Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T8825: VISSER, FRANK. - De butler.
Y1046: VISSER, CAROLIJN. - Brandend zout. Reisverhalen.
T6019: VISSER, B.C.A.M. - Princesjes Wals. Ter gelegenheid van den verjaardag van H.K.H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden.
T1848: VISSER VAN NIEUWPOORT, A. - De Anti-Revolutionnaire Partij en Dr. H. Colijn. Voorwoord Karel de Geus.
T7048: VISSER, H. / G. KNUTTEL / C. KRIEGER. - Tentoonstelling Aziatische Kunst.
R9606: VISSER, ARJAN. - Hotel Linda. Roman.
L0477: VISSER 'T HOOFT, H. PH. - De dichter Jan van Walre.
R7735: VISSERING, G. - De troonbestijging van den Keizer van Japan. De relatien in ouden tijd van Holland tot Japan. (Herinneringen uit het archief van mijn Vader).
T8061: VISSERING, GERARD. - De Stakingen. Een ernstig woord tot het Nederlandsche volk.
B7876: VISSERING, S. - Tochten naar het Noorden.
R4473: VISSERING, S. - Gijsbert Karel van Hogendorp.
B4643: VISSERING, S. - Levensbericht van Mr. O. van Rees.
M7000: VISSERS, KARL. - Knipogen zoals mama. Verhalen.
M2430: VISTO, H.E. - Jawel Majoor. Met tekeningen van A.G. Smit.
L3427: VITRUVIUS. - Les dix livres d'architecture de Vitruve. Preface Antoine Picon.
H7243: VITTORINI, ELIO. - Mens of niet. Vertaling Anthonie Kee.
H3393: VIVANTI, ANNIE. - De onderbroken reis. Vertaling Cath. Ypres.
T4242: VLAANDEREN, ANDRE. - Het Letterteekenen. Lettervormen en letters in hun practische, ornamentele en decoratieve toepassing.
T5427: VLAANDEREN. - K. De Laey: Flandria Illustrata. De Dondervlagen. Ad. Herckenrath: Verzen. Gustaaf Ontrop: Wijding. Weemoed. Karel van de Woestijne: Liederen van Lente en Herfst. Fernand Toussaint: De Doolage.
T5224: KSA-JONG-VLAANDEREN. - Verraad? Neen! Weerstand!. Verweerschrift der K.S.A. Jong Vlaanderen.
Y0484: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
T3171: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Tweede jaargang 1904.
R3968: RAAD VAN VLAANDEREN. - Memorandum over de buitenlandsche politiek van BelgiŽ.
T5425: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel. Victor de Meyere: Hendrik Leys (vervolg en slot).Gustaaf Ver meersch: Geknakt. Fernand Tousaint: Hard Labeur van Reimond Stijns. A.V.: Aanteekeningen.
T5426: VLAANDEREN. - Aug. Vermeylen: Op weg naar de hemel (vervolg en slot). Victor de Meyere: Hendrik de Brakeleer. Lodewijk De Raet: Vlaanderen's Zeevisscherij.
T3170: VLAANDEREN. - Vlaanderen. Maandschrift voor Vlaamsche Letterkunde. Eerste jaargang 1903.
K9869: VLAARDINGEN, A. VAN. - Mijn Jordanertjes. Kinderen, die ik gekend heb.
K6541: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Beter zingen!
K6534: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Om de kribbe. Een kerstboekje. Samengesteld door...
B5212: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN. - Muziek. Veroverd paradijs. Het leven van een zangeres.
R7579: VLAENDEREN, MICHEL VAN. - Arie van den Heuvel. De Meester van de Vlaamsche Toneelkunst.
T6606: VLAGSMA, J. - Een beeld uit onze gezegende 19e eeuw.
L7826: VLAMINCK, ERIK. - Het schismatieke schrijven.
L3863: VLAMINCK, ERIK. - Anastasia.
Y2612: VLAMING, A.M. - Geschiedenis der Parochie van St. Pancratius te Sassenheim.
R6744: VLASSELAERS, J. - Literair bewustzijn in Vlaanderen 1840-1893. Een codereconstructie.
K0222: VLEESCH DUBOIS, PETER. - Het geheime CRM-Dossier. Over het Fonds voor de Letteren.
L8527: [SPINOZA] VLEESKENS, F.D.A. E.A. - Spinoza. Kernmomenten in zijn denken.
T7066: VLEGGEERT, J.C. - Kinderarbeid in de negentiende eeuw.
B8477: VLEKKE, B.H.M. - 'Van 't gruwelijck verraet, in den jare 1638 op Maestricht gepractiseert.' Studie over de vestiging van het Staatsche gezag over Maastricht in de jaren 1632 tot 1639.
T3952: VLEMING, J.L. - Het Chineesche Zakenleven in Nederlandsch-Indie. Door de Belasting-Accountsdienst.
T1864: VLEMING, JR., J.L. - Zonder tropen geen Europa. Radiolezing.
L6584: VLEMMINX, PAUL. - Ontginningen. Verzen.
B3700: VLEMMINX, PAUL. - Land der zuidwandelaars. Verzen.
T0066: VLEMMINX, PAUL. - Den hof der jonkheid.
H6649: VLERK, I.M. VAN DER / PH. H. KUENEN. - Logboek der aarde.
Y2112: VLESSING, SAM. - Tekstboekje met korten inhoud van Rose Marie, oorspronkelijk zangspel in 3 bedrijven. Tekst en Muziek Sam Vlessing.
R1778: VLETTER, A. DE. - Zonder U? Oproep tot de jonge mannen en jonge vrouwen uit de gegoede kringen van Nederland.
H0344: VLEUGEL, GUUS, / TON VORSTENBOSCH. - Sterke drank in Oud Zuid en andere komische drama's
R5829: VLEUGEL, GUUS. - Teksten.
T6340: VLEUTEN, [S.C.] VAN. - Is dit wijs?
Y0166: VLIEBERGH, E. - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische geschiedenis in de XIXe en in 't begin der XXe eeuw.
T1494: VLIEGEN, W.H. - Mijn herinneringen als Typograaf.
T5977: VLIEGEN, W.H. - De Rechtsgrond van het Socialisme.
T5923: VLIEGEN, W.H. - Op voor 't Staatspensioen! Een Pleidooi voor Staatspensioneering.
T9105: VLIEGEN, W.H. - Die onze kracht ontwaken deed. Geschiedenis der Sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan. Derde deel: de jaren 1914-1919.
T2807: VLIEGEN, W.H. - Nationaal onvermogen. Een woord over de financieele verhouding tusschen bezitters en niet bezitters.
Y0039: VLIEGEN, W.H. EN W.J. VAN BEST. - Kolkman's Tariefwet. Openbaar debat. Gehouden op 3 december 1912, in de groote zaal van Tivoli te Utrecht.
Y0038: VLIEGEN, W.H. - Uit de leege zakken. De belastingpolitiek der huidige regeering, vooral bekeken in verband met de tariefwet.
Y0037: VLIEGEN, W.H. - Sociaal-Demokratische Gemeentepolitiek.
T5413: VLIEGEN, W.H. - De Dageraad der Volksbevrijding. Schetsen en Tafereelen uit de Socialistische Beweging in Nederland. Twee delen.
T4261: VLIEGEN, W.H. - Klanken van Strijd. Artikelen en Schetsen bijeengegaard uit de geschriften van W.H. vliegen ter herinnering aan zijn 25-jarige deelname aan de Socialistische Beweging 9 sept. 1883 - 9 sept. 1908.
T5945: VLIEGEN, W.H. - Het schuldregister der regeering. Kritisch overzicht over het sociale werk der regeering in het tijdperk 1897-1901.
T6222: VLIEGEN, W.H. - Arbeiderspensionneering. De eisch van staatspensionneering verdedigd door W.H. Vliegen (in opdracht van het Partijbestuur der S.D.A.P.).
T5470: VLIEGEN, W.H. - Het Socialisme en de Vredesbeweging.
T7502: VLIEGEN, W.H. - A. Millerand.
Y1225: DE VLIEGER-DE WILDE, KOEN. - Adellijke levensstijl. Dienstpersoneel, consumptie en materiele leefwereld van Jan van Brouchoven en Livina de Beer, Graaf en Gravin van Bergeyck (ca. 1685-1740).
R5639: VLIEGER, G.S. - Over de Zuiderzee.
H8417: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
M9878: VLIERDEN, B.F. VAN. - Gerard Walschap.
B8835: VLIERDEN, B.F. VAN. - Van in 't wonderjaer tot de verwondering. Een poetica van de vlaamse roman.
K8901: VLIERDEN, BERNARD FRANS VAN. - Guido Gezelle tegenover het dichterschap. poŽzieopvatting en poŽziebeleving bij Guido Gezelle.
L4460: VLIERDEN, BERNARD-FRANS VAN. - Willem Elsschot.
T4707: VLIET, P. VAN JR. EN W.C.J. PASSTOORS. - Over Staatspensioneering.
T3194: VLIET, A.P. VAN EN E.J.W.M. VAN DER DENNEN. - Bronnen en geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
M3209: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart, gedichten.
M2716: VLIET, EDDY VAN. - Jaren na maart. Gedichten.
H8271: VLIET, H.T.M. VAN. - Eenheid in verscheidenheid. Over de werkwijze van Louis Couperus.
H4879: [COUPERUS] VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door H.T.M. van Vliet.
A0970: VLIET, H.T.M. VAN. - Louis Couperus en L.J. Veen. Bloemlezing uit hun correspondentie. Bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door...
B2058: VLIET, EDDY VAN. - De binnenplaats. Gedichten.
L6632: VLIJMEN, B.R.F. VAN. - Heinde en Verre. Letterkundige proeven. Met platen, naar teekeningen van Johan Braakensiek.
B3486: VLIST, E.T. VAN DER. - Illuminated manuscripts in Dutch collections. An inventory compiled by the Alexander Willem Byvanck Foundation. Preliminary precursor, part I.
H1459: [SPINOZA] VLOEMANS, A. - De wijsbegeerte van Spinoza. Haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie.
R8760: VLOTEN, JOH. VAN. - De Geuzenleus der negentiende eeuw. Vaderlandsche opwekkingsrede uitgesproken in den Doelen te Haarlem, 5 November 1873.
R8769: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581. Twee delen.
H1833: VLOTEN ELDERINCK, PH. VAN. - Humor in het geslachtsleven.
R7993: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche Baker- en Kinderrijmen, verzameld door J. van Vloten met melodieen, bijeengebracht door M.A. Brandts Buys.
R6010: VLOTEN, J. VAN. - Onderzoek van 'konings wege ingesteld omtrent de Middelburgsche beroerten van 1566 en 1567; naar 't oorspronkelijke handschrift uitgegeven.
Y1859: [SPINOZA] VLOTEN, JOH. VAN. - Benedictus de Spinoza, naar leven en werken, in verband met zijnen en onzen tijd, geschetst.
T1384: VLOTEN, J. VAN. - De Levensbode. Tijdschrift op onbepaalde tijden. Vierde deel.
B4754: VLUGT, EVERT DE. - De toepassing der progressiegedachte in het Nederlandse gevangeniswezen.
B5492: VLUGT, SIMONE VAN DER. - Schaduwzuster.
H9857: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
W0015: VOET, L. - Het museum Plantin-Moretus.
T2137: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming? Nawoord K.J. Hondius.
T2136: VOET, M. VAN DER. - Luchtbescherming?
T7129: VOET, M VAN DER. - Luchtbescherming?
M5547: VOETEN, BERT / WIM ALINGS JR. / EDUARD VISSER. - Wachten op het feest.
K7527: VOETEN, BERT. - De Ammonshoorn. Gedichten.
W3309: VOETEN, BERT. - De zon op mijn hand en andere gedichten.
H7261: VOETEN, BERT. - Doortocht. Een oorlogsdagboek 1940 - 1945.
M8026: VOETEN, BERT. - Een bord bekijken.
H6811: VOETEN, BERT. - Het kind en zijn schrifturen.
W8297: VOETEN, BERT. - Menselijkerwijs, verspreide gedichten. Met het oog op morgen, In memoriam, De zon op mijn hand, Vertaalde gedichten.
L5561: VOETEN, BERT. - Met het oog op morgen. Gedichten.
W3416: VOETEN, BERT. - Suite in december, een lyrische cyclus.
M3213: VOETEN, BERT. - Twee werelden.
M5644: VOETEN, BERT. - De tijd te lijf en andere gedichten.
K7091: VOETEN, BERT. - Odysseus' terugkeer.
B6682: VOETEN, BERT. - De blinde passagier. Gedichten.
R3878: VOETEN, JESSICA. - Marga Minco & Het bittere kruid 1957-1987. Een kleine documentaire.
T8872: VOETEN, BERT. - Er gebeuren geen wonderen. Een bloemlezing.
Y0669: VOETS, P.J.H. - Woorden en daden der Nederl. S.D.A.P. 1897-1922. Bij haar 25-jarig parlementair jubileum in 3 populaire conferencties op 3, 7 en 17 Dec. 1922. Leerzaam herdacht door P.J.H. Voets. Eerste conferentie: de huichelachtig- en beginselloosheid der Nederlandsche Sociaal-Democratische Arbeider-Partij.
H9623: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus.
T5978: VOGEL, N.C. - De Arbeidsovereenkomst van Tooneelisten.
K7550: VOGEL, ALBERT. - Louis Couperus.
L5745: VOGEL, ALBERT. - Van en over Couperus.
K5065: VOGEL, ALBERT. (ED.). - De onbekende Couperus. Vergeten, weinig gepubliceerde en bekende verhalen, gedichten, brieven en fragmenten
L5654: VOGEL, CLAUS. - Tempel der Liebesfreuden.
W3586: VOGEL, J. PH. - De Buddihistische kunst van Voor-Indie.
B4249: VOGEL, W. / J.M. VAN DAMME / F.W. VAN DAMME / H.J.A. DE GOEY. - Lithografie - Fotolithografie. Copieren. Steen- en offsetdruk. Diepdruk.
B3601: VOGEL, THOMAS. - Het laatste verhaal van Miguel Torres da Silva. Roman. Vertaald door Hans Hom.
B4841: VOGEL, J.PH. - Sawitri. Indische Sproke uit het Sanskrit. Vertaald door J.Ph. Vogel.
R3106: VOGEL, DAVID. - Huwelijksleven. Roman. Uit het Hebreeuws vertaald door en met een nawoord van Kees Meiling.
R0922: VOGEL, JEAN PHILIPPE. - Het leemen wagentje. Indisch tooneelspel uit Sanskrt en Prakrt in het Nederlandsch vertaald.
B5013: VOGEL, LEROY. - Die politischen Ideen Abraham Kuypers und seine Entwicklung als Staatsmann.
R1822: VOGEL, HANS. - Wacht maar tot ik dood ben. Annie M.G. Schmidt: haar leven en werk voor theater, radio en tv.
T1173: VOGELSANG, WILLEM. - Willem Vogelsang 1875 - 9 augustus 1950, Commentarii.
H5248: VOGELSANG, ANTON W. - Geven + nemen = mededelen. Handreiking bij het boekverkopen.
Y1279: VOGELZANG, FRED & LEO WEVERS. - Zoelen. Symbool van macht en vrede.
Y3080: VOGT, GUUSANKE. - Merklapmotieven nieuwe stijl.
M2416: VOGT, PAUL. - Was sie liebten... Salonmalerei im XIX Jahrhundert.
R5729: VOGUE, E.M. DE. - Maxime Gorky.
R3175: VOIGT, ANDREA. - Los van de schittering. Novelle.
R1454: VOIGT, ANDREA. - Serveer de makrelen. Gedichten.
R6543: VOLCKMAR-FRENTZEL, THEODOR. - In den Sturmen der Zeit. Zur Geschichte des Hauses Volckmar 1829-1954.
T3782: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 1e jaargang 6 juli 1902 t/m 28 juni 1903.
T5669: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 4e jaargang 2 juli 1905 t/m 17 juni 1906.
T5670: HET VOLK. - Zondagsblad van Het Volk. 2e jaargang 5 juli 1903 t/m 19 juni 1904.
Y2398: HET VRIJE VOLK. - A.P. Wereldnieuws. Berichtendienst van Het Vrije Volk. 2 en 4 juni 1945. Nr. 2 - 3 - 4. Eerste relaas over de laatste uren van Berlijn. De Levant blijft zorg baren. Japan wordt op twee manieren bestookt met bommen en pamfletten.
Y2031: ONS VOLK. - Ons Volk. Den Vaderlant Ghetrouwe. Juli 1945. Slotnummer.
Y2027: HET VOLK. - De Fuhrer in de strijd gevallen. Groot Admiraal Donitz opvolger. Proclamatie aan het Duitse volk 1 Mei 1945.
H8967: VOLKERSZ, VERONICA. - The sky and I.
W5129: VOLKMANN, LUDWIG. - Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Emblematik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen.
T9393: VEREENIGING TOT HEIL DES VOLKS. - Zeven en vijftigste Verslag van de Werkzaamheden der Vereeniging tot Heil des Volks, afdeeling Amsterdam.
T4996: VOLKSBOND. - Onmatig lange arbeidstijd en misbruik van sterken drank.
Y1348: VOLKSKRACHT. - Volkskracht. Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering van Volkskracht. Jaargang 3, nrs: 1-2-3-4.
T5269: VOLKSKRACHT. - Volkskracht. Maandblad uitgegeven door de Vereeniging tot Bevordering van Volkskracht. Jaargang I, Januari 1912. Nrs: 1-12. complete jaargang.
T8965: LEIPZIGER VOLKSZEITUNG. - Leipziger Volkszeitung. Organ der Bezirksleitung Leipzig der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 4 Oktober t/m 30 November 1989. Nrs: 234 t/m 282. 49 kranten.
Y0464: VOLL, ADAM. - De Wichelroede. Een Algemeen Leerboek met vele afbeeldingen.
T5208: VOLLEMANS, KEES EN AGNES SCHREINER. - Een golf van bloed. Over Wagner en wagnerisme.
T5569: VOLLEMANS, VINCENT. - De jungle bloedt. Gedichten.
H3097: VOLLENHOVE, JOHANNES. - Bloemlezing uit zijn gedichten.
T2748: VOLLENHOVEN, H. - Broeders gevangenisse. Dagboek van Willem de Groot, betreffende het verblijf van zijnen broeder Hugo op Loevestein: uit echte bescheiden aangevuld en opgehelderd door mr. H. Vollenhove.
T8848: VOLLENHOVEN, CORRIE. - Op 't Land Godelieve. Gedichten.
T8675: VOLLENHOVEN-OP 'T LAND, CORRIE. - Stokbrood uit eigen vuur.
T8676: VOLLENHOVEN-OP 'T LAND, CORRIE. - Mijn lijfeigene.
L6368: VOLLGRAFF, C.W. - Herdenking van Johan Huizinga.
T0511: VOLLGRAFF, C.W. EN G. VAN HOORN. - Verslag van eene proefgraving op de Hooge Woerd bij de Meern.
H2612: VOLMULLER, H.W.J. - Nijhoffs geschiedenislexicon. Nederland en Belgie.
L9558: VOLTAIRE. - Candide of het optimisme.
T1544: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Hekeldichten. Met de aanteekeningen der "Amersfoortsche" uitgave uitgegeven en toegelicht door J. Bergsma.
T1545: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
T1546: VONDEL, J. VAN DEN. - J. v. Vondels Joseph in Dothan. Treurspel
T1547: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Met inleiding, aanteekeningen en woordenlijst van F.A. Stoett.
T1548: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J. van Vondels Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Toegelicht door F.A. Stoett.
T6849: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Maagden. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
R2467: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Maeghden. Treurspel.
R2469: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Met inleiding en aanteekeningen.
R2468: VONDEL. - Inleiding tot Vondels Gysbreght van Aemstel.
T1182: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Huygh de Groot's Sophompaneas of Joseph in't hof. Door V. uit het Latijn vertaald.
T0441: VONDEL, J. VAN DEN. - Jospeh in Dothan. Ingeleid en toegelicht door C.R. de Klerk.
T1178: VONDEL, JOOST VAN DEN / L. SIMONS. - Vondels spelen: Vondels dramatiek.
T1179: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Gebroeders.
B9917: VONDEL. - Joost van den Vondel "Samson" of "Heilige wraeck". Treurspel.
K5607: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Jephta, of offerbelofte. Koning David hersteld. Faeton, of roekeloze stoutheid. Bezorgd door J.W.H. Konst.
K4489: VONDEL, J. VAN DEN. - De werken: 1639-1640. Gebroeders, Joseph in Dothan, Joseph in Egypten.
K4487: VONDEL, J. VAN DEN. - De werken: 1648-1651. Salomon.
K4485: VONDEL, J. VAN DEN. - De werken: 1660. Koning Edipus, Koning David in Ballingschap, Koning David herstelt.
M8500: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste.
K7206: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
W4564: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Den Bosch bedwongen, Zegesang ter ere van Frederick Henrick. Inleiding Coen Free.
M8017: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbreght van Aemstel. D'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
L5606: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel 17 november 1587 - 5 februari 1679.
A0573: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
L5703: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Keur uit Vondels lyrische en dramatische poŽzie. Voorafgegaan van een levensschets naar Brandt leven van Vondel. Bezorgd door G.A. Nauta.
H2982: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
L1170: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
H0672: VONDEL, JOOST VAN DEN. - O Kersnacht schooner dan de daegen.
K7924: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Tweede bundel.
M3912: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel. Bloemlezing voor onzen tijd. Verzameld en toegelicht door C. C. van de Graft. Met twee portretten een titelprent en zeven facsimile's.
H2978: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
K0371: VONDEL, JOOST VAN. - Adam in ballingschap of Aller treurspelen, treurspel.
H3004: VONDEL, JOOST VAN. - Gysbreght van Aemstel. La detruo de lia urbo kaj lia ekzilo. Tragedio. El la Nederlanda originalo tradukis J.R.G. Isbrucker.
H2329: VONDEL. - Proza van Vondel.
T1177: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Palamedes of vermoorde onnozelheid.
H5867: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza. Verzorgd en ingeleid door Albert Verwey.
L7937: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Inleiding Alb. Verwey.
L7991: VONDEL, J. VAN DEN. - Keur van Paarlen, verzameld bij J. van den Vondel, door J.N. Schrant. Met ophelderingen.
R8754: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Het lof der Zee-vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans de Haan.
L9274: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Tien Troostgedichten.
B0141: VONDEL, J. VAN. - Altaargeheimenissen.
B0942: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Gysbrecht van Aemstel d'ondergang van zijn stad en zijn ballingschap.
B2598: VONDEL, J. VAN DEN. - Rey van Klaerissen. Fragment uit het derde bedrijf van Joost van den Vondel's Gijsbrecht van Aemstel.
B3203: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Volledige werken van Joost van den Vondel. Bezorgd en toegelicht door Hendr. C. Diferee. Met een Inleiding van Alb. Verwey.
B3617: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Al de dichtwerken. Naar tijdsorde gerangschikt en in de hedendaagsche spelling uitgegeven. Met inleiding en aanteekeningen van J van Vloten.
B3878: VONDEL, JOOST VAN DEN. - J.A. ALBERDINGK THIJM. - Joost van den Vondel: zijne dichtwerken en oorspronklijke prozaschriften in verband met eenige levensbijzonderheden door J.A. Alberdingk Thijm. Deel 1: 1605-1620. Deel II: 1621-1631.
B3994: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Leeuwendalers. Lantspel. Pax optima rerum. Inleiding en verklarende noten door Anton van Duinkerken.
B4030: VONDEL, J. VAN DEN. - Joseph in Dothan.
B4035: VONDEL, J. VAN DEN. - Poetologisch proza.
B4036: VONDEL, J. VAN DEN. - Bloemlezing uit Vondels lyriek.
B5042: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De lijdenslyriek. Verzameld en van enkele verklaringen voorzien door H.J. Werps. Ingeleid door Roel Houwink.
B7167: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Beschrijving en reyen van Vondels Jeptha. Vertoond in het voorjaar 1914 door de R.K. Studentenvereeniging Veritas.
B7228: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Verzen van Vondel.
R2447: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel geboren zu Koln am 17. November 1597, gestorben zum Amsterdam am 5. Februar 1679. Festschrift zum 350 Jahrigen Geburtstag des Dichters.
R2470: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen. Maria Stuart.
B9915: VONDEL. - J. van Vondels Treurspel Noah of ondergang der eerste weerelt.
T9733: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Toneelspelen. Eerste en Tweede bundel.
T1551: VONDEL. - Bloemlezing uit de rijen der treurspelen van Joost van den Vondel.
T7512: VONDEL, J. VAN DEN. - Joannes de Boetgezant. Met aanteekeningen van J.M. Schrant.
R2936: VONDEL. - Catalogus van de Vondeltentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek te Amsterdam 13-24 december 1926. T.g.v. het 25-jarig bestaan van de Vereeniging Het Vondelmuseum.
B9918: VONDEL, J. VAN. - Batavische gebroeders.
R3726: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R1511: VONDEL, J. VAN DEN. - Hippolytus of Rampsalige Kuyscheyd. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1509: VONDEL, J. VAN DEN. - Maeghden. Treurspel. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger.
R1566: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Die Lowendaler. Land-Spiel. Deutsch von Erna Sander-Rindtorff.
R1514: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Adam in Ballingschap. Vertoond door de N.V. Het Tooneel. Verklaard door Gerard Brom.
R1513: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Meesterstuk Lucifer. Treurspel in vijf bedrijven.
R1488: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
B9735: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Roskam en Rommelpot van 't Hanekot.
R4431: VONDEL, J. VAN DEN. - Hierusalem verwoest. Treurspel. Ingeleid en toegelicht door C.R. de K.
R4011: VONDEL, INA VAN. - Tussen de kruimels en de vlekken. Gedichten.
R0018: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Ton Lutz leest: Kinder-lyck. Uitvaert van mijn dochterken. Vertroostinge aen Geeraerdt Vossius. Op Mevrouw van Zuilichem, Suzanne van Baerle. Lyckklaght aen het Vrouwe-koor. Uitvaert van Maria van den Vondel.
T9268: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. Met aanteekeningen van J. van Lennep. Opnieuw uitgegeven door J.H.W. Unger. Acht delen in twee banden.
B8418: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Heerlijckheit der Kercke. Met verklarende aanteekeningen en een inleidende beschouwing door H.W.E. Moller.
R2213: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1626-1629.
R2214: VONDEL, J. VAN DEN. - Verscheiden gedichten. 1634-1643.
R1281: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer, treurspel in vijf bedrijven (1653).
R1280: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Lucifer. Met aantekeningen van E.F. van de Bilt.
R1289: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joseph in Egypten.
B1268: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels Spelen: Gysbreght van Aemstel, d'Ondergang van zijn stad en zijn ballingschap. Treurspel.
R1288: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
R1285: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Adam in Ballingschap.
T3677: VONDEL. - Vondels Leeuwendalers. 2e druk bewerkt door F. Buitenrust Hettema. Uitgegeven door J.B. Schepers.
K4483: VONDEL, J. VAN DEN. - De werken: 1660. Publius Virgillius Maroos Wercken in Nederduitsch dicht vertaelt. Twee delen.
H2524: VONDEL. - De werken van Vondel in verband gebracht met zijn leven en voorzien van verklaring en aanteekeningen door Mr. J. van Lennep. Met platen en afbeeldingen.
T8559: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Joost van den Vondel in zijn lof, klacht, toorn, scherts en schimp uit zijn werken gekozen door Joh. Vorrink.
T1542: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De heerlijkheid der kerke. Uitgelegd door Jac. J. Zeij. Met reproducties van oude platen en schilderijen en drie muziekstukjes van Lodewijk de Vocht.
T1183: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondels spelen: Peter en Pauwels.
B9916: VONDEL. - Van Vondels Leeuwendalers. Lantspel.
T0177: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Aenleidinge ter Nederduitsche Dichtkunste.
R5343: VONDEL, JOOST VAN DEN. - De Leeuwendalers. Voor deze uitgave bewerkt door J.A. Verkuyl.
R5344: VONDEL. ALBACH, BEN. - Drie eeuwen Gijsbreght van Aemstel. Kroniek van de jaarlijksche opvoeringen. Voorwoord H. Brugmans.
R5345: VONDEL. SABBE, MAURITS. E.A. - Vondel en de Vlamingen.
R5348: VONDEL, JOOST VAN DEN. - Vondel's Lucifer. Translated from the Dutch by Leonard Charles van Noppen, illustrated by John Aarts.
T1180: VONDEL, JOOST VAN DEN / C.R. DE KLERK. - Vondels spelen: Kultuurbeschouwende inleiding tot Vondels Spelen.
B3615: VONDEL, J. VAN DEN / JAC. J. ZEIJ. - Vondel's altaargeheimenissen in dertien lezingen uitgelegd door Jac. J. Zeij.
K8061: VONDELS, I. VAN. - Inwydinge Van 't Stadthuis t' Amsterdam MDCLV. Van een inleiding en aanteekeningen voorzien door M.E. Kronenberg.
R6451: VONHOFF, H.J.L. - De zindelijke burgerheren. Een halve eeuw liberalisme. Voorwoord P.J. Oud.
H8502: VONK, RONALD. - Dode meisjes/Quintana Roo.
Y2088: DE VONK. - Manifest. Op 30 April kwam de verordening voor het dragen van de Davidster op 23 Mei het maximum inkomen en de afgifte van goud en zilver. 24 juni werden de fietsen der Joden in beslag genomen....... De strijd voor onze bevrijding in het teken van de strijd met de Joden!.
Y0205: VONKEMAN, JANNEKE (ED.). - Gouden Ganzeveer 2005: Maria Goos.
T3824: VONS-COMIS, S.Y. E.A. - Textiel uit de achttiende eeuw: onder en boven de grond. Verslag van de Textieldag van 11 november 1983 in het Haags Gemeentemuseum, 's Gravenhage.
Y1349: VOO, B.P. VAN DER. - De Spiegel van den Vooruitgang.
R0534: VOO, B.P. VAN DER. - De revolutie in ons eeuweinde.
T6652: [COHEN] VOOGD, P. - Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij.
R6258: VOOGD, P. - Onze Socialistiese Jeugdinternationale. Schets van haar ontstaan, samenstelling en ontwikkelingsgang.
T9826: VOOGT, H.L. DE. - Naamlijst der Geschriften betrekkelijk de invoering der bisschoppelijke hierarchie in Nederland, verschenen in 1853.
T7524: VOORBROOD, A. - Heil den werkman. Bekroond antwoord op de in 1896 door Werkmansvereeniging "Arnhem" uitgeschreven prijsvraag: Waartoe bepaalt zich in het algemeen het leven van den handwerksman en waartoe behoort het zich te bepalen?
L3045: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Alice Frey.
B9040: VOORDE, U VAN DE. E.A. - Karel van de Woestijne.
L6324: VOORDE, FRANS PIETER VAN DER. - Henry Fielding critic and satirist.
K4772: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles De Coster en de Vlaamsche Idee.
K7011: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Charles de Coster's Ulenspiegel.
K2046: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Keerend getij. Critiek der Vlaamsche poŽzie 1931-1941.
L3038: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Per Umbram Vitae.
T8277: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Guido Gezelle.
T1058: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Vorm en geest.
T3594: VOORDECKERS, E. - Bijdrage tot de geschiedenis van De Gentse Pers. Repertorium (1667-1914).
B0544: VOORDEWIND, H. - Een lustmoordenaar en andere verhalen.
R5064: VOORHOEVE, CAREL [ED.]. - Reinaert de Vos in nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
L4444: VOORHOEVE, J. - Hygiene. Geillustreerd handboek voor het huisgezin.
Y1781: VOORHOEVE, CAREL & FOKKO MEES. - Reinaert de Vos. In nieuw Nederlandsche bewerking. Met houtsneden van Fokko Mees.
T1823: VOORINK, JAN. - Verspreiding van voor de eerbaarheid aanstootelijke geschriften en afbeeldingen.
H1363: VOORN, H. - Iers Mos en Ossegal.
M6454: VOORN, HENK. - Papierhandel in de Graafschap en elders. Een kleine bijdrage tot de papierhandelsgeschiedenis.
H4803: VOORN, HENK. - Wonen in papiermakersland. Papiermolens in Velp, Laag-Soeren en Rozendaal.
T6900: VOORST, W.F. VAN. - Aalmoezeniersweeshuis en inrichting voor stads-bestedelingen. 1 Januari 1666 - 1 Januari 1916.
K9162: VOORST, SANDRA VAN. - Weten wat er in de wereld te koop is. Vier Nederlandse uitgeverijen en hun vertaalde fondsen 1945-1970.
T1745: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
R6611: VOORST TOT VOORST, A.E.J. VAN. - Aardhaling.
T7072: VOORST, W.F. VAN (SAMENGEST.) - Aalmoezeniersweeshuis en Inrichting voor stad-bestedelingen 1 januari 1666 - 1 januari 1916.
T5518: VOORST VAN BEEST, CORNELIS WERNARD VAN. - De Katholieke Armenzorg te Rotterdam in de 17e en de 18e eeuw.
R3892: VOORTGANG. - Bevat o.a.: D. van Halsema: Aantekeningen bij nagelaten werk van J.H. Leopold. Ad Zuiderent: Waarom Gerrit Krol van Groningen naar Amsterdam reist via Gottingen. J.C. van Aart: Kleurnamen in Paul van Ostaijen's poŽzie. G.P. v.d. Stroom: de receptie van Jac. van Ginneken's taalbiologie.
R0161: VOORTGANG. - Janssen: D.M. Bakker, onderzoeker van taal en taalbeschrijving. Verhagen: Betekenis en begrip in beeldspraak, alinea-opbouw en intonatie. Pardoen: Werkwoordclustering in de voltooide tijd. Noordegraaf: Brugsma, Wurst en Becker, Taalkundige relaties in de 19e eeuw.
R0164: VOORTGANG. - Folkers: De Mei van Leopold. Rozenbroek: Frederik van Eeden en Henrik Ibsen. Weij: Apokalyps. Over een mislukt kunstwerk van L. van Deyssel. Mulder: Veranderingen in de ambtelijke taal van Deventer tussen 1350-1500. Hulsker: Pronken met andermans veren. Casparus van den Ende en zijn klankmethode.
R0165: VOORTGANG. - Reeser: Potgieters tuchtiging van J.J.L. ten Kate. Veenman: De Thebaensche Swaen. De receptie van Pindarus in de Nederlanden. Duits: Kanttekeningen bij G. Brandts biografieen van Hooft en Vondel. Driel: A. Verwer, koopman, jurist en taalliefhebber. Altena: Over Den Adelaar van Jacob Campo Weyerman.
R0167: VOORTGANG. - Rijnswou: Patrizio Canaponi als postmodernist. Faassen: Documenten uit de jaren 1945-1947 rond Groot Nederland. Folkers: Over het laatste Leycester-verhaal van Bosboom Toussaint. Blom: Ytalia in Maria Tesselschade's Die rejsen wil op aerdt.
R1588: VOORTGANG. - R. Veenman: Martialis en het Bataafse oor. M. Peereboom: Men siet hier Sappho herleeven. L. Ras & L. Tielen: Johannes de Doper als motief in het Rederijkerstoneel. Nabor: Becanus, etymological methods. Halsema: Een ander en beter menschesoort, De Boerenoorlog (1899-1902) in het denken van Albert Verwey. e.a.
Y1623: VOORTHUIJSEN, L.J. EN B. VON BRUCKEN FOCK. - Jaarverslag 1912-1913. Nehalennia. Ver. tot instandhouding en bevordering van Walcheren's Natuur en Stedenschoon. Goedgekeurd bij Kon. besluit d.d. 1 maart 1912. No 35. Gezeteld te Middelburg.
Y2745: VOORWAARTS. - Voorwaarts. Maandblad van de Socialistische jeugd van Nederland. 7e jaargang mei 1967. nr. 5.
L3425: VOOUS, K.H. - In de ban van vogels. Geschiedenis van de beoefening van de ornithologie in Nederland in de twintigste eeuw. Tevens Ornithologisch Biografisch Woordenboek.
B9032: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
M4266: VOOYS, C.G.N. DE. - Verwey nummer. De nieuwe taalgids.
K2676: VOOYS, C.G.N. DE. - Bundel opstellen van oud-leerlingen. Aangeboden ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig hoogleraarschap aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 1915 - 16 October - 1940.
L2743: VOOYS, C.G.N. DE. - De naamvals-N bij namen van mannelijke personen en dieren is onaanvaardbaar, en op wetenschappelijke en op paedagofische gronden.
L2747: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
K6883: VOOYS, C.G.N. DE. - Oorsprong, eigenaardigheden en verbreiding van Nederlands "Slang".
K2677: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Letterkundige opstellen. Nieuwe bundel.
K5093: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Twee delen.
H5144: VOOYS, C.G.N. DE. - Wisselwerking en samenwerking van Noord en Zuid-Nederland, op taal- en letterkundig gebied.
M3397: VOOYS, IS.P. DE. - Bij het lezen van Albert Verwey's gedichten.
L6039: VOOYS, S. DE. - The psychological element in the English sociological novel of the nineteenth century.
T0384: VOOYS, IS. P. DE. - Pseudo-Marxisme.
M2791: VOOYS, C.G.N. DE / G. STUIVELING. - Schets van de Nederlandse letterkunde.
L6781: VOOYS, A.C. DE. - De bevolkingsspreiding op het Hollandse platteland in 1622 en 1795.
L7180: VOOYS, C.G.N. DE. - Klanknabootsing, klanksymboliek, klankexpressie.
L7967: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden. De Letterkunde van de Negentiende Eeuw tot ongeveer 1885 in Noord-Nederland.
B0347: VOOYS, C.G.N. DE. - Duitse invloed op de Nederlandse woordvoorraad.
A0958: VOOYS, IS.P. DE. - In het midden van Verwey's dichterschap.
B3056: VOOYS, C.G.N. DE. - Wanbegrippen omtrent taal en spelling bij letterkundigen.
B4528: [MULTATULI]. VOOYS, C.G.N. - De invloed van Multatuli's letterkundig werk op oudere en jongere tijdgenoten. Voordracht in de jaarlikse vergadering van de Maatschappij der Nederlansche Letterkunde te Leiden op 8 Junie 1910.
B6733: VOOYS, C.G.N. DE. - Kanttekeningen bij Dr. W. Couvreur's beschouwingen over De hervorming van spelling en schrijftaal in het Nederlandsch.
B6845: VOOYS, C.G.N. DE. - De studie van de woordbetekenis.
T8094: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8095: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
T8096: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
T8097: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling en D. Bax.
T8098: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8099: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8100: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8101: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8102: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8103: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8106: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8107: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8108: VOOYS, C.G.N. DE. EN G. STUIVELING. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
T8109: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandsche Letterkunde.
R5071: VOOYS, C.G.N. DE. - Geschiedenis van de Nederlandse Taal in hoofdtrekken geschetst.
R4042: VOOYS, C.G.N. DE. - Historische Schets van de Nederlandse Letterkunde. Met medewerking van G. Stuiveling.
K6521: VOOYS, C.G.N. DE. - Verzamelde Taalkundige Opstellen. Eerste bundel.
R6191: VOOYS, IS. P. DE. - Bevordering der Nijverheid.
W2190: VOOYS, C.G.N. DE. - Conrad Busken Huet.
R7191: VORENKAMP, A.P.A. - Bijdrage tot de geschiedenis van het Hollandsch stilleven in de zeventiende eeuw.
K4741: VORLAT, EMMA. - Mens & maatschappij in de naoorlogse Amerikaanse roman (1944-1968).
R6174: VORRINK, KOOS. - Naar beter tijden.
M6262: VORRINK, JOH. - Het minnedicht in de zeventiende eeuw. Met vijf portretten.
H5946: VORRINK, JOHAN. - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw.
R8819: VORRINK, KOOS. - In de storm van de tijd. De jeugd en de krisis.
R4753: VORRINK, K. - Een halve eeuw beginselstrijd. Overdenkingen over verleden en toekomst bij een historische mijlpaal.
R4759: VORRINK, KOOS. - Het levend geloof. Kerstgedachten.
T3565: VORRINK, KOOS. - Jeugd en Socialistische Opbouw. Rede gehouden op het vijfde congres der Socialistische Jeugd-Internationale te Kopenhagen 24-27 Augustus 1935.
T7864: VORRINK, KOOS. - Onder de vanen van het demokratiese socialisme.
T8740: VORRINK, JACOBUS JAN EN RAOUL HYNCKES. - De Meiroep. Tekeningen Raoul Hynckes.
T9595: VORRINK, JOH. - Een schoone en wonderlijke historie van den Zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam geleid door een zwaan uit het land van Rijssel. Naar het oude volksboek opnieuw verteld.
R6180: [COHEN] VORRINK, KOOS. - Doel en wezen van de Arbeiders Jeugdbeweging.
T6192: VORRINK, KOOS. - Het kerstlied van de arbeid.
T7557: VORST, H.J. VAN. (EX-PATER COELESTINUS). - Waarom ik de Roomsche kerk verliet.
B4959: VORST, H.J. VAN. - De vrouw, de biecht en Prof. Dr. A. Forel.
L3660: VORSTELMAN, CAREL. - Van kermisgasten en potsenmakers. Bewerkt naar historische gegevens.
L9326: VORSTER, D.A. - Protestanse Nederlandse Mystiek.
Y1869: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. E.A. - Jaarboek van den Nederlandschen Adel. 4e jaargang 1891.
B2614: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - De Oude Kerkregisters in ons land.
T2559: [COHEN] VOS, MARGOT / J.F. ANKERSMIT /DAVID DE JONG JR. - In memoriam Carel Steven Adama van Scheltema.
R7378: VOS, H. EN D. DRESDEN. - Plan van de Arbeid. Toegelicht door H. Vos. Critisch beschouwd door D. Dresden.
T2516: VOS, MARIE W. - Feest. Met houtsneden en omslagversiering van Jan Jans.
L4939: VOS, HENDRIK JAN. - Over ademhaling en reukzin bij reptielen en amphibien.
K5149: VOS, LUK DE & GILBERT VAN HOEYDONCK. (ED.). - Geschuwde interpretasies. Case-studie uit de nederlandse literatuur. Een bundel opstellen tegen het stilzwijgen van de kritisi in naam van 'algemene gekendheid' en kanonizering.
K3812: VOS, LUK DE / JAKI LOUAGE / JEAN-MARIE MAES. - Ivo Michiel: Een letterwerker aan het woord.
W4033: VOS, MARGOT. - De nieuwe lent. Verzen. Voorwoord C.S. Adama van Scheltema.
W4037: VOS, MARIE W. - Bloei. Verzen.
K2109: VOS-GEVERS, LOUIS EN LIEVE. - Dat volk moet herleven. Het studententijdschrift De Vlaamsche Vlagge 1875-1933.
L8987: VOS, RENE. - Niet voor publicatie. De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting.
Y0544: VOS, MARIE W. - Dagdragers beproeving. Verbeeldingsspel in acht bedrijven.
T4641: VOS, H. DE. - Kerk en Socialisme.
Y2928: VOS AZ, G.J. - Koningin Wilhelmina ingehuldigd door haar volk. 12 liederen, ten gebruike in huis, school en kerk. Tekst en Muziek.
B8599: VOS, MARJOLEINE DE. - Geen vuur te heet. Nederlandse literatuur vanaf 1860 als Salamander.
T7994: VOS, MARGOT EN FUNKE KUPPER. - Ons Pinksterfeest.
Y1079: VOS AZ., G.J. - Inleiding tot de Aardrijkskunde.
R2442: [COHEN] VOS, MARIE W. - Goudvreugde's ontwaken. Verbeeldingsspel in zes bedrijven.
B8060: VOS, BENNO. - Kinderverhaaltjes voor groote menschen. Illustraties Jan Wiegman.
R3228: VOS, H.B. - Rijtuigen.
T1791: VOS, LOUIS. - Bloei en ondergang van het A.K.V.S. II. Geschiedenis van de Katholieke Vlaamse Studentenbeweging 1914-1935.
R8838: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
Y2079: VOS VAN STEENWIJK, J.E. DE. - Oproep aan de burgerij van Haarlem. In verschillende streken van ons land is door den oorlog ernstige schade toegebracht. Directe hulp moet worden geboden...... Haarlem juni 1940.
R5833: [COHEN, FRE] VOS, MARIE W. - Reikt de handen! Een Mei-koor.
T9263: VOS, R. - Gemeenplaatsen rondom de priester in de Elckerlijc, bij Jan van Boendaele, Anthonis de Rovere en Cornelis Everaert.
T9332: VOS, MARIE W. - Gedicht: De laatste.
R6298: VOS, H. DE. - Geschiedenis van het socialisme in Nederland in het kader van zijn tijd.Twee delen.
T8454: VOS, MARJOLEINE DE. - Kat van sneeuw.
R8551: VOS, PIERRE. - De postzegelhandel onder de loupe. Philathelistische phantasie met Vosserij of Sotternij.
B0403: VOS, HERMAN A. - Het ABC van het Naziregiem. Geteekend door...
R7399: VOS, H. - Het Plan van de Arbeid. Basis en Bouw.
W6170: VOS, MARGOT. - De dienende maagd. Verzen.
Y2883: BEGEER EN VOS. - Een eeuw Edelsmeedkunst 1835-1935.
R7374: VOS, H. - Het Costelijck Mal of te wel de historie van de Kritiek op het Plan van de Arbeid.
T9222: VOS, HERRE DE. - Polly Wolly Doodle. Van je Heidel-Diedel-Doedel-Diedel Dee! Nederlandsche tekst Herre de Vos.
T4368: VOS, C. - Nederland, Mijn Nederland! Inleiding J. Linthorst Homan.
T8885: VOS, MARJOLEINE DE (ED.). - Jou willen is je missen. Gedichten over de liefde.
R9613: VOS, MARGOT. - De kleine voordrager.
K3245: VOSKUIL, J.J. - Requiem voor een vriend.
T2518: VOSKUIL, K. (VOORWOORD). - Dr. W. Drees in caricatuur.
L0669: VOSKUIL, J. J. - De moeder van Nicolien.
T4095: VOSKUIL, J. (ED.). - Verslag van de Textieldag met de onderwerpen 'Paramenten, restauratie en gebruik' en 'Relieken, ontstaan, gebruik en restauratie' gehouden op 24 nov. 1972 in het Centraal Museum te Utrecht.
T4096: VOSKUIL, J. (ED.). - Kleurstoffen in textiel. Opbergsystemen in depot. Verslag van de Textieldag op 15 november 1973 in het Museum voor Land- en Volkenkunde, Rotterdam.
T7647: VOSKUYL. J. - Eerste hulp bij luchtaanvallen. Eenvoudige, geillustreerde handleiding voor iedereen.
R4918: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day.
K2004: VOSMAER, C. - Amazone.
H0417: VOSMAER, C. - Amazone.
K0142: VOSMAER, C. - Amazone.
B7208: VOSMAER, C. - Inwijding.
L0432: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
L5968: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
H0352: VOSMAER, JACOB. - Het leven en de wandelingen van Meester Maarten Vroeg.
B5767: VOSMAER, C. - De kunst in het daaglijksch leven. Vrij naar het engelsch van Lewis Foreman Day. Bijlage: Het aardewerk van Rozenburg.
B5997: VOSMAER, C. - Vogels van diverse pluimage. Geillustreerd naar teekeningen van Ch. Rochussen.
B7210: VOSMAER, C. - Amazone.
B7727: VOSMAER, C. - Inwijding.
B7745: VOSMAER, CAREL. - Een en ander. Samengesteld door Nop Maas.
T9622: VOSMAER, C. - Nanno. Eene Grieksche idylle.
T2561: VOSMAER, W. - In dienst. Schetsen naar het leven.
B1888: VOSSIUS, G.J. - Het uitleenboekje van Vossius. Inleiding van C.S.M. Rademaker. Toelichting P. Tuynman.
H9065: VOSTELL. - Vostell. I disastri della pace. The Disasters of Peace.
Y2839: VOSTER, W. - De cultureel-geografische indeling van Nederland. Proeve van een beredeneerde hierarchie van culturele gebieden en centra. 29 kaarten in map. (Alleen de Bijlagen).
R5231: VOSTERS, SIMON ANSELMUS. - Spanje in de Nederlandse Litteratuur.
T5959: VOUTE, A.D. E.A. - Aspecten van het bevolkings vraagstuk.A.D. Voute: De groei van de dierenpopulatie in verband met die van de mens. J.P. Kruijt: Het bevolkingsvraagstuk bij de mens. R. van Dijk: Godsdienst en welvaart als oorzaak van differentiele geboortecijfers. T. van den Brink: Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland.
L3599: VOUTE, E.J. EN H.P. RENZENBRINK. - Kattepraat.
B4726: VOX, BAUDIN, OVINK E.A. - Anderhalve eeuw boektypografie 1815-1965 in Amerika, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Italie, Belgie en Nederland.
K5709: VOYER, JEAN-PIERRE. - Reich gebruiksaanwijzing.
M2937: VOZNESENSKAJA, JULIA. - Het wordt niets met deze brief. Vertaling Loes Visser.
R6520: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialistische week- en dagbladpers in Nederland.
L2798: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
L2829: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De kortste weg. De tocht van Barents en Heemskerck.
L2797: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - In andermans ogen.
L9322: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het maatschappelijk leven in Nederland in de Gouden Eeuw.
B7923: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De motiveering van onze opstand. De theorieen van het verzet der Nederlandsche opstandelingen tegen Spanje in de jaren 1565-1581.
R2294: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - De historie van de Vesting Naarden.
B8266: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Een groeiende gedachte. De ontwikkeling der meningen over de sociale kwestie in de 19e eeuw in Nederland.
R6444: VRANKRIJKER, A.C.J. DE. - Het wervende woord. Geschiedenis der socialische wee- en dagbladpers in Nederland.
Y2728: KERK EN VREDE. - Kerk en Vrede. Orgaan van de Groep van Godsdienstige Voorgangers en Gemeenteleden tegen Oorlog en Oorlogstoerusting. Herdenkingsnummer 1914-1934. 11 e jrg. 1935. nrs: 11 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20/21 - 22. 12e jrg. 1936. nrs: 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
Y2043: MOBILISATIE VOOR DE VREDE. - I: Over helden gesproken. 2: Luchtoorlog is volksvernietiging. 3: Het geeft niets meer! Dat zeggen de pessimisten. 4: Als de luchtbescherming faalt...5: Kunt U rekenen? Een nieuwe kruiser kost 20 millioen gulden. 6: Vaders, het nieuwe speelgoed is er... 7: Ik wil niet dooden.
Y2693: DE VREDEBODE. - Onze beminde Koningin Wilhelmina op H.M. achttiende verjaardag 31 Augustus 1898 en Kroningsdag 6 September 1898.
Y1446: VROUWEN-VREDEBOND. - De Vrouw en de Vrede. Orgaan van de Alg. Nederl. Vrouwen-Vredebond. 23e jaargang no 5. - 5 Mei 1939.
Y2644: VREDEMAN DE VRIES, HANS. - Theatrum Vitae Humanae.
Y2169: VREDENBURG, MAX. - Drie Liederen. De Troubadour. C.J. Kelk. Nu licht vergeten de avond rust. Geerten Gossaert. De Schalmei. J. Slauerhoff.
T4026: VREDESGIDS. - De Vredesgids. Jaarboekje ten dienste van de vredesbeweging in Nederland. 4e jaargang 1939.
W7460: VREE, FELIX DE. - Verzameld werk.
L3394: VREE, PAUL DE. - Elegische hymnen. Gedichten.
B2036: VREE, PAUL DE. - Geschiedenis van het schip.
L9702: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
B2119: VREE, PAUL DE. - Schets der sociale achtergronden van de hedendaagse Vlaamse roman.
R0491: VREE, FRANK VAN. - De metamorfose van een dagblad. Een journalistieke geschiedenis van de Volkskrant.
Y0193: VREEDE, MISCHA. - Zuiver mijn zwijgen.
T6329: VREEDE, G.W. - Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 3 Delen. Eerste deel: Van de intogt van Pichegru in Holland, tot de verheffing van Bonaparte op den 18 Brumaire. 1795-1799. Tweede deel: Van de landing der Engelschen en Russen in Noord-Holland 1799, tot de vredebreuk tusschen Groot Britannie en Frankrijk 1803. Derde deel: Van de hervatting der vijandelijkheden met Engeland 1803, tot de aftreding van Koning Lodewijk 1810.
L3643: VREEDE, G.W. - Levensbericht van Mr. Lodewijk Casper Luzac.
W9537: VREEDE, MISCHA DE. - Bevroren.
W9035: VREEDE, MISCHA DE. - Een engel aan zee, verhalen.
P0263: VREEDE, MISCHA DE. - Eindelijk mezelf.
H8545: VREEDE, MISCHA DE. - Gegeven.
W6362: VREEDE, MISCHA DE. - Het leven een film.
W2897: VREEDE, MISCHA DE. - Met huid en hand.
M6787: VREEDE, MISCHA DE. - Onze eeuwige honger.
C1663: VREEDE, MISCHA DE. - Over.
L7202: VREEDE, F. - Vernieuwing van het Hooger Onderwijs in Indonesie. Losse aanteekeningen over universeele vorming en vakstudie.
L8192: VREEDE, GEORGIUS GUILIELMUS. - Specimen Historico Politicum Inaugurale de Origine Atque Incrementis Libertatis Anglorum.
L8193: VREEDE, G.W. - De verdiensten onzer voorouders in het vak der diplomatie vlugtig geschetst.
L8353: VREEDE, G.W. - Nederland en Zweden in Staatkundige Betrekking. Eerste aflevering: Van Gustaaf Wasa tot Gustaaf Adolf. (1525-1611). Tweede aflevering: De aanvaarding der regering door G. Adolf tot De val van Oldenbarneveld (1611-1648).
L8383: VREEDE, G.W. - Republiek of Constitutionele Monarchie?
L8389: VREEDE, G.W. - De rigting van het Ministerie. Een woord tot de kiezers.
L8651: VREEDE, G.W. - Inleiding tot eene Geschiedenis der Nederlandsche Diplomatie. 6 delen.
B5781: VREEDE, G.W. - Levensberigt van Mr. Cornelius van Marle.
B6338: VREEDE, MISCHA DE. - Gedroomde rivalen. Roman.
Y1693: VREEDE, MISCHA DE. - Binnen en buiten.
T5941: VREESE, WILLEM DE. - Jan van Ruusbroec, de wonderbare, gestorven 2 december 1382. Zijn beteekenis voor het Vlaamsche volk in het verleden en in de toekomst.
R3391: VREESE, WILLEM DE. - Over eene Bibliotheca Neerlandica Manuscripta.
A0344: VREESE, PETER DE. - De strijd tegen de ontucht. De prostitutie, haar wezen en haar betrijding.
L2591: VREESE, WILLEM DE. - Over handschriften en handschriftkunde. Tien codicologische studien.
L7168: VREESE, WILLEM DE. - Over de Benamingen onzer Taal inzonderheid over 'Nederlandsch'.
T5383: VREESE, WILLEM DE. - De Koninklijke Vlaamse Academie en de Liberale Partij.
R3642: VREESE, W. DE. - De woorden Flamingant en Franskiljon.
R1422: DE VREESE, I EN JAN VAN STRAELEN. - Register van de Bijdragen, Lezingen, Verslagen enz. verschenen in de jaarboeken en in de verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie 1887-1926.
K2108: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. Met een inleiding van A. Roland Holst.
M7001: VRIAMONT, JORIS. - Verzameld proza. met een inleiding van A. Roland Holst.
K5043: VRIENDS, JAN. - In de stilte der bossen. Met 20 illustraties.
L2849: VRIENDS, JAN. - Langs de vloedlijn.
L6137: VRIENDT-DE MAN, M.J. DE. - Bijdrage tot de kennis van het gebruik en de flexie van het werkwoord Zullen in de 16de eeuw.
T5433: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 5e jaargang juni 1945 t/m April 1946. Nr. 9 t/m 54 + index + Er moet veel strijd gestreden zijn....
R6247: VRIES, JAN DE. - Toevallige ontmoetingen in de literatuur.
H7279: VRIES, EMILE DE. - Moments Musicaux. Schetsen van muzikanten en publiek gemaakt in het Concertgebouw te Amsterdam en soms ergens anders door Emile. Ingeleid door Theo Olof.
R3413: VRIES, SIMON DE. - De geheele weereld, in haere sonderlinghste en uytgeleesenste gevallen, voorgesteld tot een historische kronijck der kronijcken; of 't margh aller voornaemste oude en nieuwe jaer-en-geschied-boecken [...].
T1251: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Spinoza beeldenstormer en wereldbouwer.
Y2225: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 7e jaargang mei 1947 t/m April 1948. Nr. 1 t/m 53. (ontbreekt 1-3-9 t/m 24-31). Geillustreerd.
T3377: VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. - Suze Groeneweg, haar betekenis voor de moderne Arbeidersbeweging.
B9093: VRIES, HENDRIK DE. - Een raadsel in de nacht. Een keus uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door Jan van der Vegt.
Y1093: VRIES, MAURITS DE. - Knop en Blad. Leesboek voor de Volksschool.
Y1614: VRIES, G.J. DE. - Aardrijkskundig overzicht van het district der Kamer van Koophandel en fabrieken voor de Langstraat te Waalwijk.
T4613: VRIES, WILLEM HENDRIK DE. - Frederik Louis Splitgerber. Nederlandsch Kruidkundige.
W8372: VRIES, HENDRIK DE. - Iberia. Krans van reisherinneringen.
K0043: VRIES, LEONARD DE. - Logboek van vijftig jaar vliegen 1919-1969. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vlucht KL-50.
H9564: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
L3245: VRIES, THEUN DE. - De vrijheid gaat in 't rood gekleed.
T1265: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
T0385: VRIES, HUGO DE. - Oorsprong en bevruchting der bloemen.
T6318: VRIES, HENDRIK DE. - Keur uit vroegere verzen 1916-1946.
T1266: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - Baruch de Spinoza in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten.
R7652: VRIES, PH. DE. - Geschiedenis van het verzet der artsen in Nederland. 1941-1945.
Y0982: VRIES, THEUN DE. - W.A.-man. De pook. Roest.
T0135: VRIES, THEUN DE. - Westersche nachten.
W5610: VRIES, A. DE. - Lijst der stukken betrekkelijk de geschiedenis van de Uitvinding der Boekdrukkunst berustende op het Raadhuis te Haarlem.
P2031: VRIES, A.G.C. DE. - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en Bibliographie tot de 18e eeuw.
H8213: VRIES, ABRAHAM DE. - Bewijsgronden der Duitschers voor hunne aanspraak op de uitvinding der boekdrukkunst (etc.).
L0516: VRIES, ALBERT DE. - Twee zedespelen. De Courant, zedespel in een bedrijf. De journaliste, zedespel in een bedrijf.
L2168: VRIES, ANNE DE. - Bartje / Bartje zoekt het geluk.
L5973: VRIES, DAVID DE. - Some suggestions concerning regular seasons in art, with special reference to English Literature.
K8191: VRIES, GERT JAN DE. - Ik heb geen verstand van poŽzie. G.A. van Oorschot als uitgever van poŽzie.
W5707: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
W4504: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
M3163: VRIES, HENDRIK DE. - Kritiek als credo. Kritieken, essays en polemieken over poŽzie. Keuze, samenstelling en toelichting door Jan van der Vegt.
K3268: VRIES, HENDRIK DE. - LiedespoŽzie. Een verzameling bijeengebracht door...
K8816: VRIES, HENRI DE. - Voordrachten.
K5365: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
C1072: VRIES, JOH. DE. - Gedenkboek 1811-1961 met Amsterdam als brandpunt. Honderdvijftig jaar Kamer van Koophandel en Fabrieken.
L2161: VRIES, LEONARD DE. - Bloempjes der vreugd voor de lieve jeugd. Bouguet van de mooijste verhaaltjes & de vrolijkste vaersjens voor jonge heeren & juffers en hunne brave ouders.
K5299: VRIES, LEONARD DE. - Eros' Lusthof. De spiegel der vrijerij en minnekunst 2.
M0680: VRIES, LEONARD DE. - Venus' Lusthof. Samengesteld in samenwerking met Ilonka van Amstel. Ingeleid door Armand Coppens.
L5177: VRIES, PH. DE. - Het beeld van Lodewijk XIV in de Franse geschiedschrijving.
H9972: VRIES, S. DE. - Elseviers Historische Schoolatlas. Met medewerking van Th. Luykx.
C0276: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus. De vrijheid gaat in het rood gekleed. De merrie. ziet, een mens! Wilde lantaarns.
W6905: VRIES, THEUN DE. - 60 Keuromnibus: De vrijheid gaat in het rood gekleed / De merrie / Ziet, een mens! / Wilde lantaarns.
K7262: VRIES, THEUN DE. - Bruiloftslied voor Swaantje.
M0967: VRIES, THEUN DE. - De laars. Verhalen uit een bezet gebied.
H5854: VRIES, THEUN DE. - Koningssage.
H3904: VRIES, THEUN DE. - Martinus Nijhoff. Wandelaar in de werkelijkheid. Essay.
W0660: VRIES, THEUN DE. - Marx. De heersende nachten. Een voorpost in Londen/II.
M6179: VRIES, THEUN DE. - Materie en matrijs.
W6847: VRIES, THEUN DE. - Ziet, een mens! Vincent, Theo en een vrouw van de straat.
M6475: VRIES, THOM J. DE. - Habent Sua Fata Libelli, dat beduidt Boeken hebben hun eigen lotgevallen.
M6476: VRIES, THOM J. DE. - Nec Lusisse Pudet Sed Non Incidere Ludum.
C1181: VRIES, THOM J. DE. - Nescire Quaedam Magna Pars Sapientiae est, Bepaalde dingen niet te weten is een groot deel der wijsheid.
M6477: VRIES, THOM J. DE. - Panta Rhei. De tijd draagt alle mensen voort op zijn gestagen stroom. Een beschouwing.
M6480: VRIES, THOM J. DE. - Speculum Superstitionis dat is Spiegel van het bijgeloof.
M6479: VRIES, THOM J. DE. - Vive Svol. Historie van schoolmeesters, drukkers en ketters en van allen die een bijdrage hebben geleverd tot de bloei van de Alma Schola Svollana
K9063: VRIES, W. DE. - Is UU voor OE Holland in- en uitgevoerd?
Y2227: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 9e jaargang 1949. Nr. 1-2-3-5-6-8-10.Geillustreerd.
R5584: VRIES, J. DE. - Gedenkboek van de Sint Michaels-Parochie te Zwolle eertijds Statie onder den Bogen bij haar 300-jarig bestaan. 1641 - 1941.
L6771: VRIES, S.G. DE. - Middeleeuwsche Handschriftenkunde.
L8408: [BEETS]. VRIES, J. DE. - Nicolaas Beets.
L8489: VRIES, HENDRIK DE. - Sprookjes.
L8880: VRIES, LEONARD DE. - Leonard de Vries' Amsterdam. Merkwaardigheden uit Amsterdams Verleden voor UEd. en het Hooggeachte Publiek gedolven uit de Schatkamers van het Gemeente Archief.
T3223: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
L9361: VRIES, JOH. DE. - Amsterdam Rotterdam: rivaliteit in economisch-historisch perspectief.
B0377: VRIES, HENDRIK DE. - Atlantische balladen.
B0517: VRIES, THEUN DE. - Het eiland van de zwarte godin.
B0876: VRIES, DERK DE. - Laarzen in Marktstad.
B1507: VRIES, HENDRIK DE. - Gitaarfantasieen.
B2231: VRIES, THOM J. DE. - Transissalania Illustrata. Achter de IJssel begint het land.
B2962: VRIES, THEUN DE. - Rembrandt.
B4627: VRIES-GUIKING, J.M. DE. - Spel en leven in de klassieke oudheid. [kalender 1961].
B4850: VRIES, JAN DE. - Traditie en persoonlijkheid in de Oudgermaansche epische kunst.
T5632: VRIES, C.W. DE. - Handboek voor armbezoekers.
B6332: VRIES, TIEMEN DE. - Het Reveil.
T5683: VRIES, E. DE. - Problemen van de Javaanse landbouwer.
T6843: [CATALOGUS] VRIES, R.W.P. DE. - Catalogus van boeken over Nederlandsche Taal- en Letterkunde.verkrijgbaar bij den boekhandelaar R.W.P. de Vries. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
B8722: VRIES, THEUN DE. - M. Nijhoff wandelaar in de werkelijkheid. Essays.
R4708: VRIES, WOBBE DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn. Een bijdrage der hedendaagsche Saksische dialecten.
R7301: VRIES, M DE. - Brief aan Dr. W.J.A. Jonckbloet. Bijdrage tot de kritiek en verklaring van Karel de Groote en zijne XII Pairs.
B8603: VRIES, THEUN DE. - Vincent in Den Haag. Roman uit de jaren 1881-1883.
Y1598: VRIES REILINGH, H.D. - Jaarverslag 1935. Ontwikkelingskampen voor jeugdige werkloozen op de Volkshoogeschool Allardsoog bij Bakkeveen (Friesl.).
R4444: VRIES, ALBERT DE. - Twee zedespelen: De Zoon, een moderne dialoog tusschen vader en dochter. Crediet, een spel in een bedrijf.
Y2224: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 6e jaargang mei 1946 t/m April 1947. Nr. 2 t/m 51. Geillustreerd.
L2708: VRIES, JOH. DE. - Een eeuw vol effecten. Historische schets van de Vereniging voor de Effectenhandel en de Amsterdamse Effectenbeurs 1876-1976.
L4537: VRIES, THEUN DE. - Wilde lantaarns.
T1840: VRIES, JEROEN DE / DIK VERHAAR (ED.). - Tot de strijd ons geschaard. Beeldverhaal over het communisme in Nederland.
T1532: VRIES, J. DE - P.D.A. 2834. - Van 'Amersfoorter' tot 'IJsselliniegraver'.
K4562: VRIES, HENDRIK DE. - Toovertuin. Romancen, Sproken en Arabesken.
W6856: VRIES, THEUN DE. - Hernomen konfrontatie met S. Vestdijk. Brieffragmenten en gesprekken.
R3104: VRIES, THEUN DE. - Ketters, Veertien eeuwen ketterij, volksbeweging en kettergericht.
R4014: VRIES, JERONIMO DE. - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
K0562: VRIES MZN, RABBIJN S. PH. DE. - Joodse riten en symbolen.
R2299: VRIES, MATTHIAS DE. - Specimen literarium inaugurale de historia Polybii pragmatica.
T5036: VRIES, W. DE. - Palatalizering van U in 't Westerlauwers Fries.
R9093: VRIES, W. DE. - Een Friesch geslacht uit Amsterdam. Voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732).
T6769: VRIES, A. DE. - Werkloozenzorg geen armenzorg. Een woord naar aanleiding van de beschouwingen van H. Veldkamp, redacteur Friesch Kerkblad, over de crisissteun voor werkloozen arbeiders.
T9260: VRIES, HENDRIK DE. - De nacht.
Y2226: VRIES, THEUN DE. E.A. DE VRIJE KATHEDER. - De Vrije Katheder: 8e jaargang 1948. Nr. 1-2-3-5-6-7-8-9-11-12. Geillustreerd.
R1207: VRIES, EMILE DE. - Met Minder Muis Meer Mans. De bijzondere jaren '50 en '60 van de vorige eeuw voor cultuur, papier en grafische vormgeving.
R5727: VRIES, THEO DE. (ED.). - Lanny Budd's wereld in beeld. Voorwoord Willem van Cappellen. Ingeleid Upton Sinclair.
T6191: VRIES-BRUINS, A.E.J. DE. - De taak der provincie op het gebied der volksgezondheid.
R7023: VRIES, J.G. DE / FRISIUS. - Oordeelt een rechtvaardig oordeel. De bestrijding van F. Domela Nieuwenhuis en het socialisme. / Gewikt en gewogen.
T6247: VRIES, THEUN DE. - Rutger Jan Schimmelpenninck.
R3911: VRIES, MARTHA DE. - Mijn kleuters.
B4516: VRIES, THOM. J. DE. - Collaborateurs 1672.
T1252: [SPINOZA] VRIES, THEUN DE. - De Gezegende. Het leven van Spinoza in honderdzeven scenes. Met tekeningen van Mart Kempers.
R0457: VRIES, ANNE DE. - Wat heten goede kinderboeken? De theoretische opvattingen over kinderliteratuur en de praktijk van de boekbeoordeling in Nederland 1880-1980.
R8501: VRIES, THOM J. DE. - Mercator Sapiens. Zorgen en waken zijn heren zaken. Enige losse gedachten over handel en wandel van Horatius tot het heden.
H1164: VRIES, THEUN DE. - Hagel in het graan.
R1632: VRIES, HENK DE. - Vers tegen Vers.
R1878: VRIES, HENDRIK DE. - Robijnen.
C0176: VRIES, THEUN DE. - 1848. Een spook waart door Europa. Roman.
T2193: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
R8485: VRIES, THOM. J. DE. - Rotat omnia fatum. Noodlot's rad draait alles rond. Een essay in draaiende trant vertonende noodlot's wentelend wiel waarop gezeten zijn auteurs en lezers mitsgaders drukkers en ketters ter gelegenheid van de jaarwisseling 1958-1959.
R8486: VRIES, THOM. J. DE. - Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus, maar intussen en onherstelbaar vliedt de tijd. Een korte verhandeling over het bouwwezen tot lering en vermaak ter gelegenheid van de jaarwisseling 1956.
R8489: VRIES, THOM J. DE. - Zwollae Monstratio, zijnde een historische gids van Zwolle aan de laatste vereerders van Clio die een meer dan oppervlakkige kennismaking met deze oude stad op prijs stellen t.g.v. het jaar 1953.
T5514: VRIES, ERNST DE. - De beteekenis van ons gevoelszintuig.
T0077: VRIES, THEUN DE. - Verzen, Sheherezade verzen van een witte magier, Kleine liederen voor clavecymbel, Erotica.
T0078: VRIES, HENDRIK DE. - Capricho's en rijmcritieken.
T8861: VRIES, HENDRIK DE. - Nergal. Gedichten.
T8718: VRIES, THEUN DE. - De dood. Een gedicht.
T8785: VRIES, HENDRIK DE. - Goyescos.
Y1507: VRIES, C.W. DE. - Overgrootvader Koning Willem III.
T4321: VRIES, R.W.P. DE. - Nederlandsche Grafische Kunstenaars. Uit het einde der negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Met ruim honderd afbeeldingen.
T3465: VRIES, T. DE. - Het karakter van den strijd onzer dagen. Eene lezing, gehouden voor de A.-Rev. Propagadaclub Keuchenius te Rotterdam, op dinsdag 18 mei 1909.
R5562: VRIES, THOM J. DE. - Qui Manet in Zwolla of Over de Zwolse Pot.
R5563: VRIES, THOM J. DE. - Politie ende Iustitie.
R5564: VRIES, THOM J. DE. - Vigilate et Orate. Het burgermeesterschap in de IJsselsteden, in het bizonder te Zwolle.
R5565: VRIES, THOM J. DE. - De Stille Straat. Meditatie over meesters en boeken in een Zwols Papierpakhuis.
T1030: VRIES, ALBERT DE. - De splijtzwam. Een toekomst-zede klucht.
T5870: VRIES, F. DE. - Coordinatie van het verkeerswezen.
T8620: VRIES, HENDRIK DE. - Coplas. Zeven honderd Strijdliederen, Kerkelijke liederen, Passieliederen, Spreuken, Vermaningen, Beschuldigingen, Soldaten- en Gevangenisliederen, Liefdesmijmeringen, Serenades, Klachten, Schimp- en Vloekverzen,
T7190: VRIES, HENDRIK DE. - Verzamelde gedichten.
K9446: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Agesilaos.
P0368: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Bijbedoelingen.
W4493: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Grondslag van verstandhouding. Proeve van vertoog ter begripsvorming eener kenleer van het zijn, de ziel en het absolute.
H1574: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het kind in het proza.
H1052: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Het werkelijkheidsgehalte in de letterkunde.
B3613: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandsche poŽzie door alle eeuwen.
K3670: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie 1100-1900.
K3669: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie 1900-1940.
H3356: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie, van de Middeleeuwen tot en met de Tachtigers.
W3265: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Vooronderzoek.
K4816: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. (ED.). - De vernieuwing van de mens. Samengesteld en ingeleid door...
B2747: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Klopsignalen. Verzameld en ingeleid door Dirk Kroon.
B3162: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900. Deel II: 1900-1940. Deel III: 1940-1955.
T9562: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - F. Bordewijk. Een inleiding tot en keuze uit zijn werk met enkele teksten, foto's, curiosa en een bibliographie.
W9227: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Drievoudig verweer.
Y0766: VRIESLAND, VICTOR E. VAN (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie door alle Eeuwen. Deel I: 1100-1900.
R5372: VRIESLAND, VICTOR E. VAN. - Kortschrift.
R4372: VRIEZE, F.S. DE. - Fact and fiction in the autobiographical works of Selma Lagerlof.
Y2371: VRIJBRIEF. - Vrijbrief. Tegenkrant van jongeren. Nr. 3. oktober 1980. Nr. 4. December / Januari 1980/1981.
R6480: VRIJBUITER. [= H.B. FORTUIN]. - In Engeland staat een huis. Een jaar in en om het Netherlands House. Verzamelde Vrijheden en Blijheden door Vrijbuiter.
R3455: INGENIEURS-BUREAU INGENEGEREN-VRIJBURG. - Holland in Hollandia.
Y2761: DE VRIJDAGAVOND. - De Vrijdagavond. Joodsch Weekblad. Jaargang 8. 1931 - 5691. no. 4 en 30.
T8964: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad ter Verbreiding van de Vrije Gedachte. 34e jrg. 1957 nrs: 48, 49, 50.
Y2787: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad ter verbreiding van de Vrije Gedachte. 30e jaargang 1953. nr. 35. / 32e jaargang 1955. nrs. 16 - 22 - 23 - 27 - 32 - 36. / 33e jaargang 1956. nrs. 23 - 24 - 25 - 40 - 42 - 43 - 44.
T9277: DE VRIJDENKER. - De Vrijdenker. Weekblad van de Vrijdenkers-Vereeniging De Dageraad. 13e jrg. 10 oktober 1931 no. 41. / 16e jrg. 8 september 1934 no. 36.
T1370: VRIJER, HENRICUS DE. - Henricus Regius. Een "cartesiaansch" hoogleeraar aan de Utrechtse hoogeschool.
B7839: VRIJER, M.J.A. DE. - Ds Bernardus Smytegelt en zijn 'gekrookte riet.
T5203: EEN SOLDAAT DER VRIJHEID. - Schetsen uit het militaire leven.
Y2002: RECHT EN VRIJHEID. - Recht en Vrijheid. Officieel orgaan van de Sectie Holland der Liga tegen Imperialisme en Koloniale Overheersing. 1e jaargang 1927-1928. Nrs. 1 t/m 21. Compleet.
K5944: VRIJMAN, JAN. - Journaille. Een keuze uit de Parool-columns. Inleiding Felix Rottenberg. Samenstelling en verantwoording Tom Rooduijn.
R5254: VRIJMETSELAAR, MR. - De Sociale Ziekte van den Tegenwoordige Tijd. Een woord aan den geachten werkmansstand.
Y0450: ORDE DER VRIJMETSELAREN. - Bulletin van het Grootoosten der Nederlanden. 47ste jaargang 1923.
T4013: VRIJMOED, G. - Socialisme en Katholicisme.
R0773: VROEDE, M. DE. - Bibliografische inleiding tot de studie van de Vlaamse Beweging 1830-1860.
B5262: VROEDE, M DE / E.P. DE BOOY / H.C. DE WOLF. - Volksonderwijs en maatschappij in Belgie en Nederland van de zeventiende tot het begin van de twintigste eeuw. / Het basisonderwijs' in de zeventiende en achttiende eeuw. De Stichtse dorpsscholen. / Volksonderwijs in Nederland van omstreeks 1775 tot omstreeks 1804. Ontstaan en invoering van het klassikaal onderwijs.
P1045: VROEGE, LIESBETH. - Etoile du Nord.
L8852: VROEGE, HEIN. - De ijdele roes. Beelden uit de roerige jaren zestig.
H2655: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - De stier van Spangen. Verhalen.
T8986: VROEGINDEWEIJ, RIEN. - Gemengde berichten.
T7610: VROKLAGE, B.A.G. - Ons volk in de branding.
Y1657: VROMAN, LEO. - Uit slaapwandelen.
H5214: VROMAN, LEO. - Proza, Tineke, De adem van Mars, Snippers.
T8525: VROMAN, LEO. - Gedichten 1946 - 1984.
K0720: VROMAN, LEO. - Het carnarium.
M6230: VROMAN, LEO. - Het verdoemd carillon.
A0373: VROMAN, LEO. - Proza: Tineke, De adem van Mars, Snippers van Leo Vroman.
A0109: VROMAN, LEO. - Voorgrond, achtergrond. Toneelstuk met film, in drie bedrijven.
H4656: VROMAN, LEO. - God en Godin.
M4751: VROMAN, LEO. - Manke vliegen.
L6797: VROMAN,, JAAP. - Geology of the Region of Southwestern Carmel (Palestine).
B2350: VROMAN, LEO. - Toen ik nog leefde.
B2679: VROMAN, LEO. - Inleiding tot een leegte.
R0014: VROMAN, LEO EN SYBREN POLET. - L. Vroman: Vrede. Een zee van mensen. Uit slaapwandelen. S. Polet: Een minuut stilte. Democratie. Het oog van de maistro. De dichter als dokter.
T9907: VROMAN, LEO. - Fabels, balladen en psalmen. Door hemzelf geillustreerd.
T8434: VROMAN, LEO. - Soms is alles eeuwig. Gedichten.
T8471: VROMAN, LEO. - Daar. Gedichten.
M3148: VROMAN, LEO. - Nieuwsgierig.
H2589: VROOLAND, SELMA. - Voor de leeuwen.
T5746: DE PROLETARISCHE VROUW. - De Proletarische Vrouw. Weekblad van de Bond van Soc. Dem. Vrouwen-Propaganda-clubs in Nederland. 34ste jaargang 17 januari 1940. No. 1270.
T4377: LANDESLOT VAN VRYBURGH. [= J. THOMASSEN EN J.B. DREWES]. - Nieuw Nederland. Staat en Maatschappij na de Oorlog.
Y2071: DE VRYHEID. - De Vryheid. Bulletin voor Amsterdam en omgeving. No. 160 en 161, 12 en 14 Mei 1945.
T6948: VRYWAERT, CHR. J. - Een koekoeksei. (Totale winkel in een glazen huis?).
Y1890: VU. (MAGAZINE). - VU. 8 Fevrier 1933. Nr. 256. Le Dictateur Enchaine. - Hitler - I.F.1. Ne Repond Plus par Andre Beucler - Hans Albers - Conrad Veeldt et Charles Boyer.
R6852: VUCHT TIJSSEN, J. VAN. - De Politieke Partij. Een onderzoek naar haar functie en structuur sedert het midden van de zestiende eeuw.
B5607: VURTHEIM, J. - Grieksche lyrische dichters en hunne poŽzie.
Y1385: VUUREN, A.C.A. VAN. - De Vrouw en Armenzorg. Voordracht.
T5685: VUUREN, O. VAN. - De thee-cultuur in de Preanger. Voordracht.
T8018: VUUREN, L. VAN. - De beteekenis van Straat Malakka.
M2993: VUYK, BEB. - Vele namen. Novelle.
K9195: VUYK, SIMON. - Verlichte verzen en kolommen. Remonstranten in de letterkunde en tijdschriften der Verlichting (1720-1820).
B4322: VUYK, SIMON. - De verdraagzame gemeente van vrije christenen. Remonstranten op de bres voor de Bataafse Republiek (1780-1800).
T0879: VUYK, SIMON. - Uitdovende Verlichting. Remonstranten als deftige vaderlanders (180-1860).
R3630: VUYK, BEP. - Een broer in Brazilie.
B0950: VUYK, BEB. - Gerucht en geweld. Novellen.
L8504: VUYLSTEKE, JULIUS. - Overzicht der algemeene kunstgeschiedenis. Bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en toonkunst. Met 128 houtsneeplaten.
T2468: VUYLSTEKE, JULIUS. - Bloemlezing uit Jan Van Rijswijck's Werken.
H7205: VUYSJES, D. - Significa in het licht van recente communicatietheorieen.
L1468: VYVER, MARITA VAN DER. - De sprookjesschrijfster en de poppenspeler.
B4626: WAAGENAAR, SAM. - De moord op Mata Hari. Vertaling A.H. van Loon.
R7636: WAAKZAAMHEID. - Waakzaamheid: Comite van Waakzaamheid van Anti-Nationaalsocialistische Intellectuelen. Tweede reeks. nrs: 1-10. [nr. 7 ontbreekt].
K9396: WAAL, H. VAN DE. - Traditie en bezieling.
A0108: WAAL, L. VAN DER. - Loep. Oorlogsroman.
K5505: WAAL, MARGOT DE. (ED.). - Mina Kruseman 1839 -1922. Portret van een militante feministe en pacifiste.
A0135: WAAL, MIEKE DE. - Vriendinnen onder elkaar. Travestieten en transsexuelen in Nederland.
R6641: WAAL, JACOBUS W. DE. - Het water in de Neder-Betuwe. Bacteriologische en scheikundige onderzoekingen.
R6248: WAAL, W.F. DE. - De ambachtsheerlijkheid en de grondheerlijkheid Charlois.
K8124: WAAL, H. VAN DE. - Opstellen voor H. van de Waal. aangeboden door leerlingen en medewerkers 3 maart 1970.
T5986: WAALS, J.D. VAN DER. - Over de ruimte.
R8717: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Maartnummer.
M5128: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
M5575: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Gebroken kleuren. Bloemlezing uit de gedichten van ...
W5983: WAALS, JAN VAN DER. - De prentschat van Michiel van Hinloopen. Een reconstructie van de eerste openbare papierkunstverzameling in Nederland.
L7500: WAALS, TESSA VAN DER. - Fotografie: afbeelding verbeelding.
B0935: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Noortje Velt.
B8839: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Novembernummer.
B8838: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1923 Decembernummer.
T8949: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
R8720: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus. Maandschrift voor dichterlijke letterkunde 1924 Juninummer.
T8950: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Laatste verzen.
W7462: WAALS, LAURENS VAN DER. - De Tuinspiegel, een bundel verzen.
R7328: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen.
R8716: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Meinummer.
R8718: WAALS, LAURENS VAN DER. (ED.). - Orpheus Maandschrift voor dichterlijke letterkunde. 1924 Februarinummer.
T8732: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Iris.
T8705: WAALS, JACQUELINE E. VAN DER. - Nieuwe verzen. Houtsneden van Daan de Vries.
K0002: WAALWIJK, H.J. - De gouden race. Vijftig jaren luchtvaart in woord en beeld.
Y0358: WAALWIJK, D.A. VAN. - Het Leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Derde, Vierde en Bibliographisch Album voor 1887.
M7134: WAARD, ELLY DE. (RED.). - Chr. J. van Geel. Een bundel over zijn poŽzie, oorspronkelijk verschenen als RAAM-nummer, vermeerderd met 9 nieuwe artikelen.
K5267: [GEEL, CHR. J.] WAARD, E. DE. / K. AKERMAN EN T. VAN DEEL (EDS.). - Chr. J. van Geel. De ene kunst leeft nooit zonder de andere, althans bij mij.
Y1758: WAARD, ELLY DE. - Zestig.
M5564: WAARD, ELLY DE. - Afstand.
L0019: WAARD, ELLY DE. - Furie.
L5056: WAARD, ROELOF VAN. - Etudes sur l'origine et la formation de la chanson d'Aspremont.
K5798: WAARD, ELLY DE. - Sara. Vier vrouwen over tien jaar feministisch uitgeven.
T8782: WAARD, ELLY DE. - Luwte.
T8960: DE WAARHEID. - 44 kranten: De Waarheid. Volksdagblad voor Nederland 1945. 5e jaargang 1945 nrs: 1 t/m 44. mist nrs 6 en 7. van 6 mei t/m 27 juni. 5e jaargang nr. 85. Japan capituleert. 6e jaargang nr. 139. De beulen gehangen.
B0653: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Avondlandschappen. Gedichten.
H4422: WAARSENBURG, HANS VAN. - Waar het blauw eindigt. Gedichten.
Y2242: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Een rijbroek uit Canada. Een keuze uit de gedichten van 1965 tot 2015.
R0147: WAARSENBURG, HANS VAN DE. - Met innige deelneming. Gedichten.
H9160: WAARSENBURG, HANS VAN. - Voetsporen door de tijd. Theun de Vries. Portret van een kunstenaar.
B7628: WAASDIJK, ALBERT VAN. - Petemoei. Blijspel in een bedrijf.
M9634: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee!
L0671: WAASDORP, JOOP. - De verhalen.
H5089: WAASDORP, JOOP. - Het kerstfeest der vissers & De opstapper.
L1632: WAASDORP, JOOP. - Het naakte leven.
H6136: WAASDORP, JOOP. - Welkom in zee.
R9189: WAASDORP, JOOP. - De aparte kunst van Apie Prins. Nawoord W. de Graaf.
Y2073: OP WACHT. - Op Wacht. Weekblad voor den wederopbouw van het Koninkrijk. 2e jaargang donderdag 7 juni 1945 no. 90.
H3234: [ERASMUS] WACHTERS, H.J.J. - Erasmus van Rotterdam. Zijn leven en zijn werken.
T4709: WACHTERS, J.J. - De voeding van den werkman. Populaire-wetenschappelijk betoog.
R2256: HET WACHTVUUR. - Het wachtvuur. Maandblad voor hen die willen. 4e nummer februari 1937.
H3480: WADDELL, HELEN. - Vaganten in de middeleeuwen.
P1982: WADMAN, ANNE. - De verkrachting.
L4302: WADMAN, ANNE. - Fan Tsien Wallen.
L7525: WADMAN, ANNE SYBE. - Hjerre Gjerrits van der Veen. Libbensgong fan in Skoalmaster.
B2731: WADMAN, W.J. - Neuronen in netwerken: denken in meervoud.
R1072: WADMAN, ANNE. - Op koart front. Fersen.
R7294: WADMAN, ANNE. - Reedridder. Novelle. Tekeningen fan Martha Wadman.
T4983: WAEG, FRANS VAN. - Het Leutige leven. Pedante brieven aan 'n Schacht.
H5605: WAEL'S, JOB VAN DE. - Wellekoomspel voor de Rederijkersintrede te Vlaardingen in 1616. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door R.L.J. Bromberg.
R6923: WAELE, M. DE / H. GAUS / R. VAN EENOO / F. UYTTERHAEGEN. - Beknopte Bibliografie van de Politieke en Sociaal-Ekonomische Evolutie van Belgie 1918-1985.
T5858: WAERDEN, B.L. VAN DER. - Werkeloosheid onder intellektuelen. Een beschouwing over de stand der arbeidsmarkt in de natuurwetenschappelike beroepen.
R4878: WAERDEN, TH. VAN DER. - Over onze grondslagen.
T0748: WAERDEN, TH. VAN DER. - Afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
T3363: WAERDEN, TH. VAN DER. - Aan de Niet-Kiezers!
R6858: WAERDEN, TH. VAN DER. - Loonsverhooging prijsstijging en socialisatie.
R6859: WAERDEN, TH. VAN DER. - Gezinsloon en kindertoeslag.
R1052: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
R5102: WAES, H. VAN. - Felix Westerwoudt: de Apostel der Singhi-Dajaks 1861-1898.
T2205: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
P1588: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Vrolike vertelsels.
K5449: WAES, FRANK [=A.M. DE JONG]. - Onder de Jefkes. Soldateske herinneringen. Met tekeningen van George van Raemsdonck.
T5213: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Recht voor de mobilisatie-slachtoffers!
T2207: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman.
T2206: WAES, FRANK VAN [=A.M. DE JONG]. - Notities van een landstormman. Derde bundel. Met 68 prentjes van den schrijver.
L5794: WAESBERGHE, JOSEPH F.A.M. VAN. - De Akense regels voor Canonici en Canonicae uit 1816. Een antwoord aan Hildebrand-Gregorius VII en zijn geestverwanten.
L5698: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
W9242: WAGE, H.A. - Dagend dichterschap. een onderzoek naar de ontwikkeling van de dichter P.N. van Eyck tot en met de Italiaanse periode + tekstgedeelte. 2 delen. Proefschrift.
H7852: WAGE, H.A. - Waar zijn de muze gebleven? School voor Taal- en Letterkunde 's-Gravenhage jaarverslag over 1970-1971.
K6108: WAGE, H.A. - Waar zijn de muzen gebleven?
K5830: WAGEMANS, HANS. - Op jacht naar nieuws.
L1924: WAGENAAR, JAN. - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerkenstaat, schoolen, schutterye, gilden en regeeringe.
L8594: WAGENAAR, JAN. - 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, enz.
L9191: WAGENAAR, L. - Het Jodendom.
R6856: WAGENAAR, L. - De Nijmeegsche dierenbescherming voor de vierschaar der waarheid. Een ernstig woord omtrent den jongsten arbeid van den Heer Quadekker.
R2513: WAGENAAR, CYPRIAAN GERARD. - De Joodsche Kolonie van Jeb-Syene in de 5de Eeuw voor Christus.
T6846: WAGENAAR, JAN. - 'T Verheugd Amsterdam, ter gelegenheid van het plegtig bezoek hunner doorlugtige en koninklyke Hoogheden Willem, Prins van Oranje en Nassau, Erfstadhouder der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. en zijne Gemaalinne Fredrica Sophia Wilhelmina, Prinsesse van Pruissen, Op Maandag, den 30 May, en eenige volgende dagen des jaars 1768.
Y1516: WAGENAAR, MINKE. - De Bellamy Atlas. De transformatie van een Amsterdamse voorstad.
L0370: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka in dagboeken, brieven, documenten en afbeeldingen.
R4612: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka: Pictures of a Life. Translated from the German by Arthur Wensinger.
T2878: WAGENER, W.A. - 3000 meter in dood water.
R3760: WAGENER, W.A. - Fluwelen wimpers. Met illustraties van Bertram.
B5709: WAGENMAKERS, HARM & RICHARD TALING (ED.). - Zin. Mistiek maandboek. Maandelijkse uitgave over curiosa, natuurlijke, bovennatuurlijke en occulte zaken. Jaargang I, nr. 5. 1969.
H4237: WAGENVOORDE, HANNO VAN. - Karillon van november.
L2415: WAGENVOORT, H. - Augustus. Schets van zijn persoonlijkheid in de omgeving van zijn tijd.
B7832: WAGENVOORT, H. ET AL. (EDS.) - Algemene Literatuurgeschiedenis. Geschiedenis van de belangrijkste figuren en stromingen in de wereld literatuur. Vijf delen + los register.
R3216: WAGENVOORT, H. EN B.A. VAN GRONINGEN. - Letterkunde der klassieken.
T7623: WAGENVOORT, H. - Keltische Oudejaarsmaskerades.
T9362: WAGNER, ANNA. - Max Liebermann in Holland.
H9592: WAGNER, CHRISTIAN ULRICH. - Abdruck aller in der Wagnerischen Buchdruckerey in Ulm dermahlen sich befindenen Schrifften. Im Jahr Christi 1765.
L3664: WAGNER, FRIEDRICH - Scenen aus Nurnbergs alter Kunstlerwelt.
L8889: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I: Marienbilder. Fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben.
B4993: WAGNER, FRIEDRICH. - Nurnberger Bildhauerwerke des Mittelalters. I. Marienbilder fur Bildhauer, Maler und alle Freunde deutscher Kunst. Gezeichnet, gestochen und mit kurzen Notizen herausgegeben. Text in deutscher, franzosischer und englischer Sprache.
B9509: WAGNER-MARTIN, LINDA. - Favored Strangers. Gertrude Stein and Her Family.
T2245: WAGNERVEREENIGING. - Boris Godunov. Persuittreksels.
M2938: WAHLOO, PER. - De opdracht. Vertaald door Cora Polet. [Uppdraget].
K8506: WAIN, JOHN. - Eindpunt Paddington. Vertaling C. Buddingh'.
Y1841: WAINWRIGHT, WILLIAM. - The Final Offensive.
R6168: WAISVISZ, E. - Heinrich Heine's verhouding tot het socialisme.
T4239: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond.
Y2840: WAL, GEKE VAN DER. - Rob van Gennep. Uitgever van links Nederland.
W3211: WAL, THEO J. VAN DER. - De haat. Novelle.
L8588: WAL, MIEKE VAN DER. - Jacobus van Looy. Schilder van huis uit, schrijver door toevallige omstandigheden.
B3504: WAL, TJ. VAN DER. - Practische leidraad tot het opmaken van het Misdrijf- en Overtredingsproces-verbaal benevens eenige rapporten.
B6912: WAL, ANDRIES VAN DER EN FREEK VAN WEL. - Met eigen stem. Herkenningspunten in de letterkunde van de Nederlandse Antillen.
B7814: WAL, M.J. VAN DER. - De taaltheorie van Johannes Kinker.
T6893: WAL, THEO J. VAN DER. - Divertimento. Verlucht met zeven met de hand gekleurde linoleumsneden van Joop Lobler.
R5840: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond.
T7776: WAL, F. VAN DER. - De oudste vakbond van ons land 1866-1916. Ontstaan en vijftigjarige werkzaamheid van den Algemeenen Nederl. Typografenbond. [gebonden met:] Een tienjarig tijdperk. Streven en werkzaamheid van den Algemeenen Ned. Typografenbond in de jaren 1916-1926.
R3807: [SPINOZA] WAL, G.A. VAN DER. - Politieke vrijheid en demokratie bij Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 19 mei 1979.
T8386: WAL, THEO J. VAN DER. - De tijger en andere verhalen.
P0122: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
K3649: WALCH, J.L. - Schets van de geschiedenis der Nederlandsche Letteren.
K6110: WALCH, J.L. - Vertellingen in den donkeren winter.
K2830: WALCH, JAN. - Boeken die men niet meer leest.
L1475: WALCH, JAN. - Boeken die men niet meer leest.
Y0194: WALCH, J.L. - Judas Ish-Karioth. Toneelspel in drie bedrijven.
K9718: WALCH, JAN. (BOEKENWURM). - Uit de levensgeschiedenis van woorden.
R1744: WALCH, J.L. - Nieuw Handboek der Nederlandsche Letterkundige Geschiedenis (tot het einde van de 19de eeuw).
L0337: WALCHEREN, G. VAN DE. - Vreemdelingen in Barcelona.
L2090: WALGRAVE, ALOIS. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter. Twee delen.
L6331: WALGRAVE, AL. - Gedichtengroei. Studien op G. Gezelle.
K5441: WALGRAVE, ALOIS. - Het leven van Guido Gezelle. Vlaamschen priester en dichter.
B6715: WALGRAVE, A. - Guido Gezelle voorbeeld en apostel van liturgisch leven.
W2635: WALKER, ALICE. - Meridian. Vertaald door Marijke Emeis.
L9639: WALKER, IAN. - Een odyssee door Berlijn. Vertaling Eric van Domburg Scipio.
B5513: WALKER, ALICE E.A. - Moeders en dochters. Verhalen.
B8930: WALKER, H.M. - Dossier 1850 antwoordt niet meer.
B7535: WALKER, MILDRED. - Hunkering des harten. De roman van een doktersvrouw. Vertaling W.A. Gotje en R. Renquin.
Y1545: WALL, J.W.M. VAN DE. - De valkerij op het Loo. The Royal Loo Hawking Club 1839-1855.
Y0430: WALLACE, RAYMOND EN TOLCHARD EVANS. - Barcelona. A Nutty 6/8 One-Step.
T5705: WALLE, JO VAN DE. - Overgang.
B2409: WALLENDAEL, TUUR VAN. - Omtrent Het behouden huis van W.F. Hermans.
L8656: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen.
L8658: WALLIS, A.S.C. - Vorstengunst. Drie delen.
L8659: WALLIS, A.S.C. - In dagen van strijd. Drie delen in een band.
B6423: WALLIS BUDGE, E.A. - The Book of the Dead. With Twenty-five illustrations.
B6987: WALLIS DE VRIES, SANNE. - Het Elandenlokroepfluitje.
B8254: WALLIS BUDGE, E.A. - The Rosetta Stone.
T9368: WALLNER, E.M. - Vorurteil und Volksverstandigung.
H0178: WALLRATH, ROLF. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
M4901: WALLRATH, ROLF. - Das schone gedruckte Buch im ersten Jahrhundert nach Gutenberg. Bearbeitet von ....
Y0281: WALPOLE, HORACE. / W. BECKFORD. / M. SHELLEY. - Het kasteel van Otranto. / Vathek. / Frankenstein. Vertaling Max Schuchart.
R9214: WALPOLE, HUGH. - A letter to a modern novelist.
K4413: WALRAVEN, JAN. - Jan Biorix.
H0972: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941.
B6669: WALRAVEN, W. - Brieven aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt.
W6831: WALRAVEN, W. - Eendagsvliegen, Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
R7642: WALRAVEN, WIM JR. - De groote verbittering. Herinneringen aan mijn vader.
R5108: WALRAVENS, JAN. - Jan Vaerten. Voorwoord door Em. Langui.
K5159: WALRAVENS, JAN. - Facetten van Jan Walravens.
K6200: WALRAVENS, JAN. - Gaston Burssens.
K5242: WALRAVENS, JAN. - Negatief. Een fictie.
K9188: WALRAVENS, JAN. - Negatief. Een fictie.
K7353: WALRAVENS, JAN. - Vijfde kolom. Jong Vlaams proza.
L9783: WALRAVENS, JAN. - Jan Biorix. Met een inleiding van Jeroen Brouwers.
K5816: WALRAVENS, JAN. - Het avontuur van een bericht.
M7648: WALRAVENS, JAN. - Verzameld proza. Ingeleid door Louis Paul Boon.
T4802: WALRE DE BORDES, J. VAN. - Rede uitgesproken op den 17den Mei 1941 in den Ouden Vierschaar van het Stadhuis van Middelburg.
K6259: WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Andreas Burnier.
K5200: WALRECHT, ALDERT. (ED.). - Werk van Hugo Raes.
R8013: WALREE, DOROTHEE A. VAN. - Sterken en Zwakken.
R8748: WALS, W. - Schrijfcursus Grootschrift nr. 3. Met een vloeiblad.
R5796: WALSCHAP, GERARD. - Le quatrieme Roi. Une histoire pour mes enfants.
T3046: WALSCHAP, GERARD. - Houtekiet. Traduction de Roger Verheyen. Introduction de Guido Eeckels.
T0674: WALSCHAP, GERARD. - Uitingen in de moderne Wereldletterkunde.
Y0778: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
T0865: WALSCHAP, GERARD. - Trouwen.
T0818: WALSCHAP, GERARD. - Adelaide.
M7499: WALSCHAP, GERARD. - August van Cauwelaert.
K6629: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1951-1965 [en] 1966-1989. Twee delen. Verzameld en toegelicht door Harold Polis, Bruno Walschap en Carla Walschap.
K4096: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
K4095: WALSCHAP, GERARD. - De dood in het dorp.
K4228: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
K2936: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
M4717: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
C1672: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
K7082: WALSCHAP, GERARD. - De verloren zoon.
K9592: WALSCHAP, GERARD. - De wereld van Soo Moereman.
K4223: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
L0842: WALSCHAP, GERARD. - Genezing door aspirine.
W4241: WALSCHAP, GERARD. - Marriage, Ordeal. Vertaald A. Brotherton.
K4371: WALSCHAP, GERARD. - Muziek voor twee stemmen. Een ontwerp van stilzwijgende overeenkomst tussen wetenschap en religie.
K4229: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
K6129: WALSCHAP, GERARD. - Volk.
L9497: WALSCHAP, GERARD. - De heilige Jan Mus.
L9791: WALSCHAP, GERARD. - Ons geluk.
L9797: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goede wil.
L9507: WALSCHAP, GERARD. - Autobiografie van mijn vader.
L9598: WALSCHAP, GERARD. - Oproer in Kongo. Roman.
B0841: WALSCHAP, GERARD. - Tor.
R5080: WALSCHAP, GERARD. - Het kind.
B5309: WALSCHAP, GERARD. - Album Gerard Walschap.
B6864: WALSCHAP, GERARD. - Julien Kuypers.
Y0779: WALSCHAP, GERARD. - Moeder.
B9640: WALSCHAP, GERARD. - Brieven 1921-1950. Verzameld en toegelicht door Carla Walschap en Bruno Walschap m.m.v. Harold Polis.
Y0767: WALSCHAP, GERARD. - De familie Roothooft.
Y0750: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
Y0776: WALSCHAP, GERARD. - De Francaise.
R7983: WALSCHAP, GERARD. - De Consul.
R8703: WALSCHAP, GERARD. - Slimme Gazelle om te vertellen aan kleine gezellen.
Y0790: WALSCHAP, GERARD. - Een mens van goeden wil. Roman.
B1796: WALSCHAP, GERARD. - Eric.
H8286: WALSCHAP, GERARD. - Bejegening van Christus.
R1770: WALSCHAP, GERARD. - Losgetrokken en in de wereld geworpen. Samengesteld en ingeleid door Jos Borre
W4438: WALSCHAP, GERARD. - Voorpost gevechten.
R6798: WALSCHAP, GERARD. - Heirat. Roman.
R8701: WALSCHAP, GERARD. - Gansje Kwak dat thuis opstak.
T1445: WALSCHAP, GERARD. - Sibylle.
R8093: WALSCHAP, GERARD. - Celibaat.
R8151: WALSCHAP, GERARD. - De Culturele Repressie.
M1064: WALSER, MARTIN. - Het zwanenhuis. Vertaling Martin Mooij.
B0696: WALSER, MARTIN. - Messmers reizen. Vertaling Ria van Hengel.
R0424: WALSH, TOM. - Wat is de Shop-Stewards beweging?
K2417: WALSUM-QUISPEL, J.M. VAN. - De Jabbok stroomde door de ziekenkamer.
H0148: WALTERS, MARGARET. - Der Mannliche Akt. Ideal und Verdrangung in der europaischen Kunstgeschichte.
B0760: WALTHER, KARL KRAUS (ED.). - Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie.
Y0692: WALTON-KERR, PHILIP ST. C. - De Gestapo. Geschreven door een van haar naar het buitenland ontsnapte medewerkers Mei 1940.
H6332: WAMELEN, H. VAN EN J.M. VAN DER VALK. - Beknopt overzicht van de Woordkunst.
T5826: WAMELINCK, G.F. - Open brief aan Z.Exc. Dr. H. Colijn in den naam van Christus: wees rechtvaardig.
L2843: WANDERS, A.J.M. - De maan dichtbij.
M8084: WANG, LULU. - Het tedere kind.
M5537: WANG, LULU. - Het lelietheater.
R6110: WANGENMULLER, J. - Jozef II en Pius VI. Een stem uit het verleden ter waarschuwing voor het toekomende. Uit het Hoogduitsch vertaald.
R7382: WANSINK, D.J. - De Krisis der Demokratie.
T7320: WANSINK, P.A. - Met leege handen? Neen! De balans van vier jaren tuchthuisleven.
B7892: WAP, J.J.F. - Levensbericht van Derk Buddingh.
T9906: WAP, HANS. - De laatste lemming.
T9069: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande en Wetenschappelijke Nederlander. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Vierde jaargang der Nieuwe Reeks 1891.
T9068: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Tweede jaargang 1889.
T3367: DIETSCHE WARANDE. - Dietsche Warande. Tijdschrift voor Kunst en Zedegeschiedenis Derde jaargang 1890.
M2235: WARDENAAR, DAVID. - Zetten en drukken in de achttiende eeuw. David Wardenaar's Beschrijving der boekdrukkunst (1801). Tekstverzorging, inleiding en aantekeningen door Frans A. Janssen.
R0505: WARDLE, PATRICIA. - Nuttig en nodig. Nederlandse kantopleidingen 1850-1940 / Practical and Needful. Dutch Lace Schools 1850-1940.
T7839: WARFFEMIUS, M.G. - Het Humanistisch Verbond en de onkerkelijken.
H0727: WARING, PHILIPPA. - Voortekenen en bijgeloof. Alfabetisch gerangschikt.
T6986: WARMELO, W.L. VAN. - Is oorlog inderdaad een uiting van Gods wil?
T6992: WARMELO, W.L. VAN. - Nationale Ontwapening.
T4107: WARMELO, W.L. VAN. - Luchtoorlog en Gasmaskers.
K1832: WARMERDAM, HANS, EN PIETER KOENDERS. - Cultuur en ontspanning : het COC 1946-1966.
T0610: WARMOES, JEAN. - Un demi-siecle de lettres francaises en belgique. Avant propos de Carlo Bronne.
B5742: WARMOES, JEAN. (ED.). - Jean de Boschere. Le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Fernand Verhesen.
K3955: WARMOES, JEAN. - Charles Bernard le centenaire de sa naissance. Catalogue redige par Jean Warmoes avant-propos de Jose Camby.
K3952: WARMOES, JEAN. (ED.). - Carlo Bronne, un demi-siecle de chroniques 1929-1979. Catalogue redige par Jean Warmoes avant propos de Joseph Hanse.
T8827: WARMOND, ELLEN. - Warmte, een woonplaats, gedichten.
T8781: WARMOND, ELLEN. - Proeftuin.
T7492: WARNER. - Het volksleger der vrijzinnig-democraten. Ernst of kortswijl?
L7363: WARNERS, J.D.P. - Een verwaarloosd aspect van de achttiende eeuw.
R1941: WARNERS, J.D.PH. - Het Nederlandse Kwatrijn.
R6589: WARNS, EMILE H.J. - De beteekenis van bloedonderzoek bij skelettuberculose. (bezinkingssnelheid, bloedbeeld, reactie van Weltmann).
H8098: WARNSICK, J.C.M. - Drie zeventiende-eeuwsche admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
T7940: WARNSINCK BZN.,W.H. - Uit den vreemde. Poezij.
R1366: WARNSINCK, W.H. - Rederij, schip en research. Een bijdrage tot de praktische kennis der exogene factoren die de snelheid van een zeeschip beinvloeden, alsmede enkele notities betreffende Nederlandse scheepvaart-research.
B9558: WARNSINCK, J.C.M. - Drie Zeventiende-Eeuwsche Admiraals. Piet Heyn, Witte de With, Jan Evertsen.
M1074: WARREN, HANS. - De Olympos.
K6229: WARREN, HANS. - Demetrios.
H5485: WARREN, HANS & MARIO MOLENGRAAF (ED.). - Voor verwende smaken. Nederlandse en Vlaamse gedichten uit het fin de siecle
H0579: WARREN, HANS. - Een liefdeslied.
W3340: WARREN, HANS. - Een otter in Americain.
M7594: WARREN, HANS. - Een roos van Jericho.
K6586: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1948. Twee delen in een band.
H5730: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1949 - 1951. Derde deel.
M3240: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1952-1953. vierde deel.
M6621: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955. Vijfde deel.
M6620: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956 - 1957. Zesde deel.
L2070: WARREN, HANS. - Het dagboek als kunstvorm. Met tekeningen van Peter Vos.
M7686: WARREN, HANS. - Leeuw lente.
L0913: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1981.
H8184: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten.
K6184: WARREN, HANS. - Vijf in je oog.
H0480: WARREN, HANS. - Zeggen wat nooit iemand zei.
L7749: WARREN, HANS. - Steen der hulp.
L6486: WARREN, HANS. - Ik ging naar de Noordnol. Natuurdagboek 1936-1942.
B0040: WARREN, HANS. - Verzamelde gedichten 1941 - 1971.
B6954: WARREN, HANS. - Een vriend voor de schemering. roman.
Y0753: WARREN, HANS (ED.). - Spiegel van de Nederlandse poŽzie. Dichters van de twintigste eeuw.
T9546: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1945 - 1948. Tweede deel.
T8855: WARREN, HANS. - Behalve linde, tamarinde en banaan.
R0833: WARRIOR [= BERNARD DAMME]. - Gedachten III.
T3107: WARTENA, S.D.A. - Uit vijf jaren oorlogstijd. (13 Mei 1940 - 13 Mei 1945).
H6409: WARTMANN, BRIGITTE (ED.). - Weiblich-Mannlich. Kulturgeschichtliche Spuren einer verdrangten Weiblichkeit.
R7569: DE BONTE WAS. - Moederboek.
R7574: DE BONTE WAS. - Feminist.
Y0393: WASCH, KAREL. - Glas en Kristal. Met 40 afbeeldingen.
H9501: WASCH, KAREL/JOAN TEMMINCK/BARNEY AGERBEEK. - In Vorm: Floris Meydam.
W7130: WASCH, K. - Uit naam van mijn naam. Gedichten.
Y0830: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967). [Samen met:] Glas en Kristal met 40 afbeeldingen.
T9407: WASCH, KAREL. - Een rijk leven. Over leven en werk van Karel Wasch (1886-1967).
K6337: WASCH, KAREL. - Gedichten.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

9/13