Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
R0329: DEYSSEL, LODEWIJK VAN / ALBERT VERWEY. - De briefwisseling tussen Lodewijk van Deyssel en Albert Verwey. Deel I, II, III.
Y0871: DEYSSEL, L. VAN. - Verzamelde werken. Deel 1: Een liefde.
L5492: DEYSSEL, LODEWIJK VAN. - Nieuw Holland. Met een nawoord van Harry G.M. Prick.
R1635: DEYSSEL, L. VAN. - Nieuwe Kritieken.
K3755: DEZAIRE, P.N. - Handboek der poetiek.
Y7396: DHONDT, ASTERE MICHEL. - De koning en de koningin van Sikkim in de Haarlemmerhouttuinen. Gedichten Spelen, Brieven 1968-1971.
Y6673: DHONDT, ASTERE MICHEL. - Gezangen en gebeden, een selektie 1965 - 1968.
Y6755: DHONDT, ASTERE MICHEL. - God in Vlaanderen.
Y6391: DIAGHILEV, SERGEI. - Ik zit vol grootse plannen. Brieven.
Y8383: DIAMOND, JARED - Ondergang. Waarom zijn sommige beschavingen verdwenen en hoe kan de onze haar ondergang voorkomen?
B4668: DIBBETS, GERADUS RUTGERUS WILHELMUS. - Nederduitse orthographie van Pontus de Heuiter (1581). Een inleiding.
R6369: DIBBETS, KAREL. - Sprekende films. De komst van de geluidsfilm in Nederland 1928-1933.
R6024: DIBBITS, L. - Leve de Koning!
B3488: DIBDIN, THOMAS FROGNALL. - Bibliomania or Book-Madness.
M5198: DIBNER, BERN. - Burndy Library in mitosis.
T7466: DIBON, P. - Le fonds neerlandais de la bibliotheque academique de Herborn.
L3407: DICKE, GERD UND KLAUS GRUBMULLER. - Die Gleichzeitigkeit von Handschrift und Buchdruck.
Y0293: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby. Vertaling Jan Nieuwenhuis.
B2694: DICKENS, CHARLES. - In krystliet yn proaza. Oerset ut it Ingelsk troch Jabik Veenbaas.
K7667: DICKENS, CHARLES. - Een kerstzang in proza. Vertaling J.B. van Amerongen en geillustreerd door Frans Lammers.
Y5084: DICKENS, CHARLES. - Het verlaten huis. Met platen. Uit het Engelsch vertaald door C.M. Mensing. Drie delen.
K7935: DICKENS, CHARLES. - Een kerstvertelling. Vertaling Godfried Bomans.
R1224: DICKENS, CHARLES. - Schetsen uit Amerika.
T3041: DICKENS, CHARLES. - Olivier Twist. Nieuwe vertaling.
T3039: DICKENS, CHARLES. - Kerstvertellingen: Eene geesteverschijning. - De nieuwjaarsklokken. - Het krekeltje in den schoorsteen. - De strijd des levens. - De bezeten man. - De hulst-boom. - De zeven arme reizigers.
T3040: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge. Vertaling van C.M. Mensing.
T3043: DICKENS, CHARLES. - Een reiziger, die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
R1236: DICKENS, CHARLES. - Onze wederzijdsche vriend. Vertaling Mevr. v. Westhreene. Houtgravuren naar teekeningen van J. Barnard.
Y4153: DICKENS, CH. - Het krekeltje in den schoorsteen. Eene vertelling bij den huiselijken haard. Met platen.
R1222: DICKENS, CHARLES. - Jozef Grimaldi. Een reiziger die geen handel drijft. Vertellingen en schetsen.
Y6863: DICKENS, CHARLES. - Een kerstlied in proza. Vertaald door J. Kuylman met inleiding door L.S.
L8974: DICKER, AGNES. - Karakter en cultuur der Romeinen in St. Augustinus' de Civitate Dei I-V.
L8184: DICKINSON, EMILY. - Gedichte.
T0340: DICKINSON, EMILY. - Selected poems.
T2636: DICKINSON, EMILY. - Veel Waan is schoonste Logica. Vertaald door Peter Verstegen en Marko Fondse.
B1824: DICKMANN, FRITZ. - Der Westfalische Frieden.
W9814: DICKSON, ROBERT/JOHN PH. EDMOND. - Annals of Scottish printing. From the introduction of the art in 1507 to the beginning of the seventeenth century. With analytical descriptions of books printed and an index of names subjects and titles.
R2284: DIDEROT, D. - Regrets sur ma vieille robe de chambre & Lettre a une jeune mariee. [Met een toelichting door E.B. Mayer-Swart].
L1071: DIDYMUS (= T.J. WERNDLY). - Gedichten.
MK0108: DIEBENER, WILHELM (ED.). - Monograms & Decorations from the Art Nouveau Period.
M2931: DIEDERICH, J. (ED.). - Vijf eeuwen boek in Nederland.
T3856: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 30 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T3857: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 29 (1989).
T3855: DIEDERIKS, H, E.A. (ED.). - Textielhistorische Bijdragen 31 (1991). Sociale aspecten van kleding.
T2660: DIEKERHOFF, F.L. - De oorlogsvloot in de zeventiende eeuw.
B2508: DIEKMAN, ANNEMIEKE. - Terug naar Start. Ondernemers over de eerste jaren van hun bedrijf.
K7411: DIEKMANN, MIEP. - Het varken dat spaarvarken wilde zijn.
H6813: DIEKMANN, MIEP. - Als je het nog niet wist. Voorlichting en levenskunst voor teenagers.
B1876: DIEKSTRA, RENE. - Winter aerdigheden, Winter naerdigheden. Beknopt overzicht van het ijsvermaak en de geschiedenis van de schaats.
R4371: DIEKSTRA, F.N.M. - A dialogue between reason and adversity. A late Middle English version of Petrarch's De Remediis. Edited from MS Ii.VI. 39 of the University Library, Cambridge with an introduction notes and glossary and the original Latin text.
K6234: DIELS, GERARD. - Het doornen zeel.
W0524: DIELS, GERARD. - Na de bevrijding.
Y2965: DIELTIENS, KRISTIEN EN ERIKA COTTELEER. - De nieuwe knecht van Sinterklaas.
T0429: DIEMER, H. - Het belang van de Christelijke Pers. Drie Radio-Redevoeringen.
B7285: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
B5801: DIEMER, WILLEM. - Mijn herinneringen aan Gerrit Achterberg.
B7888: DIEMER, WILLEM. - Het rood-wit-blauwe boekje voor (niet-)scholieren met als bovenste kwart(ier) een pe(n)dant rood boekje voor collega's.
Y0542: ICK DIEN. - Terreur-Bloemen.
T6555: HOLLANDS DIEP. - Hollands Diep. Cultureel opinieblad. Losse nummers: 1e jaargang Nrs: 1-3-4. 2e jaargang. Nrs: 1-3-7-9-10-11-12-13-20-22-23. 3e jaargang Nrs.: 4-5-8-9-11-12/13.
Y2557: DIEPEN, ARMAND. - Het verslag der Tilburgsche Wol-industrie en Hendrik Muller Szoon, of bescherming contra vrijhandel.
T6599: DIEPEN, ARMAND. - Mr. N.G. Pierson en de sociale quaestie.
L0147: DIEPENBROCK, ALPHONS. - Diepenbrock Herdenking.
R8870: DIEPENBROCK, ALPHONS / EDUARD REESER. (ED.). - Verzamelde geschriften van Alphons Diepenbrock. Bijeengebracht en toegelicht door Eduard Reeser in samenwerking met Thea Diepenbrock.
T7960: DIEPENHORST P.A. - Sociale Wetgeving.
T9782: DIEPENHORST, P.A. - Het Revisionisme.
R8984: DIEPENHORST, P.A. - Het Nationaal-Socialisme.
R7456: DIEPENHORST, I.A. - Gevaren en kansen der pers.
T5934: DIEPENHORST, P.A. - Naast het Kruis de Roode Vaan.
T4402: DIEPENHORST, G.A. - Socialistische Ministers in een niet-socialistisch Ministerie.
T5505: DIEPENHORST, P.A. - De Klassieke School in de Economie.
B0334: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] DIEPENHORST, P.A. - Groen van Prinsterer's strijd voor de Christelijke School.
T4036: DIEPENHORST, P.A. - Universiteit en Maatschappij.
T4037: DIEPENHORST, P.A. - De Vrije School in de Grondwet.
R7422: DIEPENHORST, P.A. - Het collectief Arbeidscontract.
B5626: DIEPHUIS, H.H. - Griekse mythologie.
K6366: DIEPSTRATEN, JOHAN J. - Rozen die bloeien. Decadente gedichten.
B6863: DIEPSTRATEN, JOHAN. (ED.). - Over Gerrit Komrij. Beschouwingen en interviews.
M2727: DIEPSTRATEN, JOHAN (REDACTIE). - Het verlangen om er niet te zijn. Beschouwingen over het werk van Willem Brakman.
Y3293: DIER, AMADEUS. - Alt Wien Album.
K6919: DIERCKS, G.F. - Virgilius. Een keuze uit vertalingen van zijn werk. Verzorgd, ingeleid en van verbindenden tekst voorzien.
R2471: DIERCKS, LOUK. - Gijsbert van Amstel.
Y0943: DIERCKS, G.F. & J.C.F. NUCHELMANS. - Latijn dat leeft. Repertorium van Latijnse woorden en uitdrukkingen in het Nederlands van nu.
L5989: DIERCXSENS, MARIE. - L'Homme ne d'un homme ou Will I am Shake-speare.
T9283: DIEREN. E. VAN. - Socialistisch Gevaar. Eene bijdrage tot de kennis der besmettelijke zielsziekten, tevens een waarschuwing aan autroiteiten, ouders en onderwijzers enz.
R8454: DIEREN, J.W. VAN. - De lof van Schellingerland. Voorwoord Jac. P. Thijsse.
L7335: DIEREN, E. VAN. - De averechtsche geestesrichting der zoogenaamde 'Nieuwlichters' op allerlei gebied; in het bizonder die der Kollewijners en hun verderfelijke invloed op onderwijs, taal en volk.
Y0520: DIERLAMM, GOTTHILF. - Die Flugschriftenliteratur der Chartistenbewegung und ihr Widerhall in der offentlichen Meinung.
L7465: DIETEREN, REMIGIUS. - Veertig jaren arbeiderswoningen in Limburg 'Ons Limburg' 1911 - 1951.
R6597: DIETZ, P.A. - Mensch en Droom. Een studie over het droomleven.
R7238: DIETZ, P.A. - Verschijningen en Verschijnselen. Een studie van het Physische Mediumschap.
R8392: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie der Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
R4652: DIETZGEN, JOZEF. - Het Evangelie van de Sociaal-Democratie. Zes toespraken voor arbeiders. (Bewerkt door Jos. Loopuit).
K5366: DIF NR. I. - Maakt het verschil.
L7151: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel in den vreemde. een studie over de vertalingen van Vondels gedichten en werken in het buitenland.
L4577: [VONDEL] DIFEREE, HENDR. C. - Vondel's leven en kunstontwikkeling. Met portretten.
R8776: DIFEREE, HENDR. C. - Onze roeping in de twintigste Eeuw. Historisch-Socilogische schets, als rede uitgesproken in het gebouw Eensgezindheid te Amsterdam den 23 Februari 1901.
L7433: DIJCK, LEEN VAN. - De Voorpost, een nieuwe episode in het Elsschot-Bormsverhaal.
B4560: DIJCKMANN, J. - Korte regels van den Nederlandschen Versbouw.
K1152: DIJK, C. VAN. - Halcyon. Het mooiste typografische tijdschrift ooit in ons land gemaakt & 'Halcyon, inhoud 1940-1942'.
B6440: DIJK, IS. VAN. - De imitatie van Thomas a Kempis.
R5158: DIJK, JOHANNES M. VAN. - Lucius Annaeus Seneca. Over de voorzienigheid en het kwaad.
T8351: DIJK, OTTO. - De laatste der kolonialen en andere televisie-spelen.
R7116: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 24, nrs. 1-12, 1937 en jaargang 25, nrs. 1-12, 1938.
R7117: DIJK, HENK VAN (RED.). - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 13, nrs. 1-26, 1926.
B7723: DIJK, A.F.L. VAN. - Perspectieven bij Kierkegaard. Woord vooraf W.J. Aalders.
L1164: DIJK, A. VAN. - Cornelius Musius, een Delftse martelaar van 1572.
H2987: DIJK, T.A. VAN. - Taal Tekst Teken. Bijdragen tot de literatuurteorie.
M4010: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
Y1864: PISUISSE & VAN DIJK. - Repertoire Jean-Louis Pisuisse & Antoinette van Dijk. Aan de vleugel Jan Hemsing. Tournee 1916.
M9461: DIJK, OTTO. - De photograaf. Een televisiespel.
K0019: DIJK, EVERT VAN. - Over den Oceaan, onze Oost-West vlucht Europa-Amerika.
R7038: DIJK, MAARTEN. - Het begrijpen van muziek. Een poging tot verdieping van het muziekgenot.
K0689: DIJK, C. VAN. - Alexandere A.M. Stols 1900 - 1973. Uitgever/Typograaf. Een documentatie. Met een lijst van door Stols uitgegeven en/of typografisch verzorgde boeken door C. van Dijk en H.J. Duijzer.
Y6698: DIJK, PIER VAN. - Verdacht van pozie.
B9854: DIJK, EVERT VAN. - Kalligrafie.
T2602: DIJK, HANS VAN EN BAUKJE FINET VAN DER SCHAAF. - Die Historie van Coninck Karel ende van Elegast. L'histoire du Roi Charles et d'Elegast.
Y1467: DIJK, GER VAN. - Van `Der Beghinenlande`tot Begijnhof. De Geschiedenis van het Begijnhof van 1307 tot heden.
T4553: DIJK, HENK VAN. - Het Jonge Volk. Orgaan van de Arbeiders-Jeugdcentrale. Jaargang 22, nrs. 1-12, 1935.
T3102: DIJK, KL. VAN. - Titanenstrijd 1939-1945. Een overzicht van deze oorlog met 6 kaarten.
T9273: DIJKEMA, F. - De Sacramenten der Roomsche Kerk.
R4757: DIJKGRAAF, A. - Liberale Zegeningen en Sociale Nooden.
C1078: DIJKHORST, G. VAN / L.J. LODEWIJKS EN G.W. MEIJER. - Drukvormbehandeling.
B6287: DIJKHUIS, WILLEM. - De ketens van de smid.
H8855: DIJKHUIZEN, GUUS. - Wacht nog even met snurken. tekeningen van Hans Kanters.
K8667: DIJKHUIZEN, GUUS. - Hier Guus.
M7125: DIJKHUIZEN, GUUS. - Een bewijs van wild plezier. Ontuchtige schrijfsels.
R8814: DIJKMANS VAN GUNST, G.H. - Illegaliteit samenwerking en zuivering.
L4653: DIJKSTERHUIS, AALTJE. - Thomas und Gottfried. Ihre konstruktiven Sprachformen.
T0876: DIJKSTERHUIS, E.J. E.A. - Descartes et le cartesianisme hollandais. Etudes et documents.
Y0596: DIJKSTRA, WALING. - De Friske Husfrieun, Rim en Onrim. Fiftsiende-Sextsiende Boek. Tredde - Fierde - Fifte Jefte.
T9602: DIJKSTRA, JAN GERARD. - Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche Pest-Epidemieen der XVIIde eeuw.
H9575: DIJKSTRA, PERRY. - Ik hing aan je nachtjapon.
L4530: DIJKSTRA, GERRIT. - Bijdrage ta de kennis fan it libben, de persoan en it wurk fan Dr. Eeltsje Halbertsma 1797 - 1858.
B3599: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
B6846: DIJL, FRANK VAN. - Een Nieuwe Tirade? De winderigheid van een proper ventje.
T2140: DIJXHOORN, A.Q.H. - Antwoord op De wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in Februari 1940 van I.H. Reynders.
K7700: DIK, S.C. - Relatieve termen.
Y7950: DIKKERS, IRENE. - Mijn man vertelt me nooit wat...
L7903: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en taal van Amsterdam in het verleden.
T5031: DILLEN, J.G. VAN. - De sociaal-economische geschiedenis in haar verhouding tot economie, sociologie en politieke geschiedenis.
L7548: DILLEN, J.G. VAN. - Mensen en achtergronden. Studies uitgegeven t.g.v. de tachtigste jaardag van de schrijver.
T5966: DILLEN, J.G. VAN. - De Russische Revolutie.
R0946: DILLEN, KAREL. - Wim Maes.
B6771: DILLEN, J.G. VAN. - Omstandigheden en psychische factoren in de economische geschiedenis van Nederland.
L3432: DILLEN, J.G. VAN EN JO DAAN. - Bevolking en Taal van Amsterdam in het verleden.
R9279: DILLEN, KAREL. (SAMENST.). - Bormsverzen. Inleiding en smenstelling Karel Dillen.
Y7738: DIMENSIE. - Dimensie Literair tijdschrift, bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. + Uitgaven van Dimensie 1989. + Nieuwsbrief 3.
B4345: DIMENSIE. - Hans Andreus nummer.
L6906: DIMENSIE. - Maurice Gilliams.
B2442: DIMENSIE. - Pierre H. Dubois nummer.
Y6202: DIMENSIE. - Dimensie. Driemaandelijks Literair Tijdschrift. Bibliografie oktober 1976 - oktober 1980. Vijfde jrg. nr 1 bis.
R3781: DIMENSIE. - Maurits Mok - nummer.
T3259: DIMITROV, GEORGI. - Tegen het fascisme. Een eenheidsfront der Internationale Arbeidersklasse en der Volkeren na het tractaat van Munchen.
L3315: DINAUX, C.J.E. - Levend verleden. Literaire herinneringen.
K3279: DINAUX, C.J.E. - Auteurs van nu. Gegist bestek, deel III. Met 24 schrijversportretten.
B4515: DINAUX, C.J.E. - Gegist bestek. Benaderingen en Ontmoetingen Deel I en 2.
M2510: DINESEN, ISAK. [=BLIXEN, KAREN]. - Wintervertellingen. Vertaling H.J. Scheepmaker.
R5582: DINGELDEIN, W.H. - Het losse hoes Groot Bavel. Uit de geschiedenis van een Twentsch erf.
L4926: DINGEMANS, HERMAN HENRY. - Alghazali's boek der liefde.
L9493: DINGS, MATT. - Oproer en blues. Belfast, Warschau, Praag, Lissabon, Napels, Helsinki, Berlijn.
R8549: DIOSKORIDES. - Roskamtonen. Honderd rijmen.
Y4445: CE QU'IL FAIT DIRE. - Ce qu'il fait dire. Pour la defense des revolutionnaires persecutes en U.R.S.S. Pour le droit d'asile, contre la guepeou. 1934-1935. nrs: 2 - 3.
Y2699: L'ACTION DIRECTE. - L'Action Directe, organe de la Conferation generale du travail. Deuxieme annee 1906. nrs: 13-15-18-21. Troisieme annee 1907. nrs. Numero special 29 Septembre - 15- 17- 19. 4e annee 1908. nrs: 6- 7- 10-13-14.
L9229: DIRKZWAGER, JAN MARGARETHUS. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883, Grondlegger van de Moderne Scheepsbouw in Nederland.
L6846: DIS, ADRIAAN VAN. - Noord Zuid. Een modern sprookje.
M5896: DIS, ADRIAAN VAN. - Casablanca. Schetsen en verhalen.
W7644: DIS, ADRIAAN VAN. - Het beloofde land & In Afrika. Reisromans.
M5626: DIS, ADRIAAN VAN. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
L1133: DIS, ADRIAAN VAN. - De reisromans: Een barbaar in China, Het beloofde land, In Afrika, Palmwijn en de Casablanca-verhalen.
K9433: DIS, ADRIAAN VAN. E.A. - Alles is te koop.
Y5308: DIS, ADRIAAN. - Krantenknipsels van/over Adriaan van Dis.
H4878: DIS, ADRIAAN VAN. - Op oorlogspad in Japan.
P0959: DIS, ADRIAAN VAN / TILLY HERMANS. (SAMENG.) - Het land der letteren. Nederland door schrijvers & dichters in kaart gebracht.
K0994: DIS, ADRIAAN VAN. - Familieziek. Een roman in taferelen.
K2262: DIS, L.M. VAN EN JAC. SMIT (EDS.). - Den bloem-hof van de nederlantsche ieught. Naar de drukken van 1608-1610. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd.
R2491: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
R1450: DIS, ADRIAAN VAN. - Een barbaar in China. Een reis door Centraal-Azie.
M9019: DIS, ADRIAAN VAN. - Indische duinen. Roman.
Y7435: DIS, ADRIAAN VAN. - Een waarze sat.
Y4367: DIS, ADRIAAN VAN. - De wandelaar. Roman.
H5085: DIS, ADRIAAN VAN. - Zoen.
M6429: DIS, ADRIAAN VAN. - De rat van Arras, novelle.
K7403: DISCHE, IRENE. - Een huis voorgoed. novelle. Vertaling Tinke Davids.
W6456: DISCHE, IRENE. - Vrome leugens. Twee novellen en vijf verhalen. Vertaald door Tinke Davids.
K3927: DISTER, JULES. - Vermorzelde honden.
B8353: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar's Persgids.
Y5203: DITMAR, J.W. VAN. - Vreugdegalm, bij het plegtstatige inwijdings-feest van den nieuwgebouden R.C. Kerk De Zaaijer, Op den 30sten Mei 1837.
Y5982: NIJGH & VAN DITMAR. - Nijgh & Van Ditmar Najaar 1984. (Najaarslijst)
L7314: DITMAR, W.P.A. - Gezondheid een kostbaar bezit. Voorwoord D.J. Rengers Hora Siccama.
Y7574: NIJGH & VAN DITMAR. - Uitgeverij Nijgh & Van Ditmar. Map met 36 prospectussen, 21 bestelkaartjes, 3 fondslijstjes Nimmer dralend reeks 1954-1955 en 1 fondslijst, 11 diversen.
B3543: DITMARSCH, PETER VAN. - Dierbaar nachtgezicht. Een keuze uit zijn gedichten.
R9798: DITTRICH VAN WERINGH, KATHINKA. - Der niederlandische Spielfilm der dreissiger Jahre und die deutsche Filmemigration.
B6599: DITTRICH, KATHINKA EN HANS WURZNER (RED.). - Nederland en het Duitse Exil 1933-1940.
R3215: DITTRICH, Z.R. - Het verleden van Oosteuropa. Maatschappelijke en culturele dynamiek tot het eide der middeleeuwen.
T5386: DIVENDAL, LEO. - Het glazen oog.
R6745: DIVENDAL, JOOST. (ED.). - De lastige lezer. Prikkelende beschouwingen over de relatie tussen journalistiek en publiek.
R0956: DIVIS, VLADIMIR. - Appolinaire. Chronique d'une vie. Documents.
B3953: DIX, J.F.CH. - Klim- en hangplanten en hoe ze toe te passen in tuin en huis.
T0245: DIX, J.F.CH. - Bloembollen.
R9390: DIX, J.F.CH. - Narcissen voor kamer en tuin. Voorwoord Ernst H. Krelage.
R6967: DIXELIUS, HILDUR. - De pleegkinderen. Vertaald uit het Zweedsch door S. van Praag.
Y4760: DJATIPIT. [=F.J. APPELMAN]. - Memoires van een houtvester. Geillustreerd door Charles Burki.
B6016: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
K9128: DJOJOPOESPITO, SOEWARSIH. - Buiten het gareel. Indonesische roman. Met een inleiding van E. du Perron.
R1156: DOBBELAER, A.J.M. (ED.). - Hora est. Bibliografie van de proefschriften. Katholieke Universiteit Nijmegen 1923-1998.
Y1208: DOBERT, EITEL WOLF. - Un Nazi decouvre la France. Pages de Journal.
MK0075: DOBLHOFER, ERNST. - Stemmen in steen. De ontcijfering der oude schriften. Vertaling W. van Lakwijk.
T8356: DBLIN, ALFRED. - De moord op een boterbloem en andere verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Pieter Cramer.
L7401: DOBREE, BONAMY. - Daniel Defoe.
R8482: DOCKUM, H.C. VAN. - Vacantie-notities uit Friesland.
T7798: DOCTOR, JURIS. - Jan Salie?
T7404: DOCTORANDUS. - Blijft Uzelf. Beschouwingen over politiek en humanisme.
Y8728: DOCTOROW, E.L. - Een huis op de prairie.
W3741: DOCTOROW, E.L. - De watervang. Vertaald door Sjaak Commandeur.
H5883: DOCTOROW, E.L. - De wereldtentoonstelling. Vertaling Willem van Toorn.
H0546: DOCTOROW, E.L. - Billy Bathgate. Vertaald door Willem van Toorn.
L0501: DODDE, N.L. - Het rijksschooltoezicht in de Bataafse Republiek.
T7305: DODDEMA, C. - Een levensdraad breekt.....
Y2298: DODION, LOTTE. - Kanonnenvlees.
L5346: DOEL, H.G. VAN DEN. - Daar moet veel strijds gestreden zijn. Dirk Rafaelsz Camphuysen en de Contraremonstranten. Een biografie.
Y1783: DOEL, H.W. VAN DEN. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
T7432: DOELMAN, C. - Arnhem, stad der bezitloozen.
T4908: DOELMAN, C. - Vijf jaar beschaving. Don't forget.
Y8895: DRUCK DOENDE. - Druck doende.Officieel orgaan van de Nederlandse sectie van de Motiefgroep "Papier en Druk". De nummers 2 t/m/ 25 + index + L. Reiz e.a., Drukpersen, 1987. 52 p.
Y0341: DOES DE BIJE, AMBROOS VAN DER. - Bedenkingen tegen de beweerde meerderjarigheid van den Prins van Oranje, bij de vervulling van zijn achttiende jaar en zijne afkomst uit Guilelmus Eremita.
L5069: DOES, LEENDERT P. VAN DER. - Christian Science als sociaal verschijnsel.
T4726: DOES, G.W. VAN DER. - De inhoud van onze nationale gedachte. Voorwoord P.W. Kamphuisen.
B0868: DOES, J.C. VAN DER. - De afscheiding in haar wording en beginperiode.
B0852: DOES, J.C. VAN DER. - Kruisgezinden en Separatisten.
R9265: DOESBURG, THEO. - Het onvergankelijke kruid.
H9313: DOESSCHATE, G. TEN. - Rolduc. Als Middeleeuwse Voorpost der Wis- Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
T8006: DOEVE, EPPO. - Doeve. Part of the Paper.
Y7602: DOEVE, EPPO. - Vouwvel: Luctor et Emergo. Dutch National Disaster Fund. Design Eppo Doeve.
W4286: DOEWINA, M.J. - Huize Avondroze.
Y6424: DOFF, NEEL. - Dagen van honger en ellende. Vertaling Anna van Gogh-Kaulbach. Inleiding F.M. Wibaut.
K8194: DOFF, NEEL. - Keetje Tippel. Vertaald door Wim Zaal.
T4124: DOGGER, G.A. (WOORDEN) THEO VAN ZUTPHEN (MUZIEK). - Buurmans Griet (Voor Gemengd Koor).
L6251: DOHLE, MAX (ED.). - IJsvrij. De beste schaatsverhalen uit de Nederlandse literatuur. Met een inleiding van Ben van der Burg.
R3387: DOHMEN, LEO (VOORWOORD). - Johan Rham 1943-1967.
T5509: DOHNA KOTZENAU, HERMAN ZU. - De verteringen van weelde en het loon van arbeid. Vertaling P.N. Muller.
Y1383: DOK, W. VAN. - Mijn verantwoording. Een terugblik op vijf jaren bezettingstijd na vijf maanden bevrijding.
Y4682: DOKKU, J.D.C. VAN EN CATHARINA VAN RENNES. - Oranje-Nassau-Cantate voor meerstemmig kinderkoor Op 33. Woorden en Muziek. Cijferzetting van W. Zijlstra.
T9523: DOKKUM, MARIUS VAN. - Marius van Dokkum. [Schilderijen].
B7536: DOKKUM, J.D.C. VAN. - Nederlandsche muziek in de negentiende eeuw.
R0369: DOLLEMAN, W.F. - Nederland in de oorlog.
R0371: DOLLEMAN, W.F. - Weg met het reformisme! Weg met het nat. bolsjewisme! Strijdt mee tegen het fascisme!
L7513: DOLLEMAN, HANS (VOORZITTER). - [Uitnodiging en Programma voor de] Algemene Vergadering KVGO 1996.
Y6196: DOLS, J.M.E. - Bibliographie der Moderne Devotie. Aflevering 1-3.
Y4992: DOMALAIN, JEAN-YVES. - Panjamon Koppensneller op Borneo. Vertaling Hans de Vries.
R1559: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
T7785: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Rede over de regeling van den krijgsdienst. / Tweede rede over de regeling van den krijgsdienst.
R0228: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Pilatustype of De Twijfelaar. Een voordracht.
R7248: DOMELA NIEUWENHUIS, F.J. - Geschiedenis der Evang.-Luthersche Gemeente te 's-Gravenhage.
R0686: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Het vraagstuk der eedsformule.
T9112: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
T9111: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Vertellingen voor het volk.
R2781: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - De Demetriustype of de belangzuchtige. Een voordracht.
R2782: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Gamalieltype of de verstandige raadgever. Een voordracht.
R4754: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Peter Kropotkine. Van Prins tot Anarchist.
T4398: DOMELA NIEUWENHUIS, FERDINAND. - Ferdinand Domela Nieuwenhuis archief. Inventaris.
B9978: DOMELA NIEUWENHUIS, F. - Hoe ons land geregeerd wordt op papier en in de werkelijkheid.
L7294: DOMINICUS, F.C. (ED.). - Twee kluchtspelen. Bernagie 'Het studente-leven' Langendijk ' De wiskunstenaars'.
L5349: DOMINICUS, F.C. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
K1518: DOMINICUS, J. - Op reis naar Indonesie.
T4694: DOMINIK, H. - Land uit vuur en water. Geautoriseerde vertaling door K. Frits.
Y7128: DOMMELEN, LOU VAN. - Albert. Gedicht van Lou van Dommelen. Voor te dragen door Mevr. A. Verbeeck de Swerdt.
B0549: DOMMISSE, HANNEKE. (ED.). - Helaas! voor altijd zwijgt de cither.. pozie uit oude dozen, samengelezen, uitgegeven en verantwoord door H. Dommisse met een Voor- en Narede naar Conrad Busken Huet en een Ten Geleide van W. Gs. Hellinga.
K2429: DOMMISSE, HAN. - Adieu Adieu sweet bahnhof.
Y4322: HET DOMPERTJE. - Het Dompertje van den Ouden Valentijn, Jaargang 1887/88. Nrs: 1 t/m 24.
Y6957: DON, COR. - Buitengaats. Gedichtjes van de zee. Derde bundel.
T4076: DONAHUE, LEO. - Encyclopedia of Batik Designs.
Y2590: DONCK, MICH VAN DER. - Broederband. Vlaams Nationaal Maandblad. 15e jrg 1979. nrs. 6/7 - 8 - 9.
K9066: DONDERS, F.M.S. - Symposion: over de psychologie van de tijdschriftlezer.
Y0503: DONDEYNE, A. - Gezagscrisis in Vlaanderen. Beschouwingen over de Leer- en Rechtsmacht van de Kerkelijke Hierarchie.
H8651: DONGALA, EMMANUEL B. - Het vergeten kind. Vertaald door P. Sarkar.
K4005: DONGELMANS, BERRY /FRITS VAN OOSTROM/PETER ZONNEVELD. (EDS.). - Dierbaar magazijn. De bibliotheek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde.
B9769: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Digital Access to Book Trade Archives.
B8332: DONGELMANS, BERRY ET AL. (EDS.). - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 16 / 2009.
K2034: DONGELMANS, B. - De Stroom & Het Getij. Bibliografische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices.
L6461: DONGELMANS-MAC LEAN, HELEEN (ED.). - De Verdieping van Nederland / Legacy of the Netherlands.
H5134: DONGEN, KEES VAN. - Van Dongen 1877-1937. Eere-Tentoonstelling.
Y0364: DONGES, CARL. - Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beitrage zu den Bezienhungen des Oraniers zu seinen Stammlanden.
H5065: DONK, ALBERT. - Ontroerend is dit alfabet.
T7481: DONKER, P.A. - Winter '44-'45 in Holland. A winter never to be forgotten.
W3266: DONKER, ANTHONIE. - Kruistochten.
K4718: DONKER, ANTHONIE. - De vrijheid van den Dichter en de Dichterlijke Vrijheid. Een critiek op de moderne pozie.
W3325: DONKER, ANTHONIE. - De Einder, Verzamelde gedichten gekozen uit de bundels Acheron, Grenzen, Kruistochten, De draad van Ariadne, Gebroken licht, Onvoltooide symfonie, Orcus en Orpheus
K3215: DONKER, ANTHONIE. - Ben ik mijn broeders hoeder? Verbeeldingen van Kain en Abel.
M0091: DONKER, ANTHONIE. - Grenzen.
P0994: DONKER, ANTHONIE. - De draad van Ariadne.
T7967: DONKER, N. EN H.J. SCHIMMEL. - Nederland. Eerste deel 1860. Met medewerking van verschillende Letterkundigen.
K3133: DONKER, ANTHONIE. - De dichter en de muze. Verzen over dichten, gedicht, dichter, en dichterschap. Bijeengebracht door ...
K8075: DONKER, ANTHONIE. - Ter zake. Beschouwingen over litteratuur en leven.
M4830: DONKER, ANTHONIE. - V in vers. De bezetting en het verzet in verzen.
Y5309: DONKER, ANTHONIE. - Krantenknipsels van/over Anthonie Donker.
K3425: DONKER, ANTHONIE. - Karaktertrekken der vaderlandsche letterkunde.
B4907: DONKER, ANTHONIE. (RED.). - De onbeslagen spiegel problemen der letterkundige critiek.
T9157: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
B8815: DONKER, ANTHONIE. - Nijhoff, de levensreiziger. Een schets van zijn dichterschap.
P0309: DONKER, ANTHONIE. - Ik zoek Christenen. Spel van Ahasverus in tien tooneelen.
Y1440: DONKER, P.A. - Winter '44-'45. Een winter om nimmer te vergeten.
H3881: DONKER, ANTHONIE. - Fausten en Faunen. Beschouwingen over boeken en menschen.
H5777: DONKER, ANTHONIE. - De gestalten van Tachtig. pozie der Tachtigers.
Y6659: DONKER, GRETHA. - J.C. Bloem meester-dichter.
H6812: DONKER, ANTHONIE. - Het sterrenbeeld.
R1798: DONKER, ANTHONIE. - Onvoltooide symphonie.
L7807: DONKER, ANTHONIE. - Penibel journaal.
L9882: DONKERS, JAN. - Gevoel voor verhoudingen. Verhalen.
L1777: DONKERS, JAN. - Gevallen van telecide.
K7540: DONKERSLOOT, N.A. E.A. - De roman als levensspiegel. Zes lezingen gehouden door N.A. Donkersloot, H.A. Enno van Gelder, M.D.E. de Leve, G. Kazemier, S. Dresden, J.H. Schouten.
R4940: [VONDEL] DONKERSLOOT, N.A. - Vondels grootheid. Rede uitgesproken op den herdenkingsavond in den Stadsschouwburg op 17 November 1937.
R5240: DONKERSLOOT, N.A. - Galathea.
T4869: DONKERSLOOT, HENDRIK. - Hendrick Donckersloot, hoogdijkheemraad van 't oude land van Althena, heemraad en waarsman van den banne van Uitwijk, schepen der heerlijkheid Uitwijk en kerkmeester van Uitwijk en Waardhuizen, 1635-1703. Een levensschets.
L5619: DONKERSLOOT, N.A. - Taalkennis voor Gymnasia, Lycea, H.B.S., Kweek- en Normaalscholen.
M1596: DONLEAVY, J.P. - De dwaalwegen van Darcy Dancer, heer van stand. Vertaling John Vandenbergh.
H9404: DONLEAVY, J.P. - De somberste zomer van Samuel S. Vertaling Salvador Hertog.
B9095: DONLEAVY, J.P. - De onverbeterlijke parvenu. Met tekeningen van de schrijver. Vertaling Rob van der Veer.
T0342: DONNE, JOHN. - Selected poems. Selected from his Songs and Sonets, Elegies, Epithalamions, Verse Letters, Divine Poems.
K4766: DONNER, J.H. - Jacht op de inktvis.
Y3855: DONNER, J.H. - Na mijn dood geschreven. Stukjes uit NRC Handelsblad, met het interview van Max Pam.
Y2306: DONNEZ, PAT. - Radeloos en betoverd. Gedichten.
M2065: DONOGHUE, EMMA. - Een kus voor de heks. Vertaald door Ardy Stegeman en Marijke Versluys.
Y3229: O'DONOGHUE, MICHAEL & FRANK SPRINGER. - De avonturen van Phoebe Zei-Geist.
L7625: DONOSO, JOSE E.A. - De verloren tijd en vijf andere korte verhalen uit de Derde Spreker Serie van NOVIB in cassette.
T1627: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Handleiding voor de vakman.
Y4025: RATH & DOODEHEEFVER. - Alles over behang. Een woord vooraf. De geschiedenis van het behangsel.Wandeling door de stijlperioden. De behangeselpapierfabricage. De taak van het staalboek. De Kleuren. Behanglinnenweverij. Wenken en raadgevingen.
M6768: DOOIJES, DICK. - Mijn leven met letters.
H6620: DOOIJES, DICK. - Over typografie en grafische kunst. Bloemlezing uit artikelen verschenen in de jaren 1953/66 hoofdzakelijk in het Drukkersweekblad.
H9248: DOOIJES, DICK. - Over de drukletterontwerpen van Sjoerd H. de Roos.
R1468: DOOIJES, DICK EN PIETER BRATTINGA. - A History of the Dutch Poster 1890-1960. Introduction by H.L.C. Jaffe.
W4184: DOOIJES, DICK. - Traditie en vernieuwing. Tien jaar Nederlandse drukkunst/1945-1955.
H7858: DOOIJES, DICK. - Horen en zien. Muziek beluisterd en bekeken door Dick Dooijes.
K2178: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
L4836: [DRUKKERIJ TRIO.] DOOIJES, D. - Flitslicht op het tijdperk der mechanisatie (1850-1950).
K0442: DOOIJES, DICK. - Wegbereiders van de moderne boektypografie in Nederland.
W7193: DOOIJES, DICK. - Boektypografische verkenningen. Uit Boekblad en andere periodieken.
B5719: DOOIJES, DICK & W.H. CROUWEL. - Boeken maken 1890-1940. De collectie Nijkerk.
H2644: DOOLAARD, A. DEN. - De partisanen en andere gedichten.
A0566: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
A0601: DOOLAARD, A. DEN. - De druivenplukkers.
B1403: DOOLAARD, A. DEN. - Hooge hoeden en pantser platen.
L4845: DOOLDER, ANTON DEN. - Lodewijk van Deyssel 1864 - 22 september - 1934.
T9696: DOOREN, FRANS VAN. - Gepolijst albast. Acht eeuwen Italiaanse pozie.
M9688: DOOREN, FRANS VAN. - Geschiedenis van de klassieke Italiaanse literatuur.
R9459: DOORENBOS, CLINGE. - De trein wacht niet... Versjes van Clinge Doorenbos, teekeningen van B. van Vlijmen.
T7209: DOORENBOS, CLINGE. - Clinge Doorenbos Kalender 1938.
L7039: DOORMAAL, J.C.A. - Onderzoekingen betreffende de Lossgronden van Zuid-Limburg.
R2425: DOORMAN, MAARTEN. - Kiekertak en Klotterbooke. Gedachten over de canon.
T8473: DOORMAN, MAARTEN. - De vrede graast zonder genade. Over literaire kritiek.
L5227: DOORN, WILLEM VAN. - Theory and practice of English narrative verse since 1833. An enquiry.
Y8282: DOORN, THEO VAN. - Uur Omega.
Y1151: DOORN, WILLEM VAN. - De late zomer van Michiel Dietvorst. Een gedichten-cyclus.
L8828: DOORN, WILLEM VAN. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
H7924: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
H7926: DOORN, JOHAN VAN. - Praktijk voor de Boekverkoper.
L0686: DOORN, JOHNNY VAN. - Langzame wals. Kronieken.
T7697: DOORN, B.A. VAN. - Schets der diakenie en hare instellingen, bij de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Amsterdam.
H6503: DOORN, JOHNNY VAN. - De lieve vrede. Legendarische momenten 1944-90.
H8986: DOORN, BOUD VAN. - Vught, dertien maanden in het concentratiekamp. (Haftling 4236). Met krabbels van Peter Zwart.
Y1152: [MANUSCRIPT]. DOORN, WILLEM VAN. - De Tibetaanse Moeder, Ballade van vroomheid.
H2914: DOORN, JOHNNY VAN. - Gevecht tegen het zuur. Diverse ontsnappingen tussen 44 en 84.
M3581: DOORN, ANDRIES VAN. [= W.J.M.A. ASSELBERGS]. - Drie balladen.
B6756: DOORN, WILLEM VAN. - Blijvende waarden.
R6422: DOORNEN, VIVIANE VAN DEN. - Leven en streven van Abraham Hans.
T6345: DOORNINCK, D.J. VAN. - Hollanders op Java en in Holland.
R2821: DOORNINCK, J.I. VAN EN A. DE KEMPENAER. - Vermomde en naamloze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche Letteren. Deel I: Schuilnamen en naamletters. Deel II: Naamlooze geschriften. Deel III: Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's vermomde en naamooze schrijvers.
Y0700: DOORNINK-HOOGENRAAD, M.M. (E.A.) - Gids Walburgskerk en Librije.
B6240: DOORSLAER, RUDI VAN. - Kinderen van het ghetto. Joodse revolutionairen in Belgie 1925-1940.
T7751: DOP, MARY SIMONE AMALIA. - Alimentatieplicht tussen echtgenoten.
K7392: DORFMAN, ARIEL. - Bedrieg de schijn. Verhalen. Vertaling Dick Bloemraad.
H9990: DORLAND, FRANK. - Luchtstrijdkrachten in den tweeden wereldoorlog en daarna.
B4227: DORLEIJN, GILLIS (RED.). - Schepelingen van De Blauwe Schuit. Brieven van Bertus Aafjes, K. Heeroma, M. Nijhoff, S. Vestdijk en Hendrik de Vries aan F.R.A. Henkels 1940-1946.
Y6136: DORLEIJN, GILLIS (ED.). - De 100 beste gedichten van 2002 gekozen door Gillis Dorleijn.
K6640: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
K6081: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
T9723: DORNA, MARY. - Drie verhalen.
H6670: DORNA, MARY. - Onmaatschappelijke voorkeur.
Y7003: DORNA, MARY. - Mijn oom Ricardo.
T5775: DORP, P. VAN. - De Katholieke Kerk is de Ware Kerk. Zij alleen zet de goddelijke zending van Christus voort.
T9439: DE DORPSSCHOOLMEESTER. - Oranjegezinden en Patriotten. Ernst en Luim. Tafereelen aan de nationale feestviering van november 1863.
L0470: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
Y5307: DORRESTEIN, RENATE. - Krantenknipsels van/over Renate Dorrestein.
H2727: DORRESTEIN, RENATE. - Ontaarde moeders.
R3947: DORRESTEIN, RENATE. - Pas goed op jezelf.
Y7670: DORRESTEIN, RENATE. - De leesclub.
Y4901: DORRESTEIN, MIEK. - Vogelvrij verklaard.
K0164: DORRESTEIN, RENATE. - Zonder genade.
K1451: DORRESTEIN, RENATE. - Het hemelse gerecht.
H9864: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
L3365: DORRESTEIN, RENATE. - Een hart van steen.
L0736: DORRESTIJN, HANS. - Met dichtgeknepen keel. Verhalen.
K3844: DORRESTIJN, HANS. - Gevaarlijke stroom.
L6467: DORRESTIJN, HANS. - Positief genieten met Hans Dorrestijn.
L6466: DORRESTIJN, HANS. - De kunst van het Lijden. of Doctorandus Kortenaar met vakantie.
Y5330: DORRESTIJN, HANS. - Krantenknipsels van/over Hans Dorrestijn.
Y8726: DORRESTIJN, HANS. - Het anti-hondenboek.
Y6683: DORRESTIJN, HANS EN FETZE PIJLMAN. - Het anti-hondenboek.
R3914: DORSSEN, JAN C.C. VAN. - De derivata van de stam 'amn' in het Hebreeuwsch van het Oude Testament.
M6351: DORSTEN, J.A. VAN. - Op het kritieke moment. Zes essays over Nederlandse pezie van de 17de eeuw.
M5085: DORTMOND, J.A. - De wereld schreef.
R4239: DOSFEL, LODEWIJK. - Cyriel Verschaeve.
R6421: DOSFEL, LODEWIJK. - Schets van eene geschiedenis der Vlaamsche Studentenbeweging (1ste deel).
L5141: DOSS S.J., P. ADOLF VON. - Die Weise Junfrau fur gebildete Jungfrauen. Gedanken und Ratschlage. Bearbeitet von Heinrich Scheid S.J.
K9948: DOSSMANN, ERNST. - Die Markische Papierlandschaft.
Y0882: DOSTOJEFSKI, F.M. - De gebroeders Karamazow. Onverkorte vertaling uit het Russisch van A. Kosloff.
T3943: DOSTOJEVSKI, FJODOR. - De vrouw van een ander en de man onder het bed. Een ongewone geschiedenis. Vertaald door A. Voogd.
R8219: DOSTOJEVSKIJ, F.M. - De droom van een belachelijk mensch. Een phantastische vertelling. Bewerkt door D.J. Kruijtbosch.
K1208: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene. Vertaling D.P. Peet.
Y6435: DOSTOJEWSKI, F.M. - Witte nachten. Sentimenteele roman. ( Uit de herinneringen van een droomer). Vertaling Z. Stokvis.
T4169: DOSTOJEWSKI, F.M. - De Gebroeders Karamazow.
T8349: DOSTOJEWSKI, F.M. - Schuld en boete. Roman.
K8554: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Arme mensen. Vertaling D.P. Peet.
T6790: DOSTOJEWSKI, F.M. - Uit het duister der groote stad. (Aus dem Dunkel der Grossstadt). Uit het Duitsch vertaald door M. Faassen.
T1169: DOSTOJEWSKI, F.M. - Een onaangename geschiedenis. Vertaling H.W. Sandberg.
Y0867: DOSTOJEWSKI, F.M. - De idioot. Roman in vier delen. VertalingJ. Jac. Thomson.
B9386: DOSTOJEWSKI, F.M. - Misdaad en straf. Vertaling Else Bukowska. Twee delen.
Y8243: DOSTOJEWSKI, FJODOR. - Krantenknipsels 1931-2014 over Fjedor Dostojewski.
Y0859: DOSTOJEWSKY, FEDOR M. - Schuld en Boete. Raskolnikow.
T8991: DOTINGA, JAN. - Nei oanlieding.
Y8558: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Het fenomeen. Gedramatiseerde documentaire over het leven van de kunstschilder Han van Meegeren.
R6964: DOUDART DE LA GREE, MARIE LOUISE. - Labyrinth.
Y0546: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring onder de Loup.
T9000: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Pomes. Traduits par Francis d'Avilla.
T6585: DOUGLAS, H. - Ander inzicht. De Studentenverklaring on de loupe.
R4920: DOUGLAS, LORD ALFRED. - Oscar Wilde. A Plea and a Reminiscence. Introduced and Annotated by Caspar Wintermans.
L4665: DOUMA, SJOERD. - Johannes Stephanus Bernard. Medicus en Philoloog 1718 - 1793.
R5697: DOUMA, A.M.H. - Anna Maria van Schurman en de studie der vrouw.
H6586: DOUST, L.A. - A manual on lettering and lay-out. Including illuminating and book decoration.
T4001: DOUTREPONT, GEORGES. - Histoire illustree de la Litterature Francaise en Belgique. Precis Methodique par George Doutrepont. 185 Illustrations.
L1963: DOUW, LEO & JAAP POST (EDS.). - Growing strong. The development of the Dutch agricultural sector; background and prospects.
B9596: [MULTATULI] DOUWES DEKKER, ANNETTA - De waarheid over Multatuli en zijn gezin. Een antwoord aan: Julius Pee, Menno ter Braak e.a.
T5018: DOUWES DEKKER, A.M. - De roeping der Nederlandsche Vrouw als Propagandiste voor de Volks- en Schoolbaden.
Y7269: DOUWES DEKKER, EDUARD / MULTATULI. - Ik ben zwanger van denkbeelden. Toelichting: Annemarie Kets-Vree.
T5579: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
B9939: DOUZOU, OLIVIER. - Mono Le Cyclope. YoYo L'Ascenseur. Jojo La mache.
H2420: DOVER, K.J. - Homoseksualiteit in het klassieke Griekenland. Vertaling Wim Hottentot.
T2656: DOVIFAT, EMIL. - Der amerikanische Journalismus. Mit einer Darstellung der journalistischen Berufsbildung.
L7369: DOVRING, FOLKE EN E.M. MEIJERS. - Une partie de l'heritage litteraire De Grotius retrouvee en Suede. Boeken uit de bibliotheek van De Groot in de Universiteitsbibliotheek te Leiden.
M0979: DOYLE, RODDY. - Paddy Clarke Ha Ha Ha. Vertaling Rob van Moppes.
L8044: DOZY, R.P.A. - Over den gunstigen invloed, dien de omwentelingen in Frankrijk, sedert 1789, hebben uitgeoefend op de studie der middeleeuwsche geschiedenis.
L2728: DOZY, G.J. - Spel en spelen.
L4115: DOZY, JAN DIONIJS. - Het Feminisme als zedelijk vraagstuk.
L3776: DRAAISMA, HENK. - Van Flevo- tot IJsselmeer.
Y2778: DRAAISMA, DOUWE. - Vergeetboek.
Y7020: DRAAISMA, DOUWE. - Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. De geheimen van het geheugen.
Y5738: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Lanceloet en het hert met de witte voet. Tekstuitgave met inleiding en woordverklaring.
Y5739: DRAAK, MAARTJE (ED.). - Palet van Middelnederlandse Epiek.
Y6507: DRAAYER-DE HAAS, ALBERTINE. - Vrouwen.
T7905: DRABBE, J. - Neerland's kracht. Tien brieven over de defensie.
Y6663: DRABBE, L.H.A. - De sluier.
R9332: DRABBE, L.H.A. - Het dappere Hollandse leger. Met een bijschrift van Herman Heijermans, verzorgd en uitgeluid door Wim Zaal.
H0815: DRABBLE, MARGARET. (ED.). - The Oxford Companion to English Literature.
Y1256: DRAHN, HILDE. - Hurra die Wehrmacht! Mit farbigen Bildern von Curt Schulz-Steglitz.
R2701: DRAKONDAIDIS, FILIPPOS. - Op weg naar Ofrynio. Tafereel. Vertaling H. Hokwerda.
M3096: DRAKULIC, SLAVENKA. - Hologrammen van angst. vertaling C. Jansen.
L7947: DRAYER, ELMA & PETER VAN DER VEN (EDS.). - De God van Nederland. Opzoek naar het hogere in de lage landen.
R7390: DREES, W. - Lassalle en Marx. Het begin der moderne socialistische beweging.
T6393: DREES, W. - Het Overheidsbedrijf.
Y4525: DREES, W. - W. Drees: zijn land, zijn partij, zijn beleid.
R5847: DREES, W. - Op de kentering. Het democratisch socialisme en de toekomst.
Y2279: DREHMANNS, PETER. - Grafleggingen. Gedichten. Met tekeningen van Robbie Cornelissen.
Y6744: DRESDEN, S. - Het einde.
R7918: DRESDEN, S. - De literaire getuige. Essays.
T0681: DRESDEN, D. - De beul regeert.
B3898: DRESDEN, S. E.A. - Tijd en werkelijkheid in de moderne literatuur. De lezingen werden gehouden gedurende het cursusjaar 1972-1973.
K5887: DRESDEN, S. EN D.A.M. BINNENDIJK. - Critiek op de tweesprong. Vertoog in brieven.
Y2577: DRESDEN, D. EN J. GOUDRIAAN. - Rapport uitgebracht door D. Dresden en J. Goudriaan tijdens hun verblijf te Curacao van 14 December 1946 tot 16 Januari 1947 t.b.v. Het Welvaartsplan Nederlandsche Antillen 1946
L1921: DRESDEN, S. - Bezig zijn met literatuur.
Y0736: DRESDEN, S. - Vervolging, vernietiging, literatuur.
B0521: DRESDEN, S. EN S. VESTDIJK. - Marionettenspel met de dood. Over het wezen van de detective-story.
R7913: DRESDEN, S. - Wereld in woorden. Beschouwingen over romankunst.
M2735: DRESDEN, S. - Existentie-philosophie en literatuurbeschouwingen.
R0124: DRESEN-COENDERS, LENE. - Het verbond van heks en duivel. Een waandenkbeeld aan het begin van de moderne tijd als symptoom van een veranderende situatie van de vrouw en als middel tot hervorming der zeden.
B5185: DRESSLER, HELMUT. - Werden und Wirken der Buchergilde Gutenberg.
H7840: DRESSLER, MAX. - Kunstler Anatomie.
K9865: DREWES, J.B. - Het Wilhelmus. De geestelijke achtergrond van ons volkslied.
L0076: DREWES, A.J. - Erpenius over werkwoorden.
K9342: DREWES, J.B. - Taalstudie en taalonderwijs.
H7100: DREXHAGE, HEMMO. - Dieren op versvoeten. 60 lichtvoetige gedichten uit het dierenrijk bijeengebracht door ....
B4417: DREYER, A. - Altmunchen im Spiegel des Humors.
M7090: DRIALYS, LORD. - The beautiful Flagellants of New York.
H5945: DRIBIL, HANS. - Almanach der Meisterschule fur Deutschlands Buchdrucker in Munchen.
K2083: DRIEL, LO VAN. - Een leven in woorden. J.H. van Dale - schoolmeester - archivaris - taalkundige.
H1384: DRIEL, W. VAN. - Studies on the conversions of amino acids in soil.
Y7024: DRIEL, MELS VAN. - Met de hand. Een culturele geschiedenis van de soloseks.
R6734: DRIESEN, FRANCOIS. - Recherches Historiques sur Tongres et ses environs, avec les plans topographiques de Tongres.
L2460: DRIESSEN, F.C. - Gogol als novellist. Bijdrage tot de kennis van zijn compositietechniek.
Y8904: DRIESSEN, BERNARDUS. - Leer-reede over de rechten van den mensch, zoals die door Hollands provisioneele representanten, zyn beschreeven, by publicatie van 31 janury 1795...Uitgesprookenden 11den Maart 1795.
Y7247: DRIESSEN, AGGIE & JAN BOELENS. - Beeldschrift.
R8251: DRIESSEN, F.C. - Turgenev gezien door Nederlandse tijdgenoten.
T4882: DRIFT, EDMUNDUS VAN DER. - Mond- en klauwzeer bij het vee en cholera bij de vogels. Voorkomen en Genezen volgens de voorschriften van Luigi Morandi.
T5853: DRIJBER, R.H. (RED.). - Overdruk Uit: Geloof en Vrijheid. Tweemaandelijksch Tijdschrift 34ste jaargang Nieuwe Serie Elfde jaargang 2e aflevering.
L3039: DRIJVER, F.W. - Velerlei beelden.
L7169: DRIJVER, F.W. - Mozaiek. Allerlei op 't gebied van Geschiedenis, volkseigenaardigheden, feesten, gebruiken, bijgeloof, taal, enz.
K8053: DRIJVERS, LODEWIJK. - Het manneken uit de maan gevolgd van De Blauwschuur. Volkssprookjes.
W0684: DRIMMELEN, WIM VAN ET AL. (EDS.). - Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek.
T3322: DRIMMELEN, C. VAN. - Verleden en heden. Een herinnering.
B3163: DRINKWATER, JOHN. - Swinburne, an estimate.
B5583: DRINKWATER, CAROL. - De Olijvenoogst. Vertaling Cherrie van Gelder.
H0951: DRION, H. - Het conservatieve hart en andere essays.
T9352: DRION, H. - Intellektuelle und Demokratie.
R7666: DROES, LODEWIJK DEN. - Zij, die vielen.
W9721: DROGETT, CARLOS. - Eloy. Vertaald door A. Sillevis.
Y1635: DROOGENBROECK, JAN VAN. - Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont.
R6749: DROOGENDIJK, J.M. - Een weezenoproer in het jaar 1809. Een verhaal uit den Fransche Tijd. Met teekeningen van A.J. Funke Kupper.
Y4978: DROOGH, THEO C. - De koelie wordt toean.
K3660: DROOGMANS, J. - Verzamelde opstellen. Twee delen. Uitgegeven ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
T2803: DROP, W. - De waarheid inzake de Maastrichtsche schietpartij op 16 October 1929. De provocatie van Katholieke zijde bewezen.
R3988: DROS, NICO. - Dromen van de bok.
Y2967: DROS, IMME / WIM HOFMAN. E.V.A - Het verhalenboek voor Sinterklaas. / Het verhalenboek voor Kerstmis. (Keerbroek).
L0667: DROS, NICO. - Familiezaken. Verhalen.
M9816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
L8816: DROS, NICO. - Ter hoogte van het Salsa-paviljoen. Roman.
Y5549: DROS, NICO. - Oorlogsparadijs.
Y6015: DROS, IMME & HARRIE GEELEN. - De groeten van de Goede Sint.
Y3165: DROS, IMME. - De huiveringwekkende mythe van Perseus. Met tekeningen van Harrie Geelen.
Y5742: DROST, AARNOUT. - Schetsen en verhalen. Het altaarstuk, De Augustusdagen, Meerhuijzen, De Kaninefaat. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door G. Kamphuis.
T0653: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met een inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
B5099: DROST, AERNOUT. - De pestilentie te Katwijk (1625). Met inleiding van Albert Verwey. Taalkundige aanteekeningen door C.G.N. de Vooys.
T1984: DROST, JOHANNA W.P. - Het Nederlandsch Kinderspel voor de Zeventiende Eeeuw.
R0942: DROST, J. - Index bijdragen en mededelingen Gelre vervolg, 1938-1987.
T4842: DROST, AARNOUT. - Meerhuijzen. Letterkundig zeden-tafereel, uit den aanvang der XVIIde eeuw (1601). De Kaninefaat, geschiedkundige karakterschets.
B0837: DROST, FOKKE. - Carel Steven Adama van Scheltema.
L3303: DROSTE, COENRAET. - Overblyfsels van geheugchenis, der bisonderste voorvallen, In het leeven den den Heere Coenraet Droste. Terwyl hy gedient heeft in Veld- en Zee- Slaagen, belegeringen en ondernemingen.
B0715: DROSTE, FLIP G. - Het taaldier mens. Een pamflet.
Y4788: DROSTE, CHR. B. - Tot betere dagen...
H7187: DROULERS, EUG. - Attributs, allegories, emblemes et symboles.
Y0435: DROZ, P.F. - La Hollande en Face de l"Europe, le 12 Mai 1874.
Y3060: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 19e jaargang 1911. Nrs. 1 t/m 25. (mist nrs: 3 - 8 - 19 - 22).
Y3059: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 33e jaargang 1925. Nrs. 1 t/m 18.
Y3058: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 22e jaargang 1914. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 1 - 2 - 6 - 9 - 12 - 24).
Y3057: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 32e jaargang 1924. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1).
Y3056: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 18e jaargang 1910. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 6 en 22).
Y3055: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 26e jaargang 1918. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 1 - 15 - 16).
Y3054: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 27e jaargang 1919. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 8).
Y3050: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 20e jaargang 1912. Nrs. 1 t/m 25. (mist nr. 21).
Y3049: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 30e jaargang 1922. Nrs. 1 t/m 27. (mist nr. 8).
Y3048: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 25e jaargang 1917. Nrs. 1 t/m 26.
Y3047: DRUCKER, WILHELMINA. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 24e jaargang 1916. Nrs. 1 t/m 26. (mist nr. 9).
T9397: DRUCKER, W. EN J.S.R. BAERVELDT-HAVER. - Evolutie. Veertiendaagsch Blad voor de Vrouw. 21e jaargang 1913. Nrs. 1 t/m 26. Mist nrs: 1 en 8.
Y9026: DRUCKER, JOHANNA. - The Alphabetic Labyrinth. The Letters in History and Imagination.
Y7862: JOURNAL FUR DRUCKGESCHICHTE. - Journal fr Druckgeschichte = Journal of printing history = Journal d'histoire de l'imprimerie. Five Volumes.
T3846: DRUESEDOW, JEAN L. A.O. - New Forms of Presentation in Museum Costume Collections. Proceedings of the Textile day, Thursday 31 August 1989, Haags meneentemuseum, The Hague.
B3768: DRUKKER, J. - Hypokritiek of Hyperkritiek.
T6539: DRUKKER, BER. (SAMENGST.). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
L7101: DRUKKERSWEEKBLAD. - 1949.
B0941: DUBBELMAN, JAN ERIK EN TANJA, JAAP. - Vreemd gespuis.
T2285: DUBEROS, R. - La tuberculose. Mal de misere.
W8610: DUBIEZ, F.J. - Cornelis Anthoniszoon van Amsterdam. Zijn leven en werken ca. 1507-1553.
H5299: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Retour Amsterdam-Brussel (1942-1952).
K2571: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse pozie. Van Herwig Hensen tot Cees Nooteboom.
M2196: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
T6142: DUBOIS, A. - De dreigende draak bij de vorstelijke wieg. Tijdwoord bij de blijde geboorte van prinses Beatrix.
K2896: DUBOIS, PIERRE H. - Schrijvers in hun landschap II. Verkenningstochten door de Franse literatuur.
W3275: DUBOIS, PIERRE H. - Het gemis. Verzen.
K3306: DUBOIS, PIERRE H. - Verkenning van de mens. Overwegingen voor een lezer van romans.
W3975: DUBOIS, PIERRE H. - Adem halen.
K8803: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
H0332: DUBOIS, PIERRE H. - Mettertijd. Essays.
K3211: DUBOIS, PIERRE H. - De verleiding van Gogol.
H3105: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse pozie. Van Willem Elsschot tot Martinus Nijhoff.
K5490: DUBOIS, PIERRE H. - Het binnenste buiten. Aspekte van het moderne teater.
K9571: DUBOIS, PIERRE H. - La Litterature. L'art neerlandais d'aujourd'hui. Avec 32 photos.
M4829: DUBOIS, PIERRE H. - In staat van beschuldiging.
K3418: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
K1928: DUBOIS, PIERRE H. - Kaleidoscopie van een acteur. Profielen van Paul Steenbergen.
T7566: DUBOIS-DE BRUYN, S. - Catalogus van de tentoonstelling Belle van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 september - 20 oktober 1974, Slot Zuylen te Maarssen (Utrecht) = Catalogue de l'exposition Belle Van Zuylen - Isabelle de Charriere, 1740-1805, 15 septembre - 20 octobre 1974, Chteau de Zuylen, Maarssen (Utrecht).
L3319: DUBOIS, SIMONE. - Belle van Zuylen. Confrontatie met Europa.
B0031: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
K8417: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
H9625: DUBOIS, PIERRE H. - Over Allard Pierson.
H0960: DUBOIS, PIERRE H. - Marcellus Emants, een schrijversleven.
K0707: DUBOIS, PIERRE H. - Het begin en het einde. Over kunst en letteren in Het Vaderland.
B0732: DUBOIS, JEAN-PAUL. - De verbouwing. Hoe een fransman zijn geduld verliest. Vertaling Marianne Kaas.
L6510: DUBOIS, PIERRE H. - Over de grens van de tijd.
M9319: DUBOIS, PIERRE H. - Een vinger op de lippen, bekentenissen van Lorenzo Vitelli Florentijns monnik omgekomen op de brandstapel in het jaar 1498.
K2733: DUBOIS, PIERRE H. - Over F. Bordewijk. Een karakteristiek van zijn schrijversarbeid. Aangevuld met een levensschets en een beknopte bibliographie.
B0650: DUBOIS, PIERRE H. - Quia Absurdum. Verzen.
R1817: DUBOIS, PIERRE H. - Een houding in de tijd. Essays.
H3096: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse pozie. Van Martinus Nijhoff tot Herwig Hensen.
H3095: DUBOIS, PIERRE H. / KAREL JONCKHEERE / LAURENS VAN DER WAALS. - Facetten der Nederlandse pozie. Van Guido Gezelle tot Willem Kloos.
H2421: DUBOIS, PIERRE H. - Het Vaderland, Schrijversdebuten. Raymond Brulex, Hella Haasse, W.F. Hermans, F.C. Terborgh, Simon Vestdijk, e.v.a.
R7805: DUBOIS, PIERRE H. - Over Jan van Nijlen.
H5298: DUBOIS, PIERRE H. - Memoranda. Hermetisch en besterd. Literair leven in jaren van onrust.
H4101: DUBOIS, PIERRE H. / LOUIS FERRON, KESTER FRERIKS, E.A. - In zijn soort een mooi werk. Schrijversportretten in het Letterkundig Museum.
L3201: DUBOIS, PIERRE H. - Najaar. Roman.
H8067: DUBOIS, PIERRE H. - Requiem voor een verleden tijd.
M7024: DUBOIS, PIERRE H. - Een toren van Babel. Gedichten.
R2793: DUBOIS, PIERRE H. - Jan van Nijlen.
B8466: DUBOR, GEORGE DE. - Josephine Bonaparte. Preface: Georges Decquois.
Y1212: DUBY, GEORGES/MICHELLE PERROT (EDS.). - Geschiedenis van de vrouw. Van Renaissance tot de moderne tijd. Onder redactie van Arlette Farge en Natalie Zemon Davis.
K5431: DUCA, LO. - Erotique de l'art.
L4810: DUCA, LO. - Histoire de l'erotisme.
L5932: DUCA, LO (HRSGB.). - Ewiger Eros. Funftausend Jahre Mensch und Erotik. Welt des Eros.
T8369: DUCAL, CHARLES. - Het huwelijk. Gedichten.
R1109: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau. Gemealde, Zeichnungen, Objekte.
R1108: DUCHATEAU, HUGO. - Hugo Duchateau.
L4794: DUCKERS, ALEXANDER (ED.). - Philip Pearlstein. Zeichnungen und Aquarelle. Die Druckgraphik.
K0306: DUCKERS, ALEXANDER. - Druckgraphik. Wandlungen eines Mediums seit 1945.
T0257: DUCRO, HANS E.A. - De bruiloftsklok. 42 liederen, canons en spelen voor de Nederlandse bruiloft.
W2141: DUDEN, ANNE. - Het Judasschaap. Vertaling Huub Beurskens.
B6005: DUDOK VAN HEEL, A.F. - Op witte vleuglen. Illustraties van A.I. Hoogewerff-van Stolk.
L5386: DUFFEL, JAKOB. - Das Emmericher Gymnasium unter den Kreuzherren bus zu seiner Unterdruckung im November 1811 und die Bemuhungen um seine Wiederherstellung bis zur Wiedereroffnung im Mai 1832.
W4597: DUFFUS, R.L. - Books. Their place in a Democracy.
L9910: DUFRAING, DIRK. - De kerstman in september. Briefroman.
L9851: DUFRAING, DIRK. - Kromhout.
L9796: DUFRAING, DIRK. - Rock 'n' Roll.
L7827: DUHAMEL, GEORGES. - Middernacht. Vertaald door Chris van de Poel.
L7414: DUHN, F. VON. - Der Dioskurentempel in Neapel.
L6234: DUIJKER, HUBERTUS C.J. - Extralinguale elementen in de spraak.
L7863: DUIJKER, H.C.J. - Extralinguale elmenten in de spraak. Taal en psychische werkelijkheid I.
T0354: [SPINOZA] DUIJKERIUS, JOHANNES. - Het leven Van Philopater En Vervolg van't leven van Philopater. Een spinozistische sleutelroman uit 1691/1697 opnieuw uitgegeven en van een inleiding en noten voorzien door Geraldine Marchal.
L3666: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
L8664: DUIJL, C.F. VAN. - Nederlandsche Typen en Schetsen. Met platen van Bos. Tweede bundel.
Y2348: DUIJNHOVEN, SERGE VAN. - Dichters Dansen Niet: Vuurproef.
R4876: DUIJS, J.E.W. - Rood Zaandam ! Zaandam onder sociaal- dem. bewind.
T6387: DUIJS, J.E.W. - Theorie en Practijk der Liberalen en Vrijzinnig-Democraten. (De zoogenaamde Vrijzinnige Concentratie).
T7885: DUIJS, J.E.W. - Het Portefeuille-spel der vrijzinnigen.
T2376: DUIJS, J.E.W. - Recht en Klasserecht? Een en ander over de rechtspraak door leeken, in het bijzonder beschouwd in verband met de samenstelling en werking der Raden van Beroep.
T6964: DUIJS, J.E.W. - De Nederlandsche Sovjet-Communisten en het Militairisme.
T5886: DUIJS, J.E.W. - Paulus of Kain? Een pleidooi voor Staatspensioen en tegen de Dwangverzekering.
T4953: DUIJS, J.E.W. - Mammon of Christus? Wie van hen bracht ons Kuyper-Ministerie aan het bewind?
R8113: DUIJS, C.J.B. VAN DER. - J.A. Alberdingk Thijm.
T1050: DUIJS, J.E.W. - Kerk en Maatschappij. Een critisch-polemische studie.
T3983: DUIKER, J. - Hoogbouw. Met 34 afbeeldingen.
R6426: DUIN, M. VAN DER. - 1830. Een verhaal uit den tijd van den Belgischen Opstand.
T5521: DUINEN, G. VAN. - Het wees- en armhuis te Heemstede 1796-1861. Uit de geschiedenis van de wezen en armenzorg te Heemstede.
T9073: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I.
M8507: DUINHOVEN, A.M. - Bijdragen tot reconstructie van de Karel ende Elegast. Deel I. Textkritische Studien zu Karel ende Elegast Teil I.
K5766: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Gorter, Marsman, Ter Braak.
L7638: DUINKERKEN, A, R. HOUWINK EN VICTOR E. VAN VRIESLAND. - De Dichters van het Jaar.
K6464: [VONDEL] DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Vondels lyriek. Een bloemlezing.
Y6337: DUINKERKEN, ANTON VAN. (ED.). - Bloemlezing uit de katholieke pozie Deel II: Dichters der Contra-Reformatie.
K2905: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Mensen en meningen. Ingeleid door K.L. Bellon.
K3351: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de pozie van A. Roland Holst.
L1480: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.A. - Het vierenswaardig wonder. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945.
B1594: DUINKERKEN, ANTON VAN EN P.J.G. HUINCKS. (ED.). - Dichters om Oranje. Oranje pozie van Willem de Zwijger tot heden.
K5551: DUINKERKEN, ANTON VAN (ED.). - Hedendaagsche kerstlyriek van katholieke dichters.
B2705: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Boose Prijen te Gent. (Vondel's Harpoen, vs 84.)
K9990: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
Y8690: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K9981: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K9987: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen op Kerstmis. Geillustreerd door Aart van Ewyk.
L2217: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De Beweging der jongeren.
K7953: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
K2626: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De dichter en de ouderdom.
K6619: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K6644: DUINKERKEN, ANTON VAN & C.J. KELK (EDS.). - pozie uit den pruikentijd. Een bloemlezing.
K6096: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
B1609: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het vierenswaardig wonder. Een gedicht n.a.v. het zesde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel 1345-1945 als bijdrage tot het Gedenkboek.
K3128: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De muze en de zeventien provincien. Een bloemlezing verzen over Noord- en Zuidnederland. Bijeengebracht door...
K9978: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De ravenzwarte. Inleiding Bernard Verhoeven.
K9979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
B5175: [KLOOS] DUINKERKEN, ANTON VAN. - Willem Kloos Amsterdam 6 Mei 1859 - Den Haag 31 Maart 1938.
W8198: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
Y0634: DUINKERKEN, ANTON VAN. E.V.A. - Het Eeuwfeest van De Tijd. Een overzicht der redevoeringen gehouden op 27, 28 en 29 juni 1946.
L0129: DUINKERKEN, ANTON VAN. - God en de cultuur.
W4552: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Tobias met den engel. Binnen den tijd. Bezuiden Valencijn. Onder de bloeiende jasmijn.
L2012: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1938.
L2013: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1937.
L2017: DUINKERKEN, ANTON VAN. (RED). - Thijm Almanak 1936.
L3663: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
B7412: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K5209: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertellingen door het kerkelijk jaar. Verzameld door ....
L2651: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
K6419: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Uren met St. Bernard.
K3194: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het tweede plan. Jacob Cats, Jan Vos, Adriaan Loosjes, Nicolaas Beets, C.S. Adama van Scheltema.
M2775: DUINKERKEN, A. VAN. / M. GIJSEN / R. HERREMAN E.A. - Van en over Maurice Roelants.
L4205: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nicolaus van Milst 1645-1706.
B6396: DUINKERKEN, ANTON VAN (BEWERKT). - Katholieke godsvrucht. Fragmenten uit de werken van den gelukzaligen Ludovicus Blosius (1506-1566).
W2957: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den wederkeer.
T3471: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waaiend pluis.
K6071: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Brabantse herinneringen.
L1477: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Legende van den tijd.
B0032: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Anton van Duinkerken 1903-1968.
Y5461: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De wuivende.
K2452: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
Y2565: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Wij en de politiek. Om hart en vurigheid.
M6985: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Het erfdeel van de vreugdebloem.
M3287: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
H4228: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Begrip van Rome.
L4131: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
Y1422: DUINKERKEN, ANTON VAN / JAC. DANKAART / BEN GROENIER. - Programma der feestelijkheden op 26, 27 en 28 juni 1945 ter viering van de bevrijding der hoofdstad uit Duitschen druk.
B0971: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Voorbijgang. Teekening van C.A.B. Bantzinger.
B1286: DUINKERKEN, ANTON VAN EN GERARD KNUVELDER. - Het Letterkundig Onderwijs op onze Middelbare Scholen. (Een polemiese briefwisseling).
B0855: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Waarom ik zo denk, ... Het katholieke leven van 1918 tot 1940.
R7864: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Vertelsel in de hut.
L8899: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Undique Carmina Sonant. Twaalf vertaalde gedichten.
T0820: DUINKERKEN, A. VAN. - Twintig tijdgenooten. Nederlandsch proza na 1930.
L7849: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Losse gedachten van jonge katholieke schrijvers.
Y8640: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Veertig jaar katholieke uitgeverij.
L3228: DUINKERKEN, A. VAN. - Festoenen voor een kerkportaal.
Y1970: DUINKERKEN, ANTON VAN (INLEIDING). - Reitoer. Een bloemlezing uit de na-oorlogse katholieke Studentenbladen.
L3000: DUINKERKEN, ANTON VAN, GABRIELE SMIT, MICHEL VAN DER PLAS. - Onderlinge verstandhouding. Ingeleid door Karel Meeuwesse.
T1584: DUINKERKEN, ANTON VAN (VERT.). - Sint Bernard. Verhandeling over de liefde tot God. Vertaald en ingeleid.
L2831: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Twee vierkante meter.
K2675: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nederlandsche vromen van den nieuwen tijd.
R9330: DUINKERKEN, ANTON VAN / MENNO TER BRAAK. - Het Christendom. Twee getuigenissen in polemischen vorm.
L3004: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Ascese der schoonheid. Een commentaar op de pozie van A. Roland Holst.
L3006: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hedendaagse ketterijen.
L2999: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Beeldenspel van Nederlandse dichters.
L5961: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Nicolaus van Milst 1645 - 1706.
B7627: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Noodlot der Intellectuelen?
R8152: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Lyrisch labyrinth. Een bundel gedichten, waarin opgenomen de tweede druk van Onder Gods ogen.
R8548: DUINKERKEN, ANTON VAN. - De menschen hebben hun gebreken.
Y1979: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Katholiek verzet.
Y1977: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Hart van Brabant.
B7537: DUINKERKEN, ANTON VAN. - Jacobus van Looy.
L7509: DUINKERKEN, ANTON VAN E.A. - Van en over Herman Teirlinck.
Y3887: DUISDEIKER, J.H. - Leve de Koning! Een achttal liederen. Ter gelegenheid der 25-Jarig Regering van Z.M. Koning Willem III.
L4631: DUISTER, FRANS / HELLEMA / M. HOWELER / ANTON KOOLHAAS. - De zevende deur.
M3718: DUITS, THIMO TE. - Glasfabriek Leerdam 1915-1934. De kunstnijverheidscollectie van de Glasfabriek Leerdam 1915-1934. Museum Boijmans Van Beuningen.
R0059: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
M9820: [EEDEN, F. VAN.] DOOR EEN DUITSCHER. - Ik beschuldig! (j' accuse). Met een voorrede van Fred. van Eeden.
Y8481: DE ROOIE DUIVEL. - De Rooie Duivel. Tegen troon, tegen beurs en tegen altaar. Redakteur L.M. Hermans. 4e jaargang maandag 13 januari 1896 no 24.
R8041: [BECKETT] DUKES, GERRY. - Samuel Beckett.
Y1293: DUKES-GREUP, M.A. - Oudaen. 't Huys met syn optreckende brugge.
K7249: DULFER, HANS. - Dulfer's dumdum.
L1150: DULLAART, HEIMAN. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door H.A. Mulder.
K7129: DULLAART, LEO / GERT HEKMA / MARTY VAN KERKHOF. E.A. - Tegenlicht op Pasolini.
R6123: DULLAART, P. - Op onze weg zijn rozen schaars gespreid. De Arnhemse Anarchisten 1894-1903.
R2803: DULLAERT, HEIMAN. - Enkele gedichten.
Y1013: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
P1501: DULLEMEN, INEZ VAN. - Op zoek naar de olifant. Reisbrieven uit Amerika.
L2294: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het gevorkte beest.
P1490: DULLEMEN, INEZ VAN. - De vrouw met de vogelkop.
P1493: DULLEMEN, INEZ VAN. - Het wiel.
M6995: DULLEMEN, INEZ VAN. - Logeren op een vulkaan. Nieuwe reisbrieven uit Amerika.
Y8697: DULLEMEN, INEZ VAN. - Koud.
M6430: DULLEMEN, INEZ VAN. - Eeuwig dag, eeuwig nacht.
T9106: DUMAS, ALEXANDRE. - De Drie Musketiers. Verlucht door Bob Buys.
T5547: DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Nel van Rossum.
T1064: [COHEN] DUMAS, ALEXANDRE. - De drie musketiers. Vertaling Carry van Bruggen. Twee delen in een band.
R4423: DUMAS, A. EN F. GAILLARDET. - De toren van Nesle. Drama in vijf bedrijven. Vertaling M.G.L. van Loghem. Inleiding L.S.
Y2971: DUMON TAK, BIBI / TYPEX. - Amerigo, Amerigo.
R3681: DUMON, A. - Over Aquiria S. Lutgardis sterfplaats. Een achttiende eeuwsch tooneelstuk over de H. Lutgart?
L4050: DUMONT, M.E. EN C.G.M. MIERMANS. (ED.). - Winkler Prins Atlas.
Y3154: DUMONT, RAOUL H. - Lucienne. Roman colonial.
Y5041: DUMPEL, R.W. - Episode uit mijn leven.
MK0156: DUMPLETON, JOHN LE F. - Handwriting.
L3857: DUNANT, SARAH. - In het gezelschap van de courtisane. Vertaald door Frans van Delft.
R4176: DUNANT, SARAH. - De geboorte van Venus. Liefde en dood in Florence. Vertaald door Tinke Davids.
K0954: DUNAS, JEFF. - Jeff Dunas. Photographs.
R9433: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne wetenschap (the New Knowledge). Geheel bijgewerkt door E.H. Buchner.
T0761: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0760: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
T0759: DUNCAN, ROBERT KENNEDY. - Moderne Wetenschap (The New Knowledge). Een populaire verhandeling over de nieuwere natuur- en scheikunde met betrekking tot een nieuwe theorie der stof. Geautoriseerde Nederlandsche uitgave bewerkt door W.C. de Leeuw.
B2023: DUNCKER, PATRICIA. - Zeven verhalen over seks en dood. Vertaling Hanna de Heus.
M6996: DUNGEN, MABEL VAN DEN. - Puur. Novelle.
T0671: [SPINOZA] DUNIN BORKOWSKI, STANISLAUS VON. - Spinoza nach dreihundert Jahren.
B4889: DUNK, H.W. VON DER. - Een onwetenschappelijke wetenschap. Beschouwingen over het amfibische doel van onze historische kennis.
T9369: DUNK, H.W. VON DER. - Zum Problem des Nationalismus in Europa.
T9214: DUNKLER, F. - Les delices du bois de La Haye. Choix des morceaux, arranges pour le piano. Jos. Lanner: Favorit-Polka.
L8331: DUNNEWIND, AREND. - Ernst R.V.V. Amsterdam. Boek van oorlog en verzet.
Y4961: DUPEYRAT, ANDRE. - Mitsinari, 21 jaar onder de Papoea's.
R1107: DUPONT, VEERLE. - Veerle Dupont.
L4436: DUPPEN, J.P.I. VAN. - Vademecum voor de zeefdruk.
R0609: DUPRAT, JEANNE. - Van oorlog en vrede.
R2661: DUPRE, L. - Het vertrekpunt der Marxistische Wijsbegeerte. De kritiek op Hegels Staatsrecht.
M3432: DUPUIS, MICHEL. - Hermans' dynamiek. De romanwereld van W.F. Hermans.
R6796: DUPUY, MICHELINE. - Un homme, un journal 1844-1919. Preface de Jacques Chastenet.
Y8011: DURA, CARLA. - Heimwee langszij. Gedichten.
M6788: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten. Met tekeningen van Nel Waller Zeper.
M3289: DURA, CARLA. - Dansen in de schaduw, portretten.
Y8935: DURA, CARLA. - Binnen handbereik. Gedichten.
L4018: DURAND, LOUP. - Daddy. Hoe een elfjarige jongen de Gestapo te slim af is. Vertaling I. Klijnveld.
T0179: DURAND, PIERRE. - Physiologie du Provincial a Paris.
H0405: DURANT, WILL. - Van Socrates tot Bergson. Hoofdfiguren uit de geschiedenis van het denken. Vertaling Helena C. Pos. Ingeleid door H.J. Pos.
R0148: DURAS, MARGUERITE. - Zwart haar blauwe ogen. Vertaling Jan Versteeg.
Y5649: DURAS, MARGUERITE. - De man in de gang.
L6424: DURAS, MARGUERITE. - Hele dagen in de bomen. Vertaald door Ernst van Altena.
Y6343: DURAS, MARGUERITE. - De boa. Vertaald uit het Frans door Ilse Barendregt.
H8094: DURAS, MARGUERITE. - L'amant.
B9722: DURER, ALBRECHTS. JOHANES BEER (TEXT). - Albrechts Durer als Zeichner.
B9723: DURER, ALBRECHT. - The Graphic Works of Albrecht Durer.
B9548: DURER, ALBRECHT. - Tentoonstelling van het grafisch werk van Albrecht Durer. Keuze uit de verzameling van het Rijksprentenkabinet.
K0294: DURER, ALBRECHT. - The complete woocuts. Edited by Willi Kurth, with an introduction by Campbell Dodgson.
K0293: DURER, ALBRECHT. - Of the just shaping of letters. From the applied geometry of Albrecht Durer book III. Translated by R.T. Nichol from the Latin text of the edition of 1535.
Y4310: DURER. - Die sechzehn Holzschnitte Albrecht Drers zur Geheimen Offenbarung. Herausgegeben. und eingeleitet von Hubertus Lossow.
Y7759: DURLACHER, JESSICA. - De held. Roman.
B4073: DURLACHER, JESSICA. - Emoticon.
K7384: DURLACHER, G.L. - Strepen aan de hemel. Oorlogsherinneringen.
K3706: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
Y8455: DURLACHER, JESSICA. - Nieuwbouw.
L9024: DURLACHER, G.L. - Quarantaine. Verhalen.
L7250: DURLACHER, JESSICA. - Arthuro d'Alberti.
L7936: DURLACHER, JESSICA. - Het geweten.
L7606: DURME, M. VAN. - Supplement a la correspondance de Christophe Plantin.
K5781: DURNEZ, GASTON. - Vlaamse schrijvers. Vijfentwintig portretten.
L9944: DURNEZ, GASTON. - God is een Sinjoor.
L9505: DURNEZ, GASTON. - De engel op het eiland. 99 cursiefjes.
K0183: DURNEZ, GASTON. - Dagboek van een verwonde(rde). b-forismen.
K1764: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Die Panne. Eine noch mogliche Geschichte.
L1488: DURRENMATT, FRIEDRICH. - Het huwelijk van de heer Mississippi. Vertaling Dolf Verspoor.
W5485: DURRENMATT, FRIEDERICH. - Gerechtstheater. Vertaling W. Wielek.
B8122: DURRY, MARIE-JEANNE - Stendhal et la police pontificale.
B1755: CHEVOT / DURU. - De Klokken van Corneville. Opera-Comique in drie bedrijven (4 tafereelen) van Chevot en Duru. Muziek van Rob Planquette.
R6571: DUSSELDORP, CATHARINUS DROSSAART VAN. - Peter Kropotkin: grepen uit denken en werken van een idealist.
Y7135: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN E.A. (ED.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar.
Y7299: THE ANGLO DUTCHMAN. - The Anglo-Dutchman, the first English weekly. Vol. I no. I, September 3, 1898.
Y1502: DEKKER C. EN M. NIJNSSEN-DUTILH. - De Eemlandtsche leege landen. Ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw.
H2635: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers II. Interviews met G. Kouwenaar, Lucebert, Sybren Polet, Paul Rodenko, Bert Schierbeek, Simon Vinkenoog.
K1813: DUTTING, HANS. (ED.). - Over Hugo Claus via bestaande modellen. Beschouwingen over het werk van Hugo Claus.
H6213: DUTTING, HANS. - Archief De Vijftigers I. Interviews met Hans Andreus, Remco Campert, Hugo Claus, Jan G. Elburg, Jan Hanlo.
Y6848: DUVEL, HENDRIKUS. - Miserabel spel van Lanseloet met Sanderijn. Luxurieus geillustreerd.
T2019: DUVILLERS, C. - Lofspraek der polders.
L7612: DUYFHUIZEN, GEERTRUIDA MAARTJE JOHANNA. - E.J. Potgieter's Florence. Ingeleid en toegelicht.
B4179: DUYM, JACOB. - Het moordadich stvck van Bathasar Gerards, begaen aen den Doorluchtighen Prince van Oraignen 1584.
T7958: DUYMAER VAN TWIST, L.F. - De landsverdediging geen zaak van partij-politiek maar een Nationaal belang.
P1495: DUYN, ROEL VAN. - Zweet. Een soldatenroman.
P1496: DUYN, ROEL VAN. - Bloed, een atoom-roman.
P1572: DUYN, ROEL VAN. - Panies dagboek.
R6358: DUYN, ROEL VAN. - Het wonder van Amsterdam.
B1776: DUYN, ROEL VAN. - Miss Blanche en de Moppes-diamanten. Een moralisties manifest.
T3847: DUYN, GREET VAN. E.A. - Textielkunst na 1945.. Verslag van de Textieldag op 19 mei 1988 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
B3799: DUYN, ROEL VAN. - Schuldbekentenis van een ambassadeur.
B6977: DUYNS, CHERRY. - De Chinese knoop.
K0081: DUYNS, CHERRY. - De zondagsjongen.
R8795: DUYNSTEE, F.J.F.M. - Over de beteekenis van de onderscheiding tusschen de begrippen staat in formeelen en in materieelen zin.
T0312: PRUDENS VAN DUYSE. - Vrolijkheid. Poezij.
R6053: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie.
R7755: DUYSE, FL. VAN. - Wilhelmus van Nassouwe. Teksten, vertalingen en melodie. Ingeleid door Fr. Kossmann.
Y6170: DUYVENDAK, LIZET. - Het Haags Damesleesmuseum 1894-1994.
Y1491: DUYVERMAN, J.P. - Uit de geheime dagboeken van Aeneas Mackay. Dienaar des Konings 1806-1876.
R7025: DYKSTRA, WALING. - Foardrachten, Rimen en Sangen for de Griene Brilloft.
R5899: DYKSTRA, WALING. - De jildstumper. Blijspil yn fjouwer Bidriuwen. Nei Moliere's l'Avare frij forfryske.
T3278: DYKSTRA, FEN J.K. - Frysk Taelboek in rige staveringslessen for skoalbern en greateren. Deel I en II.
R8623: DYKSTRA, WALING. - Feestrede, utspritsen to Ljouwert by 't oantinken fen 't fyftichjierrig bistean fen 't Selskip for fryske tael- en skriftenkennisse op 'e 5te Septimber 1894.
R7026: DYKSTRA, WALING. - Friske Sang. Ny lieteboek. Mei fjirtich Sangen.
B4531: DYSERINCK, JOHS. - Het studentenleven in de literatuur. De medewerkers van Klikspaan.
L0428: DYSERINCK, JOHS. - Mr. Alexander Ver Huell in zijn leven en werken. Met reproducties, deels naar onuitgegeven teekeningen.
B5593: DYSERINCK, JOH. - Hildebrands Camera Obscura.
B7740: DYSERINCK, JOH. - Ter nagedachtenis van Jacobus Bellamy.
Y5538: DYSERINCK, HENDRIK. - Nassau-Stamboom.
B7317: DYSERINCK, JOHS. - Dr. Nicolaas Beets.
Y6148: [BEETS]. DYSERINCK, JOH. - Herinneringen aan Nicolaas Beets in woord en beeld.
Y3636: DYSERINCK, JOH. - 1679. - 5 februari. - 1879. Vondels sterfdag na twee eeuwen gevierd te Amsterdam en Keulen. Gedenkschrift.
L7672: DYSERINCK, JOH. - P.N. Muller.
W7404: EARLY, GERALD. - Lure and loathing. Essays on race, identity, and the ambivalence of assimilation. Edited and with an introduction by...
M5098: EASON, RON & SARAH ROOKLEDGE. - Rookledge's International Handbook of Type Degisners. A biographical drectory.
K6660: EASTON, C. - Jaren van Strijd. Met eenige kaarten en diagrammen van den schrijver.
T1736: EBBINGER, JULIE. - Judith, de levensgang ener werkende vrouw. Jeugd.
L0542: EBELING, C.L. - Taal- en Letterkunde aspecten van het Russische formalisme.
Y0124: EBELING, ADOLF. - De slavernij van de oudste tijden tot op onze dagen.
R8466: EBELING, R.A. - Over de namen van de middeleeuwse streekdorpen in Oostfriesland.
R8411: EBERHARD. [=J.K. DE REGT]. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
R7715: EBERHARD, A.G. - Hanchen und die Kuchlein.
R3431: EBERT, J.J. - Fabelen en vertellingen voor de jeugd.
B2453: ECHEGARAY, JOSE EN JACINTO BENAVENTE. - Toneel. Ingeleid door J.H. Terlingen en C.F.A. van Dam. Verschillende vertalers.
Y6336: ECHENOZ, JEAN. - Drie broodjes in Le Bourget. Vertaald door Hester Tollenaar.
R2495: ECHENOZ, JEAN. - Meer. Vertaling Truus Boot en Mirjam de Veth.
Y8099: DE ECHO. - De Echo. 18e jaargang zaterdag 3 September 1898 no. 131.
Y2694: DAGBLAD DE ECHO. - Inhuldigingsnummer 1898. H.M. Koningin Wilhelmina 1880 - 31 Augustus - 1898.
Y8149: DE ECHO. - Geillustreerd zondagsblad van het Dagblad De Echo. 17 Maart 1894, vierde jaargang no. 11.
T6817: ECK, J. VAN. - De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel.
T8089: ECK, JACOBUS VAN. - Catalogus Amsterdam in de 17e eeuw uit de verzameling van J. van Eck.
B5645: ECKEREN , GERARD VAN & J. GRESHOFF (ED.). - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden. Nr. 1-12. 25e jaargang 1926.
R8960: ECKEREN, GERARD VAN. - Over J. Greshoff.
L3208: [ERASMUS] ECKERT, WILLEHAD PAUL. - Erasmus von Rotterdam. Werk und Wirkung. Zwei Bande in Schuber. I: Der humanistische Theologe, II: Humanismus und Reformation.
H4881: ECO, UMBERTO. - Baudolino. Vertaling Y. Boeke.
K6982: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
H3111: ECO, UMBERTO. - De slinger van Foucault. Vertaling Yond Boeke.
H3247: ECO, UMBERTO. - Il pendolo di Foucault.
Y7639: ECO, UMBERTO. - Het eiland van de vorige dag. Vertaald door Yond Boeke.
Y6008: ECOLOGEN. - Wat er is, als er water is.
H8905: EDE, BIES VAN. - Slauerhoff compleet.
K7203: EDEBAU, FRANK. - Geschiedenis van de Stadsbibliotheek van Oostende.
T1372: EDEBAU, FRANK. - James Ensor. Etsen, Etchings, Eaux fortes, Radierungen.
R4222: EDEL, DORIS. - Identiteit en Integratie: Ierland en Europa in de vroege middeleeuwen.
L7839: EDELMAN, HENDRIK. - Vorming en ontvoogding van de Unie van Zuid-Afrika.
L9091: EDELMAN, C.H. - Over de plaatsnamen met het bestanddeel Woud en hun betrekking tot de bodemgesteldheid.
T7462: EDEMA VAN DER TUUK, F.L. - Th.J. Verrijn Stuart. Ter herinnering.
M6941: EDEN, GUY. - Churchill, Het portret van een staatsman, met een voorwoord van H.A. Lunshof.
Y2977: EDERVEEN, ARJAN & PIET PARIS. - Toen Sinterklaas met het vliegtuig kwam! Sinterklaasje Bonne-Bonne-Bonnen.
H8393: EDGE, ARABELLA. - De Compagnie. Het relaas van een moordenaar.
H0256: EDINGA, HANS. - Het leven van Ina Boudier-Bakker. Tien huizen, duizend levens.
H0285: EDINGA, HANS. - De vrouw achter De Klop op de Deur. Het leven van Ina Boudier-Bakker.
H4358: EDINGA, HANS. - Het zomerhuis. Verhaal. Met tekening van H. Berserik.
H4362: EDINGA, HANS. - De wintertuin. Gedichten.
H4363: EDINGA, HANS. [=HANS HEIDSTRA]. - De vrouw van de herfst.
Y0594: ZWALUW EDITIE. - Zwaluw Editie: Nr. 1. H. Marsman: Tempel en Kruis. Nr. 2. A. van Schendel: Avonturiers. Nr. 3. W.S. Bitter: Het Wentelend Wiel van Indie. Nr. 4. O..... ja! Puzzelboekje. Nr. 5. Henri de Greeve: Op de plaats rust! Nr. 6. F. Veldhuysen: Hoa Kiao. Nr. 7. Godfried Bomans: Onstuimige verhalen. Nr. 8. L. de Bourbon: Inggih Ndoro. Nr. 9. A. van Schendel: Avonturiers ter Zee. Nr. 10. Leonard de Vries: Triomfen der Techniek.
B2103: HUGO EN EDUARD. - Rotte Blaren. Leidsche Studentenliedjes etc.
B4609: EDWARDES, TICKNER. - Het verhaal van de honingbij. Vertaling M. van Vloten.
W2446: EDWARDS, JORGE. - De denkbeeldige vrouw. Roman uit Chili. Vertaling E. van Buuren.
B4483: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen II.
K9748: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven.
K9749: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire schetsen.
B4700: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIII.
B8852: EECKHOUT, JORIS. - Herinneringen aan Karel van de Woestijne.
B8853: EECKHOUT, JORIS. - Karel van de Woestijne. Met portretten.
B0700: EECKHOUT, JORIS. - Een inleiding tot Karel van de Woestijne.
B4494: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire Profielen VI & Litteraire Profielen VIII.
B4493: EECKHOUT, JORIS. - Litteratuur en leven & Litteraire Profielen V.
R1622: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire aktualiteiten. Zuivere pozie, expressionisme, romantisme.
Y0130: EECKHOUT, JORIS. - Proza van Vlaamsche Priesters II. Schouwend proza eerste deel.
R8128: EECKHOUT, JORIS. - Litteraire profielen XIV.
L5506: EECKHOUT, JORIS. - De roman. Wezen, evolutie, nieuwe strekkingen.
R3756: EECKHOUT. F.I.R. VAN DEN. - Annie Salomons. Gesprekken met kunstenaars.
B7374: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste en Tweede boek.
H8155: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden. Fragmenten eener briefwisseling uit de jaren 1889-1899.
B8283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Onze schrijfwijze.
T1072: EEDEN, FREDERIK VAN. - Deutsch-Chinesische Liebes-Mosaik aus der wahrhaftigen Geschichte von der schonen, ernsten Frau Pao-Tsz und von dem verliebten Dichter-Kaiser Yeu-Wang.
T3716: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mijn ervaringen op sociologisch gebied. Met een aantekening van Wim J. Simons.
R3845: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen LIII: In memoriam Fries de Vries & Peter van Eeden; C. van Uuden, De gezusters van Vloten; bijdragen van Koen Vossen, Franciska van Vloten, Andre Borgdorff en Tjakko Stijve.
R0073: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen I: Van Suchtelen, openingstoespraak. Van Tricht, Van Senden
T2157: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jezus leer en verborgen leeven.
B8499: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
Y8410: EEDEN, FREDERIK VAN. - Waarvan leven wij? Nutsrede, gehouden te Rotterdam 7 december 1898.
T9624: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de passielooze lelie. Verzen. Waarbij zijn opgenomen de "Enkele Verzen".
H0224: EEDEN, FREDERIK VAN. - Een bloemlezing uit zijn studies. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door V.M. Scheffers.
W4448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
M7407: EEDEN, FREDERIK VAN. - Minnestral.
W3752: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht.
K7762: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XII: K. van de Put: De Forte-Kreis en Frederik van Eeden in vertaling. Fred. van Eeden: Het Krabbetje en de Gerechtigheid. A. Saalborn: Rede van 17 juni 1950.
K7764: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXX: Jan Fontijn: Het lyrisch proza van Johannes Viator. M. Demoor: F. van Eedens correspondentie met F.W. Gosse. N. Maas: Van Eedeniana. Frits van Eeden en Schopenhauer.
K7767: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXI: Jan Fontijn: Van Eedens jeugdliefde voor de meisjes Molony. Tine en Nel Kaaijk: Waldense Chocola. Nop Maas: Van Eedeniana.
K7775: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXVI: L. Custers: Bij een toespraak van A. Verwey. Judit Gera: "De koele meren" in een wereldliteraire context. Albert Verwey: Een onuitgesproken rede. Nop Maas: Van Eeden onder vuur.
K7542: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
W4471: EEDEN, FREDERIK VAN. - Uit Jezus' oopenbaar leeven.
B7520: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
W3751: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel.
B3928: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
T9702: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Derde reeks.
T5720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
W0004: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het krabbetje en de gerechtigheid.
W4459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Langs den weg, verspreide opstellen.
B5131: EEDEN, ED VAN (ED.). - Oudergewoonte. De joodse traditie in verhalen.
K8055: EEDEN, FREDERIK VAN. - La malgranda Johano. Lau la dek-oka holanda eldono tradukis H.J. Bulthuis.
W3720: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders tragedie van het recht. Inleiding H.W. van Tricht/Olf Praamstra.
L7419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen een lied van de smart.
L7420: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Eerste boek.
L1723: EEDEN, FREDERIK VAN / LODEWIJK VAN DEYSSEL. - De briefwisseling tussen Frederik van Eeden en Lodewijk van Deyssel. Bezorgd en toegelicht door H.W. van Tricht en Harry G. M. Prick.
B0924: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Tweede deel.
B3585: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIII: Over agressief woord- en beeldgebruik in Van Eedens Johannes Viator. Willem Kloos geobsedeerd door Van Eeden.
Y8048: EEDEN, FREDERIK VAN. - Don Torribio. Een comedie.
W4538: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. Deel 1: De ouders.
H5459: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius & Siderius. De ouders.
K6033: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dialoog tusschen L. van Deyssel, A Roodhuyzen en Een Fatsoenlijk Mensch over Zola en diens richting. Ingeleid en toegelicht door Harry G.M. Prick.
K6044: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
B7414: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
B7415: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
Y8547: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
B5330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVIII: Vijftig jaar. H.W. van Tricht: Een paar herinneringen. Reiny Jobse: De droomen van de Kleine Johannes. Jos De Ley: Van Eeden en zijn Italiaanse vertaler Pietro Mariatti. Guido van Suchtelen: Quai Absurdum of De Huttenbouwers.
B5331: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXVI: A.L.I. Sivirsky: Giza Ritschl en Frederik van Eeden. Guido van Suchtelen: F. van Eeden en Jac. P. Thijsse. Evert van Eeden: Brief aan de Heer F. Pijnenborg S.J.
B5335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XIII: In Memoriam Nico van Suchtelen. De onthulling van het monument. H.W. van Tricht: Het hoogmoedsmotief in Van Eeden's drama's. K. van de Put: De verhouding tussen Van Eeden en Herman Gorter. H.W. van Tricht: Van Eeden over Nederland.
B5338: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VII: In Memoriam Louis de Vries. Nico van Suchtelen: Muziek op Walden. J. Ezerman: Van Eeden en de Muziek. A. van Duinkerken: Van Eeden Tachtiger? Enkele Reisbrieven. Dagboekfragmenten.
L1525: EEDEN, ED. VAN. - Boekenwurmen & ander ongedierte. Over de omgang met boeken.
Y0707: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en wezen. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door H.W. van Tricht.
B3330: EEDEN, FREDERIK VAN. - Geroepen of verkooren? Derde en laatste deel van den roman: Sirius en Siderius.
T1753: EEDEN, FREDERIK VAN. - The deeps of deliverance. Translated from the Netherlandic by Margaret Robinson.
B8166: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen III: Opening van het Van Eeden-museum. Frederik van Eeden, Tachtiger of Nieuwe-Gidser? De ramp van Blaricum. Van Eeden en Walden. Herinneringen aan Van Eeden.
B5400: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
H0753: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
M4282: EEDEN, FREDERIK VAN. - Dagboek 1878 - 1923. 4 delen. Voor het Frederik van Eeden-Genootschap uitgegeven en toegelicht door H.W. van Tricht.
M4283: EEDEN, FREDERIK VAN. - Liber Amicorum. Aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
B7205: EEDEN, FREDERIK VAN & J. HONDERS. - De Kleine Johannes. Schooluitgave met inleiding, commentaar en opgaven, ten behoeve van de hogere klassen in het middelbaar, technisch normaalonderwijs. Met werkboekje van J. Honders.
R0258: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het roode lampje. Signifische gepeinzen. Deel I + II.
R0259: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. 3 delen: De ouders. Het kind. Geroepen of verkooren?
L9288: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Tweede reeks.
M9829: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
W8889: EEDEN, FREDERIK VAN. - Jeugd-verzen. + Jeugd verzen II. 1909 - 1925.
B5349: EEDEN, FREDERIK VAN. - De heks van Haarlem. Treurspel der onzeekerheid.
H3276: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
M7429: EEDEN, FREDERIK VAN. - Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
M8105: EEDEN, FREDERIK VAN. - Eucharistie. Het woord der verzoening. Een lied in Hebreeuwschen trant.
R2335: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
Y8529: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Vrije Arbeid op Walden.
H7706: EEDEN, ED VAN. - Literaire smaakmakers. Uitgevers en hun favoriete boeken.
Y4071: HET VLAAMSCHE LAND. FREDERIK VAN EEDEN. - Het Vlaamsche Land. Algemeen Weekblad. 4e jaar Zaterdag 6 Mei 1922. Nr. 162. Frederik van Eeden Nummer. Wat ik in de R.K. Kerk heb gevonden.
B0923: EEDEN, FREDERIK VAN. - De Kleine Johannes. Derde deel.
B0192: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
T8168: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedichten. Een bloemlezing.
Y6917: EEDEN, FREDERIK VAN. - Enkele verzen.
B7356: EEDEN, FREDERIK VAN. - Aan mijn engelbewaarder en andere gedichten.
K8367: EEDEN, FREDERIK VAN. - Kerk en communisme. Reede gehouden te Antwerpen, 29 januari 1921. Voor de conferentie van Vlaamsche advocaten.
M3383: EEDEN, FREDERIK VAN. - De broeders, tragedie van het recht. Inleiding en aantekeningen van H.W. van Tricht.
H0404: EEDEN, FREDERIK VAN. - Lioba. Drama.
M8419: EEDEN, FREDERIK VAN. - Studies. Eerste reeks.
H5289: EEDEN, FREDERIK VAN. - Brieven van Frederik van Eeden aan Henri Borel.
Y0875: EEDEN, FREDERIK VAN. - Sirius en Siderius. Tweede deel: Het kind.
T2637: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Deel I-II-III.
Y6833: EEDEN, FREDERIK VAN. - Huis en Waereld van Rabindranath Tagore. Uitsluitend geautoriseerde vertaling.
L7674: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen VI: L.J.M. Feber: Frederik van Eeden's verhouding tot het Christendom. S.M. Noach: "Het Dromenboek". H.W. van Tricht: Frederik van Eeden en " Geestelijke weerbaarheid". Oorlogsbrieven.
T3448: EEDEN, FREDERIK VAN. - Van de koele meren des doods.
R0037: EEDEN, PETER VAN / WIM J. SIMONS. - Van Eeden ! Van Eeden ! Daar komt hij aangetreden!
Y5692: EEDEN, FREDERIK VAN. - Krantenknipsels over/van Frederik van Eeden.
M8100: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het sonnet. Blijspel in drie bedrijven.
H7540: EEDEN, FREDERIK VAN. - De geestelijke verovering van de wereld.
B5339: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXIV: A.L.J. Sivirsky: H.W. van Tricht, Erevoorzitter. Johan Andreas Der Mouw en Frederik van Eeden (1890-1919).
M7862: EEDEN, FREDERIK VAN. - Paul's ontwaken.
B5332: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXV: F. Pijnenborg: Het digt gaan van de vensters. Nop Maas: Emants, Van Eeden en het spiritisme.
B7373: EEDEN, FREDERIK VAN. - Het lied van schijn en weezen. Drie deeltjes.
Y2949: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
T3449: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
L4915: EEDEN, FREDERIK VAN. - Ellen. Ein Lied vom Schmerz. Aus dem Niederlandischen von Otto Hauser.
B8425: EEDEN, FREDERIK VAN. - Mededelingen XXXIII: Mooijweer: Frederik van Eeden in Amerika, Van der Veen-Mulder: Frederik van Eeden als redacteur van De Groene Amsterdammer.
H2279: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes. Tweede deel.
Y6893: EEDEN, FREDERIK VAN. - Gedachten. Verzameld door L.J.C. van Vliet-van Dam.
B0218: EEDEN, FREDERIK VAN. - Literama. Kroniek over boeken, schrijvers en toneel. Frederk van Eeden nummer.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27