Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
H9141: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Eduard Verkade en het toneel.
P0230: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Reederij Waterman.
L0540: WOUDE, S. VAN DER. - Een keurige wetenschap.
L4681: WOUDE, SAPE VAN DER. - Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver.
B3287: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De naamgeving. Een verhaal.
B4800: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Arnhem. Betwiste stad.
B6204: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Een groene lantaarn.
R2949: [HAAN, W. DE]. WOUDE, G.J. VAN DER. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
T0832: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Goud en andere vertellingen.
T9323: WOUDE, H. VAN DER. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
T5459: WOUDE, TH. W. V.D. (BIBLIOTHECARIS). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
L5138: WOUDEN-VELDKAMP, JOHANNA M. VAN. - Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie.
K1773: WOUDT, KLAAS. - De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming.
Y0417: WOUDT, K. - Over de vormgeving van boeken. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
R6290: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid.
R6286: WOUTERS, D. - Bittere pillen. Satirische liederen.
R6294: WOUTERS, D. - Van avontuur en minne. Romancen en balladen.
T1987: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
B1966: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
R7159: WOUTERS, D. (VERZ. EN INGEL.). - Na veertig jaar. Documents-humains. Zuid-Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
B0024: WOUTERS, D. - Het blakend minnevier.
R6291: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
R6288: WOUTERS, D. - De tranenkruik. Sentimentele liederen.
R6287: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
K2118: WOUTERS, HERMAN EN HUGO RAES. - Verhalen uit de Stille Zuidzee.
R6284: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. (VERZ. EN INGEL.). - Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
K5038: WRAY, JOHN. - De rechterhand van de slaap. Vertaling Guus Houtzager.
L6743: WREDE, WILHELMINE LUISE. - Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.).
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
W8265: WRIGHT, LOUIS B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
M3340: WRIGHT, LOUIS B. AND GORDON N. RAY. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
L0268: WRIGHT, RICHARD. - Acht mannen. Vertaling Margrit de Sablonniere.
T9817: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
T7685: WRIGHT, ADA. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
B2989: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
Y4088: WROKOMAN. - Wrokoman. Orgaan van de Loson, Strijdorganisatie van Surinamers in Nederland Lidorganisatie van het Demokraties Volksfront. 3e jaargang 1976 Nr. 10.
B6114: WROLSTAD, MERALD E. (ED.). - Visible Language.
L3387: WULF, M. DE. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
K4149: WULMS, GUIDO. - Jean Anouilh.
Y1640: WULP, F.M. VAN DER. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
B1580: WUMKES, DIRK AIJELT. - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
T9182: WUNDERLICH, W.F.H. - De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, HANS UND KARL KROHNKE. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
H4195: WUSTEN, H. VAN DER. - Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie.
H4440: WUTHENOW, RALPH-RAINER. - Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
Y3609: WYBRANDS, C.N. - Het Amsterdamsche Tooneel 1617 - 1772.
W0312: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'N keur uit sy gedigte.
L4047: WYN, HENRIK VAN. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
R4293: WYSS, ARTHUR. - Ein deutscher Cisianus für das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg.
R5552: WYTHOFF, HENRIETTE. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
M4162: XUAN, TU CAO. - En traag vloeit de rivier. Vertaling B. de Lange.
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
M4161: YAHP, BERTH. - De drift van de krokodil. Vertaling H. Richard-Nutbey.
L7854: YASUDA, HIRONORI. - Pattern's 21.
R2211: YATES, PAULA. - Blondes. A history from their earliest roots.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
B1468: YEATS, WILLIAM BUTLER. - De Gravin Catelene.
T8674: YEATS, W.B. - Geef nooit het hele hart. Vertaald door Jan Eijkelboom. Aangevuld met drie vertalingen van A. Roland Holst.
L2965: YEMNI, SADIK. - De amulet. Vertaling Cees Priem.
B3331: YOCARINI, TITUS. - Vak in beweging. Grafische ontwerpers en hun organisatie.
L3300: CHRISTIE'S NEW YORK. - An important private collection of works by Yves Tanguy. Thursday, 10 May 2001.
L3301: CHRISTIE'S NEW YORK. - The collection of Victor and Sally Ganz. Monday, November 10, 1997.
B4927: SOTHEBY'S NEW YORK. - Higly Important Hebrew Books and Manuscripts.
B4931: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe.
M6503: [GILL], YORKE, MALCOLM. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
P1078: YOUNG, GAVIN. - Het kielzog. Een reis naar Indonesie. Vertaling Tinke Davids.
R0931: YOUNG, ELIZABETH. - Eerlijk is eerlijk. Vertaling.
R5285: YOUNGER, ROBERT. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
B2072: YOURCENAR, MARGUERITE. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Vertaling Ton van der Stap.
K9145: YOURCENAR, MARGUERITE. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
B2067: YOURCENAR, MARGUERITE. - Mishima of Het visioen van de leegte. Vertaald door Greetje van den Bergh.
H1952: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
M5426: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
H9101: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
K9147: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaald door Jenny Tuin.
B2066: YOURCENAR, MARGUERITE. - Onder voorbehoud. Essays. Vertaling F.C. van de Bilt.
B3149: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
K9148: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B2010: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
R3240: YPEREN, R. VAN. - De Nederlandse militaire muziek.
K1742: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje.
L3733: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje. Met een nawoord van Dirk de Geest.
T9001: YPES, CATHARINA (VERT.). - Olijven en zilveren populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door Giacomo Prampolini.
T0555: YPES, CATHARINA. - Legende van Sint-Franciscus.
B5594: YPES, CATHARINA. - Petrarca in de Nederlandse Letterkunde.
R8429: YPMA, Y.N. - Kroniek van het Friese Verzet.
M3573: YPSILON. - Twintig eeuwen na Bethlehem.
L8004: YSSELSTEYN, NICOLAAS JAN VAN. - Over den invloed van de kerkelijke wetgeving der middeleeuwen of Den regtstoestand van Nederland.
T4087: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Geschiedenis der tapijtweverijen in de Noordelijke Nederlanden. Bijdrage tot de geschiedenis der kunstnijverheid. Met 202 afbeeldingen en 140 afbeeldingen van merken.
H9703: YU, LI. - You Poe Toean of de omzwerving van de student van het late avonduur een moraliserende zeden uit de 17e eeuw. Vertaling Peter de Jong.
L9466: ZAAL, WIM. - Nooit van gehoord. Twaalf stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
R4373: ZAAL, J.W.B. - A Lei Francesca (Sainte Foy, v. 20). Etude sur les chansons de Saints Gallo-Romanes du XIe siecle.
M5825: ZAAL, WIM. - Een tik van Italie. Reisverhalen.
K2890: ZAAL, WIM. - Geheime gedichten die niemand kent maar die toch gezien mogen worden. Gekozen door....
H8265: ZAAL, WIM. - Gods onkruid. Nederlandse sekten en messiassen.
K3447: ZAAL, WIM. - Nooit van gehoord. Stiefkinderen van de Nederlandse beschaving.
K0624: ZAAL, WIM. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de negentiende eeuw in de Lage Landen.
K9000: ZAAL, WIM. - Vloekjes bij de thee. Een reportage over de vorige eeuw in Nederland.
L9564: ZAAL, WIM. - Aan de rol met Sisyfus. Divagatien en consideratien.
L9311: ZAAL, WIM. - Pleidooi voor gehangenen. Onze achttiende en negentiende-eeuwse letteren.
L9694: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
L9814: ZAAL, WIM. - Verhalen van man tot man.
T1486: ZAAL, WIM. (ED.). - Verhalen rond 1900. Oorspronkelijk werk uit de periode 1885-1915.
T8401: ZAAL, WIM (ED.). - Een leeuw is eigenlijk iemand. Nederlandstalige dierenpoëzie.
T8542: ZAAL, WIM. - Engelenzang en andere gedichten.
H9414: ZAALBERG, C.A. - Uit Hoofts lyriek. Verzameld en toegelicht door ....
R5546: ZAALBERG, C.A. - Hooft als pleitbezorger voor Menelaus.
Y4020: GEMEENTEBLAD ZAANDAM. - Goedkoop Gemeenteblad Zaandam (De 7000). 4e jaargang nr. 17. donderdag 19 April 1923.
T9777: EEN OUDE ZAANKANTER. - Zes man in den trein! of de Avonturen van de Zaandamsche Bedrijvencommissie op haar reis naar het hooge Noorden onder leiding van het Kamerlid J. E. W. Duijs.
Y3254: DE ZAANLANDER. - De Zaanlander. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 3 September 1898. T.g.v. het Kroningsfeest.
H0734: ZACHARIAS, GERHARD. - Satanskult und Schwarze Messe. Ein Beitrag zur Phanomenologie der Religion.
H8717: ZACZEK, IAIN. - Art Deco. Introduction by Mike O'Mahoney.
R1738: ZADEK, PETER EN JOHANNES GRUTZKE. - Lulu eine deutsche Frau (frei nach Wedekind).
Y2258: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - Het ei van Fabergé.
T6985: ZADELHOFF, JAN VAN. - Is gewapende landsverdediging mogelijk? Op voor ontwapening.
T6984: ZADELHOFF, JAN VAN. - Tegen de vlootversterking. Weg met het vlootplan.
T6983: ZADELHOFF, JAN VAN. - Weg met de landsverdediging! Ontwapening.
R0918: ZADELHOFF, WILLEM VAN. - Holle haven.
T6994: ZADELHOFF, JAN VAN. - Het gifgassengevaar en de ontwapening. Rede uitgesproken voor de V.A.R.A. op zondagochtend 26 mei 1929.
L7283: ZAFON, CARLOS RUIZ. - De schaduw van de wind. Vertaald uit het Spaans door Nelleke Geel.
R9831: ZAHN, ERNST. - Menschen (Een verhaal uit de Alpen) Vertaling door Annie de Graaff.
L2350: ZAHN, ERNEST. - Op weg naar een industriele cultuur.
Y2597: ZAHN, ERNST / LEO TOLSTOY / R.L. STEVENSON. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland. / De Sneeuwstorm. Linnenmeter. / Twee Huzaren. / De verkeerde kist. Vertaling G. van Uildriks.
R9839: ZAHN, ERNST. - Levensstrijd. Een roman uit het hoogland.
T9185: ZAHN, ERNST.E.A. - Menschen. (Een verhaal uit de alpen). Graaf Leo Tolstoj: De Jonge Landheer. Ernst Zahn: Onderstroom. Lanoe Falconer: De geheimzinnige Gouvernante. I. Zangwill: Het groote geheim van Bow.
T6816: ZAHN JR., G.P. - De geschiedenis der verlichting van Amsterdam.
R4275: MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN. - Beroepeninventarisatie. Deel XVII. Grafische arbeiders en boekbinders.
T6466: K. EN K. MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. - Over de voorgeschiedenis van den Oorlog met Italie.
M6081: ZAMEENZAD, ADAM. - Cyrus Cyrus. Vertaald door Frank Dixhoorn.
L9451: ZAMJATIN, JEVGENIJ. - Teken van leven. Keuze en nawoord C.J. Pouw. Vertaling C.J. Pouw en Wilfred Smid.
R6759: ZAND, THIJS VAN 'T. - Overgave. Een jeugdherinnering. Pentekeningen Jos van der Zee.
Y0395: ZANDBERGEN, BOUKJE. - Uit het hart geschreven... Leven en werk van Cornelie Noordwal.
R6824: ZANDEN, JAN LUITEN VAN. - De timmerman, de boekdrukker en het ontstaan van de Europese kenniseconomie. Over de prijs en het aanbod van kennis voor de Industriele Revolutie.
T2049: ZANDEN, L. VAN DER. - Kerk en Nationaal-Socialisme.
H2594: ZANDSTRA, EVERT. - Twaalf mannen van de vrouwe Jacoba.
L1464: ZANDWIJK, NELLEKE. - De dag van de jas.
M0245: ZANGER, JAN F. DE. - Een gat in mijn plusfour.
T0939: ZANGWILL, J. - Droomers van het Ghetto. Vertaling B. Canter. Drie delen.
R9827: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
R9359: ZANGWILL, I. - Het groote geheim van Bow. Vertaling van J. Kuylman.
T7242: ZANTEN, REIN VAN. [=KEES VAN BRUGGEN]. - De liefde van Eugenius Berg.
Y1409: ZANTKUIJL, H.J. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad.
K1571: ZAPF, HERMANN. - Kalligrafie, drukletters en typografische verzorging, letterontwerpen voor fotozetsystemen.
H8803: ZAPF, HERMANN. - Schrift und Buch in der Welt von morgen.
H6700: ZAPF, HERMANN/JOHN DREYFUS. - Classical typography in the computer age. Papers presented at a Clark Library Seminar 27 February 1988. With an introduction by John Bidwell.
T0771: ZATZIKHOVEN, ULRICH VON. - Lanzelet. A Romance of Lancelot. Translated from the Middle High German by Kenneth G.T. Webster.
Y0218: ZAVATTERO, DOMENICO. - Il Pudore.
R7739: ZEE, DAAN VAN DER. - Het Christen-Socialisme.
R7473: ZEE, D. VAN DER. - De pensioenen taboe!
B4763: ZEE, DAAN VAN DER. - Godsonteering. Roman uit de Christelijke wereld.
B4834: ZEE, SYTZE VAN DER. - De overkant. Mijn jaren bij Het Parool.
R8437: ZEE, F.J. DE. - Dounsjende Michjes. Koartswilige rymkes.
Y0525: ZEE, DAAN VAN DER. - Daarom Christen-Socialist! (ter overpeinzing voor rechtzinnige christenen).
T3257: ZEE, DAAN VAN DER. - Waarom Christen-Socialist? De Religieuze grond van het Christen-Socialisme. (een rede).
T4974: ZEE, DAAN VAN DER. - Christen-socialisme en Klassenstrijd.
H7025: ZEE, NANDA VAN DER. - De kamergenoot van Anne Frank.
T4381: ZEE, DAAN VAN DER. - Wat nu? Een ernstig woord tot de mannen en vrouwen van Nederland.
R7095: ZEE, SJOUKE DE. - Piter Jelles ut in fraechpetear mei him sels.
T6796: ZEEGERS, L.TH. - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam. Met [4] platen en Kaart. Goekoope uitgave.
Y3098: ZEEGERS, M. - Seksuele delinquenten. Forensisch-psychiatrisch onderzoek.
R7016: ZEEGERS, L.TH. - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
H0021: ZEEGERS, M. - Seksuele delinquenten. Forensisch-psychiatrisch onderzoek.
R8390: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: De Westkappelsche dijk, door H. van Gelderen Zeeland van 1813 tot 1913, vergelijkende schets door W. Polman Kruseman, secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
R8389: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Hayman. Het ontstaan van de ordonnantie op de scholen van 1591 te Middelbrug. Het Zwarte monnikenhuis. De veranderingen in den mond van de Westerschelde van het begin der 16e eeuw tot omstreeks 1800. Een en ander over den Oost-Hinkelenpolder. Jacob en Johanna Hobius, twee Brouwershavense dichters.
R8388: ARCHIEF ZEELAND. - Inhoud: Het Kruiningsche Dialect II. Het Album Amicorum van Petrus Hondius 1578-1621. Speurtocht tusschen de bladen van het Album Amicorum van Petrus Hondius. De aanbieding der Nehalenniabeelden van Domburg aan het Rijk in 1809.
T3037: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
B3150: ZEEMAN, JAN. - Zo schrijf je 'n Calligrafie.
B6588: ZEEMAN, H. - George Christiaan Frederik Leopold I. Koning der Belgen, Prins van Saksen-Coburg-Saalfeld. Geschetst, Bij den aanvang van H.D. 75 jarigen leeftijd, in zijn karakter als mensch en in zijn bestuur als Koning.
T3038: [VONDEL] ZEEMAN, H. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
Y2234: ZEEMAN, MICHAEL. - Nog houdt het schip zich recht. Verzamelde gedichten. Bezorgd en ingeleid door Maarten Doorman.
T9281: ZEEUW, A.B. DE. - Het Onderwijs in goede banen. Een verdediging voor de Raadsverkiezingen 1935 van de eisen inzake de onderwijs paragraaf van het Crisis-program.
L7325: ZEEUW, H. VAN DER EN G.J. VAN DER LEK. (ED.). - Nederlandsche bibliographie. Maandblad voor boekenvrienden. Jaargang 76, 1931.
T4644: ZEEUW J. GZN., P. DE. - Onze Koningin. Het leven onzer geliefde vorstin a.d. Hollandsche jongens en meisjes verhaald. 1880 - 31 augustus - 1930.
Y1940: ZEEUW, H. VAN DER EN G.J. VAN DER LEK. (ED.). - Nederlandsche bibliographie. Maandblad voor boekenvrienden. Jaargang 78, 1933.
T2253: ZEEUW J.GZN., P. DE. - Onze scholen en het verzet. De strijd onzer Christelijke Scholen tegen het Duitse Nationaal-Socialisme in de jaren 1940-1945.
Y1939: ZEEUW, H. VAN DER EN G.J. VAN DER LEK. (ED.). - Nederlandsche bibliographie. Maandblad voor boekenvrienden. Jaargang 77, 1932.
L2520: ZEGGELEN, MARIE VAN. - Een broederdienst uit 1815.
L6088: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Stekjes uit den vreemde. / Sprokkels.
B7402: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Vrolijke schetsen.
B8170: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Dichtwerken van W.J. van Zeggelen. Volledige uitgave, [met levensschets door Arnold Ising].
Y3779: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Luimige verhalen.
Y3427: ZEGGELEN, W.J. VAN EN A. ISING. - Groot Nederlandsch prentenboek met zevenhonderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien, die heel knap zijn en die nog niemendal weten, die nog spelen en die niet meer spelen, en voor alle andere groote en kleine kinderen
T3167: ZEGGELEN, W.J. EN A. ISING. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek met vele honderden houtgravuren. Nuttig en onderhoudend allerlei.
Y0136: DE WAAR-ZEGGER - De Waar-zegger nr. 1.
B2355: ZEIJ, JAC. J. - De internationale bidweek van 18 tot 25 januari.
R1310: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: III. Oranjeklanken.
R0604: [VONDEL] ZEIJ, JAC. J. - Vondel voor allen: 1. Jezus lijden beschouwd en beschreven door Joost van den Vondel.
B6969: ZEIJST, RUGER VAN. - Varianten. Gedichten.
R2159: WIENER ZEITUNG. - Jubilaums-Festnummer der kaiserlichten Wiener Zeitung 8. August 1703-1903. Beilage zur kaiserlichten Wiener Zeitung vom 8. august 1903.
H4825: ZEKERT, OTTO. - Paracelsus. Europaer im 16. Jahrhundert.
T6896: ZELANDUS [= BELLAMY, JACOBUS]. - Vaderlandsche gezangen.
R7551: ZELDENRUST, LEO. - Verloren karakteristiek van Rotterdam. Teekeningen van Leo Zeldenrust.
B3295: ZELDENTHUIS, JAN J. - Het zingende lied. Verzen.
T1171: ZELDENTHUIS, JAN J. - Brekende wolken. Gedichten.
L3347: ZELL, TH. - Waar en Onwaar. Volksgeloof en Dierenwereld. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit.
L9419: ZELLER, BERNHARD. - Hermann Hesse in woord en beeld.
W5819: ZEMAN, Z.A.B. - De propaganda van de nazi's.
T7504: ZENO, P. - Newman's leer over het menselijk denken. Inleiding op Newman's grammar of assent en zijn psychologische ontdekking: de illatieve zin.
R9517: ZERNIKE, ELISABETH. - Een sprookje.
C1786: ZERNIKE, ELISABETH. - Bruidstijd.
P1995: ZERNIKE, ELISABETH. - David Drenth.
H1849: ZERNIKE, ELISABETH. - De erfenis. Novelle.
W8095: ZERNIKE, ELISABETH. - De schaatsentocht.
W6187: ZERNIKE, ELISABETH. - Dralend afscheid.
L2230: ZERNIKE, ELISABETH. - Zondebok.
R9182: ZERNIKE, ELISABETH. - Het eerste licht.
T1172: ZERNIKE, ELISABETH. - Het eerste licht.
K2763: ZERNIKE, ELISABETH. - Herman Robbers als romanschrijver. Gevolgd door een volledige bibliographie door P.H. Muller.
K7453: ZERVOS, CHRISTIAN. - Domela. Arte plastico y arquitectura en Holanda.
K9316: ZEVECOTE'S, JACOB VAN. - Nederduytsche dichten (1626-1638).
R8402: ZEVENBERGEN, CORNELIS. - Enkele opmerkingen over het gemengde, publiek-private bedrijf.
Y0958: ZEYDE, MARIE H. VAN DER. - Hadewijch. Een studie over de mens en de schrijfster.
T8646: ZEYDE, M.H. VAN DER. - De wereld van het vers. Over het werk van Ida Gerhardt.
W3132: ZHANG , JIE. - Eethuisje in Amerika. Vertaald door Rint Sybesma.
L6794: ZIEHEN, TH. - Das Seelenleben der Jungendlichten.
T9822: ZIEHEN, TH. - Over de werking van den Alcohol op Hersenen en Ruggemerg.
L3738: ZIELENS, LODE. - Moeder, waarom leven wij?
L7685: ZIELENS, LODE. - Menschen als wij...
L7686: ZIELENS, LODE. - Alles wordt betaald.
R1031: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
T1674: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
K6322: ZIELENS, LODE. - Herinneringen van toen... Vertellingen.
R1029: ZIELENS, LODE. - De gele roos.
K7036: ZIJDERVELD, A. - Keur uit het werk van Dr. A. Zijderveld.
B1872: ZIJDERVELD, A. - Perk's ontwikkeling tot vrijheid.
B6748: ZIJDERVELD, A. - Levensbericht van Dr. A. Zijderveld en beoordeling van keur uit zijn werk.
H9877: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Anna. Het leven van Annie M.G. Schmidt.
T8962: ZIJL, WIL VAN. - Moeder onze kraai is dood, ja kind we kopen een nieuwe.
W7979: ZIJL, HANS VAN. - Zintuigelijk.
Y2741: ZIJL, ANNEJET VAN DER. - Gerard Heineken. De man, de stad en het bier.
R6876: ZIJLL, W. VAN. - De Olympische Beweging en haar betekenis voor de sportbeoefening 1956.
R6625: ZIJLSTRA. (INGELEID). - De tweelingmuze. Schrijvende schilders / schilderende schrijvers.
L5113: ZIJLSTRA, JACOBUS S.A. - De Delatores te Rome tot aan Tiberius' regering.
T4998: ZIJLSTRA, H.R. - Uit een rijk verleden 1851-1926. Naar aanleiding van het 75-jubileum der Antirevolutionaire Kiesvereeniging te Amsterdam.
Y0671: ZIJLSTRA, JELLE. - Geleide economie.
R5680: ZIJLSTRA, SYBRAND EN INEKE SCHWARZ E.A. - Apples & Oranges 01. Best Dutch Graphic Designs.
Y1618: ZIJLSTRA, IJ. - Van de school het leven in! Leesboek voor herhalingsscholen en scholen voor voortgezet lager onderwijs. Tweede deeltje (In den strijd om het bestaan).
B4476: ZIJP, R.P. - Luther in de Lage Landen.
R9154: ZIJP, F.W.J.M. - Enige hoofdstukken uit de geschiedenis van het R.K. Jongensweeshuis te Amsterdam.
R9309: ZIJVERDEN, J. VAN. [VEEARTS]. - Slachtmethoden.
Y0985: ZIKKEN, AYA. - Huis op de plantage.
Y0983: ZIKKEN, AYA. - De Tanimbar-legende.
H3703: ZIKKEN, AYA. - 's Morgens en 's avonds niet bellen.
H0870: ZIKKEN, AYA. - Code voor dander.
P2950: ZIKKEN, AYA. - Dan misschien.
P0314: ZIKKEN, AYA. - Hut 277.
M9635: ZIKKEN, AYA. - Rameh, verslag van een liefde.
B6198: ZIKKEN, AYA. - Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig.
R4387: ZIKKEN, AYA. - Gisteren gaat niet voorbij. Tempo doeloe.
M5289: ZIKKEN, AYA. - Dwars door de spiegel.
R7311: ZIKKEN, AYA. - Geen wolf te zien.
T2231: ZILLER, ROBERT. - Wij maken geschiedenis. Hollandsche tekst van A.A. van Eijsden Jr.
R6879: ZILLINGER MOLENAAR, J.H.H. - Grenslanderijen onder het regime van het tractaat van Maastricht.
T1838: DE ZILVERDISTEL. - C. H. St John Hornby's Vellum Copy of the Ashendene Press Dante.
T1839: DE ZILVERDISTEL. - The Miss Margaret Sidney Davies Complete Collection of Special Gregynog Bindings.
L3454: ZIMMERMAN, PIET. - Amsterdammertjes.
B6470: ZIMMERMAN, RUTH. - In zand geschreven. Een vergeten episode uit het leven van Germaine de Stael.
B8906: ZIMMERMAN, A.R. - Amerika, Nederland, Italie. Indrukken van den dag.
T7869: ZIMMERMAN, WILLEM. - Vijf en twintig jaar kunst aan het volk. Een overzicht en herinneringen.
R1781: ZIMMERMANN, VICTOR. - Praktische Winke fur alle, die met Satz und Schrift zu tun haben.
Y1575: ZIRKZEE, HAN. - Huwelijkszang. Eerbiedig opgedragen aan H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard. Tekst en Muziek.
W0282: ZITMAN, JAN. - De geheimen komen vanzelf.
K8318: ZNAMIEROWSKI, NELL. - Rugmaking. A complete introduction to the craft of creative rugmaking.
R1074: ZOBELTITZ, FEDOR VON. - Koningin en Martelares.
T1049: ZOCCOLI, HEKTOR. - Die Anarchie. Ihre Verkunder - Ihre Ideen - Ihre Taten. Versuch einer systematischen und kritischen Ubersicht, sowie einer ethischen Beurteilung. Autorisierte Ubersetzung aus dem Italienischen von Siegfried Nacht.
H8793: ZOEST, ROB VAN EN XANDER VAN ECK. - Huis Schuylenburch.
B0906: ZOETE, JOHAN DE. - A manual of photogravure. A comprehensive working-guide to the Fox Talbot Klic dustgrain method.
B6121: ZOETE, JOHAN DE. - Zomaar een plaatje? De introductie van nieuwe illustratietechnieken in Nederland in de negentiende eeuw.
T4961: ZOETE, JOHAN DE EN MARTIEN VERSTEEG. - Koppermaandagprenten. Verkenning van een Nederlandse grafische traditie. Copper Monday Prints. Observations on a Dutch printing tradition.
K8091: ZOETHOUT, D.A. - De Courant.
L5593: ZOETMULDER, A. JURRIAAN. - Langs de doolhof. Roman van een familie. Eerste boek.
L2519: ZOETMULDER, JURRIAAN. - Het lokkende leven.
L7646: ZOETMULDER, A. JURRIAAN. - De man van Karioth. Drama in vier bedrijven.
Y1916: ZOETMULDER, S.H.A.M. - Nederland in den oorlog zooals het werkelijk was! Herinneringen en onthullingen. Met medewerking van Constant van Wessem en A. van Wayenburg. Deel III. Onze Vernedering I.
B3988: ZOLA, EMILE. - Une Campagne. Opstellen over politiek en letterkunde. Samengesteld door Nop Maas.
T4901: ZOLA, EMILE. - Merlier's Molen. Novelle.
T9825: ZOLA, EMILE. - Voor een nacht van liefde.
R0599: ZOMER K.J.ZN, R. - Laat het zo drukken.
L4629: ZOMEREN, KOOS VAN. - Haagse lente.
H9909: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
L1770: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verkeerde paard. Verhalen.
L6303: ZOMEREN, KOOS VAN. - Sterk water.
H7626: ZOMEREN, KOOS VAN. - Cupido's afscheid.
H1906: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het requiem van Verdamme.
L9707: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het schip Herman Maneli.
L9380: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het verhaal. Roman.
L9927: ZOMEREN, KOOS VAN. - De hangende man.
L9928: ZOMEREN, KOOS VAN. - Minister achter tralies.
L9730: ZOMEREN, KOOS VAN. - Het scheepsorkest. Geillustreerd door Siegfried Woldhek.
K1183: ZOMEREN, KOOS VAN. - Zomer. Met tekeningen van Peter Vos.
M8085: ZOMEREN, KOOS VAN. - Een deur in oktober.
Y4203: DE MAGISTRALE ZON. - De Magistrale Zon. Nederlandse straatkoerant. 2e jaargang juli/augustus 1971. No. 16.
Y2744: [PROVO] IMAGE / WITTE PERS ZONDAGSBLAD. - Image / Witte Pers Zondagsblad 1966. nr. 3.
Y2511: ZONDAGSSCHOOLBOEKJE. - Gebedsverhooring.
R9856: ZONDERLAND, DAAN. [= D. VAN DER VAT]. - Jeroen en de Jacht op de Echo. Illustraties Piet Worm.
K8295: ZONDERLAND, DAAN. - De kok van Marienbad.
L7728: ZONDERLAND, PETER. - Belichtingstijd. Gedichten.
L7792: ZONDERLAND, PETER. - Schaduwen. Gedichten.
T0026: ZONDERLAND, DAAN. [=D. VAN DER VAT]. - Weerbarstig alfabet.
T0125: ZONDERLAND, DAAN. - Redeloze rijmen.
T8695: ZONDERLAND, DAAN. - De kok van Marienbad.
R7464: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Chineesche kamp te Batavia - Java.
R7466: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. Passer te Pajakoemboeh.
R7465: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. In de Minahasa - Celebes.
R7463: ZONDERVAN, HENRI. - Insulinde in woord en beeld. De Steile Zuidkunst.
R5543: ZONDERVAN, W. E.A. - De hertogelijke wind- en rosmolen buiten Zevenaar.
Y2815: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Kerstnummer 1959.
Y2813: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Augustus 1958 No. 2
Y2812: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 3e jaargang Februari 1958 No. 1
B7127: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 9 januari 1948 t/m 31 december 1948.
Y2808: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 16 December Kerstnummer.
Y2804: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 24 December Kerstnummer.
Y2806: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 22 December Kerstnummer.
Y2810: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 1e jaargang December Kerstnummer.
Y2811: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Het Klokhuis. Uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. 2e jaargang December Kerstnummer.
Y2803: JOH. ENSCHEDE EN ZONEN. - Johez Nieuws. Veertiendaagse uitgave voor het personeel van Joh. Enschede en Zonen Grafische Inrichting N.V. Haarlem. Jaargang 23 No. 14.
Y3343: ZONJEE, J.J. - Het Huisje van Czaar Peter in Zaandam.
T9005: ZONNEVELD, MIEKE VAN; M.A.W. OUDERYTE; DAVID KWA; SIMON MULDER; LENNARD VAN RIJ; - Avantgaerde: Leest der poëzie. Derde editie 2012.
K3860: ZONNEVELD, PETER VAN. - Romantische reizen. Omzwervingen in de negentiende eeuw.
L7814: ZONNEVELD, H.I.S. - Suriname en de Luchtkaartering.
B2165: ZONNEVELD, J.I.S. - Riviervormen in de kustvlakte van Suriname.
B3897: ZONNEVELD, PETER VAN. (ED.). - Orientatie. Literair-cultureel tijdschrift in Indonesie (1947-1953). Een bloemlezing, samengesteld en ingeleid.
B6901: [BEETS] ZONNEVELD, PETER VAN. - Het dagboek van de student Nicolaas Beets 1833-1836.
R1528: ZONNEVELD, PETER VAN. - Het geheim van de Leidse Hortus. Novelle.
B9734: ZONNEVELD, PETER VAN. - De tuin van de Indische Romantiek. Negende Bert van Selm-lezing.
Y1235: ZONNEVELD, PETER VAN. - Behouden huizen in literatuur, wetenschap en kunst.
L5342: BRANDT EN ZOON. - Bijbels en Kerkboeken. Catalogus No. 32.
B5200: ARPS & ZOON. - Stijl & standing in staaldruk.
Y1893: FIRMA VAN HOUTEN & ZOON. - Ons eigen tijdschrift. Maart 1931.
H3385: ZUBEK, LUDO. - De verborgen bron. Vertaling M. Vlastra van Brakel.
L8632: ZUBLI, AMBROSIUS JUSTUS. - Nederland Verlost. Anno 1813. In drie zangen.
B0068: ZUBLI, A.J. - De verdeeling der gemeenschap bij tweede en verder huwelijk, in haar verschil met die bij eerst huwelijk, volgens de Nederlandsche wetgeving beschoud, in formules toegepast en in formulieren van boedelscheiding practisch bewerkt.
T5033: ZUIDEMA, R.J. - Beukenootjes. Eerste bundeltje.
T7621: ZUIDEMA, W. EN JAC. P. VAN TERM. - Vrijmetselarij.
Y1094: ZUIDEMA, E. - Historisch-geographische tabellen. De voornaamste gebeurtenissen uit de geschiedenis der aardrijkskunde en de aardrijkskunde der geschiedenis. Chronologisch-synchronistisch gerangschikt door E. Zuidema.
L6815: ZUIDEN, JOZEF VAN. - Die Verba auf-igen im Deutschen.
H9607: ZUIDERENT, AD. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1994. Judith Herzberg.
A0728: ZUIDERENT, AD. - De afstand tot de aarde. Gedichten.
L5462: ZUIDERENT, AD. - Geheugen voor landschap. Gedichten.
L3976: ZUIDERENT, AD. - Natuurlijk evenwicht. Gedichten.
L3996: ZUIDERENT, AD. - Waar geen haven is.
H9608: ZUIDERENT, AD. EN HARRY BEKKERING. (REDACTIE). - Jan Campertprijzen 1996. H.C. ten Berge, Huub Beurskens, Wessel te Gussinklo, Piet Meeuse en Tine van Buul.
T1621: ZUIDERENT, AD, MARIA VAN DAALEN EN MARTIN REINTS. - De kunst van het aanbidden.
Y2484: ZUIDERZEE. - Die Trockenlegung der Zuidersee. Eine Titansarbeit.
K2752: ZUIDGEEST, JAN. - Over de poëzie van H. Marsman.
B8503: ZUIDHOFF, H.W. - De maatschappij van het landgeld vergeleken met het hedendaagsch kapitalistisch stelsel.
B6842: ZUIDINGA, ROBERT-HENK (ED.). - Anekdotes over W.F. Hermans.
K3827: ZUIDWEG, J.J.A. - Drie Heiligenlegenden. Uit de Legenda Aurea vertaald en ingeleid door...
M3473: ZURING, J. - Leven, ziekte en dood in Afrika. Gedachte over de niet-westerse geneeskunst.
T3838: ZUTHEM, H. VAN E.A. - Hoeden. Verslag van de Textieldag op 9 november 1991, Museum voor Volkenkunde te Rotterdam.
T7799: ZUTPHEN, JAN VAN. - Een bijdrage tot den strijd tegen de Tuberculose.
T6705: ZUTPHEN, JAN A. VAN. - Terugblik. Het diamantbewerkers koperen stelenfonds Nieuwe Levenskracht. Na 20 jaren. Voorwoord M.H. van Campen.
R6866: ZUTPHEN, JAN A. VAN. - Over de bergen. Indrukken van een reis door Zwitserland en de Fransche Jura, t.g.v. het 2de Congres van het Wereldverbond van Diamantbewerkers, juni 1907, te Saint-Claude. Inleiding Henri Polak.
B8666: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 16. juni 2009.
B2649: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 9. december 2005.
B3868: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 12. juni 2007.
B8167: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 14. juni 2008.
R2988: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 5. december 2003.
R2987: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 7. december 2004.
R2985: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 8. juni 2005.
R2982: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 15. december 2008.
R2984: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 10. juni 2006.
R2983: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 13. december 2007.
B2647: ZUURVRIJ. - Zuurvrij. Berichten uit het AMVC-Letterhuis nr. 6. juni 2004.
W3306: ZUYDEWIJN, H.J. DE ROY VAN. - Wat de zee verzwijgt.
Y1232: ZUYDEWIJN, NOORTJE DE ROY VAN. - Met het oog op Brabant, Limburg en Brussel.
M9268: ZUYLEN, BELLE VAN. - Rebels en beminnelijk. Brieven van Belle van Zuylen- Madame de Charriere (1740-1805) aan Constant d'Hermenches, James Boswell, Benjamin Constant en andere 1760 - 1805.
T2991: ZUYLEN, BELLE VAN / NELLEKE NOORDERVLIET. - De edelman. / Volg je eigen weg. Met een uitleiding door Kees van Strien.
H2942: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brieven uit Neuchatel. Vertaling en nawoord van Leo van Maris.
L6503: ZUYLEN, BELLE VAN & BENJAMIN CONSTANT. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
Y0754: ZUYLEN, BELLE VAN. - Mistriss Henley.
T3725: ZUYLEN, BELLE VAN. - Brief van Walter Finch aan zijn zoon. Vertaald en ingeleid door Simone en Pierre H. Dubois.
Y1776: ZWAAN, FREDERIK LODEWIJK. - Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Spraakkunst. Grammatische stukken van De Hubert, Ampzing, Statenvertalers en Reviseurs, en Hooft, uitgegeven, samengevat en toegelicht.
B7233: ZWAAN, F.L. - Tien gedichten van Constantijn Huygens.
R0890: ZWAAN, F.L. - Zwaanzinnigheden. Opstellen over spaakkunst en tekstinterpretatie.
Y1473: ZWAAN, JACOB. - Amsterdam Nieuw-West. De westelijke tuinsteden zoals ze eens waren.
R7102: ZWAAN, E.J. - Links en rechtss in waarneming en beleving. Een experimenteel onderzoek naar de invloed van de schriftinrichting op de functie van links en rechtss in de waarneming.
M6418: ZWAAP, RENÉ. - De woestijnen van de liefde. Drie novellen.
R8005: ZWAARDEMAKER-VISSCHER, J.B. - Bijeengegaard. Schetsen en Novellen.
R8000: ZWAARDEMAKER, MEVR. - In de Bruidskorf.
R5196: ZWAARDEMAKER, H. - l'Analogue graphique de l'ecriture analphabetique par signes de Jespersen en phonetique.
L7862: ZWAARDEMAKER CZ., H. EN L.P.H. EIJKMAN. - Leerboek der Phonetiek. Inzonderheid met betrekking tot het Standaard-Nederlandsch.
L5801: ZWAGER, LOUISE H. - The English Philosophic Lyric.
B1610: ZWAGER, NICOLAAS. - Glimpses of Ben Jonson's London. With 10 plates.
Y0255: ZWAGERMAN, JOOST. - Krantenknipsels over/van Zwagerman. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 60 stuks uit de periode 1986 - 2010.
R0876: ZWAGERMAN, ALEXANDER. - De Heilige Geest. Roman.
H6182: ZWAGERMAN, JOOST. - De buitenvrouw.
K4523: ZWAGERMAN, JOOST. - Tomaatsj.
K1698: ZWAGERMAN, JOOST. - Vals licht.
K1720: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren. Roman.
Y2352: ZWAGERMAN, JOOST. - Wakend over God. Gedichten.
L7342: ZWAMA, SAPE. - Toen t Polderdiepke dicht lag. Streekroman in het Westerkwartiers.
Y2156: ZWANNIKEN, J.J.G. (TEKST)BORDEWIJK-ROEPMAN, J.S.H. MUZIEK. - Uit het diepst van mijn hart.
B6043: ZWART, KEES. (ED.). - Uit het jaar honderd...
T3103: ZWART, PIET. SCHROFER, J. (INLEIDING). - Keywords / Sleutelwoorden, Piet Zwart 80 / 80 jaar jong.
Y1052: ZWART, A.C. DE. - Handleiding bij het Stel-Onderricht ten gebruike der Scholen.
R6615: ZWARTENDIJK, J. - Het zien van mensch en masker.
T9941: ZWARTS, KIM / BART LOOTSMA. - Kim Zwarts: Beyond.
R3981: ZWARTS, JACOB. - De zevenarmige kandelaar in de Romeinse diaspora.
R9389: EEN ZWEED. - De verrichtingen van de Zeppelins.
R3813: [SPINOZA] ZWEERMAN, TH.H. - Spinoza en de hedendaagse kritiek op het humanisme als ideologie. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 24 mei 1975.
Y3606: ZWEERS, BERNARD, MENGELBERG, WILLEM & DIEPENBROCK, ALFONS (INLEIDING). - Driedaagsch Nederlandsch Muziekfeest op 10,11 en 12 januari 1902 in de Groote Zaal van het Concertgebouw, met medewerking van ... feest-directeur: W. Mengelberg ... [etc.].
T5993: ZWEERS, BERNARD EN NICOLAAS BEETS. - Kroningscantate voor gemengd koor. Door Bernard Zweers. Gedicht van Nicolaas Beets. Zang en piano.
T9455: ZWEERS, BERNARD EN VAN LOGHEM (FIORA DELLA NEVE). - Kroningscantate.
Y2184: ZWEERS, BERNARD & MR. VAN LOGHEM [FIORA DELLA NEVE]. - Kroningscantate voor mannenkoor, sopraan, tenorsolo en orkest. Muziek en woorden.
R6914: ZWEHL, TH. V. EN P.H. V.D. HOOG. - Wat mag ik eten. Dieet bij ziekten van maag en ingewanden.
T4059: ZWEIG, STEFAN. - Der Zwang. Eine Novelle / Phantastische Nacht. Eine Novelle.
R4366: ZWEIG, STEFAN. - De legende van de derde duif. Vertaling Paul Huf.
K1760: ZWEIG, STEFAN. - Die unsichtbare Sammlung und andere Erzahlungen.
M3665: ZWEIG, STEFAN. - Marie Antoinette, Bildnis einis mittleren Charakters.
M9803: ZWEIJGARDT, JOHAN COENRAAD. - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte beschrijving over den oorsprong, uitvinding en verdere volmaking der boekdrukkunst. Bezorgd door Frans A. Janssen en José Bouman.
T7398: ZWEILING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft.
T5849: ZWELING, KLAUS. - Aufstieg und Niedergang der kapitalistischen Gesellschaft. Gesellschaftsgeschichtliche Skizze.
R4702: ZWERTBOEK, G.J. - Egoisme of gemeenschapszin? Een tweede bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
R4703: ZWERTBOEK, G.J. - Slaven van het kapitalisme of vrije menschen? Een bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A. Ingeleid door R. Kuyper.
R4701: ZWERTBROEK, G.J. - Kapitalistische wanorde of socialistische orde. Een derde bundel radio-toespraken gehouden voor de V.A.R.A.
T3567: ZWERTBROEK, GERRIT J. - Jeugd. Lezing, gehouden voor eenige afdeelingen van den Jongelieden Geheel-Onthoudersbond.
T5474: ZWERTBROEK, G.J. - Hallo! Is hier de V.A.R.A.? Waar blijft dan het vrije woord?
Y3929: DE ZWERVER. - De Zwerver. Weekblad v/d Stichting LO-LKP. Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Landelijke Knokploegen. 2e jaargang 1946. No: 6-7- 8-16. 3e jaargang 1947. No: 30. 4e jaargang 1948. No: 49-50.
T6508: ZWETSLOOT, JAN. - De Ouderdomswet. Een uiteenzetting der voornaamste wettelijke bepalingen betreffende de vrijwillige ouderdomsverzekering.
R5702: ZWETSLOOT, HUGO. - Friedrich Spee und die Hexenprozesse. Die Stellung und Bedeuting der Cautio Criminalis in der Geschichte der Hexenverfolgungen.
B6717: ZWIEDINECK-SUDENHORST, HANS VON. - Erzherzog Johan von Osterreich im Feldzuge von 1809. Mit Benutzung der von ihm hinterlassenen Acten und Aufzeichnungen, amtlichen und privat-Correspondenzen. Mit drie Plan-Skizzen.
K5961: ZWIER, GERRIT JAN. - Dagboek van een provinciaal 1991-1995.
R4001: ZWIER, GERRIT JAN. - Grijpen naar de regenboog. Een literaire safari.
Y0477: ZWIETEREN, P. VAN. - De Journalist. Vroolijk Detectivespel in twee bedrijven (drie tafereelen).
B3628: ZWIJGER, DE. - De Zwijger: satire voor blijmoedigen. Weekblad. 1e jaargang nr. 7 / 8 / 9 / 11 / 13 / 14. 1982.
Y2826: DE ZWIJGER. - De Zwijger: satire voor blijmoedigen. Weekblad. 1e jaargang nr. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15.
Y3774: DE ZWIJGER. - De Zwijger: satire voor blijmoedigen. Weekblad. 1e jaargang 1982. nr. 4 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 . 2e jaargang 1983. nr. 61.
T7038: ZWINIGER, ARTHUR. - Spengler im Dritten reich. Ein Antwort auf Oswalds Spenglers Jahre der Entscheidung.
R2265: ZWOCH, G. - Der Reichstag. Bilder zur deutschen Parlamentsgeschichte.
R5732: ZWOLLO, ANNIE. - Hollandse en Vlaamse veduteschilders te Rome 1675-1725.
R9175: ZWOLSMAN, J.A. - Cement en Beton nr 4: De uitvoering van betonwerken in de praktijk.

5/30