Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
T3299: ROLAND HOLST, H. - De ontwikkeling van het Nederlandsche Kapitalisme in de laatste kwart-eeuw.
T7406: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De intellektueelen, het kapitalisme en de sociaaldemocratie.
T6522: ROLAND HOLST, HENR. - Fragment uit De opstandelingen. Lyrisch treurspel. Uit te voeren door het spreekkoor van de A.J.C. met een solist.
T3079: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T0521: ROLAND HOLST, H. - De Strijd om de Jeugd. Rede gehouden op zondag 8 maart 1931, in gebouw Bellevue, Amsterdam.
T0526: ROLAND HOLST, H. - De Vrouw en het Communisme. Rede uitgesproken op den Internationalen Vrouwendag.
H9461: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
T4055: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Klassenstrijd in Spanje en Zweden. Rede gehouden voor eenige bestuurdersbonden en afdeeelingen van de S.D.A.P.
L5412: ROLAND HOLST, A. - In memoriam. Charles Edgar du Perron et Menno ter Braak.
B3858: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderjaren en jeugd van R.N. Roland Holst.
B8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Sonnetten en verzen, in terzinnen geschreven.
T0523: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De groote Spoorwegstaking, de Vakbeweging en de S.D.A.P.
T5005: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Gustaaf Landauer zijn levensgang en levenswerk.
T7430: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Het socialistisch proletariaat en de vrede.
T0050: ROLAND HOLST, R.N. - Overpeinzingen van een Bramenzoeker. Ingeleid door Arthur van Schendel.
T2896: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
T3028: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - De loop is bijna volbracht. Vier gedichten.
T0524: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Geen reaktie?
T0525: ROLAND HOLST, HENR. - Sterft, oude vormen en gedachten! Een beschouwing over den strijd der Oostenrijksche arbeiders.
L4020: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENR. - Over leven en schoonheid. Opstellen over aesthetische en ethische onderwerpen.
T2219: ROLAND HOLST, A. - De dood van Cuchulainn van Murhevna.
T7887: [DIETZGENS] ROLAND-HOLST, HENRIETTE. - Josef Dietzgens Philosophie gemeinverständlich erläutert in ihrer Bedeutung für das Proletariat.
T3174: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De vrouw, de arbeidswetgeving en de sociaaldemokratie.
T2837: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK, H. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19de eeuw.
T4056: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De Socialistische opvoeding der jeugd.
K6346: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Vernieuwingen. Verzen.
K4672: ROLAND HOLST, A. - Onder koude wolken. Gedichten.
R5710: ROLAND HOLST, R.N. - De ontwikkeling en verwezenlijking der architecturale gedachten in Holland.
B3052: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Een requiem voor Gandhi.
T6752: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De eerste gedenkdag der sociale revolutie in Rusland.
K8513: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Opwaartsche wegen. Verzen.
T9625: ROLAND HOLST, A. - Een winter aan zee.
T5014: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - Der Umschwung in der geistigen Lage und die neuen Aufgaben des Sozialismus.
T3086: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en Arbeid in Nederland. Bijdrage tot de economische geschiedenis der 19e eeuw.
R9439: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kapitaal en arbeid in Nederland deel I en II.
T0082: ROLAND HOLST, A. - Eigen achtergronden. Inleiding tot een voordracht uit eigen werk.
T5827: ROLAND HOLST, HENRIETTE. - De daden der Bolschewiki.
T0053: ROLAND HOLST, A. - Van Erts tot Arend.
T1026: ROLAND HOLST, HENRIETTE EN HENK SNEEVLIET. - Waarom schrijf je nooit meer? Briefwisseling Henriette Roland Holst - Henk Sneevliet. Bezorgd door Nico Markus. Inleiding Fritjof Tichelman.
T4054: ROLAND HOLST, H. - De philosophie van Dietzgen en hare beteekenis voor het proletariaat.
K6403: ROLAND HOLST VAN DER SCHALK, HENRIETTE. - Kinderen van dezen tijd. Leekenspel in drie bedrijven.
T1108: ROLDANUS, CORNELIA W. - Zeventiende eeuwse geestesbloei.
H9657: ROLFE, FR. (FREDERICK BARON CORVO). - Hadrianus VII. Met een nawoord van Donald Weeks. Vertaald en van een nawoord en commentaar voorzien door Joyce & Co.
R2326: ROLING, G.V.A. EN J. VAN KRIMPEN (BIJEENGEBRACHT). - Twaalf Rijmprenten van Nederlandsche Kunstenaars. Bijeengebracht en verzorgd door G.V.A. Roling en J. van Krimpen met een inleidend woord van J.W.F. Werumeus Buning.
R7929: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
R5421: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VIII. De Vrienden. Vertaald door Jan Romein.
T7657: ROLLAND, ROMAIN - Den hingeschlachteten Volkern!
R7928: ROLLAND, ROMAIN. - Goede Vrijdag.
T7532: ROLLAND, ROMAIN. - Jan Christoffel VI: Antoinette. Vertaald door Jan Romein.
T1935: ROLLER, J. - Practische Handleiding bij het Etsen op Koper. Een onmisbare vraagbaak voor allen die zich op het etsen willen toeleggen.
R0729: ROLLER, ARNOLD [=SIEGFRIED NACHT]. - Direkte aktie.
T5234: ROLLER, ARNOLD [= SIEGFRIED NACHT]. - De eindstrijd. De sociale, algemeene Werkstaking.
M6332: ROLLIN, CHARLES. - Merckwaerdighe tooneelen uit de waereldgeschiedenis. In kooper gebragt door Simon Fokke 1712 - 1784. Met teksten van Charles Rollin 1661 - 1741.
L4367: ROLLINS, JAMES. - Steen der wijzen.
K9647: [DE VINNE] ROLLINS, CARL PURINGTON. - Theodore Low De Vinne.
L1065: ROMAINS, JULES. - Donogoo-Tonka of De wonderen der wetenschap. Vertaald en van een inleiding voorzien door Herman van den Bergh. Met teekeningen van Jo Spier.
T8851: ROMBAUT, PRUDENT. - Veronica. Reflecties over lijden.
K5801: ROMBAUTS, W. - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914). Haar geschiedenis en haar rol in het Vlaamse cultuurleven II en III.
T4836: ROMBAUTS, E. - Karel ende Elegast. Ingeleid en verklaard.
L6592: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen. Een polemist der Contra- Reformatie.
K7847: ROMBOUT, C.T. - Hoger, sneller, verder. 37 beroemde namen in een sigarettenkoker.
H5670: ROMBOUT, S.A.F. - Causons Littérature.
R2466: ROMBOUTS, PH. - Certificats delivres aux imprimeurs des Pays-Bas par Christophe Plantin et autres documents se rapportant a la charge du Prototypographie
K9597: ROMBOUTS, FR. S. - De psychologie der kleutertaal. Verklaard voor taalleeraren, pedologen, opvoeders en kindervrienden. Met een voorwoord van Jac. van Ginneken.
K5041: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
L2846: ROMBOUTS, S. - De anderen en gij. Moderne psychologie en mensenkennis.
L6236: ROMBOUTS, S. - Te wapen tegen 't bederf onzer dagen !
B2373: ROMBOUTS, S. - De Rembrandt-Duitser Julius Langbehn.
B3296: ROMBOUTS, J.M. - Sexualiteit, natuur en cultuur.
R0937: ROMBOUTS, TONY. - Tien jaar Contramine 1973-1983. Een inventaris met bibliografische documentatie, kritische verantwoording en bloemlezing.
T4805: ROMEIN, JAN - Een historisch moment, met de volledige tekst der nieuwe Sowjet grondwet.
T1481: ROMEIN, JAN MARIUS. - Dostojewskij in de westersche kritiek. Een hoofdstuk uit de geschiedenis van den literairen roem. Met een bibliografie.
C1803: ROMEIN, J. - Beschouwingen over het Nederlandse volkskarakter.
C1698: ROMEIN, J.M. - Het vergruisde beeld over het onderzoek naar de oorzaken van onze opstand.
H3012: ROMEIN, JAN & ANNIE. - De lage landen bij de zee. Een geschiedenis van het Nederlandse volk. Geïllustreerd met 130 afbeeldingen.
C1812: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen. 4 delen.
C1809: ROMEIN, JAN. - Gegist bestek, aspecten van drie jaar wereldbestel.
K7194: ROMEIN, JAN. - Het onvoltooid verleden. Cultuurhistorische studies.
K9482: ROMEIN, JAN. - In de hof der historie. Klein encyclopedie der theoretische geschiedenis.
C1800: ROMEIN, JAN. - In opdracht van de tijd. Tien voordrachten over historische thema's.
M6363: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek 1933 - 1935.
C1798: ROMEIN, JAN. - Machten van dezen tijd. Overzicht van de voornaamste problemen der hedendaagse internationale politiek.
M6360: ROMEIN, JAN. - Nieuw Nederland. Algemene beginselen ener hervorming in hoofd en leden.
H4093: ROMEIN, JAN. - Oorsprong, voortgang en toekomst van de Nederlandse geest.
K9318: ROMEIN, JAN. - Toynbee's studie der geschiedenis. Grondslagen ener algemene en vergelijkende beschavingsleer.
L5183: ROMEIN, JAN. - In de ban van Prambanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
K6596: ROMEIN, MARGRE. - Het zijn peren uit mijn eigen tuin.
C1595: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze.
M9481: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - De vruchtbare muze. Tendens en engagement in de literatuur.
K2509: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Drielandenpunt. Essay.
K3087: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Man en vrouw. Uit de geschiedenis van een menselijke verhouding.
W2133: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln.
M3441: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen.
C1802: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Slib en wolken. Stromingen en gestalten van de nieuwe Nederlandse Literatuur.
L6193: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Spelen met de tijd.
C1799: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vaderland in de verte. Historische roman.
C1805: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Vrouwenwijsheid. Een bundel kritieken en essays over de vrouw.
K5314: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. E.A. - Invloeden op de literatuur.
B1901: ROMEIN, JAN & ANNIE. - Erflaters van onze beschaving. Nederlandse gestalten uit zes eeuwen.
B1915: ROMEIN, JAN. - Historische lijnen en patronen. Een keuze uit de essays.
B8173: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis.
R2322: ROMEIN-VERSCHOOR, A.H.M. - Vrouwenspiegel. Een literair-sociologische studie over de Nederlandse Romanschrijfster na 1880. Waarin opgenomen Een eenzaam avontuur in de literaire sociologie.
T6588: ROMEIN, J.M. - Over de democratie. Lezing van J. Romein op 1 april 1947.
R6439: ROMEIN, JAN. - Byzantium. Geschiedkundig overzicht van staat en beschaving in het Oost-Romeinsche Rijk.
R1385: ROMEIN, J.M. - Apparaat voor de studie der geschiedenis. Nieuwe uitgave door J. Haak met medewerking van W.H. Roobol.
K2457: ROMEIN, JAN. - Twee beelden. Johan van Oldenbarnevelt / Hugo de Groot.
R1135: ROMEIN, J. / B.W. SCHAPER / A.C.J. DE VRANKRIJKER E.A. - De tachtigjarige oorlog. Met talrijke illustraties in en buiten de tekst en een gekleurde kaart.
R5775: ROMEIN, J.M. - In Vossius' Voetspoor.
R3280: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Ja vader, nee vader. Over de afbraak van het patriarchaal gezag en over wat er voor in de plaats kwam.
H2169: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Omzien in verwondering. Herinneringen. 2 dln.
T9372: ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Character ubd Kultur des Niederlanders.
T5815: ROMEIN, JAN. - De Japanse Vulkaan. Gaat Tokio een tweede wereldoorlog ontketenen?
T1512: ROMEIN, JAN. - Eeuwigheidswaarden. Over het al of niet verouderen van geestelijke waarden en in verband daarmee over de structuur van het geniale.
R0442: ROMERS, M.A. & M. VAN PRAAG. - Inleiding tot de beginsel-verklaring van den Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
L2246: ROMI. - Maisons closes. L'histoire, l'art, la litterature les Moeurs. Preface du docteur Jean Lacassagne.
P2985: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bang weer. Verhalen.
L0241: ROMIJN MEIJER, HENK. - Bernard Malamud. Informatie.
H4846: ROMIJN MEIJER, HENK. - De stalmeesters of Geheimhouding verzekerd.
P2986: ROMIJN MEIJER, HENK. - Misverstane huurders. Kritieken en essays. Ideeen.
P2987: ROMIJN MEIJER, HENK. - Naakt twaalfuurtje. Essays en polemieken.
W3166: ROMIJN MEIJER, HENK. - Onder schoolkinderen. Verhalen.
W4017: ROMIJN MEIJER, HENK. - Resten van jou en andere gedichten.
H6118: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
L4543: ROMIJN, J. EN A.L. SOTEMANN. (RED.). - Bont-Boek over Bond en Boek. Een gevarieerde verzameling opstellen over het uitgeven, produceren en distribueren van boeken. Voorafgegaan door een geschiedenis van de N.U.B. van 1931-1955.
M1354: ROMIJN, JAAP. - Rechtvaardiging van Don Juan.
B2910: ROMIJN MEIJER, HENK. - Op oude voet. Verhalen.
B6472: ROMIJN MEIJER, HENK. - Uptown downbeat. Novelle.
H8441: ROMIJN, JAAP. - Minder dood dan levend.
M6919: ROMIJN MEIJER, HENK. - Mijn naam is Garrigue. De reconstructie van een moord, gepleegd in de loop van 1874 in Dordogne.
R7418: ROMIJN, W. - Het Sociaal-Democratisch Centrum S.D.C. Wat het is, wat het wil.
R4665: ROMIJN, JAAP. - Geschiedenis van een Delftse fabriek. Een overzicht van de productie van De porceleyne Fles te Delft van de zeventiende eeuw tot heden in het Fries Museum te Leeuwarden van 11 december 1970 tot 30 januari 1971.
R9411: ROMME, C.P.M. - De Corporatien in den Staat.
K0261: ROMPAEY, PIERRE VAN. - Raad eens wie boven ligt.
M2789: ROMUALD BANZ, P. - Geschiedenis van de Latijnse Letterkunde.
R1542: RONAN, RICHARD. - Buddha's kisses and other poems. Drawings by Bill Rancitelli.
B2192: RONDAY, H.J. - Prent praat.
K5487: DE TWEEDE RONDE. - Met proza van: Biesheuvel, Calvino, Machiavelli, Nabokov. Met poëzie van: Majakovski, Pasolini, Poesjkin, Shakespeare, Slauerhoff.
K5770: DE TWEEDE RONDE. - Belgie nummer.
K5768: DE TWEEDE RONDE. - Joegoslavisch nummer.
K5483: DE TWEEDE RONDE. - Proza: Peter Andriesse, Maarten 't Hart, Mees Houkind. poëzie: J.B. Charles, Marko Fondse, Andriaan Morrien, Jean Pierre Rawie. e.v.a.
K5017: DE TWEEDE RONDE. - Vlaams nummer.
K5484: DE TWEEDE RONDE. - Het treffendste uit vijf jaar.
B0420: DE TWEEDE RONDE. - Inhoud: J.M.A. Biesheuvel, L.H. Wiener, Erika Dedensxky, Marko Fondse, Cees van Hoore, Max Nord, Jean Pierre Rawie, Nico Slothouwer, Peter Verstegen.
R6843: DE TWEEDE RONDE. - Australie-nummer.
R3959: DE TWEEDE RONDE. - Indonesie nummer.
R5391: DE TWEEDE RONDE. - Bevat o.a.: W.H. Auden. Charles Baudelaire. Emily Dickinson. Jan Kal. Valery Larbaud. Vladimir Nabokov. Drs. P. Kees Stip. Bert voeten. Driek van Wissen.
R7895: DE TWEEDE RONDE - De Tweede Ronde. Tijdschrift voor literatuur. Zomer 1981, 2e jaargang nr 11.
R3960: DE TWEEDE RONDE. - Met gedichten van: Job Degenaar, Maarten Doorman, Marko Fondse, Ed Leeflang, Th. van Os, Jean Pierre Rawie, L.F. Rosen, Georgine Sanders, Max Schreuder, Peter Verstegen, Lou Vleugelhof, Duco van Weerlee, Klaas de Wit en Jaap van Zweden.
K5481: DE TWEEDE RONDE. - Hommage aan Charles B. Timmer.
R4181: DE TWEEDE RONDE. - Proza: J. Donkers: Beeldmateriaal. R. Widemann: Zelfdoding in Gebouw K. L.H. Wiener: Het Naamloze Meisje. poëzie: Dedinsky, v.d. Eerenbeemt, Gerlach, Hombergen, van Hoore, Lukkenaer, van Moppes, Plomp, van Riessen, Schipper en Schouten. Vertaalde poëzie: Heine, Holderlin en Rainer Maria Rilke. e.v.a.
R4183: DE TWEEDE RONDE. - J.M.A. Biesheuvel. Jan Boerstoel. T.S. Eliot. J. Eijkelboom. Jan Fontijn. Herman Gorter. J. Greshoff. K. Karyotakis. F.G. Lorca. drs. P. Poesjkin. V. Poesjkin. J.P. Rawie. K. v.h. Reve. M. Tsvetajeva. D. Verspoor. e.a.
R4184: DE TWEEDE RONDE. - Hongaars nummer.
R4185: DE TWEEDE RONDE. - Nieuwgrieks nummer.
R4186: DE TWEEDE RONDE. - Lustrum nummer.
R4188: DE TWEEDE RONDE. - E. Aarestrup. J. Aben. H.C. Andersen. Herman Bang. T. Bjornvig. K. Blixen. H.C. Branner. I. Christensen. S. Claussen. S. Holm. Jan Kal. drs. P. A. Pola. H.L. Prenen. K. Rifbjerg. Driek van Wissen e.v.a.
R4189: DE TWEEDE RONDE. - M. Atwood. W.H. Auden. S. Bellow. G. Berriault. Paul Bowles. G. den Brabander. John Cheever. H. De Coninck. T.S. Eliot. J. Greenwood. Mees Houtekind. Jan Kal. P. Leive. A. Morrien. Agden Nash. E.A. Poe. Kees Stip. John Updike. e.v.a.
R4208: DE TWEEDE RONDE. - Canadees nummer.
R4209: DE TWEEDE RONDE. - Noors nummer.
R4210: DE TWEEDE RONDE. - M.S. Arnoni. Nini Brunt. Th. Campion. John Donne. Umberto Eco. E.M. Forster. Heinrich Heine. Hwang O. Jan Kal. Philip Larkin. Drs. P. Philip Roth. Kees Stip. Hendrik de Vries e.v.a.
R4211: DE TWEEDE RONDE. - William Blake. Aleksandr Blok. Ben Borgart. Catullus. J.W. Holsbergen. Stephane Mallarme. Adriaan Morrien. Max Nord. Drs. P. J.P. Rawie. Kurt Schwitters. Bert Voeten. Willem Wilmink. Driek van Wissen. Virginia Woolf. e.v.a.
T4360: RONDUIT, JAN [= J.H. SCHEPS]. - De verstrakking van het gemeentelijk bestuursapparaat.
W4614: RONNER, L. - De geschiedenis van het ornament in het boek.
H8086: RONNER, L. - De hedendaagsche grafische technieken.
L4835: [DRUKKERIJ TRIO.] RONNER, L. - De drukkunst der late Middeleeuwen en op de drempel van De Gouden Eeuw.
B3807: ROO, R. DE (INL.) - Tsjechische kant van Art Deco tot op heden.
L9971: ROOBJEE, PJEROO. - Van het Nieuwland. Roman.
T1863: ROODE, JAN DE. - Jan de Roode 65 jaar. 3 februari 1931. Een keur uit zijn journalistieke werk. Voorwoord J.F. Ankersmit. Nawoord Piet Bakker.
T7427: ROODE, J.J. DE. - Dwalende herders. Voorwoord Willem Drees. Met korte karakteristiek door Jan Rot.
T5056: ROODE, J.J. DE. - Sociale verzekering en de christelijke regeering.
R7536: ROODE, J.J. DE. - De interpellaties over De Spoorwegstaking.
R4797: ROODE, J.J. DE. - De geschonden beloften.
L2662: ROOIJ. M. - De vrijheid van de journalist.
T6413: ROOIJ, HENRI J.M. VAN. - Korte schets van de geschiedenis van het Oude Mannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's-Hertogenbosch.
B5447: ROOIJ, J. DE EN J.B. BERNS. - Zuidelijk Nederlands in het algemeen en in het bijzonder.
R0552: ROOIJ, M. - Enkele opmerkingen over taak en verantwoordelijkheid van de journalist.
L8296: ROOIJEN, C.J. VAN. - Een lach en een traan. Schetsen en novellen.
L9834: ROOIJEN, MAURITS. - Op gevels geschreven.
B8255: ROOJEN, PEPIN VAN. - 1000 Decorated Initials.
M6778: ROOK, GERRIT JAN DE. - Frans de Jong. Schilderen met de drukpers.
M8292: ROOKE, LEON. - Shakespeare's hond. Hij luistert alles af en doet daarvan verslag honds openhartig. Vertaling A. Hazenberg.
L5309: ROOLVINK, ROELOF. - De voorzetsels in klassiek en modern Maleis.
T8005: ROOM, FRANS. - De Zaan etsen. Twaalf etsen van de Zaan gezien vanuit een astrologische achtergrond.
H3207: ROORDA, D.J. - Eeuw tegen eeuw.
L6322: ROORDA, GERRIDINA. - Realism in Daniel de Foe's narratives of adventure.
T2869: ROOS, S.H. DE (INL.). - Incunabelen, perkamentdrukken en postincunabelen. Tentoonstelling van 18 januari tot 18 februari 1922.
M3647: ROOS, BETTY. - Zamira, een bedoeinenkind.
L5493: ROOS, G. - Comparative researches on the variation of the constituents of coal of one seam from South Limburg. (The Netherlands).
H1790: ROOS, JAN DE (RED.). - 100 jaar Haarlems Dagblad.
L7182: ROOS, A.G. - Van groote mogendheid tot Universiteitsstad. Athene van Alexander den Grooten tot het midden der derde eeuw v. Chr. Een overzicht.
L7190: ROOS, A.G. - Soranus een Bataaf in Romeinse krijgsdienst.
L7321: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
B8938: ROOS, SJOERD H. DE. - Typografische geschriften 1907-1920.
T3339: ROOS, J.R.B. DE. - Oorzaken der Criminaliteit, Methodiek en Classificatie van Misdadigers.
T7550: ROOS, S.H. DE. / REINOLD KUIPERS. - In memoriam Mr J.F. van Royen.
L4719: ROOS, ELISABETH GEERTRUIDA DE. - Het essayistische werk van Jacques Riviere.
B9077: ROOSBROECK, R. VAN. - Koning Filips de Tweede
M6368: ROOSBROECK, R. VAN. - Willem van Oranje.
B7201: ROOSE, L. & K. PORTEMAN. - Vondel bij gelegenheid 1679-1979. Handelingen van het Vondelcolloquium, gehouden te Leuven op 2 maart 1979.
B5848: ROOSENDAAL, L. VAN (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische industrie.
B6266: ROOSENDAAL, L. VAN. (ED.). - TETE. Technisch tijdschrift voor de Grafische Industrie.
L8229: ROOSENSCHOON, WIES. - Betje Wolff en Coosje Busken: Een hartsvriendschap.
B7352: ROOSENSCHOON, WIES. - Leven & werk van Betje Wolff & Aagje Deken.
R7236: ROOSES, MAX. - Derde Schetsenboek. De jongste richting in de Zuid-Nederlandsche letterkunde. Jan van Rijswijck. Taine. R. Snieders. Pol de Mont. Virginie Loveling. A. Rodenbach. Historische romans in Duitschland. Onze dichters. Wazenaar. Hilda Ram. L. de Konincke. Jan van Beers. Aug. Michiels.
R7235: ROOSES, MAX. - Schetsenboek. Zuid-Nederlandsche schrijvers onzer eeuw: Jan Frans Willems. Ledeganck. Theodoor van Rijswijck. Conscience. Jan van Beers. Frans de Cort. Julius Vuylsteke. Emanuel Hiel. Tony. Rosalie en Virginie Loveling.
R7719: ROOSES, MAX. - Catalogus van het museum Plantin-Moretus.
R6748: ROOSES, MAX. - Letterkundige studien.
T4723: ROOSEVELT, THEODORE. - Theodore Roosevelt weerlegt anti-Mormoonsche leugens. Zijne getuigenis in betrekking tot het Mormoonsche volkskarakter. Bericht aangaande meervoudig huwelijk. Een krachtige terverantwoordingroeping van tijdschriftenlasteraars. Verklarende aanteekeningen van Isaac Russell.
B5493: ROOSMALEN, CEES VAN. - Ongedroomde zomermaanden.
K7900: ROOTHAERT, A. - Doktor Vlimmen. Trilogija. Prvi Del.
W4470: ROOVER, ADRIAAN DE. - Paul van Ostaijen.
R7954: ROOVER, ADRIAAN DE. - Notities bij het werk van Georg Trakl.
L9201: ROOVERE, ANTHONIS DE. - Een keus uit zijn werk. Met inleiding en aanteekeningen van Th. de Jager.
H4173: ROOVERE, ANTHONIS DE. - De gedichten van Anthonis de Roovere. Naar alle tot dusver bekende handschriften en oude drukken.
M3646: ROOY, JAN DE. - Leda Styx. Roman.
R8843: ROOY, P. DE. - Darwin en de strijd langs vaste lijnen. Rede uitgesproken bij de openbare aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de sociaal-economische en politieke geschiedenis, inzonderheid van de twintigste eeuw Universiteit Amsterdam.
T7140: ROOY, PIET DE. - Verstrikt in cijfers en anekdotes. Onderwijs en burgerlijk ideaal in de negentiende en twintigste eeuw.
L8138: ROOYENS, BOB. (ED.). - Jef de Groot.
R4749: ROOYER, L.CH. - De Naaktloopers. Nederlandsch van Gerh. Rijders.
R4124: ROPCKE, EDOUARD EN HOYTEMA, WILLEM VAN. - Uit het leven, Militaire en burger-schetsen.
R0987: ROQUES, MARIO (ED.). - Le Roman de Renart. Branches VII-IX.
T3355: RORTY, RICHARD. - Truth, politics and `post-modernism'. Spinoza Lecture 1: Is it desirable to love truth? Spinoza Lecture 2: Is "post-modernism" relevant to politics?
R2736: ROS, MARTIN EN THEO GAASBEEK. - Klein uitgegeven. 2000 bijzondere boeken uit de marge van het boekenbedrijf.
K4949: ROS, MARTIN. - Liefde en ouderdom.
K0516: ROS, MARTIN EN EMILE BRUGMAN. (ED.). - PRIVE-DOMEIN 1966-1984.
T7304: ROSA, A. DE. - De verzorging der doden door krematie.
T7303: ROSA, A. DE E.A. - Het goed recht der lijk verassching. Opstellen geschreven op verzoek der vereeniging voor facultatieve lijkverbranding en der arbeidersvereeniging voor lijkverbranding.
T7301: ROSA, ANDR. DE. - Wat wil de Arbeidersvereeniging voor lijkverbranding?
M7836: ROSCA, NINOTCHKA. - Staat van oorlog. Vertaling A. Eulen.
L5442: ROSEI, PETER. - Een mensenkompas. Vertaling Hans Bakx.
M7838: ROSEN, KENNETH. - Zend ons regenwolken. Eigentijdse verhalen van Noordamerikaanse Indianen. Verzameld en ingeleid door ....
MK0068: ROSEN, BEN. - Typos. Das Grosse Buch der Druckschriften.
T8800: ROSEN, L.F. - Al het aardsch geluk.
Y0254: ROSENBOOM, THOMAS. - Krantenknipsels over/van Rosenboom. Map met Tijdschriften- en Krantenknipsels. Ca. 50 stuks uit de periode 1986 - 2009.
H8951: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
K1686: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
T8073: ROSENBOOM, THOMAS. - Zoete mond.
R2975: ROSENBOOM, THOMAS. - Denkend aan Holland. Kellendonklezing 2005.
B8784: ROSENBOOM, THOMAS. - De nieuwe man.
T2226: ROSENBOOM, THOMAS. - Vriend van verdienste.
T9865: ROSENFELD, HELMUT. - Deutsches Ernte-Dankfest 1933. Das Bekenntnis der Nation zum Bauerntum.
M7839: ROSENFELD, FRITZ. - Chineesche legenden. Vertaling A.B. Hildebrand.
B2723: ROSENTHAL, BERNARD. - The gentle invasion. Continental Emigre Booksellers of the Thirties and Forties and Thier Impact on the Antiquarian Booktrade in the United States.
R2807: BIBLIOTHECA ROSENTHALIANA. - Systematische Catalogus van de Judaica der Bibliotheca Rosenthaliana. Deel 1-9. Met supplement 1/1. Complete set.
M3447: ROSLER, WALTER. - Aristide Bruant am Montmartre. Chansons und Monologe. Herausgegeben von... Nachdichtungen von Heinz Kahlau.
R7979: ROSMALEN, J., DICK DOOIJES, ERNST BRACHES, ALBERT HELMAN. - Charles Nypels: meester-drukker.
B1603: ROSMALEN, ROELOF VAN. - Zeventien etsen bij het gedicht Lilith van Marcellus Emants.
B3496: ROSMALEN, PAUL J. VAN. (VOORW.). - Perspectives.
L3758: ROSMALEN, JO VAN. - Het boek in de tijd. Samen- en tegenspraak in citaten. Met tekeningen van Peter van Straaten.
M6043: ROSMALEN, JO VAN. - Goud op snee. Boek en tijdschriften in de Lage Landen 1935 - 1985.
L5409: ROSMAN, CORRIE. - Statik und Dynamik in Conrad Ferdinand Meyers Gedichten.
H8621: ROSNER, CHARLES. - Printer's progress. A comparative survey of the craft of printing 1851-1951.
H0138: ROSS, LEO. - Classics.
M5470: ROSS, LEO. - L'amour vert.
L9014: ROSS, LEO. - Op een geringe afstand.
R0038: ROSS, LEO. - De Fabels van Lokman. Naar het Latijn van Thomas Erpenius.
R5722: ROSSEAU, AUG. - Rood wordt de wereld.
R5276: ROSSEELS, EMM. - Het huis van Christoffel Plantijn.
L6709: ROSSEM, JOHAN VAN. - De staatsrechtelijke, politieke en sociale denkbeelden van de Girondijnen.
B3255: ROSSETTI, D.G. - Rossetti's poems & translations. Introduction by E. Gardner.
T0052: ROSSETTI, D.G. - Selected poems (by H.J. Scheepmaker).
R0541: ROSSI, GIOVANNI. - Vrije Liefde. Vertaald door B.P.V.
R5771: ROSSING, J.H. - De Vernieuwde Amsterdamsche Schouwburg. Eene herinnering aan het verleden.
L3637: ROSSING, J.H. - Dokter Klaus, blijspel in vijf bedrijven. Uit het Duitsch van L'Arronge door J.H. Rossing.
T6078: ROSSUM, W. VAN EN W.F. OOSTVEEN.8.50 - Mijn Nederland ik heb u lief! Nieuw volkslied met piano.
T6581: ROST, NICO. - Ich war wieder in Dachau. Mit einem Geleitwort von Frau Clara Harnack.
K4713: ROST, L.C.M. - Groot Lexicon van Eigennamen. Kramers Lexicon.
B9427: ROSTAND, EDMOND. - Cyrano de Bergerac. Heldenkomedie in vijf bedrijven in verzen. Vertaling R. de Buci.
K9431: [ERASMUS] ROTERDAMO, ERASMO DE. - Laudo de l'stulteco
R3142: ROTGANS, LUKAS. - Eneas en Turnus. Van inleiding en aantekeningen voorzien door L. Strengholt.
T9117: ROTH, PAUL. - Leipzig der Mittelpunkt des Buchhandels.
K7949: ROTH, ALFRED & GOTTHARD JEDLICKA. - Werk 1944. Die Schweizer Monatsschift fur Kunst, Architektur, Kunstlerisches Gewerbe.
W2644: ROTH, GERHARD. - Een hoofd vol manke vliegen. Vertaling P. Grashoff.
L4803: ROTH, PHILIP. - Alleman.
T8460: ROTH, HENNIE. - Papieren schouder.
T8908: ROTH, JOSEPH. - Job. Roman over een eenvoudige man. Vertaling Martin Mooij.
R4863: ROTH, PHILIP. - De borst. Vertaling Else Hoog.
R1202: [DAUMIER] ROTHE, HANS. - Daumier on War. 64 print reproductions after the original lithographs.
R1606: ROTHENSTEIN, JOHN. - Edward Burra.
L5085: ROTHUIZEN, WILLIAM. - De vrijheid van de ontwerper.
K5205: ROTHUIZEN, G. TH. - Steen of stroom? Menno ter Braak en Anton van Duinkerken over het christendom.
K9956: ROTTENSTEN, BIRTE & EBBA WAABEN. - Danske Vandmaerker & Papirmoller 1570-1695. Bind I Vandmaerker.
T9247: ROTTER, FRITZ UND WALTER JURMANN. - Ein spanischer Tango und ein Madel wie du... Text und Musik.
T5006: ADVIESBUREAU STADSPLAN ROTTERDAM. - Het nieuwe hart van Rotterdam. Toelichting op het basisplan voor den herbouw van de binnenstad van Rotterdam.
Y0368: PROGRAMMA ROTTERDAM. - Officieele Feestwijzer voor de Viering te Rotterdam op den 17 November 1913 van het Eeuwfeest van het Herstel van Nederlands Onafhankelijkheid.
W4018: ROTTERDAM, MARY VAN. - Volk in Smart.
B4795: ERASMUS VON ROTTERDAM. - Das Lob der Torheit. Encomium moriae.
R0554: ROTTERDAM, RIJK VAN. - Vechten.
L5272: ROTTGER, FRIEDRICH. - Volk und Vaterland bei Wilhelm Raabe.
B5058: ROTTHIER, RUDI. - Het land dat zichzelf bemint. Een reis door de Verenigde Staten.
T1379: [SPINOZA] ROTTNER, ELI. - Aus Spinozas Heimat und Constantin Brunners letzter Zufluchtsstätte (Eindrücke). Mit 37 Abbildungen und 10 Anlagen.
H1867: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
B4062: ROUAUD, JEAN. - In de hemel zoals op aarde. Vertaling Marianne Kaas.
B8810: ROUAUD, JEAN. - De wereld bij benadering. Vertaling Marianne Kaas.
R2290: ROUAUD, JEAN. - De beloofde vrouw. Vertaald uit het Frans door Marianne Kaas.
T7807: ROUCK, R. DE. - Plan met Gids van Brussel. schaal 1:10.000. Kaart nr. 6.
T1458: ROUGEMONT, DENIS DE. - Brieven over de atoombom. Vertaling Agaath van Ree.
L0627: ROUGEMONT, DENIS DE. - Persoonlijkheid als roeping in dezen tijd. Nederlandsch van Roel Houwink.
K8777: ROUGEMONT, DENIS DE. - Het aandeel van den duivel. Vertaling Agaat van Ree.
T3270: CARTES BLONDEL LA ROUGERY. - Collection des cartes des Provinces Belges nr. 1. Anvers. Schaal 1 : 150.000.
R9105: ROUKEMA HZ, A. EN W. 'T HOOFT. - De Republikeinsche School.
L5623: ROUKENS, WIN. - De taal der Limburgers als Spiegel van Volk, Geschiedenis en Cultuur.
L2973: ROUKENS, WIN. - Onze Limburgse Dialecten en Het werk van V.E.L.D.E.K.E. Een antwoord op stille en luide critiek.
K7556: ROUQUETTE, MAX. - Het nachtspook. Verhalen. Vertaald uit het Occitaans en van een nawoord voorzien door T.E. Ubbink.
R8373: ROUSSEL, NAPOLEON. - De Katholieke en Protestantsche natien, onderling vergeleken uit het drieledig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid. Met eene voorrede van P. Hofstede de Groot. Twee delen.
T3119: ROUSSET, DAVID. - De diepte der kampen. Vertaling Halbo C. Kool.
R2660: LE ROUX T.H. - Taalkundige opstelle van oud-studente aan Prof. Dr. T.H. Le Roux.
H3748: ROVER, FRANS C. DE. - Over Het innerlijk behang van Hans Lodeizen.
B1959: ROVER, C. DE. - Frans Kellendonk, informatie.
T1074: ROVER, P.A. DE. - Wim de kleine schipper. Met teekeningen van Jan Briede.
M6008: ROY, ROSETTA. - De laatste zomer. Verhalen. Vertaald uit het Italiaans door Tine Riegen en Anna Maria Domburg.
T9034: ROY, ACHILLE LE. - Commune de l'avenir. Amour & pensee libres.
W9286: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Herinneringen.
W9287: ROYAARDS-SANDBERG, JACQUELINE. - Ik heb je zoveel te vertellen. Brieven van en aan L. v. Deyssel, E. Erens en I. Israel. bezorgd door Harry G.M. Prick.
R1306: [VONDEL] ROYAARDS, WILLEM. - Joost van den Vondels Gysbrecht van Aemstel. Ten tooneele gebracht door N.V. Het Tooneel, onder leiding van Willem Royaards. Een inleidend woord tot het treurspel, door C.R. de Klerk. Naar Frits Lensvelt's tooneel en Nell Bronger's Kostuumontwerpen.
R6126: ROYAARDS, H.J. - Van Heusde, geschetst als geschiedkundige en als paedagoog tot de godgeleerdheid. In twee voorlezingen.
L4025: GERLACH ROYEN. - Taalkundig inzicht voor school en leven.
L5097: ROYEN, NICOLAUS J.H. - De jongere veranderingen van het Indogermaanse nominale drieklassensysteem.
L7179: ROYEN, GERLACH. - Ongaaf Nederlands.
L7405: GERLACH ROYEN. - Simplisme en dilettantisme.
L7916: GERLACH ROYEN. - Bijgedachten en botsingen in taal.
L9665: ROYEN, MARJON VAN. - Italie op maandag.
B0049: ROYEN, HELEEN. - Godin van de jacht.
R5927: ROYEN, P.D. VAN. - Nederland let op uw saeck! Een waarschuwing tegen de overheersing der katholieke geestelijkheid.
B6740: GERLACH ROYEN. - Spraak en taal.
R3921: ROYEN, PAUL DAVID VAN. - Jezus en Johannes de Doper. Een historisch onderzoek op grond van de synoptische evangelien naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste.
B5409: ROYER, W.H. - Eenige aanteekeningen op de Artikelen 10, 11, 12 en 13 W. v. K.
K1754: ROZEBOOM, ANNELIE. - De mythe van de Pekinees. China van binnenuit bekeken.
T8426: ROZEMA, HILBRAND. - Embargo. Gedichten.
T8816: ROZEMA, HILBRAND. - Slagveldtoerisme. Gedichten.
T8689: ROZEMA, HILBRAND. - Paradijs. [gedichten].
B7813: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond.
B4061: ROZIER, GILLES. - De verwachting. Vertaling Martine Woudt.
H8820: RUBENS, MARIA. - ''t Is toch vergeven'. Twee brieven van Maria Rubens aan haar man Jan Rubens uit het jaar MDLXXI.
R4391: RUBENS, MARIA. - 't Is toch vergeven. Twee Brieven van Maria Ruben uit het jaar 1571.
L8956: RUBIN, LILLIAN B. - Vriendschap. Vertaling S. Wagenaar.
B7050: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden. Vertaling S. Wagenaar.
R0629: RUBINSTEIN, RENATE. - Naar de bliksem? ik niet.
A0115: RUBINSTEIN, RENATE. - Alexander, een impressie van de kroonprins bij zijn achttiende verjaardag.
M6920: RUBINSTEIN, RENATE. - Hedendaags feminisme.
B3071: RUBINSTEIN, RENATE. - Klein Chinees woordenboek.
M5467: RUBINSTEIN, RENATE. - Liefst verliefd.
H2109: RUBINSTEIN, RENATE. - Mijn beter ik. Herinneringen aan Simon Carmiggelt.
H5082: RUBINSTEIN, RENATE. - Toekomstmuziek.
H2988: RUBINSTEIN, RENATE. - Links en rechts in de politiek en in het leven. Huizinga-lezing 1982.
B4294: RUBINSTEIN, RENATE. - Nee heb je, notities over ziek zijn.
R0815: RUBINSTEIN, RENATE. - Mein besseres Ich. Erinnerungen an eine Liebe. Aus dem Niederlandischen von Helga van Beuningen.
M4748: RUBINSTEIN, RENATE. - Met verschuldigde hoogachting, 54 Tamarkolommen.
T8623: RUBINSTEIN, RENATE. - Was getekend Tamar.
L4630: RUBINSTEIN, RENATE. - Ieder woelt hier om verandering.
R8264: RUBOW, PAUL V. - Herman Bang og flere kritiske Studier.
B4547: RUCKER, ELISABETH. - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Ihr Wirken in Deutschland und Holland.
L2432: RUDDER, MAY DE. - Guido Gezelle.
T4108: RUDOLFS, J. - De gevaren van luchtbescherming.
H3090: RUEBSAMEN, HELGA. - Beer is terug.
M9073: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
L6930: RUEBSAMEN, HELGA. - Jonge liefde en oud zeer. De verhalen deel 2
L3547: RUEBSAMEN, HELGA. - De bevrijding.
R0324: RUEBSAMEN, HELGA. - Het lied en de waarheid.
R6953: RUELENS, CHARLES. - La question de l'origine de l'imprimerie et le grand concile typographique.
H3437: RUETER, PAM G. - Gelegenheidsgrafiek / Grafik Kenangan. Voorwoord Pam G. Rueter.
T6965: RUGERS, A.R. / H. BOSCHMA / J.J. BUSKES JR. - Ik ga heen! ik blijf! Inzichten betreffende het lidmaatschap van Kerk en Vrede.
T7947: RUGERS, V.H. - De bezwaren tegen de plaatselijke keuze. Inleiding gehouden op het eerste Christelijke Congres tegen het alcoholisme, te Utrecht, 26 Augustus 1909.
H9584: RUIJTER, MIRJAM. - Grafies werk 1967-1986
R0446: RUIMTEN. - Frans Boenders. J.P. Dumolyn. P. Lasoen. S. Braem. F. Herzen. L. Abicht. K.J. Geirlandt. H. Sizoo. E. Elias. H. De Coninck. B. Brouwers.
H1105: RUITENBERG-DE WIT, A.F. - Formule in den morgenstond. Een studie over het dichtwerk van Gerrit Achterberg.
R6523: RUITER, T. DE. - Minister A.S. Talma. Een historisch-ethische studie over de corporatieve gedachte in de christelijk-sociale politiek van Nederland.
H1127: RUITER, C. DE. - Over het proza van S. Carmiggelt.
R9218: RUIZ VILAPLANA, ANTONIO. - Ik verklaar onder eede. Een jaar werkzaamheid in het nationalistische Spanje. Uit het Spaansch door J. Brouwer.
W9559: RULER, DICK VAN. - Verbeeldingen van werkelijkheid. Speurtochten vanuit de kerkers van Piranesi.
R3836: [SPINOZA] RULER, HAN VAN. - Kennen, lijden, handelen. De erfenis van Descartes bij Geulincx en Spinoza. Voordracht gehouden te Rijnsburg op 27 mei 2000.
B0934: RULLMANN, J.C. - De afscheiding in de Nederlandsch Hervormde Kerk der XIXe Eeuw. Historisch geschetst.
B8126: RULLMANN, J.C. - Het Volkspetitionnement van 1878.
T0471: RUMKE, A.C. - Rebekka Aleida Biegel (1866-1943).
R5801: RUMMELEN, F.H. VAN. - Claciale Loss en Limburgsche klei.
R5804: RUMMELEN, F.H. VAN. - De wordingsgeschiedenis der Maasterrassen in Zuid-Limburg en aangrenzend gebied.
H2043: RUMPHIUS, GEORGIUS EVERHARDUS. - The Ambonese Curiosity Cabinet. Translated, edited, annotated, and with an introduction by E.M. Beekman.
R7746: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
H4713: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over Persvrijheid.
H3208: RUN, H.W.M. VAN. - Altijd beperkt. Over persvrijheid.
L3448: RUNCIE, JAMES. - De kleur van de hemel.
B6824: RUNSSBERG, EBERHARD VON (ED.). - Der Sachenspiegel. Bilder aus der Heidelberger Handschrift.
K1771: RUPPEL, ALOYS. - Gutenberg Jahrbuch 1950. Festschrift zum 50jahrigen bestehen des Gutenberg-Museums in Mainz.
H9029: RUPPEL, ALOYS. - Weltmuseum der Druckkunst und internationale Gutenberg-Gesellschaft.
R2960: RUPPERT, CHRISTIAAN & GERARD STEEN (EDS.). - Decadentie. Grafiet Nr. 5.
T6607: RUPPERT, J.S. - Werkstaking - directe actie verbreking dienstbetrekking bij werkstaking en inachtneming van opzeggingstermijn.
T4230: RUSHDIE, SALMAN. - De duivelsverzen. Vertaald door Marijke Emeis.
H6405: RUSHDIE, SALMAN. - Woede. Vertaling Karina van Santen.
K0810: RUSHDIE, SALMAN. - Oost, West. Verhalen. Vertaald door E. Dabekaussen en Tilly Maters.
M9304: RUSHDIE, SALMAN. - Middernachtskinderen. Vertaling Max Schuchart.
L7820: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown. Roman. Vertaald door Karina van Santen en Martine Vosmaer.
R4925: RUSKIN, JOHN. - Fors Clavigera. Verzameling van brieven aan werklieden. Uit het engelsch vertaald door B.H. Met voorrede van Frederik van Eeden. Twee delen.
R6323: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
R4453: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, Eerste deel. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
R0055: RUSKIN, JOHN. - Mensch en Maatschappij, 2 delen. Met voorrede van Frederik van Eeden, Vertaling Bertha Koch-Huber.
T5044: RUSKIN, JOHN. - De laatstgekomenen. Vier lezingen over de eerste beginselen der staathuishoudkunde. Vertaling M. Hugenholtz-Zeeven.
T5421: RUSKIN, JOHN. - Dezen Laatsten Ook. (Unto this last). Vier schetsen over de Beginselen der Staathuishoudkunde. Uit het Engelsch vertaald door Paul Horrix.
A0338: RUSS, JOANNA. - Andere levens, andere letteren. Vertaling T. Schel.
W1046: RUSS, JOANNE. - De vrouw-man. Vertaling Nan Lenders.
M5179: RUSSEL, FRANCIS. - Durer et son temps 1471-1528. Le Monde des Arts.
R0456: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Dutch poetry and English.
H3990: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis der westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
M8518: RUSSELL, BERTRAND. - Geschiedenis van de westerse filosofie. In verband met politieke en sociale omstandigheden van de oudste tijden tot heden.
K3601: RUSSELL, BERTRAND. - The autobiography of Betrand Russell 1872-1914.
K4019: RUSSELL, BERTRAND. - Autobiografie 1872-1914. Vertaling M. en L. Coutinho.
R2315: RUSSELL, JAMES ANDERSON. - Romance and realism. Trends in Belgo-Dutch prose literature.
T3800: RUSSO, RICHARD. - Empire Falls. Vertaald door Sandra van de Ven.
T4247: RUST, W.J. (INLEIDING). - Het Nederlandse porcelein. Documentaire tentoonstelling van het Nederlandse porcelein tussen 1759 en 1810 in het Museum Willet Holthuysen juni-september 1952.
L5236: RUSTING, SALOMON VAN, E.A. - De drekpoeten. Uit het werk van Salomon van Rusting, Jan Goeree, Hermanus van den Burg en consorten.
M8311: RUTEBEUF. - Bloemlezing uit de poëzie van een 13de eeuws frans dichter. Ingeleid en vertaald door W. van Elden.
K5411: RUTEBEUF. - Klaagzangen/Complaintes. Vertaald door W. van Elden.
B7919: RUTER, A.J.C. - Historische studies over mens en samenleving.
R5304: RUTER, A.J.C. - De Spoorwegstakingen van 1903. Een spiegel der arbeidersbeweging in Nederland.
L2748: RUTGERS VAN DER LOEFF, J.D. (ED.). - Drie lofdichten op Haarlem. Het Middelnederlandsch gedicht van Dirk Mathijszen en Karel van Mander's Twee beelden van Haarlem.
L4709: RUTGERS, F.L. - Acta van de Nederlandsche Synoden der Zestiende Eeuw. Verzameld en uitgegeven door F.L. Rutgers.
H0077: RUTGERS, J. - Het mysterie der voortplanting.
T1504: RUTGERS, V.H. - Geestelijke vrijheid. Openingswoord: V.H. Rugers. Eenheid of eensgezindheid: H. Colijn. Christelijk is nationaal: J.R. Slotemaker de Bruine.
L7488: RUTGERS, J. - Is de Prostitutie een noodzakelijk kwaad?
L7520: RUTGERS, HARMANNUS WILLEM. - Bemerkungen uber das Verhaltnis von Marchen und Sagen, mit besonderer Rucksicht auf die Sigfridsagen.
B4187: RUTGERS, WIM. - De Caraibische jeugdboeken van Miep Diekmann. Een leesverslag.
T4391: RUTGERS, S. - Het Boerenvraagstuk in Sovjet-Rusland, Europa, Amerika, Indie, China.
T3245: RUTGERS, S.J. - De beteekenis van het beton-ijzer als constructie-materiaal.
R4491: RUTGERS, J. - Het gevaar van de vruchtafdrijving.
R4487: RUTGERS, J. - Middelen ter Bewuste Regeling van het Kindertal. Vertrouwelijke inlichtingen van een dokter.
R4486: RUTGERS, J. - Welvaart en Groei van de Bevolking.
K0028: RUTHERFORD, WARD. - Blitzkrieg 1940.
H9466: RUTING, JOS. - Romeinse slaafjes, roman.
C1598: RUTING, JOS. - Markiesje en andere nagelaten verhalen.
M1497: RUTING, JOS. - Natuurzuiver kinderhormoon, verhalen.
M1825: RUTING, JOS. - Van mij gescheiden. Novelle.
M1494: RUTING, JOS. - In de mierenrijken. Yvonnes mierkundige opstellen. Geïllustreerd door de schrijver.
H9469: RUTING, JOS. - Lydia en de zwaan.
T5034: RUTTEN, M. - Henriette Roland Holst. Dichteres van de ascese. Vogels van diverse pluimage.
R7885: RUTTEN, M. EN J. WEISGERBER. (RED.). - Van Arm Vlaanderen tot De Voorstad groeit. De opbloei van de Vlaamse Literatuur van Teirlinck-Stijns tot L.P. Boon ( 1888-1946).
L4812: RUTTEN, FELIX. - Confiteor.
K5286: RUTTEN, M. - Tucht en ontucht in de poëzie van H. Hensen en B. de Corte.
L2328: RUTTEN, M.G. - Theorie en feiten in de geologie.
B4371: RUTTEN, FELIX. - Limburgsche sagen.
B4885: RUTTEN, F.J.TH. - De ontmoeting van een persoonlijkheid. Rede.
B8895: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne 1878-1929. Herdenkingstentoonstelling naar aanleiding van de honderdste verjaardag van zijn geboorte.
B8863: RUTTEN, M. - Het proza van Karel van de Woestijne.
R5882: RUTTEN, FELIX. - Daags veur Krismes.
R1547: RUTTEN, PAUL. - Digitalisering en dynamiek. Over de consequenties van de digitale revolutie voor de media-industrie, in het bijzonder de uitgeverij.
R6493: RUTTEN, TH. - Felix Timmermans.
K2688: RUTTEN, M. - Nederlandse dichtkunst Achterberg en Burssens voorbij. Kronieken. Twee bundel.
K8855: RUTTEN, M. - Karel van de Woestijne.
T7375: RUTTERS, HERMAN. - Georg Henschel.
B1230: RUUSBROEC. - Ruusbroec-Tentoonstelling.
T7640: RUUSBROEC, JAN VAN. - Die Chierheit der Gheestelicker Brulocht. Bewerkt door Titus Brandsma, vertaald door D. Stracke.
T1712: RUUSBROEC. - Van den hemelschen melodyen. Ingeleid en aangeteekend door L. Reypens.
B4474: RUUSBROUC, JAN VAN. - Vanden XII beghinen.
B4964: RUWET, JOSEPH. - De Cistercienser abdij van Notre-Dame du Val-Dieu.
L3804: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVe en XVIe eeuw.
L3805: RUWIERE, JEANNE DE LA. - De Vlaamse schilderkunst in de XVIIe eeuw.
T2129: RUYGERS, GEERT. - Volkseenheid.
T0636: RUYS, H.J.A. - Repertorium der verhandelingen en bijdragen betreffende de geschiedenis des vaderlands in tijdschriften en mengelwerken tot op 1929 verschenen.
M3607: RUYS, KEES. - Een lik van de oceaan.
L9931: RUYS, MANU. - De Vlamingen. Een volk in beweging een natie in wording. Voorwoord G. Eyskens.
B8801: RUYS, K. - Een afgedragen huid.
T1112: RUYSBEEK, ERIK VAN (INL.). - Waar is de eerste morgen? 3.
R6619: RUYSLINCK, WARD. - Valentijn Van Uytvanck 1896-1950. Tekenaar zonder vaderland.
H8860: RUYSLINCK, WARD. - Alle verhalen.
H6295: RUYSLINCK, WARD. - De Apokatastasis of het Apocriefe boek van Galax Niksen.
K1450: RUYSLINCK, WARD. - De heksenkring.
L1487: RUYSLINCK, WARD. - De madonna met de buil.
L3735: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer. Met een nawoord van Joris Gerits.
M2683: RUYSLINCK, WARD. - IJlings naar nergens, ontboezemingen aan een boezemvriend.
P2655: RUYSLINCK, WARD. - Stille waters.
K4990: RUYSLINCK, WARD. - Uitspraken in opspraak.
W8164: RUYSLINCK, WARD. - Het dal van Hinnom, roman.
L9696: RUYSLINCK, WARD. - De stille zomer.
L9659: RUYSLINCK, WARD. - Het ganzenbord.
B3826: RUYSLINCK, WARD (TEKST). - Octave Landuyt.
B4175: RUYSLINCK, WARD. - De oeroude vijver.
R4793: RUYSLINCK, WARD / BOUDEWIJN VANDER PLAETSE. - Het Reservaat. Toneelbewerking: Boudewijn Vander Plaetse.
K3743: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. (ED.). - Het beeld in huis. Catalogus.
T1232: RUYSSEVELT, A. VAN (ED.). - Lode Baekelmans 1879-1965. Tentoonstelling 11 mei - 31 september 1979. Voorwoord Wim Geldolf. Inleiding Emiel Willekens.
R7937: RYCHNER, MAX. - Zur europaischen Literatur zwischen zwei Weltkriegen.
T0783: RYCK, PAUL DE. - Gentianen. Een resem oude Gentse sagen. Verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien. Tekeningen van Alex Wauters.
R6837: RYCKAERTS, ERIK EN EM. WILLEKENS. - Vlaamse jeugdliteratuur sinds 1832. Tentoonstellingscatalogus.
R0943: RYCKEBOER, H. - Hulde Album Prof. dr. Marcel Hoebeke hem door vakgenoten, medewerkers en vrienden aangeboden bij zijn afscheid van de Rijksuniversiteit Gent. Met medewerking van A. de Groote.
L5454: RYCKMANS, G. - De maangod in de Voorislamietische Zuidarabische godsdienst.
B6261: RYCKMANS, P. - Une Page d'Histoire Coloniale. L'occupation allemande dans l'Urundi.
B3161: RYDEN, HOPE. - De Lelievijver. Vier jaar met een beverfamilie. Vertaald door Giselle Gouverne.
M2244: RYDER, JOHN. - The case for legibility.
T8121: RYLE, J.C. - Het kruis. Naar het Engelsch.
W9011: RYNCK, PATRICK DE EN ANDRIES WELKENHUYSEN. - De Oudheid in het Nederlands. Repertorium en bibliografische gids voor vertalingen van Griekse en Latijnse auteurs en geschriften.
L1524: RYNCK, PATRICK DE EN MARK PIETERS (EDS.). - Van alfa tot omega. Een klassiek ABC. Bekende en verrassende passages uit de Griekse en Romeinse literatuur.
T9658: RYNCK, PATRICK DE (ED.). - Op de snaren van Apollo. Acht eeuwen Latijnse poëzie.
T1493: RYSWYCK, TH. VAN. - Balladen.
T8465: RYZJI, BORIS. - Wolken boven E. Gedichten.
M6200: SAADAWI, NAWAL EL. - De zoektocht van Fouada. Vertaling D. Poppinga.
R8809: SAAL, C.D. - Sociale dynamiek. Structuur veranderingen in de plattelandssamenleving.
L5863: SAALBORN, ARNOLD L.B. - Het ontwaken van het sociale bewustzijn in de litteratuur.
B8030: SAAR, JOHANNES DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
T4621: SAARLOOS, A.E.C. VAN. - Het psychotechnisch geschiktheidsonderzoek voor trambestuurders en chauffeurs.
T9673: SABA, UMBERTO. - Serene wanhoop / La serena disperazione. Keuze, vertaling en nawoord van Ike Cialona.
R6901: SABARSKY, SERGE. - Egon Schiele. Palais de Beaux Arts, Charleroi. 18-09 - 16-12-1987.
L8108: SABATIER, RUTH. (ED.). - Boek in geding.
T1585: SABBE, MAURITS. - Brabant in 't verweer. Bijdrage tot de studie der Zuid-Nederlandsche strijdliteratuur in de eerste helft der 17e eeuw.
T2687: SABBE, MAURITS. (INLEIDING). - Oud Vlaamsche Kerstliederen. Klavierbewerking van Edward Verheyden. Penteekeningen en kleuromslag van Edmond van Offel.
T2689: SABBE, MAURITS. - De meesters van den Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II en zijn opvolgers, de Moretussen.
T4560: SABBE, MAURITS. - De Moretussen en hun kring. Verspreide opstellen.
K5412: SABBE, MAURITS. - Het museum Plantin-Moretus. Platin de Moretussen en hun werk.
T6373: SABBE, M. - De Antwerpsche vriendenkring van Anna Roemers Visscher.
K2599: SABBE, HERMAN JULIUS. - Maurits Sabbe en zijn Brugse mensen. Eeen postume wedersamenstelling. Geillustreerd met historische foto's.
L4851: SABBE, MARITS. - In 't gedrang. Vertellingen uit den oorlog.
W7323: SABBE, MAURICE. - La Vie des Livres a Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe Siecles.
A0113: SABBE, MAURITS. - 't Pastorken van Schaerdycke. Spel van personagien.
L2118: SABBE, MAURITS. - Fanny's Sonnet. Tooneelspel in een bedrijf.
K3637: SABBE, MAURITS. - Het proza in de Vlaamsche letterkunde.
P2032: [VONDEL] SABBE, MAURITS. - Vondel en Zuid-Nederland met andere opstellen.
R6738: SABBE, M. - Fransch-Vlaandersche Rederijkerskunst in de 18de eeuw.
L6711: SABBE, MAURITS. - Dierkennis en diersage bij Vondel.
B2236: SABBE, MAURITS. - Letterkundige Verscheidenheden.
B4205: SABBE, MAURITS. - Peilingen.
B4228: SABBE, JULIUS. - Peter Benoit zijn leven, zijne werken, zijne beteekenis.
T9282: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
R5708: SABBE, M. - Brabantsche en Vlaamsche Strijdgedichten uit de 17e eeuw.
R5004: SABBE, MAURITS. - Vondel's Herbarium.
T3599: SABBE, MAURITS. - Wat Oud-Vlaanderen zong.
T0032: SABBE, M. - De Plantijnsche Werkstede. Arbeidsregeling Tucht en Maatschappelijke Voorzorg in de Oud Antwerpsche Drukkerij.
T4804: SABBE, M. - Handschriften en Vroegdrukken.
R5339: SABBE, MAURITS. - Vondeltentoonstelling Museum der Vlaamsche Letterkunde, Minderbroedersrui. Ingericht door de Stadsbibliotheek, het Museum Plantin Moretus en Het Antwerpsch Prentenkabinet.
R5362: SABBE, MAURITS. - Een mei van vroomheid.
R5384: SABBE, HERMAN. - Dadaisme. Wereld in beeld 3.
K0280: SABLONIERE, MARGRIT DE. - Vincent van Gogh. Een korte beschrijving van zijn leven en werken.
R5583: SABLONIERE, MARGRIT. - Staphorst. Het levenspatroon van een creatief-tradionele gemeenschap.
B5158: SACHAROV, ANDREJ. - Mijn land en de wereld. Ingeleid door prof. dr. Karel van het Reve.
AP0417: SACHER MASOCH, L. VON. / C.P.J. CREBILLON. - La Venus a la fourrure / Le Sopha.
H7810: SACHER-MASOCH, LEOPOLD VON. - Le lit d'une Imperatrice.
B3181: SACHER-MASOCH, LEOPOLD. - Martelaar voor een dagdroom. Twee verhalen van .... en een studie van Alfred Kossmann.
T1965: SACHER MASOCH, LEOPOLD. - De Zwerver en De Hajdamak ( Roover). Vertaald uit het Duitsch.
T2238: SACHER MASOCH, LEOPOLD VON. - De Zwerver en De Hajdamak (Roover). Vertaald uit het Duitsch.
L8240: SACHS, HANS. - Der Tod ein End aller irdischen Ding.
R6178: SACHS, HANS. - De Student reist naar het paradijs. Klucht in een bedrijf. Vertaling Marie W. Vos.
K2421: SACK, SICK. [BERTUS AAFJES]. - Warenhuis wankelt.
T8868: SACKS, OLIVER. - De man die zijn vrouw voor een hoed hield.
R6484: SACKSIONI, M. - Volksvijand Nummer 1. T.B.C. de sluipmoordenaar. Een pleidooi voor de gezondmaking van het Nederlandse Volk.
H7661: SACKVILLE-WEST, V. - The Easter Party.
K2217: SACRE, D. (ED.). - 125 jaar 'Zuidnederlandsche Maatschappij van Taalkunde' Een bundel opstellen.
H2023: SADE, D.A.F. DE. - Justine ou Les Malheurs de la Vertu.
K5432: SADE, MARQUIS DE. - Le crimes de l'amour.
H9808: SADE, MARQUIS DE. - Ernestine. Eaux-fortes de S. Sauvage.
T3941: SADE, MARQUIS DE. - Les infortunes de la vertu, Historiettes et Contes et Fabliaux.
H0710: SADOUL, JAQUES. - Le tresor de Alchimistes.
L3123: SAER, JUAN JOSE. - Het onuitwisbare. Vertaling J. Vuyk-Bosdriesz.
L8239: SAFRAN FOER, JONATHAN. - Alles is verlicht. Een fragment uit de roman. Vertaald door Peter Abelsen.
K8315: SAGAN, FRANCOISE. - De oorlog beu. Vertaald uit het Frans door Margreet Hirs.
M3452: SAGAN, FRANCOISE. - Een beetje zon in het koude water. Vertaling S. Dubois.
A0869: SAGAN, FRANCOISE. - Sarah Bernhardt. De onverwoestbare lach. Vertaling M. Hirs.
B4579: SAGAN, FRANCOISE. - Bloed van waterverf. Vertaling Margreet Hirs.
B8243: SAGAN, FRANCOISE. - Een verre glimlach.
T4895: SAGE TEN BROEK, JOACHIM G. LE. - De Morgenstar der Toekomst. Anti-Revolutionnair Tijdschrift. Zevende deel 1835.
B2148: SAGNAC, PHILIPPE ET A. DE SAINT-LEGER. - Louis XIV (1661-1715).
R3119: SAHL, HANS. - Memoires van een moralist. Vertaald door W. Hansen.
T9521: SAINT-EXUPERY, ANTOINE DE. - Le petit prince. Avec les dessins de l'auteur.
T8862: SAINT-EXUPERY, ANTOINE. - De kleine prins.
L3034: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
L3255: SAKS, J. - Kritische herinneringen. Met een woord vooraf van Fr. de Jong Edz.
L7265: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
B0801: SAKS, J. - Busken Huet en Potgieter.
T8002: SAKS, J. - Socialistische opstellen. Eerste en Tweede Bundel
T4285: SAKS, J. - Socialistische opstellen.
W5634: SALAMAN, MALCOLM C. - The great Painter-Etchers from Rembrandt to Whistler.
B8006: SALBERG, R. DE. - Manuel de Graphologie Usuelle.
C1185: SALDEN, HELMUT. - De vuurproef.
T2814: SALDIEN, T. - Romantiek en Realisme 1815-1880.
R4611: SALFELLNER, HARALD. - Franz Kafka und Prag.
T8303: SALINGER, J.D. - Heft hoog de nokbalk, timmerlieden en Seymour, een introductie. Vertaling Johan Hos.
T8315: SALINGER, J.D. - Franny en Zooey. Vertaling Koos Schuur.
T8321: SALINGER, J.D. - De vanger in het graan. Vertaald door Johan Hos.
W4595: SALISBURY, HARRISON E. - Without fear or favor. The New York Times and its times.
M7809: SALLENAVE, DANIELE. - Adieu. Vertaling M. Jansen.
T9684: SALLUSTIUS CRISPUS, GAIUS. - De oorlog met Catalina; de oorlog met Iurgurtha; Historische fragmenten; Brieven aan Caesar; Smaadschrift tegen Cicero; Appendix. In de vertaling van J.W. Meijer.
K4799: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
M2779: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
K2780: SALOMONS, ANNIE. - Over de wonderlijke kunst van 'lezen'.
L8274: SALOMONS, A. - Verpakking, gezien vanuit het drukkersstandpunt.
B0520: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen aan schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0545: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend.
B0581: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit den ouden tijd. Over schrijvers die ik persoonlijk heb gekend II.
B0915: SALOMONS, ANNIE & INA BOUDIER-BAKKER. - A. Salomons: Zelfportret. Mevrouw I. Mevrouw II. I. Boudier-Bakker: De posthond.
R9483: SALOMONS, ANNIE. - Nieuwe verzen.
R9369: SALOMONS, ANNIE. - Verhalen uit het Verre Oosten.
R4179: SALOMONS, ANNIE. - Ballingen.
B0516: SALOMONSA, ANNIE. - Heilige stenen en andere verhalen. Keuze uit eigen werk.
M0042: SALOMONSON, HERMAN (MELIS STOKE). - Recrutenschool en andere gevangenisverzen. Met een inleiding van A.K.C. de Brauw.
L6758: SALOMONSON, JAN WILLEM. - Chair, Sceptre and Wreath. Historical Aspects of their Representation on some Roman sepulchral Monuments.
L2459: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Uit het gebied der Romaanse Letteren.
L6181: SALVERDA, MURK (ED.). - Schrijversprentenboek 37: Babs' Bootje Krijgt Een Stuurman. De Meisjesroman En Illustrator Hans Borrebach (1903-1991).
L7118: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - Klank en gedachte in Frankrijk's en Italie's Letterkunde.
R4120: SALVERDA DE GRAVE, JEAN-JACQUES. - Melanges de Philologie. A l'occasion de sa soixante-dixieme annee par ses amis et ses eleves.
R7103: SALVERDA DE GRAVE, J.J. - De Troubadours.
T0863: SAMYN, JOSEPH. - De Fransche Revolutie in Vlaanderen en in t bijzonder te Thielt (1792-1802).
T4812: SAMYN, JAN. - De geschiedenis der Vlasnijverheid in Vlaanderen.
L8916: SANCTA CLARA, ABRAHAM A. [= J.U. MEGERLE]. - Narrinnen-spiegel waarin zich alle Getrouwde en Ongetrouwde Eva's dochters zonder onderscheid van rang of stand, van alle kanten, zoowel van binnen als van buiten, kunnen spiegelen. Twee delen.
R5671: SAND, J.C.E. - De Burgerwacht van Amsterdam.
T0137: SAND, J.C.E. - Hier is Hilversum de A.V.R.O.
B8136: SAND, GEORGE EN SOLANGER CLESINGER. - Een verstoorde relatie. Brieven 1828-1876. Bezorgd en vertaald door Rosalien van Witsen.
Y0091: SANDAY. - Wanneer de oorlog zal kunnen eindigen.
T1275: [SPINOZA] SANDE BAKHUYZEN, H.G. VAN DE. - De toestand van de natuurwetenschappen in den tijd van Spinoza.
K1887: SANDE, JEF VAN DE. - Onsterfelijk behang & andere essays.
T4255: SANDERS, P. - Het Nationaal Steun Fonds. Bijdrage tot de geschiedenis van de financiering van het verzet, 1941-1945. With an English summary.
R0788: SANDERS, EWOUD. - Een onbekende bekende: Nono.
W8695: SANDERS, CEES. - Waaien op het dek.
R7491: SANDERS, W. - Heinric van Veldeken. Portrat eines maaslandischen Dichters des 12. Jahrhunderts.
B0497: SANDERS, EWOUD EN JAAP ENGELSMAN. - Geoniemen woordenboek. Woorden die zijn afgeleid van plaatsnamen.
B1971: SANDERS, JAN & NICO SCHEEPMAKER. - Lik op stuk.
B6226: SANDERS, EWOUD. - Eponiemen woordenboek. Woorden die teruggaan op historische personen.
T2446: SANDERS, EWOUD. - Een zomer in Leiden.
T0878: [COHEN] SANDERS, PAUL F. - De Piano. Het instrument en zijn meesters. Met pentekeningen van Jordaan.
L3205: SANDERS, EWOUD. - Tararaboemdiee & De blikken dominee. De geschiedenis van ons nationale straatlied.
T9357: SANDERS, W. - Leidener Humanisten und die Anfange der Germanistik.
L1419: SANDERS, EWOUD EN NOP MAAS. - Goed gelezen. 10 jaar de nationale voorleesdag.
W0336: SANDERS, CEES. - In de luwte van eros.
B9805: SANDNER, INGO (ED.). - Unsichtbare Meisterzeichnungen auf dem Malgrund. Cranach und seine Zeitgenossen.
B1280: SANDOR, A.I. - The Exile of Gods. Interpretation of a theme, a theory and a technique in the work of Heinrich Heine.
T6991: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
T4611: SANNES, SANNE & HUGO CLAUS. - Oog om oog.
T1869: SANNES, G.W. - Ontwapening! Rede.
B6957: SANSOT, PIERRE. - Lof der traagheid. Vertaling Frans de Haan.
R3520: [TOONDER] SANTBRINK, ROB VAN (ED.). - De curieuze wereld van Heer Bommel en Tom Poes.
R3538: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1935. zeven-en-dertigste jaargang.
T2242: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1931. drie-en-dertigste jaargang.
T7095: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1932. vier-en-dertigste jaargang.
T7024: SANTCROOS, DLZ, IS. - In en om de volkslogementen. Zwerftochten van een journalist met een rechercheur.
T7096: SANTCROOS DLZ, IS. (ED.). - Arbeidersjaarboekje voor 1933. vijf-en-dertigste jaargang.
K4543: SANTE, LUC. - De feitenfabriek. Vertaling Maaike Post.
K6373: SANTEN, SAL. - Deze vijandige wereld. Schetsen.
P2448: SANTEN, SAL. - Een geintje. Verhalen.
K4603: SANTEN, SAL. - Jullie is jodenvolk. Herinneringen aan een jeugd.
W4072: SANTEN, SAL. - Stormvogels.
B0149: SANTEN, JOHANNIS VAN EN HENRICI JOANNIS VAN BUUL. - Johannis van Santen et Henrici Joannis van Buul Epistola ad Summum Pontificem Pium IX, de Literis Apostolicis Ex Qua Die, d.d. 4 m. Martii 1853.
B2366: SANTEN, JOSEPH VAN. - De Marxistische Accumulatietheorie.
R6304: SANTEN, SAL. - Adios companeros. Politieke herinneringen.
T3092: SANTEN, M. VAN. - 5 landverraders: Mussert, Krekel, Rost van Tonningen, Max Blokzijl, Smit.
R8225: SANTEN, AIME VAN. (JAN MOLITOR). - Over Karel Capek.
W8409: SANTIAGO, ESMERALDA. - America's droom. Vertaling Anna Kapteijns-Bacuna.
W1042: SANTOS, JESUS FERNANDEZ. - Buiten de muren. Vertaling Ton Ceelen.
B4394: SARAFAAN. - Inhoud: Brieven van Mina Kruseman. Essay van Elaine Showalter. Verhaal van Nicole Zwager. Gedichten van Stevie Smith. Zweedse schrijfsters 1880-1980. Gedichten van Kristina Lugn. Kunst: Elizabeth de Vaal.
R3039: SARAFAAN. - Interview met Beb Vuyk. Essay over Alice Walker. Deense schrijfsters 1880-1980. De reizen van Alexandra David-Neel. Gedichten: Elly de Waard, Audre Lorde. Over Virginia Woolf. Schilderijen van Marian Plug.
R3299: SARAIVA, ANTONIO JOSE. - Le discours ingenieux. Cours inaugural a l'Universite d'Amsterdam.
R2639: SARASIN, PAUL UND FRITZ. - Reisen in Celebes. Ausgefuhrt in den Jahren 1893-1896 und 1902-1903. 2 Bde.
P1812: SARDANE, IMRE. - Viermaal vier.
M7917: SARDEIS, STRATO VAN. - Knapenliedboek. Vertaald en nawoord voorzien door Charles Vergeer.
W1041: SARGENT, PAMELA. - Vrouwen in Wonderland. Vertaling Jean Schalekamp.
K2959: SARNEEL, FONS. - Inleiding tot het lezen van romans.
B3849: SARNOW, EMIL & KURT TRUBENBACH. - Mundus Novus. Ein Bericht Amerigo Vespucci's an Lorenzo de Medici uber siene Reise nach Brasilien in den Jahren 1501/02. Nach einem Exemplare der zu Rostock von Hermann Barckhusen gedruckten Folioausgabe, im Besitze der Stadbilothek zu Frankfurt a. M.
K4054: SARRAUTE, NATHALIE. - De gouden vruchten. Roman.
B9526: SARRIA, AMALIA (ED.). - Les Rois Bibliophiles. Catalogue Europalia 85 Espana.
K7729: SARS, PAUL. - Adriaan van Dis. De zandkastelen van je jeugd.
L6192: SARTRE, J.P. EN CATHARINE CHAINE. - Sartre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine. Vertaling Maurits Mok.
K9702: SARTRE, JEAN PAUL. - Baudelaire. Vertaling Paul Beers.
T2420: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Verhalen. Vertaling C.N. Lijsen.
B3313: SARTRE, JEAN-PAUL. - De wegen der vrijheid. Deel I: De jaren des onderscheids. Deel II: Het oponthoud. Deel III: De dood in het hart.
T5326: SARTRE, JEAN-PAUL. - De jaren des onderscheids. Deel een van de vierdelige romancyclus " De wegen der vrijheid". Vertaling Jo Boer.
H9233: SARTRE, JEAN PAUL. - De muur. Vertaling C.N. Lijsen.
B8550: SASSE VAN YSSELT, A.F.O. VAN - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften, Berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste supplement.
L4184: SASSEN, ALBERT. - Het Drents van Ruinen.
H5791: SASSEN, FERD. - De wijsbegeerte der Middeleeuwen in de Nederlanden.
B2762: SASSEN, D. - Asselt. Zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
T1341: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte der negentiende eeuw.
R3886: SASSEN, FERD. - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland tot het einde der negentiende eeuw.
R5821: SASSEN, D. - Asselt: zijn kerk, zijn museum en het slot Hillenraad.
L5244: SASSEN, FERD. - Jacob Nieuwenhuis (1777-1857) en het Krausianisme in Nederland.
T0639: SASSEN, FERD. - Wijsbegeerte van onzen tijd.
R5147: [WILDE] SATO, TOMOKO & LIONEL LAMBOURNE (EDS.). - The Wilde years. Oscar Wilde & the art of his time.
B4832: SATURNE. - Het laatste oordeel of 's Waerelds poppenkast. Eene wijsgeerige humoreske. Onderzoek naar de mogelijkheid en de gewenschtheid van haar eeuwige verdoemenis.
B2272: [TSJECHOV] SAUNDERS, BEATRICE. - Tchehov the Man.
H0208: SAURET, ANDRE. - Die innere Sekretion. Die Geschlechtsorgane. Das Buch der Gesundheit 7.
R8654: SAUWEN, RIK. INLEIDING - De Driehoek 1925-1926.
L4216: SAUWER, MONIKA. - De animist.
W9028: SAUWER, MONIKA. - Een verlegen man.
L2508: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
K8408: SAVAGE LANDOR, WALTER. - Serena. Vertaling E. du Perron.
H9068: SAVARD, REJEAN. (ED). - Education and research for marketing and quality management in libraries. / La formation et la recherche sur le marketing et la gestion de la qualite en bibliotheque.
M5775: SAVINIO, ALBERTO. - Momument voor een held. Keuze, vertaling en nawoord Paul van Heck.
W7244: SAVOIE, JACQUES. - De draaideur. Vertaling Marijke Jansen.
T6328: SAVORNIN LOHMAN, B.C. DE - De Bestuursinrichting van Gewest, Stad en Platteland van Utrecht gedurende de Bataafsche Republiek.
L8403: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - De Staatsschool en De Roomsche Kerk.
L9313: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] SAVORNIN LOHMAN, JHR. MR. DE. - Groen van Prinsterer.
B4514: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Een vaccine-aanbidder.
B4880: SAVORNIN LOHMAN, W.H. DE. - Van huwelijk en echtscheiding.
B5102: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Waarom en hoelang? Aan Dr. C.B. Spruyt.
B5791: DE SAVORNIN LOHMAN, A.F. - Aan Neerlands Anticlericalen. Een woord tot toelichting van De Staatsschool en de Roomsche Kerk.
B8021: SAVORNIN LOHMAN, A.F. DE. - Nog eens: Wat wil de Antirevolutionaire Partij?
M8477: SAVULESCU-VOUDOURIS, MONICA. - Vader, wij zijn slaapwandelaars. Autobiografie. Uit het Roemeens vertaald door Jana de Goede.
R0813: SCACCHI GRACCO, LUCA. - Pensieri di plastica / Plastic Thoughts. 100 jaar plastic.
H4129: SCADLICH, HANS JOACHIM. - Tallhover. De geschiedenis van een staatsdienaar. Vertaald door Wouter Donath Tieges.
T3792: SCALDEN. - Tweede Jaarboek van de Scalden; 25 juni-10 juli 1898 Tweede Tentoonstelling van Monumentale, Dekoratieve & Toegepaste Kunst.
R9669: SCALDEN. - De Scalden. XIIe Jaarboek. Feestalbum 1889-1909.
T1119: SCALDEN. - Spreekwoorden. De Scalden XIe jaarboek 1908.
B3592: SCAMOZZI, OTTAVIO BERTOTTI. - L' origine dell' Accademia Olimpica di Vicenza con una breve descrizione del suo Teatro.
MK0067: SCARFE, LAURENCE. - Alphabets. An introductory treatise on written and printed letter forms for the use of students.
M8476: SCARRON, PAUL. - Wanfortuin der komedianten. Vertaaald en ingeleid door C.J. Kelk.
H8273: SCEVE, MAURICE. - Delie. Beeld van allerhoogste deugd. Honderd dizijnen. Vertaling en nawoord Robert de Does. Inleiding Rein Bloem.
L8132: SCEVE, MAURICE. - Gedichte.
T6178: SCH. J.H. [=J.H.A. SCHAPER]. - Hoe woont gij? Een woord aan de arbeiders en hunne vrouwen.
R7351: SCH[APER], J.H. - De Tering en het Arbeidende Volk.
B4337: SCHAAF, NINE VAN DER. - In de stroom.
R9269: SCHAAF, NINE VAN DER. - Naar het onzichtbare.
B5916: SCHAAF, NINE VAN DER. - Leven van Karel de Stoute.
B5944: SCHAAF, NINE VAN DER. - Heerk Walling.
B5995: SCHAAF, NINE VAN DER - De reis van Job.
T3015: SCHAAF, NINE VAN DER. - De uitvinder.
T0049: SCHAAF, NINE VAN DER. - Droomvaart.
T3733: SCHAAF, NINE VAN DER. - De liefde van een dwaas.
M5034: SCHAAFSMA, JOHAN. - Ontaarde cirkels.
R8651: SCHAAKE-VERKOZEN, CELINE EN JOHAN. - Tafelcharme. Aanwijzingen over de kunst van tafeldekken en de verzorging van de tafel.
Y0454: SCHAAKSPEL. - Handleiding tot het Schaakspel voor Eerstbeginnenden, benevens De Wetten en Regelen van dit Spel.
Y0378: SCHABERG, J.P. - De dood van Z.K.H. den Prins van Oranje. Een ramp voor Nederland. Eene vingerwijzing Gods.
R4026: SCHABERG, J.P. - De getelde dagen: een geschenk voor Nederlandsche kinderen, op het gouden gedenkfeest van de overwinning bij Waterloo.
H9009: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt.
C1841: SCHACHNER, ERWIN. - Drucken. Schritt fur Schritt. Eine vollstandige Einfuhrung in die Techniken des Hochdrucks.
H0732: SCHADE, HERBERT. - Damonen und Monstren. Gestaltungen des Bosen in der Kunst des fruhen Mittelalters.
R7164: SCHADE VAN WESTRUM, A.T.J. - Verbintenissen met strafbepaling. Aanteekeningen op de artikelen 1340-1348 B. W.
R7136: SCHADEE, CAROLUS HERMANNUS MARIE. - Iets over verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen.
B7825: SCHADEWALDT, WOLFGANG. - Gedenkrede aus Werner Jaeger 1888-1961. Mit einem Verzeichnis der Schriften Werner Jaegers.
B2375: SCHAEPAMN, H.J.A.M. - Het lied des Konings. Een Gedicht.
K8077: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Chronica over Staatkunde en Letteren. Tweede reeks.
T6686: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - S. Vincentius a Paulo. Twee toespraken 1890 en 1896.
R8755: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Brieven... van Alberdingk Thijm.
L8339: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde dichtwerken. De paus. Vondel. De pers. S. Maria, de zondaresse. De eeuw en haar koning.
L8736: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Geschiedvervalsching. Eene wederlegging der meest in omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis. Door drie vrienden der waarheid voor Nederland bewerkt door drie gelijkgezinden. Met een brief aan de vertalers.
B0025: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Een kroningslied.
B2378: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Herodes en Petrus.
B2379: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Een inleiding van den dichter opgedragen aan Z.D.H. Henricus van de Wetering op Zijn Zilveren Priesterfeest.
B2380: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Verzamelde Dichtwerken. Feestuitgave 1867 - 15 Augustus - 1892.
B2383: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
B2417: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
B2419: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De rechterzijde en de persoonlijke dienstplicht.
B2522: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Grondwetsherziening. Een woord over onzen politieken toestand.
B2558: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - De protest-meeting te Utrecht, 17 December 1888. Stenographisch verslag.
B5235: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - St. Thomas van Aquino. Drie voorlezingen.
R4469: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van Strijd tot Vrede ? Nog een Woord over Art. 194 der Grondwet.
B8650: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Bolland en Petrus.
T0160: SCHAEPMAN, FRANS. - Het fascisme naar zijn beginselen beoordeeld.
R4105: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
R4109: SCHAEPMAN, FRANS. - Bijdragen ter verfrissching van de volkshuishouding.
B2146: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Aya Sofia.
B4974: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen.
T7633: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Roomsch Recht tegen Protestantsch Verweer.
M2685: SCHAEVERS, MARK. - Atlas of de reis rond de wereld.
T9573: SCHAGEN, J.C. VAN. - Ik ga maar en blijf. Gekozen en ingeleid door Ingmar Heytze.
K6426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no XXI. Murmureersels in de muizenval. Rancuneuze rimram 1968-1971.
A0269: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
L5547: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden van den wind. Omzwervingen in de beklemming.
B6079: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers No. XX, september 1971.
B1549: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers No. XVII.
B1550: SCHAGEN, J.C. VAN. - Voorhof. Domburgse Cahiers No. XVIII.
B3493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. Xa, 1 april 1966.
B3494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. V, 1 maart 1965.
B3752: SCHAGEN, J.C. VAN. - 44 reflexen. Domburgse Cahiers No. VIa Mei 1965.
B3753: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart. Domburgse Cahiers No. VII October 1965.
B3755: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met een vinger. Domburgse Cahiers No. XIV November 1970.
B3756: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers No. XVI November 1970.
B3757: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tactielen. Milieu hygiene 86 Hekels. Domburgse Cahiers No. XV November 1970.
B3759: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. I October 1963.
B3760: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. III Mei 1964.
B3761: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen 162 Reflexen. Domburgse Cahiers No. II April 1964.
B3762: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine dierentuin. Domburgse Cahiers No. XIX April 1971.
B3763: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers No. IX December 1965.
B3764: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers No. VIII October 1965.
B5911: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak. 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers no. XII September 1967.
B5912: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present.
T0917: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie.
K4898: SCHAIK, A.H.M. VAN. - Dr. Hendrik Moller 1869-1940. Een ongemakkelijk initiator van onderwijs en cultuur in Noord-Brabant.
M2198: SCHAIK, WILLEM VAN. - Tijdgenoten. Getekend door ... Met woorden door E. Elias.
K1847: SCHAIK-WIILING, JEANNE VAN. - Ondanks alles.
K6475: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - De zondaar en het meisje. Novelle.
K3923: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Onder wiegende sterren. Logboek van een vrouw.
H9213: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Uit de stalles. Reacties op toneel.
L6956: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Nachtvorst.
L6958: SCHAIK-WILLING, JEANNE VAN. - Sofie Blank. Roman.
B5740: SCHAIK, WILLEM VAN & E. ELIAS. - Tijdgenoten. Getekend met lijnen door Willem van Schaik, met woorden door E. Elias.
B8814: SCHAIK-WILLING, JEANNE. - Na afloop. Damatische kronieken.
B8178: SCHAIK, CORNELIS J.J. VAN. - Balthazar Huydecoper. Een taalkundig, letterkundig en geschiedkundig initiator.
B7962: DE SCHAKEL. - Jubileum nummer De Schakel. Orgaan van de Nederlandse Vereniging van chefs in het grafisch bedrijf. 25e jaargang no. 14, augustus 1937.
K7166: SCHALEKAMP, JEAN. - Geen tijd om te sterven. Verslag op een berg geschreven.
R5700: SCHALIJ, M.A. EN P. BAKKUM. - Blokschrift. Een nieuwe schrijfmethode met oude lettervormen. Toelichting met vele voorbeelden van kinderwerk.
T9074: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinen.
H8818: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
K6127: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Vroegste sonnetten. Naar het handschrift uitgegeven door Garmt Stuiveling.
L7665: ROLAND HOLST-VAN DER SCHALK. H. - poëzie en Maatschappelijke vernieuwing.
T2192: SCHALK, HENRIETTE VAN DER. - Sonnetten en verzen in terzinnen geschreven.
H6692: SCHALKEN, TOM. - Ward Ruyslinck.
B3560: SCHALKWIJK, H.J. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
R5705: SCHALKWIJK, JAN. - Handleiding tot het leren schrijven met de brede pen.
B8834: SCHALLENBERG, E.W. - Muziekhistorische perspectieven.
R7245: SCHAMELHOUT, G. - Ethnische vraagstukken en verzamelde toespraken.
T3298: SCHAMELHOUT, G. - Het Indogermaansch of Indo-Europeesch Vraagstuk. Noordschen en Ariers.
T1700: SCHAMHARDT, WILLEM. [ORIENTATIE]. - Willem Walraven nummer.
W2256: SCHANS, JAN J. VAN DER (ED.). - Werken met Kleuren.
T1202: SCHAPDRIJVER, KAREL DE / JULIUS CHARPENTIER. - Open brieven der Vlaamsche Frontpartij. Verzameld door...
H7090: SCHAPELHOUMAN, MARIJN & SCHATBORN, PETER. - Land & Water. Hollandse tekeningen uit de 17de eeuw in het Rijksprentenkabinet / Dutch drawings from the 17th century in the Rijksmuseum Print Room.
R3479: SCHAPER, J.H. - Onze grondwet en de arbeidende klasse.
R3485: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
R3483: SCHAPER, J.H. - De Zwolsche beslissing.
R3475: SCHAPER, J.H. - Drie artikelen over Sociaal-Demokratie en Landsverdediging.
R3480: SCHAPER, J.H. - Een daad voor den tien-urigen arbeidsdag.
R3477: SCHAPER, J.H. - De kabinetscrisis en de R.K. Kamerclub. Een woord aan de katholieke arbeiders en democraten
T6592: SCHAPER, J.H. - In den strijd. Handboekje ten dienste van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij in Nederland.
T7607: SCHAPER, J.H. - De tien-uren-dag in de Tweede Kamer en daarbuiten.
R3482: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
R3476: SCHAPER, J.H. - Op de bres. Alfabetisch strijdschrift voor de sociaal-demokratie.
R3484: SCHAPER, J.H. - Aan hen die van verre staan in de arbeidersklasse van Nederland.
T1528: SCHAPER, J.H. - Het groote leven in. Een woord aan de jongelieden uit het volk.
T2916: SCHAPER, J.H. - Sociale Arbeid in de Gemeenteraden. Gemeente-program toegelicht door de daartoe benoemde kommissie uit de Sociaal-Demokratische Arbeiderspartij in Nederland.
R3504: SCHAPER, J.H. - De Sociaaldemokratie en Wat er van gezegd wordt.
T5249: SCHAPER, J.H. - De Arbeidswet van 1919.
T5690: SCHARPE, A.A.M. - Tentoonstelling Sanskritkunde in de Nederlanden en in Europa in historisch perspectief, ingericht door de Universiteitsbibliotheek in samenwerking met het Seminarie voor Indologie in aansluiting bij de Indische studiedagen, 15-31 maart 1966 . Catalogus der tentoonst. en Indisch-Nederlandse bibliografie.
L2309: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der Klassieke Sanskritliteratuur.
L5850: SCHARPE, ADR. - Wezen en wording der klassieke Sanskritliteratuur.
T0440: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave.
B3539: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Littoria, de verlossende arbeid.
R9506: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje.
K5585: SCHARTEN, C. - De bloedkoralen doekspeld en andere korte vertellingen.
K0334: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
M2687: SCHARTEN, CAREL. - De bloedkoralen doekspeld. De geschiedenis van een jongen edelman uit het begin der XXste eeuw.
C1782: SCHARTEN-ANTINK, C. - Carnaval.
K7862: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De kapper van Tremalfo.
L0120: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. (ED.). - Julie Simon. De levensroman van R.C. Bakhuizen van den Brink. Uit brieven en bescheiden tezamengesteld.
K6955: SCHARTEN-ANTINK, M. - Vier vertellingen. Uit: "Van scheiding en dood".
T0958: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje heeft een dienst. Vervolg op: Sprotje.
L8352: SCHARTEN, CAREL. - Het Spellingvraagstuk. De vereenvoudigde een gevaar voor volk en stam.
B2622: SCHARTEN, CAREL. - Guido Gezelle.
B3535: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Jhr. Mr. James de Beyll, Minister van Nuttelooze Zaken.
B3540: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De vreemde heerschers. Verhaal van de Italiaansche meren.
B3541: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - De gave gulden. Een historie uit het moderne huwlijks leven.
B3627: SCHARTEN-ANTINK, M. - In den vrijen Amerikaan. Koen van Wessum's Haagsche jaren.
B6922: SCHARTEN, CAREL. - De krachten der toekomst.
T0957: SCHARTEN-ANTINK, M. - Sprotje's verder leven. Vervolg op: Sprotje heeft een dienst.
L7255: SCHARTEN, CAREL. - De roeping der kunst. De poëzie, het proza, de Vlaamsche beweging en de oorlog, op den weg naar een nieuwe moraal.
T0647: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9092: [COHEN] SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Het leven van Francesco Campana. [De Jeugd, De Duistere Waarheid en Het Eeuwige Licht]. Volledige uitgave, definitieve tekst.
R9367: SCHARTEN-ANTINK, C. EN M. - Een huis vol menschen. Verhaal uit het Parijsche leven.
R8171: SCHAT, PETER E.A. - God Nederland & Oranje. No. 10.
L7470: SCHATZ, HENRIETTE. - Lik op stuk. Het dialect van Amsterdam.
H7659: SCHAUER, GEORG KURT. - Kleine Geschichte des deutschen Buchumschlages im 20. Jahrhundert. Mit 113 Abbildungen von Buchumschlagen aus der Sammlung Curt Tillmann.
T1433: SCHAUER, GEORG KURT. - De kunst van het boek in Duitsland in de negentiende en twintigste eeuw.
B3433: SCHAUER, GEORG KURT. - Typographie der Mitte.
R9130: SCHAUM, C.L.J. - Loof- en vruchtboomen op straat- en landwegen.
B8153: SCHEEN, PIETER A. - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750 - 1880. Herzien door P. Scheen.
T2978: SCHEEN, PIETER A. - Catalogus Zomertentoonstelling 1975. Romantische en Haagse School.
M0046: SCHEEPERS, G.J. - Dierengeluiden en menselijk stembereik.
H8060: SCHEEPERS, G.J. / R.H. BOER. E.A. - Nederlandse Boekdrukkers in Amerika.
L7380: SCHEEPERS, G.J. - Indrukken van Amerika.
R3891: SCHEEPERS, ESTHER & CHRIS WILL (EDS.). - Looy met den noorderzon, weg!! De reizen van Jacobus van Looy.
K8338: SCHEEPMAKER, H.J. - Het gedenken.
M1085: SCHEEPMAKER, N. - Hopper's Holland.
H3151: SCHEEPMAKER, NICO / AART VAN ZOEST. - Zondags dichters. Zondagskinderen van de poëzie. Samengesteld door ...
M7589: SCHEEPMAKER, NICO. - De kip van Egypte.
L3550: SCHEEPMAKER, NICO. - Een stukje taalgebeuren dus...
M6193: SCHEEPMAKER, NICO. - Maar mooi! Beschouwingen over poëzie. Samengesteld en ingeleid door Jaap Bakker.
H1954: SCHEEPMAKER, NICO. - Over alles. Samengesteld en ingeleid door Tim Krabbe.
K1068: SCHEEPMAKER, NICO. - Het bolletje van IBM. Columns.
K3269: SCHEEPMAKER, NICO. - Nederland, Toen en nu. Foto's van toen: Bernard F. Eilers, foto's van nu: Con Monnich.
H6135: SCHEEPMAKER, NICO. - Kan weg!
T0202: SCHEEPMAKER, H.J. - Aan het raam. Een kleine reeks sonnetten.
L2732: SCHEER, LIEVE. - De ontaarde slapers door Ward Ruyslinck. Kennis maken met... No. 2.
K4326: SCHEER, LIEVE. - De poetische wereld van Paul Snoek. Proeve van close-reading.
R1397: SCHEEREN, MARTHA EN PEPIJN. - Martha Scheeren.
R4532: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
K5777: SCHEFFER, H.J. - Het Volksdagblad. Arbeidersbeweging en dagbladpers.
K9814: SCHEFFER, H.J. - November 1918. Journaal van een revolutie die niet doorging.
R0379: SCHEFFER, H.J. - De Controleur. Een kritisch blad kritisch bekeken.
R1640: SCHEFFER, H.J. - In vorm gegoten. Het Rotterdamsch Nieuwsblad in de negentiende eeuw.
T3407: SCHEFFER, H.J. - Henry Tindal. Een ongewoon heer met ongewone besognes.
L5750: SCHEFFERS, ALBERT A.J. - De Nederlandse dukaat (1586-1986).
T0355: SCHELDEN, THOMAS VAN DER. - Het Vraagstuk van het Vlaamsche Nationalisme. Antwoord op Dr Rubbens' boekje Het gevaar van het Nationalisme.
K7464: THOMAS-SCHELER. - Impressions d'Italie. Livres publies en Italie de 1468 a 1893.
L2704: THOMAS-SCHELER. - Un choix de soixante textes manuscrits ou imprimes entre 1400 et 1800.
R6531: SCHELHAAS, T.N. E.A. - De afgescheidenen van 1834 en hun nageslacht.
T0923: SCHELKLE, KARL HERMAN. - Oorsprong en theologische betekenis van het Nieuwe Testament.
T9603: SCHELLART, FRANCISCUS JACOBUS. - Volksboek van Margarieta van Lymborch (1516).
T1763: SCHELLEKENS, JOZEF. - Turnhout. De Hoofdstad van de Kempen.
W0371: SCHELTEMA, J.M.W. - Chansons, gedichten en studentenliederen.
R8368: SCHELTEMA-TIDEMAN, A.W. - Schetsen uit het vrouwenleven.
P2038: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zes delen.
R8624: SCHELTEMA, P. - De oudste regten van Amsterdam. Uitgegeven den 27sten October 1875. Met facsimile.
T4699: SCHELTEMA, P. - Aemstel's Oudheid of Gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
R7713: SCHELTEMA, P. - De Beurs van Amsterdam.
L0895: SCHELVEN, A.A. VAN. - Marnix van Sint Aldegonde.
L0558: SCHELVEN, A.A. VAN. - Van Hoepelrok en pruikentooi. De 18e eeuw bezien in 8 novellen en 18 kunsthistorische bijdragen aan de hand van aquarellen.
K4561: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Maneschijn.
B9258: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd. Een zwerver verdwaald.
B9237: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9250: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9241: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een Hollandsch drama.
B9242: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9235: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De menschenhater.
T9538: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman. Roman.
K8995: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
P2322: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
M6924: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Mijnheer Oberon en mevrouw.
A0579: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blanke gestalten.
M2139: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Blidmonde.
W9095: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensenhater.
W4020: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De Nederlanden, een gedicht.
P1829: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Der liefde bloesems.
K4578: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K7584: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een spel der natuur.
K6006: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
K6832: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
P1838: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
H9856: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Over boeken. Bij het uitpakken van de boeken, Boekkunst en grafiek, Het land zonder boek, Over de schatting van boeken, De gave van het boek.
P1840: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Voorbijgaande schaduwen.
L6491: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jeugdherinneringen. Een document.
L9131: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een eiland in de Zuidzee. Mede opgenomen werd het verhaal De aartsvader van Samoa.
B3623: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
B5167: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel. 5 Maart 1944 t.g.v. den 70ste verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
T8328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De waterman.
B9330: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9328: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9439: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De zomerreis.
B9412: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herinneringen van dommen jongen.
B9311: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
B9457: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De mensch van Nazareth.
B9428: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Shakespeare.
B9431: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het oude huis, roman.
B9249: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Herdenkingen. Fratilamur, De grammar school, Dromen, Herdenkingen.
B9236: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Avonturiers.
B9638: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De grauwe vogels.
B9610: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9604: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Anders en eender.
B9246: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De wedergeboorte van bedelman.
B9429: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Angiolino en de lente.
T2771: SCHENDEL, A. VAN. - De berg van droomen.
M6923: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Jan Compagnie.
W6930: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Pandorra.
T8921: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verliefd.
B9390: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - De pleiziervaart.
B9520: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Rose Angelique. De droomers van de liefde.
B9580: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bijbelsche verhalen.
K6323: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Een zwerver verdwaald.
K4875: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Bij het uitpakken van de boeken.
K8329: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Fratilamur.
R4547: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Lof van Arthur van Schendel t.g.v. 70e verjaardag onder leiding van Fred Batten en Adriaan Morrien bij de terugkeer van A. van Schendel in ons land op 1 nov. 1945.
T8911: SCHENDEL, ARTHUR VAN. - Het fregatschip Johanna Maria.
L3620: SCHENE, AART H. - Grenzen over de identiteit van de geestelijke gezondheidszorg.
T9376: SCHENK, M.G. (RED.). - Verantwoordinge, verklaaringhe en de waerschowinghe mitsgaders eene hertgrondighe begheerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk, met een voorwoord van A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius.
T6153: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN. - Het boek der diaconie: De helpende hand.
T0894: SCHENK, M.G. EN H.M. MOS. (RED.). - Geuzenliedboek 1940-1945.
B2642: SCHENK, PETRUS. - 100 afbeeldingen der voornaamste gebouwen van Amsterdam.
R1034: SCHENK-BAUMANN, TONIA. - Nelly Bodenheim. Haar leven en werk.
K4503: SCHENK, M.G. EN J.B.TH. SPAAN (ED.). - Wie wil hooren een goed nieuw lied? Balladen en romancen over allerlei blijde en droeve zaken uit verleden en heden.
T6496: SCHENK, MAGDALENA G. EN J.B.TH. SPAAN. - In de laatste ronde.
M2719: SCHENKEVELD, M. & ALII. - Aantekeningen bij Achterbergs Spel van de wilde jacht.
L5158: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B3769: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, MARIA ADRIANA. - Het dichterschap van Hubert Korneliszoon Poot. Een vergelijking van de mengeldichten en het vervolg der gedichten.
B5253: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
B7795: SCHENKEVELD, MARGARETHA H. - Willem de Clercq en de literatuur.
K3763: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. (ED.). - Nederlandse Literatuur, een geschiedenis.
T0762: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, M.A. - Retorica van onderzoek. Vormgeving en publiek van Nederlandse literatuurgeschiedenissen.
B8748: SCHEPENS, PIET. - De Zweedsche Letterkunde.
K2810: SCHEPENS, JAN. - Johan Daisne.
K7945: SCHEPENS, LUC. - Kroniek van Stijn Streuvels 1871-1969.
K2792: SCHEPENS, PIET. - August Strindberg, leven en werken. Twee delen.
T2306: SCHEPENS, JAN. - Letterkundig Prentenboek bevattende de Avonturen van Don Quichote, Greshoff en Sancho Panza, Schepens in het Vlaamsche Literatuurland.
T7893: SCHEPENS, JAN. - Twee Gentsche Schilders: J. Neerman, E. Dutry.
R3961: SCHEPENS, LUC. - De Belgen in Groot-Brittannie 1940-1944. Feiten en getuigenissen.
T9364: SCHEPER, BURCHARD. - Die Niederlande und die Unterweserraum.
K9652: SCHEPERS, J.B. - Literatuur. Gekozen uit het werk van hedendaagsche schrijvers. Deel II.
T3291: SCHEPERS, J.B. - Belgie's Onafhankelikheid voor Nederland een Levensbelang.
R6008: SCHEPERS, J.B. - Gedichten
R8504: SCHEPERS, J.B. - Het Fries in Nederland. Redevoering.
K0978: SCHEPHARD, PETER. - How to photograph aircraft.
K1983: SCHEPPER, MARCUS DE & LINDA FONTEYNE. - Gezelle beschreven 1899-1999. Selectieve bibliografie van een eeuw Gezellestudie.
R0939: SCHEPPER, MARCUS DE. - Nederlandse Letteren in de Leuvense Universiteitsbibliotheek.
T0064: SCHEPS, J.H. - Krachten die onsterfelijk zijn. Proeve eener - na den oorlog te stellen - synthese der tegenstellingen. Nationaal Front, Nederlandsche Unie, Prot. Chr. Partijen en Soc.-Democratie.
T0063: SCHEPS, J.H. - Om de Internationaal Sosialisties Volksgemeenschap.
T0142: SCHEPS, J.H. - In het licht der openbaarheid of De Anti Rev. heer H.A.C. v.d. Kraan als tijdelik redakteur der S.D. voorwaarts.
T5260: SCHEPS, J.H. - Rooms recht of Nederlands recht?
K9719: SCHEPS, J.H. - Vlaamsche flitsen. (Liever een zatterik, dan een geus en andere verhalen).
R5928: SCHEPS, J.H. - Door de kracht van het geloof. De taak der Sociaal-Democraten in dezen tijd.
B5948: SCHEPS, J.H. - Scheps inventariseert. Twee delen.
T0069: SCHEPS, J.H. - Het misverstand der Ned. Soc.-Werkgemeenschap.
T6474: SCHEPS, J.H. - Het N.V.V. in de branding.
T0065: SCHEPS, J.H. - Ingenieur Anton Mussert door De Waag gewogen.
T4385: SCHEPS, J.H. - Gerechtigheid en Volksleer.
R6488: SCHEPS, J.H. - Ons zelf zijn en blijven. (Lonkhuyzens brochuur 'Op den drempel van den nieuwe tijd' afgewezen).
R7618: SCHEPS, J.H. - Wat deed Koos Vorrink? De klare taal der feiten. Voorwoord W. Drees.
T4373: SCHEPS, J.H. - De Artsenstrijd is Neerlands strijd.
T2132: SCHEPS, J.H. - Persdans der charletans. Gedocumenteerd overzicht van den onderlingen strijd der autoritaire partijen in Nederland.
R6487: SCHEPS, J.H. - Vrijheid en volkseer. Het verdoolde Zeeuwsche liberale statenlid arts C.J.M. Boogerd te Zierikzee het rechte pad gewezen.
T0056: SCHEPS, J.H. - Eer en ideaal. De open brief van de Troelstra Beweging Nederland beantwoord.
T5227: SCHEPS, J.H. - Kan een kristen sosialist zijn?
T7157: SCHEPS, J.H. - De Groote Kuisch.
C1610: SCHERFT, TONNY. - IJdele episode.
R2306: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
B1232: SCHERMER, LUKAS. - Meleager en Atalante. Treurspel.
T9460: SCHERMER HESSELING, H.J. - Oranje leve! Een feestelijk woord op 4 september 1958, den 18den geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins van Oranje.
T5859: SCHERMERHORN, W. - Mensch - Techniek - Arbeid.
M8146: SCHERMERHORN, W. - Nederland in de wereld. Rede, gehouden op de dag der Vereenigde Naties voor de Vereeniging voor Internationale Rechtsorde te 's-Gravenhage.
T6434: SCHERMERHORN, W. - De Positie van de Lage Landen aan de Zee.
T1194: SCHERMERHORN, N.J.C. - De waarheid zal u vrij maken (Johannes 8:32).
B9657: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
B9658: SCHERMERHORN, N.J.C. - Wat dunkt u van den Christus?
B9656: SCHERMERHORN, N.J.C. - Vrijheid en Gezag.
T1895: SCHERMERHORN, W. - De boeren in onze volksgemeenschap.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

12/15