Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
L0062: SMIT, WILFRED. - Wilfred Smit.
R7239: SMIT, W.A.P. - Hooft en Dia. Een onderzoek naar Hooft's verzen-bouquet van 1608-1609 voor DIA, de identiteit van deze geliefde, andere verzen van Hooft voor haar en de implicaties van dit alles.
L7584: SMIT, GABRIEL. - Requiem in memoriam matris.
R6046: SMIT, J.P.W.A. - De legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen oorlog.
L6657: SMIT, MEIJER CORNELIS. - De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing.
L6354: SMIT, GABRIEL. - Weerklank.
T2951: [POTGIETER]. SMIT, JAC. - Catalogus Tentoonstelling E.J. Potgieter Zwolle 1808-Amsterdam 1875. Februari-Mei 1975.
B0823: [BILDERDIJK]. SMIT, JOHAN. - Bilderdijk et la France.
B2122: SMIT, J.W. - Fruin en de Partijen tijdens de Republiek.
B3853: SMIT, GABRIEL. - Met de dichters door de natuur.
B5251: SMIT, W.A.P. - Twaalf studies. Met een lijst van zijn wetenschappelike publikaties door S.F. Witstein.
B6289: SMIT, ALBERDIEN. - Otium cum dignitate. Een bundel bijdragen van Ambo-auteurs bij het afscheid van Alberdien Smit, 23 augustus 1996.
B6460: SMIT, MILLY (ED.). - Het is later. Foto's, verhalen en een gedicht over ouderdom.
B7204: SMIT KLEINE, F. - Dietsche doolhof. Zedekruyt gewassen in 1906-1915.
B7237: SMIT KLEINE, F. - Kritische schetsen.
B7671: SMIT, C.G.M. & W.F. HEUVEL. - Autonoom. Nederlandstalige literatuur op de Antillen.
R2952: SMIT, D. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de uitgeverszaak en drukkerij van A.W. Sijthoff's uitgeversmaatschappij te Leiden.
B8604: LUTKIE & SMIT. - Littera eget scheda. De letter behoeft papier. Keurdrukken 4. Boekdruk-Offset.
T6959: SMIT, J.W. - Zijn de Anti-Militaristen misdadigers?
T7656: SMIT, GABRIEL. - Voor Otto van Rees (1884-1944).
L8292: [POTGIETER] SMIT, JAKOB. - Bijdrage tot de kennis van Potgieter's stijl.
R9627: SMIT, W.A.P. - Soldate op Wag. Een motief bij Van Wijk Louw en pleidooi voor literatuur-historie.
R2339: SMIT, D. - Het boek aan het Bestelhuis en in het Nieuwsblad. Korte geschiedenis van het Bestelhuis en van het Nieuwsblad voor den Boekhandel.
K7289: SMIT, GABRIEL. - Ternauwernood.
R0891: SMIT, C. - Tien studien betreffende Nederland in de eerste wereldoorlog.
T7791: SMIT, GABRIEL. - Koning der Koningen. Een klein declamatorium voor het feest van Christus-koning. Muziek Han van Koert.
R7934: SMIT, GABRIEL. - Fragment. Sonnetten.
T5492: SMIT, B.A. - Het Ultramontaansche wespennest. Bevattende curieuse en weinig bekende bijzonderheden uit het leven van pausen, heiligen en wonderdoeners, alsmede bijdragen tot de geschiedenis der Ultramontanen uit alle tijden.
R4323: SMIT, GABRIEL. - Weerlicht.
T8849: SMIT, GABRIEL. - Op mijn woord.
T8850: SMIT, GABRIEL. - Ik geloof. Gedichten.
T8668: SMIT, WILFRED. - Een harp op wielen. Gedichten.
R5537: SMIT, W.A.P. - De Dichter Revius.
R8115: SMIT, MAURITS. (F.M. JAEGER). - Kunst en leven. Studies.
T7145: SMIT, D.H. - Johan van Heemskerck 1597-1656.
H5667: SMITH, ALAN G.R. - Science and Society in the sixteenth and seventeenth centuries.
M2976: SMITH, APRIL. - Boven Montana. Vertaling R. van Moppes.
C1086: SMITH, LOWELL. - De eerste vlucht om de wereld. Bevattende het authentiek reisverhaal van Lowell Smith, Erik H. Nelson, Leslie Arnold, Henry Ogden, Leigh Wade, John Harding. Bwerkt door R.H.G. Nahuys.
R2934: SMITH, RICHARD NORTON. - The Harvard Century. The Making of a University to a Nation.
T4906: MEISCHKE-SMITH - Maggie's Smith.
T5070: SMITH, ZADIE. - Witte tanden. Vertaald door Sophie Brinkman.
R2314: SMITS, J.C.J. - De Gymnastiek als Volksonderwijs, voor allen bevattelijk gemaakt.
R7135: SMITS, JAN MATTHIJS JR. - Vervangende hechtenis volgens het Wetboek van Strafrechts van 3 Maart 1881 (St.bl. no. 35).
H5167: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - Muziek en drama in de middeleeuwen.
L8971: SMITS, J.C.P. - De Keizerrogi.
T3011: SMITS, FRANS. - Heimwee. (Fragmenten uit een dagboek).
B6324: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Familie van ons. Met zes platen naar teekeningen van K.F. Bombled.
L7845: SMITS, EVERARD JEAN FRANCOIS. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
B7475: SMITS, FRANS / R. GUIETTE. - De Fransche Letterkunde sinds 1914. / De Fransch-Belgische Letterkunde sinds 1914.
B7519: SMITS VAN WAESBERGHE, M. - De misverklaring van Meester Simon van Venlo.
T8041: SMITS-GOVERTSEN, A. - De Ferrer-Legende.
R0757: SMITS, H. - Het troetelkind der maatschappij. Twee delen in een band.
T0825: SMITS, FRANS. - Het huis der smart.
R0945: SMITS, DEN OUDE HEER. [=M. PRAGER LINDO]. - Brieven en uitboezemingen van den ouden heer Smits.
R6058: SMITS, H.N. - Drie avonden debat over de roomsche sportbeweging.
R7602: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - De uitzondelijke plaats van de Ars Musica in de ontwikkeling der wetenschappen gedurende de eeuw der Karolingers.
T6172: SMITS, H. - De Nederlandsche Arbeidersbeweging in de Negentiende Eeuw. Voorrede van H. Spiekman.
R8081: [ELSSCHOT] SMITS, FRANS E.A. - Willem Elsschot. Feestreden uitgesproken t.g.v. zijn zeventigste verjaardag door Frans Smits, Albert Westerlinck, Raymond Herreman en Martinus Nijhoff op Zondag 11 Mei 1952.
L7922: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SMITSKAMP, HENDRIK. - Groen van Prinsterer als Historicus.
R6417: SMITT, L.H. - Enige wenken voor den onervaren verslaggever in rechtzaken en, in het algemeen, voor de op dit gebied iets weten willende nietswetenden.
B3840: SMULDERS, ALBERT. - Lustrumboek van de jongstudenten-vereniging NOS 1921-1931.
T6476: SNEEVLIET, H. - Internationale Klassenstrijd (De stakingen in het Transportbedrijf) door H. Sneevliet. Met een voorrede van Henriette Roland Holst.
R9221: SNEIJDERS DE VOGEL, J. - Handleiding voor den Roode Kruisman en voor den E.H.B.O.-er tot het verleenen van eerste hulp aan gaszieken. Met 53 afbeeldingen.
B4321: SNELDERS, H.A.M. - De geschiedenis van de scheikunde in Nederland. Deel I: Van alchemie tot chemie en chemische industrie rond 1900. Deel II: De ontwikkeling van chemie en chemische technologie 1900-1950.
R7687: SNELL, K.CH. - Ueber Zweck und Einrichtung eines Realgymnasiums. Ein Programm.
T0973: SNELLAERT, A. - Histoire de la Litterature Flamande.
B2367: SNELLEMAN, WILLEM. - Das Haus Anjou und der Orient in Wolframs 'Parzival'
R7312: HADEWIJCH. JOHANNA SNELLEN. - Hadewijch, een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toegelicht.
L9312: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SNELLER, Z.W. - Groen van Prinsterer en Fruin.
M6164: SNETHLAGE, HENRIETTE FUHRI. - In het licht van het lezen. De rol van het boek in de beeldende kunst.
L1331: SNEYDERS DE VOGEL, K. - De Rozeroman. Een beeld uit het Middeleeuwsche cultuurleven.
T3777: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Eerste stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van Jozef Wouters.
T3778: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Derde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. van Offel.
T3776: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Vierde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van E. Van Offel.
T4576: SNEYERS, E. - Mijn leesboek. Eerste. tweede, derde en vierde stukje. Oefeningen in het aanvankelijk lezen. Met teekeningen van Jozef Wouters en E. van Offel.
T3561: SNEYERS, E. - Voor hart en Geest I. Leerstof voor de lagere school. Teekeningen van Edmond van Offel.
T0172: SNIEDERS, AUG. - Gedenkboek: Eeuwfeest Dr Aug. Snieders 1825-1925.
L8634: SNIEDERS, J. RENIER. - De Wraakroepende Zonde. Tafereelen uit het dorpleven in De Kempen.
T1514: SNIEDERS, AUGUST. - De Voetbranders. De Franschen in Noordbrabant (1793).
T2022: SNIEDERS, AUGUST. - Dit sijn Sniderien, dat is Loef- ende Beeltwerc, die hevet gheteikent ende ghesneden.
H4326: SNIJDER, H.G.S. - Episoden. Sonnetten.
L9089: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
B4904: SNIJDER, H.G.S. - Magisch strand.
L5769: SNIJDERS, JOHANNES T. - Zelfcorrectie en zelfcritiek bij kinderen in de kleuterperiode.
L4748: SNIJDERS, ZUSTER CHERUBINE. - Het Latijn der brieven van Lupus van Ferrieres. Middeleeuws humanist.
B6110: SNIJDERS, C.J. - De Gulden Snede. Voorwoord Sj. Groenman.
T7369: SNIJDERS, J. - Partijvorming op principiele grondslag.
B5057: SNIJDERS, COR. - Een god van 37 celsius.
R0214: SNIJDERS, D. - Herman Linnebank 1875-1927. Zijn werk als criticus en Vlamingen vriend.
L6727: SNIJMAN, FREDERICK J. - Literere styl met die oog op stylondersoek.
B4363: [PROOST PRIKKELS] SNIPPERS. - Snippers. Merkwaardigheden uit de literatuur over papier, drukken en binden. Bijblad van Prikkels 71-77.
K8854: SNITKER, WIM. - Maskerade. Het spel van den jongen die geen fantasie had. Met muziek van Marius Monnikendam.
L3829: SNITKER, WIM. - Vijf gedramatiseerde vertellingen. I. Pastoor zijn noteboom. II. Het verhaal van twee vaders, 'n pijp tabak, 'n appel en nog veel meer. III. De zieke moeder. IV. Het vertelsel van Jan Klaasen die vrij wilde zijn. V. Van drie heiligen den duivel en nog iemand.
L6282: SNITSLAAR, LOUISE. - Sidelights on Robert Browning's 'The Ring and the Book'.
T4030: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Armverzorging. Het Elberfeldsche en het Nederlandsche stelsel.
T4773: SNOECK HENKEMANS, J.R. - De vaste pijlers van den Staat. Eene overdenking in mei 1945.
T7335: SNOECK HENKEMANS, J.R. - Maatschappelijke bedrijfsorganisatie.
B0091: SNOEK, PAUL. - Verzameld scheppend proza.
B0637: SNOEK, KEES. - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java.
K2432: SNOEK, KEES. - De Indische jaren van E. du Perron.
L2373: SNOEK, PAUL. - Reptielen & amfibieen.
T1111: SNOEK, PAUL. - Archipel. Gedichten.
R4115: SNOEK, PAUL. - Paul Snoek, ik ben steeds op doorreis.
T8797: SNOEK, PAUL. - Renaissance.
B3294: SNOUCK HURGRONJE, C. - Colijn over Indie.
L8631: SNOUCK HURGRONJE, C. (VERT. + INL.). - Het Leidsche Orientalistencongres. Indrukken van een Arabisch Congreslid. [= Amin b. Hasan al-Halawani al Hanafi].
K4318: SOBRY, PAUL / A.J.D. VAN OOSTEN / JAN H. EEKHOUT. - Moderne Vlaamsche religieuze lyriek. Bijeengebracht door...
T7534: SOBY, JAMES THRALL. - Ben Shahn.
T7763: SOCIUS. [=WIJNAND ROMIJN]. - Na-oorlogse perspectieven van het socialisme in Europa.
K2235: SODDERLAND, J.W. E.A. - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de Boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1759-1984.
T7689: SODERBERGH, PETER A. - 78 RPM Records & Prices.
B9531: SODERHJELM, TORSTEN & WERNER SODERHJELM. - De Italiaansche Renaissance. Litteratuur- en Kultuurstudies. Uit het Zweedsch door D. Logeman-van der Willigen.
T4982: SOEP, A.B. - Een onuitgesproken rede voor het congres der S.D.A.P. april 1915.
B7041: SOEP, A. - De besnijdenis. Een ethnologische studie. Met een voorrede van J.J. Fahrenfort.
R9717: SOEP, A.B. - Het jodendom. Anti-semitisme van uit een sociaal-historisch gezichtspunt bezien.
T4981: SOEP, A.B. - Nationalisme of Internationalisme? Met een onuitgesproken rede voor het congres van de S.D.A.P. april 1915.
T6221: SOEP, A.B. - Waarom ik tegen staatspensioneering ben.
T8472: SOEPBOER, ALBERTINA. - Bezonken.
M6693: SOEPNEL, INE. - Festina Lente. Aldus Manutius drukker/uitgever.
B2767: SOER, F.C. - Rede uitgesproken door Dr. F.C. Soer in de Groote Zaal der Hoogere Burgerschool Willem II, 19 februari 1877 te Tilburg.
T2706: SOER, ELISE. - De Vlaamsche Vesper.
L6669: SOEROTO, NOTO. - Fluisteringen van den Avondwind.
B4342: SOEST, MARJO VAN. - Over de regels van het spel.
R6165: SOEST, JUDOCUS VAN. - Krantenbezorgers in Amsterdam, Een beetje uitgebuit. Fotografie en tekst van J. van Soest.
L5220: SOET, FRANS D. DE. - Puritan and royalist literature in the seventeenth century.
R7470: SOETARDJO, KARTOHADIKOESOEMO. - De Petitie Soetardjo.
T9384: SOETEBOOM, H. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland. Twee delen.
B9043: SOETEMAN, C. E.A. - Literatuur en samenleving. Zes lezingen.
L7844: SOETEMAN, CORNELIS. - Untersuchungen zur Ubersetzungstechnik Otfrid von Weiszenburgs.
R3080: SOETEMAN, FRED EN CHRIS ROODBEEN. - De Hoornse taart en andere rechtsmonumentjes.
T9360: SOETEMAN, C. - Deutsche Sprache und Literatur an den niederlandischen Universitaten.
B5511: SOETENDORP, AWRAHAM. - Met het verleden op mijn hielen.
T9254: SOETERIK, G.J. - Militaire-marsch ter gelegenheid van het 50 jarig feest der herstelling van Neerlands onafhankelijkheid 1813-1863 gecomponeerd door G.J. Soeterik.
L1618: SOEWARNO- VAN DER KAADEN, J.C. - De weg naar Plantoengan.
T9694: SOFOKLES. - Antigone. Vertaald door Bertus van Lier.
K8826: SOFOKLES. - Koning Oidipoes. In Nederlandsche verzen overgebracht door P.C. Boutens.
T9960: SOHN-RETHEL, ALFRED. - Grootkapitaal en fascisme. De Duitse industrie achter Hitler.
L8871: SOHNGEN, J.N.G. - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
H1741: SOLE, JACQUES. - Liebe in der westlichen Kultur.
T4743: SOLF, WILHELM HEINRICH. - De Duitsche Staatssecretaris van kolonien, Dr. Solf spreekt....
K9675: SOLO, DAN X. (ED.). - Extended alphabets. 100 complete fonts.
K9677: SOLO, DAN X. (ED.). - Outline alphabets. 100 complete fonts.
K9678: SOLO, DAN X. (ED.). - Rustic and rough-hewn alphabets. 100 complete fonts.
MK0098: SOLO, DAN X. (ED.). - Sans Serif display alphabets. 100 complete fonts.
B8570: SOLO, DAN X. - Thematic Alphabets. Eight Decorative Faces in Three Sizes.
B3338: SOLVANGER, ERIK. - Eenvoudig schedellichten.
B6163: SOMA. - Soma Literair Magazine. Nrs. 1-28.
B6882: SOMA 5. - H. Heeresma: Han de Wit gaat in ontwikkelingshulp. Dirk Ayelt Kooiman: Het mechaniek gestoord. Witold Gombrowicz: De schrijver en geld. Tom Graftdijk /Witold Gombrowicz in gevecht met de vorm. Willem Veldman: Gedicht. e.a.
R2589: SOMA 7. - Chris van Geel. Jeroen Brouwers. Jules Deelder. Hans Plomp. J. v.d. Krogt. H. Heeresma. R.A. Cornets de Groot. R. van Gennep. Vassili Vassilikos.
R2579: SOMA 8. - Arjen van der Burg. A. Heumakers. H. Verdaasdonk. Dick Walda. Remco Campert. Rob Flapper. D.A. Kooiman. A. v.d. Berg. Andre Veltkamp.
T5534: SOMBART, W. - Het proletariaat. Bewerkt door M. Hugenholtz-Zeeven.
T7323: SOMBART, WERNER. - Socialisme en Sociale Beweging. Voor Nederland bewerkt door Helene Mercier.
L9254: SOMBREFF, LOUIS HENRI LEONARD JOSEPH VAN DER MAESEN DE. - Over den aanvang van het lidmaatschap der Staten-Generaal.
B5790: SOMEREN, R.H. VAN. - Hulde aan de nagedachtenis van Dr. Jan Scharp; toegebragt ter gelegenheid zijner lijkplegtigheid gevierd den 11en April l.l., in de Maatschappij Verscheidenheid en Overeenstemming te Rotterdam.
B5827: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880.
B4415: SOMERHAUSEN, H. & J. BOSSAERT. - Verhandelingen over de stenographie op de Nederlandsche taal toegepast, door het Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel bekroond en in het licht gegeven. Met 8 gesteendrukte platen.
L8567: SOMERS, MARC (ED.). - Karel van de Woestijne 1878-1929. Tentoonstellingscatalogus. Net een inleiding door Albert Westerlinck en chronologische raamwerk door Prof.em. M. Rutten.
R8656: SOMERWIL-AYRTON, S.K. - Poverty and power in early works of Dostoevskij.
T9188: SOMMER, KEES. - Tommy Song. March (Two-step). Words and Music by Kees Sommer.
B8856: SOMMER, MARTIN. - Krantebeest. J.M. Lucker. Triomf en tragiek van een courantier.
T9193: SOMMER, KEES. - Canuck. Words and Music.
L6320: SOMMERVOGEL, CARLOS. - Dictionnaire de ouvrages Anonymes et Pseudonymes publies par de religieux de la compagnie de jesus.
H7280: SON, PHILIP VAN. - Distels voor vakgenoten. Illustraties C.A.B. Bantzinger.
T4868: BLACKIE & SON. [FONDSCATALOGUS]. - Blackie's List of Story Books & Other Books 1923-1924. Blackie & Son's publications 1923-1924.
R7134: SONSBEECK, HERMAN GEORGE VAN. - Eenige opmerkingen over het zoogenaamde depositum irregulare.
K1828: SONTROP, TH. A. / MARTIN ROS (EDS.). - >>Prive-Domein<<. Schrijvers over zichzelf.
R4424: SOPHOCLES. - Koning Oedipus van Sophocles. Tragedie. Vertaald uit de Duitsche bewerking van Hugo von Hofmannsthal door Willem Royaards.
R2137: [BILDERDIJK] SOPHOCLES. - De dood van Edipus, treurspel. Het oorsprongklijk van Sofokles nagevolgd door Willem Bilderdijk.
B2741: SORGDRAGER, W. - Gaat het om de kunst of om het systeem?
K8739: SOTEMANN, GUUS. - Vijfenveertig seizoenen.
T1519: SOTEMANN, A.L. - Vier opstellen over J.C. Bloem.
L6579: SOTEMANN, A.L. - Dichters die nog maar namen lijken.
A0960: SOTEMANN, A.L. - Over de dichter J.C. Bloem.
B1273: SOTEMANN, G. - A. Roland Holst en de mythe van Ierland.
B3986: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
T1993: SOTEMANN, A.L. - De structuur van de Max Havelaar. Bijdrage tot het onderzoek naar de interpretatie en evaluatie van de roman.
B5189: SOTEMANN, A.L. - Querido van 1915 tot 1990. Een Uitgeverij.
B8203: SOTEMANN, GUUS. - De muze en het heelal. Een verzameling gedichten, handelende over licht en duister, over aarde, zon, maan en sterren, over ruimtevaart, een primula en een citroen.
T3667: SOTEMANN, A.L. - Op het voetspoor van de dichter. De ontstaansgeschiedenis van J.H. Leopolds 'Naast ons, naast ons, achter het riet'.
R4660: SOTHEBY'S. - English literature and History. Auction 11 July 1996.
R4659: SOTHEBY'S. - English literature, History, Children's books and Illustrations. Auction 15 July 2010.
B2662: SOTHEBY'S. - Libri Stampe e Carte Geografische.
B2791: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures. Including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum,mostly of the eight to tenth century [etc].
B2795: SOTHEBY'S - The Book as Art. Modern Illustrated Books and Fine Bindings, Part II.
K7454: SOTHEBY'S. - Arts of the Islamic World . Auction 25 April 2002.
K7432: SOTHEBY'S. - Bibliotheque d' un Amateur . Auction 15 May 1997.
K7456: SOTHEBY'S. - Continental and Russian Books and Manuscripts, Science and Medicine. Auction 20th November 1990.
K7431: SOTHEBY'S. - Fantasy and Illustrated Books and Related Drawings . Auction 31 October 1997.
K7455: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Auction 6515: 10/11 December 1993.
K7435: SOTHEBY'S. - Modern French Bindings and Illustrated Books. Auction 27 June 1997.
K7433: SOTHEBY'S. - Realms of the Mind: British Fantasy Art and Illustration. Auction 30 October 1997.
L8083: SOTHEBY'S. - The Otto Kallir Collection of Aviation History.
L8090: SOTHEBY'S. - Medieval Illuminated Miniatures from The Collection of The Late Eric Korner.
L8098: SOTHEBY'S. - The Library of George M. Pflaumer Charitable Unitrust.
L8099: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
L8101: SOTHEBY'S - The Library of Irwin Silver.
L8484: SOTHEBY. - A Brilliant History. Jewels at Sotheby's.
L8487: SOTHEBY. - Collection Fred Feinsilber. Itineraire d'un collectioneur 1460-1960. Livres, Manuscrits, Gravures, Photographies. Vol. 1 et Vol. 2.
B2836: SOTHEBY'S. - Russian Space History. Property of the Industries, Cosmonauts and Engineers of the Russian Space Program.
B2839: SOTHEBY'S. - A further Ninety-Seven Highly Important Hebrew Manuscripts. From the Collection formed by the Late David Solomon Sassoon.
B2876: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including Property from the Library of Raymond and Elizabeth Hartz.
B2881: SOTHEBY'S. - Fine Books and Manuscripts. Including the Collection of Dr. Morton McMichael.
B2893: SOTHEBY'S. - Catalogue of Valuable Hebrew Printed Books. The Property of the Valmadonna Trust.
L8086: SOTHEBY'S - Important American Voyages and Explorations.
L8093: SOTHEBY'S. - Seventy-six Important Hebrew and Samaritan Manuscripts for the library of the late David Solomon Sassoon.
L8095: SOTHEBY'S. - Collection J. -M.B. Editions Originales.
L8097: SOTHEBY'S. - The Continental Library of Archibald, 5th Earl of Rosebery and Midlothian, K.G., K.T.
B2833: SOTHEBY'S. - Persian and Indian Manuscripts and Miniatures from the collection formed by the British Rail Pension Fund.
B2834: SOTHEBY'S. - Livres Ancienc et Modernes. Comprenant La bibliotheque du Comte et de La Comtesse Guy du Boisrouvray.
B2838: SOTHEBY'S. - Fine Judaic Books, Manuscripts and Works of Art. The property of Charles E. Feinberg. The Traub Collection. The Collection of the Warner Resort Company.
B8176: SOTHEBY. - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts. Part VI: Printed Books N - Sa.
B2883: SOTHEBY'S. - Western Manuscripts and Miniatures.
R4662: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books. Auction 26 and 27 June 1997.
R4663: SOTHEBY'S. - Valuable Printed Books, comprising Natural History, Atlases, Travel, Early Printed and Continental Books. Auction 30 November 1995.
B4915: SOTHEBY'S LONDON. - Fine Oriental Manuscripts and Miniatures.
B2888: SOTHOBY'S. - Valuable Hebrew Printed Books. Including Judaica. The Property of the Valmadonna Trust.
W4025: SOUDIJN, KAREL. - Op reis.
B4259: SOUEIF, AHDAF. - Aisha. Vertaling A. van den Bogaard.
B4930: CATALOGUE SOURGET. - Librairie Sourget. Livres Precieux: Six siecles De Patrimoine Bibliophilique 1280 - 1927.
T2673: SOURIE, LOUIS. - Inleiding tot de geschiedenis van Van Nu en Straks.
T0854: SOURIE, LOUIS. - Van Nu en Straks. Historiek en betekenis.
L0328: SOURIE, LOUIS. - Prosper van Langendonck.
B5567: SOUSA TAVARES, MIGUEL. - Evenaar. Vertaald uit het Portugees door Harrie Lemmers.
B6275: SOUVARINE, BORIS. - Stalin en het Bolsjewisme. Vertaald door E. du Perron.
H6158: SOYA. - Een gast. Vertaling Marie W. Vos.
T9075: SPAAN, PETER. - De verheerlijking.
P2930: SPAAN, HENK. - Kermis op de Dam.
T6977: SPAAN, JAN. - Internationale spanningen.
T9821: SPAAN, S. - De oorzaak der Werkloosheid en de taak der W.A.C.'s
T7617: SPAAN, J.G. - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij.
T8658: SPAAN, HENK. - De zoon van Cruijff en andere gedichten.
K3085: SPAANS, LEX. - Homo-politieke teksten.
R5381: SPAANSTRA-POLAK, BETTINA. - Het Symbolisme.
B1894: SPAAPEN, B. - Een verklaring van het Hooglied uit het Oude Gelder.
T4194: SPAEN, W.A. VAN. - Proeven van historie en oudheidkunde.
R8452: SPAHR V.D. HOEK, J.J. - Spoaren fen in pleatse-stelsel yn eastergo (yn 'e 16e ieu).
P0867: SPAIN, STANLEY. - Rajac, een vertelling. Vertaling Richard Bouman.
L1800: SPAINK, A. / G. GORREMANS / R. GAASBEEK. - Fantasfeer. Bibliografie van Science Fiction en Fantasy in het Nederlands.
H0175: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader. Vertaling M. Lindenburg.
R5419: SPANJAARD, L. - L. Spanjaard: Graphologie en handschriften van misdadigers. K. Herman Bouman: Het medisch beroepsgeheim. D. Hazewinkel-Suringa: Het beroepsgeheim van den medicus.
T9331: VRIJ SPANJE. - Theun de Vries: Het voorspel van de tragedie. M. van der Goes: Naar een constructieve Spanje-politiek. V. van Vriesland: Actie van de P.E.N. Club. A. Rosal: Een Spaansche stem in Amsterdam.
L7877: SPANJER, MAARTEN. - Maarten maakt vrienden. Ontmoetingen.
R7537: SPANJER, L.B. - De broederstrijd in het bouwbedrijf te Amsterdam. Tragedie der wankelmoedigen.
M7825: SPARK, MURIEL. - De abdis van Crewe. Vertaling R. Wesselius.
M7826: SPARK, MURIEL. - De plaats achter het stuur. Vertaling J. van der Woude.
L5500: SPARNAAY, C. - Een beroep op het Jongere Geslacht.
L5620: SPARNAAY, H. - Prof. Dr. H. Sparnaay zur Sprache und Literatur des Mittelatlters. Verzamelde opstellen t.g.v. zijn zeventigste verjaardag.
L5221: SPARNAAY, H. - Verschmelzung legendarischer und weltlicher Motive in der Poesie des Mittelalters.
T7849: SPARNAAY, MARIE. - Uit het leven van Tuberculose-lijders en hunne gezinnen. Ervaringen bij huisbezoeken van de enquetrice der Vereeniging tot Bestrijding der Tuberculose als Volksziekte gevestigd te Leiden.
R7723: SPARTACUS. - Spartacus. Travel Magazine.
R0603: SPATIUM. - Spatium - Heft fur Typografie und Gestaltung: Collecting mania / Sammelwut.
B1158: SPATKOWA, V.R. - Woorden en wendingen in het Russisch.
B7973: SPEAIGHT, ROBERT. - The life of Eric Gill.
K0234: SPEAR, PERCIVAL. - The Nabobs. A study of the Social Life of the English in Eighteenth Century India.
B2398: SPECKMAN, H.A.W. - De inscriptie van het monument van William Shakespeare te Stratford on Avon.
L4713: SPEE, HUBERT. - Franz Herwig als Dichter und Kritiker.
L1948: SPEEKAERT, ALBERT. - Heemvaart.
R9436: SPEENHOFF, J.H. - Loe. Tooneelspel in één Bedrijf.
T3975: SPEENHOFF, J.H. - De Vrije Vrouwen. Zang en Piano.
R6346: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vierde bundel. Met piano-begeleidingen door Jac. Blazer.
K6626: SPEENHOFF, J.H. - Drie jonge schilders in een vrachtauto, of een reisje door de Nederlandsche beemden.
T6314: SPEENHOFF, J.H. - De beste gedichten. Uitgezocht en ingeleid door J. Greshoff.
R6345: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Tweede bundel. Met piano-begeleidingen door Johan Schmier.
R6344: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger. Met piano-begeleiding.
B5119: SPEENHOFF, J.H. - Twaalf liedjes met muziek.
R6347: SPEENHOFF, J.H. - Liedjes, wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff, dichter-zanger-teekenaar. Vijfde bundel. Met klavier-begeleidingen door Wouter Hutschenruijter.
T4619: SPEET, LEO. - Bloedig Carnaval. Feiten en documenten betreffende de Oostenrijksche Revolutie.
B6147: SPEET, BEN. - Descartes et les Pays-Bas.
B5757: SPEISER, WERNER. - Chinesische Gemalde der Ming- und Ch'ing-Zeit.
L5207: SPEK, CORNELIS VAN DER. - The church and the churchman in English dramatic literature before 1642.
R7176: SPEKTAKEL. - Spektakel 20ste jaargang nr. 3/4, juni 1967.
B0309: SPEKTATOR. - Bredero-nummer.
B3048: SPELBERG-STOKMANS, L. EN E.D. SPELBERG. - 't Liep tegen het nieuwe jaar. [met oorspronkelijke verzen van J. Jac. Thompson; illustraties van Henk Krijger].
T8033: SPELEERS, H.L. - Is de Vlaamsche Beweging een Nationale Beweging, ja of neen?
R9974: SPELEERS, REIMOND. - Nieuwe richtlijnen in de Vlaamsche Beweging?
R7887: SPELIERS, HEDWIG. - Met verpauperde pen. Essays over de verarmingsverschijselen in onze poëzie.
K2601: SPELIERS, HEDWIG. - De pool van de droom van en over Johan Daisne.
H3674: SPELIERS, HEDWIG. - Gerard Kornelis van het Reve & de groene anjelier.
K4350: SPELIERS, HEDWIG. - Omtrent Streuvels. Het einde van een myte. Een anti-essay.
B4111: SPELIERS, HEDWIG. - Als een oude Germaanse eik. Stijn Streuvels en Duitsland.
B4112: SPELIERS, HEDWIG. - Dag Streuvels. 'ik ken den weg alleen'.
K5438: SPELIERS, HEDWIG. - Wij, galspuwers. Een bundel polemieken.
T0634: SPELIERS, HEDWIG. - Die Verrekte Gelijkhebber. Polemieken.
R8877: SPEMANN, ADOLF. - Das Streuvels-Buch. Zum 70. Geburtstag von Stijn Streuvels.
W5411: SPENCER, ROBIN (ED.). - Whistler. A retrospective.
Y0177: SPENDER, STEPHEN. - De tempel. Uit het Engels vertaald door Eva Wolff.
L5872: SPENDER, STEPHEN AND DONALD HALL. (ED.). - The Concise Encyclopedia of English and American Poets and Poetry.
R5110: SPENGLER, TILMAN. - De hersens van Lenin. Vertaling Tinke Davids.
T8038: SPERRY, [LYMAN BEECHER]. - Een Boek voor Jonge Mannen. Bewerkt naar het Amerikaansch van Dr. Sperry, met slothoofdstuk door H. Bosma.
K7845: SPEVACK, MARVIN (ED.). - Isaac d' Israeli on books. Pre Victorian Essays on the History of Literature.
L1986: SPIEGEL, HENDRIK LAURENSZ. - Lieden op 't vader ons.
B1428: SPIEGHEL, H.L. & WILLEM BILDERDIJK - H.L. Spieghels Hartspiegel, In nieuwer Taal en Dichtmaat overgebracht door Willem Bilderdijk.
R4389: SPIEGHEL, HENDRIK LAURENSZ. - Hertspieghel en andere zede-schriften. Meest noyt voor dezen gedrukt.
T1853: SPIEKMAN, H. - Doel, Streven en Grenzen der Vakbeweging van Onzen Tijd.
T4647: SPIEKMAN, H. - Het lot der Arbeiderskinderen onder het Kapitalisme in Nederland en de Sociaaldemokratie.
T4051: SPIEKMAN, H. - Pleidooi en Verweer inzake de Ongevallenwet.
H8851: SPIELMAN, M.H. & G.S. LAYARD. - The Life and Works of Kate Greenaway.
T3907: SPIER, JO. - The Marshall Plan and you.
T7961: SPIER, JO. - Tegen.... helpt Aspirin!!! De echte met het Bayer kruis.
R6895: SPIER, JO. - Thuis best.
T5051: SPIER, JO. - 1001 manieren om u te beveiligen.
T0911: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prenteboekje over de annexatie.
T3908: SPIER, JO (ILLS.). - Lof van den Bordeaux en de Bourgogne.
B1170: SPIERDIJK, JAN. - Andermans roem.
R1869: SPIERDIJK, JAN. - XVI sonnetten.
R5022: SPIERINGS, MEGGHELINA H.M. - Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400.
L5291: SPIERTZ, MATHIUE G. - Maastricht in het vierde kwart van de Achttiende Eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775 - 1801.
H7140: SPIES, MARIJKE. (ED.). - Historische letterkunde. Facetten van vakbeoefening.
B3122: SPIES, M. EN J. JANSEN (VERZAMELD). - Visie in veelvoud. Opstellen van prof. dr. E.K. Grootes over zeventiende-eeuwse letterkunde.
R4386: SPIES, A.T.V. - Laatste woorden van een gehangene. Gehangen te Chicago den 11 november 1887.
K4707: SPIGT, P. - Het ontstaan van de autobiografie in Nederland.
L1213: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli in Nijmegen.
W9807: [MULTATULI] SPIGT, P. - Keurig in de kontramine. Over Multatuli.
L1211: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, minister in spe.
L7744: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli, sarcast op een ongelegen moment.
K5334: [MULTATULI] SPIGT, P. - Multatuli 1820 - 1887.
T4657: SPIGT, P. - Notities van een lezer. Op de bonnefooi.
H6686: SPILLEBEEN, WILLY. - Jos de Haes.
L3718: SPILLEBEEN, WILLY. - Steen des aanstoots.
T1574: SPILLEBEEN, WILLY. - Ida Gerhardt.
R8224: SPILLMANN, J. - De jeugdige martelaar van Praag.
T0272: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T0271: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door J.C. Logemann.
T1652: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land. Hoofdstuk IX-XIV.
R4052: SPINOZA, BENEDICT VON. - Ethik. übesetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung Spinoza's versehen von J.H. v. Kirchmann.
T0273: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Vertaald door H. Gorter.
T0262: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Korte verhandeling van God, de Mensch en deszelvs Welstand. Oorspronkelijk in het Latijn geschreven en thans uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer.
L3798: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet. Uit het Latijn door W. Meijer.
T6252: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Ethica. Op meetkundige wijze uiteengezet en verdeeld in vijf hoofdstukken. Uit het Latijn door W. Meijer.
T1715: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - "Stelkonstige reeckening van den regenboog" and "Reeckening van kanssen". Two nearly unknown treatises.
T0256: SPINOZA, BENEDICTUS DE. - Godgeleerd-Staatkundig vertoog. Uit het Latijn door W. Meijer. Met inleiding van J.P.N. Land.
T1337: SPINOZA. - Brief van Spinoza aan Lodewijk Meijer, 26 juli 1663. Uitgegeven door A.K. Offenberg.
M5260: SPITZ, R.J. - Uit Hooft's Lyriek. Bloemlezing gekozen, ingeleid en van aanteekeningen voorzien door....
R4447: SPITZ, R.J. - Het Hooglied. Opnieuw, naar de versmaat van het oorspronkelijke, uit den grondtekst in het Nederlandsch overgebracht met inleiding en toelichtingen.
R4060: SPITZ, R.J. - Dagen van inkeer. Een keuze uit de liturgie van de jamien nora'iem (nieuwjaarsdagen en groote verzoendag) ingeleid, vertaald en toegelicht.
T0517: SPITZEN, O.A. - Nalezing op mijn Thomas a Kempis als schrijver der navolging van Christus gehandhaafd, benevens tien nog onbekende Cantica Spiritualia van Thomas a Kempis.
H1562: SPLENTER, ANDRE DE. - De onbewogen vlucht.
T6031: SPOEL, ARNOLD EN J. JONGBLOED-TALEN. - Vrouwe van Neerland. Lied voor middelstem met piano of orgelbegeleiding. Gedicht van J. Jongbloed-Talen en gecomponeerd door Arnold Spoel.
W5584: SPOOR, HENDRICKJE. - Een huwelijk.
H7009: SPOOR, HENDRICKJE. - Het leven bestaat niet. Roman.
W6277: SPOOR, RONALD. - Alexander Cohen. Uiterst links, journalistiek werk 1887 - 1896.
H1454: SPOOR, VICTOR. - Rood is de hemel.
R8048: SPOOR, ANDRE. - De Verheven boodschapper. Tekst van de rede die op 26 augustus 1983 werd uitgesproken bij het afscheid als hoofdredacteur van NRC Handelsblad.
H2414: SPORK, RENE. - Celine in Nederland.
B2924: SPORSCHIL, JOH. - Geschiedenis der Kruistogten. Uit het Hoogduitsch. Met platen. Nieuwe uitgave. Twee delen.
H9347: SPOTO, DONALD. - Blauwe Engel. Het leven van Marlene Dietrich.
R8241: SPREE, M. - Mottige Janus. Tooneelspel uit het Hollandsch Matrozenleven in 6 bedrijven.
T4331: SPREEKMEESTER, I. - Amsterdam. Zes pentekeningen - Six pen drawings - Seis dibujos a la pluma - Sechs Zeichnungen - Six dessins a la plume.
K2331: SPRENGER, KAI-MICHAEL. - Zug um Zug. Die Schreibmeister und ihre Kunst vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.
R7714: SPRENGER VAN EIJK, PETRUS G. - Eenvoudig onderwijs in de godsdienst-leer der Gereformeerde Kerk voor ongeoefenden.
H5720: SPREY, K. - Het rijk van Rome. Opkomst en groei / Verval en ondergang. Twee delen.
M9024: SPRINGER, F. - Teheran, een zwanezang.
L1490: SPRINGER, F. - De gladde paal van macht. Een politieke legende.
L1492: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
A0154: [MULTATULI] SPRINGER, F. /W.F. HERMANS/K. FENS E.A. - Er is niets poetischer dan de waarheid. Schrijvers over Multatuli.
B6104: SPRINGER, F. - Sterremeer. Een romance.
H9382: SPRINGER, F. / ANNE VAN DER MEIDEN. - Nooit vergeten. Gevolgd door het gedicht 'Stad', van Willem van Toorn. / Vrijheid luistert nauw.
T9552: SPRINGER, F. - Zaken overzee. [Verhalen].
T8633: SPRINGER, F. - Zaken overzee. Verhalen.
T6275: SPRINGER, F. - Bougainville. Een gedenkschrift.
T4501: SPRINGER, F. - Bandoeng-Bandung. Een novelle.
T1153: SPRONCK, GERDA I.M. - Steenslag. Aforismen.
R9224: [COHEN] SPRUIJT, G.C. - Schiphol Centrale Luchthaven.
B2995: SPRUIJT, C.B. & L.J.G. VAN OGTROP. - Afgedwongen antwoord aan Dr. C.B. Spruijt, op zijn open brief Antipapistische felheid of Protestantsche Plichtsbetrachting van Mr. L.J.G. van Ogtrop.
Y0073: SPRUIT, A. - Stakingsrecht in het kader van de arbeidsovereenkomst.
L8337: SPRUYT, C.B. - Rome en Dordt in 't Geweer. Antwoord aan de heeren Mr. L.J.G. van Ogtrop en Jhr. Mr. A.F. De Savornin Lohman.
T5202: SPRUYT, C.B. - De persoonlijke dienstplicht voor de Vierschaar der Oud-Hollandsche deftigheid.
B8144: SPRUYT, C.B. - De Liberale Partij en de Schoolquaestie.
R4942: SRORIM, MENDELW MOJCHER. - Manke Fisjke. Vertaling Willy Brill.
M9466: ST. AUBIN DE TERAN, LISA / CARLOLIJN VISSER. - Op doorreis & Verre reizen. Vertaling E. Beek & Aad Nuis.
L6052: STAAL, ABRAHAM JAN. - De methoden van psychologisch taalonderzoek. Speciaal die, betreffende de taal van de rijpende jeugd.
H2078: [MULTATULI] STAAL, FRITS E.V.A. - Het pak van Sjaalman. Hoderdzevenenveertig verhandelingen en opstellen.
T4557: STAAL, K.R. VAN. - Van Muzikant tot Reclameman.
R1737: STAAL, K.R. VAN. - Terug uit de Hel van Buchenwald.
T3839: STAAL, C. E.A. - Kerkelijke textiel. Verslag van de Textieldag op 18 april 1995, Rijksmuseum het Catherijneconvent te Utrecht.
T4336: STAAL, K.R. VAN - Terwijl vadertje Boelganin feest ..., lijden in de Russische kampen millioenen gevangenen.
T0963: STAARGAARD, W.F. - Fascisme en marxisme getoetst aan de staats-idee.
T4554: STAATSBOSCHBEHEER. - De storm van 30 sept. - 1 Oct. 1911 in het Haagsche bosch.
T9395: R.K. STAATSPARTIJ. - Verkiezings-propaganda 1933: Vlugschriftenreeks No.1. Vrijheid en verantwoordelijkheid. Stemt op Goseling! Lijst no. 25.
T9388: LIBERALE STAATSPARTIJ. - Goed volksonderwijs eischt verlaging van de leerlingenschaal.
R2765: STAFFORD, ROBERT A. - Scientist of empire. Sir Roderick Murchison, scientific exploration and Victorian imperialism.
R4861: STAHLIE, MARIA. - Zondagskinderen.
R2111: STAHLIE, MARIA. - Verleden hemel toekomst.
R2497: STAHLIE, MARIA. - Honderd deuren.
M3560: STAHLIE, MARIA. - In de geest van de monadini's.
B1924: STAHLIE, MARIA. - Sint-Juttemis.
B3472: STAHLIE, MARIA. - Het woeste gevecht.
T2189: STÄHLIN, JAKOB VON. - Originalanekdoten von Peter dem Grossen. Aus dem Munde angesehener Personen zu Moskou und Petersburg vernommen un der Vergessenheit entrissen.
B6752: STAIGER, EMIL. - Die Kunst der Interpretation.
T9893: STAINTON, LESLIE. - Lorca. A dream of life.
H4355: STAKENBURG, JOAN TH. - Verre Orfeus.
L7346: STAKENBURG, JOAN TH. - Queesten.
B4537: STALLAERT, K. (ED.). - Van den VII Vroeden van binnen Rome. Een dichtwerk der XIVde eeuw.
L1148: STALPART VAN DER WIELEN, JOANNES. - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door G. Kamphuis.
B5129: STALPART VAN DER WIELE, JOH. - Het leven en de uitgelezen dichten van Joh. Stalpert van de Wiele. Met inleiding en aanteekeningen van J. van Vloten.
B6258: STALPART VAN DER WIELE, JAN BAPTIST. - Gulde-Jaer Ons Heeren Iesv Christi. Op alle de zonnen-dagen des Iaers.
B4180: STALPART VAN DER WIELE, JOHANNES. - Johannes Stalpart van der Wiele. Bloemlezing met inleiding en aantekeningen van M.C.A. van der Heijden.
T4324: STALS, JEAN. - Le Wilhelmus. Hymne national des Pays-Bas. Traduction en vers français dans le rythme du texte original et commentaire historique, religieux et litteraire.
L8007: STAM, G. - Tweede zestal nieuwe zedelijke verhalen.
R2270: STAM, DINEKE. - De glorie van het ongeziene. Nationale Tentoonstelling van Vrouwenarbeid 1898: 100 jaar later.
L0623: STAMPERIUS, HANNEMIEKE. - Vrouwen en literatuur. Een inleiding.
T4295: STAMPERIUS, J. - Over Kinderlectuur.
R3486: STAMPFER, FR. - Godsdienst is privaatzaak. Uit het Duitsch vertaald door A. Verhoef.
L5628: STANDAERT, A. - De Zedenwet in Kunst & Letteren.
H0475: STAP, GERDY VAN DER. - Nestspel.
T7176: STAP, I. - Wat hebben de bladen na 14 mei geschreven?
M7042: STAPEL, F.W. / HANS MARTIN / H. HOOGENBERK. - Indie schrijft zijn eigen geschiedenis. Samengesteld door ....
B5136: STAR, MIEKE VAN DER. - Rik Cox. Letting memories speak through paper. Herinneringen door papier.
K0876: STARCKE, AUGUST. - De weg terug. Psychoanalyse en esthetiek.
T8939: STARING, A.C.W. - Jaromir. Inleiding en aantekeningen van W.A. Wijnands.
T2665: STARING, A. - Damiaan Hugo Staring. Een zeeman uit de achttiende eeuw 1736-1783.
L0613: STARING, A.C.W. - Keur uit de gedichten. Met een inleiding door C.S. Jolmers.
L0565: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
H0662: STARING, A.C.W. - Twee verhalen. Herdrukt naar de eerste uitgave van 1837 uit den bundel kleine verhalen.
L8340: STARING, A.C.W. - Keur uit Starings gedichten. Met inleiding en aanteekeningen door M.J. Koenen.
L8618: STARING. - Verhalen.
H5515: STARING, A.C.W. - Gedichten.
T4653: STARING, H. & S. MANTE. - Jong Nederland en de Militaire Luchtvaart.
T6785: STARING, A.C.W. - Gedichten. Ter tweede uitgave bijeengezameld en verbeterd. Vier stukken in twee banden.
T7497: STARING, W.C.H. - Oud nieuws over den Nederlandschen Landbouw II.
R5233: STARINK, JOHANNES. - Marcel Proust 1871-1922.
R5667: STARINK, JOHANNES. - Pieter Corneliszoon Hooft.
R8941: STARKIE, ENID. - Arthur Rimbaud. Vertaald door Nelleke van Maaren.
W3775: STARMANS, LEX. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
R9287: STARP, J.E. V.D. - Het Englandspiel. Demasque der Vau-mannen.
T1438: STARP, J.E. V.D. - Een dolkstoot in de rug van het Nederlandse volk.
L6817: STARRENBURG, CORNELIS J. - L'Ordonnance de la Phrase chez Villehardouin.
L1154: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter.
B2684: STARTER, JAN JANSZ. - Bloemlezing uit de liederen van Jan Jansz. Starter. Bijeengebracht en van inleidende levensschets en aanteekeningen voorzien door C.H.Ph. Meijer.
T1913: STARZ, EDWARD (INL.) EN JAN NIEUWENHUYS (ILLS.). - "Daàg". The Canadian Army in Holland.
H0474: STASSAERT, LUCIENNE. - Requiem.
T5274: CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK. - Prijzen en kosten van levensonderhoud. Januari 1940. Januari 1939. Januari 1935.
R8638: STATIUS, P.P. EN M.R. BRINKGREVE. - Statii Achilleis. Van Nederlandsche aanteekeningen voorzien door M.R. Brinkgreve. Deel I: Tekst. II: Verklaring.
R7603: STAVEREN, DAVID VAN. - Rood Weenen.
T0784: STAVERMAN, M. - Buitenkerkelijkheid in Friesland. Voorwoord G.H.L. Zeegers.
M7554: STAVINOHA, JAN. - Adams uniform.
W0323: STAVINOHA, JAN. - Het nut van een paradijs.
M7553: STAVINOHA, JAN. - Interval.
K1066: STAVINOHA, JAN. - In goede handen.
T4959: STAVORINUS, D. - Hoe bezuinig ik op mijn gasverbruik?
K4571: STEEGE, RENE TER. - Land van herkomst. Argentinie en Maxima. Met een bijdrage van Hans Vogel.
T7089: STEEGH, J.S. VAN DER. - In Oantinken. Neilitten Skriften (Forhalen, Sketsen, ensft.). By enoar sammele en fen in foarwird foarsjoen troch O. Stellingwerf.
K4941: STEEGSTRA, JOS. - Een schrijfster. Lidy van Eijsselsteijn 75 jaar.
M4809: STEEN, ERIC VAN DER. - Alfabetises ook wel genaamd margarinalia.
M0109: STEEN, ERIC VAN DER. - Controversen.
R7490: STEEN, PETER VAN. - Eens droomden wij.
T0105: STEEN, ERIC VAN DER. (= DICK ZIJLSTRA). - Gemengde berichten.
K4834: STEEN, ERIC VAN DER. - Loosdrecht. Roman.
K3288: STEEN, ERIC VAN DER. - Paaltjens Sr. (Somberder-Schoolmeester).
W6921: STEEN, ERIC VAN DER. - Zo ver mogelijk van Kerstmis af....
K4080: STEEN, JOS VAN DER. - Amerikaanse romanciers van heden.
H4147: STEEN, PETER VAN. - Drie dromen.
W3286: STEEN, ERIC VAN DER. - Cadans.
B1797: STEEN, PETER VAN. - Revue der dagen.
B3344: STEEN, PAUL VAN DER. - Van gelijke duisternis. Gedichten.
B7306: STEEN, PETER VAN. - Bijna niet uit te spreken...
R7568: STEEN, MARIA VAN DER. - Twistgesprekken van een huisvrouw met god.
R5039: STEEN, ERIC VAN DER. - Nederlandsche Liedjes.
W3383: STEEN, ERIC VAN DER/ MAX SCHUCHART. - Vice Versa. Sonnetten.
R6640: STEEN, PETER VAN. - Het valse paradijs.
H8210: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
B7032: STEENBEEK, ROSITA. - Ballets Russes. Een Venetiaanse roman.
H4008: STEENBEEK, ROSITA. - Schimmenrijk.
R4246: STEENHOFF, W. - Hercules Seghers.
T7613: STEENHOFF, P.H.J. - Het militairisme.
R6152: STEENHUIS, JAKOB FREDERIK. - Bijdrage tot de kennis van den diluvialen ondergrond van Drente en Friesland.
R1410: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs. 4. 1950-1955, met addenda.
R1409: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1778-1949). 3. Addenda op de jaren 1778-1939, vervolg voor de jaren 1940-1949.
R1408: STEENHUIS, J.F. - Lijst der proefschriften ter verkrijging van den doctoralen graad over onderwerpen van geologischen of mijnbouwkundigen aard, of met de geologie of den mijnbouw van het rijk in- en buiten Europa verband houdende, geschreven door Nederlanders aan binnen- of buitenlandsche inrichtingen voor hooger onderwijs ( 1781-1929).
T2707: STEENKAMP, P.A.J.M. - De gedachte der bedrijfsorganisatie, in protestants christelijke kring.
B8862: STEENMEIJER, MAARTEN. - Je sterft maar twee keer. Over literair denken en herinnering.
T8357: [BORGES] STEENMEIJER, MAARTEN (ED.). - Ontmoetingen met Borges. Met bijdragen van Kees Fens, Jacob Groot, Hans Sleutelaar, Jaap Goedegebuure, Cees nooteboom, Doeschka Meijsing, Willem Jan Otten, Kees Verheul, Barber van de Pol, Nicolaas Matsier, Stefan Hertmans.
L3233: STEER, VINCENT. - Printing design and layout. The manual for printers, typographers and all designers and users of printing and advertising.
R2320: STEFAN, JUDE. - Litanies de Scribe.
R3189: STEFFENS, GERRIT ANTONIUS. - Pieter Nieuwland en het evenwicht.
T9004: STEGEMAN, JAN. - Het deltaplan.
H6705: STEGEMAN, H./STUDIO VINCENT. - Letter voor letter.
T0612: STEGHERS, OKT. A. - Onze Vlaamsche Novellisten Rond 1830.
H7977: STEIJN, ALWIN VAN. - De Kneep. Over de verschijningsvorm van het boek.
L4699: STEIJN, ANNEKE VAN (ED.). - Scholco-bekroning 2000.
M0409: STEIN, ROLF A. - Die Kultur Tibets. Aus dem Französischen von Dr. Helga Uebach. Illustriert von Lobsang Tendsin.
B6542: STEIN, LEO. - Polenbloed. Operette in 3 bedrijven. Muziek van Oskar Nedbal. Vertaald door Beekaa.
L5976: STEIN, HENRICUS J.A.M. - Boileau en Hollande. Essai sur son influence aux XVIIe et XVIIIe siecles.
L2067: STEINBECK, JOHN. - Muizen en menschen. Vertaling Clara Eggink.
R1917: STEINBECK, JOHN. - De verdoolde bus. Vertaling E.D. Veltman.
T4217: STEINBECK, JOHN. - Van muizen en mensen.
B7983: STEINBERG, S.H. - Five hundred years of printing. With a foreword by Beatrice Warde.
T0765: STEINBERG, SAUL. - Steinberg.
L2755: STEINBUCH, G.F. - De Automobiel. Handboek voor autobestuurders, monteurs, reparateurs en technici. Deel II: Het chassis (zonder de motor), De Carrosserie.
K9008: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie novellen. Vertaling Peter Bergsma.
K3511: STEINER, GEORGE. - Anno Domini. Drie oorlogsvertellingen. Vertaling Peter Bergsma.
K4363: STEINER, GEORGE. - Verval van het woord. Vertaling Hans Plomp.
K1129: STEINER, RUDOLF. - De boekdrukkunst en haar betekenis voor de kultuur. Vertaling B. Muijres.
B8527: [HEGEL]. STEINHAUER, KURT EN GITTA HAUSEN. - Hegel Bibliography. Background Material on the International Reception of Hegel within the Context of the History of Philosophy. Hegel Bibliographie. Materialien zur Geschichte der internationalen Hegel-Rezeption und zur Philosophie-Geschichte.
L5373: STEINHAUSEN, HERRMANN. - Die Rolle des Bosen in der Weltgeschichte.
R2155: STEINLEN, TH.A. - Oeuvres choisis. 24 litho's.
R2241: STEINLEN, T.A. - Steinlen. Vier opstellen naar het Fransch van Anatole France, Lucien Puech, Madame George Renard en Camille de Sainte-Croix.
T7574: STEINMETZ, RUDOLF. - Englands Anteil an der Trennung der Niederlande 1830. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Belgischen Staates.
T0716: STEINZ, P.W.J. - Vagebondage.
B2364: STEKELENBURG, TEUN VAN. (ED.). - Kunst uit Tetterode.
T5453: STEKELENBURG, HERMAN. - De stem van de sport.
K5580: STEKENDRIES, MAURITS. - Nika Kazantzakis de universele Griek. (Een kritische prensentatie).
L9471: STEKETEE, HANS. - Landschap achter het oog.
T2127: STEKETEE, H. - De Ambtenaar in het Nieuwe Nederland.
T5156: STELLEMANS, A[UGUST]. - De werkman.
T7183: STELLINGSWERF, O. - Ho 't de nije domeny en malle Tys elkoarren bikearden.
H8104: STELLINGWERFF, J. - De Mr. H. Bos-Bibliotheek van de Vrije Universiteit.
B0785: STELLINGWERFF, J. - Mensen en boeken.
B4193: [KUYPER] STELLINGWERFF, J. / A. KUYPER / - Geboekt in eigen huis. Bevattende een opsomming van de werken van Abraham Kuyper zoals vermeld in de catalogus van de bibliotheek van de Vrije Universiteit, een essay van J. Stellingwerff benevens twee herdrukte redes van Abraham Kuyper.
R9177: STELLINGWERFF, J. - Werkelijkheid en grondmotief bij Vincent Willem van Gogh.
R5174: STELLWAG, H.W.F. - De waarde der klassieke vorming. Een cultuur-historische, paedagogisch-psychologische en didaktische inleiding.
L8045: STELLWAGEN, A.W. - Prof. R. Fruin.
L7252: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B1270: STEMPEL, BERTHA MARIANNE VAN DER. - De vrouw in onze Britsche romans.
B2464: STEMPEL. - Schwarze Kunst & weisse Kunst. Stempel-Schriften auf Classen-Papieren.
T0837: STEMPELS, A. - Kijk in een jarige krant. NRC 125 jaar.
C1624: STEMPELS, KEES. - Rook in het hoofd en andere verhalen.
T9469: STEMPELS, B. GERARDUS. - Oranje. Historisch tooneelspel in vijf bedrijven of acht tafereelen.
B0894: STEMPELS, A. / A. V.D. VET / B. STEINMETZ / H. SCHAAFSMA. - Van bezigheid tot beroep. Praktijk van de dagbladjournalistiek. Redactionele organisatie van een dagblad. De vakopleiding van de journalist.
H7957: STEMPLINGER, EDUARD. - De boekhandel in de Oudheid.
B9221: STENDHAL. - De Chartreuse van Parma. Vertaald en ingeleid door Elisabeth de Roos.
Y0284: STENDHAL, BALZAC, E.A. - Verhalen uit de Franse Romantiek. Vertaling IJean A. Schalekamp.
M8065: STENDHAL. - Souvenirs d'egotisme.
T4440: STENDHAL. - Liefdesverhalen. Vertaald door Tatjana Daan.
B2680: STENEKER, H. - Uit eigen bron. Gedichten.
B8400: STENEKER, F. - Vinetum. Alfabetisch handboek voor wijn, gedistilleerd en andere dranken.
R6420: STENGERS, JEAN. - De Koningen der Belgen. Macht en Invloed van 1831 tot nu. Vertaling Luk Verlonje.
R7297: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
T5228: STENHUIS, R. - De Jonge Arbeiders en de Arbeidersbeweging van deze Tijd.
T5924: STENHUIS, R. - Wapent U voor den Strijd voor de 48-urenweek.
R6868: STENHUIS, R. - De concentratie in de industrie en de arbeiders.
R6869: STENHUIS, R. - Vooruit naar nieuwen strijd.
T2539: [COHEN] STENHUIS, R. - Opstellen over vakbeweging.
L9335: STEPHAN, B. - Een dreigend gevaar. Over de verduitsching van Nederland's handel, nijverheid en techniek.
L0348: STEPPENBACH, LEO. - De zonde. Landelijk zedenspel in een bedrijf.
M7182: STER, JAC. VAN DER. - De Alderminste onder de Rijmers.
K6696: STERCK, J.F.M. - Cultuur-historische studien van Rederijkerskamer tot Muiderkring.
A0742: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen, met portretten, afbeeldingen en facsimile's
L4060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Vondelbrieven uit de XVIIe eeuw aan en over den dichter. Verzameld en toegelicht door....
T1985: STERCK, MARITA DE. - Schrijver gezocht. Jeugdboekengids. Encyclopedie van de jeugdliteratuur.
L9152: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Oud en nieuw over Joost van den Vondel. Verspreide opstellen met portretten, afbeeldingen en facsimile's
T9778: STERCK-PROOT, J.M. - Historisch gedenkschrift bij het twaalf-en-half jarig bestaan der St. Antoniuskerk. Aerdenhout-Bentveld, 22 Juni 1935.
B6384: STERCK, JAN F.M. - Reyer Anslo te Rome. Naar nieuwe bronnen medegedeeld.
R5528: STERCK, J.F.M. - De Mirakelkist en de traditie. Een bijdrage tot de geschiedenis van het kerkelijk Oud-Amsterdam.
R1060: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring. Met prenten en facsimile's.
R2472: [VONDEL] STERCK, J.F.M. - Het leven van Joost van den Vondel.
L6439: STERK-POOT, J.M. - De historische schoonheid van Haarlem.
M5167: STERKENBURG, P.G.J. - Johan Henrik van Dale en zijn opvolgers.
K3609: STERKENBURG, P.G.J. VAN (ED.). - Lexicologie. Een bundel opstellen voor F. de Tollenaere ter gelegenheid van zijn 65e verjaardag door vrienden en vakgenoten.
T0463: STERKENS, REMI. - Georges Eekhoud als Kempisch Schrijver.
T1104: STERKMAN, P. - De plaats van J.H. Lambert in de ontwikkeling van het idealisme vóór Kant.
K1248: STERNE, HARALD E. - A Catalogue of Nineteenth Century Printing Presses.
T4216: STERNE, LAURENCE. - Een sentimentele reis door Frankrijk en Italie.
T3721: STERNE, LAURENCE. - Sentimenteele reis, door Frankryk en Italie. Gedaan door Mr.Yorick. Vertaald door Jacob Geel.
H9165: STERNEBERG, FERD. - Charlotte Kohler. Klank en weerklank.
R5382: STERNER, GABRIELLE (ED.). - Nieuwe Kunst Art Nouveau Jugendstil Modern Style.
T6385: STERNHEIM, ANDRIES. - De Sociaal-Democratie en Sovjet-Rusland.
R3536: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
R4653: STERNHEIM, ANDR. - Het socialisme in zijn nieuwste schakeeringen.
B4998: STERRE, A.P. VAN DER. - Iets over het seksueel afwijkend gedrag.
T2531: STERRE, DAVID VAN DER. - Zeer aenmerkelijke reysen gedaan door Jan Erasmus Reyning. Bewerkt door L.C. Vrijman.
K9500: STERRINGA, TJ. - Schets van de voornaamste taalverschijnselen.
W9490: STERRY, PAUL. - Fungi. Country Guides of Britain and Northern Europe. Introduced by Tony Soper.
R9797: STEUR, A.G. VAN DER (BEWERKT). - Arm in Haarlem. Herinneringen van de Haarlemse armenopziener C. Nel uit het begin van de twintigste eeuw.
R9435: STEUR, A.G. VAN DER. - Werken en studeeren, het eenige doel van mijn leven. De boekhistoricus, musicoloog, bibliothecaris en archivaris Jan Willem Enschedé [1865-1926].
T6123: STEVENS, J. - Onze Prinsesjes Thuis. Het Prinselijk Gezin weer in ons midden!Augustus 1945.
W5894: STEVENS, TIMON. - Kalligrafie van A tot Z. Een leidraad voor het schrijven en tekenen van letters en teksten.
B5678: STEVENS, HERMAN. - Gouden bergen.
B9094: STEVENSON, R.L. - De wondelijke geschiedenis van dr. Jekyll en mr Hyde. Vertaald en voorwoord Tom Heuvelmans.
B9066: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - Schateiland. Vertaling Theun de Vries.
B9065: STEVENSON, R.L.B. - De verkeerde kist. Vertaling G. van Uildriks. Voorwoord L.S.
K7875: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - De ontvoering van David Balfour. Bevattende zijn avonturen en wederwaardigheden anno 1751. Vertaling Bert Voeten.
R8967: STEVENSON, ROBERT LOUIS. - A Lodging for the Night. A story of Francis Villon. Including a Foreword by James S. Johnson.
R9851: STEVENSON, R.L. - De verkeerde kist. Vertaald door G. van Uildriks.
T5506: STEVERS, TH. A. - Schets van een hervorming van ons belastingstelsel. Een economische benadering.
K8084: STEVIN, SIMON. - Het Burgherlick Leven. Herdruk naar de eerste uitgaaf van 1590.
B6126: STEWART, M. DOROTHY. - Bluff your way in Publishing.
R9018: STEYEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9825: STEYN, COR. - The Amsterdam Polka.
R7669: STEYNEN, J. - Verbijsterden. Schetsen.
R9502: STEYNEN, JOB. - Sentimenteele geschiedenissen.
R9504: STEYNEN, JOB. - Vroolijke verhalen.
L4901: STEYNEN, PETRUS A.W. - Stylistische opmerkingen aangaande het gebruik der deminutiva in het Latijn.
R8940: STEYNEN, J. - Van het menschenspel. Schetsen en impressies.
T5381: JONGE KUNST. J. STEYNEN E.A. - Jonge Kunst. Proza en poëzie van Moderne Auteurs.
L7123: STEYNIS, G.C. - Bijzonder onderwijs, het ideaal?
L5893: STHOLL, JEAN-PIERRE. - Dessins Erotiques. Preface de Jacques Chambon.
H0176: STIEBNER, ERHARDT D. - Bruckmann's Handbuch der Drucktechnik.
MK0066: STIEBNER, ERHARDT D. / WALTER LEONHARD. - Bruckmann's Handbuch der Schrift.
K0316: STIEBNER, ERHARDT D. / HELMUT HUBER. - Alphabete. Ein Schriftatlas von A bis Z. / Alphabets. A Type Specimen Atlas from A to Z.
T7907: STIEKLOFF, GEORG. - Marx und Anarchisten.
T7505: STIELER, JOH. F. - Amsterdam's eer en opkomen door de hervorming. Ter gedachtenis van het 300-jarig eeuwfeest der hervorming van Amsterdam, 1578-26 mei-1878.
H6834: STIEMENS-HOPMAN, M.M. - Meisje. Een boek voor moeders. Met een voorrede van Ida Heyermans. Geillustreerd door B. Midderigh-Bokhorst.
H3375: STIFTER, ADALBERT. - Brigitta. Vertaling Johan de Molenaar.
T1039: STIGTER, PIETER JACOB. - Enkele teratologische beschouwingen naar aanleiding van Diplopagi, geboren in obstetrische kliniek te Leiden.
K2361: STIJEVOORTS, JAN VAN. - Refereinenbundel Anno MDXXIV. Twee delen.
H5600: STIJL, SIMON. - De Torenbouw van het vlek Brikkekiks in het landschap Batrachia. Uitgegeven naar het handschrift.
T2364: STIJNS, REIMOND. - De Zwaluw.
R7343: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2832: STIJNS, REIMOND. - Ruwe liefde.
T2246: STIJNS, REIMOND. - Arme menschen.
T2121: STIJNS, REIMOND. - Dikke Miel. Met Penteekeningen van Herman Teirlinck en Stan van Offel.
T6265: STILGEBAUER, EDWARD. - De waardin van de herberg bij de brug. Naar het Duitsch.
T2930: STILGEBAUER, EDWARD. - De Bonte Vlinder. Vertaald door I.P. Wesselink-van Rossum.
B6662: SCHOONHOVEN & STILLER (RED.). - De nieuwe sleur. April 1983.
B4445: STILMA, L.C. - De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. Ontstaan en voortbestaan van het protestants-christelijk lager onderwijs in Nederland.
B2059: STIP, KEES. - Van Aap tot Zevenslaper. Het alfabed opgeschud door Trijntje Fop.
K7095: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
K7119: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is. Bedacht door Kees Stip en geknipt door Tom van Weerden.
M3793: STIP, KEES. - Ezelsoor.
B7295: STIP, KEES. - Ballade van de honderd vrijers. Met illustraties van C.J. Kelfkens.
B7704: STIP, C. - De Peperbek en andere beesten. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.
T4688: STIP, KEES / TRIJNTJE FOP. - Nu stoppen de muizen op tijd.
T8880: STIP, C. - Dieuwertje Diekema. Een lied in dertig verzen waar geen woord spaansch bij is.
T8698: STIP, KEES. - Mensen wat 'n beesten. Met illustraties van de auteur.
T5333: STIPRIAAN, RENÉ VAN. - De jacht op het meesterwerk. Ooggetuigen van twintig eeuwen kunstgeschiedenis.
H5528: STIRTON, PAUL. - Renaissance Painting.
R1104: STOCKMANS, PIET. - Piet Stockmans.
K8850: STOCKUM, TH. C. VAN. - 'Der Ackermann aus Bohmen' Herfsttij der middeleeuwen of Humanistische lente?
L0332: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
L1228: STOCKUM, TH. C. VAN. (ED). - Verzamelde opstellen. Geschreven door Oud-leerlingen van Professor Dr. J.H. Scholte.
L7186: STOCKUM, TH.C. VAN. - Valetin Wiegel, Doper en Paracelsist.
B6727: STOCKUM, TH. C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland.
T7707: STOCKUM, TH.C. VAN (RED.). - Het Duitsche Boek. Tijdschrift voor de vrienden van het Duitsche Boek in Nederland. 1e jaargang januari 1930. No. 1.
T7622: STOCKUM, TH.C. VAN. - Friedrich von Spee en de heksenprocessen.
T1376: [SPINOZA] STOCKUM, THEODORUS CORNELIS VAN. - Spinoza - Jacobi - Lessing. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur und Philosophie im 18. Jahrhundert.
L5025: STOELINGA, THEODORUS G.D. - Convexe puntverzamelingen.
T4249: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Maart 1943, eerste serie nr 9-10. poëzie.
R2533: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Juli 1949, derde serie nr. 1.
R2532: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Februari 1950, derde serie nr. 3.
R2531: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Dubbelnummer: Jubileumnummer September 1950, derde serie IV en V.
R7882: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. Juli 1942, nr 6. Jan Greshoff over Arthur van Schendel.
K3477: STOEP, D. VAN DER (ED.). - Het lam voor de glazen. Opstellen over een eeuw boekbedrijf 1877-1977.
W6339: STOEP, D. VAN DER. - De familie Argeloos.
M9697: STOEP, D. VAN DER. - Over het boek en zo.
R2925: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. December 1941, eerste serie nr. 5.
R2926: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1942, eerste serie nr. 7.
R2923: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. April 1941, eerste serie nr. 3.
R2924: DE STOEP. - De Stoep Nederlands Periodiek. Augustus 1941, eerste serie nr. 4.
R3903: DE STOEP. - De Stoep: Nederlands Periodiek. October 1942, eerste serie nr 8. Adriaan van der Veen: Idylle in New York en andere verhalen.
T8808: STOEP, D. VAN DER. - Dit kind.
T8819: STOEP, D. VAN DER. - Dit is 't vertelsel van het kind.
W6169: STOETT, F.A. - Nederlandsche Spreekwoorden, spreekwijzen, uitdrukkingen en gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard.
B8472: STOFFEL, J. - De Oplossing der Sociale Kwestie door opheffing van het privaat grondbezit.
B8473: STOFFEL, J. (RED.). - De grond aan allen. Propaganda Tijdschrift voor Gemeenschappelijk grondbezit.
L7536: STOFFERS, A.L. - The vegetation of the Netherlands Antilles.
B8848: STOK, J.A. VAN DER. - Een zeldzaam Nederlander. Levensbeschrijving van Zijne Excellentie Menno David Graaf van Limburg Stirum.
T1617: STOKE, MELIS. [=HERMAN SALOMOSON]. - Liedjes van de rails.
B7088: STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R5128: [WILDE] STOKES, JOHN. - Oscar Wilde.
R1261: STOKES, HUGH. - Benozzo Gozzoli.
B9290: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
K7041: STOKVIS, BENNO. - Het paard in de literatuur.
L4326: STOKVIS, BERTHOLD. - Het verzien in de zwangerschap. Medisch en Psychologisch beschouwd. Een experimenteel-psychologisch onderzoek betreffende de mogelijk van beinvloeding der menschelijke vrucht door geestelijke factoren.
R7695: STOKVIS, J. - Lofzangen der kerk ter eere van Jesus, Maria en Joseph in Hollandsche versmaat overgebragt.
B8870: STOKVIS, BENNO J. - Lodewijk van Deyssel. Een samenvattende studie.
T3301: STOKVIS, Z. - Het bolsjewistische Rusland.
R0508: STOKVIS, BENNO. - rechts en slecht. Radiobeschouwingen.
R9379: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
T5275: Z. STOKVIS. - Het fascisme en de school.
R9378: STOKVIS, Z. - Inleiding tot de Russische literatuurgeschiedenis.
T9804: STOLK, SWIP. EN WILLEM ELLENBROEK (TEKST). - Swip Stolk. Is getekend - zwart op wit. 50 jaar visuele statements.
M4810: STOLK, P.J. - Het ontslag.
R6880: STOLK, L. - Geschiedenis van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (R.K. Ziekenverpleging).
T0862: STOLP, ANNIE. - De Eerste Couranten in Holland. Bijdrage tot de geschiedenis der geschreven nieuwstijdingen.
T3829: UITGEVERIJ A.A.M. STOLS. - Nieuwe uitgaven 1948.
B9218: STOLS, A.A.M. - Erasme: Annuaire, Franco-Neerlandais. Arts, Lettres, Philosophie, Sciences. 1 ere annee 1946.
H5950: STOLS, A.A.M. - Firmin Didot en de letter 'Bembo'.
L5181: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos. Een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
T1963: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
R9210: STOLS, A.A.M. - Het schoone boek. De toegepaste kunsten in Nederland.
L6071: STOLTE, L.A.M. - Over het specialisme van de vrouwenarts.
M6678: STOLWIJK, F.F.M. - De collectieve arbeidsovereenkomst voor de typografie.
R8786: STOLZ, ALBAN. - De verboden boom voor katholieken en protestanten. Uit het Duitsch vertaald door G. Dennig.
B4407: STOLZENBURG, R. - Het sociaal wetenschappelijk onderzoek bij het uitbreidings- en structuurplan. Een sociografische opgave.
M9190: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Biografische roman.
R7914: STONE, IRVING. - Het leven van Vincent van Gogh. Roman. Met 17 illustraties.
T5197: STONEHENGE. - De rijkunst, bevattende niet alleen het eigenlijke paardrijden en het mennen van het voorspan, maar ook eene opgave en beschrijving van de nieuwste en meest gezochte rijtuigen.
T5415: STOOP, ANDRE. (SAMENG.). - Catalogus: Reynaert de Vos in het boek en de beeldende kunst.
T1705: STOOP, PAUL. - De geheime rapporten van H.J. Noordewier Berlijn 1933-1935.
B9720: STOPPARD, TOM. - Every good boy deserves favour. A play for actors and orchestra and Professional foul. A play for television.
B9718: STOPPARD, TOM. - On the razzle.
R1682: STOPPARD, TOM. - If you're glad i'll be frank. A play for radio.
R5294: STOPPELAAR, J.H. DE - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623, en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
Y0076: STORM, A. E.A. - Het Vrij-Socialistisch Program in onderlinge bespreking aan de orde gesteld op de Bevrijdings Zomerschool 1935 van 3 tot 10 Augustus te Loosdrecht, naar aanleiding van de referaten van A. Storm: Sociale grondslagen. Jo de Haas: Psychologische grondslagen. Han Kuysten: De Crisis van het kapitalisme en de crisis van het socialisme. Max van Praag: De zelforganisatie van de revolutie. Piet Dekker: Practische problemen de boeren de maatschappij.
B1471: STORM, ARIE. - Gevoel.
W8514: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - Europese boekbanden anno 1995. Reliures européennes en l'an 1995. European bookbindings in the year 1995.
H9043: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - 75 jaar boekbindkunst in Nederland.
B0686: STORM VAN LEEUWEN, JAN. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum.
T2934: STORM, THEODOOR. - De Zonen van den Senator.
B3341: STORM, ARIE. - De ongeborene.
R5364: STORME, MAX. - Koning Oriant. Heldenspel in drie bedrijven.
B0233: STOTT, REBECCA. - Nachtwake. Vertaling Hugo Kuipers.
H9789: STOURZH, HELENE. - Die Anorgasmie der Frau.
B7661: STOUT, GERARD. - Eroetiek. Roet Drents Letterkundig Tiedschrift, 14e jaorgang Winter 1992/1993.
B2818: STOUTE, RENATE. - Waarom ik geen bloemenmeisje werd.
B0135: STOUTEN, J. - Verlichting in de letteren.
B0428: STRAATEN, PETER VAN. - Grote jongens huilen niet.
T9380: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
H4651: STRAATEN, PETER VAN. - Dames en heren. Verhalen.
K7736: STRAATEN, PETER VAN. - Het dagelijks leven.
K1566: STRAATEN, PETER VAN. - Het literaire leed.
L8846: STRAATEN, PETER VAN. - Vrouwen & Mannen.
L8847: STRAATEN, PETER VAN. - Reizen & trekken.
L8848: STRAATEN, PETER VAN. - Huwelijk & relatie.
L8849: STRAATEN, PETER VAN. - Trouw & ontrouw.
B1103: STRAATEN, PETER VAN. - Agnes. Scenes uit een slordig leven.
B3090: STRAATEN, A. VAN DER. - Beestachtig.
B4941: STRAATEN, PETER VAN. - Boekenweektest 2002. Peter van Straaten tekent de Liefde.
B5514: STRAATEN, PETER VAN. - Waarom ligt mijn boek niet naast de kassa?
B6279: STRAATEN, PETER VAN. - Zaken & werk.
R3188: STRAATEN, PETER VAN. - Roken Neuken Drinken.
R0886: STRAATEN, HARMEN VAN. - Luchtacrobaten.
T6777: STRAATSMA, FEMKE. - Typically Typographic. The effects of typographic layout on the processing of print advertisements.
B0929: STRACHE, D.A. (INL.). - Jan van Ruusbroec leven / werken.
H9324: STRACKE, D.A. / J. VAN MIERLO / L. REYPENS. - Ruusbroec de wonderbare. Zijn leven, zijn kunst, zijn leer.
K0323: STRACKE, E.P.D.A. - Dietsche Heiligen. Met vier en twintig houtjes van Luc. De Jaegher.
R3641: STRACKE, A. - Over Sinte-Lutgart.
R6017: STRAETER, CARL. - Gewijzigd ontwerp. Wet op Arbeid en Rusttijden. Eenige Beschouwingen.
MK0012: STRANGE, EDWARD F. - Alphabets. A manual of lettering for the use of students, with historical and practical descriptions. With 200 Illustrations.
K3336: STRATEN, HANS VAN / RENE GIJSEN / HEERE HEERESMA. E.A - Hugo Raes.
K1203: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
K2595: STRATEN, HANS VAN. - Opmars der plagiatoren. Handleiding voor de praktijk.
L1701: STRATEN, HANS VAN. - Zie aldaar.
L9567: STRATEN, HANS VAN. (ED.). - De schrijflui. Hun zeden en gewoonten. Momentopnamen uit dagboeken, brieven, memoires en interviews verzameld.
L9695: STRATEN, HANS VAN. - Teruggevonden gesprekken met Willem Fredrik Hermans.
W6022: STRATEN, HANS VAN. - Razernij der liefde. Ontuchtige poëzie in de Nederlanden van Middeleeuwen tot Franse tijd. Bijeengebracht, ingeleid en toegelicht door...
B8615: [MULTATULI] STRATEN, HANS VAN. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
L7142: STRATEN, HANS VAN. - Plagiatoren trekken voorbij. Eerste supplement bij 'Opmars der plagiatoren'.
T4514: STRATEN, HENRI VAN - LEBEER, L. - Het grafisch werk van Henri Van Straten bevattend houtsneden, suites, blokboeken, boekillustraties en lithografieen.
R8001: STRATENUS, LOUISE. - Beschermengelen. Geschiedkundig verhaal.
T3845: STRATENUS, SYTSKE. E.A. - "Restaureert de restaurator nog?". Verslag van de Textieldag op 29 maart 1990, Kasteel Amerongen, Amerongen.
T5158: STRATENUS, LOUISE. - Ada. Oorspronkelijke novelle.
K4506: STRATING, J.J. (ED.). - Uit de Hooglanden. Zes Schotse fantastische vertellingen. Inleiding Max van Rooy. Illustraties Thomas Bewick.
R4889: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Drama in einem Aufzuge. Nach Oskar Wilde's gleichnamiger Dichtung in Deutscher Ubersetzung von Hedwig Lachmann.
R4881: STRAUSS, RICHARD. - Salome / Elektra.
R4995: STRAUSS, RICHARD. - Salome in Full Score.
T2408: STRAUSS, RICHARD. - 1. Ein Heldenleben, 2. Zwei Gesänge, 3. Symphonia domestica. Dirigent Richard Strauss. Woensdag 29 November 1911. Vierde concert.
T2407: STRAUSS, RICHARD. - 1. Orkestwerken, 2. Feuersnot. Ein Singgedicht in einem Akt von Ernst von Wolzogen. Musik von Richard Strauss. Woensdag 22 November 1911.
H1709: STRAUSS, BOTHO. - Marlene's zuster. Twee verhalen. Vertaling T. Duquessnoy.
R4937: [WILDE] STRAUSS, RICHARD. - Salome. Muziekdrama in één bedrijf. Libretto van Oscar Wilde. Duitse vertaling van Hedwig Lachmann. Vert. Bert Decorte.
R3021: STRAUSS, RICHARD EN OSCAR WILDE. - Salome. Musikdrama in einem Aufzug. Libretto Richard Strauss naar het toneelstuk van Oscar Wilde in de Duitse vertaling van Hedwig Lachmann.
B2515: STREEKSTRA, N.F. EN P.E.L. VERKUYL. (ED.). - Huygens in Noorder Licht. Lezingen van het Groningse Huygens-symposium.
K6361: STREEPJES, IGOR [=PETER VERSTEGEN]. - Alpenland. Menig vers tegen de wintersport.
T6363: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt. Gedichten.
K6360: STREEPJES, IGOR. - Weer een gezicht dat met de billen vloekt.
R4931: STREET, G.S. - The Ghosts of Piccadilly.
K3607: STRENGHOLT, L. - De dichters van Bauw-Heers Wel-leven: Pieter Janssoon Schaghen. Een oud literair-historisch vraagstuk opgelost.
B1723: STRENGHOLT, L. - Bloemen in Gethsemane. Verzamelde studies over de dichter Revius.
B8448: STRENGHOLT, L. - Dromen is denken. Constantijn Huygens over dromen en denken en dichten.
R7541: STRENGHOLT, L. - Huygens-studies. Bijdragen tot het onderzoek van de poëzie van Constantijn Huygens.
K4995: STRESAU, HERMANN. - Ernest Hemingway. Vertaling P. Kapteyn.
H3441: STRESOW, GUSTAV. - Auf der Suche nach der Buchgestalt. Zehn Jahre typographischer Arbeit im Prestel-Verlag.
L3501: STRESOW, GUSTAV. - Bucherreise zu Bodoni.
B3440: STRESOW, GUSTAV. - Eugen Sporer, Holzschneider und Buchermacher.
R9232: STRETTON, HESBA. [=SARAH SMITH]. - Michael Lorio, of De kerstnacht van den ketter. Een verhaal.
H5646: STREURMAN, G.H. - Schiller en het idealisme. Een essay.
R7904: STREUVELS, STIJN. - Het uitzicht der dingen.
R7905: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
R8840: STREUVELS, STIJN, ALBERT WESTERLINCK E.A. - Een eeuw Stijn Streuvels.
T6336: STREUVELS, STIJN. - Tieghem. Het Vlaamsche lustoord.
K6755: STREUVELS, STIJN. - Heule.
R7886: STREUVELS, STIJN. - Uit lust-met-de-penne.... Niet gebundelde opstellen, open brieven, boekbesprekingen, huldegroeten, enz. Verzameld en ingeleid door Luc Schepens.
T4665: STREUVELS, STIJN. - Alma met de vlassen haren.
K4697: STREUVELS, STIJN. - De blijde dag.
L1198: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
L0240: STREUVELS, STIJN. - De vreemde verteller. Kerstverhaal.
K7521: STREUVELS, STIJN. - Dodendans.
K5087: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind. Inleiding en aantekeningen door P. Meersseman.
K4745: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K8169: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
P1865: STREUVELS, STIJN. - In levenden lijve.
K0146: STREUVELS, STIJN. - Langs de wegen. Onverkorte roman.
K9181: STREUVELS, STIJN. - Op de Vlaamsche binnenwateren.
K4696: STREUVELS, STIJN. - Prutske.
L2133: STREUVELS, STIJN. - Stijn Streuvels. De ogen en het raam. Samengesteld en uitgeleid door Piet Thomas & ingeleid door Walter van den Broeck.
K6893: STREUVELS, STIJN. - Werken, 2 delen.
K5352: STREUVELS, STIJN. - Werkmenschen.
K2225: STREUVELS, STIJN. - Album Stijn Streuvels.
K4683: STREUVELS, STIJN. - Lenteleven.
L8901: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. October 1914. Uit het dagboek.
B0252: STREUVELS, STIJN. - Het glorierijke licht.
B6014: STREUVELS, STIJN. - Herinneringen uit het verleden.
R9550: STREUVELS, STIJN. - 1. Het Duivelstuig. 2. Jeugd.
T6702: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. September 1914. Uit het dagboek.
T1787: STREUVELS, STIJN. - Sous le Ciel de Flandre. Traduit du Flamand par Pierre Maes. Illustrations de Henri Cassiers.
R9481: STREUVELS, STIJN. - De Vlaschaard.
R1564: STREUVELS, STIJN. - Ingoyghem 1904-1914.
T1421: STREUVELS, STIJN. - De oude Wiking. Met houtsneden van Jozef Cantré.
T3310: STREUVELS, STIJN. - Reinaert de vos. Uit het middelnederlandsch herschreven door Stein Streuvels. Fragment.
T6701: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. December 1914. Uit het dagboek.
T1401: [TOLSTOI] STREUVELS, STIJN. - Vertellingen van Tolstoï bewerkt door Stijn Streuvels.
T1955: STREUVELS, STIJN. - De Landsche Woning in Vlaanderen.
T3944: STREUVELS, STIJN. - De oogst.
R8737: STREUVELS, STIJN. - Vertelsels van 't jaar nul ten tijde dat de uilen praken.
R7064: STREUVELS, STIJN. - Het kerstekind.
T9150: STREUVELS, STIJN. - Najaar. Eerste deel.
T1387: STREUVELS, STIJN. - De Vlaschaard.
T2292: STREUVELS, STIJN. - Contes a Poucette. Traduits du Flamand par Camille Melloy.
T6700: STREUVELS, STIJN. - In oorlogstijd. November 1914. Uit het dagboek.
T1020: STREUVELS, STIJN. - De boomen.
R8141: STREUVELS, STIJN. - Over Vrouwe Courtmans.
Y0079: [COHEN]. DE STRIJD. - De Strijd. Weekblad van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen.
T7342: STRIJD, KR. - Geen Doodstraf! Waarom niet? Wat dan?
T0807: STRIJD, K. - Wat moet er met de N.S.B.-ers gebeuren?
T0929: STRIJPENS, H. - Aalst. Artsen, het hospitaal, de gemeenschap en het medicaliseriningsproces in Belgie 1242-1940.
B9101: STRINDBERG, AUGUST. - De biecht van een dwaas. (Het verweer van een waanzinnige). Naar de authentieke uitgaaf bewerkt door J. Elias Berger. Met eene inleiding van den schrijver.
T9316: STRINDBERG, AUGUST. - Een Droomspel. Naar het Zweedsch "Ett drömspel" door Willem Royaards.
K4136: STRINDBERG, AUGUST. - De indringer. Vertaald door J. Mulder.
M9525: STRINDBERG, AUGUST. - Huwelijksverhalen. Vertaald en van een nawoord voorzien door R.E. Tornqvist.
L8813: STRINDBERG, AUGUST. - Tijd van gisting. De ontwikkeling van een ziel (1868-1872). Vertaling M.E. Tornqvist-Verschuur.
K4101: STRINDBERG, AUGUST. - Uit het occulte dagboek. Vertaling M. Tornqvist-Verschuur.
B9107: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon der dienstmaagd. Vertaald door J.C. de Cock met eene inleiding van Frans Coenen.
B9948: STRINDBERG, AUGUST. - A Witch (En Haxa). Translated by Mary Sandbach.
B1643: STRINDBERG, AUGUST. - De zoon van een dienstbode. De ontwikkeling van een ziel (1849-1867). Vertaald door Rita Tornquist-Verschuur.
M4697: STRINDBERG, AUGUST. - Aan open zee. Vertaling Karst Woudstra.
L3865: STRINDBERG, AUGUST. - De rode kamer. Vertaald door R. Tweehuysen met een nawoord van E. Tornqvist.
K1761: STRITTMATTER, EVA. - Morgens, Abends. Gedichte.
T5401: STROETHOFF JR., F.A. - Ik zat achter de tralies.
L0172: STROEVE, LANS. - Dialoogbox macro.
L7762: STROMAN, B. - De gevloekte verlosser. Ene romantische vertelling.
L8283: STROMAN, B. - Het Centraalstation. Met teekeningen van Dick Elffers.
T0916: STROMAN, B. - Obbe Philipsz oudste der doopers.
L1081: STROMAN, B. - De Nederlandse toneelschrijfkunst. Poging tot verklaring van een gemis.
R1745: STROMAN, B. - Overzicht en indrukken. De Nederlandse roman in de periode 1940-1950.
T4620: STRUBBE, EG. I. E.A. - Huldebetoon ter eere van Karel de Flou. Werkend lid van de Koninklijke Vlaamsche Academie, voorzitter van de Vlaamsche Toponomische Vereeniging, doctor honoris causa in de wijsbegeerte en letteren van de Katholieke Hoogeschool te Leuven. Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaring, gehouden te Brugge den 4 november 1928.
W1022: STRUCK, KARIN. - Liefde. Vertaling T. Duquesnoy.
M7820: STRUCK, KARIN. - Scheiding. Vertaling T. Ausma.
R9853: STRUG, A. [= TADEUSZ GALECKI]. - De geschiedenis eener bom. Uit het Poolsch vertaald door Cecile de Jong van Beek en Donk.
K5885: STRUIK, A.S.A. EN TANJA DE BOER. - Machinaal en mooi. Industriele boekbanden uit de collectie Struik.
R6987: STRUIK, L.A. - Van Willem I tot Paars. Een schets van de gang van het katholiek onderwijs in de negentiende en twintigste eeuw: van vrij en rooms-katholiek naar gekooid en levensbeschouwelijk onderwijs.
T6673: STRUIK, J. - De Overwinning der Bolsjewiki. Naar de Zwitsersche jeugdbrochure Kampf und Sieg der Bolschewiki.
Y0215: JAANTJE STRUIK. - Het proces van Jaantje Struik (bijgenaamd) de Millioenen-Juffrouw.
R5716: STRUIK, D.J. - Het land van Stevin en Huygens.
L5194: STRUYCKEN, A.A.H. - De oorlog en het Volkenrecht.
M3613: STRUYKER BOUDIER, HENK. - Speurtocht naar een onbekende Anna Blaman en haar eenzaam avontuur.
H2879: STRYBOS, JAN P. - Hoe heet die vogel. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Twee delen.
MK0179: STUART, A.F. & QUENTIN CRIP. - Lettering for brush and pen.
K1862: STUBBE, A. - Constant Permeke.
L7600: STUBBE, A. - Albert Saverys.
B1284: STUBBE, A. - Naturalistisch of Mystiek? Het probleem der Renaissance als aanleiding tot het probleem der Barok.
B1114: STUCKENBERG, VIGGO. - Een slagschaduw. Naar het Deensch door Marg. Meijboom.
R1426: REGISTER STUDIEN. - Register op het tijdschrift Studien van het 1ste tot en met het 130ste deel. (1e tot en met 70e jaargang) Register Studien 1868-1924 + 1924-1928 + 1929-1933 + 1934-1938.
R6061: THE STUDIO. - The Studio. An illustrated Magazine of Fine & Applied Art. 1902 Nov. 15, Vol. 27 no. 116.
B6305: STUFKENS, N. - In de derde.
B1608: STUHR, MICHAEL. - Hans Baldung Grien.
R3517: [TOONDER] STUIT, MARIANNE EN HUBRECHT DUIJKER. - Gastronomisch Bommelboek. Een praktisch kookboek met drinkadviezen, samengesteld door Joost.
R8935: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
T1868: STUIVELING, GARMT. - Het vraagstuk van de vrede.
K8847: STUIVELING, G. - Wegen der poëzie. Beknopte beschouwingen over de Nederlandse dichtkunst sinds de oorlog.
L0272: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R4364: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
H1118: STUIVELING, G. - De briefwisseling Vosmaer - Perk. Uitgegeven, ingeleid en geannoteerd door ....
K6145: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
W9191: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
M4005: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse letteren.
K3183: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk. Openbare les gegeven op 8 februari 1939.
K6880: [MULTATULI] STUIVELING, G. - Multatuli en de welsprekendheid.
P0231: STUIVELING, G. - Rekenschap.
H4226: STUIVELING, G. - Steekproeven.
K2597: STUIVELING, G. - Triptiek. essays.
H8351: STUIVELING, G. - Versbouw en ritme in de tijd van '80.
H9342: STUIVELING, GARMT (ED.). - Uit het werk van Jan Luiken 16 april 1649/5 april 1712.
W3789: STUIVELING, GARMT (REDACTIE). - Acht over Gorter. Een reeks beschouwingen over poëzie en politiek.
H4589: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding.
W3393: STUIVELING, GARMT. - Bij Vondel's feest.
K3125: STUIVELING, GARMT. - De muze en Europa. Bijeengebracht door...
K8103: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
H4353: STUIVELING, GARMT. - Eindstand.
W0377: STUIVELING, GARMT. - Onvoltooid verslag.
H3890: STUIVELING, GARMT. - Vakwerk. Twaalf studies in literatuur.
K2663: STUIVELING, GARMT. - Willens en wetens. Twaalf essays.
H3222: [ERASMUS] STUIVELING, GARMT. - Erasmus. Spel van het humanisme.
B1866: STUIVELING, G. - De wording van Perks 'Iris".
L7409: STUIVELING, G. - Het boek als vraagstuk.
L8287: STUIVELING, G. - De Nieuwe Gids als geestelijk brandpunt.
B3660: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
B5259: STUIVELING, G. - Een eeuw Nederlandse Letteren.
B5383: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
T6960: STUIVELING, GARMT. - Volksweerbaarheid zonder oorlog. Verdediging of bescherming?
L1212: [MULTATULI] STUIVELING, GARMT. - Humor, ironie en sarkasme bij Multatuli.
R9015: STUIVELING, GARMT. - Willem Elsschot.
T6839: STUIVELING, GARMT. - Geestelijk weerbaar ! Kunstenaars Centrum voor Geestelijke Weerbaarheid.
R4817: STUIVELING, G. - Herman Gorters kenteringssonnetten.
R5724: STUIVELING, GARMT. - Mens, wees vrij! Spreekkoor.
R3588: STUIVELING, G. - Kultuur of Barbarisme?
R4324: STUIVELING, GARMT. - Elementen.
T1969: STUIVELING, GARMT. - Het korte leven van Jacques Perk. Een biografie.
R1768: STUIVELING, GARMT. - Het nieuwe Geuzenlied, Een symposion.
R1925: STUIVELING, GARMT. - Een eeuw Nederlandse letteren.
R1945: STUIVELING, GARMT. - Bij Nederlands bevrijding. [Gedichten. Met houtgravure van Th. Giesen].
T6797: STULDREHER-NIENHUIS, J. - Verborgen paradijzen. Het leven en de werken van Maria Sibylla Merian 1647-1717.
B4878: STURGIS, MATTHEW. - The English Cat at Home. Photographs by Toby Glanville.
K2593: STUTTERHEIM, C.F.P. - Conflicten en grenzen. Acht literatuurwetenschappelijke studies.
L1431: STUTTERHEIM, C.F.P. - Twee onbekende Tafelspelen. Met inleiding en aantekeningen door...
K5208: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
K2422: STUTTERHEIM, C.F.P. - Herinneringen van een oude taalonderzoeker.
C1012: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
C1014: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
K8345: STUTTERHEIM, C.F.P. - Problemen der literatuurwetenschap.
C1017: STUTTERHEIM, C.F.P. - Taalbeschouwing en taalbeheersing.
L6943: STUTTERHEIM, C.F.P. - Tijd en taalkunstwerk.
L7170: STUTTERHEIM, C.F.P. - Gevoelsintensiteit en vorm-anarchie in de dichtkunst.
B6773: STUTTERHEIM, C.F.P. - Voornaamwoordelijke misstappen en misverstanden.
H6656: STUTVOET, COR. - Bij nader inzien. 50 Gedichten.
R7125: STUWE, J.R. VAN. - De Nederlandsche Vereeniging te Londen.
L5398: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
R6781: STUYVER, CLARA W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's. De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
B5397: STYL, S. - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
L9130: STYLES, SHOWELL. - Het Zwarte Kasteel. Vertaling.
B1140: STYLES, SHOWELL. - Tijgerpatrouille op zee. Vertaling Henk Noops.Tekeningen Rein van Looy.
L6558: ZAKENMAANDBLAD SUCCES (EDS.). - Advies-boek voor advertentie- en drukwerkreclame.
H1392: SUCHTELEN, NICO VAN. - Oudejaarsvuur.
T1273: [SPINOZA] SUCHTELEN, GUIDO VAN. - Spinoza's sterfhuis aan de Paviljoensgracht. Levensbericht van een Haags monument 1646-1977.
W0645: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
H4148: SUCHTELEN, NICO VAN. - De stille lach.
H0470: SUCHTELEN, NICO VAN. - De tuin der droomen. Comedie der liefde in vijf bedrijven.
K9604: SUCHTELEN, NICO VAN. - Droomspel des levens.
K9074: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerveling in den vreemde.
B6928: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde werken Deel 12: Verspreide geschriften.
K8062: [ERASMUS] SUCHTELEN, NICO VAN. - Oorlog. Feestgelag ter ere van Erasmus.
R6166: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum.
T7104: [COHEN] SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten. Met 64 foto's.
T3263: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzamelde Werken Deel II: Quia Absurdum. Zwerveling in den vreemde. Een paedagoog.
R1204: SUCHTELEN, NICO VAN. - Verzen. Dramatisch, episch, lyrisch.
R9784: SUCHTELEN, NICO VAN. - Quia Absurdum. Een roman.
K9068: SUCHTELEN, NICO VAN. - Interview. Voordracht gehouden de 22ste october 1938 voor het kunstenaars-centrum voor geestelijke weerbaarheid bij de opening der tentoonstelling van werken van Frederik van Eeden, Herman Gorter, H. Roland Holst en N. van Suchtelen.
H0393: SUCHTELEN, NICO VAN. - Zwerftochten met de tent door Nederland. Met vijftig oorspronkelijke foto's.
T4844: SUDERMANN, HERM. - De sterren, die men niet begeert.
R5112: SUERMONDT LZN, WILLEM. - Een Amerikaansche Arbeidersvereeniging en hare eischen.
Y0066: SUERMONDT, EDWIN. - Heinrich Nauen.
K2723: SUFFELEERS, TONY J. - Taalverzorging in Vlaanderen. Een opiniegeschiedenis.
B6971: SUISTER, ED. - Fotocolumn Amsterdam. Inleiding Theodor Holman. Vormgeving Pieter van Delft.
T1720: SUISTER, ED. - Fotocolumn. Foto's en tekst. Inleiding H.J.A. Hofland. Vormgeving Pieter van Delft.
K0118: SULLIVAN, MARY. - My double life.
R3832: [SPINOZA] SUNIER, A. - Elementen van Piagets epistemologie herkenbaar In Spinoza's kenleer. Voordracht gehouden te Leusden op 3 november 1990.
T1732: SUNIERM, A.L.J. - Roofdieren in Artis.
T5702: SURENDER, K.T. / FRITS M. WOUDSTRA / GERHARD VAN DRAGT. - Le Gazette. nrs: 1 - 5. 1976-1978. Bijgevoegd een test cover Rahiti met bedrukte envelop.
H0469: SURIE, ANNE. - Mijn zoon.
R8033: SURINGAR, G.T.N. EN M.C. VAN HALL. - Gedenkzuil voor Mr. Rhijnvis Feith.
T9634: SURINGAR, W.H.D. (ED.). - Die Bouc van Seden. Een Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, na Kausler, volgens het Comburger handschrift.
R1839: SURKAMP, MAJA. - Woher? - Wohin? Zwei Erzahlungen von Geburt und Tod. Mit vier bildern von H.L. Keller.
T3695: SURYANINGRAT, S. / R.A. VAN ATMODIRONO. - Levensschetsen van vooraanstaande Indonesiers: Noto Dirodjo, M.A. Atmodirono, Wahidin Soedirohoesodo.
T9191: SUSAN, S. EN PAUL FIESTA. - Monty. Muziek en tekst.
L2490: SUSKIND, PATRICK. - Het parfum. De geschiedenis van een moordenaar. Vertaling Ronald Jonkers.
T7453: SUTTNER, BERTHA VON. - De oorlog en zijne bestrijding. Uit het Hoogduitsch.
B9532: SUTTON, DENYS. (ED.). - The Rijksprentenkabinet Amsterdam.
R8824: SUURHOFF, J.G. - Eenheid van actie?... Ja! in de moderne vakbeweging.
T7831: SUURHOFF, J.G. - Staking Ja of Neen? Voorwoord W. Schermerhorn.
T7160: SUURHOFF, J.G. - Oud en arm. Wet-Drees.
R7586: SUZANNE, ALFRED. - Honderd voorschriften tot het bereiden en het gebruik van eieren en eierspijzen.
T3927: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
K0676: SVEVO, ITALO. - James Joyce. Vertaald door Jeroen Koolbergen.
B3716: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
L2388: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
K8579: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
L7057: SVEVO, ITALO. - De moord in de via Belpoggio en andere verhalen. Vertaald door F. van der Velde.
L9535: SVEVO, ITALO. - Umbertino. Vertaling F. van der Velde.
T8247: SVEVO, ITALO. - Bekentenissen van Zeno.
R0588: SVEVO, ITALO. - Een geslaagde grap. Vertaling F. van der Velde.
B6667: SVEVO, ITALO. - Alle verhalen.
L9536: SVEVO, ITALO. - De goede oude man en het mooie jonge meisje. Vertaald door F. van der Velde.
W3385: SWAAK, ALBERT. - Zwartboek.
M9917: SWAAN, ABRAM DE. - De verzorging in het teken van het kapitaal. Lezing.
R9923: SWAAN, A. DE. - Volgende les: de Amsterdamse sociale wetenschap na 50 jaar.
M3908: SWAANENBURG, WILLEM VAN. - Een hel vol weelde. Teksten uit het werk van Willem van Swaanenburg (1679 - 1728). Ingeleid en van kommentaar voorzien door A. Hanou e.a.
R7458: SWAAY, H. VAN. - Indie in nood. Geen uur te verliezen.
K4306: SWAEN, MICHIEL DE. - Gelijk de zonnebloem. Verzameld en ingeleid door Raf Seys.
B6092: SWAEN, MICHIEL. - De Verheerelyckte schoenlappers of de Gecroonde Leersse. Tot een Vasten-Avont-Spel Tonneelwijs opgestelt.
B7838: SWAEN, MICHIEL DE. - Werken van Michiel de Swaen. Deel I & II: De toneelspelen. Deel III & IV: Het leven en de dood van Jesus Christus. Deel V & VI: Verscheyden godtvruchtige en sedige rym-wercken.
L8217: SWAEP, E.J. - Zwakzinnigheid.
H8715: SWANBORN, PETER. - Tot de dood op zee.
W6382: SWART, KOBA. - Nora. Een val.
T8019: SWART, JACOB. - Iets over de draagbare vuurwapenen.
B7895: SWART, NICOLAAS. - Vaderlandsche Lettervruchten voor Jongelingen en Meisjes. Bijeenverzameld.
T0579: SWARTH, HELENE. - Sneeuwvlokken.
R3440: SWARTH, HELENE. - Beeldjes uit vrouwenleven.
R3437: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
R3441: SWARTH, HELENE. - Premières Poésies.
T6850: SWARTH, HELENE. - Verzen: Blauwe bloemen. Beelden en stemmen. Sneeuwvlokken. Rouwviolen. Passiebloemen. Nieuwe gedichten.
A0919: SWARTH, HELENE. - Avonddauw.
M3544: SWARTH, HELENE. - Kinderen.
W4030: SWARTH, HELENE. - Morgenrood.
W0117: SWARTH, HELENE. - Nieuwe verzen.
M7057: SWARTH, HELENE. - Verzen.
L9324: SWARTH, HELENE. - Les Printanieres.
B4614: SWARTH, HELENE. - Sterven.
T6851: SWARTH, HÉLÈNE. - Poëzie: Beelden en stemmen ; Sneeuwvlokken ; Rouwviolen ; Passiebloemen ; Nieuwe gedichten.
B5276: SWARTH, HELENE & BERNARD ZWEERS. - Lied. Woorden en muziek.
L7841: SWARTTOUW, CORNELIS NICOLAAS FRANCISCUS. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940 - 1945.
R6264: SWEDENBORG, EMANUEL. - Over het laatste oordeel en de verwoesting van Babylon waaruit blijkt dat alles wat in de openbaringen is voorzegd nu is vervuld.
R6265: SWEDENBORG, EMANUEL. - Vervolg Over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld.
B4996: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de vrouw. Naar een bewerking van Sex difficulties in the wives.
B4999: SWELHEIM-DE BOER, R. - Seksuele moeilijkheden van de man. Naar een bewerking van Sex difficulties in the husbands.
T5889: SWELLENGREBEL, N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indie.
K3144: SWERT, FRED DE. - Anton van Wilderode.
T9787: SWERTS, LAMBERT. - Gestalten.
H8987: SWIECICKI, MAREK. - Roode duivels in Arnhem.
Y0298: SWIFT, JONATHAN. - Gullivers reizen. Reizen naar diverse afgelegen landen van de wereld.. Vertaling Arjaan van Nimwegen.
M9597: SWIFT, GRAHAM. - Waterland. Vertaling Rien Verhoef.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15