. Pearson.
11186: MAURICE, THOMAS. - The history of Hindostan, its arts, and its sciences, as connected with the history of the other great empires of Asia, during the most ancient periods of the world. 2nd edition.
21684: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. 4e druk.
32141: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf, (ca.1900). Reprint.
29653: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een 'Tòtòk'. Indische typen en schetsen. 2e druk.
10503: MAURITS, JOHAN. - MAURITS DE BRAZILIAAN. Tentoonstelling 7 april - 17 mei.
21058: MAURITS, JOHAN. - Joan Maurits, Prins van Nassau, veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden enz.
1892: MAWSON, DOUGLAS. - Leben und Tod am Südpol.
2111: MAX O'RELL. (BLOUET, LEON PAUL). - John Bull & Co. The great colonial branches of the firm: Canada, Australia, New Zealand and South Africa. 20th thousand.
34124: MAY, KARL. - Karl May. Illustrationen - Bücher - Autographen. Auktion.
25680: MAYO, WILLIAM STARBUCK. - Kaloolah, or journeyings to the Djébel Kumri: an autobiography of Jonathan Romer.
22221: MAZIÈRE, FRANCIS. - Insel des Schweigens. Das Schicksal der Osterinsel.
18215: MAZIÈRE, FRANCIS. - In search of Tiki. (Marquesas Islands).
16456: MCCONNELL, S.D. - History of the American episcopal church from the planting of the colonies to the end of the civil war.
33032: MCGHEE, ROBERT. - The Arctic voyages of Martin Frobisher. An Elizabethan adventure.
24978: MCGOVERN, WILLIAM MONTGOMERY. - Jungle paths and Inca ruins. The record of an expedition.
18202: MCINTYRE VARAWA, JOANA. - Changes in latitude. An uncommon anthropology. (Fiji).
32777: MCKIERNAN, GERALD. - The narrative and journal of Gerald McKiernan in South West Africa 1874-1879. Edited, with introduction & notes by P. Serton.
19281: MCKINLAY, BRIAN. - The first royal tour 1867-1868 (of H.R.H. Prince Alfred, Australia).
32399: MCKLEE, ALEXANDER. - De Spaanse Armada. De nederlaag van de Spaanse Armada, 1588.
25412: MEAD, SPENCER P. - Ye historie of ye town of Greenwich, County of Fairfield and State of Connecticut. With genealogical notes. New York, The Knickerbocker Press, 1911. Reprint.
28928: MEDENDORP, CLAZIEN. - Licht en luimen, of W.E.H. Winkels, tekenaar in Suriname in de 19e eeuw.
30907: MEDENDORP, CLAZIEN. - Kijkkasten uit Suriname. De diorama's van Gerrit Schouten. Met bijdragen van Eveline Sint Nicolaas.
7172: MEDINE, PEDRO DE. - L'art de naviguer .. contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires, à la bonne navigation. Traduict de Castillan en Françoys, avec augmentations .. par Nicolas de Nicolai. Lyon, 1554. Reprint.
31836: MEEL, P.J.J. - Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Between autonomy and independence Dutch-Surinamese relations 1954-1961.
29709: MEER, S. DE & FR. LOOMEIJER. - De schat van Corpus Christi. VOC-kaarten boven water.
6488: MEES, W.C. - Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving.
6705: MEETEREN, N. VAN. - Volkskunde van Curaçao. (1947). Reprint.
767: MEIDEN, G.W. VAN DER. - Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
31471: MEIER-LEMGO, KARL. - Engelbert Kaempfer (1651-1716) erforscht das seltsame Asien. 2. erweiterte Auflage.
34056: MEIJER, LOUIS. - Sailing ship and steamship in a storm off the coast, with local people at embankment.
13555: MEIJER, H. - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. Met medewerking van F.A.J. Heckler.
34060: MEIJER, LOUIS. - Sailing boat with a sloop.
34055: MEIJER, LOUIS. - Ships in a storm off the coast.
34061: MEIJER, LOUIS. - Shipping In choppy waters
33005: MEIJER, FIK. - Wrakken, ankers en amforen. Archeologisch onderzoek in de Middellandse zee.
9860: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (RED.). - De VOC in Azië.
575: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (ED.). - Dutch authors on West Indian history. A historiographical selection.
28651: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Een tentoonstelling Ceylon-Nederland in het verleden, 1602-1796.
33699: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Steven van der Haghen (1563-1624).
33125: MEINERS, CHRISTOPH. - Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis les temps les plus anciens, jusque'a la mort de Philippe de Macédoine; mémoire traduit de l'Allemand. Suivi du Traité du luxe des dames Romaines par Nadal ..
30765: MEINTJES, J. - De Boerenoorlog in beeld.
31642: MEISCHKE-SMITH, W. - Kinderen der zon.
3845: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de 'Willem Barendsz' (in 1946). Met een inleiding van W.H. Bierman.
28899: MELLO, EVALDO CABRAL DE. - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost-Brazilië, 1641-1669. Vertaling van de derde herziene en vermeerderde druk C. Barel.
25827: MELVILL DE CARNBÉE, JAMES JOHN VAN. - Baron Melvill de Carnbee.
22172: MELVILLE, HERMAN. - Omoo. A narrative of adventures in the South Seas. (Later edition).
583: MENKMAN, W.R. - De West-Indische compagnie.
744: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraibische zeegebied waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen.
34263: MENORCA. - Certificate for the Dutch steam frigate Evertsen leaving the harbour of Port Mahon.
33800: MEPPEL, JAN CORNELISZ. - Jan Cornelisz Meppel, L. Admirael van Hollandt en Westvrieslandt onder't Collegie van't Noorderquartier.
34008: MERCATOR, GERARD. - Oval portrait.
34192: MERCATOR, GERARD & JODOCUS HONDIUS. - Beschryvinghe des Noorder Pools. Septentrio nalium terrarum descript.
6170: MERENS, A. (RED.). - Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegevn, ingeleid en toegelicht.
34651: MERRILL, ELMER DREW. - The botany of Cook's voyages and its unexpected significance in relation to anthropology, biogeography and history.
33043: MERRILLEES, SCOTT. - Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.
21409: MERRILLEES, SCOTT. - Batavia in 19th century photographs.
32771: MERRIMAN, JOHN XAVIER. - Selections from the correspondence of J.X. Merriman (1870-1890). Edited by Phyllis Lewsen with introduction & footnotes.
34268: MERULA, PAULUS. - Placaten ende ordonnancien op't stuck vande wildernissen. (Bound with:) Tweede boeck inhoudende Kynhtetika of jacht-bedryf' dat is, meest alle 'tghene de jaght aengaende, ghevonden werdt by verscheyden aucteurs, Griecksche, Latynsche, Francoische, ende andere. (Bound with:) Derde boeck vervattende de izeytika of vlught-bedryf, dat is, de voornaemste aenmerckinghen, die op de vlught by verscheyden aucteurs ghevonden werden. Mit een ghetrouwe inmenginghe van de placaten ende ordonnantien.
16010: METCALFE - KAYE, M.M. (ED.). - The golden calm. An English lady's life in Moghul Delhi. Reminiscences by Emily, Lady Clive Bayley, and by her father, Sir Thomas Metcalfe.
32628: METH, TH. - Mangkoe-Negaran. Analyse eines javanischen Fürstentums.
21914: MÉTRAUX, A. - L'ile de Paques. Édition revue et augmentée.
33939: METS, WILLEM. - Slavenhalers. 2e druk.
33819: MEULEN, SIEUWERT VAN DER. - Het brayen der haringh netten - The knitting of the herring netts.
28561: MEULEN, DANIËL VAN DER. - Ontwakend Arabië. Koning Ibn Sa'ud, de laatste bedoeïenenvorst van Arabië.
32979: MEXICO. - Oud Mexico.
32980: MEXICO. - Nieuw Mexico.
33011: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Redaction & Text von Friedrich Hofmannn. Band 19.
34443: MEYER, D.H. - Documenten over Java.
14023: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk.
33012: MEYER, JOSEPH. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Band 6.
21754: MEYERBERG, AUGUSTIN VON. - Voyage en Moscovie d'un ambassadeur, conseiller de la chambre impériale, envoyé par l'empereur Leopold au czar Alexis Mihalowics, grand duc de Moscovie.
19515: MEYNEN, EMIL. - Bibliography on German settlements in colonial North America. Especially on the Pennsylvania Germans and their descendants 1683-1933. Bibliographie des Deutschtums der kolonialzeitlichen Einwanderung in Nordamerika. Insbesondere der Pynnsylvanien-Deutschen und ihrer Nachkommen 1683-1933.
32445: MICHAUD, (JOSEPH) & (JEAN J.F.) POUJOULAT. - Correspondance d'Orient (1830-1831).
31746: MICHELI, SILVIO. - Mongolia. In search of Marco Polo and other adventures. Translated from the Italian by Bruce Penman.
28169: MICOLA, J. - Lotgevallen van vijf Temenggoengs.
5468: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
26141: MIDDLETON, RICHARD. - Colonial America. A history, 1607-1760.
33167: MIDGLEY, CLARE. - Women against slavery. The British campaigns, 1780-1870.
26560: MIERIS, FRANS VAN. - Groot charterboek der graaven van Holland, van Zeeland en heeren van Vriesland: beginnende met de eerste en oudste brieven van die landstreeken, en eindigende met den dood van .. Jacoba van Beijere ..
33168: MIERS, SUZANNE. - Britain and the ending of the slave trade.
23128: MIERS, SUZANNE & RICHARD ROBERTS. (ED.). - The end of slavery in Africa.
15568: MIERT, J.J. VAN. - Een koel hoofd en een warm hart. Nationalisme, Javanisme en jeugdbeweging in Nederlands-Indië, 1918-1930.
29227: MIJER, P(IETER). - Over het openstellen van kunsthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-Indië.
802: MIKKELSEN, EJNAR. - Drie jaar in het Poolijs. De geschiedenis van de 'Alabama' expeditie in de jaren 1909-1912. Bewerking uit het Deensch door M. van Blankenstein.
34724: MIKSIC, JOHN. - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
19218: MILES, BERYL. - The stars my blanket. (Journey from Sydney to Darwin and back). Third printing.
31648: MILLER, OLIVE BEAUPRÉ. - Little pictures of Japan.
18136: MILLER, F.W.G. - Golden days of Lake County.
34590: MILLER, ANTHONY G. & MIRANDA MORRIS. - Ethnoflora of the Soqotra Archipelago. Edited by Ruth Atkinson.
11157: MILLIN, SARAH GERTRUDE. - Rhodes.
31307: MILNE, WILLIAM CHARLES. - La vie réelle en Chine. Traduite par André Tasset avec une introduction et des notes par M.G. Pauthier.
6490: MILO, T.H. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
26399: MILTON, WILLIAM FITZWILLIAM & WALTER BUTLER CHEADLE. - The North-West passage by land. Being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific, undertaken with the view of exploration a route across the continent to British Columbia through British territory, by one of the northern passes in the Rocky Mountains.
8305: MITCHELL, DONALD G. - American lands and letters. Leather-stocking to Poe's 'Raven'.
32366: MITCHELL, DAVID. - Piraten. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
20900: MITRASING, F.E.M. - Constitutionele regelingen van Suriname. Verzameling van rechtsregelingen betreffende de Surinaamse staat.
31419: MIYOSHI, MASAO. - As we saw them. The first Japanese embassy to the United States (1860).
15973: MODERA, J(USTIN). - Verhaal van eene reize naar en langs de Zuid-Westkust van Nieuw-Guinea gedaan in 1828, door Z.M. corver Triton, en Z.M. coloniale schoener De Iris.
31777: MOENS, PETRONELLA. - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
3459: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN. - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders naar oude scheepsjournalen naverteld.
23508: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
30770: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
32354: MOERMAN, J. - De piraten komen. Uit het stout bedrijf der watergeuzen.
25992: MOES, J. - Amsterdam en de VOC.
26720: MOESHART, H.J. - Een miskend geneesheer. Dr. Jan Karel van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857.
26718: MOESHART, H.J. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
6557: MOLENGRAAFF-GERLINGS, C. - Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollansch-Brazilië 1636-1644.
229: MOLLEMA, J.C. - Een muiterij in de achttiende eeuw. Het afloopen van het Oost-Indische Compagnieschip Nijenborg in 1763.
6173: MOLLEMA, J.C. - De reis om de wereld van Olivier van Noort 1598-1601.
6172: MOLLEMA, J.C. (RED.). - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
6625: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
3461: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
5494: MOLLEMA, JARIE CORNELIS. - Geschiedenis van Nederland ter zee.
34539: MOLTENO, PERCY ALPORT. - Selections from the correspondence of Percy Alport Molteno 1892-1914. Edited by Vivian Solomon.
34066: MOLUCCAS. - Gezigt van Banda. - Gezigt van Ceram. - Gezigt van het dorp in de Pas Baguala en het blokhuis Middelburg. - Gezigt van Ternate.
22794: MONTAGUE, MARY WORTHLY. - Letters of the right honourable Lady M-y W-y M-e; written during her travels in Europe, Asia and Africa, to persons of distinction ... which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. New edition.
31731: MONTAGUE, MARY WORTHLY. - Embassy to Constantinople. The travels of Lady Wortley Montague. Introduced by D. Murphy. Edited and compiled by Chr. Pick.
10706: MONTANUS, ARNOLDUS. - Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappy in't Vereenigde Nederland, aen de kaisaren van Japan: vervatende wonderlyke voorvallen op de togt der Nederlandsche gesanten: beschryving van de dorpen, sterkten, steden, landschappen, tempels, gods-diensten, dragten, gebouwen, dieren, gewasschen, bergen, fonteinen, vereeuwde en nieuwe oorlogs-daeden der Japanders.
30593: MONTGOMERY, JAMES. - The West Indies, and other poems. 4th edition.
30738: MOOIJWEER, MARIANNE. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
34716: MOOR, MAGGIE DE & WILHELMINA H. KAL. - Indonesische sieraden.
33775: MOORE, WENDY. - Malacca.
11158: MOORE, WILLIAM V. - Indian wars of the United States, from the discovery to the present time, with accounts of the origin, manners, superstitions, etc. of the aborigines.
29238: MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN. - Insulindische brieven, over de herziening van't regeerings-reglement van 1854.
33709: MOORE, BOB & HENK VAN NIEROP. (ED.). - Colonial empires compared. Britain and the Netherlands, 1750-1850. Papers delivered to the 14th Anglo-Dutch Historical Conference, 2000.
19396: MOOREHEAD, ALAN. - Rum jungle.
804: MOOY, HENRIËTTE. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787. 2e herziene en vermeerderde druk.
33022: MOOY, HENRIËTTE. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787.
32334: MORDAL, JACQUES. - Twenty-five centuries of sea warfare. Translated by L. Ortzen.
19476: MOREE, PERRY. - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
22498: MOREE, P.J. - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603.
20401: MOREE, P.J. - A concise history of Dutch Mauritius, 1598-1710. A fruitful and healthy land.
16699: MOREIRA, GASPAR. - Le 'livro de marinharia' de Gaspar Moreira. Introduction et notes par L. Bourdon et L. de Albuquerque.
9736: MORELL, JOHN REYNELL. - Algeria: the topography and history, political, social, and natural of French Africa.
20987: MORGA, ANTONIO DE. - Sucesos de las Islas Filipinas. Translated and edited by J.C. Cummins. 2nd edition.
28815: MORGAN, LEWIS HENRY. - Third annual report of the Regents of the University, on the condition of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian Collection.
19722: MORISON, SAMUEL ELIOT. - The European discovery of America. The northern voyages A.D. 500-1600.
32027: MORISON, SAMUEL ELIOT. - Christopher Columbus mariner.
31413: MORLEY, JOHN DAVID. - Pictures from the Water Trade. An Englishman in Japan.
33254: MOROCCO. - NAUFRAGE DU BATEAU A VAPEUR LE PAPIN le samedi 6 Décembre 1845 à 11 heures du soir, le navire fit côte au Nord de Mazagan, sur un banc de sable, à 2 ou 3 encâblures de la terre; sa chiminee en tombant écrasa plusieurs hommes de l'équipage, le bâtiment fut coupé en deux à l'arrière des Chaudières et de 151 personnes qui montaient le bateu à vapeur, 76 seulement purent être sauvés, tout le reste s'englouit dans les flots en fureur et dans la nuit du 6 au 7 Décembre. - Le dessin représente la situation du Papin le 6 Décembre à 5 heures du matin.
33027: MORRELL, MARGOT & STEPHANIE CAPPARELL. - Shackleton's way. Leadership lessons from the great Antarctic explorer. With a preface by Alexandra Shackleton.
33677: MORRIS, SAMUEL KABOO. - The life of Sammy Morris. A spirit-filled African Boy.
13960: MORRISON, T., A. BROWN, A. ROSE. (ED.). - Lizzie. A Victorian lady's Amazon adventure.
20206: MORSE, SIDNEY E. - Premium questions on slavery, each admitting of a yes or no answer; addressed to the editors of the New York Independent and New York Evangelist.
17279: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - The cross-staff. History and development of a navigational instrument.
16772: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. - Field guide of whales and dolphins.
32467: MOSER, HENRI. - A travers l'Asie centrale. La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
27124: MOSLEY, N. - African switchback.
32907: MOSSEL, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van het schip. - Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van het schip. - Manoeuvres met zeil- en stoomschepen.
33963: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Zijden draad. China en Nederland 1600-2015.
33964: MOSTERT, TRISTAN & JAN VAN CAMPEN. - Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600.
34372: MOTTAU, S.A.W. - Glossary of terms used in official correspondence of the government of Sri Lanka, compiled from records at the National Archives.
3619: MOUNTFIELD, DAVID. - A history of polar exploration.
17394: MUIR, MARCIE. - A bibliography of Australian children's books.
33748: MUKHERJEE, RAMKRISHNA. - The rise and fall of the East India Company. A social appraisal.
33759: MUKHERJEE, S.N. - Sir William Jones: a study in eighteenth-century British attitudes to India.
34385: MULDER, HANS & ERIK ZEVENHUIZEN. (RED.). - De natuur op papier. 175 jaar Artis Bibliotheek.
9020: MULDER, J.A.N. - Mysticism & everyday life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience.
34323: MULLEN, RICHARD. - Birds of passage. Five Englishwomen in search of America.
2863: MULLER, J.P. - Uit de eerste marinejaren van Dirk Jan (Dignus Jacobus Boom). Bewerkt door Kuwiks (QX= J.P. Muller).
31862: MÜLLER, C. - China en de Chineezen. De lotgevallen eener familie in het Hemelsche Rijk.
6440: MULLER, FREDERIK. - Catalogue of books, maps, plates on America, and of a remarkable collection of early voyages .. presenting an essay towards a Dutch-American bibliography. (Amst., 1872-75). Reprint. With subject- and personal names index by G.J. Brouwer.
2168: MÜLLER, JOHANNES. - Ueber Alterthuemer des Ostindischen Archipels, insbesondere die Hindu-Alterthuemer und Tempelruinen auf Java, Madura und Bali. Nach Mittheilungen Brumunds und v.Hoevells aus dem Hollaendischen bearbeitet.
34428: MULYADI, S.W.R. (ED.). - Hikayat Indraputra. A Malay romance.
31694: MÜNCHHAUSEN, HIERONYMUS VON. - Zonderlinge reizen en lotgevallen van den vrijheer von Munchhausen. Naar het Hoogduitsch (van G.A. Bürger).
34599: MÜNCHING, L.L. VON. - Koninklijke Hollandsche Lloyd. De N.V. Zuid Amerika Lijn, de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd en de N.V. tot voortzetting van den Koninklijke Hollandsche Lloyd.
7228: MUNNICK, O.M. DE. - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld.
19938: MUNRO, WILLIAM BENNETT. - Crusaders of New France. A chronicle of the Fleur-de-Lis in the wilderness.
32018: MUNRO, D.J. - The roaring forties and after.
33025: MURPHY, DAVID. - The Arctic Fox. Francis Leopold McClintock. Discoverer of the fate of Franklin.
25596: MURPHY, HENRY CRUSE. - Anthology of New Netherland or translations from the early Dutch poets of New York with memoirs of their lives. N.Y, 1865. Reprint.
33737: MURRAY, JOHN. - A handbook for travellers in India and Pakistan, Burma and Ceylon. Including the Portuguese and French possessions and the Indian states. 16th edition.
25573: MURRIN, MARY R. (ED.). - Religion in New Jersey life before the civil war. Papers presented at the 14th Annual New Jersey History Symposium, 1982.
19246: MURTAGH, JAMES G. - Australia: the catholic chapter.
32470: MYDDLETON, W.H. - By the Swanee River. American sketch. (A coon's dream of the past).
30975: TIPU SULTAN OF MYSORE. - Tippoo Saibs two sons delivered up to Lord Cornwallis, as hostages after he had so gloriously conquered that proud sultan at Seringapatam, the capital of the Mysore county in the East Indies in 1792.
18984: MYTINGER, CAROLINE. - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
11688: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren (Peronneau van Leyden en Christiaan Sepp).
31766: NAGELKERKE, G.A. - Literatuur-overzich van Suriname tot 1940. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te Leiden.
24301: NANSEN, FRIDTJOF. - Sibirien. Ein Zukunftsland. 3. Auflage.
27778: NANSEN, FRIDTJOF. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Neue Ausgabe. 2. Auflage.
24430: NANSEN, FRIDTJOF. - Durch den Kaukasus zur Wolga. (Aus dem Norwegischen von Th. Geiger).
3883: NANSEN, FRIDTJOF. - Vers le Pôle. Traduit et abrégé par Ch. Rabot.
1740: NANSEN, FRIDTJOF. - 'Farthest North' being the record of a voyage of exploration of the ship Fram 1893-96 and of a fifteen months' sleigh journey by Dr. Nansen and Lieut. Johansen with an appendix by Otto Sverdrup, captain of the Fram.
33113: NANSEN, FRIDTJOF. - Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
32860: NANSEN, FRIDTJOF. - Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
810: NANSEN, FRIDTJOF. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Mit einem Beitrag von Kapitän Sverdrup.
31997: NANSEN, FRIDTJOF. - Spitzbergen. 2. Auflage.
34623: NAPIER, PRISCILLA. - Barbarian eye. Lord Napier in China, 1834. The prelude to Hong Kong.
34613: NAVARI, L. - Cyprus and the Levant. Rare books from the Sylvia Ioannou Foundation.
24342: NÁVAY DE FÖLDEÁK, A. DE. - La Hongrie. Son rôle économique. Préface M.E. Levasseur.
33347: NAVE, FRANCINE DE. (RED.). - Philologia Arabica. Arabische studiën en drukken in de Nederlanden in de 16de en 17de eeuw.
33453: NEALE, FREDERICK ARTHUR. - Narrative of a residence at the capital of the kingdom of Siam; with a description of the manners, customs and laws of the modern Siamese.
32856: NECK, JACOB CORNELIS VAN. - Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). Medegedeeld door H.T. Colenbrander.
253: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning.
34097: NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRAND VAN WARWIJCK. - Waerachtigh verhael van de schip-vaert op Oost-Indien, ghedaen by de acht schepen, onder .. admirael Jacob van Neck, en de vice-admirael Wybrand van Warwijck, van Amsterdam gezeylt in den jare 1598. Hier achter is aen-ghevoeght de voyagie van Sebald de Weert, naer de Strate Magalanes.
32791: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck. De heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
30813: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel V: De reis naar Ternate. Het journaal van H.D. Jolinck, Reijer Cornelisz (en) Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
34047: NECK, JACOB CORNELIS VAN & WYBRANT VAN WARWIJCK. - A. Het kleyn Turxken genaemt Goeytjen, daer de Nederlanders veel goet van kochten. B. Een edelman gaende achter straet, met sijn slaeff achter hem. C. Een vrouw van Banda achter straet gaende met haer slavinne achter haer.
25145: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint.
32787: NECK, JACOB CORNELISZ VAN & WYBRANT WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
657: NEDERVEEN MEERKERK, H. VAN. - Recife. The rise of a 17th-century trade city from a cultural-historical perspective.
31169: NEEDHAM, JOSEPH. - Clerks and craftsmen in China and the West. Lectures and addresses on the history of science and technology. Based largely on collaborative work with Wang Ling, Lu Gwei-Djen and Ho Ping-Yü.
8736: NEIL, JAMES. - Palestine explored. With a view to its present natural features, and to the prevailing manners, customs, rites, and colloqual expressions of its people, which throw light on the figurative language of the bible. 7th edition.
34265: NESLO, ELLEN. - Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863.
34712: NESS, EDWARD C. VAN & SHITA PRAWIROJARDJO. - Javanese wayang kulit. An introduction.
6515: NEW NETHERLAND. - A CATALOGUE OF RARE DUTCH PAMPHLETS RELATING TO NEW-NETHERLAND AND TO THE DUTCH WEST- AND EAST INDIA COMPANIES AND ITS POSSESSIONS IN BRAZIL/ANGOLA/ ETC. (The Hague, 1911). Reprint.
34111: NETHERLANDS. - - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert.
34113: NETHERLANDS. - - Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech).
29549: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie. October 1862.
25986: NETSCHER, A(DRIAAN) D(AVID) VAN DER GON. - Beschouwing van het op den 25e october 1858, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal voorgesteld ontwerp van wet ter afschaffing der slavernij in Suriname, voornamelijk ter aanwijzing der noodzakelijkheid om eene gelijktijdige en voldoende immigratie door wetsbepalingen mogelijk te maken en te verzekeren.
29550: NETSCHER, ADRIAAN DAVID VAN DER GON. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
30963: NETTANCOURT-VAUBECOURT, JEAN DE. - En zigzag de Singapour a Moscou. Notes de route.
33363: NEWBERRY, JOHN. - Twee reysen van Johan Newberie, de eene na het Heylig Land; en de andere na Balsara, Ormus, Persien, en weder na huys door Turkyen anno1579 en vervolgens. Mitsgaders de scheeps togt van Petro Sarmiento, naar de Straat van Magellaan, van Lima door de Zuyd-zee bevaren anno 1579. Beyde nu alseerst uyt het Engels en Spaans vertaald.
31889: NEWBURY, C.W. - The western slave coast and its rulers. European trade and administration among the Yoruba and Adja-speaking peoples of South-Western Nigeria, Southern Dahomey and Togo.
32082: NEWBY, ERIC. - The Rand Mc.Nally World atlas of exploration. Introduction by Vivian Fuchs.
31689: NEWBY, ERIC. - A traveller's life.
12205: NEWPORT, CHRISTOPHER - NIEUWPOORT, CHRISTOFFEL. - Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
34224: NEWSPAPER. - - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad.
18263: NICHOLLS, JOHN. - Recollections and reflections, personal and political, as connected with public affairs, during the reign of George III.
5303: NICOLSEN, HAROLD. - Journey to Java.
32172: NICOLSEN, HAROLD. - Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk.
12570: NIEL, ROBERT VAN. - Java under the cultivation system. Collected writings.
31975: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 5e druk.
28094: NIEMANN, G.K. - Bloemlezing uit Maleische geschriften. 3e-4e druk.
17213: NIENABER, P.J. & C.J.P. LE ROUX. - Vrystaat-fokus.
25298: NIEPER, LIC. FRIEDRICH. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien. Ein Bild aus der religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
26094: NIERITZ, GUSTAVE. - Les émigrants. Narration pour les enfants et leurs amis.
34269: NIERSTRASZ, JOHANNES LEONARDUS. - Frans Naerebout. 2e druk.
12428: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN. - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraansche mystiek.
33690: NIEUWENHUYS, ROB. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920. 2e herziene druk.
7727: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
33692: NIEUWENHUYS, ROB. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920. 2e herziene druk.
11359: NIEUWENHUYS, ROB. - Oost-Indische spiegel. Wat Nederlandse schrijvers en dichters over Indonesië hebben geschreven, vanaf de eerste jaren der Compagnie tot op heden. 2e verbeterde druk.
7730: NIEUWENHUYS, ROB. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
7361: NIEUWENHUYS, ROB & FRITS JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
32139: NIEUWENHUYS, ROB. - De mythe van Lebak.
33691: NIEUWENHUYS, ROB. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920. 2e herziene druk.
7731: NIEUWENHUYS, ROB. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
15677: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W(ijnand) O(tto) J(an). Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
33320: NIEUWENKAMP, WIJNAND OTTO JAN. - Bali, toen het nog een paradijs was. Reisverhalen, tekeningen en prenten. Met een inleiding van J.F. Heijbroek.
31861: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën.
31553: NIEVELT, CAREL VAN. (JAN VAN DEN OUDE). - Phantasieën. 2e druk.
32177: NIJGH, HENRICUS. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door H. Stapelkamp.
18903: NIJLAND, E(VERT). - John Williams, de apostel van Polynesië.
13541: NILSSON, STEN. - European architecture in India 1750-1850.
30849: NOBLE, JOHN. - Zuid-Afrika, zijn verleden en zijn heden. Eene beknopte geschiedenis van de Europeesche volkplantingen aan de Kaap. Uit het Engelsch.
31455: NOEVER, PETER. (ED.). - Das alte Japan. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen.
34233: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - Een vlodt, een onderlegger.
33639: NOOMS, REINIER (ZEEMAN). - Quelque navieres desseigner & graver par Remij Zeeman.
31141: NOONAN, F. THOMAS. - The road to Jerusalem. Pilgrimage and travel in the age of discovery.
34649: NOORD, SANDRA VAN. (RED.). - Kas di shon. Plantagehuizen op Curaçao, vroeger en nu.
5470: NOORDUYN, J. (RED.). - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer.
34517: NOORT, OLIVIER VAN. - De reis om de wereld 1598 - 1601. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. IJzerman.
32658: NOORT, GERRIT. - De weg van magie tot geloof. Leven en werk van Albert C. Kruyt (1869-1949), zendeling-leraar in Midden-Celebes, Indonesië. The road from magic to faith. Life and work of Albert C. Kruyt (1869-1949), missionary in Central Celebes, Indonesia (with a summary in English).
2571: NOORT, OLIVIER VAN. - Om de wereld. De eerste Nederlandse omzeiling van de wereld onder leiding van Olivier van Noort, 1598-1601. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
8377: NOORT, OLIVIER VAN. - De reis om de wereld 1598 - 1601. Met inleiding en aanteekeningen uitgegeven door J.W. IJzerman.
34354: NOREL, KLAAS. - Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen).
8935: NOROIT, MICHEL. - De Marseille à Toulon par les Antipodes.
33761: NORRIS, J.A. - The first Afghan war 1838-1842.
32095: NORTH, MARIANNE. - A vision of Eden. The life and work of Marianne North. Preface by J.P.M. Brenan. Foreword by A. Huxley. Biographical note by B.E. Moon.
22234: NORTON, EDWARD FELIX, J.G. BRUCE, A.O. - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest. Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren.
29226: NOSSE, J(AN) J(ACOB). - De werkelijkheid van een Nederlandsch-Indischen droom.
32783: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao. Deel II: Bijlagen. Bewerkt door C. Hokke.
7715: NOUHUYS, JAN WILLEM VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao.
34572: NOVELLI, LUIGI. - Shanghai. Architetettura & citta tra Cina e Occidente. Architecture & the city between China and the West.
4743: NOVOTNY, JAROSLAV & JIRI MAREK. - Das Land der Tausend Inseln. Bilder aus Indonesien.
25530: NYACK. - OLD NYACK. AN ILLUSTRATED HISTORICAL SKETCH OF NYACK-ON-THE-HUDSON. Nyack, 1928. Facsimile edition published in commemoration of the centennial of the village of Nyack's incorporation on February 27, 1883.
31460: NYPELS, G(EORGE). - Japan-Nederland in Oost-Azië. Eene militaire studie.
34281: NYPOORT, JOHANNES VAN DER, GISBERTUS VOETIUS, A.O. - Illustris Gymnasii Ultraiectini inauguratio una cum orationibus inauguralibus.
32346: OAKESHOTT, WALTER. - Founded upon the seas. A narrative of some English maritime and overseas enterprises during the period 1550 to 1616.
30649: OBERHOLSTER, J.J. - The historical monuments of South Africa. Translated from the Afrikaans by B.D. Malan.
34130: OCKELOEN, G. - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. Amsterdam, 1939. Herdruk.
30867: ODENDAAL, B.J. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ned. Geref. Kerk.
32062: ODERWALD, JAN. - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde. Met een voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
1180: OEHLENSCHLÄGER, ADAM GOTTLIEB. - Brieven naar huis geschreven op eene reis door Duitschland en Frankrijk, in de jaren 1816 en 1817. Uit het Deensch naar de Hoogduitsche vertaling.
31511: OEI, LOAN. (RED.). - Indigo. Leven in een kleur.
31412: OKAMOTO, KIDO. - The American envoy (Townsend Harris). A play. Translated by Masanao Inouye.
23986: OKKER, FR. - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
27297: OLBRECHTS, F.O. - Maskers en dansers in de Ivoorkust.
32116: OLDFIELD, J.R. - Popular politics and British anti-slavery. The mobilisation of public opinion against the slave trade 1787-1807.
31945: OLEARIUS, ADAM. - Persiansche reyse/ uyt Holsteyn, door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien, door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten (van) Frederick, Erf-heer in Noorwegen .. aen de koninck van Persien en van daer te landt naer Oost-Indien. Waer in veel vreemde ontmoetingen en gheleghentheden der voor-noemde landen en volckeren beschreven zijn. In't Hooghduyts beschreven .. en nu in't Neder-Duyts over-geset.
31456: OLIPHANT, LAURENCE. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.
8122: OLIVEIRA, EUZEBIO PAULO DE. - Regioes carboniferas dos Estados do Sul. Rio de Janeiro, 1918. - L.F. Gonzaga de Campos. Relatorio apresentado ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio anno de 1921.
18071: OLIVER, W.H. - The story of New Zealand.
34586: OLIVIER, JOHANNES. - Land- en zeetogten in Nederland's Indie, en eenige Britsche etablissementen, gedaan in de jaren 1817 tot 1826. Deel II.
10308: OLSEN, ÖRJAN. - La conquête de la terre. Histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusq'a nos jours. Traduit du Norvègien par E. Guerre.
34414: OLTHOF, W.L. (ED.). - Babad tanah Djawi in proza. Javaansche geschiedenis loopende tot het jaar 1647 der Javaansche jaartelling .. naar de uitgave van J.J. Meinsma in het Nederlandsch vertaald. Poenika serat babad tanah Djawi wiwit saking nabi adam doemoegi ing taoen 1647.
3854: OMMANNEY, F.D. - South latitude.
32078: OOSTEN, F.C. VAN. - Schepen onder stoom. De geboorte van het stoomschip.
31816: OOSTERVELD, PIET. - Nederlandse Spitsbergen expeditie 1968-'69.
21890: OOSTERZEE, JOHANNES JACOBUS VAN. - Op reis. Nieuwe bladen uit de portefeuille.
30692: OOSTINDIE, GERT. (RED.). - Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. 2e druk.
10081: OOSTINDIE, G. & E. MADURO. - In het land van de overheerser. II Antillianen en Surinamers in Nederland, 1634/1667-1954. 2e druk.
20284: OOSTINDIE, G. (ED.). - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
31582: OOSTING, HENDRIK JAN. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld.
6176: OPSTALL, MARGARETHA ELISABETH VAN. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607-1612. With a summary in English.
34049: MAURITS VAN ORANJE. - Clare af-beeldinghe, ofte effigien, der voornaemste conspirateurs, staende op het lichaem van de hoofdeloose Arminiaensche slange. Waer in vertoont word hoe den Orangien boom/ mitsgaders religie ende justitie in spijt van't bedrogh en den vervallen boom, door de strael Gods/ beschermt word.
20772: ORMAN, RICHARD A. VAN. - The explorers. Nineteenth century expeditions in Africa and the American West.
22489: ORT, J.W.C. - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde kerk in Suriname (1667-1800).
34239: ORTELIUS, ABRAHAM. - Asiae nova descriptio.
32047: OS, PIET VAN - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman. Pietos.
30157: OSSENBRUGGEN, F.D.E. VAN. - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
9732: OTOROHANGA, W.B. - Where the white man treads. Selected from a series of articles contributed to 'The New Zealand Herald' and 'The Auckland Weekly News'; including others now published for the first time. 2nd revised edition.
18324: OTTMANN, VICTOR. - Vom Wilden Westen zum Korallenmeer. Erlebnisse und Abenteuer eines Überseedeutschen.
4752: OTTOW, WILLEM MARTIN. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
32854: OUDEMANS, A.C. - Iets over de journalen van Van Neck en anderen.
3464: OUDENDIJK, JOHANNA K. - Maerten Harpertszoon Tromp.
6601: OUDSCHANS DENTZ, FRED. - Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname.
12430: OVERBECK, H. - Javaansche meisjesspelen en kinderliedjes. Beschrijving der spelen, Javaansche liederteksten, vertaling.
507: OVERBEEK, D.A. - Iets over Boeddhoe en zijne leer. (Uittreksel uit eenen brief).
19776: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom.
30494: OVERBEKE, AERNOUT VAN. - De rymwercken. 9e druk. Op nieuws van veele fauten gezuivert.
13401: OVERIJSSEL. - LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt.
33568: OVERMEER FISSCHER, JOHANNES FREDERIK VAN. - Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk.
6044: OVERVOORDE, J.C. & P. DE ROO DE LA FAILLE. - De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
27207: OWEN, RICHARD. - Saga of the Niger.
27317: OWENS, WILLIAM A. - Slave mutiny. The revolt on the schooner Amistad (in 1839).
15415: OXENHORN, HARVEY. - Tuning the rig. A journey to the Arctic.
34295: ÖZBARAN, SALIH. - The Ottoman response to European expansion. Studies on Ottoman-Portuguese relations in the Indian Ocean and Ottoman administration in the Arab lands during the sixteenth century.
12510: PAASMAN, B. (RED.). - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
33720: PAAUWE, JACOB. - Het Wapen van Amsterdam (1654-1667) a Dutch East Indies' ship, shipwrecked on 19 September 1667, on the south coast of Iceland.
13984: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
24058: PAËRL, HETTY. - Geschiedenis van Suriname. Verteld en getekend.
30795: PAESIE, RUUD. - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.
25309: PAESIE, RUUD. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
34182: PAESIE, RUUD. - Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.
21439: PAESIE, RUUD. - Het VOC-schip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
32935: PAESIE, RUUD. - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Bezorgd en ingeleid.
33431: PAESIE, RUUD. - Geschiedenis van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Opkomst, bloei en ondergang.
19538: PAGE, THOMAS NELSON. - In ole Virginia or Marse Chan and other stories.
32551: PAIEWONSKY, ISIDOR. - Eyewitness accounts of slavery in the Danish West Indies also graphic tales of other happenings on ships and plantations.
33642: CHINESE PAINTINGS. - Ten Chinese paintings.
33641: CHINESE PAINTINGS. - Twelve Chinese paintings.
34014: PALEMBANG. - - Schetskaart van de residentie Palembang. Schaal 1 : 300.000.
8634: PALESTINE. - - Drie weken in Palestina en op den Libanon. Naar den 4e druk, uit het Engelsch vertaald.
34554: PALGRAVE, WILLIAM COATES. - The commissions of W.C. Palgrave. Special emissary to South West Africa 1876-1885.
33654: PALLAS, (PETER SIMON). - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'Allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck & Langlès.
3884: PALM, W.H.G. - Walvisschen en walvischvaart.
21150: PALMER VAN DEN BROEK, WILLEM. - Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
32555: PALMER, COLIN A. - Human cargoes. The British slave trade to Spanish America, 1700-1739.
131: PALMIER, L.H. - Indonesia and the Dutch. (1900-1960).
21770: DUTCH CHURCH OF NEW PALTZ. - Records of the Refomed Dutch Church of New Paltz, N.Y. containing an account of the organization of the church and the registers of consistories, members, marriages, and baptisms. (Translated by D. Versteeg).
31337: PAN, LYNN. - Sons of the yellow emperor. The story of the overseas Chinese.
34006: PANCHATANTRA. - Panchatantra II. & III. Edited, with notes by G. Bühler. 4th edition, revised.
21736: PANCKRIDGE, H.R. - A short history of the Bengal Club (1827-1927).
33446: MAKASSAR - UJUNG PANDANG. - Samboepo in't verschiet.
8535: PANIAGUA, MANUEL JORRETO & ISIDORO MARTINEZ SANZ. - Guia Colombina, aceptada oficialmente por la junta del centenario.
14147: PARAMARIBO. - - Vue de la rade et de la ville de Paramaribo.
30842: PARAMARIBO. - - Het plein te Paramaribo.
25825: PARANAVITANA, K.D. - Land for money. Dutch land registration in Sri Lanka.
30580: PARANAVITANA, K.D. - An inventory of Sri Lanka maps in the General State Archives in the Netherlands.
32761: PARAVICINI DI CAPELLI, WILLEM BARTHOLOMÉ EDUARD. - Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa. Gedaan in den jaare 1803. Uitgegee en toegelig met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in het Engels deur W.J. de Kock.
31860: PARIS. - - Paris.
5492: PARK, MUNGO. - Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. With an appendix, containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell. Second edition.
20238: PARKER, JOEL. - An address before the citizens of Cambridge, October 1, 1856.
9746: PARKES, HENRY. - Fifty years in the making of Australian history.
34159: PARKINSON, SYDNEY. - A Journal of a Voyage to the South Seas, in His Majesty’s Ship, The Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks on his late expedition, with Dr. Solander, round the World.
25812: PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (RED.). - Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
10786: PARMENTIER, JAN. - De holle Compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
29073: PARMENTIER, J. (RED.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28873: PARMENTIER, JAN. (RED.). - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
27095: PARRINDER, G. - West African religion. Illustrated from the beliefs and practices of the Yoruba, Ewe, Akan, and kindred peoples.
13758: PARRY, WILLIAM EDWARD. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations. 2nd edition.
32022: PARRY, ANN. - Parry of the Arctic. The life story of Admiral Sir Edward Parry 1790-1855.
32343: PARRY, J.H. (ED.). - The European reconnaissance. Selected documents.
34098: PASSCHIER, COR. - Bouwen in Indonesië 1600-1960.
34099: PASSCHIER, COR. - Building in Indonesia 1600-1960.
34065: PATAGONIA. - De rivier van St. Juliaan, gelyk zy zich op doet, opwaarts te zien by laag water. - De haven van Sint Juliaan gelyk zy zich vertoont op de rivier nederwaarts te zien by laag water, en zich uitstrekkende van het eiland Goed Recht tot aan den ond van de rivier.
10299: PATON, JAMES. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 6th and 3rd edition.
18880: PATON, JAMES. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 5th edition.
10890: PATON, FRANK H.L. - Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
8775: PATON, (MARGARET) WHITECROSS. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by Jas. Paton. 5th edition.
34504: PÄTZOLD, KLAUS. - Die Palau-Sprache und ihre Stellung zu anderen indonesischen Sprachen.
6592: PAUL, H. - Nederlanders in Japan 1600-1864. De VOC op Desjima.
31274: PAULA, CHRISTA. - The road to Miran. Travels in the Forbidden Zone of Xinjiang.
9650: PAULI, REINHOLD. - Bilder aus Alt-England.
30565: PAULIDES, HENDRIK. - De Javaansche sawah.
7888: PAULITSCHKE, PHILIPP. - Die Afrika-Literatur in der Zeit von 1500 bis 1750 N.Ch. Ein Beitrag zur geographischen Quellenkunde. (1882). Nachdruck.
34272: PAULUS, PIETER. - Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk.
34364: PAULUSZ, J.H.O. & B.A. LOND. (ED.). - Secret minutes of the Dutch Political Council 1762.
27150: PAYSAN, KL. - Tscholliré. Ein afrikanisches Königreich. Mit einem Anhang über die geschichtlichen und völkerkundlichen Zusammenhänge von Klaus Schubert.
20279: PEABODY, EPHRAIM. - Slavery in the United States: its evils, alleviations, and remedies. Reprinted from the North American Review, Oct. 1851.
20994: PEARD, GEORGE. - To the Pacific and Arctic with Beechey. The journal of lieutenant George Peard of H.M.S. 'Blossom' 1825-1828. Edited by Barry M. Gough.
33741: PEARSON, M.N. - The Portuguese in India.
19638: PEARSON, M.N. - Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the 16th century.
31464: PEDLAR, NEIL. - The imported pioneers. Westerners who helped build modern Japan.
34519: PELSAERT, FRANCISCO. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 2e druk.
2794: PELSAERT, FRANCISCO. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia. (Uitgegeven door) G.C. Molenwijk.
11382: PELSAERT, FRANCISCO. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 3e druk.
3749: PELSAERT, FRANCISCO. - De geschriften van Francisco Pelsaert over Mughal Indië, 1627. Kroniek en Remonstrantie. Uitgegeven door D.H.A. Kolff en H.W. van Santen.
32684: PEMBERTON, J. - On the subject of 'Java'.
34581: PENANG. - Penang. The city and suburbs in the early twentieth century.
20378: PENN, N. - Rogues, rebels and runaways. Eighteenth-century Cape characters.
34347: PENNING, LOUWRENS. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk.
15930: PENNINGTON, L.E. (ED.). - The Purchas handbook. Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and works about him.
30588: PEREIRA DA COSTA, F.A. - Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres.
23360: PERELAER, (MICHEL THÉOPHILE HUBERT). - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt.
28836: PERELAER, (MICHEL THÉOPHILE HUBERT). - Het kamerlid Van Berkenstein in Nederlandsch-Indië.
10857: PÉRIER, GASTON-DENYS. - Moukanda. Choix de lectures sur le Congo et quelques régions voisines. 2e édition.
20748: LA PÉROUSE, JEAN FRANÇOIS GALAUP DE. - The journal of Jean-François de Galaup de la Pérouse 1785-1788. Translated and edited by John Dunmore.
8180: PERRET, ROBERT. - La géographie de Terre-Neuve. Préface de Marcel Dubois.
7493: PERRON, E. DU. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk.
32166: PERRON, E. DU. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
34591: PERRON, E. DU. - Indies memorandum.
32348: PERRON, E. DU. - Het land van herkomst.
29367: PERRY, MATTHEW CALBRAITH - FRANCIS L. HAWKS. - Narrative of the expedition of an American squadron to the China Seas and Japan. Abridged and edited by S. Wallach.
33483: PERS, AUGUSTE VAN. - Nederlandsch Oost-Indische typen. Types indiens-neerlandais. Verzameling van groote gelithografieerde platen in kleurdruk. Naar de natuur geteekend door A. van Pers. Met een verklarende tekst in 't Hollandsch en Fransch.
33165: PESKIN, LAWRENCE A. - Captives and countrymen. Barbary slavery and the American public, 1785-1816.
33126: PETER, CARL. - Geschichte Roms. 4., verbesserte Auflage.
31786: PETERS, MARION. - De wijze koopman. Het wereldwijde onderzoek van Nicolaes Witsen (1641-1717), burgemeester en VOC-bewindhebber van Amsterdam.
22633: PETERS, MARION. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
13563: ST. PETERSBURG. - GEHEIME GESCHIEDENIS VAN HET PETERSBURGSCHE HOF, sedert de regering der keizerin Elizabeth, tot den dood van den grootvorst Constantijn. Uit de nagelatene papieren van een oud staatsman. Uit het Hoogduitsch.
20799: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
20801: PETREJUS, EGBERT WILLEM. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
28686: PETRUS BLUMBERGER, J.TH. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
32011: PETTERSSON, HANS. - Westward ho with the 'Albatross'.
31955: PFEIFFER, IDA. - Laatste reis van Ida Pfeiffer naar Madagaskar, door Duitschland, Nederland, de Kaap en Mauritius. Voorafgegaan door eene korte levensschets der schrijfster. Naar het Hoogduitsch.
30981: WORLD FAIR PHILADELPHIA. - The American centennial exhibition in Philadelphia.
28518: PHILIPPI, FERDINAND. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
16000: PHILIPPINES. - REPORT OF THE GOVERNOR GENERAL (FRANCIS BURTON HARRISON) OF THE PHILIPPINE ISLANDS TO THE SECRETARY OF WAR 1919 (JANUARY 1, 1919, TO DECEMBER 31, 1919).
33746: PHILIPS, C.H. - The East India Company 1784-1834.
20125: PHILLIPS, WENDELL. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
10684: PHIPPS, CONSTANTINE JOHN. - A voyage towards the North Pole undertaken by his majesty's command 1773.
34074: PICART, BERNARD. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
33283: PICKFORD, NIGEL. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
33916: PICTET, BENEDICTUS. - De godsdiensten der wereld. .. Uit het oorsprongkelyke, in't Nederduitsch vertaalt, met byvoeginge van een noodig voorbericht door Ludovicus Gabriel Capelan.
7060: PIEKAAR, A.J. - Atjèh en de oorlog met Japan.
7544: PIEKALKIEWICZ, JANUSZ. - De boekaniers.
34171: PIELAT, BARTHELEMY. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(ARINUS) C(ORNELIS). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
11262: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
23820: PIERSON, DONALD. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
32645: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(ICOLAAS) G(ERARD). - Java en de koloniale questie.
34467: PIES, EIKE. - Willem Piso (1611-1678). Begründer der kolonialen Medizin und Leibarzt des Grafen Johann Moritz von Nassau-Siegen in Brasilien. Eine Biographie. Mit einem Nachwort von Hans Schadewaldt.
7551: PIETERSE, WILHELMINA C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
8733: PIGAFETTA, FRANCESCO ANTONIO. - Pigafetta. Relation du premier voyage autour du monde par Magellan. 1519 - 1522. Edition du texte français d'apres les manuscrits de Paris et de Cheltenham par J. Denucé.
3053: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Literature of Java. Catalogue raisonné of Javanese manuscripts in the library of the University of Leiden and other public collections in the Netherlands.
30758: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
31604: PIGEAUD, THEODORE G.TH. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, CORNELIS. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
30172: PIJNAPPEL, JAN. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, JAN. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
5934: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 2e, geheel nieuwe uitgaaf.
5935: PIJNAPPEL, JAN. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
29949: PIJPER, G.FR. - Het Boek der Duizend Vragen.
34658: PINTO, FERNÃO MENDES. - The travels of Mendes Pinto. Edited and translated by Rebecca D. Catz.
24124: PIOLET, J.B. - Les missions catholiques Françaises au XIXe siècle. Tome V: missions d'Afrique.
31315: PITCHER, PHILIP WILSON. - In and about Amoy. Some historical and other facts connected with one of the first open ports in China. 2nd edition. Shanghai 1912. Reprint.
15227: PLANCIUS, PETRUS. - Plancius 1552 - 1622. (Met) Voorwoord van J.B. van Overeem.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
32387: PLATTNER, FELIX ALFRED. - Pfeffer und Seelen. Die Entdeckung des See- und Landweges nach Asien.
34119: PLETICHA, HEINRICH & SIEGFRIED AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, HEINRICH & HERMANN SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
7417: PLEYTE, CORNELIS MARINUS. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
14324: PLIMMER, CHARLOTTE & DENIS. - Slavery. The Anglo-American involvement.
32620: PLOMP, MARIJE. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
31350: PLOPPER, CL.H. - Chinese religion seen through the proverb. (2nd edition).
34721: PLUVIER, JAN. - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
4760: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
30232: POENSEN, C(AREL). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 3e druk.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
28589: POEZE, H. A. (RED.). - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
6407: POEZE, HARRY A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
34109: POL, BAUKE VAN DER. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
31935: POL, BAUKE VAN DER. - De VOC in India. Een reis langs Nederlands erfgoed in Gujarat, Malabar, Coromandel en Bengalen.
29776: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
29760: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Een fotoreportage van land en volk. 2e druk.
20898: POLL, WILLEM VAN DE. - Suriname. Foto's en tekst.
6787: POLL, WILLEM VAN DE. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
31148: POLLAK, MICHAEL. - Mandarins, Jews, and Missionaries.
28650: POLLMANN, T. & J. SELEKY. - Terug op de Molukken.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, KATRIEN. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, MARCO. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
5495: POMPE VAN MEERDERVOORT, JOHANNES LYDIUS CATHARINUS. - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche keizerrijk en zijne bevolking.
8590: PONTING, HERBERT GEORGE. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter. 2e druk.
34477: PONZA. - Capture of the island of Ponza., Febr. 20th 1813.
33201: POOL, ROSEY & PAUL BREMAN. (RED.). - Ik zag hoe zwart ik was. Verzen van Noord-Amerikaanse negers. Verzameld, ingeleid en van vertalingen voorzien.
30564: POORTENAAR, JAN CHRISTIAAN. - Boeddha-Borobodur.
18329: POPE, KATHERINE. - Hawaii, the rainbow land.
20382: POPE-HENNESSY, JAMES. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
2125: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
31715: PORTER, J(OSIAS) L(ESLIE). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, ROBERT KER. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
24060: POS, H. (RED.). - Schrijvers prentenboek van Suriname.
20324: POST, ELISABETH MARIA. - Reinhart, of natuur en godsdienst. 2e druk.
32691: POST, LAURENS VAN DER. - The admiral's baby.
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
7661: POTHIER, ROBERT JOSEPH. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
17681: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
33122: POUQUEVILLE, FRANÇOIS CHARLES HUGUES LAURENT. - Grèce.
29368: POWELL, FRANCIS E. - With Eastern merchandise. A landman's log of life on board a cargo boat to Malaya, China, Japan, etc.
25019: POWELL, J.W. (ED.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
32325: POWELL, PHILIP WAYNE. - Tree of hate. Propaganda and prejudices affecting United States relations with the Hispanic world.
26007: PRAAMSTRA, O. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
30130: MALAY PRACTICE. - MALEISCHE SCHRIJF- EN LEESOEFENINGEN.
7091: PRADT, (DOMINIQUE - DUFOUR DE). - Du Congrès de Vienne, par l'auteur de l'antidote au congrès de Radstadt ..
34091: PRAGER, MICHAEL & PIETER TER KEURS. (ED.). - W.H. Rassers and the Batak magic staff.
33765: PRAKASH, OM. - The Dutch factories in India 1624-1627. A collection of Dutch East India Company documents pertaining to India. Translatd, annotated and edited. With the editorial assistance of V.B. Gupta.
30072: PRAWIRASOEDIRDJA. - Mededeelingen over de Dieng.
29540: PREHN, W. VAN. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
1191: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
28526: PRESCOTT, WILLIAM HICKLING. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, MET DE DAARTOE BEHOORENDE NOTA TOT TOELICHTING. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
33426: PRESSENSÉ, EDMOND DE. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, RUPERT. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
34247: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
7817: PREVOST, ANTOINE FRANÇOIS. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
18951: PRICE, WILLARD. - Adventures in paradise. Tahiti, Samoa, Fiji.
31775: PRICE, SALLY & RICHARD. - De kunst van de Marrons. Culturele vitaliteit in de Afrikaanse diaspora.
33717: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De oorlog van mijnheer Cobbé. Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Naar de bronnen bewerkt.
3478: PRIMS, FLORIS HUBERT LODEWIJK. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
25804: PRINS, BART DE. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
28758: PROULX, JEAN-BAPTISTE. - En route pour la Baie d'Hudson.
19248: PROUT, DENTON. - Henry Lawson (1867-1922). The Grey Dreamer.
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
34083: PRUD'HOMME VAN REINE, RONALD. - Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. 7e druk.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
20999: PRUTKY, REMEDIUS. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
7340: PSALMANAZAR, GEORGE - An historical and geographical description of Formosa, an island subject to the Emperor of Japan. Giving an account of the religion, customs, manners, &c. of the inhabitants. Together with a relation of what happened to the author in his travels; particularly his conferences with the Jesuits, and others, in several parts of Europe ...
34287: PTAK, RODERICH. - Sinica Lusitana. Fontes Chinesas em bibliotecas a arquivos Portugueses. Chinese sources in Portuguese libraries and archives. 1668-1871.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister. (1902-1937).
31756: PUCKLER-MUSKAU, HERMANN LUDWIG HEINRICH. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
32383: PURVES, DAVID LAING. - The English circumnavigators: the most remarkable voyages round the world by English sailors. With a preliminary sketch of their lives and discoveries. Edited with notes.
29321: PUT, PAUL VAN DER. - Het ware drama van de Bounty.
31435: PUT, MAX. - Plunder and pleasure. Japanese art in the West 1860-1930.
23126: PUTTEN, L.P. VAN. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
29773: PUTTEN, L.P. VAN. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
29553: PYTTERSEN TZ., H(ENDRIK). - Door een rooden draad verbonden. Armverzorging. - Emigratie. - Suriname.
13357: QUACK, (HENRICUS PETRUS GOTHOFREDUS). - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste woord.
33149: QUARLES, BENJAMIN. - Lincoln and the negro.
32213: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
20430: QUARLES, BENJAMIN. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
32215: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Indrukken van Java medegebragt.
4814: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
22191: QUARLES VAN UFFORD, JACOB KAREL WILLEM. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
258: QUAST, MATHIJS HENDRIKSZ. EN ABEL JANSZ. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, CAREL. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
16519: QUINN, DAVID B. & ALISON M. (ED.). - The English New England voyages 1602-1608.
20846: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Hakluyt handbook.
34627: QUINN, DAVID BEERS. (ED.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
6911: RAADT-APELL, M.J. DE. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
33449: RAAF. - DE RAAF. Kapt, P.S. van Dijk.
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
31414: RAAY, STEFAN VAN. (ED.). - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art.
11517: RABEN, R. (RED.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
14679: RADERS, REINIER FREDERIK VAN. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. VAN. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
34604: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - The history of Java. (London, 1817). With an introduction by John Bastin.
34388: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - The history of Java. (London, 1817). With an introduction by John Bastin.
31463: RAFFLES, THOMAS STAMFORD. - Report on Japan to the Secret Committee of the English East India Company. With preface by M. Paske-Smith.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34525: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
34643: RALEIGH, WALTER. - RALEGH, WALTER. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
23797: RAMOS, ARTHUR. - Die Negerkulturen in der neuen Welt. Übersetzt und eingeleitet von Richard Katz.
34702: RANDIER, JEAN. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
5900: RAS, J.J. - Hikajat Bandjar. A study in Malay historiography.
19455: RAS, J.J. - Inleiding tot het modern Javaans. (Met:) Hulpboek.
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, RALPH. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
3865: RASKY, FRANK. - De Poolreizigers. Vikingen, pelsjagers, zeevaarders en romatische avonturiers in de grimmige verlatenheid van de noordelijke ijsgebieden. Een fascinerende studie over de vroegste arctische geschiedenis.
6384: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java.
11189: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - De Pandji-roman.
34709: RASSERS, WILLEM HUIBERT. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)

9/13