Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
B4030: VONDEL, J. VAN DEN. - Joseph in Dothan.
B4035: VONDEL, J. VAN DEN. - Poetologisch proza.
B4036: VONDEL, J. VAN DEN. - Bloemlezing uit Vondels lyriek.
B5042: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
B7167: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
B7228: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel.
R2447: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel geboren zu Koln am 17. November 1597, gestorben zum Amsterdam am 5. Februar 1679. Festschrift zum 350 Jahrigen Geburtstag des Dichters.
R2470: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen. Maria Stuart.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
T9733: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
T1551: VONDEL. - Bloemlezing uit de rijen der treurspelen van Joost van den Vondel.
T7512: VONDEL, J. VAN DEN. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
B9918: VONDEL, J. VAN. - Batavische gebroeders.
R3726: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R1511: VONDEL, J. VAN DEN. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1509: VONDEL, J. VAN DEN. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1566: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
R1514: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
R1513: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven.
R1488: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
B9735: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R4431: VONDEL, J. VAN DEN. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
R4011: VONDEL, INA VAN. - Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten.
R0018: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
T9268: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
B8418: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller.
R2213: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
R2214: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
R1281: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer, treurspel in vijf bedrijven (1653).
R1280: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
R1289: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Egypten.
B1268: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
R1288: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1285: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
T3677: VONDEL. - Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers.
K4483: VONDEL, J. VAN DEN. - De werken: 1660. Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt. Twee delen.
H2524: VONDEL. - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen.
T8559: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
T1542: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
T1183: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
T0177: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
Y1876: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel.
R5343: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl.
R5344: VONDEL. ALBACH, BEN. - Drie eeuwen Gijsbreght van Aemstel. Kroniek van de jaarlijksche opvoeringen. Voorwoord H. Brugmans.
R5345: VONDEL. SABBE, MAURITS. E.A. - Vondel en de Vlamingen.
R5348: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
T1180: VONDEL, JOOST VAN DEN / C.R. DE KLERK. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
B3615: VONDEL, J. VAN DEN / JAC. J. ZEIJ. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
K8061: VONDELS, I. VAN. - Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
R6451: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud.
H8502: VONK, RONALD. - Dode meisjes/Quintana Roo.
Y0205: VONKEMAN, JANNEKE (ED.). - Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos.
T3824: VONS-COMIS, S.Y. E.A. - Textiel uit de achttiende eeuw: onder en boven de grond. Verslag van de Textieldag van 11 november 1983 in het Haags Gemeentemuseum, 's Gravenhage.
Y1349: VOO, B.P. VAN DER. - De Spiegel van den Vooruitgang.
R0534: VOO, B.P. VAN DER. - De revolutie in ons eeuweinde.
T6652: [COHEN] VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij.
R6258: VOOGD, P. - Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
T9826: VOOGT, H.L. DE. - Naamlijst der Geschriften betrekkelijk de invoering der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, verschenen in 1853.
T7524: VOORBROOD, A. - Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen?
L3045: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Alice Frey.
B9040: VOORDE, U VAN DE. E.A. - Karel van de Woestijne.
L6324: VOORDE, FRANS PIETER VAN DER. - Henry Fielding critic and satirist.
K4772: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
K7011: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles de Coster's Ulenspiegel.
K2046: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Keerend getij. Critiek der Vlaamsche poŽzie 1931-1941.
L3038: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Per Umbram Vitae.
T8277: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Guido Gezelle.
T1058: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Vorm en geest.
T3594: VOORDECKERS, E. - Bijdrage tot de geschiedenis van De Gentse Pers. Repertorium (1667-1914).
B0544: VOORDEWIND, H. - Een lustmoordenaar en andere verhalen.
R5064: VOORHOEVE, CAREL [ED.]. - Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
L4444: VOORHOEVE, J. - Hygiene. Geillustreerd handboek voor het huisgezin.
Y1781: VOORHOEVE, CAREL & FOKKO MEES. - Reinaert de Vos. In nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
T1823: VOORINK, JAN. - Verspreiding van voor de eerbaarheid aanstootelijke geschriften en afbeeldingen.
H1363: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal.
M6454: VOORN, HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
H4803: VOORN, HENK. - Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal.
T6900: VOORST, W.F. VAN. - Aalmoezeniersweeshuis en inrichting voor stads-bestedelingen. 1 Januari 1666 - 1 Januari 1916.
K9162: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
T1745: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
R6611: VOORST TOT VOORST, A.E.J. VAN. - Aardhaling.
T7072: VOORST, W.F. VAN (SAMENGEST.) - Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stad-bestedelingen 1 januari 1666 - 1 januari 1916.
T5518: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
R3892: VOORTGANG. - Bevat o.a.: D. van Halsema: Aantekeningen bij nagelaten werk van J.H. Leopold. Ad Zuiderent: Waarom Gerrit Krol van Groningen naar Amsterdam reist via Gottingen. J.C. van Aart: Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poŽzie. G.P. v.d. Stroom: de receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie.
R0161: VOORTGANG. - Janssen: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving. Verhagen: Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Pardoen: Werkwoordclustering in de voltooide tijd. Noordegraaf: Brugsma, Wurst en Becker, Taalkundige relaties in de 19e eeuw.
R0164: VOORTGANG. - Folkers: De Mei van Leopold. Rozenbroek: Frederik van Eeden en Henrik Ibsen. Weij: Apokalyps. Over een mislukt kunstwerk van L. van Deyssel. Mulder: Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350-1500. Hulsker: Pronken met andermans veren. Casparus van den Ende en zijn klankmethode.
R0165: VOORTGANG. - Reeser: Potgieters tuchtiging van J.J.L. ten Kate. Veenman: De Thebaensche Swaen. De receptie van Pindarus in de Nederlanden. Duits: Kanttekeningen bij G. Brandts biografieen van Hooft en Vondel. Driel: A. Verwer, koopman, jurist en taalliefhebber. Altena: Over Den Adelaar van Jacob Campo Weyerman.
R0167: VOORTGANG. - Rijnswou: Patrizio Canaponi als postmodernist. Faassen: Documenten uit de jaren 1945-1947 rond Groot Nederland. Folkers: Over het laatste Leycester-verhaal van Bosboom Toussaint. Blom: Ytalia in Maria Tesselschade's Die rejsen wil op aerdt.
R1588: VOORTGANG. - R. Veenman: Martialis en het Bataafse oor. M. Peereboom: Men siet hier Sappho herleeven. L. Ras & L. Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel. Nabor: Becanus, etymological methods. Halsema: Een ander en beter menschesoort, De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey. e.a.
Y1623: VOORTHUIJSEN, L.J. EN B. VON BRUCKEN FOCK. - Jaarverslag 1912-1913. Nehalennia. Ver. tot instandhouding en bevordering van Walcheren's Natuur en Stedenschoon. Goedgekeurd bij Kon. besluit d.d. 1 maart 1912. No 35. Gezeteld te Middelburg.
L3425: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
B9032: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
M4266: VOOYS, C.G.N. DE. - Verwey nummer. De nieuwe taalgids.
K2676: VOOYS, C.G.N. DE. - Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1915 - 16 October - 1940.
L2743: VOOYS, C.G.N. DE. - De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden.
L2747: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
K6883: VOOYS, C.G.N. DE. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "Slang".
K2677: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
K5093: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Twee delen.
H5144: VOOYS, C.G.N. DE. - Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied.
M3397: VOOYS, IS.P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
L6039: VOOYS, S. DE. - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century.
T0384: VOOYS, IS. P. DE. - Pseudo-Marxisme.
M2791: VOOYS, C.G.N. DE / G. STUIVELING. - Schets van de Nederlandse letterkunde.
L6781: VOOYS, A.C. DE. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
L7180: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
L7967: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. De Letterkunde van de Negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland.
B0347: VOOYS, C.G.N. DE. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
A0958: VOOYS, IS.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
B3056: VOOYS, C.G.N. DE. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen.
B4528: [MULTATULI]. VOOYS, C.G.N. - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten. Voordracht in de jaarlikse vergadering van de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden op 8 Junie 1910.
B6733: VOOYS, C.G.N. DE. - Kanttekeningen bij Dr. W. Couvreur's beschouwingen over De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch.
B6845: VOOYS, C.G.N. DE. - De studie van de woordbetekenis.
T8094: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8095: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
T8096: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
T8097: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling en D. Bax.
T8098: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8099: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8100: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8101: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8102: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8103: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8106: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8107: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8108: VOOYS, C.G.N. DE. EN G. STUIVELING. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8109: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
R5071: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal in hoofdtrekken geschetst.
R4042: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
K6521: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste bundel.
R6191: VOOYS, IS. P. DE. - Bevordering der Nijverheid.
W2190: VOOYS, C.G.N. DE. - Conrad Busken Huet.
R7191: VORENKAMP, A.P.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de zeventiende eeuw.
K4741: VORLAT, EMMA. - Mens & maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968).
R6174: VORRINK, KOOS. - Naar beter tijden.
R4344: VORRINK, KOOS. - Achter de Vaandels. Een nieuwe Jeugd, Een nieuwe Taak.
M6262: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
H5946: VORRINK, JOHAN. - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw.
R8819: VORRINK, KOOS. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
R4753: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
R4759: VORRINK, KOOS. - Het levend geloof. Kerstgedachten.
T3565: VORRINK, KOOS. - Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
T7864: VORRINK, KOOS. - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
T8740: VORRINK, JACOBUS JAN EN RAOUL HYNCKES. - De Meiroep. Tekeningen Raoul Hynckes.
T9595: VORRINK, JOH. - Een schoone en wonderlijke historie van den Zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam geleid door een zwaan uit het land van Rijssel. Naar het oude volksboek opnieuw verteld.
R6180: [COHEN] VORRINK, KOOS. - Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
T6192: VORRINK, KOOS. - Het kerstlied van de arbeid.
T7557: VORST, H.J. VAN. (EX-PATER COELESTINUS). - Waarom ik de Roomsche kerk verliet.
B4959: VORST, H.J. VAN. - De vrouw, de biecht en Prof. Dr. A. Forel.
L3660: VORSTELMAN, CAREL. - Van kermisgasten en potsenmakers. Bewerkt naar historische gegevens.
L9326: VORSTER, D.A. - Protestanse Nederlandse Mystiek.
Y1869: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. - Jaarboek van den Nederlandschen Adel. 4e jaargang 1891.
B2614: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - De Oude Kerkregisters in ons land.
T2559: [COHEN] VOS, MARGOT / J.F. ANKERSMIT /DAVID DE JONG JR. - In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema.
R7378: VOS, H. EN D. DRESDEN. - Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden.
T2516: VOS, MARIE W. - Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
L4939: VOS, HENDRIK JAN. - Over ademhaling en reukzin bij reptielen en amphibien.
K5149: VOS, LUK DE & GILBERT VAN HOEYDONCK. (ED.). - Geschuwde interpretasies. Case-studie uit de nederlandse literatuur. Een bundel opstellen tegen het stilzwijgen van de kritisi in naam van 'algemene gekendheid' en kanonizering.
K3812: VOS, LUK DE / JAKI LOUAGE / JEAN-MARIE MAES. - Ivo Michiel: Een letterwerker aan het woord.
W4033: VOS, MARGOT. - De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema.
W4037: VOS, MARIE W. - Bloei. Verzen.
K2109: VOS-GEVERS, LOUIS EN LIEVE. - Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933.
L8987: VOS, RENE. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
Y0544: VOS, MARIE W. - Dagdragers beproeving. Verbeeldingsspel in acht bedrijven.
T4641: VOS, H. DE. - Kerk en Socialisme.
B6839: VOS, THEO & SIEM BAKKER. - Andreas Burnier.
B8599: VOS, MARJOLEINE DE. - Geen vuur te heet. Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander.
T7994: VOS, MARGOT EN FUNKE KUPPER. - Ons Pinksterfeest.
Y1079: VOS AZ., G.J. - Inleiding tot de Aardrijkskunde.
R2442: [COHEN] VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
B8060: VOS, BENNO. - Kinderverhaaltjes voor groote menschen. Illustraties Jan Wiegman.
R3228: VOS, H.B. - Rijtuigen.
T1791: VOS, LOUIS. - Bloei en ondergang van het A.K.V.S. II. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935.
R8838: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
R5833: [COHEN, FRE] VOS, MARIE W. - Reikt de handen! Een Mei-koor.
T9263: VOS, R. - Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert.
T9332: VOS, MARIE W. - Gedicht: De laatste.
R6298: VOS, H. DE. - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.Twee delen.
T8454: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
R8551: VOS, PIERRE. - De postzegelhandel onder de loupe. Philathelistische phantasie met Vosserij of Sotternij.
B0403: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door...
R7399: VOS, H. - Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw.
W6170: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
R7374: VOS, H. - Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid.
T9222: VOS, HERRE DE. - Polly Wolly Doodle. Van je Heidel-Diedel-Doedel-Diedel Dee! Nederlandsche tekst Herre de Vos.
T4368: VOS, C. - Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan.
T8885: VOS, MARJOLEINE DE (ED.). - Jou willen is je missen. Gedichten over de liefde.
R9613: VOS, MARGOT. - De kleine voordrager.
K3245: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
T2518: VOSKUIL, K. (VOORWOORD). - Dr. W. Drees in caricatuur.
L0669: VOSKUIL, J. J. - De moeder van Nicolien.
T4095: VOSKUIL, J. (ED.). - Verslag van de Textieldag met de onderwerpen 'Paramenten, restauratie en gebruik' en 'Relieken, ontstaan, gebruik en restauratie' gehouden op 24 nov. 1972 in het Centraal Museum te Utrecht.
T4096: VOSKUIL, J. (ED.). - Kleurstoffen in textiel. Opbergsystemen in depot. Verslag van de Textieldag op 15 november 1973 in het Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam.
T7647: VOSKUYL. J. - Eerste hulp bij luchtaanvallen. Eenvoudige, geillustreerde handleiding voor iedereen.
R4918: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day.
K2004: VOSMAER, C. - Amazone.
H0417: VOSMAER, C. - Amazone.
K0142: VOSMAER, C. - Amazone.
B7208: VOSMAER, C. - Inwijding.
L0432: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
L5968: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
H0352: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
B5767: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
B5997: VOSMAER, C. - Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen.
B7210: VOSMAER, C. - Amazone.
B7727: VOSMAER, C. - Inwijding.
B7745: VOSMAER, CAREL. - Een en ander. Samengesteld door Nop Maas.
T9622: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
T2561: VOSMAER, W. - In dienst. Schetsen naar het leven.
B1888: VOSSIUS, G.J. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
H9065: VOSTELL. - Vostell. I disastri della pace. The Disasters of Peace.
R5231: VOSTERS, SIMON ANSELMUS. - Spanje in de Nederlandse Litteratuur.
T5959: VOUTE, A.D. E.A. - Aspecten van het bevolkings vraagstuk.A.D. Voute: De groei van de dierenpopulatie in verband met die van de mens. J.P. Kruijt: Het bevolkingsvraagstuk bij de mens. R. van Dijk: Godsdienst en welvaart als oorzaak van differentiele geboortecijfers. T. van den Brink: Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland.
L3599: VOUTE, E.J. EN H.P. RENZENBRINK. - Kattepraat.
B4726: VOX, BAUDIN, OVINK E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
K5709: VOYER, JEAN-PIERRE. - Reich gebruiksaanwijzing.
M2937: VOZNESENSKAJA, JULIA. - Het wordt niets met deze brief. Vertaling Loes Visser.
R6520: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
L2798: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
L2829: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
L2797: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - In andermans ogen.
L9322: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
B7923: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De motiveering van onze opstand. De theorieen van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
R2294: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De historie van de Vesting Naarden.
B8266: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
R6444: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialische wee- en dagbladpers in Nederland.
Y1446: VROUWEN-VREDEBOND. - De Vrouw en de Vrede. Orgaan van de Alg. Nederl. Vrouwen-Vredebond. 23e jaargang no 5. - 5 Mei 1939.
T4026: VREDESGIDS. - De Vredesgids. Jaarboekje ten dienste van de vredesbeweging in Nederland. 4e jaargang 1939.
W7460: VREE, FELIX DE. - Verzameld werk.
L3394: VREE, PAUL DE. - Elegische hymnen. Gedichten.
B2036: VREE, PAUL DE. - Geschiedenis van het schip.
L9702: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
B2119: VREE, PAUL DE. - Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman.
R0491: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
Y0193: VREEDE, MISCHA. - Zuiver mijn zwijgen.
T6329: VREEDE, G.W. - Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 3 Delen. Eerste deel: Van de intogt van Pichegru in Holland, tot de verheffing van Bonaparte op den 18 Brumaire. 1795-1799. Tweede deel: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland 1799, tot de vredebreuk tusschen Groot Britannie en Frankrijk 1803. Derde deel: Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland 1803, tot de aftreding van Koning Lodewijk 1810.
L3643: VREEDE, G.W. - Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac.
W9537: VREEDE, MISCHA DE. - Bevroren.
W9035: VREEDE, MISCHA DE. - Een engel aan zee, verhalen.
P0263: VREEDE, MISCHA DE. - Eindelijk mezelf.
H8545: VREEDE, MISCHA DE. - Gegeven.
W6362: VREEDE, MISCHA DE. - Het leven een film.
W2897: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
M6787: VREEDE, MISCHA DE. - Onze eeuwige honger.
C1663: VREEDE, MISCHA DE. - Over.
L7202: VREEDE, F. - Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie.
L8192: VREEDE, GEORGIUS GUILIELMUS. - Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum.
L8193: VREEDE, G.W. - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst.
L8353: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648).
L8383: VREEDE, G.W. - Republiek of Constitutionele Monarchie?
L8389: VREEDE, G.W. - De rigting van het Ministerie. Een woord tot de kiezers.
L8651: VREEDE, G.W. - Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 6 delen.
B5781: VREEDE, G.W. - Levensberigt van Mr. Cornelius van Marle.
B6338: VREEDE, MISCHA DE. - Gedroomde rivalen. Roman.
Y1693: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
T5941: VREESE, WILLEM DE. - Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst.
R3391: VREESE, WILLEM DE. - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
A0344: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht. De prostitutie, haar wezen en haar betrijding.
L2591: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
L7168: VREESE, WILLEM DE. - Over de Benamingen onzer Taal inzonderheid over 'Nederlandsch'.
T5383: VREESE, WILLEM DE. - De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij.
R3642: VREESE, W. DE. - De woorden Flamingant en Franskiljon.
R1422: DE VREESE, I EN JAN VAN STRAELEN. - Register van de Bijdragen, Lezingen, Verslagen enz. verschenen in de jaarboeken en in de verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1887-1926.
K2108: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
M7001: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. met een inleiding van A. Roland Holst.
K5043: VRIENDS, JAN. - In de stilte der bossen. Met 20 illustraties.
K5042: VRIENDS, JAN. - Langs de vloedlijn.
L6137: VRIENDT-DE MAN, M.J. DE. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord Zullen in de 16de eeuw.
T5433: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 5e jaargang juni 1945 t/m April 1946. Nr. 9 t/m 54 + index + Er moet veel strijd gestreden zijn....
R6247: VRIES, JAN DE. - Toevallige ontmoetingen in de literatuur.
R3413: VRIES, SIMON DE. - De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer-en-geschied-boecken [...].
T1251: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
T3377: VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. - Suze Groeneweg, haar betekenis voor de moderne Arbeidersbeweging.
B9093: VRIES, HENDRIK DE. - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt.
Y1093: VRIES, MAURITS DE. - Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool.
T0544: VRIES, G.J.P. DE. (OOM GERRIT). - Achter de schermen. De ondergrondsche strijd voor onze bevrijding. Onthullingen over de werkzaamheid der illegale organisaties tijdens de Duitsche bezetting.
Y1614: VRIES, G.J. DE. - Aardrijkskundig overzicht van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk.
T4613: VRIES, WILLEM HENDRIK DE. - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
W8372: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen.
K0043: VRIES, LEONARD DE. - Logboek van vijftig jaar vliegen 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50.
H9564: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
L3245: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
T1265: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T0385: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
T6318: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
T1266: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
R7652: VRIES, PH. DE. - Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945.
Y0982: VRIES, THEUN DE. - W.A.-man. De pook. Roest.
T0135: VRIES, THEUN DE. - Westersche nachten.
W5610: VRIES, A. DE. - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
P2031: VRIES, A.G.C. DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
H8213: VRIES, ABRAHAM DE. - Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.).
L0516: VRIES, ALBERT DE. - Twee zedespelen. De Courant, zedespel in een bedrijf. De journaliste, zedespel in een bedrijf.
L2168: VRIES, ANNE DE. - Bartje / Bartje zoekt het geluk.
L5973: VRIES, DAVID DE. - Some suggestions concerning regular seasons in art, with special reference to English Literature.
H7279: VRIES, EMILE. - Moments Musicaux. Schetsen van muzikanten en publiek gemaakt in het Concertgebouw te Amsterdam en soms ergens anders door Emile. Ingeleid door Theo Olof.
K8191: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
W5707: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
W4504: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
M3163: VRIES, HENDRIK DE. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
K3268: VRIES, HENDRIK DE. - LiedespoŽzie. Een verzameling bijeengebracht door...
K8816: VRIES, HENRI DE. - Voordrachten.
K5365: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
C1072: VRIES, JOH. DE. - Gedenkboek 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
L2161: VRIES, LEONARD DE. - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouguet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders.
K5299: VRIES, LEONARD DE. - Eros' Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 2.
M0680: VRIES, LEONARD DE. - Venus' Lusthof. Samengesteld in samenwerking met Ilonka van Amstel. Ingeleid door Armand Coppens.
L5177: VRIES, PH. DE. - Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving.
H9972: VRIES, S. DE. - Elseviers Historische Schoolatlas. Met medewerking van Th. Luykx.
C0276: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus. De vrijheid gaat in het rood gekleed. De merrie. ziet, een mens! Wilde lantaarns.
W6905: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus: De vrijheid gaat in het rood gekleed / De merrie / Ziet, een mens! / Wilde lantaarns.
K7262: VRIES, THEUN DE. - Bruiloftslied voor Swaantje.
M0967: VRIES, THEUN DE. - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
H5854: VRIES, THEUN DE. - Koningssage.
H3904: VRIES, THEUN DE. - Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
W0660: VRIES, THEUN DE. - Marx. De heersende nachten. Een voorpost in Londen/II.
M6179: VRIES, THEUN DE. - Materie en matrijs.
W6847: VRIES, THEUN DE. - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
M6475: VRIES, THOM J. DE. - Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.
M6476: VRIES, THOM J. DE. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum.
C1181: VRIES, THOM J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.
M6477: VRIES, THOM J. DE. - Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing.
M6480: VRIES, THOM J. DE. - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof.
M6479: VRIES, THOM J. DE. - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
K9063: VRIES, W. DE. - Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd?
R5584: VRIES, J. DE. - Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941.
L6771: VRIES, S.G. DE. - Middeleeuwsche Handschriftenkunde.
L8408: [BEETS]. VRIES, J. DE. - Nicolaas Beets.
L8489: VRIES, HENDRIK DE. - Sprookjes.
L8880: VRIES, LEONARD DE. - Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden voor UEd. en het Hooggeachte Publiek gedolven uit de Schatkamers van het Gemeente Archief.
T3223: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
L9361: VRIES, JOH. DE. - Amsterdam Rotterdam: rivaliteit in economisch-historisch perspectief.
B0377: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
B0517: VRIES, THEUN DE. - Het eiland van de zwarte godin.
B0876: VRIES, DERK DE. - Laarzen in Marktstad.
B1507: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieen.
B2231: VRIES, THOM J. DE. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
B2962: VRIES, THEUN DE. - Rembrandt.
B4627: VRIES-GUIKING, J.M. DE. - Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961].
B4850: VRIES, JAN DE. - Traditie en persoonlijkheid in de Oudgermaansche epische kunst.
T5632: VRIES, C.W. DE. - Handboek voor armbezoekers.
B6332: VRIES, TIEMEN DE. - Het Reveil.
T5683: VRIES, E. DE. - Problemen van de Javaanse landbouwer.
T6843: [CATALOGUS] VRIES, R.W.P. DE. - Catalogus van boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde.verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
B8722: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays.
R4708: VRIES, WOBBE DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage der hedendaagsche Saksische dialecten.
R7301: VRIES, M DE. - Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs.
B8603: VRIES, THEUN DE. - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883.
Y1353: VRIES, J. DE. - Prinsen van Oranje gewogen maar te ligt bevonden.
Y1598: VRIES REILINGH, H.D. - Jaarverslag 1935. Ontwikkelingskampen voor jeugdige werkloozen op de Volkshoogeschool Allardsoog bij Bakkeveen (Friesl.).
R4444: VRIES, ALBERT DE. - Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf.
L2708: VRIES, JOH. DE. - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
L4537: VRIES, THEUN DE. - Wilde lantaarns.
T1840: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
T1532: VRIES, J. DE - P.D.A. 2834. - Van 'Amersfoorter' tot 'IJsselliniegraver'.
K4562: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken.
W6856: VRIES, THEUN DE. - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
R3104: VRIES, THEUN DE. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
Y0732: VRIES, JAN DE. - De Germaansche Oudheid.
R4014: VRIES, JERONIMO DE. - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
K0562: VRIES MZN, RABBIJN S. PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
R2299: VRIES, MATTHIAS DE. - Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica.
T5036: VRIES, W. DE. - Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries.
R9093: VRIES, W. DE. - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732).
T6769: VRIES, A. DE. - Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
T9260: VRIES, HENDRIK DE. - De nacht.
R1207: VRIES, EMILE DE. - Met Minder Muis Meer Mans. De bijzondere jaren '50 en '60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving.
R5727: VRIES, THEO DE. (ED.). - Lanny Budd's wereld in beeld. Voorwoord Willem van Cappellen. Ingeleid Upton Sinclair.
T6191: VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. - De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
R7023: VRIES, J.G. DE / FRISIUS. - Oordeelt een rechtvaardig oordeel. De bestrijding van F. Domela Nieuwenhuis en het socialisme. / Gewikt en gewogen.
T6247: VRIES, THEUN DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck.
R3911: VRIES, MARTHA DE. - Mijn kleuters.
B4516: VRIES, THOM. J. DE. - Collaborateurs 1672.
T1252: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - De Gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scenes. Met tekeningen van Mart Kempers.
R0457: VRIES, ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de boekbeoordeling in Nederland 1880-1980.
R8501: VRIES, THOM J. DE. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel van Horatius tot het heden.
H1164: VRIES, THEUN DE. - Hagel in het graan.
R1632: VRIES, HENK DE. - Vers tegen Vers.
R1878: VRIES, HENDRIK DE. - Robijnen.
C0176: VRIES, THEUN DE. - 1848. Een spook waart door Europa. Roman.
T2193: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
R8485: VRIES, THOM. J. DE. - Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
R8486: VRIES, THOM. J. DE. - Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.
R8489: VRIES, THOM J. DE. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953.
T5514: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
T0077: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
T0078: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
T8861: VRIES, HENDRIK DE. - Nergal. Gedichten.
T8718: VRIES, THEUN DE. - De dood. Een gedicht.
T8785: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
Y1507: VRIES, C.W. DE. - Overgrootvader Koning Willem III.
T4321: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche Grafische Kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
T3465: VRIES, T. DE. - Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909.
R5562: VRIES, THOM J. DE. - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot.
R5563: VRIES, THOM J. DE. - Politie ende Iustitie.
R5564: VRIES, THOM J. DE. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
R5565: VRIES, THOM J. DE. - De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis.
T1030: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht.
T5870: VRIES, F. DE. - Coordinatie van het verkeerswezen.
T8620: VRIES, HENDRIK DE. - Coplas. Zeven honderd Strijdliederen, Kerkelijke liederen, Passieliederen, Spreuken, Vermaningen, Beschuldigingen, Soldaten- en Gevangenisliederen, Liefdesmijmeringen, Serenades, Klachten, Schimp- en Vloekverzen,
T7190: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
K9446: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Agesilaos.
P0368: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
W4493: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
H1574: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het kind in het proza.
H1052: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
B3613: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandsche poŽzie door alle eeuwen.
K3670: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie 1100-1900.
K3669: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie 1900-1940.
H3356: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
W3265: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vooronderzoek.
K4816: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - De vernieuwing van de mens. Samengesteld en ingeleid door...
B2747: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon.
B3162: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Deel II: 1900-1940. Deel III: 1940-1955.
T9562: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
W9227: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Drievoudig verweer.
Y0766: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900.
R5372: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
R4372: VRIEZE, F.S. DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlof.
R6480: VRIJBUITER. [= H.B. FORTUIN]. - In Engeland staat een huis. Een jaar in en om het Netherlands House. Verzamelde Vrijheden en Blijheden door Vrijbuiter.
R3455: INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. - Holland in Hollandia.
T8964: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad ter Verbreiding van de Vrije Gedachte. 34e jrg. 1957 nrs: 48, 49, 50.
T9277: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 13e jrg. 10 oktober 1931 no. 41. / 16e jrg. 8 september 1934 no. 36.
T1370: VRIJER, HENRICUS DE. - Henricus Regius. Een "cartesiaansch" hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
B7839: VRIJER, M.J.A. DE. - Ds Bernardus Smytegelt en zijn 'gekrookte riet.
T5203: EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. - Schetsen uit het militaire leven.
K5944: VRIJMAN, JAN. - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns. Inleiding Felix Rottenberg. Samenstelling en verantwoording Tom Rooduijn.
R5254: VRIJMETSELAAR, MR. - De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand.
Y0450: ORDE DER VRIJMETSELAREN. - Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden. 47ste jaargang 1923.
T4013: VRIJMOED, G. - Socialisme en Katholicisme.
R0773: VROEDE, M. DE. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860.
B5262: VROEDE, M DE / E.P. DE BOOY / H.C. DE WOLF. - Volksonderwijs en maatschappij in Belgie en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. / Het basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen. / Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs.
P1045: VROEGE, LIESBETH. - Etoile du Nord.
L8852: VROEGE, HEIN. - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
H2655: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De stier van Spangen. Verhalen.
T8986: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
T7610: VROKLAGE, B.A.G. - Ons volk in de branding.
Y1657: VROMAN, LEO. - Uit slaapwandelen.
H5214: VROMAN, LEO. - Proza, Tineke, De adem van Mars, Snippers.
T8525: VROMAN, LEO. - Gedichten 1946 - 1984.
K0720: VROMAN, LEO. - Het carnarium.
M6230: VROMAN, LEO. - Het verdoemd carillon.
A0373: VROMAN, LEO. - Proza: Tineke, De adem van Mars, Snippers van Leo Vroman.
A0109: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
H4656: VROMAN, LEO. - God en Godin.
M4751: VROMAN, LEO. - Manke vliegen.
L6797: VROMAN,, JAAP. - Geology of the Region of Southwestern Carmel (Palestine).
B2350: VROMAN, LEO. - Toen ik nog leefde.
B2679: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
R0014: VROMAN, LEO EN SYBREN POLET. - L. Vroman: Vrede. Een zee van mensen. Uit slaapwandelen. S. Polet: Een minuut stilte. Democratie. Het oog van de maistro. De dichter als dokter.
T9907: VROMAN, LEO. - Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd.
T8434: VROMAN, LEO. - Soms is alles eeuwig. Gedichten.
T8471: VROMAN, LEO. - Daar. Gedichten.
M3148: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
H2589: VROOLAND, SELMA. - Voor de leeuwen.
T5746: DE PROLETARISCHE VROUW. - De Proletarische Vrouw. Weekblad van de Bond van Soc. Dem. Vrouwen-Propaganda-clubs in Nederland. 34ste jaargang 17 januari 1940. No. 1270.
T4377: LANDESLOT VAN VRYBURGH. [= J. THOMASSEN EN J.B. DREWES]. - Nieuw Nederland. Staat en Maatschappij na de Oorlog.
T6948: VRYWAERT, CHR. J. - Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?).
Y1890: VU. (MAGAZINE). - VU. 8 Fevrier 1933. Nr. 256. Le Dictateur Enchaine. - Hitler - I.F.1. Ne Repond Plus par Andre Beucler - Hans Albers - Conrad Veeldt et Charles Boyer.
R6852: VUCHT TIJSSEN, J. VAN. - De Politieke Partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
B5607: VURTHEIM, J. - Grieksche lyrische dichters en hunne poŽzie.
Y1385: VUUREN, A.C.A. VAN. - De Vrouw en Armenzorg. Voordracht.
T5685: VUUREN, O. VAN. - De thee-cultuur in de Preanger. Voordracht.
T8018: VUUREN, L. VAN. - De beteekenis van Straat Malakka.
M2993: VUYK, BEB. - Vele namen. Novelle.
K9195: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
B4322: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
T0879: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860).
R3630: VUYK, BEP. - Een broer in Brazilie.
B0950: VUYK, BEB. - Gerucht en geweld. Novellen.
L8504: VUYLSTEKE, JULIUS. - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten.
T2468: VUYLSTEKE, JULIUS. - Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken.
H7205: VUYSJES, D. - Significa in het licht van recente communicatietheorieen.
L1468: VYVER, MARITA VAN DER. - De sprookjesschrijfster en de poppenspeler.
B4626: WAAGENAAR, SAM. - De moord op Mata Hari. Vertaling A.H. van Loon.
R7636: WAAKZAAMHEID. - Waakzaamheid: Comite van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen. Tweede reeks. nrs: 1-10. [nr. 7 ontbreekt].
K9396: WAAL, H. VAN DE. - Traditie en bezieling.
A0108: WAAL, L. VAN DER. - Loep. Oorlogsroman.
K5505: WAAL, MARGOT DE. (ED.). - Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
A0135: WAAL, MIEKE DE. - Vriendinnen onder elkaar. Travestieten en transsexuelen in Nederland.
R6641: WAAL, JACOBUS W. DE. - Het water in de Neder-Betuwe. Bacteriologische en scheikundige onderzoekingen.
R6248: WAAL, W.F. DE. - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
K8124: WAAL, H. VAN DE. - Opstellen voor H. van de Waal. aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970.
T5986: WAALS, J.D. VAN DER. - Over de ruimte.
R8717: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Maartnummer.
M5128: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
M5575: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ...
W5983: WAALS, JAN VAN DER. - De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
L7500: WAALS, TESSA VAN DER. - Fotografie: afbeelding verbeelding.
B0935: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Noortje Velt.
B8839: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Novembernummer.
B8838: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Decembernummer.
T8949: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
R8720: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1924 Juninummer.
T8950: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
W7462: WAALS, LAURENS VAN DER. - De Tuinspiegel, een bundel verzen.
R7328: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen.
R8716: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Meinummer.
R8718: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Februarinummer.
T8732: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Iris.
T8705: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries.
K0002: WAALWIJK, H.J. - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld.
Y0358: WAALWIJK, D.A. VAN. - Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887.
M7134: WAARD, ELLY DE. (RED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
K5267: [GEEL, CHR. J.] WAARD, E. DE. / K. AKERMAN EN T. VAN DEEL (EDS.). - Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij.
Y1758: WAARD, ELLY DE. - Zestig.
M5564: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
L0019: WAARD, ELLY DE. - Furie.
L5056: WAARD, ROELOF VAN. - Etudes sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
K5798: WAARD, ELLY DE. - Sara. Vier vrouwen over tien jaar feministisch uitgeven.
T8782: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
T8960: DE WAARHEID. - 44 kranten: De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland 1945. 5e jaargang 1945 nrs: 1 t/m 44. mist nrs 6 en 7. van 6 mei t/m 27 juni. 5e jaargang nr. 85. Japan capituleert. 6e jaargang nr. 139. De beulen gehangen.
B0653: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen. Gedichten.
H4422: WAARSENBURG, HANS VAN. - Waar het blauw eindigt. Gedichten.
R0147: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming. Gedichten.
H9160: WAARSENBURG, HANS VAN. - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar.
B7628: WAASDIJK, ALBERT VAN. - Petemoei. Blijspel in een bedrijf.
M9634: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee!
L0671: WAASDORP, JOOP. - De verhalen.
H5089: WAASDORP, JOOP. - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
L1632: WAASDORP, JOOP. - Het naakte leven.
H6136: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee.
R9189: WAASDORP, JOOP. - De aparte kunst van Apie Prins. Nawoord W. de Graaf.
H3234: [ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
T4709: WACHTERS, J.J. - De voeding van den werkman. Populaire-wetenschappelijk betoog.
R2256: HET WACHTVUUR. - Het wachtvuur. Maandblad voor hen die willen. 4e nummer februari 1937.
H3480: WADDELL, HELEN. - Vaganten in de middeleeuwen.
P1982: WADMAN, ANNE. - De verkrachting.
L4302: WADMAN, ANNE. - Fan Tsien Wallen.
W6470: WADMAN, ANNE. - Handdruk en handgemeen. Leesavonturen met Simon Vestdijk.
L7525: WADMAN, ANNE SYBE. - Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in Skoalmaster.
B2731: WADMAN, W.J. - Neuronen in netwerken: denken in meervoud.
R1072: WADMAN, ANNE. - Op koart front. Fersen.
R7294: WADMAN, ANNE. - Reedridder. Novelle. Tekeningen fan Martha Wadman.
T4983: WAEG, FRANS VAN. - Het Leutige leven. Pedante brieven aan 'n Schacht.
H5605: WAEL'S, JOB VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
R6923: WAELE, M. DE / H. GAUS / R. VAN EENOO / F. UYTTERHAEGEN. - Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985.
T5858: WAERDEN, B.L. VAN DER. - Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen.
R4878: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over onze grondslagen.
T0748: WAERDEN, TH. VAN DER. - Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
T3363: WAERDEN, TH. VAN DER. - Aan de Niet-Kiezers!
R6858: WAERDEN, TH. VAN DER. - Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie.
R6859: WAERDEN, TH. VAN DER. - Gezinsloon en kindertoeslag.
R1052: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
R5102: WAES, H. VAN. - Felix Westerwoudt: de Apostel der Singhi-Dajaks 1861-1898.
T2205: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
P1588: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Vrolike vertelsels.
K5449: WAES, FRANK [=A.M. DE JONG]. - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen. Met tekeningen van George van Raemsdonck.
T5213: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Recht voor de mobilisatie-slachtoffers!
T2207: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
T2206: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Derde bundel. Met 68 prentjes van den schrijver.
L5794: WAESBERGHE, JOSEPH F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 1816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
L5698: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
W9242: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
H7852: WAGE, H.A. - Waar zijn de muze gebleven? School voor Taal- en Letterkunde 's-Gravenhage jaarverslag over 1970-1971.
K6108: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
K5830: WAGEMANS, HANS. - Op jacht naar nieuws.
L1924: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
L8594: WAGENAAR, JAN. - 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, enz.
L9191: WAGENAAR, L. - Het Jodendom.
R6856: WAGENAAR, L. - De Nijmeegsche dierenbescherming voor de vierschaar der waarheid. Een ernstig woord omtrent den jongsten arbeid van den Heer Quadekker.
R2513: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche Kolonie van Jeb-Syene in de 5de Eeuw voor Christus.
T6846: WAGENAAR, JAN. - 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
Y1516: WAGENAAR, MINKE. - De Bellamy Atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad.
L0370: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
R4612: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka: Pictures of a Life. Translated from the German by Arthur Wensinger.
T2878: WAGENER, W.A. - 3000 meter in dood water.
R3760: WAGENER, W.A. - Fluwelen wimpers. Met illustraties van Bertram.
B5709: WAGENMAKERS, HARM & RICHARD TALING (ED.). - Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
H4237: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Karillon van november.
L2415: WAGENVOORT, H. - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
C1111: WAGENVOORT, MAURITS. - Rococo Italie.
B7832: WAGENVOORT, H. ET AL. (EDS.) - Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereld literatuur. Vijf delen + los register.
R3216: WAGENVOORT, H. EN B.A. VAN GRONINGEN. - Letterkunde der klassieken.
T7623: WAGENVOORT, H. - Keltische Oudejaarsmaskerades.
T9362: WAGNER, ANNA. - Max Liebermann in Holland.
H9592: WAGNER, CHRISTIAN ULRICH. - Abdruck aller in der Wagnerischen Buchdruckerey in Ulm dermahlen sich befindenen Schrifften. Im Jahr Christi 1765.
L3664: WAGNER, FRIEDRICH - Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt.
L8889: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I: Marienbilder. Fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben.
B4993: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I. Marienbilder fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst. Gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben. Text in deutscher, franzosischer und englischer Sprache.
B9509: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and Her Family.
T2245: WAGNERVEREENIGING. - Boris Godunov. Persuittreksels.
M2938: WAHLOO, PER. - De opdracht. Vertaald door Cora Polet. [Uppdraget].
T9239: WAILAN, LAAN. - Krontjong-liederen. Verzameling der meest bekende Krontjong-liederen voor piano-solo met zang ad libitum. Band I.
K8506: WAIN, JOHN. - Eindpunt Paddington. Vertaling C. Buddingh'.
Y1841: WAINWRIGHT, WILLIAM. - The Final Offensive.
R6168: WAISVISZ, E. - Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme.
T4239: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond.
W3211: WAL, THEO J. VAN DER. - De haat. Novelle.
L8588: WAL, MIEKE VAN DER. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
B3504: WAL, TJ. VAN DER. - Practische leidraad tot het opmaken van het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten.
B6912: WAL, ANDRIES VAN DER EN FREEK VAN WEL. - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
B7814: WAL, M.J. VAN DER. - De taaltheorie van Johannes Kinker.
T6893: WAL, THEO J. VAN DER. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Lobler.
R5840: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond.
T7776: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. [gebonden met:] Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Ned. Typografenbond in de jaren 1916-1926.
R3807: [SPINOZA] WAL, G.A. VAN DER. - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 19 mei 1979.
T8386: WAL, THEO J. VAN DER. - De tijger en andere verhalen.
P0122: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
K3649: WALCH, J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren.
K6110: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter.
K2830: WALCH, JAN. - Boeken die men niet meer leest.
L1475: WALCH, JAN. - Boeken die men niet meer leest.
Y0194: WALCH, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
K9718: WALCH, JAN. (BOEKENWURM). - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
R1744: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
L0337: WALCHEREN, G. VAN DE. - Vreemdelingen in Barcelona.
L2090: WALGRAVE, ALOIS. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter. Twee delen.
L6331: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle.
K5441: WALGRAVE, ALOIS. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
B6715: WALGRAVE, A. - Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven.
W2635: WALKER, ALICE. - Meridian. Vertaald door Marijke Emeis.
L9639: WALKER, IAN. - Een odyssee door Berlijn. Vertaling Eric van Domburg Scipio.
B5513: WALKER, ALICE E.A. - Moeders en dochters. Verhalen.
B8930: WALKER, H.M. - Dossier 1850 antwoordt niet meer.
B7535: WALKER, MILDRED. - Hunkering des harten. De roman van een doktersvrouw. Vertaling W.A. Gotje en R. Renquin.
Y1545: WALL, J.W.M. VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
Y0430: WALLACE, RAYMOND EN TOLCHARD EVANS. - Barcelona. A Nutty 6/8 One-Step.
T5705: WALLE, JO VAN DE. - Overgang.
B2409: WALLENDAEL, TUUR VAN. - Omtrent Het behouden huis van W.F. Hermans.
H5672: WALLIS, W.H. & I. VAN GELDEREN. - Nederlands-Duits. Duits woordenboek.
L8656: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen.
L8658: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Drie delen.
L8659: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen in een band.
W8850: WALLIS, W.H. / I. VAN GELDEREN. - Nederlands-Duits. Duits Woordenboek.
B6423: WALLIS BUDGE, E.A. - The Book of the Dead. With Twenty-five illustrations.
B6987: WALLIS DE VRIES, SANNE. - Het Elandenlokroepfluitje.
B8254: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone.
T9368: WALLNER, E.M. - Vorurteil und Volksverstandigung.
H0178: WALLRATH, ROLF. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
M4901: WALLRATH, ROLF. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
Y0281: WALPOLE, HORACE. / W. BECKFORD. / M. SHELLEY. - Het kasteel van Otranto. / Vathek. / Frankenstein. Vertaling Max Schuchart.
R9214: WALPOLE, HUGH. - A letter to a modern novelist.
K4413: WALRAVEN, JAN. - Jan Biorix.
H0972: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
B6669: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
W6831: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen, Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
R7642: WALRAVEN, WIM JR. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
R5108: WALRAVENS, JAN. - Jan Vaerten. Voorwoord door Em. Langui.
K5159: WALRAVENS, JAN. - Facetten van Jan Walravens.
K6200: WALRAVENS, JAN. - Gaston Burssens.
K5242: WALRAVENS, JAN. - Negatief. Een fictie.
K9188: WALRAVENS, JAN. - Negatief. Een fictie.
K7353: WALRAVENS, JAN. - Vijfde kolom. Jong Vlaams proza.
L9783: WALRAVENS, JAN. - Jan Biorix. Met een inleiding van Jeroen Brouwers.
K5816: WALRAVENS, JAN. - Het avontuur van een bericht.
M7648: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
T4802: WALRE DE BORDES, J. VAN. - Rede uitgesproken op den 17den Mei 1941 in den Ouden Vierschaar van het Stadhuis van Middelburg.
K6259: WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Andreas Burnier.
K5200: WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Hugo Raes.
R8013: WALREE, DOROTHEE A. VAN. - Sterken en Zwakken.
R8748: WALS, W. - Schrijfcursus Grootschrift nr. 3. Met een vloeiblad.
R5796: WALSCHAP, GERARD. - Le quatrieme Roi. Une histoire pour mes enfants.
T3046: WALSCHAP, GERARD. - Houtekiet. Traduction de Roger Verheyen. Introduction de Guido Eeckels.
T0674: WALSCHAP, GERARD. - Uitingen in de moderne Wereldletterkunde.
Y0778: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
T0865: WALSCHAP, GERARD. - Trouwen.
T0818: WALSCHAP, GERARD. - Adelaide.
M7499: WALSCHAP, GERARD. - August van Cauwelaert.
K6629: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1951-1965 [en] 1966-1989. Twee delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap.
K4096: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
K4095: WALSCHAP, GERARD. - De dood in het dorp.
K4228: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
K2936: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
M4717: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
C1672: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
K7082: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
K9592: WALSCHAP, GERARD. - De wereld van Soo Moereman.
K4223: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
L0842: WALSCHAP, GERARD. - Genezing door aspirine.
W4241: WALSCHAP, GERARD. - Marriage, Ordeal. Vertaald A. Brotherton.
K4371: WALSCHAP, GERARD. - Muziek voor twee stemmen. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
K4229: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
K6129: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
L7585: WALSCHAP, GERARD. - Dossier Walschap.
L9497: WALSCHAP, GERARD. - De heilige Jan Mus.
L9791: WALSCHAP, GERARD. - Ons geluk.
L9797: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
L9507: WALSCHAP, GERARD. - Autobiografie van mijn vader.
L9598: WALSCHAP, GERARD. - Oproer in Kongo. Roman.
B0841: WALSCHAP, GERARD. - Tor.
R5080: WALSCHAP, GERARD. - Het kind.
B5309: WALSCHAP, GERARD. - Album Gerard Walschap.
B6864: WALSCHAP, GERARD. - Julien Kuypers.
Y0779: WALSCHAP, GERARD. - Moeder.
B9640: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis.
Y0767: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
Y0750: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
Y0776: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
R7983: WALSCHAP, GERARD. - De Consul.
R8703: WALSCHAP, GERARD. - Slimme Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen.
Y0790: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goeden wil. Roman.
B1796: WALSCHAP, GERARD. - Eric.
H8286: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
R1770: WALSCHAP, GERARD. - Losgetrokken en in de wereld geworpen. Samengesteld en ingeleid door Jos Borre
W4438: WALSCHAP, GERARD. - Voorpost gevechten.
R6798: WALSCHAP, GERARD. - Heirat. Roman.
R8701: WALSCHAP, GERARD. - Gansje Kwak dat thuis opstak.
T1445: WALSCHAP, GERARD. - Sibylle.
R8093: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
R8151: WALSCHAP, GERARD. - De Culturele Repressie.
M1064: WALSER, MARTIN. - Het zwanenhuis. Vertaling Martin Mooij.
B0696: WALSER, MARTIN. - Messmers reizen. Vertaling Ria van Hengel.
R0424: WALSH, TOM. - Wat is de Shop-Stewards beweging?
K2417: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN. - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer.
H0148: WALTERS, MARGARET. - Der Mannliche Akt. Ideal und Verdrangung in der europaischen Kunstgeschichte.
B0760: WALTHER, KARL KRAUS (ED.). - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
Y0692: WALTON-KERR, PHILIP ST. C. - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers Mei 1940.
H6332: WAMELEN, H. VAN EN J.M. VAN DER VALK. - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
T5826: WAMELINCK, G.F. - Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig.
L2843: WANDERS, A.J.M. - De maan dichtbij.
M8084: WANG, LULU. - Het tedere kind.
M5537: WANG, LULU. - Het lelietheater.
R6110: WANGENMULLER, J. - Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald.
R7382: WANSINK, D.J. - De Krisis der Demokratie.
T7320: WANSINK, P.A. - Met leege handen? Neen! De balans van vier jaren tuchthuisleven.
B7892: WAP, J.J.F. - Levensbericht van Derk Buddingh.
T9906: WAP, HANS. - De laatste lemming.
T9069: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande en Wetenschappelijke Nederlander. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Vierde jaargang der Nieuwe Reeks 1891.
T9068: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Tweede jaargang 1889.
T3367: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Derde jaargang 1890.
M2235: WARDENAAR, DAVID. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
H0727: WARING, PHILIPPA. - Voortekenen en bijgeloof. Alfabetisch gerangschikt.
T6986: WARMELO, W.L. VAN. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T6992: WARMELO, W.L. VAN. - Nationale Ontwapening.
T4107: WARMELO, W.L. VAN. - Luchtoorlog en Gasmaskers.
K1832: WARMERDAM, HANS, EN PIETER KOENDERS. - Cultuur en ontspanning : het COC 1946-1966.
T0610: WARMOES, JEAN. - Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne.
B5742: WARMOES, JEAN. (ED.). - Jean de Boschere. Le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Fernand Verhesen.
K3955: WARMOES, JEAN. - Charles Bernard le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant-propos de Jose Camby.
K3952: WARMOES, JEAN. (ED.). - Carlo Bronne, un demi-siecle de chroniques 1929-1979. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Joseph Hanse.
T8827: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats, gedichten.
T8781: WARMOND, ELLEN. - Proeftuin.
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
R1941: WARNERS, J.D.PH. - Het Nederlandse Kwatrijn.
R6589: WARNS, EMILE H.J. - De beteekenis van bloedonderzoek bij skelettuberculose. (bezinkingssnelheid, bloedbeeld, reactie van Weltmann).
H8098: WARNSICK, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
T7940: WARNSINCK BZN.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
R1366: WARNSINCK, W.H. - Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research.
B9558: WARNSINCK, J.C.M. - Drie Zeventiende-Eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
M1074: WARREN, HANS. - De Olympos.
K6229: WARREN, HANS. - Demetrios.
H5485: WARREN, HANS & MARIO MOLENGRAAF (ED.). - Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle
H0579: WARREN, HANS. - Een liefdeslied.
W3340: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
M7594: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
M6619: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942 - 1944. Eerste deel.
K6586: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band.
H5730: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel.
M3240: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel.
M6621: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
M6620: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
L2070: WARREN, HANS. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
M7686: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
L0913: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
H8184: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
K6184: WARREN, HANS. - Vijf in je oog.
H0480: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
L7749: WARREN, HANS. - Steen der hulp.
L6486: WARREN, HANS. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
B0040: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
B6954: WARREN, HANS. - Een vriend voor de schemering. roman.
Y0753: WARREN, HANS (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Dichters van de twintigste eeuw.
T9546: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel.
T8855: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
R0833: WARRIOR [= BERNARD DAMME]. - Gedachten III.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
H6409: WARTMANN, BRIGITTE (ED.). - Weiblich-Mannlich. Kulturgeschichtliche Spuren einer verdrangten Weiblichkeit.
R7569: DE BONTE WAS. - Moederboek.
R7574: DE BONTE WAS. - Feminist.
K6337: WASCH, KAREL. - Gedichten.
Y0393: WASCH, KAREL. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
H9501: WASCH, KAREL/JOAN TEMMINCK/BARNEY AGERBEEK. - In Vorm: Floris Meydam.
W7130: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten.
Y0830: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
T9407: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
R7698: WASSENAAR, TH. - Gedigte.
T2128: WASSENAER, ELLA. - Reade Runen.
R6850: WASSERMANN, JAKOB. - Het oproer om Jonker Ernst. Vertellingen. Geautoriseerde vertaling door J. Jac. Thomson.
T8036: WASSERMANN, JAKOB. - Die Kunst der Erzahlung.
B3262: WASSING, GERRIT. - De opstand van de fazanten. Een vertelling.
L6293: WASSINK, BERNARD KLEIN. - Credo Quia Absurdum? Het belang van de existentiephilosophie voor de eristische theologie.
L6942: WASZINK, J.H. - Lucretius and poetry.
L6779: WATERBOLK, H.T. - Microscoop en spade.
L0452: WATERINK, J. (ED). E.A. - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I: Jezus van Nazareth. Deel II: Christus overwint het heidendom. Deel III: Het Christendom in de branding. Deel IV: Verval en herleving. Deel V: Gisteren, heden, morgen.
Y1032: WATERMAN, I. [ISRAEL]. - Inleiding in de Groote Huishouding der Natuur. Een leer- en leesboek, ten dienste der Nederlandsche Scholen.
R1877: WATERMAN, A. [=KLAAS HANZEN HEEROMA]. - Et sub aqua. Gedichten.
H8926: WATERS, SARAH. - Vingervlug. Vertaling Marion op den Camp.
M5102: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Hooggeleerde Exlibris.
R7100: WATERSCHOOT, W. - Een inleiding tot de bibliografie der Poetische Werken van Jonker Jan van der Noot.
Y1372: DEPARTEMENT VAN WATERSTAAT. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Delen: 1, 1e vervolg, 3, 4, 5.
R5704: WATRY, MAUREEN. - The Vale Press. Charles Ricketts, a Publisher in Earnest.
R5177: WATSON, GEORGE (ED.). - The Shorter New Cambridge Bibliography of English Literature.
T5068: WATSON, PETER. - Landschap van leugens.
L8671: WATTEZ, OMER. - Wouters jonge jaren. Bladzijden uit het levensboek van een idealist.
H7811: WATTS, MARTHE. - Les hommes dans ma vie.
T2959: WATTS, ISAAK. - PredikaatsiŽn over verscheide Godgeleerde en zedelyke onderwerpen, geschikt tot gebruik van christelyke huisgezinnen, zoo wel als voor de uuren van Godvruchtige afzonderinge. Twede deel.
W2830: WAUGH, ARTHUR. - Charles Dickens and his illustrators. Retrospectus and prospectus.
L9480: WAUGH, EVELYN. - 92 Dagen, een reis door Brits-Guyana en Brazilie. Vertaling Gerrit Jan Zwier.
R5476: WAUTERS, MARCEL. - Anker en zon.
R7873: WAUTERS, K. (RED.). - Verhalen voor Vlaanderen. Aspecten van het Vlaamse fictionele proza tot aan de Tweede Wereldoorlog. Vijftien lezingen.
T0319: WAUTERS, MARCEL. - Nota's voor een portret / Wit tegenbericht.
B5039: WEATHERHEAD, LESLIE D. - Discipelschap. Vertaling Joh. E. Kuiper.
T2724: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak. Twee delen.
H8444: WEBB, WILLIAM. - Henry & Friends. The California years 1946-1977.
T5414: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Het verval der kapitalistische beschaving. Vertaald en van verklarende aanteekeningen voorzien door Henri Polak.
T3264: WEBB, SIDNEY EN BEATRICE. - Theorie en practijk van het Britsche vakvereenigingswezen. Vertaling van Henri Polak.
W5641: WEBER, WILHELM. - SAXA LOQUUNTUR Steine reden. Geschichte der Lithographie. Zwei Teile. I. Von den Anfšngen bis 1900. II. Von 1900 bis zur gegenwart.
R5843: WEBER, R.E.J. - Nederlandsche postuniformen.
R7041: WEBER, PAUL. - Geschichte Luxemburgs im Zweiten Weltkrieg.
R5312: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijsche zeerovers 1609-1621.
B1139: WEBSTER, F.A.M. - De ivoren talisman. Vertaling Hans van Haaren. Tekeningen Rein van Looy.
K7912: KERSTEN J. EN J.G.M. WECK. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 6: Hugo Raes.
K7913: WECK, J.G.M. EN N.S. HUISMAN. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 4: Hubert Lampo.
K7911: WECK, J.G.M. EN W.C.M. GROUTARS. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 5: Ward Ruyslinck.
B3831: WECK, J.G.M. EN S. HUISMAN. - In contact met het werk van moderne schrijvers. Deel 3: W.F. Hermans.
H4259: WEDECK, HARRY E. - Pictorial history of morals.
B3133: WEEDA, WILLEM HENDRIK. - Joseph Butler als zedekundige beschouwd en gewaardeerd. Een bijdrage tot de kennis van de Engelsche ethiek der achttiende eeuw.
B5604: WEEGEN, A.J.H. VAN. - Preek en Dictaat bij Sint Augustinus. Syntactisch-stilistische studie over de Tractatus in Ioannis Evangelium.
T2892: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 2e jaargang 1916. Compleet.
T2891: DE TOEKOMST WEEKBLAD. - De toekomst. Weekblad voor Nederland. 1e jaargang 1915-1916. Compleet in twee delen.
T2889: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 5e jaargang 1924. nrs:1 t/m 52. Compleet.
T2890: UILTJE'S EIGEN WEEKBLAD. - Uiltje's eigen weekblad van humor & satyre. 4e jaargang 1923. nrs:1 t/m 52. Compleet.
T8970: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 30. 1969. Nrs: 1-2-3-4-5-6-8-9-32-34.
T8971: FREEDOM ANARCHIST WEEKLY. - Freedom Anarchist Weekly. Volume 31. 1970. Nrs: 3-4-6-7-8-36-40.
Y1895: KNICKERBOCKER WEEKLY. - Knickerbocker Weekly. The Netherlands Magazine. March 25, 1946. Nummer 5. Volume 6.
K2136: WEEKS, JEFFREY. - Coming out. Homosexual Politics in Britain, form the Nineteenth Century to the Present.
L4723: WEEL, ADRIAAN H. VAN DER. - Paul-Louis de Mondran 1734 - 1795. Un Chanoine d'Esprit du dix-huitieme Siecle, d'apres des Documents inedits.
L7128: WEEL, A.H. VAN DER. - Vier vormen van nabootsing in de letterkunde.
B6309: WEEL, ADRIAAN VAN DER. - Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevoluties in de negentiende en twintigste eeuw.
B6327: WEEL, M.A. VAN. E.A. - Nederlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van-ismen.
B8164: WEEL, ADRIAAN VAN DER. - Onbehagen in de schriftcultuur. Leesrevolutie in de negentiende en twintigste eeuw.
L9018: WEELDEN, DITK VAN. - Oase. Roman.
R8550: WEELDEN, DIRK VAN. - Antonius Servadac. Novelle.
R8488: WEELDEN, DIRK VAN. - De wereld van 609.
M1178: WEELY, HANS VAN. - De ideale lijn.
L9601: WEEMOEDT, LEVI. - De ziekte van Lodesteijn.
H2643: WEEMOEDT, LEVI. - Geen bloemen.
H6072: WEEMOEDT, LEVI. - Ken uw klassieken!
H1295: WEEMOEDT, LEVI. - Liefdewerk oud papier. De beste verhalen.
K1433: WEEMOEDT, LEVI. - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover.
L6921: WEEMOEDT, LEVI. - Bedroefd maar dankbaar.
L6899: WEEMOEDT, LEVI. - Geduldig lijden.
L6900: WEEMOEDT, LEVI. - Zand erover.
L8806: WEEMOEDT, LEVI. - Een treurige afdronk. Verhalen.
L9713: WEEMOEDT, LEVI. - Bedroefd maar dankbaar.
T3633: WEEMOEDT, LEVI. - Halte Tranendal.
R9327: WEEMOEDT, LEVI. - Acte van verlating.
H4379: WEEMOEDT, LEVI. - Zondagskind. De beste verhalen.
Y1749: WEEMOEDT, LEVI. - Van Harte Beterschap. Kleine trilogie der treurigheid: Geduldig lijden, Geen bloemen, Zand erover.
T8749: WEENEN, B. VAN. - Gedichten.
L6195: WEER, MARTINUS C. TER. - Altruisme bij enkele natuurvolken van Afrika en Australie.
R5499: WEERDINGEN, W. VAN. - Hoe het stadje der Anti's rood stemde.
K4865: WEERDT, DENISE DE EN WIM GELDOLF. - Camille Huysmans geschriften en documenten VI A. Camille Huysmans en de cultuur.
L5634: WEERENBECK, BERNARD H.J. - Participe present et Gerondif.
L8933: WEERENBECK, B.H.J. - Comptes de la Ville de Doullens pour l'Annee 1470 et cueilloir de cens dus au beguinage de cette ville. Textes precedes d'une introduction et suivis d'Annotations Philologiques.
H1304: WEERLEE, DUCO VAN. - De stekels van het varken. Brieven uit Bali en Baliem.
H5234: WEERLEE, DUCO VAN. - Indische koortsen. Confrontaties in een verloren paradijs.
M8237: WEERLEE, DUCO VAN. - Wat de provo's willen.
L5109: WEERSMA, PIETER. - Experimenteel onderzoek naar de eischen te stellen aan het gehoor van bestuurders van motorvoertuigen.
B5741: WEES, P.G. VAN. - Poetische geografie in Vergilius' Aeneis. (Poetical Geography in Virgil's Aeneis). With a Summary in English.
M7503: WEEVERS, THEODOOR. - Albert Verwey's Ultimate understanding of Stefan George.
M2913: WEEVERS, THEODOOR. - Mythe en vorm in de gedichten van Albert Verwey. Een inleiding tot zijn poŽzie.
M4280: WEEVERS, THEODOOR. - Vision and form in the poetry of Albert Verwey. Poems from the Oorspronkelijk Dichtwerk with renderings in English verse.
K8125: WEEVERS, THEODOOR. - Droom en beeld. De poŽzie van Albert Verwey.
B8554: WEEVERS, TH. - Beeldspraak, klank en bouw van De nieuwe geboort. [van Henriette Roland Holst].
T6064: WEEZEL, GERRIT VAN. - Koningin Wilhelminalied. Woorden van Paul Carree, muziek van Gerrit van Weezel.
R9144: WEEZELENBURG, J.J. VAN. - Redevoering ter eeuwfeestviering der stichting van het Corvershof, uitgesproken in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, den 23sten Julij 1823.
T5261: DE NIEUWE WEG. - H. Sneevliet: Kroniek. J. Reele: Waarom kan het kapitalisme zijn crisis niet overwinnen? J. de Kadt: Eenige opmerkingen over het program der Nieuwe Internationale. W. Jochems: Taak en methode van een analytische psychologie van de maatschappij. Feiten en cijfer.
T9319: WEG, C.D. VAN DER. - Nederland en Oranje. Feestliederen voor de school, bij gelegenheid van 's Konings 25-jarig jubile op 12 mei 1874.
R9132: WEG, HENRI VAN DE. - Vijf jaar hakenkruis over Nederland. Inleiding en verklarende bijschriften van ...
T5262: DE NIEUWE WEG. - Een ernstig woord tot de abonne's. H. Sneevliet: Kroniek. Eenige kantteekeningen over den Thermidor van het jaar 1794. Iets over den Amerikaansche landbouw. De Workers Party in de Vereenigde Staten. Toon de Boer: Geen Ken-Socialisme, maar Vol-Socialisme. Boekbespreking. Ingekomen boeken.
T6533: DE NIEUWE WEG. - De Nieuwe Weg. Onafhanelijk Revolutionnair Socialistisch Maandschrift. 9e jaargang 1934. Nrs: 1-6-7/8-9-10-12.
T9058: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Zevende jaargang 1929-1930.
T9059: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Negende jaargang 1931-1932.
T9063: OPWAARTSCHE WEGEN. - Opwaartsche wegen. Tijdschrift op Christelijken grondslag ter beoefening van de Nederlandsche Letteren. Zesde jaargang 1928-1929.
R9961: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: E. Legrand: Confrontatie. G. Stuiveling: Karakter en peil van het hedendaagse proza. Jan H. Eekhout: Vlaamsche kroniek. R. Houwink: Noodzakelijke bezinning. D. Dirkmaat: Fakir in de far west.
R9958: OPWAARTSCHE WEGEN. - Bevat o.a.: R. Houwink: Bij het overlijden van Albert Verwey. A. van Duinkerken: Peil en karakter van ons hedendaagsch proza. J. van Hulzen: Begin. D.A. De Graaf: Chestertons autobiographie. R. Houwink: Tweeerlei wijsheid.
L5839: WEGENER, E.P. - De betekenis der grafologie voor de Griekse papyrologie.
L7676: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Levensavond. Een tuiltje Vlaamsche poŽzie.
R4007: WEGHE, JAN FRANS VAN DEN. - Een keuze uit zijn gedichten. Verzameld en ingeleid door Dr Julius Pee.
R7838: WEIDE, T.H. VAN. [=THEA GREGOOR-VELTHUIJS] - Kleine Vogels. Verzen.
R4343: WEIDEMA, PIET EN BER DRUKKER (TEKST). - Dagen van vriendschap. Pasen 1946 20-21-22 april Amsterdam.
Y1873: CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE / ELSTERFANGER VON WEIDENBUSCH. - Over zekerheid en twijfel. / Over twijfel en zekerheid.
B1137: WEIDLICH, HANSJURGEN. - Liefdesverhalen voor schuchteren. Vertaling Olaf J. de Landell.
A0530: WEIGALL, ARTHUR. - Sappho auf Lesbos. Ihr Leben und ihre Zeit. Aus dem Englischen von Ruth Weiland Freeman.
R2780: WEIJ, J.J. VAN DER. - De Nederlandsche Katholieke Vakpers.
R3521: [TOONDER] WEIJER, JOOST VAN DE (ED.). - Marten Toonder, tekenaar in oorlogstijd.
Y0390: WEIJERS, NINA. - Hoe het licht binnenvalt. De taal van de literatuur.
Y0924: WEIJNEN, A. - Zeventiende-eeuwse Taal.
B1398: WEIJNEN, A. - Studies over het Achthuizens dialect.
B3697: WEIJNEN, A. / J.M. RENDERS EN JAC. VAN GINNEKEN. - Oost-Noordbrabantsche dialectproblemen.
B6764: WEIJNEN, A. - Wezen en Waarde van het Dialect.
T0534: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
R4012: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen., De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
B8441: WEIJTENS, M.J.P.M. - Nathan en Shylock in de Lage Landen. De Jood in het werk van de Nederlandse letterkundigen uit de negentiende eeuw.
M1543: WEIL, GRETE. - B zeggen en andere verhalen. Vertaling W. Wielek.
B4573: WEIL, GRETE. - Generaties. Roman. Vertaling Margot Klaarhamer.
B6154: WEIL, GRETE. - Mijn zuster Antigone. Vertaald door Margot Klaarhamer.
T7008: WEIL, SIMONE. - Oorlog en Revolutie. Naar het Fransch van S. Weil.
T1825: WEILAND, JAN SPERNA / WIM BLOCKMANS / WILLEM FRIJHOFF. - Erasmus von Rotterdam. Die Aktualitat seines Denkens.
L5211: WEILER, ANTONIUS G. - Heinrich von Gorkum (1431). Seine Stellung in der Philosophie und der Theologie des Spatmittelalters.
W4279: WEINBERG, GEORGE. - De zoektocht van zes . Een fabel. Vertaling Robert Dorsman.
M4299: WEINBERG, S. (ED.). - Sex research. Studies from the Kinsey Institute.
B6482: WEINBERG, ABRAHAM A. - Psychosociology of the Immigrant. An investigation into the Problems of Adjustment of Jewish Immigrants into Palestine based on Replies to an Enquiry conducted among Immigrants from Holland. With a preface by Roberto Bachi.
B7807: WEINHOFEN, FJODOR. - ...sluit toch eens een oog! Haiku & Senryu gedichten.
W5657: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
MK0094: WEISE, O. - Schrift- und Buchwesen in alter und neuer Zeit.
P2384: WEISGAL, MEIJER. - ....So far, an autobiography.
K5300: WEISGERBER, JEAN. - Aspecten van de Vlaamse roman 1927-1960. Van Vorm tot betekenis.
R8125: WEISGERBER, JEAN. - Stijn Streuvels. Een sociologische balans.
M8479: WEISS, PETER. - Afscheid van mijn ouders. Vertaling Koos Schuur.
H0074: WEISS, HEIPE. - Das Lexikon der Sunde.
M2551: WEISS, POLA. - Cats and their ways. Translated by David Macrae.
H8999: WEISS, WISSO. - Historische Wasserzeichen.
T9868: WEISSMAN, A.W. - Voorheen en Thans. Drie lezingen gehouden voor ambachtslieden.
R5511: WEISSMAN, A.W. - De Beurs te Amsterdam en de heer J.R. de Kruyff.
L7644: WEISSMAN, A.W. - Renaissance.
R5653: WEISSMAN, A.W. - Toelichting ter gelegenheid der bezoeken aan het Koninklijk Paleis te Amsterdam tusschen 8 februari en 8 maart 1911.
T4361: WEITJENS, W.M.A. - Ter informatie. - Menschen zonder uniform. - Hoor en Wederhoor.
T0292: WEITJENS, W.M.A. - Onze Nationaal Socialisten.
P1967: WEIZSACKER, RICHARD. - Leven op de grens.In gesprek met Gunter Hofmann en Werner A. Perger. Vertaald uit het Duits door Ria van Hengel.
L2801: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
L2827: WEL, JOS. VAN. - Het geld van alle tijden.
B3511: WELDEREN RENGERS, BARON T.M.T. VAN. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. Uitgegeven door de Zuiderzee-Vereeniging.
L6430: WELDON, FAY. - Leven en liefdes van een duivelin.
L8170: WELDON, FAY. - Niks om aan te trekken. Vertaald door Christine Elion.
B0070: WELIE, F.A.M. VAN. - Hoofdstukken van Canoniek Huwelijksrecht. Algemeene begrippen omtrent het huwelijk. De toestemming in het huwelijk. De scheiding van de echtgenooten.
B5878: WELIS, JOS. - De mythe van Marlon Brando.
R4370: WELLE, J.A. VAN DER. - Dryden and Holland.
K2690: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
M5309: WELLEK, R. & A. WARREN. - Theorie der literatuur. Vertaling T. Etty, T. Anbeek en J. Fontijn.
B2283: [TSJECHOV] WELLEK, RENE AND NONNA (EDS.). - Chekhov. New Perspectives.
Y1734: WELLS, STANLEY. - Shakespeare for all time.
H5694: WELLS, JAMES M. (ED.). - The scholar printers. Two exhibitions at the Newberry Library in Honor of the Association of American University Presses on the Occasion of their Visit to Chicago on May 31, 1964.
R8961: WELLS, H.G. - The Discovery of the Future.
T1560: [COHEN] WELLS, H.G. - Bealby, een vacantie. Vertaling van S.J. Barent-Schonberg.
R8966: WELLS, H.G. - This Misery of Boots. Reprinted with alterations from the Independent Review, December 1905.
L2249: WELSH, ROBERT / BOUDEWIJN BAKKER / MARTY BAX. - Mondriaan aan de Amstel 1891-1912.
T6062: WELTER, JOH. F. - Je Maintiendrai. Marsch voor piano.
R6539: WELTERS, HENRI. - Le Triomphe de Pie IX au 16 juin 1871.
R1610: WELTEVREDEN, HENK. - De bril van Gandhi.
Y1529: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart. De Krant. Aflevering 99. Grafische Bedrijven aflevering 2.
Y1530: NEERLANDS WELVAART. - Neerlands Welvaart Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der Firma van Gelder Zonen. Aflevering 67-68. Paperfabricatie aflevering 1.
T5771: WELVAARTS, TH. - Kommetje van den H. Franciscus van Assisie.
R6710: WELVAARTS, TH. IGN. - Geschiedenis van Bladel en Netersel naar de archieven Postel's Abdij.
T1042: WELVAARTS, TH. IGN. - Postels aloude Kerk & Kandelaar van de XII eeuw.
L7292: WELY, JOS. VAN. - Schaepman. Levensverhaal.
B7122: WENCKEBACH, L.W.R. - Oud-Amsterdam. 100 stadsgezichten.
R3488: WENDEL, HERMANN. - Sociaaldemocratie en propaganda tegen de kerk. Vertaald door W. v. Ravesteyn Jr.
T7931: WENDEL, W.J. - Kindervreugd. Vertellingen, Fabels en Versjes. Naverteld en berijmd.
R8351: WENNEKENDONK, JOANNES GERARDUS. - Kerk- en kerkhof-wijding, twee redevoeringen uitgesproken bij de kerkwijding te Harmelen, den 29 October 1839 en bij de kerkhofwijding te Houten, den 2 Julij 1833. Door J.G. Wennekendonk.
H3165: WENNEKES, W. / F. VAN VREE / I. MONTIJN. - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
H8143: WENNEKES, WIM. / IGOR CORNELISSEN. - Omtrent De Avonden.
H4642: [REVE] WENNEKES, WIM. - Jezus Maria ! Van het Reve, van het Violet en van de Dood.
K0724: WENNER, JANN S. - Lennon ongecensureerd. De volledige Rolling Stone-interviews uit 1970.
H3244: WENSELEERS, LUC. - Het wonderbaarlijk lichaam. Marinus Nijhoff en de moderne westerse poŽzie.
B5522: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
B6827: WENTGES, R.TH.R. - De neus van Frederik van Eeden. Een beschouwing over de betekenis van reuk en geur in zijn werk.
L3383: WENTINCK, CH. - Realisme en abstractie in de schilderkunst.
H6641: WENTINCK, CHARLES. - De moderne beeldhouwkunst in Europa. Met 77 reproducties.
M4764: WENTINCK, CHARLES. - Het Hart: symbool en werkelijkheid. Het hart en de kunst.
R8329: WENZEL, GEORG / ARNOLD ZWEIG. - Arnold Zweig 1887-1968. Werk und Leben in Dokumenten und Bildern. Mit unverofferentlichten Manuskripten und Briefen aus den Nachlas.
T9503: WERELDBIBLIOTHEEK. - Boekennieuws van de Wereldbibliotheek Maart 1931.
T9502: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B. Nederlandse uitgave, najaar 1947.
T9501: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1966-1967.
T9500: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1969-1970.
T9499: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1971-1972.
T9498: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1967-1968.
T9497: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje W.B.-Vereniging en catalogus Wereldbibliotheek seizoen 1961-1962.
T9496: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Handboekje en Catalogus der Wereldbibliotheek N.V. Amsterdam. Herfst 1949.
T4847: WERELDBIBLIOTHEEK. - Catalogus van alle uitgaven der N.V. Maatschappij tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lectuur, Amsterdam 1935.
T9495: CATALOGUS WERELDBIBLIOTHEEK. - Volledige Catalogus Wereldbibliotheek 1936.
Y1894: DE WERELDPOST. - De Wereldpost 2e jaargang september 1924. No. 21.
K6933: WERESAJEF, W. & L. ANDTEJEF. - De aarde neemt... Russische novellen. Vertaling van Arn. Saalborn.
R4752: WERF, S. V.D. - De Leugens van het Socialisme.
T5256: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER A.O. (EDS.). - A Spinoza Bibliography 1971-1983.
R3846: [SPINOZA] WERF, THEO VAN DER (ED.). - Herdenking van de 375ste geboortedag van Benedictus de Spinoza.
K8696: WERFHORST, AAR VAN DE. - De groote stille knecht.
W6753: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9084: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
W9099: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder.
R1125: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de Ommelandvaarder. Geillustreerd door Leon Holman
L2544: WERFHORST, AAR VAN DE. - Madame Jatzkowa.
B2929: WERFHORST, AAR VAN DE. - Volcmar, de ommelandvaarder.
Y1731: WERINGH, KOOS VAN. - Altijd op de loer. Het beeld van Duitsland in de Nederlandse karikatuur 1871-2005.
K0301: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
W7816: WERINGH, KOOS VAN. - De Houten Pomp. A.R. Caricaturistisch Weekblad 1922 - 1930.
H9004: WERINGH, KOOS VAN. - Frits Muller oud nieuws. Een verzameling politieke prenten uit de jaren 1964-1981.
L9678: WERINGH, JAC. VAN. - Onrust is van alle tijden, Opstellen over criminaliteit in Nederland.
B7179: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
R9008: WERINGH, JAC. VAN. - De afstand tot de horizon. Verwachting en werkelijkheid in de Nederlandse criminologie.
R1505: WERINGH, KOOS VAN. - Albert Hahn. Tekenen om te ontmaskeren.
Y0055: WERK. - Werk Letterkundig Maandschrift 1e jaargang Januari 1939. Onder leiding van Johan Daisne, Ed. Hoornik, Jan Schepens, A. van der Veen.
R4633: WERKGEM, F.G. VAN. - Dubbel Nederlands. 23 opstellen voor Simon C. Dik.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

3/29