Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
K4462: COHEN, MATT. - Nadine. Vertaling Peter Bergsma.
M1603: COHEN-SOLAL, ANNIE. - Jean-Paul Sartre zijn biografie. Vertaling T. Boot e.a.
W0295: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
L7120: COHEN, D. - De taak der Oude Geschiedenis.
L7408: COHEN, ERNST. - Waarom niet zoo, maar zoo?
B0745: COHEN, SALOMON JOSEPHUS. - Recusatione Judicis in Causis Criminalibus.
B1611: COHEN, A. / C.L. EBELING / P. ERINGA. E.A. - Fonologie van het Nederlands en het Fries. Inleiding tot de moderne klankleer.
T0877: COHEN, L. ALI. - Reflexen.
B6170: COHEN, GUEOULA. - Een stem voor strijdend Israel.
Y0456: COHEN, FRE EN KOOS VORRINK. E.A. - Onze Paasheuvel. Vrolike lotgevallen en aangename herinneringen. Voorwoord Koos Vorrink.
T5642: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-Album 3e Bundel. Zes Cabaretliedjes. Woorden en Muziek van James Cohen van Elburg. No. 1 Het rose Peignoirtje. No. 2 Rozen. No.3 Avontuurtje. No. 4. Jeugd. No. 5. Zijn Antwoord. No. 6. Holland - en de Oorlog.
T1710: COHEN, FR…. - Amsterdam. Feestwyzer zomerfeesten ter herdenking van het 300-jarig bestaan der Universiteit van Amsterdam 11 juni-5 juli 1932.
R3762: COHEN, JOSEF. - Wilt u rassenschennis, mijnheer? Novelle.
T5704: COHEN, FR… (ED.). - Ic sie des meyen schijn. Een nieu liedt-boecxken van mey ende minne. Int welcke staen veel schone leysenen ende amoreuse liedekens. Bi een vergadert, uetghescreven ende verciert door Fre Cohen. Met eene corte inleidinghe van Willem Pyper.
T5411: COHEN, E.A. - Het Duitse concentratiekamp. Een medische en psychologische studie.
Y2165: COHEN VAN ELBURG, JAMES. - Cabaret-album. Zes liedjes.
H4989: COHEN, ALEXANDER. - Brieven 1888-1961. Bezorgd door Ronald Spoor.
R1282: COHEN, J. - Gids voor de tentoonstelling: Vondel en zijn tijd in boek en plaat. In de Openbare Leeszaal en Boekerij te Groningen 9-14 November 1937.
B9527: COHEN, J.L. - Dante in de Nederlandsche Letterkunde.
T4769: COHEN, ERNST EN W.A.T. COHEN-DE MEESTER. - Daniel Gabriel Fahrenheit (geb. te Danzig 24 Mei 1686, overl. te 's-Gravenhage 16 Sept. 1736). Tweede mededeeling.
W0296: COHEN, ALEXANDER. - In opstand.
R5291: COHEN, FRE. - Rond Paasheuvel en Prinsenhof.
T8735: COHEN STUART, A.B. E.A. - Licht in Duisternis. Het werk van het Haagsch Crisis-Comite.
T6295: COHN, EMIL BERNHARD (HRSG.). - JŁdischer Kinderkalender. Erster Jahrgang.
R3129: COLEMAN, WANDA. - A war of eyes and other stories.
L0836: COLENBRANDER, H.T. - Inlijving en opstand. Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
K5846: COLENBRANDER, H.T. - Oranje en het Wilhelmus.
L6081: COLENBRANDER, H.T. - Vestiging van het Koninkrijk (1813 - 1815). Geillustreerd onder toezicht van N. Beets.
T3837: COLENBRANDER, S. E.A. - Zijde en kunstzijde. Verslag van de Textieldag van 6 september 1990, Gemeentemuseum Helmond.
K7670: COLERIDGE, S.TAYLOR. - De ballade van den oud matroos. Vertaling Anthonie Donker.
Y3986: COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR. - The rime of the ancient mariner. Illustrated by Mervyn Peake.
R4783: COLERIDGE, S.T. - De ballade fen d'ald-matroas. Oerset van A.R. Scholten.
T1143: [SPINOZA] COLERUS, JOHN. - The life of Benedict de Spinosa. Done out of French. London 1706.
Y0960: COLETTE. - De kat. Vertaald en ingeleid door Evelien van Leeuwen.
K7593: COLETTE. - La seconde.
K9577: COLIJN, H. - De jubileumgift.
K9575: COLIJN, H. - Om de bewaring van het pand.
H8983: COLIJN, H. - Op de grens van twee werelden.
L3652: COLIJN, H. - Openingswoord ter Deputaten-Vergadering, gehouden te 's-Gravenhage op 14 october 1921.
K9321: COLIJN, H. - Toevende dageraad.
L2746: COLIJN, H. - Tot's lands behoud.
K9509: COLIJN, H. - Wankelen noch weifelen.
K9320: COLIJN, H. EN J. SCHOUTEN. - Redevoeringen. Een Woord. / Ons fundament en onze kracht.
H1909: COLIJN, HENDRIK. - Colijn in de caricatuur. Honderd uitgezochte caricaturen. Met een voorwoord van Dr. Colijn zelf.
B1727: COLIJN, H. - Staatkundige Hervormingen in Nederlandsch Indie.
M2663: COLJE, JAN. - Spiegelschrift. Vertalingen van Franse, Duitse en Engelse lyriek.
Y0469: COLK, W.A. VAN DER. - Dwaas om Christus' wil. Een woord tot hen die waarlijk mensch willen zijn, in het bijzonder tot hen die zich Christenen noemen of het Christendom prediken. Naar aanleiding van zijne dienstweigering in Maart 1917. Met een inleiding van B. de Ligt.
L0424: COLLEDGE, E. (ED.). - Reynard the Fox and other mediaeval Netherlands secular literature.
M0079: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
A0364: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Derde bundel.
A0320: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
K6379: COLLEM, A. VAN. - Liederen der gemeenschap. Tweede deel der liederen.
A0367: COLLEM, A. VAN. - Nieuwe liederen der gemeenschap.
B7529: COLLEM, A. VAN. - God, een gedicht.
K8442: COLLEM, A. VAN. - Liederen. Deel I. Liederen van huisvlijt.
H7672: COLLIER, DAVID & KAY FLOYD. - Desktop Publishing source book. Ready-to-use Layouts and Ideas for dtp users.
B9945: COLLIGNON, JOS. - Je moet toch wat. Politieke tekeningen uit NRC/Handelsblad, Nieuwsnet en de Volkskrant.
K0008: COLLINS, LARRY EN DOMINIQUE LAPIERRE. - Brandt Parijs? 25 augustus 1944: De bevrijding van de franse hoofdstad. Vertaling J.F. Kliphuis.
M5934: COLLINS, WARWICK. - De rationalist. Vertaling G. Lammers.
B8040: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary. A guide for authors, editors, printers, correctors of the press, compositors and typists.
B8041: COLLINS, F. HOWARD. - Authors and Printers Dictionary.
B3554: COLMJON, GERBEN. - De Nederlandse Letteren in de Negentiende Eeuw. Schatgraven in platgetreden terrein.
K6690: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
K3481: COLMJON, GERBEN. - De renaissance der cultuur in Nederland. In het laatste kwart der negentiende eeuw. Uiteengezet in oorsprong en samenhang.
L0506: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
L7495: COLMJON, GERBEN. - R.C. Bakhuizen van den Brink. Een markante persoonlijkheid.
Y0709: COLMJON, GERBEN. - De beweging van Tachtig. Een cultuurhistorische verkenning in de negentiende eeuw.
T1593: COLMJON, GERBEN. - Conrad Busken Huet. Een groot Nederlander.
K6025: COLMJON, GERBEN. - De oorsprongen van de Renaissance der Literatuur in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw. Met 80 afbeeldingen.
W2093: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
H1346: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom. Verthonende De 17 Nederlansche Provintien. Met inleiding door Wil M. Groothuis.
M8152: COLPA, JOHANNES PIETER. - Het door druk geinduceerde rotatiespectrum van waterstof. Experimenten en berekeningen.
R1643: COLSEN, J. - Poels.
R4758: COLTOF, S.W. - Verzamelde opstellen.
R3925: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
R8976: COLTOV, J.A. - De tweedehands consumentenmarkt.
Y1023: COMELLO, RIK. - De heenweg terug of forward on the way back.
Y1015: COMELLO, RIK. - Oud nieuws & dromen.
K3086: COMER, F.A. EN R. GHEYSELINCK. - F.A. Snellaert. De man aan de bron 1809-1872.
L8209: STAATS-COMMISSIE. - Ontwerp van wet op het Hooger Onderwijs met bijgevoegd rapport en memorie van toelichting, aan den Koning ingediend.
R9138: EENE GEMENGDE COMMISSIE. - De wet op den kinderarbeid voorstellen tot hare verbetering.
T3882: COMMUNISME. - S.J. Rutgers: Mijn ontmoetingen met Lenin. Ko Beuzemaker: Voor Vrede en Veiligheid. A.S. de Leeuw: De geboorte van het Nederlands fascisme. W.J. de Groot: De G.G. en de bevolking. Pandu Sadja: Het Stichtingcongres van de Partai Indonesia Raya. A.S. de Leeuw: Oswal Spengler, een fascistische philosoof. G. de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kap. maatschappij. M.G.: De architectuur in de Sowjet-Unie. A. Struik: Engels over de Nederlandse taal. Historisch materialisme in de taalwetenschap.S.D. Neter: Proletarische literatuur in de V.S.
T9267: COMMUNISME. - Bevat o.a.: Sidney en Beatrice Webb: Sowjet Communisme. K. Beuzemaker: Gemeente politiek.
T3881: COMMUNISME. - C. Schalker: De internationale strijd tegen 't Fascisme, Frankrijk en Spanje. W.J. de Groot: De Rassen-Theorien. Ko Beuzemaker: Het Paas-Congres der S.D.A.P. A.S. de Leeuw: De geboorte van het Nederlandse Fascisme. R. Stenhuis: De sociale politiek van het Fascisme. L. Snethlage: De kerkstrijd in het derde rijk.Dr. S: Sociale Psychologie. P. de Groot: Het Communisme. W.J. de Groot: Erfelijkheidsleer en Rasverbetering. A. Willemse: Nieuwe mensen in Moskou. Anti-Fascistische literatuur.
T3880: COMMUNISME. - Ko Beuzemaker: Rondom de burgerlijke Democratie. A.S. de Leeuw: Vrede en Oorlog. C. van den Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. W.J. de Groot: Onderzoek naar de voedingstoestand van Schoolkinderen te Amsterdam. Martien Beversluis: Verantwoording. J.L. Snethlage: De christelijke wereldrevolutie en haar verdedigers. Gerard de Waal: De ontwikkeling van de filmkunst in de kapitalistische Maatschappij. J. St.: De minerale sanktie.
T3879: COMMUNISME. - Romain Rolland: Een reis rondom mijn kamer. C. v.d. Berg: Het plan van de Arbeid van S.D.A.P. en N.V.V. Manifest: Voor een eenheidspartij van het proletariaat. P. de Groot: Het congres der Franse communisten. Ernst: Over kunst-uitingen in de Sowjet-Unie. B. Neter: De strijd om oorlog of vrede. A.S. de Leeuw: Een caricatuur.
T3887: COMMUNISME. - Indonesia en Nederland. Indonesie onder de dreiging van Japan, Ahmad Saleh. Bevolkingspolitiek en sterilisatie in Duitschland. Waarom werd Holland Calvinistisch. Herman Gorter en zijn Groote Dichters. Het Bataillon Jaquemotte, Gerard Vanter. De geschiedenis van een kolonie. De onbekende Adolf Hiitler. De Nederlands-Indische Eenheid. De Japanse dreiging.
T3888: COMMUNISME. - Nieuwe aanvallen op het parlementaire stelsel. Rondom het S.D.A.P. congres. Het Trotzkisme De handlanger van het Fascisme. Het Nationaliteiten vraagstuk in Vlaanderen. Willem van Iependaal: Dialoog. In Smartend Gareel. Geest en Karakter. De Broodprijs. De nieuwe verkiezingen in de Sowjet Unie. China's keuze: Eenheid of ontbinding. Heinrich Mann - De Heraut van het Volksfront. De strijd voor de Bolsjewistische partij. De opbouw v.d. materie. Tijdschriften-bespreking. Schaken en Dammen.
Y3738: DE VRIJE COMMUNIST. - De Vrije Communist. Orgaan v.d. Bond voor Religieuse Anarcho-Communisten. Februari 1924, no. 43.
T7867: DE COMMUNIST. - De Roode Dinsdag als Strijddag tegen de Regeering-Colijn door Schalker. De Sociaal Demokratie sinds de verkiezingen. De Propagandist. De eerste overwinningen van het Tweede Vijfjarenplan. De beteekenis van onze Partij-literatuur. De Partij-Arbeider. Het Congres van den C.J.B. Controle op onze organisatie.
T7866: DE COMMUNIST. - 16 jaar proletarische dictatuur. Stalin - Over de October revolutie. De buitenlandsche politiek der S-U. De Propagandist. Krupskaja - Aan den vooravond der October revolutie. De Partij-Arbeider. De beteekenis van de Bolsjewistische Partij.
T7868: DE COMMUNIST. - De politieke situatie en de regeering Colijn, door A.S. de Leeuw. Over ons werk in de moderne vakbeweging, door F. de Groot. Hoe kan de revolutie in Spanje overwinnen? S.J. Rutgers. Onze landbouw door P.A. Diepenhorst 1933. Opvoedingsvraagstukken. De A.B.C. Serie. Verbetering.
Y2734: COMMUNISTE, LE. - Le Communiste. 1907. nrs: 1 t/m 17. (mist nr. 5).
T4485: COMPAEN, CLAESZ. - Voorste linie. Flitsen uit het illegale leven.
T1731: COMPTON, R.H. - Our South African Flora. Ons Suid-Afrikaanse plantegroei.
B8507: COMTE-SPONVILLE, ANDRE. - Kleine verhandeling over de grote deugden. Vertaald door Frans de Haan en Marianne Kaas.
T8374: CONAN DOYLE, ARTHUR. - Geheimzinnige verhalen.
B5379: CONFUCIUS. - De grote leer Ta Hio. Vertaald en toegelicht door E.J. Welz.
H0720: CONGE-KLEYN-JANSSEN, MIEKE LE. - Wat lees ik uit de hand. In verband met opvoeding, huwelijk, ziekte en misdaad.
R7080: CONIJN, H. - De reclame in een notedop.
H7244: CONINCK, HERMAN DE. - De gedichten. Samengesteld en verantwoord door Hugo Brems.
K2968: CONINCK, ROGER DE. - Panorama der hedendaagse Franse literatuur (1900-1950).
T8208: CONINCK, HERMAN DE. - Onbegonnen werk. Gedichten 1964-1982.
R8511: CONINCK, RENE DE. - Twee en veerig etsen. Nawoord Remi de Cnodder.
B9529: O'CONNELL, SHIELA. - London 1753.
R9616: CONRAD, JOSEPH. - Orang Blanda. Liefde en noodlot op Borneo. Uit het Engelsch vertaald door Felix van Zijll.
Y0273: CONRAD, JOSEPH. - Toean Jim. Vertaling S. Westerdijk.
Y2239: CONRAD, PATRICK. - De Cadillac van Mallarme. Een suite van 30 gedichten bij 30 collages.
T7668: CONRAD, JOSEF. [= J.T.K KORZENIOWSKI]. - Un heros polonais de Conrad. Le Prince Roman. Traduit de l'anglais avec des commentaires par G. Jean-Aubry
Y1063: CONRADI, J.E. - De Kinderkring. Leesboekje voor jonge kinderen.
R7799: CONSCIENCE, HENDRIK. - Eene O te veel. Antwerpsche Zedeschets.
L1048: CONSCIENCE, HENDRIK. - Redevoeringen.
T9145: CONSCIENCE, HENDRIK. - De koopman van Antwerpen.
B1581: CONSCIENCE, HENDRIK. - Count Hugo of Cravenhove: and The story of Abulfaragus. From the Flemish by ...
T0275: CONSCIENCE, HENDRIK. - Blinde Rosa.
T0276: CONSCIENCE, HENDRIK. - Rikke-Tikke-Tak.
T9142: CONSCIENCE, HENDRIK. - Conscience album. Noord-Nederland aan Hendrik Conscience, 25 September 1881. Met een voorwoord van Adriaan Bom.
T9144: CONSCIENCE, HENDRIK. - Menschenbloed. Lambrecht Hensmans.
T9146: CONSCIENCE, HENDRIK. - Het Goudland.
T9147: CONSCIENCE, HENDRIK. - De Burgemeester van Luik.
R6547: CONSCIENCE, HENDRIK. - Volledige werken in 40 delen.
Y2633: CONSCIENCE, H. - Meesterwerken van H. Conscience. De Loteling.
L4921: CONSIDERANT, N. - Histoire de la Revolution de XVIme Siecle dan les Pays-Bas.
R0046: CONSTANDSE, ANTON. - De bron waaruit ik gedronken heb. Herinneringen van een vrijdenker.
A0846: CONSTANDSE, A.L. - De schande. Roman.
K9361: CONSTANDSE, A.L. - Dertig jaar Sowjet-Politiek.
Y2925: CONSTANDSE, A.L. - Nederland, God en Oranje.
R0331: CONSTANDSE, A.L. - Socialisme tegenover Godsdienst.
T7956: CONSTANDSE, A.L. - De godsdienst in de caricatuur.
R7683: CONSTANDSE, A.L. - Multatuli als hervormer 1887-1937.
R0217: CONSTANDSE, A.L. - Is de techniek een vloek?
Y0325: CONSTANDSE, ANTON E.A. - Anarchie? Anarchisme: Constandse, grondgedachten. R. de Jong, Ekonomiese ordening. S. Radius, Anti-autotitaire beweging. A. Mendes Georges, Parlementarisme. H. Ramaer, evaluatie.
R0215: CONSTANDSE, A.L. - Welke partijen zullen ontwapenen?
R0210: CONSTANDSE, ANTON. - Tachtig jaar. Verantwoording. (Kleine bibliografie).
R0336: CONSTANDSE, A.L. - Van Calvijn tot Colijn.
R0338: CONSTANDSE, A.L. - Met Moskou ten oorlog?
R0340: CONSTANDSE, A.L. - Henrik Ibsen en het derde rijk 1828-1928.
R0308: CONSTANDSE, A.L. - Waarheen gaat Rusland?
K5702: CONSTANDSE, A.L. - Geschiedenis van het Humanisme in Nederland.
K7402: CONSTANT, BENJAMIN. - Cecile. Vertaling C. Serrurier.
L2025: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een kleine roman. Vertaling Cd. Busken Huet.
H4253: CONSTANT, BENJAMIN. - Een anekdote aangetroffen tussen de papieren van een onbekende en uitgegeven door Benjamin Constant.
K5086: CONSTANT, M. BENJAMIN DE. - Adolphe. Anecdote trouvee dans les papiers d'un inconnu et publiee par....
Y1477: CONSTANT, JAC. G. (ED.). - Nederland rond 1900.
T8608: CONSTANT, BENJAMIN. - Adolphe. Een anecdote aangetroffen in de paperassen van een onbekende. Vertaling George Pape & Cees van der Zalm.
T0956: MEESTER CONSTANTIJN [=CONSTANTINUS BAKE]. - Invallen en uitvallen.
T6442: CONSTANTINUS, P. W. SOLOWJOW, SIGRID UNDSET. E.A. - Het christendom bedreigd door rassenwaan en jodenhaat. Een internationaal protest.
R1482: CONTESSA, C.W. / F. DE LA MOTTE FOUQUE / E.T.A. HOFFMANN. - Kinder-Marchen. Mit 12 Vignetten von E.T.A. Hoffmann.
L3611: CONTOUR. - De vergissing van Orwell, Hans Boswinkel over Albee, Droogstoppel contra Hoornik, Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B2755: CONTOUR. - De vergissing van Orwell. Hans Boswinkel over Albee. Droogstoppel contra Hoornik. Gedichten van o.a. Hans Lambertus en Henk van Kerkwijk.
B2757: CONTOUR. - Luie akteurs en subsidie. Twee verhalen. Goochelaar Merlyn. Twaalf gedichten. Rood fascisme. Manische epiek.
B2759: CONTOUR. - Geachte dichter en andere kritieken. Proza debuut: De getekende. Achtentwintig gedichten. Het gebruik van Neeltje. Mokums staartje.
B5405: CONTOUR. - Wat is engagement? Dertig meningen. Modehuis Maatstaf. Toneel en engagement. Vergissing over Orwell.
B2754: CONTOUR. - H.C. ten Berge: De knoflooketers. De beweging van Zestig een fictie. Spreidsprong in de ruimte en andere gedichten. Liften, kort verhaal van Hans Lambertus. Peter Berger een teleurgesteld romanticus?
Y2145: CONTRAN, LOUIS EN M.C. VAN DE ROVAART. - De Arme Nikker. Woorden en Muziek. Zang en Piano.
R8024: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Van den Controleur. Met een voorwoord van J.A. Alberdingk Thijm.
B4647: CONTROLEUR. - Komische gedichten. Met een voorwoord van J.A. AlberdingkThijm.
T1573: CONVIVA. (GERARD KELLER). - Het servetje. Herinnering aan Oefening Kweekt Kennis.
K0005: COOKRIDGE, E.H. - Meesterspionnen voor Moskou. Verraders van het Westen.
M9551: COOL, CATH. & D. VAN DER LEK. - Paddestoelenboek. Twee delen. Deel I: Algemene inleiding met 8 gekleurde platen en 78 tekstfiguren. Deel II: Determineertabellen en beschrijving der soorten. Met 142 afbeeldingen.
L3839: COOLE, MARCEL / JOHAN DAISNE / LUC VAN BRABANT. - Klaverendrie. Tweemaandelijksch Schrift voor poŽzie.
K9611: COOLE, MARCEL. - Eurudike. Romantisch gedicht.
Y0860: COOLEN, ANTOON EN GODFRIED BOMANS. - Liefde, dood en minne. Verlucht door J.F. Doeve.
Y0862: COOLEN, ANTOON. - De vrouw met de zes slapers.
R7869: COOLEN, ANTOON. - Le bon assassin. Traduit du Hollandais par Marcelle Schlomer Preface de Jean Giono.
K7546: COOLEN, ANTOON. - Sawitri. Oosters spel van de liefde en de dood. Toneelspel in drie bedrijven.
L0103: COOLEN, ANTOON, M.J. BRUSSE, H. DE BRUIN E.V.A. - Menschen van de Straat. Een bundel novellen en verzen.
L2648: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
A0196: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
M1591: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
P1466: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
K6718: COOLEN, ANTOON. - Dorp aan de rivier.
K5844: COOLEN, ANTOON. - Herberg in 't misverstand.
K5448: COOLEN, ANTOON. - Jan, der Schuflicker aus Brabant und sein Wiener Kind.
K5282: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Kempen.
M1556: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
K5415: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K8532: COOLEN, ANTOON. - Peerke den Haas. Tweede, herschreven uitgave van Peerke dat manneke.
K8204: COOLEN, ANTOON. - Peerke der Hasenfuss.
K7045: COOLEN, ANTOON. - Sprookjes voor grote mensen.
K6959: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
L4538: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
K9892: COOLEN, ANTOON. - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955.
R7765: COOLEN, ANTOON. - Jantje den schoenlapper en zijn Weensch kiendje.
R8951: COOLEN, ANTOON. - Stijntje.
L0239: COOLEN, ANTOON. - De weg terug... Een Kerstverhaal.
T3232: COOLEN, ANTOON. - De tre brodre. [autoriseret oversĺttelse ved Clara Hammerich]
B3659: COOLEN, ANTOON. - Uit het kleine rijk.
B5219: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
L2903: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
B7493: COOLEN, ANTOON. - De drie gebroeders.
T1622: COOLEN, ANTOON. - Kerstmis in de Pannenschop.
R3460: COOLEN, ANTOON. - Kerstvertellingen. Een vijftal sagen.
R0007: COOLEN, ANTOON EN JOHAN FABRICIUS. - A. Coolen: Laatste bladzijden uit de roman Herberg in 't Misverstand. J. Fabricius: Fragment uit Luie stoel.
R0784: COOLEN, ANTOON. - Peelwerkers.
R0392: COOLEN, ANTOON. - Helvoirt aan de Lei. Brabantse schetsen door Antoon Coolen de Oudere. Verzameld en van een biografie voorzien door Willem Hoffman.
R9274: COOLEN, ANTOON. - Peerke, dat manneke.
T1396: COOLEN, ANTOON. - De schoone voleinding.
R5309: COOLEN, ANTOON. - Sprookjes. Kalenderboek 1962.
T1395: COOLEN, ANTOON. - Zegen der goedheid. Legendenboek. Verluchting van Jozef Cantre.
R8146: COOLEN, ANTOON. - Stijn Streuvels. Inleiding Herman Teirlinck.
R6986: COOLS, RUDOLF H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
Y2964: COOLWIJK, MARION VAN DE / MAGDA VAN TILBURG. - Nik en Laura helpen Sinterklaas.
M0359: COOPER, ELIZABETH. - My lady of the Chinese courtyard. Being a sequel to 'The love letters of a Chinese lady'.
Y1811: COOPMAN, TH. & L. SCHARP…. - Geschiedenis van de Vlaamsche Letterkunde.
B9561: COOPMAN, H. - Jordaens.
R5620: [BOCCACCIO] COORNHERT, D. - XX Lustighe Historien oft Nieuwicheden Joannis Boccatij, van nieus overgheset in onse Nederduytsche Sprake deur Dirick Coornhert, Secretaris der Stede van Haerlem. Uitgegeven en van letterkundige aanteekeningen voorzien door G.A. Nauta.
Y0868: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTZOON. - Weet of rust. Proza van Coornhert. Samenstelling Henk Bonger en Arie-Jan Gelderblom.
K1776: COORNHERT. - Het roerspel en de comedies. Uitgegeven en van commentaar voorzien door P. van der Meulen.
H1256: COORNHERT, DIERICK VOLCKERTSZ. - De dolinge van Ulysse. Homerus' Odysseia I-XVIII in Nederlandse verzen.
B5076: COORNHERT, D.V. - Zedekunst dat is wellevenskunste. Vermids waarheyds kennisse vanden mensche, vande zonden ende deughden nu alder eerst beschreven int Neerlandsch. Uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door B. Becker.
Y0870: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZ. - Op zoek naar het hoogste goed. Uitgegeven, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H. Bonger.
Y0869: COORNHERT, DIRK VOLCKERTSZOON. - Boeventucht.
K8478: COORNHERT, DIRCK VOLCKERTSZOON. - Programma Coornhertjaar 1990.
L6128: COOTH, A.M.C. VAN. - Letterkundige opstellen.
T0059: COPIER, A.D. - David Roell Prijs 1987. Op 27 november 1987 in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Y0831: COPIER, A.D. - A.D. Copier. Glas.
Y0547: COPPE, FRANCOIS / C.S. ADAMA VAN SCHELTEMA. - Korte inhoud van vergelding. Dramatisch dichtwerk in een bedrijf van Francois Coppe. Vertaald in dichtmaat door C.S. Adama van Scheltema. Opvoering door de Pekalongansche Muziek & Tooneelvereeniging.
T0736: [STREUVELS, STIJN] COPPENS, JAN / KAREL VAN DEUREN / PIET THOMAS. - Stijn Streuvels Fotograaf.
T8462: COPPENS, THERA. - Woordenboekje.
Y3090: COPPENS, THERA. - Tien vrouwen van Soestdijk. Van hofstede van Catharina tot paleis van Juliana.
B0308: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Eustachius van Zichem. En zijn strijdschrift tegen Erasmus.
B0312: [ERASMUS]. COPPENS, J. - Erasmus' laatste bijdragen tot de hereniging der Christenen.
T9816: COPPLESTONE, TREWIN. - Modern Art.
L5059: COPRAY, THEODORUS A.A.M. - Consolatio ad Liviam Elegiae in Maecenatem. Tome I.
R3287: CORBEILLER, CLARE LE. - Alte Tabakdosen aus Europa und Amerika.
T3494: CORBET, AUGUST. - Pieter Coecke van Aelst.
B9709: CORBIERE, TRISTAN. - Les amours jaunes.
K4458: CORDAN, WOLFGANG. - Verwandlungen.
R5920: CORDAN, WOLFGANG. - De wijzen van Zion.
Y1546: CORDFUNKE, E.H.P. - Gravinnen van Holland. Huwelijk en huwelijkspolitiek van de Graven uit het Hollandse Huis.
L7889: COREMANS, EDWARD. - La Litterature Neerlandaise en Belgique depuis 1830.
T8959: CORET, PETER. - Vanitas.
Y2722: CORMALLEN. - Cormallen. Informatieblad over Kommunes. 1970-1971. Nrs. 7 - 8 - 9 - 11- 12.
R0909: [BILDERDIJK, W.] CORNEILLE, PIERRE. - Cinna, treurspel. (na Corneille).
B4373: CORNELIS, MIRJAM (RED.). - Vrouwengeschiedenis: horen zien en lezen. Literatuur, romans en audiovisueel materiaal over vrouwengeschiedenis in Nederland en de Verenigde Staten tussen 1900 en 1970.
T4254: CORNELISSEN, A.J.M. - Beginselen der Nederlandsche Politieke Partijen.
Y0951: CORNELISSEN, ANTHONY J. M. - Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing.
Y3465: CORNELISSEN, J.D.M. - Marnix en de tuinbouw.
L9352: CORNELISSEN, A.J.M. - Een noodlottig gezichtsbedrog. Proeve van onderzoek naar den geest van het Nederlandsche staatsrecht.
L9371: CORNELISSEN, IGOR. - Speurtocht naar de (auto)biografie.
L9401: CORNELISSEN, IGOR. - De zender van Polk. Roman.
B1938: CORNELISSEN, IGOR. - Ode aan een slecht mens. Oom Jopie uit de Mediene.
B4019: CORNELISSEN, J.F.L.M. - Pater en Papoea. Ontmoeting van de Missionarissen van het Heilig Hart met de cultuur der Papoea's van Nederlands Zuid-Nieuw-Guinea (1905-1963). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de godgeleerdheid.
Y0043: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1899.
R5456: CORNELISSEN, J.D.M. - Hooft en Tacitus. Bijdrage tot de kennis van de vaderlandsche geschiedenis in de eerste helft van den 17de eeuw.
B9975: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
B9974: CORNELISSEN, CHRISTIAAN. - Op weg naar een nieuwe maatschappij. Beginselen en taktiek van den klassenstrijd.
T4855: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. 10e jaargang 1898.
R9712: CORNELISSEN, J.D.M. - De trouw der katholieken tegenover Ketters.
Y1376: CORNELISSEN, JOZ. & J.B. VERVLIET. - Ons Volksleven. Tijdschrift voor Taal-, Volks- en Oudheidkunde. Elfde jaargang 1897.
T0968: CORNELISSEN, IGOR. - Een joodse dwarsligger. Jaap Meijer 1912-1993.
T0997: CORNELISSEN, MICKY. - poŽzie is niet een spel met woorden. De criticus Willem Kloos temidden van zijn tijdgenoten.
R7009: CORNELISSENS, ARM. F. - Levensverlokkingen. Teekeningen van Jozef Cantre.
T1061: [EEDEN, FREDERIK VAN]. JANTJE PARADIJS CORNELISZOON. - Boterbloempjes of Liederen op het gebied van Kolonisatie naar Bussum, Blarikum, Lunteren en wat dies meer zij.
K3427: CORNET DE GROOT, R.A. - De zevensprong. Essays over Jacob van Maerlant, Herman Gorter, Willem Frederik Hermans, Lucebert, Harry Mulisch, S. Vestdijk, Jan van der Noot.
T0932: CORNET, RENE. - Verzameling van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de Belgische Nationale Orden en beschouwingen aangaande de eervolle onderscheidingen in 't algemeen.
B8179: CORNET, J.W.G. EN A. LANGEDIJK. - Leven en bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813-1963. Historisch genealogisch beschreven.
K2517: CORNETS DE GROOT, R.A. - Contraterrein. Opstellen over: Gerrit Achterberg, Rhijnvis Feith, Herman Gorter, W.F. Hermans, Harry Mulisch, Simon Vestdijk. e.a.
H0935: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
M2787: CORNETS DE GROOT, R.A. - De chaos en de volheid. Een vijfvoudig essay over S. Vestdijk.
H4847: CORNETS DE GROOT, R.A. - Een wijze van lev/zen. Een verhalend essay van een tijdgenoot van Poot, Feith en Gagarin.
K2516: CORNETS DE GROOT, R.A. - Labirinteek. Opstellen over G. Gezelle, Jan G. Elburg, Lucebert, Willem Elsschot e.v.a.
K4316: CORNETS DE GROOT, R.A. - Vestdijk op de weegschaal.
B4238: CORNETTE, A.H. - Periscoop I. Letterkundige Critieken en Beschouwingen.
L8914: CORON, ANTOINE. (ED.). - Actes Du XVII Congres Internationale de Bibliophilie. Transactions of the 17th International Congress of Biliophiles.
R6056: CORONEL, S.S. - In 't Gooi.
R8457: CORONEL, S.S. - Herinneringen aan de historische tentoonstelling van Friesland.
Y1875: [SPINOZA] CORONEL, S.SR. - Baruch d'Espinoza in de lijst van zijn tijd.
Y4261: VISUAL GRAPHICS CORPORATION. - VGC Alphabet Library.
M5012: CORREIA, CLARA PINTO. - De bloemsteelsteek. Vertaling M. de Kort.
P2970: CORSARI, WILLY. - De schorpioen.
Y2674: CORSARI, WILLY & H. SALOMONSON. - Twee Vlechtjes. Woorden en muziek.
M3757: CORSTANJE, A. VAN. - Franciscus bijbel der armen.
T5802: CORT, AIME DE. - Bijgeloof in Vlaanderen en andere Folkloristische bijdragen.
R1866: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R9114: CORT, MARTIJN. [= JOHAN VAN DER WOUDE]. - Zeven brieven.
R2733: CORTAZAR, JULIO. - Circe en andere verhalen. Vertaald door Barber van de Pol.
L9517: CORTAZAR, JULIO. - Brief aan een meisje in Parijs. Keuze en vertaling J.A. van Praag.
K1398: CORTAZAR, JULIO. - Einde van het spel. Verhalen. Vertaald door J.A. van Praag.
R6994: CORTE, JULES DE. - Vissen achter het net.
K4653: CORTE, BERT DE. - Firmin van Hecke.
T8706: CORTE, JULES DE. - Licht en Donker.
T7057: CORTENBACH, A. PAUL. - Mickey achter prikkeldraad.
W9792: CORTI, MARIA. - Alleen de levenden tellen de jaren. Vertaling J.A. Verhaart.
R1170: CORVO, BARON (=FREDERICK ROLFE). - Verhalen die Toto mij vertelde. Met een inleiding van Jan J. van Herpen.
R8765: COSIJN, P.J. - Eenige Taal- en natuurkundige ontdekkingen van den hoogleeraar J. van Vloten.
L8893: COSIJN, PETRUS JACOBUS. - Commentatio Literaria Continess Annotatiunculas ad Aristophanis Ranas etc.
T3785: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Quatrieme Annee.
T3786: COSMOS. - Cosmos, Revue Illustree, Mensuelle, Polyglotte. Cinquieme Annee.
H9460: COSSEE, PIET C. - 50 jaar typograaf. eds. Eva Cossee en Andrť Swertz.
L3209: COSSONS, NEIL. - The BP Book of Industrial Archaelogy.
T0810: COSTA, ISAAC DA. - Hagar. Inleiding en aanteekeningen door Chr. Stapelkamp
B1450: [BILDERDIJK]. COSTA, ISAAC DA. - Bilderdijks Epos of De vijf bestaande zangen van den Ondergang der eerste wareld. Uitgegeven met eene inleiding, varianten, aanteekeningen, en verhandelingen.
B4657: COSTA, ISAAC DE. - God met ons, hymne.
B7211: COSTA, ISAAC DA / J.P. HASEBROEK. - Da Costa's Kompleete dichtwerken.
R3877: COSTA, ISAAC DA. - Beschouwing van het Evangelie van Lucas. Twee delen
T0826: COSTA, ISAAC DA. - Da Costa Bloemlezing uit zijn werken. Ingeleid door M.A.P. Poelhekke.
Y2426: COSTER, A.J. - A.J. Coster, Coolsingel 23, Rotterdam. Fabriek en Magazijnen van Chirurgische en Orthopaedische Instrumenten, verplegingsartikelen, verbandstoffen enz.
K1472: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Marginalia I-II. Dialogen.
K1470: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Delft. De romantische school. Willem van Oranje.
K7015: COSTER, CH. DE. - Braf, de profeet. Een verhaal van ontrouw en minne en andere Brabantsche vertelsels. Bewerkt door Joh. de Maegt.
M0152: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
L0361: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog. Bijeengebracht en ingeleid door...
K2685: COSTER, DIRK, / ANTON DEERING. - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 - 1950.
W3606: COSTER, DIRK. - Het kind in de poŽzie. Samengesteld en ingeleid door...
K2607: COSTER, DIRK. - Marginalia.
P0412: COSTER, DIRK. - Marginalia.
K3421: COSTER, DIRK. - Verzameld proza, tweede bundel.
W8131: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Bekroond met den van der Hoogt-prijs van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde 1926.
A0268: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
W4405: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Brieven 1905 - 1956. Drie delen. Met inleidingen van M.G. Coster van Kranendonk, N.A. Donkersloot en Henriette L.T. de Beaufort.
K0527: COSTER, DIRK. - Verzamelde Werken: Het dagboek van de heer Van der Putten.
K0769: COSTER, DIRK. - Verzamelde werken: Napoleon. Historische visioenen. Dostojefski. Een essay.
H5601: COSTER, S. - Boere-klucht van Teeuwis de Boer, en met Juffer van Grevelinckhuysen. Met aantekeningen van F.A. Stoet.
L3813: COSTER, SAMUEL. - Boere-klucht. Inleiding en aanteekeningen voorzien door R.K. Kuipers.
M2925: COSTER, W. / H.D. VAN DER STAAK. - De lezer tot gemak en mij tot voordeel. Een Arnhems uitgevershuis 1739 -1989.
T2450: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de hedendaagsche poŽzie. Bijeengebracht en ingeleid door...
B6174: COSTER, CHARLES DE / KURT LOB. - Uilenspiegel. De legende en de heldhaftige, vrolijk en roemruchte daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders. Met tekeningen van Kurt Lob.
L7523: COSTER, HARRY PIERRE. - De kroniek van Johannes de Beka. Haar bronnen en haar eerste redactie.
T2607: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T1313: COSTER, H.P. - Verzameling Dr. C. Hofstede de Groot. Schilderijen en teekeningen van Nederlandsche meesters, hoofdzakelijk uit de 17de eeuw. Geschonken aan de Gemeente Groningen.
T3302: COSTER, DIRK. - De stad Delft.
M3771: COSTER, DIRK EN ANTON DEERING (EDS.). - Religieuze poŽzie. Een keuze uit de Nederlandse religieuze lyriek van 1880 tot 1950.
K6349: COSTER, DIRK (ED.). - De Nederlandsche poŽzie in honderd verzen.
T1598: COSTER, DIRK (ED.). - Nieuwe geluiden. Een keuze uit de poŽzie van na den oorlog (1918-1923). Bijeengebracht en ingeleid door...
T5469: COSTER, DIRK. - Enige gedachten bij het werk van Aart van Dobbenburgh.
Y0858: COSTER, DIRK. - Verzameld proza. Twee delen.
L6029: COSTER, DIRK. - Het tweede boek der marginalia.
L9607: COTTENJE, MIREILLE. - De verkeerde minnaar.
M2915: COTTERILL, H.B. - Italie in de middeleeuwen, gedurende duizend jaar ( 305-1313). Een kort historisch overzicht met hoofdstukken over belangrijke gebeurtenissen en personen in verband met godsdienst, kunst en literatuur.
B5681: COTTERILL, H.B. - Italie van Dante tot Tasso (1300-1600) zijn geschiedenis gezien van het standpunt der voornaamste steden, met beschrijving van belangrijke tijdperken en personen en van de kunst en literatuur van de drie eeuwen.
L6043: COUL, JOHANNES H.J. OP DE. - Tacitus' Sarkasme en zijn karakter.
K4158: COUMANS, W.K./J.W. OVEREEM/ J.L. PROP / H. V.D. WAARSENBURG. - Jan Hanlo. Achterwaartse blik op een uniek solist.
T1680: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
R8934: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B3164: COUPERUS, LOUIS. - God en goden.
H9624: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme.
R4078: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
B8594: COUPERUS, LOUIS. - Babel.
L1906: COUPERUS, LOUIS. - Legenden van de Blauwe Kust.
H1897: COUPERUS, LOUIS. - Over anderen, vier kleine romans. Het afscheid, De liefdes van Lili, Kinderkamer, De grootvader.
T6253: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel IV. Het heilige weten.
H0107: COUPERUS, LOUIS / CARRY VAN BRUGGEN / HENRI VAN BOOVEN E.A. - Korte verhalen uit de Wereldbibliotheek. 12 delen.
H9432: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
K0571: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
M1559: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
W4655: COUPERUS, LOUIS. - Brieven van den nutteloozen toeschouwer.
K7725: COUPERUS, LOUIS. - De ode.
K7864: COUPERUS, LOUIS. - De oude trofime.
L1018: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel. De Ode.
H9431: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken.
M8443: COUPERUS, LOUIS. - Fantasia.
H6059: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
A0014: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit, Wereldvrede.
L4824: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfose.
W3705: COUPERUS, LOUIS. - Mozaiek. Een keur uit zijn werken.
W7637: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
W8361: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
W3680: COUPERUS, LOUIS. - Op reis.
W8746: COUPERUS, LOUIS. - OrchideeŽn. Een bundel poŽzie en proza.
K3997: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Drie delen.
P1106: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen. Vaderlandsche feuilleton. 'Van en over mijzelf en anderen' IV. Tweede bundel I & II.
W9065: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
T0405: COUPERUS, LOUIS. - Eline Vere. Een Haagsche roman.
T0407: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
T0121: COUPERUS, LOUIS. - Werk van Louis Couperus. Uitgekozen en ingeleid door A.J. de Jong en Jacob Hiegentlich.
L9811: COUPERUS, LOUIS. - Van vagebonden en schelmen en andere verhalen.
T4394: COUPERUS. - Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan... Met een nawoord van F.L. Bastet.
L6505: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
B0503: COUPERUS, LOUIS. - Vreugde van Dionysos. Een bloemlezing uit zijn antieke werken.
B3195: COUPERUS, LOUIS. - Van en over alles en iedereen.
B3253: COUPERUS, LOUIS. - Het snoer der ontferming. Japansche legenden.
B3835: COUPERUS, LOUIS. - Van en over mijzelf en anderen.
B4382: COUPERUS, LOUIS. - De Tooveressen. Tweede Idylle van Theokritos.
B9377: COUPERUS, LOUIS. - De verliefde ezel.
T6254: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel III. Zielenschemering.
B7247: COUPERUS, LOUIS. - Nagelaten Werk. Bijeengebracht door Richard Erbe.
B8586: COUPERUS, LOUIS. - Williswinde.
B8589: COUPERUS, LOUIS. - Het zwevende schaakbord.
K7724: COUPERUS, LOUIS. - Aan den weg der vreugde.
B7758: COUPERUS, LOUIS. - Over lichtende drempels.
B9363: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
B8585: COUPERUS, LOUIS. - Hooge troeven.
K0328: COUPERUS, L. - Il Mago.
B9164: COUPERUS, LOUIS. - Amice, brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever (II). ( 1902 - 1919). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet.
T4979: COUPERUS, LOUIS. - Xerxes of de hoogmoed.
B9842: COUPERUS, LOUIS. - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
B9801: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
H1183: COUPERUS, LOUIS. - Waarde heer Veen. Brieven van Louis Couperus aan zijn uitgever. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.L. Bastet I. (1890-1902).
T0904: COUPERUS, LOUIS. - Endymion. Etsen Peter Yvon de Vries.
R4079: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
Y2546: COUPERUS, LOUIS. - Nieuwsbulletin Louis Couperus Genootschap. No 5, mei 1995. t/m No. 14 oktober 1999. Arabesken; Tijdschrift voor het Louis Couperus Genootschap No. 12 mei 2000 t/m no. 40 november 2012. + Couperus Courier no 1. juni 1996.
T3724: COUPERUS, LOUIS. - Romantisch avontuur. GeÔllustreerd door Albert Hahn Jr.
T3734: COUPERUS, LOUIS. - Fidessa.
B9373: COUPERUS, LOUIS. - Proza. Eerste bundel.
K9376: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B8584: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
R0103: COUPERUS, LOUIS. - Antiek toerisme. Roman uit Oud-Egypte.
R3333: COUPERUS, LOUIS. - Asti spumante. Verhalen.
B9376: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
B9378: COUPERUS, LOUIS. - Dionyzos.
B9379: COUPERUS, LOUIS. - Schimmen van schoonheid.
B9380: COUPERUS, LOUIS. - Korte arabesken.
B9381: COUPERUS, LOUIS. - Antieke verhalen. Van goden en keizers, van dichters en hetaeren.
B9382: COUPERUS, LOUIS. - De zwaluwen neer gestreken...
T0409: COUPERUS, LOUIS. - De verzoeking van den H. Antonius. Naar Gustave Flaubert. Fragmenten.
T6255: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Deel II. Het late leven.
T0128: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
M0172: COUPERUS, LOUIS. - Majesteit.
T1156: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Grootste werken.
R1819: COUPERUS, LOUIS. - Zijn aangenomen zoon. Een fragment.
R1597: COUPERUS, LOUIS. - Louis Couperus Genootschap. Nieuwsbulletin nr. 2. november 1993.
T4977: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen. Zielenschemering. Eerste en tweede deel in een band.
T6794: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
R0104: COUPERUS, LOUIS. - Van oude menschen, de dingen die voorbij gaan...
R0102: COUPERUS, LOUIS. - Metamorfoze.
T9990: COURAGE, JAN. - Een kaper van de kust. Voordracht met Zang voor 1 Heer.
Y4087: UTRECHTSCHE COURANT. - Utrechtsche courant Woensdag 1 December 1813. No. 1.
Y4037: KERKELIJKE COURANT. - Kerkelijke Courant 7e jaargang Vrijdag 8 April 1853. No. 14.
Y4038: OPREGTE HAARLEMSCHE COURANT. - Opregte Haarlemsche Courant. Dinsdagsche 15 Junij Ao. 1819. No. 71.
Y3742: ARUBAANSE COURANT. - Arubaanse Courant. Dagblad voor Aruba. 17e jaargang 1955. nrs: 2357 en 2359.
Y4183: DE LEEUWARDER COURANT. - De Leeuwarder Courant. 158e jrg. Zaterdag 1 Mei 1909.
Y4205: DE BUSSUMSCHE COURANT. - De Bussumsche Courant. Zaterdagavond-bijvoegsel 41e jrg. 1937 no 6138. Mr. Caron vertelt: Syrie, een prachtig land.
Y3937: DISTRIBUTIE COURANT. - Distributie Courant 4e jaargang no 11. Zaterdag 11 September 1943. Nieuws voor den Winkelier. Overzicht van in omloop zijnde Duitsche bonnen en Bezugscheine.
Y3877: MEDEMBLIKKER COURANT. - Medemblikker Courant. Nieuws- en Advertentieblad voor Medemblik en Omstreken. Zaterdag 6 april 1918, 13e jaargang no. 674. Kaart der droogmaking van de Wieringermeer.
Y4212: DORDRECHTSCHE COURANT. - Dordrechtsche Courant. 2 en 3 Junij 1872. No 130. - 10 Julij 1872. no 162. - 22 en 23 November 1872. no 276.
Y3253: BERGUMER COURANT. - Bergumer courant, weekblad voor het kiesdistrict Tietjerksteradeel en omstreken. Kroningsfeest te Bergum 1 September 1898.
Y4226: ROTTERDAMSCHE CRISIS-COURANT. - Rotterdamsche Crisis-Courant. Met wekelijksche bonlijst en officieele ministrieele beschikkingen de distributie betreffende. Editie Hoek van Holland. Vrijdag 8 November 1918.
Y3871: NIEUWE PURMERENDER COURANT. - 31 Augustus 1898. Koningin en Volk. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y2716: HAAGSCHE COURANT. - Haagsche Courant. 31 augustus 1944 -1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 - 11 - 13 - 16 - 19 september 1944. Nrs: 18886- 18902.
Y3876: NIEUWE ARNHEMSCHE COURANT. - Feestnummer Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin Weduwe Regentes. Inhuldiging van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
Y3893: GOESCHE COURANT. - (Bijlage) Jubileum-Nummer behoorende bij het nummer van 31 |augustus 1923 van de Goesche Courant. 25-Jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina. 1898-1923.
M0312: COURCEL, MARTINE (ED.). - Malraux, life and work.
M3113: COURTENAY, BRYCE. - Kleine baas. Vertaling J. Westerweel.
B7883: COUSTEAU, JACQUES. - Whales.
R2218: COUTINHO, DICK EN IRMA N. SAMSON. (ED.). - Linguistics. An International Review 51. Index to Nrs. 1-50 (1963-1969).
B6329: COUTINHO, ROEL A. - Van pokken, syfilis en aids. Geschiedenis van de infectieziektenbestrijding door de eeuwen heen.
Y0399: COUVEE, M.M. - Pleiziertogtje van Dirk Verpoozen met zijne vrouw en dochter van Rotterdam naar de feesten te 's Gravenhage, bij gelegenheid der viering van den achttienden verjaardag van Z.K.H. den Prins van Oranje, beschreven tot een souvenir aan die heugelijke dagen.
H7688: COUVEE, D.H. - De mei dagen van '40.
H9834: COUVEE, D.H. - Van couranten en courantiers uit de zeventiende en de achttiende eeuw.
L7668: COUVEE, D.H. EN G. PIKKEMAAT. - 1813 - 15 ons Koninkrijk geboren.
T8489: COVEN, JEFFREY. - Baudelaire's Voyages. The Poet and His Painters. With an essay by Dore Ashton.
T5522: COWAN, F.M. - De Zogenaamde Strenge School.
W2588: COWARD, ROSALIND. - Vrouwenverlangens. Vertaling en inleiding Karin Spaink.
Y2159: COWLER, JIM UND KURT SCHWABACH. - Es gibt eine Frau, die dich niemals vergisst. Mutterlied.
T0341: COWPER, WILLIAM. - Selected poems.
B8337: COX, SIMON. - De geheimen van de Da Vinci Code. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
B8263: COX, SIMON. - De geheimen van het Bernini mysterie. Wat zijn de feiten en wat is fictie?
R3985: CRACE, JIM. - Een man, een vrouw en de dood. Vertaling Regina Willemse.
R5047: CRACKANTHORPE, DAVID. - Hubert Crackanthorpe and English Realism in the 1890s. Foreword by William Peden.
T6029: CRAEIJVANGER, K.A. - Feestmarsch voor de piano. Ter gelegenheid van het Nationaal Concours van Nederlands Handboog-Schutterijen en Harmonie-Vereenigingen op den 23 en 24 September 1851 te Utrecht.
T0607: CRAEYBECKX, LODE. - De verhouding Nederland-Vlaanderen in verband met de gemeenschappelijke taal en cultuur.
B8036: CRAIG, JAMES. - Phototypesetting. A Design Manual. Edited by Margit Malmstrom.
R8894: CRAM-MAGRE, A.M. - Der Mouw-Adwaita. Denker en dichter. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
R6427: CRAMER, NICOLAAS. - Parlement en Pers in Verhouding tot de Overheid.
R3499: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
K4216: CRAMER, HENDRIK. - Vizioen en geboorte.
H6814: CRAMER, PIETER. (ED.). - Guerrilla! Verhalen over onderdrukking en verzet. Samengesteld door Pieter Cramer.
K6083: CRAMER, RIE. - Mallorcanen.
M0071: CRAMER, RIE. - Verzen van verzet.
B4540: CRAMER, N.A. (ED.). - De reis van Jan van Mandeville. Naar de Middelnederlandsche handschriften en incunabelen.
B8959: CRAMER, A.M. - Het leven en de verrigtingen van Menno Simons, voorafgegaan door eene inleidende verhandeling over den oorsprong en de opkomst der doopsgezinden, voornamelijk in de Nederlanden.
R4058: CRAMER, N. - 75 Jaar in het Nieuws (1884-1959). Kroniek van de Nederlandse Journalisten-Kring.
T5684: CRAMER, CH.G. - Onze koloniale politiek.
T7189: CRAMER-SCHAAP, D.A. (ED.). - Het Gulden Meisjesboek.
K7218: CRANE, WALTER. - The decorative illustration of books.
T5191: CRANE, WALTER. - The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses. The music by the earliest masters. Engraved & printed in colours by Edmund Evans.
B6808: CRANE, WALTER. - Of the decorative illustration of books old and new.
T0781: CRANE, J.W. DE. - Bijzonderheden, de familie Hemsterhuis betreffende.
T4564: CRANS, M. / P.L. DRONKERS / S. HETTINGA. (RED.). - De Opdracht. Tijdschrift gewijd aan het nieuwe Indie. nrs: 14, 34/35, 37/38, 39. 1945-1946 + Informatienummer 1 juni 1945. nr. 12.
T3718: CRAVAN, ARTHUR. - Stoomfluit. [Le Sifflet]. Vertaling Peter Kouwenberg.
Y2328: CREBOLDER, EMMA. - Verzoenen.
Y3249: CREMER, JAN. - Jan Cremer Krant nummer 2, december 1977.
H9434: CREMER, JAN. - Jan Cremer's logboek.
K8196: CREMER, J. - Het perpetuum mobile. Ingeleid door Jan Cremer.
H4507: CREMER, JAN. - Sneeuw.
Y2123: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer.
L9777: CREMER, JAN / THEUN DE WINTER E.A. - De liefdes van Jan Cremer.
H1631: CREMER, JAN. - De Hunnen, 3 delen in cassette, I. Oorlog, II Bevrijding, III Vrede.
L8506: CREMER, JAN. - Sneeuw.
L8529: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
L2425: CREMER, JAN. - Het zwijgzame korps, reportage.
T7773: CREMER, JAN. - Made in U.S.A.
W5369: CREMER, JAN. - Sneeuw en andere verhalen.
B3787: CREMERS, MARIE. - Weerlichten. Verzamelde gedichten.
T2222: CREMERS, MARIE. - Nieuwe Loten.
R4368: CRENA DE IONGH, A.C. - G.C. van Santen's Lichte Wigger en Sanppende Siitgen. Zeventiende eeuwse gesprekken in Delfts dialect.
Y1925: CREPAX, GUIDO. - Harlem Blues.
T5045: CRESCI. - A fragmentof Cresci's Essemplare. Reproduced from John Ryder's copy of the 1578 edition.
L6400: CRESSONNIERES, JACQUES DES. - Essai sur la question des langues dan l'histoire de Belgique. Preface de M.J. Cuvelier.
L4601: CREUTZ, MAX. - Johan Thorn-Prikker. Mit 32 Abbildungen.
R2272: CREUTZBERG, L.G.TH. - Het beeld des lijdenden en stervenden Verlossers, in zijne goddelijke grootheid en liefde en met al de verschillende rigtingen en zegeningen van zijnen offerdood voorgesteld.
L1295: CREVELD, S. VAN. - Eenige problemen uit de algemeene pathologie van den kinderleeftijd.
L4596: CRICK, JEF. - Jan-Frans Willems. Vader der Vlaamsche Beweging (1846-1946). Zijn volledig levensbeeld. Met een brief van zijn kleinzoon, Joris Willems en een lied van Marinus de Jong.
R0789: CRIENS, S.R. (ED.). - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen.
H1991: CRIJNS, MYRIAM. - Het paarse eiland, verhalen.
H1992: CRIJNS, MYRIAM. - Ik zie ik zie.
Y4260: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 1e jaargang 16 Maart 1918 No. 22.
Y3954: CRISISCOURANT, DE. - De Crisiscourant. Gemeente 's-Gravenhage. 2e jaargang 25 juli 1919 no. 39.
R6939: CRITERION. - Criterion. Veertiendaags Orgaan voor Nieuw Nuchter Nederland. 1e jaargang 3 januari 1946, nr. 13.
Y4075: CRITERIUM. - Criterium. Viertiendaags Orgaan voor Nuchter Nederland. 1e jaargang 8 Oct. 1945. No. 8. 2e Zuiveringsnummer.
R6295: CRITS, FRANK DE. - Brussel en het fin-de-siecle. 100 jaar Van Nu en Straks.
K5733: CROCE, BENEDETTO. - Wat is filosofie?
L9813: CROES, JAN / J. PAARDEKOOPER. E.A. - De ideale bibliotheek. 100 boeken die iedereen gelezen moet hebben.
R2652: CROES, FELIX. - Schotwonden in de 16e eeuw.
H7566: CROISET VAN UCHELEN, TON. - Vrienden sinds '37. Korte geschiedenis van de Vereniging van Vrienden van de Universiteitsbiliotheek van Amsterdam, opgericht 1 oktober 1937. Met een lijst van de 82 aangeboden geschenken.
K8509: CROISET, M. - Het Petitionnement.
M3278: CROISET, MAX. - Gezien.
L0317: CROISET, MAX. - Het dagboek van een aapnootmiezer.
H1993: CROISET, MAX. - Toneelwerk. Hamlets vader. Kettingreactie. Sonja.
M2186: CROISET, MAX. - De medeplichtigen. Toneelspel in twee bedrijven. Gevolgd door Amphitryon.
T5354: CROKER, B.W. EN CHARLES BURN. - Noorzee-haven en Kanaal voor Amsterdam. (Doorgraving van Holland op zijn smalst). Het plan waarvoor concessie is gevraagd, beschreven door de ontwerpers. Met twee uitklapbare platen.
R7427: CROLL, C. - Ter toelichting van mijn uittreden uit de Sociaal-Democratische Partij. (Een vraag van staatsrecht mede).
R4657: CROLL, C. - Afgedrongen van den bodem des Rechts. Toespraak gehouden te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, met officieele stukken toegelicht.
R5048: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedensi van Herman Schuddelever of Hoe men als provinciaal Wakker wordt.
L1296: CRONE, R.A. - Scheelzien.
T5186: CRONE, C.C.S. - De ware geschiedenis van Herman Schuddelever of hoe men als provinciaal Wakker wordt.
T5188: CRONE, C.C.S. - Latijnsche Les.
R0230: CRONE, C.C.S. - Muziek over het water.
T0506: CRONE, C.C.S. - Stephan en Lizette.
T0974: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
T0976: [COHEN] CRONIN, A.J. - De Tiran (Hatter's Castle). Vertaling Casper de Jong.
H8078: CRONKITE, WALTER. - A Reporter's life.
T5668: CROOCKEWIT, J.F. - Wijk bij Duurstede in de jaren 1783-1787. Bijeenverzameld uit de Nederl. Jaarboeken, de Post v.d. Rhijn, de Staatscourier, de stukken op het Stedelijk Archief te Wijk bij Duurstede berustende en eenige vlugschriften uit dien tijd enz.
B3590: CROON, HAROLD DE EN ARJAN WEENINK (EDS.) - Rotterdam. De stad in gedichten.
M3787: CROS, CHARLES. - Les quatre saisons.
M0763: CROSS, GILLIAN. - Huilen tegen de maan. Vertaling Liesbeth Swildens.
T3029: CROUS, ERNST (ED.). - Fraktur oder Antiqua? Zwei Berliner Beitršge zur Schriftfrage aus dem 19. Jahrhundert. Eine Beschreibung von Friedrich Nicolai und eine Denkschrift des Preussischen Staatsministers Philipp Karl Graf v. Alvensleben.
B9243: CROUWEL, BUCH, VAN CAPELLEVEEN, KLEIS & BREUGELMANS. - Het zegel van de libel. Sub Signo Libelli. Bevattende een bibliografie van de pers, najaar 1983-februari 1999.
L4318: CRUCQ, J.K. - Cryptogamen.
Y1542: CRUISE, SIR FRANCIS RICHARD. - Wer war der Verfasser der Nachfolge Christi? Ins Deutsche ubertragen von J. Repen und A. Kloeckner.
H5009: CRUL, CORNELIS. - Heynken de Luyere en andere gedichten. uitgegeven door C. Kruyskamp.
H5606: CRUL, CORNELIS. - Religieuze poŽzie. Uitgegeven en toegelicht door L. Roose.
L7926: CRUL, T.W. - Het huwelijk bij de 'ethnologische oervolken'.
B6442: CRUL, CORNELIS. - Een schoone ende gheneuchljcke historie of cluchte van Heynken de Luyere...
L2059: CRUTCHLEY, BROOKE. - Preparation of manuscripts and correction of proofs.
B8013: CRUTCHLEY, BROOKE. - To be a printer.
B2357: CRUYSBERGHS, KAN. K. - Pius XI, de Missiepaus.
Y2434: CSAKY, J. EN RADDA. - Catalogus tentoonstelling van beeldhouwwerken door J. Csaky en schilderijen door Radda 17 februari - 17 maart 1934.
Y2479: SUUM-CUIQUE. - Suum-Cuique. Blad van het Barleaus Gymnasium. 9e jaargang 1933. nr. 6. 10e jaargang 1934. nr. 12.
W2489: CULLEN, SEAMUS. - Astra en Fondrix. Vertaling Bob den Uyl.
T3998: CULP, JULIA. - De interpretatie van het lied. Een causerie. Met een voorwoord van Dietrich Fischer-Dieskau.
R4767: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J.C. Wannee: De mogelijkheid van het wonder. Timmy: Blauwe reiger. Krishnamurti: Gedicht. Caricatuur door F. Groneman. JanGoverts: De wezelijke waarden in de muziek. Jaareinde, Bijlage door Wynand Phielix (ingeplakt). M. Beauhan: Winterzon.
R4766: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - J. Riemens-Reurslag, de levenshouding der jongeren en F. Kormendi: Erfgenamen. J. de Roock: Een zoeker ging uit om te zoeken. H. Methorst: Iets over Krishnamurti's boek van Waarheid en Leven. Anne H. Mulder: Links richten in de literatuur, (slot). F. v.d. Eese: Uit het heiligdom. A.C. Timmering: Levensvreugde.
R4772: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - H. v.d. Steenhoven: Dardomo een bijensprookje. / Grenzen. De gezegende Serge Brisy (fragm.). M. v.d. Stijl: Ordening. Prijsvraag 1935.
R4773: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Over de verhouding van man en vrouw.
R4768: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - De Zuivering des Tempels, schilderij van Ch. W. Roelofsz. M. Beutler: Idee en daad, een levensbevestiging. A. Gaastra: Reclame. Uilenspiegel of menschenspiegel. J. Mulder: Over Ch.W. Roelofsz. Anne Mulder: Litteraire momentopnamen. F. v.d. Eeze: Uit het heigligdom. S. Brisy: De Gezegende.
R4769: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - M. Bloemendaal: over het werk van J. Wassermann. F. v.d. Eeze: uit het heiligdom. M. Bauer: Van een dauwdorp. J. Mulder: De verhouding der kunst. Prijsvraag, de jonge gehuwde vrouw. A. Mulder: Litteraire moment opnamen. A. v. Saher-Crone: Het morionettenspel.
T9969: PERSPECTIEVEN VAN WORDENDE CULTUUR. - Groneman: Cyrano de Bergerac. Giltay: Oorlogsbestrijding en vredesverwerkelijking. Gosse Noordhof: De psychologie van Fritz Kunkel. Spanninga-Posthuma: De opbouw van het leven. Prijsvraag: De gehuwde jonge vrouw. Ebermayer: Werktuig in Gods hand. Anna Mulder: Literaire momentopnamen, Sowjet en Christendom.
T4313: CUNIBERTUS SLOOTS, P. - Drie eeuwen Franciscaanse zielzorg te Woerden 1653-1953.
T9721: CUNNINGHAM, MICHAEL. - De uren. Vertaling S. Goddijn.
B6872: CUPPENS, BR. BERNARD. - Priester-dichter August Cuppens. Het legendarische pastoorke van Loksbergen.
B6876: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens. Hulde-album 1924-1974 priester-dichter.
B6877: CUPPENS, BERNARD (ED.). - August Cuppens: het legendarische pastoorke van Loksbergen. tentoonstelling n.a.v. het vijftigjarig herdenken van het overlijden...
L8022: CUPPENS, AUG. - Het Communiekantje. Drama in een bedrijf.
B2096: CUPUANA, L / A. FOGAZZARO EN E. DEMARCHI. - Italiaanse liefdesverhalen. Vertaling Greta Peet.
M4310: CURB, R. / N. MANAHAN. - Breaking silence. Lesbian nuns on convent sexuality.
T1240: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 37ste jaargang 1925-1926.
T1238: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 35ste jaargang 1923-1924.
Y2822: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 48ste jaargang 1947. Nrs.: 2 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20.
Y2823: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 52ste jaargang 1940. Nrs.: 1 - 2 - 8 - 12 - 13 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23.
R2319: PROPRIA CURES. - Amsterdamsch Studenten Weekblad Propria Cures. Lustrumnummer 1890-1940.
Y2824: PROPRIA CURES. - Propria Cures. Amsterdamsch Studenten-weekblad. 44ste jaargang 1932. Nrs.: 1 t/m 33.
P2746: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk.
M2200: CURIE, EVE. - Madame Curie. Haar leven en werk. Vertaald door F & W. Corsari.
L2882: CUVELIER, J. - Eene onbekende rijmkronijk van het begin der XIVe eeuw.
B5551: CUWART, FL. - Vlaamse figuren flitsen voorbij.
K6916: CUYPERS, HUB. - Griekse geschiedschrijvers. Bloemlezing uit de werken van Herodotus, Thucydides en Xenophon. Ingeleid en vertaald.
L9051: CUYPERS, JACQ. - Folkloristisch Mozaiek. Tweede bundel.
Y3291: CUYPERS, HUB. EN AUG. CUYPERS. - Critiek der Dietsche Beweging.
B3010: CUYPERS, JOSEPH & JAN KALF. - De verdwijnende soort. Noodzakelijke beschouwingen over de kunstcritiek der Kath. dagbladen.
Y1626: CUYVERS, J. - Aarschotsche Misericordia's. Met een inleiding van J. Grauls.
L1929: CWOJDRAK, GUNTHER. - Der Lustgarten.
Y4063: RAAD EN DAAD. - Raad en Daad. Maandblad van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers. 19e jrg. no 9. September 1964.
T4878: DAALDER, D.L. - De invloed van prikkellectuur op de jongeren.
L8822: DAALDER, S. EN J. NOORDGRAAF. (ED.). - H.J. Pos (1898-1955) taalkundige en geengageerd filosoof.
R2963: DAAMS, J.H. (ED.). - Catastrofen. Bedreigingen van het bestaan.
K0980: DAAN, JOH. C. - Hij zeit wat! Grepen uit de Amsterdamse volkstaal.
L2130: DAANE, MARCO. - De vrijheid nog veroveren. Richard Minne 1891-1965.
T0586: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Nawoord Andre Gide. Vertaling Bas van Deilen.
T0587: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Paris.
T0666: DABIT, EUGENE. - Hotel du Nord. Vertaling Bas van Deilen.
T8049: DAEL, JAC. VAN. - Het psychotechnisch onderzoek, toegelicht met voorbeelden uit het onderzoek van havenarbeiders.
R0812: DAELE, ADIEL VAN. - Register op Vlaanderen voorheen West-Vlaanderen 1952-1987.
T2459: [HUYSMANS, CAMILLE] DAELE, HENK VAN. - Camille Huysmans Geschriften en Documenten VI B. Camille Huysmans en het onderwijs.
T3469: DAELS, FR. - Voor mijn volk in nood.
T0899: DAELS, FRANS. - Voor mijn volk in nood. I.
T0751: DAELS, FRANS. - Ik Dien.
L9835: DAEM, GEERTRUI. - Koud.
L9506: DAEM, GEERTRUI. - Zotverliefd. Verhalen.
L9995: DAEM, GEERTRUI. - Een vader voor Elizabeth.
L8028: DAEMS, S. - Levensschets van Hilda Ram.
T8831: DAEN, FRANK. - Veraf is alles mooi. Verzamelde gedichten.
T8832: DAEN, FRANK. - Af en Toe. Gedichten.
T8833: DAEN, FRANK. - De bruikbaarheid van de tijd.
T8731: DAEN, FRANK. - Scheepspapier. Een Winterreis.
T8725: DAEN, FRANK. - De koopman en zijn tijd.
R1810: DAENENS, LIEVEN. - Museum voor Sierkunst Gent.
R6716: DAENS, PIETER. - Priester Daens, volksvertegenwoordiger voor Aalst en Brussel, zijn leven, zijn strijden, zijn lijden, zijne dood en verheerlijking.
Y2311: DAEY OUWENS, KREEK. - Blauwe hemel. Gedichten.
Y4044: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag. Vereenigde Katholieke Pers. 7 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 24 - 25 mei 1945.
Y2199: DE NIEUWE DAG. - De Nieuwe Dag Woensdag 9 en 10 Mei 1945. Algeheele capitulatie van Duitschland en Amsterdam viert de bevrijding.
Y2691: NIEUWS VAN DE DAG. - Feest-nummer: 1880 - 1930 Wilhelmina Koningin der Nederlanden.
Y2902: UTRECHTSCH DAGBLAD. - Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad. 120ste jaargang Zaterdag 7 October 1916. No. 276.
Y2696: NIEUW NOORDHOLLANDS DAGBLAD. - Feest en Afscheid. Gouden Regeringsperiode Wilhelmina. Haar Verjaardag. Inhuldiging van Juliana. 1898 - 1948. Met een Gedicht: W.A.P. Smit. Verlucht: Dirk van Gelder.
Y4288: STAATKUNDIG DAGBLAD. - Staatkundig Dagblad van het Departement der Zuiderzee. Feuille Politique du Departement du Zuyderzee. Maandag 26 Julij 1813. / Lundi le 26 Juillet 1813. Tweetalig Frans-Nederlands.
Y4242: GELDERSCH DAGBLAD. - Geldersch Dagblad. Editie voor de Noord Veluwe. 1ste jaargang No. 4 Vrijdag 24 Mei 1945. Himmler, de Gestapo-Beul, pleegde zelfmoord. No. 7. Dinsdag 29 Mei 1945. Het drama van Putten.
Y0500: DE DAGERAAD. - Rome en de kultuur. Denk-, gewetens-, godsdienst- en kultuurvrijheid in roomsch-kerkelijke beoordeling ; authentieke acten overgenomen uit De Vrijdenker.
T5072: DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. Deel IV.
T8763: DE DAGERAAD. - De Dageraad. Orgaan der Vereeniging van dien naam. Vierde jaargang 1882-83. [Afl. 4 ontbreekt]. 5e jaargang 1983-1984. [compleet]. 8e jaargang 1886-1887. [compleet]. 13e jaargang 1891-1892. nrs: 1-5-7-8-9-10-11-12.
M9735: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar & De chirurg. Twee verhalen. Vertaling S. Commandeur.
L3662: DAHL, ROALD. - De boekhandelaar. Vertaling S. Commandeur.
W2106: DAHL, ROALD. - Gelijk oversteken. Vertaling C. v.d. Broek.
K1521: DAHL, ROALD. - Omnibus. Ooit en te nimmer. Oom Oswald. Vertaling Rob van der Veer.
K0782: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaald door Rob van der Veer.
M2607: DAHL, ROALD. - Ooit en te nimmer. Roman. Vertaling Rob van der Veer.
M7978: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface par Louis Barthou.
M3109: DAHL, TESSA. - Strijd voor liefde. Vertaling M. Tjoeng.
L8789: DAHL, ROALD. - Het griezelkabinet van ...
B0685: DAHL, SVEND. - Histoire du livre de l'antiquite a nos jours. Preface de Julien Cain.
Y3280: DAHL, FOLKE. - Amsterdam Cradle of English Newspaper.
M3107: DAHLBERG, EDWARD. - Slechts vlees. Vertaling J.H. Pereboom.
L8256: DAHLQUIST, GORDON. - De glazen boeken van de dromeneters. Vertaling Susan Ridder, Nina van Rossem en Mireille Vroege.
R5095: DAHMEN, P. - De Islam in Engelsch-Indie.
B2986: DAHMEN-SCHOLTE, MONA. - Verzen.
L7449: DAILLHIERE, SR. DE LA. - Les entretiens curieux, de Tartuffe et de Rabelais, sur les femmes (1688). Uitgegeven en ingeleid door Andre Hanou.
B4950: DAIMLER, HARRIET (=IRIS OWENS). - Woman.
K4198: DAISNE, JOHAN. - Het geluk. Luisterspel. Wat is magisch-realisme. Essay.
K4307: DAISNE, JOHAN. - De Hollandse reis. Neder-land richt zich op... Een reportage en een poetisch tijdsbeeld van herrijzend Nederland.
H6111: DAISNE, JOHAN. - De vierde engel. Een verhaal.
K6231: DAISNE, JOHAN. - De vrede van Wroclaw of Een proeve van spijkerschrift of Het ijzeren gordijn.
L4429: DAISNE, JOHAN. - Hoe schoon was mijn school. De roman van een leraar.
K6054: DAISNE, JOHAN. - Lago Maggiore. De roman van een vrouw, de roman van een man.
K6062: DAISNE, JOHAN. - Zes domino's voor vrouwen.
W5039: DAISNE, JOHAN. - Venezy of het eiland in de Stille Zuidzee.
B7851: DAISNE, JOHAN. - Lantarenmuziek.
L1887: DAISNE, JOHAN. - De trap van steen en wolken.
T1856: DAISNE, JOHAN [=HERMAN THIERY]. - Klaverdrie september 1943. nr. 1 van de 7de jaargang.
K8190: DAISNE, JOHAN. - Winterrozen voor een kwakzalver.
T8239: DAISNE, JOHAN. - De man die zijn haar kort liet knippen.
M5506: DALBY, RICHARD. (SAMENGESTELD). - De nachtzuster, spookverhalen van vrouwen. Met een inleiding van Renate Dorrestein.
K9406: DALEN, MIEKE VAN. E.A. - Met andere woorden.
R5857: DALEN, A.G. VAN. - Uit de kerkgeschiedenis van Didam.
M2074: DALENOORD, FRITS. - Ontdekkingen van de nachtwaker. Gedichten.
L8248: DALFSEN, GERARDINA L. VAN. - Het inwaartsch licht bij de Quakers.
L0778: DALI, SALVADOR. - Zelfportret. Bijeengebracht en vertaald door Gerrit Komrij.
R0916: DALLALI, SEMIRA. - Onbewoonbaar lichaam.
M7509: DALMEIJER, M.C.M. - Geld en nog veel meer. 25 jaar beleid en parktijk van investeren in ontwikkeling.
L6550: DALOS, GYORGY. - De besnijdenis. Roman. Vertaald door Tinke Davids
T1977: DALSUM, H.A. VAN. - Het einde van De Volkswil.
R7597: DAM, J. VAN. - Das Veldeke-problem.
Y1572: DAM, L.J. VAN EN W.F.G. NICOLAI. - Neerlands Vreugdezang, voor gemengd koor met begeleiding.
T1982: DAM, HARMJAN. - De NSB en de kerken. De opstelling van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ten opzichte van het christendom en met name de Gereformeerde Kerken 1931-1940.
T7470: DAM, JAN CORNELIS VAN. - Het gouden jubileum van een typisch Amsterdamsch Instituut.
B7400: DAM, J.P.A. VAN DEN EN J.M.W.G. LUCASSEN. - H.J.H. Maas, 1877-1958 onderwijsman, literator en journalist.
L8198: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - Lotgevallen van Heer Fulco en de Abdij van Bern.
B5905: DAM, JOHANNES VAN. - Twee handen op een buik. Bellettrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
B8936: DAM, PETER VAN & PHILIP VAN PRAAG. - Stefan Schlesinger 1896-1944. Atelier voor Reclame. Catalogue raisonne.
R3224: DAM, J.H. - Jagen.
T6988: DAM, L.G. VAN. - Nationale ontwapening.
R2328: DAM VAN ISSELT, E.W. VAN. - Herman. Dichtstuk naar aanleiding van drie platen van Mr. A.W.M.C. Ver Heull. (Met vier staalgravuren).
T3251: DAM, C.F.A. VAN. - Enige beschouwingen over Cervantes en zijn Quijote.
K0357: DAM, P. VAN / H.A.P. EIJKELENBOOM EN H. KIEVIET. - De herdersfluit. Jubileumuitgave t.g.v. het 75-jarig bestaan van het bedrijf 1884-1959.
Y0818: DAM, CEES. - Ontwerpen in glas. Variaties op een ovaal.
Y3901: DAM VAN BRAKEL, W. VAN. - De eer van Constantijn Huygens gehandhaafd, tegen het vermoeden van oneerlijke dijkverlating te Zuilichem, in 1679. Een bijdrage tot de kennis van het voormalig inboezemingsregt.
T6811: DAM, J. VAN. - Van den Vos Reinaerde. In nieuwer Nederlandsch nagerijmd. Met houtgravuren van A.S. Hendriks.
T7870: DAMAN, MARCEL. - Onder de steirt van 't peird. Achter de schermen van de Ommmegang 1952.
T4387: DAMASUS VAN HARMELEN, P. - De R.K. Vrouwenbond.
T6170: DAMASUS, P. - Constance Teichmann. (Een voorbeeld voor onze Roomsche Vrouwen).
R6947: DAMBRE, O. - Stampkot.
Y0165: DAMBRE, O. - Ter herinnering aan Lode de Boninge en Frans van der Linden. Levensschets.
T2380: DAMIANI, GIGI. - Het verhaal van den onbekenden soldaat. Vertaald door Jacq Krul.
Y0531: DAMIANI, GIGI EN MEIJER POLAK. - Het Verhaal van de Onbekende Soldaat.
H0796: DAMME, F.W. VAN. - Offsetdruk.
T1432: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Une heure a la Maison d'Erasme et au vieux beguinage d'Anderlecht.
L5658: [ERASMUS] DAMME, DANIEL VAN. - Erasmus.
T1338: [SPINOZA] DAMME, B. - B. de Spinoza. Populaire bijdrage over zijn leven en leer. Met voorwoord van W. Meijer.
T3700: [MULTATULI] DAMME, B. - Multatuli als wijsgeer.
T4601: DAMSTE, J. CAREL. - Een nietig levensteken.
T7108: DANCKAERT, FRITS. - Van woord tot beeld, van boek tot film. Vlaamse schrijvers in cinematografisch perspectief.
H8653: DANGOR, ACHMAT. - Kafka's vloek. Vertaling H. Nutbey.
L5046: DANIELS, JOANNES C. - Wolframs Parzival S. Johannes der Evangelist und Abraham Bar Chija.
L8293: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
B1752: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
B5689: DANIELS, WIM. - Thuistaal. Het andere Nederlands.
T3280: DANIELS, H / J. DIJKHUIS / Z. STOKVIS. - Leidraad bij lessen in Nederlandsche taal en stijl.
L5169: DANIELS, GERARDUS C.J. - Religieus historische studie over Herodotus.
Y0948: DANIELS, L. M. FR. - Meester Dirc van Delft zijn persoon en zijn werk.
K9826: DANKBAAR, W.F. - Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw.
T9249: DANKS, H.P. - Silver threads among the gold. Popular ballad.
T7322: DANNEBERG, ROBERT, JULIUS DEUTSCH U.A. - Der Tag van Hainfeld.
T9046: DANNEBERG, ROBERT. - Die sozialdemokratische Gemeinde-Verwaltung in Wien.
T7659: DANNEBERG, ROBERT. - Die Wahrheit uber die Polizeiaktion am 15. Juli. Der Bericht der vom Wiener Gemeinderat zur Untersuchung der Ereignisse vom 15. Juli eingesetzten Kommission.
T2855: DANNEBERG, ROBERT. - Zehn Jahre neues Wien 1929.
K2030: DANSER, J.G. - Gedichten.
T6856: [ARNTZ, GERD] DANSER, MAX. - Ik was revolutionairder, linkser dan de Socialisten [&] Ik heb in Rusland gewoon mijn werk gedaan en mijn bek gehouden.
B3945: DANSER, J.G. - Verzameld werk. Tekstverzorging J. Staal met een biografie door G.H. 's-Gravensande.
M6942: DANTZIG, RUDI VAN. - Afgrond.
L2879: DANTZIG, BRANCO. - Fonction du voile du palais et du bourrelet de passa vant dans le langage.
M5625: DANTZIG, MARIJN VAN. - De lichtklinkers.
T1381: [SPINOZA] DARBON, ANDRE. - …tudes spinozistes. Publiťes par Joseph Moreau. Avertissement par Henri Gouhier.
L8171: DARDENNE, SABINE. - Ik was twaalf en ik fietste naar school. In samenwerking met Marie-Therese Cuny.
M3106: DAREL, SYLVA. - Een mus in de sneeuw. Een levensperiode in vier bedrijven met een proloog en een epiloog. Vertaling J. Wilten.
H5266: DARMON, PIERRE. - Damning the innocent. A history of the persecution of the impotent in pre-revolutionary France.
Y0131: DARNAR, P.L. - Tardieu.
B8758: DARNTON, ROBERT. - Bohemians before Bohemianism.
T4439: DARWIN, CHARLES. - De reis van de Beagle. Vertaald door Tinke Davids.
R4106: DASBERG, ELI. - Rabbijn Simon Philip de Vries Neede 1870, Bergen Belsen 1944. De geschiedenis van zijn leven.
T0070: DASBERG, LEA. - Het kinderboek als opvoeder. Twee eeuwen pedagogische normen en waarden in het historische kinderboek in Nederland.
Y0160: DASBERG, LEA. - Pedagogie in de schaduw van het jaar 2000 of Hulde aan de hoop.
T8125: DAUDIN, P. - Fantaisies calligraphiques chinoise.
K5818: DAUDT, H. / F. BERGSMA / F. KEMPERS EN E.Z.R. COHEN. (EDS.). - Selectiviteit in de massacommunicatie. Opstellen aangeboden aan M. Rooij.
W8686: DAUGHERTY, JAMES. - Poor Richard illustrated with lithographs in two colors by the author.
K7022: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven. Met een nawoord van R. Nieuwenhuys.
A0925: DAUM, P.A. - Ups en downs in het Indische leven.
T3697: DAUM, P.A. - Uit de suiker in de tabak.
B1136: DAUMIER, HONORE. - Spartelen aan de huwelijkshaak. Een huwelijksspiegel. Nawoord G.A. Narciss. Vertaling Olaf J. de Landell.
Y0191: DAUTZENBERG, A.H.J. - Rafelranden van de moraal.
Y2523: DAUVELLIER, M. - Cursus in 12 nummers. Schrijfboek voor Loopend Schrift. Typen Cahier. deel 1, 3, 4, 9 en 12.
T2515: DAVID, J.J. - De pers. Vertaald door M.E. Barentz.
L3429: DAVID, ISMAR. - Our Calligraphic Heritage. The Geyer Studio Writing Book.
Y3386: DAVID-NEEL, ALEXANDRA. - Tibet aan tafel.
B7891: DAVID, J. [JEAN BAPTISTE DAVID]. - I: Over de Bilderdijksche afwijkingen van het gewoon schrijfgebruik in Holland. II: P.J. Harrebomee, Vierde twaalftal Nederlandsche Spreekwoorden. III: F.C. de Greuve, Beoordeeling van Prof. T. Roorda's werk Over de deelen der rede.
R3941: DAVIDS, HENRIETTE. - Mijn Levenslied.
L5812: DAVIDS, JOHANNES A. - De Orosio et Sancto Augustino Priscillianistarum Adversariis commentatio Historica et Philologica.
Y2177: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Antwoord van Sientje uit Amsterdam naar Mientje te Soerabaia.
Y2176: DAVIDS, LOUIS & MARGIE MORRIS. - Brief van Mientje uit Soerabaia aan haar zuster in de Kinkerstraat te Amsterdam.
R2962: DAVIDS, A.B. - Over significa.
T4691: DAVIDSFONDS - De Belleman van het Davidsfonds 1934, III, nr. 1.
H8215: DAVIDSON, PETER. - The vocal forest. A study of the context of three Low Countries printers' devices of the seventeenth century.
B0960: DAVIDSON, STEVE. - Lessen in overleving. 26 brieven uit het huis van bewaring te Amsterdam en de gevangenis Nieuw-Vosseveld te Vught. Met een inleiding van dr. G.P. Hoefnagels.
T8744: DAVIDSON, STEVE. - OM Home Made Comix. No. 10. Illustrated by R. Crumb, Robert Dougherty e.a.
R6173: DAVIDSON, STEVE. - Zonder uitstel van executie!
W2497: DAVIES, A.A.T. - De winterpaarden. Vertaling Helen Knopper.
B9728: DAVIES, HUGH SYKES. - Thomas De Quincey.
R7223: DAVIGNON, HENRI. - Belgie en Duitschland. Teksten en oorkonden met een woord aan den lezer.
T3500: DAVIS, MYRNA. - Aardappelkunst. Voorwoord Truman Capote.
T7912: DAVRAY, HENRY D. - Engeland en de Munitie.
H7571: DAWSON, J. & PIET CLEMENT (EDS.). - Gaade's Handboek voor de grafische technieken.
R3130: DAWSON, FIELDING. - Virginia Dare: stories 1976-1981.
R1801: DAWSON, CHRISTOPHER. - De schepping van Europa. Eene inleiding tot de geschiedenis der Europeesche Christenheid. Vertaald en ingeleid door Aug. Cuypers.
MK0153: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, fŁr den praktischen gebrauch nebst einer Einleitung Łber 'Die Kunst im Alphabet'
MK0014: DAY, LEWIS F. - Alte und Neue Alphabete, neu bearbeitet von Hermann Delitsch.
B7869: DAY, DAVID. - The whale war.
Y1249: DEAN, FOLK. (ED.). [=THEO ETTEMA]. - Sint- Nicolaas liederen. Samengesteld en bewerkt door Folk Dean.
Y2731: DEBACLE SOCIALE, LA. - La Debacle Sociale. 1re annee 1896. nr. 1 t/m 10.
R0780: DEBAIVE, C. - Bibliographie der werken van Dr. Is. Teirlinck.
Y2905: DEBBAUT, ROMAIN (SAMENG.). - Tijden van beroering en andere naturalistische verhalen.
H1838: [CATALOGUS] DEBOUTTE, A. E.A. - Sint Lutgart. Patrones van Vlaanderen. Twee delen.
B8766: DEBROCK, WALTER E.A. - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris 1899 - 1984. Een postuum eresaluut.
K1810: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
K3610: DEBROT, COLA EN GERARD KNUVELDER. - Ars et Vita.
H4179: DEBROT, COLA. - Bekentenis in Toledo. Gedichten.
P1480: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
H5363: DEBROT, COLA. - De vervolgden. Novelle.
L1459: DEBROT, COLA. - Navrante zomer. Gedichten.
W7629: DEBROT, COLA. - Verzameld werk. Zeven delen.
H7195: TIRADE 202. COLA DEBROT. - Cola Debrot: kwatrijnen uit fort Amsterdam.
B7698: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Een novelle.
L0197: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
T2844: DEBROT, COLA. - Literatuur in de Nederlandse Antillen.
T0270: DEBROT, ESTELLE. - During a silent night. Eleven poems.
K6020: DEBROT, COLA. - Bid voor Camille Willocq. Novelle.
R1757: DEBROT, COLA / HAN HOEKSTRA, ED. HOORNIK. (ED.). - In memoriam H. Marsman. Herdenkingsuitgave van 'Criterium'
T2843: DEBROT, COLA EN HENK DENNERT. - Gedichten.
Y2598: DECKER, ALFONS DE. - Geschiedenis der Malkontenten.
T1883: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede vrydag ofte het lijden onses heeren Jesu Christi.
L1942: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydagh ofte Het Lyden onzes Heeren Jesus Christus.
R3143: DECKER, JEREMIAS DE. - Goede Vrydag ofte Het Lijden onses Heeren Jesu Christi. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.J.C. Buitendijk.
Y0734: [ERASMUS] DECKERS, THILDA. - Erasmus de veelomstredene.
L2237: DECKWITZ, SJUUL. - God aan het IJ. Verhalen.
K8523: DECLERCK, RICHARD. - Peilingen. Doorheen het moderne Franse geestesleven. Met inleiding van Raymond Herreman.
A0748: DECORI, FELIX (ED). - Correspondance de George Sand et d'Alfred de Musset. Publiee integralement et pur la premiere fois d'apres les documents originaux par Felix Decori avec dessins d'Alfred de Musset et fac-similes d'autographes.
L3390: DECORTE, B. - Karel van de Woestijne en de Franse Literatuur.
K9233: DECORTE, BERT. - Een stillere dag. Sonnetten.
K5325: DECORTE, BERT. - Kortom.
L9006: DECORTE, BERT. - Kruis of munt. Verspreide rijmen en dichten van 1936 tot 1969 geschreven.
B3289: DECORTE, J.M.A. (RED.). - Een boeket van vijftig Nederlandse gedichten in Engelse of Franse vertaling.
R0211: DECORTE, BERT. - Thijl Ulenspieghel. Gedichten. Met de oorspronkelijke prenten van het oude volksboek (1518).
R8787: DECURTINS, G. - Bisschop Von Ketteler.
T4712: DECURTINS, G. - Reform-katholicisme (modernisme) en Katholieke sociale hervorming. Aangevuld met uivoerige aanhalingen uit de encycliek Pascendi dominici gregis van Pius X.
Y1748: DEDINSZKY, ERIKA. - De ijstijd begint met de kou.
Y0241: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Bibliophilie. Stichting De Roos. Nieuwe beelding in de drukkunst. Honoraria voor handschriften en boeken in het verleden. Een drietal ontleningen aan het Nederlands in de Duitse ontspanningslectuur der XVIIIe eeuw. De drukken der Julia van Rhijnvis Feith.
Y0239: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Inhoud: Oscar Wilde's Ballad of Reading goal. Mahieu, Maiolin- Majolica. De titelpagina der Nederlandse romantiek. L'amour des livres. Boek en drukpers in de emblematische literatuur. Twee Nederlandse boektentoonstellingen. Malle gevallen oftewel boeken en boektitels in oude advertenties.
Y0240: FOLIUM LIBRORUM VITAE DEDITUM. - Lijst van werken van Noord-Nederlandse humanisten, geboren voor of omstreeks 1500. Portretten van bibliophielen VI: E.P. Goldschmidt. Alardus Amstelredamus. P.N. van Eyck en de Zilverdistel. Verzoek tot vestiging van een drukkerij te Breda in 1613. Rousseau en Voltaire in Nederland. Entzauberte Bucher. Remy de Gourmont bibliophile. Bewaren of liquideren.
T5655: DEE, DANIEL. - Vierendeel.
R0658: DEE, M.A. - Academische proefschriften verdedigd te Leiden, Utrecht, Groningen en Amsterdam in de jaren 1877-1899. Verzameld door M.A. Dee.
K3119: DEEL, T. VAN. - Henk Romein Meijer. Informatie.
K1791: DEEL, T. VAN. - Recensies.
K2579: DEEL, TOM VAN E.A. (EDS.). - Het literair klimaat 1970-1985.
B1964: DEEL, T. VAN. - H.C. ten Berge, informatie.
T8984: DEEL, T. VAN. (ED.). - Ik heb het Rood van 't Joodse Bruidje lief. Gedichten over beeldende kunst.
T8149: DEEL, T. VAN & CHR. J. VAN GEEL. - Gedichten bij tekeningen.
T8361: DEEL, T. VAN. - Gedichten 1969-1986.
L3354: DEELDER, J.A. - Gemengde gevoelens. Roman.
H4485: DEELDER, J.A. - Modern Passe.
M0340: DEELDER, J.A. - Sturm und drang. (10 series).
H4593: DEELDER, JULES. E.A. - Canadian Caper. Vrolijke verhalen uit Playboy.
T2416: DEELDER, J.A. - Jazz. Verhalen en gedichten.
Y2233: DEELDER, J.A. - Dag & Nacht. Gekozen en ingeleid door Ahmed Aboutaleb.
L8784: DEELDER, J.A. - Proza.
T8802: DEELDER, J.A. - Drukke dagen.
M6177: DEELDER, J.A. - De t van Vondel. Verhalen.
H8437: DEELDER, J.A. - (Hol gelach). Verhalen.
T4874: DEELEN, H.L.F.J. - De moderne jeugdarbeid.
R7567: DEELEN, A. EN H. HEYENBROCK. - Aardewerk. Onder toezicht C.J. Nieuwenberg.
B5465: DEEN, NATHAN. - Een halve eeuw onderwijsresearch in Nederland. Het Nutsseminarium voor Pedagogiek 1919-1969.
Y0276: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders ......Geschreven naar haar eigen aantekeningen. Vertaling Max Schuchart.
R1930: DEFOE, DANIEL. - De voor- en tegenspoeden van de Befaamde Moll Flanders. Vertaling Max Schuchart.
T0643: DEFOORT, E. - Charles Maurras en de Action Francaise in Belgie.
K6601: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
L0304: DEFRESNE, A. - 1948 Anno Christi zinnenspel in drie bedrijven.
C1411: DEFRESNE, A. - Een avond in Amsterdam.
K8873: DEFRESNE, A. - Het eethuis. Ingeleid door Victor E. van Vriesland.
L0302: DEFRESNE, A. - De vrome speelman.
Y1102: DEGENHARDT, W. - Vaderlandsche Geschiedenis. Een Leesboek, ingericht met het oog op de behoefte der Volksschool.
B7988: DEGERING, HERMANN. - Lettering. Modes of writing in Western Europe from Antiquity to the Eighteenth Century. With a preface by Alfred Fairbank.
H5166: DEGROOTE, GILBERT. - Jan van den Dale. Gekende werken met inleiding, bronnenstudie, aanteekeningen en glossarium.
K5447: DEGROOTE, G. - Wat een schrijver lijden kan. Nieuw licht op Hendrik Conscience.
R5105: DEIJL, C. VAN DER. - De Islam.
K8808: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
B8881: DEIJSSEL, LODEWIJK VAN. - Prosagedichte. Einzig autorisierte Ubersetzung aus dem Hollandischen von Benno J. Stokvis.
T0402: DEINSE, J.J. VAN. - Uit het land van katoen en heide. Oudheidkundige en folkloristische schetsen uit Twente.
R5576: DEINSE, J.J. VAN. E.A. - De brand van Enschede van 7 Mei 1862 na 50 jaren herdacht.
L6069: DEK, J. - Het Kruiningensch dialect. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
A0015: DEK, RUDY. - Het duizendste front. Een verhaal van jaren.
Y0365: DEK, A.W.E. - Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder.
W2823: DEKEYSER, MIEL. - Wankele wereld. Houdingen en verhoudingen in De Nieuwe Wereld.
T9513: DEKKER, MAURITS. - Amsterdam. Roman.
Y2524: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Cursus voor Loopend Schrift in 9 nummers. Parallel Cahier behoorende bij nos 1-3. en 4-6. Oefenboekje deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
K2991: DEKKER, G. - Afrikaanse literatuurgeschiedenis.
H0661: DEKKER, M. / B. STROMAN / T. V.D. HORST / P. VAN LISHOUT. - Klaverblad van vier. Vier novellen.
K8496: DEKKER, MAURITS. - Afscheid. Monoloog.
K6383: DEKKER, MAURITS. - Jozef duikt.
K6693: DEKKER, MAURITS. - Zijn wereld.
Y3363: DEKKER, RUDOLF. - Constantijn Huygens jr. en de uitvinding van het moderne dagboek. Observaties van een zeventiende-eeuwse wereldbeschouwer.
B5433: DEKKER, GERRIT. - Lodewijk van Deyssel as Skilder.
Y1485: DEKKER, PIET. - Godert van Bocholt. Enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje.
R3734: DEKKER, WOUTER JAN (ED.). - Het weesmeisje op het kerkhof.
T1578: DEKKER, R.M. - Oproeren in Holland gezien door tijdgenoten. Ooggetuigenverslagen van oproeren in de provincie Holland ten tijde van de Republiek (1690-1750).
Y2250: DEKKER, CARLINE. - Daarom ben ik hier.
W0112: DEKKER, RUDOLF / LOTTE VAN DER POL. - Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie Europa 1500 - 1800. met een voorwoord van Peter Burke.
R5298: DEKKER, MAURTIS. - Amsterdam. Roman.
Y0451: DEKKER, A.J. EN J. SMIT. - Handleiding bij den cursus voor loopend schrift.
T7158: DEKKER, C. EN A. HENDRIKS. - Het persoonsbewijs. De meening van een voormalige verzetsgroep.
T7750: DEKKERS, F. - Samenwerking van patroon en arbeider.
H5244: DEKKERS, MIDAS. - De mandril en andere beesten.
L3071: DEKKERS, MIDAS. - Lief dier. Over bestialiteit.
B7705: DEKKERS, MIDAS. - De walrus en andere beesten.
R6409: DEKKERS, MIDAS. - De larf. Over kinderen en metamorfose.
K4861: DEKKERS, MIDAS & JAN DEN HENGST. - Waterrijk. Flora en fauna van ons zoete water.
R4445: DEKKING, HENRI. - Kwakzalvers. Een vroolijk spotspel in drie bedrijven.
T2573: DEKNATEL, ROELOF. - Wilhelm Busch der lachende Philosoph des Pessimismus.
Y3503: DELABORDE, HENRI. - La gravure. Precis elementaire de ses origines, de ses procedes et de son histoire
R3974: DELAFORTRIE, LUC. - Joris Van Severen en de Nederlanden. Een levensbeeld.
Y1451: DELAHAYE, ALBERT. - Holle Boomstammen. De historische mythen van Nederland, ontleend aan Frans Vlaanderen.
Y1368: DELAHAYE, ALBERT. - De Bisschop van Nijmegen. Oftewel: hoe de Keizer Karel-Universiteit van Nijmegen door het jeugd-elftal haar roemruchte titel op het toernooi van Noyon het eigen doel in liet knallen.
MK0134: DELAMOTTE, F. - The book of ornamental alphabets. Ancient & mediaeval, (etc.).
R6718: DELANDSHEERE, P. - La Libre Belgique. Histoire des origines de la Libre Belgique clandestine.
T4873: DELANEY, P.L. - How Public School Boys Live.
T3345: [WILDE] DELARUE-MARDRUS, LUCIE. - Les amours d'Oscar Wilde.
L2953: DELBEE, ANNE. - Camille Claudel, een vrouw. Vertaling Michel Perquy.
L5664: [ERASMUS] DELCOURT, MARIE. - Erasme.
R7944: DELDEN, JOHAN VAN. - Liefkensstraat 66. Herinneringen aan A. Marja.
K0099: DELEAR, FRANK J. - Igor Sikorsky, his three careers in Aviation. Foreword by James H. Doolittle.
K9031: DELEN, A.J.J. - De Vlaamsche Kunst. Met 186 foto's.
K9288: DELEN, A.J.J. - Metsys. Groote meesters.
L1860: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche graphiek, studies en aanteekeningen.
L1803: DELEN, A.J.J. - Oude kunst en graphiek. Verzamelde opstellen. Met een inleiding door Lode Baekelmans.
R2158: DELEN, A.J.J. & M. MEERTENS. - Canticum Canticorum. Het blokboek Canticum Canticorum als graphisch kunstwerk. Het blokbloek Canticum Canticorum als godsdienstig kunstwerk.
W3941: DELEN, A.J.J. - Oude Vlaamsche Graphiek. Studies en aanteekeningen.
T0850: DELEU, JOZEF EN FRITS NIESSEN. - Frans-Vlaanderen.
L9656: DELEU, JOZEF. - Voorbij de grens. Lyrisch proza 1972-1988.
L9884: DELEU, JOZEF. - De pleinvrees der kanunniken. Negen redevoeringen.
B6330: DELEU, JOZEF. (RED.). - Niederlandsich. Die Sprache von zwanzig Milllionen Niederlandern und Flamen.
M4850: DELEU, JOZEF. - De hazen aan de kim. In veertien staties.
T8491: DELEU, JOZEF. - Groot Verzenboek. Vijfhonderd gedichten over leven, liefde en dood. Een thematische bloemlezing uit de Noord- en Zuidnederlandse poŽzie van de twintigste eeuw.
B1369: DELF, DIRC VAN. - Tafel van den Kersten Ghelove. Naar handschriften uitgegeven, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door L.M.Fr. Daniels.
L1252: DELFGAAUW, G.TH.J. - De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen.
R4707: DELFGAAUW, GERARDUS J.J.A. - De staatsleer van Hoedemaker. Een bijdrage tot de kennis van de christelijk-historische staatsopvatting.
T1826: DELFORGE, PAUL / PHILIPPE DESTATTE / MICHELINE LIBON. - Encyclopedie du Mouvement Wallon. Drie delen A-Z.
T6596: DELFOSSE, ANTOINE E.A. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. FORET.
R6801: DELFOSSE, ANTOINE. - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bevrijding van het Belgisch grondgebied september 1944. De Streek van Bergen.
T6712: DELFT, A.J.A.C. VAN. - Zwarte Handel. Uit de bezettingstijd van 1940-1945.
R5883: DELFT, A.J.A.C VAN. (ED.). - Illegale spot en prikkel rijmen.
B1251: DELFT, MARIEKE VAN. - Verzamelaars en verzamelingen Koninklijke Bibliotheek 1798-1998.
B6130: DELFT, M. VAN (ED.). - Vriendschap in vereniging.
Y0377: DELFT, A.J.A.C. VAN (ED.). - Uit de bezettingstijd 1940-1945. Illegale spot- en prikkelrijmen.
T9241: DELILLE, E. EN JORIS DE SAFFEL. - Zing een Lieken. Gedicht en Muziek. Onder leiding van Emiel Hullebroeck.
T3020: DELILLE, VICTOR (VOORWOORD). - Ontwerp van een historischen stoet: 1830 te Maldeghem. Op 13 Augustus 1905, eersten zondag na den verjaardag van den slag van Stroobrugge, 11 Augustus 1831.
R5358: DELILLE, VICTOR. - Moeders deel. Toneelspel.
L9876: DELL'ORO, ERMINIA. - De dag van de regenboog. Een Eritrese geschiedenis. Vertaling Yond Boeke.
K6529: DELOOF, GIOVAN EN JAN. - Recitatief voor en van twee stemmen.
L8759: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
L8760: DELTA. - A review of arts life and thought in the Netherlands.
Y3749: DELVIN, D. - Le Nom de Gand. Homonymes et Semi-homonymes.
T7745: DEMANY, FERNAND. - De waarheid over Leopold III.
R3766: DEMBITZER, SALAMON. - De twee tuinen... Vertaling van Arn. Saalborn.
M6322: DEMEDTS, ANDR… - Ernest Claes.
H8219: DEMEDTS, ANDR… - Johan Daisne.
K6014: DEMEDTS, ANDRE. - De dag voor gisteren.
K5187: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie sinds 1918. 1e Deel: studie. 2e Deel: Bloemlezing.
L6125: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamsche poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K3076: DEMEDTS, ANDRE. - De Vlaamse poŽzie tusschen 1918 en 1941.
K7474: DEMEDTS, ANDRE. - Edward Vermeulen. Schrijver en boer.
K4206: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
M2785: DEMEDTS, ANDRE. - Stijn Streuvels.
K9417: DEMEDTS, GABRIELLE. - Een gevangene zingt...
B4025: DEMEDTS, ANDRE. - Richard Minne.
H9408: DEMEESTER, RITA. - Droomjager. Verhalen.
A0636: DEMEL, RUDOLF. - Diagnostik chirurgischer Erkrankungen. Mit Einschluss der Differentialdiagnostik und Rontgendiagnostik. Lehrbuch fur Studierende und Arzte.
M0363: DEMILLE, CECIL B. - The autobiographie of Cecil B. DeMille. Editor Donald Hayne.
Y3953: DE SOCIAAL-DEMOCRAAT. - De Sociaal Democraat. Veertiendaags Orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij in Nederland. 6e jaargang 1937. 8 mei 1937. Nrs: 16 t/m 26. 7e jaargang 1937. 4 december 1937. 1 t/m 5.
Y2781: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 12e jaargang 1937. Nrs.: 3 t/m 20.
Y2782: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 13e jaargang 1938. Nrs.: 1 t/m 20.
Y2784: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 15e jaargang 1940. Nrs.: 1 t/m 4.
Y2783: JONGEREN EN DEMOCRATIE. - Jongeren en Democratie. Orgaan der Vrijzinnig Democratische Jongeren Organisatie. 14e jaargang 1939. Nrs.: 1 t/m 19.
Y0057: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 1e jaargang 16 mei 1964, nr. 12.
R6340: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 7e jaargang sept. 1969, nr. 1.
Y3990: DEMOKRATER. - Demokrater: Revolutionair Studentenblad. 6e jaargang sept. 1968, nr. 8a.
B7261: DEMOLDER, EUGENE. - De bloeiende weg. Naverteld door Antoon Thiry.
P0750: DEMONEY, JERRY / S.E. MEYER. - Gaade's gids voor de grafisch werktekenaar. Lay-out, paste-up, cameraklaar model.
B1229: DEMPSEY, MICHAEL W. - Geld. Vertaling C. Beerepoot.
T7772: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
H3648: DENDERMONDE, MAX / FRISO HENSTRA / PIETER VAN DELFT. - Een wonderkind in wintertijd. (Identiteiten).
C1412: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur. Reisverhalen uit de Verenigde Staten.
M2487: DENDERMONDE, MAX. - Bruin, rood en groen.
H2335: DENDERMONDE, MAX. - De duiven boven moeders graf. Dertien parabelen zonder veel moraal.
K9601: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
W0374: DENDERMONDE, MAX. - Eiland van Circe.
M9349: DENDERMONDE, MAX. - Het geheim van de miereneuker. Nieuwe gedichten.
K8085: DENDERMONDE, MAX. - Het Klandijker drama.
M9348: DENDERMONDE, MAX. - Lessen in eenzaamheid. 104 sonnetten om aandachtig te lezen op een goed beschaduwde plek in de wereld.
H8252: DENDERMONDE, MAX. - Muziek in de herfst.
H7629: DENDERMONDE, MAX. - Soms een paar uur van tweezaamheid. Liefdesgedichten. 103 sonnetten om loom te lezen op een koel laken.
H1581: DENDERMONDE, MAX. - Veranderlijk weer op komst. Verhaal bij het begin der dagen en maanden.
K7240: DENDERMONDE, MAX. - Vrouw aan de rivier. Een vriendinnenverhaal.
B3117: DENDERMONDE, MAX. - Watson, kom hier, ik heb je nodig. Reisverhaal van een thuiskomst.
R1739: DENDERMONDE, MAX. - De deur met de rode vlekken.
R3887: DENDERMONDE, MAX. - Uit Mexico ben ik gevlucht, mevrouw, gevlucht!. Een kleine roman.
Y0446: DENDERMONDE, MAX. - Kinderen uiten zich 2.
K4147: DENDOOVEN, LUCIEN. - Paul Claudel.
T0794: DENEER, COR. - Zigeunerkoor.
T3488: DENEKAMP. - Die in den Degenkamp verwon werd van Sint Nikolaas gezegend.
L9825: DENISSEN, FRANS. - De gigolo van Irma Ideaal. Andre Baillon, of een geschreven leven.
T4130: DENNERT, HENK. - Oude Curacaose muziekinstrumenten.
Y3840: DENNINGER, JOHANN C. - De Bradelbinding. Ook genaamd le cartonnage en gist. Met variaties en aanvullingen.
R7224: DENUCE, J. - De loop van de Schelde van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
T0553: DENUCE, J. EN D. GERNEZ. - Het Zeeboek. Handschrift van de Stedelijke Boekerij te Antwerpen (Nr. B. 29166).
R6613: DENUCE, JAN. - De geschiedenis van de Vlaamsche kaartsnijkunst.
T9383: DENUCE, JAN. - Oud-Nederlandsche Kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel II.
Y1603: DENUCE, JAN EN J.A. GORIS. (ED.). - Vlaanderen door de eeuwen heen. Twee delen.
B8343: DENYS, PIETER. - Hendrik Groenlandt, eene gebeurtenis uit de jaren veertig.
B9301: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoon van Dyck en de prentkunst.
B9294: DEPAUW, CARL & GER LUIJTEN. - Antoine van Dyck et l'estampe.
C0558: DEPAUW, VALERE. - Het late geluk van Remi Zwartekens.
H2334: DEPAUW, VALERE. - Van twee sukkeleers.
B9647: [PLANTIJN] DEPAUW, C. & L. VOET ET AL. - Christoffel Plantijn en de Iberische Wereld / Christophe Plantin et le Monde Iberique
M5935: DEPESTRE, RENE. - Hadriana in al mijn dromen. Vertaling M. de Veth.
R3618: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Eerste deel: Inleiding en Oude Reeks I (1855) - XXXIII (1887).
R3619: DEPOORTERE, WIM EN ADA DEPREZ. - De Vlaamsche School 1855-1901. Tweede deel: Nieuwe reeks XXXIV (1888) - XLVII (1901) en registers.
R3615: DEPREZ, ADA EN HANS VANACKER. - Noord en Zuid 1862-1869. Nederduitsch Maandschrift 1862-1863. Nederduitsch Tijdschrift 1864-1867. Nederlandsch Tijdschrift 1868.
T0669: DEPREZ, ADA. - Licentiaatswerken en doctoraten over Nederlandse, algemene en vergelijkende literatuurstudie. Systematisch overzicht van de aan de Belgische universiteiten voorgelegde verhandelingen 1934-1970.
K1834: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872). Twee delen. Deel I: Bronnenbeschrijving. Lijst van brieven en documenten. Deel II: Bio-Bibliografische lijst van de correspondenten bio-bibliografie van F.A. Snellaert.
K4126: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems 1793-1846.
B1331: DEPREZ, ADA. - Du Perron en Vlaanderen.
B7262: DEPREZ, ADA. - Jan Frans Willems. Een bijdrage tot zijn biografie tot 1824.
H1541: DEPREZ, ADA. - E. du Perron 1899 - 1940. Zijn leven en zijn werk.
R3622: DEPREZ, ADA EN MARIO BAECK. - Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje 1834-1875.
B7263: DEPREZ, ADA. - Briefwisseling van Jan Frans Willems en Hoffmann von Fallersleben (1836-1843). Met een inleiding en aantekeningen.
R8319: DERKINDEREN, A.J. (A.J. DER KINDEREN). - Muurschilderingen. Tekst: H.P. Bremmer.
T3242: DERKINDEREN, ANTONIUS JOHANNES. - Het Ambacht III. Over kunst en ambachtsonderwijs. Lezing van A.J. Derkinderen voor het eerst gedrukt in De Gids van juni 1902 thans herdrukt door de zorgen van de Vereeniging van het Ambacht.
T3019: DERKS, JAN. - Oordeel. Satyre in een bedrijf.
R7197: DERKS, JAN. - Over de eer van de journalist.
K1535: DERKSEN, LEO. - De dansende kater.
K1536: DERKSEN, LEO. - De kater van tante Agaath.
K1537: DERKSEN, LEO. - Even de hond uitlaten.
K1580: DERKSEN, LEO. - Puin ruimen.
B5867: DERKSEN, LEO. - Doden hebben voorrang.
R3275: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente (250 jaar joods leven in Meppel).
Y0884: DERMOUT, MARIA. - Nog pas gisteren.
T8871: DERMOUT, MARIA. - Zo luidt het verhaal. De goede slang, De olifanten, Het kanon.
W6591: DERY, TIBOR. - Verhalen. Vertaling H. Hom.
M7775: DESARTHE, AGNES. - Een klein geheim. Vertaling Willem Kurstjens.
Y3335: DESBORDES, MICHELE. - De blauwe jurk van Camille. Vertaald door Marianne Kaas.
K1498: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
B4068: DESBORDES, MICHELE. - Het stille huis. Vertaald door Marianne Kaas.
Y2998: DESCAMPS, DESIRE. - Les Crimes de la Misere. La conservation de l'existence.
L7384: DESCARTES. - Descartes. Exposition organisee pour le IIIe Centenaire du Discours de la Methode.
K7673: DESCARTES, RENE & ELISABETH VAN DE PALTS. - Briefwisseling. Met een inleiding van Rene Gude. Vertaald en van een nawoord voorzien door Jeanne Holierhoek.
R0122: DESCHAMPS, J. (CATALOGUS BEWERKT). - Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse Bibliotheken.
K4468: DESGRAVES, LOUIS. - Etudes sur l'imprimerie dans le Sud-Quest de la France aux XVe, XVIe et XVIIe siecles.
T9515: TOTAL DESIGN. - Bewegwijzering.
R2249: DUTCH DESIGN. - Op 31 januari 2002 vond de feestelijke introductie plaats van Dutch Design. Een registerdeel en zes vakdelen. Vijf statements van bestuursleden en de directeur van de BNO (Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers) en zes columns, door Martin Bril.
R7743: DESJARDIJN, D. - Niet Nederlandse ex libris en kleingrafiek uit de periode 1900-1950.
R7744: DESJARDIJN, D. - Afstoot etcetera.
H9082: DESJARDIJN, D. - 301 Lithoos 1802-1981.
L2199: DESJARDIJN, D. - Catalogus van prenten en tekeningen uit de Stachelswine collectie. Deel 2- Negentiende eeuw.
H9078: DESJARDIJN, D. - Grafiek in Nederland. De achttiende eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30