Antiquariaat Boek & Glas
Agatha Dekenstraat 45-47, 1053 AN Amsterdam. Tel. 020 612 66 73            Email: boekglas@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
W8460: PORTNOY, ETHEL. - De brandende bruid.
M6154: PORTNOY, ETHEL. - De eerste zoen. Verhalen.
K5515: PORTNOY, ETHEL. - Opstandige vrouwen. Verhalende essays.
M1552: PORTNOY, ETHEL. - Overal thuis. Reisverhalen.
M2642: PORTNOY, ETHEL. - Steen en been en andere verhalen.
Y0192: POS, HUGO. - Het verlaten koninkrijk. Verhalen.
K9599: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos.
K2824: POS, H.J. - Keur uit de verspreide geschriften van Dr. H.J. Pos. Twee delen.
K6792: POS, H.J. - Phonologie en betekenisleer.
M0370: POS, HUGO. - De ziekte van Anna Printemps.
B4015: POS, HUGO. - Reizen en stilstaan.
R0807: AERTS / CALIS / JACOBI / KUSTERS EN POS. - De Gids sinds 1837. De geschiedenis van een algemeen cultureel en literair tijdschrift.
B8248: POS, H.J. (ED.). - Anti-Semitisme en Jodendom. Een bundel studies over een actueel vraagstuk.
B9814: POS, HUGO. - Het mausoleum van de innerlijke vrede.
R8945: POS, W. PH. - De toneelkunstenaar August Defresne. Toneelschrijver, regisseur, toneelleider.
R7096: POS, HUGO. - Van het een.
T0926: POST, MATTHIEU J. H. - De driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
L0223: POST VAN DER MOLEN, GERARD & RONALD RIJKSE. - Wat baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet.
L4438: POST VAN DER MOLEN, GERARD. - Dat is wat wonders. Relaas van een thuisdrukker.
L4375: POST, ELVIN. - Vals beeld.
H3439: POST, HERBERT. - Schrift und Druck.
L2676: POST, P. - Over de woordenschat van zesjarige kinderen in tweetalig Friesland.
L5635: POST, VINCENT WOUTER. - Les Tentatives de Reforme Orthographique du Pere Monet, S.J.
T3008: POST, P.G.J. (ED.). - Verbeelding van vroomheid. De devotieprent als cultuurwetenschappelijke bron.
H5858: POST, ELIZABETH MARIA. - Reinhart. Bewerkt en ingeleid door Leonard de Vries.
Y4175: DE POST. - De Post voorlichtingsblad van het landelijk Bureau van Nederlands volksherstel 1e jrg. no 7. 1 Oct. 1945. + Bijlage: Rede van H.K.H. Prinses Juliana.
T6886: POST, JAN. - De dood spreekt... Spreekkoor.
R5560: POST, R.R. - De overgang van de Friezen tot het Christendom,
T9719: POSTHUMA DE BOER, EDDY EN TESSA. - 222 schrijvers, literaire portretten. Voorwoord Cees Nooteboom.
R9548: POSTHUMA DE BOER, EDDY / J.BERNLEF (TEKST). - In 't nest met de rest. [Deel 1].
L7296: POSTHUMA DE BOER, EDDY. - In 't nest met de rest. Deel 3. Voorwoord Jan Kuitenbrouwer.
T7433: POSTHUMUS, RINSE. - De natuur en bestemming der kerkelijke, vooral pastorie-goederen, in verband met het gebeurde te Marrum en Nijkerk, benevens den oorsprong, enz. der suppletie-tractementen in Friesland, in het licht gesteld, met bijlagen.
L7216: POSTHUMUS, N.W. - De Nationale Organisatie der Lakenkoopers tijdens de Republiek.
T7279: POSTHUMUS, M. (VERZ.). - Onze Zangbundel. Strijd- en Volksliederen uit verschillende landen.
T6706: POSTHUMUS, S.N. EN F. NIEUWENHUIZEN. - Hoofden in de Bond. Polemiek tussen S.N. Posthumus en F. Nieuwenhuizen.
R5654: POSTHUMUS, N.W. - Het oudst bewaarde Amsterdamsche Koopmansboek.
Y2246: POSTMA, SEBASTIENE - Trappen.
T5890: POSTMA, O. - De fryske boerkerij en it boerelibben yn de 16e en 17e ieu.
M9550: POSTMA, W.P. & H. KLEIJN. - Paddestoelen.
R7608: POSTMA, S.J. - Hu-Bo-Be. De strategische VerVa in de oorlogsdagen van 1940.
B4449: POSTMA, A. EN B.J. BONENKAMP. - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
R4745: POSTMA, G EN P. DE CLERQ. - Lytse Fryske Spraekleare it Westerlauwersk om 1900 hinne oangeande.
Y0074: POSTMA, O. - It Fryske Doarp as Tsjerklike en Wraldske Ienheid.
T9724: POSTMA, OBE. - Samle fersen. Mei in ynlieding fan Philippus Breuker. Besoarge troch Tineke Steenmeijer-Wielenga.
Y3588: POSTMUSEUM. - Hoe ontstonden de typen I en II in de postzegels der uitgifte 1867 Nederland.
T3312: POT, J.E. VAN DER. - Voor vijftig jaar. Een terugblik.
R7296: POT, C.W. VAN DER. - Julianus de Afvallige, of De strijd tegen het Christendom. In drie zangen met houtgravuren, naar teekeningen van C. Rochussen door Best, Vermorcken en Verveer.
T2372: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
K5035: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe. Blaauw bes, blaauw bes! 'T is maar een pennelikker! Marie. De ezelinnen. Hanna.
K9632: POTGIETER, E.J. - De werken van E.J. Potgieter. 20 delen.
K0331: POTGIETER, E.J. - De werken: Kritische Studien. Drie delen.
K7200: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen
K0330: POTGIETER, E.J. - De werken: Studien en Schetsen. Drie delen.
L3268: POTGIETER, E.J. - Droom en tucht. Proza en poëzie.
L3422: POTGIETER, E.J. - Een bundel Liederen en Gedichten.
H2957: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
H2958: POTGIETER, E.J. - Een bundel liederen en gedichten. Bijeenverzameld door Joh. C. Zimmerman.
M3904: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht door Jacob Smit.
A0516: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
H2955: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
K7199: POTGIETER, E.J. - Poezy 1827-1874. Tweede deel.
K7198: POTGIETER, E.J. - Poezy 1832-1868. Eerste deel.
H2956: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845.
K0635: POTGIETER, E.J. - Proza 1837-1845 eerste deel, idem tweede deel, Poezy 1827-1874 eerste deel, idem tweede deel. Vier delen.
L8660: POTGIETER. - Potgieter's poëzie Deel I: Zangen des tijds. Deel II: Nalatenschap van den Landjonker.
B1881: POTGIETER, E.J. - Gedichten. 2e bundel. Met aanteekeningen door Th.J. Bosman.
B5662: POTGIETER, E.J. - II. 't Is maar een Pennelikker!
B7230: POTGIETER, E.J. - Proza 1837 - 1845. Stereotiep-Uitgaaf.
B7254: POTGIETER, E.J. - Verspreide en nagelaten gedichten 1828-1874. Twee delen.
B7779: POTGIETER, E.J. - Onder weg in den regen. Met aantekeningen en een toelichting door Jacob Smit.
B7850: POTGIETER, E.J. - Leven van R.C. Bakhuizen van den Brink.
Y0908: POTGIETER, E.J. - Florence den XIVden mei 1265-1865 aan Cd. Busken-Huet. Ingeleid en toegelicht door Geertruida M.J. Duyfhuizen.
K0660: POTGIETER, EVERHARDUS J. - Liedekens van Bontekoe.
M8143: POTGIETER, E.J. - Het Rijksmuseum. Met een voorwoord van Albert Verwey.
K8522: POTGIETER, E.J. - Jan, Jannetje en hun jongste kind.
R6861: POTHUIS, S.J. - Arbeiders-weekloonen in een aantal bedrijven en vakken te Amsterdam.
Y1421: POTHUIS-SMIT, C. - Drie Novemberdagen. Kort toneelstukje in 3 bedrijven.
T7328: POTHUIS, S.J. - De Overheidszorg voor de Werkloozen te Amsterdam.
T4985: POTHUIS, S.J. - Tegen Zondags- en Nachtarbeid en voor versterking der vakorganisatie.
T2336: POTHUIS-SMIT, C. - Het vrouwenkiesrecht.
T8563: POTOK, CHAIM. - Op zoek naar Ruth. Een vertelling. Vertaald door Liesbeth van Nes.
H8954: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
H5074: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
H7773: POTOK, CHAIM. - Davita's harp. Vertaling Peter Sollet.
H0562: POTOK, CHAIM. - De familie Slepak. Kroniek van een Russisch dissidentengezin. Vertaald door Pieter Cramer.
H7774: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem. Vertaling Marianne Verhaart.
K1334: POTOK, CHAIM. - Het boek van het licht. Vertaald door Jeanette Bos.
M2467: POTOK, CHAIM. - Isabel en andere verhalen. Vertaling Wiebe Buddingh'.
B3522: POTOK, CHAIM. - De belofte. Vertaald door Peter Sollet en Ed de Moel.
T8278: POTOK, CHAIM. - Uitverkoren.
B9229: POTTER, DENNIS. - Zoon des mensen. Een spel. Vertaling Evert Straat.
B1282: POTTER, DIRC. - Der Minnen Lope. Eerste, tweede, derde en vierde boek. Inleiding en woordenlijst. 4 delen.
T0480: POTTER, FRANS DE. - De Advertentie in de Nieuwsbladen.
T6699: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
T1406: POTTIER, A. - Cooperatie. Inleiding van P.J.M. Aalberse.
K0124: POTTLE, FREDERICK A. (ED.). - Boswell in Holland 1763 - 1764. Including his correspondence with Belle de Zuylen (Zelide).
L9502: POUCKE, WILLY VAN. - De Secretaresse.
L9860: POUCKE, WILLY VAN. - Formosa.
R5228: POULSSEN, J. - Tragiek van Vondels glans. Bijdrage tot de beschrijving ener dichterlijke eigenheid.
M9696: POURRAT, HENRI. - Le diable au moulin papier.
Y3851: POUW, GERARD. - Bloedbad. Over het Van Heutszmonument.
M0696: POVEE, HENK. - Herman de Man.
H5746: POWELL, ANTHONY. - Een dans op muziek van de tijd II. Lente een kopersmarkt. Vertaling Auke Leistra.
H9094: POWELL, G.H. - Excursions in Libraria, being retrospective reviews and bibliographical notes.
K1102: POWELL, NEIL. - Die Wissenschaft der Alchimisten.
H5666: POWER, EILEEN. - Medieval People.
M8504: POWER, EILEEN. - Medieval Women.
B3991: POWERS, ALAN. - Shop Fronts.
W0553: POYSER, JAMES. - Een eenzaam oord. Vertaling Stella Bromet.
B9018: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Het Ghetto. Een beschouwing en bloemlezing van West- en Oost-Joodsche ghettoschetsen.
B9016: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Wereldburgers. Portretten en miniaturen.
K4554: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - Een lange jeugd in joods Amsterdam. Een visie op joods Amsterdam in foto's door Willy Lindwer.
M7121: [MULTATULI] PRAAG S. V. (ED.). - Multatuli, bloemlezing. Ingeleid Anna v. Gogh-Kaulbach.
H7206: PRAAG, HERMAN MEIR VAN. - De laatste berg.
H9150: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst wezen en werk.
L3433: PRAAG, J.A. VAN. - Problemen om de Spaanse Schelmenroman.
H0481: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
K4717: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het westen.
K6517: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jezus en Menacheem.
K6480: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Op enkel spoor.
H4256: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Partijtje ruw partijtje geslepen.
L6434: PRAAG, H. VAN. - Wijsheid en schoonheid van India.
B2420: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - De Oude Darsjan, over Jodenbuurten en joodse buurten.
B6108: PRAAG, PH. VAN. - Joodse symboliek op Nederlandse exlibris.
Y3342: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN E.A. - Zestig jaar Leopold. Het gezicht van een uitgeverij 1923-1983.
B8940: PRAAG, MARINUS M. VAN. - De Toneelspeler.
T7796: PRAAG, S.J. VAN. (SECR.). - Beschrijvingsbrief voor het congres van den Socialisten-Bond te houden op 25 en 26 December 1895 in het hotel Centraal te Leeuwarden.
Y1501: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Mokum aan de Amstel. Een goed huwelijk.
B8512: PRAAG, J. PH VAN. - Henriette Roland Holst. Wezen en werk.
T0427: PRAAG, SIEGFRIED E. VAN. - Jeruzalem van het Westen.
R3893: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - De West-Joden en hun Letterkunde sinds 1860.
B9017: PRAAG, SIEGFRIED VAN. - In eigen en vreemden spiegel. (Uit de letterkunde van en over Joden).
B0792: PRAAMSTRA, OLF. - Busken Huet. Een biografie.
K0686: [MULTATULI] PRAAS, JAN & HANS VAN STRAATEN (EDS.). - Multatuli onder vuur. Schimpscheuten & schampschoten op Eduard Douwes Dekker.
T5809: PRAKKE, L. - Het Huis verzopen, het Hof gepakt, de Koning ontbloot. staatsrecht onder spanning
T9370: PRAKKE, H.J. - Bentheimer Grenz - Triptyk.
T5462: PRAKKE, H.J. - Publicistische beinvloeding van het plattelandse denken. Historisch-sociografische speurtocht.
B8663: PRAKKE, H.J. - Drente hoog opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker. Verlucht door Johannes Mulders.
L3579: PRAKKE, H.J. - Bild und Plakat. Zwei studien.
L3585: PRAKKE, H.J. - De 'seismograaf-functie' der jongere generatie. Ingeleid door P.J. Bouman.
M4133: PRAKKE, H.J. - De sneldialoog van het affiche.
M4111: PRAKKE, H.J. - Herleving der Koppermaandagviering? Eerherstel voor oud Drukkersfestijn!
L2001: PRAKKE, H.J. - Pers en politieke elite. Enquete over de rol van de pers in de geestelijke achtergronden van sociale veranderingen. Met een inleidend woord van P.J. Bouman.
L3580: PRAKKE, H.J. - Uber die Entrenzung der Publizistik und die Ruckblende als Publizistisches Moment im Kulturwandel.
H1369: PRAKKE, H.J. - Van perswetenschap tot publicistiek.
L3581: PRAKKE, H.J. & B.J. BERTINA. - Film in den Niederlanden. Zwei Vortrage. Anhang: Programm der niederlandischen Filmtage Munster 1963.
T2260: PRAKKE, HENK. - Zur Frage der Ur-Publizistik.
B8495: PRAKKE, H.J. - Over de eeuw van Pet en hoe een curieuse mystificatie daarvan een hoogtepunt vormt... Een stukje Drentse boekdrukkersgeschiedenis.
T1707: PRAKKE, HENK. - Towards a philosophy of publicistics. Edited by Hanno Hardt.
H1367: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
R1775: PRAKKE, H.J. - Dante Publizistisch Gesehen. Gedanken zum Verbannungseffekt und zur umgestaltenden Tradition.
T6590: PRAKKE, HENK. - Vom Sinn der Publizistik.
A0281: PRAKKEN, J.R. - Leerboek der geslachtsziekten.
M7209: PRAMPOLINI, GIACOMO. - Mensen, oorlogshooi/Uomini, fieno della guerra. Vertaling en inleiding Catharina Ypes.
M7653: PRANTERA, AMANDA. - Gesprekken met Lord Byron. Vertaling Joop van Helmond.
R6548: VRIJBUITER EN HENDRIK DE PRATER (H.B. FORTUIN). - En nu hoort u Vrijbuiter... Rijmen en praatjes uit de Engelsche radio tijdens de oorlogsjaren.
R3306: PRAUSE, GERHARD. - Herodes de Grote. Koning der Joden: moordenaar of politiek genie?
K7490: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery.
W5128: PRAZ, MARIO. - Studies in Seventeenth-Century Imagery. Volume two. A Bibliography of Emblem Books.
T3874: PRAZ, MARIO. - Lust, dood en duivel in de literatuur van de Romantiek. La carne, la morte e il diavolo nella letteratura romantica. Vertaald door Anton Haakman.
H3443: PREETORIUS, EMIL. - Vom Wege eines Kunstlers und vom Wandel der Kunst.
B0359: PREETORIUS, EMIL. - Vom Buhnenbild bei Richard Wagner.
R6643: PRELL, A. - Taptoe! Herinneringen van Oud-soldaten en Invialiden van het Indische Leger te Bronbeek.
K7710: PREMSELA, MARTIN J. - De gedachtengroei van Francois Mauriac's romanwerk.
R8317: PREMSELA, MARTIN J. - Anatole France en Hollande. Essai de bibliographie francienne. Preface: Louis Dumont-Wilden.
R5455: PREMSELA, MARTIN J. - Lectuurgids voor moderne Fransche Letterkunde. Inleiding P. Valkhoff.
R2281: PRENEN, H.L. EN S.L. HARTZ. - S.H. de Roos.
M4118: PRENEN, H.L. - Esprit en anecdote. Anecdoten van Franse esprit uit drie eeuwen, bijeengelezen, vertaald en ingeleid door....
L4238: PRENEN, H.L. - Houtgravures van den heer Henry Brown.
B4945: LA PRESSE. - La Presse Federation de Journaux Belges. De Pers Federatie van Belgische Dagbladen.
K6980: PRESSER, J. - Gewiekte wielen. Richard Arkwright.
L4822: PRESSER, J. - Ondergang, de vervolging en verdelging van het Nederlandse Jodendom 1940 -1945. Twee delen.
T2433: PRESSER, JACQUES. - Louter verwachting. Autobiografische schets 1899-1919.
R3070: PRESSER, JACQUES. - Geschenk van vrienden bij zijn zestigste verjaardag. 1899 24 februari 1959.
T3151: PRESSER, SAMUEL. (SAMENGESTELD). - Dat gebeurde hier. Kroniek van vijf jaar oorlog.
R5311: PRESSER, J. - De Tachtigjarige Oorlog.
M5776: PRESTI, GIUSEPPE LO. - De jager met de belletjes. Vertaling J. van der Haar. Voorwoord Aldo Busi.
H9180: PRESTON-MAFHAM, KEN. - Bugs and beetles. The new compact study guide and identifier.
Y1846: PREVOST, HIPPOLYTE. - Nouveau manuel complet de sténographie, ou art de suivre la parole en écrivant. Nouvelle édition, revue augmentée et accompagnée de planches.
A0842: PREZCIER, G. & E. [=WILHELMINA EN LOUISE DRUCKER]. - George David.
K0984: PRICE, ANDRE. - Meisjes achter ramen.
B8872: PRICK, HARRY G.M. - Lodewijk van Deyssel. Dertien close-ups.
T9680: PRICK, HARRY G.M. - Jongenslief en jongensleed.
T9682: PRICK, HARRY G.M. - Teruggedaan. Eenenvijftig bijdragen voor Harry G.M. Prick ter gelegenheid van zijn afscheid als conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum.
B9124: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890.
W4460: PRICK, HARRY G.M. - De Adriaantjes, een onderzoek naar wording en achtergronden van Van Deyssels Kind-leven.
K2410: PRICK, HARRY G.M. - Een weefsel van overpeinzingen. Causerie over Frans Erens in diens briefwisseling met Andries Bonger.
H7543: PRICK, HARRY G.M. - Uit de schrijfcassette van Lodewijk van Deyssel. Ontnomen, ingeleid en van aantekeningen voorzien door ....
H5441: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
B8876: PRICK, HARRY G.M. - Herinneringen aan Lodewijk van Deyssel.
R0207: PRICK VAN WELY, MAX. - De bloeitijd van het Nederlandse Volkslied vanaf het ontstaan tot aan de tweede helft van de zeventiende eeuw. Met 25 meest onbekende liederen.
M4527: PRICK, HARRY G.M. - In de zekerheid van eigen heerlijkheid. Het leven van Lodewijk van Deyssel tot 1890
T8878: PRICK, HARRY G.M. (ED.). - Ik ben gestemd om een sonnet te maken. Een bloemlezing uit de poëzie der Tachtigers. Samengesteld en ingeleid door ....
L9325: PRIEM, G.H. - Zon en zang. Verzamelde gedichten.
T0475: PRIES-HEIJKE, ANNA P. - De zaak Suchovo-Kobylin.
M6440: PRIESLEY, J.B. - 3 Mannen in burger. Vertaling Koos Schuur.
R6068: EEN R.K. PRIESTER. - Leven van den H. Bonifacius. voorafgegaan van een woord van aanbeveling door J.A. de Rijk.
T6993: PRIESTER, A. - Het ingewikkeld oorlogsvraagstuk.
B9463: PRIESTLEY, J.B. - Zonlicht op zaterdag. Een roman over een vliegtuigfabriek. Vertaling L.A. de Witt. [=W.F. Hermans].
B9361: PRIJPERMAN, H.H.P. (ED.). - Uit de correspondentie van Prins Willem III den Stadhouder-Koning. Vertalingen van C. Serrurier.
L4557: PRIJT, HANS VAN DER. - 'Die boekhandel is er altijd geweest'. 50 jaar Boekhandel Blokker.
Y4192: PROOST PRIKKELS. - 403: Freudiaans kwartet.
R3600: PROOST PRIKKELS. - 327: Groot affiche met Waarschuwing tegen de geestvervuiling, tekst van Nils B. Treving op het Comprintcongres 1971.
K8369: PROOST PRIKKELS. - 328: Kunststofprikkels. Wat polyethyleen is, wat je er mee kunt doen, welke lasten het oplevert en een produktieschema van de vervaardiging ervan.
K8385: PROOST PRIKKELS. - 087: Facetten van verpakkingen.
B2483: PROOST PRIKKELS. - 188: Pakje sigarettenvloei op groot formaat. Sinterklaasnummer door Friso Endt. ill. Herman Focke
K8959: PROOST PRIKKELS. - 185: Over het verpakken van dingen.
K8242: PROOST PRIKKELS. - 217: De ontwikkeling van ons schrift door de eeuwen heen, onder de titel Van holenwand tot bankpost.
H9818: PROOST PRIKKELS. - 286: Binderijreportage in de vorm van een uitgeversdummie. Verscheen op de dag dat de eerste snelbinder in gebruik werd genomen. Tekst Bert Schierbeek.
K7991: PROOST PRIKKELS. - 118: (abusievelijk gedateerd 10 januari 1948). Een promotioneel nummer, met extra aandacht voor het nieuwe filiaal Twenthe.
K7998: PROOST PRIKKELS. - 147: Tegenhanger van nummer 141, gewijd aan de VRI. Werk van leden en de ledenlijst.
M8604: PROOST PRIKKELS. - 182: Er is iets aan de hand met die fotografie. Met artikelen als De oudste Amateurfotografen in Europa.
L3941: PROOST PRIKKELS. - 198: Nummer gewijd aan de reprografie.
M8886: PROOST PRIKKELS. - 248: Heruitgave van de niet verzonden Prolympische Prikkel 210, omgewerkt voor de Olympische Spelen 1960. Tekst Klaas Peereboom.
K8018: PROOST PRIKKELS. - 267: De geschiedenis van het maken en bedrukken van papier door de eeuwen heen, geschreven door Jos Hermans.
K8011: PROOST PRIKKELS. - 279: Over verpakking met Proost praten, op de Macropak. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verpakkingsmaterialen.
H7373: PROOST PRIKKELS. - 290: Feestnummer, voorafgaand aan het verschijnen van de 26ste jaargang van de Revue der Reclame. Tekst Rinus Ferdinandusse, Han W. Holsbergen e.a.
K8021: PROOST PRIKKELS. - 297: De geschiedenis van de schaar.
K8248: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
M8965: PROOST PRIKKELS. - 331: Promotie voor de edele sport van het papierproppenschieten. Tekst Klaas Peereboom.
M8988: PROOST PRIKKELS. - 369: Het Holtland. Feiten, cijfers en meningen over bos, bomen en hout in Nederland.
K8261: PROOST PRIKKELS. - 370: Prikkels knipseldienst laat zien hoe verschillend kranten eenzelfde bericht verslaan, in dit geval het verhaal van Roodkapje. Teksten Ruud Kok.
K8264: PROOST PRIKKELS. - 376: Konstruktie. Interviews naar aanleiding van een tentoonstelling in het souterrain van Proost en Brandt met vouwconstructeurs en afbeeldingen van werk van Karel Ettekoven e.a.
K8260: PROOST PRIKKELS. - 377: Waarin wordt vastgesteld dat het niet gaat om een keuze tussen wel of niet deelhebben aan de vooruitgang van de techniek maar om zowel behouden als veranderen.
M7460: PROOST PRIKKELS. - 381: Catalogus bij tentoonstelling 'Reception-Art'. Door Pierre Janssen en Cor Jongens.
K8276: PROOST PRIKKELS. - 424: Voor veel ontvangers zal deze eerste druk van ECU-biljetten een verzamelobject zijn. Dat risico wilden de ministers graag nemen. [10 biljetten van 10 ECU].
K7963: PROOST PRIKKELS. - 128: Krulverschijnselen bij papier en snijfouten.
B2475: PROOST PRIKKELS. - 249: Bedrijfreportage over de vervaardiging van strocellulose bij de SOVE te Arnhem.
K8377: PROOST PRIKKELS. - 071: Brochure op het standaardformaat, gewijd aan de bibliotheek. Geschreven door Emma Dronckers, L. Ronner A.D. Huysman.
K8383: PROOST PRIKKELS. - 085: Een als een krant opgemaakt nummer. Bijdrage uit Amerika van Paul Standard; tweede toelichting op de nieuwe distributieregeling voor papier en de aankondiging van de nieuwe Start-papiercollectie.
K8384: PROOST PRIKKELS. - 086: Nadere beschouwingen van de Start-papiercollectie en wat de gebruiker er aan heeft; W Kundsen over 'De komende tien jaren'
K8386: PROOST PRIKKELS. - 088: Berichten van allerlei aard.
K8387: PROOST PRIKKELS. - 089: Artikelen over Verantwoordelijkheid; Vakliteratuur en prullemand; Over papier; Prikkels in de pers; Leesboekje voor de grafische jeugd; Typografie van de boekband.
K8289: PROOST PRIKKELS. - 090: Maandblad voor herverwerkend Nederland. Thema: De verwerking van oud papier, wat lichtvoetig benaderd.
K8288: PROOST PRIKKELS. - 091: Rijkspapier of Papiergroothandel. Nogmaals over oud papier. [Voor het omslag zijn oude krantenmatrijzen gebruikt, waardoor alle nummers een verschillend omslag hebben].
L3927: PROOST PRIKKELS. - 092: Kerstnummer met een artikel over Prikkelkritiek en -taktiek, over Amerika en wij en De typografie van de boekband.
K8286: PROOST PRIKKELS. - 094: Grote verscheidenheid aan artikelen. Naast een vervolg op 'De zakenman van na 1945' een bericht over tentoonstellingen en huisorganen.
K8284: PROOST PRIKKELS. - 095: Parodie op de fabels van la Fontaine, geschreven naar de wereld van het papier en het boek toe.
K8285: PROOST PRIKKELS. - 098: Een Oost-West-Prikkels, met bijdragen van G. Ovink en Ies Spreekmeester; artikel over Hanri Friedlander, over de Olympische dag en over het persoonlijke cachet van reclame.
K7988: PROOST PRIKKELS. - 108: Over eenvoud bij de paperassen en over Romein en cursief. Bijdrage van H. van Krimpen.
K7982: PROOST PRIKKELS. - 109: Bijdragen van de hand van Agha M.G. Hartley, A.W. Wesselius, U. Proost, E.G. Volkersz. reacties van lezers.
M9421: PROOST PRIKKELS. - 112: Feestnommer voor bruiloften en partijen, maar gaat dan ook over partijen papier.
K7980: PROOST PRIKKELS. - 113: Parkeer bij Proost Prikkels, omdat u er veilig staat.
K7979: PROOST PRIKKELS. - 119: Gewijd aan Magazijnpartijen, proefstation voor verpakkingen en papier in proza en poëzie.
K7957: PROOST PRIKKELS. - 120: Vormden de Brandt-Vonken (boekbinderijberichten) steeds een onderdeel van Prikkels, dit maal wordt Brandt-Vonken uitgegeven waarin Prikkels 120 is opgenomen. Thema: spiralen in alle mogelijke vormen.
K7959: PROOST PRIKKELS. - 123: Nieuws uit de papiermarkt: Eis tot schadevergoeding en fouten in de tabellen in Prikklopaedie.
L3928: PROOST PRIKKELS. - 125: Badprikkels. Verfrissend maandblad voor papierverwerkend Nederland. Krantenpagina gevouwen tot 16,5 x 25,1 cm. Kwasi-krantenachtige benadering van de positie van de consument.
K7961: PROOST PRIKKELS. - 126: Parodie op eigen Proost papier prijzen. Gaat natuurlijk over papier, in het bijzonder Proost Papier. Met bijdragen van C.P. Gunning en Huib van Krimpen.
K7965: PROOST PRIKKELS. - 138: Komt het spook van de oudpapieractie terug? Tentoonstelling Het Nederlandse Boek 1300-1800.
M8558: PROOST PRIKKELS. - 156: Verhaal van Cornelis Veth. Onthullingen door een kamenier ten hove. Uitgevoerd als garenloos gebonden boekje ter demonstratie van deze nieuwe bindwijze(sanfileer).
K8290: PROOST PRIKKELS. - 161: Gratis publiciteit voor het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding.
K7969: PROOST PRIKKELS. - 162: Speurtocht naar Proost Papieren.
L3932: PROOST PRIKKELS. - 163: Over de kunst van graveren en Pannekoekpapier.
K7996: PROOST PRIKKELS. - 173: Artikelen over huisorganen van L. Smilde, C.J. van Nus, P.T. van Leeuwen, J.A. van Puffelen.
K7973: PROOST PRIKKELS. - 174: De groothandel in klein bestek. Bijdrage van Friso Endt.
K8002: PROOST PRIKKELS. - 176: Waarom van links naar rechts, door G.W. Ovink. Spelletjes met spiegelbeeldige teksten.
K7974: PROOST PRIKKELS. - 177: Tableau de la troupe.
K7975: PROOST PRIKKELS. - 178: Over aspecten van het personeelsorgaan.
M8890: PROOST PRIKKELS. - 181: Over papier en druk op verschillende plaatsen in de wereld.
K7977: PROOST PRIKKELS. - 191: Statistieknummer over papierproduktie, -consumptie, etc.
K8006: PROOST PRIKKELS. - 194: Over 40.000 jaar Grafische Kunst, van Rotstekening tot nu.
M8200: PROOST PRIKKELS. - 201: Prikuls 201: Spellingsprikkel: De eerste prikkel in de laatste spelling.
M9422: PROOST PRIKKELS. - 205: Wat willen ze. Het kogelschrijvertje, Q-riosa.
K8966: PROOST PRIKKELS. - 206: Speciaal nummer over eenzijdig gestreken karton, met aanwijzingen voor afsetdrukkers. De tweeblikken proef en Carton-karton.
K8967: PROOST PRIKKELS. - 208: De Wel-tijd-Prikkels, een reactie op 'Geen tijd' Bijdragen H.J.A. Hofland e.a. over Tijd genoeg. Zelf tijd maken, Geen minuut. Een kwestie van organisatie.
K8034: PROOST PRIKKELS. - 209: Tekeningen en verhaaltjes van leerlingen Prof. Kohnstamschool.
K8026: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
M8569: PROOST PRIKKELS. - 212: Een weg in het doolhof van glans op papier
L3152: PROOST PRIKKELS. - 213: Nummer voor ongeduldige mensen: 'Waar blijft...'.
K8968: PROOST PRIKKELS. - 216: Verbouwingsprikkels, naar aanleiding van veranderingen op 't Rusland. Bijdragen van M.G. Emeis jr. Simon Carmiggelt, P. Kievit, Friso Endt, over Ons Rusland, De duistere poëzie van het bestek, De Bouwvergadering en Gesprek met de Elektricien.
K8027: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren.
K8969: PROOST PRIKKELS. - 220: Handschriftnummer, behandelt de kenmerken van het handschrift: De mens en zijn handschriftagenda.
M8570: PROOST PRIKKELS. - 224: Prikkel Pocket. Cartoons over de vaktermen in de grafische industrie, van de hand van Frits Muller. Tekst van Jacques den Haan.
L3931: PROOST PRIKKELS. - 227: Verschil van dag en nacht. Experiment met de tweelingdruk; twee autotypieen die ten opzichte van elkaar verschoven gebruikt worden en dan een verschil laten zien als van dag en nacht.
M9410: PROOST PRIKKELS. - 230: Prikklopaedie. Herdruk PP 122.
M8203: PROOST PRIKKELS. - 232: Magazijnnummer. , over de zorg waarmee Proost Papier in het magazijn en tijdens het vervoer wordt omringd. Tekst Tom Pauka.
M8205: PROOST PRIKKELS. - 233: Dr. G.W. Ovink, Over de industrie van het boek.
M8613: PROOST PRIKKELS. - 244: Presentexemplaar, gaat over de verhouding die schrijvers hebben met papier: haat, liefde, onverschilligheid.
M9415: PROOST PRIKKELS. - 254: Bij het aftreden van Ulco Proost als directeur van Proost en Brandt verscheen een bloemlezing van citaten uit het door hem geschreven gedenkboek Twee eeuwen Brandt en Proost.
K8234: PROOST PRIKKELS. - 255: Catalogus van de meest courante ruimtevaart uitrustingsstukken, met prijzen in dollars, guldens, ponden en roebels.
M8572: PROOST PRIKKELS. - 258: Bibliografie betreffende de produktiegebieden van de grafische industrie.
K8238: PROOST PRIKKELS. - 268: Krant in oude stijl met reklameuitingen uit opeenvolgende perioden, om de ontwikkeling te laten zien.
H9557: PROOST PRIKKELS. - 272: Kwadraat-Prikkels. Zelfs vormgevers slapen in hemelbedden... en een beetje science-fiction design. Idee, tekst, vormgeving, tekeningen Boris Kullmann.
M8204: PROOST PRIKKELS. - 276: Honderd jaar op zoek naar woorden. Over het woordenboek Nederlandse taal. Tekst W. Boswinkel.
M8575: PROOST PRIKKELS. - 277: De Prikkelsredactie wenst de lezers een gelukkige en voorspoedige Schrikkelmaand.
M9417: PROOST PRIKKELS. - 283: Opwekking om lekker veel kilometers te rijden, ten gunste van de kwade dampen in onze omgeving. Een milieuprikkels dus.
M8579: PROOST PRIKKELS. - 287: Prikkels tot het Boekenvak. Briefwisseling tussen Jan W. Holsbergen, Sjoerd de Vries en Prikkelsredacteur over het boekenvak, ter gelegenheid van de Nationale Boekenmarkt.
M8615: PROOST PRIKKELS. - 289: Elken dag een riempje . Verhaal over papier en zijn eigenschappen.
K8979: PROOST PRIKKELS. - 294: Een zelfkopierende Prikkels waarin de draak wordt gestoken met de uitkomsten van het psychologisch marktonderzoek.
M7453: PROOST PRIKKELS. - 303: Uit de Oudste geschiedenis van de Amsterdamse papierhandel in het bijzonder over de Compagnie der Duytse papieren. Door Henk Voorn.
M7448: PROOST PRIKKELS. - 304: Geloof het of geloof het niet. Weerprikkels verwoord door J.M. Fuchs.
M8580: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
M8980: PROOST PRIKKELS. - 307: Nulnummer van een modeblad dat zich richt tot de greenermarkt, liggend voor de teenermarkt. Met foto's, knipmodellen en trends. Auteur W. Gobel.
K8030: PROOST PRIKKELS. - 308: What is what in publicity? biedt de helpende hand bij het begrijpen van de onbegrijpelijke reclametermen. Tekst Ernst van Altena.
K8282: PROOST PRIKKELS. - 310: Vergaderpakket waarin een notitieblok met zelfkopierend papier, spelregels, een checklist, oefenvoorbeelden voor de spiegel en vergadermappen. Tekst Jan W. Holsbergen.
H7385: PROOST PRIKKELS. - 324: Catalogus van de bestverzorgde 49 boeken uit de jaren 1470-1970. Willekeurige fragmenten uit recente juryrapporten, geplaatst onder willekeurige boeken.
M8966: PROOST PRIKKELS. - 329: Uitvlucht naar Dusseldorp, reisvoerder voor Drupagangers en - gangsters. Tekst J.M. Fuchs en W.J. Simons.
M8612: PROOST PRIKKELS. - 330: Prentulier, een kruising tussen prentbriefkaart en formulier.
M8974: PROOST PRIKKELS. - 340: Derde druk van de Prikkelopaedie(zie ook nr 122 en 230).
K8225: PROOST PRIKKELS. - 346: Interviews van Betty van Garrel en Cherry Duyns met de papierspecialisten van Proost en Brandt.
K8236: PROOST PRIKKELS. - 347: Wonen met karton geeft suggesties voor het bouwen van huizen van speciaal geprepareerd karton.
H7374: PROOST PRIKKELS. - 353: Reportage over het uitgeversdistributie-centrum in De Meern, waar jaarlijks 15 miljoen boeken omgaan.
H9809: PROOST PRIKKELS. - 356: Introductie nieuw briefpapier voor Proost en Brandt. Tekst Jaap de Kreek.
H9558: PROOST PRIKKELS. - 358: 'n open boekje! Tekst Henk van Delden.
M8588: PROOST PRIKKELS. - 359: In naam der Koningin gaat over plagiaat.
K8265: PROOST PRIKKELS. - 364: Kritische opmerkingen van Prikkels-abonnees en een essay over kritiek door Piet Grijs.
H9728: PROOST PRIKKELS. - 365: Een maat voor het meten van het gat in de tijdschriftenmarkt.
M8953: PROOST PRIKKELS. - 366: Het verlangen naar kleinschaligheid. Tekst Simon Mari Pruys.
K8221: PROOST PRIKKELS. - 367: Planmaster voor 1978 waar geen afspraak meer bij kan, omdat alle weken al vol staan met aforismen. Verzameld door Gerd de Ley.
M8884: PROOST PRIKKELS. - 371: Catalogus van Drukkerskunst, vrij werk van medewerkers van grafische bedrijven. Inleiding G.W. Ovink.
M8986: PROOST PRIKKELS. - 372: Spaarzegelaktie waar niemand wijzer van wordt. Ingewikkeld verhaal dat verhult dat er nimmer iets te sparen valt. Tekst Jaap de Kreek
K8978: PROOST PRIKKELS. - 375: Spatie/pastei, tijdschrift voor grafische cultuur/orgaan voor grafische subcultuur en visuele zelfbevrediging. Met bijdragen van Gerrit Noordzij, Cor Jongens e.a.
K8283: PROOST PRIKKELS. - 379: Gezelschapsspel gebaseerd op de uitgeversfunctie. Alle factoren van een boek zo goed mogelijk overwegen om er zo veel mogelijk aan te verdienen.
M8616: PROOST PRIKKELS. - 386: Leergang Kwismaster.
H9729: PROOST PRIKKELS. - 391: Test die zal aantonen of de lezer bijgelovig is of niet. Dertien vragen, dertien situaties, dertien uitkomsten.
K8277: PROOST PRIKKELS. - 393: Een aanvulling op Prikkels 359 over plagiaat. Met vele voorbeelden van roof. Tekst Frits Oppenoorth.
K8222: PROOST PRIKKELS. - 394: Herdruk van de Prikkelopaedie, die verder verscheen onder de nummers 122, 230 en 340.
H9734: PROOST PRIKKELS. - 397: Talenpraktikum voor vakantiegangers. Methode om op de manier van Scrabble zinnen te vormen met de bijgeleverde lettergrepen en korte woordjes.
K8227: PROOST PRIKKELS. - 398: Olympische strippenkaart, te gebruiken op de OS 1992 in Amsterdam. Dan bestaat Proost en Brandt 250 jaar en daarom stelt de redactie deze vrijkaart ter beschikking.
K8223: PROOST PRIKKELS. - 399: Een set stickers om de stickerrage te bestrijden. In plaats van I love sticker nu een I hate sticker op de achterruit.
M8960: PROOST PRIKKELS. - 412: Het papierloze kantoor.
M8992: PROOST PRIKKELS. - 414: Leg het voorlopig maar in de ijskast. Een beschrijving van tien onvoltooide Proost Prikkels.
M8971: PROOST PRIKKELS. - 415: Brevet van onvermogen.
H9748: PROOST PRIKKELS. - 418: Ik sta voor niets.
K8049: PROOST PRIKKELS. - 448: 'Oranje boven'
H9743: PROOST PRIKKELS. - 451: Enveloppen/zetduiveltje.
L3151: PROOST PRIKKELS. - 067: Uitgevoerd op gelinieerd houtvrij schrijf. Omslag met uitgestanst schoolbord
K8003: PROOST PRIKKELS. - 190: Nummer over typografie, met o.a. Van Futura naar Reiner Script?
K8963: PROOST PRIKKELS. - 203: Richtlijnen voor de viering van 1 april, waaronder Landelijk goedgekeurde grappen en landelijk ontraden grappen.
K8964: PROOST PRIKKELS. - 204: Lessen in golfkarton, en een reportage van de gebeurtenissen op 31 maart 24.01 uur.
K8228: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
K8239: PROOST PRIKKELS. - 382: Milieubestrijding; aspecten als De mythe van het milieu, Het Grote Gevaar, Meer verpakking, /frisseluchtfabriek.
M8964: PROOST PRIKKELS. - 390: In gesprek met de computer laat in de vorm van drukproef zien dat er veel mis kan gaan in de communicatie tussen computer en computergebruiker. Met [los bijgesloten in envelop] een verzoek aan de lezers om commentaar op deze proef vol fouten.
B2543: PROOST PRIKKELS. - 293: Partijwetten geeft de beginselprogramma's van de politieke partijen die deze maand aan de verkiezingen meedoen. De redactie heeft ze niet leuker gemaakt.
B2485: PROOST PRIKKELS. - 426: Waarom huisdieren belasting?
B2486: PROOST PRIKKELS. - 270: HOLSBERGEN, Jan W., Muzenschroom.
B2487: PROOST PRIKKELS. - 157: Op bezoek bij de Koninklijke Nederlandse Papierfabriek te Maastricht.
B2498: PROOST PRIKKELS. - 380: Ontheffing van de parkeerverplichting.
B2501: PROOST PRIKKELS. - 406: Rijwielbelasting.
B2503: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
B2504: PROOST PRIKKELS. - 280: Aanzoekbiljet. Van de aanzoeker der rechtstreekse inzamelingen.
B2468: PROOST PRIKKELS. - 282: Ook u moet spijsbewust leven.
B2469: PROOST PRIKKELS. - 137: Hoofdartikel over de papierschaarste, de oorzaken en de verwachtingen.
B2470: PROOST PRIKKELS. - 221: Krant voor hen die de Prikkelhond in de pot vonden, of er door aan lager wal zijn geraakt.
B2474: PROOST PRIKKELS. - 159: Over de Ph-bepaling van papier en Drukkers kijken naar Amerika.
B2476: PROOST PRIKKELS. - 214: Verhalen op losse vellen, omdat we 100 jaar verder zijn en lezen dan verboden is: een illegale Prikkels.
B2478: PROOST PRIKKELS. - 417: Groeten van het Noordelijk Halfrond, ansichtkaarten.
B2479: PROOST PRIKKELS. - 306: Waarin een lans wordt gebroken voor het opvijzelen van het eigen image door middel van tatouage.
B2482: PROOST PRIKKELS. - 423A: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt).
B2488: PROOST PRIKKELS. - 408: Achtervolging Proost Prikkels als krantenpagina over de verhuizing.
B2489: PROOST PRIKKELS. - 457: Proost Prikkertjes. Pakje met cocktailprikkers in de kleuren van de EU-vlag: Heel Europa schreeuwt om kaas.
B2490: PROOST PRIKKELS. - 410: Eindelijk veilig!! Een stadion-maatpas voor voetbalsupporters.
B2493: PROOST PRIKKELS. - 440: Beursfraudebestendig aandeel in Proost en Brandt. Maar let op de kleine lettertjes. Dividenten die op de dag waaop zij betaalbaar zijn gesteld niet zijn geind, worden ten bate van de Proost Prikkels redactie witgewassen.
B2494: PROOST PRIKKELS. - 431: Mededeling: De Prikkelsredactie heeft besloten geen Proost Prikkels te wijden aan het AOV.
B2495: PROOST PRIKKELS. - 450: Proost Prikkels goes www. Kaart met de tekst: Ja, laat mij via email weten als er een nieuwe Prikkels op de website staat.
B2496: PROOST PRIKKELS. - 443: Papier en zo. Naslagwerk voor wie al ingewijd is maar iets zeker wil weten, een uitgave voor wie pas onlangs kennismaakte met papier en meer wil weten.
B2544: PROOST PRIKKELS. - 211: Prikkelkost zijnde een kleine verzameling recepten uit de Nederlandse keuken. Samengesteld door Annie van 't Veer en geillustreerd door Lex Metz.
B2526: PROOST PRIKKELS. - 442: Vel stickers met de waarschuwing: Millennium bug inside.
B2527: PROOST PRIKKELS. - 456: Kies. Verkiezingsaffiche met in een portret een collage van de foto's van de lijstrekkers. Variant op nr. 453.
B2528: PROOST PRIKKELS. - 453: Kies. Verkiezingsaffiche, met in een portret een collage van de foto's van de lijsttrekkers.
B2529: PROOST PRIKKELS. - 416: Nonsens/No nonsense. Een stempel met twee hoofden, een januskop voor de stempelfreak.
B2530: PROOST PRIKKELS. - 343: Promino Dominospel. Met blanco stenen, beplakt met verschillende papiersoorten. Alleen echte papierkenners weten wat ze tegen wat moeten leggen.
B2532: PROOST PRIKKELS. - 441: Ansichtkaart met tegen een achtergrond van wolken een antiek paars kabinet.
B2534: PROOST PRIKKELS. - 445: Wenskaart voor Nieuwjaar En weer een prachtig nieuw millennium. Met: Wij deden dat al in Duizend. En ook in Drieduizend mag u op Ons rekenen. Let maar op.
B2535: PROOST PRIKKELS. - 425: In een doos met de waarschuwing Onbreekbaar een stevig papieren Wegwerpverzamel-Jubileumbord met Delfts blauwe opdruk.
B2539: PROOST PRIKKELS. - 175: Boekje in pakpapier tussen twee plankjes. Aan allerlei mensen is gevraagd hoe zij over papier denken.
B2540: PROOST PRIKKELS. - 239: Rekenschijf, waarin de insluitschema's voor vouwvellen zijn verwerkt.
M8981: PROOST PRIKKELS. - 438: Vakantiedroom: Weg zonder file. Portret van een idyllisch leeg landschap.
B2541: PROOST PRIKKELS. - 436: Eureka. Omnummer-plakkers voor de oude munten met daarop de waarde in euro's.
B2542: PROOST PRIKKELS. - 301: Een muurkrant, roept de grafische garde op tot actie om de dictatuur van de papiergroothandel te doorbreken.
B2545: PROOST PRIKKELS. - 187: a.u.b. doorhalen wat niet verlangd wordt, dossiermap met snelhechter, over formulieren en wat daarmee samenhangt.
B2547: PROOST PRIKKELS. - 130: Reuzeprikkels, als krant opgemaakt, formaat 126 x 95 cm. Over de concentratie van Amsterdamse bedrijven in een gebouw.
B2548: PROOST PRIKKELS - 122 Herdruk: Als gecorriceerde en volledig bijgewerkte overdruk van Prikkels nr 122 - 10 mei 1949 (prikklopaedie). De grijze onderdrukjes geven aan wat oorspronkelijk fout was.
B2549: PROOST PRIKKELS. - 352: Dertien stellingen naar de Wet van Murphy, opgedragen aan de bezorgde Nederlandse ondernemer. Uitgevoerd als bureaustandaard.
B2551: PROOST PRIKKELS. - 413: Emaille-achtig blauw straatnaambordje: Wandelgang.
B4257: PROOST PRIKKELS. - 218: Monstermap waarin polyethyleenzakjes, bedrukt met dingen die er tijdens de vakantie in bewaard kunnen worden: paddestoelen, bladeren, schelpen.
B4258: PROOST PRIKKELS. - 305: Geloof het of geloof het niet, een betere Prikkels. Nummer 304 opnieuw uitgegeven wegens een opeenhoping van fouten slechte kwaliteitsbeheersing: te vette druk, paginering vergeten.
K8039: PROOST PRIKKELS. - 243: Themanummer over druk en papier bij postzegels. Tekst J.M. Fuchs, met los vel waarop de besproken postzegels in kleur.
R5942: PROOST PRIKKELS. - 074: Over de papierfabricage op de Veluwe, geschreven door Melle Oosterhagen.
T4191: PROOST PRIKKELS. - 200: Dartbord met schietschijf, onder het motto Werp u op Proost Papier. Pijltje en spelregels bijgeleverd
R3283: PROOST PRIKKELS. - 429: Een leporello-gevouwen vel met stickers die -in navolging van Deel 3 van het kentekenbewijs- op autoramen geplakt kunnen worden. Voor een uitzichtsloze toekomst.
K8291: PROOST PRIKKELS. - 164: Fragmenten uit Twee eeuwen Brandt en Proost, bijdragen H. Thomassen (laboratorium) over Papieronderzoek zonder instrumenten.
Y2847: PROOST PRIKKELS. - 172: In vieren gevouwen vel. Gecacheerd met film. Afbeelding van een papiermachine/bespreking celloskin.
K8272: PROOST PRIKKELS. - 237: Tijdschrift, geinspireerd op de voetbalwedstrijd Belgie-Nederland, met bijpassende grapjes over de tweetaligheid bij onze zuiderburen. Auteurs Paul van Ostaijen, Jan Walravens, Hugo Claus e.a.
M8602: PROOST PRIKKELS. - 246: Het Testamentum Tudderense. De controverse Coster-Gutenberg: Kees Stip bedacht een gevonden testament, dat voor twee totaal verschillende uitleggen vatbaar is.
B2492: PROOST PRIKKELS. - 447: Tattoo Transfers. Plakplaatjes met modellen voor tatoeages, waaronder een rode roos met daaromheen een tekstbanier met: I regret my Tattoo.
K8233: PROOST PRIKKELS. - 222: Vouwen en knippen van papier en de resultaten die daarmee te bereiken zijn. Vouwvellen bijgeleverd.
R5944: PROOST PRIKKELS. - 064: Beinvloed door de oorlogsomstandigheden. Mededeling dat het kantoor in Rotterdam op het kantje af gespaard is gebleven bij het bombardement.
R3598: PROOST PRIKKELS. - 396: Publivatie van het Rijksinnovatiebureau RIB, waarin produktideeen worden aangeboden aan de Nederlandse industrie.
R3284: PROOST PRIKKELS. - 360: 75 jaar "goed" zijn! T.g.v. het 75 jarig bestaan van de KNVD. Een pop-up.
R3592: PROOST PRIKKELS. - 215: Jan-Bert en de letters. Opwekking aan jonge mensen om een grafisch vak te leren.
T4188: PROOST PRIKKELS. - 234: Kies onze partijen; affiche bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Opgebouwd uit handelsmerken, sigarenbandjes en riemetiketten.
B2533: PROOST PRIKKELS. - 435: We gaan er onderdoor. Cartoon: dwars door het groene hart breekt met geweld een TGV.
K7990: PROOST PRIKKELS. - 104: Een Benelux-prikkels, waarin artikelen over de Papyriometer.
R3603: PROOST PRIKKELS. - 423A + 423B: Nagemaakt NRC Handelsblad met de lintjesregen van dat jaar (alle begunstigden waren relaties van Proost en Brandt). Met brief met Excuses op verzoek NRC Handelsblad
B2502: PROOST PRIKKELS. - 229: Thriller over een moord in Barcelona; brief met bijgeleverde bewijsstukken.
T9347: PROOST PRIKKELS. - 296: Omdat de 20ste eeuw al weer voor tweederde verstreken is werd een reeks wenskaarten van verschillende afzenders, geldig tot het jaar 2000, verstrekt.
K8041: PROOST PRIKKELS. - 242: Fotoboekje over alles wat vermeldenswaard is binnen een straal van 400 meter rondom het Rusland. Tekst Bas Roodnat.
K7971: PROOST PRIKKELS. - 165: Bemonstering van machinegestreken papier. (Masque). Layout Nan Platvoet.
T4190: PROOST PRIKKELS. - 180: Vel gekleurd couverture in drieen gevouwen. Op de voorzijde aanwijzingen voor het spelen met papier. Stroken zijn bijgeleverd die in de lengte aan elkaar moeten worden geplakt, gedraaid en in de lengte worden geknipt. Het resultaat is een stel ringen die in elkaar zitten (ring van Moebius).
T5724: PROOST PRIKKELS. - 298: De opvoering van Vondel's Gijsbrecht van Aemstel door de jaren heen: decors, kostuums, programma's, prenten, foto's grammofoonplaat met stemmen van overleden en levende acteurs.
M8599: PROOST PRIKKELS. - 236: Mensen en machines in Maastricht. Reportage over de KNP, in Maastricht: het produkt, de methoden en de mensen die er aan werken. Tekst Friso Endt.
R3597: PROOST PRIKKELS. - 390 B: Brief van de Prikkelsredactie dat de vele reacties op de drukproeven van Prikkels 390 het onnodig maken tot een definitieve druk over te gaan.
L2220: PROOST PRIKKELS. - 402: Illustraties in boeken.
K8014: PROOST PRIKKELS. - 245: Prikkelplanologie. Vanuit 1960: 15 jaar terugkijken (1945) en vooruitkijken (1975). Tekst W.F. Heinemeyer.
R3594: PROOST PRIKKELS. - 084: Pleidooi voor Nederlands Fabrikaat; toelichting op een nieuw distributiesysteem voor papier; Sprookjes over het land dat tijd over had.
M9420: PROOST PRIKKELS. - 133: Over verpakkingen en verpakkingsconsulenten, Schotten en dozen en de breeklengte van papier.
R3591: PROOST PRIKKELS. - 223: Keus in kunstdruk, monstermapje met veel soorten kunstdrukpapier.
B2481: PROOST PRIKKELS. - 247: VVV folder voor Prickelberg-Buiten, die meer belooft dan waargemaakt zal kunnen worden.
K8725: PROOST PRIKKELS. - 144: Vooruitzichten op de papiermarkt; Hygienisch papier (Santosa) en De strijd tegen de grondstoffenschaarste; ons volk zal oud materiaal moeten inzamelen.
H9740: PROOST PRIKKELS. - 401: ATV schijf.
H9738: PROOST PRIKKELS. - 446: Gebakken lucht.
L0668: PROOST PRIKKELS. - 166: Verpakkingsnummer waarin zestien verschillende verpakkingspapieren zijn verwerkt.
K7958: PROOST PRIKKELS. - 121: Over de papiermarkt en de monstertas van een Proost Papier-verkoper.
R3593: PROOST PRIKKELS. - 199: Beeldroman over Polyethyleentje, een nieuw verpakkingsprodukt
R3601: PROOST PRIKKELS. - 444: Groot affiche. "Bestel nu! Pay per phone". Persiflage op reclame. "Geen aansluitingskosten. Geen afsluitingskosten. Kosteloos opzeggen".
L3923: PROOST PRIKKELS. - 197: De Slechtste Prikkels van het jaar, waarin verhaald wordt van de fouten die er in voorkwamen. Met bijdragen van Carmiggelt, J. Tersteeg en A.W. Weselius.
L8932: PROOST PRIKKELS. - 354. Beginselverklaring. Een puzzel.
R3590: PROOST PRIKKELS. - 226: Tourprikkels over tochten en tochtjes door ons land.
R3599: PROOST PRIKKELS. - 225: Parodie op het Engelse tijdschrift Punch, nu Prunch.
L3939: PROOST PRIKKELS. - 167: Ballade van Proost, artikelen over Canada: Drie millioen kilometer bos levert grondstof voor papier.
K8961: PROOST PRIKKELS. - 189: W.B.F. Schaper over Perkament, het edelste materiaal, Chachet en het cachet van Brandt. Het gebruik van Proostleggers.
K8257: PROOST PRIKKELS. - 384: 'Drukkers in de marge' gaat over de zondagsdrukkers, die zich voor hun plezier bezighouden met het maken van boeken.
R1765: PROOST PRIKKELS. - 105: Nieuwjaarsnummer waarin de uitvinding van een Nieuwjaarsreceptie-apparaat wordt aangekondigd. 1 voud aub.
K8723: PROOST PRIKKELS. - 132: Normalisatie na 10 jaar, onder het motto: maak geen prul, gebruik A-nul. Bijdrage van Huib van Krimpen, Wat maakt u van uw boek.
K8960: PROOST PRIKKELS. - 186: Proost Papierprijsvraag: Twaalf naamloze soorten Proost Papier, waarvan de lezers moeten raden welke het zijn. Er is een prijsvraag aan verbonden, waarmee boekenbonnen te winnen zijn.
K7968: PROOST PRIKKELS. - 151: Afscheid van E.G. Volkersz, initiatiefnemer van Proost Prikkels en jarenlang medewerker.
M8548: PROOST PRIKKELS. - 168: Prikkels als schrijfblok, met een bijdrage van Kl. Sierksma over reclame en papier.
K8007: PROOST PRIKKELS. - 252: Zestien prentbriefkaarten betreffende merkwaardige opschriften op etalageruiten.
L3930: PROOST PRIKKELS. - 154: Over levering van offsetpapieren in golfkartonnen dozen, en over Twee eeuwen Proost en Brandt.
K8965: PROOST PRIKKELS. - 202: Meesterdrukkers onder elkaar: over Didot en een verhaal van Bob de Binder over nieuw boekbandmateriaal Fabroleen.
R5940: PROOST PRIKKELS. - 150: Uitgevoerd als Paris Match (32,7 x 23,7 cm). Met o.a. een artikel over Prikkels oud en toch jong.
R5943: PROOST PRIKKELS. - 062: Propla nummer. Artikelen over vakantie in eigen land en over de mobilisatie.
L3926: PROOST PRIKKELS. - 082: De prijs van het boek; Het stofomslag; Over typografie, bijdrage van Beatrice Warde.
T6331: PRIKKEMAAT, G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
T1910: PRIMS, FLORIS. - De Sociaal-Economische Geschiedenis van Belgie.
B0974: PRIMS, FLORIS. - Antwerpsche teksten uit de jaren 1292-1312 en de eerste Brabantsche teksten in onze taal.
T2511: PRIMS, FLORIS. - De Kapel van Burgondie van Jan van Immerseel.
R3665: PRIMS, FLORIS. - De arbeid van de Antwerpsche Natien in de geschiedenis. II: Van rond 1550 tot aan de Barreeltractaten.
L4510: PRINCE, FELIX. - Andre Antoine et le renouveau du Theatre Hollandais (1880-1900).
T6101: DE PRINS. - H.K.H. Prinses Juliana verloofd met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld.
T3098: PRINS-WILLEKES MACDONALD, INA. - De vrouw en de maatschappij.
T6743: PRINS, J.M. - Atlasje behoorende bij Ons lichaam en zijn verzorging. Natuurkunde van den mensch voor de hoogste klasse der lagere school en vervolgscholen. (Alleen het Atlasje)
H2290: PRINS, SONJA. - Nieuwe proeve in strategie.
L4651: PRINS, ANTON A. - The Booke of the Common Prayer, 1549. An enquiry into its language (phonology and accidence), with an introductory note about its composition and origin.
W0621: PRINS, ARIJ. - De heilige tocht.
K3224: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
K5493: PRINS, ARIJ. - Uit het leven.
W3410: PRINS, JAN. - Drie bevrijdingsgedichten. Bloeitij 1945. Holland en de zee. Bevrijding.
K7717: PRINS, JAN. - Verschijningen.
L4666: PRINS, MARIA P. - Joseph Freiherr von Hormayr. Van apostel der Oostenrijks-Nationale gedachte tot pionier der Duitse eenheid.
L4902: PRINS, NICOLAAS. - De oorspronkelijke beteekenis van de Aegis.
K3776: PRINS, PIETER DE. - Belgische tijdingen. De Hedendaagse poëzie.
L6654: PRINS, A.H.J. - Oud en nieuw in zwart Oost-Afrika. Structuurveranderingen in het Noordoost-Bantoegebied.
R4697: PRINS, P. - Wat wil de C.D.U.?
T8008: DE PRINS. - De Prins der geillustreerde bladen. Jubileumnummer 1 Juli 1901-26 Juni 1926.
R9315: PRINS, P. - Wat wil Mussert? Iets over de N.S.B. (Nationaal Socialistische Beweging).
Y2651: WEEKREVUE DE PRINS. - Weekrevue De Prins der geillustreerde bladen waarin opgenomen Het Leven. 41e jaargang 1941. nrs. 21 - 22 - 23 - 24 en kerst-prijsvraag.
T0704: PRINS, A.J. - Aan het front en in Belgie. Brieven verschenen in Het Vaderland.
R1369: PRINS, SONJA EN MICHIEL JANSEN SCHOONHOVEN. - Ademhuis. Gedichten van zoon en moeder.
K6341: PRINS, JAN. [=C.L. SCHEPP]. - Getijden.
B5035: PRINS, JAN. - Bijeengebrachte gedichten.
T8677: PRINS, SONJA. - Het geschonden aangezicht.
T9621: PRINS, ARY. - Een koning.
T2165: PRINS, E EN C.M. MACINNES. - War poetry from occupied Holland. Dedicated by gracious permission to H.M. Queen Wilhelmina of the Netherlands who, like William the Silent and our own William the Third, has made the House of Orange the living embodiment of the Dutch people's will to survive. Voorwoord: G. Bolkestein. Vertaald: E. Prins and C.M. MacInnes.
T3741: PRINS, P. - Hitler - Regiem en Religie.
R2611: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
L0483: PRINSEN, J. - De oude en de nieuwe historische roman in Nederland.
H0419: PRINSEN J.LZN, J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
L4250: PRINSEN J.LZN., J. - De Nederlandsche renaissance-dichter Jan van Hout.
L6321: PRINSEN, BERNARDUS A. - Intellectmetingen bij kinderen. Bijdrage tot een vergelijkend onderzoek van stad en platteland.
K3632: PRINSEN, J. - Geillustreerde Nederlandsche Letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden.
L3592: PRINSEN, J. - Het sentimenteele bij Feith, Wolff-Deken en Post.
H2980: PRINSEN, J. - Pieter Cornelisz. Hooft.
K1907: PRINSEN, J. - Varia Literaria. Veertien opstellen over literatuur.
W9584: [MULTATULI] PRINSEN, J. (ED). - Uit de ideen van Multatuli.
B5096: PRINSEN, J. - Het drama in de 18e eeuw in West-Europa.
R6367: PRINSEN, P.J. - Geographische oefeningen; of leerboek der aardrijkskunde, met XX genommerde kaarten, naar de nieuwste ontdekkingen en volgens de tegenwoordige verdeling der landen, opgemaakt uit de eerste schriften en nieuwste landkaarten.
Y0850: PRINSEN, J.LZN. J. - Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis.
R1538: PRINSEN, MARIE MADELEINE. - De Idylle in de achttiende eeuw in het licht der aesthetische theorieen.
T6120: PRINSEN GEERLINGS, BERT. (ED.). - Moeder des Vaderlands.
Y1190: PRINSEN, P.J. - Beschouwend en Beoefenend Rekenboek. Tweede stukje.
Y1962: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje. Voor meisjes en jongens. 1e jrg. 1909. nrs: 2 t/m 10 en nr. 13.
Y4174: HET PRINSESJE. - Het Prinsesje voor meisjes en jongens. 1e jaargang 1909 No. 1. 2e jaargang 1913 No. 10 en 16.
T6326: GROEN VAN PRINSTERER. - Redevoering over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken.
L1809: PRINT. - Print's regional design annual 1995. America's graphic magazine.
R0643: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 2, July 1988.
R0644: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 1, January 1988.
R0642: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 3, July 1988.
R0637: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 3, July 1987.
R0641: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 14, number 4, October 1988.
R0638: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 12, number 4, October 1986.
R0636: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 13, number 4, October 1987.
R0640: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 1, January 1985.
R0639: FINE PRINT. - Fine Print. The Review for the Arts of the Book. Vol. 11, number 2, April 1985.
R5203: CATALOGUS PRISMA. - Prisma. Het Nederlandse pocketboek, honderden pockets waaronder Aula, Marka, Pictura e.a. November 1963.
R5204: CATALOGUS PRISMA. - Duizend-en-een pocket voor het grijpen.
Y1382: PROCES. - Proces. Sociaal Cultureel Tijdschrift 1e jrg. nr. 9. september 1969. Dienstweigeren.
T9754: PROCOPIUS. - Geheime geschiedenis van Byzantium. Zesde eeuw.
L6112: PROD'HOMME, J.G. - Napoleon. Lettres, discours, proclamations, ordres, messages en appendice: documents divers, temoignages de contemporains, bibliographie et iconographie sommaires.
Y2125: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, 224 Kalverstraat, Amsterdam. De laatste van een oud geslacht met Maria Carmi in de hoofdrol.
R5669: PROGRAMMA. - Bredero 1585-1935. Herdenkingsavond in de Stadsschouwburg april 1935.
Y2114: PROGRAMMA. - Tekstboekje tevens bewijs van toegang voor de Generale repetitie van Joh. Seb. Bach: Cantate no 11 en Arthur Honegger: Le Roi David. Op dinsdag 13 Mei 1947 in de grote zaal van het Concertgebouw. Het Utrechts Stedelijk Orkest. Onder leiding van Antoon Krelage.
T6105: PROGRAMMA. - Programma. Van de Feestelijkheden ter gelegenheid van het Huwelijk van H.K.H. Prinses Juliana en Z.D.H. Prins Bernhard op 7 en 8 Januari 1937 te Hengelo (G).
Y2213: PROGRAMMA. - Programma van het Kinderfeest te houden op vrijdag 9 September 1938 in het Olympisch Stadion te Amsterdam t.g.v. het 40-jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin.
Y3512: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1905.
T7013: PROGRAMMA. - N.V.V. Concert S.D.A.P. Vredes-Congres donderdag 14 december 1922.
Y3640: PROGRAMMA. - Amsterdamsch Vondelcomite. Herdenkingsvoorstelling onder auspicien van de Wagnervereeniging. Faeton. Treurspel van Vondel. Regie: Eduard Verkade, Muziek van Willem Pijper.
Y3388: PROGRAMMA. - Officieel programma van de feestelijkheden augustus/september 1938. Comite voor de luisterrijke viering van het 40-jarig Regeerings-jubileum van H.M. de Koningin te 's-Gravenhage.
T7712: PROGRAMMA. - Hilversumsche Rederijkerskamer. Soiree op zaterdam 7 december 1912 in 't Concertgebouw.
T9886: PROGRAMMA. - Een meisje uit duizend. In de hoofdrol Sonja Henie, bijgestaan door Adolphe Menjou en Jean Hersholt. Regie Sidney Lanfield. Muziek Lew Pollack. IJsballetten ontworpen door Jack Haskell.
Y3566: PROGRAMMA. - Programma en Teksten van de muziekuitvoering op dinsdag 7 mei, in het gebouw Diligentia o.l.v. den heer Frans L. Vink en Constance Lacueille de dames Cathrien Kettenis, Betsy Vintges en Betsy van Wijk. Voordracht Albertine Steenhoff Smulders.
Y2920: PROGRAMMA. - Koninklijk bezoek aan Amsterdam, 1910. Officieel feest-programma.
Y2499: PROGRAMMA. - Officieel Feestprogramma. 1930 Comite Lichtfeest. Illuminatie van Den Haag t.g.v. de 50e verjaardag van Koningin Wilhelmina.
T9902: PROGRAMMA. - Officieel Programma Hollandsche Schouwburg. De Gids 23e jaargang zaterdag 23 maart 1929 no. 30.
T7813: PROGRAMMA. - Programma voor de uitvoering ter Herdenking van Neerland's Onafhankelijkheid op Donderdag 17 November 1927, 's avonds 8.15 uur in de Societeit de Vereeniging Willemstraat van Oranje Boven. Operette in drie bedrijven door W. Liernur. muziek van N. Haasbroek.
Y3380: PROGRAMMA. - Officieele Wegwijzer voor den Optocht, te houden op 19 Februari 1887, te Utrecht, ter gelegenheid van den 70sten Verjaardag van Z.M. den Koning des namiddags ten 2 ure precies.
R6041: PROGRAMMA. - Middelburg Kroningsfeesten 1898. Officieel Programma.
Y2023: PROGRAMMA. - Programma Liberale Staatspartij De Vrijheidsbond afd. Zaandam. Kies R. Kohne lijst 4 no. 1.
Y0993: PROGRAMMA. - Programma en Tekstboekje der Feestelijkheden te Batavia ter gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin [Wilhelmina] georganiseerd door de Feestcommissie Koninginnedag 1930 op 30 Augustus en 1 September. 1880-1930.
Y3377: PROGRAMMA. - H.J. Schimmel, Oranje en Nederland. Dramatisch Tafereel in een bedrijf. Opgevoerd door de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel. Stadsschouwburg donderdag 8 September 1898. Gala-Voorstelling aangeboden door het Gemeentebestuur van Amsterdam.
Y2117: PROGRAMMA. - Rembrandt-Theater. Cinematographie d'art. De vijandelijke buren of Romeo en Julia in de sneeuw. Parodistisch blijspel in 4 acten. In de hoofdrol Lotte Neumann.
Y0990: PROGRAMMA. - Programma der Concert-, Tooneel-, Muziek- en Zanguitvoeringen, ter gelegenheid van de feestelijke herdenking van den geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid den Prins der Nederlanden Hertog van Mecklenburg op maandag 19 April 1909.
Y3570: PROGRAMMA. - De Poort van Ishtar van F. Schmidt Degener. Lustrumspel. Opgevoerd door het Amsterdamsch Studenten Corps t.g.v. het LXIIIe Lustrum der Instelling voor Hooger Onderwijs te Amsterdam op 27 en 29 Juli 1947 in den Stadschouwburg.
Y0994: PROGRAMMA. - Officieel Programma voor de feestelijkheden t.g.v. den 50sten geboortedag van H.M. Koningin Wilhelmina. Rantjangan Jang Soedah di Tetepken. Oentoek Merajaken Limapoelaoeh Taoennja Sribaginda Maharadja Poetri Wilhelmina.
T9325: PROGRAMMA. - Programma voor het Pontificaal Te Deum, bij Gelegenheid van het 40-jarig Regeerings-Jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in de Kathedrale Basiliek van St. Jan Evangelist te 's Hertogenbosch 5 Sept. 1938.
Y3237: PROGRAMMA. - Programma der feestelijkheden georganiseerd door het Comite 1813-1913 te Delft, ter viering van het herstel van Neerland's Onafhankelijkheid, op 8, 9 en 10 september 1913.
Y2109: PROGRAMMA. - Theatre National de l'Opera-Comique. Representation de Les contes d'Hoffmann. Opera fantastique en 5 actes. Musique de Jacques Offenbach. D'apres le drame de Jules Barbier et Michel Carre. Poeme de Jules Barbier.
Y2110: PROGRAMMA. - De stem des volks. Dirigent Antoon Krelage. Tekstboekje Joh. Brahms: Ein deutsches Requiem. Isr. J. Olman: Arbeids-Verrijzenis. Uitvoering 22 november 1930.
Y2130: PROGRAMMA. - De Stem des Volks. Tekstboekje van het tweede jubileum-concert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan (1898-1938) op maandag 11 april 1937 in het Concertgebouw (grote zaal). Medewerkenden Eline Hemrica en Herman Nieland. Het Utrechts Stedelijk Orkest o.l.v. Antoon Krelage.
Y3515: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina der Nederlanden op 31 Augustus 1889.
Y2129: PROGRAMMA. - 10 jarig jubileum-revue: 't Is allemaal Circus in Krasnapolski.
Y2132: PROGRAMMA. - Concertgebouw. Programma der abonnements-concerten 1900-1901. Proeve van bewerking.
Y2215: PROGRAMMA. - Feestprogramma ter gelegenheid van de verloving [8 september 1936]. van Prinses Juliana en Prins Bernhard.
T9899: PROGRAMMA. - Programma Cinema Palace, Amsterdam. Van vrijdag 22 t/m donderdag 28 Januari 1915. Onder twee vlaggen. Fraulein Picolo, klucht in 3 acten. Vervaardigd door Frans Hofer. In de hoofdrol Dorit Weixler.
T9900: PROGRAMMA. - Biscoop Theater F. Noggerath. Reguliersbreestr. Amsterdam. Christa Hartungen. Levens-Tragedie in 4 afdeelingen. In de hoofdrol Henny Porten.
Y2134: PROGRAMMA. - Utrechtsch Stedelijk Orchest. Abonnements-Concerten 1928-1929.
Y1620: PROGRAMMA. - Cabaret-Avond. 18 Januari 1942 in het Gebouw Diligentia. Georganiseerd door het Bureau Ontwikkeling en Ontspanning. Eeregasten zijn: Onze Haagsche gewonde Militairen.
Y2115: PROGRAMMA. - Gala-Concert t.g.v. het 40-jarig bestaan van de Vereeniging Pro Juventute te Amsterdam op woensdag 11 maart 1936 in den Stadsschouwburg te Amsterdam.
Y0383: PROGRAMMA. - Programma van de Feestelijkheden in de Residentie. 40-Jarig Regeeringsjubileum van H.M. de Koningin. 1898-1938.
Y2113: PROGRAMMA. - Bevrijdingsfeest 1945. Weesperzijde-kwartier. Programma der feestelijkheden op 25 en 26 juni 1945. Feestterrein bij het Amstelstation.
Y3513: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1906.
Y2453: PROGRAMMA. - Officieel Programma. Sportweek Amsterdam 10 - 17 Juli 1948.
Y4271: RADIO PROGRAMMA'S. - Radio Programma's herrijzend Nederland. No. 9 voor de week van 13 januari t.m. 19 januari 1946.
Y3555: PROGRAMMA. - Officieel programma t.g.v. het 50-jarig regeerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 Augustus 1948. Jubileum en Kroningsfeest op 31 Augustus en 6 September 1948.
Y2212: PROGRAMMA. - Feesten te Amsterdam van 5 tot 9 September 1898. Plechtige intocht van Hare Majesteit de Koningin en H.M. de Koningin-Moeder te Amsterdam.
Y3882: PROGRAMMA. - Societeit Prins van Oranje. Zondag, 16 Aug. 1891. Harmonie-Concert door Stafmuziek van het 2e Regt. Husaren o.l.v. den Heer G. Joh Van Dam, Kapelmeester.
Y0381: PROGRAMMA. - Programma van het Nationale Huldebetoon t.g.v. het 40-jarig regeeringsjubileum van H.M. de Koningin op 6 September 1938. (Afdeeling Zeeland).
Y1924: PROGRAMMA. - Programma Seizoen 1912-1913. Woensdag 19 februari 1913 De Violiers. Tragi-Komedie in vier bedrijven van Willem Schurmann. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen 's-Gravenhage.
Y3514: PROGRAMMA. - Programma der Feesten te geven door de Vereeniging tot Veredeling van het Volksvermaak te Amsterdam ter viering van den verjaardag van Hare Majesteit de Koningin op 31 Augustus 1900.
Y2886: PROGRAMMA. - Amsterdam. Zondag den 15 November 1863. Gedachtenisviering van Neerlands bevrijding in 1813.
T7023: PROGRAMMA. - Programma voor de elfde algemeene vergadering van den Jeugdbond voor Onthouding. 18, 19 en 20 Mei 1929 te Utrecht.
T7197: PROGRAMMA. - Van Pierement tot Mengelberg. Revue in 2 bedrijven en een proloog. 7 mei 1938.
R4700: EEN PROLETARIER. - Het Laaste Woord in den Klassenstrijd.
Y3816: PROOF. - Proof. Journal on Electronic Publishing. Jaargang 1, nummer 2 en 3. Twee afleveringen
T5799: PROOSDIJ, CORNELIS VAN. - Ter gedachtenis 1835 - 14 October - 1910. Met naschrift door L. Neijens.
Y3391: PROOST, PIETER JZN. - Jodocus van Lodenstein.
B9044: PROOST, K.F. - De Bijbel in de Nederlandsche Letterkunde als spiegel der cultuur. Deel II: Zestiende en zeventiende eeuw.
T3928: PROOST PRIKKELS. RUETER, PAM. - 368. Alfabet van versierde initialen door Pam Rueter in hout gesneden.
K7157: PROOST, MIEN. - Het middelbaar onderwijs en andere gedichten.
L2487: PROOST, K.F. - De bijbel in onze literatuur.
K3426: PROOST, K.F. - De religie in onze moderne literatuur 1880-1920.
K2683: PROOST, K.F. - Georg Brandes. Inleiding tot zijn leven en werken.
M2776: PROOST, K.F. - Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap.
K9868: PROOST, K.F. - Ibsen-essays.
K0670: PROOST, MIEN. - Het middelbaar onderwijs en andere gedichten.
B0045: PROOST, K.F. - Maxim Gorki zijn leven en werken.
T0108: PROOST, MIEN. [=HANS M. KLOP]. - Tot Slot. Gedichten.
B4812: PROOST, MIEN. - Het Middelbaar Onderwijs en andere gedichten.
T3127: PROOST, K.F. - Weg en werk. Een eeuw drankbestrijding. Ontwikkelingsgang van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende dranken geschetst ter gelegenheid van haar 100-jarig bestaan.
L6290: PROPER, COENRAAD B.A. - Social elements in English prose fiction between 1700 and 1832.
R8557: PROPER, ROGIER. (ED.). - Citroen, Citroen ('Loof de Heer' is kampioen). Een selektie van gedichten uit Propria Cures 1964-1972.
T8741: PROPER, ROGIER EN FRITS BOER (ED.). - Bikkelacht no. 64 Olofspoort Magazine. Nico Scheepmaker. Joop van Tijn. G.K. van het Reve. Pleemeid. Jan Donkers. A. de Swaan en Willem de Ridder.
R2438: PROSPECTUS. - De Zonnebloem, Apeldoorn.
Y3341: PROSPECTUS. - Russische Bibliotheek: Dostojevski, De broers Karamazov. Introductie door Willem Jan Otten, Interview met vertaler Arthur Langeveld, Fragment uit de nieuwe vertaling.
L6207: PROULX, E. ANNIE. - Accordion crimes.
M9247: PROULX, E. ANNIE. - Ansichten. Vertaling Regina Willemse.
T8327: PROULX, E. ANNIE. - Scheepsberichten. Vertaling Regina Willemse.
T0219: PROUST, MARCEL. - De Proustcollectie van het Rotterdamsch Leeskabinet.
Y3320: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Swann. Deel een: Combray. Vertaling C.N. Lijsen.
T0164: PROUST, MARCEL. - Les Cahiers Marcel Proust: Tome I a VIII. Tome I : Hommage a Marcel Proust. Tome II : Repertoire des Personnages de A la Recherche du Temps Perdu par C. Daudet. Precede de La Vie Sociale dans l'Oeuvre de Marcel Proust par R. Fernandez. Tome III : Morceaux Choisis de Marcel Proust. Tome IV : Au Bal avec Marcel Proust par La Princesse Bibesco. Tome V : Autour de Soixante Lettres de Marcel Proust par L. Daudet. Tome VI : Marcel Proust Lettres a la NRF. Bibliographie Proustienne par G. Da Silva Ramos. Proust a la Mazarine. Tome VII : Repertoire des Themes de Marcel Proust par R. Celly. Tome VIII :L'Amitie de Proust par G. Cattaui.
R2478: PROVO. - Provo nr. 9. 12 mei 1966. Verkiezingsnummer.
R2481: PROVO. - Provo nr. 11. 15 augustus 1966.
R8172: PROVO. - Provo nr. 13. januari 1967.
R2483: PROVO. - Provo nr. 12. september/oktober 1966.
R3632: PROVOOST, GUIDO. - Vlaanderen en het militair-politiek beleid in Belgie tussen de twee wereldoorlogen. Deel II. Het Frans-Belgisch militair akkoord van 1920.
R1296: PROVOOST, GUIDO EN WILLEM VAN DEN STEENE. - Vijfentwintig jaar Vlaamse beweging. Bibliografie 1945-1970. Jubileumnummer.
R8499: PRUIMERS, J.C. - Enkele rijmen.
Y3385: PRUNNER, G. (GELEITWORT). - 16 Farbtafeln nach japanischen Originalen zu dem Werk "Das Geschlechtsleben des japanischen Volkes". von Tamio Satow und F.S. Krauss.
Y4196: PSY-IN. - Psy-In. no. 83. Underground magazine from Amsterdam.
L8913: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN. - Overzicht van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten der Nederlandsche Geschiedkennis.
Y2995: PUBLICUS, J. - Die moderne Schandpresse, nach ihren eigenen Leistungen beleuchtet.
L8750: [GROEN VAN PRINSTERER, G.] PUCHINGER, G. - Groen van Prinsterer als correspondent (1848-1866) strijder-triomfator. Een studie.
T7854: PUCHINGER, G. - Gerretson en van Eyck.
T8932: PUCHINGER, G. - Over de hartstocht van de ware geschiedschrijver.
R8930: PUCHINGER, G. - Ontmoetingen met literatoren.
T3410: PUCHINGER, G. - Calvinisme en Koningschap.
R3332: PUCHINGER, G. - Herinneringen aan Geyl.
Y1257: PUCK. - Puck Magazine Volume X no. 261, March 8, 1882.
Y1258: PUCK. - Puck Magazine Volume XI no. 270, May 10, 1882.
Y1259: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 299, November 29, 1882.
Y1260: PUCK. - Puck Magazine Volume XII no. 294, October 25, 1882.
K0749: PUETTMANN, EMILE. - 'it'. Drukwerk
L3998: PUETTMANN, EMILE. - Schoon- en weerdruk.
T8629: PUIG, MANUEL. - De kus van de spinnevrouw. Vertaling Giny Klatser.
K2875: PULINCKX, R. - Arthur van Schendel, zijn werk en zijn beteekenis.
T2648: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer. Haar oorsprong en historische ontwikkeling door den Hoogwaardigen Heer Dom J. de Puniet, Abt van de Sint Paulus Abdy van Oosterhout en uit het Frans vertaald door de monniken van dezelfde abdy.
L2329: PUNT, A. - Toetst alle dingen.
K4759: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
M9596: PURDY, JAMES. - In een ondiep graf. Vertaald door Graa Boomsma.
M6954: PURDY, JAMES. - Eustace Chisholm & Consorten. Vertaling Thomas Grafdijk.
M1884: PURDY, JAMES. - Kleur van duisternis. Vertaling Hans Plomp.
Y1733: PURVIS, ALSTON W. / H.N. WERKMAN. - H.N. Werkman.
R9509: PURVIS, ALSTON W. - Dutch Graphic Design, 1918-1945.
B2060: PUTHAAR, RENE. - Hier en daar. Gedichten.
K1510: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
L0325: PUTMAN, WILLEM. - Jeugd. Minnespel in drie bedrijven.
B0360: PUTMAN, J.J. - Mijne studien over Calderon en zijne geschriften verdedigd tegen Professor A. Pierson.
T1456: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
Y2966: PUTMAN, KEES. - Amerigo. Een Sinterklaascrimi.
B3248: PUTMAN, WILLEM. - Tooneeldagboek 1928-1938.
T2427: PUTMAN, J.J. - Cervantes reis naar den Parnassus.
R4561: PUTMAN, WILLEM. - Tooneel-Groei (1921-1926). Indrukken over het na-oorlogsch tooneel-herleven in ons land.
T1967: PUTMAN, WILLEM. - Vader en ik.
Y0495: PUTMAN, J.J. - Studien over Calderon en zijne geschriften.
R8959: PUTMAN, WILLEM. - Het oordeel van Olga. Comedie in drie bedrijven.
T1023: PUTMAN, WILLEM. - Legende spel: Hedwig.
T6291: PUTTEN, M.F. VAN - Haken en Oogen, kinderliedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim.
T0549: PUTTEN, HENRI VAN. - ..... en de krant kwam uit! Roman van een journalist in bezettingstijd.
T1411: PUTTMANN, F. & K. SIERMAN. - 'It'. Drukwerk van Emile Puettmann.
R1526: PUTTMANN, FRANCINE. E.A. - Markante Nederlandse Zionisten.
R6348: PUTTMANN, FRANCINE E.A. (RED.). - Markante Nederlandse Zionisten.
T2581: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Cyriel Buysse en zijn land. Met zes buitentekst-platen en facsimile van een handschrift.
Y1983: PUYMBROUCK, HERMAN VAN. - Georges Eekhoud en zijn werk. Een studie, met portret en handschrift.
T2202: PUYVELDE, LEO VAN. - De allereerste taak der neutralen.
R6814: PUYVELDE, LEO VAN - De Vlaamsche Beweging en de Oorlog.
R9862: PUYVELDE, LEO VAN. - De Vereenvoudiging van onze Schrijftaal.
T5029: PUYVELDE, LEO VAN. - Het keerpunt der Vlaamsche Beweging.
H7346: PYE, MICHAEL. - De stukken uit Berlijn. Vertaling Paul Syrier.
R5851: PYROPHYLAX. [=JAN TE WINKEL]. - De regenboog der staatspartijen. [gedicht].
M9469: QOSJA, REXHEP. - De ogen en de dood. Vertaling Roel Schuyt.
T2577: QUACK, H.P.G. - Studien en Schetsen.
T9053: QUACK, H.P.G. - Beelden en Groepen. Studien.
R8818: QUACK, H.P.G. - Op den drempel der twintigste eeuw. Slot-hoofdstuk van het werk De Socialisten, personen en stelsels.
T7517: QUACK, H.P.G. - Sociale Politiek.
T0922: QUACK, H.P.G. - Studien op sociaal gebied.
L2513: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914.
R0112: QUACK, H.P.G. - Herinneringen uit de levensjaren van H.P.G. Quack 1834-1914.
R0107: QUACK, H.P.G. - De Socialisten. Personen en Stelsels. Deel I: Het socialisme voor de negentiende eeuw. Deel II: De eerste dertig jaren der negentiende eeuw. Deel III en Deel IV: Het tijdvak tusschen de jaren 1830 en 1850. Eerste helft: Frankrijk en tweede helft: Engeland en Duitschland. Deel V en Deel VI: In de tweede helft der negentiende eeuw. Eerste helft en Tweede helft met register over de zes deelen.
R8817: QUACK, H.P.G. - Bouw en samenstel der maatschappij.
T2389: QUACK, H.P.G. - Uit den kring der Gemeenschap. Omtrekken en figuren.
R8812: QUACK, H.P.G. - Traditie en ideaal in het volksleven.
Y1644: QUACK, H.P.G. - Studien op sociaal gebied.
T4524: QUACK, H.P. - De doorgraving van Holland op zijn smalst. Een laatste wooord.
K1775: QUADFLIEG, ROSWITHA. - 20 Jahre Raamin-Presse 1973-1993. Einundzwanzig Buchergeschichten und eine halbe. Ein Almanach.
H5882: QUADFLIEG, ROSWITHA. - De dood van mijn broer. Vertaling Daan Cartens.
M7106: QUAIFE, MILO MILTON. - Trailblazer: The autobiography of Kit Carson.
B1690: QUAY, JAN EDUARD DE. - Het aandeel der sensorische en motorische componenten in het verloop van leer- en arbeidersproces.
M5749: QUEFFELEC, YANN. - De vrouw achter de horizon. Vertaling Ernst van Altena.
T0060: QUEIROZ, ECA DE. - Briefwisseling van Fradique Mendes. Herinneringen en aantekeningen uit 't Portugees vertaald door M.J. Kollewijn.
R9918: QUEIROZ, EÇA DE. - De Maia's. Episodes uit het romantische leven. Vertaald door Harrie Lemmens en van een nawoord voorzien door J. Rentes de Carvalho.
R2980: QUENNELL, PETER / TORE ZETTERHOLM. (ED.). - An Illustrated Companion to World Literature.
T5223: QUERIDO, A. - Het Wilhelmina Gasthuis. Geschiedenis en voorgeschiedenis.
B4598: QUERIDO, IS. - Studien.
A0801: QUERIDO, IS. - Letterkundig leven II.
L0515: QUERIDO, IS. - Saul en David. Treurspel in vier bedrijven. (vijf tafreelen).
K6394: QUERIDO, IS. - Van verbeelding en werkelijkheid.
B3926: QUERIDO, IS. - Amsterdam. Proza. Met een litho door W. Wagner.
B4507: QUERIDO, IS. - Van verleden en heden.
B5214: QUERIDO, IS. - Meditaties over literatuur en leven.
B7181: QUERIDO, IS. - De jeugd van Beethoven.
R4441: QUERIDO, IS. - Studien.
T0583: QUERIDO, IS. - Studien over Tijdgenooten. Eerste reeks. Frank van der Goes.
T4917: QUERIDO, IS. - Misleide Majesteit. Zinnebeeldig verhaal uit de Oudheid. Met houtsneden van Jan Schonk.
R6873: QUERIDO, IS. - De Oude Waereld. Het land van Zarathustra. Romantisch epos uit Oud-Perzie benevens het boek der toelichtingen. Koningen.
T9951: QUEVEDO Y VILLEGAS, DON FRANCISCO. - Verhaal van de lotgevallen van den gelukzoeker Don Pablo. Het model van vagebonden en de spiegel voor schelmen.
L8844: QUINDLEN, ANNA. - Bont en blauw. Vertaling Marijke Versluys.
L1581: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn. Vertaling Nelleke van Maaren.
B2960: QUINT, MICHEL. - De tuinen van de herinnering. Vertaling Nelleke van Maaren.
B5159: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt. Vertaling Nelleke van Maaren.
R3174: QUINTREAU, LAURENT. - Grof geld. Roman. Uit het Frans vertaald door Kiki Coumans.
L5655: [ERASMUS] QUONIAM, TH. - Erasme.
R2162: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie.
R2164: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #2.
R2165: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. 2e jaargang #1.
R2163: QWERTY. - Qwerty. Driemaandelijks tijdschrift over typografie. Nulnummer.
R7791: RAA, J.A.R.C. TEN EN JOH. HUBER (RED). - Gedenkboek Edw. B. Koster, 1861-1931.
L5367: RAAD, ESTHER DE. - Het antwoord van Suzanna aan Joachim van Babylon.
R7740: RAADT, P. DE. - De Koninklijke Besluiten van 23 mei 1845 en 1 julij 1850 en de verslagen der Staats-Commissien voor De toelating van Studenten tot de Hoogescholen en Athenaea.
K9764: RAAF, K.H. DE. - Willem Kloos. De mensch, de dichter, de kriticus.
L3041: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een Nieuwe bundel. Vijfde deel. Van 1880 tot onze tijd. Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en zelfstudie.
L1707: RAAF, K.H. DE. - Hoffmann von Fallersleben. Voortrekker in het oude land der Dietsche Letteren. Verlucht met foto's en facsimiles.
K3373: RAAF, K.H. DE. - Problemen der poëzie. Beschouwingen over de beginselen der dichtkunst en het Nederlandsche vers van dezen tijd.
L8867: RAAF, K.H. DE EN J.J. GRISS. - Een nieuwe bundel. Derde deel: Bloemlezing van Nederlandse poëzie en proza voor de hogere klassen van Gymnasia, Hogere Burgerscholen en voor zelfstudie. Dertiende tot Achttiende Eeuw.
M4006: RAAFF, HENK. - De asielhond.
B8985: RAAFF, HENK. - Papier maken. Met tekeningen van Ruud van den Boogaard.
R6481: RAAIJMAAKERS, HUUB. - Vervelende waarheden en bevrijdende oplossingen.
T7151: RAAIJMAKERS, CHARLES. - Staat en Armenzorg.
T4256: RAALTE, ERNST VAN. - De Minister-president.
R4648: RAALTE, FRITS VAN. - Vragen van opvoeding.
R2493: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T3192: RAALTE, J. VAN. - In het Concentratiekamp.
L2630: RAALTE, E. VAN. - Gezien, gehoord, geschreven tussen 1916 en 1972.
Y0977: RAALTE, ERNST VAN. (INLEIDING). - Het Ontwerp-Charter van de Internationale Veiligheidsorganisatie (Proposals for the establisment of a General International Organization) ontworpen te Dumbarton Oaks, aangevuld te Yalta.
L7673: RAALTE, E. VAN. - Dr. D. Bos. Leven en werken van een Nederlands staatsman.
T5442: RAALTE, FRITS VAN. - Levensgeschiedenis van de kleine Verra.
Y4180: OPEN RAAM. - Open Raam. Onafhankelijk en Critisch. 1e jaargang 1946. no 14.
Y4231: RAAMBILJET. - E.de.D. Nederlandsche Beweging voor Eenheid door Democratie. Nationale Demonstratie op Dinsdag 27 April in het R.A.I. gebouw te Amsterdam. Als sprekers zullen optreden P.J. Oud, Koos Vorrink, H.D. Louwes, P. Geijl en H. Faber.
Y3896: RAAMBILJET. - Verloving Prinses Juliana met Prins Bernhard van Lippe. 8 september 1936.
Y3897: RAAMBILJET. - Inhuldigingsfeesten te Utrecht. Volksleven en Krijgsbedrijven der Nederlanders in de 17e eeuw aanschouwelijk voorgesteld op het Sportterrein te Utrecht 3 September 1898.
R8308: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1984. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
B5440: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1985. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1985.
B5441: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1986. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1986.
B5442: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1987. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
R8307: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1982. The Dutch Book in Translation. Bibliography of translations from Holland and Flanders 1982.
T3267: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1958 - 1967.
T3266: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1968 - 1972.
T3265: RAAN, E. VAN (ED.). - Het Nederlandse boek in vertaling. Bibliografie van vertalingen van Noord- en Zuidnederlandse werken 1973 - 1977.
H7060: RAAT, G.F.H. - Over De hondsdagen van Hugo Claus.
B7182: RAAT, G.F.H. - Veertig jaar 'De avonden' van Gerard Reve.
Y3138: RAAT, ALEXANDER J.P. - Gedrukte vogelboeken 1550-1850.
L7519: RABBINOWITSCH, JACOB FAIWUSCH. - Probleme der Neidhartforschung. Eine Untersuchung uber das Verhaltnis zwischen Neidhartliedern und Pseudoneidharten.
R3363: RABE, MARTIN EN GEORG SCHULTZ. (RED.). - Schoonheid in beeld. 25 eeuwen Europese kunst.
M6011: RABELAIS, FRANCOIS. - Gargantua en Pantagruel. Uit het Frans vertaald door J.A. Sandfort.
K3020: RABELAIS, FRANCOIS. - Pantagruel. Het Derde en Vierde boek. Vertaald en ingeleid door J.M. Vermeer-Pardoen.
A0283: RACHEWILTZ, MARY DE. - Discretions. A memoir by Ezra Pound's daughter.
Y2433: RADECKER, JOHN. - Catalogus [1933] tentoonstelling van beeldhouwwerken, schilderijen en teekeningen.
B7615: RADEMAKER, ABRAHAM. - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten. Vervat in 300 Konstplaaten. Met eene korte beschrijving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch. Twee delen in een band.
B7846: RADEMAKER, LEONARD ALBERT. - Didericus Camphuysen.
Y1486: RADEMAKER, ABRAHAM, WILLEM BEELAERTS VAN BLOKLAND. - De kasteeltekeningen van Abraham Rademaker.
T3126: RADEMAKER, L.A. - Crematie en het Crematorium te Driehuizen voor en tegen.
L4607: RADERMACHER SCHORER, M.R. - Bijdrage tot de geschiedenis van de renaissance der Nederlandse boekdrukkunst.
A0565: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaling Jacoba van Velde.
R0482: RADIGUET, RAYMOND. - Het bal van Graaf d' Orgel. Vertaald door Jacoba van Velde en F.C. Kuipers.
Y3230: RADIOBODE. - Radiobode AVRO. Kerstnummer: 1936-1938-1939-1940.
Y3728: RADIOBODE. - V.P.R.O. Vrije geluiden. 13e jrg. 1939. nrs: 28 en 30.
Y3729: RADIOBODE - De Avrobode 18e jrg. 1948. no 35.
Y3730: RADIOBODE. - Omroepgids N.C.R.V. 18e jrg. 1946. no. 7.
B3482: RADIOBOEKEN. - 14 Radioboeken + CD Hella S. Haasse, Een kruik uit Arelate. 1e & 2e reeks In doos.
M8490: RAEDT, JAN DE. - Middeleeuwsche wereldlijke poëzie. Verlucht met houtgravures van Pam G. Rueter.
T7650: RAEMAEKERS, L. - Hoe het kwam... De schoone en wonderbare historie van Droogloods, van een Fee en van het Comptoir Tuilier de Courtrai verteld en verlucht door L. Raemaekers.
Y1264: RAEMAEKERS, LOUIS. - Twintig opnamen uit mijn Carico-plane. 20 caricaturen van Nederlandse politici.
R0777: RAEMDONCK, BERT VAN. - Allemaal zeep aan onze zolen. Kroniek van het Nieuw Vlaams Tijdschrift (1946-1950).
K8900: RAES, HUGO & PAUL DE WISPELAERE. - Wereld in teksten. Deel I.
L3740: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur. Met een nawoord van Paul de Wispelaere.
K4252: RAES, HUGO. - Brandstichting tegen de tijd. Met een voorwoord van Eddy van Vliet.
K4624: RAES, HUGO. - De vadsige koningen.
M7915: RAES, HUGO. - De verwoesting van Hyperion, roman.
M6915: RAES, HUGO. - De Vlaamse reus, fantastische verhalen.
L6205: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes. Roman.
W8281: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument links van de helikopterlijn, verhalen.
K4938: RAES, HUGO. - Een tijdelijk monument.
M3655: RAES, HUGO. - Explosie. Verhalen.
W4318: RAES, HUGO. - Hemel en dier.
W6360: RAES, HUGO. - Het smaran, het vikka, de ronko en de andere kleuren van de geschiedenis.
K6045: RAES, HUGO. - Links van de helikopterlijn en andere verhalen.
B0198: RAES, HUGO. - La singa liniei de elicoptere. In romaneste de H.R. Radian. Cuvint inainte de Ion Hobana.
W6260: RAES, HUGO. - Bankroet van een charmeur.
T1139: RAES, HUGO. - Afro-europees. Grafiek van Mark Verstockt.
B8776: RAES, HUGO. - De goudwaterbron. Een vertelling.
R0760: RAESKIN, P. - Pastoor Horsman.
R4024: RAET, LODEWIJK DE & ZUIDEMA, WILLEM. - Lodewijk de Raet en Willem Zuidema. Een briefwisseling uit de jaren 1891 - 1892. Met inleiding en aantekeningen door K. De Clerck.
T1762: RAET, LODEWIJK DE. - Vlaanderen's Economische Ontwikkeling. Voorwoord R. Lamberty-De Raet. Met portret van den schrijver.
L2822: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
L2839: RAEYMAEKER, L. - Wat denkt u van den mens? Korte wijsgerige beschouwingen.
B0023: RAFF, FRIEDRICH. - Peter Tingeltangel. Nederlandsche bewerking V. Jr.
A0284: RAGLAN, LORD. - Le tabou de l'inceste. Etude anthropologique. Traduit de l'anglais par L. Rambert.
Y1011: RAHIMI, ATIQ. - Aarde en as.
L7610: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
L7611: RAINE, CRAIG. (ED.). - Arete. The Arts Tri-Quartely. Fiction poetry reportage reviews.
R5433: RAMAKER, WIM (ED.). - Anne Frank-nummer.
B5473: RAMAKER, WIM. (ED.). - Anna Blamannummer.
B5474: RAMAKER, WIM. (ED.). - Aart van der Leuw. Louis Paul Boon. Vrouwentheater. Jaap Zijlstra.
R1164: RAMAN, ANNY. - Bibliografie van Marnix Gijsen. Ingeleid door Marnix Gijsen.
B8026: RAMBOUSEK, ANTONIN (ED.). - Dictionary of Printing Terms / Polygraficky Slovenik.
R1665: RAMECKERS, J.M. - Der Kindesmord in der Literatur der Sturm-und-Drang-Periode. Ein Beitrag zur Kultur- und Literatur-geschichte des 18. Jahrhunderts.
R4180: RAMECKERS, STEPHAN JOZEF RUDOLF. - A.S.C. Wallis (Adele Opzoomer).
T7486: RAMONDT, MARIE. - Sprookjesvertellers en hun wereld. Van primitivisme tot symbolisme. Vier sprookjesstudien.
R5150: RAMP. - Ramp, kwartaalschrift voor taal noch teken. Nr. 13.
T7934¤: RAMSHORN, LUDWIG. - Prosodica der Latijnsche Taal. Vrij naar het Hoogduits door J.J. de Gelder.
Y1586: RAMSHORST, J.D. VAN EN A. BAAN. - Aan Hollands Bruidspaar. Woorden en Muziek.
R1834: RAMUS, PIERRE [=RUDOLF GROSSMANN]. - Friedenskrieger des Hinterlandes. Der Schicksalsroman eines Anarchisten im Weltkriege.
B9172: RAMUZ, C.F. - Menschenliefde. Vertaling Marie W. Vos.
L8308: RANA, SOERA. - Nieuwe gedichten.
R0260: RANDWIJK, H.M. VAN. - De held en de rovers. Een zwartboek over "De Telegraaf"
K0938: RANDWIJK, H.M. - Celdroom.
K3929: RANDWIJK, H.M. VAN. - De doden en de levenden.
K9244: RANDWIJK, H.M. VAN. - Een zoon begraaft zijn vader.
R0504: RANDWIJK, H.M. - Heet van de naald. Keuze uit het werk van een man in verzet. Ingeleid door Mathieu Smedts.
R1865: RANDWIJK, H.M. - Celdroom. [In het oorlogsjaar 1943].
R4930: [WILDE] RANSOME, ARTHUR. - Oscar Wilde. A critical study.
T0006: RANUCCI-BECKMAN, BETSY. - Dat, wat je niet hebt... 'n onschuldig spel van een schuldige verhouding in drie bedrijven.
K0123: RAP, THOMAS. - Doorzonwoning. Moderne gedichten.
H5781: RAP, THOMAS. - Verzamelde gedichten.
B2198: RAP, THOMAS & GUIDO JOSEPH. - En de voorzitter van de rietmannetjes heet Bodde... Een klein voorleesboek.
B2234: RAP, THOMAS. - Kantoor. Monumentale gedichten.
T8721: RAP, THOMAS. - Woordenboek der natuur. Met een nawoord van D. Hillenius.
B0707: RAPAILLE G. [=GER BERTHOLET]. - Mim en het stout kacheltje.
L0003: RAPPOPORT, CHARLES. - Jean Jaures. De mensch, de denker en de socialist.
Y0992: RAPPORT. - Herziening der Drankwet. Rapport uitgebracht aan den Volksbond, Vereeniging tegen Drankmisbruik.
R9611: RAPPORT. - De huisvesting van krotbewoners.
Y1439: RAPPORT. - Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende het Verweer tegen de Stakings-Wetsontwerpen in Maart-April 1903.
L5185: RAS, GERARD. - Borne und Heine als Politische Schriftsteller.
M3657: RASCH, GERARD. - De angst van Hermafroditus.
B1958: RASCH, GERARD. - Tadeusz Konwicki, informatie.
T5371: RASJID, MOEHD. - Oranje Nassau 1898-1938.
H7055: RASKER, MAYA. - Met onbekende bestemming.
H1426: RASKIN, BRIGITTE. - De maagd van Antwerpen.
R3404: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 10, 1979.
K7359: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 2, 1977. Avant Garde.
H9521: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
K6036: RASTER. - Willem Frederik Hermans. Met bijdrage van: Hella S. Haasse, Wam de Moor, Rein Bloem, J.J. Oversteegen, Jan Fontijn, H.C. ten Berge.
B0748: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 7, 1978. Literatuur onderwijs.
B0752: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 77, 1997. Meneer & Co.
B1936: RASTER. - Frank Diamand, Konrad Eberhardt, P.H.H. Hawinkels, P.C. Kuiper, Arthur Rimbaud, A. Roland Holst, P.H. Schrijvers, Ernst Vermeulen.
B3824: RASTER. - Willem Frederik Hermans: Het evangelie van O. Dapper Dapper. Gerrit Kouwenaar: Landschappen en andere gebeurtenissen. Hans Faverey: Rivierlandschap met bloedingstijd.
B6885: RASTER. - G. Kouwenaar: Gedichten. Jan G. Elburg: Verschil in hoogte. Ivan Vyskocil: De muur van Jakob. L. van Marissing: Gedichten. Hans Faverey: Leuk licht wordt het. e.a.
R4394: RASTER. - H.C. ten Berge: Het meisje met de korte vlechten. Rein Bloem: In het teken van Bunuel. Rob du Bois: 27 informaties over de vorm. Jan G. Elburg: Een gedicht in aanbouw. J.G. Kooij: Over Vestdijk in kaart. G. Kouwenaar: Teksten van Kok. H. Michaux: Plume. J.J. Oversteegen: De essays van d'Oliveira. Ad Zuiderent: In het hol van de eeuw.
R4397: RASTER. - Francois Rabelais. J.D.P. Warners. H.C.D. de Wit. Hans Faverey. Nathaniel Tarn. Rein Bloem. Gerrit Kouwenaar. Hans Verhagen. Redbad Fokkema. Ad Zuiderent. Th. Sontrop. Theodor W. Adorno.
R4396: RASTER. - P. de Meijer. E. Sanguineti. Andre P. Brink. Breyten Breytenbach. Halldor Laxness. F.C. Terborgh. J.P. Snapper. Jos Ruting. R. Fokkema. H.C.D. de Wit. Rein Bloem. Liederen uit Lapland.
B6883: RASTER. - H.C. ten Berge: Logopoeia. D. Betlem: Over W.F. Hermans. Rein Bloem: Pasolini. Jacq. Hamelink: Novelle. S. ten Holt: Muziek. Gerrit Kouwenaar: Zes rose gedichten. J.J. Oversteegen: Marsman voor jong en oud. Riekus Waskowsky: Drie gedichten.
B6886: RASTER. - Ezra Pound, Rein Bloem, Hans Faverey, Italo Calvino, F.C. Terborgh, Isaak Kisch, Johan P. Snapper en Ernst Vermeulen.
R4064: RASTER. - Tijdschrift in boekvorm Nr. 32. poëzie en kritiek.
K9468: RASTER. - F.C. Terborgh.
R8090: RASTER. - Kees Fens, Wam de Moor, Martin Reints, August Willemsen, e.a.
R8091: RASTER. - Gerrit Kouwenaar, W.F. Hermans, Hans Faverey, e.a.
R3403: RASTER. - Daniel Robberechts. Sybren Polet. Lidy van Marissing. Jan G. Elburg. Arie van den Berg. Joyce & Co. J. van der Veen. Ezra Pound. Gary Snyder. Kenneth White. Shuji Terayama. H.C. ten Berge. Pieter de Meijer.
K7216: [BECKETT] RATHJEN, FRIEDHELM. - Samuel Beckett: seine Fahrrader. Ein treffliches, leichtes Gerat mit Holzfelgen und roten Reifen.
L7280: RATIO - Ratio. LUYYENDIJK, G.: Gerard Kornelis van het Reve: Geloofd zij Jezus Christus! Een beschouwing en een interview.
T3317: RATIO. - Ratio. Literair Maandblad. 2 jaargang nr 7, oktober 1965. Henk J. Meier (red.).
Y1680: RATOESJINSKAJA, IRINA. - Aan allen. Gedichten. Keuze en vertaling K. Waremenhoven.
B0406: [VONDEL] RAU, S.J.E. - Proeve van aanteekeningen op de Treurspelen van Vondel, meest naar aanleiding der uitgave van 'Vondels werken in verband gebracht met zijn leven, door Mr. J. van Lennep'
Y2788: RAU, ARTHUR. - L'Édition originale de la Déploration sur le Trespas de Feu Messire Florimond Robertet par CLÉMENT MAROT, Avec un fac-similé intégral du seul Exemplaire connu.
B8674: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitler's eigen woorden. Politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen. Vertaald en ingeleid door Menno ter Braak en Max Nord.
B8123: RAUSCHNING, HERMANN. - De nihilistische revolutie. Schijn en werkelijkheid in het Derde Rijk. Ingeleid en bewerkt door Menno ter Braak.
K1093: RAVEN, MAARTEN J. - Papyrus. Van bies tot boekrol. Met een bloemlezing uit de Leidse papyrusverzameling.
B6593: RAVENSWOOD, JOH. [=J. SLAUERHOFF]. - Oost-Azie. Ingeleid door J. Slauerhoff.
K6098: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter. De dichter van Pan. Een heroisch en tragisch leven.
Y0798: RAVESTEIJN, W. VAN. - Herman Gorter de dichter van Pan. Een heroïsch en tragisch leven.
B6000: RAVESTEIN, MAX VAN. [=N.M.C. SLOOT]. - Aan d'overkant.
T7368: RAVESTEYN, W. VAN. - De worsteling der vrijheid.
B9039: RAVESTEYN, W. VAN. - De wording van het communisme in Nederland 1907-1925.
R8816: RAVESTEYN, W. VAN. - Geen reactie en geen utopie maar... Democratie. Proeve van een radicaal-democratisch program.
R5234: RAVESTEYN, W. VAN. - Pseudo-socialisme en echte revisionisme.
M6542: RAVESTEYN, W. VAN. - Het socalisme aan de vooravond van de wereldoorlog 1914-1918. Derde deel.
L6055: RAVESTEYN, W. VAN. - Rotterdamsche cultuur voor honderd jaar.
K7646: RAVESTEYN, W. VAN. - Satyre als medicijn, Jonathan Swift.
T6157: RAVESTEYN, W. VAN. - Verloren horizon. Zes studies over geschiedenis en politiek.
T9671: RAVIEZ, STEYE. - Raviez' Reve. [tekst en foto's Raviez / 1968-1987].
H0709: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
L9568: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
T6281: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij hebben alles nog te goed. De mooiste liefdesgedichten.
H0792: RAY, MAN. - Man Ray 1890-1976.
M1200: RAYNER, RICHARD. - Los Angeles op goed geluk. Vertaling Paul Syrier.
M9615: READ, PIERS PAUL. - Hemels spel met Tussy Marx. Vertaling P. van Vliet.
M5756: READ, PIERS PAUL. - Pas op de plaats. Vertaling D. Koning.
B3029: REAVIS, EDWARD. - Groschen Pornographie in den USA. Aus dem Englischen ubertragen von Teja Schwaner.
Y2659: REBATTU, FRANCOIS. - De Zaanlandsche Molen. Hollandsch Karakterstuk. Le moulin Hollandias. The Dutch Mill. Die Hollandische Muhle. (voor piano).
K1722: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Een man is geen man.
L6623: REBELO PINTO, MARGARIDA. - Ons soort mensen.
Y2325: REBERGEN, ROOS. - Ik ben al 11 jaar geen 16 meer. Met illustraties van Colin Temple.
P1798: RECHT, STEVEN DE. - Cabaret voor heren.
Y0526: VREDE DOOR RECHT. - Jaarverslag over 1911. Algemeene Nederlandsche Bond Vrede door Recht. Met statuten, lijst van Bestuurderen en Ledenlijst.
Y4202: ONZE BUREN RECHTS. - Onze Buren Rechts 1e jaargang nr. 3. Oktober 1977. Russel-tribunaal. Politieke gevangenen. Gevangenenkrant. Kalkar. Gevangenenraad. Vrouwengevangenis. Chronologie.
K0959: [ERASMUS] RECKMAN, WIM. - Erasmus, met Erasmus de mist in 1969-2....
R6702: RECKMAN, M. EN J. HEYN JR. - Voor de persen draaien. Journalisten klappen uit de school.
R2436: RECLAM. - 100 Jahre Universal Bibliothek 1867-1967.
L0263: RECLUS, ELIE. - De oorspronkelijken. Studien over vergelijkende Volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
K5054: [SCHMOLLER] THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder. New Series / Number 6. Hans Schmoller, typographer: his life and work.
K5058: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number 4, Summer 1963. Languages of the World that can be set on 'Monotype' machines. Compiled by R.A. Downie.
K5056: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 2, Summer 1965. Filmsetting in focus.
K5055: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
MK0183: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 43, Number 3, Autumn 1968. James Moran: Stanley Morison 1889-1967.
B8086: THE MONOTYPE RECORDER. - The Monotype Recorder Volume 42, Number, Spring 1961.
M5264: REDDINGIUS, JOANNES. - Bloei. Gedichten.
M5259: REDDINGIUS, JOANNES. - Zonnewende.
Y2486: REDDINGIUS, G. BENTHEM. - Maria de moeder van onzen Heere. Een leesboek voor alle oprechte christenen, vooral voor vrouwen.
Y4230: REDE. - Herdenkingsrede uitgesproken door H.M. de Koningin op vrijdag 3 Mei 1946 te Vught.
L7268: REDEKER, HANS. - De dagen der artistieke vertwijfeling. Een essay over de crisis van het kunstenaarschap.
R4154: [MELLE] REDEKER, HANS (INL.). - Melle.
B0434: REDFIELD, JAMES. - Inzicht in de Celestijnse belofte. De essentie van de negen inzichten. Vertaling Katja van Grieken.
W9337: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte. Vertaling Jaap van Spanje.
B0435: REDFIELD, JAMES. - De essentie van het tiende inzicht. Vertaling Katja van Grieken.
R2720: REE, HANS. - Een man merkt nooit iets. Columns.
M3615: REED, A.H. - An autobiography.
M3348: REEDIJK, C. - Engelse boekbanden. Tentoonstelling van The Guild of Contmorary Bookbinders te Londen en de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
K5206: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B3420: REEDIJK, C. EN P.J.H. VERMEEREN. - Rondom de meester van Catharina van Cleef.
B6119: REEDIJK, C. (INL.). - 150 jaar boekproduktie in Nederland.
B8506: REEDIJK, IS. J. - De Zwijndrechtsche Nieuwlichters.
T5822: REEDT DORTLAND, P.H. VAN. - Supplement-Catalogus van de Openbare Boekerij te Gouda.
T9958: REEHORST, PEETERS, VAN KRIMPEN, BUCH, HALBEY. - De Letter of de Waardering voor het Boek. Toespraken gehouden bij de uitreiking van de vijfde Laurens Janszoon Costerprijs 1983 verleend aan Huib van Krimpen.
A0893: REEN, TON VAN. - De moord door de geallieerde militairen en burgers uit de lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van cherubijnen. Kleine roman.
W0547: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
M6916: REEN, TON VAN. - De moord door geallieerde militairen en burgers uit de Lichtstad Kork op leden van het door de mierrijder gestichte gezin van Cherubijn.
K7663: REEN, TON VAN. - Een beest binnenhalen. Luisterspel.
W3962: REEN, TON VAN. - Een heidin die het licht zag. Roomse fabels.
P1799: REEN, TON VAN. - Lachgas.
P2135: REEN, TON VAN. - Landverbeuren, roman.
K7241: REEN, TON VAN. - Zomerbloei.
B5083: REEN, TON VAN. - Bevroren dromen. roman.
T0965: REEN, TON VAN. - Klein volk. Leven en werken van de kabouter.
Y1506: REENEN-VOLTER, M. VAN. - De Heerlijkheid Bergen in woord en beeld.
R4691: REENS, A.M. - Ghetto-Ghijntjes. II. Humoristische schetsen. Met illustraties van Karel Verbrugge.
T3531: REERINK, JAN. - Honderd jaar over de Rooien. De Sociaal-Democratie in Limburg van 1889 tot 1989.
Y0172: REES, J. VAN / A. ARIENS. E.A. - Prof. Dr. J. van Rees dankbaar herdacht.
T7825: REES, JACQUES. - De giftige Internationale. De Internationale van zielevergif. Een ernstig woord tot de jongeren in en buiten de jeugdbeweging.
B9670: REES, JACQUES [= MARTIN PAULISSEN]. - Het Parlement in brand!
T7624: REES, J. VAN. - Open brief aan den Heer Dr. A. Kuyper, naar aanleiding van de dienstweigering van Jan P. Terwey.
Y0458: REESE, MARIA. - Wie zijn de schuldigen. Brief aan de Sociaal Democratische Arbeiders.
T0895: REESER, EDUARD. - De muzikale handschriften van Alphons Diepenbrock. Gecatalogiseerd en ingeleid door ... Met twee portretten en vier facsimile's
W9236: REESER, H. - De jeugdjaren van Anna Louisa Geertruida Toussaint 1812 - 1851.
R4802: REESER, EDUARD. - Alphons Diepenbrock.
L5710: REESINK, HENDRIKA J. - L'Angleterre et la Litterature Anglaise dans les trois plus anciens periodiques Francais de Hollande de 1684 a 1709.
A0891: REEST, RUDOLF VAN. - De levensroman van Dr H. Colijn. Opgedragen aan ons Nederlandsche volk.
Y0360: [BILDERDIJK] REEST, RUDOLF VAN. - 'n Onbegriepelijk mensch. Het leven van Mr. W. Bilderdijk.
T4319: REEUWIJK, A.J. VAN. - Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw.
Y2017: DE VERTROUWENSMANNEN DER REGEERING. - Proclamatie. Nederland herwint zijn vrijheid.
L1642: REGENHARDT, J.W. - Het gemaskerde leven van Eduard Veterman.
T7152: REGENTEN. - Schets der lotgevallen van het voormalig Burger-kinderen-weeshuis en Armen-kinderenhuis, nu Protestantsch-kinderen-weeshuis en Roomsch-Katholijk-weeshuis te Nijmegen. Door Regenten der beide Weeshuizen aldaar.
R5670: REGISTER. - Register Zannekin jaarboeken 1-10.
R1435: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XXXV - XLIV (1920-1929).
R1420: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen XLV - LIV (1930-1939).
R1419: REGISTER. - Register op het tijdschrift voor geschiedenis. Jaargangen LV - LXIX (1940-1956).
R1429: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie OostVlaanderen. Register op de jaargangen I (1947) - XX (1966).
R1433: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1958.
R1434: REGISTER. - Register op de jaarboekjes voor Geschiedenis en Oudheidkunde van Leiden en Omstreken 1904-1970.
R1428: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Register op de jaargangen XXI (1967) - XXXV (1981).
R1421: REGISTER. - Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen-nieuwe reeks. Register op de nummers 1 (1976) - 30 (1989).
R1846: REGISTER. - Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Register der oorspronkelijke stukken, verschenen in de eerste vijftig jaargangen, 1857-1906.
T1126: REGNARD, JEAN-FRANCOIS. - Voyage de Flandre et de Hollande, commencé le 26 avril 1681.
T0227: REGOUT, EUGENE. - De Maas en de Maasbrug-kwestie te Maastricht, historisch en chronologisch overzicht. 4de gedeelte: Historisch Overzicht.
T8504: REGOUT, EUGENE. - Alweer nieuwe groote Staats-onrechtvaardigheden, vervolg van Nederlande verval.
B4432: REGT, ALIDA JACOMINA DE. - Arbeidersgezinnen en beschavingsarbeid. Ontwikkelingen in Nederland 1870-1940; een historisch-sociologische studie.
R6608: REGTDOORZEE GREUP-ROLDANUS, SIJBRECHTS CLASINA. - Geschiedenis der Haarlemmer Bleekerijen.
B9208: REGTEREN, J.Q. VAN. - De Goudsche Glazen 1555-1603. Beschouwingen over Gouda, haar Sint Janskerk en de gebrandschilderde glazen. Met een voorwoord van H.A. van Karnebeek.
R5895: REGTEREN VAN ALTENA, H.H. (RED.). - Stadskernonderzoek in Amsterdam (1954-1962).
B3097: REGTEREN ALTENA, LUCAS VAN. - Twee vragen uit het leerstuk van de geldboete.
R4279: REGTEREN ALTENA, A.D. VAN. - 'obeir Lentement' De Opschorting Van Een Executiebevel in De Zestiende Eeuw.
T4265: REGTEREN, I.Q. VAN / P.J.J. VAN THIEL. - De portret-galerij van de Universiteit van Amsterdam en haar stichter Gerard van Papenbroeck 1673-1743.
W6961: REHM, ALBERT. - De tuin der muzen, gedichten.
K2056: REHM, ALBERT. - Sprookjes en vertellingen.
K5678: REICH, WILHELM. - Die sexuelle Revolution. Zur charakterlichen Selbststeuerung des Menschen.
K5416: REICH, WILHELM. - Sexualiteit en Nieuwe Cultuur. Bijdrage tot de socialistische omvorming van de mens. Vertaling R. de Lange.
L0418: REICHE, REIMUT. - Seksualiteit en klassenstrijd over de afweer van repressieve desublimatie.
H4283: REICHLING, ANTON. - Wat is algemene taalwetenschap?
Y0733: REICHLING, ANTON. - Het Woord. Een studie omtrent de grondslag van taal en taalgebruik.
T1708: REICHNER, HERBERT. - Die Gutenberg-Bibel der Sammlung Vollbehr. Schicksale des kostbarsten Buches.
Y2875: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2005.
Y2872: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zien het echt niet.
Y2876: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2003.
Y2877: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke. Het afzien van 2008.
Y2874: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke maken zich kwaad.
Y2873: REID, GELEIJNSE & VAN TOL. - Fokke & Sukke zijn weer thuis.
P2919: REIJNDERS, K. - Onder dekmantel van etiket.
M9553: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities.
M5397: REIJNDERS, KAREL. - Couperus bij van Deyssel. Een chronische konfrontatie in beschouwingen, brieven en notities. Uitgegeven en toegelicht door...
K4969: REIJNDERS, KAREL. (ED.). - Algemene verantwoording van de Volledige Werken Louis Couperus.
K8794: REIJNDERS, KAREL. - Pierre Kemp, een zondagsdichter?
R7243: REIJNDERS, KAREL. - Bij gelegenheid.
R5934: REIJNDORP, B. - Een strijder voor vrijheid en gerechtigheid. Enrico Malatesta.
K5049: [ERASMUS] REIJNEN, H. - Erasmus en Luther.
T4457: REIJT, VIC VAN DE. - Elsschot. Leven en werken van Alfons De Ridder.
L8815: REIJT, VIC VAN DE (ED.). - Ik wou dat ik twee hondjes was. Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de twintigste eeuw.
T4458: REIJT, VIC VAN DE. - Het land van Maas & Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten.
H7793: REIJT, VIC VAN DE [ED.]. - Toen wij van Rotterdam vertrokken. Nederlandse liederen uit de 20ste eeuw.
T3730: REIJT, VIC VAN DE. - Nieuws! over Willem Elsschot.
T6477: REIMAN, J.D. - De Staatsidee. Elementen voor den opbouw van den corporatievenstaat op democratischen grondslag.
R6683: REIMAN, ARNOLD F.S. - Albarda. [Johan Willem]. Ik maak me ongerust over onze beweging; daarom wil ik eens met U praten. Uw partijgenoot.
B2709: REIMANN, HORST. - Wahlplakate. I: Die politische Affiche in der Weimarer Zeit. Wahlplakate als parteipropagandistisches Mittel. II: Die Plakatpropaganda der Parteien im Bundestagswahlkampf 1961. Die politische Affiche - entideologisiert?
R3000: REIMER, P.J. - Prisma woordenboek der Klassieke Oudheid.
L4718: REIMERS, HEINRICH. - Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archive zu Rom.
T7478: REIN, J. VAN. - De vrouw op kantoor.
T7968: REINALDA, BOB EN NATASCHA VERHAAREN. - Vrouwenbeweging en Internationale Organisaties 1868-1986. Een vergeten hoofdstuk uit de geschiedenis van de internationale betrekkingen.
L6809: REINDERS, E. - De Gymnasiale geest en de realia aan B-Gymnaium.
B8573: REINDERS, PIM, RUDY KOUSBROEK, JEROEN STUMPEL E.A. - Schip & Affiche. Honderd jaar rederijreclame in Nederland.
H9281: REINER, IMRE. - Creative desire.
K9692: REINER, IMRE. - Das Buch der Werkzeichen.
R8211: REINHARDT, AURELIA HENRY. - The Garden Club of America's Redwood Grove. An Address.
K3931: REININK, H.J. - Vrij en verantwoordelijk.
L9959: REININK, A.W. - K.P.C. de Bazel.
K7651: REINSMA, R. - Scholen en schoolmeesters onder Willem I en II.
R6189: REINZI. (H. VAN KOL). - Vrouwen der Fransche Revolutie.
T5351: REISEL, WANDA. - Baby Storm.
A0918: REISEL, WANDA. - Jacobi's tocht. Twee verhalen.
K2245: REISGIDS. - Mexico.
H8021: REISIG, OTTO. - Deutsche Spielkarten.
R5369: REISSMULLER, REIHARD. - Aus einer kleinen Garnison.
R7773: REITSMA, ANNEKE. - 'In de taal zelf verscholen' over de poëzie van Ida Gerhardt.
T2667: REITSMA, ELISABETH EN JAN H. EEKHOUT. - Witte muziek. Mystische lyriek der Indische Middeleeuwen.
H3477: REITSMA, ELISABETH / JAN EEKHOUT. - In Aedibus Amoris. Verzen.
R6620: REITSMA, A.T. - De overwinteringen in de Noordpool gewesten.
Y0632: REITSMA, J. - Oostergo. Register van Geesterlijke Opkomsten van Oostergo volgens de opgave daarvan in de dorpen van dit kwartier gedaan aan de Commissariussen der Staten van Friesland in 1580-1581. Historische toelichting tot De Kerkelijke Omswenteling in Friesland.
T6366: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
T6367: REITSMA, GEORGE. - Weerzin. Gedichten.
R6647: REITZEL, HANS. - Sine Billedbog.
B1265: REK, J. DE. - Van Hunebed tot Hanzestad.
B1266: REK, J. DE. - Van Boergondie tot Barok.
B8972: REMBRANDT. - Alle etsen van Rembrandt op ware grootte afgebeeld.
B5490: REMMERS DE VRIES, DAAN. - Zo zal ik bij je zijn.

Next 1000 books from Antiquariaat Boek & Glas

5/30