Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
P0889: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Spring 1979, Number 4.
P0890: BECKETT. - Journal of Beckett Studies. Summer 1978, Number 3.
P0895: BECKETT, SAMUEL. - Compagnie.
P0906: BECKETT, SAMUEL. - Tetes-mortes.
P0881: BECKETT, SAMUEL. - Ends and Odds. Eight new dramatic pieces.
T4650: BECKETT, SAMUEL. - Hoe het is. Vertaling F.C. Kuipers.
M9977: BECKETT, SAMUEL. - Malone sterft. Vertaling F.C. Kuipers. Nawoord Koos Schuur.
K1440: BECKETT, SAMUEL. - Pas suivi de quatre esquisses.
T1168: BECKETT, SAMUEL. - Disjecta. Beschouwelijk werk.
L6519: BECKETT, SAMUEL. - Mal vu mal dit.
Y4567: BECKETT, SAMUEL. - The Letters of Samuel Beckett. Volume I: 1929-1940.
R2693: BECKETT, SAMUEL. - En attendant Godot.
H7454: BECKETT, SAMUEL. - Het beeld. Vertaling Karina van Santen en Martine Vosmaer.
K5695: BECKFORD, WILLIAM. - Een dromer op reis. Een Grand Tour. Vertaald en ingeleid door Grlof Janzen.
T7128: BEDA VERBEEK, P. - Oud en nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
R5502: BEDA VERBEEK, P. - Oud en Nieuw Galilea. De kloosters der Minderbroeders in Leeuwarden.
B7022: BEDARRIDES, TRILLE. - Tekeningen.
B6116: BEDAUX, J.C. / A.C.F. KOCH & A.J. HOVY. - Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer 1560-1985.
M7265: BEDFORD, MARTYN. - Het Houdini-meisje. Vertaling M. Lindenburg.
Y6509: BEDIER, JOSEPH (BEWERKT). - De roman van Tristan en Isolde. Naar de bewerking van Joseph Bedier. Vertaling Marie Loke. Bezorgd Annie L. Oppenheid.
T5878: BEDIER, JOSEPH. - Duitsche misdaden in het licht van Duitsche getuigenissen. Geautoriseerde vertaling. Voorwoord Terwagne.
Y1527: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y1526: BEDRIJFSREKLAME. - De Bedrijfsreklame. Officieel orgaan van de Nederlandsche Vereeniging ter bevordering der bedrijfsreklame.
Y0045: BEECK VOLLENHOVEN, HENRIUS VAN. - Verslag omtrent de tentoonstelling van visscherij-gereedschap, gehouden te Amsterdam in September en October 1861.
L5021: BEEK, WILLEM J.A.M. - John Keble's. Literary and religious contribution to the Oxford Movement.
T8539: BEEK, MENNO VAN DER. - Vergezocht. Gedichten.
H9407: BEEK, GEERT VAN. - De 1500 meter.
H4424: BEEK, GEERT VAN. - De steek van een schorpioen.
T8801: BEEK, MENNO VAN DER. - Waterdicht. Gedichten.
Y2537: BEEK, G. VAN DER. - Een goede hand in Nederland. Van school - tot levenschrift. Overtrekschrift 0.
K5363: BEEK, M.A. (ED.). - De wereld van de bijbel. Tentoonstelling t.g.v. het honderdvijftig-jarig bestaan van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
T4262: BEEK, P. VAN (RED.). - De dolerenden van 1886 en hun nageslacht.
T5465: BEEK, J.A. VAN. - Lijst van eenige boeken en brochuren, uitgegeven in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland sedert 1700 tot 1751.
H7186: BEEK, BERT VAN, JACOBI, HANS & SCHARLOO, MARJAN. - Geld door de eeuwen heen. Geschiedenis van het geld in de Lage Landen.
L2895: BEEKE, ANTHON & K. SCHIPPERS. - Over tijdschriften. Een gesprek.
T2909: BEEKELAAR, G.A.M. E.A. - Maar wat is het toch voor eene Courant? De Arnhemsche? Opstellen over de Arnhemsche Courant 1830-1850.
Y6579: BEEKHUIS, C. - Het Plantenrijk. Met 291 illustraties en 32 foto's.
L7446: BEEKMAN, E.M. - The crippled heart. An introduction to the Life, Times and Works of Willem Godschalck van Foquenbroch.
R6145: BEEKMAN, A.A. E.A. - Nomina Geographica Neerlandica Deel IX: Hypercorrecte vormen bij plaatsnamen. Het eerste lid van Dordrecht. Groninger plaatsnamen. Walchersche plaatsnamen. Eindhovensche plaatsnamen. De Esch te Enter (met een kaart). Amsterdam en Amstel.
A0946: BEEKMAN, KLAUS / MIA MEIJER (ED.). - Kort Revier. Gerard Reve en het oordeel van zijn medeburgers.
Y2900: BEEKMAN, A.A. EN W. STARING. - Hollanders in Politiek en Uniform.
B3066: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indie 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en Rene Wezel.
B5571: BEEKMAN, A. - Egmond's heden en verleden.
L5112: BEEKOM, WILHELMUS L. VAN. - De la Formation Intellectuelle et Morale de la Femme d'apres Moliere.
Y1511: BEELAERTS VAN BLOKLAND, G. - Belevenissen te Londen 1940-1945.
R4743: BEEM, H. (ED.). - Jerosche. Jiddische spreekwoorden en zegswijzen uit het Nederlandse taalgebied.
T0718: BEEN, JOHAN H. - Oud-Testamentische Pioniers. Verhalen uit Genesis voor Jong en Oud.
Y3648: BEENING, TH.J. - Het landschap in de Nederlandse Letterkunde van de Renaissance.
Y0355: BEER, TACO H. DE. - Noord en Zuid. Tijdschrift ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. 18e jaargang 1895.
K9391: BEER, K.C.L.M. DE. - Studie over de spiritualiteit van Geert Groote.
K4985: BEER, A. DE. - De onsterfelijke Dante. Twee delen: I Leven en Opera Minora, II De "Divinia Commedia".
R5014: BEER, T.H. DE. - Noord en Zuid. Taalkundig Tijdschrift voor de beide Nederlanden, ten behoeve van Onderwijzers, vooral van hen, die zich voor eenig examen voorbereiden. Negende jaargang 1886.
T3625: BEER, TACO H. DE. - Prof. Mr. M.W.E. Treub en de Cooperatie.
B1807: BEER, PAUL DE. - A. Ein Theaterstuck.
C0897: BEER, EVELYN. (SAMENST.). - Hedendaagse kunst uit Nederland / Art contemporain des Pays-Bas. De uitnodiging tot de reis / L'Invitation au voyage.
Y3637: [VONDEL] BEER PORTUGAEL, D.J. DEN. - J. van den Vondel, uit zijne kleine gedichten geschetst.verhandeling.
Y6966: BEER, FRITZ. - De Relativiteitstheorie van Einstein en haar geschiedkundige grondslag. Zes voordrachten voor leeken vertaald door F.J.E.
R5003: BEER, TACO H. DE. - Gijsbrecht van Amstel.
R5431: BEER, MAX. - Annexionistisch Frankrijk voor den oorlog.
M1696: BEEREN, WIM/R.W.D. OXENAAR/FREDDY DE VREE. - Jan Cremer. Schilder 55 88.
L1226: BEERLING, R.F. - Antithesen. Vier studies. Voorwoord van J. Huizinga.
B7775: BEERLING, R.F. - Moderne doodsproblematiek. Een vergelijkende studie over Simmel, Heidegger en Jaspers.
R6522: BEERLING, R.F. - Protestantisme en Kapitalisme, Max Weber in de critiek.
L8010: BEERS, JAN VAN. - Blik door eene venster. Een nieuwjaersgedicht voor den arme.
H2485: BEERS, JAN VAN. - Gedichten: Jongelingsdroomen 8e druk. Levensbeelden 4e druk. Gevoel en Leven 3e druk.
H3919: BEERS, JAN VAN. - Gedichten. Eerste deel: 1843-1857. Tweede deel: 1857-1868.
H2486: BEERS, JAN VAN. - Jongelingsdroomen.
R4226: [TOLLENS] BEERS, JAN VAN. - Lijkkrans voor Tollens.
L9833: BEERTEN, LUC. - De Put. Een stomme film.
Y1051: BEEST, L.A.C. VAN. - Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen. Aardrijkskundige lessen en toepasselijke opgaven, om schriftelijk te bewerken, ten dienste van eerstbeginnenden.
Y0363: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Eerste, tweede en derde deel in een band.
B4533: BEETS, NICOLAAS. - Verscheidenheden meest op letterkundig gebied. Een tijdschrift op onbepaalde tijden VI.
B5682: BEETS, NICOLAAS. - Karakter, karakterschaarschte, karaktervorming. Redevoering bij de aanvaarding van het hooleeraarsambt aan de Utrechtsche Hoogeschool, uitgesproken den 16. maart 1875.
B0531: BEETS, NICOLAAS. - Hildebrands voorbereiding. Het dagboek van de student Nicolaas Beets. Toegelicht door H.E. van Gelder.
K6290: BEETS, NICOLAAS. - Sparsa. Verzameling van Verstrooide opstellen en kleine geschriften.
B7473: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
Y0413: BEETS, A. - De 'Disticha Catonis' in het Middelnederlandsch.
H5929: BEETS, NICOLAAS. - Gedichten. Volledige uitgave, naar tijdsorde gerangschikt. Twee delen.
L8393: BEETS, NICOLAAS. - Groote mannen en ware grootheid.
K2202: BEETS, NICOLAAS. - Uit Nicolaas Beets' dichtwerken. Een bloemlezing.
L9087: BEETS, A. - De drukkerstermen Smout, Smoutwerk enz.
T6374: BEETS, NICOLAAS. - Mededeeling betreffende een aantal tot hiertoe onuitgegeven gedichten van Anna Roemer Visschers.
R4417: BEETS, N. - De houtsneden in Vorsterman's Bijbel van 1528. Afbeeldingen der prenten van Jan Swart, Lucas van Leyden, e.a.
Y0919: BEETS, NICOLAAS. - Everhardus Johannes Potgieter. Persoonlijke herinneringen.
Y3619: [VONDEL] BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
Y3900: BEETS, NICOLAAS. - Feestcantate voor den dag der Onthulling, 17 November 1869 van het Nationaal Gedenkteeken voor 1813. 17 november 1869.
Y4995: BEETS, N. - De Verre Oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner.
T0777: BEETS, NICOLAAS. - Verpoozingen op Letterkundig gebied.
R8011: BEETS, N. E.V.A. - Euterpe. Liederen met accompagnement van de piano. Woorden van N. Beets, S.J. van den Bergh, J. Brester Azn., G.H. Broekhuijzen, J.P. Heije, W.J. Hofdijk, Richard Hol en J. Schimmel.
H5712: BEETS, NICOLAAS. - Geschenk aan jonge lidmaten der gemeente van Christus.
Y7038: BEETS, NICOLAAS. - Kort Begrip der Christelijke Heilsleer. Leiddraad bij de Catechisatien.
Y8987: [VONDEL] BEETS, NICOLAAS. - Gesprek met Vondel, naar aanleiding van 't hem toegedacht standbeeld. Eene voorlezing in de Maand February 1861 gehouden.
R0558: BEEUSAERT, KATRIEN & EVELIEN KAYAERT. - Van Vereeniging ter Bevordering van het Vlaamsche Boekwezen tot Boek.be. Een verhaal van 75 jaar.
Y7013: BEEVOR, ANTONY. - De Tweede Wereldoorlog. Vertaling Corrie van den Berg, Varola Kloos, Pieter de Smit en Albert Witteveen.
B1342: BEEX, G. - Archeologisch overzicht van Noord-Brabant.
K9882: BEEX, H. - Mirakelen der Zoete Lieve Vrouw. Bewerkt door H. Beex.
L2891: BEGEER, JAN. - Oefeningen typografische vormgeving.
R9304: BEGEER, PIET. - Wespen en horzels. Roman van een school in oorlogstijd.
H8075: BEGEMANN, NIENKE. - Victorine.
L2234: BEGHEYN, PAUL. - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse boekverkoper uit de zeventiende eeuw. Met een uitgave van zijn correspondentie uit de jaren 1634-1644.
T8739: BEGHEYN, PAUL (ED.). - Met de deur open. Gedichten over mensen en God. Verzameld en vertaald.
H7074: BEGHEYN, PAUL J. & PETERS, ELS F.M. - Gheprint te Nymeghen. Nijmeegse drukkers, uitgevers en boekverkopers 1479-1794.
M3188: BEHN, NOEL. - De infiltranten. [The Kremlin Letter]. Vertaling O. Falk.
R9598: BEHRENS, CHARLES B. - Dienend dichter in zwart en wit. Over de exlibris van Pam G.Rueter.
W2604: BEHRENS, KATJA. - De dertiende fee. Vertaling M. Reitsma.
R1290: BEIAARD. - Kees Meekel: Ahasverus. B. van Benthem: Om een Godsbewijs. B. Verhoeven: Lied. L.J.C. van Gorkom: De Fransche Rijnpolitiek. A. van Duinkerken: Het Land. W. Pompe: Het Algemeen Belang. J.H. Valckenier Kips: Mishooren (II). G. Brom: Onze Stiefmoedertaal.
T2669: DE BEIAARD. - De Beiaard. Thijm nummer. 5e jaargang 2e deel Augustus-September 1920.
K4443: BEIGBEDER, FREDERIC. - Liefde duurt drie jaar. Uit het Frans vertaald door Marianne Kaas.
T0044: BEIJEN V.D. BORGH, M. EN ANNY LEUSINK. - Drie dierfabels. Bewerkt en gekozen door M. Beyen v.d. Borgh en geillustreerd door Anny Leusink.
Y7877: BEIJER, J.C. - Gedenkboek van Neerlands watersnood in Februarij 1825.
B2970: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Tweede gedeelte: Diatomeeen -schalen. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, zweiter Teil: Die Diatomeen).
B2971: BEIJERINCK, W. - De subfossiele plantenresten in de terpen van Friesland en Groningen. Derde en laatste gedeelte: Overige Macro- en Microscopische resten. (Mit Zusammenfassung: Beitrage zur Kenntnis der subfossilen Flora in den hollandischen wurten, dritter und letzter Teil: Weitere Mako- und Mikroskopische Ueberreste).
Y0212: BEIJERINCK, FR. EN M.G. DE BOER. - Voorpublicatie: Jacob Bicker Raye. Notitie van het merkwaardigste Meyn bekent 1732-1772. Illustraties Anton Pieck.
B6075: BEIJERMAN, HUGO. - Redevoering ten betooge, dat het geenszins de Engelschen zijn, zoo als Montesquieu zegt, maar de Nederlanders, welke ter zelfder tijd die drie gewigtige zaken, de godsdienst, de vrijheid en den handel ten meesten maatschappelijken nutte wisten aan te wenden.
Y6353: BEIJERS. - Een unieke Nederlandse verzameling. Beijers Veiling 1980.
R4932: CATALOGUS. BEIJERS. - Catalogue 133: Symbolisme. Contenant de nombreuses éditions originales et des exemplaires dédicacés.
R5144: BEIJERS. - Het Nederlandse Boek 1892-1906.
T2721: CATALOGUS J.L. BEIJERS' ANTIQUARIAAT. - Nederland en het Nederlandsche Volk in hun oorsprong en ontwikkeling, beschaving en lotgevallen. Met een aanhangsel: De Nederlanders in 't buitenland.
Y0403: BEIJL, H.Z DE. - Oranje-Boek, losse schetsen uit het Leven en Bedrijf der Oranje-Vorsten. Feestgave voor Jong en Oud op het Zilveren Kroningsfeest 12 Mei 1849-1874.
T5205: BEIJNEN, JOHANNES ANDRIES. - Art. 188 der grondwet (schutterij).
L6864: BEIJNUM, KEES VAN. - De ordening.
Y5729: BEIJNUM, KEES VAN. - Paradiso. Roman.
Y5274: BEIJNUM, KEES VAN. - Krantenknipsels van/over Kees van Beijnum.
H8446: BEIJNUM, KEES VAN. - De oesters van Nam Kee.
B6127: BEKK, J. - Problemen van de Grafische Techniek.
B4718: BEKK, J. EN MEDEWERKERS. - Het papier. Een bijdrage tot de kennis van de vervaardiging, gebruik en de onderzoekingsmethoden van papier. Twee delen in cassette.
T2549: BEKK, J. - De Lichtechtheid van Wit en Gekleurd Papier.
R4187: BEKKER, ELISABETH, WEDUWE WOLFF EN AGATHA DEKEN. - Geschrift eener bejaarde vrouw. Bewerkt en uitgegeven in verkorte vorm, op basis van de druk (1802) en de handschriften voor het onuitgegeven deel, door Andre Hanou.
Y8306: BEKKER, WED. A. WOLFF EN A. DEKEN. - Fabelen voor de Nederlandsche jeugd.
H2615: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van mejuffrouw Cornelia Wildschut.
Y3470: BEKKER, WEDUWE A. WOLFF, EN A. DEKEN. - Economische Liedjens. Eerste deel. Met plaaten.
H8007: BEKKER, A. EN WED. WOLFF EN A. DEKEN. - Historie van Willem Leevend.
L6818: BEKKER, WILLEM G. - An Historical and Critical Review of Samuel Butler's Literary Works.
L3187: BEKKER, E. EN A. DEKEN. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart.
R9926: BEKKERING, HARRY. (RED.). - De hele Bibelebontse berg. De geschiedenis van het kinderboek in Nederland & Vlaanderen van de Middeleeuwen tot heden.
B4011: BEKKERING, HARRY (RED.). - Thema's voor een humanist. Opstellen voor Kees Fens.
L2223: BEKKERING, HARRY. - Orpheus en Euridice in Vlaanderen. Een beschouwing over Klaaglied om Agnes van Marnix Gijsen.
B3809: BEKKERS, L. / P. BAUDSON. - Hilde van Sumere.
L7475: BEKS, MAARTEN & TOM GITSELS. - Een eeuwige zondag. Wandelingen door het land van Nicolaas Beets t.g.v. de 150-ste verjaardag van de Camera Obscura.
M4297: BEL, JACQUELINE. - Nederlandse Literatuur in het Fin de Siecle. Een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885-1900.
P0814: BELCAMPO. - Nieuwe verhalen van Belcampo.
W8280: BELCAMPO. - Pandora's album.
M4738: BELCAMPO. - Tussen hemel en afgrond.
R1151: BELCAMPO. - De zwerftocht van Belcampo.
Y5273: BELCAMPO. - Krantenknipsels van/over Belcampo.
Y8355: BELCAMPO. - Liefde's verbijstering.
T1385: BELCHER, GEORGE. - George Belcher his picture calendar 1940.
K1603: BELDER, J.L. (ED.). - Een portret-album van Maurice Gilliams. Vita Brevis.
R7089: BELDERBOS, D.A. - Kuieren, herinneringen aan mijn jeugd in Utrecht.
Y9031: BELG, PEERKE DEN. - Liedekens der Minne.
Y4729: LA NATION BELGE. - La Nation Belge. Journal Quotidien d'Union Nationale. 23 Fevrier 1934: Un Supreme Adieu au Roi-Chevalier. La Belgique a fait a son Souverain de grandioses funerailles. 24 Fevrier 1934: Vive le Roi Leopold III!
W2089: BELINFANTE,H.J. & P. BORST. - Vijf-en-twintig jaren boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek.
W8694: BELINFANTE, JUDITH. - Een glimp van de eeuwigheid. Miniaturen.
H5921: BELKUM, HANS VAN / RENE DE BOER / C. BROUWER. (RED.). - Tussen schrijver en lezer. Een doorsnee van het boekenvak.
H6851: BELL, ALAN. - Port of London 1909-1934.
T6190: BELLA JR., S. DE LA. - Arbeidstijd en vacantie. Rede gehouden op het demonstratief congres van N.V.V. en S.D.A.P. te 's-Gravenhage op 13 september 1930.
T5875: BELLA JR., S. DE LA. - 40 uur geen langer arbeidsduur.
T4290: BELLA JR., S. DE LA. - Een eisch van urgentie; een wettelijk geregelde vacantie voor allen die in loondienst zijn.
R8382: BELLAMY, J. [BELLAMIJ, J.]. - Jeugdige en nagelaten gedichen.
T0979: [COHEN] BELLAMY, EDW. - In het jaar 2000. Volledige vertaling. Geautoriseerde uitgave.
R0128: BELLAMY, J. - Gedichten.
T9643: BELLAMY, JACOBUS. - Gedichten. Met inleiding en aantekeningen door P.J. Buijnsters.
B5155: BELLAMY, J. - Gezangen.
R8841: BELLAMY. - Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart.
R0668: BELLAMY, EDWARD. - Economische gelijkheid. Nieuwe vertaling van de Amerikaanse uitgave "Equality". [Gelijkheid voor allen].
B6069: BELLAMY, J. - Gedichten. Twee deeltjes.
R0670: BELLAMY. - Economische gelijkheid, de eenige oplossing.
R0672: BELLAMY, EDWARD. - De Gelijkenis van de Watertank. Teekeningen van C.J. v.d. Broek.
R3196: [BELLAMY}. - Mededelingen van de stichting Bellamy-boekenfonds. Drie afleveringen.
R7295: BELLAMY, EDW. - Gelijkheid voor allen. Nieuwe bewerking naar de Amerikaansche uitgave van "Equality" door H.N.
T0744: HERMANCE VAN BELLE. - Katherina Boudewyns Het prieelken der gheestelyken wellusten. Met inleiding en aanteekeningen.
L5175: BELLEN, E.C. - Middeleeuws Individualisme.
L1218: BELLEN, C. VAN. - Middeleeuws Individualisme.
L4712: BELLEN, EISE C. VAN. - Les Origines du Melodrame.
H1640: BELLI, GIOCONDA. - Waslala. Memorie van toekomst. Vertaling Dick Bloemraad.
L7655: BELLOC, HILAIRE. - Richelieu.
R7261: BELLOC, HILAIRE. - Mr. Belloc still objects to Mr. Weel's Outline of History.
T8909: BELLOW, SAUL. - Henderson de regenkoning. Vertaling L.Th. Lehmann.
K6467: BELLOW, SAUL. - Naar Jeruzalem en terug. Een persoonlijk reisverslag. Vertaling Wim Gijsen.
H9930: BELLOW, SAUL. - Pluk de dag. Met een nawoord door Alfred Kazin. Vertaling Bob den Uyl.
T7525: BELONJE, J. - De Wieringerwaard uit het oud-archief van den polder 1597-1811.
K3036: BELPAIRE, M.E. - Kunst- en levensbeelden.
K3041: BELPAIRE, M.E. - Gestalten in 't verleden.
L6025: BELPAIRE, M.E. - Het landleven in de letterkunde der XIXe eeuw.
T7479: BELT, J.C. VAN DEN. - De Weermacht onzer buren.
K7662: BELTRAMETTI, FRANCO. - Oog in oog. Vertaling Harry Hoogstraten.
R1677: BEMMEL, HARRY CHR. VAN (ED.). - Catalogus van de handschriften aanwezig in de Bibliotheek Arnhem.
Y5565: BEMMELEN, PIETER VAN. - Levensbericht van Mr. Gerrit van Leeuwen.
K7210: [BECKETT] BEN-ZVI, LINDA (ED.). - Women in Beckett. Performance and critical perspectives.
Y1186: BEN, J. VAN DEN. - Vertellingen van den Oude Jakob. Een leesboek voor de Lagere Scholen. Tweede stukje.
T0102: BEN-GAVRIEL, M.Y. - Een huis in Praag. Vertaling Maurits Mok.
R1529: BENALI, ABDELKADER. - De soefi.
Y5284: BENALI, ABDELKADER. - Krantenknipsels van/over Adelkader Benali.
Y4362: BENALI, ABDELKADER. - Bruiloft aan zee.
T4245: BENALI, ABDELKADER (ED.). - Belofte aan de wereld. Bloemlezing over het kind.
L8259: BENALI, ABDELKADER. - Feldman en ik. Roman.
R3182: BENALI, HIRSCH, JANSMA, JONGSTA E.A. - liefste, Apeetje! Jubileumgedichten.
R4337: BENALI, ABDELKADER. - Berichten uit Maanzaad Stad.
T9457: BENAVENTE, A.B. EN P. BOAS. - Welkomst-groet aan den Koning, bij gelegenheid van Z.M. komst te Amsterdam in April 1861.
R6213: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
T0037: BEND, J.G. VAN DER. - Het Spinozisme van Dr. J.D. Bierens de Haan. Mit einer ausführlichen Zusammenfassung in deutscher Sprache.
Y8535: BENDIEN, J.M. EN PAUL CITROEN. - Een hengelaarsrijm.
B3882: BENDIEN, EVA. - Negentien honderd zes en vijftig - Negentien honderd zes en zeventig.
R6256: BENDIEN, J. / A. HARRENSTEIN-SCHRADER. - Richtingen in de hedendaagsche schilderkunst.
M0467: BENEDICT, BRAD. - Bluebook.
T7041: BENEDICTUS. - De Slavernij van het Militarisme.
R4901: BENKOVITZ, MIRIAM J. - Aubrey Beardsley. An account of his life.
L5617: BENN, E.J.P. - Bekentenissen van een kapitalist. Bewerkt door E.C. van Dorp.
L5333: BENNEKOM, KORS VAN (FOTO'S). - Ereronde. Een fotograaf en vijfentwintig schrijvers.
L9133: BENNETT, MARGOT. - Waar bleef het visje? Vertaling.
Y0807: BENNETT, HAROLD AND JUDY. - The Cambridge Glass Book.
R8827: BENNINK, W.C. - Alberdingk Thijm kunst en karakter.
R0795: BENNINK JANSSONIUS, R. - De Dichtwerken. Eerste deel.
T8728: BENOIT, JACQUES. - Toegift. Vertaalde gedichten.
W2911: BENOIT, JACQUES. - Bescheiden solo, een keuze uit de poëzie.
H4682: BENOIT, JACQUES. - Nader dan mijn hart.
T8585: BENOIT, JACQUES. - Bezinning op het milieujaar.
B2748: BENOIT, JACQUES. - Woord en tegenwoord. Verzen.
H6689: BENOOT, EDGAR. - Gabriel Marcel.
R6746: BENS, ELS DE. - De Belgische dagbladpers onder Duitse censuur (1940-1944).
H1431: BENSCHOP, NEL. - Ontluikend wonder. Illustraties Reint de Jonge.
L3509: BENSCHOP, NEL. - Een open hand naar de hemel.
B3222: BENSCHOP, DICK. / GEERT MAK. - Europa - kiezen en delen. / Voorbij de blanco spaties. Gevolgd door het gedicht: In vredesnaam van Jana Beranova.
M3253: BENSCHOP, NEL. - Zo zag ik Hem.
M3252: BENSCHOP, NEL. - Hemelboog & aardediep.
Y0468: BENSCHOP, W.J.M. - Eduard Wenckebach en de Hollandse IJzeren Spoorwegmaatschappij als Baanbrekers voor de Openbare Telegrafie in Nederland.
H1432: BENSCHOP, NEL. - Je ogen zijn zo vol licht. Illustraties Rob Lucas.
M3251: BENSCHOP, NEL. - De vogel van het woord.
T4880: BENSON, E.F. - Deutschland uber Allah.
B5707: BENTE, ED. - Hoe maakt de krant het?
T7949: BENTEIJN, J.M. - Volksleger?
Y2959: BENTHEM, HENK VAN. - Sint-Nicolaasliederen. De oorspronkelijke teksten en melodieen van alle bekende, tradionele Sinterklaasliederen. Uitgebreid met tijd- en streekgebonden tekstvarianten, met onbekende liederen en historische illustraties.
T2255: BENTHEM, B. VAN. (RED.). - Boekzaal der Geheele Wereld. Geillustreerd Internationaal Tijdschrift voor Bibliographie, Film en Toneel. 3e jaargang 1927
R0556: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN. - De staat van geweld en andere essays.
B2657: BENTLEY, E.L. - Bentley's Second Phrase Code.
T3631: MERCEDES-BENZ. - Mercedes-Benz Kalender 1938. Twee delen.
B4919: BENZAKOUR, DEELDER, KOMRIJ E.A. - Lof der Zotheid 2001 in gedichten.
T9578: BERAIL, H. - Programma omtrent het stichten eener Naamlooze Maatschappij ter aankweeking van de witte Moerbezieboom en tot de invoering van de Zijdeteelt in de Provincie Noord-Brabant.
Y3854: BERANGER. - Nouveau Recueil. Contenant tous les Airs des Chanson de Béranger. Dont les plus jolies sont avec accompagnement de Piano ou Guitare par Les meilleurs Compositeurs. Tels que Romagnesi, Panseron, B.W. de Beauplan, Bruguière, Docke etc.
T9006: BERANOVA, JANA. - Vinger van de tijd. Gedichten.
H7624: BERANOVA, JANA / GERART KAMPHUIS, TON LUITING. E.A. - Kunstenaars tegen ongelijkheid. poëzie en tekeningen.
K1307: BERCKENHAGEN, EKHART. - Berliner und Markische Glaser.
Y6866: BERCKENHOFF, H.L. - Kunstwerken en kunstenaars. (muziek).
Y1958: BERDEN, MARTIN. - In Duitsche Krijgsgevangenschap.
M3185: BERENBOOM, ALAIN. - Hollandse meiden. Vertaling Ernst van Altena.
H2056: BERENDS, LAMBIEK. - Het Parool 1940-1990.
L2774: BERENDSEN, ANNE. - Kunstschatten van Spanje.
L5942: BERENDSEN, ANNA A.J. - De Italiaansche meubelen van de Barok tot de Negentiende Eeuw.
R3217: BERENDSEN, ANNE. - Antiek in Nederland. Binnenhuis, meubelen, tapijten, koper, tin, zilver, glas, porcelein en aardewerk van 1450-1820.
M2163: BERENSON, BERNARD. - Homeless paintings of the Renaissance.
B3610: BERENSON, BERNARD. - De Italiaanse schilders van de Renaissance. Met 400 illustraties.
T7417: BERENTS, H. - Hugo de Groot en zijn Rechtsphilosophie.
L3421: BERES, PIERRE. - Livres modernes et contemporains. Textes images et reliures.
T9418: BERESTEYN, E.A. VAN. - Iconographie van Prins Willem I van Oranje. T.g.v. de herdenking van den vierhonderdsten geboortedag.
B1334: BERESTEYN, E.A. VAN. - Bijdragen tot de genealogie van het geslacht De Groot.
P2741: BERG, JORIS VAN DEN. - Dertien in een dozijn. Een keuze uit de best geschreven en meest besproken interviews van het afgelopen jaar.
P1997: BERG, J. VAN DEN / HAN LAMMERS / HARRY MULISCH - Zo is het.
T7884: BERG, M. VAN DEN. - Loonarbeid en het Vijfde Gebod. Een woord van critiek op Ds. Talma's brochure: "De vrijheid van den arbeidenden stand".
K7650: BERG, J. VAN DEN. - De anatomie van Nederland. Deel een.
T8690: BERG, RIEN VAN DEN. - Wakker. [gedichten]. Titel en samenstelling: Bart van der Griendt en Marielle Verhage.
H4502: BERG, ARIE VAN DEN. - Hondeleven.
L2782: BERG, ARIE VAN DEN. - Kikkers, muizen & nieskruid.
L0088: BERG, B. VAN DEN. - Enkele waarnemingen betreffende de zinsbouw in het Nederlands.
T8656: BERG, ARIE VAN DEN. - Mijn broertje kende nog geen kroos. Gedichten 1968-1970.
L5830: BERG, C.C. - poëzie der herscheppende wetenschap. Beschouwingen over taalevolutie.
M3254: BERG, CASPER VAN DEN. - Nacht en mes.
L9083: BERG, J. V.D. (VERT). - De gehele wereld moet hun methoden weten!
T9441: BERG, G.S. VAN DEN. - Van blijde dingen toch het meest.
T5416: BERG, C. V.D. EN JAN ROMEIN. - De gilden viel ...en wat gebeurt er met de roebel.
Y0072: BERG, L.W.C. VAN DEN. - Het Mohammedaansche Godsdienstonderwijs op Java en Madoera en de daarbij gebruikte Arabische Boeken.
R9120: BERG, KAREL H.M. VAN DEN. - Ike Eisenhower. Voorwoord Prins Bernhard.
B0162: BERG, ERIK VAN DEN (ED.). - Dagboek. 52 schrijvers over de wereld en zichzelf.
R6530: BERG, ARIE VAN DEN. - Hier komt Urbanus bij een hoer. Volk en volkslectuur in de achttiende-eeuwse Amsterdamse Nes.
Y7270: BERG, MIEKE VAN DEN EN DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten. Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
L1260: BERG, C.C. - De problematiek van het Bahas-Indonesia experiment.
L6252: BERG, HETTY / T. WIJSENBEEK / E. FISCHER. (ED.) - Venter, Fabriqueur, Fabrikant. Joodse ondernemers en ondernemingen in Nederland 1796-1940.
Y5013: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajang Foxtrot. Sporen uit een Indisch verleden.
Y6814: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
K2831: BERGE, H.C. TEN. - Levenstekens & doodssinjalen.
L4136: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
W3271: BERGE, H.C. TEN. - Canaletto en andere verhalen.
B3903: BERGE, DOMIEN TEN. - De hooggeleerde en zoetvloeiende dichter Jacob Cats.
W3205: BERGE, H.C. TEN. - Matglas.
H0582: BERGE, H.C. TEN. - Aan Herman Gorter.
K3733: BERGE, H.C. TEN. - Zelfportret met witte muts. Novelle.
B8805: BERGE, H.C. TEN. - Blauwbaards ontwaken. Een verdraaide geschiedenis.
M3257: BERGE, H.C. TEN. - Va-Banque.
Y5272: BERGE, H.C. TEN. - Krantenknipsels van/over H.C. ten Berge.
H4051: BERGE, H.C. TEN. - De jaren in Zeedorp. Een episodische vertelling.
M9068: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
T1389: BERGE, WILLEM TEN. - De reiziger.
L3356: BERGE, H.C. TEN. - Een Italiaan in Zutphen. Novelle.
R2203: BERGE, FRANK VAN DEN. - Flikkers en agressie. (Verslag leeronderzoek).
A0859: BERGE, H.C. TEN. - Het geheim van een opgewekt humeur.
L6924: BERGE, H.C. TEN. - Het meisje met de korte vlechten.
H7691: BERGE, H.C. TEN. - De witte sjamaan.
T4451: BERGE, H.C. TEN. - Het vertrapte mysterie. Gedichten.
M7025: BERGE, H.C. TEN. - Personages.
Y7037: BERGE, RAYMOND TEN. - Een mooie vriend.
B4082: BERGEN, J. VAN. - Gered uit grooten nood. Een verhaal, vrij bewerkt door J. van Bergen.
R9234: BERGEN, J. VAN. - De kracht des gebeds. Een verhaal op waarheid gegrond.
R9233: BERGEN, J. VAN. - Ter elfder ure. Een verhaal op waarheid gegrond.
B2363: BERGEN, J. VAN EN H.A. POOLLAND. - Literama modern. 32 Besprekingen van Hedendaagse Nederlandse Letterkundige Werken.
L9338: BERGENDAHL, A.A. - Gelegenheids- en andere gedichten onder het motto Geloof, Hoop en Liefde, eerbiedig opgedragen aan H.M. de Koningin der Nederlanden.
Y8732: BERGENGRUEN, WERNER. - De wonderbare schrijfmachine.
K6367: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen. Gedichten.
K6368: BERGER, EDSARD. - Trieste wals. Indrukken 1960-1972.
B3439: BERGER, FRANZ. - Der ewig Schreitende. Eine Studie uber Gutenberg.
T7325: BERGER, J.A. - Werkloozenzorg.
Y7225: BERGER, EDSARD. - Een avond in termijnen.
Y1634: BERGER, J.A. EN C.H. KETNER. - Een gids voor de zelfstudie van de Sociale Verzekering. / Een gids voor de zelfstudie van den Godsdienst.
M3183: BERGER, YVES. - Het zuiden. Vertaling Max Nord.
H6788: BERGER, JOHN. - Sering en vlag. Bakerpraat over een stad. Vertaling Sjaak Commandeur.
R3187: BERGH, REINOUT VAN DEN E.A. (EDS.). - Tilt. Bredaphoto: International Photo Festival.
W7894: BERGH, HERMAN VAN DEN. - De spiegel, gedichten. Met een inleiding door D.A.M. Binnendijk.
M5472: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Niet hier, niet heden.
Y6548: BERGH VAN EYSINGA-ELIAS , J. VAN DER / CLARA WICHMANN. - De vrouw in Nederland voor honder jaar en thans.
T9932: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
K5787: BERGH, H. VAN DEN. - Cecco en de anti-Beatrice.
M3042: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten. Bijeengebracht door W. Zoethout.
B9182: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrechts in de late middeleeuwen. Twee delen.
T3253: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - Opstanding. Paasch-toespraak.
B9781: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1861. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B9782: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1862. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B5115: [BOLLAND] BERGH, A.J. VAN DEN. - Verstandig misverstand. Kritiek van den 'Open Brief' van Prof. Dr. G. Jelgersma contra Prof. G.J.P.J. Bolland.
K6338: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Stenen tijdperk. Gedichten.
K6650: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Nieuwe tucht. Studien over litteratuur.
H5595: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Schip achter het boegbeeld. Over het werk van J. Slauerhoff (1898-1936).
M5053: BERGH, REINOUT VAN DEN / TON HOMBURG / BAS VEREECKEN. - Living apart together. How cultures meet in a two-way street. / Ontmoeting tussen vier culturen.
K8312: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Een lente in de Levant. Reisbrieven.
L0638: BERGH, HANS VAN DEN. - Een over Oranje of de Republiek der Nederlanden.
T7606: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - 's-Gravenhaagsche bijzonderheden.
W9224: BERGH, HERMAN VAN DEN. - Verzamelde gedichten.
R4698: BERGH VAN EYSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De aristokratie van het socialisme.
T9098: BERGH V. EIJSINGA, H. W. PH. E. V.D. - Mijn toetreden tot de S.D.A.P.
T1821: BERGH, LUCIE MARGARETHA VAN DEN. - De Belgiese Wet van 15 mei 1912 op de kinderbescherming, met de Nederlandse kinderwetten vergeleken.
Y1375: BERGH, S.J. VAN DEN / H.W. LOGEMAN EN A.H. VAN DER HOEVE. - Familie-Magazijn. 1856. Zedelijke Lectuur van Uitspanning tevens tot verspreiding van Nuttige Kundigheden.
B2728: BERGH, G. VAN DEN. - Ruimtevaart of luchtkasteel?
Y3403: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 61 t/m 70.
B9783: BERGH, S.J. VAN DEN EN W.M. LOGEMAN. - Familie Magazijn. Zedelijke lectuur van uitspanning tevens tot verspreiding van nuttige kundigheden.
Y7569: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
T6648: BERGH, G. VAN DEN. - De wettelijke bepalingen omtrent de verkiezing van de tijdelijke gemeenteraden.
T1587: BERGH, G. VAN DEN. - De Demokratische Staat en de Demokratische Partijen. Afscheidsrede uitgesproken op 2 juli 1960.
T4018: BERGH VAN EIJSINGA, H.W.PH.E. VAN DEN. - De Religieuse Socialisten. Rede uitgesproken in de Broederenkerk te Zutphen.
L8201: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
T2861: BERGH, G. VAN DEN. - De ambtenarenwet: analyties verslag van een rede, op 2 Julie 1930 te 's-Gravenhage gehouden voor de Nederl. Bond van personeel in overheidsdienst.
R3621: BERGH, LODE VAN DEN, ADA DEPREZ EN JOZEF SMEYERS. - Nederduitsche Letteroefeningen 1833-1834. Bydragen der Gazette van Gend voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen 1836-1839. Kunst- en Letterblad 1840-1845.
L1258: BERGH, G. VAN DEN. - Herziening der herziening.
R8236: BERGH, L.PH.C. VAN DEN. - Grondtrekken der Nederlandsche Zegel- en Wapenkunde.
Y3270: BERGH, J.A. DE. - Haagsche Penkrassen. No. 31 t/m 40.
H0501: [MULTATULI] BERGH VAN EYSINGA, J. VAN DEN. - Multatuli.
K4409: BERGHE, G. VANDEN. - De hedendaagse Chinese Letterkunde. Deel I: Achtergrond, evolutie en perspectief.
T1278: BERGHUIJS, H.B. - Geschiedenis der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht.
R4220: BERGHUIS, HANS. - Postpapier voor Nigra. Briefgedichten.
K7714: BERGHUIS, HANS. - Tweehonderd coplas zoals Spanje ze zingt.
H9216: BERGHUIS, HANS. - Drie vrouwen.
Y6925: BERGHUIS, HANS. - Coplas. Een mand vol noten.
Y5183: BERGHUIS, HANS. - Kleitabletten.
L2323: BERGMAN, R.A.M. - Over anthropologie.
L9979: BERGMANN, GEORGE K.L. - Gedenkschriften.
Y3294: BERGMANS, PAUL. - De tentoonstelling van oude kunst in Vlaanderen. Gent, 1913. Onze kunst 12 e jaargang november 1913. nr. 11.
R3169: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Dat waren wij. Vertaald door Marianne Kaas.
R3168: BERGOUNIOUX, PIERRE. - De komst van de tijd. Vertaling Marianne Kaas.
L3984: BERGOUNIOUX, PIERRE. - Het roze huis. Vertaald door Marianne Kaas.
B6085: BERGSMA, J. - A.G. Hamel 17 januari 1842 - 15 april 1907.
B4386: BERGSMA, TH. V. - De school-quaestie. Open brief aan het Ministerie, de Leden der 1ste en 2de Kamer en het Schooltoezicht.
B0932: BERGVELT-BREEDT BRUYN, MARTJE. - Twee inleidingen van Frans Coenen bij zijn Studien van de Tachtiger Beweging.
W9599: BERK, MARJAN. - Gezonde lucht.
K1622: BERK, MARJAN. - Memoires van een dame uit de goot van het amusement.
Y8438: BERKEL, ROB (ED.). - Scryption. Een verzameling. De collectie van het Scryption, museum voor techniek en vormgeving van schrift en kantoor.
W9478: BERKEL, KLAAS VAN. - Dijksterhuis. Een biografie.
Y8787: H. [=S. GILLE HERINGA] EN A. VAN BERKEL. - Hulde ter nagedachtenis van Mr. O. van Rees, medebestuurder van de Vereeniging ter bevordering van Nuttige Kennis. Toespraak door een medebestuurder gehouden in een buitengewone vergadering dier Vereeniging den 27e Mei 1868.
T1610: BERKEL, BENIEN VAN. - Tobie Goedewaagen (1895 - 1980). Een onverbeterlijke nationaalsocialist.
R6343: BERKEL, K. VAN, M.J. VAN LIEBURG, H.A.M. SNELDERS. - Spiegelbeeld der wetenschap. Het Genootschap ter Bevordering van Natuur-, Genees- en Heelkunde, 1790-1990.
L8223: BERKELMANS, FRANS. - Kwatrijnen, sonnetten & kleengedichtjes. Over drie genrebundels van Ida Gerhardt.
L9224: BERKEN, TINE VAN. - Van een grootmoeder en zeven kleinkinderen.
M4412: BERKHOF, ASTER. - Happy Town. Roman.
L6973: BERKHOUT, ADRANUS P. - Biedermeier und poetischer Realismus. Stilistische Beobachtungen uber Werke von Grillparzer, Morike, Stifter, Hebbel und Ludwig.
L9670: BERKMAN, ALEXANDER. - Gevangenisherinneringen van een anarchist. Vertaling Tinke Davids.
B2918: BERKUM, A. VAN. (ED.). - Parthonopeus van Bloys.
B9568: BERKUM, ANTON VAN. - De Middelnederlandsche bewerking van den Parthonopeus-roman en hare verhouding tot het Oudfransche origineel.
W7810: BERLAGE, H.P. - Een drietal lezingen in Amerika gehouden door H.P. Berlage bouwmeester te Amsterdam.
M5165: BERLAGE, H.P. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vortrage gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zurich.
R5709: BERLAGE, H.P. - Over de waarschijnlijke ontwikkeling der architektuur.
R9373: BERLAGE, PEK, J.E. VAN DER E.A. - Voordrachten over Bouwkunst nrs: 1 t/m 7; Pek: Over het begrip en het wezen der bouwkunst. 2: Kromhout: Mahomedaansche kunst. 3: Lelimen: Klassieke Bouwkunst. 4: Cuypers: Middeleeuwsche bouwkunst. 5: Weissman: Renaissance. 6: Walenkamp: Over hedendaagsche en toekomstige bouwkunst. Berlage: Slotvoordracht samenvatting.
H6901: BERLINGER, SE'EV & ZWI SILBERSTEIN. - Flowers of Israel / Fleurs D'Israel. Twenty five wild flowers / Vingt cinq fleurs des champs.
R4166: BERLINGER, E. E.A. - Opstellen. Opperrabbijn L. Vorst, aangeboden ter gelegenheid van zijn installatie.
W0002: BERNARD, GEORGES. - Tendances actuelles de la reliure d'art dans le Benelux / Actuele tendensen van het kunstboekbinden de Benelux.
B4595: BERNARD, FRANCOIS, C.H.B. BOOT, LOUIS BRESSON ET AL. - La Hollande. Geographique, ethnologique, politique et administrative, religieuse, economique, litteraire, artistique, scientifique, historique, coloniale, etc.
H6771: BERNARDUS, H. - Godtvrughtighe oeffeninghe tot de lidtmaeten vanden ghekruysten Jesus.
R4955: AL, BERNARDUS S. A. - De mannelijke en de vrouwelijke godheid van de boomcultus in de Minoische godsdienst.
H5056: BERNDSEN, F.A.H. EN J.A. MOOIJ (EDS.). - Dit is de vreugd die langer duurt.... Opstellen aangeboden aan W. Blok t.g.v. zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
L2402: BERNER, ELSE. - Klange aus Holland.
K7698: BERNET KEMPERS, K.PH. - Jamisatie. Voorstel tot een nieuwe nomenclatuur in de muziek.
B7057: BERNET KEMPERS, A.J. & P.J. MEERTENS. - Vriendenboek voor A.J. Bernet Kempers. Aangeboden door de Vereniging Vrienden van het Nederlands Openluchtmuseum t.g.v. zijn afscheid van het museum.
B4143: BERNIERES, LOUIS DE. - Kapitein Corelli's mandoline. Vertaling Tinke Davids.
L2135: BERNIERES, LOUIS DE. - De rooie hond. Een Australisch verhaal. Vertaald door Mea Flothuis. Met tekeningen van Alan Baker.
K2492: BERNLEF. - Verbroken zwijgen. Verhalen.
R9760: BERNLEF. - Geleende levens.
Y5808: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers. Verhalen.
P1954: BERNLEF, J. - Het komplot, verhalen.
M6175: BERNLEF, J. - Cellojaren. Verhalen.
K5526: BERNLEF, J. - Ga jij de klas maar uit! Informatie over de Nederlandse literatuur na 1945. Samengesteld door J. Bernlef.
K5635: BERNLEF, J. - Publiek geheim.
K4642: BERNLEF, J. & K. SCHIPPERS. - Wat zij bedoelen.
L3500: BERNLEF, J / G. BRANDS / K. SCHIPPERS. - Barbarberalfabet.
W3323: BERNLEF, J. - Het testament van de Vliegende Hollander, gevonden op een vliegveld en bevattende 16 liederen, in modern Nederlands overgezet.
K6090: BERNLEF, J. - De taal van het hart. Een alfabet.
K6551: BERNLEF, J. - Van zes een jaar. Zes verhalen van zes auteurs over zes jaren met zes illustraties van zes tekenaars.
Y6795: BERNLEF, J. - Grensgeval.
R8752: BERNLEF, J. - Kokkels. Gedichten.
H0853: BERNLEF, J. / J. CREMER / H. RUEBSAMEN / J. V.D. WETERING. - De zesde deur.
Y5275: BERNLEF, J. - Krantenknipsels van/over J. Bernlef.
M0343: BERNLEF, J. - Morene.
B2829: BERNLEF, J. - Tegenliggers. Portretten en herinneringen.
H3249: BERNLEF, J. - Doorgaande reizigers.
R3249: BERNLEF, J. - De onzichtbare jongen.
T0873: BERNLEF, J. - Dit verheugd verval.
Y5592: BERNLEF. - Een jongensoorlog.
M8634: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
L1111: BERNLEF, J. - Vallende ster. Novelle.
H9492: BERNLEF, J. - Rondom een gat. Een winterboek.
L7940: BERNLEF. - Op slot.
B4356: BERNLEF, J. - Hondedromen. Verhalen.
M2477: BERNLEF, J. - Aambeeld.
T7431: BERNSTEIN, EDUARD. - Volkerbund oder Staatenbund. Eine Untersuchung.
R9735: BERNSTEIN, EDUARD. - De Werkstaking. Haar wezen en resultaten. Vertaald en aangevuld door W.H. Vliegen.
L3280: BERNUS, ALEXANDER VON. - Aus Welt und Uberwelt. Ausgewahlte Gedichte.
L3281: BERNUS, ALEXANDER VON. - Weltgesang. Ein Gedichtwerk.
L3792: BERNUS, ALEXANDER FREIHERR VON. - Guingamor der getreue Eckart. Zwei Dramen.
T6913: EEN BEROEPSPOFFICIER. - Wij officieren... (waarom het officierskader verloopt). Opgedragen aan alle militaire autoriteiten.
M9327: BERRINGTON, B.S. (ED.). - Poetic Gems from Shakespere till the present day.
T3575: BERTEN, BERT. - De nieuwe geest in onze beweging. A.J.C.
B5816: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften IV, 1981.
B5817: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften V, 1981.
B5818: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Neue Schriften VI, 1981.
B5819: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types. Supplement Neue Schriften VII, 1982.
B5820: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Supplement Nachtrag I zur Synopsis 1982/1983.
B5821: BERTHOLD. - Berthold Fototypes. Body Types Nachtrag I zur Schriften-Ubersicht 1984. Supplement I to Synopsis 1984.
B5814: BERTHOLD. - Berthold Ubersicht Synopsis Synoptique 1988. (Specimens).
B5815: BERTHOLD. - Berthold Fototypes: Magnum 36 bis 60 Punkt.
T3289: BERTHOLD, WERNER (ED.). - Exil-Literatur 1933-1945. Eine Ausstellung aus Beständen der Deutschen Bibliothek, Frankfurt am Main. (Sammlung Exil-Literatur).
L8739: BERTIERI, RAFFAELO. - L' Arte di Giambattiste Bodoni.
L2324: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
L5529: BERTLING, C.T. - Sociale werkelijkheid bij primitieven.
M8079: BERVOETS, JAN ANTOON ADAM. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
B3818: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets: Schilderijen en Grafiek.
R1105: BERVOETS, FRED. - Fred Bervoets.
W7442: BERVOETS, JAN. - Alexander Ver Heull (1822-1897). Een levensbeschrijving.
T2414: BES, GERARD. - Hans Lodeizen 1924-1950. Liever liefde dan gedichten.
L5103: BESANCON, JACQUES B. - Essai sur le theatre d'Henry Bataille.
T7262: BESANT, ANNIE / D. ALBERS / J. DE JAGER E.A. - Theosofie en het maatschappelijk vraagstuk 1e bundel. Meegebonden: Lady Emily Lutyens: De roeping der moeder. Georges Chevrier: Waarom ik de theosophie verlaten heb. George Chevrier: L'eglise et la theosophie.
T0107: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
K6736: BESNARD, ALBERT. - Drama.
B5516: BESNARD, ALBERT. - Opstand en wroeging. Gedichten. Met een voorrede door J.C. Bloem.
W7549: BESSELAAR, HERMAN. - Het "Oude Werelt" proces. Novelle.
R5492: BESSELAAR, HERMAN. - Het licht der lamplantaren. Kleine geschiedenis van de straatverlichting.
B6960: BESSON, PATRICK. - De familie Braban. Vertaling Annelies Konijnenbelt.
T5366: BESSON, GEORGE. - La Photographie Francaise.
R1388: BESSON, PHILIPPE. - Een onbewaakt ogenblik. Vertaling Martine Woudt.
Y1160: BEST, P. - Grondbeginselen der Aardrijkskunde.
L3872: BESTEN, AD. DEN (ED). - Witboek voor een vijftiger.
T0856: BESTEN, ADRIANUS C. DEN. - Wilhelmus van Nassouwe. Het gedicht en zijn dichter.
K7470: BESTEN, AD DEN. - Ik Uw dichter. Een hoofd-stuk uit de immanente poetica van de dichters van '50.
T8141: BESTEN, AD. DEN. - Tegen mijn verlies.
B8205: BESTEN, AD. DEN. - De muze en het meisje. Een bloemlezing van verzen.
L6334: BESTEN, AD. DEN. - Dubbel leven. Sonnetten.
T8140: BESTEN, AD DEN. - Loflied voor tegenstem, een bundel liedteksten.
H6651: BESTEN, AD, JAN DOELMAN, LEENDERT-JAN PARLEVLIET. (ED.). - Leven in zinsverband. Over werk van Willem Barnard, Guillaume van der Graft.
Y3359: BESTERMAN, THEODORE. - Printing, Books Collecting and Illustrated Books. A Bibliography of Bibliographies. Two volumes.
B3491: BESTERMAN, THEODORE. - The beginnings of systematic bibliography.
R8406: BESUIJEN, K.P.W. - Op bezoek. Propaganda-brochure voor de Arbeiders-Cooperatie.
R8407: BESUIJEN, K.P.W. - De Kooperatie en de Oorlog.
R4658: BESUIJEN, K.P.W. - De leugen der Sociaal-Democratie? Geschreven n.a.v. een brochuretje van den heer J. Kramer te Leeuwarden, waarin deze meent te behandelen het onderwerp: Godsdienst en Socialisme.
T7686: BETH, E.W. - De betekenis van de wijsbegeerte der exacte wetenschappen als universitair studievak en als terrein van wetenschappelijk onderzoek.
T2949: BETH, E.W. & FREUDENTHAL, HANS. - Nieuwentyt's significance for the philosophy of science. & Niewentijt und der teleologische Gottesbeweis.
R6154: BETH, EVERT WILLEM. - Rede en aanschouwing in de wiskunde.
R6155: BETH, E.W. - De strekking en het bestaansrecht der metaphisica in verband met de toekomst der wijsbegeerte.
Y3992: GEILLUSTREERD BETHANIENNIEUWS. - Geillustreerd Bethaniennieuws 1e jaargang nrs: 1 en 2.
B6709: BETLEM, GUUS. - Reinders' elf. Een vrolijk voetbal-verhaal.
R4369: BETLEY, J.A. - Belgium and Poland in international relations 1830-1831.
Y7445: BETRAM, A. - Inleiding tot het lezen van gedichten. Voor de hoogste klassen van Gymnasium, Lyceum en H.B.S.
Y0046: BETRAND, VICTOR. - Levende Hand-Schaduwbeelden.
T2967: BETSY. - De vreugd ten top! Een herinnering aan de blijde Septemberdagen van 1898. Voor het Jonge Nederland.
R6808: BETSY. - Vrij en Blij. Voor het jonge Nederland. Op het Eeuwfeest van Neerlands herstelde Onafhankelijkheid 1813 Nov. 1913.
Y1434: BEUCKER ANDREAE, WILLEM CORNELIS. - Stellingen. Ter verkrijging van den graad van doctor in de Rechtswetenschap aan de Rijks-Universiteit te Leiden 1906.
W0249: BEUGEL, E.H. VAN DER / M.C. BRANDS E.A. - Te beginnen bij Nederland. Opstellen over oorlog en vrede.
R4278: BEUGEL, INA VAN DER. - Welkome wenken voor wie bloemen wil schenken.
R2434: BEUGEL, INA VAN DER. E.A. - Honderd Vijftig Jaar Van Benthem & Jutting.
B7793: BEUGHEM, A.-E. VAN. - Johan Michel Dautzenberg 1808-1869. Schets van zijn strijd op taal-- en letterkundig gebied.
T7959: KLAROEN EN BEUKELAAR. - Inhoud: Het Conflict in de Anti-Revolutionaire Partij. Op weg naar den Industriestaat. Boekaankondiging. Bijbelkennis van De Residentiebode.
Y1472: BEUKELAER, HANS DE EN BEN BOERSEMA. - De oorlog onder één dak. Verhalen rond Markt 12 in Aalten.
M7974: BEUKEN, W.H. (ED.). - Vanden levene ons heren. Deel I De teksten. Deel II [Inleiding en toelichting]. Avec un résumé en français.
H3003: BEUKEN, W.H. - Ruusbroec en de middeleeuwse mystiek.
T9061: BEUKEN, W.H. - Dichters der Middeleeuwen. Bloemlezing uit de Katholieke poëzie. Inleiding Anton van Duinkerken.
L5135: BEUKEN, J.H.A. - De Hanze en Vlaanderen.
Y0914: BEUKEN, W.H. - Heilige dronkenschap, Jan van Ruusbroec. De Godschouwer van het Sonienbos.
R7757: BEUKER, HAN / A. DE KLOEK-BEUKER. - Caravellis Fox-Trot.
R0949: BEUKERS, HALCO. - Op een rij gezet. Een handleiding over fotografisch zetten.
T1513: BEUKERS, F.M. - Wat nu? Enkele beschouwingen omtrent de toekomstige taak van Regeering en Politieke Partijen. Uitgegeven in het vrijheidsjaar 1945.
Y8120: BEUKERS, FRITS M. - Vrij Nederland. Bevrijdingslied.
L3785: BEULENS, B. / L. BIJNEN / R. GROENEWEG. E.A. - Antoon Coolen 1897 - 1961. Lezingenbundel met teksten over Antoon Coolen. Symposium bij gelegenheid van honderdste geboortedag.
B6852: BEULENS, BERT. - Antoon Coolen 1897-1961. Artikelen, gedichten en foto's bijeengebracht en ingeleid.
T5852: BEUMER, E.J. - Het ministerie-Heemskerk en de sociale wetgeving.
T3388: BEUNINGEN, P. TH. - Wilhelmus Lindanus als Inquisiteur en Bisschop.
L8930: BEUNJE, HENK DE. - Pop.
L6232: BEUNKE, H.E. - Walchersche vertellingen. Schetsen en Novellen.
R6742: BEURDEN, A.F. VAN. - De edele Klokkengieterskunst.
R5785: BEURDEN, A.F. VAN. - Rechten en voorrechten van Roermond XIVe - XVIe eeuw. Naar de brieven in het Stadsarchief.
M1159: BEURSKENS, HUUB. - Vergat het meisje haar badtas maar.
T8187: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
R5183: BEURSKENS, HUUB. - De leguaan.
K7251: BEURSKENS, HUUB. - Leila. Roman.
L0950: BEURSKENS, HUUB. - Sensibilimente. Verhalen.
L4211: BEURSKENS, HUUB. - Slapende hazen. Verhalen.
H6473: BEURSKENS, HUUB. - De verloving. Novelle.
L6551: BEURSKENS, HUUB. - Duivenhart. Een complex.
R1082: BEURSKENS, HUUB. - Noordzeepalmen.
H1900: BEURSKENS, HUUB. - Suikerpruimen gevolgd door Het lam. Twee romans.
H4805: BEURSKENS, HUUB. - Cirkelgang.
H9489: BEURSKENS, HUUB, WIEL KUSTERS, LAURENCE VANCREVEL. - Alles voor niets. Hommages aan Jan. G. Elburg.
P2681: BEURSKENS, HUUB. - Schrijver zonder stoel. Essays.
B5046: BEUSEKOM, H.G. VAN. - Gandhi de tragische figuur.
B8204: BEUSEKOM, WILLEM VAN. - De muze op school. Een bloemlezing van gedichten betrekking hebbend op school en dus op het leven.
L4884: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
L9247: BEUSEKOM, GERRIT VAN. - Over de orientatie van de Bijenwolf. (Philanthus triangulum Fabr.).
K0383: [ERASMUS] BEUTH, LODEWIJK S. - Erasmus herleeft. Naar een nieuwe renaissance. Met een voorwoord van A.G. den Haan.
T3583: BEUZEMAKER, KO. - De Bolsjewiki in de wereldoorlog en de sociaal-democratie in de huidige oorlog. Met vele andere artikelen.
T3584: BEUZEMAKER, KO. / ANDRE MARTY. - Nog eens: Het karakter van de huidige oorlog. / De toestand in Frankrijk. Met vele andere artikelen.
T3582: BEUZEMAKER, KO. - De tweede imperialistische oorlog, de politiek van de S.-U. en de taak der arbeidersklasse. Met vele andere artikelen.
R5782: BEVEREN, PETER VAN. - Een wandeling door Zieriksee.
R3626: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De dolende soldaat. Een radio-treurspel in 3 bedrijven.
R3624: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Ballade van Spanje. Illustraties Willem V. Schaik. Voorwoord P. van Wijnen.
R3625: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Brood-wee Melodie.
Y6116: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Zwerversweelde. Gedichten.
R5909: BEVERSLUIS, MARTIEN (ED.). - Wilde loten. Bloemlezing uit geschrapt werk van K. Capek, Ilja Ehrenburg, Prof. Alb. Einstein, Emil Ginkel, Maxim Gorki, A. Habaru, Bruno Jasienski, I.H. Leopold, A. Rosenfeld, Upton Sinclair, Kurt Tucholsky, I.J. Vondel, Micuel Zamacois.
T1979: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Liederen van den Arbeid.
R5085: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De Witte Bloem.
T5374: BEVERSLUIS, M. - De val van Dr. A. Kuyper een zegen voor ons land en volk.
R5810: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis. Met bandteekening en illustraties van Melle.
T9803: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Genoch? Wirken fen Martien Beversluis ut syn Aanklacht.
R5811: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Brandende Woorden uit Duitschland. Vertaald en bewerkt door Martien Beversluis, met bandteekening van Melle en 2 illustraties van Kathe Kollwitz.
R8247: BEVERSLUIS, MARTIEN. - De brug die noord en zuid vereent. Geinspireerd door den bouw van de nieuwe brug aan den Moerdijk.
T5630: BEVILACQUA, ENR. - Lino van Parma. Een leven onder misdaad en armoede. Ingeleid W. Pompe. Vertaling W. Buve.
Y5987: BEVRIJDING. - Bevrijding, maandblad gewijd aan de vernieuwing van het socialisme. 6e jrg. no 5, Mei 1934. Redactie A.R. de Jong, B. de Ligt en A. Storm.
Y5840: BEVRIJDING. - Bevrijding. Orgaan van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten. Nr. 85 - 88 - 94 - 95 - 96 - 97 - 100.
Y2016: WERELD FEDERALISTEN BEWEGING. - Wereldoorlog of Wereldregering. Openbare Film Propaganda-avond te organiseren door de Wereld Federalisten Beweging afd. Oost. Woensdag 27 april. Vertoond zullen de volgende geluidsfilms: Londen onder de V-I. Bevrijde Slaven. Uno of Wereldregering? Een Wereld of geen. Sprekers: E. v.d. Sluis-Fintelman, H. de Metz.
K2458: BEYAERT, MARC. - Opkomst en bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
R3651: BEYAERT, KAREL. - Helpt u zelve, zoo helpt u God. Wat de werkman vor het heropbeuren van zijnen toestand zelve doen moet. Een woord aan de werklieden en aan dezen die den werkman beminnen.
R0999: BEYEN V.D. BORGH, M. - Straf.
L7893: BEYEN, J.W. - L'Influence de l'esprit Latin sur un pays nordique.
R5236: BEYEN, ROLAND. - Bibliographie de Michel de Ghelderode.
T9215: BEYER, FERD. - Hollandische Volkslieder. Chants Patriotiques. Fur das Piano-Forte.
Y2152: BEYER, FERDINAND. - No. I. La Marseillaise. Vaterland-liederen (chant Patriotiques fur das piano-forte.
T9252: BEYER, FERDINAND. - La Brabanconne. (Belgisches nationallied). Vaderlands-lieder nr. 4. Chants partriotiques fur das piano forte.
T9251: BEYER, FERDINAND. - God save the Queen. (Hymne national anglais). Vaderlands-Lieder nr. 18. Chants partriotiques fur das piano forte.
R1714: BEYERLING, MAGDALENE (ED.). - Das Papier und sein Zeichen.
T0400: BEYMA THOEKINGMA, S.W.H.A. VAN. - Bijdrage tot de beschouwing van onderhoudpligtigheid, betrekkelijk uitdieping en slatting van openbare vaarwaters in Friesland inzonderheid met betrekking tot de Leeuwarder-Harlinger Trekvaart.
L8224: BEYSTERVELDT, A.A. VAN. - Repercussions du souci de la purete de sang sur la conception de l'honneur dans la 'Comedia Nueva' Espagnole.
R5950: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
L0174: BEZEMER, F. - F. Bezemer. Tekeningen.
Y5774: BEZEMER, K.W.L. - Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de Tweede Wereldoorlog. 2 delen.
L2332: BEZEMER, J.W. - Dorpsgemeenschap en collectief bedrijf in Rusland.
W0248: BEZEMER, J.W. / J.L. HELDRING / K. V.H. REVE. - De achtertuin van Nederland. Opstellen over buitenlandse politiek.
R8992: BEZEMER SR., F. - Nieuws uit oude boeken.
H8691: BEZEMER, K.W.L. (ED.). - De luchtweg Amsterdam-Batavia. Zijn invloed op de verhouding tusschen Nederland en Nederlandsch-Indie.
R7742: BEZEMER, K.W.L. - Verdreven doch niet verslagen.Verdere verrichtingen der Koninklijke Marine in in de Tweede Wereldoorlog.
P1670: BHOESHAN, BIBHOETI BANNERJI. - De weg. Vertaling R. Boverhuis.
R0902: BIAMONTI, FRANCESCO. - De woorden de nacht. Vertaling Mieke Geuzebroek.
M3362: BIANCHI, TOM. - Bob & Rod.
L1238: BIANCHI, F. - Genetica en plantenveredeling.
H3076: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1996.
B9477: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1995.
B9480: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1999.
B5866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2000. VIII.
Y8866: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2012 XX.
Y8867: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2014 XXII.
B3475: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2004. XII.
W7218: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1993.
B4288: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2006. XIV.
W7219: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 1994.
Y8865: NEDERLANDS GENOOTSCHAP VAN BIBLIOFIELEN. - Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 2008 XVI.
T7348: NEDERLANDSCHE BIBLIOGRAPHIE. - Nederlandsche Bibliographie. Maandblad voor Boekenvrienden. Redactie P.H. Ritter. 81ste jrg. 1936 nrs. 5 en 9.
Y3798: ASSOCIATION INTERNATIONALE DE BIBLIOPHILIE - Bulletin du Bibliophile. 9 Vols. 2000/2 - 2001/1-2. - 2002/1-2 - 2003/2 - 2004/1 - 2005/1 - 2007/1.
H3139: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek onder het bestuur van L. Brummel 1937-1962.
T7350: BOEK EN BIBLIOTHEEK. - Boek en Bibliotheek. Tweemaandelijks tijdschrift van de Bibliotheekvereniging van het Willemsfonds. Reeks III 1986 nr. 1 1987 nr. 2. 1988 nr. 1. Reeks IV 1988 nr. 2 en 5.
Y1399: BLAUWE BIBLIOTHEEK. - Tolstoj: De Kozakken. M. Twain: De Erfgenaam in Amerika. Tolstoj: Sebastopol.
Y1540: OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. - Nederlandsche, Vlaamsche en Zuid-Afrikaansche Gedichten van Latere Tijd.(Titellijst).
Y8357: KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. - Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften.
T9520: BICKER CAARTEN, A. - A mill in Holland; Un moulin en Hollande; Eine Muhle in Holland; Un molino en Holanda.
M1605: BIE, WIM DE. - Meneer Foppe en het gedoe.
R0470: BIEDERMANN, HANS. - Symbolen van A tot Z. Vertaling A. Abeling en Pim Lukkenaer.
R6199: BIEGEL, ANNE. - Ja, wij houden van dit land. [Noorwegen].
M5068: BIEGELEISEN, J.I. (ED.). - Antique Alphabets.
T7465: BIEMA, EDUARD VAN. - 1647-1897. Herinnering aan het 250-jarig bestaan van het Bible Hotel.
T9466: BIEMOND, J. - Openluchtspel van Juliana tot Juliana, ter gelegenheid van het huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard.
B3244: BIERCE, AMBROSE. - Ghost and horror stories. Selected and introduced by E.F. Bleiler.
T0080: BIERCE, AMBROSE. - Het voorval op de Owl Creek brug. Een fantastisch verhaal. Ingeleid en uit het Amerikaans vertaald door Jan Spierdijk met houtgravures van Arnold Pijpers.
H7789: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Mijn mond sluimert lila. Gedichten en tekeningen.
B4262: BIERENBROODSPOT, GERTI. - Edittha. Kroniek van een onmogelijke verliefdheid.
L7415: BIERENS DE HAAN, J. - Ekonomie en Maatschappij.
T1267: BIERENS DE HAAN, J.D. - Levensleer naar de beginselen van Spinoza.
B3206: BIERENS DE HAAN, J.A. - Die tierischen Instinkte und ihr Umbau durch Erfahrung. Eine Einfuhrung in die allgemeine Tierpsychologie.
H4300: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J. / L. POLAK / J. V. SCHMID / H.V.D. VAART SMIT - SPINOZA.
B6856: BIERENS DE HAAN, J.D. - De zin van het komische.
Y1517: BIERENS DE HAAN, J.C. E.A. - Meer om Cieraet Als Gebruijck. Tuingeschiedenis Van Gelderse Buitenplaatsen. Kunstbezit Uit Gelderse Kastelen.
Y1480: BIERENS DE HAAN, J.C. - Geldersche Kasteelen. Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, Interieurs, Tuinen.
T4311: BIERENS DE HAAN, J. - Het fatum van bevolkingsvermeerdering.
W0506: BIERENS DE HAAN, J.D. - Gedichten, perspektieven.
B7811: BIERENS DE HAAN, J.D. - Schopenhauer.
Y8995: [VONDEL] BIERENS DE HAAN, J.D. - Vondels grootheid.
T0737: [SPINOZA] BIERENS DE HAAN, J.D. / BRUGMANS, H. / TAK, W.G. VAN DER. - Benedictus de Spinoza Amstelodamensis. Drietal redenen ter gelegenheid van de 300ste verjaring zijner geboorte uitgesproken in de Agnietenkapel te Amsterdam.
T0339: BIERENS DE HAAN, J.D. - De levende gedachten van Hemsterhuis.
H5549: BIERENS DE HAAN, J.D. - Innerlijk perspectief. Bloemlezing uit het werk 1866-1943. Samengesteld door J.G. van der Bend.
T2620: BIERENS DE HAAN, D. (INLEIDING). - Feest-Gave van het Wiskundig Genootschap te Amsterdam onder de zinspreuk: Een onvermoeide Arbeid Komt Alles te Boven, T.g.v. zijn honderdjarig bestaan.
R1174: BIERMAN, WILLEM & HANS RENDERS. - Ps(n)euboek voor Wim Hazeu.
R1717: BIESHEUVEL, J.M.A. - Eva's keus. Verhalen.
L5039: BIESHEUVEL, J.M.A. - Oude geschiedenis van Pa, die leefde als een dier want hij schaamde zich nergens voor en hij was erg practisch. Verhalen.
Y8727: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar.
B3608: BIESHEUVEL, MAARTEN. - De bruid. Verhalen.
B3394: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
M1529: BIESHEUVEL, J.M.A. - De angstkunstenaar en andere verhalen.
R9128: BIESHEUVEL, J.M.A. - Hoe de dieren in de hemel kwamen voorafgegaan door Die aardige beer. Geïllustreerd met houtsneden van Charlotte Mutsaers.
K0515: BIESHEUVEL, J.M.A. - De steen der wijzen. Verhalen.
M4394: BIESHEUVEL, J.M.A. - De weg naar het licht en andere verhalen.
B6932: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
B6942: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje.
Y1991: BIESHEUVEL, J.M.A. - Giuliano.
Y1967: BIESHEUVEL, J.M.A. - Godencirkel en andere verhalen.
Y5271: BIESHEUVEL, MAARTEN. - Krantenknipsels van/over Maarten Biesheuvel.
Y6670: BIESHEUVEL, J.M.A. - Kreet uit een kelderwoning.
L8817: BIESHEUVEL, J.M.A. - Het wonder. Verhalen.
L3156: BIESHEUVEL, J.M.A. - De klacht van de dorpsschoolmeester.
L8772: BIESHEUVEL, J.M.A. - Duizend vlinders. Verhalen.
B5712: BIESHEUVEL, J.M.A. - Een dag uit het leven van David Windvaantje. Met studies van Professor Roelofsz.
Y6411: BIESHEUVEL, J.M.A. - De verpletterende werkelijkheid en andere verhalen.
T5770: BIESTA, P. - Pieterburen. Geschiedenis van kerk, kerspel en borg.
Y4386: CONINCK HERMAN DE EN WIM BIEWENGA. - 10 mooiste gedichten van Herman de Coninck met beeld van Wim Biewenga.
R8089: BIEZEN, JAN. (RED.). - Japan en de Lage Landen. Cultureel-Historisch Tijdschrift. 1e jaargang nr 4, december 1981.
B4071: BIEZEN, JAN. (ED.). - Honderd nieuwe dichters. Deel 4 van dichter/groep Dimensie.
R2634: BIEZEN, JAN (ED.). - Voortbestaan in gerechtigheid: dichten en denken van N.P. van Wijk Louw.
MK0149: BIGGS, JOHN R. - Classic woodcut art and engraving. An international collection and practical handbook.
M5277: BIGLAND, EILEEN. - The story of the W.R.N.S.
B2213: DE BEZIGE BIJ. - Het Vrije Woord. Jubileumfestival van De Bezige Bij. Tachtig auteurs van De Bezige Bij op en om het Leidseplein in Amsterdam van 9 december tot en met 11 december 1994.
Y3931: BEZIGE BIJ. - Uit de Korf. Huisorgaan van de Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam Nr. 6, October 1948.
T2430: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1940. januari-december. Complete jaargang.
T2320: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1934. januari - december. Complete jaargang.
T2321: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1937. januari - december. Complete jaargang.
T2322: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1939. januari - december. Complete jaargang.
T2316: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1936. januari - december. Complete jaargang.
T2317: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1938. januari - december. Complete jaargang.
T2318: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1935. januari - december. Complete jaargang.
T2319: DE BIJENKORF. - Bij en Korf 1933. januari - december. Complete jaargang.
L5505: BIJKER, J. - Het verloskundig vraagstuk voor Nederlandsch-Indie.
Y2984: BIJL, MARTINE & LOES RIPHAGEN. - Sint en de Cadeautjesdief.
W2989: BIJL, M. VAN DER. - Idee en Interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715.
K6749: BIJL, H. VAN DER / JAC. VAN HATTUM / HAN G. HOEKSTRA. - Amsterdam bezongen. Bloemlezing.
B3105: BIJLERT, WILHELMUS ANTONIUS VAN. - De mogelijkheid van benadeeling als bestanddeel der valschheid in geschriften.
T9812: BIJLEVELD, H. - Cooperatie.
B8812: BIJLO, VINCENT. - De woordvoerder. Roman.
R3297: BIJLOOS, J. - Adrianus VI. De Nederlandse Paus.
L4542: BIJLSMA, R. - Rotterdams welvaren 1550 -1650. Met 20 afbeeldingen in lichtdruk.
B2414: BIJNS, ANNA. - Refereinen. Naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers. Uitgegeven door W.L. van Helten.
L8689: BIJNS, ANNA. - Refereinen van Anna Bijns, naar de nalatenschap van Mr. A. Bogaers uitgegeven door Dr. W.L. van Helten.
T4065: BIJSTERVELD, P. VAN. - Verbleekt onze Banier? Een woord ter ernstige overweging aan alle Antirevolutionairen.
H8489: BIJVOET, THEO, P. KOOPMAN, L. KUITERT, G. VERHOEVEN. - Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur.
B5731: BIJVOET, A.W. - Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Eene nalezing der jongste schriften over hetzelfde onderwerp. [en] Het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch. Nieuwe proeve eener nalezing van schriften, betreffende dit gesticht. Twee delen.
Y2963: BIJVOET, CAROLINE EN MICHEL RAINAUD. - Kom maar binnen Sinterklaas! Pop-up boek.
L3265: BIJVOET, TH.A.P. E.A. (EDS.). - Geboekt in jaargangen. Anderhalve eeuw boektijdschriften in Nederland.
R4080: BIJWAARD, PIETER & VLUGT, HARALD. - tGv.
L8595: BILDERDIJK, W. - Kormak. Treurspel.
R8394: BILDERDIJK, WILLEM. - De ondergang der eerste wareld. I-V zang.
L3774: BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT, KATARINA WILHELMINA E.A. - Dichtkundige mengelingen van Nederlandsche vrouwen uit 1813. Uitgegeven ter tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Amsterdam
B7350: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in een band.
Y5117: BILDERDIJK, W. - Geschiedenis des vaderlands. Zesde deel: behelzende de regeering van Filip II tot aan de Unie van Utrecht. Uitgegeven door H.W. Tydeman.
H9667: BILDERDIJK, WILLEM. - Najaarsbladen. Twee delen.
W8772: BILDERDIJK, WILLEM. - Vermaking.
R8374: BILDERDIJK, WILLEM. - Floris de Vijfde. Treurspel.
L8596: BILDERDIJK, W. - Mengelingen. Vier delen.
R0250: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
L4006: BILDERDIJK, WILLEM. - Het Buitenleven, in vier zangen. (Gevolgd naar l'Homme des champs, ou les Géorgiques françoises, van den abbé Delille.) vertaald door Mr. Willem Bilderdijk.
B5188: BILDERDIJK, W. H. LOGMAN. LUDVIG HOLBERG. - De Goudmaker: Blijspel: een indirekte navolging van Ludvig Holberg's Det Atabiske Pulver volgens het enig bekende handschrift voor het eerst uitgegeven door H. Logeman.
T9977: BILDERDIJK. - Van de Romeinsche Talletters.
R2123: BILDERDIJK, W. - Brief van den navolger van Sofokles Edipus.
B1262: BILDERDIJK, WILLEM. - De ziekte der geleerden.
B6389: BILDERDIJK, WILLEM. - Aan den Heer Le Sage ten Broek, in antwoord op zijnen openbare brief aan Mr. W. Bilderijk.
R2313: BILDERDIJK, WILLEM. - Bydragen tot de Tooneelpoezy.
L7047: BILDERDIJK, WILLEM. - Speels vernuft. Rebus-brieven en bedriegers. Toegelicht door J. Bosch.
H9665: BILDERDIJK, WILLEM. - Sprokkelingen.
B1438: BILDERDIJK, WILLEM. - Beschouwingen der vijf tafereelen van Josephs Leeven, afgebeeld door den konstschilder J.V.D... uitgegeven in 't jaar 1771.
B1439: BILDERDIJK, WILLEM. - Frankrijk bedwongen. Gedicht.
B1440: BILDERDIJK, WILLEM. - Over een Oud Amsterdamsch Volksdeuntjen.
B1442: BILDERDIJK, WILLEM. 1756-1831. - Mengelpoezy. Twee delen.
B1443: BILDERDIJK, WILLEM. - Poezy. Vier delen in twee banden.
B1446: BILDERDIJK, WILLEM EN KATHARINA WILHELMINA BILDERDIJK. - Nieuwe Dichtschakeering. Twee delen.
B1448: BILDERDIJK, WILLEM. - Nieuwe mengelingen. Eerste en tweede deel.
L4005: BILDERDIJK, WILLEM. - Van het letterschrift.
B1427: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). IBN DOREID. - Treurzang van Ibn Doreid. In Neerduitsche dichtmaat overgebracht door Mr. Wm. Bilderdijk.
B1430: BILDERDIJK, WILLEM. - Navonkeling. Eerste deel.
B1432: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). EURIPIDES. - De cycloop, saterspel. Naar het Grieksch van Euripides.
B1434: BILDERDIJK, WILLEM. - Elius, romance.
L6662: BILDERDIJK, KATHARINA WILHELMINA. - Treurspelen.
L6664: BILDERDIJK, VROUWE KATHARINA WILHELMINA. - Poezy.
L6668: BILDERDIJK, WILLEM. - Kallimachus lofzangen.
L7438: BILDERDIJK, WILLEM. - Hanenpoot. Prentenboek voor zijn zoontje Julius Willem. Bezorgd door J. Bosch.
R0252: BILDERDIJK, W. - Het waarachtig goed. Met inleiding en aanteekeningen door A.H.M. Ruyten.
Y4150: BILDERDIJK, WILLEM. - Korte aanmerkingen op Huydencopers proeve van Taal- en Dichtkunde.
T6303: BILDERDIJK, WILLEM (VERT.). - Redevoeringen des heiligen oudvaders Chrysostomus. Vertaald uit het Grieksch. Voorwoord Jan J.F. Wap.
L1450: BILDERDIJK, WILLEM. - Ridder Sox of De trouwlustige Totebel gevolgd door Koekeloer of De verschalkte vleier. Twee luchtige luimen van Geoffey Chaucer opgediept uit de prullenkraam van .....
L8606: BILDERDIJK, W. - Mengelpoezy. Twee delen.
L8598: BILDERDIJK, W. - Cinna. Treurspel.
B8394: BILSEN, B. VAN (ED.). - Kerk en Staat: Wat is de kerk? Christendom en Humanisme. Neutrale Staat? Staat en Humanistisch Verbond. Toetsing.
R5342: BILT, E.F. VAN DE (AANTEEKENINGEN). - Godsdienstige Lyriek uit de XVIIe Eeuw.
B9031: BILT, TINI M. VAN DE. - Lipsius' De Constantia en Seneca.
R1212: BINA, VLADIMIR. - Over liefde en avontuur. Een sociologische verkenning van consumptielectuur.
B0365: BINDELS, ROB. - Nescio.
B4788: [NESCIO] BINDELS, ROB. - Nescio. De man die iets miste.
Y2261: BINDERVOET, ERIK. - Het vuil van de schoonheid.
Y3629: [VONDEL] BINGER, H. - 18 October MDCCCLXVII. Vondels standbeeld onthuld. Feestzang. Op muziek gezet door G.A. Heinze.
H2063: BINK, RENE. - Speculaas en illusies.
T5618: BINK. - Kijk op folie.
K2864: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg.
R1741: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Eerste reeks.
C1263: BINNENDIJK, D.A.M. - Onvoltooid verleden.
M0090: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
B4343: BINNENDIJK, D.A.M. - Commentaar.
K8493: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg bij tweeentwintig gedichten.
B4454: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L5345: BINNENDIJK, D.A.M. - Zin en tegenzin.
H3880: BINNENDIJK, D.A.M. - Tekst en uitleg. Tweede reeks.
M3258: BINNENDIJK, D.A.M. - Oog in oog. Kwatrijnen.
T3787: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 10de jaargang 1949. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
T3789: BINNENDIJK, D.A.M. (RED.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad. 9de jaargang 1948. nrs.: 1-12. Januari-December. Complete jaargang.
T0962: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZAMELD EN INGELEID). - Prisma. Bloemlezing uit de Nederlandsche poëzie na 1918. Verzameld en ingeleid.
L3014: BINNENDIJK, D.A.M. - Gewikt, gewogen. Beschouwingen en critieken over moderne Nederlandsche poëzie.
R8861: BINNENDIJK, D.A.M. (VERZ.). - Dichters van dezen tijd. Oogst 1940.
T2016: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
T1625: BINNENDIJK, D.A.M. - Balans. Algemeen jaarboek der Nederlandsche kunsten 1930-1931.
L1282: BINNENDIJK, D.A.M. - Forma formans. Een zestal kleine essays.
B8258: BINNENDIJK, D.A.M. - Dichters van dezen tijd.
L5552: BINNENDIJK, D.A.M. - Mijn en dijn. Gedichten.
W8183: BINNENDIJK, D.A.M. - Een protest tegen den tijd. Inleiding tot de poëzie van P.C. Boutens.
Y8487: HET BINNENHOF. - Het Binnenhof. Katholiek Dagblad voor 's-Gravenhage en omstreken. 1e jaargang 1945. No. 41 - 48 en 162. juni - juli- aug.
Y6581: BINNERTS, A. - De Kerk in onzen tijd in Nederland.
Y5769: BINNEVELD, HANS. - Om de geest van Jan Soldaat. Beknopte geschiedenis van de militaire psychiatrie.
T3327: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten. Tweede bundel.
T3324: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
T6307: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Gedichten.
R8670: BINNEWIERTZ, A.M.J.I. - Onuitgegeven gedichten.
R8477: BINS, P.G. - Frieslands strijd tegen het water.
K7690: BINSBERGEN, WIM VAN. - Leeftocht.
T5903: BIRKMEYER, HANS. - Garmisch-Partenkirchen und Umgebung. 16 Lichtbildaufnahmen in Kupfertiefdruck.
K8325: BIRRELL, T.A. - Amerikaanse Letterkunde aan de Universiteit?
L5076: BIRRELL, T.A. - Catholic allegiance and the popish plot. A study of some catholic writers of the restoration period.
H5240: BIRT, THEODOR. - Romeinsche Karakterbeelden. Levensbeschrijvingen uit de Romeinsche Geschiedenis.
L8379: BIRZA, JOCOBUS WOLTER. - Onderzoek van enkele ternaire stelsels in verband met de oplosbaarheid van geneesmiddelen in glycerine.
T8714: BISSCHOP, LODE. - In en om. Op zwart naar wit.
T8715: BISSCHOP, LODE. - Op zwart naar wit.
T8716: BISSCHOP, LODE. - Inbreng. Een bundel psalmen en geestelijke liederen.
L8390: BISSCHOP, W. - Justus van Effen geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der Letterkunde in de 18e eeuw.
L7082: BISSCHOP, W. EN E. VERWIJS. - Gedichten van Willem van Hildegaersberch vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
T7897: BISSING, VON. - General von Bissing's Testament: A study in German Ideals.
P0048: BITOV, ANDREJ. - Monachovs vlucht, roman. Vertaling Aai Prins.
T7800: BITTER, W.S. - Het wentelend wiel van Indie.
K8426: BITTREMIEUX, C. - P.N. van Eyck.
H1011: BITTREMIEUX, C. - De dichter Jan van Nijlen. Een commentaar.
B8720: BITTREMIEUX, C / M. GILLIAMS / JAN VAN NIJLEN E.A. - Martinus Nijhoff.
Y1927: BIZOT, JEAN-FRANICOIS. - Actuel Nova Press no. 10/11 juillet/Aout 1971.
K0840: BJELOV, VASILI. - Levens. Verhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door Tom Eekman.
L1847: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Boven menschelijke kracht. Een spel in twee deelen. Vertaling Marg. Meijboom. Inleiding van L.S. en een portret van den schrijver.
T6375: [STREUVELS] BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Het bruidslied. Uit het Noorsch vertaald door Stijn Streuvels.
R5361: BJORNSON, BJORNSTJERNE. - Synnove Solbakken. Uit het Noorsch vertaald door M.E. Belpaire.
T7677: VLIEGEND BLAADJE. - Vliegend blaadje: 532: Wie is groot? 533: Wee dien mensch.... 534: Ter elfder ure. 535: Eenzaam en bedroefd. 536: Brief aan eene geplaagde grootmoeder. 537: Gij en uw kind. 538: Een vliegend blaadje. 539: Tel uw zegeningen. 759: Geloof. 808: Tegenwind. door A.W. Bronsveld.
R0111: BLAAUW, HENRIETTE (VERTELD). - Tijl Uilenspiegel. Geillustreerd door Frans van Noorden.
R9864: BLAAUW, A.H. - De Tropische Natuur in schetsen en kleuren.
Y3778: BLAAUW, J. - Een loden hart. Gedichten.
R5383: BLAAUWEN, A.L. DEN E.A. - Art Nouveau Jugendstil Nieuwe Kunst.
Y8635: BLACK SPARROW PRESS. HAAS, J.J.M. DE , H. VAN DER DOES, S. JANSEN, L. STAPPER. - Black Sparrow Press. Overzichtstentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek [Amsterdam].
L8169: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865. De eerste natuurbeschermer. Vertaling Ria Leigh-Loohuizen.
M3196: BLACKWOOD, CAROLINE. - De oude mevrouw Webster. Vertaald door Max Schuchart.
H8974: KWADRAAT-BLAD. - Nu 2 / Now 2. Door W. Sandberg.
H8979: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal I. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
H8981: KWADRAAT-BLAD. - Schrijftaal III. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog.
Y3940: VLIEGEND BLAD. - Vliegend Blad. Nieuws- en Advertentieblad voor Enkhuizen en Omstreken. 1e jaargang 24 Feb. 1892 no. 29. en 24 juli 1892 no. 72.
Y3776: KWADRAAT-BLAD. - Schrijf-taal ii. Dichters en hun handschrift. Moderne poëzie bijeengebracht door Simon Vinkenoog. Een tweede verzameling.
Y3775: KWADRAAT-BLAD. - Voor de blijmoedige is het altijd feest. Dit pamflet verscheen bij de vijftigste verjaardag van Steendrukkerij De Jong.
H9554: KWADRAAT-BLAD. - Topografische analyse van een bedrukt oppervlak. Door Aloisio Magalhaes.
Y6898: BLADEL, GUUS VAN. - Rondom Reve. Portretten en miniaturen rondom Gerard Reve.
T5266: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Serum tegen kanker. H. de Vries: Spaansche Volksliederen. Semper idem. G. Kamphuis: De Piraten. Einde. A. Donker: Rondeel. D.A.M. Binnendijk: Een pantheistisch Dichter. E. de Roos: Russisch Koor. E. van Vriesland: Gedichten. J.H. Eekhout: Charlie Chaplin. C. van Wessem: Kroniek van het proza. Chr. de Graaff: Boekbespreking.
B4967: DE VRIJE BLADEN. - J. Engelman: Aveuglement du coeur. G.A. v. Klinkenberg: De eedgenooten. To be and not to be. De stervende. De terugkomst. De duistere tocht. G. Achterberg: Verzen. Vrouw. D.A.M. Binnendijk: Jan Engelman.
Y2604: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 7e jaargang 1930. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
Y2605: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 6e jaargang 1929. Aflevering: 1 t/m 12. Januari tot December .
Y1395: DE VRIJE BLADEN. - D.A.M. Binnendijk: Een boekje open. H. de Vries: Montserrat. H. van Vorden: Vaarwel wereld. E. de Roos: De nieuwe Vieux-Colombier. A. Donker: De uittocht. H. Marsman: Varia. C.J. Kelk: 'n Dessert. M. ter Braak: Carry van Bruggen Eva.
B7345: DE VRIJE BLADEN. - Albert Helman, De kostbare dood.
B6565: DE VRIJE BLADEN. - H. Marsman: Vera IX. Maurits Dekker: De electrocutie (Slot). J.F. Otten: De zwarte vogel 1.
Y4551: DE VRIJE BLADEN. - De Vrije Bladen. Onafhankelijk maandschrift voor kunst en letteren. 8e jaargang 1931. Aflevering: 1 t/m 7 en 10-11-12.
T5267: DE VRIJE BLADEN. - M. Dekker: De electrocutie I. H. Bruning: Vrouw. G. Achterberg: Verzen. S. Vestdijk: Arabische bezwering. H. Marsman: Vera VII. Alb. Plasschaert: Over het portret (slot). H. Marsman: Aanteekening: De bekroning van Van Schendel. C. van Wessem: Helman, Wij en de literatuur. M. Nijhoff: Verborgen schrijven.
R4103: DE VRIJE BLADEN. - Marsman: Seine-et-Marne. Clean-shaven. Klinkenberg: Midzomernacht. D.A.M.B.: De prijs van Amsterdam. Kroniek III: De Kabbalisten. Helman: Mijn aap schreit I. Doolaard: Pooltocht. Donker: Het kind. Otten: Modern.
T7440: BLADERGROEN, W.F. - Bezetting en... bevrijding. Een aantal impressies in ernst en luim.
T5361: BLADERGROEN, W.F. - Philips tijdens de bezetting. Voorwoord: P.F.S. Otten en F.J. Philips.
W5154: BLAIZOT, CLAUDE (ED.). - Hedendaagse Franse boekbindkunst, enkele stromingen.
B3235: BLAMAN, ANNA. - Kruis of munt.
Y6792: BLAMAN, ANNA. - Droom in oorlogstijd. Verhalen.
Y8448: BLAMAN, ANNA. - De arme student gevolgd door Zonder honger, zonder medelijden.
Y5276: BLAMAN, ANNA. - Krantenknipsels van/over Anna Blaman.
T8647: BLAMAN, ANNA. - De verliezers.
H9155: BLAMAN, ANNA. - De kruisvaarder en Ontmoeting met Selma.
H9491: BLAMAN, ANNA. - Op leven en dood.
B6646: BLANCQUAERT, E. - Vlaamsch Neerlandicus op den uitkijk.
L6070: BLANCQUAERT, E. / C. TAVERNIER-VEREECKEN. - Onder Ndl. Jouw ! en Jouwen schuilt een Gallische Haan.
B2973: BLANCQUAERT, E. - Isidoor Teirlinck als Dialectoloog.
M5069: BLAND, DAVID. - The Illustration of Books.
R5733: BLANKAERT. - Rome wil de baas worden in Nederland.
L7332: BLANKEN, GERARD HENDRIK. - Introduction a une etude du dialecte Grec de Cargese (Corse). Preliminaires, phonetique.
L5843: BLANKEN, G.H. - De muzen bleven in Hellas. Een beschouwing over Griekse poëzie in de postklassieke tijd.
B8398: BLANKENSTEIJN, M. VAN. - Suriname.
B5647: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B5849: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5850: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5851: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B5852: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
T9481: BLANKENSTEIN A.H.G. (RED.). - Ons Technisch Maandblad.
B4381: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines.
L9204: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
H8673: BLANKENSTEIN, J.C. - Binderij machines, hun werking, stelling, bediening.
B4272: BLANKENSTEIN, J.C. - Papiersnijden. Snijjmachine-constructies ter vereenvoudiging van het snijden van papier en andere stoffen.
Y3186: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L2969: BLANKENSTEIN, M. VAN. - Indonesie nu. Nieuwe indrukken.
R1783: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5689: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5688: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5687: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
L5685: BLANKENSTEIN, A.H.G. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de grafische industrie.
B0196: BLAS, JAVIER. - Abstraccion de un joven en el lago.
R5406: BLASING, JOACHIM F.E. - Niederlander und Deutsche uber sich und den Nachbarn. Spiegel der zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen im 19. Jahrhundert?
R1119: BLATCHFORD, ROBERT. - De tooverwinkel. Een onmogelijke roman. Vertaling Henri Polak.
T3204: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3206: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1388: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T3207: BLATCHFORD, ROBERT. - Droevig Engeland. Vertaling van Henri Polak.
T1906: BLAUWKUIP, FLORIS. - De taalbesluiten van Koning Willem I.
T0545: BLECOURT, WILLEM DE. - Het Amazonenleger. Irreguliere genezeressen in Nederland 1850-1930.
Y1068: BLEEK, G. VAN. - Kijkjes om ons in de natuur. Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school.
R9463: BLEEKER, S. - De druif buiten en onder glas.
Y7949: BLEEKER, C.J. - Wat gelooft de mensheid? Wezen en invloed van de grote godsdiensten.
T8869: BLEIJENBERGH, GABY. - Op eigen rafels. [Haiku's].
W6966: BLES, DOP. - In memoriam. Verzen.
M4399: BLES, NOUT. - Bevrijdingsvuur.
R6913: BLES-THURING, J. EN L. DE RIDDER-BLES. - Eet eens wat anders.
B6364: BLIGH, WILLIAM. - The Mutiny on Board H.M.S. Bounty 1789.
B3632: BLIJSTRA, R. - De nuttelozen.
K8412: BLIJSTRA, R. - Graphische voorstelling.
K3658: BLIJSTRA, R. - Voorspel en voorspelling. Nederlandse Science Fiction van Mr. W. Bilderdijk tot Harry Mulisch en Raoul Chapkis.
H6069: BLIJSTRA, R. - Gericht tot zelfbehoud.
M4821: BLIJSTRA, R. - Anaxagoras.
K0787: BLIJSTRA, R. - Haaien voor Nabatoe.
B3545: BLIJSTRA, R. - Van de vissen uit heb ik geen leven.
Y8020: BLIJSTRA, R. - Mislukte isolatie.
K8664: BLINDER, ODA. - Verzamelde stilte. Proza en gedichten. Nawoord Luc Tournier.
Y2582: BLINK, H. (RED.). - Vragen van den Dag. Populair Wetenschappelijk Tijdschrift. 13 e jaargang aflevering 3. / 16e jaargang aflevering 1.
L3473: BLINK, J.G. - Jeugdgedichten.
K3969: BLISS, CAREY S. - Some Aspects of Seventeenth Century English Printing with Special Reference to Joseph Moxon. Introduction by Ward Ritchie.
H3267: BLISS, CAREY S.(INTR.). - A pair on printing: Atkyns' The original and growth of printing, William Caslon and the first English type specimen book. Reproduced in facsimile with introductions.
B5941: BLIXEN, KAREN. - Een lied van Afrika. (Out of Africa). Vertaling Ruth Wolf.
W9841: BLOCH, DON. - Hechtingen, roman. Vertaald door Marine Vosmaer.
Y2323: BLOCK, LUT DE. - Een tijdelijk onderdak. Gedichten.
B6564: [DEPREZ, A.] BLOCKMANS, A. E.A. (RED.). - Huldenummer Prof. Dr. Ada Deprez aangeboden bij haar zestigste verjaardag.
W7002: BLOEM, MARJA. - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen / Current events.
H8149: BLOEM, J.C. - Verzamelde gedichten.
H3082: BLOEM, MARION. - Geen gewoon Indisch meisje.
R9543: BLOEM, M. / H. BRUSSELMANS / J. DONKERS / M. SAUWER. - De tiende deur.
H8203: BLOEM, J.C. - Avond. Gedichten.
T2906: BLOEM, J.C. - Aphorismen.
T2905: BLOEM, J.C. - Terugblik op de afgelegde weg.
W7703: BLOEM, REIN. - Part en deel, gekozen gedichten.
R7894: BLOEM, J.C. - Aforismen.
W4534: BLOEM, REIN / R.A. CORNETS DE GROOT / RENE GYSEN E.A. - In gesprek met Hugo Raes.
B0624: BLOEM, J.C. - Sintels.
B1461: BLOEM, J.C. - Verzamelde beschouwingen.
M2646: BLOEM, MARION. - Lange reizen korte liefdes.
T7643: BLOEM, IDE. - Richtlijnen voor saneering van het bouwvak.
K4751: BLOEM, J.C. / PIERRE H. DUBOIS / JAC. VAN HATTUM. - Essays over Leopold door....
B3263: BLOEM, MARION. - Voor altijd moeder.
L6478: BLOEM, J.C. - Afscheid.
Y6835: BLOEM, J.C. / H. MARSMAN E.A. - Utrecht, zo moet mijn stad wel zijn. Gemengde Domstad gedichten. Toegelicht door Guus Soteman. Litho's en schetsen van Jeroen Hermkens.
Y7236: BLOEM, J.C. - Over het verlangen.
Y0737: BLOEM, H. E.A. - BEKNOPT AFRIKAANS-NEDERLANDS WOORDENBOEK.
R3743: BLOEM, J.C. - Poetica.
Y6147: BLOEM, MARION. - Meisjes vechten niet.
W9030: BLOEM, MARION. - De leugen van de kaketoe.
R4214: BLOEM, MARION. - Geen Requiem. Gedicht, gescheven en voorgelezen door Marion Bloem t.g.v. de nationale Herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag op 15 augustus 2009.
R8070: BLOEM, J.C. E.A. EN WIM KOSTER. - Wonen in gedichten. J.J. Slauerhoff, Ellen Warmond, J.C. Bloem, Gerrit Achterberg, C. Buddingh' en M. Nijhoff.
R3746: BLOEM, J.C. - Doorschenen wolkenranden. Keuze uit eigen werk.
M3122: BLOEM, J.C. - Ongewild archief.
K3121: BLOEM, REIN. - Jan Siebelink. Informatie.
Y4914: BLOEMBERGEN, MARIEKE (ED.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de Wereldtentoonstellingen 1883- 1931.
R7605: BLOEMENCORSO. - Officieel Programma van het Bloemencorso, te houden op Zaterdag 10 september 1898, des namiddags te 1 1/2 uur.
T3572: BLOEMENDAAL, NICO. - De wegwyzer.
T7442: BLOEMGARTEN, SALVADOR E. - Henri Polak. Sociaal Democraat 1868-1943.
L4345: BLOEMHOF, FEDDE. - Het vraagstuk der bewuste geboortebeperking. Een onderzoek naar het standpunt van de protestants-christelijke ethiek inzake het toepassen van anticonceptie in verband met de veranderende maatschappelijke omstandigheden.
Y2918: BLOGG, S.E. - Lehrreiche Erzahlungen und Anekdoten gesammelt aus dem Talmud, den Medraschim und anderen judischen Schriften.
B5466: BLOK, P.J. & J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. / Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
L3876: BLOK, W. / W.M.H. HUMMELEN (EDS.). - Onbekende fragmenten uit de nalatenschap van P.C. Boutens. / De relevantie van logische operatoren voor de analyse van temporele bepalingen. / Passieve zinnen en het geimpliceerd logisch subject. / Typen van toneelinrichting bij de rederijkers.
R7621: BLOK, P.R. - Neen, Huizinga, Niet: In de schaduwen van morgen. Maar: In het licht van den komende dag. Eenige opmerkingen naar aanleiding van Huizinga's "In de schaduwen van morgen".
L0539: BLOK, N. - Lord Mansfield en Lord Denning. (Twee meesters van de Common Law).
R1418: BLOK, P.J. EN N. JAPIKSE. - Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde. Registers op de 1e - 4e reeks.
K3964: BLOK, H.W. / J.H. DONNER / A. VAN DER VEEN E.A. - M.J. Visser 65 jaar.
L8560: BLOK, W. - P.C. Boutens en de nalatenschap van Andries de Hoghe.
R7880: BLOK, W. EN K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-Romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
L6390: BLOK, P.J. - Levensbericht van Robert Fruin. Met bibliographische overzicht bewerkt door Louis D. Petit.
W0699: BLOK, F.F. - Nicolaas Heinsius in dienst van Christina van Zweden.
L7364: BLOK, P.J. EN J. ZIEHEN. - Geschichtschreibung in Holland. Beigegeben ist: Die Geschichte der Niederlande in Deutschland.
L5312: BLOK, BASTIAAN M. - Romantisches in F. Schlegels Trauerspiel Alarcos.
R3102: BLOKKER, JAN, JAN BLOKKER JR. EN BAS BLOKKER. - Nederland in twaalf moorden. Niets zo veranderlijk als onze identiteit.
R3558: BLOKKER, NIC. E.A. - Remonstrantsch Gereformeerde Gemeente te Utrecht 1632-1932. Iets uit het leven der gemeente.
H8326: BLOKKER, JAN. - Feestrede, uitgesproken ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Harry Mulisch.
W9529: BLOKKER, JAN. - De kwadratuur van de kwatta-reep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
W0507: BLOKKER JR., JAN. - Kind.
K6091: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
K2198: BLOKKER, JAN. - Ferme jongens. Een wie is wie voor beginners.
T3316: BLOKKER, W.A. - Het Socialisme. Uiteenzetting en Bestrijding.
L9817: BLOKKER, JAN. - Niets aan de hand. De Wereld ten tijde van P. de Jong en J. Luns.
H1391: BLOKKER, JAN. - Kwaliteit staat er boven.
H8310: BLOKKER, JAN. - De kroon en de mestvork. Enige opmerkingen over de pers en haar vrijheden. Rede, uitgesproken op 5 maart 1992 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
C1326: BLOKKER, JAN. - Het eeuwige examen.
H9493: BLOKKER, JAN. - Ga direct naar de gevangenis ga niet langs af.
R5373: BLOKKER, J.A. - Sejour.
B9353: BLOKKER, JAN. - Als de dag van gisteren.
H9495: BLOKKER, JAN. - Altijd is kortjakje ziek.
H9494: BLOKKER, JAN. - Ben ik eigenlijk wel links genoeg?
W6548: BLOKKER, JAN. - Afscheid van televisieland.
W6877: BLOKKER, JAN. - De wond'ren werden woord en dreven verder. Honderd jaar informatie in Nederland 1889-1989.
L4736: BLOKKER, J., K. FENS E.A. - Elfde Laurens Jansz Costerprijs 1999 verleend aan Kees Fens.
M4008: BLOKLAND, HERBER. - Afscheid zwart op wit.
B6113: BLOKLAND, FRANK. (ED.). - Letters] & techniek. Voorwoord Huib van Krimpen.
Y3114: BLOKLAND, KEES. - Aardse zaken. Gedichten. Famke Hajonides: tekeningen.
Y0434: BLOKLAND, ADRIAAN EN LOUIS DAVIDS. - Een beetje links en een beetje rechts. Coupletten. Zang en piano.
R2757: BLOKNOOT. - Ik heb mijzelf in woorden weggeven. K. Heeroma als literator. Themanummer over K. Heeroma onder redaktie van Dirk Zwart.
Y3012: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
Y3013: PISUISSE & BLOKZIJL. - Chansons Internationales. Repertoire Pisuisse & Blokzijl.
K3975: BLOKZIJL, MAX. - Landverraders. Voorwoord N. Oosterbaan.
H8704: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te laat is.
T9205: BLOKZIJL, MAX EN MANNA DE WIJS-MOUTON. - Het Taschje. (Meisje wat heb jij daar in je taschje?) Tekst en muziek.
T0625: BLOKZIJL, MAX. - Hans Hedding en zijn Wonderlijke Secretaris of Hoe een Hollandsche Jongen in het Buitenland beroemd werd.
M5216: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die partij koos. Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
K7592: BLOM, AD VAN DER. - 't Is mijn schuld niet, dat ik arm ben... Sociale tegenstelling in de Nederlandse grafiek uit de negentiende eeuw.
Y6656: BLOM, LILIAN. - De tuinkamer.
R3171: BLOM, LILIAN. - Strijkend licht.
T0453: BLOM, WILLEM E. - Inter alia.
T4316: BLOM, D. VAN EN R. KUYPER. - Inzake Marx. Polemiek tusschen D. van Blom en R. Kuyper.
Y6164: BLOM, ONNO. - Jeugdzonde. Dichters en schrijvers over hun allereeste gedicht.
L5047: BLOM, JOANNES W.S. - De typische getallen bij Homeros en Herodotos. I. Triaden, Hebdomaden en Enneaden.
Y3283: BLOM, EDY & MICHIEL POST VAN DER MOLEN. - PIP en zijn bal.
K0242: BLOM, ONNO. - Zolang de voorraad strekt. De literaire Boekenweekgeschenken 1984-2000. Gevolgd door een overzicht van alle Boekenweekgeschenken sinds 1932.
Y7034: BLOM, ONNO. - Het litteken van de dood. De biografie van Jan Wolkers.
R4610: BLOM, JOHAN C.H. - De muiterij op de Zeven Provincien, reactie en gevolgen in Nederland.
R0793: BLOM, GOSSE. - Repertoarium fan Egodokuminten oangeande Fryslan.
Y0067: BLOMBERG, W,C. - Woontoestand en woonwensen van 3009 alleenstaande vrouwen in Amsterdam.
Y6525: BLOND, AUBREY LE. - Avonturen in de bergen. Met 16 autotypieen.
Y2353: BLONDEAU, THOMAS. - Mijn beste gedicht dat u nooit zult lezen.
T4725: BLONDEL, MARTIEN. - Die Swaere noodt. Kroniek van een belegerde stad.
R1096: [BAUDELAIRE] BLONDIN, A. ET AL. - Genie en wereld: Baudelaire.
Y1423: BLONK, A. EN J.P. KRUIJT. - De besteding van de vrije tijd door de Nederlandse Arbeiders. Uitkomsten van een enquete onder 621 Arbeiders.
B8043: BLONTROCK, ALBERT. - Vlaamsche Letterkundige Gids 1941.
T6225: BLOYS VAN TRESLONG, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau tentoonstelling te Weltevreden, 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. [samengest. door P.C. Bloys van Treslong]. Twee delen.
B2552: BLUF. - Bluf! Nieuw-hilistisch Amokdams Weekblad. Nrs. 1-190. Mist nr 28. Mooie set.
B5711: BLUFF. - Bluff. Woorden en daden van Woodrow Wilson, President der Vereenigde Staten van Amerika.
L2986: BLUHM, ELGER. - Eine Postzeitung aus dem Dreizigjahrigen Kriege. Zur Fruhgeschichte der Bremer Presse.
R1503: BLUM, RUDOLF. - Vor- und Fruhgeschichte der nationalen Allgemeinbibliographie.
T5145: BLUM, OSCAR. - Trümmerfeld Europa. Ein Brevier für jedermann.
R6720: BLUM, ISABELLA. - Tien beroemde vrouwen.
R8197: BLUM, LEON. - Dagboek 1940.
K7222: BLUMENTHAL, JOSEPH. - The printed book in America.
B6074: BLUMENTHAL, ERIK. - Schulschriften der verschiedenen Lander.
T6012: BLUMENTRITT, F. - Koningin Wilhelmina Wals voor klavier gecomponeerd door F. Blumentritt.
R4560: BLUMLEIN, CARL (ED.). - Die Floia und andere deutsche Maccaronische Gedichte.
K4828: BLUNT, WILFRID. - In praise of Italic. Catalogue of an exhibition arranged for The National Book League.
Y4652: BLUSSE LE JEUNE, ABRAHAM. - Dictionnaire portatif, Francois et Hollandois et Hollandais et Francois. Seconde partie: le Hollandois et le Francois.
T0774: BOAS, HENRI HERMAN. - De rechten der Verzekerden krachtens de Ongevallenwet 1901.
M8457: BOASSON, CHARLES. - In a Dutch looking-glass.
Y5011: BOAZ, SANDER. - Een Vlaming op Sumatra. Een subjectief reisverslag.
K6392: BOBROWSKI, JOHANNES. - Levins molen, 34 uitspraken over mijn grootvader. Vertaling J. Polak-Siliava.
T8887: BOBROWSKI, JOHANNES. - Het muizenfeest en andere verhalen.
T4224: BOCCACCIO, GIOVANNI. - De minnaar in het wijnvat en andere erotische verhalen.
Y8267: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Vertaling J.A. Santfort. Los deel. 8ste tot laatste dag.
B9467: BOCCACCIO, GIOVANNI DI. - De Decamerone. Twintig verhalen. Vertaling J.A. Sandfort.
B2325: BOCK, FR. UND M. WILLEMSEN. - Die mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschake zu Maestricht, aufbewahrt in den ehemaligen Stiftskirchen des h. Servatius und Unserer Lieben Frau daselbst, archaeologisch und historisch beschrieben und durch 66 Holzschnitte erlautert.
K4265: BOCK, EUGEEN DE. - Nu hoort, ik zal een nieuwe zang beginnen. Bekende en minder bekende verzen uit de rederijkerstijd.
K3534: BOCK, EUG. DE. - Het Nederlandse Boek. Overzicht van zijn geschiedenis.
B5679: BOCK, DENNIS. - De tuin van as. Vertaling Marijke Versluys.
L0275: BOCK, EUG. DE. - Hendrik Conscience zijn persoon en zijn werk.
M5079: BOCK, EUG. DE. - Beknopte geschiedenis van de Boekhandel in de Nederlanden.
Y8677: BOCK, EUGEEN DE. - Huldenummer Eugene de Bock. Nu Nog.
R2428: BOCK, EUGENE DE. - Een uitgever herinnert zich.
R4379: BOCKWINKEL, H.B.A. - De vereenvoudigde spelling. (Overdruk uit: Kollege integraalrekening). Een verdediging van de in dat boek gebruikte spelling.
B0193: BOCKWITZ, HANS H. - Erinnerung an Hugo Steiner-Prag.
T8506: BODAR, ANTOINE. - Gezellin van de stilte.
T0602: BODART, ROGER / MARC GALLE / GARMT STUIVELING. - Literaire Gids van Belgie, Nederland en Limburg.
K3056: BODDAERT, JORIS. - Boekhandel Donner 1912-1992.
B8403: BODDAERT, MARIE. - Frans en het geheim. Een verhaal uit den laatsten tijd der Fransche overheersching. Geillustreerd door O. Geerling.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

10/27