Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
Y5035: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Roemah Angker. Roman van Stille kracht en Indisch bijgeloof.
R7555: WERMESKERKEN-JUNIUS, S.M.C. VAN. (RED.). - De Hollandsche Lelie. Weekblad voor jonge dames. 11e jaargang 1897-98. nrs. 1-52.
Y5008: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Het manneneiland. Fantastische tropische roman.
Y5007: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Boy. Roman
R4636: WERNER, JOHANNES (VOORWOORD). - Das wervolle deutsche Buch. Eine Auswahl guter Bucher deutscher Schriftsteller sowie deutscher Ubersetzungen bekannter auslandischer Autoren.
H7618: WERTHEIM, A.H. - De psycholoog als ergonoom: Klusjesman of Wetenschapper?
C0393: WERTHEIM, M. - Isaac de Fuentes. Een geschiedenis uit het geslacht De Fuentes.
R5274: WERTHER [=J.T. OOSTERMAN]. - De sociale kwestie. Opmerkingen bij de studie van het gewichtige vraagstuk onzes tijds.
Y3752: WERTHER. - Het leven en de daden van Mr. Lieven Jansz. Kaarsemaker. Uit de bestaande bronnen geput en voornamelijk het werk van Mr. A.J. de Ruever naverteld door ....
Y3439: WERTZ, COENRAAD. - Redevoering ter gedachtenis van Jan Nieuwenhuijzen, leeraar der doopsgezinden te Monnikendam, stichter der Maatschappij, tot Nut van 't Algemeen. Uitgesproken bij gelegenheid der algemeene vergadering dier Maatschappij, den 13den van oogstmaand, 1806.
H1542: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Voor twee stuiver anjelieren. Nieuwe coplas.
R2931: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van Nederland zijnde een verzameling zoowel van ouds beproefde als kortelings geschreven gedichten, verzen en rijmen waarin de schoonheid des Vaderlands te water en te land wordt zichtbaar gemaakt.
R6217: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
Y5602: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Boeken van de bovenste plank.
K8334: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De hoeve in het gebergte. Een kerstverhaal met 20 teekeningen van J.F. Doeve.
K9429: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
P0422: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dagelijksch brood.
K7259: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K8838: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Dood en leven.
K7295: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een ontmoeting met vreemde gevolgen. (Hoe Maria Lecina geschreven werd).
K7299: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tierelantijnen, bespiegelingen over het goede der aarde.
B5191: WERUMEUS BUNING, J.W.F. (VOORWOORD). - Waar is dat boek?
M0101: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
P1041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Wandelingen met mars.
K8414: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Hemel en aarde.
W2917: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Jacob en de engel, sonnetten, liederen balladen en andere verzen.
M0060: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina, een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W2965: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verzamelde gedichten.
T3402: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het Tooneeldecor. De toegepast kunsten in Nederland.
K5913: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Een boekje van het glas.
K4878: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
K8462: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
L0574: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Negen balladen.
L1950: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Lof van de parel.
H1018: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Het gebroken hart of De reis naar Barcelona. Een ouderwetsche, omslachtige, en sentimenteele geschiedenis en bovendien vrijwel naar waarheid verteld.
M6569: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina. Een lied in honderd verzen met een zangwijs.
W8152: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Twee eeuwen danskunst en curiositeit.
W7981: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Winter-aconiet.
B8768: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Tooneelspeelkunst.
W4041: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Stukgoed, een bundel gedichten verhalen, proeve van vertaling, reportage, etcaetera, uit het werk.
M7251: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Maria Lecina en een ontmoeting met vreemde gevolgen.
L8662: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten. Geillustreerd door L.W.R. Wenckebach.
W9175: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De roos van Vigo en andere tierelantijnen.
C0506: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Verboden verzen. Grafschrift voor M. van 't H. en andere gedichten.
Y5627: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Krantenknipsels van/over J.W.F. Werumeus Buning.
L7105: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L3009: WERUMEUS BUNING, JOHAN WILLEM FREDERIK. - Zeven en twintig Stokpaarden zijnde een aantal verhandelingen, Tierelantijnen, Oneenigheden, Gedichten, Reportages, Verhalen, Vertalingen en andere Wissewasjes over de heer ...... ().
K9922: WERUMEUS BUNING, J.W.F. / CONSTANT VAN WESSEM / C.J. KELK. - Marionetten.
P1985: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - De vergulde druiventros.
T0282: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Vae Victis (wee den overwonnenen). Een reportage.
T3055: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - In memoriam.
L7104: WERUMEUS BUNING, A. - Jonker Sicco en de dochter van ouwe Kees.
L7521: WERUMEUS BUNING, J.W.F. - Petrus en de Katwijker visschers.
R9858: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y0686: WERVEKE, H. VAN. - Het Willems-Fonds en de Vlaamse Beweging. Toespraak gehouden op 26 april 1959.
T9378: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
A0911: WERVEKE, HANS VAN. E.A. - Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel Gedenkboek. Voorwoord Frans Wittemans.
Y3130: WERVEKE, H. VAN. - Marnix en Oranje.
W3637: WES, M.A. - Tussen twee bronzen ruiters. Klassieken in Rusland, 1700 -1855.
Y4858: WESKI, HELENE. - De mensen noemen het liefde. Verhalen.
Y4857: WESKI, HELENE. - Niet meer dan een rat.
K4837: WESLEY, MARY. - An imaginative experience.
T4825: WESSEL, A.J. - Levend Bestelgoed of Kort van Memorie. Blijspel met Zang voor Heer en Dame.
R6187: WESSELING, C.D. - De Katholieken en het Tooneel.
Y2264: WESSELING, BERNARD. - & de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal.
B7887: WESSELING, HANS. - Yoga 1.
R9569: WESSELINK, JOHAN / ANDRE VAN DER VOSSEN. - De Dwaze Sancho. Met vijf houtgravuren van Andre van der Vossen.
K6453: WESSELINK, JOHAN. - De zomertocht van den reus.
K4779: WESSELO, J.J. - Vlaamse wegen. Het vernieuwende proza in Vlaanderen tussen 1960-1980.
T1989: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. "De Telegraaf" werd misleid.
B7517: WESSELS, ANTON. - Moslim in Mokum: Tranen van Hagar.
H8703: WESSELS, F.W. - De N.S.B.-leiding ontmaskerd. De bloem der natie.
T2704: WESSELS, H.F. - Gouda. Proeve ener stadsmonographie.
R9108: WESSELS, F.W. - Ik beschuldig! Mijn antwoord aan Ir. Mussert. N.S.B. aanslag op de A.V.R.O. De Telegraaf werd misleid.
L6821: WESSELS, P.B. - Der hofische Ritter ein Wanderer zwischen zwei Welten.
L5379: WESSELS, P.B. - Die Landschaft im jungeren Minnesang.
Y0726: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
K9877: WESSEM, CONSTANT VAN. - Margreet vervult de wet.
L0128: WESSEM, CONSTANT VAN. - Charlie Chaplin. Met opnamen uit zijn films.
W9054: WESSEM, CONSTANT VAN. - Slauerhoff, een levensbeschrijving. Met reproducties naar foto's en manuscripten alsmede een bibliographie.
R6993: WESSEM, CONSTANT VAN. - Gustav Mahler.
L2116: WESSUM (ED.). - Vreugde met Venus. Een verzameling versjes, uitspraken, verhalen, gedichten, spreekwoorden en dergelijke.
M7641: WEST, ALEXANDER. - Geen andere wereld.
Y3880: DE WEST. - De West. Dagblad uit en voor Suriname. 47ste jaargang Vrijdag 28 October 1955. No. 6768. Glorieuze intocht van Koningin Juliana en Prins Bernhad.
T3274: WESTBONK, E. - Gewogen en te licht bevonden? Verweerschrift in verband met mijn uittreden uit de A.R. Partij.
Y0591: WESTENBERG, EVA. - De kunst van lezen en spreken en iets over het tooneel in Nederland.
K5307: WESTENBROEK, J.J.M. - Van het leven naar het boek. Onderzoek naar het ontstaan en de aard van Guido Gezelles gedichten, gezangen en gebeden (1862-1879-1893).
B6522: WESTENBROEK, J.J.M. - Bij een door Gezelle gecorrigeerde eerste druk van Kerkhofblommen.
R9139: WESTENBURGH, LEO VAN. - Vragen en Antwoorden naar aanleiding van onze Kinderwetten. Voorwoord L.J.M. Basquin.
R7142: WESTENDORP, HERMAN KAREL. - Het Huwelijk der Koningin.
Y4990: WESTENENK, L.C. - Waar mens en tijger buren zijn.
B1653: WESTER, JET./GERRIT KROL/CHARLES CROMBACH. - Gaat het Nederlands teloor? Drie essays.
T0115: WESTERA, L. - Herinneringen aan de belegering van Doesburg van 1 tot 16 april 1945.
R7974: WESTERIK, CO. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van R.W.D. Oxenar
R9482: WESTERIK, CO. - Co Westerik. Grafiek 1945-1984.
K2838: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim van de poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K8915: WESTERLINCK, ALBERT. - Alleen en van geen mens gestoord. Verzamelde opstellen. Tweede reeks.
B0488: WESTERLINCK, ALBERT. - Het lied van Tantalus. Bijdrage tot de studie van een menschelijkheidstype in de litteraire kunstschepping op grond van een onderzoek over het werk van A. Demedts.
K9923: WESTERLINCK, ALBERT. - Het schoone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
K3059: WESTERLINCK, A. - Het schone geheim der poëzie. Beluisterd niet ontluisterd.
L8566: WESTERLINCK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter. Een litterair-psychologische studie.
B6926: WESTERLINCK, ALBERT. - De oude taaltovenaar Guido Gezelle.
B8694: WESTERLINCK, ALBERT. - De eerste rijpe jaren van Karel van de Woestijne. Beschouwingen rond zijn brieven aan Louis Ontrop (1896-1909).
K2719: WESTERLINCK, A. - Wandelen al peinzend.
K2718: WESTERLINCK, A. - Poetisch Panorama. Bloemlezing uit de dichtkunst van de Zuidelijke Nederlanden (1830-1890). Samengesteld en ingeleid...
T0320: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
L3024: WESTERLINCK, ALBERT. - Prosper van Langendonck. Diagnose van een ongeneeslijke ziel.
T6901: WESTERLING, H.J. - De Diaconiebakkerij 1675 - 1925.
R1628: WESTERLINK, ALBERT. - De psychologische figuur van Karel van de Woestijne als dichter.
T0567: WESTERLOO, GERARD VAN. - De zaak M.
L2304: WESTERMAN HOLSTIJN, A.J. - De medische psychologie haar gebied en haar grenzen.
Y4613: WESTERMAN, MARTEN. - Nieuwjaarswensch van Thomasvaar, op de Bruiloft van Kloris en Roosje, uitgesproken door den heer J. van der Linden, in den Hollandschen Schouwburg, den eersten Januarij 1842.
L2896: WESTERVELD, WIM. - Het straatbeeld van Dublin, Amsterdam & Berlin.
L2337: WESTERVELD, J. - Doelstellingen en vooruitzichten der economische geologie.
R7752: WESTERVOORT, FLORIS VAN. - Gedichten en Minnespelen.
T4003: WESTERVOORT, FLORIS VAN [=L.A.J. KETTMANN]. - Hannes en Klaartje. Minnespel in een bedrijf.
T7451: WESTERWOUDT,F.TH. - Een woord aan mijne geloofsgenooten, over een nationaal feest ter herinnering aan de laatste drie-honderd jaren.
M6697: WESTHEIM, PAUL. - Das Holzschnittbuch. Mit 144 Abbildungen nach Holzschnitten des vierzehnten bis zwanzigsten Jahrhunderts.
L6076: WESTLAND, CORA. - Droom.
R0994: WESTLAND, CORA. - De Panhoeve.
T5594: WESTMIJSE, G. - Langs vele wissels.
P0605: WESTPHAL, UWE. - The Bauhaus.
B1853: [MULTATULI] WESTRA, P.M. - Over Multatuli als Auteur in het bijzonder als navolger van Alphone Karr.
L4894: WESTRA, CECILIA M. - A Talkyng of De Loue of God. Tekst-uitgave met commentaar.
T3060: WESTRIENEN, ANNA F.A.S. VAN. - Die vergleichende Teratologie der dicephalen Doppelbildungen.
B7383: WESTSTRATE, H.A. - Gelderland in den Patriottentijd.
P0983: WESTWOOD, J.O. - The art of illuminated manuscripts. Illustrated sacred writings being a series of illustrations of The ancient versions of the bible, copied from illuminated manuscripts executed between the fourth and sixteenth centuries.
Y2768: WETENSCHAPPELIJKE NEDERLANDER, DE. - De Wetenschappelijke Nederlander. Eerste jaargang, tweede serie. 1886. Nrs: 2 t/m 23. (mist nr. 22).
K9459: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
K1541: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Een aflopende geschiedenis en andere verhalen.
K1528: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Fris en vrolijk. Of hoe een nootje te kraken.
K1756: WETERING, JANWILLEM VAN DE. - Buitelkruid.
L5483: WETERING, REIN VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
L5431: WETERING, REIN VAN DE. - Niemand is te vertrouwen. Novelle.
K4924: WETZEL, R.G. & B. GOPAL (EDS.). - Limnology in Developing Countries. Volume 3.
L9183: WETZELS, FRANS. - De vrolijke tuchtheer van de Abderieten. Jacob Campo Weyerman (1677-1747) in Breda.
T1001: WEUSTENRAAD, J.H.TH. - De persessie vaan Sjerrepenheuvel. Ingeleid en vertaald door H.G.M. Derks.
Y0518: WEVER, W.W.F. - Actueele vraagstukken. De meening van Mr. Van Kleffens.
L9726: WEVERBERGH. - Puin, korzelig proza.
K9287: WEVERBERGH. - BokBoek.
K5289: WEVERBERGH. - Het dossier Jan.
M4549: WEVERBERGH. - Blauw rapen.
K0831: [BOON] WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
R9055: WEVERBERGH, JULIEN EN HERWIG LEUS. - Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, alsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
Y1227: WEVERS, LEO. E.A. - Zwijnsbergen. Herrezen uit de as.
L5055: WEYDEN, MATHIAS H.J. - Eduard von Schenk. Ein bayrischer Dichter und Staatsmann.
L8824: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Rotterdamsche Hermes. Ingeleid door Adele Nieuwboer.
Y1819: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - De Historie des Pausdoms, Of een Verhaal van de Dwaalingen en Bygeloovigheden Dewelke van tyd tot tyd zyn ingesloopen in de Kerk [etc.]. Het Tweede Deel.
L3263: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Vrolyke Tuchtheer (1729). Twee delen. DeeI I: Tekst. Deel II: Kommentaar door A.J. Hanou.
L7440: WEYERMAN, JACOB CAMPO. - Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Ingeleid en geannoteerd door Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.
Y0083: WEYL, S. - Het leven van den Europeeschen militair in Nederlandsch-Oost-Indië.
MK0051: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The Pen's Excellence. Calligraphy of Western Europe and America.
W9268: WHETTON, HARRY. (ED.). - Practical printing and binding. A complete guide to the latest developments in all branches of the printer's craft.
T5710: WHIST, HENRY. - l'Académie de Médecine. Album 1° Série. 23 planches de caricatures en couleurs des membres de l'Académie, avec annotation et signature de chaque personnage.
T9706: WHITE, EDMUND. - De afscheidssymfonie. Vertaald door Rob van der Veer en Marianne Verhaart.
Y0589: WHITEHILL, WALTER MUIR. - Portrait of Men 1670 - 1936. A Massachusetts Historical Society Picture Book.
H6973: WHITELAW, STELLA. - Kattekrabbels. Vertaling Paul van der Lecq.
Y2160: WHITEMAN, PAUL. - Der Jazz Konig. Tonfilm-Schlager. King of Jazz. Die Bank dort im Park.
R7454: WHITLOCK, BRAND. - Officieele Publicatie der Engelsche Regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de Terechtstelling van Miss Cavell te Brussel gevoerde correspondentie.
R5280: WHITRIDGE, FREDERICK W. - Wat een Amerikaan van den Europeeschen oorlog denkt. Een antwoord op Duitschland's beroep. Vertaling W. de Veer.
L6673: WIARDA, REIN. - Taine et la Hollande.
R7404: WIARDI BECKMAN, H.B. E.A. - Sociaal Democratie en Nederlands Neutraliteit. L.A. Donker: Staatssouvereiniteit en Internationale Rechtsorde. Jan F. de Jongh: Marxisme, Humanisme. H. Nieuwenhuis: De geestelijke grondslagen voor het Openbaar Onderwijs. S.L. Mansholt: Prijsvorming van Landbouwproducten en Grondrente.
R7372: WIARDI BECKMAN, H.B. - In het Rode Noorden. Een reportage.
L0312: [TROELSTRA] WIARDI BECKMAN, H.B. - Troelstra de ziener. Keur uit het journalistieke werk. Verzameld en toegelicht.
R8826: WIARDI BECKMAN, H.B. - Doel en wezen der S.D.A.P.
T3566: WIARDI BECKMAN, H.B. - Sociaal-Democratie en Nationale Gedachte.
T5232: WIBAUT-B. V. BERLEKOM, M. - De beroepsarbeid der vrouw en het socialisme.
R7412: WIBAUT, F.M. E.A. - Redevoeringen over socialisatie. Verslag der cursussen gehouden op 24, 25 en 26 December 1920 te Amsterdam.
T0365: WIBAUT, F.M. - De redding.
T3181: WIBAUT-BERDENIS VAN BERLEKOM, M. - Het boek en het volkskind. Geschreven voor de moeders der arbeiderskinderen.
Y0152: WIBAUT-VAN BERLEKOM, M. - Het Socialisme roept ook U! Een woord tot de werksters in de huishoudelijke beroepen.
T3208: WIBAUT, F.M. / J. GERRITSZ / F. ANKERSMIT / L. HOEJENBOS / L. HEIJERMANS. - Socialistische gemeentepolitiek. Een verzameling van bijdragen betreffende de sociaal-democratische opvatting omtrent de taak der gemeentebesturen.
R5232: WIBAUT, F.M. - Uit het werk van Dr. F.M. Wibaut. Herdrukken verzameld en ingeleid door E. Boekman.
T4048: WIBAUT, F.M. - Staatspensioneering.
R6681: WIBAUT, F.M. - De nieuwste ontwikeling van het Kapitalisme.
R9877: WIBAUT, F.M. - Trusts en Kartellen.
Y3726: WIBAUT, M. EN L. EISENLOEFFEL. - Ons kinderblaadje. Bijblad van de Proletarische Vrouw. Twintig losse nummers uit de periode 1932 - 1937.
T6541: WIBAUT, F.M. - Economische Kronieken.
T2799: WIBAUT, F.M. - Hoe komen wij tot socialisme.
T2805: WIBAUT, F.M. - Wat de socialisten willen.
T2806: WIBAUT, F.M. - De redding.
R6674: WIBAUT, F.M. - Op voor de Socialisatie!
R6675: WIBAUT, F.M. - Verspilling in de produktie.
R6676: WIBAUT, F.M. - Slechte tijden.
R6679: WIBAUT, F.M. - De Noodzakelijkheid van Ordening der Productie.
R6769: WIBAUT, F.M. - Toezicht op trusts en kartels.
T9335: WICHERS, W. - Wie heeft den oorlog gewild?
R0738: WICHMANN, CLARA. - Misdaad, Straf en Maatschappij.
K7269: WIDMANN, HANS. - Vom Nutzen und Nachteil der Erfindung des Buchdrucks -aus der Sicht der Zeitgenossen des Erfinders.
Y3309: WIEDENFELD, A.G. (RED.). - The Public's Progrees. A Contact Book.
K4426: WIEDMANN, FRANZ. - Hegel.
K1267: WIEG, ROGI. - Spek van mooie zijde.
T8419: WIEG, ROGI. - De zee heeft geen manieren.
Y1715: WIEG, ROGI. - Beminde onrust. Novelle.
Y5484: WIEG, ROGI. - Krantenknipsels van/over Rogi Wieg.
M7159: WIEGAND, DIETMAR. - Goethe en zijn drukkers. Vertaling A. Nonymus.
T7521: WIEGERSMA, H. - Tentoonstelling van schilderijen en teekeningen door H. Wiegersma, Deurne van 14 april tot 7 mei 1928 in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
R8496: WIEKART, K. - J.J.P. Oud.
Y4329: WIEKSLAG, DE. - De Wiekslag. Het blad van de Rode Valken. 7e jrg. 1937 no 12. 8e jrg. 1938. no 12.
H2718: WIEL, REIN VAN DER. - Gezicht op Haarlem. Verhalen.
B4797: WIEL, REIN VAN DER. - Hier aan land gaan, hier blijven.
Y5771: WIEL, KEES VAN DER. - Dit kint hiet Willem De Heilige Geest in Leiden - 700 jaar vondelingen, wezen en jeugdzorg.
B0885: WIELEK, H. (RED.). - De stem van Europa. Inleiding Anton van Duinkerken.
K0115: WIELEK, WILLY. - Zwarte de pik van botha, verhalen.
L9470: WIELEMAKER, KEES. - Afrika dagboek.
L4773: WIELEN, H.G.W. VAN DER. - Friesland door de eeuwen heen. Eerste deel.
T3902: WIELEN, STALPART VAN DER. - poëzie.
H5173: WIELEN, STALPART VAN DER. - poëzie.
L3498: WIENER, L.H. - Man met ervaring.
Y5508: WIENER, L.H. - Krantenknipsels van/over L.H. Wiener.
B3513: WIERDELS, FERD. - Een opkomende zon. Noodzakelijk verweer tegen grieven en pleitrede voor de Katholieke Pers.
M9804: WIERINGA, W.J. - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap. Vijf jaar boekdrukkersorganisatie
Y5186: WIERINGA, TOMMY. - Joe Speedboot. Roman.
Y3766: WIERINGA, TOMMY. - Dit zijn de namen. Roman.
Y5509: WIERINGA, TOMMY. - Krantenknipsels van/over Tommy Wieringa.
Y0583: WIERINGERMEER. - Der Abschlusz und die teilweise Trockenlegung der Zuidersee.
Y3496: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Met Oranje, Nederland; door Oranje, de Nederlandsche Volksvrijheid. Herinnering aan het halve-eeuwfeest van Neerlands met Volksvrijheid gekroonde herstelling.
T6809: WIERINGHEN BORSKI, G. VAN. - Beknopt leerboek voor het aanvankelijk onderwijs in de moedertaal. Tweede Cursus.
H4451: WIERSINGA, PIM. - Gracchanten.
T0138: WIERSMA, KLAAS MEIJER. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
T2659: WIERSUM, E. - Egbert Meussen Cortenaer. Geboren te Groningen in 1605, Gesneuveld bij Lowestoff in 1665.
T3974: WIERTS, J.P.J. EN RENE DE CLERCQ. - Liederen voor 't Volk. Vierde Reeks. 1: Mijn Ventje Slaapt. 2: De Zeedraaier. 3: Mijn Bleuzerke. 4: Ik ben van den Buiten.
T4958: WIESSING, H.P.L. - Ferdinand Brunetiere.
R5023: WIETEN, JAN. - Dagblad en doorbraak. De Nederlander en De Nieuwe Nederlander.
R0923: WIEZSACKER, RICHARD VON. - Vier tijdperken. Herinneringen. Vertaling Wil Boesten.
R8361: WIGERI, JOHANNES / DIRK BOING / DIRK VAN HINLOOPEN. - Schets van den Braaven man in 't gemeen burgelijk leven. Eerste, tweede en derde andwoord op de vraag: Wie is de braave man in 't gemeen burgelijk huwelijk. Meegebonden: De pligten van handwerks-lieden en dienstbooden. Meegebonden: Verhandeling over de landeigene goede en kwaade zeden der Nederlanden. Meegebonden: Brief aan de schoolhouderen in Nederland.
B5111: [BOLLAND] WIGERSMA, B. - G.J.P.J. Bolland. Een schets.
K2916: WIGGINS, MARIANNE. - Toch verliefd en andere verhalen. Vertaling Marijke Emeis.
W5195: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar. Vertaling M. Lindenburg.
Y5119: PAPIERPROEF. ARJO WIGGINS. - Curious collection. [bevat]: curious metallics, curious touch, curious translucents, curious paticles.
Y5338: WIGMAN, MENNO. - Mijn naam is legioen. Gedichten.
T8743: WIIRALT, EDUARD. - Eduard Wiiralt. Exposition du peintre-graveur Estonien. Ausstellung des estnischen Graphikers.
R4463: [SPINOZA] WIJCK, JHR. VAN DER. - Spinoza.
Y4662: WIJCK, H.C. V.D. - 1849 - 12 mei - 1874. Ter gelegenheid der vijf-en-twintigjarige regering van zijne majesteit den Koning der Nederlanden.
W2960: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
T1416: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
K8822: WIJDEVELD, GERARD. - Het voorschot.
K8405: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
T8693: WIJDEVELD, GERARD. - Hoogvlakte. Verzen van Spaanse dichters.
K4912: WIJDEVELD, GERARD. - Zomerwolk.
B1710: WIJDEVELD, GERARD. - Het vaderland.
T9039: WIJDEVELD, H. TH. - Wereldtentoonstelling voor Koloniën, Zeevaart en Vlaamsche Kunst te Antwerpen 1930. Nederlandsch paviljoen.
R5809: WIJDEVELD, H.TH. - Concerto Grosso 1905-1944.
R1853: WIJDEVELD, H.TH. - De bevrijding.
T3308: WIJDEVELD, H. TH. - De Nieuwe Orde. Inventies.
L6393: WIJER, H.J. VAN DE. - Bibliographie van de Vlaamsche Plaatsnaamkunde. (Begin XIXe eeuw tot en met 1927).
T1229: WIJER, H.J. VAN DE. - Onze Vlaamsche Gemeentenamen in moderne spelling.
R5917: WIJFFELS, H.C.M. - Proza uit de zeventiende eeuw.
T3886: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Harlekijntje.
B1886: WIJHE-SMEDING, ALIE. - Naakte waarheid.
T4102: WIJHE, M.C. VAN. - Het Manifest der Dienstweigeraars afgekeurd!
T4103: WIJHE, M.C. VAN. - Wachter wat is er van den nacht? Na vier jaren oorlog, Augustus 1914 - Augustus 1918.
Y2229: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ontmoetingen van Rieuwertje Brand.
Y2228: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - Grillige schaduwen. Enkhuizer vertelsels.
T2884: WIJHE-SMEDING, ALIE VAN. - De ijzeren greep.
T2198: WIJHE, M.C. VAN. - Bezwaren tegen geheelonthouding weerlegd.
T2199: WIJHE, M.C. VAN. - Niet naar het slagveld.
T2623: WIJHE-SUERHOFF, J.H. VAN. - Kralen snoeren. Gedichten.
Y0462: WIJK, HEIN (JAN HENDRIK) VAN. - De dienstweigering van Dries Brunia.
B1155: WIJK, N. VAN. - Klankhistorie en phonologie.
Y2607: WIJK, HEIN VAN EN JEAN VAN LIERDE. - Het getuigenis van Jean Van Lierde. Jan van Lierde, dienstweigeraar in Belgie.
T1746: WIJK, JAN VAN. - Het sierteeltcentrum Boskoop.
R6765: WIJK, A.J. VAN. - De bereiding van enkele Franse kaassoorten.
B6028: WIJK, N. VAN. - Optimisme en Pessimisme in de Russiese Letterkunde.
T4828: WIJKER, W. - Waar is het Spook of De List van een Student. Blijspel in een bedrijf.
W3672: WIJLIE, J.A. - Geschiedenis, leer, geest en uitzigten des Pausdoms. Naar het engelsch en hoogduitsch. Met een voorwoord van J.I. Doedes.
L7586: WIJN, J.W. - Krijgskundige aanteekeningen van Johan de Middelste van Nassau.
T6148: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Sociale vertoogen.
K4000: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Friedrich Hebbel. Voornamelijk naar zijn dagboeken.
T0387: WIJNAENDTS FRANCKEN-DYSERINCK, W. - Over de sociale positie van de ongehuwde moeder en van haar kind. (Het onderzoek naar het vaderschap).
L7428: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Het Phaedra probleem in de vergelijkende letterkunde.
P2753: WIJNBEEK, D. - De Ruyter als mens.
T6594: WIJNBEEK, D. - Vrij Zwolle. (omslagtitel) Herinnering aan de historische aprildagen 1945.
L4657: WIJNBERG, SIMON. - Antiphon's Eerste Rede. Met vertaling en commentaar.
R8355: KALIDASA. NICOLAAS WIJNBERG [PROGRAMMA]. - Holland Festival 1958: Shakuntala of De Noodlottige Ring. Toneelspel in zeven taferelen. Nederlandse Toneelmanifestatie.
T1469: WIJNBERG, NICOLAAS. - Over Schu.
R8583: WIJNBERG, S. - De joden in Amsterdam. Een studie over verandering in hun attitudes.
Y5340: WIJNBERG, CHAWWA. - Handboek voor de joodse kat.
Y0306: WIJNBERG, NICOLAAS (ED.). - Het Janusboek van Peco. Een Amsterdamse drukkerij bestaat 35 jaar.
R7975: WIJNBERG, NICOLAAS. - 42 tekeningen, etsen en litho's. Gevolgd door een nawoord van H. Redeker.
R8198: WIJNBERG, NICOLAAS. - Programma: William Shakespeare. Wat U maar wilt of Driekoningenavond. Nederlandse tekst van Dolf Verspoor.
R8796: WIJNBERGEN, A. BARON VAN. - Hoe staan wij tegenover de moderne Strafrechtsleer?
T7608: WIJNDELTS, J.W. - Catalogus van Academische Proefschriften verdedigd aan de Nederlandsche Universiteiten gedurende de jaren 1815-1900. Bewerkt door J.W. Wijndelts.Met naam- en zaakregisters.
L5868: WIJNE, JOHAN S. - Stuuf Wiardi Beckman patricier en sociaal democraat.
B8000: WIJNEKUS, F.J.M. (ED.). - Elsevier's Dictionary of the Printing and Allied Industries. In four languages: English, French, German, Dutch.
T7645: WIJNEN, JAN HENDRIK. - De arbeid der kinderen in fabrieken onder godsdienstig, zedelijk en stoffelijk oogpunt beschouwd.
T0459: WIJNEN, NICO. - Lacque. Gedichten en zangen 1966.
M7249: WIJNEN, NICO. - Tegenzin.
R6529: WIJNEN, H.A. VAN. - Willem Drees. Democraat.
T7135: WIJNEN, J.H. - De Arbeiders-kwestie. Mijne verklaringen voor de enquete-commissie afgelegd nader toegelicht.
L4997: WIJNGAARDEN, ANNE VAN. - Biologie en bestrijding van de woelrat. Arvicola terrestris terrestris (L.) in Nederland.
Y2529: WIJNGAARDEN, JOHS VAN. - Eenvoudige schrijfcursus in 8 nummers. Deel 3 en 4.
Y2553: WIJNGAARDEN, JOHS VAN. - Eenvoudige schrijfcursus in 8 nummers. Deel 3.
B0946: WIJNGAARDS, N. - Liederen van Mechteldis van Lom en andere annuntiaten, voorafgegaan door De Transcedronkroniek van Barbara de Put.
W3066: WIJNGAARDS, N. - Jan Harmens Krul zijn leven, zijn werk en zijn betekenis.
L6646: WIJNGAARDS, NICOLAAS C.H. - Mechteldis van Lom 1600 - 1653. Dichteres en Annuntiate van Venlo.
B1367: WIJNGAERT, FRANK VAN DEN. - Glorie en Nood van het Plantijnse Huis.
T3461: WIJNGEN, J. VAN. - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederl. Onderwijzers.
Y2615: WIJNKOOP, D.J. - Crisis en Eenheidsfront. Rede gehouden in de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
T3579: WIJNKOOP, D.J. - Bij de herdenking van de Franse Revolutie. Met vele andere artikelen.
K8767: WIJNMAN, H.F. - Uit de kring van Rembrandt en Vondel. Verzamelde studies over hun leven en omgeving.
B6604: WIJNNE, J.A. - Levensschets van Mr. Jacques Adolphe Charles Rovers, Hoogleeraar te Franeker, Groningen, Utrecht.
B5574: WIJNPERSSE, W.M.A. VAN DE. - De terminologie van het jachtwezen bij Sophocles.
L1193: WIJNSTROOM, J.J. - Dietsch verleden.
R6262: WIJS, IVO DE. - Vroege vogels. Vijf.
Y0535: WIJSMAN. - De moord op Mr. Wijsman! De sluier opgelicht. Aan wien schreef Mr. Wijsman dit briefje? Volledige publicatie, ook de afschriften van de processtukken. Waarom wordt de dader niet vervolgd?
T9289: WIJT, WILLEM MELCHIOR. - Stellingen ter verkrijging van den graad van doctor in de rechtswetenschap.
R4880: WILDE, OSCAR. - Salome. Tragoedie in einem Akt.
T0329: WILDE, OSKAR. - Der gluckliche Prinz. Ubersetzt von Wilh. Cremer.
R4919: WILDE, OSCAR. - The critic as artist. A Dialogue.
T1037: WILDE, OSCAR. - Brieven. Geselecteerd en vertaald door Gerlof Janzen.
R2616: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere verhalen. Vertaling Hendrik van Tichelen.
H7434: WILDE, OSCAR. - Oscar; het belang een kat te zijn. Houtgravures Yvonne Skargon.
R5126: WILDE, OSCAR. - Complete works of Oscar Wilde. With an Introduction by Vyvyan Holland.
K6998: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liane van Oosterzee. Met versieringen van J. en B. Midderigh-Bokhorst.
R7110: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest.
R5050: WILDE, OSCAR. - De ballade van Reading Gaol. Bewerking van Leo van Breen.
R5051: WILDE, OSCAR. - De kerker-ballade. In de Nederlandsche herdichting van Hendrik van der Wal.
R5052: WILDE, OSCAR. - De Ballade van Reading.
B2321: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer.
H0659: WILDE, OSCAR. - Het granaatappelhuis. Vertaling Liana van Oosterzee.
R4933: WILDE, OSCAR. - De gelukkige prins en andere verhalen. Vertaald door Herm. Bossier.
R4936: WILDE, OSCAR. - Salomé. Muziek van Richard Strauss. Muziekdrama in één bedrijf. Opera Italiana d'Olanda.
R2626: WILDE, OSCAR. - De modelmiljonair. Vertaling Auke Leistra.
K8492: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
M7187: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsch treurspel. Vertaald door P.C. Boutens.
R4951: WILDE, OSCAR. - Un Marido Ideal (Comedia en cuatro actos). Traduccion de Roman Jori.
R5053: WILDE, OSCAR. - Ballade de la geôle de Reading. Traduite par Henry D. Davray.
B3421: WILDE, INGE DE. - Aletta Jacobs in Groningen.
T9077: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 3 De Nieuwe Orde.
B3268: WILDE, OSCAR. - The poems of Oscar Wilde.
B1037: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
R4986: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4993: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
M4495: WILDE, OSCAR. - De verjaardag van de infante. Vertaling Gerrit Komrij met illustraties van Leonard Lubin.
B3126: WILDE, W. - Treurige toestand der Nederlandsche Katholieken ten tijde der Republiek. Meegebonden: De gewetensvrijheid ten tijde der Republiek. Oordeel van Fruin.
B3125: WILDE, W. - Merkwaardige cijfers, betreffende de Geloofsvervolgingen in Nederland, tijdens de 16e eeuw.
T2269: WILDE, OSKAR. - Die ergebene Freund.
Y1563: WILDE, OSCAR. - Het Spook van Canterville.
R4452: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Vertaling P.C. Boutens.
L6387: WILDE, OSCAR. - Epigrammen
T9079: WILDE, MAURICE DE. - Belgie in de Tweede Wereldoorlog: 5 De Kollaboratie Deel 1.
M9226: WILDE, OSCAR. - Verhalen. Het portret van Dorian Gray en andere verhalen. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
R4844: WILDE, OSCAR. - Salome. Drame en un acte avec sept gravures au burin par Jean-Paul Vroom.
R4843: WILDE, OSCAR. - Verhalen van een dandy. Salome. Vertaling B. van Laerhoven.
R4840: WILDE, OSCAR - Lord Arthur Saviles misdaad. Uit het Engels vertaald door Jan Fastenau.
R4841: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten.
Y3421: WILDE, OSCAR. - Een Florentijnsche tragedie. Vertaald door K.H. de Raaf.
R7060: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R2941: WILDE, OSCAR. - Ravenna. Recited in The Theatre, Oxford, June 26, 1878.
R4865: WILDE, OSCAR. - Dramatische Werken. Vertaald door Chr. van Balen Jr. Twee delen.
R4914: WILDE, OSCAR. - Het portret van Dorian Gray.
R4859: WILDE, OSCAR. - De menselijke ziel onder het socialisme.
Y0611: WILDE, H. DE. - Landbouw-Vertengenwoordiging. Met bijlage: Gewijzigd Ontwerp van Wet op de Instelling van Landbouwraden.
B5796: WILDE, W. - De waarheid gehandhaafd tegen Dr. Gunning's verweer. Tweede (laatste) stuk.
L6902: WILDE, OSCAR. - Een ideaal echtgenoot. Tooneelspel. Vertaling van Chr. van Balen Jr.
R4974: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4975: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4976: WILDE, OSCAR. - Individualisme en socialisme. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4979: WILDE, OSCAR. - De Bajesballade. Opnieuw gezongen door een nauwelijks aan de bajes ontsnapten en van huis en haard verdreven onderduiker. [Marja, A. (=A.TH. Mooij)].
Y3614: WILDE, OSCAR. - De Gelukkige Prins en andere vertellingen. Vertaald door Gerrit Komrij met tekeningen van Thomas Koolhaas.
Y3695: WILDE, OSCAR. - Moderne sprookjes (voor groote menschen).
T4559: WILDE, OSCAR. - De tuchthuisballade. [Uit het Engels vertaald door Eduard Verkade].
R4964: WILDE, OSCAR. - De ballade van het tuchthuis te Reading. Vertaald door E. De Waele.
T3649: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R5380: WILDE, OSCAR. - Kinderverhalen. Geïllustreerd door P.J. Lynch.
R3197: [BELLAMY] WILDE RZN, P. DE. - Ordening op Bellamyaanse grondslag.
Y3144: WILDE, OSCAR. - Goede voornemens.
R7056: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7057: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R4834: WILDE, OSCAR. - Prozagedichten. Met tekeningen en vignetten van Aubrey Beardsley. Vertaald en ingeleid door Max Schuchart.
L4304: WILDE, W. - De eerste Engelsche oorlog. Binnenlandsche verdeeldheid. Jan de Witt komt aan 't bestuur. (1652-53).
R7178: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R4903: WILDE, OSCAR. - The annotated Oscar Wilde.
R4971: WILDE, OSCAR. - The importance of being earnest. A trivial comedy for serious people.
R4972: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R4973: WILDE, OSCAR. - De Profundis. Met enkele brieven van Wilde. Geautoriseerde vertaling van P.C. Boutens.
R3791: WILDE, OSCAR. - Het spook van Canterville.
B8415: WILDE, OSCAR. - Een vrouw van geen beteekenis. Tooneelspel. Vertaling Chr. van Balen Jr.
R7058: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
R7059: WILDE, OSCAR. - An ideal husband. A play.
T7722: WILDEMAN, M.G. - Les Worbert comtes van Wassenaer-Starrenburg devant les Tribunal de l'Histoire.
T4860: WILDEMAN, M.G. - Ultramontaansch gedoe. Antwoord aan den Eerw. Heer J.L. Jansen C.SS.R. op zijn Aanteekeningen in De Katholiek KI. CXXIII, blz 154-177.
M7174: WILDER, THORNTON NIVEN. - Oom Pio en Camila Perichole. Vertaald door A. Nonymus.
H8409: WILDERODE, ANTON VAN. - Andre Demedts.
T8540: WILDERODE, ANTON VAN. - De overoever.
T8624: WILDERODE, ANTON VAN. - De vlinderboom. Gedichten.
T8729: WILDERODE, ANTON VAN & ELISABETH EYBERS. - Tweegelui. Gedichten.
T8440: WILDERODE, ANTON VAN. - Dorp zonder ouders.
T8468: WILDERODE, ANTON VAN. - Zachtjes, mijn zoon ligt hier. Gedichten.
T8570: WILDERODE, ANTON VAN. - Ex libris. Gedichten.
T8481: WILDERODE, ANTON VAN. - La Madre. Gedichten. Met hertalingen in het Italiaans door Luisa van Wassenaer-Crocini.
T9002: WILDERODE, ANTON VAN. - Een tent van tamarinde. Gedichten uit Griekenland.
T8790: WILDERODE, ANTON VAN. - De dag van eden.
T8475: WILDERODE, ANTON VAN. - L'autre rive / De overoever. Poemes traduit par Emile Lauf et introduit par Eugene van Itterbeek.
T8928: WILDERODE, ANTON VAN. - Apostel na de twaalf.
R7264: WILDERODE, ANTON VAN. E.A. - poëzie ter gelegenheid. Lezingen tijdens het Gezellecolloquium.
T8474: WILDERODE, ANTON VAN. - Het oudste geluk. Gedichten.
Y3072: WILDEROTTER, H. U.A. (EDS.). - Der letzte Kaiser. Wilhelm II. im Exil.
B2663: WILEY, JOHN & SONS. - The first one hundred and fifty years. A History of John Wiley and Sons Incorporated 1807-1957.
W1009: WILHELM, KATE. - De tijd van de jeneverbes. Vertaling M. v.d. Heijden.
T0279: KONINGIN WILHELMINA. - Proclamatie van H.M. Koningin Wilhelmina 10 mei 1940.
W3429: WILHELMINA. - Rede van H.M. Koningin Wilhelmina 7 december 1942.
T3930: WILHELMINA, KONINGIN DER NEDERLANDEN. - Proclamatie, 10 mei 1940.
Y3206: WILHELMUS (VOLKSLIED). - Krantenknipsels over het Nederlandse Volklied.
K6201: WILK, EMILE VAN DER. - Ed. de Neve. Schrijver, journalist, verzetsman 1889-1961.
Y0234: WILKIE, KENNETH. - The Van Gogh Assignment. The assignment that became an obsession.
H5722: WILKINS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde. Vertaling L. Schreuder.
T4711: POOTJES JOH. WILL. - Aanklacht eedbreuk. De grondwet geschonden in Londen.
T0996: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
L0181: WILL, CHRISTIAAN/PETER J.A. WINKELS. - De dubbelbegaafdheid van Jacobus van Looy.
T2543: WILLAERT, HENDRIK EN JAN DEWILDE. - 150 jaar muziekleven en Vlaamse Beweging. Het lied in ziel en mond.
Y0794: WILLBERG, HANS PETER. - Schrift und Typographie im 20. Jahrhundert.
L0235: WILLBERG, HANS PETER. - Ein Einband Band. Handbuch der Einbandgestaltung. / Fordergemeinschaft Buch-Leinen.
Y0796: WILLBERG, HANS PETER. - Typolemik. Streiflichter zur Typographical Correctness [Und:] Typophilie. Geliebte Bücher. (2 Teile in 1 Bd.).
Y0797: WILLBERG, HANS PETER. - Das Buch ist ein sinnliches Ding - den Büchermachern in die Schule geplaudert.
Y3760: WILLBERG, HANS PETER. - 40 Jahre Buchkunst. Die Entwicklung der Buchgestaltung im Spiegel des Wettbewerbs "Die schönsten Bücher der Bundesrepublik Deutschlands" 1951-1990.
B6112: WILLBERG, HANS PETER. - Lichtsatz fur Werksatz. Ein Schriften-Vergleich.
B2335: [BILDERDIJK]. WILLE, J. - Een Doorgewerkt Gedicht. Het Handschrift van Bilderdijk's Vreugde 1805. - De Orde van den Zwaan.
B6881: WILLE, E. - Centrale tijdschriftencatalogus van de Rijksuniversiteit te Gent. Twee delen.
B8015: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H5157: WILLE, J. - Heiman Dullaart zijn leven, omgeving en werk. Met herdruk van zijn meeste gedichten.
H7209: WILLE, J. - Marnix' Byencorf. Met herdruk van G. Hervet's brief.
B5754: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience en zijn tijd. Kroniek van Consciences leven opgemaakt door Dr. Emiel Willekens naar een initiatief van Dr. Gilbert Degroote.
M0602: WILLEKENS, EMIEL. - Hij leerde zijn volk lezen. Profiel van Hendrik Conscience 1812-1833.
K4654: WILLEKENS, EMIEL. - Hendrik Conscience 1812-1883.
B5627: WILLEKENS, EM. & BERT DECORTE. - Schrijvenderwijs. Een documentatie I: 1907-1945. II: 1945-1982.
L9042: WILLEKES MACDONALD, INA. - Geschiedenis van de vrouw in de maatschappij.
Y3113: WALRAVEN. WILLEM. - Een maand in het boevenpak. Een novelle bezorgd door Frans Schamhardt.
B3887: WILLEM. - Billy the Kid of hoe een eenvoudige jongen uit Texas maarschalksstaf in zijn ransel vond en er mee op kruistocht ging.
B2697: WILLEMEN, AD. C. - Constant Huijsmans' laatste reis. Schier Ultieme Exercities in Voyeurisme.
Y1050: WILLEMIER, D. - Korte Schets der Oude Aardrijkskunde. Eene Handleiding bij het Onderwijs in de Gijmnasien en andere Scholen.
Y3401: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 4. Inhoud: I: Oude bevolking der Provincie Antwerpen. II: Oude Nederlandsche Volksliederen (met Facsimile).
R0002: WILLEMS, J. - Het Groote Bijgeloof.
Y3564: WILLEMS, LEONARD. - Verslag Prijsvragen voor 1925 Letterkundige Geschiedenis: Een onderzoek naar de bronnen van 'De Biëncorf der H. Roomsche Kercken van Isaac Rabotenu'[=Marnix van St. Aldegonde].
L1422: [HASEBROEK]. WILLEMS, J.H.J. (ED.). - Brieven van J.P. Hasebroek aan E.J. Potgieter en aan de redactie van "De Gids" uit de jaren 1836-1840.
L0904: WILLEMS, LEONARD. - De benaming Amerika.
B0584: WILLEMS, JAN FRANS. - Reinaert de Vos naar de oudste berijming uit de twaalfde eeuw en opnieuw in 1834 berijmd door... Ingeleid W.Gs. Hellinga.
B1258: WILLEMS, LEONARD. - Elckerlyc-Studien.
B2403: WILLEMS, J.H.J. - Bernard ter Haar 1806-1880. Predikant, Poeet, Professor.
M9889: WILLEMS, GILBERT. - Simone de Beauvoir.
R1112: WILLEMS, JEAN. (VOORWOORD). - Laureaten van de Francqui-Prijzen 1934-1968.
T4775: WILLEMS, LEONARD. - Het Bonaventura-Raadsel in het leven van Anna Bijns.
R9903: WILLEMS, W.J.A. - Een Bijdrage tot de Kennis der Voor-Romeinsche Urnenvelden in Nederland.
B1354: WILLEMS, LEONARD. - Lexicografische sprokkelingen.
Y3402: WILLEMS, J.F. - Mengelingen van Vaderlandschen inhoud no. 5. Inhoud: I: Verzoening der stad Antwerpen met Philips den Goede 1435. II: Brief van Montigny aen de Graaf van Hornes, 1567 met facsimile. III: Charter van Hertoginne Johanna, over de Munten 1393. IV: Inventaris van een sterfhuis des jaers 1377. V: Gezag der Nederlandsche Tael by de Walen.
T2025: WILLEMS, P. - De verdiensten van Hoogleeraar J.-B. David in het gebied der Nederlandsche Taal- en Letterkunde. Redevoering.
R0781: WILLEMS AZ, LEONARD EN MAURITS SABBE. - Hulde Dr. Leonard Willems. Werkend lid der Koninklijke Vlaamsche Academie 28 Januari 1934. (27 Januari 1864 - 27 Januari 1934).
B3737: WILLEMS-BIERLAAGH, CLAAR. - Nederlandse vrouwentijdschriften 1800-1945. Bibliografische lijst.
Y4414: WILLEMS, WIM E.A. - Hagenezen die er mochten wezen.
B7264: WILLEMS, LEONARD. - De Axelsche Rederijkersgilde van Sinte-Barbara en haar Deken Jacob De Hondt (1487-1529).
T0171: WILLEMS, P. - De Nederlandsche Welsprekendheid.
T2116: WILLEMSE, A. - Paul Verlaine vu par un medecin.
L9770: WILLEMSEN, FLIP. - De vrouw aanhebben.
B0734: WILLEMSEN, AUGUST. - Het hoge woord. Beschouwingen en boutades.
Y1557: WILLEMSEN, P.H.L. (ED.). - Voor nu en later. Zicht op de gemeente Brummen en haar geschiedenis.
K3876: WILLEMSEN, AUGUST. - Een liefde in het Zuiden en De dood in Zuid.
Y1202: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Tweede stukje. Nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
C0396: WILLEMSEN, FLIP. - De geslaagde sneeuwman.
T0675: WILLEMSEN, A.W. - Het Vlaams-nationalisme. De geschiedenis van de jaren 1914-1940.
Y1142: WILLEMSEN, P.F. - De Duitsche Kindervriend. Eerste stukje. In een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door R.G. Rijkens. Opnieuw herzien door J. Wijma.
Y1954: WILLEQUET, R. - Vlaemsche Kunst-Schat, ten gebruike der lagere scholen.
L4973: WILLIAM. - Madock. Ingeleid en vertaald door H.W.J. Vekeman.
M2037: WILLIAMS, NIGEL. - De meesterlijke moslim. Vertaling Wiebe Buddingh'.
L2547: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
L2548: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
T5059: WILLIAMS, JOHN. - Butcher's crossing. Vertaald uit het Amerikaans door Edzard Krol.
C0194: WILLIAMS, TENNESSE. - De Romeinse lente van Mrs. Stone. Vertaling Schuchart.
B7884: WILLIAMS, HEATHCOTE. - Het rijk van de walvis.
R6701: WILLIAMS, FRANCIS. - Dangerous Estate. The Anatomy of Newspapers.
L5484: WILLIAMS, TENNESSEE. - Iets van Tolstoi. Vertaald door Bas Heijne.
B7972: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
L2007: WILLIAMSON, C.N. EN W.M. - De kranige chauffeur. De wonderlijke avonturen van een motorwagen. Vrij bewerkt naar de achttiende Amerikaansche uitgave door Mevr. van Heuvelinck.
B8019: WILLIAMSON, HUGH. - The Book. Number one: Book typography. A handlist for book designers.
L7980: WILLIAMSON, EDWIN. - Borges, een leven. Vertaling Barber van de Pol.
M6696: WILLIAMSON, HUGH. - Methods of book design. The practice of an industrial craft.
B1900: WILLIGEN, ADRIAAN VAN DER. - Uit het dagboek van Adriaan van der Willigen. Drossaard in Tilburg 1795-1802. Met annotatien voorzien door Lamb. G. de Wijs.
K8644: WILLINCK, MARIAN. - Kleine zaken.
M6349: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
K1937: WILLINK, A.C. - De schilderkunst in een kritiek stadium.
H7292: WILLINK, C.A. - Het weten komt langzaam. Met portret van den schrijver door H. Behrens-Hangeler.
T6825: WILLINK, DANIEL. - Amsterdamsche Tempe of de Nieuwe Plantagie. Begrepen in Twee Boeken, nevens Den Amstelstroom.
T7182: WILLINK, DANIËL. - Amsterdamsche buitensingel nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen over veele voornaame geschiedenissen: met afbeeldingen eeniger oude en tegenwoordige stads poorten, wachttoorens, kloosters, dorpen, enz.
R3671: WILLOT, JAN. - Discours sur les excessives miseres qu'endure le povre Pays-Bas. (1595).
R8263: WILLUMSEN, DORRIT. - Bang. En roman om Herman Bang.
R6927: WILMA. - Visioen.
T6362: WILMINK, WILLEM. - Zeven liedjes voor een piek.
B6434: WILMINK, WILLEM EN FETZE PIJLMAN (EDS.). - Het kind. Een bloemlezing.
T8843: WILMINK, WILLEM. - Vandaag is het de grote dag. Spoedcursus gelegenheidgedichten. Met illustraties van Waldemar Post.
B4383: WILMINK, WILLEM. - Dat overkomt iedereen wel. Twintig liedjes voor kinderen.
R1904: WILMINK, WILLEM. - Waar komt dat kind vandaan?
H6324: WILMINK, WILLEM. - Spook tussen spoken. Met tekeningen van Alfons van Heusden.
H7791: WILMINK, WILLEM [ED.]. - Ik heb de liefde lief. De mooiste liefdesgedichten uit de Nederlandse en Vlaamse poëzie.
L6470: WILMINK, WILLEM. - Het kind is vader van de man. Een bloemlezing uit eigen werk met een inleiding van Fetze Pijlman.
Y5483: WILMINK, WILLEM. - Krantenknipsels van/over Willem Wilmink.
B8251: WILMINK, WILLEM (ED.). - Kinderen. Meer dan honderd gedichten over hun wondere wereld.
Y4159: WILMINK, WILLEM. - Waar het hart vol van is. Schriftelijke cursus dichten.
Y4160: WILMINK, WILLEM. - Goedenavond, speelman. Schriftelijke cursus dichten.
B9003: WILMINK, WILLEM. - Wat ik heb gevonden, je raadt het nooit. Vijftien opstellen over schrijvers in onze taal.
T8406: WILMINK, WILLEM. - Wilminks keus II. Nederlandse poëzie van 1945 tot heden.
R8369: WILMSEN, F.P. - Belangrijke Tafereelen, tot opwekking van Godsdienstig en Zedelijk gevoel, voor de Schoone Kunne. Naar het Hoogduitsch van.... door G. Ramakers jr.
B9977: [DOMELA NIEUWENHUIS] WILOD VERSPRILLE, J.M. - Algemeen stemrecht een eisch des tijds? Een woord over, en naar aanleiding van de rede van den heer F. Domela Nieuwenhuis, door hem uitgesproken te Stiens, 13 April 1885.
T0601: WILS, LODE. - Flamenpolitik en aktivisme. Vlaanderen tegenover Belgie in de eerste Wereldoorlog.
R6419: WILS, LODE. - De Messias van Vlaanderen. Frans van Cauwelaert 1880-1910.
K6882: WILS, J. - De oorsprong van het verbale r-passief in de Indogermaansche talen.
R6553: WILS, LODE. - Kanunnik Jan David en de Vlaamse Beweging van zijn tijd.
L5074: WILS, J. - Het teken in de taal.
K2839: WILSON, EDMUND. - Axels burcht. Creatieve literatuur van 1870-1930.
W6588: WILSON, EDMUND. - De vrouw met het gouden haar. Roman en vijf verhalen. Vertaling Else Hoog.
K4332: WILSON, COLIN. - Man zonder schaduw. Dagboek van een existentialist. Vertaling Jean Schalekamp.
K4420: WILSON, CHARLES. - First with the news. The history of W.H. Smith 1792-1972.
R7446: WILSON, JONATHAN. - Een Palestijnse Affaire. Vertaling Nicolette Hoekmeijer.
L9557: WILSON, EDMUND. - Galahad. Vertaling Else Hoog.
Y0998: PRESIDENT WILSON. - The Challenge Accepted. President Wilson's address to Congress april 2 nd, 1917.
R0897: WILSON, CHARLES. - Holland and Britain.
W1008: WILSON, EDMUND. - De prinses met het gouden haar. Vertaling Else Hoog. Met een nawoord van John Updike.
K1303: WILSON, HARACE HAYMAN. - Travels in the Himalayan provinces of Hindustan and the Punjab in Ladakh and Kashmir in Peshawar, Kabul, Kunduz and Bokhara. From 1819-1825. 2 Vols.
Y4825: WILTON, THEO EN A. ONDERDENWIJNGAARD. - Een draad van angst. Over Japanse vrouwenkampen op Java en het leven daarna.
T1724: WILZEN-BRUINS, E.J. - Aardappelallerlei.
T5053: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e en 27e jaargang 1927 en 1928.
T5086: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 21e jaargang 1922. nrs. 1 t/m 12.
T5076: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 12e jaargang 1913. nrs. 1 t/m 12.
T5091: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 2e jaargang 1903. nrs. 1 t/m 12.
Y2584: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5484: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 26e jrg. 1927.
T5075: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 13e jaargang 1914. nrs. 1 t/m 12.
T5085: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 20e jaargang 1921. nrs. 1 t/m 12.
T5079: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 9e jaargang 1910. nrs. 1 t/m 12.
T5064: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 17e jaargang 1918. nrs. 1 t/m 12.
T5065: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 16e jaargang 1917. nrs. 1 t/m 12.
T5066: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 15e jaargang 1916. nrs. 1 t/m 12.
T5084: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 4e jaargang 1905. nrs. 1 t/m 12.
T5082: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 6 jaargang 1907. nrs. 1 t/m 12.
T5089: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 19e jaargang 1920. nrs. 1 t/m 12.
T5483: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Geillustreerd Maandschrift voor Boekenvrienden onder leiding van Gerard van Eckeren & J. Greshoff. 25e jrg. 1926.
T5078: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 10e jaargang 1911. nrs. 1 t/m 12.
T5077: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 11e jaargang 1912. nrs. 1 t/m 12.
T5080: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van Gerard van Eckeren. 8 jaargang 1909. nrs. 1 t/m 12.
T5092: DEN GULDEN WINCKEL. - Den Gulden Winckel. Maandschrift voor de Boekenvrienden in Nederland onder redactie van F. Smit Kleine. 1e jaargang 1902. nrs. 1 t/m 12.
T5829: WINCKEL, W.F.A. - Versterkt de Wacht. Een woord naar aanleiding van Prof. Hepp's tooneelvoorstelling. Artikel in de Overtoomsche Kerkbode en Geen doofpot tactiek. Artikel in De Reformatie.
T6671: WIND, HARMEN. - Plaatselijke tijd. Gedichten.
L1795: WIND, KAREL DE. - Rond het leven van Israel Querido.
K9587: WIND, BARTINA H. - Enkele structurele kenmerken van het moderne Frans.
L8961: WIND, BARTINA H. - Gesproken en geschreven Frans in de XVIe eeuw.
T6672: WIND, HARMEN. - Het gesticht. Gedichten.
Y3732: DEN GOEDE WIND. - Journaal Den Goede Wind. 1988-1991. Nrs: 6-7-9-10-11-12.
W5256: WINDER, ROBERT. - Een verstandshuwelijk met de tijd. Vertaling Karina van Santen.
H1389: WINDISCH, ALBERT. - Die kunstlerische Drucktype. Wie entsteht eine Schrift? Wie beurteilt man eine Schrift?
L6607: WINDLER, ERNST. - Das Bremer mittelniederdeutsche Arzneibuch des Arnoldus Doneldey. Mit Einleitung und Glossar.
M7763: WINDROOS. - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de Windroos 1950-1955.
B6981: WINDSANT, MARC. - Dichtslag.
H1942: WINEAPPLE, BRENDA. - Genet, a biography of Janet Flanner.
T8673: WINEKE, BEREND. - Een zeker verblijf.
T8956: WINEKE, BEREND. - Requiem voor een vlinder.
M2188: WINGENS, MARC. - Over de grens. De bedevaart van katholieke Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw.
R2894: WINGERDE, GERARD VAN. - De Hondsdagen. Beeld & dichtbundel.
R0449: WINK, P.M. (RED.). - Naar betere tijden: No. 1.
H7932: WINK, TH. - De instellingen.
T1830: WINK, TH. E.A. - Boekengerucht. 125 jaar Nieuwsblad voor de Boekhandel.
K9356: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B7013: WINKEL, JAN TE. - Het nationaal karakter van Vondel's poëzie.
B7014: WINKEL, JAN TE. - Vondel en Nil Volentibus Arduum.
B7016: WINKEL, JAN TE. - Valentijn en Nameloos.
B7017: WINKEL, JAN TE. - De volkomen klinker van sommige verkleinwoorden.
B7018: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. I: De Oudgermaansche lange AE.
B7019: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. II: De tongval van Delfland bij Huygens.
B7020: WINKEL, JAN TE. - Bijdragen tot de kennis der Noord-Nederlandsche tongvallen. III: De Oudgermaansche lange I.
B7021: WINKEL, JAN TE. - Kachel Catteel.
B6732: WINKEL, J. TE. - Verslag van de lotgevallen der Universiteit van Amsterdam in den cursus 1910-1911.
L0368: WINKEL, J. TE. - De verbreiding der Frankische tongvallen over de Nederlanden.
L0608: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
L0903: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K7854: [BEETS]. WINKEL, J. TE. - Nicolaas Beets.
T8234: WINKEL, CHRISTIAAN TE. - De grasbaan.
K6575: WINKEL, J. TE. - Kurze Charakteristik der Nordniederlandischen Dialekte. (Gallee: Das Niederlandische Bauernhaus und seine Bewohner).
K8069: [VONDEL] WINKEL, J. TE. - De oudste gedichten van Vondel.
K9598: WINKEL, J. TE. - Levensbericht van Dr. A. de Jager.
K9502: WINKEL, J. TE. - Taalgeschiedenis als geschiedenis van den geest.
T2701: WINKEL, JAN TE. - Bladzijden uit de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde.
T9060: WINKEL, J. TE. - De Ontwikkelingsgang der Nederlandsche Letterkunde. Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Republiek der Vereenigde Nederlanden. Deel III.
L8386: WINKEL, J. TE. - De beoefening der Germanistiek aan de Amsterdamsche Hoogeschool.
R7444: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B6755: WINKEL, J. TE. - Taalschakeering als gevolg van taaloverneming.
R6159: WINKEL, JAN TE. - Rede uitgesproken door Jan te winkel over Hendrik van Veldeke op het XXXIe Taal- en Letterkundig Congres te Maastricht.
B6753: WINKEL, JAN TE. - Germanismen in het Middelnederlandsch.
R3680: WINKEL, J. TE. - De Vlaamsche beweging en haar belang voor de Noord-Nederlanders.
Y1020: WINKEL, BAU. - Driehonderdvijfenzestig maal. Jaarverslag 2001 Bau Winkel
R7441: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R7442: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
B1970: WINKEL, J. TE. - De uitspraak der U + W in het Middelnederlandsch.
T3422: WINKEL, L. E. - De ondergrondse pers 1940-1945.
R7443: WINKEL, JAN TE. - Overzicht der Nederlandsche Letterkunde.
R4068: WINKEL, JAN TE. - De Grammatische Figuren in het Nederlandsch.
B6750: WINKEL, J. TE. - De taalkaart voor Noord-Nederland.
R7416: WINKELHOF, LEENDERT H. VAN. - De Normaal-Arbeidsdag.
H8345: WINKELS, PETER J.A. E.A. - Ten tijde van de Tachtigers. Rondom De Nieuwe Gids 1880-1895.
R2937: WINKELS, PETER J.A. E.A - Peter J.A. Winkels: De Tachtigers en Limburg. Francois Erens, een Limburgse Tachtiger. Ad A.M. Hodinius: Lodewijk van Deyssel. Frans Erens: In de bloeiende hei. Peter Nissen: Het culturele leven in Limburg rond 1885.
H9950: WINKELS, PETER EN CHRIS WILL. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden. Een biografische schets.
T0250: WINKLER, JOHAN. - Guido Gezelle en de Friezen.
T1948: WINKLER, P.E. - Zieltogend Europa en ontwakend Azie.
L3603: WINKLER, KEES. - De maanden.
W8399: WINKLER, T.T. - Geïllustreerd handwoordenboek voor de grafische vakken. Samengesteld door ...
R9307: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
R9308: WINKLER PRINS, J. - Liefdes Erinnering. Nieuwe Gedichten en Zangen.
W3308: WINKLER, C. - Verspreide momenten. Gedichten.
T9163: WINKLER, C. - Freud is een voyeur. Gedichten.
T8799: WINKLER, KEES. - 13 poemes / 13 gedichten. Traduit du neerlandais par / in het Frans vertaald door Elisabeth Ader-Winkler.
Y5892: WINKLER, KEES. - Verzamelde gedichten.
T1114: WINKLER, JOHAN. - September 1938. Met een inleiding van Dr. H.B. Wiardi Beckman.
T1051: WINKLER, J. (RED.). - Naar het licht kalender 1929.
T6194: WINKLER, JOH. - Een Mei aan ons!
K0114: [TROELSTRA] WINKLER, JOHAN. - Profeet van een nieuwe tijd. Leven en streven van Mr. Pieter Jelles Troelstra.
A0234: WINKLER, KEES. - Oude en nieuwe gedichten.
H6318: WINKLER, KEES. - Vers uit de veren. Gedichten.
L5787: WINNING, C.H.O.M. VON. - Johan de Brune de Oude. Een Zeeuwsche Christen-Moralist en Humanist uit de Zeventiende Eeuw.
B3461: WINNIPS, LUCAS. - Louise Honing.
R7336: WINSEMIUS, JAN P. - De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
K1656: WINSTON, ROBERT. - The human mind and how to make the most of it.
T1805: WINTER, WILHELMINA. - De Gouden Klompjes. Openluchtspel in 4 bedrijven.
K6579: WINTER, THEUN DE. - De gedichten.
K2086: WINTER, LEON DE. - God's Gym.
L1717: WINTER, LEON DE. - Vertraagde roman. Reportage.
L7066: WINTER, LORENZ. - Heinrich Mann and his public. A socioliterary study of the relationship between an author and his public.
R7627: WINTER, MAX. - Das Kind und der Sozialismus. Eine Betrachtung von ...
M4061: WINTER, LEON DE. - De hemel van Hollywood. Roman.
L9019: WINTER, LEON DE. - La Place de la Bastille. Vertelling.
Y0944: WINTER, LEON DE. - De verhalen.
Y2488: WINTER, NICOLAAS SIMON VAN. - De Amstelstroom in zes zangen.
M6041: WINTER, LEON DE. - De ruimte van Sokolov. Roman.
Y5481: WINTER, LEON DE. - Krantenknipsels van/over Leon de Winter.
M9205: WINTER, LEON DE. - Hoffman's honger.
H1611: WINTER, LEON DE. - Zionoco.
L1268: WINTER, L.I. DE. - De maatschappelijke woonplaats als aanknopingsfactor in het internationaal privaatrecht.
R8190: WINTER, THEUN DE. - De Billen van Jan Cremer. Voorwoord S. Carmiggelt en foto's van Philip Mechanicus.
L5510: WINTER, P.J. VAN. - Engeland en Cromwell.
M6416: WINTER, DENIS. - Haig's command. A reassessment.
K9821: WINTERBOEK. - Achtste Winterboek van de Wereldbibliotheek 1929 -1930. Bijdragen van Frans Mijnssen, Diet Kramer, Nine van der Schaaf, Helene Swarth, Kees van Brugggen e.v.a.
L1395: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1922 -1923. Felix Timmermans, Top Naeff, Frans Bastiaanse, Helene Swarth, H.P. Berlage. E.v.a.
L1398: WINTERBOEK. - Negende Winterboek van de Wereldbibliotheek 1930 -1931. Bijdragen van Else Bukowska, Ernest Claes, Anton van Duinkerken, J. Slauerhoff, Jo de Wit. e.v.a.
T5614: WINTERBOEK. - Winterboek van de Wereldbibliotheek 1923 -1924. Bijdragen van Carry van Bruggen, Cyriel Buysse, Jac. P. Thijsse, e.v.a.
T5613: WINTERBOEK. - Vierde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1925 -1926. Bijdragen van Carry van Bruggen, Waldie van Eck, A. van der Leeuw, Herman de Man, P. Otten. E.v.a.
T2551: WINTERBOEK. - Derde Winterboek van de Wereldbibliotheek 1924 -1925. Bijdragen van Ina Boudier Bakker, Johan de Meester, H. Mooy, Alice Nahon, Antoon Thiry, Rinke Tolman, Bernard Zweers e.v.a.
R5188: WINTERINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
H7956: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
K3968: WINTERINK, J.C. - De taak van de uitgever.
L9200: WINTERINK, J.C. - Hoe boeken gemaakt worden.
Y1531: WINTERKLANKEN. - Winterklanken. A.J.C. October 1946.
K3478: WINTERLINK, J.C. - Het Uitgeversbedrijf.
B3277: WINTERS, WILLEM & MICHAEL ZEEMAN. - Het eerste wat ik mij van W... herinner. Tien jaar Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden 1983-1993. De Koperen Tuin voorleesmarathon, 26 juni 1993.
T3062: WINTGENS, LEO. - Grundlegung einer Geschichte der Literatur in Ostbelgien. Bild der sprachlichen Wechsel wirkungen im Zwitschenland.
B5896: WIRTH, H.F. - Der Untergang des Niederlandischen Volksliedes.
P0864: WISE, TERENCE. - To catch a whale.
R6885: WISEMAN, KARDINAAL N. - Beroep op het gezond verstand en het beter gevoel van het Engelsche volk, bij de instelling der Katholieke Hierarchie in Engeland.
K2833: WISPELAERE, PAUL DE. - Met kritisch oog.
K2521: WISPELAERE, PAUL DE. - Hendrik Marsman.
W5036: WISPELAERE, PAUL DE. - Paul-tegenpaul 1969 - 1970.
L9574: WISPELAERE, PAUL DE. - Louis Paul Boon, tedere anarchist. Omtrent het utopia in 'vergeten straat'.
K4643: WISPELAERE, PAUL DE. - Facettenoog. Een bundel kritieken gekozen en ingeleid door Weverbergh.
L3545: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
L3050: WISPELAERE, PAUL DE. - Het verkoolde alfabet. Dagboek 1990 - 1991.
L9976: WISPELAERE, PAUL DE. - Een Vlaming bekijkt Nederland.
K8533: WISPELAERE, PAUL DE. - Mijn levende schaduw.
H4641: WISPELAERE, PAUL DE. - Bar en bizar. Ontsluierde geheimen. Verzameld en ingeleid door...
L9859: WISPELAERE, PAUL DE. - Cuba en andere reisverhalen.
B0020: WISPELAERE, PAUL DE. - Tussen tuin en wereld.
L9432: WISPELAERE, PAUL DE. - De broek van Sartre en andere essays.
L9464: WISPELAERE, PAUL DE. - Brieven uit Nergenshuizen.
K1084: WISPELAERE, PAUL DE. - Tuin en wereld: Tussen tuin en wereld, Mijn huis is nergens meer, Brieven uit Nergenshuizen, En de liefste dingen nog verder.
T6141: WISSE, G. - De Kroonprinses door God bekroond. Tijdwoord bij de blijde gebeurtenis ten paleize.
L3612: WISSEMA, J.G. - Zeg mij, wat voor een ding is technologie?
B4201: WISSEN, DRIEK VAN. - De dikke van Dale is mijn beste vriend. Oudvaderlandsche liederen en nieuwvaderlandse woorden op strikt populair-wetenschappelijke wijze verklaard. Voorwoord Ivo J.M. Niehe.
R2260: WISSEN, DRIEK. - Drie maal Driek.
B7618: WISSING, PIETER VAN. - Stokebrand Janus 1787.
Y1887: WISTER, OWEN. - De pinksteren der beproeving.
L6700: WIT, H.C.D. DE. - Het tropisch regenwoud.
W4498: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
K9164: WIT, AUGUSTA DE. - Natuur en menschen in Indie.
R2283: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE. - Limburg - Maastricht - Thorbecke, 1848-1853.
L2603: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
K9581: WIT, P.W.A. DE. - Paschen. Gedicht. Met een origineele houtsnede van H.M. Hopma.
H4443: WIT, WIM DE. (ED.). - Louis Sullivan. The function of ornament.
T8958: WIT, JAN. - In den metalen stier.
B3297: WIT, AUGUSTA DE. - Het dure moederschap.
B6924: WIT, AUGUSTA DE. - De wake bij de brug en andere verhalen.
L8510: WIT, WIM DE. - Auke Komter, Architect.
L8511: WIT, COR DE. - Johan Niegeman 1902 - 1977. Bauhaus, Sowjet Unie, Amsterdam.
T1184: WIT, AUGUSTA DE. - De drie vrouwen in het heilige woud.
L7406: WIT, R.J. DE. - Kadaster, Ruilverkaveling en Toponymie.
Y3703: WIT, JAKOB HENDRIK DE. - Davids tranen of de zeven boet-zangen berymd en met korte aanteekeningen opgehelderd. Naar Vondel. Ten behoeve der Algemeene Haagsche Armen.
T5028: WIT, AUGUSTA DE. - Een Javaan.
M7247: WIT, JAN. - Nederlandse gedachten en andere gedichten.
B1366: [THORBECKE] WIT, C.H.E. DE EN J.R. THORBECKE. - Thorbecke en de Wording van de Nederlandse Natie. Thorbecke, Staatsman en Historicus. Historische Schetsen.
A0560: WIT, AUGUSTA DE. - Gods goochelaartjes.
Y5033: WIT, HENK DE. - Birma Bali. De hel en het paradijs.
M7004: WIT, AUGUSTA DE. - De avonturen van den muzikant.
T6129: WITHUYS C.G. - Withuys' woorden der feest-cantate, muziek van J.H. Lubeck. Uit te voeren voor en na het leggen van den Eersten Steen van het Nationaal Gedenkteeken voor November 1813, in het Willemspark te 's Gravenhage; op Dinsdag 17 November 1863.
R3018: WITKAM, J.J. / J. BRUGMAN / G.J.H. VAN GELDER. E.A. - De Arabische wereld. De geschiedenis en betekenis van de Islam, Arabische taal, poëzie en politieke herrijzenis, Nederlands koloniaal verleden.
R6048: WITKAMP, P.H. EN MARTIN KALFF. - Prins Hendrik der Nederlanden. Eene levensschets.
T6807: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Noord-Holland. Eerste stukje: 1. Noord Holland. II. De Nederlanden.
Y1176: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de Lagere scholen. Tweede stukje III: Europa. IV: De Aarde.
R8446: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
Y1156: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Gelderland. Eerste stukje 1. Gelderland. 2. de Nederlanden.
Y1168: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen in de provincie Zuid-Holland. Eerste stukje 1. Zuid-Holland. 2. de Nederlanden.
Y1169: WITKAMP, P.H. - Handboekje der Aardrijkskunde van Europa. Inzonderheid ten dienste van jonge lieden, die eene beschaafde opvoeding ontvangen. Tweede stukje, eerste afdeeling.
Y6006: WITKAMP, P.H. EN P.H. CRAANDIJK. - Prins Willem Frederik Karel der Nederlanden. Een Levensschets.
Y1131: WITKAMP, P.H. - Aardrijkskundig leerboekje voor de lagere scholen. Tweede stukje: III Europa. IV: De Aarde.
T6068: WITKAMP, P.H. - De Nassau's en hun oudste burg in de Nederlanden. Eene feestgave op 12 Mei 1874.
T6503: [AMSTERDAM] WITKAMP, P.H. - Amsterdam in schetsen. Teekeningen van W. Hekking jr. Twee delen in een band.
R5640: WITKAMP, P.H. - Amsterdam's zesde eeuwfeest op den 27sten October 1875.
L5376: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
R2141: WITLOX, J.H.J.M. - De staatkundige emancipatie van Nederlands katholieken 1848-1870. Derde deel van: De Katholieke Staatspartij in haar oorsprong en ontwikkeling geschetst.
B8449: WITLOX, J.H.J.M. - Varia historica. Met een inleiding van P.J.M. Aalberse.
T2108: WITLOX, J.H.J.M. - Een Zuid-Nederlander als Emancipator van Neerlands Katholieken. Graaf Fortune Duchastel.
T6525: WITLOX, J. - Onze eigen politieke organisatie blijve!
L5953: WITSEN ELIAS, J.W.J. & J. PIEBENGA. - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
T9510: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Nederduitsch rijmwoorden-boek, waarin de bruikbare rijmwoorden uit de beste Noord- en Zuid-Nederlandsche dichters bijeenverzameld en naar vokaalorde, onder derzelver natuurlijke klanken gerangschikt zijn, tot gemak bij de praktische beoefening der dichtkunst.
T6824: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Critisch verslag van zeker werkje, ten titel voerende: Het Tempelfeest, na het vijftigjarige bestaan des Amsterdamschen Stads-Schouwburgs, briefswijze, op deszelfs verzoek, medegedeeld aan een' vriend te Rotterdam.
Y4151: WITSEN GEYSBEEK, P.G. - Apollineum. Bijdragen, de Nederduitsche Taal, Dichtkunst, Welsprekendheid en Fraaije Letteren. Betreffende. Deel Twee.
L5258: WITSEN ELIAS, JACOB S. - De Nederlandsche koorbanken tijdens Gothiek en Renaissance.
B6791: WITSTEIN, S.F. - De verzencommentaar in Het Theatre van Jan van der Noot. Bronnen en bewerkingswijze.
T1068: WITSTEIN, S.F. - Bekentenis aan Julien DeLande.
A0712: [VONDEL] WITSTEIN, S.F. EN E.K. GROOTES. (ED.). - Visies op Vondel na 300 jaar. Een bundel artikelen.
R5633: WITSTEIN, S.F. - Funeraire poëzie in de Nederlandse renaissance.
B3997: WITTE, ALDERT. - Charles Nypels Meester-Drukker.
R9638: WITTE, DIRK. - 't Meisje van den winkel. Woorden en Muziek.
R9639: WITTE, DIRK. - Voorbij. Woorden en Muziek.
R9642: WITTE, DIRK. - De kleine soubrette.
K5930: WITTE, DIRK DE. - Ernie Wever.
T9198: WITTE, DIRK EN E. PERSON. - Het Echtpaar. Woorden en Muziek.
T9199: WITTE, DIRK. - In de Hei. Cabaretliedjes no. 20.
H0856: WITTE, DIRK DE. - De vlucht naar Mytilene.
M9511: WITTE, RICHARD. - Praktikum des Stein- und Zinkdrucks.
T5649: WITTE, DIRK. - Tusschen Dam en Rembrandtplein. Cabaretliedjes nr. 25.
B6767: WITTE, A.J.J. DE. - De mens in zijn taal gevangen.
T5765: WITTE, C. DE. - L' histoire du papier et les filigranes.
Y5023: WITTE, J.C. - J.B. van Heutz leven en legende.
T5863: WITTEBOON, S. - Confectiemeisjes. Een reportage over het leven van meisjes in de confectiebedrijven.
T4119: WITTEET VAN HOOGLAND, E.B.F.F. BARON. - De St. Michael-Beweging in de R.K. Staatspartij. Waar het om gaat en waarom het niet gaat.
Y3562: WITTEMANS, F. - Marnix van Ste Aldegonde. Minister van Willem van Oranje.
Y4952: WITTERT, RENE. - Het vergeten squadron.
R8632: WITTEVEEN, ARJEN. - Fryske Boukinst en hwet der mei mank is.
Y2493: WITTEVEEN, CORN. JOS. EN A.G. MARIS. - 1948 Reconstruction, Recuperation, Sanitation, Cooperation. A new borderline Netherlands-Germany.
B0074: WITTEWAALL, G. - Het toonderpapier. Eene burgerrechtelijke Studie.
Y1684: WITTGENSTEIN, LUDWIG. - Tractatus Logico-Philosophicus.
T3712: WITTKAMPF, WILLEM. - Verzameld werk. Samengesteld door Hans Heesen.
R3235: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
M3471: WITTOP KONING, D.A. - De oude apotheek.
T5895: WNDELAER BONGA, S.E. - Oer Eastrum ald en nij.
Y3722: WODZICKA, HELEN. - The Printer and his Craft. An Eywitness Book.
L7444: WOENSEL, PIETER VAN. - Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Bezorgd door Meike Broecheler.
K8087: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - Meziek uit eige land.
B8522: WOENSEL, PIETER VAN. - Amurath-Effendi, Hekim-Bachi. Ingeleid en geannoteerd door J.J. Wesselo.
T6677: WOENSEL KOOY, J. VAN. - Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding der spoorwegstakingen.
B2207: WOERDEMAN, M.W. EN DIRK COSTER. - Betje Wolff en Aagje Deken herdenking en erepromotie van Dirk Coster op maandag 1 november 1954.
R6669: WOERDEN JR., C.B. VAN. - De assurantie en de vaccinatie. Onvereenigbaar bevonden met het geloofsleven van Gods volk.
R2253: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 4, 1934.
K4268: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
W9104: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Laethemsche brieven over de lente aan Adolf Kerckenrath.
T0051: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het menschelijk brood.
L0206: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Keur uit het werk.
W8038: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Goddelijke verbeeldingen.
L1182: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Het zatte hart.
T7860: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Vandaag. Vlaamsche half maandelyksche kroniek nr. 17. Karel van de Woestijne-mummer. 20 October 1920.
R2254: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 5, 1934.
T9753: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. 7 + 1 delen.
T8839: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verhalen.
B8855: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Over schrijvers en boeken. Tweede bundel.
L8564: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - 'Altijd maar bijeenblijven'. Brieven aan C.A.J. van Dishoeck, 1903-1929. Bezorgd door Leo Jansen & Jan Robert.
L6054: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Zon in den rug.
B8735: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim. Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Leo Jansen. Twee delen.
R2251: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 1e jaargang nr. 1, 1933.
H3731: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Een karakteristiek en een keur uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Bernard Verhoeven.
L6127: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Substrata. Geschreven en verlucht door Leo Marfurt.
B0938: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Verzameld werk. Zesde deel: Beschouwingen over literatuur. Het dagelijksch brood. Keur uit de brieven in dagbladen 1906-1929.
M9313: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wiekslag om de kim: Het menschelijk brood, De modderen man, God aan zee, Het bergmeer.
B3726: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Dagboek. Inleiding en begeleidende nota's Karel Jonckheere.
R2252: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Mededeelingen van het Karel van de Woestijne-Genootschap. 2e jaargang nr. 3, 1934.
R2194: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De nieuwe Esopet. Met zestien teekeningen van Jozef Cantre.
W7515: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Nagelaten gedichten
Y5603: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Wat is poëzie? [Tekst van een lezing en bibliografie van Van de Woestijne].
B2681: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Pieter Brueghel.
Y5480: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Krantenknipsels van/over Karel van de Woestijne.
B0249: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Beginselen der chemie.
B5641: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - Journalistiek. Brieven aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
K2918: WOHMANN, GABRIELE. - Hebzucht en andere verhalen. Vertaling Wouter D. Tieges.
T5040: WOKER, GERTRUD. - Moderne oorlogstechniek en bescherming der burgerbevolking.
T4492: WOLDA, W. - Communisme en anarchisme. Rede uitgesproken door W. Wolda, in een vergadering te Rotterdam.
B3243: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Getekende schrijvers. Met een inleiding door Jeroen Brouwers.
R2716: WOLDHEK, SIEGFRIED. - Literaire tekeningen. Ingeleid door Rudy Kousbroek.
Y4489: WOLDRING, H.E.S. - Politieke filosofie.van de Christendemocratie.
K0406: WOLF, MANFRED. - Albert Verwey and English romanticism. A comparative and critical study, with original translations. Proefschrift.
K2548: WOLF-CATZ, LOEKA. - Helma Wolf-Catz.
W8492: WOLF, HANS JURGEN. - Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausfuhrlichen Zeittafel.
W0522: WOLF, SYLVIA. - Briefbogen, Umschlage, Visitenkarten, Grusskarten. Mit Papiermustern und einem Original-Stahlstichbogen. Letterpaper, envelopes, Visiting Cards, Greeting Cards with paper specimens. and an original steel engraving.
R5066: WOLF-CATZ, HELMA. - De vrijheid roept de diepste slapers. Romanfragmenten, verhalen en sprookjes.
K6643: WOLF-CATZ, HELMA. - Een nacht.
B6485: WOLF, HERMAN. - Hedendaagsche Wijsbegeerte. Gestalten en stroomingen.
B8519: WOLF, RUDOLF. - Garamond. Die zeitlos aktuelle Antiqua.
Y0078: WOLF, H. DE. - Roomsche waarheidsliefde.
B7509: WOLF, HERMAN. - Ideeen en problemen in Goethe's Faust.
Y4781: WOLF, MARKUS. - Naar eer en geweten. Bekentenissen van de Oostduitse spionagechef. Vertaling Ger Peeters.
T6200: WOLF, RUTH. - Van alles het middelpunt. Over het leven en werk van Carry van Bruggen.
R8790: WOLF, B.TH. DE. - Hoe de revolutie werd voorbereid.
R3990: WOLFE, TOM. - De wereld en Wolfe. Vertaling Paul van den Hout.
R7406: WOLFF, S. DE. - Crisis in permanentie.
Y3023: WOLFF, SAM DE. - Koemie Orie. Landelijk orgaan van de Poale Zion be-Holland. Bijzonder nummer t.g.v. de 75e verjaardag van Sam de Wolff, 13 augustus 1953.
T3534: WOLFF, BETJE/AAGJE DEKEN. - De Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald)
H7867: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
R0401: WOLFF, GUST. - Psychiatrie en dichtkunst. Uit het Duitsch vertaald door G. v. E.
K4250: WOLFF, BETJE. - Holland in het jaar 2440 gevolgd door Brief over Holbach en Mercier. Ingeleid en toegelicht door W.G. Huygens.
H9321: WOLFF, E. EN A. DEKEN. - Bloemlezing uit de Economische Liedjes. Samengesteld en ingeleid Johan van Nieuwenhuizen.
B5220: WOLFF, B. EN A. DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.
L3482: WOLFF, SAM DE. - En toch...! Driekwart eeuw socialisme in vogelvlucht.
L3485: WOLFF, S. DE. - Van eerstelingen tot late oogst. Opstellen met een inleiding van J.W. Matthijsen.
B5858: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Lotje Roulin. Een liefde in de achtiende eeuw zoals zij wordt verhaald in de roman Willem Leevend.
T7758: WOLFF, SAM DE. - De crisis.
B0376: WOLFF, BETJE & AAGTJE DEKEN. - Brieven van Betje Wolff en Aagtje Deken. Met aanteekeningen van Joh. Dyserinck.
T0752: WOLFF, S. DE. - Beschouwingen over de waardeleer.
H0746: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - Critisch commentaar. Keuze door J.C. Brandt Corstius.
R7386: WOLFF, S. DE. - Strijdenskracht door Wetensmacht. Opstellen aangeboden aan S. de Wolff t.g.v. zijn 60e verjaardag.
H9851: WOLFF, ANDREA. - Een boekverkoper in St.-Petersburg omstreeks 1860, over mijn grootvader. Ingeleid en vertaald door W.A. Meeuws.
R7290: WOLFF, S. DE. - Het heldenleven en de levende leer van Karl Marx.
T4167: WOLFF, BETJE EN AAGJE DEKEN. - De historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. (Niet vertaald).
H7065: WOLFF-BEKKER, ELISABETH. - De menuet en de dominees pruik. Inleiding en aantekeningen P. Minderaa.
L3481: WOLFF, SAM DE. - Voor het land van belofte. Een terugblik op mijn leven.
R5200: WOLFF, M. - De ondergang van Jeruzalem.
H2251: WOLFFERS, IVAN. - Het gevangen beeld.
T0678: WOLFS, A. - Het kolonialisme in Vlaanderen. Pleidooi voor een sociale revolutie.
L4159: WOLFS, PETRUS F. - Das groninger 'Religionsgesprach' (1523) und seine Hintergrunde.
T2593: WOLFSON, J.M. - Iets over Thorbecke als Mensch en als Staatsman.
Y4633: WOLINSKI. - Weg met de jeugd. Vertaling Piet Piryns.
Y1926: WOLINSKI. - Hitparade. Vertaling Piet Piryns.
M4164: WOLITZER, HILMA. - Niets om het lijf. Vertaling Geertje Lammers.
Y2206: DE WOLKENRIDDER. - De Wolkenridder. Personeelsorgaan van de K.L.M. 15e jarg. no. 25 kerstmis 1961.
T6399: WOLKERS, JAN. - 22 sprookjes, verhalen en fabels.
R3058: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
R6658: WOLKERS, JAN. - Terug naar Oegstgeest.
K8210: WOLKERS, JAN. - Brandende liefde.
L2238: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
L3157: WOLKERS, JAN. - Dominee met strooien hoed.
B3600: WOLKERS, JAN. - Zomerhitte.
L9386: WOLKERS, JAN. - De hond met de blauwe tong.
H1530: WOLKERS, JAN. - Wegens sterfgeval gesloten. Commedia della morte.
Y4166: WOLKERS, JAN. - Jan Wolkers schilder beeldhouwer.
Y4603: WOLKERS, JAN. - De junival.
Y4604: WOLKERS, JAN. - De onverbiddelijke tijd.
Y5250: WOLKERS, JAN. - Krantenknipsels van/over Jan Wolkers.
Y2843: WOLLHEIM, DONALD A. (ED.). - De beste Science Fiction verhalen van het jaar.
R8162: WOLTERING, B. - Gelijkenis van tweelingen. Een psychologisch onderzoek.
Y5796: WOLTERS. - Uitgeverij J.B. Wolters, Groningen, DenHaag, Batavia. Map met catalogi, prospectussen, kaartjes.
L5170: WOLTERS, XAVIER F.M.G. - Notes on Antique folklore on the basis of Pliny's natural history L. XXVIII. 22 - 29.
Y4154: WOLTERS, ALB. - De heiligen Wiro, Plechelmus en Orgerus en Het Kapittel van Sint Odilien-Berg.
L7590: WOLTERS, M.J.H. (VOORWOORD). - Onze lieve vrouw van Renkum. Het herstel van een oude devotie.
L7207: WOLTHEKKER, DIRK (ED.). - Een keten van macht. Amsterdam en zijn burgemeesters vanaf 1850.
Y1404: WOLTHUIS, G.W. - Het drama in de middeleeuwen.
T0557: WOLTHUIS, G.W. - Duivelskunsten en sprookjesgestalten. Studien over literatuur en folklore, Mariken van Nieumeghen.
H6910: WOLTMANN, ALFRED. - Holbein und seine Zeit. Des Kunstlers Familie, Leben und Schaffen.
R8227: WOLTRING, JULIUS. - Massa-Actie en Massa-Mentaliteit.
B1502: [HOFLAND] WOLTZ, W. (ED.). - H.J.A. Hofland journalist. Een vriendenboek.
L4230: WOLZOGEN KUHR, S.I. VON. - De Nederlandsche Vrouw in de Eerste/Tweede helft der 18e eeuw. Twee delen.
K7922: WOLZOGEN, ERNST VON. - Das dritte Geschlecht. Roman. Mit Buchschmuck von Walter Caspari.
T2600: WOLZOGEN, ERNST VON. - De Pot der Danaiden. Bewerking Bernard Canter.
T1089: WOLZOGEN, HANS VON. - Wagner-Brevier. Die Musik. Herausgegeben von Richard Strauss.
L5578: WONG LUN HING, F.J.H. - Prostitutie, een fenomenologische studie uit een huisartsenpraktijk. Met een ten geleide van P. Muntendam.
Y4186: ONZE WONING. - Onze Woning. Orgaan van de Christ. Bond van Patroons in het meubileringsbedrijf in Nederland. April-Mei 1947.
Y3948: WONINGGIDS. - Woninggids van het kantoor van vaste goederen Van Beijnum & Co. 4e jaargang februari 1907.
B3467: WOOD, MICHAEL. - The magician's doubts. Nabokov and the risks of fiction.
W2525: WOOD, IRA. - De tafelknecht. Vertaling M. Polman.
B8437: WOODHAM-SMITH., CECIL. - Florence Nightingale 1820-1910. Vertaling P. van As.
B7872: WOODSON, CARTER GODWIN. - The rural negro.
T9250: WOOLDENDORP, COR EN JACK BESS. - De Fietsbel. (Als ik tweemaal met m'n fietsbel bel).
R5349: WOOLF, VIRGINIA. - Over Londen. Vertaling Carol Limonard.
L3856: WOOLLEY, LUCY. - Vertrouw op mij.
R3066: HET WOORD. - Elburg: Het telraam. Stadsrand. Niet... Vestdijk: Het lied van Antaeus. Leiker: Suikergeesten. Buckinx: Het afscheid. Meyland: Drie gedichten. Redeker: Een kleine ontboezeming in poeticis. v.d. Steen: Watersport. Boekraad: Oost-Europeesche volksliederen. Fekkes: Twee gedichten.
B1123: HET WOORD. - Tweede Jaargang 1946. nr. 1 october 1946.
B1124: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 14-15 november/december 1946.
B7105: HET WOORD. - 1e jaargang 1946, nr. 4, Januari 1946.
T1900: HET WOORD. - 1e Jaargang Augustus 1946 nr. 11.
T1901: HET WOORD. - 1e Jaargang Sept. 1946 nr. 12.
T1905: HET WOORD. - 2e Jaargang October 1946 nr. 1.
B6998: HET WOORD. - Gerard den Brabander: De steenen minnaar. Jan G. Elburg: Brand in de holle man en De boog met pijlen. B. Rijdes: Kringloop. B. Voeten: De tocht, twee rondeelen. J.J. Klant: Kanapee. Gedichten: Nico Verhoeven, Victor Westhoff, Theo van Baaren.
B6999: HET WOORD. - Hendrik de Vries: De dood van den heerscher. G. Langen: De toneelspeler. Koos Schuur: Notities over poëzie. B. Voeten: Odysseus' terugkeer. Ab Visser: De havezate. Koos Schuur: Over epigonisme, pose en dichterschap. J.J. Nieuwburg: Vier gedichten.
B7000: HET WOORD. - Gerard Diels: Verzen ter gedachtenis. H. Redeker: De blik naar binnen. B. Voeten: Sine nomine. De dorst. De laatste dichter. Koos Schuur: Notities over poëzie. N. Verhoeven: Zes gedichten. Til Brugman: Hemelia. Leo Koekraad: Het toornig woord. Johan van Delden: Droomland.
B7504: HET WOORD. - 1e Jaargang december 1945 nr. 3.
B7505: HET WOORD. - 1e Jaargang november 1945. nr. 2.
H6231: HET WOORD. - 1e Jaargang 1946. nr. 5, februari 1946.
T5741: GULDEN WOORDEN. - Gulden woorden. Een roep om meer idealisme, 'n bundel proza - ten dienste van de propaganda verzameld en aangeboden door de afdeeling Dieren van de Nationale Christen Geheelonthouders Vereeniging, aan haar 25-jarig bestaan tot aandenken.
Y5619: WOORDENBOEK. - Van Dale pocketwoordenboek Nederlands-Engels en Engels Nederlands.
T0665: WORBY, JOHN. - De andere helft. Levensbeschrijving van een zwerver. Vertaling Johanna Smelik.
Y2814: THE TRANSPORT WORKER. - The Transport Worker. Volume 1. March 1912. No. 8.
L4370: WORMER, LAURA VAN. - Onthullingen.
Y3912: PROGRAMMA WORMERVEER - Programma voor de Kroningsfeesten te Wormerveer op 30 en 31 Augustus 1898.
T5735: WORMSER, J.A. - Wat heeft het bestuur der Stuiversvereeniging toch misdreven? Openbare brief aan de Heeren A.P. c.s. voor het bestuur der Stuiversvereeniging De school met den Bijbel te Amsterdam gesteld door haren voorzitter J.A. Wormser.
K9352: WORMSER, C.W. - Frans Junghuhn.
T2343: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y4749: WORMSER, J.A. - De nacht van de rijzende zon. Een Hollandse krijgsgevangene in Japan 1942 - 1945.
R6713: WORMSER, J.A. - Een man uit en voor het volk. Het leven van Klaas Kater.
Y0049: WORP, J.A. - [Constantijn] Huygens. Onze Groote Mannen Serie I no 4.
R8980: WORP, J.A. - Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland. Twee delen.
W0694: WORP, J.A. - Isaak Vos.
R7141: WORST, JOHANNES HUIBERTUS. - Het rechtsskarakter der beneficiaire aanvaarding.
T5617: WORTEL, GIJS. - Mooi gedrukt op linnen.
T2270: [WILDE] WORTH, KATE. - Oscar Wilde.
B6393: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks druk werk.
L8391: WOUD, ROM VAN DER. - Ons dagelijks drukwerk.
W0811: WOUD, ELISABETH. [=YDA E. ANDREA]. - Levensbegin.
R2949: [HAAN, W. DE]. WOUDE, G.J. VAN DER. - Een halve eeuw Uitgeversactiviteit. Een korte historie en een kleine bespiegeling n.a.v. het 50 jarig bestaan der Uitgeverij W. de Haan.
P0230: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Reederij Waterman.
T9323: WOUDE, H. VAN DER. - Hulde aan Willem III. Bij gelegenheid van zijn 25 jarig-Koningschap. Vier liederen.
B3287: WOUDE, JOHAN VAN DER. - De naamgeving. Een verhaal.
T5459: WOUDE, TH. W. V.D. (BIBLIOTHECARIS). - Catalogus der Centrale Bibliotheek over het Alcoholvraagstuk.
L4681: WOUDE, SAPE VAN DER. - Johannes Busch Windesheimer Kloosterreformator en Kroniekschrijver.
B4800: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Arnhem. Betwiste stad.
L0540: WOUDE, S. VAN DER. - Een keurige wetenschap.
H9141: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Eduard Verkade en het toneel.
B6204: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Een groene lantaarn.
L5138: WOUDEN-VELDKAMP, JOHANNA M. VAN. - Maurice de Guerin. Proeve van een psychografie.
Y0417: WOUDT, K. - Over de vormgeving van boeken. Een door het Gerrit Jan Thiemefonds bekroonde beschouwing over het welverzorgde boek.
K1773: WOUDT, KLAAS. - De geschiedenis van een Zaanse familie-onderneming.
R7159: WOUTERS, D. (VERZ. EN INGEL.). - Na veertig jaar. Documents-humains. Zuid-Afrika en het lied van de straat in Nederland in het laatste kwart der negentiende eeuw.
R6284: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. (VERZ. EN INGEL.). - Het Straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen.
K2118: WOUTERS, HERMAN EN HUGO RAES. - Verhalen uit de Stille Zuidzee.
B0024: WOUTERS, D. - Het blakend minnevier.
R6995: WOUTERS, D. - Distributiegijn en -pijn. Het Straatlied 1914-1918.
T1987: WOUTERS, D. - Over het illustreeren van leesboeken voor kinderen.
B1966: WOUTERS, D. - Het Nederlandse straatlied. Met een aantal liederen.
R6287: WOUTERS, D. - De vrolijke lachduif. Humoristische liederen.
R6286: WOUTERS, D. - Bittere pillen. Satirische liederen.
R6290: WOUTERS, D. EN J. MOORMANN. - Het Straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Verzameld en ingeleid.
R6288: WOUTERS, D. - De tranenkruik. Sentimentele liederen.
R6291: WOUTERS, D. - Hofken van geestelijke liederen.
R6294: WOUTERS, D. - Van avontuur en minne. Romancen en balladen.
K5038: WRAY, JOHN. - De rechterhand van de slaap. Vertaling Guus Houtzager.
L6743: WREDE, WILHELMINE LUISE. - Proeven over Chemoreceptie, in het bijzonder bij Eupagarurus Bernhardus (L.).
W8265: WRIGHT, LOUIS B. - Louis B. Wright. A bibliography and an appreciation.
T9817: WRIGHT, CHRISTOPHER. - Nederlandse schilders van de zeventiende eeuw.
L0268: WRIGHT, RICHARD. - Acht mannen. Vertaling Margrit de Sablonniere.
M3340: WRIGHT, LOUIS B. AND GORDON N. RAY. - The private collector and the support of scholarschip. With a foreword by Robert Vosper.
T7685: WRIGHT, ADA. - De VARA rede van Ada Wright. Wat de Negermoeder zei, en waarom de VARA valsch vertaald heeft.
H8102: WRIGHT, C.E. - English Heraldic Manuscripts in the British Museum.
B2989: WRINGER, H.P.G. DE. - Verstoorde feesten. Gedichten.
T4469: WRISTERS. - Catalogus van studiewerken (studiejaar 1931-1932) verkrijgbaar in den boekhandel van J. Wristers.
B6114: WROLSTAD, MERALD E. (ED.). - Visible Language.
L3387: WULF, M. DE. - Wijsbegeerte en Beschaving in de Middeleeuwen.
T4586: WULLSCHLAGEL, H.R. - Vader en Zoon.
K4149: WULMS, GUIDO. - Jean Anouilh.
Y1640: WULP, F.M. VAN DER. - Abyssinie en koning Theodorus. Vrij naar het Engelsch.
Y0096: WUMKES, G.A. - Yn us eigen tael. Tiidskrift fen it Christlik Selskip for Fryske Tael- en skriftenkennisse Twade jiergong no. 5.
B1580: WUMKES, DIRK AIJELT. - Sibrandus Leo's Abtenlevens der Friesche Kloosters Mariengaard en Lidlum. Met inleiding, aanteekeningen en register.
B7927: WUNBERG, G. - Literatuur als toekomstmuziek. Enkele aspecten van de literaire kritiek in Duitsland omstreeks 1900.
T9182: WUNDERLICH, W.F.H. - De Pruikentijd. Geillustreerd door C. van der Hart.
B6251: WURFBAIN, C.L. - Rede ter nagedachtenis van prof. C.B. Tilanus, gehouden bij de opening van de Algemeene Vergadering van het Genootschap ter Bevordering der Natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam op 16 september 1885.
B8312: WURZNER, HANS UND KARL KROHNKE. - Deutsche Literatur im Exil in den Niederlanden 1933-1940.
H4195: WUSTEN, H. VAN DER. - Postmoderne aardrijkskunde. De sociografische traditie voortgezet. Geredigeerd t.g.v. het afscheid van W.F. Heinemeijer als hoogleraar in de sociale geografie.
H4440: WUTHENOW, RALPH-RAINER. - Stefan George in seiner Zeit / und die Nachwelt. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Band I und Band II.
T9781: WYBENGA, P. - Kort overzicht van het verzet in Friesland.
W0312: WYK LOUW, N.P. VAN. - 'N keur uit sy gedigte.
L4047: WYN, HENRIK VAN. - Historische en Letterkundige Avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe.
R4293: WYSS, ARTHUR. - Ein deutscher Cisianus für das Jahr 1444. Gedruckt von Gutenberg.
R5552: WYTHOFF, HENRIETTE. - Het knechtje van Harm Heins.
M6457: WYTYNCK, WOUTER. - Ballade van Pier Haesbeek.
T7083: XENOPHON. - De oorlogsgeesel over West-Brabant.
R3195: CASTRVM PEREGRINI XIV. - Castrum Peregrini.
R5681: KUNSTAUKTION XLIV. - Eine beruhmte Sammlung einblatt Holzschnitte darunter 41 Unica und Kupferstichsammlung Freiherr von G...
M4162: XUAN, TU CAO. - En traag vloeit de rivier. Vertaling B. de Lange.
L7478: CASTRVM PEREGRINI XXVI. - Castrum Peregrini.
R8576: CASTRVM PEREGRINI XXXII. - Castrum Peregrini.
L7480: CASTRVM PEREGRINI XXXIV. - Interpretationen zu Gedichten von Stefan George I.
Y4534: XYLANDER, RUDOLF VON. - Deutschlands Kampf um die Freiheit.
M4161: YAHP, BERTH. - De drift van de krokodil. Vertaling H. Richard-Nutbey.
L7854: YASUDA, HIRONORI. - Pattern's 21.
R2211: YATES, PAULA. - Blondes. A history from their earliest roots.
R3444: PRODUCTION YEARBOOK. - Advertising & Publishing Production Yearbook. Fourth Annual 1938.
L7468: YEATS, W.B. - Selected poems.
B1468: YEATS, WILLIAM BUTLER. - De Gravin Catelene.
L2965: YEMNI, SADIK. - De amulet. Vertaling Cees Priem.
L3300: CHRISTIE'S NEW YORK. - An important private collection of works by Yves Tanguy. Thursday, 10 May 2001.
L3301: CHRISTIE'S NEW YORK. - The collection of Victor and Sally Ganz. Monday, November 10, 1997.
B4931: CHRISTIE'S NEW YORK. - The Collection of Rene Gaffe. Property from the Estate of Madame Rene Gaffe.
M6503: [GILL], YORKE, MALCOLM. - Eric Gill, man of Flesh and Spirit.
P1078: YOUNG, GAVIN. - Het kielzog. Een reis naar Indonesie. Vertaling Tinke Davids.
R0931: YOUNG, ELIZABETH. - Eerlijk is eerlijk. Vertaling.
R5285: YOUNGER, ROBERT. - De typhus epidemie in het gevangenen-kamp te Gardelegen in Duitsland.
K9134: YOURCENAR, M. - Vertellingen uit het Oosten. Vertaling Jenny Tuin.
K9145: YOURCENAR, MARGUERITE. - Dierbare nagedachtenis. Vertaald door Ton van der Stap & Theo Duquesnoy.
K9147: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaald door Jenny Tuin.
K9148: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
M5426: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
B2067: YOURCENAR, MARGUERITE. - Mishima of Het visioen van de leegte. Vertaald door Greetje van den Bergh.
B3149: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het hermetisch zwart. Vertaling Jenny Tuin.
H1952: YOURCENAR, MARGUERITE. - Pasmunt van de droom. Vertaald door Jenny Tuin.
Y3177: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
H9101: YOURCENAR, MARGUERITE. - Het genadeschot. Vertaling Jenny Tuin.
B2010: YOURCENAR, MARGUERITE. - Als stromend water. Vertaling Jenny Tuin.
B2066: YOURCENAR, MARGUERITE. - Onder voorbehoud. Essays. Vertaling F.C. van de Bilt.
B2072: YOURCENAR, MARGUERITE. - Met open ogen. Gesprekken met Matthieu Galey. Vertaling Ton van der Stap.
R3240: YPEREN, R. VAN. - De Nederlandse militaire muziek.
L3733: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje. Met een nawoord van Dirk de Geest.
K1742: YPERMAN, CHRIS. - Een heel klein scheepje.
T9001: YPES, CATHARINA (VERT.). - Olijven en zilveren populieren. Moderne Italiaanse lyriek met Nederlandse vertaling. Ingeleid door Giacomo Prampolini.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/9