Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y2414: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. 30e jaargang, nr. 98.
Y4850: BRANDT, WILLEM. - De Keerkringvogel.
A0697: BRANDT CORSTIUS, J.C. - De dichter Herman Gorter. Drie opstellen.
H4380: BRANDT CORSTIUS, HUGO. - Water en vuur.
Y4010: PROOST & BRANDT. - De Papierkoerier. nr. 100.
M8387: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het poetisch programma van Tachtig. Een vergelijkende studie.
R8694: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Duel om het dichterschap. Herman Gorter en de school van Albert Verwey.
H1352: BRANDT, J. EN ZOON. - Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477 - 1952.
L7865: [VONDEL] BRANDT, GEERAARDT. - Het leven van Joost van den Vondel. Inleiding P. Leendertz.
R1645: [THORBECKE] BRANDT- VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872.
T1137: [THORBECKE] BRANDT-VAN DER VEEN, J. - Het Thorbecke-Archief 1798-1872. Eerste deel 1798-1820.
B6023: BRANDT CORSTIUS, J.C. & J.G. PRAAS. - Nederlands Literatuuroverzicht.
Y4893: BRANDT CORSTIUS, J.C. - Het laat seizoen. De wedergeboorte der Nederlandse poëzie 1880-1900. Inleiding en keuze ....
Y4955: BRANDT, WILLEM. - Indonesië's voltooid verleden tijd. Oost-Indische Spiegel uit Nagelaten Papieren van F.J. van Emden en G.L. Tichelman.
R9197: BRANDTS BUYS, HANS & JOOP LOBLER (EDS.). - Klein Geuzenliedboek.
T3996: BRANDTS BUYS, M.A. - Muzikale vormleer.
K4824: BRANS, HANS. - DOL. Dooltocht door het leven. Een toneelstuk.
R4168: BRANTS, M. - Schets van een voorgeschiedenis der kultuur in Vlaanderen. Van den primitieven mensch tot den Frankischen mensch.
R0907: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRANTS, JOHANNES LOUIS PETRUS. - Groen's geestelijke groei. Onderzoek naar Groen van Prinsterer's theorieen tot 1834.
H0738: BRASCH, R. - Dreimal Schwarzer Kater. Aberglaube, Sitten und Gewohnheiten und ihre merkwurdigen Ursprunge.
H8341: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd. Vertaling Piet Beek.
B6474: BRASILLACH, ROBERT. - Onze vooroorlogstijd.
B1763: BRASSER, FONS. - Water Towers, Watertorens, Wasserturme.
Y6248: BRASSINGA, ANNEKE. - Drie jeugdgedichten. Verlucht met een pentekening van Dick Snijders.
L5430: [BECKETT] BRATER, ENOCH. - Why Beckett.
R9485: BRATTINGA, PIETER. - 60 Plakate. Neun holländische Graphiker 1956-1970. Einflüsse auf die niederländische Plakatkunst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
M2126: BRATTINGA, PIETER. - Planning for industry, art & education. As executed by Pieter Brattinga. Introduced by Louis Dorfsman and Theo Crosby.
R9086: BRATTINGA-KOOY, WILLEMYN. - Regie: Paul Huf. Het succesverhaal van een serieuze fotograaf.
T3959: BRAUKSIEPE, W.H. - Zin en wezen van de perswetenschap.
R7558: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Uit het Duitsch vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
Y1838: BRAUN, FRIEDRICH EDLER VON. - Was wird aus Europa?
Y1628: BRAUN, FRANZ UND A. HILLEN ZIEGFELD. - Geopolitischer Geschichtsatlas. 3 Teile in einem Bande. 240 Karten auf 100 Tafeln. Das Altertum, Das Mittelalter, Die Neuzeit.
T2646: BRAUN, LILY. - De vrouwenkwestie. Haar historische ontwikkeling en haar economische kant. Vertaald door J.F. Ankersmit. Voorrede F. van der Goes.
T5850: BRAUNTHAL, ALFRED. - Die Entwicklungstendenzen der kapitalistischen Wirtschaft.
T6195: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen voor den bouw van oorlogsschepen.
T2804: BRAUTIGAM, JOH. - Het vlootgevaar 1930. 120 millioen gulden voor den bouw van oorlogsschepen.
R4025: BRAUTIGAM, GERDA & JAN LIBER. - Het kwaad der waarzeggerij. Reportage van de zelfkant der samenleving.
Y2463: BRAVE-MAKS, M.H. - De Koningin in Londen.
W0252: BRAVEN, TEN. - Lekkere literatuur.
L3675: BRAY, BERNARD ALAIN. - Jean Chapelain. Soixante-dix-sept lettres inedites a Nicolas Heinsius (1649-1658).
T8295: BRECHT, BERTOLT. - De kaukasische krijtkring. Vertaling Gerrit Kouwenaar.
M5931: BRECHT, BERTOLT. - Leesboek. Vertaling M. Mooy.
W6609: BRECHT, BERTOLT. - In afwachting van zware stormen. Vertaling M. & L. Coutinho.
T8330: BRECHT, BERTOLT. - Trommelen in de nacht Man is man.
B2980: BRECHT, BERTOLT. - Hundert Gedichte 1918-1950.
T2652: BRECHT, BERTOLD. - DrIestuiversroman. Vertaling Felix van Zijll.
T6280: BRECHT, BERTOLT. - Een engel verleid je niet. Twintig liefdesgedichten. Gekozen en vertaald door Gerda Meijerink.
Y8807: BREDENBURG JR., JOHANNES EN BARENT JOOSTEN STOL. - Lykgedachtenis van den eerwaerdigen en godvruchtigen Jan Oudaen Franszoon, : ontslapen in Rotterdam op den 27. van slagtmaent, en begraven op den 2. van wintermaend M DC XCIV.
R5264: BREDERO. - Catalogus der Brederoo-tentoonstelling in de Universiteits-Bibliotheek te Amsterdam maart 1885.
R3038: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
L1339: BREDERO, G.A. - Moortje.
K9278: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander, Jerolimo.
R5296: BREDERO. MOLTZER, H.E. - Brederoo's Liedtboeck.
B7710: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
Y8365: BREDERO. - Klucht van de koe. Met inleiding en aantekeningen door Jo Daan.
T9734: BREDERO, G.A. - Toneelwerk: Griane; Klucht van de koe; Spaanschen Brabander.
L8399: BREDERO. - Brederoo-Album. Feestnommer van Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. onder redactie van N. de Roever. Tweede jaargang.
T4662: BREDERO, A.H. - Magister Peter Abelard (1079-1141). De rampspoed van een gedreven schoolmeester.
Y6298: BREDERO, GERBRAND ADRIAANSZ. - Hoe stoot en stommeldi. 20 liederen van Gerbrand Adriaansz. Bredero.
K2253: BREDERO, G.A. - Werken van G.A. Bredero. Met inleiding en aanteekeningen van J.A.N. Knuttel. Deel I en II: Dramatische werken. Deel III: Liederen en gedichten. Proza.
K2270: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZ. - Aendachtigh Liedt. Bloemlezing uit de religieuze gedichten. Gekozen en toegelicht door J. Meerkerk.
H0505: BREDERO, G.A. - De werken van G.A. Bredero. Volledige uitgave naar de beste oude drukken bezorgd en opgehelderd door J. Ten Brink, H.E. Moltzer, e.a. Algemeene inleiding van G.Kalff.
M3914: BREDERO, G.A. / STUIVELING, G. - Memoriaal van Bredero. Documentaire van een dichterleven. Samengesteld door...
M3917: BREDERO, G.A. - Toneelspelen. Samengesteld en ingeleid door A. Keersmaekers.
Y0954: BREDERO, G.A. - De Spaanse Brabander Tekst / Documenten / Achtergronden. Samengesteld door Guus Rekers
B7232: BREDERO, G.A. - Spaanschen Brabander. Ierolimo. Ingeleid en toegelicht door H. Prudon.
L1152: BREDERO, GERBRAND ADRIAENSZ. - Bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M.G. Schenk.
Y8550: BREDERO, GEBRAND ADRIAENSZN. - De twaalf sonnetten van de schoonheyt en drie andere sonnetten ingeleid door Marnix Gijsen.
B1455: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
B3328: BREDERODE, DESANNE VAN. - Mensen met een hobby.
A0881: BREDERODE, G.A. - Groot Lied-Boek. Naar de oorspronkelijke uitgave van 1622.
Y4539: BREDIUS, A. EN E.W. MOENS. (RED.). - Oud-Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid enz. Twaalfde Jaargang, eerste aflevering.
B0389: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Geschikt voor het Eerste Onderwijs in de Geschiedenis, bijzonder voor de scholen.
Y1097: BREDOW, G.G. - Merkwaardige voorvallen uit de Algemeene Geschiedenis, tot op Onze Tijd. Bewerkt naar het Hoogduitsch.
W7226: BREE, COR VAN. - Lotgevallen van de Codex Argenteus. De wisselende waarde van een handschrift. Vierde Bert van Selm-lezing.
K2353: BREE, L.W. DE. - Het platteland leert lezen en schrijven. Het lager onderwijs op het platteland in de eerste helft der 19e eeuw.
L6604: BREEBAART, M.J.P.CH. - Is. Querido's Jordaan als episch kunstwerk.
W7991: BREECE, HANNAH. - Een dame in het oude Alaska. Samengesteld en geredigeerd door Jane Jacobs. Vertaling Ineke v.d. Elskamp.
H9307: BREEDT BRUYN, MARTJE (ED.). - Mijn ondeugd. Twintig jaar VN's lezersoproep.
B4141: BREEDVELD, WILLEM & JOHN JANSEN VAN GALEN. - Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman.
Y1547: BREEDVELD, J.J. - Inventaris van het archief van het Weeshuis der Gereformeerden binnen Delft. In opdracht van Regenten.
R7462: BREEJEN, A DEN. E.A. - De kwestie Nieuw-Guinea. Rapport van de Sociaal-Democratische Studievereniging (S.D.S.V.).
L5994: BREEK, BENJAMIN. - Critische existentiephilosophie en christelijk geloof. Een studie over de ethische en godsdienstwijsgerige geschriften van Heinrich Barth.
R0461: BREEKVELDT, W.F.G. / J.D.F. VAN HALSEMA / E. IBSCH / L. STRENGHOLT (EDS.).STUDIE - De achtervolging voortgezet. Opstellen over moderne letterkunde aangeboden aan Margaretha H. Schenkveld.
Y6634: BREEMER, JOPIE. - O, hoe zoet is basterdsuiker.
T0302: BREEMER, JOPIE. - De groote beer in 't luchtruim. Een keuze uit De ontboezemingsbundel van Jopie Bremer. Ingeleid door Enno Endt.
L7829: BREEMER, JOPIE. - De ontboezemingsbundel van Jopie Breemer. Met een inleiding van Gerrit Komrij.
Y0473: BREEN, LEO VAN. - Licht aan de Kim. Spreekkoor voor de Vrede.
Y1884: BREEN, JOH. C. - De Nassau's in de Nederlanden voor Willem van Oranje.
Y0210: BREEVOORT, JOHANNA. - Nooit eene andere vriendin. Geillustreerd door O. Geerling.
K3065: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbatjaar.
R8600: BREGSTEIN, PHILO. - Op zoek naar Joods Amsterdam.
Y2647: BREKELMANS, MICHAEL. - Slot Loevestein.
Y1233: BREKELMANS, F.A. - Kasteel Bouvigne Hoogheemraadschapshuis. Geschiedenis van het Kasteel Bouvigne te Ginneken.
Y3806: BREKELMANS, MICHAEL. - De Gevangenpoort.
Y6608: BREMER, J.M. - Het gemaskerde ik. De poetische persoonlijkheid in drie Griekse gedichten.
B2628: BREMMER, JAN / CEES BAKHUIZEN E.A. - Van Landrotten en Zeeschuimers. Opstellen aangeboden aan H.T. Wallinga.
Y5554: BREMMER, H.P. - Beeldende Kunst. 12e jaargang 1924. Nrs: 1 t/m 12. Met 96 losse Platen.
B3549: BREMS, HUGO EN WILLY SPILLEBEEN. - Gedichten 2001.
T1655: BREMS-VAN BELLE, G. - Tijdschrift voor Filosofie. Registers 1964-1988.
T8363: BREMS, HUGO. - De dichter is een koe. Over poëzie.
T8996: BREMT, STEFAAN VAN DEN. - Kromzang.
R5901: BRENDEL, C.J. - Doetinchem in de frontlijn.
Y3797: BRENDER A BRANDIS, G. - Taal- Dicht- en Letterkundig Magazijn;: of Verzameling van Verhandelingen, de taal- dicht- en letterkunde betreffende; benevens eenige dichtstukken: ten nutte onzer Dichtlievende Landsgenooten byeen vergadert en uitgegeven.
T3149: BRENNER, MADME. - Gymnastiek voor meisjes. Een handleiding voor onderwijzeressen, ouders, enz. Vertaling H.A. Krooneman. Met 22 platen.
H7918: BRENTANO, CLEMENS. - Geschichte vom braven Kasperl und dem schonen Annerl.
B6184: BRENTANO, CLEMENS / KURT LOB. - Die mehreren Wehmuller und ungarischen Nationalgesichter.
T8071: BREPOELS, JAAK. - Wat zoudt gij zonder 't werkvolk zijn? Anderhalve eeuw arbeidersstrijd in Belgie. Deel 2: 1966-1980
T5289: BRESLAUER, BERND H. - Glanz und Elend der Antiquare.
W2114: BRESNER, LISA - De vrouwenboetseerder. Vertaling Jan Versteeg.
B5084: BRESNER, LISA - Mijn innige vijandin. Roman. Uit het Frans vertaald Jan Versteeg.
Y1550: BRESSON, AUGUSTE. - l'Avenement de Guillaume Trois. 1849.
T1749: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van monsieur Nicolas. Amoureuze belevenissen tijdens de Franse revolutie.
T1750: BRETONNE, RESTIF DE LA. - De liefdesavonturen van Monsieur Nicolas. Bewerking Halbo C. Kool.
M3500: BRETT, GUY. - Through our own eyes. Popular art and modern history.
R8783: BREUER, J.H. - Sociaal Alarm! Hebben allen hun dagelijksch brood?
T1029: BREUGELMANS, RENE. - Jacques Perk.
Y6186: BREUGELMANS, R. - Litteraire tijdschriften in Nederland sinds 1945 uitgegeven in eigen beheer of door kleinere uitgeverijen.
B4431: BREUGELMANS, R. - 107 maal Sub Signo Libelli. Een bibliografie van de Pers, zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de Pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
T7569: BREUGHEL, G.P.C. - Gedenkschrift van Spreekwoorden door Pieter Breughel Jr. 1623.
L4661: BREUKERS, EUGENIE M. J. - De bijdrage van Ludwig Klages tot de algemene psychologie.
Y2314: BREUKERS, CHRETIEN. - De zomer haalt nog één keer uit. Gedichten.
R5332: BREY, BART. - Es lebe das Nadaismus!
L3621: BREYTENBACH, BREYTEN. - Africa needs to reinvent itself in order to survive. Met voorwoord van Joop van Tijn.
P0490: BREYTENBACH, BREYTEN. - Sporen van de kameleon. Vertaling Mea Flothuis.
W0759: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegelbeelden van een boek Mouroir. Vertaling Gerrit de Blaauw.
W3199: BREYTENBACH, BREYTEN. - De boom achter de maan. Vertaling Adriaan van Dis.
T8653: BREYTENBACH, BREYTEN. - Spiegeldood. Verhalen uit Mouroir. Vertaald door Gerrit Blaauw.
L9846: BREYTENBACH, BREYTEN E.A. - Dichters in Durban.
B9096: BREYTENBACH, BREYTEN. - Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans. Verse.
B0706: BRIAN, DENIS. - The True Gen. An intimate portrait of Ernest Hemingway by those who knew him.
T5235: BRIAND, ARISTIDE. - De Algemeene Werkstaking en de Revolutie.
B5980: BRICKLAYER, PETER. - Holland's House. A nation building a home. A short story told. With pictures by Jo Spier.
T4070: BRIDGEMAN, HARRIET UND ELIZABETH DRURY (EDS.). - Geschichte der Textilkunst.
R4051: BRIEFMARKEN. - Illustriertes Briefmarken-Journal. Organ für die Gesamt-Interessen der Briefmarkenkunde. XXXVIII. Jahrgang, 1911.
W9851: O'BRIEN, EDNA. - Een heidens oord jaren van onschuld. Vertaling F. van der Velde.
K3540: O'BRIEN, EDNA. - Het huis van mijn dromen. Vertaling F. van der Velde.
Y2331: BRIERS, GEERT. - Zullen we ooit vulkanen zijn.
Y3108: BRIL, MARTIN. - Nieuwe avonturen van Evelien.
T8717: BRIL, MARTIN. - Jongensjaren.
Y5295: BRIL, MARTIN. - Krantenknipsels van/over Martin Bril.
Y5718: BRIL, MARTIN. - Verzameld werk. Gedichten.
L4472: BRIL, W.G. E.A. - Voor drie-honderd jaren, Volks-Bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis.
Y6069: BRIL, MARTIN. - Rokjesdag en andere lenteverhalen.
Y5963: BRILL, E.J. - Uitgeverij E.J. Brill, Leiden. Map met catalogi, prospectusen, kaartjes.
B5023: LUCHTMANS & BRILL. - Luchtmans & Brill Driehonderd Jaar Uitgevers en Drukkers in Leiden 1683-1983.
B3442: BRILL, WILLY & ARIANE ZWIERS (EDS.). - Doordrenkt van jou als aarde na een lenteregen. De mooiste Jiddische liefdespoëzie.
B8109: BRILL, PAUL. (RED.). - Opmaat van een nieuwe eeuw. Hoofstukken uit het Nederlandse fin de siecle.
R2406: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 12: Letterkundige Mengelingem. Klaasje Zevenster in China. Victor Hugo en Madame Drouet. Marcellus Emants. Sacher-Masoch. De staart van Emile Zola en het duumviraat Vast-Ricouard. Het Haagsche Tooneel. Nieuw licht over Betje Wolff. Het zeventiende letterkundig congres te Mechelen. Amadis Romans.
R2408: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
R2404: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 3: De Litteratuur der Reinaert-sagen. Marie de Fuldau. Bilderdijk. Dr. A. Pierson. Dr. B. Ter Haar. Prof. J.J. Van Oostzee. De Vlamingen over Multatuli. Lindo en Cremer. Dr. J.P. Heye. Anna Rooze van J.J. Cremer. Mr. Jacob van Lennep.
R2405: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 5: Haagsche kleinigheden. Robert Hamerling. Schetsen uit den oorlog van 1870 en 1871.
R2403: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 2: Lord Edward Bulwer Lytton.
Y7691: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
B1588: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 8: Victor Hugo. Jules Janin. De Nederlandsche Taal- en Letterkundige Kongressen. Henri Rochefort. Frits Reuter. Arsene Houssaye. Henri Havard. Edmondo de Amicis.
B7894: BRINK, JAN TEN. - Brechtje Spieghels. Eene novelle uit de geschiedenis der Nederlandsche letteren.
B3916: BRINK, ALIJD. - Groeien naar een onderdak. Een relaas.
L0951: BRINK, H.M. VAN DEN. - Hart van glas. Roman.
L1778: BRINK, JOS. - "Op weg naar Bethlehem". Nieuwe kerstgedichten.
B1587: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T3976: BRINK, EDVARD EN GEORGE HOFMANN. - Cato en de Piccolo. (im Hotel zur grunen Wiese).
B1584: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagse Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R1026: BRINK, J. TEN. - Drie volksliederen.
B1585: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2411: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 20: De Amsterdamsche Tentoonstelling. Max Rooses over de jongste richting in de Letteren. Gustave Aimard. De Gamelan te Amsterdam. De uniform van een Oost-Indische mineur. Hendrik Conscience. Brooshooft en Van Eeden. Sapho van Daudet. Nederlanders over Shakspere. Rouher en Rougon. Oom Paul, Smit en du Toit. I.F.J. Heremans. Clara van Marie van Buren. Edmond de Goncourt. Leconte de Lisle. Langs den Nijl van M. Emants. Eene bibliographie van Bredero. Het eeuwfeest van Bredero.
B7748: BRINK, JAN TEN. - Parijs tijdens de Witte Terreur. Twee delen.
M2581: BRINK, JOS. - Noesse.
L5052: BRINK, ANTONI. - De Demokratie bij Demosthenes. With a summary in English.
Y0267: BRINK, J. VAN DEN. - De groote Vraag.
B9395: BRINK, JAN TEN EN CD. BUSKEN HUET. - Brieven aan de uitgever van het tijdschrift Nederland 1873-1886. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Brummel.
B0671: BRINK, J. TEN. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in XIXe Eeuw, in biographieen en bibliographieen 1830-1900. Drie delen.
B1586: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
T1210: BRINK, M. V.D. - De Vrijdenker en de problemen van deze tijd.
L4226: BRINK, JAN TEN. - Dr. Nicolaas Heinsius Jr., Eene studie over den Hollandschen Schelmenroman der zeventiende eeuw.
R2416: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
R2415: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 15: Vondel's Gijsbreght. Bouvard en Pecuchet. Hooft in Italie. Vosmaer's Amazone. Gedenkfeest van Hooft. De tijdvakken der Nederlandsche Lettergeschiedenis. Jong Holland in 1881. Bladen uit mijn Leekeboek door Dominee Courier, 1-IV.
T1767: BRINK, RUDOLF E.M. VAN DEN. - Economische structuur en ontwikkeling van de informatiemedia in Nederland 1938-1985, in het bijzonder die met betrekking tot de uitgeverij.
Y9024: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 7: Letterkundig mozaiek, In Berlijn na den oorlog van 1870-1871: l';annee terrible van Victor Hugo, Rabagas van Victorien Sardon, Gistave Droz, Annie Foore, J.C. Hacke van Mijnden, bij den dood van Charles Lytton, P.A,S. van Limburg Brouwer.
H3974: BRINK, R.E.M. VAN DEN. - De uitgever heeft vele gezichten. Met een voorwoord van Aize de Visser.
R2409: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 6: Charles Dickens. Zijn eerste Romans.
B3918: BRINK, ALIJD. - Nu de huid van de dag is weggeworpen.
Y5750: BRINK, JAN TEN. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger.
R2418: BRINK, JAN TEN. - Nieuwe romans. Alphonse Daudet. Emile Zola. Georg Ebers. H.J. Schimmel. Ferdinand Fabre.
R2413: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 13: Emile Zola.
R2414: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 14: De Renaissance in Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche Letterbond. De Bornier. Virginie Loveling. J.J. Cremer. De Heldendaden van den Vernuftigen Jonkheer de Ponthan. Een Standbeeld voor Spinoza.
R2412: BRINK, JAN TEN. - Litterarische Schetsen en Kritieken Deel 9: Nieuwe Haagsche Kleinigheden (1875-1876). E.J. Potgieter. H.C. Andersen. Jules Verne. Victorien Sardon. Alphonse Dandet. Robert Hamerling.
R1000: BRINKGREVE-WICHERINK, TINE. - In ijzeren greep.
Y1865: BRINKGREVE, M.R.J. EN P.H. DAMSTE. - Gaudentes Rure Camenae. Tekst.
L6363: BRINKHOFF, JOHANNES M.G.M. - Woordspeling bij Plautus.
R0840: BRINKMAN, MAARTEN. - Negentig jaar Sociaal-Democratie in boek en tijdschrift.
T8174: BRINKMAN, WIM. - Negev.
Y6160: BRINKMAN, C.L. - Brinkman's Alphabetische Lijst van Boeken, Landkaarten en verder in den Boekhandel voorkomende artikelen die in het jaar 1886, 1887, 1888 en 1889. Voorts een lijst der overgegane fondsartikelen alsmede een wetenschappelijk register.
Y5563: BRINKMAN, N.C. WED. VAN C. VAN STREEK. - De Triumph der Vrijheid. Tooneelspel.
Y2452: BRINKMAN. - Brinkman's catalogus van de nieuwste en meest gevraagde werken op het gebied van Handelswetenschappen.
H0049: BRISON, CHARLES. - Felicien Rops. Eine Monographie mit 136 Bildwiedergaben.
T5736: BROBY-JOHANSEN, RUDOLF. - Den danske billedbibel de middelalderlige kalkmalerier i de danske kirker, et udvalg samlet af R. Broby-Johansen med tekst fra Bibel og samtidige kilder.
H2747: BROBY-JOHANSEN, R. - Kleiding en het AaBe ervan. Vertaling John Kooy.
R6635: BROCARDUS MEIJER, DR. - Titus Brandsma.
K0185: BROCH, HERMANN. - Vrouwen. Vertaling M. Coutinho.
Y2405: CONVOLUUT VAN 28 SOCIALISTISCHE BROCHURES. - J.E.W. Duijs: Overzicht der stemmingen in de Tweede Kamer, gedurende de jaren 1901-1905. J.Jansen: De Sociaal-Democratie en Waarom, hoe en waarmee zij bestreden wordt. Jos. Loopuit: Op, voor de Vrijheid! W.H. Vliegen: Arbeiderspensionneering. J. van den Brink: Kan of moet een Katholiek Socialist zijn? De Socialisten in het Parlement I-II -III-IV. De onafhankelijke Vakbeweging en de S.D.A.P. P.J. Troelstra: Revolutiebouw. D. Hans: De Man der Kleine Luyden. M. Beversluis: De val van A. Kuyper een zegen voor ons land en volk. Hoe worden de belangen behartigd van hen, die geen kiesrecht hebben? De Vrouw in onze Wetgeving. Jos. Loopuit: Christelijke vakaktie in theorie en praktijk. De Christelijken en de Arbeidersbeweging. Een Proletarier: Het laatste woord in den Klassenstrijd. H. Hoogeveen: Gedragboekje der geheele geestelijkheid van de zesde tot de zestiende eeuw en de biecht. De Christelijke Sociologie in vijf en twintig stellingen. N. Oosterbaan: Socialisme en Stofvergoding. H. Gorter: Sociaal-Democratie en Anarchisme. A.K. Klaren: Om onzer kind'ren wil! De Calvinist en het Alcoholisme. Frans Schaap: Faillissement Goudexploitatie-Mij. Mindrineti. W.P.G. Helsdingen: Volkscatechismus. A.B. Soep: Waarom ik tegen Staatspensioneering ben. Resoluties 1894-1904 benevens beginselverklaring.
T6465: BROCKDORFF-RANTZAU, GRAAF. - Duitschland's Buitenlandsche Politiek. Redevoeringen van Graaf Brockdorff-Rantzau op 14 Februari 10 April en 7 Mei 1919.
Y7913: [DUMMY] BRODSKI, YOSIF. - Torso. Een keuze uit zijn gedichten.
Y8472: BRODSKY, JOSEPH. - Kerstgedichten. Vertaling Peter Zeeman.
L7458: BROECK, L.B. DE. - Contribution a l'Atlas linguistique du Congo belge. 60 mots dans les parlers du bassin du Haut-Congo. Fascicules 1 a 5.
T8622: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
L3720: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton. Met een nawoord van Jos Borre.
L1885: BROECK, WALTER VAN DEN. - Aantekeningen van een stambewaarder. Een boekwerk.
L1886: BROECK, WALTER VAN DEN. - De troonopvolger.
L9869: BROECK, STEFAN VAN DEN. - Morgenrood. Een Joyride.
L9877: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het leven na beklag. Het beleg van Laken 4.
L9762: BROECK, WALTER VAN DEN. - De dag dat Lester Saigon kwam. Een doorkijkroman.
L9717: BROECK, WALTER VAN DEN. - Lang weekend. Een feuilleton.
L9650: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het gevallen baken. Het beleg van Laken 3.
L9396: BROECK, WALTER VAN DEN. - Tien jaar later: 't Jaar 10.
L9397: BROECK, WALTER VAN DEN. - Het wemelbed. Een toneelstuk in 6 taferelen.
Y5199: BROECKAERT, JAN. - Elizabeth van den Hove. Nederlandsche dichteres (1666-1751).
T9236: BROECKX, JAN. - Van 't Kanarievogelken. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9235: BROECKX, JAN. - Het Ruiterken getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
T9234: BROECKX, JAN. - In den toren. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht van H. van Tichelen.
T9227: BROECKX, JAN. - Grootjes Koekebak. Getoonzet door Jan Broeckx.
T9237: BROECKX, JAN. - Het Matroosje. Getoonzet door Jan Broeckx. Gedicht Lambrecht Lambrechts.
Y6556: BROEDELET, JOH. W. - De gescheiden echtgenoot. Blijspel in 3 bedrijven.
T9084: BROEDELET, JOH. W. - Hofstad. Deel Twee.
Y7945: BROEDELET, JOEKIE. - Je neemt jezelf overal mee.
T6952: BROEDELET, JOH. W. - De wapens neder!! Vrij naar Barones von Suttner. Geillustreerd door W.H. Koppenol.
T6879: BROEDELET, LUCIE. - Idylle.
Y2551: BROEDERS, P.O. - Handleiding bij den cursus voor lopend schrift.
Y2521: BROEDERS, P.O. - Cursus voor Loopend schrift. 1, 2,3, 4,5, 7 en 8.
P2656: BROEK, PETER DE. - Limericks. Verzameld en bekeken door ... Met illustraties van Verdi.
R0318: BROEKE, LEONARDUS VAN DEN. - Jos. A. Alberdingk Thijm bij het eeuwfeest zijner geboorte herdacht in zijn sterfhuis.
R7572: BROEKHUIS, HUB. - De Amsterdamse makelaar.
R4264: BROEKHUIS, HANS S. - Met Verschuldigde Achting. Honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
T3903: POOT EN VAN BROEKHUIZEN. - poëzie.
B7799: BROEKHUIZEN, J. VAN. - Nederlandsche Gedichten. Uitgegeven en toegelicht door R.A. Kollewijn.
R9898: BROEKHUIZEN, JOHANNA VAN. - Torinkies.
L4192: BROEKHUYSEN, JOHAN. - Studies over het dialect van Zelhem in de Graafschap Zutfen.
K0035: BROEKMEIJER, M.W.J.M. - Vliegers. Luchtoorlog 1940-1945.
R0466: BROENS, RUUD. (SAMENSTELLER). - S. Carmiggelt. Bibliografie.
B1168: BROERE, C. (ED.). - De brief van den hoogleeraar M. Siegenbeek aan den heer Mr. Groen van Prinsterer.
M9630: BROERE, RIEN. - Een hand op het graf van Massaro.
L8623: BROERE. - Beschouwing der Geschiedenis.
T8442: BROERSMA, ROUKE G. - De Hoge Veluwe en andere toponiemen.
K5108: BROERSMA, S.J. EN R.K. BROERSMA-LUOMAJOKI. - Domeinen der Finse Literatuur.
L9226: BROES, WILLEM. (1766-1858). - De Evangelische Godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breede tekstenrol, ten gebruike van de Kerkelijke Leerrede en den Bijbelschen Almanak. In drie afdeelingen. Nader in tien hoofdstukken.
M7796: BROGGER, SUZANNE. - Brogstukken. Reportages en essays. Vertaling U. Jansz.
K6469: BROGGER, SUZANNE. - Kat van jade. Een familiesage. Vertaling Gerard Cruys.
M9994: BROGGER, K.F. - Erotiek en politiek in het oude Rome. Vertaling S. Ferwerda.
M7795: BROGGER, SUZANNE. - Ja. Vertaling Gerard Cruys.
M7794: BROGGER, SUZANNE. - Wegen en dwaalwegen van de liefde. Vertaling G. Kruisman.
R2512: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlandse taalgebied.
L5290: BROK, CAROLUS J.M. - De verhouding Openbaar-Bijzonder Onderwijs in Breda gedurende de Negentiende Eeuw.
R5065: BROKKEN, JAN. - Voel maar.
L1893: BROKKEN, JAN. - De blinde passagiers.
K1070: BROKKEN, JAN / BOUDEWIJN BUCH / CHARLES DARWIN. - Naar huis.
R9704: BROKKEN, JAN. - Feininger voorbij. Novelle.
L4083: BROM, EDUARD. - Opgang. Verzen.
C1250: [MULTATULI] BROM, GERARD. - Multatuli.
L0077: BROM, GERARD. - Bijbel en romantiek.
T2757: BROM, GERARD. - Herleving van de Kerkelike Kunst in Katholiek Nederland.
L2434: BROM, GERARD. - Areopaag.
L0590: BROM, GERARD. - Geschiedschrijvers van onze letterkunde.
R1344: BROM, GERARD. - Barok en Romantiek.
L2602: BROM, GERARD. - Schilderkunst en litteratuur in de 19e eeuw.
K6149: [MULTATULI] BROM, GERARD. - De herziening van Max Havelaar.
B3883: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels bekering.
K8983: BROM, GERARD. - De omkeer in 't studenteleven.
T9154: BROM, GERARD. - Romantiek en Katholicisme in Nederland. Eerste deel: Kunst.
B8842: BROM, GERARD. - Herleving van de wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
T1751: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
B2418: BROM, GERARD. - Schaepman's Frans Hals. Verklaard door ...
T4272: BROM, GERARD. - De Nieuwe Kruistocht. Drankweergeschiedenis van Rooms Nederland. 1895--1907.
B7215: BROM, GERARD. - Alberdingk Thijm.
B0962: [VONDEL] BROM, GERARD. - Vondels geloof.
H2287: BROM, GERARD. - Alfons Ariëns. Twee delen.
L8263: BROM JR., A. - Utrechtse Miniaturen 1415-1475.
L6825: BROM, G. - Nederlandsche geschiedvorsching in Rome.
B7911: BROM, GERARD. - Het Wilhelmus en de Bijbel.
R3931: BROM, G. - H.J.A.M. Schaepman.
K2451: BROM, GERARD. - Vijf studies.
L5523: BROM, GERARD. - Le romantisme de Tolstoi.
B7744: BROM, GERARD. - Hollandse schilders en schrijvers in de vorige eeuw.
H6110: BROMBERG, PAUL / ARNOLD CLERX / FRE DOMMISSE. E.A. - Tweeentwintig biografieen.
R1363: [WERKMAN] BROMBERG, PAUL (ED.). - Werkman.
Y4892: BROMMER, BEA. - Reizen door Oost-Indie. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
Y7118: BROMS, C.E. - Een liederkrans. poëzie.
H3077: BRONGERS, J.A. - Boekwoorden woordenboek. Rondgang door de boekenwereld.
R6001: BRONGERS, J. AYOLT. - Druk werk in Amersfoort.
L4003: BRONGERS, J.A. - Oorbare zaken.
R3233: BRONGERS, G.A. - Antieke rariteiten.
R3759: BRONGERS, H.A. - De Jozefsgeschiedenis bij Joden, Christenen en Mohammedanen.
R1360: BRONGERSMA, L.D. - Contributions to Indo-Australian Herpetology.
Y1214: BRONGERSMA, L.D. EN G.F. VENEMA. - Het Witte Hart Van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie Naar Het Sterrengebergte.
T7419: DE BRONK. - De Bronk. Limburgs Maandblad 3e jaargang 1956. no 11 en 12.
Y5337: BRONKHORST, LEO. - Galoeth.
Y6954: BRONKHORST, DAAN. - Het Museum van de poëzie. Hoop. Gedichten over grenzen.
Y6819: BRONS, LOEK. - Sport, spel en spaanders. Sonnetten.
Y2534: BRONSVELD, A.W. - Vaderlandsch leesboek voor de volksschool. Tweede stuk: Onze geschiedenis.
Y6517: BRONTE, CHARLOTTE. - Jan Eyre. De wees van Lowood. Vertaling J. Kuylman. Inleiding L. Simons.
Y0299: BRONTE, CHARLOTTE. - Jane Eyre. Een autobiografie. Vertaling Heleen Kost.
C1019: BRONZWAER, W.J.M. - Vormen van imitatie. Opstellen over Engelse en Amerikaanse literatuur.
B4413: BROOD, P / P. NIEUWLAND EN L. ZOODSMA. (RED.). - Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795.
H9117: BROOKE, JOCELYN. - Het teken van een getrokken zwaard. Vertaald uit het Engels door Martha Heesen en van een nawoord voorzien door Hans W. Bakx.
M3204: BROOKE, DINAH. - Het Italiaanse liefdeleven van een Engelse vrouw. Vertaling H. ten Holt.
B8770: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehndorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
R5836: BROOMHEAD, FRANK. - The Zaehnsdorfs (1842-1947). Craft Bookbinders.
Y7733: BROOS, BEN. - Rembrandt en tekenaars uit zijn omgeving.
R5907: BROOS, K. - Dick Ket.
H8826: BROOS, KEES. - Vorm in de maak. Ontwerpers instrueren, corrigeren en presenteren.
L2247: BROOS, BEN EN ARTHUR K. WHEELOCK JR. - Johannes Vermeer.
H7091: BROOS, BEN. - Meesterwerken in het Mauritshuis.
Y6285: BROOS, BEN. - Mauritshuis 's-Gravenhage. Gids van het koninklijk kabinet van schiderijen / Guide to the royal cabinet of paintings.
L8896: BROOSHOFFT, P. - Academische dissolving-views. I: De groenen, groentijd en inauguratie.
B9957: BROOSHOOFT, P. - Academische dissolving-views.
K0260: BROPHY, BRIGID. - Onder de huid. Vertaling Clara Eggink.
T3369: BROPHY, BRIGID. - Beardsley and his world.
R9052: CAILLE BROTHERS. - Amusement Machine Catalogue 512. [1912].
R2126: BROUNS, THEO. - Theo Brouns.
L3275: BROUWER, J.H. - De Friese brief. Rede uitgesproken bij de officiele aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Friese Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam.
B1880: BROUWER, W.H. / I.C. VAN HOUTE EN P. POST. - Het meisje van 12 tot 14 jaar. Een onderzoek naar prestaties van leerlingen der eerste klasse van de Primaire Opleiding aan Nijverheidsscholen voor Meisjes.
R8483: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES / P. SIPMA. - Gysbert Japicx wirken.
K9800: BROUWER, J. - Spaansche aspecten en perspectieven.
T8173: BROUWER, ROEL. - Hoe het nooit verdwijnt.
R2891: BROUWER, ALE. - Late oogst.
T8541: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
K8701: BROUWER, JOHAN. - Verzameld werk deel II: Philips Willem de Spaanse prins van Oranje. Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
T7450: BROUWER, J. - De Spaansche Burgeroorlog. Zijn oorzaken en mogelijke gevolgen.
R8467: BROUWER, J.H. - Joost Hiddes Halbertsma, Fries taalkundige (1789-1869).
Y0979: BROUWER, THEODORUS. - Over het gezag der Kerk. Leerrede, uitgesproken bij de sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865.
R5239: BROUWER, J. - De onoverwinnelijke vloot. Naar berichten van opvarenden en tijdgenooten.
T4856: BROUWER, P. - Oranje Boven. Een verhaal uit het jaar der bevrijding.
T5686: BROUWER, H. - Beknopte handleiding tot de kennis van het Nederlandsche Oude Schrift. Met een korten leidraad ten dienste van hen, die de genealogie wenschen te beoefenen.
R3496: BROUWER, KLAAS JOHAN. - De marxistische beschouwing van het zedelijk leven. Uiteenzetting en critiek.
A0713: BROUWER, J.H. / J. HAANTJES EN P. SIPMA. (ED.). - Oantekeningen op Gysbert Japicx wurken.
L4590: BROUWER, W. - William Ewart Gladstone. Met een voorwoord van P. Louwerse en 15 illustraties.
R5590: BROUWER, K.J. - Levensverzakelijking.
H4984: BROUWER, SANDER. - Catalogus van de tentoonstelling over leven en werk van Fjodor Michajlovitsj Dostojevskij (1821-1881).
L5261: BROUWER, J. - Montigny afgezant der Nederlanden bij Philips II.
Y4630: [VONDEL] BROUWERS, J.W. & H.J.H. PIETERS. - Neêrlands eerste Vondelsfeest voor het op te richten standbeeld, gevierd te Roermond, op 5 Februari 1862. Feestrede van J.W. Brouwers, Dichtstuk van H.J.H. Pieters.
Y5608: BROUWERS, JEROEN. - Datumloze dagen.
Y8929: BROUWERS, JEROEN. - De levende stilte van Stig Dagerman. Essay.
B5472: BROUWERS, JEROEN & PAUL DE WISPELAERE. - Jeroen Brouwers: Jef Geeraerts. / Paul de Wispealaere: Jacques Firmin Vogelaar.
Y8829: BROUWERS, JEROEN. - Cliënt E. Busken.
M8411: BROUWERS, JEROEN. - De zondvloed.
Y7015: BROUWERS, JEROEN. - Het hout.
T8262: BROUWERS, JEROEN. - De Bierkaai. Kladboek 2. Schotschriften en beschouwingen.
T8235: BROUWERS, JEROEN. - Kroniek van een karakter Deel I. 1976 - 1981. De Achterhoek. Deel 2. 1982-1986. De oude Faust.
L3073: BROUWERS, JEROEN. - Verhalen en levensberichten.
B1875: BROUWERS, RUUD. (ED.). - Paris architecture urbaine 1980-1986.
B2509: BROUWERS, JEROEN. - Anais Anais.
T8229: BROUWERS, JEROEN. - Zonsopgangen boven zee.
T8281: BROUWERS, JEROEN. - Het is niets.
T8594: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
T8596: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
L4783: BROUWERS, JEROEN. - Joris Ockeloen en het wachten. Een lotgeval.
L3065: BROUWERS, JEROEN. - Winterlicht. Een vergeetboek.
L0637: BROUWERS, JEROEN. - Het tuurtouw. Ter herinnering aan Geert van Oorschot.
L1752: BROUWERS, JEROEN (ED.). - Zachtjes knetteren de letteren. Een eeuw Nederlandse literatuurgeschiedenis in anekdoten.
T8640: BROUWERS, JEROEN. - De vervulling. Verhalen.
R4571: BROUWERS, JAN WILLEM. - Neerlands Keizerlijk Kapittel, Neerlands eerste Christenkerk, Neerlands oudste Kathedraal met hare XIXe eeuwsche Muurschilderingen.
M2599: BROUWERS, MARJA. - De feniks. Een familiekroniek.
T1005: BROUWERS, JEROEN. - Sire, er zijn geen Belgen.
M6822: BROUWERS, DICK. - Overzien.
L0688: BROUWERS, JEROEN. - Geheime kamers.
Y6137: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
L6487: BROUWERS, JEROEN. - Het circus der eenzaamheid. Kladboek 4. Profielen.Studies.Reacties.
H0385: BROUWERS, JEROEN. - Kladboek. Polemieken, Opstellen, Herinneringen.
R7810: (BURSSENS) BROUWERS, JAAK & JOZEF UYTTERHOEVEN. - Met Gaston Burssens in de cel.
T8291: BROUWERS, JEROEN. - Groetjes uit Brussel. Ansichtkaarten over liefde, literatuur en dood.
T8292: BROUWERS, JEROEN. - Feuilletons. Proefnummer zomer 1996.
Y4349: BROUWERS, JEROEN. - Het aardigste volk ter wereld. Willem Frederik Hermans in Brussel. Bijdrage aan zijn biografie.
Y7089: BROUWERS, JEROEN. - Liefste in de verte.
R5063: BROUWERS, JEROEN. - De laatste deur. Essays over zelfmoord in de Nederlandstalige letteren.
A0657: BROUWERS, MARJA. - Havinck. Een episode.
R5603: BROUWERS, J.W. - Feestrede bij de Nationale Feestviering Oranje Boven ter aangedachtenis van 15 November 1888.
R3659: BROUWERS, L. - Vijftig jaar Christelijke werkgeversbeweging in Belgie. Een bijdrage tot de sociaal-economische geschiedenis1920-1973, 1925-1973. Twee delen.
R3125: BROUWERS, JEROEN. - Het verzonkene.
M6198: BROUWERS, JEROEN. - Zomervlucht.
R3607: [STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE]. BROWN, RICHARD. - Houdt de persen in stand. [Bulletin: nr. 15]. 1982.
W2470: BROWN, CHRISTY. - Wild groeien de lelies. Vertaling M. Marshall van Wieringen.
B8038: BROWN, BRUCE. - Browns Index to Photocomposition Typography. A compendium of terminologies, procedures and constraints for the guidance of designers, editors and publishers. Edited by S.W. Greenwood.
MK0210: BROWN, KEN. - Calligraphy. Learn a more beautiful way with words.
L7657: BROWN, FORD K. - Fathers of the Victorians. The Age of Wilberforce.
Y4373: BROWN, DAN. - Het Bernini mysterie.
C2340: BROWN, CHRISTY. - De dagen door. Vertaling Else Hoog.
R9897: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Sonette aus dem Portugiesischen. Ubertragen durch Rainer Maria Rilke.
R9896: BROWNING, ELISABETH BARRETT. - Portugeesche Sonnetten. Vrij bewerkt naar het Engelsch door Helene Swarth.
H0836: BROWNLEE, A. - William Shakespeare and Robert Burton.
K2121: BRUCE, JAMES. - Aux sources du monde. A la decouverte de l'Afrique des Montagnes: Abyssinie 1769-1772. Traduit de l'anglais par Eric Chedaille.
H3118: BRUCH, H. - Slaat op den trommele. Het Wilhelmus en de Geuzenliederen.
T6799: BRUG, STEFFEN LAMBERT. - Boven en beneden de wolken of Volks-wereldbeschrijving. Een leesboek voor scholen en huisgezin.
Y1053: BRUG, S[TEFFEN L[AMBERT]. - Boven en Beneden de Wolken of Volks-Wereldbeschrijving. Een Leesboek voor scholen en huisgezinnen.
Y4297: BRUGEL, FRITZ. - Der Weg der Internationale.
T2547: BRUGGEMAN, MICH. - De Koster van Schorredijk.
B4202: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5552: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tegen de dwang. Een keuze uit de verhalen.
H4061: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol. Reisimpressies.
M2272: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
T7233: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
B7188: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur. Ingeleid door H.A. Gomperts.
K5975: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T6876: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
Y8323: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
B1891: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - George Bernard Shaw.
T1851: BRUGGEN JR., KEES VAN. - Brieven van een tegenvoeter. Illustraties van Constance L. Fidler.
R8036: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het joodje.
K3327: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T7252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7269: BRUGGEN, CARRY VAN. - Maneschijn met koek en Al om een suiker balletje.
T7272: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen.
K4565: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T7253: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T7256: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
K4715: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
B2714: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
K5069: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T7232: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
K8741: BRUGGEN, CARRY VAN / JAN ENGELMAN / JACQUES GANS. E.V.A. - Vierentwintig biografieen.
T7246: BRUGGEN, KEES VAN. - De verlaten man.
T7251: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7224: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7227: BRUGGEN, KEES VAN. - Tweestroomenland.
T7239: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7243: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7244: BRUGGEN, KEES VAN. - Fontana Marina.
T7245: BRUGGEN, KEES VAN. - Ontbonden Garven. Roman van een hedendaags gezin.
K3375: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
Y5292: BRUGGEN, KEES VAN. - Krantenknipsels van/over Kees van Bruggen.
L3567: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T9086: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman.
Y5299: BRUGGEN, CARRY VAN. - Krantenknipsels van/over Carry van Bruggen.
T7455: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T7458: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
M3264: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag. Gedichten.
B2775: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T6781: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur.
T5581: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
M9648: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5628: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
Y7918: BRUGGEN, CARRY VAN. - De klas van 12.
T5544: BRUGGEN. C.J.A. VAN. - Als ge niet... dan! Een ver-beelding.
T5592: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5603: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5593: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw.
T5573: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
T5574: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter. Met een inleiding van Frans Coenen en twee portretten van de schrijfster.
T5561: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene, een roman uit het joodsche leven.
T5554: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen. Verhalen. Ingeleid en toegelicht door Susan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5555: BRUGGEN, CARRY VAN. - Plattelandjes. Larense Columns.
T5558: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een Indisch huwelijk. Novelle.
T5589: BRUGGEN, CARRY VAN. - Het huisje aan de sloot.
T5590: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen.
T5616: BRUGGEN, CARRY VAN & A. REYDING. - Uitgeverspraktijken.
W8233: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5607: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T5572: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur.
T5588: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5563: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaags fetisjisme. Met een voorwoord van Annie Romein-Verschoor.
T5564: BRUGGEN, CARRY VAN. - Hedendaagsch fetischisme.
T5587: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
T5099: BRUGGEN, KEES VAN. - Het leven van Joost Welgemoed.
Y8654: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5559: BRUGGEN, CARRY VAN. - Heleen, een vroege winter.
T5120: BRUGGEN, KEES VAN. - Kruidentuin. T.g.v. zijn tachtigsten verjaardag.
T5605: BRUGGEN, CARRY VAN. - Tirol.
T5606: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vier jaargetijden.
R2742: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodse leven.
T7171: BRUGGEN, CARRY VAN. - Aan een draadje.
T0677: BRUGGEN, NIC VAN. - Matrakkensabbat.
T5183: BRUGGEN, C.J.A. VAN. - Een goed huwelijk. Roman.
T5175: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T7230: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T5174: BRUGGEN, KEES VAN. - Plasland. Een watergeschiedenis.
T0874: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
T5176: BRUGGEN, KEES VAN. - Het verstoorde mierennest. Een fantasie.
T7236: BRUGGEN-DE HAAN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7234: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7235: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7237: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
M3301: BRUGGEN, KEES VAN. - De droge koetjes of De levensavond buiten.
T6242: BRUGGEN, CARRY VAN. - Een coquette vrouw. Twee delen in een band.
H2184: BRUGGEN, CARRY VAN. - Avontuurtjes.
K0663: BRUGGEN, CARRY VAN. - Vijf romans: De Verlatene, Heleen, Een coquette vrouw, Het huisje aan de sloot, Eva.
T5557: BRUGGEN, CARRY VAN. - De grondgedachte van Prometheus. Een redevoering.
T6249: BRUGGEN, CARRY VAN. - Prometheus. Een bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de literatuur. 2 delen.
T6243: BRUGGEN, CARRY VAN. - 'n Badreisje in de tropen.
T6240: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T6241: BRUGGEN, CARRY VAN. - Om de kinderen.
T5178: BRUGGEN, KEES VAN. - Zondvloed.
T5179: BRUGGEN, CARRY VAN. - De grondgedachte van 'Prometheus'. Een redevoering.
T5180: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5095: BRUGGEN, KEES VAN. - Koning Adam. Vertelsel.
T5097: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
R9278: BRUGGEN, KEES VAN. - Poker.
B2252: BRUGGEN, CARRY VAN. - Goenong-Djatti. Roman. Ingeleid en toegelicht door Suzan van Keulen en Peter van Zonneveld.
T5098: BRUGGEN, KEES VAN. - De geschiedenis van het huis. Een verhaal van vele avonturen.
T4454: BRUGGEN, CARRY VAN. - Eva.
T5093: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
B7526: BRUGGEN, KEES VAN. - De freule.
L3566: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman uit het joodsche leven.
T7231: BRUGGEN, CARRY VAN. - De verlatene. Een roman van het joodsche leven.
L3769: BRUGGENCATE, A. TEN. - Hollandsche molens.
T2682: BRUGGENCATE, A. TEN. - Heraldische Gids van de Goudse Glazen.
B9188: BRUGGER, INGRIED. E.A. - Meisterwerke aus dem Guggenheim.
T5722: BRUGGHEN, J.J.L. VAN DER. - Christendom en Staatkunde. Tweede stuk.
Y0438: BRUGGHEN VAN LAUWENRECHT, CH.TH. - Ode au Roi. Lors de la Fete du 12 Mai 1874.
R6463: BRUGMAN, JOANNES. - Het leven der Heilige Liduina. Vertaald en bewerkt door G.A. Meijer.
B1705: BRUGMAN, TIL. - De houten Christus. Met 6 illustraties door Maaike Braat.
T1735: BRUGMAN, TIL. - Even anders. Vier rabbelverzen.
L6832: BRUGMANS, H. - Het belang der Economische Geschiedenis.
L5395: BRUGMANS, H. - Les tresors litteraires de la France. Histoire et anthologie.
T0685: BRUGMANS, H. - Middelen van verkeer.
L2623: BRUGMANS, ALINGH. - Het adelaarsjong. Illustraties Joan Mac Neill.
Y0222: BRUGMANS, H. - Van Republiek tot Koninkrijk. Geschiedenis der Nederlanden van 1795-1815. Geillustreerd onzer toezicht van H. van der Bijll.
R6176: BRUGMANS, H. - Het beeld der Maagd.
L4674: BRUGMANS, H. - Bibliographie der geschriften van Prof. Dr. H. Brugmans 1891 -1938.
H5135: BRUGMANS, H. - Uit de geschiedenis van den wereldhandel. Olieverf-composities door Huib Luns.
Y4742: BRUGMANS, I.J. - De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw 1813-1870.
L6968: BRUGMANS, H. - Diderot (1713 - 1784).
L4279: BRUGMANS, H. - Geschiedenis van Amsterdam. Zes delen.
B0275: BRUGSMA, REBECCA PAULINE CHRISTINE. - The beginnings of the Irish revival.
R0500: BRUIJN, MARGREET. - De man achter Sil. Over Cor P. Bruijn als idealist, onderwijspionier en schrijver, 1883-1978.
L2209: BRUIJN, KEES DE. - Vijf Vocalen door 275 jaren. De geschiedenis van een Haagse boekhandel.
L2054: BRUIJN, J. DE EN H.J. LANGEVELD. - Colijn. Bouwstenen voor een biografie.
B8067: BRUIJN, J. DE EN P. SCHAIK. - Een domineesleven in de negentiende eeuw. Ds. Leendert Schouten (1828-1905) en zijn Bijbels Museum.
B5014: BRUIJN, J. DE. - Een standbeeld voor Colijn?
Y2319: BRUIJN KOPS, PIETER DE. - Heerlijke galop.
Y1468: BRUIJN, J.R. E.A. - Julius Constantijn Rijk. Zeeman en minister 1787-1854.
B4526: BRUIN, J. DE EN G. PUCHINGER (ED.). - Briefwisseling Kuyper-Idenburg. Verzorgd, Ingeleid en geannoteerd door J. de Bruin en G. Puchinger.
L2363: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T7834: BRUIN, P.B. - De Christen-Democratie en het Motu-Proprio van Pius X.
M0077: BRUIN, H. DE. - Ebben en ivoor.
L7432: BRUIN, C.C. DE. - Joachim Oudaan in de lijst van zijn tijd.
B2345: [BILDERDIJK]. BRUIN, C.C. DE. - Bilderdijk en de studie van het middelnederlands.
L1822: BRUIN, WILLEM DE. - Onderzoekingen naar het economisch element in de buitenlandsche politiek der julimonarchie van 1830-1840.
B3302: BRUIN, G.P. - De Esperanto-literatuur in vogelvlucht. Een algemeen overzicht van wat er in Esperanto verschenen is.
T0081: [SHELLEY] BRUIN, HEIN DE. (VERT.). - Shelley's Juliaan en Maddalo. Een gesprek.
R5009: BRUIN, C.C. DE. - De Statenbijbel en zijn voorgangers.
T8087: BRUIN, P. DE. - Onrust in de S.D.A.P. Open brief aan mijn Partijgenoten.,
R7461: BRUIN, JAN EN JAN VAN DER WERFF. - Vrijheid achter de horizon. Engelandvaart over de Noordzee 1940-1945.
R5088: BRUIN, SERVAAS DE. - Een prostitutie-congres. Vermakelijke ironie in dichtmaat.
Y7303: BRUIN, HEIN DE. - Job.
T7058: BRUIN, J. DE. - De Musschen en hun Clubhuis.
H1381: BRUIN-SCHEEPENS, J.E. DE. - Loopbaanverloop van jonge Nederlandse vrouwelijke ingenieurs.
R5534: BRUIN, P.J.M. DE. - De geschiedenis van mijne geboortekerk.
R7265: BRUINING, NICOLETTE A. - Landdag V.P.R.O. R.A.I. Amsterdam 27 juni 1948.
T5846: BRUINING, P. - Het christendom en de sociale kwestie. Met een woord ter inleiding van M.W.F. Treub.
T7957: BRUINS SLOT, J.A.H.J.S. - Staat en Partijwezen. Referaat. Algem. Ledenvergadering van 29 mei 1935. Toegevoegd: Verslag der besprekingen op 29 mei 1935 te Amersfoort van het Referaat van Bruins Slot.
R8565: BRUINS, F. - Goedkoope en practische atlas van Nederland, met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat-, en grintwegen.
L8571: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] BRUINS SLOT, JAN A.H.J.S. - Groen van Prinsterer bij het herstel der hierarchie in de Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland.
T6804: BRUINS, L. - De spiegel. Leesboekje voor kinderen.
R5162: BRUINSMA, MAX, LIES ROS, ROB SCHRODER. - Dick Elffers & De Kunsten. Een leest heeft drie voeten.
K0813: BRUINSMA, G.J.N. - Beelden van criminaliteit.
Y1448: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
B7594: BRUINSMA, ERNST. - Kwaliteit als credo. Een geschiedenis van Uitgeverij Manteau (1938-1953).
R4086: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
L3715: BRULEZ, RAYMOND. - Sheherazade of literatuur als losprijs.
K9167: BRULEZ, RAYMOND. - Het pakt der truimviren.
K4700: BRULEZ, RAYMOND. - De verschijning te Kallista.
K5315: BRULEZ, RAYMOND. - Het huis te Borgen.
K7929: BRULEZ, RAYMOND. - De haven.
K6895: BRULEZ, RAYMOND. - Het mirakel der rozen.
Y5293: BRULEZ, RAYMOND. - Krantenknipsels van/over Raymond Brulez.
B8695: BRULEZ, RAYMOND. - André Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
R7819: BRULEZ, RAYMOND. - De laatste verzoeking van Antonius.
B6867: BRULEZ, RAYMOND. - De toren van Lynkeus.
R2762: BRULEZ, RAYMOND. - De Noord-Nederlandsche Letterkunde sinds 1914.
R7817: BRULEZ, RAYMOND. - Novellen en schetsen. Voorwoord Raymond Herreman.
M8227: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Autobiografisch vierluik.
H5655: BRULEZ, RAYMOND. - Andre Terval of inleiding tot een leven van gelijkmoedigheid.
M1555: BRULIN, TONE. - Gevecht tussen 2 mannen van rubber.
P1388: BRULL, JEAN. - Vestdijk op krantenpapier.
M3484: BRULL, JEAN. - Meneer Vestdijk spreekt u Pierre Kamp wel eens? Gedichten.
W5550: BRULS, WILLEM / DOROTHEE VAN HOOFT. - Langs kastelen, burchten en donjons, routes in Nederland en Belgie.
Y7255: BRULS, WILLEM. - Menno ter Braak en Thomas Mann. Een literaire vriendschap.
M9787: BRUMMEL, H & H. LIEBAERS (ED.). - Oude drukken uit de Nederlanden. Boeken uit de collectie Arensberg thans in de verzameling Lessing J. Rosenwald.
R1430: BRUMMEL, L. (VOORWOORD). - Vertalingen van Nederlandsche Letterkunde na 1880 aanwezig in de Koninklijke Bibliotheek. Tentoonstelling 11-19 juli 1939.
K6786: BRUMMEL, L. - Bibliotheken en Historie in de 16e eeuw.
Y0513: BRUMMEL, L. / H. DE LA FONTAINE VERWEY E.A. - Het Boek. Derde Reeks. Deel XXXVI nrs. 1, 2, 3-4. - Deel XXXVII nrs. 2, 3 , 4.
B2401: BRUMMEL, L. - De Nederlandsche Boekillustratie in de Achttiende Eeuw.
L6672: BRUMMEL, L. - Miscellanea Libraria. Opstellen over Boek- en bibliotheekwezen t.g.v. zijn 60e verjaardag aan de schrijver aangeboden door vakgenoten en vrienden.
T1260: BRUMMEL, L. - Frans Hemsterhuis. Een philosofenleven.
L2303: BRUMMELKAMP, J. - 's Werelds honger.
T0361: BRUMMELKAMP, A. - De Antirevolutionaire Partij.
L2301: BRUMMELKAMP, J. - Afrika's economische ontwikkeling en Truman's point four.
R6200: BRUMMELKAMP, JACOB. - Ethiopie's ontwikkeling in de twintigste eeuw van middeleeuwse tot moderne staat. Ethiopia's evolution in the twentieth century from a medieval to a modern state, with a summary in English.
B3047: BRUMSTEEDE, E. - Jappenspiegel.
Y6179: BRUNA. - Schrijvers van Bruna en leverbare boeken van A.W. Bruna & Zoon.
Y6860: BRUNE DE JONGE, JAN DE. - Alle Volgeestige Werken. (I. Wetsteen der vernuften; II Jok en ernst; III Honigbye).
H0666: BRUNE, JOHAN DE. - Bancket-Werck van goede gedachten. Bloemlezing.
Y8582: BRUNE DE JONGE, JAN DE. - Wetsteen der vernuften. Samenstelling Paula Koning.
H0679: BRUNEKREEF, H. EN K.A. KOK. - Hoeveel letters?
T8733: BRUNET, EMILE. - Duitsche laster. De Engelsch-Belgische Conventie.
Y3615: BRUNHOFF, JEAN DE. - De reis van Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
Y3616: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar. Uit het Frans vertaald door Henk Cornelissen.
B5975: BRUNING, HENRI. - Van ziel en aarde.
R9679: BRUNING, HENRI. - De tocht. Verzen.
T5220: BRUNING, GERARD. - Rembrandt de Realist.
B6320: BRUNING, HENRI. - Onze priesters.
B6321: BRUNING, HENRI. - Het zwaard.
B6322: BRUNING, HENRI. - Tegen den hoogmoed der werken.
B2181: BRUNING, HENRI. - Lazarus en de Rijke. Bijbelsche comedie in zes tooneelen.
K6810: BRUNING, HENRI. - Elias van Cortona. Drama in vier bedrijven.
K9171: BRUNING, GERARD. - Verontrust geweten.
B8909: BRUNING, HENRI. - Een hard en ernstig woord tot Mr. Linthorst Homan, het Nederlandsche volk en de rechtsche fronten.
B8910: BRUNING, HENRI. - De Sirkel. Verzen.
B8911: BRUNING, HENRI. - De vraat van het geluk.
K6330: BRUNING, HENRI. - Fuga. Verzen.
K6079: BRUNING, HENRI. - Voorlopige motieven. Essays.
R0628: BRUNING, HENRI. - Objectief brevier. Gedichten.
T0308: BRUNING, HENRI. - Het verbond.
R9316: BRUNING, HENRI. - Heilig Verbond.
Y2775: BRUNNER, RUTH. - Glas graveren.
T0731: [SPINOZA] BRUNNER, CONSTANTIN. - Spinoza gegen Kant und die Sache der geistigen Wahrheit.
B4876: BRUNOTT, LOES E.A. (VOORW.). - Mijn pen is leeg, mijn hart is vol. 75 jaar Rotterdamse Sociaal-Democratische Vrouwenclub.
Y4845: BRUNSVELD VAN HULTEN, EDUARD. - Moord en magie.
P2609: BRUNT, LODEWIJK. - Vrouwen zijn ook mensen.
K2581: BRUNT, EMMA. (ED.). - Mevrouw, ik groet u. Necrologieen van vrouwen.
L0089: BRUNT, EMMA. - De brandende kwestie van Emma Brunt, over de teloorgang van hedendaags feminisme.
M6152: BRUNT, EMMA. - Een Rus over de vloer.
T0767: BRUNT, L. - De magie van de stad.
T0301: BRUNT, NINI. - Het huis in de Gortstraat. Kind in Den Haag.
M3304: BRUNT, EMMA. - Je zal je zuster bedoelen. Eigentijds feminisme.
H1418: BRUNT, EMMA. - Een ringetje rook. Met tekeningen van Ien van Laanen.
T0548: BRUSSE, M.J. - De Zonderlinge Avonturen van Zijne Excellentie de Generaal.
L0104: BRUSSE, M.J., ANTOON COOLEN, WILLEM VAN GELDER. E.V.A. - Hou je roer recht. Een bundel novellen, impressies, interviews, schetsen, verzen en muziek.
T1116: BRUSSE, M.J. - Jonker Johnny.
Y8614: BRUSSE, M.J. - In Philips' wonderland. Met houtsneden van J. Franken Pzn.
T3554: BRUSSE, M.J. - Zomer-Potpourri.
K6209: BRUSSE, M.J. - Herinneringen aan Johan de Meester.
B7623: BRUSSE, M.J. - Het land ontwoekerd aan de zee. Causerie over Holland. Verlucht door J.B. Heukelom.
T1113: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
T0680: BRUSSE, M.J. - Wilton 1854-1929. Vijfenzeventig jaar geschiedenis van Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf.
L6989: BRUSSE, M.J. - In 't verbouwereerde oude stadje.
L4688: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
Y7218: BRUSSE, M.J. - Vijf en twintig jaar onder de menschen. Met vijftig teekeningen door E.B. van Dulmen Krumpelman. Twee delen.
L6337: BRUSSE, M.J. - Snok en Sam. Twee ouwe bajes-klanten.
T0944: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's Petevaer aan de Hollandsche Jongens.
T0348: BRUSSE, J.M. - De Harz. Een Harzreis. Geillustreerde Gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
R4230: BRUSSE, M.J. - Brief van Boefje's petevaer aan de Hollandsche jongens.
R6758: BRUSSE, M.J. - Woeker.
Y7507: BRUSSE, M.J. - De Boef Matheus Otto.
Y7509: BRUSSE, M.J. - Landlooperij. Zwerftocht van een dagbladschrijver onder stroopers en schooiers.
Y8043: BRUSSELMANS, HERMAN. - Over mijn vrouw.
Y5148: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zeik en de moord op de poetsvrouw van Hugo Claus.
Y5137: BRUSSELMANS, HERMAN. - Toos.
L1767: BRUSSELMANS, HERMAN EN CARYL STRZELECKI. - De koffer.
Y5296: BRUSSELMANS, HERMAN. - Krantenknipsels van/over Herman Brusselmans.
Y6381: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het spook van Toetegaai.
R0986: BRUSSELMANS, HERMAN. - Kaloemmerkers in de zep. Voorpublicatie.
Y6379: BRUSSELMANS, HERMAN. - Watervrees tijdens een verdrinking.
Y6380: BRUSSELMANS, HERMAN. - Trager dan de snelheid.
R0894: BRUSSELMANS, HERMAN. - Het oude nieuws van deze tijden. Roman.
Y6377: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ex-minnaar. Roman.
Y6378: BRUSSELMANS, HERMAN. - Poppy en Eddie.
Y8441: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zijn er kanalen in Aalst?
Y5955: BRUSSEN, A. - Beknopte, Practische Schrijfcursus. No 18 vervolgcursus. Formulieren. Loopend Schrift.
Y8133: BRUYERE, [JEAN] DE LA. - Les Caractères de Théophraste traduits du Grec, avec Les caractères ou Les Moeurs de ce siècle. Par Mr. De La Bruyère de l'Académie Françoise, et La Clef, en marge & par ordre alphabétique. Tome scond.
Y3578: BRUYERE, JEAN DE LA. - The finest complete series extant of the editions originales of his immortal Caracteres, to which is added his Dialogues and the Suite des Caracteres, 1688-1700. The editions originales of his immortal Caracteres.
B4086: BRUYN, GUIDO DE. - Het huis Augustus. Gedichten.
H9504: BRUYN, E.B. DE. - Uit een leven.
B2099: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - De zwarte roos. Vandaag nr 13.
B2100: BRUYN, FRANS DE EN OSCAR TIMMERS. - Vlaanderen vandaag. Vandaag nr 14.
Y3312: BRUYNE, EDGAR DE. - Servaes.
R3975: BRUYNE, ARTHUR DE. - "Petits Vicaires...": priester Daens, dom Modest van Assche, rektor Jan Bernaerts, pater Callewaert.
T9815: BRUYNE, ARTHUR DE. - De kwade jaren. Deel 5.
K2578: BRUYNE, AARNOUT DE. - Ward Ruyslinck.
L2850: BRUYNE, EDGAR DE. - Wat is cultuur?
T3384: BRUYNE, ARTHUR DE. - Lodewijk Dosfel 1881-1925. Kultuurflamingant, aktivist, nationalist.
B9026: BRUYNE, MICHIEL DE & LIEVE GEVERS. - Kroniek van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Nawoord Max Wildiers.
B3884: BRUYNS, MARTIN. - Ballade van Jean de Metz.
T6559: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd. Brieven van Kard. Mercier en van Gouverneur Generaal von Bissing. Noodkreet der Belgische Bisschoppen tot de Openbare Meening. Toespraak gehouden door Kardinaal Mercier in de St. Goedelekerk te Brussel. Voorschriften aan de Geestelijken. De Heilige Stoel en de Deportaties
R3635: BRUYNSEELS, AUG. - De Belgen als Slaven weggevoerd.
R4016: BRYCE. - De laatste akte in België's wereldtragedie: het oordeel van Lord Bryce over de deportaties in België, door hem op schrift gesteld op verzoek van den Londenschen vertegenwoordiger von der "New York Tribune.".
B0414: BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO. - A contribuicao Italiana para a formacao do Brasil. Edicao bilingue. Traducao de Andreia Guerini. Prefacio de Aniello Angelo Avella.
T8409: BUBER, MARTIN. - Chassidische vertellingen.
Y2780: BUBER, MARTIN. - Twee wijzen van geloven.
K9786: BUCH, BOUDEWIJN EN NOUT STEENKAMP. - Bladeren in het Hemelruim. / Leafing through space.
H2892: BUCH, BOUDEWIJN. - Het dolhuis.
H9380: BUCH, BOUDEWIJN / PETER VAN ZONNEVELD. - Reiskoorts. Ervaringen van twee gedreven reizigers.
T4168: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
K5596: BUCH, BOUDEWIJN. - Terug naar Oppidum. Drie romans over de jeugd van Winkler Brockhaus: Het Dolhuis, Geestgrond, De Bocht van Berkhey.
Y6009: BUCH, BOUDEWIJN. - Weerzien. Geillustreerd met foto's van Klaas Koppe.
L0201: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
B9171: BUCH, BOUDEWIJN. - De Boekhandel.
B3654: BUCH, BOUDEWIJN. - Onder dit schrijven vallen my de oogen toe. Willem Bilderdijk in Haarlem.
T8163: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De taal als blauw. Gedichten.
B4055: BUCH, BOUDEWIJN. - Eerstejaars.
K9457: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 3. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij De Bezige Bij.
K9458: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 4. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Uitgeverij Meulenhoff Nederland.
B7709: BUCH, BOUDEWIJN. - Literair omreizen. Een idioticon.
T8373: BUCH, BOUDEWIJN. - Dood kind. Lamenti.
L0754: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Novelle.
H0630: BUCH, BOUDEWIJN. - De hel. Roman.
Y6664: BUCH, BOUDEWIJN. - Links! Een rode burleske.
Y6788: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 1. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Bert Bakker.
T9874: BUCH, BOUDEWIJN. - Blauwzee. Eilanden, vierde deel.
T8639: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
H2114: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood. Roman. Herziene, door de auteur geautoriseerde editie.
L7062: BUCH, BOUDEWIJN. - De blauwe salon. Berichten omtrent het leven en wedervaren van een jongeman. In het licht gegeven door Lothar G. Mantoua.
L0753: BUCH, BOUDEWIJN. - De rekening.
B0688: BUCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - De Sonnetten.
Y6329: BUCH, BOUDEWIJN / SCHNEYDERBERG, ERIC J. - De literaire nalatenschap van Boudewijn Büch [met] 10 jeugdverzen.
K0687: BUCH, BOUDEWIJN. - Buch's boeket 2. Boudewijn Buch koos verhalen van auteurs bij Querido.
K3032: BUCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
T8323: BUCH, BOUDEWIJN. - Geestgrond. Roman.
H8631: BUCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein. Roman.
H5889: BUCHAN, JAMES. - Bevroren verlangen. Een zoektocht naar de betekenis van geld.
T3222: BUCHANAN, ANDREW. - The Art of Film Production.
Y4573: BUCHHOLZ, QUINT. - BuchBilderBuch. Geschichten zu Bildern.
L8153: BUCHNER, RUDOLF. - Bucher und Menschen. Vom Buch und seinen Wirkungen in Geschichte und Gegenwart.
Y6640: BUCHNER, E.H. EN A.J. RUTGERS. - Molekulen, Atomen en Atoomkernen.
L6404: BUCHNER, VICTOR F. - Merovingica.
R9730: BUCHNER, L. - Leven en Gezondheid.
B1720: BUCHTA, WOLFGANG. - Palimpsest. Unwegsame Gebiete I-V. Uncharted Territory I-V. 1992-2003.
K4121: BUCKINX, PIETER G. - Paul de Mont 1895-1950.
K4202: BUCKINX, PIETER G. - Het ligt voor de hand.
L0315: BUCKINX, PIETER G. - De Moderne Vlaamse poëzie.
K6877: BUCKINX, PIETER G. - Schouder aan schouder. Speurtochten in de poëzie van de dichters van 't Fonteintje. De dichter Edward Hoornik.
L7253: BUCKINX, PIETER G. / E. CLAES / JOS DE HAES. (ED.). - Nederlandse poëzie nu. Speciaal nummer Dietsche Waranda en Belfort.
T6833: BUCKLE, HENRY THOMAS (COLLECTED BY) - Library Illustrative of Social Progress: Exhibition of Female Flagellants; Lady Bumtickler's Revels; The Use of Flogging in Veneral Affairs; Madame Birchini's Dance; Sublime of Flagellation; [&] Fashionable Lectures; (7 Volumes ).
H7909: BUCKLER, J.C. - Drawings of Oxford. [1811-27].
Y0492: BUDAN, EMILIO. - L'Amatore d'Autografi.
Y0161: BUDDINCH, D. - Mijn laatste woord over den Dietscher Jacob van Maerlant en zijne zoogenoemde Vlamingschap.
H8329: BUDDINGH', C. - Citaten-omnibus.
K2757: BUDDINGH', C. - Een prachtig cadeau van niemand.
L5182: BUDDINGH', C. - Gorgelrijmen.
Y5726: BUDDINGH', C. / BERT SCHIERBEEK. - W&W of voor moeders is het altijd het ergste. Grondtekst voor een toneelstuk.
Y6144: BUDDINGH', C. - Drie oden en een elegie.
B3519: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (ED.). - Noord- en Zuidnederlandse poëzie na 1945.
T8977: BUDDINGH', C. - Niets spreekt vanzelf.
L0745: BUDDINGH' C. - Nieuwe Gorgelrijmen.
L6517: BUDDINGH', C. - Deze kant boven.
B9838: BUDDINGH', C. - Het kind en het dier.
M9629: BUDDINGH', C. - Misbruik wordt gestraft.
M9307: BUDDINGH', C. - Buddingh' van A tot Z. Ontmoetingen met Nederlandse en Vlaamse letterkundigen. Door de schrijver zelf geboekstaafd en verzameld door Ares Koopman.
Y7237: BUDDINGH', C. - Wat je zegt ben je zelf. Dagboeknotities.
K4081: BUDDINGH', C. EN EDDY VAN VLIET. (EDS.). - poëzie is een daad van bevestiging. Noord- en Zuidnederlandse poëzie van 1945 tot heden.
K2708: BUDDINGH', C. - Leve het bruine monster en andere schrifturen.
Y1016: BUDE, FRANS (TEKST) & KIM ZWARTS (FOTO). - Herman Zeekaf.
Y0808: BUECHNER, THOMAS. - Glass from the Corning Museum of Glass. A. Guide tot the Collections.
L5550: BUELENS, ELLY / W.G. OVERBOSCH / J.W. SCHULTE NORDHOLT (EDS.). - Dienstbaar doch dichterlijk. Liber Amicorum voor Ad den Besten.
Y6327: BUGEL, PETER/ CORNELIUS, BERT (TEKENINGEN)/ HAJEMA, LUUK E.A. - Mussengang, Het leven in een Gronings studentenhuis.
R4578: BUHRMANN, FRANS. - Het Leven van Willem III Koning der Nederlanden, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het juis Oranje-Nassau.
L2921: BUHRMANN, G.H. - Formaat- en bestendigheidsnormen en hedendaagsche gebruiksmogelijkheden van papier.
R2153: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nrs. 1-10. 1968-1971.
B0155: BUIJNSTERS, P.J. - Bibliografie der geschriften van en over Betje Wolff en Aagje Deken.
R9924: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse Antiquariaat.
K8766: BUIJNSTERS, P.J.A.M. - Tussen twee werelden. Rhijnvis Feith als dichter van 'Het graf'.
B8302: BUIJNSTERS, P.J. - Wolff en Deken. Een biografie.
B7763: BUIJNSTERS, P.J. - Hieronymus van Alphen (1746-1803).
T1668: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 14.
R2449: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 36
B7176: BUIJNSTERS, P.J. - Het Nederlandse antiquariaat tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zesde Bert van Selm-lezing.
T1669: BUIJNSTERS, P.J. (RED.). - Documentatieblad werkgroep 18e eeuw. Nr. 19-20.
R8524: BUIJSE, J. - De Stormramp van 30 Sept. op 1 Oct. 1911 inzonderheid te Bruinisse.
R7320: BUIJSSE, CYRIEL, E.A. - Rozenwangen enz. Novellen.
R8461: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Kerkhistorische gegevens voor de geschiedenis van Haskerland.
R6639: BUIJTENEN, M.P. VAN. - De Grietenij Idaarderadeel. Schets van de ontwikkeling van een Fries plattelandsbestuur.
L5082: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Inventaris van het oud en nieuw archief der Gemeente Idaarderadeel.
B5179: BUIS, A.J. - De Tijd. Geschiedenis van een krant. T.g.v. het 125-jarig bestaan van De Tijd.
W0697: BUISMAN, JOHAN FREDERIK. - De ethische denkbeelden van Hendrik Laurensz Spiegel.
R9499: BUISMAN, M. - Dutch Popular Literature. The collection of M. Buisman J.Fz.
K2345: BUISSINK, FRANS. - Natuurgids van Noord-Holland.
T8042: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij heette Vlasov. Roman. Vertaald door Marieke van Laake.
K2858: BUITENDIJK, W.J.C. - Op de keper beschouwd. Essays.
R7634: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
B7847: BUITENDIJK, W.J.C. - Het Calvinisme in de spiegel van de Zuidnederlandse literatuur der Contra-Reformatie.
L7114: BUITENDIJK, W.J.C. - Universiteit en kunst.
T2485: BUITENRUST HETTEMA, F. E.A. - Taal en Letteren. 8e jaargang 1898.
L6800: BUITENRUST HETTEMA, F. - Bloemlezing uit Oud-, Middel-, en Nieuwfriesche Geschriften. Met Glossarium. Drie delen.
L7339: BUITENRUST HETTEMA, F. - Het Nederduitsch Glossarium van Bern.
Y5015: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong Lagi. Vreugden uit het Oude Indie II.
L9223: BUITENWEG, HEIN. - Omong Kosong. Vreugden uit het Oude Indie.
Y8626: BUKOWSKI, CHARLES. - A New War. A New Year's greeting from Black Sparrow Press 1997.
Y8238: BUKOWSKI, CHARLES. - Krantenknipsels 1980-2000 over Charles Bukowski.
Y0302: BUKOWSKI, CHARLES. - Confession of a coward. A New Year's greeting from the Black Sparrow Press 1995.
T2983: BUKOWSKI, CHARLES. - Warmwatermuziek. Vertaling Peter van Oers en Rita Vermeer.
R0126: BULHOF, ILSE N. - Freud en Nederland. De interpretatie en invloed van zijn ideeen.
W6378: BULHOF, FRANCIS. - Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak.
B4753: BULHOF, FRANCIS. - Transpersonalismus und synchronizitat. Wiederholung als Strukturelement in Thomas Manns 'Zauberberg'.
Y6095: [CATA:OGUS] BULL, D., T. DIBBITS, E.A. - Rembrandt - Caravaggio.
Y6364: BULL, DUNCAN E.A. - Rembrandt Caravaggio.
Y8781: BULL, ABRAHAM JOHANNES DE EN GUSTAV ADOLPH HEINZE. - Hulde aan Linnaeus. Cantate voor gemengd koor, soli en orkest, woorden van A.J. de Bull en muziek van G.A. Heinze.
M2100: BULLA, J.M. - An introduction to Florentine sculpture in the XV century.
M7116: BULLEN, FRANK T. - De zwerftocht van de Cachalot. De wereld rond op jacht naar potvisschen. Vertaald door P. Verhoog.
R2572: CRITISCH BULLETIN. - Critisch Bulletin: 12e jaargang, Januari - December 1941.
Y5817: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het ik als onderwerp.
R0429: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: Biografiekritiek. Ge Vaartjes. Pauline Micheels. A. Fortuin. Inge de Wilde. Anneke Linders. Dik van der Meulen.
R0430: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: Wetenschap en biografie. Richard Holmes. Nelleke Noordervliet. Frank Bovenkerk. Rosemarie Buikema. Ellen van Wolde.
B9773: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: parallelle levens (Jaap en Ischa Meijer; Erika en Klaus Mann; Helen Keller en Annie Sullivan).
B8042: CRITISCH BULLETIN. - Versvoet en voetlicht. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in het najaar van 1951.
Y8213: BULLETIN. - Dat ten spoedigste het algemeen Kiesrecht, bij de Grondwet gewaarborgd, moet worden verleend.
K3950: CRITISCH BULLETIN. - Op de punt van de pen. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin uitgegeven in de winter van 1949.
T8963: N.A.S.-BULLETIN. - N.A.S.-Bulletin. Kaderkrant. No. 1 t/m 17. 23 maart t/m 15 september 1929. In 5 afleveringen.
Y8615: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het Fin de Siecle in portretten; Interview Jan Fontijn; Hans van Straten, Jagen op handschriften.
Y5818: BIOGRAFIE BULLETIN. - Biograferen voor 1770.
Y5819: BIOGRAFIE BULLETIN. - De popbiografie. Rudolf Dekker over het fenomeen van de populaire biografie. Maarten Steenmeijer over golden Earring. Dagboek van een biograaf. De stripbiografie van Prins Bernhard. Arie van der Zwan over de levensbeschrijvingen van Anton Philips en D.G. van Beuningen.
Y8839: BULLETIN. - Bulletin van Het Nieuws van den Dag van Woensdag 28 juli 1886. Het Oproer. [Palingoproer].
Y2010: ANTI-OORLOGS BULLETIN. - Anti-Oorlogs Bulletin. 1e jrg. no 3. Maart-April 1933. Maandblad van de Anti-Oorlogs-Commites in Holland, aangesloten bij het Wereldcomite tot Strijd tegen de Imperialistische Oorlog.
Y1286: BIOGRAFIE BULLETIN. - Special: De populaire biografie. Van popster tot royalty: Over Hellfire, de enige opwindende popbiografie. De biografen van Herman Brood. Het verschil tussen Wim Sonneveld en Jacques van Tol. Het duivels dilemma van de Oranje-biograaf. Lord Byron, de eerste moderne literaire ster. Augustinus en zijn verslavingen. De sterrenhemel van Christiaan Huygens. Vladimir Nabokovs wantrouwen tegen de biografie.
L3470: CRITISCH BULLETIN. - Pen en penseel. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
Y5993: BIOGRAFIE BULLETIN. - Het zwarte schaap. O.m. over Oscar Wilde, Frederik van Eeden, Mata Hari, Flavius Josephus.
Y5861: BULLETIN. - Bulletin d'Information de l'Union Belge des Ouvriers du Transport. Redaction Ph. De Witte. Numero 4 Janvier 1940.
Y5816: BIOGRAFIE BULLETIN. - Thema: De autobiografie. Dagboek en autobiografie. Autobiografie als fictie. Top Naeff en Havank. Driemaal Beckett. Interview Klaas van Berkel over Dijksterhuis. Biografieen Sutan Sjahi, F. Truffaut, Maria.
R7177: BIAFRA BULLETIN. - Biafra bulletin nr. 1.
Y7516: BULLETIN. - Bulletin Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode. Prinses Verloofd, Bandoeng, 8 September 1936.
K9362: CRITISCH BULLETIN. - Beeld en verbeelding. Bijzonder nummer van Critisch Bulletin.
T1828: BULTE, MARCEL E.A. - Van Oude Nijverheid Tot Nieuwe Zakelijkheid / Boom Planeta de Grafische 1898-1998.
M6111: BULTHUIS, RICO. (INGEL.). - Siegfried E. van Praag, een schrijver en zijn werk.
R0036: BULTHUIS, RICO J. - Het glazen masker. Fantastische vertellingen met illustraties van den schrijver.
R1882: BULTHUIS, RICO J. - De kleine comedie. Een poppenlandse geschiedenis.
Y4122: BULTYNCK, A.V. - Naar het leven. Novellen.
T4788: BUMA, W.W. - Mededeeling omtrent den oorsprong en de beteekenis van de benaming: Het Moordjaar, voor het 63e levensjaar.
Y3198: BUMA, WIARDUS WILLEM. - Het Verlaat bij Leeuwarden. A. niet begrepen in den Leppebrief van 1477 B. wel van ouds het Eigendom van de kerk van Oldehove.
Y3076: BUNGE, LUCAS. - Ongehoord. Honderd miniaturen over muziek.
B8991: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Spinoza en zijn critici over de autonomie van het attribuut.
R3835: [SPINOZA] BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de "Marranen".
L6502: BUNGE, LUCAS. - Twee vrouwen, twee uitgevers. Sylvia Beach en Nancy Cunard in het Parijse literaire leven van de jaren '20.
R8391: BUNING, LAMMERT. - Het herenbolwerk. Politieke en sociale terreinverkenningen in Drenthe over de periode 1748 - 1888.
Y0672: BUNSEN, M. - Brief van zijner majesteits ambassadeur te Weenen aangaande het afbreken der diplomatieke betrekkingen met de Oostenrijksch-Hongaarsche regeering. Sir M. de Bunsen aan Sir Edward Grey.
Y4331: BUONARROTI, MICHELANGELO. - Sonnets de Michel Ange Buonarroti. Le texte italien est regard de la traduction française de Paul Hazard.
B0939: BURCKHARDT, C. - Richelieu, zijn leven en zijn tijd.
W8988: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij den Boekhandelaar. Vertaling D.M. Schroeder.
R2969: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
M7354: BURCKHARDT, CARL J. - Een ochtend bij de Boekhandelaar. Vertaling J.G. Gaarlandt.
B8633: BUREN, H.J. VAN. - De Koning is ons hoofd.
K3606: BURFS, ARAN. - Onze dichters der 'Heimat'. Proeve van dichterstudie.
T3443: BURG, FENNIGJE VAN DEN. - De Vrije Katheder 1945-1950. Een platform van communisten en niet-communisten.
T7356: BURG, A.P.J. VAN DER EN M.H. DE BOER. - Klare Wijn. De Nederlandse volksbeweging, waardering en critiek.
T7732: BURG, G. VAN DEN. - Regeering, regeer.
R8983: BURG, GIJSBERTUS VAN DEN. - Het Nationaal-Socialisme.
Y8655: BURG, HERMANUS VAN DEN. - Amsterdamsche Argus: Acht Gevende Op Alle Voorkomende Zaken En Gevallen Ten Voornaamste Gerigt Om de Wanstalligheden Der Menschelyke Bedryven Aan Te Wijzen, En Hunne Gebreken Op Enen Vermaaklijken En Luchtigen Trant Te Hekelen. Derde deel.
T5874: NEDERLANDSCH BURGER. - Plan tot opheffing van werkeloosheid. Open brief aan het Nederlandsche Volk.
R3648: BURGER, H. - Geestelijke nood in Vlaanderen.
B2176: BURGER, EDUARD JOHAN. - Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Nederlandsch-Indie als Koloniaal-Economisch verschijnsel.
K7244: BURGER, C.P. & WOUTER NIJHOFF. - Neaules Aet. 60 [=Wouter Nijhoff].
M6821: BURGER, WILNA. - Jonge koeien aaien. Gedichten.
T5836: BURGER, H. - Het Nederlandsche Schaap.
Y0684: BURGER, H. - Vrede en Fierheid. Toespraak t.g.v. het zestiende Dietsch Studenten Congres, gehouden te Groningen op 25 maart 1931.
R6730: BURGER, H. - De Nederlandsch-Belgische betrekkingen.
T6569: BURGER, J.A. - Perspectief van onzen tijd. Opgedragen aan het Nederlandsche volk van een Engelandvaarder, die thans een regeeringsfunctie in Engeland bekleedt.
R0792: BURGER, C.P. - Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuieten in 't bijzonder.
Y3691: BURGER, WERNER. - Katzen. Zeichnungen .
T2550: BURGER JR. C.P. - Een Hollandsche wereldkaart uit de eerste helft van de 16de eeuw. Met een kaart in facsimile.
R3114: BURGER, MEINDERT EN IKE CIALONA (EDS.). - De gifgroene muze: Absint in de literatuur.
K6714: BURGERS, J. - Rie Cramer.
R8614: BURGERS, ROGERIUS. - De statie der paters minderbroeders te Bolsward. St. Franciscuskerk 1624 - 31 augustus - 1924.
Y7747: HAAGSCHE BURGERWACHT. - Op last van de Duitsche Overheid is het Instituut der burgerwachten opgeheven.
M6016: BURGESS, ANTHONY. - Mensen in etui. Vertaling W. Dielemans.
R9636: BURGOS, FAUSTO. - De Zoutmijn. Uit het Argentijnsch vertaald door Bas van Deilen.
K0377: BURKARDT, HANS. - Alphabete und kalligraphische Skizzen.
H5284: BURKE, JAMES. - Connections.
R3236: BURKIJ-BARTELINK, A. - Antiek speelgoed.
K7211: [BECKETT] BURKMAN, KATHERINE H. (ED.). - Myth and ritual in the plays of Samuel Beckett.
R7260: BURMANS, PIETER. - Redenvoering tegen de beschavende geleertheid. Gedaan den 8e Febr. 1720. Overgezet door Dirk Smout.
Y5297: BURNIER, ANDREAS. - Krantenknipsels van/over Andreas Burnier.
R0489: BURNIER, ANDREAS. - De verschrikkingen van het noorden.
K4530: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tatascon.
B1486: BURNIER, ANDREAS. - De trein naar Tarascon.
Y6796: BURNIER, ANDREAS. [=CATHARINA IRMA DESSAUR]. - Na de laatste keer.
P0808: BURNIER, ANDREAS. - De huilende libertijn.
W6202: BURNIER, ANDREAS. - De litteraire salon.
T0130: BURNOUF, EMILE ET L. LEUPOL. - Methode pour Etudier la Langue Sanscrite. Ouvrage faisant suite aux Methodes grecque et latine de J. -L. Burnouf.
B9129: BURNS, MICHAEL. - Dreyfus: a family affair 1789-1945.
T1391: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
T0417: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen zoals hij was en is.
W2054: BURSSENS, GASTON. - Verzameld proza. Verzameld en bibliografisch begeleid door Luc Pay.
L4910: BURSSENS, GASTON. - Dagboek.
B7700: BURSSENS, GASTON. - Paul van Ostaijen. De dichter.
B6861: BOON-BURSSENS. - Allebei Naakt. De correspondentie Boon - Burssens.
M4401: BURSSENS, GASTON. - Fabula Rasa. Proeve van objectief dagboek.
L8515: BURSSENS, GASTON. - Herinnering. Inleiding Louis Paul Boon.
T0870: BURSSENS, GASTON. - De eeuw van Perikles.
Y7106: BURSSENS, GASTON. - Pegasos van Troja.
R4641: BURSSENS, GASTON. - Ode.
L8421: BURSSENS, GASTON. - Verzamelde Dichtbundels. Twee delen.
C0949: BURT, SIMON/R. BROWN/JAMES PURDY E.A. - Mae West is dood. Verhalen. Vertaling R. Zoutenbier.
B5876: BURVENICH, JOS. - Ingmar Bergman zoekt de sleutel.
B5881: BURVENICH, JOS. - Giulietta Masina en het geluk.
L5352: BUS, ANTONIUS J.M. - Der mythus der Musik in Novalis' Heinrich von Ofterdingen.
M2648: BUSCH, WILHELM. - Kritik des Herzens. Gedichte.
H2332: BUSCH, WILHELM. - Plisch und Plum.
Y6912: BUSCH, WILHELM. - De vrome Helena. Opnieuw bewerkt door Bertus Aafjes.
Y2247: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het moeten eenhoorns zijn. Gedichten.
W6117: BUSCHMAN, JOHAN. - De paarse stempel.
R2178: [COUPERUS] BUSCHMAN, JOSE. - Zoo ik iets ben, ben ik een Hagenaar. Een literaire wandeling door het Den Haag van Louis Couperus.
B0404: BUSCHMANN, G. JOS. - La page de texte visage du livre.
T9598: BUSCO, J. DE. = J.C.A. HEZENMANS. - De historie van Madelgijs, zijnde eene inleiding tot de Geschiedenis der vier Heemskinderen, naar het Neerlandsche volksboek bewerkt, en met de vereischte wijzigingen nader aan haren oorsprong gebracht, door J. d. B. uitgegeven door Jos. Alb. Alberdingk Thijm.
R8432: BUSE, H.J. - Het Waeraghtigh Verhaal van een grouwelicke Spookhistorie te Hattem en nog wat.
Y2308: BUSER, MAARTEN. - Club Brancuzzi. Gedichten.
B2228: BUSHNELL, CANDACE. - Sex & the City. Vertaling Auke Leistra.
M5819: BUSI, ALDO. - Uit het leven van een tijdelijke pantyverkoper. Vertaald door E. van der Pluym.
R0152: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Tweede deel 1868-1870.
R0151: BUSKEN HUET, CD. - Brieven aan E.J. Potgieter. Eerste deel 1859-1867.
B7351: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
L8037: BUSKEN HUET, CD. - Potgieter 1860 - 1875. Persoonlijke herinneringen.
Y9008: BUSKEN HUET, CD. - Parijs en omstreken.Herzien door G. Busken Huet.
B7397: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen.
Y9022: BUSKEN HUET, CD. - Nieuwe Litterarische Fantasien. Twee delen in een band.
B7331: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische phantasien. Deel I: J. van den Vondel. J. Cats. H.C. Poot. P. van Woensel. A.C.W. Staring. I. da Costa. A. Boxman. L. de Visser. Deel II: Mevr. Bosboom Toussaint. J. van Lennep. P.T. Helv. v.d. Bergh. C.E. van Koetsveld. N. Beets. J.A. Alberdingk Thijm. H.J. Schimmel.
Y8304: BUSKEN HUET, C. - Hugo de Groot.
B7399: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien.
Y9021: BUSKEN HUET, CONRAD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 23 delen in 11 banden.
B0502: BUSKEN HUET, CD. - Vernuft ontzondigt. Kritieken op zijn tijdgenoten gekozen en ingeleid door Garmt Stuiveling.
L0794: BUSKEN HUET, CONRAD. - Brieven van Cd. Busken Huet. Eerste deel: 1847-1876. Tweede deel: 1876-1886.
T0370: BUSKEN HUET, CD. - Ongevraagd advies, in de zaak van Pierson tegen Reville c.s. Voor rekening van den Schrijver.
W8325: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders.
Y9009: BUSKEN HUET, CD. - Groen en rijp, door Thrasybulus.
B3034: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twintigste deel. Oude Romans: Chateaubriand, Madame de Stael, Benjamin Constant.
B3035: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Een en twintigste deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
B3036: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Drie en twintigste deel: Moliere, Nieuwe Russische Letteren, De Nieuwe Zwarte Tijd, Nieuwe Fransche Letteren, Alphonse Daudet, Ernest Renan, Julius Stinde, Nederland en Pruisen, Bourget, Tolstoi, Zola, Joseph Victor von Scheffel.
B3038: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Negentiende deel: Oude Romans: Jean-Jacques Rousseau, Goethe, Elizabeth Wolff, Bernardin de Saint-Pierre.
Y9010: BUSKEN HUET, CD. - Nalezing. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9011: BUSKEN HUET, CONRAD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. 25 delen + registerdeel.
H3983: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y5031: BUSKEN HUET, CONRAD. - Conrad Busken Huet. Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
Y9005: BUSKEN HUET, CD. - Brieven Van Een Klein-Stedeling en Novellen.
Y9006: BUSKEN HUET, CD. - De Bruce's Jozefine. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
B7169: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische fantasien. Vierde reeks, zesde deel: Virgilius, George Eliot, Lord Beaconsfield, Emile de Girardin, Thomas Carlyle, Arnold Mortier, Edmont About, Jules Valles, Victor Hugo, Ernest Renan, Emile Zola.
Y9007: BUSKEN HUET, CD. - De Bruce's. Robert Bruce's leerjaren. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y3676: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. B. ter Haar, Bogaers, Withuijs. Ten Kate en zijn Schepping. Van Zeggelen, S.J. van den Bergh. S.E. Harthoorn, D. Chantepie de la Saussaye. Vanity Fair. H. de Veer. Laatste Nederl. Gedichten. De Genestet's uitvaart. J. de Bosch Kemper. M.P. Lindo. John Lothrop Motley.
Y3677: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Veertiende deel. C. Vosmaer. J.J. van Oosterzee. Nicolaas Beets. S. Hoekstra Bzn. A. Pierson. Is. Da Costa. J. Kneppelhout. Aart Admiraal. Marius. J.M.E. Dercksen. Quos Ego. S. Vissering.
Y3678: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zesde deel. De Van Haren's Cornelis van Lennep en de zijnen. Een borstbeeld van de Ruyter. Tollens.
Y3679: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Vijftiende deel. E.J. Potgieter. A.W. Bronsveld. Jacob van Lennep. J.J. Cremer, F.C. Wilsen. J. Gram, Ch. Boissevain. Christine Muller. H.J. Schimmel, H. Tiedeman. H.A. van Amorie v.d. Hoeven. A. Pierson. Multatuli, Acquoy. Francisca Galle. A. Kuijper, Van Zeggelen. C. Honigh, Van Boekeren. Constantijn. J.H. Gunning jr.
Y3675: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Eerste deel: Pieter Cornelisz Hooft. Joost van den Vondel. Jacob Cats. Hubert Corneliszoon Poot. Pieter van Woensel. A.C.W. Staring. Isaac Da Costa. A. Boxman. Lamb. de Visser.
Y3680: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Zestiende deel. H.J.A.M. Schaepman. P.F. Brunings. Bosboom Toussaint. C. Vosmaer. Multatuli. P.A.S. v. Limburg Brouwer. Theophilus van Soerabaya. J.K.J. de Jonge. Mina Kruseman, Betsy Perk. J.T. Oosterman. Melati van Java. Francisca Galle. Van der Linden. J.A. van der Chijs. A. Pierson. E.J. Potgieter.
Y3681: BUSKEN HUET, CD. - M. HORN. - Register op de Litterarische Fantasien en Kritieken van Busken Huet. Samengesteld door M. Horn.
R1805: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
K6666: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw.
Y0906: BUSKEN HUET, CONRAD. - Een vastgeraakte lokomotief. Een portret in brieven. Uitgekozen en van aantekeningen voorzien door Olf Praamstra.
P0177: BUSKEN HUET, CONRAD. - Met de humor van een haai. Samengesteld en ingeleid door R. Nieuwenhuys.
Y9004: BUSKEN HUET, CD. - Lidewyde. Met een voorbericht van G. Busken Huet.
Y9023: BUSKEN HUET, CD. - Litterarische Fantasien en Kritieken. Twee en twintigste deel: Wolff en Deken, Jacoba Busken, Potgieters kritiek, G.W. Vreede, Kneppelhout, Jonckbloet, Joh. van Vloten, Multatuli, J.A, Alberdingk Thijm, E.J.P. Jorissen, de Romantiek in Nederland.
M8145: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlansche beschaving in de zeventiende eeuw. Twee delen.
R4097: BUSKEN HUET, CONRAD. - Het land van Rembrand. Studies over de Noordnederlandse beschaving in de zeventiende eeuw. Met een inleiding van Olf Praamstra.
Y6132: BUSKEN HUET, CD. - Portretten van Nederlanders. (Erasmus, Hooft, Cats, Genestet, Potgieter).
B9402: BUSKEN HUET, CD. - Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. Drie delen.
H6727: [ERASMUS] BUSKEN HUET, C. - Erasmus. Met ruim 60 illustraties.
T1095: BUSKENS, EMIEL. - De Schouwburgcrisis. Rede.
R7361: BUSKES, J.J. - Radicaal socialisme in de Partij van de Arbeid.
T3366: BUSKES, J.J. - C.D.U en S.D.A.P.
T5621: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
R4693: BUSKES, J.J. - Hoe staat het Socialisme als Wereldmacht tegenover het Christendom.
T5490: BUSKES, J.J. - Is godsdienst opium voor het volk?
T6976: BUSKES JR., J.J. - Daar staat geschreven.
T7341: BUSKES, J.J. - Rondom de Doodstraf. Kanttekeningen bij de Herderlijke Brief van de Generale Synode der Hervormde Kerk.
T6930: BUSKES JR., J.J. - Antimilitairisme en Nederl. geloofsbelijdenis. (het geval Schurer).
T2283: BUSSCHE, R.V. VANDEN. - Cyriel Verschaeve zijn levenshouding en zijn kunstenaarschap.
B2968: [FILTER]. BUSSE, GERD. - Duitse Kaas, nieuws over Elsschot. Drie artikelen.
R8705: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
R7654: [COHEN] BUSSUM, SANI VAN. - Het Joodsche bruidje. Een zedenschets uit onze dagen.
T3811: UITGEVERIJ J.H. DE BUSSY. - Catalogus. Zuid-Afrikaanse boeken en tijdschriften.
H6969: BUTER, DAPHNE. - Alle vogels van de wereld. Verhalen.
W4587: BUTSCH, ALBERT FIDELIS. - Handbook of renaissance ornament. 1290 designs from decorated books. With a new introduction and captions by Alfred Werner.
R6629: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
R8445: BUTTER, F. - Westfriesche schetsen. Vertellingen in het dialect van dit gewest.
T6757: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden.
R7875: BUUR, DOROTHEE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indie en Indonesie 1825-1991.
Y6153: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
R1461: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
K5170: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
R1460: BUUREN, A.M.J. VAN / W.P. GERRITSEN / A.N. PAASMAN. - Vermakelijk bibliografisch ganzenbord. Een eerste handleiding bij systematisch-bibliografisch onderzoek op het gebied van de Nederlandse Letterkunde.
T9087: BUURMAN, BERT. E.A. - Nederlandse Bond van Filatelisten Verenigingen 75 jaar.
R0399: BUURSINK, MARIJKE E.A. - De wetenschap van het lezen. Tien jaar theorie der literaire receptie. Met een bibliografie. Voorwoord J.J.A. Mooij.
R2504: BUVE, J.D.J. - Metafysisch Manifest. Nieuw zicht op wetenschap, godsdienst en moraal.
L4566: BUWALDA, P. - The Umbelliferae of the Netherlands Indies.
K2811: BUYENS, FRANS. - Beschouwingen rondom het werk van Achilles Mussche.
L9416: BUYENS, FRANS. - Willem Elsschot, een burgerlijk geweten.
R4122: BUYENS, FRANS. - Andreas Latzko, rebel tegen het onrecht, strijder voor de vrede. Voorwoord Stella Latzko-Otaroff.
B2430: BUYNSTERS, P.J. - Willem Bilderdijk en de Geestenwareld.
R3492: BUYS, F. - Sociaaldemocratische Studieclub: Rapport omtrent de verhouding van school, kerk en staat in het buitenland.
Y8833: BUYS, FRANS. - Wie maakt me los! Kwatrijnen van voorbijgaande aard.
L2210: BUYS, AREND. - Kleur en inkt. Verhandeling voor den boekdrukker over het ontstaan, de harmonie en keuze der kleuren, de samenstelling en het gebruik van den inkt.
B2562: BUYS DE GRAAF, A. - Splinter en Balk. Eerste open brief aan Dr. J.C Zaalberg Pz., Predikante te 's-Gravenhage, naar aanleiding van diens Twee brieven aan zijne R.K. medechristenen.
B4640: BUYS BALLOT, C.H.D. - Levensschets van Dr. Rijk van Rees, Hoogleeraar te Utrecht.
H8518: BUYS, JAAP. - Wijde blik. Verhalend proza van zestig jaar Wereld-Bibliotheek. Bijeengelezen en ingeleid door ....
R0098: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buyse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck I. Buysse en Hauptmann I. Louis Couperus. Brieven aan C. Buysse. C. Buysse, De levenskring I. Kantteningen. Kroniek door A.M. Musschoot.
Y8299: BUYSSE, CYRIEL. - Lente.
B8600: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen.
K0912: BUYSSE, CYRIEL. - Krachten. Gekozen en ingeleid door Clam Bittremieux.
Y6762: BUYSSE, CYRIEL. - Het leven van Rozeke van Dalen. Verlucht met houtsneden van Jo Bezaan.
Y4839: BUYSSE, CYRIEL. - Mea Culpa.
L6411: BUYSSE, C. LOUIS COUPERUS, W.G. VAN NOUHUYS. (EDS.) - Groot Nederland Letterkundig Maandschrift voor den Nederlandschen Stam. Elfde jaargang, tweede deel.
L8622: BUYSSE, C., A. DE SAVORNIN LOHMAN, JAC. VRANCKEN. - Nieuwere Schrijvers II.
R0096: BUYSSE, CYRIEL. - Inhoud: Cyriel Buysses brieven aan Fritz Francken. Cyriel Buysse en de Nederlandse uitgever C.A.J. van Dishoeck II: 1914-1931. Buysse en Hauptmann II. Cyriel Buysse en het naturalisme. Een pragmatische leeuw, Eine Lowe von Flandern. Kroniek door A.M. Musschoot.
K7656: BUYTENDIJK, F.J.J. - De psychologie van de roman. Studies over Dostojevskij.
K2939: BUYTENDIJK, F.J.J. - De moderne mens en zijn lectuur.
R5017: BYARS, MEL. - Design Encyclopedia. 1880 to the present.
K9297: BYLEVELD, H. VAN. - Nederland in Frankrijk. De Zuidergrens der Nederlanden.
B9631: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland. Herdruk van de editie van 1894. Met een nieuw register en een bibliografische schets. Twee delen.
T7315: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6543: BYMHOLT, B. - Geschiedenis der Arbeidersbeweging in Nederland.
T6324: BYMHOLT, B. - Onderwijzers-werkeloosheid.
R4947: [WILDE] BYRNE, PATRICK. - The Wildes of Merrison Square. The family of Oscar Wilde.
R1258: BYRON, MAY. - A Day with John Greenleaf Whittier.
L7115: BYVANCK, A.W. - Het Hellenisme en zijn strijd in de antieke wereld.
H4999: BYVANCK, W.G.C. - Keur uit het ongebundelde werk. Ingeleid en met aantekeningen voorzien door J.J. Oversteegen.
R0205: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
L2687: BYVANCK, W.G.C. - Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende eeuw. Hogendorp en Yorck 1778 - 1781. De prins in ballingschap 1795 - 1809. Eeuwspiegel 1812.
T9072: BYVANCK, W.G.C. - De jeugd van Isaäc da Costa (1798-1825). Twee delen.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27