Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y2415: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 97.
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y4850: BRANDT, WILLEM. - De Keerkringvogel.
Y4973: BRANDT, WILLEM. - De Aarde van Deli.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
Y4893: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het laat seizoen. De wedergeboorte der Nederlandse poëzie 1880-1900. Inleiding en keuze ....
Y4955: BRANDT, WILLEM. - Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
Y0070: BRANS, JAN. - Vlaanderen en de Idee Belge. Een antwoord aan de Belgicisten.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, FRIEDRICH EDLER VON. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, FRANZ UND A. HILLEN ZIEGFELD. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
Y2463: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
T2652: BRECHTS, BERTOLD. - Droestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T9655: BREDA, JAN VAN. - Zo leer ik schrijven deeltje 1 t/m 5.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
Y0954: BREDERO, G.A. - De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
L1152: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. MOENS. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y1884: BREEN, JOH. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
H1932: BREGSTEIN, M.H. - Afscheidscollege.
Y2647: BREKELMANS, MICHAEL. - Slot Loevestein.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
Y3806: BREKELMANS, MICHAEL. - De Gevangenpoort.
B2628: BREMMER, JAN / CEES BAKHUIZEN E.A. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga.
Y5554: BREMMER, H.P. - Beeldende Kunst. 12e jaargang 1924. Nrs: 1 t/m 12. Met 96 losse Platen.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poëzie.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.

Next 100 books from Antiquariaat Boek & Glas

4/4